Úřední věstník Evropské unie

Chronologický pohled na všechny předpisy (*) vydané v roce 2007:

Citace Str. Celex Český název
OJ L 001, 04.01.2007 4 32007D0001 2007/1/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 1. ledna 2007 o jmenování členů Komise Evropských společenství
5 32007D0002 2007/2/ES, Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 1. ledna 2007 o jmenování členů Účetního dvora
6 32007D0003 2007/3/ES, Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 1. ledna 2007 o jmenování bulharských a rumunských členů Evropského hospodářského a sociálního výboru
9 32007D0004 2007/4/ES, Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 1. ledna 2007, kterým se mění její jednací řád
11 32007D0005 2007/5/ES, Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 1. ledna 2007 o pořadí pro výkon předsednictví Rady
13 32007D0006 2007/6/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 1. ledna 2007 o jmenování bulharských a rumunských členů a náhradníků Výboru regionů
18 32007D0007 2007/7/ES, Euratom: Rozhodnutí zástupců vlád členských států Evropské unie ze dne 1. ledna 2007 o jmenování soudců Soudního dvora Evropských společenství
19 32007D0008 2007/8/ES, Euratom: Rozhodnutí zástupců vlád členských států Evropské unie ze dne 1. ledna 2007 o jmenování soudců Soudu prvního stupně Evropských společenství
OJ L 002, 05.01.2007 3 32007R0004 Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 4/2007 ze dne 14. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13) o konsolidované rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2006/20)
OJ L 004, 09.01.2007 10 32004D0552r Oprava společné akce Rady 2004/552/SZBP ze dne 12. července 2004 o aspektech provozu Evropského družicového navigačního systému majících dopad na bezpečnost Evropské unie (  Úř. věst. L 246 ze dne 20.7.2004)
OJ L 006, 11.01.2007 6 32007R0014 Nařízení Komise (ES) č. 14/2007 ze dne 10. ledna 2007, kterým se po sedmdesáté čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
10 32004R1321r Oprava nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 ze dne 12. července 2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy (  Úř. věst. L 246 ze dne 20.7.2004)
OJ L 007, 12.01.2007 15 32007D0009 2007/9/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/779/ES o některých ochranných veterinárních opatřeních proti vezikulární chorobě prasat v Itálii (oznámeno pod číslem K(2006) 6574) (1)
17 32007D0010 2007/10/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/648/ES o ochranných opatřeních proti newcastleské chorobě v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2006) 6717) (1)
19 32007D0011 2007/11/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění rozhodnutí Komise 2005/362/ES ze dne 2. května 2005, kterým se schvaluje plán eradikace afrického moru prasat v populaci divokých prasat na Sardinii v Itálii (oznámeno pod číslem K(2006) 6718)
21 32007D0012 2007/12/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/363/ES o některých ochranných veterinárních opatřeních proti africkému moru prasat na Sardinii v Itálii (oznámeno pod číslem K(2006) 6729) (1)
23 32007D0013 2007/13/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006, kterým se přizpůsobuje rozhodnutí 2002/459/ES, pokud jde o doplnění seznamu jednotek v počítačové síti Traces v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska (oznámeno pod číslem K(2006) 6810) (1)
28 32007D0014 2007/14/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006, kterým se mění rozhodnutí 2002/613/ES, pokud jde o schválené inseminační stanice pro prasata v Kanadě (oznámeno pod číslem K(2006) 6812) (1)
30 32007D0015 2007/15/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006, kterým se schvalují plány dozoru na zjišťování přítomnosti reziduí či látek v živých zvířatech a živočišných produktech podle směrnice Rady 96/23/ES, které předložily Bulharsko a Rumunsko (oznámeno pod číslem K(2006) 6815) (1)
31 32007D0016 2007/16/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006, kterým se stanoví přechodná opatření pro obchod se spermatem, vajíčky a embryi skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých získanými v Bulharsku a Rumunsku uvnitř Společenství (oznámeno pod číslem K(2006) 6823) (1)
33 32007D0017 2007/17/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006, kterým se schvalují plány týkající se schvalování zařízení pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství podle směrnice Rady 90/539/EHS (oznámeno pod číslem K(2006) 6842) (1)
36 32007D0018 2007/18/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006, kterým se schvalují pohotovostní plány pro tlumení slintavky a kulhavky podle směrnice Rady 2003/85/ES (oznámeno pod číslem K(2006) 6855) (1)
38 32007D0019 2007/19/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006, kterým se schvalují pohotovostní plány pro tlumení klasického moru prasat podle směrnice Rady 2001/89/ES (oznámeno pod číslem K(2006) 6858) (1)
41 32007D0020 2007/20/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006 o finančním příspěvku Společenství při provádění epidemiologického průzkumu a opatření pro dozor nad katarální horečkou ovcí v rámci nouzových opatření přijatých pro tlumení této choroby v Belgii, Německu, Francii, Lucembursku a Nizozemsku v roce 2006 a 2007 (oznámeno pod číslem K(2006) 6968)
44 32007D0021 2007/21/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/760/ES, pokud jde o některá ochranná opatření související s vysoce patogenní influenzou ptáků a dovozem ptáků jiných než drůbež do Společenství (oznámeno pod číslem K(2006) 6969) (1)
46 32007D0022 2007/22/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006, kterým se mění rozhodnutí 2006/875/ES, kterým se schvalují programy eradikace a sledování chorob zvířat a některých přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) a programy prevence zoonóz, předložené členskými státy pro rok 2007 (oznámeno pod číslem K(2006) 6971)
OJ L 008, 13.01.2007 9 32007D0023 2007/23/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006, kterým se mění dodatek B přílohy VII aktu o přistoupení z roku 2005, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa, mléka a ryb v Rumunsku (oznámeno pod číslem K(2006) 6801) (1)
26 32007D0024 2007/24/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22 prosince 2006, kterým se schvalují pohotovostní plány pro tlumení influenzy ptáků a newcastleské choroby (oznámeno pod číslem K(2006) 6806) (1)
29 32007D0025 2007/25/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006 o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků a přesunů ptáků v zájmovém chovu doprovázených jejich majiteli do Společenství (oznámeno pod číslem K(2006) 6958) (1)
35 32007D0026 2007/26/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006, kterým se mění dodatek k příloze VI aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska, pokud jde o některá zařízení na zpracování mléka v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2006) 6960) (1)
45 32007D0027 2007/27/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006, kterým se přijímají určitá přechodná opatření týkající se dodávek syrového mléka do zpracovatelských zařízení a jeho zpracování v Rumunsku s ohledem na požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a 853/2004 (oznámeno pod číslem K(2006) 6963) (1)
51 32007D0028 2007/28/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma v souvislosti s katarální horečkou ovcí (oznámeno pod číslem K(2006) 6970) (1)
57 32007D0029 2007/29/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006, kterým se stanoví přechodná opatření pro některé produkty živočišného původu, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, dovezené ze třetích zemí do Bulharska a Rumunska před dnem 1. ledna 2007(oznámeno pod číslem K(2006) 7019) (1)
59 32007D0030 2007/30/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006, kterým se stanoví přechodná opatření pro uvádění na trh některých produktů živočišného původu získaných v Bulharsku a Rumunsku (oznámeno pod číslem K(2006) 7028) (1)
61 32007D0031 2007/31/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006, kterým se stanoví přechodná opatření, pokud jde o odesílání některých produktů z odvětví masa a mléka, na které se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, z Bulharska do jiných členských států (oznámeno pod číslem K(2006) 7029) (1)
66 32007D0032 2007/32/ES: Akt správní rady Europolu ze dne 29. listopadu 2006, kterým se mění seznam pracovních míst v rámci Europolu uvedený v příloze 1 služebního řádu Europolu
69 32007D0033 2007/33/ES: Rozhodnutí správní rady Europolu ze dne 5. prosince 2006 o přijetí podmínek a postupů, které stanovil Europol pro úpravu částek zmíněných v příloze rozhodnutí správní rady Europolu ze dne 16. listopadu 1999 o daních uplatňovaných na platy a požitky vyplácené zaměstnancům Europolu ve prospěch Europolu
OJ L 009, 16.01.2007 6 32005R0001r Oprava nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97 (  Úř. věst. L 3 ze dne 5.1.2005)
OJ L 010, 17.01.2007 12 32006R1557r Oprava nařízení Komise (ES) č. 1557/2006 ze dne 18. října 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1952/2005, pokud jde o evidenci smluv a sdělování údajů v odvětví chmele (  Úř. věst. L 288 ze dne 19.10.2006)
OJ L 011, 18.01.2007 3 32007R0037 Nařízení Komise (ES) č. 37/2007 ze dne 17. ledna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 990/2006 o zahájení stálých nabídkových řízení pro vývoz obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států
4 32007R0038 Nařízení Komise (ES) č. 38/2007 ze dne 17. ledna 2007 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej cukru ze zásob intervenčních agentur Belgie, České republiky, Španělska, Irska, Itálie, Maďarska, Polska, Slovenska a Švédska na vývoz
11 32007R0039 Nařízení Komise (ES) č. 39/2007 ze dne 17. ledna 2007, kterým se opravuje anglické, bulharské, české, dánské, estonské, finské, francouzské, italské, litevské, lotyšské, maďarské, maltské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovenské, slovinské, španělské a švédské znění nařízení (EHS) č. 821/68 o definici loupaných a perlovitých zrn obilovin, která se použije při poskytování vývozních náhrad
OJ L 012, 18.01.2007 3 32006R1924r Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin (  Úř. věst. L 404, 30.12.2006)
OJ L 013, 19.01.2007 1 32007R0042 Nařízení Rady (ES) č. 42/2007 ze dne 15. ledna 2007, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 398/2004 z dovozu křemíku pocházejícího z Čínské lidové republiky na dovoz křemíku zasílaného z Korejské republiky bez ohledu na to, zda je deklarován jako pocházející z Korejské republiky, či nikoli
9 32007D0034 2007/34/ES: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru Darfur/5/2007 ze dne 16. ledna 2007 o jmenování vojenského poradce zvláštního zástupce Evropské unie pro Súdán
10 32005R0001r Oprava nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97 (  Úř. věst. L 3 ze dne 5.1.2005)
OJ L 015, 20.01.2007 1 32007R0041 Nařízení Rady (ES) č. 41/2007 ze dne 21. prosince 2006, kterým se na rok 2007 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovu
OJ L 017, 24.01.2007 8 32007R0053 Nařízení Komise (ES) č. 53/2007 ze dne 23. ledna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1483/2006, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství
13 Rozhodnutí Rady ze dne 22. ledna 2007 o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé, kterým se rozšiřuje působnost dohody o partnerství a spolupráci na dvoustranný obchod s textilními výrobky s přihlédnutím k ukončení platnosti dvoustranné textilní dohody
15 Rozhodnutí Rady ze dne 22. ledna 2007 o uzavření protokolu k dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Republikou Kazachstán na straně druhé, kterým se rozšiřuje působnost dohody o partnerství a spolupráci na dvoustranný obchod s textilními výrobky s přihlédnutím k ukončení platnosti dvoustranné textilní dohody
17 Rozhodnutí Rady ze dne 22. ledna 2007 o podpisu a prozatímním uplatňování dvoustranné dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou, kterou se prodlužuje a mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o obchodu s textilními výrobky
20 Rozhodnutí Rady ze dne 22. ledna 2007 o jmenování tří dánských členů a pěti dánských náhradníků Výboru regionů
21 Rozhodnutí Rady ze dne 22. ledna 2007 o jmenování lucemburského člena a lucemburského náhradníka Výboru regionů
22 32007D0040 Společná akce Rady 2007/40/SZBP ze dne 22. ledna 2007 o změně společné akce 2002/921/SZBP, kterou se prodlužuje mandát Pozorovatelské mise Evropské unie
23 32006D0773r Oprava společné akce Rady 2006/773/SZBP ze dne 13. listopadu 2006, kterou se mění a prodlužuje společná akce 2005/889/SZBP o zřízení mise Evropské unie pro pomoc na hranicích na hraničním přechodu Rafáh (EU BAM Rafah) (  Úř. věst. L 313 ze dne 14.11.2006)
OJ L 018, 25.01.2007 1 32007R0054 Nařízení Rady (ES) č. 54/2007 ze dne 22. ledna 2007, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
10 Rozhodnutí Rady ze dne 22. ledna 2007 o jmenování tří švédských členů a dvou švédských náhradníků Výboru regionů
OJ L 019, 26.01.2007 34 32006R0643r Oprava nařízení Komise (ES) č. 643/2006 ze dne 27. dubna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1622/2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření, a nařízení (ES) č. 884/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a pro evidenční knihy vedené v odvětví vína (  Úř. věst. L 115 ze dne 28.4.2006)
OJ L 020, 27.01.2007 16 32007D0049 2007/49/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. ledna 2007 o zásadách, prioritách a podmínkách evropského partnerství s Černou Horou
OJ L 021, 30.01.2007 3 32007R0081 Nařízení Komise (ES) č. 81/2007 ze dne 29. ledna 2007, kterým se pro dodací období 2006/07 stanoví množství povinných dodávek třtinového cukru k dovozu podle protokolu AKT a dohody s Indií
16 32007R0088 Nařízení Komise (ES) č. 88/2007 ze dne 12. prosince 2006, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro obiloviny vyvážené ve formě těstovin kódu KN 19021100 a kódu KN 190219 (kodifikované znění)
OJ L 022, 31.01.2007 1 32007R0089 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 89/2007 ze dne 30. ledna 2007, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 2728/94, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy
5 32007R0091 Nařízení Komise (ES) č. 91/2007 ze dne 30. ledna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1483/2006, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství
10 32007R0092 Nařízení Komise (ES) č. 92/2007, ze dne 30. ledna 2007, kterým se stanoví doplňkové množství surového třtinového cukru pocházejícího ze států AKT a z Indie pro zásobování rafinerií na hospodářský rok 2006/2007
12 32007R0093 Nařízení Komise (ES) č. 93/2007 ze dne 30. ledna 2007 o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) (1)
14 32006D0112 Rozhodnutí Rady ze dne 30. ledna 2007, kterým se postupem podle článku 106 směrnice 2006/112/ES povoluje Rumunsku uplatňovat sníženou sazbu DPH na některé služby s vysokým podílem lidské práce
OJ L 023, 31.01.2007 1 Jednací řád
OJ L 024, 31.01.2007 1 32006D0021 Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 15. prosince 2006 o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu Evropské centrální banky (ECB/2006/21)
3 32006D0022 Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 15. prosince 2006 o opatřeních nezbytných ke splacení základního kapitálu Evropské centrální banky zúčastněnými národními centrálními bankami (ECB/2006/22)
5 32006D0023 Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 15. prosince 2006 o podmínkách pro převody podílů na základním kapitálu Evropské centrální banky mezi národními centrálními bankami a pro úpravu splaceného základního kapitálu (ECB/2006/23)
9 32006D0024 Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 15. prosince 2006 o opatřeních nezbytných pro příspěvek na souhrnnou hodnotu kapitálu Evropské centrální banky a pro úpravu pohledávek národních centrálních bank ve výši převedených devizových rezerv (ECB/2006/24)
13 32006D0025 Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 15. prosince 2006, kterým se mění rozhodnutí ECB/2001/15 o vydávání eurobankovek (ECB/2006/25)
15 32006D0026 Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 18. prosince 2006 o opatřeních nezbytných ke splacení základního kapitálu Evropské centrální banky nezúčastněnými národními centrálními bankami (ECB/2006/26)
17 32006D0030 Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 30. prosince 2006 o splacení základního kapitálu, převodu devizových rezerv a příspěvku na rezervní fondy a rezervy Evropské centrální banky ze strany Banka Slovenije (ECB/2006/30)
OJ L 025, 01.02.2007 6 32007R0096 Nařízení Komise (ES) č. 96/2007 ze dne 31. ledna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1898/2005, pokud jde o poskytování podpory pro nákup másla neziskovými institucemi a organizacemi
9 32007L0001 Směrnice Komise 2007/1/ES ze dne 29. ledna 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy II uvedené směrnice technickému pokroku (1)
12 32004D0090r Oprava rozhodnutí Komise 2004/90/ES ze dne 23. prosince 2003 o technických požadavcích k provádění článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/102/ES o ochraně chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu před střetem a v případě střetu s motorovým vozidlem a o změně směrnice Rady 70/156/EHS (  Úř. věst. L 31 ze dne 4. února 2004; Zvláštní vydání Úředního věstníku v českém jazyce, kapitola 13, svazek 33, strana 34)
OJ L 026, 02.02.2007 4 32007R0100 Nařízení Komise (ES) č. 100/2007 ze dne 1. února 2007, kterým se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii mění nařízení (ES) č. 877/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o sdělování kurzů zjištěných na trzích u některého čerstvého ovoce a zeleniny
5 32006D0415 Rozhodnutí Komise ze dne 31. ledna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Maďarsku (oznámeno pod číslem K(2007) 325) (1)
OJ L 027, 02.02.2007 3 32006R1988r Oprava nařízení Rady (ES) č. 1988/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2424/2001 o vývoji Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (  Úř. věst. L 411 ze dne 30.12.2006)
5 32006R1989r Oprava nařízení Rady (ES) č. 1989/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se mění příloha III nařízení (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (  Úř. věst. L 411 ze dne 30.12.2006)
7 32006R1990r Oprava nařízení Rady (ES) č. 1990/2006 ze dne 21. prosince 2006 o provádění Protokolu č. 4 o Jaderné elektrárně Ignalina v Litvě připojeného k aktu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska Program Ignalina (  Úř. věst. L 411 ze dne 30.12.2006)
11 32006R1991r Oprava nařízení Rady (ES) č. 1991/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin (  Úř. věst. L 411 ze dne 30.12.2006)
15 32006D1006r Oprava rozhodnutí Rady 2006/1006/ES ze dne 21. prosince 2006 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu (  Úř. věst. L 411 ze dne 30.12.2006)
43 32006D1007r Oprava rozhodnutí Rady 2006/1007/SVV ze dne 21. prosince 2006, kterým se mění rozhodnutí 2001/886/SVV o vývoji Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (  Úř. věst. L 411 ze dne 30.12.2006)
OJ L 028, 03.02.2007 3 32007R0102 Nařízení Komise (ES) č. 102/2007 ze dne 2. února 2007, kterým se přijímají specifikace modulu ad hoc o situaci na trhu práce migrujících osob a jejich nejbližších potomků pro rok 2008 podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 a kterým se mění nařízení (ES) č. 430/2005 (1)
8 32007R0103 Nařízení Komise (ES) č. 103/2007 ze dne 2. února 2007 o prodloužení přechodného období podle čl. 53 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 (1)
10 32007R0104 Nařízení Komise (ES) č. 104/2007 ze dne 2. února 2007, kterým se pro hospodářský rok 2007/08 stanoví výše podpory pro rajčata určená ke zpracování
12 32007L0003 Směrnice Komise 2007/3/ES ze dne 2. února 2007, kterou se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/74/ES o názvech textilií za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku (1)
14 32007L0004 Směrnice Komise 2007/4/ES ze dne 2. února 2007, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES o některých metodách kvantitativní analýzy dvousložkových směsí textilních vláken (1)
19 32007D0080 2007/80/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. února 2007, kterým se povoluje některým členským státům používat pro zjišťování o struktuře zemědělských podniků za rok 2007 informace z jiných zdrojů, než jsou statistická zjišťování (oznámeno pod číslem K(2006) 7173) (1)
23 32007D0081 2007/81/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. února 2007, kterým se mění rozhodnutí 2004/452/ES, kterým se stanoví seznam subjektů, jejichž výzkumní pracovníci mohou mít přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (oznámeno pod číslem K(2007) 92) (1)
25 32007D0082 2007/82/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. února 2007 o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje dovoz produktů rybolovu určených k lidské spotřebě z Guinejské republiky (oznámeno pod číslem K(2007) 278) (1)
OJ L 029, 03.02.2007 3 32006R1931r Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1931/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro malý pohraniční styk na vnějších pozemních hranicích členských států a mění Schengenská úmluva (  Úř. věst. L 405, 30.12.2006)
10 32006R1932r Oprava nařízení Rady (ES) č. 1932/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (  Úř. věst. L 405, 30.12.2006)
14 32006R1933r Oprava nařízení Rady (ES) č. 1933/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se Běloruské republice dočasně odnímá přístup ke všeobecným celním preferencím (  Úř. věst. L 405, 30.12.2006)
16 32006R1934r Oprava nařízení Rady (ES) č. 1934/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro spolupráci s průmyslovými a jinými zeměmi a územími s vysokými příjmy (  Úř. věst. L 405, 30.12.2006)
23 32006D0998r Oprava společné akce Rady 2006/998/SZBP ze dne 21. prosince 2006, kterou se mění společná akce 2001/555/SZBP o zřízení satelitního střediska Evropské unie (  Úř. věst. L 405, 30.12.2006)
OJ L 030, 03.02.2007 3 32006D0981r Oprava rozhodnutí č. 1/2006 (2006/981/ES) Rady pro spolupráci EU-Jižní Afrika ze dne 12. prosince 2006 o změnách přílohy II a III Dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci uzavřené mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé (TDCA) s cílem postupně snižovat a zrušit cla pro některé výrobky automobilového průmyslu (Úř. věst.  L 370, 27.12.2006)
11 32006R1891r Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1891/2006 ze dne 18. prosince 2006 o víceletém financování činnosti Evropské agentury pro námořní bezpečnost v oblasti zasahování při znečištění z lodí a o změně nařízení (ES) č. 1406/2002 (Úř. věst.  L 394, 30.12.2006)
OJ L 031, 06.02.2007 4 32007R0108 Nařízení Komise (ES) č. 108/2007 ze dne 5. února 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1356/2004, pokud jde o podmínky povolení doplňkové látky „Elancoban“ náležející do skupiny kokcidiostatik a jiných léčebných látek (1)
6 32007R0109 Nařízení Komise (ES) č. 109/2007 ze dne 5. února 2007 o povolení monensinátu sodného (Coxidin) jako doplňkové látky (1)
10 32006D1718r Oprava rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1718/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006 o provádění programu podpory evropského audiovizuálního odvětví (MEDIA 2007) (  Úř. věst. L 327 ze dne 24.11.2006)
OJ L 032, 06.02.2007 1 32007D0051 2007/51/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. února 2004 o státní podpoře C 27/2001 (ex NN 2/2001) o provádění programu omezení znečištění zemědělského původu (PMPOA) za období 1994-2000 ve Francii (oznámeno pod číslem K(2004) 415)
14 32007D0052 2007/52/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. května 2004 o režimu podpory, kterou Itálie zamýšlí poskytnout drůbežářským podnikům – Program A.I.M.A. drůbežářské odvětví – C 59/2001 (ex N 97/1999) (oznámeno pod číslem K(2004) 1802)
23 32007D0053 2007/53/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. května 2004 o řízení podle článku 82 Smlouvy o ES a článku 54 Dohody o EHP proti společnosti Microsoft Corporation – Věc č. COMP/C-3/37.792 – Microsoft (oznámeno pod číslem K(2004) 900) (1)
29 32007D0054 2007/54/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. června 2004 o státních podporách prováděných Itálií ve prospěch propagace a reklamy sicilských zemědělských výrobků (oznámeno pod číslem K(2004) 1923) (1)
37 32007D0055 2007/55/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. listopadu 2005 o režimu podpory, kterou Francie zamýšlí poskytnout výrobcům a obchodníkům s likérovými víny: Pineau des Charentes, Floc de Gascogne, Pommeau de Normandie a Macvin du Jura (oznámeno pod číslem K(2005) 4189)
49 32007D0056 2007/56/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. května 2006 o státní podpoře C 26/2004 (ex NN 38/2004), kterou Spolková republika Německo poskytla společnosti Technologies AG (oznámeno pod číslem K(2006) 1857) (1)
56 32007D0057 2007/57/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. června 2006 o státní podpoře, kterou Německo poskytlo na nákup podílů vinařských družstev (oznámeno pod číslem K(2006) 2070)
64 32007D0058 2007/58/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. srpna 2006 o uzavření Dohody mezi vládou Japonska a Evropským společenstvím pro atomovou energii o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie
76 32007D0059 2007/59/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. září 2006 o státní podpoře, kterou Nizozemsko poskytlo společnosti Holland Malt BV (oznámeno pod číslem K(2006) 4196)
88 32007D0060 2007/60/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. října 2006 o zřízení Výkonné agentury pro transevropskou dopravní síť podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003
91 32007D0061 2007/61/ES: Rozhodnutí Smíšeného veterinárního výboru zřízeného dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemedělskými produkty č. 1/2006 ze dne 1. prosince 2006 o změně dodatků 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 10 přílohy 11 dohody
130 32007D0062 2007/62/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. prosince 2006 o vnitrostátních předpisech, které Dánsko oznámilo v souvislosti s některými průmyslovými skleníkovými plyny (oznámeno pod číslem K(2006) 5934)
135 32007D0063 2007/63/ES: Produkty č. 2/2006 13. prosince 2006 Rozhodnutí výboru zřízeného Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání posuzování shody č. 2/2006 ze dne 15. prosince 2006, které se týká zařazení subjektu posuzování shody do seznamu v odvětvové kapitole o osobních ochranných prostředcích
137 32007D0064 2007/64/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. prosince 2006, kterým se stanoví revidovaná ekologická kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování pro udělení ekoznačky Společenství pěstebním substrátům (oznámeno pod číslem K(2006) 6962) (1)
144 32007D0065 2007/65/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. prosince 2006, kterým Komise zavádí standardní bezpečnostní opatření a stupně pohotovosti a pozměňuje svůj jednací řád, pokud jde o operační postupy pro zvládání krizových situací
161 32007D0066 2007/66/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2006 o časově omezeném testu týkajícím se zvýšení maximální hmotnosti partie některých osiv pícnin podle směrnice Rady 66/401/EHS (oznámeno pod číslem K(2006) 6572) (1)
164 32007D0067 2007/67/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2006, které umožňuje členským státům prodloužit dočasná povolení udělená pro novou účinnou látku tritosulfuron (oznámeno pod číslem K(2006) 6573) (1)
165 32007D0068 2007/68/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2006 o žádosti Lotyšské republiky uplatňovat sníženou sazbu DPH na dodávky dálkového tepla pro vytápění a dodávky zemního plynu a elektřiny domácnostem (oznámeno pod číslem K(2006) 6592)
167 32007D0069 2007/69/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2006, kterým se Rumunsku povoluje odklad uplatňování některých ustanovení směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o uvádění na trh osiva některých odrůd druhů zemědělských rostlin (oznámeno pod číslem K(2006) 6568) (1)
174 32007D0070 2007/70/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2006 o prodloužení lhůty pro uvádění na trh biocidních přípravků obsahujících některé účinné látky nepřezkoumané během desetiletého pracovního programu, na který odkazuje čl. 16 odst. 2 směrnice 98/8/ES (oznámeno pod číslem K(2006) 6707)
177 32007D0071 2007/71/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2006, kterým se zřizuje vědecká skupina odborníků pro označení původu, zeměpisná označení a zaručené tradiční speciality
180 32007D0072 2007/72/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2006 o prodloužení některých rozhodnutí o státní podpoře (oznámeno pod číslem K(2006) 6927) (1)
181 32007D0073 2007/73/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. ledna 2006 o jmenování členů prověřovací skupiny pro poradenství v oblasti standardů zřízené rozhodnutím Komise 2006/505/ES ze dne 14. července 2006, kterým se zřizuje prověřovací skupina pro poradenství v oblasti standardů, jejímž úkolem je poskytovat Komisi poradenství v otázce objektivity a neutrality stanovisek Evropské poradní skupiny pro účetní výkaznictví (EFRAG)
183 32007D0074 2007/74/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2006, kterým se stanoví harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla za použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES (oznámeno pod číslem K(2006) 6817) (1)
189 32007D0075 2007/75/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006 o zřízení skupiny odborníků pro vnitropodnikové oceňování
192 32007D0076 2007/76/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele, pokud jde o vzájemnou pomoc (oznámeno pod číslem K(2006) 6903) (1)
198 32007D0077 2007/77/ES: Rozhodnutí smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými č. 35/2006 dne 22. prosince 2006 o zařazení subjektu posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze o telekomunikačních zařízeních
200 32007D0078 2007/78/ES: Doporučení Komise ze dne 22. prosince 2006 o bezpečných a účinných informačních a komunikačních systémech ve vozidlech: Aktualizace Evropského prohlášení o zásadách rozhraní člověk/stroj
OJ L 033, 07.02.2007 4 32007D0083 2007/83/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. února 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2007) 404) (1)
7 Oprava jednacího řádu dozorčího výboru OLAF (  Úř. věst. C 311 ze dne 19.12.2006)
OJ L 034, 07.02.2007 3 32006R1984r Oprava nařízení Komise (ES) č. 1984/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót (  Úř. věst. L 387, 29.12.2006)
11 32006R1985r Oprava nařízení Komise (ES) č. 1985/2006 ze dne 22. prosince 2006 o pravidlech pro výpočet podpor, které členské státy poskytují organizacím producentů v odvětví rybolovu a akvakultury (kodifikované znění) (  Úř. věst. L 387, 29.12.2006)
OJ L 035, 08.02.2007 5 32007R0115 Nařízení Komise (ES) č. 115/2007 ze dne 7. února 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 60/2004, pokud jde o přidělení částek požadovaných za přebytečná množství cukru, jež nebyla odstraněna z trhu, do rozpočtu Společenství
7 32007R0116 Nařízení Komise (ES) č. 116/2007 ze dne 7. února 2007, jímž se mění nařízení Komise (ES) č. 382/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1786/2003 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy
11 32007L0005 Směrnice Komise 2007/5/ES ze dne 7. února 2007, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek kaptanu, folpetu, formetanátu a methiokarbu (1)
18 32007D0084 2007/84/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. února 2007, kterým se schvaluje technický akční plán pro zlepšení zemědělské statistiky pro rok 2007 (oznámeno pod číslem K(2006) 7081)
29 32007D0085 2007/85/ES: Rozhodnutí č. 1/2007 Smíšeného výboru ES–Švýcarsko ze dne 31. ledna 2007, kterým se nahrazuje tabulka III a IV b) protokolu č. 2
32 32007D0086 Společný postoj Rady 2007/86/SZBP ze dne 7. února 2007, kterým se prodlužuje a mění společný postoj 2004/133/SZBP o omezujících opatřeních vůči extremistům z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie
35 32007D0087 Společná akce Rady 2007/87/SZBP ze dne 7. února 2007, kterou se mění a prodlužuje mandát zvláštního zástupce Evropské unie v Bosně a Hercegovině
OJ L 036, 08.02.2007 3 32006R01066r Oprava nařízení Rady (ES) č. 1966/2006 ze dne 21. prosince 2006 o elektronickém zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové snímání (  Úř. věst. L 409, 30.12.2006)
6 32006R1967r Oprava nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 ze dne 21. prosince 2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a o zrušení nařízení (ES) č. 1626/94 (  Úř. věst. L 409, 30.12.2006)
31 32006R1968r Oprava nařízení Rady (ES) č. 1968/2006 ze dne 21. prosince 2006 o finančních příspěvcích Společenství do Mezinárodního fondu pro Irsko (2007–2010) (  Úř. věst. L 409, 30.12.2006)
34 32006D1001r Oprava rozhodnutí Rady přidružení Eu-Bulharsko č. 1/2006 (2006/1001/ES) ze dne 31. května 2006 o zlepšení právní úpravy obchodování se zpracovanými zemědělskými produkty uvedené v protokolu 3 k Evropské dohodě (  Úř. věst. L 409, 30.12.2006)
66 32006D1002r Oprava společné akce Rady 2006/1002/SZBP ze dne 21. prosince 2006, kterou se mění společná akce 2001/554/SZBP o zřízení Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti (  Úř. věst. L 409, 30.12.2006)
OJ L 037, 09.02.2007 3 32007R0119 Nařízení Komise (ES) č. 119/2007 ze dne 8. února 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 493/2006, kterým se stanoví přechodná opatření v rámci reformy společné organizace trhů v odvětví cukru
10 32007R0109r Oprava nařízení Komise (ES) č. 109/2007 ze dne 5. února 2007 o povolení monensinátu sodného (Coxidin) jako doplňkové látky (  Úř. věst. L 31 ze dne 6.2.2007)
OJ L 038, 10.02.2007 4 32007D0088 2007/88/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. února 2007, kterým se Nizozemsku a Spojenému království přidělují tři dodatečné dny rybolovu pro zlepšené pozorovací pokrytí v souladu s přílohou IIa nařízení Rady (ES) č. 51/2006 (oznámeno pod číslem K(2007) 365)
OJ L 039, 10.02.2007 1 32007R0105 Nařízení Komise (ES) č. 105/2007, ze dne 1. února 2007, kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS)
OJ L 040, 12.02.2007 3 32006D1003r Oprava rozhodnutí Rady přidružení EU-Bulharsko č. 2/2006 (2006/1003/ES) ze dne 1 listopadu 2006, kterým se mění Protokol č. 4 o definici pojmu „puvodní produkty“ a o metodách správní spolupráce k Evropské dohodě (  Úř. věst. L 410, 30.12.2006)
110 32006D1004r Oprava rozhodnutí Rady 2006/1004/ES ze dne 21. prosince 2006 o uzavření dvoustranných dohod mezi Evropským společenstvím a Bulharskou republikou, a mezi Evropským společenstvím a Rumunskem o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a pravidel pro služby informační společnosti (  Úř. věst. L 410, 30.12.2006)
OJ L 041, 13.02.2007 3 32007R0127 Nařízení Komise (ES) č. 127/2007 ze dne 9. února 2007, kterým se mění nařízení Rady č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
6 32007R0128 Nařízení Komise (ES) č. 128/2007 ze dne 12. února 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 580/2004 o zavedení nabídkového řízení týkajícího se vývozních náhrad pro některé mléčné výrobky a nařízení (ES) č. 581/2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se některých druhů másla
8 32007D0089 2007/89/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 12. února 2007 o jmenování dvou nizozemských členů a čtyř nizozemských náhradníků Výboru regionů
10 32007D0090 2007/90/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. února 2007, kterým se mění rozhodnutí 2005/513/ES o harmonizovaném využití rádiového spektra v kmitočtovém pásmu 5 GHz pro bezdrátové přístupové systémy (WAS), jejichž součástí jsou rádiové místní sítě (RLAN) (oznámeno pod číslem K(2007) 269) (1)
11 32007D0091 Rozhodnutí Rady 2007/91/SZBP ze dne 12. února 2007, kterým se mění rozhodnutí 2004/197/SZBP o vytvoření mechanismu pro správu financování společných nákladů operací Evropské unie v souvislosti s vojenstvím nebo obranou (ATHENA)
16 32007D0092 Společný postoj Rady 2007/92/SZBP ze dne 12. února 2007, kterým se obnovují omezující opatření proti Pobřeží slonoviny
17 32007D0093 Společný postoj Rady 2007/93/SZBP ze dne 12. února 2007, kterým se mění a prodlužuje společný postoj 2004/137/SZBP o omezujících opatřeních vůči Libérii
19 32007D0094 Společný postoj Rady 2007/94/SZBP ze dne 12. února 2007, kterým se mění společný postoj 2002/960/SZBP o omezujících opatřeních vůči Somálsku
21 Oznámení o vstupu v platnost protokolu vypracovaného na základě čl. 43 odst. 1 Úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu
21 Oznámení o vstupu v platnost protokolu, kterým se mění Úmluva o zřízení Evropského policejního úřadu
21 Oznámení o vstupu v platnost protokolu vypracovaného na základě čl. 43 odst. 1 Úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu
OJ L 042, 14.02.2007 3 32007R0131 Nařízení Komise (ES) č. 131/2007 ze dne 13. února 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 990/2006, pokud jde o množství, na která se vztahují stálá nabídková řízení pro vývoz pšenice obecné a ječmene ze zásob intervenčních agentur některých členských států
8 32007R0132 Nařízení Komise (ES) č. 132/2007 ze dne 13. února 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1483/2006, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství
22 32007D0095 2007/95/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. ledna 2007 ohledně postoje, který má Společenství zaujmout v Mezinárodní radě pro kávu k prodloužení platnosti Mezinárodní dohody o kávě z roku 2001
23 32007D0096 2007/96/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 12. února 2007 o jmenování španělského člena Výboru regionů
24 32007D0097 2007/97/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 12. února 2007, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externí auditory Banco de Espa?a
OJ L 043, 15.02.2007 9 32007R0141 Nařízení Komise (ES) č. 141/2007 ze dne 14. února 2007 o požadavku na schvalování provozoven, které vyrábějí nebo uvádějí na trh doplňkové látky náležející do kategorie „kokcidiostatik a histomonostatik“, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 (1)
11 32007R0142 Nařízení Komise (ES) č. 142/2007 ze dne 14. února 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1610/2006, kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 327/98 a nařízení (ES) č. 1291/2000, pokud jde o některé dovozní licence vydané pro tranši na měsíc červenec 2006 v rámci celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže
13 32007L0006 Směrnice Komise 2007/6/ES ze dne 14. února 2007, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek metrafenon, Bacillus subtilis, spinosad a thiamethoxam (1)
19 32007L0007 Směrnice Komise 2007/7/ES ze dne 14. února 2007, kterou se mění některé přílohy směrnic Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí atrazinu, lambda-cyhalothrinu, fenmedifamu, methomylu, linuronu, penkonazolu, pymetrozinu, bifentrinu a abamektinu (1)
32 32007D0098 2007/98/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. února 2007 o harmonizovaném využívání rádiového spektra v kmitočtových pásmech 2 GHz pro realizaci systémů poskytujících družicové pohyblivé služby (oznámeno pod číslem K(2007) 409) (1)
35 32007D0099 2007/99/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. února 2007, kterým se mění rozhodnutí 2005/692/ES o některých ochranných opatřeních proti influenze ptáků v Jižní Koreji (oznámeno pod číslem K(2007) 410) (1)
37 32007D0100 2007/100/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. února 2007 o finančním příspěvku Společenství určeném Belgii na její program na posílení infrastruktur rostlinolékařských kontrol rostlin a rostlinných produktů dovážených ze třetích zemí na rok 2007 (oznámeno pod číslem K(2007) 414)
40 32007D0101 2007/101/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. února 2007, kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma v souvislosti s katarální horečkou ovcí (oznámeno pod číslem K(2007) 416) (1)
42 32006R1876r Oprava nařízení Komise (ES) č. 1876/2006 ze dne 18. prosince 2006 o dočasném a trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech (  Úř. věst. L 360 ze dne 19.12.2006)
42 32006L0008r Oprava směrnice Komise 2006/8/ES ze dne 23. ledna 2006, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III a V směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků (  Úř. věst. L 19 ze dne 24.1.2006)
OJ L 044, 15.02.2007 3 32006R1935r Oprava nařízení Komise (ES) č. 1935/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 794/2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (  Úř. věst. L 407, 30.12.2006)
60 32006R1936r Oprava nařízení Komise (ES) č. 1936/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 701/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2286/2002, pokud jde o režim použitelný pro dovoz některých produktů z odvětví drůbežího masa a vajec pocházejících z afrických, karibských a tichomořských zemí (  Úř. věst. L 407, 30.12.2006)
63 32006R1937 Nařízení Komise (ES) č. 1937/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2497/96, kterým se stanoví prováděcí pravidla k opatřením v odvětví drůbežího masa podle dohody o přidružení a prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael (  Úř. věst. L 407, 30.12.2006)
67 32006R1938r Oprava nařízení Komise (ES) č. 1938/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se upravuje nařízení (ES) č. 1431/94, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro drůbeží maso a některé jiné zemědělské produkty (  Úř. věst. L 407, 30.12.2006)
73 32006R1939r Oprava nařízení Komise (ES) č. 1939/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 462/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k dovoznímu režimu pro některé výrobky z vepřového masa pocházející ze států AKT (  Úř. věst. L 407, 30.12.2006)
77 32006R1940r Oprava nařízení Komise (ES) č. 1940/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1556/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 774/94, pokud jde o dovozní režim pro vepřové maso (  Úř. věst. L 407, 30.12.2006)
OJ L 045, 15.02.2007 3 32006R1828r Oprava nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj (  Úř. věst. L 371, 27.12.2006)
OJ L 046, 16.02.2007 9 32007R0146 Nařízení Komise (ES) č. 146/2007 ze dne 15. února 2007, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3440/84, pokud jde o podmínky pro některé vlečné sítě v případě plavidel používajících palubní čerpací systémy
10 32007R0147 Nařízení Komise (ES) č. 147/2007 ze dne 15. února 2007, kterým se upravují určité rybolovné kvóty v letech 2007 až 2012 podle čl. 23 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky
14 32007R0148 Nařízení Komise (ES) č. 148/2007 ze dne 15. února 2007, kterým se zapisují některé názvy do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Geraardsbergse mattentaart (CHZO) – Pataca de Galicia nebo Patata de Galicia (CHZO) – Poniente de Granada (CHOP) – Gata-Hurdes (CHOP) – Patatas de Prades nebo Patates de Prades (CHZO) – Mantequilla de Soria (CHOP) – Huile d'olive de Nîmes (CHOP) – Huile d'olive de Corse nebo Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica (CHOP) – Clémentine de Corse (CHZO) – Agneau de Sisteron (CHZO) – Connemara Hill Lamb nebo Uain Sléibhe Chonamara (CHZO) – Sardegna (CHOP) – Carota dell'Altopiano del Fucino (CHZO) – Stelvio nebo Stilfser (CHOP) – Limone Femminello del Gargano (CHZO) – Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (CHOP) – Chouriça de Carne de Barroso – Montalegre (CHZO) – Chouriço de Abóbora de Barroso – Montalegre (CHZO) – Sangueira de Barroso – Montalegre (CHZO) – Batata de Trás-os-Montes (CHZO) – Salpic?o de Barroso – Montalegre (CHZO) – Alheira de Barroso – Montalegre (CHZO) – Cordeiro de Barroso, Anho de Barroso nebo Borrego de leite de Barroso (CHZO) – Azeite do Alentejo Interior (CHOP) – Paio de Beja (CHZO) – Linguíça do Baixo Alentejo nebo Chouriço de carne do Baixo Alentejo (CHZO) – Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (CHOP))
18 32007R0149 Nařízení Komise (ES) č. 149/2007 ze dne 15. února 2007 o zapsání názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit – Boerenkaas (ZTS)
27 32007D0102 2007/102/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. února 2007, kterým se přijímá pracovní plán na rok 2007 k provedení akčního programu Společenství v oblasti veřejného zdraví (2003–2008), včetně ročního pracovního programu pro granty (1)
45 32007D0103 2007/103/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. února 2007, kterým se stanoví obecné zásady a kritéria pro výběr a financování akcí v rámci programu veřejného zdraví (1)
51 32007D0104 2007/104/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. února 2007, kterým se mění rozhodnutí 2002/300/ES ohledně oblastí vyňatých ze seznamu schválených oblastí, pokud jde o Bonamia ostreae(oznámeno pod číslem K(2007) 419) (1)
54 32007D0105 2007/105/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. února 2007, kterým se mění rozhodnutí 2005/731/ES a 2005/734/ES, pokud jde o prodloužení doby jejich použitelnosti (oznámeno pod číslem K(2007) 420) (1)
55 32007D0106 Společná akce Rady 2007/106/SZBP ze dne 15. února 2007 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Afghánistán
59 32007D0107 Společná akce Rady 2007/107/SZBP ze dne 15. února 2007 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro Moldavskou republiku
63 32007D0108 Společná Akce Rady 2007/108/SZBP ze dne 15. února 2007 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Súdán
68 32007D0109 Společná akce Rady 2007/109/SZBP ze dne 15. února 2007 o změně a prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie v Bývalé jugoslávské republice Makedonii
71 32007D0110 Společná akce Rady 2007/110/SZBP ze dne 15. února 2007 o prodloužení a změně mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro mírový proces na Blízkém východě
75 32007D0111 Společná akce Rady 2007/111/SZBP ze dne 15. února 2007 o změně a prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Jižní Kavkaz
79 32007D0112 Společná Akce Rady 2007/112/SZBP ze dne 15. února 2007 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro oblast afrických Velkých jezer
83 32007D0113 Společná akce Rady 2007/113/SZBP ze dne 15. února 2007 o změně a prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Střední Asii
OJ L 047, 16.02.2007 3 32006R1961r Oprava nařízení Komise (ES) č. 1961/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1396/98, kterým se stanoví prováděcí pravidla v odvětví drůbežího masa k nařízení Rady (ES) č. 779/98 o dovozu zemědělských produktů pocházejících z Turecka do Společenství (  Úř. věst. L 408, 30.12.2006)
8 32006R1962r Oprava nařízení Komise (ES) č. 1962/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se uplatňuje článek 37 aktu o přistoupení Bulharska k Evropské unii (  Úř. věst. L 408, 30.12.2006)
11 32006R1963r Oprava nařízení Komise (ES) č. 1963/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1483/2006, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství (  Úř. věst. L 408, 30.12.2006)
15 32006R1964r Oprava nařízení Komise (ES) č. 1964/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro otevření a správu celní kvóty pro dovoz rýže pocházející z Bangladéše podle nařízení Rady (EHS) č. 3491/90 (  Úř. věst. L 408, 30.12.2006)
21 32006R1965r Oprava nařízení Komise (ES) č. 1965/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii mění některá nařízení v odvětví hovězího a telecího masa (  Úř. věst. L 408, 30.12.2006)
OJ L 048, 16.02.2007 3 32006R1463r Oprava nařízení Rady (ES) č. 1463/2006 ze dne 19. června 2006, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (  Úř. věst. L 277, 9.10.2006)
OJ L 049, 17.02.2007 9 32007R0158 Nařízení Komise (ES) č. 158/2007 ze dne 16. února 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1358/2003, pokud jde o seznam letišť Společenství (1)
21 32007D0114 2007/114/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. února 2007, kterým se mění rozhodnutí Komise 2005/56/ES o zřízení výkonné agentury pro správu činnosti Společenství v oblasti vzdělávání a kultury a v audiovizuální oblasti podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003, nazvané „Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast“ (1)
25 32007D0115 2007/115/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. února 2007, kterým se mění rozhodnutí 2004/432/ES o schválení plánů sledování reziduí předložených třetími zeměmi podle směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 403) (1)
30 32007D0116 2007/116/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. února 2007 o vyhrazení vnitrostátního číselného rozsahu „116“ pro harmonizovaná čísla harmonizovaných služeb se sociální hodnotou (oznámeno pod číslem K(2007) 249) (1)
34 32006R1997r Oprava nařízení Rady (ES) č. 1997/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin (  Úř. věst. L 379 ze dne 28.12.2006)
35 32003R1435r Oprava nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 ze dne 22. července 2003 o statutu Evropské družstevní společnosti (SCE) (  Úř. věst. L 207 ze dne 18.8.2003) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 17, svazek 1, strana 280)
36 32006R1425r Oprava nařízení Rady (ES) č. 1425/2006 ze dne 25. září 2006, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Čínské lidové republiky a Thajska a kterým se ukončuje řízení týkající se dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Malajsie (  Úř. věst. L 270 ze dne 29.9.2006)
36 32005R0603r Oprava nařízení Rady (ES) č. 603/2005 ze dne 12. dubna 2005, kterým se mění seznamy úpadkových řízení, likvidačních řízení a správců podstaty v přílohách A, B a C nařízení (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení (  Úř. věst. L 100 ze dne 20.4.2005)
OJ L 050, 19.02.2007 3 32006R1993r Oprava nařízení Komise (ES) č. 1993/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se stanoví přechodná opatření, pokud jde o vývoz mléka a mléčných výrobků podle nařízení (ES) č. 1282/2006 v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii (  Úř. věst. L 413, 30.12.2006)
5 32006R1994r Oprava nařízení Komise (ES) č. 1994/2006 ze dne 27. prosince 2006, kterým se pro rok 2007 otevírají celní kvóty Společenství pro ovce, kozy, skopové a kozí maso (  Úř. věst. L 413, 30.12.2006)
OJ L 051, 20.02.2007 3 32007R0160 Nařízení Komise (ES) č. 160/2007 ze dne 15. února 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
5 32007R0161 Nařízení Komise (ES) č. 161/2007 ze dne 15. února 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
7 32007R0162 Nařízení Komise (ES) č. 162/2007 ze dne 19. února 2007, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivech za účelem přizpůsobení příloh I a IV technickému pokroku (1)
16 32007R0163 Nařízení Komise (ES) č. 163/2007 ze dne 19. února 2007, kterým se stanoví pro hospodářský rok 2005/06 částky, které mají být uhrazeny výrobci cukru prodejcům cukrové řepy z důvodu rozdílu mezi maximální částkou dávky ze základní výroby a částkou této dávky
17 32007R0164 Nařízení Komise (ES) č. 164/2007 ze dne 19. února 2007, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví částky na dávky z výroby v odvětví cukru
18 32007D0117 2007/117/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. února 2007, kterým se mění rozhodnutí ze dne 27. března 2000, kterým se zmocňuje ředitel Europolu k zahájení jednání o dohodách s třetími státy a subjekty mimo rámec EU
19 32007D0118 2007/118/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. února 2007 o prováděcích pravidlech týkajících se alternativní identifikační značky podle směrnice Rady 2002/99/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 422) (1)
22 32007D0119 2007/119/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. února 2007 o změně rozhodnutí 2006/415/ES, 2006/416/ES a 2006/563/ES, pokud jde o identifikační označení používané pro čerstvé drůbeží maso (oznámeno pod číslem K(2007) 431) (1)
25 32007D0120 Společný postoj Rady 2007/120/SZBP ze dne 19. února 2007, kterým se obnovují omezující opatření vůči Zimbabwe
31 32007D0121 Společný postoj Rady 2007/121/SZBP ze dne 19. února 2007, kterým se prodlužuje a mění společný postoj 2004/179/SZBP o omezujících opatřeních vůči vedení Podněsterské oblasti Moldavské republiky
OJ L 052, 21.02.2007 3 32007R0166 Nařízení Komise (ES) č. 166/2007 ze dne 16. února 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
8 32007D0122 2007/122/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. února 2007, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o některé týmy pro odběr a produkci embryí ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2007) 481) (1)
10 32007D0123 2007/123/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. února 2007, kterým se uděluje výjimka Itálii podle směrnice Rady 92/119/EHS ohledně přepravy jatečních prasat po veřejných i soukromých cestách na jatka v ochranném pásmu (oznámeno pod číslem K(2007) 499)
15 32006D1903r Oprava rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1903/2006/ES ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí program Kultura (2007–2013) (  Úř. věst. L 378 ze dne 27.12.2006)
15 32006R1928r Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1928/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 571/88 o organizaci statistických zjišťování Společenství o struktuře zemědělských podniků, pokud jde o finanční rámec na období 2007–2009 a maximální příspěvek Společenství pro Bulharko a Rumunsko (  Úř. věst. L 406 ze dne 30.12.2006)
16 32001L0110r Oprava směrnice Rady 2001/110/ES ze dne 20. prosince 2001 o medu (  Úř. věst L 10 ze dne 12.1.2002) (Zvláštní vydání v češtině, kapitola 13, svazek 27, s. 179)
OJ L 053, 22.02.2007 1 32007R0168 Nařízení Rady (ES) č. 168/2007 ze dne 15. února 2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva
23 32007D0127 2007/127/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. února 2007, kterým se prodlužuje doba použitelnosti opatření podle rozhodnutí 2002/148/ES o uzavření konzultací se Zimbabwe podle článku 96 dohody o partnerství AKT–ES
26 32007D0128 2007/128/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. února 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Maďarsku a ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2007) 510) (1)
OJ L 054, 22.02.2007 3 32006R1922r Dodatek k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (  Úř. věst. L 403, 30.12.2006)
4 32006R1908r Oprava nařízení Rady (Euratom) č. 1908/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro účast podniků, výzkumných středisek a vysokých škol na akcích v rámci sedmého rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii a pro šíření výsledků výzkumu (2007–2011) (  Úř. věst. L 400, 30.12.2006)
21 32006D0970r Oprava rozhodnutí Rady 2006/970/Euratom ze dne 18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy (2007 až 2011) (  Úř. věst. L 400, 30.12.2006)
30 32006D0971r Oprava rozhodnutí Rady 2006/971/ES ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu „Spolupráce“, kterým se provádí sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) (  Úř. věst. L 400, 30.12.2006)
81 32006D0972r Oprava rozhodnutí Rady 2006/972/ES ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu „Myšlenky“, kterým se provádí sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007–2013) (  Úř. věst. L 400, 30.12.2006)
91 32006D0973r Oprava rozhodnutí Rady 2006/973/ES ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu „Lidé“, kterým se provádí sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) (  Úř. věst. L 400, 30.12.2006)
101 32006D0974r Oprava rozhodnutí Rady 2006/974/ES ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu „Kapacity“, kterým se provádí sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) (  Úř. věst. L 400, 30.12.2006)
126 32006D0975r Oprava rozhodnutí Rady 2006/975/ES ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu prováděném Společným výzkumným střediskem prostřednictvím přímých akcí v rámci sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) (  Úř. věst. L 400, 30.12.2006)
139 32006D0976r Oprava rozhodnutí Rady 2006/976/Euratom ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu, kterým se provádí sedmý rámcový program Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy (2007–2011) (  Úř. věst. L 400, 30.12.2006)
149 32006D0977r Oprava rozhodnutí Rady 2006/977/Euratom ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu prováděném Společným výzkumným střediskem prostřednictvím přímých akcí na základě sedmého rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy (2007 až 2011) (  Úř. věst. L 400, 30.12.2006)
157 32007R0041r Oprava nařízení Rady (ES) č. 41/2007 ze dne 21. prosince 2006, kterým se na rok 2007 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovu (  Úř. věst. L 15, 20.1.2007)
OJ L 055, 23.02.2007 1 32007R0172 Nařízení Rady (ES) č. 172/2007 ze dne 16. února 2007, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (1)
28 32007D0129 2007/129/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. února 2007, kterým se stanoví množství methylbromidu, jejichž použití je povoleno pro účely kritických použití v Řecku od 1. června do 31. prosince 2006 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (oznámeno pod číslem K(2007) 448)
31 32007D0130 2007/130/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. února 2007, kterým se mění rozhodnutí 2003/71/ES s cílem prodloužit období jeho použití a kterým se zrušuje rozhodnutí 2003/70/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 492) (1)
33 32007D0131 2007/131/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. února 2007 o umožnění využívání rádiového spektra pro zařízení využívající ultraširokopásmovou technologii harmonizovaným způsobem ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2007) 522) (1)
OJ L 056, 23.02.2007 1 32007R0129 Nařízení Rady (ES) č. 129/2007 ze dne 12. února 2007, kterým se stanoví osvobození od cla pro určité farmaceutické účinné látky nesoucí „mezinárodní nechráněný název“ (INN) udělený Světovou zdravotnickou organizací a pro určité produkty používané k výrobě hotových farmaceutických výrobků a kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87
OJ L 057, 24.02.2007 3 32007R0188 Nařízení Komise (ES) č. 188/2007 ze dne 23. února 2007 o povolení nového užití přípravku Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) jako doplňkové látky (1)
6 32007R0189 Nařízení Komise (ES) č. 189/2007 ze dne 23. února 2007, kterým se pozastavuje platnost dovozních cel na některá množství průmyslového cukru pro hospodářský rok 2006/07
8 32007R0190 Nařízení Komise (ES) č. 190/2007 ze dne 23. února 2007, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1819/2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1342/2003, pokud jde o lhůtu na rozmyšlení pro vydání některých vývozních licencí pro obiloviny, rýži a produkty z obilovin
10 32007D0132 2007/132/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 30. ledna 2007, kterým se prodlužuje uplatňování rozhodnutí 2000/91/ES, kterým se Dánskému království a Švédskému království povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 17 šesté směrnice Rady (77/388/EHS) o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
12 32007D0133 2007/133/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 30. ledna 2007, kterým se Estonsku, Slovinsku, Švédsku a Spojenému království povoluje zavedení zvláštního opatření odchylujícího se od čl. 167 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
14 32007D0134 2007/134/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. února 2007, kterým se zřizuje Evropská rada pro výzkum (1)
20 32007D0135 2007/135/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. února 2007, kterým se mění rozhodnutí 2003/135/ES, pokud jde o změnu plánů eradikace klasického moru prasat v populaci divokých prasat a nouzového očkování divokých prasat proti klasickému moru prasat v některých oblastech německé spolkové země Porýní-Falcko (oznámeno pod číslem K(2007) 527)
23 32007D0136 2007/136/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. února 2007, kterým se stanoví přechodná opatření pro systém identifikace a evidence ovcí a koz v Bulharsku stanovený v nařízení Rady (ES) č. 21/2004 (oznámeno pod číslem K(2007) 533) (1)
25 32007D0137 2007/137/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. února 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/805/ES, pokud jde o opatření pro tlumení klasického moru prasat v Německu (oznámeno pod číslem K(2007) 535) (1)
28 32006D0969r Oprava rozhodnutí Rady 2006/969/ES ze dne 18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy (2007 až 2011) (  Úř. věst. L 391 ze dne 30.12.2006)
OJ L 058, 24.02.2007 1 32007D0124 2007/124/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 12. února 2007, kterým se na období 2007–2013 zavádí zvláštní program „Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností“ jakožto součást obecného programu Bezpečnost a ochrana svobod
7 32007D0125 2007/125/SVV: Rozhodnutí Rady ze dne 12. února 2007, kterým se na období 2007–2013 zavádí zvláštní program „Předcházení trestné činnosti a boj proti ní“ jakožto součást obecného programu Bezpečnost a ochrana svobod
13 32007D0126 2007/126/SVV: Rozhodnutí Rady ze dne 12. února 2007, kterým se na období 2007–2013 zavádí zvláštní program „Trestní soudnictví“ jakožto součást obecného programu Základní práva a spravedlnost
OJ L 059, 27.02.2007 1 32007R0192 Nařízení Rady (ES) č. 192/2007 ze dne 22. února 2007, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovozy některých polyethylentereftalátů pocházejících z Indie, Indonésie, Malajsie, Korejské republiky, Thajska a Tchaj-wanu po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 384/96
34 32007R0193 Nařízení Rady (ES) č. 193/2007 ze dne 22. února 2007 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu polyethylentereftalátu (PET) pocházejícího z Indie po přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení (ES) č. 2026/97
73 32007R0201 Nařízení Komise (ES) č. 201/2007 ze dne 23. února 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
75 32007L0012 Směrnice Komise 2007/12/ES ze dne 26. února 2007, kterou se mění některé přílohy směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí penkonazolu, benomylu a karbendazimu (1)
OJ L 060, 27.02.2007 1 Třetí zápis o opravě Smlouvy mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Portugalskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Českou republikou, Estonskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Polskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii podepsané v Aténách dne 16. dubna 2003 (  Úř věst. L 236, 23.9.2003)
OJ L 061, 28.02.2007 3 32007R0203 Nařízení Komise (ES) č. 203/2007 ze dne 27. února 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 958/2006 a (ES) č. 38/2007 za účelem zrušení vývozních náhrad pro některá určení
5 32007R0204 Nařízení Komise (ES) č. 204/2007 ze dne 27. února 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1483/2006, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství
10 32007R0205 Nařízení Komise (ES) č. 205/2007 ze dne 27. února 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 990/2006, pokud jde o množství, na která se vztahují stálá nabídková řízení pro vývoz žita ze zásob německé intervenční agentury
15 32007R0206 Nařízení Komise (ES) č. 206/2007 ze dne 27. února 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2247/2003, kterým se v odvětví hovězího a telecího masa stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2286/2002, kterým se stanoví režim použitelný pro zemědělské produkty a zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů pocházejících z afrických, karibských a tichomořských zemí (zemí AKT)
17 32007R0207 Nařízení Komise (ES) č. 207/2007 ze dne 27. února 2007, kterým se stanoví částka podpory uvedené v nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 pro soukromé skladování másla a smetany a kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2771/1999
19 32007R0208 Nařízení Komise (ES) č. 208/2007 ze dne 27. února 2007, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii upravuje nařízení Rady (EHS) č. 3149/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
21 32007R0209 Nařízení Komise (ES) č. 209/2007 ze dne 27. února 2007 o změně nařízení (EHS) č. 3149/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
23 32007R0210 Nařízení Komise (ES) č. 210/2007 ze dne 27. února 2007, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1282/2006, pokud jde o dobu platnosti vývozních licencí se stanovením náhrady předem v odvětví mléka a mléčných výrobků
24 32007R0211 Nařízení Komise (ES) č. 211/2007 ze dne 27. února 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 809/2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o finanční údaje obsažené v prospektech v případech, kdy má emitent složitou finanční minulost nebo přijal významný finanční závazek (1)
28 32007D0138 2007/138/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. února 2007 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Islandskou republikou o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty, uzavřené na základě článku 19 Dohody o Evropském hospodářském prostoru
47 32007D0139 2007/139/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. února 2007, kterým se povoluje dočasná výjimka z čl. 4 odst. 3 a čl. 5 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, pokud se týká uvádění na trh a používání HCFC-225cb při výrobě fluorovaných polymerů (oznámeno pod číslem K(2007) 556)
49 32007D0140 Společný postoj Rady 2007/140/SZBP ze dne 27. února 2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu
56 32005R2073r Oprava nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny (  Úř. věst. L 338 ze dne 22.12.2005)
OJ L 062, 01.03.2007 6 32007R0214 Nařízení Komise (ES) č. 214/2007 ze dne 28. února 2007, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství
8 32007R0215 Nařízení Komise (ES) č. 215/2007 ze dne 28. února 2007, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových sekundárních proměnných, které se týkají nadměrného zadlužení a finančního vyloučení (1)
16 32007R0216 Nařízení Komise (ES) č. 216/2007 ze dne 28. února 2007 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 1629/2004 na dovozy některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie formou dovozů některého umělého grafitu pocházejícího z Indie a o zavedení celní evidence těchto dovozů
19 32007R0217 Nařízení Komise (ES) č. 217/2007 ze dne 28. února 2007 o zahájení šetření možného obcházení vyrovnávacích opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 1628/2004 na dovozy některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie formou dovozů některého umělého grafitu pocházejícího z Indie a o zavedení celní evidence těchto dovozů
22 32007R0218 Nařízení Komise (ES) č. 218/2007 ze dne 28. února 2007 o otevření a správě celních kvót Společenství pro vína
23 32007D0141 2007/141/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. února 2007, kterým se stanoví, že čl. 30 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb se vztahuje na dodávky elektřiny a plynu v Anglii, Skotsku a Walesu (oznámeno pod číslem K(2007) 559) (1)
27 32007D0142 2007/142/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. února 2007, kterým se zřizuje nouzový veterinární tým Společenství na pomoc Komisi při podpoře členských států a třetích zemí ve veterinárních záležitostech týkajících se některých chorob zvířat
OJ L 063, 01.03.2007 1 32007R0184 Nařízení Komise (ES) č. 184/2007 ze dne 20. února 2007 o povolení kyselého mravenčanu draselného (Formi LHS) jako doplňkové látky (1)
4 32007R0185 Nařízení Komise (ES) č. 185/2007 ze dne 20. února 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 809/2003 a č. 810/2003, pokud jde o prodloužení platnosti přechodných opatření týkajících se zařízení na kompostování a výrobu bioplynu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 (1)
6 32007R0186 Nařízení Komise (ES) č. 186/2007 ze dne 21. února 2007 o povolení nového užití přípravku Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) jako doplňkové látky (1)
9 32007L0008 Směrnice Komise 2007/8/ES ze dne 20. února 2007 kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro fosfamidon a mevinfos (1)
17 32007L0009 Směrnice Komise 2007/9/ES ze dne 20. února 2007, kterou se mění příloha směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí aldikarbu (1)
24 32007L0010 Směrnice Komise 2007/10/ES ze dne 21. února 2007 kterou se mění příloha II směrnice Rady 92/119/EHS pokud jde o opatření, která mají být přijata uvnitř ochranného pásma v návaznosti na ohnisko vezikulární choroby prasat (1)
26 32007L0011 Směrnice Komise 2007/11/ES ze dne 21. února 2007, kterou se mění některé přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí acetamipridu, thiaclopridu, imazosulfuronu, metoxyfenozidu, s-metolachloru, milbemektinu a tribenuronu (1)
38 Oprava změny jednacího řádu Soudu prvního stupně ze dne 12. října 2005(  Úř. věst. L 298, 15. 11. 2005)
OJ L 064, 02.03.2007 1 32007R0219 Nařízení Rady (ES) č. 219/2007 ze dne 27. února 2007 o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR)
23 32007R0224 Nařízení Komise (ES) č. 224/2007 ze dne 1. března 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1216/2003, pokud jde o ekonomické činnosti zahrnuté do indexu nákladů práce (1)
25 32007R0225 Nařízení Komise (ES) č. 225/2007 ze dne 1. března 2007, pokud jde o podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro hospodářský rok 2006/07
26 32007R0226 Nařízení Komise (ES) č. 226/2007 ze dne 1. března 2007 o povolení Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 a Levucell SC10 ME) jako doplňkové látky (1)
30 32007D0144 2007/144/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. února 2007 o jmenování členů a náhradníků Poradního výboru pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
35 32007D0145 2007/145/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. února 2007, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externí auditory Oesterreichische Nationalbank
37 32007D0146 2007/146/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. února 2007, kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o podmínky pro odchylky ze zákazu přemísťování pro obchod uvnitř Společenství a pokud jde o vymezení uzavřených pásem v Bulharsku, Francii, Německu a Itálii (oznámeno pod číslem K(2007) 597) (1)
44 32007D0147 Společná akce Rady 2007/147/SZBP ze dne 27. února 2007, kterou se zrušuje společná akce 2006/319/SZBP o vojenské operaci Evropské unie na podporu mise Organizace spojených národů v Konžské demokratické republice (MONUC) během volebního procesu
OJ L 065, 03.03.2007 10 32007D0148 2007/148/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. března 2007, kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 2006/694/ES, kterým se zakazuje uvést na trh tvaroh vyrobený v jedné mlékárně ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2007) 639) (1)
12 32006R1672r Oprava rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1672/2006/ES ze dne 24. října 2006, kterým se zavádí program společenství pro zaměstnanost a sociální solidaritu – Progress (  Úř. věst. L 315 ze dne 15.11.2006)
12 31006R1692r Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1692/2006 ze dne 24. října 2006, kterým se zavádí druhý program „Marco Polo“ pro poskytování finanční pomoci Společenství za účelem zlepšení vlivu systému nákladní dopravy na životní prostředí („Marco Polo II“) a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1382/2003 (  Úř. věst. L 328 ze dne 24.11.2006)
OJ L 066, 06.03.2007 3 32007R0235 Nařízení Komise (ES) č. 235/2007 ze dne 5. března 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství (1)
14 32007R0236 Nařízení Komise (ES) č. 236/2007 ze dne 2. března 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
19 32007D0149 2007/149/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 5. března 2007 o zmocnění náměstka generálního tajemníka Rady Evropské unie k zastupování některých členských států při uzavírání a správě smluv v souvislosti s poskytováním služeb týkajících se komunikační infrastruktury pro schengenské prostředí do doby jejího přenesení na komunikační infrastrukturu spravovanou Evropským společenstvím
21 32007D0150 Společný postoj rady 2007/150/SZBP ze dne 5. března 2007, kterým se obnovují opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
28 32005D0007r Oprava rozhodnutí Rady ministrů AKT–ES č. 7/2005 ze dne 22. listopadu 2005 o přidělení druhého přídělu 250 milionů EUR z podmíněné částky 1 miliardy EUR z 9. ERF na druhou splátku facility AKT–EU pro vodohospodářská zařízení (  Úř. věst. L 48 ze dne 18.2.2006)
OJ L 067, 07.03.2007 3 32007R0239 Nařízení Komise (ES) č. 239/2007 ze dne 6. března 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 404/93, pokud jde o požadavky na komunikaci v odvětví banánů
5 32007R0240 Nařízení Komise (ES) č. 240/2007 ze dne 6. března 2007, kterým se zapisují některé názvy do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Štramberské uši (CHZO) – Aceite Monterrubio (CHOP) – Alfajor de Medina Sidonia (CHZO))
7 32007D0151 2007/151/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. března 2007, kterým se mění rozhodnutí 94/741/ES a 97/622/ES, pokud jde o dotazníky pro zprávu o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES o odpadech a o provádění směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem K(2007) 634) (1)
10 32007D0152 2007/152/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. března 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/805/ES, pokud jde o veterinární opatření pro tlumení klasického moru prasat v Maďarsku (oznámeno pod číslem K(2007) 671) (1)
13 32007D0153 2007/153/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. března 2007, kterým se mění příloha A rozhodnutí 2006/679/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému a příloha A rozhodnutí 2006/860/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Řízení a zabezpečení transevropského vysokorychlostního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2007) 675) (1)
OJ L 068, 08.03.2007 3 32007D0154 2007/154/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 30. ledna 2007, kterým se zrušuje rozhodnutí 2003/487/ES o existenci nadměrného schodku ve Francii
5 32007D0155 2007/155/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 5. března 2007, kterým se mění rozhodnutí 2000/265/ES, kterým se stanoví finanční nařízení upravující rozpočtová hlediska správy vykonávané náměstkem generálního tajemníka Rady pro smlouvy, které uzavírá v zastoupení některých členských států a které se týkají zřízení a fungování komunikační infrastruktury pro schengenské prostředí „SISNET“
7 32007D0156 2007/156/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. března 2007, kterým se mění rozhodnutí 2005/51/ES, pokud jde o období, během něhož může být zemina zamořená pesticidy nebo perzistentními organickými znečišťujícími látkami dovážena do Společenství za účelem dekontaminace (oznámeno pod číslem K(2007) 663)
8 32007D0157 2007/157/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. března 2007, kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/317/ES o mimořádných opatřeních týkajících se nepovoleného geneticky modifikovaného organismu „Bt10“(oznámeno pod číslem K(2007) 674) (1)
10 32007D0158 2007/158/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. března 2007, kterým se mění rozhodnutí Komise 2003/804/ES a 2003/858/ES, pokud jde o dovoz živých ryb a měkkýšů určených k lidské spotřebě ze třetích zemí, jejichž seznam je uveden v nařízení (ES) č. 2076/2005 (oznámeno pod číslem K(2007) 682) (1)
OJ L 069, 09.03.2007 3 32007R0247 Nařízení Komise (ES) č. 247/2007 ze dne 8. března 2007, kterým se mění příloha III nařízení Rady (ES) č. 318/2006 pro hospodářský rok 2007/2008
5 32007R0248 Nařízení Komise (ES) č. 248/2007 ze dne 8. března 2007 o opatřeních týkajících se víceletých dohod o financování a jednoletých dohod o financování uzavřených v rámci programu Sapard a přechodu z financování v rámci programu Sapard k financování v rámci rozvoje venkova
16 32007R0249 Nařízení Komise (ES) č. 249/2007 ze dne 8. března 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1431/94 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství na drůbeží maso a některé jiné zemědělské produkty
27 32007L0014 Směrnice Komise 2007/14/ES ze dne 8. března 2007 kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu
37 32007D0159 2007/159/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. února 2007 o postoji Společenství k návrhu předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o schvalování motorových vozidel z hlediska pole výhledu řidiče motorového vozidla směrem dopředu (1)
39 32007D0160 2007/160/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. února 2007 o postoji Evropského společenství k návrhu předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o schvalování oddělovacích systémů na ochranu cestujících před nezajištěnými zavazadly, dodávaných jako nepůvodní vybavení vozidla (1)
40 32007D0161 2007/161/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. srpna 2006, kterým se spojení prohlašuje za slučitelné se společným trhem a fungováním Dohody o EHP (Věc č. COMP/M.4094 – Ineos/BP Dormagen) (oznámeno pod číslem K(2006) 3592) (1)
OJ L 070, 09.03.2007 3 Oprava předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 49 — Jednotná ustanovení pro homologaci vznětových motorů, motorů poháněných zemním plynem a zážehových motorů poháněných zkapalněnými ropnými plyny a dále vozidel vybavených vznětovými motory, motory poháněnými zemním plynem a motory poháněnými zkapalněnými ropnými plyny z hlediska emisí z motoru (  Úř. věst. L 375, 27.12.2006)
171 Oprava předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 83 — Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska emisí znečišťujících látek podle požadavků na motorové palivo (  Úř. věst. L 375, 27.12.2006)
355 Oprava předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 123 — Jednotná ustanovení o schválení typu adaptivního předního osvětlovacího systému (AFS) motorových vozidel (  Úř. věst. L 375, 27.12.2006)
413 Oprava předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 124 — Jednotná ustanovení o schvalování kol pro osobní automobily a jejich přívěsy (  Úř. věst. L 375, 27.12.2006)
439 32003R2286r Oprava nařízení Komise (ES) č. 2286/2003 ze dne 18. prosince 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (  Úř. věst. L 343, 31.12.2003) (  Úř. věst. L 343, 31.12.2003)
OJ L 071, 10.03.2007 3 32007R0257 Nařízení Komise (ES) č. 257/2007 ze dne 9. března 2007, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 800/1999, pokud jde o doklad, kterým se prokazuje splnění celních formalit pro dovoz mléka a mléčných výrobků ve třetích zemích
9 32007D0162 2007/162/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 5. března 2007 o zřízení finančního nástroje pro civilní ochranu (1)
18 32006R2013r Oprava nařízení Rady (ES) č. 2013/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 404/93, (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 247/2006, pokud jde o odvětví banánů (  Úř. věst. L 384 ze dne 29.12.2006)
OJ L 072, 13.03.2007 1 32007R0260 Nařízení Rady (ES) č. 260/2007 ze dne 9. března 2007 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých wolframových elektrod pocházejících z Čínské lidové republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
16 32007R0264 Nařízení Komise (ES) č. 264/2007 ze dne 9. března 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech ICES VIIIc, IX a X, ve vodách Společenství CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Francie
18 32007D0163 2007/163/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. července 2006, kterým se spojení označuje za slučitelné se společným trhem a s fungováním Dohody o EHP (Věc č. COMP/M.4000 – INCO/Falconbridge) (oznámeno pod číslem K(2006) 3052) (1)
24 32007D0164 2007/164/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. července 2006, kterým se spojení označuje za slučitelné se společným trhem a s fungováním Dohody o EHP (Věc č. COMP/M.3796 – OMYA/J.M.HUBER PCC) (oznámeno pod číslem K(2006) 3163) (1)
OJ L 073, 13.03.2007 1 32007R0242 Nařízení Komise (ES) č. 242/2007 ze dne 6. března 2007 o povolení endo-1,4-beta-xylanázy EC 3.2.1.8 (Belfeed B1100MP a Belfeed B1100ML) jako doplňkové látky (1)
4 32007R0243 Nařízení Komise (ES) č. 243/2007 ze dne 6. března 2007 o povolení 3-fytázy (Natuphos) jako doplňkové látky (1)
6 32007R0244 Nařízení Komise (ES) č. 244/2007 ze dne 7. března 2007, kterým se povoluje L-histidin monohydrochlorid monohydrát jako doplňková látka (1)
9 32007R0245 Nařízení Komise (ES) č. 245/2007 ze dne 8. března 2007, kterým se mění a upravuje příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokud jde o Bulharsko, Rumunsko a Malajsii (1)
10 32007L0013 Směrnice Komise 2007/13/ES ze dne 7. března 2007, kterou se mění příloha II směrnice Rady 71/316/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných ustanovení pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly (1)
OJ L 075, 15.03.2007 6 32007R0269 Nařízení Komise (ES) č. 269/2007 ze dne 14. března 2007 o vydávání licencí na dovoz některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (konkrétně mandarinek atd.) v období od 11. dubna 2007 do 8. listopadu 2007
8 32007R0270 Nařízení Komise (ES) č. 270/2007 ze dne 13. března 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1973/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin
21 32007L0015 Směrnice Komise 2007/15/ES ze dne 14. března 2007, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha I směrnice Rady 74/483/EHS týkající se vnějších výčnělků motorových vozidel (1)
24 32007D0165 2007/165/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. března 2007, kterým se mění rozhodnutí 96/4/ES, kterým se schvaluje metoda třídění jatečně upravených těl prasat v Rakousku (oznámeno pod číslem K(2007) 833)
26 32006D0960r Oprava rámcového rozhodnutí Rady 2006/960/SVV ze dne 18. prosince 2006 o zjednodušení výměny operativních a jiných informací mezi donucovacími orgány členských států Evropské unie (  Úř. věst. L 386 ze dne 29.12.2006)
OJ L 076, 16.03.2007 12 32007R0275 Nařízení Komise (ES) č. 275/2007 ze dne 15. března 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1825/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa
16 32007R0276 Nařízení Komise (ES) č. 276/2007 ze dne 15. března 2007 o změně nařízení (ES) č. 581/2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se některých druhů másla, a nařízení (ES) č. 582/2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se sušeného odstředěného mléka
22 32007D0166 2007/166/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. ledna 2007, kterým se přijímá seznam inspektorů a inspekčních prostředků Společenství na základě čl. 28 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky
32 32007D0167 2007/167/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. března 2007, kterým se stanoví odchylka od pravidel původu stanovených rozhodnutím Rady 2001/822/ES, pokud jde o některé produkty rybolovu dovážené ze Saint-Pierre a Miquelonu (oznámeno pod číslem K(2007) 834) (1)
35 32006L0042r Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (  Úř. věst. L 157 ze dne 9.6.2006)
OJ L 077, 16.03.2007 1 32007D0143 2007/143/ES: Konečné schválení souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2007
OJ L 078, 17.03.2007 13 32007R0287 Nařízení Komise (ES) č. 287/2007 ze dne 16. března 2007, kterým se mění příloha II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o Ginseng, standardizované extrakty a přípravky z něho (1)
15 32007R0288 Nařízení Komise (ES) č. 288/2007 ze dne 16. března 2007, kterým se stanoví přechodná opatření, která mají být přijata z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska s ohledem na poskytování vývozních náhrad pro některé mléčné a vaječné výrobky podle nařízení (ES) č. 1043/2005
17 32007R0289 Nařízení Komise (ES) č. 289/2007 ze dne 16. března 2007, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii upravuje nařízení (ES) č. 1301/2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty
20 32007R0290 Nařízení Komise (ES) č. 290/2007 ze dne 16. března 2007, kterým se pro hospodářský rok 2007/08 stanoví procentní podíl podle článku 19 nařízení Rady (ES) č. 318/2006
27 32007D0168 2007/168/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. února 2007 o jmenování viceprezidenta Odrůdového úřadu Společenství
28 32007D0169 2007/169/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. března 2007, kterým se stanoví, že čl. 30 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb se vztahuje na některé kurýrní a balíkové služby v Dánsku (oznámeno pod číslem K(2007) 840) (1)
31 Informace o dni vstupu Dohody mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu v platnost
31 Informace týkající se data vstupu v platnost Rámcové dohody mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o obecných zásadách účasti Bosny a Hercegoviny na programech Společenství
32 32006L0052r Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/52/ES ze dne 5. července 2006, kterou se mění směrnice 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla a směrnice 94/35/ES o náhradních sladidlech pro použití v potravinách (  Úř. věst. L 204 ze dne 26.7.2006)
OJ L 079, 20.03.2007 11 32007L0016 Směrnice Komise 2007/16/ES ze dne 19. března 2007, kterou se provádí směrnice Rady 85/611/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o vyjasnění některých definic (1)
20 32007D0170 2007/170/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. března 2007, kterým se stanoví požadavky na síť Schengenského informačního systému druhé generace (1. pilíř) (oznámeno pod číslem K(2007) 845)
29 32007D0171 2007/171/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. března 2007, kterým se stanoví požadavky na síť Schengenského informačního systému druhé generace (3. pilíř)
38 32007D0172 2007/172/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. března 2007, kterým se zřizuje skupina koordinátorů pro uznávání odborných kvalifikací
40 32007D0173 Společný postoj Rady 2007/173/SZBP ze dne 19. března 2007, kterým se prodlužují omezující opatření vůči některým představitelům Běloruska
41 32005R0980r Oprava nařízení Rady (ES) č. 980/2005 ze dne 27. června 2005 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (  Úř. věst. L 169 ze dne 30.6.2005)
OJ L 080, 21.03.2007 3 32007R0296 Nařízení Komise (ES) č. 296/2007 ze dne 20. března 2007, kterým se stanoví přechodná opatření v odvětví lnu a konopí pěstovaných na vlákno v Bulharsku a Rumunsku
11 32007D0174 2007/174/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. března 2007, kterým se mění rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení některých provincií nebo oblastí Itálie za úředně prosté tuberkulózy skotu, brucelózy a enzootické leukózy skotu a prohlášení oblasti Polska za úředně prostou enzootické leukózy skotu (oznámeno pod číslem K(2007) 1201) (1)
15 32006L0105r Oprava směrnice Rady 2006/105/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují směrnice 73/239/EHS, 74/557/EHS a 2002/83/ES v oblasti životního prostředí (  Úř. věst. L 363 ze dne 20.12.2006)
OJ L 081, 22.03.2007 1 32007R0300 Nařízení Rady (Euratom) č. 300/2007 ze dne 19. února 2007, kterým se zřizuje nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti
11 32007R0301 Nařízení Rady (ES) č. 301/2007 ze dne 19. března 2007, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
19 32007R0305 Nařízení Komise (ES) č. 305/2007 ze dne 21. března 2007 o dočasných odchylkách od nařízení (ES) č. 2402/96, (ES) č. 2375/2002, (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006 a (ES) č. 1918/2006, pokud jde o data podávání žádostí o dovozní licence a o jejich vydávání v roce 2007 v rámci celních kvót pro batáty, maniokový škrob, obiloviny a olivový olej
22 32007R0306 Nařízení Komise (ES) č. 306/2007 ze dne 21. března 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1539/2006, kterým se přijímá plán přidělující členským státům prostředky vyčleněné na rozpočtový rok 2007 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
30 32007D0178 Společná akce Rady 2007/178/SZBP ze dne 19. března 2007 na podporu ničení chemických zbraní v Ruské federaci v rámci strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení
OJ L 082, 23.03.2007 1 32007R0309 Nařízení Rady (ES) č. 309/2007 ze dne 19. března 2007, kterým se mění finanční nařízení ze dne 27. března 2003 pro 9. evropský rozvojový fond
6 32007R0311 Nařízení Komise (ES) č. 311/2007 ze dne 19. března 2007, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství
27 32007L0017 Směrnice Komise 2007/17/ES ze dne 22. března 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení příloh III a VI uvedené směrnice technickému pokroku (1)
31 32007D0179 2007/179/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. března 2007, kterým se schvaluje finská podpora pro osivo a osivo obilovin na rok 2006 (oznámeno pod číslem K(2007) 1280)
OJ L 083, 23.03.2007 1 32007R0294 Nařízení Komise (ES) č. 294/2007 ze dne 20. února 2007, kterým se na rok 2006 stanoví „seznam Prodcom“ průmyslových výrobků zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3924/91 (1)
OJ L 084, 24.03.2007 1 32007R0315 Nařízení Rady (ES) č. 315/2007 ze dne 19. března 2007, kterým se stanoví přechodná opatření týkající se odchylky od nařízení (ES) č. 2597/97, pokud jde o konzumní mléko vyprodukované v Estonsku
4 32007R0317 Nařízení Komise (ES) č. 317/2007 ze dne 23. března 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 936/97 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso
7 32007R0318 Nařízení Komise (ES) č. 318/2007 ze dne 23. března 2007, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Společenství a jeho karanténní podmínky (1)
30 32007R0319 Nařízení Komise (ES) č. 319/2007 ze dne 22. března 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu krevetky severní v oblasti NAFO 3L plavidly plujícími pod vlajkou Polska
32 32007R0320 Nařízení Komise (ES) č. 320/2007 ze dne 22. března 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky modravé ve vodách ES a mezinárodních vodách oblastí ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Irska
34 32007R0321 Nařízení Komise (ES) č. 321/2007 ze dne 23. března 2007, kterým se mění nařízení Komise (EHS) č. 396/92 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
35 32007D0180 2007/180/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. března 2007 o jmenování italského člena a dvou italských náhradníků Výboru regionů
36 32007D0181 2007/181/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. března 2007 o jmenování nizozemského náhradníka Výboru regionů
37 32007D0182 2007/182/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. března 2007 o průzkumu týkajícím se chronického chřadnutí u jelenovitých (oznámeno pod číslem K(2007) 860) (1)
44 32007D0183 2007/183/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. března 2007, kterým se mění rozhodnutí 2005/760/ES o některých ochranných opatřeních souvisejících s vysoce patogenní influenzou ptáků ve třetích zemích při dovozu ptáků chovaných v zajetí (oznámeno pod číslem K(2007) 1259) (1)
OJ L 085, 27.03.2007 3 32007R0323 Nařízení Komise (ES) č. 323/2007 ze dne 26. března 2007, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS (1)
5 32007R0324 Nařízení Komise (ES) č. 324/2007 ze dne 23. března 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
7 32007D0184 2007/184/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. března 2007 o zveřejnění odkazu na normu EN 71-1:2005 „Bezpečnost hraček – část 1: mechanické a fyzikální vlastnosti“ týkající se technických požadavků na polokulovité hračky v souladu se směrnicí Rady 88/378/EHS o bezpečnosti hraček (oznámeno pod číslem K(2007) 1256) (1)
10 32007D0185 Společná akce Rady 2007/185/SZBP ze dne 19. března 2007 na podporu činnosti Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení
OJ L 086, 27.03.2007 1 32007D0175 2007/175/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. července 2006 o podpoře C 35/2005, kterou chce Nizozemsko poskytnout v souvislosti se zbudováním širokopásmové sítě v Appingedamu (oznámeno pod číslem dokumentu K(2006) 3226) (1)
11 32007D0176 2007/176/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. prosince 2006 Seznam norem a/nebo specifikací pro sítě a služby elektronických komunikací a přiřazená zařízení a doplňkové služby, který nahrazuje všechny předchozí verze (oznámeno pod číslem K(2006) 6364) (1)
20 32007D0177 2007/177/ES: Rozhodnutí č. 1/2006 Smíšeného řídícího výboru zřízeného dohodou mezi Evropským společenstvím a Chilskou republikou o hygienických a rostlinolékařských opatřeních použitelných v obchodě se zvířaty a živočišnými produkty, rostlinami a rostlinnými produkty a jiným zbožím a o dobrém zacházení se zvířaty ze dne 9. listopadu 2006, kterým se mění dodatky IC, IIIA, IIIB a XI přílohy IV dohody
OJ L 087, 28.03.2007 3 32007R0326 Nařízení Komise (ES) č. 326/2007 ze dne 27. března 2007, kterým se pro rok 2007 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1518/2003, pokud jde o data vydání vývozních licencí v odvětví vepřového masa
5 32007R0327 Nařízení Komise (ES) č. 327/2007 ze dne 27. března 2007, kterým se pro rok 2007 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1445/95, pokud jde o data vydání vývozních licencí v odvětví hovězího a telecího masa
7 32007R0328 Nařízení Komise (ES) č. 328/2007 ze dne 27. března 2007, kterým se pro rok 2007 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 596/2004 a (ES) č. 633/2004, pokud jde o data vydání vývozních licencí v odvětví vajec a v odvětví drůbežího masa
9 32007L0018 Směrnice Komise 2007/18/ES ze dne 27. března 2007, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, pokud jde o vyloučení nebo zahrnutí některých institucí z oblasti působnosti uvedené směrnice nebo do oblasti působnosti uvedené směrnice a o zacházení s expozicemi vůči mezinárodním rozvojovým bankám (1)
11 32007D0186 2007/186/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. března 2007 o jmenování rumunského náhradníka Výboru regionů
12 32007D0187 2007/187/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. března 2007 o jmenování dvou německých členů a dvou německých náhradníků Výboru regionů
13 32007D0188 2007/188/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. března 2007, kterým se mění rozhodnutí Komise 2006/596/ES, kterým se stanoví seznam členských států způsobilých k financování z Fondu soudržnosti na období 2007–2013, pokud jde o Bulharsko a Rumunsko (oznámeno pod číslem K(2007) 1282)
15 32007D0189 2007/189/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. března 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/595/ES, kterým se stanoví seznam regionů způsobilých k financování ze strukturálních fondů v rámci cíle „konvergence“ na období 2007–2013, pokud jde o Bulharsko a Rumunsko (oznámeno pod číslem K(2007) 1283)
16 32007D0190 2007/190/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. března 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/769/ES, kterým se stanoví seznam regionů a oblastí způsobilých pro financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci přeshraniční a nadnárodní spolupráce cíle „Evropská územní spolupráce“ pro období 2007–2013, pokud jde o Bulharsko a Rumunsko (oznámeno pod číslem K(2007) 1284)
18 32007D0191 2007/191/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. března 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/594/ES, kterým se stanoví orientační rozdělení položek závazků podle členských států v rámci cíle „Konvergence“ pro období 2007–2013, pokud jde o Bulharsko a Rumunsko (oznámeno pod číslem K(2007) 1290)
22 32007D0192 Společná akce Rady 2007/192/SZBP ze dne 27. března 2007, kterou se mění společná akce 2005/355/SZBP o poradní a pomocné misi Evropské unie pro reformu bezpečnostního sektoru v Konžské demokratické republice (KDR)
OJ L 088, 29.03.2007 1 32007R0329 Nařízení Rady (ES) č. 329/2007 ze dne 27. března 2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
16 32007R0332 Nařízení Komise (ES) č. 332/2007 ze dne 27. března 2007 o technických opatřeních pro předávání údajů pro statistiku železniční dopravy (1)
29 32007R0333 Nařízení Komise (ES) č. 333/2007 ze dne 28. března 2007, kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu obsahu olova, kadmia, rtuti, anorganického cínu, 3-MCPD a benzo[a]pyrenu v potravinách (1)
39 32007R0334 Nařízení Komise (ES) č. 334/2007 ze dne 28. března 2007, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví (1)
40 32007R0335 Nařízení Komise (ES) č. 335/2007 ze dne 28. března 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1702/2003, pokud jde o prováděcí pravidla ve vztahu k certifikaci ochrany životního prostředí pro letadla a související výrobky, letadlové části a zařízení (1)
43 32007R0336 Nařízení Komise (ES) č. 336/2007 ze dne 28. března 2007, kterým se mění příloha II nařízení Rady (ES) č. 1788/2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků, pokud jde o referenční obsah tuku pro Rumunsko
44 32007D0193 2007/193/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. dubna 2006, kterým se spojení označuje za slučitelné se společným trhem a fungováním Dohody o EHP (Věc COMP/M.3916 – T-Mobile Austria/tele.ring) (oznámeno pod číslem K(2006) 1695)
47 32007D0194 2007/194/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. listopadu 2006, kterým se spojení označuje za slučitelné se společným trhem a s fungováním Smlouvy o EHP (Věc COMP/M.4180 – Gaz de France/Suez) (oznámeno pod číslem K(2006) 5419)
51 32007D0195 2007/195/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. března 2007, kterým se určuje mechanismus přidělování kvót výrobcům a dovozcům hydrochlorfluoruhlovodíků pro roky 2003 až 2009 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 (oznámeno pod číslem K(2007) 819_2)
56 32007D0196 2007/196/ES: Doporučení Komise ze dne 28. března 2007 o monitorování přítomnosti furanu v potravinách (1)
58 32007D0197 2007/197/ES: Společný vojenský seznam Evropské unie (přijatý Radou dne 19. března 2007) (vybavení, na které se vztahuje Kodex chování Evropské unie pro vývoz zbraní) (kterým se aktualizuje a nahrazuje Společný vojenský seznam Evropské unie přijatý Radou dne 27. února 2006)
OJ L 089, 29.03.2007 1 22007D0140 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 140/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
6 22007D0141 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 141/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
8 22007D0142 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 142/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
9 22007D0143 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 143/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
11 22007D0144 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 144/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
13 22007D0145 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 145/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
15 22007D0146 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 146/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
17 22007D0147 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 147/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
18 22007D0148 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 148/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
19 22007D0149 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 149/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
21 22007D0150 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 150/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
22 22007D0151 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 151/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se mění příloha IV (Energetika) Dohody o EHP
24 22007D0152 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 152/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP
25 22007D0153 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 153/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se mění příloha XIII (Doprava), příloha XIV (Hospodářská soutěž) a Protokol 21 (o provádění pravidel hospodářské soutěže platných pro podniky) Dohody o EHP
27 22007D0154 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 154/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
29 22007D0155 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 155/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
31 22007D0156 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 156/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se mění příloha XIV (Hospodářská soutěž) Dohody o EHP
33 22007D0157 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 157/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se mění příloha XV (Státní podpory) Dohody o EHP
35 22007D0158 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 158/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
36 22007D0159 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 159/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
38 22007D0160 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 160/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se mění příloha XXII (Právo obchodních společností) Dohody o EHP
40 22007D0161 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 161/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se mění protokol 47 k Dohodě o EHP o odstranění technických překážek obchodu s vínem
OJ L 090, 30.03.2007 1 32007R0337 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 337/2007 ze dne 27. března 2007, kterým se od 1. ledna 2007 upravují sazby příspěvků pro úředníky a ostatní zaměstnance Evropských společenství na služební cestě v Bulharsku a Rumunsku
12 32007R0341 Nařízení Komise (ES) č. 341/2007 ze dne 29. března 2007 o otevření a správě celních kvót a zavedení režimu dovozních licencí a osvědčení o původu pro česnek a některé jiné zemědělské produkty dovážené ze třetích zemí
23 32007R0342 Nařízení Komise (ES) č. 342/2007 ze dne 29. března 2007, kterým se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii mění nařízení (ES) č. 489/2005, pokud jde o určení intervenčních center a o převzetí neloupané rýže intervenčními agenturami
58 32007D0198 2007/198/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. března 2007 o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku
73 32007D0199 2007/199/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. prosince 2006 o režimu podpory na výzkum a vývoj v leteckém odvětví zavedeném Belgií (oznámeno pod číslem K(2006) 5792) (1)
79 32007D0200 2007/200/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. prosince 2006 o státní podpoře na výzkum a vývoj poskytnuté Belgií společnosti Techspace Aero (oznámeno pod číslem K(2006) 5799) (1)
83 32007D0201 2007/201/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. března 2007, kterým se mění rozhodnutí 2002/757/ES o dočasných mimořádných rostlinolékařských opatřeních proti zavlékání Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp.nov. do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství (oznámeno pod číslem K(2007) 1292)
86 32007D0202 2007/202/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. března 2007, kterým se mění dodatek B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa, ryb a mléka v Polsku (oznámeno pod číslem K(2007) 1305) (1)
92 Informace o vstupu v platnost dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Čínskou lidovou republikou podle článku XXIV.6 a článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994
92 Informace o vstupu v platnost dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a samostatným celním územím Tchaj-wan, Penghu, Kinmen a Matsu podle článku XXIV.6 a článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994
92 Informace o vstupu v platnost dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Malajsií podle článku XXIV.6 a článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994
92 Informace o vstupu v platnost dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Argentinskou republikou o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Maltské republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu přistoupení k Evropskému společenství
93 Informace o vstupu v platnost dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Brazílií o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Maltské republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu přistoupení k Evropskému společenství
93 Informace o vstupu v platnost dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Uruguayí o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Maltské republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu přistoupení k Evropskému společenství
94 32007D0203 Společná Akce Rady 2007/203/SZBP ze dne 27. března 2007 o prodloužení mandátu týmu EU podílejícího se na přípravách zřízení možné mezinárodní civilní mise v Kosovu, včetně účasti zvláštního zástupce Evropské unie (přípravný tým MCM/ZZEU)
OJ L 091, 31.03.2007 14 32007R0367 Nařízení Komise (ES) č. 367/2007 ze dne 30. března 2007, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2131/93, kterým se stanoví postupy a podmínky pro uvedení do prodeje obilovin ze zásob intervenčních agentur
17 32007L0019 Směrnice Komise 2007/19/ES ze dne 30. března 2007, kterou se mění směrnice 2002/72/ES o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami a směrnice Rady 85/572/EHS, kterou se stanoví seznam simulantů pro použití při zkoušení migrace složek materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami (1)
37 32007D0204 2007/204/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. září 2006 o státní podpoře C 42/2005 (ex N 66/2005, ex N 195/2005), kterou poskytla Slovenská republika ve prospěch společnosti Konas, s. r. o. (oznámeno pod číslem K(2006) 4205) (1)
48 32007D0205 2007/205/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. března 2007, kterým se zavádí společný formulář pro první zprávu členských států o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES týkající se omezování emisí některých těkavých organických sloučenin (oznámeno pod číslem K(2007) 1236) (1)
52 32007D0206 2007/206/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. března 2007 o zahájení činnosti regionálního poradního sboru pro oceánské/zámořské loďstvo v rámci společné rybářské politiky
53 32006D0635r Oprava rozhodnutí Komise 2006/635/Euratom ze dne 4. dubna 2006 o uzavření podpisem Dohody o spolupráci při mírovém využití jaderné energie mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii (Euratom) a vládou Ukrajiny (  Úř. věst. L 261 ze dne 22.9.2006)
OJ L 092, 03.04.2007 6 32007R0371 Nařízení Komise (ES) č. 371/2007 ze dne 2. dubna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 950/2006, kterým se pro hospodářské roky 2006/07, 2007/08 a 2008/09 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
9 32007R0372 Nařízení Komise (ES) č. 372/2007 ze dne 2. dubna 2007, kterým se stanoví přechodné migrační limity pro plastifikátory v těsnicích kroužcích ve víkách, která jsou určena pro styk s potravinami (1)
13 32007R0373 Nařízení Komise (ES) č. 373/2007 ze dne 2. dubna 2007, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003
16 32007D0207 2007/207/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. března 2007, kterým se mění rozhodnutí 2001/405/ES, 2002/255/ES, 2002/371/ES, 2004/669/ES, 2003/31/ES a 2000/45/ES, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělení ekoznačky Společenství některým výrobkům (oznámeno pod číslem K(2007) 532) (1)
18 32007D0208 2007/208/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. března 2007 o finančním příspěvku Společenství na základní průzkum prevalence salmonel u krůt, který má být proveden v Bulharsku a v Rumunsku (oznámeno pod číslem K(2007) 1401)
23 32007D0209 2007/209/ES: Doporučení Rady ze dne 27. března 2007 k aktualizaci hlavních směrů hospodářských politik členských států a Společenství pro rok 2007 a k provádění politik zaměstnanosti členských států
OJ L 093, 03.04.2007 1 Kodifikované znění Jednacího řádu EHSV (v platnosti od 24. října 2006)
OJ L 094, 04.04.2007 3 32007R0375 Nařízení Komise (ES) č. 375/2007 ze dne 30. března 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací (1)
18 32007R0376 Nařízení Komise (ES) č. 376/2007 ze dne 30. března 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2042/2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (1)
20 32007R0377 Nařízení Komise (ES) č. 377/2007 ze dne 29. března 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
23 32007L0020 Směrnice Komise 2007/20/ES ze dne 3. dubna 2007, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky dichlofluanid do přílohy I uvedené směrnice (1)
26 32007D0210 2007/210/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. března 2007 o podpisu a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Malajsie o některých aspektech leteckých služeb
39 32007D0211 2007/211/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. března 2007 o přidělení množství regulovaných látek povolených pro základní použití ve Společenství pro rok 2007 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 (oznámeno pod číslem K(2007) 1285) (1)
52 32007D0212 2007/212/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. dubna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2003/248/ES, pokud jde o prodloužení platnosti dočasných odchylek od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o rostliny jahodníku (Fragaria L.) určené k výsadbě, kromě semen, pocházející z Argentiny (oznámeno pod číslem K(2007) 1428)
53 32007D0213 2007/213/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. dubna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2007/31/ES, kterým se stanoví přechodná opatření, pokud jde o odesílání některých produktů z odvětví masa a mléka, na které se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, z Bulharska do jiných členských států (oznámeno pod číslem K(2007) 1443) (1)
55 32007D0214 2007/214/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. dubna 2007, kterým se zastavuje antidumpingové řízení týkající se dovozu pentaerythritolu pocházejícího z Čínské lidové republiky, Ruska, Turecka, Ukrajiny a Spojených států amerických
70 Informace o dni vstupu v platnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních
70 Informace o vstupu v platnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech
71 32007L0019r Oprava směrnice Komise 2007/19/ES ze dne 30. března 2007, kterou se mění směrnice 2002/72/ES o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami a směrnice Rady 85/572/EHS, kterou se stanoví seznam simulantů pro použití při zkoušení migrace složek materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami (  Úř. věst. L 91 ze dne 31.3.2007)
OJ L 095, 05.04.2007 1 32007R0378 Nařízení Rady (ES) č. 378/2007 ze dne 27. března 2007 o pravidlech pro dobrovolné odlišení přímých plateb podle nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, a o změně nařízení (ES) č. 1290/2005
8 32007R0381 Nařízení Komise (ES) č. 381/2007 ze dne 4. dubna 2007, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 796/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, a nařízení (ES) č. 1973/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté z produkce pro pěstování surovin
12 32007R0382 Nařízení Komise (ES) č. 382/2007 ze dne 4. dubna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 753/2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů
21 32007D0215 2007/215/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29. ledna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2004/676/ES o služebním řádu Evropské obranné agentury
24 32007D0216 2007/216/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29. ledna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2004/677/ES, pokud jde o minimální dobu přidělení národních odborníků a vojenského personálu přiděleného do Evropské obranné agentury
25 32007D0217 2007/217/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. listopadu 2006 o státní podpoře, kterou Francie poskytla Státní laboratoři pro metrologii a zkušebnictví (Laboratoire national de métrologie et d’essais) (C24/2005) (oznámeno pod číslem K(2006) 5477) (1)
37 32007D0218 2007/218/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. března 2007 o změně rozhodnutí K(2006) 4332 v konečném znění, kterým se ročně orientačně rozdělují položky závazků Společenství z Evropského rybářského fondu podle jednotlivých členských států na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013(oznámeno pod číslem K(2007) 1313)
41 32007D0219 2007/219/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. března 2007 o finančním příspěvku Společenství na základní průzkum prevalence salmonel u jatečních prasat, který má být proveden v Bulharsku a Rumunsku (oznámeno pod číslem K(2007) 1394)
50 32007D0220 2007/220/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. dubna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2003/250/ES, pokud jde o prodloužení platnosti dočasných odchylek od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o rostliny jahodníku (Fragaria L.) určené k výsadbě, kromě semen, pocházející z Jihoafrické republiky (oznámeno pod číslem K(2007) 1454)
51 32007D0221 2007/221/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. dubna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2003/249/ES, pokud jde o prodloužení platnosti dočasných odchylek od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o rostliny jahodníku (Fragaria L.) určené k výsadbě, kromě semen, pocházející z Chile (oznámeno pod číslem K(2007) 1455)
52 32007D0222 2007/222/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. dubna 2007 o zahájení činnosti Regionálního poradního sboru pro jihozápadní vody v rámci společné rybářské politiky
53 32007D0223 2007/223/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. dubna 2007 o přehledu produkčního potenciálu vína, který předložilo Bulharsko podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 (oznámeno pod číslem K(2007) 1469)
OJ L 096, 11.04.2007 1 32007R0383 Nařízení Rady (ES) č. 383/2007 ze dne 4. dubna 2007, kterým se zrušuje částečný prozatímní přezkum antidumpingových opatření použitelných na dovoz syntetických polyesterových střižových vláken pocházejících z Čínské lidové republiky, Saúdské Arábie, Běloruska a Korejské republiky
9 32007R0385 Nařízení Komise (ES) č. 385/2007 ze dne 10. dubna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1483/2006, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství
14 32007R0386 Nařízení Komise (ES) č. 386/2007 ze dne 10. dubna 2007, kterým se mění a upravuje nařízení (ES) č. 990/2006 o zahájení stálých nabídkových řízení pro vývoz obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států
18 32007D0224 2007/224/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. dubna 2007 o zveřejnění odkazu na normu EN 71-1:2005 „Bezpečnost hraček – část 1: mechanické a fyzikální vlastnosti“ týkající se technických požadavků na střely, jejichž nárazovou část tvoří přísavka, v souladu se směrnicí Rady 88/378/EHS o bezpečnosti hraček (oznámeno pod číslem K(2007) 1460) (1)
21 32007D0225 2007/225/ES: Doporučení Komise ze dne 3. dubna 2007 týkající se koordinovaného monitorovacího programu Společenství pro rok 2007 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a v některých dalších produktech rostlinného původu a na jejich povrchu a vnitrostátních monitorovacích programů pro rok 2008 (oznámeno pod číslem K(2007) 1452) (1)
OJ L 097, 12.04.2007 3 32007R0388 Nařízení Komise (ES) č. 388/2007 ze dne 11. dubna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1622/2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření
5 32007R0389 Nařízení Komise (ES) č. 389/2007 ze dne 11. dubna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1622/2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření
6 32007R0390 Nařízení Komise (ES) č. 390/2007 ze dne 11. dubna 2007, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo z dovozu peroxosíranů (persíranů) pocházejících ze Spojených států amerických, Čínské lidové republiky a Tchaj-wanu
30 32007R0391 Nařízení Komise (ES) č. 391/2007 ze dne 11. dubna 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 861/2006, pokud jde o výdaje vzniklé členským státům při provádění monitorovacích a kontrolních systémů použitelných pro společnou rybářskou politiku
42 32007L0021 Směrnice Komise 2007/21/ES ze dne 10. dubna 2007, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o data uplynutí platnosti pro zařazení účinných látek azoxystrobin, imazalil, kresoxim-methyl, spiroxamin, azimsulfuron, prohexadion-kalcium a fluroxypyr do přílohy I (1)
47 32007D0226 2007/226/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. dubna 2007 o prodloužení lhůty pro uvádění na trh biocidních přípravků obsahujících některé účinné látky nepřezkoumané během desetiletého pracovního programu, na který odkazuje čl. 16 odst. 2 směrnice 98/8/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 1545)
50 32007L0019r Oprava směrnice Komise 2007/19/ES ze dne 30. března 2007, kterou se mění směrnice 2002/72/ES o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami a směrnice Rady 85/572/EHS, kterou se stanoví seznam simulantů pro použití při zkoušení migrace složek materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami (  Úř. věst. L 91 ze dne 31.3.2007)
70 32007R0372r Oprava nařízení Komise (ES) č. 372/2007 ze dne 2. dubna 2007, kterým se stanoví přechodné migrační limity pro plastifikátory v těsnicích kroužcích ve víkách, která jsou určena pro styk s potravinami (  Úř. věst. L 92 ze dne 3.4.2007)
OJ L 098, 13.04.2007 3 32007R0394 Nařízení Komise (ES) č. 394/2007 ze dne 12. dubna 2007, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
20 32007R0400 Nařízení Komise (ES) č. 400/2007 ze dne 12. dubna 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
23 32007D0227 2007/227/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. dubna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma v souvislosti s katarální horečkou ovcí (oznámeno pod číslem K(2007) 1525) (1)
27 32007D0228 2007/228/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. dubna 2007, kterým se stanoví přechodná opatření pro systém identifikace a evidence ovcí a koz v Rumunsku stanovený v nařízení Rady (ES) č. 21/2004 (oznámeno pod číslem K(2007) 1527) (1)
OJ L 099, 14.04.2007 9 32007R0406 Nařízení Komise (ES) č. 406/2007 ze dne 12. dubna 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného ve vodách ES a mezinárodních vodách oblastí ICES I a II plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
11 32007D0229 2007/229/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. dubna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2004/452/ES, kterým se stanoví seznam subjektů, jejichž výzkumní pracovníci mohou mít přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (oznámeno pod číslem K(2007) 1546) (1)
14 32007D0230 2007/230/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. dubna 2007 o formuláři o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě (oznámeno pod číslem K(2007) 1470)
16 32007D0231 2007/231/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. dubna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/502/ES, kterým se po členských státech žádá, aby přijaly opatření zajišťující, aby se na trh uváděly pouze zapalovače, které jsou odolné dětem, a zakázaly uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty) (oznámeno pod číslem K(2007) 1567) (1)
OJ L 100, 17.04.2007 1 32007R0407 Nařízení Rady (ES) č. 407/2007 ze dne 16. dubna 2007, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a uvolňuje prozatímní clo uložené na dovoz některých zmrazených jahod pocházejících z Čínské lidové republiky
16 32007R0409 Nařízení Komise (ES) č. 409/2007 ze dne 16. dubna 2007, kterým se nahrazují přílohy I a II nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických
20 32007D0232 2007/232/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. března 2007, kterým se v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádějí na trh produkty z řepky olejné (Brassica napus L., linie Ms8, Rf3 a Ms8xRf3) geneticky modifikované pro toleranci vůči herbicidu glufosinátu amonnému (oznámeno pod číslem K(2007) 1234)
25 32007D0233 2007/233/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. dubna 2007 o jmenování členů zastupujících soukromý sektor ve skupině odborníků pro vnitropodnikové oceňování, tzv. Společném fóru pro vnitropodnikové oceňování
27 32007D0234 2007/234/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. dubna 2007 o přehledu produkčního potenciálu vína, který předložilo Rumunsko podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 (oznámeno pod číslem K(2007) 1587)
OJ L 101, 18.04.2007 3 32007R0411 Nařízení Komise (ES) č. 411/2007 ze dne 17. dubna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
6 32007R0412 Nařízení Komise (ES) č. 412/2007 ze dne 16. dubna 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
11 32007L0022 Směrnice Komise 2007/22/ES ze dne 17. dubna 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení příloh IV a VI uvedené směrnice technickému pokroku (1)
14 32007D0235 Rozhodnutí Rady 2007/235/SZBP ze dne 16. dubna 2007, kterým se provádí společný postoj 2004/161/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Zimbabwe
20 32007R0189r Oprava nařízení Komise (ES) č. 189/2007 ze dne 23. února 2007, kterým se pozastavuje platnost dovozních cel na některá množství průmyslového cukru pro hospodářský rok 2006/07 (  Úř. věst. L 57 ze dne 24.2.2007)
OJ L 102, 19.04.2007 14 32007D0236 2007/236/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. října 2004 týkající se řízení podle čl. 81 odst. 1 Smlouvy o ES (Věc COMP/C.38.238/B.2) – Surový tabák – Španělsko (oznámeno pod číslem K(2004) 4030)
OJ L 103, 20.04.2007 1 32007R0423 Nařízení Rady (ES) č. 423/2007 ze dne 19. dubna 2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu
26 32007R0425 Nařízení Komise (ES) č. 425/2007 ze dne 19. dubna 2007, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1365/2006 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách
49 32007D0237 2007/237/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. dubna 2007, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o některé týmy pro odběr a produkci embryí v Kanadě, na Novém Zélandu a ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2007) 1582) (1)
52 32007D0238 Rozhodnutí Rady 2007/238/SZBP ze dne 19. dubna 2007 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro Súdán
54 32004D0752r Oprava rozhodnutí Rady 2004/752/ES, Euratom ze dne 2. listopadu 2004 o zřízení Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (  Úř. věst. L 333 ze dne 9.11.2004)
56 32005R1898r Oprava nařízení Komise (ES) č. 1898/2005 ze dne 9. listopadu 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o opatření pro odbyt smetany, másla a zahuštěného másla na trhu Společenství (  Úř. věst. L 308 ze dne 25.11.2005)
OJ L 104, 21.04.2007 3 32007R0433 Nařízení Komise (ES) č. 433/2007 ze dne 20. dubna 2007, kterým se stanoví podmínky pro poskytování zvláštních vývozních náhrad pro hovězí a telecí maso (kodifikované znění)
8 32007R0434 Nařízení Komise (ES) č. 434/2007 ze dne 20. dubna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1974/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii
13 32007R0435 Nařízení Komise (ES) č. 435/2007 ze dne 20. dubna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1010/2006 o některých výjimečných opatřeních na podporu trhu s vejci a drůbeží v některých členských státech
14 32007R0436 Nařízení Komise (ES) č. 436/2007 ze dne 20. dubna 2007 o prokázání splnění celních formalit při dovozu cukru do třetí země podle článku 16 nařízení (ES) č. 800/1999
16 32007R0437 Nařízení Komise (ES) č. 437/2007 ze dne 20. dubna 2007 o změně nařízení (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (1)
18 32007R0438 Nařízení Komise (ES) č. 438/2007 ze dne 20. dubna 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
20 32007R0439 Nařízení Komise (ES) č. 439/2007 ze dne 20. dubna 2007, kterým se provádí rozhodnutí Rady 2006/526/ES o vztazích mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Grónskem a Dánským královstvím na straně druhé
28 32007R0441 Nařízení Komise (ES) č. 441/2007 ze dne 20. dubna 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 423/2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu
32 32007D0239 2007/239/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 5. března 2007 o postoji Společenství k rozhodnutí Smíšeného výboru uvedeného v Prozatímní dohodě mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé o obchodu a obchodních záležitostech č. 1/2007, kterým se přijímá jeho jednací řád včetně mandátu a struktury pracovních skupin ES-Albánie
37 32007D0240 2007/240/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. dubna 2007, kterým se stanoví nová veterinární osvědčení pro dovoz živých zvířat, spermatu, embryí, vajíček a produktů živočišného původu do Společenství v rámci rozhodnutí 79/542/EHS, 92/260/EHS, 93/195/EHS, 93/196/EHS, 93/197/EHS, 95/328/ES, 96/333/ES, 96/539/ES, 96/540/ES, 2000/572/ES, 2000/585/ES, 2000/666/ES, 2002/613/ES, 2003/56/ES, 2003/779/ES, 2003/804/ES, 2003/858/ES, 2003/863/ES, 2003/881/ES, 2004/407/ES, 2004/438/ES, 2004/595/ES, 2004/639/ES a 2006/168/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 1622) (1)
OJ L 105, 23.04.2007 1 32007R0414 Nařízení Komise (ES) č. 414/2007 ze dne 13. března 2007 o technických pokynech pro plánování, zavádění a provozování říčních informačních služeb (RIS) podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství
35 32007R0415 Nařízení Komise (ES) č. 415/2007 ze dne 13. března 2007 o technických specifikacích pro systémy sledování polohy a pohybu plavidel podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství
88 32007R0416 Nařízení Komise (ES) č. 416/2007 ze dne 22. března 2007 o technických specifikacích pro zprávy vůdcům plavidel podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství
OJ L 106, 24.04.2007 1 32007R0442 Nařízení Rady (ES) č. 442/2007 ze dne 19. dubna 2007 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Ukrajiny po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96
22 32007R0444 Nařízení Komise (ES) č. 444/2007 ze dne 23. dubna 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 41/2007, pokud jde o omezení odlovu populace sledě obecného v oblastech ICES I a II
24 32007R0445 Nařízení Komise (ES) č. 445/2007 ze dne 23. dubna 2007, kterým se stanovují některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2991/94, kterým se stanovují normy pro roztíratelné tuky, a nařízení Rady (EHS) č. 1898/87 o ochraně označení používaných při uvádění mléka a mléčných výrobků na trh (kodifikované znění)
30 32007R0446 Nařízení Komise (ES) č. 446/2007 ze dne 23. dubna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2273/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o přehled cen některého skotu na reprezentativních trzích Společenství
31 32007R0447 Nařízení Komise (ES) č. 447/2007 ze dne 23. dubna 2007 o změně nařízení (ES) č. 1043/2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad
34 32007L0025 Směrnice Komise 2007/25/ES ze dne 23. dubna 2007, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek dimethoát, dimethomorf, glufosinát, metribuzin, fosmet a propamokarb (1)
43 32007D0241 2007/241/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. března 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Korejské republiky o vědeckotechnické spolupráci
51 32007D0242 2007/242/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 23. dubna 2007, kterým se provádí čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 423/2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu
55 32007D0243 2007/243/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. dubna 2007 o vyloučení z financování Společenství některých výdajů vynaložených členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) (oznámeno pod číslem K(2007) 1663) (1)
63 32007D0244 Rozhodnutí Rady 2007/244/SZBP ze dne 23. dubna 2007 o provedení společné akce 2005/557/SZBP o civilně-vojenské akci Evropské unie na podporu mise Africké unie v oblasti Dárfúru v Súdánu
65 32007D0245 Společná akce Rady 2007/245/SZBP ze dne 23. dubna 2007, kterou se mění společná akce 2005/557/SZBP o civilně-vojenské akci Evropské unie na podporu mise Africké unie v oblasti Dárfúru v Súdánu s ohledem na začlenění vojenského podpůrného prvku poskytujícího pomoc pro zřízení mise Africké unie v Somálsku (AMISOM)
67 32007D0246 Společný postoj Rady 2007/246/SZBP ze dne 23. dubna 2007, kterým se mění společný postoj 2007/140/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu
OJ L 107, 25.04.2007 5 32007D0247 2007/247/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. dubna 2007 o účasti Společenství na zvýšení základního kapitálu Evropského investičního fondu
7 Informace o dni vstupu Dohody mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu v platnost
8 32007D0248 Společný postoj Rady 2007/248/SZBP ze dne 23. dubna 2007, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru
OJ L 108, 25.04.2007 1 32007L0002 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)
OJ L 109, 26.04.2007 1 32007R0450 Nařízení Rady (ES) č. 450/2007 ze dne 16. dubna 2007 o uzavření Dohody mezi Gabonskou republikou a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu
3 Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi Gabonskou republikou a Evropským společenstvím
8 32007R0451 Nařízení Rady (ES) č. 451/2007 ze dne 23. dubna 2007, kterým se zastavuje částečný prozatímní přezkum antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky
12 32007R0452 Nařízení Rady (ES) č. 452/2007 ze dne 23. dubna 2007 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého z dovozů žehlicích prken pocházejících z Čínské lidové republiky a Ukrajiny
22 32007R0453 Nařízení Rady (ES) č. 453/2007 ze dne 25. dubna 2007 o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2006 na odměny úředníků a smluvních a dočasných zaměstnanců Evropských společenství vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích a na odměny části úředníků setrvávajících na služebním místě ve dvou nových členských státech po dobu nejvýše devatenácti měsíců od přistoupení
30 32007R0455 Nařízení Komise (ES) č. 455/2007 ze dne 25. dubna 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
33 32007D0249 2007/249/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. března 2007, kterým se mění rozhodnutí 2001/822/ES o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství
42 32007D0250 2007/250/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 16. dubna 2007, kterým se Spojenému království povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
44 32005D0328 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 328/05/COL ze dne 20. prosince 2005, kterým se po padesáté třetí mění procesní a hmotná pravidla v oblasti státní podpory vložením nové kapitoly 18C: Státní podpora v podobě vyrovnávacích plateb za závazek veřejné služby
51 32006D0609r Oprava rozhodnutí Komise 2006/609/ES ze dne 4. srpna 2006, kterým se stanoví orientační rozdělení položek závazků podle členských států v rámci cíle Evropská územní spolupráce pro období 2007 až 2013 (  Úř. věst. L 247 ze dne 9.9.2006)
OJ L 110, 27.04.2007 27 32007D0251 2007/251/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. března 2007 o podpisu a prozatímním uplatňování Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k této dohodě
33 32007D0252 2007/252/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. dubna 2007, kterým se na období 2007–2013 zavádí zvláštní program „Základní práva a občanství“ jako součást obecného programu „Základní práva a spravedlnost“
OJ L 111, 28.04.2007 13 32007R0478 Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 478/2007 ze dne 23. dubna 2007, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 2342/2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství
46 32007R0479 Nařízení Komise (ES) č. 479/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2076/2005, kterým se stanoví přechodná opatření pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 a kterým se mění nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (1)
48 32007R0480 Nařízení Komise (ES) č. 480/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na okurky a třešně, jiné než višně
50 32007R0481 Nařízení Komise (ES) č. 481/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 817/2006, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru a zrušuje nařízení (ES) č. 798/2004
69 32007D0259 2007/259/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 16. dubna 2007 o poskytnutí makrofinanční pomoci Společenství Moldavsku
72 32007D0260 2007/260/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 16. dubna 2007 o jmenování italské náhradnice Výboru regionů
73 32007D0261 2007/261/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 16. dubna 2007 o jmenování čtyř českých členů a čtyř českých náhradníků Výboru regionů
74 32007D0262 2007/262/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Alžírsko č. 1/2007 ze dne 24. dubna 2007 o přijetí jednacího řádu Rady přidružení
OJ L 112, 30.04.2007 1 32007D0253 2007/253/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. ledna 2005 o plánu Rivesaltes a nepřímých daních CIVDN (Mezioborový výbor pro přírodní sladká vína), jež zavedla Francie (oznámeno pod číslem K(2005) 50)
14 32007D0254 2007/254/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. června 2006 o státní podpoře C 25/2005 (ex NN 21/2005) poskytnuté Slovenskou republikou ve prospěch společnosti Frucona Košice, a.s. (oznámeno pod číslem K(2006) 2082) (1)
32 32007D0255 2007/255/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2006 o státní podpoře C 5/2006 (ex N 230/2005), kterou Německo hodlá poskytnout loděnici Rolandwerft (oznámeno pod číslem K(2006) 5854) (1)
41 32007D0256 2007/256/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2006 o režimu podpor, které poskytla Francie podle článku 39 CA Obecného daňového zákoníku – státní podpora C 46/2004 (ex NN 65/2004) (oznámeno pod číslem K(2006) 6629) (1)
67 32007D0257 2007/257/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2006 o státní podpoře C 44/05 (ex NN 79/05, ex N 439/04), kterou Polsko částečně poskytlo společnosti Huta Stalowa Wola S.A. (oznámeno pod číslem K(2006) 6730) (1)
77 32007D0258 2007/258/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2006 o opatření C 24/2004 (ex NN 35/2004) uplatňovaném Švédskem k zavedení digitálního terestriálního televizního vysílání (oznámeno pod číslem K(2006) 6923) (1)
OJ L 113, 30.04.2007 1 32007R0457 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 457/2007 ze dne 25. dubna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 417/2002 o urychleném zavádění požadavků dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupem (1)
3 32007R0458 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 458/2007 ze dne 25. dubna 2007 o Evropském systému jednotné statistiky sociální ochrany (ESSPROS) (1)
OJ L 114, 01.05.2007 3 32007R0485 Nařízení Komise (ES) č. 485/2007 ze dne 30. dubna 2007, kterým se stanoví vyrovnávací podpora pro banány produkované a uváděné na trh ve Společenství v roce 2006
8 32007R0487 Nařízení Komise (ES) č. 487/2007 ze dne 30. dubna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót
13 32007R0488 Nařízení Komise (ES) č. 488/2007 ze dne 30. dubna 2007, kterým se opravuje dánské, finské a švédské znění nařízení (ES) č. 327/98 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže
14 32007D0263 2007/263/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. dubna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2004/210/ES o zřízení vědeckých výborů v oblasti bezpečnosti spotřebitele, veřejného zdraví a životního prostředí (1)
16 32007D0264 2007/264/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. dubna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2007/30/ES, pokud jde o přechodná opatření pro některé mléčné výrobky získané v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2007) 1787) (1)
17 32007D0265 2007/265/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. dubna 2007, kterým se mění příloha E směrnice Rady 92/65/EHS tak, aby zahrnovala doplňková veterinární opatření pro obchod s živými včelami a aktualizovala vzory veterinárních osvědčení (oznámeno pod číslem K(2007) 1811) (1)
26 32007D0266 2007/266/ES: Rozhodnutí zástupců vlád členských států ze dne 25. dubna 2007 o jmenování soudce Soudu prvního stupně Evropských společenství
27 32007D0267 2007/267/ES: Rozhodnutí zástupců vlád členských států ze dne 25. dubna 2007 o jmenování soudců Soudu prvního stupně Evropských společenství
OJ L 115, 03.05.2007 3 32007D0268 2007/268/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. dubna 2007 o provádění programů dozoru nad influenzou ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků v členských státech a o změně rozhodnutí 2004/450/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 1554)
18 32007D0269 2007/269/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. dubna 2007 o ochranných opatřeních ohledně nakažlivé chudokrevnosti koní v Rumunsku (oznámeno pod číslem K(2007) 1652) (1)
20 32007D0270 2007/270/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. dubna 2007 o finančním příspěvku Společenství na nouzová opatření pro tlumení influenzy ptáků v Nizozemsku v roce 2006 (oznámeno pod číslem K(2007) 1746)
22 32007D0271 2007/271/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. dubna 2007 o finančním příspěvku Společenství na konferenci OIE „Eradikace vztekliny v Eurasii“ v roce 2007
24 32007D0272 2007/272/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. dubna 2007 o finančním příspěvku Společenství na nouzová opatření pro tlumení influenzy ptáků ve Spojeném království v roce 2006 (oznámeno pod číslem K(2007) 1785)
26 32007D0273 2007/273/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. dubna 2007 o finančním příspěvku Společenství na nouzová opatření pro tlumení influenzy ptáků v Německu v roce 2006 (oznámeno pod číslem K(2007) 1786)
28 Informace o dni vstupu Dohody mezi Evropským společenstvím a Federativními státy Mikronésie o partnerství v odvětví rybolovu v platnost
29 32007D0274 Rozhodnutí Rady 2007/274/SVV ze dne 23. dubna 2007 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Spojených států amerických o bezpečnosti utajovaných informací
OJ L 116, 04.05.2007 3 32007R0491 Nařízení Komise (ES) č. 491/2007 ze dne 3. května 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1947/2005, pokud jde o sdělování údajů v odvětví osiv
5 32007R0492 Nařízení Komise (ES) č. 492/2007 ze dne 3. května 2007, kterým se po sedmdesáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
9 32007D0275 2007/275/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. dubna 2007 o seznamech zvířat a produktů, na něž se vztahují kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle směrnic Rady 91/496/EHS a 97/78/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 1547) (1)
34 32007D0276 2007/276/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. dubna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2001/881/ES a 2002/459/ES, pokud jde o seznam stanovišť hraniční kontroly (oznámeno pod číslem K(2007) 1681) (1)
59 32007D0277 2007/277/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. dubna 2007, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení pyroxsulamu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2007) 1698) (1)
62 32007D0278 2007/278/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. dubna 2007, kterým se pro hospodářský rok 2007/08 stanoví částky diverzifikační podpory a dodatečné diverzifikační podpory, které se mají poskytnout v rámci dočasného režimu restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2007) 1717) (1)
64 32007D0279 2007/279/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 17. dubna 2007, kterým se přijímají prováděcí pravidla týkající se ochrany údajů v Evropské centrální bance (ECB/2007/1)
OJ L 117, 05.05.2007 6 32007R0495 Nařízení Komise (ES) č. 495/2007 ze dne 4. května 2007, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3077/78 o stanovení rovnocennosti ověřovací listiny původu pro chmel dovážený ze třetích zemí s ověřovací listinou původu Společenství
9 32007R0496 Nařízení Komise (ES) č. 496/2007 ze dne 4. května 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 600/2005, pokud jde o zavedení maximálního limitu reziduí pro doplňkovou látku „Salinomax 120G“, náležející do skupiny kokcidiostatik a jiných léčebných látek (1)
11 32007R0497 Nařízení Komise (ES) č. 497/2007 ze dne 4. května 2007 o povolení endo-1,4-beta-xylanázy EC 3.2.1.8 (Safizym X) jako doplňkové látky (1)
14 32007D0304 2007/304/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. dubna 2007 o stažení kukuřice Bt176 (SYN-EV176-9) a produktů z ní získaných z trhu (oznámeno pod číslem K(2007) 1804)
17 32007D0305 2007/305/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. dubna 2007 o stažení hybridní řepky olejky Ms1xRf1 (ACS-BN??4-7xACS-BN??1-4) a produktů z ní získaných z trhu (oznámeno pod číslem K(2007) 1805)
20 32007D0306 2007/306/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. dubna 2007 o stažení hybridní řepky olejky Ms1xRf2 (ACS-BN??4-7xACS-BN??2-5) a produktů z ní získaných z trhu (oznámeno pod číslem K(2007) 1806)
23 32007D0307 2007/307/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. dubna 2007 o stažení řepky olejky Topas 19/2 (ACS-BN??7-1) a produktů z ní získaných z trhu (oznámeno pod číslem K(2007) 1809)
25 32007D0308 2007/308/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. dubna 2007 o stažení produktů získaných z kukuřice GA21xMON810 (MON-???21-9xMON-??81?-6) z trhu (oznámeno pod číslem K(2007) 1810)
27 32007D0309 2007/309/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. dubna 2007 o finančním příspěvku Společenství na nouzová opatření pro tlumení influenzy ptáků v Maďarsku v roce 2006 (oznámeno pod číslem K(2007) 1818)
29 32007D0310 2007/310/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. dubna 2007 o finančním příspěvku Společenství na nouzová opatření pro tlumení influenzy ptáků v Dánsku v roce 2006 (oznámeno pod číslem K(2007) 1820)
31 32006D0930r Oprava rozhodnutí Rady 2006/930/ES ze dne 28. listopadu 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Argentinskou republikou ve formě výměny dopisů o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Maltské republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu přistoupení k Evropskému společenství (  Úř. věst. L 355 ze dne 15.12.2006)
31 32006D0963r Oprava rozhodnutí Rady 2006/963/ES ze dne 18. prosince 2006 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Brazílií o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropskému společenství (  Úř. věst. L 397 ze dne 30.12.2006)
OJ L 118, 08.05.2007 3 32007R0500 Nařízení Komise (ES) č. 500/2007 ze dne 7. května 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1463/2004, pokud jde o zavedení maximálního limitu reziduí pro doplňkovou látku „Sacox 120 microGranulate“, náležející do skupiny kokcidiostatik a jiných léčebných látek (1)
5 32007L0026 Směrnice Komise 2007/26/ES ze dne 7. května 2007, kterou se mění směrnice 2004/6/ES s cílem prodloužit období jejího použití (1)
7 32007D0311 2007/311/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. dubna 2007 o podpisu a prozatímním uplatňování Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
16 32007D0312 2007/312/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. dubna 2007 o finančním příspěvku Společenství na nouzová opatření pro tlumení influenzy ptáků ve Francii v roce 2006 (oznámeno pod číslem K(2007) 1821)
18 32007D0313 2007/313/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. dubna 2007 o žádosti Italské republiky uplatnit sníženou sazbu DPH na dodávku elektřiny pro provoz zařízení používaných k zavlažování a k nasávání a odčerpávání vody (oznámeno pod číslem K(2007) 1823)
19 32007D0314 2007/314/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. dubna 2007 o opatřeních přijatých Slovinskem po vypuknutí klasického moru prasat v Chorvatsku (oznámeno pod číslem K(2007) 1830) (1)
23 32007D0315 2007/315/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. dubna 2007, kterým se stanoví zvláštní opatření, jež má použít Kypr, pokud jde o klusavku (oznámeno pod číslem K(2007) 1877)
OJ L 119, 09.05.2007 1 32007R0501 Nařízení Rady (ES) č. 501/2007 ze dne 7. května 2007, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
5 32007R0503 Nařízení Komise (ES) č. 503/2007 ze dne 8. května 2007 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pohořelický kapr (CHOP) – Žatecký chmel (CHOP) – Pomme du Limousin (CHOP) – Tome des Bauges (CHOP))
7 32007R0504 Nařízení Komise (ES) č. 504/2007 ze dne 8. května 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu dodatečných dovozních cel v odvětví mléka a mléčných výrobků (kodifikované znění)
22 32007R0505 Nařízení Komise (ES) č. 505/2007 ze dne 8. května 2007, kterým se pro dodací období 2007/08 dočasně stanoví množství povinných dodávek třtinového cukru k dovozu podle protokolu AKT a dohody s Indií
24 32007R0506 Nařízení Komise (ES) č. 506/2007 ze dne 8. května 2007, kterým se dovozcům nebo výrobcům některých prioritních látek ukládají požadavky na zkoušení a informace v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 793/93 o hodnocení a kontrole rizik existujících látek (1)
27 32007R0507 Nařízení Komise (ES) č. 507/2007 ze dne 8. května 2007, kterým se po 76. mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
29 32007D0316 2007/316/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 16. dubna 2007 o postoji, který má být jménem Společenství zaujat v Mezinárodní radě pro cukr k prodloužení platnosti Mezinárodní dohody o cukru z roku 1992
30 32007D0317 2007/317/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 16. dubna 2007 o postoji, který má být jménem Společenství zaujat v Mezinárodní radě pro obiloviny k prodloužení platnosti Úmluvy o obchodu s obilovinami z roku 1995
31 32007D0318 2007/318/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 23. dubna 2007 o podpisu a prozatímním uplatňování protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ruskou federací na straně druhé, s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
37 32007D0319 2007/319/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. září 2006 o státní podpoře C 45/04 (ex NN 62/04) ve prospěch českého výrobce oceli Třinecké železárny, a. s. (oznámeno pod číslem K(2006) 5245) (1)
45 32007D0320 2007/320/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. března 2007, kterým se ustavuje skupina odborníků členských států pro digitalizaci a uchovávání digitálních záznamů
48 32007D0321 2007/321/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. května 2007, kterým se Spojené království osvobozuje od určitých povinností pro uvádění osiva zeleniny na trh stanovených směrnicí Rady 2002/55/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 1836)
49 32007D0322 2007/322/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. května 2007, kterým se stanoví ochranná opatření týkající se používání přípravků na ochranu rostlin obsahujících tolylfluanid, který působí kontaminaci pitné vody (oznámeno pod číslem K(2007) 1865) (1)
OJ L 120, 10.05.2007 1 32007R0498 Nařízení Komise (ES) č. 498/2007 ze dne 26. březena 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 o Evropském rybářském fondu
OJ L 121, 11.05.2007 3 Oprava předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 17 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska sedadel, jejich ukotvení a opěrek hlavy (  Úř. věst. L 373, 27.12.2006)
42 Oprava předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 55 – Jednotná ustanovení týkající se schvalování mechanických spojovacích částí jízdních souprav vozidel (  Úř. věst. L 373, 27.12.2006)
100 Oprava předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 107 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie M2 nebo M3 z hlediska jejich celkové konstrukce (  Úř. věst. L 373, 27.12.2006)
203 Oprava předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 114 – Jednotná ustanovení pro schvalování: I. modulů airbagů pro náhradní airbagové systémy; II. náhradních volantů vybavených moduly schváleného typu; III. náhradních airbagových systémů jiných, než které byly instalovány ve volantu (  Úř. věst. L 373, 27.12.2006)
OJ L 122, 11.05.2007 1 32007R0508 Nařízení Rady (ES) č. 508/2007 ze dne 7. května 2007 o otevření celních kvót na dovoz surového třtinového cukru do Bulharska a Rumunska za účelem zásobování rafinérií pro hospodářské roky 2006/07, 2007/08 a 2008/09
7 32007R0509 Nařízení Rady (ES) č. 509/2007 ze dne 7. května 2007, kterým se zavádí víceletý plán udržitelného využívání populace jazyka obecného v západní části Lamanšského průlivu
22 32007R0516 Nařízení Komise (ES) č. 516/2007 ze dne 10. května 2007 o trvalém povolení doplňkové látky v krmivech (1)
30 32007D0323 2007/323/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. září 2006 o podpisu a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Paraguayskou republikou o některých aspektech leteckých služeb
39 32007D0324 2007/324/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 7. května 2007 o praktických a procesních opatřeních za účelem jmenování dvou členů poroty a monitorovacího a poradního výboru pro akci Společenství „Evropské hlavní město kultury“ Radou
41 32007D0325 2007/325/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. dubna 2007 o schválení účetních závěrek platebních agentur České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, týkajících se výdajů v oblasti opatření pro rozvoj venkova financovaných záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), za rozpočtový rok 2006 (oznámeno pod číslem K(2007) 1893)
47 32007D0326 2007/326/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. dubna 2007 o schválení účetních závěrek platebních agentur v Maďarsku a na Maltě týkajících se výdajů financovaných záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) pro rozpočtový rok 2005 (oznámeno pod číslem K(2007) 1894)
51 32007D0327 2007/327/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. dubna 2007 o schválení účetních závěrek platebních agentur členských států týkajících se výdajů financovaných záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) pro rozpočtový rok 2006 (oznámeno pod číslem K(2007) 1901)
57 32007D0328 2007/328/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. dubna 2007 o dočasném uvádění na trh určité sadby brambor, která nevyhovuje požadavkům směrnice Rady 2002/56/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 1852) (1)
59 32007D0329 2007/329/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. května 2007, kterým se stanoví přechodná opatření odchylná od směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o uvádění na trh osiva odrůd Helianthus annuus, které nebyly vyhodnoceny jako odolné vůči Orobanche spp., v důsledku přistoupení Bulharské republiky (oznámeno pod číslem K(2007) 1822) (1)
OJ L 123, 12.05.2007 1 32007R0519 Nařízení Rady (ES) č. 519/2007 ze dne 7. května 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 527/2003, kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých vín dovážených z Argentiny, u nichž mohlo být použito enologických postupů nestanovených v nařízení (ES) č. 1493/1999, k přímé lidské spotřebě
3 32007R0520 Nařízení Rady (ES) č. 520/2007 ze dne 7. května 2007, kterým se stanoví určitá technická opatření pro zachování některých populací vysoce stěhovavých druhů a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 973/2001
22 32007R0527 Nařízení Komise (ES) č. 527/2007 ze dne 10. května 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce bělolemého ve vodách ES a v mezinárodních vodách oblastí ICES V, VI a VII plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
24 32007R0528 Nařízení Komise (ES) č. 528/2007 ze dne 10. května 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve vodách Norska oblastí ICES I a II plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
26 32007R0529 Nařízení Komise (ES) č. 529/2007 ze dne 11. května 2007 o otevření a správě dovozní celní kvóty pro zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a pro produkty kódu KN 02062991 (od 1. července 2007 do 30. června 2008)
30 32007D0330 2007/330/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. května 2007, kterým se zrušují zákazy týkající se pohybu některých produktů živočišného původu na ostrově Kypr podle nařízení Rady (ES) č. 866/2004 a kterým se stanoví podmínky pro pohyb těchto produktů (oznámeno pod číslem K(2007) 1911) (1)
33 32007D0331 2007/331/ES: Doporučení Komise ze dne 3. května 2007 o monitorování množství akrylamidu v potravinách (oznámeno pod číslem K(2007) 1873) (1)
OJ L 124, 15.05.2007 1 32007D0280 2007/280/ES: Konečné schválení opravného rozpočtu Evropské unie č. 1 na rozpočtový rok 2007
OJ L 125, 15.05.2007 1 32007R0530 Nařízení Rady (ES) č. 530/2007 ze dne 8. května 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2007/2000, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté
7 32007R0532 Nařízení Komise (ES) č. 532/2007 ze dne 14. května 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1282/2006, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky, a nařízení (EHS) č. 3846/87, kterým se zavádí nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady
9 32007R0533 Nařízení Komise (ES) č. 533/2007 ze dne 14. května 2007 o otevření a správě celních kvót v odvětví drůbežího masa
16 32007D0332 2007/332/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. dubna 2007 o uložení závazků veřejné služby na některých trasách ze Sardinie a na ni podle článku 4 nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 o přístupu leteckých dopravců Společenství na letecké trasy uvnitř Společenství (oznámeno pod číslem K(2007) 1712)
27 32007D0333 2007/333/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. května 2007, kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro nové účinné látky benalaxyl-M, fluoxastrobin, prothiokonazol, spirodiklofen, spiromesifen a fluorid sulfurylu (oznámeno pod číslem K(2007) 1929) (1)
29 32007D0334 Společná akce Rady 2007/334/SZBP ze dne 14. května 2007, kterou se mění a prodlužuje společná akce 2006/304/SZBP o zřízení plánovacího týmu EU (EUPT Kosovo) v souvislosti s možnou operací EU pro řešení krize v oblasti právního státu a v dalších možných oblastech v Kosovu
31 32007D0319r Oprava rozhodnutí Komise 2007/319/ES ze dne 8. září 2006 o státní podpoře C 45/04 (ex NN 62/04) ve prospěch českého výrobce oceli Třinecké železárny, a. s. (  Úř. věst. L 119 ze dne 9.5.2007)
OJ L 126, 16.05.2007 1 32007D0281 2007/281/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2007 (2007/281/ES)
40 32007D0282 2007/282/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2007 (2007/282/ES)
70 32007D0283 2007/283/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2007 (2007/283/ES)
116 32007D0284 2007/284/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2007 (2007/284/ES)
172 32007D0285 2007/285/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtovy rok 2007 (2007/285/ES)
226 32007D0286 2007/286/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2007 (2007/286/ES)
260 32007D0287 2007/287/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2007 (2007/287/ES)
289 32007D0288 2007/288/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2007 (2007/288/ES)
339 32007D0289 2007/289/ES: Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2007 (2007/289/ES)
373 32007D0290 2007/290/ES: Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2007 (2007/290/ES)
421 32007D0291 2007/291/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie na rozpočtový rok 2007 (2007/291/ES)
475 32007D0292 2007/292/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro obnovu za rozpočtový rok 2007 (2007/292/ES)
533 32007D0293 2007/293/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2007 (2007/293/ES)
599 32007D0294 2007/294/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2007 (2007/294/ES)
637 32007D0295 2007/295/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2007 (2007/295/ES)
689 32007D0296 2007/296/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2007 (2007/296/ES)
733 32007D0297 2007/297/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2007 (2007/297/ES)
775 32007D0298 2007/298/ES: Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2007 (2007/298/ES)
807 32007D0299 2007/299/ES: Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inteligentní energii za rozpočtový rok 2007 (2007/299/ES)
839 32007D0300 2007/300/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské výkonné agentury pro program veřejného zdraví na rozpočtový rok 2007 (2007/300/ES)
OJ L 127, 16.05.2007 1 32007D0301 2007/301/ES: Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet č. 1
13 32007D0302 2007/302/ES: Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet č. 1
33 32007D0303 2007/303/ES: Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství (CPVO) na rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet č. 1
OJ L 128, 16.05.2007 6 32007R0536 Nařízení Komise (ES) č. 536/2007 ze dne 15. května 2007 o otevření a správě celní kvóty v odvětví drůbežího masa přidělené Spojeným státům americkým
13 32007R0537 Nařízení Komise (ES) č. 537/2007 ze dne 15. května 2007 o povolení fermentačního produktu Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) jako doplňkové látky (1)
16 32007R0538 Nařízení Komise (ES) č. 538/2007 ze dne 15. května 2007 o povolení nového užití přípravku Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) jako doplňkové látky (1)
19 32007R0539 Nařízení Komise (ES) č. 539/2007 ze dne 15. května 2007 o otevření a správě celních kvót v odvětví vajec a vaječného albuminu
26 32007R0540 Nařízení Komise (ES) č. 540/2007 ze dne 15. května 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1483/2006, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství
31 32007L0027 Směrnice Komise 2007/27/ES ze dne 15. května 2007, kterou se mění některé přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro etoxazol, indoxakarb, mesosulfuron, 1-methylcyklopropen, MCPA a MCPB, tolylfluanid a tritikonazol (1)
43 32007D0335 2007/335/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. března 2007 o režimu státních podpor C 18/2006 (ex N 524/2005), který Itálie hodlala uskutečnit ve prospěch malých podniků a mikropodniků (oznámeno pod číslem K(2007) 1175) (1)
45 32007D0336 2007/336/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. května 2007 o finanční podpoře Společenství pro některé referenční laboratoře Společenství ve veterinární oblasti a v oblasti živých zvířat v roce 2007 (oznámeno pod číslem K(2007) 1930)
49 32007D0337 2007/337/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. května 2007, kterým se schvalují systémy automatického dočasného odebrání povolení k rybolovu v případě porušení předpisů vypracované Dánskem, Německem a Spojeným královstvím (oznámeno pod číslem K(2007) 2036)
50 32007D0338 Společný postoj Rady 2007/338/SZBP ze dne 14. května 2007, kterým se prodlužují některá omezující opatření proti Uzbekistánu
53 32006R1850r Oprava nařízení Komise (ES) č. 1850/2006 ze dne 14. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vydávání ověřovacích listin původu pro chmel a chmelové výrobky (  Úř. věst. L 355 ze dne 15.12.2006)
OJ L 129, 17.05.2007 10 32007R0544 Nařízení Komise (ES) č. 544/2007 ze dne 16. května 2007, kterým se schvalují větší změny specifikace označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Baena (CHOP)
14 32007R0545 Nařízení Komise (ES) č. 545/2007 ze dne 16. května 2007 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování (od 1. července 2007 do 30. června 2008)
23 32007R0546 Nařízení Komise (ES) č. 546/2007 ze dne 16. května 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného v subdivizích Baltského moře 25–27, 28.2, 29 a 32 plavidly plujícími pod vlajkou Německa
25 32007D0340 2007/340/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. dubna 2007 o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o usnadnění udělování krátkodobých víz
38 32007D0341 2007/341/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. dubna 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o zpětném přebírání osob
61 32007D0342 2007/342/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. května 2007, kterým se Belgii přidělují dodatečné dny na moři v oblastech ICES IV, VIIa a VIId (oznámeno pod číslem K(2007) 2072) (1)
63 32007D0343 2007/343/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. května 2007, kterým se povoluje uvedení oleje obohaceného fytosteroly/fytostanoly na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2007) 2073)
67 32007D0344 2007/344/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. května 2007 o harmonizované dostupnosti informací o využívání spektra ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2007) 2085) (1)
OJ L 130, 22.05.2007 3 32007R0548 Nařízení Komise (ES) č. 548/2007 ze dne 21. května 2007 o přizpůsobení několika nařízení, pokud jde o vývozní náhrady v odvětví ovoce a zeleniny a o některé produkty zpracované z ovoce a zeleniny, z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii
16 32007D0345 2007/345/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. května 2007, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2002/308/ES o seznamech schválených oblastí a schválených rybích hospodářství, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) nebo o obě tyto nákazy (oznámeno pod číslem K(2007) 1989) (1)
43 32007D0346 2007/346/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. května 2007, o povolení odchylky od rozhodnutí 2006/804/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení využívající technologii rádiové identifikace provozovaná v pásmu ultra krátkých vln (UHF) požadované Francií (oznámeno pod číslem K(2007) 2084)
46 32007D0347 2007/347/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. května 2007, kterým se mění rozhodnutí 2004/416/ES o dočasných mimořádných opatřeních pro citrusové plody pocházející z Argentiny nebo Brazílie (oznámeno pod číslem K(2007) 2089)
48 32006R1472r Oprava nařízení Rady (ES) č. 1472/2006 ze dne 5. října 2006 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některé obuvi se svrškem z usně pocházející z Čínské lidové republiky a Vietnamu a o konečném výběru uloženého prozatímního cla (  Úř. věst. L 275 ze dne 6.10.2006)
OJ L 131, 23.05.2007 1 32007R0549 Nařízení Rady (Euratom) č. 549/2007 ze dne 14. května 2007 o provádění Protokolu č. 9 o blocích 1 a 2 Jaderné elektrárny Bohunice V1 na Slovensku připojeného k aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
7 32007R0551 Nařízení Komise (ES) č. 551/2007 ze dne 22. května 2007, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 952/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o řízení vnitřního trhu s cukrem a režim kvót
10 32007R0552 Nařízení Komise (ES) č. 552/2007 ze dne 22. května 2007, kterým se stanoví maximální výše příspěvku Společenství na financování pracovních programů v odvětví olivového oleje a kterým se pro rok 2007 stanoví rozpočtové stropy pro částečné nebo nepovinné provádění režimu jednotné platby a ročních finančních rámců pro režim jednotných plateb na plochu stanovené v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 a kterým se mění uvedené nařízení
16 32007R0553 Nařízení Komise (ES) č. 553/2007 ze dne 22. května 2007, kterým se po 77. mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
21 32007D0348 2007/348/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. května 2007, kterým se mění rozhodnutí 2003/43/ES, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o desky na bázi dřeva (oznámeno pod číslem K(2007) 2045) (1)
24 32007D0349 2007/349/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. května 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/609/ES, kterým se stanoví orientační rozdělení položek závazků podle členských států v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“ pro období 2007–2013, pokud jde o Bulharsko a Rumunsko (oznámeno pod číslem K(2007) 2047)
27 32005D0360r Oprava rozhodnutí Komise 2005/360/ES ze dne 26. dubna 2005, kterým se stanoví ekologická kritéria a příslušné požadavky na posuzování a ověřování pro udělení ekoznačky Společenství mazivům (  Úř. věst. L 118 ze dne 5.5.2005)
OJ L 132, 24.05.2007 3 32007R0556 Nařízení Komise (ES) č. 556/2007 ze dne 23. května 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1622/2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření
5 32007R0557 Nařízení Komise (ES) č. 557/2007 ze dne 23. května 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1028/2006 o obchodních normách pro vejce
21 32007R0558 Nařízení Komise (ES) č. 558/2007 ze dne 23. května 2007 o otevření a správě dovozní celní kvóty pro mladý skot samčího pohlaví určený na výkrm
31 32007R0560 Nařízení Komise (ES) č. 560/2007 ze dne 23. května 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro obchod se třetími zeměmi s produkty v odvětví vína
33 32007D0350 2007/350/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 7. května 2007 o jmenování jednoho lotyšského člena a dvou lotyšských náhradníků Výboru regionů
34 32007D0351 2007/351/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 7. května 2007 o jmenování rakouského náhradníka Výboru regionů
35 32007D0352 2007/352/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 14. května 2007 o jmenování náměstka ředitele Europolu
36 32006D0394 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 394/06/KOL ze dne 13. prosince 2006, kterým se schvaluje aktualizovaný plán předložený Norskem na stažení všech ryb nakažených chudokrevností lososů (ISA) z norských hospodářství
38 22007D0028 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 28/07/KOL ze dne 19. února 2007 o úředním statusu země prosté tuberkulózy, brucelózy a enzootické leukózy, pokud jde o stáda skotu v Norsku
40 22007D0029 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 29/07/KOL ze dne 19. února 2007, kterým se schvaluje plán preventivního očkování ptactva chovaného v zoologických zahradách proti vysoce patogenní influenze ptáků předložený Norskem
42 22007D0030 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 30/07/KOL ze dne 19. února 2007 ohledně norského národního programu tlumení klusavky a doplňkových záruk týkajících se obchodu uvnitř Společenství a dovozu do Norska
OJ L 133, 25.05.2007 12 32007R0566 Nařízení Komise (ES) č. 566/2007 ze dne 24. května 2007 o vynětí Chilské republiky ze seznamu zvýhodněných zemí v příloze I nařízení Rady (ES) č. 980/2005 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí
13 32007R0567 Nařízení Komise (ES) č. 567/2007 ze dne 24. května 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 297/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu na hovězí a telecí maso pocházející z Chile
15 32007R0568 Nařízení Komise (ES) č. 568/2007 ze dne 24. května 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 996/97 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazených hovězích okruží a bránic kódu KN 02062991
17 32007R0569 Nařízení Komise (ES) č. 569/2007 ze dne 24. května 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 210/2007, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1282/2006, pokud jde o dobu platnosti vývozních licencí se stanovením náhrady předem v odvětví mléka a mléčných výrobků
24 32007D0353 2007/353/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. března 2006, kterým se prohlašuje, že spojení je slučitelné se společným trhem a fungováním Dohody o EHP (Věc COMP/M.3868 – DONG/Elsam/Energi E2) (oznámeno pod číslem K(2006) 793) (1)
37 32007D0354 2007/354/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. května 2007, kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma v souvislosti s katarální horečkou ovcí (oznámeno pod číslem K(2007) 2090) (1)
40 32007D0355 2007/355/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. května 2007 o nezařazení karbarylu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku (oznámeno pod číslem K(2007) 2093) (1)
42 32007D0356 2007/356/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. května 2007 o nezařazení trichlorfonu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku (oznámeno pod číslem K(2007) 2096) (1)
44 32007D0357 2007/357/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. května 2007, kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma v souvislosti s katarální horečkou ovcí (oznámeno pod číslem K(2007) 2091) (1)
49 32007D0358 2007/358/ES: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUPT/1/2007 ze dne 15. května 2007 o prodloužení mandátu vedoucího plánovacího týmu EU (EUPT Kosovo) v souvislosti s možnou operací EU pro řešení krize v oblasti právního státu a v dalších možných oblastech v Kosovu
51 32007D0359 Společná akce Rady 2007/359/SZBP ze dne 23. května 2007, kterou se mění a prodlužuje společná akce 2005/889/SZBP o zřízení mise Evropské unie pro pomoc na hranicích na hraničním přechodu Rafáh (EU BAM Rafah)
OJ L 134, 25.05.2007 1 32007D0339 2007/339/ES: Rozhodnutí Rady a zástupců vlád členských států Evropské unie zasedajících v Radě ze dne 25. dubna 2007 o podpisu a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy americkými na straně druhé o letecké dopravě
OJ L 135, 26.05.2007 6 32007L0028 Směrnice Komise 2007/28/ES ze dne 25. května 2007, kterou se mění některé přílohy směrnic Rady 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin, chlorfenapyr, folpet, iprodion, lambda-cyhalothrin, maleinhydrazid, metalaxyl-M a trifloxystrobin (1)
OJ L 136, 29.05.2007 3 32006R1907r Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (  Úř. věst. L 396, 30.12.2006)
281 32006L0121r Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek za účelem jejího přizpůsobení nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (  Úř. věst. L 396, 30.12.2006)
OJ L 137, 30.05.2007 1 Předpis č. 48 Evropské hospodářské komise Spojených národů (EHK/OSN) — Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci
68 Předpis č. 51 Evropské hospodářské komise Spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení o schvalování motorových vozidel, která mají nejméně čtyři kola, z hlediska jejich emisí hluku
OJ L 138, 30.05.2007 1 32007R0580 Nařízení Rady (ES) č. 580/2007 ze dne 29. května 2007, kterým se provádějí dohody ve formě dohodnutého zápisu mezi Evropským společenstvím a Brazílií a mezi Evropským společenstvím a Thajskem na základě článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 (GATT 1994) a mění a doplňuje příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
7 32007R0583 Nařízení Komise (ES) č. 583/2007 ze dne 29. května 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1839/95, pokud se jedná o evidenci dovozů kukuřice a čiroku a sdělení, která mají být učiněna dotčenými členskými státy
10 32007D0360 2007/360/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29. května 2007 o uzavření dohod ve formě dohodnutého zápisu mezi Evropským společenstvím a Brazilskou federativní republikou a mezi Evropským společenstvím a Thajským královstvím na základě článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 (GATT 1994) o změně koncesí u drůbežího masa
14 32007D0361 2007/361/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. května 2007 o stanovení přebytečných zásob zemědělských produktů jiných než cukr a o finančních důsledcích odstranění těchto zásob v souvislosti s přistoupením České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (oznámeno pod číslem K(2007) 1979)
18 32007D0362 2007/362/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. května 2007, kterým se mění rozhodnutí 2004/432/ES o schválení plánů sledování reziduí předložených třetími zeměmi podle směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 2088) (1)
24 32007D0363 2007/363/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. května 2007 o pokynech, které mají být nápomocny členským státům při přípravě jednotných integrovaných víceletých vnitrostátních plánů kontrol stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (oznámeno pod číslem K(2007) 2099) (1)
50 32007D0364 2007/364/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. května 2007, kterým se v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádí na trh karafiát (Dianthus caryophyllus L., linie 123.2.38) geneticky modifikovaný pro barvu květu (oznámeno pod číslem K(2007) 2120) (1)
OJ L 139, 31.05.2007 5 32007R0586 Nařízení Komise (ES) č. 586/2007 ze dne 30. května 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1445/95 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa
10 32007R0587 Nařízení Komise (ES) č. 587/2007 ze dne 30. května 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory Společenství soukromého skladování některých sýrů v období skladování 2007/08
16 32007R0588 Nařízení Komise (ES) č. 588/2007 ze dne 30. května 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2659/94 o prováděcích pravidlech pro poskytování podpory soukromého skladování sýrů grana padano, parmigiano-reggiano a provolone
17 32007R0589 Nařízení Komise (ES) č. 589/2007 ze dne 30. května 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla pro rajčata, meruňky, citrony, švestky, broskve, včetně nektarinek, hrušky a stolní hrozny
22 32007L0029 Směrnice Komise 2007/29/ES ze dne 30. května 2007, kterou se mění směrnice 96/8/ES, pokud jde o označování, reklamu a obchodní úpravu potravin pro nízkoenergetickou výživu ke snižování hmotnosti (1)
24 32007D0365 2007/365/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. května 2007 o dočasných mimořádných opatřeních proti zavlékání organismu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství (oznámeno pod číslem K(2007) 2161)
28 32007D0366 2007/366/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. května 2007 o nezařazení thiodikarbu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku (oznámeno pod číslem K(2007) 2165) (1)
30 32007D0367 2007/367/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. května 2007 o finančním příspěvku Společenství Itálii na zavedení systému pro sběr a analýzu epizootologických informací o katarální horečce ovcí (oznámeno pod číslem K(2007) 2166)
32 32007D0368 2007/368/ES: Rozhodnutí zástupců vlád členských států ze dne 23. května 2007 o jmenování soudce Soudu prvního stupně Evropských společenství
33 32007D0369 Společná akce Rady 2007/369/SZBP ze dne 30. května 2007 o zřízení policejní mise Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN)
OJ L 140, 01.06.2007 3 32007R0593 Nařízení Komise (ES) č. 593/2007 ze dne 31. května 2007 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví (1)
44 32007L0031 Směrnice Komise 2007/31/ES ze dne 31. května 2007, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o rozšíření použití účinné látky fosthiazátu (1)
47 32007D0370 2007/370/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 14. května 2007 o jmenování sedmi řeckých členů a pěti řeckých náhradníků Výboru regionů
49 32007D0371 2007/371/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. května 2007, kterým se mění rozhodnutí 84/247/EHS a 84/419/EHS, pokud jde o plemenné knihy pro plemena skotu (oznámeno pod číslem K(2007) 2199) (1)
52 32007D0372 2007/372/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 31. května 2007, kterým se mění rozhodnutí 2004/20/ES s cílem změnit „Výkonnou agenturu pro inteligentní energii“ na Výkonnou agenturu pro konkurenceschopnost a inovace
55 32007D0373 2007/373/ES: Rozhodnutí č. 1/2007 Smíšeného výboru uvedeného v Prozatímní dohodě mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé o obchodu a obchodních záležitostech č. 1/2007 ze dne 22. března 2007, kterým se přijímá jeho jednací řád včetně mandátu a struktury pracovních skupin ES–Albánie
58 32007L0027r Oprava směrnice Komise 2007/27/ES ze dne 15. května 2007, kterou se mění některé přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro etoxazol, indoxakarb, mesosulfuron, 1-methylcyklopropen, MCPA a MCPB, tolylfluanid a tritikonazol (  Úř. věst. L 128 ze dne 16.5.2007)
58 32006D0998r Oprava společné akce Rady 2006/998/SZBP ze dne 21. prosince 2006, kterou se mění společná akce 2001/555/SZBP o zřízení satelitního střediska Evropské unie (  Úř. věst. L 405 ze dne 30.12.2006, opravené znění v   Úř. věst. L 29 ze dne 3.2.2007)
59 32006L0088r Oprava směrnice Rady 2006/88/ES ze dne 24. října 2006 o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury a o prevenci a tlumení některých nákaz vodních živočichů (  Úř. věst. L 328 ze dne 24.11.2006)
OJ L 141, 02.06.2007 3 32007R0605 Nařízení Komise (ES) č. 605/2007 ze dne 1. června 2007, kterým se stanoví přechodná opatření pro některé dovozní a vývozní licence pro obchod se zemědělskými produkty mezi Společenstvím ve složení ke dni 31. prosince 2006 a Bulharskem a Rumunskem
4 32007R0606 Nařízení Komise (ES) č. 606/2007 ze dne 1. června 2007, kterým se mění příloha II nařízení Rady (ES) č. 980/2005 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí
28 32007R0607 Nařízení Komise (ES) č. 607/2007 ze dne 1. června 2007 o rozdělení vnitrostátních referenčních množství stanovených na období 2006/07 v příloze I nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 na „dodávky“ a „přímé prodeje“
31 32007R0608 Nařízení Komise (ES) č. 608/2007 ze dne 1. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
33 32007R0609 Nařízení Komise (ES) č. 609/2007 ze dne 1. června 2007, kterým se upravují určité rybolovné kvóty na rok 2007 v souladu s nařízením Rady (ES) č. 847/96, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót
46 32007R0610 Nařízení Komise (ES) č. 610/2007 ze dne 1. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o výklad 10 Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC) (1)
49 32007R0611 Nařízení Komise (ES) č. 611/2007 ze dne 1. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o výklad 11 Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC) (1)
56 32007R0613 Nařízení Komise (ES) č. 613/2007 ze dne 1. června 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
63 32007L0032 Směrnice Komise 2007/32/ES ze dne 1. června 2007, kterou se mění příloha VI směrnice Rady 96/48/ES o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému a příloha VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému (1)
67 32007D0376 2007/376/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. února 2007 o podpisu a prozatímním uplatňování Druhého dodatkového protokolu k Dohodě o hospodářském partnerství a politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Spojenými státy mexickými na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii
74 32007D0377 2007/377/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 7. května 2007 o jmenování španělského náhradníka Výboru regionů
75 32007D0378 2007/378/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 14. května 2007 o jmenování francouzského člena Evropského hospodářského a sociálního výboru
76 32007D0379 2007/379/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. května 2007 o nezařazení fenitrothionu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2007) 2164) (1)
78 32007D0380 2007/380/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. května 2007, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení Candida oleophila kmen O do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2007) 2213) (1)
80 32007D0381 2007/381/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. června 2007, kterým se na hospodářský rok 2006/07 a na určitý počet hektarů stanoví pro Bulharsko a Rumunsko orientační finanční příděl na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 (oznámeno pod číslem K(2007) 2272)
82 Oprava předpisu č. 48 Evropské hospodářské komise Spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci (  Úř. věst. L 137 ze dne 30.5.2007)
82 Oprava předpisu č. 51 Evropské hospodářské komise Spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení o schvalování motorových vozidel, která mají nejméně čtyři kola, z hlediska jejich emisí hluku (  Úř. věst. L 137 ze dne 30.5.2007)
83 32007D0252r Oprava rozhodnutí Rady 2007/252/SVV ze dne 19. dubna 2007, kterým se na období 2007–2013 zavádí zvláštní program „Základní práva a občanství“ jako součást obecného programu „Základní práva a spravedlnost“ (  Úř. věst. L 110 ze dne 27.4.2007)
OJ L 142, 05.06.2007 3 32007R0616 Nařízení Komise (ES) č. 616/2007 ze dne 4. června 2007 o otevření a správě celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa pocházejícího z Brazílie, Thajska a jiných třetích zemí
12 32007D0382 2007/382/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. května 2007 o přidělení dovozních kvót na regulované látky na období od 1. ledna do 31. prosince 2007 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 (oznámeno pod číslem K(2007) 2107)
21 32007D0383 2007/383/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. června 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/636/ES, kterým se stanoví roční rozdělení částky podpory Společenství pro rozvoj venkova na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 podle jednotlivých členských států (oznámeno pod číslem K(2007) 2274)
23 32007R0054r Oprava nařízení Rady (ES) č. 54/2007 ze dne 22. ledna 2007, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí (  Úř. věst. L 18 ze dne 25.1.2007)
OJ L 143, 06.06.2007 1 32007R0618 Nařízení Rady (ES) č. 618/2007 ze dne 5. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 423/2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu
9 32007R0621 Nařízení Komise (ES) č. 621/2007 ze dne 5. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1483/2006, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství
14 32007R0622 Nařízení Komise (ES) č. 622/2007 ze dne 5. června 2007 o stanovení podmínek pro experimentální rybolov smáčkovitých v Severním moři v roce 2007
16 32007D0385 2007/385/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. října 2006 o státní podpoře č. C 11/2005 (ex N 21/2005), kterou Německo hodlá poskytnout na výstavbu potrubí na dopravu ethylenu v Bavorsku (oznámeno pod číslem K(2006) 4836) (1)
27 32007D0386 2007/386/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. června 2007, kterým se stanoví množství methylbromidu, jejichž použití je povoleno pro účely kritických použití v Evropském společenství od 1. ledna do 31. prosince 2007 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (oznámeno pod číslem K(2007) 2295)
31 32006R0394r Oprava nařízení Rady (ES) č. 394/2006 ze dne 27. února 2006, kterým se mění a aktualizuje nařízení Rady (ES) č. 1334/2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití (  Úř. věst. L 74 ze dne 13.3.2006)
OJ L 144, 06.06.2007 1 32007D0573 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 573/2007/ES ze dne 23. května 2007 o zřízení Evropského uprchlického fondu na období 2008 až 2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ a o zrušení rozhodnutí Rady 2004/904/ES
22 32007D0574 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 574/2007/ES ze dne 23. května 2007 o zřízení Fondu pro vnější hranice na období 2007 až 2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“
45 32007D0575 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 575/2007/ES ze dne 23. května 2007 o zřízení Evropského návratového fondu na období 2008 až 2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“
OJ L 145, 07.06.2007 12 32007R0630 Nařízení Komise (ES) č. 630/2007 ze dne 4. června 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 32/2000 s ohledem na změny nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
16 32007D0387 2007/387/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. června 2007 o nezařazení dichlorvosu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku (oznámeno pod číslem K(2007) 2338) (1)
18 32007D0388 2007/388/ES: Rozhodnutí smíšeného výboru ES-ESVO „Společný tranzit“ č. 1/2007 ze dne 16. dubna 2007, kterým se mění Úmluva o společném tranzitním režimu ze dne 20. května 1987
38 32006R1083r Oprava nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (  Úř. věst. L 210 ze dne 31.7.2006)
OJ L 146, 08.06.2007 1 32007R0631 Nařízení Rady (ES) č. 631/2007 ze dne 7. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 147/2003 o některých omezujících opatřeních vůči Somálsku
7 32007R0633 Nařízení Komise (ES) č. 633/2007 ze dne 7. června 2007, kterým se stanoví požadavky použití protokolu pro přenos zpráv o letu pro účely oznamování, koordinace a předávání letů mezi stanovišti řízení letového provozu (1)
14 32007R0634 Nařízení Komise (ES) č. 634/2007 ze dne 7. června 2007 o povolení selenomethioninu ze Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 jako doplňkové látky (1)
17 32007R0635 Nařízení Komise (ES) č. 635/2007 ze dne 7. června 2007, kterým se stanoví pro účetní rok 2006 odchylka od nařízení (EHS) č. 1915/83, pokud se jedná o lhůtu pro předávání zemědělských podnikových výkazů
18 32007R0636 Nařízení Komise (ES) č. 636/2007 ze dne 7. června 2007, kterým se stanoví odchylka od přílohy nařízení Rady č. 79/65/EHS, pokud jde o oblasti Rumunska
19 32007D0389 2007/389/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. června 2007 o nezařazení malathionu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku (oznámeno pod číslem K(2007) 2337) (1)
21 32007D0390 2007/390/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. června 2007 o financování výdajů na počítačovou podporu a komunikační činnosti v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat na rok 2007
23 32007D0391 Společný postoj Rady 2007/391/SZBP ze dne 7. června 2007, kterým se mění společný postoj 2002/960/SZBP o omezujících opatřeních vůči Somálsku
OJ L 147, 08.06.2007 1 32007D0374 2007/374/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. ledna 2007 ve věci státní podpory č. C 52/2005 (ex NN 88/2005, ex CP 101/2004), kterou Italská republika poskytla formou příspěvku na nákup digitálních dekodérů (oznámeno pod číslem K(2006) 6634) (1)
29 32007D0375 2007/375/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. února 2007 o osvobození minerálních olejů používaných jako palivo při výrobě oxidu hlinitého (aluminy) od spotřební daně v regionu Gardanne, v regionu Shannon a na Sardinii, které zavedly Francie, Irsko a Itálie (č. C 78/2001 (ex NN 22/01), č. C 79/2001 (ex NN 23/01), č. C 80/2001 (ex NN 26/01)) (oznámeno pod číslem K(2007) 286) (1)
OJ L 148, 09.06.2007 5 32007R0639 Nařízení Komise (ES) č. 639/2007 ze dne 8. června 2007, kterým se po 78. mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
7 32007D0392 2007/392/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. května 2007 o nezařazení oxydemeton-methylu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku (oznámeno pod číslem K(2007) 2098) (1)
9 32007D0393 2007/393/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. června 2007 o nezařazení diazinonu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku (oznámeno pod číslem K(2007) 2339) (1)
11 32007D0394 2007/394/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. června 2007, kterým se mění směrnice Rady 90/377/EHS s ohledem na metodu, která se použije pro zjišťování cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům (1)
17 32007D0395 2007/395/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. června 2007 o vnitrostátních předpisech o používání chlorovaných parafinů s krátkými řetězci, které oznámilo Nizozemské království podle čl. 95 odst. 4 Smlouvy o ES (oznámeno pod číslem K(2007) 2361) (1)
24 32007D0396 2007/396/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. června 2007, kterým se zrušuje rozhodnutí 2004/409/ES, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení ethaboxamu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2007) 2336) (1)
25 32007R0613r Oprava nařízení Komise (ES) č. 613/2007 ze dne 1. června 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty (  Úř. věst. L 141 ze dne 2.6.2007)
27 32006R1549r Oprava nařízení Komise (ES) č. 1549/2006 ze dne 17. října 2006, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (  Úř. věst. L 301 ze dne 31.10.2006)
OJ L 149, 09.06.2007 1 32007R0614 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 614/2007 ze dne 23. května 2007 o finančním nástroji pro životní prostředí (LIFE+)
OJ L 150, 12.06.2007 3 32007R0641 Nařízení Komise (ES) č. 641/2007 ze dne 11. června 2007 o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Banon (CHOP)
4 32007R0642 Nařízení Komise (ES) č. 642/2007 ze dne 11. června 2007 o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Bryndza Podhalańska (CHOP)
5 32007D0397 2007/397/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. června 2007, kterým se zřizuje skupina odborníků pro demografické otázky
8 32007D0398 2007/398/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. června 2007, kterým se mění rozhodnutí 2007/31/ES, kterým se stanoví přechodná opatření, pokud jde o odesílání některých produktů z odvětví masa a mléka, na které se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, z Bulharska do jiných členských států (oznámeno pod číslem K(2007) 2386) (1)
11 32007D0399 2007/399/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. června 2007, kterým se mění rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o prohlášení Rumunska za úředně prosté brucelózy (B. melitensis), a rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení Slovinska za úředně prosté brucelózy skotu (oznámeno pod číslem K(2007) 2400) (1)
15 32007D0400 Společný postoj Rady 2007/400/SZBP ze dne 11. června 2007, kterým se ukončují některá omezující opatření vůči Libérii
OJ L 151, 13.06.2007 1 32007R0643 Nařízení Rady (ES) č. 643/2007 ze dne 11. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 41/2007, pokud jde o plán obnovy populace tuňáka obecného doporučený Mezinárodní komisí na ochranu tuňáků v Atlantiku
19 32007R0645 Nařízení Komise (ES) č. 645/2007 ze dne 12. června 2007, kterým se stanoví konečné doplňkové množství surového třtinového cukru pocházejícího ze států AKT a z Indie pro zásobování rafinérií pro hospodářský rok 2006/07
21 32007R0646 Nařízení Komise (ES) č. 646/2007 ze dne 12. června 2007, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokud jde o cíl Společenství zaměřený na snížení výskytu Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium u brojlerů, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1091/2005 (1)
26 32007R0647 Nařízení Komise (ES) č. 647/2007 ze dne 12. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2229/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro čtvrtou etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS (1)
28 32007R0648 Nařízení Komise (ES) č. 648/2007 ze dne 11. června 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu hlavouna tuponosého v oblastech ICES Vb, VI, VII (vody Společenství a vody nespadající do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
30 32007R0649 Nařízení Komise (ES) č. 649/2007 ze dne 12. června 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse černého ve vodách ES oblastí ICES IIa a IV, ve vodách ES a mezinárodních vodách oblasti ICES VI plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
32 32007D0401 2007/401/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 25. května 2007 o jmenování belgického náhradníka Výboru regionů
33 32007D0402 2007/402/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. prosince 2006 o plánované státní podpoře Německa C 6/2006 (ex N 417/2005) ve prospěch Volkswerft Stralsund (oznámeno pod číslem K(2006) 5790) (1)
41 32007D0403 2007/403/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2006, kterým se spojení označuje za slučitelné se společným trhem a s fungováním Dohody o EHP (Věc COMP/M.4215 – Glatfelter/Crompton Assets) (oznámeno pod číslem K(2006) 6764) (1)
45 32007D0404 2007/404/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. června 2007, kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro novou účinnou látku novaluron (oznámeno pod číslem K(2007) 2454) (1)
46 32007D0405 Společná akce Rady 2007/405/SZBP ze dne 12. června 2007 o policejní misi Evropské unie v Konžské demokratické republice v rámci reformy bezpečnostního sektoru a justičního rozhraní (EUPOL RD Congo)
52 32007D0406 Společná akce Rady 2007/406/SZBP ze dne 12. června 2007 o poradní a pomocné misi Evropské unie pro reformu bezpečnostního sektoru v Konžské demokratické republice (EUSEC RD Congo)
OJ L 152, 13.06.2007 1 32007R0617 Nařízení Rady (ES) č. 617/2007 ze dne 14. května 2007 o provádění 10. Evropského rozvojového fondu podle dohody o partnerství AKT-ES
14 32007D0384 Rozhodnutí Rady 2007/384/SZBP ze dne 14. května 2007 o vytvoření mechanismu pro správu financování společných nákladů operací Evropské unie v souvislosti s vojenstvím nebo obranou (ATHENA) (kodifikované znění)
OJ L 153, 14.06.2007 3 32007R0651 Nařízení Komise (ES) č. 651/2007 ze dne 8. června 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
6 32007R0652 Nařízení Komise (ES) č. 652/2007 ze dne 8. června 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
9 32007R0653 Nařízení Komise (ES) č. 653/2007 ze dne 13. června 2007 o používání společného evropského vzoru pro osvědčení o bezpečnosti a žádosti podle článku 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES a o platnosti osvědčení o bezpečnosti předkládaných podle směrnice 2001/14/ES (1)
26 32007D0407 2007/407/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. června 2007 o harmonizaci sledování antimikrobiální odolnosti salmonel u drůbeže a prasat (oznámeno pod číslem K(2007) 2421) (1)
30 32007D0408 2007/408/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 12. června 2007, kterým se upravují základní platy a příspěvky pro zaměstnance Europolu
OJ L 154, 14.06.2007 1 32007L0023 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/23/ES ze dne 23. května 2007 o uvádění pyrotechnických výrobků na trh (1)
22 32007L0024 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/24/ES ze dne 23. května 2007, kterou se zrušuje směrnice Rady 71/304/EHS o odstranění omezení volného pohybu služeb v souvislosti s veřejnými zakázkami na stavební práce a se zadáváním veřejných zakázek na stavební práce zhotovitelům jednajícím prostřednictvím zastoupení nebo poboček (1)
23 32007D0523 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 623/2007/ES ze dne 23. května 2007, kterým se mění směrnice 2002/2/ES, kterou se mění směrnice Rady 79/373/EHS o oběhu krmných směsí
25 32007D0624 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 624/2007/ES ze dne 23. května 2007, kterým se zavádí akční program pro oblast cel ve Společenství (Clo 2013)
OJ L 155, 15.06.2007 3 32007R0656 Nařízení Komise (ES) č. 656/2007 ze dne 14. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 586/2001, kterým se provádí nařízení Komise (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definici hlavních průmyslových seskupení (HPS)
7 32007R0657 Nařízení Komise (ES) č. 657/2007 ze dne 14. června 2007, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o zavedení evropských programů výběrových šetření
10 32007R0658 Nařízení Komise (ES) č. 658/2007 ze dne 14. června 2007 o pokutách za nesplnění některých povinností v souvislosti s registracemi udělenými podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004
20 32007R0659 Nařízení Komise (ES) č. 659/2007 ze dne 14. června 2007 o otevření a správě dovozních celních kvót pro nejatečné býky, nejatečné krávy a nejatečné jalovice některých alpských a horských plemen
49 32007L0034 Směrnice Komise 2007/34/ES ze dne 14. června 2007, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 70/157/EHS o přípustné hladině akustického tlaku a výfukovém systému motorových vozidel (1)
68 32007D0409 2007/409/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 11. června 2007, kterým se mění rozhodnutí 2004/585/ES, kterým se zřizují regionální poradní sbory v rámci společné rybářské politiky
71 32007D0410 2007/410/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. června 2007 o opatřeních proti zavlékání viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru do Společenství a proti jeho rozšiřování ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2007) 2451)
74 32007D0411 2007/411/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. června 2007, kterým se zakazuje uvádění na trh produktů získaných ze skotu narozeného nebo chovaného ve Spojeném království před 1. srpnem 1996 pro jakýkoli účel a kterým se tato zvířata osvobozují od některých opatření pro tlumení a eradikaci stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 a kterým se ruší rozhodnutí 2005/598/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 2473)
76 32007D0412 Rozhodnutí Rady 2007/412/SVV ze dne 12. června 2007, kterým se mění rozhodnutí 2002/348/SVV o bezpečnosti v souvislosti s fotbalovými zápasy mezinárodního rozměru
78 32007D0413 2007/413/ES: Rozhodnutí smluvních stran zasedajících v Radě ze dne 12. června 2007, kterým se přijímají prováděcí pravidla k článku 6a Úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu)
OJ L 156, 16.06.2007 1 32007R0671 Nařízení Rady (ES) č. 671/2007 ze dne 11. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1868/94, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu
12 32007L0033 Směrnice Rady 2007/33/ES ze dne 11. června 2007 o ochraně proti cystotvornému háďátku bramborovému a o zrušení směrnice 69/465/EHS
23 32007D0414 2007/414/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. února 2007 o státní podpoře C 36/2004 (ex N 220/2004) – Portugalsko – Podpora přímé zahraniční investice ve prospěch společnosti CORDEX, Companhia Industrial T?xtil S.A. (oznámeno pod číslem K(2007) 474) (1)
28 32007D0415 2007/415/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. června 2007 o nezařazení karbosulfanu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku (oznámeno pod číslem K(2007) 2463) (1)
30 32007D0416 2007/416/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. června 2007 o nezařazení karbofuranu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku (oznámeno pod číslem K(2007) 2467) (1)
32 32007D0417 2007/417/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. června 2007 o nezařazení diuronu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku (oznámeno pod číslem K(2007) 2468) (1)
34 32007D0418 2007/418/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. června 2007, kterým se zřizuje skupina na vysoké úrovni pro konkurenceschopnost chemického průmyslu v Evropské unii
37 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem – informace o vstupu v platnost
38 32006D0952r Oprava doporučení Evropského parlamentu a Rady 2006/952/ES ze dne 20. prosince 2006 o ochraně nezletilých osob a lidské důstojnosti a o právu na odpověď v souvislosti s konkurenceschopností evropského průmyslu audiovizuálních a on-line informačních služeb (  Úř. věst. L 378 ze dne 27.12.2006)
OJ L 157, 19.06.2007 1 32007R0676 Nařízení Rady (ES) č. 676/2007 ze dne 11. června 2007, kterým se stanoví víceletý plán pro lov populací platýse velkého a jazyka obecného v Severním moři
9 32007R0678 Nařízení Komise (ES) č. 678/2007 ze dne 18. června 2007 o zahájení nabídkového řízení na udělení vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony, stolní hrozny, jablka a broskve)
12 32007R0679 Nařízení Komise (ES) č. 679/2007 ze dne 18. června 2007, kterým se pro hospodářský rok 2007/08 stanoví výše podpory pro broskve určené ke zpracování
14 32007L0035 Směrnice Komise 2007/35/ES ze dne 18. června 2007, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 76/756/EHS o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (1)
17 32007D0420 2007/420/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 11. června 2007 o jmenování jednoho člena správní rady Evropského úřadu pro bezpečnost potravin
18 32007D0421 2007/421/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. června 2007, kterým se zrušuje rozhodnutí 96/587/ES o zveřejnění seznamu uznaných subjektů, které byly oznámeny členskými státy v souladu se směrnicí Rady 94/57/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 2379) (1)
19 32007D0422 2007/422/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. června 2007, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o některé týmy pro odběr a produkci embryí v Argentině, Austrálii a Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2007) 2498) (1)
23 32007D0423 Rozhodnutí Rady 2007/423/SZBP ze dne 18. června 2007, kterým se provádí společný postoj 2004/293/SZBP, kterým se obnovují opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
OJ L 158, 19.06.2007 1 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 89 – Jednotná pravidla pro schválení typu: I. vozidel z hlediska omezení jejich maximální rychlosti nebo jejich funkce nastavitelného omezení rychlosti; II. vozidel z hlediska montáže schváleného typu zařízení omezení rychlosti (SLD) nebo zařízení nastavitelného omezení rychlosti (ASLD); III. zařízení omezení rychlosti (SLD) nebo zařízení nastavitelného omezení rychlosti (ASLD)
34 Předpis Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN) č. 101 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu osobních automobilů poháněných výhradně spalovacím motorem nebo poháněných hybridním elektrickým hnacím ústrojím z hlediska měření emisí oxidu uhličitého a spotřeby paliva a/nebo měření spotřeby elektrické energie a akčního dosahu na elektřinu, a dále vozidel kategorií M1 a N1 poháněných výhradně elektrickým hnacím ústrojím z hlediska měření spotřeby elektrické energie a akčního dosahu na elektřinu
106 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 103 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu náhradních katalyzátorů motorových vozidel
OJ L 159, 20.06.2007 1 32007R0681 Nařízení Rady (ES) č. 681/2007 ze dne 13. června 2007, kterým se mění seznamy úpadkových řízení, likvidačních řízení a správců podstaty v přílohách A, B a C nařízení (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení
14 32007R0682 Nařízení Rady (ES) č. 682/2007 ze dne 18. června 2007, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých připravených nebo konzervovaných zrn kukuřice cukrové pocházejících z Thajska
36 32007R0688 Nařízení Komise (ES) č. 688/2007 ze dne 19. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2771/1999, pokud jde o uskladnění intervenčního másla určeného k prodeji
39 32007R0690 Nařízení Komise (ES) č. 690/2007 ze dne 19. června 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1412/2006 o některých omezujících opatřeních vůči Libanonu
42 32007D0424 2007/424/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. června 2007, kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů některých připravených nebo konzervovaných zrn kukuřice cukrové pocházejících z Thajska
45 32007D0425 2007/425/ES: Doporučení Komise ze dne 13. června 2007, kterým se označuje soubor opatření pro prosazování nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (oznámeno pod číslem K(2007) 2551)
48 32007D0426 2007/426/ES: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 31. května 2007, kterými se mění obecné zásady ECB/2004/15 o požadavcích Evropské centrální banky týkajících se statistické zpravodajské povinnosti v oblasti statistiky platební bilance, statistiky investiční pozice vůči zahraničí a výkazu devizových rezerv (ECB/2007/3)
63 32007D0427 Rozhodnutí Rady 2007/427/SZBP ze dne 18. června 2007 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie v Bosně a Hercegovině
OJ L 160, 21.06.2007 1 32007R0691 Nařízení Rady (ES) č. 691/2007 ze dne 18. června 2007 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozů některých sedel pocházejících z Čínské lidové republiky a o konečném výběru prozatímně uloženého cla
10 32007R0693 Nařízení Komise (ES) č. 693/2007 ze dne 20. června 2007, kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Esrom (CHZO)]
24 32007R0699 Nařízení Komise (ES) č. 699/2007 ze dne 20. června 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve Skagerraku plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
26 32007D0428 2007/428/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. června 2007 o nezařazení kadusafosu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2007) 2511) (1)
28 32007D0429 2007/429/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. června 2007, kterým se mění rozhodnutí 2005/429/ES, kterým se zavádí zvláštní kontrolní program týkající se obnovení populací tresky obecné (oznámeno pod číslem K(2007) 2550)
30 32007D0430 2007/430/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. června 2007 o zastavení antidumpingového řízení týkajícího se dovozů syntetických polyesterových střižových vláken (PSV) pocházejících z Malajsie a Tchaj-wanu a o uvolnění částek zajištěných v podobě uloženého prozatímního cla
35 32007R0580r Oprava nařízení Rady (ES) č. 580/2007 ze dne 29. května 2007, kterým se provádějí dohody ve formě dohodnutého zápisu mezi Evropským společenstvím a Brazílií a mezi Evropským společenstvím a Thajskem na základě článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 (GATT 1994) a mění a doplňuje příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (  Úř. věst. L 138 ze dne 30.5.2007)
35 32007D0360r Oprava rozhodnutí Rady 2007/360/ES ze dne 29. května 2007 o uzavření dohod ve formě dohodnutého zápisu mezi Evropským společenstvím a Brazilskou federativní republikou a mezi Evropským společenstvím a Thajským královstvím na základě článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 (GATT 1994) o změně koncesí u drůbežího masa (  Úř. věst. L 138 ze dne 30.5.2007)
OJ L 161, 22.06.2007 1 32007R0700 Nařízení Rady (ES) č. 700/2007 ze dne 11. června 2007 o uvádění masa dvanáctiměsíčního nebo mladšího skotu na trh
11 32007R0702 Nařízení Komise (ES) č. 702/2007 ze dne 21. června 2007, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy
28 32007R0703 Nařízení Komise (ES) č. 703/2007 ze dne 21. června 2007, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o dihydrostreptomycin a streptomycin (1)
31 32007R0704 Nařízení Komise (ES) č. 704/2007 ze dne 21. června 2007 o změně nařízení (ES) č. 2707/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých mléčných výrobků žákům ve školách
32 32007R0705 Nařízení Komise (ES) č. 705/2007 ze dne 21. června 2007, kterým se pro hospodářský rok 2007/08 stanoví výše podpory pro hrušky určené ke zpracování
33 32007R0706 Nařízení Komise (ES) č. 706/2007 ze dne 21. června 2007, kterým se stanoví podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/40/ES správní předpisy pro ES schvalování typu vozidel a harmonizovaná zkouška pro měření úniků z některých klimatizačních systémů (1)
60 32007L0037 Směrnice Komise 2007/37/ES ze dne 21. června 2007, kterou se mění přílohy I a III směrnice Rady 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (1)
63 32007D0431 2007/431/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 7. června 2007, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropského společenství ratifikovaly úmluvu Mezinárodní organizace práce o práci na moři z roku 2006
65 32007D0432 2007/432/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. června 2007, kterým se prodlužuje lhůta platnosti rozhodnutí 2002/499/ES, pokud jde o přirozeně nebo uměle zakrslé rostliny Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a Pinus L. původem z Korejské republiky (oznámeno pod číslem K(2007) 2495)
66 32007D0433 2007/433/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. června 2007 o dočasných mimořádných opatřeních proti zavlékání organismu Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství (oznámeno pod číslem K(2007) 2496)
70 32007D0434 2007/434/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. června 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5 u drůbeže v České republice (oznámeno pod číslem K(2007) 3120) (1)
OJ L 162, 22.06.2007 1 32007R0680 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 680/2007 ze dne 20. června 2007, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí
OJ L 163, 23.06.2007 7 32007R0712 Nařízení Komise (ES) č. 712/2007 ze dne 22. června 2007 o zahájení stálých nabídkových řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství
14 32007R0713 Nařízení Komise (ES) č. 713/2007 ze dne 21. června 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve Skagerraku plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
16 32007D0714 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2007/714/ES ze dne 20. června 2007, kterým se zrušuje směrnice Rady 68/89/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se třídění surového dříví
17 32007D0436 2007/436/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství
22 32007D0437 2007/437/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. června 2007, o nezařazení látky haloxyfop-R do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku (oznámeno pod číslem K(2007) 2548) (1)
24 32006R1905r Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (  Úř. věst. L 378 ze dne 27.12.2006)
OJ L 164, 26.06.2007 1 32007R0719 Nařízení Rady (ES) č. 719/2007 ze dne 25. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 234/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Libérii
4 32007R0721 Nařízení Komise (ES) č. 721/2007 ze dne 25. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 884/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o financování intervenčních opatření ve formě veřejného skladování Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a o zaúčtování operací veřejného skladování platebními agenturami členských států, v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii
7 32007R0722 Nařízení Komise (ES) č. 722/2007 ze dne 25. června 2007, kterým se mění přílohy II, V, VI, VIII, IX a XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (1)
24 32007D0438 2007/438/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. června 2007, kterým se mění rozhodnutí 2001/264/ES, kterým se přijímají bezpečnostní předpisy Rady
30 32007D0439 2007/439/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. června 2007, kterým se mění rozhodnutí 2004/452/ES, kterým se stanoví seznam subjektů, jejichž výzkumní pracovníci mohou mít přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (oznámeno pod číslem K(2007) 2565) (1)
32 32007D0440 2007/440/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. června 2007, kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/704/ES, kterým se přijímají závazky nabízené v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu některých magnezitových cihel pocházejících z Čínské lidové republiky
36 32003D0369r Oprava rozhodnutí Komise 2003/369/ES ze dne 16. května 2003, kterým se mění rozhodnutí 85/377/EHS o založení klasifikačního systému pro zemědělské podniky ve Společenství (  Úř. věst. L 127 ze dne 23.5.2003) (Zvláštní vydání, kapitola 3, svazek 38, s. 564)
OJ L 165, 27.06.2007 1 32007R0723 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 723/2007 ze dne 18. června 2007, kterým se upravují opravné koeficienty použitelné na odměny úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství
2 32007R0724 Nařízení Komise (ES) č. 724/2007 ze dne 27. února 2007 o změně nařízení (EHS) č. 3149/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
4 32007R0725 Nařízení Komise (ES) č. 725/2007 ze dne 27. února 2007, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii upravuje nařízení Rady (EHS) č. 3149/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
8 32007R0727 Nařízení Komise (ES) č. 727/2007 ze dne 26. června 2007, kterým se mění přílohy I, III, VII a X nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (1)
21 32007L0030 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/30/ES ze dne 20. června 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/391/EHS, její samostatné směrnice a směrnice Rady 83/477/EHS, 91/383/EHS, 92/29/EHS a 94/33/ES za účelem zjednodušení a racionalizace zpráv o praktickém uplatňování (1)
25 32007L0039 Směrnice Komise 2007/39/ES ze dne 26. června 2007, kterou se mění příloha II směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro diazinon (1)
33 32007D0441 2007/441/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. června 2007, kterým se Italské republice povoluje použít opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článku 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
35 32007R0208r Oprava nařízení Komise (ES) č. 208/2007 ze dne 27. února 2007, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii upravuje nařízení (EHS) č. 3149/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství (  Úř. věst. L 61 ze dne 28.2.2007)
35 32007R0209r Oprava nařízení Komise (ES) č. 209/2007 ze dne 27. února 2007 o změně nařízení (EHS) č. 3149/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství (  Úř. věst. L 61 ze dne 28.2.2007)
OJ L 166, 28.06.2007 1 32007R0728 Nařízení Rady (ES) č. 728/2007 ze dne 25. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
4 32007R0729 Nařízení Rady (ES) č. 729/2007 ze dne 25. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu
12 32007R0731 Nařízení Komise (ES) č. 731/2007 ze dne 27. června 2007, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót
13 32007R0732 Nařízení Komise (ES) č. 732/2007 ze dne 26. června 2007, kterým se posedmdesátédeváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
16 32007D0442 2007/442/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. června 2007 o nezařazení některých účinných látek do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tyto látky (oznámeno pod číslem K(2007) 2576) (1)
24 32007D0443 2007/443/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. června 2007, kterým se mění dodatek B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa v Polsku (oznámeno pod číslem K(2007) 2608) (1)
28 32006D0365 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 365/06/KOL ze dne 29. listopadu 2006, kterým se po šedesáté mění procesní a hmotná pravidla v oblasti státní podpory
30 32006R1893r Oprava nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (  Úř. věst. L 393 ze dne 30.12.2006)
31 32006R1081r Oprava nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 (  Úř. věst. L 210 ze dne 31.7.2006)
OJ L 167, 28.06.2007 1 32007D0419 2007/419/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2007
OJ L 168, 28.06.2007 1 32007R0708 Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 ze dne 11. června 2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře
18 32007D0435 2007/435/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 25. června 2007 o zřízení Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí na období 2007 až 2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“
OJ L 169, 29.06.2007 1 32007R0733 Nařízení Rady (ES) č. 733/2007 ze dne 22. února 2007 o provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady o uzavření jednání podle článku XXIV:6 GATT a o změně a doplnění přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
5 32007R0734 Nařízení Rady (ES) č. 734/2007 ze dne 11. června 2007, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1883/78 o obecných pravidlech pro financování intervencí záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu
6 32007R0735 Nařízení Rady (ES) č. 735/2007 ze dne 11. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1784/2003 o společné organizaci trhu s obilovinami
10 32007R0737 Nařízení Komise (ES) č. 737/2007 ze dne 27. června 2007, kterým se stanoví postup pro obnovení zařazení první skupiny účinných látek do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a kterým se vytváří seznam těchto látek (1)
19 32007R0738 Nařízení Komise (ES) č. 738/2007 ze dne 28. června 2007, kterým se pro dodací období 2006/07 upravuje množství povinných dodávek třtinového cukru k dovozu podle protokolu AKT a dohody s Indií
22 32007R0739 Nařízení Komise (ES) č. 739/2007 ze dne 28. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 493/2006, kterým se stanoví přechodná opatření v rámci reformy společné organizace trhů v odvětví cukru
24 32007R0740 Nařízení Komise (ES) č. 740/2007 ze dne 28. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1994/2006, kterým se pro rok 2007 otevírají celní kvóty Společenství pro ovce, kozy, skopové a kozí maso
49 32007L0040 Směrnice Komise 2007/40/ES ze dne 28. června 2007, kterou se mění směrnice 2001/32/ES, kterou se uznávají chráněné zóny ve Společenství, v nichž je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení
51 32007L0041 Směrnice Komise 2007/41/ES ze dne 28. června 2007, kterou se mění některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
53 32007D0444 2007/444/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. února 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady o uzavření jednání podle článku XXIV:6 GATT
58 32007D0445 2007/445/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 28. června 2007, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a zrušují rozhodnutí 2006/379/ES a 2006/1008/ES
63 32007D0446 2007/446/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. června 2007 o účasti Komise Evropských společenství na mezinárodním fóru o biopalivech
64 32007D0447 2007/447/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. června 2007, kterým se po druhé mění rozhodnutí 2005/263/ES, kterým se členské státy podle směrnice Rady 94/55/ES opravňují k přijetí určitých odchylek týkajících se silniční přepravy nebezpečných věcí (oznámeno pod číslem K(2007) 2587) (1)
69 32007D0448 Společný postoj Rady 2007/448/SZBP ze dne 28. června 2007, kterým se aktualizuje společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu a zrušují společné postoje 2006/380/SZBP a 2006/1011/SZBP
75 32007D0449 Rozhodnutí Rady 2007/449/SZBP ze dne 28. června 2007, kterým se provádí společný postoj 2004/694/SZBP o dalších opatřeních na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
OJ L 170, 29.06.2007 1 32007R0718 Nařízení Komise (ES) č. 718/2007 ze dne 12. června 2007, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1085/2006, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP)
OJ L 171, 29.06.2007 1 32007R0715 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (1)
17 32007R0716 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 716/2007 ze dne 20. června 2007 o statistice Společenství o struktuře a činnosti zahraničních afilací (1)
32 32007R0717 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 ze dne 27. června 2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství a o změně směrnice 2002/21/ES (1)
OJ L 172, 30.06.2007 1 32007R0753 Nařízení Rady (ES) č. 753/2007 ze dne 28. června 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu
26 32007R0754 Nařízení Rady (ES) č. 754/2007 ze dne 28. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1941/2006, (ES) č. 2015/2006 a (ES) č. 41/2007, pokud jde o rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb
41 32007R0756 Nařízení Komise (ES) č. 756/2007 ze dne 29. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 3223/94 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu
43 32007R0757 Nařízení Komise (ES) č. 757/2007 ze dne 29. června 2007 o trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech (1)
47 32007R0758 Nařízení Komise (ES) č. 758/2007 ze dne 29. června 2007, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3149/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
48 32007R0759 Nařízení Komise (ES) č. 759/2007 ze dne 29. června 2007 o otevření a správě dovozní celní kvóty pro uzenky pocházející z Islandu
50 32007R0760 Nařízení Komise (ES) č. 760/2007 ze dne 29. června 2007, kterým se poosmdesáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
71 32007L0042 Směrnice Komise 2007/42/ES ze dne 29. června 2007 o materiálech a předmětech vyrobených z celofánu určených pro styk s potravinami (kodifikované znění) (1)
83 32007D0452 2007/452/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. června 2007, kterým se opravuje směrnice 2006/132/ES, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky procymidon (oznámeno pod číslem K(2007) 3066) (1)
84 32007D0453 2007/453/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (oznámeno pod číslem K(2007) 3114) (1)
87 32007D0454 2007/454/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. června 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2007) 3183) (1)
89 32007D0455 Rozhodnutí Rady 2007/455/SZBP ze dne 25. června 2007, kterým se provádí společný postoj 2004/161/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Zimbabwe
OJ L 173, 03.07.2007 3 32007R0777 Nařízení Komise (ES) č. 777/2007 ze dne 2. července 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
19 32007D0779 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 779/2007/ES ze dne 20. června 2007, kterým se na období let 2007–2013 zavádí zvláštní program pro předcházení násilí páchanému na dětech, mladých lidech a ženách a jeho potírání a pro ochranu obětí a ohrožených skupin (program Daphne III) jako součást obecného programu „Základní práva a spravedlnost“
27 32007D0456 2007/456/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. června 2007 o úpravě příspěvků stanovených rozhodnutím 2003/479/ES o pravidlech pro národní odborníky a vojenský personál přidělený do generálního sekretariátu Rady
29 32007D0457 2007/457/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. června 2007, kterým se mění rozhodnutí 2001/689/ES, 2002/739/ES, 2002/740/ES, 2002/741/ES a 2002/747/ES, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělení ekoznačky Společenství některým výrobkům (oznámeno pod číslem K(2007) 3128) (1)
31 32007D0458 2007/458/ES: Rozhodnutí č. 1/2007 Společného výboru pro zemědělství zřízeného Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty ze dne 15. června 2007 o změně dodatků přílohy 5
34 Informace o vstupu v platnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o usnadnění udělování víz občanům Evropské unie a Ruské federace
35 32006R1913r Oprava nařízení Komise (ES) č. 1913/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k agromonetární úpravě pro euro v zemědělství a mění některá nařízení (  Úř. věst. L 365 ze dne 21.12.2006)
OJ L 174, 04.07.2007 3 32007R0781 Nařízení Komise (ES) č. 781/2007 ze dne 3. července 2007, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravuje nařízení (EHS) č. 2237/77 o podobě podnikového výkazu používaného pro stanovení příjmu zemědělských podniků
7 32007R0782 Nařízení Komise (ES) č. 782/2007 ze dne 3. července 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 634/2006, kterým se stanoví obchodní norma pro zelí hlávkové a kapustu
8 32007D0459 2007/459/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. června 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz některých potravin z vybraných třetích zemí vzhledem k riziku jejich kontaminace aflatoxiny (oznámeno pod číslem K(2007) 3020) (1)
OJ L 175, 05.07.2007 1 32007R0783 Nařízení Rady (ES) č. 783/2007 ze dne 25. června 2007, kterým se pro Bulharsko a Rumunsko stanoví odchylky od některých ustanovení nařízení (ES) č. 2371/2002, pokud jde o referenční úrovně pro rybářská loďstva
5 32007R0785 Nařízení Komise (ES) č. 785/2007 ze dne 4. července 2007 o povolení 6-fytázy EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) jako doplňkové látky (1)
8 32007R0786 Nařízení Komise (ES) č. 786/2007 ze dne 4. července 2007 o povolení endo-1,4-?-mannosidasy EC 3.2.1.78 (Hemicell) jako doplňkové látky (1)
10 32007R0787 Nařízení Komise (ES) č. 787/2007 ze dne 4. července 2007, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství (1)
27 32007R0789 Nařízení Komise (ES) č. 789/2007 ze dne 4. července 2007, kterým se pojedenácté mění nařízení (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
29 32007R0790 Nařízení Komise (ES) č. 790/2007 ze dne 4. července 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblasti IIIa, ve vodách ES oblastí IIIb, IIIc a IIId plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
31 32007D0460 2007/460/ES: Rozhodnutí Rady ministrů AKT-ES č. 1/2007 ze dne 25. května 2007 o přerozdělení části rezervy finančního krytí 9. Evropského rozvojového fondu (ERF) na podporu dlouhodobého rozvoje do prostředků finančního krytí 9. ERF na podporu regionální spolupráce a integrace přidělených na spolupráci v rámci AKT
35 32007D0461 2007/461/ES: Rozhodnutí Rady ministrů AKT-ES č. 2/2007 ze dne 25. května 2007 o povolení dodatečných dvoustranných příspěvků spravovaných Komisí a určených na podporu cílů afrického mírového projektu
36 32007D0462 2007/462/ES: Rozhodnutí Rady ministrů AKT-ES č. 3/2007 ze dne 25. května 2007, kterým se mění rozhodnutí č. 3/2001 o poskytnutí zdrojů Somálsku z osmého a devátého Evropského rozvojového fondu
37 32007D0463 2007/463/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. července 2007 o změně rozhodnutí 2005/942/ES, kterým se členské státy opravňují k přijetí rozhodnutí podle směrnice Rady 1999/105/ES o zárukách poskytovaných ve vztahu k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin vyprodukovaných ve třetích zemích (oznámeno pod číslem K(2007) 3173)
OJ L 176, 06.07.2007 1 32007R0791 Nařízení Rady (ES) č. 791/2007 ze dne 21. května 2007, kterým se zavádí režim vyrovnání zvýšených nákladů vynaložených při uvádění na trh některých produktů rybolovu z nejvzdálenějších regionů Azor, Madeiry, Kanárských ostrovů, Francouzské Guyany a Réunionu
17 32007R0798 Nařízení Komise (ES) č. 798/2007 ze dne 5. července 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného ve vodách oblasti ICES VII g, VII h, VII j a VII k plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
19 32007D0464 2007/464/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 5. června 2007, kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/186/ES o existenci nadměrného schodku na Maltě
21 32007D0465 2007/465/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 5. června 2007, kterým se zrušuje rozhodnutí 2004/917/ES o existenci nadměrného schodku v Řecku
23 32007D0466 2007/466/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 28. června 2007 o jmenování šesti švédských členů a devíti švédských náhradníků do Výboru regionů
25 32007D0467 2007/467/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. června 2007, kterým se zřizuje skupina odborníků pro identifikaci na základě rádiové frekvence (RFID)
31 32007D0468 Společná akce Rady 2007/468/SZBP ze dne 28. června 2007 o podpoře činností Přípravné komise pro Organizaci smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (CTBTO) za účelem posílení jejích kapacit pro dohled a ověřování a v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení
39 32007D0469 Společný postoj Rady 2007/469/SZBP ze dne 28. června 2007 k hodnotící konferenci Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení (CWC), která se koná v roce 2008
OJ L 177, 06.07.2007 1 32007D0450 2007/450/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. září 2006 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie v rozpočtovém roce 2004, oddíl I – Evropský parlament
OJ L 178, 06.07.2007 1 32007R0752 Nařízení Rady (ES) č. 752/2007 ze dne 30. května 2007 o uplatňování některých omezení na dovoz některých výrobků z oceli z Ukrajiny
22 32007D0451 2007/451/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 30. května 2007 o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Ukrajiny o obchodu s některými výrobky z oceli
OJ L 179, 07.07.2007 3 32007R0800 Nařízení Komise (ES) č. 800/2007 ze dne 6. července 2007, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1859/82 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmu zemědělských podniků
6 32007R0801 Nařízení Komise (ES) č. 801/2007 ze dne 6. července 2007 o vývozu některých odpadů určených k využití, uvedených v příloze III nebo IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006, do některých zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD o kontrole pohybů odpadů přes hranice (1)
36 32007R0802 Nařízení Komise (ES) č. 802/2007 ze dne 5. července 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve vodách oblasti ICES IV a v ES vodách oblasti IIa plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
38 32007D0470 2007/470/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 30. května 2007 o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Kyrgyzské republiky o některých aspektech leteckých služeb
46 32007D0471 2007/471/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 12. června 2007 o uplatňování ustanovení schengenského acquis týkajících se Schengenského informačního systému v České republice, Estonské republice, Lotyšské republice, Litevské republice, Maďarské republice, Republice Malta, Polské republice, Republice Slovinsko a Slovenské republice
50 32007D0472 2007/472/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 25. června 2007, kterým se mění rozhodnutí výkonného výboru zřízeného schengenskou úmluvou z roku 1990, kterým se mění finanční nařízení o nákladech na zřízení a provoz technické podpůrné jednotky pro Schengenský informační systém (C.SIS)
52 32007D0473 2007/473/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 25. června 2007 o odtajnění některých částí příručky SIRENE přijaté výkonným výborem zřízeným prováděcí úmluvou k Schengenské dohodě ze dne 14. června 1985
53 32007D0474 2007/474/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. července 2007, kterým se Portugalsku přidělují dodatečné dny na moři v divizích ICES VIIIc a IXa kromě Cádizského zálivu (oznámeno pod číslem K(2007) 3186)
55 Informace týkající se vstupu v platnost Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady o uzavření jednání podle článku XXIV:6 GATT
OJ L 180, 10.07.2007 3 32007R0804 Nařízení Komise (ES) č. 804/2007 ze dne 9. července 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v Baltském moři (subdivize 25–32, vody ES) plavidly plujícími pod vlajkou Polska
5 32007D0475 2007/475/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. června 2007 o slučitelnosti opatření přijatých Itálií podle čl. 3a odst. 1 směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání s právními předpisy Společenství
8 32007D0476 2007/476/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. června 2007 o slučitelnosti opatření přijatých Německem podle čl. 3a odst. 1 směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání s právními předpisy Společenství
11 32007D0477 2007/477/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. června 2007 o slučitelnosti opatření přijatých Rakouskem podle čl. 3a odst. 1 směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání s právními předpisy Společenství
17 32007D0478 2007/478/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. června 2007 o slučitelnosti opatření přijatých Irskem podle čl. 3a odst. 1 směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání s právními předpisy Společenství
24 32007D0479 2007/479/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. června 2007 o slučitelnosti opatření přijatých Belgií podle čl. 3a odst. 1 směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání s právními předpisy Společenství
33 32007D0480 2007/480/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. června 2007 o slučitelnosti opatření přijatých Francií podle čl. 3a odst. 1 směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání s právními předpisy Společenství
38 32007D0481 2007/481/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. června 2007 o slučitelnosti opatření přijatých Finskem podle čl. 3a odst. 1 směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání s právními předpisy Společenství
42 32007D0482 2007/482/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. července 2007, kterým se provádí směrnice Rady 72/166/EHS v souvislosti s kontrolami pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel (oznámeno pod číslem K(2007) 3291) (1)
43 32007D0483 2007/483/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. července 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Německu (oznámeno pod číslem K(2007) 3413) (1)
45 32006D0952r Oprava doporučení Evropského parlamentu a Rady 2006/952/ES ze dne 20. prosince 2006 o ochraně nezletilých osob a lidské důstojnosti a o právu na odpověď v souvislosti s konkurenceschopností evropského průmyslu audiovizuálních a on-line informačních služeb
OJ L 181, 11.07.2007 3 32007R0806 Nařízení Komise (ES) č. 806/2007 ze dne 10. července 2007 o otevření a správě celních kvót v odvětví vepřového masa
10 32007R0807 Nařízení Komise (ES) č. 807/2007 ze dne 10. července 2007, kterým se mění příloha II nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
12 32007R0808 Nařízení Komise (ES) č. 808/2007 ze dne 10. července 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu makrely obecné v oblasti ICES VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, ve vodách ES oblasti Vb a v mezinárodních vodách oblasti IIa, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
14 32007D0484 Společná akce Rady 2007/484/SZBP ze dne 10. července 2007, kterou se prodlužuje společná akce 2006/439/SZBP o dalším příspěvku Evropské unie k procesu urovnání konfliktu v Gruzii/Jižní Osetii
15 32006D1904 Oprava rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1904/2006/ES ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí program Evropa pro občany na podporu aktivního evropského občanství na období 2007–2013 (  Úř. věst. L 378 ze dne 27.12.2006)
OJ L 182, 12.07.2007 1 32007R0809 Nařízení Rady (ES) č. 809/2007 ze dne 28. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 894/97, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005, pokud jde o unášené tenatové sítě
5 32007R0811 Nařízení Komise (ES) č. 811/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 917/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 797/2004 o opatřeních ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh
7 32007R0812 Nařízení Komise (ES) č. 812/2007 ze dne 11. července 2007 o otevření a správě celní kvóty v odvětví vepřového masa přidělené Spojeným státům americkým
19 32007L0043 Směrnice Rady 2007/43/ES ze dne 28. června 2007 o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso (1)
29 32007D0485 2007/485/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 10. července 2007, kterým se Rakousku povoluje uzavřít se Švýcarskem dohodu, která obsahuje ustanovení odchylující se od čl. 2 odst. 1 písm. d) směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
31 32007D0486 2007/486/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2006 ohledně řízení podle článku 65 Smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a oceli (Věc č. COMP/F/39.234 – přirážka za slévání – znovupřijetí) (oznámeno pod číslem K(2006) 6765)
33 32007D0487 2007/487/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. července 2007, kterým se Spojenému království přidělují dodatečné dny na moři v divizi ICES VIIe (oznámeno pod číslem K(2007) 3212)
34 32007D0488 2007/488/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. července 2007, kterým se udělují výjimky Itálii podle směrnice Rady 92/119/EHS ohledně přepravy jatečních prasat po veřejných i soukromých cestách na jatka v ochranných pásmech v Cremoně (oznámeno pod číslem K(2007) 3314)
36 32007D0489 2007/489/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. července 2007, kterým se stanoví finanční příspěvek Společenství na výdaje vzniklé v souvislosti s nouzovými opatřeními přijatými pro tlumení newcastleské choroby v Dánsku v roce 2005 (oznámeno pod číslem K(2007) 3315)
37 Informace o dni vstupu v platnost Dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu
OJ L 183, 13.07.2007 3 32007R0815 Nařízení Komise (ES) č. 815/2007 ze dne 12. července 2007 o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Exeretiko partheno eleolado „Trizinia“) (CHOP)
5 32007R0816 Nařízení Komise (ES) č. 816/2007 ze dne 12. července 2007 o otevření ročních celních kvót na dovoz některého zboží z Turecka vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93
21 32007R0823 Nařízení Komise (ES) č. 823/2007 ze dne 12. července 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky v oblastech ICES VIII a IX (vody Společenství a vody nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí) plavidly plujícími pod vlajkou Francie
23 32007D0490 2007/490/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 5. června 2007, kterým se zrušuje rozhodnutí 2003/89/ES o existenci nadměrného schodku v Německu
25 32007D0491 2007/491/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 10. července 2007 o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států
27 32007D0492 2007/492/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. ledna 2007 o státní podpoře č. C 38/2005 (ex NN 52/2004) poskytnuté Německem skupině Biria (oznámeno pod číslem K(2007) 130) (1)
41 32007D0493 2007/493/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. února 2007 o režimu státních podpor, který Itálie hodlá uskutečnit ve smyslu článku 60 sicilského regionálního zákona č. 17/2004, č. C 34/2005 (dříve N 113/2005) (oznámeno pod číslem K(2007) 284) (1)
46 32007D0494 2007/494/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. března 2007 o státní podpoře č. C 41/2004 (ex N 221/2004) – Portugalsko – investiční podpora ve prospěch společnosti ORFAMA, Organizaç?o Fabril de Malhas S.A. (oznámeno pod číslem K(2007) 638) (1)
51 32005D0495 Rozhodnutí Rady 2005/495/SZBP ze dne 11. října 2005 o uzavření dohod ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brunejí, Singapurem, Malajsií, Thajskem a Filipínami o účasti těchto států na pozorovatelské misi Evropské unie v Acehu (Indonésie) (Pozorovatelská mise v Acehu – AMM)
OJ L 184, 14.07.2007 1 32007R0824 Nařízení Rady (ES) č. 824/2007 ze dne 10. července 2007 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Společenství pro některé produkty rybolovu pro období 2007 až 2009 (1)
12 32007R0828 Nařízení Komise (ES) č. 828/2007 ze dne 13. července 2007 o trvalém a dočasném povolení některých doplňkových látek v krmivech (1)
17 32007L0036 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES ze dne 11. července 2007 o výkonu některých práv akcionářů ve společnostech s kótovanými akciemi
25 32007L0038 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/38/ES ze dne 11. července 2007 o dovybavení těžkých nákladních vozidel registrovaných ve Společenství zrcátky
29 32007D0496 2007/496/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. července 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2007) 3327) (1)
34 32007D0497 2007/497/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 3. července 2007, kterým se stanoví pravidla pro zadávání zakázek (ECB/2007/5)
49 32003R1831r Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (  Úř. věst. L 268 ze dne 18.10.2003) (Zvláštní vydání Úředního věstníku v češtině, kapitola 3, svazek 40, s. 238)
OJ L 185, 17.07.2007 1 32007R0830 Nařízení Rady (ES) č. 830/2007 ze dne 16. července 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 817/2006, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru
7 32007R0832 Nařízení Komise (ES) č. 832/2007 ze dne 16. července 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 197/2006, pokud jde o využití zmetkových potravin a prodloužení platnosti přechodných opatření týkajících se těchto potravin (1)
9 32007R0833 Nařízení Komise (ES) č. 833/2007 ze dne 16. července 2007, kterým se ukončuje přechodné období stanovené nařízením Rady (ES) č. 1172/98 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží (1)
10 32007D0498 2007/498/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. února 2007 o režimu státních podpor, který Itálie hodlá uskutečnit ve smyslu článků 14, 15 a 16 sicilského regionálního zákona č. 21/2003 Sb., č. C 31/2005 (ex N 329/2004) (oznámeno pod číslem K(2007) 285) (1)
18 32007D0499 2007/499/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. února 2007 o státní podpoře č. C 16/2006 (ex NN 34/2006) regionu Sardinie ve prospěch společnosti Nuova Mineraria Silius SpA (oznámeno pod číslem K(2007) 473) (1)
24 32007D0500 2007/500/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. července 2007, kterým se mění rozhodnutí 2001/781/ES o vypracování příručky přijímajících subjektů a seznamu písemností, které mohou být doručovány podle nařízení Rady (ES) č. 1348/2000 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (oznámeno pod číslem K(2007) 3365)
31 32007D0501 Společná akce Rady 2007/501/SZBP ze dne 16. července 2007 o spolupráci s Africkým centrem pro studium a výzkum terorismu v rámci provádění Strategie Evropské unie pro boj proti terorismu
OJ L 186, 18.07.2007 1 32007R0835 Nařízení Rady (ES) č. 835/2007 ze dne 10. července 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura na Kypru
3 32007R0836 Nařízení Rady (ES) č. 836/2007 ze dne 10. července 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura na Maltě
19 32007R0843 Nařízení Komise (ES) č. 843/2007 ze dne 17. července 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 712/2007, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství
24 32007R0844 Nařízení Komise (ES) č. 844/2007 ze dne 17. července 2007, kterým se po osmdesáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
29 32007D0503 2007/503/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 10. července 2007 v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy o přijetí jednotné měny Kyprem ke dni 1. ledna 2008
32 32007D0504 2007/504/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 10. července 2007 v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy o přijetí jednotné měny Maltou ke dni 1. ledna 2008
35 32007D0505 2007/505/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. ledna 2007 o státní podpoře investice do ekologického pilotního projektu „Využití cukrovarských kalů“(oznámeno pod číslem K(2007) 121)
36 32007D0506 2007/506/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. června 2007, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství mýdlům, šamponům a vlasovým kondicionérům (oznámeno pod číslem K(2007) 3127) (1)
46 32007D0507 2007/507/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. července 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/140/ES, pokud jde o finanční příspěvek Společenství na rok 2007 na studii o prionproteinových genech odolných vůči TSE u koz na Kypru (oznámeno pod číslem K(2007) 3369)
OJ L 187, 19.07.2007 3 32007R0846 Nařízení Komise (ES) č. 846/2007 ze dne 18. července 2007, kterým se na hospodářský rok 2007/08 stanoví váhové koeficienty pro výpočet ceny jatečně upravených těl prasat na trhu Společenství
5 32007R0847 Nařízení Komise (ES) č. 847/2007 ze dne 18. července 2007, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti (1)
22 32007D0508 2007/508/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. prosince 2006 o státní podpoře č. C 22/06 (ex N 615/05), kterou má Itálie v úmyslu poskytnout na slevy na daních u emulzí oleje s vodou (oznámeno pod číslem K(2006) 5805) (1)
30 32007D0509 2007/509/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2006 o státní podpoře č. C 3/05 (ex N 592/04 (ex PL 51/04)), kterou Polsko hodlá poskytnout společnosti Fabryka Samochodów Osobowych S.A. (dříve DAEWOO – FSO Motor S.A.) (oznámeno pod číslem K(2006) 6628) (1)
47 32007D0510 2007/510/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. července 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/784/ES, kterým se povolují metody třídění jatečně upravených těl prasat ve Francii (oznámeno pod číslem K(2007) 3419)
OJ L 188, 20.07.2007 3 32007R0850 Nařízení Komise (ES) č. 850/2007 ze dne 19. července 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 378/2005 o podrobných prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o povinnosti a úkoly referenční laboratoře Společenství v souvislosti s žádostmi o povolení doplňkových látek v krmivech (1)
15 32007D0511 2007/511/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. února 2007 o uzavření Ujednání mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Islandskou republikou a Norským královstvím na straně druhé o pravidlech pro účast těchto dvou států v Evropské agentuře pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie jménem Společenství
17 32007D0512 2007/512/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. února 2007 o podpisu Ujednání mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Islandskou republikou a Norským královstvím na straně druhé o pravidlech pro účast těchto dvou států v Evropské agentuře pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie jménem Společenství a o jeho prozatímním uplatňování
OJ L 189, 20.07.2007 1 32007R0834 Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91
24 32007D0502 2007/502/ES: Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 25. června 2007 o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé jménem Evropského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii
OJ L 190, 21.07.2007 1 32007R0856 Nařízení Rady (ES) č. 856/2007 ze dne 16. července 2007, kterým se prodlužuje pozastavení konečného antidumpingového cla uloženého nařízením (ES) č. 215/2002 z dovozu feromolybdenu pocházejícího z Čínské lidové republiky
7 32007R0859 Nařízení Komise (ES) č. 859/2007 ze dne 20. července 2007, kterým se po osmdesáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
12 32007D0513 2007/513/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 10. července 2007, kterým se schvaluje přistoupení Evropského společenství pro atomovou energii k pozměněné Úmluvě o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení
15 32007D0514 2007/514/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 10. července 2007 o jmenování členů Poradního výboru Zásobovací agentury Euratomu
18 32007D0515 2007/515/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. března 2007 o opatření Německa ve prospěch společnosti Bavaria Film GmbH – C 51/03 (ex NN 57/03) (oznámeno pod číslem K(2007) 1170) (1)
25 32007D0516 2007/516/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. července 2007 o finančním příspěvku Společenství na průzkum prevalence a antimikrobiální rezistence Campylobacter spp. v hejnech brojlerů a prevalence Campylobacter spp. a Salmonella spp. v jatečných tělech brojlerů, který má být proveden v členských státech (oznámeno pod číslem K(2007) 3440)
38 32007D0517 Společná akce Rady 2007/517/SZBP ze dne 16. července 2007, kterou se mění a prodlužuje společná akce 2006/623/SZBP o zřízení týmu EU podílejícího se na přípravách zřízení možné mezinárodní civilní mise v Kosovu, včetně účasti zvláštního zástupce Evropské unie (přípravný tým MCM/ZZEU)
OJ L 191, 21.07.2007 1 32007R0829 Nařízení Komise (ES) č. 829/2007 ze dne 28. června 2007, kterým se mění přílohy I, II, VII, VIII, X a XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o uvádění některých vedlejších produktů živočišného původu na trh (1)
OJ L 192, 24.07.2007 1 32007R0865 Nařízení Rady (ES) č. 865/2007 ze dne 10. července 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky
4 32007R0866 Nařízení Rady (ES) č. 866/2007 ze dne 23. července 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 234/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Libérii
11 32007R0868 Nařízení Komise (ES) č. 868/2007 ze dne 23. července 2007 o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Miel de Galicia nebo Mel de Galicia (CHZO)
19 32007R0869 Nařízení Komise (ES) č. 869/2007 ze dne 23. července 2007 o uvolnění jistot v souvislosti s dovozními právy v rámci některých dovozních celních kvót v odvětví hovězího masa z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii
20 32007R0870 Nařízení Komise (ES) č. 870/2007 ze dne 20. července 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v subdivizích Baltského moře 25–32 (vody ES) plavidly plujícími pod vlajkou Německa
25 32007D0518 2007/518/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 10. července 2007 o jmenování španělského člena Evropského hospodářského a sociálního výboru
26 32007D0519 2007/519/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 16. července 2007, kterým se mění část 2 schengenské konzultační sítě (technické specifikace)
28 32007D0520 Společná akce Rady 2007/520/SZBP ze dne 23. července 2007, kterou se mění a prodlužuje společná akce 2006/304/SZBP o zřízení plánovacího týmu EU (EUPT Kosovo) v souvislosti s možnou operací EU pro řešení krize v oblasti právního státu a v dalších možných oblastech v Kosovu
30 32007D0521 Rozhodnutí Rady 2007/521/SZBP ze dne 23. července 2007, kterým se provádí společný postoj 2004/293/SZBP, kterým se obnovují opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
OJ L 193, 25.07.2007 3 32007R0873 Nařízení Komise (ES) č. 873/2007 ze dne 24. července 2007, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1913/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k agromonetární úpravě pro euro v zemědělství
5 32007R0874 Nařízení Komise (ES) č. 874/2007 ze dne 24. července 2007, kterým se stanoví konečná výše podpory na sušená krmiva na hospodářský rok 2006/07
6 32007R0875 Nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004
13 32007R0876 Nařízení Komise (ES) č. 876/2007 ze dne 24. července 2007, kterým se v návaznosti na přistoupení Evropského společenství k Ženevskému aktu Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů mění nařízení (ES) č. 2245/2002, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství (1)
16 32007R0877 Nařízení Komise (ES) č. 877/2007 ze dne 24. července 2007, kterým se v návaznosti na přistoupení Evropského společenství k Ženevskému aktu Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů mění nařízení (ES) č. 2246/2002 týkající se poplatků placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)
18 32007D0878 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 878/2007/ES ze dne 23. července 2007, kterým se mění a prodlužuje platnost rozhodnutí č. 804/2004/ES o zavedení akčního programu Společenství na podporu akcí v oblasti ochrany finančních zájmů Společenství (program „Hercule II“)
23 32007D0522 2007/522/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. července 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/802/ES, pokud jde o vepřové maso pocházející z prasat očkovaných běžnou živou oslabenou očkovací látkou v Rumunsku (oznámeno pod číslem K(2007) 3418) (1)
OJ L 194, 26.07.2007 3 32007R0880 Nařízení Komise (ES) č. 880/2007 ze dne 25. července 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2133/2001 o otevření a správě některých celních kvót a celních stropů Společenství v odvětví obilovin, pokud se jedná o celní kvótu Společenství pro některé přípravky používané k výživě zvířat kódu KN 230990
9 32007D0527 2007/527/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. července 2007, kterým se Bulharsku a Rumunsku povoluje odchýlit se od směrnice Rady 1999/105/ES o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh, pokud jde o zásoby nahromaděné v období od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2006(oznámeno pod číslem K(2007) 3541)
11 32007D0528 Společná akce Rady 2007/528/SZBP ze dne 23. července 2007 na podporu Úmluvy o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky, v rámci Evropské bezpečnostní strategie
OJ L 195, 27.07.2007 3 32007R0883 Nařízení Komise (ES) č. 883/2007 ze dne 26. července 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 824/2000, kterým se stanoví postupy pro přejímání obilovin intervenčními agenturami a metody analýzy pro určování jakosti obilovin
8 32007R0884 Nařízení Komise (ES) č. 884/2007 ze dne 26. července 2007 o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje používání barviva E 128 červeň 2G jako potravinového barviva (1)
29 32007L0048 Směrnice Komise 2007/48/ES ze dne 26. července 2007, kterou se mění směrnice 2003/90/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin (1)
33 32007L0049 Směrnice Komise 2007/49/ES ze dne 26. července 2007, kterou se mění směrnice 2003/91/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny (1)
36 32007D0529 2007/529/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. března 2007 o státní podpoře č. C 21/2006 (ex N 635/2005), kterou Slovenská republika zamýšlí poskytnout podniku Slovenské lodenice Komárno (oznámeno pod číslem K(2007) 1182) (1)
44 32007D0530 2007/530/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. července 2007 o zřízení Evropské skupiny na vysoké úrovni pro jadernou bezpečnost a nakládání s odpadem (1)
47 32007D0531 2007/531/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. července 2007 ohledně dotazníku pro zprávy členských států o provádění směrnice Rady 1999/13/ES o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních v období let 2008–2010 (oznámeno pod číslem K(2007) 3547)
OJ L 196, 28.07.2007 3 32007R0896 Nařízení Komise (ES) č. 896/2007 ze dne 27. července 2007, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovozy látky dihydromyrcenol pocházející z Indie
20 32007R0897 Nařízení Komise (ES) č. 897/2007 ze dne 27. července 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
22 32007R0898 Nařízení Komise (ES) č. 898/2007 ze dne 27. července 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 41/2007, pokud jde o omezení odlovu populace šprota obecného ve vodách ES oblastí ICES IIa a IV
24 32007R0899 Nařízení Komise (ES) č. 899/2007 ze dne 27. července 2007, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000, pokud jde o úpravu kódů KN pro některé látky poškozující ozon a směsi obsahující látky poškozující ozon s ohledem na změny kombinované nomenklatury stanovené nařízením Rady (EHS) č. 2658/87
26 32007R0900 Nařízení Komise (ES) č. 900/2007 ze dne 27. července 2007 o stálém nabídkovém řízení na stanovení vývozních náhrad bílého cukru do konce hospodářského roku 2007/08
31 32007R0901 Nařízení Komise (ES) č. 901/2007 ze dne 27. července 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
33 32007R0902 Nařízení Komise (ES) č. 902/2007 ze dne 27. července 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
35 32007R0903 Nařízení Komise (ES) č. 903/2007 ze dne 27. července 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
37 32007R0904 Nařízení Komise (ES) č. 904/2007 ze dne 27. července 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
40 32007D0534 2007/534/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. září 2006 týkající se řízení podle článku 81 Smlouvy o založení Evropského společenství (Věc č.j. COMP/F/38.456 – Bitumen (NL)) (oznámeno pod číslem K(2006) 4090)
45 32007D0535 2007/535/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. července 2007 o zastavení antisubvenčního řízení týkajícího se dovozů látky dihydromyrcenol pocházející z Indie
46 32007D0536 2007/536/ES: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 20. července 2007, kterými se mění obecné zásady ECB/2006/28 o správě devizových rezerv Evropské centrální banky národními centrálními bankami a o právních podkladech pro operace s těmito rezervami (ECB/2007/6)
48 32007D0537 2007/537/ES: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru DARFUR/6/2007 ze dne 18. července 2007 o jmenování vojenského poradce zvláštního zástupce Evropské unie pro Súdán
49 32007D0538 2007/538/ES: Rozhodnutí správní rady Europolu ze dne 18. července 2007 o přijetí podmínek a postupů, které stanovil Europol pro úpravu částek zmíněných v příloze rozhodnutí správní rady Europolu ze dne 16. listopadu 1999 o daních uplatňovaných na platy a požitky vyplácené zaměstnancům Europolu ve prospěch Europolu
OJ L 197, 30.07.2007 1 32007D0526 2007/526/ES: Doporučení Komise ze dne 18. června 2007 týkající se pokynů pro umístění zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely a péči o ně (oznámeno pod číslem K(2007) 2525) (1)
OJ L 198, 31.07.2007 1 32007R0906 Nařízení Rady (ES) č. 906/2007 ze dne 23. července 2007, kterým se ukončuje prozatímní přezkum antidumpingových opatření uložených nařízením (ES) č. 1910/2006 na dovoz systémů televizních kamer pocházejících z Japonska a kterým se zrušují antidumpingová opatření uložená nařízením (ES) č. 1910/2006
4 32007R0907 Nařízení Rady (ES) č. 907/2007 ze dne 23. července 2007, kterým se na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96 zrušuje antidumpingové clo z dovozu močoviny pocházející z Ruska a ukončují částečné prozatímní přezkumy dovozu močoviny pocházející z Ruska podle čl. 11 odst. 3
32 32007D0539 2007/539/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. července 2007 o zastavení antidumpingového řízení týkajícího se dovozů některých kamerových systémů pocházejících z Japonska
35 32007D0540 2007/540/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. července 2007, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000, pokud jde o používání halonu 2402 v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2007) 3594)
OJ L 199, 31.07.2007 1 32007R0861 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích
23 32007R0862 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 ze dne 11. července 2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 311/76 o sestavování statistik o zahraničních pracovnících (1)
30 32007R0863 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zřizuje mechanismus pro vytvoření pohraničních jednotek rychlé reakce a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2007/2004, pokud se jedná o tento mechanismus a o pravomoci a úkoly vyslaných příslušníků
40 32007R0864 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II)
OJ L 200, 01.08.2007 3 32007R0915 Nařízení Komise (ES) č. 915/2007 ze dne 31. července 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (1)
5 32007R0916 Nařízení Komise (ES) č. 916/2007 ze dne 31. července 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2216/2004 o standardizovaném a bezpečném systému registrů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES (1)
40 32007R0917 Nařízení Komise (ES) č. 917/2007 ze dne 31. července 2007, kterým se pro hospodářský rok 2007/08 stanoví minimální ceny, které mají být vyplaceny producentům za nezpracované sušené fíky, a částka podpory produkce sušených fíků
44 32007D0541 2007/541/ES: Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 28. června 2007 o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ruskou federací na straně druhé, s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
46 32007D0542 2007/542/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 16. července 2007 o jmenování čtyř kyperských členů a čtyř kyperských náhradníků Výboru regionů
47 32007D0543 2007/543/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 23. července 2007 o přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu)
OJ L 201, 02.08.2007 3 32007R0920 Nařízení Komise (ES) č. 920/2007 ze dne 1. srpna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 930/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke vhodnosti názvů odrůd druhů zemědělských rostlin a zeleniny
6 32007R0921 Nařízení Komise (ES) č. 921/2007 ze dne 1. srpna 2007, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1535/2003 pro hospodářský rok 2007/08, pokud se jedná o termín podpisu smluv pro rajčata určená ke zpracování v Bulharsku a v Rumunsku
7 32007R0922 Nařízení Komise (ES) č. 922/2007 ze dne 1. srpna 2007, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1227/2000, pokud jde o přechodné opatření týkající se finančních přídělů pro Bulharsko a Rumunsko na restrukturalizaci a přeměnu vinic
9 32007R0923 Nařízení Komise (ES) č. 923/2007 ze dne 1. srpna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, pokud jde o některé lhůty související s destilací vedlejších produktů vinifikace
13 32007D0544 2007/544/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 23. července 2007 o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
14 32007D0545 2007/545/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 23. července 2007 o jmenování dánského člena Evropského hospodářského a sociálního výboru
15 32007D0543r Doplněk k rozhodnutí Rady 2007/543/ES ze dne 23. července 2007 o přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu) (  Úř. věst. L 200 ze dne 1.8.2007)
OJ L 202, 03.08.2007 1 32007R0925 Nařízení Rady (ES) č. 925/2007 ze dne 23. července 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 397/2004 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu bavlněného ložního prádla pocházejícího z Pákistánu
10 32007R0927 Nařízení Komise (ES) č. 927/2007 ze dne 2. srpna 2007, kterým se stanoví přechodné opatření k ošetřování vedlejších produktů vinifikace stanovenému nařízením Rady (ES) č. 1493/1999 na hospodářský rok 2007/08 v Rumunsku
13 32007R0929 Nařízení Komise (ES) č. 929/2007 ze dne 2. srpna 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve Skagerraku plavidly plujícími pod vlajkou Německa
15 32007L0050 Směrnice Komise 2007/50/ES ze dne 2. srpna 2007, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek beflubutamid a jaderný polyedrický virus můry Spodoptera exigua (1)
18 32007D0930 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 930/2007/ES ze dne 7. června 2007 o využití prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení
19 32007D0546 2007/546/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. března 2007 o podpisu a prozatímním uplatňování Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k této dohodě
25 32007D0547 2007/547/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 5. června 2007 o podpisu a prozatímním uplatňování Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
30 32007D0548 2007/548/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 5. června 2007 o podpisu a prozatímním uplatňování Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
35 32007D0549 2007/549/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 16. července 2007, kterým se mění vnitřní dohoda ze dne 17. července 2006 mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, o financování podpory Společenství v rámci víceletého finančního rámce pro období 2008–2013 v souladu s dohodou o partnerství AKT-ES a o přídělu finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje část čtvrtá Smlouvy o ES
OJ L 203, 03.08.2007 1 32007D0523 2007/523/ES: Konečné schválení opravného rozpočtu Evropské unie č. 2 na rozpočtový rok 2007
37 32007D0524 2007/524/ES: Konečné schválení opravného rozpočtu Evropské unie č. 3 na rozpočtový rok 2007
57 32007D0525 2007/525/ES: Konečné schválení opravného rozpočtu Evropské unie č. 4 na rozpočtový rok 2007
92 32007D0143r Oprava konečného schválení souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2007 (  Úř. věst. L 77, 16.3.2007)
OJ L 204, 04.08.2007 3 32007R0932 Nařízení Komise (ES) č. 932/2007 ze dne 3. srpna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2375/2002, pokud jde o podkvótu II pro pšenici obecnou dováženou z Kanady
5 32007R0933 Nařízení Komise (ES) č. 933/2007 ze dne 3. srpna 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
7 32007D0550 2007/550/ES: Rozpočet pro Europol na rok 2008
16 32007D0551 Rozhodnutí Rady 2007/551/SZBP/SVV ze dne 23. července 2007 o podpisu, jménem Evropské unie, Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) leteckými dopravci a o jejich předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států (Dohoda PNR 2007)
OJ L 205, 07.08.2007 1 32007R0893 Nařízení Rady (ES) č. 893/2007 ze dne 23. července 2007 o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Kiribatskou republikou na straně druhé
35 32007R0894 Nařízení Rady (ES) č. 894/2007 ze dne 23. července 2007 o uzavření Dohody mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu
59 32007D0532 2007/532/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 23. července 2007 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prozatímním uplatňování protokolu, kterým se na období od 1. června 2006 do 31. května 2010 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím
63 32007D0533 Rozhodnutí Rady 2007/533/SVV ze dne 12. června 2007 o zřízení, provozování a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II)
OJ L 206, 07.08.2007 3 32007R0935 Nařízení Komise (ES) č. 935/2007 ze dne 6. srpna 2007, kterým pro hospodářský rok 2006/07 stanoví výše podpory skladování pro nezpracované sušené vinné hrozny a nezpracované sušené fíky
4 32007R0936 Nařízení Komise (ES) č. 936/2007 ze dne 6. srpna 2007, kterým se pro hospodářský rok 2007/08 stanoví odkupní cena skladovacích agentur pro nezpracované sušené vinné hrozny a nezpracované sušené fíky
5 32007R0937 Nařízení Komise (ES) č. 937/2007 ze dne 6. srpna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1539/2006, kterým se přijímá plán přidělující členským státům prostředky vyčleněné na rozpočtový rok 2007 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství, a kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 3149/92
10 32007D0552 2007/552/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. srpna 2007 o prozatímních ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2007) 3852) (1)
OJ L 207, 08.08.2007 3 32007R0939 Nařízení Komise (ES) č. 939/2007 ze dne 7. srpna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 917/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 797/2004 o opatřeních ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh
5 32007R0940 Nařízení Komise (ES) č. 940/2007 ze dne 7. srpna 2007, kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Noix du Périgord“ (CHOP)
OJ L 208, 09.08.2007 3 32007R0943 Nařízení Komise (ES) č. 943/2007 ze dne 8. srpna 2007, kterým se pro hospodářský rok 2007/08 stanoví minimální cena, která má být vyplacena producentům sušených švestek, a částka podpory produkce sušených švestek
10 32007D0553 2007/553/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. srpna 2007 o nezařazení monokarbamid-dihydrogensulfátu a dimethipinu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tyto účinné látky (oznámeno pod číslem K(2007) 3646) (1)
12 32006D0246 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 246/06/KOL ze dne 6. září 2006 o změně seznamu obsaženého v bodě 39 části 1.2 kapitoly I přílohy I Dohody o EHP, v němž jsou uvedena stanoviště hraniční kontroly na Islandu a v Norsku schválená pro veterinární kontroly živých zvířat a živočišných produktů, a o zrušení rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 86/02/KOL ze dne 24. května 2002
16 32005D0495r Oprava Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brunejí Darussalamem o účasti Bruneje Darussalamu na pozorovatelské misi Evropské unie v Acehu (Indonésie) (Pozorovatelská mise v Acehu – AMM) (  Úř. věst. L 183 ze dne 13.7.2007)
OJ L 209, 09.08.2007 1 22007D0001 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 1/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
3 22007D0002 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 2/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
5 22007D0003 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 3/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
8 22007D0004 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 4/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
10 22007D0005 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 5/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
11 22007D0006 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 6/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
13 22007D0007 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 7/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
15 22007D0008 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 8/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
16 22007D0009 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 9/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
17 22007D0010 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 10/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
18 22007D0011 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 11/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
20 22007D0012 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 12/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
22 22007D0013 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 13/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
24 22007D0014 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 14/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
26 22007D0015 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 15/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
28 22007D0016 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 16/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
30 22007D0017 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 17/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
32 22007D0018 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 18/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
34 22007D0019 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 19/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
36 22007D0020 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 20/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) a příloha XXII (Právo obchodních společností) Dohody o EHP
38 22007D0021 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 21/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP
40 22007D0022 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 22/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha XI (Telekomunikační služby) Dohody o EHP
42 22007D0023 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 23/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
44 22007D0024 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 24/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
45 22007D0025 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 25/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
46 22007D0026 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 26/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
48 22007D0027 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 27/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
50 22007D0028 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 28/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha XV (Státní podpory) Dohody o EHP
52 22007D0029 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 29/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha XV (Státní podpory) Dohody o EHP
54 22007D0030 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 30/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha XVIII (Zdraví a bezpečnost při práci, pracovní právo a stejné zacházení pro muže a ženy) Dohody o EHP
56 22007D0031 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 31/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha XVIII (Zdraví a bezpečnost při práci, pracovní právo a stejné zacházení pro muže a ženy) Dohody o EHP
58 22007D0032 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 32/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
60 22007D0033 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 33/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
62 22007D0034 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 34/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
63 22007D0035 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 35/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
65 22007D0036 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 36/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
66 22007D0037 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 37/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
68 22007D0038 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 38/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
70 22007D0039 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 39/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
72 22007D0040 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 40/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
74 22007D0041 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 41/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
76 22007D0042 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 42/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
78 22007D0043 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 43/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
80 22007D0044 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 44/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
82 22007D0045 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 45/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha XXII (Právo obchodních společností) Dohody o EHP
OJ L 210, 10.08.2007 10 32007R0951 Nařízení Komise (ES) č. 951/2007 ze dne 9. srpna 2007, kterým se stanoví pravidla pro provádění programů přeshraniční spolupráce financovaných v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 o obecných ustanoveních o zřízení evropského nástroje sousedství a partnerství
26 32007R0952 Nařízení Komise (ES) č. 952/2007 ze dne 9. srpna 2007, kterým se zrušuje zápis názvu zapsaného v Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Newcastle Brown Ale (CHZO))
36 32007D0554 2007/554/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. srpna 2007 o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království a o zrušení rozhodnutí 2007/552/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 3901) (1)
OJ L 211, 11.08.2007 3 32007R0957 Nařízení Komise (ES) č. 957/2007 ze dne 10. srpna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 712/2007, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství
8 32007R0958 Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 958/2007 ze dne 27. července 2007 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů (ECB/2007/8)
30 32006R0865r Oprava nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy (  Úř. věst. L 166 ze dne 19.6.2006)
OJ L 212, 14.08.2007 3 32007D0555 2007/555/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. srpna 2007, kterým se mění dodatek B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa v Polsku (oznámeno pod číslem K(2007) 3614) (1)
10 32007D0556 2007/556/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. srpna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2007) 3696) (1)
15 32007D0557 2007/557/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. srpna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2007/27/ES, kterým se přijímají určitá přechodná opatření týkající se dodávek syrového mléka do zpracovatelských zařízení a jeho zpracování v Rumunsku s ohledem na požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a 853/2004 (oznámeno pod číslem K(2007) 3653) (1)
18 32007D0558 2007/558/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. srpna 2007, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o některé týmy pro odběr a produkci embryí ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2007) 3655) (1)
20 32007D0559 2007/559/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. srpna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení, že některé správní oblasti Polska jsou úředně prosté enzootické leukózy skotu (oznámeno pod číslem K(2007) 3657) (1)
OJ L 213, 15.08.2007 6 32007R0962 Nařízení Komise (ES) č. 962/2007 ze dne 14. srpna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 996/97 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazených hovězích okruží a bránic kódu KN 02062991
7 32007R0963 Nařízení Komise (ES) č. 963/2007 ze dne 14. srpna 2007, kterým se provádí nařízení Rady (ES, Euratom) č. 58/97, pokud jde o odchylky udělené pro strukturální statistiku podnikání
26 32007R0964 Nařízení Komise (ES) č. 964/2007 ze dne 14. srpna 2007, kterým se stanoví pravidla pro otevření a správu celních kvót pro rýži pocházející z nejméně rozvinutých zemí pro hospodářské roky 2007/08 a 2008/09
29 32007D0560 2007/560/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. srpna 2007, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení chlorantraniliprolu, heptamaloxyglukanu, spirotetramatu a Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2007) 3669) (1)
32 32007D0561 2007/561/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. srpna 2007 o schválení změn programu pro eradikaci brucelózy skotu v Itálii na rok 2007 schváleného rozhodnutím 2006/875/ES, pokud jde o brucelózu buvolů v Casertě, region Kampánie (oznámeno pod číslem K(2007) 3692)
OJ L 214, 17.08.2007 3 32007L0052 Směrnice Komise 2007/52/ES ze dne 16. srpna 2007, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek ethoprofos, pirimifos-methyl a fipronil (1)
9 32007D0562 2007/562/ES: Doporučení Rady ze dne 12. června 2007, týkající se sdílení informací o teroristických únosech
OJ L 215, 18.08.2007 4 32007R0968 Nařízení Komise (ES) č. 968/2007 ze dne 17. srpna 2007, pokud jde o příspěvek Společenství na náklady restrukturalizace a přeměny vinic podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro hospodářský rok 2007/08
6 32007R0969 Nařízení Komise (ES) č. 969/2007 ze dne 17. srpna 2007, kterým se po osmdesáté třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
16 32007R0970 Nařízení Komise (ES) č. 970/2007 ze dne 17. srpna 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1184/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám, které poškozují mírový proces a porušují mezinárodní právo v konfliktu v Dárfúrské oblasti v Súdánu
18 32007D0563 2007/563/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. srpna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz některých potravin z vybraných třetích zemí vzhledem k riziku jejich kontaminace aflatoxiny, pokud jde o mandle a výrobky z mandlí pocházející nebo zasílané ze Spojených států amerických (oznámeno pod číslem K(2007) 3613) (1)
21 32007D0564 2007/564/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. srpna 2007 o vynětí některých služeb v poštovním odvětví ve Finsku s výjimkou Alandských ostrovů z použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (oznámeno pod číslem K(2007) 3700) (1)
27 32007R0192r Oprava nařízení Rady (ES) č. 192/2007 ze dne 22. února 2007, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovozy některých polyethylentereftalátů pocházejících z Indie, Indonésie, Malajsie, Korejské republiky, Thajska a Tchaj-wanu po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 384/96 (  Úř. věst. L 59 ze dne 27.2.2007)
OJ L 216, 21.08.2007 3 32007R0972 Nařízení Komise (ES) č. 972/2007 ze dne 20. srpna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 796/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
10 32007R0973 Nařízení Komise (ES) č. 973/2007 ze dne 20. srpna 2007 o změně některých nařízení ES o specifických statistických oblastech, kterými se provádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2
17 32007D0565 2007/565/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. srpna 2007 o nezařazení některých látek, které mají být přezkoumány v rámci desetiletého pracovního programu podle čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh, do přílohy I, IA nebo IB uvedené směrnice (oznámeno pod číslem K(2007) 3846) (1)
OJ L 217, 22.08.2007 3 32007R0975 Nařízení Komise (ES) č. 975/2007 ze dne 21. srpna 2007, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz isoglukosy nepodléhající kvótám na dobu od 1. srpna do 30. září 2007
7 32007R0976 Nařízení Komise (ES) č. 976/2007 ze dne 21. srpna 2007, kterým se pro hospodářský rok 2007/08 stanoví výše podpory pro pěstování vinných hroznů určených k produkci některých odrůd sušených vinných hroznů a výše podpory pro opětovnou výsadbu vinic napadených mšičkou révokazem
9 32007R0977 Nařízení Komise (ES) č. 977/2007 ze dne 20. srpna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na jablka
11 32007R0978 Nařízení Komise (ES) č. 978/2007 ze dne 21. srpna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2273/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o přehled cen některého skotu na reprezentativních trzích Společenství
12 32007R0979 Nařízení Komise (ES) č. 979/2007 ze dne 21. srpna 2007 o otevření a správě dovozní celní kvóty pro vepřové maso z Kanady
18 32007R0980 Nařízení Komise (ES) č. 980/2007 ze dne 21. srpna 2007, kterým se stanoví zvláštní opatření pro správu celní kvóty WTO na novozélandské máslo od září 2007 do prosince 2007 a kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001 a stanoví odchylka od uvedeného nařízení
21 32007R0981 Nařízení Komise (ES) č. 981/2007 ze dne 21. srpna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1489/2006, kterým se pro účetní období 2007 Evropského zemědělského záručního fondu stanovují úrokové sazby používané pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu zásob
22 32007R0982 Nařízení Komise (ES) č. 982/2007 ze dne 21. srpna 2007 o zapsání některých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pimentón de la Vera (CHOP) – Karlovarský suchar (CHZO) – Riso di Baraggia Biellese e Vercellese (CHOP))
24 32007D0567 2007/567/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. srpna 2007 o finančním příspěvku Společenství na výdaje vzniklé členským státům při provádění monitorovacích a kontrolních systémů členských států v rámci společné rybářské politiky pro rok 2007 (oznámeno pod číslem K(2007) 3747)
33 32007D0568 2007/568/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. srpna 2007 o finančním příspěvku Společenství na nouzová opatření pro tlumení newcastleské choroby ve Spojeném království v roce 2006 (oznámeno pod číslem K(2007) 3891)
34 32007D0569 2007/569/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. srpna 2007 o finančním příspěvku Společenství na nouzová opatření pro tlumení influenzy ptáků ve Spojeném království v roce 2007 (oznámeno pod číslem K(2007) 3892)
36 32007D0570 2007/570/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. srpna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2003/634/ES, kterým se schvalují programy s cílem získat status schválených oblastí a schválených hospodářství v neschválených oblastech, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) u ryb (oznámeno pod číslem K(2007) 3902) (1)
OJ L 218, 23.08.2007 10 32007D0571 2007/571/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. srpna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2005/307/ES, kterým se schvalují metody třídění jatečně upravených těl prasat v Lotyšsku (oznámeno pod číslem K(2007) 3915)
14 32007D0572 2007/572/ES: Rozhodnutí č. 2/2007 Smíšeného výboru ES a Švýcarska ze dne 26. července 2007, upravující švýcarskou domácí referenční cenu plnotučného sušeného mléka
OJ L 219, 24.08.2007 3 32007R0987 Nařízení Komise (ES) č. 987/2007 ze dne 22. srpna 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu pakambaly ve vodách ES oblastí IIa a IV plavidly plujícími pod vlajkou Německa
5 32007R0988 Nařízení Komise (ES) č. 988/2007 ze dne 22. srpna 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve vodách Norska v oblastech ICES I a II plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
7 32007R0989 Nařízení Komise (ES) č. 989/2007 ze dne 23. srpna 2007 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Bar?ges-Gavarnie (CHOP) – Hořické trubičky (CHZO))
9 32007D0580 2007/580/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. dubna 2007 o režimu státní podpory uplatňovaném Slovinskem v rámci jeho legislativy o kvalifikovaných výrobcích energie Oodpora C 7/2005 (oznámeno pod číslem K(2007) 1181) (1)
25 32007D0581 2007/581/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. dubna 2007 o státní podpoře C 26/2006 (ex N 110/2006), dočasný obranný mechanismus pro odvětví stavby lodí – Portugalsko (oznámeno pod číslem K(2007) 1756) (1)
30 32007D0582 2007/582/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. května 2007 o státní podpoře C 4/2006 (ex N 180/2005) – Portugalsko – podpora ve prospěch společnosti Djebel (oznámeno pod číslem K(2007) 1959) (1)
36 32007D0583 2007/583/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. června 2007 o státní podpoře C 17/2006 (ex N 3/2006) – podpora na vzdělávání pro společnost Autoeuropa – Automóveis Lda, Portugalsko (oznámeno pod číslem K(2007) 3130) (1)
37 32007D0584 2007/584/ES: Rozhodnutí komise ze dne 21. srpna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2004/558/ES o realizaci směrnice Rady 64/432/EHS ohledně dalších záruk pro obchod s hovězím dobytkem v rámci Společenství v souvislosti s infekční rinotracheitidou hovězího dobytka a schválením vymýcovacích programů navrhovaných některými členskými státy (oznámeno pod číslem K(2007) 3905) (1)
OJ L 220, 25.08.2007 3 32007D0585 2007/585/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 10. července 2007 o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael
22 32007D0586 2007/586/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. srpna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2007/31/ES, kterým se stanoví přechodná opatření, pokud jde o odesílání některých produktů z odvětví masa a mléka, na které se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, z Bulharska do jiných členských států (oznámeno pod číslem K(2007) 3894) (1)
25 32007D0587 2007/587/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. srpna 2007 o finančním příspěvku Společenství na nouzová opatření pro tlumení vezikulární choroby prasat v Itálii v roce 2006 a 2007 (oznámeno pod číslem K(2007) 3957)
27 32007D0588 2007/588/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. srpna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2007/554/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2007) 4058) (1)
OJ L 221, 25.08.2007 1 32007D0556 2007/556/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 23. července 2007 o podpisu a prozatímním provádění Dohody o účasti Bulharské republiky a Rumunska v Evropském hospodářském prostoru a čtyř souvisejících dohod
OJ L 222, 28.08.2007 10 32007R0993 Nařízení Komise (ES) č. 993/2007 ze dne 27. srpna 2007, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1973/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin
16 32007D0590 2007/590/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. srpna 2007 o zavedení preventivního očkování proti vysoce patogenní influenze ptáků a o souvisejících opatřeních pro přesuny v Nizozemsku (oznámeno pod číslem K(2007) 3977)
21 32007D0591 2007/591/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. srpna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Německu (oznámeno pod číslem K(2007) 4070) (1)
23 32007R0964r Oprava nařízení Komise (ES) č. 964/2007 ze dne 14. srpna 2007, kterým se stanoví pravidla pro otevření a správu celních kvót pro rýži pocházející z nejméně rozvinutých zemí pro hospodářské roky 2007/08 a 2008/09 (  Úř. věst. L 213 ze dne 15.8.2007)
OJ L 223, 29.08.2007 1 32007R0994 Nařízení Komise (ES) č. 994/2007 ze dne 28. srpna 2007 o uložení prozatímního antidumpingového cla z dovozu ferosilicia pocházejícího z Čínské lidové republiky, Egypta, Kazachstánu, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Ruska
OJ L 224, 29.08.2007 3 32007R0996 Nařízení Komise (ES) č. 996/2007 ze dne 28. srpna 2007, kterým se po osmdesáté čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
5 32007D0592 2007/592/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. srpna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/656/ES, pokud jde o seznam území, z nichž je povoleno dovážet do Společenství tropické okrasné ryby (oznámeno pod číslem K(2007) 3960) (1)
OJ L 225, 29.08.2007 1 Jednací řád Soudu pro veřejnou službu Evropské unie ze dne 25. července 2007
OJ L 226, 30.08.2007 3 32007R0998 Nařízení Komise (ES) č. 998/2007 ze dne 28. srpna 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve vodách Norska oblastí ICES I a II plavidly plujícími pod vlajkou Francie
5 32007R0999 Nařízení Komise (ES) č. 999/2007 ze dne 28. srpna 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu tuňáka obecného v Atlantském oceánu východně od 45° západní délky a ve Středozemním moři plavidly plujícími pod vlajkou Itálie
7 32007R1000 Nařízení Komise (ES) č. 1000/2007 ze dne 29. srpna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 831/2002, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství, pokud jde o přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (1)
9 32007R1001 Nařízení Komise (ES) č. 1001/2007 ze dne 29. srpna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 800/1999 a nařízení (ES) č. 2090/2002, pokud jde o kontroly v rámci vývozních náhrad pro zemědělské produkty
15 32007R1002 Nařízení Komise (ES) č. 1002/2007 ze dne 29. srpna 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2184/96 o dovozech rýže pocházející a dovážené z Egypta do Společenství
19 32007L0053 Směrnice Komise 2007/53/ES ze dne 29. srpna 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku (1)
21 32007L0054 Směrnice Komise 2007/54/ES ze dne 29. srpna 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a III technickému pokroku (1)
28 32007D0593 2007/593/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. srpna 2007, kterým se Irsku a Spojenému království přidělují dodatečné dny na moři pro účely pilotního projektu pro zdokonalení údajů v souladu s přílohou IIA nařízení Rady (ES) č. 41/2007 (oznámeno pod číslem K(2007) 3983)
30 Finanční pravidla platná pro Eurojust
OJ L 227, 31.08.2007 27 32007R1017 Nařízení Komise (ES) č. 1017/2007 ze dne 30. srpna 2007 o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Arancia del Gargano (CHZO))
29 32007R1018 Nařízení Komise (ES) č. 1018/2007 ze dne 30. srpna 2007 o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Lomnické suchary (CHZO))
31 32007R1019 Nařízení Komise (ES) č. 1019/2007 ze dne 30. srpna 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce bělolemého ve vodách Norska oblasti ICES IV plavidly plujícími pod vlajkou Německa
33 32007D0594 2007/594/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. srpna 2007, kterým se mění příloha IV směrnice Rady 90/539/EHS o vzorových veterinárních osvědčeních pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství s ohledem na některé hygienické požadavky (oznámeno pod číslem K(2007) 3999) (1)
53 32007R0970r Oprava nařízení Komise (ES) č. 970/2007 ze dne 17. srpna 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1184/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám, které poškozují mírový proces a porušují mezinárodní právo v konfliktu v Dárfúrské oblasti v Súdánu (  Úř. věst. L 215 ze dne 18.8.2007)
OJ L 228, 31.08.2007 1 32007D0573 2007/573/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet č. 1
7 32007D0574 2007/574/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet č. 2
35 32007D0575 2007/575/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet č. 1
47 32007D0576 2007/576/ES: Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet č. 1
105 32007D0577 2007/577/ES: Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro program veřejného zdraví na rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet č. 1
125 32007D0578 2007/578/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro dohled nad evropským GNSS (GSA) na rozpočtový rok 2007
149 32007D0579 2007/579/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské policejní akademie za rozpočtový rok 2007
OJ L 229, 31.08.2007 1 32007D0589 2007/589/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. července 2007, kterým se stanoví pokyny pro monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 3416) (1)
OJ L 230, 01.09.2007 6 32007R1022 Nařízení Komise (ES) č. 1022/2007 ze dne 31. srpna 2007, kterým se zahajuje řízení pro přidělování vývozních licencí pro sýry, jež budou v roce 2008 vyvezeny do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT, a kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1282/2006, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
12 32007D0595 2007/595/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. května 2007, kterým se spojení označuje za slučitelné se společným trhem a s fungováním Dohody o EHP (Věc č.: COMP/M.4404 – UNIVERSAL/BMG Music publishing) (oznámeno pod číslem K(2007) 2160)
15 32007D0596 2007/596/ES: Rozhodnutí č. 3/2007 Smíšeného výboru ES–Švýcarsko ze dne 23. srpna 2007, kterým se nahrazuje tabulka III a IV b) protokolu č. 2
18 32007D0597 2007/597/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. srpna 2007 o nezařazení guazatin-acetátu do přílohy I, IA nebo IB směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (oznámeno pod číslem K(2007) 3979) (1)
20 32007D0598 2007/598/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. srpna 2007 o opatřeních na prevenci vysoce patogenní influenzy ptáků u jiného ptactva chovaného v zajetí v zoologických zahradách a schválených organizacích, schválených institutech nebo schválených střediscích v členských státech (oznámeno pod číslem K(2007) 3987) (1)
OJ L 231, 04.09.2007 3 32007R1024 Nařízení Komise (ES) č. 1024/2007 ze dne 3. září 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 409/2007, kterým se nahrazují přílohy I a II nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických
4 32007R1025 Nařízení Komise (ES) č. 1025/2007 ze dne 3. září 2007, kterým se poosmdesátépáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
OJ L 232, 04.09.2007 1 Pokyny pro vedoucího kanceláře Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 5. července 2007
7 Praktické pokyny pro účastníky řízení
OJ L 233, 05.09.2007 3 32007D0599 2007/599/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. srpna 2007, kterým se provádí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 574/2007/ES, pokud jde o přijetí strategických zásad na období let 2007–2013 (oznámeno pod číslem K(2007) 3925)
7 32006R1425r Oprava nařízení Rady (ES) č. 1425/2006 ze dne 25. září 2006, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Čínské lidové republiky a Thajska a kterým se ukončuje řízení týkající se dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Malajsie (  Úř. věst. L 270 ze dne 29.9.2006)
OJ L 234, 06.09.2007 3 32007R1028 Nařízení Komise (ES) č. 1028/2007 ze dne 5. září 2007 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 1472/2006 na dovozy některé obuvi se svrškem z usně pocházející z Čínské lidové republiky dovozem některé obuvi se svrškem z usně zasílané ze zvláštní administrativní oblasti ČLR Macao bez ohledu na to, zda je u ní deklarován původ ze zvláštní administrativní oblasti ČLR Macao, a o zavedení celní evidence těchto dovozů
9 32007R1029 Nařízení Komise (ES) č. 1029/2007 ze dne 4. září 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka modrého v oblastech ICES VI a VII (vody Společenství a vody nespadající do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
11 32007R1030 Nařízení Komise (ES) č. 1030/2007 ze dne 5. září 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky (Phycis blennoides) v oblastech ICES V, VI a VII (vody Společenství a vody nespadající do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
13 32007D0602 2007/602/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. září 2007, kterým se zřizuje skupina pro dialog se zúčastněnými subjekty v oblastech veřejného zdraví a ochrany spotřebitele
OJ L 235, 07.09.2007 3 32007R1032 Nařízení Komise (ES) č. 1032/2007 ze dne 6. září 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1669/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o režimy nákupů v rámci veřejné intervence v odvětví hovězího masa
8 32007R0850r Oprava nařízení Komise (ES) č. 850/2007 ze dne 19. července 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 378/2005 o podrobných prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o povinnosti a úkoly referenční laboratoře Společenství v souvislosti s žádostmi o povolení doplňkových látek v krmivech (  Úř. věst. L 188 ze dne 20.7.2007)
OJ L 236, 08.09.2007 3 32007R1034 Nařízení Komise (ES) č. 1034/2007 ze dne 7. září 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve vodách oblasti ICES VI, ve vodách ES oblasti Vb, ve vodách ES a v mezinárodních vodách oblasti XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Francie
5 32007R1035 Nařízení Komise (ES) č. 1035/2007 ze dne 7. září 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce bělolemého ve vodách ES a v mezinárodních vodách oblastí ICES V, VI a VII plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
7 32007D0603 2007/603/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. září 2007, kterým se mění rozhodnutí 2001/618/ES s cílem zahrnout Slovensko do seznamu oblastí prostých Aujeszkyho choroby a oblasti ve Španělsku do seznamu oblastí, ve kterých jsou zavedeny schválené programy tlumení Aujeszkyho choroby (oznámeno pod číslem K(2007) 4108) (1)
11 32007D0604 2007/604/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. září 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Německu (oznámeno pod číslem K(2007) 4141) (1)
OJ L 237, 08.09.2007 1 32007D0600 2007/600/ES: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 26. dubna 2007 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (ECB/2007/2)
71 32007D0601 2007/601/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 24. července 2007 o podmínkách TARGET2-ECB (ECB/2007/7)
OJ L 238, 11.09.2007 3 32007R1037 Nařízení Komise (ES) č. 1037/2007 ze dne 29. srpna 2007 o pozastavení dovozu exemplářů určitých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Společenství
23 32007R1038 Nařízení Komise (ES) č. 1038/2007 ze dne 7. září 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
28 32007R1039 Nařízení Komise (ES) č. 1039/2007 ze dne 10. září 2007 o pozastavení stálých nabídkových řízení stanovených v kapitolách II a III nařízení (ES) č. 1898/2005
29 32007R1040 Nařízení Komise (ES) č. 1040/2007 ze dne 10. září 2007, kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Melon du Quercy (CHZO)
34 32007D0605 2007/605/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. srpna 2007 o způsobilosti výdajů vzniklých určitým členským státům v roce 2007 v souvislosti se shromažďováním a správou údajů nezbytných k řízení společné rybářské politiky (oznámeno pod číslem K(2007) 3737)
OJ L 239, 12.09.2007 3 32007R1042 Nařízení Komise (ES) č. 1042/2007 ze dne 21. srpna 2007, kterým se stanoví forma a obsah účetních údajů poskytovaných Komisi pro účely schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV a pro účely sledování a odhadů
50 32007R1043 Nařízení Komise (ES) č. 1043/2007 ze dne 11. září 2007, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství (1)
63 32007R1045 Nařízení Komise (ES) č. 1045/2007 ze dne 10. září 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka mořského ve vodách Norska oblasti ICES IV plavidly plujícími pod vlajkou Německa
65 32007R1046 Nařízení Komise (ES) č. 1046/2007 ze dne 11. září 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 712/2007, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství
OJ L 240, 13.09.2007 3 32007R1048 Nařízení Komise (ES) č. 1048/2007 ze dne 11. září 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu tuňáka obecného v Atlantském oceánu východně od 45° z.d. a ve Středozemním moři plavidly plujícími pod vlajkou Francie
5 32007R1049 Nařízení Komise (ES) č. 1049/2007 ze dne 11. září 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky jednoskvrnné v oblasti ICES III a, ve vodách ES oblastí III b, III c a III d plavidly plujícími pod vlajkou Německa
7 32007R1050 Nařízení Komise (ES) č. 1050/2007 ze dne 12. září 2007 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Mejillón de Galicia nebo Mexillón de Galicia (CHOP) – Café de Colombia (CHZO) – Castagna Cuneo (CHZO) – Asparago Bianco di Bassano (CHOP))
9 32004D0062 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 62/04/KOL ze dne 31. března 2004, kterým se po čtyřicáté páté mění procesní a hmotná pravidla v oblasti státní podpory změnou kapitoly 24a: „státní podpora pro námořní dopravu“ a příloha VIII a návrh vhodných opatření
OJ L 241, 14.09.2007 17 32007D0606 2007/606/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. srpna 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k ustanovením o dopravě obsaženým v rozhodnutí Rady 2007/162/ES, Euratom o zřízení finančního nástroje pro civilní ochranu (oznámeno pod číslem K(2007) 3769) (1)
24 32007D0607 2007/607/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. září 2007, kterým se Slovinsku povoluje prodloužit možnost použití odchylky od minimálního přirozeného obsahu alkoholu v % objemových stanoveného pro zónu C II u vín regionu Primorska zahrnujících jakostní vína stanovené pěstitelské oblasti Teran PTP Kras o dva vinařské roky (oznámeno pod číslem K(2007) 4085)
26 32007D0608 2007/608/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. září 2007, kterým se mění rozhodnutí 2007/554/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2007) 4301) (1)
OJ L 242, 15.09.2007 3 32007R1059 Nařízení Komise (ES) č. 1059/2007 ze dne 14. září 2007 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej cukru na trhu Společenství ze zásob intervenčních agentur Belgie, České republiky, Irska, Španělska, Itálie, Maďarska, Slovenska a Švédska
8 32007R1060 Nařízení Komise (ES) č. 1060/2007 ze dne 14. září 2007 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej cukru ze zásob intervenčních agentur Belgie, České republiky, Irska, Španělska, Itálie, Maďarska, Slovenska a Švédska na vývoz
20 32007D0609 2007/609/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. září 2007 o stanovení opatření způsobilých k financování Společenství v rámci programů ochrany proti organismům škodlivým rostlinám a rostlinným produktům ve francouzských zámořských departementech, na Azorách a na Madeiře (oznámeno pod číslem K(2007) 4140)
24 32007D0610 2007/610/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. září 2007 o finančním příspěvku Společenství na program ochrany proti organismům škodlivým rostlinám a rostlinným produktům ve francouzských zámořských departementech na rok 2007 (oznámeno pod číslem K(2007) 4147)
OJ L 243, 18.09.2007 3 32007R1064 Nařízení Komise (ES) č. 1064/2007 ze dne 17. září 2007, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o avilamycin (1)
6 32007R1065 Nařízení Komise (ES) č. 1065/2007 ze dne 17. září 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 493/2006, pokud jde o přechodná opatření v rámci reformy společné organizace trhů v odvětví cukru
7 32007R1066 Nařízení Komise (ES) č. 1066/2007 ze dne 17. září 2007, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovozy určitých oxidů manganičitých pocházejících z Jihoafrické republiky
21 32007R1067 Nařízení Komise (ES) č. 1067/2007 ze dne 17. září 2007 o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Staffordshire Cheese (CHOP))
22 32007R1068 Nařízení Komise (ES) č. 1068/2007 ze dne 17. září 2007, kterým se schvaluje změna menšího rozsahu specifikace chráněného označení původu zapsaného v rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Queso Nata de Cantabria (CHOP)
23 32007R1069 Nařízení Komise (ES) č. 1069/2007 ze dne 17. září 2007, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo z dovozů polyvinylalkoholu (PVA) pocházejícího z Čínské lidové republiky
41 32007L0055 Směrnice Komise 2007/55/ES ze dne 17. září 2007, kterou se mění některé přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro azinfos-methyl (1)
50 32007L0056 Směrnice Komise 2007/56/ES ze dne 17. září 2007, kterou se mění některé přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin, chlorothalonil, deltamethrin, hexachlorbenzen, ioxynil, oxamyl a chinoxyfen (1)
61 32007L0057 Směrnice Komise 2007/57/ES ze dne 17. září 2007, kterou se mění některé přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro dithiokarbamáty (1)
71 32007D0612 2007/612/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. dubna 2007 o státní podpoře C 14/06, kterou Belgie hodlá poskytnout společnosti General Motors Belgium v Antverpách (oznámeno pod číslem K(2007) 435) (1)
OJ L 244, 19.09.2007 3 32007R1071 Nařízení Komise (ES) č. 1071/2007 ze dne 18. září 2007, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo z dovozu koksu z uhlí v kusech o průměru větším než 80 mm („koks 80+“) pocházejícího z Čínské lidové republiky
20 32007D0613 2007/613/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. května 2007 o opatřeních C 1/06 (ex NN 103/05) provedených Španělskem ve prospěch společnosti Chupa Chups (oznámeno pod číslem K(2007) 1710) (1)
OJ L 245, 20.09.2007 3 32007R1073 Nařízení Komise (ES) č. 1073/2007 ze dne 19. září 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu tuňáka obecného plavidly Společenství v Atlantském oceánu východně od 45° západní délky a ve Středozemním moři
26 32007R1084 Nařízení Komise (ES) č. 1084/2007 ze dne 19. září 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníka v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou všech členských států kromě Španělska
OJ L 246, 21.09.2007 1 32007R1087 Nařízení Rady (ES) č. 1087/2007 ze dne 18. září 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1487/2005, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých hotových oděvních textilií z polyesterových nekonečných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky
19 32007R1095 Nařízení Komise (ES) č. 1095/2007 ze dne 20. září 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1490/2002, kterým se stanoví další prováděcí pravidla pro třetí etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS, a nařízení (ES) č. 2229/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro čtvrtou etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS (1)
29 32007R1096 Nařízení Komise (ES) č. 1096/2007 ze dne 20. září 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
32 32007D0614 2007/614/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 30. ledna 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Japonska o společném provádění činností v rámci širšího přístupu v oblasti výzkumu energie z jaderné syntézy ze strany Komise
47 32007D0615 2007/615/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. září 2007 o nezařazení benfurakarbu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku (oznámeno pod číslem K(2007) 4285) (1)
OJ L 247, 21.09.2007 1 32007L0044 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/44/ES ze dne 5. září 2007, kterou se mění směrnice Rady 92/49/EHS a směrnice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES, pokud jde o procesní pravidla a hodnotící kritéria pro obezřetnostní posuzování nabývání a zvyšování účastí ve finančním sektoru (1)
17 32007L0045 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/45/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví pravidla pro jmenovitá množství výrobků v hotovém balení, zrušují směrnice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS a mění směrnice Rady 76/211/EHS
21 32007L0047 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/47/ES ze dne 5. září 2007, kterou se mění směrnice Rady 90/385/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aktivních implantabilních zdravotnických prostředků, směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích a směrnice 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (1)
OJ L 248, 22.09.2007 1 32007R1098 Nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 ze dne 18. září 2007, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné v Baltském moři a lov těchto populací, mění nařízení (EHS) č. 2847/93 a ruší nařízení (ES) č. 779/97
11 32007R1099 Nařízení Rady (ES) č. 1099/2007 ze dne 18. září 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 601/2004, kterým se stanoví některá kontrolní opatření pro rybolovné činnosti v oblasti působnosti Úmluvy o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě
17 32007R1100 Nařízení Rady (ES) č. 1100/2007 ze dne 18. září 2007, kterým se stanoví opatření pro obnovu populace úhoře říčního
26 32004R0723r Oprava nařízení Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (  Úř. věst. L 124 ze dne 27.4.2004) (Zvláštní vydání v češtině, kapitola 01, svazek 02, s. 130)
OJ L 249, 25.09.2007 3 Pokyny pro vedoucího kanceláře Soudu pro veřejnou službu Evropské unie ze dne 19. září 2007
8 32007D0617 2007/617/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. září 2007 o jmenování pěti maďarských členů a pěti maďarských náhradníků Výboru regionů
10 32007D0618 2007/618/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. září 2007 o jmenování finského člena a finské náhradnice Výboru regionů
11 32007D0619 2007/619/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. září 2007 o nezařazení 1,3-dichlorprop-1-enu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku (oznámeno pod číslem K(2007) 4281) (1)
OJ L 250, 26.09.2007 3 32007R1104 Nařízení Komise (ES) č. 1104/2007 ze dne 25. září 2007, kterým se po osmdesáté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
OJ L 251, 26.09.2007 1 32007D0611 2007/611/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 23. července 2007 o podpisu a prozatímním provádění Druhého dodatkového protokolu k Dohodě, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
OJ L 252, 27.09.2007 7 32007R0682r Oprava nařízení Rady (ES) č. 682/2007 ze dne 18. června 2007, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých připravených nebo konzervovaných zrn kukuřice cukrové pocházejících z Thajska (  Úř. věst. L 159 ze dne 20.6.2007)
7 32005R1290r Oprava nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (  Úř. věst. L 209 ze dne 11.8.2005)
8 32006R1974r Oprava nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (  Úř. věst. L 368 ze dne 23.12.2006)
OJ L 253, 28.09.2007 1 32007R1107 Nařízení Rady (ES) č. 1107/2007 ze dne 26. září 2007, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, pokud jde o půdu vyňatou z produkce na rok 2008
21 32007R1118 Nařízení Komise (ES) č. 1118/2007 ze dne 27. září 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na rajčata
23 32007R1119 Nařízení Komise (ES) č. 1119/2007 ze dne 27. září 2007, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 581/2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se některých druhů másla, a od nařízení (ES) č. 582/2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se sušeného odstředěného mléka
37 32007D0620 2007/620/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 26. září 2007 o jmenování lotyšského člena Evropského hospodářského a sociálního výboru
38 32007D0621 2007/621/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 26. září 2007 o jmenování dánské členky Evropského hospodářského a sociálního výboru
39 32007D0622 2007/622/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 26. září 2007 o jmenování italského člena Evropského hospodářského a sociálního výboru a o změně rozhodnutí 2006/524/ES, Euratom a 2006/651/ES, Euratom
40 32007D0623 2007/623/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 31. srpna 2007, kterým se zřizuje skupina nezávislých zúčastněných stran na vysoké úrovni pro oblast administrativní zátěže
43 32007D0624 2007/624/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. září 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/800/ES za účelem prodloužení použitelnosti plánů eradikace klasického moru prasat u divokých prasat a nouzového očkování těchto prasat proti této nákaze v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2007) 4457)
44 32007D0625 2007/625/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. září 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/802/ES za účelem prodloužení použitelnosti plánů eradikace klasického moru prasat u divokých prasat a nouzového očkování takových prasat a prasat chovaných v hospodářstvích proti této nákaze v Rumunsku (oznámeno pod číslem K(2007) 4458)
OJ L 254, 28.09.2007 1 32007D0616 2007/616/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. září 2007, kterým se mění rozhodnutí 2001/881/ES a 2002/459/ES, pokud jde o seznam stanovišť hraniční kontroly (oznámeno pod číslem K(2007) 4082) (1)
OJ L 255, 29.09.2007 1 32007R1124 Nařízení Rady (ES) č. 1124/2007 ze dne 28. září 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 367/2006, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo z dovozu polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího z Indie
14 32007R1126 Nařízení Komise (ES) č. 1126/2007 ze dne 28. září 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách, pokud jde o fusariové toxiny v kukuřici a ve výrobcích z kukuřice (1)
18 32007R1127 Nařízení Komise (ES) č. 1127/2007 ze dne 28. září 2007, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3149/92, jímž se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
37 32007D0626 2007/626/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 28. září 2007, kterým se jménem Společenství vypovídá Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Indickou republikou o třtinovém cukru
38 32007D0627 2007/627/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 28. září 2007 o vypovězení jménem Společenství protokolu 3 o cukru ze států AKT, který je uveden v úmluvě mezi AKT a EHS z Lomé a odpovídajících prohlášení připojených k této úmluvě, která jsou obsažena v protokolu 3, který je připojen k příloze V k dohodě o partnerství AKT-ES vůči Barbadosu, Belize, Republice Fidžijské ostrovy, Guyanské republice, Jamajce, Keňské republice, Konžské republice, Madagaskarské republice, Republice Malawi, Mauricijské republice, Mosambické republice, Republice Pobřeží slonoviny, Surinamské republice, Federaci Svatý Kryštof a Nevis, Svazijskému království, Sjednocené republice Tanzanie, Republice Trinidad a Tobago, Ugandské republice, Zambijské republice a Zimbabwské republice
40 32007D0628 2007/628/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. září 2007 o nezařazení methomylu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2007) 4258) (1)
42 32007D0629 2007/629/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. září 2007, o nezařazení trifluralinu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku (oznámeno pod číslem K(2007) 4282) (1)
44 32007D0630 2007/630/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. září 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/779/ES, pokud jde o prodloužení doby použitelnosti tohoto rozhodnutí (oznámeno pod číslem K(2007) 4459) (1)
45 32007D0631 2007/631/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. září 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/805/ES, pokud jde o prodloužení doby použitelnosti tohoto rozhodnutí (oznámeno pod číslem K(2007) 4460) (1)
46 32007D0632 2007/632/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. září 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Německu (oznámeno pod číslem K(2007) 4480) (1)
OJ L 256, 02.10.2007 1 32007R1134 Nařízení Rady (ES) č. 1134/2007 ze dne 10. července 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2866/98, pokud jde o přepočítací koeficient eura pro Maltu
2 32007R1135 Nařízení Rady (ES) č. 1135/2007 ze dne 10. července 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2866/98, pokud jde o přepočítací koeficient eura pro Kypr
5 32007R1137 Nařízení Komise (ES) č. 1137/2007 ze dne 1. října 2007 o povolení Bacillus subtilis (O35) jako doplňkové látky (1)
8 32007R1138 Nařízení Komise (ES) č. 1138/2007 ze dne 1. října 2007 o povolení nového užití kyseliny benzoové (VevoVitall) jako doplňkové látky (1)
11 32007R1139 Nařízení Komise (ES) č. 1139/2007 ze dne 1. října 2007 o povolení L-argininu jako doplňkové látky (1)
14 32007R1140 Nařízení Komise (ES) č. 1140/2007 ze dne 1. října 2007 o dočasném povolení nového užití již povolené doplňkové látky v krmivech (1)
17 32007R1141 Nařízení Komise (ES) č. 1141/2007 ze dne 1. října 2007 o povolení 3-fytázy (ROVABIO PHY AP a ROVABIO PHY LC) jako doplňkové látky (1)
20 32007R1142 Nařízení Komise (ES) č. 1142/2007 ze dne 1. října 2007 o povolení nového užití 3-fytázy (Natuphos) jako doplňkové látky (1)
23 32007R1143 Nařízení Komise (ES) č. 1143/2007 ze dne 1. října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 256/2002, pokud jde o povolení přípravku doplňkové látky Bacillus cereus var. toyoi náležejícího do skupiny mikroorganismů (1)
26 32007R1144 Nařízení Komise (ES) č. 1144/2007 ze dne 1. října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1831/96 o otevření a správě celních kvót Společenství konsolidovaných v rámci GATT pro některé ovoce a zeleninu a pro některé produkty zpracované z ovoce a zeleniny od roku 1996
27 32007D0633 2007/633/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. září 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem o některých aspektech leteckých služeb
28 32007D0634 Společná akce Rady 2007/634/SZBP ze dne 1. října 2007, kterou se mění společná akce 2007/113/SZBP o změně a prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Střední Asii
30 32007D0635 Společný postoj Rady 2007/635/SZBP ze dne 1. října 2007, kterým se prodlužuje platnost společného postoje 2004/694/SZBP o dalších opatřeních na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
31 32005R1890r Oprava nařízení Rady (ES) č. 1890/2005 ze dne 14. listopadu 2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli pocházejících z Čínské lidové republiky, Indonésie, Tchaj-wanu, Thajska a Vietnamu, o konečném výběru uloženého prozatímního cla a o zastavení řízení týkajícího se dovozu některých spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli pocházejících z Malajsie a Filipín (  Úř. věst. L 302 ze dne 19.11.2005)
OJ L 257, 03.10.2007 3 32007R1146 Nařízení Komise (ES) č. 1146/2007 ze dne 2. října 2007, kterým se přijímá plán přidělující členským státům zdroje vyčleněné na rozpočtový rok 2008 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
9 32007R1147 Nařízení Komise (ES) č. 1147/2007 ze dne 1. října 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse černého ve vodách NAFO 3 LMNO plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
11 32007R1148 Nařízení Komise (ES) č. 1148/2007 ze dne 2. října 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu pilonošů v oblastech ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV (vody Společenství a vody nespadající do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
13 32007L0051 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/51/ES ze dne 25. září 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh některých měřicích zařízení obsahujících rtuť (1)
16 32007D1149 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1149/2007/ES ze dne 25. září 2007, kterým se na období 2007–2013 zavádí zvláštní program „Civilní soudnictví“ jakožto součást obecného programu „Základní práva a spravedlnost“
23 32007D1150 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1150/2007/ES ze dne 25. září 2007, kterým se na období let 2007–2013 zavádí zvláštní program „Drogová prevence a informovanost o drogách“ jako součást obecného programu „Základní práva a spravedlnost“
30 32007D0636 2007/636/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. září 2007 o finančním příspěvku Společenství na průzkum prevalence bakterií rodu Salmonella ve stádech chovných prasat, který má být proveden v členských státech (oznámeno pod číslem K(2007) 4434)
OJ L 258, 04.10.2007 1 32007R1151 Nařízení Rady (ES) č. 1151/2007 ze dne 26. září 2007 o otevření autonomních a přechodných celních kvót Společenství na dovoz některých zemědělských produktů pocházejících ze Švýcarska
3 32007R1152 Nařízení Rady (ES) č. 1152/2007 ze dne 26. září 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky
6 32007R1153 Nařízení Rady (ES) č. 1153/2007 ze dne 26. září 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2597/97, kterým se stanoví doplňující pravidla společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky pro konzumní mléko
13 32007R1156 Nařízení Komise (ES) č. 1156/2007 ze dne 3. října 2007, kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Münchener Bier (CHZO))
15 32007R1157 Nařízení Komise (ES) č. 1157/2007 ze dne 3. října 2007, kterým se schvalují větší změny specifikace označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Sierra Mágina (CHOP))
17 32007R1158 Nařízení Komise (ES) č. 1158/2007 ze dne 2. října 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníka v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
19 32007R1159 Nařízení Komise (ES) č. 1159/2007 ze dne 2. října 2007, kterým se obnovuje rybolov jazyka obecného v oblasti ICES IIIa, IIIb, c, d (vody ES) prováděný plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
21 32007R1160 Nařízení Komise (ES) č. 1160/2007 ze dne 3. října 2007, kterým se zakazuje rybolov ďasovitých v oblastech ICES VIII c, IX a X a ve vodách ES oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
23 32007R1161 Nařízení Komise (ES) č. 1161/2007 ze dne 3. října 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse velkého v oblastech ICES III b, c, d Baltského moře (vody ES) plavidly plujícími pod vlajkou Finska
25 32007R1162 Nařízení Komise (ES) č. 1162/2007 ze dne 3. října 2007, kterým se zakazuje rybolov tkaničnice tmavé v oblastech ICES V, VI, VII a XII (vody Společenství a vody nespadající pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
27 32007L0061 Směrnice Rady 2007/61/ES ze dne 26. září 2007, kterou se mění směrnice 2001/114/ES o některých druzích zahuštěného a sušeného mléka určeného k lidské spotřebě
29 32007D0637 2007/637/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 26. září 2007 o jmenování čtyř španělských členů a sedmi španělských náhradníků Výboru regionů
31 32007D0638 2007/638/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. září 2007 o nouzovém očkování drůbeže v Itálii proti nízkopatogenní influenze ptáků (oznámeno pod číslem K(2007) 4393)
39 32007D0639 2007/639/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. října 2007, kterým se stanoví jednotný formát pro sdělování údajů a informací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (oznámeno pod číslem K(2007) 4409)
44 32007L0054r Oprava směrnice Komise 2007/54/ES ze dne 29. srpna 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a III technickému pokroku (  Úř. věst. L 226 ze dne 30.8.2007)
OJ L 259, 04.10.2007 1 32005D0228 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 228/05/KOL ze dne 21. září 2005, kterým se vydává oznámení nazvané „Pokyny pro použití článku 53 Dohody o EHP na dohody o převodu technologií“
OJ L 260, 05.10.2007 3 32007R1164 Nařízení Komise (ES) č. 1164/2007 ze dne 4. října 2007 o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Holsteiner Karpfen (CHZO))
4 32007L0062 Směrnice Komise 2007/62/ES ze dne 4. října 2007, kterou se mění některé přílohy směrnic Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro bifenazát, pethoxamid, pyrimethanil a rimsulfuron (1)
13 32007D0640 2007/640/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 10. července 2007, kterým se v souladu s čl. 104 odst. 8 stanoví, že opatření přijatá Českou republikou v reakci na doporučení Rady podle čl. 104 odst. 7 Smlouvy o založení Evropského společenství jsou nedostatečná
15 32007D0641 2007/641/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 1. října 2007 o uzavření konzultací s Fidžijskou republikou podle článku 96 Dohody o partnerství AKT-ES a článku 37 finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci
21 32007D0642 2007/642/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. října 2007 o mimořádných opatřeních vztahujících se na produkty rybolovu dovezené z Albánie a určené k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem K(2007) 4482) (1)
OJ L 261, 06.10.2007 3 32007R1167 Nařízení Komise (ES) č. 1167/2007 ze dne 4. října 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblastech ICES VIIIa, b plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
5 32007R1168 Nařízení Komise (ES) č. 1168/2007 ze dne 5. října 2007, kterým se zakazuje rybolov tresky obecné v subdivizích Baltského moře 22–24 (vody ES) plavidly plujícími pod vlajkou Finska
7 32007R1169 Nařízení Komise (ES) č. 1169/2007 ze dne 5. října 2007, kterým se zakazuje rybolov červenice obecné v oblastech ICES I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII a XIV (vody Společenství a vody nespadající pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí) plavidly plujícími pod vlajkou Francie
9 32007R1170 Nařízení Komise (ES) č. 1170/2007 ze dne 5. října 2007, kterým se zakazuje rybolov tresky modravé ve vodách ES a v mezinárodních vodách oblastí ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
11 32007R1171 Nařízení Komise (ES) č. 1171/2007 ze dne 5. října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2771/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu s máslem a smetanou
12 32007R1172 Nařízení Komise (ES) č. 1172/2007 ze dne 5. října 2007, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1891/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 o zásahu celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení některých práv k duševnímu vlastnictví a opatřeních, která mají být přijata vůči zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo
25 32007D0644 2007/644/ES: Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 18. září 2007 o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Ukrajinou na straně druhé o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k této dohodě
26 32007D0645 2007/645/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 1. října 2007 o jmenování jednoho maltského člena a dvou maltských náhradníků Výboru regionů
27 32007D0646 2007/646/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 1. října 2007 o jmenování estonského člena a tří estonských náhradníků Výboru regionů
28 32007D0647 2007/647/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. října 2007, kterým se z financování Společenství vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) (oznámeno pod číslem K(2007) 4477)
OJ L 262, 09.10.2007 3 32007R1175 Nařízení Komise (ES) č. 1175/2007 ze dne 8. října 2007, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
4 32007R1176 Nařízení Komise (ES) č. 1176/2007 ze dne 8. října 2007, kterým se zakazuje rybolov stříbrnice atlantské ve vodách ES a v mezinárodních vodách oblastí ICES I a II plavidly plujícími pod vlajkou Německa
6 32007D0648 2007/648/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 26. září 2007 o podpisu jménem Evropského společenství a prozatímním uplatňování Mezinárodní dohody o tropickém dřevě z roku 2006
27 32007D0649 2007/649/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 1. října 2007 o jmenování čtyř švédských členů a tří švédských náhradníků Výboru regionů
28 32007D0650 2007/650/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 1. října 2007 o jmenování rakouského člena Výboru regionů
29 32007D0651 2007/651/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 1. října 2007 o jmenování jednoho německého člena a dvou německých náhradníků Výboru regionů
30 32007D0652 2007/652/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 1. října 2007 o jmenování člena Poradního výboru Zásobovací agentury Euratomu
31 32007D0653 2007/653/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. října 2007, kterým se na rozpočtový rok 2007 stanoví konečné finanční příděly členským státům na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 na určitý počet hektarů (oznámeno pod číslem K(2007) 4524)
OJ L 263, 09.10.2007 1 32007L0046 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (1)
OJ L 264, 10.10.2007 3 32007R1178 Nařízení Komise (ES) č. 1178/2007 ze dne 5. října 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
5 32007R1179 Nařízení Komise (ES) č. 1179/2007 ze dne 9. října 2007 o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Bayerischer Meerrettich nebo Bayerischer Kren (CHZO))
7 32007R1180 Nařízení Komise (ES) č. 1180/2007 ze dne 9. října 2007, kterým se zakazuje rybolov platýse červeného a platýse šedohnědého ve vodách ES oblastí ICES II a a IV plavidly plujícími pod vlajkou Německa
9 32007R1181 Nařízení Komise (ES) č. 1181/2007 ze dne 9. října 2007, kterým se zakazuje rybolov tresky obecné v oblastech ICES I a II b plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
11 32007D0654 Společný postoj Rady 2007/654/SZBP ze dne 9. října 2007, kterým se mění společný postoj 2005/440/SZBP o omezujících opatřeních vůči Konžské demokratické republice
OJ L 265, 11.10.2007 1 32007R1184 Nařízení Rady (ES) č. 1184/2007 ze dne 9. října 2007, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené z dovozu peroxosíranů (persíranů) pocházejících ze Spojených států amerických, Čínské lidové republiky a Tchaj-wanu
22 32007R1186 Nařízení Komise (ES) č. 1186/2007 ze dne 10. října 2007, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1788/2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků, pokud jde o rozdělení na přímý prodej a dodávky pro Rumunsko a Bulharsko
27 32007R0557r Oprava nařízení Komise (ES) č. 557/2007 ze dne 23. května 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1028/2006 o obchodních normách pro vejce (  Úř. věst. L 132 ze dne 24.5.2007)
27 32005L0036r Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací (  Úř. věst. L 255 ze dne 30.9.2005)
OJ L 266, 11.10.2007 1 22007D0046 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 46/2007 ze dne 8. června 2007, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
4 22007D0047 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 47/2007 ze dne 8. června 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
6 22007D0048 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 48/2007 ze dne 8. června 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
7 22007D0049 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 49/2007 ze dne 8. června 2007, kterým se mění příloha IV (Energetika) Dohody o EHP
8 22007D0050 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 50/2007 ze dne 8. června 2007, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP
9 22007D0051 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 51/2007 ze dne 8. června 2007, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP
10 22007D0052 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 52/2007 ze dne 8. června 2007, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
11 22007D0052 Společné prohlášení smluvních stran o rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 52/2007, kterým se nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1891/2006 stává součástí Dohody
12 22007D0053 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 53/2007 ze dne 8. června 2007, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
14 22007D0054 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 54/2007 ze dne 8. června 2007, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
15 22007D0055 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 55/2007 ze dne 8. června 2007, kterým se mění příloha XV (Státní podpory) Dohody o EHP
17 22007D0056 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 56/2007 ze dne 8. června 2007, kterým se mění příloha XVII (Duševní vlastnictví) Dohody o EHP
19 22007D0057 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 57/2007 ze dne 8. června 2007, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
21 22007D0058 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 58/2007 ze dne 8. června 2007, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
23 22007D0059 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 59/2007 ze dne 8. června 2007, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
24 22007D0060 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 60/2007 ze dne 8. června 2007, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
25 22007D0061 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 61/2007 ze dne 8. června 2007, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
27 22007D0062 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 62/2007 ze dne 8. června 2007, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
OJ L 267, 12.10.2007 3 32007R1189 Nařízení Komise (ES) č. 1189/2007 ze dne 11. října 2007, kterým se stanoví koeficienty snížení hodnoty použitelné při nákupu zemědělských produktů k intervenci pro účetní období 2008
5 32007R1190 Nařízení Komise (ES) č. 1190/2007 ze dne 11. října 2007, kterým se pro účetní období 2008 Evropského zemědělského záručního fondu stanovují úrokové sazby používané pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu zásob
7 32007R1191 Nařízení Komise (ES) č. 1191/2007 ze dne 11. října 2007, kterým se pro hospodářský rok 2006/07 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
12 32007R1195 Nařízení Komise (ES) č. 1195/2007 ze dne 11. října 2007, kterým se zakazuje rybolov okouníků ve vodách ES a mezinárodních vodách oblasti ICES V a v mezinárodních vodách oblastí ICES XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
14 32007R1196 Nařízení Komise (ES) č. 1196/2007 ze dne 11. října 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu pakambaly ve vodách ES oblastí IIa a IV plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
16 32007D0657 2007/657/ES: Doporučení Komise ze dne 11. října 2007 o elektronické síti úředně určených mechanismů centrálního ukládání regulovaných informací podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 4607) (1)
OJ L 268, 12.10.2007 1 32007R1165 Nařízení Komise (ES) č. 1165/2007 ze dne 3. září 2007, kterým se na rok 2007 stanoví „seznam Prodcom“ průmyslových výrobků zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3924/91 (1)
OJ L 269, 12.10.2007 1 32007D0643 Rozhodnutí Rady 2007/643/SZBP ze dne 18. září 2007 o finančních pravidlech Evropské obranné agentury, pravidlech pro zadávání veřejných zakázek a pravidlech pro finanční příspěvky z operativního rozpočtu Evropské obranné agentury
OJ L 270, 13.10.2007 3 32007R1198 Nařízení Komise (ES) č. 1198/2007 ze dne 12. října 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníka ve vodách ES a v mezinárodních vodách oblastí ICES V, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Lotyšska
5 32007D0658 2007/658/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 26. září 2007 o uzavření Dodatkové dohody mezi Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím, kterou se na Lichtenštejnské knížectví rozšiřuje působnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty
12 32007D0659 2007/659/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 9. října 2007, kterým se Francie opravňuje, aby uplatňovala sníženou sazbu spotřební daně na „tradiční“ rum vyrobený v zámořských departementech, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2002/166/ES
15 32007D0660 2007/660/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 9. října 2007 o jmenování čtyř nizozemských členů a čtyř nizozemských náhradníků Výboru regionů
16 32007D0661 2007/661/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 9. října 2007 o jmenování jednoho italského člena a jednoho italského náhradníka Výboru regionů
17 32007D0662 2007/662/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 9. října 2007 o jmenování pěti slovinských členů a tří slovinských náhradníků Výboru regionů
18 32007D0663 2007/663/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. října 2007, kterým se mění rozhodnutí 2007/554/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2007) 4660) (1)
21 32007D0664 2007/664/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. října 2007, kterým se mění rozhodnutí 2007/554/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2007) 4674) (1)
27 32007D0665 Rozhodnutí Rady 2007/665/SZBP ze dne 28. září 2007 mezi Evropskou unií a Chorvatskou republikou o účasti Chorvatské republiky na policejní misi Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN)
32 32005L0068r Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/68/ES ze dne 16. listopadu 2005 o zajištění a o změně směrnic Rady 73/239/EHS, 92/49/EHS, jakož i směrnic 98/78/ES a 2002/83/ES (  Úř. věst. L 323 ze dne 9.12.2005)
OJ L 271, 16.10.2007 3 32007R1200 Nařízení Komise (ES) č. 1200/2007 ze dne 15. října 2007, kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Asiago (CHOP))
5 32007R1201 Nařízení Komise (ES) č. 1201/2007 ze dne 15. října 2007 o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Coliflor de Calahorra (CHZO))
15 32007D0666 2007/666/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. října 2007 o jmenování jednoho člena Evropské skupiny pro etiku ve vědě a nových technologiích na její třetí funkční období
16 32007D0667 2007/667/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. října 2007, kterým se v Německu na základě úředního potvrzení o výskytu BSE povoluje používání ohroženého skotu do konce jeho produktivního života (oznámeno pod číslem K(2007) 4648)
18 32005L0036r Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací (  Úř. věst. L 255 ze dne 30.9.2005)
OJ L 272, 17.10.2007 1 32007R1205 Nařízení Rady (ES) č. 1205/2007 ze dne 15. října 2007, kterým se na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96 ukládá antidumpingové clo z dovozu elektronických integrovaných kompaktních fluorescenčních výbojek (CFL-i) pocházejících z Čínské lidové republiky a rozšiřuje se na dovoz téhož výrobku z Vietnamské socialistické republiky, Pákistánské islámské republiky a Filipínské republiky
23 32007R1207 Nařízení Komise (ES) č. 1207/2007 ze dne 16. října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 753/2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů
29 32007R1208 Nařízení Komise (ES) č. 1208/2007 ze dne 16. října 2007, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 800/1999, pokud jde o stanovení sazby náhrady pro mléko a mléčné výrobky v případě dodávek podle článků 36 a 44 uvedeného nařízení prováděných od 1. do 14. června 2007
OJ L 273, 17.10.2007 1 32007R1182 Nařízení Rady (ES) č 1182/2007 ze dne 26. září 2007, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro odvětví ovoce a zeleniny a kterým se mění směrnice 2001/112/ES a 2001/113/ES a nařízení (EHS) č. 827/68, (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96, (ES) č. 2826/2000, (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 318/2006 a ruší nařízení (ES) č. 2202/96
OJ L 274, 18.10.2007 5 32007R1211 Nařízení Komise (ES) č. 1211/2007 ze dne 17. října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro obchod se třetími zeměmi s produkty v odvětví vína
7 32007R1212 Nařízení Komise (ES) č. 1212/2007 ze dne 17. října 2007, kterým se mění několik nařízení, pokud jde o kódy kombinované nomenklatury pro některé produkty v oblasti pěstování květin, některé druhy ovoce a zeleniny a některé produkty zpracované z ovoce a zeleniny
9 32007R1213 Nařízení Komise (ES) č. 1213/2007 ze dne 17. října 2007, kterým se v důsledku překročení zpracovatelského prahu v některých členských státech snižuje pro hospodářský rok 2007/08 výše podpory poskytované producentům některých citrusových plodů
11 32007D0668 2007/668/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 25. června 2007 o prozatímním výkonu práv a povinností, které jsou obdobné právům a povinnostem vyplývajícím z členství, Evropským společenstvím ve Světové celní organizaci
15 32007D0669 2007/669/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. října 2007, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení Adoxophyes orana granulovirus, amisulbromu, emamektinu, pyridalilu a Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2007) 4647) (1)
17 32007D0670 Rozhodnutí Rady 2007/670/SZBP ze dne 1. října 2007 o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Novým Zélandem o účasti Nového Zélandu na policejní misi Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN)
OJ L 275, 19.10.2007 3 32007R1216 Nařízení Komise (ES) č. 1216/2007 ze dne 18. října 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 509/2006 o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality
16 32007R1217 Nařízení Komise (ES) č. 1217/2007 ze dne 18. října 2007, kterým se mění příloha III nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
32 32007D0671 2007/671/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru ES a Dánska-Faerských ostrovů č. 1/2007 ze dne 8. října 2007, kterým se mění protokol 4 k Dohodě mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé
OJ L 276, 19.10.2007 1 32007D0655 2007/655/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. července 2005 o podpoře poskytované Itálií ve prospěch odvětví živočišné výroby a odvětví olivového oleje v souladu s články 4 a 5 zákona č. 290/99, čl. 15 pododstavcem 16 zákona č. 67/88 a zákonem č. 252/91 (oznámeno pod číslem K(2004) 4769)
22 32007D0656 2007/656/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2006 o státní podpoře C 12/05 (ex N 611/03), kterou hodlá Německo poskytnout společnosti e-glass AG (oznámeno pod číslem K(2006) 6587) (1)
OJ L 277, 20.10.2007 7 32007R1226 Nařízení Komise (ES) č. 1226/2007 ze dne 17. října 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
10 32007R1227 Nařízení Komise (ES) č. 1227/2007 ze dne 19. října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 712/2007, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství
15 32007R1228 Nařízení Komise (ES) č. 1228/2007 ze dne 19. října 2007 o zastavení šetření možného obcházení vyrovnávacích opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 1628/2004 na dovoz některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie
18 32007R1229 Nařízení Komise (ES) č. 1229/2007 ze dne 19. října 2007 o zastavení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 1629/2004 na dovoz některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie
22 32007D0672 2007/672/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. října 2007 o jmenování rakouského člena Evropského hospodářského a sociálního výboru
23 32007D0673 2007/673/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. října 2007, kterým se mění akt Rady, kterým se přijímají prováděcí pravidla pro pracovní soubory Europolu pro účely analýzy
25 32007D0674 2007/674/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. dubna 2007 o státní podpoře N 575/04, poskytnuté Francií podniku Ernault, a o opatření C 32/05 (ex N 250/05) vztahujícímu se k řízení podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy (oznámeno pod číslem K(2007) 1405) (1)
29 32007D0675 2007/675/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. října 2007, kterým se zřizuje Odborná skupina pro otázky obchodování s lidmi
OJ L 278, 22.10.2007 1 32007R1183 Nařízení Rady (ES) č. 1183/2007 ze dne 18. září 2007, kterým se mění a aktualizuje nařízení Rady (ES) č. 1334/2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití
OJ L 279, 23.10.2007 3 32007R1231 Nařízení Komise (ES) č. 1231/2007 ze dne 19. října 2007, o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
10 32007R1233 Nařízení Komise (ES) č. 1233/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 885/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o akreditaci platebních agentur a dalších subjektů a schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV
15 32007D0676 2007/676/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru EU-Mexiko č. 1/2007 ze dne 14. června 2007, v souvislosti s přílohou III rozhodnutí Společné rady EU-Mexiko č. 2/2000 ze dne 23. března 2000, která se týká definice pojmu „původní produkty“ a metod správní spolupráce
21 32007D0677 Společná akce Rady 2007/677/SZBP ze dne 15. října 2007 o vojenské operaci Evropské unie v Čadské republice a ve Středoafrické republice
OJ L 280, 24.10.2007 3 32007R1236 Nařízení Komise (ES) č. 1236/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1974/2006 pro účely uplatňování nařízení Rady (ES) č. 378/2007 o dobrovolném odlišení
5 32007R1237 Nařízení Komise (ES) č. 1237/2007 ze dne 23. října 2007, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 a rozhodnutí 2006/696/ES, pokud jde o uvádění na trh vajec pocházejících z hejn nosnic infikovaných salmonelou (1)
10 32007R1238 Nařízení Komise (ES) č. 1238/2007 ze dne 23. října 2007, kterým se stanoví pravidla týkající se kvalifikace členů odvolacího senátu Evropské agentury pro chemické látky
11 32007R1239 Nařízení Komise (ES) č. 1239/2007 ze dne 23. října 2007, kterým se po osmdesáté sedmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
22 32007D0678 2007/678/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. října 2007, kterým se mění rozhodnutí 2004/452/ES, kterým se stanoví seznam subjektů, jejichž výzkumní pracovníci mohou mít přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (oznámeno pod číslem K(2007) 4672) (1)
25 32007D0679 2007/679/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví čisté částky vyplývající z uplatnění dobrovolného odlišení ve Spojeném království pro kalendářní roky 2007–2012 (oznámeno pod číslem K(2007) 5104)
27 32007D0680 2007/680/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. října 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/410/ES o stanovení částek, které jsou v souladu s ustanoveními čl. 10 odst. 2, článku 143d a 143e nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 k dispozici Evropskému zemědělskému fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), a částek, které jsou dostupné pro výdaje Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF), a rozhodnutí 2006/636/ES, kterým se stanoví roční rozdělení částky podpory Společenství pro rozvoj venkova na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 podle jednotlivých členských států (oznámeno pod číslem K(2007) 5106)
OJ L 281, 25.10.2007 3 32007R1241 Nařízení Komise (ES) č. 1241/2007 ze dne 24. října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na okurky, artyčoky, klementinky, mandarinky a pomeranče
5 32007R1242 Nařízení Komise (ES) č. 1242/2007 ze dne 24. října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 793/2006, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 247/2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie
8 32007R1243 Nařízení Komise (ES) č. 1243/2007 ze dne 24. října 2007, kterým se mění příloha III nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (1)
12 32007R1244 Nařízení Komise (ES) č. 1244/2007 ze dne 24. října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2074/2005, pokud jde o prováděcí opatření pro některé produkty živočišného původu určené k lidské spotřebě, a kterým se stanoví zvláštní pravidla pro úřední kontroly prohlídky masa (1)
19 32007R1245 Nařízení Komise (ES) č. 1245/2007 ze dne 24. října 2007, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 2075/2005, pokud jde o využití tekutého pepsinu pro zjišťování trichinel v mase (1)
21 32007R1246 Nařízení Komise (ES) č. 1246/2007 ze dne 24. října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2076/2005, pokud jde o prodloužení přechodného období poskytnutého provozovatelům potravinářských podniků dovážejícím rybí tuk určený k lidské spotřebě (1)
23 32007D0681 2007/681/ES: Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 9. října 2007 o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Moldavskou republikou na straně druhé o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k této dohodě
25 32007D0682 2007/682/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. října 2007 o obnově zásob Společenství živé oslabené očkovací látky proti klasickému moru prasat (oznámeno pod číslem K(2007) 4699)
27 32007D0683 2007/683/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. října 2007, kterým se schvaluje plán eradikace klasického moru prasat u divokých prasat v některých oblastech Maďarska (oznámeno pod číslem K(2007) 5053)
28 32007D0684 2007/684/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. října 2007, kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma v souvislosti s katarální horečkou ovcí ve Francii, Německu, Rakousku, Portugalsku, Dánsku, České republice a Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2007) 5152) (1)
37 32007D0685 2007/685/ES: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUPOL AFG/1/2007 ze dne 16. října 2007 o jmenování vedoucího mise EUPOL AFGHANISTAN
OJ L 282, 26.10.2007 1 32007R1247 Nařízení Rady (ES) č. 1247/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1947/2005, pokud jde o vnitrostátní podporu poskytovanou Finskem na osiva a osivo obilovin
3 32007R1248 Nařízení Rady (ES) č. 1248/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2040/2000 o rozpočtové kázni
16 32007R1255 Nařízení Komise (ES) č. 1255/2007 ze dne 25. října 2007 o změně nařízení (ES) č. 874/2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace (1)
30 32007R1256 Nařízení Komise (ES) č. 1256/2007 ze dne 25. října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 829/2007, pokud jde o přechodné období poskytnuté pro používání obchodních dokladů a veterinárních osvědčení pro vedlejší produkty živočišného původu (1)
41 32007D0686 2007/686/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2005 ohledně řízení podle článku 81 Smlouvy o založení Evropského společenství proti společnostem Armando Álvarez SA, Bernay Film Plastique, Bischof + Klein France SAS, Bischof + Klein GmbH & Co. KG, Bonar Technical Fabrics NV, British Polythene Industries PLC, Cofira-Sac SA, Combipac BV, Fardem Packaging BV, FLSmidth & Co. A/S, FLS Plast A/S, Groupe Gascogne, JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen mbH & Co. KGaA, Kendrion NV, Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV, Low & Bonar PLC, Nordenia International AG, Nordfolien GmbH, Plásticos Espa?oles SA, RKW AG Rheinische Kunststoffwerke, Sachsa Verpackung GmbH, Stempher BV, Trioplast Industrier AB, Trioplast Wittenheim SA, UPM-Kymmene Oyj (Věc č. COMP/38354 – Průmyslové pytle) (oznámeno pod číslem K(2005) 4634)
47 32007D0687 2007/687/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. srpna 2006, kterým se prohlašuje spojení podniků za slučitelné se společným trhem a Dohodou o EHP (Věc COMP/M.3848 – Sea-Invest/EMO-EKOM) (oznámeno pod číslem K(2006) 3710) (1)
52 32007D0688 2007/688/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. října 2007, kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma v souvislosti s katarální horečkou ovcí (oznámeno pod číslem K(2007) 5054) (1)
60 32007D0689 2007/689/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. října 2007, kterým se mění dodatek k příloze VI aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska, pokud jde o některá zařízení na zpracování mléka v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2007) 5170) (1)
62 32007D0690 Rozhodnutí Rady 2007/690/SZBP ze dne 22. října 2007 o provedení společné akce 2005/557/SZBP o civilně-vojenské akci Evropské unie na podporu misí Africké unie v oblasti Dárfúru v Súdánu a v Somálsku
OJ L 283, 27.10.2007 1 32007R1260 Nařízení Rady (ES) č. 1260/2007 ze dne 9. října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 318/2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru
8 32007R1261 Nařízení Rady (ES) č. 1261/2007 ze dne 9. října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství
15 32007R1263 Nařízení Komise (ES) č. 1263/2007 ze dne 26. října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 290/2007, pokud jde o potřebu pro rafinaci stanovenou v článku 29 nařízení Rady (ES) č. 318/2006
16 32007R1264 Nařízení Komise (ES) č. 1264/2007 ze dne 26. října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 968/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství
25 32007R1265 Nařízení Komise (ES) č. 1265/2007 ze dne 26. října 2007, kterým se stanoví pro jednotné evropské nebe požadavky na odstup kanálů hlasového radiokomunikačního spojení vzduch-země (1)
37 32007R1266 Nařízení Komise (ES) č. 1266/2007 ze dne 26. října 2007 o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2000/75/ES, co se týče tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunů některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce ovcí (1)
53 32007R1267 Nařízení Komise (ES) č. 1267/2007 ze dne 26. října 2007, o zvláštních podmínkách pro poskytování podpory soukromého skladování vepřového masa
55 32007R1268 Nařízení Komise (ES) č. 1268/2007 ze dne 25. října 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě v oblasti ICES IIIa plavidly plujícími pod vlajkou Německa
57 32007R1269 Nařízení Komise (ES) č. 1269/2007 ze dne 25. října 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve vodách Norska jižně od 62° severní šířky plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
59 32007R1270 Nařízení Komise (ES) č. 1270/2007 ze dne 25. října 2007, kterým se zakazuje rybolov mníka mořského v oblasti ICES III a a ve vodách ES III b, III c a III d plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
63 32007D0691 2007/691/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. září 2006 týkající se řízení podle článku 81 Smlouvy o založení Evropského společenství a článku 53 Dohody o EHP (Věc COMP/F/38.121 – Tvarovky) (oznámeno pod číslem K(2006) 4180) (1)
69 32007D0692 2007/692/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. října 2007, kterým se povoluje uvedení potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikované cukrovky H7-1 (KM-000H71-4) na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem K(2007) 5125) (1)
72 32007D0693 2007/693/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. října 2007 o ochranných opatřeních souvisejících s vysoce patogenní influenzou ptáků v Kanadě (oznámeno pod číslem K(2007) 5202) (1)
OJ L 284, 30.10.2007 3 32007R1273 Nařízení Komise (ES) č. 1273/2007 ze dne 29. října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1914/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1405/2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři
6 32007R1274 Nařízení Komise (ES) č. 1274/2007 ze dne 29. října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2104/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 639/2004 o řízení rybářského loďstva zapsaného v nejvzdálenějších regionech Společenství
8 32007R1275 Nařízení Komise (ES) č. 1275/2007 ze dne 29. října 2007, kterým se mění příloha IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (1)
11 32007R1276 Nařízení Komise (ES) č. 1276/2007 ze dne 29. října 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, nařízení Rady (ES) č. 247/2006 a nařízení Komise (ES) č. 552/2007, pokud jde o stanovení rozpočtových stropů na rok 2007
14 32007R1277 Nařízení Komise (ES) č. 1277/2007 ze dne 29. října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1438/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k politice Společenství týkající se loďstva, definované v kapitole III nařízení Rady (ES) č. 2371/2002
20 32007R1278 Nařízení Komise (ES) č. 1278/2007 ze dne 29. října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 318/2007, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Společenství a jeho karanténní podmínky (1)
26 32007D0543r Dodatek k rozhodnutí Rady 2007/543/ES ze dne 23. července 2007 o přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě o zřízení Evropského policejního úřadu (  Úř. věst. L 200 ze dne 1.8.2007)
27 32007D0697 2007/697/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. října 2007, kterým se povoluje odchylka požadovaná Irskem podle směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (oznámeno pod číslem K(2007) 5095)
31 32007D0698 2007/698/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. října 2007, kterým se mění rozhodnutí 2007/116/ES, pokud jde o zavedení dodatečných vyhrazených čísel počínajících číselným rozsahem „116“(oznámeno pod číslem K(2007) 5139) (1)
33 32007D0699 2007/699/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. října 2007, kterým se mění směrnice Rady 92/33/EHS a prodlužuje odchylka týkající se dovozních podmínek pro rozmnožovací materiál a sadbu zeleniny ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2007) 5218)
34 32007D0700 2007/700/ES: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 20. září 2007, kterými se mění přílohy I a II obecných zásad ECB/2000/7 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému (ECB/2007/10)
OJ L 285, 31.10.2007 1 32007R1279 Nařízení Rady (ES) č. 1279/2007 ze dne 30. října 2007, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na některá železná nebo ocelová lana a kabely pocházející z Ruské federace a zrušují antidumpingová opatření na dovoz některých železných nebo ocelových lan a kabelů pocházejících z Thajska a Turecka
28 32007R1281 Nařízení Komise (ES) č. 1281/2007 ze dne 30. října 2007, kterým se pro hospodářský rok 2006/07 stanoví zvláštní zemědělský přepočítací koeficient pro minimální ceny cukrové řepy v odvětví cukru pro měny členských států, které nepřijaly jednotnou měnu
30 32007R1282 Nařízení Komise (ES) č. 1282/2007 ze dne 30. října 2007, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 3149/92, pokud jde o konec období provádění ročního plánu dodávek potravin v roce 2007
31 32007R1283 Nařízení Komise (ES) č. 1283/2007 ze dne 30. října 2007, kterým se zakazuje rybolov sledě obecného v oblastech ICES Vb a VIb, ve vodách ES a mezinárodních vodách VIaN plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
33 32007R1284 Nařízení Komise (ES) č. 1284/2007 ze dne 30. října 2007, kterým se zakazuje rybolov tresky tmavé v oblastech ICES IIIa a IV a ve vodách ES IIa, IIIb, IIIc a IIId plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
35 32007R1285 Nařízení Komise (ES) č. 1285/2007 ze dne 30. října 2007, kterým se zakazuje rybolov tresky obecné v oblastech ICES I a II plavidly plujícími pod vlajkou Německa
37 32007D0701 2007/701/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. října 2007 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici NK603xMON810 (MON-00603-6xMON-00810-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem K(2007) 5140) (1)
42 32007D0702 2007/702/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. října 2007 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 59122 (DAS-59122-7), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem K(2007) 5141) (1)
47 32007D0703 2007/703/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. října 2007 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 1507xNK603 (DAS-01507-1xMON-00603-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem K(2007) 5142) (1)
52 32007D0704 2007/704/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. října 2007, kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 2001/602/ES o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovými řízeními, ohledně dovozu některých železných a ocelových lan a kabelů pocházejících z České republiky, Korejské republiky, Malajsie, Ruska, Thajska a Turecka
54 32007D0705 Společný postoj Rady 2007/705/SZBP ze dne 30. října 2007 o dočasném přijetí určitých Palestinců členskými státy Evropské unie
OJ L 286, 31.10.2007 1 32007R1214 Nařízení Komise (ES) č. 1214/2007 ze dne 20. září 2007, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
OJ L 287, 01.11.2007 6 32007R1288 Nařízení Komise (ES) č. 1288/2007 ze dne 31. října 2007, kterým se zakazuje rybolov tresky jednoskvrnné ve vodách ES oblastí ICES Vb a VIa plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
8 32007R1289 Nařízení Komise (ES) č. 1289/2007 ze dne 31. října 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v Kattegatu plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
10 32007R1290 Nařízení Komise (ES) č. 1290/2007 ze dne 31. října 2007, kterým se obnovuje rybolov tresky obecné ve Skagerraku plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
12 32007R1291 Nařízení Komise (ES) č. 1291/2007 ze dne 31. října 2007, kterým se po osmdesáté osmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
18 32007D0706 2007/706/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. října 2007 o vynětí výroby a prodeje elektřiny ve Švédsku z použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (oznámeno pod číslem K(2007) 5197) (1)
23 32007D0707 2007/707/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. října 2007, kterým se Německu přidělují tři dodatečné dny rybolovu pro program na posílení přítomnosti pozorovatelů v souladu s přílohou IIA nařízení Rady (ES) č. 41/2007 (oznámeno pod číslem K(2007) 5221)
25 32007D0708 2007/708/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 31. října 2007, kterým se mění seznam odborníků jmenovaných za členy vědeckých komisí v oblasti bezpečnosti spotřebitele, veřejného zdraví a životního prostředí a kterým se prodlužuje jejich funkční období
29 32007D0709 2007/709/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 31. října 2007, kterým se mění rozhodnutí 2007/554/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2007) 5284) (1)
OJ L 288, 06.11.2007 1 32007R1292 Nařízení Rady (ES) č. 1292/2007 ze dne 30. října 2007, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího z Indie na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 384/96 a ukončuje se částečný prozatímní přezkum tohoto dovozu podle čl. 11 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 384/96
17 32007R1293 Nařízení Rady (ES) č. 1293/2007 ze dne 30. října 2007, kterým se ruší antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 1050/2002 na dovoz záznamových kompaktních disků pocházejících z Tchaj-wanu a kterým se umožňuje jeho vrácení nebo prominutí a kterým se ruší vyrovnávací clo uložené nařízením (ES) č. 960/2003 na dovoz zapisovatelných kompaktních disků pocházejících z Indie, umožňuje jeho vrácení nebo prominutí a zastavuje řízení týkající se zmíněného dovozu
22 32007R1295 Nařízení Komise (ES) č. 1295/2007 ze dne 5. listopadu 2007, kterým se zavádí celní evidence dovozu některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (zejména mandarinek atd.) pocházejících z Čínské lidové republiky
25 32007R1296 Nařízení Komise (ES) č. 1296/2007 ze dne 5. listopadu 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve Skagerraku plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
27 32007L0060 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (1)
35 32007D0710 2007/710/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. října 2007, kterým se mění dodatek B přílohy VII aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa, drůbežího masa, ryb, mléka a mléčných výrobků v Rumunsku (oznámeno pod číslem K(2007) 5210) (1)
60 32007D0711 2007/711/ES: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru BiH/11/2007 ze dne 25. září 2007 o jmenování velitele sil EU pro vojenskou operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině
OJ L 289, 07.11.2007 3 32007R1298 Nařízení Komise (ES) č. 1298/2007 ze dne 6. listopadu 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 900/2007 za účelem rozlišení třetích zemí a území členských států Evropské unie, která nejsou součástí celního území Společenství
4 32007R1299 Nařízení Komise (ES) č. 1299/2007 ze dne 6. listopadu 2007 o uznání seskupení producentů v odvětví chmele (kodifikované znění)
8 32007R1300 Nařízení Komise (ES) č. 1300/2007 ze dne 6. listopadu 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1622/2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření
10 32007R1301 Nařízení Komise (ES) č. 1301/2007 ze dne 6. listopadu 2007, kterým se zakazuje rybolov tresky obecné v oblastech ICES I a II b plavidly plujícími pod vlajkou Polska
12 32007D0714 2007/714/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 30. října 2007 o jmenování jednoho italského člena a jednoho italského náhradníka Výboru regionů
13 32007D0715 2007/715/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 30. října 2007 o jmenování německého člena Evropského hospodářského a sociálního výboru
14 32007D0716 2007/716/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. října 2007, kterým se stanoví přechodná opatření pro strukturální požadavky na některá zařízení v odvětví masa a mléka v Bulharsku stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004 (oznámeno pod číslem K(2007) 5238) (1)
38 32007D0717 2007/717/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 31. října 2007, kterým se zřizuje skupina odborníků pro elektronickou fakturaci (e-Invoicing)
45 32007D0718 2007/718/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. listopadu 2007 o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce na Kypru (oznámeno pod číslem K(2007) 5452) (1)
59 32007D0719 2007/719/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. listopadu 2007, kterým se stanoví na hospodářský rok 2007/08 orientační finanční příděly členským státům na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 na určitý počet hektarů (oznámeno pod číslem K(2007) 5293)
62 32007R1222r Oprava nařízení Komise (ES) č. 1222/2007 ze dne 18. října 2007, kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95 (  Úř. věst. L 275 ze dne 19.10.2007)
OJ L 290, 08.11.2007 3 32007R1303 Nařízení Komise (ES) č. 1303/2007 ze dne 5. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1966/2006 o elektronickém zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové snímání
14 32007R1304 Nařízení Komise (ES) č. 1304/2007 ze dne 7. listopadu 2007, kterým se mění směrnice Rady 95/64/ES, nařízení Rady (ES) č. 1172/98 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 a (ES) č. 1365/2006, pokud jde o stanovení NST 2007 jakožto jediné klasifikace pro přepravované zboží/věci v některých druzích dopravy
17 32007R1305 Nařízení Komise (ES) č. 1305/2007 ze dne 7. listopadu 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o vedení účtů platebních agentur, výkazy výdajů a příjmů a podmínky následné úhrady výdajů v rámci EZZF a EZFRV
OJ L 291, 09.11.2007 11 32007R1313 Nařízení Komise (ES) č. 1313/2007 ze dne 8. listopadu 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2076/2002 o prodloužení lhůty uvedené v čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS pro metalaxyl a nařízení (ES) č. 2024/2006, pokud jde o zrušení odchylky týkající se metalaxylu (1)
13 32007R1314 Nařízení Komise (ES) č. 1314/2007 ze dne 8. listopadu 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 499/96, pokud jde o celní kvóty Společenství pro některé ryby a produkty rybolovu pocházející z Islandu
16 32007R1315 Nařízení Komise (ES) č. 1315/2007 ze dne 8. listopadu 2007, o dohledu nad bezpečností řízení letového provozu a změně nařízení (ES) č. 2096/2005 (1)
23 32007R1316 Nařízení Komise (ES) č. 1316/2007 ze dne 8. listopadu 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech ICES VII b až k, VIII, IX a X; ve vodách ES oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
28 Informace o vstupu v platnost nařízení Rady (ES) č. 1891/2006 a nařízení Komise (ES) č. 876/2007 a (ES) č. 877/2007
29 32007D0720 Společná akce Rady 2007/720/SZBP ze dne 8. listopadu 2007, kterou se mění společná akce 2004/570/SZBP o vojenské operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině
OJ L 292, 09.11.2007 1 32007D0694 2007/694/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet č. 2
9 32007D0695 2007/695/ES: Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet č. 2
39 32007D0696 2007/696/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet č. 1
OJ L 293, 10.11.2007 3 32007R1319 Nařízení Komise (ES) č. 1319/2007 ze dne 9. listopadu 2007, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2092/91, pokud jde o používání krmiv z pozemků v prvním roce jejich přechodu na ekologické zemědělství
5 32007D0722 2007/722/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. října 2007 o poskytnutí státní podpory v mimořádné situaci orgány Rumunska za účelem zmírnění následků sucha v období 2006/07 v zemědělství
7 32007D0723 2007/723/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007 o jmenování tří slovenských členů a tří slovenských náhradníků Výboru regionů
8 32007D0724 2007/724/ES: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru BiH/10/2007 ze dne 25. září 2007 o jmenování velitele operace EU pro vojenskou operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině
9 32007D0725 2007/725/ES: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru BiH/12/2007 ze dne 25. září 2007 o jmenování vedoucího velitelské složky EU v Neapoli pro vojenskou operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině
10 32007R0557r Oprava nařízení Komise (ES) č. 557/2007 ze dne 23. května 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1028/2006 o obchodních normách pro vejce (  Úř. věst. L 132 ze dne 24.5.2007)
OJ L 294, 13.11.2007 3 32007R1321 Nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 ze dne 12. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zařazování informací o událostech v civilním letectví, jejichž výměna proběhla v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES, do centrální evidence (1)
5 32007R1322 Nařízení Komise (ES) č. 1322/2007 ze dne 12. listopadu 2007, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 458/2007 o Evropském systému jednotné statistiky sociální ochrany (ESSPROS), pokud jde o vhodné formáty pro předávání údajů, výsledky, které mají být předány, a kritéria pro měření kvality pro základní systém ESSPROS a modul „příjemci důchodů“
11 32007R1323 Nařízení Komise (ES) č. 1323/2007 ze dne 12. listopadu 2007, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o firocoxib (1)
14 32007R1324 Nařízení Komise (ES) č. 1324/2007 ze dne 12. listopadu 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót
17 32007R1325 Nařízení Komise (ES) č. 1325/2007 ze dne 12. listopadu 2007, kterým se zakazuje rybolov sledě obecného v oblastech ICES Vb a VIb a vodách ES oblasti ICES VIaN plavidly plujícími pod vlajkou Francie
19 32007R1326 Nařízení Komise (ES) č. 1326/2007 ze dne 12. listopadu 2007, kterým se zakazuje rybolov tresky obecné v oblastech ICES I a II b plavidly plujícími pod vlajkou Francie
21 32007D0726 2007/726/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. října 2007 o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 Interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení ze dne 17. května 2006
23 32007D0727 2007/727/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007, kterým se Republika Slovinsko zmocňuje, aby v zájmu Evropského společenství ratifikovala protokol ze dne 12. února 2004, kterým se mění Pařížská úmluva ze dne 29. července 1960 o odpovědnosti vůči třetím stranám v oblasti jaderné energie
25 32007D0728 2007/728/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007 o jmenování španělského náhradníka Výboru regionů
26 32007D0729 2007/729/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. listopadu 2007, kterým se mění směrnice Rady 64/432/EHS, 90/539/EHS, 92/35/EHS, 92/119/EHS, 93/53/EHS, 95/70/ES, 2000/75/ES, 2001/89/ES, 2002/60/ES a rozhodnutí 2001/618/ES a 2004/233/ES, pokud jde o seznamy národních referenčních laboratoří a státních ústavů (oznámeno pod číslem K(2007) 5311) (1)
36 32007R1303r Oprava nařízení Komise (ES) č. 1303/2007 ze dne 5. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1966/2006 o elektronickém zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové snímání (  Úř. věst. L 290 z dne 8.11.2007)
OJ L 295, 14.11.2007 3 32007R1328 Nařízení Komise (ES) č. 1328/2007 ze dne 13. listopadu 2007, kterým se zakazuje rybolov ružichy šedé v oblastech ICES VI, VII, VIII (vody Společenství a vody nespadající pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
5 32007R1329 Nařízení Komise (ES) č. 1329/2007 ze dne 13. listopadu 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce bělolemého ve vodách ES a v mezinárodních vodách oblastí ICES V, VI a VII plavidly plujícími pod vlajkou Francie
7 32007R1330 Nařízení Komise (ES) č. 1330/2007 ze dne 24. září 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro šíření informací o událostech v civilním letectví zúčastněným osobám podle čl. 7 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES (1)
12 32007D0730 2007/730/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. října 2007 o slučitelnosti opatření přijatých Spojeným královstvím podle čl. 3a odst. 1 směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání s právními předpisy Společenství (1)
28 32007D0731 2007/731/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. listopadu 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2007) 5549) (1)
30 32007D0732 Společné akce Rady 2007/732/SZBP ze dne 13. listopadu 2007, kterou se mění společná akce 2007/106/SZBP o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Afghánistán
31 32007D0733 Společná akce Rady 2007/733/SZBP ze dne 13. listopadu 2007, kterou se mění společná akce 2007/369/SZBP o zřízení policejní mise Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN)
34 32007D0734 Společný postoj Rady 2007/734/SZBP ze dne 13. listopadu 2007 o omezujících opatřeních proti Uzbekistánu
OJ L 296, 15.11.2007 1 32007R1331 Nařízení Rady (ES) č. 1331/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu dikyandiamidu pocházejícího z Čínské lidové republiky
20 32007R1333 Nařízení Komise (ES) č. 1333/2007 ze dne 13. listopadu 2007, kterým se zakazuje rybolov tresky obecné v oblastech ICES IV a ve vodách ES oblasti IIa plavidly plujícími pod vlajkou Německa
22 32007R1334 Nařízení Komise (ES) č. 1334/2007 ze dne 14. listopadu 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1749/96, kterým se stanoví počáteční prováděcí opatření k nařízení Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen (1)
27 32007D0735 2007/735/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. října 2006 týkající se řízení podle článku 81 Smlouvy o ES a článku 53 Dohody o EHP (Věc COMP/C2/38.681 – The Cannes Extension Agreement) (oznámeno pod číslem K(2006) 4350) (1)
29 32007D0736 2007/736/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. listopadu 2007, kterým se mění příloha II rozhodnutí Rady 79/542/EHS, pokud jde o seznam třetích zemí nebo částí třetích zemí, z nichž je povolen dovoz některých druhů čerstvého masa do Společenství (oznámeno pod číslem K(2007) 5365) (1)
OJ L 297, 15.11.2007 1 32007D0713 2007/713/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Alžírsko č. 2/2007 ze dne 16. října 2007, kterým se mění protokol č. 6 o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce k Evropsko-středomořské dohodě
OJ L 298, 16.11.2007 3 32007R1336 Nařízení Komise (ES) č. 1336/2007 ze dne 15. listopadu 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 557/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1028/2006 o obchodních normách pro vejce
6 32007R1337 Nařízení Komise (ES) č. 1337/2007 ze dne 15. listopadu 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 992/95, pokud jde o celní kvóty Společenství pro některé produkty rybolovu pocházející z Norska
11 32007R1338 Nařízení Komise (ES) č. 1338/2007 ze dne 15. listopadu 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001, pokud jde o celní kvóty Společenství pro pomeranče pocházející z Egypta a pro zpracované zemědělské produkty pocházející z Izraele
22 Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUPOL COPPS/1/2007 ze dne 30. října 2007 o prodloužení mandátu vedoucího mise/policejního komisaře policejní mise Evropské unie pro palestinská území (EUPOL COPPS)
23 32007R1183r Oprava nařízení Rady (ES) č. 1183/2007 ze dne 18. září 2007, kterým se mění a aktualizuje nařízení Rady (ES) č. 1334/2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití (  Úř. věst. L 278 ze dne 22.10.2007)
23 Oprava Evropsko–středomořské letecké dohody o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé (  Úř. věst. L 386 ze dne 29.12.2006)
OJ L 299, 16.11.2007 1 32007R1234 Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“)
150 32007L0047r Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/47/ES ze dne 5. září 2007, kterou se mění směrnice Rady 90/385/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aktivních implantabilních zdravotnických prostředků, směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích a směrnice 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (  Úř. věst. L 247, 21.9.2007)
OJ L 300, 17.11.2007 1 32007R1342 Nařízení Rady (ES) č. 1342/2007 ze dne 22. října 2007 o správě určitých omezení dovozu některých výrobků z oceli z Ruské federace
24 32007R1343 Nařízení Rady (ES) č. 1343/2007 ze dne 13. listopadu 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1543/2000, kterým se stanoví rámec Společenství pro shromažďování a správu údajů nezbytných k řízení společné rybářské politiky
27 32007R1345 Nařízení Komise (ES) č. 1345/2007 ze dne 15. listopadu 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
30 32007R1346 Nařízení Komise (ES) č. 1346/2007 ze dne 16. listopadu 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse černého ve vodách NAFO 3LMNO plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
32 32007R1347 Nařízení Komise (ES) č. 1347/2007 ze dne 16. listopadu 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 8 (1)
44 32007R1348 Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 1348/2007 ze dne 9. listopadu 2007 o přechodných ustanoveních pro uplatňování minimálních rezerv Evropskou centrální bankou po zavedení eura na Kypru a na Maltě (ECB/2007/11)
47 32007L0063 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/63/ES ze dne 13. listopadu 2007, kterou se mění směrnice Rady 78/855/EHS a 82/891/EHS, pokud jde o požadavek na zprávu nezávislého znalce v případě fúze nebo rozdělení akciových společností
49 32007D0738 2007/738/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 9. října 2007, kterým se zrušuje rozhodnutí 2006/125/ES o existenci nadměrného schodku ve Spojeném království
51 32007D0739 2007/739/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. října 2007 o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o obchodu s některými výrobky z oceli
71 32007D0740 2007/740/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. listopadu 2007, kterým se Nizozemskému království povoluje použít opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
73 32007D0741 2007/741/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. listopadu 2007, kterým se mění rozhodnutí 2007/102/ES, kterým se přijímá pracovní plán na rok 2007 k provedení akčního programu Společenství v oblasti veřejného zdraví (2003–2008), včetně ročního pracovního programu pro granty (1)
OJ L 301, 20.11.2007 3 32007D1350 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1350/2007/ES ze dne 23. října 2007, kterým se zavádí druhý akční program Společenství v oblasti zdraví (2008–2013) (1)
14 32007D0742 2007/742/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. listopadu 2007, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělení ekoznačky Společenství tepelným čerpadlům na elektrický nebo plynový pohon a tepelným čerpadlům absorbujícím plyn (oznámeno pod číslem K(2007) 5492) (1)
26 32007D0743 2007/743/ES: První pozměňovací rozpočet Evropské agentury pro hodnocení léčivých prostředků (EMEA) na rok 2007
27 32007D0744 Společná akce Rady 2007/744/SZBP ze dne 19. listopadu 2007, kterou se mění a prodlužuje společná akce 2006/623/SZBP o zřízení týmu EU podílejícího se na přípravách zřízení možného mezinárodního civilního úřadu v Kosovu, včetně účasti zvláštního zástupce Evropské unie
28 32007R1347r Oprava nařízení Komise (ES) č. 1347/2007 ze dne 16. listopadu 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 8 (  Úř. věst. L 300 ze dne 17.11.2007)
OJ L 302, 20.11.2007 1 32007D0721 2007/721/ES: Konečné schválení opravného rozpočtu Evropské unie č. 5 na rozpočtový rok 2007
OJ L 303, 21.11.2007 3 32007R1352 Nařízení Komise (ES) č. 1352/2007 ze dne 16. listopadu 2007, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
6 32007R1353 Nařízení Komise (ES) č. 1353/2007 ze dne 20. listopadu 2007, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o monensin, lasalocid a tylvalosin (1)
9 32007D0745 2007/745/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 28. září 2007 o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací v audiovizuální oblasti, kterou se stanoví podmínky pro účast Švýcarské konfederace na programu Společenství MEDIA 2007, a závěrečného aktu
24 32007D0746 2007/746/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. listopadu 2007, kterým se mění rozhodnutí 2007/554/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2007) 5533) (1)
37 32007D0747 2007/747/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. listopadu 2007 o uznávání certifikačních postupů v souladu s článkem 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 o dobrovolné účasti organizací v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) a o zrušení rozhodnutí 97/264/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 5291) (1)
38 32007D0748 Společná akce Rady 2007/748/SZBP ze dne 19. listopadu 2007 o změně společné akce 2007/87/SZBP, kterou se mění a prodlužuje mandát zvláštního zástupce Evropské unie v Bosně a Hercegovině
40 32007D0749 Společná akce Rady 2007/749/SZBP ze dne 19. listopadu 2007 o policejní misi Evropské unie (EUPM) v Bosně a Hercegovině
OJ L 304, 22.11.2007 1 32007R1354 Nařízení Rady (ES) č. 1354/2007 ze dne 15. listopadu 2007, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 týkající se registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (1)
3 32007R1355 Nařízení Rady (ES) č. 1355/2007 ze dne 19. listopadu 2007, kterým se přijímají autonomní a přechodná opatření k otevření celních kvót Společenství na dovoz uzenek a salámů a některých masných výrobků pocházejících ze Švýcarska
5 32007R1356 Nařízení Rady (ES) č. 1356/2007 ze dne 19. listopadu 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1425/2006, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Čínské lidové republiky a Thajska a kterým se ukončuje řízení týkající se dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Malajsie
9 32007R1358 Nařízení Komise (ES) č. 1358/2007 ze dne 21. listopadu 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 8 (1)
21 32007R1359 Nařízení Komise (ES) č. 1359/2007 ze dne 21. listopadu 2007, kterým se stanoví podmínky pro poskytování zvláštních vývozních náhrad pro některé druhy vykostěného hovězího masa (kodifikované znění)
34 32007D0751 2007/751/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007 o přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo členských států Evropské unie, vypracované na základě čl. K.3 odst. 2 písm. c) Smlouvy o Evropské unii
36 32007D0752 2007/752/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. listopadu 2007, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o některé týmy pro odběr a produkci embryí v Kanadě, na Novém Zélandu a ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2007) 5457) (1)
38 32007D0753 Společná akce Rady 2007/753/SZBP ze dne 19. listopadu 2007 o podpoře dohledu a kontroly MAAE v Korejské lidově demokratické republice v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení
43 22007D0063 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 63/2007 ze dne 15. června 2007, kterým se mění Protokol 31 Dohody o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
45 22007D0064 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 64/2007 ze dne 15. června 2007, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
47 22007D0065 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 65/2007 ze dne 15. června 2007, kterým se mění Protokol 31 Dohody o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
49 22007D0066 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 66/2007 ze dne 15. června 2007, kterým se mění Protokol 31 Dohody o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
51 22007D0067 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 67/2007 ze dne 29. června 2007, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
52 22007D0068 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 68/2007 ze dne 15. června 2007, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
53 22007D0069 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 69/2007 ze dne 15. června 2007, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
54 22007D0070 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 70/2007 ze dne 29. června 2007, kterým se mění Protokol 31 Dohody o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
56 22007D0071 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 71/2007 ze dne 29. června 2007, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
OJ L 305, 23.11.2007 3 32007R1362 Nařízení Komise (ES) č. 1362/2007 ze dne 22. listopadu 2007 o zápisu názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Salame Cremona (CHZO))
22 32007L0067 Směrnice Komise 2007/67/ES ze dne 22. listopadu 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení její přílohy III technickému pokroku (1)
24 32007D0754 2007/754/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Tunisko č. 1/2007 ze dne 9. listopadu 2007 o zřízení podvýboru pro lidská práva a demokracii
28 32007D0755 2007/755/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. listopadu 2007 o jmenování zvláštního koordinátora Paktu o stabilitě pro jihovýchodní Evropu
30 32007D0756 2007/756/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. listopadu 2007, kterým se přijímá společná specifikace celostátního registru vozidel stanoveného podle čl. 14 odst. 4 a 5 směrnic 96/48/ES a 2001/16/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 5357)
52 32007D0757 2007/757/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. listopadu 2007 o finančním příspěvku Společenství na některá opatření v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a na některá technická a vědecká opatření
54 32007D0758 2007/758/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. listopadu 2007, kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro novou účinnou látku boscalid (oznámeno pod číslem K(2007) 5477) (1)
56 32007D0759 2007/759/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. listopadu 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES, pokud jde o četnost kontrol podzemnice olejné a výrobků z podzemnice olejné pocházejících nebo zasílaných z Brazílie vzhledem k riziku jejich kontaminace aflatoxiny (oznámeno pod číslem K(2007) 5516) (1)
58 32007D0760 Společná akce Rady 2007/760/SZBP ze dne 22. listopadu 2007, kterou se mění a prodlužuje společná akce 2005/190/SZBP o Integrované misi Evropské unie na podporu právního státu v Iráku, EUJUST LEX
61 32007D0761 Společný postoj Rady 2007/761/SZBP ze dne 22. listopadu 2007, kterým se obnovují omezující opatření proti Pobřeží slonoviny
62 32007D0762 Společný postoj Rady 2007/762/SZBP ze dne 22. listopadu 2007 o účasti Evropské unie v Organizaci pro rozvoj energetiky na Korejském poloostrově (KEDO)
OJ L 306, 23.11.2007 1 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 44 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu zádržných zařízení pro děti cestující v motorových vozidlech („dětské zádržné systémy“)
OJ L 307, 24.11.2007 5 32007R1375 Nařízení Komise (ES) č. 1375/2007 ze dne 23. listopadu 2007 o dovozech zbytků z výroby kukuřičného škrobu ze Spojených států amerických (kodifikované znění)
14 32007R1376 Nařízení Komise (ES) č. 1376/2007 ze dne 23. listopadu 2007, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (1)
18 32007D0763 2007/763/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007 o přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie, vypracované Radou na základě článku 34 Smlouvy o Evropské unii
20 32007D0764 2007/764/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007 o přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě o používání informační technologie pro celní účely, vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii
22 32007D0765 2007/765/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007 o přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě o zákazu řízení motorových vozidel, vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii
23 32003R1110r Oprava nařízení Komise (ES) č. 1110/2003 ze dne 26. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1249/96, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (  Úř. věst. L 158 ze dne 27.6.2003) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 2, svazek 13, strana 430)
OJ L 308, 24.11.2007 1 32007D0750 Společný postoj Rady 2007/750/SZBP ze dne 19. listopadu 2007, kterým se mění společný postoj 2006/318/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru
OJ L 309, 27.11.2007 1 32007R1377 Nařízení Rady (ES) č. 1377/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 889/2005 o některých omezujících opatřeních vůči Konžské demokratické republice
7 32007R1379 Nařízení Komise (ES) č. 1379/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se mění přílohy IA, IB, VII a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů, aby se zohlednil technický pokrok a změny dohodnuté v rámci Basilejské úmluvy (1)
21 32007R1380 Nařízení Komise (ES) č. 1380/2007 ze dne 26. listopadu 2007 o povolení endo-1,4-beta-xylanázy (Natugrain Wheat TS) jako doplňkové látky (1)
24 32007R1381 Nařízení Komise (ES) č. 1381/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2133/2001 o otevření a správě některých celních kvót a celních stropů Společenství v odvětví obilovin, pokud jde o zvýšení koncesí celních kvót udělených Společenstvím na faerské rybí krmivo kódů KN ex23099010, ex23099031 a ex23099041
28 32007R1382 Nařízení Komise (ES) č. 1382/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla nařízení Rady (ES) č. 774/94, pokud jde o dovozní režim pro vepřové maso
34 32007R1383 Nařízení Komise (ES) č. 1383/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 779/98, pokud se jedná o otevření a správu některých celních kvót týkajících se dovozů produktů v odvětví drůbežího masa pocházejících z Turecka do Společenství
40 32007R1384 Nařízení Komise (ES) č. 1384/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2398/96, pokud se jedná o otevření a správu některých celních kvót týkajících se dovozů produktů z odvětví drůbežího masa pocházejícího z Izraele do Společenství
47 32007R1385 Nařízení Komise (ES) č. 1385/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla nařízení Rady (ES) č. 774/94, pokud jde o otevření a správu některých celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa
OJ L 310, 28.11.2007 3 32007R1388 Nařízení Komise (ES) č. 1388/2007 ze dne 27. listopadu 2007, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 382/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1786/2003 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy
6 32007R1389 Nařízení Komise (ES) č. 1389/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se po osmdesáté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
8 32007R1390 Nařízení Komise (ES) č. 1390/2007 ze dne 27. listopadu 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu humra severského v oblastech ICES III a a ve vodách ES III b, III c a III d plavidly plujícími pod vlajkou Německa
11 32007L0068 Směrnice Komise 2007/68/ES ze dne 27. listopadu 2007, kterou se mění příloha IIIa směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, pokud jde o určité složky potravin (1)
15 32007D0766 2007/766/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. listopadu 2007, kterým se stanoví seznam regionů a oblastí způsobilých pro financování podle složky přeshraniční spolupráce v rámci nástroje předvstupní pomoci pro účely přeshraniční spolupráce mezi členskými státy a přijímajícími zeměmi pro období od roku 2007 do roku 2013
19 32007D0767 2007/767/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. listopadu 2007, kterým se stanoví odchylka od pravidel původu stanovených rozhodnutím Rady 2001/822/ES, pokud se jedná o některé produkty rybolovu dovážené z Falklandských ostrovů (oznámeno pod číslem K(2007) 5393)
22 32007R1380r Oprava nařízení Komise (ES) č. 1380/2007 ze dne 26. listopadu 2007 o povolení endo-1,4-beta-xylanázy (Natugrain Wheat TS) jako doplňkové látky (  Úř. věst. L 309 ze dne 27.11.2007)
OJ L 311, 29.11.2007 3 32007R1396 Nařízení Komise (ES) č. 1396/2007 ze dne 28. listopadu 2007, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1975/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova
4 32007R1397 Nařízení Komise (ES) č. 1397/2007 ze dne 28. listopadu 2007, kterým se pro hospodářský rok 2007/08 rozděluje formou národních zaručení množství 5000 tun krátkých lněných vláken a konopných vláken mezi Dánsko, Řecko, Irsko, Itálii a Lucembursko
5 32007R1398 Nařízení Komise (ES) č. 1398/2007 ze dne 28. listopadu 2007, kterým se mění přílohy II, III B a VI nařízení Rady (ES) č. 517/94 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Společenství
7 32007R1399 Nařízení Komise (ES) č. 1399/2007 ze dne 28. listopadu 2007 o otevření a správě autonomní a přechodné dovozní celní kvóty pro uzenky a salámy a některé masné výrobky pocházející ze Švýcarska
12 32007R1400 Nařízení Komise (ES) č. 1400/2007 ze dne 28. listopadu 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství (1)
25 32007R1401 Nařízení Komise (ES) č. 1401/2007 ze dne 28. listopadu 2007, kterým se obnovuje rybolov ďasovitých v oblastech ICES VIII c, IX a X a ve vodách ES oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
27 32007R1402 Nařízení Komise (ES) č. 1402/2007 ze dne 28. listopadu 2007, kterým se stanoví pravidla pro správu a rozdělování textilních kvót stanovených pro rok 2008 podle nařízení Rady (ES) č. 517/94
33 32007R1403 Nařízení Komise (ES) č. 1403/2007 ze dne 28. listopadu 2007, kterým se obnovuje rybolov ružichy šedé v oblastech ICES VI, VII, VIII (vody Společenství a vody nespadající pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí) prováděný plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
35 32007D0768 2007/768/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. listopadu 2007 o přijetí Protokolu, kterým se mění dohoda TRIPS, sjednaného v Ženevě dne 6. prosince 2005, jménem Evropského společenství
42 32007D0769 2007/769/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. listopadu 2007 o jmenování členů Výboru vrchních inspektorů práce pro nové funkční období
45 32007D0770 2007/770/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Rumunsku (oznámeno pod číslem K(2007) 5914) (1)
47 32007D0771 2007/771/ES: Obecné Zásady Evropské centrální banky ze dne 15. listopadu 2007, kterými se mění obecné zásady ECB/2002/7 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti čtvrtletních finančních účtů (ECB/2007/13)
49 32007D0772 2007/772/ES: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 15. listopadu 2007, kterými se mění obecné zásady ECB/2005/5 o požadavcích Evropské centrální banky týkajících se statistické zpravodajské povinnosti a o postupech pro výměnu statistických informací v rámci Evropského systému centrálních bank v oblasti vládní finanční statistiky (ECB/2007/14)
OJ L 312, 30.11.2007 1 32007R1404 Nařízení Rady (ES) č. 1404/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se na rok 2008 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři
12 32007R1406 Nařízení Komise (ES) č. 1406/2007 ze dne 29. listopadu 2007, kterým se zahajuje přezkum, pro nového vývozce, nařízení Rady (ES) č. 130/2006 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozů kyseliny vinné pocházející z Čínské lidové republiky, zrušuje clo z dovozů jednoho vývozce z této země a zavádí celní evidence těchto dovozů
16 32007R1407 Nařízení Komise (ES) č. 1407/2007 ze dne 29. listopadu 2007 o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Třeboňský kapr (CHZO))
17 32007R1408 Nařízení Komise (ES) č. 1408/2007 ze dne 28. listopadu 2007, kterým se zakazuje rybolov platýse velkého v oblasti ICES IV; ve vodách ES oblasti II a plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
19 32007R1409 Nařízení Komise (ES) č. 1409/2007 ze dne 29. listopadu 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníka v oblasti ICES Vb (vody Faerských ostrovů) plavidly plujícími pod vlajkou Francie
23 32007L0069 Směrnice Komise 2007/69/ES ze dne 29. listopadu 2007, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky difethialon do přílohy I uvedené směrnice (1)
26 32007L0070 Směrnice Komise 2007/70/ES ze dne 29. listopadu 2007, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky oxidu uhličitého do přílohy IA uvedené směrnice (1)
29 32007D0773 2007/773/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 26. listopadu 2007 o jednoročním prodloužení doplňkového programu výzkumu, který má být prováděn Společným výzkumným střediskem pro Evropské společenství pro atomovou energii
32 32007D0774 2007/774/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 30. října 2007 o podpisu a prozatímním uplatňování Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
44 32007D0775 2007/775/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. listopadu 2007, kterým se zrušuje rozhodnutí 1999/572/ES, kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu ocelových lan a kabelů z Čínské lidové republiky, Maďarska, Indie, Korejské republiky, Mexika, Polska, Jihoafrické republiky a Ukrajiny
48 32007D0776 2007/776/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2007, kterým se mění směrnice Rady 92/34/EHS a prodlužuje odchylka týkající se dovozních podmínek pro rozmnožovací materiál ovocných rostlin a ovocné rostliny určené k produkci ovoce ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2007) 5693)
49 32007D0777 2007/777/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. listopadu 2007, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a vzory osvědčení pro dovoz některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev určených k lidské spotřebě ze třetích zemí a kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/432/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 5777) (1)
68 32007D0778 Společná akce Rady 2007/778/SZBP ze dne 29. listopadu 2007, kterou se mění a prodlužuje společná akce 2006/304/SZBP o zřízení plánovacího týmu EU (EUPT Kosovo) v souvislosti s možnou operací EU pro řešení krize v oblasti právního státu a v dalších možných oblastech v Kosovu
OJ L 313, 30.11.2007 1 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 95 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska ochrany cestujících v případě bočního nárazu
58 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 16 – Jednotná ustanovení týkající se schvalování:
OJ L 314, 01.12.2007 6 32007R1413 Nařízení Komise (ES) č. 1413/2007 ze dne 30. listopadu 2007, kterým se pro rok 2007 stanoví koeficient redukce týkající se plochy na zemědělce, pro kterou je žádáno o podporu pro energetické plodiny
7 32007R1414 Nařízení Komise (ES) č. 1414/2007 ze dne 30. listopadu 2007, kterým se zakazuje rybolov tresky obecné v oblastech ICES Kattegatu (jih III a) plavidly plujícími pod vlajkou Německa
9 32007D0779 2007/779/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007 o vytvoření mechanizmu civilní ochrany Společenství (přepracovaná verze) (1)
20 32007D0780 2007/780/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 26. listopadu 2007, kterým se mění rozhodnutí 2003/17/ES o rovnocennosti inspekcí v terénu prováděných ve třetích zemích u množitelského porostu pro produkci osiva a o rovnocennosti osiva vyprodukovaného ve třetích zemích (1)
21 32007D0781 2007/781/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. srpna 2007, kterým se spojení označuje za slučitelné se společným trhem a s fungováním Dohody o EHP (Věc č. COMP/M.4523 – Travelport/Worldspan) (oznámeno pod číslem K(2007) 3938) (1)
29 32007D0782 2007/782/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2007, kterým se schvalují roční a víceleté programy a finanční příspěvek Společenství na eradikaci, tlumení a sledování některých nákaz zvířat a zoonóz předložené členskými státy pro rok 2008 a následující roky (oznámeno pod číslem K(2007) 5776)
OJ L 315, 03.12.2007 1 32007R1370 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70
14 32007R1371 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě
42 32007R1372 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1372/2007 ze dne 23. října 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství (1)
44 32007L0058 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/58/ES ze dne 23. října 2007, kterou se mění směrnice Rady 91/440/EHS o rozvoji železnic Společenství a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění železniční infrastruktury
51 32007L0059 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES ze dne 23. října 2007 o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství
OJ L 316, 04.12.2007 4 32007R1417 Nařízení Komise (ES) č. 1417/2007 ze dne 28. listopadu 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
6 32007R1418 Nařízení Komise (ES) č. 1418/2007 ze dne 29. listopadu 2007 o vývozu některých odpadů určených k využití, uvedených v příloze III nebo IIIA nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, do některých zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD o kontrole pohybů odpadů přes hranice (1)
53 32007D0783 2007/783/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. března 2006, kterým se spojení označuje za slučitelné se společným trhem a s fungováním Dohody o EHP (Věc COMP/M.3975 – Cargill/Degussa) (oznámeno pod číslem K(2006) 1034) (1)
57 32007D0784 2007/784/ES: Rozhodutí Komise ze dne 18. července 2007, kterým se spojení označuje za slučitelné se společným trhem a fungováním Dohody o EHP (Věc č. COMP/M.4504 – SFR/Télé 2 France) (oznámeno pod číslem K(2007) 3443) (1)
62 32007D0785 2007/785/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Spojeném království, Rumunsku a Polsku (oznámeno pod číslem K(2007) 6109) (1)
OJ L 317, 05.12.2007 1 32007R1419 Nařízení Rady (ES) č. 1419/2007 ze dne 29. listopadu 2007, kterým se zastavuje částečný prozatímní přezkum antidumpingových opatření použitelných na dovoz elektronických integrovaných kompaktních fluorescenčních výbojek (CFL-i) pocházejících z Čínské lidové republiky
5 32007R1420 Nařízení Rady (ES) č. 1420/2007 ze dne 4. prosince 2007, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozů silikomanganu pocházejícího z Čínské lidové republiky a Kazachstánu a ukončuje se řízení týkající se dovozů silikomanganu pocházejícího z Ukrajiny
34 32007R1422 Nařízení Komise (ES) č. 1422/2007 ze dne 4. prosince 2007, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (1)
36 32007R1423 Nařízení Komise (ES) č. 1423/2007 ze dne 4. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1291/2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty
38 32007R1424 Nařízení Komise (ES) č. 1424/2007 ze dne 4. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2304/2002, kterým se provádí rozhodnutí Rady 2001/822/ES o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství a přidělují orientační částky v rámci 10. Evropského rozvojového fondu
55 32007R1425 Nařízení Komise (ES) č. 1425/2007 ze dne 3. prosince 2007, kterým se zakazuje rybolov tresky obecné v oblasti ICES IV a ve vodách ES oblasti IIa plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
57 32007R1426 Nařízení Komise (ES) č. 1426/2007 ze dne 3. prosince 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech ICES VII b až k, VIII, IX a X a ve vodách ES oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
59 32007R1427 Nařízení Komise (ES) č. 1427/2007 ze dne 3. prosince 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka mořského ve vodách ES oblasti ICES IV plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
61 32007R1428 Nařízení Komise (ES) č. 1428/2007 ze dne 4. prosince 2007, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (1)
63 32007D0786 2007/786/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. října 2007 o podpisu a prozatímním uplatňování protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
75 32007D0787 2007/787/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29. listopadu 2007 o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
76 32007D0788 2007/788/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. září 2007 týkající se řízení podle článku 81 Smlouvy o ES (Věc COMP/E-2/39.140 – DaimlerChrysler) (oznámeno pod číslem K(2007) 4275)
79 32007D0789 2007/789/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. prosince 2007 kterým se pozastavuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 1420/2007 na dovoz silikomanganu pocházejícího z Čínské lidové republiky a Kazachstánu
81 32007D0790 2007/790/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 23. listopadu 2007 o schválení objemu emise mincí v roce 2008 (ECB/2007/16)
83 32007D0791 Rozhodnutí Rady 2007/791/SZBP ze dne 4. prosince 2007, kterým se provádí společná akce 2007/749/SZBP o policejní misi Evropské unie (EUPM) v Bosně a Hercegovině
OJ L 318, 05.12.2007 1 32007R1386 Nařízení Rady (ES) č. 1386/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku
OJ L 319, 05.12.2007 1 32007L0064 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje směrnice 97/5/ES (1)
OJ L 320, 06.12.2007 3 32007R1430 Nařízení Komise (ES) č. 1430/2007 ze dne 5. prosince 2007, kterým se mění přílohy II a III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací (1)
12 32007R1431 Nařízení Komise (ES) č. 1431/2007 ze dne 5. prosince 2007, kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Huile d'olive de Nyons (CHOP))
13 32007R1432 Nařízení Komise (ES) č. 1432/2007 ze dne 5. prosince 2007, kterým se mění přílohy I, II a VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o označování a přepravu vedlejších produktů živočišného původu (1)
18 32007R1433 Nařízení Komise (ES) č. 1433/2007 ze dne 5. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
23 32007R1434 Nařízení Komise (ES) č. 1434/2007 ze dne 5. prosince 2007, o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 2074/2004 na dovoz některých mechanismů kroužkových pořadačů pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých mechanismů kroužkových pořadačů zasílaných z Thajska, též nepatrně upravených, a bez ohledu na to, zda jsou prohlášeny za pocházející z Thajska či nikoliv, a dovozem některých nepatrně upravených mechanismů kroužkových pořadačů pocházejících z Čínské lidové republiky, a o zavedení evidence těchto dovozů
27 32007R1435 Nařízení Komise (ES) č. 1435/2007 ze dne 5. prosince 2007, kterým se obnovuje rybolov sledě obecného v subdivizích Baltského moře 25–27, 28.2, 29 a 32 plavidly plujícími pod vlajkou Německa
29 32007R1436 Nařízení Komise (ES) č. 1436/2007 ze dne 5. prosince 2007, kterým se zakazuje rybolov okouníků ve vodách ES, mezinárodních vodách oblasti ICES V a v mezinárodních vodách oblastí ICES XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Estonska
31 32007D0792 2007/792/ES: Rozhodnutí zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, ze dne 26. listopadu 2007, kterým se mění rozhodnutí 2005/446/ES o stanovení konečného data pro závazky z 9. Evropského rozvojového fondu (ERF)
33 32007D0793 2007/793/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. listopadu 2007 o jmenování členů skupiny pro dialog se zúčastněnými subjekty v oblastech veřejného zdraví a ochrany spotřebitele zřízené rozhodnutím 2007/602/ES
35 32007D0794 2007/794/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. listopadu 2007, kterým se stanoví nová lhůta pro předložení dokumentace k určitým látkám, které podléhají přezkoumání v rámci desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice 98/8/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 5751) (1)
OJ L 321, 06.12.2007 1 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 14 – Jednotná ustanovení týkající se schvalování typu vozidel z hlediska kotevních úchytů bezpečnostních pásů, systémů kotevních úchytů ISOFIX a kotevních úchytů horního postroje ISOFIX
55 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 66 – Jednotná technická pravidla týkající se schvalování velkých osobních vozidel z hlediska pevnosti jejich nástavby
OJ L 322, 07.12.2007 1 32007R1437 Nařízení Rady (ES) č. 1437/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky
8 32007R1439 Nařízení Komise (ES) č. 1439/2007 ze dne 5. prosince 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
10 32007R1440 Nařízení Komise (ES) č. 1440/2007 ze dne 5. prosince 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
12 32007R1441 Nařízení Komise (ES) č. 1441/2007 ze dne 5. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny (1)
34 32007D0795 2007/795/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. prosince 2007 o finančním příspěvku Společenství na rok 2007 pro studie, posouzení dopadů a hodnocení v oblastech bezpečnosti potravin, zdraví zvířat, dobrých životních podmínek zvířat a zootechniky
37 32007D0796 2007/796/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2007/554/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2007) 5890) (1)
OJ L 323, 08.12.2007 1 32007R1447 Nařízení Rady (ES) č. 1447/2007 ze dne 4. prosince 2007, kterým se pro rybářský hospodářský rok 2008 stanoví orientační ceny a produkční ceny Společenství některých produktů rybolovu podle nařízení (ES) č. 104/2000
8 32007R1449 Nařízení Komise (ES) č. 1449/2007 ze dne 7. prosince 2007, kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 2402/96, (ES) č. 2058/96, (ES) č. 2375/2002, (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 950/2006, (ES) č. 955/2005, (ES) č. 969/2006, (ES) č. 1100/2006, (ES) č. 1918/2006, (ES) č. 1964/2006, (ES) č. 1002/2007 a (ES) č. 508/2007, pokud jde o dny pro podávání žádostí o dovozní licence a pro vydávání těchto licencí v roce 2008 v rámci celních kvót pro batáty, maniokový škrob, obiloviny, rýži, cukr a olivový olej, a kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 1445/95, (ES) č. 1518/2003, (ES) č. 596/2004 a (ES) č. 633/2004, pokud jde o dny pro vydávání vývozních licencí v roce 2008 v odvětvích hovězího masa, vepřového masa, vajec a drůbežího masa
13 32007D0799 2007/799/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 12. října 2006 o podpisu Protokolu o provádění Alpské úmluvy v oblasti dopravy jménem Evropského společenství (protokol o dopravě)
23 32007D0800 2007/800/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 5. června 2007 o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Tureckou republikou o účasti Turecké republiky na práci Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost
34 32007D0801 2007/801/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 6. prosince 2007 o plném uplatňování ustanovení schengenského acquis v České republice, Estonské republice, Lotyšské republice, Litevské republice, Maďarské republice, Republice Malta, Polské republice, Republice Slovinsko a Slovenské republice
40 32007D0802 2007/802/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2002/840/ES, kterým se přijímá seznam ozařoven schválených pro ozařování potravin ve třetích zemích (oznámeno pod číslem K(2007) 5823) (1)
42 32007D0803 2007/803/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2005/731/ES a 2005/734/ES, pokud jde o prodloužení doby jejich použitelnosti (oznámeno pod číslem K(2007) 5887) (1)
43 32007D0804 2007/804/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2002/627/ES, kterým se zřizuje skupina evropských regulačních orgánů pro sítě a služby elektronických komunikací (1)
45 32007D0805 Společná akce Rady 2007/805/SZBP ze dne 6. prosince 2007 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie
50 32007D0806 Společná akce Rady 2007/806/SZBP ze dne 6. prosince 2007, kterou se mění společná akce 2005/797/SZBP o policejní misi Evropské unie pro palestinská území
53 32007D0807 Společná akce Rady 2007/807/SZBP ze dne 6. prosince 2007, kterou se mění společná akce 2005/889/SZBP o zřízení mise Evropské unie pro pomoc na hranicích na hraničním přechodu Rafáh (EU BAM Rafah)
56 32007D0808 Rozhodnutí rady 2007/808/SZBP ze dne 6. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí Rady 2006/807/SZBP o policejní misi Evropské unie pro palestinská území
57 32007D0808 Společná akce Rady 2007/809/SZBP ze dne 6. prosince 2007, kterou se mění společná akce 2007/108/SZBP o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Súdán
59 32007R0775r Oprava rozhodnutí Komise 2007/775/ES ze dne 13. listopadu 2007, kterým se zrušuje rozhodnutí 1999/572/ES, kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu ocelových lan a kabelů z Čínské lidové republiky, Maďarska, Indie, Korejské republiky, Mexika, Polska, Jihoafrické republiky a Ukrajiny (  Úř. věst. L 312 ze dne 30.11.2007)
OJ L 324, 10.12.2007 1 32007R1392 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1392/2007 ze dne 13. listopadu 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2223/96, pokud jde o předávání údajů z národních účtů (1)
79 32007R1393 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech („doručování písemností“) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1348/2000
121 32007R1394 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1394/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o léčivých přípravcích pro moderní terapii a o změně směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) č. 726/2004 (1)
OJ L 325, 11.12.2007 3 32007R1451 Nařízení Komise (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (1)
66 32007R1452 Nařízení Komise (ES) č. 1452/2007 ze dne 7. prosince 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
68 32007R1453 Nařízení Komise (ES) č. 1453/2007 ze dne 10. prosince 2007, kterým se stanoví standardní poplatek za zemědělský podnikový výkaz zemědělské účetní datové sítě pro účetní období 2008
69 32007R1454 Nařízení Komise (ES) č. 1454/2007 ze dne 10. prosince 2007, kterým se stanoví společná pravidla pro zavedení nabídkového řízení pro určení vývozních náhrad u některých zemědělských produktů
74 32007R1455 Nařízení Komise (ES) č. 1455/2007 ze dne 10. prosince 2007, kterým se otevírají některé kvóty Společenství pro dovoz rýže pocházející z Egypta
76 32007R1456 Nařízení Komise (ES) č. 1456/2007 ze dne 10. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2058/96, (ES) č. 2375/2002, (ES) č. 2377/2002, (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 955/2005, (ES) č. 969/2006 a (ES) č. 1964/2006 o otevření a správě dovozních celních kvót v odvětví rýže a obilovin
83 32007D0810 2007/810/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. listopadu 2007 o uzavření Protokolu k Dohodě o spolupráci a celní unii mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou San Marino jménem Evropského společenství a jeho členských států, o účasti Bulharské republiky a Rumunska jakožto smluvních stran v důsledku jejich přistoupení k Evropské unii
89 32007D0811 2007/811/ES: Rozhodnutí zástupců vlád členských států ze dne 5. prosince 2007 o jmenování soudce Soudního dvora Evropských společenství
90 32007D0812 2007/812/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2007, kterým se Nizozemsku přidělují tři dodatečné dny na moři pro zlepšený program pozorovacího pokrytí v souladu s přílohou IIA nařízení Rady (ES) č. 41/2007 (oznámeno pod číslem K(2007) 5711)
92 32007D0813 2007/813/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2007, kterým se Španělsku přidělují dodatečné dny na moři v rámci divizí ICES VIIIc a IXa kromě Cádizského zálivu (oznámeno pod číslem K(2007) 5719)
OJ L 326, 12.12.2007 1 32007R1458 Nařízení Rady (ES) č. 1458/2007 ze dne 10. prosince 2007, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu neplnitelných plynových kapesních kamínkových zapalovačů pocházejících z Čínské lidové republiky a odesílaných nebo p ocházejících z Tchaj-wanu a z dovozu některých plnitelných kapesních kamínkových zapalovačů pocházejících z Čínské lidové republiky a odesílaných nebo pocházejících z Tchaj-wanu
18 32007R1459 Nařízení Rady (ES) č. 1459/2007 ze dne 10. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1858/2005, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Jihoafrické republiky
22 32007R1461 Nařízení Komise (ES) č. 1461/2007 ze dne 11. prosince 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse černého ve vodách NAFO 3LMNO plavidly plujícími pod vlajkou Litvy
24 32007R1462 Nařízení Komise (ES) č. 1462/2007 ze dne 11. prosince 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních vůči Libérii
25 32007D0814 2007/814/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. listopadu 2007, kterým se zrušuje rozhodnutí 1999/572/ES, kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu ocelových lan a kabelů z Čínské lidové republiky, Maďarska, Indie, Korejské republiky, Mexika, Polska, Jihoafrické republiky a Ukrajiny
29 32007D0815 2007/815/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. listopadu 2007, kterým se provádí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 573/2007/ES, pokud jde o přijetí strategických zásad na období 2008 až 2013 (oznámeno pod číslem K(2007) 5738)
32 32007D0816 2007/816/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Polsku (oznámeno pod číslem K(2007) 6359) (1)
OJ L 327, 13.12.2007 6 32007R1465 Nařízení Komise (ES) č. 1465/2007 ze dne 12. prosince 2007, kterým se mění příloha V nařízení Rady (ES) č. 752/2007, pokud jde o množstevní limity některých výrobků z oceli z Ukrajiny
8 32007R1466 Nařízení Komise (ES) č. 1466/2007 ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu štikozubce obecného v oblastech ICES VIII c, IX a X a ve vodách ES oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
10 32007D0829 2007/829/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 5. prosince 2007 o pravidlech pro národní odborníky a vojenský personál vyslané ke generálnímu sekretariátu Rady a o zrušení rozhodnutí 2003/479/ES
21 32004D0090 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 90/04/KOL ze dne 23. dubna 2004, kterým se po čtyřicáté šesté mění procesní a hmotná pravidla v oblasti státní podpory zavedením nové kapitoly 24C: Použití pravidel státní podpory na veřejnoprávní vysílání
32 32006R1875r Oprava nařízení Komise (ES) č. 1875/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (  Úř. věst. L 360 ze dne 19.12.2006)
32 32007R1459r Oprava k nařízení Rady (ES) č. 1459/2007 ze dne 10. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1858/2005, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Jihoafrické republiky (  Úř. věst. L 326 ze dne 12.12.2007)
OJ L 328, 13.12.2007 1 22007D0072 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 72/2007 ze dne 6. července 2007, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
6 22007D0073 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 73/2007 ze dne 6. července 2007, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
8 22007D0074 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 74/2007 ze dne 6. července 2007, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
10 22007D0075 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 75/2007 ze dne 6. července 2007, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
13 22007D0076 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 76/2007 ze dne 6. července 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
15 22007D0077 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 77/2007 ze dne 6. července 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
17 22007D0078 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 78/2007 ze dne 6. července 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
18 22007D0079 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 79/2007 ze dne 6. července 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
19 22007D0080 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 80/2007 ze dne 6. července 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
21 22007D0081 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 81/2007 ze dne 6. července 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
23 22007D0082 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 82/2007 ze dne 6. července 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
25 22007D0083 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 83/2007 ze dne 6. července 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
26 22007D0084 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 84/2007 ze dne 6. července 2007, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
29 22007D0085 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 85/2007 ze dne 6. července 2007, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
31 22007D0086 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 86/2007 ze dne 6. července 2007, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
32 22007D0087 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 87/2007 ze dne 6. července 2007, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP
34 22007D0088 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 88/2007 ze dne 6. července 2007, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
36 22007D0089 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 89/2007 ze dne 6. července 2007, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
38 22007D0090 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 90/2007 ze dne 6. července 2007, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
40 22007D0091 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 91/2007 ze dne 6. července 2007, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
42 22007D0092 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 92/2007 ze dne 6. července 2007, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
43 22007D0093 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 93/2007 ze dne 6. července 2007, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
46 22007D0094 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 94/2007 ze dne 6. července 2007, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
48 22007D0095 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 95/2007 ze dne 6. července 2007, kterým se mění příloha XXII (Právo obchodních společností) Dohody o EHP
49 21999D0038r Oprava rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 38/1999 ze dne 30. března 1999, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP (  Úř. věst. L 266, 19.10.2000)
49 22006D0064r Oprava rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 64/2006 ze dne 2. června 2006, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP (  Úř. věst. L 245, 7.9.2006)
49 22006D0068r Oprava rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 68/2006 ze dne 2. června 2006, kterým se mění příloha XVI (Veřejné zakázky) Dohody o EHP (  Úř. věst. L 245, 7.9.2006)
50 22007D0050r Oprava rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 50/2007 ze dne 8. června 2007, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP (  Úř. věst. L 266, 11.10.2007)
OJ L 329, 14.12.2007 5 32007R1469 Nařízení Komise (ES) č. 1469/2007 ze dne 13. prosince 2007, kterým se mění příloha nařízení Rady č. 79/65/EHS, pokud jde o seznam oblastí
7 32007R1470 Nařízení Komise (ES) č. 1470/2007 ze dne 13. prosince 2007, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1859/82 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmu zemědělských podniků
9 32007R1471 Nařízení Komise (ES) č. 1471/2007 ze dne 13. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 753/2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů
12 32007R1472 Nařízení Komise (ES) č. 1472/2007 ze dne 13. prosince 2007, kterým se pro hospodářský rok 2007/08 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
13 32007R1473 Nařízení Komise (ES) č. 1473/2007 ze dne 13. prosince 2007, kterým se stanoví přechodné opatření k ošetřování vedlejších produktů vinifikace stanovenému nařízením Rady (ES) č. 1493/1999 na hospodářský rok 2007/08 v Bulharsku
14 32007R1474 Nařízení Komise (ES) č. 1474/2007 ze dne 13. prosince 2007, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1538/91, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1906/90 o některých obchodních normách pro drůbeží maso
15 32007R1475 Nařízení Komise (ES) č. 1475/2007 ze dne 13. prosince 2007 o otevření celní kvóty Společenství pro maniok pocházející z Thajska na rok 2008
17 32007R1476 Nařízení Komise (ES) č. 1476/2007 ze dne 13. prosince 2007 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej cukru ze zásob intervenčních agentur Belgie, České republiky, Irska, Španělska, Itálie, Maďarska, Slovenska a Švédska pro průmyslové využití a o změně nařízení (ES) č. 1059/2007 a (ES) č. 1060/2007
22 32007R1477 Nařízení Komise (ES) č. 1477/2007 ze dne 13. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (1)
33 32007L0071 Směrnice Komise 2007/71/ES ze dne 13. prosince 2007, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/59/ES o přístavních zařízeních pro příjem lodního odpadu a zbytků lodního nákladu (1)
37 32007L0072 Směrnice Komise 2007/72/ES ze dne 13. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, pokud jde o zahrnutí druhu Galega orientalis Lam. (1)
40 32007L0073 Směrnice Komise 2007/73/ES ze dne 13. prosince 2007, kterou se mění některé přílohy směrnic Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro acetamiprid, atrazin, deltamethrin, imazalil, indoxakarb, pendimethalin, pymetrozin, pyraklostrobin, thiacloprid a trifloxystrobin (1)
52 32007D0831 2007/831/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. září 2007 týkající se řízení podle článku 81 Smlouvy o ES (Věc COMP/E-2/39.142 – Toyota) (oznámeno pod číslem K(2007) 4273)
56 32007D0832 2007/832/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2007/718/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce na Kypru (oznámeno pod číslem K(2007) 6251) (1)
59 32007D0833 2007/833/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2007/554/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2007) 6256) (1)
63 Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUPM/3/2007 ze dne 30. listopadu 2007 o jmenování vedoucího mise/policejního komisaře policejní mise Evropské unie (EUPM) v Bosně a Hercegovině
OJ L 330, 15.12.2007 1 32007D1482 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1482/2007/ES, ze dne 11. prosince 2007, kterým se zavádí program Společenství ke zlepšení fungování systémů zdanění na vnitřním trhu (Fiscalis 2013) a zrušuje rozhodnutí č. 2235/2002/ES
13 32007R1485 Nařízení Komise (ES) č. 1485/2007 ze dne 14. prosince 2007 o zápisu některých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Carne de Bísaro Transmontano nebo Carne de Porco Transmontano (CHOP), Szegedi szalámi nebo Szegedi téliszalámi (CHOP), Pecorino di Filiano (CHOP), Cereza del Jerte (CHOP), Garbanzo de Fuentesaúco (CHZO), Lenteja Pardina de Tierra de Campos (CHZO), ? (Loukoumi Geroskipou) (CHZO), Skalický trdelník (CHZO))
15 32007R1486 Nařízení Komise (ES) č. 1486/2007 ze dne 14. prosince 2007, kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Olives noires de Nyons (CHOP))
16 32007R1487 Nařízení Komise (ES) č. 1487/2007 ze dne 14. prosince 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě v oblasti ICES IV severně od 53° 30? s.š. plavidly plujícími pod vlajkou Německa
18 32007R1488 Nařízení Komise (ES) č. 1488/2007 ze dne 14. prosince 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu pilonošů v oblastech ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV (vody Společenství a vody nespadající pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí) plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
20 32007R1489 Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 1489/2007 ze dne 29. listopadu 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13) o konsolidované rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2007/18)
29 32007D0834 2007/834/ES: Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 22. listopadu 2007 o postoji, který má Společenství zaujmout ve správní radě Mezinárodního střediska pro vědu a techniku, pokud se jedná o přistoupení Švýcarské konfederace k Dohodě o zřízení Mezinárodního střediska pro vědu a techniku mezi Spojenými státy americkými, Japonskem, Ruskou federací a Evropským společenstvím pro atomovou energii a Evropským hospodářským společenstvím jednajícími jako jedna smluvní strana
31 32007D0835 2007/835/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Alžírsko č. 3/2007 ze dne 29. listopadu 2007 o zřízení podvýborů Výboru přidružení a pracovní skupiny pro sociální věci
44 32007D0836 2007/836/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. září 2007 týkající se řízení podle článku 81 Smlouvy o ES (Věc COMP/E-2/39.143 – Opel) (oznámeno pod číslem K(2007) 4277)
48 32007D0837 2007/837/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2007, kterým se provádí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 575/2007/ES, pokud jde o přijetí strategických pokynů na období 2008 až 2013 (oznámeno pod číslem K(2007) 5822)
51 32007D0838 2007/838/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Polsku (oznámeno pod číslem K(2007) 6597) (1)
60 32007D0787r Oprava rozhodnutí Rady 2007/787/ES ze dne 29. listopadu 2007 o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (  Úř. věst. L 317 ze dne 5.12.2007)
60 32007D0003r Oprava rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUPM/3/2007 ze dne 30. listopadu 2007 o jmenování vedoucího mise/policejního komisaře policejní mise Evropské unie (EUPM) v Bosně a Hercegovině (  Úř. věst. L 329 ze dne 14.12.2007)
60 Oprava Dohody mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu (  Úř. věst. L 205 ze dne 7.8.2007)
OJ L 331, 17.12.2007 1 32007R1446 Nařízení Rady (ES) č. 1446/2007 ze dne 22. listopadu 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Mosambickou republikou o partnerství v odvětví rybolovu
3 32007D0797 2007/797/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. listopadu 2007 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prozatímním uplatňování ustanovení pozměňujících Protokol, kterým se na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2012 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Madagaskarskou republikou o rybolovu při pobřeží Madagaskaru
31 32007D0798 2007/798/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. listopadu 2007 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Mosambickou republikou o partnerství v odvětví rybolovu
OJ L 332, 18.12.2007 1 32007R1490 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1490/2007 ze dne 11. prosince 2007, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 954/79 o ratifikaci Úmluvy OSN o Kodexu jednání liniových konferencí členskými státy nebo o přistoupení členských států k této úmluvě (1)
5 32007R1492 Nařízení Komise (ES) č. 1492/2007 ze dne 17. prosince 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 312/2003, pokud jde o celní kvóty pro některé produkty pocházející z Chile
7 32007R1493 Nařízení Komise (ES) č. 1493/2007 ze dne 17. prosince 2007, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 zavádí formát pro zprávu předkládanou výrobci, dovozci a vývozci některých fluorovaných skleníkových plynů
25 32007R1494 Nařízení Komise (ES) č. 1494/2007 ze dne 17. prosince 2007, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví způsob označování a další požadavky na označování produktů a zařízení obsahujících určité fluorované skleníkové plyny (1)
27 32007L0065 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání (1)
46 32007D0839 2007/839/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29. listopadu 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o zpětném přebírání osob
66 32007D0840 2007/840/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29. listopadu 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o usnadnění udělování víz
77 32007D0841 2007/841/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. září 2007 týkající se řízení podle článku 81 Smlouvy o ES (Věc COMP/E-2/39.141 – Fiat) (oznámeno pod číslem K(2007) 4274)
80 32007D0842 2007/842/ES: Rozhodnutí komise ze dne 6. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2004/4/ES, kterým se členské státy opravňují k přijetí dočasných mimořádných opatření proti šíření Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith vůči Egyptu (oznámeno pod číslem K(2007) 5898)
81 32007D0843 2007/843/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. prosince 2007 o schválení programů pro tlumení salmonel v reprodukčních hejnech druhu Gallus gallus v některých třetích zemích v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 a o změně rozhodnutí 2006/696/ES, pokud jde o některé hygienické požadavky při dovozu drůbeže a násadových vajec (oznámeno pod číslem K(2007) 6094) (1)
101 32007D0844 2007/844/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Německu (oznámeno pod číslem K(2007) 6702) (1)
103 32007D0845 Rozhodnutí Rady 2007/845/SVV ze dne 6. prosince 2007 o spolupráci mezi úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti v jednotlivých členských státech v oblasti vysledování a identifikace výnosů z trestné činnosti nebo jiného majetku v souvislosti s trestnou činností
106 32007R0041r Oprava nařízení Rady (ES) č. 41/2007 ze dne 21. prosince 2006, kterým se na rok 2007 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovu (  Úř. věst. L 15 ze dne 20.1.2007)
OJ L 333, 19.12.2007 3 32007R1496 Nařízení Komise (ES) č. 1496/2007 ze dne 18. prosince 2007 o změně nařízení (ES) č. 1043/2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad
4 32007R1497 Nařízení Komise (ES) č. 1497/2007 ze dne 18. prosince 2007, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví standardní požadavky na kontrolu těsnosti stacionárních systémů požární ochrany obsahujících některé fluorované skleníkové plyny (1)
6 32007R1498 Nařízení Komise (ES) č. 1498/2007 ze dne 18. prosince 2007, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla pro vydávání dovozních licencí pro cukr a směsi cukru a kakaa s kumulací původu AKT/ZZÚ nebo ES/ZZÚ
10 32007R1499 Nařízení Komise (ES) č. 1499/2007 ze dne 18. prosince 2007, kterým se pro rok 2008 zveřejňuje nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady stanovené v nařízení (EHS) č. 3846/87
54 32007R1500 Nařízení Komise (ES) č. 1500/2007 ze dne 18. prosince 2007 o povolení nového užití přípravku 6-fytázy EC 3.1.3.26 (Ronozyme) jako doplňkové látky (1)
57 32007R1501 Nařízení Komise (ES) č. 1501/2007 ze dne 18. prosince 2007 o povolení nového užití přípravku endo-1,4-beta-xylanázy EC 3.2.1.8 (Safizym X) jako doplňkové látky (1)
72 32007D0846 2007/846/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. prosince 2007 o stanovení vzoru pro seznamy jednotek schválených členskými státy pro obchod s živými zvířaty, spermatem a embryi uvnitř Společenství a pravidel pro předávání těchto seznamů Komisi (oznámeno pod číslem K(2007) 5882) (kodifikované znění) (1)
78 32007D0847 2007/847/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. prosince 2007, kterým se stanoví odchylka od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o rostliny Vitis L., kromě plodů, pocházející z Chorvatska nebo Bývalé jugoslávské republiky Makedonie (oznámeno pod číslem K(2007) 5897)
83 32007D0848 2007/848/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. prosince 2007, kterým se schvalují určité národní programy pro tlumení salmonel v hejnech nosnic druhu Gallus gallus(oznámeno pod číslem K(2007) 6100) (1)
85 32007D0849 2007/849/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2007, kterým se schvalují změny národního programu pro tlumení salmonel v reprodukčních hejnech druhu Gallus gallus předložené Finskem (oznámeno pod číslem K(2007) 6097)
86 32007D0850 2007/850/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 22. listopadu 2007, kterým se mění rozhodnutí ECB/2001/16 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank zúčastněných členských států od účetního období 2002 (ECB/2007/15)
OJ L 334, 19.12.2007 1 32007D0817 2007/817/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
25 32007D0818 2007/818/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
45 32007D0819 2007/819/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Srbsko o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
65 32007D0820 2007/820/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
84 32007D0821 2007/821/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou o usnadnění udělování víz
96 32007D0822 2007/822/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o usnadnění udělování víz
108 32007D0823 2007/823/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora o usnadnění udělování víz
120 32007D0824 2007/824/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií o usnadnění udělování víz
136 32007D0825 2007/825/ES: Rozhodnutí rady ze dne 8. listopadu 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Srbsko o usnadnění udělování víz
148 32007D0826 2007/826/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. listopadu 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
168 32007D0827 2007/827/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. listopadu 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou o usnadnění udělování víz
OJ L 335, 20.12.2007 10 32007R1516 Nařízení Komise (ES) č. 1516/2007 ze dne 19. prosince 2007, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví standardní požadavky na kontrolu těsnosti stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny (1)
13 32007R1517 Nařízení Komise (ES) č. 1517/2007 ze dne 19. prosince 2007, kterým se mění příloha III nařízení Rady (EHS) č. 2092/91, pokud jde o odchylku vztahující se na oddělení výrobních linek pro produkci ekologických a neekologických krmiv
14 32007R1518 Nařízení Komise (ES) č. 1518/2007 ze dne 19. prosince 2007 o otevření a správě celní kvóty pro vermut
15 32007R1519 Nařízení Komise (ES) č. 1519/2007 ze dne 19. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2430/1999, (ES) č. 418/2001 a (ES) č. 162/2003, pokud jde o podmínky pro povolení některých doplňkových látek v krmivech náležejících do skupiny kokcidiostatik a jiných léčebných látek (1)
17 32007R1520 Nařízení Komise (ES) č. 1520/2007 ze dne 19. prosince 2007 o trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech (1)
24 32007R1521 Nařízení Komise (ES) č. 1521/2007 ze dne 19. prosince 2007 o povolení nového užití přípravku Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) jako doplňkové látky (1)
27 32007R1522 Nařízení Komise (ES) č. 1522/2007 ze dne 19. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003
31 32007L0066 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokud jde o zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek (1)
47 32007D0851 2007/851/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/687/ES, 2006/875/ES a 2006/876/ES, pokud jde o přerozdělení finančního příspěvku Společenství poskytovaného určitým členským státům na programy eradikace a sledování nákaz zvířat a na kontroly zaměřené na prevenci zoonóz na rok 2007 (oznámeno pod číslem K(2007) 5985)
57 32007D0852 2007/852/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2005/5/ES, pokud jde o srovnávací zkoušky a testy Společenství prováděné na osivu a rozmnožovacím materiálu Asparagus officinalis podle směrnice Rady 2002/55/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 6168) (1)
59 32007D0853 2007/853/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2007 o pokračování v roce 2008 srovnávacích zkoušek a testů Společenství prováděných na osivu a rozmnožovacím materiálu Asparagus officinalis podle směrnice Rady 2002/55/ES, které byly zahájeny v roce 2005 (1)
60 32006L0112r Oprava směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (  Úř. věst. L 347 ze dne 11.12.2006)
OJ L 336, 20.12.2007 1 32007R1445 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1445/2007 ze dne 11. prosince 2007 o stanovení společných pravidel pro poskytování základních informací o paritách kupní síly a pro jejich výpočet a zveřejňování (1)
OJ L 337, 21.12.2007 1 31530D2007 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1530/2007/ES ze dne 24. října 2007 o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení
2 32007R1531 Nařízení Rady (ES) č. 1531/2007 ze dne 10. prosince 2007 o obchodu s některými výrobky z oceli mezi Evropským společenstvím a Republikou Kazachstán
19 32007R1532 Nařízení Rady (ES) č. 1532/2007 ze dne 17. prosince 2007, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3491/90 o dovozech rýže pocházející z Bangladéše
21 32007R1533 Nařízení Rady (ES) č. 1533/2007 ze dne 17. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2015/2006 a (ES) č. 41/2007, pokud jde o rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb
35 32007R1535 Nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů.
42 32007R1536 Nařízení Komise (ES) č. 1536/2007 ze dne 20. prosince 2007, kterým se zahajuje přezkum, pro „nového vývozce“, nařízení Rady (ES) č. 1659/2005 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých magnezitových cihel pocházejících z Čínské lidové republiky, zrušuje clo z dovozů jednoho vývozce z této země a zavádí celní evidence těchto dovozů
46 32007R1537 Nařízení Komise (ES) č. 1537/2007 ze dne 20. prosince 2007, kterým se stanoví poskytování vyrovnávacího příspěvku organizacím producentů pro tuňáky dodávané zpracovatelskému průmyslu v období od 1. ledna do 31. března 2007
49 32007R1538 Nařízení Komise (ES) č. 1538/2007 ze dne 20. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 327/1998 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže
50 32007R1539 Nařízení Komise (ES) č. 1539/2007 ze dne 20. prosince 2007, kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě skotské whisky na období 2007/08
52 32007R1540 Nařízení Komise (ES) č. 1540/2007 ze dne 20. prosince 2007, kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě irské whiskey na období 2007/08
54 32007R1541 Nařízení Komise (ES) č. 1541/2007 ze dne 20. prosince 2007 o prokázání splnění celních formalit při dovozu cukru do třetí země podle článku 16 nařízení (ES) č. 800/1999
56 32007R1542 Nařízení Komise (ES) č. 1542/2007 ze dne 20. prosince 2007 o vykládce a vážení sledě obecného, makrely obecné a kranase obecného
62 32007R1543 Nařízení Komise (ES) č. 1543/2007 ze dne 20. prosince 2007 o změně nařízení (ES) č. 581/2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se některých druhů másla, a nařízení (ES) č. 582/2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se sušeného odstředěného mléka
64 32007R1544 Nařízení Komise (ES) č. 1544/2007 ze dne 20. prosince 2007, o změně nařízení (ES) č. 2707/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých mléčných výrobků žákům ve školách
67 32007R1545 Nařízení Komise (ES) č. 1545/2007, ze dne 20. prosince 2007, kterým se stanoví doplňkové množství surového třtinového cukru pocházejícího ze států AKT a z Indie pro zásobování rafinérií na období od 1. října 2007 do 30. září 2008
68 32007R1546 Nařízení Komise (ES) č. 1546/2007 ze dne 20. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1898/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o opatření pro odbyt smetany, másla a zahuštěného másla na trhu Společenství
70 32007R1547 Nařízení Komise (ES) č. 1547/2007 ze dne 20. prosince 2007, kterým se stanoví přechodné období pro vynětí Kapverdské republiky ze seznamu zvýhodněných zemí, na něž se vztahuje zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země, jak je stanoveno v nařízení Rady (ES) č. 980/2005 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí
71 32007R1548 Nařízení Komise (ES) č. 1548/2007 ze dne 20. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1973/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin
75 32007R1549 Nařízení Komise (ES) č. 1549/2007 ze dne 20. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 616/2007 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa pocházejícího z Brazílie, Thajska a jiných třetích zemí
79 32007R1550 Nařízení Komise (ES) č. 1550/2007 ze dne 20. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 796/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
100 32007L0076 Směrnice Komise 2007/76/ES ze dne 20. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek fludioxonylu, klomazonu a prosulfokarbu (1)
105 32007D0858 2007/858/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 17. prosince 2007 o jmenování předsedy odvolacího senátu Odrůdového úřadu Společenství a jeho náhradníka
106 32007D0859 2007/859/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. října 2007 o uzavření protokolu, kterým se mění Dohoda o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Thajským královstvím při produkci manioku, jeho uvádění na trh a obchodu s ním
111 32007D0860 2007/860/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 10. prosince 2007 o poskytnutí makrofinanční pomoci Společenství Libanonu
113 32007D0861 2007/861/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 10. prosince 2007 o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou o obchodu s textilními výrobky
119 32007D0862 2007/862/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/805/ES, pokud jde o kontrolní opatření v oblasti zdraví zvířat v souvislosti s klasickým morem prasat v Maďarsku a na Slovensku (oznámeno pod číslem K(2007) 6158) (1)
122 32007D0863 2007/863/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2007, kterým se povoluje odchylka požadovaná Spojeným královstvím ve vztahu k Severnímu Irsku podle směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (oznámeno pod číslem K(2007) 6281)
127 32007D0864 2007/864/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2007, kterým se mění dodatek B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa v Polsku (oznámeno pod číslem K(2007) 6490) (1)
129 32007D0865 2007/865/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2007, kterým se mění dodatek B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa v Polsku (oznámeno pod číslem K(2007) 6494) (1)
OJ L 338, 21.12.2007 1 32007D0828 2007/828/ES: Konečné schválení opravného rozpočtu Evropské unie č. 6 na rozpočtový rok 2007
OJ L 339, 21.12.2007 1 32007D0712 2007/712/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. října 2007 o podpisu Úmluvy o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech jménem Společenství
3 Úmluva o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech
OJ L 340, 22.12.2007 1 32007R1558 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1558/2007 ze dne 17. prosince 2007, kterým se s účinkem od 1. července 2007 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství a opravné koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody
8 32007R1559 Nařízení Rady (ES) č. 1559/2007 ze dne 17. prosince 2007, kterým se stanoví víceletý plán obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři a kterým se mění nařízení (ES) č. 520/2007
25 32007R1560 Nařízení Rady (ES) č. 1560/2007 ze dne 17. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 21/2004, pokud jde o datum zavedení elektronické identifikace ovcí a koz
32 32007R1563 Nařízení Komise (ES) č. 1563/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se pro rok 2008 otevírají dovozní celní kvóty Společenství pro ovce, kozy, skopové a kozí maso
36 32007R1564 Nařízení Komise (ES) č. 1564/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 979/2007 o otevření a správě dovozní celní kvóty pro vepřové maso z Kanady
37 32007R1565 Nařízení Komise (ES) č. 1565/2007 ze dne 21. prosince 2007 o změně nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót
46 32007R1566 Nařízení Komise (ES) č. 1566/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1966/2006 o elektronickém zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové snímání
58 32007R1567 Nařízení Komise (ES) č. 1567/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz isoglukózy nepodléhající kvótám do konce hospodářského roku 2007/08
62 32007R1568 Nařízení Komise (ES) č. 1568/2007 ze dne 21 prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 951/2006 s ohledem na vývozní náhrady pro některé cukry používané v některých produktech zpracovaných z ovoce a zeleniny
66 32007R1569 Nařízení Komise (ES) č. 1569/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se zavádí mechanismus pro určení rovnocennosti účetních standardů používaných emitenty cenných papírů ze třetích zemí v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES a 2004/109/ES
69 32007R1570 Nařízení Komise (ES) č. 1570/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se na rybářský hospodářský rok 2008 stanoví ceny Společenství za stažení a prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 104/2000
77 32007R1571 Nařízení Komise (ES) č. 1571/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se na rybářský hospodářský rok 2008 stanoví prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze II nařízení Rady (ES) č. 104/2000
79 32007R1572 Nařízení Komise (ES) č. 1572/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví na rybářský hospodářský rok 2008 referenční ceny pro některé produkty rybolovu
83 32007R1573 Nařízení Komise (ES) č. 1573/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se na rybářský hospodářský rok 2008 stanoví výše překlenovací podpory a paušální podpory
85 32007R1574 Nařízení Komise (ES) č. 1574/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se na rybářský hospodářský rok 2008 stanoví výše podpory soukromého skladování pro některé produkty rybolovu
86 32007R1575 Nařízení Komise (ES) č. 1575/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví paušální hodnoty použité při výpočtu finančního vyrovnání a příslušné zálohy, pokud jde o produkty rybolovu stažené z trhu během rybářského hospodářského roku 2008
89 32007R1576 Nařízení Komise (ES) č. 1576/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 92/2005, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o způsoby zneškodňování či využití vedlejších produktů živočišného původu (1)
92 32007D0866 2007/866/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 6. prosince 2007, kterým se mění část 1 schengenské konzultační sítě (technické podmínky)
95 32007D0867 2007/867/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2007 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem na základě článku XXVIII dohody GATT z roku 1994 o změně celní kvóty WTO na novozélandské máslo stanovené v seznamu ES CXL, který tvoří přílohu dohody GATT z roku 1994
100 32007D0868 2007/868/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2007, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/445/ES
104 32007D0869 2007/869/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2005/692/ES o některých ochranných opatřeních proti influenze ptáků v některých třetích zemích (oznámeno pod číslem K(2007) 6693) (1)
105 32007D0870 2007/870/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2007, kterým se schvalují plány eradikace klasického moru prasat u divokých prasat a nouzového očkování takových prasat a prasat chovaných v hospodářstvích proti této nákaze v Rumunsku na rok 2008 (oznámeno pod číslem K(2007) 6699)
109 32007D0871 2007/871/ES: Společný postoj Rady 2007/871/SZBP ze dne 20. prosince 2007, kterým se aktualizuje společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu a kterým se zrušuje společný postoj 2007/448/SZBP
OJ L 341, 27.12.2007 1 32007D0830 2007/830/ES: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 1. srpna 2007 o měnové statistice a statistice finančních institucí a trhů (přepracované znění) (ECB/2007/9)
OJ L 342, 27.12.2007 1 32007D0854 2007/854/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 4. prosince 2007 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prozatímním uplatňování Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu na období od 16. června 2007 do 15. června 2011
OJ L 343, 27.12.2007 1 32007R1523 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1523/2007 ze dne 11. prosince 2007, kterým se zakazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůže (1)
5 32007R1524 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1524/2007 ze dne 18. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2004/2003 o statutu a financování politických stran na evropské úrovni
9 32007R1525 Nařízení Rady (ES) č. 1525/2007 ze dne 17. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství
OJ L 344, 28.12.2007 1 32007R1577 Nařízení Komise (ES) č. 1577/2007 ze dne 27. prosince 2007, kterým se pro rok 2008 stanoví prováděcí pravidla pro dovozní celní kvóty produktů kategorie „baby beef“ pocházejících z Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Černé Hory, Srbska a Kosova
15 31578D2007 Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady č. 1578/2007/ES ze dne 11. prosince 2007 o statistickém programu Společenství na období 2008 až 2012 (1)
44 32007D0872 2007/872/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2007 o pokračování srovnávacích zkoušek a testů Společenství v roce 2008 prováděných na rozmnožovacím materiálu druhů rodu Malus Mill. podle směrnice Rady 92/34/EHS, které byly zahájeny v roce 2004
45 32007D0873 2007/873/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2007, kterým se schvaluje národní program pro tlumení salmonel v reprodukčních hejnech druhu Gallus gallus předložený Bulharskem (oznámeno pod číslem K(2007) 6353)
46 32007D0874 2007/874/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2007, kterým se schvaluje národní program pro tlumení salmonel v reprodukčních hejnech druhu Gallus gallus předložený Rumunskem (oznámeno pod číslem K(2007) 6354)
48 32007D0875 2007/875/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES a rozhodnutí 2000/96/ES, pokud jde přenosné nemoci uvedené v těchto rozhodnutích (oznámeno pod číslem K(2007) 6355) (1)
50 32007D0876 2007/876/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2007/25/ES, pokud jde o prodloužení doby jeho použitelnosti (oznámeno pod číslem K(2007) 6395) (1)
51 32007D0877 2007/877/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. prosince 2007 o finančním příspěvku Společenství na rok 2007 k úhradě výdajů vynaložených Belgií, Finskem, Francií, Německem a Nizozemskem na ochranu proti organismům škodlivým rostlinám nebo rostlinným produktům (oznámeno pod číslem K(2007) 6405)
54 32007D0878 2007/878/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Německu, Polsku a ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2007) 6802) (1)
65 32007D0879 2007/879/ES: Doporučení Komise ze dne 17. prosince 2007 o relevantních trzích produktů a služeb v odvětví elektronických komunikací, které připadají v úvahu pro regulaci ex ante podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (oznámeno pod číslem K(2007) 5406) (1)
70 32007R0754r Oprava nařízení Rady (ES) č. 754/2007 ze dne 28. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1941/2006, (ES) č. 2015/2006 a (ES) č. 41/2007, pokud jde o rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb (  Úř. věst. L 172 ze dne 30.6.2007)
OJ L 345, 28.12.2007 1 32007D0855 2007/855/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. října 2007 o podpisu a uzavření Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé
OJ L 346, 29.12.2007 1 32007R1579 Nařízení Rady (ES) č. 1579/2007 ze dne 20. prosince 2007, kterým se pro rok 2008 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Černém moři
6 32007L0074 Směrnice Rady 2007/74/ES ze dne 20. prosince 2007 o osvobození zboží dováženého osobami cestujícími ze třetích zemí od daně z přidané hodnoty a spotřební daně
13 32007L0075 Směrnice Rady 2007/75/ES ze dne 20. prosince 2007, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o některá dočasná ustanovení o sazbách daně z přidané hodnoty
15 32007D0880 2007/880/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2007, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Francii uplatňovat sníženou sazbu daně z bezolovnatého benzínu používaného jako pohonná hmota a určeného ke spotřebě v korsických departementech
17 32007D0881 2007/881/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2007, kterým se mění její jednací řád
19 32007D0882 2007/882/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Central Bank of Cyprus
20 32007D0883 2007/883/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externí auditory Central Bank of Malta
21 32007D0884 2007/884/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2007, kterým se Spojenému království povoluje nadále používat opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článků 168 a 169 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
23 32007D0885 2007/885/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Německu (1)
26 32007D0886 2007/886/ES: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního Výboru EUPOL AFGH/2/2007 ze dne 30. listopadu 2007 o zřízení Výboru přispěvatelů na policejní misi Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN)
28 32007D0887 2007/887/ES: Společná akce Rady 2007/887/SZBP ze dne 20. prosince 2007, kterou se zrušuje společná akce 2005/557/SZBP o civilně-vojenské akci Evropské unie na podporu misí Africké unie v oblasti Dárfúru v Súdánu a v Somálsku
29 32007D0888 2007/888/ES: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUPT/2/2007 ze dne 18. prosince 2007 o jmenování vedoucího plánovacího týmu Evropské unie (EUPT Kosovo)
OJ L 347, 29.12.2007 1 32007D0856 2007/856/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007 o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otevřené k podpisu v Římě dne 19. června 1980
3 32007D0857 2007/857/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007, kterým se mění příloha I aktu o přistoupení z roku 2005
OJ L 348, 31.12.2007 1 32007R1528 Nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 ze dne 20. prosince 2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT)
155 32007R1529 Nařízení Komise (ES) č. 1529/2007 ze dne 21. prosince 2007 o otevření a správě dovozních kvót na rýži pocházející ze států AKT, které jsou součástí oblasti CARIFORUM, a zámořských zemí a území (ZZÚ) pro roky 2008 a 2009
OJ L 349, 31.12.2007 1 32007R1526 Nařízení Rady (ES) č. 1526/2007 ze dne 17. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
7 32007R1527 Nařízení Rady (ES) č. 1527/2007 ze dne 17. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu
OJ L 350, 31.12.2007 1 32007R1580 Nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny


Odkaz na originální stránky Úřední věstník na adrese: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/cs/index.htm