Úřední věstník Evropské unie

Pohled na směrnice (*) vydané v roce 2006:

Celex Citace Český název
31971L0140r OJ L 226, 18.08.2006, p.23 Oprava směrnice Rady 71/140/EHS ze dne 22. března 1971, kterou se mění směrnice ze dne 9. dubna 1968 o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh (Úř. věst. L 71 ze dne 25.3.1971) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 3, svazek 1, strana 226)
31976L0768r OJ L 226, 18.08.2006, p.23 Oprava směrnice Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků (Úř. věst. L 262 ze dne 27.9.1976) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 13, svazek 3, strana 285)
31977L0249r OJ L 226, 18.08.2006, p.23 Oprava směrnice Rady ze dne 22. března 1977 o usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb advokátů (Úř. věst. L 78 ze dne 26.3.1977) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 6, svazek 1, strana 52)
31977L0388r OJ L 226, 18.08.2006, p.23 Oprava šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (Úř. věst. L 145 ze dne 13.6.1977) (Zvláštní vydání Úředního věstníku v českém jazyce, kapitola 9, svazek 1, strana 23)
31979L0923r OJ L 190, 12.07.2006, p.99 Oprava směrnice Rady 79/923/EHS ze dne 30. října 1979 o požadované jakosti vod pro měkkýše (Úřední věstník )
31979L0923r OJ L 339, 06.12.2006, p.39 Oprava směrnice Rady 79/923/EHS ze dne 30. října 1979 o požadované jakosti vod pro měkkýše (  Úř. věst. L 281 ze dne 10.11.1979) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 15, svazek 1, s. 128)
31987L0101r OJ L 226, 18.08.2006, p.24 Oprava směrnice Rady 87/101/EHS ze dne 22. prosince 1986, kterou se mění směrnice 75/439/EHS o nakládání s odpadními oleji (Úř. věst. L 42 ze dne 12.2.1987) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 15, svazek 1, strana 321)
31988L0361r OJ L 226, 18.08.2006, p.24 Oprava směrnice Rady ze dne 24. června 1988, kterou se provádí článek 67 Smlouvy (Úř. věst. L 178 ze dne 8.7.1988) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Europské unie v českém jazyce, kapitola 10, svazek 1, strana 10)
31990L0364r OJ L 226, 18.08.2006, p.24 Oprava směrnice Rady 90/364/EHS ze dne 28. června 1990 o právu pobytu (Úř. věst. L 180 ze dne 13.7.1990) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 20, svazek 1, strana 3)
31990L0365r OJ L 227, 19.08.2006, p.62 Oprava směrnice Rady 90/365/EHS ze dne 28. června 1990 o právu pobytu zaměstnaných osob a osob samostatně výdělečně činné po skončení jejich pracovní činnosti (Úř. věst. L 180 ze dne 13.7.1990) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 20, svazek 1, strana 5)
31991L0156r OJ L 227, 19.08.2006, p.63 Oprava směrnice Rady 91/156/EHS ze dne 18. března 1991, kterou se mění směrnice 75/442/EHS o odpadech (Úř. věst. L 78 ze dne 26.3.1991) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 15, svazek 2, strana 3)
31991L0692r OJ L 227, 19.08.2006, p.62 Oprava směrnice Rady ze dne 23. prosince 1991, kterou se normalizují a racionalizují zprávy o provádění některých směrnic týkajících se životního prostředí (Úř. věst. L 377 ze dne 31.12.1991) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 5, svazek 2, strana 10)
31992L0035 OJ L 308, 08.11.2006, p.19 Oprava směrnice Rady 92/35/EHS ze dne 29. dubna 1992, kterou se stanoví pravidla a opatření pro tlumení moru koní (Úř. věst. L 157 ze dne 10.6.1992) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 3, svazek 12, s. 294)
31993L0096r OJ L 228, 22.08.2006, p.28 Oprava směrnice Rady 93/96/EHS ze dne 29. října 1993 o právu pobytu pro studenty (Úř. věst. L 317 ze dne 18.12.1993) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 6, svazek 2, strana 250)
31996L0074 OJ L 105, 13.04.2006, p.66 Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/74/ES ze dne 16. prosince 1996 o názvech textilií (Úř. věst. L 32, 3.2.1997) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 13, svazek 18, s. 226)
31999L0062r OJ L 229, 23.08.2006, p.15 Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (Úř. věst. L 187 ze dne 20.7.1999) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 7, svazek 4, strana 372)
32000L0069r OJ L 233, 26.08.2006, p.36 Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/69/ES ze dne 16. listopadu 2000 o mezních hodnotách pro benzen a oxid uhelnatý v ovzduší (Úř. věst. L 313 ze dne 13.12.2000) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 15, svazek 5, strana 262)
32000L0076r OJ L 230, 24.08.2006, p.11 Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 o spalování odpadů (Úř. věst. L 332 ze dne 28.12.2000) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 15, svazek 5, strana 353)
32000L0078r OJ L 230, 24.08.2006, p.12 Oprava směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání (Úř. věst. L 303 ze dne 2.12.2000) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 5, svazek 4, strana 79)
32001L0084r OJ L 230, 24.08.2006, p.12 Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/84/ES ze dne 27. září 2001 o právu na opětný prodej ve prospěch autora originálu uměleckého díla (Úř. věst. L 272 ze dne 13.10.2001) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 17, svazek 1, strana 240)
32002L0011r OJ L 234, 29.08.2006, p.43 Oprava směrnice Rady 2002/11/ES ze dne 14. února 2002, kterou se mění směrnice 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh a kterou se zrušuje směrnice 74/649/EHS (Úř. věst. L 53 ze dne 23.2.2002) (Zvláštní vydání Úředního věstníku v českém jazyce, kapitola 3, svazek 35, strana 210)
32002L0095r OJ L 230, 24.08.2006, p.11 Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (Úř. věst. L 37 ze dne 13.2.2003) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 13, svazek 31, strana 127)
32003L0044r OJ L 234, 29.08.2006, p.43 Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/44/ES 16. června 2003, kterou se mění směrnice 94/25/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se rekreačních plavidel (Úř. věst. L 214 ze dne 26.8.2003) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 13, svazek 31, strana 409)
32003L0054r OJ L 230, 24.08.2006, p.12 Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES ze dne 26. června 2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 96/92/ES (Úř. věst. L 176 ze dne 15.7.2003) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 12, svazek 2, strana 211)
32003L0059r OJ L 233, 26.08.2006, p.35 Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 76/914/EHS (Úř. věst. L 226 ze dne 10.9.2003) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 7, svazek 7, strana 441)
32005L0035 OJ L 105, 13.04.2006, p.65 Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/35/ES ze dne 7. září 2005 o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání (Úř. věst. L 255, 30.9.2005)
32005L0035r OJ L 033, 04.02.2006, p.87 Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/35/ES ze dne 7. září 2005 o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání (Úř. věst. L 255, 30.9.2005)
32005L0071r OJ L 015, 20.01.2006, p.50 Oprava směrnice Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu při přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu (Úř. věst. L 289 ze dne 3.11.2005)
32005L0081 OJ L 308, 08.11.2006, p.19 Oprava směrnice Komise 2005/81/ES ze dne 28. listopadu 2005, kterou se mění směrnice 80/723/EHS o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky a o finanční průhlednosti uvnitř určitých podniků (Úř. věst. L 312 ze dne 29.11.2005)
32005L0084 OJ L 068, 08.03.2006, p.39 Dodatek ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/84/ES ze dne 14. prosince 2005, kterou se po dvacáté druhé mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (ftaláty v hračkách a předmětech pro péči o děti) (Úř. věst. L 344, 27.12.2005)
32005L0084r OJ L 033, 04.02.2006, p.88 Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/84/ES ze dne 14. prosince 2005, kterou se po dvacáté druhé mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (ftaláty v hračkách a předmětech pro péči o děti) (Úř. věst. L 344, 27.12.2005)
32005L0088r OJ L 165, 17.06.2006, p.35 Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/88/ES ze dne 14. prosince 2005, kterou se mění směrnice 2000/14/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se emisí hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí (Úř. věst. L 344 ze dne 27.12.2005)
32005L0089 OJ L 033, 04.02.2006, p.22 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/89/ES ze dne 18. ledna 2006 o opatřeních pro zabezpečení dodávek elektřiny a investic do infrastruktury (1)
32005L0090 OJ L 033, 04.02.2006, p.28 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/90/ES ze dne 18. ledna 2006, kterou se po dvacáté deváté mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci – c/m/r) (1)
32005L0094 OJ L 010, 14.01.2006, p.16 Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS
32006L0001 OJ L 033, 04.02.2006, p.82 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/1/ES ze dne 18. ledna 2006 o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží (1)
32006L0002 OJ L 005, 10.01.2006, p.10 Směrnice Komise 2006/2/ES ze dne 6. ledna 2006, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES o některých metodách kvantitativní analýzy dvousložkových směsí textilních vláken (1)
32006L0003 OJ L 005, 10.01.2006, p.14 Směrnice Komise 2006/3/ES ze dne 9. ledna 2006, kterou se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/74/ES o názvech textilií za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku (1)
32006L0004 OJ L 023, 27.01.2006, p.69 Směrnice Komise 2006/4/ES ze dne 26. ledna 2006, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro karbofuran (1)
32006L0005 OJ L 012, 18.01.2006, p.17 Směrnice Komise 2006/5/ES ze dne 17. ledna 2006, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky warfarin (1)
32006L0006 OJ L 012, 18.01.2006, p.21 Směrnice Komise 2006/6/ES ze dne 17. ledna 2006, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky tolylfluanidu (1)
32006L0007 OJ L 064, 04.03.2006, p.37 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES ze dne 15. února 2006 o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS
32006L0008 OJ L 019, 24.01.2006, p.12 Směrnice Komise 2006/8/ES ze dne 23. ledna 2006, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III a V směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků (1)
32006L0009 OJ L 022, 26.01.2006, p.24 Směrnice Komise 2006/9/ES ze dne 23. ledna 2006, kterou se mění směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí dikvatu stanovené v uvedené směrnici (1)
32006L0010 OJ L 025, 28.01.2006, p.24 Směrnice Komise 2006/10/ES ze dne 27. ledna 2006, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek forchlorfenuronu a indoxakarbu (1)
32006L0011 OJ L 064, 04.03.2006, p.52 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/11/ES ze dne 15. února 2006 o znečišťování některými nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí Společenství (kodifikované znění) (1)
32006L0012 OJ L 114, 27.04.2006, p.9 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES ze dne 5. dubna 2006 o odpadech (1)
32006L0013 OJ L 032, 04.02.2006, p.44 Směrnice Komise 2006/13/ES, ze dne 3. února 2006, kterou se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech, pokud jde o dioxiny a PCB s dioxinovým efektem (1)
32006L0014 OJ L 034, 07.02.2006, p.24 Směrnice Komise (ES) č. 14/2006 ze dne 6. února 2006, kterou se mění příloha IV směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
32006L0015 OJ L 038, 09.02.2006, p.36 Směrnice Komise 2006/15/ES ze dne 7. února 2006 o stanovení druhého seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES a změně směrnic 91/322/EHS a 2000/39/ES (1)
32006L0016 OJ L 036, 08.02.2006, p.37 Směrnice Komise 2006/16/ES ze dne 7. února 2006, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky oxamyl (1)
32006L0017 OJ L 038, 09.02.2006, p.40 Směrnice Komise 2006/17/ES ze dne 8. února 2006, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES, pokud jde o určité technické požadavky na darování, opatřování a vyšetřování lidských tkání a buněk (1)
32006L0018 OJ L 051, 22.02.2006, p.12 Směrnice Rady 2006/18/ES ze dne 14. února 2006, kterou se mění směrnice 77/388/EHS, pokud jde o snížené sazby daně z přidané hodnoty
32006L0019 OJ L 044, 15.02.2006, p.15 Směrnice Komise 2006/19/ES ze dne 14. února 2006, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky 1-methylcyklopropenu (1)
32006L0020 OJ L 048, 18.02.2006, p.16 Směrnice Komise 2006/20/ES ze dne 17. února 2006, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 70/221/EHS o nádržích na kapalná paliva a ochraně proti podjetí zezadu u motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (1)
32006L0021 OJ L 102, 11.04.2006, p.15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 15. března 2006 o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES
32006L0022 OJ L 102, 11.04.2006, p.35 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS (1)
32006L0023 OJ L 114, 27.04.2006, p.22 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/23/ES ze dne 5. dubna 2006 o licenci řídícího letového provozu Společenství (1)
32006L0024 OJ L 105, 13.04.2006, p.54 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne 15. března 2006 o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES
32006L0025 OJ L 114, 27.04.2006, p.38 Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2006/25/ES ze dne 5. dubna 2006 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (optickým zářením z umělých zdrojů) (devatenáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)
32006L0026 OJ L 065, 07.03.2006, p.22 Směrnice Komise 2006/26/ES ze dne 2. března 2006, kterou se mění směrnice Rady 74/151/EHS, 77/311/EHS, 78/933/EHS a 89/173/EHS o kolových zemědělských a lesnických traktorech za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku (1)
32006L0027 OJ L 066, 08.03.2006, p.7 Směrnice Komise 2006/27/ES ze dne 3. března 2006, kterou se z důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 93/14/EHS o brzdových systémech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel a směrnice 93/34/EHS o povinném označení dvoukolových a tříkolových motorových vozidel, směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/1/ES o maximální konstrukční rychlosti, maximálním točivém momentu a maximálním netto výkonu motoru dvoukolových a tříkolových motorových vozidel a 97/24/ES o některých konstrukčních částech a vlastnostech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (1)
32006L0028 OJ L 065, 07.03.2006, p.27 Směrnice Komise 2006/28/ES ze dne 6. března 2006, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 72/245/EHS týkající se vysokofrekvenčního rušení (elektromagnetická kompatibilita) způsobovaného vozidly a směrnice Rady 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (1)
32006L0029 OJ L 070, 09.03.2006, p.50 Směrnice Komise 2006/29/ES ze dne 8. března 2006, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES, pokud jde o zařazení nebo vyřazení určitých institucí z působnosti směrnice
32006L0030 OJ L 075, 14.03.2006, p.7 Směrnice Komise 2006/30/ES z dne 13. března 2006, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí skupiny látky benomyl (1)
32006L0031 OJ L 114, 27.04.2006, p.60 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/31/ES ze dne 5. dubna 2006, kterou se mění směrnice 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů, pokud jde o některé lhůty (1)
32006L0032 OJ L 114, 27.04.2006, p.64 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice Rady 93/76/EHS (1)
32006L0033 OJ L 082, 21.03.2006, p.10 Směrnice Komise 2006/33/ES ze dne 20. března 2006, kterou se mění směrnice 95/45/ES, pokud jde o žluť SY FCF (E 110) a oxid titaničitý (E 171) (1)
32006L0034 OJ L 083, 22.03.2006, p.14 Směrnice Komise 2006/34/ES ze dne 21. března 2006, kterou se mění příloha směrnice 2001/15/ES, pokud jde o zařazení určitých látek (1)
32006L0035 OJ L 088, 25.03.2006, p.9 Směrnice Komise 2006/35/ES ze dne 24. března 2006, kterou se mění přílohy I až IV směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
32006L0036 OJ L 088, 25.03.2006, p.13 Směrnice Komise 2006/36/ES ze dne 24. března 2006, kterou se mění směrnice 2001/32/ES, kterou se uznávají chráněné zóny ve Společenství, v nichž je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení, a kterou se zrušuje směrnice 92/76/EHS
32006L0037 OJ L 094, 01.04.2006, p.32 Směrnice Komise 2006/37/ES ze dne 30. března 2006, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES, pokud jde o zařazení určitých látek (1)
32006L0038 OJ L 157, 09.06.2006, p.8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/38/ES ze dne 17. května 2006, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly
32006L0039 OJ L 104, 13.04.2006, p.30 Směrnice Komise 2006/39/ES ze dne 12. dubna 2006, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek klodinafopu, pirimikarbu, rimsulfuronu, tolklofos-methylu a tritikonazolu (1)
32006L0040 OJ L 161, 14.06.2006, p.12 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/40/ES ze dne 17. května 2006 o emisích z klimatizačních systémů motorových vozidel a o změně směrnice Rady 70/156/EHS (1)
32006L0041 OJ L 187, 08.07.2006, p.24 Směrnice Komise 2006/41/ES ze dne 7. července 2006, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek klothianidin a pethoxamid (1)
32006L0042 OJ L 157, 09.06.2006, p.24 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění) (1)
32006L0043 OJ L 157, 09.06.2006, p.87 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS (1)
32006L0044 OJ L 264, 25.09.2006, p.20 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/44/ES ze dne 6. září 2006 o jakosti sladkých vod vyžadujících ochranu nebo zlepšení pro podporu života ryb (1)
32006L0045 OJ L 130, 18.05.2006, p.27 Směrnice Komise 2006/45/ES ze dne 16. května 2006, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS týkající se specifikace účinné látky propoxykarbazonu (1)
32006L0046 OJ L 224, 16.08.2006, p.1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/46/ES ze dne 14. června 2006, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách některých forem společností, 83/349/EHS o konsolidovaných účetních závěrkách, 86/635/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí a 91/674/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách pojišťoven (1)
32006L0047 OJ L 136, 24.05.2006, p.18 Směrnice Komise 2006/47/ES ze dne 23. května 2006, kterou se stanoví zvláštní požadavky pro výskyt Avena fatua v osivu obilovin (Kodifikované znění) (1)
32006L0048 OJ L 177, 30.06.2006, p.1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (přepracované znění) (1)
32006L0049 OJ L 177, 30.06.2006, p.201 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 2006 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí (přepracované znění)
32006L0050 OJ L 142, 30.05.2006, p.6 Směrnice Komise 2006/50/ES ze dne 29. května 2006, kterou se mění přílohy IV A a IV B směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (1)
32006L0051 OJ L 152, 07.06.2006, p.11 Směrnice Komise 2006/51/ES ze dne 6. června 2006, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/55/ES a přílohy IV a V směrnice 2005/78/ES, pokud jde o požadavky na monitorovací systém regulace emisí vozidel a výjimky pro plynové motory (1)
32006L0052 OJ L 204, 26.07.2006, p.10 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/52/ES ze dne 5. července 2006, kterou se mění směrnice 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla a směrnice 94/35/ES o náhradních sladidlech pro použití v potravinách
32006L0053 OJ L 154, 08.06.2006, p.11 Směrnice Komise 2006/53/ES ze dne 7. června 2006, kterou se mění směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí fenbutatinoxidu, fenhexamidu, kyazofamidu, linuronu, triadimefonu/triadimenolu, pymetrozinu a pyraklostrobinu stanovené v uvedené směrnici (1)
32006L0054 OJ L 204, 26.07.2006, p.23 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (přepracované znění)
32006L0055 OJ L 159, 13.06.2006, p.13 Směrnice Komise 2006/55/ES ze dne 12. června 2006, kterou se mění příloha III směrnice Rady 66/402/EHS, pokud jde o maximální hmotnost partií osiva (1)
32006L0056 OJ L 182, 04.07.2006, p.1 Směrnice Komise 2006/56/ES ze dne 12. června 2006, kterou se mění přílohy směrnice Rady 93/85/EHS o ochraně proti bakteriální kroužkovitosti bramboru
32006L0058 OJ L 174, 28.06.2006, p.5 Směrnice Rady 2006/58/ES ze dne 27. června 2006, kterou se mění směrnice 2002/38/ES, pokud jde o dobu použití úpravy daně z přidané hodnoty uplatňované na služby rozhlasového a televizního vysílání a na určité elektronicky poskytované služby
32006L0059 OJ L 175, 29.06.2006, p.61 Směrnice Komise 2006/59/ES ze dne 28. června 2006, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí u karbaryl, deltamethrin, endosulfan, fenithrothion, methidathion a oxamyl (1)
32006L0060 OJ L 206, 27.07.2006, p.1 Směrnice Komise 2006/60/ES ze dne 7. července 2006, kterou se mění přílohy směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí u trifloxystrobinu, thiabendazolu, abamektinu, benomylu, karbendazimu, thiofanát-methylu, myklobutanylu, glyfosfátu, trimethylsulfonia, fenpropimorfu a chlormekvatu (1)
32006L0061 OJ L 206, 27.07.2006, p.12 Směrnice Komise 2006/61/ES ze dne 7. července 2006, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí u atrazinu, anzifos-ethylu, cyfluthrinu, ethefonu, fenthionu, methamidofosu, methomylu, parakvatu a triazofosu (1)
32006L0062 OJ L 206, 27.07.2006, p.27 Směrnice Komise 2006/62/ES ze dne 12. července 2006, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí látek desmedifam, fenmedifam a chlorfenvinfos (1)
32006L0063 OJ L 206, 27.07.2006, p.36 Směrnice Komise 2006/63/ES ze dne 14. července 2006, kterou se mění přílohy II až VII směrnice Rady 98/57/ES o ochraně proti Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
32006L0064 OJ L 206, 27.07.2006, p.107 Směrnice Komise 2006/64/ES ze dne 18. července 2006, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek klopyralidu, cyprodinilu, fosetylu a trinexapaku (1)
32006L0065 OJ L 198, 20.07.2006, p.11 Směrnice Komise 2006/65/ES ze dne 19. července 2006, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a III technickému pokroku (1)
32006L0066 OJ L 266, 26.09.2006, p.1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHS (1)
32006L0066 OJ L 311, 10.11.2006, p.58 Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHS (Úř. věst. L 266 ze dne 26.9.2006)
32006L0066r OJ L 339, 06.12.2006, p.39 Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHS (  Úř. věst. L 266 ze dne 26.9.2006)
32006L0067 OJ L 217, 08.08.2006, p.8 Směrnice Rady 2006/67/ES ze dne 24. července 2006, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů (kodifikované znění) (1)
32006L0068 OJ L 264, 25.09.2006, p.32 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/68/ES ze dne 6. září 2006, kterou se mění směrnice Rady 77/91/EHS, pokud jde o zakládání akciových společností a udržování a změnu jejich základního kapitálu (1)
32006L0069 OJ L 221, 12.08.2006, p.9 Směrnice Rady 2006/69/ES ze dne 24. července 2006, kterou se mění směrnice 77/388/EHS, pokud jde o některá opatření, která mají zjednodušit postup vyměřování daně z přidané hodnoty a napomoci zabránit daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem, a kterou se zrušují některá rozhodnutí o udělení odchylek
32006L0070 OJ L 214, 04.08.2006, p.29 Směrnice Komise 2006/70/ES ze dne 1. srpna 2006, kterou se stanoví prováděcí opatření ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES, pokud se jedná o definici politicky exponovaných osob a technická kritéria pro zjednodušené postupy hloubkové kontroly klienta a pro výjimku na základě finanční činnosti vykonávané příležitostně nebo ve velmi omezené míře
32006L0072 OJ L 227, 19.08.2006, p.43 Směrnice Komise 2006/72/ES ze dne 18. srpna 2006, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/24/ES o některých konstrukčních částech a vlastnostech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (1)
32006L0073 OJ L 241, 02.09.2006, p.26 Směrnice Komise 2006/73/ES ze dne 10. srpna 2006, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice (1)
32006L0074 OJ L 235, 30.08.2006, p.17 Směrnice Komise 2006/74/ES ze dne 21. srpna 2006, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek dichlorpropu-P, metconazolu, pyrimethanilu a triklopyru (1)
32006L0075 OJ L 248, 12.09.2006, p.3 Směrnice Komise 2006/75/ES ze dne 11. září 2006, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky dimoxystrobinu (1)
32006L0076 OJ L 263, 23.09.2006, p.9 Směrnice Komise 2006/76/ES ze dne 22. září 2006, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o specifikaci účinné látky chlorthalonil (1)
32006L0077 OJ L 271, 30.09.2006, p.53 Směrnice Komise 2006/77/ES ze dne 29. září 2006, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy organochlorových sloučenin v krmivech (1)
32006L0078 OJ L 271, 30.09.2006, p.56 Směrnice Komise 2006/78/ES ze dne 29. září 2006, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy II uvedené směrnice technickému pokroku (1)
32006L0079 OJ L 286, 17.10.2006, p.15 Směrnice Rady 2006/79/ES ze dne 5. října 2006 o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní (kodifikované znění)
32006L0080 OJ L 362, 20.12.2006, p.67 Směrnice Komise 2006/80/ES ze dne 23. října 2006, kterou se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některé směrnice v oblasti energetiky
32006L0081 OJ L 362, 20.12.2006, p.92 Směrnice Komise 2006/81/ES ze dne 23. října 2006, kterou se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska upravují směrnice 95/17/ES, pokud jde o nezařazení jedné nebo více přísad do seznamu používaného pro označování kosmetických prostředků, a směrnice 2005/78/ES, pokud jde o opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic z motorů vozidel
32006L0082 OJ L 362, 20.12.2006, p.94 Směrnice Komise 2006/82/ES ze dne 23. října 2006, kterou se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska upravuje směrnice 91/321/EHS o počáteční a pokračovací kojenecké výživě a směrnice 1999/21/ES o dietních potravinách pro zvláštní léčebné účely
32006L0083 OJ L 362, 20.12.2006, p.97 Směrnice Komise 2006/83/ES ze dne 23. října 2006, kterou se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska upravuje směrnice 2002/4/ES o registraci zařízení pro chov nosnic, kterou stanoví směrnice Rady 1999/74/ES
32006L0084 OJ L 362, 20.12.2006, p.99 Směrnice Komise 2006/84/ES ze dne 23. října 2006, kterou se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska upravuje směrnice 2002/94/ES, kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice Rady 76/308/EHS o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z některých dávek, cel, daní a jiných opatření
32006L0085 OJ L 293, 24.10.2006, p.3 Směrnice Komise 2006/85/ES ze dne 23. října 2006, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek fenamifosu a ethefonu (1)
32006L0086 OJ L 294, 25.10.2006, p.32 Směrnice Komise 2006/86/ES ze dne 24. října 2006, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES, pokud jde o požadavky na sledovatelnost, oznamování závažných nežádoucích reakcí a účinků a některé technické požadavky na kódování, zpracování, konzervaci, skladování a distribuci lidských tkání a buněk (1)
32006L0087 OJ L 389, 30.12.2006, p.1 2006/87/ES: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES ze dne 12. prosince 2006, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje směrnice Rady 82/714/EHS
32006L0088 OJ L 328, 24.11.2006, p.14 Směrnice Rady 2006/88/ES ze dne 24. října 2006 o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury a o prevenci a tlumení některých nákaz vodních živočichů
32006L0089 OJ L 305, 04.11.2006, p.4 Směrnice Komise 2006/89/ES ze dne 3. listopadu 2006, kterou se pošesté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 94/55/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se silniční přepravy nebezpečných věcí (1)
32006L0090 OJ L 305, 04.11.2006, p.6 Směrnice Komise 2006/90/ES ze dne 3. listopadu 2006, kterou se posedmé přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 96/49/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcí (1)
32006L0091 OJ L 312, 11.11.2006, p.42 Směrnice Rady 2006/91/ES ze dne 7. listopadu 2006 o ochraně proti štítence zhoubné (kodifikované znění)
32006L0092 OJ L 311, 10.11.2006, p.31 Směrnice Komise 2006/92/ES ze dne 9. listopadu 2006, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro kaptan, dichlorvos, ethion a folpet (1)
32006L0093 OJ L 374, 27.12.2006, p.1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/93/ES ze dne 12. prosince 2006 o regulaci provozu letadel uvedených v části II kapitoly 3 svazku 1 přílohy 16 k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví, druhé vydání (1988) (kodifikované znění) (1)
32006L0094 OJ L 374, 27.12.2006, p.5 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/94/ES ze dne 12. prosince 2006 o zavedení společných pravidel pro určité druhy silniční přepravy zboží (kodifikované znění) (1)
32006L0095 OJ L 374, 27.12.2006, p.10 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí (kodifikované znění) (1)
32006L0096 OJ L 363, 20.12.2006, p.81 Směrnice Rady 2006/96/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některé směrnice v oblasti volného pohybu zboží
32006L0097 OJ L 363, 20.12.2006, p.107 Směrnice Rady 2006/97/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některé směrnice v oblasti volného pohybu zboží
32006L0098 OJ L 363, 20.12.2006, p.129 Směrnice Rady 2006/98/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některé směrnice v oblasti daní
32006L0099 OJ L 363, 20.12.2006, p.137 Směrnice Rady 2006/99/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některé směrnice týkající se práva obchodních společností
32006L0100 OJ L 363, 20.12.2006, p.141 Směrnice Rady 2006/100/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některé směrnice v oblasti volného pohybu osob
32006L0101 OJ L 363, 20.12.2006, p.238 Směrnice Rady 2006/101/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují směrnice 73/239/EHS, 74/557/EHS a 2002/83/ES v oblasti volného pohybu služeb
32006L0102 OJ L 363, 20.12.2006, p.241 Směrnice Rady 2006/102/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska upravuje směrnice 67/548/EHS týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek
32006L0103 OJ L 363, 20.12.2006, p.344 Směrnice Rady 2006/103/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některé směrnice v oblasti dopravní politiky
32006L0104 OJ L 363, 20.12.2006, p.352 Směrnice Rady 2006/104/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některé směrnice v oblasti zemědělství (veterinární a rostlinolékařské předpisy)
32006L0105 OJ L 363, 20.12.2006, p.368 Směrnice Rady 2006/105/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují směrnice 73/239/EHS, 74/557/EHS a 2002/83/ES v oblasti životního prostředí
32006L0106 OJ L 363, 20.12.2006, p.409 Směrnice Rady 2006/106/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravuje směrnice 94/80/ES, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a práva být volen v obecních volbách pro občany Unie s bydlištěm v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky
32006L0107 OJ L 363, 20.12.2006, p.411 Směrnice Rady 2006/107/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují směrnice 89/108/EHS týkající se hluboce zmrazených potravin určených k lidské spotřebě a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES týkající se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy
32006L0108 OJ L 363, 20.12.2006, p.414 Směrnice Rady 2006/108/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují směrnice 90/377/EHS a 2001/77/ES v oblasti energetiky
32006L0109 OJ L 363, 20.12.2006, p.416 Směrnice Rady 2006/109/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravuje směrnice 94/45/ES o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství
32006L0110 OJ L 363, 20.12.2006, p.418 Směrnice Rady 2006/110/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují směrnice 95/57/ES a 2001/109/ES v oblasti statistiky
32006L0111 OJ L 318, 17.11.2006, p.17 Směrnice Komise 2006/111/ES ze dne 16. listopadu 2006 o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky a o finanční průhlednosti uvnitř jednotlivých podniků (kodifikované znění) (1)
32006L0112 OJ L 347, 11.12.2006, p.1 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty
32006L0113 OJ L 376, 27.12.2006, p.14 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/113/ES ze dne 12. prosince 2006 o požadované jakosti vod pro měkkýše (kodifikované znění)
32006L0114 OJ L 376, 27.12.2006, p.21 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé a srovnávací reklamě (kodifikované znění) (1)
32006L0115 OJ L 376, 27.12.2006, p.28 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem (kodifikované znění)
32006L0116 OJ L 372, 27.12.2006, p.12 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES ze dne 12. prosince 2006 o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících (Kodifikované znění)
32006L0117 OJ L 337, 05.12.2006, p.21 Směrnice Rady 2006/117/Euratom ze dne 20. listopadu 2006 o dozoru nad přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva a o její kontrole
32006L0118 OJ L 372, 27.12.2006, p.19 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES ze dne 12. prosince 2006 o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu
32006L0119 OJ L 330, 28.11.2006, p.12 Směrnice Komise 2006/119/ES ze dne 27. listopadu 2006, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/56/ES o systémech vytápění pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla (1)
32006L0120 OJ L 330, 28.11.2006, p.16 Směrnice Komise 2006/120/ES ze dne 27. listopadu 2006, kterou se opravuje a mění směrnice 2005/30/ES, kterou se z důvodů přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/24/ES a 2002/24/ES týkající se schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (1)
32006L0121 OJ L 396, 30.12.2006, p.852 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek za účelem jejího přizpůsobení nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky
32006L0122 OJ L 372, 27.12.2006, p.32 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/122/ES ze dne 12. prosince 2006, kterou se po třicáté mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (perfluoroktansulfonáty) (1)
32006L0123 OJ L 376, 27.12.2006, p.36 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu
32006L0124 OJ L 339, 06.12.2006, p.12 Směrnice Komise 2006/124/ES ze dne 5. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 92/33/EHS o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh a směrnice Rady 2002/55/ES o uvádění osiva zeleniny na trh (1)
32006L0125 OJ L 339, 06.12.2006, p.16 Směrnice Komise 2006/125/ES ze dne 5. prosince 2006 o obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti (kodifikované znění) (1)
32006L0126 OJ L 403, 30.12.2006, p.18 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech (přepracované znění) (1)
32006L0127 OJ L 343, 08.12.2006, p.82 Směrnice Komise 2006/127/ES ze dne 7. prosince 2006, kterou se mění směrnice 2003/91/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny (1)
32006L0128 OJ L 346, 09.12.2006, p.6 Směrnice Komise 2006/128/ES ze dne 8. prosince 2006, kterou se mění a opravuje směrnice 95/31/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu náhradních sladidel pro použití v potravinách (1)
32006L0129 OJ L 346, 09.12.2006, p.15 Směrnice Komise 2006/129/ES ze dne 8. prosince 2006, kterou se mění a opravuje směrnice 96/77/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu potravinářských přídatných látek jiných než barviva a náhradní sladidla (1)
32006L0130 OJ L 349, 12.12.2006, p.15 Směrnice Komise 2006/130/ES ze dne 11. prosince 2006, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES, pokud jde o stanovení kritérií pro vyjmutí některých veterinárních léčivých přípravků pro zvířata určená k produkci potravin z požadavku na výdej na veterinární předpis (1)
32006L0131 OJ L 349, 12.12.2006, p.17 Směrnice Komise 2006/131/ES ze dne 11. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky methamidofos (1)
32006L0132 OJ L 349, 12.12.2006, p.22 Směrnice Komise 2006/132/ES ze dne 11. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky procymidon (1)
32006L0133 OJ L 349, 12.12.2006, p.27 Směrnice Komise 2006/133/ES ze dne 11. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky flusilazol (1)
32006L0134 OJ L 349, 12.12.2006, p.32 Směrnice Komise 2006/134/ES ze dne 11. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky fenarimol (1)
32006L0135 OJ L 349, 12.12.2006, p.37 Směrnice Komise 2006/135/ES ze dne 11. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky karbendazim (1)
32006L0136 OJ L 349, 12.12.2006, p.42 Směrnice Komise 2006/136/ES ze dne 11. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky dinokap (1)
32006L0137 OJ L 389, 30.12.2006, p.261 2006/137/ES: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/137/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění směrnice 2006/87/ES, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby
32006L0138 OJ L 384, 29.12.2006, p.92 Směrnice Rady 2006/138/ES ze dne 19. prosince 2006, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dobu použitelnosti úpravy daně z přidané hodnoty uplatňované na služby rozhlasového a televizního vysílání a na určité elektronicky poskytované služby
32006L0139 OJ L 384, 29.12.2006, p.94 Směrnice Komise 2006/139/ES ze dne 20. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh a používání sloučenin arsenu, pro účely přizpůsobení přílohy I uvedené směrnice technickému pokroku (1)
32006L0140 OJ L 414, 30.12.2006, p.78 Směrnice Komise 2006/140/ES ze dne 20. prosince 2006, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky sulfurylfluorid do přílohy I uvedené směrnice (1)
32006L0141 OJ L 401, 30.12.2006, p.1 Směrnice Komise 2006/141/ES ze dne 22. prosince 2006 o počáteční a pokračovací kojenecké výživě a o změně směrnice 1999/21/ES (1)
32006L0142 OJ L 368, 23.12.2006, p.110 Směrnice Komise 2006/142/ES ze dne 22. prosince 2006, kterou se mění příloha IIIa směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, obsahující seznam složek, které musejí být vždy uvedeny na etiketách potravin (1)


Odkaz na originální stránky Úřední věstník na adrese: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/cs/index.htm