Úvodní strana

Právní předpisy Evropské unie vydává lucemburské vydavatelství a publikuje je v tzv. "Official Journal" (Úředním věstníku). Úřední věstník vychází v 11 jazykových verzích v následujících řadách:

L
Legislation
obsahuje směrnice, nařízení, rozhodnutí, doporučení a další předpisy
C
Information, notices and preparatory acts
obsahuje různé informace, oznámení a přípravné akty
S
Suplements
obsahuje vyhlášení veřejných zakázek v zemích EU
A
Annex
přílohy

Frekvence vydávání Úředního věstníku je neobvykle vysoká. Jednotlivá čísla vycházejí každý pracovní den. Stejně tak i jejich cena je na naše poměry velmi vysoká (desítky Euro za číslo).

Legislativa Evropská unie je rovněž dostupná na Internetu. Úřední věstník řady L a C je zveřejňován na adrese: http://europa.eu.int/eur-lex/en/oj/ , kde jsou předpisy po dobu 45 dní poskytovány zdarma. Veřejné zakázky, které jsou oznamovány a publikovány v řadě S, jsou součástí informačního systému TED, který je ale již placenou službou (http://ted.eur-op.eu.int/ojs/en/eurlex.htm). Alternativně k tištěné a elektronické podobě Úředního věstníku je možné právní předpisy odebírat i formou CD ROM a předplatné je v této podobě levnější. CD jsou distribuována i 2x týdně. Texty jsou zde zpravidla ukládány ve formátu PDF. Česká verze Úředního věstníku je po 1. květnu 2004 dostupná na adrese: http://europa.eu.int/eur-lex/cs/oj/index.html.

Od 1.11.2004 je dostupná nová verze Úředního věstníku na adrese: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/cs/index.htm (společně s Celexem)

Předpisy vycházející v řadě L jsou dvojího druhu:

* s krátkodobým dopadem (v obsahu tištěny slabě), které obsahují především nařízení týkající odvětví zemědělství
* s dlouhodobým dopadem (v obsahu tištěny tučně)

Předpisy, jež mají dlouhodobý dopad, jsou následně zařazeny do komplexního informačního systému CELEX, který archivuje veškerou platnou legislativu. Pro snadnější vyhledávání je každému předpisu přiděleno jedinečné identifikační číslo (tzv. celexové číslo), pod nímž je v databázi CELEXu zařazen. Jeho struktura je: SYYYYDNNNN (např. 32001D0028)

kde:

S  - sektor 1 - primární legislativa - smlouvy,      dohody
2 - předpisy týkající se vztahů s      nečlenskými zeměmi
3 - sekundární legislativa, tj. směrnice,      nařízení, rozhodnutí
4 - doplňková legislativa
YYYY - letopočet vzniku předpisu
D  - druh předpisu D - Decision - rozhodnutí
L - Directive - směrnice
R - Regulation - nařízení
B - Budget - rozpočet
A - Agreement - dohoda
K - ECSC Recommendation - doporučení      ESUO
X - Other Acts - ostatní akty
NNNN  - čtyřmístné pořadové číslo.

Předpisy vycházející v Official Journal jsou obvykle citovány zkratkou OJ, za kterou následuje označení řady, čísla, data vydání a strany, na které předpis začíná (např. OJ L 328, 15.1.2001, p. 26).

Poznámky k předpisům EU:
V případě sektoru 1, tedy smluv, je celexové číslo tvořenou pouze trojicí čísel NNN, obsahující číslo článku (000 vede k Preambuli). Obecný tvar celexového čísla pro vyhledání zakládajících smluv je tedy: 1YYYYENNN. V Celexu lze tímto způsobem nalézt 4 zakládající smlouvy EHS/ES/EU:
11957ENNN - Římská smlouva,
11992ENNN - Maastrichtská smlouva,
11997ENNN - Amsterdamská smlouva,
12002ENNN - smlouva z Nice.

Více informací o Evropské unii naleznete na následujících serverech:

Delegace Komise EU

Úřad vlády ČR, Odbor kompatibility s právem EU

EUROskop

ToWare s r. o. - Technická harmonizace