Úřední věstník Evropské unie

Pohled na nařízení (*) vydaná v roce 2007:

Celex Citace Český název
31006R1692r OJ L 065, 03.03.2007, p.12 Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1692/2006 ze dne 24. října 2006, kterým se zavádí druhý program „Marco Polo“ pro poskytování finanční pomoci Společenství za účelem zlepšení vlivu systému nákladní dopravy na životní prostředí („Marco Polo II“) a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1382/2003 (  Úř. věst. L 328 ze dne 24.11.2006)
32003R1110r OJ L 307, 24.11.2007, p.23 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1110/2003 ze dne 26. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1249/96, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (  Úř. věst. L 158 ze dne 27.6.2003) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 2, svazek 13, strana 430)
32003R1435r OJ L 049, 17.02.2007, p.35 Oprava nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 ze dne 22. července 2003 o statutu Evropské družstevní společnosti (SCE) (  Úř. věst. L 207 ze dne 18.8.2003) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 17, svazek 1, strana 280)
32003R1831r OJ L 184, 14.07.2007, p.49 Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (  Úř. věst. L 268 ze dne 18.10.2003) (Zvláštní vydání Úředního věstníku v češtině, kapitola 3, svazek 40, s. 238)
32003R2286r OJ L 070, 09.03.2007, p.439 Oprava nařízení Komise (ES) č. 2286/2003 ze dne 18. prosince 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (  Úř. věst. L 343, 31.12.2003) (  Úř. věst. L 343, 31.12.2003)
32004R0723r OJ L 248, 22.09.2007, p.26 Oprava nařízení Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (  Úř. věst. L 124 ze dne 27.4.2004) (Zvláštní vydání v češtině, kapitola 01, svazek 02, s. 130)
32004R1321r OJ L 006, 11.01.2007, p.10 Oprava nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 ze dne 12. července 2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy (  Úř. věst. L 246 ze dne 20.7.2004)
32005R0001r OJ L 009, 16.01.2007, p.6 Oprava nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97 (  Úř. věst. L 3 ze dne 5.1.2005)
32005R0001r OJ L 013, 19.01.2007, p.10 Oprava nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97 (  Úř. věst. L 3 ze dne 5.1.2005)
32005R0603r OJ L 049, 17.02.2007, p.36 Oprava nařízení Rady (ES) č. 603/2005 ze dne 12. dubna 2005, kterým se mění seznamy úpadkových řízení, likvidačních řízení a správců podstaty v přílohách A, B a C nařízení (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení (  Úř. věst. L 100 ze dne 20.4.2005)
32005R0980r OJ L 079, 20.03.2007, p.41 Oprava nařízení Rady (ES) č. 980/2005 ze dne 27. června 2005 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (  Úř. věst. L 169 ze dne 30.6.2005)
32005R1290r OJ L 252, 27.09.2007, p.7 Oprava nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (  Úř. věst. L 209 ze dne 11.8.2005)
32005R1890r OJ L 256, 02.10.2007, p.31 Oprava nařízení Rady (ES) č. 1890/2005 ze dne 14. listopadu 2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli pocházejících z Čínské lidové republiky, Indonésie, Tchaj-wanu, Thajska a Vietnamu, o konečném výběru uloženého prozatímního cla a o zastavení řízení týkajícího se dovozu některých spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli pocházejících z Malajsie a Filipín (  Úř. věst. L 302 ze dne 19.11.2005)
32005R1898r OJ L 103, 20.04.2007, p.56 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1898/2005 ze dne 9. listopadu 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o opatření pro odbyt smetany, másla a zahuštěného másla na trhu Společenství (  Úř. věst. L 308 ze dne 25.11.2005)
32005R2073r OJ L 061, 28.02.2007, p.56 Oprava nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny (  Úř. věst. L 338 ze dne 22.12.2005)
32006R01066r OJ L 036, 08.02.2007, p.3 Oprava nařízení Rady (ES) č. 1966/2006 ze dne 21. prosince 2006 o elektronickém zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové snímání (  Úř. věst. L 409, 30.12.2006)
32006R0394r OJ L 143, 06.06.2007, p.31 Oprava nařízení Rady (ES) č. 394/2006 ze dne 27. února 2006, kterým se mění a aktualizuje nařízení Rady (ES) č. 1334/2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití (  Úř. věst. L 74 ze dne 13.3.2006)
32006R0643r OJ L 019, 26.01.2007, p.34 Oprava nařízení Komise (ES) č. 643/2006 ze dne 27. dubna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1622/2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření, a nařízení (ES) č. 884/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a pro evidenční knihy vedené v odvětví vína (  Úř. věst. L 115 ze dne 28.4.2006)
32006R0865r OJ L 211, 11.08.2007, p.30 Oprava nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy (  Úř. věst. L 166 ze dne 19.6.2006)
32006R1081r OJ L 166, 28.06.2007, p.31 Oprava nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 (  Úř. věst. L 210 ze dne 31.7.2006)
32006R1083r OJ L 145, 07.06.2007, p.38 Oprava nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (  Úř. věst. L 210 ze dne 31.7.2006)
32006R1425r OJ L 049, 17.02.2007, p.36 Oprava nařízení Rady (ES) č. 1425/2006 ze dne 25. září 2006, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Čínské lidové republiky a Thajska a kterým se ukončuje řízení týkající se dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Malajsie (  Úř. věst. L 270 ze dne 29.9.2006)
32006R1425r OJ L 233, 05.09.2007, p.7 Oprava nařízení Rady (ES) č. 1425/2006 ze dne 25. září 2006, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Čínské lidové republiky a Thajska a kterým se ukončuje řízení týkající se dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Malajsie (  Úř. věst. L 270 ze dne 29.9.2006)
32006R1463r OJ L 048, 16.02.2007, p.3 Oprava nařízení Rady (ES) č. 1463/2006 ze dne 19. června 2006, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (  Úř. věst. L 277, 9.10.2006)
32006R1472r OJ L 130, 22.05.2007, p.48 Oprava nařízení Rady (ES) č. 1472/2006 ze dne 5. října 2006 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některé obuvi se svrškem z usně pocházející z Čínské lidové republiky a Vietnamu a o konečném výběru uloženého prozatímního cla (  Úř. věst. L 275 ze dne 6.10.2006)
32006R1549r OJ L 148, 09.06.2007, p.27 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1549/2006 ze dne 17. října 2006, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (  Úř. věst. L 301 ze dne 31.10.2006)
32006R1557r OJ L 010, 17.01.2007, p.12 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1557/2006 ze dne 18. října 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1952/2005, pokud jde o evidenci smluv a sdělování údajů v odvětví chmele (  Úř. věst. L 288 ze dne 19.10.2006)
32006R1672r OJ L 065, 03.03.2007, p.12 Oprava rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1672/2006/ES ze dne 24. října 2006, kterým se zavádí program společenství pro zaměstnanost a sociální solidaritu – Progress (  Úř. věst. L 315 ze dne 15.11.2006)
32006R1828r OJ L 045, 15.02.2007, p.3 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj (  Úř. věst. L 371, 27.12.2006)
32006R1850r OJ L 128, 16.05.2007, p.53 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1850/2006 ze dne 14. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vydávání ověřovacích listin původu pro chmel a chmelové výrobky (  Úř. věst. L 355 ze dne 15.12.2006)
32006R1875r OJ L 327, 13.12.2007, p.32 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1875/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (  Úř. věst. L 360 ze dne 19.12.2006)
32006R1876r OJ L 043, 15.02.2007, p.42 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1876/2006 ze dne 18. prosince 2006 o dočasném a trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech (  Úř. věst. L 360 ze dne 19.12.2006)
32006R1891r OJ L 030, 03.02.2007, p.11 Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1891/2006 ze dne 18. prosince 2006 o víceletém financování činnosti Evropské agentury pro námořní bezpečnost v oblasti zasahování při znečištění z lodí a o změně nařízení (ES) č. 1406/2002 (Úř. věst.  L 394, 30.12.2006)
32006R1893r OJ L 166, 28.06.2007, p.30 Oprava nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (  Úř. věst. L 393 ze dne 30.12.2006)
32006R1905r OJ L 163, 23.06.2007, p.24 Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (  Úř. věst. L 378 ze dne 27.12.2006)
32006R1907r OJ L 136, 29.05.2007, p.3 Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (  Úř. věst. L 396, 30.12.2006)
32006R1908r OJ L 054, 22.02.2007, p.4 Oprava nařízení Rady (Euratom) č. 1908/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro účast podniků, výzkumných středisek a vysokých škol na akcích v rámci sedmého rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii a pro šíření výsledků výzkumu (2007–2011) (  Úř. věst. L 400, 30.12.2006)
32006R1913r OJ L 173, 03.07.2007, p.35 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1913/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k agromonetární úpravě pro euro v zemědělství a mění některá nařízení (  Úř. věst. L 365 ze dne 21.12.2006)
32006R1922r OJ L 054, 22.02.2007, p.3 Dodatek k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (  Úř. věst. L 403, 30.12.2006)
32006R1924r OJ L 012, 18.01.2007, p.3 Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin (  Úř. věst. L 404, 30.12.2006)
32006R1928r OJ L 052, 21.02.2007, p.15 Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1928/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 571/88 o organizaci statistických zjišťování Společenství o struktuře zemědělských podniků, pokud jde o finanční rámec na období 2007–2009 a maximální příspěvek Společenství pro Bulharko a Rumunsko (  Úř. věst. L 406 ze dne 30.12.2006)
32006R1931r OJ L 029, 03.02.2007, p.3 Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1931/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro malý pohraniční styk na vnějších pozemních hranicích členských států a mění Schengenská úmluva (  Úř. věst. L 405, 30.12.2006)
32006R1932r OJ L 029, 03.02.2007, p.10 Oprava nařízení Rady (ES) č. 1932/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (  Úř. věst. L 405, 30.12.2006)
32006R1933r OJ L 029, 03.02.2007, p.14 Oprava nařízení Rady (ES) č. 1933/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se Běloruské republice dočasně odnímá přístup ke všeobecným celním preferencím (  Úř. věst. L 405, 30.12.2006)
32006R1934r OJ L 029, 03.02.2007, p.16 Oprava nařízení Rady (ES) č. 1934/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro spolupráci s průmyslovými a jinými zeměmi a územími s vysokými příjmy (  Úř. věst. L 405, 30.12.2006)
32006R1935r OJ L 044, 15.02.2007, p.3 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1935/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 794/2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (  Úř. věst. L 407, 30.12.2006)
32006R1936r OJ L 044, 15.02.2007, p.60 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1936/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 701/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2286/2002, pokud jde o režim použitelný pro dovoz některých produktů z odvětví drůbežího masa a vajec pocházejících z afrických, karibských a tichomořských zemí (  Úř. věst. L 407, 30.12.2006)
32006R1937 OJ L 044, 15.02.2007, p.63 Nařízení Komise (ES) č. 1937/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2497/96, kterým se stanoví prováděcí pravidla k opatřením v odvětví drůbežího masa podle dohody o přidružení a prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael (  Úř. věst. L 407, 30.12.2006)
32006R1938r OJ L 044, 15.02.2007, p.67 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1938/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se upravuje nařízení (ES) č. 1431/94, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro drůbeží maso a některé jiné zemědělské produkty (  Úř. věst. L 407, 30.12.2006)
32006R1939r OJ L 044, 15.02.2007, p.73 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1939/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 462/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k dovoznímu režimu pro některé výrobky z vepřového masa pocházející ze států AKT (  Úř. věst. L 407, 30.12.2006)
32006R1940r OJ L 044, 15.02.2007, p.77 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1940/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1556/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 774/94, pokud jde o dovozní režim pro vepřové maso (  Úř. věst. L 407, 30.12.2006)
32006R1961r OJ L 047, 16.02.2007, p.3 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1961/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1396/98, kterým se stanoví prováděcí pravidla v odvětví drůbežího masa k nařízení Rady (ES) č. 779/98 o dovozu zemědělských produktů pocházejících z Turecka do Společenství (  Úř. věst. L 408, 30.12.2006)
32006R1962r OJ L 047, 16.02.2007, p.8 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1962/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se uplatňuje článek 37 aktu o přistoupení Bulharska k Evropské unii (  Úř. věst. L 408, 30.12.2006)
32006R1963r OJ L 047, 16.02.2007, p.11 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1963/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1483/2006, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství (  Úř. věst. L 408, 30.12.2006)
32006R1964r OJ L 047, 16.02.2007, p.15 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1964/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro otevření a správu celní kvóty pro dovoz rýže pocházející z Bangladéše podle nařízení Rady (EHS) č. 3491/90 (  Úř. věst. L 408, 30.12.2006)
32006R1965r OJ L 047, 16.02.2007, p.21 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1965/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii mění některá nařízení v odvětví hovězího a telecího masa (  Úř. věst. L 408, 30.12.2006)
32006R1967r OJ L 036, 08.02.2007, p.6 Oprava nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 ze dne 21. prosince 2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a o zrušení nařízení (ES) č. 1626/94 (  Úř. věst. L 409, 30.12.2006)
32006R1968r OJ L 036, 08.02.2007, p.31 Oprava nařízení Rady (ES) č. 1968/2006 ze dne 21. prosince 2006 o finančních příspěvcích Společenství do Mezinárodního fondu pro Irsko (2007–2010) (  Úř. věst. L 409, 30.12.2006)
32006R1974r OJ L 252, 27.09.2007, p.8 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (  Úř. věst. L 368 ze dne 23.12.2006)
32006R1984r OJ L 034, 07.02.2007, p.3 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1984/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót (  Úř. věst. L 387, 29.12.2006)
32006R1985r OJ L 034, 07.02.2007, p.11 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1985/2006 ze dne 22. prosince 2006 o pravidlech pro výpočet podpor, které členské státy poskytují organizacím producentů v odvětví rybolovu a akvakultury (kodifikované znění) (  Úř. věst. L 387, 29.12.2006)
32006R1988r OJ L 027, 02.02.2007, p.3 Oprava nařízení Rady (ES) č. 1988/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2424/2001 o vývoji Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (  Úř. věst. L 411 ze dne 30.12.2006)
32006R1989r OJ L 027, 02.02.2007, p.5 Oprava nařízení Rady (ES) č. 1989/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se mění příloha III nařízení (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (  Úř. věst. L 411 ze dne 30.12.2006)
32006R1990r OJ L 027, 02.02.2007, p.7 Oprava nařízení Rady (ES) č. 1990/2006 ze dne 21. prosince 2006 o provádění Protokolu č. 4 o Jaderné elektrárně Ignalina v Litvě připojeného k aktu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska Program Ignalina (  Úř. věst. L 411 ze dne 30.12.2006)
32006R1991r OJ L 027, 02.02.2007, p.11 Oprava nařízení Rady (ES) č. 1991/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin (  Úř. věst. L 411 ze dne 30.12.2006)
32006R1993r OJ L 050, 19.02.2007, p.3 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1993/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se stanoví přechodná opatření, pokud jde o vývoz mléka a mléčných výrobků podle nařízení (ES) č. 1282/2006 v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii (  Úř. věst. L 413, 30.12.2006)
32006R1994r OJ L 050, 19.02.2007, p.5 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1994/2006 ze dne 27. prosince 2006, kterým se pro rok 2007 otevírají celní kvóty Společenství pro ovce, kozy, skopové a kozí maso (  Úř. věst. L 413, 30.12.2006)
32006R1997r OJ L 049, 17.02.2007, p.34 Oprava nařízení Rady (ES) č. 1997/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin (  Úř. věst. L 379 ze dne 28.12.2006)
32006R2013r OJ L 071, 10.03.2007, p.18 Oprava nařízení Rady (ES) č. 2013/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 404/93, (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 247/2006, pokud jde o odvětví banánů (  Úř. věst. L 384 ze dne 29.12.2006)
32007R0004 OJ L 002, 05.01.2007, p.3 Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 4/2007 ze dne 14. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13) o konsolidované rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2006/20)
32007R0014 OJ L 006, 11.01.2007, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 14/2007 ze dne 10. ledna 2007, kterým se po sedmdesáté čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32007R0037 OJ L 011, 18.01.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 37/2007 ze dne 17. ledna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 990/2006 o zahájení stálých nabídkových řízení pro vývoz obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států
32007R0038 OJ L 011, 18.01.2007, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 38/2007 ze dne 17. ledna 2007 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej cukru ze zásob intervenčních agentur Belgie, České republiky, Španělska, Irska, Itálie, Maďarska, Polska, Slovenska a Švédska na vývoz
32007R0039 OJ L 011, 18.01.2007, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 39/2007 ze dne 17. ledna 2007, kterým se opravuje anglické, bulharské, české, dánské, estonské, finské, francouzské, italské, litevské, lotyšské, maďarské, maltské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovenské, slovinské, španělské a švédské znění nařízení (EHS) č. 821/68 o definici loupaných a perlovitých zrn obilovin, která se použije při poskytování vývozních náhrad
32007R0041 OJ L 015, 20.01.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 41/2007 ze dne 21. prosince 2006, kterým se na rok 2007 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovu
32007R0041r OJ L 054, 22.02.2007, p.157 Oprava nařízení Rady (ES) č. 41/2007 ze dne 21. prosince 2006, kterým se na rok 2007 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovu (  Úř. věst. L 15, 20.1.2007)
32007R0041r OJ L 332, 18.12.2007, p.106 Oprava nařízení Rady (ES) č. 41/2007 ze dne 21. prosince 2006, kterým se na rok 2007 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovu (  Úř. věst. L 15 ze dne 20.1.2007)
32007R0042 OJ L 013, 19.01.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 42/2007 ze dne 15. ledna 2007, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 398/2004 z dovozu křemíku pocházejícího z Čínské lidové republiky na dovoz křemíku zasílaného z Korejské republiky bez ohledu na to, zda je deklarován jako pocházející z Korejské republiky, či nikoli
32007R0053 OJ L 017, 24.01.2007, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 53/2007 ze dne 23. ledna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1483/2006, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství
32007R0054 OJ L 018, 25.01.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 54/2007 ze dne 22. ledna 2007, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
32007R0054r OJ L 142, 05.06.2007, p.23 Oprava nařízení Rady (ES) č. 54/2007 ze dne 22. ledna 2007, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí (  Úř. věst. L 18 ze dne 25.1.2007)
32007R0081 OJ L 021, 30.01.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 81/2007 ze dne 29. ledna 2007, kterým se pro dodací období 2006/07 stanoví množství povinných dodávek třtinového cukru k dovozu podle protokolu AKT a dohody s Indií
32007R0088 OJ L 021, 30.01.2007, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 88/2007 ze dne 12. prosince 2006, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro obiloviny vyvážené ve formě těstovin kódu KN 19021100 a kódu KN 190219 (kodifikované znění)
32007R0089 OJ L 022, 31.01.2007, p.1 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 89/2007 ze dne 30. ledna 2007, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 2728/94, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy
32007R0091 OJ L 022, 31.01.2007, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 91/2007 ze dne 30. ledna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1483/2006, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství
32007R0092 OJ L 022, 31.01.2007, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 92/2007, ze dne 30. ledna 2007, kterým se stanoví doplňkové množství surového třtinového cukru pocházejícího ze států AKT a z Indie pro zásobování rafinerií na hospodářský rok 2006/2007
32007R0093 OJ L 022, 31.01.2007, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 93/2007 ze dne 30. ledna 2007 o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) (1)
32007R0096 OJ L 025, 01.02.2007, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 96/2007 ze dne 31. ledna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1898/2005, pokud jde o poskytování podpory pro nákup másla neziskovými institucemi a organizacemi
32007R0100 OJ L 026, 02.02.2007, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 100/2007 ze dne 1. února 2007, kterým se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii mění nařízení (ES) č. 877/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o sdělování kurzů zjištěných na trzích u některého čerstvého ovoce a zeleniny
32007R0102 OJ L 028, 03.02.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 102/2007 ze dne 2. února 2007, kterým se přijímají specifikace modulu ad hoc o situaci na trhu práce migrujících osob a jejich nejbližších potomků pro rok 2008 podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 a kterým se mění nařízení (ES) č. 430/2005 (1)
32007R0103 OJ L 028, 03.02.2007, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 103/2007 ze dne 2. února 2007 o prodloužení přechodného období podle čl. 53 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 (1)
32007R0104 OJ L 028, 03.02.2007, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 104/2007 ze dne 2. února 2007, kterým se pro hospodářský rok 2007/08 stanoví výše podpory pro rajčata určená ke zpracování
32007R0105 OJ L 039, 10.02.2007, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 105/2007, ze dne 1. února 2007, kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS)
32007R0108 OJ L 031, 06.02.2007, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 108/2007 ze dne 5. února 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1356/2004, pokud jde o podmínky povolení doplňkové látky „Elancoban“ náležející do skupiny kokcidiostatik a jiných léčebných látek (1)
32007R0109 OJ L 031, 06.02.2007, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 109/2007 ze dne 5. února 2007 o povolení monensinátu sodného (Coxidin) jako doplňkové látky (1)
32007R0109r OJ L 037, 09.02.2007, p.10 Oprava nařízení Komise (ES) č. 109/2007 ze dne 5. února 2007 o povolení monensinátu sodného (Coxidin) jako doplňkové látky (  Úř. věst. L 31 ze dne 6.2.2007)
32007R0115 OJ L 035, 08.02.2007, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 115/2007 ze dne 7. února 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 60/2004, pokud jde o přidělení částek požadovaných za přebytečná množství cukru, jež nebyla odstraněna z trhu, do rozpočtu Společenství
32007R0116 OJ L 035, 08.02.2007, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 116/2007 ze dne 7. února 2007, jímž se mění nařízení Komise (ES) č. 382/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1786/2003 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy
32007R0119 OJ L 037, 09.02.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 119/2007 ze dne 8. února 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 493/2006, kterým se stanoví přechodná opatření v rámci reformy společné organizace trhů v odvětví cukru
32007R0127 OJ L 041, 13.02.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 127/2007 ze dne 9. února 2007, kterým se mění nařízení Rady č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
32007R0128 OJ L 041, 13.02.2007, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 128/2007 ze dne 12. února 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 580/2004 o zavedení nabídkového řízení týkajícího se vývozních náhrad pro některé mléčné výrobky a nařízení (ES) č. 581/2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se některých druhů másla
32007R0129 OJ L 056, 23.02.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 129/2007 ze dne 12. února 2007, kterým se stanoví osvobození od cla pro určité farmaceutické účinné látky nesoucí „mezinárodní nechráněný název“ (INN) udělený Světovou zdravotnickou organizací a pro určité produkty používané k výrobě hotových farmaceutických výrobků a kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87
32007R0131 OJ L 042, 14.02.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 131/2007 ze dne 13. února 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 990/2006, pokud jde o množství, na která se vztahují stálá nabídková řízení pro vývoz pšenice obecné a ječmene ze zásob intervenčních agentur některých členských států
32007R0132 OJ L 042, 14.02.2007, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 132/2007 ze dne 13. února 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1483/2006, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství
32007R0141 OJ L 043, 15.02.2007, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 141/2007 ze dne 14. února 2007 o požadavku na schvalování provozoven, které vyrábějí nebo uvádějí na trh doplňkové látky náležející do kategorie „kokcidiostatik a histomonostatik“, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 (1)
32007R0142 OJ L 043, 15.02.2007, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 142/2007 ze dne 14. února 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1610/2006, kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 327/98 a nařízení (ES) č. 1291/2000, pokud jde o některé dovozní licence vydané pro tranši na měsíc červenec 2006 v rámci celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže
32007R0146 OJ L 046, 16.02.2007, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 146/2007 ze dne 15. února 2007, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3440/84, pokud jde o podmínky pro některé vlečné sítě v případě plavidel používajících palubní čerpací systémy
32007R0147 OJ L 046, 16.02.2007, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 147/2007 ze dne 15. února 2007, kterým se upravují určité rybolovné kvóty v letech 2007 až 2012 podle čl. 23 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky
32007R0148 OJ L 046, 16.02.2007, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 148/2007 ze dne 15. února 2007, kterým se zapisují některé názvy do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Geraardsbergse mattentaart (CHZO) – Pataca de Galicia nebo Patata de Galicia (CHZO) – Poniente de Granada (CHOP) – Gata-Hurdes (CHOP) – Patatas de Prades nebo Patates de Prades (CHZO) – Mantequilla de Soria (CHOP) – Huile d'olive de Nîmes (CHOP) – Huile d'olive de Corse nebo Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica (CHOP) – Clémentine de Corse (CHZO) – Agneau de Sisteron (CHZO) – Connemara Hill Lamb nebo Uain Sléibhe Chonamara (CHZO) – Sardegna (CHOP) – Carota dell'Altopiano del Fucino (CHZO) – Stelvio nebo Stilfser (CHOP) – Limone Femminello del Gargano (CHZO) – Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (CHOP) – Chouriça de Carne de Barroso – Montalegre (CHZO) – Chouriço de Abóbora de Barroso – Montalegre (CHZO) – Sangueira de Barroso – Montalegre (CHZO) – Batata de Trás-os-Montes (CHZO) – Salpic?o de Barroso – Montalegre (CHZO) – Alheira de Barroso – Montalegre (CHZO) – Cordeiro de Barroso, Anho de Barroso nebo Borrego de leite de Barroso (CHZO) – Azeite do Alentejo Interior (CHOP) – Paio de Beja (CHZO) – Linguíça do Baixo Alentejo nebo Chouriço de carne do Baixo Alentejo (CHZO) – Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (CHOP))
32007R0149 OJ L 046, 16.02.2007, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 149/2007 ze dne 15. února 2007 o zapsání názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit – Boerenkaas (ZTS)
32007R0158 OJ L 049, 17.02.2007, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 158/2007 ze dne 16. února 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1358/2003, pokud jde o seznam letišť Společenství (1)
32007R0160 OJ L 051, 20.02.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 160/2007 ze dne 15. února 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32007R0161 OJ L 051, 20.02.2007, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 161/2007 ze dne 15. února 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32007R0162 OJ L 051, 20.02.2007, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 162/2007 ze dne 19. února 2007, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivech za účelem přizpůsobení příloh I a IV technickému pokroku (1)
32007R0163 OJ L 051, 20.02.2007, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 163/2007 ze dne 19. února 2007, kterým se stanoví pro hospodářský rok 2005/06 částky, které mají být uhrazeny výrobci cukru prodejcům cukrové řepy z důvodu rozdílu mezi maximální částkou dávky ze základní výroby a částkou této dávky
32007R0164 OJ L 051, 20.02.2007, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 164/2007 ze dne 19. února 2007, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví částky na dávky z výroby v odvětví cukru
32007R0166 OJ L 052, 21.02.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 166/2007 ze dne 16. února 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32007R0168 OJ L 053, 22.02.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 168/2007 ze dne 15. února 2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva
32007R0172 OJ L 055, 23.02.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 172/2007 ze dne 16. února 2007, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (1)
32007R0184 OJ L 063, 01.03.2007, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 184/2007 ze dne 20. února 2007 o povolení kyselého mravenčanu draselného (Formi LHS) jako doplňkové látky (1)
32007R0185 OJ L 063, 01.03.2007, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 185/2007 ze dne 20. února 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 809/2003 a č. 810/2003, pokud jde o prodloužení platnosti přechodných opatření týkajících se zařízení na kompostování a výrobu bioplynu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 (1)
32007R0186 OJ L 063, 01.03.2007, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 186/2007 ze dne 21. února 2007 o povolení nového užití přípravku Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) jako doplňkové látky (1)
32007R0188 OJ L 057, 24.02.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 188/2007 ze dne 23. února 2007 o povolení nového užití přípravku Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) jako doplňkové látky (1)
32007R0189 OJ L 057, 24.02.2007, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 189/2007 ze dne 23. února 2007, kterým se pozastavuje platnost dovozních cel na některá množství průmyslového cukru pro hospodářský rok 2006/07
32007R0189r OJ L 101, 18.04.2007, p.20 Oprava nařízení Komise (ES) č. 189/2007 ze dne 23. února 2007, kterým se pozastavuje platnost dovozních cel na některá množství průmyslového cukru pro hospodářský rok 2006/07 (  Úř. věst. L 57 ze dne 24.2.2007)
32007R0190 OJ L 057, 24.02.2007, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 190/2007 ze dne 23. února 2007, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1819/2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1342/2003, pokud jde o lhůtu na rozmyšlení pro vydání některých vývozních licencí pro obiloviny, rýži a produkty z obilovin
32007R0192 OJ L 059, 27.02.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 192/2007 ze dne 22. února 2007, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovozy některých polyethylentereftalátů pocházejících z Indie, Indonésie, Malajsie, Korejské republiky, Thajska a Tchaj-wanu po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 384/96
32007R0192r OJ L 215, 18.08.2007, p.27 Oprava nařízení Rady (ES) č. 192/2007 ze dne 22. února 2007, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovozy některých polyethylentereftalátů pocházejících z Indie, Indonésie, Malajsie, Korejské republiky, Thajska a Tchaj-wanu po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 384/96 (  Úř. věst. L 59 ze dne 27.2.2007)
32007R0193 OJ L 059, 27.02.2007, p.34 Nařízení Rady (ES) č. 193/2007 ze dne 22. února 2007 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu polyethylentereftalátu (PET) pocházejícího z Indie po přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení (ES) č. 2026/97
32007R0201 OJ L 059, 27.02.2007, p.73 Nařízení Komise (ES) č. 201/2007 ze dne 23. února 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
32007R0203 OJ L 061, 28.02.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 203/2007 ze dne 27. února 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 958/2006 a (ES) č. 38/2007 za účelem zrušení vývozních náhrad pro některá určení
32007R0204 OJ L 061, 28.02.2007, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 204/2007 ze dne 27. února 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1483/2006, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství
32007R0205 OJ L 061, 28.02.2007, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 205/2007 ze dne 27. února 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 990/2006, pokud jde o množství, na která se vztahují stálá nabídková řízení pro vývoz žita ze zásob německé intervenční agentury
32007R0206 OJ L 061, 28.02.2007, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 206/2007 ze dne 27. února 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2247/2003, kterým se v odvětví hovězího a telecího masa stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2286/2002, kterým se stanoví režim použitelný pro zemědělské produkty a zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů pocházejících z afrických, karibských a tichomořských zemí (zemí AKT)
32007R0207 OJ L 061, 28.02.2007, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 207/2007 ze dne 27. února 2007, kterým se stanoví částka podpory uvedené v nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 pro soukromé skladování másla a smetany a kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2771/1999
32007R0208 OJ L 061, 28.02.2007, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 208/2007 ze dne 27. února 2007, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii upravuje nařízení Rady (EHS) č. 3149/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
32007R0208r OJ L 165, 27.06.2007, p.35 Oprava nařízení Komise (ES) č. 208/2007 ze dne 27. února 2007, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii upravuje nařízení (EHS) č. 3149/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství (  Úř. věst. L 61 ze dne 28.2.2007)
32007R0209 OJ L 061, 28.02.2007, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 209/2007 ze dne 27. února 2007 o změně nařízení (EHS) č. 3149/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
32007R0209r OJ L 165, 27.06.2007, p.35 Oprava nařízení Komise (ES) č. 209/2007 ze dne 27. února 2007 o změně nařízení (EHS) č. 3149/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství (  Úř. věst. L 61 ze dne 28.2.2007)
32007R0210 OJ L 061, 28.02.2007, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 210/2007 ze dne 27. února 2007, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1282/2006, pokud jde o dobu platnosti vývozních licencí se stanovením náhrady předem v odvětví mléka a mléčných výrobků
32007R0211 OJ L 061, 28.02.2007, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 211/2007 ze dne 27. února 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 809/2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o finanční údaje obsažené v prospektech v případech, kdy má emitent složitou finanční minulost nebo přijal významný finanční závazek (1)
32007R0214 OJ L 062, 01.03.2007, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 214/2007 ze dne 28. února 2007, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství
32007R0215 OJ L 062, 01.03.2007, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 215/2007 ze dne 28. února 2007, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových sekundárních proměnných, které se týkají nadměrného zadlužení a finančního vyloučení (1)
32007R0216 OJ L 062, 01.03.2007, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 216/2007 ze dne 28. února 2007 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 1629/2004 na dovozy některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie formou dovozů některého umělého grafitu pocházejícího z Indie a o zavedení celní evidence těchto dovozů
32007R0217 OJ L 062, 01.03.2007, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 217/2007 ze dne 28. února 2007 o zahájení šetření možného obcházení vyrovnávacích opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 1628/2004 na dovozy některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie formou dovozů některého umělého grafitu pocházejícího z Indie a o zavedení celní evidence těchto dovozů
32007R0218 OJ L 062, 01.03.2007, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 218/2007 ze dne 28. února 2007 o otevření a správě celních kvót Společenství pro vína
32007R0219 OJ L 064, 02.03.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 219/2007 ze dne 27. února 2007 o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR)
32007R0224 OJ L 064, 02.03.2007, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 224/2007 ze dne 1. března 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1216/2003, pokud jde o ekonomické činnosti zahrnuté do indexu nákladů práce (1)
32007R0225 OJ L 064, 02.03.2007, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 225/2007 ze dne 1. března 2007, pokud jde o podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro hospodářský rok 2006/07
32007R0226 OJ L 064, 02.03.2007, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 226/2007 ze dne 1. března 2007 o povolení Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 a Levucell SC10 ME) jako doplňkové látky (1)
32007R0235 OJ L 066, 06.03.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 235/2007 ze dne 5. března 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství (1)
32007R0236 OJ L 066, 06.03.2007, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 236/2007 ze dne 2. března 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
32007R0239 OJ L 067, 07.03.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 239/2007 ze dne 6. března 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 404/93, pokud jde o požadavky na komunikaci v odvětví banánů
32007R0240 OJ L 067, 07.03.2007, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 240/2007 ze dne 6. března 2007, kterým se zapisují některé názvy do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Štramberské uši (CHZO) – Aceite Monterrubio (CHOP) – Alfajor de Medina Sidonia (CHZO))
32007R0242 OJ L 073, 13.03.2007, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 242/2007 ze dne 6. března 2007 o povolení endo-1,4-beta-xylanázy EC 3.2.1.8 (Belfeed B1100MP a Belfeed B1100ML) jako doplňkové látky (1)
32007R0243 OJ L 073, 13.03.2007, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 243/2007 ze dne 6. března 2007 o povolení 3-fytázy (Natuphos) jako doplňkové látky (1)
32007R0244 OJ L 073, 13.03.2007, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 244/2007 ze dne 7. března 2007, kterým se povoluje L-histidin monohydrochlorid monohydrát jako doplňková látka (1)
32007R0245 OJ L 073, 13.03.2007, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 245/2007 ze dne 8. března 2007, kterým se mění a upravuje příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokud jde o Bulharsko, Rumunsko a Malajsii (1)
32007R0247 OJ L 069, 09.03.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 247/2007 ze dne 8. března 2007, kterým se mění příloha III nařízení Rady (ES) č. 318/2006 pro hospodářský rok 2007/2008
32007R0248 OJ L 069, 09.03.2007, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 248/2007 ze dne 8. března 2007 o opatřeních týkajících se víceletých dohod o financování a jednoletých dohod o financování uzavřených v rámci programu Sapard a přechodu z financování v rámci programu Sapard k financování v rámci rozvoje venkova
32007R0249 OJ L 069, 09.03.2007, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 249/2007 ze dne 8. března 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1431/94 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství na drůbeží maso a některé jiné zemědělské produkty
32007R0257 OJ L 071, 10.03.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 257/2007 ze dne 9. března 2007, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 800/1999, pokud jde o doklad, kterým se prokazuje splnění celních formalit pro dovoz mléka a mléčných výrobků ve třetích zemích
32007R0260 OJ L 072, 13.03.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 260/2007 ze dne 9. března 2007 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých wolframových elektrod pocházejících z Čínské lidové republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
32007R0264 OJ L 072, 13.03.2007, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 264/2007 ze dne 9. března 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech ICES VIIIc, IX a X, ve vodách Společenství CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Francie
32007R0269 OJ L 075, 15.03.2007, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 269/2007 ze dne 14. března 2007 o vydávání licencí na dovoz některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (konkrétně mandarinek atd.) v období od 11. dubna 2007 do 8. listopadu 2007
32007R0270 OJ L 075, 15.03.2007, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 270/2007 ze dne 13. března 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1973/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin
32007R0275 OJ L 076, 16.03.2007, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 275/2007 ze dne 15. března 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1825/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa
32007R0276 OJ L 076, 16.03.2007, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 276/2007 ze dne 15. března 2007 o změně nařízení (ES) č. 581/2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se některých druhů másla, a nařízení (ES) č. 582/2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se sušeného odstředěného mléka
32007R0287 OJ L 078, 17.03.2007, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 287/2007 ze dne 16. března 2007, kterým se mění příloha II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o Ginseng, standardizované extrakty a přípravky z něho (1)
32007R0288 OJ L 078, 17.03.2007, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 288/2007 ze dne 16. března 2007, kterým se stanoví přechodná opatření, která mají být přijata z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska s ohledem na poskytování vývozních náhrad pro některé mléčné a vaječné výrobky podle nařízení (ES) č. 1043/2005
32007R0289 OJ L 078, 17.03.2007, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 289/2007 ze dne 16. března 2007, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii upravuje nařízení (ES) č. 1301/2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty
32007R0290 OJ L 078, 17.03.2007, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 290/2007 ze dne 16. března 2007, kterým se pro hospodářský rok 2007/08 stanoví procentní podíl podle článku 19 nařízení Rady (ES) č. 318/2006
32007R0294 OJ L 083, 23.03.2007, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 294/2007 ze dne 20. února 2007, kterým se na rok 2006 stanoví „seznam Prodcom“ průmyslových výrobků zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3924/91 (1)
32007R0296 OJ L 080, 21.03.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 296/2007 ze dne 20. března 2007, kterým se stanoví přechodná opatření v odvětví lnu a konopí pěstovaných na vlákno v Bulharsku a Rumunsku
32007R0300 OJ L 081, 22.03.2007, p.1 Nařízení Rady (Euratom) č. 300/2007 ze dne 19. února 2007, kterým se zřizuje nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti
32007R0301 OJ L 081, 22.03.2007, p.11 Nařízení Rady (ES) č. 301/2007 ze dne 19. března 2007, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
32007R0305 OJ L 081, 22.03.2007, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 305/2007 ze dne 21. března 2007 o dočasných odchylkách od nařízení (ES) č. 2402/96, (ES) č. 2375/2002, (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006 a (ES) č. 1918/2006, pokud jde o data podávání žádostí o dovozní licence a o jejich vydávání v roce 2007 v rámci celních kvót pro batáty, maniokový škrob, obiloviny a olivový olej
32007R0306 OJ L 081, 22.03.2007, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 306/2007 ze dne 21. března 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1539/2006, kterým se přijímá plán přidělující členským státům prostředky vyčleněné na rozpočtový rok 2007 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
32007R0309 OJ L 082, 23.03.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 309/2007 ze dne 19. března 2007, kterým se mění finanční nařízení ze dne 27. března 2003 pro 9. evropský rozvojový fond
32007R0311 OJ L 082, 23.03.2007, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 311/2007 ze dne 19. března 2007, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství
32007R0315 OJ L 084, 24.03.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 315/2007 ze dne 19. března 2007, kterým se stanoví přechodná opatření týkající se odchylky od nařízení (ES) č. 2597/97, pokud jde o konzumní mléko vyprodukované v Estonsku
32007R0317 OJ L 084, 24.03.2007, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 317/2007 ze dne 23. března 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 936/97 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso
32007R0318 OJ L 084, 24.03.2007, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 318/2007 ze dne 23. března 2007, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Společenství a jeho karanténní podmínky (1)
32007R0319 OJ L 084, 24.03.2007, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 319/2007 ze dne 22. března 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu krevetky severní v oblasti NAFO 3L plavidly plujícími pod vlajkou Polska
32007R0320 OJ L 084, 24.03.2007, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 320/2007 ze dne 22. března 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky modravé ve vodách ES a mezinárodních vodách oblastí ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Irska
32007R0321 OJ L 084, 24.03.2007, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 321/2007 ze dne 23. března 2007, kterým se mění nařízení Komise (EHS) č. 396/92 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32007R0323 OJ L 085, 27.03.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 323/2007 ze dne 26. března 2007, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS (1)
32007R0324 OJ L 085, 27.03.2007, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 324/2007 ze dne 23. března 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32007R0326 OJ L 087, 28.03.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 326/2007 ze dne 27. března 2007, kterým se pro rok 2007 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1518/2003, pokud jde o data vydání vývozních licencí v odvětví vepřového masa
32007R0327 OJ L 087, 28.03.2007, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 327/2007 ze dne 27. března 2007, kterým se pro rok 2007 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1445/95, pokud jde o data vydání vývozních licencí v odvětví hovězího a telecího masa
32007R0328 OJ L 087, 28.03.2007, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 328/2007 ze dne 27. března 2007, kterým se pro rok 2007 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 596/2004 a (ES) č. 633/2004, pokud jde o data vydání vývozních licencí v odvětví vajec a v odvětví drůbežího masa
32007R0329 OJ L 088, 29.03.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 329/2007 ze dne 27. března 2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
32007R0332 OJ L 088, 29.03.2007, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 332/2007 ze dne 27. března 2007 o technických opatřeních pro předávání údajů pro statistiku železniční dopravy (1)
32007R0333 OJ L 088, 29.03.2007, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 333/2007 ze dne 28. března 2007, kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu obsahu olova, kadmia, rtuti, anorganického cínu, 3-MCPD a benzo[a]pyrenu v potravinách (1)
32007R0334 OJ L 088, 29.03.2007, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 334/2007 ze dne 28. března 2007, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví (1)
32007R0335 OJ L 088, 29.03.2007, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 335/2007 ze dne 28. března 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1702/2003, pokud jde o prováděcí pravidla ve vztahu k certifikaci ochrany životního prostředí pro letadla a související výrobky, letadlové části a zařízení (1)
32007R0336 OJ L 088, 29.03.2007, p.43 Nařízení Komise (ES) č. 336/2007 ze dne 28. března 2007, kterým se mění příloha II nařízení Rady (ES) č. 1788/2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků, pokud jde o referenční obsah tuku pro Rumunsko
32007R0337 OJ L 090, 30.03.2007, p.1 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 337/2007 ze dne 27. března 2007, kterým se od 1. ledna 2007 upravují sazby příspěvků pro úředníky a ostatní zaměstnance Evropských společenství na služební cestě v Bulharsku a Rumunsku
32007R0341 OJ L 090, 30.03.2007, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 341/2007 ze dne 29. března 2007 o otevření a správě celních kvót a zavedení režimu dovozních licencí a osvědčení o původu pro česnek a některé jiné zemědělské produkty dovážené ze třetích zemí
32007R0342 OJ L 090, 30.03.2007, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 342/2007 ze dne 29. března 2007, kterým se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii mění nařízení (ES) č. 489/2005, pokud jde o určení intervenčních center a o převzetí neloupané rýže intervenčními agenturami
32007R0367 OJ L 091, 31.03.2007, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 367/2007 ze dne 30. března 2007, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2131/93, kterým se stanoví postupy a podmínky pro uvedení do prodeje obilovin ze zásob intervenčních agentur
32007R0371 OJ L 092, 03.04.2007, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 371/2007 ze dne 2. dubna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 950/2006, kterým se pro hospodářské roky 2006/07, 2007/08 a 2008/09 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
32007R0372 OJ L 092, 03.04.2007, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 372/2007 ze dne 2. dubna 2007, kterým se stanoví přechodné migrační limity pro plastifikátory v těsnicích kroužcích ve víkách, která jsou určena pro styk s potravinami (1)
32007R0372r OJ L 097, 12.04.2007, p.70 Oprava nařízení Komise (ES) č. 372/2007 ze dne 2. dubna 2007, kterým se stanoví přechodné migrační limity pro plastifikátory v těsnicích kroužcích ve víkách, která jsou určena pro styk s potravinami (  Úř. věst. L 92 ze dne 3.4.2007)
32007R0373 OJ L 092, 03.04.2007, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 373/2007 ze dne 2. dubna 2007, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003
32007R0375 OJ L 094, 04.04.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 375/2007 ze dne 30. března 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací (1)
32007R0376 OJ L 094, 04.04.2007, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 376/2007 ze dne 30. března 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2042/2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (1)
32007R0377 OJ L 094, 04.04.2007, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 377/2007 ze dne 29. března 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32007R0378 OJ L 095, 05.04.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 378/2007 ze dne 27. března 2007 o pravidlech pro dobrovolné odlišení přímých plateb podle nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, a o změně nařízení (ES) č. 1290/2005
32007R0381 OJ L 095, 05.04.2007, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 381/2007 ze dne 4. dubna 2007, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 796/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, a nařízení (ES) č. 1973/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté z produkce pro pěstování surovin
32007R0382 OJ L 095, 05.04.2007, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 382/2007 ze dne 4. dubna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 753/2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů
32007R0383 OJ L 096, 11.04.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 383/2007 ze dne 4. dubna 2007, kterým se zrušuje částečný prozatímní přezkum antidumpingových opatření použitelných na dovoz syntetických polyesterových střižových vláken pocházejících z Čínské lidové republiky, Saúdské Arábie, Běloruska a Korejské republiky
32007R0385 OJ L 096, 11.04.2007, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 385/2007 ze dne 10. dubna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1483/2006, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství
32007R0386 OJ L 096, 11.04.2007, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 386/2007 ze dne 10. dubna 2007, kterým se mění a upravuje nařízení (ES) č. 990/2006 o zahájení stálých nabídkových řízení pro vývoz obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států
32007R0388 OJ L 097, 12.04.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 388/2007 ze dne 11. dubna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1622/2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření
32007R0389 OJ L 097, 12.04.2007, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 389/2007 ze dne 11. dubna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1622/2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření
32007R0390 OJ L 097, 12.04.2007, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 390/2007 ze dne 11. dubna 2007, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo z dovozu peroxosíranů (persíranů) pocházejících ze Spojených států amerických, Čínské lidové republiky a Tchaj-wanu
32007R0391 OJ L 097, 12.04.2007, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 391/2007 ze dne 11. dubna 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 861/2006, pokud jde o výdaje vzniklé členským státům při provádění monitorovacích a kontrolních systémů použitelných pro společnou rybářskou politiku
32007R0394 OJ L 098, 13.04.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 394/2007 ze dne 12. dubna 2007, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
32007R0400 OJ L 098, 13.04.2007, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 400/2007 ze dne 12. dubna 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
32007R0406 OJ L 099, 14.04.2007, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 406/2007 ze dne 12. dubna 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného ve vodách ES a mezinárodních vodách oblastí ICES I a II plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
32007R0407 OJ L 100, 17.04.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 407/2007 ze dne 16. dubna 2007, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a uvolňuje prozatímní clo uložené na dovoz některých zmrazených jahod pocházejících z Čínské lidové republiky
32007R0409 OJ L 100, 17.04.2007, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 409/2007 ze dne 16. dubna 2007, kterým se nahrazují přílohy I a II nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických
32007R0411 OJ L 101, 18.04.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 411/2007 ze dne 17. dubna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
32007R0412 OJ L 101, 18.04.2007, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 412/2007 ze dne 16. dubna 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
32007R0414 OJ L 105, 23.04.2007, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 414/2007 ze dne 13. března 2007 o technických pokynech pro plánování, zavádění a provozování říčních informačních služeb (RIS) podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství
32007R0415 OJ L 105, 23.04.2007, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 415/2007 ze dne 13. března 2007 o technických specifikacích pro systémy sledování polohy a pohybu plavidel podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství
32007R0416 OJ L 105, 23.04.2007, p.88 Nařízení Komise (ES) č. 416/2007 ze dne 22. března 2007 o technických specifikacích pro zprávy vůdcům plavidel podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství
32007R0423 OJ L 103, 20.04.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 423/2007 ze dne 19. dubna 2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu
32007R0425 OJ L 103, 20.04.2007, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 425/2007 ze dne 19. dubna 2007, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1365/2006 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách
32007R0433 OJ L 104, 21.04.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 433/2007 ze dne 20. dubna 2007, kterým se stanoví podmínky pro poskytování zvláštních vývozních náhrad pro hovězí a telecí maso (kodifikované znění)
32007R0434 OJ L 104, 21.04.2007, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 434/2007 ze dne 20. dubna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1974/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii
32007R0435 OJ L 104, 21.04.2007, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 435/2007 ze dne 20. dubna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1010/2006 o některých výjimečných opatřeních na podporu trhu s vejci a drůbeží v některých členských státech
32007R0436 OJ L 104, 21.04.2007, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 436/2007 ze dne 20. dubna 2007 o prokázání splnění celních formalit při dovozu cukru do třetí země podle článku 16 nařízení (ES) č. 800/1999
32007R0437 OJ L 104, 21.04.2007, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 437/2007 ze dne 20. dubna 2007 o změně nařízení (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (1)
32007R0438 OJ L 104, 21.04.2007, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 438/2007 ze dne 20. dubna 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32007R0439 OJ L 104, 21.04.2007, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 439/2007 ze dne 20. dubna 2007, kterým se provádí rozhodnutí Rady 2006/526/ES o vztazích mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Grónskem a Dánským královstvím na straně druhé
32007R0441 OJ L 104, 21.04.2007, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 441/2007 ze dne 20. dubna 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 423/2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu
32007R0442 OJ L 106, 24.04.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 442/2007 ze dne 19. dubna 2007 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Ukrajiny po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96
32007R0444 OJ L 106, 24.04.2007, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 444/2007 ze dne 23. dubna 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 41/2007, pokud jde o omezení odlovu populace sledě obecného v oblastech ICES I a II
32007R0445 OJ L 106, 24.04.2007, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 445/2007 ze dne 23. dubna 2007, kterým se stanovují některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2991/94, kterým se stanovují normy pro roztíratelné tuky, a nařízení Rady (EHS) č. 1898/87 o ochraně označení používaných při uvádění mléka a mléčných výrobků na trh (kodifikované znění)
32007R0446 OJ L 106, 24.04.2007, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 446/2007 ze dne 23. dubna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2273/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o přehled cen některého skotu na reprezentativních trzích Společenství
32007R0447 OJ L 106, 24.04.2007, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 447/2007 ze dne 23. dubna 2007 o změně nařízení (ES) č. 1043/2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad
32007R0450 OJ L 109, 26.04.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 450/2007 ze dne 16. dubna 2007 o uzavření Dohody mezi Gabonskou republikou a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu
32007R0451 OJ L 109, 26.04.2007, p.8 Nařízení Rady (ES) č. 451/2007 ze dne 23. dubna 2007, kterým se zastavuje částečný prozatímní přezkum antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky
32007R0452 OJ L 109, 26.04.2007, p.12 Nařízení Rady (ES) č. 452/2007 ze dne 23. dubna 2007 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého z dovozů žehlicích prken pocházejících z Čínské lidové republiky a Ukrajiny
32007R0453 OJ L 109, 26.04.2007, p.22 Nařízení Rady (ES) č. 453/2007 ze dne 25. dubna 2007 o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2006 na odměny úředníků a smluvních a dočasných zaměstnanců Evropských společenství vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích a na odměny části úředníků setrvávajících na služebním místě ve dvou nových členských státech po dobu nejvýše devatenácti měsíců od přistoupení
32007R0455 OJ L 109, 26.04.2007, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 455/2007 ze dne 25. dubna 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32007R0457 OJ L 113, 30.04.2007, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 457/2007 ze dne 25. dubna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 417/2002 o urychleném zavádění požadavků dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupem (1)
32007R0458 OJ L 113, 30.04.2007, p.3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 458/2007 ze dne 25. dubna 2007 o Evropském systému jednotné statistiky sociální ochrany (ESSPROS) (1)
32007R0478 OJ L 111, 28.04.2007, p.13 Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 478/2007 ze dne 23. dubna 2007, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 2342/2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství
32007R0479 OJ L 111, 28.04.2007, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 479/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2076/2005, kterým se stanoví přechodná opatření pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 a kterým se mění nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (1)
32007R0480 OJ L 111, 28.04.2007, p.48 Nařízení Komise (ES) č. 480/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na okurky a třešně, jiné než višně
32007R0481 OJ L 111, 28.04.2007, p.50 Nařízení Komise (ES) č. 481/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 817/2006, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru a zrušuje nařízení (ES) č. 798/2004
32007R0485 OJ L 114, 01.05.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 485/2007 ze dne 30. dubna 2007, kterým se stanoví vyrovnávací podpora pro banány produkované a uváděné na trh ve Společenství v roce 2006
32007R0487 OJ L 114, 01.05.2007, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 487/2007 ze dne 30. dubna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót
32007R0488 OJ L 114, 01.05.2007, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 488/2007 ze dne 30. dubna 2007, kterým se opravuje dánské, finské a švédské znění nařízení (ES) č. 327/98 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže
32007R0491 OJ L 116, 04.05.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 491/2007 ze dne 3. května 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1947/2005, pokud jde o sdělování údajů v odvětví osiv
32007R0492 OJ L 116, 04.05.2007, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 492/2007 ze dne 3. května 2007, kterým se po sedmdesáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32007R0495 OJ L 117, 05.05.2007, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 495/2007 ze dne 4. května 2007, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3077/78 o stanovení rovnocennosti ověřovací listiny původu pro chmel dovážený ze třetích zemí s ověřovací listinou původu Společenství
32007R0496 OJ L 117, 05.05.2007, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 496/2007 ze dne 4. května 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 600/2005, pokud jde o zavedení maximálního limitu reziduí pro doplňkovou látku „Salinomax 120G“, náležející do skupiny kokcidiostatik a jiných léčebných látek (1)
32007R0497 OJ L 117, 05.05.2007, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 497/2007 ze dne 4. května 2007 o povolení endo-1,4-beta-xylanázy EC 3.2.1.8 (Safizym X) jako doplňkové látky (1)
32007R0498 OJ L 120, 10.05.2007, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 498/2007 ze dne 26. březena 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 o Evropském rybářském fondu
32007R0500 OJ L 118, 08.05.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 500/2007 ze dne 7. května 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1463/2004, pokud jde o zavedení maximálního limitu reziduí pro doplňkovou látku „Sacox 120 microGranulate“, náležející do skupiny kokcidiostatik a jiných léčebných látek (1)
32007R0501 OJ L 119, 09.05.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 501/2007 ze dne 7. května 2007, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
32007R0503 OJ L 119, 09.05.2007, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 503/2007 ze dne 8. května 2007 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pohořelický kapr (CHOP) – Žatecký chmel (CHOP) – Pomme du Limousin (CHOP) – Tome des Bauges (CHOP))
32007R0504 OJ L 119, 09.05.2007, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 504/2007 ze dne 8. května 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu dodatečných dovozních cel v odvětví mléka a mléčných výrobků (kodifikované znění)
32007R0505 OJ L 119, 09.05.2007, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 505/2007 ze dne 8. května 2007, kterým se pro dodací období 2007/08 dočasně stanoví množství povinných dodávek třtinového cukru k dovozu podle protokolu AKT a dohody s Indií
32007R0506 OJ L 119, 09.05.2007, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 506/2007 ze dne 8. května 2007, kterým se dovozcům nebo výrobcům některých prioritních látek ukládají požadavky na zkoušení a informace v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 793/93 o hodnocení a kontrole rizik existujících látek (1)
32007R0507 OJ L 119, 09.05.2007, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 507/2007 ze dne 8. května 2007, kterým se po 76. mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32007R0508 OJ L 122, 11.05.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 508/2007 ze dne 7. května 2007 o otevření celních kvót na dovoz surového třtinového cukru do Bulharska a Rumunska za účelem zásobování rafinérií pro hospodářské roky 2006/07, 2007/08 a 2008/09
32007R0509 OJ L 122, 11.05.2007, p.7 Nařízení Rady (ES) č. 509/2007 ze dne 7. května 2007, kterým se zavádí víceletý plán udržitelného využívání populace jazyka obecného v západní části Lamanšského průlivu
32007R0516 OJ L 122, 11.05.2007, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 516/2007 ze dne 10. května 2007 o trvalém povolení doplňkové látky v krmivech (1)
32007R0519 OJ L 123, 12.05.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 519/2007 ze dne 7. května 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 527/2003, kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých vín dovážených z Argentiny, u nichž mohlo být použito enologických postupů nestanovených v nařízení (ES) č. 1493/1999, k přímé lidské spotřebě
32007R0520 OJ L 123, 12.05.2007, p.3 Nařízení Rady (ES) č. 520/2007 ze dne 7. května 2007, kterým se stanoví určitá technická opatření pro zachování některých populací vysoce stěhovavých druhů a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 973/2001
32007R0527 OJ L 123, 12.05.2007, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 527/2007 ze dne 10. května 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce bělolemého ve vodách ES a v mezinárodních vodách oblastí ICES V, VI a VII plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
32007R0528 OJ L 123, 12.05.2007, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 528/2007 ze dne 10. května 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve vodách Norska oblastí ICES I a II plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
32007R0529 OJ L 123, 12.05.2007, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 529/2007 ze dne 11. května 2007 o otevření a správě dovozní celní kvóty pro zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a pro produkty kódu KN 02062991 (od 1. července 2007 do 30. června 2008)
32007R0530 OJ L 125, 15.05.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 530/2007 ze dne 8. května 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2007/2000, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté
32007R0532 OJ L 125, 15.05.2007, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 532/2007 ze dne 14. května 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1282/2006, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky, a nařízení (EHS) č. 3846/87, kterým se zavádí nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady
32007R0533 OJ L 125, 15.05.2007, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 533/2007 ze dne 14. května 2007 o otevření a správě celních kvót v odvětví drůbežího masa
32007R0536 OJ L 128, 16.05.2007, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 536/2007 ze dne 15. května 2007 o otevření a správě celní kvóty v odvětví drůbežího masa přidělené Spojeným státům americkým
32007R0537 OJ L 128, 16.05.2007, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 537/2007 ze dne 15. května 2007 o povolení fermentačního produktu Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) jako doplňkové látky (1)
32007R0538 OJ L 128, 16.05.2007, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 538/2007 ze dne 15. května 2007 o povolení nového užití přípravku Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) jako doplňkové látky (1)
32007R0539 OJ L 128, 16.05.2007, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 539/2007 ze dne 15. května 2007 o otevření a správě celních kvót v odvětví vajec a vaječného albuminu
32007R0540 OJ L 128, 16.05.2007, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 540/2007 ze dne 15. května 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1483/2006, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství
32007R0544 OJ L 129, 17.05.2007, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 544/2007 ze dne 16. května 2007, kterým se schvalují větší změny specifikace označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Baena (CHOP)
32007R0545 OJ L 129, 17.05.2007, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 545/2007 ze dne 16. května 2007 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování (od 1. července 2007 do 30. června 2008)
32007R0546 OJ L 129, 17.05.2007, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 546/2007 ze dne 16. května 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného v subdivizích Baltského moře 25–27, 28.2, 29 a 32 plavidly plujícími pod vlajkou Německa
32007R0548 OJ L 130, 22.05.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 548/2007 ze dne 21. května 2007 o přizpůsobení několika nařízení, pokud jde o vývozní náhrady v odvětví ovoce a zeleniny a o některé produkty zpracované z ovoce a zeleniny, z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii
32007R0549 OJ L 131, 23.05.2007, p.1 Nařízení Rady (Euratom) č. 549/2007 ze dne 14. května 2007 o provádění Protokolu č. 9 o blocích 1 a 2 Jaderné elektrárny Bohunice V1 na Slovensku připojeného k aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
32007R0551 OJ L 131, 23.05.2007, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 551/2007 ze dne 22. května 2007, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 952/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o řízení vnitřního trhu s cukrem a režim kvót
32007R0552 OJ L 131, 23.05.2007, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 552/2007 ze dne 22. května 2007, kterým se stanoví maximální výše příspěvku Společenství na financování pracovních programů v odvětví olivového oleje a kterým se pro rok 2007 stanoví rozpočtové stropy pro částečné nebo nepovinné provádění režimu jednotné platby a ročních finančních rámců pro režim jednotných plateb na plochu stanovené v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 a kterým se mění uvedené nařízení
32007R0553 OJ L 131, 23.05.2007, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 553/2007 ze dne 22. května 2007, kterým se po 77. mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32007R0556 OJ L 132, 24.05.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 556/2007 ze dne 23. května 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1622/2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření
32007R0557 OJ L 132, 24.05.2007, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 557/2007 ze dne 23. května 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1028/2006 o obchodních normách pro vejce
32007R0557r OJ L 265, 11.10.2007, p.27 Oprava nařízení Komise (ES) č. 557/2007 ze dne 23. května 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1028/2006 o obchodních normách pro vejce (  Úř. věst. L 132 ze dne 24.5.2007)
32007R0557r OJ L 293, 10.11.2007, p.10 Oprava nařízení Komise (ES) č. 557/2007 ze dne 23. května 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1028/2006 o obchodních normách pro vejce (  Úř. věst. L 132 ze dne 24.5.2007)
32007R0558 OJ L 132, 24.05.2007, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 558/2007 ze dne 23. května 2007 o otevření a správě dovozní celní kvóty pro mladý skot samčího pohlaví určený na výkrm
32007R0560 OJ L 132, 24.05.2007, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 560/2007 ze dne 23. května 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro obchod se třetími zeměmi s produkty v odvětví vína
32007R0566 OJ L 133, 25.05.2007, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 566/2007 ze dne 24. května 2007 o vynětí Chilské republiky ze seznamu zvýhodněných zemí v příloze I nařízení Rady (ES) č. 980/2005 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí
32007R0567 OJ L 133, 25.05.2007, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 567/2007 ze dne 24. května 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 297/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu na hovězí a telecí maso pocházející z Chile
32007R0568 OJ L 133, 25.05.2007, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 568/2007 ze dne 24. května 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 996/97 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazených hovězích okruží a bránic kódu KN 02062991
32007R0569 OJ L 133, 25.05.2007, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 569/2007 ze dne 24. května 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 210/2007, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1282/2006, pokud jde o dobu platnosti vývozních licencí se stanovením náhrady předem v odvětví mléka a mléčných výrobků
32007R0580 OJ L 138, 30.05.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 580/2007 ze dne 29. května 2007, kterým se provádějí dohody ve formě dohodnutého zápisu mezi Evropským společenstvím a Brazílií a mezi Evropským společenstvím a Thajskem na základě článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 (GATT 1994) a mění a doplňuje příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
32007R0580r OJ L 160, 21.06.2007, p.35 Oprava nařízení Rady (ES) č. 580/2007 ze dne 29. května 2007, kterým se provádějí dohody ve formě dohodnutého zápisu mezi Evropským společenstvím a Brazílií a mezi Evropským společenstvím a Thajskem na základě článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 (GATT 1994) a mění a doplňuje příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (  Úř. věst. L 138 ze dne 30.5.2007)
32007R0583 OJ L 138, 30.05.2007, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 583/2007 ze dne 29. května 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1839/95, pokud se jedná o evidenci dovozů kukuřice a čiroku a sdělení, která mají být učiněna dotčenými členskými státy
32007R0586 OJ L 139, 31.05.2007, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 586/2007 ze dne 30. května 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1445/95 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa
32007R0587 OJ L 139, 31.05.2007, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 587/2007 ze dne 30. května 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory Společenství soukromého skladování některých sýrů v období skladování 2007/08
32007R0588 OJ L 139, 31.05.2007, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 588/2007 ze dne 30. května 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2659/94 o prováděcích pravidlech pro poskytování podpory soukromého skladování sýrů grana padano, parmigiano-reggiano a provolone
32007R0589 OJ L 139, 31.05.2007, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 589/2007 ze dne 30. května 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla pro rajčata, meruňky, citrony, švestky, broskve, včetně nektarinek, hrušky a stolní hrozny
32007R0593 OJ L 140, 01.06.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 593/2007 ze dne 31. května 2007 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví (1)
32007R0605 OJ L 141, 02.06.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 605/2007 ze dne 1. června 2007, kterým se stanoví přechodná opatření pro některé dovozní a vývozní licence pro obchod se zemědělskými produkty mezi Společenstvím ve složení ke dni 31. prosince 2006 a Bulharskem a Rumunskem
32007R0606 OJ L 141, 02.06.2007, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 606/2007 ze dne 1. června 2007, kterým se mění příloha II nařízení Rady (ES) č. 980/2005 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí
32007R0607 OJ L 141, 02.06.2007, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 607/2007 ze dne 1. června 2007 o rozdělení vnitrostátních referenčních množství stanovených na období 2006/07 v příloze I nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 na „dodávky“ a „přímé prodeje“
32007R0608 OJ L 141, 02.06.2007, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 608/2007 ze dne 1. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
32007R0609 OJ L 141, 02.06.2007, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 609/2007 ze dne 1. června 2007, kterým se upravují určité rybolovné kvóty na rok 2007 v souladu s nařízením Rady (ES) č. 847/96, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót
32007R0610 OJ L 141, 02.06.2007, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 610/2007 ze dne 1. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o výklad 10 Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC) (1)
32007R0611 OJ L 141, 02.06.2007, p.49 Nařízení Komise (ES) č. 611/2007 ze dne 1. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o výklad 11 Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC) (1)
32007R0613 OJ L 141, 02.06.2007, p.56 Nařízení Komise (ES) č. 613/2007 ze dne 1. června 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
32007R0613r OJ L 148, 09.06.2007, p.25 Oprava nařízení Komise (ES) č. 613/2007 ze dne 1. června 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty (  Úř. věst. L 141 ze dne 2.6.2007)
32007R0614 OJ L 149, 09.06.2007, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 614/2007 ze dne 23. května 2007 o finančním nástroji pro životní prostředí (LIFE+)
32007R0616 OJ L 142, 05.06.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 616/2007 ze dne 4. června 2007 o otevření a správě celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa pocházejícího z Brazílie, Thajska a jiných třetích zemí
32007R0617 OJ L 152, 13.06.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 617/2007 ze dne 14. května 2007 o provádění 10. Evropského rozvojového fondu podle dohody o partnerství AKT-ES
32007R0618 OJ L 143, 06.06.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 618/2007 ze dne 5. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 423/2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu
32007R0621 OJ L 143, 06.06.2007, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 621/2007 ze dne 5. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1483/2006, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství
32007R0622 OJ L 143, 06.06.2007, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 622/2007 ze dne 5. června 2007 o stanovení podmínek pro experimentální rybolov smáčkovitých v Severním moři v roce 2007
32007R0630 OJ L 145, 07.06.2007, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 630/2007 ze dne 4. června 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 32/2000 s ohledem na změny nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
32007R0631 OJ L 146, 08.06.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 631/2007 ze dne 7. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 147/2003 o některých omezujících opatřeních vůči Somálsku
32007R0633 OJ L 146, 08.06.2007, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 633/2007 ze dne 7. června 2007, kterým se stanoví požadavky použití protokolu pro přenos zpráv o letu pro účely oznamování, koordinace a předávání letů mezi stanovišti řízení letového provozu (1)
32007R0634 OJ L 146, 08.06.2007, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 634/2007 ze dne 7. června 2007 o povolení selenomethioninu ze Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 jako doplňkové látky (1)
32007R0635 OJ L 146, 08.06.2007, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 635/2007 ze dne 7. června 2007, kterým se stanoví pro účetní rok 2006 odchylka od nařízení (EHS) č. 1915/83, pokud se jedná o lhůtu pro předávání zemědělských podnikových výkazů
32007R0636 OJ L 146, 08.06.2007, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 636/2007 ze dne 7. června 2007, kterým se stanoví odchylka od přílohy nařízení Rady č. 79/65/EHS, pokud jde o oblasti Rumunska
32007R0639 OJ L 148, 09.06.2007, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 639/2007 ze dne 8. června 2007, kterým se po 78. mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32007R0641 OJ L 150, 12.06.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 641/2007 ze dne 11. června 2007 o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Banon (CHOP)
32007R0642 OJ L 150, 12.06.2007, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 642/2007 ze dne 11. června 2007 o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Bryndza Podhalańska (CHOP)
32007R0643 OJ L 151, 13.06.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 643/2007 ze dne 11. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 41/2007, pokud jde o plán obnovy populace tuňáka obecného doporučený Mezinárodní komisí na ochranu tuňáků v Atlantiku
32007R0645 OJ L 151, 13.06.2007, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 645/2007 ze dne 12. června 2007, kterým se stanoví konečné doplňkové množství surového třtinového cukru pocházejícího ze států AKT a z Indie pro zásobování rafinérií pro hospodářský rok 2006/07
32007R0646 OJ L 151, 13.06.2007, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 646/2007 ze dne 12. června 2007, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokud jde o cíl Společenství zaměřený na snížení výskytu Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium u brojlerů, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1091/2005 (1)
32007R0647 OJ L 151, 13.06.2007, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 647/2007 ze dne 12. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2229/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro čtvrtou etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS (1)
32007R0648 OJ L 151, 13.06.2007, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 648/2007 ze dne 11. června 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu hlavouna tuponosého v oblastech ICES Vb, VI, VII (vody Společenství a vody nespadající do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
32007R0649 OJ L 151, 13.06.2007, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 649/2007 ze dne 12. června 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse černého ve vodách ES oblastí ICES IIa a IV, ve vodách ES a mezinárodních vodách oblasti ICES VI plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
32007R0651 OJ L 153, 14.06.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 651/2007 ze dne 8. června 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32007R0652 OJ L 153, 14.06.2007, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 652/2007 ze dne 8. června 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32007R0653 OJ L 153, 14.06.2007, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 653/2007 ze dne 13. června 2007 o používání společného evropského vzoru pro osvědčení o bezpečnosti a žádosti podle článku 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES a o platnosti osvědčení o bezpečnosti předkládaných podle směrnice 2001/14/ES (1)
32007R0656 OJ L 155, 15.06.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 656/2007 ze dne 14. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 586/2001, kterým se provádí nařízení Komise (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definici hlavních průmyslových seskupení (HPS)
32007R0657 OJ L 155, 15.06.2007, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 657/2007 ze dne 14. června 2007, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o zavedení evropských programů výběrových šetření
32007R0658 OJ L 155, 15.06.2007, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 658/2007 ze dne 14. června 2007 o pokutách za nesplnění některých povinností v souvislosti s registracemi udělenými podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004
32007R0659 OJ L 155, 15.06.2007, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 659/2007 ze dne 14. června 2007 o otevření a správě dovozních celních kvót pro nejatečné býky, nejatečné krávy a nejatečné jalovice některých alpských a horských plemen
32007R0671 OJ L 156, 16.06.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 671/2007 ze dne 11. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1868/94, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu
32007R0676 OJ L 157, 19.06.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 676/2007 ze dne 11. června 2007, kterým se stanoví víceletý plán pro lov populací platýse velkého a jazyka obecného v Severním moři
32007R0678 OJ L 157, 19.06.2007, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 678/2007 ze dne 18. června 2007 o zahájení nabídkového řízení na udělení vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony, stolní hrozny, jablka a broskve)
32007R0679 OJ L 157, 19.06.2007, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 679/2007 ze dne 18. června 2007, kterým se pro hospodářský rok 2007/08 stanoví výše podpory pro broskve určené ke zpracování
32007R0680 OJ L 162, 22.06.2007, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 680/2007 ze dne 20. června 2007, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí
32007R0681 OJ L 159, 20.06.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 681/2007 ze dne 13. června 2007, kterým se mění seznamy úpadkových řízení, likvidačních řízení a správců podstaty v přílohách A, B a C nařízení (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení
32007R0682 OJ L 159, 20.06.2007, p.14 Nařízení Rady (ES) č. 682/2007 ze dne 18. června 2007, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých připravených nebo konzervovaných zrn kukuřice cukrové pocházejících z Thajska
32007R0682r OJ L 252, 27.09.2007, p.7 Oprava nařízení Rady (ES) č. 682/2007 ze dne 18. června 2007, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých připravených nebo konzervovaných zrn kukuřice cukrové pocházejících z Thajska (  Úř. věst. L 159 ze dne 20.6.2007)
32007R0688 OJ L 159, 20.06.2007, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 688/2007 ze dne 19. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2771/1999, pokud jde o uskladnění intervenčního másla určeného k prodeji
32007R0690 OJ L 159, 20.06.2007, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 690/2007 ze dne 19. června 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1412/2006 o některých omezujících opatřeních vůči Libanonu
32007R0691 OJ L 160, 21.06.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 691/2007 ze dne 18. června 2007 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozů některých sedel pocházejících z Čínské lidové republiky a o konečném výběru prozatímně uloženého cla
32007R0693 OJ L 160, 21.06.2007, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 693/2007 ze dne 20. června 2007, kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Esrom (CHZO)]
32007R0699 OJ L 160, 21.06.2007, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 699/2007 ze dne 20. června 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve Skagerraku plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
32007R0700 OJ L 161, 22.06.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 700/2007 ze dne 11. června 2007 o uvádění masa dvanáctiměsíčního nebo mladšího skotu na trh
32007R0702 OJ L 161, 22.06.2007, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 702/2007 ze dne 21. června 2007, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy
32007R0703 OJ L 161, 22.06.2007, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 703/2007 ze dne 21. června 2007, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o dihydrostreptomycin a streptomycin (1)
32007R0704 OJ L 161, 22.06.2007, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 704/2007 ze dne 21. června 2007 o změně nařízení (ES) č. 2707/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých mléčných výrobků žákům ve školách
32007R0705 OJ L 161, 22.06.2007, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 705/2007 ze dne 21. června 2007, kterým se pro hospodářský rok 2007/08 stanoví výše podpory pro hrušky určené ke zpracování
32007R0706 OJ L 161, 22.06.2007, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 706/2007 ze dne 21. června 2007, kterým se stanoví podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/40/ES správní předpisy pro ES schvalování typu vozidel a harmonizovaná zkouška pro měření úniků z některých klimatizačních systémů (1)
32007R0708 OJ L 168, 28.06.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 ze dne 11. června 2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře
32007R0712 OJ L 163, 23.06.2007, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 712/2007 ze dne 22. června 2007 o zahájení stálých nabídkových řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství
32007R0713 OJ L 163, 23.06.2007, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 713/2007 ze dne 21. června 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve Skagerraku plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
32007R0715 OJ L 171, 29.06.2007, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (1)
32007R0716 OJ L 171, 29.06.2007, p.17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 716/2007 ze dne 20. června 2007 o statistice Společenství o struktuře a činnosti zahraničních afilací (1)
32007R0717 OJ L 171, 29.06.2007, p.32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 ze dne 27. června 2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství a o změně směrnice 2002/21/ES (1)
32007R0718 OJ L 170, 29.06.2007, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 718/2007 ze dne 12. června 2007, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1085/2006, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP)
32007R0719 OJ L 164, 26.06.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 719/2007 ze dne 25. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 234/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Libérii
32007R0721 OJ L 164, 26.06.2007, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 721/2007 ze dne 25. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 884/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o financování intervenčních opatření ve formě veřejného skladování Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a o zaúčtování operací veřejného skladování platebními agenturami členských států, v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii
32007R0722 OJ L 164, 26.06.2007, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 722/2007 ze dne 25. června 2007, kterým se mění přílohy II, V, VI, VIII, IX a XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (1)
32007R0723 OJ L 165, 27.06.2007, p.1 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 723/2007 ze dne 18. června 2007, kterým se upravují opravné koeficienty použitelné na odměny úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství
32007R0724 OJ L 165, 27.06.2007, p.2 Nařízení Komise (ES) č. 724/2007 ze dne 27. února 2007 o změně nařízení (EHS) č. 3149/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
32007R0725 OJ L 165, 27.06.2007, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 725/2007 ze dne 27. února 2007, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii upravuje nařízení Rady (EHS) č. 3149/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
32007R0727 OJ L 165, 27.06.2007, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 727/2007 ze dne 26. června 2007, kterým se mění přílohy I, III, VII a X nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (1)
32007R0728 OJ L 166, 28.06.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 728/2007 ze dne 25. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
32007R0729 OJ L 166, 28.06.2007, p.4 Nařízení Rady (ES) č. 729/2007 ze dne 25. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu
32007R0731 OJ L 166, 28.06.2007, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 731/2007 ze dne 27. června 2007, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót
32007R0732 OJ L 166, 28.06.2007, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 732/2007 ze dne 26. června 2007, kterým se posedmdesátédeváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32007R0733 OJ L 169, 29.06.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 733/2007 ze dne 22. února 2007 o provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady o uzavření jednání podle článku XXIV:6 GATT a o změně a doplnění přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
32007R0734 OJ L 169, 29.06.2007, p.5 Nařízení Rady (ES) č. 734/2007 ze dne 11. června 2007, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1883/78 o obecných pravidlech pro financování intervencí záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu
32007R0735 OJ L 169, 29.06.2007, p.6 Nařízení Rady (ES) č. 735/2007 ze dne 11. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1784/2003 o společné organizaci trhu s obilovinami
32007R0737 OJ L 169, 29.06.2007, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 737/2007 ze dne 27. června 2007, kterým se stanoví postup pro obnovení zařazení první skupiny účinných látek do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a kterým se vytváří seznam těchto látek (1)
32007R0738 OJ L 169, 29.06.2007, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 738/2007 ze dne 28. června 2007, kterým se pro dodací období 2006/07 upravuje množství povinných dodávek třtinového cukru k dovozu podle protokolu AKT a dohody s Indií
32007R0739 OJ L 169, 29.06.2007, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 739/2007 ze dne 28. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 493/2006, kterým se stanoví přechodná opatření v rámci reformy společné organizace trhů v odvětví cukru
32007R0740 OJ L 169, 29.06.2007, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 740/2007 ze dne 28. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1994/2006, kterým se pro rok 2007 otevírají celní kvóty Společenství pro ovce, kozy, skopové a kozí maso
32007R0752 OJ L 178, 06.07.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 752/2007 ze dne 30. května 2007 o uplatňování některých omezení na dovoz některých výrobků z oceli z Ukrajiny
32007R0753 OJ L 172, 30.06.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 753/2007 ze dne 28. června 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu
32007R0754 OJ L 172, 30.06.2007, p.26 Nařízení Rady (ES) č. 754/2007 ze dne 28. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1941/2006, (ES) č. 2015/2006 a (ES) č. 41/2007, pokud jde o rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb
32007R0754r OJ L 344, 28.12.2007, p.70 Oprava nařízení Rady (ES) č. 754/2007 ze dne 28. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1941/2006, (ES) č. 2015/2006 a (ES) č. 41/2007, pokud jde o rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb (  Úř. věst. L 172 ze dne 30.6.2007)
32007R0756 OJ L 172, 30.06.2007, p.41 Nařízení Komise (ES) č. 756/2007 ze dne 29. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 3223/94 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu
32007R0757 OJ L 172, 30.06.2007, p.43 Nařízení Komise (ES) č. 757/2007 ze dne 29. června 2007 o trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech (1)
32007R0758 OJ L 172, 30.06.2007, p.47 Nařízení Komise (ES) č. 758/2007 ze dne 29. června 2007, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3149/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
32007R0759 OJ L 172, 30.06.2007, p.48 Nařízení Komise (ES) č. 759/2007 ze dne 29. června 2007 o otevření a správě dovozní celní kvóty pro uzenky pocházející z Islandu
32007R0760 OJ L 172, 30.06.2007, p.50 Nařízení Komise (ES) č. 760/2007 ze dne 29. června 2007, kterým se poosmdesáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32007R0775r OJ L 323, 08.12.2007, p.59 Oprava rozhodnutí Komise 2007/775/ES ze dne 13. listopadu 2007, kterým se zrušuje rozhodnutí 1999/572/ES, kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu ocelových lan a kabelů z Čínské lidové republiky, Maďarska, Indie, Korejské republiky, Mexika, Polska, Jihoafrické republiky a Ukrajiny (  Úř. věst. L 312 ze dne 30.11.2007)
32007R0777 OJ L 173, 03.07.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 777/2007 ze dne 2. července 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
32007R0781 OJ L 174, 04.07.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 781/2007 ze dne 3. července 2007, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravuje nařízení (EHS) č. 2237/77 o podobě podnikového výkazu používaného pro stanovení příjmu zemědělských podniků
32007R0782 OJ L 174, 04.07.2007, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 782/2007 ze dne 3. července 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 634/2006, kterým se stanoví obchodní norma pro zelí hlávkové a kapustu
32007R0783 OJ L 175, 05.07.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 783/2007 ze dne 25. června 2007, kterým se pro Bulharsko a Rumunsko stanoví odchylky od některých ustanovení nařízení (ES) č. 2371/2002, pokud jde o referenční úrovně pro rybářská loďstva
32007R0785 OJ L 175, 05.07.2007, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 785/2007 ze dne 4. července 2007 o povolení 6-fytázy EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) jako doplňkové látky (1)
32007R0786 OJ L 175, 05.07.2007, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 786/2007 ze dne 4. července 2007 o povolení endo-1,4-?-mannosidasy EC 3.2.1.78 (Hemicell) jako doplňkové látky (1)
32007R0787 OJ L 175, 05.07.2007, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 787/2007 ze dne 4. července 2007, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství (1)
32007R0789 OJ L 175, 05.07.2007, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 789/2007 ze dne 4. července 2007, kterým se pojedenácté mění nařízení (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
32007R0790 OJ L 175, 05.07.2007, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 790/2007 ze dne 4. července 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblasti IIIa, ve vodách ES oblastí IIIb, IIIc a IIId plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
32007R0791 OJ L 176, 06.07.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 791/2007 ze dne 21. května 2007, kterým se zavádí režim vyrovnání zvýšených nákladů vynaložených při uvádění na trh některých produktů rybolovu z nejvzdálenějších regionů Azor, Madeiry, Kanárských ostrovů, Francouzské Guyany a Réunionu
32007R0798 OJ L 176, 06.07.2007, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 798/2007 ze dne 5. července 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného ve vodách oblasti ICES VII g, VII h, VII j a VII k plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
32007R0800 OJ L 179, 07.07.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 800/2007 ze dne 6. července 2007, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1859/82 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmu zemědělských podniků
32007R0801 OJ L 179, 07.07.2007, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 801/2007 ze dne 6. července 2007 o vývozu některých odpadů určených k využití, uvedených v příloze III nebo IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006, do některých zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD o kontrole pohybů odpadů přes hranice (1)
32007R0802 OJ L 179, 07.07.2007, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 802/2007 ze dne 5. července 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve vodách oblasti ICES IV a v ES vodách oblasti IIa plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
32007R0804 OJ L 180, 10.07.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 804/2007 ze dne 9. července 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v Baltském moři (subdivize 25–32, vody ES) plavidly plujícími pod vlajkou Polska
32007R0806 OJ L 181, 11.07.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 806/2007 ze dne 10. července 2007 o otevření a správě celních kvót v odvětví vepřového masa
32007R0807 OJ L 181, 11.07.2007, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 807/2007 ze dne 10. července 2007, kterým se mění příloha II nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
32007R0808 OJ L 181, 11.07.2007, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 808/2007 ze dne 10. července 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu makrely obecné v oblasti ICES VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, ve vodách ES oblasti Vb a v mezinárodních vodách oblasti IIa, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
32007R0809 OJ L 182, 12.07.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 809/2007 ze dne 28. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 894/97, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005, pokud jde o unášené tenatové sítě
32007R0811 OJ L 182, 12.07.2007, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 811/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 917/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 797/2004 o opatřeních ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh
32007R0812 OJ L 182, 12.07.2007, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 812/2007 ze dne 11. července 2007 o otevření a správě celní kvóty v odvětví vepřového masa přidělené Spojeným státům americkým
32007R0815 OJ L 183, 13.07.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 815/2007 ze dne 12. července 2007 o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Exeretiko partheno eleolado „Trizinia“) (CHOP)
32007R0816 OJ L 183, 13.07.2007, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 816/2007 ze dne 12. července 2007 o otevření ročních celních kvót na dovoz některého zboží z Turecka vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93
32007R0823 OJ L 183, 13.07.2007, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 823/2007 ze dne 12. července 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky v oblastech ICES VIII a IX (vody Společenství a vody nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí) plavidly plujícími pod vlajkou Francie
32007R0824 OJ L 184, 14.07.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 824/2007 ze dne 10. července 2007 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Společenství pro některé produkty rybolovu pro období 2007 až 2009 (1)
32007R0828 OJ L 184, 14.07.2007, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 828/2007 ze dne 13. července 2007 o trvalém a dočasném povolení některých doplňkových látek v krmivech (1)
32007R0829 OJ L 191, 21.07.2007, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 829/2007 ze dne 28. června 2007, kterým se mění přílohy I, II, VII, VIII, X a XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o uvádění některých vedlejších produktů živočišného původu na trh (1)
32007R0830 OJ L 185, 17.07.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 830/2007 ze dne 16. července 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 817/2006, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru
32007R0832 OJ L 185, 17.07.2007, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 832/2007 ze dne 16. července 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 197/2006, pokud jde o využití zmetkových potravin a prodloužení platnosti přechodných opatření týkajících se těchto potravin (1)
32007R0833 OJ L 185, 17.07.2007, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 833/2007 ze dne 16. července 2007, kterým se ukončuje přechodné období stanovené nařízením Rady (ES) č. 1172/98 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží (1)
32007R0834 OJ L 189, 20.07.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91
32007R0835 OJ L 186, 18.07.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 835/2007 ze dne 10. července 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura na Kypru
32007R0836 OJ L 186, 18.07.2007, p.3 Nařízení Rady (ES) č. 836/2007 ze dne 10. července 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura na Maltě
32007R0843 OJ L 186, 18.07.2007, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 843/2007 ze dne 17. července 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 712/2007, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství
32007R0844 OJ L 186, 18.07.2007, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 844/2007 ze dne 17. července 2007, kterým se po osmdesáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32007R0846 OJ L 187, 19.07.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 846/2007 ze dne 18. července 2007, kterým se na hospodářský rok 2007/08 stanoví váhové koeficienty pro výpočet ceny jatečně upravených těl prasat na trhu Společenství
32007R0847 OJ L 187, 19.07.2007, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 847/2007 ze dne 18. července 2007, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti (1)
32007R0850 OJ L 188, 20.07.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 850/2007 ze dne 19. července 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 378/2005 o podrobných prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o povinnosti a úkoly referenční laboratoře Společenství v souvislosti s žádostmi o povolení doplňkových látek v krmivech (1)
32007R0850r OJ L 235, 07.09.2007, p.8 Oprava nařízení Komise (ES) č. 850/2007 ze dne 19. července 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 378/2005 o podrobných prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o povinnosti a úkoly referenční laboratoře Společenství v souvislosti s žádostmi o povolení doplňkových látek v krmivech (  Úř. věst. L 188 ze dne 20.7.2007)
32007R0856 OJ L 190, 21.07.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 856/2007 ze dne 16. července 2007, kterým se prodlužuje pozastavení konečného antidumpingového cla uloženého nařízením (ES) č. 215/2002 z dovozu feromolybdenu pocházejícího z Čínské lidové republiky
32007R0859 OJ L 190, 21.07.2007, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 859/2007 ze dne 20. července 2007, kterým se po osmdesáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32007R0861 OJ L 199, 31.07.2007, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích
32007R0862 OJ L 199, 31.07.2007, p.23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 ze dne 11. července 2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 311/76 o sestavování statistik o zahraničních pracovnících (1)
32007R0863 OJ L 199, 31.07.2007, p.30 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zřizuje mechanismus pro vytvoření pohraničních jednotek rychlé reakce a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2007/2004, pokud se jedná o tento mechanismus a o pravomoci a úkoly vyslaných příslušníků
32007R0864 OJ L 199, 31.07.2007, p.40 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II)
32007R0865 OJ L 192, 24.07.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 865/2007 ze dne 10. července 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky
32007R0866 OJ L 192, 24.07.2007, p.4 Nařízení Rady (ES) č. 866/2007 ze dne 23. července 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 234/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Libérii
32007R0868 OJ L 192, 24.07.2007, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 868/2007 ze dne 23. července 2007 o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Miel de Galicia nebo Mel de Galicia (CHZO)
32007R0869 OJ L 192, 24.07.2007, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 869/2007 ze dne 23. července 2007 o uvolnění jistot v souvislosti s dovozními právy v rámci některých dovozních celních kvót v odvětví hovězího masa z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii
32007R0870 OJ L 192, 24.07.2007, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 870/2007 ze dne 20. července 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v subdivizích Baltského moře 25–32 (vody ES) plavidly plujícími pod vlajkou Německa
32007R0873 OJ L 193, 25.07.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 873/2007 ze dne 24. července 2007, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1913/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k agromonetární úpravě pro euro v zemědělství
32007R0874 OJ L 193, 25.07.2007, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 874/2007 ze dne 24. července 2007, kterým se stanoví konečná výše podpory na sušená krmiva na hospodářský rok 2006/07
32007R0875 OJ L 193, 25.07.2007, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004
32007R0876 OJ L 193, 25.07.2007, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 876/2007 ze dne 24. července 2007, kterým se v návaznosti na přistoupení Evropského společenství k Ženevskému aktu Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů mění nařízení (ES) č. 2245/2002, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství (1)
32007R0877 OJ L 193, 25.07.2007, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 877/2007 ze dne 24. července 2007, kterým se v návaznosti na přistoupení Evropského společenství k Ženevskému aktu Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů mění nařízení (ES) č. 2246/2002 týkající se poplatků placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)
32007R0880 OJ L 194, 26.07.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 880/2007 ze dne 25. července 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2133/2001 o otevření a správě některých celních kvót a celních stropů Společenství v odvětví obilovin, pokud se jedná o celní kvótu Společenství pro některé přípravky používané k výživě zvířat kódu KN 230990
32007R0883 OJ L 195, 27.07.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 883/2007 ze dne 26. července 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 824/2000, kterým se stanoví postupy pro přejímání obilovin intervenčními agenturami a metody analýzy pro určování jakosti obilovin
32007R0884 OJ L 195, 27.07.2007, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 884/2007 ze dne 26. července 2007 o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje používání barviva E 128 červeň 2G jako potravinového barviva (1)
32007R0893 OJ L 205, 07.08.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 893/2007 ze dne 23. července 2007 o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Kiribatskou republikou na straně druhé
32007R0894 OJ L 205, 07.08.2007, p.35 Nařízení Rady (ES) č. 894/2007 ze dne 23. července 2007 o uzavření Dohody mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu
32007R0896 OJ L 196, 28.07.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 896/2007 ze dne 27. července 2007, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovozy látky dihydromyrcenol pocházející z Indie
32007R0897 OJ L 196, 28.07.2007, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 897/2007 ze dne 27. července 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
32007R0898 OJ L 196, 28.07.2007, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 898/2007 ze dne 27. července 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 41/2007, pokud jde o omezení odlovu populace šprota obecného ve vodách ES oblastí ICES IIa a IV
32007R0899 OJ L 196, 28.07.2007, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 899/2007 ze dne 27. července 2007, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000, pokud jde o úpravu kódů KN pro některé látky poškozující ozon a směsi obsahující látky poškozující ozon s ohledem na změny kombinované nomenklatury stanovené nařízením Rady (EHS) č. 2658/87
32007R0900 OJ L 196, 28.07.2007, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 900/2007 ze dne 27. července 2007 o stálém nabídkovém řízení na stanovení vývozních náhrad bílého cukru do konce hospodářského roku 2007/08
32007R0901 OJ L 196, 28.07.2007, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 901/2007 ze dne 27. července 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32007R0902 OJ L 196, 28.07.2007, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 902/2007 ze dne 27. července 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32007R0903 OJ L 196, 28.07.2007, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 903/2007 ze dne 27. července 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32007R0904 OJ L 196, 28.07.2007, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 904/2007 ze dne 27. července 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32007R0906 OJ L 198, 31.07.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 906/2007 ze dne 23. července 2007, kterým se ukončuje prozatímní přezkum antidumpingových opatření uložených nařízením (ES) č. 1910/2006 na dovoz systémů televizních kamer pocházejících z Japonska a kterým se zrušují antidumpingová opatření uložená nařízením (ES) č. 1910/2006
32007R0907 OJ L 198, 31.07.2007, p.4 Nařízení Rady (ES) č. 907/2007 ze dne 23. července 2007, kterým se na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96 zrušuje antidumpingové clo z dovozu močoviny pocházející z Ruska a ukončují částečné prozatímní přezkumy dovozu močoviny pocházející z Ruska podle čl. 11 odst. 3
32007R0915 OJ L 200, 01.08.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 915/2007 ze dne 31. července 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (1)
32007R0916 OJ L 200, 01.08.2007, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 916/2007 ze dne 31. července 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2216/2004 o standardizovaném a bezpečném systému registrů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES (1)
32007R0917 OJ L 200, 01.08.2007, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 917/2007 ze dne 31. července 2007, kterým se pro hospodářský rok 2007/08 stanoví minimální ceny, které mají být vyplaceny producentům za nezpracované sušené fíky, a částka podpory produkce sušených fíků
32007R0920 OJ L 201, 02.08.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 920/2007 ze dne 1. srpna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 930/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke vhodnosti názvů odrůd druhů zemědělských rostlin a zeleniny
32007R0921 OJ L 201, 02.08.2007, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 921/2007 ze dne 1. srpna 2007, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1535/2003 pro hospodářský rok 2007/08, pokud se jedná o termín podpisu smluv pro rajčata určená ke zpracování v Bulharsku a v Rumunsku
32007R0922 OJ L 201, 02.08.2007, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 922/2007 ze dne 1. srpna 2007, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1227/2000, pokud jde o přechodné opatření týkající se finančních přídělů pro Bulharsko a Rumunsko na restrukturalizaci a přeměnu vinic
32007R0923 OJ L 201, 02.08.2007, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 923/2007 ze dne 1. srpna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, pokud jde o některé lhůty související s destilací vedlejších produktů vinifikace
32007R0925 OJ L 202, 03.08.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 925/2007 ze dne 23. července 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 397/2004 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu bavlněného ložního prádla pocházejícího z Pákistánu
32007R0927 OJ L 202, 03.08.2007, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 927/2007 ze dne 2. srpna 2007, kterým se stanoví přechodné opatření k ošetřování vedlejších produktů vinifikace stanovenému nařízením Rady (ES) č. 1493/1999 na hospodářský rok 2007/08 v Rumunsku
32007R0929 OJ L 202, 03.08.2007, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 929/2007 ze dne 2. srpna 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve Skagerraku plavidly plujícími pod vlajkou Německa
32007R0932 OJ L 204, 04.08.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 932/2007 ze dne 3. srpna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2375/2002, pokud jde o podkvótu II pro pšenici obecnou dováženou z Kanady
32007R0933 OJ L 204, 04.08.2007, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 933/2007 ze dne 3. srpna 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
32007R0935 OJ L 206, 07.08.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 935/2007 ze dne 6. srpna 2007, kterým pro hospodářský rok 2006/07 stanoví výše podpory skladování pro nezpracované sušené vinné hrozny a nezpracované sušené fíky
32007R0936 OJ L 206, 07.08.2007, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 936/2007 ze dne 6. srpna 2007, kterým se pro hospodářský rok 2007/08 stanoví odkupní cena skladovacích agentur pro nezpracované sušené vinné hrozny a nezpracované sušené fíky
32007R0937 OJ L 206, 07.08.2007, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 937/2007 ze dne 6. srpna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1539/2006, kterým se přijímá plán přidělující členským státům prostředky vyčleněné na rozpočtový rok 2007 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství, a kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 3149/92
32007R0939 OJ L 207, 08.08.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 939/2007 ze dne 7. srpna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 917/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 797/2004 o opatřeních ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh
32007R0940 OJ L 207, 08.08.2007, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 940/2007 ze dne 7. srpna 2007, kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Noix du Périgord“ (CHOP)
32007R0943 OJ L 208, 09.08.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 943/2007 ze dne 8. srpna 2007, kterým se pro hospodářský rok 2007/08 stanoví minimální cena, která má být vyplacena producentům sušených švestek, a částka podpory produkce sušených švestek
32007R0951 OJ L 210, 10.08.2007, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 951/2007 ze dne 9. srpna 2007, kterým se stanoví pravidla pro provádění programů přeshraniční spolupráce financovaných v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 o obecných ustanoveních o zřízení evropského nástroje sousedství a partnerství
32007R0952 OJ L 210, 10.08.2007, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 952/2007 ze dne 9. srpna 2007, kterým se zrušuje zápis názvu zapsaného v Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Newcastle Brown Ale (CHZO))
32007R0957 OJ L 211, 11.08.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 957/2007 ze dne 10. srpna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 712/2007, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství
32007R0958 OJ L 211, 11.08.2007, p.8 Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 958/2007 ze dne 27. července 2007 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů (ECB/2007/8)
32007R0962 OJ L 213, 15.08.2007, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 962/2007 ze dne 14. srpna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 996/97 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazených hovězích okruží a bránic kódu KN 02062991
32007R0963 OJ L 213, 15.08.2007, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 963/2007 ze dne 14. srpna 2007, kterým se provádí nařízení Rady (ES, Euratom) č. 58/97, pokud jde o odchylky udělené pro strukturální statistiku podnikání
32007R0964 OJ L 213, 15.08.2007, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 964/2007 ze dne 14. srpna 2007, kterým se stanoví pravidla pro otevření a správu celních kvót pro rýži pocházející z nejméně rozvinutých zemí pro hospodářské roky 2007/08 a 2008/09
32007R0964r OJ L 222, 28.08.2007, p.23 Oprava nařízení Komise (ES) č. 964/2007 ze dne 14. srpna 2007, kterým se stanoví pravidla pro otevření a správu celních kvót pro rýži pocházející z nejméně rozvinutých zemí pro hospodářské roky 2007/08 a 2008/09 (  Úř. věst. L 213 ze dne 15.8.2007)
32007R0968 OJ L 215, 18.08.2007, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 968/2007 ze dne 17. srpna 2007, pokud jde o příspěvek Společenství na náklady restrukturalizace a přeměny vinic podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro hospodářský rok 2007/08
32007R0969 OJ L 215, 18.08.2007, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 969/2007 ze dne 17. srpna 2007, kterým se po osmdesáté třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32007R0970 OJ L 215, 18.08.2007, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 970/2007 ze dne 17. srpna 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1184/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám, které poškozují mírový proces a porušují mezinárodní právo v konfliktu v Dárfúrské oblasti v Súdánu
32007R0970r OJ L 227, 31.08.2007, p.53 Oprava nařízení Komise (ES) č. 970/2007 ze dne 17. srpna 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1184/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám, které poškozují mírový proces a porušují mezinárodní právo v konfliktu v Dárfúrské oblasti v Súdánu (  Úř. věst. L 215 ze dne 18.8.2007)
32007R0972 OJ L 216, 21.08.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 972/2007 ze dne 20. srpna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 796/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
32007R0973 OJ L 216, 21.08.2007, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 973/2007 ze dne 20. srpna 2007 o změně některých nařízení ES o specifických statistických oblastech, kterými se provádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2
32007R0975 OJ L 217, 22.08.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 975/2007 ze dne 21. srpna 2007, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz isoglukosy nepodléhající kvótám na dobu od 1. srpna do 30. září 2007
32007R0976 OJ L 217, 22.08.2007, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 976/2007 ze dne 21. srpna 2007, kterým se pro hospodářský rok 2007/08 stanoví výše podpory pro pěstování vinných hroznů určených k produkci některých odrůd sušených vinných hroznů a výše podpory pro opětovnou výsadbu vinic napadených mšičkou révokazem
32007R0977 OJ L 217, 22.08.2007, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 977/2007 ze dne 20. srpna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na jablka
32007R0978 OJ L 217, 22.08.2007, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 978/2007 ze dne 21. srpna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2273/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o přehled cen některého skotu na reprezentativních trzích Společenství
32007R0979 OJ L 217, 22.08.2007, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 979/2007 ze dne 21. srpna 2007 o otevření a správě dovozní celní kvóty pro vepřové maso z Kanady
32007R0980 OJ L 217, 22.08.2007, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 980/2007 ze dne 21. srpna 2007, kterým se stanoví zvláštní opatření pro správu celní kvóty WTO na novozélandské máslo od září 2007 do prosince 2007 a kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001 a stanoví odchylka od uvedeného nařízení
32007R0981 OJ L 217, 22.08.2007, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 981/2007 ze dne 21. srpna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1489/2006, kterým se pro účetní období 2007 Evropského zemědělského záručního fondu stanovují úrokové sazby používané pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu zásob
32007R0982 OJ L 217, 22.08.2007, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 982/2007 ze dne 21. srpna 2007 o zapsání některých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pimentón de la Vera (CHOP) – Karlovarský suchar (CHZO) – Riso di Baraggia Biellese e Vercellese (CHOP))
32007R0987 OJ L 219, 24.08.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 987/2007 ze dne 22. srpna 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu pakambaly ve vodách ES oblastí IIa a IV plavidly plujícími pod vlajkou Německa
32007R0988 OJ L 219, 24.08.2007, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 988/2007 ze dne 22. srpna 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve vodách Norska v oblastech ICES I a II plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
32007R0989 OJ L 219, 24.08.2007, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 989/2007 ze dne 23. srpna 2007 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Bar?ges-Gavarnie (CHOP) – Hořické trubičky (CHZO))
32007R0993 OJ L 222, 28.08.2007, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 993/2007 ze dne 27. srpna 2007, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1973/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin
32007R0994 OJ L 223, 29.08.2007, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 994/2007 ze dne 28. srpna 2007 o uložení prozatímního antidumpingového cla z dovozu ferosilicia pocházejícího z Čínské lidové republiky, Egypta, Kazachstánu, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Ruska
32007R0996 OJ L 224, 29.08.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 996/2007 ze dne 28. srpna 2007, kterým se po osmdesáté čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32007R0998 OJ L 226, 30.08.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 998/2007 ze dne 28. srpna 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve vodách Norska oblastí ICES I a II plavidly plujícími pod vlajkou Francie
32007R0999 OJ L 226, 30.08.2007, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 999/2007 ze dne 28. srpna 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu tuňáka obecného v Atlantském oceánu východně od 45° západní délky a ve Středozemním moři plavidly plujícími pod vlajkou Itálie
32007R1000 OJ L 226, 30.08.2007, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1000/2007 ze dne 29. srpna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 831/2002, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství, pokud jde o přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (1)
32007R1001 OJ L 226, 30.08.2007, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1001/2007 ze dne 29. srpna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 800/1999 a nařízení (ES) č. 2090/2002, pokud jde o kontroly v rámci vývozních náhrad pro zemědělské produkty
32007R1002 OJ L 226, 30.08.2007, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1002/2007 ze dne 29. srpna 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2184/96 o dovozech rýže pocházející a dovážené z Egypta do Společenství
32007R1017 OJ L 227, 31.08.2007, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1017/2007 ze dne 30. srpna 2007 o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Arancia del Gargano (CHZO))
32007R1018 OJ L 227, 31.08.2007, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1018/2007 ze dne 30. srpna 2007 o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Lomnické suchary (CHZO))
32007R1019 OJ L 227, 31.08.2007, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 1019/2007 ze dne 30. srpna 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce bělolemého ve vodách Norska oblasti ICES IV plavidly plujícími pod vlajkou Německa
32007R1022 OJ L 230, 01.09.2007, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1022/2007 ze dne 31. srpna 2007, kterým se zahajuje řízení pro přidělování vývozních licencí pro sýry, jež budou v roce 2008 vyvezeny do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT, a kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1282/2006, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
32007R1024 OJ L 231, 04.09.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1024/2007 ze dne 3. září 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 409/2007, kterým se nahrazují přílohy I a II nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických
32007R1025 OJ L 231, 04.09.2007, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1025/2007 ze dne 3. září 2007, kterým se poosmdesátépáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32007R1028 OJ L 234, 06.09.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1028/2007 ze dne 5. září 2007 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 1472/2006 na dovozy některé obuvi se svrškem z usně pocházející z Čínské lidové republiky dovozem některé obuvi se svrškem z usně zasílané ze zvláštní administrativní oblasti ČLR Macao bez ohledu na to, zda je u ní deklarován původ ze zvláštní administrativní oblasti ČLR Macao, a o zavedení celní evidence těchto dovozů
32007R1029 OJ L 234, 06.09.2007, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1029/2007 ze dne 4. září 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka modrého v oblastech ICES VI a VII (vody Společenství a vody nespadající do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
32007R1030 OJ L 234, 06.09.2007, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1030/2007 ze dne 5. září 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky (Phycis blennoides) v oblastech ICES V, VI a VII (vody Společenství a vody nespadající do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
32007R1032 OJ L 235, 07.09.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1032/2007 ze dne 6. září 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1669/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o režimy nákupů v rámci veřejné intervence v odvětví hovězího masa
32007R1034 OJ L 236, 08.09.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1034/2007 ze dne 7. září 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve vodách oblasti ICES VI, ve vodách ES oblasti Vb, ve vodách ES a v mezinárodních vodách oblasti XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Francie
32007R1035 OJ L 236, 08.09.2007, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1035/2007 ze dne 7. září 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce bělolemého ve vodách ES a v mezinárodních vodách oblastí ICES V, VI a VII plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
32007R1037 OJ L 238, 11.09.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1037/2007 ze dne 29. srpna 2007 o pozastavení dovozu exemplářů určitých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Společenství
32007R1038 OJ L 238, 11.09.2007, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1038/2007 ze dne 7. září 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
32007R1039 OJ L 238, 11.09.2007, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 1039/2007 ze dne 10. září 2007 o pozastavení stálých nabídkových řízení stanovených v kapitolách II a III nařízení (ES) č. 1898/2005
32007R1040 OJ L 238, 11.09.2007, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1040/2007 ze dne 10. září 2007, kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Melon du Quercy (CHZO)
32007R1042 OJ L 239, 12.09.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1042/2007 ze dne 21. srpna 2007, kterým se stanoví forma a obsah účetních údajů poskytovaných Komisi pro účely schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV a pro účely sledování a odhadů
32007R1043 OJ L 239, 12.09.2007, p.50 Nařízení Komise (ES) č. 1043/2007 ze dne 11. září 2007, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství (1)
32007R1045 OJ L 239, 12.09.2007, p.63 Nařízení Komise (ES) č. 1045/2007 ze dne 10. září 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka mořského ve vodách Norska oblasti ICES IV plavidly plujícími pod vlajkou Německa
32007R1046 OJ L 239, 12.09.2007, p.65 Nařízení Komise (ES) č. 1046/2007 ze dne 11. září 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 712/2007, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství
32007R1048 OJ L 240, 13.09.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1048/2007 ze dne 11. září 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu tuňáka obecného v Atlantském oceánu východně od 45° z.d. a ve Středozemním moři plavidly plujícími pod vlajkou Francie
32007R1049 OJ L 240, 13.09.2007, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1049/2007 ze dne 11. září 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky jednoskvrnné v oblasti ICES III a, ve vodách ES oblastí III b, III c a III d plavidly plujícími pod vlajkou Německa
32007R1050 OJ L 240, 13.09.2007, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1050/2007 ze dne 12. září 2007 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Mejillón de Galicia nebo Mexillón de Galicia (CHOP) – Café de Colombia (CHZO) – Castagna Cuneo (CHZO) – Asparago Bianco di Bassano (CHOP))
32007R1059 OJ L 242, 15.09.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1059/2007 ze dne 14. září 2007 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej cukru na trhu Společenství ze zásob intervenčních agentur Belgie, České republiky, Irska, Španělska, Itálie, Maďarska, Slovenska a Švédska
32007R1060 OJ L 242, 15.09.2007, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1060/2007 ze dne 14. září 2007 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej cukru ze zásob intervenčních agentur Belgie, České republiky, Irska, Španělska, Itálie, Maďarska, Slovenska a Švédska na vývoz
32007R1064 OJ L 243, 18.09.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1064/2007 ze dne 17. září 2007, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o avilamycin (1)
32007R1065 OJ L 243, 18.09.2007, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1065/2007 ze dne 17. září 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 493/2006, pokud jde o přechodná opatření v rámci reformy společné organizace trhů v odvětví cukru
32007R1066 OJ L 243, 18.09.2007, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1066/2007 ze dne 17. září 2007, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovozy určitých oxidů manganičitých pocházejících z Jihoafrické republiky
32007R1067 OJ L 243, 18.09.2007, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1067/2007 ze dne 17. září 2007 o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Staffordshire Cheese (CHOP))
32007R1068 OJ L 243, 18.09.2007, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1068/2007 ze dne 17. září 2007, kterým se schvaluje změna menšího rozsahu specifikace chráněného označení původu zapsaného v rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Queso Nata de Cantabria (CHOP)
32007R1069 OJ L 243, 18.09.2007, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1069/2007 ze dne 17. září 2007, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo z dovozů polyvinylalkoholu (PVA) pocházejícího z Čínské lidové republiky
32007R1071 OJ L 244, 19.09.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1071/2007 ze dne 18. září 2007, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo z dovozu koksu z uhlí v kusech o průměru větším než 80 mm („koks 80+“) pocházejícího z Čínské lidové republiky
32007R1073 OJ L 245, 20.09.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1073/2007 ze dne 19. září 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu tuňáka obecného plavidly Společenství v Atlantském oceánu východně od 45° západní délky a ve Středozemním moři
32007R1084 OJ L 245, 20.09.2007, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1084/2007 ze dne 19. září 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníka v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou všech členských států kromě Španělska
32007R1087 OJ L 246, 21.09.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1087/2007 ze dne 18. září 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1487/2005, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých hotových oděvních textilií z polyesterových nekonečných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky
32007R1095 OJ L 246, 21.09.2007, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1095/2007 ze dne 20. září 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1490/2002, kterým se stanoví další prováděcí pravidla pro třetí etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS, a nařízení (ES) č. 2229/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro čtvrtou etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS (1)
32007R1096 OJ L 246, 21.09.2007, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1096/2007 ze dne 20. září 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
32007R1098 OJ L 248, 22.09.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 ze dne 18. září 2007, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné v Baltském moři a lov těchto populací, mění nařízení (EHS) č. 2847/93 a ruší nařízení (ES) č. 779/97
32007R1099 OJ L 248, 22.09.2007, p.11 Nařízení Rady (ES) č. 1099/2007 ze dne 18. září 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 601/2004, kterým se stanoví některá kontrolní opatření pro rybolovné činnosti v oblasti působnosti Úmluvy o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě
32007R1100 OJ L 248, 22.09.2007, p.17 Nařízení Rady (ES) č. 1100/2007 ze dne 18. září 2007, kterým se stanoví opatření pro obnovu populace úhoře říčního
32007R1104 OJ L 250, 26.09.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1104/2007 ze dne 25. září 2007, kterým se po osmdesáté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32007R1107 OJ L 253, 28.09.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1107/2007 ze dne 26. září 2007, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, pokud jde o půdu vyňatou z produkce na rok 2008
32007R1118 OJ L 253, 28.09.2007, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1118/2007 ze dne 27. září 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na rajčata
32007R1119 OJ L 253, 28.09.2007, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1119/2007 ze dne 27. září 2007, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 581/2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se některých druhů másla, a od nařízení (ES) č. 582/2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se sušeného odstředěného mléka
32007R1124 OJ L 255, 29.09.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1124/2007 ze dne 28. září 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 367/2006, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo z dovozu polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího z Indie
32007R1126 OJ L 255, 29.09.2007, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1126/2007 ze dne 28. září 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách, pokud jde o fusariové toxiny v kukuřici a ve výrobcích z kukuřice (1)
32007R1127 OJ L 255, 29.09.2007, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1127/2007 ze dne 28. září 2007, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3149/92, jímž se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
32007R1134 OJ L 256, 02.10.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1134/2007 ze dne 10. července 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2866/98, pokud jde o přepočítací koeficient eura pro Maltu
32007R1135 OJ L 256, 02.10.2007, p.2 Nařízení Rady (ES) č. 1135/2007 ze dne 10. července 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2866/98, pokud jde o přepočítací koeficient eura pro Kypr
32007R1137 OJ L 256, 02.10.2007, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1137/2007 ze dne 1. října 2007 o povolení Bacillus subtilis (O35) jako doplňkové látky (1)
32007R1138 OJ L 256, 02.10.2007, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1138/2007 ze dne 1. října 2007 o povolení nového užití kyseliny benzoové (VevoVitall) jako doplňkové látky (1)
32007R1139 OJ L 256, 02.10.2007, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1139/2007 ze dne 1. října 2007 o povolení L-argininu jako doplňkové látky (1)
32007R1140 OJ L 256, 02.10.2007, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1140/2007 ze dne 1. října 2007 o dočasném povolení nového užití již povolené doplňkové látky v krmivech (1)
32007R1141 OJ L 256, 02.10.2007, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1141/2007 ze dne 1. října 2007 o povolení 3-fytázy (ROVABIO PHY AP a ROVABIO PHY LC) jako doplňkové látky (1)
32007R1142 OJ L 256, 02.10.2007, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1142/2007 ze dne 1. října 2007 o povolení nového užití 3-fytázy (Natuphos) jako doplňkové látky (1)
32007R1143 OJ L 256, 02.10.2007, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1143/2007 ze dne 1. října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 256/2002, pokud jde o povolení přípravku doplňkové látky Bacillus cereus var. toyoi náležejícího do skupiny mikroorganismů (1)
32007R1144 OJ L 256, 02.10.2007, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1144/2007 ze dne 1. října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1831/96 o otevření a správě celních kvót Společenství konsolidovaných v rámci GATT pro některé ovoce a zeleninu a pro některé produkty zpracované z ovoce a zeleniny od roku 1996
32007R1146 OJ L 257, 03.10.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1146/2007 ze dne 2. října 2007, kterým se přijímá plán přidělující členským státům zdroje vyčleněné na rozpočtový rok 2008 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
32007R1147 OJ L 257, 03.10.2007, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1147/2007 ze dne 1. října 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse černého ve vodách NAFO 3 LMNO plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
32007R1148 OJ L 257, 03.10.2007, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1148/2007 ze dne 2. října 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu pilonošů v oblastech ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV (vody Společenství a vody nespadající do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
32007R1151 OJ L 258, 04.10.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1151/2007 ze dne 26. září 2007 o otevření autonomních a přechodných celních kvót Společenství na dovoz některých zemědělských produktů pocházejících ze Švýcarska
32007R1152 OJ L 258, 04.10.2007, p.3 Nařízení Rady (ES) č. 1152/2007 ze dne 26. září 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky
32007R1153 OJ L 258, 04.10.2007, p.6 Nařízení Rady (ES) č. 1153/2007 ze dne 26. září 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2597/97, kterým se stanoví doplňující pravidla společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky pro konzumní mléko
32007R1156 OJ L 258, 04.10.2007, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1156/2007 ze dne 3. října 2007, kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Münchener Bier (CHZO))
32007R1157 OJ L 258, 04.10.2007, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1157/2007 ze dne 3. října 2007, kterým se schvalují větší změny specifikace označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Sierra Mágina (CHOP))
32007R1158 OJ L 258, 04.10.2007, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1158/2007 ze dne 2. října 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníka v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
32007R1159 OJ L 258, 04.10.2007, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1159/2007 ze dne 2. října 2007, kterým se obnovuje rybolov jazyka obecného v oblasti ICES IIIa, IIIb, c, d (vody ES) prováděný plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
32007R1160 OJ L 258, 04.10.2007, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1160/2007 ze dne 3. října 2007, kterým se zakazuje rybolov ďasovitých v oblastech ICES VIII c, IX a X a ve vodách ES oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
32007R1161 OJ L 258, 04.10.2007, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1161/2007 ze dne 3. října 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse velkého v oblastech ICES III b, c, d Baltského moře (vody ES) plavidly plujícími pod vlajkou Finska
32007R1162 OJ L 258, 04.10.2007, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1162/2007 ze dne 3. října 2007, kterým se zakazuje rybolov tkaničnice tmavé v oblastech ICES V, VI, VII a XII (vody Společenství a vody nespadající pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
32007R1164 OJ L 260, 05.10.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1164/2007 ze dne 4. října 2007 o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Holsteiner Karpfen (CHZO))
32007R1165 OJ L 268, 12.10.2007, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1165/2007 ze dne 3. září 2007, kterým se na rok 2007 stanoví „seznam Prodcom“ průmyslových výrobků zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3924/91 (1)
32007R1167 OJ L 261, 06.10.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1167/2007 ze dne 4. října 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblastech ICES VIIIa, b plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
32007R1168 OJ L 261, 06.10.2007, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1168/2007 ze dne 5. října 2007, kterým se zakazuje rybolov tresky obecné v subdivizích Baltského moře 22–24 (vody ES) plavidly plujícími pod vlajkou Finska
32007R1169 OJ L 261, 06.10.2007, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1169/2007 ze dne 5. října 2007, kterým se zakazuje rybolov červenice obecné v oblastech ICES I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII a XIV (vody Společenství a vody nespadající pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí) plavidly plujícími pod vlajkou Francie
32007R1170 OJ L 261, 06.10.2007, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1170/2007 ze dne 5. října 2007, kterým se zakazuje rybolov tresky modravé ve vodách ES a v mezinárodních vodách oblastí ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
32007R1171 OJ L 261, 06.10.2007, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1171/2007 ze dne 5. října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2771/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu s máslem a smetanou
32007R1172 OJ L 261, 06.10.2007, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1172/2007 ze dne 5. října 2007, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1891/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 o zásahu celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení některých práv k duševnímu vlastnictví a opatřeních, která mají být přijata vůči zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo
32007R1175 OJ L 262, 09.10.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1175/2007 ze dne 8. října 2007, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
32007R1176 OJ L 262, 09.10.2007, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1176/2007 ze dne 8. října 2007, kterým se zakazuje rybolov stříbrnice atlantské ve vodách ES a v mezinárodních vodách oblastí ICES I a II plavidly plujícími pod vlajkou Německa
32007R1178 OJ L 264, 10.10.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1178/2007 ze dne 5. října 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32007R1179 OJ L 264, 10.10.2007, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1179/2007 ze dne 9. října 2007 o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Bayerischer Meerrettich nebo Bayerischer Kren (CHZO))
32007R1180 OJ L 264, 10.10.2007, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1180/2007 ze dne 9. října 2007, kterým se zakazuje rybolov platýse červeného a platýse šedohnědého ve vodách ES oblastí ICES II a a IV plavidly plujícími pod vlajkou Německa
32007R1181 OJ L 264, 10.10.2007, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1181/2007 ze dne 9. října 2007, kterým se zakazuje rybolov tresky obecné v oblastech ICES I a II b plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
32007R1182 OJ L 273, 17.10.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č 1182/2007 ze dne 26. září 2007, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro odvětví ovoce a zeleniny a kterým se mění směrnice 2001/112/ES a 2001/113/ES a nařízení (EHS) č. 827/68, (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96, (ES) č. 2826/2000, (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 318/2006 a ruší nařízení (ES) č. 2202/96
32007R1183 OJ L 278, 22.10.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1183/2007 ze dne 18. září 2007, kterým se mění a aktualizuje nařízení Rady (ES) č. 1334/2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití
32007R1183r OJ L 298, 16.11.2007, p.23 Oprava nařízení Rady (ES) č. 1183/2007 ze dne 18. září 2007, kterým se mění a aktualizuje nařízení Rady (ES) č. 1334/2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití (  Úř. věst. L 278 ze dne 22.10.2007)
32007R1184 OJ L 265, 11.10.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1184/2007 ze dne 9. října 2007, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené z dovozu peroxosíranů (persíranů) pocházejících ze Spojených států amerických, Čínské lidové republiky a Tchaj-wanu
32007R1186 OJ L 265, 11.10.2007, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1186/2007 ze dne 10. října 2007, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1788/2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků, pokud jde o rozdělení na přímý prodej a dodávky pro Rumunsko a Bulharsko
32007R1189 OJ L 267, 12.10.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1189/2007 ze dne 11. října 2007, kterým se stanoví koeficienty snížení hodnoty použitelné při nákupu zemědělských produktů k intervenci pro účetní období 2008
32007R1190 OJ L 267, 12.10.2007, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1190/2007 ze dne 11. října 2007, kterým se pro účetní období 2008 Evropského zemědělského záručního fondu stanovují úrokové sazby používané pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu zásob
32007R1191 OJ L 267, 12.10.2007, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1191/2007 ze dne 11. října 2007, kterým se pro hospodářský rok 2006/07 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
32007R1195 OJ L 267, 12.10.2007, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1195/2007 ze dne 11. října 2007, kterým se zakazuje rybolov okouníků ve vodách ES a mezinárodních vodách oblasti ICES V a v mezinárodních vodách oblastí ICES XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
32007R1196 OJ L 267, 12.10.2007, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1196/2007 ze dne 11. října 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu pakambaly ve vodách ES oblastí IIa a IV plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
32007R1198 OJ L 270, 13.10.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1198/2007 ze dne 12. října 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníka ve vodách ES a v mezinárodních vodách oblastí ICES V, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Lotyšska
32007R1200 OJ L 271, 16.10.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1200/2007 ze dne 15. října 2007, kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Asiago (CHOP))
32007R1201 OJ L 271, 16.10.2007, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1201/2007 ze dne 15. října 2007 o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Coliflor de Calahorra (CHZO))
32007R1205 OJ L 272, 17.10.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1205/2007 ze dne 15. října 2007, kterým se na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96 ukládá antidumpingové clo z dovozu elektronických integrovaných kompaktních fluorescenčních výbojek (CFL-i) pocházejících z Čínské lidové republiky a rozšiřuje se na dovoz téhož výrobku z Vietnamské socialistické republiky, Pákistánské islámské republiky a Filipínské republiky
32007R1207 OJ L 272, 17.10.2007, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1207/2007 ze dne 16. října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 753/2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů
32007R1208 OJ L 272, 17.10.2007, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1208/2007 ze dne 16. října 2007, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 800/1999, pokud jde o stanovení sazby náhrady pro mléko a mléčné výrobky v případě dodávek podle článků 36 a 44 uvedeného nařízení prováděných od 1. do 14. června 2007
32007R1211 OJ L 274, 18.10.2007, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1211/2007 ze dne 17. října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro obchod se třetími zeměmi s produkty v odvětví vína
32007R1212 OJ L 274, 18.10.2007, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1212/2007 ze dne 17. října 2007, kterým se mění několik nařízení, pokud jde o kódy kombinované nomenklatury pro některé produkty v oblasti pěstování květin, některé druhy ovoce a zeleniny a některé produkty zpracované z ovoce a zeleniny
32007R1213 OJ L 274, 18.10.2007, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1213/2007 ze dne 17. října 2007, kterým se v důsledku překročení zpracovatelského prahu v některých členských státech snižuje pro hospodářský rok 2007/08 výše podpory poskytované producentům některých citrusových plodů
32007R1214 OJ L 286, 31.10.2007, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1214/2007 ze dne 20. září 2007, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
32007R1216 OJ L 275, 19.10.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1216/2007 ze dne 18. října 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 509/2006 o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality
32007R1217 OJ L 275, 19.10.2007, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1217/2007 ze dne 18. října 2007, kterým se mění příloha III nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
32007R1222r OJ L 289, 07.11.2007, p.62 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1222/2007 ze dne 18. října 2007, kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95 (  Úř. věst. L 275 ze dne 19.10.2007)
32007R1226 OJ L 277, 20.10.2007, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1226/2007 ze dne 17. října 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
32007R1227 OJ L 277, 20.10.2007, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1227/2007 ze dne 19. října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 712/2007, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství
32007R1228 OJ L 277, 20.10.2007, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1228/2007 ze dne 19. října 2007 o zastavení šetření možného obcházení vyrovnávacích opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 1628/2004 na dovoz některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie
32007R1229 OJ L 277, 20.10.2007, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1229/2007 ze dne 19. října 2007 o zastavení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 1629/2004 na dovoz některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie
32007R1231 OJ L 279, 23.10.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1231/2007 ze dne 19. října 2007, o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32007R1233 OJ L 279, 23.10.2007, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1233/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 885/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o akreditaci platebních agentur a dalších subjektů a schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV
32007R1234 OJ L 299, 16.11.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“)
32007R1236 OJ L 280, 24.10.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1236/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1974/2006 pro účely uplatňování nařízení Rady (ES) č. 378/2007 o dobrovolném odlišení
32007R1237 OJ L 280, 24.10.2007, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1237/2007 ze dne 23. října 2007, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 a rozhodnutí 2006/696/ES, pokud jde o uvádění na trh vajec pocházejících z hejn nosnic infikovaných salmonelou (1)
32007R1238 OJ L 280, 24.10.2007, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1238/2007 ze dne 23. října 2007, kterým se stanoví pravidla týkající se kvalifikace členů odvolacího senátu Evropské agentury pro chemické látky
32007R1239 OJ L 280, 24.10.2007, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1239/2007 ze dne 23. října 2007, kterým se po osmdesáté sedmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32007R1241 OJ L 281, 25.10.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1241/2007 ze dne 24. října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na okurky, artyčoky, klementinky, mandarinky a pomeranče
32007R1242 OJ L 281, 25.10.2007, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1242/2007 ze dne 24. října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 793/2006, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 247/2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie
32007R1243 OJ L 281, 25.10.2007, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1243/2007 ze dne 24. října 2007, kterým se mění příloha III nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (1)
32007R1244 OJ L 281, 25.10.2007, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1244/2007 ze dne 24. října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2074/2005, pokud jde o prováděcí opatření pro některé produkty živočišného původu určené k lidské spotřebě, a kterým se stanoví zvláštní pravidla pro úřední kontroly prohlídky masa (1)
32007R1245 OJ L 281, 25.10.2007, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1245/2007 ze dne 24. října 2007, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 2075/2005, pokud jde o využití tekutého pepsinu pro zjišťování trichinel v mase (1)
32007R1246 OJ L 281, 25.10.2007, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1246/2007 ze dne 24. října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2076/2005, pokud jde o prodloužení přechodného období poskytnutého provozovatelům potravinářských podniků dovážejícím rybí tuk určený k lidské spotřebě (1)
32007R1247 OJ L 282, 26.10.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1247/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1947/2005, pokud jde o vnitrostátní podporu poskytovanou Finskem na osiva a osivo obilovin
32007R1248 OJ L 282, 26.10.2007, p.3 Nařízení Rady (ES) č. 1248/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2040/2000 o rozpočtové kázni
32007R1255 OJ L 282, 26.10.2007, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1255/2007 ze dne 25. října 2007 o změně nařízení (ES) č. 874/2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace (1)
32007R1256 OJ L 282, 26.10.2007, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 1256/2007 ze dne 25. října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 829/2007, pokud jde o přechodné období poskytnuté pro používání obchodních dokladů a veterinárních osvědčení pro vedlejší produkty živočišného původu (1)
32007R1260 OJ L 283, 27.10.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1260/2007 ze dne 9. října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 318/2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru
32007R1261 OJ L 283, 27.10.2007, p.8 Nařízení Rady (ES) č. 1261/2007 ze dne 9. října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství
32007R1263 OJ L 283, 27.10.2007, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1263/2007 ze dne 26. října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 290/2007, pokud jde o potřebu pro rafinaci stanovenou v článku 29 nařízení Rady (ES) č. 318/2006
32007R1264 OJ L 283, 27.10.2007, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1264/2007 ze dne 26. října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 968/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství
32007R1265 OJ L 283, 27.10.2007, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1265/2007 ze dne 26. října 2007, kterým se stanoví pro jednotné evropské nebe požadavky na odstup kanálů hlasového radiokomunikačního spojení vzduch-země (1)
32007R1266 OJ L 283, 27.10.2007, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 1266/2007 ze dne 26. října 2007 o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2000/75/ES, co se týče tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunů některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce ovcí (1)
32007R1267 OJ L 283, 27.10.2007, p.53 Nařízení Komise (ES) č. 1267/2007 ze dne 26. října 2007, o zvláštních podmínkách pro poskytování podpory soukromého skladování vepřového masa
32007R1268 OJ L 283, 27.10.2007, p.55 Nařízení Komise (ES) č. 1268/2007 ze dne 25. října 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě v oblasti ICES IIIa plavidly plujícími pod vlajkou Německa
32007R1269 OJ L 283, 27.10.2007, p.57 Nařízení Komise (ES) č. 1269/2007 ze dne 25. října 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve vodách Norska jižně od 62° severní šířky plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
32007R1270 OJ L 283, 27.10.2007, p.59 Nařízení Komise (ES) č. 1270/2007 ze dne 25. října 2007, kterým se zakazuje rybolov mníka mořského v oblasti ICES III a a ve vodách ES III b, III c a III d plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
32007R1273 OJ L 284, 30.10.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1273/2007 ze dne 29. října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1914/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1405/2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři
32007R1274 OJ L 284, 30.10.2007, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1274/2007 ze dne 29. října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2104/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 639/2004 o řízení rybářského loďstva zapsaného v nejvzdálenějších regionech Společenství
32007R1275 OJ L 284, 30.10.2007, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1275/2007 ze dne 29. října 2007, kterým se mění příloha IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (1)
32007R1276 OJ L 284, 30.10.2007, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1276/2007 ze dne 29. října 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, nařízení Rady (ES) č. 247/2006 a nařízení Komise (ES) č. 552/2007, pokud jde o stanovení rozpočtových stropů na rok 2007
32007R1277 OJ L 284, 30.10.2007, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1277/2007 ze dne 29. října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1438/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k politice Společenství týkající se loďstva, definované v kapitole III nařízení Rady (ES) č. 2371/2002
32007R1278 OJ L 284, 30.10.2007, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1278/2007 ze dne 29. října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 318/2007, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Společenství a jeho karanténní podmínky (1)
32007R1279 OJ L 285, 31.10.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1279/2007 ze dne 30. října 2007, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na některá železná nebo ocelová lana a kabely pocházející z Ruské federace a zrušují antidumpingová opatření na dovoz některých železných nebo ocelových lan a kabelů pocházejících z Thajska a Turecka
32007R1281 OJ L 285, 31.10.2007, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 1281/2007 ze dne 30. října 2007, kterým se pro hospodářský rok 2006/07 stanoví zvláštní zemědělský přepočítací koeficient pro minimální ceny cukrové řepy v odvětví cukru pro měny členských států, které nepřijaly jednotnou měnu
32007R1282 OJ L 285, 31.10.2007, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 1282/2007 ze dne 30. října 2007, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 3149/92, pokud jde o konec období provádění ročního plánu dodávek potravin v roce 2007
32007R1283 OJ L 285, 31.10.2007, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 1283/2007 ze dne 30. října 2007, kterým se zakazuje rybolov sledě obecného v oblastech ICES Vb a VIb, ve vodách ES a mezinárodních vodách VIaN plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
32007R1284 OJ L 285, 31.10.2007, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 1284/2007 ze dne 30. října 2007, kterým se zakazuje rybolov tresky tmavé v oblastech ICES IIIa a IV a ve vodách ES IIa, IIIb, IIIc a IIId plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
32007R1285 OJ L 285, 31.10.2007, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 1285/2007 ze dne 30. října 2007, kterým se zakazuje rybolov tresky obecné v oblastech ICES I a II plavidly plujícími pod vlajkou Německa
32007R1288 OJ L 287, 01.11.2007, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1288/2007 ze dne 31. října 2007, kterým se zakazuje rybolov tresky jednoskvrnné ve vodách ES oblastí ICES Vb a VIa plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
32007R1289 OJ L 287, 01.11.2007, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1289/2007 ze dne 31. října 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v Kattegatu plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
32007R1290 OJ L 287, 01.11.2007, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1290/2007 ze dne 31. října 2007, kterým se obnovuje rybolov tresky obecné ve Skagerraku plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
32007R1291 OJ L 287, 01.11.2007, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1291/2007 ze dne 31. října 2007, kterým se po osmdesáté osmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
32007R1292 OJ L 288, 06.11.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1292/2007 ze dne 30. října 2007, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího z Indie na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 384/96 a ukončuje se částečný prozatímní přezkum tohoto dovozu podle čl. 11 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 384/96
32007R1293 OJ L 288, 06.11.2007, p.17 Nařízení Rady (ES) č. 1293/2007 ze dne 30. října 2007, kterým se ruší antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 1050/2002 na dovoz záznamových kompaktních disků pocházejících z Tchaj-wanu a kterým se umožňuje jeho vrácení nebo prominutí a kterým se ruší vyrovnávací clo uložené nařízením (ES) č. 960/2003 na dovoz zapisovatelných kompaktních disků pocházejících z Indie, umožňuje jeho vrácení nebo prominutí a zastavuje řízení týkající se zmíněného dovozu
32007R1295 OJ L 288, 06.11.2007, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1295/2007 ze dne 5. listopadu 2007, kterým se zavádí celní evidence dovozu některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (zejména mandarinek atd.) pocházejících z Čínské lidové republiky
32007R1296 OJ L 288, 06.11.2007, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1296/2007 ze dne 5. listopadu 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve Skagerraku plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
32007R1298 OJ L 289, 07.11.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1298/2007 ze dne 6. listopadu 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 900/2007 za účelem rozlišení třetích zemí a území členských států Evropské unie, která nejsou součástí celního území Společenství
32007R1299 OJ L 289, 07.11.2007, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1299/2007 ze dne 6. listopadu 2007 o uznání seskupení producentů v odvětví chmele (kodifikované znění)
32007R1300 OJ L 289, 07.11.2007, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1300/2007 ze dne 6. listopadu 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1622/2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření
32007R1301 OJ L 289, 07.11.2007, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1301/2007 ze dne 6. listopadu 2007, kterým se zakazuje rybolov tresky obecné v oblastech ICES I a II b plavidly plujícími pod vlajkou Polska
32007R1303 OJ L 290, 08.11.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1303/2007 ze dne 5. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1966/2006 o elektronickém zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové snímání
32007R1303r OJ L 294, 13.11.2007, p.36 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1303/2007 ze dne 5. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1966/2006 o elektronickém zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové snímání (  Úř. věst. L 290 z dne 8.11.2007)
32007R1304 OJ L 290, 08.11.2007, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1304/2007 ze dne 7. listopadu 2007, kterým se mění směrnice Rady 95/64/ES, nařízení Rady (ES) č. 1172/98 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 a (ES) č. 1365/2006, pokud jde o stanovení NST 2007 jakožto jediné klasifikace pro přepravované zboží/věci v některých druzích dopravy
32007R1305 OJ L 290, 08.11.2007, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1305/2007 ze dne 7. listopadu 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o vedení účtů platebních agentur, výkazy výdajů a příjmů a podmínky následné úhrady výdajů v rámci EZZF a EZFRV
32007R1313 OJ L 291, 09.11.2007, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1313/2007 ze dne 8. listopadu 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2076/2002 o prodloužení lhůty uvedené v čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS pro metalaxyl a nařízení (ES) č. 2024/2006, pokud jde o zrušení odchylky týkající se metalaxylu (1)
32007R1314 OJ L 291, 09.11.2007, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1314/2007 ze dne 8. listopadu 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 499/96, pokud jde o celní kvóty Společenství pro některé ryby a produkty rybolovu pocházející z Islandu
32007R1315 OJ L 291, 09.11.2007, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1315/2007 ze dne 8. listopadu 2007, o dohledu nad bezpečností řízení letového provozu a změně nařízení (ES) č. 2096/2005 (1)
32007R1316 OJ L 291, 09.11.2007, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1316/2007 ze dne 8. listopadu 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech ICES VII b až k, VIII, IX a X; ve vodách ES oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
32007R1319 OJ L 293, 10.11.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1319/2007 ze dne 9. listopadu 2007, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2092/91, pokud jde o používání krmiv z pozemků v prvním roce jejich přechodu na ekologické zemědělství
32007R1321 OJ L 294, 13.11.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 ze dne 12. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zařazování informací o událostech v civilním letectví, jejichž výměna proběhla v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES, do centrální evidence (1)
32007R1322 OJ L 294, 13.11.2007, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1322/2007 ze dne 12. listopadu 2007, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 458/2007 o Evropském systému jednotné statistiky sociální ochrany (ESSPROS), pokud jde o vhodné formáty pro předávání údajů, výsledky, které mají být předány, a kritéria pro měření kvality pro základní systém ESSPROS a modul „příjemci důchodů“
32007R1323 OJ L 294, 13.11.2007, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1323/2007 ze dne 12. listopadu 2007, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o firocoxib (1)
32007R1324 OJ L 294, 13.11.2007, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1324/2007 ze dne 12. listopadu 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót
32007R1325 OJ L 294, 13.11.2007, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1325/2007 ze dne 12. listopadu 2007, kterým se zakazuje rybolov sledě obecného v oblastech ICES Vb a VIb a vodách ES oblasti ICES VIaN plavidly plujícími pod vlajkou Francie
32007R1326 OJ L 294, 13.11.2007, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1326/2007 ze dne 12. listopadu 2007, kterým se zakazuje rybolov tresky obecné v oblastech ICES I a II b plavidly plujícími pod vlajkou Francie
32007R1328 OJ L 295, 14.11.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1328/2007 ze dne 13. listopadu 2007, kterým se zakazuje rybolov ružichy šedé v oblastech ICES VI, VII, VIII (vody Společenství a vody nespadající pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
32007R1329 OJ L 295, 14.11.2007, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1329/2007 ze dne 13. listopadu 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce bělolemého ve vodách ES a v mezinárodních vodách oblastí ICES V, VI a VII plavidly plujícími pod vlajkou Francie
32007R1330 OJ L 295, 14.11.2007, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1330/2007 ze dne 24. září 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro šíření informací o událostech v civilním letectví zúčastněným osobám podle čl. 7 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES (1)
32007R1331 OJ L 296, 15.11.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1331/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu dikyandiamidu pocházejícího z Čínské lidové republiky
32007R1333 OJ L 296, 15.11.2007, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1333/2007 ze dne 13. listopadu 2007, kterým se zakazuje rybolov tresky obecné v oblastech ICES IV a ve vodách ES oblasti IIa plavidly plujícími pod vlajkou Německa
32007R1334 OJ L 296, 15.11.2007, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1334/2007 ze dne 14. listopadu 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1749/96, kterým se stanoví počáteční prováděcí opatření k nařízení Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen (1)
32007R1336 OJ L 298, 16.11.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1336/2007 ze dne 15. listopadu 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 557/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1028/2006 o obchodních normách pro vejce
32007R1337 OJ L 298, 16.11.2007, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1337/2007 ze dne 15. listopadu 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 992/95, pokud jde o celní kvóty Společenství pro některé produkty rybolovu pocházející z Norska
32007R1338 OJ L 298, 16.11.2007, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1338/2007 ze dne 15. listopadu 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001, pokud jde o celní kvóty Společenství pro pomeranče pocházející z Egypta a pro zpracované zemědělské produkty pocházející z Izraele
32007R1342 OJ L 300, 17.11.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1342/2007 ze dne 22. října 2007 o správě určitých omezení dovozu některých výrobků z oceli z Ruské federace
32007R1343 OJ L 300, 17.11.2007, p.24 Nařízení Rady (ES) č. 1343/2007 ze dne 13. listopadu 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1543/2000, kterým se stanoví rámec Společenství pro shromažďování a správu údajů nezbytných k řízení společné rybářské politiky
32007R1345 OJ L 300, 17.11.2007, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1345/2007 ze dne 15. listopadu 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32007R1346 OJ L 300, 17.11.2007, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 1346/2007 ze dne 16. listopadu 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse černého ve vodách NAFO 3LMNO plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
32007R1347 OJ L 300, 17.11.2007, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 1347/2007 ze dne 16. listopadu 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 8 (1)
32007R1347r OJ L 301, 20.11.2007, p.28 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1347/2007 ze dne 16. listopadu 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 8 (  Úř. věst. L 300 ze dne 17.11.2007)
32007R1348 OJ L 300, 17.11.2007, p.44 Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 1348/2007 ze dne 9. listopadu 2007 o přechodných ustanoveních pro uplatňování minimálních rezerv Evropskou centrální bankou po zavedení eura na Kypru a na Maltě (ECB/2007/11)
32007R1352 OJ L 303, 21.11.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1352/2007 ze dne 16. listopadu 2007, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
32007R1353 OJ L 303, 21.11.2007, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1353/2007 ze dne 20. listopadu 2007, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o monensin, lasalocid a tylvalosin (1)
32007R1354 OJ L 304, 22.11.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1354/2007 ze dne 15. listopadu 2007, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 týkající se registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (1)
32007R1355 OJ L 304, 22.11.2007, p.3 Nařízení Rady (ES) č. 1355/2007 ze dne 19. listopadu 2007, kterým se přijímají autonomní a přechodná opatření k otevření celních kvót Společenství na dovoz uzenek a salámů a některých masných výrobků pocházejících ze Švýcarska
32007R1356 OJ L 304, 22.11.2007, p.5 Nařízení Rady (ES) č. 1356/2007 ze dne 19. listopadu 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1425/2006, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Čínské lidové republiky a Thajska a kterým se ukončuje řízení týkající se dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Malajsie
32007R1358 OJ L 304, 22.11.2007, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1358/2007 ze dne 21. listopadu 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 8 (1)
32007R1359 OJ L 304, 22.11.2007, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1359/2007 ze dne 21. listopadu 2007, kterým se stanoví podmínky pro poskytování zvláštních vývozních náhrad pro některé druhy vykostěného hovězího masa (kodifikované znění)
32007R1362 OJ L 305, 23.11.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1362/2007 ze dne 22. listopadu 2007 o zápisu názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Salame Cremona (CHZO))
32007R1370 OJ L 315, 03.12.2007, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70
32007R1371 OJ L 315, 03.12.2007, p.14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě
32007R1372 OJ L 315, 03.12.2007, p.42 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1372/2007 ze dne 23. října 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství (1)
32007R1375 OJ L 307, 24.11.2007, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1375/2007 ze dne 23. listopadu 2007 o dovozech zbytků z výroby kukuřičného škrobu ze Spojených států amerických (kodifikované znění)
32007R1376 OJ L 307, 24.11.2007, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1376/2007 ze dne 23. listopadu 2007, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (1)
32007R1377 OJ L 309, 27.11.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1377/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 889/2005 o některých omezujících opatřeních vůči Konžské demokratické republice
32007R1379 OJ L 309, 27.11.2007, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1379/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se mění přílohy IA, IB, VII a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů, aby se zohlednil technický pokrok a změny dohodnuté v rámci Basilejské úmluvy (1)
32007R1380 OJ L 309, 27.11.2007, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1380/2007 ze dne 26. listopadu 2007 o povolení endo-1,4-beta-xylanázy (Natugrain Wheat TS) jako doplňkové látky (1)
32007R1380r OJ L 310, 28.11.2007, p.22 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1380/2007 ze dne 26. listopadu 2007 o povolení endo-1,4-beta-xylanázy (Natugrain Wheat TS) jako doplňkové látky (  Úř. věst. L 309 ze dne 27.11.2007)
32007R1381 OJ L 309, 27.11.2007, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1381/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2133/2001 o otevření a správě některých celních kvót a celních stropů Společenství v odvětví obilovin, pokud jde o zvýšení koncesí celních kvót udělených Společenstvím na faerské rybí krmivo kódů KN ex23099010, ex23099031 a ex23099041
32007R1382 OJ L 309, 27.11.2007, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 1382/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla nařízení Rady (ES) č. 774/94, pokud jde o dovozní režim pro vepřové maso
32007R1383 OJ L 309, 27.11.2007, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 1383/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 779/98, pokud se jedná o otevření a správu některých celních kvót týkajících se dovozů produktů v odvětví drůbežího masa pocházejících z Turecka do Společenství
32007R1384 OJ L 309, 27.11.2007, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 1384/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2398/96, pokud se jedná o otevření a správu některých celních kvót týkajících se dovozů produktů z odvětví drůbežího masa pocházejícího z Izraele do Společenství
32007R1385 OJ L 309, 27.11.2007, p.47 Nařízení Komise (ES) č. 1385/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla nařízení Rady (ES) č. 774/94, pokud jde o otevření a správu některých celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa
32007R1386 OJ L 318, 05.12.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1386/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku
32007R1388 OJ L 310, 28.11.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1388/2007 ze dne 27. listopadu 2007, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 382/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1786/2003 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy
32007R1389 OJ L 310, 28.11.2007, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1389/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se po osmdesáté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
32007R1390 OJ L 310, 28.11.2007, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1390/2007 ze dne 27. listopadu 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu humra severského v oblastech ICES III a a ve vodách ES III b, III c a III d plavidly plujícími pod vlajkou Německa
32007R1392 OJ L 324, 10.12.2007, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1392/2007 ze dne 13. listopadu 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2223/96, pokud jde o předávání údajů z národních účtů (1)
32007R1393 OJ L 324, 10.12.2007, p.79 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech („doručování písemností“) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1348/2000
32007R1394 OJ L 324, 10.12.2007, p.121 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1394/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o léčivých přípravcích pro moderní terapii a o změně směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) č. 726/2004 (1)
32007R1396 OJ L 311, 29.11.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1396/2007 ze dne 28. listopadu 2007, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1975/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova
32007R1397 OJ L 311, 29.11.2007, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1397/2007 ze dne 28. listopadu 2007, kterým se pro hospodářský rok 2007/08 rozděluje formou národních zaručení množství 5000 tun krátkých lněných vláken a konopných vláken mezi Dánsko, Řecko, Irsko, Itálii a Lucembursko
32007R1398 OJ L 311, 29.11.2007, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1398/2007 ze dne 28. listopadu 2007, kterým se mění přílohy II, III B a VI nařízení Rady (ES) č. 517/94 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Společenství
32007R1399 OJ L 311, 29.11.2007, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1399/2007 ze dne 28. listopadu 2007 o otevření a správě autonomní a přechodné dovozní celní kvóty pro uzenky a salámy a některé masné výrobky pocházející ze Švýcarska
32007R1400 OJ L 311, 29.11.2007, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1400/2007 ze dne 28. listopadu 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství (1)
32007R1401 OJ L 311, 29.11.2007, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1401/2007 ze dne 28. listopadu 2007, kterým se obnovuje rybolov ďasovitých v oblastech ICES VIII c, IX a X a ve vodách ES oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
32007R1402 OJ L 311, 29.11.2007, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1402/2007 ze dne 28. listopadu 2007, kterým se stanoví pravidla pro správu a rozdělování textilních kvót stanovených pro rok 2008 podle nařízení Rady (ES) č. 517/94
32007R1403 OJ L 311, 29.11.2007, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 1403/2007 ze dne 28. listopadu 2007, kterým se obnovuje rybolov ružichy šedé v oblastech ICES VI, VII, VIII (vody Společenství a vody nespadající pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí) prováděný plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
32007R1404 OJ L 312, 30.11.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1404/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se na rok 2008 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři
32007R1406 OJ L 312, 30.11.2007, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1406/2007 ze dne 29. listopadu 2007, kterým se zahajuje přezkum, pro nového vývozce, nařízení Rady (ES) č. 130/2006 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozů kyseliny vinné pocházející z Čínské lidové republiky, zrušuje clo z dovozů jednoho vývozce z této země a zavádí celní evidence těchto dovozů
32007R1407 OJ L 312, 30.11.2007, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1407/2007 ze dne 29. listopadu 2007 o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Třeboňský kapr (CHZO))
32007R1408 OJ L 312, 30.11.2007, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1408/2007 ze dne 28. listopadu 2007, kterým se zakazuje rybolov platýse velkého v oblasti ICES IV; ve vodách ES oblasti II a plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
32007R1409 OJ L 312, 30.11.2007, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1409/2007 ze dne 29. listopadu 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníka v oblasti ICES Vb (vody Faerských ostrovů) plavidly plujícími pod vlajkou Francie
32007R1413 OJ L 314, 01.12.2007, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1413/2007 ze dne 30. listopadu 2007, kterým se pro rok 2007 stanoví koeficient redukce týkající se plochy na zemědělce, pro kterou je žádáno o podporu pro energetické plodiny
32007R1414 OJ L 314, 01.12.2007, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1414/2007 ze dne 30. listopadu 2007, kterým se zakazuje rybolov tresky obecné v oblastech ICES Kattegatu (jih III a) plavidly plujícími pod vlajkou Německa
32007R1417 OJ L 316, 04.12.2007, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1417/2007 ze dne 28. listopadu 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32007R1418 OJ L 316, 04.12.2007, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1418/2007 ze dne 29. listopadu 2007 o vývozu některých odpadů určených k využití, uvedených v příloze III nebo IIIA nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, do některých zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD o kontrole pohybů odpadů přes hranice (1)
32007R1419 OJ L 317, 05.12.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1419/2007 ze dne 29. listopadu 2007, kterým se zastavuje částečný prozatímní přezkum antidumpingových opatření použitelných na dovoz elektronických integrovaných kompaktních fluorescenčních výbojek (CFL-i) pocházejících z Čínské lidové republiky
32007R1420 OJ L 317, 05.12.2007, p.5 Nařízení Rady (ES) č. 1420/2007 ze dne 4. prosince 2007, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozů silikomanganu pocházejícího z Čínské lidové republiky a Kazachstánu a ukončuje se řízení týkající se dovozů silikomanganu pocházejícího z Ukrajiny
32007R1422 OJ L 317, 05.12.2007, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 1422/2007 ze dne 4. prosince 2007, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (1)
32007R1423 OJ L 317, 05.12.2007, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 1423/2007 ze dne 4. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1291/2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty
32007R1424 OJ L 317, 05.12.2007, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 1424/2007 ze dne 4. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2304/2002, kterým se provádí rozhodnutí Rady 2001/822/ES o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství a přidělují orientační částky v rámci 10. Evropského rozvojového fondu
32007R1425 OJ L 317, 05.12.2007, p.55 Nařízení Komise (ES) č. 1425/2007 ze dne 3. prosince 2007, kterým se zakazuje rybolov tresky obecné v oblasti ICES IV a ve vodách ES oblasti IIa plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
32007R1426 OJ L 317, 05.12.2007, p.57 Nařízení Komise (ES) č. 1426/2007 ze dne 3. prosince 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech ICES VII b až k, VIII, IX a X a ve vodách ES oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
32007R1427 OJ L 317, 05.12.2007, p.59 Nařízení Komise (ES) č. 1427/2007 ze dne 3. prosince 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka mořského ve vodách ES oblasti ICES IV plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
32007R1428 OJ L 317, 05.12.2007, p.61 Nařízení Komise (ES) č. 1428/2007 ze dne 4. prosince 2007, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (1)
32007R1430 OJ L 320, 06.12.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1430/2007 ze dne 5. prosince 2007, kterým se mění přílohy II a III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací (1)
32007R1431 OJ L 320, 06.12.2007, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1431/2007 ze dne 5. prosince 2007, kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Huile d'olive de Nyons (CHOP))
32007R1432 OJ L 320, 06.12.2007, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1432/2007 ze dne 5. prosince 2007, kterým se mění přílohy I, II a VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o označování a přepravu vedlejších produktů živočišného původu (1)
32007R1433 OJ L 320, 06.12.2007, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1433/2007 ze dne 5. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
32007R1434 OJ L 320, 06.12.2007, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1434/2007 ze dne 5. prosince 2007, o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 2074/2004 na dovoz některých mechanismů kroužkových pořadačů pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých mechanismů kroužkových pořadačů zasílaných z Thajska, též nepatrně upravených, a bez ohledu na to, zda jsou prohlášeny za pocházející z Thajska či nikoliv, a dovozem některých nepatrně upravených mechanismů kroužkových pořadačů pocházejících z Čínské lidové republiky, a o zavedení evidence těchto dovozů
32007R1435 OJ L 320, 06.12.2007, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1435/2007 ze dne 5. prosince 2007, kterým se obnovuje rybolov sledě obecného v subdivizích Baltského moře 25–27, 28.2, 29 a 32 plavidly plujícími pod vlajkou Německa
32007R1436 OJ L 320, 06.12.2007, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1436/2007 ze dne 5. prosince 2007, kterým se zakazuje rybolov okouníků ve vodách ES, mezinárodních vodách oblasti ICES V a v mezinárodních vodách oblastí ICES XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Estonska
32007R1437 OJ L 322, 07.12.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1437/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky
32007R1439 OJ L 322, 07.12.2007, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1439/2007 ze dne 5. prosince 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32007R1440 OJ L 322, 07.12.2007, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1440/2007 ze dne 5. prosince 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32007R1441 OJ L 322, 07.12.2007, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1441/2007 ze dne 5. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny (1)
32007R1445 OJ L 336, 20.12.2007, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1445/2007 ze dne 11. prosince 2007 o stanovení společných pravidel pro poskytování základních informací o paritách kupní síly a pro jejich výpočet a zveřejňování (1)
32007R1446 OJ L 331, 17.12.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1446/2007 ze dne 22. listopadu 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Mosambickou republikou o partnerství v odvětví rybolovu
32007R1447 OJ L 323, 08.12.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1447/2007 ze dne 4. prosince 2007, kterým se pro rybářský hospodářský rok 2008 stanoví orientační ceny a produkční ceny Společenství některých produktů rybolovu podle nařízení (ES) č. 104/2000
32007R1449 OJ L 323, 08.12.2007, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1449/2007 ze dne 7. prosince 2007, kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 2402/96, (ES) č. 2058/96, (ES) č. 2375/2002, (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 950/2006, (ES) č. 955/2005, (ES) č. 969/2006, (ES) č. 1100/2006, (ES) č. 1918/2006, (ES) č. 1964/2006, (ES) č. 1002/2007 a (ES) č. 508/2007, pokud jde o dny pro podávání žádostí o dovozní licence a pro vydávání těchto licencí v roce 2008 v rámci celních kvót pro batáty, maniokový škrob, obiloviny, rýži, cukr a olivový olej, a kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 1445/95, (ES) č. 1518/2003, (ES) č. 596/2004 a (ES) č. 633/2004, pokud jde o dny pro vydávání vývozních licencí v roce 2008 v odvětvích hovězího masa, vepřového masa, vajec a drůbežího masa
32007R1451 OJ L 325, 11.12.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (1)
32007R1452 OJ L 325, 11.12.2007, p.66 Nařízení Komise (ES) č. 1452/2007 ze dne 7. prosince 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32007R1453 OJ L 325, 11.12.2007, p.68 Nařízení Komise (ES) č. 1453/2007 ze dne 10. prosince 2007, kterým se stanoví standardní poplatek za zemědělský podnikový výkaz zemědělské účetní datové sítě pro účetní období 2008
32007R1454 OJ L 325, 11.12.2007, p.69 Nařízení Komise (ES) č. 1454/2007 ze dne 10. prosince 2007, kterým se stanoví společná pravidla pro zavedení nabídkového řízení pro určení vývozních náhrad u některých zemědělských produktů
32007R1455 OJ L 325, 11.12.2007, p.74 Nařízení Komise (ES) č. 1455/2007 ze dne 10. prosince 2007, kterým se otevírají některé kvóty Společenství pro dovoz rýže pocházející z Egypta
32007R1456 OJ L 325, 11.12.2007, p.76 Nařízení Komise (ES) č. 1456/2007 ze dne 10. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2058/96, (ES) č. 2375/2002, (ES) č. 2377/2002, (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 955/2005, (ES) č. 969/2006 a (ES) č. 1964/2006 o otevření a správě dovozních celních kvót v odvětví rýže a obilovin
32007R1458 OJ L 326, 12.12.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1458/2007 ze dne 10. prosince 2007, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu neplnitelných plynových kapesních kamínkových zapalovačů pocházejících z Čínské lidové republiky a odesílaných nebo p ocházejících z Tchaj-wanu a z dovozu některých plnitelných kapesních kamínkových zapalovačů pocházejících z Čínské lidové republiky a odesílaných nebo pocházejících z Tchaj-wanu
32007R1459 OJ L 326, 12.12.2007, p.18 Nařízení Rady (ES) č. 1459/2007 ze dne 10. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1858/2005, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Jihoafrické republiky
32007R1459r OJ L 327, 13.12.2007, p.32 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 1459/2007 ze dne 10. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1858/2005, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Jihoafrické republiky (  Úř. věst. L 326 ze dne 12.12.2007)
32007R1461 OJ L 326, 12.12.2007, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1461/2007 ze dne 11. prosince 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse černého ve vodách NAFO 3LMNO plavidly plujícími pod vlajkou Litvy
32007R1462 OJ L 326, 12.12.2007, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1462/2007 ze dne 11. prosince 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních vůči Libérii
32007R1465 OJ L 327, 13.12.2007, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1465/2007 ze dne 12. prosince 2007, kterým se mění příloha V nařízení Rady (ES) č. 752/2007, pokud jde o množstevní limity některých výrobků z oceli z Ukrajiny
32007R1466 OJ L 327, 13.12.2007, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1466/2007 ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu štikozubce obecného v oblastech ICES VIII c, IX a X a ve vodách ES oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
32007R1469 OJ L 329, 14.12.2007, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1469/2007 ze dne 13. prosince 2007, kterým se mění příloha nařízení Rady č. 79/65/EHS, pokud jde o seznam oblastí
32007R1470 OJ L 329, 14.12.2007, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1470/2007 ze dne 13. prosince 2007, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1859/82 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmu zemědělských podniků
32007R1471 OJ L 329, 14.12.2007, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1471/2007 ze dne 13. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 753/2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů
32007R1472 OJ L 329, 14.12.2007, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1472/2007 ze dne 13. prosince 2007, kterým se pro hospodářský rok 2007/08 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
32007R1473 OJ L 329, 14.12.2007, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1473/2007 ze dne 13. prosince 2007, kterým se stanoví přechodné opatření k ošetřování vedlejších produktů vinifikace stanovenému nařízením Rady (ES) č. 1493/1999 na hospodářský rok 2007/08 v Bulharsku
32007R1474 OJ L 329, 14.12.2007, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1474/2007 ze dne 13. prosince 2007, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1538/91, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1906/90 o některých obchodních normách pro drůbeží maso
32007R1475 OJ L 329, 14.12.2007, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1475/2007 ze dne 13. prosince 2007 o otevření celní kvóty Společenství pro maniok pocházející z Thajska na rok 2008
32007R1476 OJ L 329, 14.12.2007, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1476/2007 ze dne 13. prosince 2007 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej cukru ze zásob intervenčních agentur Belgie, České republiky, Irska, Španělska, Itálie, Maďarska, Slovenska a Švédska pro průmyslové využití a o změně nařízení (ES) č. 1059/2007 a (ES) č. 1060/2007
32007R1477 OJ L 329, 14.12.2007, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1477/2007 ze dne 13. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (1)
32007R1485 OJ L 330, 15.12.2007, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1485/2007 ze dne 14. prosince 2007 o zápisu některých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Carne de Bísaro Transmontano nebo Carne de Porco Transmontano (CHOP), Szegedi szalámi nebo Szegedi téliszalámi (CHOP), Pecorino di Filiano (CHOP), Cereza del Jerte (CHOP), Garbanzo de Fuentesaúco (CHZO), Lenteja Pardina de Tierra de Campos (CHZO), ? (Loukoumi Geroskipou) (CHZO), Skalický trdelník (CHZO))
32007R1486 OJ L 330, 15.12.2007, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1486/2007 ze dne 14. prosince 2007, kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Olives noires de Nyons (CHOP))
32007R1487 OJ L 330, 15.12.2007, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1487/2007 ze dne 14. prosince 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě v oblasti ICES IV severně od 53° 30? s.š. plavidly plujícími pod vlajkou Německa
32007R1488 OJ L 330, 15.12.2007, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1488/2007 ze dne 14. prosince 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu pilonošů v oblastech ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV (vody Společenství a vody nespadající pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí) plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
32007R1489 OJ L 330, 15.12.2007, p.20 Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 1489/2007 ze dne 29. listopadu 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13) o konsolidované rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2007/18)
32007R1490 OJ L 332, 18.12.2007, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1490/2007 ze dne 11. prosince 2007, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 954/79 o ratifikaci Úmluvy OSN o Kodexu jednání liniových konferencí členskými státy nebo o přistoupení členských států k této úmluvě (1)
32007R1492 OJ L 332, 18.12.2007, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1492/2007 ze dne 17. prosince 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 312/2003, pokud jde o celní kvóty pro některé produkty pocházející z Chile
32007R1493 OJ L 332, 18.12.2007, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1493/2007 ze dne 17. prosince 2007, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 zavádí formát pro zprávu předkládanou výrobci, dovozci a vývozci některých fluorovaných skleníkových plynů
32007R1494 OJ L 332, 18.12.2007, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1494/2007 ze dne 17. prosince 2007, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví způsob označování a další požadavky na označování produktů a zařízení obsahujících určité fluorované skleníkové plyny (1)
32007R1496 OJ L 333, 19.12.2007, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1496/2007 ze dne 18. prosince 2007 o změně nařízení (ES) č. 1043/2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad
32007R1497 OJ L 333, 19.12.2007, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1497/2007 ze dne 18. prosince 2007, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví standardní požadavky na kontrolu těsnosti stacionárních systémů požární ochrany obsahujících některé fluorované skleníkové plyny (1)
32007R1498 OJ L 333, 19.12.2007, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1498/2007 ze dne 18. prosince 2007, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla pro vydávání dovozních licencí pro cukr a směsi cukru a kakaa s kumulací původu AKT/ZZÚ nebo ES/ZZÚ
32007R1499 OJ L 333, 19.12.2007, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1499/2007 ze dne 18. prosince 2007, kterým se pro rok 2008 zveřejňuje nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady stanovené v nařízení (EHS) č. 3846/87
32007R1500 OJ L 333, 19.12.2007, p.54 Nařízení Komise (ES) č. 1500/2007 ze dne 18. prosince 2007 o povolení nového užití přípravku 6-fytázy EC 3.1.3.26 (Ronozyme) jako doplňkové látky (1)
32007R1501 OJ L 333, 19.12.2007, p.57 Nařízení Komise (ES) č. 1501/2007 ze dne 18. prosince 2007 o povolení nového užití přípravku endo-1,4-beta-xylanázy EC 3.2.1.8 (Safizym X) jako doplňkové látky (1)
32007R1516 OJ L 335, 20.12.2007, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1516/2007 ze dne 19. prosince 2007, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví standardní požadavky na kontrolu těsnosti stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny (1)
32007R1517 OJ L 335, 20.12.2007, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1517/2007 ze dne 19. prosince 2007, kterým se mění příloha III nařízení Rady (EHS) č. 2092/91, pokud jde o odchylku vztahující se na oddělení výrobních linek pro produkci ekologických a neekologických krmiv
32007R1518 OJ L 335, 20.12.2007, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1518/2007 ze dne 19. prosince 2007 o otevření a správě celní kvóty pro vermut
32007R1519 OJ L 335, 20.12.2007, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1519/2007 ze dne 19. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2430/1999, (ES) č. 418/2001 a (ES) č. 162/2003, pokud jde o podmínky pro povolení některých doplňkových látek v krmivech náležejících do skupiny kokcidiostatik a jiných léčebných látek (1)
32007R1520 OJ L 335, 20.12.2007, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1520/2007 ze dne 19. prosince 2007 o trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech (1)
32007R1521 OJ L 335, 20.12.2007, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1521/2007 ze dne 19. prosince 2007 o povolení nového užití přípravku Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) jako doplňkové látky (1)
32007R1522 OJ L 335, 20.12.2007, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1522/2007 ze dne 19. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003
32007R1523 OJ L 343, 27.12.2007, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1523/2007 ze dne 11. prosince 2007, kterým se zakazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůže (1)
32007R1524 OJ L 343, 27.12.2007, p.5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1524/2007 ze dne 18. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2004/2003 o statutu a financování politických stran na evropské úrovni
32007R1525 OJ L 343, 27.12.2007, p.9 Nařízení Rady (ES) č. 1525/2007 ze dne 17. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství
32007R1526 OJ L 349, 31.12.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1526/2007 ze dne 17. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
32007R1527 OJ L 349, 31.12.2007, p.7 Nařízení Rady (ES) č. 1527/2007 ze dne 17. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu
32007R1528 OJ L 348, 31.12.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 ze dne 20. prosince 2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT)
32007R1529 OJ L 348, 31.12.2007, p.155 Nařízení Komise (ES) č. 1529/2007 ze dne 21. prosince 2007 o otevření a správě dovozních kvót na rýži pocházející ze států AKT, které jsou součástí oblasti CARIFORUM, a zámořských zemí a území (ZZÚ) pro roky 2008 a 2009
32007R1531 OJ L 337, 21.12.2007, p.2 Nařízení Rady (ES) č. 1531/2007 ze dne 10. prosince 2007 o obchodu s některými výrobky z oceli mezi Evropským společenstvím a Republikou Kazachstán
32007R1532 OJ L 337, 21.12.2007, p.19 Nařízení Rady (ES) č. 1532/2007 ze dne 17. prosince 2007, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3491/90 o dovozech rýže pocházející z Bangladéše
32007R1533 OJ L 337, 21.12.2007, p.21 Nařízení Rady (ES) č. 1533/2007 ze dne 17. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2015/2006 a (ES) č. 41/2007, pokud jde o rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb
32007R1535 OJ L 337, 21.12.2007, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů.
32007R1536 OJ L 337, 21.12.2007, p.42 Nařízení Komise (ES) č. 1536/2007 ze dne 20. prosince 2007, kterým se zahajuje přezkum, pro „nového vývozce“, nařízení Rady (ES) č. 1659/2005 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých magnezitových cihel pocházejících z Čínské lidové republiky, zrušuje clo z dovozů jednoho vývozce z této země a zavádí celní evidence těchto dovozů
32007R1537 OJ L 337, 21.12.2007, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 1537/2007 ze dne 20. prosince 2007, kterým se stanoví poskytování vyrovnávacího příspěvku organizacím producentů pro tuňáky dodávané zpracovatelskému průmyslu v období od 1. ledna do 31. března 2007
32007R1538 OJ L 337, 21.12.2007, p.49 Nařízení Komise (ES) č. 1538/2007 ze dne 20. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 327/1998 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže
32007R1539 OJ L 337, 21.12.2007, p.50 Nařízení Komise (ES) č. 1539/2007 ze dne 20. prosince 2007, kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě skotské whisky na období 2007/08
32007R1540 OJ L 337, 21.12.2007, p.52 Nařízení Komise (ES) č. 1540/2007 ze dne 20. prosince 2007, kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě irské whiskey na období 2007/08
32007R1541 OJ L 337, 21.12.2007, p.54 Nařízení Komise (ES) č. 1541/2007 ze dne 20. prosince 2007 o prokázání splnění celních formalit při dovozu cukru do třetí země podle článku 16 nařízení (ES) č. 800/1999
32007R1542 OJ L 337, 21.12.2007, p.56 Nařízení Komise (ES) č. 1542/2007 ze dne 20. prosince 2007 o vykládce a vážení sledě obecného, makrely obecné a kranase obecného
32007R1543 OJ L 337, 21.12.2007, p.62 Nařízení Komise (ES) č. 1543/2007 ze dne 20. prosince 2007 o změně nařízení (ES) č. 581/2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se některých druhů másla, a nařízení (ES) č. 582/2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se sušeného odstředěného mléka
32007R1544 OJ L 337, 21.12.2007, p.64 Nařízení Komise (ES) č. 1544/2007 ze dne 20. prosince 2007, o změně nařízení (ES) č. 2707/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých mléčných výrobků žákům ve školách
32007R1545 OJ L 337, 21.12.2007, p.67 Nařízení Komise (ES) č. 1545/2007, ze dne 20. prosince 2007, kterým se stanoví doplňkové množství surového třtinového cukru pocházejícího ze států AKT a z Indie pro zásobování rafinérií na období od 1. října 2007 do 30. září 2008
32007R1546 OJ L 337, 21.12.2007, p.68 Nařízení Komise (ES) č. 1546/2007 ze dne 20. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1898/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o opatření pro odbyt smetany, másla a zahuštěného másla na trhu Společenství
32007R1547 OJ L 337, 21.12.2007, p.70 Nařízení Komise (ES) č. 1547/2007 ze dne 20. prosince 2007, kterým se stanoví přechodné období pro vynětí Kapverdské republiky ze seznamu zvýhodněných zemí, na něž se vztahuje zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země, jak je stanoveno v nařízení Rady (ES) č. 980/2005 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí
32007R1548 OJ L 337, 21.12.2007, p.71 Nařízení Komise (ES) č. 1548/2007 ze dne 20. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1973/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin
32007R1549 OJ L 337, 21.12.2007, p.75 Nařízení Komise (ES) č. 1549/2007 ze dne 20. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 616/2007 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa pocházejícího z Brazílie, Thajska a jiných třetích zemí
32007R1550 OJ L 337, 21.12.2007, p.79 Nařízení Komise (ES) č. 1550/2007 ze dne 20. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 796/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
32007R1558 OJ L 340, 22.12.2007, p.1 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1558/2007 ze dne 17. prosince 2007, kterým se s účinkem od 1. července 2007 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství a opravné koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody
32007R1559 OJ L 340, 22.12.2007, p.8 Nařízení Rady (ES) č. 1559/2007 ze dne 17. prosince 2007, kterým se stanoví víceletý plán obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři a kterým se mění nařízení (ES) č. 520/2007
32007R1560 OJ L 340, 22.12.2007, p.25 Nařízení Rady (ES) č. 1560/2007 ze dne 17. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 21/2004, pokud jde o datum zavedení elektronické identifikace ovcí a koz
32007R1563 OJ L 340, 22.12.2007, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 1563/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se pro rok 2008 otevírají dovozní celní kvóty Společenství pro ovce, kozy, skopové a kozí maso
32007R1564 OJ L 340, 22.12.2007, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 1564/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 979/2007 o otevření a správě dovozní celní kvóty pro vepřové maso z Kanady
32007R1565 OJ L 340, 22.12.2007, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 1565/2007 ze dne 21. prosince 2007 o změně nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót
32007R1566 OJ L 340, 22.12.2007, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 1566/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1966/2006 o elektronickém zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové snímání
32007R1567 OJ L 340, 22.12.2007, p.58 Nařízení Komise (ES) č. 1567/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz isoglukózy nepodléhající kvótám do konce hospodářského roku 2007/08
32007R1568 OJ L 340, 22.12.2007, p.62 Nařízení Komise (ES) č. 1568/2007 ze dne 21 prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 951/2006 s ohledem na vývozní náhrady pro některé cukry používané v některých produktech zpracovaných z ovoce a zeleniny
32007R1569 OJ L 340, 22.12.2007, p.66 Nařízení Komise (ES) č. 1569/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se zavádí mechanismus pro určení rovnocennosti účetních standardů používaných emitenty cenných papírů ze třetích zemí v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES a 2004/109/ES
32007R1570 OJ L 340, 22.12.2007, p.69 Nařízení Komise (ES) č. 1570/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se na rybářský hospodářský rok 2008 stanoví ceny Společenství za stažení a prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 104/2000
32007R1571 OJ L 340, 22.12.2007, p.77 Nařízení Komise (ES) č. 1571/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se na rybářský hospodářský rok 2008 stanoví prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze II nařízení Rady (ES) č. 104/2000
32007R1572 OJ L 340, 22.12.2007, p.79 Nařízení Komise (ES) č. 1572/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví na rybářský hospodářský rok 2008 referenční ceny pro některé produkty rybolovu
32007R1573 OJ L 340, 22.12.2007, p.83 Nařízení Komise (ES) č. 1573/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se na rybářský hospodářský rok 2008 stanoví výše překlenovací podpory a paušální podpory
32007R1574 OJ L 340, 22.12.2007, p.85 Nařízení Komise (ES) č. 1574/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se na rybářský hospodářský rok 2008 stanoví výše podpory soukromého skladování pro některé produkty rybolovu
32007R1575 OJ L 340, 22.12.2007, p.86 Nařízení Komise (ES) č. 1575/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví paušální hodnoty použité při výpočtu finančního vyrovnání a příslušné zálohy, pokud jde o produkty rybolovu stažené z trhu během rybářského hospodářského roku 2008
32007R1576 OJ L 340, 22.12.2007, p.89 Nařízení Komise (ES) č. 1576/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 92/2005, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o způsoby zneškodňování či využití vedlejších produktů živočišného původu (1)
32007R1577 OJ L 344, 28.12.2007, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1577/2007 ze dne 27. prosince 2007, kterým se pro rok 2008 stanoví prováděcí pravidla pro dovozní celní kvóty produktů kategorie „baby beef“ pocházejících z Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Černé Hory, Srbska a Kosova
32007R1579 OJ L 346, 29.12.2007, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1579/2007 ze dne 20. prosince 2007, kterým se pro rok 2008 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Černém moři
32007R1580 OJ L 350, 31.12.2007, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny


Odkaz na originální stránky Úřední věstník na adrese: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/cs/index.htm