Úřední věstník Evropské unie

Pohled na ostatní předpisy (*) vydané v roce 2005:

Celex Citace Český název
32005B0243 OJ L 080, 29.03.2005, p.1 2005/243/CE,Euroatom: Konečné schválení opravného rozpočtu evropské unie č. 10 na rozpočtový rok 2004
32005B0277 OJ L 096, 14.04.2005, p.155 Rozpočet Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2005 (2005/277/ES)
OJ L 010, 13.01.2005, p.22 Informace o vstupu v platnost dohody mezi Evropským společenstvím a Kanadou o obchodu s vínem a lihovinami
OJ L 018, 20.01.2005, p.1 Jednací řád Účetního dvora Evropských společenství
OJ L 023, 26.01.2005, p.19 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud jde o ustanovení použitelná pro zpracované zemědělské produkty
OJ L 044, 15.02.2005, p.1 Jednací řád 16. vydání červenec 2004
OJ L 066, 12.03.2005, p.28 Informace o vstupu v platnost Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy mexickými na straně druhé o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci s ohledem na přistoupení nových členských států
OJ L 066, 12.03.2005, p.28 Informace o vstupu v platnost rozhodnutí Smíšené rady EU–Mexiko č. 1/2005 o opravě rozhodnutí Smíšené rady EU–Mexiko č. 3/2004 ze dne 29. července 2004
OJ L 076, 22.03.2005, p.3 Dohoda ve formě výměny dopisů o prozatímním provádění Protokolu, kterým se na období od 1. července 2004 do 30. června 2007 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou Pobřeží slonoviny o rybolovu při pobřeží Pobřeží slonoviny
OJ L 084, 02.04.2005, p.21 Informace o vstoupení v platnost Dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Chilskou republikou
OJ L 096, 14.04.2005, p.1 Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2005
OJ L 096, 14.04.2005, p.49 Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2005
OJ L 096, 14.04.2005, p.93 Výkaz příjmů a výdajů Evropské železniční agentury za rozpočtový rok 2005
OJ L 096, 14.04.2005, p.107 Prohlášení o příjmech a výdajích Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2005
OJ L 096, 14.04.2005, p.195 Prohlášení o příjmech a výdajích Evropské agentury pro obnovu (EAR) za rozpočtový rok 2005
OJ L 096, 14.04.2005, p.249 Rozpočet Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2005
OJ L 096, 14.04.2005, p.291 Přehled příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2005
OJ L 096, 14.04.2005, p.335 Odhad příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2005
OJ L 096, 14.04.2005, p.365 Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky za rok 2005
OJ L 096, 14.04.2005, p.419 Stav příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2005
OJ L 096, 14.04.2005, p.455 Rozpočet Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie na finanční rok 2005
OJ L 096, 14.04.2005, p.505 Eurojust rozpočet 2005
OJ L 096, 14.04.2005, p.545 Prohlášení o příjmech a výdajích Odrůdového úřadu Společenství (CPVO) za rozpočtový rok 2005
OJ L 096, 14.04.2005, p.579 Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2005
OJ L 096, 14.04.2005, p.623 Oprava prohlášení o příjmech a výdajích Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2004 (Úř. věst. L 377, 23.12.2004)
OJ L 097, 15.04.2005, p.37 Informace o vstupu v platnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud jde o ustanovení použitelná pro zpracované zemědělské produkty
OJ L 110, 30.04.2004, p.80 Informace o vstupu v platnost dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních záležitostech
OJ L 113, 03.05.2005, p.63 Oprava konečného schválení souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2005 (Úř. věst. L 60, 8.3.2005)
OJ L 113, 03.05.2005, p.65 Oprava konečného schválení souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2005 (Úř. věst. L 60, 8.3.2005)
OJ L 138, 01.06.2005, p.17 Informace o vstupu v platnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Srílanskou demokratickou socialistickou republikou o zpětném přebírání osob s nedovoleným pobytem
OJ L 138, 01.06.2005, p.17 Informace o vstupu v platnost dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Andorským knížectvím
OJ L 157, 21.06.2005, p.3 Stanovisko Komise ze dne 22. února 2005 k žádostem Bulharské republiky a Rumunska o přistoupení k Evropské unii
OJ L 157, 21.06.2005, p.5 Legislativní usnesení Evropského parlamentu k žádosti Bulharské Republiky o členství v Evropské unii (AA1/2/2005 – C6-0085/2005 – 2005/0901(AVC)) (Postup souhlasu)
OJ L 157, 21.06.2005, p.7 Legislativní usnesení Evropského parlamentu k žádosti Rumunska o členství v Evropské unii (AA1/2/2005 – C6-0086/2005 – 2005/0902(AVC)) (Postup souhlasu)
OJ L 157, 21.06.2005, p.9 Rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 25. dubna 2005 o přijetí Bulharské republiky a Rumunska do Evropské unie
OJ L 157, 21.06.2005, p.10 Oznámení o vstupu smlouvy o přistoupení v platnost
OJ L 157, 21.06.2005, p.11 Smlouva mezi Belgickým královstvím, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Bulharskou republikou a Rumunskem o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
OJ L 157, 21.06.2005, p.29 Protokol o podmínkách a pravidlech přijetí Bulharské republiky a Rumunska do Evropské unie
OJ L 157, 21.06.2005, p.203 Akt o podmínkách přistoupení Bulharské republiky a Rumunska a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie
OJ L 157, 21.06.2005, p.377 Závěrečný akt
OJ L 165, 25.06.2005, p.14 Informace o vstupu v platnost dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
OJ L 192, 22.07.2005, p.88 Informace o vstupu v platnost rozhodnutí Smíšené rady EU-Mexiko č. 4/2004 ke změnám rozhodnutí smíšené rady č. 2/2001.
OJ L 192, 22.07.2005, p.88 Informace o dni, kdy vstupuje v platnost protokol k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé, týkající se rámcové dohody mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií o obecných zásadách pro účast Bývalé jugoslávské republiky Makedonie v programech Společenství
OJ L 200, 30.07.2005, p.91 Informace o vstupu v platnost dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Rumunskem na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
OJ L 203, 04.08.2005, p.19 Změny jednacího řádu Soudního dvora Evropských společenství
OJ L 208, 11.08.2005, p.19 Informace o dni vstupu v platnost protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé, týkající se rámcové dohody mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou o obecných zásadách pro účast Albánské republiky v programech Společenství
OJ L 208, 11.08.2005, p.20 Informace o dni, kdy vstupuje v platnost protokol k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie na straně druhé, s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Maltské republiky, Polské republiky, Slovinské republiky a Slovenské republiky k Evropské unii
OJ L 235, 12.09.2005, p.1 Pracovní řád Ústavu Evropské unie pro bezpečnostní studia
OJ L 235, 12.09.2005, p.28 Pracovní řád Satelitního střediska Evropské unie
OJ L 243, 19.09.2005, p.49 Oprava Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Croatia, of the other part
OJ L 248, 23.09.2005, p.1 Konečné schválení opravného rozpočtu Evropské unie č. 2 na rozpočtový rok 2005
OJ L 253, 29.09.2005, p.20 Informace o dni, kdy vstupuje v platnost protokol k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Maltské republiky, Polské republiky, Slovinské republiky a Slovenské republiky k Evropské unii
OJ L 255, 30.09.3005, p.168 Zápis o opravě dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o zpracování a předávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) Úřadu pro cla a ochranu hranic ministerstva vnitřní bezpečnosti Spojených států (Úř. věst. L 183, 20.5.2004)
OJ L 267, 12.10.2005, p.25 Informace o vstupu v platnost Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Maltské republiky, Polské republiky, Slovinské republiky a Slovenské republiky k Evropské unii
OJ L 288, 29.10.2005, p.51 Změny jednacího řádu Soudního dvora Evropských společenství
OJ L 292, 08.11.2005, p.10 Informace o vstupu v platnost Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou na straně druhé
OJ L 298, 15.11.2005, p.1 Změna jednacího řádu Soudu prvního stupně
OJ L 302, 19.11.2005, p.68 Informace o vstupu v platnost Dodatkového protokolu k Dohodě, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
OJ L 324, 10.12.2005, p.63 Informace, která se týká vstupu v platnost rozhodnutí Rady přidružení EU–Rumunsko č. 3/2005 ze dne 5. července 2005 o zlepšení právní úpravy obchodování se zpracovanými zemědělskými produkty, stanovené v protokolu 3 k Evropské dohodě
OJ L 325, 12.12.2005, p.1 Rozhodnutí předsedy Soudního dvora, které uvádí, že Soud pro veřejnou službu Evropské unie byl řádně zřízen
OJ L 327, 14.12.2005, p.19 Informace ohledně prohlášení Francouzské republiky a Maďarské republiky o jejich přijetí pravomoci Soudního dvora rozhodnout o předběžných otázkách týkajících se aktů, na něž se vztahují ustanovení článku 35 Smlouvy o Evropské unii
OJ L 330, 16.12.2005, p.1 Nařízení Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK-OSN) č. 25 – Jednotná ustanovení o schvalování opěrek hlavy, bez ohledu na to, zda jsou součástí konstrukce sedadla
OJ L 330, 16.12.2005, p.26 Nařízení Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK-OSN) č. 26 – Jednotná ustanovení o schvalování vozidel ohledně částí vyčnívajících z jejich vnějšího obrysu
OJ L 330, 16.12.2005, p.42 Nařízení Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK-OSN) č. 28 – Jednotná ustanovení o schvalování zvukových výstražných zařízení a motorových vozidel ohledně jejich zvukových signálů
OJ L 330, 16.12.2005, p.56 Nařízení Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK-OSN) č. 44 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu zádržných zařízení pro děti cestující v motorových vozidlech (dětské zádržné systémy)
OJ L 330, 16.12.2005, p.158 Nařízení Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK-OSN) č. 105 – Jednotné předpisy týkající se schvalování typu vozidel určených pro přepravu nebezpečných věcí s ohledem na zvláštní konstrukční vlastnosti těchto vozidel
OJ L 330, 16.12.2005, p.169 Nařízení Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK-OSN) č. 112 – Jednotná ustanovení o schvalování světlometů motorových vozidel, které vyzařují asymetrický svazek potkávacího světla nebo dálkového světla nebo obojí a jež jsou vybaveny žárovkami
OJ L 330, 16.12.2005, p.214 Nařízení Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK-OSN) č. 113 – Jednotná ustanovení o schvalování světlometů motorových vozidel, které vyzařují symetrický svazek potkávacího světla, nebo dálkového světla, nebo obojí a jež jsou vybaveny žárovkami
OJ L 341, 23.12.2005, p.1 Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro leteckou bezpečnost na rozpočtový rok 2005 — Opravný rozpočet 1
OJ L 346, 29.12.2005, p.30 Informace o vstupu v platnost rozhodnutí Rady 2005/953/ES o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Thajskem na základě článku XXVIII GATT 1994 o změně koncesí týkajících se rýže stanovených v plánu CXL ES přiloženém ke GATT 1994
OJ L 346, 29.12.2005, p.47 Oprava informace ohledně dne, ke kterému vstupuje v platnost protokol k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé, týkající se rámcové dohody mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou o obecných zásadách pro účast Albánské republiky v programech Společenství (Toto znění zrušuje a nahrazuje znění zveřejněné v Úředním věstníku L 208 ze dne 11. srpna 2005)


Odkaz na originální stránky Úřední věstník na adrese: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/cs/index.htm