Úřední věstník Evropské unie

Chronologický pohled na všechny předpisy (*) vydané v roce 2006:

Citace Str. Celex Český název
OJ L 001, 04.01.2006 5 32006D0001 2006/1/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. prosince 2005 o jmenování dvou litevských členů a tří litevských náhradníků Výboru regionů
OJ L 002, 05.01.2006 4 32006D0002 2006/2/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. prosince 2005, kterým se mění rozhodnutí 2004/465/ES o finančním příspěvku Společenství na programy kontroly rybolovu členských států
OJ L 003, 06.01.2006 3 32006R0006 Nařízení Komise (ES) č. 6/2006 ze dne 5. ledna 2006, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o dihydrostreptomycin, tosylchloramid sodný a Piceae turiones recentes extractum (1)
OJ L 004, 07.01.2006 3 32006R0018 Nařízení Komise (ES) č. 18/2006 ze dne 6. ledna 2006, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokud jde o seznam zemí a území (1)
7 32006R0019 Nařízení Komise (ES) č. 19/2006 ze dne 6. ledna 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001, pokud jde o celní kvóty Společenství pro některé zemědělské produkty pocházející z Jordánska
OJ L 005, 10.01.2006 3 32006R0022 Nařízení Komise (ES) č. 22/2006 ze dne 9. ledna 2006 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej cukru na trhu Společenství ze zásob intervenčních agentur Belgie, České republiky, Španělska, Francie, Irska, Itálie, Maďarska, Polska, Slovenska a Švédska
8 32006R0023 Nařízení Komise (ES) č. 23/2006 ze dne 9. ledna 2006, kterým se poosmé mění nařízení Rady (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
10 32006L0002 Směrnice Komise 2006/2/ES ze dne 6. ledna 2006, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES o některých metodách kvantitativní analýzy dvousložkových směsí textilních vláken (1)
14 32006L0003 Směrnice Komise 2006/3/ES ze dne 9. ledna 2006, kterou se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/74/ES o názvech textilií za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku (1)
15 32006D0006 2006/6/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 12. prosince 2005, kterým se přijímají pravidla stanovící postup pro poskytování finanční podpory k důchodu pozůstalého manžela nebo manželky trpících závažným nebo vleklým onemocněním nebo zdravotním postižením
17 32006D0007 2006/7/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. ledna 2006 o některých ochranných opatřeních souvisejících s dovozem peří z některých třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2006) 33) (1)
20 32005D0889r Oprava společné akce Rady 2005/889/SZBP ze dne 12. prosince 2005 o zřízení mise Evropské unie pro pomoc na hranicích na hraničním přechodu Rafáh (EU BAM Rafah) (Úř. věst. L 327 ze dne 14.12.2005)
OJ L 006, 11.01.2006 3 32006R0025 Nařízení Komise (ES) č. 25/2006 ze dne 10. ledna 2006 o zahájení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob belgické intervenční agentury
9 32006R0026 Nařízení Komise (ES) č. 26/2006 ze dne 10. ledna 2006 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob dánské intervenční agentury
15 32006R0027 Nařízení Komise (ES) č. 27/2006 ze dne 10. ledna 2006 o zahájení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob německé intervenční agentury
21 32006R0028 Nařízení Komise (ES) č. 28/2006 ze dne 10. ledna 2006 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob švédské intervenční agentury
27 32006R0029 Nařízení Komise (ES) č. 29/2006 ze dne 10. ledna 2006, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000, pokud jde o celní kódy bromchlormethanu
32 32006D0008 2006/8/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. ledna 2006, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o některé týmy pro odběr a produkci embryí v Kanadě a ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2005) 5795) (1)
OJ L 007, 12.01.2006 1 32006R0033 Nařízení Rady (ES) č. 33/2006 ze dne 9. ledna 2006, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 2074/2004 z dovozu některých mechanismů kroužkových pořadačů pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz téhož výrobku z Laoské lidově demokratické republiky
8 32006R0035 Nařízení Komise (ES) č. 35/2006 ze dne 11. ledna 2006, kterým se mění přílohy I, V a VII nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
15 32006R0036 Nařízení Komise (ES) č. 36/2006 ze dne 10. ledna 2006, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
23 32006D0009 2006/9/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. ledna 2006, kterým se mění příloha I rozhodnutí Rady 79/542/EHS, pokud jde o přechodná opatření pro tranzit živých zvířat z Bulharska a Rumunska přes Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie, Srbsko a Černou Horu (oznámeno pod číslem K(2005) 5885) (1)
27 32006D0010 2006/10/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. ledna 2006 o dočasném zákazu uvádění na trh v Řecku osiva hybridních kukuřic s genetickou modifikací MON 810 zapsaných ve Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin podle směrnice 2002/53/ES (oznámeno pod číslem K(2005) 5964)
29 32006D0011 2006/11/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. ledna 2006 o změně rozhodnutí 2005/758/ES o některých ochranných opatřeních souvisejících s podezřením na vysoce patogenní influenzu ptáků v Chorvatsku a o zrušení rozhodnutí 2005/749/ES (oznámeno pod číslem K(2005) 6025) (1)
32 32005R2024r Oprava nařízení Komise (ES) č. 2024/2005 ze dne 12. prosince 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních vůči Libérii (Úř. věst. L 326 ze dne 13.12.2005)
OJ L 008, 13.01.2006 3 32006R0039 Nařízení Komise (ES) č. 39/2006 ze dne 12. ledna 2006, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1282/2001, pokud jde o termín podávání prohlášení o sklizni a o produkci pro hospodářský rok 2005/06
4 32006R0040 Nařízení Komise (ES) č. 40/2006 ze dne 10. ledna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 4/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 4045/89 o kontrole opatření tvořících součást systému financování záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu, prováděné členskými státy
44 32006D0012 2006/12/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. listopadu 2005 o uvolnění prostředků z Fondu solidarity podle bodu 3 interinstitucionální dohody ze dne 7. listopadu 2002 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o financování Fondu solidarity Evropské unie, kterou se doplňuje interinstitucionální dohoda ze dne 6. května 1999 o rozpočtové kázni a zdokonalení rozpočtového procesu
46 32006D0013 2006/13/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru ES–Faerské ostrovy č. 2/2005 ze dne 8. prosince 2005, kterým se mění rozhodnutí č. 1/2001, kterým se stanoví prováděcí ustanovení k Protokolu o veterinárních otázkách, kterým se doplňuje Dohoda mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé
OJ L 009, 13.01.2006 1 32006D0003 2006/3/ES: Konečné přijetí opravného rozpočtu Evropské unie č. 6 na rozpočtový rok 2005
27 32006D0004 2006/4/ES: Konečné schválení opravného rozpočtu Evropské unie č. 7 na rozpočtový rok 2005
73 32006D0005 2006/5/ES: Konečné schválení opravného rozpočtu Evropské unie č. 8 na rozpočtový rok 2005
OJ L 010, 14.01.2006 16 32005L0094 Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS
66 32006D0014 2006/14/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. ledna 2006, kterým se mění dodatek B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa, mléka a ryb v Polsku (oznámeno pod číslem K(2005) 6023) (1)
70 32006D0015 2006/15/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. ledna 2006, které se týká žádosti o zápis do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 (Choucroute d’Alsace) (CHZO) (oznámeno pod číslem K(2006) 5)
72 32005R1811r Oprava nařízení Komise (ES) č. 1811/2005 ze dne 4. listopadu 2005 o dočasném a trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech a o dočasném povolení nového užití již povolené doplňkové látky v krmivech (Úř. věst. L 291 ze dne 5.11.2005)
OJ L 011, 17.01.2006 3 32006R0064 Nařízení Komise (ES) č. 64/2006 ze dne 16. ledna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1695/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob francouzské intervenční agentury
4 32006R0065 Nařízení Komise (ES) č. 65/2006 ze dne 13. ledna 2006 o změně nařízení (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (1)
6 32006R0066 Nařízení Komise (Euratom) č. 66/2006 ze dne 16. ledna 2006, kterým se vyjímá převod malých množství rud, výchozích materiálů a zvláštních štěpných materiálů z pravidel kapitoly o zásobování
11 32006R0068 Nařízení Komise (ES) č. 68/2006 ze dne 16. ledna 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2488/2000 o zachování zmrazení peněžních prostředků v souvislosti s panem Miloševićem a osobami s ním spojenými
21 32006D0016 2006/16/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. ledna 2006 o změně přílohy B směrnice Rady 88/407/EHS a přílohy II rozhodnutí 2004/639/ES, kterým se stanoví podmínky pro dovoz spermatu chovného skotu (oznámeno pod číslem K(2005) 5840) (1)
33 32006D0017 2006/17/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. ledna 2006, kterým se mění dodatek A přílohy V aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa a mléka v České republice (oznámeno pod číslem K(2005) 6052) (1)
36 32006D0018 2006/18/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. ledna 2006, kterým se mění rozhodnutí 2000/690/ES, kterým se zřizuje Skupina pro podnikovou politiku, s cílem prodloužit jeho období platnosti
OJ L 012, 18.01.2006 1 32006R0073 Nařízení Rady (ES) č. 73/2006 ze dne 13. ledna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 92/2002 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu močoviny pocházející z Běloruska, Bulharska, Chorvatska, Estonska, Libye, Litvy, Rumunska a Ukrajiny a o konečném výběru uloženého prozatímního antidumpingového cla
7 32006R0076 Nařízení Komise (ES) č. 76/2006 ze dne 17. ledna 2006, kterým se po šedesáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
17 32006L0005 Směrnice Komise 2006/5/ES ze dne 17. ledna 2006, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky warfarin (1)
21 32006L0006 Směrnice Komise 2006/6/ES ze dne 17. ledna 2006, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky tolylfluanidu (1)
OJ L 013, 18.01.2006 1 32006R0062 Nařízení Komise (ES) č. 62/2006 ze dne 23. prosince 2005 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro telematické aplikace v nákladní dopravě transevropského konvenčního železničního systému
OJ L 014, 19.01.2006 3 32006R0078 Nařízení Komise (ES) č. 78/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1065/2005, pokud je o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz ječmene ze zásob německé intervenční agentury
4 32006R0079 Nařízení Komise (ES) č. 79/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1062/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku rakouské intervenční agentury
5 32006R0080 Nařízení Komise (ES) č. 80/2006 ze dne 18. ledna 2006 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej žita na trhu Společenství ze zásob německé intervenční agentury
8 32006R0081 Nařízení Komise (ES) č. 81/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se mění a doplňuje nařízení (EHS) č. 1538/91, pokud jde o názvy, které lze použít pro účely uvedení drůbežího masa na trh v případě omezení přístupu drůbeže do venkovních výběhů
14 32006R0084 Nařízení Komise (ES) č. 84/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
16 32005D0130 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 130/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
18 22005D0131 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 131/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
20 32005D0132 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 132/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
21 32005D0133 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 133/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
22 32005D0134 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 134/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se mění příloha XVIII (Zdraví a bezpečnost při práci, pracovní právo a stejné zacházení pro muže a ženy) Dohody o EHP
24 32005D0135 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 135/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
OJ L 015, 20.01.2006 1 32006R0085 Nařízení Rady (ES) č. 85/2006 ze dne 17. ledna 2006 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu lososa chovaného pro hospodářské účely pocházejícího z Norska a o konečném výběru prozatímního cla
26 32006R0087 Nařízení Komise (ES) č. 87/2006 ze dne 19. ledna 2006 o zahájení stálého nabídkového řízení pro opětovný prodej neloupané rýže ze zásob řecké intervenční agentury na vnitřním trhu
28 32006R0088 Nařízení Komise (ES) č. 88/2006 ze dne 19. ledna 2006 o zahájení stálého nabídkového řízení pro opětovný prodej neloupané rýže ze zásob španělské intervenční agentury na vnitřním trhu
30 32006R0089 Nařízení Komise (ES) č. 89/2006 ze dne 19. ledna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2295/2003, pokud jde o označení, která mohou být použita při uvádění vajec na trh v případě omezení přístupu slepic k venkovnímu volnému výběhu
48 32006D0020 2006/20/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. prosince 2005, kterým se mění rozhodnutí 2005/59/ES, pokud jde o oblasti, v nichž se má provést plán eradikace klasického moru prasat v populaci divokých prasat na Slovensku (oznámeno pod číslem K(2005) 5632)
50 32005L0071r Oprava směrnice Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu při přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu (Úř. věst. L 289 ze dne 3.11.2005)
50 32005R2169r Oprava nařízení Rady (ES) č. 2169/2005 ze dne 21. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98 o zavedení eura (Úř. věst. L 346 ze dne 29.12.2005)
OJ L 016, 20.01.2006 1 32006R0051 Nařízení Rady(ES) č. 51/2006 ze dne 22. prosince 2005, kterým se na rok 2006 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů
184 32006R0052 Nařízení Rady (ES) č. 52/2006 ze dne 22. prosince 2005, kterým se pro rok 2006 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři
200 32006R0051r Dodatek k nařízení Rady (ES) č. 51/2006, kterým se na rok 2006 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů
OJ L 017, 21.01.2006 1 32006R0101 Nařízení Rady (ES) č. 101/2006 ze dne 20. ledna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1975/2004 a (ES) č. 1976/2004, kterými se rozšiřují konečná antidumpingová a vyrovnávací cla z dovozu polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího z Indie na dovoz polyethylentereftalátového (PET) filmu zasílaného z Brazílie a Izraele, ať již je prohlášen za pocházející z Brazílie nebo Izraele, či nikoli
6 32006R0103 Nařízení Komise (ES) č. 103/2006 ze dne 20. ledna 2006, kterým se přijímají doplňující ustanovení pro použití klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu
16 32006D0022 2006/22/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. ledna 2006, kterým se některé strany osvobozují od antidumpingového cla z jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky uloženého nařízením Rady (EHS) č. 2474/93, naposledy zachovaného a pozměněného nařízením Rady (ES) č. 1095/2005, jež bylo rozšířeno na některé součásti jízdních kol, a kterým se zrušuje pozastavení platby antidumpingového cla rozšířeného na některé součásti jízdních kol pocházející z Čínské lidové republiky, jež bylo některým stranám přiznáno nařízením (ES) č. 88/97 (oznámeno pod číslem K(2006) 54)
27 32006D0023 2006/23/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. ledna 2006 o změně rozhodnutí 2005/710/ES o některých ochranných opatřeních souvisejících s podezřením na vysoce patogenní influenzu ptáků v Rumunsku (oznámeno pod číslem K(2006) 61) (1)
30 32006D0024 2006/24/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. ledna 2006, kterým se po druhé mění rozhodnutí 2005/710/ES o některých ochranných opatřeních souvisejících s podezřením na vysoce patogenní influenzu ptáků v Rumunsku (oznámeno pod číslem K(2006) 62) (1)
OJ L 018, 23.01.2006 1 32006D0021 2006/21/ES: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 30. prosince 2005 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET) (ECB/2005/16)
OJ L 019, 24.01.2006 3 32006R0110 Nařízení Komise (ES) č. 110/2006 ze dne 23. ledna 2006, kterým se stanoví přechodná opatření týkající se vývozních licencí pro vývozy olivového oleje ze Společenství do třetích zemí
12 32006L0008 Směrnice Komise 2006/8/ES ze dne 23. ledna 2006, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III a V směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků (1)
20 32006D0025 2006/25/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. prosince 2005, kterým se mění jednací řád Komise
23 32006D0026 2006/26/ES: Doporučení Komise ze dne 18. ledna 2006 týkající se koordinovaného monitorovacího programu Společenství pro rok 2006 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a v některých dalších produktech rostlinného původu a na jejich povrchu a vnitrostátních monitorovacích programů pro rok 2007 (oznámeno pod číslem K(2006) 11) (1)
30 32006D0027 2006/27/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. ledna 2006 o zvláštních podmínkách, kterými se upravuje maso a masné výrobky koňovitých dovážených z Mexika a určených k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem K(2006) 16) (1)
32 32006D0028 2006/28/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. ledna 2006 o prodloužení lhůty pro použití ušních značek u některého skotu (oznámeno pod číslem K(2006) 43) (1)
34 32006D0029 Společný postoj Rady 2006/29/SZBP ze dne 23. ledna 2006, kterým se zrušuje společný postoj 96/184/SZBP k vývozu zbraní do bývalé Jugoslávie
36 32006D0030 Společný postoj Rady 2006/30/SZBP ze dne 23. ledna 2006, kterým se obnovují a doplňují omezující opatření proti Pobřeží slonoviny
38 32006D0031 Společný postoj Rady 2006/31/SZBP ze dne 23. ledna 2006, kterým se obnovují omezující opatření vůči Libérii
OJ L 020, 24.01.2006 1 32006D0019 2006/19/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Izrael č. 2/2005 ze dne 22. prosince 2005, kterým se mění protokol č. 4 o definici pojmu původní produkty a o metodách správní spolupráce k Evropsko-středomořské dohodě
OJ L 021, 25.01.2006 1 32006R0115 Nařízení Rady (ES) č. 115/2006 ze dne 23. ledna 2006 o uzavření Protokolu, kterým se na období od 18. ledna 2005 do 17. ledna 2011 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Seychelskou republikou o rybolovu při pobřeží Seychel
5 32006R0117 Nařízení Komise (ES) č. 117/2006 ze dne 24. ledna 2006, kterým se zahajuje nabídkové řízení pro prodej alkoholu vinného původu určeného k užití jako bioethanol ve Společenství
12 32006R0118 Nařízení Komise (ES) č. 118/2006 ze dne 24. ledna 2006, kterým se stanoví standardní poplatek za zemědělský podnikový výkaz zemědělské účetní datové sítě pro účetní období 2006
17 32006D0032 2006/32/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. ledna 2006, kterým se upravují opravné koeficienty použitelné od 1. února 2005, 1. března 2005, 1. dubna 2005, 1. května 2005 a 1. června 2005 na odměny úředníků, dočasných a smluvních zaměstnanců Evropských společenství vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích a na odměny části úředníků setrvávajících na pracovním místě v deseti nových členských státech po dobu nejvýše patnácti měsíců od přistoupení (ustanovení čl. 33 odst. 4 smlouvy o přistoupení deseti nových členských států)
20 32006D0033 2006/33/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. ledna 2006, kterým se zřizuje skupina odborníků na vysoké úrovni pro sociální integraci etnických menšin a jejich plnou účast na trhu práce
OJ L 022, 26.01.2006 1 32006R0121 Nařízení Rady (ES) č. 121/2006 ze dne 23. ledna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1858/2005, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Indie
3 32006R0122 Nařízení Rady (ES) č. 122/2006 ze dne 23. ledna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 74/2004 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu bavlněného ložního prádla pocházejícího z Indie
5 32006R0123 Nařízení Rady (ES) č. 123/2006 ze dne 23. ledna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1338/2002 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu kyseliny sulfanilové pocházející z Indie a nařízení (ES) č. 1339/2002 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny sulfanilové pocházející mimo jiné z Indie
12 32006R0125 Nařízení Komise (ES) č. 125/2006 ze dne 24. ledna 2006, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
24 32006L0009 Směrnice Komise 2006/9/ES ze dne 23. ledna 2006, kterou se mění směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí dikvatu stanovené v uvedené směrnici (1)
32 32006D0034 2006/34/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 23. ledna 2006, kterým se mění její jednací řád
34 32006D0035 2006/35/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 23. ledna 2006 o zásadách, prioritách a podmínkách přístupového partnerství s Tureckem
51 32006D0036 2006/36/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 23. ledna 2006 o jmenování osmi členů Účetního dvora
52 32006D0037 2006/37/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. prosince 2005, kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu kyseliny sulfanilové pocházející z Indie
54 32006D0038 2006/38/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2005, kterým se mění rozhodnutí Komise 1999/572/ES, kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Indie
OJ L 023, 27.01.2006 1 32006R0130 Nařízení Rady (ES) č. 130/2006 ze dne 23. ledna 2006 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz kyseliny vinné pocházející z Čínské lidové republiky
10 32006R0132 Nařízení Komise (ES) č. 132/2006 ze dne 26. ledna 2006, kterým se stanoví procentní sazba přijetí smluv o dobrovolné destilaci stolního vína
11 32006R0133 Nařízení Komise (ES) č. 133/2006 ze dne 26. ledna 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3149/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
13 32006R0134 Nařízení Komise (ES) č. 134/2006 ze dne 26. ledna 2006, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz pákových mechanismů pocházejících z Čínské lidové republiky
55 32006R0142 Nařízení Komise (ES) č. 142/2006 ze dne 26. ledna 2006, kterým se po šedesáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
69 32006L0004 Směrnice Komise 2006/4/ES ze dne 26. ledna 2006, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro karbofuran (1)
78 32006D0039 2006/39/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 23. ledna 2006 o schválení výjimečné vnitrostátní podpory poskytnuté Kyperskou republikou kyperským zemědělcům za účelem splacení části dluhů vzniklých v zemědělství dlouho před přistoupením Kypru k Evropské unii
OJ L 024, 27.01.2006 1 32006R0108 Nařízení Komise (ES) č. 108/2006 ze dne 11. ledna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS 1, 4, 6 a 7, mezinárodní účetní standardy IAS 1, 14, 17, 32, 33 a 39, výklad Výboru pro interpretace mezinárodního účetního výkaznictví IFRIC 6 (1)
OJ L 025, 28.01.2006 1 32006R0151 Nařízení Rady (ES) č. 151/2006 ze dne 24. ledna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
10 32006R0153 Nařízení Komise (ES) č. 153/2006 ze dne 27. ledna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1819/2005, kterým se přijímá plán přidělující členským státům prostředky vyčleněné na rozpočtový rok 2006 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
24 32006L0010 Směrnice Komise 2006/10/ES ze dne 27. ledna 2006, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek forchlorfenuronu a indoxakarbu (1)
28 32006D0041 2006/41/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. ledna 2006 o poskytnutí makrofinanční pomoci Gruzii
31 32006D0042 2006/42/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. ledna 2006, kterým se Lotyšsku povoluje prodloužit použitelnost opatření odchylujícího se od článku 21 šesté směrnice Rady 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
32 32005R0355 Oprava nařízení Komise (ES) č. 355/2005 ze dne 28. února 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2676/90, kterým se stanoví metody Společenství používané pro rozbor vín (Úř. věst. L 56 ze dne 2.3.2005)
OJ L 026, 31.01.2006 1 32006R0161 Nařízení Rady (ES) č. 161/2006 ze dne 23. ledna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 950/2001 o uložení konečného antidumpingového cla u dovozu některých hliníkových fólií pocházejících mimo jiné z Ruska
13 32006D0045 2006/45/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2005, kterým se zrušuje rozhodnutí 2001/381/ES, kterým se přijímá závazek nabídnutý v souvislosti s dovozy některých hliníkových fólií pocházejících z Ruska do Společenství
14 32006D0046 2006/46/ES: Rozhodnutí č. 3/2005 Výboru pro celní spolupráci AKT–ES ze dne 13. ledna 2006, kterým se stanoví odchylka od definice pojmu původní produkty či produkty pocházející z s ohledem na zvláštní situaci Svazijského království, pokud jde o výrobu jádrových nití
17 32006D0047 2006/47/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. ledna 2006, kterým se v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádí na trh produkt z kukuřice (Zea mays L., hybrid MON 863 × MON 810) geneticky modifikovaný pro rezistenci vůči bázlivci kukuřičnému a určitým kukuřičným škůdcům řádu Lepidoptera(oznámeno pod číslem K(2005) 5980)
20 32006D0048 2006/48/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. ledna 2006, kterým se mění rozhodnutí 2004/233/ES, pokud jde o seznam laboratoří schválených ke kontrole účinnosti očkování proti vzteklině u některých domácích masožravců (oznámeno pod číslem K(2006) 122) (1)
21 32006D0049 Společná akce Rady 2006/49/SZBP ze dne 30. ledna 2006 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie v Bosně a Hercegovině
24 32006D0050 Společný postoj Rady 2006/50/SZBP ze dne 30. ledna 2006, kterým se prodlužuje a mění společný postoj 2004/133/SZBP o omezujících opatřeních vůči extremistům z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie
28 32006D0051 Společný postoj Rady 2006/51/SZBP ze dne 30. ledna 2006, kterým se obnovují omezující opatření vůči Zimbabwe
OJ L 027, 01.02.2006 17 32006D0052 2006/52/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. ledna 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/731/ES, kterým se stanoví dodatečné požadavky pro dozor nad influenzou ptáků u volně žijících ptáků (oznámeno pod číslem K(2006) 135) (1)
OJ L 028, 01.02.2006 1 32006D0040 2006/40/Euratom: Doporučení Komise ze dne 15. prosince 2005 o pokynech pro používání nařízení (Euratom) č. 302/2005 o uplatňování dozoru nad bezpečností v rámci Euratomu (oznámeno pod číslem K(2005) 5127)
OJ L 029, 02.02.2006 3 32006R0178 Nařízení Komise (ES) č. 178/2006 ze dne 1. února 2006, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 za účelem vypracování přílohy I, jež obsahuje seznam potravin a krmiv, na něž se vztahují maximální limity reziduí pesticidů (1)
26 32006R0179 Nařízení Komise (ES) č. 179/2006 ze dne 1. února 2006 o zavedení režimu dovozních licencí pro jablka dovážená ze třetích zemí
28 32006R0180 Nařízení Komise (ES) č. 180/2006 ze dne 1. února 2006, kterým se pro dodací období 2005/06 stanoví množství povinných dodávek třtinového cukru k dovozu podle protokolu AKT a dohody s Indií a kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1159/2003
31 32006R0181 Nařízení Komise (ES) č. 181/2006 ze dne 1. února 2006, kterým se provádí nařízení (ES) č. 1774/2002, pokud jde o organická hnojiva a půdní přídavky s výjimkou hnoje, a o změně uvedeného nařízení (1)
37 32006D0053 2006/53/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 23. ledna 2006, kterým se mění rozhodnutí 90/424/EHS o některých výdajích ve veterinární oblasti
OJ L 030, 02.02.2006 1 32006D0043 2006/43/ES: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 17. listopadu 2005, kterými se mění obecné zásady ECB/2002/7 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti čtvrtletních finančních účtů (ECB/2005/13)
26 32006D0044 2006/44/ES: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 30. prosince 2005, kterými se mění obecné zásady ECB/2000/7 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému (ECB/2005/17)
OJ L 031, 03.02.2006 18 32006D0058 2006/58/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. ledna 2006, kterým se na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 povoluje uvedení žitného chleba s přidanými fytosteroly/fytostanoly na trh jako nových potravin či nových složek potravin (oznámeno pod číslem K(2006) 42) (1)
21 32006D0059 2006/59/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. ledna 2006, kterým se na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 povoluje uvedení žitného chleba s přidanými fytosteroly/fytostanoly na trh jako nových potravin či nových složek potravin (oznámeno pod číslem K(2006) 115) (1)
24 32006D0060 2006/60/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. února 2006, kterým se mění příloha C směrnice Rady 89/556/EHS, pokud jde o vzor veterinárního osvědčení pro obchod s embryi skotu ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2006) 193) (1)
OJ L 032, 04.02.2006 3 32006R0195 Nařízení Komise (ES) č. 195/2006 ze dne 3. února 2006, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1377/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz ječmene ze zásob finské intervenční agentury
4 32006R0196 Nařízení Komise (ES) č. 196/2006 ze dne 3. února 2006, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001, aby se zohlednila evropská norma EN ISO 14001:2004, a kterým se ruší rozhodnutí 97/265/ES
13 32006R0197 Nařízení Komise (ES) č. 197/2006 ze dne 3. února 2006 o přechodných opatřeních podle nařízení (ES) č. 1774/2002, pokud jde o sběr, přepravu, ošetření, využití a zneškodňování zmetkových potravin (1)
15 32006R0198 Nařízení Komise (ES) č. 198/2006 ze dne 3. února 2006, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1552/2005 o statistikách odborného vzdělávání v podnicích (1)
34 32006R0199 Nařízení Komise (ES) č. 199/2006 ze dne 3. února 2006 o změně nařízení Komise (ES) č. 466/2001, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách, pokud jde o dioxiny a PCB s dioxinovým efektem (1)
44 32006L0013 Směrnice Komise 2006/13/ES, ze dne 3. února 2006, kterou se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech, pokud jde o dioxiny a PCB s dioxinovým efektem (1)
54 32006D0061 2006/61/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 2. prosince 2005 o uzavření Protokolu EHK OSN o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek jménem Evropského společenství
80 32006D0062 2006/62/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 23. ledna 2006, kterým se zemím zahrnutým do evropské politiky sousedství, jakož i Rusku, umožňuje využívat programu pro technickou pomoc a výměnu informací (TAIEX)
82 32006D0063 2006/63/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. listopadu 2003 týkající se režimu podpory, který Itálie, region Piemont, plánuje provést za účelem snížení znečištění vzduchu nad svým územím (oznámeno pod číslem K(2003) 3520) (1)
91 32006D0064 2006/64/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. února 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma u katarální horečky ovcí ve Španělsku a Portugalsku (oznámeno pod číslem K(2006) 180) (1)
93 32006D0065 2006/65/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. února 2006, kterým se mění rozhodnutí 97/467/ES, pokud jde o zahrnutí jednoho zařízení v Uruguay do prozatímních seznamů zařízení ve třetích zemích, z nichž členské státy povolují dovoz masa ptáků nadřádu běžců (oznámeno pod číslem K(2006) 233) (1)
OJ L 033, 04.02.2006 1 32006R0166 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (1)
18 32006D0167 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 167/2006/ES ze dne 18. ledna 2006 o činnosti určitých třetích zemí v nákladní námořní dopravě
22 32005L0089 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/89/ES ze dne 18. ledna 2006 o opatřeních pro zabezpečení dodávek elektřiny a investic do infrastruktury (1)
28 32005L0090 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/90/ES ze dne 18. ledna 2006, kterou se po dvacáté deváté mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci – c/m/r) (1)
82 32006L0001 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/1/ES ze dne 18. ledna 2006 o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží (1)
86 32005R2110r Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2110/2005 ze dne 14. prosince 2005 o přístupu k vnější pomoci Společenství (Úř. věst. L 344, 27.12.2005)
87 32005L0035r Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/35/ES ze dne 7. září 2005 o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání (Úř. věst. L 255, 30.9.2005)
88 32005L0084r Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/84/ES ze dne 14. prosince 2005, kterou se po dvacáté druhé mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (ftaláty v hračkách a předmětech pro péči o děti) (Úř. věst. L 344, 27.12.2005)
OJ L 034, 07.02.2006 3 32006R0204 Nařízení Komise (ES) č. 204/2006 ze dne 6. února 2006, kterým se upravuje nařízení Rady (EHS) č. 571/88 a mění rozhodnutí Komise 2000/115/ES s ohledem na organizaci statistických zjišťování Společenství o struktuře zemědělských podniků v roce 2007
21 32006R0205 Nařízení Komise (ES) č. 205/2006 ze dne 6. února 2006, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o toltrazuril, diethylen glykol monoethyl ether a poly(oxyethylen)sorbitan-monooleát (1)
24 32006L0014 Směrnice Komise (ES) č. 14/2006 ze dne 6. února 2006, kterou se mění příloha IV směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
26 32006D0068 2006/68/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. ledna 2006, kterým se povoluje uvedení na trh potravin a složek potravin, které pocházejí z geneticky modifikované kukuřice řady MON 863, jako nových potravin nebo nových složek potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2005) 5939)
29 32006D0069 2006/69/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. ledna 2006, kterým se povoluje uvedení na trh potravin a složek potravin vyrobených z geneticky modifikované kukuřice Roundup Ready řady GA21 jako nových potravin nebo nových složek potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2005) 5940)
32 32006D0070 2006/70/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 31. ledna 2006, kterým se mění rozhodnutí 2001/844/ES, ESUO, Euratom
OJ L 035, 07.02.2006 1 32006D0054 2006/54/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 30. ledna 2006 o zásadách, prioritách a podmínkách evropského partnerství s Albánií a o zrušení rozhodnutí 2004/519/ES
19 32006D0055 2006/55/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 30. ledna 2006 o zásadách, prioritách a podmínkách evropského partnerství s Bosnou a Hercegovinou a o zrušení rozhodnutí 2004/515/ES
32 32006D0056 2006/56/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 30. ledna 2006 o zásadách, prioritách a podmínkách evropského partnerství se Srbskem a Černou Horou včetně Kosova, jak bylo vymezeno rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999, a o zrušení rozhodnutí 2004/520/ES
57 32006D0057 2006/57/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 30. ledna 2006 o zásadách, prioritách a podmínkách evropského partnerství s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií a o zrušení rozhodnutí 2004/518/ES
OJ L 036, 08.02.2006 3 32006R0207 Nařízení Komise (ES) č. 207/2006 ze dne 7. února 2006, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství
25 32006R0208 Nařízení Komise (ES) č. 208/2006 ze dne 7. února 2006, kterým se mění přílohy VI a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o normy zpracování pro zařízení na výrobu bioplynu a kompostování a požadavky na hnůj (1)
32 32006R0209 Nařízení Komise (ES) č. 209/2006 ze dne 7. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 809/2003 a (ES) č. 810/2003, pokud jde o prodloužení platnosti přechodných opatření týkajících se zařízení na kompostování a výrobu bioplynu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 (1)
34 32006R0210 Nařízení Komise (ES) č. 210/2006 ze dne 7. února 2006, kterým se pro hospodářský rok 2006/07 stanoví výše podpory pro rajčata určená ke zpracování
36 32006R0211 Nařízení Komise (ES) č. 211/2006 ze dne 7. února 2006, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1433/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o provozní fondy, operační programy a finanční podporu
37 32006L0016 Směrnice Komise 2006/16/ES ze dne 7. února 2006, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky oxamyl (1)
40 32006D0075 2006/75/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 30. ledna 2006, kterým se mění a prodlužuje rozhodnutí 2001/923/ES o akčním programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program Pericles)
42 32006D0076 2006/76/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 30. ledna 2006, kterým se rozšiřuje použitelnost rozhodnutí 2006/75/ES, kterým se mění a prodlužuje rozhodnutí 2001/923/ES o akčním programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program Pericles), na nezúčastněné členské státy
43 32006D0077 2006/77/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. prosince 2005 ustavující skupiny na vysoké úrovni pro hospodářskou soutěž, energetiku a životní prostředí
45 32006D0078 2006/78/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 31. ledna 2006 o finanční podpoře Společenství při provádění epidemiologického průzkumu a opatření pro dozor nad katarální horečkou ovcí v rámci nouzových opatření přijatých pro tlumení této choroby v Portugalsku v roce 2004 a 2005 (oznámeno pod číslem K(2006) 166)
48 32006D0079 2006/79/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 31. ledna 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/759/ES a 2005/760/ES, pokud jde o prodloužení doby jejich použitelnosti (oznámeno pod číslem K(2006) 187) (1)
50 32006D0080 2006/80/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. února 2006, kterým se pro některé členské státy stanoví odchylka podle čl. 3 odst. 2 směrnice Rady 92/102/EHS o identifikaci a evidování zvířat (oznámeno pod číslem K(2006) 172)
OJ L 037, 08.02.2006 1 32006D0066 2006/66/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. prosince 2005 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Kolejová vozidla – hluk transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2005) 5666) (1)
OJ L 038, 09.02.2006 5 32006R0214 Nařízení Komise (ES) č. 214/2006 ze dne 7. února 2006, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
11 32006R0215 Nařízení Komise (ES) č. 215/2006 ze dne 8. února 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství a kterým se mění nařízení (ES) č. 2286/2003 (1)
15 32006R0216 Nařízení Komise (ES) č. 216/2006 ze dne 8. února 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2184/97 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
17 32006R0217 Nařízení Komise (ES) č. 217/2006 ze dne 8. února 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnicím Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokud jde o oprávnění členských států dočasně povolit uvádění na trh osiva, které nevyhovuje požadavkům z hlediska minimální klíčivosti (1)
19 32006R0218 Nařízení Komise (ES) č. 218/2006 ze dne 8. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1262/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/2001, pokud jde o nákup a prodej cukru intervenčními agenturami
22 32006R0219 Nařízení Komise (ES) č. 219/2006 ze dne 8. února 2006 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz banánů kódu KN 08030019 pocházející ze zemí AKT pro období od 1. března do 31. prosince 2006
36 32006L0015 Směrnice Komise 2006/15/ES ze dne 7. února 2006 o stanovení druhého seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES a změně směrnic 91/322/EHS a 2000/39/ES (1)
40 32006L0017 Směrnice Komise 2006/17/ES ze dne 8. února 2006, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES, pokud jde o určité technické požadavky na darování, opatřování a vyšetřování lidských tkání a buněk (1)
OJ L 039, 10.02.2006 3 32006R0227 Nařízení Komise (ES) č. 227/2006 ze dne 9. února 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
7 32006R0228 Nařízení Komise (ES) č. 228/2006 ze dne 9. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2257/94, kterým se stanoví normy jakosti pro banány
OJ L 040, 11.02.2006 3 32006R0240 Nařízení Komise (ES) č. 240/2006 ze dne 10. února 2006 o změně nařízení (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (1)
5 32006R0241 Nařízení Komise (ES) č. 241/2006 ze dne 10. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1004/2001 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
7 32006R0242 Nařízení Komise (ES) č. 242/2006 ze dne 10. února 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
13 32006R0246 Nařízení Komise (ES) č. 246/2006 ze dne 10. února 2006, kterým se po šedesáté třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
15 32006D0082 2006/82/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU–Bulharsko č. 1/2005 ze dne 9. března 2005 o účasti Bulharska v systému Společenství pro rychlou výměnu informací o rizicích při užití výrobků určených spotřebitelům (systém RAPEX) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků
17 32006D0083 2006/83/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 30. ledna 2006 o podpisu jménem Evropského společenství a o prozatímním uplatňování Dohody ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov o rybolovu při pobřeží Svatého Tomáše a Princova ostrova, na období od 1. června 2005 do 31. května 2006
21 32006D0084 2006/84/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. února 2006 o finančním příspěvku Společenství určeném Německu a Portugalsku na jejich programy na posílení infrastruktur rostlinolékařských kontrol rostlin a rostlinných produktů dovážených ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2006) 238)
24 32006D0085 2006/85/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. února 2006, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o určité týmy pro odběr a produkci embryí v určitých třetích zemích (oznámeno pod číslem K(2006) 332) (1)
26 32006D0086 2006/86/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. února 2006 o některých prozatímních ochranných opatřeních souvisejících s podezřelými případy vysoce patogenní influenzy ptáků u volně žijících ptáků v Řecku (oznámeno pod číslem K(2006) 455)
32 32006D0087 2006/87/ES: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 3. února 2006, kterými se mění obecné zásady ECB/2005/5 o požadavcích Evropské centrální banky týkajících se statistické zpravodajské povinnosti a o postupech pro výměnu statistických informací v rámci Evropského systému centrálních bank v oblasti vládní finanční statistiky (ECB/2006/2)
OJ L 041, 13.02.2006 1 32006D0067 2006/67/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2005 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Jordánským hášimovským královstvím o vzájemných liberalizačních opatřeních a o změně Dohody o přidružení mezi ES a Jordánskem, jakož i o nahrazení příloh I, II, III a IV a protokolů č. 1 a 2 k uvedené dohodě
OJ L 042, 14.02.2006 1 32006R0247 Nařízení Rady (ES) č. 247/2006, ze dne 30. ledna 2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie
22 32006R0249 Nařízení Komise (ES) č. 249/2006 ze dne 13. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2430/1999, (ES) č. 937/2001, (ES) č. 1852/2003 a (ES) č. 1463/2004, pokud jde o podmínky pro povolení některých doplňkových látek v krmivech náležejících do skupiny antikokcidik a chemoterapeutik (1)
24 32006R0250 Nařízení Komise (ES) č. 250/2006 ze dne 13. února 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 560/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny
26 32006D0088 2006/88/ES: Doporučení Komise ze dne 6. února 2006 o snižování přítomnosti dioxinů, furanů a PCB v krmivech a potravinách (oznámeno pod číslem K(2006) 235) (1)
29 32006D0089 2006/89/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. února 2006, kterým se přijímá pracovní plán na rok 2006 k provedení akčního programu Společenství v oblasti veřejného zdraví (2003–2008), včetně ročního pracovního programu pro granty (1)
46 32006D0090 2006/90/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. února 2006 o některých prozatímních ochranných opatřeních souvisejících s podezřelými případy vysoce patogenní influenzy ptáků u volně žijících ptáků v Itálii (oznámeno pod číslem K(2006) 491)
52 32006D0091 2006/91/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. února 2006 o některých prozatímních ochranných opatřeních souvisejících s podezřelými případy vysoce patogenní influenzy ptáků u volně žijících ptáků ve Slovinsku (oznámeno pod čislem K(2006) 492)
OJ L 043, 14.02.2006 1 32006D0071 2006/71/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2005 — Opravný rozpočet 2
5 32006D0072 2006/72/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2005 — Opravný rozpočet 2
9 32006D0073 2006/73/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2005 — Opravný rozpočet 2
13 32006D0074 2006/74/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2005 — Opravný rozpočet 2
57 32005D0896r Oprava výkazu příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2005 — Opravný rozpočet 1 (Úř. věst. L 341, 23.12.2005)
OJ L 044, 15.02.2006 3 32006R0252 Nařízení Komise (ES) č. 252/2006 ze dne 14. února 2006 o trvalých povoleních některých doplňkových látek v krmivech a o dočasných povoleních nových použití některých již povolených doplňkových látek v krmivech (1)
9 32006R0253 Nařízení Komise (ES) č. 253/2006 ze dne 14. února 2006, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o zrychlené testy a opatření pro eradikaci TSE u ovcí a koz (1)
15 32006L0019 Směrnice Komise 2006/19/ES ze dne 14. února 2006, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky 1-methylcyklopropenu (1)
18 32006D0092 2006/92/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru ES–Švýcarsko č. 1/2006 ze dne 31. ledna 2006, kterým se nahrazuje tabulka III a IV b) protokolu č. 2
21 32006D0093 2006/93/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru ES–Švýcarsko č. 2/2006 ze dne 31. ledna 2006, kterým se mění tabulka I, II, IV c) a dodatek k tabulce IV protokolu č. 2
25 32006D0094 2006/94/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. února 2006 o některých prozatímních ochranných opatřeních souvisejících s podezřelými případy vysoce patogenní influenzy ptáků u volně žijících ptáků v Rakousku (oznámeno pod číslem K(2006) 517)
31 32006D0095 Společný postoj Rady 2006/95/SZBP ze dne 14. února 2006, kterým se obnovují omezující opatření vůči vedení Podněsterské oblasti Moldavské republiky
32 32006D0096 Rozhodnutí Rady 2006/96/SZBP ze dne 14. února 2006, kterým se provádí společný postoj 2004/179/SZBP o omezujících opatřeních vůči vedení Podněsterské oblasti Moldavské republiky
OJ L 045, 15.02.2006 1 32006D0081 2006/81/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru ES-Švýcarsko č. 3/2005 ze dne 15. prosince 2005, kterým se mění Protokol č. 3 o definici pojmu původní produkty a o metodách správní spolupráce k dohodě
OJ L 046, 16.02.2006 3 32006R0256 Nařízení Komise (ES) č. 256/2006 ze dne 15. února 2006 o zahájení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene ze zásob české intervenční agentury v Belgii
9 32006R0257 Nařízení Komise (ES) č. 257/2006 ze dne 15. února 2006 o zahájení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob české intervenční agentury v Belgii
15 32006R0258 Nařízení Komise (ES) č. 258/2006 ze dne 15. února 2006, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1065/2005, pokud je o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz ječmene ze zásob německé intervenční agentury
16 32006R0259 Nařízení Komise (ES) č. 259/2006 ze dne 15. února 2006, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1516/2005, pokud je o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz ječmene ze zásob rakouské intervenční agentury
17 32006R0260 Nařízení Komise (ES) č. 260/2006 ze dne 15. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1573/2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej žita na trhu Společenství ze zásob německé intervenční agentury za účelem jeho zpracování na bioethanol a za účelem užívání bioethanolu pro výrobu biopaliv ve Společenství
18 32006R0261 Nařízení Komise (ES) č. 261/2006 ze dne 15. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 753/2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů
22 32006R0262 Nařízení Komise (ES) č. 262/2006 ze dne 15. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2729/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro kontroly v odvětví vína
24 32006R0263 Nařízení Komise (ES) č. 263/2006 ze dne 15. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 796/2004 a (ES) č. 1973/2004, pokud jde o skořápkové ovoce
31 32006D0097 2006/97/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 14. února 2006 o jmenování německého člena Evropského hospodářského a sociálního výboru
32 32006D0098 2006/98/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. února 2006, kterým se ustavuje skupina odborníků na vysoké úrovni pro digitální knihovny
34 32006D0099 2006/99/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. února 2006, kterým se mění rozhodnutí 2004/370/ES, kterým se povolují metody třídění jatečně upravených těl prasat ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2006) 213)
38 32006D0100 2006/100/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. února 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/7/ES, kterým se schvaluje metoda třídění jatečně upravených těl prasat na Kypru (oznámeno pod číslem K(2006) 215)
40 32006D0101 2006/101/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. února 2006 o provádění programů zjišťování influenzy ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků v členských státech v roce 2006 (oznámeno pod číslem K(2006) 251)
47 32006D0102 2006/102/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. února 2006 o finančním příspěvku Společenství na program ochrany proti organismům škodlivým rostlinám a rostlinným produktům ve francouzských zámořských departementech na rok 2006 (oznámeno pod číslem K(2006) 250)
52 32006D0103 2006/103/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. února 2006 o revizi prahových hodnot podle čl. 157 písm. b) a čl. 158 odst. 1 písm. a) a c) nařízení (ES, Euratom) č. 2342/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k finančnímu nařízení
53 32006D0104 2006/104/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. února 2006 o některých prozatímních ochranných opatřeních souvisejících s podezřelými případy vysoce patogenní influenzy ptáků u volně žijících ptáků v Německu (oznámeno pod číslem K(2006) 520)
59 32006D0105 2006/105/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. února 2006 o některých prozatímních ochranných opatřeních souvisejících s podezřelými případy vysoce patogenní influenzy ptáků u volně žijících ptáků v Maďarsku (oznámeno pod číslem K(2006) 526)
OJ L 047, 17.02.2006 1 32006R0267 Nařízení Rady (ES) č. 267/2006 ze dne 30. ledna 2006 o provedení Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Austrálií podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii a o doplnění přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
3 32006R0268 Nařízení Rady (ES) č. 268/2006 ze dne 14. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1212/2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých odlitků pocházejících z Čínské lidové republiky
7 32006R0269 Nařízení Rady (ES) č. 269/2006 ze dne 14. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 533/2004 o založení evropských partnerství v rámci procesu stabilizace a přidružení
52 32006D0106 2006/106/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 30. ledna 2006 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Austrálií podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii
57 32006D0107 2006/107/ES,Euroatom: Rozhodnutí Rady ze dne 14. února 2006 o jmenování člena Evropského hospodářského a sociálního výboru
58 32006D0108 2006/108/ES: Doporučení Rady ze dne 14. února 2006 o jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky
59 32006D0109 2006/109/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. ledna 2006, kterým se přijímá závazek nabídnutý v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu některých odlitků pocházejících z Čínské lidové republiky
62 32006D0110 2006/110/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými č. 34/2005 ze dne 2. února 2006 o zařazení subjektu posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze o elektromagnetické kompatibilitě
OJ L 048, 18.02.2006 16 32006L0020 Směrnice Komise 2006/20/ES ze dne 17. února 2006, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 70/221/EHS o nádržích na kapalná paliva a ochraně proti podjetí zezadu u motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (1)
19 32006D0111 2006/111/ES: Rozhodnutí Rady ministrů AKT–ES č. 6/2005 ze dne 22. listopadu 2005 o přidělení zůstatku ve výši 482 milionů EUR z podmíněné částky 1 miliardy EUR z 9. ERF pro spolupráci se zeměmi AKT
21 32006D0112 2006/112/ES: Rozhodnutí Rady ministrů AKT–ES č. 7/2005 ze dne 22. listopadu 2005 o přidělení druhého přídělu 250 milionů EUR z podmíněné částky 1 miliardy EUR z 9. ERF na druhou splátku facility AKT–EU pro vodohospodářská zařízení
22 32006D0113 2006/113/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 14. února 2006 o podpisu jménem Evropského společenství a o prozatímním uplatňování Dohody ve formě výměny dopisů o prozatímním uplatňování protokolu, kterým se mění Protokol, kterým se na období od 1. srpna 2001 do 31. července 2006 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o spolupráci v odvětví mořského rybolovu mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou
26 32006D0114 2006/114/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 14. února 2006, kterým se prodlužuje doba použitelnosti opatření podle rozhodnutí 2002/148/ES o uzavření konzultací se Zimbabwe podle článku 96 dohody o partnerství AKT–ES
28 32006D0115 2006/115/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. února 2006 o některých ochranných opatřeních souvisejících s případy vysoce patogenní influenzy ptáků u volně žijících ptáků ve Společenství a o zrušení rozhodnutí 2006/86/ES, 2006/90/ES, 2006/91/ES, 2006/94/ES, 2006/104/ES a 2006/105/ES (oznámeno pod čislem K(2006) 554) (1)
35 32005Q0804(01)r Oprava změn jednacího řádu Soudního dvora Evropských společenství ze dne 12. července 2005 (Úř. věst. L 203 ze dne 4.8.2005)
OJ L 049, 21.02.2006 7 32006D0118 Společná akce Rady 2006/118/SZBP ze dne 20. února 2006 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Střední Asii a o změně společné akce 2005/588/SZBP
8 32006D0119 Společná akce Rady 2006/119/SZBP ze dne 20. února 2006 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro mírový proces na Blízkém východě
11 32006D0120 Společná akce Rady 2006/120/SZBP ze dne 20. února 2006 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Moldavsko
14 32006D0121 Společná akce Rady 2006/121/SZBP ze dne 20. února 2006 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro jižní Kavkaz
17 32006D0122 Společná akce Rady 2006/122/SZBP ze dne 20. února 2006 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro oblast afrických Velkých jezer
20 32006D0123 Společná akce Rady 2006/123/SZBP ze dne 20. února 2006 o prodloužení a změně mandátu zvláštního zástupce Evropské unie v Bývalé jugoslávské republice Makedonii
21 32006D0124 Společná akce Rady 2006/124/SZBP ze dne 20. února 2006 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Afghánistán
OJ L 050, 21.02.2006 1 32006R0266 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 266/2006 ze dne 15. února 2006, kterým se stanoví doprovodná opatření pro signatářské země protokolu o cukru, jež jsou dotčeny reformou režimu cukru v EU
OJ L 051, 22.02.2006 1 32006R0305 Nařízení Rady (ES) č. 305/2006 ze dne 21. února 2006 o zavedení zvláštních omezujících opatření proti některým osobám podezřelým z účasti na zavraždění bývalého předsedy libanonské vlády Rafíka Harírího
11 32006R0307 Nařízení Komise (ES) č. 307/2006 ze dne 21. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 80/2006 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej žita na trhu Společenství ze zásob německé intervenční agentury
12 32006L0018 Směrnice Rady 2006/18/ES ze dne 14. února 2006, kterou se mění směrnice 77/388/EHS, pokud jde o snížené sazby daně z přidané hodnoty
14 32006D0125 2006/125/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. ledna 2006 o existenci nadměrného schodku ve Spojeném království
17 32006D0126 2006/126/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 14. února 2006, kterým se mění rozhodnutí 98/161/ES, 2004/228/ES a 2004/295/ES, pokud jde o prodloužení opatření k zabránění únikům daní z přidané hodnoty v odvětví odpadů
19 32006D0127 2006/127/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. února 2006, kterým se schvaluje technický akční plán pro zlepšení zemědělské statistiky pro rok 2006 (oznámeno pod číslem K(2005) 6068)
21 32006D0128 2006/128/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. února 2006, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/109/ES a rozhodnutí Komise 2002/38/ES týkající se statistických zjišťování prováděných u sadů určitých druhů ovocných stromů (oznámeno pod číslem K(2005) 5963)
27 32006D0129 2006/129/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. února 2006, kterým se mění rozhodnutí 2003/329/ES, pokud jde o prodloužení platnosti přechodných opatření týkajících se tepelného zpracování hnoje (oznámeno pod číslem K(2006) 263) (1)
OJ L 052, 23.02.2006 3 32006R0309 Nařízení Komise (ES) č. 309/2006 ze dne 21. února 2006, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
9 32006R0310 Nařízení Komise (ES) č. 310/2006 ze dne 22. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1695/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob francouzské intervenční agentury
10 32006R0311 Nařízení Komise (ES) č. 311/2006 ze dne 22. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 27/2006, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob německé intervenční agentury
11 32006R0312 Nařízení Komise (ES) č. 312/2006 ze dne 22. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1062/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení na vývoz pšenice obecné ze zásob rakouské intervenční agentury
12 32006R0313 Nařízení Komise (ES) č. 313/2006 ze dne 22. února 2006 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej neloupané rýže ze zásob řecké intervenční agentury na vnitřním trhu
14 32006R0314 Nařízení Komise (ES) č. 314/2006 ze dne 22. února 2006 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej neloupané rýže ze zásob španělské intervenční agentury na vnitřním trhu
16 32006R0315 Nařízení Komise (ES) č. 315/2006 ze dne 22. února 2006, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU–SILC) ohledně seznamu cílových sekundárních proměnných, které se týkají podmínek bydlení
22 32006R0316 Nařízení Komise (ES) č. 316/2006 ze dne 22. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót
25 32006D0130 2006/130/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. února 2006, kterým se mění rozhodnutí 98/536/ES, kterým se stanoví seznam národních referenčních laboratoří pro zjišťování reziduí (oznámeno pod číslem K(2006) 330) (1)
32 32006D0131 2006/131/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. února 2006, které umožňuje členským státům prodloužit dočasná povolení udělená pro novou účinnou látku thiamethoxam (oznámeno pod číslem K(2006) 337) (1)
33 32006D0132 2006/132/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. února 2006, kterým se uznává plně funkční povaha italské databáze pro skot (oznámeno pod číslem K(2006) 350)
34 32006D0133 2006/133/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. února 2006, kterým se po členských státech žádá dočasné přijetí doplňujících opatření proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. z oblastí Portugalska, mimo oblastí, v nichž byla potvrzena jeho nepřítomnost (oznámeno pod číslem K(2006) 345)
39 32006D0134 2006/134/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. února 2006, kterým se pro rok 2006 stanoví předběžné rozdělení prostředků z Tabákového fondu Společenství určených na financování opatření uvedených v článcích 13 a 14 nařízení (ES) č. 2182/2002 mezi členské státy (oznámeno pod číslem K(2006) 347)
41 32006D0135 2006/135/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. února 2006, o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2006) 597) (1)
54 32004D0004 Rozhodnutí Stálého výboru členských států ESVO č. 4/2004/SC ze dne 3. června 2004 o zřízení Výboru pro finanční mechanismus
56 32005Q1029(01)r Oprava změn jednacího řádu Soudního dvora Evropských společenství ze dne 18. října 2005 (Úř. věst. L 288 ze dne 29.10.2005)
OJ L 053, 23.02.2006 1 32006D0117 2006/117/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. února 2006, kterým se mění rozhodnutí 2001/881/ES a 2002/459/ES, pokud jde o seznam stanovišť hraniční kontroly (oznámeno pod číslem K(2006) 163)
25 32005D0137 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 137/2005 ze dne 2. prosince 2005, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
28 32005D0138 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 138/2005 ze dne 2. prosince 2005, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
31 32005D0139 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 139/2005 ze dne 2. prosince 2005, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
34 32005D0140 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 140/2005 ze dne 2. prosince 2005, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
36 32005D0141 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 141/2005 ze dne 2. prosince 2005, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
38 32005D0142 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 142/2005 ze dne 2. prosince 2005, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
39 22005D0143 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 143/2005 ze dne 2. prosince 2005, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
40 22005D0144 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 144/2005 ze dne 2. prosince 2005, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
42 22005D0145 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 145/2005 ze dne 2. prosince 2005, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
43 22005D0146 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 146/2005 ze dne 2. prosince 2005, kterým se mění příloha IV (Energetika) Dohody o EHP
46 22005D0148 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 148/2005 ze dne 2. prosince 2005, kterým se mění příloha XI (Telekomunikační služby) Dohody o EHP
48 22005D0149 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 149/2005 ze dne 2. prosince 2005, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
50 22005D0150 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 150/2005 ze dne 2. prosince 2005, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
51 22005D0151 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 151/2005 ze dne 2. prosince 2005, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
53 22005D0152 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 152/2005 ze dne 2. prosince 2005, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
55 22005D0153 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 153/2005 ze dne 2. prosince 2005, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
56 22005D0154 Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 154/2005 ze dne 2. prosince 2005, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
58 22005D0155 Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 155/2005 ze dne 2. prosince 2005, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
60 22005D0156 Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 156/2005 ze dne 2. prosince 2005, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
62 22005D0157 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 157/2005 ze dne 2. prosince 2005, kterým se mění příloha XXII (Právo obchodních společností) Dohody o EHP
64 22005D0158 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 158/2005 ze dne 2. prosince 2005, kterým se mění příloha XXII (Právo obchodních společností) Dohody o EHP
OJ L 054, 24.02.2006 3 32006R0322 Nařízení Komise (ES) č. 322/2006 ze dne 23. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1043/2005 z důvodu ustanovení o hygieně potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a ustanovení pro potraviny živočišného původu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004
5 32006R0323 Nařízení Komise (ES) č. 323/2006 ze dne 23. února 2006, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 174/1999, pokud jde o dobu platnosti vývozních licencí se stanovením náhrady předem v odvětví mléka a mléčných výrobků
6 32006R0324 Nařízení Komise (ES) č. 324/2006 ze dne 23. února 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech ICES VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 (vody ES) plavidly plujícími pod vlajkou Francie
23 32006D0136 2006/136/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 14. února 2006 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Chilskou republikou o změnách Dohody o obchodu s vínem, připojené k Dohodě, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé
28 32006D0137 2006/137/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 14. února 2006 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Chilskou republikou o změnách Dohody o obchodu s lihovinami a aromatizovanými nápoji, připojené k Dohodě, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé
32 32006D0138 2006/138/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. února 2006 o prodloužení doby použitelnosti rozhodnutí 82/530/EHS, kterým se Spojené království opravňuje povolit orgánům ostrova Man uplatňovat režim zvláštních dovozních licencí pro skopové maso a hovězí a telecí maso
34 32006D0139 2006/139/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. února 2006, kterým se provádí směrnice Rady 94/28/ES, pokud jde o seznam orgánů třetích zemí schválených pro vedení plemenné knihy nebo evidence některých zvířat (oznámeno pod číslem K(2006) 284) (1)
44 32006D0140 2006/140/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. února 2006 o zvláštním finančním příspěvku Společenství na studii o prionproteinových genech odolných vůči TSE u koz, kterou předložil Kypr na rok 2006 (oznámeno pod číslem K(2006) 408)
47 32006D0141 2006/141/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. února 2006 o finanční podpoře Společenství na provozování některých referenčních laboratoří Společenství ve veterinární oblasti a v oblasti živých zvířat v roce 2006 (oznámeno pod číslem K(2006) 418)
50 32006D0142 2006/142/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. února 2006 ohledně finanční podpory Společenství na rok 2006 pro některé referenční laboratoře Společenství v oblasti veterinární medicíny a zdraví spotřebitele (biologická rizika) (oznámeno pod číslem K(2006) 328)
53 32006R0076r Oprava nařízení Komise (ES) č. 76/2006 ze dne 17. ledna 2006, kterým se po šedesáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001 (Úř. věst. L 12 ze dne 18.1.2006)
OJ L 055, 25.02.2006 3 32006R0338 Nařízení Komise (ES) č. 338/2006 ze dne 24. února 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
5 32006R0339 Nařízení Komise (ES) č. 339/2006 ze dne 24. února 2006, kterým se mění příloha XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o pravidla pro dovoz živého hovězího dobytka a produktů získaných ze skotu, ovcí a koz (1)
7 32006R0340 Nařízení Komise (ES) č. 340/2006 ze dne 24. února 2006, kterým se stanoví částka podpory uvedené v nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 pro soukromé skladování másla a smetany a kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2771/1999
9 32006R0341 Nařízení Komise (ES) č. 341/2006 ze dne 24. února 2006, kterým se přijímají specifikace modulu ad hoc o pracovních úrazech a zdravotních problémech z povolání pro rok 2007 podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 a kterým se mění nařízení (ES) č. 384/2005 (1)
14 32006R0342 Nařízení Komise (ES) č. 342/2006 ze dne 24. února 2006 o zahájení přezkumu, pro nového vývozce, nařízení Rady (ES) č. 428/2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozů syntetických polyesterových střižových vláken pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky a o zrušení cla z dovozů jednoho vývozce z této země a o podřízení těchto dovozů celní evidenci
20 32006D0144 2006/144/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. února 2006 o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007–2013)
30 32006D0145 2006/145/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. února 2006 o zásadách, prioritách a podmínkách přístupového partnerství s Chorvatskem a o zrušení rozhodnutí 2004/648/ES
44 32006D0146 2006/146/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. února 2006 o některých ochranných opatřeních vůči kaloňům, psům a kočkám pocházejícím z Malajsie (poloostrova) a Austrálie (oznámeno pod číslem K(2006) 417) (1)
47 32006D0147 2006/147/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. února 2006 o zavedení preventivního očkování proti vysoce patogenní influenze ptáků H5N1 a o souvisejících opatřeních pro přesuny v Nizozemsku (oznámeno pod číslem K(2006) 630)
51 32006D0151 2006/151/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. února 2006 o zavedení preventivního očkování proti vysoce patogenní influenze ptáků H5N1 a o souvisejících opatřeních pro přesuny ve Francii (oznámeno pod číslem K(2006) 632)
OJ L 056, 25.02.2006 1 32006R0300 Nařízení Rady (ES) č. 300/2006 ze dne 30. ledna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu
1 32006D0116 2006/116/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. ledna 2006 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2006 do 25. ledna 2010
OJ L 057, 28.02.2006 13 32006D0166 2006/166/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. prosince 2005 o uzavření Dodatkového protokolu k Dohodě o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
15 32006D0167(01) 2006/167/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. února 2006 o uzavření Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Islandskou republikou a Norským královstvím o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo na Islandu nebo v Norsku (1)
19 32006D0168 2006/168/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. ledna 2006, kterým se stanoví veterinární podmínky a požadavky na veterinární osvědčení pro dovoz embryí skotu do Společenství a kterým se ruší rozhodnutí 2005/217/ES (oznámeno pod číslem K(2005) 5796) (1)
35 32006D0169 2006/169/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. února 2006, kterým se mění rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o prohlášení Polska a některých provincií nebo oblastí Itálie za prosté brucelózy (B. melitensis), a rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení některých provincií nebo oblastí Itálie za prosté tuberkulózy skotu, brucelózy skotu a enzootické leukózy skotu (oznámeno pod číslem K(2006) 490) (1)
OJ L 058, 28.02.2006 1 32006R0318 Nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru
32 32006R0319 Nařízení Rady (ES) č. 319/2006 ze dne 20. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
42 32006R0320 Nařízení Rady (ES) č. 320/2006 ze dne 20. února 2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky
OJ L 059, 01.03.2006 1 32006R0351 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 351/2006 ze dne 27. února 2006 o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2005 na odměny úředníků a dočasných a smluvních zaměstnanců Evropských společenství vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích a na odměny části úředníků setrvávajících na pracovním místě v deseti nových členských státech po dobu nejvýše patnácti měsíců od přistoupení
7 32006R0352 Nařízení Rady (ES) č. 352/2006 ze dne 27. února 2006, kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1461/93 o přístupu k veřejným zakázkám pro uchazeče ze Spojených států amerických
10 32006R0354 Nařízení Komise (ES) č. 354/2006 ze dne 28. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 639/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o požadavky na poskytování vývozních náhrad v souvislosti s řádným zacházením se živým skotem během přepravy
12 32006R0355 Nařízení Komise (ES) č. 355/2006 ze dne 28. února 2006, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovozy některých chladniček typu side by side pocházejících z Korejské republiky
35 32006R0357 Nařízení Komise (ES) č. 357/2006 ze dne 28. února 2006, kterým se po šedesáté čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
OJ L 060, 01.03.2006 1 32006R0317 Nařízení Komise (ES) č. 317/2006 ze dne 22. prosince 2005, kterým se na rok 2005 stanoví seznam Prodcom průmyslových výrobků zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3924/91
OJ L 061, 02.03.2006 3 32006R0362 Nařízení Komise (ES) č. 362/2006 ze dne 1. března 2006 o zahájení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene ze zásob britské intervenční agentury
11 32006D0170 2006/170/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. října 2004, kterým se spojení označuje za slučitelné se společným trhem a fungováním Dohody o EHP (Věc COMP/M.3099 – Areva/Urenco) (oznámeno pod číslem K(2004) 3676)
17 32006D0171 2006/171/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. května 2005, kterým se spojení označuje za slučitelné se společným trhem a fungováním Dohody o EHP (Věc COMP/M.3178 – Bertelsmann/Springer/JV) (oznámeno pod číslem K(2005) 1368) (1)
21 32006D0172 Rozhodnutí Rady 2006/172/SZBP ze dne 27. února 2006, kterým se provádí společný postoj 2004/852/SZBP týkající se omezujících opatření proti Pobřeží slonoviny
OJ L 062, 03.03.2006 26 32006D0174 2006/174/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. února 2006, kterým se mění rozhodnutí 2000/24/ES za účelem doplnění Malediv po tsunami v Indickém oceánu v prosinci 2004 na seznam zemí, na které se rozhodnutí vztahuje
27 32006D0175 2006/175/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. března 2006, kterým se mění rozhodnutí 2006/135/ES, pokud jde o vymezení oblastí A a B ve Francii z důvodu ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků v uvedeném členském státě (oznámeno pod číslem K(2006) 721) (1)
OJ L 063, 04.03.2006 11 32006D0177 2006/177/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. května 2004 o státní podpoře č. C 4/2003 (ex NN 102/2002) poskytnuté Itálií společnosti WAM S.p.A. (oznámeno pod číslem K(2004) 1812) (1)
25 32006D0178 2006/178/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. února 2006, kterým se ustavuje skupina odborníků na vysoké úrovni pro digitální knihovny (Tento text zrušuje a nahrazuje text vyhlášený v Úředním věstníku L 46 ze dne 16. února 2006, s. 32)
OJ L 064, 04.03.2006 1 32006R0336 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.336/2006 ze dne 15. února 2006 o provádění Mezinárodního předpisu pro řízení bezpečnosti ve Společenství a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 3051/95 (1)
37 32006L0007 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES ze dne 15. února 2006 o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS
52 32006L0011 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/11/ES ze dne 15. února 2006 o znečišťování některými nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí Společenství (kodifikované znění) (1)
60 32006D0143 2006/143/ES: Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 15. února 2006 o další evropské spolupráci při zabezpečování kvality v oblasti vysokoškolského vzdělávání
OJ L 065, 07.03.2006 1 32006R0388 Nařízení Rady (ES) č. 388/2006 ze dne 23. února 2006, kterým se zavádí víceletý plán udržitelného využívání populace jazyka obecného v Biskajském zálivu
5 32006R0389 Nařízení Rady (ES) č. 389/2006 ze dne 27. února 2006, kterým se vytváří nástroj finanční podpory na posílení hospodářského rozvoje tureckého společenství na Kypru a mění nařízení (ES) č. 2667/2000 o Evropské agentuře pro obnovu
14 32006R0392 Nařízení Komise (ES) č. 392/2006 ze dne 6. března 2006 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro konzervované houby od 1. dubna 2006
18 32006R0393 Nařízení Komise (ES) č. 393/2006 ze dne 6. března 2006 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro česnek od 1. dubna 2006
22 32006L0026 Směrnice Komise 2006/26/ES ze dne 2. března 2006, kterou se mění směrnice Rady 74/151/EHS, 77/311/EHS, 78/933/EHS a 89/173/EHS o kolových zemědělských a lesnických traktorech za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku (1)
27 32006L0028 Směrnice Komise 2006/28/ES ze dne 6. března 2006, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 72/245/EHS týkající se vysokofrekvenčního rušení (elektromagnetická kompatibilita) způsobovaného vozidly a směrnice Rady 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (1)
30 32006D0180 2006/180/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. února 2006 o postoji Společenství v rámci Rady přidružení EU–Chile ke změně přílohy I Dohody, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, s cílem zohlednit konsolidaci celních preferencí udělených Chile podle systému všeobecných celních preferencí (GSP) Společenství
45 32006D0181 2006/181/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. února 2006, kterým se Nizozemskému království povoluje zavést opatření odchylující se od článku 11 šesté směrnice 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
47 32006D0182 2006/182/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru zřízeného dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými č. 33/2005 ze dne 16. února 2006 o zařazení subjektu posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze o elektromagnetické kompatibilitě
49 32006D0183 2006/183/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. února 2006, kterým se mění rozhodnutí 2006/7/ES, pokud jde o rozšíření seznamu zemí a prodloužení doby jeho použitelnosti (oznámeno pod číslem K(2006) 619) (1)
51 32006D0184 Společná akce Rady 2006/184/SZBP ze dne 27. února 2006 na podporu Úmluvy o biologických a toxinových zbraních (BTWC) v rámci strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení
OJ L 066, 08.03.2006 7 32006L0027 Směrnice Komise 2006/27/ES ze dne 3. března 2006, kterou se z důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 93/14/EHS o brzdových systémech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel a směrnice 93/34/EHS o povinném označení dvoukolových a tříkolových motorových vozidel, směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/1/ES o maximální konstrukční rychlosti, maximálním točivém momentu a maximálním netto výkonu motoru dvoukolových a tříkolových motorových vozidel a 97/24/ES o některých konstrukčních částech a vlastnostech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (1)
16 32006D0186 2006/186/ES: Rozhodnutí Výboru velvyslanců AKT–ES č. 8/2005 ze dne 20. července 2005 o stanovách a jednacím řádu Střediska pro rozvoj podnikání (CDE)
21 32006D0187 2006/187/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. prosince 2005 o uzavření dohod ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Bulharskou republikou a mezi Evropským společenstvím a Rumunskem o vzájemných preferenčních obchodních koncesích pro některá vína a o změně nařízení (ES) č. 933/95
37 32006D0188 2006/188/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. února 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím rozšiřující na Dánsko působnost nařízení Rady (ES) č. 343/2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států, a nařízení Rady (ES) č. 2725/2000 o zřízení systému Eurodac pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy
44 32006D0189 2006/189/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. února 2006, kterým se povoluje odchylka požadovaná Rakouskem podle směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (oznámeno pod číslem K(2006) 590)
47 32006D0190 2006/190/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. března 2006, kterým se mění rozhodnutí 97/808/ES o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o podlahoviny a venkovní povrchy (oznámeno pod číslem K(2006) 553) (1)
50 32006D0191 2006/191/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. března 2006 o zahájení činnosti Regionálního poradního sboru pro Baltské moře v rámci společné rybářské politiky
OJ L 067, 08.03.2006 1 32006D0149 2006/149/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2006
59 32006D0150 2006/150/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2006
111 32006D0151 2006/151/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2006
125 32006D0152 2006/152/ES: Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2006
173 32006D0153 2006/153/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2006 (2006/153/ES)
217 32006D0154 2006/154/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro obnovu za rozpočtový rok 2006
277 32006D0155 2006/155/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2006
331 32006D0156 2006/156/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2006
395 32006D0157 2006/157/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2006
425 32006D0158 2006/158/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtov rok 2006
479 32006D0159 2006/159/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2006
521 32006D0160 2006/160/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie na rozpočtový rok 2006
573 32006D0161 2006/161/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2006
615 32006D0162 2006/162/ES: Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2006
649 32006D0163 2006/163/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2006
685 32006D0164 2006/164/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2006
729 32006D0165 2006/165/ES: Výkaz  příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2006
OJ L 068, 08.03.2006 1 32006R0365 Nařízení Rady (ES) č. 365/2006 ze dne 27. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1676/2001 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu polyethylentereftalátového filmu pocházejícího mimo jiné z Indie a kterým se zastavuje částečný prozatímní přezkum antisubvenčních opatření použitelných na dovoz polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího mimo jiné z Indie
6 32006R0366 Nařízení Rady (ES) č. 366/2006 ze dne 27. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1676/2001 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu polyethylentereftalátového filmu pocházejícího mimo jiné z Indie
15 32006R0367 Nařízení Rady (ES) č. 367/2006 ze dne 27. února 2006, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo z dovozu polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího z Indie na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení (ES) č. 2026/97
37 32006D0173 2006/173/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. února 2006, kterým se zrušuje rozhodnutí 2001/645/ES, kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu polyethylentereftalátového filmu pocházejícího mimo jiné z Indie
39 32005L0084 Dodatek ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/84/ES ze dne 14. prosince 2005, kterou se po dvacáté druhé mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (ftaláty v hračkách a předmětech pro péči o děti) (Úř. věst. L 344, 27.12.2005)
OJ L 069, 08.03.2006 1 32006D0176 2006/176/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. června 2005 o plánu průmyslové restrukturalizace společnosti Alitalia (oznámeno pod číslem K(2005) 1651)
OJ L 070, 09.03.2006 3 32006R0399 Nařízení Komise (ES) č. 399/2006 ze dne 7. března 2006, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
9 32006R0400 Nařízení Komise (ES) č. 400/2006 ze dne 8. března 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
12 32006R0401 Nařízení Komise (ES) č. 401/2006 ze dne 23. února 2006, kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství mykotoxinů v potravinách (1)
35 32006R0402 Nařízení Komise (ES) č. 402/2006 ze dne 8. března 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (1)
50 32006L0029 Směrnice Komise 2006/29/ES ze dne 8. března 2006, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES, pokud jde o zařazení nebo vyřazení určitých institucí z působnosti směrnice
52 32006D0192 2006/192/ES: Rozhodnutí Výboru velvyslanců AKT–ES č. 5/2004 ze dne 17. prosince 2004 o finančním nařízení pro Středisko pro rozvoj podnikání
63 32006D0193 2006/193/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. března 2006, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 stanoví pravidla pro používání loga programu EMAS ve výjimečných případech, kdy se jedná o dopravní obaly a terciární obaly (oznámeno pod číslem K(2006) 306) (1)
65 32006D0194 2006/194/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. března 2006 o zavedení dotazníku ke směrnici Rady 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) (oznámeno pod číslem K(2006) 598) (1)
78 32006D0195 2006/195/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. března 2006, pokud jde o finanční podporu Společenství na rok 2006 některým referenčním laboratořím Společenství v oblasti veterinární medicíny a zdraví spotřebitele (rezidua) (oznámeno pod číslem K(2006) 604)
80 32006D0196 2006/196/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. března 2006, kterým se mění dodatek B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa a mléka v Polsku (oznámeno pod číslem K(2006) 609) (1)
82 32006D0197 2006/197/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. března 2006 o povolení uvedení potravin, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici linie 1507 (DAS-?15?7-1), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003
OJ L 071, 10.03.2006 3 32006R0408 Nařízení Komise (ES) č. 408/2006 ze dne 9. března 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 936/97 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso
5 32006R0409 Nařízení Komise (ES) č. 409/2006 ze dne 9. března 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, (ES) č. 581/2004 a (ES) č. 582/2004, pokud jde o výše jistot k vývozním licencím v odvětví mléka
7 32006R0410 Nařízení Komise (ES) č. 410/2006 ze dne 9. března 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1291/2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty
11 32006D0198 2006/198/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. února 2006, kterým se jménem Evropského společenství schvalují změny příloh Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o hygienických opatřeních na ochranu zdraví lidí a zvířat při obchodu s živými zvířaty a živočišnými produkty (oznámeno pod číslem K(2006) 81)  (1)
17 32006D0199 2006/199/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. února 2006, kterým se stanoví konkrétní podmínky pro dovoz produktů rybolovu ze Spojených států amerických (oznámeno pod číslem K(2006) 495) (1)
50 32006D0200 2006/200/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. února 2006, kterým se mění rozhodnutí 97/296/ES, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž je povolen dovoz produktů rybolovu určených k lidské spotřebě, pokud jde o Spojené státy americké (oznámeno pod číslem K(2006) 496) (1)
53 32006D0201 Rozhodnutí Rady 2006/201/SZBP ze dne 27. února 2006 o prodloužení Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a indonéskou vládou o úkolech, postavení, výsadách a imunitách pozorovatelské mise Evropské unie v Acehu (Indonésie) (Pozorovatelská mise v Acehu – AMM) a jejího personálu
57 32006D0202 Společná akce Rady 2006/202/SZBP ze dne 27. února 2006, kterou se mění a prodlužuje společná akce 2005/643/SZBP o pozorovatelské misi Evropské unie v Acehu (Indonésie) (Pozorovatelská mise v Acehu – AMM)
OJ L 072, 11.03.2006 1 Změna doplňkového řádu Soudního dvora
6 32006R0415 Nařízení Komise (ES) č. 415/2006 ze dne 10. března 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1572/2005 o zahájení stálého nabídkového řízení pro další prodej žita ze zásob německé intervenční agentury na španělském trhu
7 32006R0416 Nařízení Komise (ES) č. 416/2006 ze dne 10. března 2006, kterým se podeváté mění nařízení Rady (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
8 32006R0417 Nařízení Komise (ES) č. 417/2006 ze dne 10. března 2006, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96, pokud jde o zápis určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pimiento Asado del Bierzo (CHZO), Fico bianco del Cilento (CHOP), Melannurca Campana (CHZO), Montes de Granada (CHOP), Huile d’olive de Nice (CHOP), Aceite de la Rioja (CHOP), Antequera (CHOP))
15 32006D0204 Společný postoj Rady 2006/204/SZBP ze dne 10. března 2006, kterým se obnovují opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
16 32006D0205 Rozhodnutí Rady 2006/205/SZBP ze dne 10. března 2006, kterým se provádí společný postoj 2004/694/SZBP o dalších opatřeních na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
OJ L 073, 13.03.2006 1 32006D0185 2006/185/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Egypt č. 1/2006 ze dne 17. února 2006, kterým se mění protokol č. 4 o definici pojmu původní produkty a o metodách správní spolupráce k Evropsko-středomořské dohodě
OJ L 074, 13.03.2006 1 32006R0394 Nařízení Rady (ES) č. 394/2006 ze dne 27. února 2006, kterým se mění a aktualizuje nařízení Rady (ES) č. 1334/2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití
OJ L 075, 14.03.2006 3 32006R0423 Nařízení Komise (ES) č. 423/2006 ze dne 13. března 2006, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 800/1999, pokud jde o doklad, kterým se prokazuje splnění celních formalit pro dovoz mléka a mléčných výrobků ve třetích zemích
5 32006R0424 Nařízení Komise (ES) č. 424/2006 ze dne 13. března 2006 o vydávání licencí na dovoz některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (zejména mandarinek atd.) v období od 11. dubna 2006 do 10. dubna 2007
7 32006L0030 Směrnice Komise 2006/30/ES z dne 13. března 2006, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí skupiny látky benomyl (1)
17 32006D0206 2006/206/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. března 2006, kterým se mění dodatek A přílohy X aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení v Maďarsku působící v odvětví masa (oznámeno pod číslem K(2006) 606) (1)
19 32006D0207 2006/207/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. března 2006 o obchodu s látkami, které poškozují ozonovou vrstvu, se samostatným celním územím Tchaj-wan, Penghu, Kinmen a Matsu (oznámeno pod číslem K(2006) 424) (1)
20 32006D0208 2006/208/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. března 2006, kterým se mění rozhodnutí 2004/432/ES o schválení plánů monitoringu reziduí předložených třetími zeměmi podle směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem K(2006) 681) (1)
26 32006D0209 2006/209/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. března 2006, kterým se přiznávají odchylky za účelem uvedení statistických soustav členských států do souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1161/2005 (oznámeno pod číslem K(2006) 706)
OJ L 076, 15.03.2006 3 32006D0210 2006/210/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. února 2006 o zřízení skupiny předních vnitrostátních právních expertů
6 32006D0211 2006/211/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. března 2006, kterým se stanoví, že čl. 30 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb se vztahuje na výrobu elektřiny v Anglii, Skotsku a Walesu (oznámeno pod číslem K(2006) 690) (1)
OJ L 077, 15.03.2006 1 32006D0203 2006/203/ES: Rozhodnutí č. 202 ze dne 17. března 2005 o vzorech formulářů nezbytných k uplatňování nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 (E 001, E 101, E 102, E 103, E 104, E 106, E 107, E 108, E 109, E 112, E 115, E 116, E 117, E 118, E 120, E 121, E 123, E 124, E 125, E 126 a E 127) (1)
OJ L 078, 15.03.2006 1 32006D0179 2006/179/ES: Konečné schválení souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2006
OJ L 079, 16.03.2006 1 32006R0426 Nařízení Rady (ES) č. 426/2006 ze dne 9. března 2006, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
6 32006R0429 Nařízení Komise (ES) č. 429/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1383/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz ječmene ze zásob polské intervenční agentury
7 32006R0430 Nařízení Komise (ES) č. 430/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se schvalují kontroly dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděné v Senegalu před dovozem do Společenství
9 32006R0431 Nařízení Komise (ES) č. 431/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se schvalují kontroly dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděné v Keni před dovozem do Společenství
12 32006R0432 Nařízení Komise (ES) č. 432/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 382/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1786/2003 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy
16 32006R0433 Nařízení Komise (ES) č. 433/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1538/91, pokud jde o referenční laboratoře pro kontrolu obsahu vody v drůbežím mase
21 32006R0434 Nařízení Komise (ES) č. 434/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 887/2005, kterým se zavádí nouzová destilace podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro některá vína v Řecku
25 32006D0212 2006/212/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 14. března 2006, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externí auditory Österreichische Nationalbank
27 32006D0213 2006/213/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. března 2006, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o dřevěné podlahoviny a deskové obložení a bednění z rostlého dřeva (oznámeno pod číslem K(2006) 655) (1)
32 32005R1236r Oprava nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 ze dne 27. června 2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání (Úř. věst. L 200 ze dne 30.7.2005)
OJ L 080, 17.03.2006 3 32006R0437 Nařízení Komise (ES) č. 437/2006 ze dne 16. března 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
6 32006R0438 Nařízení Komise (ES) č. 438/2006 ze dne 16. března 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1530/2005, kterým se zavádí nouzová destilace podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro stolní vína v Itálii
7 32006R0439 Nařízení Komise (ES) č. 439/2006 ze dne 16. března 2006 o zavedení prozatímního antidumpingového cla na dovozy zámiše pocházejícího z Čínské lidové republiky
23 32006R0440 Nařízení Komise (ES) č. 440/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu krevetky severní v oblasti NAFO 3L plavidly plujícími pod vlajkou Polska
46 32006D0214 2006/214/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. března 2006, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2002/308/ES o seznamech schválených oblastí a schválených rybích hospodářství, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) nebo o obě tyto nákazy (oznámeno pod číslem K(2006) 683) (1)
74 32006D0215 2006/215/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. března 2006, kterým se ustavuje skupina odborníků na vysoké úrovni pro poskytování poradenství Evropské komisi při provádění a rozvoji strategie i2010
76 32006D0216 2006/216/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. března 2006 o zveřejňování odkazů na normu EN 143:2000 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Filtry proti částicím – Požadavky, zkoušení a značení v souladu se směrnicí Rady 89/686/EHS (osobní ochranné prostředky) (oznámeno pod číslem K(2006) 777) (1)
OJ L 081, 18.03.2006 9 32006D0220 2006/220/ES: Doporučení Rady ze dne 14. března 2006 o absolutoriu, které má být uděleno Komisi za provádění operací Evropského rozvojového fondu (6. ERF) za rozpočtový rok 2004
10 32006D0221 2006/221/ES: Doporučení Rady ze dne 14. března 2006 o absolutoriu, které má být uděleno Komisi za provádění operací Evropského rozvojového fondu (7. ERF) za rozpočtový rok 2004
11 32006D0222 2006/222/ES: Doporučení Rady ze dne 14. března 2006 o absolutoriu, které má být uděleno Komisi za provádění operací Evropského rozvojového fondu (8. ERF) za rozpočtový rok 2004
12 32006D0223 2006/223/ES: Doporučení Rady ze dne 14. března 2006 o absolutoriu, které má být uděleno Komisi za provádění operací Evropského rozvojového fondu (9. ERF) za rozpočtový rok 2004
13 32006D0224 2006/224/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. října 2004 o státní podpoře, kterou Itálie hodlá poskytnout zemědělskému podniku Cooperativa Agricola Moderna S.c.r.l. (oznámeno pod číslem K(2004) 3639)
25 32006D0225 2006/225/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2 března 2005 o režimu podpory uskutečněném Itálií na restrukturalizaci subjektů odborného vzdělávání (oznámeno pod číslem K(2005) 429) (1)
36 32006D0226 2006/226/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. prosince 2005 Investice společnosti Shetland Leasing and Property Developments Ltd. na Shetlandských ostrovech (Spojené království) (oznámeno pod číslem K(2005) 4649) (1)
43 32006D0227 2006/227/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. března 2006 o některých prozatímních ochranných opatřeních souvisejících s podezřením na vysoce patogenní influenzu ptáků v Izraeli (oznámeno pod číslem K(2006) 902) (1)
45 32006D0228 Rozhodnutí Rady 2006/228/SVV ze dne 9. března 2006, kterým se stanoví den použitelnosti některých ustanovení rozhodnutí 2005/211/SVV o zavedení některých nových funkcí v Schengenském informačním systému, včetně boje proti terorismu
46 32006D0229 Rozhodnutí Rady 2006/229/SVV ze dne 9. března 2006, kterým se stanoví den použitelnosti některých ustanovení rozhodnutí 2005/211/SVV o zavedení některých nových funkcí v Schengenském informačním systému, včetně boje proti terorismu
OJ L 082, 21.03.2006 1 32006R0456 Nařízení Rady (ES) č. 456/2006 ze dne 20. března 2006, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1786/2003 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy
10 32006L0033 Směrnice Komise 2006/33/ES ze dne 20. března 2006, kterou se mění směrnice 95/45/ES, pokud jde o žluť SY FCF (E 110) a oxid titaničitý (E 171) (1)
14 32006D0230 2006/230/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. července 2005 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady o zpracovávání údajů API/PNR
20 32006D0231 Společný postoj Rady 2006/231/SZBP ze dne 20. března 2006, kterým se aktualizuje společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu a zrušuje společný postoj 2005/936/SZBP
OJ L 083, 22.03.2006 3 32006R0463 Nařízení Komise (ES) č. 463/2006 ze dne 21. března 2006, kterým se pro rok 2006 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 596/2004 a (ES) č. 633/2004, pokud jde o data vydání vývozních licencí v odvětví vajec a v odvětví drůbežího masa
5 32006R0464 Nařízení Komise (ES) č 464/2006 ze dne 21. března 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 80/2006 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej žita na trhu Společenství ze zásob německé intervenční agentury
6 32006R0465 Nařízení Komise (ES) č. 465/2006 ze dne 21. března 2006 o ukončení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 408/2002 na dovoz některých oxidů zinečnatých pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých oxidů zinečnatých zasílaných z Kazachstánu bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Kazachstánu, a o ukončení evidence tohoto dovozu uložené nařízením (ES) č. 1289/2005
14 32006L0034 Směrnice Komise 2006/34/ES ze dne 21. března 2006, kterou se mění příloha směrnice 2001/15/ES, pokud jde o zařazení určitých látek (1)
16 32006D0236 2006/236/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. března 2006 o zvláštních podmínkách, kterými se upravují produkty rybolovu dovezené z Indonésie a určené k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem K(2006) 843) (1)
OJ L 084, 23.03.2006 3 32006R0470 Nařízení Komise (ES) č. 470/2006 ze dne 22. března 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1063/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob české intervenční agentury
4 32006R0471 Nařízení Komise (ES) č. 471/2006 ze dne 22. března 2006, kterým se pro rok 2006 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1445/95, pokud jde o data vydání vývozních licencí v odvětví hovězího a telecího masa
6 32006R0472 Nařízení Komise (ES) č. 472/2006 ze dne 22. března 2006, kterým se pro rok 2006 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1518/2003, pokud jde o data vydání vývozních licencí v odvětví vepřového masa
8 32006R0473 Nařízení Komise (ES) č. 473/2006 ze dne 22. března 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedený v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 (1)
14 32006R0474 Nařízení Komise (ES) č. 474/2006 ze dne 22. března 2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedeného v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 (1)
31 32006R0476 Nařízení Komise (ES) č. 476/2006 ze dne 21. března 2006, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
37 32006D0237 2006/237/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. června 2005 o podporách, které Nizozemsko provedlo ve prospěch společnosti AVR za účelem zpracovávání nebezpečného odpadu (oznámeno pod číslem K(2005) 1789) (1)
60 32003R2032r Oprava nařízení Komise (ES) č. 2032/2003 ze dne 4. listopadu 2003 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh a o změně nařízení (ES) č. 1896/2000 (Úř. věst. L 307 ze dne 24.11.2003)
61 32005R1048r Oprava nařízení Komise (ES) č. 1048/2005 ze dne 13. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2032/2003 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 178 ze dne 9.7.2005)
OJ L 085, 23.03.2006 1 32005D0217 2005/217/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. května 2004 o opatřeních učiněných Dánskem ve prospěch TV2/Danmark (oznámeno pod číslem K(2004) 1814) (1)
22 32006D0218 2006/218/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. července 2005 o režimu podpor, které Itálie zamýšlí zavést za účelem ochrany bergamotu a jeho derivátů v Kalábrii (oznámeno pod číslem K(2005) 1814)
36 32006D0219 2006/219/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. července 2005 o státní podpoře, kterou Francie poskytuje dvěma turistickým lodím s cílem podpořit rozvoj Francouzské Polynésie (oznámeno pod číslem K(2005) 2731) (1)
OJ L 086, 24.03.2006 3 32006R0478 Nařízení Komise (ES) č. 478/2006 ze dne 23. března 2006, kterým se stanoví jednotné částky záloh na dávky z výroby cukru pro hospodářský rok 2005/06
4 32006R0479 Nařízení Komise (ES) č. 479/2006 ze dne 23. března 2006, pokud jde o povolení některých doplňkových látek náležejících do skupiny sloučenin stopových prvků (1)
19 Dohoda mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady o zpracovávání údajů API/PNR
20 32006D0238 2006/238/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. listopadu 2005 o opatření, které Francie uskutečňuje ve prospěch společnosti Mines de Potasse d’Alsace (oznámeno pod číslem K(2005) 4204) (1)
OJ L 087, 24.03.2006 1 32006D0232 2006/232/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2005 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o obchodu s vínem
75 Informace, která se týká vstupu v platnost rozhodnutí Rady 2005/798/ES o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o záležitostech týkajících se obchodu s vínem
75 Informace, která se týká vstupu v platnost rozhodnutí Rady 2006/232/ES o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o obchodu s vínem
OJ L 088, 25.03.2006 1 32006R0486 Nařízení Rady (ES) č. 486/2006 ze dne 20. března 2006 o provedení Dohody o nulové celní sazbě na vícečipové integrované obvody změnou přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
5 32006R0488 Nařízení Komise (ES) č. 488/2006 ze dne 24. března 2006, kterým se stanoví směnné kurzy použitelné na strukturální a environmentální opatření v roce 2006
7 32006R0489 Nařízení Komise (ES) č. 489/2006 ze dne 24. března 2006 o změně nařízení (ES) č. 796/2004, pokud jde o odrůdy konopí pěstovaného na vlákno, které jsou způsobilé pro přímé platby
9 32006L0035 Směrnice Komise 2006/35/ES ze dne 24. března 2006, kterou se mění přílohy I až IV směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
13 32006L0036 Směrnice Komise 2006/36/ES ze dne 24. března 2006, kterou se mění směrnice 2001/32/ES, kterou se uznávají chráněné zóny ve Společenství, v nichž je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení, a kterou se zrušuje směrnice 92/76/EHS
16 32006D0239 2006/239/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. května 2003 o státní podpoře poskytnuté Německem ve prospěch podniků Kahla Porzellan GmbH a Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (oznámeno pod číslem K(2003) 1520) (1)
50 32006D0240 2006/240/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. listopadu 2004 o režimu podpory Německa lihovarům na výrobu obilných pálenek (oznámeno pod číslem K(2004) 3953) (1)
63 32006D0241 2006/241/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. března 2006 o některých ochranných opatřeních týkajících se některých produktů živočišného původu z Madagaskaru s výjimkou produktů rybolovu (oznámeno pod číslem K(2006) 888) (1)
65 32006D0242 Společný postoj Rady 2006/242/SZBP ze dne 20. března 2006 ke konferenci o revizi Úmluvy o biologických a toxinových zbraních v roce 2006
68 32006D0243 Společná akce Rady 2006/243/SZBP ze dne 20. března 2006 o podpoře činností Přípravné komise pro Organizaci smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (CTBTO) v oblasti odborné přípravy a budování kapacity pro ověřování a v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení
73 32006D0244 Společný postoj Rady 2006/244/SZBP ze dne 20. března 2006 o účasti Evropské unie v Organizaci pro rozvoj energetiky na Korejském poloostrově (KEDO)
OJ L 089, 28.03.2006 3 32006R0491 Nařízení Komise (ES) č. 491/2006 ze dne 27. března 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2375/2002 o otevření a správě celních kvót Společenství pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, pocházející ze třetích zemí a o odchylkách od nařízení Rady (EHS) č. 1766/92
6 32006R0492 Nařízení Komise (ES) č. 492/2006 ze dne 27. března 2006 o dočasném a trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech (1)
11 32006R0493 Nařízení Komise (ES) č. 493/2006 ze dne 27. března 2006, kterým se stanoví přechodná opatření v rámci reformy společné organizace trhů v odvětví cukru a kterým se mění nařízení (ES) č. 1265/2001 a (ES) č. 314/2002
28 32006D0245 2006/245/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. února 2006 o podpisu Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob, týkajícího se účasti České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky jakožto smluvních stran na základě jejich přistoupení k Evropské unii, jménem Evropského společenství a jeho členských států
45 Informace o vstupu v platnost Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob, týkajícího se účasti České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky jakožto smluvních stran na základě jejich přistoupení k Evropské unii
46 32006D0246 2006/246/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. března 2006, kterým se mění rozhodnutí 97/245/ES, Euratom o postupech, jimiž členské státy předávají Komisi informace v rámci systému vlastních zdrojů Společenství (oznámeno pod číslem K(2006) 845)
52 32006D0247 2006/247/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. března 2006 o určitých ochranných opatřeních ohledně dovozu z Bulharska v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků v uvedené třetí zemi (oznámeno pod číslem K(2006) 890) (1)
56 32006D0248 2006/248/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 13. března 2006, kterým se mění rozhodnutí ECB/2002/11 o ročních účetních uzávěrkách Evropské centrální banky (ECB/2006/3)
58 32006R0479r Oprava nařízení Komise (ES) č. 479/2006 ze dne 23. března 2006, pokud jde o povolení některých doplňkových látek náležejících do skupiny sloučenin stopových prvků (Úř. věst. L 86 ze dne 24.3.2006)
OJ L 090, 28.03.2006 1 32006D0233 2006/233/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. února 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o spolupráci v oblasti statistiky
21 Informace o vstupu v platnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o spolupráci v oblasti statistiky
22 32006D0234 2006/234/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. února 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací v audiovizuální oblasti, kterou se stanoví podmínky pro účast Švýcarské konfederace na programech Společenství MEDIA Plus a vzdělávání MEDIA, a závěrečného aktu
35 Informace o vstupu v platnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací v audiovizuální oblasti, kterou se stanoví podmínky pro účast Švýcarské konfederace na programech Společenství MEDIA Plus a vzdělávání MEDIA
36 32006D0235 2006/235/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. února 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o účasti Švýcarska v Evropské agentuře pro životní prostředí a v Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí za Evropské společenství
48 Informace o vstupu v platnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o účasti Švýcarska v Evropské agentuře pro životní prostředí a v Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí
OJ L 091, 29.03.2006 3 32006R0499 Nařízení Komise (ES) č. 499/2006 ze dne 28. března 2006 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 769/2002 na dovoz kumarinu pocházejícího z Čínské lidové republiky dovozem kumarinu zasílaného z Indonésie a Malajsie, bez ohledu na to, zda je deklarován jako původem z Indonésie a Malajsie či nikoli, a o zavedení evidence těchto dovozů
11 32006D0249 2006/249/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. dubna 2004 o státní podpoře, kterou má Itálie v úmyslu poskytnout ve prospěch podniků prodávajících hovězí maso v provincii Brescia (oznámeno pod číslem K(2005) 1377)
16 32006D0250 2006/250/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. května 2005 o režimu podpor Enterprise Capital Funds (fondy pro poskytování financí malým a středním podnikům formou vlastního kapitálu), který zamýšlí zavést Spojené království (oznámeno pod číslem K(2005) 1144) (1)
33 32006D0251 2006/251/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. března 2006, kterým se mění rozhodnutí 2006/135/ES, pokud jde o vymezení oblastí A a B v určitých členských státech z důvodu výskytu ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků (oznámeno pod čislem K(2006) 1144) (1)
48 32006D0252 2006/252/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. března 2006, kterým se mění rozhodnutí 1999/217/ES, pokud jde o seznam látek určených k aromatizaci používaných v potravinách nebo na jejich povrchu (oznámeno pod číslem K(2006) 899) (1)
49 32006D0253 2006/253/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. září 2005 o odpovídající ochraně osobních údajů obsažených v záznamech o knihování cestujících v letecké dopravě, které se předávají Agentuře kanadské pohraniční služby (oznámeno pod číslem K(2005) 3248) (1)
61 32006D0254 2006/254/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. března 2006 o některých prozatímních ochranných opatřeních souvisejících s klasickým morem prasat v Německu (oznámeno pod číslem K(2006) 1321) (1)
OJ L 092, 30.03.2006 3 32006R0504 Nařízení Komise (ES) č. 504/2006 ze dne 29. března 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1695/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob francouzské intervenční agentury
4 32006R0505 Nařízení Komise (ES) č. 505/2006 ze dne 29. března 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 27/2006, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob německé intervenční agentury
5 32006R0506 Nařízení Komise (ES) č. 506/2006 ze dne 29. března 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1061/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob polské intervenční agentury
6 32006R0507 Nařízení Komise (ES) č. 507/2006 ze dne 29. března 2006 o podmínečné registraci pro humánní léčivé přípravky spadající do oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (1)
10 32006R0508 Nařízení Komise (ES) č. 508/2006 ze dne 29. března 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, pokud jde o vývozní licence pro sušené mléko vyvážené do Dominikánské republiky
12 32006D0255 2006/255/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. března 2006 o vnitrostátních ustanoveních, která Kypr oznámil podle čl. 95 odst. 5 Smlouvy o ES a kterými se ukládá povinnost umístit geneticky modifikované potraviny v supermarketech do jiných regálů než regálů s geneticky nemodifikovanými produkty (oznámeno pod číslem K(2006) 797)
15 32006D0256 2006/256/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. března 2006, kterým se po druhé mění rozhodnutí 2005/758/ES, pokud jde o rozšíření částí Chorvatska, na které se vztahují některá ochranná opatření související s vysoce patogenní influenzou ptáků (oznámeno pod číslem K(2006) 891) (1)
17 22006D0001 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 1/2006 ze dne 27. ledna 2006, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
20 22006D0002 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 2/2006 ze dne 27. ledna 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
22 22006D0003 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 3/2006 ze dne 27. ledna 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
23 22006D0004 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 4/2006 ze dne 27. ledna 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
24 22006D0005 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 5/2006 ze dne 27. ledna 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
26 22006D0006 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 6/2006 ze dne 27. ledna 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
28 22006D0007 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 7/2006 ze dne 27. ledna 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
29 22006D0008 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 8/2006 ze dne 27. ledna 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
31 22006D0009 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 9/2006 ze dne 27. ledna 2006, kterým se mění příloha XI (Telekomunikační služby) Dohody o EHP
32 22006D0010 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 10/2006 ze dne 27. ledna 2006, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
34 22006D0011 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 11/2006 ze dne 27. ledna 2006, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
35 22006D0012 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 12/2006 ze dne 27. ledna 2006, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
42 22006D0013 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 13/2006 ze dne 27. ledna 2006, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
43 22006D0014 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 14/2006 ze dne 27. ledna 2006, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
44 22006D0015 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 15/2006 ze dne 27. ledna 2006, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
45 22006D0016 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 16/2006 ze dne 27. ledna 2006, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
46 22006D0017 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 17/2006 ze dne 27. ledna 2006, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
OJ L 093, 31.03.2006 1 32006R0509 Nařízení Rady (ES) č. 509/2006 ze dne 20. března 2006 o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality
12 32006R0510 Nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
26 32006R0511 Nařízení Rady (ES) č. 511/2006 ze dne 27. března 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1531/2002 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu barevných televizních přijímačů pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky
31 32006R0514 Nařízení Komise (ES) č. 514/2006 ze dne 30. března 2006, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 824/2000, pokud jde o lhůtu pro dodání obilovin k intervenci v některých členských státech v hospodářském roce 2005/06
32 32006R0515 Nařízení Komise (ES) č. 515/2006 ze dne 30. března 2006, kterým se stanoví přechodné opatření pro hospodářský rok 2005/06, pokud jde o financování skladování obilovin nabídnutých k intervenci v České republice, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, na Maltě, v Polsku, ve Slovinsku a na Slovensku
63 32006D0258 2006/258/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. března 2006, kterým se zrušuje rozhodnutí 2002/683/ES, kterým se přijímá závazek nabídnutý v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu některých barevných televizních přijímačů pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky
65 32006D0259 2006/259/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. března 2006, kterou se mění příloha II rozhodnutí Rady 79/542/EHS, pokud jde o regionalizaci pro Argentinu a vzory osvědčení pro dovoz čerstvého hovězího masa z Brazílie (oznámeno pod číslem K(2006) 896) (1)
79 32005R2152r Oprava nařízení Komise (ES) č. 2152/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 327/98 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže a nařízení (ES) č. 1549/2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1785/2003, pokud jde o dovozní režim pro rýži, a kterým se stanoví zvláštní přechodná pravidla pro dovoz rýže Basmati (Úř. věst. L 342 ze dne 24.12.2005)
OJ L 094, 01.04.2006 24 32006R0544 Nařízení Komise (ES) č. 544/2006 ze dne 31. března 2006 o změně nařízení (ES) č. 1043/2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad
26 32006R0545 Nařízení Komise (ES) č. 545/2006 ze dne 31. března 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1464/2004, pokud jde o podmínky pro povolení doplňkové látky Monteban náležející do skupiny kokcidiostatik a jiných léčebných látek (1)
28 32006R0546 Nařízení Komise (ES) č. 546/2006 ze dne 31. března 2006, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o národní programy tlumení klusavky a o doplňkové záruky, přiznávají odchylky od některých požadavků rozhodnutí 2003/100/ES a zrušuje nařízení (ES) č. 1874/2003
32 32006L0037 Směrnice Komise 2006/37/ES ze dne 30. března 2006, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES, pokud jde o zařazení určitých látek (1)
34 32006D0260 2006/260/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. ledna 2005 o státní podpoře, kterou Itálie zamýšlí poskytnout společnostem Societ? Consortile De Tomaso srl a UAZ Europa srl, které jsou součástí skupiny De Tomaso (oznámeno pod číslem K(2005) 40) (1)
42 32006D0261 2006/261/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. března 2005 o režimu podpor C 8/2004 (ex NN 164/2003), který Itálie začala uskutečňovat ve prospěch společností nedávno kótovaných na burze (oznámeno pod číslem K(2005) 591) (1)
50 32006D0262 2006/262/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. září 2005 o státní podpoře č. C 5/2004 (ex N 609/2003), kterou Německo hodlá poskytnout společnosti Kronoply (oznámeno pod číslem K(2005) 3497) (1)
OJ L 095, 04.04.2006 3 32006D0263 2006/263/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. března 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/648/ES o ochranných opatřeních proti newcastleské chorobě v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2006) 893) (1)
6 32006D0264 2006/264/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. března 2006 o ochranných opatřeních proti newcastleské chorobě v Rumunsku (oznámeno pod číslem K(2006) 892) (1)
9 32006D0265 2006/265/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 31. března 2006 o některých ochranných opatřeních souvisejících s podezřením na vysoce patogenní influenzu ptáků ve Švýcarsku (oznámeno pod číslem K(2006) 1107) (1)
12 32006D0106r Oprava rozhodnutí Komise 2006/109/ES ze dne 19. ledna 2006, kterým se přijímá závazek nabídnutý v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu některých odlitků pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 47 ze dne 17.2.2006)
OJ L 096, 05.04.2006 3 32006R0549 Nařízení Komise (ES) č. 549/2006 ze dne 3. dubna 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu krevetky severní v oblasti NAFO 3L plavidly plujícími pod vlajkou některého ze členských států kromě Estonska, Lotyšska nebo Litvy
9 Informace o vstupu v platnost dohody mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem
9 Informace o vstupu v platnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím rozšiřující na Dánsko působnost nařízení Rady (ES) č. 343/2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států, a nařízení Rady (ES) č. 2725/2000 o zřízení systému Eurodac pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy
10 32006D0266 2006/266/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. dubna 2006 o některých ochranných opatřeních souvisejících s podezřením na vysoce patogenní influenzu ptáků v Izraeli a o zrušení rozhodnutí 2006/227/ES (oznámeno pod číslem K(2006) 1245) (1)
14 32006D0267 2006/267/ES: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru BiH/8/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se mění rozhodnutí BiH/1/2004 o přijetí příspěvků třetích států na vojenskou operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině a rozhodnutí BiH/3/2004 o zřízení Výboru přispěvatelů na vojenskou operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině
OJ L 097, 05.04.2006 1 32006D0257 2006/257/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. února 2006, kterým se mění rozhodnutí 96/335/ES, kterým se stanoví soupis a společná nomenklatura přísad používaných v kosmetických prostředcích (1)
OJ L 098, 06.04.2006 3 32006R0553 Nařízení Komise (ES) č. 553/2006 ze dne 23. března 2006, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo z dovozu některé obuvi se svrškem z usně pocházející z Čínské lidové republiky a Vietnamu
57 32006R0555 Nařízení Komise (ES) č. 555/2006 ze dne 4. dubna 2006, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
63 32006R0556 Nařízení Komise (ES) č. 556/2006 ze dne 5. dubna 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného ve vodách Společenství, vodách Norska a mezinárodních vodách oblastí I a II plavidly plujícími pod vlajkou Polska
75 32006D0268 2006/268/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. dubna 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma u katarální horečky ovcí v Itálii (oznámeno pod číslem K(2006) 1260) (1)
76 E2002G2002 Rozhodnutí Stálého výboru členských států ESVO č. 2/2002/SC ze dne 30. května 2002 o přístupu veřejnosti k dokumentům ESVO
80 E2005G2005 Rozhodnutí Stálého výboru členských států ESVO č. 3/2005/SC ze dne 9. června 2005 o přístupu veřejnosti k dokumentům ESVO a o zrušení rozhodnutí Stálého výboru členských států ESVO č. 2/2002/SC ze dne 30. května 2002
OJ L 099, 07.04.2006 3 32006R0565 Nařízení Komise (ES) č. 565/2006 ze dne 6. dubna 2006, kterým se dovozcům nebo výrobcům některých prioritních látek ukládají požadavky na zkoušení a informace v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 793/93 o hodnocení a kontrole rizik existujících látek (1)
6 32006R0566 Nařízení Komise (ES) č. 566/2006 ze dne 6. dubna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2014/2005 o vydávání licencí v rámci režimu pro dovoz banánů do Společenství pro banány propuštěné do volného oběhu s celní sazbou podle společného celního sazebníku, kterým se stanoví odchylka od uvedeného nařízení a mění nařízení (ES) č. 219/2006 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz banánů kódu KN 08030019 pocházejících ze zemí AKT pro období od 1. března do 31. prosince 2006
21 32006D0269 2006/269/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. února 2006 — Státní podpora C 22/2004 (ex N 648/2001) o daňových odpočtech pro rybáře z povolání (Švédsko) (oznámeno pod číslem K(2006) 265) (1)
27 32006D0270 2006/270/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. dubna 2006, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o některé týmy pro odběr a produkci embryí ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2006) 1248) (1)
29 32006D0271 2006/271/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. dubna 2006, kterým se mění rozhodnutí 2002/613/ES, pokud jde o schválené inseminační stanice pro prasata v Kanadě (oznámeno pod číslem K(2006) 1258) (1)
31 32006D0272 2006/272/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. dubna 2006, kterým se mění rozhodnutí 2004/453/ES, pokud jde o Švédsko a Spojené království (oznámeno pod číslem K(2006) 1259) (1)
35 32006D0273 2006/273/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. dubna 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma u katarální horečky ovcí ve Španělsku (oznámeno pod číslem K(2006) 1262) (1)
36 32006D0274 2006/274/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. dubna 2006 o některých ochranných opatřeních souvisejících s klasickým morem prasat v Německu a o zrušení rozhodnutí 2006/254/ES (oznámeno pod číslem K(2006) 1556) (1)
OJ L 100, 08.04.2006 3 32006R0575 Nařízení Komise (ES) č. 575/2006 ze dne 7. dubna 2006, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, pokud jde o počet a název stálých vědeckých komisí Evropského úřadu pro bezpečnost potravin
4 32006R0576 Nařízení Komise (ES) č. 576/2006 ze dne 7. dubna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1433/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o provozní fondy, operační programy a finanční podporu
OJ L 101, 11.04.2006 4 32006D0275 2006/275/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. dubna 2006, kterým se mění rozhodnutí 95/320/ES o zřízení Vědeckého výboru pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci
5 32006D0276 Společný postoj Rady 2006/276/SZBP ze dne 10. dubna 2006 o omezujících opatření vůči některým představitelům Běloruska a o zrušení společného postoje 2004/661/SZBP
OJ L 102, 11.04.2006 1 32006R0561 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (1)
15 32006L0021 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 15. března 2006 o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES
35 32006L0022 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS (1)
OJ L 103, 12.04.2006 1 32006R0584 Nařízení Rady (ES) č. 584/2006 ze dne 10. dubna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1480/2003 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu některých elektronických mikroobvodů nazývaných DRAMs (dynamické paměti s libovolným přístupem) pocházejících z Korejské republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
29 32006D0277 2006/277/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. dubna 2006, kterým se mění rozhodnutí 2006/115/ES o některých ochranných opatřeních souvisejících s případy vysoce patogenní influenzy ptáků u volně žijících ptáků ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2006) 1480) (1)
OJ L 104, 13.04.2006 8 32006R0590 Nařízení Komise (ES) č. 590/2006 ze dne 12. dubna 2006, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokud jde o seznam zemí a území (1)
11 32006R0591 Nařízení Komise (ES) č. 591/2006 ze dne 12. dubna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót
13 32006R0592 Nařízení Komise (ES) č. 592/2006 ze dne 12. dubna 2006, kterým se mění příloha II nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
15 32006R0593 Nařízení Komise (ES) č. 593/2006 ze dne 12. dubna 2006, kterým se zahajuje nabídkové řízení pro prodej alkoholu vinného původu určeného k užití jako bioethanol ve Společenství
30 32006L0039 Směrnice Komise 2006/39/ES ze dne 12. dubna 2006, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek klodinafopu, pirimikarbu, rimsulfuronu, tolklofos-methylu a tritikonazolu (1)
36 32006D0278 2006/278/ES: Rozhodnutí zástupců vlád členských států ze dne 6. dubna 2006 o jmenování generálního advokáta Soudního dvora Evropských společenství
37 32006D0279 2006/279/ES: Rozhodnutí zástupců vlád členských států ze dne 6. dubna 2006 o jmenování soudce Soudního dvora Evropských společenství
38 32006D0280 2006/280/ES: Rozhodnutí zástupců vlád členských států ze dne 6. dubna 2006 o jmenování soudce Soudu prvního stupně Evropských společenství
39 32006D0281 2006/281/ES: Rozhodnutí zástupců vlád členských států ze dne 6. dubna 2006 o jmenování soudců a generálních advokátů Soudního dvora Evropských společenství
40 32006D0282 2006/282/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. dubna 2006, kterým se mění rozhodnutí 2004/450/ES, pokud jde o standardní požadavky na obsah žádostí o financování programů eradikace, sledování a tlumení přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) Společenstvím (oznámeno pod číslem K(2006) 1247) (1)
45 32006D0283 2006/283/ES: Doporučení Komise ze dne 11. dubna 2006 týkající se opatření ke snížení rizika pro látky: dibutyl-ftalát; 3,4-dichloranilin; di(isodecyl)-ftalát; 1,2-benzendikarboxylová kyselina, di-C9-11-rozvětvené alkylestery, bohaté na C10-alkylestery; di(isononyl)-ftalát; 1,2-benzendikarboxylová kyselina, di-C8-10-rozvětvené alkylestery, bohaté na C9-alkylestery; ethylendiamintetraoctová kyselina; methyl-acetát; chloroctová kyselina; n-pentan; tetranatrium-ethylendiamintetraacetát (1)
48 32006D0284 2006/284/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. dubna 2006, kterým se mění rozhodnutí 2003/526/ES, pokud jde o opatření pro tlumení klasického moru prasat v Německu (oznámeno pod čislem K(2006) 1521) (1)
51 32006D0285 2006/285/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. dubna 2006, kterým se mění rozhodnutí 2003/135/ES, pokud jde o rozšíření plánů eradikace klasického moru prasat v populaci divokých prasat a nouzového očkování divokých prasat proti klasickému moru prasat v některých oblastech Severního Porýní-Vestfálska a Porýní-Falcka a ukončení těchto plánů v dalších oblastech Porýní-Falcka (v Německu) (oznámeno pod číslem K(2006) 1531)
54 32006D0286 2006/286/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. dubna 2006, kterým se jmenují členové Výboru pro léčivé přípravky pro vzácná onemocnění (1)
OJ L 105, 13.04.2006 1 32006R0562 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex)
33 32006R0563 Nařízení Rady (ES) č. 563/2006 ze dne 13. března 2006 o uzavření Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Šalamounovými ostrovy o rybolovu při pobřeží Šalamounových ostrovů
54 32006L0024 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne 15. března 2006 o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES
64 32004R2028 Oprava nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2028/2004 ze dne 16. listopadu 2004, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000, kterým se provádí rozhodnutí 94/728/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Společenství (Úř. věst. L 352, 27.11.2004)
65 32005L0035 Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/35/ES ze dne 7. září 2005 o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání (Úř. věst. L 255, 30.9.2005)
66 31996L0074 Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/74/ES ze dne 16. prosince 1996 o názvech textilií (Úř. věst. L 32, 3.2.1997) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 13, svazek 18, s. 226)
OJ L 106, 19.04.2006 5 32006R0600 Nařízení Komise (ES) č. 600/2006 ze dne 18. dubna 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
7 32006R0601 Nařízení Komise (ES) č. 601/2006 ze dne 18. dubna 2006, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005, pokud jde o formát a postup pro předávání údajů
10 32006R0602 Nařízení Komise (ES) č. 602/2006 ze dne 18. dubna 2006, kterým se upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 aktualizací požadavků na údaje
14 32006D0288 2006/288/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. března 2006 o zřízení skupiny odborníků na evropské trhy s cennými papíry k poskytování právního a ekonomického poradenství k uplatňování směrnic EU o cenných papírech
18 32006D0289 2006/289/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. dubna 2006, kterým se mění rozhodnutí 1999/659/ES, kterým se orientačně rozdělují finanční prostředky pro jednotlivé členské státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu na opatření pro rozvoj venkova na období let 2000 až 2006 (oznámeno pod číslem K(2006) 1542) (1)
21 32006D0290 2006/290/ES: Rozhodnutí komise ze dne 18. dubna 2006, kterým se mění rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení některých oblastí Itálie za úředně prosté tuberkulózy skotu a enzootické leukózy skotu a prohlášení Slovenska za úředně prosté enzootické leukózy skotu (oznámeno pod číslem K(2006) 1551) (1)
OJ L 107, 20.04.2006 3 32006R0605 Nařízení Komise (ES) č. 605/2006 ze dne 19. dubna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 349/2003 o pozastavení dovozu exemplářů určitých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Společenství
23 32006R0606 Nařízení Komise (ES) č. 606/2006 ze dne 19. dubna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka
24 32006R0607 Nařízení Komise (ES) č. 607/2006 ze dne 19. dubna 2006 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 398/2004 na dovoz křemíku pocházejícího z Čínské lidové republiky dovozem křemíku zasílaného z Korejské republiky bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Korejské republiky, a o zavedení evidence tohoto dovozu
27 32006R0608 Nařízení Komise (ES) č. 608/2006 ze dne 19. dubna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob slovenského intervenční agentury
28 32006R0609 Nařízení Komise (ES) č. 609/2006 ze dne 19. dubna 2006, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1374/2005, pokud je o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz ječmene ze zásob slovenského intervenční agentury
29 32006R0610 Nařízení Komise (ES) č. 610/2006 ze dne 18. dubna 2006, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
38 32006D0291 2006/291/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. dubna 2006 o opakovaném použití informací Komise
42 32006D0292 2006/292/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. dubna 2006, kterým se mění rozhodnutí 2004/639/ES, pokud jde o Chorvatsko (oznámeno pod čislem K(2006) 1541) (1)
44 32006D0293 2006/293/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. dubna 2006, kterým se mění rozhodnutí Komise 2006/135/ES, pokud jde o vymezení oblastí A a B v určitých členských státech z důvodu výskytu ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků (oznámeno pod číslem K(2006) 1583) (1)
54 32006D0294 2006/294/ES: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 7. dubna 2006 o poskytování služeb správy rezerv v eurech prostřednictvím Eurosystému centrálním bankám a zemím mimo eurozónu a mezinárodním organizacím (ECB/2006/4)
OJ L 108, 21.04.2006 3 32006R0614 Nařízení Komise (ES) č. 614/2006 ze dne 19. dubna 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu tkaničnice tmavé v oblastech ICES VIII, IX, X (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Francie
24 32006D0295 2006/295/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. dubna 2006, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2004/438/ES, pokud jde o syrové mléko a výrobky ze syrového mléka z Chile, a aktualizuje záznam v uvedené příloze pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii (oznámeno pod číslem K(2006) 1546) (1)
28 32006D0296 2006/296/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. dubna 2006, kterým se mění příloha I rozhodnutí Rady 79/542/EHS, pokud jde o dovoz skotu z Chile (oznámeno pod číslem K(2006) 1552) (1)
31 32006D0297 2006/297/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. dubna 2006, kterým se mění rozhodnutí 2006/274/ES o některých ochranných opatřeních souvisejících s klasickým morem prasat v Německu (oznámeno pod číslem K(2006) 1652) (1)
OJ L 109, 22.04.2006 3 32006R0627 Nařízení Komise (ES) č. 627/2006 ze dne 21. dubna 2006, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2065/2003, pokud jde o kritéria jakosti pro validované metody analýzy pro odběr vzorků, identifikaci a charakterizaci primárních kouřových produktů
9 32006D0298 2006/298/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. dubna 2006, kterým se prováděcí subjekty pověřují správou podpory pro předvstupní opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v Rumunsku v předvstupním období
OJ L 110, 24.04.2006 1 32006D0287 2006/287/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru ES/Dánsko-Faerské ostrovy č. 1/2005 ze dne 10. listopadu 2005, kterým se mění protokol č. 3 o definici pojmu původní produkty a o metodách správní spolupráce k dohodě
OJ L 111, 25.04.2006 3 32006R0631 Nařízení Komise (ES) č. 631/2006 ze dne 24. dubna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na okurky a třešně, jiné než višně
5 32006R0632 Nařízení Komise (ES) č. 632/2006 ze dne 24. dubna 2006, kterým se nahrazují přílohy I a II nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických
9 32006D0299 2006/299/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. dubna 2006 o zřízení skupiny odborníků pro poskytování politického poradenství Komisi v otázkách boje proti násilné radikalizaci
12 32006D0300 Společná akce Rady 2006/300/SZBP ze dne 21. dubna 2006, kterou se mění společná akce 2004/847/SZBP o policejní misi Evropské unie v Kinshase (KDR) týkající se integrované policejní jednotky (EUPOL Kinshasa) a prodlužuje její použitelnost
OJ L 112, 26.04.2006 3 32006R0634 Nařízení Komise (ES) č. 634/2006 ze dne 25. dubna 2006, kterým se stanoví obchodní norma pro zelí hlávkové a kapustu a kterým se mění nařízení (EHS) č. 1591/87
9 32006R0635 Nařízení Komise (ES) č. 635/2006 ze dne 25. dubna 2006, kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1251/70 o právu pracovníků zůstat na území členského státu po skončení zaměstnání v tomto státě (1)
10 32006R0636 Nařízení Komise (ES) č. 636/2006 ze dne 20. března 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného v oblastech ICES IV c, VII d plavidly plujícími pod vlajkou Francie
12 Informace o vstupu v platnost Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Islandskou republikou a Norským královstvím o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo na Islandu nebo v Norsku
13 32006D0301 2006/301/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. dubna 2006 o zastavení antidumpingového řízení týkajícího se dovozů ethanolu pocházejícího z Guatemaly a Pákistánu
15 32006D0302 2006/302/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. dubna 2006 o nezařazení methabenzthiazuronu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto účinnou látku (oznámeno pod číslem K(2006) 1653) (1)
18 32006D0303 Společná akce Rady 2006/303/SZBP ze dne 25. dubna 2006, kterou se mění společná akce 2005/355/SZBP o poradní a pomocné misi Evropské unie pro reformu bezpečnostního sektoru v Konžské demokratické republice (KDR) a prodlužuje její použitelnost
19 32006D0304 Společná akce Rady 2006/304/SZBP ze dne 10. dubna 2006 o zřízení plánovacího týmu EU (EUPT Kosovo) v souvislosti s možnou operací EU pro řešení krize v oblasti právního státu a v dalších možných oblastech v Kosovu
OJ L 113, 27.04.2006 6 32006D0306 2006/306/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. dubna 2006, kterým se mění rozhodnutí 2006/274/ES o některých ochranných opatřeních souvisejících s klasickým morem prasat v Německu (oznámeno pod číslem K(2006) 1716) (1)
10 32004D0193 Doporučení Kontrolního úřadu ESVO č. 193/04/KOL ze dne 14. července 2004 o oznámeních, lhůtách a konzultacích podle článku 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací
18 32004D0194 Doporučení Kontrolního úřadu ESVO č. 194/04/KOL ze dne 14. července 2004 o relevantních trzích produktů a služeb v rámci odvětví elektronických komunikací, pro které přichází v úvahu regulace ex ante v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, a sice na základě začlenění do Dohody o Evropském hospodářském prostoru
24 32005D0319 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 319/05/KOL ze dne 14. prosince 2005 o změnách k rozhodnutí sboru č. 195/04/KOL o prováděcích ustanoveních uvedených v článku 27 části II protokolu 3 Dohody mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora
OJ L 114, 27.04.2006 1 32006R0629 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 629/2006 ze dne 5. dubna 2006, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství a nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 (1)
9 32006L0012 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES ze dne 5. dubna 2006 o odpadech (1)
22 32006L0023 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/23/ES ze dne 5. dubna 2006 o licenci řídícího letového provozu Společenství (1)
38 32006L0025 Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2006/25/ES ze dne 5. dubna 2006 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (optickým zářením z umělých zdrojů) (devatenáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)
60 32006L0031 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/31/ES ze dne 5. dubna 2006, kterou se mění směrnice 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů, pokud jde o některé lhůty (1)
64 32006L0032 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice Rady 93/76/EHS (1)
OJ L 115, 28.04.2006 1 32006R0640 Nařízení Rady (ES) č. 640/2006 ze dne 10. dubna 2006, kterým se ruší nařízení (EHS) č. 3181/78 a (EHS) č. 1736/79 týkající se Evropského měnového systému
4 32006R0642 Nařízení Komise (ES) č. 642/2006 ze dne 27. dubna 2006, kterým se pro dodací období 2006/07 stanoví množství povinných dodávek třtinového cukru k dovozu podle protokolu AKT a dohody s Indií
6 32006R0643 Nařízení Komise (ES) č. 643/2006 ze dne 27. dubna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1622/2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření, a nařízení (ES) č. 884/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a pro evidenční knihy vedené v odvětví vína
35 32006D0307 2006/307/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 10. dubna 2006 o jmenování rakouské náhradnice Výboru regionů
36 32006D0308 2006/308/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 10. dubna 2006 o jmenování německé náhradnice Výboru regionů
37 32006D0309 2006/309/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 10. dubna 2006 o jmenování tří slovenských členů a tří slovenských náhradníků Výboru regionů
38 32006D0310 2006/310/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. dubna 2006, kterým se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES týkající se výjimek pro použití olova (oznámeno pod číslem K(2006) 1622) (1)
40 32006D0311 2006/311/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. dubna 2006, kterým se mění rozhodnutí Komise 2004/407/ES, pokud jde o dovoz fotografické želatiny (oznámeno pod číslem K(2006) 1627)
46 32006D0312 2006/312/ES: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 20. dubna 2006, kterými se mění obecné zásady ECB/2002/7 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti čtvrtletních finančních účtů (ECB/2006/6)
49 32006D0313 2006/313/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 10. dubna 2006 o uzavření Dohody mezi Mezinárodním trestním soudem a Evropskou unií o spolupráci a pomoci
OJ L 116, 29.04.2006 1 32006R0655 Nařízení Rady (ES) č. 655/2006 ze dne 27. dubna 2006, kterým se konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 964/2003 z dovozu potrubních tvarovek ze železa nebo oceli z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz potrubních tvarovek ze železa nebo oceli zasílaných z Filipín, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Filipín
9 32006R0657 Nařízení Komise (ES) č. 657/2006 ze dne 10. dubna 2006, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o Spojené království, a zrušuje rozhodnutí Rady 98/256/ES a rozhodnutí 98/351/ES a 1999/514/ES (1)
14 32006R0658 Nařízení Komise (ES) č. 658/2006 ze dne 27. dubna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003
20 32006R0659 Nařízení Komise (ES) č. 659/2006 ze dne 27. dubna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 796/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
27 32006R0660 Nařízení Komise (ES) č. 660/2006 ze dne 27. dubna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1973/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin
36 32006R0661 Nařízení Komise (ES) č. 661/2006 ze dne 28. dubna 2006, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 312/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz olivového oleje pocházejícího z Tuniska, pokud jde o měsíční omezení na období od 1. května 2006 do 31. října 2006
58 32006R0674 Nařízení Komise (ES) č. 674/2006 ze dne 28. dubna 2006, kterým se po šedesáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
61 32006D0314 2006/314/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. března 2006, kterým se schvalují programy členských států pro zjišťování influenzy ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků v roce 2006 (oznámeno pod číslem K(2006) 780)
68 32006D0315 2006/315/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2006 o způsobilosti výdajů vzniklých určitým členským státům v roce 2006 v souvislosti se shromažďováním a správou údajů nezbytných k řízení společné rybářské politiky (oznámeno pod číslem K(2006) 1704)
72 32006D0316 2006/316/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2006, kterým se v souladu s bodem 8.1 písm. h) přílohy II A nařízení Rady (ES) č. 51/2006 přidělují Spojenému království, Dánsku a Německu dny přítomnosti v oblasti (oznámeno pod číslem K(2006) 1714)
73 32006D0317 Rozhodnutí Rady 2006/317/SZBP ze dne 10. dubna 2006 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Chorvatskou republikou o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací
77 32006D0318 Společný postoj Rady 2006/318/SZBP ze dne 27. dubna 2006, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru
98 32006D0319 Společná akce Rady 2006/319/SZBP ze dne 27. dubna 2006 o vojenské operaci Evropské unie na podporu mise Organizace spojených národů v Konžské demokratické republice (MONUC) během volebního procesu
OJ L 117, 02.05.2006 1 32006D0305 2006/305/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru ES-Norsko č. 1/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se mění protokol č. 3 o definici pojmu původní produkty a o metodách správní spolupráce k dohodě
OJ L 118, 03.05.2006 3 32006R0676 Nařízení Komise (ES) č. 676/2006 ze dne 2. května 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1980/2003, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o definice a aktualizované definice (1)
8 32006D0320 2006/320/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. června 2004 o opatřeních oznámených Itálií ve prospěch vydavatelského sektoru (oznámeno pod číslem K(2004) 2215) (1)
18 32006D0321 2006/321/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/710/ES, 2005/733/ES a 2005/758/ES, pokud jde o prodloužení jejich doby použitelnosti pro některá ochranná opatření v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků v Rumunsku, Turecku a Chorvatsku (oznámeno pod číslem K(2006) 1710) (1)
20 32006D0322 2006/322/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2006 o schválení účetních závěrek platebních agentur členských států týkajících se výdajů financovaných záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) pro rozpočtový rok 2005 (oznámeno pod číslem K(2006) 1750)
OJ L 119, 04.05.2006 1 32006R0679 Nařízení Rady (ES) č. 679/2006 ze dne 25. dubna 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2771/75 a (EHS) č. 2777/75, pokud jde o použití výjimečných opatření na podporu trhu
5 32006R0681 Nařízení Komise (ES) č. 681/2006 ze dne 2. května 2006, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
11 32006R0682 Nařízení Komise (ES) č. 682/2006 ze dne 3. května 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1375/2005, pokud je o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz ječmene ze zásob české intervenční agentury
12 32006D0323 2006/323/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. prosince 2005 o osvobození minerálních olejů používaných jako palivo při výrobě oxidu hlinitého (aluminy) od spotřební daně v regionu Gardanne, v regionu Shannon a na Sardinii, které zavedly Francie, Irsko a Itálie (oznámeno pod číslem dokumentu K(2005) 4436) (1)
OJ L 120, 05.05.2006 1 32006R0683 Nařízení Rady (ES) č. 683/2006 ze dne 27. února 2006 o provedení Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Thajským královstvím podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii a o změně a doplnění přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
10 32006R0688 Nařízení Komise (ES) č. 688/2006 ze dne 4. května 2006, kterým se mění příloha III a XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o monitorování přenosných spongiformních encefalopatií a specifikovaného rizikového materiálu skotu ve Švédsku (1)
17 32006D0324 2006/324/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. února 2006 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Thajským královstvím podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii
22 32006D0325 2006/325/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. dubna 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o příslušnosti, uznávání a výkonu soudních rozhodnutích v občanských a obchodních věcech
23 32006D0326 2006/326/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. dubna 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních
24 32006D0327 2006/327/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2006, kterým se mění rozhodnutí 2003/526/ES, pokud jde o prodloužení uplatňování ochranných opatření souvisejících s klasickým morem prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem K(2006) 1719) (1)
25 32006D0328 2006/328/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. května 2006, kterým se mění rozhodnutí 2006/274/ES o některých ochranných opatřeních souvisejících s klasickým morem prasat v Německu (oznámeno pod čislem K(2006) 1897) (1)
OJ L 121, 06.05.2006 1 32006R0694 Nařízení Rady (ES) č. 694/2006 ze dne 27. dubna 2006, kterým se mění seznamy úpadkových řízení, likvidačních řízení a správců podstaty v přílohách A, B a C nařízení (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení
14 32006R0695 Nařízení Rady (ES) č. 695/2006 ze dne 5. května 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 397/2004 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu bavlněného ložního prádla pocházejícího z Pákistánu
30 32006R0698 Nařízení Komise (ES) č. 698/2006 ze dne 5. května 2006, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 530/1999 s ohledem na hodnocení kvality strukturální statistiky nákladů práce a výdělků (1)
36 32006R0699 Nařízení Komise (ES) č. 699/2006 ze dne 5. května 2006, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2092/91, pokud jde o podmínky přístupu drůbeže do venkovních výběhů
38 32006D0329 2006/329/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. února 2006, kterým se stanoví dotazník pro podávání zpráv o provádění směrnice 2000/76/ES o spalování odpadu (oznámeno pod číslem K(2006) 438) (1)
43 32006D0330 2006/330/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. dubna 2006 o změně rozhodnutí 2005/432/ES, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a vzory osvědčení pro dovoz masných výrobků určených k lidské spotřebě ze třetích zemí a kterým se zrušují rozhodnutí 97/41/ES, 97/221/ES a 97/222/ES (oznámeno pod číslem K(2006) 1319) (1)
55 32006D0331 2006/331/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. května 2006, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2848/98, pokud jde o posunutí termínu pro dodávku surového tabáku do Řecka na sklizeň 2005 (oznámeno pod číslem K(2006) 1784)
OJ L 122, 09.05.2006 1 32006R0700 Nařízení Rady (ES) č. 700/2006 ze dne 25. dubna 2006, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 3690/93 o zavedení režimu Společenství, kterým se stanoví pravidla pro nejnutnější údaje, které musejí být obsaženy v licencích k rybolovu
3 32006R0701 Nařízení Rady (ES) č. 701/2006 ze dne 25. dubna 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 2494/95, pokud jde o časový rozsah zjišťování cen harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (1)
7 32006R0703 Nařízení Komise (ES) č. 703/2006 ze dne 8. května 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1845/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob české intervenční agentury
8 32006R0704 Nařízení Komise (ES) č. 704/2006 ze dne 8. května 2006 o otevření a správě celní kvóty pro zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a pro produkty kódu KN 02062991 (od 1. července 2006 do 30. června 2007)
13 32006R0705 Nařízení Komise (ES) č. 705/2006 ze dne 8. května 2006, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 22/2006 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej cukru na trhu Společenství ze zásob intervenčních agentur Belgie, České republiky, Španělska, Francie, Irska, Itálie, Maďarska, Polska, Slovenska a Švédska
16 32006R0706 Nařízení Komise (ES) č. 706/2006 ze dne 8. května 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1702/2003, pokud jde o dobu, po kterou mohou členské státy vydávat oprávnění s omezenou dobou platnosti (1)
17 32006R0707 Nařízení Komise (ES) č. 707/2006 ze dne 8. května 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2042/2003, pokud jde o oprávnění s omezenou dobou platnosti a přílohy I a III (1)
19 32006R0708 Nařízení Komise (ES) č. 708/2006 ze dne 8. května 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard (IAS) 21 a Výklad 7 Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC) (1)
28 32006D0332 2006/332/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 25. dubna 2006 o jmenování dvou českých členů a dvou českých náhradníků Výboru regionů
OJ L 123, 10.05.2006 1 32002D0262 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 262/02/KOL ze dne 18. prosince 2002, kterým se po třicáté páte mění procesní a hmotná pravidla v oblasti státní podpory zavedením nových pokynů týkajících se metodiky analýzy státní podpory spojené s uvízlými náklady
8 32002D0263 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 263/02/KOL ze dne 18. prosince 2002, kterým se po třicáté šesté mění procesní a hmotná pravidla v oblasti státní podpory vložením nové kapitoly 26A: Víceodvětvový rámec pro regionální podporu velkým investičním projektům
24 32002D0264 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 264/02/KOL ze dne 18. prosince 2002, kterým se po třicáté sedmé mění procesní a hmotná pravidla v oblasti státní podpory přijetím nové kapitoly 22: Podpora na záchranu a restrukturalizaci a podpora na ukončení činnosti v odvětví oceli
28 32003D0196 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 196/03/KOL ze dne 5. listopadu 2003, kterým se po třicáté osmé mění procesní a hmotná pravidla v oblasti státní podpory vložením nové kapitoly 9B: Formulář pro podávání stížností týkajících se údajné protiprávní státní podpory
33 32003D0197 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 197/03/KOL ze dne 5. listopadu 2003, kterým se po třicáté deváté mění procesní a hmotná pravidla v oblasti státní podpory přijetím nové kapitoly 34: Referenční, diskontní a úrokové sazby, které se uplatňují na navrácení protiprávní státní podpory
37 32004D0195 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 195/04/KOL ze dne 14. července 2004, o prováděcích ustanoveních uvedených v článku 27 části II protokolu 3 Dohody mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvoru
OJ L 124, 11.05.2006 1 32006R0711 Nařízení Rady (ES) č. 711/2006 ze dne 20. března 2006 o provedení Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii a o změně a doplnění přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
10 32006R0713 Nařízení Komise (ES) č. 713/2006 ze dne 10. května 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1695/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob francouzské intervenční agentury
11 32006R0714 Nařízení Komise (ES) č. 714/2006 ze dne 10. května 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob polské intervenční agentury
13 32006D0333 2006/333/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. března 2006 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii
21 32006D0334 2006/334/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2006 o vyloučení z financování Společenství některých výdajů vynaložených členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) (oznámeno pod číslem K(2006) 1702)
26 32006D0335 2006/335/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. května 2006, kterým se podle směrnice 2002/53/ES Polská republika opravňuje na svém území zakázat použití šestnácti geneticky modifikovaných odrůd kukuřice s genetickou modifikací MON 810 uvedených ve Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin (oznámeno pod číslem K(2006) 1795)
29 32006D0336 2006/336/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. května 2006, kterým se mění rozhodnutí Komise 2005/380/ES ze dne 28. dubna 2005 o zřízení skupiny nevládních odborníků na řízení podniků a právo společností
OJ L 125, 12.05.2006 1 32006R0716 Nařízení Rady (ES) č. 716/2006 ze dne 5. května 2006 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu přepálené (slinuté) magnézie pocházející z Čínské lidové republiky
25 32006D0337 2006/337/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. dubna 2006, kterým se zavádí vzorové formuláře pro předávání žádostí a rozhodnutí podle směrnice Rady 2004/80/ES o odškodňování obětí trestných činů
31 32006D0338 2006/338/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. května 2006, kterým se podle směrnice Rady 2002/53/ES Polské republice povoluje zakázat na svém území použití některých odrůd kukuřice zapsaných ve Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin (oznámeno pod číslem K(2006) 1790)
38 32006D0339 2006/339/ES: Doporučení Komise ze dne 8. května 2006 o podpoře využívání pobřežní elektrické energie loděmi v kotvištích přístavů Společenství (1)
43 32006D0340 2006/340/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. května 2006, kterým se mění rozhodnutí 2001/171/ES za účelem prodloužení použitelnosti podmínek pro odchylku u skleněných obalů týkající se úrovní koncentrací těžkých kovů stanovených ve směrnici 94/62/ES (oznámeno pod číslem K(2006) 1823) (1)
OJ L 126, 13.05.2006 9 32006R0727 Nařízení Komise (ES) č. 727/2006 ze dne 12. května 2006 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování (od 1. července 2006 do 30. června 2007)
20 32006D0344 2006/344/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 14. března 2006 o výzvě Německu podle čl. 104 odst. 9 Smlouvy o založení Evropského společenství, aby učinilo opatření ke snížení schodku, která jsou považována za nezbytná pro nápravu situace nadměrného schodku
23 32006D0345 2006/345/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. března 2006 o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou o některých aspektech leteckých služeb
OJ L 127, 15.05.2006 1 32006R0728 Nařízení Rady (ES) č. 728/2006 ze dne 15. května 2006, kterým se pozastavuje a podmíněně zrušuje nařízení (ES) č. 2193/2003 o zavedení dodatečných cel na dovoz určitých produktů pocházejících ze Spojených států amerických
OJ L 128, 16.05.2006 3 32006R0730 Nařízení Komise (ES) č. 730/2006 ze dne 11. května 2006 o klasifikaci vzdušného prostoru a o přístupu letů podle pravidel pro let za viditelnosti nad letovou hladinu 195 (1)
10 32006D0346 2006/346/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. května 2006 o některých ochranných opatřeních souvisejících s klasickým morem prasat v Německu a o zrušení rozhodnutí 2006/274/ES (oznámeno pod číslem K(2006) 1945) (1)
OJ L 129, 17.05.2006 3 32006R0734 Nařízení Komise (ES) č. 734/2006 ze dne 16. května 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory Společenství soukromého skladování některých sýrů v období skladování 2006/07
9 32006R0735 Nařízení Komise (ES) č. 735/2006 ze dne 16. května 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2659/94 o prováděcích pravidlech pro poskytování podpory soukromého skladování sýrů grana padano, parmigiano-reggiano a provolone
10 32006R0736 Nařízení Komise (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí (1)
19 32006D0347 2006/347/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. ledna 2006 o vnitrostátních předpisech oznámených Švédským královstvím podle čl. 95 odst. 4 Smlouvy o ES týkajících se maximálního přípustného obsahu kadmia v hnojivech (oznámeno pod číslem K(2005) 5532) (1)
25 32006D0348 2006/348/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. ledna 2006 o vnitrostátních předpisech oznámených Finskou republikou podle čl. 95 odst. 4 Smlouvy o ES týkajících se maximálního přípustného obsahu kadmia v hnojivech (oznámeno pod číslem K(2005) 5542) (1)
31 32006D0349 2006/349/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. ledna 2006 o vnitrostátních předpisech oznámených Rakouskou republikou podle čl. 95 odst. 4 Smlouvy o ES týkajících se maximálního přípustného obsahu kadmia v hnojivech (oznámeno pod číslem K(2005) 5549) (1)
OJ L 130, 18.05.2006 3 32006R0739 Nařízení Komise (ES) č. 739/2006 ze dne 17. května 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
5 32006R0740 Nařízení Komise (ES) č. 740/2006 ze dne 17. května 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1063/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob české intervenční agentury
6 32006R0741 Nařízení Komise (ES) č. 741/2006 ze dne 17. května 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob slovenské intervenční agentury
7 32006R0742 Nařízení Komise (ES) č. 742/2006 ze dne 17. května 2006, kterým se upravují určité rybolovné kvóty na rok 2006 v souladu s nařízením Rady (ES) č. 847/96, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót
27 32006L0045 Směrnice Komise 2006/45/ES ze dne 16. května 2006, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS týkající se specifikace účinné látky propoxykarbazonu (1)
29 32006D0350 2006/350/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2006, kterým se stanoví množství methylbromidu, jejichž použití je povoleno pro účely kritických použití ve Společenství od 1. ledna do 31. prosince 2006 podle nařízení (ES) č. 2037/2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (oznámeno pod číslem K(2006) 1244)
37 32006D0351 2006/351/ES: Rozhodnutí č. 205 ze dne 17. října 2005 o obsahu pojmu částečná nezaměstnanost vzhledem k přeshraničním pracovníkům (2)
39 32006D0352 2006/352/ES: Rozhodnutí č. 206 ze dne 15. prosince 2005 o způsobu fungování a složení účetní komise při Správní komisi pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků
42 32006D0353 2006/353/ES: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUPT/1/2006 ze dne 2. května 2006 o jmenování vedoucího plánovacího týmu EU (EUPT Kosovo) v souvislosti s možnou operací EU pro řešení krize v oblasti právního státu a v dalších možných oblastech v Kosovu
OJ L 131, 18.05.2006 1 32006D0343 2006/343/ES: Rozhodnutí Smíšeného Výboru ES-Island č. 2/2005 ze dne 22. prosince 2005, kterým se mění protokol č. 3 o definici pojmu původní produkty a o metodách správní spolupráce k dohodě
2 Protokol č. 3 o definici pojmu původní produkty a o metodách správní spolupráce
OJ L 132, 19.05.2006 28 32006R0760 Nařízení Komise (ES) č. 760/2006 ze dne 18. května 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1184/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám, které poškozují mírový proces a porušují mezinárodní právo v konfliktu v Dárfúrské oblasti v Súdánu
34 32006D0354 2006/354/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. května 2006, kterým se podruhé mění rozhodnutí 2005/648/ES o ochranných opatřeních proti newcastleské chorobě v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2006) 1885) (1)
37 32006D0355 2006/355/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. května 2006, kterým se zřizuje skupina odborníků v oblasti mobility klientů v souvislosti s bankovními účty
OJ L 133, 19.05.2006 1 EVROPSKÁ AGENTURA PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2006 – Opravný rozpočet 1
19 PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO PRO INSTITUCE EVROPSKÉ UNIE Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2006 – Opravný rozpočet 1
35 OPRAVY Oprava Výkazu příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) na rozpočtový rok 2006 (Úř. věst. L 67, 8.3.2006) Text a tabulky na stranách 574 až 576 se nahrazují následujícím textem a tabulkami:
OJ L 134, 20.05.2006 1 32006R0765 Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska
14 32006R0767 Nařízení Komise (ES) č. 767/2006 ze dne 19. května 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1081/1999 o otevření a správě celních kvót pro dovoz nejatečných býků, krav a jalovic některých alpských a horských plemen
16 32006R0768 Nařízení Komise (ES) č. 768/2006 ze dne 19. května 2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/36/ES, pokud jde o shromažďování a výměnu informací o bezpečnosti letadel, která používají letiště Společenství, a správu informačního systému (1)
19 32006R0769 Nařízení Komise (ES) č. 769/2006 ze dne 19. května 2006, kterým se ode dne 23. května 2006 pozastavuje možnost podávat žádosti o vývozní licence pro cukr C a kterým se mění nařízení (ES) č. 493/2006, pokud jde o přechodná opatření použitelná pro cukr C
23 32006D0357 2006/357/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2005 o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Gruzie o některých aspektech leteckých služeb
32 32006D0358 2006/358/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. května 2006 o jmenování litevského člena Evropského hospodářského a sociálního výboru
33 32006D0359 2006/359/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. května 2006 o jmenování německého člena Evropského hospodářského a sociálního výboru
34 32006D0360 2006/360/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. února 2006, kterým se mění příloha II rozhodnutí Rady 79/542/EHS, pokud jde o údaje pro Brazílii, Černou Horu a Srbsko (oznámeno pod číslem K(2006) 579) (1)
43 32006D0361 2006/361/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. května 2006 o ukončení antisubvenčního řízení týkajícího se dovozů některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Malajsie a Thajska
45 32006D0362 Společný postoj Rady 2006/362/SZBP ze dne 18. května 2006, kterým se mění společný postoj 2006/276/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska
OJ L 135, 23.05.2006 3 32006R0773 Nařízení Komise (ES) č. 773/2006 ze dne 22. května 2006 o dočasném a trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech a o dočasném povolení nového použití již povolené doplňkové látky v krmivech (1)
11 32006D0363 2006/363/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. května 2006 o postoji Evropského společenství k návrhu předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o kolech pro osobní automobily a jejich přípojná vozidla (1)
12 32006D0364 2006/364/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. května 2006 o postoji Evropského společenství k návrhu předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o schválení adaptivního předního osvětlovacího systému (AFS) motorových vozidel (1)
13 32006D0365 2006/365/ES: Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 15. května 2006 o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé jménem Evropského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii
14 32006D0366 Rozhodnutí Rady 2006/366/SZBP ze dne 20. března 2006 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Gruzie o postavení zvláštního zástupce Evropské unie pro Jižní Kavkaz a jeho podpůrného týmu v Gruzii
17 32006R0134r Oprava nařízení Komise (ES) č. 134/2006 ze dne 26. ledna 2006, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz pákových mechanismů pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 23 ze dne 27.1.2006)
OJ L 136, 24.05.2006 3 32006R0776 Nařízení Komise (ES) č. 776/2006 ze dne 23. května 2006, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o referenční laboratoře Společenství (1)
9 32006R0777 Nařízení Komise (ES) č. 777/2006 ze dne 23. května 2006, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (1)
18 32006L0047 Směrnice Komise 2006/47/ES ze dne 23. května 2006, kterou se stanoví zvláštní požadavky pro výskyt Avena fatua v osivu obilovin (Kodifikované znění) (1)
21 32006D0369 2006/369/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2005 o podpisu a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Bulharskou republikou o některých aspektech leteckých služeb
31 32006D0370 2006/370/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2005 o podpisu a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Chorvatskou republikou o některých aspektech leteckých služeb
41 32006D0371 2006/371/ES: Rozhodnutí přijaté vzájemnou dohodou vlád členských států, jejichž měnou je euro, na úrovni hlav států nebo předsedů vlád ze dne 19. května 2006 o jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky
OJ L 137, 25.05.2066 3 32006R0779 Nařízení Komise (ES) č. 779/2006 ze dne 24. května 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 488/2005 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví (1)
9 32006R0780 Nařízení Komise (ES) č. 780/2006 ze dne 24. května 2006, kterým se mění příloha VI nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
15 32006R0781 Nařízení Komise (ES) č. 781/2006 ze dne 24. května 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
19 32005D0059 Doporučení Kontrolního úřadu ESVO č. 59/05/COL ze dne 5. dubna 2005 o koordinovaném kontrolním programu v oblasti výživy zvířat na rok 2005
OJ L 138, 25.05.2006 6 32006R0784 Nařízení Komise (ES) č. 784/2006 ze dne 24. května 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 323/2006, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 174/1999, pokud jde o dobu platnosti vývozních licencí v odvětví mléka a mléčných výrobků
7 32006R0785 Nařízení Komise (ES) č. 785/2006 ze dne 23. května 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
OJ L 139, 25.05.2006 1 32002D0262 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 262/02/KOL ze dne 18. prosince 2002, kterým se po třicáté páte mění procesní a hmotná pravidla v oblasti státní podpory zavedením nových pokynů týkajících se metodiky analýzy státní podpory spojené s uvízlými náklady
8 32002D0263 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 263/02/KOL ze dne 18. prosince 2002, kterým se po třicáté šesté mění procesní a hmotná pravidla v oblasti státní podpory vložením nové kapitoly 26A: Víceodvětvový rámec pro regionální podporu velkým investičním projektům
24 32002D0264 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 264/02/KOL ze dne 18. prosince 2002, kterým se po třicáté sedmé mění procesní a hmotná pravidla v oblasti státní podpory přijetím nové kapitoly 22: Podpora na záchranu a restrukturalizaci a podpora na ukončení činnosti v odvětví oceli
28 32003D0196 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 196/03/KOL ze dne 5. listopadu 2003, kterým se po třicáté osmé mění procesní a hmotná pravidla v oblasti státní podpory vložením nové kapitoly 9B: Formulář pro podávání stížností týkajících se údajné protiprávní státní podpory
33 32003D0197 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 197/03/KOL ze dne 5. listopadu 2003, kterým se po třicáté deváté mění procesní a hmotná pravidla v oblasti státní podpory přijetím nové kapitoly 34: Referenční, diskontní a úrokové sazby, které se uplatňují na navrácení protiprávní státní podpory
37 32004D0195 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 195/04/KOL ze dne 14. července 2004, o prováděcích ustanoveních uvedených v článku 27 části II protokolu 3 Dohody mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvoru
OJ L 140, 29.05.2006 1 32006D0367 2006/367/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. října 2004, které se týká státní podpory částečně poskytnuté Francií ve prospěch podniku Sernam(oznámeno pod číslem K(2004) 3940) (1)
33 32006D0368 2006/368/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. března 2006 o podrobných technických požadavcích pro provádění zkoušek uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/66/ES o použití systémů čelní ochrany na motorových vozidlech (oznámeno pod číslem K(2006) 776) (1)
OJ L 141, 29.05.2006 1 32006R0764 Nařízení Rady (ES) č. 764/2006 ze dne 22. května 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu
OJ L 142, 30.05.2006 3 32006R0795 Nařízení Komise (ES) č. 795/2006 ze dne 29. května 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 27/2006, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob německé intervenční agentury
4 32006R0796 Nařízení Komise (ES) č. 796/2006 ze dne 29. května 2006, kterým se zastavuje nákup másla za 90 % intervenční ceny a zahajuje nákup prostřednictvím nabídkového řízení na období do 31. srpna 2006
6 32006L0050 Směrnice Komise 2006/50/ES ze dne 29. května 2006, kterou se mění přílohy IV A a IV B směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (1)
16 32006D0372 2006/372/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. května 2006 o předloze vnitrostátních předpisů, které Nizozemské království oznámilo podle čl. 95 odst. 5 Smlouvy o ES a kterými se stanovují mezní hodnoty pro emise částic z vozidel poháněných vznětovým motorem
26 32006D0373 2006/373/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. května 2006 o přidělení dovozních kvót na regulované látky na období od 1. ledna do 31. prosince 2006 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000
34 32006D0374 2006/374/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. května 2006, kterým se mění rozhodnutí 2004/370/ES, kterým se povolují metody třídění jatečně upravených těl prasat ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2006) 1988)
35 32006D0375 2006/375/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. května 2006 o odchylce od některých ustanovení směrnice 2003/54/ES pro souostroví Madeira
OJ L 143, 30.05.2006 1 32006D0356 2006/356/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 14. února 2006 o uzavření Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé
OJ L 144, 31.05.2006 1 32006R0797 Nařízení Rady (ES) č. 797/2006 ze dne 22. května 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1785/2003, pokud jde o dovozní režim pro rýži
6 32006R0799 Nařízení Komise (ES) č. 799/2006 ze dne 30. května 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1168/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob rakouské intervenční agentury
7 32006R0800 Nařízení Komise (ES) č. 800/2006 ze dne 30. května 2006 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz mladého skotu samčího pohlaví určeného na výkrm (od 1. července 2006 do 30. června 2007)
14 32006R0801 Nařízení Komise (ES) č. 801/2006 ze dne 30. května 2006, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1384/2005, pokud je o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz ječmene ze zásob maďarské intervenční agentury
15 32006R0802 Nařízení Komise (ES) č. 802/2006 ze dne 30. května 2006, kterým se stanoví vyrovnávací koeficienty vztahující se na ryby rodu Thunnus a Euthynnus
18 32006R0803 Nařízení Komise (ES) č. 803/2006 ze dne 30. května 2006, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 1915/83, kterým se stanoví prováděcí pravidla k vedení účetnictví pro stanovení příjmu zemědělských podniků
21 32006D0379 2006/379/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29. května 2006, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/930/ES
24 Informace o vstupu v platnost rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Indií na základě článku XXVIII GATT 1994 o změně koncesí týkajících se rýže stanovených v plánu CXL ES přiloženém ke GATT 1994, připojené k rozhodnutí Rady 2004/617/ES
24 Informace o vstupu v platnost rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Pákistánem na základě článku XXVIII GATT 1994 o změně koncesí týkajících se rýže stanovených v plánu CXL ES přiloženém ke GATT 1994, připojené k rozhodnutí Rady č. 2004/618/ES
24 Informace o vstupu v platnost rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o metodě výpočtu uplatňovaných cel z loupané rýže, a o změně rozhodnutí 2004/617/ES, 2004/618/ES a 2004/619/ES, připojené k rozhodnutí Rady 2005/476/ES
25 32006D0380 Společný postoj Rady 2006/380/SZBP ze dne 29. května 2006, kterým se aktualizuje společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu a zrušuje společný postoj 2006/231/SZBP
OJ L 145, 31.05.2006 1 32006R0793 Nařízení Komise (ES) č. 793/2006 ze dne 12. dubna 2006, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 247/2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie
OJ L 146, 31.05.2006 1 32006D0771 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 771/2006/ES ze dne 17. května 2006 o vyhlášení Evropského roku rovných příležitostí pro všechny (2007) – Směrem ke spravedlivé společnosti (1)
OJ L 147, 01.06.2006 3 32006R0807 Nařízení Komise (ES) č. 807/2006 ze dne 31. května 2006 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene ze zásob estonské intervenční agentury
9 32006R0808 Nařízení Komise (ES) č. 808/2006 ze dne 31. května 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla pro rajčata, meruňky, citrony, švestky, broskve, včetně nektarinek, hrušky a stolní hrozny
26 22006D0018 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 18/2006 ze dne 10. března 2006, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
28 22006D0019 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 19/2006 ze dne 10. března 2006, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
30 22006D0020 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 20/2006 ze dne 10. března 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
32 22006D0021 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 21/2006 ze dne 10. března 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
34 22006D0022 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 22/2006 ze dne 10. března 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
36 22006D0023 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 23/2006 ze dne 10. března 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
37 22006D0024 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 24/2006 ze dne 10. března 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
39 22006D0025 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 25/2006 ze dne 10. března 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
40 22006D0026 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 26/2006 ze dne 10. března 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
41 22006D0027 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 27/2006 ze dne 10. března 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
42 22006D0028 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 28/2006 ze dne 10. března 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
44 22006D0029 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 29/2006 ze dne 10. března 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
46 22006D0030 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 30/2006 ze dne 10. března 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
48 22006D0031 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 31/2006 ze dne 10. března 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
49 22006D0032 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 32/2006 ze dne 10. března 2006, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
50 22006D0033 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 33/2006 ze dne 10. března 2006, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP
51 22006D0034 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 34/2006 ze dne 10. března 2006, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
53 22006D0035 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 35/2006 ze dne 10. března 2006, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
55 22006D0036 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 36/2006 ze dne 10. března 2006, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
56 22006D0037 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 37/2006 ze dne 10. března 2006, kterým se mění příloha XXII (Právo obchodních společností) Dohody o EHP
58 22006D0038 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 38/2006 ze dne 10. března 2006, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
61 22006D0039 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 39/2006 ze dne 10. března 2006, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
63 22006D0040 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 40/2006 ze dne 10. března 2006, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
64 22006D0041 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 41/2006 ze dne 10. března 2006, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
OJ L 148, 02.06.2006 1 32006R0817 Nařízení Rady (ES) č. 817/2006 ze dne 29. května 2006, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru a zrušuje nařízení (ES) č. 798/2004
50 32006D0383 2006/383/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. května 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/1/ES, kterým se schvalují metody třídění jatečně upravených těl prasat v České republice
53 32006D0384 2006/384/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. května 2006, kterým se mění rozhodnutí 2006/135/ES, pokud jde o vymezení oblastí A a B v určitých členských státech z důvodu výskytu ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků  (1)
56 32006D0385 2006/385/ES: Rozhodnutí Evropské Centrální Banky ze dne 19. května 2006, kterým se mění rozhodnutí ECB/2001/16 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank zúčastněných členských států od účetního období 2002 (ECB/2006/7)
61 32006D0386 Rozhodnutí Rady 2006/386/SZBP ze dne 1. června 2006, kterým se provádí společný postoj 2005/411/SZBP týkající se omezujících opatření proti Súdánu
OJ L 149, 02.06.2006 1 32006D0376 2006/376/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 31. ledna 2005 o podpisu a prozatímním provádění Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
28 32006D0377 2006/377/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 6. prosince 2005 o uzavření Dohody o účasti České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v Evropském hospodářském prostoru a čtyř souvisejících dohod
30 Informace týkající se vstupu v platnost Dohody o účasti České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v Evropském hospodářském prostoru a čtyř souvisejících dohod
31 32006D0378 2006/378/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 10. dubna 2006 o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
OJ L 150, 03.06.2006 3 32006R0830 Nařízení Komise (ES) č. 830/2006 ze dne 2. června 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1342/2003, pokud jde o dovoz obilovin a rýže
4 32006R0831 Nařízení Komise (ES) č. 831/2006 ze dne 2. června 2006 o změně nařízení (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (1)
6 32006R0832 Nařízení Komise (ES) č. 832/2006 ze dne 2. června 2006 o rozdělení vnitrostátních referenčních množství stanovených na období 2005/06 v příloze I nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 na dodávky a přímé prodeje
9 32006R0833 Nařízení Komise (ES) č. 833/2006 ze dne 2. června 2006, kterým se stanoví vyrovnávací podpora pro banány produkované a uváděné na trh ve Společenství v roce 2005 a jednotková hodnota záloh na rok 2006
11 32006D0387 2006/387/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. května 2006, kterým se Španělskému království povoluje zavést opatření odchylující se od článků 11 a 28e šesté směrnice 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
13 32006D0388 2006/388/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. května 2006, kterým se Litevské republice povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 21 šesté směrnice Rady 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
15 32006D0389 2006/389/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. května 2006, kterým se Litevské republice povoluje zavést opatření odchylující se od článků 11 a 28e šesté směrnice 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
17 32006D0390 2006/390/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. května 2006 o vnitrostátních předpisech oznámených Českou republikou podle čl. 95 odst. 4 Smlouvy o ES týkajících se maximálního přípustného obsahu kadmia v hnojivech  (1)
24 32006D0391 2006/391/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. května 2006, kterým se mění rozhodnutí 2006/346/ES o některých ochranných opatřeních souvisejících s klasickým morem prasat v Německu  (1)
OJ L 151, 06.06.2006 1 32006R0805 Nařízení Rady (ES) č. 805/2006 ze dne 25. dubna 2006 o uzavření Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Federativními státy Mikronésie o rybolovu ve Federativních státech Mikronésie
31 32006D0382 2006/382/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. května 2006 o rozšíření omezeného uznání Hellenic Register of Shipping na Maltskou republiku (oznámeno pod číslem K(2006) 1990) (1)
OJ L 152, 07.06.2006 3 32006R0835 Nařízení Komise (ES) č. 835/2006 ze dne 6. června 2006 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej pšenice obecné na trhu Společenství ze zásob polské intervenční agentury
6 32006R0836 Nařízení Komise (ES) č. 836/2006 ze dne 6. června 2006 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej pšenice obecné na trhu Společenství ze zásob německé intervenční agentury
9 32006R0837 Nařízení Komise (ES) č. 837/2006 ze dne 6. června 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse černého v oblasti ICES IIa (vody Společenství), IV, VI (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
11 32006L0051 Směrnice Komise 2006/51/ES ze dne 6. června 2006, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/55/ES a přílohy IV a V směrnice 2005/78/ES, pokud jde o požadavky na monitorovací systém regulace emisí vozidel a výjimky pro plynové motory (1)
22 32006D0392 2006/392/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. května 2006 o finančním příspěvku Společenství na programy kontroly a sledování rybolovu členských států v roce 2006 a dohledu nad ním
31 32006D0393 2006/393/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 31. května 2006 o určení referenční laboratoře Společenství pro slintavku a kulhavku  (1)
32 32006D0394 2006/394/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 31. května 2006, kterým se mění dodatek přílohy XIV aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení na Slovensku působící v odvětví masa a ryb  (1)
34 32006D0395 2006/395/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. června 2006, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o některé týmy pro odběr a produkci embryí ve Spojených státech amerických  (1)
36 32006D0396 2006/396/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. června 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/710/ES, pokud jde o některá ochranná opatření související s vysoce patogenní influenzou ptáků u drůbeže v Rumunsku  (1)
OJ L 154, 08.06.2006 1 32006R0838 Nařízení Rady (ES) č. 838/2006 ze dne 20. března 2006 o provedení Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Čínskou lidovou republikou podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii a o změně a doplnění přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
7 32006R0840 Nařízení Komise (ES) č. 840/2006 ze dne 7. června 2006, kterým se stanoví podpora pro broskve určené ke zpracování v rámci nařízení Rady (ES) č. 2201/96 na hospodářský rok 2006/2007
11 32006L0053 Směrnice Komise 2006/53/ES ze dne 7. června 2006, kterou se mění směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí fenbutatinoxidu, fenhexamidu, kyazofamidu, linuronu, triadimefonu/triadimenolu, pymetrozinu a pyraklostrobinu stanovené v uvedené směrnici (1)
20 32006D0397 2006/397/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2006 o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 3 interinstitucionální dohody ze dne 7. listopadu 2002 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o financování Fondu solidarity Evropské unie, kterou se doplňuje interinstitucionální dohoda ze dne 6. května 1999 o rozpočtové kázni a zdokonalení rozpočtového procesu
22 32006D0398 2006/398/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. března 2006 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Čínskou lidovou republikou podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii
27 32004D0015 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 15/04/COL ze dne 18. února 2004, kterým se po čtyřicáté první mění procesní a hmotná pravidla v oblasti státní podpory vložením nové kapitoly 9C: profesní tajemství v rozhodnutích o státních podporách
OJ L 155, 08.06.2006 1 32006D0381 2006/381/ES: Konečné schválení opravného rozpočtu Evropské unie č. 1 na rozpočtový rok 2006
OJ L 156, 09.06.2006 6 32006R0846 Nařízení Komise (ES) č. 846/2006 ze dne 7. června 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech ICES I, II (vody Norska) plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
8 32006R0847 Nařízení Komise (ES) č. 847/2006 ze dne 8. června 2006 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některé přípravky a konzervy z ryb
12 32006D0403 2006/403/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 25. dubna 2006 o postoji, který má Společenství zaujmout k návrhu na změnu dodatku A k Evropské úmluvě na ochranu obratlovců používaných pro pokusné a jiné vědecké účely
14 Informace o vstupu v platnost dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Korejskou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994
14 Informace o vstupu v platnost dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Japonskem podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994
14 Informace o vstupu v platnost dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994
15 Informace o vstupu v platnost dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Austrálií podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994
15 Informace o vstupu v platnost dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Thajským královstvím podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994
15 Informace o vstupu v platnost dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994
16 32006D0404 2006/404/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 31. května 2006, kterým se mění dodatek B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa a mléka v Polsku  (1)
19 32004R2216r Oprava nařízení Komise (ES) č. 2216/2004 ze dne 21. prosince 2004 o standardizovaném a bezpečném systému rejstříků podle směrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu a Rady a rozhodnutí 280/2004/ES Evropského parlamentu a Rady (Úř. věst. L 386 ze dne 29.12.2004)
OJ L 157, 09.06.2006 1 32006R0816 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 816/2006 ze dne 17. května 2006 o nucených licencích na patenty týkající se výroby farmaceutických výrobků na vývoz do zemí s problémy v oblasti veřejného zdraví
8 32006L0038 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/38/ES ze dne 17. května 2006, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly
24 32006L0042 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění) (1)
87 32006L0043 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS (1)
OJ L 158, 10.06.2006 3 32006R0851 Nařízení Komise (ES) č. 851/2006 ze dne 9. června 2006, kterým se stanoví obsah jednotlivých položek účtové osnovy uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 1108/70 (kodifikované znění) (1)
9 32006R0852 Nařízení Komise (ES) č. 852/2006 ze dne 9. června 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 793/2006, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 247/2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie
14 32006D0405 2006/405/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. června 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/710/ES, 2005/734/ES, 2005/758/ES, 2005/759/ES, 2005/760/ES, 2006/247/ES a 2006/265/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků  (1)
18 32006D0406 2006/406/ES: Doporučení Komise ze dne 7. června 2006, kterým se stanoví pokyny pro použití údajů o neprovádění zkoušek na zvířatech podle směrnice Rady 76/768/EHS (1)
20 32006D0407 Společná akce Rady 2006/407/SZBP ze dne 7. června 2006, kterou se mění a prodlužuje společná akce 2005/643/SZBP o pozorovatelské misi Evropské unie v Acehu (Indonésie) (Pozorovatelská mise v Acehu – AMM)
OJ L 159, 13.06.2006 13 32006L0055 Směrnice Komise 2006/55/ES ze dne 12. června 2006, kterou se mění příloha III směrnice Rady 66/402/EHS, pokud jde o maximální hmotnost partií osiva (1)
14 32006D0408 2006/408/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 12. června 2006 o jmenování německého řádného člena Výboru regionů
15 32006D0409 2006/409/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. června 2006, které umožňuje členským státům prodloužit dočasná povolení udělená pro novou účinnou látku profoxydim  (1)
OJ L 160, 14.06.2006 1 32006R0861 Nařízení Rady (ES) č. 861/2006 ze dne 22. května 2006, kterým se stanoví finanční opatření Společenství pro provádění společné rybářské politiky a pro oblast mořského práva
14 32006R0863 Nařízení Komise (ES) č. 863/2006 ze dne 13. června 2006, kterým se pro dodací období 2005/06 upravuje množství povinných dodávek třtinového cukru k dovozu podle protokolu AKT a dohody s Indií
17 32006R0864 Nařízení Komise (ES) č. 864/2006 ze dne 13. června 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu pilonoše v oblasti ICES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Francie
19 32006R0773r Oprava nařízení Komise (ES) č. 773/2006 ze dne 22. května 2006 o dočasném a trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech a o dočasném povolení nového použití již povolené doplňkové látky v krmivech (Úř. věst. L 135 ze dne 23.5.2006)
OJ L 161, 14.06.2006 1 32006R0842 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech (1)
12 32006L0040 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/40/ES ze dne 17. května 2006 o emisích z klimatizačních systémů motorových vozidel a o změně směrnice Rady 70/156/EHS (1)
OJ L 162, 14.06.2000 1 32006D0399 2006/399/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. ledna 2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění rozhodnutí Rady 2004/904/ES týkající se způsobilosti výdajů v rámci akcí prováděných v členských státech a spolufinancovaných Evropským fondem pro uprchlíky (oznámeno pod číslem K(2006) 51/1)
11 32006D0400 2006/400/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. ledna 2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění rozhodnutí Rady 2004/904/ES týkající se postupů při finančních opravách v rámci akcí prováděných v členských státech a spolufinancovaných Evropským fondem pro uprchlíky (oznámeno pod číslem K(2006) 51/2)
20 32006D0401 2006/401/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. ledna 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady 2004/904/ES, pokud jde o systémy řízení a kontroly členských států a pravidla pro správní a finanční řízení projektů spolufinancovaných Evropským fondem pro uprchlíky (oznámeno pod číslem K(2006) 51/3)
78 32006D0402 2006/402/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. února 2006, kterým se zřizuje pracovní plán pro ekoznačku Společenství (1)
OJ L 163, 15.06.2006 3 32006R0867 Nařízení Komise (ES) č. 867/2006 ze dne 13. června 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného v oblasti ICES III d subdivizích 25–27, 28.2, 29 a 32 plavidly plujícími pod vlajkou Německa
8 32006R0869 Nařízení Komise (ES) č. 869/2006 ze dne 14. června 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 560/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny
10 32006D0410 2006/410/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. května 2006 o stanovení částek, které jsou v souladu s ustanoveními čl. 10 odst. 2, článku 143d a 143e nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 k dispozici Evropskému zemědělskému fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a částek, které jsou dostupné pro výdaje Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF)
12 32006D0411 2006/411/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. června 2006, kterým se mění rozhodnutí 2006/346/ES o některých ochranných opatřeních souvisejících s klasickým morem prasat v Německu  (1)
16 32006D0412 Rozhodnutí Rady 2006/412/SZBP ze dne 12. června 2006, o zahájení vojenské operace Evropské unie na podporu mise Organizace spojených národů v Konžské demokratické republice (MONUC) během volebního procesu (operace EUFOR RD Kongo)
17 32006D0413 Společná akce Rady 2006/413/SZBP ze dne 12. června 2006, kterou se mění a prodlužuje společná akce 2005/190/SZBP o Integrované misi Evropské unie na podporu právního státu v Iráku, EUJUST LEX
19 32005D0083r Oprava nařízení Rady (ES) č. 83/2005 ze dne 18. ledna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2604/2000 o dovozech polyethylentereftalátů pocházejících mimo jiné z Korejské republiky a Tchaj-wanu (Úř. věst. L 19 ze dne 21.1.2005)
OJ L 164, 16.06.2006 3 32006R0871 Nařízení Komise (ES) č. 871/2006 ze dne 15. června 2006, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví skutečná produkce nevyzrněné bavlny a z toho vyplývající snížení cílové ceny
27 32006D0414 2006/414/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. června 2006, kterým se mění rozhodnutí 2001/881/ES a 2002/459/ES, pokud jde o seznam stanovišť hraniční kontroly (oznámeno pod číslem K(2006) 2178) (1)
51 32006D0415 2006/415/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. června 2006 o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Společenství a o zrušení rozhodnutí 2006/135/ES (oznámeno pod číslem K(2006) 2400) (1)
61 32006D0416 2006/416/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. června 2006 o některých přechodných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2006) 2402) (1)
OJ L 165, 17.06.2006 6 32006R0888 Nařízení Komise (ES) č. 888/2006 ze dne 16. června 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
17 32006D0417 2006/417/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. dubna 2004 o ukončení řízení, jež bylo zahájeno vůči Itálii, regionu Furlansko-Julské Benátsko, ohledně opatření stanovených v návrhu zákona č. 106/1/A – Podpora na zřízení infrastruktury a služeb v odvětví přepravy zboží, na restrukturalizaci silniční dopravy a vývoj kombinované dopravy(oznámeno pod číslem K(2004) 1376) (1)
20 32006D0418 Společná akce Rady 2006/418/SZBP ze dne 12. června 2006 o podpoře činností MAAE v oblasti jaderného zabezpečení a kontroly a v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení
30 32006D0419 Společná akce Rady 2006/419/SZBP ze dne 12. června 2006 na podporu provedení rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 1540 (2004) a v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení
35 32005L0088r Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/88/ES ze dne 14. prosince 2005, kterou se mění směrnice 2000/14/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se emisí hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí (Úř. věst. L 344 ze dne 27.12.2005)
OJ L 166, 19.06.2006 1 32006R0865 Nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy
OJ L 167, 20.06.2006 1 32006D0895 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 895/2006/ES ze dne 14. června 2006, kterým se zavádí zjednodušený režim kontrol osob na vnějších hranicích vycházející z jednostranného uznávání některých dokladů Českou republikou, Estonskem, Kyprem, Lotyšskem, Litvou, Maďarskem, Maltou, Polskem, Slovinskem a Slovenskem za rovnocenné jejich národním vízům za účelem průjezdu přes jejich území
8 32006D0896 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 896/2006/ES ze dne 14. června 2006, kterým se zavádí zjednodušený režim kontrol osob na vnějších hranicích vycházející z jednostranného uznávání některých povolení k pobytu vydaných Švýcarskem a Lichtenštejnskem členskými státy za účelem průjezdu přes jejich území
16 32006R0898 Nařízení Komise (ES) č. 898/2006 ze dne 19. června 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 51/2006, pokud jde o omezení odlovů a omezení intenzity rybolovu smáčkovitých v oblastech ICES IIa (vody ES), IIIa a IV (vody ES)
18 32006R0899 Nařízení Komise (ES) č. 899/2006 ze dne 19. června 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2133/2001 o otevření a správě některých celních kvót a celních stropů Společenství v odvětví obilovin, pokud jde o úpravu celní kvóty Společenství pro některé druhy výživy pro psy a kočky zařazené v rámci kódu KN 230910
29 32006D0420 2006/420/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Japonskem č. 3/JP/2005 ze dne 14. března 2006, kterým se schvaluje subjekt posuzování shody v rámci odvětvové přílohy o telekomunikačních koncových zařízeních a rádiových zařízeních
31 32006D0421 2006/421/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Japonskem č. 4/JP/2005 ze dne 14. března 2006, kterým se schvaluje subjekt posuzování shody v rámci odvětvové přílohy o elektrických výrobcích
OJ L 168, 21.06.2006 3 32006R0905 Nařízení Komise (ES) č. 905/2006 ze dne 20. června 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 835/2006, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej pšenice obecné na trhu Společenství ze zásob polské intervenční agentury
4 32006R0906 Nařízení Komise (ES) č. 906/2006 ze dne 20. června 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 836/2006 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej pšenice obecné na trhu Společenství ze zásob německé intervenční agentury
5 32006R0907 Nařízení Komise (ES) č. 907/2006 ze dne 20. června 2006, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech za účelem přizpůsobení příloh III a VII uvedeného nařízení (1)
11 32006R0908 Nařízení Komise (ES) č. 908/2006 ze dne 20. června 2006, kterým se stanoví seznam reprezentativních trhů pro vepřové maso ve Společenství
14 32006R0909 Nařízení Komise (ES) č. 909/2006 ze dne 20. června 2006, kterým se mění přílohy I a II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství (1)
16 32006R0910 Nařízení Komise (ES) č. 910/2006 ze dne 20. června 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedeného v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 (1)
33 32006D0422 2006/422/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. června 2006, kterým se stanoví, že čl. 30 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb se vztahuje na výrobu a prodej elektřiny ve Finsku, s výjimkou Alandských ostrovů (oznámeno pod číslem K(2006) 2337) (1)
37 32006D0423 2006/423/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. června 2006 o zastavení antidumpingového řízení týkajícího se dovozů karbidu křemíku pocházejícího z Rumunska
OJ L 169, 22.06.2006 1 32006R0913 Nařízení Rady (ES) č. 913/2006 ze dne 19. června 2006, kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 2042/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu systémů televizních kamer pocházejících z Japonska
10 32006R0915 Nařízení Komise (ES) č. 915/2006 ze dne 21. června 2006 o změně nařízení (ES) č. 2148/96, kterým se stanoví pravidla pro vyhodnocení a kontrolu veřejných intervenčních zásob zemědělských produktů
25 32006D0424 2006/424/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. března 2006 o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Rumunskem o některých aspektech leteckých služeb
36 32006D0425 2006/425/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. března 2006 o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Srbskem a Černou Horou o některých aspektech leteckých služeb
47 32006D0426 2006/426/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. dubna 2006 o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o některých aspektech leteckých služeb
56 32006D0427 2006/427/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. června 2006, kterým se stanoví metody pro kontrolu užitkovosti a stanovení genetické hodnoty čistokrevného plemenného skotu (oznámeno pod číslem K(2006) 2376) (1)
OJ L 170, 12.06.2006 3 32006R0923 Nařízení Komise (ES) č. 923/2006 ze dne 22. června 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/2005, (ES) č. 1165/2005, (ES) č. 1168/2005, (ES) č. 1700/2005 a (ES) č. 1845/2005 o zahájení stálých nabídkových řízení na další prodej kukuřice ze zásob polské, maďarské, rakouské, slovenské a české intervenční agentury na trhu Společenství
8 32006R0926 Nařízení Komise (ES) č. 926/2006 ze dne 22. června 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót
12 32006R0927 Nařízení Komise (ES) č. 927/2006 ze dne 22. června 2006 o uvolnění zvláštní restrukturalizační rezervy podle čl. 1 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003
14 32006R0928 Nařízení Komise (ES) č. 928/2006 ze dne 22. června 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 32/2000, pokud jde o nové tarifní kvóty Společenství závazné v rámci GATT
OJ L 171, 23.06.2006 1 32006R0883 Nařízení Komise (ES) č. 883/2006 ze dne 21. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o vedení účtů platebních agentur, výkazy výdajů a příjmů a podmínky následné úhrady výdajů v rámci EZZF a EZFRV
35 32006R0884 Nařízení Komise (ES) č. 884/2006 ze dne 21. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o financování intervenčních opatření ve formě veřejného skladování Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a o zaúčtování operací veřejného skladování platebními agenturami členských států
90 32006R0885 Nařízení Komise (ES) č. 885/2006 ze dne 21. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o akreditaci platebních agentur a dalších subjektů a schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV
OJ L 172, 24.06.2006 3 32006R0935 Nařízení Komise (ES) č. 935/2006 ze dne 23. června 2006, kterým se zahajuje nabídkové řízení týkající se náhrady pro vývoz ječmene do některých třetích zemí
6 32006R0936 Nařízení Komise (ES) č. 936/2006 ze dne 23. června 2006, kterým se zahajuje nabídkové řízení týkající se náhrady pro vývoz měkké pšenice do některých třetích zemí
9 32006R0937 Nařízení Komise (ES) č. 937/2006 ze dne 23. června 2006 o otevření a správě celních kvót pro kukuřičný lepek pocházející ze Spojených států amerických
13 32006R0939 Nařízení Komise (ES) č. 939/2006 ze dne 23. června 2006, kterým se pro hospodářský rok 2006/07 stanoví výše podpory pro hrušky určené ke zpracování
15 32006D0428 2006/428/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. června 2006 o určení společné látky pro daňové značení plynových olejů a petroleje (oznámeno pod číslem K(2006) 2383)
17 32006D0429 2006/429/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. června 2006, kterým se mění rozhodnutí 2004/452/ES týkající se seznamu subjektů, jejichž výzkumní pracovníci mohou mít přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (oznámeno pod číslem K(2006) 2411) (1)
OJ L 173, 27.06.2006 1 32006R0941 Nařízení Rady (ES) č. 941/2006 ze dne 1. června 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 51/2006, pokud jde o tresku modravou a sledě obecného
9 32006R0943 Nařízení Komise (ES) č. 943/2006 ze dne 26. června 2006 o změně nařízení (ES) č. 2707/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých mléčných výrobků žákům ve školách
10 32006R0944 Nařízení Komise (ES) č. 944/2006 ze dne 26. června 2006, kterým se zavádí nouzová destilace podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro některá vína v Itálii
12 32006R0945 Nařízení Komise (ES) č. 945/2006 ze dne 26. června 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1342/2003, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví obilovin a rýže
13 32006R0946 Nařízení Komise (ES) č. 946/2006 ze dne 23. června 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu šprota obecného v oblasti ICES III b, c, d (vody ES) plavidly plujícími pod vlajkou Německa
16 32006D0430 2006/430/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. srpna 2005, kterým se spojení označuje za slučitelné se společným trhem a s fungováním Dohody o EHP (Věc č. COMP/M.3687 – Johnson & Johnson/Guidant) (oznámeno pod číslem K(2005) 3230) (1)
20 32006D0431 2006/431/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. října 2005 o postupu při použití článku 81 Smlouvy o ES v případě společností Automobiles Peugeot SA a Peugeot Nederland NV (věci COMP/E2/36623, 36820 a 37275 – SEP a další/Automobiles Peugeot SA) (oznámeno pod číslem K(2005) 3683) (1)
25 32006D0432 2006/432/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. června 2006, kterým se stanoví finanční příspěvek Společenství na výdaje vzniklé v souvislosti s nouzovými opatřeními přijatými pro tlumení klasického moru prasat v Německu v roce 2001 (oznámeno pod číslem K(2006) 2407)
27 32006D0433 2006/433/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. června 2006, kterým se stanoví finanční příspěvek Společenství na výdaje vzniklé v souvislosti s nouzovými opatřeními přijatými pro tlumení klasického moru prasat v Německu v roce 2002 (oznámeno pod číslem K(2006) 2408)
29 32006D0434 2006/434/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. června 2006, kterým se stanoví finanční příspěvek Společenství na výdaje vzniklé v souvislosti s nouzovými opatřeními přijatými pro tlumení klasického moru prasat v Lucembursku v roce 2002 (oznámeno pod číslem K(2006) 2410)
31 32006D0435 2006/435/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. června 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/710/ES, pokud jde o některá ochranná opatření související s vysoce patogenní influenzou ptáků u drůbeže v Rumunsku (oznámeno pod číslem K(2006) 2421) (1)
33 32006D0436 2006/436/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. června 2006, kterým se stanoví finanční příspěvek Společenství na výdaje vzniklé v souvislosti s nouzovými opatřeními přijatými pro tlumení influenzy ptáků v Belgii v roce 2003 (oznámeno pod číslem K(2006) 2422)
OJ L 174, 28.06.2006 3 32006R0949 Nařízení Komise (ES) č. 949/2006 ze dne 27. června 2006, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
5 32006L0058 Směrnice Rady 2006/58/ES ze dne 27. června 2006, kterou se mění směrnice 2002/38/ES, pokud jde o dobu použití úpravy daně z přidané hodnoty uplatňované na služby rozhlasového a televizního vysílání a na určité elektronicky poskytované služby
7 32006D0438 2006/438/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. června 2006, kterým se mění rozhodnutí 2006/148/ES o zavedení preventivního očkování proti vysoce patogenní influenze ptáků H5N1 a o souvisejících opatřeních pro přesuny ve Francii (oznámeno pod číslem K(2006) 2875)
9 32006D0439 Společná akce Rady 2006/439/SZBP ze dne 27. června 2006 o dalším příspěvku Evropské unie k procesu urovnání konfliktu v Gruzii/Jižní Osetii
OJ L 175, 29.06.2006 1 32006R0953 Nařízení Rady (ES) č. 953/2006 ze dne 19. června 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1673/2000, pokud jde o podporu pro zpracování lnu a konopí pěstovaných na vlákno, a nařízení (ES) č. 1782/2003, pokud jde o konopí, které může využívat režim jednotné platby
4 32006R0954 Nařízení Rady (ES) č. 954/2006 ze dne 27. června 2006, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu určitých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli, pocházejících z Chorvatska, Rumunska, Ruska a Ukrajiny, kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 2320/97 a (ES) č. 348/2000, kterým se ukončuje prozatímní přezkum a přezkum před pozbytím platnosti antidumpingových cel z dovozu určitých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo nelegované oceli, pocházejících mimo jiné z Ruska a Rumunska, a kterým se ukončují prozatímní přezkumy antidumpingových cel z dovozu určitých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo nelegované oceli, pocházejících mimo jiné z Ruska, Rumunska, Chorvatska a Ukrajiny
41 32006R0956 Nařízení Komise (ES) č. 956/2006 ze dne 28. června 2006, kterým se upravuje nařízení (EHS) č. 94/92, pokud jde o seznam třetích zemí, z nichž musí určité zemědělské produkty získané ekologickou metodou produkce pocházet, aby mohly být uvedeny na trh ve Společenství (1)
45 32006R0957 Nařízení Komise (ES) č. 957/2006 ze dne 28. června 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury a o změně nařízení (EHS) č. 48/90
49 32006R0958 Nařízení Komise (ES) č. 958/2006 ze dne 28. června 2006 o stálém nabídkovém řízení v rámci hospodářského roku 2006/07 na stanovení vývozních náhrad bílého cukru
61 32006L0059 Směrnice Komise 2006/59/ES ze dne 28. června 2006, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí u karbaryl, deltamethrin, endosulfan, fenithrothion, methidathion a oxamyl (1)
77 32006D0440 2006/440/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 1. června 2006, kterým se mění příloha 12 Společné konzulární instrukce a příloha 14a Společné příručky ohledně vybíraných poplatků odpovídajících správním nákladům na zpracování žádosti o udělení víza
81 32006D0441 2006/441/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. června 2006 o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů některých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli pocházejících mimo jiné z Rumunska
83 32006D0442 2006/442/ES: Rozhodnutí č. 207 ze dne 7. dubna 2006 týkající se výkladu článku 76 a čl. 79 odst. 3 nařízení (EHS) č. 1408/71 a čl. 10 odst. 1 nařízení (EHS) č. 574/72 o souběhu rodinných dávek nebo přídavků (2)
86 22006D0042 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 42/2006 ze dne 28. dubna 2006, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
89 22006D0043 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 43/2006 ze dne 28. dubna 2006, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
91 22006D0044 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 44/2006 ze dne 28. dubna 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
92 22006D0045 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 45/2006 ze dne 28. dubna 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
94 22006D0046 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 46/2006 ze dne 28. dubna 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
95 22006D0047 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 47/2006 ze dne 28. dubna 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
97 22006D0048 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 48/2006 ze dne 28. dubna 2006, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
99 22006D0049 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 49/2006 ze dne 28. dubna 2006, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
100 22006D0050 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 50/2006 ze dne 28. dubna 2006, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
101 22006D0051 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 51/2006 ze dne 28. dubna 2006, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
103 22006D0052 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 52/2006 ze dne 28. dubna 2006, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
104 22006D0053 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 53/2006 ze dne 28. dubna 2006, kterým se mění příloha XXII (Právo společností) Dohody o EHP
105 22006D0054 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 54/2006 ze dne 28. dubna 2006, kterým se mění příloha XXII (Právo společností) Dohody o EHP
OJ L 176, 30.06.2006 1 32006R0962 Nařízení Rady (ES) č. 962/2006 ze dne 27. června 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
3 32006R0963 Nařízení Rady (ES) č. 963/2006 ze dne 27. června 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu
12 32006R0965 Nařízení Komise (ES) č. 965/2006 ze dne 29. června 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 327/98 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže
21 32006R0966 Nařízení Komise (ES) č. 966/2006 ze dne 29. června 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 219/2006 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz banánů kódu KN 08030019 pocházejících ze zemí AKT pro období od 1. března do 31. prosince 2006
22 32006R0967 Nařízení Komise (ES) č. 967/2006 ze dne 29. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o výrobu cukru nad rámec kvóty
32 32006R0968 Nařízení Komise (ES) č. 968/2006 ze dne 27. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství
44 32006R0969 Nařízení Komise (ES) č. 969/2006 ze dne 29. června 2006 o otevření a správě celních kvót a pro dovoz kukuřice z třetích zemí
49 32006R0970 Nařízení Komise (ES) č. 970/2006 ze dne 29. června 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2305/2003 o otevření a správě celních kvót Společenství pro ječmen pocházející ze třetích zemí
51 32006R0971 Nařízení Komise (ES) č. 971/2006 ze dne 29. června 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2375/2002 o otevření a správě celních kvót Společenství pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, pocházející ze třetích zemí
53 32006R0972 Nařízení Komise (ES) č. 972/2006 ze dne 29. června 2006, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro dovoz rýže Basmati a přechodný kontrolní systém pro stanovení jejího původu
63 32006R0973 Nařízení Komise (ES) č. 973/2006 ze dne 29. června 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1831/96 o otevření a správě celních kvót Společenství konsolidovaných v rámci GATT pro některé ovoce a zeleninu a pro některé produkty zpracované z ovoce a zeleniny od roku 1996
68 32006R0974 Nařízení Komise (ES) č. 974/2006 ze dne 29. června 2006 o změně nařízení (ES) č. 877/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o sdělování kurzů zjištěných na trzích u některého čerstvého ovoce a zeleniny
69 32006R0975 Nařízení Komise (ES) č. 975/2006 ze dne 29. června 2006 o změně nařízení (ES) č. 581/2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se některých druhů másla, a nařízení (ES) č. 582/2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení na vývozní náhrady týkající se sušeného odstředěného mléka
71 32006R0976 Nařízení Komise (ES) č. 976/2006 ze dne 29. června 2006, kterým se přijímají mimořádná opatření na podporu trhu s vepřovým masem v Německu
100 32006D0445 2006/445/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. května 2006 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a samostatným celním územím Tchaj-wan, Penghu, Kinmen a Matsu podle článku XXIV.6 a článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii
104 32006D0446 2006/446/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. dubna 2006 ohledně řízení podle článku 81 Smlouvy o ES (Ve věci COMP/B-1/38.348 – Repsol CPP) (oznámeno pod číslem K(2006) 1548) (1)
105 32006D0447 2006/447/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 31. května 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/436/ES, pokud jde o finanční příspěvek Společenství do svěřeneckého fondu 911100MTF/INT/003/EHS (TFEU 970089129) (oznámeno pod číslem K(2006) 2076)
107 32006D0448 Rozhodnutí Rady 2006/448/SZBP ze dne 7. června 2006 o prodloužení Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a indonéskou vládou o úkolech, postavení, výsadách a imunitách pozorovatelské mise Evropské unie v Acehu (Indonésie) (Pozorovatelská mise v Acehu – AMM) a jejího personálu
110 Informace o vstupu v platnost Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Chilskou republikou o změnách Dohody o obchodu s vínem, připojené k Dohodě, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé
110 Informace o vstupu v platnost Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Chilskou republikou o změnách Dohody o obchodu s lihovinami a aromatizovanými nápoji, připojené k Dohodě, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé
111 Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUJUST LEX/1/2006 ze dne 13. června 2006 o prodloužení mandátu vedoucího Integrované mise Evropské unie na podporu právního státu v Iráku, EUJUST LEX
OJ L 177, 30.06.2006 1 32006L0048 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (přepracované znění) (1)
201 32006L0049 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 2006 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí (přepracované znění)
OJ L 178, 01.07.2006 1 32006R0950 Nařízení Komise (ES) č. 950/2006 ze dne 28. června 2006, kterým se pro hospodářské roky 2006/07, 2007/08 a 2008/09 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
24 32006R0951 Nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru
39 32006R0952 Nařízení Komise (ES) č. 952/2006 ze dne 29. června 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o řízení vnitřního trhu s cukrem a režim kvót
OJ L 179, 01.07.2006 3 32006R0990 Nařízení Komise (ES) č. 990/2006 ze dne 30. června 2006 o zahájení stálých nabídkových řízení pro vývoz obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států
15 32006R0991 Nařízení Komise (ES) č. 991/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1870/2005 o otevření a správě celních kvót a zavedení režimu dovozních licencí a osvědčení o původu pro česnek dovážený ze třetích zemí
26 32006R0996 Nařízení Komise (ES) č. 996/2006 ze dne 29. června 2006, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
44 32006R1006 Nařízení Komise (ES) č. 1006/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se na období od 1. července 2005 do 31. března 2006 stanoví výše podpory na nevyzrněnou bavlnu na hospodářský rok 2005/2006
51 32006D0450 2006/450/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. června 2006, kterým se mění rozhodnutí 2003/631/ES, kterým se v případě zvláštní naléhavosti přijímají opatření týkající se Libérie podle článku 96 dohody o partnerství AKT–ES
55 32006D0451 2006/451/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. června 2006 o jmenování předsedy Vojenského výboru Evropské unie
OJ L 180, 04.07.2006 3 32006R1010 Nařízení Komise (ES) č. 1010/2006 ze dne 3. července 2006 o některých výjimečných opatřeních na podporu trhu s vejci a drůbeží v některých členských státech
19 Sdělení o vstupu v platnost Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé
20 32006D0460 2006/460/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. prosince 2002 týkající se řízení podle článku 81 Smlouvy o ES a článku 53 Dohody o EHP s podniky SGL Carbon AG, Le Carbone-Lorraine S.A., Ibiden Co., Ltd, Tokai Carbon Co., Ltd, Toyo Tanso Co., Ltd, GrafTech International, Ltd, NSCC Techno Carbon Co., Ltd, Nippon Steel Chemical Co., Ltd, Intech EDM BV a Intech EDM AG (Věc č. C.37.667 – Speciální grafity) (oznámeno pod číslem K(2002) 5083)
25 32006D0461 2006/461/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. června 2006, kterým se Spojenému království přidělují dodatečné dny rybolovu v divizi ICES VIIe (oznámeno pod číslem K(2006) 2438)
OJ L 181, 04.07.2006 1 32006D0443 2006/443/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. března 2006, kterým se mění rozhodnutí 2001/507/ES a 2001/509/ES s cílem zavést jako povinné předpisy Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 109 a č. 108 o obnovených pneumatikách
53 32006D0444 2006/444/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. března 2006 o přistoupení Společenství k předpisu č. 55 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů obsahujícímu jednotná ustanovení pro schvalování typu součástí mechanických spojovacích zařízení jízdních souprav vozidel (1)
111 32005R1175r Oprava nařízení Rady (ES) č. 1175/2005 ze dne 18. července 2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu uhličitanu barnatého pocházejícího z Čínské lidové republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla (Úr věst: )
OJ L 182, 04.07.2006 1 32006L0056 Směrnice Komise 2006/56/ES ze dne 12. června 2006, kterou se mění přílohy směrnice Rady 93/85/EHS o ochraně proti bakteriální kroužkovitosti bramboru
OJ L 183, 05.07.2006 9 32006R1016 Nařízení Komise (ES) č. 1016/2006 ze dne 4. července 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1615/2001, kterým se stanoví obchodní norma pro melouny
11 32006R1017 Nařízení Komise (ES) č. 1017/2006 ze dne 4. července 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1472/2003 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro hroznovou šťávu a hroznový mošt od hospodářského roku 2003/2004, pokud jde o dotčenou celní kvótu
12 32006R1018 Nařízení Komise (ES) č. 1018/2006 ze dne 4. července 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka
13 32006R1019 Nařízení Komise (ES) č. 1019/2006 ze dne 4. července 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky druhu Phycis blennoides v oblastech ICES VIII, IX (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Francie
15 32006R1020 Nařízení Komise (ES) č. 1020/2006 ze dne 4. července 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka modrého v oblastech ICES VI, VII (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
17 32006D0462 2006/462/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU–Chile č. 1/2006 ze dne 24. dubna 2006 o odstranění cel na vína, lihoviny a aromatizované nápoje uvedené v příloze II dohody o přidružení EU–Chile
20 32006D0463 2006/463/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. června 2006, kterým se mění příloha II rozhodnutí Rady 79/542/EHS, pokud jde o dovoz čerstvého masa z Botswany (oznámeno pod číslem K(2006) 2880) (1)
29 32006D0464 2006/464/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. června 2006 o dočasných nouzových opatřeních proti zavlékání organismu Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství (oznámeno pod číslem K(2006) 2881)
OJ L 184, 06.07.2006 3 32006R1022 Nařízení Komise (ES) č. 1022/2006 ze dne 5. července 2006, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1071/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu
5 32006R1023 Nařízení Komise (ES) č. 1023/2006 ze dne 5. července 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 958/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady 2003/286/ES, pokud jde o koncese v podobě celních kvót Společenství pro některé produkty z obilovin pocházející z Bulharské republiky, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2809/2000
7 32006R1024 Nařízení Komise (ES) č. 1024/2006 ze dne 5. července 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 573/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady 2003/18/ES, pokud jde o koncese v podobě celních kvót Společenství pro některé produkty z obilovin pocházející z Rumunska, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2809/2000
12 32006R1027 Nařízení Evropské Centrální banky (ES) č. 1027/2006 ze dne 14. června 2006 o statistické zpravodajské povinnosti bank poštovních úřadů, které přijímají vklady od institucí jiných než měnové finanční instituce, jež jsou rezidenty eurozóny (ECB/2006/8)
25 32006D0466 2006/466/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 5. května 2006 o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem o některých aspektech leteckých služeb
34 32006D0467 2006/467/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. listopadu 2005 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Islandskou republikou o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací
38 32006D0468 Společná akce Rady 2006/468/SZBP ze dne 5. července 2006 o obnovení a revizi mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Súdán
OJ L 185, 06.07.2006 1 32006D0452 2006/452/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29. dubna 2004 o podpisu a prozatímním provádění protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé, aby se přihlédlo k přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
7 32006D0453 2006/453/ES, Euratom: Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 24. října 2005 o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé, aby se přihlédlo k přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
8 Oznámení o vstupu v platnost protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé, aby se přihlédlo k přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
9 32006D0454 2006/454/ES: Rozhodnutí Rady, ze dne 29. dubna 2004 o podpisu a prozatímním provádění protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Gruzií na straně druhé, aby se přihlédlo k přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
14 32006D0455 2006/455/ES, Euratom: Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 21. února 2005 o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé, aby se přihlédlo k přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
15 Oznámení o vstupu v platnost Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé, aby se přihlédlo k přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
16 32006D0456 2006/456/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 26. dubna 2004 o podpisu a prozatímním provádění protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Ruskou federací na straně druhé, aby se přihlédlo k přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
21 32006D0457 2006/457/ES, Euratom: Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 21. února 2005 o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ruskou federací na straně druhé, aby se přihlédlo k přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
22 32006D0458 2006/458/ES: Rozhodnutí Rady, ze dne 29. dubna 2004 o podpisu a prozatímním provádění protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Republikou Uzbekistán na straně druhé, aby se přihlédlo k přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
27 32006D0459 2006/459/ES, Euratom: Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 3. října 2005 o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Uzbekistán na straně druhé, aby se přihlédlo k přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
28 Oznámení o vstupu v platnost protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Uzbekistán na straně druhé, aby se přihlédlo k přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
29 Oznámení o vstupu v platnost protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Arménskou republikou na straně druhé, aby se přihlédlo k přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
OJ L 186, 07.07.2006 1 32006R1028 Nařízení Rady (ES) č. 1028/2006 ze dne 19. června 2006 o obchodních normách pro vejce
6 32006R1029 Nařízení Rady (ES) č. 1029/2006 ze dne 19. června 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1906/90 o některých obchodních normách pro drůbeží maso
11 32006R1031 Nařízení Komise (ES) č. 1031/2006 ze dne 4. července 2006, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti (1)
27 32006R1032 Nařízení Komise (ES) č. 1032/2006 ze dne 6. července 2006, kterým se stanoví požadavky na automatické systémy pro výměnu letových údajů pro účely oznamování, koordinace a předávání letů mezi stanovišti řízení letového provozu (1)
46 32006R1033 Nařízení Komise (ES) č. 1033/2006 ze dne 4. července 2006, kterým se stanoví požadavky na postupy pro letové plány v předletové fázi pro jednotné evropské nebe (1)
58 32006D0469 2006/469/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. ledna 2006 o zřízení vyšetřovacího výboru ke krizi společnosti Equitable Life Assurance Society
OJ L 187, 08.07.2006 3 32006R1039 Nařízení Komise (ES) č. 1039/2006 ze dne 7. července 2006 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej cukru na trhu Společenství ze zásob intervenčních agentur Belgie, České republiky, Německa, Španělska, Irska, Itálie, Maďarska, Polska, Slovinska, Slovenska a Švédska
8 32006R1040 Nařízení Komise (ES) č. 1040/2006 ze dne 7. července 2006, kterým se mění doby použitelnosti nařízení (ES) č. 2204/2002, (ES) č. 70/2001 a (ES) č. 68/2001
10 32006R1041 Nařízení Komise (ES) č. 1041/2006 ze dne 7. července 2006, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o dohled nad přenosnými spongiformními encefalopatiemi u ovcí (1)
14 32006R1042 Nařízení Komise (ES) č. 1042/2006 ze dne 7. července 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k čl. 28 odst. 3 a 4 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky
18 32006R1043 Nařízení Komise (ES) č. 1043/2006 ze dne 7. července 2006, kterým se pro hospodářský rok 2004/05 stanoví skutečná produkce olivového oleje a jednotková částka podpory produkce
20 32006R1044 Nařízení Komise (ES) č. 1044/2006 ze dne 7. července 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1019/2002 o obchodních normách pro olivový olej
24 32006L0041 Směrnice Komise 2006/41/ES ze dne 7. července 2006, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek klothianidin a pethoxamid (1)
28 32006D0470 2006/470/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29. května 2006 o uzavření konzultačního postupu s Mauritánskou islámskou republikou podle článku 96 revidované dohody z Cotonou
32 32006D0471 2006/471/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. června 2006 o úpravě příspěvků stanovených rozhodnutím 2003/479/ES o pravidlech pro národní odborníky a vojenský personál přidělený do generálního sekretariátu Rady
33 32006D0472 2006/472/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. července 2006, kterým se pro rok 2006 stanoví konečné rozdělení zdrojů Tabákového fondu Společenství, určené k financování opatření podle článků 13 a 14 nařízení (ES) č. 2182/2002, mezi členské státy (oznámeno pod číslem K(2006) 3030)
35 32006D0473 2006/473/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. července 2006, kterým se některé třetí země a některé oblasti třetích zemí uznávají za prosté Xanthomonas campestris (všech kmenů patogenních pro Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes a Guignardia citricarpa Kiely (všech kmenů patogenních pro Citrus) (oznámeno pod číslem K(2006) 3024)
37 32006D0474 2006/474/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. července 2006, kterým se stanoví opatření na prevenci vysoce patogenní influenzy ptáků způsobované virem influenzy typu A podtypu H5N1 u ptáků chovaných v zoologických zahradách a schválených organizacích, schválených institutech nebo schválených střediscích v členských státech a zrušuje rozhodnutí 2005/744/ES (oznámeno pod číslem K(2006) 3054) (1)
42 32006D0475 Rozhodnutí Rady 2006/475/SZBP ze dne 12. června 2006 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Gabonskou republikou o postavení sil pod vedením Evropské unie v Gabonské republice
OJ L 188, 11.07.2006 3 32006R1048 Nařízení Komise (ES) č. 1048/2006 ze dne 10. července 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2185/2005, kterým se pro rok 2006 otevírají celní kvóty Společenství pro ovce, kozy, skopové a kozí maso
5 32006R1049 Nařízení Komise (ES) č. 1049/2006 ze dne 10. července 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
7 32006D0476 2006/476/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 12. června 2006, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES, pokud jde o externí auditory Banque de France
9 32006D0477 Rozhodnutí Rady 2006/477/SZBP ze dne 30. června 2006 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií o účasti Bývalé jugoslávské republiky Makedonie na vojenské operaci Evropské unie pro řešení krize v Bosně a Hercegovině (operace ALTHEA)
14 32005D0001r Oprava rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUPM/1/2005 ze dne 25. listopadu 2005 o jmenování vedoucího mise/policejního komisaře policejní mise Evropské unie (EUPM) v Bosně a Hercegovině (BiH) (Úř. věst. L 335 ze dne 21.12.2005)
OJ L 189, 12.07.2006 3 32006R1052 Nařízení Komise (ES) č. 1052/2006 ze dne 11. července 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2222/2000, kterým se stanoví finanční prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1268/1999 o podpoře Společenství pro předvstupní opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v kandidátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období (Sapard) (1)
5 32006R1053 Nařízení Komise (ES) č. 1053/2006 ze dne 11. července 2006, kterým se podesáté mění nařízení Rady (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
7 32006D0478 2006/478/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. června 2006, kterým se jmenuje polovina členů správní rady Evropského úřadu pro bezpečnost potravin
9 32006D0479 2006/479/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. července 2006, kterým se mění dodatek A přílohy VIII aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení v Lotyšsku působící v odvětví masa (oznámeno pod číslem K(2006) 3084) (1)
12 32006D0480 2006/480/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. července 2006, kterým se mění dodatek B přílohy IX aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení v Litvě působící v odvětví masa (oznámeno pod číslem K(2006) 3115) (1)
15 32006D0481 2006/481/ES: Rozhodnutí zástupců vlád členských států ze dne 22. června 2006 o jmenování soudce Soudu prvního stupně Evropských společenství
16 32006D0482 Rozhodnutí Rady 2006/482/SZBP ze dne 10. dubna 2006 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Tureckou republikou o rámci pro účast Turecké republiky na operacích Evropské unie pro řešení krizí
23 32006D0483 Rozhodnutí Rady 2006/483/SZBP ze dne 11. července 2006, kterým se provádí společný postoj 2004/852/SZBP týkající se omezujících opatření proti Pobřeží slonoviny
25 32006D0484 Rozhodnutí Rady 2006/484/SZBP ze dne 11. července 2006, kterým se provádí společný postoj 2004/694/SZBP o dalších opatřeních na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
OJ L 190, 12.07.2006 1 32006R1013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů
99 31979L0923r Oprava směrnice Rady 79/923/EHS ze dne 30. října 1979 o požadované jakosti vod pro měkkýše (Úřední věstník )
OJ L 191, 12.07.2006 1 32006R1050 Nařízení Rady (ES) č. 1050/2006 ze dne 11. července 2006, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu chloridu draselného pocházejícího z Běloruska a Ruska
OJ L 192, 13.07.2006 3 32006R1055 Nařízení Komise (ES) č. 1055/2006 ze dne 12. července 2006, kterým se mění přílohy I a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o flubendazol a lasalocid (1)
6 32006R1056 Nařízení Komise (ES) č. 1056/2006 ze dne 12. července 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
21 32006D0485 2006/485/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. září 2004, které se týká řízení podle článku 81 Smlouvy o ES a článku 53 Dohody o EHP proti společnostem Boliden AB, Boliden Fabrication AB a Boliden Cuivre & Zinc SA; Austria Buntmetall AG a Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H.; Halcor SA; HME Nederland BV; IMI plc, IMI Kynoch Ltd a IMI Yorkshire Copper Tube Ltd; KM Europa Metal AG, Tréfimétaux SA a Europa Metalli SpA; Mueller Industries, Inc., WTC Holding Company, Inc., Mueller Europe Ltd, DENO Holding Company, Inc. a DENO Acquisition EURL; Outokumpu Oyj a Outokumpu Copper Products OY; a Wieland Werke AG (Věc C.38.069 – měděné sanitární trubky) (oznámeno pod číslem K(2004) 2826)
30 32006D0486 Rozhodnutí Rady 2006/486/SZBP ze dne 11. července 2006 o provedení společné akce 2005/557/SZBP o civilně-vojenské akci Evropské unie na podporu mise Africké unie v oblasti Dárfúru v Súdánu
OJ L 193, 13.07.2006 1 Konečné schválení opravného rozpočtu Evropské unie č. 2 na rozpočtový rok 2006
OJ L 194, 14.07.2006 1 32006R1066 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1066/2006 ze dne 27. června 2006, kterým se ode dne 1. července 2006 upravují sazby příspěvků pro služební cesty úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství v členských státech
3 32006R1067 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1067/2006 ze dne 27. června 2006, kterým se upravují opravné koeficienty použitelné na odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství
29 32006D0491 2006/491/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. června 2006, kterým se v generálním sekretariátu Rady určuje orgán oprávněný ke jmenování a orgán oprávněný k uzavírání pracovních smluv
31 32006D0492 2006/492/ES: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru MONUC SPT/2/2006 ze dne 30. května 2006 o zřízení Výboru přispěvatelů na vojenskou operaci Evropské unie na podporu mise Organizace spojených národů v Konžské demokratické republice (MONUC) během volebního procesu
33 32006R1040r Oprava nařízení Komise (ES) č. 1040/2006 ze dne 7. července 2006, kterým se mění doby použitelnosti nařízení (ES) č. 2204/2002, (ES) č. 70/2001 a (ES) č. 68/2001 (Úř. věst. L 187 ze dne 8.7.2006)
OJ L 195, 15.07.2006 1 32006R1086 Nařízení Rady (ES) č. 1086/2006 ze dne 11. července 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2866/98 o přepočítacích koeficientech mezi eurem a měnami členských států přijímajících euro
4 32006R1088 Nařízení Komise (ES) č. 1088/2006 ze dne 14. července 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob polského intervenční agentury
9 32006R1091 Nařízení Komise (ES) č. 1091/2006 ze dne 13. července 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu smáčkovitých v oblastech ICES IIa (vody ES), IIIa, IV (vody ES) plavidly plujícími pod vlajkou některého ze členských států kromě Dánska a Spojeného království
22 32006D0493 2006/493/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. června 2006, kterým se stanoví částka podpory Společenství pro rozvoj venkova na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013, její roční rozdělení a minimální částka, která má být soustředěna v regionech způsobilých v rámci konvergenčního cíle
24 32006D0494 2006/494/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 4. července 2006 o jmenování finského člena Evropského hospodářského a sociálního výboru
25 32006D0495 2006/495/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 11. července 2006 v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy o přijetí jednotné měny Slovinskem ke dni 1. ledna 2007
OJ L 196, 18.07.2006 3 32006R1100 Nařízení Komise (ES) č. 1100/2006 ze dne 17. července 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro otevírání a správu celních kvót, v hospodářských letech 2006/07, 2007/08 a 2008/09, pro surový třtinový cukr určený k rafinaci pocházející z nejméně rozvinutých zemí, a prováděcí pravidla pro dovoz produktů čísla 1701 celního sazebníku pocházejících z nejméně rozvinutých zemí
14 32006D0496 2006/496/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 6. července 2006 o podpisu Dohody o rybolovu v jižním Indickém oceánu jménem Evropského společenství
25 32006D0497 2006/497/ES: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru BiH/9/2006 ze dne 27. června 2006 o jmenování velitele sil EU pro vojenskou operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině
OJ L 197, 19.07.2006 3 32006R1104 Nařízení Komise (ES) č. 1104/2006 ze dne 18. července 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 831/2002, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství, pokud jde o přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (1)
5 32006R1105 Nařízení Komise (ES) č. 1105/2006 ze dne 18. července 2006, kterým se stanoví výše podpor na sušená krmiva na hospodářský rok 2005/06
9 32006D0498 2006/498/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. července 2006, kterým se po členských státech žádá, aby přijaly opatření zajišťující, aby se na trh uváděly pouze zapalovače, které jsou odolné dětem a zakázaly uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty) (oznámeno pod číslem K(2006) 1887 a pod číslem K(2006) 1887 COR) (1)
14 32006D0499 2006/499/ES: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru MONUC SPT/1/2006 ze dne 30. května 2006 o přijetí příspěvků třetích států na vojenskou operaci Evropské unie na podporu mise Organizace spojených národů v Konžské demokratické republice (MONUC) během volebního procesu
OJ L 198, 20.07.2006 3 32006R1109 Nařízení Komise (ES) č. 1109/2006 ze dne 19. července 2006, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1623/2000, pokud jde o lhůty pro dodávání vína do palíren a o destilaci vína
11 32006L0065 Směrnice Komise 2006/65/ES ze dne 19. července 2006, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a III technickému pokroku (1)
15 32006D0500 2006/500/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29. května 2006 o uzavření Smlouvy o Energetickém společenství Evropským společenstvím
38 32006D0501 2006/501/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. července 2006, kterým se mění rozhodnutí 2006/264/ES o ochranných opatřeních proti newcastleské chorobě v Rumunsku (oznámeno pod číslem K(2006) 3167) (1)
41 32006D0502 2006/502/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. května 2006, kterým se po členských státech žádá, aby přijaly opatření zajišťující, aby se na trh uváděly pouze zapalovače, které jsou odolné dětem a zakázaly uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty) (oznámeno pod číslem K(2006) 1887 a pod číslem K(2006) 1887 COR) (Tento text zrušuje a nahrazuje znění zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 197 ze dne 19. července 2006, strana 9) (1)
OJ L 199, 21.07.2006 3 32006R1114 Nařízení Komise (ES) č. 1114/2006 ze dne 20. července 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
6 32006R1115 Nařízení Komise (ES) č. 1115/2006 ze dne 20. července 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3703/85, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke společným obchodním normám pro některé čerstvé nebo chlazené ryby
8 32006R1116 Nařízení Komise (ES) č. 1116/2006 ze dne 20. července 2006, kterým se zakazuje rybolov sardele obecné v podoblasti ICES VIII
9 32006R1117 Nařízení Komise (ES) č. 1117/2006 ze dne 20. července 2006 o platbě porážkové prémie a dodatečných platbách v rámci veterinárních opatření ukládajících porážku zvířat v Nizozemsku
11 32006R1118 Nařízení Komise (ES) č. 1118/2006 ze dne 20. července 2006, kterým se pozastavuje vydávání dovozních licencí pro novozélandské máslo dovážené v rámci celní kvóty
19 32006D0503 2006/503/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 11. července 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/231/ES, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Švédsku uplatňovat sníženou sazbu daně na elektřinu spotřebovávanou některými domácnostmi a společnostmi odvětví služeb
21 32006D0504 2006/504/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. července 2006, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz některých potravin z vybraných třetích zemí vzhledem k riziku jejich kontaminace aflatoxiny (oznámeno pod číslem K(2006) 3113) (1)
33 32006D0505 2006/505/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. července 2006, kterým se zřizuje prověřovací skupina pro poradenství v oblasti standardů, jejímž úkolem je poskytovat Komisi poradenství v otázce objektivity a neutrality stanovisek Evropské poradní skupiny pro účetní výkaznictví (EFRAG)
36 32006D0506 2006/506/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. července 2006, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2006) 3257) (1)
39 32006R1056r Oprava nařízení Komise (ES) č. 1056/2006 ze dne 12. července 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury (Úř. věst. L 192 ze dne 13.7.2006)
OJ L 200, 22.07.2006 1 32006R1124 Nařízení Rady (ES) č. 1124/2006 ze dne 11. července 2006 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov o rybolovu při pobřeží Svatého Tomáše a Princova ostrova, na období od 1. června 2005 do 31. května 2006
3 32006R1125 Nařízení Komise (ES) č. 1125/2006 ze dne 21. července 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
5 32006D0509 2006/509/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 11. července 2006 o jmenování českého náhradníka Výboru regionů
6 32006D0510 2006/510/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 11. července 2006 o jmenování španělského člena Výboru regionů
7 32006D0511 2006/511/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 11. července 2006 o podpisu dohody ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Republiky Guinea-Bissau o rybolovu při pobřeží Guineje-Bissau, na období od 16. června 2006 do 15. června 2007 jménem Evropského společenství a o jejím prozatímním uplatňování
11 32006D0512 2006/512/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 17. července 2006, kterým se mění rozhodnutí 1999/468/ES o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi
14 32006D0513 2006/513/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. listopadu 2005 o státní podpoře kterou poskytla Spolková Republika Německo ve prospěch zavedení digitálního pozemního televizního vysílání (DVB-T) ve spolkových zemích Berlín a Braniborsko (oznámeno pod číslem K(2005) 3903) (1)
35 32006D0514 2006/514/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. července 2006 o souladu některých norem s obecným požadavkem na bezpečnost podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES a se zveřejněním odkazů na ně v Úředním věstníku (oznámeno pod číslem K(2006) 3277) (1)
OJ L 201, 25.07.2006 1 32006R1126 Nařízení Rady (ES) č. 1126/2006 ze dne 24. července 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 234/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Libérii a o zrušení nařízení (ES) č. 1030/2003 a kterým se pozastavují některá omezující opatření vůči Libérii
6 32006R1128 Nařízení Komise (ES) č. 1128/2006 ze dne 24. července 2006 o stadiu uvádění na trh, k němuž se vztahuje průměrná cena jatečně upravených těl prasat (kodifikované znění)
15 32006D0515 2006/515/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. května 2006 o uzavření Úmluvy o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů
31 32006D0516 2006/516/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. června 2006 o uzavření Protokolu o ochraně půdy, Protokolu o energii a Protokolu o cestovním ruchu k Alpské úmluvě jménem Evropského společenství
34 32006D0517 2006/517/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. července 2006, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému přezkoumání vzhledem k případnému zařazení metaflumizonu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2006) 3238) (1)
36 32006D0518 Společný postoj Rady 2006/518/SZBP ze dne 24. července 2006, kterým se mění a obnovují některá omezující opatření vůči Libérii
OJ L 202, 25.07.2006 1 32006D0487 2006/487/ES: Evropská agentura pro bezpečnost letectví — upravený rozpočet na rok 2006
3 32006D0488 2006/488/ES: Opravný rozpočet Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2006
45 32006D0489 2006/489/ES: Druhý opravný rozpočet Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2006
87 32006D0490 2006/490/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2006
OJ L 203, 26.07.2006 4 32006R1134 Nařízení Komise (ES) č. 1134/2006 ze dne 25. července 2006, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003
10 32006D0519 2006/519/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. července 2006, kterým se mění článek 35 dodatku 6 služebního řádu vztahujícího se na zaměstnance Europolu
11 32006D0477r Oprava rozhodnutí Rady 2006/477/SZBP ze dne 30. června 2006 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií o účasti Bývalé jugoslávské republiky Makedonie na vojenské operaci Evropské unie pro řešení krize v Bosně a Hercegovině (operace ALTHEA) a Dohody mezi Evropskou unií a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií o účasti Bývalé jugoslávské republiky Makedonie na vojenské operaci Evropské unie pro řešení krize v Bosně a Hercegovině (operace ALTHEA) (Tento text zrušuje a nahrazuje text z Úředního věstníku Evropské unie L 188 ze dne 11. července 2006, strany 9–13)
19 32004R0853r Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139 ze dne 30.4.2004, opravené znění v Úř. věst. L 226 ze dne 25.6.2004)
20 32004R0854r Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 139 ze dne 30.4.2004, opravené znění v Úř. věst. L 226 ze dne 25.6.2004)
OJ L 204, 26.07.2006 1 32006R1107 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě (1)
10 32006L0052 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/52/ES ze dne 5. července 2006, kterou se mění směrnice 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla a směrnice 94/35/ES o náhradních sladidlech pro použití v potravinách
23 32006L0054 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (přepracované znění)
OJ L 205, 27.07.2006 1 32006R1136 Nařízení Rady (ES) č. 1136/2006 ze dne 24. července 2006 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu pákových mechanismů pocházejících z Čínské lidové republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
15 32006R1138 Nařízení Komise (ES) č. 1138/2006 ze dne 26. července 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 990/2006, pokud jde o množství, na která se vztahují stálá nabídková řízení pro vývoz obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států
24 32006D0520 2006/520/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. února 2006 týkající se řízení podle článku 82 Smlouvy o ES a článku 54 Dohody o EHP (Věc COMP/B-2/38.381 – De Beers) (oznámeno pod číslem K(2006) 521) (1)
26 32006D0521 2006/521/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. července 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/692/ES, 2005/733/ES a 2006/7/ES, pokud jde o některá ochranná opatření související s vysoce patogenní influenzou ptáků (oznámeno pod číslem K(2006) 3302) (1)
28 32006D0522 2006/522/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. července 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/759/ES a 2005/760/ES, pokud jde o některá ochranná opatření související s vysoce patogenní influenzou ptáků a přesun některých živých ptáků do Společenství (oznámeno pod číslem K(2006) 3303) (1)
30 32006D0523 Společná akce Rady 2006/523/SZBP ze dne 25. července 2006, kterou se mění mandát zvláštního zástupce Evropské unie v Bosně a Hercegovině
OJ L 206, 27.07.2006 1 32006L0060 Směrnice Komise 2006/60/ES ze dne 7. července 2006, kterou se mění přílohy směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí u trifloxystrobinu, thiabendazolu, abamektinu, benomylu, karbendazimu, thiofanát-methylu, myklobutanylu, glyfosfátu, trimethylsulfonia, fenpropimorfu a chlormekvatu (1)
12 32006L0061 Směrnice Komise 2006/61/ES ze dne 7. července 2006, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí u atrazinu, anzifos-ethylu, cyfluthrinu, ethefonu, fenthionu, methamidofosu, methomylu, parakvatu a triazofosu (1)
27 32006L0062 Směrnice Komise 2006/62/ES ze dne 12. července 2006, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí látek desmedifam, fenmedifam a chlorfenvinfos (1)
36 32006L0063 Směrnice Komise 2006/63/ES ze dne 14. července 2006, kterou se mění přílohy II až VII směrnice Rady 98/57/ES o ochraně proti Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
107 32006L0064 Směrnice Komise 2006/64/ES ze dne 18. července 2006, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek klopyralidu, cyprodinilu, fosetylu a trinexapaku (1)
OJ L 207, 28.07.2006 30 32006D0524 2006/524/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 11. července 2006 o jmenování českých, německých, estonských, španělských, francouzských, italských, lotyšských, litevských, lucemburských, maďarských, maltských, rakouských, slovinských a slovenských členů Evropského hospodářského a sociálního výboru
39 32006D0525 2006/525/ES: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 14. července 2006 o některých přípravách na přechod na hotovostní euro a o předzásobení a druhotném předzásobení eurobankovkami a euromincemi mimo eurozónu (ECB/2006/9)
OJ L 208, 29.07.2006 3 32006R1156 Nařízení Komise (ES) č. 1156/2006 ze dne 28. července 2006, kterým se na rok 2006 stanoví rozpočtové stropy pro částečné nebo nepovinné provádění režimu jednotné platby, roční finanční rámec režimu jednotné platby na plochu a maximální částky na poskytování oddělených plateb za cukr podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 a kterým se mění uvedené nařízení
15 32006R1157 Nařízení Komise (ES) č. 1157/2006 ze dne 28. července 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 188/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu podpor pro maso v nejvzdálenějších regionech
28 32006D0526 2006/526/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 17. července 2006 o vztazích mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Grónskem a Dánským královstvím na straně druhé (1)
37 32006D0527 2006/527/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. července 2006 o financování studií, posouzení dopadů a hodnocení v oblastech bezpečnosti potravin, zdraví zvířat, dobrých životních podmínek zvířat a zootechniky
39 32006D0528 2006/528/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. července 2006, kterým se mění rozhodnutí 2006/147/ES o zavedení preventivního očkování proti vysoce patogenní influenze ptáků H5N1 a o souvisejících opatřeních pro přesuny v Nizozemsku (oznámeno pod číslem K(2006) 3338)
OJ L 209, 31.07.2006 1 32006D0507 2006/507/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 14. října 2004 o uzavření Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách jménem Evropského společenství
30 32006D0508 2006/508/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Jordánsko č. 1/2006 ze dne 15. června 2006, kterým se mění protokol č. 3 o definici pojmu původní produkty a o metodách správní spolupráce k Evropsko-středomořské dohodě
OJ L 210, 31.07.2006 1 32006R1080 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999
12 32006R1081 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999
19 32006R1082 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)
25 32006R1083 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999
79 32006R1084 Nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 ze dne 11. července 2006 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1164/94
82 32006R1085 Nařízení Rady (ES) č. 1085/2006 ze dne 17. července 2006, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP)
OJ L 211, 01.08.2006 4 32006R1168 Nařízení Komise (ES) č. 1168/2006 ze dne 31. července 2006, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokud jde o cíl Společenství zaměřený na snížení prevalence určitých sérotypů salmonely u nosnic Gallus gallus, a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1003/2005 (1)
23 32006D0529 2006/529/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29. listopadu 2005 o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o některých aspektech leteckých služeb
39 32006D0530 2006/530/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 9. června 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o některých aspektech leteckých služeb
OJ L 212, 02.08.2006 3 32006R1177 Nařízení Komise (ES) č. 1177/2006 ze dne 1. srpna 2006, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokud jde o požadavky na používání určitých tlumicích metod v rámci národních programů pro tlumení salmonel u drůbeže (1)
6 32006R1178 Nařízení Komise (ES) č. 1178/2006 ze dne 1. srpna 2006, kterým se pro hospodářský rok 2006/07 stanoví minimální ceny, které mají být vyplaceny producentům za nezpracované sušené fíky, a částka podpory produkce sušených fíků
7 32006R1179 Nařízení Komise (ES) č. 1179/2006 ze dne 1. srpna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1251/96 o otevření a správě celních kvót v odvětví drůbežího masa
15 32006D0531 2006/531/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. července 2006 o jmenování náměstka ředitele Europolu
16 32006D0532 2006/532/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. července 2006 o některých ochranných opatřeních souvisejících s vysoce patogenní influenzou ptáků v Jihoafrické republice (oznámeno pod číslem K(2006) 3350) (1)
19 32006D0533 2006/533/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. července 2006 o některých dočasných ochranných opatřeních souvisejících s vysoce patogenní influenzou ptáků v Chorvatsku (oznámeno pod číslem K(2006) 3352) (1)
OJ L 213, 03.08.2006 4 32006D0534 2006/534/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. července 2006 o dotazníku pro zprávy členských států o provádění směrnice 1999/13/ES v období let 2005–2007 (oznámeno pod číslem K(2006) 3274)
OJ L 214, 04.08.2006 1 32006R1183 Nařízení Rady (ES) č. 1183/2006 ze dne 24. července 2006 o klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu (kodifikované znění)
7 32006R1184 Nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 ze dne 24. července 2006 o použití určitých pravidel hospodářské soutěže na produkci zemědělských produktů a obchod s nimi (kodifikované znění)
10 32006R1185 Nařízení Rady (ES) č. 1185/2006 ze dne 24. července 2006 o vypovězení Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Angolské lidové republiky o rybolovu při pobřeží Angoly a o stanovení odchylky od nařízení (ES) č. 2792/1999
14 32006R1187 Nařízení Komise (ES) č. 1187/2006 ze dne 3. srpna 2006, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 796/2004, pokud jde o použití článku 21 uvedeného nařízení v některých členských státech
21 32006R1189 Nařízení Komise (ES) č. 1189/2006 ze dne 3. srpna 2006, kterým se po šedesáté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
29 32006L0070 Směrnice Komise 2006/70/ES ze dne 1. srpna 2006, kterou se stanoví prováděcí opatření ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES, pokud se jedná o definici politicky exponovaných osob a technická kritéria pro zjednodušené postupy hloubkové kontroly klienta a pro výjimku na základě finanční činnosti vykonávané příležitostně nebo ve velmi omezené míře
35 32006D0540 2006/540/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. dubna 2006 o přidělení množství regulovaných látek povolených pro základní použití ve Společenství pro rok 2006 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 (oznámeno pod číslem K(2006) 1483) (1)
50 32006D0541 2006/541/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. července 2006, kterým se nahrazuje příloha rozhodnutí 2005/769/ES, kterým se stanoví pravidla pro zadávání veřejných zakázek na potravinovou pomoc nevládními organizacemi, které jsou Komisí zmocněny k nákupu a mobilizaci produktů, které mají být dodány podle nařízení Rady (ES) č. 1292/96
59 32006D0542 2006/542/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. srpna 2006, kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro zpětný dovoz evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce po jejich dočasném vývozu (oznámeno pod číslem K(2006) 3400) (1)
OJ L 215, 05.08.2006 3 32006R1191 Nařízení Komise (ES) č. 1191/2006 ze dne 4. srpna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1458/2003 o otevření a správě celní kvóty v odvětví vepřového masa
10 32006R1192 Nařízení Komise (ES) č. 1192/2006 ze dne 4. srpna 2006, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o seznamy schválených zařízení v členských státech (1)
12 32006R1193 Nařízení Komise (ES) č. 1193/2006 ze dne 4. srpna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1990/2004, kterým se v důsledku přistoupení Maďarska k Evropské unii stanoví přechodná opatření v odvětví vína
15 32006D0543 2006/543/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2005 o podpisu a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Libanonskou republikou o některých aspektech leteckých služeb
26 32006D0544 2006/544/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. července 2006 o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států
28 32006D0545 2006/545/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. července 2006 o rovnocennosti úředních zkoušek odrůd prováděných v Chorvatsku (1)
30 32006D0546 2006/546/ES: Rozhodnutí zástupců vlád členských států ze dne 6. července 2006 o jmenování soudce Soudního dvora Evropských společenství
31 32006D0547 2006/547/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. srpna 2006 o zahájení šetření podle čl. 4 odst. 3 nařízení (EHS) č. 2408/92 o přístupu leteckých dopravců Společenství na letecké trasy uvnitř Společenství (oznámeno pod číslem K(2006) 3516)
38 32006D0548 2006/548/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. srpna 2006, kterým se mění rozhodnutí 2001/844/ES, ESUO, Euratom
44 32006D0549 2006/549/ES: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 24. července 2006 o výměně bankovek po neodvolatelném stanovení směnných kurzů v souvislosti se zavedením eura (ECB/2006/10)
OJ L 216, 05.08.2006 1 32006D0456r Oprava rozhodnutí Rady 2006/456/ES ze dne 26. dubna 2004 o podpisu a prozatímním provádění protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Ruskou federací na straně druhé, aby se přihlédlo k přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii, a protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Ruskou federací na straně druhé, aby se přihlédlo k přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii ()
OJ L 217, 08.08.2006 1 32006R1195 Nařízení Rady (ES) č. 1195/2006 ze dne 18. července 2006, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (1)
6 32006R1197 Nařízení Komise (ES) č. 1197/2006 ze dne 7. srpna 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2967/85, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená těla prasat
8 32006L0067 Směrnice Rady 2006/67/ES ze dne 24. července 2006, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů (kodifikované znění) (1)
16 32006D0550 2006/550/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 9. června 2006 o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií o některých aspektech leteckých služeb
28 32006D0551 2006/551/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. července 2006 o jmenování prezidenta Odrůdového úřadu Společenství
29 32006D0552 2006/552/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. srpna 2006, kterým se mění příloha XI směrnice Rady 2003/85/ES, pokud jde o seznam laboratoří oprávněných pracovat s živým virem slintavky a kulhavky pro účely výroby očkovacích látek (oznámeno pod číslem K(2006) 3447) (1)
31 32006D0553 2006/553/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. srpna 2006 o nákupu markerové očkovací látky proti klasickému moru prasat Společenstvím s cílem zvýšit zásoby Společenství, pokud jde o tyto očkovací látky (oznámeno pod číslem K(2006) 3461)
OJ L 218, 09.08.2006 3 32006R1200 Nařízení Komise (ES) č. 1200/2006 ze dne 8. srpna 2006 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene ze zásob české intervenční agentury do Belgie
10 32006R1201 Nařízení Komise (ES) č. 1201/2006 ze dne 8. srpna 2006, kterým se na hospodářský rok 2006/07 stanoví váhové koeficienty pro výpočet ceny jatečně upravených těl prasat na trhu Společenství
12 32006D0554 2006/554/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. července 2006 o vyloučení z financování Společenství některých výdajů vynaložených členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) (oznámeno pod číslem K(2006) 3331)
17 32006D0555 2006/555/ES: Rozhodnutí komise ze dne 3. srpna 2006, kterým se mění dodatek B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa, ryb a mléka v Polsku (oznámeno pod číslem K(2006) 3462) (1)
20 32006D0556 2006/556/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. srpna 2006, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o některé týmy pro odběr a produkci embryí ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2006) 3456) (1)
22 32006D0557 2006/557/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. srpna 2006 o změně rozhodnutí 2005/802/ES, kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů chloridu draselného pocházejícího z Ruské federace
OJ L 219, 10.08.2006 3 32006R1203 Nařízení Komise (ES) č. 1203/2006 ze dne 9. srpna 2006, kterým se mění příloha V nařízení Rady (ES) č. 1440/2005, pokud jde o množstevní limity některých výrobků z oceli
5 32006R1204 Nařízení Komise (ES) č. 1204/2006 ze dne 9. srpna 2006, kterým se mění příloha V nařízení Rady (ES) č. 1899/2005, pokud jde o množstevní limity některých výrobků z oceli
7 32006R1205 Nařízení Komise (ES) č. 1205/2006 ze dne 9. srpna 2006, kterým se pro hospodářský rok 2006/07 stanoví minimální cena, která má být vyplacena producentům sušených švestek, a částka podpory produkce sušených švestek
8 32006R1206 Nařízení Komise (ES) č. 1206/2006 ze dne 9. srpna 2006, kterým pro hospodářský rok 2005/06 stanoví výše podpory skladování pro nezpracované sušené vinné hrozny a nezpracované sušené fíky
9 32006R1207 Nařízení Komise (ES) č. 1207/2006 ze dne 9. srpna 2006, kterým se pro hospodářský rok 2006/07 stanoví odkupní cena skladovacích agentur pro nezpracované sušené vinné hrozny a nezpracované sušené fíky
10 32006R1208 Nařízení Komise (ES) č. 1208/2006 ze dne 8. srpna 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu makrely obecné v oblastech ICES IIa (vody ES), IIIa, IIIb, c, d (vody ES), IV plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
12 32006R1209 Nařízení Komise (ES) č. 1209/2006 ze dne 9. srpna 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka modrého v oblastech ICES VI, VII (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
14 32006R1210 Nařízení Komise (ES) č. 1210/2006 ze dne 9. srpna 2006, kterým se po 67 mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
22 Informace o vstupu v platnost Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
23 32006D0558 2006/558/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. srpna 2006, kterým se aktualizují přílohy měnové dohody mezi vládou Francouzské republiky, jménem Evropského společenství, a vládou Jeho Jasnosti prince monackého
28 32006D0559 2006/559/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. srpna 2006, kterým se mění rozhodnutí 2002/300/ES ohledně oblastí vyňatých ze seznamu schválených oblastí, pokud jde o Bonamia ostreae a/nebo Marteilia refringens(oznámeno pod číslem K(2006) 3518) (1)
31 32006D0560 Rozhodnutí Rady 2006/560/SVV ze dne 24. července 2006, kterým se mění rozhodnutí 2003/170/SVV o společném využívání styčných důstojníků vyslaných do zahraničí donucovacími orgány členských států
OJ L 220, 11.08.2006 9 32006R1217 Nařízení Komise (ES) č. 1217/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se po 68 mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
OJ L 221, 12.08.2006 3 32006R1221 Nařízení Komise (ES) č. 1221/2006 ze dne 11. srpna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
4 32006R1222 Nařízení Komise (ES) č. 1222/2006 ze dne 11. srpna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 944/2006, kterým se zavádí nouzová destilace podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro některá vína v Itálii
5 32006R1223 Nařízení Komise (ES) č. 1223/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníků v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
9 32006L0069 Směrnice Rady 2006/69/ES ze dne 24. července 2006, kterou se mění směrnice 77/388/EHS, pokud jde o některá opatření, která mají zjednodušit postup vyměřování daně z přidané hodnoty a napomoci zabránit daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem, a kterou se zrušují některá rozhodnutí o udělení odchylek
15 32006D0561 2006/561/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru ES-Dánsko/Faerské ostrovy č. 1/2006 ze dne 13. července 2006, kterým se mění tabulky I a II přílohy protokolu 1 k Dohodě mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé
17 32006D0562 2006/562/ES: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 3. srpna 2006, kterými se mění obecné zásady ECB/2005/16 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET) (ECB/2006/11)
OJ L 222, 15.08.2006 3 32006R1226 Nařízení Komise (ES) č. 1226/2006 ze dne 14. srpna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2771/1999 a (ES) č. 1898/2005, pokud jde o uskladnění intervenčního másla určeného k prodeji
4 32006R1227 Nařízení Komise (ES) č. 1227/2006 ze dne 14. srpna 2006 o zrušení nařízení (EHS) č. 700/88, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla pro režim dovozu některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka a Západního břehu Jordánu a pásma Gazy do Společenství
6 32006R1228 Nařízení Komise (ES) č. 1228/2006 ze dne 14. srpna 2006, kterým se po šedesáté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
11 32006D0563 2006/563/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. srpna 2006 o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u volně žijícího ptactva ve Společenství a o zrušení rozhodnutí 2006/115/ES (oznámeno pod číslem K(2006) 3585) (1)
OJ L 223, 15.08.2006 1 32006R1198 Nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu
OJ L 224, 16.08.2006 1 32006L0046 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/46/ES ze dne 14. června 2006, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách některých forem společností, 83/349/EHS o konsolidovaných účetních závěrkách, 86/635/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí a 91/674/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách pojišťoven (1)
8 32006D0535 2006/535/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29. dubna 2004 o podpisu a prozatímním provádění protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Moldavskou republikou na straně druhé, aby se přihlédlo k přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
14 32006D0536 2006/536/ES: Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 21. února 2005 o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé, aby se přihlédlo k přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
15 32006D0537 2006/537/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29. dubna 2004 o podpisu a prozatímním provádění Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k dohodě o partnerství a spolupráci a o úpravách dohody o partnerství a spolupráci
21 32006D0538 2006/538/ES: Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 24. ledna 2006 o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k dohodě o partnerství a spolupráci a o úpravách dohody o partnerství a spolupráci
22 32006D0539 2006/539/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. května 2006 o uzavření Úmluvy o posílení Meziamerické komise pro tropické tuňáky (IATTC), zřízené úmluvou mezi Spojenými státy americkými a Kostarickou republikou z roku 1949, jménem Evropského společenství
24 Úmluva o posílení Meziamerické komise pro tropické tuňáky, zřízené úmluvou mezi Spojenými státy americkými a Kostarickou republikou z roku 1949 (Antigujská úmluva)
OJ L 225, 17.08.2006 3 32006R1231 Nařízení Komise (ES) č. 1231/2006 ze dne 16. srpna 2006, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o ceftiofur a poly(oxyethylen)sorbitan-monooleát a trioleát (1)
5 32006R1232 Nařízení Komise (ES) č. 1232/2006 ze dne 16. srpna 2006 o otevření a správě dovozní celní kvóty v odvětví drůbežího masa přidělené Spojeným státům americkým
14 32006R1233 Nařízení Komise (ES) č. 1233/2006 ze dne 16. srpna 2006 o otevření a správě dovozní celní kvóty v odvětví vepřového masa přidělené Spojeným státům americkým
21 32006R1234 Nařízení Komise (ES) č. 1234/2006 ze dne 16. srpna 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2973/79, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování pomoci při vývozu produktů z odvětví hovězího a telecího masa, které mohou při dovozu do třetí země podléhat zvláštnímu zacházení
22 32006R1235 Nařízení Komise (ES) č. 1235/2006 ze dne 16. srpna 2006, kterým se pro hospodářský rok 2006/07 stanoví výše podpory pro pěstování vinných hroznů určených k produkci některých odrůd sušených vinných hroznů a výše podpory pro opětovnou výsadbu vinic napadených mšičkou révokazem
28 32006D0564 2006/564/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. srpna 2006, kterým se mění rozhodnutí 2003/766/ES o mimořádných opatřeních proti šíření Diabrotica virgifera Le Conte na území Společenství (oznámeno pod číslem K(2006) 3582)
30 32006D0565 2006/565/ES: Doporučení Komise ze dne 11. srpna 2006 o omezujících programech, které mají omezit další šíření organismu Diabrotica virgifera Le Conte v oblastech Společenství, v nichž byl potvrzen jeho výskyt
OJ L 226, 18.08.2006 7 32006R1242 Nařízení Komise (ES) č. 1242/2006 ze dne 17. srpna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o prováděcích pravidlech k dodatečným dovozním clům na ovoce a zeleninu
16 32006D0566 2006/566/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. listopadu 2005 o režimu podpory Osvobození od daně z převodu nemovitosti při fúzích bytových podniků a bytových družstev v nových spolkových zemích, který připravuje Německo, s přihlédnutím k trhu práce v regionu Berlín (oznámeno pod číslem K(2005) 4434) (1)
23 31971L0140r Oprava směrnice Rady 71/140/EHS ze dne 22. března 1971, kterou se mění směrnice ze dne 9. dubna 1968 o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh (Úř. věst. L 71 ze dne 25.3.1971) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 3, svazek 1, strana 226)
23 31976L0768r Oprava směrnice Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků (Úř. věst. L 262 ze dne 27.9.1976) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 13, svazek 3, strana 285)
23 31977L0249r Oprava směrnice Rady ze dne 22. března 1977 o usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb advokátů (Úř. věst. L 78 ze dne 26.3.1977) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 6, svazek 1, strana 52)
23 31977L0388r Oprava šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (Úř. věst. L 145 ze dne 13.6.1977) (Zvláštní vydání Úředního věstníku v českém jazyce, kapitola 9, svazek 1, strana 23)
24 31983R0918r Oprava nařízení Rady (EHS) č. 918/83 ze dne 28. března 1983 o systému Společenství pro osvobození od cla (Úř. věst. L 105 ze dne 23.4.1983) (Zvláštní vydání Úředního věstníku v českém jazyce, kapitola 2, svazek 1, strana 419)
24 31987L0101r Oprava směrnice Rady 87/101/EHS ze dne 22. prosince 1986, kterou se mění směrnice 75/439/EHS o nakládání s odpadními oleji (Úř. věst. L 42 ze dne 12.2.1987) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 15, svazek 1, strana 321)
24 31988L0361r Oprava směrnice Rady ze dne 24. června 1988, kterou se provádí článek 67 Smlouvy (Úř. věst. L 178 ze dne 8.7.1988) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Europské unie v českém jazyce, kapitola 10, svazek 1, strana 10)
24 31990L0364r Oprava směrnice Rady 90/364/EHS ze dne 28. června 1990 o právu pobytu (Úř. věst. L 180 ze dne 13.7.1990) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 20, svazek 1, strana 3)
OJ L 227, 19.08.2006 3 32006R1248 Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 1248/2006 ze dne 7. srpna 2006, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 2342/2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství
23 32006R1250 Nařízení Komise (ES) č. 1250/2006 ze dne 18. srpna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1973/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin
43 32006L0072 Směrnice Komise 2006/72/ES ze dne 18. srpna 2006, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/24/ES o některých konstrukčních částech a vlastnostech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (1)
46 32006D0570 2006/570/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2004 o státní podpoře Německa ve prospěch bavorských strojních sdružení (oznámeno pod číslem K(2004) 4771)
58 32006D0571 2006/571/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. srpna 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/648/ES o ochranných opatřeních proti newcastleské chorobě v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2006) 3622) (1)
60 32006D0572 2006/572/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. srpna 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma u katarální horečky ovcí ve Španělsku a Portugalsku (oznámeno pod číslem K(2006) 3700) (1)
62 31990L0365r Oprava směrnice Rady 90/365/EHS ze dne 28. června 1990 o právu pobytu zaměstnaných osob a osob samostatně výdělečně činné po skončení jejich pracovní činnosti (Úř. věst. L 180 ze dne 13.7.1990) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 20, svazek 1, strana 5)
62 31991L0692r Oprava směrnice Rady ze dne 23. prosince 1991, kterou se normalizují a racionalizují zprávy o provádění některých směrnic týkajících se životního prostředí (Úř. věst. L 377 ze dne 31.12.1991) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 5, svazek 2, strana 10)
63 31991L0156r Oprava směrnice Rady 91/156/EHS ze dne 18. března 1991, kterou se mění směrnice 75/442/EHS o odpadech (Úř. věst. L 78 ze dne 26.3.1991) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 15, svazek 2, strana 3)
OJ L 228, 22.08.2006 3 32006R1255 Nařízení Komise (ES) č. 1255/2006 ze dne 21. srpna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1431/94, kterým se stanoví prováděcí pravidla k dovoznímu režimu v odvětví drůbežího masa podle nařízení Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství na drůbeží maso a některé jiné zemědělské produkty
9 32006R1256 Nařízení Komise (ES) č. 1256/2006 ze dne 21. srpna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1010/2006 o některých mimořádných opatřeních na podporu trhu s vejci a drůbeží v některých členských státech
17 32006R1257 Nařízení Komise (ES) č. 1257/2006 ze dne 21. srpna 2006, kterým se schvaluje změna specifikace zeměpisného označení zapsaného v Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Nocciola di Giffoni) (CHZO)
22 32006D0573 2006/573/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. srpna 2006 o jmenování členů Vědeckého výboru pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci na nové funkční období
24 32006D0574 2006/574/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. srpna 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/734/ES, pokud jde o některá dodatečná opatření ke zmírnění rizika šíření influenzy ptáků (oznámeno pod číslem K(2006) 3702) (1)
27 21994A0817(01)r Oprava Úmluvy o statutu Evropských škol (Úř. věst. L 212 ze dne 17.8.1994) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 16, svazek 1, strana 16)
28 31993L0096r Oprava směrnice Rady 93/96/EHS ze dne 29. října 1993 o právu pobytu pro studenty (Úř. věst. L 317 ze dne 18.12.1993) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 6, svazek 2, strana 250)
OJ L 229, 23.08.2006 3 32006R1259 Nařízení Komise (ES) č. 1259/2006 ze dne 11. srpna 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 51/2006, pokud jde o omezení odlovu populace tresky norské v oblastech ICES IIa (vody ES), IIIa a IV (vody ES)
5 32006D0575 2006/575/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. srpna 2006 o financování výdajů na počítačovou podporu a komunikační činnosti v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat na rok 2006
7 32006D0576 2006/576/ES: Doporučení Komise ze dne 17. srpna 2006 o přítomnosti deoxynivalenolu, zearalenonu, ochratoxinu A, T-2 a HT-2 a fumonisinů v produktech určených ke krmení zvířat (1)
10 32006D0576 2006/576/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. srpna 2006 o některých ochranných opatřeních proti katarální horečce ovcí (oznámeno pod číslem K(2006) 3849) (1)
15 31997R0118r Oprava nařízení Rady (ES) č. 118/97 ze dne 2. prosince 1996, kterým se mění a aktualizuje nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství a nařízení (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 (Úř. věst. L 28 ze dne 30.1.1997) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 5, svazek 3, strana 3)
15 31999L0062r Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (Úř. věst. L 187 ze dne 20.7.1999) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 7, svazek 4, strana 372)
16 31994R2062r Oprava nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci (Úř. věst. L 216 ze dne 20.8.1994) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 5, svazek 2, strana 205)
16 31997R0515r Oprava nařízení Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů (Úř. věst. L 82 ze dne 22.3.1997) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 2, svazek 8, strana 217)
16 21997A0716(01)r Oprava Evropsko-Středomořské prozatímní dohody o přidružení týkající se obchodu a spolupráce mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy na straně druhé (Úř. věst. L 187 ze dne 16.7.1997) (Zvláštní vydání Úředního věstníku v českém jazyce, kapitola 11, svazek 26, strana 124)
OJ L 230, 24.08.2006 3 32006R1261 Nařízení Komise (ES) č. 1261/2006 ze dne 23. srpna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 219/2006 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz banánů kódu KN 08030019 pocházejících ze zemí AKT pro období od 1. března do 31. prosince 2006
4 32006R1262 Nařízení Komise (ES) č. 1262/2006 ze dne 23. srpna 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 51/2006, pokud jde o seznam plavidel provádějících nezákonné, nehlášené nebo neregulované rybolovné činnosti v severovýchodním Atlantiku
6 32006R1263 Nařízení Komise (ES) č. 1263/2006 ze dne 23. srpna 2006, kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 1464/95, (ES) č. 174/1999, (ES) č. 800/1999, (ES) č. 1291/2000, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 633/2004, (ES) č. 1138/2005, (ES) č. 951/2006 a (ES) č. 958/2006, pokud jde o zemědělské produkty vyvážené do Libanonu
8 32006D0578 2006/578/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. srpna 2006 o mimořádných opatřeních týkajících se nepovoleného geneticky modifikovaného organismu LL RICE 601 v produktech z rýže (oznámeno pod číslem K(2006) 3863) (1)
11 31997R0258r Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin (Úř. věst. L 43 ze dne 14.2.1997) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 13, svazek 18, strana 244)
11 32000L0076r Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 o spalování odpadů (Úř. věst. L 332 ze dne 28.12.2000) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 15, svazek 5, strana 353)
11 32002L0095r Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (Úř. věst. L 37 ze dne 13.2.2003) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 13, svazek 31, strana 127)
12 32000L0078r Oprava směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání (Úř. věst. L 303 ze dne 2.12.2000) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 5, svazek 4, strana 79)
12 32001L0084r Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/84/ES ze dne 27. září 2001 o právu na opětný prodej ve prospěch autora originálu uměleckého díla (Úř. věst. L 272 ze dne 13.10.2001) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 17, svazek 1, strana 240)
12 32003L0054r Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES ze dne 26. června 2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 96/92/ES (Úř. věst. L 176 ze dne 15.7.2003) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 12, svazek 2, strana 211)
OJ L 231, 24.08.2006 1 32006D0567 2006/567/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. ledna 2006 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Chilskou republikou o změnách dodatků I, II, III a IV Dohody o obchodu s vínem v rámci Dohody, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé
135 32006D0568 2006/568/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. března 2006 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Chilskou republikou o změnách dodatku II Dohody o obchodu s lihovinami a aromatizovanými nápoji připojené k Dohodě, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé
139 32006D0569 2006/569/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. dubna 2006 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Chilskou republikou o změnách dodatku VI Dohody o obchodu s vínem připojené k Dohodě, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé
OJ L 232, 25.08.2006 1 32006R1264 Nařízení Rady (ES) č. 1264/2006 ze dne 21. srpna 2006, kterým se ukončuje šetření týkající se antidumpingových opatření pro dovoz karbidu křemíku pocházejícího z Ruské federace a Ukrajiny a ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu karbidu křemíku pocházejícího z Čínské lidové republiky po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96
40 32006D0579 2006/579/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. srpna 2006 o finančním příspěvku Společenství pro eradikaci newcastleské choroby v Dánsku v roce 2005 (oznámeno pod číslem K(2006) 3805)
42 32006R1210r Oprava nařízení Komise (ES) č. 1210/2006 ze dne 9. srpna 2006, kterým se po 67 mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001 (Úř. věst. L 219 ze dne 10.8.2006)
44 32006R0320r Oprava nařízení Rady (ES) č. 320/2006 ze dne 20. února 2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky (Úř. věst. L 58 ze dne 28.2.2006)
OJ L 233, 26.08.2006 5 32006R1277 Nařízení Komise (ES) č. 1277/2006 ze dne 25. srpna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1845/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob české intervenční agentury
6 32006R1278 Nařízení Komise (ES) č. 1278/2006 ze dne 25. srpna 2006 o zvláštním intervenčním opatření pro oves ve Finsku a Švédsku pro hospodářský rok 2006/07
10 32006R1279 Nařízení Komise (ES) č. 1279/2006 ze dne 25. srpna 2006, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví zvláštní zemědělský přepočítací koeficient pro minimální ceny cukrové řepy, jakož i pro dávky z výroby a doplňkovou dávku v odvětví cukru pro měny členských států, které nepřijaly jednotnou měnu
13 32002R1592r Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 15. července 2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví (Úř. věst. L 240 ze dne 7.9.2002) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 7, svazek 7, strana 30)
34 32001D0264r Oprava rozhodnutí Rady 2001/264/ES ze dne 19. března 2001, kterým se přijímají bezpečnostní předpisy Rady (Úř. věst. L 101 ze dne 11.4.2001) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 1, svazek 3, strana 263)
35 32005R2165r Oprava nařízení Rady (ES) č. 2165/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem (Úř. věst. L 345 ze dne 28.12.2005)
35 32003L0059r Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 76/914/EHS (Úř. věst. L 226 ze dne 10.9.2003) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 7, svazek 7, strana 441)
36 31996D1692r Oprava rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23. července 1996 o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě (Úř. věst. L 228 ze dne 9.9.1996) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 7, svazek 2, strana 364)
36 32000L0069r Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/69/ES ze dne 16. listopadu 2000 o mezních hodnotách pro benzen a oxid uhelnatý v ovzduší (Úř. věst. L 313 ze dne 13.12.2000) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 15, svazek 5, strana 262)
36 32003R2201r Oprava nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 (Úř. věst. L 338 ze dne 23.12.2003) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 19, svazek 6, strana 243)
OJ L 234, 29.08.2006 3 32006R1281 Nařízení Komise (ES) č. 1281/2006 ze dne 28. srpna 2006, kterým se pro období 2005/06 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 595/2004, pokud jde o lhůtu pro zaplacení dávky za mléko a mléčné výrobky ze strany odběratelů a producentů
4 32006R1282 Nařízení Komise (ES) č. 1282/2006 ze dne 17. srpna 2006, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
29 32006D0581 2006/581/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. srpna 2006 o zřízení skupiny odborníků pro potřeby politiky ohledně údajů o trestné činnosti a trestním soudnictví
33 32006D0582 2006/582/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. srpna 2006, kterým se zastavuje antidumpingové řízení týkající se dovozů obuvi s ochrannou špičkou pocházející z Čínské lidové republiky a Indie
35 32006D0583 2006/583/ES: Doporučení Komise ze dne 17. srpna 2006 k prevenci a snižování fusariových toxinů v obilovinách a výrobcích z obilovin (1)
41 32006D0584 2006/584/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. srpna 2006, které umožňuje členským státům prodloužit dočasná povolení udělená pro novou účinnou látku beflubutamid (oznámeno pod číslem K(2006) 3806) (1)
43 32002L0011r Oprava směrnice Rady 2002/11/ES ze dne 14. února 2002, kterou se mění směrnice 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh a kterou se zrušuje směrnice 74/649/EHS (Úř. věst. L 53 ze dne 23.2.2002) (Zvláštní vydání Úředního věstníku v českém jazyce, kapitola 3, svazek 35, strana 210)
43 32003L0044r Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/44/ES 16. června 2003, kterou se mění směrnice 94/25/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se rekreačních plavidel (Úř. věst. L 214 ze dne 26.8.2003) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 13, svazek 31, strana 409)
43 22003A0806(01)r Oprava pozměňovacího protokolu k Evropské úmluvě o ochraně obratlovců používaných pro pokusné a jiné vědecké účely (Úř. věst. L 198 ze dne 6.8.2003) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 15, svazek 7, strana 509)
44 32003R1654r Oprava nařízení Rady (ES) č. 1654/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2062/94 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci (Úř. věst. L 245 ze dne 29.9.2003) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 5, svazek 4, strana 365)
OJ L 235, 30.08.2006 3 32006R1284 Nařízení Komise (ES) č. 1284/2006 ze dne 29. srpna 2006 o trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech (1)
8 32006R1285 Nařízení Komise (ES) č. 1285/2006 ze dne 29. srpna 2006, kterým se zahajuje řízení pro přidělování vývozních licencí pro sýry, které budou v roce 2007 vyvezeny do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT
14 32006R1286 Nařízení Komise (ES) č. 1286/2006 ze dne 29. srpna 2006, kterým se po sedmdesáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
17 32006L0074 Směrnice Komise 2006/74/ES ze dne 21. srpna 2006, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek dichlorpropu-P, metconazolu, pyrimethanilu a triklopyru (1)
23 32006R0318r Oprava nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (Úř. věst. L 58 ze dne 28.2.2006)
OJ L 236, 31.08.2006 1 32006R1288 Nařízení Rady (ES) č. 1288/2006 ze dne 25. srpna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 367/2006, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo z dovozu polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího z Indie na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení (ES) č. 2026/97, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1676/2001 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu polyethylentereftalátového filmu pocházejícího mimo jiné z Indie
11 32006R1289 Nařízení Rady (ES) č. 1289/2006 ze dne 25. srpna 2006 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých chladniček typu side by side pocházejících z Korejské republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
20 32006R1291 Nařízení Komise (ES) č. 1291/2006 ze dne 30. srpna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003
22 32006R1292 Nařízení Komise (ES) č. 1292/2006 ze dne 30. srpna 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech ICES I, II (vody Norska) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
24 32006R1293 Nařízení Komise (ES) č. 1293/2006 ze dne 30. srpna 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblasti ICES IV (vody Norska) plavidly plujícími pod vlajkou Německa
26 32006R1294 Nařízení Komise (ES) č. 1294/2006 ze dne 30. srpna 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce bělolemého v oblasti ICES IV (vody Norska) plavidly plujícími pod vlajkou Německa
28 32006D0585 2006/585/ES: Doporučení Komise ze dne 24. srpna 2006 o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů
31 32006D0586 2006/586/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. srpna 2006, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení chromafenozidu, halosulfuronu, tembotrionu, valifenalu a slabého kmenu viru žluté mozaiky cukety do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2006) 3820) (1)
34 32006D0587 2006/587/ES: První pozměňovací rozpočet Evropské agentury pro hodnocení léčivých prostředků (EMEA) na rok 2006
35 32006R1285r Oprava nařízení Komise (ES) č. 1285/2006 ze dne 29. srpna 2006, kterým se zahajuje řízení pro přidělování vývozních licencí pro sýry, které budou v roce 2007 vyvezeny do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT (Úř. věst. L 235 ze dne 30.8.2006)
OJ L 237, 31.08.2006 1 32006D0437 2006/437/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. srpna 2006, kterým se schvaluje Diagnostická příručka pro influenzu ptáků podle směrnice Rady 2005/94/ES (oznámeno pod číslem K(2006) 3477) (1)
OJ L 238, 01.09.2006 13 32006R1301 Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí
OJ L 239, 01.09.2006 1 32006D0580 2006/580/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 12. června 2006 o podpisu a uzavření prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé o obchodu a obchodních záležitostech
248 32006R1083r Oprava nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 ()
OJ L 240, 02.09.2006 6 32006D0588 2006/588/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. srpna 2006, kterým se členským státům přidělují pro období 2006 až 2012 částky vyplývající z odlišení podle článku 10 nařízení Rady (ES) č. 1782/2006 (oznámeno pod číslem K(2006) 3839)
9 32006D0589 2006/589/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 31. srpna 2006, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému přezkoumání vzhledem k případnému zařazení aviglycinu HCl, mandipropamidu a meptyldinokapu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2006) 3858) (1)
11 32006D0590 2006/590/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. září 2006, kterým se mění rozhodnutí 94/360/ES a 2001/812/ES, pokud jde o veterinární kontroly produktů ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2006) 3868) (1)
15 32006D0591 2006/591/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. září 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma v souvislosti s katarální horečkou ovcí (oznámeno pod číslem K(2006) 3947) (1)
20 32005R1512r Oprava nařízení Komise (ES) č. 1512/2005 ze dne 15. září 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 753/2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů (Úř. věst. L 241 ze dne 17.9.2005)
OJ L 241, 02.09.2006 1 32006R1287 Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice (1)
26 32006L0073 Směrnice Komise 2006/73/ES ze dne 10. srpna 2006, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice (1)
OJ L 242, 05.09.2006 1 32006R1316 Nařízení Rady (ES) č. 1316/2006 ze dne 22. května 2006 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prozatímním uplatňování protokolu, kterým se mění Protokol, kterým se na období od 1. srpna 2001 do 31. července 2006 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o spolupráci v odvětví mořského rybolovu mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou
5 32006D0441r Oprava rozhodnutí Komise 2006/441/ES ze dne 23. června 2006 o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů některých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli pocházejících mimo jiné z Rumunska (Úř. věst. L 175 ze dne 29.6.2006)
6 32001R0044r Oprava nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 12 ze dne 16.1.2001) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 19, svazek 4, strana 42)
OJ L 243, 06.09.2006 3 32006R1319 Nařízení Komise (ES) č. 1319/2006 ze dne 5. září 2006 o výměně některých údajů týkajících se vepřového masa mezi členskými státy a Komisí (kodifikované znění)
6 32006R1320 Nařízení Komise (ES) č. 1320/2006 ze dne 5. září 2006, kterým se stanoví pravidla pro přechod na podporu pro rozvoj venkova podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005
21 32006D0592 2006/592/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 5. května 2006 o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Singapurské republiky o některých aspektech leteckých služeb
32 32006D0593 2006/593/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. srpna 2006, kterým se stanoví orientační rozdělení položek závazků podle členských států v rámci cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost pro období 2007–2013 (oznámeno pod číslem K(2006) 3472)
37 32006D0594 2006/594/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. srpna 2006, kterým se stanoví orientační rozdělení položek závazků podle členských států v rámci cíle Konvergence pro období 2007–2013 (oznámeno pod číslem K(2006) 3474)
44 32006D0595 2006/595/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. srpna 2006, kterým se stanoví seznam regionů způsobilých k financování ze strukturálních fondů v rámci cíle konvergence na období 2007–2013 (oznámeno pod číslem K(2006) 3475)
47 32006D0596 2006/596/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. srpna 2006, kterým se stanoví seznam členských států způsobilých k financování z Fondu soudržnosti na období 2007–2013 (oznámeno pod číslem K(2006) 3479)
49 32006D0597 2006/597/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. srpna 2006, kterým se stanoví seznam regionů způsobilých k financování ze strukturálních fondů přechodně a na zvláštním základě v rámci cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost na období 2007–2013 (oznámeno pod číslem K(2006) 3480)
OJ L 244, 07.09.2006 1 32006R1322 Nařízení Rady (ES) č. 1322/2006 ze dne 1. září 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1470/2001 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu elektronických integrovaných kompaktních fluorescenčních výbojek (CFL-i) pocházejících z Čínské lidové republiky
8 32006D0598 2006/598/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. března 2005 o státní podpoře, kterou Itálie – region Lazio – hodlá poskytnout na snížení emisí skleníkových plynů (oznámeno pod číslem K(2005) 587) (1)
17 32006D0599 2006/599/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. dubna 2005 o režimu státních podpor, který Itálie hodlá uskutečnit v oblasti financování stavby lodí (oznámeno pod číslem K(2005) 844) (1)
24 32006D0600 2006/600/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. září 2006, kterým se pro některé stavební výrobky stanoví třídy chování při vnějším požáru, pokud jde o dvouplášťové sendvičové střešní panely s kovovým povrchem (oznámeno pod číslem K(2006) 3883) (1)
27 32006D0601 2006/601/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. září 2006 o mimořádných opatřeních týkajících se nepovoleného geneticky modifikovaného organismu LL RICE 601 v produktech z rýže (oznámeno pod číslem K(2006) 3932) (1)
OJ L 245, 07.09.2006 1 22006D0056 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 56/2006 ze dne 2. června 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
3 22006D0057 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 57/2006 ze dne 2. června 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
4 22006D0058 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 58/2006 ze dne 2. června 2006, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
5 22006D0059 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 59/2006 ze dne 2. června 2006, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP
7 22006D0060 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 60/2006 ze dne 2. června 2006, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP
8 22006D0061 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 61/2006 ze dne 2. června 2006, kterým se mění příloha XI (Telekomunikační služby) Dohody o EHP
9 22006D0062 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 62/2006 ze dne 2. června 2006, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
11 22006D0063 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 63/2006 ze dne 2. června 2006, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
13 22006D0064 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 64/2006 ze dne 2. června 2006, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
16 22006D0065 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 65/2006 ze dne 2. června 2006, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
17 22006D0066 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 66/2006 ze dne 2. června 2006, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
18 22006D0067 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 67/2006 ze dne 2. června 2006, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
22 22006D0068 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 68/2006 ze dne 2. června 2006, kterým se mění příloha XVI (Veřejné zakázky) Dohody o EHP
38 22006D0069 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 69/2006 ze dne 2. června 2006, kterým se mění příloha XVI (Veřejné zakázky) Dohody o EHP
40 22006D0070 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 70/2006 ze dne 2. června 2006 kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
42 22006D0071 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 71/2006 ze dne 2. června 2006, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
44 22006D0073 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 73/2006 ze dne 2. června 2006, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
45 22006D0074 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 74/2006 ze dne 2. června 2006, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
46 22006D0075 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 75/2006 ze dne 2. června 2006, kterým se mění Protokol 47 k Dohodě o EHP o odstranění technických překážek obchodu s vínem
OJ L 246, 08.09.2006 7 32006D0602 2006/602/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. září 2006 o finančním příspěvku Společenství pro eradikaci newcastleské choroby ve Spojeném království v roce 2005 (oznámeno pod číslem K(2006) 3918)
9 32006D0603 2006/603/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. září 2006 o finančním příspěvku Společenství pro eradikaci newcastleské choroby ve Francii v roce 2005 (oznámeno pod číslem K(2006) 3929)
10 32006D0604 2006/604/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. září 2006, kterým se stanoví finanční příspěvek Společenství na výdaje vzniklé v souvislosti s nouzovými opatřeními přijatými pro tlumení katarální horečky ovcí v Itálii v letech 2001 a 2002 (oznámeno pod číslem K(2006) 3933)
12 32006D0605 2006/605/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. září 2006 o některých ochranných opatřeních v souvislosti s obchodem s drůbeží určenou k dodávce k zazvěření volně žijící zvěře uvnitř Společenství (oznámeno pod číslem K(2006) 3940) (1)
15 32006D0606 2006/606/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. září 2006 o finančním příspěvku Společenství pro eradikaci klasického moru prasat na Slovensku v roce 2005 (oznámeno pod číslem K(2006) 3944)
16 32006D0607 Společná akce Rady 2006/607/SZBP ze dne 7. září 2006, kterou se mění a prodlužuje společná akce 2005/643/SZBP o pozorovatelské misi Evropské unie v Acehu (Indonésie) (Pozorovatelská mise v Acehu – AMM)
OJ L 247, 09.09.2006 3 32006R1329 Nařízení Komise (ES) č. 1329/2006 ze dne 8. září 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o výklady Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC) č. 8 a č. 9 (1)
9 32006R1330 Nařízení Komise (ES) č. 1330/2006 ze dne 8. září 2006 o vyplácení dodatku k zálohám na vyrovnávací podporu pro banány na rok 2006
22 32006D0608 2006/608/ES: Rozhodnutí č. 1/2006 Rady ministrů AKT–ES ze dne 2. června 2006, kterým se upřesňuje víceletý finanční rámec na období 2008–2013 a upravuje revidovaná dohoda o partnerství AKT–ES
26 32006D0609 2006/609/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. srpna 2006, kterým se stanoví orientační rozdělení položek závazků podle členských států v rámci cíle Evropská územní spolupráce pro období 2007 až 2013 (oznámeno pod číslem K(2006) 3473)
30 32006D0610 2006/610/ES: Rozhodnutí zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, ze dne 17. července 2006 o prozatímním uplatňování Vnitřní dohody mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, o financování pomoci Společenství v rámci víceletého finančního rámce pro období 2008–2013 v souladu s dohodou o partnerství AKT–ES a o přídělu finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje část čtvrtá Smlouvy o ES
46 32006D0611 2006/611/ES: Rozhodnutí zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, ze dne 10. dubna 2006 o prozatímním uplatňování vnitřní dohody, kterou se mění vnitřní dohoda ze dne 18. září 2000 o opatřeních, která mají být přijata, a o postupech, které mají být dodrženy při provádění dohody o partnerství AKT–ES
OJ L 248, 12.09.2006 3 32006L0075 Směrnice Komise 2006/75/ES ze dne 11. září 2006, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky dimoxystrobinu (1)
OJ L 250, 14.09.2006 6 32006R1349 Nařízení Komise (ES) č. 1349/2006 ze dne 13. září 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 990/2006, pokud jde o množství, na která se vztahují stálá nabídková řízení pro vývoz obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států
10 32006R1350 Nařízení Komise (ES) č. 1350/2006 ze dne 13. září 2006, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo z dovozu některých wolframových elektrod pocházejících z Čínské lidové republiky
OJ L 251, 14.09.2006 1 32006R1338 Nařízení Rady (ES) č. 1338/2006 ze dne 8. září 2006, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovozy zámiše pocházejícího z Čínské lidové republiky
OJ L 252, 15.09.2006 3 32006R1353 Nařízení Komise (ES) č. 1353/2006 ze dne 13. září 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu sardele obecné v oblasti ICES VIII plavidly plujícími pod vlajkou Francie
5 32006R1354 Nařízení Komise (ES) č. 1354/2006 ze dne 13. září 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu makrely obecné v oblasti ICES IIa (vody ES), IIIa, IIIb, c, d (vody ES), IV plavidly plujícími pod vlajkou Francie
7 32006R1355 Nařízení Komise (ES) č. 1355/2006 ze dne 13. září 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu červenice obecné v oblastech ICES I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIV (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Francie
9 32006R1356 Nařízení Komise (ES) č. 1356/2006 ze dne 13. září 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu ružichy šedé v oblastech ICES VI, VII, VIII (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
25 32006D0614 2006/614/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. září 2006, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o některé týmy pro odběr a produkci embryí ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2006) 4085) (1)
28 32006D0615 2006/615/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. září 2006, kterým se uděluje dočasné schválení systémů identifikace a evidence ovcí a koz ve Spojeném království v souladu s nařízením Rady (ES) č. 21/2004 (oznámeno pod číslem K(2006) 4086)
OJ L 253, 16.09.2006 1 32006R1368 Nařízení Rady (ES) č. 1368/2006 ze dne 27. června 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1035/2001, kterým se stanoví systém dokumentace úlovků druhu Dissostichus spp.
9 32006R1370 Nařízení Komise (ES) č. 1370/2006 ze dne 15. září 2006, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 800/1999 a (ES) č. 1043/2005, pokud jde o produkty vyvážené do Libanonu ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
20 32006D0622 2006/622/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2005, kterým se spojení označuje za slučitelné se společným trhem a fungováním Dohody o EHP (Věc COMP/M.3696 – E.ON/MOL) (oznámeno pod číslem K(2005) 5593) (1)
29 32006D0623 Společná akce Rady 2006/623/SZBP ze dne 15. září 2006 o zřízení týmu EU podílejícího se na přípravách zřízení možné mezinárodní civilní mise v Kosovu, včetně účasti zvláštního zástupce Evropské unie (přípravný tým MCM/ZZEU)
34 32006D0624 Společný postoj Rady 2006/624/SZBP ze dne 15. září 2006, kterým se mění společný postoj 2005/440/SZBP o omezujících opatřeních vůči Konžské demokratické republice
36 32006D0625 Společný postoj Rady 2006/625/SZBP ze dne 15. září 2006 o zákazu prodeje nebo dodávek zbraní a souvisejícího materiálu a poskytování souvisejících služeb subjektům nebo jednotlivcům v Libanonu v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1701 (2006)
OJ L 254, 16.09.2006 1 32006D0613 2006/613/ES: Rozhodnutí č. 204 ze dne 6. října 2005 o vzorech formulářů nezbytných k uplatňování nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 (řady E 200) (1)
OJ L 255, 19.09.2006 3 32006R1377 Nařízení Komise (ES) č. 1377/2006 ze dne 18. září 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání
5 32006D0626 2006/626/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. února 2006 podle článku 83 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii. Souhrn klíčových ustanovení rozhodnutí je uveden níže, aniž je dotčena plná účinnost vlastního rozhodnutí (oznámeno pod číslem K(2006) 412) (1)
7 32006R0951r Oprava nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (Úř. věst. L 178 ze dne 1.7.2006)
OJ L 256, 20.09.2006 3 32006R1379 Nařízení Komise (ES) č. 1379/2006 ze dne 18. září 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu ryby druhu Phycis blennoides v oblastech ICES VIII, IX (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
9 32006R1382 Nařízení Komise (ES) č. 1382/2006 ze dne 19. září 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníků v oblastech ICES V, XII, XIV (vody ES a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Lotyšska
11 32006R1383 Nařízení Komise (ES) č. 1383/2006 ze dne 19. září 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce bělolemého v oblasti ICES IV (vody Norska) plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
13 32006D0627 2006/627/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 11. července 2006, kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/184/ES o existenci nadměrného schodku na Kypru
15 32006D0628 2006/628/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. července 2006, kterým se stanoví datum použitelnosti čl. 1 odst. 4 a 5 nařízení (ES) č. 871/2004 o zavedení některých nových funkcí Schengenského informačního systému, také se zřetelem k boji proti terorismu
16 32006D0629 2006/629/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. září 2006 o jmenování litevské členky Výboru regionů
17 32006D0630 2006/630/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. září 2006 o jmenování tří dánských členů a pěti dánských náhradníků Výboru regionů
18 32006D0631 Rozhodnutí Rady 2006/631/SVV ze dne 24. července 2006, kterým se stanoví datum použitelnosti některých ustanovení rozhodnutí 2005/211/SVV o zavedení některých nových funkcí v Schengenském informačním systému, včetně boje proti terorismu
OJ L 257, 20.09.2006 1 32006D0620 2006/620/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. května 2004 o státní podpoře, kterou Itálie (region Sicílie) hodlá poskytnout zemědělskému odvětví (oznámeno pod číslem dokumentu K(2004) 1633)
11 32006D0621 2006/621/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. srpna 2004o státní podpoře, kterou Francie poskytla společnosti France Télécom (oznámeno pod číslem dokumentu K(2004) 3060) (1)
OJ L 258, 21.09.2006 5 32006D0632 2006/632/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. září 2006 o finanční podpoře Společenství referenčním laboratořím Společenství pro brucelózu a slintavku a kulhavku pro rok 2006 (oznámeno pod číslem K(2006) 4124)
7 32006D0633 2006/633/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. září 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma v souvislosti s katarální horečkou ovcí (oznámeno pod číslem K(2006) 4132) (1)
13 32006D0634 2006/634/SZBP: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru Darfur/3/2006 ze dne 25. července 2006 o jmenování vojenského poradce zvláštního zástupce Evropské unie pro Súdán
OJ L 259, 21.09.2006 1 32006D0613 2006/613/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. července 2006, kterým se přijímá seznam lokalit významných pro Společenství ve středomořské biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (oznámeno pod číslem K(2006) 3261)
OJ L 260, 21.09.2006 1 32006D0612 2006/612/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Tunisko č. 1/2006 ze dne 28. července 2006, kterým se mění protokol č. 4 o definici pojmu původní produkty a o metodách správní spolupráce k Evropsko-středomořské dohodě
OJ L 261, 22.09.2006 26 32006D0635 2006/635/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. dubna 2006 o uzavření podpisem Dohody o spolupráci při mírovém využití jaderné energie mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii (Euratom) a vládou Ukrajiny
32 32006D0636 2006/636/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. září 2006, kterým se stanoví roční rozdělení částky podpory Společenství pro rozvoj venkova na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 podle jednotlivých členských států (oznámeno pod číslem K(2006) 4024)
35 32006D0637 2006/637/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. září 2006 o žádosti Litevské republiky uplatňovat sníženou sazbu DPH na dodávky dálkového tepla pro vytápění (oznámeno pod číslem K(2006) 4049)
OJ L 262, 22.09.2006 24 32006D0616 2006/616/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. července 2006 o uzavření Protokolu proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky, doplňujícího Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, jménem Evropského společenství, pokud jde o ustanovení protokolu, která spadají do oblasti působnosti článků 179 a 181a Smlouvy o založení Evropského společenství
34 32006D0617 2006/617/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. července 2006 o uzavření Protokolu proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky, doplňujícího Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, jménem Evropského společenství, pokud jde o ustanovení protokolu, která spadají do oblasti působnosti části třetí hlavy IV Smlouvy o založení Evropského společenství
44 32006D0618 2006/618/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. července 2006 o uzavření Protokolu o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, doplňujícího Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, jménem Evropského společenství, pokud jde o ustanovení protokolu, která spadají do oblasti působnosti článků 179 a 181a Smlouvy o založení Evropského společenství
51 32006D0619 2006/619/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. července 2006 o uzavření Protokolu o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, doplňujícího Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, jménem Evropského společenství, pokud jde o ustanovení protokolu, která spadají do oblasti působnosti části třetí hlavy IV Smlouvy o založení Evropského společenství
OJ L 263, 23.09.2006 3 32006R1402 Nařízení Komise (ES) č. 1402/2006 ze dne 22. září 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblasti ICES IV (vody Norska) plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
5 32006R1403 Nařízení Komise (ES) č. 1403/2006 ze dne 22. září 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblasti ICES VIIIa, b plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
7 32006R1404 Nařízení Komise (ES) č. 1404/2006 ze dne 22. září 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse velkého v oblasti ICES IIIa Skagerrak plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
9 32006L0076 Směrnice Komise 2006/76/ES ze dne 22. září 2006, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o specifikaci účinné látky chlorthalonil (1)
12 32006D0644 2006/644/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. září 2006 o zřízení skupiny na vysoké úrovni pro mnohojazyčnost
14 32006D0645 2006/645/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. září 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/723/ES a 2005/873/ES o finančním příspěvku Společenství na programy eradikace a sledování některých přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) v členských státech pro rok 2006 (oznámeno pod číslem K(2006) 4150)
OJ L 264, 25.09.2006 1 32006R1365 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1365/2006 ze dne 6. září 2006 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách a o zrušení směrnice Rady 80/1119/EHS
12 32006R1366 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1366/2006 ze dne 6. září 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2037/2000, pokud jde o základní rok pro přidělování kvót pro hydrochlorfluoruhlovodíky s ohledem na členské státy, které přistoupily k Evropské unii dne 1. května 2004
13 32006R1367 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty Společenství
20 32006L0044 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/44/ES ze dne 6. září 2006 o jakosti sladkých vod vyžadujících ochranu nebo zlepšení pro podporu života ryb (1)
32 32006L0068 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/68/ES ze dne 6. září 2006, kterou se mění směrnice Rady 77/91/EHS, pokud jde o zakládání akciových společností a udržování a změnu jejich základního kapitálu (1)
OJ L 265, 26.09.2006 1 32006R1405 Nařízení Rady (ES) č. 1405/2006 ze dne 18. září 2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři a mění nařízení (ES) č. 1782/2003
8 32006R1406 Nařízení Rady (ES) č. 1406/2006 ze dne 18. září 2006 o změně nařízení (ES) č. 1788/2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků
12 32006R1408 Nařízení Komise (ES) č. 1408/2006 ze dne 22. září 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech ICES I, IIb plavidly plujícími pod vlajkou Polska
14 32006R1409 Nařízení Komise (ES) č. 1409/2006 ze dne 22. září 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech ICES I, II (vody Norska) plavidly plujícími pod vlajkou Francie
18 32006D0646 2006/646/ES: Rozhodnutí Výboru pro celní spolupráci ES–Turecko č. 1/2006 ze dne 26. září 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady přidružení ES–Turecko č. 1/95
39 32006D0647 2006/647/ES: Doporučení Komise ze dne 22. září 2006 o účinnosti prostředků na ochranu proti slunečnímu záření a o uváděných tvrzeních, která s nimi souvisí (oznámeno pod číslem K(2006) 4089) (1)
OJ L 266, 26.09.2006 1 32006L0066 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHS (1)
OJ L 267, 27.09.2006 1 32006R1411 Nařízení Rady (ES) č. 1411/2006 ze dne 25. září 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 817/2006, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru a zrušuje nařízení (ES) č. 798/2004
2 32006R1412 Nařízení Rady (ES) č. 1412/2006 ze dne 25. září 2006 o některých omezujících opatření vůči Libanonu
16 32006R1414 Nařízení Komise (ES) č. 1414/2006 ze dne 26. září 2006 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob maďarské intervenční agentury
19 32006R1415 Nařízení Komise (ES) č. 1415/2006 ze dne 26. září 2006 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob slovenské intervenční agentury
22 32006R1416 Nařízení Komise (ES) č. 1416/2006 ze dne 26. září 2006, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla pro čl. 7 odst. 2 Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o obchodu s vínem týkající se ochrany označení původu z USA ve Společenství
34 32006R1417 Nařízení Komise (ES) č. 1417/2006 ze dne 26. září 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1898/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o opatření pro odbyt smetany, másla a zahuštěného másla na trhu Společenství
41 32006D0648 2006/648/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. září 2006, kterým se stanoví technické specifikace k normám pro biometrické prvky v souvislosti s rozvojem Vízového informačního systému (oznámeno pod číslem K(2006) 3699)
44 32006D0649 2006/649/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. září 2006 o obnově zásob Společenství živé oslabené očkovací látky proti klasickému moru prasat (oznámeno pod číslem K(2006) 4197)
45 32006D0650 2006/650/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. září 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma v souvislosti s katarální horečkou ovcí (oznámeno pod číslem K(2006) 4227) (1)
48 32006D0646r Oprava rozhodnutí Výboru pro celní spolupráci ES–Turecko č. 1/2006 ze dne 26. září 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady přidružení ES–Turecko č. 1/95 (2006/646/ES) (Úř. věst. L 265 ze dne 26.9.2006)
OJ L 268, 27.09.2006 1 32006D0638 2006/638/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. září 2005 o režimu státních podpor, které Itálie poskytla určitým subjektům kolektivního investování do převoditelných cenných papírů, které se specializují na společnosti s malou a střední kapitalizací, jež jsou evidovány na regulovaných trzích (oznámeno pod číslem K(2005) 3302) (1)
12 32006D0639 2006/639/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. listopadu 2005 o státní podpoře, kterou Itálie hodlá uskutečnit ve prospěch společnosti Fincantieri (oznámeno pod číslem K(2005) 4433) (1)
19 32006D0640 2006/640/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. listopadu 2005 o režimech státní podpory uplatňovaných Slovinskem v rámci jeho právních předpisů o ekologické dani za znečištění ovzduší emisemi oxidu uhličitého (oznámeno pod číslem K(2005) 4435) (1)
25 32006D0641 2006/641/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2005 o státní podpoře č. C 26/05 (ex NN 580/B/03) stanovené v programu, který předložila Sicílie v rámci režimu podpory na pěstování citrusových plodů v Itálii (oznámeno pod číslem K(2005) 5354)
29 32006D0642 2006/642/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. března 2006 o režimu podpory, který Itálie, region Benátsko, zamýšlí uskutečnit za účelem zlepšení podmínek zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh (oznámeno pod číslem K(2006) 639) (1)
37 32006D0643 2006/643/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. dubna 2006 o státní podpoře, kterou Spojené království zamýšlí poskytnout na založení Agentury pro vyřazení jaderných zařízení z provozu (oznámeno pod číslem K(2006) 650) (1)
OJ L 269, 28.09.2006 1 32006R1419 Nařízení Rady (ES) č. 1419/2006 ze dne 25. září 2006, kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 4056/86, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článkům 85 a 86 Smlouvy v námořní dopravě, a mění nařízení (ES) č. 1/2003, pokud jde o rozšíření jeho působnosti na kabotáž a trampovou dopravu (1)
6 32006R1421 Nařízení Komise (ES) č. 1421/2006 ze dne 27. září 2006 týkající se vyhlášení nabídkového řízení pro snížení dovozního cla u kukuřice původem z třetích zemí dovážené do Španělska
10 32006R1423 Nařízení Komise (ES) č. 1423/2006 ze dne 26. září 2006, kterým se stanoví mechanismus pro vhodná opatření v oblasti výdajů na zemědělství, pokud jde o Bulharsko a Rumunsko
13 32006D0651 2006/651/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. září 2006 o jmenování belgických, řeckých, irských, kyperských, nizozemských, polských, portugalských, finských, švédských, britských a dvou italských členů Evropského hospodářského a sociálního výboru
OJ L 270, 29.09.2006 1 32006R1424 Nařízení Rady (ES) č. 1424/2006 ze dne 25. září 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1676/2001 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu polyethylentereftalátového filmu pocházejícího z Indie a Korejské republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
4 32006R1425 Nařízení Rady (ES) č. 1425/2006 ze dne 25. září 2006, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Čínské lidové republiky a Thajska a kterým se ukončuje řízení týkající se dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Malajsie
66 Informace o vstupu v platnost rozhodnutí Rady přidružení EU–Tunisko č. 1/2006 ze dne 28. července 2006, kterým se mění protokol č. 4 o definici pojmu původní produkty a o metodách správní spolupráce k Evropsko-středomořské dohodě
67 32006D0652 2006/652/ES: Rozhodnutí č. 1/2006 Smíšeného Výboru EU–Švýcarsko ze dne 6. července 2006, kterým se mění příloha II (Sociální zabezpečení) Dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob
72 32006D0653 2006/653/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. září 2006, kterým se Kyperské republice uděluje odchylka od některých ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES (oznámeno pod číslem K(2006) 4177)
OJ L 271, 30.09.2006 12 32006R1443 Nařízení Komise (ES) č. 1443/2006 ze dne 29. září 2006 o trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech a o povolení kokcidiostatika na deset let (1)
19 32006R1444 Nařízení Komise (ES) č. 1444/2006 ze dne 29. září 2006 o povolení Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) jako doplňkové látky v krmivech (1)
22 32006R1445 Nařízení Komise (ES) č. 1445/2006 ze dne 29. září 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1200/2005, pokud jde o povolení doplňkové látky Bacillus cereus var. toyoi náležející do skupiny mikroorganismů (1)
25 32006R1446 Nařízení Komise (ES) č. 1446/2006 ze dne 29. září 2006 o povolení přípravku Enterococcus faecium (Biomin IMB52) jako doplňkové látky v krmivech (1)
28 32006R1447 Nařízení Komise (ES) č. 1447/2006 ze dne 29. září 2006 o povolení nového užití přípravku Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) jako doplňkové látky v krmivech (1)
31 32006R1448 Nařízení Komise (ES) č. 1448/2006 ze dne 29. září 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (1)
33 32006R1449 Nařízení Komise (ES) č. 1449/2006 ze dne 29. září 2006, kterým se v důsledku překročení zpracovatelského prahu v určitých členských státech snižuje pro hospodářský rok 2006/07 výše podpory poskytované producentům některých citrusových plodů
35 32006R1450 Nařízení Komise (ES) č. 1450/2006 ze dne 29. září 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na rajčata
37 32006R1451 Nařízení Komise (ES) č. 1451/2006 ze dne 29. září 2006, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o fluazuron, dusitan sodný a peforelin (1)
40 32006R1452 Nařízení Komise (ES) č. 1452/2006 ze dne 29. září 2006, kterým se stanoví prozatímní opatření pro správu celní kvóty pro novozélandské máslo od října do prosince 2006 a kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2535/2001
53 32006L0077 Směrnice Komise 2006/77/ES ze dne 29. září 2006, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy organochlorových sloučenin v krmivech (1)
56 32006L0078 Směrnice Komise 2006/78/ES ze dne 29. září 2006, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy II uvedené směrnice technickému pokroku (1)
58 32006D0654 2006/654/ES: Rozhodnutí Rady přidružení ES–Turecko č. 1/2006 ze dne 15. května 2006, kterým se provádí článek 9 rozhodnutí Rady přidružení ES–Turecko č. 1/95 o provádění závěrečné etapy celní unie
61 32006D0655 2006/655/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. června 2006 o schválení Prováděcího protokolu k Alpské úmluvě z roku 1991 v oblasti zemědělství v horských oblastech jménem Evropského společenství
71 32006D0656 2006/656/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. září 2006, kterým se stanoví veterinární podmínky a požadavky na veterinární osvědčení pro dovoz ryb pro okrasné účely (oznámeno pod číslem K(2006) 4149) (1)
81 32006D0657 2006/657/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. září 2006, kterým se prováděcí subjekty pověřují správou podpory pro předvstupní opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v Bulharsku v předvstupním období
83 32006D0658 2006/658/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. září 2006, kterým se prováděcí subjekty pověřují správou podpory pro předvstupní opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v Chorvatsku v předvstupním období
OJ L 272, 03.10.2006 3 32006R1459 Nařízení Komise (ES) č. 1459/2006 ze dne 28. září 2006 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na některé kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě, pokud jde o konzultace o tarifech pravidelné letecké osobní dopravy a přidělování letištních časů na letištích
9 32006R1460 Nařízení Komise (ES) č. 1460/2006 ze dne 2. října 2006, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1227/2000, pokud jde o přechodné opatření týkající se konečných přidělených částek pro restrukturalizaci a přeměnu vinic
11 32006R1461 Nařízení Komise (ES) č. 1461/2006 ze dne 29. září 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu
13 32006R1462 Nařízení Komise (ES) č. 1462/2006 ze dne 2. října 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
15 32006D0659 2006/659/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 25. září 2006, kterým se Spojenému království povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od čl. 5 odst. 6 a čl. 11 části A odst. 1 písm. b) směrnice 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
17 32006D0660 2006/660/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. září 2006 o udělení omezeného uznání Společenství subjektu Polish Register of Shipping(oznámeno pod číslem K(2006) 4107) (1)
18 32006D0661 2006/661/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. září 2006 ohledně finančního příspěvku Společenství na rok 2006 pro nové referenční laboratoře Společenství pro oblast kontroly potravin a krmiv (oznámeno pod číslem K(2006) 4277)
22 32006D0662 2006/662/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. září 2006 o finančním příspěvku Společenství na základní průzkum prevalence salmonel u krůt, který má být proveden v členských státech (oznámeno pod číslem K(2006) 4308)
OJ L 273, 04.10.2006 3 32006R1465 Nařízení Komise (ES) č. 1465/2006 ze dne 3. října 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2131/93, kterým se stanoví postupy a podmínky pro uvedení do prodeje obilovin ze zásob intervenčních agentur
5 32006D0665 2006/665/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. října 2006, kterým se Španělsko dočasně opravňuje, aby povolilo uvádění na trh osiva druhu Pinus radiata a sadebního materiálu vyprodukovaného z tohoto osiva dovezeného z Nového Zélandu, které nesplňuje požadavky směrnice Rady 1999/105/ES na identifikaci a označování (oznámeno pod číslem K(2006) 4320)
8 32006D0666 Rozhodnutí Rady 2006/666/SZBP ze dne 15. září 2006 o prodloužení Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a indonéskou vládou o úkolech, postavení, výsadách a imunitách pozorovatelské mise Evropské unie v Acehu (Indonésie) (Pozorovatelská mise v Acehu – AMM) a jejího personálu
9 Výměna dopisů o prodloužení Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a indonéskou vládou o úkolech, postavení, výsadách a imunitách pozorovatelské mise Evropské unie v Acehu (Indonésie) (Pozorovatelská mise v Acehu – AMM) a jejího personálu
OJ L 274, 05.10.2006 3 32006R1467 Nařízení Komise (ES) č. 1467/2006 ze dne 4. října 2006, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokud jde o seznam zemí a území (1)
6 32006R1468 Nařízení Komise (ES) č. 1468/2006 ze dne 4. října 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 595/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1788/2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků
15 32006D0667 2006/667/ES: Rozhodnutí zástupců vlád členských států ze dne 20. září 2006 o jmenování soudce Soudu prvního stupně Evropských společenství
OJ L 275, 06.10.2006 1 32006R1472 Nařízení Rady (ES) č. 1472/2006 ze dne 5. října 2006 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některé obuvi se svrškem z usně pocházející z Čínské lidové republiky a Vietnamu a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
44 32006R1474 Nařízení Komise (ES) č. 1474/2006 ze dne 5. října 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2771/1999 a (ES) č. 1898/2005, pokud jde o uskladnění intervenčního másla určeného k prodeji
51 32006D0668 2006/668/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. září 2006 o finančním příspěvku Společenství na základní průzkum prevalence salmonel u jatečných prasat, který má být proveden v členských státech (oznámeno pod číslem K(2006) 4306)
62 32006D0669 2006/669/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. října 2006, kterým se stanoví na rozpočtový rok 2006 konečné finanční příděly členským státům na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 na určitý počet hektarů (oznámeno pod číslem K(2006) 4348)
65 32006D0670 Rozhodnutí Rady 2006/670/SZBP ze dne 5. října 2006 o jmenování nového zvláštního zástupce Evropské unie pro Střední Asii
66 32006D0671 Společný postoj Rady 2006/671/SZBP ze dne 5. října 2006, kterým se prodlužuje platnost společného postoje 2004/694/SZBP o dalších opatřeních na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
OJ L 276, 07.10.2006 3 32006R1481 Nařízení Komise (ES) č. 1481/2006 ze dne 6. září 2006, kterým se stanoví forma a obsah účetních údajů poskytovaných Komisi pro účely schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV a pro účely sledování a odhadů
51 32006R1482 Nařízení Komise (ES) č. 1482/2006 ze dne 6. října 2006 o zahájení stálých nabídkových řízení na další prodej pšenice obecné a žita ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství za účelem jejich zpracování na mouku ve Společenství
58 32006R1483 Nařízení Komise (ES) č. 1483/2006 ze dne 6. října 2006 o zahájení stálých nabídkových řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství
73 32006D0672 2006/672/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU–Maroko č. 1/2006 ze dne 26. září 2006 o zřízení podvýboru pro lidská práva, demokratizaci a správu věcí veřejných
77 32006D0673 2006/673/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. října 2006, kterým se mění rozhodnutí 2003/43/ES, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o sádrokartonové desky (oznámeno pod číslem K(2006) 4360) (1)
80 32006D0674 2006/674/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. října 2006, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2002/308/ES o seznamech schválených oblastí a schválených rybích hospodářství, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) nebo o obě tyto nákazy (oznámeno pod číslem K(2006) 4362) (1)
109 32006D0675 Rozhodnutí Rady 2006/675/SZBP ze dne 10. srpna 2006 o příspěvku Švýcarské konfederace k vojenské operaci Evropské unie na podporu mise Organizace spojených národů v Konžské demokratické republice (MONUC) během volebního procesu (operace EUFOR RD Congo)
110 32006D0676 Rozhodnutí Rady 2006/676/SZBP ze dne 10. srpna 2006 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a vládou Švýcarské konfederace o účasti Švýcarské konfederace na vojenské operaci Evropské unie na podporu mise Organizace spojených národů v Konžské demokratické republice (MONUC) během volebního procesu (operace EUFOR RD Congo)
OJ L 277, 09.10.2006 1 32006R1463 Nařízení Rady (ES) č. 1463/2006 ze dne 19. června 2006, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
2 32006D0663 2006/663/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. června 2006, kterým se upravuje akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, pokud jde o rozvoj venkova
4 32006D0664 2006/664/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. června 2006, kterým se upravuje příloha VIII aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska
OJ L 278, 10.10.2006 3 32006R1486 Nařízení Komise (ES) č. 1486/2006 ze dne 5. října 2006, kterým se mění nařízení Rady č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
8 32006R1487 Nařízení Komise (ES) č. 1487/2006 ze dne 9. října 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2921/90, pokud jde o výši podpory na výrobu kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka
9 32006R1488 Nařízení Komise (ES) č. 1488/2006 ze dne 9. října 2006, kterým se stanoví koeficienty snížení hodnoty použitelné při nákupu zemědělských produktů k intervenci pro účetní období 2007
11 32006R1489 Nařízení Komise (ES) č. 1489/2006 ze dne 9. října 2006, kterým se pro účetní období 2007 Evropského zemědělského záručního fondu stanovují úrokové sazby používané pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu zásob
13 32006R1490 Nařízení Komise (ES) č. 1490/2006 ze dne 6. října 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu ryby druhu Phycis blennoides v oblastech ICES VIII, IX (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
15 32006D0677 2006/677/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. září 2006 o vydání pokynů, kterými se stanoví kritéria pro provádění auditů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (oznámeno pod číslem K(2006) 4026) (1)
24 32006D0678 2006/678/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. října 2006 o finančních postupech, které je třeba uplatnit při vyúčtování výdajů financovaných záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu v určitých případech nesrovnalostí ze strany hospodářských subjektů (oznámeno pod číslem K(2006) 4324)
32 32005R2073r Oprava nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny (Úř. věst. L 338 ze dne 22.12.2005)
OJ L 279, 11.10.2006 1 32006R1491 Nařízení Rady (ES) č. 1491/2006 ze dne 10. října 2006 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Republiky Guinea-Bissau o rybolovu při pobřeží Guineje-Bissau na období od 16. června 2006 do 15. června 2007
5 32006R1493 Nařízení Komise (ES) č. 1493/2006 ze dne 9. října 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného ve vodách Společenství, vodách Norska a mezinárodních vodách oblastí ICES I a II plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
24 32006D0680 2006/680/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. října 2006, kterým se mění rozhodnutí 2003/858/ES, pokud jde o seznam území, ze kterých je schválen dovoz některých druhů živých ryb, jejich jiker a mlíčí pro účely chovu v Evropském společenství (oznámeno pod číslem K(2006) 4361) (1)
27 32006D0681 2006/681/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. října 2006, kterým se upravují opravné koeficienty použitelné od 1. srpna 2005, 1. září 2005, 1. října 2005, 1. listopadu 2005, 1. prosince 2005 a 1. ledna 2006 na odměny úředníků, dočasných a smluvních zaměstnanců Evropských společenství působících ve třetích zemích
30 32004R0785r Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004 o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel (Úř. věst. L 138, 30.4.2004) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v češtině, kapitola 7, svazek 8, strana 160)
OJ L 280, 12.10.2006 3 32006R1505 Nařízení Komise (ES) č. 1505/2006 ze dne 11. října 2006, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 21/2004, pokud jde o minimální úrovně kontrol, jež mají být prováděny v souvislosti s identifikací a evidencí ovcí a koz (1)
7 32006R1506 Nařízení Komise (ES) č. 1506/2006 ze dne 11. října 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 32/2000 s ohledem na změny nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
9 32006R1507 Nařízení Komise (ES) č. 1507/2006 ze dne 11. října 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1622/2000, nařízení (ES) č. 884/2001 a nařízení (ES) č. 753/2002, kterými se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o pravidla pro používání kousků dubového dřeva při výrobě vín a označování a obchodní úpravu takto ošetřených vín
12 32006R1508 Nařízení Komise (ES) č. 1508/2006 ze dne 11. října 2006, kterým se po sedmdesáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
27 32006R1514 Nařízení Komise (ES) č. 1514/2006 ze dne 11. října 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu ryby druhu Phycis blennoides v oblastech ICES V, VI a VII (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
29 32006D0684 2006/684/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 5. října 2006, kterým se mění příloha 2 přehled A Společné konzulární instrukce o vízové povinnosti držitelů indonéských diplomatických a služebních pasů
OJ L 281, 12.10.2006 1 32006R1502 Nařízení Komise (ES) č. 1502/2006 ze dne 28. září 2006, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o odchylky, které by měly být uděleny členským státům
15 32006R1503 Nařízení Komise (ES) č. 1503/2006 ze dne 28. září 2006, kterým se provádí a mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definice proměnných, seznam proměnných a frekvenci zpracovávání údajů
OJ L 282, 13.10.2006 1 32006R1515 Nařízení Rady (ES) č. 1515/2006 ze dne 10. října 2006, kterým se zrušuje antidumpingové clo na dovoz syntetických polyesterových střižových vláken pocházejících z Austrálie, Indie, Indonésie a Thajska, ukončuje řízení týkající se tohoto dovozu na základě přezkumů opatření před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 384/96 a ukončuje částečný prozatímní přezkum dovozu těchto výrobků pocházejících z Thajska podle čl. 11 odst. 3 základního nařízení
13 32006R1517 Nařízení Komise (ES) č. 1517/2006 ze dne 12. října 2006, kterým se zavádí nouzová destilace podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro některá vína ve Španělsku
32 32006R1524 Nařízení Komise (ES) č. 1524/2006 ze dne 12. října 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu tuňáka obecného v Atlantském oceánu, východně od 45° z.d., a ve Středozemním moři plavidly plujícími pod vlajkou Francie
44 32006D0685 2006/685/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. října 2006, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2003/634/ES, kterým se schvalují programy s cílem získat status schválených oblastí a schválených hospodářství v neschválených oblastech, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) u ryb (oznámeno pod číslem K(2006) 4363) (1)
50 32006D0686 2006/686/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. října 2006, kterým se Nizozemsku přidělují dodatečné dny rybolovu ve Skagerraku, oblasti IV, divizi IIa (vody ES), divizích VIIa a VIa (oznámeno pod číslem K(2006) 4777) (1)
52 32006D0687 2006/687/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. října 2006 o programech eradikace a sledování některých nákaz zvířat, prevence zoonóz, sledování TSE a o programech eradikace BSE a klusavky, které mohou v roce 2007 obdržet finanční příspěvek Společenství (oznámeno pod číslem K(2006) 4784)
OJ L 283, 14.10.2006 1 32006R1532 Nařízení Rady (ES) č. 1532/2006 ze dne 12. října 2006 o podmínkách pro některé dovozní kvóty na vysoce jakostní hovězí maso
14 32006R1539 Nařízení Komise (ES) č. 1539/2006 ze dne 13. října 2006, kterým se přijímá plán přidělující členským státům prostředky vyčleněné na rozpočtový rok 2007 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
20 32006R1540 Nařízení Komise (ES) č. 1540/2006 ze dne 13. října 2006, kterým se pro rok 2006 povoluje výplata záloh na některé přímé platby stanovené v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003
22 32006R1541 Nařízení Komise (ES) č. 1541/2006 ze dne 13. října 2006, kterým se určuje koeficient umožňující stanovit hranici stažení podle článku 3 nařízení (ES) č. 493/2006
24 32006R1542 Nařízení Komise (ES) č. 1542/2006 ze dne 13. října 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 493/2006, pokud jde o přechodná opatření v rámci reformy společné organizace trhů v odvětví cukru
27 32006R1543 Nařízení Komise (ES) č. 1543/2006 ze dne 12. října 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedeného v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 a ve znění nařízení (ES) č. 910/2006 (1)
40 32006D0688 2006/688/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 5. října 2006 o zřízení mechanismu vzájemné výměny informací o opatřeních členských států v oblasti azylu a přistěhovalectví
44 32006D0689 2006/689/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. října 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/710/ES o některých ochranných opatřeních souvisejících s vysoce patogenní influenzou ptáků v Rumunsku (oznámeno pod číslem K(2006) 4321) (1)
47 32006D0690 2006/690/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. října 2006, kterým se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES, pokud jde o výjimky pro použití olova v křišťálovém skle (oznámeno pod číslem K(2006) 4789) (1)
48 32006D0691 2006/691/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. října 2006, kterým se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES, pokud jde o výjimky pro použití olova a kadmia (oznámeno pod číslem K(2006) 4790) (1)
50 32006D0692 2006/692/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. října 2006, kterým se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES, pokud jde o výjimky pro použití šestimocného chrómu (oznámeno pod číslem K(2006) 4791) (1)
52 32006D0693 2006/693/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. října 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o podmínky pro přemísťování zvířat z uzavřených pásem nebo přes tato pásma v souvislosti s katarální horečkou ovcí (oznámeno pod číslem K(2006) 4813) (1)
59 32006D0694 2006/694/ES: Rozhodnutí Komise, ze dne 13. října 2006, kterým se zakazuje uvést na trh tvaroh vyrobený v jedné mlékárně ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2006) 4877) (1)
OJ L 284, 16.10.2006 1 32006D0679 2006/679/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. března 2006 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2006) 964) (1)
OJ L 285, 16.10.2006 1 32006D0682 2006/682/ES: Rozhodnutí Rady a zástupců vlád členských států Evropské unie, zasedajících v Radě, ze dne 9. června 2006 o podpisu a prozatímním uplatňování mnohostranné dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Republikou Černá Hora, Chorvatskou republikou, Islandskou republikou, Prozatímní správní misí Organizace spojených národů v Kosovu, Norským královstvím, Rumunskem a Republikou Srbsko o vytvoření společného evropského leteckého prostoru
47 32006D0683 2006/683/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. září 2006, kterým se přijímá jednací řád Rady
OJ L 286, 17.10.2006 1 32006R1544 Nařízení Rady (ES) č. 1544/2006 ze dne 5. října 2006 o zvláštních opatřeních na podporu chovu bource morušového (kodifikované znění)
6 32006R1546 Nařízení Komise (ES) č. 1546/2006 ze dne 4. října 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (1)
8 32006R1547 Nařízení Komise (ES) č. 1547/2006 ze dne 13. října 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2204/90
15 32006L0079 Směrnice Rady 2006/79/ES ze dne 5. října 2006 o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní (kodifikované znění)
19 32006D0695 2006/695/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 17. července 2006 o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Maledivskou republikou o některých aspektech leteckých služeb
OJ L 287, 18.10.2006 3 32006R1551 Nařízení Komise (ES) č. 1551/2006 ze dne 17. října 2006 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz některých zmrazených jahod pocházejících z Čínské lidové republiky
32 32006R1553 Nařízení Komise (ES) č. 1553/2006 ze dne 17. října 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech ICES I a IIb plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
34 32006D0698 2006/698/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. října 2006 o mimořádných opatřeních vztahujících se na produkty rybolovu dovezené z Brazílie a určené k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem K(2006) 4819) (1)
36 32006D0699 2006/699/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. října 2006, kterým se mění rozhodnutí Komise 2004/452/ES, kterým se stanoví seznam subjektů, jejichž výzkumní pracovníci mohou mít přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (oznámeno pod číslem K(2006) 4857) (1)
OJ L 288, 19.10.2006 3 32006R1555 Nařízení Komise (ES) č. 1555/2006 ze dne 18. října 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1039/2006 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej cukru na trhu Společenství ze zásob intervenčních agentur Belgie, České republiky, Německa, Španělska, Irska, Itálie, Maďarska, Polska, Slovinska, Slovenska a Švédska
7 32006R1556 Nařízení Komise (ES) č. 1556/2006 ze dne 18. října 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 774/94, pokud jde o dovozní režim pro vepřové maso (kodifikované znění)
18 32006R1557 Nařízení Komise (ES) č. 1557/2006 ze dne 18. října 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1952/2005, pokud jde o o evidenci smluv a sdělování údajů v odvětví chmele
21 32006R1558 Nařízení Komise (ES) č. 1558/2006 ze dne 18. října 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka
22 32006R1559 Nařízení Komise (ES) č. 1559/2006 ze dne 18. října 2006 o minimálních požadavcích na jakost hrušek odrůdy Williamsova čáslavka a Rocha v sirupu a/nebo ve vlastní šťávě, na které se vztahuje režim podpory produkce (kodifikované znění)
30 32006D0700 2006/700/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 1. září 2006 o podpisu Dohody o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé jménem Společenství
OJ L 289, 19.10.2006 1 22006D0076 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 76/2006 ze dne 7. července 2006, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
4 22006D0077 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 77/2006 ze dne 7. července 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
8 22006D0078 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 78/2006 ze dne 7. července 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
10 22006D0079 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 79/2006 ze dne 7. července 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
11 22006D0080 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 80/2006 ze dne 7. července 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
12 22006D0081 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 81/2006 ze dne 7. července 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
14 22006D0082 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 82/2006 ze dne 7. července 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
15 22006D0083 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 83/2006 ze dne 7. července 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
17 22006D0084 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 84/2006 ze dne 7. července 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
19 22006D0085 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 85/2006 ze dne 7. července 2006, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
21 22006D0086 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 86/2006 ze dne 7. července 2006, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP
23 22006D0087 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 87/2006 ze dne 7. července 2006, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP
26 22006D0088 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 88/2006 ze dne 7. července 2006, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP
28 22006D0089 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 89/2006 ze dne 7. července 2006, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
29 22006D0090 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 90/2006 ze dne 7. července 2006, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
31 22006D0091 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 91/2006 ze dne 7. července 2006, kterým se mění příloha XV (Státní podpory) Dohody o EHP
33 22006D0092 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 92/2006 ze dne 7. července 2006, kterým se mění příloha XIX (Ochrana spotřebitele) Dohody o EHP
34 22006D0093 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 93/2006 ze dne 7. července 2006, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) a příloha XIX (Ochrana spotřebitele) Dohody o EHP
36 22006D0094 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 94/2006 ze dne 7. července 2006, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
38 22006D0095 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 95/2006 ze dne 7. července 2006, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
39 22006D0096 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 96/2006 ze dne 7. července 2006, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
41 22006D0097 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 97/2006 ze dne 7. července 2006, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
50 22006D0098 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 98/2006 ze dne 7. července 2006, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
OJ L 290, 20.10.2006 1 32006R1562 Nařízení Rady (ES) č. 1562/2006 ze dne 5. října 2006 o uzavření Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou v odvětví rybolovu
6 32006R1563 Nařízení Rady (ES) č. 1563/2006 ze dne 5. října 2006 o uzavření Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Komorskou unií v odvětví rybolovu
29 32006R1572 Nařízení Komise (ES) č. 1572/2006 ze dne 18. října 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 824/2000, kterým se stanoví postupy pro přejímání obilovin intervenčními agenturami a metody analýzy pro určování jakosti obilovin
41 32006D0701 2006/701/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. října 2006, kterým se stanoví na hospodářský rok 2006/2007 orientační finanční příděl členským státům na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 na určitý počet hektarů (oznámeno pod číslem K(2006) 4884) (1)
OJ L 291, 21.10.2006 3 32006R1578 Nařízení Komise (ES) č. 1578/2006 ze dne 19. října 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
8 32006R1580 Nařízení Komise (ES) č. 1580/2006 ze dne 20. října 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1043/2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad
11 32006D0702 2006/702/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost
33 32006D0703 2006/703/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 16. října 2006 o jmenování dánských členů Evropského hospodářského a sociálního výboru
35 32006D0704 2006/704/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. října 2006 o zveřejnění odkazu na normu EN 848-3:1999 Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Jednostranné frézky s rotujícím nástrojem – Část 3: Číslicově řízené (NC) vyvrtávačky a horní frézky s omezením v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES (oznámeno pod číslem K(2006) 4901) (1)
38 32006D0705 2006/705/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. října 2006, kterým se schvaluje plán preventivního očkování proti influenze ptáků podtypu H5 v některých hospodářstvích v Severním Porýní-Vestfálsku, předložený Německem podle směrnice Rady 2005/94/ES (oznámeno pod číslem K(2006) 4906)
40 32006D0706 2006/706/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. října 2006, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o některé týmy pro odběr a produkci embryí ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2006) 4907) (1)
42 32006D0707 2006/707/ES: Rozhodnutí smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Japonskem č. 06/ES/2006 ze dne 12. června 2006, kterým se schvaluje subjekt posuzování shody v rámci odvětvové přílohy o telekomunikačních koncových zařízeních a rádiových zařízeních
43 32006D0708 Společná akce Rady 2006/708/SZBP ze dne 17. října 2006, kterou se mění a prodlužuje společná akce 2005/190/SZBP o Integrované misi Evropské unie na podporu právního státu v Iráku, EUJUST LEX
OJ L 292, 21.10.2006 1 32006D0697 2006/697/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. června 2006 o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Islandskou republikou a Norským královstvím o postupu předávání mezi členskými státy Evropské unie a Islandem a Norskem
OJ L 293, 24.10.2006 3 32006L0085 Směrnice Komise 2006/85/ES ze dne 23. října 2006, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek fenamifosu a ethefonu (1)
6 Informace o dni vstupu v platnost Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Šalamounovými ostrovy o rybolovu při pobřeží Šalamounových ostrovů
7 32006D0713 2006/713/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. října 2006, kterým se ukončuje antidumpingové řízení týkající se dovozů digitálních víceúčelových disků s možností záznamu (DVD+/-R) pocházejících z Čínské lidové republiky, Hongkongu a Tchaj-wanu
15 32006D0714 2006/714/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. října 2006, kterým se pozastavuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 215/2002 z dovozu feromolybdenu pocházejícího z Čínské lidové republiky
17 32006D0715 2006/715/ES: Doporučení Komise ze dne 23. října 2006, kterým se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska upravuje doporučení Komise 2000/473/Euratom o uplatňování článku 36 Smlouvy o Euratomu týkajícího se monitorování úrovně radioaktivity v životním prostředí pro účely hodnocení ozáření obyvatelstva jako celku (oznámeno pod číslem K(2006) 4931)
OJ L 294, 25.10.2006 1 32006R1582 Nařízení Rady (ES) č. 1582/2006 ze dne 24. října 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1907/90, pokud jde o odchylku pro mytí vajec
2 32006R1583 Nařízení Rady (ES) č. 1583/2006 ze dne 23. října 2006, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu ethanolaminů pocházejících ze Spojených států amerických
19 32006R1585 Nařízení Komise (ES) č. 1585/2006 ze dne 24. října 2006, kterým se mění příloha III nařízení Rady (ES) č. 318/2006
21 32006R1586 Nařízení Komise (ES) č. 1586/2006 ze dne 24. října 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1483/2006, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství
25 32006R1587 Nařízení Komise (ES) č. 1587/2006 ze dne 23. října 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska
27 32006R1588 Nařízení Komise (ES) č. 1588/2006 ze dne 23. října 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu krevetky severní ve vodách Norska jižně od 62° s. š. plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
29 32006R1589 Nařízení Komise (ES) č. 1589/2006 ze dne 24. října 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníků v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou Estonska, Německa, Lotyšska, Litvy a Portugalska
32 32006L0086 Směrnice Komise 2006/86/ES ze dne 24. října 2006, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES, pokud jde o požadavky na sledovatelnost, oznamování závažných nežádoucích reakcí a účinků a některé technické požadavky na kódování, zpracování, konzervaci, skladování a distribuci lidských tkání a buněk (1)
51 32006D0716 2006/716/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. března 2006 o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Radou ministrů Albánské republiky o některých aspektech leteckých služeb
59 32006D0717 2006/717/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. září 2006 o stanovení kódu a standardních pravidel pro přepis údajů základního zjišťování ploch vinic do strojově čitelné formy (oznámeno pod číslem K(2006) 3881) (kodifikované znění)
72 32006D0718 Rozhodnutí Rady 2006/718/SZBP ze dne 23. října 2006, kterým se provádí společný postoj 2006/276/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska
OJ L 295, 25.10.2006 1 32006D0696 2006/696/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. srpna 2006, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež, násadová vejce, jednodenní kuřata, maso drůbeže, ptáků nadřádu běžci a volně žijící pernaté zvěře, vejce a vaječné výrobky a vejce prostá specifikovaných patogenních původců, a příslušné podmínky pro vydání veterinárního osvědčení a kterým se pozměňují rozhodnutí 93/342/EHS, 2000/585/ES a 2003/812/ES (oznámeno pod číslem K(2006) 3821) (1)
OJ L 296, 26.10.2006 1 32006R1591 Nařízení Rady (ES) č. 1591/2006 ze dne 24. října 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 51/2006, pokud jde o ustanovení o plavidlech, která prováděla nezákonné, nehlášené nebo neregulované rybolovné činnosti v severovýchodním Atlantiku
8 32006R1594 Nařízení Komise (ES) č. 1594/2006 ze dne 25. října 2006, kterým se stanoví přídělový koeficient pro žádosti o vývozní licence pro sýry vyvážené v roce 2007 do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT
10 32006D0720 2006/720/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. října 2006, kterým se povoluje uvedení diacylglycerolového oleje rostlinného původu na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2006) 4971)
13 32006D0721 2006/721/ES: Rozhodnutí komise ze dne 23. října 2006, kterým se povoluje uvedení lykopenu z Blakeslea trispora na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2006) 4973)
17 32006D0722 2006/722/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. října 2006, kterým se povoluje uvedení řepkového oleje s vysokým nezmýdelnitelným podílem na trh jako nové složky potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2006) 4975)
20 32006D0723 2006/723/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. října 2006, kterým se povoluje uvedení oleje z kukuřičných klíčků s vysokým nezmýdelnitelným podílem na trh jako nové složky potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2006) 4980)
23 32006D0724 2006/724/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. října 2006 o zrušení rozhodnutí 2004/262/ES o některých ochranných opatřeních vůči evidovaným koním z Jižní Afriky (oznámeno pod číslem K(2006) 5020) (1)
24 32006D0725 Rozhodnutí Rady 2006/725/SZBP ze dne 17. října 2006 o provedení společné akce 2005/557/SZBP o civilně-vojenské akci Evropské unie na podporu mise Africké unie v oblasti Dárfúru v Súdánu
OJ L 297, 26.10.2006 1 32006D0719 2006/719/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 5. října 2006 o přistoupení Společenství k Haagské konferenci o mezinárodním právu soukromém
OJ L 298, 27.10.2006 3 32006R1596 Nařízení Komise (ES) č. 1596/2006 ze dne 25. října 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu krevetky severní v oblasti NAFO 3L plavidly plujícími pod vlajkou Lotyšska
21 32006D0726 2006/726/ES: Rozhodnutí č. 05/JP/2006 Smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Japonskem ze dne 26. září 2006, kterým se schvaluje subjekt posuzování shody v rámci odvětvové přílohy o telekomunikačních koncových zařízeních a rádiových zařízeních
23 32006D0727 2006/727/ES: Rozhodnutí Výboru Společenství-Švýcarsko pro leteckou dopravu č. 1/2006 ze dne 18. října 2006, kterým se mění příloha Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o letecké dopravě
25 32006D0728 2006/728/ES: Rozhodnutí Výboru Společenství-Švýcarsko pro leteckou dopravu č. 2/2006 ze dne 18. října 2006, kterým se mění příloha Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o letecké dopravě
27 32006D0729 Rozhodnutí Rady 2006/729/SZBP/SVV ze dne 16. října 2006 o podpisu, jménem Evropské unie, Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) leteckými dopravci a o jejich předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států
OJ L 299, 28.10.2006 9 32006R1609 Nařízení Komise (ES) č. 1609/2006 ze dne 27. října 2006, kterým se na období dvou let povoluje uvedení na trh počáteční kojenecké výživy na bázi hydrolyzátů syrovátkových bílkovin získaných z bílkovin kravského mléka (1)
11 32006R1610 Nařízení Komise (ES) č. 1610/2006 ze dne 27. října 2006, kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 327/1998 a nařízení (ES) č. 1291/2000, pokud jde o některé dovozní licence vydané pro tranši na měsíc červenec 2006 v rámci celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže
13 32006R1611 Nařízení Komise (ES) č. 1611/2006 ze dne 27. října 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 832/2006 o rozdělení vnitrostátních referenčních množství stanovených na období 2005/06 v příloze I nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 na dodávky a přímé prodeje
23 32006D0730 2006/730/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 25. září 2006 o uzavření Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu jménem Evropského společenství
26 32006D0731 2006/731/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. října 2006 o zveřejnění odkazu na normu EN 13000:2004 Jeřáby – Mobilní jeřáby s omezením v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES (oznámeno pod číslem K(2006) 5059) (1)
29 32006D0732 2006/732/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. října 2006 o nezveřejnění odkazu na normu EN 13683:2003 Zahradní zařízení – Motorové drtiče/štěpkovače – Bezpečnost v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES (oznámeno pod číslem K(2006) 5060) (1)
30 32006D0733 2006/733/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. října 2006 o nezveřejnění odkazu na normu EN ISO 14122-4:2004 Bezpečnost strojních zařízení – Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením – Část 4: Pevné žebříky v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES (oznámeno pod číslem K(2006) 5062) (1)
OJ L 300, 31.10.2006 1 32006R1616 Nařízení Rady (ES) č. 1616/2006 ze dne 23. října 2006 o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé a pro používání prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou
5 32006R1617 Nařízení Rady (ES) č. 1617/2006 ze dne 24. října 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1207/2001 s přihlédnutím k zavedení systému celoevropsko-středomořské kumulace původu
11 32006R1619 Nařízení Komise (ES) č. 1619/2006 ze dne 30. října 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na okurky, artyčoky, klementinky, mandarinky a pomeranče
13 32006R1620 Nařízení Komise (ES) č. 1620/2006 ze dne 30. října 2006, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo z dovozů žehlicích prken pocházejících z Čínské lidové republiky a Ukrajiny
43 32006R1621 Nařízení Komise (ES) č. 1621/2006 ze dne 30. října 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé v oblasti ICES IIa (vody ES), IIIa, IIIb, c, d (vody ES), IV plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
45 32006D0734 2006/734/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. června 2005 o podpisu a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Chilskou republikou o některých aspektech leteckých služeb
53 32006D0735 2006/735/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. června 2005 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Chilskou republikou o některých aspektech leteckých služeb
54 32006R0742r Oprava nařízení Komise (ES) č. 742/2006 ze dne 17. května 2006, kterým se upravují určité rybolovné kvóty na rok 2006 v souladu s nařízením Rady (ES) č. 847/96, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót (Úř. věst. L 130 ze dne 18.5.2006)
OJ L 301, 31.10.2006 1 32006R1549 Nařízení Komise (ES) č. 1549/2006 ze dne 17 října 2006, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
OJ L 302, 01.11.2006 1 32006R1623 Nařízení Rady (ES) č. 1623/2006 ze dne 17. října 2006, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 7/2005, kterým se přijímají autonomní a přechodná opatření k otevření celní kvóty Společenství pro některé zemědělské produkty pocházející ze Švýcarska
10 32006R1627 Nařízení Komise (ES) č. 1627/2006 ze dne 24. října 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 794/2004, pokud jde o standardní oznamovací formuláře pro státní podporu
29 32006R1628 Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu (1)
41 32006R1629 Nařízení Komise (ES) č. 1629/2006 ze dne 31. října 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1010/2006 o některých výjimečných opatřeních na podporu trhu s vejci a drůbeží v některých členských státech
43 32006R1630 Nařízení Komise (ES) č. 1630/2006 ze dne 31. října 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 933/2002 o otevření a správě tarifních kvót pro některé zemědělské produkty pocházející ze Švýcarska a o zrušení nařízení (ES) č. 851/95
45 32006R1631 Nařízení Komise (ES) č. 1631/2006 ze dne 31. října 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblasti ICES IIIa, IIIb, c, d (vody ES) plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
47 32006D0749 2006/749/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 31. října 2006, kterým se mění rozhodnutí 2004/4/ES, kterým se členské státy opravňují k přijetí dočasných mimořádných opatření proti šíření Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith vůči Egyptu (oznámeno pod číslem K(2006) 5109)
49 32006D0750 2006/750/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 31. října 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/359/ES, pokud jde o přístavy sloužící k vykládce špalků z dubu (Quercus L.) s kůrou původem ze Spojených států amerických (oznámeno pod číslem K(2006) 5142)
OJ L 303, 01.11.2006 1 32006D0709 2006/709/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29. dubna 2004 o podpisu a prozatímním provádění protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Republikou Kazachstán na straně druhé, aby se přihlédlo k přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
7 32006D0710 2006/710/ES: Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 25. září 2006 o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé, aby se přihlédlo k přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
8 32006D0711 2006/711/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29. dubna 2004 o podpisu a prozatímním provádění protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Kyrgyzskou republikou na straně druhé, aby se přihlédlo k přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
13 32006D0712 2006/712/ES: Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 25. září 2006 o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Kyrgyzskou republikou na straně druhé, aby se přihlédlo k přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
OJ L 304, 03.11.2006 1 32006D1622 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1622/2006/ES ze dne 24. října 2006 o zavedení akce Společenství na podporu projektu Evropské hlavní město kultury pro roky 2007 až 2019
OJ L 305, 04.11.2006 3 32006R1633 Nařízení Komise (ES) č. 1633/2006 ze dne 3. listopadu 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2771/1999 a (ES) č. 1898/2005, pokud jde o uskladnění intervenčního másla určeného k prodeji
4 32006L0089 Směrnice Komise 2006/89/ES ze dne 3. listopadu 2006, kterou se pošesté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 94/55/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se silniční přepravy nebezpečných věcí (1)
6 32006L0090 Směrnice Komise 2006/90/ES ze dne 3. listopadu 2006, kterou se posedmé přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 96/49/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcí (1)
8 32006D0751 2006/751/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. října 2006, kterým se mění rozhodnutí 2000/147/ES, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci reakce stavebních výrobků na oheň (oznámeno pod číslem K(2006) 5063) (1)
13 32006D0752 2006/752/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. listopadu 2006, kterým se stanoví umístění Vízového informačního systému během vývojové fáze (oznámeno pod číslem K(2006) 5161)
15 32006D0753 2006/753/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. listopadu 2006, kterým se zastavuje antidumpingové řízení týkající se dovozů zapisovatelných kompaktních disků (CD+/-R) pocházejících z Čínské lidové republiky, Hongkongu a Malajsie
OJ L 306, 07.11.2006 3 32006R1635 Nařízení Komise (ES) č. 1635/2006 ze dne 6. listopadu 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 737/90 o podmínkách dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu
10 32006R1636 Nařízení Komise (ES) č. 1636/2006 ze dne 6. listopadu 2006, kterým se mění nařízení Rady č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
15 32006R1637 Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 1637/2006 ze dne 2. listopadu 2006 o přechodných ustanoveních pro uplatňování minimálních rezerv Evropskou centrální bankou po zavedení eura ve Slovinsku (ECB/2006/15)
17 32006D0754 2006/754/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. listopadu 2006, kterým se mění rozhodnutí 2006/601/ES o mimořádných opatřeních týkajících se nepovoleného geneticky modifikovaného organismu LL RICE 601 v produktech z rýže (oznámeno pod číslem K(2006) 5266) (1)
OJ L 307, 07.11.2006 1 32006D0736 2006/736/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. října 2004 o podpoře poskytnuté Německem ve prospěch společnosti Landesbank Berlin – Girozentrale (oznámeno pod číslem dokumentu K(2004) 3924) (1)
22 32006D0737 2006/737/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. října 2004 o podpoře Německa ve prospěch společnosti Westdeutsche Landesbank – Girozentrale, nyní WestLB AG (oznámeno pod číslem dokumentu K(2004) 3925) (1)
58 32006D0738 2006/738/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. října 2004 o státní podpoře poskytnuté Německem ve prospěch společnosti Norddeutsche Landesbank – Girozentrale (oznámeno pod číslem dokumentu K(2004) 3926) (1)
81 32006D0739 2006/739/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. října 2004 o podpoře poskytnuté Německem ve prospěch společnosti Bayerische Landesbank – Girozentrale (oznámeno pod číslem dokumentu K(2004) 3927) (1)
110 32006D0740 2006/740/ES: Rozhodnutí komise ze dne 20. října 2004 o podpoře poskytnuté Německem ve prospěch společnosti Hamburgische Landesbank – Girozentrale, nyní HSH Nordbank AG (oznámeno pod číslem dokumentu K(2004) 3928) (1)
134 32006D0741 2006/741/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. října 2004 o podpoře poskytnuté Německem ve prospěch společnosti Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale, nyní HSH Nordbank AG (oznámeno pod číslem dokumentu K(2004) 3930) (1)
159 32006D0742 2006/742/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. října 2004 o podpoře poskytnuté Německem ve prospěch společnosti Landesbank Hessen-Thüringen – Girozentrale (oznámeno pod číslem dokumentu K(2004) 3931) (1)
194 32006D0743 2006/743/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. ledna 2006 o státní podpoře uskutečněné Nizozemskem ve prospěch organizace AZ a společnosti AZ Vastgoed BV (oznámeno pod číslem dokumentu K(2006) 80) (1)
196 32006D0744 2006/744/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. března 2006 o státní podpoře Německa poskytnuté společnosti Magog Schiefergruben GmbH & Co. KG (oznámeno pod číslem dokumentu K(2006) 641) (1)
205 32006D0745 2006/745/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. března 2006 o státní podpoře Francie – Podpora na záchranu a restrukturalizaci podniku Air Lib (oznámeno pod číslem dokumentu K(2006) 649) (1)
207 32006D0746 2006/746/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. dubna 2006 o státní podpoře, kterou má v úmyslu poskytnout Nizozemsko v rámci projektu Marktpassageplan v obci Haaksbergen Státní podpora č. C 33/2005 (ex N 277/2005) (oznámeno pod číslem dokumentu K(2006) 1184) (1)
213 32006D0747 2006/747/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. dubna 2006 o státní podpoře, kterou má Francie v úmyslu poskytnout společnosti Euromoteurs (C 1/2005 (ex N 426/2004)) (oznámeno pod číslem dokumentu K(2006) 1540) (1)
219 32006D0748 2006/748/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. července 2006 o státní podpoře č. C 30/2004 (ex N 34/2004) uplatňované Portugalskem, která osvobozuje od daně z příjmu právnických osob kapitálové zisky z některých operací/transakcí, jež byly provedeny veřejnými podniky (oznámeno pod číslem dokumentu K(2006) 2950) (1)
OJ L 308, 08.11.2006 3 32006R1641 Nařízení Komise (ES) č. 1641/2006 ze dne 6. listopadu 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech ICES IIa (vody ES), IV plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
5 32006R1642 Nařízení Komise (ES) č. 1642/2006 ze dne 7. listopadu 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 51/2006, pokud jde o omezení odlovu populace šprota obecného v oblastech ICES IIa (vody ES) a IV (vody ES)
7 32006R1643 Nařízení Komise (ES) č. 1643/2006 ze dne 7. listopadu 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování pomoci při vývozu produktů z odvětví hovězího a telecího masa, které mohou při dovozu do třetí země podléhat zvláštnímu zacházení (kodifikované znění)
11 32006R1644 Nařízení Komise (ES) č. 1644/2006 ze dne 7. listopadu 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1483/2006, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství
18 32006D0755 Společný postoj Rady 2006/755/SZBP ze dne 7. listopadu 2006 o dočasném přijetí určitých Palestinců členskými státy Evropské unie
19 31992L0035 Oprava směrnice Rady 92/35/EHS ze dne 29. dubna 1992, kterou se stanoví pravidla a opatření pro tlumení moru koní (Úř. věst. L 157 ze dne 10.6.1992) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 3, svazek 12, s. 294)
19 32005L0081 Oprava směrnice Komise 2005/81/ES ze dne 28. listopadu 2005, kterou se mění směrnice 80/723/EHS o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky a o finanční průhlednosti uvnitř určitých podniků (Úř. věst. L 312 ze dne 29.11.2005)
OJ L 309, 09.11.2006 1 32006R1646 Nařízení Rady (ES) č. 1646/2006 ze dne 7. listopadu 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 639/2004 o řízení rybářského loďstva zapsaného v nejvzdálenějších regionech Společenství
2 32006R1647 Nařízení Rady (ES) č. 1647/2006 ze dne 7. listopadu 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98 o zavedení eura
6 32006R1649 Nařízení Komise (ES) č. 1649/2006 ze dne 8. listopadu 2006 o uplatnění nejnižší sazby vývozní náhrady u některých produktů v odvětví vajec a drůbežího masa (kodifikované znění)
9 32006D0756 2006/756/SZBP: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru Darfur/4/2006 ze dne 24. října 2006 o jmenování velitele policejního týmu EU/policejního poradce zvláštního zástupce Evropské unie pro Súdán
OJ L 310, 09.11.2006 1 32006R1638 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 ze dne 24. října 2006 o obecných ustanoveních o zřízení evropského nástroje sousedství a partnerství
15 32006D1639 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES ze dne 24. října 2006, kterým se zavádí rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (2007–2013)
OJ L 311, 10.11.2006 1 32006R1650 Nařízení Rady (ES) č. 1650/2006 ze dne 7. listopadu 2006, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 769/2002 z dovozu kumarinu pocházejícího z Čínské lidové republiky na dovoz kumarinu zasílaného z Indonésie nebo Malajsie, bez ohledu na to, zda je deklarován jako pocházející z Indonésie a Malajsie, či nikoli
6 32006R1651 Nařízení Rady (ES) č. 1651/2006 ze dne 7. listopadu 2006, kterým se zastavuje částečný prozatímní přezkum antidumpingových opatření týkající se dovozu jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky
8 32006R1652 Nařízení Rady (ES) č. 1652/2006 ze dne 7. listopadu 2006 o zastavení přezkumu, pro nového vývozce, nařízení (ES) č. 428/2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozů polyesterových střižových vláken pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky
31 32006L0092 Směrnice Komise 2006/92/ES ze dne 9. listopadu 2006, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro kaptan, dichlorvos, ethion a folpet (1)
46 32006D0759 2006/759/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. listopadu 2006, kterým se schvalují určité národní programy pro tlumení salmonel v reprodukčních hejnech druhu Gallus gallus(oznámeno pod číslem K(2006) 5281) (1)
49 32006D0760 2006/760/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. listopadu 2006, kterým se pro hospodářský rok 2006/07 stanoví částky diverzifikační podpory, dodatečné diverzifikační podpory a přechodné podpory, které se mají poskytnout v rámci dočasného režimu restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2006) 5306)
51 32006D0761 2006/761/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. listopadu 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma v souvislosti s katarální horečkou ovcí (oznámeno pod číslem K(2006) 5311) (1)
56 32006D0762 2006/762/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. listopadu 2006 o některých ochranných opatřeních proti katarální horečce ovcí v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2006) 5315) (1)
58 32006L0066 Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHS (Úř. věst. L 266 ze dne 26.9.2006)
OJ L 312, 11.11.2006 1 32006R1667 Nařízení Rady (ES) č. 1667/2006 ze dne 7. listopadu 2006 o glukose a laktose (kodifikované znění)
6 32006R1669 Nařízení Komise (ES) č. 1669/2006 ze dne 8. listopadu 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o režimy nákupů v rámci veřejné intervence v odvětví hovězího masa (kodifikované znění)
33 32006R1670 Nařízení Komise (ES) č. 1670/2006 ze dne 10. listopadu 2006, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1784/2003, pokud jde o stanovení a poskytování náhrad pro obiloviny vyvážené ve formě některých lihovin (kodifikované znění)
42 32006L0091 Směrnice Rady 2006/91/ES ze dne 7. listopadu 2006 o ochraně proti štítence zhoubné (kodifikované znění)
45 32006D0768 2006/768/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 7. listopadu 2006, kterým se mění rozhodnutí 2003/583/ES o přidělení prostředků, které získala Evropská investiční banka na operace v Konžské demokratické republice z 2., 3., 4., 5. a 6. ERF
47 32006D0769 2006/769/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 31. října 2006, kterým se stanoví seznam regionů a oblastí způsobilých pro financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci přeshraniční a nadnárodní spolupráce cíle Evropská územní spolupráce pro období 2007–2013 (oznámeno pod číslem K(2006) 5144)
59 32006D0770 2006/770/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. listopadu 2006, kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 1228/2003 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou (1)
66 32006D0771 2006/771/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. listopadu 2006 o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu (oznámeno pod číslem K(2006) 5304) (1)
OJ L 313, 14.11.2006 3 32006R1675 Nařízení Komise (ES) č. 1675/2006 ze dne 13. listopadu 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky modravé v oblasti ICES V b (vody Faerských ostrovů) plavidly plujícími pod vlajkou Francie
5 32006D0772 2006/772/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. listopadu 2006, kterým se některé strany osvobozují od rozšíření na některé součásti jízdních kol antidumpingového cla z jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky uloženého nařízením Rady (EHS) č. 2474/93, naposledy zachovaného a pozměněného nařízením (ES) č. 1095/2005, a kterým se zrušuje pozastavení platby antidumpingového cla rozšířeného na některé součásti jízdních kol pocházející z Čínské lidové republiky, jež bylo některým stranám přiznáno nařízením (ES) č. 88/97
15 32006D0773 Společné akce Rady 2006/773/SZBP ze dne 13. listopadu 2006, kterým se mění a prodlužuje společná akce 2005/889/SZBP o zřízení mise Evropské unie pro pomoc na hranicích na hraničním přechodu Rafáh (EU BAM Rafah)
OJ L 314, 15.11.2006 3 32006R1677 Nařízení Komise (ES) č. 1677/2006 ze dne 14. listopadu 2006, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2172/2005, pokud jde o datum žádosti o dovozní práva na celní kvótové období od 1. ledna do 31. prosince 2007
4 32006R1678 Nařízení Komise (ES) č. 1678/2006 ze dne 14. listopadu 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 92/2005, pokud jde o alternativní způsoby zneškodňování a využití vedlejších produktů živočišného původu (1)
7 32006R1679 Nařízení Komise (ES) č. 1679/2006 ze dne 14. listopadu 2006, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1973/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa uvedeného nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté z produkce pro pěstování surovin
13 32006R1680 Nařízení Komise (ES) č. 1680/2006 ze dne 14. listopadu 2006, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 976/2006, kterým se přijímají mimořádná opatření na podporu trhu s vepřovým masem v Německu
14 32006R1681 Nařízení Komise (ES) č. 1681/2006 ze dne 14. listopadu 2006, kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě irské whisky pro hospodářský rok 2006/07
16 32006R1682 Nařízení Komise (ES) č. 1682/2006 ze dne 14. listopadu 2006, kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě skotské whisky pro hospodářský rok 2006/07
18 32006R1683 Nařízení Komise (ES) č. 1683/2006 ze dne 14. listopadu 2006 o přechodných opatřeních, která mají být přijata, pokud jde o obchod se zemědělskými produkty v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska
22 32006R1684 Nařízení Komise (ES) č. 1684/2006 ze dne 14. listopadu 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti ICES IIIa Skagerrak plavidly plujícími pod vlajkou Německa
24 32006R1685 Nařízení Komise (ES) č. 1685/2006 ze dne 14. listopadu 2006, kterým se po sedmdesáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
28 32006D0774 2006/774/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 7. listopadu 2006, kterým se postupem podle čl. 28 odst. 6 směrnice 77/388/EHS povoluje některým členským státům uplatňovat sníženou sazbu DPH na některé služby s vysokým podílem lidské práce
33 32006D0775 2006/775/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. listopadu 2006, kterým se mění příloha D směrnice Rady 95/70/ES, pokud jde o seznam exotických nákaz mlžů podléhajících harmonizovaným kontrolním opatřením Společenství (oznámeno pod číslem K(2006) 5309) (1)
35 32006D0776 2006/776/ES: Rozhodnutí Komise, ze dne 13. listopadu 2006 o částkách, které mají být účtovány za přebytečná množství cukru neodstraněná z trhu (oznámeno pod číslem K(2006) 5370)
37 32006D0777 2006/777/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. listopadu 2006 o finančním příspěvku Společenství na eradikaci klasického moru prasat v Německu v roce 2006 (oznámeno pod číslem K(2006) 5375)
39 32006D0778 2006/778/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. listopadu 2006 o minimálních požadavcích na sběr informací při inspekcích míst produkce, v nichž se chovají některá zvířata pro hospodářské účely (oznámeno pod číslem K(2006) 5384) (1)
48 32006D0779 2006/779/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. listopadu 2006 o přechodných veterinárních opatřeních pro tlumení klasického moru prasat v Rumunsku (oznámeno pod číslem K(2006) 5387) (1)
50 32005R2116r Oprava nařízení Rady (ES) č. 2116/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1480/2003 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu některých elektronických mikroobvodů nazývaných DRAMs (dynamické paměti s libovolným přístupem) pocházejících z Korejské republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla (  Úř. věst. L 340 ze dne 23.12.2005)
52 32006R1636r Oprava nařízení Komise (ES) č. 1636/2006 ze dne 6. listopadu 2006, kterým se mění nařízení Rady č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty (  Úř. věst. L 306 ze dne 7.11.2006)
OJ L 315, 15.11.2006 1 32006D1672 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1672/2006/ES ze dne 24. října 2006, kterým se zavádí program společenství pro zaměstnanost a sociální solidaritu – Progress
9 32006D1673 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES ze dne 24. října 2006 o financování evropské normalizace
OJ L 316, 16.11.2006 3 32006R1688 Nařízení Komise (ES) č. 1688/2006 ze dne 15. listopadu 2006 o odchylce od nařízení (ES) č. 2375/2002, pokud jde o některé dovozní licence vydané pro tranši č. 4 podkvóty III v rámci celních kvót pro dovoz pšenice obecné, jiné než vysoce jakostní
10 32006R1691 Nařízení Komise (ES) č. 1691/2006 ze dne 15. listopadu 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti ICES IIIa Kattegat plavidly plujícími pod vlajkou Německa
12 32006D0780 2006/780/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. listopadu 2006 o zabránění dvojímu započítávání snížení emisí skleníkových plynů v rámci systému obchodování s emisemi ve Společenství při projektových činnostech v rámci Kjótského protokolu v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (oznámeno pod číslem K(2006) 5362) (1)
18 32006D0781 2006/781/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. listopadu 2006, kterým se zastavuje antidumpingové řízení týkající se dovozů barevných televizních obrazovek pocházejících z Čínské lidové republiky, Korejské republiky, Malajsie a Thajska
35 32006R0584r Oprava nařízení Rady (ES) č. 584/2006 ze dne 10. dubna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1480/2003 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu některých elektronických mikroobvodů nazývaných DRAMs (dynamické paměti s libovolným přístupem) pocházejících z Korejské republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla (  Úř. věst. L 103 ze dne 12.4.2006)
OJ L 317, 16.11.2006 1 32006D0757 2006/757/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. září 2006, kterým se mění příručka Sirene (oznámeno pod číslem K(2006) 4094)
41 32006D0758 2006/758/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. září 2006, kterým se mění příručka Sirene
OJ L 318, 17.11.2006 9 32006R1696 Nařízení Komise (ES) č. 1696/2006 ze dne 16. listopadu 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse červeného a platýse šedohnědého v oblastech ICES IIa (vody ES), IV (vody ES) plavidly plujícími pod vlajkou Německa
17 32006L0111 Směrnice Komise 2006/111/ES ze dne 16. listopadu 2006 o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky a o finanční průhlednosti uvnitř jednotlivých podniků (kodifikované znění) (1)
26 Informace o dni vstupu v platnost Prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé o obchodu a obchodních záležitostech
27 32006D0784 2006/784/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. listopadu 2006, kterým se povolují metody třídění jatečně upravených těl prasat ve Francii (oznámeno pod číslem K(2006) 5400) (1)
31 32006D0785 2006/785/ES: Rozhodnutí Výboru Společenství-Švýcarsko pro leteckou dopravu č. 3/2006 ze dne 27. října 2006, kterým se mění příloha Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o letecké dopravě
42 32006D0786 2006/786/ES: Rozhodnutí Výboru Společenství-Švýcarsko pro leteckou dopravu č. 4/2006 ze dne 27. října 2006, kterým se mění příloha Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o letecké dopravě
43 32006D0787 Společný postoj Rady 2006/787/SZBP ze dne 13. listopadu 2006, kterým se prodlužují některá omezující opatření proti Uzbekistánu
44 32006R0051r Oprava nařízení Rady (ES) č. 51/2006 ze dne 22. prosince 2005, kterým se na rok 2006 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (  Úř. věst. L 16 ze dne 20.1.2006)
48 32006R0052r Oprava nařízení Rady (ES) č. 52/2006 ze dne 22. prosince 2005, kterým se pro rok 2006 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři (  Úř. věst. L 16 ze dne 20.1.2006)
OJ L 319, 18.11.2006 9 32006R1706 Nařízení Komise (ES) č. 1706/2006 ze dne 16. listopadu 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé v oblasti ICES IIa (vody ES), IIIa, IIIbcd (vody ES), IV plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
15 32006D0788 2006/788/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 7. listopadu 2006 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prozatímním používání Protokolu, kterým se na období od 3. prosince 2005 do 2. prosince 2011 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Gabonskou republikou o rybolovu při pobřeží Gabonu
37 32006D0789 2006/789/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. listopadu 2006 o konzultačních a informačních postupech v otázkách pojištění úvěrů, úvěrových záruk a finančních úvěrů (kodifikované znění)
46 32006D0790 2006/790/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. listopadu 2006 o zahájení řízení o urovnání sporu s Indií v rámci ujednání o pravidlech a postupech urovnávání sporů a ostatních souvisejících ustanovení WTO, pokud jde o překážku obchodu představovanou dodatečným clem z dovážených vín a lihovin a mimořádným dodatečným clem z dovážených lihovin uvalenými Indií a o zákaz prodeje dovážených vín a lihovin v indickém státě Tamil Nadu
49 32006D0791 2006/791/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. listopadu 2006, kterým se stanoví složení Koordinační skupiny pro otázky plynu (1)
51 32006R1412r Oprava nařízení Rady (ES) č. 1412/2006 ze dne 25. září 2006 o některých omezujících opatření vůči Libanonu (  Úř. věst. L 267 ze dne 27.9.2006)
OJ L 320, 18.11.2006 1 32006R1662 Nařízení Komise (ES) č. 1662/2006 ze dne 6. listopadu 2006, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (1)
11 32006R1663 Nařízení Komise (ES) č. 1663/2006 ze dne 6. listopadu 2006, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1)
13 32006R1664 Nařízení Komise (ES) č. 1664/2006 ze dne 6. listopadu 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2074/2005, pokud jde o prováděcí opatření pro některé produkty živočišného původu určené k lidské spotřebě, a zrušují některá prováděcí opatření (1)
46 32006R1665 Nařízení Komise (ES) č. 1665/2006 ze dne 6. listopadu 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2075/2005, kterým se stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase (1)
47 32006R1666 Nařízení Komise (ES) č. 1666/2006 ze dne 6. listopadu 2006 o změně nařízení (ES) č. 2076/2005, kterým se stanoví přechodná opatření pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 (1)
50 32006D0765 2006/765/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. listopadu 2006, kterým se zrušují některé prováděcí předpisy týkající se hygieny potravin a hygienických podmínek pro produkci některých produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě a pro jejich uvádění na trh (oznámeno pod číslem K(2006) 5175) (1)
53 32006D0766 2006/766/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. listopadu 2006, kterým se stanoví seznamy třetích zemí a území, ze kterých je povolen dovoz mlžů, ostnokožců, pláštěnců, mořských plžů a produktů rybolovu (oznámeno pod číslem K(2006) 5171) (1)
58 32006D0767 2006/767/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. listopadu 2006, kterým se mění rozhodnutí 2003/804/ES a 2003/858/ES, pokud jde o požadavky na osvědčení pro živé měkkýše a živé ryby pocházející z akvakultury a jejich produkty určené pro lidskou spotřebu (oznámeno pod číslem K(2006) 5167) (1)
OJ L 321, 21.11.2006 5 32006R1711 Nařízení Komise (ES) č. 1711/2006 ze dne 20. listopadu 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 462/2003 a (ES) č. 1556/2006, pokud jde o podání žádostí o dovozní licenci v odvětví vepřového masa na první čtvrtletí roku 2007
7 32006R1712 Nařízení Komise (ES) č. 1712/2006 ze dne 20. listopadu 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001, pokud jde o tarifní kvóty Společenství pro některé zemědělské produkty pocházející z Turecka
11 32006R1713 Nařízení Komise (ES) č. 1713/2006 ze dne 20. listopadu 2006, kterým se ruší předběžné financování vývozních náhrad, pokud jde o zemědělské produkty
17 32006R1714 Nařízení Komise (ES) č. 1714/2006 ze dne 20. listopadu 2006, kterým se pro hospodářský rok 2006/07 rozděluje formou národních zaručených množství 5000 tun krátkých lněných vláken a konopných vláken mezi Dánsko, Řecko, Irsko, Itálii a Lucembursko
18 32006R1715 Nařízení Komise (ES) č. 1715/2006 ze dne 20. listopadu 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníků v oblastech ICES V, XII, XIV plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
20 32006R1716 Nařízení Komise (ES) č. 1716/2006 ze dne 20. listopadu 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu humra severského v oblasti ICES VIIIa, b, d, e plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
OJ L 322, 22.11.2006 3 32006R1722 Nařízení Komise (ES) č. 1722/2006 ze dne 21. listopadu 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1431/94, (ES) č. 2497/96, (ES) č. 1396/98, (ES) č. 701/2003 a (ES) č. 593/2004, pokud jde o podávání žádostí o dovozní licenci v odvětví drůbežího masa a vajec na první čtvrtletí 2007
5 32006D0792 2006/792/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Chile č. 2/2006 ze dne 16. října 2006 o změně přílohy I Dohody, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, s cílem zohlednit konsolidaci celních preferencí udělených Chile podle systému všeobecných celních preferencí (GSP) Společenství
20 32006D0793 2006/793/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 31. května 2006 týkající se řízení podle článku 81 Smlouvy o založení Evropského společenství a článku 53 Dohody o EHP (Věc č. COMP/F/38.645 – Metakryláty) (oznámeno pod číslem K(2006) 2098) (1)
24 32006D0794 2006/794/ES: Doporučení Komise ze dne 16. listopadu 2006 o monitorování pozaďových hodnot dioxinů, PCB s dioxinovým efektem a jiných PCB než s dioxinovým efektem v potravinách (oznámeno pod číslem K(2006) 5425) (1)
32 32006D0795 Společný postoj Rady 2006/795/SZBP ze dne 20. listopadu 2006 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
OJ L 323, 22.11.2006 1 32006D0763 2006/763/ES: Konečné schválení opravného rozpočtu Evropské unie č. 3 na rozpočtový rok 2006
43 32006D0764 2006/764/ES: Druhý pozměňovací rozpočet Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMEA) na rok 2006
OJ L 324, 23.11.2006 1 32006R1723 Nařízení Rady (ES) č. 1723/2006 ze dne 20. listopadu 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 379/2004, pokud jde o zvýšení objemů celních kvót pro některé produkty rybolovu pro rok 2006 (1)
7 32006D0796 2006/796/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. listopadu 2006 o projektu Evropské hlavní město kultury pro rok 2010
8 32006D0797 2006/797/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. listopadu 2006 o nezařazení amonium-sulfamátu, hexakonazolu, natrium-tetrathiokarbonátu a 8-hydroxychinolinu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tyto účinné látky (oznámeno pod číslem K(2006) 5535) (1)
11 32005D0005 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 55/05/COL ze dne 11. března 2005, kterým se uzavírá formální vyšetřovací řízení podle čl. 1 odst. 2 části I protokolu 3 dohody o kontrolním úřadu a soudu, pokud jde o prodej 1744 nájemních bytů v Oslu
30 32005D0303 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 303/05/COL ze dne 30. listopadu 2005, kterým se po padesáté prvé mění procesní a hmotná pravidla v oblasti státní podpory
32 32005D0313 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 313/05/COL ze dne 7. prosince 2005, kterým se po třicáté druhé mění procesní a hmotná pravidla v oblasti státní podpory
34 3.1969D0006 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 69/06/COL ze dne 22. března 2006, kterým se po padesáté páté mění procesní a hmotná pravidla v oblasti státní podpory
38 32006D0095 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 95/06/COL ze dne 19. dubna 2006, kterým se po padesáté osmé mění procesní a hmotná pravidla v oblasti státní podpory
OJ L 325, 24.11.2006 6 32006R1729 Nařízení Komise (ES) č. 1729/2006 ze dne 23. listopadu 2006, kterým se mění přílohy I a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o firocoxib a triklabendazol (1)
9 32006R1730 Nařízení Komise (ES) č. 1730/2006 ze dne 23. listopadu 2006 o povolení kyseliny benzoové (VevoVitall) jako doplňkové látky (1)
12 32006R1731 Nařízení Komise (ES) č. 1731/2006 ze dne 23. listopadu 2006 o zvláštních prováděcích pravidlech pro vývozní náhrady v případě některých konzerv z hovězího a telecího masa
22 32006D0798 2006/798/ES: Rozhodnutí č. 1/2006 ze dne 29. září 2006, výboru zřízeného Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání posuzování shody, kterým se mění kapitola 11 přílohy 1
28 32006D0799 2006/799/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. listopadu 2006, kterým se stanoví revidovaná ekologická kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování pro udělení ekoznačky Společenství pomocným půdním látkám (oznámeno pod číslem K(2006) 5369) (1)
35 32006D0800 2006/800/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. listopadu 2006, kterým se schvalují plány eradikace klasického moru prasat u divokých prasat a nouzového očkování těchto prasat proti této nákaze v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2006) 5468) (1)
OJ L 326, 24.11.2006 1 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 24 – Jednotná ustanovení pro:
43 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 59 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu náhradních systémů tlumení hluku výfuku
55 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 85 – Jednotná ustanovení pro schvalování spalovacích motorů nebo elektrických hnacích ústrojí určených k pohonu motorových vozidel kategorie M a N z hlediska měření netto výkonu a maximálního 30minutového výkonu elektrických hnacích ústrojí
OJ L 327, 24.11.2006 1 32006R1717 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1717/2006 ze dne 15. listopadu 2006 o zřízení nástroje stability
12 32006D1718 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1718/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006 o provádění programu podpory evropského audiovizuálního odvětví (MEDIA 2007)
30 32006D1719 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1719/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006, kterým se zavádí program Mládež v akci na období 2007 až 2013
45 32006D1720 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č 1720/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006, kterým se zavádí akční program v oblasti celoživotního učení
OJ L 328, 24.11.2006 1 32006R1692 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1692/2006 ze dne 24. října 2006, kterým se zavádí druhý program Marco Polo pro poskytování finanční pomoci Společenství za účelem zlepšení vlivu systému nákladní dopravy na životní prostředí (Marco Polo II) a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1382/2003 (1)
14 32006L0088 Směrnice Rady 2006/88/ES ze dne 24. října 2006 o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury a o prevenci a tlumení některých nákaz vodních živočichů
57 32006D0782 2006/782/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. října 2006, kterým se mění rozhodnutí 90/424/EHS o některých výdajích ve veterinární oblasti
59 32006D0783 Rámcové rozhodnutí Rady 2006/783/SVV ze dne 6. října 2006 o uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci
OJ L 329, 25.11.2006 1 32006R1738 Nařízení Rady (ES) č. 1738/2006 ze dne 23. listopadu 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 930/2004 o dočasné odchylce týkající se sepisování aktů orgánů Evropské unie v maltštině
3 32006R1739 Nařízení Rady (ES) č. 1739/2006 ze dne 23. listopadu 2006, kterým se ukončuje částečný prozatímní přezkum antidumpingových opatření použitelných na dovozy silikonu pocházejícího z Ruské federace
7 32006R1741 Nařízení Komise (ES) č. 1741/2006 ze dne 24. listopadu 2006, kterým se stanoví podmínky pro poskytování zvláštní vývozní náhrady pro vykostěné maso z dospělého skotu samčího pohlaví propuštěné do režimu uskladňování v celním skladu před vývozem
13 32006R1742 Nařízení Komise (ES) č. 1742/2006 ze dne 24. listopadu 2006 o otevření a správě celních kvót Společenství pro vína pocházející z Albánské republiky
16 32006R1743 Nařízení Komise (ES) č. 1743/2006 ze dne 24. listopadu 2006 o trvalém povolení doplňkové látky v krmivech (1)
19 32006R1744 Nařízení Komise (ES) č. 1744/2006 ze dne 24. listopadu 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování podpory pro chov bource morušového (kodifikované znění)
22 32006R1745 Nařízení Komise (ES) č. 1745/2006 ze dne 24. listopadu 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 936/97 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso
24 32006R1746 Nařízení Komise (ES) č. 1746/2006 ze dne 24. listopadu 2006, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1279/2006, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví zvláštní zemědělský přepočítací koeficient pro minimální ceny cukrové řepy, jakož i pro dávky z výroby a doplňkovou dávku v odvětví cukru pro měny členských států, které nepřijaly jednotnou měnu
26 32006D0801 2006/801/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. listopadu 2006 o změně rozhodnutí 2005/432/ES, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a vzory osvědčení pro dovoz masných výrobků určených k lidské spotřebě ze třetích zemí a kterým se zrušují rozhodnutí 97/41/ES, 97/221/ES a 97/222/ES (oznámeno pod číslem K(2006) 5444) (1)
34 32006D0802 2006/802/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. listopadu 2006, kterým se schvalují plány eradikace klasického moru prasat u divokých prasat a nouzového očkování takových prasat a prasat chovaných v hospodářstvích proti této nákaze v Rumunsku (oznámeno pod číslem K(2006) 5426) (1)
38 32006D0803 2006/803/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. listopadu 2006 o změně rozhodnutí 2005/381/ES, kterým se zavádí dotazník pro podávání zpráv o uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (oznámeno pod číslem K(2006) 5546) (1)
64 32006D0804 2006/804/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. listopadu 2006 o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení využívající technologii rádiové identifikace (RFID) provozovaná v pásmu ultra krátkých vln (UHF) (oznámeno pod číslem K(2006) 5599)
67 32006D0805 2006/805/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. listopadu 2006 o kontrolních opatřeních v oblasti zdraví zvířat v souvislosti s klasickým morem prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem K(2006) 5538) (1)
74 32006D0806 2006/806/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. listopadu 2006, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení orthosulfamuronu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2006) 5539) (1)
76 32006D0807 Rozhodnutí Rady 2006/807/SZBP ze dne 20. listopadu 2006, kterým se provádí společná akce 2005/797/SZBP o policejní misi Evropské unie pro palestinská území
OJ L 330, 28.11.2006 5 32006R1749 Nařízení Komise (ES) č. 1749/2006 ze dne 27. listopadu 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1445/95 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa
9 32006R1750 Nařízení Komise (ES) č. 1750/2006 ze dne 27. listopadu 2006 o povolení selenomethioninu jako doplňkové látky v krmivech (1)
12 32006L0119 Směrnice Komise 2006/119/ES ze dne 27. listopadu 2006, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/56/ES o systémech vytápění pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla (1)
16 32006L0120 Směrnice Komise 2006/120/ES ze dne 27. listopadu 2006, kterou se opravuje a mění směrnice 2005/30/ES, kterou se z důvodů přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/24/ES a 2002/24/ES týkající se schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (1)
18 32006D0848 2006/848/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 17. července 2006 o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Uruguayskou východní republikou o některých aspektech leteckých služeb
28 32006D0849 2006/849/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. listopadu 2006, kterým se mění a rozšiřuje rozhodnutí 2001/923/ES o akčním programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program Pericles)
30 32006D0850 2006/850/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. listopadu 2006, kterým se rozšiřuje použitelnost rozhodnutí 2006/849/ES, kterým se mění a prodlužuje rozhodnutí 2001/923/ES o akčním programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program Pericles), na nezúčastněné členské státy
31 32006D0851 2006/851/ES: Doporučení Komise ze dne 24. října 2006 o správě finančních zdrojů na vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivními odpady
OJ L 331, 29.11.2006 3 32006R1752 Nařízení Komise (ES) č. 1752/2006 ze dne 28. listopadu 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1483/2006, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství
7 32006R1753 Nařízení Komise (ES) č. 1753/2006 ze dne 28. listopadu 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 669/97 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některé druhy ryb a produkty rybolovu pocházející z Faerských ostrovů, o vymezení podrobných pravidel týkajících se změn a úprav těchto opatření a o zrušení nařízení (ES) č. 1983/95
8 32006R1754 Nařízení Komise (ES) č. 1754/2006 ze dne 28. listopadu 2006 o podmínkách poskytování finanční podpory Společenství referenčním laboratořím Společenství pro krmiva, potraviny a odvětví zdraví zvířat
19 32006D0852 2006/852/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 28. listopadu 2006, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Banka Slovenije
21 32006D0853 2006/853/SZBP: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUPOL COPPS/2/2006 ze dne 21. listopadu 2006 o jmenování vedoucího mise/policejního komisaře policejní mise Evropské unie pro palestinská území (EUPOL COPPS)
OJ L 332, 30.11.2006 1 32006R1755 Nařízení Rady (ES) č. 1755/2006 ze dne 23. listopadu 2006 o dovozu některých výrobků z oceli pocházejících z Ukrajiny
18 32006R1756 Nařízení Rady (ES) č. 1756/2006 ze dne 28. listopadu 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2667/2000 o Evropské agentuře pro obnovu
21 32006D0856 2006/856/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. listopadu 2006 o zřízení Výboru pro měnovou a finanční statistiku a statistiku platební bilance (kodifikované znění)
24 32006D0857 2006/857/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. června 2005 vztahující se k řízení podle článku 82 Smlouvy o ES a článku 54 Dohody o EHP (věc COMP/A.37.507/F3 – AstraZeneca) (oznámeno pod číslem K(2005) 1757) (1)
26 32006D0858 2006/858/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma v souvislosti s katarální horečkou ovcí (oznámeno pod číslem K(2006) 5607) (1)
32 32006D0859 2006/859/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2006, kterým se Maltě uděluje odchylka od některých ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES (oznámeno pod číslem K(2006) 5642)
34 32004D0001 Rozhodnutí Stálého výboru členských států ESVO č. 1/2004/SC ze dne 5. února 2004, kterým se zřizuje Úřad pro finanční mechanismus EHP a norský finanční mechanismus
36 32005D0002 Rozhodnutí Stálého výboru členských států ESVO č. 2/2005/SC ze dne 28. dubna 2005 o auditu finančního řízení a projektů v rámci finančního nástroje
OJ L 333, 30.11.2006 1 22006D0099 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 99/2006 ze dne 22. září 2006, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
3 22006D0100 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 100/2006 ze dne 22. září 2006, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
6 22006D0101 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 101/2006 ze dne 22. září 2006, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
10 22006D0102 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 102/2006 ze dne 22. září 2006, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
13 22006D0103 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 103/2006 ze dne 22. září 2006, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
15 22006D0104 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 104/2006 ze dne 22. září 2006, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
17 22006D0105 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 105/2006 ze dne 22. září 2006, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
19 22006D0106 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 106/2006 ze dne 22. září 2006, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
21 22006D0107 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 107/2006 ze dne 22. září 2006, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
23 22006D0108 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 108/2006 ze dne 22. září 2006, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
26 22006D0109 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 109/2006 ze dne 22. září 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
28 22006D0110 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 110/2006 ze dne 22. září 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
29 22006D0111 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 111/2006 ze dne 22. září 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
30 22006D0112 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 112/2006 ze dne 22. září 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
33 22006D0113 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 113/2006 ze dne 22. září 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
35 22006D0114 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 114/2006 ze dne 22. září 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
36 22006D0115 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 115/2006 ze dne 22. září 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
38 22006D0116 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 116/2006 ze dne 22. září 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
40 22006D0117 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 117/2006 ze dne 22. září 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
42 22006D0118 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 118/2006 ze dne 22. září 2006, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
44 22006D0119 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 119/2006 ze dne 22. září 2006, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP
47 22006D0120 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 120/2006 ze dne 22. září 2006, kterým se mění příloha XI (Telekomunikační služby) Dohody o EHP
49 22006D0121 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 121/2006 ze dne 22. září 2006, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
50 22006D0122 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 122/2006 ze dne 22. září 2006, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
52 22006D0123 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 123/2006 ze dne 22. září 2006, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
53 22006D0124 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 124/2006 ze dne 22. září 2006, kterým se mění příloha XVIII (Zdraví a bezpečnost při práci, pracovní právo a stejné zacházení pro muže a ženy) Dohody o EHP
55 22006D0125 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 125/2006 ze dne 22. září 2006, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
57 22006D0126 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 126/2006 ze dne 22. září 2006, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
59 22006D0127 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 127/2006 ze dne 22. září 2006, kterým se mění příloha XXII (Právo společností) Dohody o EHP
60 22006D0128 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 128/2006 ze dne 22. září 2006, kterým se mění protokol 47 k Dohodě o EHP o odstranění technických překážek obchodu s vínem
OJ L 334, 30.11.2006 1 32006R1737 Nařízení Komise (ES) č. 1737/2006 ze dne 7. listopadu 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2152/2003 o monitorování lesů a environmentálních interakcí ve Společenství
OJ L 335, 01.12.2006 1 32006R1758 Nařízení Rady (ES) č. 1758/2006 ze dne 22. května 2006, kterým se provádí Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Malajsií podle článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii a kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
3 32006R1759 Nařízení Rady (ES) č. 1759/2006 ze dne 28. listopadu 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 104/2000 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury
5 32006R1760 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1760/2006 ze dne 28. listopadu 2006, kterým se při příležitosti přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii zavádějí zvláštní dočasná opatření pro přijímání úředníků Evropských společenství
31 32006R1772 Nařízení Komise (ES) č. 1772/2006 ze dne 30. listopadu 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 14/2004, pokud jde o předběžný odhad dodávek olivového oleje a vepřového masa na Madeiru
38 32006D0862 2006/862/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. května 2006 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Malajsií podle článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii
42 32006D0863 2006/863/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. listopadu 2006, kterým se mění rozhodnutí Rady 2004/793/ES o uzavření konzultací s Republikou Togo podle článku 96 dohody z Cotonou
45 32006D0864 2006/864/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2006, kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 2005/613/ES, kterým se přijímá závazek nabídnutý v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů polyesterových střižových vláken pocházejících mimo jiné ze Saúdské Arábie (oznámeno pod číslem K(2006) 5776)
46 32006D0865 Rozhodnutí Rady 2006/865/SZBP ze dne 28. listopadu 2006, kterým se provádí společná akce 2005/824/SZBP o policejní misi Evropské unie (EUPM) v Bosně a Hercegovině
47 32006D0866 Rozhodnutí Rady 2006/866/SZBP ze dne 30. listopadu 2006 o prodloužení mandátu vedoucí Pozorovatelské mise Evropské unie (EUMM)
48 32006D0867 Společná akce Rady 2006/867/SZBP ze dne 30. listopadu 2006, kterou se prodlužuje a mění mandát Pozorovatelské mise Evropské unie (EUMM)
50 32006D0868 Společná akce Rady 2006/868/SZBP ze dne 30. listopadu 2006, kterou se mění společná akce 2004/847/SZBP o policejní misi Evropské unie v Kinshase (KDR) týkající se integrované policejní jednotky (EUPOL Kinshasa)
OJ L 337, 05.12.2006 3 32006R1784 Nařízení Komise (ES) č. 1784/2006 ze dne 4. prosince 2006, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000, pokud jde o používání technologických činidel
5 32006R1785 Nařízení Komise (ES) č. 1785/2006 ze dne 4. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro správu a rozdělování kvót na dovoz textilních výrobků stanovených pro rok 2007 podle nařízení Rady (ES) č. 517/94
12 32006R1786 Nařízení Komise (ES) č. 1786/2006 ze dne 4. prosince 2006, kterým se mění přílohy III B, IV a VI nařízení Rady (ES) č. 517/94, pokud jde o kvóty textilních výrobků pro rok 2007
17 32006R1787 Nařízení Komise (ES) č. 1787/2006 ze dne 4. prosince 2006 o změně nařízení Komise (ES) č. 809/2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů
21 32006L0117 Směrnice Rady 2006/117/Euratom ze dne 20. listopadu 2006 o dozoru nad přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva a o její kontrole
33 32006D0872 2006/872/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 17. listopadu 2006 o podpisu Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Rumunskem na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA) jménem Společenství
43 32006D0873 2006/873/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. listopadu 2006 o uzavření Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Rumunskem na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA)
45 32006D0874 2006/874/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 28. listopadu 2006 o přistoupení Společenství k předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů č. 107 o jednotných ustanoveních pro schvalování vozidel kategorie M2 nebo M3 z hlediska jejich celkové konstrukce (1)
46 32006D0875 2006/875/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2006, kterým se schvalují programy eradikace a sledování chorob zvířat a některých přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) a programy prevence zoonóz, předložené členskými státy pro rok 2007 (oznámeno pod číslem K(2006) 5677)
57 32006D0876 2006/876/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2006, kterým se schvalují programy eradikace a sledování chorob zvířat, některých přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) a prevence zoonóz předložené Bulharskem a Rumunskem pro rok 2007 a kterým se mění rozhodnutí 2006/687/ES (oznámeno pod číslem K(2006) 5702)
OJ L 338, 05.12.2006 1 32006D0854 2006/854/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. července 2006, kterým se jménem Evropského společenství schvalují změny příloh V a VIII Dohody mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem o hygienických opatřeních použitelných při obchodu s živými zvířaty a živočišnými produkty (oznámeno pod číslem K(2006) 3327) (1)
45 32006D0855 2006/855/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. srpna 2006, kterým se mění rozhodnutí 2003/56/ES o veterinárních osvědčeních pro dovoz živých zvířat a živočišných produktů z Nového Zélandu (oznámeno pod číslem K(2006) 3708) (1)
OJ L 339, 06.12.2006 3 32006R1789 Nařízení Komise (ES) č. 1789/2006 ze dne 5. prosince 2006 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz banánů kódu KN 08030019 pocházejících ze zemí AKT pro období od 1. ledna do 31. prosince 2007
8 32006R1790 Nařízení Komise (ES) č. 1790/2006 ze dne 5. prosince 2006, kterým se schvalují kontroly dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděné v Turecku před dovozem do Společenství
12 32006L0124 Směrnice Komise 2006/124/ES ze dne 5. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 92/33/EHS o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh a směrnice Rady 2002/55/ES o uvádění osiva zeleniny na trh (1)
16 32006L0125 Směrnice Komise 2006/125/ES ze dne 5. prosince 2006 o obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti (kodifikované znění) (1)
36 32006D0880 2006/880/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 30. listopadu 2006 o poskytnutí mimořádné finanční pomoci Společenství Kosovu
39 31979L0923r Oprava směrnice Rady 79/923/EHS ze dne 30. října 1979 o požadované jakosti vod pro měkkýše (  Úř. věst. L 281 ze dne 10.11.1979) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 15, svazek 1, s. 128)
39 32006L0066r Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHS (  Úř. věst. L 266 ze dne 26.9.2006)
OJ L 340, 06.12.2006 1 32006D0808 2006/808/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2006 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie v rozpočtovém roce 2004, oddíl III – Komise
3 32006D0809 2006/809/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2006 o účetní závěrce týkající se souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2004, oddíl III – Komise
29 32006D0810 2006/810/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2006 o absolutoriu za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie v rozpočtovém roce 2004: Oddíl I – Evropský parlament
30 32006D0811 2006/811/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2006 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie v rozpočtovém roce 2004, oddíl II – Rada
33 32006D0812 2006/812/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2006 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie v rozpočtovém roce 2004, oddíl IV – Soudní dvůr
36 32006D0813 2006/813/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2006 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie v rozpočtovém roce 2004, oddíl V – Účetní dvůr
40 32006D0814 2006/814/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2006 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie v rozpočtovém roce 2004, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor
43 32006D0815 2006/815/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2006 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie v rozpočtovém roce 2004, oddíl VII – Výbor regionů
46 32006D0816 2006/816/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2006 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie v rozpočtovém roce 2004, oddíl VIII A – Evropský veřejný ochránce práv
49 32006D0817 2006/817/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2006 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie v rozpočtovém roce 2004, oddíl VIII B – Evropský inspektor ochrany údajů
51 32006D0818 2006/818/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2006 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu 6., 7., 8. a 9. Evropského rozvojového fondu v rozpočtovém roce 2004
53 32006D0819 2006/819/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2006 o účetní závěrce týkající se plnění rozpočtu 6., 7., 8. a 9. Evropského rozvojového fondu v rozpočtovém roce 2004
63 32006D0820 2006/820/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2006 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání v rozpočtovém roce 2004
64 32006D0821 2006/821/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2006 o účetní závěrce Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2004
69 32006D0822 2006/822/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2006 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek v rozpočtovém roce 2004
70 32006D0823 2006/823/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2006 o účetní závěrce Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2004
74 32006D0824 2006/824/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2006 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro obnovu v rozpočtovém roce 2004
75 32006D0825 2006/825/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2006 o roční účetní závěrce Evropské agentury pro obnovu za rozpočtový rok 2004
80 32006D0826 2006/826/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2006 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie v rozpočtovém roce 2004
81 32006D0827 2006/827/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2006 o účetní závěrce Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie za rozpočtový rok 2004
85 32006D0828 2006/828/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2006 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost v rozpočtovém roce 2004
86 32006D0829 2006/829/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2006 o účetní závěrce Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2004
90 32006D0830 2006/830/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2006 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí v rozpočtovém roce 2004
91 32006D0831 2006/831/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2006 o účetní závěrce Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2004
96 32006D0832 2006/832/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2006 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci v rozpočtovém roce 2004
97 32006D0833 2006/833/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2006 o účetní závěrce Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci za rozpočtový rok 2004
102 32006D0834 2006/834/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2006 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie v rozpočtovém roce 2004
103 32006D0835 2006/835/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2006 o účetní závěrce Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2004
107 32006D0836 2006/836/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2006 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky v rozpočtovém roce 2004
108 32006D0837 2006/837/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2006 o účetní závěrce Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2004
112 32006D0838 2006/838/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2006 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) v rozpočtovém roce 2004
113 32006D0839 2006/839/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2006 o účetní závěrce Eurojustu za rozpočtový rok 2004
117 32006D0840 2006/840/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2006 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadaci odborného vzdělávání v rozpočtovém roce 2004
118 32006D0841 2006/841/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2006 o účetní uzávěrce Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2004
123 32006D0842 2006/842/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2006 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost v rozpočtovém roce 2004
124 32006D0843 2006/843/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2006 o účetní závěrce Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2004
128 32006D0844 2006/844/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2006 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví v rozpočtovém roce 2004
129 32006D0845 2006/845/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2006 o účetní závěrce Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2004
134 32006D0846 2006/846/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2006 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin v rozpočtovém roce 2004
135 32006D0847 2006/847/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2006 o účetní závěrce Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2004
OJ L 341, 07.12.2006 3 32006R1794 Nařízení Komise (ES) č. 1794/2006 ze dne 6. prosince 2006, kterým se stanoví společný systém poplatků za letové navigační služby (1)
17 32006R1795 Nařízení Komise (ES) č. 1795/2006 ze dne 6. prosince 2006 o otevření celní kvóty pro dovoz některého zboží, které pochází z Norska a vzniklo zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství pro rok 2007
20 32006R1796 Nařízení Komise (ES) č. 1796/2006 ze dne 6. prosince 2006 o otevření celní kvóty na rok 2007 pro dovoz některého zboží pocházejícího z Islandu, které vzniklo zpracováním zemědělských produktů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství
22 32006R1797 Nařízení Komise (ES) č. 1797/2006 ze dne 6. prosince 2006 o otevření celní kvóty pro dovoz některého zboží, které pochází z Norska a vzniklo zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství pro rok 2007
24 32006R1798 Nařízení Komise (ES) č. 1798/2006 ze dne 6. prosince 2006, kterým se na rok 2007 otevírají celní kvóty pro dovoz některého zboží, které pochází z Norska a vzniklo zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství
26 32006R1799 Nařízení Komise (ES) č. 1799/2006 ze dne 6. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 26/2004 o rejstříku rybářského loďstva Společenství
31 32006D0882 2006/882/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. listopadu 2006 o uzavření Protokolu o změně Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé, pokud jde o celní kvóty pro cukr a produkty v odvětví cukru pocházející z Chorvatska nebo ze Společenství
37 32006D0883 2006/883/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. prosince 2006, kterým se mění rozhodnutí 2006/80/ES, pokud jde o Slovinsko (oznámeno pod číslem K(2006) 5797)
39 32006D0884 2006/884/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. prosince 2006, kterým se určuje postoj Společenství k rozhodnutí smíšeného výboru zřízeného podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o vzájemném uznávání certifikátů shody pro námořní zařízení, týkajícímu se přijetí jeho jednacího řádu
43 32006D0885 2006/885/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. prosince 2006 o finančním příspěvku Společenství pro rok 2006 k úhradě výdajů vynaložených Belgií a Německem na ochranu proti organismům škodlivým rostlinám nebo rostlinným produktům (oznámeno pod číslem K(2006) 5894)
46 32006D0886 2006/886/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. prosince 2006 o ukončení nového antiabsorpčního šetření týkajícího se dovozu ručních paletových vozíků a jejich hlavních součástí pocházejících z Čínské lidové republiky
OJ L 342, 07.12.2006 1 32006D0860 2006/860/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. listopadu 2006 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Řízení a zabezpečení transevropského vysokorychlostního železničního systému, kterým se mění příloha A rozhodnutí 2006/679/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2006) 5211) (1)
OJ L 343, 08.12.2006 1 32006R1801 Nařízení Rady (ES) č. 1801/2006 ze dne 30. listopadu 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu
63 32006R1803 Nařízení Komise (ES) č. 1803/2006 ze dne 7. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2771/1999 a (ES) č. 1898/2005, pokud jde o uskladnění intervenčního másla určeného k prodeji
64 32006R1804 Nařízení Komise (ES) č. 1804/2006 ze dne 7. prosince 2006, kterým se stanoví přechodná opatření, která mají být přijata z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska, pokud jde o rezervu uvedenou v článku 46 nařízení (ES) č. 1043/2005
66 32006R1805 Nařízení Komise (ES) č. 1805/2006 ze dne 7. prosince 2006, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o thiamfenikol, fenvalerát a meloxikam (1)
69 32006R1806 Nařízení Komise (ES) č. 1806/2006 ze dne 7. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1613/2000, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu původní produkty používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Laosu v případě některých textilních výrobků vyvážených z této země do Společenství
71 32006R1807 Nařízení Komise (ES) č. 1807/2006 ze dne 7. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1614/2000, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu původní produkty používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Kambodži v případě některých textilních výrobků vyvážených z této země do Společenství
73 32006R1808 Nařízení Komise (ES) č. 1808/2006 ze dne 7. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1615/2000, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu původní produkty používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Nepálu v případě některých textilních výrobků vyvážených z této země do Společenství
82 32006L0127 Směrnice Komise 2006/127/ES ze dne 7. prosince 2006, kterou se mění směrnice 2003/91/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny (1)
85 32006D0890 2006/890/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. prosince 2006 o uzavření rámcové dohody jménem Evropského společenství pro atomovou energii o mnohostranném programu Ruské federace pro životní prostředí v jaderné oblasti a protokolu o právních nárocích, soudním řízení a náhradě škody k rámcové dohodě o mnohostranném programu Ruské federace pro životní prostředí v jaderné oblasti (oznámeno pod číslem K(2006) 5219)
96 32006D0891 2006/891/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. prosince 2006 o využívání informací připravených podle mezinárodně uznávaných účetních standardů emitenty cenných papírů ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2006) 5804)
99 32006D0892 2006/892/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. prosince 2006, kterým se mění rozhodnutí 2006/7/ES, 2006/265/ES a 2006/533/ES, pokud jde o prodloužení doby jejich použitelnosti (oznámeno pod číslem K(2006) 5860) (1)
102 32006D0893 2006/893/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. prosince 2006 o zrušení odkazu na normu EN 10080:2005 Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně v souladu se směrnicí Rady 89/106/EHS (oznámeno pod číslem K(2006) 5869) (1)
OJ L 344, 08.12.2006 1 32006D0861 2006/861/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. července 2006 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Kolejová vozidla – nákladní vozy transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2006) 3345) (1)
OJ L 345, 08.12.2006 1 32006R1781 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 ze dne 15. listopadu 2006 o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků (1)
10 32006R1782 Nařízení Rady (ES) č. 1782/2006 ze dne 20. listopadu 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 51/2006 a (ES) č. 2270/2004, pokud jde o rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb
24 32006D0871 2006/871/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. července 2005 o uzavření Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků jménem Evropského společenství
OJ L 346, 09.12.2006 6 32006L0128 Směrnice Komise 2006/128/ES ze dne 8. prosince 2006, kterou se mění a opravuje směrnice 95/31/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu náhradních sladidel pro použití v potravinách (1)
15 32006L0129 Směrnice Komise 2006/129/ES ze dne 8. prosince 2006, kterou se mění a opravuje směrnice 96/77/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu potravinářských přídatných látek jiných než barviva a náhradní sladidla (1)
26 32006D0906 2006/906/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 30. listopadu 2006 o postoji, který se má zaujmout jménem Společenství ve Výboru pro potravinovou pomoc, pokud jde o prodloužení Úmluvy o potravinové pomoci z roku 1999
27 32006D0907 2006/907/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 30. listopadu 2006 o jmenování španělského člena Výboru regionů
28 32006D0908 2006/908/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 4. prosince 2006 o první splátce třetího příspěvku Společenství do Evropské banky pro obnovu o rozvoj ve prospěch Fondu pro kryt reaktoru v Černobylu
30 32006D0909 2006/909/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 4. prosince 2006 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o úpravě obchodních preferencí pro sýr na základě článku 19 Dohody o Evropském hospodářském prostoru (1)
33 32006D0910 2006/910/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 4. prosince 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými, kterou se obnovuje program spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy
41 32006D0911 2006/911/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. prosince 2006, kterým se mění směrnice Rady 64/432/EHS, 90/539/EHS, 92/35/EHS, 92/119/EHS, 93/53/EHS, 95/70/ES, 2000/75/ES, 2001/89/ES, 2002/60/ES a rozhodnutí 2001/618/ES, pokud jde o seznamy národních referenčních laboratoří a státních ústavů (oznámeno pod číslem K(2006) 5856) (1)
59 32006D0912 2006/912/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. prosince 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/723/ES a 2005/873/ES, pokud jde o přerozdělení finančního příspěvku Společenství poskytovaného určitým členským státům na programy eradikace a sledování chorob zvířat a na kontroly zaměřené na prevenci zoonóz na rok 2006 (oznámeno pod číslem K(2006) 5937)
67 32006D0913 Společná akce Rady 2006/913/SZBP ze dne 7. prosince 2006, kterou se mění a prodlužuje společná akce 2004/847/SZBP o policejní misi Evropské unie v Kinshase (KDR) týkající se integrované policejní jednotky (EUPOL Kinshasa) Prodloužení do roku 2007
OJ L 347, 11.12.2006 1 32006L0112 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty
OJ L 348, 11.12.2006 1 32006D0887 2006/887/ES: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 10. listopadu 2006 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank (ECB/2006/16)
38 32006D0888 2006/888/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 10. listopadu 2006 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2006/17)
52 32006D0889 2006/889/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 24. listopadu 2006 o schválení objemu emise mincí v roce 2007 (ECB/2006/19)
OJ L 349, 12.12.2006 3 32006R1818 Nařízení Komise (ES) č. 1818/2006 ze dne 11. prosince 2006 o provádění systému správy množstevního stropu pro chlorid draselný týkajícího se antidumpingových opatření pro dovozy chloridu draselného pocházejícího z Běloruska
15 32006L0130 Směrnice Komise 2006/130/ES ze dne 11. prosince 2006, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES, pokud jde o stanovení kritérií pro vyjmutí některých veterinárních léčivých přípravků pro zvířata určená k produkci potravin z požadavku na výdej na veterinární předpis (1)
17 32006L0131 Směrnice Komise 2006/131/ES ze dne 11. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky methamidofos (1)
22 32006L0132 Směrnice Komise 2006/132/ES ze dne 11. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky procymidon (1)
27 32006L0133 Směrnice Komise 2006/133/ES ze dne 11. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky flusilazol (1)
32 32006L0134 Směrnice Komise 2006/134/ES ze dne 11. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky fenarimol (1)
37 32006L0135 Směrnice Komise 2006/135/ES ze dne 11. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky karbendazim (1)
42 32006L0136 Směrnice Komise 2006/136/ES ze dne 11. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky dinokap (1)
47 32006D0914 2006/914/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. listopadu 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o revizi výše finančního příspěvku Norska stanoveného v Dohodě mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o účasti Norska na práci Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost
51 32006D0915 2006/915/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. prosince 2006, kterým se prodlužuje lhůta platnosti rozhodnutí 2002/887/ES pokud jde o přirozeně nebo uměle zakrslé rostliny Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a Pinus L. původem z Japonska (oznámeno pod číslem K(2006) 5997)
52 32006D0916 2006/916/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. prosince 2006, kterým se stanoví odchylka od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o rostliny Vitis L., kromě plodů, pocházející z Chorvatska nebo Bývalé jugoslávské republiky Makedonie (oznámeno pod číslem K(2006) 6365)
56 32006D0917 2006/917/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. prosince 2006, kterým se stanoví finanční příspěvek Společenství na výdaje vzniklé v souvislosti s nouzovými opatřeními přijatými pro tlumení katarální horečky ovcí ve Francii v letech 2004 a 2005 (oznámeno pod číslem K(2006) 6382)
57 32006D0918 Společná akce Rady 2006/918/SZBP ze dne 11. prosince 2006, kterou se mění a prodlužuje společná akce 2006/304/SZBP o zřízení plánovacího týmu EU (EUPT Kosovo) v souvislosti s možnou operací EU pro řešení krize v oblasti právního státu a v dalších možných oblastech v Kosovu
59 32006D0867r Oprava společné akce Rady 2006/867/SZBP ze dne 30. listopadu 2006, kterou se prodlužuje a mění mandát Pozorovatelské mise Evropské unie (EUMM) (  Úř. věst. L 335 ze dne 1.12.2006)
OJ L 350, 12.12.2006 1 32006D0877 2006/877/ES: Rozhodnutí Výboru velvyslanců AKT-ES č. 3/2006 ze dne 27. září 2006 o finančním nařízení Technického střediska pro spolupráci v oblasti zemědělství a venkova (CTA)
10 32006D0878 2006/878/ES: Rozhodnutí Výboru velvyslanců AKT-ES č. 4/2006 ze dne 27. září 2006 o stanovách a jednacím řádu Technického střediska pro spolupráci v oblasti zemědělství a venkova (CTA)
13 32006D0879 2006/879/ES: Rozhodnutí Výboru velvyslanců AKT-ES č. 5/2006 ze dne 27. září 2006 o služebním řádu Technického střediska pro spolupráci v oblasti zemědělství a venkova (CTA)
OJ L 351, 13.12.2006 1 32006R1819 Nařízení Rady (ES) č. 1819/2006 ze dne 11. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 234/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Libérii
7 32006R1822 Nařízení Komise (ES) č. 1822/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na hrušky, citrony, jablka a tykve
9 32006R1823 Nařízení Komise (ES) č. 1823/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se po sedmdesáté třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
19 32006D0921 2006/921/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 11. prosince 2006 o jmenování zvláštního koordinátora Paktu o stabilitě pro jihovýchodní Evropu
OJ L 352, 13.12.2006 1 32006D0905 2006/905/ES: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 31. srpna 2006, kterými se mění obecné zásady ECB/2000/7 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému (ECB/2006/12)
OJ L 353, 13.12.2006 1 32006D0894 2006/894/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. prosince 2002 týkající se postupu podle článku 65 Smlouvy o ESUO určené společnostem: Alfa Acciai S.p.A., Feralpi Siderurgica S.p.A., Ferriere Nord S.p.A, IRO Industrie Riunite Odolesi S.p.A., Leali S.p.A., Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. v likvidaci, Lucchini S.p.A., Siderpotenza S.p.A., Riva Acciaio S.p.A., Valsabbia Investimenti S.p.A., Ferriera Valsabbia S.p.A. a sdružení podniků Federacciai, Federazione delle Imprese Siderurgiche Italiane. (Věc č. C.37.956 – Výztuže do betonu) (oznámeno pod číslem K(2002) 5807)
5 32006D0895 2006/895/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. května 2004 vztahující se k řízení podle článku 81 Smlouvy o ES proti společnostem The Topps Company Inc, Topps Europe Limited, Topps International Limited, Topps UK Limited a Topps Italia SRL (Věc č. COMP/C-3/37.980 – Souris-Topps) (oznámeno pod číslem K(2004) 1910)
7 32006D0896 2006/896/ES: Souhrnná zpráva o rozhodnutí Komise ze dne 26. října 2004, kterým se spojení označuje za slučitelné se společným trhem a fungováním Dohody o EHP (Věc č.: COMP/M.3436 – Continental/Phoenix) (oznámeno pod číslem K(2004) 4219) (1)
12 32006D0897 2006/897/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. ledna 2005 vztahující se k řízení podle článku 81 Smlouvy o ES a článku 53 Dohody o EHP vůči společnostem Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV, Akzo Nobel Base Chemicals AB, Eka Chemicals AB a Akzo Nobel AB společně a nerozdílně, Clariant AG a Clariant GmbH společně a nerozdílně, Elf Aquitaine SA a Arkema SA společně a nerozdílně a společnosti Hoechst AG (Věc č. C.37.773 – MCAA) (oznámeno pod číslem K(2004) 4876) (1)
16 32006D0898 2006/898/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. června 2005 o opatřeních, která Itálie stanovila pro profesionální sportovní kluby – (Decreto salva calcio) (oznámeno pod číslem K(2005) 1794) (1)
19 32006D0899 2006/899/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. července 2005, kterým se spojení označuje za slučitelné se společným trhem a fungováním Dohody o EHP (Věc č.: COMP/M.3653 – Siemens/VA Tech) (oznámeno pod číslem K(2005) 2676) (1)
36 32006D0900 2006/900/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. října 2005 o státní podpoře, kterou Finsko uplatnilo jako investiční podporu ve prospěch společnosti Componenta Oyj (oznámeno pod číslem K(2005) 3871) (1)
45 32006D0901 2006/901/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. října 2005 vztahující se k řízení podle čl. 81 odst. 1 Smlouvy o ES (Věc č. COMP/C.38.281/B.2 – Surový tabák Itálie) (oznámeno pod číslem K(2005) 4012)
50 32006D0902 2006/902/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2005, které se týká řízení podle článku 81 Smlouvy o založení Evropského společenství a článku 53 Dohody o EHP proti společnostem Flexsys NV, Bayer AG, Crompton Manufacturing Company Inc. (dříve Uniroyal Chemical Company Inc.), Crompton Europe Ltd, Chemtura Corporation (dříve Crompton Corporation), General Química SA, Repsol Química SA a Repsol YPF SA. (Věc č. COMP/F/C.38.443 – Gumárenské chemikálie) (oznámeno pod číslem K(2005) 5592) (1)
54 32006D0903 2006/903/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. května 2006 ohledně postupu podle článku 81 Smlouvy o založení Evropského společenství a článku 53 Dohody o EHP proti společnostem Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, EKA Chemicals AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret S.A., Kemira OYJ, L'Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvays SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA a Arkema SA. (Věc č. COMP/F/C.38.620 – peroxid vodíku a perboritan) (oznámeno pod číslem K(2006) 1766) (1)
60 32006D0904 2006/904/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. června 2006 o státní podpoře č. C 8/2005 (ex N 451/2004), kterou chce Německo poskytnout ve prospěch společnosti Nordbrandenburger UmesterungsWerke (oznámeno pod číslem K(2006) 2088) (1)
OJ L 354, 14.12.2006 3 32006R1830 Nařízení Komise (ES) č. 1830/2006 ze dne 13. prosince 2006 o změně nařízení (ES) č. 2092/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz vykostěného sušeného hovězího masa pocházejícího ze Švýcarska
5 32006R1831 Nařízení Komise (ES) č. 1831/2006 ze dne 13. prosince 2006, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o doramektin (1)
8 32006R1832 Nařízení Komise (ES) č. 1832/2006 ze dne 13. prosince 2006, kterým se stanoví přechodná opatření v odvětví cukru z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska
19 32006R1833 Nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 ze dne 13. prosince 2006 o klasifikaci zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Společenství a statistiku obchodu mezi členskými státy (1)
29 32006R1834 Nařízení Komise (ES) č. 1834/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu štikozubce obecného v oblastech ICES VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (vody Společenství) plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
31 32006R1835 Nařízení Komise (ES) č. 1835/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech ICES VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (vody Společenství) plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
33 32006R1836 Nařízení Komise (ES) č. 1836/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu štikozubce obecného v oblastech ICES IIa (vody ES), IV (vody ES) plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
35 32006R1837 Nařízení Komise (ES) č. 1837/2006 ze dne 13. prosince 2006, kterým se obnovuje rybolov sledě obecného v oblastech ICES IVc, VIId prováděný plavidly plujícími pod vlajkou Francie
39 32006D0922 2006/922/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2006, kterým se upravují opravné koeficienty použitelné od 1. února 2006, 1. března 2006, 1. dubna 2006, 1. května 2006 a 1. června 2006 na odměny úředníků, smluvních a dočasných zaměstnanců Evropských společenství působících ve třetích zemích
42 32006D0923 2006/923/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2006 o finančním příspěvku Společenství pro rok 2006 a 2007 k úhradě výdajů vynaložených Portugalskem za účelem boje proti háďátku Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.(oznámeno pod číslem K(2006) 6433)
48 32006D0924 2006/924/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/176/ES o stanovení kódované formy a kódů pro oznamování chorob zvířat na základě směrnice Rady 82/894/EHS (oznámeno pod číslem K(2006) 6437) (1)
50 32006D0925 2006/925/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2006, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o některé týmy pro odběr a produkci embryí v Kanadě, na Novém Zélandu a ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2006) 6441) (1)
52 32006D0926 2006/926/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2006, kterým se s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska mění rozhodnutí 2001/881/ES, pokud jde o seznam stanovišť hraniční kontroly (oznámeno pod číslem K(2006) 6454) (1)
54 32006D0927 2006/927/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2006, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení flubendiamidu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2006) 6457) (1)
56 32006D0928 2006/928/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2006, kterým se zřizuje mechanismus pro spolupráci a ověřování pokroku Rumunska při dosahování specifických referenčních cílů v oblasti reformy soudnictví a boje proti korupci (oznámeno pod číslem K(2006) 6569)
58 32006D0929 2006/929/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2006, kterým se zřizuje mechanismus pro spolupráci a ověřování pokroku Bulharska při dosahování specifických referenčních cílů v oblasti reformy soudnictví a boje proti korupci a organizovanému zločinu (oznámeno pod číslem K(2006) 6570)
OJ L 355, 15.12.2006 1 32006R1839 Nařízení Rady (ES) č. 1839/2006 ze dne 28. listopadu 2006 o provádění dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Argentinskou republikou podle článku XXIV.6 dohody GATT z roku 1994, kterým se mění a doplňuje příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
4 32006R1840 Nařízení Rady (ES) č. 1840/2006 ze dne 11. prosince 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 74/2004 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu bavlněného ložního prádla pocházejícího z Indie
17 32006R1845 Nařízení Komise (ES) č. 1845/2006 ze dne 13. prosince 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného v oblastech ICES Vb, VIa sever (vody ES), VIb plavidly plujícími pod vlajkou Francie
19 32006R1846 Nařízení Komise (ES) č. 1846/2006 ze dne 13. prosince 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu makrely obecné v oblastech ICES IIa (mimo vody ES), Vb (vody ES), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV plavidly plujícími pod vlajkou Francie
21 32006R1847 Nařízení Komise (ES) č. 1847/2006 ze dne 13. prosince 2006, kterým se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii upravují některá horizontální nařízení v oblasti společné zemědělské politiky
56 32006R1848 Nařízení Komise (ES) č. 1848/2006 ze dne 14. prosince 2006 o nesrovnalostech a zpětném získávání částek neoprávněně vyplacených v rámci financování společné zemědělské politiky, o organizaci informačního systému v této oblasti a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 595/91
63 32006R1849 Nařízení Komise (ES) č. 1849/2006 ze dne 14. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2032/2003 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (1)
72 32006R1850 Nařízení Komise (ES) č. 1850/2006 ze dne 14. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vydávání ověřovacích listin původu pro chmel a chmelové výrobky
88 32006R1851 Nařízení Komise (ES) č. 1851/2006 ze dne 14. prosince 2006, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2092/91, pokud jde o příjem konvenčního krmiva během období sezonního přesunu zvířat
91 32006D0930 2006/930/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 28. listopadu 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Argentinskou republikou ve formě výměny dopisů o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Maltské republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu přistoupení k Evropskému společenství
95 32006D0931 2006/931/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2006, kterým se mění rozhodnutí 2006/698/ES, pokud jde o prodloužení období jeho uplatňování (oznámeno pod číslem K(2006) 5783) (1)
96 32006D0932 2006/932/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2006 o vyloučení z financování Společenství některých výdajů uskutečněných členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) (oznámeno pod číslem K(2006) 5993)
103 32006D0933 2006/933/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2006 o pokračování v roce 2007 srovnávacích zkoušek a testů Společenství, které byly zahájeny v roce 2003 a 2004, prováděných na rozmnožovacím materiálu a rostlinách slivoně Prunus domestica L. a Malus Mill. podle směrnice Rady 92/34/EHS
104 32006D0934 2006/934/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2006 o pokračování v roce 2007 srovnávacích zkoušek a testů Společenství prováděných na osivu a rozmnožovacím materiálu Asparagus officinalis L. podle směrnice Rady 2002/55/ES, které byly zahájeny v roce 2005 (1)
105 32006D0935 2006/935/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2006, kterým se mění dodatek B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa, ryb a mléka v Polsku (oznámeno pod číslem K(2006) 6498) (1)
107 32006D0936 2006/936/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2006 o schválení účetních závěrek některých platebních agentur v Německu a ve Spojeném království týkajících se výdajů financovaných záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) pro rozpočtový rok 2003 (oznámeno pod číslem K(2006) 6506)
OJ L 356, 15.12.2006 1 32006D0869 2006/869/ES: Konečné schválení opravného rozpočtu Evropské unie č. 4 na rozpočtový rok 2006
47 32006D0870 2006/870/ES: Konečné schválení opravného rozpočtu Evropské unie č. 5 na rozpočtový rok 2006
OJ L 357, 15.12.2006 1 32006D0919 2006/919/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru ES-ESVO Zjednodušení formalit ve zbožovém styku č. 1/2006 ze dne 25. října 2006, kterým se mění Úmluva o zjednodušení formalit ve zbožovém styku
OJ L 358, 16.12.2006 3 32006R1857 Nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001
30 32006R1859 Nařízení Komise (ES) č. 1859/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se stanoví standardní poplatek za zemědělský podnikový výkaz zemědělské účetní datové sítě pro účetní období 2007
31 32006R1860 Nařízení Komise (ES) č. 1860/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1859/82 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmu zemědělských podniků
33 32006R1861 Nařízení Komise (ES) č. 1861/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2237/77 o podobě podnikového výkazu používaného pro stanovení příjmu zemědělských podniků
36 32006R1862 Nařízení Komise (ES) č. 1862/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (1)
47 32006R1868 Nařízení Komise (ES) č. 1868/2006 ze dne 15. prosince 2006 o změně nařízení (ES) č. 2247/2003, kterým se v odvětví hovězího a telecího masa stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2286/2002, kterým se stanoví režim použitelný pro zemědělské produkty a zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů pocházejících z afrických, karibských a tichomořských zemí (zemí AKT)
49 32006R1869 Nařízení Komise (ES) č. 1869/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2172/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz živého skotu o hmotnosti vyšší než 160 kg a pocházejícího ze Švýcarska stanovenou Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty
51 32006D0942 2006/942/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. července 2006 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Barbadosem, Belize, Fidžijskou republikou, Guyanskou republikou, Jamajkou, Keňskou republikou, Konžskou republikou, Madagaskarskou republikou, Malawskou republikou, Mauricijskou republikou, Mosambickou republikou, Republikou Pobřeží slonoviny, Surinamskou republikou, Svatým Kryštofem a Nevisem, Svazijským královstvím, Sjednocenou republikou Tanzanií, Republikou Trinidad a Tobago, Ugandskou republikou, Zambijskou republikou a Zimbabwskou republikou o zaručených cenách třtinového cukru na dodací období 2005–2006 a Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Indickou republikou o zaručených cenách třtinového cukru na dodací období 2005–2006
60 32006D0943 2006/943/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. listopadu 2006 o prozatímním uplatňování Dohody o založení Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER pro společnou realizaci projektu ITER a Dohody o výsadách a imunitách Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER pro společnou realizaci projektu ITER (oznámeno pod číslem K(2006) 5557)
87 32006D0944 2006/944/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2006, kterým se stanoví příslušné úrovně emisí přidělené Společenství a každému jeho členskému státu v rámci Kjótského protokolu podle rozhodnutí Rady 2002/358/ES (oznámeno pod číslem K(2006) 6468)
OJ L 359, 18.12.2006 1 32006D0920 2006/920/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. srpna 2006 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému Provoz a řízení dopravy transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2006) 3593) (1)
OJ L 360, 19.12.2006 1 32006R1870 Nařízení Rady (ES) č. 1870/2006 ze dne 11. prosince 2006 o obchodu s některými výrobky z oceli mezi Společenstvím a Republikou Kazachstán
21 32006R1871 Nařízení Rady (ES) č. 1871/2006 ze dne 11. prosince 2006 o obchodu s některými výrobky z oceli mezi Společenstvím a Ukrajinou
41 32006R1872 Nařízení Rady (ES) č. 1872/2006 ze dne 11. prosince 2006 o obchodu s některými výrobky z oceli mezi Společenstvím a Ruskou federací
61 32006R1873 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1873/2006 ze dne 11. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 o stanovení kategorií příjemců, podmínek poskytování a výše příspěvků, které mohou být poskytovány úředníkům pracujícím na směny
64 32006R1875 Nařízení Komise (ES) č. 1875/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (1)
126 32006R1876 Nařízení Komise (ES) č. 1876/2006 ze dne 18. prosince 2006 o dočasném a trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech (1)
133 32006R1877 Nařízení Komise (ES) č. 1877/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 878/2004, kterým se stanoví přechodná opatření podle nařízení (ES) č. 1774/2002 u některých vedlejších produktů živočišného původu zařazených jako materiály kategorie 1 a 2 a určených pro technické účely (1)
OJ L 361, 19.12.2006 1 32006R1854 Nařízení Komise (ES) č. 1854/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se pro rok 2007 zveřejňuje nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady stanovené v nařízení (EHS) č. 3846/87
OJ L 362, 20.12.2006 1 32006R1792 Nařízení Komise (ES) č. 1792/2006 ze dne 23. října 2006, kterým se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některá nařízení a rozhodnutí v oblasti volného pohybu zboží, volného pohybu osob, politiky hospodářské soutěže, zemědělství (veterinárních a rostlinolékařských předpisů), rybolovu, dopravní politiky, daní, statistiky, sociální politiky a zaměstnanosti, životního prostředí, celní unie a vnějších vztahů
67 32006L0080 Směrnice Komise 2006/80/ES ze dne 23. října 2006, kterou se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některé směrnice v oblasti energetiky
92 32006L0081 Směrnice Komise 2006/81/ES ze dne 23. října 2006, kterou se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska upravují směrnice 95/17/ES, pokud jde o nezařazení jedné nebo více přísad do seznamu používaného pro označování kosmetických prostředků, a směrnice 2005/78/ES, pokud jde o opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic z motorů vozidel
94 32006L0082 Směrnice Komise 2006/82/ES ze dne 23. října 2006, kterou se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska upravuje směrnice 91/321/EHS o počáteční a pokračovací kojenecké výživě a směrnice 1999/21/ES o dietních potravinách pro zvláštní léčebné účely
97 32006L0083 Směrnice Komise 2006/83/ES ze dne 23. října 2006, kterou se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska upravuje směrnice 2002/4/ES o registraci zařízení pro chov nosnic, kterou stanoví směrnice Rady 1999/74/ES
99 32006L0084 Směrnice Komise 2006/84/ES ze dne 23. října 2006, kterou se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska upravuje směrnice 2002/94/ES, kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice Rady 76/308/EHS o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z některých dávek, cel, daní a jiných opatření
OJ L 363, 20.12.2006 1 32006R1791 Nařízení Rady (ES) č. 1791/2006 ze dne 20. listopadu 2006, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některá nařízení a rozhodnutí v oblasti volného pohybu zboží, volného pohybu osob, práva obchodních společností, politiky hospodářské soutěže, zemědělství (včetně veterinárních a rostlinolékařských předpisů), dopravní politiky, daní, statistiky, energetiky, životního prostředí, spolupráce v oblastech spravedlnosti a vnitřních věcí, celní unie, vnějších vztahů, společné zahraniční a bezpečnostní politiky a orgánů
81 32006L0096 Směrnice Rady 2006/96/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některé směrnice v oblasti volného pohybu zboží
107 32006L0097 Směrnice Rady 2006/97/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některé směrnice v oblasti volného pohybu zboží
129 32006L0098 Směrnice Rady 2006/98/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některé směrnice v oblasti daní
137 32006L0099 Směrnice Rady 2006/99/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některé směrnice týkající se práva obchodních společností
141 32006L0100 Směrnice Rady 2006/100/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některé směrnice v oblasti volného pohybu osob
238 32006L0101 Směrnice Rady 2006/101/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují směrnice 73/239/EHS, 74/557/EHS a 2002/83/ES v oblasti volného pohybu služeb
241 32006L0102 Směrnice Rady 2006/102/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska upravuje směrnice 67/548/EHS týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek
344 32006L0103 Směrnice Rady 2006/103/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některé směrnice v oblasti dopravní politiky
352 32006L0104 Směrnice Rady 2006/104/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některé směrnice v oblasti zemědělství (veterinární a rostlinolékařské předpisy)
368 32006L0105 Směrnice Rady 2006/105/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují směrnice 73/239/EHS, 74/557/EHS a 2002/83/ES v oblasti životního prostředí
409 32006L0106 Směrnice Rady 2006/106/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravuje směrnice 94/80/ES, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a práva být volen v obecních volbách pro občany Unie s bydlištěm v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky
411 32006L0107 Směrnice Rady 2006/107/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují směrnice 89/108/EHS týkající se hluboce zmrazených potravin určených k lidské spotřebě a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES týkající se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy
414 32006L0108 Směrnice Rady 2006/108/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují směrnice 90/377/EHS a 2001/77/ES v oblasti energetiky
416 32006L0109 Směrnice Rady 2006/109/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravuje směrnice 94/45/ES o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství
418 32006L0110 Směrnice Rady 2006/110/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují směrnice 95/57/ES a 2001/109/ES v oblasti statistiky
422 32006D0881 2006/881/SZBP: Rozhodnutí zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, ze dne 30. listopadu 2006 o úpravách jejich rozhodnutí 96/409/SZBP o zavedení náhradního cestovního dokladu, s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
OJ L 364, 20.12.2006 3 32006R1880 Nařízení Komise (ES) č. 1880/2006 ze dne 14. prosince 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse černého v oblasti NAFO 3LMNO plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
5 32006R1881 Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (1)
25 32006R1882 Nařízení Komise (ES) č. 1882/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství dusičnanů v některých potravinách (1)
32 32006R1883 Nařízení Komise (ES) č. 1883/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýzy pro úřední kontrolu množství dioxinů a PCB s dioxinovým efektem v určitých potravinách (1)
44 32006R1884 Nařízení Komise (ES) č. 1884/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se mění ustanovení nařízení (ES) č. 2402/96, (ES) č. 2449/96 a (ES) č. 2390/98, která se týkají správy celních kvót pro dovoz manioku a batátů
57 32006R1885 Nařízení Komise (ES) č. 1885/2006 ze dne 19. prosince 2006 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro maniok pocházející z Thajska na rok 2007
64 32006R1886 Nařízení Komise (ES) č. 1886/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse černého v oblasti NAFO 3LMNO plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
66 32006R1887 Nařízení Komise (ES) č. 1887/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se obnovuje rybolov jazyka obecného v oblastech ICES IIIa, IIIb, IIIc, IIId (vody ES) plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
68 32006R1888 Nařízení Komise (ES) č. 1888/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovozy některých připravených nebo konzervovaných zrn kukuřice cukrové pocházejících z Thajska
OJ L 365, 21.12.2006 1 32006R1909 Nařízení Rady (ES) č. 1909/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 2042/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu systémů televizních kamer pocházejících z Japonska
7 32006R1910 Nařízení Rady (ES) č. 1910/2006 ze dne 19. prosince 2006 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu systémů televizních kamer pocházejících z Japonska po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 384/96
26 32006R1911 Nařízení Rady (ES) č. 1911/2006 ze dne 19. prosince 2006 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu roztoků močoviny a dusičnanu amonného pocházejících z Alžírska, Běloruska, Ruska a Ukrajiny po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96
52 32006R1913 Nařízení Komise (ES) č. 1913/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k agromonetární úpravě pro euro v zemědělství a mění některá nařízení
64 32006R1914 Nařízení Komise (ES) č. 1914/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1405/2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři
76 32006R1915 Nařízení Komise (ES) č. 1915/2006 ze dne 18. prosince 2006 o pokračování předchozí kontroly Společenství nad dovozy některých výrobků ze železa a oceli pocházejících z některých třetích zemí
78 32006R1916 Nařízení Komise (ES) č. 1916/2006 ze dne 18. prosince 2006 o otevření a správě tarifních kvót Společenství pro některé ryby a produkty rybolovu pocházející z Albánie
82 32006R1917 Nařízení Komise (ES) č. 1917/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1342/2003, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví obilovin a rýže
84 32006R1918 Nařízení Komise (ES) č. 1918/2006 ze dne 20. prosince 2006 o otevření a správě celní kvóty pro olivový olej pocházející z Tuniska
86 32006D0978 2006/978/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. prosince 2006 o poskytnutí zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných Salvadorské republice po 1. lednu 2007
87 32006D0979 2006/979/ES: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUPM/1/2006 ze dne 5. prosince 2006 o prodloužení mandátu vedoucího mise/policejního komisaře policejní mise Evropské unie (EUPM) v Bosně a Hercegovině
88 32006D0980 2006/980/ES: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUPT/2/2006 ze dne 12. prosince 2006 o prodloužení mandátu vedoucího plánovacího týmu EU (EUPT Kosovo) v souvislosti s možnou operací EU pro řešení krize v oblasti právního státu a v dalších možných oblastech v Kosovu
OJ L 366, 21.12.2006 1 32006D0937 2006/937/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. července 2005 ve věci státní podpory č. C 20/04 (ex NN 25/04) ve prospěch společnosti Huta Częstochowa SA (oznámeno pod číslem dokumentu K(2005) 1962) (1)
32 32006D0938 2006/938/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. července 2006 o státní podpoře, kterou Belgie zamýšlí poskytnout společnosti Ford Genk č. C 40/2005 (ex N 331/2005) (oznámeno pod číslem dokumentu K(2006) 2931) (1)
40 32006D0939 2006/939/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. července 2006 o státní podpoře, kterou Nizozemsko ohlásilo, na restrukturalizaci společnosti KG Holding NV (oznámeno pod číslem dokumentu K(2006) 2954) (1)
47 32006D0940 2006/940/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. července 2006 týkající se režimu podpory C 3/2006 poskytovaného Lucemburskem holdingovým společnostem 1929 a miliardovým holdingům (oznámeno pod číslem dokumentu K(2006) 2956) (1)
62 32006D0941 2006/941/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. listopadu 2006 o státní podpoře č. C 11/06 (ex N 127/05), kterou Itálie hodlá poskytnout společnosti AEM Torino (oznámeno pod číslem dokumentu K(2006) 5276) (1)
66 22006D0129 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 129/2006 ze dne 27. října 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
68 22006D0130 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 130/2006 ze dne 27. října 2006, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP
69 22006D0131 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 131/2006 ze dne 27. října 2006, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
71 22006D0132 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 132/2006 ze dne 27. října 2006, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
73 22006D0133 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 133/2006 ze dne 27. října 2006, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
75 22006D0134 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 134/2006 ze dne 27. října 2006, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
77 22006D0135 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 135/2006 ze dne 27. října 2006, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
79 22006D0136 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 136/2006 ze dne 27. října 2006, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
81 22006D0137 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 137/2006 ze dne 27. října 2006, kterým se mění příloha XXII (Právo obchodních společností) Dohody o EHP
83 22006D0138 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 138/2006 ze dne 27. října 2006, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
85 22006D0139 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 139/2006 ze dne 27. října 2006, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
87 32006D0143 Doporučení kontrolního úřadu ESVO č. 143/06/COL ze dne 11. května 2006 o kontrolním programu na rok 2006 k zajištění dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a v některých jiných produktech rostlinného původu a na jejich povrchu a o vnitrostátním kontrolním programu na rok 2007
93 32006D0144 Doporučení kontrolního úřadu ESVO č. 144/06/COL ze dne 11. května 2006 o snížení přítomnosti dioxinů, furanů a polychlorovaných bifenylů v krmivech a potravinách
96 32006D0150 Doporučení kontrolního úřadu ESVO č. 150/06/COL ze dne 17. května 2006, pro koordinovaný program kontroly v oblasti výživy zvířat pro rok 2006
OJ L 367, 22.12.2006 1 32006R1941 Nařízení Rady (ES) č. 1941/2006 ze dne 11. prosince 2006, kterým se pro rok 2007 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři
18 32006R1942 Nařízení Rady (ES) č. 1942/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1321/2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy
21 32006R1943 Nařízení Rady (ES) č. 1943/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 876/2002 o zřízení společného podniku Galileo
23 32006R1944 Nařízení Rady (ES) č. 1944/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
25 32006R1945 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1945/2006 ze dne 11. prosince 2006, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 495/77 o stanovení kategorií příjemců, podmínek poskytování a výše příspěvků, které mohou být poskytovány úředníkům za pravidelnou pracovní pohotovost
33 32006R1950 Nařízení Komise (ES) č. 1950/2006 ze dne 13. prosince 2006, kterým se v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků stanoví seznam základních látek k léčbě koňovitých (1)
46 32006R1951 Nařízení Komise (ES) č. 1951/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 753/2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o obchodní úpravu vín ošetřovaných v nádobách ze dřeva
68 32006D0002 Rozhodnutí Rady přidružení ES–Turecko č. 2/2006 ze dne 17. října 2006, kterým se mění protokoly 1 a 2 k rozhodnutí č. 1/98 o obchodním režimu pro zemědělské produkty
77 32006D1000 Rozhodnutí Rady 2006/1000/SZBP ze dne 11. prosince 2006 o provádění společné akce 2002/589/SZBP s ohledem na příspěvek Evropské unie k boji proti destabilizujícímu hromadění a šíření ručních palných a lehkých zbraní v Latinské Americe a v Karibiku
80 32006D0944r Oprava rozhodnutí Komise 2006/944/ES ze dne 14. prosince 2006, kterým se stanoví příslušné úrovně emisí přidělené Společenství a každému jeho členskému státu v rámci Kjótského protokolu podle rozhodnutí Rady 2002/358/ES (  Úř. věst. L 358 ze dne 16.12.2006)
OJ L 368, 23.12.2006 1 32006R1969 Nařízení Rady (ES) č. 1969/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se pro rybářský hospodářský rok 2007 stanovují orientační ceny a produkční ceny Společenství některých produktů rybolovu podle nařízení (ES) č. 104/2000
15 32006R1974 Nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
74 32006R1975 Nařízení Komise (ES) č. 1975/2006 ze dne 7. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova
85 32006R1976 Nařízení Komise (ES) č. 1976/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění doby použitelnosti nařízení (ES) č. 2204/2002, (ES) č. 70/2001 a (ES) č. 68/2001 (1)
87 32006R1977 Nařízení Komise (ES) č. 1977/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravuje nařízení (ES) č. 1201/2006, kterým se na hospodářský rok 2006/07 stanoví váhové koeficienty pro výpočet ceny jatečně upravených těl prasat na trhu Společenství
89 32006R1978 Nařízení Komise (ES) č. 1978/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 448/2001, co se týče podávání zpráv o řízení o zrušení příspěvku a použití zrušených prostředků
91 32006R1979 Nařízení Komise (ES) č. 1979/2006 ze dne 22. prosince 2006 o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby dovážené ze třetích zemí
96 32006R1980 Nařízení Komise (ES) č. 1980/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se stanoví přechodná opatření měnící nařízení (ES) č. 2076/2002 a rozhodnutí 2001/245/ES, 2002/928/ES a 2006/797/ES, pokud jde o další používání některých účinných látek neuvedených v příloze I směrnice 91/414/EHS v důsledku přistoupení Bulharska (1)
99 32006R1981 Nařízení Komise (ES) č. 1981/2006 ze dne 22. prosince 2006 o prováděcích pravidlech k článku 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 týkajícímu se referenční laboratoře Společenství pro geneticky modifikované organismy (1)
110 32006L0142 Směrnice Komise 2006/142/ES ze dne 22. prosince 2006, kterou se mění příloha IIIa směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, obsahující seznam složek, které musejí být vždy uvedeny na etiketách potravin (1)
112 32005D0217r Oprava rozhodnutí Komise 2005/217/ES ze dne 19. května 2004 o opatřeních učiněných Dánskem ve prospěch TV2/Danmark (  Úř. věst. L 85 ze dne 23.3.2006)
OJ L 369, 23.12.2006 1 32006R1898 Nařízení Komise (ES) č. 1898/2006 ze dne 14. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
OJ L 370, 27.12.2006 1 32006D0981 2006/981/ES: Rozhodnutí č. 1/2006 Rady pro spolupráci EU-Jižní Afrika ze dne 12. prosince 2006 o změnách přílohy II a III Dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci uzavřené mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé (TDCA) s cílem postupně snižovat a zrušit cla pro některé výrobky automobilového průmyslu
OJ L 371, 27.12.2006 1 32006R1828 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj
OJ L 372, 27.12.2006 1 31855D2006 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1855/2006/ES ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí program Kultura (2007–2013)
12 32006L0116 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES ze dne 12. prosince 2006 o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících (Kodifikované znění)
19 32006L0118 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES ze dne 12. prosince 2006 o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu
32 32006L0122 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/122/ES ze dne 12. prosince 2006, kterou se po třicáté mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (perfluoroktansulfonáty) (1)
OJ L 373, 27.12.2006 1 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 17 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska sedadel, jejich ukotvení a opěrek hlavy
49 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 55 – Jednotná ustanovení týkající se schvalování mechanických spojovacích částí jízdních souprav vozidel
131 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 107 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie M2 nebo M3 z hlediska jejich celkové konstrukce
267 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 114 – Jednotná ustanovení pro schvalování: I. modulů airbagů pro náhradní airbagové systémy; II. náhradních volantů vybavených moduly schváleného typu; III. náhradních airbagových systémů jiných, než které byly instalovány ve volantu
OJ L 374, 27.12.2006 1 32006L0093 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/93/ES ze dne 12. prosince 2006 o regulaci provozu letadel uvedených v části II kapitoly 3 svazku 1 přílohy 16 k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví, druhé vydání (1988) (kodifikované znění) (1)
5 32006L0094 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/94/ES ze dne 12. prosince 2006 o zavedení společných pravidel pro určité druhy silniční přepravy zboží (kodifikované znění) (1)
10 32006L0095 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí (kodifikované znění) (1)
OJ L 375, 27.12.2006 1 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 49 – Jednotná ustanovení pro homologaci vznětových motorů, motorů poháněných zemním plynem a zážehových motorů poháněných zkapalněnými ropnými plyny a dále vozidel vybavených vznětovými motory, motory poháněnými zemním plynem a motory poháněnými zkapalněnými ropnými plyny z hlediska emisí z motoru
224 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 83 – jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska emisí znečišťujících látek podle požadavků na motorové palivo
494 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 123 – Jednotná ustanovení o schválení typu adaptivního předního osvětlovacího systému (AFS) motorových vozidel
566 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 124 – Jednotná ustanovení o schvalování kol pro osobní automobily a jejich přívěsy
602 32003R2286r Oprava nařízení Komise (ES) č. 2286/2003 ze dne 18. prosince 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 343, 31.12.2003)
OJ L 376, 27.12.2006 1 32006R1920 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 ze dne 12. prosince 2006 o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost (přepracované znění)
14 32006L0113 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/113/ES ze dne 12. prosince 2006 o požadované jakosti vod pro měkkýše (kodifikované znění)
21 32006L0114 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé a srovnávací reklamě (kodifikované znění) (1)
28 32006L0115 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem (kodifikované znění)
36 32006L0123 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu
OJ L 377, 27.12.2006 1 32006R1899 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1899/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví (1)
176 32006R1900 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1900/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví
OJ L 378, 27.12.2006 1 32006R1901 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1901/2006 ze dne 12. prosince 2006 o léčivých přípravcích pro pediatrické použití a o změně nařízení (EHS) č. 1768/92, směrnice 2001/20/ES, směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) č. 726/2004 (1)
20 32006R1902 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1902/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění nařízení č. 1901/2006 o léčivých přípravcích pro pediatrické použití (1)
22 31903D2006 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1903/2006/ES ze dne 12. prosince 2006 kterým se zavádí program Kultura (2007 – 2013)
32 31904D2006 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1904/2006/ES ze dne 12. prosince 2006 kterým se zavádí program Evropa pro občany na podporu aktivního evropského občanství na období 2007 – 2013
41 32006R1905 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 ze dne 18. prosince 2006 kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci
72 32006D0952 2006/952/ES: Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. prosince 2006 o ochraně nezletilých osob a lidské důstojnosti a o právu na odpověď v souvislosti s konkurenceschopností evropského průmyslu audiovizuálních a on-line informačních služeb
OJ L 379, 28.12.2006 1 32006R1997 Nařízení Rady (ES) č. 1997/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin (1)
5 32006R1998 Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis
11 32006R1999 Nařízení Komise (ES) č. 1999/2006 ze dne 20. prosince 2006 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz některých sedel pocházejících z Čínské lidové republiky
37 32006R2000 Nařízení Komise (ES) č. 2000/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1870/2005 z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii
39 32006R2001 Nařízení Komise (ES) č. 2001/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii upravuje nařízení (ES) č. 2295/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1907/90 o některých obchodních normách pro vejce
47 32006R2002 Nařízení Komise (ES) č. 2002/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
49 32006R2003 Nařízení Komise (ES) č. 2003/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro financování výdajů na společnou organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF)
54 32006R2004 Nařízení Komise (ES) č. 2004/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2273/93, kterým se stanoví intervenční centra pro obiloviny a upravuje uvedené nařízení z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska
65 32006R2005 Nařízení Komise (ES) č. 2005/2006 ze dne 22. prosince 2006 o uložení prozatímního antidumpingového cla z dovozu syntetických polyesterových střižových vláken (PSV) pocházejících z Malajsie a Tchaj-wanu
95 32006R2006 Nařízení Komise (ES) č. 2006/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 950/2006 za účelem zahrnutí roční celní kvóty pro produkty odvětví cukru pocházející z Chorvatska
98 32006R2007 Nařízení Komise (ES) č. 2007/2006 ze dne 22. prosince 2006 o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o dovoz a tranzit některých meziproduktů z materiálů kategorie 3 určených k technickému použití ve zdravotnických prostředcích, in vitro diagnostikách a laboratorních činidlech, a o změně uvedeného nařízení (1)
105 32006R2008 Nařízení Komise (ES) č. 2008/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se pro rok 2007 stanoví prováděcí pravidla pro celní kvóty produktů kategorie baby beef pocházejících z Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Srbska, Černé Hory a Kosova
123 32006D1008 2006/1008/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. prosince 2006, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu
125 32006D1009 2006/1009/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006 o nezařazení dimethenamidu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku (oznámeno pod číslem K(2006) 6895) (1)
127 32006D1010 2006/1010/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006 o nezařazení fosalonu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku (oznámeno pod číslem K(2006) 6897) (1)
129 32006D1011 Společný postoj Rady 2006/1011/SZBP ze dne 21. prosince 2006, kterým se provádí společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu
OJ L 380, 28.12.2006 1 32006R1919 Nařízení Komise (ES) č. 1919/2006 ze dne 11. prosince 2006, kterým se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii přizpůsobují některá nařízení týkající se společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky
OJ L 381, 28.12.2006 1 32006R1986 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přístupu subjektů odpovědných za vydávání osvědčení o registraci vozidel v členských státech k Schengenskému informačnímu systému druhé generace (SIS II)
4 32006R1987 Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1987/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II)
24 32006D1005 2006/1005/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. prosince 2006 o uzavření Dohody mezi vládou Spojených států amerických a Evropským společenstvím o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky
OJ L 382, 28.12.2006 1 32006D1013 2006/1013/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006, kterým se povoluje odchylka požadovaná Německem podle směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (oznámeno pod číslem K(2006) 7075)
OJ L 383, 28.12.2006 1 32006D0945 2006/945/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. září 2005 o uskutečňování režimu podpory Č. 192/1997 ze strany Itálie – samosprávné provincie Bolzano (oznámeno pod číslem dokumentu K(2005) 2723) (1)
16 32006D0946 2006/946/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. září 2005 O STÁTNÍ PODPOŘE Portugalsko – prodloužení lhůty na dodání dvou tankerů určených k přepravě chemických látek a vyrobených v loděnici Viana do Castelo, S.A. (oznámeno pod číslem dokumentu K(2005) 3268) (1)
21 32006D0947 2006/947/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. prosince 2006 O Podpoře, kterou poskytla Belgie společnosti ABX Logistics (státní podpora č. C 53/2003 (ex NN 62/2003)) (oznámeno pod číslem dokumentu K(2005) 4447) (1)
53 32006D0948 2006/948/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. července 2006 O Státní Podpoře, kterou má Itálie v úmyslu uskutečnit v prospěch společnosti Cantieri Navali Termoli S.p.A (č. C 48/2004 (ex N 595/2003)) (oznámeno pod číslem dokumentu K(2006) 2972) (1)
61 32006D0949 2006/949/ES: Rozhodnutí Komise o 19. července 2006 opatření, které Nizozemsko učinilo ve prospěch VAOP (oznámeno pod číslem dokumentu K(2006) 3224) (1)
67 32006D0950 2006/950/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. září 2006 re, ve věci státní podpory č. C 49/2005 (ex N 233/2005) ve prospěch společnosti Chemobudowa Kraków S.A. (oznámeno pod číslem dokumentu K(2006) 4214) (1)
70 32006D0951 2006/951/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. října 2006 uplatňování daně z obchodního majetku tvořícího telekomunikační infrastrukturu ve Spojeném království (č. C 4/2005 (ex NN 57/2004, ex CP 26/2004)) (oznámeno pod číslem dokumentu K(2006) 4378) (1)
OJ L 384, 29.12.2006 1 32006R2011 Nařízení Rady (ES) č. 2011/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii upravuje nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, nařízení (ES) č. 318/2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru a nařízení (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství
8 32006R2012 Nařízení Rady (ES) č. 2012/2006, ze dne 19. prosince 2006, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
13 32006R2013 Nařízení Rady (ES) č. 2013/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 404/93, (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 247/2006, pokud jde o odvětví banánů
20 32006R2014 Nařízení Rady (ES) č. 2014/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
28 32006R2015 Nařízení Rady (ES) č. 2015/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se pro roky 2007 a 2008 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Společenství
38 32006R2016 Nařízení Komise (ES) č. 2016/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii upravují některá nařízení o společné organizaci trhu s vínem
44 32006R2017 Nařízení Komise (ES) č. 2017/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 51/2006, pokud jde o omezení odlovu populace tresky norské v oblastech ICES IIa (vody ES), IIIa a IV (vody ES)
46 32006R2018 Nařízení Komise (ES) č. 2018/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii stanoví přechodná opatření týkající se dovozních licencí pro mléko a mléčné produkty podle nařízení (ES) č. 2535/2001
48 32006R2019 Nařízení Komise (ES) č. 2019/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2058/96, (ES) č. 327/98 a (ES) č. 955/2005 o otevření a správě dovozních celních kvót v odvětví rýže
54 32006R2020 Nařízení Komise (ES) č. 2020/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, pokud jde o správu celní kvóty WTO na novozélandské máslo
61 32006R2021 Nařízení Komise (ES) č. 2021/2006 ze dne 22. prosince 2006 o otevření a správě dovozních kvót na rýži pocházející ze států africké, karibské a tichomořské oblasti (států AKT) a zámořských zemí a území (ZZÚ)
70 32006R2022 Nařízení Komise (ES) č. 2022/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2375/2002, (ES) č. 2377/2002, (ES) č. 2305/2003 a (ES) č. 969/2006 o otevření a správě celních kvót Společenství pro dovoz v odvětví obilovin
75 32006R2023 Nařízení Komise (ES) č. 2023/2006 ze dne 22. prosince 2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami (1)
79 32006R2024 Nařízení Komise (ES) č. 2024/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se stanoví přechodná opatření odchylující se od nařízení (ES) č. 2076/2002 a rozhodnutí 1998/270/ES, 2002/928/ES, 2003/308/ES, 2004/129/ES, 2004/141/ES, 2004/247/ES, 2004/248/ES, 2005/303/ES a 2005/864/ES, pokud jde o další používání přípravků na ochranu rostlin obsahujících některé účinné látky neuvedené v příloze I směrnice 91/414/EHS v důsledku přistoupení Rumunska (1)
81 32006R2025 Nařízení Komise (ES) č. 2025/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 796/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
85 32006R2026 Nařízení Komise (ES) č. 2026/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
92 32006L0138 Směrnice Rady 2006/138/ES ze dne 19. prosince 2006, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dobu použitelnosti úpravy daně z přidané hodnoty uplatňované na služby rozhlasového a televizního vysílání a na určité elektronicky poskytované služby
94 32006L0139 Směrnice Komise 2006/139/ES ze dne 20. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh a používání sloučenin arsenu, pro účely přizpůsobení přílohy I uvedené směrnice technickému pokroku (1)
98 32006D1012 2006/1012/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2006 o podpisu a prozatímním provádění Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou o obchodu s textilními výrobky
OJ L 385, 29.12.2006 1 32006D0981 2006/981/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2006 – Opravný rozpočet 2 (2006/981/ES)
17 32006D0982 2006/982/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2006 – Opravný rozpočet 2 (2006/982/ES)
29 32006D0983 2006/983/ES: Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2006 – Opravný rozpočet 2 (2006/983/ES)
49 32006D0984 2006/984/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2006 – Opravný rozpočet 1 (2006/984/ES)
59 32006D0985 2006/985/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2006 – Opravný rozpočet 1 (2006/985/ES)
73 32006D0986 2006/986/ES: Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2006 doplněný opravnými rozpočty 1/2006 et 2/2006 (2006/986/ES)
105 32006D0987 2006/987/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2006 – Opravný rozpočet 3 (2006/987/ES)
113 32006D0988 2006/988/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2006 – Opravný rozpočet 1 (2006/988/ES)
133 32006D0989 2006/989/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2006 – Opravný rozpočet 1 (2006/989/ES)
139 32006D0990 2006/990/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2006 – Opravný rozpočet 1 (2006/990/ES)
147 32006D0991 2006/991/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2006 – Opravný rozpočet 1 (2006/991/ES)
219 32006D0992 2006/992/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie na rozpočtový rok 2006 – Opravný rozpočet 1 (2006/992/ES)
227 32006D0993 2006/993/ES: Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inteligentní energii za rozpočtový rok 2006 (2006/993/ES)
257 32006D0994 2006/994/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2006 – Opravný rozpočet 1 (2006/994/ES)
OJ L 386, 29.12.2006 1 32006R1889 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení nástroje pro financování podpory demokracie a lidských práv ve světě (evropský nástroj pro demokracii a lidská práva)
12 32006R1890 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1890/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 571/88 o organizaci statistických zjišťování Společenství o struktuře zemědělských podniků, pokud jde o finanční rámec na období 2007–2009 a maximální příspěvek Společenství pro Bulharsko a Rumunsko
14 32006R1891 Nařízení Rady (ES) č. 1891/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 6/2002 a (ES) č. 40/94, aby bylo zohledněno přistoupení Evropského společenství k Ženevskému aktu Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů
17 32006D0953 2006/953/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. března 2006 o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o některých aspektech leteckých služeb
28 32006D0954 2006/954/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. prosince 2006, kterým se schvaluje přistoupení Evropského společenství k Ženevskému aktu Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů, přijatému v Ženevě dne 2. července 1999
44 32006D0955 2006/955/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. prosince 2006, kterým se mění jednací řád Soudního dvora Evropských společenství, pokud jde o užívání jazyků
45 32006D0956 2006/956/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. prosince 2006, kterým se mění jednací řád Soudu prvního stupně Evropských společenství, pokud jde o užívání jazyků
46 32006D0957 2006/957/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. prosince 2006 o přijetí změny Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí jménem Evropského společenství
50 32006D0958 2006/958/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. prosince 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o revizi Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání posuzování shody
55 32006D0959 2006/959/ES: Rozhodnutí Rady a zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, ze dne 4. prosince 2006 o podpisu a prozatímním uplatňování Evropsko-středomořské letecké dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé (1)
89 32006D0960 Rámcové rozhodnutí Rady 2006/960/SVV ze dne 18. prosince 2006 o zjednodušení výměny operativních a jiných informací mezi donucovacími orgány členských států Evropské unie
OJ L 387, 29.12.2006 1 32006R1984 Nařízení Komise (ES) č. 1984/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót
13 32006R1985 Nařízení Komise (ES) č. 1985/2006 ze dne 22. prosince 2006 o pravidlech pro výpočet podpor, které členské státy poskytují organizacím producentů v odvětví rybolovu a akvakultury
OJ L 389, 30.12.2006 1 32006L0087 2006/87/ES: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES ze dne 12. prosince 2006, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje směrnice Rady 82/714/EHS
261 32006L0137 2006/137/ES: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/137/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění směrnice 2006/87/ES, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby
OJ L 390, 30.12.2006 1 32006R1995 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1995/2006 ze dne 13. prosince 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství
OJ L 391, 30.12.2006 1 32006R1906 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1906/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro účast podniků, výzkumných středisek a vysokých škol na akcích v rámci sedmého rámcového programu a pro šíření výsledků výzkumu (2007 až 2013) (1)
19 32006D0969 2006/969/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy (2007 až 2011)
OJ L 392, 30.12.2006 1 32006R1992 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1992/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, na osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství (1)
OJ L 393, 30.12.2006 1 32006R1893 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (1)
OJ L 394, 30.12.2006 1 32006R1891 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1891/2006 ze dne 18. prosince 2006 o víceletém financování činnosti Evropské agentury pro námořní bezpečnost v oblasti zasahování při znečištění z lodí a o změně nařízení (ES) č. 1406/2002 (1)
5 32006D0961 2006/961/ES: Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o nadnárodní mobilitě uvnitř Společenství pro účely všeobecného a odborného vzdělávání: Evropská charta kvality mobility (1)
10 32006D0962 2006/962/ES: Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení
OJ L 395, 30.12.2006 1 32006R1897 Nařízení Rady (ES) č. 1897/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu
OJ L 396, 30.12.2006 1 32006R1907 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES
852 32006L0121 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek za účelem jejího přizpůsobení nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky
OJ L 397, 30.12.2006 1 32006R1894 Nařízení Rady (ES) č. 1894/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se provádí Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Brazílií o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropskému společenství a kterým se mění a doplňuje příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
6 32006R1895 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1895/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se s účinkem od 1. července 2006 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství a opravné koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody
10 32006D0963 2006/963/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. prosince 2006 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Brazílií o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropskému společenství
14 32006D0964 2006/964/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. prosince 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady, kterou se stanoví rámec pro spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborné přípravy a mládeže
22 32006D0965 2006/965/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. prosince 2006, kterým se mění rozhodnutí 90/424/EHS o některých výdajích ve veterinární oblasti
28 32006D0966 2006/966/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2006 o nezařazení alachloru do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto účinnou látku (oznámeno pod číslem K(2006) 6567) (1)
OJ L 398, 30.12.2006 1 32006R1996 Nařízení Komise (ES) č. 1996/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii přizpůsobuje několik nařízení týkajících se trhu s obilovinami a rýží
OJ L 399, 30.12.2006 1 32006R1896 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu
OJ L 400, 30.12.2006 1 32006R1908 Nařízení Rady (Euratom) č. 1908/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro účast podniků, výzkumných středisek a vysokých škol na akcích v rámci sedmého rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii a pro šíření výsledků výzkumu (2007–2011)
60 32006D0970 2006/970/Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy (2007 až 2011)
86 32006D0971 2006/971/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu Spolupráce, kterým se provádí sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) (1)
242 32006D0972 2006/972/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu Myšlenky, kterým se provádí sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007–2013) (1)
269 32006D0973 2006/973/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu Lidé, kterým se provádí sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) (1)
298 32006D0974 2006/974/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu Kapacity, kterým se provádí sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) (1)
367 32006D0975 2006/975/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu prováděném Společným výzkumným střediskem prostřednictvím přímých akcí v rámci sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013)
404 32006D0976 2006/976/Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu, kterým se provádí sedmý rámcový program Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy (2007–2011)
434 32006D0977 2006/977/Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu prováděném Společným výzkumným střediskem prostřednictvím přímých akcí na základě sedmého rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy (2007 až 2011)
OJ L 401, 30.12.2006 1 32006L0141 Směrnice Komise 2006/141/ES ze dne 22. prosince 2006 o počáteční a pokračovací kojenecké výživě a o změně směrnice 1999/21/ES (1)
34 32006D0967 2006/967/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. ledna 2005 o státní podpoře, kterou Itálie hodlá poskytnout zemědělským podnikům v regionu Sicílie (oznámeno pod číslem K(2005) 52)
41 32006D0968 2006/968/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. prosince 2006, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 21/2004, pokud jde o pokyny a postupy pro elektronickou identifikaci ovcí a koz (oznámeno pod číslem K(2006) 6522) (1)
OJ L 402, 30.12.2006 1 32006D0995 2006/995/ES: Konečné schválení opravného rozpočtu Evropské unie č. 6 na rozpočtový rok 2006
OJ L 403, 30.12.2006 1 32006R1921 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1921/2006 ze dne 18. prosince 2006 o předkládání statistických údajů o vykládkách produktů rybolovu v členských státech a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1382/91 (1)
9 32006R1922 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského institutu pro rovnost žen a mužů
18 32006L0126 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech (přepracované znění) (1)
61 Rozhodnutí učiněné na základě společné dohody mezi zástupci vlád členských států ze dne 11. prosince 2006 o umístění sídla Evropského institutu pro rovnost žen a mužů
OJ L 404, 30.12.2006 1 32006R1923 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1923/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (1)
9 32006R1924 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin
26 32006R1925 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin
39 31926D2006 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1926/2006/ES ze dne 18. prosince 2006 kterým se zavádí akční program Společenství v oblasti spotřebitelské politiky (2007–2013) (1)
OJ L 405, 30.12.2006 1 32006R1931 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1931/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro malý pohraniční styk na vnějších pozemních hranicích členských států a mění Schengenská úmluva
23 32006R1932 Nařízení Rady (ES) č. 1932/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni
35 32006R1933 Nařízení Rady (ES) č. 1933/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se Běloruské republice dočasně odnímá přístup ke všeobecným celním preferencím
41 32006R1934 Nařízení Rady (ES) č. 1934/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro spolupráci s průmyslovými a jinými zeměmi a územími s vysokými příjmy
60 32006D0998 Společná akce Rady 2006/998/SZBP ze dne 21. prosince 2006, kterou se mění společná akce 2001/555/SZBP o zřízení satelitního střediska Evropské unie
OJ L 406, 30.12.2006 1 3ES zR1927 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/ES ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci
7 32006R1928 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1928/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 571/88 o organizaci statistických zjišťování Společenství o struktuře zemědělských podniků, pokud jde o finanční rámec na období 2007–2009 a maximální příspěvek Společenství pro Bulharko a Rumunsko
8 32006R1929 Nařízení Rady (ES) č. 1929/2006 ze dne 23. října 2006 kterým se provádí dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Uruguayí podle článku XXIV:6 Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) z roku 1994 a kterým se doplňuje příloha I nařízení (EHS) č. 2658/1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
9 32006R1930 Nařízení Rady (ES) č. 1930/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
10 32006D0997 2006/997/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 23. října 2006 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Uruguayí
OJ L 407, 30.12.2006 1 32006R1935 Nařízení Komise (ES) č. 1935/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 794/2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES
133 32006R1936 Nařízení Komise (ES) č. 1936/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 701/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2286/2002, pokud jde o režim použitelný pro dovoz některých produktů z odvětví drůbežího masa a vajec pocházejících z afrických, karibských a tichomořských zemí
139 32006R1937 Nařízení Komise (ES) č. 1937/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2497/96, kterým se stanoví prováděcí pravidla k opatřením v odvětví drůbežího masa podle dohody o přidružení a prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael
146 32006R1938 Nařízení Komise (ES) č. 1938/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se upravuje nařízení (ES) č. 1431/94, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro drůbeží maso a některé jiné zemědělské produkty
156 32006R1939 Nařízení Komise (ES) č. 1939/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 462/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k dovoznímu režimu pro některé výrobky z vepřového masa pocházející ze států AKT
163 32006R1940 Nařízení Komise (ES) č. 1940/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1556/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 774/94, pokud jde o dovozní režim pro vepřové maso.
OJ L 408, 30.12.2006 1 32006R1961 Nařízení Komise (ES) č. 1961/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1396/98, kterým se stanoví prováděcí pravidla v odvětví drůbežího masa k nařízení Rady (ES) č. 779/98 o dovozu zemědělských produktů pocházejících z Turecka do Společenství
8 32006R1962 Nařízení Komise (ES) č. 1962/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se uplatňuje článek 37 aktu o přistoupení Bulharska k Evropské unii
12 32006R1963 Nařízení Komise (ES) č. 1963/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1483/2006, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství
19 32006R1964 Nařízení Komise (ES) č. 1964/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro otevření a správu celní kvóty pro dovoz rýže pocházející z Bangladéše podle nařízení Rady (EHS) č. 3491/90
27 32006R1965 Nařízení Komise (ES) č. 1965/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii mění některá nařízení v odvětví hovězího a telecího masa
OJ L 409, 30.12.2006 1 32006R1966 Nařízení Rady (ES) č. 1966/2006 ze dne 21. prosince 2006 o elektronickém zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové snímání
11 32006R1967 Nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 ze dne 21. prosince 2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a o zrušení nařízení (ES) č. 1626/94
86 32006R1968 Nařízení Rady (ES) č. 1968/2006 ze dne 21. prosince 2006 o finančních příspěvcích Společenství do Mezinárodního fondu pro Irsko (2007–2010)
97 32006D1001 2006/1001/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Bulharsko č. 1/2006 ze dne 31. května 2006 o zlepšení právní úpravy obchodování se zpracovanými zemědělskými produkty uvedené v protokolu 3 k Evropské dohodě
181 32006D1002 Společná akce Rady 2006/1002/SZBP ze dne 21. prosince 2006, kterou se mění společná akce 2001/554/SZBP o zřízení Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti
OJ L 410, 30.12.2006 1 32006D1003 2006/1003/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Bulharsko č. 2/2006 ze dne 1 listopadu 2006, kterým se mění protokol č. 4 o definici pojmu „puvodní produkty” a o metodách správní spolupráce k Evropské dohodě
178 32006D1004 2006/1004/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. prosince 2006 o uzavření dvoustranných dohod mezi Evropským společenstvím a Bulharskou republikou a mezi Evropským společenstvím a Rumunskem o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a pravidel pro služby informační společnosti
OJ L 411, 30.12.2006 1 32006R1988 Nařízení Rady (ES) č. 1988/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2424/2001 o vývoji Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II)
6 32006R1989 Nařízení Rady (ES) č. 1989/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se mění příloha III nařízení (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999
10 32006R1990 Nařízení Rady (ES) č. 1990/2006 ze dne 21. prosince 2006 o provádění Protokolu č. 4 o Jaderné elektrárně Ignalina v Litvě připojeného k aktu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska Program Ignalina
18 32006R1991 Nařízení Rady (ES) č. 1991/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin (1)
27 32006D1006 2006/1006/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. prosince 2006 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu
78 32006D1007 Rozhodnutí Rady 2006/1007/SVV ze dne 21. prosince 2006, kterým se mění rozhodnutí 2001/886/SVV o vývoji Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II)
OJ L 412, 30.12.2006 1 31982D2006 Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES ze dne 18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013)
42 Prohlášení Komise
44 32006D1983 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1983/2006 ze dne 18. prosince 2006 o Evropském roku mezikulturního dialogu (2008)
OJ L 413, 30.12.2006 1 32006R1993 Nařízení Komise (ES) č. 1993/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se stanoví přechodná opatření, pokud jde o vývoz mléka a mléčných výrobků podle nařízení (ES) č. 1282/2006 v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii
3 32006R1994 Nařízení Komise (ES) č. 1994/2006 ze dne 27. prosince 2006, kterým se pro rok 2007 otevírají celní kvóty Společenství pro ovce, kozy, skopové a kozí maso
OJ L 414, 30.12.2006 1 32006R2027 Nařízení Rady (ES) č. 2027/2006 ze dne 19. prosince 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu
26 32006R2028 Nařízení Komise (ES) č. 2028/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 600/2005, pokud jde o povolení přípravku doplňkových látek Bacillus licheniformis DSM 5749 a Bacillus subtilis DSM 5750 náležejících do skupiny mikroorganismů (1)
29 32006R2029 Nařízení Komise (ES) č. 2029/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii upravuje nařízení (EHS) č. 1538/91, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1906/90 o některých obchodních normách pro drůbeží maso
40 32006R2030 Nařízení Komise (ES) č. 2030/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii mění nařízení (ES) č. 1607/2000, (ES) č. 1622/2000 a (ES) č. 2729/2000 týkající se odvětví vína
43 32006R2031 Nařízení Komise (ES) č. 2031/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii upravují některá nařízení o trhu s cukrem
58 32006R2032 Nařízení Komise (ES) č. 2032/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se na rybářský hospodářský rok 2007 stanoví ceny Společenství za stažení a prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 104/2000
66 32006R2033 Nařízení Komise (ES) č. 2033/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se na rybářský hospodářský rok 2007 stanoví prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze II nařízení Rady (ES) č. 104/2000
68 32006R2034 Nařízení Komise (ES) č. 2034/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se stanoví na rybářský hospodářský rok 2007 referenční ceny pro některé produkty rybolovu
72 32006R2035 Nařízení Komise (ES) č. 2035/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se na rybářský hospodářský rok 2007 stanoví výše překlenovací podpory a paušální podpory
74 32006R2036 Nařízení Komise (ES) č. 2036/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se na rybářský hospodářský rok 2007 stanoví výše podpory soukromého skladování pro některé produkty rybolovu
75 32006R2037 Nařízení Komise (ES) č. 2037/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se stanoví paušální hodnoty použité při výpočtu finančního vyrovnání a příslušné zálohy, pokud jde o produkty rybolovu stažené z trhu během rybářského hospodářského roku 2007
78 32006L0140 Směrnice Komise 2006/140/ES ze dne 20. prosince 2006, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky sulfurylfluorid do přílohy I uvedené směrnice (1)
81 32006D1014 2006/1014/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 28. listopadu 2006, kterým se v souladu s čl. 104 odst. 8 Smlouvy o založení Evropského společenství stanoví, že opatření přijatá Polskem v reakci na doporučení Rady podle čl. 104 odst. 7 Smlouvy se ukázala být nedostatečná
84 32006D1015 2006/1015/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. prosince 2006 o podpisu a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Malajsie o některých aspektech leteckých služeb
95 32006D1016 2006/1016/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. prosince 2006 o poskytnutí záruky Společenství na případné ztráty Evropské investiční banky z úvěrů a úvěrových záruk na projekty mimo Společenství


Odkaz na originální stránky Úřední věstník na adrese: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/cs/index.htm