Úřední věstník Evropské unie

Pohled na směrnice (*) vydané v roce 2007:

Celex Citace Český název
32001L0110r OJ L 052, 21.02.2007, p.16 Oprava směrnice Rady 2001/110/ES ze dne 20. prosince 2001 o medu (  Úř. věst L 10 ze dne 12.1.2002) (Zvláštní vydání v češtině, kapitola 13, svazek 27, s. 179)
32005L0036r OJ L 265, 11.10.2007, p.27 Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací (  Úř. věst. L 255 ze dne 30.9.2005)
32005L0036r OJ L 271, 16.10.2007, p.18 Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací (  Úř. věst. L 255 ze dne 30.9.2005)
32005L0068r OJ L 270, 13.10.2007, p.32 Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/68/ES ze dne 16. listopadu 2005 o zajištění a o změně směrnic Rady 73/239/EHS, 92/49/EHS, jakož i směrnic 98/78/ES a 2002/83/ES (  Úř. věst. L 323 ze dne 9.12.2005)
32006L0008r OJ L 043, 15.02.2007, p.42 Oprava směrnice Komise 2006/8/ES ze dne 23. ledna 2006, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III a V směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků (  Úř. věst. L 19 ze dne 24.1.2006)
32006L0042r OJ L 076, 16.03.2007, p.35 Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (  Úř. věst. L 157 ze dne 9.6.2006)
32006L0052r OJ L 078, 17.03.2007, p.32 Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/52/ES ze dne 5. července 2006, kterou se mění směrnice 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla a směrnice 94/35/ES o náhradních sladidlech pro použití v potravinách (  Úř. věst. L 204 ze dne 26.7.2006)
32006L0088r OJ L 140, 01.06.2007, p.59 Oprava směrnice Rady 2006/88/ES ze dne 24. října 2006 o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury a o prevenci a tlumení některých nákaz vodních živočichů (  Úř. věst. L 328 ze dne 24.11.2006)
32006L0105r OJ L 080, 21.03.2007, p.15 Oprava směrnice Rady 2006/105/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují směrnice 73/239/EHS, 74/557/EHS a 2002/83/ES v oblasti životního prostředí (  Úř. věst. L 363 ze dne 20.12.2006)
32006L0112r OJ L 335, 20.12.2007, p.60 Oprava směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (  Úř. věst. L 347 ze dne 11.12.2006)
32006L0121r OJ L 136, 29.05.2007, p.281 Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek za účelem jejího přizpůsobení nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (  Úř. věst. L 396, 30.12.2006)
32007L0001 OJ L 025, 01.02.2007, p.9 Směrnice Komise 2007/1/ES ze dne 29. ledna 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy II uvedené směrnice technickému pokroku (1)
32007L0002 OJ L 108, 25.04.2007, p.1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)
32007L0003 OJ L 028, 03.02.2007, p.12 Směrnice Komise 2007/3/ES ze dne 2. února 2007, kterou se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/74/ES o názvech textilií za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku (1)
32007L0004 OJ L 028, 03.02.2007, p.14 Směrnice Komise 2007/4/ES ze dne 2. února 2007, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES o některých metodách kvantitativní analýzy dvousložkových směsí textilních vláken (1)
32007L0005 OJ L 035, 08.02.2007, p.11 Směrnice Komise 2007/5/ES ze dne 7. února 2007, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek kaptanu, folpetu, formetanátu a methiokarbu (1)
32007L0006 OJ L 043, 15.02.2007, p.13 Směrnice Komise 2007/6/ES ze dne 14. února 2007, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek metrafenon, Bacillus subtilis, spinosad a thiamethoxam (1)
32007L0007 OJ L 043, 15.02.2007, p.19 Směrnice Komise 2007/7/ES ze dne 14. února 2007, kterou se mění některé přílohy směrnic Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí atrazinu, lambda-cyhalothrinu, fenmedifamu, methomylu, linuronu, penkonazolu, pymetrozinu, bifentrinu a abamektinu (1)
32007L0008 OJ L 063, 01.03.2007, p.9 Směrnice Komise 2007/8/ES ze dne 20. února 2007 kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro fosfamidon a mevinfos (1)
32007L0009 OJ L 063, 01.03.2007, p.17 Směrnice Komise 2007/9/ES ze dne 20. února 2007, kterou se mění příloha směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí aldikarbu (1)
32007L0010 OJ L 063, 01.03.2007, p.24 Směrnice Komise 2007/10/ES ze dne 21. února 2007 kterou se mění příloha II směrnice Rady 92/119/EHS pokud jde o opatření, která mají být přijata uvnitř ochranného pásma v návaznosti na ohnisko vezikulární choroby prasat (1)
32007L0011 OJ L 063, 01.03.2007, p.26 Směrnice Komise 2007/11/ES ze dne 21. února 2007, kterou se mění některé přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí acetamipridu, thiaclopridu, imazosulfuronu, metoxyfenozidu, s-metolachloru, milbemektinu a tribenuronu (1)
32007L0012 OJ L 059, 27.02.2007, p.75 Směrnice Komise 2007/12/ES ze dne 26. února 2007, kterou se mění některé přílohy směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí penkonazolu, benomylu a karbendazimu (1)
32007L0013 OJ L 073, 13.03.2007, p.10 Směrnice Komise 2007/13/ES ze dne 7. března 2007, kterou se mění příloha II směrnice Rady 71/316/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných ustanovení pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly (1)
32007L0014 OJ L 069, 09.03.2007, p.27 Směrnice Komise 2007/14/ES ze dne 8. března 2007 kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu
32007L0015 OJ L 075, 15.03.2007, p.21 Směrnice Komise 2007/15/ES ze dne 14. března 2007, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha I směrnice Rady 74/483/EHS týkající se vnějších výčnělků motorových vozidel (1)
32007L0016 OJ L 079, 20.03.2007, p.11 Směrnice Komise 2007/16/ES ze dne 19. března 2007, kterou se provádí směrnice Rady 85/611/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o vyjasnění některých definic (1)
32007L0017 OJ L 082, 23.03.2007, p.27 Směrnice Komise 2007/17/ES ze dne 22. března 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení příloh III a VI uvedené směrnice technickému pokroku (1)
32007L0018 OJ L 087, 28.03.2007, p.9 Směrnice Komise 2007/18/ES ze dne 27. března 2007, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, pokud jde o vyloučení nebo zahrnutí některých institucí z oblasti působnosti uvedené směrnice nebo do oblasti působnosti uvedené směrnice a o zacházení s expozicemi vůči mezinárodním rozvojovým bankám (1)
32007L0019 OJ L 091, 31.03.2007, p.17 Směrnice Komise 2007/19/ES ze dne 30. března 2007, kterou se mění směrnice 2002/72/ES o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami a směrnice Rady 85/572/EHS, kterou se stanoví seznam simulantů pro použití při zkoušení migrace složek materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami (1)
32007L0019r OJ L 094, 04.04.2007, p.71 Oprava směrnice Komise 2007/19/ES ze dne 30. března 2007, kterou se mění směrnice 2002/72/ES o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami a směrnice Rady 85/572/EHS, kterou se stanoví seznam simulantů pro použití při zkoušení migrace složek materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami (  Úř. věst. L 91 ze dne 31.3.2007)
32007L0019r OJ L 097, 12.04.2007, p.50 Oprava směrnice Komise 2007/19/ES ze dne 30. března 2007, kterou se mění směrnice 2002/72/ES o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami a směrnice Rady 85/572/EHS, kterou se stanoví seznam simulantů pro použití při zkoušení migrace složek materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami (  Úř. věst. L 91 ze dne 31.3.2007)
32007L0020 OJ L 094, 04.04.2007, p.23 Směrnice Komise 2007/20/ES ze dne 3. dubna 2007, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky dichlofluanid do přílohy I uvedené směrnice (1)
32007L0021 OJ L 097, 12.04.2007, p.42 Směrnice Komise 2007/21/ES ze dne 10. dubna 2007, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o data uplynutí platnosti pro zařazení účinných látek azoxystrobin, imazalil, kresoxim-methyl, spiroxamin, azimsulfuron, prohexadion-kalcium a fluroxypyr do přílohy I (1)
32007L0022 OJ L 101, 18.04.2007, p.11 Směrnice Komise 2007/22/ES ze dne 17. dubna 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení příloh IV a VI uvedené směrnice technickému pokroku (1)
32007L0023 OJ L 154, 14.06.2007, p.1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/23/ES ze dne 23. května 2007 o uvádění pyrotechnických výrobků na trh (1)
32007L0024 OJ L 154, 14.06.2007, p.22 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/24/ES ze dne 23. května 2007, kterou se zrušuje směrnice Rady 71/304/EHS o odstranění omezení volného pohybu služeb v souvislosti s veřejnými zakázkami na stavební práce a se zadáváním veřejných zakázek na stavební práce zhotovitelům jednajícím prostřednictvím zastoupení nebo poboček (1)
32007L0025 OJ L 106, 24.04.2007, p.34 Směrnice Komise 2007/25/ES ze dne 23. dubna 2007, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek dimethoát, dimethomorf, glufosinát, metribuzin, fosmet a propamokarb (1)
32007L0026 OJ L 118, 08.05.2007, p.5 Směrnice Komise 2007/26/ES ze dne 7. května 2007, kterou se mění směrnice 2004/6/ES s cílem prodloužit období jejího použití (1)
32007L0027 OJ L 128, 16.05.2007, p.31 Směrnice Komise 2007/27/ES ze dne 15. května 2007, kterou se mění některé přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro etoxazol, indoxakarb, mesosulfuron, 1-methylcyklopropen, MCPA a MCPB, tolylfluanid a tritikonazol (1)
32007L0027r OJ L 140, 01.06.2007, p.58 Oprava směrnice Komise 2007/27/ES ze dne 15. května 2007, kterou se mění některé přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro etoxazol, indoxakarb, mesosulfuron, 1-methylcyklopropen, MCPA a MCPB, tolylfluanid a tritikonazol (  Úř. věst. L 128 ze dne 16.5.2007)
32007L0028 OJ L 135, 26.05.2007, p.6 Směrnice Komise 2007/28/ES ze dne 25. května 2007, kterou se mění některé přílohy směrnic Rady 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin, chlorfenapyr, folpet, iprodion, lambda-cyhalothrin, maleinhydrazid, metalaxyl-M a trifloxystrobin (1)
32007L0029 OJ L 139, 31.05.2007, p.22 Směrnice Komise 2007/29/ES ze dne 30. května 2007, kterou se mění směrnice 96/8/ES, pokud jde o označování, reklamu a obchodní úpravu potravin pro nízkoenergetickou výživu ke snižování hmotnosti (1)
32007L0030 OJ L 165, 27.06.2007, p.21 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/30/ES ze dne 20. června 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/391/EHS, její samostatné směrnice a směrnice Rady 83/477/EHS, 91/383/EHS, 92/29/EHS a 94/33/ES za účelem zjednodušení a racionalizace zpráv o praktickém uplatňování (1)
32007L0031 OJ L 140, 01.06.2007, p.44 Směrnice Komise 2007/31/ES ze dne 31. května 2007, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o rozšíření použití účinné látky fosthiazátu (1)
32007L0032 OJ L 141, 02.06.2007, p.63 Směrnice Komise 2007/32/ES ze dne 1. června 2007, kterou se mění příloha VI směrnice Rady 96/48/ES o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému a příloha VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému (1)
32007L0033 OJ L 156, 16.06.2007, p.12 Směrnice Rady 2007/33/ES ze dne 11. června 2007 o ochraně proti cystotvornému háďátku bramborovému a o zrušení směrnice 69/465/EHS
32007L0034 OJ L 155, 15.06.2007, p.49 Směrnice Komise 2007/34/ES ze dne 14. června 2007, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 70/157/EHS o přípustné hladině akustického tlaku a výfukovém systému motorových vozidel (1)
32007L0035 OJ L 157, 19.06.2007, p.14 Směrnice Komise 2007/35/ES ze dne 18. června 2007, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 76/756/EHS o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (1)
32007L0036 OJ L 184, 14.07.2007, p.17 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES ze dne 11. července 2007 o výkonu některých práv akcionářů ve společnostech s kótovanými akciemi
32007L0037 OJ L 161, 22.06.2007, p.60 Směrnice Komise 2007/37/ES ze dne 21. června 2007, kterou se mění přílohy I a III směrnice Rady 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (1)
32007L0038 OJ L 184, 14.07.2007, p.25 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/38/ES ze dne 11. července 2007 o dovybavení těžkých nákladních vozidel registrovaných ve Společenství zrcátky
32007L0039 OJ L 165, 27.06.2007, p.25 Směrnice Komise 2007/39/ES ze dne 26. června 2007, kterou se mění příloha II směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro diazinon (1)
32007L0040 OJ L 169, 29.06.2007, p.49 Směrnice Komise 2007/40/ES ze dne 28. června 2007, kterou se mění směrnice 2001/32/ES, kterou se uznávají chráněné zóny ve Společenství, v nichž je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení
32007L0041 OJ L 169, 29.06.2007, p.51 Směrnice Komise 2007/41/ES ze dne 28. června 2007, kterou se mění některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
32007L0042 OJ L 172, 30.06.2007, p.71 Směrnice Komise 2007/42/ES ze dne 29. června 2007 o materiálech a předmětech vyrobených z celofánu určených pro styk s potravinami (kodifikované znění) (1)
32007L0043 OJ L 182, 12.07.2007, p.19 Směrnice Rady 2007/43/ES ze dne 28. června 2007 o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso (1)
32007L0044 OJ L 247, 21.09.2007, p.1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/44/ES ze dne 5. září 2007, kterou se mění směrnice Rady 92/49/EHS a směrnice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES, pokud jde o procesní pravidla a hodnotící kritéria pro obezřetnostní posuzování nabývání a zvyšování účastí ve finančním sektoru (1)
32007L0045 OJ L 247, 21.09.2007, p.17 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/45/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví pravidla pro jmenovitá množství výrobků v hotovém balení, zrušují směrnice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS a mění směrnice Rady 76/211/EHS
32007L0046 OJ L 263, 09.10.2007, p.1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (1)
32007L0047 OJ L 247, 21.09.2007, p.21 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/47/ES ze dne 5. září 2007, kterou se mění směrnice Rady 90/385/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aktivních implantabilních zdravotnických prostředků, směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích a směrnice 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (1)
32007L0047r OJ L 299, 16.11.2007, p.150 Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/47/ES ze dne 5. září 2007, kterou se mění směrnice Rady 90/385/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aktivních implantabilních zdravotnických prostředků, směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích a směrnice 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (  Úř. věst. L 247, 21.9.2007)
32007L0048 OJ L 195, 27.07.2007, p.29 Směrnice Komise 2007/48/ES ze dne 26. července 2007, kterou se mění směrnice 2003/90/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin (1)
32007L0049 OJ L 195, 27.07.2007, p.33 Směrnice Komise 2007/49/ES ze dne 26. července 2007, kterou se mění směrnice 2003/91/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny (1)
32007L0050 OJ L 202, 03.08.2007, p.15 Směrnice Komise 2007/50/ES ze dne 2. srpna 2007, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek beflubutamid a jaderný polyedrický virus můry Spodoptera exigua (1)
32007L0051 OJ L 257, 03.10.2007, p.13 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/51/ES ze dne 25. září 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh některých měřicích zařízení obsahujících rtuť (1)
32007L0052 OJ L 214, 17.08.2007, p.3 Směrnice Komise 2007/52/ES ze dne 16. srpna 2007, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek ethoprofos, pirimifos-methyl a fipronil (1)
32007L0053 OJ L 226, 30.08.2007, p.19 Směrnice Komise 2007/53/ES ze dne 29. srpna 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku (1)
32007L0054 OJ L 226, 30.08.2007, p.21 Směrnice Komise 2007/54/ES ze dne 29. srpna 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a III technickému pokroku (1)
32007L0054r OJ L 258, 04.10.2007, p.44 Oprava směrnice Komise 2007/54/ES ze dne 29. srpna 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a III technickému pokroku (  Úř. věst. L 226 ze dne 30.8.2007)
32007L0055 OJ L 243, 18.09.2007, p.41 Směrnice Komise 2007/55/ES ze dne 17. září 2007, kterou se mění některé přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro azinfos-methyl (1)
32007L0056 OJ L 243, 18.09.2007, p.50 Směrnice Komise 2007/56/ES ze dne 17. září 2007, kterou se mění některé přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin, chlorothalonil, deltamethrin, hexachlorbenzen, ioxynil, oxamyl a chinoxyfen (1)
32007L0057 OJ L 243, 18.09.2007, p.61 Směrnice Komise 2007/57/ES ze dne 17. září 2007, kterou se mění některé přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro dithiokarbamáty (1)
32007L0058 OJ L 315, 03.12.2007, p.44 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/58/ES ze dne 23. října 2007, kterou se mění směrnice Rady 91/440/EHS o rozvoji železnic Společenství a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění železniční infrastruktury
32007L0059 OJ L 315, 03.12.2007, p.51 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES ze dne 23. října 2007 o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství
32007L0060 OJ L 288, 06.11.2007, p.27 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (1)
32007L0061 OJ L 258, 04.10.2007, p.27 Směrnice Rady 2007/61/ES ze dne 26. září 2007, kterou se mění směrnice 2001/114/ES o některých druzích zahuštěného a sušeného mléka určeného k lidské spotřebě
32007L0062 OJ L 260, 05.10.2007, p.4 Směrnice Komise 2007/62/ES ze dne 4. října 2007, kterou se mění některé přílohy směrnic Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro bifenazát, pethoxamid, pyrimethanil a rimsulfuron (1)
32007L0063 OJ L 300, 17.11.2007, p.47 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/63/ES ze dne 13. listopadu 2007, kterou se mění směrnice Rady 78/855/EHS a 82/891/EHS, pokud jde o požadavek na zprávu nezávislého znalce v případě fúze nebo rozdělení akciových společností
32007L0064 OJ L 319, 05.12.2007, p.1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje směrnice 97/5/ES (1)
32007L0065 OJ L 332, 18.12.2007, p.27 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání (1)
32007L0066 OJ L 335, 20.12.2007, p.31 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokud jde o zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek (1)
32007L0067 OJ L 305, 23.11.2007, p.22 Směrnice Komise 2007/67/ES ze dne 22. listopadu 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení její přílohy III technickému pokroku (1)
32007L0068 OJ L 310, 28.11.2007, p.11 Směrnice Komise 2007/68/ES ze dne 27. listopadu 2007, kterou se mění příloha IIIa směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, pokud jde o určité složky potravin (1)
32007L0069 OJ L 312, 30.11.2007, p.23 Směrnice Komise 2007/69/ES ze dne 29. listopadu 2007, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky difethialon do přílohy I uvedené směrnice (1)
32007L0070 OJ L 312, 30.11.2007, p.26 Směrnice Komise 2007/70/ES ze dne 29. listopadu 2007, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky oxidu uhličitého do přílohy IA uvedené směrnice (1)
32007L0071 OJ L 329, 14.12.2007, p.33 Směrnice Komise 2007/71/ES ze dne 13. prosince 2007, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/59/ES o přístavních zařízeních pro příjem lodního odpadu a zbytků lodního nákladu (1)
32007L0072 OJ L 329, 14.12.2007, p.37 Směrnice Komise 2007/72/ES ze dne 13. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, pokud jde o zahrnutí druhu Galega orientalis Lam. (1)
32007L0073 OJ L 329, 14.12.2007, p.40 Směrnice Komise 2007/73/ES ze dne 13. prosince 2007, kterou se mění některé přílohy směrnic Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro acetamiprid, atrazin, deltamethrin, imazalil, indoxakarb, pendimethalin, pymetrozin, pyraklostrobin, thiacloprid a trifloxystrobin (1)
32007L0074 OJ L 346, 29.12.2007, p.6 Směrnice Rady 2007/74/ES ze dne 20. prosince 2007 o osvobození zboží dováženého osobami cestujícími ze třetích zemí od daně z přidané hodnoty a spotřební daně
32007L0075 OJ L 346, 29.12.2007, p.13 Směrnice Rady 2007/75/ES ze dne 20. prosince 2007, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o některá dočasná ustanovení o sazbách daně z přidané hodnoty
32007L0076 OJ L 337, 21.12.2007, p.100 Směrnice Komise 2007/76/ES ze dne 20. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek fludioxonylu, klomazonu a prosulfokarbu (1)


Odkaz na originální stránky Úřední věstník na adrese: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/cs/index.htm