Úřední věstník Evropské unie

Pohled na směrnice (*) vydané v roce 2005:

Celex Citace Český název
32000L0003r OJ L 105, 26.04.2005, p.5 Oprava směrnice Komise 2000/3/ES ze dne 22. února 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/541/EHS o bezpečnostních pásech a zádržných systémech motorových vozidel (Úř. věst. L 53 ze dne 25.2.2000)
32004L0093r OJ L 097, 15.04.2005, p.63 Oprava směrnice Komise 2004/93/ES ze dne 21. září 2004, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS za účelem přizpůsobení jejích příloh II a III technickému pokroku (Úř. věst. L 300 ze dne 25.9.2004)
32004L0104r OJ L 056, 02.03.2005, p.35 Oprava směrnice Komise 2004/104/ES ze dne 14. října 2004 o přizpůsobení technickému postupu směrnice Rady 72/245/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potlačení vysokofrekvenčního rušení způsobovaného zážehovými motory namontovanými do motorových vozidel a doplnění směrnice 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 337 ze dne 13.11.2004)
32004L0107 OJ L 023, 26.01.2005, p.3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/107/ES ze dne 15. prosince 2004, o obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší
32004L0117 OJ L 014, 18.01.2005, p.18 Směrnice Rady 2004/117/ES ze dne 22. prosince 2004, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokud jde o zkoušky pod úředním dohledem a rovnocennost osiva vyprodukovaného ve třetích zemích
32005L0001 OJ L 079, 24.03.2005, p.9 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/1/ES ze dne 9. března 2005, kterou se mění směrnice Rady 73/239/EHS, 85/611/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES a 2002/87/ES za účelem zavedení nové organizační struktury výborů pro finanční služby (1)
32005L0002 OJ L 020, 22.01.2005, p.15 Směrnice Komise 2005/2/ES ze dne 19. ledna 2005, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek Ampelomyces quisqualis a Gliocladium catenulatum (1)
32005L0003 OJ L 020, 22.01.2005, p.19 Směrnice Komise 2005/3/ES ze dne 19. ledna 2005, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek imazosulfuron, laminarin, metoxyfenozid a s-metachlor (1)
32005L0004 OJ L 019, 21.01.2005, p.50 Směrnice Komise 2005/4/ES ze dne 19. ledna 2005, kterou se mění směrnice 2001/22/ES, kterou se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu dodržování maximálních limitů olova, kadmia, rtuti a 3-MCPD v potravinách (1)
32005L0005 OJ L 027, 29.01.2005, p.38 Směrnice Komise 2005/5/ES ze dne 26. ledna 2005, kterou se mění směrnice 2002/26/ES, pokud jde o metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství ochratoxinu A v potravinách (1)
32005L0006 OJ L 024, 27.01.2005, p.33 Směrnice Komise 2005/6/ES ze dne 26. ledna 2005 o změně směrnice 71/250/EHS, pokud jde o uvádění a interpretaci výsledků analýz podle směrnice 2002/32/ES (1)
32005L0007 OJ L 027, 29.01.2005, p.41 Směrnice Komise 2005/7/ES ze dne 27. ledna 2005 změně směrnice 2002/70/ES, kterou se stanoví požadavky pro určení obsahu dioxinů a PCB s dioxionovým efektem v krmivech (1)
32005L0008 OJ L 027, 29.01.2005, p.44 Směrnice Komise 2005/8/ES ze dne 27. ledna 2005, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech (1)
32005L0009 OJ L 027, 29.01.2005, p.46 Směrnice Komise 2005/9/ES ze dne 28. ledna 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení její přílohy VII technickému pokroku (1)
32005L0010 OJ L 034, 08.02.2005, p.15 Směrnice Komise 2005/10/ES ze dne 4. února 2005, kterou se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu obsahu benzo[a]pyrenu v potravinách (1)
32005L0011 OJ L 046, 17.02.2005, p.42 Směrnice Komise 2005/11/ES ze dne 16. února 2005, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 92/23/EHS o pneumatikách pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla a o jejich montáži (1)
32005L0012 OJ L 048, 19.02.2005, p.19 Směrnice Komise 2005/12/ES ze dne 18. února 2005, kterou se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/25/ES o zvláštních požadavcích na stabilitu osobních lodí typu ro-ro (1)
32005L0013 OJ L 055, 01.03.2005, p.35 Směrnice Komise 2005/13/ES ze dne 21. února 2005, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES týkající se emisí plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic z motorů používaných k pohonu zemědělských a lesnických traktorů a kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES týkající se schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů (1)
32005L0014 OJ L 149, 11.06.2005, p.14 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/14/ES ze dne 11. května 2005, kterou se mění směrnice Rady 72/166/EHS, 84/5/EHS, 88/357/EHS a 90/232/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/26/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel (1)
32005L0015 OJ L 056, 02.03.2005, p.12 Směrnice Rady 2005/15/ES ze dne 28. února 2005, kterou se mění příloha IV směrnice 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
32005L0016 OJ L 057, 03.03.2005, p.19 Směrnice Komise 2005/16/ES ze dne 2. března 2005, kterou se mění přílohy I až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
32005L0017 OJ L 057, 03.03.2005, p.23 Směrnice Komise 2005/17/ES ze dne 2. března 2005, kterou se mění některá ustanovení směrnice 92/105/EHS týkající se rostlinolékařských pasů
32005L0018 OJ L 057, 03.03.2005, p.25 Směrnice Komise 2005/18/ES ze dne 2. března 2005, kterou se mění směrnice 2001/32/ES, pokud jde o některé chráněné zóny ve Společenství, v nichž je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení
32005L0019 OJ L 058, 04.03.2005, p.19 Směrnice Rady 2005/19/ES ze dne 17. února 2005, kterou se mění směrnice 90/434/EHS o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států
32005L0020 OJ L 070, 16.03.2005, p.17 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/20/ES ze dne 9. března 2005, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech
32005L0021 OJ L 061, 08.03.2005, p.25 Směrnice Komise 2005/21/ES ze dne 7. března 2005, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 72/306/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím znečišťujících látek ze vznětových motorů vozidel (1)
32005L0023 OJ L 062, 09.03.2005, p.14 Směrnice Komise 2005/23/ES ze dne 8. března 2005, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/25/ES o minimální úrovni výcviku námořníků (1)
32005L0024 OJ L 078, 24.03.2005, p.43 Směrnice Rady 2005/24/ES ze dne 14. března 2005, kterou se mění směrnice 87/328/EHS, pokud jde o střediska pro skladování spermatu a o používání vajíček a embryí čistokrevného plemenného skotu (1)
32005L0025 OJ L 090, 08.04.2005, p.1 Směrnice Rady 2005/25/ES ze dne 14. března 2005, kterou se mění příloha VI směrnice 91/414/EHS, pokud jde o přípravky na ochranu rostlin obsahující mikroorganismy (1)
32005L0026 OJ L 075, 22.03.2005, p.33 Směrnice Komise 2005/26/ES ze dne 21. března 2005, kterou se stanoví seznam složek potravin nebo látek prozatímně vyřazených z přílohy IIIa směrnice 2000/13/ES (1)
32005L0027 OJ L 081, 30.03.2005, p.44 Směrnice Komise 2005/27/ES ze dne 29. března 2005, kterou se z důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/97/ES týkající se sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu zařízení pro nepřímý výhled a vozidel vybavených těmito zařízeními (1)
32005L0028 OJ L 091, 09.04.2005, p.13 Směrnice Komise 2005/28/ES ze dne 8. dubna 2005, kterou se stanoví zásady a podrobné pokyny pro správnou klinickou praxi týkající se hodnocených humánních léčivých přípravků a také požadavky na povolení výroby či dovozu takových přípravků (1)
32005L0029 OJ L 149, 11.06.2005, p.22 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách) (1)
32005L0030 OJ L 106, 27.04.2005, p.17 Směrnice Komise 2005/30/ES ze dne 22. dubna 2005, kterou se z důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/24/ES a 2002/24/ES týkající se schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (1)
32005L0031 OJ L 110, 30.04.2004, p.36 Směrnice Komise 2005/31/ES ze dne 29. dubna 2005, kterou se mění směrnice Rady 84/500/EHS, pokud jde o prohlášení o souladu a kritéria provádění metod analýz pro keramické předměty určené pro styk s potravinami (1)
32005L0032 OJ L 191, 22.07.2005, p.29 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů a o změně směrnic Rady 92/42/EHS a Evropského parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES
32005L0033 OJ L 191, 22.07.2005, p.59 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/33/ES ze dne 6. července 2005, kterou se mění směrnice 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech
32005L0034 OJ L 125, 18.05.2005, p.5 Směrnice Komise 2005/34/ES ze dne 17. května 2005, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení etoxazolu a tepraloxydimu jako účinných látek (1)
32005L0035 OJ L 255, 30.09.3005, p.11 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/35/ES ze dne 7. září 2005 o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání
32005L0036 OJ L 255, 30.09.3005, p.22 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací
32005L0037 OJ L 141, 04.06.2005, p.10 Směrnice Komise 2005/37/ES ze dne 3. června 2005, kterou se mění směrnice Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí některých pesticidů v obilovinách a některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu (1)
32005L0038 OJ L 143, 07.06.2005, p.18 Směrnice Komise 2005/38/ES ze dne 6. června 2005, kterou se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství fusariových toxinů v potravinách (1)
32005L0039 OJ L 255, 30.09.3005, p.143 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/39/ES ze dne 7. září 2005, kterou se mění směrnice Rady 74/408/EHS o sedadlech, jejich ukotvení a opěrkách hlavy motorových vozidel
32005L0040 OJ L 255, 30.09.3005, p.146 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/40/ES ze dne 7. září 2005, kterou se mění směrnice Rady 77/541/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnostních pásů a zádržných systémů motorových vozidel
32005L0041 OJ L 255, 30.09.3005, p.149 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/41/ES ze dne 7. září 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/115/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kotevních úchytů bezpečnostních pásů motorových vozidel
32005L0042 OJ L 158, 21.06.2005, p.17 Směrnice Komise 2005/42/ES ze dne 20. června 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy II, IV a VI uvedené směrnice technickému pokroku (1)
32005L0043 OJ L 164, 24.06.2005, p.37 Směrnice Komise 2005/43/ES ze dne 23. června 2005, kterou se mění přílohy ke směrnici 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh
32005L0044 OJ L 255, 30.09.3005, p.152 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES ze dne 7. září 2005 o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství
32005L0044r OJ L 344, 27.12.2005, p.52 Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES ze dne 7. září 2005 o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství (Úř. věst. L 255, 30.9.2005)
32005L0045 OJ L 255, 30.09.3005, p.160 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/45/ES ze dne 7. září 2005 o vzájemném uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými státy a o změně směrnice 2001/25/ES
32005L0046 OJ L 177, 09.07.2005, p.35 Směrnice Komise 2005/46/ES ze dne 8. července 2005, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí amitrazu (1)
32005L0047 OJ L 195, 27.07.2005, p.15 Směrnice Rady 2005/47/ES ze dne 18. července 2005 o dohodě mezi Společenstvím evropských železnic (CER) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) o některých aspektech pracovních podmínek mobilních pracovníků poskytujících interoperabilní přeshraniční služby v železniční dopravě
32005L0048 OJ L 219, 24.08.2005, p.29 Směrnice Komise 2005/48/ES ze dne 23. srpna 2005, kterou se mění směrnice Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních limitů reziduí pro některé pesticidy v obilovinách a některých produktech živočišného a rostlinného původu a na jejich povrchu (1)
32005L0049 OJ L 194, 26.07.2005, p.12 Směrnice Komise 2005/49/ES ze dne 25. července 2005, kterou se mění směrnice Rady 72/245/EHS týkající se vysokofrekvenčního rušení (elektromagnetická kompatibilita) způsobovaného vozidly a směrnice Rady 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku (1)
32005L0050 OJ L 210, 12.08.2005, p.41 Směrnice Komise 2005/50/ES ze dne 11. srpna 2005 o nové klasifikaci endoprotéz kyčelního, kolenního a ramenního kloubu v rámci směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích (1)
32005L0051 OJ L 257, 01.10.2005, p.127 Směrnice Komise 2005/51/ES ze dne 7. září 2005, kterou se mění příloha XX směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a příloha VIII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES o veřejných zakázkách (1)
32005L0052 OJ L 234, 10.09.2005, p.9 Směrnice Komise 2005/52/ES ze dne 9. září 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III technickému pokroku (1)
32005L0053 OJ L 241, 17.09.2005, p.51 Směrnice Komise 2005/53/ES ze dne 16. září 2005, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek chlorthalonilu, chlortoluronu, cypermethrinu, daminozidu a thiofanát-methylu (1)
32005L0054 OJ L 244, 20.09.2005, p.21 Směrnice Komise 2005/54/ES ze dne 19. září 2005, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky tribenuron (1)
32005L0055 OJ L 275, 20.10.2005, p.1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/55/ES ze dne 28. září 2005 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem (1)
32005L0056 OJ L 310, 25.11.2005, p.1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/56/ES ze dne 26. října 2005 o přeshraničních fúzích kapitálových společností (1)
32005L0057 OJ L 246, 22.09.2005, p.14 Směrnice Komise 2005/57/ES ze dne 21. září 2005, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek MCPA a MCPB (1)
32005L0058 OJ L 246, 22.09.2005, p.17 Směrnice Komise 2005/58/ES ze dne 21. září 2005, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek bifenazátu a milbemektinu (1)
32005L0059 OJ L 309, 25.11.2005, p.13 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/59/ES ze dne 26. října 2005, kterou se po dvacáté osmé mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (toluen a trichlorbenzen)
32005L0060 OJ L 309, 25.11.2005, p.15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu
32005L0061 OJ L 256, 01.10.2005, p.32 Směrnice Komise 2005/61/ES ze dne 30. září 2005, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/98/ES, pokud jde o požadavky na sledovatelnost a oznamování závažných nežádoucích reakcí a událostí (1)
32005L0062 OJ L 256, 01.10.2005, p.41 Směrnice Komise 2005/62/ES ze dne 30. září 2005, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/98/ES, pokud jde o standardy a specifikace Společenství vztahující se k systému jakosti pro transfuzní zařízení (1)
32005L0063 OJ L 258, 04.10.2005, p.3 Směrnice Komise 2005/63/ES ze dne 3. října 2005, kterou se opravuje směrnice 2005/26/ES, pokud jde o seznam složek potravin nebo látek prozatímně vyřazených z přílohy IIIa směrnice 2000/13/ES (1)
32005L0064 OJ L 310, 25.11.2005, p.10 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/64/ES ze dne 26. října 2005 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich opětné použitelnosti, recyklovatelnosti a využitelnosti a o změně směrnice Rady 70/156/EHS
32005L0065 OJ L 310, 25.11.2005, p.28 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/65/ES ze dne 26. října 2005 o zvýšení zabezpečení přístavů (1)
32005L0066 OJ L 309, 25.11.2005, p.37 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/66/ES ze dne 26. října 2005 o použití systémů čelní ochrany na motorových vozidlech a o změně směrnice Rady 70/156/EHS
32005L0067 OJ L 273, 19.10.2005, p.17 Směrnice Komise 2005/67/ES ze dne 18. října 2005, kterou se pro účely jejich úpravy mění přílohy I a II směrnice Rady 86/298/EHS, přílohy I a II směrnice Rady 87/402/EHS a přílohy I, II a III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES týkající se schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů (1)
32005L0068 OJ L 323, 09.12.2005, p.1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/68/ES ze dne 16. listopadu 2005 o zajištění a o změně směrnic Rady 73/239/EHS, 92/49/EHS, jakož i směrnic 98/78/ES a 2002/83/ES (1)
32005L0069 OJ L 323, 09.12.2005, p.51 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/69/ES ze dne 16. listopadu 2005, kterou se po dvacáté sedmé mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (polycyklické aromatické uhlovodíky v nastavovacích olejích a v pneumatikách)
32005L0070 OJ L 276, 21.10.2005, p.35 Směrnice Komise 2005/70/ES ze dne 20. října 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních limitů reziduí pro některé pesticidy v obilovinách a některých produktech živočišného a rostlinného původu a na jejich povrchu (1)
32005L0071 OJ L 289, 03.11.2005, p.15 Směrnice Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu
32005L0072 OJ L 279, 22.10.2005, p.63 Směrnice Komise 2005/72/ES ze dne 21. října 2005, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, mankozeb, maneb a metiram (1)
32005L0074 OJ L 282, 26.10.2005, p.9 Směrnice Komise 2005/74/ES ze dne 25. října 2005, kterou se mění směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí ethofumesátu, lambda-cyhalothrinu, methomylu, pymetrozinu a thiabendazolu stanovené v uvedené směrnici (1)
32005L0075 OJ L 323, 09.12.2005, p.55 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/75/ES ze dne 16. listopadu 2005, kterou se opravuje směrnice 2004/18/ES o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby
32005L0076 OJ L 293, 09.11.2005, p.14 Směrnice Komise 2005/76/ES ze dne 8. listopadu 2005, kterou se mění směrnice Rady 90/642/EHS a 86/362/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí kresoxim-methylu, cyromazinu, bifenthrinu, metalaxylu a azoxystrobinu stanovené v uvedené směrnici (1)
32005L0077 OJ L 296, 12.11.2005, p.17 Směrnice Komise 2005/77/ES ze dne 11. listopadu 2005, kterou se mění příloha V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
32005L0078 OJ L 313, 29.11.2005, p.1 Směrnice Komise 2005/78/ES ze dne 14. listopadu 2005, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/55/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem a mění přílohy I, II, III, IV a VI uvedené směrnice (1)
32005L0079 OJ L 302, 19.11.2005, p.35 Směrnice Komise 2005/79/ES ze dne 18. listopadu 2005, kterou se mění směrnice 2002/72/ES o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (1)
32005L0080 OJ L 303, 22.11.2005, p.32 Směrnice Komise 2005/80/ES ze dne 21. listopadu 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení příloh II a III uvedené směrnice technickému pokroku (1)
32005L0081 OJ L 312, 29.11.2005, p.47 Směrnice Komise 2005/81/ES ze dne 28. listopadu 2005, kterou se mění směrnice 80/723/EHS o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky a o finanční průhlednosti uvnitř určitých podniků (1)
32005L0082 OJ L 344, 27.12.2005, p.38 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2005/82/ES ze dne 14. prosince 2005, kterou se zrušuje směrnice Rady 90/544/EHS o frekvenčních pásmech určených pro koordinované zavádění celoevropské soustavy veřejného rádiového pagingu ve Společenství (1)
32005L0083 OJ L 305, 24.11.2005, p.32 Směrnice Komise 2005/83/ES ze dne 23. listopadu 2005, kterou se mění přílohy I, VI, VII, VIII, IX a X směrnice Rady 72/245/EHS o vysokofrekvenčním rušení (elektromagnetické kompatibilitě) vozidel za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku (1)
32005L0084 OJ L 344, 27.12.2005, p.40 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/84/ES ze dne 14. prosince 2005, kterou se po dvacáté druhé mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (ftaláty v hračkách a předmětech pro péči o děti)
32005L0085 OJ L 326, 13.12.2005, p.13 Směrnice Rady 2005/85/ES ze dne 1. prosince 2005 o minimálních normách pro řízení v členských státech o přiznávání a odnímání postavení uprchlíka
32005L0086 OJ L 318, 06.12.2005, p.16 Směrnice Komise 2005/86/ES ze dne 5. prosince 2005, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech, pokud jde o campechlor (1)
32005L0087 OJ L 318, 06.12.2005, p.19 Směrnice Komise 2005/87/ES ze dne 5. prosince 2005, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech, pokud jde o olovo, fluor a kadmium (1)
32005L0088 OJ L 344, 27.12.2005, p.44 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/88/ES ze dne 14. prosince 2005, kterou se mění směrnice 2000/14/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se emisí hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí (1)
32005L0091 OJ L 331, 17.12.2005, p.24 Směrnice Komise 2005/91/ES ze dne 16. prosince 2005, kterou se mění směrnice 2003/90/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin (1)
32005L0092 OJ L 345, 28.12.2005, p.19 Směrnice Rady 2005/92/ES ze dne 12. prosince 2005, kterou se mění směrnice 77/388/EHS, pokud jde o dobu uplatňování minimální základní sazby DPH
32005L0093 OJ L 346, 29.12.2005, p.16 Směrnice Rady 2005/93/ES ze dne 21. prosince 2005, kterou se mění směrnice 69/169/EHS, pokud jde o dočasné množstevní omezení dovozu piva do Finska


Odkaz na originální stránky Úřední věstník na adrese: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/cs/index.htm