Úřední věstník Evropské unie

Pohled na ostatní předpisy (*) vydané v roce 2006:

Celex Citace Český název
21994A0817(01)r OJ L 228, 22.08.2006, p.27 Oprava Úmluvy o statutu Evropských škol (Úř. věst. L 212 ze dne 17.8.1994) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 16, svazek 1, strana 16)
21997A0716(01)r OJ L 229, 23.08.2006, p.16 Oprava Evropsko-Středomořské prozatímní dohody o přidružení týkající se obchodu a spolupráce mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy na straně druhé (Úř. věst. L 187 ze dne 16.7.1997) (Zvláštní vydání Úředního věstníku v českém jazyce, kapitola 11, svazek 26, strana 124)
22003A0806(01)r OJ L 234, 29.08.2006, p.43 Oprava pozměňovacího protokolu k Evropské úmluvě o ochraně obratlovců používaných pro pokusné a jiné vědecké účely (Úř. věst. L 198 ze dne 6.8.2003) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 15, svazek 7, strana 509)
3.1969D0006 OJ L 324, 23.11.2006, p.34 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 69/06/COL ze dne 22. března 2006, kterým se po padesáté páté mění procesní a hmotná pravidla v oblasti státní podpory
32005Q0804(01)r OJ L 048, 18.02.2006, p.35 Oprava změn jednacího řádu Soudního dvora Evropských společenství ze dne 12. července 2005 (Úř. věst. L 203 ze dne 4.8.2005)
32005Q1029(01)r OJ L 052, 23.02.2006, p.56 Oprava změn jednacího řádu Soudního dvora Evropských společenství ze dne 18. října 2005 (Úř. věst. L 288 ze dne 29.10.2005)
E2002G2002 OJ L 098, 06.04.2006, p.76 Rozhodnutí Stálého výboru členských států ESVO č. 2/2002/SC ze dne 30. května 2002 o přístupu veřejnosti k dokumentům ESVO
E2005G2005 OJ L 098, 06.04.2006, p.80 Rozhodnutí Stálého výboru členských států ESVO č. 3/2005/SC ze dne 9. června 2005 o přístupu veřejnosti k dokumentům ESVO a o zrušení rozhodnutí Stálého výboru členských států ESVO č. 2/2002/SC ze dne 30. května 2002
OJ L 072, 11.03.2006, p.1 Změna doplňkového řádu Soudního dvora
OJ L 086, 24.03.2006, p.19 Dohoda mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady o zpracovávání údajů API/PNR
OJ L 087, 24.03.2006, p.75 Informace, která se týká vstupu v platnost rozhodnutí Rady 2005/798/ES o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o záležitostech týkajících se obchodu s vínem
OJ L 087, 24.03.2006, p.75 Informace, která se týká vstupu v platnost rozhodnutí Rady 2006/232/ES o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o obchodu s vínem
OJ L 089, 28.03.2006, p.45 Informace o vstupu v platnost Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob, týkajícího se účasti České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky jakožto smluvních stran na základě jejich přistoupení k Evropské unii
OJ L 090, 28.03.2006, p.21 Informace o vstupu v platnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o spolupráci v oblasti statistiky
OJ L 090, 28.03.2006, p.35 Informace o vstupu v platnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací v audiovizuální oblasti, kterou se stanoví podmínky pro účast Švýcarské konfederace na programech Společenství MEDIA Plus a vzdělávání MEDIA
OJ L 090, 28.03.2006, p.48 Informace o vstupu v platnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o účasti Švýcarska v Evropské agentuře pro životní prostředí a v Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí
OJ L 096, 05.04.2006, p.9 Informace o vstupu v platnost dohody mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem
OJ L 096, 05.04.2006, p.9 Informace o vstupu v platnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím rozšiřující na Dánsko působnost nařízení Rady (ES) č. 343/2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států, a nařízení Rady (ES) č. 2725/2000 o zřízení systému Eurodac pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy
OJ L 112, 26.04.2006, p.12 Informace o vstupu v platnost Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Islandskou republikou a Norským královstvím o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo na Islandu nebo v Norsku
OJ L 131, 18.05.2006, p.2 Protokol č. 3 o definici pojmu původní produkty a o metodách správní spolupráce
OJ L 133, 19.05.2006, p.1 EVROPSKÁ AGENTURA PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2006 – Opravný rozpočet 1
OJ L 133, 19.05.2006, p.19 PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO PRO INSTITUCE EVROPSKÉ UNIE Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2006 – Opravný rozpočet 1
OJ L 133, 19.05.2006, p.35 OPRAVY Oprava Výkazu příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) na rozpočtový rok 2006 (Úř. věst. L 67, 8.3.2006) Text a tabulky na stranách 574 až 576 se nahrazují následujícím textem a tabulkami:
OJ L 144, 31.05.2006, p.24 Informace o vstupu v platnost rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Indií na základě článku XXVIII GATT 1994 o změně koncesí týkajících se rýže stanovených v plánu CXL ES přiloženém ke GATT 1994, připojené k rozhodnutí Rady 2004/617/ES
OJ L 144, 31.05.2006, p.24 Informace o vstupu v platnost rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Pákistánem na základě článku XXVIII GATT 1994 o změně koncesí týkajících se rýže stanovených v plánu CXL ES přiloženém ke GATT 1994, připojené k rozhodnutí Rady č. 2004/618/ES
OJ L 144, 31.05.2006, p.24 Informace o vstupu v platnost rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o metodě výpočtu uplatňovaných cel z loupané rýže, a o změně rozhodnutí 2004/617/ES, 2004/618/ES a 2004/619/ES, připojené k rozhodnutí Rady 2005/476/ES
OJ L 149, 02.06.2006, p.30 Informace týkající se vstupu v platnost Dohody o účasti České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v Evropském hospodářském prostoru a čtyř souvisejících dohod
OJ L 156, 09.06.2006, p.14 Informace o vstupu v platnost dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Korejskou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994
OJ L 156, 09.06.2006, p.14 Informace o vstupu v platnost dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Japonskem podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994
OJ L 156, 09.06.2006, p.14 Informace o vstupu v platnost dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994
OJ L 156, 09.06.2006, p.15 Informace o vstupu v platnost dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Austrálií podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994
OJ L 156, 09.06.2006, p.15 Informace o vstupu v platnost dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Thajským královstvím podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994
OJ L 156, 09.06.2006, p.15 Informace o vstupu v platnost dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994
OJ L 176, 30.06.2006, p.110 Informace o vstupu v platnost Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Chilskou republikou o změnách Dohody o obchodu s vínem, připojené k Dohodě, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé
OJ L 176, 30.06.2006, p.110 Informace o vstupu v platnost Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Chilskou republikou o změnách Dohody o obchodu s lihovinami a aromatizovanými nápoji, připojené k Dohodě, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé
OJ L 176, 30.06.2006, p.111 Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUJUST LEX/1/2006 ze dne 13. června 2006 o prodloužení mandátu vedoucího Integrované mise Evropské unie na podporu právního státu v Iráku, EUJUST LEX
OJ L 180, 04.07.2006, p.19 Sdělení o vstupu v platnost Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé
OJ L 185, 06.07.2006, p.8 Oznámení o vstupu v platnost protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé, aby se přihlédlo k přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
OJ L 185, 06.07.2006, p.15 Oznámení o vstupu v platnost Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé, aby se přihlédlo k přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
OJ L 185, 06.07.2006, p.28 Oznámení o vstupu v platnost protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Uzbekistán na straně druhé, aby se přihlédlo k přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
OJ L 185, 06.07.2006, p.29 Oznámení o vstupu v platnost protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Arménskou republikou na straně druhé, aby se přihlédlo k přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
OJ L 193, 13.07.2006, p.1 Konečné schválení opravného rozpočtu Evropské unie č. 2 na rozpočtový rok 2006
OJ L 219, 10.08.2006, p.22 Informace o vstupu v platnost Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
OJ L 224, 16.08.2006, p.24 Úmluva o posílení Meziamerické komise pro tropické tuňáky, zřízené úmluvou mezi Spojenými státy americkými a Kostarickou republikou z roku 1949 (Antigujská úmluva)
OJ L 270, 29.09.2006, p.66 Informace o vstupu v platnost rozhodnutí Rady přidružení EU–Tunisko č. 1/2006 ze dne 28. července 2006, kterým se mění protokol č. 4 o definici pojmu původní produkty a o metodách správní spolupráce k Evropsko-středomořské dohodě
OJ L 273, 04.10.2006, p.9 Výměna dopisů o prodloužení Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a indonéskou vládou o úkolech, postavení, výsadách a imunitách pozorovatelské mise Evropské unie v Acehu (Indonésie) (Pozorovatelská mise v Acehu – AMM) a jejího personálu
OJ L 293, 24.10.2006, p.6 Informace o dni vstupu v platnost Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Šalamounovými ostrovy o rybolovu při pobřeží Šalamounových ostrovů
OJ L 318, 17.11.2006, p.26 Informace o dni vstupu v platnost Prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé o obchodu a obchodních záležitostech
OJ L 326, 24.11.2006, p.1 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 24 – Jednotná ustanovení pro:
OJ L 326, 24.11.2006, p.43 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 59 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu náhradních systémů tlumení hluku výfuku
OJ L 326, 24.11.2006, p.55 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 85 – Jednotná ustanovení pro schvalování spalovacích motorů nebo elektrických hnacích ústrojí určených k pohonu motorových vozidel kategorie M a N z hlediska měření netto výkonu a maximálního 30minutového výkonu elektrických hnacích ústrojí
OJ L 373, 27.12.2006, p.1 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 17 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska sedadel, jejich ukotvení a opěrek hlavy
OJ L 373, 27.12.2006, p.49 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 55 – Jednotná ustanovení týkající se schvalování mechanických spojovacích částí jízdních souprav vozidel
OJ L 373, 27.12.2006, p.131 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 107 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie M2 nebo M3 z hlediska jejich celkové konstrukce
OJ L 373, 27.12.2006, p.267 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 114 – Jednotná ustanovení pro schvalování: I. modulů airbagů pro náhradní airbagové systémy; II. náhradních volantů vybavených moduly schváleného typu; III. náhradních airbagových systémů jiných, než které byly instalovány ve volantu
OJ L 375, 27.12.2006, p.1 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 49 – Jednotná ustanovení pro homologaci vznětových motorů, motorů poháněných zemním plynem a zážehových motorů poháněných zkapalněnými ropnými plyny a dále vozidel vybavených vznětovými motory, motory poháněnými zemním plynem a motory poháněnými zkapalněnými ropnými plyny z hlediska emisí z motoru
OJ L 375, 27.12.2006, p.224 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 83 – jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska emisí znečišťujících látek podle požadavků na motorové palivo
OJ L 375, 27.12.2006, p.494 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 123 – Jednotná ustanovení o schválení typu adaptivního předního osvětlovacího systému (AFS) motorových vozidel
OJ L 375, 27.12.2006, p.566 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 124 – Jednotná ustanovení o schvalování kol pro osobní automobily a jejich přívěsy
OJ L 403, 30.12.2006, p.61 Rozhodnutí učiněné na základě společné dohody mezi zástupci vlád členských států ze dne 11. prosince 2006 o umístění sídla Evropského institutu pro rovnost žen a mužů
OJ L 412, 30.12.2006, p.42 Prohlášení Komise


Odkaz na originální stránky Úřední věstník na adrese: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/cs/index.htm