Úřední věstník Evropské unie

Pohled na nařízení (*) vydaná v roce 2006:

Celex Citace Český název
31983R0918r OJ L 226, 18.08.2006, p.24 Oprava nařízení Rady (EHS) č. 918/83 ze dne 28. března 1983 o systému Společenství pro osvobození od cla (Úř. věst. L 105 ze dne 23.4.1983) (Zvláštní vydání Úředního věstníku v českém jazyce, kapitola 2, svazek 1, strana 419)
31994R2062r OJ L 229, 23.08.2006, p.16 Oprava nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci (Úř. věst. L 216 ze dne 20.8.1994) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 5, svazek 2, strana 205)
31997R0118r OJ L 229, 23.08.2006, p.15 Oprava nařízení Rady (ES) č. 118/97 ze dne 2. prosince 1996, kterým se mění a aktualizuje nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství a nařízení (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 (Úř. věst. L 28 ze dne 30.1.1997) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 5, svazek 3, strana 3)
31997R0258r OJ L 230, 24.08.2006, p.11 Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin (Úř. věst. L 43 ze dne 14.2.1997) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 13, svazek 18, strana 244)
31997R0515r OJ L 229, 23.08.2006, p.16 Oprava nařízení Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů (Úř. věst. L 82 ze dne 22.3.1997) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 2, svazek 8, strana 217)
32001R0044r OJ L 242, 05.09.2006, p.6 Oprava nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 12 ze dne 16.1.2001) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 19, svazek 4, strana 42)
32002R1592r OJ L 233, 26.08.2006, p.13 Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 15. července 2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví (Úř. věst. L 240 ze dne 7.9.2002) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 7, svazek 7, strana 30)
32003R1654r OJ L 234, 29.08.2006, p.44 Oprava nařízení Rady (ES) č. 1654/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2062/94 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci (Úř. věst. L 245 ze dne 29.9.2003) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 5, svazek 4, strana 365)
32003R2032r OJ L 084, 23.03.2006, p.60 Oprava nařízení Komise (ES) č. 2032/2003 ze dne 4. listopadu 2003 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh a o změně nařízení (ES) č. 1896/2000 (Úř. věst. L 307 ze dne 24.11.2003)
32003R2201r OJ L 233, 26.08.2006, p.36 Oprava nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 (Úř. věst. L 338 ze dne 23.12.2003) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 19, svazek 6, strana 243)
32003R2286r OJ L 375, 27.12.2006, p.602 Oprava nařízení Komise (ES) č. 2286/2003 ze dne 18. prosince 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 343, 31.12.2003)
32004R0785r OJ L 279, 11.10.2006, p.30 Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004 o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel (Úř. věst. L 138, 30.4.2004) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v češtině, kapitola 7, svazek 8, strana 160)
32004R0853r OJ L 203, 26.07.2006, p.19 Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139 ze dne 30.4.2004, opravené znění v Úř. věst. L 226 ze dne 25.6.2004)
32004R0854r OJ L 203, 26.07.2006, p.20 Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 139 ze dne 30.4.2004, opravené znění v Úř. věst. L 226 ze dne 25.6.2004)
32004R2028 OJ L 105, 13.04.2006, p.64 Oprava nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2028/2004 ze dne 16. listopadu 2004, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000, kterým se provádí rozhodnutí 94/728/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Společenství (Úř. věst. L 352, 27.11.2004)
32004R2216r OJ L 156, 09.06.2006, p.19 Oprava nařízení Komise (ES) č. 2216/2004 ze dne 21. prosince 2004 o standardizovaném a bezpečném systému rejstříků podle směrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu a Rady a rozhodnutí 280/2004/ES Evropského parlamentu a Rady (Úř. věst. L 386 ze dne 29.12.2004)
32005R0355 OJ L 025, 28.01.2006, p.32 Oprava nařízení Komise (ES) č. 355/2005 ze dne 28. února 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2676/90, kterým se stanoví metody Společenství používané pro rozbor vín (Úř. věst. L 56 ze dne 2.3.2005)
32005R1048r OJ L 084, 23.03.2006, p.61 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1048/2005 ze dne 13. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2032/2003 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 178 ze dne 9.7.2005)
32005R1175r OJ L 181, 04.07.2006, p.111 Oprava nařízení Rady (ES) č. 1175/2005 ze dne 18. července 2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu uhličitanu barnatého pocházejícího z Čínské lidové republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla (Úr věst: )
32005R1236r OJ L 079, 16.03.2006, p.32 Oprava nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 ze dne 27. června 2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání (Úř. věst. L 200 ze dne 30.7.2005)
32005R1512r OJ L 240, 02.09.2006, p.20 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1512/2005 ze dne 15. září 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 753/2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů (Úř. věst. L 241 ze dne 17.9.2005)
32005R1811r OJ L 010, 14.01.2006, p.72 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1811/2005 ze dne 4. listopadu 2005 o dočasném a trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech a o dočasném povolení nového užití již povolené doplňkové látky v krmivech (Úř. věst. L 291 ze dne 5.11.2005)
32005R2024r OJ L 007, 12.01.2006, p.32 Oprava nařízení Komise (ES) č. 2024/2005 ze dne 12. prosince 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních vůči Libérii (Úř. věst. L 326 ze dne 13.12.2005)
32005R2073r OJ L 278, 10.10.2006, p.32 Oprava nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny (Úř. věst. L 338 ze dne 22.12.2005)
32005R2110r OJ L 033, 04.02.2006, p.86 Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2110/2005 ze dne 14. prosince 2005 o přístupu k vnější pomoci Společenství (Úř. věst. L 344, 27.12.2005)
32005R2116r OJ L 314, 15.11.2006, p.50 Oprava nařízení Rady (ES) č. 2116/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1480/2003 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu některých elektronických mikroobvodů nazývaných DRAMs (dynamické paměti s libovolným přístupem) pocházejících z Korejské republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla (  Úř. věst. L 340 ze dne 23.12.2005)
32005R2152r OJ L 093, 31.03.2006, p.79 Oprava nařízení Komise (ES) č. 2152/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 327/98 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže a nařízení (ES) č. 1549/2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1785/2003, pokud jde o dovozní režim pro rýži, a kterým se stanoví zvláštní přechodná pravidla pro dovoz rýže Basmati (Úř. věst. L 342 ze dne 24.12.2005)
32005R2165r OJ L 233, 26.08.2006, p.35 Oprava nařízení Rady (ES) č. 2165/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem (Úř. věst. L 345 ze dne 28.12.2005)
32005R2169r OJ L 015, 20.01.2006, p.50 Oprava nařízení Rady (ES) č. 2169/2005 ze dne 21. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98 o zavedení eura (Úř. věst. L 346 ze dne 29.12.2005)
32006R0006 OJ L 003, 06.01.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 6/2006 ze dne 5. ledna 2006, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o dihydrostreptomycin, tosylchloramid sodný a Piceae turiones recentes extractum (1)
32006R0018 OJ L 004, 07.01.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 18/2006 ze dne 6. ledna 2006, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokud jde o seznam zemí a území (1)
32006R0019 OJ L 004, 07.01.2006, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 19/2006 ze dne 6. ledna 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001, pokud jde o celní kvóty Společenství pro některé zemědělské produkty pocházející z Jordánska
32006R0022 OJ L 005, 10.01.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 22/2006 ze dne 9. ledna 2006 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej cukru na trhu Společenství ze zásob intervenčních agentur Belgie, České republiky, Španělska, Francie, Irska, Itálie, Maďarska, Polska, Slovenska a Švédska
32006R0023 OJ L 005, 10.01.2006, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 23/2006 ze dne 9. ledna 2006, kterým se poosmé mění nařízení Rady (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
32006R0025 OJ L 006, 11.01.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 25/2006 ze dne 10. ledna 2006 o zahájení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob belgické intervenční agentury
32006R0026 OJ L 006, 11.01.2006, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 26/2006 ze dne 10. ledna 2006 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob dánské intervenční agentury
32006R0027 OJ L 006, 11.01.2006, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 27/2006 ze dne 10. ledna 2006 o zahájení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob německé intervenční agentury
32006R0028 OJ L 006, 11.01.2006, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 28/2006 ze dne 10. ledna 2006 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob švédské intervenční agentury
32006R0029 OJ L 006, 11.01.2006, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 29/2006 ze dne 10. ledna 2006, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000, pokud jde o celní kódy bromchlormethanu
32006R0033 OJ L 007, 12.01.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 33/2006 ze dne 9. ledna 2006, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 2074/2004 z dovozu některých mechanismů kroužkových pořadačů pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz téhož výrobku z Laoské lidově demokratické republiky
32006R0035 OJ L 007, 12.01.2006, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 35/2006 ze dne 11. ledna 2006, kterým se mění přílohy I, V a VII nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
32006R0036 OJ L 007, 12.01.2006, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 36/2006 ze dne 10. ledna 2006, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32006R0039 OJ L 008, 13.01.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 39/2006 ze dne 12. ledna 2006, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1282/2001, pokud jde o termín podávání prohlášení o sklizni a o produkci pro hospodářský rok 2005/06
32006R0040 OJ L 008, 13.01.2006, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 40/2006 ze dne 10. ledna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 4/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 4045/89 o kontrole opatření tvořících součást systému financování záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu, prováděné členskými státy
32006R0051 OJ L 016, 20.01.2006, p.1 Nařízení Rady(ES) č. 51/2006 ze dne 22. prosince 2005, kterým se na rok 2006 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů
32006R0051r OJ L 016, 20.01.2006, p.200 Dodatek k nařízení Rady (ES) č. 51/2006, kterým se na rok 2006 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů
32006R0051r OJ L 318, 17.11.2006, p.44 Oprava nařízení Rady (ES) č. 51/2006 ze dne 22. prosince 2005, kterým se na rok 2006 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (  Úř. věst. L 16 ze dne 20.1.2006)
32006R0052 OJ L 016, 20.01.2006, p.184 Nařízení Rady (ES) č. 52/2006 ze dne 22. prosince 2005, kterým se pro rok 2006 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři
32006R0052r OJ L 318, 17.11.2006, p.48 Oprava nařízení Rady (ES) č. 52/2006 ze dne 22. prosince 2005, kterým se pro rok 2006 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři (  Úř. věst. L 16 ze dne 20.1.2006)
32006R0062 OJ L 013, 18.01.2006, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 62/2006 ze dne 23. prosince 2005 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro telematické aplikace v nákladní dopravě transevropského konvenčního železničního systému
32006R0064 OJ L 011, 17.01.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 64/2006 ze dne 16. ledna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1695/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob francouzské intervenční agentury
32006R0065 OJ L 011, 17.01.2006, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 65/2006 ze dne 13. ledna 2006 o změně nařízení (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (1)
32006R0066 OJ L 011, 17.01.2006, p.6 Nařízení Komise (Euratom) č. 66/2006 ze dne 16. ledna 2006, kterým se vyjímá převod malých množství rud, výchozích materiálů a zvláštních štěpných materiálů z pravidel kapitoly o zásobování
32006R0068 OJ L 011, 17.01.2006, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 68/2006 ze dne 16. ledna 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2488/2000 o zachování zmrazení peněžních prostředků v souvislosti s panem Miloševićem a osobami s ním spojenými
32006R0073 OJ L 012, 18.01.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 73/2006 ze dne 13. ledna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 92/2002 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu močoviny pocházející z Běloruska, Bulharska, Chorvatska, Estonska, Libye, Litvy, Rumunska a Ukrajiny a o konečném výběru uloženého prozatímního antidumpingového cla
32006R0076 OJ L 012, 18.01.2006, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 76/2006 ze dne 17. ledna 2006, kterým se po šedesáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32006R0076r OJ L 054, 24.02.2006, p.53 Oprava nařízení Komise (ES) č. 76/2006 ze dne 17. ledna 2006, kterým se po šedesáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001 (Úř. věst. L 12 ze dne 18.1.2006)
32006R0078 OJ L 014, 19.01.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 78/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1065/2005, pokud je o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz ječmene ze zásob německé intervenční agentury
32006R0079 OJ L 014, 19.01.2006, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 79/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1062/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku rakouské intervenční agentury
32006R0080 OJ L 014, 19.01.2006, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 80/2006 ze dne 18. ledna 2006 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej žita na trhu Společenství ze zásob německé intervenční agentury
32006R0081 OJ L 014, 19.01.2006, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 81/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se mění a doplňuje nařízení (EHS) č. 1538/91, pokud jde o názvy, které lze použít pro účely uvedení drůbežího masa na trh v případě omezení přístupu drůbeže do venkovních výběhů
32006R0084 OJ L 014, 19.01.2006, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 84/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
32006R0085 OJ L 015, 20.01.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 85/2006 ze dne 17. ledna 2006 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu lososa chovaného pro hospodářské účely pocházejícího z Norska a o konečném výběru prozatímního cla
32006R0087 OJ L 015, 20.01.2006, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 87/2006 ze dne 19. ledna 2006 o zahájení stálého nabídkového řízení pro opětovný prodej neloupané rýže ze zásob řecké intervenční agentury na vnitřním trhu
32006R0088 OJ L 015, 20.01.2006, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 88/2006 ze dne 19. ledna 2006 o zahájení stálého nabídkového řízení pro opětovný prodej neloupané rýže ze zásob španělské intervenční agentury na vnitřním trhu
32006R0089 OJ L 015, 20.01.2006, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 89/2006 ze dne 19. ledna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2295/2003, pokud jde o označení, která mohou být použita při uvádění vajec na trh v případě omezení přístupu slepic k venkovnímu volnému výběhu
32006R0101 OJ L 017, 21.01.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 101/2006 ze dne 20. ledna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1975/2004 a (ES) č. 1976/2004, kterými se rozšiřují konečná antidumpingová a vyrovnávací cla z dovozu polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího z Indie na dovoz polyethylentereftalátového (PET) filmu zasílaného z Brazílie a Izraele, ať již je prohlášen za pocházející z Brazílie nebo Izraele, či nikoli
32006R0103 OJ L 017, 21.01.2006, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 103/2006 ze dne 20. ledna 2006, kterým se přijímají doplňující ustanovení pro použití klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu
32006R0108 OJ L 024, 27.01.2006, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 108/2006 ze dne 11. ledna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS 1, 4, 6 a 7, mezinárodní účetní standardy IAS 1, 14, 17, 32, 33 a 39, výklad Výboru pro interpretace mezinárodního účetního výkaznictví IFRIC 6 (1)
32006R0110 OJ L 019, 24.01.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 110/2006 ze dne 23. ledna 2006, kterým se stanoví přechodná opatření týkající se vývozních licencí pro vývozy olivového oleje ze Společenství do třetích zemí
32006R0115 OJ L 021, 25.01.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 115/2006 ze dne 23. ledna 2006 o uzavření Protokolu, kterým se na období od 18. ledna 2005 do 17. ledna 2011 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Seychelskou republikou o rybolovu při pobřeží Seychel
32006R0117 OJ L 021, 25.01.2006, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 117/2006 ze dne 24. ledna 2006, kterým se zahajuje nabídkové řízení pro prodej alkoholu vinného původu určeného k užití jako bioethanol ve Společenství
32006R0118 OJ L 021, 25.01.2006, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 118/2006 ze dne 24. ledna 2006, kterým se stanoví standardní poplatek za zemědělský podnikový výkaz zemědělské účetní datové sítě pro účetní období 2006
32006R0121 OJ L 022, 26.01.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 121/2006 ze dne 23. ledna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1858/2005, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Indie
32006R0122 OJ L 022, 26.01.2006, p.3 Nařízení Rady (ES) č. 122/2006 ze dne 23. ledna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 74/2004 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu bavlněného ložního prádla pocházejícího z Indie
32006R0123 OJ L 022, 26.01.2006, p.5 Nařízení Rady (ES) č. 123/2006 ze dne 23. ledna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1338/2002 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu kyseliny sulfanilové pocházející z Indie a nařízení (ES) č. 1339/2002 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny sulfanilové pocházející mimo jiné z Indie
32006R0125 OJ L 022, 26.01.2006, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 125/2006 ze dne 24. ledna 2006, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32006R0130 OJ L 023, 27.01.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 130/2006 ze dne 23. ledna 2006 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz kyseliny vinné pocházející z Čínské lidové republiky
32006R0132 OJ L 023, 27.01.2006, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 132/2006 ze dne 26. ledna 2006, kterým se stanoví procentní sazba přijetí smluv o dobrovolné destilaci stolního vína
32006R0133 OJ L 023, 27.01.2006, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 133/2006 ze dne 26. ledna 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3149/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
32006R0134 OJ L 023, 27.01.2006, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 134/2006 ze dne 26. ledna 2006, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz pákových mechanismů pocházejících z Čínské lidové republiky
32006R0134r OJ L 135, 23.05.2006, p.17 Oprava nařízení Komise (ES) č. 134/2006 ze dne 26. ledna 2006, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz pákových mechanismů pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 23 ze dne 27.1.2006)
32006R0142 OJ L 023, 27.01.2006, p.55 Nařízení Komise (ES) č. 142/2006 ze dne 26. ledna 2006, kterým se po šedesáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32006R0151 OJ L 025, 28.01.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 151/2006 ze dne 24. ledna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
32006R0153 OJ L 025, 28.01.2006, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 153/2006 ze dne 27. ledna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1819/2005, kterým se přijímá plán přidělující členským státům prostředky vyčleněné na rozpočtový rok 2006 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
32006R0161 OJ L 026, 31.01.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 161/2006 ze dne 23. ledna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 950/2001 o uložení konečného antidumpingového cla u dovozu některých hliníkových fólií pocházejících mimo jiné z Ruska
32006R0166 OJ L 033, 04.02.2006, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (1)
32006R0178 OJ L 029, 02.02.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 178/2006 ze dne 1. února 2006, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 za účelem vypracování přílohy I, jež obsahuje seznam potravin a krmiv, na něž se vztahují maximální limity reziduí pesticidů (1)
32006R0179 OJ L 029, 02.02.2006, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 179/2006 ze dne 1. února 2006 o zavedení režimu dovozních licencí pro jablka dovážená ze třetích zemí
32006R0180 OJ L 029, 02.02.2006, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 180/2006 ze dne 1. února 2006, kterým se pro dodací období 2005/06 stanoví množství povinných dodávek třtinového cukru k dovozu podle protokolu AKT a dohody s Indií a kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1159/2003
32006R0181 OJ L 029, 02.02.2006, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 181/2006 ze dne 1. února 2006, kterým se provádí nařízení (ES) č. 1774/2002, pokud jde o organická hnojiva a půdní přídavky s výjimkou hnoje, a o změně uvedeného nařízení (1)
32006R0195 OJ L 032, 04.02.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 195/2006 ze dne 3. února 2006, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1377/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz ječmene ze zásob finské intervenční agentury
32006R0196 OJ L 032, 04.02.2006, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 196/2006 ze dne 3. února 2006, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001, aby se zohlednila evropská norma EN ISO 14001:2004, a kterým se ruší rozhodnutí 97/265/ES
32006R0197 OJ L 032, 04.02.2006, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 197/2006 ze dne 3. února 2006 o přechodných opatřeních podle nařízení (ES) č. 1774/2002, pokud jde o sběr, přepravu, ošetření, využití a zneškodňování zmetkových potravin (1)
32006R0198 OJ L 032, 04.02.2006, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 198/2006 ze dne 3. února 2006, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1552/2005 o statistikách odborného vzdělávání v podnicích (1)
32006R0199 OJ L 032, 04.02.2006, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 199/2006 ze dne 3. února 2006 o změně nařízení Komise (ES) č. 466/2001, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách, pokud jde o dioxiny a PCB s dioxinovým efektem (1)
32006R0204 OJ L 034, 07.02.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 204/2006 ze dne 6. února 2006, kterým se upravuje nařízení Rady (EHS) č. 571/88 a mění rozhodnutí Komise 2000/115/ES s ohledem na organizaci statistických zjišťování Společenství o struktuře zemědělských podniků v roce 2007
32006R0205 OJ L 034, 07.02.2006, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 205/2006 ze dne 6. února 2006, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o toltrazuril, diethylen glykol monoethyl ether a poly(oxyethylen)sorbitan-monooleát (1)
32006R0207 OJ L 036, 08.02.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 207/2006 ze dne 7. února 2006, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství
32006R0208 OJ L 036, 08.02.2006, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 208/2006 ze dne 7. února 2006, kterým se mění přílohy VI a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o normy zpracování pro zařízení na výrobu bioplynu a kompostování a požadavky na hnůj (1)
32006R0209 OJ L 036, 08.02.2006, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 209/2006 ze dne 7. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 809/2003 a (ES) č. 810/2003, pokud jde o prodloužení platnosti přechodných opatření týkajících se zařízení na kompostování a výrobu bioplynu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 (1)
32006R0210 OJ L 036, 08.02.2006, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 210/2006 ze dne 7. února 2006, kterým se pro hospodářský rok 2006/07 stanoví výše podpory pro rajčata určená ke zpracování
32006R0211 OJ L 036, 08.02.2006, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 211/2006 ze dne 7. února 2006, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1433/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o provozní fondy, operační programy a finanční podporu
32006R0214 OJ L 038, 09.02.2006, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 214/2006 ze dne 7. února 2006, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32006R0215 OJ L 038, 09.02.2006, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 215/2006 ze dne 8. února 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství a kterým se mění nařízení (ES) č. 2286/2003 (1)
32006R0216 OJ L 038, 09.02.2006, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 216/2006 ze dne 8. února 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2184/97 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32006R0217 OJ L 038, 09.02.2006, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 217/2006 ze dne 8. února 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnicím Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokud jde o oprávnění členských států dočasně povolit uvádění na trh osiva, které nevyhovuje požadavkům z hlediska minimální klíčivosti (1)
32006R0218 OJ L 038, 09.02.2006, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 218/2006 ze dne 8. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1262/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/2001, pokud jde o nákup a prodej cukru intervenčními agenturami
32006R0219 OJ L 038, 09.02.2006, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 219/2006 ze dne 8. února 2006 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz banánů kódu KN 08030019 pocházející ze zemí AKT pro období od 1. března do 31. prosince 2006
32006R0227 OJ L 039, 10.02.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 227/2006 ze dne 9. února 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32006R0228 OJ L 039, 10.02.2006, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 228/2006 ze dne 9. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2257/94, kterým se stanoví normy jakosti pro banány
32006R0240 OJ L 040, 11.02.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 240/2006 ze dne 10. února 2006 o změně nařízení (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (1)
32006R0241 OJ L 040, 11.02.2006, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 241/2006 ze dne 10. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1004/2001 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32006R0242 OJ L 040, 11.02.2006, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 242/2006 ze dne 10. února 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32006R0246 OJ L 040, 11.02.2006, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 246/2006 ze dne 10. února 2006, kterým se po šedesáté třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32006R0247 OJ L 042, 14.02.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 247/2006, ze dne 30. ledna 2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie
32006R0249 OJ L 042, 14.02.2006, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 249/2006 ze dne 13. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2430/1999, (ES) č. 937/2001, (ES) č. 1852/2003 a (ES) č. 1463/2004, pokud jde o podmínky pro povolení některých doplňkových látek v krmivech náležejících do skupiny antikokcidik a chemoterapeutik (1)
32006R0250 OJ L 042, 14.02.2006, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 250/2006 ze dne 13. února 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 560/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny
32006R0252 OJ L 044, 15.02.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 252/2006 ze dne 14. února 2006 o trvalých povoleních některých doplňkových látek v krmivech a o dočasných povoleních nových použití některých již povolených doplňkových látek v krmivech (1)
32006R0253 OJ L 044, 15.02.2006, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 253/2006 ze dne 14. února 2006, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o zrychlené testy a opatření pro eradikaci TSE u ovcí a koz (1)
32006R0256 OJ L 046, 16.02.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 256/2006 ze dne 15. února 2006 o zahájení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene ze zásob české intervenční agentury v Belgii
32006R0257 OJ L 046, 16.02.2006, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 257/2006 ze dne 15. února 2006 o zahájení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob české intervenční agentury v Belgii
32006R0258 OJ L 046, 16.02.2006, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 258/2006 ze dne 15. února 2006, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1065/2005, pokud je o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz ječmene ze zásob německé intervenční agentury
32006R0259 OJ L 046, 16.02.2006, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 259/2006 ze dne 15. února 2006, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1516/2005, pokud je o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz ječmene ze zásob rakouské intervenční agentury
32006R0260 OJ L 046, 16.02.2006, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 260/2006 ze dne 15. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1573/2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej žita na trhu Společenství ze zásob německé intervenční agentury za účelem jeho zpracování na bioethanol a za účelem užívání bioethanolu pro výrobu biopaliv ve Společenství
32006R0261 OJ L 046, 16.02.2006, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 261/2006 ze dne 15. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 753/2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů
32006R0262 OJ L 046, 16.02.2006, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 262/2006 ze dne 15. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2729/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro kontroly v odvětví vína
32006R0263 OJ L 046, 16.02.2006, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 263/2006 ze dne 15. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 796/2004 a (ES) č. 1973/2004, pokud jde o skořápkové ovoce
32006R0266 OJ L 050, 21.02.2006, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 266/2006 ze dne 15. února 2006, kterým se stanoví doprovodná opatření pro signatářské země protokolu o cukru, jež jsou dotčeny reformou režimu cukru v EU
32006R0267 OJ L 047, 17.02.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 267/2006 ze dne 30. ledna 2006 o provedení Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Austrálií podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii a o doplnění přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
32006R0268 OJ L 047, 17.02.2006, p.3 Nařízení Rady (ES) č. 268/2006 ze dne 14. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1212/2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých odlitků pocházejících z Čínské lidové republiky
32006R0269 OJ L 047, 17.02.2006, p.7 Nařízení Rady (ES) č. 269/2006 ze dne 14. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 533/2004 o založení evropských partnerství v rámci procesu stabilizace a přidružení
32006R0300 OJ L 056, 25.02.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 300/2006 ze dne 30. ledna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu
32006R0305 OJ L 051, 22.02.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 305/2006 ze dne 21. února 2006 o zavedení zvláštních omezujících opatření proti některým osobám podezřelým z účasti na zavraždění bývalého předsedy libanonské vlády Rafíka Harírího
32006R0307 OJ L 051, 22.02.2006, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 307/2006 ze dne 21. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 80/2006 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej žita na trhu Společenství ze zásob německé intervenční agentury
32006R0309 OJ L 052, 23.02.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 309/2006 ze dne 21. února 2006, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32006R0310 OJ L 052, 23.02.2006, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 310/2006 ze dne 22. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1695/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob francouzské intervenční agentury
32006R0311 OJ L 052, 23.02.2006, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 311/2006 ze dne 22. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 27/2006, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob německé intervenční agentury
32006R0312 OJ L 052, 23.02.2006, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 312/2006 ze dne 22. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1062/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení na vývoz pšenice obecné ze zásob rakouské intervenční agentury
32006R0313 OJ L 052, 23.02.2006, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 313/2006 ze dne 22. února 2006 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej neloupané rýže ze zásob řecké intervenční agentury na vnitřním trhu
32006R0314 OJ L 052, 23.02.2006, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 314/2006 ze dne 22. února 2006 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej neloupané rýže ze zásob španělské intervenční agentury na vnitřním trhu
32006R0315 OJ L 052, 23.02.2006, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 315/2006 ze dne 22. února 2006, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU–SILC) ohledně seznamu cílových sekundárních proměnných, které se týkají podmínek bydlení
32006R0316 OJ L 052, 23.02.2006, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 316/2006 ze dne 22. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót
32006R0317 OJ L 060, 01.03.2006, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 317/2006 ze dne 22. prosince 2005, kterým se na rok 2005 stanoví seznam Prodcom průmyslových výrobků zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3924/91
32006R0318 OJ L 058, 28.02.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru
32006R0318r OJ L 235, 30.08.2006, p.23 Oprava nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (Úř. věst. L 58 ze dne 28.2.2006)
32006R0319 OJ L 058, 28.02.2006, p.32 Nařízení Rady (ES) č. 319/2006 ze dne 20. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
32006R0320 OJ L 058, 28.02.2006, p.42 Nařízení Rady (ES) č. 320/2006 ze dne 20. února 2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky
32006R0320r OJ L 232, 25.08.2006, p.44 Oprava nařízení Rady (ES) č. 320/2006 ze dne 20. února 2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky (Úř. věst. L 58 ze dne 28.2.2006)
32006R0322 OJ L 054, 24.02.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 322/2006 ze dne 23. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1043/2005 z důvodu ustanovení o hygieně potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a ustanovení pro potraviny živočišného původu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004
32006R0323 OJ L 054, 24.02.2006, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 323/2006 ze dne 23. února 2006, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 174/1999, pokud jde o dobu platnosti vývozních licencí se stanovením náhrady předem v odvětví mléka a mléčných výrobků
32006R0324 OJ L 054, 24.02.2006, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 324/2006 ze dne 23. února 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech ICES VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 (vody ES) plavidly plujícími pod vlajkou Francie
32006R0336 OJ L 064, 04.03.2006, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.336/2006 ze dne 15. února 2006 o provádění Mezinárodního předpisu pro řízení bezpečnosti ve Společenství a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 3051/95 (1)
32006R0338 OJ L 055, 25.02.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 338/2006 ze dne 24. února 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32006R0339 OJ L 055, 25.02.2006, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 339/2006 ze dne 24. února 2006, kterým se mění příloha XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o pravidla pro dovoz živého hovězího dobytka a produktů získaných ze skotu, ovcí a koz (1)
32006R0340 OJ L 055, 25.02.2006, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 340/2006 ze dne 24. února 2006, kterým se stanoví částka podpory uvedené v nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 pro soukromé skladování másla a smetany a kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2771/1999
32006R0341 OJ L 055, 25.02.2006, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 341/2006 ze dne 24. února 2006, kterým se přijímají specifikace modulu ad hoc o pracovních úrazech a zdravotních problémech z povolání pro rok 2007 podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 a kterým se mění nařízení (ES) č. 384/2005 (1)
32006R0342 OJ L 055, 25.02.2006, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 342/2006 ze dne 24. února 2006 o zahájení přezkumu, pro nového vývozce, nařízení Rady (ES) č. 428/2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozů syntetických polyesterových střižových vláken pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky a o zrušení cla z dovozů jednoho vývozce z této země a o podřízení těchto dovozů celní evidenci
32006R0351 OJ L 059, 01.03.2006, p.1 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 351/2006 ze dne 27. února 2006 o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2005 na odměny úředníků a dočasných a smluvních zaměstnanců Evropských společenství vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích a na odměny části úředníků setrvávajících na pracovním místě v deseti nových členských státech po dobu nejvýše patnácti měsíců od přistoupení
32006R0352 OJ L 059, 01.03.2006, p.7 Nařízení Rady (ES) č. 352/2006 ze dne 27. února 2006, kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1461/93 o přístupu k veřejným zakázkám pro uchazeče ze Spojených států amerických
32006R0354 OJ L 059, 01.03.2006, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 354/2006 ze dne 28. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 639/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o požadavky na poskytování vývozních náhrad v souvislosti s řádným zacházením se živým skotem během přepravy
32006R0355 OJ L 059, 01.03.2006, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 355/2006 ze dne 28. února 2006, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovozy některých chladniček typu side by side pocházejících z Korejské republiky
32006R0357 OJ L 059, 01.03.2006, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 357/2006 ze dne 28. února 2006, kterým se po šedesáté čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32006R0362 OJ L 061, 02.03.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 362/2006 ze dne 1. března 2006 o zahájení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene ze zásob britské intervenční agentury
32006R0365 OJ L 068, 08.03.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 365/2006 ze dne 27. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1676/2001 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu polyethylentereftalátového filmu pocházejícího mimo jiné z Indie a kterým se zastavuje částečný prozatímní přezkum antisubvenčních opatření použitelných na dovoz polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího mimo jiné z Indie
32006R0366 OJ L 068, 08.03.2006, p.6 Nařízení Rady (ES) č. 366/2006 ze dne 27. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1676/2001 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu polyethylentereftalátového filmu pocházejícího mimo jiné z Indie
32006R0367 OJ L 068, 08.03.2006, p.15 Nařízení Rady (ES) č. 367/2006 ze dne 27. února 2006, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo z dovozu polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího z Indie na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení (ES) č. 2026/97
32006R0388 OJ L 065, 07.03.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 388/2006 ze dne 23. února 2006, kterým se zavádí víceletý plán udržitelného využívání populace jazyka obecného v Biskajském zálivu
32006R0389 OJ L 065, 07.03.2006, p.5 Nařízení Rady (ES) č. 389/2006 ze dne 27. února 2006, kterým se vytváří nástroj finanční podpory na posílení hospodářského rozvoje tureckého společenství na Kypru a mění nařízení (ES) č. 2667/2000 o Evropské agentuře pro obnovu
32006R0392 OJ L 065, 07.03.2006, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 392/2006 ze dne 6. března 2006 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro konzervované houby od 1. dubna 2006
32006R0393 OJ L 065, 07.03.2006, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 393/2006 ze dne 6. března 2006 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro česnek od 1. dubna 2006
32006R0394 OJ L 074, 13.03.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 394/2006 ze dne 27. února 2006, kterým se mění a aktualizuje nařízení Rady (ES) č. 1334/2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití
32006R0399 OJ L 070, 09.03.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 399/2006 ze dne 7. března 2006, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32006R0400 OJ L 070, 09.03.2006, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 400/2006 ze dne 8. března 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32006R0401 OJ L 070, 09.03.2006, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 401/2006 ze dne 23. února 2006, kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství mykotoxinů v potravinách (1)
32006R0402 OJ L 070, 09.03.2006, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 402/2006 ze dne 8. března 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (1)
32006R0408 OJ L 071, 10.03.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 408/2006 ze dne 9. března 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 936/97 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso
32006R0409 OJ L 071, 10.03.2006, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 409/2006 ze dne 9. března 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, (ES) č. 581/2004 a (ES) č. 582/2004, pokud jde o výše jistot k vývozním licencím v odvětví mléka
32006R0410 OJ L 071, 10.03.2006, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 410/2006 ze dne 9. března 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1291/2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty
32006R0415 OJ L 072, 11.03.2006, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 415/2006 ze dne 10. března 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1572/2005 o zahájení stálého nabídkového řízení pro další prodej žita ze zásob německé intervenční agentury na španělském trhu
32006R0416 OJ L 072, 11.03.2006, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 416/2006 ze dne 10. března 2006, kterým se podeváté mění nařízení Rady (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
32006R0417 OJ L 072, 11.03.2006, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 417/2006 ze dne 10. března 2006, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96, pokud jde o zápis určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pimiento Asado del Bierzo (CHZO), Fico bianco del Cilento (CHOP), Melannurca Campana (CHZO), Montes de Granada (CHOP), Huile d’olive de Nice (CHOP), Aceite de la Rioja (CHOP), Antequera (CHOP))
32006R0423 OJ L 075, 14.03.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 423/2006 ze dne 13. března 2006, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 800/1999, pokud jde o doklad, kterým se prokazuje splnění celních formalit pro dovoz mléka a mléčných výrobků ve třetích zemích
32006R0424 OJ L 075, 14.03.2006, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 424/2006 ze dne 13. března 2006 o vydávání licencí na dovoz některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (zejména mandarinek atd.) v období od 11. dubna 2006 do 10. dubna 2007
32006R0426 OJ L 079, 16.03.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 426/2006 ze dne 9. března 2006, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
32006R0429 OJ L 079, 16.03.2006, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 429/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1383/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz ječmene ze zásob polské intervenční agentury
32006R0430 OJ L 079, 16.03.2006, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 430/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se schvalují kontroly dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděné v Senegalu před dovozem do Společenství
32006R0431 OJ L 079, 16.03.2006, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 431/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se schvalují kontroly dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděné v Keni před dovozem do Společenství
32006R0432 OJ L 079, 16.03.2006, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 432/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 382/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1786/2003 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy
32006R0433 OJ L 079, 16.03.2006, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 433/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1538/91, pokud jde o referenční laboratoře pro kontrolu obsahu vody v drůbežím mase
32006R0434 OJ L 079, 16.03.2006, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 434/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 887/2005, kterým se zavádí nouzová destilace podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro některá vína v Řecku
32006R0437 OJ L 080, 17.03.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 437/2006 ze dne 16. března 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32006R0438 OJ L 080, 17.03.2006, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 438/2006 ze dne 16. března 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1530/2005, kterým se zavádí nouzová destilace podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro stolní vína v Itálii
32006R0439 OJ L 080, 17.03.2006, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 439/2006 ze dne 16. března 2006 o zavedení prozatímního antidumpingového cla na dovozy zámiše pocházejícího z Čínské lidové republiky
32006R0440 OJ L 080, 17.03.2006, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 440/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu krevetky severní v oblasti NAFO 3L plavidly plujícími pod vlajkou Polska
32006R0456 OJ L 082, 21.03.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 456/2006 ze dne 20. března 2006, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1786/2003 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy
32006R0463 OJ L 083, 22.03.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 463/2006 ze dne 21. března 2006, kterým se pro rok 2006 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 596/2004 a (ES) č. 633/2004, pokud jde o data vydání vývozních licencí v odvětví vajec a v odvětví drůbežího masa
32006R0464 OJ L 083, 22.03.2006, p.5 Nařízení Komise (ES) č 464/2006 ze dne 21. března 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 80/2006 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej žita na trhu Společenství ze zásob německé intervenční agentury
32006R0465 OJ L 083, 22.03.2006, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 465/2006 ze dne 21. března 2006 o ukončení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 408/2002 na dovoz některých oxidů zinečnatých pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých oxidů zinečnatých zasílaných z Kazachstánu bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Kazachstánu, a o ukončení evidence tohoto dovozu uložené nařízením (ES) č. 1289/2005
32006R0470 OJ L 084, 23.03.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 470/2006 ze dne 22. března 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1063/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob české intervenční agentury
32006R0471 OJ L 084, 23.03.2006, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 471/2006 ze dne 22. března 2006, kterým se pro rok 2006 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1445/95, pokud jde o data vydání vývozních licencí v odvětví hovězího a telecího masa
32006R0472 OJ L 084, 23.03.2006, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 472/2006 ze dne 22. března 2006, kterým se pro rok 2006 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1518/2003, pokud jde o data vydání vývozních licencí v odvětví vepřového masa
32006R0473 OJ L 084, 23.03.2006, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 473/2006 ze dne 22. března 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedený v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 (1)
32006R0474 OJ L 084, 23.03.2006, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 474/2006 ze dne 22. března 2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedeného v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 (1)
32006R0476 OJ L 084, 23.03.2006, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 476/2006 ze dne 21. března 2006, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32006R0478 OJ L 086, 24.03.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 478/2006 ze dne 23. března 2006, kterým se stanoví jednotné částky záloh na dávky z výroby cukru pro hospodářský rok 2005/06
32006R0479 OJ L 086, 24.03.2006, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 479/2006 ze dne 23. března 2006, pokud jde o povolení některých doplňkových látek náležejících do skupiny sloučenin stopových prvků (1)
32006R0479r OJ L 089, 28.03.2006, p.58 Oprava nařízení Komise (ES) č. 479/2006 ze dne 23. března 2006, pokud jde o povolení některých doplňkových látek náležejících do skupiny sloučenin stopových prvků (Úř. věst. L 86 ze dne 24.3.2006)
32006R0486 OJ L 088, 25.03.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 486/2006 ze dne 20. března 2006 o provedení Dohody o nulové celní sazbě na vícečipové integrované obvody změnou přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
32006R0488 OJ L 088, 25.03.2006, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 488/2006 ze dne 24. března 2006, kterým se stanoví směnné kurzy použitelné na strukturální a environmentální opatření v roce 2006
32006R0489 OJ L 088, 25.03.2006, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 489/2006 ze dne 24. března 2006 o změně nařízení (ES) č. 796/2004, pokud jde o odrůdy konopí pěstovaného na vlákno, které jsou způsobilé pro přímé platby
32006R0491 OJ L 089, 28.03.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 491/2006 ze dne 27. března 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2375/2002 o otevření a správě celních kvót Společenství pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, pocházející ze třetích zemí a o odchylkách od nařízení Rady (EHS) č. 1766/92
32006R0492 OJ L 089, 28.03.2006, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 492/2006 ze dne 27. března 2006 o dočasném a trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech (1)
32006R0493 OJ L 089, 28.03.2006, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 493/2006 ze dne 27. března 2006, kterým se stanoví přechodná opatření v rámci reformy společné organizace trhů v odvětví cukru a kterým se mění nařízení (ES) č. 1265/2001 a (ES) č. 314/2002
32006R0499 OJ L 091, 29.03.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 499/2006 ze dne 28. března 2006 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 769/2002 na dovoz kumarinu pocházejícího z Čínské lidové republiky dovozem kumarinu zasílaného z Indonésie a Malajsie, bez ohledu na to, zda je deklarován jako původem z Indonésie a Malajsie či nikoli, a o zavedení evidence těchto dovozů
32006R0504 OJ L 092, 30.03.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 504/2006 ze dne 29. března 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1695/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob francouzské intervenční agentury
32006R0505 OJ L 092, 30.03.2006, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 505/2006 ze dne 29. března 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 27/2006, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob německé intervenční agentury
32006R0506 OJ L 092, 30.03.2006, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 506/2006 ze dne 29. března 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1061/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob polské intervenční agentury
32006R0507 OJ L 092, 30.03.2006, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 507/2006 ze dne 29. března 2006 o podmínečné registraci pro humánní léčivé přípravky spadající do oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (1)
32006R0508 OJ L 092, 30.03.2006, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 508/2006 ze dne 29. března 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, pokud jde o vývozní licence pro sušené mléko vyvážené do Dominikánské republiky
32006R0509 OJ L 093, 31.03.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 509/2006 ze dne 20. března 2006 o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality
32006R0510 OJ L 093, 31.03.2006, p.12 Nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
32006R0511 OJ L 093, 31.03.2006, p.26 Nařízení Rady (ES) č. 511/2006 ze dne 27. března 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1531/2002 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu barevných televizních přijímačů pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky
32006R0514 OJ L 093, 31.03.2006, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 514/2006 ze dne 30. března 2006, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 824/2000, pokud jde o lhůtu pro dodání obilovin k intervenci v některých členských státech v hospodářském roce 2005/06
32006R0515 OJ L 093, 31.03.2006, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 515/2006 ze dne 30. března 2006, kterým se stanoví přechodné opatření pro hospodářský rok 2005/06, pokud jde o financování skladování obilovin nabídnutých k intervenci v České republice, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, na Maltě, v Polsku, ve Slovinsku a na Slovensku
32006R0544 OJ L 094, 01.04.2006, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 544/2006 ze dne 31. března 2006 o změně nařízení (ES) č. 1043/2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad
32006R0545 OJ L 094, 01.04.2006, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 545/2006 ze dne 31. března 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1464/2004, pokud jde o podmínky pro povolení doplňkové látky Monteban náležející do skupiny kokcidiostatik a jiných léčebných látek (1)
32006R0546 OJ L 094, 01.04.2006, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 546/2006 ze dne 31. března 2006, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o národní programy tlumení klusavky a o doplňkové záruky, přiznávají odchylky od některých požadavků rozhodnutí 2003/100/ES a zrušuje nařízení (ES) č. 1874/2003
32006R0549 OJ L 096, 05.04.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 549/2006 ze dne 3. dubna 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu krevetky severní v oblasti NAFO 3L plavidly plujícími pod vlajkou některého ze členských států kromě Estonska, Lotyšska nebo Litvy
32006R0553 OJ L 098, 06.04.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 553/2006 ze dne 23. března 2006, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo z dovozu některé obuvi se svrškem z usně pocházející z Čínské lidové republiky a Vietnamu
32006R0555 OJ L 098, 06.04.2006, p.57 Nařízení Komise (ES) č. 555/2006 ze dne 4. dubna 2006, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32006R0556 OJ L 098, 06.04.2006, p.63 Nařízení Komise (ES) č. 556/2006 ze dne 5. dubna 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného ve vodách Společenství, vodách Norska a mezinárodních vodách oblastí I a II plavidly plujícími pod vlajkou Polska
32006R0561 OJ L 102, 11.04.2006, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (1)
32006R0562 OJ L 105, 13.04.2006, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex)
32006R0563 OJ L 105, 13.04.2006, p.33 Nařízení Rady (ES) č. 563/2006 ze dne 13. března 2006 o uzavření Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Šalamounovými ostrovy o rybolovu při pobřeží Šalamounových ostrovů
32006R0565 OJ L 099, 07.04.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 565/2006 ze dne 6. dubna 2006, kterým se dovozcům nebo výrobcům některých prioritních látek ukládají požadavky na zkoušení a informace v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 793/93 o hodnocení a kontrole rizik existujících látek (1)
32006R0566 OJ L 099, 07.04.2006, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 566/2006 ze dne 6. dubna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2014/2005 o vydávání licencí v rámci režimu pro dovoz banánů do Společenství pro banány propuštěné do volného oběhu s celní sazbou podle společného celního sazebníku, kterým se stanoví odchylka od uvedeného nařízení a mění nařízení (ES) č. 219/2006 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz banánů kódu KN 08030019 pocházejících ze zemí AKT pro období od 1. března do 31. prosince 2006
32006R0575 OJ L 100, 08.04.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 575/2006 ze dne 7. dubna 2006, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, pokud jde o počet a název stálých vědeckých komisí Evropského úřadu pro bezpečnost potravin
32006R0576 OJ L 100, 08.04.2006, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 576/2006 ze dne 7. dubna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1433/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o provozní fondy, operační programy a finanční podporu
32006R0584 OJ L 103, 12.04.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 584/2006 ze dne 10. dubna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1480/2003 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu některých elektronických mikroobvodů nazývaných DRAMs (dynamické paměti s libovolným přístupem) pocházejících z Korejské republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
32006R0584r OJ L 316, 16.11.2006, p.35 Oprava nařízení Rady (ES) č. 584/2006 ze dne 10. dubna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1480/2003 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu některých elektronických mikroobvodů nazývaných DRAMs (dynamické paměti s libovolným přístupem) pocházejících z Korejské republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla (  Úř. věst. L 103 ze dne 12.4.2006)
32006R0590 OJ L 104, 13.04.2006, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 590/2006 ze dne 12. dubna 2006, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokud jde o seznam zemí a území (1)
32006R0591 OJ L 104, 13.04.2006, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 591/2006 ze dne 12. dubna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót
32006R0592 OJ L 104, 13.04.2006, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 592/2006 ze dne 12. dubna 2006, kterým se mění příloha II nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
32006R0593 OJ L 104, 13.04.2006, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 593/2006 ze dne 12. dubna 2006, kterým se zahajuje nabídkové řízení pro prodej alkoholu vinného původu určeného k užití jako bioethanol ve Společenství
32006R0600 OJ L 106, 19.04.2006, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 600/2006 ze dne 18. dubna 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32006R0601 OJ L 106, 19.04.2006, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 601/2006 ze dne 18. dubna 2006, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005, pokud jde o formát a postup pro předávání údajů
32006R0602 OJ L 106, 19.04.2006, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 602/2006 ze dne 18. dubna 2006, kterým se upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 aktualizací požadavků na údaje
32006R0605 OJ L 107, 20.04.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 605/2006 ze dne 19. dubna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 349/2003 o pozastavení dovozu exemplářů určitých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Společenství
32006R0606 OJ L 107, 20.04.2006, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 606/2006 ze dne 19. dubna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka
32006R0607 OJ L 107, 20.04.2006, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 607/2006 ze dne 19. dubna 2006 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 398/2004 na dovoz křemíku pocházejícího z Čínské lidové republiky dovozem křemíku zasílaného z Korejské republiky bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Korejské republiky, a o zavedení evidence tohoto dovozu
32006R0608 OJ L 107, 20.04.2006, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 608/2006 ze dne 19. dubna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob slovenského intervenční agentury
32006R0609 OJ L 107, 20.04.2006, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 609/2006 ze dne 19. dubna 2006, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1374/2005, pokud je o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz ječmene ze zásob slovenského intervenční agentury
32006R0610 OJ L 107, 20.04.2006, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 610/2006 ze dne 18. dubna 2006, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32006R0614 OJ L 108, 21.04.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 614/2006 ze dne 19. dubna 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu tkaničnice tmavé v oblastech ICES VIII, IX, X (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Francie
32006R0627 OJ L 109, 22.04.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 627/2006 ze dne 21. dubna 2006, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2065/2003, pokud jde o kritéria jakosti pro validované metody analýzy pro odběr vzorků, identifikaci a charakterizaci primárních kouřových produktů
32006R0629 OJ L 114, 27.04.2006, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 629/2006 ze dne 5. dubna 2006, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství a nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 (1)
32006R0631 OJ L 111, 25.04.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 631/2006 ze dne 24. dubna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na okurky a třešně, jiné než višně
32006R0632 OJ L 111, 25.04.2006, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 632/2006 ze dne 24. dubna 2006, kterým se nahrazují přílohy I a II nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických
32006R0634 OJ L 112, 26.04.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 634/2006 ze dne 25. dubna 2006, kterým se stanoví obchodní norma pro zelí hlávkové a kapustu a kterým se mění nařízení (EHS) č. 1591/87
32006R0635 OJ L 112, 26.04.2006, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 635/2006 ze dne 25. dubna 2006, kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1251/70 o právu pracovníků zůstat na území členského státu po skončení zaměstnání v tomto státě (1)
32006R0636 OJ L 112, 26.04.2006, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 636/2006 ze dne 20. března 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného v oblastech ICES IV c, VII d plavidly plujícími pod vlajkou Francie
32006R0640 OJ L 115, 28.04.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 640/2006 ze dne 10. dubna 2006, kterým se ruší nařízení (EHS) č. 3181/78 a (EHS) č. 1736/79 týkající se Evropského měnového systému
32006R0642 OJ L 115, 28.04.2006, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 642/2006 ze dne 27. dubna 2006, kterým se pro dodací období 2006/07 stanoví množství povinných dodávek třtinového cukru k dovozu podle protokolu AKT a dohody s Indií
32006R0643 OJ L 115, 28.04.2006, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 643/2006 ze dne 27. dubna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1622/2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření, a nařízení (ES) č. 884/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a pro evidenční knihy vedené v odvětví vína
32006R0655 OJ L 116, 29.04.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 655/2006 ze dne 27. dubna 2006, kterým se konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 964/2003 z dovozu potrubních tvarovek ze železa nebo oceli z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz potrubních tvarovek ze železa nebo oceli zasílaných z Filipín, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Filipín
32006R0657 OJ L 116, 29.04.2006, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 657/2006 ze dne 10. dubna 2006, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o Spojené království, a zrušuje rozhodnutí Rady 98/256/ES a rozhodnutí 98/351/ES a 1999/514/ES (1)
32006R0658 OJ L 116, 29.04.2006, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 658/2006 ze dne 27. dubna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003
32006R0659 OJ L 116, 29.04.2006, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 659/2006 ze dne 27. dubna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 796/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
32006R0660 OJ L 116, 29.04.2006, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 660/2006 ze dne 27. dubna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1973/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin
32006R0661 OJ L 116, 29.04.2006, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 661/2006 ze dne 28. dubna 2006, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 312/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz olivového oleje pocházejícího z Tuniska, pokud jde o měsíční omezení na období od 1. května 2006 do 31. října 2006
32006R0674 OJ L 116, 29.04.2006, p.58 Nařízení Komise (ES) č. 674/2006 ze dne 28. dubna 2006, kterým se po šedesáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32006R0676 OJ L 118, 03.05.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 676/2006 ze dne 2. května 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1980/2003, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o definice a aktualizované definice (1)
32006R0679 OJ L 119, 04.05.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 679/2006 ze dne 25. dubna 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2771/75 a (EHS) č. 2777/75, pokud jde o použití výjimečných opatření na podporu trhu
32006R0681 OJ L 119, 04.05.2006, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 681/2006 ze dne 2. května 2006, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32006R0682 OJ L 119, 04.05.2006, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 682/2006 ze dne 3. května 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1375/2005, pokud je o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz ječmene ze zásob české intervenční agentury
32006R0683 OJ L 120, 05.05.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 683/2006 ze dne 27. února 2006 o provedení Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Thajským královstvím podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii a o změně a doplnění přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
32006R0688 OJ L 120, 05.05.2006, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 688/2006 ze dne 4. května 2006, kterým se mění příloha III a XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o monitorování přenosných spongiformních encefalopatií a specifikovaného rizikového materiálu skotu ve Švédsku (1)
32006R0694 OJ L 121, 06.05.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 694/2006 ze dne 27. dubna 2006, kterým se mění seznamy úpadkových řízení, likvidačních řízení a správců podstaty v přílohách A, B a C nařízení (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení
32006R0695 OJ L 121, 06.05.2006, p.14 Nařízení Rady (ES) č. 695/2006 ze dne 5. května 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 397/2004 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu bavlněného ložního prádla pocházejícího z Pákistánu
32006R0698 OJ L 121, 06.05.2006, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 698/2006 ze dne 5. května 2006, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 530/1999 s ohledem na hodnocení kvality strukturální statistiky nákladů práce a výdělků (1)
32006R0699 OJ L 121, 06.05.2006, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 699/2006 ze dne 5. května 2006, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2092/91, pokud jde o podmínky přístupu drůbeže do venkovních výběhů
32006R0700 OJ L 122, 09.05.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 700/2006 ze dne 25. dubna 2006, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 3690/93 o zavedení režimu Společenství, kterým se stanoví pravidla pro nejnutnější údaje, které musejí být obsaženy v licencích k rybolovu
32006R0701 OJ L 122, 09.05.2006, p.3 Nařízení Rady (ES) č. 701/2006 ze dne 25. dubna 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 2494/95, pokud jde o časový rozsah zjišťování cen harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (1)
32006R0703 OJ L 122, 09.05.2006, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 703/2006 ze dne 8. května 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1845/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob české intervenční agentury
32006R0704 OJ L 122, 09.05.2006, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 704/2006 ze dne 8. května 2006 o otevření a správě celní kvóty pro zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a pro produkty kódu KN 02062991 (od 1. července 2006 do 30. června 2007)
32006R0705 OJ L 122, 09.05.2006, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 705/2006 ze dne 8. května 2006, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 22/2006 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej cukru na trhu Společenství ze zásob intervenčních agentur Belgie, České republiky, Španělska, Francie, Irska, Itálie, Maďarska, Polska, Slovenska a Švédska
32006R0706 OJ L 122, 09.05.2006, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 706/2006 ze dne 8. května 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1702/2003, pokud jde o dobu, po kterou mohou členské státy vydávat oprávnění s omezenou dobou platnosti (1)
32006R0707 OJ L 122, 09.05.2006, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 707/2006 ze dne 8. května 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2042/2003, pokud jde o oprávnění s omezenou dobou platnosti a přílohy I a III (1)
32006R0708 OJ L 122, 09.05.2006, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 708/2006 ze dne 8. května 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard (IAS) 21 a Výklad 7 Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC) (1)
32006R0711 OJ L 124, 11.05.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 711/2006 ze dne 20. března 2006 o provedení Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii a o změně a doplnění přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
32006R0713 OJ L 124, 11.05.2006, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 713/2006 ze dne 10. května 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1695/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob francouzské intervenční agentury
32006R0714 OJ L 124, 11.05.2006, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 714/2006 ze dne 10. května 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob polské intervenční agentury
32006R0716 OJ L 125, 12.05.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 716/2006 ze dne 5. května 2006 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu přepálené (slinuté) magnézie pocházející z Čínské lidové republiky
32006R0727 OJ L 126, 13.05.2006, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 727/2006 ze dne 12. května 2006 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování (od 1. července 2006 do 30. června 2007)
32006R0728 OJ L 127, 15.05.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 728/2006 ze dne 15. května 2006, kterým se pozastavuje a podmíněně zrušuje nařízení (ES) č. 2193/2003 o zavedení dodatečných cel na dovoz určitých produktů pocházejících ze Spojených států amerických
32006R0730 OJ L 128, 16.05.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 730/2006 ze dne 11. května 2006 o klasifikaci vzdušného prostoru a o přístupu letů podle pravidel pro let za viditelnosti nad letovou hladinu 195 (1)
32006R0734 OJ L 129, 17.05.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 734/2006 ze dne 16. května 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory Společenství soukromého skladování některých sýrů v období skladování 2006/07
32006R0735 OJ L 129, 17.05.2006, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 735/2006 ze dne 16. května 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2659/94 o prováděcích pravidlech pro poskytování podpory soukromého skladování sýrů grana padano, parmigiano-reggiano a provolone
32006R0736 OJ L 129, 17.05.2006, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí (1)
32006R0739 OJ L 130, 18.05.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 739/2006 ze dne 17. května 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32006R0740 OJ L 130, 18.05.2006, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 740/2006 ze dne 17. května 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1063/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob české intervenční agentury
32006R0741 OJ L 130, 18.05.2006, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 741/2006 ze dne 17. května 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob slovenské intervenční agentury
32006R0742 OJ L 130, 18.05.2006, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 742/2006 ze dne 17. května 2006, kterým se upravují určité rybolovné kvóty na rok 2006 v souladu s nařízením Rady (ES) č. 847/96, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót
32006R0742r OJ L 300, 31.10.2006, p.54 Oprava nařízení Komise (ES) č. 742/2006 ze dne 17. května 2006, kterým se upravují určité rybolovné kvóty na rok 2006 v souladu s nařízením Rady (ES) č. 847/96, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót (Úř. věst. L 130 ze dne 18.5.2006)
32006R0760 OJ L 132, 19.05.2006, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 760/2006 ze dne 18. května 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1184/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám, které poškozují mírový proces a porušují mezinárodní právo v konfliktu v Dárfúrské oblasti v Súdánu
32006R0764 OJ L 141, 29.05.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 764/2006 ze dne 22. května 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu
32006R0765 OJ L 134, 20.05.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska
32006R0767 OJ L 134, 20.05.2006, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 767/2006 ze dne 19. května 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1081/1999 o otevření a správě celních kvót pro dovoz nejatečných býků, krav a jalovic některých alpských a horských plemen
32006R0768 OJ L 134, 20.05.2006, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 768/2006 ze dne 19. května 2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/36/ES, pokud jde o shromažďování a výměnu informací o bezpečnosti letadel, která používají letiště Společenství, a správu informačního systému (1)
32006R0769 OJ L 134, 20.05.2006, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 769/2006 ze dne 19. května 2006, kterým se ode dne 23. května 2006 pozastavuje možnost podávat žádosti o vývozní licence pro cukr C a kterým se mění nařízení (ES) č. 493/2006, pokud jde o přechodná opatření použitelná pro cukr C
32006R0773 OJ L 135, 23.05.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 773/2006 ze dne 22. května 2006 o dočasném a trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech a o dočasném povolení nového použití již povolené doplňkové látky v krmivech (1)
32006R0773r OJ L 160, 14.06.2006, p.19 Oprava nařízení Komise (ES) č. 773/2006 ze dne 22. května 2006 o dočasném a trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech a o dočasném povolení nového použití již povolené doplňkové látky v krmivech (Úř. věst. L 135 ze dne 23.5.2006)
32006R0776 OJ L 136, 24.05.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 776/2006 ze dne 23. května 2006, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o referenční laboratoře Společenství (1)
32006R0777 OJ L 136, 24.05.2006, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 777/2006 ze dne 23. května 2006, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (1)
32006R0779 OJ L 137, 25.05.2066, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 779/2006 ze dne 24. května 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 488/2005 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví (1)
32006R0780 OJ L 137, 25.05.2066, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 780/2006 ze dne 24. května 2006, kterým se mění příloha VI nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
32006R0781 OJ L 137, 25.05.2066, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 781/2006 ze dne 24. května 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32006R0784 OJ L 138, 25.05.2006, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 784/2006 ze dne 24. května 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 323/2006, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 174/1999, pokud jde o dobu platnosti vývozních licencí v odvětví mléka a mléčných výrobků
32006R0785 OJ L 138, 25.05.2006, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 785/2006 ze dne 23. května 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
32006R0793 OJ L 145, 31.05.2006, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 793/2006 ze dne 12. dubna 2006, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 247/2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie
32006R0795 OJ L 142, 30.05.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 795/2006 ze dne 29. května 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 27/2006, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob německé intervenční agentury
32006R0796 OJ L 142, 30.05.2006, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 796/2006 ze dne 29. května 2006, kterým se zastavuje nákup másla za 90 % intervenční ceny a zahajuje nákup prostřednictvím nabídkového řízení na období do 31. srpna 2006
32006R0797 OJ L 144, 31.05.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 797/2006 ze dne 22. května 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1785/2003, pokud jde o dovozní režim pro rýži
32006R0799 OJ L 144, 31.05.2006, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 799/2006 ze dne 30. května 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1168/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob rakouské intervenční agentury
32006R0800 OJ L 144, 31.05.2006, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 800/2006 ze dne 30. května 2006 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz mladého skotu samčího pohlaví určeného na výkrm (od 1. července 2006 do 30. června 2007)
32006R0801 OJ L 144, 31.05.2006, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 801/2006 ze dne 30. května 2006, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1384/2005, pokud je o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz ječmene ze zásob maďarské intervenční agentury
32006R0802 OJ L 144, 31.05.2006, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 802/2006 ze dne 30. května 2006, kterým se stanoví vyrovnávací koeficienty vztahující se na ryby rodu Thunnus a Euthynnus
32006R0803 OJ L 144, 31.05.2006, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 803/2006 ze dne 30. května 2006, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 1915/83, kterým se stanoví prováděcí pravidla k vedení účetnictví pro stanovení příjmu zemědělských podniků
32006R0805 OJ L 151, 06.06.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 805/2006 ze dne 25. dubna 2006 o uzavření Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Federativními státy Mikronésie o rybolovu ve Federativních státech Mikronésie
32006R0807 OJ L 147, 01.06.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 807/2006 ze dne 31. května 2006 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene ze zásob estonské intervenční agentury
32006R0808 OJ L 147, 01.06.2006, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 808/2006 ze dne 31. května 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla pro rajčata, meruňky, citrony, švestky, broskve, včetně nektarinek, hrušky a stolní hrozny
32006R0816 OJ L 157, 09.06.2006, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 816/2006 ze dne 17. května 2006 o nucených licencích na patenty týkající se výroby farmaceutických výrobků na vývoz do zemí s problémy v oblasti veřejného zdraví
32006R0817 OJ L 148, 02.06.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 817/2006 ze dne 29. května 2006, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru a zrušuje nařízení (ES) č. 798/2004
32006R0830 OJ L 150, 03.06.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 830/2006 ze dne 2. června 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1342/2003, pokud jde o dovoz obilovin a rýže
32006R0831 OJ L 150, 03.06.2006, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 831/2006 ze dne 2. června 2006 o změně nařízení (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (1)
32006R0832 OJ L 150, 03.06.2006, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 832/2006 ze dne 2. června 2006 o rozdělení vnitrostátních referenčních množství stanovených na období 2005/06 v příloze I nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 na dodávky a přímé prodeje
32006R0833 OJ L 150, 03.06.2006, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 833/2006 ze dne 2. června 2006, kterým se stanoví vyrovnávací podpora pro banány produkované a uváděné na trh ve Společenství v roce 2005 a jednotková hodnota záloh na rok 2006
32006R0835 OJ L 152, 07.06.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 835/2006 ze dne 6. června 2006 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej pšenice obecné na trhu Společenství ze zásob polské intervenční agentury
32006R0836 OJ L 152, 07.06.2006, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 836/2006 ze dne 6. června 2006 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej pšenice obecné na trhu Společenství ze zásob německé intervenční agentury
32006R0837 OJ L 152, 07.06.2006, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 837/2006 ze dne 6. června 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse černého v oblasti ICES IIa (vody Společenství), IV, VI (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
32006R0838 OJ L 154, 08.06.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 838/2006 ze dne 20. března 2006 o provedení Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Čínskou lidovou republikou podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii a o změně a doplnění přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
32006R0840 OJ L 154, 08.06.2006, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 840/2006 ze dne 7. června 2006, kterým se stanoví podpora pro broskve určené ke zpracování v rámci nařízení Rady (ES) č. 2201/96 na hospodářský rok 2006/2007
32006R0842 OJ L 161, 14.06.2006, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech (1)
32006R0846 OJ L 156, 09.06.2006, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 846/2006 ze dne 7. června 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech ICES I, II (vody Norska) plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
32006R0847 OJ L 156, 09.06.2006, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 847/2006 ze dne 8. června 2006 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některé přípravky a konzervy z ryb
32006R0851 OJ L 158, 10.06.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 851/2006 ze dne 9. června 2006, kterým se stanoví obsah jednotlivých položek účtové osnovy uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 1108/70 (kodifikované znění) (1)
32006R0852 OJ L 158, 10.06.2006, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 852/2006 ze dne 9. června 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 793/2006, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 247/2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie
32006R0861 OJ L 160, 14.06.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 861/2006 ze dne 22. května 2006, kterým se stanoví finanční opatření Společenství pro provádění společné rybářské politiky a pro oblast mořského práva
32006R0863 OJ L 160, 14.06.2006, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 863/2006 ze dne 13. června 2006, kterým se pro dodací období 2005/06 upravuje množství povinných dodávek třtinového cukru k dovozu podle protokolu AKT a dohody s Indií
32006R0864 OJ L 160, 14.06.2006, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 864/2006 ze dne 13. června 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu pilonoše v oblasti ICES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Francie
32006R0865 OJ L 166, 19.06.2006, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy
32006R0867 OJ L 163, 15.06.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 867/2006 ze dne 13. června 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného v oblasti ICES III d subdivizích 25–27, 28.2, 29 a 32 plavidly plujícími pod vlajkou Německa
32006R0869 OJ L 163, 15.06.2006, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 869/2006 ze dne 14. června 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 560/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny
32006R0871 OJ L 164, 16.06.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 871/2006 ze dne 15. června 2006, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví skutečná produkce nevyzrněné bavlny a z toho vyplývající snížení cílové ceny
32006R0883 OJ L 171, 23.06.2006, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 883/2006 ze dne 21. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o vedení účtů platebních agentur, výkazy výdajů a příjmů a podmínky následné úhrady výdajů v rámci EZZF a EZFRV
32006R0884 OJ L 171, 23.06.2006, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 884/2006 ze dne 21. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o financování intervenčních opatření ve formě veřejného skladování Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a o zaúčtování operací veřejného skladování platebními agenturami členských států
32006R0885 OJ L 171, 23.06.2006, p.90 Nařízení Komise (ES) č. 885/2006 ze dne 21. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o akreditaci platebních agentur a dalších subjektů a schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV
32006R0888 OJ L 165, 17.06.2006, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 888/2006 ze dne 16. června 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32006R0898 OJ L 167, 20.06.2006, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 898/2006 ze dne 19. června 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 51/2006, pokud jde o omezení odlovů a omezení intenzity rybolovu smáčkovitých v oblastech ICES IIa (vody ES), IIIa a IV (vody ES)
32006R0899 OJ L 167, 20.06.2006, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 899/2006 ze dne 19. června 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2133/2001 o otevření a správě některých celních kvót a celních stropů Společenství v odvětví obilovin, pokud jde o úpravu celní kvóty Společenství pro některé druhy výživy pro psy a kočky zařazené v rámci kódu KN 230910
32006R0905 OJ L 168, 21.06.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 905/2006 ze dne 20. června 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 835/2006, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej pšenice obecné na trhu Společenství ze zásob polské intervenční agentury
32006R0906 OJ L 168, 21.06.2006, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 906/2006 ze dne 20. června 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 836/2006 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej pšenice obecné na trhu Společenství ze zásob německé intervenční agentury
32006R0907 OJ L 168, 21.06.2006, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 907/2006 ze dne 20. června 2006, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech za účelem přizpůsobení příloh III a VII uvedeného nařízení (1)
32006R0908 OJ L 168, 21.06.2006, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 908/2006 ze dne 20. června 2006, kterým se stanoví seznam reprezentativních trhů pro vepřové maso ve Společenství
32006R0909 OJ L 168, 21.06.2006, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 909/2006 ze dne 20. června 2006, kterým se mění přílohy I a II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství (1)
32006R0910 OJ L 168, 21.06.2006, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 910/2006 ze dne 20. června 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedeného v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 (1)
32006R0913 OJ L 169, 22.06.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 913/2006 ze dne 19. června 2006, kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 2042/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu systémů televizních kamer pocházejících z Japonska
32006R0915 OJ L 169, 22.06.2006, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 915/2006 ze dne 21. června 2006 o změně nařízení (ES) č. 2148/96, kterým se stanoví pravidla pro vyhodnocení a kontrolu veřejných intervenčních zásob zemědělských produktů
32006R0923 OJ L 170, 12.06.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 923/2006 ze dne 22. června 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/2005, (ES) č. 1165/2005, (ES) č. 1168/2005, (ES) č. 1700/2005 a (ES) č. 1845/2005 o zahájení stálých nabídkových řízení na další prodej kukuřice ze zásob polské, maďarské, rakouské, slovenské a české intervenční agentury na trhu Společenství
32006R0926 OJ L 170, 12.06.2006, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 926/2006 ze dne 22. června 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót
32006R0927 OJ L 170, 12.06.2006, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 927/2006 ze dne 22. června 2006 o uvolnění zvláštní restrukturalizační rezervy podle čl. 1 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003
32006R0928 OJ L 170, 12.06.2006, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 928/2006 ze dne 22. června 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 32/2000, pokud jde o nové tarifní kvóty Společenství závazné v rámci GATT
32006R0935 OJ L 172, 24.06.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 935/2006 ze dne 23. června 2006, kterým se zahajuje nabídkové řízení týkající se náhrady pro vývoz ječmene do některých třetích zemí
32006R0936 OJ L 172, 24.06.2006, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 936/2006 ze dne 23. června 2006, kterým se zahajuje nabídkové řízení týkající se náhrady pro vývoz měkké pšenice do některých třetích zemí
32006R0937 OJ L 172, 24.06.2006, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 937/2006 ze dne 23. června 2006 o otevření a správě celních kvót pro kukuřičný lepek pocházející ze Spojených států amerických
32006R0939 OJ L 172, 24.06.2006, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 939/2006 ze dne 23. června 2006, kterým se pro hospodářský rok 2006/07 stanoví výše podpory pro hrušky určené ke zpracování
32006R0941 OJ L 173, 27.06.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 941/2006 ze dne 1. června 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 51/2006, pokud jde o tresku modravou a sledě obecného
32006R0943 OJ L 173, 27.06.2006, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 943/2006 ze dne 26. června 2006 o změně nařízení (ES) č. 2707/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých mléčných výrobků žákům ve školách
32006R0944 OJ L 173, 27.06.2006, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 944/2006 ze dne 26. června 2006, kterým se zavádí nouzová destilace podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro některá vína v Itálii
32006R0945 OJ L 173, 27.06.2006, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 945/2006 ze dne 26. června 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1342/2003, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví obilovin a rýže
32006R0946 OJ L 173, 27.06.2006, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 946/2006 ze dne 23. června 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu šprota obecného v oblasti ICES III b, c, d (vody ES) plavidly plujícími pod vlajkou Německa
32006R0949 OJ L 174, 28.06.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 949/2006 ze dne 27. června 2006, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
32006R0950 OJ L 178, 01.07.2006, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 950/2006 ze dne 28. června 2006, kterým se pro hospodářské roky 2006/07, 2007/08 a 2008/09 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
32006R0951 OJ L 178, 01.07.2006, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru
32006R0951r OJ L 255, 19.09.2006, p.7 Oprava nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (Úř. věst. L 178 ze dne 1.7.2006)
32006R0952 OJ L 178, 01.07.2006, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 952/2006 ze dne 29. června 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o řízení vnitřního trhu s cukrem a režim kvót
32006R0953 OJ L 175, 29.06.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 953/2006 ze dne 19. června 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1673/2000, pokud jde o podporu pro zpracování lnu a konopí pěstovaných na vlákno, a nařízení (ES) č. 1782/2003, pokud jde o konopí, které může využívat režim jednotné platby
32006R0954 OJ L 175, 29.06.2006, p.4 Nařízení Rady (ES) č. 954/2006 ze dne 27. června 2006, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu určitých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli, pocházejících z Chorvatska, Rumunska, Ruska a Ukrajiny, kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 2320/97 a (ES) č. 348/2000, kterým se ukončuje prozatímní přezkum a přezkum před pozbytím platnosti antidumpingových cel z dovozu určitých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo nelegované oceli, pocházejících mimo jiné z Ruska a Rumunska, a kterým se ukončují prozatímní přezkumy antidumpingových cel z dovozu určitých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo nelegované oceli, pocházejících mimo jiné z Ruska, Rumunska, Chorvatska a Ukrajiny
32006R0956 OJ L 175, 29.06.2006, p.41 Nařízení Komise (ES) č. 956/2006 ze dne 28. června 2006, kterým se upravuje nařízení (EHS) č. 94/92, pokud jde o seznam třetích zemí, z nichž musí určité zemědělské produkty získané ekologickou metodou produkce pocházet, aby mohly být uvedeny na trh ve Společenství (1)
32006R0957 OJ L 175, 29.06.2006, p.45 Nařízení Komise (ES) č. 957/2006 ze dne 28. června 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury a o změně nařízení (EHS) č. 48/90
32006R0958 OJ L 175, 29.06.2006, p.49 Nařízení Komise (ES) č. 958/2006 ze dne 28. června 2006 o stálém nabídkovém řízení v rámci hospodářského roku 2006/07 na stanovení vývozních náhrad bílého cukru
32006R0962 OJ L 176, 30.06.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 962/2006 ze dne 27. června 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
32006R0963 OJ L 176, 30.06.2006, p.3 Nařízení Rady (ES) č. 963/2006 ze dne 27. června 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu
32006R0965 OJ L 176, 30.06.2006, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 965/2006 ze dne 29. června 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 327/98 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže
32006R0966 OJ L 176, 30.06.2006, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 966/2006 ze dne 29. června 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 219/2006 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz banánů kódu KN 08030019 pocházejících ze zemí AKT pro období od 1. března do 31. prosince 2006
32006R0967 OJ L 176, 30.06.2006, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 967/2006 ze dne 29. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o výrobu cukru nad rámec kvóty
32006R0968 OJ L 176, 30.06.2006, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 968/2006 ze dne 27. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství
32006R0969 OJ L 176, 30.06.2006, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 969/2006 ze dne 29. června 2006 o otevření a správě celních kvót a pro dovoz kukuřice z třetích zemí
32006R0970 OJ L 176, 30.06.2006, p.49 Nařízení Komise (ES) č. 970/2006 ze dne 29. června 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2305/2003 o otevření a správě celních kvót Společenství pro ječmen pocházející ze třetích zemí
32006R0971 OJ L 176, 30.06.2006, p.51 Nařízení Komise (ES) č. 971/2006 ze dne 29. června 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2375/2002 o otevření a správě celních kvót Společenství pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, pocházející ze třetích zemí
32006R0972 OJ L 176, 30.06.2006, p.53 Nařízení Komise (ES) č. 972/2006 ze dne 29. června 2006, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro dovoz rýže Basmati a přechodný kontrolní systém pro stanovení jejího původu
32006R0973 OJ L 176, 30.06.2006, p.63 Nařízení Komise (ES) č. 973/2006 ze dne 29. června 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1831/96 o otevření a správě celních kvót Společenství konsolidovaných v rámci GATT pro některé ovoce a zeleninu a pro některé produkty zpracované z ovoce a zeleniny od roku 1996
32006R0974 OJ L 176, 30.06.2006, p.68 Nařízení Komise (ES) č. 974/2006 ze dne 29. června 2006 o změně nařízení (ES) č. 877/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o sdělování kurzů zjištěných na trzích u některého čerstvého ovoce a zeleniny
32006R0975 OJ L 176, 30.06.2006, p.69 Nařízení Komise (ES) č. 975/2006 ze dne 29. června 2006 o změně nařízení (ES) č. 581/2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se některých druhů másla, a nařízení (ES) č. 582/2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení na vývozní náhrady týkající se sušeného odstředěného mléka
32006R0976 OJ L 176, 30.06.2006, p.71 Nařízení Komise (ES) č. 976/2006 ze dne 29. června 2006, kterým se přijímají mimořádná opatření na podporu trhu s vepřovým masem v Německu
32006R0990 OJ L 179, 01.07.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 990/2006 ze dne 30. června 2006 o zahájení stálých nabídkových řízení pro vývoz obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států
32006R0991 OJ L 179, 01.07.2006, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 991/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1870/2005 o otevření a správě celních kvót a zavedení režimu dovozních licencí a osvědčení o původu pro česnek dovážený ze třetích zemí
32006R0996 OJ L 179, 01.07.2006, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 996/2006 ze dne 29. června 2006, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
32006R1006 OJ L 179, 01.07.2006, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 1006/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se na období od 1. července 2005 do 31. března 2006 stanoví výše podpory na nevyzrněnou bavlnu na hospodářský rok 2005/2006
32006R1010 OJ L 180, 04.07.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1010/2006 ze dne 3. července 2006 o některých výjimečných opatřeních na podporu trhu s vejci a drůbeží v některých členských státech
32006R1013 OJ L 190, 12.07.2006, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů
32006R1016 OJ L 183, 05.07.2006, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1016/2006 ze dne 4. července 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1615/2001, kterým se stanoví obchodní norma pro melouny
32006R1017 OJ L 183, 05.07.2006, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1017/2006 ze dne 4. července 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1472/2003 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro hroznovou šťávu a hroznový mošt od hospodářského roku 2003/2004, pokud jde o dotčenou celní kvótu
32006R1018 OJ L 183, 05.07.2006, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1018/2006 ze dne 4. července 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka
32006R1019 OJ L 183, 05.07.2006, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1019/2006 ze dne 4. července 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky druhu Phycis blennoides v oblastech ICES VIII, IX (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Francie
32006R1020 OJ L 183, 05.07.2006, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1020/2006 ze dne 4. července 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka modrého v oblastech ICES VI, VII (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
32006R1022 OJ L 184, 06.07.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1022/2006 ze dne 5. července 2006, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1071/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu
32006R1023 OJ L 184, 06.07.2006, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1023/2006 ze dne 5. července 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 958/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady 2003/286/ES, pokud jde o koncese v podobě celních kvót Společenství pro některé produkty z obilovin pocházející z Bulharské republiky, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2809/2000
32006R1024 OJ L 184, 06.07.2006, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1024/2006 ze dne 5. července 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 573/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady 2003/18/ES, pokud jde o koncese v podobě celních kvót Společenství pro některé produkty z obilovin pocházející z Rumunska, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2809/2000
32006R1027 OJ L 184, 06.07.2006, p.12 Nařízení Evropské Centrální banky (ES) č. 1027/2006 ze dne 14. června 2006 o statistické zpravodajské povinnosti bank poštovních úřadů, které přijímají vklady od institucí jiných než měnové finanční instituce, jež jsou rezidenty eurozóny (ECB/2006/8)
32006R1028 OJ L 186, 07.07.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1028/2006 ze dne 19. června 2006 o obchodních normách pro vejce
32006R1029 OJ L 186, 07.07.2006, p.6 Nařízení Rady (ES) č. 1029/2006 ze dne 19. června 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1906/90 o některých obchodních normách pro drůbeží maso
32006R1031 OJ L 186, 07.07.2006, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1031/2006 ze dne 4. července 2006, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti (1)
32006R1032 OJ L 186, 07.07.2006, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1032/2006 ze dne 6. července 2006, kterým se stanoví požadavky na automatické systémy pro výměnu letových údajů pro účely oznamování, koordinace a předávání letů mezi stanovišti řízení letového provozu (1)
32006R1033 OJ L 186, 07.07.2006, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 1033/2006 ze dne 4. července 2006, kterým se stanoví požadavky na postupy pro letové plány v předletové fázi pro jednotné evropské nebe (1)
32006R1039 OJ L 187, 08.07.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1039/2006 ze dne 7. července 2006 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej cukru na trhu Společenství ze zásob intervenčních agentur Belgie, České republiky, Německa, Španělska, Irska, Itálie, Maďarska, Polska, Slovinska, Slovenska a Švédska
32006R1040 OJ L 187, 08.07.2006, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1040/2006 ze dne 7. července 2006, kterým se mění doby použitelnosti nařízení (ES) č. 2204/2002, (ES) č. 70/2001 a (ES) č. 68/2001
32006R1040r OJ L 194, 14.07.2006, p.33 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1040/2006 ze dne 7. července 2006, kterým se mění doby použitelnosti nařízení (ES) č. 2204/2002, (ES) č. 70/2001 a (ES) č. 68/2001 (Úř. věst. L 187 ze dne 8.7.2006)
32006R1041 OJ L 187, 08.07.2006, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1041/2006 ze dne 7. července 2006, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o dohled nad přenosnými spongiformními encefalopatiemi u ovcí (1)
32006R1042 OJ L 187, 08.07.2006, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1042/2006 ze dne 7. července 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k čl. 28 odst. 3 a 4 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky
32006R1043 OJ L 187, 08.07.2006, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1043/2006 ze dne 7. července 2006, kterým se pro hospodářský rok 2004/05 stanoví skutečná produkce olivového oleje a jednotková částka podpory produkce
32006R1044 OJ L 187, 08.07.2006, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1044/2006 ze dne 7. července 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1019/2002 o obchodních normách pro olivový olej
32006R1048 OJ L 188, 11.07.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1048/2006 ze dne 10. července 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2185/2005, kterým se pro rok 2006 otevírají celní kvóty Společenství pro ovce, kozy, skopové a kozí maso
32006R1049 OJ L 188, 11.07.2006, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1049/2006 ze dne 10. července 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32006R1050 OJ L 191, 12.07.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1050/2006 ze dne 11. července 2006, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu chloridu draselného pocházejícího z Běloruska a Ruska
32006R1052 OJ L 189, 12.07.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1052/2006 ze dne 11. července 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2222/2000, kterým se stanoví finanční prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1268/1999 o podpoře Společenství pro předvstupní opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v kandidátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období (Sapard) (1)
32006R1053 OJ L 189, 12.07.2006, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1053/2006 ze dne 11. července 2006, kterým se podesáté mění nařízení Rady (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
32006R1055 OJ L 192, 13.07.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1055/2006 ze dne 12. července 2006, kterým se mění přílohy I a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o flubendazol a lasalocid (1)
32006R1056 OJ L 192, 13.07.2006, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1056/2006 ze dne 12. července 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32006R1056r OJ L 199, 21.07.2006, p.39 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1056/2006 ze dne 12. července 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury (Úř. věst. L 192 ze dne 13.7.2006)
32006R1066 OJ L 194, 14.07.2006, p.1 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1066/2006 ze dne 27. června 2006, kterým se ode dne 1. července 2006 upravují sazby příspěvků pro služební cesty úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství v členských státech
32006R1067 OJ L 194, 14.07.2006, p.3 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1067/2006 ze dne 27. června 2006, kterým se upravují opravné koeficienty použitelné na odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství
32006R1080 OJ L 210, 31.07.2006, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999
32006R1081 OJ L 210, 31.07.2006, p.12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999
32006R1082 OJ L 210, 31.07.2006, p.19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)
32006R1083 OJ L 210, 31.07.2006, p.25 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999
32006R1083r OJ L 239, 01.09.2006, p.248 Oprava nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 ()
32006R1084 OJ L 210, 31.07.2006, p.79 Nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 ze dne 11. července 2006 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1164/94
32006R1085 OJ L 210, 31.07.2006, p.82 Nařízení Rady (ES) č. 1085/2006 ze dne 17. července 2006, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP)
32006R1086 OJ L 195, 15.07.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1086/2006 ze dne 11. července 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2866/98 o přepočítacích koeficientech mezi eurem a měnami členských států přijímajících euro
32006R1088 OJ L 195, 15.07.2006, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1088/2006 ze dne 14. července 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob polského intervenční agentury
32006R1091 OJ L 195, 15.07.2006, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1091/2006 ze dne 13. července 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu smáčkovitých v oblastech ICES IIa (vody ES), IIIa, IV (vody ES) plavidly plujícími pod vlajkou některého ze členských států kromě Dánska a Spojeného království
32006R1100 OJ L 196, 18.07.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1100/2006 ze dne 17. července 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro otevírání a správu celních kvót, v hospodářských letech 2006/07, 2007/08 a 2008/09, pro surový třtinový cukr určený k rafinaci pocházející z nejméně rozvinutých zemí, a prováděcí pravidla pro dovoz produktů čísla 1701 celního sazebníku pocházejících z nejméně rozvinutých zemí
32006R1104 OJ L 197, 19.07.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1104/2006 ze dne 18. července 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 831/2002, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství, pokud jde o přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (1)
32006R1105 OJ L 197, 19.07.2006, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1105/2006 ze dne 18. července 2006, kterým se stanoví výše podpor na sušená krmiva na hospodářský rok 2005/06
32006R1107 OJ L 204, 26.07.2006, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě (1)
32006R1109 OJ L 198, 20.07.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1109/2006 ze dne 19. července 2006, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1623/2000, pokud jde o lhůty pro dodávání vína do palíren a o destilaci vína
32006R1114 OJ L 199, 21.07.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1114/2006 ze dne 20. července 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32006R1115 OJ L 199, 21.07.2006, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1115/2006 ze dne 20. července 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3703/85, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke společným obchodním normám pro některé čerstvé nebo chlazené ryby
32006R1116 OJ L 199, 21.07.2006, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1116/2006 ze dne 20. července 2006, kterým se zakazuje rybolov sardele obecné v podoblasti ICES VIII
32006R1117 OJ L 199, 21.07.2006, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1117/2006 ze dne 20. července 2006 o platbě porážkové prémie a dodatečných platbách v rámci veterinárních opatření ukládajících porážku zvířat v Nizozemsku
32006R1118 OJ L 199, 21.07.2006, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1118/2006 ze dne 20. července 2006, kterým se pozastavuje vydávání dovozních licencí pro novozélandské máslo dovážené v rámci celní kvóty
32006R1124 OJ L 200, 22.07.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1124/2006 ze dne 11. července 2006 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov o rybolovu při pobřeží Svatého Tomáše a Princova ostrova, na období od 1. června 2005 do 31. května 2006
32006R1125 OJ L 200, 22.07.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1125/2006 ze dne 21. července 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32006R1126 OJ L 201, 25.07.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1126/2006 ze dne 24. července 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 234/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Libérii a o zrušení nařízení (ES) č. 1030/2003 a kterým se pozastavují některá omezující opatření vůči Libérii
32006R1128 OJ L 201, 25.07.2006, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1128/2006 ze dne 24. července 2006 o stadiu uvádění na trh, k němuž se vztahuje průměrná cena jatečně upravených těl prasat (kodifikované znění)
32006R1134 OJ L 203, 26.07.2006, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1134/2006 ze dne 25. července 2006, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003
32006R1136 OJ L 205, 27.07.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1136/2006 ze dne 24. července 2006 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu pákových mechanismů pocházejících z Čínské lidové republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
32006R1138 OJ L 205, 27.07.2006, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1138/2006 ze dne 26. července 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 990/2006, pokud jde o množství, na která se vztahují stálá nabídková řízení pro vývoz obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států
32006R1156 OJ L 208, 29.07.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1156/2006 ze dne 28. července 2006, kterým se na rok 2006 stanoví rozpočtové stropy pro částečné nebo nepovinné provádění režimu jednotné platby, roční finanční rámec režimu jednotné platby na plochu a maximální částky na poskytování oddělených plateb za cukr podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 a kterým se mění uvedené nařízení
32006R1157 OJ L 208, 29.07.2006, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1157/2006 ze dne 28. července 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 188/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu podpor pro maso v nejvzdálenějších regionech
32006R1168 OJ L 211, 01.08.2006, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1168/2006 ze dne 31. července 2006, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokud jde o cíl Společenství zaměřený na snížení prevalence určitých sérotypů salmonely u nosnic Gallus gallus, a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1003/2005 (1)
32006R1177 OJ L 212, 02.08.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1177/2006 ze dne 1. srpna 2006, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokud jde o požadavky na používání určitých tlumicích metod v rámci národních programů pro tlumení salmonel u drůbeže (1)
32006R1178 OJ L 212, 02.08.2006, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1178/2006 ze dne 1. srpna 2006, kterým se pro hospodářský rok 2006/07 stanoví minimální ceny, které mají být vyplaceny producentům za nezpracované sušené fíky, a částka podpory produkce sušených fíků
32006R1179 OJ L 212, 02.08.2006, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1179/2006 ze dne 1. srpna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1251/96 o otevření a správě celních kvót v odvětví drůbežího masa
32006R1183 OJ L 214, 04.08.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1183/2006 ze dne 24. července 2006 o klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu (kodifikované znění)
32006R1184 OJ L 214, 04.08.2006, p.7 Nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 ze dne 24. července 2006 o použití určitých pravidel hospodářské soutěže na produkci zemědělských produktů a obchod s nimi (kodifikované znění)
32006R1185 OJ L 214, 04.08.2006, p.10 Nařízení Rady (ES) č. 1185/2006 ze dne 24. července 2006 o vypovězení Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Angolské lidové republiky o rybolovu při pobřeží Angoly a o stanovení odchylky od nařízení (ES) č. 2792/1999
32006R1187 OJ L 214, 04.08.2006, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1187/2006 ze dne 3. srpna 2006, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 796/2004, pokud jde o použití článku 21 uvedeného nařízení v některých členských státech
32006R1189 OJ L 214, 04.08.2006, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1189/2006 ze dne 3. srpna 2006, kterým se po šedesáté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32006R1191 OJ L 215, 05.08.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1191/2006 ze dne 4. srpna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1458/2003 o otevření a správě celní kvóty v odvětví vepřového masa
32006R1192 OJ L 215, 05.08.2006, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1192/2006 ze dne 4. srpna 2006, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o seznamy schválených zařízení v členských státech (1)
32006R1193 OJ L 215, 05.08.2006, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1193/2006 ze dne 4. srpna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1990/2004, kterým se v důsledku přistoupení Maďarska k Evropské unii stanoví přechodná opatření v odvětví vína
32006R1195 OJ L 217, 08.08.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1195/2006 ze dne 18. července 2006, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (1)
32006R1197 OJ L 217, 08.08.2006, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1197/2006 ze dne 7. srpna 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2967/85, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená těla prasat
32006R1198 OJ L 223, 15.08.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu
32006R1200 OJ L 218, 09.08.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1200/2006 ze dne 8. srpna 2006 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene ze zásob české intervenční agentury do Belgie
32006R1201 OJ L 218, 09.08.2006, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1201/2006 ze dne 8. srpna 2006, kterým se na hospodářský rok 2006/07 stanoví váhové koeficienty pro výpočet ceny jatečně upravených těl prasat na trhu Společenství
32006R1203 OJ L 219, 10.08.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1203/2006 ze dne 9. srpna 2006, kterým se mění příloha V nařízení Rady (ES) č. 1440/2005, pokud jde o množstevní limity některých výrobků z oceli
32006R1204 OJ L 219, 10.08.2006, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1204/2006 ze dne 9. srpna 2006, kterým se mění příloha V nařízení Rady (ES) č. 1899/2005, pokud jde o množstevní limity některých výrobků z oceli
32006R1205 OJ L 219, 10.08.2006, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1205/2006 ze dne 9. srpna 2006, kterým se pro hospodářský rok 2006/07 stanoví minimální cena, která má být vyplacena producentům sušených švestek, a částka podpory produkce sušených švestek
32006R1206 OJ L 219, 10.08.2006, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1206/2006 ze dne 9. srpna 2006, kterým pro hospodářský rok 2005/06 stanoví výše podpory skladování pro nezpracované sušené vinné hrozny a nezpracované sušené fíky
32006R1207 OJ L 219, 10.08.2006, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1207/2006 ze dne 9. srpna 2006, kterým se pro hospodářský rok 2006/07 stanoví odkupní cena skladovacích agentur pro nezpracované sušené vinné hrozny a nezpracované sušené fíky
32006R1208 OJ L 219, 10.08.2006, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1208/2006 ze dne 8. srpna 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu makrely obecné v oblastech ICES IIa (vody ES), IIIa, IIIb, c, d (vody ES), IV plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
32006R1209 OJ L 219, 10.08.2006, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1209/2006 ze dne 9. srpna 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka modrého v oblastech ICES VI, VII (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
32006R1210 OJ L 219, 10.08.2006, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1210/2006 ze dne 9. srpna 2006, kterým se po 67 mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32006R1210r OJ L 232, 25.08.2006, p.42 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1210/2006 ze dne 9. srpna 2006, kterým se po 67 mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001 (Úř. věst. L 219 ze dne 10.8.2006)
32006R1217 OJ L 220, 11.08.2006, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1217/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se po 68 mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32006R1221 OJ L 221, 12.08.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1221/2006 ze dne 11. srpna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
32006R1222 OJ L 221, 12.08.2006, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1222/2006 ze dne 11. srpna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 944/2006, kterým se zavádí nouzová destilace podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro některá vína v Itálii
32006R1223 OJ L 221, 12.08.2006, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1223/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníků v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
32006R1226 OJ L 222, 15.08.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1226/2006 ze dne 14. srpna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2771/1999 a (ES) č. 1898/2005, pokud jde o uskladnění intervenčního másla určeného k prodeji
32006R1227 OJ L 222, 15.08.2006, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1227/2006 ze dne 14. srpna 2006 o zrušení nařízení (EHS) č. 700/88, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla pro režim dovozu některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka a Západního břehu Jordánu a pásma Gazy do Společenství
32006R1228 OJ L 222, 15.08.2006, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1228/2006 ze dne 14. srpna 2006, kterým se po šedesáté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32006R1231 OJ L 225, 17.08.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1231/2006 ze dne 16. srpna 2006, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o ceftiofur a poly(oxyethylen)sorbitan-monooleát a trioleát (1)
32006R1232 OJ L 225, 17.08.2006, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1232/2006 ze dne 16. srpna 2006 o otevření a správě dovozní celní kvóty v odvětví drůbežího masa přidělené Spojeným státům americkým
32006R1233 OJ L 225, 17.08.2006, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1233/2006 ze dne 16. srpna 2006 o otevření a správě dovozní celní kvóty v odvětví vepřového masa přidělené Spojeným státům americkým
32006R1234 OJ L 225, 17.08.2006, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1234/2006 ze dne 16. srpna 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2973/79, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování pomoci při vývozu produktů z odvětví hovězího a telecího masa, které mohou při dovozu do třetí země podléhat zvláštnímu zacházení
32006R1235 OJ L 225, 17.08.2006, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1235/2006 ze dne 16. srpna 2006, kterým se pro hospodářský rok 2006/07 stanoví výše podpory pro pěstování vinných hroznů určených k produkci některých odrůd sušených vinných hroznů a výše podpory pro opětovnou výsadbu vinic napadených mšičkou révokazem
32006R1242 OJ L 226, 18.08.2006, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1242/2006 ze dne 17. srpna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o prováděcích pravidlech k dodatečným dovozním clům na ovoce a zeleninu
32006R1248 OJ L 227, 19.08.2006, p.3 Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 1248/2006 ze dne 7. srpna 2006, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 2342/2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství
32006R1250 OJ L 227, 19.08.2006, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1250/2006 ze dne 18. srpna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1973/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin
32006R1255 OJ L 228, 22.08.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1255/2006 ze dne 21. srpna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1431/94, kterým se stanoví prováděcí pravidla k dovoznímu režimu v odvětví drůbežího masa podle nařízení Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství na drůbeží maso a některé jiné zemědělské produkty
32006R1256 OJ L 228, 22.08.2006, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1256/2006 ze dne 21. srpna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1010/2006 o některých mimořádných opatřeních na podporu trhu s vejci a drůbeží v některých členských státech
32006R1257 OJ L 228, 22.08.2006, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1257/2006 ze dne 21. srpna 2006, kterým se schvaluje změna specifikace zeměpisného označení zapsaného v Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Nocciola di Giffoni) (CHZO)
32006R1259 OJ L 229, 23.08.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1259/2006 ze dne 11. srpna 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 51/2006, pokud jde o omezení odlovu populace tresky norské v oblastech ICES IIa (vody ES), IIIa a IV (vody ES)
32006R1261 OJ L 230, 24.08.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1261/2006 ze dne 23. srpna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 219/2006 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz banánů kódu KN 08030019 pocházejících ze zemí AKT pro období od 1. března do 31. prosince 2006
32006R1262 OJ L 230, 24.08.2006, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1262/2006 ze dne 23. srpna 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 51/2006, pokud jde o seznam plavidel provádějících nezákonné, nehlášené nebo neregulované rybolovné činnosti v severovýchodním Atlantiku
32006R1263 OJ L 230, 24.08.2006, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1263/2006 ze dne 23. srpna 2006, kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 1464/95, (ES) č. 174/1999, (ES) č. 800/1999, (ES) č. 1291/2000, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 633/2004, (ES) č. 1138/2005, (ES) č. 951/2006 a (ES) č. 958/2006, pokud jde o zemědělské produkty vyvážené do Libanonu
32006R1264 OJ L 232, 25.08.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1264/2006 ze dne 21. srpna 2006, kterým se ukončuje šetření týkající se antidumpingových opatření pro dovoz karbidu křemíku pocházejícího z Ruské federace a Ukrajiny a ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu karbidu křemíku pocházejícího z Čínské lidové republiky po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96
32006R1277 OJ L 233, 26.08.2006, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1277/2006 ze dne 25. srpna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1845/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob české intervenční agentury
32006R1278 OJ L 233, 26.08.2006, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1278/2006 ze dne 25. srpna 2006 o zvláštním intervenčním opatření pro oves ve Finsku a Švédsku pro hospodářský rok 2006/07
32006R1279 OJ L 233, 26.08.2006, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1279/2006 ze dne 25. srpna 2006, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví zvláštní zemědělský přepočítací koeficient pro minimální ceny cukrové řepy, jakož i pro dávky z výroby a doplňkovou dávku v odvětví cukru pro měny členských států, které nepřijaly jednotnou měnu
32006R1281 OJ L 234, 29.08.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1281/2006 ze dne 28. srpna 2006, kterým se pro období 2005/06 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 595/2004, pokud jde o lhůtu pro zaplacení dávky za mléko a mléčné výrobky ze strany odběratelů a producentů
32006R1282 OJ L 234, 29.08.2006, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1282/2006 ze dne 17. srpna 2006, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
32006R1284 OJ L 235, 30.08.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1284/2006 ze dne 29. srpna 2006 o trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech (1)
32006R1285 OJ L 235, 30.08.2006, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1285/2006 ze dne 29. srpna 2006, kterým se zahajuje řízení pro přidělování vývozních licencí pro sýry, které budou v roce 2007 vyvezeny do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT
32006R1285r OJ L 236, 31.08.2006, p.35 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1285/2006 ze dne 29. srpna 2006, kterým se zahajuje řízení pro přidělování vývozních licencí pro sýry, které budou v roce 2007 vyvezeny do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT (Úř. věst. L 235 ze dne 30.8.2006)
32006R1286 OJ L 235, 30.08.2006, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1286/2006 ze dne 29. srpna 2006, kterým se po sedmdesáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32006R1287 OJ L 241, 02.09.2006, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice (1)
32006R1288 OJ L 236, 31.08.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1288/2006 ze dne 25. srpna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 367/2006, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo z dovozu polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího z Indie na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení (ES) č. 2026/97, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1676/2001 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu polyethylentereftalátového filmu pocházejícího mimo jiné z Indie
32006R1289 OJ L 236, 31.08.2006, p.11 Nařízení Rady (ES) č. 1289/2006 ze dne 25. srpna 2006 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých chladniček typu side by side pocházejících z Korejské republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
32006R1291 OJ L 236, 31.08.2006, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1291/2006 ze dne 30. srpna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003
32006R1292 OJ L 236, 31.08.2006, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1292/2006 ze dne 30. srpna 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech ICES I, II (vody Norska) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
32006R1293 OJ L 236, 31.08.2006, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1293/2006 ze dne 30. srpna 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblasti ICES IV (vody Norska) plavidly plujícími pod vlajkou Německa
32006R1294 OJ L 236, 31.08.2006, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1294/2006 ze dne 30. srpna 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce bělolemého v oblasti ICES IV (vody Norska) plavidly plujícími pod vlajkou Německa
32006R1301 OJ L 238, 01.09.2006, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí
32006R1316 OJ L 242, 05.09.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1316/2006 ze dne 22. května 2006 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prozatímním uplatňování protokolu, kterým se mění Protokol, kterým se na období od 1. srpna 2001 do 31. července 2006 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o spolupráci v odvětví mořského rybolovu mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou
32006R1319 OJ L 243, 06.09.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1319/2006 ze dne 5. září 2006 o výměně některých údajů týkajících se vepřového masa mezi členskými státy a Komisí (kodifikované znění)
32006R1320 OJ L 243, 06.09.2006, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1320/2006 ze dne 5. září 2006, kterým se stanoví pravidla pro přechod na podporu pro rozvoj venkova podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005
32006R1322 OJ L 244, 07.09.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1322/2006 ze dne 1. září 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1470/2001 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu elektronických integrovaných kompaktních fluorescenčních výbojek (CFL-i) pocházejících z Čínské lidové republiky
32006R1329 OJ L 247, 09.09.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1329/2006 ze dne 8. září 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o výklady Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC) č. 8 a č. 9 (1)
32006R1330 OJ L 247, 09.09.2006, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1330/2006 ze dne 8. září 2006 o vyplácení dodatku k zálohám na vyrovnávací podporu pro banány na rok 2006
32006R1338 OJ L 251, 14.09.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1338/2006 ze dne 8. září 2006, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovozy zámiše pocházejícího z Čínské lidové republiky
32006R1349 OJ L 250, 14.09.2006, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1349/2006 ze dne 13. září 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 990/2006, pokud jde o množství, na která se vztahují stálá nabídková řízení pro vývoz obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států
32006R1350 OJ L 250, 14.09.2006, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1350/2006 ze dne 13. září 2006, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo z dovozu některých wolframových elektrod pocházejících z Čínské lidové republiky
32006R1353 OJ L 252, 15.09.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1353/2006 ze dne 13. září 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu sardele obecné v oblasti ICES VIII plavidly plujícími pod vlajkou Francie
32006R1354 OJ L 252, 15.09.2006, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1354/2006 ze dne 13. září 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu makrely obecné v oblasti ICES IIa (vody ES), IIIa, IIIb, c, d (vody ES), IV plavidly plujícími pod vlajkou Francie
32006R1355 OJ L 252, 15.09.2006, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1355/2006 ze dne 13. září 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu červenice obecné v oblastech ICES I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIV (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Francie
32006R1356 OJ L 252, 15.09.2006, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1356/2006 ze dne 13. září 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu ružichy šedé v oblastech ICES VI, VII, VIII (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
32006R1365 OJ L 264, 25.09.2006, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1365/2006 ze dne 6. září 2006 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách a o zrušení směrnice Rady 80/1119/EHS
32006R1366 OJ L 264, 25.09.2006, p.12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1366/2006 ze dne 6. září 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2037/2000, pokud jde o základní rok pro přidělování kvót pro hydrochlorfluoruhlovodíky s ohledem na členské státy, které přistoupily k Evropské unii dne 1. května 2004
32006R1367 OJ L 264, 25.09.2006, p.13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty Společenství
32006R1368 OJ L 253, 16.09.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1368/2006 ze dne 27. června 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1035/2001, kterým se stanoví systém dokumentace úlovků druhu Dissostichus spp.
32006R1370 OJ L 253, 16.09.2006, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1370/2006 ze dne 15. září 2006, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 800/1999 a (ES) č. 1043/2005, pokud jde o produkty vyvážené do Libanonu ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
32006R1377 OJ L 255, 19.09.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1377/2006 ze dne 18. září 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání
32006R1379 OJ L 256, 20.09.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1379/2006 ze dne 18. září 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu ryby druhu Phycis blennoides v oblastech ICES VIII, IX (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
32006R1382 OJ L 256, 20.09.2006, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1382/2006 ze dne 19. září 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníků v oblastech ICES V, XII, XIV (vody ES a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Lotyšska
32006R1383 OJ L 256, 20.09.2006, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1383/2006 ze dne 19. září 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce bělolemého v oblasti ICES IV (vody Norska) plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
32006R1402 OJ L 263, 23.09.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1402/2006 ze dne 22. září 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblasti ICES IV (vody Norska) plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
32006R1403 OJ L 263, 23.09.2006, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1403/2006 ze dne 22. září 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblasti ICES VIIIa, b plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
32006R1404 OJ L 263, 23.09.2006, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1404/2006 ze dne 22. září 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse velkého v oblasti ICES IIIa Skagerrak plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
32006R1405 OJ L 265, 26.09.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1405/2006 ze dne 18. září 2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři a mění nařízení (ES) č. 1782/2003
32006R1406 OJ L 265, 26.09.2006, p.8 Nařízení Rady (ES) č. 1406/2006 ze dne 18. září 2006 o změně nařízení (ES) č. 1788/2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků
32006R1408 OJ L 265, 26.09.2006, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1408/2006 ze dne 22. září 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech ICES I, IIb plavidly plujícími pod vlajkou Polska
32006R1409 OJ L 265, 26.09.2006, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1409/2006 ze dne 22. září 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech ICES I, II (vody Norska) plavidly plujícími pod vlajkou Francie
32006R1411 OJ L 267, 27.09.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1411/2006 ze dne 25. září 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 817/2006, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru a zrušuje nařízení (ES) č. 798/2004
32006R1412 OJ L 267, 27.09.2006, p.2 Nařízení Rady (ES) č. 1412/2006 ze dne 25. září 2006 o některých omezujících opatření vůči Libanonu
32006R1412r OJ L 319, 18.11.2006, p.51 Oprava nařízení Rady (ES) č. 1412/2006 ze dne 25. září 2006 o některých omezujících opatření vůči Libanonu (  Úř. věst. L 267 ze dne 27.9.2006)
32006R1414 OJ L 267, 27.09.2006, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1414/2006 ze dne 26. září 2006 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob maďarské intervenční agentury
32006R1415 OJ L 267, 27.09.2006, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1415/2006 ze dne 26. září 2006 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob slovenské intervenční agentury
32006R1416 OJ L 267, 27.09.2006, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1416/2006 ze dne 26. září 2006, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla pro čl. 7 odst. 2 Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o obchodu s vínem týkající se ochrany označení původu z USA ve Společenství
32006R1417 OJ L 267, 27.09.2006, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 1417/2006 ze dne 26. září 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1898/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o opatření pro odbyt smetany, másla a zahuštěného másla na trhu Společenství
32006R1419 OJ L 269, 28.09.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1419/2006 ze dne 25. září 2006, kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 4056/86, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článkům 85 a 86 Smlouvy v námořní dopravě, a mění nařízení (ES) č. 1/2003, pokud jde o rozšíření jeho působnosti na kabotáž a trampovou dopravu (1)
32006R1421 OJ L 269, 28.09.2006, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1421/2006 ze dne 27. září 2006 týkající se vyhlášení nabídkového řízení pro snížení dovozního cla u kukuřice původem z třetích zemí dovážené do Španělska
32006R1423 OJ L 269, 28.09.2006, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1423/2006 ze dne 26. září 2006, kterým se stanoví mechanismus pro vhodná opatření v oblasti výdajů na zemědělství, pokud jde o Bulharsko a Rumunsko
32006R1424 OJ L 270, 29.09.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1424/2006 ze dne 25. září 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1676/2001 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu polyethylentereftalátového filmu pocházejícího z Indie a Korejské republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
32006R1425 OJ L 270, 29.09.2006, p.4 Nařízení Rady (ES) č. 1425/2006 ze dne 25. září 2006, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Čínské lidové republiky a Thajska a kterým se ukončuje řízení týkající se dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Malajsie
32006R1443 OJ L 271, 30.09.2006, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1443/2006 ze dne 29. září 2006 o trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech a o povolení kokcidiostatika na deset let (1)
32006R1444 OJ L 271, 30.09.2006, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1444/2006 ze dne 29. září 2006 o povolení Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) jako doplňkové látky v krmivech (1)
32006R1445 OJ L 271, 30.09.2006, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1445/2006 ze dne 29. září 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1200/2005, pokud jde o povolení doplňkové látky Bacillus cereus var. toyoi náležející do skupiny mikroorganismů (1)
32006R1446 OJ L 271, 30.09.2006, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1446/2006 ze dne 29. září 2006 o povolení přípravku Enterococcus faecium (Biomin IMB52) jako doplňkové látky v krmivech (1)
32006R1447 OJ L 271, 30.09.2006, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 1447/2006 ze dne 29. září 2006 o povolení nového užití přípravku Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) jako doplňkové látky v krmivech (1)
32006R1448 OJ L 271, 30.09.2006, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 1448/2006 ze dne 29. září 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (1)
32006R1449 OJ L 271, 30.09.2006, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 1449/2006 ze dne 29. září 2006, kterým se v důsledku překročení zpracovatelského prahu v určitých členských státech snižuje pro hospodářský rok 2006/07 výše podpory poskytované producentům některých citrusových plodů
32006R1450 OJ L 271, 30.09.2006, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 1450/2006 ze dne 29. září 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na rajčata
32006R1451 OJ L 271, 30.09.2006, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 1451/2006 ze dne 29. září 2006, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o fluazuron, dusitan sodný a peforelin (1)
32006R1452 OJ L 271, 30.09.2006, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 1452/2006 ze dne 29. září 2006, kterým se stanoví prozatímní opatření pro správu celní kvóty pro novozélandské máslo od října do prosince 2006 a kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2535/2001
32006R1459 OJ L 272, 03.10.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1459/2006 ze dne 28. září 2006 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na některé kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě, pokud jde o konzultace o tarifech pravidelné letecké osobní dopravy a přidělování letištních časů na letištích
32006R1460 OJ L 272, 03.10.2006, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1460/2006 ze dne 2. října 2006, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1227/2000, pokud jde o přechodné opatření týkající se konečných přidělených částek pro restrukturalizaci a přeměnu vinic
32006R1461 OJ L 272, 03.10.2006, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1461/2006 ze dne 29. září 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu
32006R1462 OJ L 272, 03.10.2006, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1462/2006 ze dne 2. října 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32006R1463 OJ L 277, 09.10.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1463/2006 ze dne 19. června 2006, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
32006R1465 OJ L 273, 04.10.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1465/2006 ze dne 3. října 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2131/93, kterým se stanoví postupy a podmínky pro uvedení do prodeje obilovin ze zásob intervenčních agentur
32006R1467 OJ L 274, 05.10.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1467/2006 ze dne 4. října 2006, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokud jde o seznam zemí a území (1)
32006R1468 OJ L 274, 05.10.2006, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1468/2006 ze dne 4. října 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 595/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1788/2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků
32006R1472 OJ L 275, 06.10.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1472/2006 ze dne 5. října 2006 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některé obuvi se svrškem z usně pocházející z Čínské lidové republiky a Vietnamu a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
32006R1474 OJ L 275, 06.10.2006, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 1474/2006 ze dne 5. října 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2771/1999 a (ES) č. 1898/2005, pokud jde o uskladnění intervenčního másla určeného k prodeji
32006R1481 OJ L 276, 07.10.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1481/2006 ze dne 6. září 2006, kterým se stanoví forma a obsah účetních údajů poskytovaných Komisi pro účely schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV a pro účely sledování a odhadů
32006R1482 OJ L 276, 07.10.2006, p.51 Nařízení Komise (ES) č. 1482/2006 ze dne 6. října 2006 o zahájení stálých nabídkových řízení na další prodej pšenice obecné a žita ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství za účelem jejich zpracování na mouku ve Společenství
32006R1483 OJ L 276, 07.10.2006, p.58 Nařízení Komise (ES) č. 1483/2006 ze dne 6. října 2006 o zahájení stálých nabídkových řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství
32006R1486 OJ L 278, 10.10.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1486/2006 ze dne 5. října 2006, kterým se mění nařízení Rady č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
32006R1487 OJ L 278, 10.10.2006, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1487/2006 ze dne 9. října 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2921/90, pokud jde o výši podpory na výrobu kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka
32006R1488 OJ L 278, 10.10.2006, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1488/2006 ze dne 9. října 2006, kterým se stanoví koeficienty snížení hodnoty použitelné při nákupu zemědělských produktů k intervenci pro účetní období 2007
32006R1489 OJ L 278, 10.10.2006, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1489/2006 ze dne 9. října 2006, kterým se pro účetní období 2007 Evropského zemědělského záručního fondu stanovují úrokové sazby používané pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu zásob
32006R1490 OJ L 278, 10.10.2006, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1490/2006 ze dne 6. října 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu ryby druhu Phycis blennoides v oblastech ICES VIII, IX (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
32006R1491 OJ L 279, 11.10.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1491/2006 ze dne 10. října 2006 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Republiky Guinea-Bissau o rybolovu při pobřeží Guineje-Bissau na období od 16. června 2006 do 15. června 2007
32006R1493 OJ L 279, 11.10.2006, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1493/2006 ze dne 9. října 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného ve vodách Společenství, vodách Norska a mezinárodních vodách oblastí ICES I a II plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
32006R1502 OJ L 281, 12.10.2006, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1502/2006 ze dne 28. září 2006, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o odchylky, které by měly být uděleny členským státům
32006R1503 OJ L 281, 12.10.2006, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1503/2006 ze dne 28. září 2006, kterým se provádí a mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definice proměnných, seznam proměnných a frekvenci zpracovávání údajů
32006R1505 OJ L 280, 12.10.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1505/2006 ze dne 11. října 2006, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 21/2004, pokud jde o minimální úrovně kontrol, jež mají být prováděny v souvislosti s identifikací a evidencí ovcí a koz (1)
32006R1506 OJ L 280, 12.10.2006, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1506/2006 ze dne 11. října 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 32/2000 s ohledem na změny nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
32006R1507 OJ L 280, 12.10.2006, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1507/2006 ze dne 11. října 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1622/2000, nařízení (ES) č. 884/2001 a nařízení (ES) č. 753/2002, kterými se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o pravidla pro používání kousků dubového dřeva při výrobě vín a označování a obchodní úpravu takto ošetřených vín
32006R1508 OJ L 280, 12.10.2006, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1508/2006 ze dne 11. října 2006, kterým se po sedmdesáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32006R1514 OJ L 280, 12.10.2006, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1514/2006 ze dne 11. října 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu ryby druhu Phycis blennoides v oblastech ICES V, VI a VII (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
32006R1515 OJ L 282, 13.10.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1515/2006 ze dne 10. října 2006, kterým se zrušuje antidumpingové clo na dovoz syntetických polyesterových střižových vláken pocházejících z Austrálie, Indie, Indonésie a Thajska, ukončuje řízení týkající se tohoto dovozu na základě přezkumů opatření před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 384/96 a ukončuje částečný prozatímní přezkum dovozu těchto výrobků pocházejících z Thajska podle čl. 11 odst. 3 základního nařízení
32006R1517 OJ L 282, 13.10.2006, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1517/2006 ze dne 12. října 2006, kterým se zavádí nouzová destilace podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro některá vína ve Španělsku
32006R1524 OJ L 282, 13.10.2006, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 1524/2006 ze dne 12. října 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu tuňáka obecného v Atlantském oceánu, východně od 45° z.d., a ve Středozemním moři plavidly plujícími pod vlajkou Francie
32006R1532 OJ L 283, 14.10.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1532/2006 ze dne 12. října 2006 o podmínkách pro některé dovozní kvóty na vysoce jakostní hovězí maso
32006R1539 OJ L 283, 14.10.2006, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1539/2006 ze dne 13. října 2006, kterým se přijímá plán přidělující členským státům prostředky vyčleněné na rozpočtový rok 2007 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
32006R1540 OJ L 283, 14.10.2006, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1540/2006 ze dne 13. října 2006, kterým se pro rok 2006 povoluje výplata záloh na některé přímé platby stanovené v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003
32006R1541 OJ L 283, 14.10.2006, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1541/2006 ze dne 13. října 2006, kterým se určuje koeficient umožňující stanovit hranici stažení podle článku 3 nařízení (ES) č. 493/2006
32006R1542 OJ L 283, 14.10.2006, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1542/2006 ze dne 13. října 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 493/2006, pokud jde o přechodná opatření v rámci reformy společné organizace trhů v odvětví cukru
32006R1543 OJ L 283, 14.10.2006, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1543/2006 ze dne 12. října 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedeného v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 a ve znění nařízení (ES) č. 910/2006 (1)
32006R1544 OJ L 286, 17.10.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1544/2006 ze dne 5. října 2006 o zvláštních opatřeních na podporu chovu bource morušového (kodifikované znění)
32006R1546 OJ L 286, 17.10.2006, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1546/2006 ze dne 4. října 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (1)
32006R1547 OJ L 286, 17.10.2006, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1547/2006 ze dne 13. října 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2204/90
32006R1549 OJ L 301, 31.10.2006, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1549/2006 ze dne 17 října 2006, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
32006R1551 OJ L 287, 18.10.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1551/2006 ze dne 17. října 2006 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz některých zmrazených jahod pocházejících z Čínské lidové republiky
32006R1553 OJ L 287, 18.10.2006, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 1553/2006 ze dne 17. října 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech ICES I a IIb plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
32006R1555 OJ L 288, 19.10.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1555/2006 ze dne 18. října 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1039/2006 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej cukru na trhu Společenství ze zásob intervenčních agentur Belgie, České republiky, Německa, Španělska, Irska, Itálie, Maďarska, Polska, Slovinska, Slovenska a Švédska
32006R1556 OJ L 288, 19.10.2006, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1556/2006 ze dne 18. října 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 774/94, pokud jde o dovozní režim pro vepřové maso (kodifikované znění)
32006R1557 OJ L 288, 19.10.2006, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1557/2006 ze dne 18. října 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1952/2005, pokud jde o o evidenci smluv a sdělování údajů v odvětví chmele
32006R1558 OJ L 288, 19.10.2006, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1558/2006 ze dne 18. října 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka
32006R1559 OJ L 288, 19.10.2006, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1559/2006 ze dne 18. října 2006 o minimálních požadavcích na jakost hrušek odrůdy Williamsova čáslavka a Rocha v sirupu a/nebo ve vlastní šťávě, na které se vztahuje režim podpory produkce (kodifikované znění)
32006R1562 OJ L 290, 20.10.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1562/2006 ze dne 5. října 2006 o uzavření Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou v odvětví rybolovu
32006R1563 OJ L 290, 20.10.2006, p.6 Nařízení Rady (ES) č. 1563/2006 ze dne 5. října 2006 o uzavření Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Komorskou unií v odvětví rybolovu
32006R1572 OJ L 290, 20.10.2006, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1572/2006 ze dne 18. října 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 824/2000, kterým se stanoví postupy pro přejímání obilovin intervenčními agenturami a metody analýzy pro určování jakosti obilovin
32006R1578 OJ L 291, 21.10.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1578/2006 ze dne 19. října 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32006R1580 OJ L 291, 21.10.2006, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1580/2006 ze dne 20. října 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1043/2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad
32006R1582 OJ L 294, 25.10.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1582/2006 ze dne 24. října 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1907/90, pokud jde o odchylku pro mytí vajec
32006R1583 OJ L 294, 25.10.2006, p.2 Nařízení Rady (ES) č. 1583/2006 ze dne 23. října 2006, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu ethanolaminů pocházejících ze Spojených států amerických
32006R1585 OJ L 294, 25.10.2006, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1585/2006 ze dne 24. října 2006, kterým se mění příloha III nařízení Rady (ES) č. 318/2006
32006R1586 OJ L 294, 25.10.2006, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1586/2006 ze dne 24. října 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1483/2006, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství
32006R1587 OJ L 294, 25.10.2006, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1587/2006 ze dne 23. října 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska
32006R1588 OJ L 294, 25.10.2006, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1588/2006 ze dne 23. října 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu krevetky severní ve vodách Norska jižně od 62° s. š. plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
32006R1589 OJ L 294, 25.10.2006, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1589/2006 ze dne 24. října 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníků v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou Estonska, Německa, Lotyšska, Litvy a Portugalska
32006R1591 OJ L 296, 26.10.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1591/2006 ze dne 24. října 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 51/2006, pokud jde o ustanovení o plavidlech, která prováděla nezákonné, nehlášené nebo neregulované rybolovné činnosti v severovýchodním Atlantiku
32006R1594 OJ L 296, 26.10.2006, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1594/2006 ze dne 25. října 2006, kterým se stanoví přídělový koeficient pro žádosti o vývozní licence pro sýry vyvážené v roce 2007 do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT
32006R1596 OJ L 298, 27.10.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1596/2006 ze dne 25. října 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu krevetky severní v oblasti NAFO 3L plavidly plujícími pod vlajkou Lotyšska
32006R1609 OJ L 299, 28.10.2006, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1609/2006 ze dne 27. října 2006, kterým se na období dvou let povoluje uvedení na trh počáteční kojenecké výživy na bázi hydrolyzátů syrovátkových bílkovin získaných z bílkovin kravského mléka (1)
32006R1610 OJ L 299, 28.10.2006, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1610/2006 ze dne 27. října 2006, kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 327/1998 a nařízení (ES) č. 1291/2000, pokud jde o některé dovozní licence vydané pro tranši na měsíc červenec 2006 v rámci celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže
32006R1611 OJ L 299, 28.10.2006, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1611/2006 ze dne 27. října 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 832/2006 o rozdělení vnitrostátních referenčních množství stanovených na období 2005/06 v příloze I nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 na dodávky a přímé prodeje
32006R1616 OJ L 300, 31.10.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1616/2006 ze dne 23. října 2006 o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé a pro používání prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou
32006R1617 OJ L 300, 31.10.2006, p.5 Nařízení Rady (ES) č. 1617/2006 ze dne 24. října 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1207/2001 s přihlédnutím k zavedení systému celoevropsko-středomořské kumulace původu
32006R1619 OJ L 300, 31.10.2006, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1619/2006 ze dne 30. října 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na okurky, artyčoky, klementinky, mandarinky a pomeranče
32006R1620 OJ L 300, 31.10.2006, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1620/2006 ze dne 30. října 2006, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo z dovozů žehlicích prken pocházejících z Čínské lidové republiky a Ukrajiny
32006R1621 OJ L 300, 31.10.2006, p.43 Nařízení Komise (ES) č. 1621/2006 ze dne 30. října 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé v oblasti ICES IIa (vody ES), IIIa, IIIb, c, d (vody ES), IV plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
32006R1623 OJ L 302, 01.11.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1623/2006 ze dne 17. října 2006, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 7/2005, kterým se přijímají autonomní a přechodná opatření k otevření celní kvóty Společenství pro některé zemědělské produkty pocházející ze Švýcarska
32006R1627 OJ L 302, 01.11.2006, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1627/2006 ze dne 24. října 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 794/2004, pokud jde o standardní oznamovací formuláře pro státní podporu
32006R1628 OJ L 302, 01.11.2006, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu (1)
32006R1629 OJ L 302, 01.11.2006, p.41 Nařízení Komise (ES) č. 1629/2006 ze dne 31. října 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1010/2006 o některých výjimečných opatřeních na podporu trhu s vejci a drůbeží v některých členských státech
32006R1630 OJ L 302, 01.11.2006, p.43 Nařízení Komise (ES) č. 1630/2006 ze dne 31. října 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 933/2002 o otevření a správě tarifních kvót pro některé zemědělské produkty pocházející ze Švýcarska a o zrušení nařízení (ES) č. 851/95
32006R1631 OJ L 302, 01.11.2006, p.45 Nařízení Komise (ES) č. 1631/2006 ze dne 31. října 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblasti ICES IIIa, IIIb, c, d (vody ES) plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
32006R1633 OJ L 305, 04.11.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1633/2006 ze dne 3. listopadu 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2771/1999 a (ES) č. 1898/2005, pokud jde o uskladnění intervenčního másla určeného k prodeji
32006R1635 OJ L 306, 07.11.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1635/2006 ze dne 6. listopadu 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 737/90 o podmínkách dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu
32006R1636 OJ L 306, 07.11.2006, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1636/2006 ze dne 6. listopadu 2006, kterým se mění nařízení Rady č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
32006R1636r OJ L 314, 15.11.2006, p.52 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1636/2006 ze dne 6. listopadu 2006, kterým se mění nařízení Rady č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty (  Úř. věst. L 306 ze dne 7.11.2006)
32006R1637 OJ L 306, 07.11.2006, p.15 Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 1637/2006 ze dne 2. listopadu 2006 o přechodných ustanoveních pro uplatňování minimálních rezerv Evropskou centrální bankou po zavedení eura ve Slovinsku (ECB/2006/15)
32006R1638 OJ L 310, 09.11.2006, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 ze dne 24. října 2006 o obecných ustanoveních o zřízení evropského nástroje sousedství a partnerství
32006R1641 OJ L 308, 08.11.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1641/2006 ze dne 6. listopadu 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech ICES IIa (vody ES), IV plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
32006R1642 OJ L 308, 08.11.2006, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1642/2006 ze dne 7. listopadu 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 51/2006, pokud jde o omezení odlovu populace šprota obecného v oblastech ICES IIa (vody ES) a IV (vody ES)
32006R1643 OJ L 308, 08.11.2006, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1643/2006 ze dne 7. listopadu 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování pomoci při vývozu produktů z odvětví hovězího a telecího masa, které mohou při dovozu do třetí země podléhat zvláštnímu zacházení (kodifikované znění)
32006R1644 OJ L 308, 08.11.2006, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1644/2006 ze dne 7. listopadu 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1483/2006, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství
32006R1646 OJ L 309, 09.11.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1646/2006 ze dne 7. listopadu 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 639/2004 o řízení rybářského loďstva zapsaného v nejvzdálenějších regionech Společenství
32006R1647 OJ L 309, 09.11.2006, p.2 Nařízení Rady (ES) č. 1647/2006 ze dne 7. listopadu 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98 o zavedení eura
32006R1649 OJ L 309, 09.11.2006, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1649/2006 ze dne 8. listopadu 2006 o uplatnění nejnižší sazby vývozní náhrady u některých produktů v odvětví vajec a drůbežího masa (kodifikované znění)
32006R1650 OJ L 311, 10.11.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1650/2006 ze dne 7. listopadu 2006, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 769/2002 z dovozu kumarinu pocházejícího z Čínské lidové republiky na dovoz kumarinu zasílaného z Indonésie nebo Malajsie, bez ohledu na to, zda je deklarován jako pocházející z Indonésie a Malajsie, či nikoli
32006R1651 OJ L 311, 10.11.2006, p.6 Nařízení Rady (ES) č. 1651/2006 ze dne 7. listopadu 2006, kterým se zastavuje částečný prozatímní přezkum antidumpingových opatření týkající se dovozu jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky
32006R1652 OJ L 311, 10.11.2006, p.8 Nařízení Rady (ES) č. 1652/2006 ze dne 7. listopadu 2006 o zastavení přezkumu, pro nového vývozce, nařízení (ES) č. 428/2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozů polyesterových střižových vláken pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky
32006R1662 OJ L 320, 18.11.2006, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1662/2006 ze dne 6. listopadu 2006, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (1)
32006R1663 OJ L 320, 18.11.2006, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1663/2006 ze dne 6. listopadu 2006, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1)
32006R1664 OJ L 320, 18.11.2006, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1664/2006 ze dne 6. listopadu 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2074/2005, pokud jde o prováděcí opatření pro některé produkty živočišného původu určené k lidské spotřebě, a zrušují některá prováděcí opatření (1)
32006R1665 OJ L 320, 18.11.2006, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 1665/2006 ze dne 6. listopadu 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2075/2005, kterým se stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase (1)
32006R1666 OJ L 320, 18.11.2006, p.47 Nařízení Komise (ES) č. 1666/2006 ze dne 6. listopadu 2006 o změně nařízení (ES) č. 2076/2005, kterým se stanoví přechodná opatření pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 (1)
32006R1667 OJ L 312, 11.11.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1667/2006 ze dne 7. listopadu 2006 o glukose a laktose (kodifikované znění)
32006R1669 OJ L 312, 11.11.2006, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1669/2006 ze dne 8. listopadu 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o režimy nákupů v rámci veřejné intervence v odvětví hovězího masa (kodifikované znění)
32006R1670 OJ L 312, 11.11.2006, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 1670/2006 ze dne 10. listopadu 2006, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1784/2003, pokud jde o stanovení a poskytování náhrad pro obiloviny vyvážené ve formě některých lihovin (kodifikované znění)
32006R1675 OJ L 313, 14.11.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1675/2006 ze dne 13. listopadu 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky modravé v oblasti ICES V b (vody Faerských ostrovů) plavidly plujícími pod vlajkou Francie
32006R1677 OJ L 314, 15.11.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1677/2006 ze dne 14. listopadu 2006, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2172/2005, pokud jde o datum žádosti o dovozní práva na celní kvótové období od 1. ledna do 31. prosince 2007
32006R1678 OJ L 314, 15.11.2006, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1678/2006 ze dne 14. listopadu 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 92/2005, pokud jde o alternativní způsoby zneškodňování a využití vedlejších produktů živočišného původu (1)
32006R1679 OJ L 314, 15.11.2006, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1679/2006 ze dne 14. listopadu 2006, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1973/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa uvedeného nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté z produkce pro pěstování surovin
32006R1680 OJ L 314, 15.11.2006, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1680/2006 ze dne 14. listopadu 2006, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 976/2006, kterým se přijímají mimořádná opatření na podporu trhu s vepřovým masem v Německu
32006R1681 OJ L 314, 15.11.2006, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1681/2006 ze dne 14. listopadu 2006, kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě irské whisky pro hospodářský rok 2006/07
32006R1682 OJ L 314, 15.11.2006, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1682/2006 ze dne 14. listopadu 2006, kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě skotské whisky pro hospodářský rok 2006/07
32006R1683 OJ L 314, 15.11.2006, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1683/2006 ze dne 14. listopadu 2006 o přechodných opatřeních, která mají být přijata, pokud jde o obchod se zemědělskými produkty v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska
32006R1684 OJ L 314, 15.11.2006, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1684/2006 ze dne 14. listopadu 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti ICES IIIa Skagerrak plavidly plujícími pod vlajkou Německa
32006R1685 OJ L 314, 15.11.2006, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1685/2006 ze dne 14. listopadu 2006, kterým se po sedmdesáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32006R1688 OJ L 316, 16.11.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1688/2006 ze dne 15. listopadu 2006 o odchylce od nařízení (ES) č. 2375/2002, pokud jde o některé dovozní licence vydané pro tranši č. 4 podkvóty III v rámci celních kvót pro dovoz pšenice obecné, jiné než vysoce jakostní
32006R1691 OJ L 316, 16.11.2006, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1691/2006 ze dne 15. listopadu 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti ICES IIIa Kattegat plavidly plujícími pod vlajkou Německa
32006R1692 OJ L 328, 24.11.2006, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1692/2006 ze dne 24. října 2006, kterým se zavádí druhý program Marco Polo pro poskytování finanční pomoci Společenství za účelem zlepšení vlivu systému nákladní dopravy na životní prostředí (Marco Polo II) a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1382/2003 (1)
32006R1696 OJ L 318, 17.11.2006, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1696/2006 ze dne 16. listopadu 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse červeného a platýse šedohnědého v oblastech ICES IIa (vody ES), IV (vody ES) plavidly plujícími pod vlajkou Německa
32006R1706 OJ L 319, 18.11.2006, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1706/2006 ze dne 16. listopadu 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé v oblasti ICES IIa (vody ES), IIIa, IIIbcd (vody ES), IV plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
32006R1711 OJ L 321, 21.11.2006, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1711/2006 ze dne 20. listopadu 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 462/2003 a (ES) č. 1556/2006, pokud jde o podání žádostí o dovozní licenci v odvětví vepřového masa na první čtvrtletí roku 2007
32006R1712 OJ L 321, 21.11.2006, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1712/2006 ze dne 20. listopadu 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001, pokud jde o tarifní kvóty Společenství pro některé zemědělské produkty pocházející z Turecka
32006R1713 OJ L 321, 21.11.2006, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1713/2006 ze dne 20. listopadu 2006, kterým se ruší předběžné financování vývozních náhrad, pokud jde o zemědělské produkty
32006R1714 OJ L 321, 21.11.2006, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1714/2006 ze dne 20. listopadu 2006, kterým se pro hospodářský rok 2006/07 rozděluje formou národních zaručených množství 5000 tun krátkých lněných vláken a konopných vláken mezi Dánsko, Řecko, Irsko, Itálii a Lucembursko
32006R1715 OJ L 321, 21.11.2006, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1715/2006 ze dne 20. listopadu 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníků v oblastech ICES V, XII, XIV plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
32006R1716 OJ L 321, 21.11.2006, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1716/2006 ze dne 20. listopadu 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu humra severského v oblasti ICES VIIIa, b, d, e plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
32006R1717 OJ L 327, 24.11.2006, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1717/2006 ze dne 15. listopadu 2006 o zřízení nástroje stability
32006R1722 OJ L 322, 22.11.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1722/2006 ze dne 21. listopadu 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1431/94, (ES) č. 2497/96, (ES) č. 1396/98, (ES) č. 701/2003 a (ES) č. 593/2004, pokud jde o podávání žádostí o dovozní licenci v odvětví drůbežího masa a vajec na první čtvrtletí 2007
32006R1723 OJ L 324, 23.11.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1723/2006 ze dne 20. listopadu 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 379/2004, pokud jde o zvýšení objemů celních kvót pro některé produkty rybolovu pro rok 2006 (1)
32006R1729 OJ L 325, 24.11.2006, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1729/2006 ze dne 23. listopadu 2006, kterým se mění přílohy I a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o firocoxib a triklabendazol (1)
32006R1730 OJ L 325, 24.11.2006, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1730/2006 ze dne 23. listopadu 2006 o povolení kyseliny benzoové (VevoVitall) jako doplňkové látky (1)
32006R1731 OJ L 325, 24.11.2006, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1731/2006 ze dne 23. listopadu 2006 o zvláštních prováděcích pravidlech pro vývozní náhrady v případě některých konzerv z hovězího a telecího masa
32006R1737 OJ L 334, 30.11.2006, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1737/2006 ze dne 7. listopadu 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2152/2003 o monitorování lesů a environmentálních interakcí ve Společenství
32006R1738 OJ L 329, 25.11.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1738/2006 ze dne 23. listopadu 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 930/2004 o dočasné odchylce týkající se sepisování aktů orgánů Evropské unie v maltštině
32006R1739 OJ L 329, 25.11.2006, p.3 Nařízení Rady (ES) č. 1739/2006 ze dne 23. listopadu 2006, kterým se ukončuje částečný prozatímní přezkum antidumpingových opatření použitelných na dovozy silikonu pocházejícího z Ruské federace
32006R1741 OJ L 329, 25.11.2006, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1741/2006 ze dne 24. listopadu 2006, kterým se stanoví podmínky pro poskytování zvláštní vývozní náhrady pro vykostěné maso z dospělého skotu samčího pohlaví propuštěné do režimu uskladňování v celním skladu před vývozem
32006R1742 OJ L 329, 25.11.2006, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1742/2006 ze dne 24. listopadu 2006 o otevření a správě celních kvót Společenství pro vína pocházející z Albánské republiky
32006R1743 OJ L 329, 25.11.2006, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1743/2006 ze dne 24. listopadu 2006 o trvalém povolení doplňkové látky v krmivech (1)
32006R1744 OJ L 329, 25.11.2006, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1744/2006 ze dne 24. listopadu 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování podpory pro chov bource morušového (kodifikované znění)
32006R1745 OJ L 329, 25.11.2006, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1745/2006 ze dne 24. listopadu 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 936/97 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso
32006R1746 OJ L 329, 25.11.2006, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1746/2006 ze dne 24. listopadu 2006, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1279/2006, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví zvláštní zemědělský přepočítací koeficient pro minimální ceny cukrové řepy, jakož i pro dávky z výroby a doplňkovou dávku v odvětví cukru pro měny členských států, které nepřijaly jednotnou měnu
32006R1749 OJ L 330, 28.11.2006, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1749/2006 ze dne 27. listopadu 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1445/95 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa
32006R1750 OJ L 330, 28.11.2006, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1750/2006 ze dne 27. listopadu 2006 o povolení selenomethioninu jako doplňkové látky v krmivech (1)
32006R1752 OJ L 331, 29.11.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1752/2006 ze dne 28. listopadu 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1483/2006, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství
32006R1753 OJ L 331, 29.11.2006, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1753/2006 ze dne 28. listopadu 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 669/97 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některé druhy ryb a produkty rybolovu pocházející z Faerských ostrovů, o vymezení podrobných pravidel týkajících se změn a úprav těchto opatření a o zrušení nařízení (ES) č. 1983/95
32006R1754 OJ L 331, 29.11.2006, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1754/2006 ze dne 28. listopadu 2006 o podmínkách poskytování finanční podpory Společenství referenčním laboratořím Společenství pro krmiva, potraviny a odvětví zdraví zvířat
32006R1755 OJ L 332, 30.11.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1755/2006 ze dne 23. listopadu 2006 o dovozu některých výrobků z oceli pocházejících z Ukrajiny
32006R1756 OJ L 332, 30.11.2006, p.18 Nařízení Rady (ES) č. 1756/2006 ze dne 28. listopadu 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2667/2000 o Evropské agentuře pro obnovu
32006R1758 OJ L 335, 01.12.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1758/2006 ze dne 22. května 2006, kterým se provádí Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Malajsií podle článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii a kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
32006R1759 OJ L 335, 01.12.2006, p.3 Nařízení Rady (ES) č. 1759/2006 ze dne 28. listopadu 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 104/2000 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury
32006R1760 OJ L 335, 01.12.2006, p.5 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1760/2006 ze dne 28. listopadu 2006, kterým se při příležitosti přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii zavádějí zvláštní dočasná opatření pro přijímání úředníků Evropských společenství
32006R1772 OJ L 335, 01.12.2006, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 1772/2006 ze dne 30. listopadu 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 14/2004, pokud jde o předběžný odhad dodávek olivového oleje a vepřového masa na Madeiru
32006R1781 OJ L 345, 08.12.2006, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 ze dne 15. listopadu 2006 o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků (1)
32006R1782 OJ L 345, 08.12.2006, p.10 Nařízení Rady (ES) č. 1782/2006 ze dne 20. listopadu 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 51/2006 a (ES) č. 2270/2004, pokud jde o rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb
32006R1784 OJ L 337, 05.12.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1784/2006 ze dne 4. prosince 2006, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000, pokud jde o používání technologických činidel
32006R1785 OJ L 337, 05.12.2006, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1785/2006 ze dne 4. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro správu a rozdělování kvót na dovoz textilních výrobků stanovených pro rok 2007 podle nařízení Rady (ES) č. 517/94
32006R1786 OJ L 337, 05.12.2006, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1786/2006 ze dne 4. prosince 2006, kterým se mění přílohy III B, IV a VI nařízení Rady (ES) č. 517/94, pokud jde o kvóty textilních výrobků pro rok 2007
32006R1787 OJ L 337, 05.12.2006, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1787/2006 ze dne 4. prosince 2006 o změně nařízení Komise (ES) č. 809/2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů
32006R1789 OJ L 339, 06.12.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1789/2006 ze dne 5. prosince 2006 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz banánů kódu KN 08030019 pocházejících ze zemí AKT pro období od 1. ledna do 31. prosince 2007
32006R1790 OJ L 339, 06.12.2006, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1790/2006 ze dne 5. prosince 2006, kterým se schvalují kontroly dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděné v Turecku před dovozem do Společenství
32006R1791 OJ L 363, 20.12.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1791/2006 ze dne 20. listopadu 2006, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některá nařízení a rozhodnutí v oblasti volného pohybu zboží, volného pohybu osob, práva obchodních společností, politiky hospodářské soutěže, zemědělství (včetně veterinárních a rostlinolékařských předpisů), dopravní politiky, daní, statistiky, energetiky, životního prostředí, spolupráce v oblastech spravedlnosti a vnitřních věcí, celní unie, vnějších vztahů, společné zahraniční a bezpečnostní politiky a orgánů
32006R1792 OJ L 362, 20.12.2006, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1792/2006 ze dne 23. října 2006, kterým se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některá nařízení a rozhodnutí v oblasti volného pohybu zboží, volného pohybu osob, politiky hospodářské soutěže, zemědělství (veterinárních a rostlinolékařských předpisů), rybolovu, dopravní politiky, daní, statistiky, sociální politiky a zaměstnanosti, životního prostředí, celní unie a vnějších vztahů
32006R1794 OJ L 341, 07.12.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1794/2006 ze dne 6. prosince 2006, kterým se stanoví společný systém poplatků za letové navigační služby (1)
32006R1795 OJ L 341, 07.12.2006, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1795/2006 ze dne 6. prosince 2006 o otevření celní kvóty pro dovoz některého zboží, které pochází z Norska a vzniklo zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství pro rok 2007
32006R1796 OJ L 341, 07.12.2006, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1796/2006 ze dne 6. prosince 2006 o otevření celní kvóty na rok 2007 pro dovoz některého zboží pocházejícího z Islandu, které vzniklo zpracováním zemědělských produktů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství
32006R1797 OJ L 341, 07.12.2006, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1797/2006 ze dne 6. prosince 2006 o otevření celní kvóty pro dovoz některého zboží, které pochází z Norska a vzniklo zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství pro rok 2007
32006R1798 OJ L 341, 07.12.2006, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1798/2006 ze dne 6. prosince 2006, kterým se na rok 2007 otevírají celní kvóty pro dovoz některého zboží, které pochází z Norska a vzniklo zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství
32006R1799 OJ L 341, 07.12.2006, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1799/2006 ze dne 6. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 26/2004 o rejstříku rybářského loďstva Společenství
32006R1801 OJ L 343, 08.12.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1801/2006 ze dne 30. listopadu 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu
32006R1803 OJ L 343, 08.12.2006, p.63 Nařízení Komise (ES) č. 1803/2006 ze dne 7. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2771/1999 a (ES) č. 1898/2005, pokud jde o uskladnění intervenčního másla určeného k prodeji
32006R1804 OJ L 343, 08.12.2006, p.64 Nařízení Komise (ES) č. 1804/2006 ze dne 7. prosince 2006, kterým se stanoví přechodná opatření, která mají být přijata z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska, pokud jde o rezervu uvedenou v článku 46 nařízení (ES) č. 1043/2005
32006R1805 OJ L 343, 08.12.2006, p.66 Nařízení Komise (ES) č. 1805/2006 ze dne 7. prosince 2006, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o thiamfenikol, fenvalerát a meloxikam (1)
32006R1806 OJ L 343, 08.12.2006, p.69 Nařízení Komise (ES) č. 1806/2006 ze dne 7. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1613/2000, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu původní produkty používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Laosu v případě některých textilních výrobků vyvážených z této země do Společenství
32006R1807 OJ L 343, 08.12.2006, p.71 Nařízení Komise (ES) č. 1807/2006 ze dne 7. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1614/2000, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu původní produkty používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Kambodži v případě některých textilních výrobků vyvážených z této země do Společenství
32006R1808 OJ L 343, 08.12.2006, p.73 Nařízení Komise (ES) č. 1808/2006 ze dne 7. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1615/2000, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu původní produkty používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Nepálu v případě některých textilních výrobků vyvážených z této země do Společenství
32006R1818 OJ L 349, 12.12.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1818/2006 ze dne 11. prosince 2006 o provádění systému správy množstevního stropu pro chlorid draselný týkajícího se antidumpingových opatření pro dovozy chloridu draselného pocházejícího z Běloruska
32006R1819 OJ L 351, 13.12.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1819/2006 ze dne 11. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 234/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Libérii
32006R1822 OJ L 351, 13.12.2006, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1822/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na hrušky, citrony, jablka a tykve
32006R1823 OJ L 351, 13.12.2006, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1823/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se po sedmdesáté třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32006R1828 OJ L 371, 27.12.2006, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj
32006R1830 OJ L 354, 14.12.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1830/2006 ze dne 13. prosince 2006 o změně nařízení (ES) č. 2092/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz vykostěného sušeného hovězího masa pocházejícího ze Švýcarska
32006R1831 OJ L 354, 14.12.2006, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1831/2006 ze dne 13. prosince 2006, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o doramektin (1)
32006R1832 OJ L 354, 14.12.2006, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1832/2006 ze dne 13. prosince 2006, kterým se stanoví přechodná opatření v odvětví cukru z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska
32006R1833 OJ L 354, 14.12.2006, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 ze dne 13. prosince 2006 o klasifikaci zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Společenství a statistiku obchodu mezi členskými státy (1)
32006R1834 OJ L 354, 14.12.2006, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1834/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu štikozubce obecného v oblastech ICES VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (vody Společenství) plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
32006R1835 OJ L 354, 14.12.2006, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 1835/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech ICES VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (vody Společenství) plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
32006R1836 OJ L 354, 14.12.2006, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 1836/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu štikozubce obecného v oblastech ICES IIa (vody ES), IV (vody ES) plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
32006R1837 OJ L 354, 14.12.2006, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 1837/2006 ze dne 13. prosince 2006, kterým se obnovuje rybolov sledě obecného v oblastech ICES IVc, VIId prováděný plavidly plujícími pod vlajkou Francie
32006R1839 OJ L 355, 15.12.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1839/2006 ze dne 28. listopadu 2006 o provádění dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Argentinskou republikou podle článku XXIV.6 dohody GATT z roku 1994, kterým se mění a doplňuje příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
32006R1840 OJ L 355, 15.12.2006, p.4 Nařízení Rady (ES) č. 1840/2006 ze dne 11. prosince 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 74/2004 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu bavlněného ložního prádla pocházejícího z Indie
32006R1845 OJ L 355, 15.12.2006, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1845/2006 ze dne 13. prosince 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného v oblastech ICES Vb, VIa sever (vody ES), VIb plavidly plujícími pod vlajkou Francie
32006R1846 OJ L 355, 15.12.2006, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1846/2006 ze dne 13. prosince 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu makrely obecné v oblastech ICES IIa (mimo vody ES), Vb (vody ES), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV plavidly plujícími pod vlajkou Francie
32006R1847 OJ L 355, 15.12.2006, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1847/2006 ze dne 13. prosince 2006, kterým se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii upravují některá horizontální nařízení v oblasti společné zemědělské politiky
32006R1848 OJ L 355, 15.12.2006, p.56 Nařízení Komise (ES) č. 1848/2006 ze dne 14. prosince 2006 o nesrovnalostech a zpětném získávání částek neoprávněně vyplacených v rámci financování společné zemědělské politiky, o organizaci informačního systému v této oblasti a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 595/91
32006R1849 OJ L 355, 15.12.2006, p.63 Nařízení Komise (ES) č. 1849/2006 ze dne 14. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2032/2003 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (1)
32006R1850 OJ L 355, 15.12.2006, p.72 Nařízení Komise (ES) č. 1850/2006 ze dne 14. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vydávání ověřovacích listin původu pro chmel a chmelové výrobky
32006R1851 OJ L 355, 15.12.2006, p.88 Nařízení Komise (ES) č. 1851/2006 ze dne 14. prosince 2006, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2092/91, pokud jde o příjem konvenčního krmiva během období sezonního přesunu zvířat
32006R1854 OJ L 361, 19.12.2006, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1854/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se pro rok 2007 zveřejňuje nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady stanovené v nařízení (EHS) č. 3846/87
32006R1857 OJ L 358, 16.12.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001
32006R1859 OJ L 358, 16.12.2006, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 1859/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se stanoví standardní poplatek za zemědělský podnikový výkaz zemědělské účetní datové sítě pro účetní období 2007
32006R1860 OJ L 358, 16.12.2006, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 1860/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1859/82 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmu zemědělských podniků
32006R1861 OJ L 358, 16.12.2006, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 1861/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2237/77 o podobě podnikového výkazu používaného pro stanovení příjmu zemědělských podniků
32006R1862 OJ L 358, 16.12.2006, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 1862/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (1)
32006R1868 OJ L 358, 16.12.2006, p.47 Nařízení Komise (ES) č. 1868/2006 ze dne 15. prosince 2006 o změně nařízení (ES) č. 2247/2003, kterým se v odvětví hovězího a telecího masa stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2286/2002, kterým se stanoví režim použitelný pro zemědělské produkty a zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů pocházejících z afrických, karibských a tichomořských zemí (zemí AKT)
32006R1869 OJ L 358, 16.12.2006, p.49 Nařízení Komise (ES) č. 1869/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2172/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz živého skotu o hmotnosti vyšší než 160 kg a pocházejícího ze Švýcarska stanovenou Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty
32006R1870 OJ L 360, 19.12.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1870/2006 ze dne 11. prosince 2006 o obchodu s některými výrobky z oceli mezi Společenstvím a Republikou Kazachstán
32006R1871 OJ L 360, 19.12.2006, p.21 Nařízení Rady (ES) č. 1871/2006 ze dne 11. prosince 2006 o obchodu s některými výrobky z oceli mezi Společenstvím a Ukrajinou
32006R1872 OJ L 360, 19.12.2006, p.41 Nařízení Rady (ES) č. 1872/2006 ze dne 11. prosince 2006 o obchodu s některými výrobky z oceli mezi Společenstvím a Ruskou federací
32006R1873 OJ L 360, 19.12.2006, p.61 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1873/2006 ze dne 11. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 o stanovení kategorií příjemců, podmínek poskytování a výše příspěvků, které mohou být poskytovány úředníkům pracujícím na směny
32006R1875 OJ L 360, 19.12.2006, p.64 Nařízení Komise (ES) č. 1875/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (1)
32006R1876 OJ L 360, 19.12.2006, p.126 Nařízení Komise (ES) č. 1876/2006 ze dne 18. prosince 2006 o dočasném a trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech (1)
32006R1877 OJ L 360, 19.12.2006, p.133 Nařízení Komise (ES) č. 1877/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 878/2004, kterým se stanoví přechodná opatření podle nařízení (ES) č. 1774/2002 u některých vedlejších produktů živočišného původu zařazených jako materiály kategorie 1 a 2 a určených pro technické účely (1)
32006R1880 OJ L 364, 20.12.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1880/2006 ze dne 14. prosince 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse černého v oblasti NAFO 3LMNO plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
32006R1881 OJ L 364, 20.12.2006, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (1)
32006R1882 OJ L 364, 20.12.2006, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1882/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství dusičnanů v některých potravinách (1)
32006R1883 OJ L 364, 20.12.2006, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 1883/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýzy pro úřední kontrolu množství dioxinů a PCB s dioxinovým efektem v určitých potravinách (1)
32006R1884 OJ L 364, 20.12.2006, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 1884/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se mění ustanovení nařízení (ES) č. 2402/96, (ES) č. 2449/96 a (ES) č. 2390/98, která se týkají správy celních kvót pro dovoz manioku a batátů
32006R1885 OJ L 364, 20.12.2006, p.57 Nařízení Komise (ES) č. 1885/2006 ze dne 19. prosince 2006 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro maniok pocházející z Thajska na rok 2007
32006R1886 OJ L 364, 20.12.2006, p.64 Nařízení Komise (ES) č. 1886/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse černého v oblasti NAFO 3LMNO plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
32006R1887 OJ L 364, 20.12.2006, p.66 Nařízení Komise (ES) č. 1887/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se obnovuje rybolov jazyka obecného v oblastech ICES IIIa, IIIb, IIIc, IIId (vody ES) plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
32006R1888 OJ L 364, 20.12.2006, p.68 Nařízení Komise (ES) č. 1888/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovozy některých připravených nebo konzervovaných zrn kukuřice cukrové pocházejících z Thajska
32006R1889 OJ L 386, 29.12.2006, p.1 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení nástroje pro financování podpory demokracie a lidských práv ve světě (evropský nástroj pro demokracii a lidská práva)
32006R1890 OJ L 386, 29.12.2006, p.12 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1890/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 571/88 o organizaci statistických zjišťování Společenství o struktuře zemědělských podniků, pokud jde o finanční rámec na období 2007–2009 a maximální příspěvek Společenství pro Bulharsko a Rumunsko
32006R1891 OJ L 386, 29.12.2006, p.14 Nařízení Rady (ES) č. 1891/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 6/2002 a (ES) č. 40/94, aby bylo zohledněno přistoupení Evropského společenství k Ženevskému aktu Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů
32006R1891 OJ L 394, 30.12.2006, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1891/2006 ze dne 18. prosince 2006 o víceletém financování činnosti Evropské agentury pro námořní bezpečnost v oblasti zasahování při znečištění z lodí a o změně nařízení (ES) č. 1406/2002 (1)
32006R1893 OJ L 393, 30.12.2006, p.1 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (1)
32006R1894 OJ L 397, 30.12.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1894/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se provádí Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Brazílií o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropskému společenství a kterým se mění a doplňuje příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
32006R1895 OJ L 397, 30.12.2006, p.6 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1895/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se s účinkem od 1. července 2006 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství a opravné koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody
32006R1896 OJ L 399, 30.12.2006, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu
32006R1897 OJ L 395, 30.12.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1897/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu
32006R1898 OJ L 369, 23.12.2006, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1898/2006 ze dne 14. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
32006R1899 OJ L 377, 27.12.2006, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1899/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví (1)
32006R1900 OJ L 377, 27.12.2006, p.176 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1900/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví
32006R1901 OJ L 378, 27.12.2006, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1901/2006 ze dne 12. prosince 2006 o léčivých přípravcích pro pediatrické použití a o změně nařízení (EHS) č. 1768/92, směrnice 2001/20/ES, směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) č. 726/2004 (1)
32006R1902 OJ L 378, 27.12.2006, p.20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1902/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění nařízení č. 1901/2006 o léčivých přípravcích pro pediatrické použití (1)
32006R1905 OJ L 378, 27.12.2006, p.41 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 ze dne 18. prosince 2006 kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci
32006R1906 OJ L 391, 30.12.2006, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1906/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro účast podniků, výzkumných středisek a vysokých škol na akcích v rámci sedmého rámcového programu a pro šíření výsledků výzkumu (2007 až 2013) (1)
32006R1907 OJ L 396, 30.12.2006, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES
32006R1908 OJ L 400, 30.12.2006, p.1 Nařízení Rady (Euratom) č. 1908/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro účast podniků, výzkumných středisek a vysokých škol na akcích v rámci sedmého rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii a pro šíření výsledků výzkumu (2007–2011)
32006R1909 OJ L 365, 21.12.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1909/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 2042/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu systémů televizních kamer pocházejících z Japonska
32006R1910 OJ L 365, 21.12.2006, p.7 Nařízení Rady (ES) č. 1910/2006 ze dne 19. prosince 2006 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu systémů televizních kamer pocházejících z Japonska po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 384/96
32006R1911 OJ L 365, 21.12.2006, p.26 Nařízení Rady (ES) č. 1911/2006 ze dne 19. prosince 2006 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu roztoků močoviny a dusičnanu amonného pocházejících z Alžírska, Běloruska, Ruska a Ukrajiny po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96
32006R1913 OJ L 365, 21.12.2006, p.52 Nařízení Komise (ES) č. 1913/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k agromonetární úpravě pro euro v zemědělství a mění některá nařízení
32006R1914 OJ L 365, 21.12.2006, p.64 Nařízení Komise (ES) č. 1914/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1405/2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři
32006R1915 OJ L 365, 21.12.2006, p.76 Nařízení Komise (ES) č. 1915/2006 ze dne 18. prosince 2006 o pokračování předchozí kontroly Společenství nad dovozy některých výrobků ze železa a oceli pocházejících z některých třetích zemí
32006R1916 OJ L 365, 21.12.2006, p.78 Nařízení Komise (ES) č. 1916/2006 ze dne 18. prosince 2006 o otevření a správě tarifních kvót Společenství pro některé ryby a produkty rybolovu pocházející z Albánie
32006R1917 OJ L 365, 21.12.2006, p.82 Nařízení Komise (ES) č. 1917/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1342/2003, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví obilovin a rýže
32006R1918 OJ L 365, 21.12.2006, p.84 Nařízení Komise (ES) č. 1918/2006 ze dne 20. prosince 2006 o otevření a správě celní kvóty pro olivový olej pocházející z Tuniska
32006R1919 OJ L 380, 28.12.2006, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1919/2006 ze dne 11. prosince 2006, kterým se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii přizpůsobují některá nařízení týkající se společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky
32006R1920 OJ L 376, 27.12.2006, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 ze dne 12. prosince 2006 o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost (přepracované znění)
32006R1921 OJ L 403, 30.12.2006, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1921/2006 ze dne 18. prosince 2006 o předkládání statistických údajů o vykládkách produktů rybolovu v členských státech a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1382/91 (1)
32006R1922 OJ L 403, 30.12.2006, p.9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského institutu pro rovnost žen a mužů
32006R1923 OJ L 404, 30.12.2006, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1923/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (1)
32006R1924 OJ L 404, 30.12.2006, p.9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin
32006R1925 OJ L 404, 30.12.2006, p.26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin
32006R1928 OJ L 406, 30.12.2006, p.7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1928/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 571/88 o organizaci statistických zjišťování Společenství o struktuře zemědělských podniků, pokud jde o finanční rámec na období 2007–2009 a maximální příspěvek Společenství pro Bulharko a Rumunsko
32006R1929 OJ L 406, 30.12.2006, p.8 Nařízení Rady (ES) č. 1929/2006 ze dne 23. října 2006 kterým se provádí dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Uruguayí podle článku XXIV:6 Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) z roku 1994 a kterým se doplňuje příloha I nařízení (EHS) č. 2658/1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
32006R1930 OJ L 406, 30.12.2006, p.9 Nařízení Rady (ES) č. 1930/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
32006R1931 OJ L 405, 30.12.2006, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1931/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro malý pohraniční styk na vnějších pozemních hranicích členských států a mění Schengenská úmluva
32006R1932 OJ L 405, 30.12.2006, p.23 Nařízení Rady (ES) č. 1932/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni
32006R1933 OJ L 405, 30.12.2006, p.35 Nařízení Rady (ES) č. 1933/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se Běloruské republice dočasně odnímá přístup ke všeobecným celním preferencím
32006R1934 OJ L 405, 30.12.2006, p.41 Nařízení Rady (ES) č. 1934/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro spolupráci s průmyslovými a jinými zeměmi a územími s vysokými příjmy
32006R1935 OJ L 407, 30.12.2006, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1935/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 794/2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES
32006R1936 OJ L 407, 30.12.2006, p.133 Nařízení Komise (ES) č. 1936/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 701/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2286/2002, pokud jde o režim použitelný pro dovoz některých produktů z odvětví drůbežího masa a vajec pocházejících z afrických, karibských a tichomořských zemí
32006R1937 OJ L 407, 30.12.2006, p.139 Nařízení Komise (ES) č. 1937/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2497/96, kterým se stanoví prováděcí pravidla k opatřením v odvětví drůbežího masa podle dohody o přidružení a prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael
32006R1938 OJ L 407, 30.12.2006, p.146 Nařízení Komise (ES) č. 1938/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se upravuje nařízení (ES) č. 1431/94, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro drůbeží maso a některé jiné zemědělské produkty
32006R1939 OJ L 407, 30.12.2006, p.156 Nařízení Komise (ES) č. 1939/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 462/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k dovoznímu režimu pro některé výrobky z vepřového masa pocházející ze států AKT
32006R1940 OJ L 407, 30.12.2006, p.163 Nařízení Komise (ES) č. 1940/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1556/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 774/94, pokud jde o dovozní režim pro vepřové maso.
32006R1941 OJ L 367, 22.12.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1941/2006 ze dne 11. prosince 2006, kterým se pro rok 2007 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři
32006R1942 OJ L 367, 22.12.2006, p.18 Nařízení Rady (ES) č. 1942/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1321/2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy
32006R1943 OJ L 367, 22.12.2006, p.21 Nařízení Rady (ES) č. 1943/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 876/2002 o zřízení společného podniku Galileo
32006R1944 OJ L 367, 22.12.2006, p.23 Nařízení Rady (ES) č. 1944/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
32006R1945 OJ L 367, 22.12.2006, p.25 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1945/2006 ze dne 11. prosince 2006, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 495/77 o stanovení kategorií příjemců, podmínek poskytování a výše příspěvků, které mohou být poskytovány úředníkům za pravidelnou pracovní pohotovost
32006R1950 OJ L 367, 22.12.2006, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 1950/2006 ze dne 13. prosince 2006, kterým se v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků stanoví seznam základních látek k léčbě koňovitých (1)
32006R1951 OJ L 367, 22.12.2006, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 1951/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 753/2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o obchodní úpravu vín ošetřovaných v nádobách ze dřeva
32006R1961 OJ L 408, 30.12.2006, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1961/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1396/98, kterým se stanoví prováděcí pravidla v odvětví drůbežího masa k nařízení Rady (ES) č. 779/98 o dovozu zemědělských produktů pocházejících z Turecka do Společenství
32006R1962 OJ L 408, 30.12.2006, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1962/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se uplatňuje článek 37 aktu o přistoupení Bulharska k Evropské unii
32006R1963 OJ L 408, 30.12.2006, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1963/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1483/2006, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství
32006R1964 OJ L 408, 30.12.2006, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1964/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro otevření a správu celní kvóty pro dovoz rýže pocházející z Bangladéše podle nařízení Rady (EHS) č. 3491/90
32006R1965 OJ L 408, 30.12.2006, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1965/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii mění některá nařízení v odvětví hovězího a telecího masa
32006R1966 OJ L 409, 30.12.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1966/2006 ze dne 21. prosince 2006 o elektronickém zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové snímání
32006R1967 OJ L 409, 30.12.2006, p.11 Nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 ze dne 21. prosince 2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a o zrušení nařízení (ES) č. 1626/94
32006R1968 OJ L 409, 30.12.2006, p.86 Nařízení Rady (ES) č. 1968/2006 ze dne 21. prosince 2006 o finančních příspěvcích Společenství do Mezinárodního fondu pro Irsko (2007–2010)
32006R1969 OJ L 368, 23.12.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1969/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se pro rybářský hospodářský rok 2007 stanovují orientační ceny a produkční ceny Společenství některých produktů rybolovu podle nařízení (ES) č. 104/2000
32006R1974 OJ L 368, 23.12.2006, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
32006R1975 OJ L 368, 23.12.2006, p.74 Nařízení Komise (ES) č. 1975/2006 ze dne 7. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova
32006R1976 OJ L 368, 23.12.2006, p.85 Nařízení Komise (ES) č. 1976/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění doby použitelnosti nařízení (ES) č. 2204/2002, (ES) č. 70/2001 a (ES) č. 68/2001 (1)
32006R1977 OJ L 368, 23.12.2006, p.87 Nařízení Komise (ES) č. 1977/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravuje nařízení (ES) č. 1201/2006, kterým se na hospodářský rok 2006/07 stanoví váhové koeficienty pro výpočet ceny jatečně upravených těl prasat na trhu Společenství
32006R1978 OJ L 368, 23.12.2006, p.89 Nařízení Komise (ES) č. 1978/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 448/2001, co se týče podávání zpráv o řízení o zrušení příspěvku a použití zrušených prostředků
32006R1979 OJ L 368, 23.12.2006, p.91 Nařízení Komise (ES) č. 1979/2006 ze dne 22. prosince 2006 o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby dovážené ze třetích zemí
32006R1980 OJ L 368, 23.12.2006, p.96 Nařízení Komise (ES) č. 1980/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se stanoví přechodná opatření měnící nařízení (ES) č. 2076/2002 a rozhodnutí 2001/245/ES, 2002/928/ES a 2006/797/ES, pokud jde o další používání některých účinných látek neuvedených v příloze I směrnice 91/414/EHS v důsledku přistoupení Bulharska (1)
32006R1981 OJ L 368, 23.12.2006, p.99 Nařízení Komise (ES) č. 1981/2006 ze dne 22. prosince 2006 o prováděcích pravidlech k článku 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 týkajícímu se referenční laboratoře Společenství pro geneticky modifikované organismy (1)
32006R1984 OJ L 387, 29.12.2006, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1984/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót
32006R1985 OJ L 387, 29.12.2006, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1985/2006 ze dne 22. prosince 2006 o pravidlech pro výpočet podpor, které členské státy poskytují organizacím producentů v odvětví rybolovu a akvakultury
32006R1986 OJ L 381, 28.12.2006, p.1 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přístupu subjektů odpovědných za vydávání osvědčení o registraci vozidel v členských státech k Schengenskému informačnímu systému druhé generace (SIS II)
32006R1987 OJ L 381, 28.12.2006, p.4 Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1987/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II)
32006R1988 OJ L 411, 30.12.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1988/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2424/2001 o vývoji Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II)
32006R1989 OJ L 411, 30.12.2006, p.6 Nařízení Rady (ES) č. 1989/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se mění příloha III nařízení (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999
32006R1990 OJ L 411, 30.12.2006, p.10 Nařízení Rady (ES) č. 1990/2006 ze dne 21. prosince 2006 o provádění Protokolu č. 4 o Jaderné elektrárně Ignalina v Litvě připojeného k aktu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska Program Ignalina
32006R1991 OJ L 411, 30.12.2006, p.18 Nařízení Rady (ES) č. 1991/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin (1)
32006R1992 OJ L 392, 30.12.2006, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1992/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, na osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství (1)
32006R1993 OJ L 413, 30.12.2006, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1993/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se stanoví přechodná opatření, pokud jde o vývoz mléka a mléčných výrobků podle nařízení (ES) č. 1282/2006 v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii
32006R1994 OJ L 413, 30.12.2006, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1994/2006 ze dne 27. prosince 2006, kterým se pro rok 2007 otevírají celní kvóty Společenství pro ovce, kozy, skopové a kozí maso
32006R1995 OJ L 390, 30.12.2006, p.1 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1995/2006 ze dne 13. prosince 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství
32006R1996 OJ L 398, 30.12.2006, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1996/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii přizpůsobuje několik nařízení týkajících se trhu s obilovinami a rýží
32006R1997 OJ L 379, 28.12.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1997/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin (1)
32006R1998 OJ L 379, 28.12.2006, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis
32006R1999 OJ L 379, 28.12.2006, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1999/2006 ze dne 20. prosince 2006 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz některých sedel pocházejících z Čínské lidové republiky
32006R2000 OJ L 379, 28.12.2006, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 2000/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1870/2005 z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii
32006R2001 OJ L 379, 28.12.2006, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 2001/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii upravuje nařízení (ES) č. 2295/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1907/90 o některých obchodních normách pro vejce
32006R2002 OJ L 379, 28.12.2006, p.47 Nařízení Komise (ES) č. 2002/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
32006R2003 OJ L 379, 28.12.2006, p.49 Nařízení Komise (ES) č. 2003/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro financování výdajů na společnou organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF)
32006R2004 OJ L 379, 28.12.2006, p.54 Nařízení Komise (ES) č. 2004/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2273/93, kterým se stanoví intervenční centra pro obiloviny a upravuje uvedené nařízení z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska
32006R2005 OJ L 379, 28.12.2006, p.65 Nařízení Komise (ES) č. 2005/2006 ze dne 22. prosince 2006 o uložení prozatímního antidumpingového cla z dovozu syntetických polyesterových střižových vláken (PSV) pocházejících z Malajsie a Tchaj-wanu
32006R2006 OJ L 379, 28.12.2006, p.95 Nařízení Komise (ES) č. 2006/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 950/2006 za účelem zahrnutí roční celní kvóty pro produkty odvětví cukru pocházející z Chorvatska
32006R2007 OJ L 379, 28.12.2006, p.98 Nařízení Komise (ES) č. 2007/2006 ze dne 22. prosince 2006 o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o dovoz a tranzit některých meziproduktů z materiálů kategorie 3 určených k technickému použití ve zdravotnických prostředcích, in vitro diagnostikách a laboratorních činidlech, a o změně uvedeného nařízení (1)
32006R2008 OJ L 379, 28.12.2006, p.105 Nařízení Komise (ES) č. 2008/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se pro rok 2007 stanoví prováděcí pravidla pro celní kvóty produktů kategorie baby beef pocházejících z Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Srbska, Černé Hory a Kosova
32006R2011 OJ L 384, 29.12.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2011/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii upravuje nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, nařízení (ES) č. 318/2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru a nařízení (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství
32006R2012 OJ L 384, 29.12.2006, p.8 Nařízení Rady (ES) č. 2012/2006, ze dne 19. prosince 2006, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
32006R2013 OJ L 384, 29.12.2006, p.13 Nařízení Rady (ES) č. 2013/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 404/93, (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 247/2006, pokud jde o odvětví banánů
32006R2014 OJ L 384, 29.12.2006, p.20 Nařízení Rady (ES) č. 2014/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
32006R2015 OJ L 384, 29.12.2006, p.28 Nařízení Rady (ES) č. 2015/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se pro roky 2007 a 2008 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Společenství
32006R2016 OJ L 384, 29.12.2006, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 2016/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii upravují některá nařízení o společné organizaci trhu s vínem
32006R2017 OJ L 384, 29.12.2006, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 2017/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 51/2006, pokud jde o omezení odlovu populace tresky norské v oblastech ICES IIa (vody ES), IIIa a IV (vody ES)
32006R2018 OJ L 384, 29.12.2006, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 2018/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii stanoví přechodná opatření týkající se dovozních licencí pro mléko a mléčné produkty podle nařízení (ES) č. 2535/2001
32006R2019 OJ L 384, 29.12.2006, p.48 Nařízení Komise (ES) č. 2019/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2058/96, (ES) č. 327/98 a (ES) č. 955/2005 o otevření a správě dovozních celních kvót v odvětví rýže
32006R2020 OJ L 384, 29.12.2006, p.54 Nařízení Komise (ES) č. 2020/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, pokud jde o správu celní kvóty WTO na novozélandské máslo
32006R2021 OJ L 384, 29.12.2006, p.61 Nařízení Komise (ES) č. 2021/2006 ze dne 22. prosince 2006 o otevření a správě dovozních kvót na rýži pocházející ze států africké, karibské a tichomořské oblasti (států AKT) a zámořských zemí a území (ZZÚ)
32006R2022 OJ L 384, 29.12.2006, p.70 Nařízení Komise (ES) č. 2022/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2375/2002, (ES) č. 2377/2002, (ES) č. 2305/2003 a (ES) č. 969/2006 o otevření a správě celních kvót Společenství pro dovoz v odvětví obilovin
32006R2023 OJ L 384, 29.12.2006, p.75 Nařízení Komise (ES) č. 2023/2006 ze dne 22. prosince 2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami (1)
32006R2024 OJ L 384, 29.12.2006, p.79 Nařízení Komise (ES) č. 2024/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se stanoví přechodná opatření odchylující se od nařízení (ES) č. 2076/2002 a rozhodnutí 1998/270/ES, 2002/928/ES, 2003/308/ES, 2004/129/ES, 2004/141/ES, 2004/247/ES, 2004/248/ES, 2005/303/ES a 2005/864/ES, pokud jde o další používání přípravků na ochranu rostlin obsahujících některé účinné látky neuvedené v příloze I směrnice 91/414/EHS v důsledku přistoupení Rumunska (1)
32006R2025 OJ L 384, 29.12.2006, p.81 Nařízení Komise (ES) č. 2025/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 796/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
32006R2026 OJ L 384, 29.12.2006, p.85 Nařízení Komise (ES) č. 2026/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
32006R2027 OJ L 414, 30.12.2006, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2027/2006 ze dne 19. prosince 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu
32006R2028 OJ L 414, 30.12.2006, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 2028/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 600/2005, pokud jde o povolení přípravku doplňkových látek Bacillus licheniformis DSM 5749 a Bacillus subtilis DSM 5750 náležejících do skupiny mikroorganismů (1)
32006R2029 OJ L 414, 30.12.2006, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 2029/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii upravuje nařízení (EHS) č. 1538/91, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1906/90 o některých obchodních normách pro drůbeží maso
32006R2030 OJ L 414, 30.12.2006, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 2030/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii mění nařízení (ES) č. 1607/2000, (ES) č. 1622/2000 a (ES) č. 2729/2000 týkající se odvětví vína
32006R2031 OJ L 414, 30.12.2006, p.43 Nařízení Komise (ES) č. 2031/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii upravují některá nařízení o trhu s cukrem
32006R2032 OJ L 414, 30.12.2006, p.58 Nařízení Komise (ES) č. 2032/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se na rybářský hospodářský rok 2007 stanoví ceny Společenství za stažení a prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 104/2000
32006R2033 OJ L 414, 30.12.2006, p.66 Nařízení Komise (ES) č. 2033/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se na rybářský hospodářský rok 2007 stanoví prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze II nařízení Rady (ES) č. 104/2000
32006R2034 OJ L 414, 30.12.2006, p.68 Nařízení Komise (ES) č. 2034/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se stanoví na rybářský hospodářský rok 2007 referenční ceny pro některé produkty rybolovu
32006R2035 OJ L 414, 30.12.2006, p.72 Nařízení Komise (ES) č. 2035/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se na rybářský hospodářský rok 2007 stanoví výše překlenovací podpory a paušální podpory
32006R2036 OJ L 414, 30.12.2006, p.74 Nařízení Komise (ES) č. 2036/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se na rybářský hospodářský rok 2007 stanoví výše podpory soukromého skladování pro některé produkty rybolovu
32006R2037 OJ L 414, 30.12.2006, p.75 Nařízení Komise (ES) č. 2037/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se stanoví paušální hodnoty použité při výpočtu finančního vyrovnání a příslušné zálohy, pokud jde o produkty rybolovu stažené z trhu během rybářského hospodářského roku 2007
3ES zR1927 OJ L 406, 30.12.2006, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/ES ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci


Odkaz na originální stránky Úřední věstník na adrese: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/cs/index.htm