Úřední věstník Evropské unie

Chronologický pohled na všechny předpisy (*) vydané v roce 2005:

Citace Str. Celex Český název
OJ L 001, 04.01.2005 8 32005D0001 2005/1/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. prosince 2004, kterým se schvalují metody třídění jatečně upravených těl prasat v České republice (oznámeno pod číslem K(2004) 5266)
12 32005D0002 2005/2/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. prosince 2004, kterým se na rok 2005 a 2006 stanoví opatření pro srovnávací zkoušky a testy Společenství prováděné na rozmnožovacím materiálu některých druhů okrasných rostlin uvedených ve směrnici Rady 98/56/ES (oznámeno pod číslem K(2004) 5288)
15 32005D0003 2005/3/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. ledna 2005 o přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s šetřením ve věci obcházení antidumpingových opatření, která byla nařízením Rady (ES) č. 769/2002 uložena z dovozu kumarinu pocházejícího z Čínské lidové republiky, dovozem kumarinu zasílaného z Indie nebo Thajska, bez ohledu na to, zda je deklarován jako pocházející z Indie nebo Thajska, či nikoli
OJ L 002, 05.01.2005 3 32005R0006 Nařízení Komise (ES) č. 6/2005 ze dne 4. ledna 2005, kterým se opravují nařízení (ES) č. 46/2003 a 47/2003, pokud jde o směsi různých druhů čerstvého ovoce a zeleniny v jednom maloobchodním balení
4 32005D0004 2005/4/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2004 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy o vzájemných liberalizačních opatřeních a o nahrazení protokolů 1 a 2 k prozatímní dohodě o přidružení mezi ES a palestinskou samosprávou
12 32005D0005 2005/5/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. prosince 2004, kterým se na období 2005 až 2009 stanoví opatření pro srovnávací zkoušky a testy Společenství prováděné na osivu a rozmnožovacím materiálu některých druhů zemědělských rostlin, zeleniny a vinné révy uvedených ve směrnicích Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 92/33/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES (oznámeno pod číslem K(2004) 5264) (1)
17 32005D0006 2005/6/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. prosince 2004, kterým se pro rok 2005 stanoví opatření pro srovnávací zkoušky a testy Společenství prováděné na rozmnožovacím materiálu druhu Fragaria x ananassa Duch. podle směrnice Rady 92/34/EHS (oznámeno pod číslem K(2004) 5290)
19 32005D0007 2005/7/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. prosince 2004, kterým se schvaluje metoda třídění jatečně upravených těl prasat na Kypru (oznámeno pod číslem K(2004) 5296)
OJ L 003, 05.01.2005 1 32005R0001 Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97
OJ L 004, 06.01.2005 1 32005R0007 Nařízení Rady (ES) č. 7/2005 ze dne 13. prosince 2004, kterým se přijímají autonomní a přechodná opatření k otevření celní kvóty Společenství pro některé zemědělské produkty pocházející ze Švýcarska
10 32005D0008 2005/8/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. června 2004 týkající se prováděcího rozhodnutí k článku 81 Smlouvy o ES ve věci COMP/A.38549 – Belgická komora architektů (oznámeno pod číslem K(2004) 2180)
12 32005D0009 2005/9/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. prosince 2004 týkající se společného postoje Společenství k rozhodnutí Smíšeného výboru pro zemědělství, kterým se mění dodatek 1 písm. B bod 9 přílohy 7 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty
15 32005D0010 2005/10/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí 2004/666/ES týkající se opětovného zavedení očkování v některých oblastech Itálie postižených nízkopatogenní influenzou ptáků a rozšíření opatření na omezení přemísťování (oznámeno pod číslem K(2004) 5541) (1)
OJ L 005, 07.01.2005 3 32005R0012 Nařízení Komise (ES) č. 12/2005 ze dne 6. ledna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 809/2003 a (ES) č. 810/2003, pokud jde o prodloužení platnosti přechodných opatření týkajících se zařízení na kompostování a výrobu bioplynu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 (1)
5 32005R0013 Nařízení Komise (ES) č. 13/2005 ze dne 6. ledna 2005, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC) ohledně seznamu cílových sekundárních proměnných, které se týkají sociální participace (1)
10 32005R0014 Nařízení Komise (ES) č. 14/2005 ze dne 5. ledna 2005, kterým se po čtyřicáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
26 32004D0848r Oprava k společnému postoji Rady 2004/848/SZBP ze dne 13. prosince 2004, kterým se mění společný postoj 2004/661/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska (Úř. věst. L 367 ze dne 14.12.2004)
OJ L 006, 08.01.2005 1 32005R0023 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 23/2005 ze dne 20. prosince 2004, kterým se přizpůsobuje ode dne 1. července 2004 sazba příspěvku do důchodového systému úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství a ode dne 1. ledna 2005 úroková míra používaná pro převod mezi důchodovým systémem Společenství a vnitrostátními důchodovými systémy
4 32005R0025 Nařízení Komise (ES) č. 25/2005 ze dne 7. ledna 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 32/2000 za účelem prodloužení platnosti celních kvót Společenství pro výrobky z juty a kokosových vláken
7 32005D0012 2005/12/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí 1999/847/ES, pokud jde o rozšíření akčního programu Společenství v oblasti civilní ochrany (1)
8 32005D0013 2005/13/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. ledna 2005, kterým se mění rozhodnutí Komise 2001/881/ES, kterým se stanoví seznam stanovišť hraniční kontroly schválených pro veterinární kontroly zvířat a živočišných produktů ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2004) 5598) (1)
OJ L 007, 11.01.2005 5 32005D0014 2005/14/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. ledna 2005, kterým se mění rozhodnutí 2003/329/ES, pokud jde o prodloužení platnosti přechodných opatření týkajících se tepelného zpracování hnoje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 (oznámeno pod číslem K(2004) 5760) (1)
7 32005D0015 2005/15/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. ledna 2005 o prováděcích pravidlech k postupu stanovenému v článku 30 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (oznámeno pod číslem K(2004) 5769) (1)
OJ L 008, 12.01.2005 1 32005R0031 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 31/2005 ze dne 20. prosince 2004, kterým se s účinkem od 1. července 2004 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství a opravné koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody
9 32005R0033 Nařízení Komise (ES) č. 33/2005 ze dne 10. ledna 2005, kterým se zahajuje přezkum pro nového vývozce nařízení Rady (ES) č. 2604/2000 o uložení konečných antidumpingových cel z dovozů některých polyetylentereftalátů (PET) pocházejících mimo jiné z Indie a o zrušení cla z dovozů pro jednoho vývozce z této země a o podřízení těchto dovozů celní evidenci
12 32005D0016 2005/16/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí 2003/631/ES, kterým se v případě zvláštní naléhavosti přijímají opatření týkající se Libérie podle článku 96 dohody o partnerství AKT-ES
OJ L 009, 12.01.2005 1 32005D0011 2005/11/ES: Doporučení Komise ze dne 28. prosince 2004, kterým se doplňuje doporučení 96/129/ES o evropském zbrojním pasu (1)
OJ L 010, 13.01.2005 3 32005R0035 Nařízení Komise (ES) č. 35/2005 ze dne 11. ledna 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
9 32005R0036 Nařízení Komise (ES) č. 36/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se mění přílohy III a X nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o epizootologický dozor u přenosných spongiformních encefalopatií u skotu, koz a ovcí (1)
18 32005R0037 Nařízení Komise (ES) č. 37/2005 ze dne 12. ledna 2005 o sledování teplot v přepravních prostředcích, úložných a skladovacích prostorech pro hluboce zmrazené potraviny určené k lidské spotřebě (1)
22 Informace o vstupu v platnost dohody mezi Evropským společenstvím a Kanadou o obchodu s vínem a lihovinami
OJ L 011, 14.01.2005 21 32005R0046 Nařízení Komise (ES) č. 46/2005 ze dne 13. ledna 2005, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1282/2001, pokud jde o termín podávání prohlášení o sklizni a o produkci pro hospodářský rok 2004/05
27 32005D0017 2005/17/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. listopadu 2004 o jmenování italským členem a italským náhradníkem Výboru regionů
28 32005D0018 2005/18/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2004 o jmenování španělského náhradníka Výboru regionů
29 32005D0019 2005/19/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2004 o jmenování rakouského člena Hospodářského a sociálního výboru
30 32005D0020 2005/20/ES,Euroatom: Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2004 o jmenování francouzského člena Hospodářského a sociálního výboru
31 32005D0021 2005/21/ES,Euroatom: Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2004 o jmenování řeckého člena Hospodářského a sociálního výboru
OJ L 012, 14.01.2005 1 32005R0027 Nařízení Rady (ES) č. 27/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se pro rok 2005 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů
OJ L 013, 15.01.2005 3 32005R0053 Nařízení Komise (ES) č. 53/2005 ze dne 14. ledna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 3175/94, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke zvláštnímu režimu dodávek produktů z obilovin a sušeného krmiva na menší ostrovy v Egejském moři a předběžný odhad dodávek
OJ L 014, 18.01.2005 5 32005R0067 Nařízení Komise (ES) č. 67/2005 ze dne 17. ledna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2879/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2702/1999 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů ve třetích zemích
18 32004L0117 Směrnice Rady 2004/117/ES ze dne 22. prosince 2004, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokud jde o zkoušky pod úředním dohledem a rovnocennost osiva vyprodukovaného ve třetích zemích
OJ L 015, 19.01.2005 3 32005R0075 Nařízení Komise (ES) č. 75/2005 ze dne 18. ledna 2005, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o moxidektin, lineární alkylbenzensulfonové kyseliny s alkylovými řetězci s délkou C9 až C13, obsahující méně než 2,5 % řetězců delších než C13 a acetylisovaleryltylosin (1)
6 32005D0023 2005/23/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. června 2004 o jmenování italského člena Hospodářského a sociálního výboru
7 32005D0024 2005/24/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. června 2004 o jmenování italského člena Hospodářského a sociálního výboru
8 32005D0025 2005/25/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. června 2004 o jmenování švédského člena Hospodářského a sociálního výboru
9 32005D0026 2005/26/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 25. října 2004 o podpisu Úmluvy o posílení Meziamerické komise pro tropické tuňáky, zřízené úmluvou mezi Spojenými státy americkými a Kostarickou republikou z roku 1949, (Antiguanská úmluva) jménem Evropského společenství
26 32005D0027 2005/27/ES: Doporučení Komise ze dne 12. ledna 2005 o tom, jak je třeba pro účely směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES týkající se benzinu a motorové nafty rozumět termínu geograficky vyvážená dostupnost bezolovnatého benzinu a motorové nafty s maximálním obsahem síry (1)
30 32005D0028 2005/28/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. ledna 2005, kterým se mění rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o prohlášení některých italských provincií za prosté brucelózy (B. melitensis), a rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení některých italských provincií za prosté tuberkulózy skotu, brucelózy skotu a enzootické leukózy skotu (oznámeno pod číslem K(2004) 5548) (1)
34 32005D0029 2005/29/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. ledna 2005, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o týmy pro odběr embryí ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2005) 32) (1)
OJ L 016, 20.01.2005 3 32005R0077 Nařízení Komise (ES) č. 77/2005 ze dne 13. ledna 2005, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství
43 32005R0078 Nařízení Komise (ES) č. 78/2005 ze dne 19. ledna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 466/2001, pokud jde o těžké kovy (1)
46 32005R0079 Nařízení Komise (ES) č. 79/2005 ze dne 19. ledna 2005, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o používání mléka, mléčných výrobků a produktů získaných z mléka, které jsou v uvedeném nařízení definovány jako materiál kategorie 3 (1)
51 32005R0080 Nařízení Komise (ES) č. 80/2005 ze dne 19. ledna 2005, kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1517/77, kterým se stanoví různé skupiny odrůd chmele pěstované ve Společenství
52 32005R0081 Nařízení Komise (ES) č. 81/2005 ze dne 19. ledna 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3077/78 o stanovení rovnocennosti ověřovací listiny původu pro chmel dovážený ze třetích zemí s ověřovací listinou původu Společenství
56 32005D0030 2005/30/ES,Euroatom: Rozhodnutí Rady ze dne 24. září 2004 o jmenování britského člena Hospodářského a sociálního výboru
57 32005D0031 2005/31/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. září 2004 o jmenování nizozemského člena a nizozemského náhradníka Výboru regionů
58 32005D0032 2005/32/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. zaří 2004 o jmenování německého člena Výboru regionů
59 32005D0033 2005/33/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. ledna 2005, kterým se mění rozhodnutí 2001/556/ES, pokud jde o zahrnutí zařízení v Indii do prozatímních seznamů zařízení třetích zemí, z nichž jsou členské státy oprávněny dovážet želatinu určenou k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem K(2004) 4543) (1)
61 32005D0034 2005/34/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. ledna 2005, kterým se stanoví harmonizované normy pro zkoušení některých reziduí v produktech živočišného původu dovezených ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2004) 4992) (1)
OJ L 017, 20.01.2005 1 32005D0022 2005/22/ES: Rozhodnutí Smíšeného veterinárního výboru zřízeného dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty č. 2/2004 ze dne 9. prosince 2004 o změně dodatků 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 11 k příloze 11 dohody
OJ L 018, 20.01.2005 1 Jednací řád Účetního dvora Evropských společenství
OJ L 019, 21.01.2005 1 32005R0083 Nařízení Rady (ES) č. 83/2005 ze dne 18. ledna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2604/2000 o dovozech polyethylentereftalátů pocházejících mimo jiné z Korejské republiky a Tchaj-wanu
9 32005R0084 Nařízení Rady (ES) č. 84/2005 ze dne 18. ledna 2005, kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 2042/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu televizních kamerových systémů pocházejících z Japonska
27 32005R0092 Nařízení Komise (ES) č 92/2005 ze dne 19. ledna 2005, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o způsoby zneškodňování či využití vedlejších produktů živočišného původu, a mění příloha VI uvedeného nařízení, pokud jde o přeměnu na bioplyn a zpracování tavených/škvařených tuků (1)
34 32005R0093 Nařízení Komise (ES) č. 93/2005 ze dne 19. ledna 2005, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o zpracování vedlejších živočišných produktů rybího původu a o obchodní doklady pro přepravu vedlejších živočišných produktů (1)
50 32005L0004 Směrnice Komise 2005/4/ES ze dne 19. ledna 2005, kterou se mění směrnice 2001/22/ES, kterou se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu dodržování maximálních limitů olova, kadmia, rtuti a 3-MCPD v potravinách (1)
53 32005D0035 2005/35/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 7. prosince 2004 o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Monackým knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, a o schválení a podpisu doprovodného memoranda o porozumění
70 32005D0036 2005/36/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. září 2004, kterým se mění rozhodnutí 2004/166/ES o podpoře, kterou Francie hodlá poskytnout na restrukturalizaci společnosti Société Nationale Corse Méditerranée (SNCM) (oznámeno pod číslem K(2004) 3359) (1)
73 32005D0037 2005/37/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. října 2004, kterým se zřizuje Evropské technické a vědecké středisko (ETVS) a stanoví koordinace technických činností, jejichž cílem je ochrana euromincí proti padělání
75 32005D0038 2005/38/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. prosince 2004 o přidělení dodatečných dnů strávených mimo přístav Nizozemsku v souladu s přílohou V nařízení Rady (ES) č. 2287/2003 (oznámeno pod číslem K(2004) 5269)
76 32005D0039 2005/39/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. prosince 2004 o financování externího hodnocení politiky Společenství v oblasti zdraví zvířat a financování studie analyzující náklady a podmínky finančního nástroje EU na financování rizik spojených s epidemií hospodářských zvířat
OJ L 020, 22.01.2005 9 32005R0105 Nařízení Komise (ES) č. 105/2005 ze dne 17. listopadu 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Komise (ES) č. 1547/1999, pokud jde o vývoz některých druhů odpadů do Číny a Saudské Arábie (1)
14 32005R0106 Nařízení Komise (ES) č. 106/2005 ze dne 21. ledna 2005 o zrušení některých dovozních licencí vydaných na základě nařízení (ES) č. 1431/94 a o uvolnění s nimi souvisejících jistot
15 32005L0002 Směrnice Komise 2005/2/ES ze dne 19. ledna 2005, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek Ampelomyces quisqualis a Gliocladium catenulatum (1)
19 32005L0003 Směrnice Komise 2005/3/ES ze dne 19. ledna 2005, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek imazosulfuron, laminarin, metoxyfenozid a s-metachlor (1)
24 32005D0042 2005/42/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2004 určující postoj Společenství k rozhodnutí řídících subjektů na základě Dohody mezi vládou Spojených států amerických a Evropským společenstvím o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky o změně přílohy C část II, která definuje specifikace monitorů
34 32005D0043 2005/43/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí Komise 95/388/ES, pokud jde o aktualizaci vzorů veterinárních osvědčení pro obchod se spermatem, vajíčky a embryi ovcí a koz uvnitř Společenství (oznámeno pod číslem K(2004) 5544) (1)
41 32005D0044 Rozhodnutí Rady 2005/44/SZBP ze dne 20. prosince 2004 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o účasti Švýcarské konfederace na vojenské operaci Evropské unie pro řešení krize v Bosně a Hercegovině (operace ALTHEA)
OJ L 021, 25.01.2005 3 32005R0109 Nařízení Komise (ES) č. 109/2005 ze dne 24. ledna 2005 o definici ekonomického území členských států pro účely nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách
5 32005R0110 Nařízení Komise (ES) č. 110/2005 ze dne 24. ledna 2005, kterým se stanoví poskytování vyrovnávacího příspěvku organizacím producentů pro tuňáky dodávané zpracovatelskému průmyslu v období od 1. října do 31. prosince 2003
8 32005D0046 2005/46/ES,Euroatom: Rozhodnutí Evropského Parlamentu ze dne 11. ledna 2005 o jmenování evropského veřejného ochránce práv
9 32005D0047 2005/47/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí 2000/24/ES s ohledem na rozšíření Evropské unie a na Evropskou sousedskou politiku
11 32005D0048 2005/48/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2004 o poskytnutí záruky Společenství na případné ztráty Evropské investiční banky z úvěrů na některé druhy projektů v Rusku, Ukrajině, Moldávii a Bělorusku
13 32005D0049 2005/49/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. ledna 2005 o pravidlech fungování výboru stanoveného v čl. 3 odst. 3 přílohy I Protokolu o statutu Soudního dvora
15 32005D0050 2005/50/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. ledna 2005 o harmonizaci pásma rádiového spektra 24 GHz pro účely časově omezeného používání vozidlových radarových zařízení krátkého dosahu ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2005) 34) (1)
21 32005D0051 2005/51/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. ledna 2005, kterým se členským státům povoluje dočasně poskytovat odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES pro dovoz zeminy zamořené pesticidy nebo perzistentními organickými znečišťujícími látkami za účelem dekontaminace (oznámeno pod číslem K(2005) 92)
25 32005D0052 2005/52/ES,Euroatom: Druhý pozměňovací rozpočet Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMEA) na rok 2004
OJ L 022, 26.01.2005 1 32005R0111 Nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi
14 32005D0053 2005/53/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. ledna 2005 o použití čl. 3 odst. 3 písm. e) směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES na rádiová zařízení určená k účasti na automatickém systému zjišťování totožnosti lodí (AIS) (oznámeno pod číslem K(2005) 110) (1)
16 32005D0054 2005/54/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. ledna 2005, kterým se mění směrnice Rady 92/34/EHS a prodlužuje odchylka týkající se dovozních podmínek pro rozmnožovací materiál ovocných rostlin a ovocné rostliny určené k produkci ovoce ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2005) 114)
17 32005D0055 2005/55/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. ledna 2005, kterým se mění směrnice Rady 92/33/EHS a prodlužuje odchylka týkající se dovozních podmínek pro rozmnožovací materiál a sadbu zeleniny ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2005) 115)
OJ L 023, 26.01.2005 1 32005R0107 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 107/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2130/2001 o akcích na pomoc vykořeněným skupinám obyvatel v rozvojových zemích Asie a Latinské Ameriky
3 32004L0107 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/107/ES ze dne 15. prosince 2004, o obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší
17 32005D0045 2005/45/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2004 o uzavření a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud jde o ustanovení použitelná pro zpracované zemědělské produkty
19 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud jde o ustanovení použitelná pro zpracované zemědělské produkty
OJ L 024, 27.01.2005 3 32005R0115 Nařízení Komise (ES) č. 115/2005 ze dne 26. ledna 2005, kterým se zahajuje nabídkové řízení týkající se náhrady pro vývoz měkké pšenice do některých třetích zemí
6 32005R0116 Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 116/2005 ze dne 26. ledna 2005 o nakládání s vratkami DPH osobám nepovinným k dani a osobám povinným k dani, pokud jde o činnosti osvobozené od daně, pro účely nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách
8 32005R0117 Nařízení Komise (ES) č. 117/2005 ze dne 26. ledna 2005, kterým se zavádí kontrola Společenství nad dovozy některých obuvnických výrobků pocházejících z některých třetích zemí
15 32005R0118 Nařízení Komise (ES) č. 118/2005 ze dne 26. ledna 2005, kterým se mění příloha VIII nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 a kterým se stanoví rozpočtové stropy pro částečné nebo nepovinné provádění režimu jednotné platby a ročních finančních obálek pro režim jednotných plateb na plochu stanovené v uvedeném nařízení
27 32005R0121 Nařízení Komise (ES) č. 121/2005 ze dne 25. ledna 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
33 32005L0006 Směrnice Komise 2005/6/ES ze dne 26. ledna 2005 o změně směrnice 71/250/EHS, pokud jde o uvádění a interpretaci výsledků analýz podle směrnice 2002/32/ES (1)
35 32005D0056 2005/56/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. ledna 2005 o zřízení výkonné agentury pro správu činnosti Společenství v oblasti vzdělávání a kultury a v audiovizuální oblasti podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003, nazvané Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast
39 32005D0057 2005/57/ES: Doporučení Komise ze dne 21. ledna 2005 o poskytování pronajatých okruhů v Evropské unii (Část 1 – hlavní dodací podmínky pro pronajaté okruhy pro velkoodběratele) (oznámeno pod číslem K(2005) 103)
45 32005D0058 2005/58/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. ledna 2005, kterým se mění rozhodnutí 2003/135/ES, pokud jde o ukončení platnosti plánů eradikace a očkování ve spolkových zemích Dolní Sasko a Severní Porýní-Vestfálsko a o plánu eradikace ve spolkové zemi Sársko (Německo) (oznámeno pod číslem K(2005) 119) (1)
46 32005D0059 2005/59/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. ledna 2005, kterým se schvalují plány eradikace klasického moru v populaci divokých prasat a nouzového očkování takových prasat na Slovensku (oznámeno pod číslem K(2005) 127) (1)
48 32004D0783r Oprava rozhodnutí Rady 2004/783/ES ze dne 15. listopadu 2004 o jmenování čtyř italských členů a tří italských náhradníků Výboru regionů (Úřední věstník Evropské unie L 346 ze dne 23. listopadu 2004)
OJ L 025, 28.01.2005 3 32005R0123 Nařízení Komise (ES) č. 123/2005 ze dne 26. ledna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 466/2001, pokud jde o ochratoxin A (1)
11 32005R0126 Nařízení Komise (ES) č. 126/2005 ze dne 27. ledna 2005, kterým se stanoví finanční stropy pro opatření ke zlepšení jakosti produkce olivového oleje v produkčním cyklu 2005/06 a kterým se stanoví odchylka od čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 528/1999
12 32005R0127 Nařízení Komise (ES) č. 127/2005 ze dne 27. ledna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 20/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zvláštní režimy zásobování nejvzdálenějších regionů zavedená nařízeními Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001
16 32005R0128 Nařízení Komise (ES) č. 128/2005 ze dne 27. ledna 2005, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovozy ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky
37 32005R0129 Nařízení Komise (ES) č. 129/2005 ze dne 20. ledna 2005 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury a kterým se mění nařízení (ES) č. 955/98
64 32005D0060 2005/60/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. ledna 2005, kterým se mění rozhodnutí Komise 2003/881/ES o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz včelovitých (Apis mellifera a Bombus spp.) z některých třetích zemí, pokud jde o Spojené státy americké (oznámeno pod číslem K(2004) 5567) (1)
69 32005D0061 2005/61/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. ledna 2005 o ochranných opatřeních proti newcastleské chorobě v Bulharsku a o zrušení rozhodnutí 2004/908/ES (oznámeno pod číslem K(2005) 145) (1)
71 32005D0062 2005/62/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. ledna 2005, kterým se stanoví přechodná opatření, jež má použít Kypr, pokud jde o spalování nebo zakopávání vedlejších produktů živočišného původu v místě podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 (oznámeno pod číslem K(2005) 133) (1)
73 32005D0063 2005/63/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. ledna 2005, kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností (oznámeno pod číslem K(2004) 2735) (1)
OJ L 026, 28.01.2005 1 32005D0040 (2005/40/ES, Euratom): Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 13. prosince 2004 o uzavření Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé
221 32005D0041 (2005/41/ES): Rozhodnutí Rady ze dne 13. prosince 2004 o podpisu a prozatímním provádění protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
OJ L 027, 29.01.2005 4 32005R0145 Nařízení Komise (ES) č. 145/2005 ze dne 28. ledna 2005 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz uhličitanu barnatého pocházejícího z Čínské lidové republiky
24 32005R0146 Nařízení Komise (ES) č. 146/2005 ze dne 28. ledna 2005, kterým se stanoví procentní sazba přijetí smluv o dobrovolné destilaci stolního vína
38 32005L0005 Směrnice Komise 2005/5/ES ze dne 26. ledna 2005, kterou se mění směrnice 2002/26/ES, pokud jde o metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství ochratoxinu A v potravinách (1)
41 32005L0007 Směrnice Komise 2005/7/ES ze dne 27. ledna 2005 změně směrnice 2002/70/ES, kterou se stanoví požadavky pro určení obsahu dioxinů a PCB s dioxionovým efektem v krmivech (1)
44 32005L0008 Směrnice Komise 2005/8/ES ze dne 27. ledna 2005, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech (1)
46 32005L0009 Směrnice Komise 2005/9/ES ze dne 28. ledna 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení její přílohy VII technickému pokroku (1)
48 32005D0064 2005/64/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. ledna 2005, kterým se provádí směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o podmínky dovozu koček, psů a fretek pro schválené organizace, instituty nebo střediska (oznámeno pod číslem K(2005) 118) (1)
52 32005D0065 2005/65/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. ledna 2005 pokud jde o některé přechodné dodatečné záruky Dánsku ve vztahu ke změně jeho statutu, jako oblasti, ve které se neprovádí očkování proti newcastleské chorobě (oznámeno pod číslem K(2005) 143) (1)
54 32005D0066 2005/66/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. ledna 2005, kterým se zrušuje rozhodnutí 2003/363/ES, kterým se schvaluje plán eradikace klasického moru prasat v populaci divokých prasat v některých oblastech Belgie (oznámeno pod číslem K(2005) 144) (1)
55 32005D0067 2005/67/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. ledna 2005, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2003/634/ES, kterým se schvalují programy s cílem získat status schválených oblastí a schválených hospodářství v neschválených oblastech, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) u ryb (oznámeno pod číslem K(2005) 148) (1)
59 32005D0068 2005/68/SZBP: Rozhodnutí Rady ze dne 24. ledna 2005, kterým se mění rozhodnutí 2004/197/SZBP o vytvoření mechanismu pro správu financování společných nákladů operací Evropské unie v souvislosti s vojenstvím nebo obranou (Athena)
61 32005D0069 Společný postoj Rady 2005/69/SVV ze dne 24. ledna 2005 o výměně některých údajů s Interpolem
OJ L 028, 01.02.2005 29 32005R0170 Nařízení Komise (ES) č. 170/2005 ze dne 31. ledna 2005, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví výše podpory pro rajčata určená ke zpracování
31 32005R0171 Nařízení Rady (ES) č. 171/2005 ze dne 31. ledna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2193/2003 o zavedení dodatečných cel na dovoz určitých produktů pocházejících ze Spojených států amerických a pozastavuje jeho použitelnost
41 32005D0070 2005/70/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. ledna 2005, kterým se mění rozhodnutí 98/695/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Mexika, pokud jde o určení příslušného orgánu a vzorové osvědčení o zdravotní nezávadnosti (oznámeno pod číslem K(2004) 4564) (1)
45 32005D0071 2005/71/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. ledna 2005, kterým se mění rozhodnutí 97/296/ES, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž je povolen dovoz produktů rybolovu určených k lidské spotřebě, pokud jde o země Antigua a Barbuda, Hongkong, Salvador a Slovensko (oznámeno pod číslem K(2004) 4608) (1)
49 32005D0072 2005/72/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. ledna 2005, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovozy produktů rybolovu z Antiguy a Barbudy (oznámeno pod číslem K(2004) 4609) (1)
54 32005D0073 2005/73/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. ledna 2005, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovozy produktů rybolovu z Hongkongu (oznámeno pod číslem K(2004) 4612) (1)
59 32005D0074 2005/74/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. ledna 2005, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovozy produktů rybolovu ze Salvadoru (oznámeno pod číslem K(2004) 4613) (1)
64 32004R2258r Oprava nařízení Komise (ES) č. 2258/2004 ze dne 28. prosince 2004, kterým se na rybářský hospodářský rok 2005 stanoví ceny Společenství za stažení a prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (Úř. věst. L 389 ze dne 30.12.2004)
64 32004R2259r Oprava nařízení Komise (ES) č. 2259/2004 ze dne 28. prosince 2004, kterým se na rybářský hospodářský rok 2005 stanoví prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze II nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (Úř. věst. L 389 ze dne 30.12.2004)
OJ L 029, 02.02.2005 1 32005R0172 Nařízení Rady (ES) č. 172/2005 ze dne 18. ledna 2005 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu, kterým se na období od 28. února 2004 do 31. prosince 2004 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Komorskou federativní islámskou republikou o rybolovu v oblasti Komor
3 32005R0173 Nařízení Rady (ES) č. 173/2005 ze dne 24. ledna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech s ohledem na prodloužení trvání programu PEACE a poskytnutí nových položek závazků
5 32005R0174 Nařízení Rady (ES) č. 174/2005 ze dne 31. ledna 2005 o zavedení omezení pro poskytování pomoci související s vojenskou činností Pobřeží slonoviny
20 32005D0076 2005/76/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. listopadu 2004 o podpisu jménem Evropského společenství a o prozatímním provádění Dohody ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu, kterým se na období od 28. února 2004 do 31. prosince 2004 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Komorskou federativní islámskou republikou o rybolovu v oblasti Komor
24 32005D0077 2005/77/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. března 2004 o režimu podpory zavedeném Spojeným královstvím ve prospěch oprávněných společností Gibraltaru (oznámeno pod číslem K(2004) 928) (1)
39 32005D0078 2005/78/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. února 2005, kterým se mění rozhodnutí 2001/844/ES, ESUO, Euratom
42 32005D0079 2005/79/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru ES a Švýcarska č. 1/2005 ze dne 1. února 2005, kterým se nahrazuje tabulka III a IV b) protokolu č. 2
45 32005D0080 Společný postoj Rady 2005/80/SZBP ze dne 31. ledna 2005, kterým se prodlužuje a mění společný postoj 2004/133/SZBP o omezujících opatřeních vůči extremistům z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie
48 32005D0081 Rozhodnutí Rady 2005/81/SZBP ze dne 31. ledna 2005 o prodloužení mandátu vedoucího/policejního komisaře Policejní mise Evropské unie (EUPM) v Bosně a Hercegovině
49 32005D0082 Společný postoj Rady 2005/82/SZBP ze dne 31. ledna 2005, kterým se zrušují společné postoje 2002/401/SZBP k Nigérii, 2002/495/SZBP o Angole, 2002/830/SZBP ke Rwandě a 2003/319/SZBP o Lusacké dohodě o příměří a mírovém procesu v Konžské demokratické republice
50 32005D0083 Rozhodnutí Rady 2005/83/SZBP ze dne 31. ledna 2005, kterým se provádí společný postoj 2004/293/SZBP, kterým se obnovují opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
OJ L 030, 03.02.2005 1 32005R0177 Nařízení Rady (ES) č. 177/2005 ze dne 24. ledna 2005 o finančních příspěvcích Společenství do Mezinárodního fondu pro Irsko (2005–2006)
6 32005R0179 Nařízení Komise (ES) č. 179/2005 ze dne 2. února 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1917/2000, pokud se jedná o předávání dat Komisi
7 32005R0180 Nařízení Komise (ES) č. 180/2005 ze dne 2. února 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1535/2003, jímž se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o režim podpory pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny
8 32005R0181 Nařízení Komise (ES) č. 181/2005 ze dne 2. února 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2191/81 o poskytování podpory pro nákup másla neziskovými institucemi a organizacemi
10 32005D0084 2005/84/Euroatom: Rozhodnutí Rady ze dne 24. ledna 2005, kterým se schvaluje přistoupení Evropského společenství pro atomovou energii ke Společné úmluvě o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady
12 32005D0085 2005/85/ES: Rozhodnutí Komise, ze dne 26. ledna 2005, kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz pistácií a některých výrobků získaných z pistácií pocházejících nebo zasílaných z Íránu (oznámeno pod číslem K(2005) 117) (1)
19 32005D0086 2005/86/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. ledna 2005, kterým se mění rozhodnutí 2003/71/ES, pokud jde o období platnosti (oznámeno pod číslem K(2005) 186) (1)
20 32005D0087 2005/87/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. února 2005, kterým se Švédsko opravňuje používat namísto statistických zjišťování skotu systém zavedený na základě hlavy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 (oznámeno pod číslem K(2005) 194) (1)
21 32005D0088 2005/88/ES: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 21. ledna 2005, kterými se mění obecné zásady ECB/2001/3 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET) (ECB/2005/1)
27 32005D0078r Tisková oprava rozhodnutí Komise 2005/78/ES, Euratom z 1. února 2005 pozměňující rozhodnutí 2001/844/ES, ESUO, Euratom (Úř. věst. L 29 ze dne 2.2.2005)
OJ L 031, 04.02.2005 4 32005R0187 Nařízení Komise (ES) č. 187/2005 ze dne 2. února 2005, kterým se po čtyřicáté třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
6 32005R0188 Nařízení Komise (ES) č. 188/2005 ze dne 3. února 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu podpor pro maso v nejvzdálenějších regionech
30 32005D0089 2005/89/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. září 2004 o podpisu a prozatímním uplatňování Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
44 32005D0090 2005/90/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. dubna 2004 o opatření Francie ve prospěch Société de Réparation Navale et Industrielle S.A. (SORENI) (oznámeno pod číslem K(2004) 1362) (1)
61 32005D0091 2005/91/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. února 2005, kterým se stanoví doba, po níž je očkování proti vzteklině považováno za platné (oznámeno pod číslem K(2005) 190) (1)
62 32005D0092 2005/92/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. února 2005 o veterinárních podmínkách, osvědčeních a přechodných ustanoveních týkajících se dovozu a doby uskladnění zásilek určitých produktů živočišného původu ve svobodných pásmech, svobodných skladech a v prostorách hospodářských subjektů zásobujících prostředky přeshraniční námořní dopravy ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2005) 191) (1)
64 32005D0093 2005/93/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. února 2005 o přechodných ustanoveních týkajících se dovozu a doby uskladnění zásilek určitých produktů živočišného původu v celních skladech ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2005) 192) (1)
66 32005D0094 2005/94/ES,Euroatom: Rozhodnutí Komise ze dne 3. února 2005, kterým se mění rozhodnutí 2001/844/ES, ESUO, Euratom
69 32005D0095 Společná akce Rady 2005/95/SZBP ze dne 2. února 2005 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie v Afghánistánu
70 32005D0096 Společná akce Rady 2005/96/SZBP ze dne 2. února 2005 o změně a prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro oblast afrických Velkých jezer
71 32005D0097 Společná akce Rady 2005/97/SZBP ze dne 2. února 2005 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie v Bosně a Hercegovině
72 32005D0098 Společná akce Rady 2005/98/SZBP ze dne 2. února 2005 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie v Bývalé jugoslávské republice Makedonie
73 32005D0099 Společná akce Rady 2005/99/SZBP ze dne 2. února 2005 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro mírový proces na Blízkém východě
74 32005D0100 Společná akce Rady 2005/100/SZBP ze dne 2. února 2005 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Jižní Kavkaz
75 32005D0087r Oprava rozhodnutí Komise 2005/87/ES ze dne 2. února 2005, kterým se Švédsko opravňuje používat namísto statistických zjišťování skotu systém zavedený na základě hlavy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 (Úř. věst. L 30 ze dne 3.2.2005)
OJ L 032, 04.02.2005 1 32005D0075 (2005/75/ES): Rozhodnutí Rady ze dne 26. dubna 2004 o přistoupení Společenství k Úmluvě o zachování a řízení vysoce stěhovavých rybích populací v západním a středním Tichém oceánu
OJ L 033, 05.02.2005 1 32005R0202 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 202/2004 ze dne 18. ledna 2005, kterým se mění nařízení č. 422/67/EHS, č. 5/67/Euratom o platových poměrech předsedy a členů Komise a předsedy, soudců, generálních advokátů a tajemníka Soudního dvora a předsedy, členů a tajemníka Soudu prvního stupně
6 32005R0205 Nařízení Komise (ES) č. 205/2005 ze dne 4. února 2005, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96, pokud jde o zápis určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Valdemone – [CHOP], Queso Ibores – [CHOP], Pera de Jumilla – [CHOP], Aceite de Terra Alta nebo Oli de Terra Alta – [CHOP], Sierra de Cádiz – [CHOP], Requeij?o Serra da Estrela – [CHOP], Zafferano dell’Aquila – [CHOP], Zafferano di San Gimignano – [CHOP], Mantecadas de Astorga – [CHZO] a Pan de Cea – [CHZO])
8 32005R0206 Nařízení Komise (ES) č. 206/2005 ze dne 4 února 2005 o zavádění definitivních ochranných opatření proti dovozu lososa chovaného pro hospodářské účely
30 32005D0102 2005/102/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. ledna 2005, kterým se mění rozhodnutí 2001/881/ES a 2002/459/ES, pokud jde o seznam stanovišť hraniční kontroly (oznámeno pod číslem K(2005) 126) (1)
65 32005D0103 2005/103/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 31. ledna 2005, kterým se určuje mechanismus přidělování kvót výrobcům a dovozcům hydrochlorfluoruhlovodíků pro roky 2003 až 2009 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) číslem 2037/2000 (oznámeno pod číslem K(2005) 134)
71 32005D0104 2005/104/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. února 2005, kterým se mění rozhodnutí 2002/300/ES o seznamu schválených oblastí, pokud jde o Bonamia ostreae a/nebo Marteilia refringens(oznámeno pod číslem K(2005) 217) (1)
74 32005D0105 2005/105/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. února 2005, kterým se Švédsko opravňuje používat namísto statistických zjišťování skotu systém zavedený na základě hlavy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 (oznámeno pod číslem K(2005) 194) (1)
75 32004D0197r Oprava rozhodnutí č. 197 ze dne 23. března 2004 o přechodných obdobích pro zavedení evropského průkazu zdravotního pojištění podle článku 5 rozhodnutí č. 191 (Úř. věst L 343 ze dne 19.11.2004)
OJ L 034, 08.02.2005 3 32005R0208 Nařízení Komise (ES) č. 208/2005 ze dne 4. února 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 466/2001, pokud jde o polycyklické aromatické uhlovodíky (1)
6 32005R0209 Nařízení Komise (ES) č. 209/2005 ze dne 7. února 2005, kterým se stanoví seznam textilních výrobků, při jejichž propouštění do volného oběhu ve Společenství se nepožaduje důkaz o původu
15 32005L0010 Směrnice Komise 2005/10/ES ze dne 4. února 2005, kterou se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu obsahu benzo[a]pyrenu v potravinách (1)
21 32005D0107 2005/107/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. února 2005, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2002/308/ES o seznamech schválených oblastí a schválených rybích hospodářství, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) nebo o obě tyto nákazy (oznámeno pod číslem K(2005) 188) (1)
43 32005D0108 2005/108/ES: Doporučení Komise ze dne 4. února 2005 o dalším zjišťování obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků v některých potravinách (oznámeno pod číslem K(2005) 256) (1)
46 32005D0109 Rozhodnutí Rady 2005/109/SZBP ze dne 24. ledna 2005 o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o účasti Marockého království na vojenské operaci Evropské unie pro řešení krize v Bosně a Hercegovině (operace Althea)
51 32004R1973r Oprava nařízení Komise (ES) č. 1973/2004 dne 29. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin (Úř. věst. L 345 ze dne 20.11.2004)
OJ L 035, 08.02.2005 1 32005R0183 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv (1)
23 32005R0184 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 ze dne 12. ledna 2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic
OJ L 036, 09.02.2005 3 32005D0110 2005/110/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 31. ledna 2005 o jmenování dánského člena Výboru regionů
4 32005D0111 2005/111/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 31. ledna 2005 o jmenování jednoho maďarského člena a tří maďarských náhradníků Výboru regionů
6 32005D0112 2005/112/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 31. ledna 2005 o jmenování španělského náhradníka Výboru regionů
7 32005D0113 2005/113/ES: Rozhodnutí zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze dne 27. ledna 2005 o udělení absolutoria generálnímu tajemníkovi Konventu o budoucnosti Evropské unie za plnění rozpočtu fondu zřízeného pro financování Konventu v rozpočtovém roce 2003
8 32005D0114 2005/114/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. února 2005 o pokračování v roce 2005 srovnávacích zkoušek a testů Společenství, které byly zahájeny v roce 2004, prováděných na osivu a rozmnožovacím materiálu druhů Gramineae, Medicago sativa L. a Beta podle směrnic Rady 66/401/EHS a 2002/54/ES
9 32005D0115 2005/115/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. února 2005 o pokračování v roce 2005 srovnávacích zkoušek a testů Společenství, které byly zahájeny v roce 2004, prováděných na rozmnožovacím materiálu a rostlinách některých druhů ovocných rostlin podle směrnice Rady 92/34/EHS
10 32005D0116 2005/116/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. února 2005 o pokračování v roce 2005 srovnávacích zkoušek a testů Společenství, které byly zahájeny v roce 2004, prováděných na rozmnožovacím materiálu druhu Hosta Tratt. podle směrnice Rady 98/56/ES
11 32005D0117 2005/117/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. února 2005 o pokračování v roce 2005 srovnávacích zkoušek a testů Společenství, které byly zahájeny v roce 2003, prováděných na rozmnožovacím materiálu a rostlinách slivoně Prunus domestica podle směrnice Rady 92/34/EHS
OJ L 037, 10.02.2005 3 32005R0213 Nařízení Komise (ES) č. 213/2005 ze dne 8. února 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
9 32005R0214 Nařízení Komise (ES) č. 214/2005 ze dne 9. února 2005, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o dohled nad přenosnými spongiformními encefalopatiemi u koz (1)
14 32005D0118 2005/118/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady, Komise, Soudního dvora, Účetního dvora, Hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů a veřejného ochránce práv ze dne 26. ledna 2005 o založení Evropské správní školy
17 32005D0119 2005/119/ES: Rozhodnutí generálních tajemníků Evropského parlamentu, Rady, Komise, tajemníka Soudního dvora, generálních tajemníků Účetního dvora, evropského Hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů a představitele veřejného ochránce práv ze dne 26. ledna 2005 o organizaci a činnosti Evropské správní školy
OJ L 038, 10.02.2005 1 32005D0106 2005/106/ES: Rozhodnutí rady ze dne 22. listopadu 2004 o podpisu a prozatímním provádění Dodatkového protokolu k Dohodě, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republika, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
OJ L 039, 11.02.2005 5 32005R0218 Nařízení Komise (ES) č. 218/2005 ze dne 10. února 2005 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro česnek od 1. ledna 2005
9 32005R0219 Nařízení Komise (ES) č. 219/2005 ze dne 10. února 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 919/94, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 404/93, pokud jde o organizace producentů banánů
11 32005R0220 Nařízení Komise (ES) č. 220/2005 ze dne 10. února 2005 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro konzervované houby od 1. ledna 2005
15 32005R0221 Nařízení Komise (ES) č. 221/2005 ze dne 10. února 2005, kterým se pro dodací období 2004/05 stanoví množství povinných dodávek třtinového cukru k dovozu podle protokolu AKT a dohody s Indií
17 32005R0222 Nařízení Komise (ES) č. 222/2005 ze dne 10. února 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1943/2003, pokud jde o směnné kurzy používané při poskytování podpor předběžně uznaným seskupením producentů v odvětví ovoce a zeleniny
18 32005R0223 Nařízení Komise (ES) č. 223/2005 ze dne 10. února 2005 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
46 32005D0120 2005/120/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 31. ledna 2005 o jmenování německého náhradníka Výboru regionů
47 32005D0121 2005/121/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 31. ledna 2005 o jmenování portugalského člena a dvou portugalských náhradníků Výboru regionů
48 32005D0122 2005/122/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. června 2004 o státní podpoře, kterou hodlá Nizozemsko poskytnout na šest smluv o stavbě lodí ve prospěch čtyř loděnic (oznámeno pod číslem K(2004) 2213) (1)
53 32005D0123 2005/123/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. února 2005, kterým se mění rozhodnutí 2004/292/ES o zavedení systému TRACES a o změně rozhodnutí 92/486/EHS (oznámeno pod číslem K(2005) 279) (1)
55 32005D0124 2005/124/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. února 2005, kterým se povoluje některým členským státům používat pro zjišťování o struktuře zemědělských podniků za rok 2005 informace z jiných zdrojů, než jsou statistická zjišťování (oznámeno pod číslem K(2005) 284)
57 32004R2185r Oprava nařízení Komise (ES) č. 2185/2004 ze dne 17. prosince 2004, kterým se pro rok 2005 otevírá celní kvóta použitelná na dovoz některého zboží pocházejícího z Norska vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na které se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství (Úř. vest L 373 ze dne 21.12.2004)
OJ L 040, 11.02.2005 1 32005D0101 (2005/101/ES): Rozhodnutí Komise ze dne 13. ledna 2005, kterým se přijímá seznam lokalit významných pro Společenství v boreální biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (oznámeno pod číslem K(2004) 5462)
OJ L 041, 11.02.2005 1 32005R0211 Nařízení Komise (ES) č. 211/2005 ze dne 4. února 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) 1 a 2 a mezinárodní účetní standardy (IAS) 12, 16, 19, 32, 33, 38 a 39 (1)
OJ L 042, 12.02.2005 3 32005R0239 Nařízení Komise (ES) č. 239/2005 ze dne 11. února 2005, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 796/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
10 32005R0240 Nařízení Komise (ES) č. 240/2005 ze dne 11. února 2005, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2294/2000 a (ES) č. 1369/2002 v odvětví mléka a mléčných výrobků
11 32005R0241 Nařízení Komise (ES) č. 241/2005 ze dne 11. února 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001 o celních kvótách Společenství pro některé výrobky pocházející z Izraele
29 32005D0125 2005/125/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. února 2005 o pokračování v roce 2005 srovnávacích zkoušek a testů Společenství, které byly zahájeny v roce 2002, prováděných na rozmnožovacím materiálu a rostlinách slivoně Prunus domestica podle směrnice Rady 92/34/EHS
30 32005D0126 2005/126/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. února 2005 o pokračování v roce 2005 srovnávacích zkoušek a testů Společenství, které byly zahájeny v roce 2003, prováděných na rozmnožovacím materiálu některých druhů okrasných rostlin podle směrnice Rady 98/56/ES
OJ L 043, 15.02.2005 3 32005R0252 Nařízení Komise (ES) č. 252/2005 ze dne 14. února 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 349/2003 o pozastavení dovozu exemplářů určitých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Společenství
24 32005D0127 2005/127/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 11. února 2005 o schválení účetních závěrek výdajů některých platebních agentur v Belgii, Španělsku a Řecku financovaných záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) za finanční rok 2001 (oznámeno pod číslem K(2005) 295)
27 32005D0128 2005/128/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 14. února 2005, kterým se Itálii povoluje částečná odchylka ohledně předkládání údajů o vykládkách produktů rybolovu v členských státech (oznámeno pod číslem K(2005) 322)
28 32005D0129 2005/129/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 11. února 2005, kterým se pro rok 2005 stanoví předběžné rozdělení finančních prostředků z Tabákového fondu Společenství na financování opatření uvedených v článcích 13 a 14 nařízení (ES) č. 2182/2002 mezi členské státy (oznámeno pod číslem K(2005) 331)
30 32004R1810r Tisková oprava nařízení Komise (ES) č. 1810/2004 ze dne 7. září 2004, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 327 ze dne 30.10.2004)
OJ L 044, 15.02.2005 1 Jednací řád 16. vydání červenec 2004
OJ L 045, 16.02.2005 3 32005R0255 Nařízení Komise (ES) č. 255/2005 ze dne 15. února 2005 o trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech (1)
13 32005D0130 2005/130/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 30. prosince 2004, kterým se stanoví finanční příspěvek Společenství na provozní náklady na eradikaci slintavky a kulhavky ve Spojeném království v roce 2001 (oznámeno pod číslem K(2004) 5460)
15 32005D0131 2005/131/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 7. února 2005 ohledně finanční podpory Společenství na rok 2005 pro některé referenční laboratoře Společenství v oblasti veterinární medicíny a zdraví spotřebitele (biologická rizika) (oznámeno pod číslem K(2005) 262)
OJ L 046, 17.02.2005 1 32005R0257 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 257/2005 ze dne 4. února 2005 o stanovení opravných koeficientů použitelných ode dne 1. července 2004 na odměny úředníků a smluvních a dočasných zaměstnanců Evropských společenství vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích a na odměny části úředníků setrvávajících na pracovním místě v deseti nových členských státech po dobu nejvýše patnácti měsíců od přistoupení
7 32005R0258 Nařízení Rady (ES) č. 258/2005 ze dne 14. února 2005, kterým se mění antidumpingová opatření uložená nařízením (ES) č. 348/2000 z dovozu některých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo nelegované oceli pocházejících z Chorvatska a Ukrajiny
31 32005R0260 Nařízení Komise (ES) č. 260/2005 ze dne 16. února 2005, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o zrychlené testy (1)
34 32005R0261 Nařízení Komise (ES) č. 261/2005 ze dne 16. února 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 43/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001, pokud jde o podpory místní produkce rostlinných produktů v nejvzdálenějších regionech Evropské unie
42 32005L0011 Směrnice Komise 2005/11/ES ze dne 16. února 2005, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 92/23/EHS o pneumatikách pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla a o jejich montáži (1)
44 32005D0132 2005/132/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 16. února 2005, kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 2000/137/ES o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s dovozy některých bezešvých rour a trubek ze železa a nelegované oceli pocházející z Chorvatska a Ukrajiny do Společenství
46 32005D0133 2005/133/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 16. února 2005, kterým se částečně pozastavuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 258/2005 na dovozy některých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo nelegované oceli pocházejících z Chorvatska a Ukrajiny
49 32005D0134 Rozhodnutí Rady 2005/134/SZBP ze dne 20. prosince 2004 o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Bulharskou republikou o rámci pro účast Bulharské republiky na operacích Evropské unie pro řešení krizí
OJ L 047, 18.02.2005 3 32005R0266 Nařízení Komise (ES) č. 266/2005 ze dne 17. února 2005 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
24 32005D0135 2005/135/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 11. května 2004, kterým se zrušuje rozhodnutí o existenci nadměrného schodku v Portugalsku
26 32005D0136 2005/136/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 2. června 2004 o existenci nadměrného schodku v Nizozemsku
28 32005D0137 2005/137/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 15. října 2003 o finanční účasti valonského regionu v podniku Carsid SA (oznámeno pod číslem K(2003) 3527) (1)
38 32005D0138 2005/138/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 16. února 2005, kterým se mění rozhodnutí 2003/828/ES, pokud jde o přemísťování zvířat z uzavřeného pásma v Portugalsku a uvnitř tohoto pásma v souvislosti s ohniskem katarální horečky ovcí v tomto členském státě (oznámeno pod číslem K(2005) 335) (1)
OJ L 048, 19.02.2005 5 32005R0281 Nařízení Komise (ES) č. 281/2005 ze dne 18. února 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2921/90 o podpoře výroby kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka
10 32005R0284 Nařízení Komise (ES) č. 284/2005 ze dne 18. února 2005, kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 800/1999, pokud jde o produkty ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, vyvážené do třetích zemí kromě Švýcarska a Lichtenštejnska
12 32005R0285 Nařízení Komise (ES) č. 285/2005 ze dne 18. února 2005, kterým se stanoví přechodná opatření vyplývající z přijetí zdokonalené právní úpravy obchodování, pokud jde o vývoz určitých zpracovaných zemědělských produktů do Švýcarska a Lichtenštejnska
19 32005L0012 Směrnice Komise 2005/12/ES ze dne 18. února 2005, kterou se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/25/ES o zvláštních požadavcích na stabilitu osobních lodí typu ro-ro (1)
28 32005D0139 2005/139/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 17. února 2005, kterým se prodlužuje doba použitelnosti opatření podle rozhodnutí 2002/148/ES o uzavření konzultací se Zimbabwe podle článku 96 dohody o partnerství AKT-ES
30 32005D0140 2005/140/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. března 2004 o režimu podpor ve prospěch některých podniků uhelného průmyslu Samosprávné oblasti Kastilie a León poskytnutého Španělskem pro roky 2001 a 2002 (oznámeno pod číslem K(2004) 927) (1)
43 32005D0141 2005/141/ES:Rozhodnutí č. 1/2005 Výboru pro celní spolupráci AKT-ES ze dne 8. února 2005 o odchylce od pojmu původní výrobky s ohledem na zvláštní situaci Kapverd, pokud jde o výrobu pánských košilí (číslo HS 62.05)
45 32005D0142 Společná akce Rady 2005/142/SZBP ze dne 17. února 2005, kterou se mění společná akce 2004/789/SZBP o prodloužení policejní mise Evropské unie v Bývalé jugoslávské republice Makedonii (EUPOL Proxima)
46 32005D0143 Společná akce Rady 2005/143/SZBP ze dne 17. února 2005, kterou se mění společná akce 2002/210/SZBP o Policejní misi Evropské unie
47 32004R2256r Oprava nařízení Komise (ES) č. 2256/2004 ze dne 14. října 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001 o celních kvótách pro určité výrobky pocházející z Egypta, z Malty a z Kypru a referenčních množstvích pro určité výrobky pocházející z Malty a z Kypru (Úř. věst. L 385 ze dne 29.12.2004)
OJ L 049, 22.02.2005 1 32005R0289 Nařízení Rady (ES) č. 289/2005 ze dne 17. února 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 88/98, pokud jde o rozšíření zákazu rybolovu vlečnými sítěmi na vody Polska
9 32005D0145 2005/145/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. prosince 2003 o státních podporách, které Francie poskytla EDF a odvětví elektrárenského a plynárenského průmyslu (oznámeno pod číslem K(2003) 4637) (1)
30 32005D0146 Společný postoj Rady 2005/146/SZBP ze dne 21. února 2005, kterým se prodlužuje společný postoj 2004/161/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Zimbabwe
31 32005D0147 Společný postoj Rady 2005/147/SZBP ze dne 21. února 2005, kterým se prodlužuje a mění společný postoj 2004/179/SZBP o omezujících opatřeních vůči vedení Podněsterské oblasti Moldavské republiky
34 32005D0148 Rozhodnutí Rady 2005/148/SZBP ze dne 21. února 2005, kterým se provádí společný postoj 2004/694/SZBP o dalších opatřeních na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
37 32005D0149 Společný postoj Rady 2005/149/SZBP ze dne 21. února 2005, kterým se mění společný postoj 2004/423/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru
OJ L 050, 23.02.2005 1 32005R0293 Nařízení Rady (ES) č. 293/2005 ze dne 17. února 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 866/2004 o režimu podle článku 2 protokolu č. 10 k aktu o přistoupení, pokud jde o zemědělské produkty a úlevy poskytnuté osobám překračujícím linii
5 32005R0295 Nařízení Komise (ES) č. 295/2005 ze dne 22. února 2005, kterým se potřetí mění nařízení (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
7 32005D0150 2005/150/ES,Euroatom: Rozhodnutí Rady ze dne 18. ledna 2005 o podmínkách a postupech pro předkládání a vyřizování kandidatur ke jmenování soudců Soudu pro veřejnou službu Evropské unie
9 32005D0151 2005/151/ES,Euroatom: Rozhodnutí Rady ze dne 18. ledna 2005 o jmenování členů výboru stanoveného v čl. 3 odst. 3 přílohy I Protokolu o statutu Soudního dvora
10 32005D0152 2005/152/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 1999 podle článku 14 nařízení Rady (EHS) č. 4064/89 ukládající pokuty podnikům za předkládání nesprávných a zavádějících informací v oznámení v řízení o kontrole spojování (případ č. COMP/M.1608 – KLM/Martinair III) (oznámeno pod číslem K(1999) 4496) (1)
20 32004R1937r Oprava nařízení Komise (ES) č. 1937/2004 ze dne 9. listopadu 2004, kterým se mění přílohy I, II, III a IV nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 334 ze dne 10.11.2004)
OJ L 051, 24.02.2005 5 32005R0298 Nařízení Komise (ES) č. 298/2005 ze dne 22. února 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
11 32005R0299 Nařízení Komise (ES) č. 299/2005 ze dne 23. února 2005, kterým se stanoví množství surového tabáku, která mohou být převedena do jiné skupiny odrůd v rámci zaručeného prahového množství pro sklizeň 2005 v Itálii
13 32005R0300 Nařízení Komise (ES) č. 300/2005 ze dne 22. února 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 798/2004, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru
15 32005R0301 Nařízení Komise (ES) č. 301/2005 ze dne 23. února 2005, kterým se po čtyřicáté čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
17 32005D0153 2005/153/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 17. února 2005, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Spojenému království použít osvobození nízkohodnotného pevného paliva od dávky za změnu klimatu
19 32005D0154 2005/154/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. února 2005, kterým se mění rozhodnutí 2003/760/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu z Francouzské Polynésie, pokud jde o určení příslušného orgánu a vzorové osvědčení o zdravotní nezávadnosti (oznámeno pod číslem K(2005) 356) (1)
23 32005D0155 2005/155/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. února 2005, kterým se mění rozhodnutí 97/102/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Ruska, pokud jde o stanovení příslušného úřadu a vzoru osvědčení o zdravotní nezávadnosti (oznámeno pod číslem K(2005) 357) (1)
26 32005D0156 2005/156/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. února 2005, kterým se mění rozhodnutí 1999/710/ES, pokud jde o zahrnutí zařízení v Bulharsku do prozatímních seznamů zařízení třetích zemí, z nichž jsou členské státy oprávněny dovážet mleté maso a polotovary z mletého masa (oznámeno pod číslem K(2005) 364) (1)
OJ L 052, 25.02.2005 6 32005R0305 Nařízení Komise (ES) č. 305/2005 ze dne 19. října 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 312/2003, pokud jde o celní kvóty pro některé produkty pocházející z Chile
9 32005R0306 Nařízení Komise (ES) č. 306/2005 ze dne 24. února 2005, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství (1)
37 32005D0157 2005/157/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 17. února 2005 o jmenování dvou německých členů a dvou německých náhradníků Výboru regionů
39 32005D0158 2005/158/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 17. února 2005 o jmenování španělské náhradnice Výboru regionů
40 32005D0159 2005/159/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 17. února 2005 o jmenování šesti belgických členů a osmi belgických náhradníků Výboru regionů
42 32005D0160 2005/160/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. října 2004, kterým se schvaluje výměna dopisů mezi Úřadem Spojených národů pro koordinaci humanitárních záležitostí (UNOCHA) a Komisí Evropských společenství týkající se jejich spolupráce v rámci reakce na katastrofy (v případě zároveň prováděných zásahů v zemi postižené katastrofou) (1)
49 32005D0161 2005/161/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. února 2005 pokud jde o finanční podporu Společenství na rok 2005 některým referenčním laboratořím Společenství v oblasti veterinární medicíny a zdraví spotřebitele (rezidua) (oznámeno pod číslem K(2005) 392)
51 32005D0162 2005/162/ES: Doporučení Komise ze dne 15. února 2005 o úloze nevýkonných členů správní rady nebo členů dozorčí rady a o výborech správní nebo dozorčí rady společností kótovaných na burze (1)
OJ L 053, 26.02.2005 15 32005R0331 Nařízení Komise (ES) č. 331/2005 ze dne 25. února 2005, kterým se stanoví částka podpory uvedené v nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 pro soukromé skladování másla a smetany a kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2771/1999
17 32005R0332 Nařízení Komise (ES) č. 332/2005 ze dne 25. února 2005 o platbě náhrad na vývoz do Chorvatska produktů kódu KN 0406, na které se vztahují licence, o něž bylo požádáno před 1. červnem 2003
28 32005R0341 Nařízení Komise (ES) č. 341/2005 ze dne 25. února 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1432/94 a nařízení (ES) č. 1458/2003, co se týče maximálního množství, na které se musí vztahovat žádosti na dovozní licence na vepřové maso
29 32005D0163 2005/163/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. března 2004 o státní podpoře poskytované Itálií námořním společnostem Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar a Toremar (skupina Tirrenia) (oznámeno pod číslem dokumentu K(2004) 470) (1)
66 32005D0164 2005/164/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. září 2004 o státní podpoře, kterou Belgie zamýšlí poskytnout ve prospěch Stora Enso Langerbrugge (oznámeno pod číslem dokumentu K(2004) 3351) (1)
78 32004R1582r Oprava nařízení Komise (ES) č. 1582/2004 ze dne 8. září 2004 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uvalených nařízením Rady (ES) č. 1470/2001 na dovozy elektronických integrovaných kompaktních fluorescenčních výbojek (CFL-i) pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem elektronických integrovaných kompaktních fluorescenčních výbojek (CFL-i) zasílaných z Vietnamu, Pákistánu nebo Filipín bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Vietnamu, Pákistánu nebo Filipín, a o zavedení evidence těchto dovozů (Úř. věst. L 289 ze dne 10.9.2004)
78 32005R0305r Oprava nařízení Komise (ES) č. 305/2005 ze dne 19. října 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 312/2003, pokud jde o celní kvóty pro některé produkty pocházející z Chile (Úř. věst. L 52 ze dne 25.2.2005)
OJ L 054, 28.02.2005 1 32005R0302 Nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005 ze dne 8. února 2005 o uplatňování dozoru nad bezpečností v rámci Euratomu
OJ L 055, 01.03.2005 11 32005R0348 Nařízení Komise (ES) č. 348/2005 ze dne 28. února 2005, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 174/1999, pokud jde o dobu platnosti vývozních licencí se stanovením náhrady předem v odvětví mléka a mléčných výrobků
12 32005R0349 Nařízení Komise (ES) č. 349/2005 ze dne 28. února 2005, kterým se stanoví pravidla pro financování nouzových opatření a opatření pro tlumení některých chorob zvířat uvedených v rozhodnutí Rady 90/424/EHS Společenstvím
35 32005L0013 Směrnice Komise 2005/13/ES ze dne 21. února 2005, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES týkající se emisí plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic z motorů používaných k pohonu zemědělských a lesnických traktorů a kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES týkající se schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů (1)
55 32005D0165 2005/165/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 17. února 2005 o jmenování dvou belgických členů a belgického náhradníka Výboru regionů
57 32005D0166 2005/166/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. února 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES o mechanismu monitorování emisí skleníkových plynů ve Společenství a provádění Kjótského protokolu (oznámeno pod číslem dokumentu K(2005) 247)
92 32005D0167 2005/167/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. února 2005 o finančním příspěvku Společenství na zveřejnění, formou CD-ROMu, materiálů ze Světové konference OIE o dobrých životních podmínkách zvířat, která se konala v únoru 2004
93 32005D0168 2005/168/ES: Rozhodnutí Výboru pro přidružení dohody SPS mezi EU a Chile nazvaného Smíšený řídící výbor č. 1/2003 ze dne 24. října 2003 o jednacím řádu výboru pro přidružení Dohody SPS mezi EU a Chile nazvaného Smíšený řídící výbor (dále jen SŘV)
OJ L 056, 02.03.2005 3 32005R0355 Nařízení Komise (ES) č. 355/2005 ze dne 28. února 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2676/90, kterým se stanoví metody Společenství používané pro rozbor vín
8 32005R0356 Nařízení Komise (ES) č. 356/2005 ze dne 1. března 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro označování a identifikaci pasivních lovných zařízení a vlečných sítí s výložníky
12 32005L0015 Směrnice Rady 2005/15/ES ze dne 28. února 2005, kterou se mění příloha IV směrnice 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
14 32005D0169 2005/169/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. února 2005, kterým se mění rozhodnutí ze dne 27. března 2000, kterým se zmocňuje ředitel Europolu k zahájení jednání o dohodách s třetími státy a subjekty mimo rámec EU
15 32005D0170 2005/170/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. června 2004 o podporách pro výstavbu potrubí na přepravu propylenu mezi Rotterdamem, Antverpami a Porúřím, které oznámily Belgie, Německo a Nizozemsko – C 67/03 (ex N 355/03) – C 68/03 (ex N 400/03) – C 69/03 (ex N 473/03) (oznámeno pod číslem dokumentu K(2004) 2031) (1)
25 32005D0171 2005/171/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. února 2005 o přidělení množství regulovaných látek povolených pro základní použití ve Společenství pro rok 2004 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 (oznámeno pod číslem dokumentu K(2005) 293) (1)
35 32004L0104r Oprava směrnice Komise 2004/104/ES ze dne 14. října 2004 o přizpůsobení technickému postupu směrnice Rady 72/245/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potlačení vysokofrekvenčního rušení způsobovaného zážehovými motory namontovanými do motorových vozidel a doplnění směrnice 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 337 ze dne 13.11.2004)
OJ L 057, 03.03.2005 3 32005R0358 Nařízení Komise (ES) č. 358/2005 ze dne 2. března 2005 o časově neomezeném povolení některých doplňkových látek a povolení nových použití doplňkových látek, které jsou již povoleny v krmivech (1)
13 32005R0359 Nařízení Komise (ES) č. 359/2005 ze dne 2. března 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 94/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu
15 32005R0360 Nařízení Komise (ES) č. 360/2005 ze dne 2. března 2005, kterým se zahajuje veřejný prodej vinného alkoholu, který je určen k využití v Společenství jako bioethanol
19 32005L0016 Směrnice Komise 2005/16/ES ze dne 2. března 2005, kterou se mění přílohy I až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
23 32005L0017 Směrnice Komise 2005/17/ES ze dne 2. března 2005, kterou se mění některá ustanovení směrnice 92/105/EHS týkající se rostlinolékařských pasů
25 32005L0018 Směrnice Komise 2005/18/ES ze dne 2. března 2005, kterou se mění směrnice 2001/32/ES, pokud jde o některé chráněné zóny ve Společenství, v nichž je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení
OJ L 058, 04.03.2005 19 32005L0019 Směrnice Rady 2005/19/ES ze dne 17. února 2005, kterou se mění směrnice 90/434/EHS o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států
28 32005D0172 2005/172/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 28. února 2005 o jmenování nizozemského člena Výboru regionů
29 32005D0173 2005/173/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. května 2004 o státní podpoře prováděné Španělskem pro další podporu na restrukturalizaci ve prospěch španělských státních loděnic Věc státní podpora C 40/00 (ex NN 61/00) (oznámeno pod číslem dokumentu K(2004) 1620) (1)
OJ L 059, 05.03.2005 1 32005R0374 Nařízení Rady (ES) č. 374/2005 ze dne 28. února 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2007/2000, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté
8 32005R0378 Nařízení Komise (ES) č. 378/2005 ze dne 4. března 2005 o podrobných prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o povinnosti a úkoly referenční laboratoře Společenství v souvislosti s žádostmi o povolení doplňkových látek v krmivech (1)
16 32005R0379 Nařízení Komise (ES) č. 379/2005 ze dne 4. března 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1168/1999, kterým se stanoví obchodní norma pro švestky
20 32005D0174 2005/174/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. února 2005, kterým se stanoví prováděcí pokyny doplňující část B přílohy II směrnice Rady 90/219/EHS o uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy (oznámeno pod číslem dokumentu K(2005) 413) (1)
27 32005D0175 2005/175/ES: Doporučení Komise ze dne 1. března 2005 týkající se koordinovaného programu úředního dozoru nad potravinami na rok 2005 (1)
40 32005D0176 2005/176/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. března 2005 o stanovení kódované formy a kódů pro oznamování chorob zvířat na základě směrnice Rady 82/894/EHS (oznámeno pod číslem dokumentu K(2004) 993) (1)
OJ L 060, 08.03.2005 1 32005D0141 2005/141/ES: Konečné schválení souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2005
OJ L 061, 08.03.2005 3 32005R0381 Nařízení Komise (ES) č. 381/2005 ze dne 7. března 2005, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací (1)
4 32005R0382 Nařízení Komise (ES) č. 382/2005 ze dne 7. března 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1786/2003 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy
20 32005R0383 Nařízení Komise (ES) č. 383/2005 ze dne 7. března 2005, kterým se stanoví rozhodné skutečnosti pro směnné kurzy použitelné pro vinařské produkty
23 32005R0384 Nařízení Komise (ES) č. 384/2005 ze dne 7. března 2005 o přijetí programu ad hoc modulů na období 2007 až 2009 pro výběrové šetření pracovních sil, které je ustanoveno nařízením Rady (ES) č. 577/98 (1)
25 32005L0021 Směrnice Komise 2005/21/ES ze dne 7. března 2005, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 72/306/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím znečišťujících látek ze vznětových motorů vozidel (1)
28 32005D0177 2005/177/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. března 2005 o tranzitu živého skotu územím Spojeného království (oznámeno pod číslem dokumentu K(2005) 509) (1)
31 32005D0178 2005/178/ES: Doporučení Komise ze dne 1. března 2005 týkající se koordinovaného monitorovacího programu Společenství pro rok 2005 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a v některých dalších produktech rostlinného původu a na jejich povrchu a vnitrostátních monitorovacích programů pro rok 2006 (1)
37 32005D0179 2005/179/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. března 2005, kterým se mění rozhodnutí 93/52/EHS a 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení Slovinska za prosté brucelózy (B. melitensis) a enzootické leukózy skotu a Slovenska za prosté tuberkulózy skotu a brucelózy skotu (oznámeno pod číslem dokumentu K(2005) 483) (1)
41 32005D0180 2005/180/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. března 2005, kterým se členské státy opravňují podle směrnice Rady 96/49/ES k přijetí určitých odchylek týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcí (oznámeno pod číslem dokumentu K(2005) 443) (1)
48 32005D0181 2005/181/ES: Rozhodnutí Výboru pro celní spolupráci AKT-ES č. 2/2005 ze dne 1. března 2005 o odchylce od pojmu původní produkty s ohledem na zvláštní situaci států AKT, pokud jde o výrobu konzerv z tuňáka a hřbetů z tuňáka (číslo HS ex 16.04)
51 32004R1973r Tisková oprava nařízení Komise (ES) č. 1973/2004 dne 29. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin (Úř. věst. L 345 ze dne 20.11.2004)
OJ L 062, 09.03.2005 3 32005R0386 Nařízení Komise (ES) č. 386/2005 ze dne 8. března 2005, kterým se mění několik nařízení, pokud jde o kódy kombinované nomenklatury pro některé ovoce a zeleninu a některé produkty zpracované z ovoce a zeleniny
5 32005R0387 Nařízení Komise (ES) č. 387/2005 ze dne 8. března 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 831/97, kterým se stanoví obchodní norma pro avokádo
7 32005R0388 Nařízení Komise (ES) č. 388/2005 ze dne 8. března 2005, kterým se přijímají specifikace modulu ad hoc o odchodu z práce do důchodu pro rok 2006 podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 a kterým se mění nařízení (ES) č. 246/2003
12 32005R0389 Nařízení Komise (ES) č. 389/2005 ze dne 8. března 2005, kterým se stanoví odchylky od nařízení Rady (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 800/1999, pokud jde o některé cukry používané v některých výrobcích zpracovaných z ovoce a zeleniny vyvážených do jiných třetích zemí než do Švýcarska a Lichtenštejnska
14 32005L0023 Směrnice Komise 2005/23/ES ze dne 8. března 2005, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/25/ES o minimální úrovni výcviku námořníků (1)
16 32005D0182 2005/182/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 5. července 2004 o existenci nadměrného schodku na Slovensku
18 32005D0183 2005/183/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 5. července 2004 o existenci nadměrného schodku v Polsku
19 32005D0184 2005/184/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 5. července 2004 o existenci nadměrného schodku na Kypru
20 32005D0185 2005/185/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 5. července 2004 o existenci nadměrného schodku v České republice
21 32005D0186 2005/186/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 5. července 2004 o existenci nadměrného schodku na Maltě
22 32005D0187 2005/187/ES: Doporučení Komise (ES) ze dne 2. března 2005 o koordinovaném programu kontrol v oblasti výživy zvířat pro rok 2005 dle směrnice Rady 95/53/ES (1)
30 32005D0188 2005/188/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. července 2004, kterým se prohlašuje, že spojení je slučitelné se společným trhem a Dohodou o EHP (Případ č. COMP/M.3333 – SONY/BMG) (oznámeno pod číslem dokumentu K(2004) 2815) (1)
34 32005D0189 2005/189/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. března 2005, kterým se mění dodatek přílohy XIV aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení na Slovensku působící v odvětví masa (oznámeno pod číslem dokumentu K(2005) 512) (1)
37 32005D0190 Společná akce Rady 2005/190/SZBP ze dne 7. března 2005 Integrované misi Evropské unie na podporu právního státu v Iráku, EUJUST LEX
OJ L 063, 10.03.2005 1 32005R0390 Nařízení Rady (ES) č. 390/2005 ze dne 7. března 2005, kterým se zastavuje částečný prozatímní přezkum antidumpingových opatření použitelných na dovoz polyethylentereftalátových (PET) filmů pocházejících mimo jiné z Indie
6 32005R0392 Nařízení Komise (ES) č. 392/2005 ze dne 8. března 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
17 32005R0394 Nařízení Komise (ES) č. 394/2005 ze dne 8. března 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, a kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1782/2003
21 32005D0192 2005/192/ES: Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 21. února 2005 o uzavření Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
23 32005D0193 2005/193/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. března 2005, kterým se mění rozhodnutí 2004/475/ES, kterým se přijímá přechodné opatření ve prospěch některých zařízení v odvětví masa a mléka ve Slovinsku (oznámeno pod číslem dokumentu K(2005) 518) (1)
25 32005D0194 2005/194/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. března 2005, kterým se počtvrté mění rozhodnutí 2004/122/ES o některých ochranných opatřeních proti influenze ptáků v některých asijských zemích (oznámeno pod číslem dokumentu K(2005) 521) (1)
27 32005D0195 2005/195/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. března 2005 o částečné neshodě normy EN 71-1:1998 Bezpečnost hraček – část 1: mechanické a fyzikální vlastnosti se základními požadavky na bezpečnost podle směrnice Rady 88/378/EHS (oznámeno pod číslem dokumentu K(2005) 542) (1)
29 32004D0371 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 371/04/COL ze dne 15. prosince 2004, kterým se po čtyřicáté deváté mění procesní a hmotná pravidla v oblasti státní podpory zrušením kapitoly 26 Pokyny k regionální podpoře ve víceodvětvovém režimu pro velké investiční projekty
OJ L 064, 10.03.2005 1 22004D0115 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 115/2004ze dne 6. srpna 2004,kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
3 22004D0116 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 116/2004ze dne 6. srpna 2004,kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
5 22004D0117 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 117/2004ze dne 6. srpna 2004,kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
7 22004D0118 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 118/2004ze dne 24. září 2004,kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
9 22004D0119 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 119/2004ze dne 24. září 2004,kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
12 22004D0120 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 120/2004ze dne 24. září 2004,kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
15 22004D0121 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 121/2004ze dne 24. září 2004,kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
18 22004D0122 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 122/2004ze dne 24. září 2004,kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
20 22004D0123 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 123/2004ze dne 24. září 2004,kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) a příloha IV (Energetika) Dohody o EHP
41 22004D0124 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 124/2004ze dne 24. září 2004,kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
47 22004D0125 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 125/2004ze dne 24. září 2004,
49 22004D0126 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 126/2004ze dne 24. září 2004,kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
51 22004D0127 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 127/2004ze dne 24. září 2004,kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
53 22004D0128 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 128/2004ze dne 24. září 2004,kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
55 22004D0129 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 129/2004ze dne 24. září 2004,kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
57 22004D0130 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 130/2004ze dne 24. září 2004,kterým se mění příloha XIV (Hospodářská soutěž), protokol 21 (o provádění pravidel hospodářské soutěže platných pro podniky) a protokol 23 (o spolupráci mezi kontrolními úřady) k Dohodě o EHP
67 22004D0131 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 131/2004ze dne 24. září 2004,kterým se mění příloha XV (Státní podpory) Dohody o EHP
70 22004D0132 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 132/2004ze dne 24. září 2004,kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
72 22004D0133 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 133/2004ze dne 24. září 2004,kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
74 22004D0134 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 134/2004ze dne 24. září 2004,kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
76 22004D0135 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 135/2004ze dne 24. září 2004,kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
78 22004D0136 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 136/2004ze dne 24. září 2004,kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
80 22004D0137 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 137/2004ze dne 24. září 2004,kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
OJ L 065, 11.03.2005 25 32005D0196 2005/196/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. února 2005 o podpisu a prozatímním provádění dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou, kterou se prodlužuje a mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o obchodu s textilními výrobky
30 32005D0197 2005/197/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. března 2005, kterým se schvaluje technický akční plán zlepšení zemědělské statistiky pro rok 2005 (oznámeno pod číslem dokumentu K(2005) 531)
33 32005D0198 2005/198/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. března 2005 o zrušení rozhodnutí 2004/440/ES, kterým se přijímá přechodné opatření ve prospěch některých zařízení v odvětví mléka na Slovensku (oznámeno pod číslem dokumentu K(2005) 519) (1)
34 32005D0199 Rozhodnutí Rady 2005/199/SZBP ze dne 31. ledna 2005 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Albánskou republikou o účasti Albánské republiky na vojenské operaci Evropské unie pro řešení krize v Bosně a Hercegovině (operace ALTHEA)
OJ L 066, 12.03.2005 10 32005R0416 Nařízení Komise (ES) č. 416/2005 ze dne 11. března 2005, kterým se mění příloha XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o dovoz některých vedlejších produktů živočišného původu určených k technickým účelům z Japonska (1)
15 32005D0201 2005/201/ES: Rozhodnutí Smíšené rady EU–Mexiko č. 5/2004 ze dne 15. prosince 2004, kterým se v souladu s čl. 17 odst. 3 rozhodnutí č. 2/2000 přijímá příloha uvedeného rozhodnutí o vzájemné správní pomoci v celních otázkách
22 32005D0202 2005/202/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 31. ledna 2005 o uzavření Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy mexickými na straně druhé o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
27 32005D0203 2005/203/ES: Rozhodnutí Smíšené rady Evropská unie–Mexiko č. 1/2005 ze dne 21. února 2005, kterým se opravuje rozhodnutí Smíšené rady EU–Mexiko č. 3/2004
28 Informace o vstupu v platnost Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy mexickými na straně druhé o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci s ohledem na přistoupení nových členských států
28 Informace o vstupu v platnost rozhodnutí Smíšené rady EU–Mexiko č. 1/2005 o opravě rozhodnutí Smíšené rady EU–Mexiko č. 3/2004 ze dne 29. července 2004
OJ L 067, 14.03.2005 1 32005D0191 Rozhodnutí Rady 2005/191/SZBP ze dne 18. října 2004 o uzavření dohod mezi Evropskou unií a Islandskou republikou, Norským královstvím a Rumunskem o rámci pro účast Islandské republiky, Norského království a Rumunska na operacích Evropské unie pro řešení krizí
OJ L 068, 15.03.2005 3 32005R0421 Nařízení Komise (ES) č. 421/2005 ze dne 14. března 2005 o vydávání licencí na dovoz některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (konkrétně mandarinek atd.) v období od 11. dubna 2005 do 10. dubna 2006
5 32005R0422 Nařízení Komise (ES) č. 422/2005 ze dne 14. března 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 94/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu
30 32005D0205 2005/205/ES,Euroatom: Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 21. února 2005 o uzavření protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
32 32005D0206 2005/206/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 28. února 2005 o podpisu a prozatímním provádění Dodatkového protokolu k Dohodě o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
40 32005D0207 2005/207/ES: Doporučení Rady ze dne 8. března 2005 o jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky
41 32005D0208 2005/208/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU–Bulharsko č. 1/2004 ze dne 28. září 2004, kterým se mění články 2 a 3 Dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé, s ohledem na prodloužení doby stanovené v čl. 9 odst. 4 protokolu 2 k Evropské dohodě
42 32005D0209 2005/209/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. března 2005, kterým se mění rozhodnutí 2004/288/ES, pokud jde o prodloužení dočasného přístupu Austrálii a Novému Zélandu k rezervám antigenů viru slintavky a kulhavky ve Společenství poskytnutého podle uvedeného rozhodnutí (oznámeno pod číslem dokumentu K(2005) 561) (1)
43 32005D0210 2005/210/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. března 2005, kterým se podruhé mění rozhodnutí 2004/614/ES týkající se doby použitelnosti ochranných opatření proti influenze ptáků v Jižní Africe (oznámeno pod číslem dokumentu K(2005) 559) (1)
44 32005D0211 Rozhodnutí Rady 2005/211/SVV ze dne 24. února 2005 o zavedení některých nových funkcí v Schengenském informačním systému, včetně boje proti terorismu
49 32005D0212 Rámcové rozhodnutí Rady 2005/212/SVV ze dne 24. února 2005 o konfiskaci výnosů a majetku z trestné činnosti a nástrojů trestné činnosti
OJ L 069, 16.03.2005 3 32005R0425 Nařízení Komise (ES) č. 425/2005 ze dne 15. března 2005, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokud jde o seznam zemí a území (1)
6 32005R0426 Nařízení Komise (ES) č. 426/2005 ze dne 15. března 2005 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovozy některých hotových oděvních textilií z polyesterových nekonečných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky
37 32005D0215 2005/215/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 17. února 2005 o jmenování deseti francouzských členů a šesti francouzských náhradníků Výboru regionů
39 32005D0216 2005/216/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. března 2005, kterou se mění rozhodnutí 2003/828/ES týkající se odchylek ze zákazu přemísťování pro přemísťování zvířat uvnitř členského státu (oznámeno pod číslem K(2005) 544) (1)
41 32005D0217 2005/217/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. března 2005, kterým se stanoví veterinární podmínky a požadavky na veterinární osvědčení pro dovoz embryí skotu do Společenství (oznámeno pod číslem K(2005) 543) (1)
50 32005D0218 2005/218/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. března 2005, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovozy produktů rybolovu ze Saúdské Arábie (oznámeno pod číslem K(2005) 563) (1)
55 32005D0219 2005/219/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. března 2005, kterým se mění rozhodnutí 97/296/ES, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž je povolen dovoz produktů rybolovu určených k lidské spotřebě, pokud jde o Saúdskou Arábii (oznámeno pod číslem K(2005) 564) (1)
59 32005D0220 Společný postoj Rady 2005/220/SZBP ze dne 14. března 2005, kterým se aktualizuje společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu a zrušuje společný postoj 2004/500/SZBP
64 32005D0221 Rozhodnutí Rady 2005/221/SZBP ze dne 14. března 2005, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje rozhodnutí 2004/306/ES
67 32005D0222 Rámcové rozhodnutí Rady 2005/222/SVV ze dne 24. února 2005 o útocích proti informačním systémům
OJ L 070, 16.03.2005 1 32005R0396 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) C. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1)
17 32005L0020 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/20/ES ze dne 9. března 2005, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech
19 32005D0200 2005/200/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. března 2005, kterým se Estonsku, Lotyšsku, Litvě a Maltě povoluje přijmout přísnější požadavky pro výskyt Avena fatua v osivu obilovin (oznámeno pod číslem K(2005) 462) (1)
OJ L 071, 17.03.2005 1 32005R0428 Nařízení Rady (ES) č. 428/2005 ze dne 10. března 2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu polyesterových střižových vláken pocházejících z Čínské lidové republiky a Saúdské Arábie, změně nařízení (ES) č. 2852/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu polyesterových střižových vláken pocházejících z Korejské republiky a o zastavení antidumpingového řízení týkajícího se dovozů pocházejících z Tchaj-wanu
36 32005R0430 Nařízení Komise (ES) č. 430/2005 ze dne 15. března 2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství, pokud jde o kódování používané pro přenos dat od roku 2006 a používání dílčího výběrového souboru pro sběr údajů o strukturálních proměnných
67 32005D0223 2005/223/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. února 2005, kterým se mění rozhodnutí 94/140/ES o zřízení Poradního výboru pro koordinaci boje proti podvodům
69 32005D0224 2005/224/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. března 2005, kterým se mění rozhodnutí 2003/136/ES, pokud jde o ukončení plánu nouzového očkování divokých prasat proti klasickému moru prasat v Lucembursku (oznámeno pod číslem K(2005) 589) (1)
70 32005D0225 2005/225/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. března 2005, kterým se mění rozhodnutí 2003/526/ES, pokud jde o opatření pro tlumení klasického moru prasat v Německu, Francii, Lucembursku a na Slovensku (oznámeno pod číslem K(2005) 600) (1)
72 32005D0226 2005/226/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. března 2005, kterým se mění rozhodnutí 2005/59/ES, pokud jde o oblasti, v nichž se mají provádět plány eradikace klasického moru prasat v populaci divokých prasat a nouzového očkování divokých prasat proti klasickému moru prasat na Slovensku (oznámeno pod číslem K(2005) 601) (1)
74 32005D0227 Společný postoj Rady 2005/227/SZBP ze dne 16. března 2005, kterým se obnovují opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
OJ L 072, 18.03.2005 4 32005R0430 Nařízení Komise (ES) č. 436/2005 ze dne 17. března 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 796/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
18 32005D0228 2005/228/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. února 2005 o podpisu a prozatímním provádění dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou o obchodu s textilními výrobky
23 32005D0229 2005/229/ES: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUPM/1/2005 ze dne 4. března 2005 o zřízení Výboru přispěvatelů na Policejní misi Evropské unie (EUPM) v Bosně a Hercegovině
25 32005D0230 2005/230/ES: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru Proxima/3/2005 ze dne 4. března 2005 o zřízení Výboru přispěvatelů na Policejní misi Evropské unie (EUPOL Proxima) v Bývalé jugoslávské republice Makedonie
27 32005D0231 2005/231/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 7. března 2005, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Švédsku uplatňovat sníženou sazbu daně na elektřinu spotřebovávanou některými domácnostmi a společnostmi odvětví služeb nacházejícími se v některých oblastech severního Švédska
29 32005D0232 2005/232/ES: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUJUST LEX/1/2005 ze dne 8. března 2005 o jmenování vedoucího Integrované mise EU na podporu právního státu v Iráku, EUJUST LEX
30 32005D0233 2005/233/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. března 2005, kterým se mění rozhodnutí 2004/432/ES o schválení plánů monitoringu reziduí předložených třetími zeměmi podle směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem K(2005) 568) (1)
35 32005D0234 2005/234/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. března 2005, kterým se mění příloha II rozhodnutí Rady 79/542/EHS, pokud jde o dovoz čerstvého masa z Argentiny (oznámeno pod číslem K(2005) 602) (1)
43 32005D0235 2005/235/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. března 2005, kterým se zrušuje rozhodnutí 2002/626/ES, kterým se schvaluje plán eradikace klasického moru prasat v populaci divokých prasat v departementech Moselle a Meurthe-et-Moselle předložený Francií (oznámeno pod číslem K(2005) 595) (1)
44 32005D0236 2005/236/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. března 2005, kterým se mění rozhodnutí 2003/135/ES, pokud jde o ukončení plánů eradikace klasického moru prasat v populaci divokých prasat a nouzového očkování divokých prasat proti klasickému moru prasat v některých oblastech německé spolkové země Porýní-Falcko (oznámeno pod číslem K(2005) 596) (1)
47 32005D0237 2005/237/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. března 2005 o finanční podpoře Společenství na provozování některých referenčních laboratoří Společenství ve veterinární oblasti a v oblasti živých zvířat v roce 2005 (oznámeno pod číslem K(2005) 606)
OJ L 073, 18.03.2005 1 32005D0204 2005/204/ES: Rozhodnutí č. 199 ze dne 13. října 2004 o modelových formulářích nezbytných k aplikaci nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 (řada E 300) (1)
OJ L 074, 19.03.2005 5 32005R0448 Nařízení Komise (ES) č. 448/2005 ze dne 15. března 2005, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3880/91 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v severovýchodním Atlantiku (1)
28 32005R0449 Nařízení Komise (ES) č. 449/2005 ze dne 18. března 2005, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 174/1999, pokud jde o dobu platnosti vývozních licencí v odvětví mléka a mléčných výrobků
30 32005R0450 Nařízení Komise (ES) č. 450/2005 ze dne 18. března 2005 o dokladu, kterým se prokazuje splnění celních formalit pro dovoz mléka a mléčných výrobků v třetích zemích podle článku 16 nařízení (ES) č. 800/1999
41 32005D0238 2005/238/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. července 2004 o podpoře v odvětví rybolovu a akvakultury na Korsice v letech 1986 až 1999 (oznámeno pod číslem K(2004) 2585) (1)
49 32005D0239 2005/239/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. července 2004 týkající se některých podpor, realizovaných Francií ve prospěch producentů akvakultury a rybářů (oznámeno pod číslem K(2004) 2588) (1)
62 32005D0240 2005/240/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. března 2005, kterým se povolují metody třídění jatečně upravených těl prasat v Polsku (oznámeno pod číslem K(2005) 552)
66 32005D0241 2005/241/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. března 2005 o finančním příspěvku Společenství na program kontroly organismů škodlivých rostlinám a rostlinným produktům ve francouzských zámořských departementech na rok 2004 (oznámeno pod číslem K(2005) 603)
71 32005D0242 2005/242/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. března 2005 o finančním příspěvku Společenství určeném Německu a Finsku pro jejich programy na posílení infrastruktur rostlinolékařských kontrol rostlin a rostlinných produktů dovážených ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2005) 674)
OJ L 075, 22.03.2005 33 32005L0026 Směrnice Komise 2005/26/ES ze dne 21. března 2005, kterou se stanoví seznam složek potravin nebo látek prozatímně vyřazených z přílohy IIIa směrnice 2000/13/ES (1)
35 32005D0244 2005/244/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 3. března 2005 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Vietnamské socialistické republiky o přístupu na trh
40 32005D0245 2005/245/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. března 2005 o zvláštním finančním příspěvku Společenství na program pro dozor nad kampylobakteriózou u brojlerů předložený Švédskem pro rok 2005 (oznámeno pod číslem K(2005) 759)
44 32005D0246 2005/246/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. října 2004 o státní podpoře C 40/02 (ex N 513/01) ve prospěch řeckých loděnic Hellenic Shipyards ?? (oznámeno pod číslem K(2004) 3919) (1)
53 32005D0247 2005/247/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. března 2005 o zahájení šetření podle čl. 4 odst. 3 nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 o přístupu leteckých dopravců Společenství na letecké trasy uvnitř Společenství (oznámeno pod číslem K(2005) 577) (1)
58 32005D0248 2005/248/ES: Rozhodnutí č. 1/2004 výboru pro pozemní dopravu Společenství–Švýcarsko ze dne 22. června 2004 o systému poplatků za vozidla, který se bude ve Švýcarsku používat v období od 1. ledna 2005 do otevření základního tunelu Lötschberg, avšak nejpozději do 1. ledna 2008
60 32005D0249 2005/249/ES: Rozhodnutí č. 2/2004 výboru pro pozemní dopravu Společenství–Švýcarsko ze dne 22. června 2004, kterým se mění příloha 1 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici
65 32005D0250 2005/250/ES: Rozhodnutí smíšeného výboru č. 31/2005 zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými ze dne 14. února 2005 o zařazení subjektu posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze o telekomunikačních zařízeních
67 32005D0251 2005/251/ES: Doporučení Komise ze dne 11. března 2005 o Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a o Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (1)
OJ L 076, 22.03.2005 1 32005D0213 2005/213/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. ledna 2005 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prozatímním provádění Protokolu, kterým se na období od 1. července 2004 do 30. června 2007 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou Pobřeží slonoviny o rybolovu při pobřeží Pobřeží slonoviny
3 Dohoda ve formě výměny dopisů o prozatímním provádění Protokolu, kterým se na období od 1. července 2004 do 30. června 2007 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou Pobřeží slonoviny o rybolovu při pobřeží Pobřeží slonoviny
16 32005D0214 Rámcové rozhodnutí Rady 2005/214/SVV ze dne 24. února 2005 o uplatňování zásady vzájemného uznávání peněžitých trestů a pokut
OJ L 077, 23.03.2005 1 32005R0463 Nařízení Rady (ES) č. 463/2005 ze dne 16. března 2005, kterým se zastavuje částečný prozatímní přezkum antidumpingových opatření použitelných na dovoz potrubních tvarovek ze železa nebo oceli pocházejících mimo jiné z Thajska
6 32005R0465 Nařízení Komise (ES) č. 465/2005 ze dne 22. března 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1663/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 729/70 týkající se postupu schválení účetní závěrky záruční sekce EZOZF
9 32005D0252 2005/252/ES,Euroatom: Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 21. února 2005 o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Arménskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
11 32005D0253 2005/253/ES: Doporučení Rady ze dne 8. března 2005 o absolutoriu, které má být uděleno Komisi za provádění operací Evropského rozvojového fondu (9. ERF) za rozpočtový rok 2003
12 32005D0254 2005/254/ES: Doporučení Rady ze dne 8. března 2005 o absolutoriu, které má být uděleno Komisi za provádění operací Evropského rozvojového fondu (8. ERF) za rozpočtový rok 2003
13 32005D0255 2005/255/ES: Doporučení Rady ze dne 8. března 2005 o absolutoriu, které má být uděleno Komisi za provádění operací Evropského rozvojového fondu (7. ERF) za rozpočtový rok 2003
14 32005D0256 2005/256/ES: Doporučení Rady ze dne 8. března 2005 o absolutoriu, které má být uděleno Komisi za provádění operací Evropského rozvojového fondu (6. ERF) za rozpočtový rok 2003
OJ L 078, 24.03.2005 3 32005R0467 Nařízení Komise (ES) č. 467/2005 ze dne 22. března 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
12 32005R0469 Nařízení Komise (ES) č. 469/2005 ze dne 23. března 2005 o pokračování předchozí kontroly Společenství nad dovozy některých výrobků ze železa a oceli pocházejících z některých třetích zemí
43 32005L0024 Směrnice Rady 2005/24/ES ze dne 14. března 2005, kterou se mění směrnice 87/328/EHS, pokud jde o střediska pro skladování spermatu a o používání vajíček a embryí čistokrevného plemenného skotu (1)
45 32005D0257 2005/257/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 14. března 2005, kterým se mění rozhodnutí 2000/256/ES, kterým se Nizozemskému království povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 11 šesté směrnice 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
47 32005D0258 2005/258/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 14. března 2005, kterým se Dánsku povoluje uplatňovat opatření odchylující se od čl. 14 odst. 1 písm. d) šesté směrnice 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
48 32005D0259 2005/259/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 14. března 2005, kterým se Kyperské republice povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 11 šesté směrnice 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
50 32005D0260 2005/260/ES: Rozhodnutí č. 2/2005 smíšeného výboru pro zemědělství zřízeného podle Dohody o obchodu se zemědělskými produkty mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 1. března 2005 o změně dodatků přílohy 4
OJ L 079, 24.03.2005 1 32005D0456 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 456/2005/ES ze dne 9. března 2005 o zavedení víceletého programu Společenství pro usnadnění přístupu k digitálně šířenému obsahu a jeho používání a využívání v Evropě (1).
9 32005L0001 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/1/ES ze dne 9. března 2005, kterou se mění směrnice Rady 73/239/EHS, 85/611/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES a 2002/87/ES za účelem zavedení nové organizační struktury výborů pro finanční služby (1)
OJ L 080, 29.03.2005 1 32005B0243 2005/243/CE,Euroatom: Konečné schválení opravného rozpočtu evropské unie č. 10 na rozpočtový rok 2004
95 32005D0141r Oprava konečného schválení souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2005 (Úř. věst. L 060, 8.3.2005)
OJ L 081, 30.03.2005 1 32005R0485 Nařízení Rady (ES) č. 485/2005 ze dne 16. března 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2792/1999, pokud jde o zvláštní opatření pro převod plavidel do zemí zasažených tsunami v roce 2004
7 32005R0488 Nařízení Komise (ES) č. 488/2005 ze dne 21. března 2005 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví (1)
26 32005R0489 Nařízení Komise (ES) č. 489/2005 ze dne 29. března 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1785/2003, pokud jde o určení intervenčních center a o převzetí neloupané rýže intervenčními agenturami
38 32005R0490 Nařízení Komise (ES) č. 490/2005 ze dne 29. března 2005 o rozdělení vnitrostátních referenčních množství stanovených na období 2004/2005 v příloze I nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 na dodávky a přímé prodeje
44 32005L0027 Směrnice Komise 2005/27/ES ze dne 29. března 2005, kterou se z důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/97/ES týkající se sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu zařízení pro nepřímý výhled a vozidel vybavených těmito zařízeními (1)
48 32005D0264 2005/264/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. března 2005, kterým se mění rozhodnutí 2004/832/ES, pokud jde o plán eradikace a nouzového očkování divokých prasat proti klasickému moru prasat v severních Vogézách ve Francii (oznámeno pod číslem K(2005) 917) (1)
50 32005D0265 Společná akce Rady 2005/265/CFSP ze dne 23. března 2005 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro Moldavsko
OJ L 082, 31.03.2005 1 32005R0493 Nařízení Rady (ES) č. 493/2005 ze dne 16. března 2005, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
5 32005R0495 Nařízení Komise (ES) č. 495/2005 ze dne 30. března 2005, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 824/2000, pokud jde o lhůtu pro dodání obilovin k intervenci v některých členských státech v hospodářském roce 2004/05
6 32005D0266 2005/266/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 16. března 2005, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Banco de Portugal
OJ L 083, 01.04.2005 12 32005R0502 Nařízení Komise (ES) č. 502/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1362/2000, pokud jde o otevření a správu celních kvót pro některé produkty pocházející z Mexika
13 32005R0503 Nařízení Komise (ES) č. 503/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001, pokud jde o celní kvóty Společenství a referenční množství pro určité produkty s původem v Maroku
17 32005R0504 Nařízení Komise (ES) č. 504/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2793/1999, pokud jde o úpravu celních kvót pro jinak upravené ovoce a jinak upravené směsi ovoce
44 32005R0516 Nařízení Komise (ES) č. 516/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se stanoví jednotné částky záloh na dávky z výroby cukru pro hospodářský rok 2004/05
48 32005D0267 2005/267/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 16. března 2005 o zřízení bezpečné webové informační a koordinační sítě pro služby řízení migrace členských států
52 32005D0268 2005/268/ES: Doporučení Komise ze dne 29. března 2005, o poskytování pronajatých okruhů v Evropské unii – Část 2 – Tvorba cen u dílčích pronajatých okruhů poskytovaných na velkoobchodní úrovni (oznámeno pod číslem K(2005) 951) (1)
OJ L 084, 02.04.2005 3 32005R0521 Nařízení Komise (ES) č. 521/2005 ze dne 1. dubna 2005 o trvalém povolení doplňkové látky a dočasném povolení nových použití některých již povolených doplňkových látek v krmivech (1)
8 32005R0522 Nařízení Komise (ES) č. 522/2005 ze dne 1. dubna 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
9 32005R0523 Nařízení Komise (ES) č. 523/2005 ze dne 1. dubna 2005 o zahájení přezkumu, pro nového vývozce, nařízení Rady (ES) č. 1467/2004 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozů polyetylentereftalátu (PET) pocházejícího mimo jiné z Čínské lidové republiky a o zrušení cla z dovozů jednoho vývozce z této země a o podřízení těchto dovozů celní evidenci
19 32005D0269 2005/269/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 28. února 2005 o uzavření Dohody, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé
21 Informace o vstoupení v platnost Dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Chilskou republikou
22 32005R0495r Oprava nařízení Komise (ES) č. 495/2005 ze dne 30. března 2005, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 824/2000, pokud jde o lhůtu pro dodání obilovin k intervenci v některých členských státech v hospodářském roce 2004/05 (Úř. věst. L 82 ze dne 31.3.2005)
OJ L 086, 05.04.2005 6 32005D0270 2005/270/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. března 2005, kterým se stanoví formáty vztahující se k databázovému systému podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (oznámeno pod číslem K(2005) 854) (1)
13 32005D0271 2005/271/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. března 2005, kterým se mění dodatek B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení v odvětví ryb, masa a mléka v Polsku (oznámeno pod číslem K(2005) 967) (1)
OJ L 088, 07.04.2005 3 32005R0534 Nařízení Komise (ES) č. 534/2005 ze dne 5. dubna 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
9 32005R0535 Nařízení Komise (ES) č. 535/2005 ze dne 6. dubna 2005 opravující italské znění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
10 32005D0288 2005/288/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. března 2005, kterým se mění rozhodnutí 97/80/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 96/16/ES o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích (oznámeno pod číslem K(2005) 754) (1)
21 32005D0289 2005/289/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. dubna 2005, kterým se ukončuje antidumpingové řízení týkající se dovozů vysokopevnostních nití z polyesterů pocházejících z Běloruska, Korejské republiky a Tchaj-wanu
38 32004R2168r Oprava nařízení Komise (ES) č. 2168/2004 ze dne 17. prosince 2004, kterým se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravuje nařízení (EHS) č. 2037/93 (Úř. věst. L 371 ze dne 18.12.2004)
OJ L 089, 08.04.2005 3 32005R0537 Nařízení Komise (ES) č. 537/2005 ze dne 7. dubna 2005, kterým se opravuje italské a holandské znění nařízení (ES) č. 1903/2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3149/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
4 32005R0538 Nařízení Komise (ES) č. 538/2005 ze dne 7. dubna 2005 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovozy kyseliny trichlorisokyunarové pocházející z Čínské lidové republiky a ze Spojených států amerických
OJ L 090, 08.04.2005 1 32005L0025 Směrnice Rady 2005/25/ES ze dne 14. března 2005, kterou se mění příloha VI směrnice 91/414/EHS, pokud jde o přípravky na ochranu rostlin obsahující mikroorganismy (1)
35 32005D0272 2005/272/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 14. března 2005 o uzavření dvoustranné Dohody mezi Evropským společenstvím a Srbskou republikou o obchodu s textilními výrobky
OJ L 091, 09.04.2005 5 32005R0546 Nařízení Komise (ES) č. 546/2005 ze dne 8. dubna 2005, kterým se upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003, pokud jde o přiřazení kódů vykazujících zemí, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1358/2003, pokud jde o aktualizaci seznamu letišť Společenství (1)
13 32005L0028 Směrnice Komise 2005/28/ES ze dne 8. dubna 2005, kterou se stanoví zásady a podrobné pokyny pro správnou klinickou praxi týkající se hodnocených humánních léčivých přípravků a také požadavky na povolení výroby či dovozu takových přípravků (1)
OJ L 093, 12.04.2005 3 32005R0550 Nařízení Komise (ES) č. 550/2005 ze dne 7. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 416/2004, kterým se stanoví přechodná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96 a nařízení (ES) č. 1535/2003, pokud jde o režim podpory pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny
5 32005R0551 Nařízení Komise (ES) č. 551/2005 ze dne 11. dubna 2005 o stanovení dodatečné částky, která má být na základě nařízení (ES) č. 416/2004 vyplacena pro rajčata v České republice, Maďarsku, na Maltě, v Polsku a na Slovensku
6 32005R0552 Nařízení Komise (ES) č. 552/2005 ze dne 11. dubna 2005, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovozy některých magnezitových cihel pocházejících z Čínské lidové republiky
34 32005D0290 2005/290/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. dubna 2005 o zjednodušených osvědčeních pro dovoz spermatu skotu a čerstvého vepřového masa z Kanady a o změně rozhodnutí 2004/639/ES (oznámeno pod číslem K(2005) 1002) (1)
40 32005D0291 2005/291/ES: Rozhodnutí č. 1/2005 výboru zřízeného Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání posuzování shody ze dne 7. března 2005, kterým se zařazuje subjekt posuzování shody do seznamu v odvětvové kapitole o zařízeních a ochranných systémech určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
42 32005D0292 2005/292/ES: Doporučení Komise ze dne 6. dubna 2005 o širokopásmové elektronické komunikaci přes rozvody elektrické energie (1)
45 32004D0197r Oprava rozhodnutí č. 197 ze dne 23. března 2004 o přechodných obdobích pro zavedení evropského průkazu zdravotního pojištění podle článku 5 rozhodnutí č. 191 (Úř. věst. L 343 ze dne 19.11.2004)
OJ L 094, 13.04.2005 1 32005R0555 Nařízení Rady (ES) č. 555/2005 ze dne 17. února 2005 o uzavření Protokolu, kterým se na období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2006 stanoví rybolovná práva na tuňáky a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Madagaskarskou demokratickou republikou o rybolovu při pobřeží Madagaskaru
21 32005R0557 Nařízení Komise (ES) č. 557/2005 ze dne 11. dubna 2005 o zákazu rybolovu krevetky severní plavidly plujícími pod vlajkou některého ze členských států kromě Estonska, Litvy, Lotyšska a Polska
22 32005R0558 Nařízení Komise (ES) č. 558/2005 ze dne 12. dubna 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3846/87, kterým se zavádí nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady a nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
26 32005R0559 Nařízení Komise (ES) č. 559/2005 ze dne 12. dubna 2005 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 2074/2004 na dovoz některých mechanismů kroužkových vazačů pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých mechanismů kroužkových vazačů zasílaných z Laoské lidově demokratické republiky, ať již jsou prohlášeny za pocházející z Laoské lidově demokratické republiky či nikoliv, a o zavedení evidence těchto dovozů
30 32005D0293 2005/293/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. dubna 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla kontrolování opětného použití, recyklace a cílů opětného použití, recyklace u vozidel s ukončenou životností stanovených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES (oznámeno pod číslem K(2004) 2849 (1)
34 32005D0294 2005/294/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. dubna 2005 o žádosti o odchylku podle bodu 2 písm. b) přílohy III a článku 9 směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (oznámeno pod číslem K(2005) 1032)
37 32005D0295 2005/295/ES: Prohlášení Komise týkající se článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES o vymáhání práv duševního vlastnictví
38 32005D0296 Rozhodnutí Rady 2005/296/SZBP, JVV ze dne 24. ledna 2005 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací
OJ L 095, 14.04.2005 1 32005R0560 Nařízení Rady (ES) č. 560/2005 ze dne 12. dubna 2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny
11 32005R0562 Nařízení Komise (ES) č. 562/2005 ze dne 5. dubna 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1255/1999, pokud jde o sdělení mezi členskými státy a Komisí v odvětví mléka a mléčných výrobků
44 32005D0297 2005/297/ES: Rozhodnutí Rady ministrů AKT–ES č. 1/2005 ze dne 8. března 2005 o přijetí jednacího řádu Rady ministrů AKT–ES
48 32005D0298 2005/298/ES: Rozhodnutí Rady ministrů AKT–ES č. 2/2005 ze dne 8. března 2005 o přijetí jednacího řádu smíšeného ministerského výboru pro obchod AKT–ES
51 32005D0299 2005/299/ES: Rozhodnutí Rady ministrů AKT–ES č. 3/2005 ze dne 8. března 2005 o přijetí jednacího řádu Výboru velvyslanců AKT–ES
54 32005D0300 2005/300/ES: Rozhodnutí Výboru velvyslanců AKT–ES č. 2/2005 ze dne 8. března 2005 o přijetí jednacího řádu Výboru pro celní spolupráci AKT–ES
56 32005D0301 2005/301/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. září 2004 o státní podpoře, kterou Spojené království zamýšlí poskytnout ve prospěch společnosti Peugeot Citroën Automobiles UK Ltd. (oznámeno pod číslem K(2004) 3349) (1)
62 32005D0302 2005/302/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 31. března 2005, kterým se mění rozhodnutí 97/467/ES, pokud jde o zahrnutí jednoho zařízení v Chorvatsku do prozatímních seznamů zařízení ve třetích zemích, z nichž členské státy povolují dovoz masa ptáků nadřádu běžců (oznámeno pod číslem K(2005) 985) (1)
OJ L 096, 14.04.2005 1 Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2005
49 Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2005
93 Výkaz příjmů a výdajů Evropské železniční agentury za rozpočtový rok 2005
107 Prohlášení o příjmech a výdajích Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2005
155 32005B0277 Rozpočet Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2005 (2005/277/ES)
195 Prohlášení o příjmech a výdajích Evropské agentury pro obnovu (EAR) za rozpočtový rok 2005
249 Rozpočet Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2005
291 Přehled příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2005
335 Odhad příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2005
365 Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky za rok 2005
419 Stav příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2005
455 Rozpočet Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie na finanční rok 2005
505 Eurojust rozpočet 2005
545 Prohlášení o příjmech a výdajích Odrůdového úřadu Společenství (CPVO) za rozpočtový rok 2005
579 Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2005
623 Oprava prohlášení o příjmech a výdajích Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2004 (Úř. věst. L 377, 23.12.2004)
OJ L 097, 15.04.2005 1 32005R0564 Nařízení Rady (ES) č. 564/2005 ze dne 8. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1601/2001 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých železných a ocelových lan a kabelů pocházejících z České republiky, Ruska, Thajska a Turecka a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
8 32005R0567 Nařízení Komise (ES) č. 567/2005 ze dne 14. dubna 2005, kterým se pro hospodářský rok 2004/05 stanoví částky, které je třeba zaplatit organizacím producentů olivového oleje a jejich sdružením uznaným podle nařízení Rady č. 136/66/EHS
9 32005R0568 Nařízení Komise (ES) č. 568/2005 ze dne 14. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1159/2003, kterým se pro hospodářské roky 2003/04, 2004/05 a 2005/06 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz třtinového cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod a kterým se mění nařízení (ES) č. 1464/95 a (ES) č. 779/96
11 32005R0569 Nařízení Komise (ES) č. 569/2005 ze dne 14. dubna 2005, kterým se stanoví přechodné opatření pro hospodářský rok 2004/05, pokud jde o financování skladování obilovin nabídnutých k intervenci v České republice, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, na Maltě, v Polsku, ve Slovinsku a na Slovensku
13 32005R0570 Nařízení Komise (ES) č. 570/2005 ze dne 14. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 118/2005, pokud jde o stanovení rozpočtových stropů pro přímé platby podle článku 71 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003
34 32005R0580 Nařízení Komise (ES) č. 580/2005 ze dne 14. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 206/2005 o zavádění definitivních ochranných opatření proti dovozu lososa chovaného pro hospodářské účely
37 Informace o vstupu v platnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud jde o ustanovení použitelná pro zpracované zemědělské produkty
38 32005D0303 2005/303/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 31. března 2005 o nezařazení kyseliny krezylové, dichlorofenu, imazamethabenzu, kasugamycinu a polyoxinu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tyto účinné látky (oznámeno pod číslem K(2005) 975) (1)
41 32004D0305 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 305/04/KOL ze dne 1. prosince 2004, kterým se po čtyřicáté osmé mění procedurální a věcná pravidla pro oblast státní podpory změnou kapitoly 16 Podpora na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích a návrh příslušných opatření
57 32005D0304 Společný postoj Rady 2005/304/SZBP ze dne 12. dubna 2005 o předcházení konfliktům v Africe, jejich zvládání a řešení a o zrušení společného postoje 2004/85/SZBP
63 32004L0093r Oprava směrnice Komise 2004/93/ES ze dne 21. září 2004, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS za účelem přizpůsobení jejích příloh II a III technickému pokroku (Úř. věst. L 300 ze dne 25.9.2004)
OJ L 098, 16.04.2005 11 32005R0588 Nařízení Komise (ES) č. 588/2005 ze dne 15. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1002/2004 o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů chloridu draselného pocházejícího z Běloruské republiky, Ruské federace a Ukrajiny
27 32005D0305 2005/305/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. července 2004 ukládající pokuty určitému podniku za poskytnutí nesprávných či zavádějících informací v oznámení v rámci řízení o povolení fúze (Věc č. COMP/M.3255 – Tetra Laval/Sidel) (oznámeno pod číslem K(2004) 2500) (1)
32 32005D0306 2005/306/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. února 2005, kterým se schvalují jménem Evropského společenství změny příloh Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady o hygienických opatřeních při obchodu s živými zvířaty a živočišnými produkty (oznámeno pod číslem K(2005) 336) (1)
42 32005D0307 2005/307/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. dubna 2005, kterým se schvaluje metoda třídění jatečně upravených těl prasat v Lotyšsku (oznámeno pod číslem K(2005) 1098)
44 32005D0308 2005/308/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. dubna 2005, kterým se schvalují metody třídění jatečně upravených těl prasat v Estonsku (oznámeno pod číslem K(2005) 1099)
47 32005D0309 2005/309/ES: Doporučení Komise ze dne 12. července 2004 k provádění směrnic, které se týkají vnitřního trhu, ve vnitrostátním právu (1)
OJ L 099, 19.04.2005 5 32005R0600 Nařízení Komise (ES) č. 600/2005 ze dne 18. dubna 2005, kterým se znovu povoluje na deset let kokcidiostatikum jako doplňková látka v krmivech, dočasně povoluje doplňková látka a trvale povolují některé doplňkové látky v krmivech (1)
10 32005R0601 Nařízení Komise (ES) č. 601/2005 ze dne 18. dubna 2005, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 866/2004 o režimu podle článku 2 protokolu č. 10 k aktu o přistoupení
13 32005D0310 2005/310/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. dubna 2005 o dočasném uvádění na trh určitého osiva druhu Glycine max, které nevyhovuje požadavkům směrnice Rady 2002/57/ES (oznámeno pod číslem K(2005) 1137) (1)
15 32005D0311 2005/311/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. dubna 2005 o prodloužení omezeného uznání RINAVE – Registro Internacional Naval, SA(oznámeno pod číslem K(2005) 1156) (1)
16 32005D0312 2005/312/ES: Rozhodnutí č. 1/2005 Smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Kanadou ze dne 21. března 2005 o uplatnění rozhodnutí o zařazení subjektu posuzování shody do seznamu v sektorové příloze o rekreačních plavidlech
OJ L 100, 20.04.2005 1 32005R0603 Nařízení Rady (ES) č. 603/2005 ze dne 12. dubna 2005, kterým se mění seznamy úpadkových řízení, likvidačních řízení a správců podstaty v přílohách A, B a C nařízení (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení
11 32005R0605 Nařízení Komise (ES) č. 605/2005 ze dne 19. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 296/96 o údajích předávaných členskými státy a o měsíčním účtování výdajů financovaných záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF)
15 32005R0606 Nařízení Komise (ES) č. 606/2005 ze dne 19. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
17 32005R0607 Nařízení Komise (ES) č. 607/2005 ze dne 18. dubna 2005, kterým se počtvrté mění nařízení (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
19 32005D0313 2005/313/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. března 2004 o podpoře, kterou Itálie hodlá poskytnout pro vyřešení krize při pěstování broskví v Piemontu (oznámeno pod číslem K(2004) 473)
26 32005D0314 2005/314/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. září 2004 o podpoře, kterou poskytla Francie společnosti Compagnie Marseille Réparation (CMR) (Státní podpora C 34/2003 (ex N 728/2002)) (oznámeno pod číslem K(2004) 3350) (1)
46 32005D0315 2005/315/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. října 2004 o režimu podpor, který Itálie provádí ve prospěch podniků, které investovaly v obcích postižených přírodními pohromami v roce 2002 (oznámeno pod číslem K(2004) 3893) (1)
54 32005D0316 Rozhodnutí Rady 2005/316/SZBP ze dne 18. dubna 2005, kterým se provádí společný postoj 2004/694/SZBP o dalších opatřeních na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
OJ L 101, 21.04.2005 3 32005R0609 Nařízení Komise (ES) č. 609/2005 ze dne 19. dubna 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
9 32005R0610 Nařízení Komise (ES) č. 610/2005 ze dne 20. dubna 2005, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 462/2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene v majetku německého intervenčního orgánu
10 32005R0611 Nařízení Komise (ES) č. 611/2005 ze dne 20. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 823/2000 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na některé kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě mezi společnostmi liniové dopravy (konsorcii) (1)
14 32005D0317 2005/317/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. dubna 2005 o mimořádných opatřeních týkajících se nepovoleného geneticky modifikovaného organismu Bt10(oznámeno pod číslem K(2005) 1257) (1)
17 32005D0318 2005/318/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru ES-Švýcarsko č. 2/2005 ze dne 17. března 2005, kterým se mění protokol č. 3 k dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací o definici pojmu původních výrobků a o metodách správní spolupráce
OJ L 102, 21.04.2005 1 22004D0139 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 139/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění Příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
4 22004D0140 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 140/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění Příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
6 22004D0141 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 141/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění Příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
8 22004D0142 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 142/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění Příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
10 22004D0143 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 143/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění Příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
13 22004D0144 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 144/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění Příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
15 22004D0145 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 145/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění Příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
17 22004D0146 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 146/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění Příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
19 22004D0147 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 147/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění Příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
21 22004D0148 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 148/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění Příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
23 22004D0149 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 149/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění Příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP
25 22004D0150 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 150/2004 ze dne 29. října 2004 kterým se mění Příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
27 22004D0151 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 151/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění Příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
29 22004D0152 Rozhodnutí Smíšeného výboru ehp č. 152/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění Příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
31 22004D0153 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 153/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění Příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
33 22004D0154 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 154/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění Příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
35 22004D0155 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 155/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění Příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
37 22004D0156 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 156/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění Příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
39 22004D0157 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 157/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění Příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
41 22004D0158 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 158/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění Příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
43 22004D0159 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 159/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění Příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
45 22004D0160 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 160/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
OJ L 103, 22.04.2005 15 32005R0616 Nařízení Komise (ES) č. 616/2005 ze dne 21. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
32 32005D0319 2005/319/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. května 2004 o režimu podpor, které Itálie hodlá poskytnout ve prospěch zemědělců provincie Campobasso (oznámeno pod číslem K(2004) 1634)
39 32005D0320 2005/320/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. dubna 2005 o schválení účetních závěrek některých platebních agentur ve Francii, Itálii, Německu, Portugalsku, Řecku, Spojeném království a Španělsku financovaných záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) za finanční rok 2002 (oznámeno pod číslem K(2005) 1210)
41 32005R0611r Oprava nařízení Komise (ES) č. 611/2005 ze dne 20. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 823/2000 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na některé kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě mezi společnostmi liniové dopravy (konsorcii) (Úř. věst. L 101 ze dne 21.4.2005)
OJ L 104, 23.04.2005 4 32005R0627 Nařízení Komise (ES) č. 627/2005 ze dne 22. dubna 2005, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 206/2005, kterým se zavádějí konečná ochranná opatření proti dovozu lososa chovaného pro hospodářské účely
5 32005R0628 Nařízení Komise (ES) č 628/2005 ze dne 22. dubna 2005 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz lososa chovaného pro hospodářské účely pocházejícího z Norska
33 32005D0321 2005/321/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 14. dubna 2005 o uzavření konzultací s Guinejskou republikou podle článku 96 dohody z Cotonou
37 32005D0322 2005/322/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. února 2005 o žádosti, kterou předložilo Spojené království podle článku 9 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (oznámeno pod číslem K(2005) 411)
39 32005D0323 2005/323/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. dubna 2005 o požadavcích na bezpečnost u plovoucích předmětů pro volný čas používaných na vodě nebo ve vodě, které mají splňovat evropské normy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES (oznámeno pod číslem K(2005) 1209) (1)
42 32005D0324 2005/324/ES: Rozhodnutí č. 200 ze dne 15. prosince 2004 o metodách fungování a složení technické komise pro zpracování dat správní komise pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků (1)
46 32005R0607r Oprava nařízení Komise (ES) č. 607/2005 ze dne 18. dubna 2005, kterým se po čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) (Úř. věst. L 100 ze dne 20.4.2005)
OJ L 105, 26.04.2005 5 32004D0305r Oprava rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 305/04/KOL ze dne 1. prosince 2004, kterým se po čtyřicáté osmé mění procedurální a věcná pravidla pro oblast státní podpory změnou kapitoly 16 Podpora na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích a návrh příslušných opatření (Úř. věst. L 97 ze dne 15.4.2005)
5 32000L0003r Oprava směrnice Komise 2000/3/ES ze dne 22. února 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/541/EHS o bezpečnostních pásech a zádržných systémech motorových vozidel (Úř. věst. L 53 ze dne 25.2.2000)
OJ L 106, 27.04.2005 7 32005R0634 Nařízení Komise (ES) č. 634/2005 ze dne 26. dubna 2005 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
10 32005R0635 Nařízení Komise (ES) č. 635/2005 ze dne 26. dubna 2005 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
17 32005L0030 Směrnice Komise 2005/30/ES ze dne 22. dubna 2005, kterou se z důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/24/ES a 2002/24/ES týkající se schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (1)
32 32005D0329 Společný postoj Rady 2005/329/SZBP ze dne 25. dubna 2005 k hodnotící konferenci stran Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, jež se bude konat v roce 2005
36 32005D0330 Společná akce Rady 2005/330/SZBP ze dne 26. dubna 2005 o změně mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Jižní Kavkaz
37 32005R0426r Oprava nařízení Komise (ES) č. 426/2005 ze dne 15. března 2005 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovozy některých hotových oděvních textilií z polyesterových nekonečných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 69 ze dne 16.3.2005)
OJ L 107, 28.04.2005 1 32005R0639 Nařízení Rady (ES) č. 639/2005 ze dne 25. dubna 2005 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz furfuraldehydu pocházejícího z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96
14 32005R0642 Nařízení Komise (ES) č. 642/2005 ze dne 27. dubna 2005, kterým se dovozcům nebo výrobcům některých prioritních látek ukládají požadavky na zkoušení a informace v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 793/93 o hodnocení a kontrole rizik existujících látek (1)
17 32005R0643 Nařízení Komise (ES) č. 643/2005 ze dne 27. dubna 2005, kterým se ruší nařízení (ES) č. 2909/2000 o účetní správě nefinančních stálých aktiv Evropských společenství
18 32005R0644 Nařízení Komise (ES) č. 644/2005 ze dne 27. dubna 2005, kterým se schvaluje zvláštní systém identifikace skotu drženého pro kulturní a historické účely ve schválených hospodářstvích, jak je stanoveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 (1)
24 32005D0334 2005/334/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. ledna 2005, kterým se v souladu s čl. 104 odst. 8 Smlouvy o založení Evropského společenství stanoví, zda Řecká republika přijala v reakci na doporučení Rady vydané podle čl. 104 odst. 7 uvedené smlouvy účinná opatření
26 32005D0335 2005/335/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. dubna 2005, kterým se mění rozhodnutí č. 2001/657/ES a rozšiřuje odchylka tak, aby zahrnovala filé ze solené tresky a celou solenou tresku (oznámeno pod číslem K(2005) 1256)
28 32004D0305 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 305/04/KOL ze dne 1. prosince 2004, kterým se po čtyřicáté osmé mění procedurální a věcná pravidla pro oblast státní podpory změnou kapitoly 16 Podpora na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích a návrh příslušných opatření
44 32004R2143r Oprava nařízení Rady (ES) č. 2143/2004 ze dne 13. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 74/2004 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu bavlněného ložního prádla pocházejícího z Indie (Úř. věst. L 370 ze dne 17.12.2004)
OJ L 108, 29.04.2005 3 32005R0651 Nařízení Komise (ES) č. 651/2005 ze dne 28. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 60/2004, kterým se stanoví přechodná opatření v odvětví cukru z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
5 32005R0652 Nařízení Komise (ES) č. 652/2005 ze dne 28. dubna 2005, kterým se pro dodací období 2005/06 stanoví množství povinných dodávek třtinového cukru k dovozu podle protokolu AKT a dohody s Indií
35 32005R0667 Nařízení Komise (ES) č. 667/2005 ze dne 28. dubna 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 798/2004, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru
64 32005D0336 2005/336/Euroatom: Rozhodnutí Rady ze dne 18. dubna 2005, kterým se mění rozhodnutí Rady ze dne 16. prosince 1980, kterým se zřizuje Poradní výbor pro program jaderné syntézy
66 32005D0337 2005/337/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 25. dubna 2005 o jmenování tří italských členů a jednoho italského náhradníka Výboru regionů
67 32005D0338 2005/338/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. dubna 2005, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství službám v kempech (oznámeno pod číslem K(2005) 1242) (1)
87 32005D0339 2005/339/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. dubna 2005, kterým se mění rozhodnutí 2003/526/ES, pokud jde o opatření pro tlumení klasického moru prasat ve Francii (oznámeno pod číslem K(2005) 1249) (1)
88 32005D0340 Společný postoj Rady 2005/340/SZBP ze dne 25. dubna 2005, kterým se prodlužují a mění omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru a kterým se mění společný postoj 2004/423/SZBP
OJ L 109, 29.04.2005 1 32005D0325 2005/325/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. března 2005, kterým se Česká republika, Estonská republika, Kyperská republika, Lotyšská republika, Litevská republika, Republika Malta a Polská republika osvobozují od povinnosti uplatňovat na některé druhy směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 1999/105/ES a 2002/57/ES týkající se uvádění osiva pícnin, osiva obilovin, révového vegetativního množitelského materiálu, reprodukčního materiálu lesních dřevin, osiva olejnin a přadných rostlin na trh (oznámeno pod číslem K(2005) 525) (1)
6 32005D0326 2005/326/ES: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 15. února 2005, kterými se mění obecné zásady ECB/2003/2 o některých požadavcích Evropské centrální banky týkajících se statistické zpravodajské povinnosti a o postupech používaných národními centrálními bankami při vykazování statistických informací v oblasti měnové a bankovní statistiky (ECB/2005/4)
81 32005D0327 2005/327/ES: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 17. února 2005 o požadavcích Evropské centrální banky týkajících se statistické zpravodajské povinnosti a o postupech pro výměnu statistických informací v rámci Evropského systému centrálních bank v oblasti vládní finanční statistiky (ECB/2005/5)
107 32005D0328 2005/328/ES: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 11. března 2005, kterými se mění obecné zásady ECB/2000/1 o správě devizových rezerv Evropské centrální banky národními centrálními bankami a o právních podkladech pro operace s devizovými rezervami Evropské centrální banky (ECB/2005/6)
OJ L 110, 30.04.2004 1 32005R0673 Nařízení Rady (ES) č. 673/2005 ze dne 25. dubna 2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických
18 32005R0680 Nařízení Komise (ES) č. 680/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se zahajuje nabídkové řízení č. 54/2005 ES na prodej vinného alkoholu určeného pro nová průmyslová použití
21 32005R0681 Nařízení Komise (ES) č. 681/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1973/2004, pokud jde o podmínky obdržení plateb na plochu za len pěstovaný na vlákno
36 32005L0031 Směrnice Komise 2005/31/ES ze dne 29. dubna 2005, kterou se mění směrnice Rady 84/500/EHS, pokud jde o prohlášení o souladu a kritéria provádění metod analýz pro keramické předměty určené pro styk s potravinami (1)
40 32005D0347 2005/347/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2004 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Monackým knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru
42 32005D0348 2005/348/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. ledna 2005, kterým se v souladu s čl. 104 odst. 8 Smlouvy o založení Evropského společenství stanoví, zda Maďarská republika přijala v reakci na doporučení Rady podle čl. 104 odst. 7 uvedené smlouvy účinná opatření
44 32005D0349 2005/349/ES: Rohodnutí Komise ze dne 10. prosince 2003 týkající se řízení podle článku 81 Smlouvy o založení Evropského společenství a článku 53 Dohody o EHS (Případ KOMP/E-2/37.857 – Organické peroxidy) (oznámeno pod číslem K(2003) 4570 v konečném znění a oprava tiskové chyby K(2004) 4)
48 32005D0350 2005/350/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. května 2004 o systému podpor, které Španělsko zamýšlí poskytnout společnostem pro produkci olivového oleje z pokrutin – Státní pomoc C 21/02 (ex NN 14/02) (oznámeno pod číslem K(2004) 1635)
56 32005D0351 2005/351/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. října 2004 o režimu podpor zavedeném Španělským královstvím ve prospěch letecké společnosti Intermediación Aérea SL (oznámeno pod číslem K(2004) 3938) (1)
78 32005D0352 2005/352/ES: Rozhodnutí výboru č. 2/2005 ze dne 30. března 2005 zřízeného podle dohody o vzájemném uznávání mezi ES a Švýcarskou konfederací o změně kapitoly 3 přílohy 1
80 Informace o vstupu v platnost dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních záležitostech
OJ L 111, 02.05.2005 1 32005D0331 2005/331/ES: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 3. února 2005, kterými se mění obecné zásady ECB/2000/7 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému (ECB/2005/2)
OJ L 112, 03.05.2005 1 32005R0692 Nařízení Rady (ES) č. 692/2005 ze dne 28. dubna 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2605/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých elektronických vah pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky
10 32005R0694 Nařízení Komise (ES) č. 694/2005 ze dne 2. května 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na okurky a třešně, jiné než višně
12 32005D0353 2005/353/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2004 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Lichtenštejnským knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru
14 32005D0354 2005/354/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2005 o vyloučení z financování Společenství některých výdajů vynaložených členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) (oznámeno pod číslem K(2005) 1307)
20 32005D0355 Společná akce Rady 2005/355/SZBP ze dne 2. května 2005 o poradní a pomocné misi Evropské unie pro reformu bezpečnostního sektoru v Konžské demokratické republice (KDR)
OJ L 113, 03.05.2005 1 32005D0332 2005/332/ES: Konečné schválení opravného rozpočtu Evropské unie č. 1 na rozpočtový rok 2005
61 32005D0333 2005/333/ES: Dodatkový rozpočet Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rok 2004
63 Oprava konečného schválení souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2005 (Úř. věst. L 60, 8.3.2005)
65 Oprava konečného schválení souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2005 (Úř. věst. L 60, 8.3.2005)
OJ L 114, 04.05.2005 1 32005R0695 Nařízení Rady (ES) č. 695/2005 ze dne 26. dubna 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1883/78 o obecných pravidlech pro financování intervencí záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu
9 32005D0356 2005/356/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2004 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Andorrským knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru
11 32005D0357 2005/357/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2004 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou San Marino, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru
13 32005D0358 2005/358/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 26. dubna 2005 o sídle Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie
14 32005D0359 2005/359/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2005, kterým se stanoví odchylka od některých ustanovení nařízení Rady 2000/29/ES, pokud jde o špalky z dubu (Quercus L.) s kůrou původem ze Spojených států amerických (oznámeno pod číslem K(2005) 1298)
OJ L 115, 04.05.2005 1 32005D0341 2005/341/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. dubna 2005, kterým se stanovují ekologická kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování pro udělení ekoznačky Společenství osobním počítačům (oznámeno pod číslem K(2005) 1024) (1)
9 32005D0342 2005/342/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. března 2005, kterým se stanoví revidovaná ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství mycím prostředkům pro ruční mytí nádobí (oznámeno pod číslem K(2005) 1026) (1)
35 32005D0343 2005/343/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. dubna 2005, kterým se stanovují ekologická kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování pro udělení ekoznačky Společenství přenosným počítačům (oznámeno pod číslem K(2005) 1027) (1)
42 32005D0344 2005/344/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. března 2005, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství univerzálním čisticím prostředkům a čisticím prostředkům pro hygienická zařízení (oznámeno pod číslem K(2005) 1028) (1)
OJ L 116, 04.05.2005 1 32005D0345 2005/345/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. února 2004 o restrukturalizační podpoře poskytnuté Německem ve prospěch společnosti Bankgesellschaft Berlin AG (oznámeno pod číslem K(2004) 327) (1)
55 32005D0346 2005/346/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. července 2004 o státní podpoře Německa ve prospěch společnosti MobilCom AG (oznámeno pod číslem K(2004) 2641) (1)
OJ L 117, 04.05.2005 1 32005R0647 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 647/2005 ze dne 13. dubna 2005, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství a (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71
13 32005R0648 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 ze dne 13. dubna 2005, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství
20 22005D0649 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 649/2005/ES ze dne 13. dubna 2005, kterým se mění rozhodnutí č. 1419/1999/ES o zavedení akce Společenství na podporu projektu Evropské hlavní město kultury pro roky 2005 až 2019
22 32004R1590r Oprava nařízení Rady (ES) č. 1590/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se zřizuje program Společenství pro zachování, popis, sběr a využití genetických zdrojů v zemědělství, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1467/94 (Úř. věst. L 304, 30.9.2004)
OJ L 118, 05.05.2005 6 32005R0702 Nařízení Komise (ES) č. 702/2005 ze dne 3. května 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
12 32005R0703 Nařízení Komise (ES) č. 703/2005 ze dne 4. května 2005, kterým se stanoví vyrovnávací podpora pro banány produkované a uváděné na trh ve Společenství v roce 2004 a jednotková hodnota záloh na rok 2005
14 32005R0704 Nařízení Komise (ES) č. 704/2005 ze dne 4. května 2005, kterým se mění údaje uvedené ve specifikaci určitého označení původu uvedeného v příloze nařízení (ES) č. 1107/96 (Mel de Barroso) (CHOP)
18 32005R0705 Nařízení Komise (ES) č. 705/2005 ze dne 4 května 2005, kterým se mění nebo zrušují některá nařízení o zařazení zboží do kombinované nomenklatury
26 32005D0360 2005/360/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. dubna 2005, kterým se stanoví ekologická kritéria a příslušné požadavky na posuzování a ověřování pro udělení ekoznačky Společenství mazivům (oznámeno pod číslem K(2005) 1372) (1)
35 32005D0361 2005/361/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2005, kterým se mění rozhodnutí 1999/659/ES, kterým se orientačně rozdělují finanční prostředky pro jednotlivé členské státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu na opatření pro rozvoj venkova na období let 2000 až 2006 (oznámeno pod číslem K(2005) 1320)
37 32005D0362 2005/362/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. května 2005, kterým se schvaluje plán eradikace afrického moru prasat v populaci divokých prasat na Sardinii v Itálii (oznámeno pod číslem K(2005) 1255) (1)
39 32005D0363 2005/363/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. května 2005 o některých ochranných veterinárních opatřeních proti africkému moru prasat na Sardinii v Itálii (oznámeno pod číslem K(2005) 1321) (1)
47 32005D0364 Rozhodnutí Rady 2005/364/SBZP ze dne 12. dubna 2005 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Rumunskem o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací
52 32005D0365 Rozhodnutí Rady 2005/365/SZBP ze dne 14. dubna 2005 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Bulharskou republikou o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací
OJ L 119, 11.05.2005 3 32005R0708 Nařízení Komise (ES) č. 708/2005 ze dne 10. května 2005, kterým se mění údaje uvedené ve specifikaci určitého označení původu uvedeného v příloze nařízení (ES) č. 1107/96 (Azeites do Norte Alentejano) (CHOP)
11 32005D0368 2005/368/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 26. dubna 2005 o jmenování tří lotyšských členů Výboru regionů
13 32005D0369 2005/369/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. května 2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování souladu členských států a kterým se zřizují formáty údajů pro účely směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (oznámeno pod číslem K(2005) 1355)
OJ L 120, 12.05.2005 3 32005R0712 Nařízení Komise (ES) č. 712/2005 ze dne 11. května 2005, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o lasalocid a amonné a sodné soli bituminosulfonátu (1)
5 32005D0373 2005/373/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. března 2004 o podpoře přiznané Portugalskou republikou společnosti Infineon Technologies, Portugal, SA (oznámeno pod číslem K(2004) 326) (1)
21 32005D0374 2005/374/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. října 2004 o státní podpoře poskytnuté Německem loděnici Kvaerner Warnow Werft (oznámeno pod číslem K(2004) 3921) (1)
39 32003D0198 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 198/03/COL ze dne 5. listopadu 2003, kterým se po čtyřicáté mění procesní a hmotná pravidla v oblasti státní podpory zrušením kapitol o malých a středních podnicích, podpoře de minimis, podpoře na vzdělávání a podpoře zaměstnanosti
OJ L 121, 13.05.2005 1 32005R0713 Nařízení Komise (ES) č. 713/2005 ze dne 10. května 2005 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu určitých širokospektrých antibiotik pocházejících z Indie
48 32005R0715 Nařízení Komise (ES) č. 715/2005 ze dne 12. května 2005 o otevření a správě celní kvóty pro zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a pro produkty kódu KN 02062991 (od 1. července 2005 do 30. června 2006)
53 32005R0716 Nařízení Komise (ES) č. 716/2005 ze dne 12. května 2005 o otevření a správě celní kvóty pro zmrazené hovězí maso určené ke zpracování (od 1. července 2005 do 30. června 2006)
62 32005R0717 Nařízení Komise (ES) č. 717/2005 ze dne 11. května 2005, kterým se po čtyřicáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
64 32005R0718 Nařízení Komise (ES) č. 718/2005 ze dne 12. května 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
87 32005D0375 2005/375/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. května 2005, kterým se mění rozhodnutí 90/255/EHS, pokud jde o zápis ovcí a koz samčího pohlaví do přílohy plemenné knihy (oznámeno pod číslem K(2005) 1409) (1)
90 32005R0127r Oprava nařízení Komise (ES) č. 127/2005 ze dne 27. ledna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 20/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zvláštní režimy zásobování nejvzdálenějších regionů zavedená nařízeními Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001 (Úř. věst. L 25 ze dne 28.1.2005)
OJ L 122, 14.05.2005 10 32005R0736 Nařízení Komise (ES) č. 736/2005 ze dne 13. května 2005, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Miel d’Alsace) – (CHZO)
15 32005R0737 Nařízení Komise (ES) č. 737/2005 ze dne 13. května 2005, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96, pokud jde o zápis názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ricotta Romana) – (CHOP)
17 32005R0738 Nařízení Komise (ES) č. 738/2005 ze dne 13. května 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1040/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k ustanovením o poskytování finančního příspěvku Společenství na ochranu zdravotního stavu rostlin a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2051/97
18 32005R0739 Nařízení Komise (ES) č. 739/2005 ze dne 13. května 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2921/90 o podpoře výroby kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka
OJ L 123, 17.05.2005 1 32005D0366 2005/366/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. března 2005, kterým se provádí směrnice Rady 95/64/ES o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři a kterou se mění její přílohy (oznámeno pod číslem K(2005) 463)
OJ L 124, 17.05.2005 1 32005D0370 2005/370/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 17. února 2005 o uzavření Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí jménem Evropského společenství
21 32005D0371 2005/371/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 3. března 2005 o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Albánskou Republikou o zpětném přebírání osob s nedovoleným pobytem
41 32005D0372 2005/372/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 3. března 2005 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Demokratickou Socialistickou Republikou Srí Lanka o zpětném přebírání osob s nedovoleným pobytem
OJ L 125, 18.05.2005 5 32005L0034 Směrnice Komise 2005/34/ES ze dne 17. května 2005, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení etoxazolu a tepraloxydimu jako účinných látek (1)
8 32005D0377 2005/377/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 10. května 2005, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externí auditory Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique a Bank of Greece
10 32005D0378 2005/378/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. září 2004 o režimu podpor, který hodlá provádět Belgie ve prospěch koordinačních center (oznámeno pod číslem K(2004) 3348) (1)
15 32005D0379 2005/379/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. května 2005 o potvrzení o původu zvířete a údajích o původu čistokrevného plemenného skotu, jeho spermatu, vajíček a embryí (oznámeno pod číslem K(2005) 1436) (1)
OJ L 126, 19.05.2005 3 32005R0748 Nařízení Komise (ES) č. 748/2005 ze dne 18. května 2005, kterým se zahajuje nabídkové řízení pro prodej alkoholu vinného původu určeného k užití jako bioethanol ve Společenství
10 32005R0749 Nařízení Komise (ES) č. 749/2005 ze dne 18. května 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2131/93, kterým se stanoví postupy a podmínky pro uvedení do prodeje obilovin ze zásob intervenčních agentur
12 32005R0750 Nařízení Komise (ES) č. 750/2005 ze dne 18. května 2005, o klasifikaci zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Společenství a statistiku obchodu mezi členskými státy (1)
22 32005R0751 Nařízení Komise (ES) č. 751/2005 ze dne 17. května 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
38 32005R0757 Nařízení Komise (ES) č. 757/2005 ze dne 18. května 2005, kterým se po čtyřicáté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
40 32005D0380 2005/380/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2005 o zřízení skupiny nevládních odborníků na řízení podniků a právo společností
43 32005D0381 2005/381/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. května 2005, kterým se zavádí dotazník pro podávání zpráv o uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (oznámeno pod číslem K(2005) 1359) (1)
55 32005D0382 2005/382/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. května 2005, kterým se schvalují metody třídění jatečně upravených těl prasat v Maďarsku (oznámeno pod číslem K(2005) 1448)
59 32004D0065 Doporučení Kontrolního úřadu ESVO č. 65/04/KOL ze dne 31. března 2004 o koordinovaném programu úředního dozoru nad krmivy pro rok 2004
68 32005R0718r Oprava nařízení Komise (ES) č. 718/2005 ze dne 12. května 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty (Tento text zrušuje a nahrazuje text vyhlášený v Úředním věstníku L 121 ze dne 13. května 2005, s. 64)
OJ L 127, 20.05.2005 4 32005R0760 Nařízení Komise (ES) č. 760/2005 ze dne 19. května 2005, kterým se stanoví množství surového tabáku, jež mohou být převedena do jiné skupiny odrůd v rámci zaručeného prahového množství pro sklizeň 2005 v Německu, Řecku, Španělsku, Francii, Itálii a Portugalsku
6 32005R0761 Nařízení Komise (ES) č. 761/2005 ze dne 19. května 2005, kterým se zavádí nouzová destilace podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro některá vína ve Francii
8 32005R0762 Nařízení Komise (ES) č. 762/2005 ze dne 19. května 2005, kterým se zavádí nouzová destilace podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro stolní vína ve Španělsku
17 32005D0383 2005/383/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. května 2005 o obnovení mandátu Evropské skupiny pro etiku ve vědě a nových technologiích
20 32005D0384 2005/384/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. května 2005, kterým se mění rozhodnutí 2000/45/ES, 2001/405/ES, 2001/688/ES, 2002/255/ES a 2002/747/ES, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělení ekoznačky Společenství některým výrobkům (oznámeno pod číslem K(2005) 1446) (1)
22 32005D0385 2005/385/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. května 2005 o schválení účetních závěrek výdajů členských států financovaných záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) pro rozpočtový rok 2004 (oznámeno pod číslem K(2005) 1443)
27 32005D0386 Rozhodnutí Rady 2005/386/SZBP ze dne 14. března 2005 o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Novým Zélandem o účasti Nového Zélandu na vojenské operaci Evropské unie pro řešení krize v Bosně a Hercegovině (operace Althea)
32 32005D0387 Rozhodnutí Rady 2005/387/JVV ze dne 10. května 2005 o výměně informací, hodnocení rizika a kontrole nových psychoaktivních látek
OJ L 129, 23.05.2005 1 32005D0376 2005/376/ES: Rozhodnutí č. 201 ze dne 15. prosince 2004, o vzorových formulářích potřebných pro aplikaci nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a č. 574/72 (řady E 400) (1)
OJ L 130, 24.05.2005 7 32005R0776 Nařízení Komise (ES) č. 776/2005 ze dne 19. května 2005, kterým se upravují určité rybolovné kvóty na rok 2005 v souladu s nařízením Rady (ES) č. 847/96, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót
16 32005D0391 2005/391/ES: Rozhodnutí přijaté vzájemnou dohodou vlád členských států, jejichž měnou je euro, na úrovni hlav států nebo předsedů vlád ze dne 20. května 2005 o jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky
17 32005D0392 2005/392/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. května 2005, kterým se mění rozhodnutí 2004/233/ES, pokud jde o seznam laboratoří schválených ke kontrole účinnosti očkování proti vzteklině u některých domácích masožravců (oznámeno pod číslem K(2005) 1439) (1)
22 32005D0393 2005/393/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. května 2005 o ochranných pásmech a pásmech dozoru u katarální horečky ovcí a o podmínkách pro přemísťování zvířat uvnitř těchto pásem a z těchto pásem (oznámeno pod číslem K(2005) 1478) (1)
OJ L 131, 25.05.2005 1 32005R0778 Nařízení Rady (ES) č. 778/2005 ze dne 23. května 2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu oxidu hořečnatého pocházejícího z Čínské lidové republiky
18 32005R0779 Nařízení Rady (ES) č. 779/2005 ze dne 23. května 2005, kterým se zastavuje částečný prozatímní přezkum antidumpingových opatření použitelných na dovozy karbidu křemíku pocházejícího z Ukrajiny
24 32005R0781 Nařízení Komise (ES) č. 781/2005 ze dne 24. května 2005 o změně nařízení (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (1)
26 32005R0782 Nařízení Komise (ES) č. 782/2005 ze dne 24. května 2005, kterým se stanoví formát pro přenos výsledků statistik odpadů (1)
38 32005R0783 Nařízení Komise (ES) č. 783/2005 ze dne 24. května 2005, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů (1)
42 32005R0784 Nařízení Komise (ES) č. 784/2005 ze dne 24. května 2005, kterým se přijímají odchylky od ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů, pokud jde o Litvu, Polsko a Švédsko (1)
43 32005D0394 2005/394/ES: Rozhodnutí č. 1/2005 Smíšeného výboru pro zemědělství zřízeného Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu s zemedělskými produkty ze dne 25. února 2005 týkající se dodatku 1 písm. B bodu 9 přílohy 7
OJ L 132, 26.05.2005 1 32005R0785 Nařízení Rady (ES) č. 785/2005 ze dne 23. května 2005 o zastavení částečného prozatímního přezkumu antidumpingových opatření použitelných na dovoz křemíku pocházejícího z Čínské lidové republiky
13 32005R0789 Nařízení Komise (ES) č. 789/2005 ze dne 25. května 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1858/93, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 404/93, pokud jde o režim podpor na vyrovnání ztrát příjmů z uvedení banánů na trh
15 32005R0790 Nařízení Komise (ES) č. 790/2005 ze dne 25. května 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2406/96 o stanovení společných obchodních norem pro některé produkty rybolovu
17 32005D0395 Rozhodnutí Rady 2005/395/SZBP ze dne 10. května 2005, kterým se mění rozhodnutí 2001/80/SZBP o zřízení Vojenského štábu Evropské unie
OJ L 133, 26.05.2005 1 22004D0161 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 161/2004 ze dne 3. prosince 2004, kterým se mění Příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
3 22004D0162 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 162/2004 ze dne 3. prosince 2004, kterým se mění Příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
5 22004D0163 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 163/2004 ze dne 3. prosince 2004, kterým se mění Příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
7 22004D0164 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 164/2004 ze dne 3. prosince 2004, kterým se mění Příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
9 22004D0165 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 165/2004 ze dne 3. prosince 2004, kterým se mění Příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
11 22004D0166 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 166/2004 ze dne 3. prosince 2004, kterým se mění Příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
13 22004D0167 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 167/2004 ze dne 3. prosince 2004, kterým se mění Příloha IV (Energetika) Dohody o EHP
15 22004D0168 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 168/2004 ze dne 3. prosince 2004, kterým se mění Příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
17 22004D0169 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 169/2004 ze dne 3. prosince 2004, kterým se mění Příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
19 22004D0170 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 170/2004 ze dne 3. prosince 2004, kterým se mění Příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP
21 22004D0171 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 171/2004 ze dne 3. prosince 2004, kterým se mění Příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
23 22004D0172 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 172/2004 ze dne 3. prosince 2004, kterým se mění Příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
25 22004D0173 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 173/2004 ze dne 3. prosince 2004, kterým se mění Příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
27 22004D0174 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 174/2004 ze dne 3. prosince 2004, kterým se mění Příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
29 22004D0175 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 175/2004 ze dne 3. prosince 2004, kterým se mění Příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
31 22004D0176 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 176/2004 ze dne 3. prosince 2004, kterým se mění Příloha XXII (Právo obchodních společností) Dohody o EHP
33 22004D0177 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 177/2004 ze dne 3. prosince 2004, kterým se mění Protokol 3 k Dohodě o EHP o výrobcích uvedených v čl. 8 odst. 3 písm. b) Dohody a Protokol 4 k Dohodě o EHP o pravidlech původu
35 22004D0178 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 178/2004 ze dne 3. prosince 2004, kterým se mění Protokol 21 (o provádění pravidel hospodářské soutěže platných pro podniky) a Protokol 23 (o spolupráci mezi kontrolními úřady) k Dohodě o EHP
37 22004D0179 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 179/2004 ze dne 9. prosince 2004, kterým se mění Příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
42 22004D0180 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 180/2004 ze dne 16. prosince 2004, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
44 22004D0181 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 181/2004 ze dne 16. prosince 2004, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
46 22004D0182 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 182/2004 ze dne 16. prosince 2004, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
48 22004D0183 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 183/2004 ze dne 16. prosince 2004, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech
OJ L 134, 27.05.2005 3 32005R0792 Nařízení Komise (ES) č. 792/2005 ze dne 26. května 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 348/2005, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 174/1999, pokud jde o dobu platnosti vývozních licencí v odvětví mléka a mléčných výrobků
6 32005R0794 Nařízení Komise (ES) č. 794/2005 ze dne 26. května 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1973/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin
46 32005D0396 2005/396/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. ledna 2005 vztahující se k řízení podle článku 81 Smlouvy o ES a čl. 53 odst. 1 Dohody o EHP (DG COMP/C-2/37.214 – Společný prodej mediálních práv k německé bundeslize) (oznámeno pod číslem K(2005) 78) (1)
47 32005D0397 2005/397/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. května 2005, kterým se pro rok 2005 stanoví konečné rozdělení zdrojů Tabákového fondu Společenství, určené k financování opatření podle článků 13 a 14 nařízení (ES) č. 2182/2002, mezi členské státy (oznámeno pod číslem K(2005) 1513) (1)
OJ L 135, 28.05.2005 12 32005D0398 2005/398/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 10. května 2005 o uzavření Dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Andorrským knížectvím
19 32005D0399 2005/399/Euroatom: Rozhodnutí Rady ze dne 23. května 2005 o jmenování španělského člena Hospodářského a sociálního výboru
20 32005D0400 2005/400/Euroatom: Rozhodnutí Rady ze dne 23. května 2005 o jmenování estonského člena Hospodářského a sociálního výboru
21 32005D0401 2005/401/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. září 2004 o opatřeních pro zábavní park Bioscope, která Francie provedla ve prospěch společnosti S.M.V.P. – Mise en Valeur du Patrimoine Culturel(oznámeno pod číslem K(2004) 2686) (1)
34 32005D0402 2005/402/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. května 2005 o mimořádných opatřeních týkajících se chilli papriček, výrobků z chilli papriček, kurkumy a palmového oleje (oznámeno pod číslem K(2005) 1454) (1)
37 32005D0403 2005/403/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. května 2005, kterým se na základě směrnice Rady 89/106/EHS stanoví pro některé stavební výrobky třídy chování střech a střešních krytin při vnějším požáru (oznámeno pod číslem K(2005) 1501) (1)
OJ L 136, 31.05.2005 1 32005D0367 2005/367/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 14. dubna 2005, kterým se zmocňují členské státy, aby v zájmu Evropského společenství ratifikovaly Úmluvu Mezinárodní organizace práce o průkazech totožnosti námořníků (Úmluva č. 185)
OJ L 137, 31.05.2005 15 32005R0826 Nařízení Komise (ES) č. 826/2005 ze dne 30. května 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2659/94 o prováděcích pravidlech pro poskytování podpory soukromého skladování sýrů grana padano, parmigiano-reggiano a provolone
16 32005R0827 Nařízení Komise (ES) č. 827/2005 ze dne 30. května 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory Společenství soukromého skladování některých sýrů v období skladování 2005/06
21 32005R0828 Nařízení Komise (ES) č. 828/2005 ze dne 30. května 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla pro rajčata, meruňky, citrony, švestky, broskve včetně nektarinek, hrušky a stolní hrozny
23 32005R0829 Nařízení Komise (ES) č. 829/2005 ze dne 30. května 2005, kterým se stanoví podpora pro broskve určené ke zpracování v rámci nařízení Rady (ES) č. 2201/96 na hospodářský rok 2005/06
24 32005R0830 Nařízení Komise (ES) č. 830/2005 ze dne 30. května 2005, kterým se popáté mění nařízení Rady (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
26 32005D0404 2005/404/ES: Rozhodnutí Rady stabilizace a přidružení EU a Chorvatska č. 1/2005 ze dne 26. dubna 2005, kterým se přijímá jednací řád, včetně jednacího řádu Výboru stabilizace a přidružení
31 32005D0405 2005/405/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. května 2005, kterým se jménem Evropského společenství schvalují změny v přílohách Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o hygienických opatřeních na ochranu zdraví lidí a zvířat při obchodu s živými zvířaty a živočišnými produkty (oznámeno pod číslem K(2005) 1369) (1)
OJ L 138, 01.06.2005 3 32005R0832 Nařízení Komise (ES) č. 832/2005 ze dne 31. května 2005, kterým se stanoví přebytečné množství cukru, isoglukosy a fruktosy pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko,
5 32005R0833 Nařízení Komise (ES) č. 833/2005 ze dne 31. května 2005 o trvalém povolení doplňkových látek v krmivech (1)
17 Informace o vstupu v platnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Srílanskou demokratickou socialistickou republikou o zpětném přebírání osob s nedovoleným pobytem
17 Informace o vstupu v platnost dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Andorským knížectvím
18 32005D0408 2005/408/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. listopadu 2003, kterým se prohlašuje spojení za slučitelné se společným trhem a s dohodou o EHP (Věc COMP/M.2621 – SEB/Moulinex) (oznámeno pod číslem K(2003) 4157) (1)
OJ L 139, 02.06.2005 1 32005R0837 Nařízení Rady (ES) č. 837/2005 ze dne 23. května 2005, kterým se mění nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství
3 32005R0838 Nařízení Rady (ES) č. 838/2005 ze dne 30. května 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 131/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Súdánu
7 32005R0840 Nařízení Komise (ES) č. 840/2005 ze dne 31. května 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
16 32005D0409 2005/409/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 31. května 2005, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2003/804/ES, kterým se stanoví veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz měkkýšů, jejich jiker a gamet pro další růst, výkrm, sádkování nebo lidskou spotřebu (oznámeno pod číslem K(2005) 1585) (1)
19 32005D0410 2005/410/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 31. května 2005, kterým se Španělsku povoluje, aby prodloužilo o tři roky používání dočasného opatření, na jehož základě se pro prodané produkty pocházející z nových banánových plantáží, které byly založeny po 1. červnu 2002, nevyplácí vyrovnávací podpora (oznámeno pod číslem K(2005) 1605)
20 32004D0055 Doporučení Kontrolního úřadu ESVO č. 55/04/COL ze dne 30. března 2004 o koordinovaném kontrolním programu na rok 2004 k zajištění dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a v některých jiných produktech rostlinného původu a na jejich povrchu
25 32005D0411 Společný postoj Rady 2005/411/SZBP ze dne 30. května 2005 týkající se omezujících opatření proti Súdánu a zrušení společného postoje 2004/31/SZBP
29 32005R0830r Oprava nařízení Komise (ES) č. 830/2005 ze dne 30. května 2005, kterým se popáté mění nařízení Rady (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) (Úř. věst. L 137 ze dne 31.5.2005)
OJ L 140, 03.06.2005 11 32005D0412 2005/412/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. května 2005, kterým se mění rozhodnutí Komise 2004/452/ES týkající se seznamu subjektů, jejichž výzkumní pracovníci mohou mít přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (oznámeno pod číslem K(2005) 1525) (1)
13 31997D0447r Oprava rozhodnutí Komise 97/447/ES ze dne 16. července 1997 o osvobození dovozů některých částí a součástí jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky od antidumpingového cla s rozšířenou působností podle nařízení Rady (ES) č. 71/97 uloženého nařízením (EHS) č. 2474/93 a zachovaného nařízením (ES) č. 1524/2000 (Úř. věst. L 193 ze dne 22.7.1997)
OJ L 141, 04.06.2005 1 32005R0850 Nařízení Rady (ES) č. 850/2005 ze dne 30. května 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2500/2001 s cílem umožnit provádění pomoci Společenství podle čl. 54 odst. 2 písm. c) nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002
3 32005R0851 Nařízení Rady (ES) č. 851/2005 ze dne 2. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, a jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, ve věci mechanismu vzájemnosti
8 32005R0853 Nařízení Komise (ES) č. 853/2005 ze dne 3. června 2005, kterým se po čtyřicáté sedmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
10 32005L0037 Směrnice Komise 2005/37/ES ze dne 3. června 2005, kterou se mění směrnice Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí některých pesticidů v obilovinách a některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu (1)
24 32005D0413 2005/413/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. května 2005, kterým se mění rozhodnutí 2004/696/ES a rozhodnutí 2004/863/ES o finančním příspěvku Společenství pro programy eradikace a monitorování TSE na rok 2005 (oznámeno pod číslem K(2005) 1550)
29 32005D0414 2005/414/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. května 2005, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2003/634/ES, kterým se schvalují programy s cílem získat status schválených oblastí a schválených hospodářství v neschválených oblastech, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) u ryb (oznámeno pod číslem K(2005) 1563) (1)
30 32005D0415 2005/415/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. června 2005, kterým se Maltě povoluje používat systém stanovený v hlavě I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 namísto statistických zjišťování chovu skotu (oznámeno pod číslem K(2005) 1588) (1)
OJ L 142, 06.06.2005 1 32005D0406 2005/406/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. října 2003 o opatřeních ad hoc uplatňovaných Portugalskem ve prospěch společnosti RTP (oznámeno pod číslem dokumentu K(2003) 3526) (1)
26 32005D0407 2005/407/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. září 2004 o státní podpoře, kterou Spojené království zamýšlí poskytnout společnosti British Energy plc (oznámeno pod číslem K(2004) 3474) (1)
OJ L 143, 07.06.2005 3 32005R0856 Nařízení Komise (ES) č. 856/2005 ze dne 6. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 466/2001, pokud jde o fusariové toxiny (1)
9 32005R0857 Nařízení Komise (ES) č. 857/2005 ze dne 6. června 2005 o změně nařízení (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (1)
11 32005R0858 Nařízení Komise (ES) č. 858/2005 ze dne 6. června 2005 o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů chloridu draselného pocházejícího z Běloruské republiky a Ruské federace a o vedení záznamů o dovozech chloridu draselného pocházejícího z Běloruské republiky a Ruské federace
18 32005L0038 Směrnice Komise 2005/38/ES ze dne 6. června 2005, kterou se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství fusariových toxinů v potravinách (1)
27 32005D0419 2005/419/Euroatom: Rozhodnutí Komise ze dne 27. listopadu 2002 o uzavření dohod o spolupráci mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Republiky Kazachstán v oblasti řízené jaderné syntézy (oznámeno pod číslem K(2002) 4572)
34 32005D0420 2005/420/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. června 2005, kterým se mění dodatek A přílohy VIII aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení v odvětví mléka, ryb a masa v Lotyšsku (oznámeno pod číslem K(2005) 1609) (1)
38 32005D0421 2005/421/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. června 2005, kterým se mění dodatek B přílohy IX aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa, mléka a ryb v Litvě (oznámeno pod číslem K(2005) 1633) (1)
45 32005D0422 2005/422/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. června 2005, kterým se Francie opravňuje používat namísto květnového statistického zjišťování skotu systém zavedený na základě hlavy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 (oznámeno pod číslem K(2005) 1626) (1)
OJ L 144, 08.06.2005 1 32005R0860 Nařízení Rady (ES) č. 860/2005 ze dne 30. května 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 27/2005, pokud jde o rybolovná práva ve vodách Grónska, Faerských ostrovů a Islandu a rybolov tresky obecné v Severním moři, a nařízení (ES) č. 2270/2004, pokud jde o rybolovná práva na hlubinné druhy žraloka a hlavouna tuponosého
11 32005R0862 Nařízení Komise (ES) č. 862/2005 ze dne 7. června 2005, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovozy polytetrafluorethylenu (PTFE) ve formě částic pocházejícího z Ruska a z Čínské lidové republiky
42 32005D0423 2005/423/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 10. května 2005 o uzavření Dodatkového protokolu k Dohodě, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
43 32005D0424 2005/424/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. června 2005 o finančním příspěvku Společenství na programy kontroly a sledování rybolovu členských států v roce 2005 a dohledu nad ním (oznámeno pod číslem K(2005) 1630)
51 32005D0425 2005/425/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. června 2005 o přidělení jednoho dodatečného dne mimo přístav Dánsku a Spojenému království v souladu s přílohou IVa nařízení Rady (ES) č. 27/2005 (oznámeno pod číslem K(2005) 1657)
52 32005D0426 Rozhodnutí Rady 2005/426/SZBP ze dne 6. června 2005, kterým se provádí společný postoj 2004/694/SZBP o dalších opatřeních na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
54 32005D0427 Společný postoj Rady 2005/427/SZBP ze dne 6. června 2005, kterým se aktualizuje společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu a zrušuje společný postoj 2005/220/SZBP
59 32005D0428 Rozhodnutí Rady 2005/428/SZBP ze dne 6. června 2005, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/221/SZBP
OJ L 145, 09.06.2005 1 32005R0866 Nařízení Rady (ES) č. 866/2005 ze dne 6. června 2005, kterým se rozšiřují konečná antidumpingová opatření uložená nařízením (ES) č. 1470/2001 na dovozy elektronických integrovaných kompaktních fluorescenčních výbojek (CFL-i) pocházejících z Čínské lidové republiky na dovozy téhož výrobku zasílané z Vietnamské socialistické republiky, Pákistánské islámské republiky a Filipínské republiky
19 32005R0869 Nařízení Komise (ES) č. 869/2005 ze dne 8. června 2005, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o ivermektin a karprofen (1)
25 32003D0218 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 218/03/KOL ze dne 12. listopadu 2003 o státní podpoře v podobě regionálně odlišených příspěvků na sociální zabezpečení – Norsko
OJ L 146, 10.06.2005 3 32005R0873 Nařízení Komise (ES) č. 873/2005 ze dne 9. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 245/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1673/2000 o společné organizaci trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno
5 32005R0874 Nařízení Komise (ES) č. 874/2005 ze dne 9. června 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních vůči Libérii
OJ L 147, 10.06.2005 1 32005D0416 2005/416/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. května 2005, kterým se přijímají rozhodnutí Společenství o dovozu určitých chemických látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 a mění rozhodnutí 2000/657/ES, 2001/852/ES a 2003/508/ES (1)
OJ L 148, 11.06.2005 5 32005R0883 Nařízení Komise (ES) č. 883/2005 ze dne 10. června 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (1)
25 32005R0884 Nařízení Komise (ES) č. 884/2005 ze dne 10. června 2005, kterým se stanoví postupy provádění inspekcí Komise v oblasti námořní bezpečnosti (1)
30 32005R0885 Nařízení Komise (ES) č. 885/2005 ze dne 10. června 2005, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96, pokud jde o zápis názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Olive de Nice) – (CHOP)
32 32005R0886 Nařízení Komise (ES) č. 886/2005 ze dne 10. června 2005, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96, pokud jde o zápis názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Miel de Granada) – (CHOP)
36 32005D0429 2005/429/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. června 2005, kterým se zavádí zvláštní kontrolní program týkající se obnovení populací tresky obecné (oznámeno pod číslem K(2005) 1538)
OJ L 149, 11.06.2005 1 32005D0854 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 854/2005/ES ze dne 11. května 2005 o zavedení víceletého programu Společenství pro podporu bezpečnějšího využívání internetu a nových on-line technologií (1)
14 32005L0014 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/14/ES ze dne 11. května 2005, kterou se mění směrnice Rady 72/166/EHS, 84/5/EHS, 88/357/EHS a 90/232/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/26/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel (1)
22 32005L0029 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách) (1)
OJ L 150, 10.06.2005 1 32005D0417 2005/417/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. června 2004 o sérii daňových opatření, která hodlá provést Belgie ve prospěch námořní dopravy (oznámeno pod číslem K(2004) 2040) (1)
24 32005D0418 2005/418/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. července 2004 o podpůrných opatřeních, jež uplatnila Francie ve prospěch společnosti Alstom (oznámeno pod číslem K(2004) 2532) (1)
OJ L 151, 24.06.2005 3 32005D0432 2005/432/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. června 2005, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a vzory osvědčení pro dovoz masných výrobků určených k lidské spotřebě ze třetích zemí a kterým se zrušují rozhodnutí 97/41/ES, 97/221/ES a 97/222/ES (oznámeno pod číslem K(2005) 1616) (1)
19 32005D0433 2005/433/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. června 2005, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o týmy pro odběr embryí ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2005) 1687) (1)
21 32005D0434 2005/434/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. června 2005, kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o odchylky ze zákazu opuštění uzavřených pásem zvířaty uvnitř členského státu (oznámeno pod číslem K(2005) 1689) (1)
23 32005D0435 2005/435/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. června 2005 o dočasném uvádění na trh určitého osiva druhů Pisum sativum, Vicia faba a Linum usitatissimum, které nevyhovují požadavkům směrnice Rady 66/401/EHS nebo 2002/57/ES (oznámeno pod číslem K(2005) 1692) (1)
26 32005D0436 2005/436/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. června 2005 o spolupráci Společenství s Organizací spojených národů pro výživu a zemědělství, zejména pokud jde o aktivity prováděné Evropskou komisí pro tlumení slintavky a kulhavky
OJ L 152, 15.06.2005 1 32005R0889 Nařízení Rady (ES) č. 889/2005 ze dne 13. června 2005 o zavedení některých omezujících opatřeních vůči Konžské demokratické republice a o zrušení nařízení (ES) č. 1727/2003
13 32005R0893 Nařízení Komise (ES) č. 893/2005 ze dne 14. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1520/2000, pokud jde o některé částky stanovené v článku 14 uvedeného nařízení
18 32005D0437 2005/437/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. června 2005, kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 2005/63/ES, kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností (oznámeno pod číslem K(2005) 1705) (1)
19 32005D0438 2005/438/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. června 2005, kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností (oznámeno pod číslem K(2005) 1707) (1)
20 32005D0439 2005/439/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. června 2005, kterým se mění rozhodnutí 2005/131/ES, pokud jde o finanční podporu jedné referenční laboratoři Společenství v oblasti veterinární ochrany veřejného zdraví (biologická rizika) ve Spojeném království na rok 2005 (oznámeno pod číslem K(2005) 1711)
22 32005D0440 Společný postoj Rady 2005/440/SZBP ze dne 13. června 2005 o omezujících opatřeních vůči Konžské demokratické republice a o zrušení společného postoje 2002/829/SZBP
OJ L 153, 16.06.2005 3 32005R0897 Nařízení Komise (ES) č. 897/2005 ze dne 14. června 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
9 32005R0898 Nařízení Komise (ES) č. 898/2005 ze dne 15. června 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
29 32005D0441 2005/441/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 17. února 2005 o výzvě Řecku podle čl. 104 odst. 9 Smlouvy o ES, aby učinilo opatření ke snížení schodku, která jsou považována za nezbytná pro nápravu situace nadměrného schodku
32 32005D0442 2005/442/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 30. května 2005 o úpravě příspěvků stanovených rozhodnutím 2003/479/ES o pravidlech pro národní odborníky a vojenský personál přidělený do generálního sekretariátu Rady
33 32005D0443 2005/443/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. června 2005 o vyplácení některých výdajů vyplývajících z právních předpisů v oblasti společné zemědělské politiky Spojeným královstvím v eurech (oznámeno pod číslem K(2005) 1730)
37 32005D0444 Rozhodnutí Rady 2005/444/SZBP ze dne 13. června 2005, kterým se provádí společný postoj 2004/161/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Zimbabwe
OJ L 154, 17.06.2005 3 32005R0905 Nařízení Komise (ES) č. 905/2005 ze dne 16. června 2005, kterým se pro hospodářský rok 2004/05 stanoví skutečná produkce nevyzrněné bavlny a z toho vyplývající snížení cílové ceny
32 32005D0445 2005/445/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. června 2005, kterým se povoluje Belgii provádět pouze dvě statistická zjišťování chovu prasat ročně (oznámeno pod číslem K(2005) 1747)  (1)
OJ L 155, 17.06.2005 1 32005D0430 2005/430/ES,Euratom: Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 18. dubna 2005 o uzavření dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
26 32005D0431 2005/431/ES,Euratom: Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 25. dubna 2005 o uzavření dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Rumunskem na straně druhé, s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
OJ L 156, 18.06.2005 1 32005R0919 Nařízení Rady (ES) č. 919/2005 ze dne 13. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 827/2004, pokud jde o zákaz dovozu atlantického tuňáka velkookého pocházejícího z Kambodže, Rovníkové Guiney a Sierry Leone, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 826/2004, kterým se zakazuje dovoz tuňáka obecného pocházejícího z Rovníkové Guineje a Sierry Leone, a nařízení (ES) č. 828/2004, kterým se zakazuje dovoz mečouna obecného pocházejícího ze Sierry Leone
3 32005R0920 Nařízení Rady (ES) č. 920/2005 ze dne 13. června 2005, kterým se mění nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství a nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském společenství pro atomovou energii a kterým se zavádí dočasná odchylná opatření od těchto nařízení
19 32005D0446 2005/446/ES: Rozhodnutí zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, ze dne 30. května 2005 o stanovení konečného data pro závazky z 9. Evropského rozvojového fondu (ERF)
21 32005D0447 Rozhodnutí Rady 2005/447/SZBP ze dne 14. března 2005 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Argentinskou republikou o účasti Argentinské republiky na vojenské operaci Evropské unie pro řešení krize v Bosně a Hercegovině (operace Althea)
OJ L 157, 21.06.2005 3 Stanovisko Komise ze dne 22. února 2005 k žádostem Bulharské republiky a Rumunska o přistoupení k Evropské unii
5 Legislativní usnesení Evropského parlamentu k žádosti Bulharské Republiky o členství v Evropské unii (AA1/2/2005 – C6-0085/2005 – 2005/0901(AVC)) (Postup souhlasu)
7 Legislativní usnesení Evropského parlamentu k žádosti Rumunska o členství v Evropské unii (AA1/2/2005 – C6-0086/2005 – 2005/0902(AVC)) (Postup souhlasu)
9 Rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 25. dubna 2005 o přijetí Bulharské republiky a Rumunska do Evropské unie
10 Oznámení o vstupu smlouvy o přistoupení v platnost
11 Smlouva mezi Belgickým královstvím, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Bulharskou republikou a Rumunskem o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
29 Protokol o podmínkách a pravidlech přijetí Bulharské republiky a Rumunska do Evropské unie
203 Akt o podmínkách přistoupení Bulharské republiky a Rumunska a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie
377 Závěrečný akt
OJ L 158, 21.06.2005 5 32005R0935 Nařízení Komise (ES) č. 935/2005 ze dne 20. června 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2921/90 o podpoře výroby kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka
6 32005R0936 Nařízení Komise (ES) č. 936/2005 ze dne 20. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 14/2004, pokud jde o předběžný odhad dodávek do francouzských zámořských departementů pro odvětví obilovin, rostlinných olejů a produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny a pro dodávky některých živých zvířat
17 32005L0042 Směrnice Komise 2005/42/ES ze dne 20. června 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy II, IV a VI uvedené směrnice technickému pokroku (1)
20 32005D0448 2005/448/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. března 2005, kterým se povoluje uvádět na trh s potravinami a složkami potravin geneticky modifikovanou kukuřici druhu NK 603 jako novou potravinu či novou složku potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2005) 580)
23 32005D0449 2005/449/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. června 2005 o žádosti o osvobození od daně z motorových vozidel, kterou předložila Francie podle čl. 6 odst. 2 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (oznámeno pod číslem K(2005) 1818) (1)
24 32005D0450 2005/450/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. června 2005, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o týmy pro odběr embryí na Novém Zélandu a ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2005) 1812) (1)
26 32005D0451 Rozhodnutí Rady 2005/451/SVV ze dne 13. června 2005, kterým se stanoví den použitelnosti některých ustanovení nařízení (ES) č. 871/2004 o zavedení některých nových funkcí Schengenského informačního systému, také se zřetelem k boji proti terorismu
OJ L 159, 22.06.2005 1 32005R0941 Nařízení Rady (ES) č. 941/2005 ze dne 30. května 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1868/94, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu
6 32005R0943 Nařízení Komise (ES) č. 943/2005 ze dne 21. června 2005 o trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech (1)
12 32005R0944 Nařízení Komise (ES) č. 944/2005 ze dne 21. června 2005, kterým se pozastavuje používání některých ustanovení nařízení (ES) č. 331/2005
13 32005D0452 2005/452/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 6. října 2004, kterým se prohlašuje spojení za slučitelné se společným trhem a s dohodou o EHP (Věc č.: COMP/M.3431 – Sonoco/Ahlstrom) (oznámeno pod číslem K(2004) 3678)
OJ L 160, 23.06.2005 1 32005R0945 Nařízení Rady (ES) č. 945/2005 ze dne 21. června 2005, kterým se po částečném prozatímním přezkumu podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 384/96 mění nařízení (ES) č. 658/2002 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska a nařízení (ES) č. 132/2001 týkající se uložení konečného antidumpingového cla z dovozu dusičnanu amonného pocházejícího mimo jiné z Ukrajiny
24 32005D0453 2005/453/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2005 o jmenování člena Evropského hospodářského a sociálního výboru
25 32005D0454 2005/454/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2005 o jmenování člena Evropského hospodářského a sociálního výboru
26 32005D0455 2005/455/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2005 o jmenování člena Evropského hospodářského a sociálního výboru
27 32005D0456 2005/456/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2005 o jmenování člena Evropského hospodářského a sociálního výboru
28 32005D0457 2005/457/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. dubna 2005, kterým se povoluje uvádění isomaltulosy na trh jako nové potraviny nebo nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2005) 1001)
31 32005D0458 2005/458/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. června 2005, kterým se Itálii přiznává odchylka podle čl. 3 odst. 2 směrnice Rady 92/102/EHS o identifikaci a evidování zvířat (oznámeno pod číslem K(2005) 1826) (1)
32 32005D0459 2005/459/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. června 2005, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému přezkoumání vzhledem k případnému zařazení pinoxadenu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2005) 1839) (1)
OJ L 161, 23.06.2005 1 22005D0001 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 1/2005 ze dne 8. února 2005, kterým se mění Příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
3 22005D0002 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 2/2005 ze dne 8. února 2005, kterým se mění Příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
7 22005D0003 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 3/2005 ze dne 8. února 2005, kterým se mění Příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
9 22005D0004 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 4/2005 ze dne 8. února 2005, kterým se mění Příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
11 22005D0005 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 5/2005 ze dne 8. února 2005, kterým se mění Příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
13 22005D0006 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 6/2005 ze dne 8. února 2005, kterým se mění Příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
15 22005D0007 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 7/2005 ze dne 8. února 2005, kterým se mění Příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
17 22005D0008 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 8/2005 ze dne 8. února 2005, kterým se mění Příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
20 22005D0009 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 9/2005 ze dne 8. února 2005, kterým se mění Příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
22 22005D0010 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 10/2005 ze dne 8. února 2005, kterým se mění Příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
27 22005D0011 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 11/2005 ze dne 8. února 2005, kterým se mění Příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
29 22005D0012 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 12/2005 ze dne 8. února 2005, kterým se mění Příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP
31 22005D0013 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 13/2005 ze dne 8. února 2005, kterým se mění Příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
33 22005D0014 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 14/2005 ze dne 8. února 2005, kterým se mění Příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
35 22005D0015 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 15/2005 ze dne 8. února 2005, kterým se mění Příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
37 22005D0016 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 16/2005 ze dne 8. února 2005, kterým se mění Příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
39 22005D0017 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 17/2005 ze dne 8. února 2005, kterým se mění Příloha XIV (Hospodářská soutěž) Dohody o EHP
41 22005D0018 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 18/2005 ze dne 8. února 2005, kterým se mění Příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
43 22005D0019 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 19/2005 ze dne 8. února 2005, kterým se mění Příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
46 22005D0020 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 20/2005 ze dne 8. února 2005, kterým se mění Příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
48 22005D0021 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 21/2005 ze dne 8. února 2005, kterým se mění Příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
50 22005D0022 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 22/2005 ze dne 8. února 2005, kterým se mění Příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
52 22005D0023 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 23/2005 ze dne 8. února 2005, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
54 22005D0024 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 24/2005 ze dne 8. února 2005, kterým se mění jednací řád Smíšeného výboru EHP
OJ L 162, 23.06.2005 1 32005R0930 Nařízení Komise (ES) č. 930/2005 ze dne 6. června 2005, kterým se mění přílohy I, II, III, V, VII a VIII nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
37 32005R0931 Nařízení Komise (ES) č. 931/2005 ze dne 6. června 2005 kterým se mění přílohy I, II, III B a VI nařízení Rady (ES) č. 517/94 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Společenství
OJ L 163, 23.06.2005 1 32005R0932 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 932/2005 ze dne 8. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií, pokud jde o prodloužení doby pro přechodná opatření
OJ L 164, 24.06.2005 1 32005R0953 Nařízení Rady (ES) č. 953/2005 ze dne 21. června 2005 o uzavření Protokolu, kterým se na období od 1. července 2004 do 30. června 2007 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou Pobřeží slonoviny o rybolovu při pobřeží Pobřeží slonoviny
5 32005R0955 Nařízení Komise (ES) č. 955/2005 ze dne 23. června 2005 o otevření kvóty pro dovoz rýže z Egypta do Společenství
8 32005R0956 Nařízení Komise (ES) č. 956/2005 ze dne 23. června 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 411/88 o metodě a úrokové míře pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu
37 32005L0043 Směrnice Komise 2005/43/ES ze dne 23. června 2005, kterou se mění přílohy ke směrnici 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh
46 32005D0460 2005/460/ES: Rozhodnutí Rady Ministrů AKT–ES č. 4/2005 ze dne 13. dubna 2005 o použití rezervy finančního rámce devátého Evropského rozvojového fondu určeného pro dlouhodobý rozvoj
48 32005D0461 2005/461/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2005 o jmenování italského náhradníka Výboru regionů
49 32005D0462 2005/462/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2005 o jmenování německé náhradnice Výboru regionů
50 32005D0463 2005/463/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. června 2005, kterým se zřizuje styčná skupina pro výměnu a koordinaci informací o koexistenci geneticky modifikovaných, konvenčních a ekologických plodin
52 32005D0464 2005/464/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. června 2005 o provádění programů zjišťování influenzy ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků v členských státech (oznámeno pod číslem K(2005) 1827) (1)
57 32005D0465 2005/465/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. června 2005, kterým se v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádí na trh produkt z řepky olejné (Brassica napus L., linie GT73) geneticky modifikovaný pro toleranci vůči herbicidu glyfosátu (oznámeno pod číslem K(2005) 1838) (1)
OJ L 165, 25.06.2005 10 32005D0466 2005/466/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU–Maroko č. 1/2004 ze dne 19. dubna 2004, kterým se přijímají nezbytná prováděcí pravidla k pravidlům hospodářské soutěže
14 Informace o vstupu v platnost dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
15 32005D0467 2005/467/ES: Rozhodnutí Komise z dne 19. května 2004 o státní podpoře, kterou se Belgie chystá poskytnout společnosti SIOEN Fibres SA (oznámeno pod číslem K(2004) 1622) (1)
21 32005D0468 2005/468/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. června 2004 o režimu podpory, který Švédsko zavedlo pro osvobození od daně z energie od 1. ledna 2002 do 30. června 2004(oznámeno pod číslem K(2004) 2210) (1)
31 32005D0469 2005/469/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. června 2005, kterým se potřetí mění rozhodnutí 2004/614/ES, pokud jde o dobu použitelnosti ochranných opatření proti influenze ptáků v Jižní Africe (oznámeno pod číslem K(2005) 1863) (1)
32 32005D0470 2005/470/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. června 2005, kterým se ukončuje proces šetření pirátství zvukových nahrávek Společenství v Thajsku a jeho vlivů na obchod Společenství se zvukovými nahrávkami
34 32005D0465r Oprava rozhodnutí Komise 2005/465/ES ze dne 22. června 2005, kterým se v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádí na trh produkt z řepky olejné (Brassica napus L., linie GT73) geneticky modifikovaný pro toleranci vůči herbicidu glyfosátu (Úř. věst. L 164, 24.6.2005)
OJ L 166, 28.06.2005 8 32005D0471 2005/471/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. listopadu 2002 o řízení k uplatnění článku 81 Smlouvy o ES určené společnostem BPB PLC, Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Société Lafarge SA a Gyproc Benelux N.V. (Věc COMP/E-1/37.152 – Sádrokartonové desky) (oznámeno pod číslem K(2002) 4570)
12 32005D0472 2005/472/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. června 2005 o financování studií, posouzení dopadů a hodnocení v oblastech bezpečnosti potravin, zdraví zvířat, dobrých životních podmínek zvířat a zootechniky
OJ L 167, 29.06.2005 16 32005D0473 2005/473/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 30. května 2005 o jmenování rakouské náhradnice Výboru regionů
OJ L 168, 30.06.2005 1 32005R0989 Nařízení Rady (ES) č. 989/2005 ze dne 27. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu
10 32005R0991 Nařízení Komise (ES) č. 991/2005 ze dne 28. června 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
16 32005R0992 Nařízení Komise (ES) č. 992/2005 ze dne 29. června 2005 o otevření a správě kvóty pro dovoz mladého skotu samčího pohlaví určeného na výkrm (od 1. července 2005 do 30. června 2006)
31 32005R0997 Nařízení Komise (ES) č. 997/2005 ze dne 29. června 2005, kterým se pro hospodářský rok 2003/04 stanovuje skutečná výroba olivového oleje a také částka pro jednotnou podporu výroby
36 32004D0022 Rozhodnutí Kontrolního uřadu ESVO č. 22/04/KOL ze dne 25. února 2004 o oznámení nového režimu přímé podpory dopravy (Norsko)
48 32004D0005 Rozhodnutí Stálého výboru členských států ESVO č. 5/2004/SC ze dne 23. září 2004, kterým se stanoví zásada sdílení nákladů na finanční mechanismus EHP
50 32005D0854r Oprava rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 854/2005/ES ze dne 11. května 2005 o zavedení víceletého programu Společenství pro podporu bezpečnějšího využívání internetu a nových on-line technologií (Úř. věst. L 149 ze dne 11.6.2005)
50 32004R1973r Oprava nařízení Komise (ES) č. 1973/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin (Úř. věst. L 345 ze dne 20.11.2004)
OJ L 169, 30.06.2005 1 32005R0980 Nařízení Rady (ES) č. 980/2005 ze dne 27. června 2005, o uplatňování systému všeobecných celních preferencí
OJ L 170, 01.07.2005 7 32005R1002 Nařízení Komise (ES) č. 1002/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1239/95, pokud jde o udělování nucených licencí a o pravidla pro nahlížení do dokumentů Odrůdového úřadu Společenství a přístup k nim ze strany veřejnosti
12 32005R1003 Nařízení Komise (ES) č. 1003/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se provádí nařízení (ES) č. 2160/2003, pokud jde o cíl Společenství zaměřený na snížení výskytu určitých sérotypů salmonely v reprodukčních hejnech druhu Gallus gallus, a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 (1)
18 32005R1004 Nařízení Komise (ES) č. 1004/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se stanoví pravidla pro otevření a správu celních kvót pro produkty odvětví cukru pocházející z Albánie, Bosny a Hercegoviny a Srbska, Černé Hory a Kosova v souladu s nařízením (ES) č. 2007/2000
25 32005R1005 Nařízení Komise (ES) č. 1005/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví odvozená intervenční cena bílého cukru
26 32005R1006 Nařízení Komise (ES) č. 1006/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1549/2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1785/2003, pokud jde o dovozní režim pro rýži, a kterým se stanoví zvláštní přechodná pravidla pro dovoz rýže Basmati
30 32005R1008 Nařízení Komise (ES) č. 1008/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2771/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu s máslem a smetanou
31 32005R1009 Nařízení Komise (ES) č. 1009/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka
32 32005R1010 Nařízení Komise (ES) č. 1010/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 628/2005 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz lososa chovaného pro hospodářské účely pocházejícího z Norska
67 32005D0476 2005/476/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. června 2005 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o metodě výpočtu uplatňovaných cel z loupané rýže, a o změně rozhodnutí 2004/617/ES, 2004/618/ES a 2004/619/ES
75 32005D0477 2005/477/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. června 2005, kterým se stanoví odchylka od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o rostliny Vitis L., kromě plodů, pocházející z Chorvatska (oznámeno pod číslem K(2005) 1920)
OJ L 171, 02.07.2005 11 32005R1034 Nařízení Komise (ES) č. 1034/2005 ze dne 1. července 2005 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro česnek od 1. července 2005
15 32005R1035 Nařízení Komise (ES) č. 1035/2005 ze dne 1. července 2005 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro konzervované houby od 1. července 2005
19 32005R1036 Nařízení Komise (ES) č. 1036/2005 ze dne 1. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót
26 32005D0478 2005/478/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. června 2005 o jmenování člena Výboru regionů
27 32005D0479 2005/479/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. června 2005 o jmenování náhradníka Výboru regionů
28 32005D0480 2005/480/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. dubna 2004 týkající se případů COMP/D2/32448 a 32450 Compagnie Maritime Belge SA (Kroky navazující na rozsudek Soudního dvora ze dne 16. března 2000) (oznámeno pod číslem K(2004) 1779)
OJ L 172, 05.07.2005 1 32005R1039 Nařízení Rady (ES) č. 1039/2005 ze dne 21. června 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1907/90, pokud jde o značení vajec
4 32005R1041 Nařízení Komise (ES) č. 1041/2005 ze dne 29. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství (1)
22 32005R1042 Nařízení Komise (ES) č. 1042/2005 ze dne 29. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (1)
24 32005R1043 Nařízení Komise (ES) č. 1043/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad
76 32005R1044 Nařízení Komise (ES) č. 1044/2005 ze dne 4. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2808/98, pokud jde o stanovení rozhodné skutečnosti pro směnný kurz na podpory, na které se vztahuje oblast působnosti nařízení (ES) č. 1782/2003 a kterým se mění nařízení (ES) č. 1973/2004
78 32005R1045 Nařízení Komise (ES) č. 1045/2005 ze dne 4. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2760/98 o provádění programu přeshraniční spolupráce v rámci programu Phare
79 32005R1046 Nařízení Komise (ES) č. 1046/2005 ze dne 4. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 958/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady 2003/286/ES, pokud jde o koncese v podobě celních kvót Společenství pro některé produkty z obilovin pocházející z Bulharské republiky, a mění nařízení (ES) č. 2809/2000
83 32005D0481 Rozhodnutí Rady 2005/481/SZBP ze dne 13. června 2005 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Ukrajinou o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací
OJ L 173, 06.07.2005 3 32005R1050 Nařízení Komise (ES) č. 1050/2005 ze dne 5. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2377/1999, kterým se stanoví obchodní norma pro chřest
5 32005R1051 Nařízení Komise (ES) č. 1051/2005 ze dne 5. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1622/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o režim skladování nezpracovaných sušených vinných hroznů a nezpracovaných sušených fíků
12 32005D0482 2005/482/ES: Rozhodnutí Rady Přidružení EU–Rumunsko č. 1/2005 ze dne 25. května 2005 o účasti Rumunska v systému Společenství pro rychlou výměnu informací o rizicích při užití výrobků určených spotřebitelům (systém RAPEX) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků
14 32005D0483 2005/483/ES: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru BiH/6/2005 ze dne 14. června 2005 o jmenování velitele sil EU pro vojenskou operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině
15 32005D0484 2005/484/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. července 2005 o postupu ověřování shody stavebních výrobků podle čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o sestavy pro chladírenské skladovací prostory a sestavy pro chladírenské skladovací prostory s obvodovým pláštěm (oznámeno pod číslem K(2005) 1961) (1)
OJ L 174, 07.07.2005 1 32005R1055 Nařízení Rady (ES) č. 1055/2005 ze dne 27. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1466/97 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik
5 32005R1056 Nařízení Rady (ES) č. 1056/2005 ze dne 27. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1467/97 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku
12 32005R1058 Nařízení Komise (ES) č. 1058/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se zahajuje nabídkové řízení týkající se náhrady pro vývoz ječmene do některých třetích zemí
15 32005R1059 Nařízení Komise (ES) č. 1059/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se zahajuje nabídkové řízení týkající se náhrady pro vývoz měkké pšenice do některých třetích zemí
18 32005R1060 Nařízení Komise (ES) č. 1060/2005 ze dne 6. července 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku slovenského intervenčního orgánu
24 32005R1061 Nařízení Komise (ES) č. 1061/2005 ze dne 6. července 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku polského intervenčního orgánu
30 32005R1062 Nařízení Komise (ES) č. 1062/2005 ze dne 6. července 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku rakouského intervenčního orgánu
36 32005R1063 Nařízení Komise (ES) č. 1063/2005 ze dne 6. července 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku českého intervenčního orgánu
42 32005R1064 Nařízení Komise (ES) č. 1064/2005 ze dne 6. července 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku litevského intervenčního orgánu
48 32005R1065 Nařízení Komise (ES) č. 1065/2005 ze dne 6. července 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene v majetku německého intervenčního orgánu
54 32005R1066 Nařízení Komise (ES) č. 1066/2005 ze dne 6. července 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku maďarského intervenčního orgánu
60 32005R1067 Nařízení Komise (ES) č. 1067/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o režimy nákupů v rámci veřejné intervence v odvětví hovězího masa
65 32005R1068 Nařízení Komise (ES) č. 1068/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 824/2000, kterým se stanoví postupy pro přejímání obilovin intervenčními agenturami a metody analýzy pro určování jakosti obilovin
72 32005D0487 2005/487/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. července 2005 o nezařazení triazamátu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku (oznámeno pod číslem K(2005) 1960) (1)
OJ L 175, 08.07.2005 3 32005R1073 Nařízení Komise (ES) č. 1073/2005 ze dne 7. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o IFRIC 2 (1)
12 32005R1074 Nařízení Komise (ES) č. 1074/2005 ze dne 7. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1227/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají produkčního potenciálu
16 32005D0488 2005/488/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. července 2005, kterým se přiznávají odchylky za účelem uvedení statistických systémů členských států do souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 501/2004 o čtvrtletních finančních účtech vládních institucí (oznámeno pod číslem K(2005) 1861)
20 32005D0489 2005/489/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. července 2005, kterým se povolují odchylky některým členským státům, pokud jde o první předání čtvrtletních údajů podle nařízení Rady (ES) č. 1222/2004 (oznámeno pod číslem K(2005) 1874)
21 32005D0490 2005/490/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. července 2005, kterým se zastavuje antidumpingové řízení týkající se dovozu některých potrubních tvarovek pocházejících z Tchaj-wanu a Vietnamu
OJ L 176, 08.07.2005 1 32005D0474 2005/474/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2004 o dani z nákupu masa (asanační daň) zavedené Francií (oznámeno pod číslem K(2004) 4770)
30 32005D0475 2005/475/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. června 2005 kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2002/308/ES o seznamech schválených oblastí a schválených rybích hospodářství, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) nebo o obě tyto nákazy (oznámeno pod číslem K(2005) 1766) (1)
OJ L 177, 09.07.2005 19 32005R1084 Nařízení Komise (ES) č. 1084/2005 ze dne 8. července 2005, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
27 32005R1085 Nařízení Komise (ES) č. 1085/2005 ze dne 8. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
32 32005R1087 Nařízení Komise (ES) č. 1087/2005 ze dne 8. července 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
35 32005L0046 Směrnice Komise 2005/46/ES ze dne 8. července 2005, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí amitrazu (1)
OJ L 178, 09.07.2005 1 32005R1048 Nařízení Komise (ES) č. 1048/2005 ze dne 13. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2032/2003 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh
OJ L 179, 11.07.2005 1 32005R1071 Nařízení Komise (ES) č. 1071/2005 ze dne 1. července 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu
OJ L 180, 12.07.2005 3 32005R0991r Oprava nařízení Komise (ES) č. 991/2005 ze dne 28. června 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze (Úř. věst. L 168 ze dne 30.6.2005)
OJ L 181, 13.07.2005 1 32005D0485 2005/485/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. června 2005 kterým se mění rozhodnutí 2001/881/ES a 2002/459/ES, pokud jde o seznam stanovišť hraniční kontroly (oznámeno pod číslem K(2005) 1835) (1)
31 32005D0486 2005/486/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. června 2005 o způsobilosti výdajů vzniklých určitým členským státům v roce 2005 v souvislosti se shromažďováním a správou údajů nezbytných k řízení společné rybářské politiky (oznámeno pod číslem K(2005) 1858)
OJ L 182, 13.07.2005 3 32005R1091 Nařízení Komise (ES) č. 1091/2005 ze dne 12. července 2005, kterým se provádí nařízení (ES) č. 2160/2003, pokud jde o požadavky na používání určitých tlumicích metod v rámci národních programů pro tlumení salmonel (1)
5 32005R1092 Nařízení Komise (ES) č. 1092/2005 ze dne 12. července 2005, kterým se pozastavuje režim záloh na vyrovnávací podporu na vyrovnání ztrát příjmů z uvedení banánů na trh pro rok 2005
11 32005D0492 2005/492/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 31. ledna 2005 o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Egyptskou arabskou republikou o vědeckotechnické spolupráci
20 32005D0493 2005/493/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. října 2003 související s jednáním podle článku 81 Smlouvy o ES a článku 53 Dohody o Evropském hospodářském prostoru proti Chisso Corporation, Daicel Chemical Industries, Ltd, Hoechst AG, The Nippon Synthetic Chemical Industry Co. Ltd a Ueno Fine Chemicals Industry, Ltd (Případ č. C.37.370 – Sorbity) (oznámeno pod číslem K(2003) 3426) (1)
26 32005D0494 2005/494/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. července 2005, kterým se mění rozhodnutí 2005/363/ES o některých ochranných veterinárních opatřeních proti africkému moru prasat na Sardinii v Itálii (oznámeno pod číslem K(2005) 2110) (1)
28 32005D0495 Rozhodnutí Rady 2005/495/SZBP ze dne 13. června 2005 o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Ukrajinou o rámci pro účast Ukrajiny na operacích Evropské unie pro řešení krizí
35 32004D0197r Oprava rozhodnutí č. 197 ze dne 23. března 2004 o přechodných obdobích pro zavedení evropského průkazu zdravotního pojištění podle článku 5 rozhodnutí č. 191 (Úř. věst. L 343 ze dne 19.11.2004)
35 32005R1067r Oprava nařízení Komise (ES) č. 1067/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o režimy nákupů v rámci veřejné intervence v odvětví hovězího masa (Úř. věst L 174 ze dne 7.7.2005)
OJ L 183, 14.07.2005 1 32005R1095 Nařízení Rady (ES) č. 1095/2005 ze dne 12. července 2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu jízdních kol pocházejících z Vietnamu a o změně nařízení (ES) č. 1524/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky
39 32005R1097 Nařízení Komise (ES) č. 1097/2005 ze dne 12. července 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
47 32005R1099 Nařízení Komise (ES) č. 1099/2005 ze dne 13. července 2005, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti (1)
63 32005R1100 Nařízení Komise (ES) č. 1100/2005 ze dne 13. července 2005, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví minimální ceny, které mají být vyplaceny producentům za nezpracované sušené fíky, a částka podpory produkce sušených fíků
64 32005R1101 Nařízení Komise (ES) č. 1101/2005 ze dne 13. července 2005, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví výše podpory pro hrušky určené ke zpracování
65 32005R1102 Nařízení Komise (ES) č. 1102/2005 ze dne 13. července 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 32/2000 s ohledem na změny nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
84 32005D0496 2005/496/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. července 2005, kterým se mění rozhodnutí 97/757/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Madagaskaru, pokud jde o příslušný úřad a osvědčení o zdravotní nezávadnosti (oznámeno pod číslem K(2005) 2513) (1)
88 32005D0497 2005/497/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. července 2005, kterým se mění rozhodnutí 2002/472/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu z Bulharské republiky (oznámeno pod číslem K(2005) 2454) (1)
92 32005D0498 2005/498/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. července 2005, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu z Alžírska (oznámeno pod číslem K(2005) 2533) (1)
99 32005D0499 2005/499/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. července 2005, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu z Baham (oznámeno pod číslem K(2005) 2518) (1)
104 32005D0500 2005/500/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. července 2005, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu z Grenady (oznámeno pod číslem K(2005) 2545) (1)
109 32005D0501 2005/501/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. července 2005, kterým se mění rozhodnutí 97/296/ES, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž je povolen dovoz produktů rybolovu určených k lidské spotřebě, pokud jde o Alžírsko, Bahamy a Grenadu (oznámeno pod číslem K(2005) 2551) (1)
OJ L 184, 15.07.2005 1 32005R1111 Nařízení Rady (ES) č. 1111/2005 ze dne 24. června 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1365/75 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek
5 32005R1112 Nařízení Rady (ES) č. 1112/2005 ze dne 24. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2062/94 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
10 32005R1113 Nařízení Rady (ES) č. 1113/2005 ze dne 12. července 2005, kterým se zastavuje přezkum pro nového vývozce nařízení (ES) č. 1995/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu směsí močoviny a dusičnanu amonného pocházejících mimo jiné z Alžírska
27 32005R1119 Nařízení Komise (ES) č. 1119/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1751/2004, kterým se stanovují úrokové míry používané pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu pro záruční sekci EZOZF pro účetní období 2005
55 32005D0502 2005/502/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU–Rumunsko č. 2/2005 ze dne 20. června 2005, kterým se mění, prostřednictvím zřízení smíšeného poradního výboru mezi Výborem regionů a rumunským Styčným výborem pro spolupráci s Výborem regionů, rozhodnutí č. 1/95, kterým se přijímá jednací řád Rady přidružení
57 32005D0503 2005/503/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. září 2004 vztahující se k řízení podle článku 81 Smlouvy o ES (Případ COMP/C.37.750/B2 – Brasseries Kronenbourg – Brasseries Heineken) (oznámeno pod číslem K(2004) 3597)
60 32005D0504 2005/504/ES: Doporučení Komise ze dne 27. května 2005 o ověřování pravosti euromincí a o manipulaci s euromincemi nezpůsobilými k oběhu (oznámeno pod číslem K(2005) 1540)
64 32005D0505 2005/505/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. července 2005, kterým se mění rozhodnutí 96/355/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících ze Senegalu, pokud jde o příslušný úřad a vzor osvědčení o zdravotní nezávadnosti (oznámeno pod číslem K(2005) 2651) (1)
68 32005D0506 2005/506/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. července 2005, kterým se mění rozhodnutí 1999/120/ES, pokud jde o zahrnutí jednoho zařízení v Albánii do prozatímních seznamů zařízení třetích zemí, ze kterých jsou členské státy oprávněny dovážet zvířecí střeva (oznámeno pod číslem K(2005) 2657) (1)
OJ L 185, 16.07.2005 3 32005R1138 Nařízení Komise (ES) č. 1138/2005 ze dne 15. července 2005 o stálém nabídkovém řízení v rámci hospodářského roku 2005/06 na stanovení vývozních dávek a/nebo náhrad bílého cukru
8 32005R1139 Nařízení Komise (ES) č. 1139/2005 ze dne 15. července 2005 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
19 32005R1147 Nařízení Komise (ES) č. 1147/2005 ze dne 15. července 2005, kterým se zakazuje rybolov smáčkovitých v Severním moři a Skagerraku pomocí některých lovných zařízení
20 32005R1148 Nařízení Komise (ES) č. 1148/2005 ze dne 15. července 2005, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o penethamat (1)
27 32005R1151 Nařízení Rady (ES) č. 1151/2005 ze dne 15. července 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
30 32005D0507 2005/507/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 12. července 2005 o jmenování britského náhradníka Výboru regionů
31 32005D0508 2005/508/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 12. července 2005 o jmenování britského člena Výboru regionů
32 32005D0509 2005/509/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 12. července 2005 o jmenování německého náhradníka Výboru regionů
33 32005D0510 2005/510/Euroatom: Rozhodnutí Komise ze dne 14. června 2005 o přistoupení Evropského společenství pro atomovou energii ke Společné úmluvě o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady(oznámeno pod číslem K(2005) 1729)
35 32005D0511 2005/511/JHA: Rozhodnutí Rady 2005/511/SVV ze dne 12. července 2005 o ochraně eura proti padělání určením Europolu jako ústředny pro boj proti padělání eura
OJ L 186, 18.07.2005 1 32005D0491 2005/491/ES: Doporučení Komise ze dne 3. června 2005 o společných pokynech pro národní strany euromincí určených k peněžnímu oběhu (oznámeno pod číslem K(2005) 1648)
OJ L 187, 19.07.2005 11 32005R1154 Nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 ze dne 18. července 2005, kterým se mění kódy a popisy některých produktů uvedených v příloze I nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 o společné organizaci trhu s obilovinami
14 32005R1155 Nařízení Komise (ES) č. 1155/2005 ze dne 18. července 2005, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1419/2004 o trvání účinnosti víceletých dohod o financování a jednoletých dohod o financování uzavřených mezi Evropskou komisí zastupující Evropské společenství na jedné straně a Českou republikou, Estonskem, Maďarskem, Lotyšskem, Litvou, Polskem, Slovenskem a Slovinskem na straně druhé a o částečném zrušení víceletých dohod o financování a nařízení Rady (ES) č. 1266/1999 a (ES) č. 2222/2000
16 32005R1156 Nařízení Komise (ES) č. 1156/2005 ze dne 18. července 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu hlavouna tuponosého v oblasti VIII, IX, X, XII, XIV (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
20 32005D0512 2005/512/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 12. července 2005, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora De Nederlandsche Bank
22 32005D0513 2005/513/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. července 2005 o harmonizovaném využití rádiového spektra v kmitočtovém pásmu 5 GHz pro bezdrátové přístupové systémy (WAS), jejichž součástí jsou rádiové místní sítě (RLAN) (oznámeno pod číslem K(2005) 2467) (1)
25 32005D0514 2005/514/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. července 2005, kterým se mění rozhodnutí 96/609/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Pobřeží slonoviny, pokud jde o příslušný úřad a vzor osvědčení o zdravotní nezávadnosti (oznámeno pod číslem K(2005) 2584) (1)
29 32005D0515 2005/515/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. července 2005, kterým se mění rozhodnutí 2004/292/ES o zavedení systému TRACES a o změně rozhodnutí 92/486/ES (oznámeno pod číslem K(2005) 2663) (1)
OJ L 188, 20.07.2005 3 32005R1163 Nařízení Komise (ES) č. 1163/2005 ze dne 19. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1622/2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření
4 32005R1164 Nařízení Komise (ES) č. 1164/2005 ze dne 19. července 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob polské intervenční agentury
7 32005R1165 Nařízení Komise (ES) č. 1165/2005 ze dne 19. července 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob maďarské intervenční agentury
10 32005R1166 Nařízení Komise (ES) č. 1166/2005 ze dne 19. července 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob francouzské intervenční agentury
13 32005R1167 Nařízení Komise (ES) č. 1167/2005 ze dne 19. července 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob německé intervenční agentury
16 32005R1168 Nařízení Komise (ES) č. 1168/2005 ze dne 19. července 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob rakouské intervenční agentury
19 32005R1169 Nařízení Komise (ES) č. 1169/2005 ze dne 19. července 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz žita v majetku německého intervenčního orgánu
25 32005R1170 Nařízení Komise (ES) č. 1170/2005 ze dne 19. července 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu krevetky severní v oblasti NAFO 3L plavidly plujícími pod vlajkou Litvy
35 32005D0554 2005/554/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 12. července 2005 o úpravě příspěvků poskytovaných členům a náhradníkům Evropského hospodářského a sociálního výboru
36 32005D0555 2005/555/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. července 2005 o vyloučení z financování Společenství některých výdajů vynaložených členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) (oznámeno pod číslem K(2005) 2685)
43 32005D0556 Společná akce Rady 2005/556/SZBP ze dne 18. července 2005 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro Súdán
46 32005D0557 Společná akce Rady 2005/557/SZBP ze dne 18. července 2005 o civilně-vojenské akci Evropské unie na podporu mise Africké unie v oblasti Dárfúru v Súdánu
OJ L 189, 21.07.2005 1 32005R1174 Nařízení Rady (ES) č. 1174/2005 ze dne 18. července 2005 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla z dovozu ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky
15 32005R1175 Nařízení Rady (ES) č. 1175/2005 ze dne 18. července 2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu uhličitanu barnatého pocházejícího z Čínské lidové republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
26 32005R1177 Nařízení Komise (ES) č. 1177/2005 ze dne 20. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1238/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2100/94, pokud jde o poplatky, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství
28 32005R1178 Nařízení Komise (ES) č. 1178/2005 ze dne 20. července 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka modrého v oblastech ICES II, IV, V plavidly plujícími pod vlajkou Francie
35 32005D0558 2005/558/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru ES-ESVO společný tranzit č. 1/2005 ze dne 17. června 2005, kterým se mění Úmluva o společném tranzitním režimu ze dne 20. května 1987
59 32005D0559 2005/559/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru ES-ESVO společný tranzit č. 2/2005 ze dne 17. června 2005, kterým se mění Úmluva o společném tranzitním režimu ze dne 20. května 1987
61 32005D0560 2005/560/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru ES-ESVO společný tranzit č. 3/2005 ze dne 17. června 2005, kterým se mění Úmluva o společném tranzitním režimu ze dne 20. května 1987
69 32005D0561 Společná akce Rady 2005/561/SZBP ze dne 18. července 2005 o dalším příspěvku Evropské unie k procesu urovnání konfliktu v Gruzii/Jižní Osetii
OJ L 190, 22.07.2005 1 32005R1182 Nařízení Rady (ES) č. 1182/2005 ze dne 18. července 2005, kterým se přijímají autonomní a přechodná opatření k otevření celní kvóty Společenství pro dovoz živého skotu pocházejícího ze Švýcarska
3 32005D0563 2005/563/ES: Rozhodnutí Rady přidružení ES-Tunisko č. 1/2005 ze dne 14. července 2005 o odchylce od ustanovení týkajících se definice pojmu původní produkty a metod správní spolupráce stanovených Evropsko-středomořskou dohodou zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé
6 32005D0564 2005/564/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. prosince 2003 o státní podpoře, kterou Německo poskytlo formou půjčky od společnosti Wagnisbeteiligungsgesellschaft a institutu Landesförderinstitut společnosti Neue Harzer Werke GmbH (oznámeno pod číslem K(2003) 4496) (1)
13 32005D0565 2005/565/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. března 2004 o režimu podpory používaném v Rakousku ohledně vracení energetických daní na zemní plyn a elektřinu v letech 2002 a 2003 (oznámeno pod číslem K(2004) 325) (1)
22 32005D0566 2005/566/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. prosince 2004 o řízení podle článku 81 Smlouvy o ES a článku 53 Dohody o EHP (Věc č. C.37.533 – cholinchlorid) (oznámeno pod číslem K(2004) 4717) (1)
27 32005D0567 2005/567/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. července 2005, kterým se pozastavuje postup přezkoumání překážek obchodu, které spočívají v opatřeních, jež Uruguayská východní republika ukládá, a v postupech, jež uplatňuje, a které ovlivňují obchod se skotskou whisky
28 32005D0568 2005/568/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. července 2005 o žádosti Maďarské republiky uplatňovat sníženou sazbu DPH na dodávky zemního plynu (oznámeno pod číslem K(2005) 2514)
29 32005D0569 2005/569/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. července 2005, kterým se upravují opravné koeficienty použitelné od 1. srpna 2004, 1. září 2004, 1. října 2004, 1. listopadu 2004, 1. prosince 2004 a 1. ledna 2005 na odměny úředníků, smluvních a dočasných zaměstnanců Evropských společenství vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích a na odměny části úředníků setrvávajících na pracovním místě v deseti nových členských státech po dobu nejvýše patnácti měsíců od přistoupení (ustanovení čl. 33 odst. 4 smlouvy o přistoupení deseti nových členských států)
OJ L 191, 22.07.2005 1 32005R1158 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1158/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách
16 32005R1159 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1159/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2236/95, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevropských sítí
18 32005R1160 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1160/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se mění Úmluva k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, pokud jde o přístup služeb členských států příslušných pro vydávání osvědčení o registraci vozidel do Schengenského informačního systému (1)
22 32005R1161 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1161/2005 ze dne 6. července 2005 o sestavování čtvrtletních nefinančních účtů podle institucionálních sektorů
29 32005L0032 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů a o změně směrnic Rady 92/42/EHS a Evropského parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES
59 32005L0033 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/33/ES ze dne 6. července 2005, kterou se mění směrnice 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech
70 32005D0516 2005/516/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. dubna 2005 o zřízení Evropského poradního výboru pro výzkum v otázkách bezpečnosti
OJ L 192, 22.07.2005 1 32005D0517 2005/517/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. listopadu 2004 o podpisu rámcové dohody mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou o obecných zásadách účasti Albánské republiky na programech Společenství
8 32005D0518 2005/518/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. listopadu 2004 o podpisu rámcové dohody mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o obecných zásadách účasti Bosny a Hercegoviny na programech Společenství
15 32005D0519 2005/519/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. listopadu 2004 o podpisu rámcové dohody mezi Evropským společenstvím a Chorvatskou republikou o obecných zásadách účasti Chorvatské republiky na programech Společenství
22 32005D0520 2005/520/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. listopadu 2004 o podpisu protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé, týkajícího se rámcové dohody mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií o obecných zásadách účasti Bývalé jugoslávské republiky Makedonie na programech Společenství
28 32005D0521 2005/521/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. listopadu 2004 o podpisu rámcové dohody mezi Evropským společenstvím a Srbskem a Černou Horou o obecných zásadách účasti Srbska a Černé Hory na programech Společenství
35 32005D0522 2005/522/ES: Návrh rozhodnutí smíšené rady EU-Mexiko č. 4/2004 ze dne 18. května 2005, kterou se mění rozhodnutí smíšené rady č. 2/2001
63 32005D0523 2005/523/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 30. května 2005, kterým se schvaluje přistoupení Evropského společenství k Mezinárodní úmluvě na ochranu nových odrůd rostlin, ve znění revidovaném v Ženevě dne 19. března 1991
78 32005D0524 2005/524/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 2. června 2005 o uzavření rámcové dohody mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou o obecných zásadách účasti Albánské republiky na programech Společenství
80 32005D0525 2005/525/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 2. června 2005 o uzavření rámcové dohody mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o obecných zásadách účasti Bosny a Hercegoviny na programech Společenství
82 32005D0526 2005/526/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 2. června 2005 o uzavření rámcové dohody mezi Evropským společenstvím a Chorvatskou republikou o obecných zásadách účasti Chorvatské republiky na programech Společenství
84 32005D0527 2005/527/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 2. června 2005 o uzavření rámcové dohody mezi Evropským společenstvím a Srbskem a Černou Horou o obecných zásadách účasti Srbska a Černé Hory na programech Společenství
86 32005D0528 2005/528/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 2. června 2005 o uzavření protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé, týkajícího se rámcové dohody mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií o obecných zásadách účasti Bývalé jugoslávské republiky Makedonie na programech Společenství
88 Informace o vstupu v platnost rozhodnutí Smíšené rady EU-Mexiko č. 4/2004 ke změnám rozhodnutí smíšené rady č. 2/2001.
88 Informace o dni, kdy vstupuje v platnost protokol k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé, týkající se rámcové dohody mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií o obecných zásadách pro účast Bývalé jugoslávské republiky Makedonie v programech Společenství
OJ L 193, 23.07.2005 1 32005R1183 Nařízení Rady (ES) č. 1183/2005 ze dne 18. července 2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
9 32005R1184 Nařízení Rady (ES) č. 1184/2005 ze dne 18. července 2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám, které poškozují mírový proces a porušují mezinárodní právo v konfliktu v Dárfúrské oblasti v Súdánu
20 32005R1187 Nařízení Komise (ES) č. 1187/2005 ze dne 22. července 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1859/82 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmu zemědělských podniků
24 32005R1188 Nařízení Komise (ES) č. 1188/2005 ze dne 22. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 761/2005, kterým se zavádí nouzová destilace podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro některá vína ve Francii
25 32005R1189 Nařízení Komise (ES) č. 1189/2005 ze dne 20. července 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblastech ICES VII b, c plavidly plujícími pod vlajkou Francie
27 32005R1190 Nařízení Komise (ES) č. 1190/2005 ze dne 20. července 2005, kterým se po čtyřicáté osmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
29 32005D0570 2005/570/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. června 2005 o jmenování dvou německých členů a dvou německých náhradníků Výboru regionů
31 32005D0571 2005/571/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 12. července 2005, kterým se mění rozhodnutí 2001/264/ES, kterým se přijímají bezpečnostní předpisy Rady
37 32005D0572 2005/572/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. července 2005, kterým se mění rozhodnutí 2000/86/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu pocházejících z Číny a kterým se zrušuje rozhodnutí 97/368/ES, pokud jde o příslušný úřad a osvědčení o zdravotní nezávadnosti (oznámeno pod číslem K(2005) 2751) (1)
41 32005D0573 2005/573/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. července 2005, kterým se mění rozhodnutí 2002/994/ES o některých ochranných opatřeních, pokud jde o produkty živočišného původu dovážené z Číny (oznámeno pod číslem K(2005) 2764) (1)
44 32005D0574 Společná akce Rady 2005/574/SZBP ze dne 18. července 2005 o podpoře činností MAAE v oblasti jaderného zabezpečení a kontroly a v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení
OJ L 194, 26.07.2005 3 32005R1192 Nařízení Komise (ES) č. 1192/2005 ze dne 25. července 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1915/83, kterým se stanoví prováděcí pravidla k vedení účetnictví pro stanovení příjmu zemědělských podniků
4 32005R1193 Nařízení Komise (ES) č. 1193/2005 ze dne 25. července 2005, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ohledně seznamu zemí a území (1)
7 32005R1194 Nařízení Komise (ES) č. 1194/2005 ze dne 25. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka
8 32005R1195 Nařízení Komise (ES) č. 1195/2005 ze dne 25. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 214/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu se sušeným odstředěným mlékem
9 32005R1196 Nařízení Komise (ES) č. 1196/2005 ze dne 22. července 2005 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
12 32005L0049 Směrnice Komise 2005/49/ES ze dne 25. července 2005, kterou se mění směrnice Rady 72/245/EHS týkající se vysokofrekvenčního rušení (elektromagnetická kompatibilita) způsobovaného vozidly a směrnice Rady 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku (1)
15 32005D0575 Společná akce Rady 2005/575/SZBP ze dne 18. července 2005, kterou se zřizuje Evropská bezpečnostní a obranná škola (EBOŠ)
OJ L 195, 27.07.2005 3 32005R1199 Nařízení Komise (ES) č. 1199/2005 ze dne 22. července 2005 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
6 32005R1200 Nařízení Komise (ES) č. 1200/2005 ze dne 26. července 2005 o trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech a o dočasném povolení nového užití již povolené doplňkové látky v krmivech (1)
13 32005R1202 Nařízení Komise (ES) č. 1202/2005 ze dne 26. července 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky (Phycis blennoides) v oblastech ICES V, VI, VII ve vodách Společenství a mezinárodních vodách plavidly plujícími pod vlajkou Německa
15 32005L0047 Směrnice Rady 2005/47/ES ze dne 18. července 2005 o dohodě mezi Společenstvím evropských železnic (CER) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) o některých aspektech pracovních podmínek mobilních pracovníků poskytujících interoperabilní přeshraniční služby v železniční dopravě
22 32005D0576 2005/576/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. července 2005 o splnění podmínek stanovených v článku 3 Dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Rumunskem na straně druhé, a to s ohledem na prodloužení období stanoveného v čl. 9 odst. 4 protokolu 2 k Evropské dohodě
OJ L 196, 27.07.2005 1 32005D0529 2005/529/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 12. dubna 2005 o udělení absolutoria za provedení souhrnného rozpočtu Evropské unie v rozpočtovém roce 2003, Oddíl III – Komise
3 32005D0530 2005/530/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 12. dubna 2005 o účetní závěrce, která se týká provedení souhrnného rozpočtu Evropské unie v rozpočtovém roce 2003, Oddíl III – Komise
26 32005D0531 2005/531/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 12. dubna 2005 o udělení absolutoria za provedení souhrnného rozpočtu Evropské unie v rozpočtovém roce 2003, Oddíl I – Evropský parlament
39 32005D0532 2005/532/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 12. dubna 2005 o udělení absolutoria za provedení souhrnného rozpočtu Evropské unie v rozpočtovém roce 2003, Oddíl II – Rada
42 32005D0533 2005/533/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 12. dubna 2005 o udělení absolutoria za provedení souhrnného rozpočtu Evropské unie v rozpočtovém roce 2003, Oddíl IV – Soudní dvůr
46 32005D0534 2005/534/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 12. dubna 2005 o udělení absolutoria za provedení souhrnného rozpočtu Evropské unie v rozpočtovém roce 2003, Oddíl V – Účetní dvůr
50 32005D0535 2005/535/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 12. dubna 2005 o udělení absolutoria za provedení souhrnného rozpočtu Evropské unie v rozpočtovém roce 2003, Oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor
53 32005D0536 2005/536/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 12. dubna 2005 o udělení absolutoria za provedení souhrnného rozpočtu Evropské unie v rozpočtovém roce 2003, Oddíl VII – Výbor regionů
57 32005D0537 2005/537/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 12. dubna 2005 o udělení absolutoria za provedení souhrnného rozpočtu Evropské unie v rozpočtovém roce 2003, Oddíl VIII – Veřejný ochránce práv
60 32005D0538 2005/538/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 12. dubna 2005 o udělení absolutoria řediteli Evropské agentury pro obnovu za provedení rozpočtu v rozpočtovém roce 2003
68 32005D0539 2005/539/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 12. dubna 2005 o udělení absolutoria řediteli Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za provedení rozpočtu v rozpočtovém roce 2003
74 32005D0540 2005/540/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 12. dubna 2005 o udělení absolutoria řediteli Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za provedení rozpočtu v rozpočtovém roce 2003
80 32005D0541 2005/541/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 12. dubna 2005 o udělení absolutoria výkonnému řediteli Evropské agentury pro životní prostředí za provedení rozpočtu v rozpočtovém roce 2003
86 32005D0542 2005/542/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 12. dubna 2005 o udělení absolutoria řediteli Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci za provedení rozpočtu v rozpočtovém roce 2003
93 32005D0543 2005/543/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 12. dubna 2005 o udělení absolutoria výkonnému řediteli Evropské agentury pro hodnocení léčivých přípravků za provedení rozpočtu v rozpočtovém roce 2003
100 32005D0544 2005/544/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 12. dubna 2005 o udělení absolutoria řediteli Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za provedení rozpočtu v rozpočtovém roce 2003
107 32005D0545 2005/545/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 12. dubna 2005 o udělení absolutoria správnímu řediteli Eurojustu za provedení rozpočtu v rozpočtovém roce 2003
113 32005D0546 2005/546/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 12. dubna 2005 o udělení absolutoria řediteli Evropské nadace odborného vzdělávání za provedení rozpočtu v rozpočtovém roce 2003
120 32005D0547 2005/547/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 12. dubna 2005 o udělení absolutoria řediteli Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za provedení rozpočtu v rozpočtovém roce 2003
126 32005D0548 2005/548/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 12. dubna 2005 o udělení absolutoriu řediteli Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie za provedení rozpočtu v rozpočtovém roce 2003
132 32005D0549 2005/549/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 12. dubna 2005 o udělení absolutoria výkonnému řediteli Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za provedení rozpočtu v rozpočtovém roce 2003
138 32005D0550 2005/550/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 12. dubna 2005 o udělení absolutoria výkonnému řediteli Evropské agentury pro námořní bezpečnost za provedení rozpočtu v rozpočtovém roce 2003
144 32005D0551 2005/551/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 12. dubna 2005 o udělení absolutoria výkonnému řediteli Evropské agentury pro bezpečnost letectví za provedení rozpočtu v rozpočtovém roce 2003
150 32005D0552 2005/552/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 12. dubna 2005 o udělení absolutoria Komisi za provedení rozpočtu 6., 7., 8. a 9. Evropského rozvojového fondu v rozpočtovém roce 2003
152 32005D0553 2005/553/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 12. dubna 2005 o účetní závěrce 6., 7., 8. a 9. Evropského rozvojového fondu v rozpočtovém roce 2003
OJ L 197, 28.07.2005 3 32005R1204 Nařízení Komise (ES) č. 1204/2005 ze dne 26. července 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
12 32005R1206 Nařízení Komise (ES) č. 1206/2005 ze dne 27. července 2005 o trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech (1)
16 32005R1207 Nařízení Komise (ES) č. 1207/2005 ze dne 27. července 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu
19 32005R1208 Nařízení Komise (ES) č. 1208/2005 ze dne 27. července 2005, kterým se pošesté mění nařízení (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
21 32005R1209 Nařízení Komise (ES) č. 1209/2005 ze dne 27. července 2005 o změně nařízení Rady (ES) č. 174/2005 o zavedení omezení pro poskytování pomoci související s vojenskou činností Pobřeží slonoviny
28 32005D0577 2005/577/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. července 2005 o jmenování soudců Soudu pro veřejnou službu Evropské unie
31 32005D0578 2005/578/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. července 2005, kterým se stanoví odchylka od rozhodnutí Rady 2001/822/ES, pokud jde o pravidla původu pro jádra hřebenatek rodu Placopecten magellanicus ze Saint-Pierre a Miquelonu (oznámeno pod číslem K(2005) 2819)
OJ L 198, 28.07.2005 1 22005D0025 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 25/2005 ze dne 11. března 2005, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
4 22005D0026 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č 26/2005 ze dne 11. března 2005, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
9 22005D0027 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 27/2005 ze dne 11. března 2005, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
12 22005D0028 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 28/2005 ze dne 11. března 2005, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
15 22005D0029 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 29/2005 ze dne 11. března 2005, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
18 22005D0030 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 30/2005 ze dne 11. března 2005, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
20 22005D0031 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 31/2005 ze dne 11. března 2005, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
22 22005D0032 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 32/2005 ze dne 11. března 2005, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
24 22005D0033 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 33/2005 ze dne 11. března 2005, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
26 22005D0034 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 34/2005 ze dne 11. března 2005, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
28 22005D0035 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 35/2005 ze dne 11. března 2005, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
30 22005D0036 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 36/2005 ze dne 11. března 2005, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
32 22005D0037 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 37/2005 ze dne 11. března 2005, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
34 22005D0038 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 38/2005 ze dne 11. března 2005, kterým se mění příloha XI (Telekomunikační služby) Dohody o EHP
36 22005D0039 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 39/2005 ze dne 11. března 2005, kterým se mění příloha XI (Telekomunikační služby) Dohody o EHP
38 22005D0040 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 40/2005 ze dne 11. března 2005, kterým se mění příloha XIII (Doprava) a protokol 21 (O provádění pravidel hospodářské soutěže platných pro podniky) Dohody o EHP
40 22005D0041 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 41/2005 ze dne 11. března 2005, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
42 22005D0042 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 42/2005 ze dne 11. března 2005, kterým se mění příloha XIV (Hospodářská soutěž) Dohody o EHP
45 22005D0043 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 43/2005 ze dne 11. března 2005, kterým se mění některé přílohy Dohody o EHP a protokoly k Dohodě o EHP
61 32004D0173r Oprava rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 173/2004 ze dne 3. prosince 2004, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
61 32004D0182r Oprava rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 182/2004 ze dne 16. prosince 2004, kterým se mění protokol 31 Dohody o EHP
61 32005D0019r Oprava rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 19/2005 ze dne 8. února 2005, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
OJ L 199, 29.07.2005 1 32005R1212 Nařízení Rady (ES) č. 1212/2005 ze dne 25. července 2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých odlitků pocházejících z Čínské lidové republiky
30 32005R1214 Nařízení Komise (ES) č. 1214/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se opravuje estonské, finské, italské, lotyšské, litevské, nizozemské, portugalské, řecké, španělské a švédské znění nařízení (EHS) č. 1722/93, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 týkajícímu se produkčních náhrad v odvětví obilovin
31 32005R1215 Nařízení Komise (ES) č. 1215/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1990/2004, kterým se v důsledku přistoupení Maďarska k Evropské unii stanoví přechodná opatření v odvětví vína
32 32005R1216 Nařízení Komise (ES) č. 1216/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1227/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají produkčního potenciálu
33 32005R1217 Nařízení Komise (ES) č. 1217/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro určitý živý skot pocházející z Bulharska stanovenou rozhodnutím Rady 2003/286/ES
39 32005R1218 Nařízení Komise (ES) č. 1218/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz živého skotu o hmotnosti vyšší než 160 kg a pocházejícího ze Švýcarska stanovenou nařízením Rady (ES) č. 1182/2005
45 32005R1219 Nařízení Komise (ES) č. 1219/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
47 32005R1220 Nařízení Komise (ES) č. 1220/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1279/98, pokud jde o některé celní kvóty pro produkty z hovězího a telecího masa pocházející z Bulharska
84 32005D0579 2005/579/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. července 2005 o vyloučení z financování Společenství některých výdajů vynaložených členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) (oznámeno pod číslem K(2005) 2756) (1)
89 32005D0580 2005/580/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. července 2005, kterým se zamítá uvádění betainu na trh jako nové potraviny nebo nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2005) 2770)
90 32005D0581 2005/581/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. července 2005, kterým se povoluje uvádění izomaltulosy na trh jako nové potraviny nebo nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2005) 2776)
92 32005D0582 Společná akce Rady 2005/582/SZBP ze dne 28. července 2005 o změně a prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Jižní Kavkaz
94 32005D0583 Společná akce Rady 2005/583/SZBP ze dne 28. července 2005 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie v Bosně a Hercegovině
95 32005D0584 Společná akce Rady 2005/584/SZBP ze dne 28. července 2005 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Moldavsko
96 32005D0585 Společná akce Rady 2005/585/SZBP ze dne 28. července 2005 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie v Afghánistánu
97 32005D0586 Společná akce Rady 2005/586/SZBP ze dne 28. července 2005 o prodloužení a změně mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro oblast afrických Velkých jezer
99 32005D0587 Společná akce Rady 2005/587/SZBP ze dne 28. července 2005 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro mírový proces na Blízkém východě
100 32005D0588 Společná akce Rady 2005/588/SZBP ze dne 28. července 2005 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro střední Asii
103 32005D0589 Společná akce Rady 2005/589/SZBP ze dne 28. července 2005 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie v Bývalé jugoslávské republice Makedonie
OJ L 200, 30.07.2005 1 32005R1236 Nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 ze dne 27. června 2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání
22 32005R1238 Nařízení Komise (ES) č. 1238/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 85/2004, kterým se stanoví obchodní norma pro jablka
32 32005R1239 Nařízení Komise (ES) č. 1239/2005 ze dne 29. července 2005 o změně nařízení (ES) č. 581/2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se některých druhů másla, a nařízení (ES) č. 582/2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení na vývozní náhrady týkající se sušeného odstředěného mléka
34 32005R1240 Nařízení Komise (ES) č. 1240/2005 ze dne 29. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1279/98, pokud jde o některé celní kvóty pro produkty z hovězího a telecího masa pocházející z Rumunska
38 32005R1241 Nařízení Komise (ES) č. 1241/2005 ze dne 29. července 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro určitý živý skot pocházející z Rumunska stanovenou rozhodnutím Rady 2003/18/ES
73 32005R1259 Nařízení Komise (ES) č. 1259/2005 ze dne 27. července 2005, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovozy kyseliny vinné pocházející z Čínské lidové republiky
91 Informace o vstupu v platnost dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Rumunskem na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
92 32005D0590 2005/590/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. října 2002 týkající se řízení podle článku 81 Smlouvy o ES a článku 53 Dohody o EHP (COMP/E-2/37.784 – Aukčni domy uměleckých děl) (oznámeno pod číslem K(2002) 4283 v konečném znění a opravy K(2002) 4283/7 a K(2002) 4283/8) (1)
96 32005D0591 2005/591/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. července 2005, kterým se mění dodatek B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení v odvětví ryb, masa a mléka v Polsku (oznámeno pod číslem K(2005) 2813) (1)
98 32005D0592 Rozhodnutí Rady 2005/592/SZBP ze dne 29. července 2005, kterým se provádí společný postoj 2004/161/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Zimbabwe
OJ L 201, 02.08.2005 3 32005R1261 Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 1261/2005, ze dne 20. července 2005 kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 2342/2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství
23 32005R1262 Nařízení Komise (ES) č. 1262/2005 ze dne 1. srpna 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 27/2005, pokud jde o rybolovná práva na sledě obecného v oblastech I a II
25 32005R1263 Nařízení Komise (ES) č. 1263/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se popáté mění nařízení Rady (ES) č. 798/2004, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru a zrušuje nařízení (ES) č. 1081/2000
29 32005R1264 Nařízení Komise (ES) č. 1264/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se po čtyřicáté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
31 32005R1265 Nařízení Komise (ES) č. 1265/2005 ze dne 29. července 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu smáčkovitých v oblastech ICES IIa, IIIa a IV ve vodách Společenství plavidly plujícími pod vlajkou Dánska
33 32005R1266 Nařízení Komise (ES) č. 1266/2005 ze dne 29. července 2005 kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech ICES VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Francie
36 32005R1268 Nařízení Komise (ES) č. 1268/2005 ze dne 1. srpna 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2191/81 o poskytování podpory pro nákup másla neziskovými institucemi a organizacemi
40 32005R1272 Nařízení Komise (ES) č. 1272/2005 ze dne 1. srpna 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
46 32004D0761r Oprava rozhodnutí Komise 2004/761/ES ze dne 26. října 2004 o prováděcích pravidlech ke směrnici Rady 93/24/EHS v oblasti statistického zjišťování stavů a produkce chovu skotu (Úř. věst. L 337, 13.11.2004)
OJ L 202, 03.08.2005 1 32005R1275 Nařízení Rady (ES) č. 1275/2005 ze dne 26. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2268/2004 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu karbidu wolframu a taveného karbidu wolframu pocházejících z Čínské lidové republiky
7 32005R1277 Nařízení Komise (ES) č. 1277/2005 ze dne 27. července 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a k nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi (1)
34 32005R1278 Nařízení komise (ES) č. 1278/2005 ze dne 2. srpna 2005, kterým se po padesáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
39 32005D0593 Rozhodnutí Rady 2005/593/SZBP ze dne 18. července 2005 o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Chilskou republikou o účasti Chilské republiky na vojenské operaci Evropské unie pro řešení krize v Bosně a Hercegovině (operace ALTHEA)
OJ L 203, 04.08.2005 3 32005R1281 Nařízení Komise (ES) č. 1281/2005 ze dne 3. srpna 2005 o správě licencí k rybolovu a nejnutnějších údajích, které musejí být v licencích k rybolovu obsaženy
6 32005R1282 Nařízení Komise (ES) č. 1282/2005 ze dne 3. srpna 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2007/2000 s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1789/2003 a nařízení Komise (ES) č. 1810/2004, kterými se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
8 32005R1283 Nařízení Komise (ES) č. 1283/2005 ze dne 3. srpna 2005, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 866/2004 o režimu podle článku 2 protokolu č. 10 k aktu o přistoupení
12 32005R1285 Nařízení Komise (ES) č. 1285/2005 ze dne 3. srpna 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní trh se surovými diamanty
17 32005R1286 Nařízení Komise (ES) č. 1286/2005 ze dne 3. srpna 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
19 Změny jednacího řádu Soudního dvora Evropských společenství
22 32005D0594 2005/594/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29. července 2005 o jmenování čtyř členů správní rady Evropské agentury pro léčivé přípravky
23 32005R1265r Oprava nařízení Komise (ES) č. 1265/2005 ze dne 29. července 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu smáčkovitých v oblastech ICES IIa, IIIa a IV ve vodách Společenství plavidly plujícími pod vlajkou Dánska (Úř. věst. L 201 ze dne 2.8.2005)
OJ L 204, 05.08.2005 3 32005R1288 Nařízení Komise (ES) č. 1288/2005 ze dne 4. srpna 2005 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 964/2003 na dovoz některých potrubních tvarovek ze železa nebo oceli pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky dovozem některých potrubních tvarovek ze železa nebo oceli zasílaných z Filipín bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Filipín, a o zavedení evidence těchto dovozů
7 32005R1289 Nařízení Komise (ES) č. 1289/2005 ze dne 4. srpna 2005 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 408/2002 na dovoz některých oxidů zinečnatých pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých oxidů zinečnatých zasílaných z Kazachstánu bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Kazachstánu, a o zavedení evidence těchto dovozů
11 32005D0595 2005/595/ES,Euroatom: Rozhodnutí zástupců vlád členských států ze dne 20. července 2005 o jmenování soudce Soudního dvora Evropských společenství
12 32005D0596 2005/596/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. července 2005 o přidělení dovozních kvót na regulované látky na období od 1. ledna do 31. prosince 2004 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 (oznámeno pod číslem K(2005) 296)
21 32005D0597 2005/597/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. srpna 2005 o uznání systému identifikace a evidence ovcí v Irsku podle čl. 4 odst. 2 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 21/2004 (oznámeno pod číslem K(2005) 2911) (1)
22 32005D0598 2005/598/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. srpna 2005, kterým se zakazuje uvádění na trh produktů získaných ze skotu narozeného nebo chovaného ve Spojeném království před 1. srpnem 1996 pro jakýkoli účel, a kterým se tato zvířata osvobozují od některých opatření pro tlumení a eradikaci stanovených v nařízení (ES) č. 999/2001 (oznámeno pod číslem K(2005) 2916) (1)
OJ L 205, 06.08.2005 3 32005R1292 Nařízení Komise (ES) č. 1292/2005 ze dne 5. srpna 2005, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o výživu zvířat (1)
12 32005R1293 Nařízení Komise (ES) č. 1293/2005 ze dne 5. srpna 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2676/90, kterým se stanoví metody Společenství používané pro rozbor vín
16 32005R1294 Nařízení Komise (ES) č. 1294/2005 ze dne 5. srpna 2005, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
18 32005R1295 Nařízení Komise (ES) č. 1295/2005 ze dne 5. srpna 2005, kterým se pro hospodářský rok 2004/05 stanoví snížení podpory na dehydratované krmivo
20 32005R1296 Nařízení Komise (ES) č. 1296/2005 ze dne 5. srpna 2005, kterým se v odvětví cukru upravuje maximální částka dávky B z výroby a kterým se mění minimální cena cukrové řepy B pro hospodářský rok 2005/06
21 32005D0600 2005/600/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 12. července 2005 o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států
28 32005D0601 2005/601/ES: Doporučení Rady ze dne 12. července 2005, týkající se hlavních směrů hospodářských politik členských států a Společenství (2005–2008)
OJ L 206, 09.08.2005 3 32005R1298 Nařízení Komise (ES) č. 1298/2005 ze dne 8. srpna 2005, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1065/2005, pokud je o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz ječmene ze zásob německé intervenční agentury
4 32005R1288 Nařízení Komise (ES) č. 1299/2005 ze dne 8. srpna 2005, kterým se mění přílohy I a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o fenoxymethylpenicilin, foxim, norgestomet a thiamfenikol (1)
8 32005D0602 2005/602/ES: Rozhodnutí Rady přidružení ES–Maroko č. 1/2005 ze dne 4. srpna 2005, kterým se stanoví odchylka od protokolu č. 4 o definici pojmu původní produkty a o metodách správní spolupráce k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé
11 32005D0603 2005/603/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. srpna 2005, kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma u katarální horečky ovcí v Itálii (oznámeno pod číslem K(2005) 2929) (1)
12 32005D0604 2005/604/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. srpna 2005, kterým se mění rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o prohlášení některých oblastí Itálie za prosté brucelózy (B. melitensis), a rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení některých provincií Itálie za prosté brucelózy skotu a oblasti Piemonte za prostou enzootické leukózy skotu (oznámeno pod číslem K(2005) 2932) (1)
16 32005D0605 2005/605/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. srpna 2005, kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro zpětný dovoz evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce po jejich dočasném vývozu (oznámeno pod číslem K(2005) 2933) (1)
21 32005D0606 2005/606/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. srpna 2005, kterým se regionální poradní sbor pro pelagické populace v rámci společné rybářské politiky prohlašuje za funkční
22 32005D0607 2005/607/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. srpna 2005 o financování výdajů na počítačovou podporu a komunikační činnosti v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat na rok 2005
OJ L 207, 10.08.2005 1 32005R1300 Nařízení Rady (ES) č. 1300/2005 ze dne 3. srpna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 27/2005, pokud jde o sledě obecného, makrelu obecnou, kranase, jazyka obecného a plavidla, která prováděla nedovolené rybolovné činnosti
12 32005R1302 Nařízení Komise (ES) č. 1302/2005 ze dne 9. srpna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku slovenské intervenční agentury
13 32005R1303 Nařízení Komise (ES) č. 1303/2005 ze dne 9. srpna 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblastech ICES II, IV (vody ES) plavidly plujícími pod vlajkou Francie
15 32005R1304 Nařízení Komise (ES) č. 1304/2005 ze dne 9. srpna 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky modravé v oblasti ICES Vb (vody Faerských ostrovů) plavidly plujícími pod vlajkou Francie
17 32005D0608 2005/608/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. srpna 2005, kterým se v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádí na trh produkt z kukuřice (Zea mays L., linie MON 863) geneticky modifikovaný pro rezistenci vůči bázlivci kukuřičnému (oznámeno pod číslem K(2005) 2950) (1)
20 32005D0609 2005/609/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. srpna 2005, kterým se mění rozhodnutí 2005/240/ES, kterým se povolují metody třídění jatečně upravených těl prasat v Polsku (oznámeno pod číslem K(2005) 2985)
OJ L 208, 11.08.2005 3 32005R1306 Nařízení Komise (ES) č. 1306/2005 ze dne 10. srpna 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej bílého cukru na trhu Společenství ze zásob belgické intervenční agentury
6 32005R1307 Nařízení Komise (ES) č. 1307/2005 ze dne 10. srpna 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej bílého cukru na trhu Společenství ze zásob francouzské intervenční agentury
9 32005R1308 Nařízení Komise (ES) č. 1308/2005 ze dne 10. srpna 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej surového cukru na trhu Společenství ze zásob švédské intervenční agentury
12 32005R1309 Nařízení Komise (ES) č. 1309/2005 ze dne 10. srpna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně
16 32005R1310 Nařízení Komise (ES) č. 1310/2005 ze dne 10. srpna 2005, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví minimální cena, která má být vyplacena producentům sušených švestek, a částka podpory produkce sušených švestek
19 Informace o dni vstupu v platnost protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé, týkající se rámcové dohody mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou o obecných zásadách pro účast Albánské republiky v programech Společenství
20 Informace o dni, kdy vstupuje v platnost protokol k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie na straně druhé, s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Maltské republiky, Polské republiky, Slovinské republiky a Slovenské republiky k Evropské unii
21 32005D0610 2005/610/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. srpna 2005 o stanovení tříd reakce na oheň některých stavebních výrobků (oznámeno pod číslem K(2005) 2925) (1)
OJ L 209, 11.08.2005 1 32005R1290 Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky
26 32005D0599 2005/599/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. června 2005 o podpisu Dohody, kterou se mění Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000
OJ L 210, 12.08.2005 8 32005R1317 Nařízení Komise (ES) č. 1317/2005 ze dne 11. srpna 2005 o zahájení nabídkového řízení na udělení vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citróny, stolní hrozny a jablka)
11 32005R1318 Nařízení Komise (ES) č. 1318/2005 ze dne 11. srpna 2005, kterým se mění příloha II nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
13 32005R1319 Nařízení Komise (ES) č. 1319/2005 ze dne 11. srpna 2005 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro konzervované houby od 1. října 2005
17 32005R1320 Nařízení Komise (ES) č. 1320/2005 ze dne 11. srpna 2005 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro česnek od 1. října 2005
21 32005R1321 Nařízení Komise (ES) č. 1321/2005 ze dne 11. srpna 2005, kterým se pro hospodářský rok 2004/05 stanoví výše podpory skladování pro nezpracované sušené vinné hrozny a nezpracované sušené fíky
22 32005R1322 Nařízení Komise (ES) č. 1322/2005 ze dne 11. srpna 2005, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví odkupní cena skladovacích agentur pro nezpracované sušené vinné hrozny a nezpracované sušené fíky
41 32005L0050 Směrnice Komise 2005/50/ES ze dne 11. srpna 2005 o nové klasifikaci endoprotéz kyčelního, kolenního a ramenního kloubu v rámci směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích (1)
44 32005D0611 2005/611/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. srpna 2005, kterým se mění rozhodnutí 96/550/ES, kterým se povolují metody třídění jatečně upravených těl prasat ve Finsku (oznámeno pod číslem K(2005) 2995)
46 32005D0612 2005/612/ES: Rozhodnutí výboru Společenství–Švýcarsko pro leteckou dopravu č. 1/2005 ze dne 12. července 2005, kterým se mění příloha Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o letecké dopravě
OJ L 211, 13.08.2005 1 32005R1333 Nařízení Rady (ES) č. 1333/2005 ze dne 9. srpna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 428/2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu polyesterových střižových vláken pocházejících z Čínské lidové republiky a Saúdské Arábie
6 32005R1335 Nařízení Komise (ES) č. 1335/2005 ze dne 12. srpna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2076/2002 a rozhodnutí 2002/928/ES, 2004/129/ES, 2004/140/ES, 2004/247/ES a 2005/303/ES, pokud jde o období uvedené v čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS a další používání některých látek nezařazených do přílohy I (1)
11 32005R1336 Nařízení Komise (ES) č. 1336/2005 ze dne 12. srpna 2005, kterým se mění příloha III nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin (1)
20 32005D0613 2005/613/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. července 2005, kterým se přijímá závazek nabídnutý v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů polyesterových střižových vláken pocházejících mimo jiné ze Saúdské Arábie
OJ L 212, 17.08.2005 3 32005R1341 Nařízení Komise (ES) č. 1341/2005 ze dne 16. srpna 2005, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví výše podpory pro pěstování vinných hroznů určených k produkci některých odrůd sušených vinných hroznů a výše podpory pro opětovnou výsadbu vinic napadených mšičkou révokazem
5 32005R1342 Nařízení Komise (ES) č. 1342/2005 ze dne 16. srpna 2005, kterým se stanoví poskytování vyrovnávacího příspěvku organizacím producentů pro tuňáky dodávané zpracovatelskému průmyslu v období od 1. ledna do 31. března 2004
8 32005R1343 Nařízení Komise (ES) č. 1343/2005 ze dne 16. srpna 2005, kterým se stanoví poskytování vyrovnávacího příspěvku organizacím producentů pro tuňáky dodávané zpracovatelskému průmyslu v období od 1. dubna do 30. června 2004
11 32005R1344 Nařízení Komise (ES) č. 1344/2005 ze dne 16. srpna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na jablka
13 32005R1345 Nařízení Komise (ES) č. 1345/2005 ze dne 16. srpna 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro režim dovozních licencí v odvětví olivového oleje
16 32005R1346 Nařízení Komise (ES) č. 1346/2005 ze dne 16. srpna 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2702/1999 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů ve třetích zemích
26 32005R1347 Nařízení Komise (ES) č. 1347/2005 ze dne 16. srpna 2005, kterým se po padesáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
OJ L 213, 18.08.2005 3 32005R1350 Nařízení Komise (ES) č. 1350/2005 ze dne 16. srpna 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu makrely obecné v oblastech ICES IIa (vody ES), IIIa, IIIb, c, d (vody ES), IV plavidly plujícími pod vlajkou Francie
5 32005R1351 Nařízení Komise (ES) č. 1351/2005 ze dne 16. srpna 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu humra severského v oblasti ICES VIIIc plavidly plujícími pod vlajkou Francie
7 32005R1352 Nařízení Komise (ES) č. 1352/2005 ze dne 16. srpna 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky v oblasti ICES VIII, IX (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Francie
11 32005R1354 Nařízení Komise (ES) č. 1354/2005 ze dne 17. srpna 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 131/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Súdánu
14 32005D0615 2005/615/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. srpna 2005, kterým se mění příloha XI směrnice Rady 2003/85/ES, pokud jde o národní laboratoře v některých členských státech (oznámeno pod číslem K(2005) 3121) (1)
16 32005D0616 2005/616/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. srpna 2005 o sledování a hodnocení situace v oblasti ochrany práv pracovníků v Bělorusku za účelem dočasného odstranění obchodních preferencí
OJ L 214, 19.08.2005 3 32005R1356 Nařízení Komise (ES) č. 1356/2005 ze dne 18. srpna 2005, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o kyselinu oxolinovou a morantel (1)
6 32005R1357 Nařízení Komise (ES) č. 1357/2005 ze dne 18. srpna 2005, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96, pokud jde o zápis názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označeníChevrotin (CHOP)
9 32005R1358 Nařízení Komise (ES) č. 1358/2005 ze dne 18. srpna 2005, kterým se stanoví váhové koeficienty výpočet ceny jatečně upravených těl prasat na trhu Společenství na hospodářský rok 2005/06
11 32005R1359 Nařízení Komise (ES) č. 1359/2005 ze dne 18. srpna 2005, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2390/1999, kterým se stanoví forma a obsah účetních údajů poskytovaných Komisi pro účely schválení účetní závěrky záruční sekce EZOZF a pro účely sledování a odhadů
55 32005R1360 Nařízení Komise (ES) č. 1360/2005 ze dne 18. srpna 2005 o změně nařízení Komise (ES) č. 817/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF)
57 32005R1361 Nařízení Komise (ES) č. 1361/2005 ze dne 17. srpna 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce bělolemého v oblasti ICES V, VI, VII (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
59 32005R1362 Nařízení Komise (ES) č. 1362/2005 ze dne 18. srpna 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky v oblasti ICES V, VI, VII (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
61 32005R1363 Nařízení Komise (ES) č. 1363/2005 ze dne 18. srpna 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka modrého v oblasti ICES VI, VII (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
63 32005D0617 2005/617/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. srpna 2005, kterým se dočasně uznávají systémy identifikace a evidence ovcí a koz ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska podle čl. 4 odst. 2 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 21/2004 (oznámeno pod číslem K(2005) 3122)
65 32005D0618 2005/618/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. srpna 2005, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES pro účely stanovení maximálních hodnot koncentrací pro některé nebezpečné látky v elektrických a elektronických zařízeních (oznámeno pod číslem K(2005) 3143)
66 32005D0619 2005/619/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. srpna 2005, kterým se po šesté mění rozhodnutí 2004/122/ES o některých ochranných opatřeních proti influenze ptáků v některých asijských zemích (oznámeno pod číslem K(2005) 3183) (1)
OJ L 215, 18.08.2005 1 32005R1332 Nařízení Komise (ES) č. 1332/2005 ze dne 9. srpna 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
OJ L 216, 20.08.2005 6 32005R1367 Nařízení Komise (ES) č. 1367/2005 ze dne 19. srpna 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
11 32005D0620 2005/620/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. srpna 2005, kterým se mění příloha II rozhodnutí Rady 79/542/EHS, pokud jde o dovoz čerstvého masa z Argentiny a Ruska (oznámeno pod číslem K(2005) 3147) (1)
OJ L 217, 22.08.2005 1 32005D0614 2005/614/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. července 2005 o přistoupení Společenství k předpisům Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů č. 94 o schvalování typu vozidel z hlediska ochrany cestujících ve vozidle v případě čelního nárazu a č. 95 o schvalování typu vozidel z hlediska ochrany cestujících ve vozidle v případě bočního nárazu (1)
OJ L 218, 23.08.2005 3 32005R1370 Nařízení Komise (ES) č. 1370/2005 ze dne 22. srpna 2005, kterým se zahajuje přezkum nařízení Rady (ES) č. 1975/2004 a (ES) č. 1976/2004, kterými se rozšiřuje konečné antidumpingové a vyrovnávací clo z dovozu polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího mimo jiné z Indie na dovoz tohoto výrobku zasílaného mimo jiné z Izraele, jehož cílem je určit, zda od těchto opatření lze osvobodit jednoho izraelského vývozce, kterým se zrušuje antidumpingové clo u dovozů od tohoto vývozce a na základě kterého dovozy tohoto vývozce podléhají celní evidenci
6 32005D0621 2005/621/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. října 2004, kterým se spojení označuje za slučitelné se společným trhem a s Dohodou o EHP (Věc č. COMP/M.3216 – Oracle/PeopleSoft) (oznámeno pod číslem K(2004) 4217) (1)
OJ L 219, 24.08.2005 3 32005R1374 Nařízení Komise (ES) č. 1374/2005 ze dne 23. srpna 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene ze zásob slovenské intervenční agentury
9 32005R1375 Nařízení Komise (ES) č. 1375/2005 ze dne 23. srpna 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene ze zásob české intervenční agentury
15 32005R1376 Nařízení Komise (ES) č. 1376/2005 ze dne 23. srpna 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene ze zásob švédské intervenční agentury
21 32005R1377 Nařízení Komise (ES) č. 1377/2005 ze dne 23. srpna 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene ze zásob finské intervenční agentury
27 32005R1378 Nařízení Komise (ES) č. 1378/2005 ze dne 22. srpna 2005, kterým se po padesáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
29 32005L0048 Směrnice Komise 2005/48/ES ze dne 23. srpna 2005, kterou se mění směrnice Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních limitů reziduí pro některé pesticidy v obilovinách a některých produktech živočišného a rostlinného původu a na jejich povrchu (1)
43 32005D0623 2005/623/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. srpna 2005 o prodloužení omezeného uznání Hellenic Register of Shipping(oznámeno pod číslem K(2005) 2940) (1)
45 32005D0624 2005/624/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. srpna 2005, týkající se odchylky, pokud jde o označování vepřového masa a jeho dalšího použití pro některá hospodářství v pásmu dozoru nad africkým morem prasat na Sardinii v Itálii (oznámeno pod číslem K(2005) 3161)
47 32005D0625 2005/625/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. srpna 2005, kterým se stanoví množství methylbromidu, jejichž použití je povoleno pro účely kritických použití v Evropském společenství od 1. ledna do 31. prosince 2005 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (oznámeno pod číslem K(2005) 468)
OJ L 220, 25.08.2005 3 32005R1380 Nařízení Komise (ES) č. 1380/2005 ze dne 23. srpna 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
9 32005R1381 Nařízení Komise (ES) č. 1381/2005 ze dne 24. srpna 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene ze zásob francouzské intervenční agentury
15 32005R1382 Nařízení Komise (ES) č. 1382/2005 ze dne 24. srpna 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene ze zásob belgické intervenční agentury
21 32005R1383 Nařízení Komise (ES) č. 1383/2005 ze dne 24. srpna 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene ze zásob polské intervenční agentury
27 32005R1384 Nařízení Komise (ES) č. 1384/2005 ze dne 24. srpna 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene ze zásob maďarské intervenční agentury
OJ L 222, 27.08.2005 3 32005R1402 Nařízení Komise (ES) č. 1402/2005 ze dne 26. srpna 2005, kterým se stanoví množství pro dovoz banánů do Společenství v rámci celních kvót A/B a C pro čtvrté čtvrtletí roku 2005
5 32005R1403 Nařízení Komise (ES) č. 1403/2005 ze dne 26. srpna 2005, kterým se stanoví množství a individuální maximální stropy pro vydání licencí na dodatečná množství při dovozu banánů do nových členských států ve čtvrtém čtvrtletí roku 2005
8 32005R1404 Nařízení Komise (ES) č. 1404/2005 ze dne 26. srpna 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech ICES VIIIa, b, d, e plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
10 32005R1405 Nařízení Komise (ES) č. 1405/2005 ze dne 26. srpna 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblastech ICES VIIIa, b plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
23 32005R1415 Nařízení Komise (ES) č. 1415/2005 ze dne 26. srpna 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka mořského v oblastech ICES I, II ve vodách Společenství a mezinárodních vodách plavidly plujícími pod vlajkou Německa
25 32005R1416 Nařízení Komise (ES) č. 1416/2005 ze dne 26. srpna 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech ICES I, II (vody Norska) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
OJ L 223, 27.08.2005 1 32005R1371 Nařízení rady (ES) č. 1371/2005 ze dne 19. srpna 2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu plochých válcovaných výrobků s orientovanou strukturou vyrobených z křemíkové elektrooceli pocházejících ze Spojených států amerických a z Ruska a o zrušení nařízení (ES) č. 151/2003, kterým bylo uloženo konečné antidumpingové clo z dovozu některých elektrických plechů s orientovanou strukturou pocházejících z Ruska
27 32005R1372 Nařízení rady (ES) č. 1372/2005 ze dne 19. srpna 2005 o ukončení antidumpingového řízení týkajícího se dovozu termoplastického styren-butadien-styrenového kaučuku pocházejícího z Korejské republiky a Ruska, o ukončení prozatímního přezkumu antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz termoplastického styren-butadien-styrenového kaučuku pocházejícího z Tchaj-wanu a o zrušení těchto opatření
42 32005D0622 2005/622/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. srpna 2005 o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů plochých válcovaných výrobků s orientovanou strukturou vyrobených z křemíkové elektrooceli, pocházejících ze Spojených států amerických a Ruska
OJ L 224, 30.08.2005 3 32005R1418 Nařízení Komise (ES) č. 1418/2005 ze dne 29. srpna 2005, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, pokud jde o začátek období pro některé platby
7 32005D0626 2005/626/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. srpna 2005 o přidělení množství regulovaných látek povolených pro základní použití ve Společenství pro rok 2005 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 (oznámeno pod číslem K(2005) 333) (1)
17 32005D0627 2005/627/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. srpna 2005, kterým se povolují metody třídění jatečně upravených těl prasat v Nizozemsku (oznámeno pod číslem K(2005) 3234)
20 32005D0628 2005/628/ES: Rozhodnutí komise ze dne 26. srpna 2005, kterým se mění rozhodnutí 89/471/EHS, kterým se schvalují metody třídění jatečně upravených těl prasat v Německu (oznámeno pod číslem K(2005) 3238)
22 32005R1004r Oprava nařízení Komise (ES) č. 1004/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se stanoví pravidla pro otevření a správu celních kvót pro produkty odvětví cukru pocházející z Albánie, Bosny a Hercegoviny a Srbska, Černé Hory a Kosova v souladu s nařízením (ES) č. 2007/2000 (Úř. věst. L 170, 1.7.2005)
OJ L 225, 31.08.2005 13 32005R1426 Nařízení Komise (ES) č. 1426/2005 ze dne 30. srpna 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech ICES VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (vody Společenství) plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
18 32005D0629 2005/629/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. srpna 2005, kterým se zřizuje Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství
23 32005D0630 2005/630/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. srpna 2005, kterým se v souladu se směrnicí Rady 2003/8/ES zavádí formulář pro předávání žádostí o právní pomoc
28 32005D0631 2005/631/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. srpna 2005 o základních požadavcích podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES zajišťujících přístup záchranných služeb k polohovým majákům Cospas-Sarsat (oznámeno pod číslem K(2005) 3059) (1)
29 32005D0632 2005/632/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru ES-ESVO Společný tranzit č. 4/2005 ze dne 15. srpna 2005, kterým se mění Úmluva o společném tranzitním režimu ze dne 20. května 1987
OJ L 226, 01.09.2005 10 32005D0633 2005/633/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. srpna 2005 o přidělení jednoho dodatečného dne stráveného mimo přístav Německu v souladu s přílohou IV nařízení Rady (ES) č. 27/2005 (oznámeno pod číslem K(2005) 3153)
12 32004D0039 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 39/04/KOL ze dne 17. března 2004, kterým se po čtyřicáté druhé mění procesní a hmotná pravidla v oblasti státní podpory vložením nové kapitoly 25A: přezkum pokynů k vnitrostátní regionální podpoře na období po 1. lednu 2007
OJ L 228, 03.09.2005 1 32005R1436 Nařízení Rady (ES) č. 1436/2005 ze dne 31. srpna 2005, kterým se dočasně snižují všeobecná cla společného celního sazebníku pro některé tropické produkty rybolovu (1)
5 32005R1438 Nařízení Komise (ES) č. 1438/2005 ze dne 2. září 2005 o zvláštním intervenčním opatření pro oves ve Finsku a Švédsku pro hospodářský rok 2005/06
9 32005R1439 Nařízení Komise (ES) č. 1439/2005 ze dne 2. září 2005, kterým se stanoví dodatečná částka, která má být vyplacena za broskve v Maďarsku podle nařízení (ES) č. 416/2004
10 32005D0634 2005/634/ES: Doporučení Rady přidružení EU–Jordánsko č. 1/2005 ze dne 9. června 2005 o provádění akčního plánu EU–Jordánsko
11 32005D0635 2005/635/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 31. srpna 2005, kterým se v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádí na trh produkt z řepky olejné (Brassica napus L., linie GT73) geneticky modifikovaný pro toleranci vůči herbicidu glyfosátu (oznámeno pod číslem K(2005) 3110)
14 32005D0636 2005/636/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. září 2005 o finančním příspěvku Společenství na základní průzkum výskytu Salmonelly spp. v hejnech brojlerů Gallus gallus, který má být proveden v členských státech (oznámeno pod číslem K(2005) 3276)
19 32005D0637 2005/637/ES: Doporučení Komise ze dne 16. srpna 2005 o opatřeních, která přijme držitel souhlasu, aby se předešlo jakýmkoli případným škodlivým účinkům na lidské zdraví a na životní prostředí v případě náhodného uvolňování řepky (Brassica napus L., linie GT73 – MON-00073-7) geneticky modifikované pro zvýšení odolnosti vůči herbicidu glyfosátu (oznámeno pod číslem K(2005) 3073)
OJ L 229, 06.09.2005 3 32005R1443 Nařízení Komise (ES) č. 1443/2005 ze dne 5. září 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1381/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz ječmene ze zásob francouzské intervenční agentury
4 32005R1444 Nařízení Komise (ES) č. 1444/2005 ze dne 2. září 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníka v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
6 32005R1445 Nařízení Komise (ES) č. 1445/2005 ze dne 5. září 2005, kterým se vymezují správná kritéria hodnocení kvality a obsah zpráv o kvalitě týkajících se statistiky odpadů pro účely nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 (1)
13 32005R1446 Nařízení Komise (ES) č. 1446/2005 ze dne 5. září 2005, kterým se přijímají odchylky od ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů, pokud jde o Spojené království a Rakousko (1)
OJ L 230, 07.09.2005 3 32005R1448 Nařízení Komise (ES) č. 1448/2005 ze dne 5. září 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu druhu Hoplostethus atlanticus v oblasti ICES I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII a XIV (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Francie
5 32005R1449 Nařízení Komise (ES) č. 1449/2005 ze dne 5. září 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu pilonoše v oblasti ICES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Francie
7 32005R1450 Nařízení Komise (ES) č. 1450/2005 ze dne 5. září 2005, kterým se mění příloha V nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 týkajícího se omezení hospodářských a finančních vztahů s Irákem
11 32005R1452 Nařízení Komise (ES) č. 1452/2005 ze dne 6. září 2005, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 234/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Libérii
14 32005R1453 Nařízení Komise (ES) č. 1453/2005 ze dne 6. září 2005, kterým se mění příloha II nařízení Rady (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních vůči Libérii
OJ L 231, 08.09.2005 1 32005R1454 Nařízení Rady (ES) č. 1454/2005 ze dne 2. září 2005, kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 2042/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu systémů televizních kamer pocházejících z Japonska
9 32005R1456 Nařízení Komise (ES) č. 1456/2005 ze dne 6. září 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
OJ L 232, 08.09.2005 1 32005R1440 Nařízení Rady (ES) č. 1440/2005 ze dne 12. července 2005 o správě určitých omezení dovozu některých výrobků z oceli z Ukrajiny a o zrušení nařízení (ES) č. 2266/2004
22 32005R1441 Nařízení Rady (ES) č. 1441/2005 ze dne 18. července 2005 o správě určitých omezení dovozu některých výrobků z oceli z Republiky Kazachstán a o zrušení nařízení (ES) č. 2265/2004
42 32005D0638 2005/638/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 12. července 2005 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Ukrajiny o obchodu s některými výrobky z oceli
63 32005D0639 2005/639/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. července 2005 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Republikou Kazachstán o obchodu s některými výrobky z oceli
OJ L 233, 09.09.2005 3 32005R1458 Nařízení Komise (ES) č. 1458/2005 ze dne 8. září 2005 o trvalém a dočasném povolení některých doplňkových látek v krmivech a o dočasném povolení nových použití některých již povolených doplňkových látek v krmivech (1)
8 32005R1459 Nařízení Komise (ES) č. 1459/2005 ze dne 8. září 2005, kterým se mění podmínky pro povolení některých doplňkových látek v krmivech, které patří do skupiny stopových prvků (1)
11 32005R1460 Nařízení Komise (ES) č. 1460/2005 ze dne 8. září 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001, pokud jde o celní kvóty a referenční množství Společenství pro některé produkty pocházející z Alžírska
34 32005D0640 2005/640/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU–Izrael č. 1/2005 ze dne 29. srpna 2005 o zřízení podvýborů Výboru pro přidružení
52 32005D0641 2005/641/ES: Doporučení Rady přidružení EU–Izrael č. 1/2005 ze dne 26. dubna 2005 o provádění akčního plánu EU–Izrael
OJ L 234, 10.09.2005 3 32005R1471 Nařízení Komise (ES) č. 1471/2005 ze dne 9. září 2005, kterým se stanoví dodatečná částka, která má být vyplacena za hrušky v Maďarsku podle nařízení (ES) č. 416/2004
9 32005L0052 Směrnice Komise 2005/52/ES ze dne 9. září 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III technickému pokroku (1)
11 32005D0641 2005/641/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. prosince 2004 o státní podpoře Řecka ve prospěch snížení daňové sazby pro právnické osoby u investic nad 30 milionů EUR (oznámeno pod číslem K(2004) 4566) (1)
13 32005D0643 Společná akce Rady 2005/643/SZBP ze dne 9. září 2005 o pozorovatelské misi Evropské unie v Acehu (Indonésie) (Pozorovatelská mise v Acehu – AMM)
OJ L 235, 12.09.2005 1 Pracovní řád Ústavu Evropské unie pro bezpečnostní studia
28 Pracovní řád Satelitního střediska Evropské unie
OJ L 236, 13.09.2005 3 32005R1478 Nařízení Komise (ES) č. 1478/2005 ze dne 12. září 2005, kterým se mění přílohy V, VII a VIII nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
14 32005D0644 2005/644/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. října 2004 o režimu podpory Invest Northern Ireland Venture 2003, které Spojené království zamýšlí zavést ve prospěch malých a středních podniků v Severním Irsku (oznámeno pod číslem K(2004) 3917) (1)
OJ L 238, 15.09.2005 3 32005R1485 Nařízení Komise (ES) č. 1485/2005 ze dne 14. září 2005 kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech ICES I, II (vody Norska) plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
5 32005R1486 Nařízení Komise (ES) č. 1486/2005 ze dne 14. září 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse černého v oblasti NAFO 3LMNO plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
7 32005D0647 2005/647/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. září 2005 o přidělení dovozních kvót na regulované látky na období od 1. ledna do 31. prosince 2005 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 (oznámeno pod číslem K(2005) 2036)
16 32005D0648 2005/648/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. září 2005 o ochranných opatřeních proti newcastleské chorobě v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2005) 3389) (1)
18 32005D0649 2005/649/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. září 2005, kterým se mění rozhodnutí 2003/63/ES, kterým se členské státy opravňují ke stanovení dočasných odchylek od směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o brambory pocházející z některých provincií Kuby, s výjimkou brambor určených k výsadbě (oznámeno pod číslem K(2005) 3406)
19 32005D0650 2005/650/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. září 2005 o finanční podpoře Společenství v rámci nouzových opatření pro tlumení katarální horečky ovcí ve Španělsku v roce 2004 a 2005 (oznámeno pod číslem K(2005) 3440)
25 32005D0651 2005/651/ES: První pozměňovací rozpočet Evropské agentury pro hodnocení léčivých prostředků (EMEA) na rok 2005
OJ L 239, 15.09.2005 1 22005D0044 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 44/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se mění Příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
6 22005D0045 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 45/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se mění Příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
8 22005D0046 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 46/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se mění Příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
12 22005D0047 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 47/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se mění Příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
15 22005D0048 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 48/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se mění Příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
18 22005D0049 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 49/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se mění Příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
20 22005D0050 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 50/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se mění Příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
22 22005D0051 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 51/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se mění Příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
24 22005D0052 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 52/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se mění Příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
26 22005D0053 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 53/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se mění Příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
28 22005D0054 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 54/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se mění Příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
30 22005D0055 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 55/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se mění Příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
32 22005D0056 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 56/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se mění Příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
34 22005D0057 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 57/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se mění Příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
36 22005D0058 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 58/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se mění Příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
38 22005D0059 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 59/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se mění Příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
40 22005D0060 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 60/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se mění Příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
42 22005D0061 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 61/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se mění Příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
44 22005D0062 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 62/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se mění Příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
46 22005D0063 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 63/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se mění Příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
48 22005D0064 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 64/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se mění Příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP
50 22005D0065 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 65/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se mění Příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP
53 22005D0066 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 66/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se mění Příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
55 22005D0067 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 67/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se mění Příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
57 22005D0068 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 68/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se mění Příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
59 22005D0069 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 69/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se mění Příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
61 22005D0070 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 70/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se mění Příloha XXII (Právo obchodních společností) Dohody o EHP
62 22005D0071 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 71/2005 ze dne 29. dubna 2005 kterým se mění Příloha XXII (Právo obchodních společností) Dohody o EHP
64 22005D0072 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 72/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
66 22005D0073 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 73/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
67 22005D0074 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 74/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
68 22005D0075 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 75/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
OJ L 240, 16.09.2005 1 32005R1487 Nařízení Rady (ES) č. 1487/2005 ze dne 12. září 2005, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých hotových oděvních textilií z polyesterových nekonečných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky
36 32005R1495 Nařízení Komise (ES) č. 1495/2005 ze dne 15. září 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1166/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob francouzské intervenční agentury
37 32005R1496 Nařízení Komise (ES) č. 1496/2005 ze dne 15. září 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1168/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob rakouské intervenční agentury
38 32005R1497 Nařízení Komise (ES) č. 1497/2005 ze dne 15. září 2005, kterým se opravuje rozhodnutí Rady a Komise 2005/430/ES, Euratom o uzavření dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé
39 32005R1498 Nařízení Komise (ES) č. 1498/2005 ze dne 15. září 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1262/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/2001, pokud jde o nákup a prodej cukru intervenčními agenturami
40 32005R1499 Nařízení Komise (ES) č. 1499/2005 ze dne 15. září 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky jednoskvrnné v oblastech ICES I, II (vody Norska) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
45 32005D0652 2005/652/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. října 2004 o státní podpoře č. C 38/03 prováděné Španělskem (další podpora na restrukturalizaci ve prospěch španělských státních loděnic) (oznámeno pod číslem K(2004) 3918) (1)
OJ L 241, 17.09.2005 3 32005R1504 Nařízení Komise (ES) č. 1504/2005 ze dne 15. září 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech ICES I, II b plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
15 32005R1512 Nařízení Komise (ES) č. 1512/2005 ze dne 15. září 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 753/2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů
45 32005R1513 Nařízení Komise (ES) č. 1513/2005 ze dne 16. září 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
51 32005L0053 Směrnice Komise 2005/53/ES ze dne 16. září 2005, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek chlorthalonilu, chlortoluronu, cypermethrinu, daminozidu a thiofanát-methylu (1)
57 32005D0653 2005/653/SZBP: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru Darfur/1/2005 ze dne 29. července 2005 o jmenování vojenského poradce zvláštního zástupce Evropské unie pro Súdán
58 32005D0654 2005/654/SZBP: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru Darfur/2/2005 ze dne 29. července 2005 o jmenování velitele policejního týmu EU/policejního poradce zvláštního zástupce Evropské unie pro Súdán
59 32005D0655 2005/655/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. září 2004 o režimu podpor, které zavedla Itálie ve formě daňových dobropisů pro určité investice (oznámeno pod číslem K(2004) 2638) (1)
63 32005D0655 2005/656/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. září 2005, kterým se mění rozhodnutí 2004/233/ES, pokud jde o seznam laboratoří schválených ke kontrole účinnosti očkování proti vzteklině u některých domácích masožravců (oznámeno pod číslem K(2005) 3444) (1)
64 32005D0657 2005/657/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. září 2005, kterým se mění dodatek B přílohy IX aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa, mléka a ryb v Litvě (oznámeno pod číslem K(2005) 3441) (1)
OJ L 242, 19.09.2005 1 32005D0645 2005/645/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 16. března 2005 o podpisu a prozatímním provádění Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
OJ L 243, 19.09.2005 1 32005D0646 2005/646/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. srpna 2005 o zřízení registru míst, která mají tvořit interkalibrační síť v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES (oznámeno pod číslem K(2005) 3140)
49 Oprava Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Croatia, of the other part
OJ L 244, 20.09.2005 3 32005R1516 Nařízení Komise (ES) č. 1516/2005 ze dne 19. září 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene ze zásob rakouské intervenční agentury
11 32005R1518 Nařízení Komise (ES) č. 1518/2005 ze dne 19. září 2005, kterým se mění přílohy I a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o acetylisovaleryltylosin a fluazuron (1)
13 32005R1519 Nařízení Komise (ES) č. 1519/2005 ze dne 19. září 2005, kterým se zahajuje řízení pro přidělování vývozních licencí pro sýry, které budou v roce 2006 vyvezeny do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT
21 32005L0054 Směrnice Komise 2005/54/ES ze dne 19. září 2005, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky tribenuron (1)
24 32005D0659 2005/659/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. září 2005 o finančním příspěvku Společenství v rámci očkování proti katarální horečce ovcí ve Francii v roce 2004 a 2005 (oznámeno pod číslem K(2005) 3445)
28 32005D0660 2005/660/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. září 2005 o finanční podpoře Společenství v rámci nouzových opatření pro tlumení katarální horečky ovcí v Portugalsku v roce 2004 a 2005 (oznámeno pod číslem K(2005) 3446)
34 32004R2139r Oprava nařízení Komise (ES) č. 2139/2004 ze dne 8. prosince 2004, kterým se přizpůsobuje a provádí nařízení Rady (EHS) č. 571/88 a mění rozhodnutí Komise 2000/115/ES s ohledem na organizaci statistických zjišťování Společenství o struktuře zemědělských podniků v letech 2005 a 2007 (Úř. věst L 369 ze dne 16.12.2004)
OJ L 245, 21.09.2005 3 32005R1522 Nařízení Komise (ES) č. 1522/2005 ze dne 20. září 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1384/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení na vývoz ječmene ze zásob maďarské intervenční agentury
18 32005D0661 2005/661/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. září 2005, kterým se mění dodatek přílohy XIV aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení na Slovensku působící v odvětví masa (oznámeno pod číslem K(2005) 3451) (1)
21 32005D0662 2005/662/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. září 2005, kterým se mění rozhodnutí 2004/459/ES, kterým se přijímá přechodné opatření ve prospěch některých zařízení z odvětví mléka v Maďarsku (oznámeno pod číslem K(2005) 3455) (1)
OJ L 246, 22.09.2005 3 32005R1529 Nařízení Komise (ES) č. 1529/2005 ze dne 20. září 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
9 32005R1530 Nařízení Komise (ES) č. 1530/2005 ze dne 21. září 2005, kterým se zavádí nouzová destilace podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro některá stolní vína v Itálii
11 32005R1531 Nařízení Komise (ES) č. 1531/2005 ze dne 21. září 2005, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví odhadovaná produkce nevyzrněné bavlny a dočasné snížení cílové ceny
14 32005L0057 Směrnice Komise 2005/57/ES ze dne 21. září 2005, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek MCPA a MCPB (1)
17 32005L0058 Směrnice Komise 2005/58/ES ze dne 21. září 2005, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek bifenazátu a milbemektinu (1)
OJ L 247, 23.09.2005 3 32005R1535 Nařízení Komise (ES) č. 1535/2005 ze dne 22. září 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1063/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob české intervenční agentury
9 32005R1539 Nařízení Komise (ES) č. 1539/2005 ze dne 22. září 2005, kterým se stanoví mimořádná opatření pro ochranu a obnovu populace sardele v podoblasti ICES VIII
10 32005R1540 Nařízení Komise (ES) č. 1540/2005 ze dne 22. září 2005 o použití režimu zvláštní prémie na hovězí maso v roce 2004 v Irsku a ve Spojeném království
30 32005R1551 Nařízení Komise (ES) č. 1551/2005 ze dne 22. září 2005, kterým se po padesáté třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32 32005D0664 2005/664/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2004 o nabytí pozemků společnosti Aircraft Services Lemwerder obcí Lemwerder (oznámeno pod číslem K(2004) 4748) (1)
37 32005D0665 2005/665/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. září 2005, kterým se mění dodatek A přílohy X aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení v Maďarsku působící v odvětví masa (oznámeno pod číslem K(2005) 3450) (1)
40 32005D0666 Společný postoj Rady 2005/666/SZBP ze dne 20. září 2005, kterým se prodlužuje společný postoj 2004/661/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska
OJ L 248, 23.09.2005 1 Konečné schválení opravného rozpočtu Evropské unie č. 2 na rozpočtový rok 2005
OJ L 249, 24.09.2005 1 32005R1555 Nařízení Rady (ES) č. 1555/2005 ze dne 20. září 2005, kterým se ruší celní kvóta pro dovoz rozpustné kávy kódu KN 21011111
6 32005R1558 Nařízení Komise (ES) č. 1558/2005 ze dne 23. září 2005, o změně nařízení (ES) č. 1839/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k celním kvótám pro dovozy kukuřice a čiroku do Španělska a pro dovozy kukuřice do Portugalska
18 32005D0668 2005/668/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. září 2005 o zahájení činnosti Regionálního poradního sboru pro severozápadní vody v rámci společné rybářské politiky
20 32005R1519r Oprava nařízení Komise (ES) č. 1519/2005 ze dne 19. září 2005, kterým se zahajuje řízení pro přidělování vývozních licencí pro sýry, které budou v roce 2006 vyvezeny do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT (Úř. věst. L 244 ze dne 20.9.2005)
OJ L 251, 27.09.2005 1 32005D0663 2005/663/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. ledna 2005 o uzavření Protokolu k Dohodě o spolupráci a celní unii mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou San Marino s ohledem na účast České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky jako smluvních stran v důsledku jejich přistoupení k Evropské unii, jménem Evropského společenství a jeho členských států
OJ L 252, 28.09.2005 1 32005R1567 Nařízení Rady (ES) č. 1567/2005 ze dne 20. září 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
2 32005R1568 Nařízení Rady (ES) č. 1568/2005 ze dne 20. září 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 850/98, pokud jde o ochranu hlubinných korálových útesů před účinky rybolovu v některých oblastech Atlantského oceánu
6 32005R1570 Nařízení Komise (ES) č. 1570/2005 ze dne 27. září 2005, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 2104/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 639/2004 o řízení rybářského loďstva zapsaného v nejvzdálenějších regionech Společenství
8 32005D0669 2005/669/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. září 2005 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů o prozatímním používání Protokolu, kterým se na období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2010 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Komorskou federativní islámskou republikou o rybolovu při pobřeží Komor
OJ L 253, 29.09.2005 3 32005R1572 Nařízení Komise (ES) č. 1572/2005 ze dne 28. září 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení pro další prodej žita ze zásob německé intervenční agentury na španělském trhu
6 32005R1573 Nařízení Komise (ES) č. 1573/2005 ze dne 28. září 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej žita na trhu Společenství ze zásob německé intervenční agentury za účelem jeho zpracování na bioethanol a za účelem užívání bioethanolu pro výrobu biopaliv ve Společenství
11 32005R1574 Nařízení Komise (ES) č. 1574/2005 ze dne 28. září 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní trh se surovými diamanty
20 Informace o dni, kdy vstupuje v platnost protokol k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Maltské republiky, Polské republiky, Slovinské republiky a Slovenské republiky k Evropské unii
21 32005D0670 2005/670/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. června 2005 týkající se řízení podle článku 82 Smlouvy o ES a článku 54 Dohody o EHP (COMP/A.39.116/B2 – Coca-Cola) (oznámeno pod číslem K(2005) 1829) (1)
22 32005D0671 Rozhodnutí Rady 2005/671/SVV ze dne 20. září 2005 o výměně informací a spolupráci v oblasti teroristických trestných činů
OJ L 254, 30.09.2005 3 32005R1578 Nařízení Komise (ES) č. 1578/2005 ze dne 29. září 2005, kterým se v důsledku překročení zpracovatelského prahu v určitých členských státech snižuje pro hospodářský rok 2005/06 výše podpory poskytované producentům některých citrusových plodů
5 32005R1579 Nařízení Komise (ES) č. 1579/2005 ze dne 29. září 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na rajčata
57 32005D0672 2005/672/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2005 o podpisu Dodatkového protokolu k Dohodě zakládající přidružení mezi Evropským hospodářským společenstvím a Tureckem v důsledku rozšíření Evropské unie
69 32005D0673 2005/673/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. září 2005, kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností (1)
OJ L 255, 30.09.3005 1 32005R1552 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1552/2005 ze dne 7. září 2005 o statistikách odborného vzdělávání v podnicích
6 32005R1553 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1553/2005 ze dne 7. září 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC)
9 32005R1554 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1554/2005/ES ze dne 7. září 2005, kterým se mění rozhodnutí Rady 2001/51/ES, kterým se zavádí akční program týkající se strategie Společenství pro rovnost žen a mužů, a rozhodnutí č. 848/2004/ES, kterým se zavádí akční program Společenství na podporu organizací působících na evropské úrovni v oblasti rovnosti žen a mužů
11 32005L0035 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/35/ES ze dne 7. září 2005 o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání
22 32005L0036 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací
143 32005L0039 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/39/ES ze dne 7. září 2005, kterou se mění směrnice Rady 74/408/EHS o sedadlech, jejich ukotvení a opěrkách hlavy motorových vozidel
146 32005L0040 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/40/ES ze dne 7. září 2005, kterou se mění směrnice Rady 77/541/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnostních pásů a zádržných systémů motorových vozidel
149 32005L0041 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/41/ES ze dne 7. září 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/115/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kotevních úchytů bezpečnostních pásů motorových vozidel
152 32005L0044 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES ze dne 7. září 2005 o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství
160 32005L0045 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/45/ES ze dne 7. září 2005 o vzájemném uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými státy a o změně směrnice 2001/25/ES
164 32005D0667 Rámcové rozhodnutí Rady 2005/667/SVV ze dne 12. července 2005 k posílení rámce trestního práva pro boj proti znečištění z lodí
168 Zápis o opravě dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o zpracování a předávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) Úřadu pro cla a ochranu hranic ministerstva vnitřní bezpečnosti Spojených států (Úř. věst. L 183, 20.5.2004)
OJ L 256, 01.10.2005 11 32005R1606 Nařízení Komise (ES) č. 1606/2005 ze dne 30. září 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob slovenské intervenční agentury
12 32005R1607 Nařízení Komise (ES) č. 1607/2005 ze dne 30. září 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 296/96 o údajích předávaných členskými státy a o měsíčním účtování výdajů financovaných záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF)
13 32005R1608 Nařízení Komise (ES) č. 1608/2005 ze dne 30. září 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3149/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
15 32005R1609 Nařízení Komise (ES) č. 1609/2005 ze dne 30. září 2005, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 snižuje v odvětví cukru zaručené množství v rámci produkčních kvót a předpokládané maximální požadavky na zásobování rafinerií v rámci preferenčních dovozů
32 32005L0061 Směrnice Komise 2005/61/ES ze dne 30. září 2005, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/98/ES, pokud jde o požadavky na sledovatelnost a oznamování závažných nežádoucích reakcí a událostí (1)
41 32005L0062 Směrnice Komise 2005/62/ES ze dne 30. září 2005, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/98/ES, pokud jde o standardy a specifikace Společenství vztahující se k systému jakosti pro transfuzní zařízení (1)
49 32005D0674 2005/674/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. září 2005 o jmenování dvou členů a čtyř náhradníků Výboru regionů
51 32005D0675 2005/675/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. září 2005 o jmenování tří členů a pěti náhradníků Výboru regionů
53 32005D0676 2005/676/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. září 2005 o jmenování náhradníka Výboru regionů
54 32005D0677 2005/677/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. září 2005 o jmenování člena Evropského hospodářského a sociálního výboru
55 32005D0678 2005/678/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. září 2005 o jmenování dvou členů a jednoho náhradníka Výboru regionů
56 32005D0679 2005/679/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. září 2005 o jmenování jednoho člena a jednoho náhradníka Výboru regionů
57 32005D0680 Rozhodnutí Rady 2005/680/SZBP ze dne 12. srpna 2005 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Konžskou demokratickou republikou o postavení a činnosti policejní mise Evropské unie v Konžské demokratické republice (EUPOL Kinshasa)
63 32005D0681 Rozhodnutí Rady 2005/681/SVV ze dne 20. září 2005 o zřízení Evropské policejní akademie (EPA) a o zrušení rozhodnutí 2000/820/SVV
OJ L 257, 01.10.2005 1 32005R1564 Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, kterým se stanoví standardní formuláře pro zveřejňování oznámení v rámci postupů zadávání veřejných zakázek podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES (1)
127 32005L0051 Směrnice Komise 2005/51/ES ze dne 7. září 2005, kterou se mění příloha XX směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a příloha VIII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES o veřejných zakázkách (1)
OJ L 258, 04.10.2005 3 32005L0063 Směrnice Komise 2005/63/ES ze dne 3. října 2005, kterou se opravuje směrnice 2005/26/ES, pokud jde o seznam složek potravin nebo látek prozatímně vyřazených z přílohy IIIa směrnice 2000/13/ES (1)
4 32005D0682 2005/682/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. září 2005 o zmocnění zástupce generálního tajemníka k vydávání průkazů úředníkům generálního sekretariátu Rady
5 32005D0683 2005/683/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. září 2005, kterým se mění rozhodnutí 2005/240/ES, kterým se povolují metody třídění jatečně upravených těl prasat v Polsku (oznámeno pod číslem K(2005) 3646)
8 32004R1903r Oprava nařízení Komise (ES) č. 1903/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 3149/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství (Úř. věst. EU L 328, 30.10.2004)
OJ L 259, 05.10.2005 3 32005R1621 Nařízení Komise (ES) č. 1621/2005 ze dne 4. října 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene ze zásob litevské intervenční agentury
9 32005R1622 Nařízení Komise (ES) č. 1622/2005 ze dne 4. října 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob české intervenční agentury v Německu
15 32005R1623 Nařízení Komise (ES) č. 1623/2005 ze dne 4. října 2005, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96, pokud jde o zápis některých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Tuscia (CHOP) a Basilico Genovese (CHOP))
17 32005R1624 Nařízení Komise (ES) č. 1624/2005 ze dne 4. října 2005, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 866/2004, pokud jde o citrusové plody překračující demarkační linii na Kypru
19 32005R1625 Nařízení Komise (ES) č. 1625/2005 ze dne 4. října 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech ICES I, II b plavidly plujícími pod vlajkou Německa
OJ L 260, 06.10.2005 3 32005R1628 Nařízení Komise (ES) č. 1628/2005 ze dne 4. října 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
9 32005R1629 Nařízení Komise (ES) č. 1629/2005 ze dne 5. října 2005, kterým se po padesáté čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
12 32004D0054 Doporučení Kontrolního úřadu ESVO č. 54/04/KOL ze dne 30. března 2004 týkající se koordinovaného programu úředního dozoru nad potravinami na rok 2004
21 32005D0003 Doporučení Kontrolního úřadu ESVO č. 3/05/KOL ze dne 19. ledna 2005 o monitorování základních hodnot dioxinů a polychlorovaných bifenylů typu dioxinů v krmivech
OJ L 261, 07.10.2005 1 32005R1631 Nařízení Rady (ES) č. 1631/2005 ze dne 3. října 2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny trichlorisokyanurové pocházející z Čínské lidové republiky a Spojených států amerických a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
18 32005R1635 Nařízení Komise (ES) č. 1635/2005 ze dne 6. října 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného v subdivizích 22–24 plavidly plujícími pod vlajkou Polska
20 32005R1636 Nařízení Komise (ES) č. 1636/2005 ze dne 6. října 2005, kterým se posedmé mění nařízení Rady (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
28 32005D0688 2005/688/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 3. října 2005 o jmenování náhradníka Výboru regionů
29 32005D0689 Společný Postoj Rady 2005/689/SZBP ze dne 6. října 2005, kterým se prodlužuje společný postoj 2004/694/SZBP o dalších opatřeních na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
OJ L 262, 07.10.2005 1 32005D0684 Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. září 2005 o přijetí statutu poslanců Evropského parlamentu (2005/684/ES, Euratom)
OJ L 263, 08.10.2005 3 32005R1643 Nařízení Komise (ES) č. 1643/2005 ze dne 7. října 2005, kterým se zahajuje nabídkové řízení č. 55/2005 ES na prodej vinného alkoholu určeného pro nová průmyslová použití
6 32005R1644 Nařízení Komise (ES) č. 1644/2005 ze dne 7. října 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného v oblasti Vb, VIaN (vody ES), VIb plavidly plujícími pod vlajkou Francie
8 32005D0691 2005/691/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. května 2004 o státní podpoře č. C 44/03 (ex NN 158/01), kterou hodlá Rakousko poskytnout společnosti Bank Burgenland AG (oznámeno pod číslem K(2004) 1625)  (1)
20 32005D0692 2005/692/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. října 2005 o některých ochranných opatřeních proti influenze ptáků v některých třetích zemích (oznámeno pod číslem K(2005) 3704) (1)
22 32005D0693 2005/693/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. října 2005 o některých ochranných opatřeních proti influenze ptáků v Rusku (oznámeno pod číslem K(2005) 3705) (1)
28 32004D0197r Oprava rozhodnutí č. 197 ze dne 23. března 2004 o přechodných obdobích pro zavedení evropského průkazu zdravotního pojištění podle článku 5 rozhodnutí č. 191 (Úř věst L 343 ze dne 19.11.2004)
OJ L 264, 08.10.2005 1 32005D0685 2005/685/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. července 2005, kterým se některým členským státům povolují výjimky pro statistiky vypracovávané za referenční roky 2004 a 2006 podle nařízení (ES) č. 1450/2004 (oznámeno pod číslem K(2005) 2772) (1)
3 32005D0686 2005/686/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. července 2005, kterým se některým členským státům povolují výjimky pro statistiku vypracovávanou za referenční roky 2003, 2004 a 2005 podle nařízení (ES) č. 753/2004 (oznámeno pod číslem K(2005) 2773) (1)
8 32005D0687 2005/687/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. září 2005 o formě zprávy o činnosti sítí styčných úředníků pro přistěhovalectví a o situaci v hostitelské zemi ohledně ilegálního přistěhovalectví (oznámeno pod číslem K(2005) 1508)
OJ L 265, 10.10.2005 1 32005D0690 2005/690/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. července 2005 o uzavření Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou na straně druhé
OJ L 266, 11.10.2005 1 32005R1645 Nařízení Rady (ES) č. 1645/2005 ze dne 6. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2603/2000, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo z dovozu některých polyetylentereftalátů pocházejících mimo jiné z Indie
10 32005R1646 Nařízení Rady (ES) č. 1646/2005 ze dne 6. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2604/2000 o uložení konečných antidumpingových cel z dovozu některých polyetylentereftalátů (PET) pocházejících mimo jiné z Indie
17 32005R1648 Nařízení Komise (ES) č. 1648/2005 ze dne 10. října 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej bílého cukru na trhu Společenství ze zásob belgické intervenční agentury
20 32005R1649 Nařízení Komise (ES) č. 1649/2005 ze dne 10. října 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej bílého cukru na trhu Společenství ze zásob polské intervenční agentury
23 32005R1650 Nařízení Komise (ES) č. 1650/2005 ze dne 10. října 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej bílého cukru na trhu Společenství ze zásob italské intervenční agentury
26 32005R1651 Nařízení Komise (ES) č. 1651/2005 ze dne 10. října 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej bílého cukru na trhu Společenství ze zásob maďarské intervenční agentury
29 32005R1652 Nařízení Komise (ES) č. 1652/2005 ze dne 10. října 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej bílého cukru na trhu Společenství ze zásob francouzské intervenční agentury
32 32005R1653 Nařízení Komise (ES) č. 1653/2005 ze dne 10. října 2005 o otevření celních kvót a stanovení cel použitelných v rámci těchto celních kvót pro dovoz některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Alžírska do Evropského společenství
35 32005R1654 Nařízení Komise (ES) č. 1654/2005 ze dne 10. října 2005 o změně nařízení (ES) č. 874/2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace (1)
50 32005R1655 Nařízení Komise (ES) č. 1655/2005 ze dne 10. října 2005 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
57 32005D0694 2005/694/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 28. července 2005 o existenci nadměrného schodku v Itálii
59 32005D0695 2005/695/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. září 2005 o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
60 32005D0696 2005/696/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 3. října 2005, kterým se mění Protokol o statutu Soudního dvora s cílem stanovit podmínky a meze pro přezkum rozhodnutí Soudu prvního stupně Soudním dvorem
62 32005D0697 2005/697/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. září 2005, kterým se mění nařízení 2000/745/ES, kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovými a antisubvenčními řízeními týkajícími se dovozů polyethylentereftalátu (PET) pocházejícího mimo jiné z Indie
64 32005D0698 2005/698/ES: Doporučení Komise ze dne 19. září 2005 o odděleném účetnictví a systémech nákladového účetnictví podle předpisového rámce pro elektronické komunikace (1)
OJ L 267, 12.10.2005 1 32005R1659 Nařízení Rady (ES) č. 1659/2005 ze dne 6. října 2005 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz některých magnezitových cihel pocházejících z Čínské lidové republiky
15 32005R1660 Nařízení Rady (ES) č. 1660/2005 ze dne 6. října 2005 o uzavření Protokolu, kterým se na období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2010 stanoví možnosti rybolovu a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Komorskou federativní islámskou republikou o rybolovu při pobřeží Komor
19 32005R1662 Nařízení Komise (ES) č. 1662/2005 ze dne 11. října 2005, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 953/2003 k zamezení přesměrování obchodu s některými klíčovými léky do Evropské unie
22 32005R1663 Nařízení Komise (ES) č. 1663/2005 ze dne 11. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1535/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o režim podpory pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny
24 32005D0702 2005/702/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. září 2005 o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
25 Informace o vstupu v platnost Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Maltské republiky, Polské republiky, Slovinské republiky a Slovenské republiky k Evropské unii
26 32005D0703 2005/703/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 6. října 2005, kterým se mění rozhodnutí 2000/439/ES o finančním příspěvku Společenství na výdaje vzniklé členským státům při shromažďování údajů a na financování studií a pilotních projektů na podporu společné rybářské politiky
27 32005D0704 2005/704/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. října 2005, kterým se přijímají závazky nabízené v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu některých magnezitových cihel pocházejících z Čínské lidové republiky
29 32005D0705 2005/705/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. října 2005 o některých ochranných opatřeních souvisejících s podezřením na vysoce patogenní influenzu ptáků v Turecku (oznámeno pod číslem K(2005) 3966) (1)
OJ L 268, 13.10.2005 3 32005R1665 Nařízení Komise (ES) č. 1665/2005 ze dne 12. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 314/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro režim kvót v odvětví cukru
5 22005D0076 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 76/2005 ze dne 10. června 2005, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
7 22005D0077 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 77/2005 ze dne 10. června 2005, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
8 22005D0078 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 78/2005 ze dne 10. června 2005, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
10 22005D0079 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 79/2005 ze dne 10. června 2005, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) a příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
12 22005D0080 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 80/2005 ze dne 10. června 2005, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
13 22005D0082 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 82/2005 ze dne 10. června 2005, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
15 22005D0083 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 83/2005 ze dne 10. června 2005, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
17 22005D0084 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 84/2005 ze dne 10. června 2005, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
19 22005D0085 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 85/2005 ze dne 10. června 2005, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
21 22005D0086 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 86/2005 ze dne 10. června 2005, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
23 22005D0087 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 87/2005 ze dne 10. června 2005, kterým se mění příloha XXII (Právo obchodních společností) Dohody o EHP
24 22005D0088 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 88/2005 ze dne 10. června 2005, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
25 22005D0089 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 89/2005 ze dne 10. června 2005, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
OJ L 269, 14.10.2005 3 32005R1667 Nařízení Komise (ES) č. 1667/2005 ze dne 13. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 60/2004, kterým se stanoví přechodná opatření v odvětví cukru z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
4 32005R1668 Nařízení Komise (ES) č. 1668/2005 ze dne 13. října 2005, kterým se stanovují úrokové míry používané pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu zásob pro záruční sekci EZOZF pro účetní období 2006
14 32005R1674 Nařízení Komise (ES) č. 1674/2005 ze dne 13. října 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech ICES I, II b plavidly plujícími pod vlajkou Polska
21 32005D0706 2005/706/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 7. září 2005 o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 3 interinstitucionální dohody ze dne 7. listopadu 2002 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o financování Fondu solidarity Evropské unie, která doplňuje interinstitucionální dohodu ze dne 6. května 1999 o rozpočtové kázni a zdokonalení rozpočtového procesu
23 32005D0707 2005/707/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 7. září 2005 o využití nástroje pružnosti na obnovu a přestavbu zemí postižených tsunami podle bodu 24 interinstitucionální dohody ze dne 6. května 1999
24 32005D0708 2005/708/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 7. září 2005 o revizi finančního výhledu na období let 2000–2006
30 32005D0709 2005/709/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. srpna 2004 o státní podpoře poskytnuté Francií ve prospěch France Télécom (oznámeno pod číslem K(2004) 3061) (1)
42 32005D0710 2005/710/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. října 2005 o některých ochranných opatřeních souvisejících s podezřením na vysoce patogenní influenzu ptáků v Rumunsku (oznámeno pod číslem K(2005) 4068) (1)
44 32005D0711 2005/711/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru ES-ESVO Zjednodušení formalit ve zbožovém styku č. 1/2005 ze dne 4. října 2005, kterým se Rumunsko vyzývá k přistoupení k Úmluvě ze dne 20. května 1987 o zjednodušení formalit ve zbožovém styku
46 32005D0712 2005/712/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru ES-ESVO Společný tranzit č. 5/2005 ze dne 4. října 2005, kterým se Rumunsko vyzývá k přistoupení k Úmluvě ze dne 20. května 1987 o společném tranzitním režimu
OJ L 270, 14.10.2005 1 32005D0699 2005/699/ES: Konečné přijetí opravného rozpočtu Evropské unie č. 3 pro rozpočtový rok 2005
17 32005D0700 2005/700/ES: Konečné přijetí opravného rozpočtu Evropské unie č. 4 na rozpočtový rok 2005
37 32005D0701 2005/701/ES: Konečné přijetí opravného rozpočtu Evropské unie č. 5 na rozpočtový rok 2005
OJ L 271, 15.10.2005 1 32005R1679 Nařízení Rady (ES) č. 1679/2005 ze dne 6. října 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2075/92 o společné organizaci trhu se surovým tabákem
12 32005R1686 Nařízení Komise (ES) č. 1686/2005 ze dne 14. října 2005, kterým se pro hospodářský rok 2004/05 stanoví částky na dávky z výroby a koeficient doplňkové dávky v odvětví cukru
14 32005R1687 Nařízení Komise (ES) č. 1687/2005 ze dne 14. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ohledně úpravy některých poplatků (1)
17 32005R1688 Nařízení Komise (ES) č. 1688/2005 ze dne 14. října 2005, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokud jde o zvláštní záruky ohledně salmonely na zásilky určitého masa a vajec do Finska a Švédska (1)
29 32005R1689 Nařízení Komise (ES) č. 1689/2005 ze dne 14. října 2005, kterým se stanoví koeficienty snížení hodnoty použitelné při nákupu zemědělských produktů k intervenci na rozpočtový rok 2006
31 32005R1690 Nařízení Komise (ES) č. 1690/2005 ze dne 14. října 2005, kterým se po padesáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
39 32005D0713 2005/713/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 11. října 2005, kterým se Spolkové republice Německo a Nizozemskému království povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 3 šesté směrnice Rady 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
41 32005D0714 2005/714/ES: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru BiH/7/2005 ze dne 20. září 2005 o jmenování vedoucího velitelské složky EU v Neapoli pro vojenskou operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině
42 32005D0715 2005/715/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. října 2005, kterým se stanoví na rozpočtový rok 2005 konečné finanční příděly členským státům na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 na určitý počet hektarů (oznámeno pod číslem K(2005) 3737)
45 32005D0716 2005/716/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. října 2005, kterým se stanoví na hospodářský rok 2005/06 orientační finanční příděl členským státům na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 na určitý počet hektarů (oznámeno pod číslem K(2005) 3738)
48 32005D0717 2005/717/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. října 2005, kterým se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (oznámeno pod číslem K(2005) 3754) (1)
51 32005D0718 2005/718/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. října 2005 o souladu některých norem s obecným požadavkem na bezpečnost podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES a se zveřejněním odkazů na ně v Úředním věstníku (oznámeno pod číslem K(2005) 3803) (1)
54 32005D0719 Rozhodnutí Rady 2005/719/SVV ze dne 12. října 2005, kterým se stanoví den použitelnosti některých ustanovení rozhodnutí 2005/211/SVV o zavedení některých nových funkcí v Schengenském informačním systému, včetně boje proti terorismu
OJ L 272, 18.10.2005 3 32005R1695 Nařízení Komise (ES) č. 1695/2005 ze dne 17. října 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob francouzské intervenční agentury
9 32005R1696 Nařízení Komise (ES) č. 1696/2005 ze dne 17. října 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení pro další prodej pšenice obecné ze zásob francouzské intervenční agentury na španělském trhu
15 32005D0722 2005/722/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 17. října 2005, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/428/SZBP
18 32005D0723 2005/723/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. října 2005 o programech eradikace a sledování chorob zvířat, některých přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) a prevence zoonóz způsobilých pro finanční příspěvek Společenství v roce 2006 (oznámeno pod číslem K(2005) 3922)
26 32005D0724 Společná akce Rady 2005/724/SZBP ze dne 17. října 2005 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie v Bývalé jugoslávské republice Makedonii a o zrušení společné akce 2005/589/SZBP
28 32005D0725 Společný postoj Rady 2005/725/SZBP ze dne 17. října 2005, kterým se aktualizuje společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu a zrušuje společný postoj 2005/427/SZBP
33 32005R0837r Oprava nařízení Rady (ES) č. 837/2005 ze dne 23. května 2005, kterým se mění nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 139 ze dne 2.6.2005)
OJ L 273, 19.10.2005 3 32005R1700 Nařízení Komise (ES) č. 1700/2005 ze dne 18. října 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob slovenské intervenční agentury
6 32005R1701 Nařízení Komise (ES) č. 1701/2005 ze dne 18. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
17 32005L0067 Směrnice Komise 2005/67/ES ze dne 18. října 2005, kterou se pro účely jejich úpravy mění přílohy I a II směrnice Rady 86/298/EHS, přílohy I a II směrnice Rady 87/402/EHS a přílohy I, II a III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES týkající se schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů (1)
21 32005D0726 2005/726/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. října 2005, kterým se mění rozhodnutí 2005/464/ES o provádění programů zjišťování influenzy ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků v členských státech (oznámeno pod číslem K(2005) 3960)
25 32005D0727 Rozhodnutí Rady 2005/727/SVV ze dne 12. října 2005, kterým se stanoví den použitelnosti některých ustanovení rozhodnutí 2005/211/SVV o zavedení některých nových funkcí v Schengenském informačním systému, včetně boje proti terorismu
26 32005D0728 Rozhodnutí Rady 2005/728/SVV ze dne 12. října 2005, kterým se stanoví den použitelnosti některých ustanovení nařízení (ES) č. 871/2004 o zavedení některých nových funkcí Schengenského informačního systému, také se zřetelem k boji proti terorismu
OJ L 274, 20.10.2005 3 32005R1707 Nařízení Komise (ES) č. 1707/2005 ze dne 18. října 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
9 32005R1708 Nařízení Komise (ES) č. 1708/2005 ze dne 19. října 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud jde o společné referenční období pro harmonizovaný index spotřebitelských cen, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2214/96 (1)
11 32005R1709 Nařízení Komise (ES) č. 1709/2005 ze dne 19. října 2005, kterým se pro hospodářský rok 2004/05 stanoví odhadovaná produkce olivového oleje a jednotková částka podpory produkce, kterou je možno vyplatit předem
13 32005R1710 Nařízení Komise (ES) č. 1710/2005 ze dne 19. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2138/97, kterým se vymezují homogenní produkční oblasti v odvětví olivového oleje
57 32005R1711 Nařízení Komise (ES) č. 1711/2005 ze dne 19. října 2005, kterým se stanoví výnosy oliv a oleje pro hospodářský rok 2004/05
89 32005D0729 2005/729/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 7. června 2005, kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/136/ES o existenci nadměrného schodku v Nizozemsku
91 32005D0730 2005/730/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. září 2005 o existenci nadměrného schodku v Portugalsku
93 32005D0731 2005/731/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. října 2005, kterým se stanoví dodatečné požadavky pro dozor nad influenzou ptáků u volně žijících ptáků (oznámeno pod číslem K(2005) 3877) (1)
95 32005D0732 2005/732/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. října 2005 o schvalování programů pro provádění zjišťování influenzy ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků v členských státech v roce 2005 a stanovení pravidel pro vykazování a pravidel způsobilosti pro získání finančního příspěvku Společenství na náklady na provádění těchto programů (oznámeno pod číslem K(2005) 3920) (1)
102 32005D0733 2005/733/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. října 2005 o některých ochranných opatřeních souvisejících s podezřením na vysoce patogenní influenzu ptáků v Turecku, kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/705/ES (oznámeno pod číslem K(2005) 4135) (1)
105 32005D0734 2005/734/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. října 2005, kterým se stanoví opatření biologické bezpečnosti, jež mají snížit riziko přenosu vysoce patogenní influenzy ptáků způsobované virem influenzy typu A podtypu H5N1 z volně žijících ptáků na drůbež a jiné ptáky chované v zajetí, a kterým se stanoví systém včasného odhalení v mimořádně ohrožených oblastech (oznámeno pod číslem K(2005) 4163) (1)
OJ L 275, 20.10.2005 1 32005L0055 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/55/ES ze dne 28. září 2005 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem (1)
OJ L 276, 21.10.2005 3 32005R1721 Nařízení Komise (ES) č. 1721/2005 ze dne 20. října 2005 o změně nařízení (ES) č. 312/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz olivového oleje pocházejícího z Tuniska a odchylka od některých ustanovení nařízení (ES) č. 1476/95 a (ES) č. 1291/2000
5 32005R1722 Nařízení Komise (ES) č. 1722/2005 ze dne 20. října 2005 o zásadách pro odhad služeb bydlení pro účely nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (1)
35 32005L0070 Směrnice Komise 2005/70/ES ze dne 20. října 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních limitů reziduí pro některé pesticidy v obilovinách a některých produktech živočišného a rostlinného původu a na jejich povrchu (1)
54 32005D0737 2005/737/ES: Doporučení Komise ze dne 18. května 2005 o kolektivní přeshraniční správě autorského práva a práv s ním souvisejících pro zákonné on-line hudební služby (1)
58 32005D0738 2005/738/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. září 2005 o schválení účetních závěrek některých platebních agentur v Belgii, Německu, Španělsku, Francii, Lucembursku, Nizozemsku, Portugalsku, Švédsku a Spojeném království týkajících se výdajů financovaných záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) pro rozpočtový rok 2003 (oznámeno pod číslem K(2005) 3442)
62 32005D0739 2005/739/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. října 2005 o zastavení antidumpingového řízení týkajícího se dovozů některých železných nebo ocelových lan a kabelů pocházejících z Korejské republiky
68 32005D0740 2005/740/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. října 2005, kterým se mění rozhodnutí 2005/693/ES o některých ochranných opatřeních proti influenze ptáků v Rusku (oznámeno pod číslem K(2005) 4176) (1)
70 32005D0722 Rozhodnutí Rady 2005/722/ES ze dne 17. října 2005, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/428/SZBP (Úř. věst. L 272 ze dne 18.10.2005)
72 32005R1695r Oprava nařízení Komise (ES) č. 1695/2005 ze dne 17. října 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob francouzské intervenční agentury (Úř. věst. L 272 ze dne 18.10.2005)
OJ L 277, 21.10.2005 1 32005R1698 Nařízení Rady (ES) č 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
OJ L 278, 21.10.2005 1 32005D0720 2005/720/ES: Rozhodnutí rady ze dne 20. září 2005 o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
2 32005D0721 2005/721/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 25. dubna 2005 o podpisu a prozatímním provádění Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
OJ L 279, 22.10.2005 1 32005R1734 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1734/2005 ze dne 17. října 2005, kterým se zrušuje nařízení Rad č. 6/66/Euratom, 121/66/EHS, nařízení Rad č. 7/66/Euratom, 122/66/EHS a nařízení Rad č. 174/65/EHS, 14/65/Euratom
11 32005R1737 Nařízení Komise (ES) č. 1737/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1726/1999, pokud jde o definici a předávání informací o nákladech práce (1)
32 32005R1738 Nařízení Komise (ES) č. 1738/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1916/2000, pokud jde o definici a předávání informací o struktuře výdělků (1)
47 32005R1739 Nařízení Komise (ES) č. 1739/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se stanoví veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy (1)
63 32005L0072 Směrnice Komise 2005/72/ES ze dne 21. října 2005, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, mankozeb, maneb a metiram (1)
70 32005D0741 2005/741/ES: Rozhodnutí zástupců vlád členských států ze dne 14. října 2005 o jmenování generální advokátky Soudního dvora Evropských společenství
71 32005D0742 2005/742/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 19. října 2005, kterým se mění rozhodnutí 2003/858/ES, pokud jde o seznam území, ze kterých je schválen dovoz některých druhů živých ryb, jejich jiker a mlíčí pro účely chovu v Evropském společenství (ES) (oznámeno pod číslem K(2005) 3964) (1)
73 32005D0743 2005/743/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 19. října 2005, kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro nové účinné látky boscalid, indoxakarb, spinosad a jaderný polyedrický virus můry Spodoptera exigua(oznámeno pod číslem K(2005) 4002) (1)
75 32005D0744 2005/744/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 21. října 2005, kterým se stanoví požadavky na prevenci vysoce patogenní influenzy ptáků způsobované virem influenzy typu A podtypu H5N1 u vnímavých ptáků chovaných v zoologických zahradách v členských státech (oznámeno pod číslem K(2005) 4197) (1)
79 32005D0745 2005/745/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 21. října 2005, kterým se mění rozhodnutí 2005/734/ES, kterým se stanoví opatření biologické bezpečnosti, jež mají snížit riziko přenosu vysoce patogenní influenzy ptáků způsobované virem influenzy typu A podtypu H5N1 z volně žijících ptáků na drůbež a jiné ptáky chované v zajetí, a kterým se stanoví systém včasného odhalení v mimořádně ohrožených oblastech (oznámeno pod číslem K(2005) 4199) (1)
OJ L 280, 25.10.2005 3 32005R1741 Nařízení Komise (ES) č. 1741/2005 ze dne 24. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1165/2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob maďarské intervenční agentury
4 32005R1742 Nařízení Komise (ES) č. 1742/2005 ze dne 24. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob polské intervenční agentury
5 32005R1743 Nařízení Komise (ES) č. 1743/2005 ze dne 24. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1166/2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob francouzské intervenční agentury
6 32005R1744 Nařízení Komise (ES) č. 1744/2005 ze dne 24. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1168/2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob maďarské intervenční agentury
8 32005R1746 Nařízení Komise (ES) č. 1746/2005 ze dne 24. října 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2342/92, pokud jde o potvrzení o původu zvířete, jež je třeba předložit v rámci poskytnutí vývozní náhrady pro čistokrevný plemenný skot samičího pohlaví
9 32005R1747 Nařízení Komise (ES) č. 1747/2005 ze dne 24. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro obchod se třetími zeměmi s produkty v odvětví vína
16 32005D0746 2005/746/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. října 2005, kterým se mění rozhodnutí Komise 2004/452/ES týkající se seznamu subjektů, jejichž výzkumní pracovníci mohou mít přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (oznámeno pod číslem K(2005) 4026) (1)
18 32005D0747 2005/747/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. října 2005, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních za účelem přizpůsobení její přílohy technickému pokroku (oznámeno pod číslem K(2005) 4054) (1)
20 32005D0748 2005/748/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. října 2005, kterým se mění rozhodnutí 2002/300/ES ohledně oblastí vyňatých ze seznamu schválených oblastí, pokud jde o Bonamia ostreae a/nebo Marteilia refringens(oznámeno pod číslem K(2005) 4081) (1)
23 32005D0749 2005/749/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. října 2005 o některých ochranných opatřeních souvisejících s podezřením na vysoce patogenní influenzu ptáků v Chorvatsku (oznámeno pod číslem K(2005) 4229) (1)
OJ L 281, 25.10.2005 1 32005R0027r Oprava nařízení Rady (ES) č. 27/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se pro rok 2005 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (Úř. věst. L 12, 14.1.2005)
OJ L 282, 26.10.2005 3 32005R1751 Nařízení Komise (ES) č. 1751/2005 ze dne 25. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o standard IFRS 1, mezinárodní účetní standard IAS č. 39 a výklad č. 12 Výboru pro výklad standardů (SIC) (1)
9 32005L0074 Směrnice Komise 2005/74/ES ze dne 25. října 2005, kterou se mění směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí ethofumesátu, lambda-cyhalothrinu, methomylu, pymetrozinu a thiabendazolu stanovené v uvedené směrnici (1)
18 32005D0751 2005/751/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. října 2005, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému přezkoumání vzhledem k případnému zařazení kyseliny askorbové, jodidu draselného a thiokyanatanu draselného do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2005) 4025) (1)
20 32005D0752 2005/752/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. října 2005 o zřízení Expertní skupiny pro elektronický obchod
22 32005D0753 2005/753/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. října 2005, kterým se mění příloha II rozhodnutí Rady 79/542/EHS, pokud jde o dovoz čerstvého masa z Brazílie (oznámeno pod číslem K(2005) 4168) (1)
29 32005R1259r Oprava nařízení Komise (ES) č. 1259/2005 ze dne 27. července 2005, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovozy kyseliny vinné pocházející z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 200 ze dne 30.7.2005)
30 31993R3063r Oprava nařízení Komise (ES) č. 3063/93 ze dne 5. listopadu 1993, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2019/93, pokud jde o režim podpory produkce medu zvláštní jakosti (Úř. věst. L 274 ze dne 6.11.1993)
OJ L 283, 26.10.2005 1 32005D0735 2005/735/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. září 2005 o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
2 32005D0736 2005/736/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. prosince 2004 o podpisu a prozatímním provádění Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
OJ L 284, 27.10.2005 3 32005R1753 Nařízení Komise (ES) č. 1753/2005 ze dne 26. října 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu tuňáka obecného v Atlantském oceánu, východně od 45° z.d., a ve Středozemním moři plavidly plujícími pod vlajkou Francie
5 32005R1754 Nařízení Komise (ES) č. 1754/2005 ze dne 26. října 2005, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 796/2004, pokud jde o použití článku 21 ve francouzských zámořských departementech v roce 2005
6 32005D0754 2005/754/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. října 2005 o jmenování členů Evropské skupiny pro etiku ve vědě a nových technologiích na její třetí funkční období
8 32005D0755 2005/755/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. října 2005, kterým se mění rozhodnutí 2005/92/ES a 2005/93/ES o vývozu určitých produktů do třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2005) 4134) (1)
10 32005D0737r Oprava doporučení Komise 2005/737/ES ze dne 18. května 2005 o kolektivní přeshraniční správě autorského práva a práv s ním souvisejících pro zákonné on-line hudební služby (Úř. věst. L 276 ze dne 21.10.2005)
OJ L 285, 28.10.2005 6 32005R1757 Nařízení Komise (ES) č. 1757/2005 ze dne 27. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 690/2001 o zvláštních opatřeních na podporu trhu v odvětví hovězího masa
8 32005R1758 Nařízení Komise (ES) č. 1758/2005 ze dne 27. října 2005, kterým se zavádí nouzová destilace podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro určitá vína v Maďarsku
23 32005R1765 Nařízení Komise (ES) č. 1765/2005 ze dne 27. října 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka mořského v oblastech ICES III (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Dánska
45 32005D0756 2005/756/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 17. října 2005, kterým se zrušuje rozhodnutí 2001/131/ES o uzavření konzultací s Haiti v rámci článku 96 dohody o partnerství AKT–ES
49 32005D0757 2005/757/ES: Doporučení Rady přidružení EU-Maroko č. 1/2005 ze dne 24. října 2005 o provádění akčního plánu EU-Maroko
50 32005D0758 2005/758/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. října 2005 o některých ochranných opatřeních souvisejících s podezřením na vysoce patogenní influenzu ptáků v Chorvatsku a o zrušení rozhodnutí 2005/749/ES (oznámeno pod číslem K(2005) 4286) (1)
52 32005D0759 2005/759/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. října 2005 o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků v některých třetích zemích a přesunů ptáků ze třetích zemí doprovázených svými majiteli (oznámeno pod číslem K(2005) 4287) (1)
60 32005D0760 2005/760/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. října 2005 o některých ochranných opatřeních souvisejících s vysoce patogenní influenzou ptáků ve třetích zemích při dovozu ptáků chovaných v zajetí (oznámeno pod číslem K(2005) 4288) (1)
OJ L 286, 28.10.2005 1 32005R1719 Nařízení komise (ES) č. 1719/2005 ze dne 27. října 2005, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
OJ L 287, 28.10.2995 1 32005D0750 2005/750/ES: Rozhodnutí č. 5/2005 Rady ministrů AKT-ES ze dne 25. června 2005 o přechodných opatřeních použitelných ode dne podpisu revidované dohody o partnerství AKT-ES do dne jejího vstupu v platnost
OJ L 288, 29.10.2005 1 32005R1777 Nařízení Rady (ES) č. 1777/2005 ze dne 17. října 2005, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 77/388/EHS o společném systému daně z přidané hodnoty
12 32005R1779 Nařízení Komise (ES) č. 1779/2005 ze dne 27. října 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu šprota obecného v oblastech ICES IIIa plavidly plujícími pod vlajkou Dánska
14 32005R1780 Nařízení Komise (ES) č. 1780/2005 ze dne 27. října 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu tkaničnice tmavé v oblastech ICES VIII, IX, X (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Francie
16 32005R1781 Nařízení Komise (ES) č. 1781/2005 ze dne 27. října 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného v oblastech ICES I, II plavidly plujícími pod vlajkou Polska
36 32005R1794 Nařízení Komise (ES) č. 1794/2005 ze dne 28. října 2005, kterým se stanoví směnné kurzy použitelné pro některé přímé podpory a strukturální nebo environmentální opatření v roce 2005
40 32005R1795 Nařízení Komise (ES) č. 1795/2005 ze dne 28. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2366/98, kterým se stanoví pravidla pro režim podpory produkce olivového oleje pro hospodářské roky 1998/99 až 2004/05
42 32005R1796 Nařízení Komise (ES) č. 1796/2005 ze dne 28. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na okurky, artyčoky, pomeranče, klementinky a mandarinky
44 32005R1796 Nařízení Komise (ES) č. 1797/2005 ze dne 28. října 2005, kterým se po padesáté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
51 Změny jednacího řádu Soudního dvora Evropských společenství
54 32005D0763 2005/763/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. října 2005, kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma u katarální horečky ovcí ve Španělsku (oznámeno pod číslem K(2005) 4162) (1)
56 32005D0764 2005/764/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. října 2005, kterým se mění rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o prohlášení provincie Grosseto v oblasti Toskánsko v Itálii za prostou brucelózy (B. melitensis), a rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení Francie za prostou brucelózy skotu (oznámeno pod číslem K(2005) 4187) (1)
59 32005D0765 Rozhodnutí Rady 2005/765/SZBP ze dne 3. října 2005 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a indonéskou vládou o úkolech, postavení, výsadách a imunitách pozorovatelské mise Evropské unie v Acehu (Indonésie) (Pozorovatelská mise v Acehu – AMM) a jejího personálu
OJ L 289, 03.11.2005 1 32005R1775 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1775/2005 ze dne 28. září 2005 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám (1)
14 32005R1776 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1776/2005/ES ze dne 28. září 2005, kterým se mění rozhodnutí Rady 2000/819/ES o víceletém programu pro podnik a podnikavost, a zejména pro malé a střední podniky (MSP) (2001–2005) (1)
15 32005L0071 Směrnice Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu
23 32005D0761 2005/761/ES: Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 28. září 2005 pro usnadnění vydávání jednotných víz členskými státy pro krátkodobý pobyt výzkumných pracovníků ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu
26 32005D0762 2005/762/ES: Doporučení Rady ze dne 12. října 2005 o usnadnění přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely provádění vědeckého výzkumu v Evropském společenství
OJ L 290, 04.11.2005 3 32005R1802 Nařízení Komise (ES) č. 1802/2005 ze dne 3. listopadu 2005 upravující nařízení (ES) č. 2771/1999, které stanovuje podrobná pravidla pro uplatnění nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky
4 32005R1803 Nařízení Komise (ES) č. 1803/2005 ze dne 1. listopadu 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
10 32005R1804 Nařízení Komise (ES) č. 1804/2005 ze dne 3. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2807/83, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro zaznamenávání údajů o úlovcích ryb členských států
12 32005R1805 Nařízení Komise (ES) č. 1805/2005 ze dne 3. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 356/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro označování a identifikaci pasivních lovných zařízení a vlečných sítí s výložníky
16 32005D0766 2005/766/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2005 o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy mexickými
25 32005D0767 2005/767/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. října 2005, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Francii použít odstupňované sazby zdanění pro motorová paliva
27 32005D0768 2005/768/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. října 2005, kterým se mění rozhodnutí 2001/618/ES, aby se departement Ain ve Francii zahrnul do seznamu oblastí prostých Aujezskyho choroby (oznámeno pod číslem K(2005) 4178) (1)
OJ L 291, 05.11.2005 3 32005R1808 Nařízení Komise (ES) č. 1808/2005 ze dne 4. listopadu 2005 týkající se vyhlášení nabídkového řízení pro snížení dovozního cla u kukuřice původem z třetích zemí dovážené do Španělska
4 32005R1809 Nařízení Komise (ES) č. 1809/2005 ze dne 4. listopadu 2005 týkající se vyhlášení nabídkového řízení pro snížení dovozního cla u kukuřice původem z třetích zemí dovážené do Portugalska
5 32005R1810 Nařízení Komise (ES) č. 1810/2005 ze dne 4. listopadu 2005 o novém povolení některých doplňkových látek v krmivech na dobu deseti let, trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech a dočasném povolení nových použití některých již povolených doplňkových látek v krmivech (1)
12 32005R1811 Nařízení Komise (ES) č. 1811/2005 ze dne 4. listopadu 2005 o dočasném a trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech a o dočasném povolení nového užití již povolené doplňkové látky v krmivech (1)
18 32005R1812 Nařízení Komise (ES) č. 1812/2005 ze dne 4. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 490/2004, 1288/2004, 521/2005 a 833/2005, pokud jde o podmínky pro povolení některých doplňkových látek v krmivech náležejících do skupin enzymů a mikroorganismů (1)
24 32005D0769 2005/769/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. října 2005, kterým se stanoví pravidla pro zadávání veřejných zakázek na potravinovou pomoc nevládními organizacemi, které jsou Komisí zmocněny k nákupu a mobilizaci produktů, které mají být dodány podle nařízení Rady (ES) č. 1292/96, a kterým se zrušuje její rozhodnutí ze dne 3. září 1998
33 32005D0770 2005/770/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. listopadu 2005, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2003/634/ES, kterým se schvalují programy s cílem získat status schválených oblastí a schválených hospodářství v neschválených oblastech, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) u ryb (oznámeno pod číslem K(2005) 4185) (1)
38 32005D0771 2005/771/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. listopadu 2005, kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro zpětný dovoz evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce po jejich dočasném vývozu (oznámeno pod číslem K(2005) 4186) (1)
42 32005D0772 2005/772/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. listopadu 2005, kterým se v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádí na trh produkt geneticky modifikované kukuřice (Zea mays L., linie 1507) s odolností vůči určitým škůdcům z řádu Lepidoptera a s tolerancí vůči herbicidu glufosinátu amonnému (oznámeno pod číslem K(2005) 4192)
45 32005D0773 2005/773/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. listopadu 2005, kterým se zrušuje rozhodnutí 2003/136/ES o schválení plánů eradikace klasického moru prasat u divokých prasat a nouzovém očkování divokých prasat proti klasickému moru prasat v Lucembursku (oznámeno pod číslem K(2005) 4193)
46 32005D0774 2005/774/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. listopadu 2005, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o týmy pro odběr embryí ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2005) 4195) (1)
48 32005D0759r Oprava rozhodnutí Komise 2005/759/ES ze dne 27. října 2005 o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků v některých třetích zemích a přesunů ptáků ze třetích zemí doprovázených svými majiteli (Úř. věst. L 285 ze dne 28.10.2005)
OJ L 292, 08.11.2005 3 32005R1814 Nařízení Komise (ES) č. 1814/2005 ze dne 7. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 580/2004 o zavedení nabídkového řízení týkajícího se vývozních náhrad pro některé mléčné výrobky
4 32005R1815 Nařízení Komise (ES) č. 1815/2005 ze dne 7. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2742/90, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2204/90
10 Informace o vstupu v platnost Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou na straně druhé
11 32005D0775 2005/775/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. listopadu 2005, kterým se mění rozhodnutí 2002/499/ES, kterým se povolují odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o přirozeně nebo uměle zakrslé rostliny Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a Pinus L. původem z Korejské republiky (oznámeno pod číslem K(2005) 4235)
13 32005D0776 Společná akce Rady 2005/776/SZBP ze dne 7. listopadu 2005 o změně mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Moldavsko
OJ L 293, 09.11.2005 3 32005R1819 Nařízení Komise (ES) č. 1819/2005 ze dne 8. listopadu 2005, kterým se přijímá plán přidělující členským státům prostředky vyčleněné na rozpočtový rok 2006 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
8 32005R1820 Nařízení Komise (ES) č. 1820/2005 ze dne 8. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
10 32005R1821 Nařízení Komise (ES) č. 1821/2005 ze dne 8. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1653/2004, pokud jde o místa účetních výkonných agentur
11 32005R1822 Nařízení Komise (ES) č. 1822/2005 ze dne 8. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 466/2001, pokud jde o dusičnany v určité zelenině (1)
14 32005L0076 Směrnice Komise 2005/76/ES ze dne 8. listopadu 2005, kterou se mění směrnice Rady 90/642/EHS a 86/362/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí kresoxim-methylu, cyromazinu, bifenthrinu, metalaxylu a azoxystrobinu stanovené v uvedené směrnici (1)
23 32005D0777 2005/777/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. října 2005, kterým se mění rozhodnutí Komise 2005/180/ES, kterým se členské státy opravňují podle směrnice 96/49/ES k přijetí určitých odchylek týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcí (oznámeno pod číslem K(2005) 3555) (1)
26 32005D0778 2005/778/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. října 2005, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému přezkoumání vzhledem k případnému zařazení aminopyralidu a fluopikolidu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2004) 4535) (1)
28 32005D0779 2005/779/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. listopadu 2005 o některých ochranných veterinárních opatřeních proti vezikulární chorobě prasat v Itálii (oznámeno pod číslem K(2005) 4273) (1)
OJ L 294, 10.11.2005 3 32005R1824 Nařízení Komise (ES) č. 1824/2005 ze dne 9. listopadu 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
5 32005R1825 Nařízení Komise (ES) č. 1825/2005 ze dne 9. listopadu 2005, kterým se po padesáté sedmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
7 32005D0780 2005/780/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. listopadu 2005 o nákupu a skladování antigenů viru slintavky a kulhavky
9 32005D0144 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 144/05/KOL ze dne 17. června 2005, kterým se po padesáté mění procesní a hmotná pravidla v oblasti státní podpory znovupřijetím kapitoly 17a: pojištění krátkodobých vývozních úvěrů
OJ L 295, 11.11.2005 37 32005D0781 2005/781/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 6. června 2005 o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Brazilskou federativní republikou
44 32005D0782 2005/782/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. května 2005 o režimu podpory Německa – Výstavba komunální hospodářské infrastruktury podle části II bodu 7 rámcového plánu společného programu Zlepšení regionální hospodářské struktury – Výstavba nebo rozšíření obchodních, technologických a podnikatelských center, která poskytnou prostory a společné služby malým a středním podnikům 2004–2006 (oznámeno pod číslem K(2005) 1315) (1)
51 32005D0783 2005/783/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. října 2005, kterým se mění rozhodnutí 2001/689/ES, 2002/231/ES a 2002/272/ES, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií p3o udělení ekoznačky Společenství některým výrobkům (oznámeno pod číslem K(2005) 4102) (1)
53 32005D0784 Rozhodnutí Rady 2005/784/SZBP ze dne 7. listopadu 2005, kterým se prodlužuje a mění rozhodnutí 1999/730/SZBP s ohledem na příspěvek Evropské unie k boji proti destabilizujícímu hromadění a šíření ručních palných zbraní a lehkých zbraní v Kambodži
OJ L 296, 12.11.2005 3 32005R1845 Nařízení Komise (ES) č. 1845/2005 ze dne 11. listopadu 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob české intervenční agentury
13 32005R1851 Nařízení Komise (ES) č. 1851/2005 ze dne 11. listopadu 2005, kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě irské whisky pro hospodářský rok 2005/06
15 32005R1852 Nařízení Komise (ES) č. 1852/2005 ze dne 11. listopadu 2005, kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě skotské whisky pro hospodářský rok 2005/06
17 32005L0077 Směrnice Komise 2005/77/ES ze dne 11. listopadu 2005, kterou se mění příloha V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
18 32005D0785 2005/785/ES: Rozhodnutí rady ze dne 8. listopadu 2005 o jmenování členky Výboru regionů
19 32005D0786 2005/786/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. března 2005 o státní podpoře, kterou Německo poskytlo společnosti Chemische Werke Piesteritz (oznámeno pod číslem K(2005) 427) (1)
39 32005D0787 2005/787/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. listopadu 2005, kterým se mění rozhodnutí 97/569/ES, pokud jde o zahrnutí jednoho zařízení v Jižní Africe do prozatímních seznamů zařízení ve třetích zemích, z nichž členské státy povolují dovoz masných výrobků (oznámeno pod číslem K(2005) 4283) (1)
41 32005D0788 2005/788/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. listopadu 2005 o nezařazení naledu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku (oznámeno pod číslem K(2005) 4351) (1)
42 32005D0789 2005/789/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. listopadu 2005 o finančním příspěvku Společenství na rok 2005 k úhradě výdajů vynaložených Belgií, Francií a Nizozemskem na ochranu proti organismům škodlivým rostlinám nebo rostlinným produktům (oznámeno pod číslem K(2005) 4356)
OJ L 297, 15.11.2005 3 32005R1854 Nařízení Komise (ES) č. 1854/2005 ze dne 14. listopadu 2005, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96, pokud jde o zápis názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Miel de Provence (CHZO))
5 32005R1855 Nařízení Komise (ES) č. 1855/2005 ze dne 14. listopadu 2005, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96, pokud jde o zápis určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Mela Alto Adige nebo Südtiroler Apfel (CHZO), Asperge des Sables des Landes (CHZO), Pâtes d’Alsace (CHZO), Jamón de Trevélez (CHZO), Oliva Ascolana del Piceno (CHOP))
7 32005R1856 Nařízení Komise (ES) č. 1856/2005 ze dne 14. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1291/2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty, pokud jde o produkty, na něž se nevztahuje povinnost předložit licenci
9 32005R1857 Nařízení Komise (ES) č. 1857/2005 ze dne 14. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1864/2004 o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby dovážené ze třetích zemí
11 32005R0692r Oprava nařízení Rady (ES) č. 692/2005 ze dne 28. dubna 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2605/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých elektronických vah pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 112 ze dne 3.5.2005)
OJ L 298, 15.11.2005 1 Změna jednacího řádu Soudu prvního stupně
OJ L 299, 16.11.2005 1 32005R1858 Nařízení Rady (ES) č. 1858/2005 ze dne 8. listopadu 2005, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu ocelových lan a kabelů pocházejících z Čínské lidové republiky, Indie, Jihoafrické republiky a Ukrajiny na základě přezkumu nařízení před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96
23 32005R1859 Nařízení Rady (ES) č. 1859/2005 ze dne 14. listopadu 2005 o zavedení některých omezujících opatření vůči Uzbekistánu
34 32005R1861 Nařízení Komise (ES) č. 1861/2005 ze dne 15. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1064/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob litevské intervenční agentury
35 32005R1862 Nařízení Komise (ES) č. 1862/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej pšenice obecné na trhu Společenství ze zásob litevské intervenční agentury za účelem jejího zpracování na mouku ve Společenství
40 32005R1863 Nařízení Komise (ES) č. 1863/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej pšenice obecné na trhu Společenství ze zásob lotyšské intervenční agentury za účelem jejího zpracování na mouku ve Společenství
45 32005R1864 Nařízení Komise (ES) č. 1864/2005 ze dne 15. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví č. 1 (IFRIC 1) a mezinárodní účetní standardy č. 32 a 39 (1)
61 32005D0790 2005/790/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. září 2005 o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o příslušnosti, uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech jménem Společenství
71 32005D0791 2005/791/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. listopadu 2005, kterým se Německu povoluje pokračovat v pokusu týkajícím se nového enologického postupu (oznámeno pod číslem K(2005) 4376)
72 32005D0792 Společný postoj Rady 2005/792/SZBP ze dne 14. listopadu 2005 o omezujících opatřeních proti Uzbekistánu
80 32005D0793 Společný postoj Rady 2005/793/SZBP ze dne 14. listopadu 2005 o dočasném přijetí určitých Palestinců členskými státy Evropské unie
OJ L 300, 17.11.2005 1 32005R1866 Nařízení Rady (ES) č. 1866/2005 ze dne 8. listopadu 2005, kterým se prodlužuje částečné pozastavení konečných antidumpingových cel uložených nařízením (ES) č. 258/2005 na dovozy některých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo nelegované oceli pocházejících z Chorvatska a Ukrajiny
5 32005R1868 Nařízení Komise (ES) č. 1868/2005 ze dne 16. listopadu 2005, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1065/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz ječmene ze zásob německé intervenční agentury
6 32005R1869 Nařízení Komise (ES) č. 1869/2005 ze dne 16. listopadu 2005, kterým se nahrazují přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky
19 32005R1870 Nařízení Komise (ES) č. 1870/2005 ze dne 16. listopadu 2005 o otevření a správě celních kvót a zavedení režimu dovozních licencí a osvědčení o původu pro česnek dovážený ze třetích zemí
33 32005R1872 Nařízení Komise (ES) č. 1872/2005 ze dne 15. listopadu 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
53 32005D0794 2005/794/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. září 2005 o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních jménem Společenství
61 32005D0795 2005/795/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 7. listopadu 2005 o nahrazení členů výboru Evropského sociálního fondu
64 32005D0796 Společná akce Rady 2005/796/SZBP ze dne 14. listopadu 2005, kterou se mění mandát zvláštního zástupce Evropské unie pro mírový proces na Blízkém východě
65 32005D0797 Společná akce Rady 2005/797/SZBP ze dne 14. listopadu 2005 o policejní misi Evropské unie pro palestinská území
OJ L 301, 18.11.2005 3 32005R1881 Nařízení Komise (ES) č. 1881/2005 ze dne 17. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2182/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2075/92, pokud jde o Tabákový fond Společenství
6 32005R1882 Nařízení Komise (ES) č. 1882/2005 ze dne 17. listopadu 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu humra severského v oblasti ICES IV (vody Norska) plavidly plujícími pod vlajkou Dánska
8 32005R1883 Nařízení Komise (ES) č. 1883/2005 ze dne 17. listopadu 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného v oblastech ICES I, II (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Dánska
14 32005D0798 2005/798/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 14. listopadu 2005 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o záležitostech týkajících se obchodu s vínem
20 32005D0799 2005/799/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. listopadu 2005, kterým se zrušuje rozhodnutí 2004/614/ES o ochranných opatřeních proti vysoce patogenní influenze ptáků v Jihoafrické republice (oznámeno pod číslem K(2005) 4396) (1)
21 32005D0696r Oprava rozhodnutí Rady 2005/696/ES, Euratom ze dne 3. října 2005, kterým se mění Protokol o statutu Soudního dvora s cílem stanovit podmínky a meze pro přezkum rozhodnutí Soudu prvního stupně Soudním dvorem (Úř. věst. L 266 ze dne 11.10.2005)
22 32005R1872r Oprava nařízení Komise (ES) č. 1872/2005 ze dne 15. listopadu 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze (Úř. věst. L 300 ze dne 17.11.2005)
OJ L 302, 19.11.2005 1 32005R1890 Nařízení Rady (ES) č. 1890/2005 ze dne 14. listopadu 2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli pocházejících z Čínské lidové republiky, Indonésie, Tchaj-wanu, Thajska a Vietnamu, o konečném výběru uloženého prozatímního cla a o zastavení řízení týkajícího se dovozu některých spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli pocházejících z Malajsie a Filipín
14 32005R1891 Nařízení Rady (ES) č. 1891/2005 ze dne 14. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3068/92, kterým se uvaluje konečné antidumpingové clo na dovozy chloridu draselného pocházejícího z Běloruska, Ruska a Ukrajiny
22 32005R1892 Nařízení Rady (ES) č. 1892/2005 ze dne 14. listopadu 2005 o zastavení částečného prozatímního přezkumu antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky
26 32005R1894 Nařízení Komise (ES) č. 1894/2005 ze dne 17. listopadu 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu štikozubce obecného v oblasti ICES V b (vody ES), VI, VII, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
28 32005R1895 Nařízení Komise (ES) č. 1895/2005 ze dne 18. listopadu 2005 o omezení použití některých epoxyderivátů v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami (1)
35 32005L0079 Směrnice Komise 2005/79/ES ze dne 18. listopadu 2005, kterou se mění směrnice 2002/72/ES o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (1)
46 32005D0800 2005/800/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 14. listopadu 2005 o uzavření mezinárodní dohody o olivovém oleji a stolních olivách z roku 2005
68 Informace o vstupu v platnost Dodatkového protokolu k Dohodě, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
69 32005D0801 2005/801/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. prosince 2004, kterým se spojení označuje za neslučitelné se společným trhem podle čl. 8 odst. 3 nařízení Rady (EHS) č. 4064/89 (nařízení o spojování) (Případ č. COMP/M.3440 – EDP/GDP/ENI) (oznámeno pod číslem K(2004) 4715) (1)
79 32005D0802 2005/802/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. října 2005, kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů chloridu draselného pocházejícího z Ruské federace
OJ L 303, 22.11.2005 1 32005R1899 Nařízení Rady (ES) č. 1899/2005 ze dne 27. června 2005 o správě určitých omezení dovozu některých výrobků z oceli z Ruské federace
22 32005R1900 Nařízení Rady (ES) č. 1900/2005 ze dne 21. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 382/2001 o provádění projektů na podporu spolupráce a obchodních vztahů mezi Evropskou unií a průmyslovými zeměmi Severní Ameriky, Dálného východu a Oceánie
26 32005R1902 Nařízení Komise (ES) č. 1902/2005 ze dne 21. listopadu 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblasti ICES VII plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
28 32005R1903 Nařízení Komise (ES) č. 1903/2005 ze dne 21. listopadu 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu makrely obecné v oblasti ICES IIa (mimo vody ES), Vb (vody ES), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Francie
32 32005L0080 Směrnice Komise 2005/80/ES ze dne 21. listopadu 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení příloh II a III uvedené směrnice technickému pokroku (1)
38 32005D0803 2005/803/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. června 2005 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o obchodu s některými výrobky z oceli
56 32005D0804 2005/804/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. listopadu 2005, kterým se mění rozhodnutí 2000/609/ES, pokud jde o dovoz čerstvého masa ptáků nadřádu běžci z Austrálie a Uruguaye (oznámeno pod číslem K(2005) 4408) (1)
59 32005D0805 Rozhodnutí Rady 2005/805/SZBP ze dne 21. listopadu 2005, kterým se provádí společná akce 2005/556/SZBP o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro Súdán
60 32005D0806 Rozhodnutí Rady 2005/806/SZBP ze dne 21. listopadu 2005, kterým se provádí společná akce 2005/557/SZBP o civilně-vojenské akci Evropské unie na podporu mise Africké unie v oblasti Dárfúru v Súdánu
61 32005D0807 Společná akce Rady 2005/807/SZBP ze dne 21. listopadu 2005, kterou se prodlužuje a mění mandát Pozorovatelské mise Evropské unie (EUMM)
62 32005D0808 Rozhodnutí Rady 2005/808/SZBP ze dne 21. listopadu 2005 o prodloužení mandátu vedoucí Pozorovatelské mise Evropské unie (EUMM)
OJ L 304, 23.11.2005 1 32005R1905 Nařízení Rady (ES) č. 1905/2005 ze dne 14. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 297/95 o poplatcích, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky
14 32005D0809 2005/809/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 7. listopadu 2005 o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem
16 32005D0810 2005/810/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 14. listopadu 2005 o jmenování francouzského člena Evropského hospodářského a sociálního výboru
17 32005D0811 2005/811/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 14. listopadu 2005 o jmenování jednoho italského člena a jednoho italského náhradníka Výboru regionů
18 32005D0812 2005/812/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 14. listopadu 2005 o jmenování španělského člena Výboru regionů
19 32005D0813 2005/813/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. listopadu 2005, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2002/308/ES o seznamech schválených oblastí a schválených rybích hospodářství, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) nebo o obě tyto nákazy (oznámeno pod číslem K(2005) 4394) (1)
46 32005D0814 2005/814/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. listopadu 2005, kterým se přijímají rozhodnutí Společenství o dovozu určitých chemických látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 a mění rozhodnutí 2000/657/ES (1)
OJ L 305, 24.11.2005 3 32005R1909 Nařízení Komise (ES) č. 1909/2005 ze dne 23. listopadu 2005, kterým se ukončuje nabídkové řízení na snížení cla při dovozu kukuřice ze třetích zemí do Španělska
4 32005R1910 Nařízení Komise (ES) č. 1910/2005 ze dne 8. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví č. 1 a 6, mezinárodní účetní standardy č. 1, 16, 19, 24, 38 a 39 a výklady Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví č. 4 a 5 (1)
30 32005R1911 Nařízení Komise (ES) č. 1911/2005 ze dne 23. listopadu 2005, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o flugestonacetát (1)
32 32005L0083 Směrnice Komise 2005/83/ES ze dne 23. listopadu 2005, kterou se mění přílohy I, VI, VII, VIII, IX a X směrnice Rady 72/245/EHS o vysokofrekvenčním rušení (elektromagnetické kompatibilitě) vozidel za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku (1)
36 32005D0815 2005/815/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 14. listopadu 2005 o projektu Evropské hlavní město kultury pro rok 2009
37 32005D0816 2005/816/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. listopadu 2005, kterým se Estonské republice povoluje používání přibližných odhadů k výpočtu základu vlastních zdrojů z DPH (oznámeno pod číslem K(2005) 4423)
38 32005D0817 2005/817/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. listopadu 2005, kterým se Lotyšské republice povoluje používání určitých přibližných odhadů pro výpočet základu vlastních zdrojů z DPH (oznámeno pod číslem K(2005) 4424)
39 32005D0818 2005/818/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. listopadu 2005, kterým se Maďarské republice povoluje používání určitých přibližných odhadů pro výpočet základu vlastních zdrojů z DPH (oznámeno pod číslem K(2005) 4427)
40 32005D0819 2005/819/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. listopadu 2005, kterým se Litevské republice povoluje používání určitých přibližných odhadů pro výpočet základu vlastních zdrojů z DPH (oznámeno pod číslem K(2005) 4429)
41 32005D0820 2005/820/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. listopadu 2005, kterým se Slovenské republice povoluje používání statistik za dřívější než předposlední rok a používání přibližných odhadů k výpočtu základu vlastních zdrojů z DPH (oznámeno pod číslem K(2005) 4430)
43 32005D0821 Rozhodnutí Rady 2005/821/SZBP ze dne 21. listopadu 2005, kterým se mění rozhodnutí 2004/658/SZBP o finančních ustanoveních pro obecný rozpočet Evropské obranné agentury
44 32005D0822 Společná akce Rady 2005/822/SZBP ze dne 21. listopadu 2005 o změně a rozšíření společné akce 2004/847/SZBP o policejní misi Evropské unie v Kinshase (KDR) týkající se integrované policejní jednotky (EUPOL Kinshasa)
OJ L 306, 24.11.2005 1 22005D0090 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 90/2005 ze dne 8. července 2005, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
3 22005D0091 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 91/2005 ze dne 8. července 2005, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
8 22005D0092 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 92/2005 ze dne 8. července 2005, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
14 22005D0093 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 93/2005 ze dne 8. července 2005, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
16 22005D0094 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 94/2005 ze dne 8. července 2005, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
18 22005D0095 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 95/2005 ze dne 8. července 2005, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
21 22005D0096 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 96/2005 ze dne 8. července 2005, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
24 22005D0097 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 97/2005 ze dne 8. července 2005, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
26 22005D0098 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 98/2005 ze dne 8. července 2005, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
28 22005D0099 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 99/2005 ze dne 8. července 2005, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
30 22005D0100 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 100/2005 ze dne 8. července 2005, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
32 22005D0101 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 101/2005 ze dne 8. července 2005, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
34 22005D0102 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 102/2005 ze dne 8. července 2005, kterým se mění příloha IV (Energetika) Dohody o EHP
36 22005D0103 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 103/2005 ze dne 8. července 2005, kterým se mění příloha XI (Telekomunikační služby) Dohody o EHP
39 22005D0104 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 104/2005 ze dne 8. července 2005, kterým se mění příloha XI (Telekomunikační služby) Dohody o EHP
41 22005D0105 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 105/2005 ze dne 8. července 2005, kterým se mění příloha XI (Telekomunikační služby) Dohody o EHP
43 22005D0106 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 106/2005 ze dne 8. července 2005, kterým se mění příloha XIV (Hospodářská soutěž) Dohody o EHP
45 22005D0107 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 107/2005 ze dne 8. července 2005, kterým se mění některé přílohy a protokol 31 k Dohodě o EHP
OJ L 307, 25.11.2005 1 32005R1912 Nařízení Rady (ES) č. 1912/2005 ze dne 23. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 527/2003, kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých vín dovážených z Argentiny, u nichž mohlo být použito enologických postupů nestanovených v nařízení (ES) č. 1493/1999, k přímé lidské spotřebě
2 32005R1913 Nařízení Rady (ES) č. 1913/2005 ze dne 23. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2759/75, (EHS) č. 2771/75, (EHS) č. 2777/75, (ES) č. 2529/1999, (ES) č. 1255/1999 a (ES) č. 2529/2001, pokud jde o výjimečná opatření na podporu trhu
8 32005R1915 Nařízení Komise (ES) č. 1915/2005 ze dne 24. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1982/2004, pokud jde o zjednodušení zaznamenávání množství a údajů o zvláštních pohybech zboží
10 32005R1916 Nařízení Komise (ES) č. 1916/2005 ze dne 24. listopadu 2005, kterým se mění příloha II nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
53 32005D0823 2005/823/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. listopadu 2005 o změně rozhodnutí 2001/671/ES, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci z hlediska chování střech a střešních krytin při vnějším požáru (oznámeno pod číslem K(2005) 4437) (1)
55 32005D0824 Společná akce Rady 2005/824/SZBP ze dne 24. listopadu 2005 o policejní misi Evropské unie (EUPM) v Bosně a Hercegovině
59 32005D0825 Společná akce Rady 2005/825/SZBP ze dne 24. listopadu 2005, kterou se mění mandát zvláštního zástupce Evropské unie v Bosně a Hercegovině
61 32005D0826 Společná akce Rady 2005/826/SZBP ze dne 24. listopadu 2005 o zřízení policejního poradního týmu EU (EUPAT) v Bývalé jugoslávské republice Makedonii
OJ L 308, 25.11.2005 1 32005R1898 Nařízení Komise (ES) č. 1898/2005 ze dne 9. listopadu 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o opatření pro odbyt smetany, másla a zahuštěného másla na trhu Společenství
OJ L 309, 25.11.2005 1 32005R1888 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1888/2005 ze dne 26. října 2005, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii mění nařízení (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS)
9 32005R1889 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící
13 32005L0059 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/59/ES ze dne 26. října 2005, kterou se po dvacáté osmé mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (toluen a trichlorbenzen)
15 32005L0060 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu
37 32005L0066 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/66/ES ze dne 26. října 2005 o použití systémů čelní ochrany na motorových vozidlech a o změně směrnice Rady 70/156/EHS
OJ L 310, 25.11.2005 1 32005L0056 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/56/ES ze dne 26. října 2005 o přeshraničních fúzích kapitálových společností (1)
10 32005L0064 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/64/ES ze dne 26. října 2005 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich opětné použitelnosti, recyklovatelnosti a využitelnosti a o změně směrnice Rady 70/156/EHS
28 32005L0065 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/65/ES ze dne 26. října 2005 o zvýšení zabezpečení přístavů (1)
OJ L 311, 26.11.2005 1 32005R1936 Nařízení Rady (ES) č. 1936/2005 ze dne 21. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 27/2005, pokud jde o sledě obecného, platýse černého a chobotnici pobřežní
6 32005R1938 Nařízení Komise (ES) č. 1938/2005 ze dne 25. listopadu 2005 o přidělení vývozních licencí pro sýry vyvážené v roce 2006 do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT
22 32005D0827 2005/827/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. června 2004 o opatřeních provedených Španělskem ve prospěch společnosti Siderúrgica A?ón SA (oznámeno pod číslem K(2004) 1813) (1)
37 32005D0828 2005/828/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. listopadu 2005, kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma u katarální horečky ovcí ve Španělsku (oznámeno pod číslem K(2005) 4481) (1)
39 32005D0829 2005/829/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. listopadu 2005, kterým se zrušují se rozhodnutí 1999/355/ES a 2001/219/ES (oznámeno pod číslem K(2005) 4500)
40 32005D0830 2005/830/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. listopadu 2005, kterým se mění rozhodnutí 2003/322/ES, pokud jde o krmení některých mrchožravých ptáků určitým materiálem kategorie 1 (oznámeno pod číslem K(2005) 4521)
41 32005D0831 2005/831/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 17. listopadu 2005 o přerozdělování příjmu Evropské centrální banky z eurobankovek v oběhu mezi národní centrální banky zúčastněných členských států (ECB/2005/11)
43 32005D0832 2005/832/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 17. listopadu 2005, kterým se mění rozhodnutí ECB/2002/11 o ročních účetních uzávěrkách Evropské centrální banky (ECB/2005/12)
44 32004R3352r Oprava nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy (Úř. věst. L 385 ze dne 29.12.2004)
OJ L 312, 29.11.2005 1 32005R1946 Nařízení Rady (ES) č. 1946/2005 ze dne 14. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2007/2000, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté
3 32005R1947 Nařízení Rady (ES) č. 1947/2005 ze dne 23. listopadu 2005 o společné organizaci trhu s osivem a o zrušení směrnic (EHS) č. 2358/71 a (EHS) č. 1674/72
10 32005R1949 Nařízení Komise (ES) č. 1949/2005 ze dne 28. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1917/2000, pokud jde o zvláštní pohyby zboží a vyloučení transakcí, jejichž účelem je oprava zboží
18 32005R1950 Nařízení Komise (ES) č. 1950/2005 ze dne 28. listopadu 2005, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii přizpůsobují některá nařízení týkající se trhů s obilovinami, rýží a bramborovým škrobem
47 32005L0081 Směrnice Komise 2005/81/ES ze dne 28. listopadu 2005, kterou se mění směrnice 80/723/EHS o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky a o finanční průhlednosti uvnitř určitých podniků (1)
49 32005D0833 2005/833/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady a Komise ze dne 4. listopadu 2005, kterým se jmenují členové dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF)
51 32005D0834 2005/834/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2005 o rovnocennosti kontrol metod udržovacího šlechtění prováděných v některých třetích zemích a o změně rozhodnutí 2003/17/ES
55 32005D0835 2005/835/ES: Doporučení Rady ze dne 14. listopadu 2005 o přednostních opatřeních k posílení archivní spolupráce v Evropě
57 32005D0836 2005/836/ES: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUPOL COPPS/1/2005 ze dne 16. listopadu 2005 o jmenování vedoucího mise/policejního komisaře policejní mise Evropské unie pro palestinská území (EUPOL COPPS)
58 32005D0837 2005/837/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. listopadu 2005 o jmenování člena Evropského hospodářského a sociálního výboru
59 32005D0838 2005/838/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. listopadu 2005 o jmenování francouzského člena Evropského hospodářského a sociálního výboru
60 32005D0839 2005/839/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. července 2005, kterým se spojení označuje za slučitelné se společným trhem a fungováním Dohody o EHP – věc č. COMP/M.3625 – Blackstone/Acetex (oznámeno pod číslem K(2005) 2672)
63 32005D0840 2005/840/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. listopadu 2005, kterým se mění rozhodnutí 2004/4/ES, kterým se členské státy opravňují k přijetí dočasných mimořádných opatření proti šíření Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith vůči Egyptu (oznámeno pod číslem K(2005) 4525)
65 32005D0841 2005/841/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2005 o dočasném uvádění na trh určitého osiva druhu Triticum durum, které nevyhovuje požadavkům směrnice Rady 66/402/EHS (oznámeno pod číslem K(2005) 4527) (1)
67 32005D0842 2005/842/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2005 o použití čl. 86 odst. 2 Smlouvy o ES na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (oznámeno pod číslem K(2005) 2673)
OJ L 313, 29.11.2005 1 32005L0078 Směrnice Komise 2005/78/ES ze dne 14. listopadu 2005, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/55/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem a mění přílohy I, II, III, IV a VI uvedené směrnice (1)
OJ L 314, 30.11.2005 1 32005R1952 Nařízení Rady (ES) č. 1952/2005 ze dne 23. listopadu 2005 o společné organizaci trhu s chmelem a o zrušení nařízení (EHS) č. 1696/71, (EHS) č. 1037/72, (EHS) č. 879/73 a (EHS) č. 1981/82
10 32005R1954 Nařízení Komise (ES) č. 1954/2005 ze dne 29. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 796/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, a kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1782/2003 týkající se platby podpory
14 32005R1956 Nařízení Komise (ES) č. 1956/2005 ze dne 29. listopadu 2005, kterým se po padesáté osmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
16 32005R1957 Nařízení Komise (ES) č. 1957/2005 ze dne 29. listopadu 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu
18 32005D0843 2005/843/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2005, kterým se v souladu s čl. 104 odst. 8 Smlouvy o založení Evropského společenství stanoví, že opatření přijatá Maďarskem v reakci na doporučení Rady ze dne 8. března 2005 podle čl. 104 odst. 7 Smlouvy jsou nedostatečná
21 32005D0844 2005/844/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. listopadu 2005 o přistoupení Evropského společenství pro atomovou energii k Úmluvě o včasném oznamování jaderné nehody
27 32005D0845 2005/845/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. listopadu 2005 o přistoupení Evropského společenství pro atomovou energii k Úmluvě o pomoci v případě jaderné nebo radiační mimořádné situace
35 32005D0846 Rozhodnutí Rady 2005/846/SZBP ze dne 29. listopadu 2005, kterým se provádí společný postoj 2005/440/SZBP o omezujících opatřeních vůči Konžské demokratické republice
41 32005D0847 Společný postoj Rady 2005/847/SZBP ze dne 29. listopadu 2005, kterým se aktualizuje společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu a zrušuje společný postoj 2005/725/SZBP
46 32005D0848 Rozhodnutí Rady 2005/848/ES ze dne 29. listopadu 2005, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/722/ES
OJ L 315, 01.12.2005 7 32005R1961 Nařízení Komise (ES) č. 1961/2005 ze dne 29. listopadu 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
13 32005R1962 Nařízení Komise (ES) č. 1962/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 800/1999, pokud jde o stanovení sazby náhrady pro mléko a mléčné výrobky v případě dodávek podle článků 36 a 44 uvedeného nařízení prováděné od 1. do 16. června 2005
16 32005D0849 2005/849/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. listopadu 2005, kterým se provádí směrnice Rady 72/166/EHS, pokud jde o kontroly pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel (oznámeno pod číslem K(2005) 4580) (1)
18 32005D0850 2005/850/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. listopadu 2005, kterým se mění rozhodnutí 2003/61/ES, kterým se některým členským státům povoluje stanovit dočasné odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o sadbové brambory pocházející z některých provincií Kanady (oznámeno pod číslem K(2005) 4526)
20 32005D0851 Rozhodnutí Rady 2005/851/SZBP ze dne 21. listopadu 2005 o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Kanadou o rámci pro účast Kanady na operacích Evropské unie pro řešení krizí
27 32005D0852 Rozhodnutí Rady 2005/852/SZBP ze dne 29. listopadu 2005 o ničení ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro tyto zbraně na Ukrajině
OJ L 316, 02.12.2005 1 32005R1964 Nařízení Rady (ES) č. 1964/2005 ze dne 29. listopadu 2005 o celních sazbách pro banány
5 32005R1966 Nařízení Komise (ES) č. 1966/2005 ze dne 1. prosince 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2061/89 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
7 32005R1967 Nařízení Komise (ES) č. 1967/2005 ze dne 1. prosince 2005 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
14 32005D0853 2005/853/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2005, kterým se Francie opravňuje zakázat prodej reprodukčního materiálu borovice přímořské (Pinus pinaster Ait.) původem z Iberského poloostrova konečnému spotřebiteli pro účely výsevu nebo výsadby v určitých oblastech Francie, v nichž jeho použití není podle směrnice Rady 1999/105/ES vhodné (oznámeno pod číslem K(2005) 4534)
17 32005D0854 2005/854/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2005, kterým se mění dodatek B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa, mléka a ryb v Polsku (oznámeno pod číslem K(2005) 4595) (1)
21 32005D0855 2005/855/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2005, kterým se mění rozhodnutí 2005/734/ES, kterým se stanoví opatření biologické bezpečnosti, jež mají snížit riziko přenosu vysoce patogenní influenzy ptáků způsobované virem influenzy typu A podtypu H5N1 z volně žijících ptáků na drůbež a jiné ptáky chované v zajetí, a kterým se stanoví systém včasného odhalení v mimořádně ohrožených oblastech (oznámeno pod číslem K(2005) 4687) (1)
23 32005D0629r Oprava rozhodnutí Komise 2005/629/ES ze dne 26. srpna 2005, kterým se zřizuje Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (Úř. věst. L 225 ze dne 31.8.2005)
OJ L 317, 03.12.2005 1 32005R1972 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1972/2005 ze dne 29. listopadu 2005, kterým se ode dne 1. července 2005 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství do důchodového systému
4 32005R1974 Nařízení Komise (ES) č. 1974/2005 ze dne 2. prosince 2005, kterým se mění přílohy X a XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o národní referenční laboratoře a specifikovaný rizikový materiál (1)
9 32005R1975 Nařízení Komise (ES) č. 1975/2005 ze dne 2. prosince 2005, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 rozděluje formou národních zaručených množství 5000 tun krátkých lněných vláken a konopných vláken mezi Dánsko, Řecko, Irsko, Itálii a Lucembursko
16 32005D0860 2005/860/ES: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru ACEH/1/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o ustavení Výboru přispěvatelů na pozorovatelskou misi Evropské unie v Acehu (Indonésie) (Pozorovatelská mise v Acehu – AMM)
18 32005D0861 2005/861/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. listopadu 2005 o jmenování náhradníka Výboru regionů
19 32005D0862 2005/862/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2005, kterým se mění rozhodnutí 2005/759/ES a 2005/760/ES týkající se ochranných opatření proti influenze ptáků kromě drůbeže (oznámeno pod číslem K(2005) 4663) (1)
23 32005D0863 2005/863/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. prosince 2005, kterým se stanoví finanční pomoc Společenství na výdaje vynaložené na eradikaci klasického moru prasat ve Španělsku na konci roku 2001 a v roce 2002 (oznámeno pod číslem K(2005) 4627)
25 32005D0864 2005/864/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. prosince 2005 o nezařazení endosulfanu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto účinnou látku (oznámeno pod číslem K(2005) 4611) (1)
29 32005R1952r Oprava nařízení Rady (ES) č. 1952/2005 ze dne 23. listopadu 2005 o společné organizaci trhu s chmelem a o zrušení nařízení (EHS) č. 1696/71, (EHS) č. 1037/72, (EHS) č. 879/73 a (EHS) č. 1981/82 (Tento text zrušuje a nahrazuje text vyhlášený v Úředním věstníku L 314 ze dne 30. listopadu 2005, s. 1)
36 32004R1973r Oprava nařízení Komise (ES) č. 1973/2004 dne 29. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin (Úř. věst. L 345 ze dne 20.11.2004)
OJ L 318, 06.12.2005 3 32005R1980 Nařízení Komise (ES) č. 1980/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se mění podmínky pro povolení doplňkové látky v krmivech, která patří do skupiny stopových prvků, a doplňkové látky v krmivech, která patří do skupiny pojiv a protispékavých látek (1)
4 32005R1981 Nařízení Komise (ES) č. 1981/2005 ze dne 5. prosince 2005 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro konzervované houby od 1. ledna 2006
8 32005R1982 Nařízení Komise (ES) č. 1982/2005 ze dne 5. prosince 2005 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro česnek od 1. ledna 2006
16 32005L0086 Směrnice Komise 2005/86/ES ze dne 5. prosince 2005, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech, pokud jde o campechlor (1)
19 32005L0087 Směrnice Komise 2005/87/ES ze dne 5. prosince 2005, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech, pokud jde o olovo, fluor a kadmium (1)
25 32005D0866 2005/866/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 1. prosince 2005, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externí auditory Central Bank and Financial Services Authority of Ireland
26 32005D0867 2005/867/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru ES-Andorra č. 1/2005 ze dne 10. října 2005
29 32005D0868 Společná akce Rady 2005/868/SZBP ze dne 1. prosince 2005, kterou se mění společná akce 2005/355/SZBP o poradní a pomocné misi Evropské unie pro reformu bezpečnostního sektoru v Konžské demokratické republice (KDR), pokud jde o zavedení projektu technické pomoci týkajícího se zlepšení série plateb ministerstva obrany v KDR
OJ L 319, 07.12.2005 3 32005R1986 Nařízení Komise (ES) č. 1986/2005 ze dne 6. prosince 2005, kterým se otevírají celní kvóty pro dovoz některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Rumunska do Společenství a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2244/2004
7 32005D0869 2005/869/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. prosince 2005, kterým se mění rozhodnutí 2005/62/ES, pokud jde o prodloužení přechodného období pro Kypr (oznámeno pod číslem K(2005) 4630)
9 32005D0870 2005/870/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. prosince 2005, kterým se Bulharsko uznává za prosté Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman and Kotthoff) Davis et al.(oznámeno pod číslem K(2005) 4722)
OJ L 320, 08.12.2005 1 32005R1987 Nařízení Rady (ES) č. 1987/2005 ze dne 2. prosince 2005, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a provádí konečný výběr prozatímního cla uloženého na dovoz polytetrafluorethylenu (PTFE) ve formě částic pocházejícího z Ruska a z Čínské lidové republiky
22 32005R1989 Nařízení Komise (ES) č. 1989/2005 ze dne 7. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob polské intervenční agentury
23 32005R1990 Nařízení Komise (ES) č. 1990/2005 ze dne 7. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1165/2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob maďarské intervenční agentury
24 32005R1991 Nařízení Komise (ES) č. 1991/2005 ze dne 7. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1166/2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob francouzské intervenční agentury
25 32005R1992 Nařízení Komise (ES) č. 1992/2005 ze dne 7. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1168/2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob rakouské intervenční agentury
26 32005R1993 Nařízení Komise (ES) č. 1993/2005 ze dne 7. prosince 2005, kterým se upravuje podle čl. 15 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 vývozní náhrada pro slad
30 32005R1994 Nařízení Komise (ES) č. 1994/2005 ze dne 7. prosince 2005, kterým se stanoví základní produkty, na něž se neposkytuje platba vývozní náhrady předem
34 32005R1995 Nařízení Komise (ES) č. 1995/2005 ze dne 7. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1864/2004 o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby dovážené ze třetích zemí
50 32005D0871 2005/871/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. prosince 2005, kterým se Dánsko a Slovinsko osvobozují od některých povinností pro uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh podle směrnice Rady 1999/105/ES (oznámeno pod číslem K(2005) 4727)
52 32005R1986r Oprava nařízení Komise (ES) č. 1986/2005 ze dne 6. prosince 2005, kterým se otevírají celní kvóty pro dovoz některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Rumunska do Společenství a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2244/2004 (Úř. věst. L 319 ze dne 7.12.2005)
OJ L 321, 08.12.2005 1 22005D0136 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 136/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se mění protokol 4 o pravidlech původu
OJ L 322, 09.12.2005 5 32005R2003 Nařízení Komise (ES) č. 2003/2005 ze dne 8. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 447/2004, pokud jde o následné hodnocení programu SAPARD
19 32005D0872 2005/872/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. listopadu 2005, kterým se České republice povoluje používání určitých přibližných odhadů pro výpočet základu vlastních zdrojů z DPH (oznámeno pod číslem K(2005) 4421)
21 32005D0873 2005/873/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2005, kterým se schvalují programy eradikace a sledování chorob zvířat, některých přenosných spongiformních encefalopatií (TSE), a prevence zoonóz předložené členskými státy pro rok 2006 (oznámeno pod číslem K(2005) 4621) (1)
29 32005D0874 2005/874/ES: Rozhodnutí č. 3/2005 ze dne 25. října 2005 výboru zřízeného Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání posuzování shody, které se týká zařazení subjektů posuzování shody do seznamu v odvětvové kapitole o tlakových nádobách
31 32005D0875 2005/875/ES: Rozhodnutí č. 4/2005 ze dne 25. října 2005 výboru zřízeného Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání posuzování shody, které se týká zařazení subjektu posuzování shody do seznamu v odvětvové kapitole o motorových vozidlech
33 32005D0876 Rozhodnutí Rady 2005/876/SVV ze dne 21. listopadu 2005 o výměně informací z rejstříku trestů
OJ L 323, 09.12.2005 1 32005L0068 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/68/ES ze dne 16. listopadu 2005 o zajištění a o změně směrnic Rady 73/239/EHS, 92/49/EHS, jakož i směrnic 98/78/ES a 2002/83/ES (1)
51 32005L0069 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/69/ES ze dne 16. listopadu 2005, kterou se po dvacáté sedmé mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (polycyklické aromatické uhlovodíky v nastavovacích olejích a v pneumatikách)
55 32005L0075 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/75/ES ze dne 16. listopadu 2005, kterou se opravuje směrnice 2004/18/ES o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby
57 32005D0865 2005/865/ES: Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. listopadu 2005 o filmovém dědictví a konkurenceschopnosti souvisejících průmyslových činností
OJ L 324, 10.12.2005 3 32005R2014 Nařízení Komise (ES) č. 2014/2005 ze dne 9. prosince 2005 o vydávání licencí v rámci režimu pro dovoz banánů do Společenství pro banány propuštěné do volného oběhu s celní sazbou podle společného celního sazebníku
5 32005R2015 Nařízení Komise (ES) č. 2015/2005 ze dne 9. prosince 2005 o dovozu banánů pocházejících ze zemí AKT v rámci celní kvóty otevřené nařízením Rady (ES) č. 1964/2005 o celních sazbách pro banány během ledna a února 2006
8 32005R2016 Nařízení Komise (ES) č. 2016/2005 ze dne 9. prosince 2005, kterým se pro rok 2006 stanoví prováděcí pravidla pro celní kvóty produktů kategorie baby beef pocházejících z Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Srbska a Černé Hory
19 32005R2017 Nařízení Komise (ES) č. 2017/2005 ze dne 8. prosince 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníka v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou některého ze členských států
21 32005R2018 Nařízení Komise (ES) č. 2018/2005 ze dne 9. prosince 2005, kterým se po padesáté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
26 32005D0877 2005/877/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU–Rumunsko č. 3/2005 ze dne 5. července 2005 o zlepšení právní úpravy obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty, stanoveného v protokolu 3 k Evropské dohodě
63 Informace, která se týká vstupu v platnost rozhodnutí Rady přidružení EU–Rumunsko č. 3/2005 ze dne 5. července 2005 o zlepšení právní úpravy obchodování se zpracovanými zemědělskými produkty, stanovené v protokolu 3 k Evropské dohodě
64 32005D0878 2005/878/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. června 2004 o státní podpoře poskytnuté Německem ve prospěch podnikatelského seskupení Herlitz (oznámeno pod číslem K(2004) 2212) (1)
87 32005D0879 2005/879/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. prosince 2005, kterým se povolují metody třídění jatečně upravených těl prasat ve Slovinsku (oznámeno pod číslem K(2005) 4744)
89 32005D0880 2005/880/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. prosince 2005, kterým se povoluje odchylka požadovaná Nizozemskem podle směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (oznámeno pod číslem K(2005) 4778)
94 32005D0881 2005/881/ES: Doporučení Komise ze dne 8. prosince 2005 o zohlednění některých otázek v souvislosti s reformami zdravotní péče v rámci nařízení Rady (ES) č. 2494/95 a souvisejících zvláštních prováděcích opatření v harmonizovaných indexech spotřebitelských cen (1)
96 32005D0882 2005/882/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru ES–ESVO Společný tranzit č. 6/2005 ze dne 4. října 2005, kterým se mění Úmluva o společném tranzitním režimu ze dne 20. května 1987
107 32005D0883 2005/883/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. prosince 2005 o některých ochranných opatřeních souvisejících s podezřením na vysoce patogenní influenzu ptáků na Ukrajině (oznámeno pod čislem K(2005) 5385) (1)
OJ L 325, 12.12.2005 1 Rozhodnutí předsedy Soudního dvora, které uvádí, že Soud pro veřejnou službu Evropské unie byl řádně zřízen
OJ L 326, 13.12.2005 3 32005R2022 Nařízení Komise (ES) č. 2022/2005 ze dne 12. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 14/2004, pokud jde o předběžný odhad dodávek různých zemědělských produktů do nejvzdálenějších regionů
8 32005R2023 Nařízení Komise (ES) č. 2023/2005 ze dne 12. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně
10 32005R2024 Nařízení Komise (ES) č. 2024/2005 ze dne 12. prosince 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních vůči Libérii
13 32005L0085 Směrnice Rady 2005/85/ES ze dne 1. prosince 2005 o minimálních normách pro řízení v členských státech o přiznávání a odnímání postavení uprchlíka
35 32005D0884 2005/884/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 2. prosince 2005 o důsledcích přistoupení České republiky a Polské republiky k Evropské unii na účast Evropského společenství na Dohodě o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním a Dohodě o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe
37 32005D0885 2005/885/ES: Doporučení Komise ze dne 7. prosince 2005 o uvolnění nouzových zásob ropy v důsledku narušení dodávek způsobeného hurikánem Katrina (oznámeno pod číslem K(2005) 4655)
39 32005D0886 2005/886/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. prosince 2005, kterým se Kypr a Malta osvobozují od povinnosti uplatňovat směrnici Rady 2002/54/ES o uvádění osiva řepy na trh (oznámeno pod číslem K(2005) 4756) (1)
OJ L 327, 14.12.2005 3 32005R2026 Nařízení Komise (ES) č. 2026/2005 ze dne 13. prosince 2005 o otevření celních kvót na rok 2006 a následující roky na dovoz některého zboží z Turecka vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství
5 32005R2027 Nařízení Komise (ES) č. 2027/2005 ze dne 13. prosince 2005 o otevření celní kvóty pro dovoz některého zboží pocházejícího z Islandu, které vzniklo zpracováním zemědělských produktů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství pro rok 2006
7 32005R2028 Nařízení Komise (ES) č. 2028/2005 ze dne 13. prosince 2005, kterým se na rok 2006 otevírá celní kvóta pro dovoz některého zboží, které pochází z Norska a vzniklo zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství
11 32005R2029 Nařízení Komise (ES) č. 2029/2005 ze dne 13. prosince 2005, kterým se na rok 2006 otevírají celní kvóty pro dovozy některého zboží, které pochází z Norska a vzniklo zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství
13 32005R2030 Nařízení Komise (ES) č. 2030/2005 ze dne 13. prosince 2005 o otevření celní kvóty pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska, které vzniklo zpracováním zemědělských produktů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství pro rok 2006
15 32005R2031 Nařízení Komise (ES) č. 2031/2005 ze dne 12. prosince 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu pilonoše v oblasti ICES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
17 32005R2032 Nařízení Komise (ES) č. 2032/2005 ze dne 12. prosince 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu tkaničnice tmavé v oblastech ICES V, VI, VII, XII (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
19 Informace ohledně prohlášení Francouzské republiky a Maďarské republiky o jejich přijetí pravomoci Soudního dvora rozhodnout o předběžných otázkách týkajících se aktů, na něž se vztahují ustanovení článku 35 Smlouvy o Evropské unii
20 32005D0887 2005/887/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2005, kterým se mění rozhodnutí 2004/695/ES a 2004/840/ES, pokud jde o přerozdělení finančního příspěvku Společenství poskytovaného určitým členským státům na programy eradikace a sledování chorob zvířat a na kontroly zaměřené na prevenci zoonóz na rok 2005 (oznámeno pod číslem K(2005) 4792)
26 32005D0888 Společný postoj Rady 2005/888/SZBP ze dne 12. prosince 2005 o zvláštních omezujících opatřeních proti některým osobám podezřelým z účasti na zavraždění bývalého předsedy libanonské vlády Rafíka Harírího
28 32005D0889 Společná akce Rady 2005/889/SZBP ze dne 12. prosince 2005 o zřízení mise Evropské unie pro pomoc na hranicích na hraničním přechodu Rafáh (EU BAM Rafah)
33 32005D0890 Rozhodnutí Rady 2005/890/SZBP ze dne 12. prosince 2005, kterým se provádí společný postoj 2004/179/SZBP o omezujících opatřeních vůči vedení Podněsterské oblasti Moldavské republiky
OJ L 328, 15.12.2005 1 32005R2033 Nařízení Rady (ES) č. 2033/2005 ze dne 8. prosince 2005, kterým se pro rybářský hospodářský rok 2006 stanoví orientační ceny a produkční ceny Společenství některých produktů rybolovu podle nařízení (ES) č. 104/2000
8 32005R2035 Nařízení Komise (ES) č. 2035/2005 ze dne 12. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1681/94 o nesrovnalostech a navrácení neoprávněně vyplacených částek v souvislosti s financováním strukturálních politik a organizaci informačního systému v této oblasti
13 32005R2036 Nařízení Komise (ES) č. 2036/2005 ze dne 14. prosince 2005 o trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech a o dočasném povolení nového užití některých již povolených doplňkových látek v krmivech (1)
21 32005R2037 Nařízení Komise (ES) č. 2037/2005 ze dne 14. prosince 2005, kterým se mění podmínky pro povolení doplňkových látek v krmivech, které patří do skupiny kokcidiostatik (1)
27 32005R2038 Nařízení Komise (ES) č. 2038/2005 ze dne 14. prosince 2005, kterým se stanoví pravidla pro správu a rozdělování kvót na dovoz textilních výrobků stanovených pro rok 2006 podle nařízení Rady (ES) č. 517/94
33 32005R2039 Nařízení Komise (ES) č. 2039/2005 ze dne 14. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1238/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2100/94, pokud jde o poplatky, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství
34 32005R2040 Nařízení Komise (ES) č. 2040/2005 ze dne 14. prosince 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla v odvětví vepřového masa k režimu dovozu stanovenému v rámci evropských dohod s Bulharskem a Rumunskem
44 32005R2041 Nařízení Komise (ES) č. 2041/2005 ze dne 14. prosince 2005, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví nový odhad produkce nevyzrněné bavlny a z toho vyplývající nové dočasné snížení cílové ceny
46 32005R2042 Nařízení Komise (ES) č. 2042/2005 ze dne 13. prosince 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
59 32005D0901 2005/901/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 12. prosince 2005 o jmenování belgického člena Výboru regionů
60 32005D0902 2005/902/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 12. prosince 2005 o pořadí pro výkon předsednictví Rady
62 32005D0903 2005/903/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2005, kterým se mění rozhodnutí 2005/263/ES, kterým se členské státy podle směrnice 94/55/ES opravňují k přijetí určitých odchylek týkajících se silniční přepravy nebezpečných věcí (oznámeno pod číslem K(2005) 3565) (1)
OJ L 329, 16.12.2005 4 32005R2049 Nařízení Komise (ES) č. 2049/2005 ze dne 15. prosince 2005, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 stanoví pravidla pro platby poplatků ve prospěch Evropské agentury pro léčivé přípravky ze strany mikropodniků, malých a středních podniků a pro poskytování správní pomoci ze strany agentury těmto podnikům (1)
30 32005D0905 2005/905/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 17. října 2005 o podpisu Smlouvy o založení Energetického společenství Evropským společenstvím
31 32005D0906 2005/906/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. března 2004 o režimu podpor, který Itálie hodlá uskutečňovat ve prospěch zpracovatelských a obchodních družstev s cílem kompenzovat škody způsobené katarální horečkou ovcí (blue tongue) – článek 5 zákona regionu Sardínie č. 22 ze dne 17. listopadu 2000(oznámeno pod číslem K(2004) 471)
35 32005D0907 2005/907/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. července 2005, kterým se mění rozhodnutí 2002/191/ES, kterým se spojení prohlašuje za slučitelné se společným trhem a Dohodou o EHP (věc COMP/M.2139 – Bombardier/ADtranz) (oznámeno pod číslem K(2005) 2683) (1)
37 32005D0908 2005/908/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2005, kterým se mění směrnice Rady 2002/56/ES, pokud se jedná o datum stanovené v čl. 21 odst. 3, do kterého jsou členské státy zmocněny prodloužit dobu platnosti rozhodnutí o rovnocennosti sadby brambor ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2005) 5020) (1)
38 32005D0909 2005/909/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2005 o zřízení poradní skupiny odborníků pro Komisi a o zjednodušení spolupráce mezi systémy veřejného dohledu nad statutárními auditory a auditorskými společnostmi
OJ L 330, 16.12.2005 1 Nařízení Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK-OSN) č. 25 – Jednotná ustanovení o schvalování opěrek hlavy, bez ohledu na to, zda jsou součástí konstrukce sedadla
26 Nařízení Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK-OSN) č. 26 – Jednotná ustanovení o schvalování vozidel ohledně částí vyčnívajících z jejich vnějšího obrysu
42 Nařízení Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK-OSN) č. 28 – Jednotná ustanovení o schvalování zvukových výstražných zařízení a motorových vozidel ohledně jejich zvukových signálů
56 Nařízení Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK-OSN) č. 44 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu zádržných zařízení pro děti cestující v motorových vozidlech (dětské zádržné systémy)
158 Nařízení Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK-OSN) č. 105 – Jednotné předpisy týkající se schvalování typu vozidel určených pro přepravu nebezpečných věcí s ohledem na zvláštní konstrukční vlastnosti těchto vozidel
169 Nařízení Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK-OSN) č. 112 – Jednotná ustanovení o schvalování světlometů motorových vozidel, které vyzařují asymetrický svazek potkávacího světla nebo dálkového světla nebo obojí a jež jsou vybaveny žárovkami
214 Nařízení Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK-OSN) č. 113 – Jednotná ustanovení o schvalování světlometů motorových vozidel, které vyzařují symetrický svazek potkávacího světla, nebo dálkového světla, nebo obojí a jež jsou vybaveny žárovkami
OJ L 331, 17.12.2005 3 32005R2060 Nařízení Komise (ES) č. 2060/2005 ze dne 16. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1065/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz ječmene ze zásob německé intervenční agentury
12 32005R2067 Nařízení Komise (ES) č. 2067/2005 ze dne 16. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 92/2005, pokud jde o alternativní způsoby zneškodňování a využití vedlejších produktů živočišného původu (1)
24 32005L0091 Směrnice Komise 2005/91/ES ze dne 16. prosince 2005, kterou se mění směrnice 2003/90/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin (1)
28 32005D0910 2005/910/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 12. prosince 2005, kterým se Spolkové republice Německo povoluje uzavřít dohodu se Švýcarskou konfederací, která obsahuje ustanovení odchylující se od čl. 2 odst. 2 a článku 3 šesté směrnice 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
30 32005D0911 2005/911/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 12. prosince 2005, kterým se Spolkové republice Německo povoluje uzavřít dohodu se Švýcarskou konfederací, která obsahuje ustanovení odchylující se od čl. 2 odst. 2 a článku 3 šesté směrnice 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
32 32005D0912 2005/912/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 12. prosince 2005 o jmenování zvláštního koordinátora Paktu o stabilitě pro jihovýchodní Evropu
34 32005D0913 Společná akce Rady 2005/913/SZBP ze dne 12. prosince 2005 na podporu činnosti Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení
OJ L 332, 19.12.2005 1 32005D0891 2005/891/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 3. října 2005 o podpisu Protokolu k Rámcové dohodě o obchodu a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Korejskou republikou na straně druhé, aby se přihlédlo k přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
OJ L 333, 20.12.2005 6 32005R2079 Nařízení Komise (ES) č. 2079/2005 ze dne 19. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2001, nařízení Rady (ES) č. 1037/2001 a nařízení (ES) č. 2303/2003 týkající se prodloužení určitých odchylek vztahujících se k osvědčování vín, označování vín a enologickým postupům
8 32005R2080 Nařízení Komise (ES) č. 2080/2005 ze dne 19. prosince 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 865/2004, pokud jde o organizace hospodářských subjektů v odvětví oliv, jejich pracovní programy a financování
19 32005R2081 Nařízení Komise (ES) č. 2081/2005 ze dne 19. prosince 2005 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro maniok pocházející z Thajska na rok 2006
26 32005R2082 Nařízení Komise (ES) č. 2082/2005 ze dne 19. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1497/2001 o uložení prozatímních antidumpingových cel na dovoz močoviny pocházející z Běloruska, Bulharska, Chorvatska, Estonska, Libye, Litvy, Rumunska a Ukrajiny, o přijetí závazku nabídnutého vyvážejícím výrobcem v Bulharsku a o ukončení řízení, pokud jde o dovoz močoviny pocházející z Egypta a Polska
28 32005R2083 Nařízení Komise (ES) č. 2083/2005 ze dne 19. prosince 2005, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (1)
44 32005D0914 2005/914/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. listopadu 2005 o uzavření Protokolu o změně Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé, který se týká celní kvóty na dovoz cukru a výrobků v odvětví cukru pocházejících z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie do Společenství
49 32005D0915 2005/915/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. prosince 2005, kterým se České republice, Estonsku, Kypru a Litvě povoluje odchýlit se od směrnice Rady 1999/105/ES o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh, pokud jde o zásoby nahromaděné v období od 1. ledna 2003 do 1. května 2004(oznámeno pod číslem K(2005) 5160)
51 32005D0916 2005/916/ES: Rozhodnutí smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání posuzování shody, certifikátů a označování mezi Evropským společenstvím a Austrálií č. 1/2005 ze dne 11. listopadu 2005 ohledně uvedení v platnost zařazení subjektu posuzování shody do sektorové přílohy o motorových vozidlech
53 32005D0917 2005/917/ES: Rozhodnutí smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání posuzování shody, certifikátů a označování mezi Evropským společenstvím a Austrálií č. 2/2005 ze dne 11. listopadu 2005 ohledně uvedení v platnost zařazení subjektu posuzování shody do sektorové přílohy o elektromagnetické kompatibilitě
55 32005D0918 2005/918/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 9. prosince 2005 o schválení objemu emise mincí v roce 2006 (ECB/2005/14)
OJ L 334, 20.12.2005 1 32005R2046 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2046/2005 ze dne 14. prosince 2005 o opatřeních k usnadnění postupů pro podávání žádostí o víza a udělování víz pro členy olympijské rodiny, kteří se účastní zimních olympijských nebo paralympijských her 2006 v Turíně
OJ L 335, 21.12.2005 3 32005R2093 Nařízení Komise (ES) č. 2093/2005 ze dne 20. prosince 2005 o vyhlášení nabídkového řízení pro snížení dovozního cla u kukuřice původem z třetích zemí dovážené do Španělska
4 32005R2094 Nařízení Komise (ES) č. 2094/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zahájení nabídkového řízení na snížení cla při dovozu čiroku pocházejícího ze třetích zemí do Španělska
6 32005R2095 Nařízení Komise (ES) č. 2095/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2075/92, pokud jde o sdělování údajů v odvětví tabáku
13 32005R2096 Nařízení Komise (ES) č. 2096/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se stanoví společné požadavky pro poskytování letových navigačních služeb (1)
31 32005R2097 Nařízení Komise (ES) č. 2097/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se obnovuje rybolov krevetky severní v oblasti NAFO 3L prováděný plavidly plujícími pod vlajkou Litvy
32 32005R2098 Nařízení Komise (ES) č. 2098/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se obnovuje rybolov šprota obecného v oblasti ICES III a prováděný plavidly plujícími pod vlajkou Dánska
33 32005R2099 Nařízení Komise (ES) č. 2099/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se obnovuje rybolov štikozubce obecného v oblasti ICES V b (vody ES), VI, VII, XII, XIV prováděný plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
34 32005R2100 Nařízení Komise (ES) č. 2100/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se po šedesáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
39 32005D0919 2005/919/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2004 Přímé daňové pobídky společnostem, které se účastní výstav v zahraničí (oznámeno pod číslem K(2004) 4746) (1)
48 32005D0920 2005/920/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. července 2005 o státní podpoře Německa ve prospěch závodu na zpracování masa Greußener Salamifabrik GmbH (oznámeno pod číslem K(2005) 2725)
57 32005D0921 2005/921/ES: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUPOL Kinshasa/2/2005 ze dne 22. listopadu 2005 o prodloužení mandátu vedoucího policejní mise EU v Kinshase (KDR), EUPOL Kinshasa
58 32005D0922 2005/922/ES: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUPM/1/2005 ze dne 25. listopadu 2005 o jmenování vedoucího mise/policejního komisaře policejní mise Evropské unie (EUPM) v Bosně a Hercegovině (BiH)
OJ L 336, 21.12.2005 1 32005D0904 2005/904/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Maroko č. 2/2005 ze dne 18. listopadu 2005, kterým se mění protokol č. 4 o definici pojmu původní produkty a o metodách správní spolupráce k Evropsko-středomořské dohodě
OJ L 337, 22.12.2005 1 32005R2103 Nařízení Rady (ES) č. 2103/2005 ze dne 12. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 3605/93, pokud jde o kvalitu statistických údajů v rámci postupu při nadměrném schodku
7 32005R2104 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2104/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se s účinkem od 1. července 2005 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství a opravné koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody
16 32005R2106 Nařízení Komise (ES) č. 2106/2005 ze dne 21. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard (IAS) 39 (1)
20 32005R2107 Nařízení Komise (ES) č. 2107/2005 ze dne 21. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, (ES) č. 2771/1999, (ES) č. 2707/2000, (ES) č. 214/2001 a (ES) č. 1898/2005 v odvětví mléka
23 32005R2108 Nařízení Komise (ES) č. 2108/2005 ze dne 21. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 923/2005 o převodu a prodeji 80000 tun pšenice obecné, 80000 tun kukuřice a 40000 tun ječmene ze zásob maďarské intervenční agentury na portugalském trhu
25 32005R2109 Nařízení Komise (ES) č. 2109/2005 ze dne 21. prosince 2005 o změně nařízení (ES) č. 716/96, kterým se přijímají mimořádná opatření na podporu trhu s hovězím masem ve Spojeném království
27 32005D0923 2005/923/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 2. prosince 2005 o podpisu Protokolu o ochraně půdy, Protokolu o energii a Protokolu o cestovním ruchu k Alpské úmluvě jménem Evropského společenství
50 32005D0924 2005/924/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2005 o seznamu přijímacích zemí, které jsou způsobilé pro zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných podle čl. 26 písm. e) nařízení Rady (ES) č. 980/2005 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí
51 32005D0925 2005/925/ES: Doporučení Komise ze dne 14. prosince 2005 o koordinovaném programu kontrol v oblasti výživy zvířat pro rok 2006 dle směrnice Rady 95/53/ES
60 32005D0926 2005/926/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2005 o zavedení doplňkových opatření pro tlumení nízkopatogenní influenzy ptáků v Itálii a o zrušení rozhodnutí 2004/666/ES (oznámeno pod číslem K(2005) 5566) (1)
71 32005D0927 Rozhodnutí Rady 2005/927/SZBP ze dne 21. prosince 2005, kterým se provádí společný postoj 2004/694/SZBP o dalších opatřeních na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
OJ L 338, 22.12.2005 1 32005R2073 Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny (1)
27 32005R2074 Nařízení Komise (ES) č. 2074/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví prováděcí opatření pro některé výrobky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a pro organizaci úředních kontrol podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a kterým se mění nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (1)
60 32005R2075 Nařízení Komise (ES) č. 2075/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase (1)
83 32005R2076 Nařízení Komise (ES) č. 2076/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví přechodná opatření pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 a kterým se mění nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (1)
OJ L 339, 22.12.2005 1 22005D0108 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 108/2005 ze dne 30. září 2005, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
4 22005D0109 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 109/2005 ze dne 30. září 2005, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
6 22005D0110 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 110/2005 ze dne 30. září 2005, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
8 22005D0111 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 111/2005 ze dne 30. září 2005, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
10 22005D0112 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 112/2005 ze dne 30. září 2005, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
12 22005D0113 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 113/2005 ze dne 30. září 2005, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
14 22005D0114 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 114/2005 ze dne 30. září 2005, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
16 22005D0115 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 115/2005 ze dne 30. září 2005, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
18 22005D0116 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 116/2005 ze dne 30. září 2005, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
20 22005D0117 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 117/2005 ze dne 30. září 2005, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
22 22005D0118 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 118/2005 ze dne 30. září 2005, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
24 22005D0119 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 119/2005 ze dne 30. září 2005, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP
26 22005D0120 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 120/2005 ze dne 30. září 2005, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP
28 22005D0121 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 121/2005 ze dne 30. září 2005, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
30 22005D0122 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 122/2005 ze dne 30. září 2005, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
32 22005D0123 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 123/2005 ze dne 30. září 2005, kterým se mění příloha XV (Státní podpory) a protokol 26 (o pravomocích a funkcích Kontrolního úřadu ESVO v oblasti státních podpor) Dohody o EHP
35 22005D0124 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 124/2005 ze dne 30. září 2005, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
37 22005D0125 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 125/2005 ze dne 30. září 2005, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
39 22005D0126 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 126/2005 ze dne 30. září 2005, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
41 22005D0127 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 127/2005 ze dne 30. září 2005, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
53 22005D0128 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 128/2005 ze dne 30. září 2005, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
55 22005D0129 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 129/2005 ze dne 30. září 2005, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
OJ L 340, 23.12.2005 1 32005R2114 Nařízení Rady (ES) č. 2114/2005 ze dne 13. prosince 2005 o provádění dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Korejskou republikou podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994
3 32005R2115 Nařízení Rady (ES) č. 2115/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se stanoví plán obnovy platýse černého v rámci Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku
7 32005R2116 Nařízení Rady (ES) č. 2116/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1480/2003 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu některých elektronických mikroobvodů nazývaných DRAMs (dynamické paměti s libovolným přístupem) pocházejících z Korejské republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
17 32005R2117 Nařízení Rady (ES) č. 2117/2005 ze dne 21. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 384/96 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství
20 32005R2119 Nařízení Komise (ES) č. 2119/2005 ze dne 22. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 3175/94, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke zvláštnímu režimu dodávek produktů z obilovin a sušeného krmiva na menší ostrovy v Egejském moři a předběžný odhad dodávek
22 32005R2120 Nařízení Komise (ES) č. 2120/2005 ze dne 22. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 638/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2286/2002 a k rozhodnutí Rady 2001/822/ES, pokud jde o dovozní režim pro rýži pocházející ze států africké, karibské a tichomořské oblasti (státy AKT) a ze zámořských zemí a území
24 32005R2121 Nařízení Komise (ES) č. 2121/2005 ze dne 22. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2255/2004, pokud jde o dobu jeho použití
25 32005R2122 Nařízení Komise (ES) č. 2122/2005 ze dne 22. prosince 2005, kterým se stanoví dodatečná částka, která má být vyplacena za citrusové plody na Kypru podle nařízení (ES) č. 634/2004
27 32005R2123 Nařízení Komise (ES) č. 2123/2005 ze dne 22. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na hrušky, citrony, jablka a tykve
29 32005R2124 Nařízení Komise (ES) č. 2124/2005 ze dne 22. prosince 2005, kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 800/1999, pokud jde o produkty ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, vyvážené do třetích zemí kromě Rumunska
31 32005R2125 Nařízení Komise (ES) č. 2125/2005 ze dne 22. prosince 2005, kterým se stanoví přechodná opatření vyplývající z přijetí lepší právní úpravy obchodování týkající se vývozu některých zpracovaných zemědělských produktů do Rumunska
33 32005R2126 Nařízení Komise (ES) č. 2126/2005 ze dne 22. prosince 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 350/93 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
35 32005R2127 Nařízení Komise (ES) č. 2127/2005 ze dne 22. prosince 2005 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
61 32005D0929 2005/929/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. prosince 2005 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Korejskou republikou podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994
64 32005D0930 2005/930/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. prosince 2005, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/848/ES
67 32005D0931 2005/931/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2005, kterým se Finsko a Švédsko osvobozují od povinnosti uplatňovat směrnici Rady 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh (oznámeno pod číslem K(2005) 5469)
68 32005D0932 2005/932/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2005, kterým se mění příloha E směrnice Rady 91/68/EHS, pokud jde o aktualizaci vzorů veterinárních osvědčení pro ovce a kozy (oznámeno pod číslem K(2005) 5506) (1)
70 32005D0933 2005/933/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2005, kterým se podruhé mění rozhodnutí 2005/693/ES o některých ochranných opatřeních proti influenze ptáků v Rusku (oznámeno pod číslem K(2005) 5563) (1)
73 32005D0934 2005/934/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2005, kterým se mění rozhodnutí 2004/696/ES a 2004/863/ES, pokud jde o přerozdělení finančního příspěvku Společenství na programy eradikace a monitorování TSE členských států na rok 2005 (oznámeno pod číslem K(2005) 5564)
78 32005D0935 2005/935/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2005, kterým se mění rozhodnutí 2005/237/ES, pokud jde o finanční podporu Společenství na provozování referenční laboratoře Společenství pro influenzu ptáků v roce 2005 (oznámeno pod číslem K(2005) 5617)
80 32005D0936 Společný Postoj Rady 2005/936/SZBP ze dne 21. prosince 2005, kterým se aktualizuje společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu a zrušuje společný postoj 2005/847/SZBP
OJ L 341, 23.12.2005 1 Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro leteckou bezpečnost na rozpočtový rok 2005 — Opravný rozpočet 1
5 32005D0893 2005/893/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2005 — Opravný rozpočet 1
15 32005D0894 2005/894/ES: Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2005 — Opravný rozpočet 1
35 32005D0895 2005/895/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2005 — Opravný rozpočet 1
43 32005D0896 2005/896/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2005 — Opravný rozpočet 1
51 32005D0897 2005/897/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2005 — Opravný rozpočet 1
87 32005D0898 2005/898/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie na rozpočtový rok 2005 — Opravný rozpočet 1
95 32005D0899 2005/899/ES: Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2005 — Opravný rozpočet 1
109 32005D0900 2005/900/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropská nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2005 — Opravný rozpočet 1
111 32005R1719r Oprava nařízení Komise (ES) č. 1719/2005 ze dne 27. října 2005, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 289, 10.28.2005)
OJ L 342, 24.12.2005 20 32005R2150 Nařízení Komise (ES) č. 2150/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se stanoví společná pravidla pro pružné užívání vzdušného prostoru (1)
26 32005R2151 Nařízení Komise (ES) č. 2151/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se stanoví pravidla pro otevření a správu celních kvót pro produkty odvětví cukru pocházející z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie v souladu s Dohodou o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie na straně druhé
30 32005R2152 Nařízení Komise (ES) č. 2152/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 327/98 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže a nařízení (ES) č. 1549/2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1785/2003, pokud jde o dovozní režim pro rýži, a kterým se stanoví zvláštní přechodná pravidla pro dovoz rýže Basmati
39 32005R2153 Nařízení Komise (ES) č. 2153/2005 ze dne 23. prosince 2005 o režimu podpor soukromého skladování olivového oleje
47 32005R2154 Nařízení Komise (ES) č. 2154/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96, pokud jde o zápis názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení(Sidra de Asturias nebo Sidra d’Asturies) – (CHOP)
49 32005R2155 Nařízení Komise (ES) č. 2155/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se mění specifikace označení původu uvedeného v příloze nařízení (ES) č. 1107/96 (Miel de sapin des Vosges) (CHOP)
54 32005R2156 Nařízení Komise (ES) č. 2156/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se mění údaje uvedené ve specifikaci určitého označení původu uvedeného v příloze nařízení (ES) č. 1107/96 (Siurana) (CHOP)
59 32005R2157 Nařízení Komise (ES) č. 2157/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se na rok 2006 stanoví licenční poplatky pro rybářská plavidla Společenství lovící ve vodách Grónska
61 32005R2158 Nařízení Komise (ES) č. 2158/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 32/2000, pokud jde o prodloužení platnosti celních kvót Společenství pro výrobky z juty a kokosových vláken
71 32005R2164 Nařízení Komise (ES) č. 2164/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se obnovuje rybolov platýse černého v oblasti NAFO 3LMNO prováděný plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
72 32005D0940 2005/940/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. října 2003 o státní podpoře Německa ve prospěch společnosti Jahnke Stahlbau GmbH, Halle (oznámeno pod číslem K(2003) 3375) (1)
81 32005D0941 2005/941/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. prosince 2004 o státní podpoře, kterou má Francie v úmyslu poskytnout společnosti Bull (oznámeno pod číslem K(2004) 4514) (1)
92 32005D0942 2005/942/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2005, kterým se členské státy opravňují k přijetí rozhodnutí podle směrnice Rady 1999/105/ES o zárukách poskytovaných ve vztahu k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin vyprodukovaných ve třetích zemích (oznámeno pod číslem K(2005) 5485)
94 32005D0943 2005/943/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2005, kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro zpětný dovoz evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce po dočasném vývozu (oznámeno pod číslem K(2005) 5496)
96 32005D0944 2005/944/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. prosince 2005 o ukončení řízení ohledně převzetí cel týkajícího se dovozu cyklamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky
99 32005D0945 2005/945/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. prosince 2005 o pokračování v roce 2006 srovnávacích zkoušek a testů Společenství prováděných na rozmnožovacím materiálu Paeonia spp. a Geranium spp. podle směrnice Rady 98/56/ES, které byly zahájeny v roce 2005
100 32005D0946 2005/946/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. prosince 2005, kterým se mění rozhodnutí 2003/526/ES, pokud jde o opatření pro tlumení klasického moru prasat v Německu a na Slovensku (oznámeno pod číslem K(2005) 5631) (1)
103 32005D0947 2005/947/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. prosince 2005 o pokračování v roce 2006 srovnávacích zkoušek a testů Společenství prováděných na osivu a rozmnožovacím materiálu Agrostis spp., D. glomerata L., Festuca spp., Lolium spp., Phleum spp., Poa spp. včetně směsí a Asparagus officinalis podle směrnic Rady 66/401/EHS a 2002/55/ES, které byly zahájeny v roce 2005 (1)
OJ L 343, 24.12.2005 1 32005R2091 Nařízení Komise (ES) č. 2091/2005 ze dne 15. prosince 2005, kterým se pro rok 2006 zveřejňuje nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady stanovené v nařízení (EHS) č. 3846/87
OJ L 344, 27.12.2005 1 32005R2110 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2110/2005 ze dne 14. prosince 2005 o přístupu k vnější pomoci Společenství
15 32005R2111 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES (1)
23 32005R2112 Nařízení Rady (ES) č. 2112/2005 ze dne 21. listopadu 2005 o přístupu k vnější pomoci Společenství
34 32005R2113 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2113/2005/ES ze dne 14. prosince 2005, kterým se mění rozhodnutí č. 2256/2003/ES s ohledem na prodloužení programu pro šíření správných postupů a monitorování zavádění informačních a komunikačních technologií na rok 2006 (1)
38 32005L0082 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2005/82/ES ze dne 14. prosince 2005, kterou se zrušuje směrnice Rady 90/544/EHS o frekvenčních pásmech určených pro koordinované zavádění celoevropské soustavy veřejného rádiového pagingu ve Společenství (1)
40 32005L0084 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/84/ES ze dne 14. prosince 2005, kterou se po dvacáté druhé mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (ftaláty v hračkách a předmětech pro péči o děti)
44 32005L0088 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/88/ES ze dne 14. prosince 2005, kterou se mění směrnice 2000/14/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se emisí hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí (1)
47 32005D0928 2005/928/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2005 o harmonizaci frekvenčního pásma 169,4 až 169,8125 MHz ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2005) 5503) (1)
52 32005L0044r Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES ze dne 7. září 2005 o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství (Úř. věst. L 255, 30.9.2005)
OJ L 345, 28.12.2005 1 32005R2165 Nařízení Rady (ES) č. 2165/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem
5 32005R2166 Nařízení Rady (ES) č. 2166/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se stanoví opatření pro obnovení populace štikozubce novozélandského a humra severského v Kantaberském moři a na západě Iberského poloostrova a kterým se mění nařízení (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů
11 32005R2167 Nařízení Rady (ES) č. 2167/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1467/2004 týkající se uložení konečných antidumpingových cel z dovozu polyethylentereftalátu (PET) pocházejícího mj. z Čínské lidové republiky
15 32005R2168 Nařízení Komise (ES) č. 2168/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1831/94 o nesrovnalostech a navrácení neoprávněně vyplacených částek v souvislosti s financováním Fondu soudržnosti a organizaci informačního systému v této oblasti
19 32005L0092 Směrnice Rady 2005/92/ES ze dne 12. prosince 2005, kterou se mění směrnice 77/388/EHS, pokud jde o dobu uplatňování minimální základní sazby DPH
21 32005D0948 2005/948/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2005 o podpisu a prozatímním provádění dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou o obchodu s textilními výrobky
28 32005D0949 2005/949/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. prosince 2005 o pokračování v roce 2006 srovnávacích zkoušek a testů Společenství prováděných na rozmnožovacím materiálu a sadbě Prunus domestica a Prunus persica (L.) Batsch, Malus Mill. a Rubus idaeus L. podle směrnice Rady 92/34/EHS, které byly zahájeny v letech 2002, 2003 a 2004
30 32005D0950 2005/950/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. prosince 2005, kterým se mění rozhodnutí 2003/135/ES, pokud jde o rozšíření plánů eradikace klasického moru prasat v populaci divokých prasat a nouzového očkování divokých prasat proti klasickému moru prasat v některých oblastech německých spolkových zemí Severní Porýní-Vestfálsko a Porýní-Falcko (oznámeno pod číslem K(2005) 5621)
33 32005D0951 2005/951/ES: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 15. prosince 2005, kterými se mění obecné zásady ECB/2000/1 o správě devizových rezerv Evropské centrální banky národními centrálními bankami a o právních podkladech pro operace s devizovými rezervami Evropské centrální banky (ECB/2005/15)
35 32002R22342r Oprava nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 357 ze dne 31.12.2002)
OJ L 346, 29.12.2005 1 32005R2169 Nařízení Rady (ES) č. 2169/2005 ze dne 21. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98 o zavedení eura
7 32005R2171 Nařízení Komise (ES) č. 2171/2005 ze dne 23. prosince 2005 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
10 32005R2172 Nařízení Komise (ES) č. 2172/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz živého skotu o hmotnosti vyšší než 160 kg a pocházejícího ze Švýcarska stanovenou Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty
16 32005L0093 Směrnice Rady 2005/93/ES ze dne 21. prosince 2005, kterou se mění směrnice 69/169/EHS, pokud jde o dočasné množstevní omezení dovozu piva do Finska
18 32005D0952 2005/952/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2005, kterým se mění rozhodnutí 2001/264/ES, kterým se přijímají bezpečnostní předpisy Rady
24 32005D0953 2005/953/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2005 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Thajskem na základě článku XXVIII GATT 1994 o změně koncesí týkajících se rýže stanovených v plánu CXL ES přiloženém ke GATT 1994
30 Informace o vstupu v platnost rozhodnutí Rady 2005/953/ES o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Thajskem na základě článku XXVIII GATT 1994 o změně koncesí týkajících se rýže stanovených v plánu CXL ES přiloženém ke GATT 1994
31 32005D0954 2005/954/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. prosince 2005 o změně Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), která bance umožní financovat operace v Mongolsku
33 32005D0955 2005/955/ES: Rozhodnutí 3/2005 Smíšeného výboru pro zemědělství zřízeného dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty ze dne 19. prosince 2005 týkající se úpravy příloh 1 a 2 v důsledku rozšíření Evropské unie
44 32005D0956 2005/956/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru pro zemědělství č. 4/2005 ze dne 19. prosince 2005 o společném postoji Společenství ke změně dodatku 1 přílohy 9 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty
46 32005D0957 2005/957/ES: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUPAT/1/2005 ze dne 7. prosince 2005 o jmenování vedoucího policejního poradního týmu EU (EUPAT) v Bývalé jugoslávské republice Makedonii
47 Oprava informace ohledně dne, ke kterému vstupuje v platnost protokol k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé, týkající se rámcové dohody mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou o obecných zásadách pro účast Albánské republiky v programech Společenství (Toto znění zrušuje a nahrazuje znění zveřejněné v Úředním věstníku L 208 ze dne 11. srpna 2005)
OJ L 347, 30.12.2005 1 32005R2173 Nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství
7 32005R2174 Nařízení Rady (ES) č. 2174/2005 ze dne 21. prosince 2005 o provádění dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Japonskem podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994
9 32005R2175 Nařízení Rady (ES) č. 2175/2005 ze dne 21. prosince 2005 o provedení dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii a o doplnění přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
11 32005R2176 Nařízení Komise (ES) č. 2176/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se na rybářský hospodářský rok 2006 stanoví ceny Společenství za stažení a prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 104/2000
19 32005R2177 Nařízení Komise (ES) č. 2177/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se na rybářský hospodářský rok 2006 stanoví prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze II nařízení Rady (ES) č. 104/2000
21 32005R2178 Nařízení Komise (ES) č. 2178/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se stanoví na rybářský hospodářský rok 2006 referenční ceny pro některé produkty rybolovu
25 32005R2179 Nařízení Komise (ES) č. 2179/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se na rybářský hospodářský rok 2006 stanoví výše překlenovací podpory a paušální podpory
27 32005R2180 Nařízení Komise (ES) č. 2180/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se na rybářský hospodářský rok 2006 stanoví výše podpory soukromého skladování pro některé produkty rybolovu
28 32005R2181 Nařízení Komise (ES) č. 2181/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se stanoví paušální hodnoty použité při výpočtu finančního vyrovnání a příslušné zálohy, pokud jde o produkty rybolovu stažené z trhu během rybářského hospodářského roku 2006
31 32005R2182 Nařízení Komise (ES) č. 2182/2005 ze dne 22. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1973/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin
56 32005R2183 Nařízení Komise (ES) č. 2183/2005 ze dne 22. prosince 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003
61 32005R2184 Nařízení Komise (ES) č. 2184/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 796/2004 a (ES) č. 1973/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
70 32005R2185 Nařízení Komise (ES) č. 2185/2005 ze dne 27. prosince 2005, kterým se pro rok 2006 otevírají celní kvóty Společenství pro ovce, kozy, skopové a kozí maso
74 32005R2186 Nařízení Komise (ES) č. 2186/2005 ze dne 27. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 936/97 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso
75 32005D0958 2005/958/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. prosince 2005 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Japonskem podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994
78 32005D0959 2005/959/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. prosince 2005 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii
83 32005D0960 2005/960/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. listopadu 2005, kterým se mění jednací řád Komise
91 32005D0961 2005/961/ES: Rozhodnutí Výboru Společenství – Švýcarsko pro leteckou dopravu č. 2/2005 ze dne 25. listopadu 2005, kterým se mění příloha Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o letecké dopravě
93 32005D0962 2005/962/ES: Rozhodnutí Smíšeného veterinárního výboru zřízeného Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty č. 1/2005 ze dne 21. prosince 2005, kterým se mění dodatek 6 k příloze 11 dohody
97 32005D0963 2005/963/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2005
OJ L 348, 30.12.2005 1 32005D0937 2005/937/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. prosince 2005 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prozatímním provádění Protokolu, kterým se na období od 18. ledna 2005 do 17. ledna 2011 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Seychelskou republikou o rybolovu při pobřeží Seychel
26 32005D0938 2005/938/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. prosince 2005 o schválení Dohody o mezinárodním programu na ochranu delfínů jménem Evropského společenství
54 32005D0939 2005/939/ES: Rozhodnutí Výboru velvyslanců AKT-ES č. 9/2005 ze dne 27. července 2005 o služebním řádu Střediska pro rozvoj podnikání (SRP)
OJ L 349, 31.12.2005 1 32005R2187 Nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 ze dne 21. prosince 2005, kterým se stanoví technická opatření pro zachování rybolovných zdrojů ve vodách Baltského moře, Velkého a Malého Beltu a ?resundu, mění nařízení (ES) č. 1434/98 a zrušuje nařízení (ES) č. 88/98
24 32005D0964 2005/964/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. prosince 2005 o uzavření Dohody o nulové celní sazbě na vícečipové integrované obvody jménem Evropského společenství (1)
27 32005D0965 2005/965/ES: Rozhodnutí č. 203 ze dne 26. května 2005, kterým se mění rozhodnutí č. 170 ze dne 11. června 1998 o stanovení seznamů uvedených v čl. 94 odst. 4 a v čl. 95 odst. 4 nařízení Rady (EHS) č. 574/72 (2)
30 32005D0966 Rozhodnutí Rady 2005/966/SZBP ze dne 14. listopadu 2005 o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o účasti Švýcarské konfederace na Pozorovatelské misi Evropské unie v Acehu (Indonésie) (Pozorovatelská mise v Acehu – AMM)
35 32005D0825r Oprava společné akce Rady 2005/825/SZBP ze dne 24. listopadu 2005, kterou se mění mandát zvláštního zástupce Evropské unie v Bosně a Hercegovině (Úř. věst. L 307 ze dne 25.11.2005)


Odkaz na originální stránky Úřední věstník na adrese: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/cs/index.htm