Úřední věstník Evropské unie

Pohled na nařízení (*) vydaná v roce 2005:

Celex Citace Český název
31993R3063r OJ L 282, 26.10.2005, p.30 Oprava nařízení Komise (ES) č. 3063/93 ze dne 5. listopadu 1993, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2019/93, pokud jde o režim podpory produkce medu zvláštní jakosti (Úř. věst. L 274 ze dne 6.11.1993)
32002R22342r OJ L 345, 28.12.2005, p.35 Oprava nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 357 ze dne 31.12.2002)
32004R1582r OJ L 053, 26.02.2005, p.78 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1582/2004 ze dne 8. září 2004 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uvalených nařízením Rady (ES) č. 1470/2001 na dovozy elektronických integrovaných kompaktních fluorescenčních výbojek (CFL-i) pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem elektronických integrovaných kompaktních fluorescenčních výbojek (CFL-i) zasílaných z Vietnamu, Pákistánu nebo Filipín bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Vietnamu, Pákistánu nebo Filipín, a o zavedení evidence těchto dovozů (Úř. věst. L 289 ze dne 10.9.2004)
32004R1590r OJ L 117, 04.05.2005, p.22 Oprava nařízení Rady (ES) č. 1590/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se zřizuje program Společenství pro zachování, popis, sběr a využití genetických zdrojů v zemědělství, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1467/94 (Úř. věst. L 304, 30.9.2004)
32004R1810r OJ L 043, 15.02.2005, p.30 Tisková oprava nařízení Komise (ES) č. 1810/2004 ze dne 7. září 2004, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 327 ze dne 30.10.2004)
32004R1903r OJ L 258, 04.10.2005, p.8 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1903/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 3149/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství (Úř. věst. EU L 328, 30.10.2004)
32004R1937r OJ L 050, 23.02.2005, p.20 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1937/2004 ze dne 9. listopadu 2004, kterým se mění přílohy I, II, III a IV nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 334 ze dne 10.11.2004)
32004R1973r OJ L 034, 08.02.2005, p.51 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1973/2004 dne 29. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin (Úř. věst. L 345 ze dne 20.11.2004)
32004R1973r OJ L 061, 08.03.2005, p.51 Tisková oprava nařízení Komise (ES) č. 1973/2004 dne 29. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin (Úř. věst. L 345 ze dne 20.11.2004)
32004R1973r OJ L 168, 30.06.2005, p.50 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1973/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin (Úř. věst. L 345 ze dne 20.11.2004)
32004R1973r OJ L 317, 03.12.2005, p.36 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1973/2004 dne 29. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin (Úř. věst. L 345 ze dne 20.11.2004)
32004R2139r OJ L 244, 20.09.2005, p.34 Oprava nařízení Komise (ES) č. 2139/2004 ze dne 8. prosince 2004, kterým se přizpůsobuje a provádí nařízení Rady (EHS) č. 571/88 a mění rozhodnutí Komise 2000/115/ES s ohledem na organizaci statistických zjišťování Společenství o struktuře zemědělských podniků v letech 2005 a 2007 (Úř. věst L 369 ze dne 16.12.2004)
32004R2143r OJ L 107, 28.04.2005, p.44 Oprava nařízení Rady (ES) č. 2143/2004 ze dne 13. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 74/2004 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu bavlněného ložního prádla pocházejícího z Indie (Úř. věst. L 370 ze dne 17.12.2004)
32004R2168r OJ L 088, 07.04.2005, p.38 Oprava nařízení Komise (ES) č. 2168/2004 ze dne 17. prosince 2004, kterým se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravuje nařízení (EHS) č. 2037/93 (Úř. věst. L 371 ze dne 18.12.2004)
32004R2185r OJ L 039, 11.02.2005, p.57 Oprava nařízení Komise (ES) č. 2185/2004 ze dne 17. prosince 2004, kterým se pro rok 2005 otevírá celní kvóta použitelná na dovoz některého zboží pocházejícího z Norska vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na které se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství (Úř. vest L 373 ze dne 21.12.2004)
32004R2256r OJ L 048, 19.02.2005, p.47 Oprava nařízení Komise (ES) č. 2256/2004 ze dne 14. října 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001 o celních kvótách pro určité výrobky pocházející z Egypta, z Malty a z Kypru a referenčních množstvích pro určité výrobky pocházející z Malty a z Kypru (Úř. věst. L 385 ze dne 29.12.2004)
32004R2258r OJ L 028, 01.02.2005, p.64 Oprava nařízení Komise (ES) č. 2258/2004 ze dne 28. prosince 2004, kterým se na rybářský hospodářský rok 2005 stanoví ceny Společenství za stažení a prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (Úř. věst. L 389 ze dne 30.12.2004)
32004R2259r OJ L 028, 01.02.2005, p.64 Oprava nařízení Komise (ES) č. 2259/2004 ze dne 28. prosince 2004, kterým se na rybářský hospodářský rok 2005 stanoví prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze II nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (Úř. věst. L 389 ze dne 30.12.2004)
32004R3352r OJ L 311, 26.11.2005, p.44 Oprava nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy (Úř. věst. L 385 ze dne 29.12.2004)
32005R0001 OJ L 003, 05.01.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97
32005R0006 OJ L 002, 05.01.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 6/2005 ze dne 4. ledna 2005, kterým se opravují nařízení (ES) č. 46/2003 a 47/2003, pokud jde o směsi různých druhů čerstvého ovoce a zeleniny v jednom maloobchodním balení
32005R0007 OJ L 004, 06.01.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 7/2005 ze dne 13. prosince 2004, kterým se přijímají autonomní a přechodná opatření k otevření celní kvóty Společenství pro některé zemědělské produkty pocházející ze Švýcarska
32005R0012 OJ L 005, 07.01.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 12/2005 ze dne 6. ledna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 809/2003 a (ES) č. 810/2003, pokud jde o prodloužení platnosti přechodných opatření týkajících se zařízení na kompostování a výrobu bioplynu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 (1)
32005R0013 OJ L 005, 07.01.2005, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 13/2005 ze dne 6. ledna 2005, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC) ohledně seznamu cílových sekundárních proměnných, které se týkají sociální participace (1)
32005R0014 OJ L 005, 07.01.2005, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 14/2005 ze dne 5. ledna 2005, kterým se po čtyřicáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32005R0023 OJ L 006, 08.01.2005, p.1 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 23/2005 ze dne 20. prosince 2004, kterým se přizpůsobuje ode dne 1. července 2004 sazba příspěvku do důchodového systému úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství a ode dne 1. ledna 2005 úroková míra používaná pro převod mezi důchodovým systémem Společenství a vnitrostátními důchodovými systémy
32005R0025 OJ L 006, 08.01.2005, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 25/2005 ze dne 7. ledna 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 32/2000 za účelem prodloužení platnosti celních kvót Společenství pro výrobky z juty a kokosových vláken
32005R0027 OJ L 012, 14.01.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 27/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se pro rok 2005 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů
32005R0027r OJ L 281, 25.10.2005, p.1 Oprava nařízení Rady (ES) č. 27/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se pro rok 2005 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (Úř. věst. L 12, 14.1.2005)
32005R0031 OJ L 008, 12.01.2005, p.1 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 31/2005 ze dne 20. prosince 2004, kterým se s účinkem od 1. července 2004 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství a opravné koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody
32005R0033 OJ L 008, 12.01.2005, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 33/2005 ze dne 10. ledna 2005, kterým se zahajuje přezkum pro nového vývozce nařízení Rady (ES) č. 2604/2000 o uložení konečných antidumpingových cel z dovozů některých polyetylentereftalátů (PET) pocházejících mimo jiné z Indie a o zrušení cla z dovozů pro jednoho vývozce z této země a o podřízení těchto dovozů celní evidenci
32005R0035 OJ L 010, 13.01.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 35/2005 ze dne 11. ledna 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32005R0036 OJ L 010, 13.01.2005, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 36/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se mění přílohy III a X nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o epizootologický dozor u přenosných spongiformních encefalopatií u skotu, koz a ovcí (1)
32005R0037 OJ L 010, 13.01.2005, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 37/2005 ze dne 12. ledna 2005 o sledování teplot v přepravních prostředcích, úložných a skladovacích prostorech pro hluboce zmrazené potraviny určené k lidské spotřebě (1)
32005R0046 OJ L 011, 14.01.2005, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 46/2005 ze dne 13. ledna 2005, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1282/2001, pokud jde o termín podávání prohlášení o sklizni a o produkci pro hospodářský rok 2004/05
32005R0053 OJ L 013, 15.01.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 53/2005 ze dne 14. ledna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 3175/94, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke zvláštnímu režimu dodávek produktů z obilovin a sušeného krmiva na menší ostrovy v Egejském moři a předběžný odhad dodávek
32005R0067 OJ L 014, 18.01.2005, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 67/2005 ze dne 17. ledna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2879/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2702/1999 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů ve třetích zemích
32005R0075 OJ L 015, 19.01.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 75/2005 ze dne 18. ledna 2005, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o moxidektin, lineární alkylbenzensulfonové kyseliny s alkylovými řetězci s délkou C9 až C13, obsahující méně než 2,5 % řetězců delších než C13 a acetylisovaleryltylosin (1)
32005R0077 OJ L 016, 20.01.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 77/2005 ze dne 13. ledna 2005, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství
32005R0078 OJ L 016, 20.01.2005, p.43 Nařízení Komise (ES) č. 78/2005 ze dne 19. ledna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 466/2001, pokud jde o těžké kovy (1)
32005R0079 OJ L 016, 20.01.2005, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 79/2005 ze dne 19. ledna 2005, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o používání mléka, mléčných výrobků a produktů získaných z mléka, které jsou v uvedeném nařízení definovány jako materiál kategorie 3 (1)
32005R0080 OJ L 016, 20.01.2005, p.51 Nařízení Komise (ES) č. 80/2005 ze dne 19. ledna 2005, kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1517/77, kterým se stanoví různé skupiny odrůd chmele pěstované ve Společenství
32005R0081 OJ L 016, 20.01.2005, p.52 Nařízení Komise (ES) č. 81/2005 ze dne 19. ledna 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3077/78 o stanovení rovnocennosti ověřovací listiny původu pro chmel dovážený ze třetích zemí s ověřovací listinou původu Společenství
32005R0083 OJ L 019, 21.01.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 83/2005 ze dne 18. ledna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2604/2000 o dovozech polyethylentereftalátů pocházejících mimo jiné z Korejské republiky a Tchaj-wanu
32005R0084 OJ L 019, 21.01.2005, p.9 Nařízení Rady (ES) č. 84/2005 ze dne 18. ledna 2005, kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 2042/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu televizních kamerových systémů pocházejících z Japonska
32005R0092 OJ L 019, 21.01.2005, p.27 Nařízení Komise (ES) č 92/2005 ze dne 19. ledna 2005, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o způsoby zneškodňování či využití vedlejších produktů živočišného původu, a mění příloha VI uvedeného nařízení, pokud jde o přeměnu na bioplyn a zpracování tavených/škvařených tuků (1)
32005R0093 OJ L 019, 21.01.2005, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 93/2005 ze dne 19. ledna 2005, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o zpracování vedlejších živočišných produktů rybího původu a o obchodní doklady pro přepravu vedlejších živočišných produktů (1)
32005R0105 OJ L 020, 22.01.2005, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 105/2005 ze dne 17. listopadu 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Komise (ES) č. 1547/1999, pokud jde o vývoz některých druhů odpadů do Číny a Saudské Arábie (1)
32005R0106 OJ L 020, 22.01.2005, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 106/2005 ze dne 21. ledna 2005 o zrušení některých dovozních licencí vydaných na základě nařízení (ES) č. 1431/94 a o uvolnění s nimi souvisejících jistot
32005R0107 OJ L 023, 26.01.2005, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 107/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2130/2001 o akcích na pomoc vykořeněným skupinám obyvatel v rozvojových zemích Asie a Latinské Ameriky
32005R0109 OJ L 021, 25.01.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 109/2005 ze dne 24. ledna 2005 o definici ekonomického území členských států pro účely nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách
32005R0110 OJ L 021, 25.01.2005, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 110/2005 ze dne 24. ledna 2005, kterým se stanoví poskytování vyrovnávacího příspěvku organizacím producentů pro tuňáky dodávané zpracovatelskému průmyslu v období od 1. října do 31. prosince 2003
32005R0111 OJ L 022, 26.01.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi
32005R0115 OJ L 024, 27.01.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 115/2005 ze dne 26. ledna 2005, kterým se zahajuje nabídkové řízení týkající se náhrady pro vývoz měkké pšenice do některých třetích zemí
32005R0116 OJ L 024, 27.01.2005, p.6 Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 116/2005 ze dne 26. ledna 2005 o nakládání s vratkami DPH osobám nepovinným k dani a osobám povinným k dani, pokud jde o činnosti osvobozené od daně, pro účely nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách
32005R0117 OJ L 024, 27.01.2005, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 117/2005 ze dne 26. ledna 2005, kterým se zavádí kontrola Společenství nad dovozy některých obuvnických výrobků pocházejících z některých třetích zemí
32005R0118 OJ L 024, 27.01.2005, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 118/2005 ze dne 26. ledna 2005, kterým se mění příloha VIII nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 a kterým se stanoví rozpočtové stropy pro částečné nebo nepovinné provádění režimu jednotné platby a ročních finančních obálek pro režim jednotných plateb na plochu stanovené v uvedeném nařízení
32005R0121 OJ L 024, 27.01.2005, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 121/2005 ze dne 25. ledna 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32005R0123 OJ L 025, 28.01.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 123/2005 ze dne 26. ledna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 466/2001, pokud jde o ochratoxin A (1)
32005R0126 OJ L 025, 28.01.2005, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 126/2005 ze dne 27. ledna 2005, kterým se stanoví finanční stropy pro opatření ke zlepšení jakosti produkce olivového oleje v produkčním cyklu 2005/06 a kterým se stanoví odchylka od čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 528/1999
32005R0127 OJ L 025, 28.01.2005, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 127/2005 ze dne 27. ledna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 20/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zvláštní režimy zásobování nejvzdálenějších regionů zavedená nařízeními Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001
32005R0127r OJ L 121, 13.05.2005, p.90 Oprava nařízení Komise (ES) č. 127/2005 ze dne 27. ledna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 20/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zvláštní režimy zásobování nejvzdálenějších regionů zavedená nařízeními Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001 (Úř. věst. L 25 ze dne 28.1.2005)
32005R0128 OJ L 025, 28.01.2005, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 128/2005 ze dne 27. ledna 2005, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovozy ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky
32005R0129 OJ L 025, 28.01.2005, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 129/2005 ze dne 20. ledna 2005 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury a kterým se mění nařízení (ES) č. 955/98
32005R0145 OJ L 027, 29.01.2005, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 145/2005 ze dne 28. ledna 2005 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz uhličitanu barnatého pocházejícího z Čínské lidové republiky
32005R0146 OJ L 027, 29.01.2005, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 146/2005 ze dne 28. ledna 2005, kterým se stanoví procentní sazba přijetí smluv o dobrovolné destilaci stolního vína
32005R0170 OJ L 028, 01.02.2005, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 170/2005 ze dne 31. ledna 2005, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví výše podpory pro rajčata určená ke zpracování
32005R0171 OJ L 028, 01.02.2005, p.31 Nařízení Rady (ES) č. 171/2005 ze dne 31. ledna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2193/2003 o zavedení dodatečných cel na dovoz určitých produktů pocházejících ze Spojených států amerických a pozastavuje jeho použitelnost
32005R0172 OJ L 029, 02.02.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 172/2005 ze dne 18. ledna 2005 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu, kterým se na období od 28. února 2004 do 31. prosince 2004 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Komorskou federativní islámskou republikou o rybolovu v oblasti Komor
32005R0173 OJ L 029, 02.02.2005, p.3 Nařízení Rady (ES) č. 173/2005 ze dne 24. ledna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech s ohledem na prodloužení trvání programu PEACE a poskytnutí nových položek závazků
32005R0174 OJ L 029, 02.02.2005, p.5 Nařízení Rady (ES) č. 174/2005 ze dne 31. ledna 2005 o zavedení omezení pro poskytování pomoci související s vojenskou činností Pobřeží slonoviny
32005R0177 OJ L 030, 03.02.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 177/2005 ze dne 24. ledna 2005 o finančních příspěvcích Společenství do Mezinárodního fondu pro Irsko (2005–2006)
32005R0179 OJ L 030, 03.02.2005, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 179/2005 ze dne 2. února 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1917/2000, pokud se jedná o předávání dat Komisi
32005R0180 OJ L 030, 03.02.2005, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 180/2005 ze dne 2. února 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1535/2003, jímž se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o režim podpory pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny
32005R0181 OJ L 030, 03.02.2005, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 181/2005 ze dne 2. února 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2191/81 o poskytování podpory pro nákup másla neziskovými institucemi a organizacemi
32005R0183 OJ L 035, 08.02.2005, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv (1)
32005R0184 OJ L 035, 08.02.2005, p.23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 ze dne 12. ledna 2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic
32005R0187 OJ L 031, 04.02.2005, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 187/2005 ze dne 2. února 2005, kterým se po čtyřicáté třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32005R0188 OJ L 031, 04.02.2005, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 188/2005 ze dne 3. února 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu podpor pro maso v nejvzdálenějších regionech
32005R0202 OJ L 033, 05.02.2005, p.1 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 202/2004 ze dne 18. ledna 2005, kterým se mění nařízení č. 422/67/EHS, č. 5/67/Euratom o platových poměrech předsedy a členů Komise a předsedy, soudců, generálních advokátů a tajemníka Soudního dvora a předsedy, členů a tajemníka Soudu prvního stupně
32005R0205 OJ L 033, 05.02.2005, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 205/2005 ze dne 4. února 2005, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96, pokud jde o zápis určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Valdemone – [CHOP], Queso Ibores – [CHOP], Pera de Jumilla – [CHOP], Aceite de Terra Alta nebo Oli de Terra Alta – [CHOP], Sierra de Cádiz – [CHOP], Requeij?o Serra da Estrela – [CHOP], Zafferano dell’Aquila – [CHOP], Zafferano di San Gimignano – [CHOP], Mantecadas de Astorga – [CHZO] a Pan de Cea – [CHZO])
32005R0206 OJ L 033, 05.02.2005, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 206/2005 ze dne 4 února 2005 o zavádění definitivních ochranných opatření proti dovozu lososa chovaného pro hospodářské účely
32005R0208 OJ L 034, 08.02.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 208/2005 ze dne 4. února 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 466/2001, pokud jde o polycyklické aromatické uhlovodíky (1)
32005R0209 OJ L 034, 08.02.2005, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 209/2005 ze dne 7. února 2005, kterým se stanoví seznam textilních výrobků, při jejichž propouštění do volného oběhu ve Společenství se nepožaduje důkaz o původu
32005R0211 OJ L 041, 11.02.2005, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 211/2005 ze dne 4. února 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) 1 a 2 a mezinárodní účetní standardy (IAS) 12, 16, 19, 32, 33, 38 a 39 (1)
32005R0213 OJ L 037, 10.02.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 213/2005 ze dne 8. února 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32005R0214 OJ L 037, 10.02.2005, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 214/2005 ze dne 9. února 2005, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o dohled nad přenosnými spongiformními encefalopatiemi u koz (1)
32005R0218 OJ L 039, 11.02.2005, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 218/2005 ze dne 10. února 2005 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro česnek od 1. ledna 2005
32005R0219 OJ L 039, 11.02.2005, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 219/2005 ze dne 10. února 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 919/94, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 404/93, pokud jde o organizace producentů banánů
32005R0220 OJ L 039, 11.02.2005, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 220/2005 ze dne 10. února 2005 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro konzervované houby od 1. ledna 2005
32005R0221 OJ L 039, 11.02.2005, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 221/2005 ze dne 10. února 2005, kterým se pro dodací období 2004/05 stanoví množství povinných dodávek třtinového cukru k dovozu podle protokolu AKT a dohody s Indií
32005R0222 OJ L 039, 11.02.2005, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 222/2005 ze dne 10. února 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1943/2003, pokud jde o směnné kurzy používané při poskytování podpor předběžně uznaným seskupením producentů v odvětví ovoce a zeleniny
32005R0223 OJ L 039, 11.02.2005, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 223/2005 ze dne 10. února 2005 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32005R0239 OJ L 042, 12.02.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 239/2005 ze dne 11. února 2005, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 796/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
32005R0240 OJ L 042, 12.02.2005, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 240/2005 ze dne 11. února 2005, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2294/2000 a (ES) č. 1369/2002 v odvětví mléka a mléčných výrobků
32005R0241 OJ L 042, 12.02.2005, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 241/2005 ze dne 11. února 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001 o celních kvótách Společenství pro některé výrobky pocházející z Izraele
32005R0252 OJ L 043, 15.02.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 252/2005 ze dne 14. února 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 349/2003 o pozastavení dovozu exemplářů určitých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Společenství
32005R0255 OJ L 045, 16.02.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 255/2005 ze dne 15. února 2005 o trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech (1)
32005R0257 OJ L 046, 17.02.2005, p.1 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 257/2005 ze dne 4. února 2005 o stanovení opravných koeficientů použitelných ode dne 1. července 2004 na odměny úředníků a smluvních a dočasných zaměstnanců Evropských společenství vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích a na odměny části úředníků setrvávajících na pracovním místě v deseti nových členských státech po dobu nejvýše patnácti měsíců od přistoupení
32005R0258 OJ L 046, 17.02.2005, p.7 Nařízení Rady (ES) č. 258/2005 ze dne 14. února 2005, kterým se mění antidumpingová opatření uložená nařízením (ES) č. 348/2000 z dovozu některých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo nelegované oceli pocházejících z Chorvatska a Ukrajiny
32005R0260 OJ L 046, 17.02.2005, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 260/2005 ze dne 16. února 2005, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o zrychlené testy (1)
32005R0261 OJ L 046, 17.02.2005, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 261/2005 ze dne 16. února 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 43/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001, pokud jde o podpory místní produkce rostlinných produktů v nejvzdálenějších regionech Evropské unie
32005R0266 OJ L 047, 18.02.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 266/2005 ze dne 17. února 2005 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32005R0281 OJ L 048, 19.02.2005, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 281/2005 ze dne 18. února 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2921/90 o podpoře výroby kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka
32005R0284 OJ L 048, 19.02.2005, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 284/2005 ze dne 18. února 2005, kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 800/1999, pokud jde o produkty ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, vyvážené do třetích zemí kromě Švýcarska a Lichtenštejnska
32005R0285 OJ L 048, 19.02.2005, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 285/2005 ze dne 18. února 2005, kterým se stanoví přechodná opatření vyplývající z přijetí zdokonalené právní úpravy obchodování, pokud jde o vývoz určitých zpracovaných zemědělských produktů do Švýcarska a Lichtenštejnska
32005R0289 OJ L 049, 22.02.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 289/2005 ze dne 17. února 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 88/98, pokud jde o rozšíření zákazu rybolovu vlečnými sítěmi na vody Polska
32005R0293 OJ L 050, 23.02.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 293/2005 ze dne 17. února 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 866/2004 o režimu podle článku 2 protokolu č. 10 k aktu o přistoupení, pokud jde o zemědělské produkty a úlevy poskytnuté osobám překračujícím linii
32005R0295 OJ L 050, 23.02.2005, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 295/2005 ze dne 22. února 2005, kterým se potřetí mění nařízení (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
32005R0298 OJ L 051, 24.02.2005, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 298/2005 ze dne 22. února 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32005R0299 OJ L 051, 24.02.2005, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 299/2005 ze dne 23. února 2005, kterým se stanoví množství surového tabáku, která mohou být převedena do jiné skupiny odrůd v rámci zaručeného prahového množství pro sklizeň 2005 v Itálii
32005R0300 OJ L 051, 24.02.2005, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 300/2005 ze dne 22. února 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 798/2004, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru
32005R0301 OJ L 051, 24.02.2005, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 301/2005 ze dne 23. února 2005, kterým se po čtyřicáté čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32005R0302 OJ L 054, 28.02.2005, p.1 Nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005 ze dne 8. února 2005 o uplatňování dozoru nad bezpečností v rámci Euratomu
32005R0305 OJ L 052, 25.02.2005, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 305/2005 ze dne 19. října 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 312/2003, pokud jde o celní kvóty pro některé produkty pocházející z Chile
32005R0305r OJ L 053, 26.02.2005, p.78 Oprava nařízení Komise (ES) č. 305/2005 ze dne 19. října 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 312/2003, pokud jde o celní kvóty pro některé produkty pocházející z Chile (Úř. věst. L 52 ze dne 25.2.2005)
32005R0306 OJ L 052, 25.02.2005, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 306/2005 ze dne 24. února 2005, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství (1)
32005R0331 OJ L 053, 26.02.2005, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 331/2005 ze dne 25. února 2005, kterým se stanoví částka podpory uvedené v nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 pro soukromé skladování másla a smetany a kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2771/1999
32005R0332 OJ L 053, 26.02.2005, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 332/2005 ze dne 25. února 2005 o platbě náhrad na vývoz do Chorvatska produktů kódu KN 0406, na které se vztahují licence, o něž bylo požádáno před 1. červnem 2003
32005R0341 OJ L 053, 26.02.2005, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 341/2005 ze dne 25. února 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1432/94 a nařízení (ES) č. 1458/2003, co se týče maximálního množství, na které se musí vztahovat žádosti na dovozní licence na vepřové maso
32005R0348 OJ L 055, 01.03.2005, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 348/2005 ze dne 28. února 2005, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 174/1999, pokud jde o dobu platnosti vývozních licencí se stanovením náhrady předem v odvětví mléka a mléčných výrobků
32005R0349 OJ L 055, 01.03.2005, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 349/2005 ze dne 28. února 2005, kterým se stanoví pravidla pro financování nouzových opatření a opatření pro tlumení některých chorob zvířat uvedených v rozhodnutí Rady 90/424/EHS Společenstvím
32005R0355 OJ L 056, 02.03.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 355/2005 ze dne 28. února 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2676/90, kterým se stanoví metody Společenství používané pro rozbor vín
32005R0356 OJ L 056, 02.03.2005, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 356/2005 ze dne 1. března 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro označování a identifikaci pasivních lovných zařízení a vlečných sítí s výložníky
32005R0358 OJ L 057, 03.03.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 358/2005 ze dne 2. března 2005 o časově neomezeném povolení některých doplňkových látek a povolení nových použití doplňkových látek, které jsou již povoleny v krmivech (1)
32005R0359 OJ L 057, 03.03.2005, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 359/2005 ze dne 2. března 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 94/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu
32005R0360 OJ L 057, 03.03.2005, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 360/2005 ze dne 2. března 2005, kterým se zahajuje veřejný prodej vinného alkoholu, který je určen k využití v Společenství jako bioethanol
32005R0374 OJ L 059, 05.03.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 374/2005 ze dne 28. února 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2007/2000, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté
32005R0378 OJ L 059, 05.03.2005, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 378/2005 ze dne 4. března 2005 o podrobných prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o povinnosti a úkoly referenční laboratoře Společenství v souvislosti s žádostmi o povolení doplňkových látek v krmivech (1)
32005R0379 OJ L 059, 05.03.2005, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 379/2005 ze dne 4. března 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1168/1999, kterým se stanoví obchodní norma pro švestky
32005R0381 OJ L 061, 08.03.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 381/2005 ze dne 7. března 2005, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací (1)
32005R0382 OJ L 061, 08.03.2005, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 382/2005 ze dne 7. března 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1786/2003 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy
32005R0383 OJ L 061, 08.03.2005, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 383/2005 ze dne 7. března 2005, kterým se stanoví rozhodné skutečnosti pro směnné kurzy použitelné pro vinařské produkty
32005R0384 OJ L 061, 08.03.2005, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 384/2005 ze dne 7. března 2005 o přijetí programu ad hoc modulů na období 2007 až 2009 pro výběrové šetření pracovních sil, které je ustanoveno nařízením Rady (ES) č. 577/98 (1)
32005R0386 OJ L 062, 09.03.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 386/2005 ze dne 8. března 2005, kterým se mění několik nařízení, pokud jde o kódy kombinované nomenklatury pro některé ovoce a zeleninu a některé produkty zpracované z ovoce a zeleniny
32005R0387 OJ L 062, 09.03.2005, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 387/2005 ze dne 8. března 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 831/97, kterým se stanoví obchodní norma pro avokádo
32005R0388 OJ L 062, 09.03.2005, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 388/2005 ze dne 8. března 2005, kterým se přijímají specifikace modulu ad hoc o odchodu z práce do důchodu pro rok 2006 podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 a kterým se mění nařízení (ES) č. 246/2003
32005R0389 OJ L 062, 09.03.2005, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 389/2005 ze dne 8. března 2005, kterým se stanoví odchylky od nařízení Rady (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 800/1999, pokud jde o některé cukry používané v některých výrobcích zpracovaných z ovoce a zeleniny vyvážených do jiných třetích zemí než do Švýcarska a Lichtenštejnska
32005R0390 OJ L 063, 10.03.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 390/2005 ze dne 7. března 2005, kterým se zastavuje částečný prozatímní přezkum antidumpingových opatření použitelných na dovoz polyethylentereftalátových (PET) filmů pocházejících mimo jiné z Indie
32005R0392 OJ L 063, 10.03.2005, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 392/2005 ze dne 8. března 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32005R0394 OJ L 063, 10.03.2005, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 394/2005 ze dne 8. března 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, a kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1782/2003
32005R0396 OJ L 070, 16.03.2005, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) C. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1)
32005R0416 OJ L 066, 12.03.2005, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 416/2005 ze dne 11. března 2005, kterým se mění příloha XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o dovoz některých vedlejších produktů živočišného původu určených k technickým účelům z Japonska (1)
32005R0421 OJ L 068, 15.03.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 421/2005 ze dne 14. března 2005 o vydávání licencí na dovoz některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (konkrétně mandarinek atd.) v období od 11. dubna 2005 do 10. dubna 2006
32005R0422 OJ L 068, 15.03.2005, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 422/2005 ze dne 14. března 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 94/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu
32005R0425 OJ L 069, 16.03.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 425/2005 ze dne 15. března 2005, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokud jde o seznam zemí a území (1)
32005R0426 OJ L 069, 16.03.2005, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 426/2005 ze dne 15. března 2005 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovozy některých hotových oděvních textilií z polyesterových nekonečných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky
32005R0426r OJ L 106, 27.04.2005, p.37 Oprava nařízení Komise (ES) č. 426/2005 ze dne 15. března 2005 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovozy některých hotových oděvních textilií z polyesterových nekonečných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 69 ze dne 16.3.2005)
32005R0428 OJ L 071, 17.03.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 428/2005 ze dne 10. března 2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu polyesterových střižových vláken pocházejících z Čínské lidové republiky a Saúdské Arábie, změně nařízení (ES) č. 2852/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu polyesterových střižových vláken pocházejících z Korejské republiky a o zastavení antidumpingového řízení týkajícího se dovozů pocházejících z Tchaj-wanu
32005R0430 OJ L 071, 17.03.2005, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 430/2005 ze dne 15. března 2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství, pokud jde o kódování používané pro přenos dat od roku 2006 a používání dílčího výběrového souboru pro sběr údajů o strukturálních proměnných
32005R0430 OJ L 072, 18.03.2005, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 436/2005 ze dne 17. března 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 796/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
32005R0448 OJ L 074, 19.03.2005, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 448/2005 ze dne 15. března 2005, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3880/91 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v severovýchodním Atlantiku (1)
32005R0449 OJ L 074, 19.03.2005, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 449/2005 ze dne 18. března 2005, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 174/1999, pokud jde o dobu platnosti vývozních licencí v odvětví mléka a mléčných výrobků
32005R0450 OJ L 074, 19.03.2005, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 450/2005 ze dne 18. března 2005 o dokladu, kterým se prokazuje splnění celních formalit pro dovoz mléka a mléčných výrobků v třetích zemích podle článku 16 nařízení (ES) č. 800/1999
32005R0463 OJ L 077, 23.03.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 463/2005 ze dne 16. března 2005, kterým se zastavuje částečný prozatímní přezkum antidumpingových opatření použitelných na dovoz potrubních tvarovek ze železa nebo oceli pocházejících mimo jiné z Thajska
32005R0465 OJ L 077, 23.03.2005, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 465/2005 ze dne 22. března 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1663/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 729/70 týkající se postupu schválení účetní závěrky záruční sekce EZOZF
32005R0467 OJ L 078, 24.03.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 467/2005 ze dne 22. března 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32005R0469 OJ L 078, 24.03.2005, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 469/2005 ze dne 23. března 2005 o pokračování předchozí kontroly Společenství nad dovozy některých výrobků ze železa a oceli pocházejících z některých třetích zemí
32005R0485 OJ L 081, 30.03.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 485/2005 ze dne 16. března 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2792/1999, pokud jde o zvláštní opatření pro převod plavidel do zemí zasažených tsunami v roce 2004
32005R0488 OJ L 081, 30.03.2005, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 488/2005 ze dne 21. března 2005 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví (1)
32005R0489 OJ L 081, 30.03.2005, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 489/2005 ze dne 29. března 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1785/2003, pokud jde o určení intervenčních center a o převzetí neloupané rýže intervenčními agenturami
32005R0490 OJ L 081, 30.03.2005, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 490/2005 ze dne 29. března 2005 o rozdělení vnitrostátních referenčních množství stanovených na období 2004/2005 v příloze I nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 na dodávky a přímé prodeje
32005R0493 OJ L 082, 31.03.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 493/2005 ze dne 16. března 2005, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
32005R0495 OJ L 082, 31.03.2005, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 495/2005 ze dne 30. března 2005, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 824/2000, pokud jde o lhůtu pro dodání obilovin k intervenci v některých členských státech v hospodářském roce 2004/05
32005R0495r OJ L 084, 02.04.2005, p.22 Oprava nařízení Komise (ES) č. 495/2005 ze dne 30. března 2005, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 824/2000, pokud jde o lhůtu pro dodání obilovin k intervenci v některých členských státech v hospodářském roce 2004/05 (Úř. věst. L 82 ze dne 31.3.2005)
32005R0502 OJ L 083, 01.04.2005, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 502/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1362/2000, pokud jde o otevření a správu celních kvót pro některé produkty pocházející z Mexika
32005R0503 OJ L 083, 01.04.2005, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 503/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001, pokud jde o celní kvóty Společenství a referenční množství pro určité produkty s původem v Maroku
32005R0504 OJ L 083, 01.04.2005, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 504/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2793/1999, pokud jde o úpravu celních kvót pro jinak upravené ovoce a jinak upravené směsi ovoce
32005R0516 OJ L 083, 01.04.2005, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 516/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se stanoví jednotné částky záloh na dávky z výroby cukru pro hospodářský rok 2004/05
32005R0521 OJ L 084, 02.04.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 521/2005 ze dne 1. dubna 2005 o trvalém povolení doplňkové látky a dočasném povolení nových použití některých již povolených doplňkových látek v krmivech (1)
32005R0522 OJ L 084, 02.04.2005, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 522/2005 ze dne 1. dubna 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
32005R0523 OJ L 084, 02.04.2005, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 523/2005 ze dne 1. dubna 2005 o zahájení přezkumu, pro nového vývozce, nařízení Rady (ES) č. 1467/2004 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozů polyetylentereftalátu (PET) pocházejícího mimo jiné z Čínské lidové republiky a o zrušení cla z dovozů jednoho vývozce z této země a o podřízení těchto dovozů celní evidenci
32005R0534 OJ L 088, 07.04.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 534/2005 ze dne 5. dubna 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32005R0535 OJ L 088, 07.04.2005, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 535/2005 ze dne 6. dubna 2005 opravující italské znění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
32005R0537 OJ L 089, 08.04.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 537/2005 ze dne 7. dubna 2005, kterým se opravuje italské a holandské znění nařízení (ES) č. 1903/2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3149/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
32005R0538 OJ L 089, 08.04.2005, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 538/2005 ze dne 7. dubna 2005 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovozy kyseliny trichlorisokyunarové pocházející z Čínské lidové republiky a ze Spojených států amerických
32005R0546 OJ L 091, 09.04.2005, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 546/2005 ze dne 8. dubna 2005, kterým se upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003, pokud jde o přiřazení kódů vykazujících zemí, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1358/2003, pokud jde o aktualizaci seznamu letišť Společenství (1)
32005R0550 OJ L 093, 12.04.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 550/2005 ze dne 7. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 416/2004, kterým se stanoví přechodná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96 a nařízení (ES) č. 1535/2003, pokud jde o režim podpory pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny
32005R0551 OJ L 093, 12.04.2005, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 551/2005 ze dne 11. dubna 2005 o stanovení dodatečné částky, která má být na základě nařízení (ES) č. 416/2004 vyplacena pro rajčata v České republice, Maďarsku, na Maltě, v Polsku a na Slovensku
32005R0552 OJ L 093, 12.04.2005, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 552/2005 ze dne 11. dubna 2005, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovozy některých magnezitových cihel pocházejících z Čínské lidové republiky
32005R0555 OJ L 094, 13.04.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 555/2005 ze dne 17. února 2005 o uzavření Protokolu, kterým se na období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2006 stanoví rybolovná práva na tuňáky a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Madagaskarskou demokratickou republikou o rybolovu při pobřeží Madagaskaru
32005R0557 OJ L 094, 13.04.2005, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 557/2005 ze dne 11. dubna 2005 o zákazu rybolovu krevetky severní plavidly plujícími pod vlajkou některého ze členských států kromě Estonska, Litvy, Lotyšska a Polska
32005R0558 OJ L 094, 13.04.2005, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 558/2005 ze dne 12. dubna 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3846/87, kterým se zavádí nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady a nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
32005R0559 OJ L 094, 13.04.2005, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 559/2005 ze dne 12. dubna 2005 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 2074/2004 na dovoz některých mechanismů kroužkových vazačů pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých mechanismů kroužkových vazačů zasílaných z Laoské lidově demokratické republiky, ať již jsou prohlášeny za pocházející z Laoské lidově demokratické republiky či nikoliv, a o zavedení evidence těchto dovozů
32005R0560 OJ L 095, 14.04.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 560/2005 ze dne 12. dubna 2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny
32005R0562 OJ L 095, 14.04.2005, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 562/2005 ze dne 5. dubna 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1255/1999, pokud jde o sdělení mezi členskými státy a Komisí v odvětví mléka a mléčných výrobků
32005R0564 OJ L 097, 15.04.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 564/2005 ze dne 8. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1601/2001 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých železných a ocelových lan a kabelů pocházejících z České republiky, Ruska, Thajska a Turecka a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
32005R0567 OJ L 097, 15.04.2005, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 567/2005 ze dne 14. dubna 2005, kterým se pro hospodářský rok 2004/05 stanoví částky, které je třeba zaplatit organizacím producentů olivového oleje a jejich sdružením uznaným podle nařízení Rady č. 136/66/EHS
32005R0568 OJ L 097, 15.04.2005, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 568/2005 ze dne 14. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1159/2003, kterým se pro hospodářské roky 2003/04, 2004/05 a 2005/06 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz třtinového cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod a kterým se mění nařízení (ES) č. 1464/95 a (ES) č. 779/96
32005R0569 OJ L 097, 15.04.2005, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 569/2005 ze dne 14. dubna 2005, kterým se stanoví přechodné opatření pro hospodářský rok 2004/05, pokud jde o financování skladování obilovin nabídnutých k intervenci v České republice, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, na Maltě, v Polsku, ve Slovinsku a na Slovensku
32005R0570 OJ L 097, 15.04.2005, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 570/2005 ze dne 14. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 118/2005, pokud jde o stanovení rozpočtových stropů pro přímé platby podle článku 71 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003
32005R0580 OJ L 097, 15.04.2005, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 580/2005 ze dne 14. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 206/2005 o zavádění definitivních ochranných opatření proti dovozu lososa chovaného pro hospodářské účely
32005R0588 OJ L 098, 16.04.2005, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 588/2005 ze dne 15. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1002/2004 o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů chloridu draselného pocházejícího z Běloruské republiky, Ruské federace a Ukrajiny
32005R0600 OJ L 099, 19.04.2005, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 600/2005 ze dne 18. dubna 2005, kterým se znovu povoluje na deset let kokcidiostatikum jako doplňková látka v krmivech, dočasně povoluje doplňková látka a trvale povolují některé doplňkové látky v krmivech (1)
32005R0601 OJ L 099, 19.04.2005, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 601/2005 ze dne 18. dubna 2005, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 866/2004 o režimu podle článku 2 protokolu č. 10 k aktu o přistoupení
32005R0603 OJ L 100, 20.04.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 603/2005 ze dne 12. dubna 2005, kterým se mění seznamy úpadkových řízení, likvidačních řízení a správců podstaty v přílohách A, B a C nařízení (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení
32005R0605 OJ L 100, 20.04.2005, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 605/2005 ze dne 19. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 296/96 o údajích předávaných členskými státy a o měsíčním účtování výdajů financovaných záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF)
32005R0606 OJ L 100, 20.04.2005, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 606/2005 ze dne 19. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
32005R0607 OJ L 100, 20.04.2005, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 607/2005 ze dne 18. dubna 2005, kterým se počtvrté mění nařízení (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
32005R0607r OJ L 104, 23.04.2005, p.46 Oprava nařízení Komise (ES) č. 607/2005 ze dne 18. dubna 2005, kterým se po čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) (Úř. věst. L 100 ze dne 20.4.2005)
32005R0609 OJ L 101, 21.04.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 609/2005 ze dne 19. dubna 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32005R0610 OJ L 101, 21.04.2005, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 610/2005 ze dne 20. dubna 2005, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 462/2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene v majetku německého intervenčního orgánu
32005R0611 OJ L 101, 21.04.2005, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 611/2005 ze dne 20. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 823/2000 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na některé kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě mezi společnostmi liniové dopravy (konsorcii) (1)
32005R0611r OJ L 103, 22.04.2005, p.41 Oprava nařízení Komise (ES) č. 611/2005 ze dne 20. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 823/2000 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na některé kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě mezi společnostmi liniové dopravy (konsorcii) (Úř. věst. L 101 ze dne 21.4.2005)
32005R0616 OJ L 103, 22.04.2005, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 616/2005 ze dne 21. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
32005R0627 OJ L 104, 23.04.2005, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 627/2005 ze dne 22. dubna 2005, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 206/2005, kterým se zavádějí konečná ochranná opatření proti dovozu lososa chovaného pro hospodářské účely
32005R0628 OJ L 104, 23.04.2005, p.5 Nařízení Komise (ES) č 628/2005 ze dne 22. dubna 2005 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz lososa chovaného pro hospodářské účely pocházejícího z Norska
32005R0634 OJ L 106, 27.04.2005, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 634/2005 ze dne 26. dubna 2005 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32005R0635 OJ L 106, 27.04.2005, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 635/2005 ze dne 26. dubna 2005 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32005R0639 OJ L 107, 28.04.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 639/2005 ze dne 25. dubna 2005 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz furfuraldehydu pocházejícího z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96
32005R0642 OJ L 107, 28.04.2005, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 642/2005 ze dne 27. dubna 2005, kterým se dovozcům nebo výrobcům některých prioritních látek ukládají požadavky na zkoušení a informace v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 793/93 o hodnocení a kontrole rizik existujících látek (1)
32005R0643 OJ L 107, 28.04.2005, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 643/2005 ze dne 27. dubna 2005, kterým se ruší nařízení (ES) č. 2909/2000 o účetní správě nefinančních stálých aktiv Evropských společenství
32005R0644 OJ L 107, 28.04.2005, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 644/2005 ze dne 27. dubna 2005, kterým se schvaluje zvláštní systém identifikace skotu drženého pro kulturní a historické účely ve schválených hospodářstvích, jak je stanoveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 (1)
32005R0647 OJ L 117, 04.05.2005, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 647/2005 ze dne 13. dubna 2005, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství a (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71
32005R0648 OJ L 117, 04.05.2005, p.13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 ze dne 13. dubna 2005, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství
32005R0651 OJ L 108, 29.04.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 651/2005 ze dne 28. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 60/2004, kterým se stanoví přechodná opatření v odvětví cukru z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
32005R0652 OJ L 108, 29.04.2005, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 652/2005 ze dne 28. dubna 2005, kterým se pro dodací období 2005/06 stanoví množství povinných dodávek třtinového cukru k dovozu podle protokolu AKT a dohody s Indií
32005R0667 OJ L 108, 29.04.2005, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 667/2005 ze dne 28. dubna 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 798/2004, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru
32005R0673 OJ L 110, 30.04.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 673/2005 ze dne 25. dubna 2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických
32005R0680 OJ L 110, 30.04.2004, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 680/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se zahajuje nabídkové řízení č. 54/2005 ES na prodej vinného alkoholu určeného pro nová průmyslová použití
32005R0681 OJ L 110, 30.04.2004, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 681/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1973/2004, pokud jde o podmínky obdržení plateb na plochu za len pěstovaný na vlákno
32005R0692 OJ L 112, 03.05.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 692/2005 ze dne 28. dubna 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2605/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých elektronických vah pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky
32005R0692r OJ L 297, 15.11.2005, p.11 Oprava nařízení Rady (ES) č. 692/2005 ze dne 28. dubna 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2605/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých elektronických vah pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 112 ze dne 3.5.2005)
32005R0694 OJ L 112, 03.05.2005, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 694/2005 ze dne 2. května 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na okurky a třešně, jiné než višně
32005R0695 OJ L 114, 04.05.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 695/2005 ze dne 26. dubna 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1883/78 o obecných pravidlech pro financování intervencí záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu
32005R0702 OJ L 118, 05.05.2005, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 702/2005 ze dne 3. května 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32005R0703 OJ L 118, 05.05.2005, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 703/2005 ze dne 4. května 2005, kterým se stanoví vyrovnávací podpora pro banány produkované a uváděné na trh ve Společenství v roce 2004 a jednotková hodnota záloh na rok 2005
32005R0704 OJ L 118, 05.05.2005, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 704/2005 ze dne 4. května 2005, kterým se mění údaje uvedené ve specifikaci určitého označení původu uvedeného v příloze nařízení (ES) č. 1107/96 (Mel de Barroso) (CHOP)
32005R0705 OJ L 118, 05.05.2005, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 705/2005 ze dne 4 května 2005, kterým se mění nebo zrušují některá nařízení o zařazení zboží do kombinované nomenklatury
32005R0708 OJ L 119, 11.05.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 708/2005 ze dne 10. května 2005, kterým se mění údaje uvedené ve specifikaci určitého označení původu uvedeného v příloze nařízení (ES) č. 1107/96 (Azeites do Norte Alentejano) (CHOP)
32005R0712 OJ L 120, 12.05.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 712/2005 ze dne 11. května 2005, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o lasalocid a amonné a sodné soli bituminosulfonátu (1)
32005R0713 OJ L 121, 13.05.2005, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 713/2005 ze dne 10. května 2005 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu určitých širokospektrých antibiotik pocházejících z Indie
32005R0715 OJ L 121, 13.05.2005, p.48 Nařízení Komise (ES) č. 715/2005 ze dne 12. května 2005 o otevření a správě celní kvóty pro zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a pro produkty kódu KN 02062991 (od 1. července 2005 do 30. června 2006)
32005R0716 OJ L 121, 13.05.2005, p.53 Nařízení Komise (ES) č. 716/2005 ze dne 12. května 2005 o otevření a správě celní kvóty pro zmrazené hovězí maso určené ke zpracování (od 1. července 2005 do 30. června 2006)
32005R0717 OJ L 121, 13.05.2005, p.62 Nařízení Komise (ES) č. 717/2005 ze dne 11. května 2005, kterým se po čtyřicáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32005R0718 OJ L 121, 13.05.2005, p.64 Nařízení Komise (ES) č. 718/2005 ze dne 12. května 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
32005R0718r OJ L 126, 19.05.2005, p.68 Oprava nařízení Komise (ES) č. 718/2005 ze dne 12. května 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty (Tento text zrušuje a nahrazuje text vyhlášený v Úředním věstníku L 121 ze dne 13. května 2005, s. 64)
32005R0736 OJ L 122, 14.05.2005, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 736/2005 ze dne 13. května 2005, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Miel d’Alsace) – (CHZO)
32005R0737 OJ L 122, 14.05.2005, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 737/2005 ze dne 13. května 2005, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96, pokud jde o zápis názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ricotta Romana) – (CHOP)
32005R0738 OJ L 122, 14.05.2005, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 738/2005 ze dne 13. května 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1040/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k ustanovením o poskytování finančního příspěvku Společenství na ochranu zdravotního stavu rostlin a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2051/97
32005R0739 OJ L 122, 14.05.2005, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 739/2005 ze dne 13. května 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2921/90 o podpoře výroby kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka
32005R0748 OJ L 126, 19.05.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 748/2005 ze dne 18. května 2005, kterým se zahajuje nabídkové řízení pro prodej alkoholu vinného původu určeného k užití jako bioethanol ve Společenství
32005R0749 OJ L 126, 19.05.2005, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 749/2005 ze dne 18. května 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2131/93, kterým se stanoví postupy a podmínky pro uvedení do prodeje obilovin ze zásob intervenčních agentur
32005R0750 OJ L 126, 19.05.2005, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 750/2005 ze dne 18. května 2005, o klasifikaci zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Společenství a statistiku obchodu mezi členskými státy (1)
32005R0751 OJ L 126, 19.05.2005, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 751/2005 ze dne 17. května 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32005R0757 OJ L 126, 19.05.2005, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 757/2005 ze dne 18. května 2005, kterým se po čtyřicáté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32005R0760 OJ L 127, 20.05.2005, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 760/2005 ze dne 19. května 2005, kterým se stanoví množství surového tabáku, jež mohou být převedena do jiné skupiny odrůd v rámci zaručeného prahového množství pro sklizeň 2005 v Německu, Řecku, Španělsku, Francii, Itálii a Portugalsku
32005R0761 OJ L 127, 20.05.2005, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 761/2005 ze dne 19. května 2005, kterým se zavádí nouzová destilace podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro některá vína ve Francii
32005R0762 OJ L 127, 20.05.2005, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 762/2005 ze dne 19. května 2005, kterým se zavádí nouzová destilace podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro stolní vína ve Španělsku
32005R0776 OJ L 130, 24.05.2005, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 776/2005 ze dne 19. května 2005, kterým se upravují určité rybolovné kvóty na rok 2005 v souladu s nařízením Rady (ES) č. 847/96, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót
32005R0778 OJ L 131, 25.05.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 778/2005 ze dne 23. května 2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu oxidu hořečnatého pocházejícího z Čínské lidové republiky
32005R0779 OJ L 131, 25.05.2005, p.18 Nařízení Rady (ES) č. 779/2005 ze dne 23. května 2005, kterým se zastavuje částečný prozatímní přezkum antidumpingových opatření použitelných na dovozy karbidu křemíku pocházejícího z Ukrajiny
32005R0781 OJ L 131, 25.05.2005, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 781/2005 ze dne 24. května 2005 o změně nařízení (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (1)
32005R0782 OJ L 131, 25.05.2005, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 782/2005 ze dne 24. května 2005, kterým se stanoví formát pro přenos výsledků statistik odpadů (1)
32005R0783 OJ L 131, 25.05.2005, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 783/2005 ze dne 24. května 2005, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů (1)
32005R0784 OJ L 131, 25.05.2005, p.42 Nařízení Komise (ES) č. 784/2005 ze dne 24. května 2005, kterým se přijímají odchylky od ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů, pokud jde o Litvu, Polsko a Švédsko (1)
32005R0785 OJ L 132, 26.05.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 785/2005 ze dne 23. května 2005 o zastavení částečného prozatímního přezkumu antidumpingových opatření použitelných na dovoz křemíku pocházejícího z Čínské lidové republiky
32005R0789 OJ L 132, 26.05.2005, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 789/2005 ze dne 25. května 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1858/93, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 404/93, pokud jde o režim podpor na vyrovnání ztrát příjmů z uvedení banánů na trh
32005R0790 OJ L 132, 26.05.2005, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 790/2005 ze dne 25. května 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2406/96 o stanovení společných obchodních norem pro některé produkty rybolovu
32005R0792 OJ L 134, 27.05.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 792/2005 ze dne 26. května 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 348/2005, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 174/1999, pokud jde o dobu platnosti vývozních licencí v odvětví mléka a mléčných výrobků
32005R0794 OJ L 134, 27.05.2005, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 794/2005 ze dne 26. května 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1973/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin
32005R0826 OJ L 137, 31.05.2005, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 826/2005 ze dne 30. května 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2659/94 o prováděcích pravidlech pro poskytování podpory soukromého skladování sýrů grana padano, parmigiano-reggiano a provolone
32005R0827 OJ L 137, 31.05.2005, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 827/2005 ze dne 30. května 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory Společenství soukromého skladování některých sýrů v období skladování 2005/06
32005R0828 OJ L 137, 31.05.2005, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 828/2005 ze dne 30. května 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla pro rajčata, meruňky, citrony, švestky, broskve včetně nektarinek, hrušky a stolní hrozny
32005R0829 OJ L 137, 31.05.2005, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 829/2005 ze dne 30. května 2005, kterým se stanoví podpora pro broskve určené ke zpracování v rámci nařízení Rady (ES) č. 2201/96 na hospodářský rok 2005/06
32005R0830 OJ L 137, 31.05.2005, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 830/2005 ze dne 30. května 2005, kterým se popáté mění nařízení Rady (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
32005R0830r OJ L 139, 02.06.2005, p.29 Oprava nařízení Komise (ES) č. 830/2005 ze dne 30. května 2005, kterým se popáté mění nařízení Rady (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) (Úř. věst. L 137 ze dne 31.5.2005)
32005R0832 OJ L 138, 01.06.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 832/2005 ze dne 31. května 2005, kterým se stanoví přebytečné množství cukru, isoglukosy a fruktosy pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko,
32005R0833 OJ L 138, 01.06.2005, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 833/2005 ze dne 31. května 2005 o trvalém povolení doplňkových látek v krmivech (1)
32005R0837 OJ L 139, 02.06.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 837/2005 ze dne 23. května 2005, kterým se mění nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství
32005R0837r OJ L 272, 18.10.2005, p.33 Oprava nařízení Rady (ES) č. 837/2005 ze dne 23. května 2005, kterým se mění nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 139 ze dne 2.6.2005)
32005R0838 OJ L 139, 02.06.2005, p.3 Nařízení Rady (ES) č. 838/2005 ze dne 30. května 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 131/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Súdánu
32005R0840 OJ L 139, 02.06.2005, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 840/2005 ze dne 31. května 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32005R0850 OJ L 141, 04.06.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 850/2005 ze dne 30. května 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2500/2001 s cílem umožnit provádění pomoci Společenství podle čl. 54 odst. 2 písm. c) nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002
32005R0851 OJ L 141, 04.06.2005, p.3 Nařízení Rady (ES) č. 851/2005 ze dne 2. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, a jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, ve věci mechanismu vzájemnosti
32005R0853 OJ L 141, 04.06.2005, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 853/2005 ze dne 3. června 2005, kterým se po čtyřicáté sedmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32005R0856 OJ L 143, 07.06.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 856/2005 ze dne 6. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 466/2001, pokud jde o fusariové toxiny (1)
32005R0857 OJ L 143, 07.06.2005, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 857/2005 ze dne 6. června 2005 o změně nařízení (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (1)
32005R0858 OJ L 143, 07.06.2005, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 858/2005 ze dne 6. června 2005 o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů chloridu draselného pocházejícího z Běloruské republiky a Ruské federace a o vedení záznamů o dovozech chloridu draselného pocházejícího z Běloruské republiky a Ruské federace
32005R0860 OJ L 144, 08.06.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 860/2005 ze dne 30. května 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 27/2005, pokud jde o rybolovná práva ve vodách Grónska, Faerských ostrovů a Islandu a rybolov tresky obecné v Severním moři, a nařízení (ES) č. 2270/2004, pokud jde o rybolovná práva na hlubinné druhy žraloka a hlavouna tuponosého
32005R0862 OJ L 144, 08.06.2005, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 862/2005 ze dne 7. června 2005, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovozy polytetrafluorethylenu (PTFE) ve formě částic pocházejícího z Ruska a z Čínské lidové republiky
32005R0866 OJ L 145, 09.06.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 866/2005 ze dne 6. června 2005, kterým se rozšiřují konečná antidumpingová opatření uložená nařízením (ES) č. 1470/2001 na dovozy elektronických integrovaných kompaktních fluorescenčních výbojek (CFL-i) pocházejících z Čínské lidové republiky na dovozy téhož výrobku zasílané z Vietnamské socialistické republiky, Pákistánské islámské republiky a Filipínské republiky
32005R0869 OJ L 145, 09.06.2005, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 869/2005 ze dne 8. června 2005, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o ivermektin a karprofen (1)
32005R0873 OJ L 146, 10.06.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 873/2005 ze dne 9. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 245/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1673/2000 o společné organizaci trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno
32005R0874 OJ L 146, 10.06.2005, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 874/2005 ze dne 9. června 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních vůči Libérii
32005R0883 OJ L 148, 11.06.2005, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 883/2005 ze dne 10. června 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (1)
32005R0884 OJ L 148, 11.06.2005, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 884/2005 ze dne 10. června 2005, kterým se stanoví postupy provádění inspekcí Komise v oblasti námořní bezpečnosti (1)
32005R0885 OJ L 148, 11.06.2005, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 885/2005 ze dne 10. června 2005, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96, pokud jde o zápis názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Olive de Nice) – (CHOP)
32005R0886 OJ L 148, 11.06.2005, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 886/2005 ze dne 10. června 2005, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96, pokud jde o zápis názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Miel de Granada) – (CHOP)
32005R0889 OJ L 152, 15.06.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 889/2005 ze dne 13. června 2005 o zavedení některých omezujících opatřeních vůči Konžské demokratické republice a o zrušení nařízení (ES) č. 1727/2003
32005R0893 OJ L 152, 15.06.2005, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 893/2005 ze dne 14. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1520/2000, pokud jde o některé částky stanovené v článku 14 uvedeného nařízení
32005R0897 OJ L 153, 16.06.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 897/2005 ze dne 14. června 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32005R0898 OJ L 153, 16.06.2005, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 898/2005 ze dne 15. června 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
32005R0905 OJ L 154, 17.06.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 905/2005 ze dne 16. června 2005, kterým se pro hospodářský rok 2004/05 stanoví skutečná produkce nevyzrněné bavlny a z toho vyplývající snížení cílové ceny
32005R0919 OJ L 156, 18.06.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 919/2005 ze dne 13. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 827/2004, pokud jde o zákaz dovozu atlantického tuňáka velkookého pocházejícího z Kambodže, Rovníkové Guiney a Sierry Leone, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 826/2004, kterým se zakazuje dovoz tuňáka obecného pocházejícího z Rovníkové Guineje a Sierry Leone, a nařízení (ES) č. 828/2004, kterým se zakazuje dovoz mečouna obecného pocházejícího ze Sierry Leone
32005R0920 OJ L 156, 18.06.2005, p.3 Nařízení Rady (ES) č. 920/2005 ze dne 13. června 2005, kterým se mění nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství a nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském společenství pro atomovou energii a kterým se zavádí dočasná odchylná opatření od těchto nařízení
32005R0930 OJ L 162, 23.06.2005, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 930/2005 ze dne 6. června 2005, kterým se mění přílohy I, II, III, V, VII a VIII nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
32005R0931 OJ L 162, 23.06.2005, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 931/2005 ze dne 6. června 2005 kterým se mění přílohy I, II, III B a VI nařízení Rady (ES) č. 517/94 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Společenství
32005R0932 OJ L 163, 23.06.2005, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 932/2005 ze dne 8. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií, pokud jde o prodloužení doby pro přechodná opatření
32005R0935 OJ L 158, 21.06.2005, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 935/2005 ze dne 20. června 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2921/90 o podpoře výroby kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka
32005R0936 OJ L 158, 21.06.2005, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 936/2005 ze dne 20. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 14/2004, pokud jde o předběžný odhad dodávek do francouzských zámořských departementů pro odvětví obilovin, rostlinných olejů a produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny a pro dodávky některých živých zvířat
32005R0941 OJ L 159, 22.06.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 941/2005 ze dne 30. května 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1868/94, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu
32005R0943 OJ L 159, 22.06.2005, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 943/2005 ze dne 21. června 2005 o trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech (1)
32005R0944 OJ L 159, 22.06.2005, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 944/2005 ze dne 21. června 2005, kterým se pozastavuje používání některých ustanovení nařízení (ES) č. 331/2005
32005R0945 OJ L 160, 23.06.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 945/2005 ze dne 21. června 2005, kterým se po částečném prozatímním přezkumu podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 384/96 mění nařízení (ES) č. 658/2002 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska a nařízení (ES) č. 132/2001 týkající se uložení konečného antidumpingového cla z dovozu dusičnanu amonného pocházejícího mimo jiné z Ukrajiny
32005R0953 OJ L 164, 24.06.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 953/2005 ze dne 21. června 2005 o uzavření Protokolu, kterým se na období od 1. července 2004 do 30. června 2007 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou Pobřeží slonoviny o rybolovu při pobřeží Pobřeží slonoviny
32005R0955 OJ L 164, 24.06.2005, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 955/2005 ze dne 23. června 2005 o otevření kvóty pro dovoz rýže z Egypta do Společenství
32005R0956 OJ L 164, 24.06.2005, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 956/2005 ze dne 23. června 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 411/88 o metodě a úrokové míře pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu
32005R0980 OJ L 169, 30.06.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 980/2005 ze dne 27. června 2005, o uplatňování systému všeobecných celních preferencí
32005R0989 OJ L 168, 30.06.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 989/2005 ze dne 27. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu
32005R0991 OJ L 168, 30.06.2005, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 991/2005 ze dne 28. června 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32005R0991r OJ L 180, 12.07.2005, p.3 Oprava nařízení Komise (ES) č. 991/2005 ze dne 28. června 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze (Úř. věst. L 168 ze dne 30.6.2005)
32005R0992 OJ L 168, 30.06.2005, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 992/2005 ze dne 29. června 2005 o otevření a správě kvóty pro dovoz mladého skotu samčího pohlaví určeného na výkrm (od 1. července 2005 do 30. června 2006)
32005R0997 OJ L 168, 30.06.2005, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 997/2005 ze dne 29. června 2005, kterým se pro hospodářský rok 2003/04 stanovuje skutečná výroba olivového oleje a také částka pro jednotnou podporu výroby
32005R1002 OJ L 170, 01.07.2005, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1002/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1239/95, pokud jde o udělování nucených licencí a o pravidla pro nahlížení do dokumentů Odrůdového úřadu Společenství a přístup k nim ze strany veřejnosti
32005R1003 OJ L 170, 01.07.2005, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1003/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se provádí nařízení (ES) č. 2160/2003, pokud jde o cíl Společenství zaměřený na snížení výskytu určitých sérotypů salmonely v reprodukčních hejnech druhu Gallus gallus, a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 (1)
32005R1004 OJ L 170, 01.07.2005, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1004/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se stanoví pravidla pro otevření a správu celních kvót pro produkty odvětví cukru pocházející z Albánie, Bosny a Hercegoviny a Srbska, Černé Hory a Kosova v souladu s nařízením (ES) č. 2007/2000
32005R1004r OJ L 224, 30.08.2005, p.22 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1004/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se stanoví pravidla pro otevření a správu celních kvót pro produkty odvětví cukru pocházející z Albánie, Bosny a Hercegoviny a Srbska, Černé Hory a Kosova v souladu s nařízením (ES) č. 2007/2000 (Úř. věst. L 170, 1.7.2005)
32005R1005 OJ L 170, 01.07.2005, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1005/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví odvozená intervenční cena bílého cukru
32005R1006 OJ L 170, 01.07.2005, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1006/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1549/2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1785/2003, pokud jde o dovozní režim pro rýži, a kterým se stanoví zvláštní přechodná pravidla pro dovoz rýže Basmati
32005R1008 OJ L 170, 01.07.2005, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 1008/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2771/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu s máslem a smetanou
32005R1009 OJ L 170, 01.07.2005, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 1009/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka
32005R1010 OJ L 170, 01.07.2005, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 1010/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 628/2005 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz lososa chovaného pro hospodářské účely pocházejícího z Norska
32005R1034 OJ L 171, 02.07.2005, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1034/2005 ze dne 1. července 2005 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro česnek od 1. července 2005
32005R1035 OJ L 171, 02.07.2005, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1035/2005 ze dne 1. července 2005 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro konzervované houby od 1. července 2005
32005R1036 OJ L 171, 02.07.2005, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1036/2005 ze dne 1. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót
32005R1039 OJ L 172, 05.07.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1039/2005 ze dne 21. června 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1907/90, pokud jde o značení vajec
32005R1041 OJ L 172, 05.07.2005, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1041/2005 ze dne 29. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství (1)
32005R1042 OJ L 172, 05.07.2005, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1042/2005 ze dne 29. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (1)
32005R1043 OJ L 172, 05.07.2005, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1043/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad
32005R1044 OJ L 172, 05.07.2005, p.76 Nařízení Komise (ES) č. 1044/2005 ze dne 4. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2808/98, pokud jde o stanovení rozhodné skutečnosti pro směnný kurz na podpory, na které se vztahuje oblast působnosti nařízení (ES) č. 1782/2003 a kterým se mění nařízení (ES) č. 1973/2004
32005R1045 OJ L 172, 05.07.2005, p.78 Nařízení Komise (ES) č. 1045/2005 ze dne 4. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2760/98 o provádění programu přeshraniční spolupráce v rámci programu Phare
32005R1046 OJ L 172, 05.07.2005, p.79 Nařízení Komise (ES) č. 1046/2005 ze dne 4. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 958/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady 2003/286/ES, pokud jde o koncese v podobě celních kvót Společenství pro některé produkty z obilovin pocházející z Bulharské republiky, a mění nařízení (ES) č. 2809/2000
32005R1048 OJ L 178, 09.07.2005, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1048/2005 ze dne 13. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2032/2003 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh
32005R1050 OJ L 173, 06.07.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1050/2005 ze dne 5. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2377/1999, kterým se stanoví obchodní norma pro chřest
32005R1051 OJ L 173, 06.07.2005, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1051/2005 ze dne 5. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1622/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o režim skladování nezpracovaných sušených vinných hroznů a nezpracovaných sušených fíků
32005R1055 OJ L 174, 07.07.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1055/2005 ze dne 27. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1466/97 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik
32005R1056 OJ L 174, 07.07.2005, p.5 Nařízení Rady (ES) č. 1056/2005 ze dne 27. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1467/97 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku
32005R1058 OJ L 174, 07.07.2005, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1058/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se zahajuje nabídkové řízení týkající se náhrady pro vývoz ječmene do některých třetích zemí
32005R1059 OJ L 174, 07.07.2005, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1059/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se zahajuje nabídkové řízení týkající se náhrady pro vývoz měkké pšenice do některých třetích zemí
32005R1060 OJ L 174, 07.07.2005, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1060/2005 ze dne 6. července 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku slovenského intervenčního orgánu
32005R1061 OJ L 174, 07.07.2005, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1061/2005 ze dne 6. července 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku polského intervenčního orgánu
32005R1062 OJ L 174, 07.07.2005, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 1062/2005 ze dne 6. července 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku rakouského intervenčního orgánu
32005R1063 OJ L 174, 07.07.2005, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 1063/2005 ze dne 6. července 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku českého intervenčního orgánu
32005R1064 OJ L 174, 07.07.2005, p.42 Nařízení Komise (ES) č. 1064/2005 ze dne 6. července 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku litevského intervenčního orgánu
32005R1065 OJ L 174, 07.07.2005, p.48 Nařízení Komise (ES) č. 1065/2005 ze dne 6. července 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene v majetku německého intervenčního orgánu
32005R1066 OJ L 174, 07.07.2005, p.54 Nařízení Komise (ES) č. 1066/2005 ze dne 6. července 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku maďarského intervenčního orgánu
32005R1067 OJ L 174, 07.07.2005, p.60 Nařízení Komise (ES) č. 1067/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o režimy nákupů v rámci veřejné intervence v odvětví hovězího masa
32005R1067r OJ L 182, 13.07.2005, p.35 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1067/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o režimy nákupů v rámci veřejné intervence v odvětví hovězího masa (Úř. věst L 174 ze dne 7.7.2005)
32005R1068 OJ L 174, 07.07.2005, p.65 Nařízení Komise (ES) č. 1068/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 824/2000, kterým se stanoví postupy pro přejímání obilovin intervenčními agenturami a metody analýzy pro určování jakosti obilovin
32005R1071 OJ L 179, 11.07.2005, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1071/2005 ze dne 1. července 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu
32005R1073 OJ L 175, 08.07.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1073/2005 ze dne 7. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o IFRIC 2 (1)
32005R1074 OJ L 175, 08.07.2005, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1074/2005 ze dne 7. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1227/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají produkčního potenciálu
32005R1084 OJ L 177, 09.07.2005, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1084/2005 ze dne 8. července 2005, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
32005R1085 OJ L 177, 09.07.2005, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1085/2005 ze dne 8. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
32005R1087 OJ L 177, 09.07.2005, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 1087/2005 ze dne 8. července 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
32005R1091 OJ L 182, 13.07.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1091/2005 ze dne 12. července 2005, kterým se provádí nařízení (ES) č. 2160/2003, pokud jde o požadavky na používání určitých tlumicích metod v rámci národních programů pro tlumení salmonel (1)
32005R1092 OJ L 182, 13.07.2005, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1092/2005 ze dne 12. července 2005, kterým se pozastavuje režim záloh na vyrovnávací podporu na vyrovnání ztrát příjmů z uvedení banánů na trh pro rok 2005
32005R1095 OJ L 183, 14.07.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1095/2005 ze dne 12. července 2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu jízdních kol pocházejících z Vietnamu a o změně nařízení (ES) č. 1524/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky
32005R1097 OJ L 183, 14.07.2005, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 1097/2005 ze dne 12. července 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32005R1099 OJ L 183, 14.07.2005, p.47 Nařízení Komise (ES) č. 1099/2005 ze dne 13. července 2005, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti (1)
32005R1100 OJ L 183, 14.07.2005, p.63 Nařízení Komise (ES) č. 1100/2005 ze dne 13. července 2005, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví minimální ceny, které mají být vyplaceny producentům za nezpracované sušené fíky, a částka podpory produkce sušených fíků
32005R1101 OJ L 183, 14.07.2005, p.64 Nařízení Komise (ES) č. 1101/2005 ze dne 13. července 2005, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví výše podpory pro hrušky určené ke zpracování
32005R1102 OJ L 183, 14.07.2005, p.65 Nařízení Komise (ES) č. 1102/2005 ze dne 13. července 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 32/2000 s ohledem na změny nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
32005R1111 OJ L 184, 15.07.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1111/2005 ze dne 24. června 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1365/75 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek
32005R1112 OJ L 184, 15.07.2005, p.5 Nařízení Rady (ES) č. 1112/2005 ze dne 24. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2062/94 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
32005R1113 OJ L 184, 15.07.2005, p.10 Nařízení Rady (ES) č. 1113/2005 ze dne 12. července 2005, kterým se zastavuje přezkum pro nového vývozce nařízení (ES) č. 1995/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu směsí močoviny a dusičnanu amonného pocházejících mimo jiné z Alžírska
32005R1119 OJ L 184, 15.07.2005, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1119/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1751/2004, kterým se stanovují úrokové míry používané pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu pro záruční sekci EZOZF pro účetní období 2005
32005R1138 OJ L 185, 16.07.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1138/2005 ze dne 15. července 2005 o stálém nabídkovém řízení v rámci hospodářského roku 2005/06 na stanovení vývozních dávek a/nebo náhrad bílého cukru
32005R1139 OJ L 185, 16.07.2005, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1139/2005 ze dne 15. července 2005 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32005R1147 OJ L 185, 16.07.2005, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1147/2005 ze dne 15. července 2005, kterým se zakazuje rybolov smáčkovitých v Severním moři a Skagerraku pomocí některých lovných zařízení
32005R1148 OJ L 185, 16.07.2005, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1148/2005 ze dne 15. července 2005, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o penethamat (1)
32005R1151 OJ L 185, 16.07.2005, p.27 Nařízení Rady (ES) č. 1151/2005 ze dne 15. července 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
32005R1154 OJ L 187, 19.07.2005, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 ze dne 18. července 2005, kterým se mění kódy a popisy některých produktů uvedených v příloze I nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 o společné organizaci trhu s obilovinami
32005R1155 OJ L 187, 19.07.2005, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1155/2005 ze dne 18. července 2005, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1419/2004 o trvání účinnosti víceletých dohod o financování a jednoletých dohod o financování uzavřených mezi Evropskou komisí zastupující Evropské společenství na jedné straně a Českou republikou, Estonskem, Maďarskem, Lotyšskem, Litvou, Polskem, Slovenskem a Slovinskem na straně druhé a o částečném zrušení víceletých dohod o financování a nařízení Rady (ES) č. 1266/1999 a (ES) č. 2222/2000
32005R1156 OJ L 187, 19.07.2005, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1156/2005 ze dne 18. července 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu hlavouna tuponosého v oblasti VIII, IX, X, XII, XIV (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
32005R1158 OJ L 191, 22.07.2005, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1158/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách
32005R1159 OJ L 191, 22.07.2005, p.16 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1159/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2236/95, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevropských sítí
32005R1160 OJ L 191, 22.07.2005, p.18 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1160/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se mění Úmluva k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, pokud jde o přístup služeb členských států příslušných pro vydávání osvědčení o registraci vozidel do Schengenského informačního systému (1)
32005R1161 OJ L 191, 22.07.2005, p.22 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1161/2005 ze dne 6. července 2005 o sestavování čtvrtletních nefinančních účtů podle institucionálních sektorů
32005R1163 OJ L 188, 20.07.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1163/2005 ze dne 19. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1622/2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření
32005R1164 OJ L 188, 20.07.2005, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1164/2005 ze dne 19. července 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob polské intervenční agentury
32005R1165 OJ L 188, 20.07.2005, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1165/2005 ze dne 19. července 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob maďarské intervenční agentury
32005R1166 OJ L 188, 20.07.2005, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1166/2005 ze dne 19. července 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob francouzské intervenční agentury
32005R1167 OJ L 188, 20.07.2005, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1167/2005 ze dne 19. července 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob německé intervenční agentury
32005R1168 OJ L 188, 20.07.2005, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1168/2005 ze dne 19. července 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob rakouské intervenční agentury
32005R1169 OJ L 188, 20.07.2005, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1169/2005 ze dne 19. července 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz žita v majetku německého intervenčního orgánu
32005R1170 OJ L 188, 20.07.2005, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1170/2005 ze dne 19. července 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu krevetky severní v oblasti NAFO 3L plavidly plujícími pod vlajkou Litvy
32005R1174 OJ L 189, 21.07.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1174/2005 ze dne 18. července 2005 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla z dovozu ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky
32005R1175 OJ L 189, 21.07.2005, p.15 Nařízení Rady (ES) č. 1175/2005 ze dne 18. července 2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu uhličitanu barnatého pocházejícího z Čínské lidové republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
32005R1177 OJ L 189, 21.07.2005, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1177/2005 ze dne 20. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1238/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2100/94, pokud jde o poplatky, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství
32005R1178 OJ L 189, 21.07.2005, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 1178/2005 ze dne 20. července 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka modrého v oblastech ICES II, IV, V plavidly plujícími pod vlajkou Francie
32005R1182 OJ L 190, 22.07.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1182/2005 ze dne 18. července 2005, kterým se přijímají autonomní a přechodná opatření k otevření celní kvóty Společenství pro dovoz živého skotu pocházejícího ze Švýcarska
32005R1183 OJ L 193, 23.07.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1183/2005 ze dne 18. července 2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
32005R1184 OJ L 193, 23.07.2005, p.9 Nařízení Rady (ES) č. 1184/2005 ze dne 18. července 2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám, které poškozují mírový proces a porušují mezinárodní právo v konfliktu v Dárfúrské oblasti v Súdánu
32005R1187 OJ L 193, 23.07.2005, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1187/2005 ze dne 22. července 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1859/82 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmu zemědělských podniků
32005R1188 OJ L 193, 23.07.2005, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1188/2005 ze dne 22. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 761/2005, kterým se zavádí nouzová destilace podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro některá vína ve Francii
32005R1189 OJ L 193, 23.07.2005, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1189/2005 ze dne 20. července 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblastech ICES VII b, c plavidly plujícími pod vlajkou Francie
32005R1190 OJ L 193, 23.07.2005, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1190/2005 ze dne 20. července 2005, kterým se po čtyřicáté osmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32005R1192 OJ L 194, 26.07.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1192/2005 ze dne 25. července 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1915/83, kterým se stanoví prováděcí pravidla k vedení účetnictví pro stanovení příjmu zemědělských podniků
32005R1193 OJ L 194, 26.07.2005, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1193/2005 ze dne 25. července 2005, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ohledně seznamu zemí a území (1)
32005R1194 OJ L 194, 26.07.2005, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1194/2005 ze dne 25. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka
32005R1195 OJ L 194, 26.07.2005, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1195/2005 ze dne 25. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 214/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu se sušeným odstředěným mlékem
32005R1196 OJ L 194, 26.07.2005, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1196/2005 ze dne 22. července 2005 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32005R1199 OJ L 195, 27.07.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1199/2005 ze dne 22. července 2005 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32005R1200 OJ L 195, 27.07.2005, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1200/2005 ze dne 26. července 2005 o trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech a o dočasném povolení nového užití již povolené doplňkové látky v krmivech (1)
32005R1202 OJ L 195, 27.07.2005, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1202/2005 ze dne 26. července 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky (Phycis blennoides) v oblastech ICES V, VI, VII ve vodách Společenství a mezinárodních vodách plavidly plujícími pod vlajkou Německa
32005R1204 OJ L 197, 28.07.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1204/2005 ze dne 26. července 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32005R1206 OJ L 197, 28.07.2005, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1206/2005 ze dne 27. července 2005 o trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech (1)
32005R1207 OJ L 197, 28.07.2005, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1207/2005 ze dne 27. července 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu
32005R1208 OJ L 197, 28.07.2005, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1208/2005 ze dne 27. července 2005, kterým se pošesté mění nařízení (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
32005R1209 OJ L 197, 28.07.2005, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1209/2005 ze dne 27. července 2005 o změně nařízení Rady (ES) č. 174/2005 o zavedení omezení pro poskytování pomoci související s vojenskou činností Pobřeží slonoviny
32005R1212 OJ L 199, 29.07.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1212/2005 ze dne 25. července 2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých odlitků pocházejících z Čínské lidové republiky
32005R1214 OJ L 199, 29.07.2005, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 1214/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se opravuje estonské, finské, italské, lotyšské, litevské, nizozemské, portugalské, řecké, španělské a švédské znění nařízení (EHS) č. 1722/93, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 týkajícímu se produkčních náhrad v odvětví obilovin
32005R1215 OJ L 199, 29.07.2005, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 1215/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1990/2004, kterým se v důsledku přistoupení Maďarska k Evropské unii stanoví přechodná opatření v odvětví vína
32005R1216 OJ L 199, 29.07.2005, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 1216/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1227/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají produkčního potenciálu
32005R1217 OJ L 199, 29.07.2005, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 1217/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro určitý živý skot pocházející z Bulharska stanovenou rozhodnutím Rady 2003/286/ES
32005R1218 OJ L 199, 29.07.2005, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 1218/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz živého skotu o hmotnosti vyšší než 160 kg a pocházejícího ze Švýcarska stanovenou nařízením Rady (ES) č. 1182/2005
32005R1219 OJ L 199, 29.07.2005, p.45 Nařízení Komise (ES) č. 1219/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
32005R1220 OJ L 199, 29.07.2005, p.47 Nařízení Komise (ES) č. 1220/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1279/98, pokud jde o některé celní kvóty pro produkty z hovězího a telecího masa pocházející z Bulharska
32005R1236 OJ L 200, 30.07.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 ze dne 27. června 2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání
32005R1238 OJ L 200, 30.07.2005, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1238/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 85/2004, kterým se stanoví obchodní norma pro jablka
32005R1239 OJ L 200, 30.07.2005, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 1239/2005 ze dne 29. července 2005 o změně nařízení (ES) č. 581/2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se některých druhů másla, a nařízení (ES) č. 582/2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení na vývozní náhrady týkající se sušeného odstředěného mléka
32005R1240 OJ L 200, 30.07.2005, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 1240/2005 ze dne 29. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1279/98, pokud jde o některé celní kvóty pro produkty z hovězího a telecího masa pocházející z Rumunska
32005R1241 OJ L 200, 30.07.2005, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 1241/2005 ze dne 29. července 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro určitý živý skot pocházející z Rumunska stanovenou rozhodnutím Rady 2003/18/ES
32005R1259 OJ L 200, 30.07.2005, p.73 Nařízení Komise (ES) č. 1259/2005 ze dne 27. července 2005, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovozy kyseliny vinné pocházející z Čínské lidové republiky
32005R1259r OJ L 282, 26.10.2005, p.29 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1259/2005 ze dne 27. července 2005, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovozy kyseliny vinné pocházející z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 200 ze dne 30.7.2005)
32005R1261 OJ L 201, 02.08.2005, p.3 Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 1261/2005, ze dne 20. července 2005 kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 2342/2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství
32005R1262 OJ L 201, 02.08.2005, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1262/2005 ze dne 1. srpna 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 27/2005, pokud jde o rybolovná práva na sledě obecného v oblastech I a II
32005R1263 OJ L 201, 02.08.2005, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1263/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se popáté mění nařízení Rady (ES) č. 798/2004, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru a zrušuje nařízení (ES) č. 1081/2000
32005R1264 OJ L 201, 02.08.2005, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1264/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se po čtyřicáté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32005R1265 OJ L 201, 02.08.2005, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 1265/2005 ze dne 29. července 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu smáčkovitých v oblastech ICES IIa, IIIa a IV ve vodách Společenství plavidly plujícími pod vlajkou Dánska
32005R1265r OJ L 203, 04.08.2005, p.23 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1265/2005 ze dne 29. července 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu smáčkovitých v oblastech ICES IIa, IIIa a IV ve vodách Společenství plavidly plujícími pod vlajkou Dánska (Úř. věst. L 201 ze dne 2.8.2005)
32005R1266 OJ L 201, 02.08.2005, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 1266/2005 ze dne 29. července 2005 kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech ICES VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Francie
32005R1268 OJ L 201, 02.08.2005, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 1268/2005 ze dne 1. srpna 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2191/81 o poskytování podpory pro nákup másla neziskovými institucemi a organizacemi
32005R1272 OJ L 201, 02.08.2005, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 1272/2005 ze dne 1. srpna 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
32005R1275 OJ L 202, 03.08.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1275/2005 ze dne 26. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2268/2004 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu karbidu wolframu a taveného karbidu wolframu pocházejících z Čínské lidové republiky
32005R1277 OJ L 202, 03.08.2005, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1277/2005 ze dne 27. července 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a k nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi (1)
32005R1278 OJ L 202, 03.08.2005, p.34 Nařízení komise (ES) č. 1278/2005 ze dne 2. srpna 2005, kterým se po padesáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32005R1281 OJ L 203, 04.08.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1281/2005 ze dne 3. srpna 2005 o správě licencí k rybolovu a nejnutnějších údajích, které musejí být v licencích k rybolovu obsaženy
32005R1282 OJ L 203, 04.08.2005, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1282/2005 ze dne 3. srpna 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2007/2000 s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1789/2003 a nařízení Komise (ES) č. 1810/2004, kterými se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
32005R1283 OJ L 203, 04.08.2005, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1283/2005 ze dne 3. srpna 2005, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 866/2004 o režimu podle článku 2 protokolu č. 10 k aktu o přistoupení
32005R1285 OJ L 203, 04.08.2005, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1285/2005 ze dne 3. srpna 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní trh se surovými diamanty
32005R1286 OJ L 203, 04.08.2005, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1286/2005 ze dne 3. srpna 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
32005R1288 OJ L 204, 05.08.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1288/2005 ze dne 4. srpna 2005 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 964/2003 na dovoz některých potrubních tvarovek ze železa nebo oceli pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky dovozem některých potrubních tvarovek ze železa nebo oceli zasílaných z Filipín bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Filipín, a o zavedení evidence těchto dovozů
32005R1288 OJ L 206, 09.08.2005, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1299/2005 ze dne 8. srpna 2005, kterým se mění přílohy I a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o fenoxymethylpenicilin, foxim, norgestomet a thiamfenikol (1)
32005R1289 OJ L 204, 05.08.2005, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1289/2005 ze dne 4. srpna 2005 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 408/2002 na dovoz některých oxidů zinečnatých pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých oxidů zinečnatých zasílaných z Kazachstánu bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Kazachstánu, a o zavedení evidence těchto dovozů
32005R1290 OJ L 209, 11.08.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky
32005R1292 OJ L 205, 06.08.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1292/2005 ze dne 5. srpna 2005, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o výživu zvířat (1)
32005R1293 OJ L 205, 06.08.2005, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1293/2005 ze dne 5. srpna 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2676/90, kterým se stanoví metody Společenství používané pro rozbor vín
32005R1294 OJ L 205, 06.08.2005, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1294/2005 ze dne 5. srpna 2005, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
32005R1295 OJ L 205, 06.08.2005, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1295/2005 ze dne 5. srpna 2005, kterým se pro hospodářský rok 2004/05 stanoví snížení podpory na dehydratované krmivo
32005R1296 OJ L 205, 06.08.2005, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1296/2005 ze dne 5. srpna 2005, kterým se v odvětví cukru upravuje maximální částka dávky B z výroby a kterým se mění minimální cena cukrové řepy B pro hospodářský rok 2005/06
32005R1298 OJ L 206, 09.08.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1298/2005 ze dne 8. srpna 2005, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1065/2005, pokud je o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz ječmene ze zásob německé intervenční agentury
32005R1300 OJ L 207, 10.08.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1300/2005 ze dne 3. srpna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 27/2005, pokud jde o sledě obecného, makrelu obecnou, kranase, jazyka obecného a plavidla, která prováděla nedovolené rybolovné činnosti
32005R1302 OJ L 207, 10.08.2005, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1302/2005 ze dne 9. srpna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku slovenské intervenční agentury
32005R1303 OJ L 207, 10.08.2005, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1303/2005 ze dne 9. srpna 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblastech ICES II, IV (vody ES) plavidly plujícími pod vlajkou Francie
32005R1304 OJ L 207, 10.08.2005, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1304/2005 ze dne 9. srpna 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky modravé v oblasti ICES Vb (vody Faerských ostrovů) plavidly plujícími pod vlajkou Francie
32005R1306 OJ L 208, 11.08.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1306/2005 ze dne 10. srpna 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej bílého cukru na trhu Společenství ze zásob belgické intervenční agentury
32005R1307 OJ L 208, 11.08.2005, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1307/2005 ze dne 10. srpna 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej bílého cukru na trhu Společenství ze zásob francouzské intervenční agentury
32005R1308 OJ L 208, 11.08.2005, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1308/2005 ze dne 10. srpna 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej surového cukru na trhu Společenství ze zásob švédské intervenční agentury
32005R1309 OJ L 208, 11.08.2005, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1309/2005 ze dne 10. srpna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně
32005R1310 OJ L 208, 11.08.2005, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1310/2005 ze dne 10. srpna 2005, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví minimální cena, která má být vyplacena producentům sušených švestek, a částka podpory produkce sušených švestek
32005R1317 OJ L 210, 12.08.2005, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1317/2005 ze dne 11. srpna 2005 o zahájení nabídkového řízení na udělení vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citróny, stolní hrozny a jablka)
32005R1318 OJ L 210, 12.08.2005, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1318/2005 ze dne 11. srpna 2005, kterým se mění příloha II nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
32005R1319 OJ L 210, 12.08.2005, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1319/2005 ze dne 11. srpna 2005 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro konzervované houby od 1. října 2005
32005R1320 OJ L 210, 12.08.2005, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1320/2005 ze dne 11. srpna 2005 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro česnek od 1. října 2005
32005R1321 OJ L 210, 12.08.2005, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1321/2005 ze dne 11. srpna 2005, kterým se pro hospodářský rok 2004/05 stanoví výše podpory skladování pro nezpracované sušené vinné hrozny a nezpracované sušené fíky
32005R1322 OJ L 210, 12.08.2005, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1322/2005 ze dne 11. srpna 2005, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví odkupní cena skladovacích agentur pro nezpracované sušené vinné hrozny a nezpracované sušené fíky
32005R1332 OJ L 215, 18.08.2005, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1332/2005 ze dne 9. srpna 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
32005R1333 OJ L 211, 13.08.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1333/2005 ze dne 9. srpna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 428/2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu polyesterových střižových vláken pocházejících z Čínské lidové republiky a Saúdské Arábie
32005R1335 OJ L 211, 13.08.2005, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1335/2005 ze dne 12. srpna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2076/2002 a rozhodnutí 2002/928/ES, 2004/129/ES, 2004/140/ES, 2004/247/ES a 2005/303/ES, pokud jde o období uvedené v čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS a další používání některých látek nezařazených do přílohy I (1)
32005R1336 OJ L 211, 13.08.2005, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1336/2005 ze dne 12. srpna 2005, kterým se mění příloha III nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin (1)
32005R1341 OJ L 212, 17.08.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1341/2005 ze dne 16. srpna 2005, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví výše podpory pro pěstování vinných hroznů určených k produkci některých odrůd sušených vinných hroznů a výše podpory pro opětovnou výsadbu vinic napadených mšičkou révokazem
32005R1342 OJ L 212, 17.08.2005, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1342/2005 ze dne 16. srpna 2005, kterým se stanoví poskytování vyrovnávacího příspěvku organizacím producentů pro tuňáky dodávané zpracovatelskému průmyslu v období od 1. ledna do 31. března 2004
32005R1343 OJ L 212, 17.08.2005, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1343/2005 ze dne 16. srpna 2005, kterým se stanoví poskytování vyrovnávacího příspěvku organizacím producentů pro tuňáky dodávané zpracovatelskému průmyslu v období od 1. dubna do 30. června 2004
32005R1344 OJ L 212, 17.08.2005, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1344/2005 ze dne 16. srpna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na jablka
32005R1345 OJ L 212, 17.08.2005, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1345/2005 ze dne 16. srpna 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro režim dovozních licencí v odvětví olivového oleje
32005R1346 OJ L 212, 17.08.2005, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1346/2005 ze dne 16. srpna 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2702/1999 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů ve třetích zemích
32005R1347 OJ L 212, 17.08.2005, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1347/2005 ze dne 16. srpna 2005, kterým se po padesáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32005R1350 OJ L 213, 18.08.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1350/2005 ze dne 16. srpna 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu makrely obecné v oblastech ICES IIa (vody ES), IIIa, IIIb, c, d (vody ES), IV plavidly plujícími pod vlajkou Francie
32005R1351 OJ L 213, 18.08.2005, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1351/2005 ze dne 16. srpna 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu humra severského v oblasti ICES VIIIc plavidly plujícími pod vlajkou Francie
32005R1352 OJ L 213, 18.08.2005, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1352/2005 ze dne 16. srpna 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky v oblasti ICES VIII, IX (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Francie
32005R1354 OJ L 213, 18.08.2005, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1354/2005 ze dne 17. srpna 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 131/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Súdánu
32005R1356 OJ L 214, 19.08.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1356/2005 ze dne 18. srpna 2005, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o kyselinu oxolinovou a morantel (1)
32005R1357 OJ L 214, 19.08.2005, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1357/2005 ze dne 18. srpna 2005, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96, pokud jde o zápis názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označeníChevrotin (CHOP)
32005R1358 OJ L 214, 19.08.2005, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1358/2005 ze dne 18. srpna 2005, kterým se stanoví váhové koeficienty výpočet ceny jatečně upravených těl prasat na trhu Společenství na hospodářský rok 2005/06
32005R1359 OJ L 214, 19.08.2005, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1359/2005 ze dne 18. srpna 2005, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2390/1999, kterým se stanoví forma a obsah účetních údajů poskytovaných Komisi pro účely schválení účetní závěrky záruční sekce EZOZF a pro účely sledování a odhadů
32005R1360 OJ L 214, 19.08.2005, p.55 Nařízení Komise (ES) č. 1360/2005 ze dne 18. srpna 2005 o změně nařízení Komise (ES) č. 817/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF)
32005R1361 OJ L 214, 19.08.2005, p.57 Nařízení Komise (ES) č. 1361/2005 ze dne 17. srpna 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce bělolemého v oblasti ICES V, VI, VII (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
32005R1362 OJ L 214, 19.08.2005, p.59 Nařízení Komise (ES) č. 1362/2005 ze dne 18. srpna 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky v oblasti ICES V, VI, VII (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
32005R1363 OJ L 214, 19.08.2005, p.61 Nařízení Komise (ES) č. 1363/2005 ze dne 18. srpna 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka modrého v oblasti ICES VI, VII (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
32005R1367 OJ L 216, 20.08.2005, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1367/2005 ze dne 19. srpna 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
32005R1370 OJ L 218, 23.08.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1370/2005 ze dne 22. srpna 2005, kterým se zahajuje přezkum nařízení Rady (ES) č. 1975/2004 a (ES) č. 1976/2004, kterými se rozšiřuje konečné antidumpingové a vyrovnávací clo z dovozu polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího mimo jiné z Indie na dovoz tohoto výrobku zasílaného mimo jiné z Izraele, jehož cílem je určit, zda od těchto opatření lze osvobodit jednoho izraelského vývozce, kterým se zrušuje antidumpingové clo u dovozů od tohoto vývozce a na základě kterého dovozy tohoto vývozce podléhají celní evidenci
32005R1371 OJ L 223, 27.08.2005, p.1 Nařízení rady (ES) č. 1371/2005 ze dne 19. srpna 2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu plochých válcovaných výrobků s orientovanou strukturou vyrobených z křemíkové elektrooceli pocházejících ze Spojených států amerických a z Ruska a o zrušení nařízení (ES) č. 151/2003, kterým bylo uloženo konečné antidumpingové clo z dovozu některých elektrických plechů s orientovanou strukturou pocházejících z Ruska
32005R1372 OJ L 223, 27.08.2005, p.27 Nařízení rady (ES) č. 1372/2005 ze dne 19. srpna 2005 o ukončení antidumpingového řízení týkajícího se dovozu termoplastického styren-butadien-styrenového kaučuku pocházejícího z Korejské republiky a Ruska, o ukončení prozatímního přezkumu antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz termoplastického styren-butadien-styrenového kaučuku pocházejícího z Tchaj-wanu a o zrušení těchto opatření
32005R1374 OJ L 219, 24.08.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1374/2005 ze dne 23. srpna 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene ze zásob slovenské intervenční agentury
32005R1375 OJ L 219, 24.08.2005, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1375/2005 ze dne 23. srpna 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene ze zásob české intervenční agentury
32005R1376 OJ L 219, 24.08.2005, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1376/2005 ze dne 23. srpna 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene ze zásob švédské intervenční agentury
32005R1377 OJ L 219, 24.08.2005, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1377/2005 ze dne 23. srpna 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene ze zásob finské intervenční agentury
32005R1378 OJ L 219, 24.08.2005, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1378/2005 ze dne 22. srpna 2005, kterým se po padesáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32005R1380 OJ L 220, 25.08.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1380/2005 ze dne 23. srpna 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32005R1381 OJ L 220, 25.08.2005, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1381/2005 ze dne 24. srpna 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene ze zásob francouzské intervenční agentury
32005R1382 OJ L 220, 25.08.2005, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1382/2005 ze dne 24. srpna 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene ze zásob belgické intervenční agentury
32005R1383 OJ L 220, 25.08.2005, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1383/2005 ze dne 24. srpna 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene ze zásob polské intervenční agentury
32005R1384 OJ L 220, 25.08.2005, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1384/2005 ze dne 24. srpna 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene ze zásob maďarské intervenční agentury
32005R1402 OJ L 222, 27.08.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1402/2005 ze dne 26. srpna 2005, kterým se stanoví množství pro dovoz banánů do Společenství v rámci celních kvót A/B a C pro čtvrté čtvrtletí roku 2005
32005R1403 OJ L 222, 27.08.2005, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1403/2005 ze dne 26. srpna 2005, kterým se stanoví množství a individuální maximální stropy pro vydání licencí na dodatečná množství při dovozu banánů do nových členských států ve čtvrtém čtvrtletí roku 2005
32005R1404 OJ L 222, 27.08.2005, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1404/2005 ze dne 26. srpna 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech ICES VIIIa, b, d, e plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
32005R1405 OJ L 222, 27.08.2005, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1405/2005 ze dne 26. srpna 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblastech ICES VIIIa, b plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
32005R1415 OJ L 222, 27.08.2005, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1415/2005 ze dne 26. srpna 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka mořského v oblastech ICES I, II ve vodách Společenství a mezinárodních vodách plavidly plujícími pod vlajkou Německa
32005R1416 OJ L 222, 27.08.2005, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1416/2005 ze dne 26. srpna 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech ICES I, II (vody Norska) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
32005R1418 OJ L 224, 30.08.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1418/2005 ze dne 29. srpna 2005, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, pokud jde o začátek období pro některé platby
32005R1426 OJ L 225, 31.08.2005, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1426/2005 ze dne 30. srpna 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech ICES VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (vody Společenství) plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
32005R1436 OJ L 228, 03.09.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1436/2005 ze dne 31. srpna 2005, kterým se dočasně snižují všeobecná cla společného celního sazebníku pro některé tropické produkty rybolovu (1)
32005R1438 OJ L 228, 03.09.2005, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1438/2005 ze dne 2. září 2005 o zvláštním intervenčním opatření pro oves ve Finsku a Švédsku pro hospodářský rok 2005/06
32005R1439 OJ L 228, 03.09.2005, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1439/2005 ze dne 2. září 2005, kterým se stanoví dodatečná částka, která má být vyplacena za broskve v Maďarsku podle nařízení (ES) č. 416/2004
32005R1440 OJ L 232, 08.09.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1440/2005 ze dne 12. července 2005 o správě určitých omezení dovozu některých výrobků z oceli z Ukrajiny a o zrušení nařízení (ES) č. 2266/2004
32005R1441 OJ L 232, 08.09.2005, p.22 Nařízení Rady (ES) č. 1441/2005 ze dne 18. července 2005 o správě určitých omezení dovozu některých výrobků z oceli z Republiky Kazachstán a o zrušení nařízení (ES) č. 2265/2004
32005R1443 OJ L 229, 06.09.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1443/2005 ze dne 5. září 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1381/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz ječmene ze zásob francouzské intervenční agentury
32005R1444 OJ L 229, 06.09.2005, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1444/2005 ze dne 2. září 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníka v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
32005R1445 OJ L 229, 06.09.2005, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1445/2005 ze dne 5. září 2005, kterým se vymezují správná kritéria hodnocení kvality a obsah zpráv o kvalitě týkajících se statistiky odpadů pro účely nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 (1)
32005R1446 OJ L 229, 06.09.2005, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1446/2005 ze dne 5. září 2005, kterým se přijímají odchylky od ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů, pokud jde o Spojené království a Rakousko (1)
32005R1448 OJ L 230, 07.09.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1448/2005 ze dne 5. září 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu druhu Hoplostethus atlanticus v oblasti ICES I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII a XIV (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Francie
32005R1449 OJ L 230, 07.09.2005, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1449/2005 ze dne 5. září 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu pilonoše v oblasti ICES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Francie
32005R1450 OJ L 230, 07.09.2005, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1450/2005 ze dne 5. září 2005, kterým se mění příloha V nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 týkajícího se omezení hospodářských a finančních vztahů s Irákem
32005R1452 OJ L 230, 07.09.2005, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1452/2005 ze dne 6. září 2005, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 234/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Libérii
32005R1453 OJ L 230, 07.09.2005, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1453/2005 ze dne 6. září 2005, kterým se mění příloha II nařízení Rady (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních vůči Libérii
32005R1454 OJ L 231, 08.09.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1454/2005 ze dne 2. září 2005, kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 2042/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu systémů televizních kamer pocházejících z Japonska
32005R1456 OJ L 231, 08.09.2005, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1456/2005 ze dne 6. září 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32005R1458 OJ L 233, 09.09.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1458/2005 ze dne 8. září 2005 o trvalém a dočasném povolení některých doplňkových látek v krmivech a o dočasném povolení nových použití některých již povolených doplňkových látek v krmivech (1)
32005R1459 OJ L 233, 09.09.2005, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1459/2005 ze dne 8. září 2005, kterým se mění podmínky pro povolení některých doplňkových látek v krmivech, které patří do skupiny stopových prvků (1)
32005R1460 OJ L 233, 09.09.2005, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1460/2005 ze dne 8. září 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001, pokud jde o celní kvóty a referenční množství Společenství pro některé produkty pocházející z Alžírska
32005R1471 OJ L 234, 10.09.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1471/2005 ze dne 9. září 2005, kterým se stanoví dodatečná částka, která má být vyplacena za hrušky v Maďarsku podle nařízení (ES) č. 416/2004
32005R1478 OJ L 236, 13.09.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1478/2005 ze dne 12. září 2005, kterým se mění přílohy V, VII a VIII nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
32005R1485 OJ L 238, 15.09.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1485/2005 ze dne 14. září 2005 kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech ICES I, II (vody Norska) plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
32005R1486 OJ L 238, 15.09.2005, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1486/2005 ze dne 14. září 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse černého v oblasti NAFO 3LMNO plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
32005R1487 OJ L 240, 16.09.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1487/2005 ze dne 12. září 2005, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých hotových oděvních textilií z polyesterových nekonečných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky
32005R1495 OJ L 240, 16.09.2005, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 1495/2005 ze dne 15. září 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1166/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob francouzské intervenční agentury
32005R1496 OJ L 240, 16.09.2005, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 1496/2005 ze dne 15. září 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1168/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob rakouské intervenční agentury
32005R1497 OJ L 240, 16.09.2005, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 1497/2005 ze dne 15. září 2005, kterým se opravuje rozhodnutí Rady a Komise 2005/430/ES, Euratom o uzavření dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé
32005R1498 OJ L 240, 16.09.2005, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 1498/2005 ze dne 15. září 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1262/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/2001, pokud jde o nákup a prodej cukru intervenčními agenturami
32005R1499 OJ L 240, 16.09.2005, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 1499/2005 ze dne 15. září 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky jednoskvrnné v oblastech ICES I, II (vody Norska) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
32005R1504 OJ L 241, 17.09.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1504/2005 ze dne 15. září 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech ICES I, II b plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
32005R1512 OJ L 241, 17.09.2005, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1512/2005 ze dne 15. září 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 753/2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů
32005R1513 OJ L 241, 17.09.2005, p.45 Nařízení Komise (ES) č. 1513/2005 ze dne 16. září 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
32005R1516 OJ L 244, 20.09.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1516/2005 ze dne 19. září 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene ze zásob rakouské intervenční agentury
32005R1518 OJ L 244, 20.09.2005, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1518/2005 ze dne 19. září 2005, kterým se mění přílohy I a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o acetylisovaleryltylosin a fluazuron (1)
32005R1519 OJ L 244, 20.09.2005, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1519/2005 ze dne 19. září 2005, kterým se zahajuje řízení pro přidělování vývozních licencí pro sýry, které budou v roce 2006 vyvezeny do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT
32005R1519r OJ L 249, 24.09.2005, p.20 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1519/2005 ze dne 19. září 2005, kterým se zahajuje řízení pro přidělování vývozních licencí pro sýry, které budou v roce 2006 vyvezeny do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT (Úř. věst. L 244 ze dne 20.9.2005)
32005R1522 OJ L 245, 21.09.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1522/2005 ze dne 20. září 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1384/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení na vývoz ječmene ze zásob maďarské intervenční agentury
32005R1529 OJ L 246, 22.09.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1529/2005 ze dne 20. září 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32005R1530 OJ L 246, 22.09.2005, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1530/2005 ze dne 21. září 2005, kterým se zavádí nouzová destilace podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro některá stolní vína v Itálii
32005R1531 OJ L 246, 22.09.2005, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1531/2005 ze dne 21. září 2005, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví odhadovaná produkce nevyzrněné bavlny a dočasné snížení cílové ceny
32005R1535 OJ L 247, 23.09.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1535/2005 ze dne 22. září 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1063/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob české intervenční agentury
32005R1539 OJ L 247, 23.09.2005, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1539/2005 ze dne 22. září 2005, kterým se stanoví mimořádná opatření pro ochranu a obnovu populace sardele v podoblasti ICES VIII
32005R1540 OJ L 247, 23.09.2005, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1540/2005 ze dne 22. září 2005 o použití režimu zvláštní prémie na hovězí maso v roce 2004 v Irsku a ve Spojeném království
32005R1551 OJ L 247, 23.09.2005, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 1551/2005 ze dne 22. září 2005, kterým se po padesáté třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32005R1552 OJ L 255, 30.09.3005, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1552/2005 ze dne 7. září 2005 o statistikách odborného vzdělávání v podnicích
32005R1553 OJ L 255, 30.09.3005, p.6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1553/2005 ze dne 7. září 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC)
32005R1554 OJ L 255, 30.09.3005, p.9 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1554/2005/ES ze dne 7. září 2005, kterým se mění rozhodnutí Rady 2001/51/ES, kterým se zavádí akční program týkající se strategie Společenství pro rovnost žen a mužů, a rozhodnutí č. 848/2004/ES, kterým se zavádí akční program Společenství na podporu organizací působících na evropské úrovni v oblasti rovnosti žen a mužů
32005R1555 OJ L 249, 24.09.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1555/2005 ze dne 20. září 2005, kterým se ruší celní kvóta pro dovoz rozpustné kávy kódu KN 21011111
32005R1558 OJ L 249, 24.09.2005, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1558/2005 ze dne 23. září 2005, o změně nařízení (ES) č. 1839/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k celním kvótám pro dovozy kukuřice a čiroku do Španělska a pro dovozy kukuřice do Portugalska
32005R1564 OJ L 257, 01.10.2005, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, kterým se stanoví standardní formuláře pro zveřejňování oznámení v rámci postupů zadávání veřejných zakázek podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES (1)
32005R1567 OJ L 252, 28.09.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1567/2005 ze dne 20. září 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
32005R1568 OJ L 252, 28.09.2005, p.2 Nařízení Rady (ES) č. 1568/2005 ze dne 20. září 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 850/98, pokud jde o ochranu hlubinných korálových útesů před účinky rybolovu v některých oblastech Atlantského oceánu
32005R1570 OJ L 252, 28.09.2005, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1570/2005 ze dne 27. září 2005, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 2104/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 639/2004 o řízení rybářského loďstva zapsaného v nejvzdálenějších regionech Společenství
32005R1572 OJ L 253, 29.09.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1572/2005 ze dne 28. září 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení pro další prodej žita ze zásob německé intervenční agentury na španělském trhu
32005R1573 OJ L 253, 29.09.2005, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1573/2005 ze dne 28. září 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej žita na trhu Společenství ze zásob německé intervenční agentury za účelem jeho zpracování na bioethanol a za účelem užívání bioethanolu pro výrobu biopaliv ve Společenství
32005R1574 OJ L 253, 29.09.2005, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1574/2005 ze dne 28. září 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní trh se surovými diamanty
32005R1578 OJ L 254, 30.09.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1578/2005 ze dne 29. září 2005, kterým se v důsledku překročení zpracovatelského prahu v určitých členských státech snižuje pro hospodářský rok 2005/06 výše podpory poskytované producentům některých citrusových plodů
32005R1579 OJ L 254, 30.09.2005, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1579/2005 ze dne 29. září 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na rajčata
32005R1606 OJ L 256, 01.10.2005, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1606/2005 ze dne 30. září 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob slovenské intervenční agentury
32005R1607 OJ L 256, 01.10.2005, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1607/2005 ze dne 30. září 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 296/96 o údajích předávaných členskými státy a o měsíčním účtování výdajů financovaných záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF)
32005R1608 OJ L 256, 01.10.2005, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1608/2005 ze dne 30. září 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3149/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
32005R1609 OJ L 256, 01.10.2005, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1609/2005 ze dne 30. září 2005, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 snižuje v odvětví cukru zaručené množství v rámci produkčních kvót a předpokládané maximální požadavky na zásobování rafinerií v rámci preferenčních dovozů
32005R1621 OJ L 259, 05.10.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1621/2005 ze dne 4. října 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene ze zásob litevské intervenční agentury
32005R1622 OJ L 259, 05.10.2005, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1622/2005 ze dne 4. října 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob české intervenční agentury v Německu
32005R1623 OJ L 259, 05.10.2005, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1623/2005 ze dne 4. října 2005, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96, pokud jde o zápis některých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Tuscia (CHOP) a Basilico Genovese (CHOP))
32005R1624 OJ L 259, 05.10.2005, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1624/2005 ze dne 4. října 2005, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 866/2004, pokud jde o citrusové plody překračující demarkační linii na Kypru
32005R1625 OJ L 259, 05.10.2005, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1625/2005 ze dne 4. října 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech ICES I, II b plavidly plujícími pod vlajkou Německa
32005R1628 OJ L 260, 06.10.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1628/2005 ze dne 4. října 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32005R1629 OJ L 260, 06.10.2005, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1629/2005 ze dne 5. října 2005, kterým se po padesáté čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32005R1631 OJ L 261, 07.10.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1631/2005 ze dne 3. října 2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny trichlorisokyanurové pocházející z Čínské lidové republiky a Spojených států amerických a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
32005R1635 OJ L 261, 07.10.2005, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1635/2005 ze dne 6. října 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného v subdivizích 22–24 plavidly plujícími pod vlajkou Polska
32005R1636 OJ L 261, 07.10.2005, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1636/2005 ze dne 6. října 2005, kterým se posedmé mění nařízení Rady (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
32005R1643 OJ L 263, 08.10.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1643/2005 ze dne 7. října 2005, kterým se zahajuje nabídkové řízení č. 55/2005 ES na prodej vinného alkoholu určeného pro nová průmyslová použití
32005R1644 OJ L 263, 08.10.2005, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1644/2005 ze dne 7. října 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného v oblasti Vb, VIaN (vody ES), VIb plavidly plujícími pod vlajkou Francie
32005R1645 OJ L 266, 11.10.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1645/2005 ze dne 6. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2603/2000, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo z dovozu některých polyetylentereftalátů pocházejících mimo jiné z Indie
32005R1646 OJ L 266, 11.10.2005, p.10 Nařízení Rady (ES) č. 1646/2005 ze dne 6. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2604/2000 o uložení konečných antidumpingových cel z dovozu některých polyetylentereftalátů (PET) pocházejících mimo jiné z Indie
32005R1648 OJ L 266, 11.10.2005, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1648/2005 ze dne 10. října 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej bílého cukru na trhu Společenství ze zásob belgické intervenční agentury
32005R1649 OJ L 266, 11.10.2005, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1649/2005 ze dne 10. října 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej bílého cukru na trhu Společenství ze zásob polské intervenční agentury
32005R1650 OJ L 266, 11.10.2005, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1650/2005 ze dne 10. října 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej bílého cukru na trhu Společenství ze zásob italské intervenční agentury
32005R1651 OJ L 266, 11.10.2005, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1651/2005 ze dne 10. října 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej bílého cukru na trhu Společenství ze zásob maďarské intervenční agentury
32005R1652 OJ L 266, 11.10.2005, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1652/2005 ze dne 10. října 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej bílého cukru na trhu Společenství ze zásob francouzské intervenční agentury
32005R1653 OJ L 266, 11.10.2005, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 1653/2005 ze dne 10. října 2005 o otevření celních kvót a stanovení cel použitelných v rámci těchto celních kvót pro dovoz některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Alžírska do Evropského společenství
32005R1654 OJ L 266, 11.10.2005, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 1654/2005 ze dne 10. října 2005 o změně nařízení (ES) č. 874/2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace (1)
32005R1655 OJ L 266, 11.10.2005, p.50 Nařízení Komise (ES) č. 1655/2005 ze dne 10. října 2005 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32005R1659 OJ L 267, 12.10.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1659/2005 ze dne 6. října 2005 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz některých magnezitových cihel pocházejících z Čínské lidové republiky
32005R1660 OJ L 267, 12.10.2005, p.15 Nařízení Rady (ES) č. 1660/2005 ze dne 6. října 2005 o uzavření Protokolu, kterým se na období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2010 stanoví možnosti rybolovu a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Komorskou federativní islámskou republikou o rybolovu při pobřeží Komor
32005R1662 OJ L 267, 12.10.2005, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1662/2005 ze dne 11. října 2005, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 953/2003 k zamezení přesměrování obchodu s některými klíčovými léky do Evropské unie
32005R1663 OJ L 267, 12.10.2005, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1663/2005 ze dne 11. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1535/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o režim podpory pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny
32005R1665 OJ L 268, 13.10.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1665/2005 ze dne 12. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 314/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro režim kvót v odvětví cukru
32005R1667 OJ L 269, 14.10.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1667/2005 ze dne 13. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 60/2004, kterým se stanoví přechodná opatření v odvětví cukru z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
32005R1668 OJ L 269, 14.10.2005, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1668/2005 ze dne 13. října 2005, kterým se stanovují úrokové míry používané pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu zásob pro záruční sekci EZOZF pro účetní období 2006
32005R1674 OJ L 269, 14.10.2005, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1674/2005 ze dne 13. října 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech ICES I, II b plavidly plujícími pod vlajkou Polska
32005R1679 OJ L 271, 15.10.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1679/2005 ze dne 6. října 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2075/92 o společné organizaci trhu se surovým tabákem
32005R1686 OJ L 271, 15.10.2005, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1686/2005 ze dne 14. října 2005, kterým se pro hospodářský rok 2004/05 stanoví částky na dávky z výroby a koeficient doplňkové dávky v odvětví cukru
32005R1687 OJ L 271, 15.10.2005, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1687/2005 ze dne 14. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ohledně úpravy některých poplatků (1)
32005R1688 OJ L 271, 15.10.2005, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1688/2005 ze dne 14. října 2005, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokud jde o zvláštní záruky ohledně salmonely na zásilky určitého masa a vajec do Finska a Švédska (1)
32005R1689 OJ L 271, 15.10.2005, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1689/2005 ze dne 14. října 2005, kterým se stanoví koeficienty snížení hodnoty použitelné při nákupu zemědělských produktů k intervenci na rozpočtový rok 2006
32005R1690 OJ L 271, 15.10.2005, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 1690/2005 ze dne 14. října 2005, kterým se po padesáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32005R1695 OJ L 272, 18.10.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1695/2005 ze dne 17. října 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob francouzské intervenční agentury
32005R1695r OJ L 276, 21.10.2005, p.72 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1695/2005 ze dne 17. října 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob francouzské intervenční agentury (Úř. věst. L 272 ze dne 18.10.2005)
32005R1696 OJ L 272, 18.10.2005, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1696/2005 ze dne 17. října 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení pro další prodej pšenice obecné ze zásob francouzské intervenční agentury na španělském trhu
32005R1698 OJ L 277, 21.10.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
32005R1700 OJ L 273, 19.10.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1700/2005 ze dne 18. října 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob slovenské intervenční agentury
32005R1701 OJ L 273, 19.10.2005, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1701/2005 ze dne 18. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
32005R1707 OJ L 274, 20.10.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1707/2005 ze dne 18. října 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32005R1708 OJ L 274, 20.10.2005, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1708/2005 ze dne 19. října 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud jde o společné referenční období pro harmonizovaný index spotřebitelských cen, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2214/96 (1)
32005R1709 OJ L 274, 20.10.2005, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1709/2005 ze dne 19. října 2005, kterým se pro hospodářský rok 2004/05 stanoví odhadovaná produkce olivového oleje a jednotková částka podpory produkce, kterou je možno vyplatit předem
32005R1710 OJ L 274, 20.10.2005, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1710/2005 ze dne 19. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2138/97, kterým se vymezují homogenní produkční oblasti v odvětví olivového oleje
32005R1711 OJ L 274, 20.10.2005, p.57 Nařízení Komise (ES) č. 1711/2005 ze dne 19. října 2005, kterým se stanoví výnosy oliv a oleje pro hospodářský rok 2004/05
32005R1719 OJ L 286, 28.10.2005, p.1 Nařízení komise (ES) č. 1719/2005 ze dne 27. října 2005, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
32005R1719r OJ L 341, 23.12.2005, p.111 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1719/2005 ze dne 27. října 2005, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 289, 10.28.2005)
32005R1721 OJ L 276, 21.10.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1721/2005 ze dne 20. října 2005 o změně nařízení (ES) č. 312/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz olivového oleje pocházejícího z Tuniska a odchylka od některých ustanovení nařízení (ES) č. 1476/95 a (ES) č. 1291/2000
32005R1722 OJ L 276, 21.10.2005, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1722/2005 ze dne 20. října 2005 o zásadách pro odhad služeb bydlení pro účely nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (1)
32005R1734 OJ L 279, 22.10.2005, p.1 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1734/2005 ze dne 17. října 2005, kterým se zrušuje nařízení Rad č. 6/66/Euratom, 121/66/EHS, nařízení Rad č. 7/66/Euratom, 122/66/EHS a nařízení Rad č. 174/65/EHS, 14/65/Euratom
32005R1737 OJ L 279, 22.10.2005, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1737/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1726/1999, pokud jde o definici a předávání informací o nákladech práce (1)
32005R1738 OJ L 279, 22.10.2005, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 1738/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1916/2000, pokud jde o definici a předávání informací o struktuře výdělků (1)
32005R1739 OJ L 279, 22.10.2005, p.47 Nařízení Komise (ES) č. 1739/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se stanoví veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy (1)
32005R1741 OJ L 280, 25.10.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1741/2005 ze dne 24. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1165/2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob maďarské intervenční agentury
32005R1742 OJ L 280, 25.10.2005, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1742/2005 ze dne 24. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob polské intervenční agentury
32005R1743 OJ L 280, 25.10.2005, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1743/2005 ze dne 24. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1166/2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob francouzské intervenční agentury
32005R1744 OJ L 280, 25.10.2005, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1744/2005 ze dne 24. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1168/2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob maďarské intervenční agentury
32005R1746 OJ L 280, 25.10.2005, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1746/2005 ze dne 24. října 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2342/92, pokud jde o potvrzení o původu zvířete, jež je třeba předložit v rámci poskytnutí vývozní náhrady pro čistokrevný plemenný skot samičího pohlaví
32005R1747 OJ L 280, 25.10.2005, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1747/2005 ze dne 24. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro obchod se třetími zeměmi s produkty v odvětví vína
32005R1751 OJ L 282, 26.10.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1751/2005 ze dne 25. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o standard IFRS 1, mezinárodní účetní standard IAS č. 39 a výklad č. 12 Výboru pro výklad standardů (SIC) (1)
32005R1753 OJ L 284, 27.10.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1753/2005 ze dne 26. října 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu tuňáka obecného v Atlantském oceánu, východně od 45° z.d., a ve Středozemním moři plavidly plujícími pod vlajkou Francie
32005R1754 OJ L 284, 27.10.2005, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1754/2005 ze dne 26. října 2005, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 796/2004, pokud jde o použití článku 21 ve francouzských zámořských departementech v roce 2005
32005R1757 OJ L 285, 28.10.2005, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1757/2005 ze dne 27. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 690/2001 o zvláštních opatřeních na podporu trhu v odvětví hovězího masa
32005R1758 OJ L 285, 28.10.2005, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1758/2005 ze dne 27. října 2005, kterým se zavádí nouzová destilace podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro určitá vína v Maďarsku
32005R1765 OJ L 285, 28.10.2005, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1765/2005 ze dne 27. října 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka mořského v oblastech ICES III (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Dánska
32005R1775 OJ L 289, 03.11.2005, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1775/2005 ze dne 28. září 2005 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám (1)
32005R1776 OJ L 289, 03.11.2005, p.14 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1776/2005/ES ze dne 28. září 2005, kterým se mění rozhodnutí Rady 2000/819/ES o víceletém programu pro podnik a podnikavost, a zejména pro malé a střední podniky (MSP) (2001–2005) (1)
32005R1777 OJ L 288, 29.10.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1777/2005 ze dne 17. října 2005, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 77/388/EHS o společném systému daně z přidané hodnoty
32005R1779 OJ L 288, 29.10.2005, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1779/2005 ze dne 27. října 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu šprota obecného v oblastech ICES IIIa plavidly plujícími pod vlajkou Dánska
32005R1780 OJ L 288, 29.10.2005, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1780/2005 ze dne 27. října 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu tkaničnice tmavé v oblastech ICES VIII, IX, X (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Francie
32005R1781 OJ L 288, 29.10.2005, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1781/2005 ze dne 27. října 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného v oblastech ICES I, II plavidly plujícími pod vlajkou Polska
32005R1794 OJ L 288, 29.10.2005, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 1794/2005 ze dne 28. října 2005, kterým se stanoví směnné kurzy použitelné pro některé přímé podpory a strukturální nebo environmentální opatření v roce 2005
32005R1795 OJ L 288, 29.10.2005, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 1795/2005 ze dne 28. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2366/98, kterým se stanoví pravidla pro režim podpory produkce olivového oleje pro hospodářské roky 1998/99 až 2004/05
32005R1796 OJ L 288, 29.10.2005, p.42 Nařízení Komise (ES) č. 1796/2005 ze dne 28. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na okurky, artyčoky, pomeranče, klementinky a mandarinky
32005R1796 OJ L 288, 29.10.2005, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 1797/2005 ze dne 28. října 2005, kterým se po padesáté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32005R1802 OJ L 290, 04.11.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1802/2005 ze dne 3. listopadu 2005 upravující nařízení (ES) č. 2771/1999, které stanovuje podrobná pravidla pro uplatnění nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky
32005R1803 OJ L 290, 04.11.2005, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1803/2005 ze dne 1. listopadu 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32005R1804 OJ L 290, 04.11.2005, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1804/2005 ze dne 3. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2807/83, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro zaznamenávání údajů o úlovcích ryb členských států
32005R1805 OJ L 290, 04.11.2005, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1805/2005 ze dne 3. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 356/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro označování a identifikaci pasivních lovných zařízení a vlečných sítí s výložníky
32005R1808 OJ L 291, 05.11.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1808/2005 ze dne 4. listopadu 2005 týkající se vyhlášení nabídkového řízení pro snížení dovozního cla u kukuřice původem z třetích zemí dovážené do Španělska
32005R1809 OJ L 291, 05.11.2005, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1809/2005 ze dne 4. listopadu 2005 týkající se vyhlášení nabídkového řízení pro snížení dovozního cla u kukuřice původem z třetích zemí dovážené do Portugalska
32005R1810 OJ L 291, 05.11.2005, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1810/2005 ze dne 4. listopadu 2005 o novém povolení některých doplňkových látek v krmivech na dobu deseti let, trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech a dočasném povolení nových použití některých již povolených doplňkových látek v krmivech (1)
32005R1811 OJ L 291, 05.11.2005, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1811/2005 ze dne 4. listopadu 2005 o dočasném a trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech a o dočasném povolení nového užití již povolené doplňkové látky v krmivech (1)
32005R1812 OJ L 291, 05.11.2005, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1812/2005 ze dne 4. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 490/2004, 1288/2004, 521/2005 a 833/2005, pokud jde o podmínky pro povolení některých doplňkových látek v krmivech náležejících do skupin enzymů a mikroorganismů (1)
32005R1814 OJ L 292, 08.11.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1814/2005 ze dne 7. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 580/2004 o zavedení nabídkového řízení týkajícího se vývozních náhrad pro některé mléčné výrobky
32005R1815 OJ L 292, 08.11.2005, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1815/2005 ze dne 7. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2742/90, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2204/90
32005R1819 OJ L 293, 09.11.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1819/2005 ze dne 8. listopadu 2005, kterým se přijímá plán přidělující členským státům prostředky vyčleněné na rozpočtový rok 2006 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
32005R1820 OJ L 293, 09.11.2005, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1820/2005 ze dne 8. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
32005R1821 OJ L 293, 09.11.2005, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1821/2005 ze dne 8. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1653/2004, pokud jde o místa účetních výkonných agentur
32005R1822 OJ L 293, 09.11.2005, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1822/2005 ze dne 8. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 466/2001, pokud jde o dusičnany v určité zelenině (1)
32005R1824 OJ L 294, 10.11.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1824/2005 ze dne 9. listopadu 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
32005R1825 OJ L 294, 10.11.2005, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1825/2005 ze dne 9. listopadu 2005, kterým se po padesáté sedmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32005R1845 OJ L 296, 12.11.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1845/2005 ze dne 11. listopadu 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob české intervenční agentury
32005R1851 OJ L 296, 12.11.2005, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1851/2005 ze dne 11. listopadu 2005, kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě irské whisky pro hospodářský rok 2005/06
32005R1852 OJ L 296, 12.11.2005, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1852/2005 ze dne 11. listopadu 2005, kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě skotské whisky pro hospodářský rok 2005/06
32005R1854 OJ L 297, 15.11.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1854/2005 ze dne 14. listopadu 2005, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96, pokud jde o zápis názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Miel de Provence (CHZO))
32005R1855 OJ L 297, 15.11.2005, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1855/2005 ze dne 14. listopadu 2005, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96, pokud jde o zápis určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Mela Alto Adige nebo Südtiroler Apfel (CHZO), Asperge des Sables des Landes (CHZO), Pâtes d’Alsace (CHZO), Jamón de Trevélez (CHZO), Oliva Ascolana del Piceno (CHOP))
32005R1856 OJ L 297, 15.11.2005, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1856/2005 ze dne 14. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1291/2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty, pokud jde o produkty, na něž se nevztahuje povinnost předložit licenci
32005R1857 OJ L 297, 15.11.2005, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1857/2005 ze dne 14. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1864/2004 o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby dovážené ze třetích zemí
32005R1858 OJ L 299, 16.11.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1858/2005 ze dne 8. listopadu 2005, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu ocelových lan a kabelů pocházejících z Čínské lidové republiky, Indie, Jihoafrické republiky a Ukrajiny na základě přezkumu nařízení před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96
32005R1859 OJ L 299, 16.11.2005, p.23 Nařízení Rady (ES) č. 1859/2005 ze dne 14. listopadu 2005 o zavedení některých omezujících opatření vůči Uzbekistánu
32005R1861 OJ L 299, 16.11.2005, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 1861/2005 ze dne 15. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1064/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob litevské intervenční agentury
32005R1862 OJ L 299, 16.11.2005, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 1862/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej pšenice obecné na trhu Společenství ze zásob litevské intervenční agentury za účelem jejího zpracování na mouku ve Společenství
32005R1863 OJ L 299, 16.11.2005, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 1863/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej pšenice obecné na trhu Společenství ze zásob lotyšské intervenční agentury za účelem jejího zpracování na mouku ve Společenství
32005R1864 OJ L 299, 16.11.2005, p.45 Nařízení Komise (ES) č. 1864/2005 ze dne 15. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví č. 1 (IFRIC 1) a mezinárodní účetní standardy č. 32 a 39 (1)
32005R1866 OJ L 300, 17.11.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1866/2005 ze dne 8. listopadu 2005, kterým se prodlužuje částečné pozastavení konečných antidumpingových cel uložených nařízením (ES) č. 258/2005 na dovozy některých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo nelegované oceli pocházejících z Chorvatska a Ukrajiny
32005R1868 OJ L 300, 17.11.2005, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1868/2005 ze dne 16. listopadu 2005, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1065/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz ječmene ze zásob německé intervenční agentury
32005R1869 OJ L 300, 17.11.2005, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1869/2005 ze dne 16. listopadu 2005, kterým se nahrazují přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky
32005R1870 OJ L 300, 17.11.2005, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1870/2005 ze dne 16. listopadu 2005 o otevření a správě celních kvót a zavedení režimu dovozních licencí a osvědčení o původu pro česnek dovážený ze třetích zemí
32005R1872 OJ L 300, 17.11.2005, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 1872/2005 ze dne 15. listopadu 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32005R1872r OJ L 301, 18.11.2005, p.22 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1872/2005 ze dne 15. listopadu 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze (Úř. věst. L 300 ze dne 17.11.2005)
32005R1881 OJ L 301, 18.11.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1881/2005 ze dne 17. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2182/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2075/92, pokud jde o Tabákový fond Společenství
32005R1882 OJ L 301, 18.11.2005, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1882/2005 ze dne 17. listopadu 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu humra severského v oblasti ICES IV (vody Norska) plavidly plujícími pod vlajkou Dánska
32005R1883 OJ L 301, 18.11.2005, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1883/2005 ze dne 17. listopadu 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného v oblastech ICES I, II (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Dánska
32005R1888 OJ L 309, 25.11.2005, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1888/2005 ze dne 26. října 2005, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii mění nařízení (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS)
32005R1889 OJ L 309, 25.11.2005, p.9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící
32005R1890 OJ L 302, 19.11.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1890/2005 ze dne 14. listopadu 2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli pocházejících z Čínské lidové republiky, Indonésie, Tchaj-wanu, Thajska a Vietnamu, o konečném výběru uloženého prozatímního cla a o zastavení řízení týkajícího se dovozu některých spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli pocházejících z Malajsie a Filipín
32005R1891 OJ L 302, 19.11.2005, p.14 Nařízení Rady (ES) č. 1891/2005 ze dne 14. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3068/92, kterým se uvaluje konečné antidumpingové clo na dovozy chloridu draselného pocházejícího z Běloruska, Ruska a Ukrajiny
32005R1892 OJ L 302, 19.11.2005, p.22 Nařízení Rady (ES) č. 1892/2005 ze dne 14. listopadu 2005 o zastavení částečného prozatímního přezkumu antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky
32005R1894 OJ L 302, 19.11.2005, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1894/2005 ze dne 17. listopadu 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu štikozubce obecného v oblasti ICES V b (vody ES), VI, VII, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
32005R1895 OJ L 302, 19.11.2005, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 1895/2005 ze dne 18. listopadu 2005 o omezení použití některých epoxyderivátů v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami (1)
32005R1898 OJ L 308, 25.11.2005, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1898/2005 ze dne 9. listopadu 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o opatření pro odbyt smetany, másla a zahuštěného másla na trhu Společenství
32005R1899 OJ L 303, 22.11.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1899/2005 ze dne 27. června 2005 o správě určitých omezení dovozu některých výrobků z oceli z Ruské federace
32005R1900 OJ L 303, 22.11.2005, p.22 Nařízení Rady (ES) č. 1900/2005 ze dne 21. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 382/2001 o provádění projektů na podporu spolupráce a obchodních vztahů mezi Evropskou unií a průmyslovými zeměmi Severní Ameriky, Dálného východu a Oceánie
32005R1902 OJ L 303, 22.11.2005, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1902/2005 ze dne 21. listopadu 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblasti ICES VII plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
32005R1903 OJ L 303, 22.11.2005, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 1903/2005 ze dne 21. listopadu 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu makrely obecné v oblasti ICES IIa (mimo vody ES), Vb (vody ES), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Francie
32005R1905 OJ L 304, 23.11.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1905/2005 ze dne 14. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 297/95 o poplatcích, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky
32005R1909 OJ L 305, 24.11.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1909/2005 ze dne 23. listopadu 2005, kterým se ukončuje nabídkové řízení na snížení cla při dovozu kukuřice ze třetích zemí do Španělska
32005R1910 OJ L 305, 24.11.2005, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1910/2005 ze dne 8. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví č. 1 a 6, mezinárodní účetní standardy č. 1, 16, 19, 24, 38 a 39 a výklady Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví č. 4 a 5 (1)
32005R1911 OJ L 305, 24.11.2005, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 1911/2005 ze dne 23. listopadu 2005, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o flugestonacetát (1)
32005R1912 OJ L 307, 25.11.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1912/2005 ze dne 23. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 527/2003, kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých vín dovážených z Argentiny, u nichž mohlo být použito enologických postupů nestanovených v nařízení (ES) č. 1493/1999, k přímé lidské spotřebě
32005R1913 OJ L 307, 25.11.2005, p.2 Nařízení Rady (ES) č. 1913/2005 ze dne 23. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2759/75, (EHS) č. 2771/75, (EHS) č. 2777/75, (ES) č. 2529/1999, (ES) č. 1255/1999 a (ES) č. 2529/2001, pokud jde o výjimečná opatření na podporu trhu
32005R1915 OJ L 307, 25.11.2005, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1915/2005 ze dne 24. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1982/2004, pokud jde o zjednodušení zaznamenávání množství a údajů o zvláštních pohybech zboží
32005R1916 OJ L 307, 25.11.2005, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1916/2005 ze dne 24. listopadu 2005, kterým se mění příloha II nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
32005R1936 OJ L 311, 26.11.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1936/2005 ze dne 21. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 27/2005, pokud jde o sledě obecného, platýse černého a chobotnici pobřežní
32005R1938 OJ L 311, 26.11.2005, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1938/2005 ze dne 25. listopadu 2005 o přidělení vývozních licencí pro sýry vyvážené v roce 2006 do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT
32005R1946 OJ L 312, 29.11.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1946/2005 ze dne 14. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2007/2000, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté
32005R1947 OJ L 312, 29.11.2005, p.3 Nařízení Rady (ES) č. 1947/2005 ze dne 23. listopadu 2005 o společné organizaci trhu s osivem a o zrušení směrnic (EHS) č. 2358/71 a (EHS) č. 1674/72
32005R1949 OJ L 312, 29.11.2005, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1949/2005 ze dne 28. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1917/2000, pokud jde o zvláštní pohyby zboží a vyloučení transakcí, jejichž účelem je oprava zboží
32005R1950 OJ L 312, 29.11.2005, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1950/2005 ze dne 28. listopadu 2005, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii přizpůsobují některá nařízení týkající se trhů s obilovinami, rýží a bramborovým škrobem
32005R1952 OJ L 314, 30.11.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1952/2005 ze dne 23. listopadu 2005 o společné organizaci trhu s chmelem a o zrušení nařízení (EHS) č. 1696/71, (EHS) č. 1037/72, (EHS) č. 879/73 a (EHS) č. 1981/82
32005R1952r OJ L 317, 03.12.2005, p.29 Oprava nařízení Rady (ES) č. 1952/2005 ze dne 23. listopadu 2005 o společné organizaci trhu s chmelem a o zrušení nařízení (EHS) č. 1696/71, (EHS) č. 1037/72, (EHS) č. 879/73 a (EHS) č. 1981/82 (Tento text zrušuje a nahrazuje text vyhlášený v Úředním věstníku L 314 ze dne 30. listopadu 2005, s. 1)
32005R1954 OJ L 314, 30.11.2005, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1954/2005 ze dne 29. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 796/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, a kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1782/2003 týkající se platby podpory
32005R1956 OJ L 314, 30.11.2005, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1956/2005 ze dne 29. listopadu 2005, kterým se po padesáté osmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32005R1957 OJ L 314, 30.11.2005, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1957/2005 ze dne 29. listopadu 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu
32005R1961 OJ L 315, 01.12.2005, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1961/2005 ze dne 29. listopadu 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32005R1962 OJ L 315, 01.12.2005, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1962/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 800/1999, pokud jde o stanovení sazby náhrady pro mléko a mléčné výrobky v případě dodávek podle článků 36 a 44 uvedeného nařízení prováděné od 1. do 16. června 2005
32005R1964 OJ L 316, 02.12.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1964/2005 ze dne 29. listopadu 2005 o celních sazbách pro banány
32005R1966 OJ L 316, 02.12.2005, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1966/2005 ze dne 1. prosince 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2061/89 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32005R1967 OJ L 316, 02.12.2005, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1967/2005 ze dne 1. prosince 2005 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32005R1972 OJ L 317, 03.12.2005, p.1 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1972/2005 ze dne 29. listopadu 2005, kterým se ode dne 1. července 2005 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství do důchodového systému
32005R1974 OJ L 317, 03.12.2005, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1974/2005 ze dne 2. prosince 2005, kterým se mění přílohy X a XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o národní referenční laboratoře a specifikovaný rizikový materiál (1)
32005R1975 OJ L 317, 03.12.2005, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1975/2005 ze dne 2. prosince 2005, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 rozděluje formou národních zaručených množství 5000 tun krátkých lněných vláken a konopných vláken mezi Dánsko, Řecko, Irsko, Itálii a Lucembursko
32005R1980 OJ L 318, 06.12.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1980/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se mění podmínky pro povolení doplňkové látky v krmivech, která patří do skupiny stopových prvků, a doplňkové látky v krmivech, která patří do skupiny pojiv a protispékavých látek (1)
32005R1981 OJ L 318, 06.12.2005, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1981/2005 ze dne 5. prosince 2005 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro konzervované houby od 1. ledna 2006
32005R1982 OJ L 318, 06.12.2005, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1982/2005 ze dne 5. prosince 2005 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro česnek od 1. ledna 2006
32005R1986 OJ L 319, 07.12.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1986/2005 ze dne 6. prosince 2005, kterým se otevírají celní kvóty pro dovoz některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Rumunska do Společenství a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2244/2004
32005R1986r OJ L 320, 08.12.2005, p.52 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1986/2005 ze dne 6. prosince 2005, kterým se otevírají celní kvóty pro dovoz některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Rumunska do Společenství a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2244/2004 (Úř. věst. L 319 ze dne 7.12.2005)
32005R1987 OJ L 320, 08.12.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1987/2005 ze dne 2. prosince 2005, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a provádí konečný výběr prozatímního cla uloženého na dovoz polytetrafluorethylenu (PTFE) ve formě částic pocházejícího z Ruska a z Čínské lidové republiky
32005R1989 OJ L 320, 08.12.2005, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1989/2005 ze dne 7. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob polské intervenční agentury
32005R1990 OJ L 320, 08.12.2005, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1990/2005 ze dne 7. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1165/2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob maďarské intervenční agentury
32005R1991 OJ L 320, 08.12.2005, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1991/2005 ze dne 7. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1166/2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob francouzské intervenční agentury
32005R1992 OJ L 320, 08.12.2005, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1992/2005 ze dne 7. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1168/2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob rakouské intervenční agentury
32005R1993 OJ L 320, 08.12.2005, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1993/2005 ze dne 7. prosince 2005, kterým se upravuje podle čl. 15 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 vývozní náhrada pro slad
32005R1994 OJ L 320, 08.12.2005, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 1994/2005 ze dne 7. prosince 2005, kterým se stanoví základní produkty, na něž se neposkytuje platba vývozní náhrady předem
32005R1995 OJ L 320, 08.12.2005, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 1995/2005 ze dne 7. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1864/2004 o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby dovážené ze třetích zemí
32005R2003 OJ L 322, 09.12.2005, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 2003/2005 ze dne 8. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 447/2004, pokud jde o následné hodnocení programu SAPARD
32005R2014 OJ L 324, 10.12.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2014/2005 ze dne 9. prosince 2005 o vydávání licencí v rámci režimu pro dovoz banánů do Společenství pro banány propuštěné do volného oběhu s celní sazbou podle společného celního sazebníku
32005R2015 OJ L 324, 10.12.2005, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 2015/2005 ze dne 9. prosince 2005 o dovozu banánů pocházejících ze zemí AKT v rámci celní kvóty otevřené nařízením Rady (ES) č. 1964/2005 o celních sazbách pro banány během ledna a února 2006
32005R2016 OJ L 324, 10.12.2005, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 2016/2005 ze dne 9. prosince 2005, kterým se pro rok 2006 stanoví prováděcí pravidla pro celní kvóty produktů kategorie baby beef pocházejících z Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Srbska a Černé Hory
32005R2017 OJ L 324, 10.12.2005, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 2017/2005 ze dne 8. prosince 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníka v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou některého ze členských států
32005R2018 OJ L 324, 10.12.2005, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 2018/2005 ze dne 9. prosince 2005, kterým se po padesáté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32005R2022 OJ L 326, 13.12.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2022/2005 ze dne 12. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 14/2004, pokud jde o předběžný odhad dodávek různých zemědělských produktů do nejvzdálenějších regionů
32005R2023 OJ L 326, 13.12.2005, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 2023/2005 ze dne 12. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně
32005R2024 OJ L 326, 13.12.2005, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 2024/2005 ze dne 12. prosince 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních vůči Libérii
32005R2026 OJ L 327, 14.12.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2026/2005 ze dne 13. prosince 2005 o otevření celních kvót na rok 2006 a následující roky na dovoz některého zboží z Turecka vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství
32005R2027 OJ L 327, 14.12.2005, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 2027/2005 ze dne 13. prosince 2005 o otevření celní kvóty pro dovoz některého zboží pocházejícího z Islandu, které vzniklo zpracováním zemědělských produktů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství pro rok 2006
32005R2028 OJ L 327, 14.12.2005, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 2028/2005 ze dne 13. prosince 2005, kterým se na rok 2006 otevírá celní kvóta pro dovoz některého zboží, které pochází z Norska a vzniklo zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství
32005R2029 OJ L 327, 14.12.2005, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 2029/2005 ze dne 13. prosince 2005, kterým se na rok 2006 otevírají celní kvóty pro dovozy některého zboží, které pochází z Norska a vzniklo zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství
32005R2030 OJ L 327, 14.12.2005, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 2030/2005 ze dne 13. prosince 2005 o otevření celní kvóty pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska, které vzniklo zpracováním zemědělských produktů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství pro rok 2006
32005R2031 OJ L 327, 14.12.2005, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 2031/2005 ze dne 12. prosince 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu pilonoše v oblasti ICES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
32005R2032 OJ L 327, 14.12.2005, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 2032/2005 ze dne 12. prosince 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu tkaničnice tmavé v oblastech ICES V, VI, VII, XII (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
32005R2033 OJ L 328, 15.12.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2033/2005 ze dne 8. prosince 2005, kterým se pro rybářský hospodářský rok 2006 stanoví orientační ceny a produkční ceny Společenství některých produktů rybolovu podle nařízení (ES) č. 104/2000
32005R2035 OJ L 328, 15.12.2005, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 2035/2005 ze dne 12. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1681/94 o nesrovnalostech a navrácení neoprávněně vyplacených částek v souvislosti s financováním strukturálních politik a organizaci informačního systému v této oblasti
32005R2036 OJ L 328, 15.12.2005, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 2036/2005 ze dne 14. prosince 2005 o trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech a o dočasném povolení nového užití některých již povolených doplňkových látek v krmivech (1)
32005R2037 OJ L 328, 15.12.2005, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 2037/2005 ze dne 14. prosince 2005, kterým se mění podmínky pro povolení doplňkových látek v krmivech, které patří do skupiny kokcidiostatik (1)
32005R2038 OJ L 328, 15.12.2005, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 2038/2005 ze dne 14. prosince 2005, kterým se stanoví pravidla pro správu a rozdělování kvót na dovoz textilních výrobků stanovených pro rok 2006 podle nařízení Rady (ES) č. 517/94
32005R2039 OJ L 328, 15.12.2005, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 2039/2005 ze dne 14. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1238/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2100/94, pokud jde o poplatky, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství
32005R2040 OJ L 328, 15.12.2005, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 2040/2005 ze dne 14. prosince 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla v odvětví vepřového masa k režimu dovozu stanovenému v rámci evropských dohod s Bulharskem a Rumunskem
32005R2041 OJ L 328, 15.12.2005, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 2041/2005 ze dne 14. prosince 2005, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví nový odhad produkce nevyzrněné bavlny a z toho vyplývající nové dočasné snížení cílové ceny
32005R2042 OJ L 328, 15.12.2005, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 2042/2005 ze dne 13. prosince 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32005R2046 OJ L 334, 20.12.2005, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2046/2005 ze dne 14. prosince 2005 o opatřeních k usnadnění postupů pro podávání žádostí o víza a udělování víz pro členy olympijské rodiny, kteří se účastní zimních olympijských nebo paralympijských her 2006 v Turíně
32005R2049 OJ L 329, 16.12.2005, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 2049/2005 ze dne 15. prosince 2005, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 stanoví pravidla pro platby poplatků ve prospěch Evropské agentury pro léčivé přípravky ze strany mikropodniků, malých a středních podniků a pro poskytování správní pomoci ze strany agentury těmto podnikům (1)
32005R2060 OJ L 331, 17.12.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2060/2005 ze dne 16. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1065/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz ječmene ze zásob německé intervenční agentury
32005R2067 OJ L 331, 17.12.2005, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 2067/2005 ze dne 16. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 92/2005, pokud jde o alternativní způsoby zneškodňování a využití vedlejších produktů živočišného původu (1)
32005R2073 OJ L 338, 22.12.2005, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny (1)
32005R2074 OJ L 338, 22.12.2005, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 2074/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví prováděcí opatření pro některé výrobky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a pro organizaci úředních kontrol podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a kterým se mění nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (1)
32005R2075 OJ L 338, 22.12.2005, p.60 Nařízení Komise (ES) č. 2075/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase (1)
32005R2076 OJ L 338, 22.12.2005, p.83 Nařízení Komise (ES) č. 2076/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví přechodná opatření pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 a kterým se mění nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (1)
32005R2079 OJ L 333, 20.12.2005, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 2079/2005 ze dne 19. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2001, nařízení Rady (ES) č. 1037/2001 a nařízení (ES) č. 2303/2003 týkající se prodloužení určitých odchylek vztahujících se k osvědčování vín, označování vín a enologickým postupům
32005R2080 OJ L 333, 20.12.2005, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 2080/2005 ze dne 19. prosince 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 865/2004, pokud jde o organizace hospodářských subjektů v odvětví oliv, jejich pracovní programy a financování
32005R2081 OJ L 333, 20.12.2005, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 2081/2005 ze dne 19. prosince 2005 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro maniok pocházející z Thajska na rok 2006
32005R2082 OJ L 333, 20.12.2005, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 2082/2005 ze dne 19. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1497/2001 o uložení prozatímních antidumpingových cel na dovoz močoviny pocházející z Běloruska, Bulharska, Chorvatska, Estonska, Libye, Litvy, Rumunska a Ukrajiny, o přijetí závazku nabídnutého vyvážejícím výrobcem v Bulharsku a o ukončení řízení, pokud jde o dovoz močoviny pocházející z Egypta a Polska
32005R2083 OJ L 333, 20.12.2005, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 2083/2005 ze dne 19. prosince 2005, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (1)
32005R2091 OJ L 343, 24.12.2005, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2091/2005 ze dne 15. prosince 2005, kterým se pro rok 2006 zveřejňuje nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady stanovené v nařízení (EHS) č. 3846/87
32005R2093 OJ L 335, 21.12.2005, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2093/2005 ze dne 20. prosince 2005 o vyhlášení nabídkového řízení pro snížení dovozního cla u kukuřice původem z třetích zemí dovážené do Španělska
32005R2094 OJ L 335, 21.12.2005, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 2094/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zahájení nabídkového řízení na snížení cla při dovozu čiroku pocházejícího ze třetích zemí do Španělska
32005R2095 OJ L 335, 21.12.2005, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 2095/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2075/92, pokud jde o sdělování údajů v odvětví tabáku
32005R2096 OJ L 335, 21.12.2005, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 2096/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se stanoví společné požadavky pro poskytování letových navigačních služeb (1)
32005R2097 OJ L 335, 21.12.2005, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 2097/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se obnovuje rybolov krevetky severní v oblasti NAFO 3L prováděný plavidly plujícími pod vlajkou Litvy
32005R2098 OJ L 335, 21.12.2005, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 2098/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se obnovuje rybolov šprota obecného v oblasti ICES III a prováděný plavidly plujícími pod vlajkou Dánska
32005R2099 OJ L 335, 21.12.2005, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 2099/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se obnovuje rybolov štikozubce obecného v oblasti ICES V b (vody ES), VI, VII, XII, XIV prováděný plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
32005R2100 OJ L 335, 21.12.2005, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 2100/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se po šedesáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32005R2103 OJ L 337, 22.12.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2103/2005 ze dne 12. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 3605/93, pokud jde o kvalitu statistických údajů v rámci postupu při nadměrném schodku
32005R2104 OJ L 337, 22.12.2005, p.7 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2104/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se s účinkem od 1. července 2005 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství a opravné koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody
32005R2106 OJ L 337, 22.12.2005, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 2106/2005 ze dne 21. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard (IAS) 39 (1)
32005R2107 OJ L 337, 22.12.2005, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 2107/2005 ze dne 21. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, (ES) č. 2771/1999, (ES) č. 2707/2000, (ES) č. 214/2001 a (ES) č. 1898/2005 v odvětví mléka
32005R2108 OJ L 337, 22.12.2005, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 2108/2005 ze dne 21. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 923/2005 o převodu a prodeji 80000 tun pšenice obecné, 80000 tun kukuřice a 40000 tun ječmene ze zásob maďarské intervenční agentury na portugalském trhu
32005R2109 OJ L 337, 22.12.2005, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 2109/2005 ze dne 21. prosince 2005 o změně nařízení (ES) č. 716/96, kterým se přijímají mimořádná opatření na podporu trhu s hovězím masem ve Spojeném království
32005R2110 OJ L 344, 27.12.2005, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2110/2005 ze dne 14. prosince 2005 o přístupu k vnější pomoci Společenství
32005R2111 OJ L 344, 27.12.2005, p.15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES (1)
32005R2112 OJ L 344, 27.12.2005, p.23 Nařízení Rady (ES) č. 2112/2005 ze dne 21. listopadu 2005 o přístupu k vnější pomoci Společenství
32005R2113 OJ L 344, 27.12.2005, p.34 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2113/2005/ES ze dne 14. prosince 2005, kterým se mění rozhodnutí č. 2256/2003/ES s ohledem na prodloužení programu pro šíření správných postupů a monitorování zavádění informačních a komunikačních technologií na rok 2006 (1)
32005R2114 OJ L 340, 23.12.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2114/2005 ze dne 13. prosince 2005 o provádění dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Korejskou republikou podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994
32005R2115 OJ L 340, 23.12.2005, p.3 Nařízení Rady (ES) č. 2115/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se stanoví plán obnovy platýse černého v rámci Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku
32005R2116 OJ L 340, 23.12.2005, p.7 Nařízení Rady (ES) č. 2116/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1480/2003 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu některých elektronických mikroobvodů nazývaných DRAMs (dynamické paměti s libovolným přístupem) pocházejících z Korejské republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
32005R2117 OJ L 340, 23.12.2005, p.17 Nařízení Rady (ES) č. 2117/2005 ze dne 21. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 384/96 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství
32005R2119 OJ L 340, 23.12.2005, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 2119/2005 ze dne 22. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 3175/94, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke zvláštnímu režimu dodávek produktů z obilovin a sušeného krmiva na menší ostrovy v Egejském moři a předběžný odhad dodávek
32005R2120 OJ L 340, 23.12.2005, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 2120/2005 ze dne 22. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 638/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2286/2002 a k rozhodnutí Rady 2001/822/ES, pokud jde o dovozní režim pro rýži pocházející ze států africké, karibské a tichomořské oblasti (státy AKT) a ze zámořských zemí a území
32005R2121 OJ L 340, 23.12.2005, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 2121/2005 ze dne 22. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2255/2004, pokud jde o dobu jeho použití
32005R2122 OJ L 340, 23.12.2005, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 2122/2005 ze dne 22. prosince 2005, kterým se stanoví dodatečná částka, která má být vyplacena za citrusové plody na Kypru podle nařízení (ES) č. 634/2004
32005R2123 OJ L 340, 23.12.2005, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 2123/2005 ze dne 22. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na hrušky, citrony, jablka a tykve
32005R2124 OJ L 340, 23.12.2005, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 2124/2005 ze dne 22. prosince 2005, kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 800/1999, pokud jde o produkty ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, vyvážené do třetích zemí kromě Rumunska
32005R2125 OJ L 340, 23.12.2005, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 2125/2005 ze dne 22. prosince 2005, kterým se stanoví přechodná opatření vyplývající z přijetí lepší právní úpravy obchodování týkající se vývozu některých zpracovaných zemědělských produktů do Rumunska
32005R2126 OJ L 340, 23.12.2005, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 2126/2005 ze dne 22. prosince 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 350/93 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32005R2127 OJ L 340, 23.12.2005, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 2127/2005 ze dne 22. prosince 2005 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32005R2150 OJ L 342, 24.12.2005, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 2150/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se stanoví společná pravidla pro pružné užívání vzdušného prostoru (1)
32005R2151 OJ L 342, 24.12.2005, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 2151/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se stanoví pravidla pro otevření a správu celních kvót pro produkty odvětví cukru pocházející z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie v souladu s Dohodou o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie na straně druhé
32005R2152 OJ L 342, 24.12.2005, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 2152/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 327/98 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže a nařízení (ES) č. 1549/2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1785/2003, pokud jde o dovozní režim pro rýži, a kterým se stanoví zvláštní přechodná pravidla pro dovoz rýže Basmati
32005R2153 OJ L 342, 24.12.2005, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 2153/2005 ze dne 23. prosince 2005 o režimu podpor soukromého skladování olivového oleje
32005R2154 OJ L 342, 24.12.2005, p.47 Nařízení Komise (ES) č. 2154/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96, pokud jde o zápis názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení(Sidra de Asturias nebo Sidra d’Asturies) – (CHOP)
32005R2155 OJ L 342, 24.12.2005, p.49 Nařízení Komise (ES) č. 2155/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se mění specifikace označení původu uvedeného v příloze nařízení (ES) č. 1107/96 (Miel de sapin des Vosges) (CHOP)
32005R2156 OJ L 342, 24.12.2005, p.54 Nařízení Komise (ES) č. 2156/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se mění údaje uvedené ve specifikaci určitého označení původu uvedeného v příloze nařízení (ES) č. 1107/96 (Siurana) (CHOP)
32005R2157 OJ L 342, 24.12.2005, p.59 Nařízení Komise (ES) č. 2157/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se na rok 2006 stanoví licenční poplatky pro rybářská plavidla Společenství lovící ve vodách Grónska
32005R2158 OJ L 342, 24.12.2005, p.61 Nařízení Komise (ES) č. 2158/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 32/2000, pokud jde o prodloužení platnosti celních kvót Společenství pro výrobky z juty a kokosových vláken
32005R2164 OJ L 342, 24.12.2005, p.71 Nařízení Komise (ES) č. 2164/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se obnovuje rybolov platýse černého v oblasti NAFO 3LMNO prováděný plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
32005R2165 OJ L 345, 28.12.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2165/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem
32005R2166 OJ L 345, 28.12.2005, p.5 Nařízení Rady (ES) č. 2166/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se stanoví opatření pro obnovení populace štikozubce novozélandského a humra severského v Kantaberském moři a na západě Iberského poloostrova a kterým se mění nařízení (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů
32005R2167 OJ L 345, 28.12.2005, p.11 Nařízení Rady (ES) č. 2167/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1467/2004 týkající se uložení konečných antidumpingových cel z dovozu polyethylentereftalátu (PET) pocházejícího mj. z Čínské lidové republiky
32005R2168 OJ L 345, 28.12.2005, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 2168/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1831/94 o nesrovnalostech a navrácení neoprávněně vyplacených částek v souvislosti s financováním Fondu soudržnosti a organizaci informačního systému v této oblasti
32005R2169 OJ L 346, 29.12.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2169/2005 ze dne 21. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98 o zavedení eura
32005R2171 OJ L 346, 29.12.2005, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 2171/2005 ze dne 23. prosince 2005 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32005R2172 OJ L 346, 29.12.2005, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 2172/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz živého skotu o hmotnosti vyšší než 160 kg a pocházejícího ze Švýcarska stanovenou Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty
32005R2173 OJ L 347, 30.12.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství
32005R2174 OJ L 347, 30.12.2005, p.7 Nařízení Rady (ES) č. 2174/2005 ze dne 21. prosince 2005 o provádění dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Japonskem podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994
32005R2175 OJ L 347, 30.12.2005, p.9 Nařízení Rady (ES) č. 2175/2005 ze dne 21. prosince 2005 o provedení dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii a o doplnění přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
32005R2176 OJ L 347, 30.12.2005, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 2176/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se na rybářský hospodářský rok 2006 stanoví ceny Společenství za stažení a prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 104/2000
32005R2177 OJ L 347, 30.12.2005, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 2177/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se na rybářský hospodářský rok 2006 stanoví prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze II nařízení Rady (ES) č. 104/2000
32005R2178 OJ L 347, 30.12.2005, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 2178/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se stanoví na rybářský hospodářský rok 2006 referenční ceny pro některé produkty rybolovu
32005R2179 OJ L 347, 30.12.2005, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 2179/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se na rybářský hospodářský rok 2006 stanoví výše překlenovací podpory a paušální podpory
32005R2180 OJ L 347, 30.12.2005, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 2180/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se na rybářský hospodářský rok 2006 stanoví výše podpory soukromého skladování pro některé produkty rybolovu
32005R2181 OJ L 347, 30.12.2005, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 2181/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se stanoví paušální hodnoty použité při výpočtu finančního vyrovnání a příslušné zálohy, pokud jde o produkty rybolovu stažené z trhu během rybářského hospodářského roku 2006
32005R2182 OJ L 347, 30.12.2005, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 2182/2005 ze dne 22. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1973/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin
32005R2183 OJ L 347, 30.12.2005, p.56 Nařízení Komise (ES) č. 2183/2005 ze dne 22. prosince 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003
32005R2184 OJ L 347, 30.12.2005, p.61 Nařízení Komise (ES) č. 2184/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 796/2004 a (ES) č. 1973/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
32005R2185 OJ L 347, 30.12.2005, p.70 Nařízení Komise (ES) č. 2185/2005 ze dne 27. prosince 2005, kterým se pro rok 2006 otevírají celní kvóty Společenství pro ovce, kozy, skopové a kozí maso
32005R2186 OJ L 347, 30.12.2005, p.74 Nařízení Komise (ES) č. 2186/2005 ze dne 27. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 936/97 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso
32005R2187 OJ L 349, 31.12.2005, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 ze dne 21. prosince 2005, kterým se stanoví technická opatření pro zachování rybolovných zdrojů ve vodách Baltského moře, Velkého a Malého Beltu a ?resundu, mění nařízení (ES) č. 1434/98 a zrušuje nařízení (ES) č. 88/98


Odkaz na originální stránky Úřední věstník na adrese: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/cs/index.htm