Úřední věstník Evropské unie

Chronologický pohled na všechny předpisy (*) vydané v roce 2004 (od 1.5.):

Citace Str. Celex Český název
OJ L 168, 01.05.2004 1 32004R0885 Nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravují nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003, nařízení Rady (ES) č. 1334/2000, (ES) č. 2157/2001, (ES) č. 152/2002, (ES) č. 1499/2002, (ES) č. 1500/2003 a (ES) č. 1798/2003, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1719/1999/ES, č. 1720/1999/ES, č. 253/2000/ES, č. 508/2000/ES, č. 1031/2000/ES, č. 163/2001/ES, č. 2235/2002/ES a č. 291/2003/ES a rozhodnutí Rady 1999/382/ES, 2000/821/ES, 2003/17/ES a 2003/893/ES v oblasti volného pohybu zboží, práva obchodních společností, zemědělství, daní, vzdělávání a odborné přípravy, kultury a audiovizuální politiky a vnějších vztahů
14 32004R0886 Nařízení Komise (ES) č. 886/2004 ze dne 4. března 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravují některá nařízení a rozhodnutí týkající se volného pohybu zboží, politiky hospodářské soutěže, zemědělství, životního prostředí, jakož i vnějších vztahů
35 32004L0066 Směrnice Rady 2004/66/ES ze dne 26. dubna 2004, kterou se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravují směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES, 2002/83/ES, 2003/37/ES a 2003/59/ES a směrnice Rady 77/388/EHS, 91/414/EHS, 96/26/ES, 2003/48/ES a 2003/49/ES v oblastech volného pohybu zboží, volného pohybu služeb, zemědělství, dopravní politiky a daní
68 32004L0079 Směrnice Komise 2004/79/ES ze dne 4 března 2004 kterou se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravuje směrnice 2002/94/ES v oblasti daní
OJ L 169, 01.05.2004 1 32004R0930 Nařízení Rady (ES) č. 930/2004 ze dne 1. května 2004 o dočasné odchylce týkající se sepisování aktů orgánů Evropské unie v maltštině
22 32004D0489 2004/489/ES,Euroatom: Rozhodnutí zástupců vlád členských států evropské unie ze dne 1. května 2004 o jmenování soudců Soudního dvora Evropských společenství
23 32004D0490 2004/490/ES,Euroatom: Rozhodnutí zástupců vlád členských států Evropské unie ze dne 1. května 2004 o jmenování členů Soudu prvního stupně Evropských společenství
OJ L 172, 06.05.2004 7 32004D0491 2004/491/Euroatom: Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí Komise 1999/819/Euratom ze dne 16. listopadu 1999 o přistoupení Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) k Úmluvě o jaderné bezpečnosti z roku 1994, pokud jde o prohlášení přiložené k tomuto rozhodnutí
OJ L 173, 07.05.2004 6 32004R0950 Nařízení Komise (ES) č. 950/2004 ze dne 6. května 2004, kterým se po 33 mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
OJ L 175, 10.05.2004 1 Jednací řád
OJ L 179, 14.05.2004 3 32004R0965 Nařízení Komise (ES) č. 965/2004 ze dne 13. května 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2314/2003, pokud jde o lhůtu pro předložení nabídek v dílčích nabídkových řízeních na další prodej na vnitřním trhu žita ze zásob německé intervenční agentury
4 32004R0966 Nařízení Komise (ES) č. 966/2004 ze dne 13. května 2004, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 14. května 2004
OJ L 180, 15.05.2004 9 32004R0979 Nařízení Komise (ES) č. 979/2004 ze dne 14. května 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o určitých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
24 32004R0984 Nařízení Komise (ES) č. 984/2004 ze dne 14. května 2004, kterým se po 34 mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
29 32004D0492 2004/492/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 5. května 2004 o jmenování členů Komise Evropských společenství
OJ L 181, 18.05.2004 5 32004R0988 Nařízení Komise (ES) č. 988/2004 ze dne 17. května 2004, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovozy překližky z okoumé pocházející z Čínské lidové republiky
24 32004D0493 Společný postoj Rady 2004/493/SZBP ze dne 17. května 2004, kterým se mění společný postoj 2002/400/SZBP o dočasném přijetí určitých Palestinců členskými státy Evropské unie
OJ L 182, 19.05.2004 1 32004R0989 Nařízení Rady (ES) č. 989/2004 ze dne 17. května 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 151/2003 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých izotropních elektroplechů pocházejících z Ruska
5 32004R0990 Nařízení Rady (ES) č. 990/2004 ze dne 17. května 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 151/2003 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozů některých izotropních elektroplechů pocházejících z Ruska
18 32004R0991 Nařízení Rady (ES) č. 991/2004 ze dne 17. května 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1100/2000 o uložení konečných antidumpingových cel z dovozů karbidu křemíku pocházejícího z Čínské lidové republiky, Ruské federace a Ukrajiny a prodloužení závazku přijatého rozhodnutím Komise 94/202/ES
23 32004R0992 Nařízení Rady (ES) č. 992/2004 ze dne 17. května 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3068/92 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozů chloridu draselného pocházejícího z Běloruska, Ruska a Ukrajiny
28 32004R0993 Nařízení Rady (ES) č. 993/2004 ze dne 17. května 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 658/2002 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska a nařízení (ES) č. 132/2001 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Polska a Ukrajiny a o konečném výběru prozatímního cla uloženého z těchto dovozů a o ukončení antidumpingového řízení týkajícího se dovozu z Litvy
41 32004D0494 Společná akce Rady 2004/494/SZBP ze dne 17. května 2004 o podpoře Evropské unie pro zřízení Integrované policejní jednotky v Konžské demokratické republice (KDR)
46 32004D0495 Společná akce Rady 2004/495/SZBP ze dne 17. května 2004 o podpoře činností MAAE podle jejího Programu jaderného zabezpečení a v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení
OJ L 183, 20.05.2004 1 32004R0997 Nařízení Rady (ES) č. 997/2004 ze dne 17. května 2004, kterým se mění rozhodnutí Komise č. 2730/2000/ESUO o dovozech koksu z uhlí uhlí v kusech o průměru větším než 80 mm pocházejícího z Čínské lidové republiky a kterým se ukončuje prozatímní přezkum konečných antidumpingových opatření uložených tímto rozhodnutím
4 32004R0998 Nařízení Rady (ES) č. 998/2004 ze dne 17. května 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 950/2001 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky a Ruska
7 32004R0999 Nařízení rady (ES) č. 999/2004 ze dne 17. května 2004, kterým se uplatňuje nařízení (ES) č. 1531/2002 o uložení konečného antidumpingové cla z dovozu barevných televizních přijímačů pocházejících z Čínské lidové republiky, Korejské republiky, Malajsie a Thajska a o ukončení řízení o dovozech barevných televizních přijímačů pocházejících ze Singapuru
10 32004R1000 Nařízení Komise (ES) č. 1000/2004 ze dne 18. května 2004 o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů některých izotropních elektroplechů a pásů z křemíkové elektrooceli širších než 500 mm pocházejících z Ruské federace a o vedení záznamů o dovozech některých izotropních elektroplechů pocházejících z Ruské federace
13 32004R1001 Nařízení Komise (ES) č. 1001/2004 ze dne 18. května 2004 o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů dusičnanu amonného pocházejících z Ruské federace a Ukrajiny a o vedení celních záznamů o dovozech dusičnanu amonného z Ruské federace a Ukrajiny
16 32004R1002 Nařízení Komise (ES) č. 1002/2004 ze dne 18. května 2004 o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů chloridu draselného pocházejícího z Běloruské republiky, Ruské federace a Ukrajiny a o vedení záznamů o dovozech chloridu draselného pocházejícího z Běloruské republiky a Ruské federace
22 32004R1004 Nařízení Komise (ES) č. 1004/2004 ze dne 18. května 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
35 32004R1008 Nařízení Komise (ES) č. 1008/2004 ze dne 19. května 2004, kterým se ukládá prozatímní antisubvenční clo na dovozy některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie
61 32004R1009 Nařízení Komise (ES) č. 1009/2004 ze dne 19. května 2004, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovozy některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie
83 32004D0496 2004/496/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 17. května 2004 o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o zpracování a předávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) Úřadu pro cla a ochranu hranic ministerstva vnitřní bezpečnosti Spojených států
86 32004D0497 2004/497/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. května 2004, kterým se zrušuje rozhodnutí Komise č. 303/96/ESUO o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s dovozy některých izotropních elektroplechů pocházejících z Ruska do Společenství
88 32004D0498 2004/498/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. května 2004 o přijetí závazku nabídnutém v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů karbidu křemíku pocházejícího mimo jiné z Ukrajiny
OJ L 187, 26.05.2004 5 32004R1018 Nařízení Komise (ES) č. 1018/2004 ze dne 25. května 2004, kterým se stanoví množství surového tabáku, jež mohou být převedena do jiné skupiny odrůd v rámci zaručeného prahového množství pro sklizeň 2004 v Německu, Španělsku, Francii, Řecku, Itálii a Portugalsku
7 32004D0499 2004/499/ES,Euroatom: Rozhodnutí Rady ze dne 7. května 2004 o jmenování členů Účetního dvora
OJ L 196, 03.06.2004 3 32004R1066 Nařízení Komise (ES) č. 1066/2004 ze dne 1. června 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
12 32004D0500 Společný postoj Rady 2004/500/SZBP ze dne 17. května 2004, kterým se aktualizuje společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu a zrušuje společný postoj 2004/309/SZBP
OJ L 197, 04.06.2004 3 32004R1069 Nařízení Komise (ES) č. 1069/2004 ze dne 3. června 2004, kterým se stanoví podpora pro broskve určené ke zpracování v rámci nařízení Rady (ES) č. 2201/96 na hospodářský rok 2004/05
OJ L 198, 05.06.2004 3 32004R1074 Nařízení Komise (ES) č. 1074/2004 ze dne 4. června 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska stanoví přechodná opatření v odvětví produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny pro účely nařízení Komise (ES) č. 1535/2003
OJ L 203, 08.06.2004 3 32004R1076 Nařízení Komise (ES) č. 1076/2004 ze dne 7. června 2004 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro konzervované houby
7 32004R1077 Nařízení Komise (ES) č. 1077/2004 ze dne 7. června 2004 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro česnek
13 32004R1079 Nařízení Komise (ES) č. 1079/2004 ze dne 7. června 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka
OJ L 204, 09.06.2004 3 32004R1081 Nařízení Komise (ES) č. 1081/2004 ze dne 8. června 2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1431/94, pokud jde o platnost dovozních licencí v odvětví drůbežího masa
OJ L 205, 09.06.2004 1 32004D0501 2004/501/ES: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 21. dubna 2004, kterými se mění obecné zásady ECB/2001/3 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET) (ECB/2004/4)
5 32004D0505 2004/505/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 22. dubna 2004 o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu Evropské centrální banky (ECB/2004/5)
7 32004D0506 2004/506/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 22. dubna 2004 o opatřeních nezbytných ke splacení základního kapitálu Evropské centrální banky zúčastněnými národními centrálními bankami (ECB/2004/6)
9 32004D0507 2004/507/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 22. dubna 2004 o podmínkách pro převody podílů na základním kapitálu Evropské centrální banky mezi národními centrálními bankami a pro úpravu splaceného základního kapitálu (ECB/2004/7)
13 32004D0502 2004/502/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 22. dubna 2004 o opatřeních nezbytných pro příspěvek na souhrnnou hodnotu kapitálu Evropské centrální banky, pro úpravu pohledávek národních centrálních bank ve výši převedených devizových rezerv a pro související finanční otázky (ECB/2004/8)
17 32004D0503 2004/503/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 22. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí ECB/2001/15 ze dne 6. prosince 2001 o vydávání eurobankovek (ECB/2004/9)
19 32004D0504 2004/504/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 23. dubna 2004 o opatřeních nezbytných ke splacení základního kapitálu Evropské centrální banky nezúčastněnými národními centrálními bankami (ECB/2004/10)
OJ L 207, 10.06.2004 6 32004R1084 Nařízení Komise (ES) č. 1084/2004 ze dne 9. června 2004 o odchylce od nařízení (ES) č. 2848/98 ohledně data pro uzavření smluv o pěstování mezi producenty a prvními zpracovateli surového tabáku pro sklizeň 2004
10 32004R1086 Nařízení Komise (ES) č. 1086/2004 ze dne 9. června 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o určitých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
13 32004D0509 2004/509/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. června 2004, kterým se upravují opravné faktory použitelné od 1. srpna, 1. září, 1. října, 1. listopadu a 1. prosince 2003 na odměny úředníků Evropských společenství působících ve třetích zemích
OJ L 209, 11.06.2004 8 32004R1091 Nařízení Komise (ES) č. 1091/2004 ze dne 10. června 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 549/2000, kterým se stanoví intervenční centra pro rýži
9 32004R1092 Nařízení Komise (ES) č. 1092/2004 ze dne 10. června 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1342/2003, pokud jde o stanovení kategorií rýže ve smyslu nařízení (ES) č. 1291/2000
10 32004R1093 Nařízení Komise (ES) č. 1093/2004 ze dne 10 června 2004, které stanovuje odchylku od nařízení (ES) č. 174/1999 ohledně termínů platnosti vývozních licencí v odvětví mléka a mléčných produktů
28 32004D0510 Společný postoj Rady 2004/510/SZBP ze dne 10. června 2004, kterým se mění společný postoj 2004/31/SZBP o uvalení embarga na vývoz zbraní, střeliva a vojenské výzbroje do Súdánu
OJ L 210, 11.06.2004 1 32004D0508 (2004/508/ES)Rozhodnutí správní Rady Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci ze dne 4. března 2004 o aplikaci nařízení (ES) č. 1049/2001 Evropského parlamentu a Rady o přístupu veřejnosti k dokumentům
OJ L 211, 12.06.2004 3 32004R1101 Nařízení Komise (ES) č. 1101/2004 ze dne 10. června 2004, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (1)
12 32004R1106 Nařízení Komise (ES) č. 1106/2004 ze dne 11. června 2004, kterým se pro hospodářský rok 2004/2005 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2316/1999, pokud jde o využití půdy vyňaté z produkce v některých členských státech
14 32004R1107 Nařízení Komise (ES) č. 1107/2004 ze dne 11. června 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 708/98, pokud jde o maximální množství třetí intervenční tranše v hospodářském roce 2003/04
15 32004R1108 Nařízení Komise (ES) č. 1108/2004 ze dne 11. června 2004, kterým se stanoví podpora pro hrušky určené ke zpracování v rámci nařízení Rady (ES) č. 2201/96 na hospodářský rok 2004/05
22 32004D0511 2004/511/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 10. června 2004 o zastoupení lidu Kypru v Evropském parlamentu v případě urovnání kyperského problému
OJ L 213, 15.06.2004 3 32004R1111 Nařízení Komise (ES) č. 1111/2004 ze dne 14. června 2004, doplňující nařízení (ES) č. 2199/2003 o přechodných opatření pro používání nařízení Rady (ES) č. 1259/1999 pokud jde o režim jednotných plateb pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko v roce 2004
5 32004D0512 2004/512/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. června 2004 o zřízení Vízového informačního systému (VIS)
8 32004D0513 2004/513/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 2. června 2004 o uzavření Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku
OJ L 214, 16.06.2004 6 32004R1004r Tisková oprava nařízení Komise (ES) č. 1004/2004 ze dne 18. května 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro urční celní hodnoty určitého zboží podléhajicího rychlé zkáze (Úř. věst. L 183 ze dne 20.5.2004)
OJ L 217, 17.06.2004 3 32004R1116 Nařízení Komise (ES) č. 1116/2004 ze dne 15. června 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
8 32004R1117 Nařízení Komise (ES) č. 1117/2004 ze dne 16. června 2004 o stanovení směnných kurzů použitelných v roce 2004 pro některé přímé podpory a opatření strukturální nebo environmentální povahy v České republice, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a Slovensku
10 32004R1118 Nařízení Komise (ES) č. 1118/2004 ze dne 16. června 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii mění některá nařízení v odvětví hovězího a telecího masa
OJ L 218, 18.06.2004 3 32004R1123 Nařízení Komise (ES) č. 1123/2004 ze dne 17. června 2004, kterým se pro hospodářský rok 2003/2004 stanoví skutečná produkce nevyzrněné bavlny a z toho vyplývající snížení cílové ceny
OJ L 219, 19.06.2004 3 32004R1132 Nařízení Komise (ES) č. 1132/2004 ze dne 18. června 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1764/86 a nařízení (ES) č. 1535/2003, pokud jde o tradiční produkt Kunserva
8 32004L0084 Směrnice Rady 2004/84/ES ze dne 10. června 2004, kterou se mění směrnice 2001/113/ES o ovocných džemech, rosolech a marmeládách a kaštanovém krému určených k lidské spotřebě
11 32004D0514 2004/514/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 14. června 2004, kterým se mění rozhodnutí 98/161/ES, kterým se Nizozemskému království povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 2 a čl. 28a odst. 1 šesté směrnice 77/388/EHS ze dne o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
13 32004D0078 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 78/2004 ze dne 8. června 2004 o změně přílohy XIV (hospodářská soutěž), protokolu 21 (o provádění pravidel hospodářské soutěže platných pro podniky), protokolu 22 [o definici pojmu podnik a obrat (článek 56)] a protokolu 24 (o spolupráci v oblasti kontroly spojování) Dohody o Evropském hospodářském prostoru
24 32004D0079 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 79/2004 ze dne 8. června 2004 o změně přílohy XIV (hospodářská soutěž), protokolu 21 (o provádění pravidel hospodářské soutěže platných pro podniky) a protokolu 24 (o spolupráci v oblasti kontroly spojování) Dohody o Evropském hospodářském prostoru (1)
OJ L 221, 22.06.2004 3 32004R1137 Nařízení Komise (ES) č. 1137/2004 ze dne 21. června 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 43/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001, pokud jde o podpory místní produkce rostlinných produktů v nejvzdálenějších regionech Unie
6 32004R1138 Nařízení Komise (ES) č. 1138/2004 ze dne 21. června 2004 o společné definici kritických částí vyhrazených bezpečnostních prostor na letištích (1)
10 32004D0515 2004/515/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 14. června 2004 o zásadách, prioritách a podmínkách evropského partnerství s Bosnou a Hercegovinou
17 32004D0516 2004/516/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 14. června 2004, kterým se mění rozhodnutí 98/20/ES, kterým se Nizozemskému království povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 21 šesté směrnice 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
18 32004D0517 2004/517/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. června 2004, kterým se mění rozhodnutí Komise 2001/881/ES, kterým se stanoví seznam stanovišť hraniční kontroly schválených pro veterinární kontroly zvířat a živočišných produktů ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2004) 2185) (1)
OJ L 222, 23.06.2004 1 32004R1140 Nařízení Rady (ES) č. 1140/2004 ze dne 21. června 2004, kterým se pozastavují všeobecná cla společného celního sazebníku pro některé produkty rybolovu pocházející z Ceuty a Melilly
17 32004R1149 Nařízení Komise (ES) č. 1149/2004 ze dne 22. června 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních týkajících se Libérie
20 32004D0518 2004/518/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 14. června 2004 o zásadách, prioritách a podmínkách evropského partnerství s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií
OJ L 223, 24.06.2004 20 32004D0519 2004/519/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 14. června 2004 o zásadách, prioritách a podmínkách evropského partnerství s Albánií
OJ L 227, 26.06.2004 19 32004R1187 Nařízení Komise (ES) č. 1187/2004 ze dne 25. června 2004, kterým se po 35 mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
21 32004D0520 2004/520/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 14. června 2004 o zásadách, prioritách a podmínkách evropského partnerství se Srbskem a Černou Horou včetně Kosova, jak bylo vymezeno rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999
35 32004D0521 2004/521/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. června 2004, kterým se mění rozhodnutí 2003/893/ES o obchodu s některými ocelářskými výrobky mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou
OJ L 228, 29.06.2004 14 32004R1194 Nařízení Komise (ES) č. 1194/2004 ze dne 28. června 2004 o přechodných opatřeníchí při prodeji maximálního množství 300000 tun pšenice pocházející ze státních rezerv v Polsku
18 32004D0522 2004/522/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2004, kterým se mění směrnice 2001/32/ES, kterou se uznávají chráněné zóny ve Společenství, v nichž je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení (oznámeno pod číslem K(2004) 1582) (1)
21 32004D0523 Společná akce rady 2004/523/SZBP ze dne 28. června 2004 o misi Evropské unie na podporu právního státu v Gruzii EUJUST THEMIS
OJ L 230, 30.06.2004 12 32004R1201 Nařízení Komise (ES) č. 1201/2004 ze dne 29. června 2004 o otevření a správě celních kvót na telata o hmotnosti nejvýše 80 kilogramů pocházející z Bulharska nebo Rumunska (1. července 2004 až 30. června 2005)
19 32004R1202 Nařízení Komise (ES) č. 1202/2004 ze dne 29. června 2004 otevření dovozní kvóty a zajištění správy dovozní kvóty pro mladé býky na výkrm (od 1. července 2004 do 30. června 2005)
27 32004R1203 Nařízení Komise (ES) č. 1203/2004 ze dne 29. června 2004 o otevření a řízení poskytování celního kontingentu pro mražené hovězí maso pod KN kódem 0202 a pro produkty pod KN kódem 02062991 (od 1. července 2004 do 30. června 2005)
32 32004R1204 Nařízení Komise (ES) č. 1204/2004 ze dne 29. června 2004 o otevření a správě celních kvót pro živý skot o hmotnosti od 80 do 300 kilogramů pocházející z Bulharska nebo Rumunska (od 1. července 2004 do 30. června 2005)
39 32004R1205 Nařízení Komise (ES) č. 1205/2004 ze dne 29. června 2004 o zahájení nabídkového řízení na udělení vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, stolní hrozny, jablka a broskve)
42 32004R1206 Nařízení Komise (ES) č. 1206/2004 ze dne 29. června 2004 o otevření a správě celní kvóty pro zmrazené hovězí maso určené ke zpracování (od 1. července 2004 do 30. června 2005)
55 32004D0524 2004/524/ES: Rozhodnutí zástupců vlád členských států Evropské Unie ze dne 23. června 2004 o jmenování soudce Soudu prvního stupně Evropských společenství
56 32004D0525 2004/525/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 3. června 2004 o podmínkách vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům v Evropské centrální bance v souvislosti s předcházením podvodům, úplatkářství a jakýmkoli jiným protiprávním činnostem poškozujícím finanční zájmy Evropských společenství, kterým se mění pracovní řád pro zaměstnance Evropské centrální banky (ECB/2004/11)
61 32004D0526 2004/526/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 17. června 2004, kterým se přijímá jednací řád Generální rady Evropské centrální banky (ECB/2004/12)
OJ L 232, 01.07.2004 1 32004R1208 Nařízení Rady (ES) č. 1208/2004 ze dne 28. června 2004 rozšiřující konečná antidumpingová opatření uvalená nařízením Rady (ES) č. 119/97 ve znění nařízení (ES) č. 2100/2000 o dovozu určitých mechanismů kroužkových vazačů původem v Čínské lidové republice na dovoz stejného výrobku odesílaného z Vietnamské socialistické republiky
17 32004R1213 Nařízení Komise (ES) č. 1213/2004 ze dne 30. června 2004 o otevření dovozní celní kvóty pro dodávky surového třtinového cukru pocházejícího ze zemí AKT a Indie, určeného na zásobování rafinerií v období od 1. července 2004 do 28. února 2005
19 32004R1214 Nařízení Komise (ES) č. 1214/2004 ze dne 30. června 2004, měnící nařízení (ES) č. 2424/1999 stanovující detailní pravidla pro uplatňování dovozní tarifní kvóty na sušené vykostěné hovězí maso uvedené v nařízení rady (ES) č. 2249/1999
21 32004R1215 Nařízení Komise (ES) č. 1215/2004 ze dne 30. června 2004, kterým se mění údaje uvedené ve specifikaci určitého názvu uvedeného v příloze nařízení (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu (Scotch Beef)
25 32004R1216 Nařízení Komise (ES) č. 1216/2004 ze dne 30. června 2004, kterým se pro hospodářský rok 2004/2005 stanoví odvozená intervenční cena bílého cukru
26 32004R1217 Nařízení Komise (ES) č. 1217/2004 ze dne 29. června 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
40 32004D0527 2004/527/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 28. června 2004 o žádosti Burkiny Faso o přistoupení k Protokolu o cukru ze států AKT
OJ L 233, 02.07.2004 1 32004R1222 Nařízení Rady (ES) č. 1222/2004 ze dne 28. června 2004 o sestavování a předávání údajů o čtvrtletním veřejném zadlužení
3 32004R1223 Nařízení Rady (ES) č. 1223/2004 ze dne 28. června 2004, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1228/2003, pokud jde o datum použitelnosti některých ustanovení na Slovinsko
15 32004D0528 Rozhodnutí Rady 2004/528/SZBP ze dne 28. června 2004, kterým se provádí společný postoj 2004/293/SZBP, kterým se obnovují opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
OJ L 234, 03.07.2004 4 32004R1231 Nařízení Komise (ES) č. 1231/2004 ze dne 1. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2659/94 o prováděcích pravidlech pro poskytování podpory soukromého skladování sýrů Grana Padano, Parmigiano Reggiano a Provolone
5 32004R1232 Nařízení Komise (ES) č. 1232/2004 ze dne 2. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 14/2004, pokud jde o podporu Společenství pro dodávky mléčných výrobků na Madeiru a Kanárské ostrovy
7 32004R1233 Nařízení Komise (ES) č. 1233/2004 ze dne 2. července 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska stanoví přechodná opatření pro účely provádění nařízení (ES) č. 595/2004 o systému odvodů v odvětví mléka a mléčných výrobků
9 Informace o vstupu v platnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o vzájemném uznávání osvědčení shody pro námořní zařízení
10 32004D0529 2004/529/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. června 2004, kterým se mění rozhodnutí 2003/903/ES, kterým se přijímá plán přidělující členským státům zdroje započitatelné do rozpočtového roku 2004 a určené na provedení dodávek potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2004) 2326)
13 32004D0530 Společná akce Rady 2004/530/SZBP ze dne 28. června 2004 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro oblast afrických Velkých jezer a o změně společné akce 2003/869/SZBP
15 32004D0531 Společná akce Rady 2004/531/SZBP ze dne 28. června 2004 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie v Bývalé jugoslávské republice Makedonii
16 32004D0532 Společná akce Rady 2004/532/SZBP ze dne 28. června 2004 o změně a prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Jižní Kavkaz
17 32004D0533 Společná akce Rady 2004/533/SZBP ze dne 28. června 2004 o změně a prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie v Afghánistánu
18 32004D0534 Společná akce Rady 2004/534/SZBP ze dne 28. června 2004 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro mírový proces na Blízkém východě a o změně společné akce 2003/873/SZBP
OJ L 235, 06.07.2004 4 32004R1236 Nařízení Komise (ES) č. 1236/2004 ze dne 5. července 2004 upravující nařízení (ES) č. 2771/1999, které stanovuje podrobná pravidla pro uplatnění nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ohledně intervencí na trhu s máslem a smetanou
5 32004R1237 Nařízení Komise (ES) č. 1237/2004 ze dne 5. července 2004, kterým se po 36 mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
7 32004R1238 Nařízení Komise (ES) č. 1238/2004 ze dne 5. července 2004 o odchylce od nařízení (ES) č. 708/98 o převzetí neloupané rýže intervenčními agenturami a stanovení opravných částek, jakož i přirážek a srážek, které mají být použity, pokud jde o dodací lhůtu v rámci intervence v hospodářském roce 2003/04
11 32004D0535 2004/535/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. května 2004 o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů obsažených v záznamech o knihování cestujících v letecké dopravě, které se předávají Úřadu USA pro cla a ochranu hranic (oznámeno pod číslem K(2004) 1914) (1)
OJ L 236, 07.07.2004 1 32004R1242 Nařízení Rady (ES) č. 1242/2004 ze dne 28. června 2004, kterým se pro nové státy stanoví odchylky od některých ustanovení nařízení (ES) č. 2371/2002, pokud jde o referenční úrovně pro rybářská loďstva
5 32004R1244 Nařízení Komise (ES) č. 1244/2004 ze dne 6. července 2004, které stanovuje prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 pro poskytování podpory Společenství soukromého skladování některých sýrů za skladovací období 2004/2005
10 32004L0085 Směrnice Rady 2004/85/ES ze dne 28. června 2004, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES, pokud jde o použitelnost některých ustanovení na Estonsko
12 32004L0086 Směrnice Komise 2004/86/ES ze dne 5. července 2004, kterou se mění, za účelem přizpůsobení technickému pokroku, Směrnice Rady 93/93/EHS o hmotnostech a rozměrech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (1)
15 32004D0536 2004/536/ES: Rozhodnutí Rady, zasedající na úrovni hlav států nebo předsedů vlád ze dne 29. června 2004 o určení osoby, kterou zamýšlí jmenovat předsedou Komise
16 32004D0537 2004/537/ES,Euroatom: Rozhodnutí Rady ze dne 29. června 2004 o jmenování generálního tajemníka Rady Evropské unie, vysokého představitele pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku
17 32004D0538 2004/538/ES,Euroatom: Rozhodnutí Rady, ze dne 29. června 2004 o jmenování zástupce generálního tajemníka Rady Evropské unie
18 32004R1165r Tisková oprava nařízení Komise (ES) č. 1165/2004 ze dne 24. června 2004, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Anchois de Collioure, Melon du Quercy a Salame d’oca di Mortara) (Úř. věst. L 224 ze dne 25.6.2004)
OJ L 237, 08.07.2004 1 32004R1245 Nařízení Rady (ES) č. 1245/2004 ze dne 28. června 2004 o uzavření Protokolu o změně čtvrtého protokolu, kterým se stanoví podmínky rybolovu vedené v Dohodě o rybolovu mezi Evropským hospodářským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé
3 Protokol o změně čtvrtého protokolu, kterým se stanoví podmínky rybolovu uvedené v dohodě o rybolovu mezi Evropským hospodářským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé
11 32004R1248 Nařízení Komise (ES) č. 1248/2004 ze dne 7. července 2004, kterým se stanoví přechodná opatření, pokud jde o některé dovozní a vývozní licence týkající se obchodu se zemědělskými produkty mezi Společenstvím ve složení platném k 30. dubnu 2004 a Českou republikou, Estonskem, Kyprem, Lotyšskem, Litvou, Maďarskem, Maltou, Polskem, Slovinskem a Slovenskem
12 32004R1249 Nařízení Komise (ES) č. 1249/2004 ze dne 7. července 2004 o určitých výjimečných opatřeních na podporu trhu s vejci v Nizozemsku
13 32004R1250 Nařízení Komise (ES) č. 1250/2004 ze dne 7. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2808/98, pokud jde o prémie pro mléčné výrobky
14 32004R1251 Nařízení Komise (ES) č. 1251/2004 ze dne 7. července 2004, doplňující nařízení (ES) č. 2799/1999 stanovující detailní pravidla pro uplatňování nařízení (ES) č. 1255/1999 o přidělení dotace na odstředěné mléko a odstředěný mléčný prášek, určený jako krmivo pro zvířata a dále o prodeji takovéhoto odstředěného mléčného prášku
21 32004D0539 2004/539/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. července 2004, kterým se stanoví přechodné opatření k provedení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 o požadavcích na zdraví zvířat týkající se nekomerčního pohybu domácích zvířat (oznámeno pod číslem K(2004) 2365) (1)
OJ L 239, 09.07.2004 3 32004R1256 Nařízení Komise (ES) č. 1256/2004 ze dne 5. května 2004 o zastavení rybolovu tresky jednoskvrnné plavidly vlajky Německa
4 32004R1257 Nařízení Komise (ES) č. 1257/2004 ze dne 7. července 2004 o zastavení rybolovu tresky modravé plavidly vlajky členského státu
5 32004R1258 Nařízení Komise (ES) č. 1258/2004 ze dne 8. července 2004, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Paia de Toucinho de Estremoz e Borba, Chouriço de Carne de Estremoz e Borba, Paia de Lombo de Estremoz e Borba, Morcela de Estremoz e Borba, Chouriço grosso de Estremoz e Borba, Paia de Estremoz e Borba)
8 32004R1259 Nařízení Komise (ES) č. 1259/2004 ze dne 8. července 2004 o trvalém povolení některých doplňkových látek, které jsou již povoleny v krmivech (1)
16 32004R1260 Nařízení Komise (ES) č. 1260/2004 ze dne 8. července 2004 o úpravě nařízení (ES) č. 838/2004 k přechodným opatřením při dovozu banánů do Společenství z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska
35 32004D0540 2004/540/SZBP: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru THEMIS/1/2004 ze dne 30. června 2004 o jmenování vedoucího mise EU na podporu právního státu v Gruzii, v rámci EBOP, EUJUST THEMIS
OJ L 240, 10.07.2004 6 32004D0541 2004/541/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 5. července 2004 o třech zástupcích podílníků a jejich náhradnících ve správní radě Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací
7 32004D0542 2004/542/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. června 2004, kterým se mění příloha II rozhodnutí Rady 79/542/EHS, pokud jde o stanovení seznamu třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz čerstvého masa (oznámeno pod číslem K(2004) 1954) (1)
14 32004D0543 2004/543/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. června 2004, kterým se pro rok 2004 stanoví konečné rozvržení zdrojů Tabákového fondu Společenství určených k financování akcí uvedených v článcích 13 a 14 nařízení (ES) č. 2182/2002 mezi členskými státy (oznámeno pod číslem K(2004) 2411)
OJ L 241, 13.07.2004 3 32004R1273 Nařízení Komise (ES) č. 1273/2004 ze dne 12. července 2004 o prodloužení konečné lhůty pro výsev některých plodin na orné půdě v některých oblastech Společenství v hospodářském roce 2004/2005
5 32004R1274 Nařízení Komise (ES) č. 1274/2004 ze dne 12. července 2004, stanovující přechodná opatření pro prodej maximálního množství 25000 tun pšenice a 10000 tun kukuřice ze státní bezpečnostní zásoby Slovenska
8 32004R1275 Nařízení Komise (ES) č. 1275/2004 ze dne 12. července 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2692/89, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vývozy rýže na Réunion, ohledně opravy, kterou je třeba provést u částky subvence při zrušení intervenční ceny pro neloupanou rýži na konci hospodářského roku
12 32004R1277 Nařízení Komise (ES) č. 1277/2004 ze dne 12. července 2004, kterým se po 37 mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
14 32004R1278 Nařízení Komise (ES) č. 1278/2004 ze dne 12. července 2004 o zastavení rybolovu tresky jednoskvrnné plavidly vlajky Belgie
21 32004D0544 2004/544/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. června 2004 o podpisu Evropské úmluvy o ochraně zvířat při mezinárodní přepravě (revidované)
66 32004D0545 2004/545/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. července 2004 o harmonizaci rádiového spektra v pásmu 79 GHz pro účely radarových zařízení krátkého dosahu pro použití v automobilové oblasti ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2004) 2591) (1)
68 32004D0546 2004/546/ES: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 1. července 2004 o poskytování služeb správy rezerv v eurech prostřednictvím Eurosystému centrálním bankám zemí, které nejsou členy Evropské unie, zemím, které nejsou členy Evropské unie, a mezinárodním organizacím (ECB/2004/13)
OJ L 242, 14.07.2004 3 32004R1283 Nařízení Komise (ES) č. 1283/2004 ze dne 13. července 2004 o zastavení rybolovu platýse zlatého plavidly vlajky členského státu
OJ L 243, 15.07.2004 3 32004R1286 Nařízení Komise (ES) č. 1286/2004 ze dne 14. července 2004 o zastavení rybolovu tresky bezvousé plavidly vlajky Belgie
4 32004R1287 Nařízení Komise (ES) č. 1287/2004 ze dne 13. července 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
10 32004R1288 Nařízení Komise (ES) č. 1288/2004 ze dne 14. července 2004 o trvalém povolení některých doplňkových látek a dočasném povolení nového užití již povolené doplňkové látky v krmivech (1)
15 32004R1289 Nařízení Komise (ES) č. 1289/2004 ze dne 14. července 2004 o povolení na dobu deseti let doplňkové látky Deccox®, která patří do skupiny kokcidiostatik a dalších léčebných látek, v krmivech (1)
23 Nařízení Rady, kterým se mění nařízení č. 422/67/EHS, č. 5/67/Euratom o platových poměrech předsedy a členů Komise a předsedy, soudců, generálních advokátů a tajemníka Soudního dvora a předsedy, členů a tajemníka Soudu prvního stupně
24 Nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 2290/77 o platových poměrech členů Účetního dvora
25 Rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí ze dne 13. září 1999, kterým se stanoví podmínky zaměstnání generálního tajemníka Rady Evropské unie, vysokého představitele pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, a rozhodnutí, kterým se stanoví podmínky zaměstnání náměstka generálního tajemníka Rady Evropské unie
OJ L 244, 16.07.2004 1 32004R1294 Nařízení Rady (ES) č. 1294/2004 ze dne 12. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1600/99 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu drátů z korozivzdorné oceli o průměru nejméně 1 mm pocházejících z Indie
5 32004R1295 Nařízení Rady (ES) č. 1295/2004 ze dne 12. července 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1599/1999 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu drátů z korozivzdorné oceli o průměru nejméně 1 mm pocházejících z Indie
10 32004R1296 Nařízení Rady (ES) č. 1296/2004 ze dne 12. července 2004, kterým se povolují převody mezi množstevními limity textilních a oděvních výrobků pocházejících z Vietnamské socialistické republiky
16 32004R1299 Nařízení Komise (ES) č. 1299/2004 ze dne 15. července 2004, které pro kampaň za účelem uvedení do prodeje v hospodářském roce 2002/03 stanovuje skutečnou výrobu olivového oleje a také částku pro jednotnou podporu výroby
18 32004R1300 Nařízení Komise (ES) č. 1300/2004 ze dne 15. července 2004, které stanoví částku podpory pro nevyzrněnou bavlnu na hospodářský rok 2003/04
47 32004D0548 2004/548/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 11. května 2004 o postoji Společenství ohledně dohody týkající se měnových vztahů s Andorským knížectvím
50 32004D0549 2004/549/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 12. července 2004 o jmenování nového člena Komise Evropských společenství
51 32004D0550 2004/550/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. července 2004 o změně rozhodnutí 2003/828/ES týkajícího se pohybu zvířat očkovaných proti katarální horečce ovcí z ochranných pásem (oznámeno pod číslem K(2004) 1925) (1)
OJ L 245, 17.07.2004 11 32004R1319 Nařízení Komise (ES) č. 1319/2004 ze dne 16. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 214/2001 upravující použití nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ve věci intervenčních opatření na trhu práškového odtučněného mléka
17 32004D0551 Společná akce Rady 2004/551/SZBP ze dne 12. července 2004 o zřízení Evropské obranné agentury
OJ L 246, 20.07.2004 1 32004R1321 Nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 ze dne 12. července 2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy
10 32004R1322 Nařízení Rady (ES) č. 1322/2004 ze dne 16. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2320/97 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa a nelegované oceli, pocházejících mimo jiné z Ruska a Rumunska
14 32004R1323 Nařízení Rady (ES) č. 1323/2004 ze dne 19. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1601/1999 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu nerezových ocelových drátů s průměrem méně nežli 1 mm pocházejících z Indie
21 32004R1325 Nařízení Komise (ES) č. 1325/2004 ze dne 19. července 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2921/90 o podpoře výroby kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka
22 32004R1326 Nařízení Komise (ES) č. 1326/2004 ze dne 19. července 2004, stanovující konečnou výši pomoci pro sušenou píci pro prodejní období 2003/04
23 32004R1327 Nařízení Komise (ES) č. 1327/2004 ze dne 19. července 2004 o stálém nabídkovém řízení v rámci hospodářského roku 2004/05 na stanovení vývozních dávek a/nebo náhrad bílého cukru
30 32004D0552 2004/552/SZBP: Společná akce Rady 2004/552/SZBP ze dne 12. července 2004 o aspektech provozu Evropského družicového navigačního systému majících dopad na bezpečnost Evropské unie
32 32004D0553 2004/553/SZBP: Společný postoj Rady 2004/553/SZBP ze dne 19. července 2004, kterým se mění společný postoj 2003/495/SZBP o Iráku
OJ L 247, 21.07.2004 1 32004R1329 Nařízení Rady (ES) č. 1329/2004 ze dne 19. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
5 32004R1331 Nařízení Komise (ES) č. 1331/2004 ze dne 20. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1334/2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 1638/98 o programech aktivit pěstitelů oliv pro hospodářský rok 2004/05
8 32004R1332 Nařízení Komise (ES) č. 1332/2004 ze dne 20. července 2004 o trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech (1)
11 32004R1333 Nařízení Komise (ES) č. 1333/2004 ze dne 20. července 2004 o trvalém povolení určité doplňkové látky v krmivech (1)
OJ L 248, 22.07.2004 1 32004D0554 2004/554/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. července 2004, kterým se mění příloha E směrnice Rady 91/68/EHS a příloha I rozhodnutí 79/542/EHS pokud jde o aktualizaci vzorových veterinárních osvědčení pro ovce a kozy (oznámeno pod číslem K(2004) 1926) (1)
12 32004D0555 2004/555/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. července 2004 o způsobilosti výdajů vzniklých určitým členským státům v roce 2004 v souvislosti se shromažďováním a správou údajů nezbytných k řízení společné rybářské politiky (oznámeno pod číslem K(2004) 2730) (Pouze španělské, dánské, německé, řecké, anglické, francouzské, italské, nizozemské, portugalské, finské a švédské znění je závazné)
14 32004D0556 2004/556/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 9. července 2004, kterým se mění rozhodnutí ECB/2003/15 o schválení objemu emise mincí v roce 2004 (ECB/2004/14)
OJ L 249, 23.07.2004 3 32004R1338 Nařízení Komise (ES) č. 1338/2004 ze dne 22. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka
4 32004R1339 Nařízení Komise (ES) č. 1339/2004 ze dne 22. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 214/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu se sušeným odstředěným mlékem
5 32004R1340 Nařízení Komise (ES) č. 1340/2004 ze dne 22. července 2004, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
14 32004R1345 Nařízení Komise (ES) č. 1345/2004 ze dne 22. července 2004, kterým se mění údaje uvedené ve specifikaci určitého názvu uvedeného v příloze nařízení (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu (Scotch Lamb)
18 32004D0557 2004/557/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. července 2004 o částečném zrušení tranzitního režimu uvedeného v článku 6 nařízení (ES) č. 998/2003 o převážení domácích zvířat přes území Švédska mezi ostrovem Bornholm a ostatními částmi dánského území (oznámeno pod číslem K(2004) 2435) (Pouze dánské a švédské znění je závazné) (1)
20 32004D0558 2004/558/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. července 2004 o realizaci směrnice Rady 64/432/EHS ohledně dalších záruk pro obchod s hovězím dobytkem v rámci Společenství v souvislosti s infekční rinotracheitidou hovězího dobytka a schválením vymýcovacích programů navrhovaných některými členskými státy (oznámeno pod číslem K(2004) 2104) (1)
26 32004D0559 2004/559/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. června 2004, kterým se stanoví seznam oblastí České republiky spadajících pod cíl 2 strukturálních fondů pro období 2004 až 2006 (oznámeno pod číslem K(2004) 2134) (Pouze české znění je závazné)
OJ L 250, 24.07.2004 13 32004D0560 2004/560/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. června 2004, kterým se zařazují do seznamu oblasti Kypru způsobilé v souladu s cílem 2 strukturálních fondů na období 2004 až 2006 (oznámeno pod číslem K(2004) 2123) (Pouze řecké znění je závazné)
21 32004D0561 2004/561/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. července 2004 o zamítnutí financování Společenstvím některých výdajů, které členské státy provedly za Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EZOZF), sekce záruky(oznámeno pod číslem K(2004) 2762) (pouze německé, anglické, španělské, francouzské, řecké, italské, holandské, portugalské, finské a švédské znění je závazné)
OJ L 251, 27.07.2004 1 32004R1353 Nařízení Rady (ES) č. 1353/2004 ze dne 26. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 131/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Súdánu
6 32004R1356 Nařízení Komise (ES) č. 1356/2004 ze dne 26. července 2004, týkající se povolení na deset let pro doplňkovou látku Elancoban v krmivech, patřící ke skupině kokcidiostatik a jiných léčebných látek (1)
9 32004D0563 2004/563/ES,Euroatom: Rozhodnutí Komise ze dne 7. července 2004, kterým se mění jednací řád Komise
14 32004D0564 2004/564/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. července 2004 o referenčních laboratořích Společenství pro epidemiologii zoonóz a pro salmonelu a národních referenčních laboratořích pro salmonelu (oznámeno pod číslem K(2004) 2781) (1)
18 32004D0565 2004/565/SZBP: Společná akce Rady 2004/565/SZBP ze dne 26. července 2004 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie v Bývalé jugoslávské republice Makedonii a o změně společné akce 2003/870/SZBP
19 32004D0566 Rozhodnutí Rady 2004/566/SVV ze dne 26. července 2004, kterým se mění rozhodnutí 2000/820/SVV, kterým se zřizuje Evropská policejní akademie (EPA)
20 32004D0567 Rozhodnutí Rady 2004/567/SVV ze dne 26. července 2004, kterým se mění rozhodnutí 2000/820/SVV, kterým se zřizuje Evropská policejní akademie (EPA)
OJ L 252, 28.07.2004 5 32004D0568 2004/568/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. července 2004, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS o týmech pro odběr embryí ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2004) 2420) (1)
7 32004D0569 Společná akce Rady 2004/569/SZBP ze dne 12. července 2004 o mandátu zvláštního zástupce Evropské unie v Bosně a Hercegovině a o zrušení společné akce 2002/211/SZBP
10 32004D0570 Společná akce Rady 2004/570/SZBP ze dne 12. července 2004 o vojenské operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině
OJ L 253, 29.07.2004 3 32004R1360 Nařízení Komise (ES) č. 1360/2004 ze dne 27. července 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
9 32004R1361 Nařízení Komise (ES) č. 1361/2004 ze dne 28. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1518/2003 o prováděcích pravidlech k režimu vývozních licencí v odvětví vepřového masa
16 32004R1364 Nařízení Komise (ES) č. 1364/2004 ze dne 22. července 2004, stanovující přechodná opatření pro prodej maximálního množství 54000 tun pšenice a 40000 tun kukuřice ze státní bezpečnostní zásoby Maďarska
19 32004R1365 Nařízení Komise (ES) č. 1365/2004 ze dne 28. července 2004, kterým se stanoví koeficient přidělení pro množství neloupané rýže nabídnutá k intervenci pro třetí tranši hospodářského roku 2003/04
20 32004D0571 2004/571/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. července 2004 o nákupu vakcín proti klasickému moru prasat pro Společenství a vytvoření zásob těchto vakcín pro Společenství (oznámeno pod číslem K(2004) 2056) (1)
22 32004D0572 2004/572/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. července 2004 o změně rozhodnutí 2004/122/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se výskytu influenzy ptáků v některých asijských zemích (oznámeno pod číslem K(2004) 2376) (1)
OJ L 254, 30.07.2004 3 32004R1367 Nařízení Komise (ES) č. 1367/2004 ze dne 28. července 2004, kterým se schvalují převody mezi množstevními limity pro textilní zboží a oděvní výrobky pocházející z Čínské lidové republiky
OJ L 255, 31.07.2004 1 32004R1386 Nařízení Rady (ES) č. 1386/2004 ze dne 26. července 2004, kterým se mění rozhodnutí Komise 2002/602/ESUO o uplatňování některých omezení dovozu určitých výrobků z oceli z Ruské federace
5 32004R1388 Nařízení Komise (ES) č. 1388/2004 ze dne 30. července 2004 upravující nařízení (EHS) č. 1915/83 o určitých podrobných prováděcích pravidlech týkajících se vedení účtů za účelem stanovení příjmů zemědělských statků
7 32004R1389 Nařízení Komise (ES) č. 1389/2004 ze dne 30. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1227/2000 stanovující prováděcí pravidla nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 týkající se společné organizace trhu s vínem, pokud jde o výrobní potenciál
31 32004D0583 2004/583/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 26. července 2004 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím uhlí a oceli a vládou Ruské federace o obchodu s některými výrobky z oceli
40 Informace o vstupu v platnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Tureckou republikou o prvotních a chemických látkách často používaných k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek
41 32004D0584 2004/584/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. července 2004, kterým se mění rozhodnutí 2001/651/ES o stanovení typické procesní směrodatné odchylky obsahu tuku v másle dováženém z Nového Zélandu podle článku 5 nařízení (ES) č. 1374/98 (oznámeno pod číslem K(2004) 2962)
OJ L 256, 03.08.2004 4 32004R1406 Nařízení Komise (ES) č. 1406/2004 ze dne 2. srpna 2004 o stanovení směnného kurzu použitelného pro některé přímé podpory s rozhodnou skutečností 1. července 2004
6 32004R1407 Nařízení Komise (ES) č. 1407/2004 ze dne 2. srpna 2004 o stanovení směnného kurzu na rok 2004 pro režim jednotných plateb za plochu použitelný pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Polsko a Slovensko
8 32004R1408 Nařízení Komise (ES) č. 1408/2004 ze dne 2. srpna 2004, kterým se zahajuje přezkum, pro nového vývozce, nařízení Rady (ES) č. 2605/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozů některých elektronických vah (REWS) pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky a o zrušení cla z dovozů pro dva vývozce z této země a o podřízení těchto dovozů celní evidenci
11 32004R1409 Nařízení Komise (ES) č. 1409/2004 ze dne 2. srpna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1159/2003 o prováděcích pravidlech k dovozu třtinového cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod na hospodářské roky 2003/04, 2004/05 a 2005/06, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1464/95 a (ES) č. 779/96
13 32004R1410 Nařízení Komise (ES) č. 1410/2004 ze dne 2. srpna 2004, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1185/2004 o zahájení stálého nabídkového řízení na vývoz žita drženého německou intervenční agenturou
17 32004D0585 2004/585/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. července 2004, kterým se zřizují regionální poradní sbory v rámci společné rybářské politiky
23 Informace o dni vstupu v platnost nařízení Rady (ES) č. 1992/2003, nařízení Komise (ES) č. 781/2004 a nařízení Komise (ES) č. 782/2004
OJ L 257, 04.08.2004 1 32004R1412 Nařízení Rady (ES) č. 1412/2004 ze dne 3. srpna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
4 32004R1414 Nařízení Komise (ES) č. 1414/2004 ze dne 28. července 2004 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
6 32004D0586 2004/586/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. července 2004 o obecných zásadách pro přerozdělení zdrojů podle nařízení (ES) č. 1268/1999 o podpoře Společenství pro předvstupní opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v kandidátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období
7 32004D0587 2004/587/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. července 2004 o dni použitelnosti směrnice Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb
8 32004D0588 2004/588/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. června 2004 o uznání plné funkčnosti maltské databáze skotu (oznámeno pod číslem K(2004) 1964) (Pouze anglické znění je závazné) (1)
OJ L 258, 05.08.2004 1 32004R1415 Nařízení Rady (ES) č. 1415/2004 ze dne 19. července 2004, kterým se stanoví roční maximální intenzita rybolovu pro některé rybolovné oblasti a populace
8 32004R1417 Nařízení Komise (ES) č. 1417/2004 ze dne 29. července 2004 o dozorných opatřeních, která se týkají dovozu určitých textilních výrobků pocházejících ze Syrské arabské republiky
10 32004R1418 Nařízení Komise (ES) č. 1418/2004 ze dne 4. srpna 2004 o určování odrůdových skupin vysoké kvality osvobozených z programu zpětného odkupu kvót v odvětví surového tabáku pro sklizeň 2004
11 32004R1419 Nařízení Komise (ES) č. 1419/2004 ze dne 4. srpna 2004 o trvání účinnosti víceletých dohod o financování a jednoletých dohod o financování uzavřených mezi Evropskou komisí zastupující Evropské společenství na jedné straně a Českou republikou, Estonskem, Maďarskem, Lotyšskem, Litvou, Polskem, Slovenskem a Slovinskem na straně druhé a o částečném zrušení víceletých dohod o financování a nařízení Rady (ES) č. 1266/1999 a (ES) č. 2222/2000
17 Informace o vstupu v platnost dohody mezi Evropským společenstvím a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Macao o navracení osob s neoprávněným pobytem
OJ L 259, 05.08.2004 1 32004D0562 (2004/562/ES)Rozhodnutí č. 198 ze dne 23. března 2004 o náhradě a zrušení vzorů formulářů nezbytných k uplatňování nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 (E 110, E 111, E 111 B, E 113, E 114, E 119, E 128 a E 128 B)
OJ L 260, 06.08.2004 1 32004R1421 Nařízení Rady (ES) č. 1421/2004 ze dne 19. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2792/1999 o pravidlech a podmínkách pro strukturální pomoc Společenství v odvětví rybolovu
8 32004D0589 2004/589/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. července 2004 o oznámení vypovězení dohody mezi Evropským společenstvím a Korejskou republikou o zakázkách v odvětví telekomunikací Evropským společenstvím Korejské republice
9 32004D0590 2004/590/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. června 2004 o uznání plné funkčnosti kyperské databáze skotu (oznámeno pod číslem K(2004) 1969) (Pouze řecké znění je závazné) (1)
OJ L 261, 06.08.2004 1 32004R1385 Nařízení Rady (ES) č. 1385/20004 ze dne 29. dubna 2004 o správě systému dvojité kontroly bez množstevních omezení pro vývoz některých výrobků z oceli z Republiky Kazachstán do Evropského společenství
2 32004L0080 Směrnice Rady 2004/80/ES ze dne 29. dubna 2004 o odškodnění obětí trestných činů
3 32004L0081 Směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004 o povolení k pobytu vydávaném státním příslušníkům třetích zemí, kteří jsou obětmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a kteří spolupracují s příslušnými orgány
4 32004L0082 Směrnice Rady 2004/82/ES ze dne 29. dubna 2004 o povinnosti dopravců sdělovat údaje o cestujících
5 32004D0573 (2004/573/ES)Rozhodnutí Rady ze dne 29. dubna 2004 o organizaci společných letů za účelem vyhoštění státních příslušníků třetích zemí, na které se vztahuje individuální příkaz k vyhoštění, z území dvou nebo více členských států
6 32004D0574 (2004/574/ES)Rozhodnutí Rady ze dne 29. dubna 2004 kterým se mění část II Společné příručky
7 32004D0575 (2004/575/ES)Rozhodnutí Rady ze dne 29. dubna 2004 o uzavření Protokolu k Barcelonské úmluvě o ochraně Středozemního moře před znečišťováním, který se týká spolupráce při předcházení znečišťování z plavidel a v případě nouze boje proti znečištění Středozemního moře, jménem Evropského společenství
8 32004D0576 (2004/576/ES)Rozhodnutí Rady ze dne 29. dubna 2004 o uzavření Dohody o vědecké a technické spolupráci mezi Evropským společenstvím a státem Izrael
9 32004D0577 (2004/577/ES)Rozhodnutí Rady ze dne 29. dubna 2004 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Republikou Kazachstán, kterou se stanoví systém dvojité kontroly bez množstevních limitů pro vývoz některých výrobků z oceli z Republiky Kazachstán do Evropského společenství
10 32004D0578 (2004/578/ES)Rozhodnutí Rady ze dne 29. dubna 2004 o uzavření rámcové dohody mezi Evropským společenstvím a Evropskou kosmickou agenturou
11 32004D0579 (2004/579/ES)Rozhodnutí Rady ze dne 29. dubna 2004 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti mezinárodnímu organizovanému zločinu jménem Evropského společenství
12 32004D0580 (2004/580/ES)Rozhodnutí Rady ze dne 29. dubna 2004 kterým se schvaluje makrofinanční pomoc Albánii a zrušuje rozhodnutí 1999/282/ES
13 32004D0581 (2004/581/ES)Rozhodnutí Rady ze dne 29. dubna 2004 kterým se stanoví minimální údaje, které mají být uváděny na tabulích umístěných na hraničních přechodech na vnějších hranicích
14 32004D0582 (2004/582/ES)Rozhodnutí zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě dne 28. dubna 2004, o výsadách a imunitách udělených mechanismu ATHENA
OJ L 262, 07.08.2004 3 32004R1424 Nařízení Komise (ES) č. 1424/2004 ze dne 6. srpna 2004, kterým se stanoví množství pro dovoz banánů do Společenství v rámci celních kvót A/B a C pro čtvrté čtvrtletí roku 2004
OJ L 263, 10.08.2004 3 32004R1427 Nařízení Komise (ES) č. 1427/2004 ze dne 9. srpna 2004, pozměňující nařízení (ES) č. 1622/2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a kterým se zavádí kodex pro enologické postupy a ošetření ve Společenství
7 32004R1428 Nařízení Komise (ES) č. 1428/2004 ze dne 9. srpna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1622/2000 o stanovení některých prováděcích pravidel k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a pravidla Společenství pro enologické postupy a ošetření
11 32004R1429 Nařízení Komise (ES) č. 1429/2004 ze dne 9. srpna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 753/2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označení, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů
21 32004D0591 2004/591/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. srpna 2004 o úpravě rozhodnutí 97/467/ES týkající se zařazení jednoho zařízení na Islandu nakládajícího s masem farmové zvěře a jednoho zařízení v Botswaně nakládajícího s masem ptáků nadřádu běžci (ratitae) na prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, ze kterých jsou členské státy oprávněny tyto produkty dovážet (oznámeno pod číslem K(2004) 2681) (1)
24 32004D0592 2004/592/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. července 2004 o změně rozhodnutí 1999/659/ES, kterým se orientačně rozdělují finanční prostředky pro jednotlivé členské státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu na opatření pro rozvoj venkova na období let 2000 až 2006 (oznámeno pod číslem K(2004) 2837)
OJ L 264, 11.08.2004 3 32004R1431 Nařízení Komise (ES) č. 1431/2004 ze dne 10. srpna 2004 o zahájení nabídkového řízení na udělení vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, stolní hrozny a jablka)
6 32004R1432 Nařízení Komise (ES) č. 1432/2004 ze dne 10. srpna 2004, které upravuje nařízení Komise (ES) č. 2366/98, kterým se stanoví pravidla pro režim podpory produkce olivového oleje pro hospodářské roky 1998/99, 1999/2000 a 2000/01, a také nařízení Komise (ES) č. 2768/98 o režimu podpor soukromého skladování olivového oleje
OJ L 265, 12.08.2004 3 32004R1437 Nařízení Komise (ES) č. 1437/2004 ze dne 11. srpna 2004, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu některých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Valençay, Scottish Farmed Salmon, Ternera de Extremadura a Aceite de Mallorca nebo Aceite mallorquín nebo Oli de Mallorca nebo Oli mallorquí)
5 32004R1438 Nařízení Komise (ES) č. 1438/2004 ze dne 11. srpna 2004, kterým se stanoví minimální cena pro hospodářský rok 2004/05, která se vyplácí producentům za sušené švestky a částka podpory výrobě sušených švestek
9 32004D0594 2004/594/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. srpna 2004 o ochranných opatřeních proti vysoce patogenní influenze ptáků v Jihoafrické republice (oznámeno pod číslem K(2004) 3144) (1)
OJ L 266, 13.08.2004 11 32004D0595 2004/595/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. července 2004 o zavedení vzorového zdravotního osvědčení pro import psů, koček a fretek do Společenství za účelem obchodu (oznámeno pod číslem K(2004) 1947) (1)
15 32004D0596 2004/596/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. června 2004, kterým se stanoví seznam oblastí Slovenské republiky spadajících pod cíl 2 strukturálních fondů pro období 2004 až 2006 (oznámeno pod číslem K(2004) 2137)
OJ L 267, 14.08.2004 3 32004R1447 Nařízení Komise (ES) č. 1447/2004 ze dne 13. srpna 2004 o zavádění prozatímních ochranných opatření proti dovozu lososa chovaného pro hospodářské účely
30 32004R1448 Nařízení Komise (ES) č. 1448/2004 ze dne 13. srpna 2004 upravující nařízení (ES) č. 2771/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu s máslem a smetanou
31 32004R1449 Nařízení Komise (ES) č. 1449/2004 ze dne 13. srpna 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1609/88, kterým se stanoví termín pro uskladnění másla prodávaného na základě nařízení (EHS) č. 3143/85 a (ES) č. 2571/97
32 32004R1450 Nařízení Komise (ES) č. 1450/2004 ze dne 13. srpna 2004, kterým se provádí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES o tvorbě a rozvoji statistiky Společenství v oblasti inovací (1)
39 32004D0597 2004/597/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. července 2004, kterým se schvaluje přistoupení Evropského společenství k Mezinárodní úmluvě o ochraně rostlin, revidované a schválené rezolucí 12/97 z 29. zasedání Konference Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) v listopadu 1997
54 32004D0598 2004/598/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. srpna 2004 o finančním příspěvku Společenství na eradikaci klasického moru prasat v Lucembursku v roce 2003 (oznámeno pod číslem K(2004) 3084)
OJ L 268, 16.08.2004 1 32004R1435 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1435/2004 ze dne 22. června 2004, kterým se v důsledku rozšíření mění nařízení Rady (EHS) č. 571/88 o organizaci statistických zjišťování Společenství o struktuře zemědělských podniků
3 32004D0593 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 593/2004/ES ze dne 21. července 2004, kterým se mění rozhodnutí Rady 2000/819/ES o víceletém programu pro podnik a podnikavost, zejména pro malé a střední podniky (MSP) (2001–2005)
OJ L 269, 17.08.2004 3 32004R1453 Nařízení Komise (ES) č. 1453/2004 ze dne 16. srpna 2004, kterým se trvale povolují některé doplňkové látky v krmivech (1)
9 32004R1454 Nařízení Komise (ES) č. 1454/2004 ze dne 16. srpna 2004 o změně nařízení (ES) č. 2090/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 386/90, pokud jde o fyzickou kontrolu prováděnou při vývozu zemědělských produktů, pro které jsou poskytovány náhrady
14 32004R1455 Nařízení Komise (ES) č. 1455/2004 ze dne 16. srpna 2004 o povolení přídavné látky Avatec 15 %, která patří do skupiny kokcidiostatik a jiných lékařských látek v krmivech na dobu deseti let (1)
21 32004R1458 Nařízení Komise (ES) č. 1458/2004 ze dne 16. srpna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní trh se surovými diamanty
26 32004R1459 Nařízení Komise (ES) č. 1459/2004 ze dne 16. srpna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní trh se surovými diamanty
31 32004D0555r Tisková oprava rozhodnutí Komise 2004/555/ES ze dne 15. července 2004 o způsobilosti výdajů vzniklých určitým členským státům v roce 2004 v souvislosti se shromažďováním a správou údajů nezbytných k řízení společné rybářské politiky (Úř. věst. L 248 ze dne 22.7.2004)
OJ L 270, 18.08.2004 3 32004R1461 Nařízení Komise (ES) č. 1461/2004 ze dne 17. srpna 2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1520/2000, pokud jde o některé částky stanovené v článku 14 uvedeného nařízení
4 32004R1462 Nařízení Komise (ES) č. 1462/2004 ze dne 17. srpna 2004, kterým se v odvětví cukru upravuje maximální částka dávky B z výroby a kterým se mění minimální cena cukrové řepy B pro hospodářský rok 2004/05
5 32004R1463 Nařízení Komise (ES) č. 1463/2004 ze dne 17. srpna 2004 o povolení na dobu deseti let přídavné látky Sacox 120 microGranulate v krmivech, která patří do skupiny kokcidiostatik a jiných lékařských látek (1)
8 32004R1464 Nařízení Komise (ES) č. 1464/2004 ze dne 17. srpna 2004 o povolení přídavné látky Monteban v krmivech, která patří do skupiny kokcidiostatik a jiných lékařských látek, na dobu deseti let (1)
11 32004R1465 Nařízení Komise (ES) č. 1465/2004 ze dne 17. srpna 2004, kterým se trvale povoluje doplňková látka v krmivech (1)
16 32004D0599 2004/599/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. srpna 2004 o přehledu potenciálu produkce vína, který Maďarsko předložilo podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 (oznámeno pod číslem K(2004) 3117)
17 32004R1447r Tisková oprava nařízení Komise (ES) č. 1447/2004 ze dne 13. srpna 2004 o zavádění prozatímních ochranných opatření proti dovozu lososa chovaného pro hospodářské účely (Úř. věst. L 267 ze dne 14.8.2004)
OJ L 271, 19.08.2004 1 32004R1467 Nařízení Rady (ES) č. 1467/2004 ze dne 13. srpna 2004 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla z dovozu polyethylentereftalátu pocházejícího z Austrálie a Čínské lidové republiky a o ukončení antidumpingového řízení týkajícího se dovozu polyethylentereftalátu pocházejícího z Pákistánu a uvolnění částek zajištěných uloženým prozatímním clem
20 32004R1469 Nařízení Komise (ES) č. 1469/2004 ze dne 18. srpna 2004, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1555/96, o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na jablka
22 32004R1470 Nařízení Komise (ES) č. 1470/2004 ze dne 18. srpna 2004, kterým se na hospodářský rok 2004/05 stanoví částky podpory pěstování révy určené k produkci některých druhů hrozinek a podpory výsadby vinic zasažených mšičkou
24 32004R1471 Nařízení Komise (ES) č. 1471/2004 ze dne 18. srpna 2004, měnící přílohu XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o dovoz jelenovitých výrobků z Kanady a Spojených států (1)
26 32004R1472 Nařízení Komise (ES) č. 1472/2004 ze dne 18. srpna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1874/2003 o schválení národních programů některých členských států pro tlumení klusavky, o definici doplňkových záruk a o přiznání odchylek, pokud jde o šlechtitelské programy na odolnost vůči TSE u ovcí na základě rozhodnutí 2003/100/ES (1)
28 32004R1473 Nařízení Komise (ES) č. 1473/2004 ze dne 18. srpna 2004 stanovující dotace pro skladování rozinek a sušených fíků bez dalšího zpracování, v prodejní kampani 2003/04
29 32004R1474 Nařízení Komise (ES) č. 1474/2004 ze dne 18. srpna 2004, kterým se mění nařízení Rady č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní trh se surovými diamanty
31 32004R1475 Nařízení Komise (ES) č. 1475/2004 ze dne 18. srpna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 596/2004 o pravidlech režimu vývozních certifikátů v oblasti vajec
33 32004R1476 Nařízení Komise (ES) č. 1476/2004 ze dne 18. srpna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 97/2004, kterým se opravují nařízení (ES) č. 2281/2003 a (ES) č. 2299/2003, kterými se stanoví světová tržní cena nevyzrněné bavlny
36 32004R1478 Nařízení Komise (ES) č. 1478/2004 ze dne 18. srpna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních týkajících se Libérie
38 32004D0600 2004/600/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. srpna 2004 o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým jednáním týkajícím se vývozů polyetylén tereftalátu pocházejícího mimo jiné z Austrálie
40 32004D0601 2004/601/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. srpna 2004 o přehledu potenciálu produkce vína, který Slovinsko předložilo podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 (oznámeno pod číslem K(2004) 3121)
41 32004D0602 2004/602/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. srpna 2004 o přehledu potenciálu produkce vína, který Slovenská republika předložila podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 (oznámeno pod číslem K(2004) 3123)
42 32004D0603 2004/603/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. srpna 2004 o přehledu potenciálu produkce vína, který Malta předložila podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 (oznámeno pod číslem K(2004) 3130)
43 32004R1458r Tisková oprava nařízení Komise (ES) č. 1458/2004 ze dne 16. srpna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní trh se surovými diamanty (Úř. věst. L 269 ze dne 17.8.2004)
OJ L 272, 20.08.2004 3 32004R1480 Nařízení Komise (ES) č. 1480/2004 ze dne 10. srpna 2004 o specifických pravidlech, týkajících se zboží, přicházejícího z oblastí, které nejsou pod účinnou kontrolou vlády Kypru, do oblastí, které jsou pod efektivní kontrolou této vlády
11 32004R1481 Nařízení Komise (ES) č. 1481/2004 ze dne 19. srpna 2004, kterým se mění nařízení Komise (EHS) č. 2092/91 o ekologické produkci zemědělských produktů a k tomu se vztahujícímu označování ekologických výrobků a potravin
12 32004D0604 2004/604/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. července 2004 o oprávnění Obchodní komory turecké části Kypru podle čl. 4 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 866/2004 (oznámeno pod číslem K(2004) 2583)
13 32004D0605 2004/605/ES: Rozhodnutí Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie ze dne 13. dubna 2004 týkající se provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům
16 32004R1447r Tisková oprava nařízení Komise (ES) č. 1447/2004 ze dne 13. srpna 2004 o zavádění prozatímních ochranných opatření proti dovozu lososa chovaného pro hospodářské účely (Úř. věst. L 267 ze dne 14.8.2004)
OJ L 273, 21.08.2004 3 32004R1483 Nařízení Komise (ES) č. 1483/2004 ze dne 20. srpna 2004, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu některých označení do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Carne de la Sierra de Guadarrama, Ternera de Navarra nebo Nafarroako Aratxea, Carne de Vacuno del País Vasco nebo Euskal Okela, Ternera Asturiana a Carne de Cantabria)
5 32004R1484 Nařízení Komise (ES) č. 1484/2004 ze dne 20. srpna 2004 o změně nařízení (ES) č. 917/2004 upravujícího způsoby uplatnění nařízení Rady (ES) č. 797/2004 o akcích, které mají zlepšit podmínky výroby a prodeje včelařských produktů
7 32004R1485 Nařízení Komise (ES) č. 1485/2004 ze dne 20. srpna 2004, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu některých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pimiento Riojano)
9 32004R1486 Nařízení Komise (ES) č. 1486/2004 ze dne 20. srpna 2004, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu některých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Farinheira de Estremoz e Borba, Domfront, Kiwi Latina, Valle del Belice a Noix du Périgord)
12 32004R1488 Nařízení Komise (ES) č. 1488/2004 ze dne 20. srpna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
16 32004R1489 Nařízení Komise (ES) č. 1489/2004 ze dne 20. srpna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 234/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Libérii a o zrušení nařízení (ES) č. 1030/2003
21 32004D0606 2004/606/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. srpna 2004, kterým se podruhé mění rozhodnutí 2004/122/ES o ochranných opatřeních proti influenze ptáků v některých asijských zemích (oznámeno pod číslem K(2004) 3294) (1)
OJ L 274, 24.08.2004 3 32004R1492 Nařízení Komise (ES) č. 1492/2004 ze dne 23. srpna 2004 měnící nařízení (ES) č. 999/2001 Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o eradikační opatření u přenosných spongiformních encefalopatií skotu, ovcí a koz, obchodování se spermatem a embryi ovcí a koz a jejich dovoz a o specifický rizikový materiál (1)
9 32004R1493 Nařízení Komise (ES) č. 1493/2004 ze dne 23. srpna 2004, kterým se stanoví přechodná opatření přijatá v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Maďarska, Litvy, Lotyšska, Malty, Polska, Slovenska a Slovinska ve vztahu k požadavkům na poskytování náhrad pro vývoz některých mléčných nebo vaječných výrobků podle nařízení (ES) č. 1520/2000
11 32004R1494 Nařízení Komise (ES) č. 1494/2004 ze dne 23. srpna 2004 o zákazu rybolovu stříbrnice atlantské plavidly plujícími pod vlajkou Německa
12 32004R1495 Nařízení Komise (ES) č. 1495/2004 ze dne 23. srpna 2004 o zákazu rybolovu smáčka plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
13 32004D0607 2004/607/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. srpna 2004, kterým se mění rozhodnutí 2001/648/ES, 2001/649/ES, 2001/650/ES, 2001/658/ES a 2001/670/ES o poskytnutí podpory stolním olivám (oznámeno pod číslem K(2004) 3100)
15 32004D0608 2004/608/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. srpna 2004 o úpravě rozhodnutí Komise 2001/881/ES týkající se seznamu stanovišť hraniční kontroly schválených pro veterinární kontroly zvířat a živočišných produktů ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2004) 3127) (1)
17 32004D0609 2004/609/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. srpna 2004, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2003/804/ES, které opravňuje určité třetí země k vývozu živých měkkýšů za účelem jejich další produkce, chovu za účelem dosažení určité velikosti nebo kladení ve vodách Společenství (oznámeno pod číslem K(2004) 3128) (1)
19 32004D0610 2004/610/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. srpna 2004 o přehledu potenciálu produkce vína, který Kypr předložil podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 (oznámeno pod číslem K(2004) 3139)
20 32004D0611 2004/611/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. srpna 2004 o přehledu potenciálu produkce vína, který Česká republika předložila podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 (oznámeno pod číslem K(2004) 3154)
OJ L 275, 25.08.2004 1 32004R1496 Nařízení Rady (ES) č. 1496/2004 ze dne 18. srpna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 964/2003 o uložení konečných antidumpingových cel z dovozu některých potrubních tvarovek pocházejících mimo jiné z Thajska
8 32004R1498 Nařízení Komise (ES) č. 1498/2004 ze dne 24. srpna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 633/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví drůbežího masa
10 32004R1499 Nařízení Komise (ES) č. 1499/2004 ze dne 24. srpna 2004 o některých mimořádných podpůrných opatřeních pro trh s vejci v Belgii
11 32004R1500 Nařízení Komise (ES) č. 1500/2004 ze dne 24. srpna 2004 o zákazu rybolovu jazyka obecného plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
12 32004R1501 Nařízení Komise (ES) č. 1501/2004 ze dne 24. srpna 2004 o zákazu rybolovu krevetky severní plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
13 32004R1502 Nařízení Komise (ES) č. 1502/2004 ze dne 24. srpna 2004 o zákazu rybolovu platýse velkého plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
14 32004R1503 Nařízení Komise (ES) č. 1503/2004 ze dne 24. srpna 2004, kterým se upravuje nařízení (ES) č. 1347/2004, kterým se stanoví, do jaké míry lze přijímat žádosti o dovozní licence, které byly podány v červenci 2004 pro určité produkty v odvětví mléka v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 2535/2001
15 32004D0612 2004/612/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. července 2004, kterým se mění rozhodnutí 96/252/ES o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu některých potrubních tvarovek ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky, Chorvatska a Thajska a kterým se ruší přijetí závazků nabídnutých některými vývozci z Thajska
17 32004D0613 2004/613/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. srpna 2004 na vytvoření poradní skupiny potravinového řetězce a zdraví zvířat a rostlin
20 32004D0614 2004/614/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. srpna 2004 o ochranných opatřeních proti vysoce patogenní influenze ptáků v Jihoafrické republice (oznámeno pod číslem K(2004) 3293) (1)
OJ L 276, 26.08.2004 3 32004R1506 Nařízení Komise (ES) č. 1506/2004 ze dne 24. srpna 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
9 32004R1507 Nařízení Komise (ES) č. 1507/2004 ze dne 25. srpna 2004 o zákazu rybolovu tresky obecné plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
10 32004R1508 Nařízení Komise (ES) č. 1508/2004 ze dne 25. srpna 2004 o zákazu rybolovu jazyka obecného plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
11 32004R1509 Nařízení Komise (ES) č. 1509/2004 ze dne 25. srpna 2004 o zákazu rybolovu tresky obecné plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
OJ L 277, 26.08.2004 1 32004D0034 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 34/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se mění příloha I – (veterinární a fytosanitární otázky) k Dohodě o EHP – nařízení Komise (ES) č. 1801/2003 (mikroorganismy), nařízení Komise (ES) č. 1847/2003 (nové použití přísady), směrnice Komise 2003/100/ES (nežádoucí látky), směrnice Komise 2003/104/ES (isopropylester), nařízení Komise (ES) č. 2154/2003 (mikroorganismy)
2 32004D0035 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 35/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se mění příloha II (technická nařízení, standardy, zkoušky a certifikace) k Dohodě o EHP – nařízení Komise (ES) č. 2144/2003 (dovozy ze třetích zemí)
3 32004D0036 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 36/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se mění příloha II (technická nařízení, standardy, zkoušky a certifikace) k Dohodě o EHP – nařízení Komise (ES) č. 1873/2003 (maximální limit reziduí), nařízení Komise (ES) č. 2011/2003 (maximální limit reziduí), nařízení Komise (ES) č. 2145/2003 (maximální limit reziduí)
4 32004D0037 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 37/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se mění příloha IV (energetika) k Dohodě o EHP – směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES (energetická účinnost budov)
5 32004D0038 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 38/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se mění příloha IX (finanční služby) k Dohodě o EHP – směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES (zneužití tržního postavení)
6 32004D0039 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 39/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se mění příloha XI (telekomunikační služby) k Dohodě o EHP – rozhodnutí Komise 2003/548/ES (minimální skladba pronajatých linek)
7 32004D0040 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 40/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se mění příloha XIII (doprava) k Dohodě o EHP – nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1644/2003 (EMSA)
8 32004D0041 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 41/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se mění příloha XIII (doprava) k Dohodě o EHP – směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES (hlášení událostí v civilním letectví)
9 32004D0044 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 44/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se mění příloha XVIII (zdraví a bezpečnost při práci, pracovní zákonodárství a rovný přístup k mužům a ženám) k Dohodě o EHP – směrnice Rady 2003/72/ES (Ustanovení evropské kooperativní společnosti)
10 32004D0045 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 45/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se mění příloha XVIII (zdraví a bezpečnost při práci, pracovní zákonodárství a rovný přístup k mužům a ženám) k Dohodě o EHP – směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES (pracovní doba)
11 32004D0046 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 46/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se mění příloha XX (životní prostředí) k Dohodě o EHP – rozhodnutí Komise 2003/160/ES (halon)
12 32004D0047 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 47/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se mění příloha XX (životní prostředí) k Dohodě o EHP – nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1804/2003 (halon)
13 32004D0048 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 48/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se mění příloha XX (životní prostředí) k Dohodě o EHP – směrnice Komise 2003/73/ES
14 32004D0049 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 49/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se mění příloha XX (životní prostředí) k Dohodě o EHP – doporučení Komise 2003/532/ES (EMAS)
15 32004D0050 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 50/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se mění příloha XXI (statistika) k Dohodě o EHP – nařízení Komise (ES) č. 1614/2002 (adaptace na technický rozvoj)
16 32004D0051 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 51/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se mění příloha XXI (statistika) k Dohodě o EHP – nařízení Komise (ES) č. 1668/2003 (strukturovaná statistika v podnikání)
17 32004D0052 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 52/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se mění příloha XXI (statistika) k Dohodě o EHP – nařízení Komise (ES) č. 1669/2003 (strukturovaná statistika v podnikání)
18 32004D0053 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 53/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se mění příloha XXI (statistika) k Dohodě o EHP – nařízení Komise (ES) č. 1670/2003 (strukturovaná statistika v podnikání)
19 32004D0054 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 54/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se mění příloha XXI (statistika) k Dohodě o EHP – nařízení Komise (ES) č. 2081/2003 (statistika vnějšího obchodu)
20 32004D0055 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 55/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se mění příloha XXI (statistika) k Dohodě o EHP – nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 (odpadová statistika)
21 32004D0056 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 56/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se mění příloha XXII (právo společností) k Dohodě o EHP – směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/58/ES (požadavky na zveřejnění)
22 32004D0057 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 57/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se mění příloha XXII (právo společností) k Dohodě o EHP – směrnice Rady 2003/38/ES (roční účetní uzávěrka)
23 32004D0058 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 58/2004 ze dne 23. dubna 2004 doplňující protokol 31 k Dohodě o EHP – rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 1151/2003/ES (víceletý akční plán Společenství na podporu bezpečného užívání internetu)
24 32004D0059 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 59/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění příloha II (technická nařízení, standardy, zkoušky a certifikace) k Dohodě o EHP – směrnice Komise 98/73/ES, směrnice Komise 98/98/ES, směrnice Komise 2000/32/ES, směrnice Komise 2000/33/ES, rozhodnutí Komise 2000/368/ES, směrnice Komise 2001/59/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES, směrnice Komise 2001/58/ES, směrnice Komise 2001/60/ES (klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků)
25 32004D0060 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 60/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění příloha IX (finanční služby) k Dohodě o EHP – směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES (životní pojištění)
26 32004D0061 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 61/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění příloha XIII (doprava) k Dohodě o EHP – nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 (bezpečnost civilního letectví)
27 32004D0062 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 62/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se mění příloha XIII (doprava) k Dohodě o EHP – nařízení Komise (ES) č. 622/2003 (letecká bezpečnost)
28 32004D0063 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 63/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se mění příloha XIII (doprava) k Dohodě o EHP – nařízení Komise (ES) č. 1217/2003 (kontrola kvality bezpečnosti národní civilní letecké dopravy)
29 32004D0064 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 64/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění příloha XXI (statistika) k Dohodě o EHP – nařízení Komise (ES) č. 1889/2002 (finanční zprostředkující služby)
30 32004D0065 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 65/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění protokol 31 k Dohodě o EHP – rozhodnutí 2003/2317/ES Erasmus
31 32004D0066 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 66/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění protokol 31 k Dohodě o EHP – rozhodnutí 2003/2318/ES, protokol 3132003 D 2318 e-learning
32 32004D0067 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 67/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění protokol 31 k Dohodě o EHP – nařízení (ES) č. 1382/2003 Marco Polo
33 32004D0068 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 68/2004 ze dne 4. května 2004 o rozšíření použití některých rozhodnutí Smíšeného výboru EHP na nové smluvní strany a o změně některých příloh k dohodě o EHP v důsledku rozšíření Evropské unie
OJ L 278, 27.08.2004 7 32004R1515 Nařízení Komise (ES) č. 1515/2004 ze dne 26. srpna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2295/2003 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (EHS) č. 1907/90 o některých obchodních normách vajec
15 32004R1516 Nařízení Komise (ES) č. 1516/2004 ze dne 25. srpna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 131/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Súdánu
18 32004R1517 Nařízení Komise (ES) č. 1517/2004 ze dne 25. srpna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 798/2004, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1081/2000
59 32004D0615 2004/615/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. července 2004, kterým se mění rozhodnutí 2004/111/ES o provádění průzkumu ptačí chřipky u drůbeže a volně žijících ptáků v členských státech v roce 2004 (oznámeno pod číslem K(2004) 2459) (1)
64 32004D0616 2004/616/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. července 2004 o stanovení seznamu schválených sběren spermatu pro dovoz koňského spermatu z třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2004) 2511) (1)
OJ L 279, 28.08.2004 11 32004R1540 Nařízení Komise (ES) č. 1540/2004 ze dne 27. srpna 2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, pokud jde o začátek období pro některé platby
17 32004D0617 2004/617/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 11. srpna 2004 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Indií na základě článku XXVIII GATT 1994 o změně koncesí týkajících se rýže stanovených v plánu CXL ES přiloženém ke GATT 1994
23 32004D0618 2004/618/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 11. srpna 2004 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Pákistánem na základě článku XXVIII GATT 1994 o změně koncesí týkajících se rýže stanovených v plánu CXL ES přiloženém ke GATT 1994
29 32004D0619 2004/619/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 11. srpna 2004, kterým se mění dovozní režim Společenství pro rýži
30 32004D0620 2004/620/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. července 2004 o změně příloh I a II rozhodnutí Rady 79/542/EHS stanovujících vzorová osvědčení pro dovoz jatečního hovězího dobytka a čerstvého hovězího, ovčího a kozlího masa (oznámeno pod číslem K(2004) 2838) (1)
44 32004D0621 2004/621/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. srpna 2004 o změně Rozhodnutí 2002/994/ES o některých ochranných opatřeních, která se týkají výrobků živočišného původu dovezených z Číny (oznámeno pod číslem K(2004) 3256) (1)
47 32004D0622 Společný postoj Rady 2004/622/SZBP ze dne 26. srpna 2004, kterým se mění společný postoj 2004/179/SZBP o omezujících opatřeních vůči vedení Podněsterské oblasti Moldavské republiky
OJ L 280, 31.08.2004 11 32004R1548 Nařízení Komise (ES) č. 1548/2004 ze dne 30. srpna 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1722/93, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Rady (EHS) č. 1766/92 a (EHS) č. 1418/76 týkajícím se produkčních náhrad v odvětví obilovin a rýže
13 32004R1549 Nařízení Komise (ES) č. 1549/2004 ze dne 30. srpna 2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1785/2003, pokud jde o dovozní režim pro rýži, a kterým se stanoví zvláštní přechodná pravidla pro dovoz rýže Basmati
26 32004D0623 2004/623/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. července 2004, kterým se mění rozhodnutí 2003/804/ES o dovozu živých měkkýšů určených k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem K(2004) 2613) (1)
34 32004D0624 2004/624/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. srpna 2004, kterým se mění rozhodnutí 1999/815/ES týkající se opatření, jimiž se zakazuje uvádět na trh hračky a předměty pro péči o děti určené pro vkládání do úst dětmi do tří let a vyrobené z měkčeného PVC obsahujícího určité ftaláty (oznámeno pod číslem K(2004) 3071) (1)
36 32004D0625 2004/625/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. srpna 2004, kterým se mění ozhodnutí č. 2003/526/ES o ukončení kontrolních opatření proti klasickému moru prasat platných pro Sársko (Německo) a rozšíření oblasti, pro kterou platí kontrolní opatření proti klasickému moru prasat, o Slovensko (oznámeno pod číslem K(2004) 3241) (1)
OJ L 281, 31.08.2004 1 32004R1504 Nařízení Rady (ES) č. 1504/2004 ze dne 19. července 2004, kterým se mění a aktualizuje nařízení (ES) č. 1334/2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití
OJ L 282, 01.09.2004 3 32004R1553 Nařízení Komise (ES) č. 1553/2004 ze dne 31. srpna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1362/2000, pokud jde o otevření a správu celních kvót pro některé produkty pocházející z Mexika
OJ L 283, 02.09.2004 3 32004R1557 Nařízení Komise (ES) č. 1557/2004 ze dne 1. září 2004, schvalující postupy kontroly shody obchodních norem platných pro určité čerstvé ovoce, které se provádějí na Novém Zélandu před dovozem do Společenství
7 32004R1558 Nařízení Komise (ES) č. 1558/2004 ze dne 30. srpna 2004, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
9 32004R1559 Nařízení Komise (ES) č. 1559/2004 ze dne 24. srpna 2004 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
16 32004D0626 2004/626/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. srpna 2004 o změně rozhodnutí 98/320/ES o organizování dočasného experimentu s odběry vzorků semen a jejich testováním podle směrnic Rady 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS a 69/208/EHS (oznámeno pod číslem K(2004) 2942) (1)
17 32004D0627 2004/627/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 31. srpna 2004, kterým se členským státům umožňuje prodloužit prozatímní povolení udělená pro nové aktivní látky etoxazol a carvon (oznámeno pod číslem K(2004) 3136) (1)
OJ L 284, 03.09.2004 3 32004R1563 Nařízení Komise (ES) č. 1563/2004 ze dne 31. srpna 2004 o zákazu rybolovu tresky modravé plavidly plujícími pod vlajkou Francie
4 32004D0628 2004/628/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. září 2004 o seznamu provozoven v Nové Kaledonii, ze kterých mohou členské státy povolit dovoz čerstvého masa do Společenství (oznámeno pod číslem K(2004) 3296) (1)
6 32004D0629 2004/629/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. září 2004, kterým se zrušuje rozhodnutí 2002/794/ES o některých ochranných opatřeních s ohledem na drůbeží maso, výrobky z drůbežího masa a polotovary z drůbežího masa, určené k lidské spotřebě a dovážené z Brazílie (oznámeno pod číslem K(2004) 3297) (1)
OJ L 285, 04.09.2004 3 32004R1565 Nařízení Komise (ES) č. 1565/2004 ze dne 3. září 2004 o zvláštním intervenčním opatření pro oves ve Finsku a Švédsku pro hospodářský rok 2004–2005
6 32004R1566 Nařízení Komise (ES) č. 1566/2004 ze dne 31. srpna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o určitých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem a o zrušení nařízení (ES) č. 2465/96
10 32004R1567 Nařízení Komise (ES) č. 1567/2004 ze dne 31. srpna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1727/2003 o některých omezujících opatřeních vůči Konžské demokratické republice
13 32004R1568 Nařízení Komise (ES) č. 1568/2004 ze dne 2. září 2004 o zákazu rybolovu stříbrnice atlantské plavidly plujícími pod vlajkou Francie
14 32004R1569 Nařízení Komise (ES) č. 1569/2004 ze dne 2. září 2004 o zákazu rybolovu tresky pollak plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
OJ L 287, 08.09.2004 3 32004R1573 Nařízení Komise (ES) č. 1573/2004 ze dne 6. září 2004 o zákazu rybolovu jazyka obecného plavidly plujícími pod vlajkou Francie
4 32004L0087 Směrnice Komise 2004/87/ES ze dne 7. září 2004, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III technickému pokroku (1)
5 32004L0088 Směrnice Komise 2004/88/ES ze dne 7. září 2004, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku (1)
7 32004D0630 2004/630/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. července 2004 o schvalování programů na výzkum ptačí chřipky u drůbeže a volně žijících ptáků realizovaných členskými státy v roce 2004 a stanovení pravidel pro vykazování a kvalifikačních podmínek pro získání finančního příspěvku Evropské Unie na realizaci těchto programů (oznámeno pod číslem K(2004) 2854) (1)
14 32004D0631 2004/631/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. srpna 2004 o finančním příspěvku Společenství na eradikaci klasického moru prasat ve Slovenské republice v roce 2004 (oznámeno pod číslem K(2004) 3087)
OJ L 288, 09.09.2004 3 32004R1575 Nařízení Komise (ES) č. 1575/2004 ze dne 8. září 2004, kterým se ruší nařízení (ES) č. 717/96, (ES) č. 1484/96, (ES) č. 1508/96, (ES) č. 164/97, (ES) č. 299/97 a (ES) č. 1112/97 týkající se mimořádných opatření na podporu trhu s hovězím masem v Belgii, Německu, Francii, Irsku, Nizozemsku, Portugalsku a Spojeném království
4 32004R1576 Nařízení Komise (ES) č. 1576/2004 ze dne 7. září 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
OJ L 289, 10.09.2004 4 32004R1580 Nařízení Komise (ES) č. 1580/2004 ze dne 8. září 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních vůči Libérii
6 32004R1581 Nařízení Komise (ES) č. 1581/2004 ze dne 27. srpna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1639/2001 o minimálních a rozšířených programech Společenství pro sběr údajů v sektoru rybářství a o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 1543/2000
54 32004R1582 Nařízení Komise (ES) č. 1582/2004 ze dne 8. září 2004 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uvalených nařízením Rady (ES) č. 1470/2001 na dovozy elektronických integrovaných kompaktních fluorescenčních výbojek (CFL-i) pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem elektronických integrovaných kompaktních fluorescenčních výbojek (CFL-i) zasílaných z Vietnamu, Pákistánu nebo Filipín bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Vietnamu, Pákistánu nebo Filipín, a o zavedení evidence těchto dovozů
58 32004R1583 Nařízení Komise (ES) č. 1583/2004 ze dne 9. září 2004, kterým se na hospodářský rok 2004/05 stanoví minimální cena, která se vyplácí producentům za zpracované sušené fíky a částka podpory výroby sušených fíků
68 32004D0632 2004/632/ES: Rozhodnutí č. 1/2004 Rady ministrů AKT-ES ze dne 6. května 2004 o použití rezervy finančního rámce určeného pro dlouhodobý rozvoj a zdrojů z investiční facility devátého Evropského rozvojového fondu na vytvoření facility AKT-EU pro vodu
OJ L 291, 14.09.2004 3 32004R1595 Nařízení Komise (ES) č. 1595/2004 ze dne 8. září 2004 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu malým a středním podnikům působícím v oblasti produkce, zpracování a uvádění produktů rybolovu na trh
14 32004D0637 2004/637/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. září 2004, kterým schvalující druhou fázi akčního technického plánu 2004 pro zlepšení zemědělské statistiky (oznámeno pod číslem K(2004) 3374)
17 32004D0638 Společná akce Rady 2004/638/SZBP ze dne 13. září 2004, kterou se mění společná akce 2004/523/SZBP o misi Evropské unie na podporu právního státu v Gruzii EUJUST THEMIS
OJ L 292, 15.09.2004 3 32004R1598 Nařízení Komise (ES) č. 1598/2004 ze dne 10. září 2004 o zákazu rybolovu pakambaly průsvitné plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
4 32004R1599 Nařízení Komise (ES) č. 1599/2004 ze dne 10. září 2004 o zákazu rybolovu smáčka plavidly plujícími pod vlajkou členského státu, s výjimkou Dánska a Spojeného království
5 32004R1600 Nařízení Komise (ES) č. 1600/2004 ze dne 13. září 2004 o zákazu rybolovu ďasa mořského plavidly plujícími pod vlajkou Francie
21 32004D0639 2004/639/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. září 2004, kterým se stanoví podmínky pro dovoz spermatu chovného skotu (oznámeno pod číslem K(2004) 3364) (1)
OJ L 293, 16.09.2004 3 32004R1608 Nařízení Komise (ES) č. 1608/2004 ze dne 13. září 2004 o zákazu rybolovu ďasa mořského plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
4 32004R1609 Nařízení Komise (ES) č. 1609/2004 ze dne 13. září 2004 o zákazu rybolovu jazyka obecného plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
14 32004L0089 Směrnice Komise 2004/89/ES ze dne 13. září 2004, kterou se po páté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 96/49/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcí (1)
15 32004D0640 2004/640/ES: Rozhodnutí Smíšené rady ES-Mexiko č. 3/2004 ze dne 29. července 2004, kterým se mění rozhodnutí Smíšené rady č. 2/2000 ze dne 23. března 2000
30 32004D0641 2004/641/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. září 2004, kterým se mění rozhodnutí 2002/627/ES, kterým se zřizuje skupina evropských regulačních orgánů pro sítě a služby elektronických komunikací (1)
OJ L 294, 17.09.2004 1 32004R1615 Nařízení Rady (ES) č. 1615/2004 ze dne 13. září 2004, kterým se zastavuje antidumpingové řízení týkající se dovozu některých plochých válcovaných výrobků ze železa nebo nelegované oceli o šířce nejméně 600 mm, neplátovaných, nepokovených ani nepovlakovaných, ve svitcích, pouze válcovaných za tepla, pocházejících z Indie, Tchaj-wanu a Srbska a Černé Hory
3 32004R1616 Nařízení Rady (ES) č. 1616/2004 ze dne 13. září 2004, kterým se zastavuje antidumpingové řízení týkající se dovozu některých plochých válcovaných výrobků ze železa nebo nelegované oceli o šířce nejméně 600 mm, neplátovaných, nepokovených ani nepovlakovaných, ve svitcích, pouze válcovaných za tepla, pocházejících z Bulharska a Jižní Afriky
28 32004L0094 Směrnice Komise 2004/94/ES ze dne 15. září 2004, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS, pokud jde o přílohu IX (1)
30 32004D0642 2004/642/ES: Rozhodnutí Rady přijaté po vzájemné dohodě s nastávajícím předsedou Komise ze dne 13. září 2004, kterým se přijímá seznam dalších osob, jež zamýšlí jmenovat členy Komise Evropských společenství
OJ L 295, 18.09.2004 1 32004R1627 Nařízení Rady (ES) č. 1627/2004 ze dne 13. září 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
4 32004R1628 Nařízení Rady č. 1628/2004 ze dne 13. září 2004 o uložení konečného vyrovnávacího cla a o konečném výběru prozatímního cla z dovozu některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie
10 32004R1629 Nařízení Rady (ES) č. 1629/2004 ze dne 13. září 2004 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla z dovozu některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie
26 32004R1638 Nařízení Komise (ES) č. 1638/2004 ze dne 17. září 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2793/1999 s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2031/2001 a (ES) č. 1789/2003, kterými se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
35 32004D0643 2004/643/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. července 2004 o uvedení výrobku z geneticky modifikované kukuřice (Zea mays L. linie NK603) s tolerancí vůči glyfosátům na trh v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES (oznámeno pod číslem K(2004) 2761) (1)
OJ L 296, 21.09.2004 3 32004R1645 Nařízení Komise (ES) č. 1645/2004 ze dne 20. září 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2287/2003, pokud jde o rybolovná práva týkající se huňáčka severního ve vodách Grónska
5 32004R1646 Nařízení Komise (ES) č. 1646/2004, ze dne 20. září 2004, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 o stanovení postupu Společenství pro ustanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (1)
16 32004D0644 2004/644/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. září 2004, kterým se přijímají prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů
23 32004D0645 2004/645/ES: Doporučení Komise ze dne 16. září 2004 o provádění Memoranda o porozumění mezi Evropským společenstvím a Národní správou pro cestovní ruch Čínské lidové republiky o vízech a souvisejících otázkách týkajících se turistických skupin z Čínské lidové republiky (ADS MoP) konzulárními úřady členských států (oznámeno pod číslem K(2004) 2886)
OJ L 297, 22.09.2004 3 32004R1651 Nařízení Komise (ES) č. 1651/2004 ze dne 21. září 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2921/90 o podpoře výroby kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka
4 32004R1652 Nařízení Komise (ES) č. 1652/2004 ze dne 20. září 2004, kterým se povolují převody mezi množstevními limity textilních a oděvních výrobků pocházejících z Pákistánské islámské republiky
6 32004R1653 Nařízení Komise (ES) č. 1653/2004 ze dne 21. září 2004 o typovém nařízení financování výkonných agentur na základě nařízení Rady (ES) č. 58/2003 stanovující status výkonných agentur pověřených určitými úkoly souvisejícími se správou programů Společenství
17 32004D0646 2004/646/ES: Rozhodnutí zástupců vlád členských států Evropské Unie ze dne 14. července 2004 o jmenování soudců Soudu prvního stupně Evropských společenství
18 32004D0647 2004/647/ES: Rozhodnutí Rady ministrů AKT-ES č. 2/2004 ze dne 30. června 2004 o revizi podmínek financování krátkodobých výkyvů výnosů z vývozu (příloha II Dohody o partnerství AKT-ES podepsané v Cotonou)
19 32004D0648 2004/648/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. září 2004 o zásadách, prioritách a podmínkách evropského partnerství s Chorvatskem
OJ L 298, 23.09.2004 3 32004R1655 Nařízení Komise (ES) č. 1655/2004 ze dne 22. září 2004 určující pravidla pro přechod z volitelného regulačního systému, zavedeného článkem 4 nařízení Rady (ES) č. 1259/1999, na povinný regulační systém, zavedený nařízením Rady (ES) č. 1782/2003
6 32004R1656 Nařízení Komise (ES) č. 1656/2004 ze dne 21. září 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
20 32004D0649 2004/649/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. května 2004 o jmenování dvou britských členů a pěti britských náhradníků Výboru regionů
22 32004D0650 2004/650/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. září 2004, kterým se s ohledem na přistoupení Malty mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu (1)
23 32004D0651 2004/651/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. září 2004, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externího auditora národních centrálních bank, pokud jde o externí auditory Banca d’Italia
24 32004D0652 2004/652/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. září 2004 o jmenování nového člena Komise Evropských společenství
25 32004D0653 2004/653/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. září 2004, kterým se mění rozhodnutí 2001/376/ES týkající se vývozu masokostní moučky savčího původu a příbuzných produktů z Portugalska (oznámeno pod číslem K(2004) 3463) (1)
OJ L 299, 24.09.2004 19 32004D0654 2004/654/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. května 2004 o projektu Evropské hlavní město kultury pro rok 2007
OJ L 300, 25.09.2004 5 32004R1673 Nařízení Komise (ES) č. 1673/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se stanoví obchodní norma pro kiwi
11 32004R1674 Nařízení Komise (ES) č. 1674/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka
12 32004R1675 Nařízení Komise (ES) č. 1675/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 214/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu se sušeným odstředěným mlékem
13 32004L0093 Směrnice Komise 2004/93/ES ze dne 21. září 2004, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS za účelem přizpůsobení jejích příloh II a III technickému pokroku (1)
42 32004D0655 2004/655/ES,Euroatom: Rozhodnutí zástupců vlád členských států Evropské unie ze dne 22. září 2004 o jmenování soudce Soudního dvora Evropských společenství
43 32004D0656 2004/656/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 17. května 2004 o podpisu protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé, aby se přihlédlo k přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
48 32004D0657 2004/657/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. května 2004 autorizující uvedení sladké kukuřice vyrobené z geneticky modifikované kukuřice řady Bt11 jako potraviny nového typu nebo složky potravin nového typu podle nařízení Evropského parlamentu a Komise (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2004) 1865)
52 32004D0658 Rozhodnutí Rady 2004/658/SZBP ze dne 13. září 2004 o finančních ustanoveních pro obecný rozpočet Evropské obranné agentury
OJ L 301, 28.09.2004 1 32004R1676 Nařízení Rady (ES) č. 1676/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se přijímají autonomní a přechodná opatření pro dovoz některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Bulharska a pro vývoz některých zpracovaných zemědělských produktů do Bulharska
38 32004R1678 Nařízení Komise (ES) č. 1678/2004 ze dne 24. září 2004 o zastavení celních kvót uplatňovaných na dovoz určitých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Bulharska do Společenství
42 32004L0095 Směrnice Komise 2004/95/ES ze dne 24. srpna 2004, kterou se mění směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí bifentrinu a famoxadonu stanovené v uvedené směrnici (1)
51 32004L0096 Směrnice Komise 2004/96/ES ze dne 27. září 2004, kterou se mění Směrnice Rady 76/769/EHS o omezení obchodování s niklem a použití niklu na čepech celků propichujících tělo s cílem přizpůsobit její Přílohu I technickému pokroku (1)
53 32004L0097 Směrnice Komise 2004/97/ES ze dne 27. září 2004, kterou se mění směrnice Komise 2004/60/ES, pokud jde o lhůty (1)
54 32004D0659 2004/659/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. května 2004 o projektu Evropského hlavního města kultury pro rok 2008
55 32004D0660 2004/660/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. července 2004 o stanovisku Komise ke změnám doplňků k příloze 6 smlouvy mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými výrobky
67 32004D0661 Společný postoj Rady 2004/661/SZBP ze dne 24. září 2004 o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska
OJ L 302, 29.09.2004 5 32004D0662 2004/662/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. září 2004, kterým se Španělské království zmocňuje k prodloužení dohody o vzájemných vztazích v oblasti rybolovu s Jihoafrickou republikou do 7. března 2005
6 32004D0663 2004/663/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. září 2004, kterým se mění rozhodnutí Komise 97/464/ES o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o výrobky pro kanalizační systémy (oznámeno pod číslem K(2004) 3488) (1)
OJ L 303, 30.09.2004 1 32004R1683 Nařízení Rady (ES) č. 1683/2004 ze dne 24. září 2004 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu glyfosátu pocházejícího z Čínské lidové republiky
21 32004R1685 Nařízení Komise (ES) č. 1685/2004 ze dne 29. září 2004, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1327/2004 o stálém nabídkovém řízení v rámci hospodářského roku 2004/05 na stanovení vývozních dávek a/nebo náhrad bílého cukru
22 32004R1686 Nařízení Komise (ES) č. 1686/2004 ze dne 28. září 2004, kterým se povolují převody mezi množstevními limity textilních a oděvních výrobků pocházejících z Macaa
24 32004R1687 Nařízení Komise (ES) č. 1687/2004 ze dne 28. září 2004, kterým se povolují převody mezi množstevními limity textilních a oděvních výrobků pocházejících z Indické republiky
26 32004R1688 Nařízení Komise (ES) č. 1688/2004 ze dne 29. září 2004, kterým se pro skladovací agentury stanoví nákupní cena hrozinek a nezpracovaných sušených fíků na hospodářský rok 2004/05
27 32004R1689 Nařízení Komise (ES) č. 1689/2004 ze dne 29. září 2004, kterým se pro hospodářský rok 2004/05 stanoví odhadovaná produkce nevyzrněné bavlny a dočasné snížení cílové ceny
28 32004D0664 2004/664/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. září 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravuje rozhodnutí 2004/246/ES
30 32004D0665 2004/665/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. září 2004 o základní studii o výskytu salmonely v hejnech nosnic Gallus gallus(oznámeno pod číslem K(2004) 3512)
35 32004D0666 2004/666/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. žárí 2004 o zavedení očkování na doplnění opatření pro tlumení nízkopatogenní influenzy ptáků v Itálii a o zvláštních opatřeních na omezení přemisťování a o zrušení rozhodnutí 2002/975/ES (oznámeno pod čislem K(2004) 3581) (1)
OJ L 304, 30.09.2004 1 32004R1590 Nařízení Rady (ES) č. 1590 ze dne 26. dubna 2004 o programu Společenství o zachování, popisu, sběru a využití genetických zdrojů v zemědělství a zrušuje se nařízení (ES) č. 1467/94
2 32004L0083 Směrnice Rady 2004/83/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje mezinárodní ochranu, a o obsahu tohoto postavení
3 32004D0633 (2004/633/ES)Rozhodnutí Rady ze dne 30. března 2004 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Indickou republikou o celní spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních záležitostech
4 32004D0634 (2004/634/ES)Rozhodnutí Rady ze dne 30. března 2004 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o posílení a rozšíření Dohody o celní spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách tak, aby zahrnovala spolupráci týkající se bezpečnosti kontejnerů a související otázky
5 32004D0635 (2004/635/ES)Rozhodnutí Rady ze dne 21. dubna 2004 o uzavření evropsko-středomořské dohody, kterou se zakládá přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé
6 32004D0636 (2004/636/ES)Rozhodnutí Rady ze dne 29. dubna 2004 o uzavření Protokolu o přistoupení Evropského společenství k Evropské organizaci pro bezpečnost letového provozu Evropským společenstvím
OJ L 305, 01.10.2004 1 32004R1690 Nařízení Rady (ES) č. 1690/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001, pokud jde o podmínky zpětného vývozu a zpětného zasílání produktů, na které se vztahuje zvláštní režim zásobování
3 32004R1691 Nařízení Rady (ES) č. 1691/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2287/2003, pokud jde o rybolovná práva ve vodách Grónska
21 32004R1697 Nařízení Komise (ES) č. 1697/2004 ze dne 30. září 2004, kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě irské whisky pro hospodářský rok 2004/05
23 32004R1698 Nařízení Komise (ES) č. 1698/2004 ze dne 30. září 2004, kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě skotské whisky pro hospodářský rok 2004/05
25 32004R1699 Nařízení Komise (ES) č. 1699/2004 ze dne 30. září 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 275/2004, pokud jde o evidenci dovozů ocelových lan a kabelů vyrobených jedním marockým vyvážejícím výrobcem
27 32004R1700 Nařízení Komise (ES) č. 1700/2004 ze dne 29. září 2004 o zákazu rybolovu sledě plavidly plujícími pod vlajkou Německa
49 32004R1712 Nařízení Komise (ES) č. 1712/2004 ze dne 30. září 2004, kterým se stanoví přechodná opatření vyplývající z přijetí autonomních a přechodných opatření týkajících se vývozu určitých zemědělských výrobků do Bulharska
51 32004R1713 Nařízení Komise (ES) č. 1713/2004 ze dne 30. září 2004, kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 800/1999 týkající se produktů ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I ke Smlouvě, a které je vyvezeno do třetích zemí kromě Bulharska
63 32004L0098 Směrnice Komise 2004/98/ES ze dne 30. září 2004, kterou se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh a používání pentabromdifenyletheru v leteckých nouzových evakuačních systémech za účelem přizpůsobení její přílohy I technickému pokroku (1)
65 32004D0667 2004/667/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. září 2004, kterým se mění rozhodnutí Komise 2004/145/ES týkající se finanční výpomoci pro jednu referenční laboratoř Společenství v oboru státní veterinární hygieny (biologických rizik) ve Spojeném království na rok 2004 (oznámeno pod číslem K(2004) 3547)
OJ L 306, 02.10.2004 3 32004R1721 Nařízení Komise (ES) č. 1721/2004 ze dne 1. října 2004, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na rajčata
13 32004R1728 Nařízení Komise (ES) č. 1728/2004 ze dne 1. října 2004, kterým se po třicáté osmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
15 32004D0668 2004/668/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. září 2004, kterým se Portugalská republika zmocňuje k prodloužení dohody o vzájemných vztazích v oblasti rybolovu s Jihoafrickou republikou do 9. dubna 2005
16 32004D0669 2004/669/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. dubna 2004, kterým se stanovují revidovaná ekologická kritéria pro udělení ekoznačky Společenství chladničkám a kterým se mění rozhodnutí 2000/40/ES (oznámeno pod číslem K(2004) 1414) (1)
OJ L 307, 05.10.2004 3 32004R1730 Nařízení Komise (ES) č. 1730/2004 ze dne 4. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1185/2004, pokud jde o lhůtu pro předložení nabídek v dílčích nabídkových řízeních na prodej vyváženého žita ze zásob německých intervenčních agentur
4 32004D0670 2004/670/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. června 2004 o jmenování jednoho rakouského člena a jednoho rakouského náhradníka Výboru regionů
5 32004D0671 2004/671/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. června 2004 o jmenování německého náhradníka Výboru regionů
6 32004D0672 2004/672/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 14. června 2004 o jmenování finského člena a finského náhradníka Výboru regionů
7 32004D0673 2004/673/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. srpna 2004 o žádosti Maltské republiky uplatňovat sníženou sazbu DHP na dodávky elektřiny (oznámeno pod číslem K(2004) 3240)
8 32004D0674 2004/674/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. září 2004 o finančním příspěvku Společenství na náklady očkování proti slintavce a kulhavce v Nizozemsku v roce 2001 (oznámeno pod číslem K(2004) 3453) (1)
OJ L 308, 05.10.2004 1 32004R1682 2004/L 308/1: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1682/2004 ze dne 15. září 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1655/2000 o finančním nástroji pro životní prostředí LIFE)
OJ L 309, 06.10.2004 5 32004R1733 Nařízení Komise (ES) č. 1733/2004 ze dne 5. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 635/2004 o stanovení směnných kurzů použitelných v roce 2004 pro některé přímé podpory a opatření strukturální nebo environmentální povahy
6 32004L0099 Směrnice Komise 2004/99/ES ze dne 1. října 2004, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek acetamipridu a thiaclopridu (1)
9 32004L0102 Směrnice Komise 2004/102/ES ze dne 5. října 2004, kterou se mění přílohy II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
26 32004D0675 2004/675/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. září 2004 o vytvoření softwarové podpory pro systém TRACES (oznámeno pod číslem K(2004) 3584)
OJ L 310, 07.10.2004 3 32004R1735 Nařízení Komise (ES) č. 1735/2004 ze dne 5. října 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
9 32004D0676 2004/676/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. října 2004 o služebním řádu Evropské obranné agentury
64 32004D0677 2004/677/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. září 2004 o pravidlech pro národní odborníky a vojenský personál přidělený do Evropské obranné agentury
72 32004D0678 2004/678/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. září 2004, kterým se členské státy opravňují dočasně povolit uvádění osiva druhů Cedrus libani, Pinus brutia a sadebního materiálu vyprodukovaného z tohoto osiva, které nesplňuje požadavky směrnice Rady 1999/105/ES, na trh (oznámeno pod číslem K(2004) 3138)
75 32004D0679 2004/679/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. října 2004, kterým se mění rozhodnutí 2004/630/ES, kterým se schvalují programy pro provádění zjišťování influenzy ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků v členských státech v roce 2004 a kterým se stanoví pravidla výkaznictví a způsobilosti pro finanční příspěvek Společenství na náklady na provádění těchto programů (oznámeno pod číslem K(2004) 3607) (1)
77 Druhá změna jednacího řádu Evropského a sociálního výboru (přijatá dne 31. března 2004)
OJ L 311, 08.10.2004 1 32004R1736 Nařízení Rady (ES) č. 1736/2004 ze dne 4. října 2004 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz lan ze syntetických vláken pocházejících z Indie
17 32004R1741 Nařízení Komise (ES) č. 1741/2004 ze dne 7. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1291/2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty
18 32004R1742 Nařízení Komise (ES) č. 1742/2004 ze dne 7. října 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2235/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla týkající se podpory pro spotřebu čerstvých mléčných výrobků z Kanárských ostrovů
19 32004R1743 Nařízení Komise (ES) č. 1743/2004 ze dne 7. října 2004 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro česnek od 1. září 2004
23 32004R1744 Nařízení Komise (ES) č. 1744/2004 ze dne 7. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1490/2002, pokud jde o nahrazení členského státu zpravodaje (1)
24 32004R1745 Nařízení Komise (ES) č. 1745/2004 ze dne 6. října 2004 o zákazu rybolovu platýse velkého plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
25 32004R1746 Nařízení Komise (ES) č. 1746/2004 ze dne 6. října 2004, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1502/2004 o zákazu rybolovu platýse velkého plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
27 32004D0680 2004/680/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. září 2004 o uzavření konzultací s Republikou Guinea-Bissau podle článku 96 Dohody o partnerství AKT-ES
30 32004D0681 2004/681/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. září 2004, kterým se mění rozhodnutí 2001/131/ES o uzavření konzultací s Haiti v rámci článku 96 Dohody o partnerství AKT-ES
32 32004D0682 2004/682/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. září 2004, kterým se Dánsku a Spojenému království přidělují dodatečné dny mimo přístav v souladu s přílohou V nařízení Rady (ES) 2287/2003 (oznámeno pod číslem K(2004) 3407)
OJ L 312, 09.10.2004 3 32004R1749 Nařízení Komise (ES) č. 1749/2004 ze dne 7. října 2004 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro konzervované houby od 1. září 2004
7 32004R1750 Nařízení Komise (ES) č. 1750/2004 ze dne 8. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1019/2002 o obchodních normách pro olivový olej
9 32004R1751 Nařízení Komise (ES) č. 1751/2004 ze dne 8. října 2004, kterým se stanovují úrokové míry používané pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu pro záruční sekci EZOZF pro účetní období 2005
12 32004D0683 2004/683/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 28. května 2004 o postoji Společenství týkajícím se rozhodnutí Rady stabilizace a přidružení EU a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, kterým se přijímá jednací řád, včetně jednacího řádu Výboru stabilizace a přidružení
18 32004D0684 2004/684/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. června 2004 o jmenování německého člena Výboru regionů
19 32004D0685 2004/685/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. září 2004, kterým se mění rozhodnutí 2004/432/ES o schválení plánů sledování reziduí předložených třetími zeměmi v souladu se směrnicí Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem K(2004) 3522) (1)
OJ L 313, 12.10.2004 1 32004R1754 Nařízení Rady (ES) č. 1754/2004 ze dne 4. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 176/2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 1015/94 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz televizních kamerových systémů pocházejících z Japonska
6 32004R1756 Nařízení Komise (ES) č. 1756/2004 ze dne 11. října 2004, kterým se stanoví podrobné podmínky pro požadovanou dokumentaci a kritéria pro způsob a míru omezení rostlinolékařských kontrol u některých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvedených v části B přílohy V směrnice Rady 2000/29/ES
10 32004R1757 Nařízení Komise (ES) č. 1757/2004 ze dne 11. října 2004, kterým se zahajuje nabídkové řízení týkající se náhrady pro vývoz ječmene do některých třetích zemí
13 32004R1758 Nařízení Komise (ES) č. 1758/2004 ze dne 8. října 2004 o zákazu rybolovu jazyka obecného plavidly plujícími pod vlajkou Francie
16 32004L0103 Směrnice Komise 2004/103/ES ze dne 7. října 2004 o kontrolách totožnosti a rostlinolékařských kontrolách rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvedených v části B přílohy V směrnice Rady 2000/29/ES, které lze provádět jinde než ve vstupním místě do Společenství nebo v místě jeho blízkosti, a o podmínkách souvisejících s těmito kontrolami
21 32004D0686 2004/686/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. září 2004, kterým se v podstatě uznává úplnost dokumentace předložené pro podrobné šetření s ohledem na případné začlenění proquinazidu, IKI-220 (flonicamidu) a gama-cyhalothrinu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2004) 3384) (1)
23 32004D0687 2004/687/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. října 2004, kterým se stanoví orientační finanční příspěvky členským státům podle počtu hektarů pro potřeby restrukturalizace a přeměny vinic podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 na hospodářský rok 2004/05 (oznámeno pod číslem K(2004) 3661)
25 32004D0688 2004/688/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. října 2004, kterým se stanoví konečné finanční příspěvky členským státům podle počtu hektarů pro potřeby restrukturalizace a přeměny vinic podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 na finanční rok 2004 (oznámeno pod číslem K(2004) 3663)
27 32004R1735r Tisková oprava nařízení Komise (ES) č. 1735/2004 ze dne 5. října 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze (Úř. vest. L 310 ze dne 7.10.2004)
OJ L 314, 13.10.2004 3 32004R1761 Nařízení Komise (ES) č. 1761/2004 ze dne 12. října 2004, kterým se stanoví zvláštní opatření v odvětví květáku
8 32004D0689 2004/689/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 4. října 2004 o zřízení Výboru pro sociální ochranu a zrušení rozhodnutí 2000/436/ES
11 32004D0690 2004/690/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. října 2004 o finančním příspěvku Společenství na nákup elektronických zařízení na určování polohy a jejich instalaci na rybářská plavidla v roce 2004 (oznámeno pod číslem K(2004) 3358)
14 32004D0691 2004/691/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. října 2004, kterým se mění rozhodnutí 2002/840/ES, kterým se přijímá seznam ozařoven schválených pro ozařování potravin ve třetích zemích (oznámeno pod číslem K(2004) 3679) (1)
OJ L 315, 14.10.2004 1 32004R1762 Nařízení Rady (ES) č. 1762/2004 ze dne 24. září 2004 o správě systému dvojí kontroly bez množstevních omezení pro vývoz některých výrobků z oceli z Moldavské republiky do Evropského společenství
14 32004R1763 Nařízení Rady (ES) č. 1763/2004 ze dne 11. října 2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
26 32004R1765 Nařízení Komise (ES) č. 1765/2004 ze dne 13. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2076/2002, pokud jde o další používání látek uvedených v příloze II (1)
27 32004R1766 Nařízení Komise (ES) č. 1766/2004 ze dne 13. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2199/2003, kterým se stanoví přechodná opatření k provádění nařízení Rady (ES) č. 1259/1999, pokud jde o režim jednotných plateb na plochu pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko pro rok 2004
28 32004R1767 Nařízení Komise (ES) č. 1767/2004 ze dne 13. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2318/2001, pokud jde o uznávání organizací producentů v odvětví rybolovu a akvakultury
30 32004R1768 Nařízení Komise (ES) č. 1768/2004 ze dne 13. října 2004, kterým se stanoví procenta snížení hodnoty použitelná při nákupu zemědělských produktů na finanční rok 2005
32 32004D0692 2004/692/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. září 2004 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou, kterou se stanoví systém dvojí kontroly bez množstevních omezení pro vývoz některých výrobků z oceli z Moldavské republiky do Evropského společenství
47 32004D0693 2004/693/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. října 2004, kterým se mění rozhodnutí 2004/233/ES, pokud jde o seznam laboratoří schválených ke kontrole účinnosti očkování proti vzteklině u některých domácích masožravců (oznámeno pod číslem K(2004) 3686) (1)
52 32004D0694 Společný postoj Rady 2004/694/SZBP ze dne 11. října 2004 o dalších opatřeních na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
54 32004R1761r Tisková oprava nařízení Komise (ES) č. 1761/2004 ze dne 12. října 2004, kterou se stanoví zvláštní opatření v odvětví květáku (Úř. věst. L 314 ze dne 13.10.2004)
OJ L 316, 15.10.2004 1 32004R1769 Nařízení Komise (ES) č. 1769/2004 ze dne 14. říjne 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2390/1999, kterým se stanoví forma a obsah účetních údajů poskytovaných Komisi pro účely schválení účetní závěrky záruční sekce EZOZF a pro účely sledování a odhadů
61 32004R1774 Nařízení Komise (ES) č. 1774/2004 ze dne 14. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
64 32004R1775 Nařízení Komise (ES) č. 1775/2004 ze dne 14. října 2004, kterým se pro hospodářský rok 2003/04 stanoví dávky z výroby v odvětví cukru
65 32004R1776 Nařízení Komise (ES) č. 1776/2004 ze dne 14. října 2004, kterým se stanoví pro hospodářský rok 2003/04 částka, která má být vyplacena výrobci cukru prodejcům cukrové řepy z důvodu rozdílu mezi maximální částkou dávky B a částkou této dávky
66 32004R1777 Nařízení Komise (ES) č. 1777/2004 ze dne 14. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2342/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem, pokud jde o režim prémií, z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
72 32004R1778 Nařízení Komise (ES) č. 1778/2004 ze dne 13. října 2004 o zákazu rybolovu mníka modrého plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
73 32004R1779 Nařízení Komise (ES) č. 1779/2004 ze dne 13. října 2004 o zákazu rybolovu mníka plavidly plujícími pod vlajkou Dánska
87 32004D0695 2004/695/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. října 2004 o seznamech programů eradikace a sledování chorob zvířat a o seznamech programů kontrol zaměřených na prevenci zoonóz, které mohou obdržet finanční příspěvek Společenství v roce 2005 (oznámeno pod čislem K(2004) 4010)
91 32004D0696 2004/696/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. října 2004 o seznamu programů eradikace a sledování některých přenosných spongiformních encefalopatií (TSE), kterým může být udělen finanční příspěvek Společenství v roce 2005 (oznámeno pod číslem K(2004) 4011)
96 32004D0697 2004/697/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. řijna 2004 o některých ochranných opatřeních proti katarální horečce ovcí ve Španělsku (oznámo pod čislem K(2004) 4055) (1)
OJ L 317, 16.10.2004 1 32004R1785 Nařízení Rady (ES, EURATOM) č. 1785/2004 ze dne 5. října 2004 o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. ledna 2004 na odměny úředníků Evropských společenství vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích
7 32004R1786 Nařízení Rady (ES) č. 1786/2004 ze dne 14. října 2004, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 3274/93 o zamezení dodávek určitého zboží a služeb do Libye
18 32004R1794 Nařízení Komise (ES) č. 1794/2004 ze dne 15. října 2004, kterým se v důsledku překročení zpracovatelského prahu v určitých členských státech snižuje pro hospodářský rok 2004/05 částka podpory pro producenty některých citrusových plodů
20 32004R1795 Nařízení Komise (ES) č. 1795/2004 ze dne 15. října 2004, kterým se zahajuje přezkum pro nového vývozce nařízení Rady (ES) č. 1995/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozů směsí močoviny a dusičnanu amonného pocházejících mimo jiné z Alžírska a o zrušení cla z dovozů pro jednoho vývozce z této země a o podřízení těchto dovozů celní evidenci
23 32004R1796 Nařízení Komise (ES) č. 1796/2004 ze dne 15. října 2004, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 14/2004, pokud jde o předběžné odhady zásobování francouzských zámořských departementů pro odvětví obilovin a produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny a předběžné odhady zásobování Madeiry pro odvětví rostlinných olejů, produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny, mléka a mléčných výrobků a vepřového masa
31 32004R1797 Nařízení Komise (ES) č. 1797/2004 ze dne 14. října 2004 o zákazu rybolovu mníka modrého plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
37 32004R1800 Nařízení Komise (ES) č. 1800/2004 ze dne 15. října 2004 o povolení na dobu deseti let doplňkové látky Cycostat 66G, která patří do skupiny kokcidiostatik a dalších léčebných látek, v krmivech (1)
40 32004D0698 Společný Postoj Rady 2004/698/SZBP ze dne 14. října 2004 o zrušení omezujících opatření proti Libyi
OJ L 318, 19.10.2004 3 32004R1802 Nařízení Komise (ES) č. 1802/2004 ze dne 15. října 2004 o zákazu rybolovu mníka plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
4 32004R1803 Nařízení Komise (ES) č. 1803/2004 ze dne 15. října 2004 o změně nařízení (ES) č 94/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu
7 32004R1804 Nařízení Komise (ES) č. 1804/2004 ze dne 14. října 2004, kterým se mění seznam příslušných soudů a řízení o opravných prostředcích v příloze I, II a III nařízení Rady (ES) č. 1347/2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti obou manželů k dětem
9 32004R1805 Nařízení Komise (ES) č. 1805/2004 ze dne 14. října 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2273/93, kterým se stanoví intervenční centra pro obiloviny
11 32004R1806 Nařízení Komise (ES) č. 1806/2004 ze dne 18. října 2004 o změně nařízení (ES) č. 2879/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2702/1999 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů ve třetích zemích
13 32004R1807 Nařízení Komise (ES) č. 1807/2004 ze dne 18. října 2004, kterým se stanoví odhadovaná produkce olivového oleje a jednotková částka podpory produkce, kterou je možno vyplatit předem na hospodářský rok 2003/04
15 32004R1808 Nařízení Komise (ES) č. 1808/2004 ze dne 18. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2138/97, kterým se vymezují homogenní produkční oblasti v odvětví olivového oleje
18 32004R1809 Nařízení Komise (ES) č. 1809/2004 ze dne 18. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2848/98, kterým se stanoví prováděcí pravidla k programu zpětného odkupu kvót v odvětví surového tabáku
19 32004D0699 2004/699/ES: Rozhodnutí smíšeného výboru ES-Andorrač. 1/2004 ze dne 29. dubna 2004 o rozšíření společné komunikační sítě/společného systémového rozhraní (CCN/CSI)
21 32004D0700 2004/700/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. října 2004, kterým se mění rozhodnutí 2004/280/ES, kterým se stanoví přechodná opatření pro uvádění některých produktů živočišného původu získaných v České republice, Estonsku, Kypru, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a na Slovensku na trh (oznámeno pod číslem K(2004) 3729) (1)
OJ L 319, 20.10.2004 1 32004R1811 Nařízení Rady (ES) č. 1811/2004 ze dne 11. října 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2287/2003, pokud jde o počet dnů na moři pro plavidla lovící tresku jednoskvrnnou v Severním moři a o používání hloubkových vlečných sítí ve vodách v oblasti Azor, Kanárských ostrovů a Madeiry
5 32004R1813 Nařízení Komise (ES) č. 1813/2004 ze dne 19. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1433/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o provozní fondy, operační programy a finanční podporu
9 32004L0105 Směrnice Komise 2004/105/ES ze dne 15. října 2004, kterou se stanoví vzory úředních rostlinolékařských osvědčení nebo rostlinolékařských osvědčení pro zpětný vývoz doprovázející rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty ze třetích zemí uvedené ve směrnici Rady 2000/29/ES
15 32004D0701 2004/701/ES,Euroatom: Rozhodnutí Rady ze dne 11. října 2004, kterým se mění její jednací řád
17 32004D0702 2004/702/ES: Rozhodnutí č. 28/2004 smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými ze dne 19. července 2004 o zařazení subjektu posuzování shody do seznamu v sektorové příloze o elektromagnetické kompatibilitě
OJ L 320, 21.10.2004 7 32004R1818 Nařízení Komise (ES) č. 1818/2004 ze dne 19. října 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
13 32004R1819 Nařízení Komise (ES) č. 1819/2004, ze dne 20. října 2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1342/2003, pokud jde o lhůtu na rozmyšlení pro vydání některých vývozních licencí pro obiloviny, rýži a produkty z obilovin
14 32004R1820 Nařízení Komise (ES) č. 1820/2004 ze dne 20. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2208/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 814/2000 o informačních opatřeních v oblasti společné zemědělské politiky
21 32004D0703 2004/703/ES: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 16. září 2004 o zadávání zakázek na eurobankovky (ECB/2004/18)
OJ L 321, 22.10.2004 4 32004R1827 Nařízení Komise (ES) č. 1827/2004 ze dne 19. října 2004, kterým se stanoví výnosy oliv a oleje pro hospodářský rok 2003/04
23 32004R1828 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2004 ze dne 21. října 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2501/2001 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2004 za účelem zařazení Timoru-Leste na seznam zemí, na něž se vztahuje zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země
24 32004R1829 Nařízení Komise (ES) č. 1829/2004 ze dne 21. října 2004, kterým se Belgii, Portugalsku, Řecku a Kypru povolují odchylky od ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů (1)
26 32004R1830 Nařízení Komise (ES) č. 1830/2004 ze dne 21. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 283/2004 a nařízení (ES) č. 284/2004 o registraci určitého dovozu polyethylentereftalátového (PET) filmu vyráběného jedním brazilským vyvážejícím výrobcem a PET filmu vyráběného jedním izraelským vyvážejícím výrobcem
29 32004R1831 Nařízení Komise (ES) č. 1831/2004 ze dne 21. října 2004 o změně nařízení Komise (ES) č. 930/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke vhodnosti názvů odrůd druhů zemědělských rostlin a zeleniny
38 32004D0704 2004/704/ES: Doporučení Komise ze dne 11. října 2004 o monitorování základních hodnot dioxinů a polychlorovaných bifenylů typu dioxinů v krmivech (oznámeno pod číslem dokumentu K(2004) 3461) (1)
45 32004D0705 2004/705/ES: Doporučení Komise ze dne 11. října 2004 o monitorování základních hodnot dioxinů a polychlorovaných bifenylů typu dioxinů v potravinách (oznámeno pod číslem dokumentu K(2004) 3462) (1)
53 32004D0706 2004/706/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. října 2004 o zřízení evropského fóra o řízení podniků
OJ L 322, 23.10.2004 3 32004R1838 Nařízení Komise (ES) č. 1838/2004 ze dne 22. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 214/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu se sušeným odstředěným mlékem
4 32004R1839 Nařízení Komise (ES) č. 1839/2004 ze dne 22. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka
5 32004R1840 Nařízení Komise (ES) č. 1840/2004 ze dne 21. října 2004, kterým se po třicáté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
7 32004R1841 Nařízení Komise (Euratom) č. 1841/2004 ze dne 22. října 2004, kterým se zrušuje nařízení (Euratom) č. 2014/76 o podpoře projektů týkajících se programů vyhledávání uranu na území členských států
8 32004R1842 Nařízení Komise (ES) č. 1842/2004 ze dne 22. října 2004, kterým se povoluje souběžná existence názvu Munster či Munster-Géromé, zapsaného jako chráněné označení původu podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92, a nezapsaného názvu Münster Käse, označujícího místo v Německu
10 32004R1843 Nařízení Komise (ES) č. 1843/2004 ze dne 22. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 751/2004 o stanovení některých rozhodných skutečností pro směnný kurs pro rok 2004 pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko v důsledku jejich přistoupení k Evropské unii
12 32004R1844 Nařízení Komise (ES) č. 1844/2004 ze dne 22. října 2004, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na salátové okurky, artyčoky, klementinky, mandarinky a pomeranče
14 32004R1845 Nařízení Komise (ES) č. 1845/2004 ze dne 22. října 2004, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Tergeste, Lucca, Miele della Lunigiana a ????? ???????? ???????? (Agios Mathaios Kerkyras))
16 32004R1846 Nařízení Komise (ES) č. 1846/2004 ze dne 22. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
19 32004R1847 Nařízení Komise (ES) č. 1847/2004 ze dne 22. října 2004, kterým se zahajuje postup přidělování vývozních licencí pro sýry, které budou v roce 2005 vyvezeny do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT
OJ L 323, 26.10.2004 3 32004R1849 Nařízení Komise (ES) č. 1849/2004 ze dne 21. října 2004 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
5 32004R1850 Nařízení Komise (ES) č. 1850/2004 ze dne 25. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1117/2004 o stanovení směnných kurzů použitelných v roce 2004 pro některé přímé podpory a opatření strukturální nebo environmentální povahy v České republice, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a Slovensku
6 32004R1851 Nařízení Komise (ES) č. 1851/2004 ze dne 25. října 2004, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (1)
11 32004R1853 Nařízení Rady (ES) č. 1853/2004 ze dne 25. října 2004 o dodatečných omezujících opatřeních vůči Barmě/Myanmaru a o změně nařízení (ES) č. 798/2004
17 32004D0730 Společný postoj Rady 2004/730/SZBP ze dne 25. října 2004 o dodatečných omezujících opatřeních vůči Barmě/Myanmaru a o změně společného postoje 2004/423/SZBP
OJ L 324, 27.10.2004 6 32004R1856 Nařízení Komise (ES) č. 1856/2004 ze dne 26. října 2004, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96, pokud jde o zápis názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Lardo di Colonnata)
15 32004D0731 2004/731/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 26. července 2004 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Bosnou a Hercegovinou o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací
20 32004D0732 2004/732/SZBP: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru BiH/1/2004 ze dne 21. září 2004 o přijetí příspěvků třetích států na vojenskou operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině
22 32004D0733 2004/733/SZBP: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru BiH/2/2004 ze dne 24. září 2004 o jmenování velitele operace EU pro vojenskou operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině
OJ L 325, 28.10.2004 4 32004R1860 Nařízení Komise (ES) č. 1860/2004 ze dne 6. října 2004 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v zemědělském odvětví a v odvětví rybolovu
10 32004R1861 Nařízení Komise (ES) č. 1861/2004 ze dne 26. října 2004, kterým se stanoví obchodní normy pro broskve a nektarinky
17 32004R1862 Nařízení Komise (ES) č. 1862/2004 ze dne 26. října 2004, kterým se stanoví obchodní norma pro melouny vodní
23 32004R1863 Nařízení Komise (ES) č. 1863/2004 ze dne 26. října 2004, kterým se stanoví obchodní normy pro pěstované žampiony
30 32004R1864 Nařízení Komise (ES) č. 1864/2004 ze dne 26. října 2004 o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby dovážené ze třetích zemí
41 32004D0734 2004/734/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 11. května 2004 o jmenování nových členů a náhradníků Výboru regionů
51 32004D0735 2004/735/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. května 2004 o jmenování nových členů Hospodářského a sociálního výboru
58 32004D0736 2004/736/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. října 2004, kterým se Spojenému království povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 11 šesté směrnice 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
60 32004D0737 2004/737/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. října 2004, kterým se Itálii povoluje uplatňovat opatření odchylující se od čl. 2 odst. 1 šesté směrnice 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
62 32004D0738 2004/738/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. října 2004, kterým se Portugalsku povoluje uplatňovat opatření odchylující se od čl. 21 odst. 1 písm. a) a článku 22 šesté směrnice Rady 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
64 32004D0739 2004/739/SZBP: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru BiH/3/2004 ze dne 29. září 2004 o zřízení Výboru přispěvatelů na vojenskou operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině
OJ L 326, 29.10.2004 17 32004R1874 Nařízení Komise (ES) č. 1874/2004 ze dne 28. října 2004, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (1)
19 32004R1875 Nařízení Komise (ES) č. 1875/2004 ze dne 28. října 2004, kterým se mění přílohy II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterou se stanoví postup Společenství pro zjištění maximálních limitů reziduí veterinárních lékařských produktů v potravinách živočišného původu, co se týče salicylanu sodného a fenvalerate (1)
22 32004R1876 Nařízení Komise (ES) č. 1876/2004 ze dne 28. října 2004, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 953/2003 k zamezení přesměrování obchodu s některými klíčovými léky do Evropské unie
25 32004R1877 Nařízení Komise (ES) č. 1877/2004 ze dne 28. října 2004, kterým se mění příloha III B nařízení (ES) č. 517/94 týkající se kvót pro Srbsko a Černou Horu
27 32004R1878 Nařízení Komise (ES) č. 1878/2004 ze dne 28. října 2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady 136/66/EHS a nařízení Rady (EHS) č. 2261/84, pokud jde o stanovení výnosů oliv a výnosů oleje na Kypru, Maltě a ve Slovinsku
45 32004D0740 2004/740/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 4. října 2004 o hlavních zásadách politik zaměstnanosti členských států
47 32004D0741 2004/741/ES: Doporučení Rady ze dne 14. října 2004 o provádění politik zaměstnanosti členských států
OJ L 327, 30.10.2004 1 Nařízení Komise (ES) č. xxx ze dne, xxx kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
OJ L 328, 30.10.2004 1 32004R1886 Nařízení Rady (ES) č. 1886/2004 ze dne 25. října 2004, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 1796/1999 z dovozu ocelových lan a kabelů, pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky, na dovoz ocelových lan a kabelů zasílaných z Maroka, ať již jsou prohlášené za pocházející z Maroka či nikoliv, a kterým se zastavuje šetření týkající se dovozu od jednoho marockého vývozce
16 32004R1891 Nařízení Komise (ES) č. 1891/2004 ze dne 21. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 o zásahu celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení některých práv k duševnímu vlastnictví a opatřeních, která mají být přijata vůči zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo
50 32004R1892 Nařízení Komise (ES) č. 1892/2004 ze dne 29. října 2004 o přechodných opatřeních pro rok 2005 týkajících se dovozu banánů do Společenství v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska
55 32004R1893 Nařízení Komise (ES) č. 1893/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 815/2004, kterým se stanoví přechodná opatření, pokud jde o vývoz mléka a mléčných výrobků podle nařízení (ES) č. 174/1999 v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
57 32004R1894 Nařízení Komise (ES) č. 1894/2004 ze dne 29. října 2004 o zahájení nabídkového řízení na udělení vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony, stolní hrozny a jablka)
60 32004R1895 Nařízení Komise (ES) č. 1895/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se zahajuje veřejný prodej vinného alkoholu, který je určen k využití v Společenství jako bioethanol
64 32004R1896 Nařízení Komise (ES) č. 1896/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1499/2004 o některých mimořádných opatřeních na podporu trhu s vejci v Belgii
65 32004R1897 Nařízení Komise (ES) č. 1897/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96, pokud jde o zápis názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Cartoceto) – (CHOP)
66 32004R1898 Nařízení Komise (ES) č. 1898/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96, pokud jde o zápis názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Terre Tarentine) – (CHOP)
67 32004R1899 Nařízení Komise (ES) č. 1899/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2342/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem, pokud jde o režim prémií
69 32004R1900 Nařízení Komise (ES) č. 1900/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se stanoví váhové koeficienty výpočet ceny jatečně upravených těl prasat na trhu Společenství na hospodářský rok 2004/05
71 32004R1901 Nařízení Komise (ES) č. 1901/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2123/89, kterým se stanoví seznam reprezentativních trhů pro vepřové maso ve Společenství
73 32004R1902 Nařízení Komise (ES) č. 1902/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění údaje uvedené ve specifikaci názvu uvedeného v příloze nařízení (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu
77 32004R1903 Nařízení Komise (ES) č. 1903/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 3149/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
97 32004D0742 2004/742/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 28. června 2004 o jmenování francouzského člena Hospodářského a sociálního výboru
98 32004D0743 2004/743/ES,Euroatom: Rozhodnutí Rady ze dne 5. července 2004 o jmenování belgického člena Hospodářského a sociálního výboru
99 32004D0744 2004/744/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 12. července 2004 o jmenování španělského náhradníka Výboru regionů
100 32004D0745 2004/745/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 12. července 2004 o jmenování španělského člena Výboru regionů
101 32004D0746 2004/746/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. října 2004 o splnění podmínek stanovených v článku 3 Dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé, a to s ohledem na prodloužení období stanovené v čl. 9 odst. 4 protokolu 2 k Evropské dohodě
OJ L 329, 04.11.2004 3 32004R1917 Nařízení Komise (ES) č. 1917/2004 ze dne 2. listopadu 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
14 32004D0747 2004/747/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 93/25/EHS, pokud jde o statistická zjišťování populací a produkce v odvětví chovu ovcí a koz (oznámeno pod číslem K(2004) 4092) (1)
20 32004D0748 Společný postoj Rady 2004/748/SZBP ze dne 2. listopadu 2004 o dočasném přijetí určitých Palestinců členskými státy Evropské unie
OJ L 330, 04.11.2004 1 32004D0707 2004/707/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 21. dubna 2004 o udělení absolutoria řediteli Evropské agentury pro obnovu za finanční rok 2002
2 32004D0708 2004/708/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 21. dubna 2004 o udělení absolutoria řediteli Evropské agentury pro zdraví a bezpečnost při práci za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2002
3 32004D0709 2004/709/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 21. dubna 2004 o udělení absolutoria řediteli Evropské agentury pro životní prostředí za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2002 (2004/709/ES)
4 32004D0710 2004/710/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 21. dubna 2004 o udělení absolutoria řediteli Evropské agentury pro hodnocení léčivých přípravků za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2002
5 32004D0711 2004/711/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 21. dubna 2004 o udělení absolutoria řediteli Překladatelského střediska pro instituce a orgány Evropské unie za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2002
6 32004D0712 2004/712/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 21. dubna 2004 o udělení absolutoria řediteli Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2002
7 32004D0713 2004/713/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 21. dubna 2004 o udělení absolutoria řediteli Evropské jednotky pro soudní spolupráci (EUROJUST) za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2002
8 32004D0714 2004/714/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 21. dubna 2004 o udělení absolutoria řediteli Evropské nadace pro odborné vzdělávání za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2002
9 32004D0715 2004/715/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 21. dubna 2004 o udělení absolutoria řediteli Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2002
10 32004D0716 2004/716/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 21. dubna 2004 o udělení absolutoria řediteli Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2002
11 32004D0717 2004/717/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 21. dubna 2004 o udělení absolutoria řediteli Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2002
12 32004D0718 2004/718/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 21. dubna 2004 o udělení absolutoria finančnímu vedení Evropského společenství uhlí a oceli za finanční rok, který skončil 23. července 2002
13 32004D0719 2004/719/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 21. dubna 2004 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2002 (Komise)
14 32004D0720 2004/720/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 21. dubna 2004, kterým se uzavírají účty za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2002 (Komise)
15 32004D0721 2004/721/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 21. dubna 2004 o udělení absolutoria Komisi za plnění rozpočtu šestého, sedmého a osmého Evropského rozvojového fondu za rozpočtový rok 2002
16 32004D0722 2004/722/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 21. dubna 2004 o uzavření účtů šestého, sedmého a osmého Evropského rozvojového fondu za rozpočtový rok 2002
17 32004D0723 2004/723/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 21. dubna 2004 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2002 — Hlava II — Rada
18 32004D0724 2004/724/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 21. dubna 2004 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2002 — Hlava IV — Soudní dvůr
19 32004D0725 2004/725/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 21. dubna 2004 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2002 — Hlava V — Účetní dvůr
20 32004D0726 2004/726/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 21. dubna 2004 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2002 — Hlava VI — Evropský hospodářský a sociální výbor
21 32004D0727 2004/727/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 21. dubna 2004 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2002 — Hlava VII — Výbor regionů
22 32004D0728 2004/728/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 21. dubna 2004 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2002 — Hlava VIII — Veřejný ochránce práv
23 32004D0729 2004/729/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 21. dubna 2004 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2002 — Hlava I — Evropský parlament
OJ L 331, 05.11.2004 1 32004R1920 Nařízení Rady (ES) č. 1920/2004 ze dne 25. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 992/95 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a produkty rybolovu pocházející z Norska
5 32004R1921 Nařízení Rady (ES) č. 1921/2004 ze dne 25. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 499/96 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některé produkty rybolovu a živé koně pocházející z Islandu
7 32004R1922 Nařízení Rady (ES) č. 1922/2004 ze dne 25. října 2004, kterým se přijímají autonomní a přechodná opatření k otevření celní kvóty Společenství pro dovoz živého skotu pocházejícího ze Švýcarska
9 32004R1923 Nařízení Rady (ES) č. 1923/2004 ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví některé koncese ve formě celních kvót Společenství pro některé zpracované zemědělské produkty pro Švýcarskou konfederaci
13 32004R1925 Nařízení Komise (ES) č. 1925/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Rady (ES) č. 1798/2003 o správní spolupráci v oblasti daně z přidané hodnoty
19 32004R1926 Nařízení Komise (ES) č. 1926/2004 ze dne 3. listopadu 2004 o zákazu rybolovu jazyka obecného plavidly plujícími pod vlajkou Francie
OJ L 332, 06.11.2004 1 32004R1927 Nařízení Rady (ES) č. 1927/2004 ze dne 21. října 2004 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu, kterým se upravují rybolovná práva a finanční příspěvek stanovené v Dohodě mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o rybolovu při pobřeží Kapverd pro období od 1. července 2004 do 30. června 2005
5 32004R1928 Nařízení Rady (ES) č. 1928/2004 ze dne 25. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2287/2003, kterým se pro rok 2004 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů
14 32004D0749 2004/749/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. října 2004, kterým se vymezuje obecný přístup k přerozdělování zdrojů vzniklých na základě nařízení (ES) č. 1267/1999 o zřízení nástroje předvstupních strukturálních politik
15 32004D0750 2004/750/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. října 2004 o zahájení jednání o dohodě týkající se měnových vztahů s Andorrským knížectvím
16 32004D0751 2004/751/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. října 2004, kterým se jménem Evropského společenství schvalují změny přílohy V Dohody mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem o hygienických opatřeních použitelných při obchodu s živými zvířaty a živočišnými produkty (oznámeno pod číslem K(2004) 4022) (1)
OJ L 333, 09.11.2004 3 32004R1931 Nařízení Komise (ES) č. 1931/2004 ze dne 8. listopadu 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1609/88, kterým se stanoví termín pro uskladnění másla prodávaného na základě nařízení (EHS) č. 3143/85 a (ES) č. 2571/97
4 32004R1932 Nařízení Komise (ES) č. 1932/2004 ze dne 8. listopadu 2004 upravující nařízení (ES) č. 2771/1999, které stanovuje podrobná pravidla pro uplatnění nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky
7 32004D0752 2004/752/ES,Euroatom: Rozhodnutí Rady ze dne 2. listopadu 2004 o zřízení Soudu pro veřejnou službu Evropské unie
12 32004D0753 2004/753/ES,Euroatom: Rozhodnutí Rady přijatého po vzájemné dohodě s nastávajícím předsedou Komise, ze dne 5. listopadu 2004, kterým se přijímá seznam dalších osob, jež Rada zamýšlí jmenovat členy Komise Evropských společenství, a kterým se zrušuje a nahrazuje rozhodnutí 2004/642/ES, Euratom
OJ L 334, 10.11.2004 3 32004R1937 Nařízení Komise (ES) č. 1937/2004 ze dne 9. listopadu 2004, kterým se mění přílohy I, II, III a IV nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech
OJ L 335, 11.11.2004 5 32004D0756 2004/756/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 4. října 2004 o uzavření Dohody o prodloužení platnosti dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Spojených států amerických
8 32004D0757 Rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami
OJ L 336, 12.11.2004 1 32004R1941 Nařízení Rady (ES) č. 1941/2004 ze dne 2. listopadu 2004, kterým se zastavuje přezkum pro nového vývozce nařízení Rady (ES) č. 2605/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých elektronických vah pocházejících mimo jiné z Tchaj-wanu
4 32004R1942 Nařízení Rady (ES) č. 1942/2004 ze dne 2. listopadu 2004 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu překližovaných desek z okoumé pocházejících z Čínské lidové republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
15 32004R1944 Nařízení Komise (ES) č. 1944/2004 ze dne 10. listopadu 2004, kterým se povolují převody mezi množstevními limity textilních a oděvních výrobků pocházejících z Čínské lidové republiky
38 32004D0758 2004/758/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 2. listopadu 2004, kterým se Rakousku povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 21 šesté směrnice 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
40 32004D0759 2004/759/ES,Euroatom: Rozhodnutí Rady ze dne 2. listopadu 2004 o jmenování člena Účetního dvora
OJ L 337, 13.11.2004 13 32004L0104 Směrnice Komise 2004/104/ES ze dne 14. října 2004 o přizpůsobení technickému postupu směrnice Rady 72/245/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potlačení vysokofrekvenčního rušení způsobovaného zážehovými motory namontovanými do motorových vozidel a doplnění směrnice 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (1)
59 32004D0760 2004/760/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 26. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 93/23/EHS, pokud jde o statistická zjišťování populace a produkce v odvětví chovu prasat (oznámeno pod číslem K(2004) 4090) (1)
64 32004D0761 2004/761/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 26. října 2004 o prováděcích pravidlech ke směrnici Rady 93/24/EHS v oblasti statistického zjišťování stavů a produkce chovu skotu (oznámeno pod číslem K(2004) 4091) (1)
70 32004D0762 2004/762/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 12. listopadu 2004, kterým se mění rozhodnutí 2003/828/ES, pokud jde o přemísťování zvířat z uzavřených pásem ve Španělsku a Portugalsku a do těchto pásem vzhledem k ohniskům katarální horečky ovcí ve Španělsku (oznámeno pod číslem K(2004) 4398) (1)
72 32004D0763 Rozhodnutí Evropské Rady 2004/763/SZBP ze dne 5. listopadu 2004, kterým se mění společná strategie 2000/458/SZBP o oblasti Středomoří za účelem prodloužení její doby použitelnosti
73 32004R1101r Tisková oprava nařízení Komise (ES) č. 1101/2004 ze dne 10. června 2004, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Úř. věst. L 211 ze dne 12.6.2004)
OJ L 338, 13.11.2004 1 32004R1934 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1934/2004 ze dne 27. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1726/2000 o rozvojové spolupráci s Jihoafrickou republikou
4 32004R1935 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS
18 32004L0101 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/101/ES ze dne 27. října 2004, kterou se s ohledem na projektové mechanismy Kjótského protokolu mění směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (1)
OJ L 339, 16.11.2004 3 32004R1964 Nařízení Komise (ES) č. 1964/2004 ze dne 12. listopadu 2004 o zákazu rybolovu mníkovce bělolemého plavidly plujícími pod vlajkou Irska
4 32004R1965 Nařízení Komise (ES) č. 1965/2004 ze dne 15. listopadu 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
9 32004D0764 2004/764/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 22. října 2004 o prodloužení lhůty pro použití ušních značek u některého skotu chovaného v přírodních rezervacích v Nizozemsku (oznámeno pod číslem K(2004) 4013) (1)
11 32004D0765 2004/765/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 22. října 2004 o předloze nařízení Spolkové republiky Německo o označování ovoce, zeleniny a brambor ošetřených po sklizni (oznámeno pod číslem K(2004) 4029) (1)
13 32004D0766 2004/766/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 5. listopadu 2004, kterým se přijímá plán přidělující členským státům prostředky vyčleněné na rozpočtový rok 2005 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2004) 4356)
16 32004D0767 Rozhodnutí Rady 2004/767/SZBP ze dne 15. listopadu 2004, kterým se provádí společný postoj 2004/694/SZBP o dalších opatřeních na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
OJ L 340, 16.11.2004 1 32004D0754 2004/754/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 11. října 2004 o uzavření Prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii na straně jedné a Tádžickou republikou na straně druhé o obchodu a obchodních záležitostech jménem Evropského společenství pro atomovou energii
21 32004D0755 2004/755/Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 11. října 2004, kterým se schvaluje uzavření Prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Tádžickou republikou na straně druhé o obchodu a obchodních záležitostech Komisí jménem Evropského společenství pro atomovou energii
OJ L 341, 17.11.2004 3 32004R1968 Nařízení Komise (ES) č. 1968/2004 ze dne 16. listopadu 2004, kterým se pro rok 2005 stanoví prováděcí pravidla pro celní kvóty produktů kategorie baby beef pocházejících z Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Srbska a Černé Hory
14 32004R1968 Nařízení Komise (ES) č. 1969/2004 ze dne 16. listopadu 2004, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 96/2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravují některá nařízení o trhu s cukrem
17 32004R1970 Nařízení Komise (ES) č. 1970/2004 ze dne 16. listopadu 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii přizpůsobuje nařízení (EHS) č. 3515/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1055/77 o skladování a pohybu produktů nakoupených intervenčními agenturami
20 32004R1971 Nařízení Komise (ES) č. 1971/2004 ze dne 16. listopadu 2004 o zákazu rybolovu okouníka mořského plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
23 32004D0768 2004/768/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 26. července 2004 o jmenování německého náhradníka Výboru regionů
24 32004D0769 2004/769/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 26. července 2004 o jmenování německého člena a německého náhradníka Výboru regionů
25 32004D0770 2004/770/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 26. července 2004 o jmenování dánského náhradníka Výboru regionů
26 32004D0771 2004/771/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 4. října 2004 o jmenování estonského člena a estonského náhradníka Výboru regionů
27 32004D0772 2004/772/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 29. října 2004 o finančním příspěvku Společenství pro rok 2004 k úhradě výdajů vynaložených Belgií a Portugalskem na ochranu proti organismům škodlivým rostlinám nebo rostlinným produktům (oznámeno pod číslem K(2004) 4181)
OJ L 342, 18.11.2004 1 32004R1975 Nařízení Rady (ES) č. 1975/2004 ze dne 15. listopadu 2004, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 1676/2001 z dovozu polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího mimo jiné z Indie na dovoz polyethylentereftalátového (PET) filmu zasílaného z Brazílie a Izraele, ať již je prohlášen za pocházející z Brazílie nebo Izraele či nikoli
8 32004R1976 Nařízení Rady (ES) č. 1976/2004 ze dne 15. listopadu 2004, kterým se rozšiřuje konečné vyrovnávací clo uložené nařízením (ES) č. 2597/1999 z dovozu polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího z Indie na dovoz polyethylentereftalátového (PET) filmu zasílaného z Brazílie a Izraele, ať již je prohlášen za pocházející z Brazílie nebo Izraele, či nikoli
17 32004R1978 Nařízení Komise (ES) č. 1978/2004 ze dne 16. listopadu 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
23 32004R1979 Nařízení Komise (ES) č. 1979/2004 ze dne 17. listopadu 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravuje nařízení (ES) č. 639/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o požadavky na poskytování vývozních náhrad v souvislosti s řádným zacházením se živým skotem během přepravy
27 32004D0773 2004/773/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 25. října 2004, kterým se mění rozhodnutí Rady ze dne 27. března 2000, kterým se zmocňuje ředitel Europolu k zahájení jednání o dohodách se třetími státy a subjekty mimo rámec EU
28 32004D0774 2004/774/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 9. listopadu 2004 o zahájení činnosti Regionálního poradního sboru pro Severní moře v rámci společné rybářské politiky
29 32004D0775 2004/775/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 18. listopadu 2004, kterým se pro Slovensko stanoví odchylka podle čl. 3 odst. 2 směrnice Rady 92/102/EHS o identifikaci a evidování zvířat (oznámeno pod číslem K(2004) 4382) (1)
30 32004D0138 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 138/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění Protokol 3 k Dohodě o EHP o výrobcích uvedených v čl. 8 odst. 3 písm. b) Dohody
OJ L 343, 19.11.2004 3 32004R1982 Nařízení Komise (ES) č. 1982/2004 ze dne 18. listopadu 2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Komise (ES) č. 1901/2000 a (EHS) č. 3590/92
23 32004D0776 2004/776/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 18. listopadu 2004, kterým se některé strany osvobozují od antidumpingového cla z jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky uloženého nařízením Rady (EHS) č. 2474/93 a zachovaného nařízením Rady (ES) č. 1524/2000, jež bylo nařízením Rady (ES) č. 71/97 rozšířeno na některé části a součásti jízdních kol, a kterým se zrušuje pozastavení platby antidumpingového cla rozšířeného na některé části a součásti jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky, jež bylo některým stranám přiznáno nařízením Komise (ES) č. 88/97 (oznámeno pod číslem K(2004) 4383)
28 32004D0777 2004/777/ES:Rozhodnutí č. 197 ze dne 23. března 2004 o přechodných obdobích pro zavedení evropského průkazu zdravotního pojištění podle článku 5 rozhodnutí č. 191 (1)
OJ L 344, 20.11.2004 4 32004R1988 Nařízení Komise (ES) č. 1988/2004 ze dne 18. listopadu 2004, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1501/2004 ze dne 24. srpna 2004 o zákazu rybolovu krevetky severní plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
5 32004R1989 Nařízení Komise (ES) č. 1989/2004 ze dne 19. listopadu 2004 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
8 32004R1990 Nařízení Komise (ES) č. 1990/2004 ze dne 19. listopadu 2004, kterým se v důsledku přistoupení Maďarska k Evropské unii stanoví přechodná opatření v odvětví vína
9 32004R1991 Nařízení Komise (ES) č. 1991/2004 ze dne 19. listopadu 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 753/2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů
11 32004R1992 Nařízení Komise (ES) č. 1992/2004 ze dne 19. listopadu 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka
12 32004R1993 Nařízení Komise (ES) č. 1993/2004 ze dne 19. listopadu 2004, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o Portugalsko (1)
17 32004R1994 Nařízení Komise (ES) č. 1994/2004 ze dne 19. listopadu 2004, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ohledně seznamů zemí a území (1)
21 32004R1995 Nařízení Komise (ES) č. 1995/2004 ze dne 19. listopadu 2004 o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů některých izotropních elektroplechů a pásů z křemíkové elektrooceli širších než 500 mm pocházející z Ruské federace a vedení záznamů o dovozech některých izotropních elektroplechů pocházejících z Ruské federace
24 32004R1996 Nařízení Komise (ES) č. 1996/2004 ze dne 19. listopadu 2004 o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů dusičnanu amonného pocházejícího z Ruské federace a Ukrajiny a o pokračování dovozů dusičnanu amonného pocházejícího z Ruské federace nebo Ukrajiny podléhajících registraci
28 32004R1987 Nařízení Komise (ES) č. 1997/2004 ze dne 19. listopadu 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 14/2004, pokud jde o předběžný odhad zásobování Madeiry pro odvětví hovězího masa
31 32004D0779 2004/779/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. listopadu 2004 o jmenování dvou českých členů a tří českých náhradníků Výboru regionů
33 32004D0780 2004/780/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. listopadu 2004 o jmenování předsedy a členů Komise Evropských společenství
35 32004D0781 2004/781/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 18. listopadu 2004, kterým se mění rozhodnutí 1999/815/ES týkající se opatření, jimiž se zakazuje uvádět na trh hračky a předměty pro péči o děti určené pro vkládání do úst dětmi do tří let a vyrobené z měkčeného PVC obsahujícího určité ftaláty (oznámeno pod číslem K(2004) 4403) (1)
37 32004D0782 2004/782/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 19. listopadu 2004 o přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu karbidu křemíku pocházejícího mimo jiné z Ukrajiny
OJ L 345, 20.11.2004 1 32004R1973 Nařízení Komise (ES) č. 1973/2004 dne 29. října 2004 kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin
85 32004D1974 Rozhodnutí Komise (ES) č. 1974/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004 o stanovení prováděcích pravidel pro režim jednotné platby uvedený v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví obecná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
OJ L 346, 23.11.2004 3 32004R2000 Nařízení Komise (ES) č. 2000/2004 ze dne 19. listopadu 2004, kterým se povolují převody mezi množstevními limity textilních a oděvních výrobků pocházejících z Korejské republiky
9 32004D0783 2004/783/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. listopadu 2004 o jmenování čtyř italských členů a tří italských náhradníků Výboru regionů
11 32004D0784 2004/784/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. října 2004, kterým se mění rozhodnutí 2003/56/ES o veterinárních osvědčeních pro dovoz živých zvířat a živočišných produktů z Nového Zélandu (oznámeno pod číslem K(2004) 4028) (1)
28 32004D0785 2004/785/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. října 2004 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy mexickými, kterou se mění příloha II Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy mexickými o vzájemném uznávání a ochraně označení lihovin
32 32004D0786 2004/786/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. listopadu 2004, kterým se mění rozhodnutí 92/471/EHS o veterinárních osvědčeních pro dovoz embryí skotu (oznámeno pod číslem K(2004) 4380) (1)
OJ L 348, 24.11.2004 1 32004R2003 Nařízení Rady (ES) č. 2003/2004 ze dne 21. října 2004 o uzavření Protokolu, kterým se na období od 3. prosince 2003 do 2. prosince 2007 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a mauricijskou vládou o rybolovu v mauricijských vodách
18 32004D0787 2004/787/ES: Doporučení Komise ze dne 4. října 2004 o technických pokynech pro odběr vzorků a detekci geneticky modifikovaných organismů a materiálu vyrobeného z geneticky modifikovaných organismů nebo produktů s jejich obsahem podle nařízení (ES) č. 1830/2003 (1)
27 32004D0788 2004/788/ES,Eurotam: Kodifikované znění Jednacího řádu EHSV (v platnosti od 24. října 2004)
40 32004D0789 Společná akce Rady 2004/789/SZBP ze dne 22. listopadu 2004 o prodloužení policejní mise Evropské unie v Bývalé jugoslávské republice Makedonie (EUPOL PROXIMA)
45 32004D0790 Rozhodnutí Rady 2004/790/SZBP ze dne 22. listopadu 2004, kterým se prodlužuje a mění rozhodnutí 2003/276/SZBP o provádění společné akce 2002/589/SZBP s ohledem na příspěvek Evropské unie k ničení střeliva pro ruční palné zbraně a lehké zbraně v Albánii
46 32004D0791 Rozhodnutí Rady 2004/791/SZBP ze dne 22. listopadu 2004, kterým se prodlužuje a mění rozhodnutí 2002/842/SZBP, kterým se provádí společná akce 2002/589/SZBP s ohledem na příspěvek Evropské unie k boji proti destabilizujícímu hromadění a šíření ručních palných a lehkých zbraní v jihovýchodní Evropě
47 32004D0792 Rozhodnutí Rady 2004/792/SZBP ze dne 22. listopadu 2004, kterým se prodlužuje a mění rozhodnutí 1999/730/SZBP, kterým se provádí společná akce 1999/34/SZBP s ohledem na příspěvek Evropské unie k boji proti destabilizujícímu hromadění a šíření ručních palných a lehkých zbraní v Kambodži
OJ L 349, 25.11.2004 1 32004R2007 Nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 ze dne 26. října 2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie
12 32004R2008 Nařízení Rady (ES) č. 2008/2004 ze dne 16. listopadu 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1268/1999 o podpoře Společenství pro předvstupní opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v kandidátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období
17 32004D0793 2004/793/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. listopadu 2004 o uzavření konzultací s Republikou Togo podle článku 96 dohody z Cotonou
23 32004D0069 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 69/2004 ze dne 8. června 2004, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
25 32004D0070 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 70/2004 ze dne 8. června 2004, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
26 32004D0071 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 71/2004 ze dne 8. června 2004, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
29 32004D0072 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 72/2004 ze dne 8. června 2004, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
30 32004D0073 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 73/2004 ze dne 8. června 2004, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP
32 32004D0074 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 74/2004 ze dne 8. června 2004, kterým se mění příloha XI (Telekomunikační služby) Dohody o EHP
33 32004D0075 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 75/2004 ze dne 8. června 2004, kterým se mění příloha XI (Telekomunikační služby) Dohody o EHP
34 32004D0076 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 76/2004 ze dne 8. června 2004, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
36 32004D0077 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 77/2004 ze dne 8. června 2004, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
37 32004D0080 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 80/2004 ze dne 8. června 2004, kterým se mění příloha XV (Státní podpory) Dohody o EHP
38 32004D0081 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 81/2004 ze dne 8. června 2004, kterým se mění příloha XVI (Veřejné zakázky) Dohody o EHP
39 32004D0082 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 82/2004 ze dne 8. června 2004, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
40 32004D0083 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 83/2004 ze dne 8. června 2004, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
42 32004D0084 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 84/2004 ze dne 8. června 2004, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
44 32004D0085 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 85/2004 ze dne 8. června 2004, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
46 32004D0086 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 86/2004 ze dne 8. června 2004, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
48 32004D0087 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 87/2004 ze dne 8. června 2004, kterým se mění Protokol 31 o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody připojený k Dohodě o EHP
49 32004D0088 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 88/2004 ze dne 8. června 2004, kterým se mění Protokol 31 o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody připojený k dohodě
51 32004D0089 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 89/2004 ze dne 8. června 2004, kterým se mění Protokol 31 o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody připojený k dohodě
52 32004D0090 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 90/2004 ze dne 8. června 2004, kterým se mění Protokol 30 o zvláštních ustanoveních o organizaci spolupráce v oblasti statistiky připojený k Dohodě o EHP a Protokol 31 o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody připojený k dohodě
55 32004D0794 Společná akce Rady 2004/794/SZBP ze dne 22. listopadu 2004, kterou se prodlužuje společná akce 2002/921/SZBP o prodloužení mandátu Pozorovatelské mise Evropské unie (EUMM)
56 32004D0795 Rozhodnutí Rady 2004/795/SZBP ze dne 22. listopadu 2004 o prodloužení mandátu vedoucí Pozorovatelské mise Evropské unie (EUMM)
57 32004D0796 Společná akce Rady 2004/796/SZBP ze dne 22. listopadu 2004 na podporu fyzické ochrany jaderného areálu v Ruské federaci
63 32004D0797 Společné akce Rady 2004/797/SZBP ze dne 22. listopadu 2004 na podporu činnosti Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení
70 32004D0078r Tisková oprava rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 78/2004 ze dne 8. června 2004, kterým se mění příloha XIV (Hospodářská soutěž), Protokol 21 (o provádění pravidel hospodářské soutěže platných pro podniky), Protokol 22 (o definici výrazu podnik a obrat (článek 56)) a Protokol 24 (o spolupráci v oblasti kontroly spojování) Dohody o EHP (Úř. věst. L 219 ze dne 19.6.2004)
70 32004D0079r Tisková oprava rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 79/2004 ze dne 8. června 2004, kterým se mění příloha XIV (Hospodářská soutěž), Protokol 21 (o provádění pravidel hospodářské soutěže platných pro podniky) a Protokol 24 (o spolupráci v oblasti kontroly spojování) Dohody o EHP (Úř. věst. L 219 ze dne 19.6.2004)
OJ L 350, 25.11.2004 1 32004D0778 2004/778/EC: Rozhodnutí Rady ze dne 11. října 2004 o uzavření protokolu k Prozatímní dohodě o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropskými společenstvími na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé, aby se zohlednilo přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
OJ L 351, 26.11.2004 43 32004D0799 2004/799/ES,Euroatom: První pozměňovací rozpočet Evropské agentury pro hodnocení léčivých prostředků (EMEA) na rok 2004
OJ L 352, 27.11.2004 1 32004R2028 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2028/2004 ze dne 16. listopadu 2004, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000, kterým se provádí rozhodnutí 94/728/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Společenství
10 32004D0800 2004/800/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. března 2004 o režimu státní podpory prováděném Itálií, který se týká naléhavých opatření na podporu zaměstnanosti (oznámeno pod číslem dokumentu K(2004) 930) (1)
17 32004D0801 2004/801/ES: Rozhodnutí smíšeného výboru ES-Švýcarsko č. 1/2004 ze dne 28. dubna 2004, kterým se mění protokol 3 dohody, který se týká pojmu původní produkty a metod správní spolupráce
18 32004D0802 2004/802/ES: Rozhodnutí smíšeného výboru EU-Švýcarsko č. 1/2004 ze dne 30. dubna 2004, kterým se mění příloha III (vzájemné uznávání odborné kvalifikace) Dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob
OJ L 353, 27.11.2004 11 32004R2034 Nařízení Komise (ES) č. 2034/2004 ze dne 26. listopadu 2004, kterým se počtyřicáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
21 32004D0803 Rozhodnutí Rady 2004/803/SZBP ze dne 25. listopadu 2004 o zahájení vojenské operace Evropské unie v Bosně a Hercegovině
23 32004R1277r Oprava nařízení Komise (ES) č. 1277/2004 ze dne 12. července 2004, kterým se po třicáté sedmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001 (Úř. věst. L 241 ze dne 13.7.2004)
OJ L 354, 30.11.2004 1 32004R2041 Nařízení Rady (ES) č. 2041/2004 ze dne 15. listopadu 2004 o dovozu některých výrobků z oceli pocházejících z Ruské federace
14 32004R2043 Nařízení Komise (ES) č. 2043/2004 ze dne 26. listopadu 2004 o zákazu rybolovu stříbrnice atlantské plavidly plujícími pod vlajkou Irska
15 32004R2044 Nařízení Komise (ES) č. 2044/2004 ze dne 29 listopadu 2004, kterým se stanoví koeficienty úprav, jež se použijí pro specifická směrná množství pro všechny tradiční hospodářske subjekty v rámci celních kvót A/B a C pro dovoz banánů v roce 2004
17 32004R2045 Nařízení Komise (ES) č. 2045/2004 ze dne 29. listopadu 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2131/93, kterým se stanoví postupy a podmínky pro uvedení do prodeje obilovin ze zásob intervenčních agentur
29 Informace o vstupu v platnost dohody mezi Evropským společenstvím a Indickou republikou o celní spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních záležitostech
30 32004D0806 2004/806/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. listopadu 2004, kterým se ukončuje přezkoumání překážek obchodu spočívajících v obchodních postupech Kanady, pokud jde o zeměpisné označování vín (oznámeno pod číslem K(2004) 4388)
32 32004D0807 2004/807/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. listopadu 2004, kterým se mění rozhodnutí 97/252/ES, pokud jde o zahrnutí zařízení v Rusku do prozatímních seznamů zařízení třetích zemí, z nichž jsou členské státy oprávněny dovážet mléko a mléčné výrobky určené k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem K(2004) 4445) (1)
34 32004D0808 2004/808/ES: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 16. července 2004 o požadavcích Evropské centrální banky týkajících se statistické zpravodajské povinnosti v oblasti statistiky platební bilance, statistiky investiční pozice vůči zahraničí a výkazu devizových rezerv (ECB/2004/15)
77 32004D0809 Rozhodnutí Rady 2004/809/SZBP ze dne 5. července 2004 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o účasti Švýcarské konfederace na policejní misi Evropské unie (EUPOL Proxima) v Bývalé jugoslávské republice Makedonii
81 32004D0810 Rozhodnutí Rady 2004/810/SZBP ze dne 5. července 2004 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Ukrajinou o účasti Ukrajiny na policejní misi Evropské unie (EUPOL Proxima) v Bývalé jugoslávské republice Makedonii
85 32004D0811 Rozhodnutí Rady 2004/811/SZBP ze dne 5. července 2004 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o účasti Norského království na policejní misi Evropské unie (EUPOL Proxima) v Bývalé jugoslávské republice Makedonii
89 32004D0812 Rozhodnutí Rady 2004/812/SZBP ze dne 19. července 2004 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Tureckou republikou o účasti Turecké republiky na policejní misi Evropské unie (EUPOL Proxima) v Bývalé jugoslávské republice Makedonii
OJ L 355, 01.12.2004 1 32004R2051 Nařízení Rady (ES) č. 2051/2004 ze dne 25. října 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 337/75 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání
4 32004R2052 Nařízení Rady (ES) č. 2052/2004 ze dne 22. listopadu 2004 o rozšíření konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 964/2003 na dovoz potrubních tvarovek ze železa nebo oceli z Čínské lidové republiky na dovoz potrubních tvarovek ze železa nebo oceli odesílaných z Indonésie, bez ohledu na to, zda jsou prohlášeny za pocházející z Indonésie či nikoliv
9 32004R2053 Nařízení Rady (ES) č. 2053/2004 ze dne 22. listopadu 2004 o rozšíření konečného antidumpingového cla uloženého nařízením (ES) č. 964/2003 na dovoz potrubních tvarovek ze železa nebo oceli z Čínské lidové republiky na dovoz potrubních tvarovek ze železa nebo oceli odesílaných ze Srí Lanky, bez ohledu na to, zda jsou prohlášeny za pocházející ze Srí Lanky či nikoliv
14 32004R2054 Nařízení Komise (ES) č. 2054/2004 ze dne 29. listopadu 2004, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ohledně seznamů zemí a území (1)
OJ L 356, 01.12.2004 1 32004D0804 2004/804/ES: Rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Indickou republikou o celní spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních záležitostech
2 32004D0805 2004/805/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru EU-Mexiko č. 2/2004 o liberalizaci režimu cel pro některé produkty (celní kvóty pro filety tuňáka) uvedené v příloze I rozhodnutí Smíšeného výboru EU-Mexiko č. 2/2000
OJ L 357, 02.12.2004 1 32004R2059 Nařízení Rady (ES) č. 2059/2004 ze dne 4. října 2004, kterým se mění rozhodnutí Komise č. 1469/2002/ESUO o uplatňování některých omezení dovozu určitých výrobků z oceli z Kazachstánu
3 32004R2060 Nařízení Rady (ES) č. 2060/2004 ze dne 22. listopadu 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2702/1999 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů ve třetích zemích a nařízení (ES) č. 2826/2000 o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu
11 32004R2062 Nařízení Komise (ES) č. 2062/2004 ze dne 30. listopadu 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
17 32004R2063 Nařízení Komise (ES) č. 2063/2004 ze dne 30. listopadu 2004 o zákazu rybolovu tresky obecné plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
18 32004R2064 Nařízení Komise (ES) č. 2064/2004 ze dne 30. listopadu 2004 o zákazu rybolovu tkaničnice tmavé plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
19 32004R2065 Nařízení Komise (ES) č. 2065/2004 ze dne 30. listopadu 2004 o zákazu rybolovu tresky obecné plavidly plujícími pod vlajkou Německa
22 32004D0814 2004/814/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 4. října 2004 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Kazachstán, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím uhlí a oceli a vládou Republiky Kazachstán o obchodu s některými výrobky z oceli
30 32004D0815 2004/815/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. listopadu 2004, kterým se mění prohlášení Evropského společenství o výkonu pravomocí a hlasovacích práv předložené Generální komisi pro rybolov ve Středozemním moři
32 32004D0816 2004/816/ES,Euroatom: Rozhodnutí Rady ze dne 19. listopadu 2004 o jmenování lotyšského člena Hospodářského a sociálního výboru
33 32004D0817 2004/817/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. listopadu 2004, kterým se Německu povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 17 šesté směrnice 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
34 32004D0818 2004/818/ES,Euroatom: Rozhodnutí Rady ze dne 19. listopadu 2004 o jmenování německého člena Hospodářského a sociálního výboru
35 32004D0819 2004/819/ES,Euroatom: Rozhodnutí Rady ze dne 19. listopadu 2004 o jmenování německého člena Hospodářského a sociálního výboru
36 32004D0820 2004/820/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. května 2004 o státní podpoře poskytnuté Německem ve prospěch společnosti Fairchild Dornier GmbH (Dornier) (oznámeno pod číslem K(2004) 1621) (1)
38 32004D0821 2004/821/SZBP: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru BiH/4/2004 ze dne 19. října 2004 o jmenování vedoucího velitelské složky EU v Neapoli pro vojenskou operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině
39 32004D0822 2004/822/SZBP: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru BiH/5/2004 ze dne 3. listopadu 2004, kterým se mění rozhodnutí BiH/1/2004 o přijetí příspěvků třetích států na vojenskou operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině a rozhodnutí BiH/3/2004 o zřízení Výboru přispěvatelů na vojenskou operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině
OJ L 358, 03.12.2004 1 32004R2067 Nařízení Rady (ES) č. 2067/2004 ze dne 22. listopadu 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 527/2003, kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých vín dovážených z Argentiny, u nichž mohlo být použito enologických postupů nestanovených v nařízení (ES) č. 1493/1999, k přímé lidské spotřebě
2 32004R2068 Nařízení Rady (ES) č. 2068/2004 ze dne 29. listopadu 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2667/2000 o Evropské agentuře pro obnovu
6 32004R2070 Nařízení Komise (ES) č. 2070/2004 ze dne 1. prosince 2004, kterým se povolují převody mezi množstevními limity textilních a oděvních výrobků pocházejících z Indické republiky
10 32004D0823 2004/823/ES,Euroatom: Rozhodnutí Rady ze dne 22. listopadu 2004 o přistoupení Moldavské republiky k Dohodě o zřízení Střediska pro vědu a techniku na Ukrajině, uzavřené dne 25. října 1993 mezi Kanadou, Švédskem, Ukrajinou a Spojenými státy americkými
12 32004D0824 2004/824/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. prosince 2004, kterým se zavádí vzorové veterinární osvědčení pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek z třetích zemí do Společenství (oznámeno pod číslem K(2004) 4421) (1)
18 32004D0825 2004/825/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. listopadu 2004 o ochranných opatřeních ohledně dovozů koňovitých z Rumunska (oznámeno pod číslem K(2004) 4440) (1)
32 32004D0826 2004/826/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. listopadu 2004, kterým se mění rozhodnutí 2002/887/ES, kterým se povolují odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o přirozeně nebo uměle zakrslé rostliny Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a Pinus L. původem z Japonska (oznámeno pod číslem K(2004) 4441)
33 32004D0827 2004/827/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. listopadu 2004, kterým se členské státy opravňují ke stanovení dočasných odchylek od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES ohledně dovozu zeminy pocházející z Austrálie (oznámeno pod číslem K(2004) 4449)
OJ L 359, 04.12.2004 1 32004R2073 Nařízení Rady (ES) č. 2073/2004 ze dne 16. listopadu 2004 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní
11 32004R2074 Nařízení Rady (ES) č. 2074/2004 ze dne 29. listopadu 2004 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých mechanismů kroužkových pořadačů pocházejících z Čínské lidové republiky
25 32004R2076 Nařízení Komise (ES) č. 2076/2004 ze dne 3. prosince 2004, kterým se poprvé mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivech (EDDHSA a trojitý superfosfát) (1)
28 32004R2077 Nařízení Komise (ES) č. 2077/2004 ze dne 3. prosince 2004, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000, pokud jde o používání technologických činidel
30 32004L0106 Směrnice Rady 2004/106/ES ze dne 16. listopadu 2004, kterou se mění směrnice 77/799/EHS o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých daní, některých spotřebních daní a daní z pojistného a 92/12/EHS o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani
32 32004D0828 2004/828/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 2. listopadu 2004 o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Andorrským knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, a doprovodného memoranda o porozumění
54 32004D0829 2004/829/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29. listopadu 2004 o jmenování španělského náhradníka Výboru regionů
55 32004D0830 2004/830/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. října 2004, kterým se ukončuje urychlený přezkum nařízení Rady (ES) č. 2164/98 ukládající konečné vyrovnávací clo na dovoz určitých širokospektrálních antibiotik pocházejících z Indie
61 32004D0831 2004/831/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí 2003/526/ES, pokud jde o opatření pro tlumení klasického moru prasat v Severním Porýní – Vestfálsku v Německu a na Slovensku (oznámeno pod číslem K(2004) 4506) (1)
62 32004D0832 2004/832/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. prosince 2004, kterým se schvalují plány eradikace klasického moru v populaci divokých prasat a nouzového očkování takových prasat v severních Vogézách ve Francii (oznámeno pod číslem K(2004) 4538) (1)
65 32004D0833 Rozhodnutí Rady 2004/833/SZBP ze dne 2. prosince 2004 o provádění společné akce 2002/589/SZBP s ohledem na příspěvek Evropské unie Hospodářskému společenství států západní Afriky (ECOWAS) v rámci moratoria na ruční palné a lehké zbraně
OJ L 360, 07.12.2004 3 32004R2079 Nařízení Komise (ES) č. 2079/2004 ze dne 6. prosince 2004 o stanovení koeficientů úpravy, které budou přizpůsobeny specifickým směrným množstvím tradičních dodavatelů a zvláštním povolením nových dodavatelů v rámci dodatkového množství při dovozu banánů do nových členských států na rok 2005
4 32004R2080 Nařízení Komise (ES) č. 2080/2004 ze dne 6. prosince 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropskému společenství upravuje nařízení (ES) č. 2298/2001, kterým se stanoví podrobná pravidla pro vývoz produktů určených pro potravinovou pomoc
6 32004R2081 Nařízení Komise (ES) č. 2081/2004 ze dne 6. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sdělování údajů nezbytných k provádění nařízení Rady (EHS) č. 2358/71 o společné organizaci trhu s osivem
8 32004R2082 Nařízení Komise (ES) č. 2082/2004 ze dne 6. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 216/96 o jednacím řádu odvolacích senátů Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (známky a vzory)
12 32004R2083 Nařízení Komise (ES) č. 2083/2004 ze dne 6. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1432/94 a (ES) č. 1458/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu dovozních licencí v odvětví vepřového masa
19 32004R2084 Nařízení Komise (ES) č. 2084/2004 ze dne 6. prosince 2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2837/93, pokud jde o lhůtu pro vyplacení podpory pro udržování olivových hájů v tradičních oblastech pěstování oliv na menších ostrovech v Egejském moři
22 32004D0834 2004/834/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. května 2004 související s režimem příspěvků, které Španělsko zamýšlí poskytnout organizacím producentů olivového oleje (oznámeno pod číslem K(2004) 1630)
28 32004D0835 2004/835/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. prosince 2004, kterým se schvalují plány týkající se schvalování zařízení pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství (oznámeno pod číslem K(2004) 4544) (1)
30 32004D0836 2004/836/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. prosince 2004, kterým se mění a opravuje rozhodnutí 2004/4/ES, kterým se členské státy opravňují k přijetí dočasných mimořádných opatření proti šíření Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith vůči Egyptu (oznámeno pod číslem K(2004) 4602)
32 32004D0837 Rozhodnutí Rady 2004/837/SZBP ze dne 6. prosince 2004, kterým se provádí společná akce 2002/210/SZBP o Policejní misi Evropské unie
OJ L 361, 08.12.2004 3 32004R2088 Nařízení Komise (ES) č. 2088/2004 ze dne 7. prosince 2004, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2497/2001 a nařízení Komise (ES) č. 2597/2001 o celních kvótách pro některé ryby a produkty rybolovu pocházející z Chorvatska a pro některá vína pocházející z Chorvatska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Slovinska
15 Praktické pokyny týkající se přímých žalob a opravných prostředků
21 32004D0838 2004/838/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. prosince 2003 o státních podporách prováděných Francií ve prospěch France 2 a France 3 (oznámeno pod číslem K(2003) 4497) (1)
40 32004D0839 2004/839/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. prosince 2004, kterým se stanoví podmínky pro neobchodní přesun štěňat a koťat ze třetích zemí do Společenství (oznámeno pod číslem K(2004) 4546) (1)
41 32004D0840 2004/840/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2004, kterým se schvalují programy pro eradikaci a sledování některých chorob zvířat a kontroly zaměřené na prevenci zoonóz předložené členskými státy pro rok 2005 a kterým se stanoví výše finančního příspěvku Společenství (oznámeno pod číslem K(2004) 4600)
54 32004R1646r Oprava nařízení Komise (ES) č. 1646/2004 ze dne 20. září 2004, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 o stanovení postupu Společenství pro ustanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Úř. věst. L 296 ze dne 21.9.2004)
OJ L 362, 09.12.2004 3 32004R2091 Nařízení Komise (ES) č. 2091/2004 ze dne 6. prosince 2004 o zákazu rybolovu jazyka obecného plavidly plujícími pod vlajkou Francie
4 32004R2092 Nařízení Komise (ES) č. 2092/2004 ze dne 8. prosince 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz vykostěného sušeného hovězího masa pocházejícího ze Švýcarska
12 32004R2094 Nařízení Komise (ES) č. 2094/2004 ze dne 8. prosince 2004 o otevření a správě celní kvóty pro 10000 tun jinak zpracovaných ovesných zrn kódu KN 11042298
14 32004R2095 Nařízení Komise (ES) č. 2095/2004 ze dne 8. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 581/2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení na vývozní náhrady pro některé druhy másla a nařízení (ES) č. 582/2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení na vývozní náhrady pro sušené odstředěné mléko
16 Informace o datu, od kterého jsou použitelné body 34 a 35 článku 1 nařízení Rady (ES) č. 422/2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství
17 32004D0841 2004/841/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. dubna 2004 vztahující se k řízení podle článku 81 Smlouvy ES ohledně případu COMP/A.38284/D2 – Société Air France/Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. (oznámeno pod číslem K(2004) 1307)
21 32004D0842 2004/842/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. prosince 2004 o prováděcích pravidlech, podle nichž mohou členské státy povolit uvádění na trh osiva těch odrůd, pro které byly předloženy žádosti o zapsání do katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin druhů zeleniny členského státu (oznámeno pod číslem K(2004) 4493) (1)
28 32004D0843 Rozhodnutí Rady 2004/843/SZBP ze dne 26. července 2004 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací
OJ L 363, 09.12.2004 1 32004R2086 Nařízení Komise (ES) č. 2086/2004 ze dne 19. listopadu 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 přijímají některé mezinárodní účetní standardy, pokud jde o vložení IAS 39 (1)
OJ L 364, 09.12.2004 1 32004R2006 Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele) (1)
OJ L 365, 10.12.2004 3 32004R2097 Nařízení Komise (ES) č. 2097/2004 ze dne 8. prosince 2004 o zákazu rybolovu sledě obecného plavidly plujícími pod vlajkou Francie
4 32004R2098 Nařízení Komise (ES) č. 2098/2004 ze dne 8. prosince 2004 o zákazu rybolovu sledě obecného plavidly plujícími pod vlajkou Francie
10 32004R2102 Nařízení Komise (ES) č. 2102/2004 ze dne 9. prosince 2004 o některých výjimečných opatřeních na podporu trhu s vejci v Itálii
12 32004R2103 Nařízení Komise (ES) č. 2103/2004 ze dne 9. prosince 2004 o přenosu údajů o některých rybolovných oblastech v Západních vodách a v Baltském moři
19 32004R2104 Nařízení Komise (ES) č. 2104/2004 ze dne 9. prosince 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 639/2004 o řízení rybářského loďstva zapsaného v nejvzdálenějších regionech Společenství
24 32004L0110 Směrnice Komise 2004/110/ES ze dne 9. prosince 2004, kterou se po šesté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 96/49/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcí (1)
25 32004L0111 Směrnice Komise 2004/111/ES ze dne 9. prosince 2004, kterou se po páté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 94/55/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se silniční přepravy nebezpečných věcí (1)
27 32004D0844 2004/844/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. listopadu 2004, kterým se zavádí standardní formulář pro žádosti o právní pomoc, v souladu se směrnicí Rady č. 2003/8/ES o zlepšení přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc v těchto sporech (oznámeno pod číslem K(2004) 4285)
OJ L 366, 11.12.2004 3 32004R2108 Nařízení Komise (ES) č. 2108/2004 ze dne 10. prosince 2004, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1420/2004, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní práva podaným pro kvóty pro zmrazené hovězí maso podle nařízení (ES) č. 1203/2004, a kterým se stanoví správní pravidla pro přidělení některých dovozních práv
6 32004R2110 Nařízení Komise (ES) č. 2110/2004 ze dne 9. prosince 2004 o zákazu rybolovu humra severského plavidly plujícími pod vlajkou Francie
7 32004R2111 Nařízení Komise (ES) č. 2111/2004 ze dne 9. prosince 2004 o zákazu rybolovu sledě obecného plavidly plujícími pod vlajkou Francie
8 32004R2112 Nařízení Komise (ES) č. 2112/2004 ze dne 10. prosince 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska stanoví přechodná opatření pro účely provádění nařízení Rady (ES) č. 2202/96 a nařízení (ES) č. 2111/2003
10 32004R2113 Nařízení Komise (ES) č. 2113/2004 ze dne 10. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1943/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o podporu předběžně uznaným seskupením producentů
14 32004D0845 2004/845/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. listopadu 2004, kterým se povoluje uvedení na trh mléčných výrobků s přidanými rostlinnými steroly/rostlinnými stanoly jako nových potravin či nových složek potravin podle nařízení (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2004) 4289)
OJ L 367, 14.12.2004 1 32004R2116 Nařízení Rady (ES) č. 2116/2004 ze dne 2. prosince 2004, kterým se s ohledem na smlouvy se Svatým stolcem mění nařízení (ES) č. 2201/2003 o soudní příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1347/2000
3 32004R2117 Nařízení Rady (ES) č. 2117/2004 ze dne 7. prosince 2004, kterým se prodlužuje pozastavení antidumpingového cla uloženého rozhodnutím Komise č. 2730/2000/ESUO z dovozu koksu z uhlí v kusech o průměru větším než 80 mm pocházejícího z Čínské lidové republiky
8 32004R2119 Nařízení Komise (ES) č. 2119/2004 ze dne 13. prosince 2004, kterým se zahajuje nabídkové řízení č. 53/2004 ES na prodej vinného alkoholu určeného pro nová průmyslová použití
11 32004R2120 Nařízení Komise (ES) č. 2120/2004 ze dne 10. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2729/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro kontroly v odvětví vína
17 32004R2121 Nařízení Komise (ES) č. 2121/2004 ze dne 13. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1727/1999, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2158/92 o ochraně lesů Společenství před požáry, a nařízení (ES) č. 2278/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 3528/86 o ochraně lesů Společenství před důsledky znečištění ovzduší
23 32004L0112 Směrnice Komise 2004/112/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 95/50/ES o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí (1)
29 32004D0846 2004/846/ES: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru Proxima/2/2004 ze dne 30. listopadu 2004 o jmenování velitele policejní mise EU v Bývalé jugoslávské republice Makedonie, EUPOL Proxima
30 32004D0847 Společná akce Rady 2004/847/SZBP ze dne 9. prosince 2004, o policejní misi Evropské unie v Kinshase (KDR) týkající se integrované policejní jednotky (EUPOL Kinshasa)
35 32004D0848 Společný postoj Rady 2004/848/SZBP ze dne 13. prosince 2004, kterým se mění společný postoj 2004/661/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska
OJ L 368, 15.12.2004 3 32004R2124 Nařízení Komise (ES) č. 2124/2004 ze dne 14. prosince 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz živého skotu o hmotnosti vyšší než 160 kg a pocházejícího ze Švýcarska stanovenou nařízením Rady (ES) č. 1922/2004
8 32004R2125 Nařízení Komise (ES) č. 2125/2004 ze dne 14. prosince 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 890/78, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vydávání ověřovacích listin původu pro chmel
26 32004D0849 2004/849/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 25. října 2004 o podpisu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie a o prozatímním provádění některých jejích ustanovení
28 32004D0850 2004/850/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. prosince 2004, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2002/308/ES o seznamech schválených oblastí a schválených rybích hospodářství, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) nebo o obě tyto nákazy (oznámeno pod číslem K(2004) 4553) (1)
48 32004D0851 2004/851/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2004, kterým se po třetí mění rozhodnutí 2004/122/ES o některých ochranných opatřeních proti influenze ptáků v některých asijských zemích (oznámeno pod číslem K(2004) 4775) (1)
50 32004D0852 Společný postoj Rady 2004/852/SZBP ze dne 13. prosince 2004, týkající se omezujících opatření proti Pobřeží slonoviny
OJ L 369, 16.12.2004 1 32004R2132 Nařízení Rady (ES) č. 2132/2004 ze dne 6. prosince 2004, kterým se pro rybářský hospodářský rok 2005 stanoví orientační ceny a produkční ceny Společenství některých produktů rybolovu podle nařízení (ES) č. 104/2000
5 32004R2133 Nařízení Rady (ES) č. 2133/2004 ze dne 13. prosince 2004, kterým se příslušným orgánům členských států ukládá povinnost systematicky opatřovat otiskem razítka cestovní doklady státních příslušníků třetích zemí při překročení vnějších hranic členských států a kterým se k tomuto účelu mění prováděcí úmluva k Schengenské dohodě a Společná příručka
13 32004R2135 Nařízení Komise (ES) č. 2135/2004 ze dne 14. prosince 2004 o zákazu rybolovu krevetky severní plavidly plujícími pod vlajkou Polska
14 32004R2136 Nařízení Komise (ES) č. 2136/2004 ze dne 14. prosince 2004, kterým se mění příloha II nařízení Rady (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních vůči Libérii
18 32004R2137 Nařízení Komise (ES) č. 2137/2004 ze dne 14. prosince 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
24 32004R2138 Nařízení Komise (ES) č. 2138/2004 ze dne 15. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 14/2004, pokud jde o předběžný odhad zásobování Kanárských ostrovů týkající se mléka a smetany
26 32004R2139 Nařízení Komise (ES) č. 2139/2004 ze dne 8. prosince 2004, kterým se přizpůsobuje a provádí nařízení Rady (EHS) č. 571/88 a mění rozhodnutí Komise 2000/115/ES s ohledem na organizaci statistických zjišťování Společenství o struktuře zemědělských podniků v letech 2005 a 2007
49 32004R2140 Nařízení Komise (ES) č. 2140/2004 ze dne 15. prosince 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1245/2004, pokud jde o žádosti o licence k rybolovu ve vodách výlučné hospodářské zóny Grónska
53 32004R2141 Nařízení Komise (ES) č. 2141/2004 ze dne 15. prosince 2004, kterým se pro hospodářský rok 2004/05 stanoví nový odhad produkce nevyzrněné bavlny a z toho vyplývající nové dočasné snížení cílové ceny
58 32004D0853 2004/853/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 7. prosince 2004, kterým se Francouzské republice a Italské republice povoluje uplatňovat opatření odchylující se od čl. 3 odst. 1 šesté směrnice (77/388/EHS) o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
60 32004D0854 2004/854/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 7. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí 2001/865/ES, kterým se Španělskému království povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 11 šesté směrnice Rady (77/388/EHS) o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
61 32004D0855 2004/855/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 7. prosince 2004, kterým se mění článek 3 rozhodnutí 98/198/ES, kterým se Spojenému království povoluje prodloužit použitelnost opatření odchylujícího se od článků 6 a 17 šesté směrnice Rady (77/388/EHS) o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
63 32004D0856 2004/856/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 7. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí Rady 2000/746/ES, kterým se Francouzské republice povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 11 šesté směrnice Rady (77/388/EHS) o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
65 32004D0857 2004/857/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí 97/222/ES, kterým se stanoví seznam třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz masných výrobků (oznámeno pod číslem K(2004) 4563) (1)
73 32004D0858 2004/858/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. prosince 2004 o zřízení výkonné agentury pro řízení akce Společenství v oblasti veřejného zdraví podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003, nazvané Výkonná agentura pro program veřejného zdraví
OJ L 370, 17.12.2004 1 32004R2143 Nařízení Rady (ES) č. 2143/2004 ze dne 13. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 74/2004 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu bavlněného ložního prádla pocházejícího z Indie
6 32004R2145 Nařízení Komise (ES) č. 2145/2004 ze dne 15. prosince 2004, kterým se počtyřicátéprvní mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
17 32004R2146 Nařízení Komise (ES) č. 2146/2004 ze dne 16. prosince 2004 o otevření celní kvóty pro dovoz některého zboží pocházejícího z Islandu, které vzniklo zpracováním zemědělských produktů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství pro rok 2005
19 32004R2147 Nařízení Komise (ES) č. 2147/2004 ze dne 16. prosince 2004 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
24 32004R2148 Nařízení Komise (ES) č. 2148/2004 ze dne 16. prosince 2004 o trvalém a dočasném povolení některých doplňkových látek a o povolení nových použití již povolené doplňkové látky v krmivech (1)
34 32004R2149 Nařízení Komise (ES) č. 2149/2004 ze dne 16. prosince 2004 o otevření celních kvót pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska, které vzniklo zpracováním zemědělských produktů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství pro rok 2005
36 32004R2150 Nařízení Komise (ES) č. 2150/2004 ze dne 16. prosince 2004 o otevření celní kvóty pro dovoz některého zboží z Turecka do Evropského společenství pro rok 2005
38 32004R2151 Nařízení Komise (ES) č. 2151/2004 ze dne 16. prosince 2004 o otevření celní kvóty pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska, které vzniklo zpracováním zemědělských produktů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství pro rok 2005
40 32004R2152 Nařízení Komise (ES) č. 2152/2004 ze dne 16. prosince 2004, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 238/2004 o zahájení nabídkového řízení na snížení cla při dovozu čiroku pocházejícího ze třetích zemí do Španělska
70 32004D0859 2004/859/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 25. října 2004 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o Protokolu 2 ke dvoustranné dohodě o volném obchodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím (1)
78 32004D0860 2004/860/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 25. října 2004 o podpisu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropského společenství a o prozatímním provádění některých jejích ustanovení
80 32004D0861 2004/861/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 7. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí Rady 2002/883/ES o poskytnutí další makrofinanční pomoci Bosně a Hercegovině
81 32004D0862 2004/862/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 7. prosince 2004 o makrofinanční pomoci Srbsku a Černé Hoře a o změně rozhodnutí 2002/882/ES, kterým se poskytuje další makrofinanční pomoc Svazové republice Jugoslávie
82 32004D0863 2004/863/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2004 o schválení programů eradikace a monitorování TSE některých členských států na rok 2005 a o stanovení výše finančního příspěvku Společenství (oznámeno pod číslem K(2004) 4603)
91 32004D0864 2004/864/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí 1999/478/ES, kterým se obnovuje Poradní výbor pro rybolov a akvakulturu
OJ L 371, 18.12.2004 3 32004R2165 Nařízení Komise (ES) č. 2165/2004 ze dne 17. prosince 2004 o zahájení nabídkového řízení na udělení vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)
6 32004R2166 Nařízení Komise (ES) č. 2166/2004 ze dne 17. prosince 2004 o otevření celních kvót pro rok 2005 použitelných na dovozy některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících ze Švýcarska do Evropského společenství
8 32004R2167 Nařízení Komise (ES) č. 2167/2004 ze dne 17. prosince 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravuje nařízení (EHS) č. 1848/93
12 32004R2168 Nařízení Komise (ES) č. 2168/2004 ze dne 17. prosince 2004, kterým se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravuje nařízení (EHS) č. 2037/93
18 32004R2169 Nařízení Komise (ES) č. 2169/2004 ze dne 17. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1535/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o režim podpory pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny
19 32004R2170 Nařízení Komise (ES) č. 2170/2004 ze dne 17. prosince 2004, kterým se pro hospodářský rok 2004/05 rozděluje formou národních zaručených množství 5000 tun krátkých lněných vláken a konopných vláken mezi Dánsko, Řecko, Irsko, Itálii a Lucembursko
20 32004R2171 Nařízení komise (ES) č. 2171/2004 ze dne 17. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro správu a rozdělování kvót na dovoz textilních výrobků stanovených pro rok 2005 podle nařízení Rady (ES) č. 517/94
26 32004R2172 Nařízení Komise (ES) č. 2172/2004 ze dne 17. prosince 2004, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 417/2002 o urychleném zavádění požadavků dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupem (1)
42 32004R2181 Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 2181/2004 ze dne 16. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13) o konsolidované rozvaze sektoru měnových finančních institucí a nařízení (ES) č. 63/2002 (ECB/2001/18) o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi na vklady a úvěry vůči domácnostem a nefinančním podnikům (ECB/2004/21)
46 32004D0865 2004/865/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 6. prosince 2004 o jmenování dvou lucemburských členů a čtyř lucemburských náhradníků Výboru regionů
47 32004D0866 2004/866/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. prosince 2004, kterým se Rakouské republice povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 17 šesté směrnice 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
48 32004D0867 2004/867/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí 2002/463/ES o přijetí akčního programu pro správní spolupráci v oblasti vnějších hranic, víz, azylu a přistěhovalectví (program ARGO)
50 32004D0868 2004/868/ES: Rozhodnutí č. 29/2004 smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými ze dne 5. listopadu 2004, které se týká zařazení subjektu posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze o elektromagnetické kompatibilitě
OJ L 373, 21.12.2002 1 32004R2182 Nařízení Rady (ES) č. 2182/2004 ze dne 6. prosince 2004 o medailích a žetonech podobných euromincím
7 32004R2183 Nařízení Rady (ES) č. 2183/2004 ze dne 6. prosince 2004, kterým se na nezúčastněné členské státy rozšiřuje použitelnost nařízení (ES) č. 2182/2004 o medailích a žetonech podobných euromincím
10 32004R2185 Nařízení Komise (ES) č. 2185/2004 ze dne 17. prosince 2004, kterým se pro rok 2005 otevírá celní kvóta použitelná na dovoz některého zboží pocházejícího z Norska vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na které se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství
14 32004R2186 Nařízení Komise (ES) č. 2186/2004 ze dne 20. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1613/2000, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu původní produkty používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Laosu v případě některých textilních výrobků vyvážených z této země do Společenství
16 32004R2187 Nařízení Komise (ES) č. 2187/2004 ze dne 20. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1614/2000, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu původní produkty používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Kambodže v případě některých textilních výrobků vyvážených z této země do Společenství
18 32004R2188 Nařízení Komise (ES) č. 2188/2004 ze dne 20. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1615/2000, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu původní produkty používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Nepálu v případě některých textilních výrobků vyvážených z této země do Společenství
20 32004R2189 Nařízení Komise (ES) č. 2189/2004 ze dne 20. prosince 2004, kterým se stanoví standardní poplatek za zemědělský podnikový výkaz zemědělské účetní datové sítě pro účetní období 2005
21 32004R2190 Nařízení Komise (ES) č. 2190/2004 ze dne 20. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1433/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o provozní fondy, operační programy a finanční podporu
37 32004L0113 Směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování
44 32004D0881 2004/881/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. listopadu 2004 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Chilskou republikou o změnách přílohy I dohody o obchodu s lihovinami a aromatizovanými nápoji v rámci dohody o přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, s ohledem na rozšíření
52 32004D0882 2004/882/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. prosince 2004 o změně přílohy I a II rozhodnutí Rady 79/542/EHS pokud jde o aktualizaci dovozních podmínek a vzorů veterinárních osvědčení pro maso volně žijící a farmové zvěře (oznámeno pod číslem K(2004) 4554) (1)
69 32004D0883 2004/883/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. prosince 2004, kterým se upravuje příloha směrnice Rady 95/57/ES o shromažďování statistických informací v oblasti cestovního ruchu, pokud jde o seznamy zemí (oznámeno pod číslem K(2004) 4723) (1)
OJ L 374, 22.12.2004 1 32004R2200 Nařízení Rady (ES) č. 2200/2004 ze dne 13. prosince 2004, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 a (ES) č. 3285/94, pokud jde o společná pravidla dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
31 32004R2202 Nařízení Komise (ES) č. 2202/2004 ze dne 21. prosince 2004, kterým se otvírají celní kvóty Společenství pro ovce, kozy, skopové a kozí maso pro rok 2005
36 32004R2203 Nařízení Komise (ES) č. 2203/2004 ze dne 21. prosince 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1859/82 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmu zemědělských podniků
40 32004R2204 Nařízení Komise (ES) č. 2204/2004 ze dne 21. prosince 2004 o změně nařízení (EHS) č. 1915/83, kterým se stanoví prováděcí pravidla k vedení účetnictví pro stanovení příjmu zemědělských podniků
42 32004R2205 Nařízení Komise (ES) č. 2205/2004 ze dne 21. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně
64 32004L0115 Směrnice Komise 2004/115/ES ze dne 15. prosince 2004, kterou se mění směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí určitých pesticidů stanovené v uvedené směrnici (1)
72 32004D0884 2004/884/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. prosince 2004 o jmenování rakouského náhradníka Výboru regionů
73 32004D0885 2004/885/ES: Rozhodnutí č. 30/2004 Smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými ze dne 2. prosince 2004 o zařazení subjektu posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze o telekomunikačních zařízeních
OJ L 375, 23.12.2004 1 32004R2217 Nařízení Rady (ES) č. 2217/2004 ze dne 22. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, a nařízení (ES) č. 1788/2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků
9 32004R2221 Nařízení Komise (ES) č. 2221/2004 ze dne 22. prosince 2004 o přidělení vývozních licencí pro sýry vyvážené v roce 2005 do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT
12 32004L0114 Směrnice Rady 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby
19 32004D0889 2004/889/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 16. listopadu 2004 o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách
27 32004D0890 2004/890/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2004 o odstoupení Evropského společenství od Úmluvy o rybolovu a zachování živých zdrojů v Baltském moři a Velkém a Malém Beltu
28 32004D0891 2004/891/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. listopadu 2004, kterým se ukončuje přezkoumání překážek obchodu spočívajících v obchodních postupech Kanady, pokud jde o zeměpisné označování vín (oznámeno pod číslem K(2004) 4388)
30 32004D0892 2004/892/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí 2004/614/ES týkající se doby použitelnosti ochranných opatření proti influenze ptáků v Jižní Africe (oznámeno pod číslem K(2004) 5011) (1)
31 32004D0893 2004/893/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2004 o dočasném uvádění na trh určitého osiva druhu Secale cereale, které nevyhovuje požadavkům směrnice Rady 66/402/EHS (oznámeno pod číslem K(2004) 5027) (1)
33 32004D0894 2004/894/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2004 o dočasném uvádění na trh určitého osiva druhu Triticum aestivum, které nevyhovuje požadavkům směrnice Rady 66/402/EHS (oznámeno pod číslem K(2004) 5028) (1)
OJ L 376, 23.12.2004 1 32004D0091 Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 91/2004 ze dne 9. července 2004, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
3 32004D0092 Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 92/2004 ze dne 9. července 2004, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
6 32004D0093 Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 93/2004 ze dne 9. července 2004 kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
10 32004D0094 Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 94/2004 ze dne 9. července 2004, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
14 32004D0095 Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 95/2004 ze dne 9. července 2004, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
17 32004D0096 Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 96/2004 ze dne 9. července 2004, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
19 32004D0097 Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 97/2004 ze dne 9. července 2004, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
21 32004D0098 Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 98/2004 ze dne 9. července 2004, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
23 32004D0099 Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 99/2004 ze dne 9. července 2004, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
25 32004D0100 Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 100/2004 ze dne, 9. července 2004 kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
27 32004D0101 Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 101/2004 ze dne 9. července 2004, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
29 32004D0102 Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 102/2004 ze dne 9. července 2004, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
31 32004D0103 Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 103/2004 ze dne 9. července 2004, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP
33 32004D0104 Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 104/2004 ze dne 9. července 2004 kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP
35 32004D0105 Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 105/2004 ze dne 9. července 2004, kterým se mění příloha XI (Telekomunikační služby) Dohody o EHP
37 32004D0106 Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 106/2004 ze dne 9. července 2004, kterým se mění příloha XII (Volný pohyb kapitálu) Dohody o EHP
39 32004D0107 Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 107/2004 ze dne 9. července 2004, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
41 32004D0108 Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 108/2004 ze dne 9. července 2004, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
43 32004D0109 Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 109/2004 ze dne 9. července 2004, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
45 32004D0110 Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 110/2004 ze dne 9. července 2004, kterým se mění příloha XVII (Duševní vlastnictví) Dohody o EHP
47 32004D0111 Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 111/2004 ze dne9. července 2004, kterým se mění příloha XVIII (Zdraví a bezpečnost při práci, pracovní právo a stejné zacházení pro muže a ženy) Dohody o EHP
49 32004D0112 Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 112/2004 ze dne 9. července 2004, kterým se mění příloha XVIII (Zdraví a bezpečnost při práci, pracovní právo a stejné zacházení pro muže a ženy) Dohody o EHP
51 32004D0113 Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 113/2004 ze dne 9. července 2004, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
53 32004D0114 Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 114/2004 ze dne 9. července 2004, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
OJ L 378, 23.12.2004 1 32004D0869 2004/869/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. února 2004 o uzavření Mezinárodní smlouvy o genetických zdrojích rostlin pro výživu a zemědělství jménem Evropského společenství
2 32004D0870 2004/870/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29. dubna 2004 o uzavření Dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Pákistánskou islámskou republikou
OJ L 379, 24.12.2004 1 32004R2223 Nařízení Rady (ES) č. 2223/2004 ze dne 22. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF)
13 32004R2229 Nařízení Komise (ES) č. 2229/2004 ze dne 3. prosince 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro čtvrtou etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS (1)
64 32004R2230 Nařízení Komise (ES) č. 2230/2004 ze dne 23. prosince 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, která se týkají sítě organizací působících v oblastech, které podléhají poslání Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (1)
68 32004R2231 Nařízení Komise (ES) č. 2231/2004 ze dne 23. prosince 2004 o ukončení šetření o údajném obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 119/97 na dovoz některých mechanismů kroužkových pořadačů pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých mechanismů kroužkových pořadačů zasílaných z Thajska, ať již jsou deklarované jako pocházející z Thajska či nikoli, a o ukončení celní evidence těchto dovozů uložené nařízením (ES) č. 844/2004
71 32004R2232 Nařízení Komise (ES) č. 2232/2004 ze dne 23. prosince 2004, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o altrenogest, beclomethasone dipropionate, kloprostenol, r-kloprostenol, sorbitan sesquioleát a toltrazuril (1)
75 32004R2233 Nařízení Komise (ES) č. 2233/2004 ze dne 22. prosince 2004, kterým se podruhé mění nařízení (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
81 32004L0116 Směrnice Komise 2004/116/ES ze dne 23. prosince 2004, kterou se mění příloha směrnice Rady 82/471/EHS, pokud jde o zápis Candida guilliermondii (1)
83 32004D0867 2004/867/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29. listopadu 2004 o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Lichtenštejnským knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, a o schválení a podpisu doprovodného memoranda o porozumění
105 32004D0898 2004/898/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí 2003/828/ES, pokud jde o přemísťování zvířat z uzavřených pásem ve Španělsku a Portugalsku a uvnitř těchto pásem vzhledem k ohniskům katarální horečky ovcí ve Španělsku (oznámeno pod číslem K(2004) 5212) (1)
107 32004D0899 2004/899/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 14. prosince 2004 o schválení objemu emise mincí v roce 2005 (ECB/2004/19)
108 32004D0900 Rozhodnutí Rady 2004/900/SZBP ze dne 22. prosince 2004, kterým se provádí společný postoj 2004/694/SZBP o dalších opatřeních na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
111 32004D0901 Rozhodnutí Rady 2004/901/SZBP ze dne 22. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí 1999/730/SZBP o provádění společné akce 1999/34/SZBP s ohledem na příspěvek Evropské unie k boji proti destabilizujícímu hromadění a šíření ručních palných zbraní a lehkých zbraní v Kambodži
113 32004D0902 Společný postoj Rady 2004/902/SZBP ze dne 22. prosince 2004, kterým se prodlužuje společný postoj 2004/137/SZBP o omezujících opatřeních vůči Libérii
OJ L 380, 24.12.2004 1 32004R2199 Nařízení Komise (ES) č. 2199/2004 ze dne 10. prosince 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3846/87, kterým se zavádí nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady
OJ L 381, 28.12.2004 1 32004R2243 Nařízení Rady (ES) č. 2243/2004 ze dne 22. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
8 32004R2244 Nařízení Komise (ES) č. 2244/2004 ze dne 23. prosince 2004 o otevření nových celních kvót pro rok 2005 pro dovoz některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Rumunska do Společenství
10 32004R2245 Nařízení Komise (ES) č. 2245/2004 ze dne 27. prosince 2004, kterým se mění přílohy I, II, III a IV nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech
12 32004R2246 Nařízení Komise (ES) č. 2246/2004 ze dne 27. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na hrušky, citrony, jablka a cukety
14 32004R2247 Nařízení Komise (ES) č. 2247/2004 ze dne 27. prosince 2004, kterým se zrušují některá nařízení v odvětví hovězího a telecího masa a nařízení (EHS) č. 3882/90 v odvětví skopového a kozího masa
16 32004R2248 Nařízení Komise (ES) č. 2248/2004 ze dne 27. prosince 2004 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro maniok pocházející z Thajska na rok 2005
23 32004R2249 Nařízení Komise (ES) č. 2249/2004 ze dne 27. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 686/2004, kterým se stanoví přechodná opatření pro organizace producentů na trhu s čerstvým ovocem a zeleninou z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
25 32004R2250 Nařízení Komise (ES) č. 2250/2004 ze dne 27. prosince 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 429/90, (ES) č. 2571/97, (ES) č. 174/1999, (ES) č. 2771/1999, (ES) č. 2799/1999, (ES) č. 214/2001, (ES) č. 580/2004, (ES) č. 581/2004 a (ES) č. 582/2004, pokud jde o lhůty pro podávání nabídek a pro sdělení Komisi
32 32004D0903 2004/903/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29. listopadu 2004 o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou San Marino, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, a o schválení a podpisu doprovodného memoranda o porozumění
52 32004D0904 2004/904/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 2. prosince 2004 o zřízení Evropského fondu pro uprchlíky na období 2005 až 2010
63 32004D0905 2004/905/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2004, kterým se stanoví pokyny pro oznamování nebezpečných spotřebitelských výrobků jejich výrobci a distributory příslušným orgánům členských států v souladu s čl. 5 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES (oznámeno pod číslem K(2004) 4772) (1)
78 32004D0906 2004/906/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. prosince 2004 o jmenování členů Výboru vrchních inspektorů práce pro funkční období
80 32004D0907 2004/907/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. prosince 2004 o finančním příspěvku Společenství na uspořádání mezinárodního semináře o dobrých životních podmínkách zvířat v rámci dohody mezi Evropským společenstvím a Chile o hygienických a rostlinolékařských opatřeních použitelných při obchodu se zvířaty a živočišnými produkty, rostlinami, rostlinnými produkty a jiným zbožím a o dobrých životních podmínkách zvířat
82 32004D0908 2004/908/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. prosince 2004 o ochranných opatřeních proti newcastleské chorobě v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2004) 5650) (1)
84 32004D0909 Společná akce Rady 2004/909/SZBP ze dne 26. listopadu 2004 o zřízení týmu odborníků pro případnou integrovanou misi Evropské unie v oblasti policie, podpory právního státu a civilní správy v Iráku
OJ L 382, 28.12.2004 1 32004D0798 2004/798/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. prosince 2004, kterým se přijímá seznam lokalit významných pro Společenství v kontinentální biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (oznámeno pod číslem K(2004) 4031)
OJ L 383, 28.12.2004 1 32004D0886 2004/886/ES,Euroatom: Konečné schválení opravného rozpočtu Evropské unie č. 7 na rozpočtový rok 2004 (2004/886/ES, Euratom)
21 32004D0887 2004/887/ES,Euroatom: Konečné schválení opravného rozpočtu Evropské unie č. 8 na rozpočtový rok 2004 (2004/887/ES, Euratom)
51 32004D0888 2004/888/ES,Euroatom: Konečné Schválení opravného rozpočtu Evropské unie č. 9 na rozpočtový rok 2004 (2004/888/ES, Euratom)
OJ L 384, 28.12.2004 1 32004R2222 Nařízení Rady č. 2222/2004 ze dne 19. listopadu 2004 o správě dovozu některých výrobků z oceli z Ukrajiny (1)
22 32004D0895 2004/895/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. listopadu 2004 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Ukrajiny o obchodu s některými výrobky z oceli
OJ L 385, 29.12.2004 1 32004R2252 Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy
7 32004R2253 Nařízení Komise (ES) č. 2253/2004 ze dne 23. prosince 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2237/77 o podobě podnikového výkazu používaného pro stanovení příjmu zemědělských podniků
20 32004R2254 Nařízení Komise (ES) č. 2254/2004 ze dne 27. prosince 2004, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
22 32004R2255 Nařízení Komise (ES) č. 2255/2004 ze dne 27. prosince 2004 o důkazu splnění celních formalit při dovoz cukru do třetí země podle článku 16 nařízení (ES) č. 800/1999
24 32004R2256 Nařízení Komise (ES) č. 2256/2004 ze dne 14. října 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001 o celních kvótách pro určité výrobky pocházející z Egypta, z Malty a z Kypru a referenčních množstvích pro určité výrobky pocházející z Malty a z Kypru
28 32004D0911 2004/911/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 2. června 2004 o podpisu a uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, a doprovodného memoranda o porozumění
50 32004D0912 2004/912/ES: Rozhodnutí rady ze dne 25. října 2004 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o dni provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2004 o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru
55 32004D0913 2004/913/ES: Doporučení Komise ze dne 14. prosince 2004 o podpoře vhodného systému odměňování členů správních orgánů společností kótovaných na burze (1)
60 32004D0914 2004/914/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí 2003/858/ES, pokud jde o dovoz živých ryb pocházejících z akvakultury a produktů z nich, určených k dalšímu zpracování nebo pro okamžitou lidskou spotřebu (oznámeno pod číslem K(2004) 4560) (1)
74 32004D0915 2004/915/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí 2001/497/ES, pokud jde o zavedení alternativního souboru standardních smluvních doložek pro předávání osobních údajů do třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2004) 5271) (1)
85 32004D0916 2004/916/ES: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 16. prosince 2004, kterými se mění obecné zásady ECB/2004/13 o poskytování služeb správy rezerv v eurech prostřednictvím Eurosystému centrálním bankám zemí, které nejsou členy Evropské unie, zemím, které nejsou členy Evropské unie a mezinárodním organizacím (ECB/2004/20)
87 32004D1974r Opravy rozhodnutí Komise (ES) č. 1974/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004 o stanovení prováděcích pravidel pro režim jednotné platby uvedený v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví obecná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce (Úř. věst. L 345 ze dne 20.11.2004)
OJ L 386, 29.12.2004 1 32004R2216 Nařízení Komise (ES) č. 2216/2004 ze dne 21. prosince 2004 o standardizovaném a bezpečném systému rejstříků podle směrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu a Rady a rozhodnutí 280/2004/ES Evropského parlamentu a Rady (1)
OJ L 387, 29.12.2004 1 32004D0813 2004/813/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. prosince 2004 kterým se přijímá seznam lokalit významných pro Společenství v atlantské biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (oznámeno pod číslem K(2004) 4032)
OJ L 388, 29.12.2004 1 32004D0896 2004/896/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. listopadu 2004 o podpisu a prozatímním provádění Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
OJ L 389, 30.12.2004 1 32004R2257 Nařízení Rady (ES) č. 2257/2004 ze dne 20. prosince 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3906/1989, (ES) č. 1267/1999, (ES) č. 1268/1999 a (ES) č. 2666/2000 s ohledem na kandidátský status Chorvatska
5 32004R2258 Nařízení Komise (ES) č. 2258/2004 ze dne 28. prosince 2004, kterým se na rybářský hospodářský rok 2005 stanoví ceny Společenství za stažení a prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 104/2000
13 32004R2259 Nařízení Komise (ES) č. 2259/2004 ze dne 28. prosince 2004, kterým se na rybářský hospodářský rok 2005 stanoví prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze II nařízení Rady (ES) č. 104/2000
15 32004R2260 Nařízení Komise (ES) č. 2260/2004 ze dne 28. prosince 2004, kterým se stanoví na rybářský hospodářský rok 2005 referenční ceny pro některé produkty rybolovu
19 32004R2261 Nařízení Komise (ES) č. 2261/2004 ze dne 28. prosince 2004, kterým se na rybářský hospodářský rok 2005 stanoví výše překlenovací podpory a paušální podpory
21 32004R2262 Nařízení Komise (ES) č. 2262/2004 ze dne 28. prosince 2004, kterým se na rybářský hospodářský rok 2005 stanoví výše podpory soukromého skladování pro některé produkty rybolovu
22 32004R2263 Nařízení Komise (ES) č. 2263/2004 ze dne 28. prosince 2004, kterým se stanoví paušální hodnoty použité při výpočtu finančního vyrovnání a příslušné zálohy, pokud jde o produkty rybolovu stažené z trhu během rybářského hospodářského roku 2005
25 32004D0917 2004/917/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 5. července 2004 o existenci nadměrného schodku v Řecku
27 32004D0918 2004/918/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 5. července 2004 o existenci nadměrného schodku v Maďarsku
28 32004D0919 2004/919/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2004 o boji s trestnou činností s přeshraničním dopadem týkající se vozidel
31 32004D0920 2004/920/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2004, kterým se pro souostroví Azory stanoví odchylka od některých ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES (oznámeno pod číslem K(2004) 4880)
33 32004D0921 2004/921/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. prosince 2004 o financování průzkumu Eurobarometru ze strany Společenství týkající se postoje spotřebitelů k dobrým životním podmínkám farmových zvířat
34 32004D0922 2004/922/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí 2003/746/ES a 2003/848/ES, pokud jde o přerozdělení finančního příspěvku Společenství na eradikaci a sledování TSE členským státům na rok 2004 (oznámeno pod číslem K(2004) 5396)
37 32004D0923 2004/923/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí 2003/743/ES a 2003/849/ES, pokud jde o přerozdělení finančního příspěvku Společenství poskytovaného určitým členským státům na programy eradikace a sledování chorob zvířat a na kontroly zaměřené na prevenci zoonóz na rok 2004 (oznámeno pod číslem K(2004) 5397) (1)
41 32004D0924 Rozhodnutí Rady 2004/924/SZBP ze dne 22. listopadu 2004 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Gruzií o postavení a činnosti mise Evropské unie na podporu právního státu v Gruzii EUJUST THEMIS
OJ L 390, 31.12.2004 1 32004D2239 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2239/2004/ES ze dne 17. listopadu 2004, kterým se mění rozhodnutí Rady 1999/784/ES o účasti Společenství v Evropské audiovizuální observatoři
3 32004R2240 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2240/2004 ze dne 15. prosince 2004 o změně nařízení Rady (ES) č. 975/1999, kterým se stanoví požadavky pro provádění rozvojové spolupráce, která přispívá k obecnému cíli rozvoje a upevnění demokracie a právního státu, jakož i k dodržování lidských práv a základních svobod
6 32004D2241 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2241/2004/ES ze dne 15. prosince 2004 o jednotném rámci Společenství pro průhlednost v oblasti kvalifikací a schopností (Europass)
21 32004R2242 Nařízení Rady (ES) č. 2242/2004 ze dne 22. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 976/1999, kterým se stanoví požadavky pro provádění opatření Společenství jiných než opatření týkajících se rozvojové spolupráce, která v rámci politiky spolupráce Společenství přispívají k obecnému cíli rozvoje a upevnění demokracie a právního státu, akož i k dodržování lidských práv a základních svobod ve třetích zemích
24 32004L0108 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES ze dne 15. prosince 2004 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a o zrušení směrnice 89/336/EHS
38 32004L0109 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES
OJ L 391, 31.12.2004 1 32004D0910 2004/910/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 26. dubna 2004 o uzavření dohod ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a jednak Barbadosem, Belize, Konžskou republikou, Fidži, Guyanskou kooperativní republikou, Republikou Pobřeží slonoviny, Jamajkou, Keňskou republikou, Madagaskarskou republikou, Malawiskou republikou, Mauricijskou republikou, Surinamskou republikou, Svatým Kryštofem a Nevisem, Svazijským královstvím, Sjednocenou republikou Tanzanie, Republikou Trinidad a Tobago, Ugandskou republikou, Zambijskou republikou, Zimbabwskou republikou a jednak Indickou republikou o zaručených cenách pro třtinový cukr pro dodací období 2003/2004 a 2004/2005
OJ L 392, 31.12.2004 1 32004R2236 Nařízení Komise (ES) č. 2236/2004 ze dne 29. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví (IFRS) č. 1, 3 až 5, mezinárodní účetní standardy (IAS) č. 1, 10, 12, 14, 16 až 19, 22, 27, 28, 31 až 41 a výklady Výboru pro výklad standardů (VVS) č. 9, 22, 28 a 32 (1)
OJ L 393, 31.12.2004 1 32004R2237 Nařízení Komise (ES) č. 2237/2004 ze dne 29. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard IAS č. 32 a výklad IFRIC 1 (1)
OJ L 394, 31.12.2004 1 32004R2238 Nařízení Komise (ES) č. 2238/2004 ze dne 29. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o IFRS 1, IAS č. 1 až 10, 12 až 17, 19 až 24, 27 až 38, 40 a 41 a SIC č. 1 až 7, 11 až 14, 18 až 27, 30 až 33 (1)
OJ L 395, 31.12.2004 1 32004R2265 Nařízení Rady (ES) č. 2265/2004 ze dne 20. prosince 2004 o obchodu s některými výrobky z oceli mezi Společenstvím a Republikou Kazachstán
20 32004R2266 Nařízení Rady (ES) č. 2266/2004 ze dne 20. prosince 2004 o obchodu s některými výrobky z oceli mezi Společenstvím a Ukrajinou
38 32004R2267 Nařízení Rady (ES) č. 2267/2004 ze dne 20. prosince 2004 o obchodu s některými výrobky z oceli mezi Společenstvím a Ruskou federací
56 32004R2268 Nařízení Rady (ES) č. 2268/2004 ze dne 22. prosince 2004 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu karbidu wolframu a taveného karbidu wolframu pocházejících z Čínské lidové republiky
68 32004D0925 2004/925/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí 2004/197/SZBP o vytvoření mechanismu pro správu financování společných nákladů operací Evropské unie v souvislosti s vojenstvím nebo obranou (ATHENA)
70 32004D0926 2004/926/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2004 o uvedení v platnost částí schengenského acquis pro Spojené království Velké Británie a Severního Irska
OJ L 396, 31.12.2004 1 32004R2269 Nařízení Rady (ES) č. 2269/2004 ze dne 20. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2340/2002 a (ES) č. 2347/2002, pokud jde o rybolovná práva na hlubinné druhy pro nové členské státy, které přistoupily v roce 2004
4 32004R2270 Nařízení Rady (ES) č. 2270/2004 ze dne 22. prosince 2004, kterým se pro roky 2005 a 2006 stanoví rybolovná práva pro populace hlubinných ryb pro rybářská plavidla Společenství
13 32004R2271 Nařízení Rady (ES) č. 2271/2004 ze dne 22. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu
18 32004R2272 Nařízení Rady (ES) č. 2272/2004 ze dne 22. prosince 2004 o rozšíření konečného antidumpingového cla uloženého nařízením (ES) č. 769/2002 z dovozu kumarinu pocházejícího z Čínské lidové republiky na dovoz kumarinu odesílaného z Indie nebo Thajska, ať již je prohlášen za pocházející z Indie nebo Thajska či nikoliv
28 32004R2273 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2273/2004 ze dne 22. prosince 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2728/94, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy
36 32004R2278 Nařízení Komise (ES) č. 2278/2004 ze dne 30. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2759/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1268/1999 o podpoře Společenství pro předvstupní opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v kandidátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období
38 32004R2279 Nařízení Komise (ES) č. 2279/2004 ze dne 30. prosince 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001, pokud jde o celní kvóty Společenství a referenční množství pro některé zemědělské produkty pocházející ze Západního břehu Jordánu a pásma Gazy
45 32004D0927 2004/927/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2004, podle něhož se na určité oblasti obsažené v hlavě IV třetí části Smlouvy o založení Evropského společenství použije postup podle článku 251 uvedené smlouvy
47 32004D0928 2004/928/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2004 o jmenování zvláštního koordinátora Paktu o stabilitě pro jihovýchodní Evropu
49 32004D0929 2004/929/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2004, kterým se upravují opravné faktory použitelné od 1. února, 1. března, 1. dubna, 1. května a 1. června 2004 na odměny úředníků, smluvních a dočasných pracovníků Evropských společenství působících ve třetích zemích, a také na odměny části úředníků působících v deseti nových členských státech po dobu maximálně patnácti měsíců od vstupu těchto zemí do Evropské unie
51 32004D0930 2004/930/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. prosince 2004 o finančním příspěvku Společenství na plánované akce členských států při provádění programů kontrol, inspekcí a sledování v roce 2004 (druhá splátka) (oznámeno pod číslem K(2004) 5310)
61 32004D0931 2004/931/SBZP: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUPOL Kinshasa/1/2004 ze dne 9. prosince 2004 o jmenování vedoucího policejní mise EU v Kinshase (KDR), EUPOL Kinshasa


Odkaz na originální stránky Úřední věstník na adrese: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/cs/index.htm