Úřední věstník Evropské unie

Pohled na nařízení (*) vydaná v roce 2004 (od 1.5.):

Celex Citace Český název
32004R0885 OJ L 168, 01.05.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravují nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003, nařízení Rady (ES) č. 1334/2000, (ES) č. 2157/2001, (ES) č. 152/2002, (ES) č. 1499/2002, (ES) č. 1500/2003 a (ES) č. 1798/2003, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1719/1999/ES, č. 1720/1999/ES, č. 253/2000/ES, č. 508/2000/ES, č. 1031/2000/ES, č. 163/2001/ES, č. 2235/2002/ES a č. 291/2003/ES a rozhodnutí Rady 1999/382/ES, 2000/821/ES, 2003/17/ES a 2003/893/ES v oblasti volného pohybu zboží, práva obchodních společností, zemědělství, daní, vzdělávání a odborné přípravy, kultury a audiovizuální politiky a vnějších vztahů
32004R0886 OJ L 168, 01.05.2004, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 886/2004 ze dne 4. března 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravují některá nařízení a rozhodnutí týkající se volného pohybu zboží, politiky hospodářské soutěže, zemědělství, životního prostředí, jakož i vnějších vztahů
32004R0930 OJ L 169, 01.05.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 930/2004 ze dne 1. května 2004 o dočasné odchylce týkající se sepisování aktů orgánů Evropské unie v maltštině
32004R0950 OJ L 173, 07.05.2004, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 950/2004 ze dne 6. května 2004, kterým se po 33 mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32004R0965 OJ L 179, 14.05.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 965/2004 ze dne 13. května 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2314/2003, pokud jde o lhůtu pro předložení nabídek v dílčích nabídkových řízeních na další prodej na vnitřním trhu žita ze zásob německé intervenční agentury
32004R0966 OJ L 179, 14.05.2004, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 966/2004 ze dne 13. května 2004, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 14. května 2004
32004R0979 OJ L 180, 15.05.2004, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 979/2004 ze dne 14. května 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o určitých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
32004R0984 OJ L 180, 15.05.2004, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 984/2004 ze dne 14. května 2004, kterým se po 34 mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32004R0988 OJ L 181, 18.05.2004, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 988/2004 ze dne 17. května 2004, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovozy překližky z okoumé pocházející z Čínské lidové republiky
32004R0989 OJ L 182, 19.05.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 989/2004 ze dne 17. května 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 151/2003 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých izotropních elektroplechů pocházejících z Ruska
32004R0990 OJ L 182, 19.05.2004, p.5 Nařízení Rady (ES) č. 990/2004 ze dne 17. května 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 151/2003 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozů některých izotropních elektroplechů pocházejících z Ruska
32004R0991 OJ L 182, 19.05.2004, p.18 Nařízení Rady (ES) č. 991/2004 ze dne 17. května 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1100/2000 o uložení konečných antidumpingových cel z dovozů karbidu křemíku pocházejícího z Čínské lidové republiky, Ruské federace a Ukrajiny a prodloužení závazku přijatého rozhodnutím Komise 94/202/ES
32004R0992 OJ L 182, 19.05.2004, p.23 Nařízení Rady (ES) č. 992/2004 ze dne 17. května 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3068/92 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozů chloridu draselného pocházejícího z Běloruska, Ruska a Ukrajiny
32004R0993 OJ L 182, 19.05.2004, p.28 Nařízení Rady (ES) č. 993/2004 ze dne 17. května 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 658/2002 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska a nařízení (ES) č. 132/2001 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Polska a Ukrajiny a o konečném výběru prozatímního cla uloženého z těchto dovozů a o ukončení antidumpingového řízení týkajícího se dovozu z Litvy
32004R0997 OJ L 183, 20.05.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 997/2004 ze dne 17. května 2004, kterým se mění rozhodnutí Komise č. 2730/2000/ESUO o dovozech koksu z uhlí uhlí v kusech o průměru větším než 80 mm pocházejícího z Čínské lidové republiky a kterým se ukončuje prozatímní přezkum konečných antidumpingových opatření uložených tímto rozhodnutím
32004R0998 OJ L 183, 20.05.2004, p.4 Nařízení Rady (ES) č. 998/2004 ze dne 17. května 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 950/2001 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky a Ruska
32004R0999 OJ L 183, 20.05.2004, p.7 Nařízení rady (ES) č. 999/2004 ze dne 17. května 2004, kterým se uplatňuje nařízení (ES) č. 1531/2002 o uložení konečného antidumpingové cla z dovozu barevných televizních přijímačů pocházejících z Čínské lidové republiky, Korejské republiky, Malajsie a Thajska a o ukončení řízení o dovozech barevných televizních přijímačů pocházejících ze Singapuru
32004R1000 OJ L 183, 20.05.2004, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1000/2004 ze dne 18. května 2004 o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů některých izotropních elektroplechů a pásů z křemíkové elektrooceli širších než 500 mm pocházejících z Ruské federace a o vedení záznamů o dovozech některých izotropních elektroplechů pocházejících z Ruské federace
32004R1001 OJ L 183, 20.05.2004, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1001/2004 ze dne 18. května 2004 o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů dusičnanu amonného pocházejících z Ruské federace a Ukrajiny a o vedení celních záznamů o dovozech dusičnanu amonného z Ruské federace a Ukrajiny
32004R1002 OJ L 183, 20.05.2004, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1002/2004 ze dne 18. května 2004 o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů chloridu draselného pocházejícího z Běloruské republiky, Ruské federace a Ukrajiny a o vedení záznamů o dovozech chloridu draselného pocházejícího z Běloruské republiky a Ruské federace
32004R1004 OJ L 183, 20.05.2004, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1004/2004 ze dne 18. května 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32004R1004r OJ L 214, 16.06.2004, p.6 Tisková oprava nařízení Komise (ES) č. 1004/2004 ze dne 18. května 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro urční celní hodnoty určitého zboží podléhajicího rychlé zkáze (Úř. věst. L 183 ze dne 20.5.2004)
32004R1008 OJ L 183, 20.05.2004, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 1008/2004 ze dne 19. května 2004, kterým se ukládá prozatímní antisubvenční clo na dovozy některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie
32004R1009 OJ L 183, 20.05.2004, p.61 Nařízení Komise (ES) č. 1009/2004 ze dne 19. května 2004, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovozy některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie
32004R1018 OJ L 187, 26.05.2004, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1018/2004 ze dne 25. května 2004, kterým se stanoví množství surového tabáku, jež mohou být převedena do jiné skupiny odrůd v rámci zaručeného prahového množství pro sklizeň 2004 v Německu, Španělsku, Francii, Řecku, Itálii a Portugalsku
32004R1066 OJ L 196, 03.06.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1066/2004 ze dne 1. června 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32004R1069 OJ L 197, 04.06.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1069/2004 ze dne 3. června 2004, kterým se stanoví podpora pro broskve určené ke zpracování v rámci nařízení Rady (ES) č. 2201/96 na hospodářský rok 2004/05
32004R1074 OJ L 198, 05.06.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1074/2004 ze dne 4. června 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska stanoví přechodná opatření v odvětví produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny pro účely nařízení Komise (ES) č. 1535/2003
32004R1076 OJ L 203, 08.06.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1076/2004 ze dne 7. června 2004 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro konzervované houby
32004R1077 OJ L 203, 08.06.2004, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1077/2004 ze dne 7. června 2004 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro česnek
32004R1079 OJ L 203, 08.06.2004, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1079/2004 ze dne 7. června 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka
32004R1081 OJ L 204, 09.06.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1081/2004 ze dne 8. června 2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1431/94, pokud jde o platnost dovozních licencí v odvětví drůbežího masa
32004R1084 OJ L 207, 10.06.2004, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1084/2004 ze dne 9. června 2004 o odchylce od nařízení (ES) č. 2848/98 ohledně data pro uzavření smluv o pěstování mezi producenty a prvními zpracovateli surového tabáku pro sklizeň 2004
32004R1086 OJ L 207, 10.06.2004, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1086/2004 ze dne 9. června 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o určitých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
32004R1091 OJ L 209, 11.06.2004, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1091/2004 ze dne 10. června 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 549/2000, kterým se stanoví intervenční centra pro rýži
32004R1092 OJ L 209, 11.06.2004, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1092/2004 ze dne 10. června 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1342/2003, pokud jde o stanovení kategorií rýže ve smyslu nařízení (ES) č. 1291/2000
32004R1093 OJ L 209, 11.06.2004, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1093/2004 ze dne 10 června 2004, které stanovuje odchylku od nařízení (ES) č. 174/1999 ohledně termínů platnosti vývozních licencí v odvětví mléka a mléčných produktů
32004R1101 OJ L 211, 12.06.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1101/2004 ze dne 10. června 2004, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (1)
32004R1101r OJ L 337, 13.11.2004, p.73 Tisková oprava nařízení Komise (ES) č. 1101/2004 ze dne 10. června 2004, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Úř. věst. L 211 ze dne 12.6.2004)
32004R1106 OJ L 211, 12.06.2004, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1106/2004 ze dne 11. června 2004, kterým se pro hospodářský rok 2004/2005 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2316/1999, pokud jde o využití půdy vyňaté z produkce v některých členských státech
32004R1107 OJ L 211, 12.06.2004, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1107/2004 ze dne 11. června 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 708/98, pokud jde o maximální množství třetí intervenční tranše v hospodářském roce 2003/04
32004R1108 OJ L 211, 12.06.2004, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1108/2004 ze dne 11. června 2004, kterým se stanoví podpora pro hrušky určené ke zpracování v rámci nařízení Rady (ES) č. 2201/96 na hospodářský rok 2004/05
32004R1111 OJ L 213, 15.06.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1111/2004 ze dne 14. června 2004, doplňující nařízení (ES) č. 2199/2003 o přechodných opatření pro používání nařízení Rady (ES) č. 1259/1999 pokud jde o režim jednotných plateb pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko v roce 2004
32004R1116 OJ L 217, 17.06.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1116/2004 ze dne 15. června 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32004R1117 OJ L 217, 17.06.2004, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1117/2004 ze dne 16. června 2004 o stanovení směnných kurzů použitelných v roce 2004 pro některé přímé podpory a opatření strukturální nebo environmentální povahy v České republice, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a Slovensku
32004R1118 OJ L 217, 17.06.2004, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1118/2004 ze dne 16. června 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii mění některá nařízení v odvětví hovězího a telecího masa
32004R1123 OJ L 218, 18.06.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1123/2004 ze dne 17. června 2004, kterým se pro hospodářský rok 2003/2004 stanoví skutečná produkce nevyzrněné bavlny a z toho vyplývající snížení cílové ceny
32004R1132 OJ L 219, 19.06.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1132/2004 ze dne 18. června 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1764/86 a nařízení (ES) č. 1535/2003, pokud jde o tradiční produkt Kunserva
32004R1137 OJ L 221, 22.06.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1137/2004 ze dne 21. června 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 43/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001, pokud jde o podpory místní produkce rostlinných produktů v nejvzdálenějších regionech Unie
32004R1138 OJ L 221, 22.06.2004, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1138/2004 ze dne 21. června 2004 o společné definici kritických částí vyhrazených bezpečnostních prostor na letištích (1)
32004R1140 OJ L 222, 23.06.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1140/2004 ze dne 21. června 2004, kterým se pozastavují všeobecná cla společného celního sazebníku pro některé produkty rybolovu pocházející z Ceuty a Melilly
32004R1149 OJ L 222, 23.06.2004, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1149/2004 ze dne 22. června 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních týkajících se Libérie
32004R1165r OJ L 236, 07.07.2004, p.18 Tisková oprava nařízení Komise (ES) č. 1165/2004 ze dne 24. června 2004, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Anchois de Collioure, Melon du Quercy a Salame d’oca di Mortara) (Úř. věst. L 224 ze dne 25.6.2004)
32004R1187 OJ L 227, 26.06.2004, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1187/2004 ze dne 25. června 2004, kterým se po 35 mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32004R1194 OJ L 228, 29.06.2004, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1194/2004 ze dne 28. června 2004 o přechodných opatřeníchí při prodeji maximálního množství 300000 tun pšenice pocházející ze státních rezerv v Polsku
32004R1201 OJ L 230, 30.06.2004, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1201/2004 ze dne 29. června 2004 o otevření a správě celních kvót na telata o hmotnosti nejvýše 80 kilogramů pocházející z Bulharska nebo Rumunska (1. července 2004 až 30. června 2005)
32004R1202 OJ L 230, 30.06.2004, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1202/2004 ze dne 29. června 2004 otevření dovozní kvóty a zajištění správy dovozní kvóty pro mladé býky na výkrm (od 1. července 2004 do 30. června 2005)
32004R1203 OJ L 230, 30.06.2004, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1203/2004 ze dne 29. června 2004 o otevření a řízení poskytování celního kontingentu pro mražené hovězí maso pod KN kódem 0202 a pro produkty pod KN kódem 02062991 (od 1. července 2004 do 30. června 2005)
32004R1204 OJ L 230, 30.06.2004, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 1204/2004 ze dne 29. června 2004 o otevření a správě celních kvót pro živý skot o hmotnosti od 80 do 300 kilogramů pocházející z Bulharska nebo Rumunska (od 1. července 2004 do 30. června 2005)
32004R1205 OJ L 230, 30.06.2004, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 1205/2004 ze dne 29. června 2004 o zahájení nabídkového řízení na udělení vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, stolní hrozny, jablka a broskve)
32004R1206 OJ L 230, 30.06.2004, p.42 Nařízení Komise (ES) č. 1206/2004 ze dne 29. června 2004 o otevření a správě celní kvóty pro zmrazené hovězí maso určené ke zpracování (od 1. července 2004 do 30. června 2005)
32004R1208 OJ L 232, 01.07.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1208/2004 ze dne 28. června 2004 rozšiřující konečná antidumpingová opatření uvalená nařízením Rady (ES) č. 119/97 ve znění nařízení (ES) č. 2100/2000 o dovozu určitých mechanismů kroužkových vazačů původem v Čínské lidové republice na dovoz stejného výrobku odesílaného z Vietnamské socialistické republiky
32004R1213 OJ L 232, 01.07.2004, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1213/2004 ze dne 30. června 2004 o otevření dovozní celní kvóty pro dodávky surového třtinového cukru pocházejícího ze zemí AKT a Indie, určeného na zásobování rafinerií v období od 1. července 2004 do 28. února 2005
32004R1214 OJ L 232, 01.07.2004, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1214/2004 ze dne 30. června 2004, měnící nařízení (ES) č. 2424/1999 stanovující detailní pravidla pro uplatňování dovozní tarifní kvóty na sušené vykostěné hovězí maso uvedené v nařízení rady (ES) č. 2249/1999
32004R1215 OJ L 232, 01.07.2004, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1215/2004 ze dne 30. června 2004, kterým se mění údaje uvedené ve specifikaci určitého názvu uvedeného v příloze nařízení (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu (Scotch Beef)
32004R1216 OJ L 232, 01.07.2004, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1216/2004 ze dne 30. června 2004, kterým se pro hospodářský rok 2004/2005 stanoví odvozená intervenční cena bílého cukru
32004R1217 OJ L 232, 01.07.2004, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1217/2004 ze dne 29. června 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32004R1222 OJ L 233, 02.07.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1222/2004 ze dne 28. června 2004 o sestavování a předávání údajů o čtvrtletním veřejném zadlužení
32004R1223 OJ L 233, 02.07.2004, p.3 Nařízení Rady (ES) č. 1223/2004 ze dne 28. června 2004, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1228/2003, pokud jde o datum použitelnosti některých ustanovení na Slovinsko
32004R1231 OJ L 234, 03.07.2004, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1231/2004 ze dne 1. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2659/94 o prováděcích pravidlech pro poskytování podpory soukromého skladování sýrů Grana Padano, Parmigiano Reggiano a Provolone
32004R1232 OJ L 234, 03.07.2004, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1232/2004 ze dne 2. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 14/2004, pokud jde o podporu Společenství pro dodávky mléčných výrobků na Madeiru a Kanárské ostrovy
32004R1233 OJ L 234, 03.07.2004, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1233/2004 ze dne 2. července 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska stanoví přechodná opatření pro účely provádění nařízení (ES) č. 595/2004 o systému odvodů v odvětví mléka a mléčných výrobků
32004R1236 OJ L 235, 06.07.2004, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1236/2004 ze dne 5. července 2004 upravující nařízení (ES) č. 2771/1999, které stanovuje podrobná pravidla pro uplatnění nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ohledně intervencí na trhu s máslem a smetanou
32004R1237 OJ L 235, 06.07.2004, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1237/2004 ze dne 5. července 2004, kterým se po 36 mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32004R1238 OJ L 235, 06.07.2004, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1238/2004 ze dne 5. července 2004 o odchylce od nařízení (ES) č. 708/98 o převzetí neloupané rýže intervenčními agenturami a stanovení opravných částek, jakož i přirážek a srážek, které mají být použity, pokud jde o dodací lhůtu v rámci intervence v hospodářském roce 2003/04
32004R1242 OJ L 236, 07.07.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1242/2004 ze dne 28. června 2004, kterým se pro nové státy stanoví odchylky od některých ustanovení nařízení (ES) č. 2371/2002, pokud jde o referenční úrovně pro rybářská loďstva
32004R1244 OJ L 236, 07.07.2004, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1244/2004 ze dne 6. července 2004, které stanovuje prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 pro poskytování podpory Společenství soukromého skladování některých sýrů za skladovací období 2004/2005
32004R1245 OJ L 237, 08.07.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1245/2004 ze dne 28. června 2004 o uzavření Protokolu o změně čtvrtého protokolu, kterým se stanoví podmínky rybolovu vedené v Dohodě o rybolovu mezi Evropským hospodářským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé
32004R1248 OJ L 237, 08.07.2004, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1248/2004 ze dne 7. července 2004, kterým se stanoví přechodná opatření, pokud jde o některé dovozní a vývozní licence týkající se obchodu se zemědělskými produkty mezi Společenstvím ve složení platném k 30. dubnu 2004 a Českou republikou, Estonskem, Kyprem, Lotyšskem, Litvou, Maďarskem, Maltou, Polskem, Slovinskem a Slovenskem
32004R1249 OJ L 237, 08.07.2004, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1249/2004 ze dne 7. července 2004 o určitých výjimečných opatřeních na podporu trhu s vejci v Nizozemsku
32004R1250 OJ L 237, 08.07.2004, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1250/2004 ze dne 7. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2808/98, pokud jde o prémie pro mléčné výrobky
32004R1251 OJ L 237, 08.07.2004, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1251/2004 ze dne 7. července 2004, doplňující nařízení (ES) č. 2799/1999 stanovující detailní pravidla pro uplatňování nařízení (ES) č. 1255/1999 o přidělení dotace na odstředěné mléko a odstředěný mléčný prášek, určený jako krmivo pro zvířata a dále o prodeji takovéhoto odstředěného mléčného prášku
32004R1256 OJ L 239, 09.07.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1256/2004 ze dne 5. května 2004 o zastavení rybolovu tresky jednoskvrnné plavidly vlajky Německa
32004R1257 OJ L 239, 09.07.2004, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1257/2004 ze dne 7. července 2004 o zastavení rybolovu tresky modravé plavidly vlajky členského státu
32004R1258 OJ L 239, 09.07.2004, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1258/2004 ze dne 8. července 2004, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Paia de Toucinho de Estremoz e Borba, Chouriço de Carne de Estremoz e Borba, Paia de Lombo de Estremoz e Borba, Morcela de Estremoz e Borba, Chouriço grosso de Estremoz e Borba, Paia de Estremoz e Borba)
32004R1259 OJ L 239, 09.07.2004, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1259/2004 ze dne 8. července 2004 o trvalém povolení některých doplňkových látek, které jsou již povoleny v krmivech (1)
32004R1260 OJ L 239, 09.07.2004, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1260/2004 ze dne 8. července 2004 o úpravě nařízení (ES) č. 838/2004 k přechodným opatřením při dovozu banánů do Společenství z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska
32004R1273 OJ L 241, 13.07.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1273/2004 ze dne 12. července 2004 o prodloužení konečné lhůty pro výsev některých plodin na orné půdě v některých oblastech Společenství v hospodářském roce 2004/2005
32004R1274 OJ L 241, 13.07.2004, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1274/2004 ze dne 12. července 2004, stanovující přechodná opatření pro prodej maximálního množství 25000 tun pšenice a 10000 tun kukuřice ze státní bezpečnostní zásoby Slovenska
32004R1275 OJ L 241, 13.07.2004, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1275/2004 ze dne 12. července 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2692/89, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vývozy rýže na Réunion, ohledně opravy, kterou je třeba provést u částky subvence při zrušení intervenční ceny pro neloupanou rýži na konci hospodářského roku
32004R1277 OJ L 241, 13.07.2004, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1277/2004 ze dne 12. července 2004, kterým se po 37 mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32004R1277r OJ L 353, 27.11.2004, p.23 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1277/2004 ze dne 12. července 2004, kterým se po třicáté sedmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001 (Úř. věst. L 241 ze dne 13.7.2004)
32004R1278 OJ L 241, 13.07.2004, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1278/2004 ze dne 12. července 2004 o zastavení rybolovu tresky jednoskvrnné plavidly vlajky Belgie
32004R1283 OJ L 242, 14.07.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1283/2004 ze dne 13. července 2004 o zastavení rybolovu platýse zlatého plavidly vlajky členského státu
32004R1286 OJ L 243, 15.07.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1286/2004 ze dne 14. července 2004 o zastavení rybolovu tresky bezvousé plavidly vlajky Belgie
32004R1287 OJ L 243, 15.07.2004, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1287/2004 ze dne 13. července 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32004R1288 OJ L 243, 15.07.2004, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1288/2004 ze dne 14. července 2004 o trvalém povolení některých doplňkových látek a dočasném povolení nového užití již povolené doplňkové látky v krmivech (1)
32004R1289 OJ L 243, 15.07.2004, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1289/2004 ze dne 14. července 2004 o povolení na dobu deseti let doplňkové látky Deccox®, která patří do skupiny kokcidiostatik a dalších léčebných látek, v krmivech (1)
32004R1294 OJ L 244, 16.07.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1294/2004 ze dne 12. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1600/99 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu drátů z korozivzdorné oceli o průměru nejméně 1 mm pocházejících z Indie
32004R1295 OJ L 244, 16.07.2004, p.5 Nařízení Rady (ES) č. 1295/2004 ze dne 12. července 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1599/1999 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu drátů z korozivzdorné oceli o průměru nejméně 1 mm pocházejících z Indie
32004R1296 OJ L 244, 16.07.2004, p.10 Nařízení Rady (ES) č. 1296/2004 ze dne 12. července 2004, kterým se povolují převody mezi množstevními limity textilních a oděvních výrobků pocházejících z Vietnamské socialistické republiky
32004R1299 OJ L 244, 16.07.2004, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1299/2004 ze dne 15. července 2004, které pro kampaň za účelem uvedení do prodeje v hospodářském roce 2002/03 stanovuje skutečnou výrobu olivového oleje a také částku pro jednotnou podporu výroby
32004R1300 OJ L 244, 16.07.2004, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1300/2004 ze dne 15. července 2004, které stanoví částku podpory pro nevyzrněnou bavlnu na hospodářský rok 2003/04
32004R1319 OJ L 245, 17.07.2004, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1319/2004 ze dne 16. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 214/2001 upravující použití nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ve věci intervenčních opatření na trhu práškového odtučněného mléka
32004R1321 OJ L 246, 20.07.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 ze dne 12. července 2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy
32004R1322 OJ L 246, 20.07.2004, p.10 Nařízení Rady (ES) č. 1322/2004 ze dne 16. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2320/97 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa a nelegované oceli, pocházejících mimo jiné z Ruska a Rumunska
32004R1323 OJ L 246, 20.07.2004, p.14 Nařízení Rady (ES) č. 1323/2004 ze dne 19. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1601/1999 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu nerezových ocelových drátů s průměrem méně nežli 1 mm pocházejících z Indie
32004R1325 OJ L 246, 20.07.2004, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1325/2004 ze dne 19. července 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2921/90 o podpoře výroby kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka
32004R1326 OJ L 246, 20.07.2004, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1326/2004 ze dne 19. července 2004, stanovující konečnou výši pomoci pro sušenou píci pro prodejní období 2003/04
32004R1327 OJ L 246, 20.07.2004, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1327/2004 ze dne 19. července 2004 o stálém nabídkovém řízení v rámci hospodářského roku 2004/05 na stanovení vývozních dávek a/nebo náhrad bílého cukru
32004R1329 OJ L 247, 21.07.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1329/2004 ze dne 19. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
32004R1331 OJ L 247, 21.07.2004, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1331/2004 ze dne 20. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1334/2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 1638/98 o programech aktivit pěstitelů oliv pro hospodářský rok 2004/05
32004R1332 OJ L 247, 21.07.2004, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1332/2004 ze dne 20. července 2004 o trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech (1)
32004R1333 OJ L 247, 21.07.2004, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1333/2004 ze dne 20. července 2004 o trvalém povolení určité doplňkové látky v krmivech (1)
32004R1338 OJ L 249, 23.07.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1338/2004 ze dne 22. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka
32004R1339 OJ L 249, 23.07.2004, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1339/2004 ze dne 22. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 214/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu se sušeným odstředěným mlékem
32004R1340 OJ L 249, 23.07.2004, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1340/2004 ze dne 22. července 2004, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
32004R1345 OJ L 249, 23.07.2004, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1345/2004 ze dne 22. července 2004, kterým se mění údaje uvedené ve specifikaci určitého názvu uvedeného v příloze nařízení (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu (Scotch Lamb)
32004R1353 OJ L 251, 27.07.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1353/2004 ze dne 26. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 131/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Súdánu
32004R1356 OJ L 251, 27.07.2004, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1356/2004 ze dne 26. července 2004, týkající se povolení na deset let pro doplňkovou látku Elancoban v krmivech, patřící ke skupině kokcidiostatik a jiných léčebných látek (1)
32004R1360 OJ L 253, 29.07.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1360/2004 ze dne 27. července 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32004R1361 OJ L 253, 29.07.2004, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1361/2004 ze dne 28. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1518/2003 o prováděcích pravidlech k režimu vývozních licencí v odvětví vepřového masa
32004R1364 OJ L 253, 29.07.2004, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1364/2004 ze dne 22. července 2004, stanovující přechodná opatření pro prodej maximálního množství 54000 tun pšenice a 40000 tun kukuřice ze státní bezpečnostní zásoby Maďarska
32004R1365 OJ L 253, 29.07.2004, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1365/2004 ze dne 28. července 2004, kterým se stanoví koeficient přidělení pro množství neloupané rýže nabídnutá k intervenci pro třetí tranši hospodářského roku 2003/04
32004R1367 OJ L 254, 30.07.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1367/2004 ze dne 28. července 2004, kterým se schvalují převody mezi množstevními limity pro textilní zboží a oděvní výrobky pocházející z Čínské lidové republiky
32004R1385 OJ L 261, 06.08.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1385/20004 ze dne 29. dubna 2004 o správě systému dvojité kontroly bez množstevních omezení pro vývoz některých výrobků z oceli z Republiky Kazachstán do Evropského společenství
32004R1386 OJ L 255, 31.07.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1386/2004 ze dne 26. července 2004, kterým se mění rozhodnutí Komise 2002/602/ESUO o uplatňování některých omezení dovozu určitých výrobků z oceli z Ruské federace
32004R1388 OJ L 255, 31.07.2004, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1388/2004 ze dne 30. července 2004 upravující nařízení (EHS) č. 1915/83 o určitých podrobných prováděcích pravidlech týkajících se vedení účtů za účelem stanovení příjmů zemědělských statků
32004R1389 OJ L 255, 31.07.2004, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1389/2004 ze dne 30. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1227/2000 stanovující prováděcí pravidla nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 týkající se společné organizace trhu s vínem, pokud jde o výrobní potenciál
32004R1406 OJ L 256, 03.08.2004, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1406/2004 ze dne 2. srpna 2004 o stanovení směnného kurzu použitelného pro některé přímé podpory s rozhodnou skutečností 1. července 2004
32004R1407 OJ L 256, 03.08.2004, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1407/2004 ze dne 2. srpna 2004 o stanovení směnného kurzu na rok 2004 pro režim jednotných plateb za plochu použitelný pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Polsko a Slovensko
32004R1408 OJ L 256, 03.08.2004, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1408/2004 ze dne 2. srpna 2004, kterým se zahajuje přezkum, pro nového vývozce, nařízení Rady (ES) č. 2605/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozů některých elektronických vah (REWS) pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky a o zrušení cla z dovozů pro dva vývozce z této země a o podřízení těchto dovozů celní evidenci
32004R1409 OJ L 256, 03.08.2004, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1409/2004 ze dne 2. srpna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1159/2003 o prováděcích pravidlech k dovozu třtinového cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod na hospodářské roky 2003/04, 2004/05 a 2005/06, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1464/95 a (ES) č. 779/96
32004R1410 OJ L 256, 03.08.2004, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1410/2004 ze dne 2. srpna 2004, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1185/2004 o zahájení stálého nabídkového řízení na vývoz žita drženého německou intervenční agenturou
32004R1412 OJ L 257, 04.08.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1412/2004 ze dne 3. srpna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
32004R1414 OJ L 257, 04.08.2004, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1414/2004 ze dne 28. července 2004 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32004R1415 OJ L 258, 05.08.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1415/2004 ze dne 19. července 2004, kterým se stanoví roční maximální intenzita rybolovu pro některé rybolovné oblasti a populace
32004R1417 OJ L 258, 05.08.2004, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1417/2004 ze dne 29. července 2004 o dozorných opatřeních, která se týkají dovozu určitých textilních výrobků pocházejících ze Syrské arabské republiky
32004R1418 OJ L 258, 05.08.2004, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1418/2004 ze dne 4. srpna 2004 o určování odrůdových skupin vysoké kvality osvobozených z programu zpětného odkupu kvót v odvětví surového tabáku pro sklizeň 2004
32004R1419 OJ L 258, 05.08.2004, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1419/2004 ze dne 4. srpna 2004 o trvání účinnosti víceletých dohod o financování a jednoletých dohod o financování uzavřených mezi Evropskou komisí zastupující Evropské společenství na jedné straně a Českou republikou, Estonskem, Maďarskem, Lotyšskem, Litvou, Polskem, Slovenskem a Slovinskem na straně druhé a o částečném zrušení víceletých dohod o financování a nařízení Rady (ES) č. 1266/1999 a (ES) č. 2222/2000
32004R1421 OJ L 260, 06.08.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1421/2004 ze dne 19. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2792/1999 o pravidlech a podmínkách pro strukturální pomoc Společenství v odvětví rybolovu
32004R1424 OJ L 262, 07.08.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1424/2004 ze dne 6. srpna 2004, kterým se stanoví množství pro dovoz banánů do Společenství v rámci celních kvót A/B a C pro čtvrté čtvrtletí roku 2004
32004R1427 OJ L 263, 10.08.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1427/2004 ze dne 9. srpna 2004, pozměňující nařízení (ES) č. 1622/2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a kterým se zavádí kodex pro enologické postupy a ošetření ve Společenství
32004R1428 OJ L 263, 10.08.2004, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1428/2004 ze dne 9. srpna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1622/2000 o stanovení některých prováděcích pravidel k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a pravidla Společenství pro enologické postupy a ošetření
32004R1429 OJ L 263, 10.08.2004, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1429/2004 ze dne 9. srpna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 753/2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označení, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů
32004R1431 OJ L 264, 11.08.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1431/2004 ze dne 10. srpna 2004 o zahájení nabídkového řízení na udělení vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, stolní hrozny a jablka)
32004R1432 OJ L 264, 11.08.2004, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1432/2004 ze dne 10. srpna 2004, které upravuje nařízení Komise (ES) č. 2366/98, kterým se stanoví pravidla pro režim podpory produkce olivového oleje pro hospodářské roky 1998/99, 1999/2000 a 2000/01, a také nařízení Komise (ES) č. 2768/98 o režimu podpor soukromého skladování olivového oleje
32004R1435 OJ L 268, 16.08.2004, p.1 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1435/2004 ze dne 22. června 2004, kterým se v důsledku rozšíření mění nařízení Rady (EHS) č. 571/88 o organizaci statistických zjišťování Společenství o struktuře zemědělských podniků
32004R1437 OJ L 265, 12.08.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1437/2004 ze dne 11. srpna 2004, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu některých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Valençay, Scottish Farmed Salmon, Ternera de Extremadura a Aceite de Mallorca nebo Aceite mallorquín nebo Oli de Mallorca nebo Oli mallorquí)
32004R1438 OJ L 265, 12.08.2004, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1438/2004 ze dne 11. srpna 2004, kterým se stanoví minimální cena pro hospodářský rok 2004/05, která se vyplácí producentům za sušené švestky a částka podpory výrobě sušených švestek
32004R1447 OJ L 267, 14.08.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1447/2004 ze dne 13. srpna 2004 o zavádění prozatímních ochranných opatření proti dovozu lososa chovaného pro hospodářské účely
32004R1447r OJ L 270, 18.08.2004, p.17 Tisková oprava nařízení Komise (ES) č. 1447/2004 ze dne 13. srpna 2004 o zavádění prozatímních ochranných opatření proti dovozu lososa chovaného pro hospodářské účely (Úř. věst. L 267 ze dne 14.8.2004)
32004R1447r OJ L 272, 20.08.2004, p.16 Tisková oprava nařízení Komise (ES) č. 1447/2004 ze dne 13. srpna 2004 o zavádění prozatímních ochranných opatření proti dovozu lososa chovaného pro hospodářské účely (Úř. věst. L 267 ze dne 14.8.2004)
32004R1448 OJ L 267, 14.08.2004, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 1448/2004 ze dne 13. srpna 2004 upravující nařízení (ES) č. 2771/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu s máslem a smetanou
32004R1449 OJ L 267, 14.08.2004, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 1449/2004 ze dne 13. srpna 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1609/88, kterým se stanoví termín pro uskladnění másla prodávaného na základě nařízení (EHS) č. 3143/85 a (ES) č. 2571/97
32004R1450 OJ L 267, 14.08.2004, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 1450/2004 ze dne 13. srpna 2004, kterým se provádí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES o tvorbě a rozvoji statistiky Společenství v oblasti inovací (1)
32004R1453 OJ L 269, 17.08.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1453/2004 ze dne 16. srpna 2004, kterým se trvale povolují některé doplňkové látky v krmivech (1)
32004R1454 OJ L 269, 17.08.2004, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1454/2004 ze dne 16. srpna 2004 o změně nařízení (ES) č. 2090/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 386/90, pokud jde o fyzickou kontrolu prováděnou při vývozu zemědělských produktů, pro které jsou poskytovány náhrady
32004R1455 OJ L 269, 17.08.2004, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1455/2004 ze dne 16. srpna 2004 o povolení přídavné látky Avatec 15 %, která patří do skupiny kokcidiostatik a jiných lékařských látek v krmivech na dobu deseti let (1)
32004R1458 OJ L 269, 17.08.2004, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1458/2004 ze dne 16. srpna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní trh se surovými diamanty
32004R1458r OJ L 271, 19.08.2004, p.43 Tisková oprava nařízení Komise (ES) č. 1458/2004 ze dne 16. srpna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní trh se surovými diamanty (Úř. věst. L 269 ze dne 17.8.2004)
32004R1459 OJ L 269, 17.08.2004, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1459/2004 ze dne 16. srpna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní trh se surovými diamanty
32004R1461 OJ L 270, 18.08.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1461/2004 ze dne 17. srpna 2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1520/2000, pokud jde o některé částky stanovené v článku 14 uvedeného nařízení
32004R1462 OJ L 270, 18.08.2004, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1462/2004 ze dne 17. srpna 2004, kterým se v odvětví cukru upravuje maximální částka dávky B z výroby a kterým se mění minimální cena cukrové řepy B pro hospodářský rok 2004/05
32004R1463 OJ L 270, 18.08.2004, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1463/2004 ze dne 17. srpna 2004 o povolení na dobu deseti let přídavné látky Sacox 120 microGranulate v krmivech, která patří do skupiny kokcidiostatik a jiných lékařských látek (1)
32004R1464 OJ L 270, 18.08.2004, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1464/2004 ze dne 17. srpna 2004 o povolení přídavné látky Monteban v krmivech, která patří do skupiny kokcidiostatik a jiných lékařských látek, na dobu deseti let (1)
32004R1465 OJ L 270, 18.08.2004, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1465/2004 ze dne 17. srpna 2004, kterým se trvale povoluje doplňková látka v krmivech (1)
32004R1467 OJ L 271, 19.08.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1467/2004 ze dne 13. srpna 2004 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla z dovozu polyethylentereftalátu pocházejícího z Austrálie a Čínské lidové republiky a o ukončení antidumpingového řízení týkajícího se dovozu polyethylentereftalátu pocházejícího z Pákistánu a uvolnění částek zajištěných uloženým prozatímním clem
32004R1469 OJ L 271, 19.08.2004, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1469/2004 ze dne 18. srpna 2004, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1555/96, o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na jablka
32004R1470 OJ L 271, 19.08.2004, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1470/2004 ze dne 18. srpna 2004, kterým se na hospodářský rok 2004/05 stanoví částky podpory pěstování révy určené k produkci některých druhů hrozinek a podpory výsadby vinic zasažených mšičkou
32004R1471 OJ L 271, 19.08.2004, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1471/2004 ze dne 18. srpna 2004, měnící přílohu XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o dovoz jelenovitých výrobků z Kanady a Spojených států (1)
32004R1472 OJ L 271, 19.08.2004, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1472/2004 ze dne 18. srpna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1874/2003 o schválení národních programů některých členských států pro tlumení klusavky, o definici doplňkových záruk a o přiznání odchylek, pokud jde o šlechtitelské programy na odolnost vůči TSE u ovcí na základě rozhodnutí 2003/100/ES (1)
32004R1473 OJ L 271, 19.08.2004, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 1473/2004 ze dne 18. srpna 2004 stanovující dotace pro skladování rozinek a sušených fíků bez dalšího zpracování, v prodejní kampani 2003/04
32004R1474 OJ L 271, 19.08.2004, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1474/2004 ze dne 18. srpna 2004, kterým se mění nařízení Rady č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní trh se surovými diamanty
32004R1475 OJ L 271, 19.08.2004, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 1475/2004 ze dne 18. srpna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 596/2004 o pravidlech režimu vývozních certifikátů v oblasti vajec
32004R1476 OJ L 271, 19.08.2004, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 1476/2004 ze dne 18. srpna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 97/2004, kterým se opravují nařízení (ES) č. 2281/2003 a (ES) č. 2299/2003, kterými se stanoví světová tržní cena nevyzrněné bavlny
32004R1478 OJ L 271, 19.08.2004, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 1478/2004 ze dne 18. srpna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních týkajících se Libérie
32004R1480 OJ L 272, 20.08.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1480/2004 ze dne 10. srpna 2004 o specifických pravidlech, týkajících se zboží, přicházejícího z oblastí, které nejsou pod účinnou kontrolou vlády Kypru, do oblastí, které jsou pod efektivní kontrolou této vlády
32004R1481 OJ L 272, 20.08.2004, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1481/2004 ze dne 19. srpna 2004, kterým se mění nařízení Komise (EHS) č. 2092/91 o ekologické produkci zemědělských produktů a k tomu se vztahujícímu označování ekologických výrobků a potravin
32004R1483 OJ L 273, 21.08.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1483/2004 ze dne 20. srpna 2004, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu některých označení do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Carne de la Sierra de Guadarrama, Ternera de Navarra nebo Nafarroako Aratxea, Carne de Vacuno del País Vasco nebo Euskal Okela, Ternera Asturiana a Carne de Cantabria)
32004R1484 OJ L 273, 21.08.2004, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1484/2004 ze dne 20. srpna 2004 o změně nařízení (ES) č. 917/2004 upravujícího způsoby uplatnění nařízení Rady (ES) č. 797/2004 o akcích, které mají zlepšit podmínky výroby a prodeje včelařských produktů
32004R1485 OJ L 273, 21.08.2004, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1485/2004 ze dne 20. srpna 2004, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu některých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pimiento Riojano)
32004R1486 OJ L 273, 21.08.2004, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1486/2004 ze dne 20. srpna 2004, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu některých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Farinheira de Estremoz e Borba, Domfront, Kiwi Latina, Valle del Belice a Noix du Périgord)
32004R1488 OJ L 273, 21.08.2004, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1488/2004 ze dne 20. srpna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
32004R1489 OJ L 273, 21.08.2004, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1489/2004 ze dne 20. srpna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 234/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Libérii a o zrušení nařízení (ES) č. 1030/2003
32004R1492 OJ L 274, 24.08.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1492/2004 ze dne 23. srpna 2004 měnící nařízení (ES) č. 999/2001 Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o eradikační opatření u přenosných spongiformních encefalopatií skotu, ovcí a koz, obchodování se spermatem a embryi ovcí a koz a jejich dovoz a o specifický rizikový materiál (1)
32004R1493 OJ L 274, 24.08.2004, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1493/2004 ze dne 23. srpna 2004, kterým se stanoví přechodná opatření přijatá v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Maďarska, Litvy, Lotyšska, Malty, Polska, Slovenska a Slovinska ve vztahu k požadavkům na poskytování náhrad pro vývoz některých mléčných nebo vaječných výrobků podle nařízení (ES) č. 1520/2000
32004R1494 OJ L 274, 24.08.2004, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1494/2004 ze dne 23. srpna 2004 o zákazu rybolovu stříbrnice atlantské plavidly plujícími pod vlajkou Německa
32004R1495 OJ L 274, 24.08.2004, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1495/2004 ze dne 23. srpna 2004 o zákazu rybolovu smáčka plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
32004R1496 OJ L 275, 25.08.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1496/2004 ze dne 18. srpna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 964/2003 o uložení konečných antidumpingových cel z dovozu některých potrubních tvarovek pocházejících mimo jiné z Thajska
32004R1498 OJ L 275, 25.08.2004, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1498/2004 ze dne 24. srpna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 633/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví drůbežího masa
32004R1499 OJ L 275, 25.08.2004, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1499/2004 ze dne 24. srpna 2004 o některých mimořádných podpůrných opatřeních pro trh s vejci v Belgii
32004R1500 OJ L 275, 25.08.2004, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1500/2004 ze dne 24. srpna 2004 o zákazu rybolovu jazyka obecného plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
32004R1501 OJ L 275, 25.08.2004, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1501/2004 ze dne 24. srpna 2004 o zákazu rybolovu krevetky severní plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
32004R1502 OJ L 275, 25.08.2004, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1502/2004 ze dne 24. srpna 2004 o zákazu rybolovu platýse velkého plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
32004R1503 OJ L 275, 25.08.2004, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1503/2004 ze dne 24. srpna 2004, kterým se upravuje nařízení (ES) č. 1347/2004, kterým se stanoví, do jaké míry lze přijímat žádosti o dovozní licence, které byly podány v červenci 2004 pro určité produkty v odvětví mléka v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 2535/2001
32004R1504 OJ L 281, 31.08.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1504/2004 ze dne 19. července 2004, kterým se mění a aktualizuje nařízení (ES) č. 1334/2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití
32004R1506 OJ L 276, 26.08.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1506/2004 ze dne 24. srpna 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32004R1507 OJ L 276, 26.08.2004, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1507/2004 ze dne 25. srpna 2004 o zákazu rybolovu tresky obecné plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
32004R1508 OJ L 276, 26.08.2004, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1508/2004 ze dne 25. srpna 2004 o zákazu rybolovu jazyka obecného plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
32004R1509 OJ L 276, 26.08.2004, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1509/2004 ze dne 25. srpna 2004 o zákazu rybolovu tresky obecné plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
32004R1515 OJ L 278, 27.08.2004, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1515/2004 ze dne 26. srpna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2295/2003 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (EHS) č. 1907/90 o některých obchodních normách vajec
32004R1516 OJ L 278, 27.08.2004, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1516/2004 ze dne 25. srpna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 131/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Súdánu
32004R1517 OJ L 278, 27.08.2004, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1517/2004 ze dne 25. srpna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 798/2004, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1081/2000
32004R1540 OJ L 279, 28.08.2004, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1540/2004 ze dne 27. srpna 2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, pokud jde o začátek období pro některé platby
32004R1548 OJ L 280, 31.08.2004, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1548/2004 ze dne 30. srpna 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1722/93, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Rady (EHS) č. 1766/92 a (EHS) č. 1418/76 týkajícím se produkčních náhrad v odvětví obilovin a rýže
32004R1549 OJ L 280, 31.08.2004, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1549/2004 ze dne 30. srpna 2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1785/2003, pokud jde o dovozní režim pro rýži, a kterým se stanoví zvláštní přechodná pravidla pro dovoz rýže Basmati
32004R1553 OJ L 282, 01.09.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1553/2004 ze dne 31. srpna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1362/2000, pokud jde o otevření a správu celních kvót pro některé produkty pocházející z Mexika
32004R1557 OJ L 283, 02.09.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1557/2004 ze dne 1. září 2004, schvalující postupy kontroly shody obchodních norem platných pro určité čerstvé ovoce, které se provádějí na Novém Zélandu před dovozem do Společenství
32004R1558 OJ L 283, 02.09.2004, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1558/2004 ze dne 30. srpna 2004, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
32004R1559 OJ L 283, 02.09.2004, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1559/2004 ze dne 24. srpna 2004 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32004R1563 OJ L 284, 03.09.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1563/2004 ze dne 31. srpna 2004 o zákazu rybolovu tresky modravé plavidly plujícími pod vlajkou Francie
32004R1565 OJ L 285, 04.09.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1565/2004 ze dne 3. září 2004 o zvláštním intervenčním opatření pro oves ve Finsku a Švédsku pro hospodářský rok 2004–2005
32004R1566 OJ L 285, 04.09.2004, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1566/2004 ze dne 31. srpna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o určitých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem a o zrušení nařízení (ES) č. 2465/96
32004R1567 OJ L 285, 04.09.2004, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1567/2004 ze dne 31. srpna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1727/2003 o některých omezujících opatřeních vůči Konžské demokratické republice
32004R1568 OJ L 285, 04.09.2004, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1568/2004 ze dne 2. září 2004 o zákazu rybolovu stříbrnice atlantské plavidly plujícími pod vlajkou Francie
32004R1569 OJ L 285, 04.09.2004, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1569/2004 ze dne 2. září 2004 o zákazu rybolovu tresky pollak plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
32004R1573 OJ L 287, 08.09.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1573/2004 ze dne 6. září 2004 o zákazu rybolovu jazyka obecného plavidly plujícími pod vlajkou Francie
32004R1575 OJ L 288, 09.09.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1575/2004 ze dne 8. září 2004, kterým se ruší nařízení (ES) č. 717/96, (ES) č. 1484/96, (ES) č. 1508/96, (ES) č. 164/97, (ES) č. 299/97 a (ES) č. 1112/97 týkající se mimořádných opatření na podporu trhu s hovězím masem v Belgii, Německu, Francii, Irsku, Nizozemsku, Portugalsku a Spojeném království
32004R1576 OJ L 288, 09.09.2004, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1576/2004 ze dne 7. září 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32004R1580 OJ L 289, 10.09.2004, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1580/2004 ze dne 8. září 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních vůči Libérii
32004R1581 OJ L 289, 10.09.2004, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1581/2004 ze dne 27. srpna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1639/2001 o minimálních a rozšířených programech Společenství pro sběr údajů v sektoru rybářství a o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 1543/2000
32004R1582 OJ L 289, 10.09.2004, p.54 Nařízení Komise (ES) č. 1582/2004 ze dne 8. září 2004 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uvalených nařízením Rady (ES) č. 1470/2001 na dovozy elektronických integrovaných kompaktních fluorescenčních výbojek (CFL-i) pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem elektronických integrovaných kompaktních fluorescenčních výbojek (CFL-i) zasílaných z Vietnamu, Pákistánu nebo Filipín bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Vietnamu, Pákistánu nebo Filipín, a o zavedení evidence těchto dovozů
32004R1583 OJ L 289, 10.09.2004, p.58 Nařízení Komise (ES) č. 1583/2004 ze dne 9. září 2004, kterým se na hospodářský rok 2004/05 stanoví minimální cena, která se vyplácí producentům za zpracované sušené fíky a částka podpory výroby sušených fíků
32004R1590 OJ L 304, 30.09.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1590 ze dne 26. dubna 2004 o programu Společenství o zachování, popisu, sběru a využití genetických zdrojů v zemědělství a zrušuje se nařízení (ES) č. 1467/94
32004R1595 OJ L 291, 14.09.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1595/2004 ze dne 8. září 2004 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu malým a středním podnikům působícím v oblasti produkce, zpracování a uvádění produktů rybolovu na trh
32004R1598 OJ L 292, 15.09.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1598/2004 ze dne 10. září 2004 o zákazu rybolovu pakambaly průsvitné plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
32004R1599 OJ L 292, 15.09.2004, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1599/2004 ze dne 10. září 2004 o zákazu rybolovu smáčka plavidly plujícími pod vlajkou členského státu, s výjimkou Dánska a Spojeného království
32004R1600 OJ L 292, 15.09.2004, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1600/2004 ze dne 13. září 2004 o zákazu rybolovu ďasa mořského plavidly plujícími pod vlajkou Francie
32004R1608 OJ L 293, 16.09.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1608/2004 ze dne 13. září 2004 o zákazu rybolovu ďasa mořského plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
32004R1609 OJ L 293, 16.09.2004, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1609/2004 ze dne 13. září 2004 o zákazu rybolovu jazyka obecného plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
32004R1615 OJ L 294, 17.09.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1615/2004 ze dne 13. září 2004, kterým se zastavuje antidumpingové řízení týkající se dovozu některých plochých válcovaných výrobků ze železa nebo nelegované oceli o šířce nejméně 600 mm, neplátovaných, nepokovených ani nepovlakovaných, ve svitcích, pouze válcovaných za tepla, pocházejících z Indie, Tchaj-wanu a Srbska a Černé Hory
32004R1616 OJ L 294, 17.09.2004, p.3 Nařízení Rady (ES) č. 1616/2004 ze dne 13. září 2004, kterým se zastavuje antidumpingové řízení týkající se dovozu některých plochých válcovaných výrobků ze železa nebo nelegované oceli o šířce nejméně 600 mm, neplátovaných, nepokovených ani nepovlakovaných, ve svitcích, pouze válcovaných za tepla, pocházejících z Bulharska a Jižní Afriky
32004R1627 OJ L 295, 18.09.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1627/2004 ze dne 13. září 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
32004R1628 OJ L 295, 18.09.2004, p.4 Nařízení Rady č. 1628/2004 ze dne 13. září 2004 o uložení konečného vyrovnávacího cla a o konečném výběru prozatímního cla z dovozu některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie
32004R1629 OJ L 295, 18.09.2004, p.10 Nařízení Rady (ES) č. 1629/2004 ze dne 13. září 2004 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla z dovozu některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie
32004R1638 OJ L 295, 18.09.2004, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1638/2004 ze dne 17. září 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2793/1999 s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2031/2001 a (ES) č. 1789/2003, kterými se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
32004R1645 OJ L 296, 21.09.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1645/2004 ze dne 20. září 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2287/2003, pokud jde o rybolovná práva týkající se huňáčka severního ve vodách Grónska
32004R1646 OJ L 296, 21.09.2004, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1646/2004, ze dne 20. září 2004, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 o stanovení postupu Společenství pro ustanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (1)
32004R1646r OJ L 361, 08.12.2004, p.54 Oprava nařízení Komise (ES) č. 1646/2004 ze dne 20. září 2004, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 o stanovení postupu Společenství pro ustanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Úř. věst. L 296 ze dne 21.9.2004)
32004R1651 OJ L 297, 22.09.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1651/2004 ze dne 21. září 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2921/90 o podpoře výroby kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka
32004R1652 OJ L 297, 22.09.2004, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1652/2004 ze dne 20. září 2004, kterým se povolují převody mezi množstevními limity textilních a oděvních výrobků pocházejících z Pákistánské islámské republiky
32004R1653 OJ L 297, 22.09.2004, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1653/2004 ze dne 21. září 2004 o typovém nařízení financování výkonných agentur na základě nařízení Rady (ES) č. 58/2003 stanovující status výkonných agentur pověřených určitými úkoly souvisejícími se správou programů Společenství
32004R1655 OJ L 298, 23.09.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1655/2004 ze dne 22. září 2004 určující pravidla pro přechod z volitelného regulačního systému, zavedeného článkem 4 nařízení Rady (ES) č. 1259/1999, na povinný regulační systém, zavedený nařízením Rady (ES) č. 1782/2003
32004R1656 OJ L 298, 23.09.2004, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1656/2004 ze dne 21. září 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32004R1673 OJ L 300, 25.09.2004, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1673/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se stanoví obchodní norma pro kiwi
32004R1674 OJ L 300, 25.09.2004, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1674/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka
32004R1675 OJ L 300, 25.09.2004, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1675/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 214/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu se sušeným odstředěným mlékem
32004R1676 OJ L 301, 28.09.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1676/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se přijímají autonomní a přechodná opatření pro dovoz některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Bulharska a pro vývoz některých zpracovaných zemědělských produktů do Bulharska
32004R1678 OJ L 301, 28.09.2004, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 1678/2004 ze dne 24. září 2004 o zastavení celních kvót uplatňovaných na dovoz určitých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Bulharska do Společenství
32004R1682 OJ L 308, 05.10.2004, p.1 2004/L 308/1: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1682/2004 ze dne 15. září 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1655/2000 o finančním nástroji pro životní prostředí LIFE)
32004R1683 OJ L 303, 30.09.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1683/2004 ze dne 24. září 2004 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu glyfosátu pocházejícího z Čínské lidové republiky
32004R1685 OJ L 303, 30.09.2004, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1685/2004 ze dne 29. září 2004, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1327/2004 o stálém nabídkovém řízení v rámci hospodářského roku 2004/05 na stanovení vývozních dávek a/nebo náhrad bílého cukru
32004R1686 OJ L 303, 30.09.2004, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1686/2004 ze dne 28. září 2004, kterým se povolují převody mezi množstevními limity textilních a oděvních výrobků pocházejících z Macaa
32004R1687 OJ L 303, 30.09.2004, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1687/2004 ze dne 28. září 2004, kterým se povolují převody mezi množstevními limity textilních a oděvních výrobků pocházejících z Indické republiky
32004R1688 OJ L 303, 30.09.2004, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1688/2004 ze dne 29. září 2004, kterým se pro skladovací agentury stanoví nákupní cena hrozinek a nezpracovaných sušených fíků na hospodářský rok 2004/05
32004R1689 OJ L 303, 30.09.2004, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1689/2004 ze dne 29. září 2004, kterým se pro hospodářský rok 2004/05 stanoví odhadovaná produkce nevyzrněné bavlny a dočasné snížení cílové ceny
32004R1690 OJ L 305, 01.10.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1690/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001, pokud jde o podmínky zpětného vývozu a zpětného zasílání produktů, na které se vztahuje zvláštní režim zásobování
32004R1691 OJ L 305, 01.10.2004, p.3 Nařízení Rady (ES) č. 1691/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2287/2003, pokud jde o rybolovná práva ve vodách Grónska
32004R1697 OJ L 305, 01.10.2004, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1697/2004 ze dne 30. září 2004, kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě irské whisky pro hospodářský rok 2004/05
32004R1698 OJ L 305, 01.10.2004, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1698/2004 ze dne 30. září 2004, kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě skotské whisky pro hospodářský rok 2004/05
32004R1699 OJ L 305, 01.10.2004, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1699/2004 ze dne 30. září 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 275/2004, pokud jde o evidenci dovozů ocelových lan a kabelů vyrobených jedním marockým vyvážejícím výrobcem
32004R1700 OJ L 305, 01.10.2004, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1700/2004 ze dne 29. září 2004 o zákazu rybolovu sledě plavidly plujícími pod vlajkou Německa
32004R1712 OJ L 305, 01.10.2004, p.49 Nařízení Komise (ES) č. 1712/2004 ze dne 30. září 2004, kterým se stanoví přechodná opatření vyplývající z přijetí autonomních a přechodných opatření týkajících se vývozu určitých zemědělských výrobků do Bulharska
32004R1713 OJ L 305, 01.10.2004, p.51 Nařízení Komise (ES) č. 1713/2004 ze dne 30. září 2004, kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 800/1999 týkající se produktů ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I ke Smlouvě, a které je vyvezeno do třetích zemí kromě Bulharska
32004R1721 OJ L 306, 02.10.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1721/2004 ze dne 1. října 2004, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na rajčata
32004R1728 OJ L 306, 02.10.2004, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1728/2004 ze dne 1. října 2004, kterým se po třicáté osmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32004R1730 OJ L 307, 05.10.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1730/2004 ze dne 4. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1185/2004, pokud jde o lhůtu pro předložení nabídek v dílčích nabídkových řízeních na prodej vyváženého žita ze zásob německých intervenčních agentur
32004R1733 OJ L 309, 06.10.2004, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1733/2004 ze dne 5. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 635/2004 o stanovení směnných kurzů použitelných v roce 2004 pro některé přímé podpory a opatření strukturální nebo environmentální povahy
32004R1735 OJ L 310, 07.10.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1735/2004 ze dne 5. října 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32004R1735r OJ L 313, 12.10.2004, p.27 Tisková oprava nařízení Komise (ES) č. 1735/2004 ze dne 5. října 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze (Úř. vest. L 310 ze dne 7.10.2004)
32004R1736 OJ L 311, 08.10.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1736/2004 ze dne 4. října 2004 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz lan ze syntetických vláken pocházejících z Indie
32004R1741 OJ L 311, 08.10.2004, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1741/2004 ze dne 7. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1291/2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty
32004R1742 OJ L 311, 08.10.2004, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1742/2004 ze dne 7. října 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2235/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla týkající se podpory pro spotřebu čerstvých mléčných výrobků z Kanárských ostrovů
32004R1743 OJ L 311, 08.10.2004, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1743/2004 ze dne 7. října 2004 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro česnek od 1. září 2004
32004R1744 OJ L 311, 08.10.2004, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1744/2004 ze dne 7. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1490/2002, pokud jde o nahrazení členského státu zpravodaje (1)
32004R1745 OJ L 311, 08.10.2004, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1745/2004 ze dne 6. října 2004 o zákazu rybolovu platýse velkého plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
32004R1746 OJ L 311, 08.10.2004, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1746/2004 ze dne 6. října 2004, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1502/2004 o zákazu rybolovu platýse velkého plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
32004R1749 OJ L 312, 09.10.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1749/2004 ze dne 7. října 2004 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro konzervované houby od 1. září 2004
32004R1750 OJ L 312, 09.10.2004, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1750/2004 ze dne 8. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1019/2002 o obchodních normách pro olivový olej
32004R1751 OJ L 312, 09.10.2004, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1751/2004 ze dne 8. října 2004, kterým se stanovují úrokové míry používané pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu pro záruční sekci EZOZF pro účetní období 2005
32004R1754 OJ L 313, 12.10.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1754/2004 ze dne 4. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 176/2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 1015/94 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz televizních kamerových systémů pocházejících z Japonska
32004R1756 OJ L 313, 12.10.2004, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1756/2004 ze dne 11. října 2004, kterým se stanoví podrobné podmínky pro požadovanou dokumentaci a kritéria pro způsob a míru omezení rostlinolékařských kontrol u některých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvedených v části B přílohy V směrnice Rady 2000/29/ES
32004R1757 OJ L 313, 12.10.2004, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1757/2004 ze dne 11. října 2004, kterým se zahajuje nabídkové řízení týkající se náhrady pro vývoz ječmene do některých třetích zemí
32004R1758 OJ L 313, 12.10.2004, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1758/2004 ze dne 8. října 2004 o zákazu rybolovu jazyka obecného plavidly plujícími pod vlajkou Francie
32004R1761 OJ L 314, 13.10.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1761/2004 ze dne 12. října 2004, kterým se stanoví zvláštní opatření v odvětví květáku
32004R1761r OJ L 315, 14.10.2004, p.54 Tisková oprava nařízení Komise (ES) č. 1761/2004 ze dne 12. října 2004, kterou se stanoví zvláštní opatření v odvětví květáku (Úř. věst. L 314 ze dne 13.10.2004)
32004R1762 OJ L 315, 14.10.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1762/2004 ze dne 24. září 2004 o správě systému dvojí kontroly bez množstevních omezení pro vývoz některých výrobků z oceli z Moldavské republiky do Evropského společenství
32004R1763 OJ L 315, 14.10.2004, p.14 Nařízení Rady (ES) č. 1763/2004 ze dne 11. října 2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
32004R1765 OJ L 315, 14.10.2004, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1765/2004 ze dne 13. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2076/2002, pokud jde o další používání látek uvedených v příloze II (1)
32004R1766 OJ L 315, 14.10.2004, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1766/2004 ze dne 13. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2199/2003, kterým se stanoví přechodná opatření k provádění nařízení Rady (ES) č. 1259/1999, pokud jde o režim jednotných plateb na plochu pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko pro rok 2004
32004R1767 OJ L 315, 14.10.2004, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 1767/2004 ze dne 13. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2318/2001, pokud jde o uznávání organizací producentů v odvětví rybolovu a akvakultury
32004R1768 OJ L 315, 14.10.2004, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 1768/2004 ze dne 13. října 2004, kterým se stanoví procenta snížení hodnoty použitelná při nákupu zemědělských produktů na finanční rok 2005
32004R1769 OJ L 316, 15.10.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1769/2004 ze dne 14. říjne 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2390/1999, kterým se stanoví forma a obsah účetních údajů poskytovaných Komisi pro účely schválení účetní závěrky záruční sekce EZOZF a pro účely sledování a odhadů
32004R1774 OJ L 316, 15.10.2004, p.61 Nařízení Komise (ES) č. 1774/2004 ze dne 14. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
32004R1775 OJ L 316, 15.10.2004, p.64 Nařízení Komise (ES) č. 1775/2004 ze dne 14. října 2004, kterým se pro hospodářský rok 2003/04 stanoví dávky z výroby v odvětví cukru
32004R1776 OJ L 316, 15.10.2004, p.65 Nařízení Komise (ES) č. 1776/2004 ze dne 14. října 2004, kterým se stanoví pro hospodářský rok 2003/04 částka, která má být vyplacena výrobci cukru prodejcům cukrové řepy z důvodu rozdílu mezi maximální částkou dávky B a částkou této dávky
32004R1777 OJ L 316, 15.10.2004, p.66 Nařízení Komise (ES) č. 1777/2004 ze dne 14. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2342/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem, pokud jde o režim prémií, z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
32004R1778 OJ L 316, 15.10.2004, p.72 Nařízení Komise (ES) č. 1778/2004 ze dne 13. října 2004 o zákazu rybolovu mníka modrého plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
32004R1779 OJ L 316, 15.10.2004, p.73 Nařízení Komise (ES) č. 1779/2004 ze dne 13. října 2004 o zákazu rybolovu mníka plavidly plujícími pod vlajkou Dánska
32004R1785 OJ L 317, 16.10.2004, p.1 Nařízení Rady (ES, EURATOM) č. 1785/2004 ze dne 5. října 2004 o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. ledna 2004 na odměny úředníků Evropských společenství vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích
32004R1786 OJ L 317, 16.10.2004, p.7 Nařízení Rady (ES) č. 1786/2004 ze dne 14. října 2004, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 3274/93 o zamezení dodávek určitého zboží a služeb do Libye
32004R1794 OJ L 317, 16.10.2004, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1794/2004 ze dne 15. října 2004, kterým se v důsledku překročení zpracovatelského prahu v určitých členských státech snižuje pro hospodářský rok 2004/05 částka podpory pro producenty některých citrusových plodů
32004R1795 OJ L 317, 16.10.2004, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1795/2004 ze dne 15. října 2004, kterým se zahajuje přezkum pro nového vývozce nařízení Rady (ES) č. 1995/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozů směsí močoviny a dusičnanu amonného pocházejících mimo jiné z Alžírska a o zrušení cla z dovozů pro jednoho vývozce z této země a o podřízení těchto dovozů celní evidenci
32004R1796 OJ L 317, 16.10.2004, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1796/2004 ze dne 15. října 2004, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 14/2004, pokud jde o předběžné odhady zásobování francouzských zámořských departementů pro odvětví obilovin a produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny a předběžné odhady zásobování Madeiry pro odvětví rostlinných olejů, produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny, mléka a mléčných výrobků a vepřového masa
32004R1797 OJ L 317, 16.10.2004, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 1797/2004 ze dne 14. října 2004 o zákazu rybolovu mníka modrého plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
32004R1800 OJ L 317, 16.10.2004, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 1800/2004 ze dne 15. října 2004 o povolení na dobu deseti let doplňkové látky Cycostat 66G, která patří do skupiny kokcidiostatik a dalších léčebných látek, v krmivech (1)
32004R1802 OJ L 318, 19.10.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1802/2004 ze dne 15. října 2004 o zákazu rybolovu mníka plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
32004R1803 OJ L 318, 19.10.2004, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1803/2004 ze dne 15. října 2004 o změně nařízení (ES) č 94/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu
32004R1804 OJ L 318, 19.10.2004, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1804/2004 ze dne 14. října 2004, kterým se mění seznam příslušných soudů a řízení o opravných prostředcích v příloze I, II a III nařízení Rady (ES) č. 1347/2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti obou manželů k dětem
32004R1805 OJ L 318, 19.10.2004, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1805/2004 ze dne 14. října 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2273/93, kterým se stanoví intervenční centra pro obiloviny
32004R1806 OJ L 318, 19.10.2004, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1806/2004 ze dne 18. října 2004 o změně nařízení (ES) č. 2879/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2702/1999 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů ve třetích zemích
32004R1807 OJ L 318, 19.10.2004, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1807/2004 ze dne 18. října 2004, kterým se stanoví odhadovaná produkce olivového oleje a jednotková částka podpory produkce, kterou je možno vyplatit předem na hospodářský rok 2003/04
32004R1808 OJ L 318, 19.10.2004, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1808/2004 ze dne 18. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2138/97, kterým se vymezují homogenní produkční oblasti v odvětví olivového oleje
32004R1809 OJ L 318, 19.10.2004, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1809/2004 ze dne 18. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2848/98, kterým se stanoví prováděcí pravidla k programu zpětného odkupu kvót v odvětví surového tabáku
32004R1811 OJ L 319, 20.10.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1811/2004 ze dne 11. října 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2287/2003, pokud jde o počet dnů na moři pro plavidla lovící tresku jednoskvrnnou v Severním moři a o používání hloubkových vlečných sítí ve vodách v oblasti Azor, Kanárských ostrovů a Madeiry
32004R1813 OJ L 319, 20.10.2004, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1813/2004 ze dne 19. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1433/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o provozní fondy, operační programy a finanční podporu
32004R1818 OJ L 320, 21.10.2004, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1818/2004 ze dne 19. října 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32004R1819 OJ L 320, 21.10.2004, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1819/2004, ze dne 20. října 2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1342/2003, pokud jde o lhůtu na rozmyšlení pro vydání některých vývozních licencí pro obiloviny, rýži a produkty z obilovin
32004R1820 OJ L 320, 21.10.2004, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1820/2004 ze dne 20. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2208/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 814/2000 o informačních opatřeních v oblasti společné zemědělské politiky
32004R1827 OJ L 321, 22.10.2004, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1827/2004 ze dne 19. října 2004, kterým se stanoví výnosy oliv a oleje pro hospodářský rok 2003/04
32004R1828 OJ L 321, 22.10.2004, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2004 ze dne 21. října 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2501/2001 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2004 za účelem zařazení Timoru-Leste na seznam zemí, na něž se vztahuje zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země
32004R1829 OJ L 321, 22.10.2004, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1829/2004 ze dne 21. října 2004, kterým se Belgii, Portugalsku, Řecku a Kypru povolují odchylky od ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů (1)
32004R1830 OJ L 321, 22.10.2004, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1830/2004 ze dne 21. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 283/2004 a nařízení (ES) č. 284/2004 o registraci určitého dovozu polyethylentereftalátového (PET) filmu vyráběného jedním brazilským vyvážejícím výrobcem a PET filmu vyráběného jedním izraelským vyvážejícím výrobcem
32004R1831 OJ L 321, 22.10.2004, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1831/2004 ze dne 21. října 2004 o změně nařízení Komise (ES) č. 930/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke vhodnosti názvů odrůd druhů zemědělských rostlin a zeleniny
32004R1838 OJ L 322, 23.10.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1838/2004 ze dne 22. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 214/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu se sušeným odstředěným mlékem
32004R1839 OJ L 322, 23.10.2004, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1839/2004 ze dne 22. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka
32004R1840 OJ L 322, 23.10.2004, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1840/2004 ze dne 21. října 2004, kterým se po třicáté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32004R1841 OJ L 322, 23.10.2004, p.7 Nařízení Komise (Euratom) č. 1841/2004 ze dne 22. října 2004, kterým se zrušuje nařízení (Euratom) č. 2014/76 o podpoře projektů týkajících se programů vyhledávání uranu na území členských států
32004R1842 OJ L 322, 23.10.2004, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1842/2004 ze dne 22. října 2004, kterým se povoluje souběžná existence názvu Munster či Munster-Géromé, zapsaného jako chráněné označení původu podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92, a nezapsaného názvu Münster Käse, označujícího místo v Německu
32004R1843 OJ L 322, 23.10.2004, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1843/2004 ze dne 22. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 751/2004 o stanovení některých rozhodných skutečností pro směnný kurs pro rok 2004 pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko v důsledku jejich přistoupení k Evropské unii
32004R1844 OJ L 322, 23.10.2004, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1844/2004 ze dne 22. října 2004, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na salátové okurky, artyčoky, klementinky, mandarinky a pomeranče
32004R1845 OJ L 322, 23.10.2004, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1845/2004 ze dne 22. října 2004, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Tergeste, Lucca, Miele della Lunigiana a ????? ???????? ???????? (Agios Mathaios Kerkyras))
32004R1846 OJ L 322, 23.10.2004, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1846/2004 ze dne 22. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
32004R1847 OJ L 322, 23.10.2004, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1847/2004 ze dne 22. října 2004, kterým se zahajuje postup přidělování vývozních licencí pro sýry, které budou v roce 2005 vyvezeny do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT
32004R1849 OJ L 323, 26.10.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1849/2004 ze dne 21. října 2004 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32004R1850 OJ L 323, 26.10.2004, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1850/2004 ze dne 25. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1117/2004 o stanovení směnných kurzů použitelných v roce 2004 pro některé přímé podpory a opatření strukturální nebo environmentální povahy v České republice, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a Slovensku
32004R1851 OJ L 323, 26.10.2004, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1851/2004 ze dne 25. října 2004, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (1)
32004R1853 OJ L 323, 26.10.2004, p.11 Nařízení Rady (ES) č. 1853/2004 ze dne 25. října 2004 o dodatečných omezujících opatřeních vůči Barmě/Myanmaru a o změně nařízení (ES) č. 798/2004
32004R1856 OJ L 324, 27.10.2004, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1856/2004 ze dne 26. října 2004, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96, pokud jde o zápis názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Lardo di Colonnata)
32004R1860 OJ L 325, 28.10.2004, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1860/2004 ze dne 6. října 2004 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v zemědělském odvětví a v odvětví rybolovu
32004R1861 OJ L 325, 28.10.2004, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1861/2004 ze dne 26. října 2004, kterým se stanoví obchodní normy pro broskve a nektarinky
32004R1862 OJ L 325, 28.10.2004, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1862/2004 ze dne 26. října 2004, kterým se stanoví obchodní norma pro melouny vodní
32004R1863 OJ L 325, 28.10.2004, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1863/2004 ze dne 26. října 2004, kterým se stanoví obchodní normy pro pěstované žampiony
32004R1864 OJ L 325, 28.10.2004, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 1864/2004 ze dne 26. října 2004 o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby dovážené ze třetích zemí
32004R1874 OJ L 326, 29.10.2004, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1874/2004 ze dne 28. října 2004, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (1)
32004R1875 OJ L 326, 29.10.2004, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1875/2004 ze dne 28. října 2004, kterým se mění přílohy II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterou se stanoví postup Společenství pro zjištění maximálních limitů reziduí veterinárních lékařských produktů v potravinách živočišného původu, co se týče salicylanu sodného a fenvalerate (1)
32004R1876 OJ L 326, 29.10.2004, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1876/2004 ze dne 28. října 2004, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 953/2003 k zamezení přesměrování obchodu s některými klíčovými léky do Evropské unie
32004R1877 OJ L 326, 29.10.2004, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1877/2004 ze dne 28. října 2004, kterým se mění příloha III B nařízení (ES) č. 517/94 týkající se kvót pro Srbsko a Černou Horu
32004R1878 OJ L 326, 29.10.2004, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1878/2004 ze dne 28. října 2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady 136/66/EHS a nařízení Rady (EHS) č. 2261/84, pokud jde o stanovení výnosů oliv a výnosů oleje na Kypru, Maltě a ve Slovinsku
32004R1886 OJ L 328, 30.10.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1886/2004 ze dne 25. října 2004, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 1796/1999 z dovozu ocelových lan a kabelů, pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky, na dovoz ocelových lan a kabelů zasílaných z Maroka, ať již jsou prohlášené za pocházející z Maroka či nikoliv, a kterým se zastavuje šetření týkající se dovozu od jednoho marockého vývozce
32004R1891 OJ L 328, 30.10.2004, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1891/2004 ze dne 21. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 o zásahu celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení některých práv k duševnímu vlastnictví a opatřeních, která mají být přijata vůči zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo
32004R1892 OJ L 328, 30.10.2004, p.50 Nařízení Komise (ES) č. 1892/2004 ze dne 29. října 2004 o přechodných opatřeních pro rok 2005 týkajících se dovozu banánů do Společenství v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska
32004R1893 OJ L 328, 30.10.2004, p.55 Nařízení Komise (ES) č. 1893/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 815/2004, kterým se stanoví přechodná opatření, pokud jde o vývoz mléka a mléčných výrobků podle nařízení (ES) č. 174/1999 v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
32004R1894 OJ L 328, 30.10.2004, p.57 Nařízení Komise (ES) č. 1894/2004 ze dne 29. října 2004 o zahájení nabídkového řízení na udělení vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony, stolní hrozny a jablka)
32004R1895 OJ L 328, 30.10.2004, p.60 Nařízení Komise (ES) č. 1895/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se zahajuje veřejný prodej vinného alkoholu, který je určen k využití v Společenství jako bioethanol
32004R1896 OJ L 328, 30.10.2004, p.64 Nařízení Komise (ES) č. 1896/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1499/2004 o některých mimořádných opatřeních na podporu trhu s vejci v Belgii
32004R1897 OJ L 328, 30.10.2004, p.65 Nařízení Komise (ES) č. 1897/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96, pokud jde o zápis názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Cartoceto) – (CHOP)
32004R1898 OJ L 328, 30.10.2004, p.66 Nařízení Komise (ES) č. 1898/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96, pokud jde o zápis názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Terre Tarentine) – (CHOP)
32004R1899 OJ L 328, 30.10.2004, p.67 Nařízení Komise (ES) č. 1899/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2342/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem, pokud jde o režim prémií
32004R1900 OJ L 328, 30.10.2004, p.69 Nařízení Komise (ES) č. 1900/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se stanoví váhové koeficienty výpočet ceny jatečně upravených těl prasat na trhu Společenství na hospodářský rok 2004/05
32004R1901 OJ L 328, 30.10.2004, p.71 Nařízení Komise (ES) č. 1901/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2123/89, kterým se stanoví seznam reprezentativních trhů pro vepřové maso ve Společenství
32004R1902 OJ L 328, 30.10.2004, p.73 Nařízení Komise (ES) č. 1902/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění údaje uvedené ve specifikaci názvu uvedeného v příloze nařízení (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu
32004R1903 OJ L 328, 30.10.2004, p.77 Nařízení Komise (ES) č. 1903/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 3149/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
32004R1917 OJ L 329, 04.11.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1917/2004 ze dne 2. listopadu 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32004R1920 OJ L 331, 05.11.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1920/2004 ze dne 25. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 992/95 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a produkty rybolovu pocházející z Norska
32004R1921 OJ L 331, 05.11.2004, p.5 Nařízení Rady (ES) č. 1921/2004 ze dne 25. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 499/96 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některé produkty rybolovu a živé koně pocházející z Islandu
32004R1922 OJ L 331, 05.11.2004, p.7 Nařízení Rady (ES) č. 1922/2004 ze dne 25. října 2004, kterým se přijímají autonomní a přechodná opatření k otevření celní kvóty Společenství pro dovoz živého skotu pocházejícího ze Švýcarska
32004R1923 OJ L 331, 05.11.2004, p.9 Nařízení Rady (ES) č. 1923/2004 ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví některé koncese ve formě celních kvót Společenství pro některé zpracované zemědělské produkty pro Švýcarskou konfederaci
32004R1925 OJ L 331, 05.11.2004, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1925/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Rady (ES) č. 1798/2003 o správní spolupráci v oblasti daně z přidané hodnoty
32004R1926 OJ L 331, 05.11.2004, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1926/2004 ze dne 3. listopadu 2004 o zákazu rybolovu jazyka obecného plavidly plujícími pod vlajkou Francie
32004R1927 OJ L 332, 06.11.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1927/2004 ze dne 21. října 2004 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu, kterým se upravují rybolovná práva a finanční příspěvek stanovené v Dohodě mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o rybolovu při pobřeží Kapverd pro období od 1. července 2004 do 30. června 2005
32004R1928 OJ L 332, 06.11.2004, p.5 Nařízení Rady (ES) č. 1928/2004 ze dne 25. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2287/2003, kterým se pro rok 2004 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů
32004R1931 OJ L 333, 09.11.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1931/2004 ze dne 8. listopadu 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1609/88, kterým se stanoví termín pro uskladnění másla prodávaného na základě nařízení (EHS) č. 3143/85 a (ES) č. 2571/97
32004R1932 OJ L 333, 09.11.2004, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1932/2004 ze dne 8. listopadu 2004 upravující nařízení (ES) č. 2771/1999, které stanovuje podrobná pravidla pro uplatnění nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky
32004R1934 OJ L 338, 13.11.2004, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1934/2004 ze dne 27. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1726/2000 o rozvojové spolupráci s Jihoafrickou republikou
32004R1935 OJ L 338, 13.11.2004, p.4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS
32004R1937 OJ L 334, 10.11.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1937/2004 ze dne 9. listopadu 2004, kterým se mění přílohy I, II, III a IV nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech
32004R1941 OJ L 336, 12.11.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1941/2004 ze dne 2. listopadu 2004, kterým se zastavuje přezkum pro nového vývozce nařízení Rady (ES) č. 2605/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých elektronických vah pocházejících mimo jiné z Tchaj-wanu
32004R1942 OJ L 336, 12.11.2004, p.4 Nařízení Rady (ES) č. 1942/2004 ze dne 2. listopadu 2004 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu překližovaných desek z okoumé pocházejících z Čínské lidové republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
32004R1944 OJ L 336, 12.11.2004, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1944/2004 ze dne 10. listopadu 2004, kterým se povolují převody mezi množstevními limity textilních a oděvních výrobků pocházejících z Čínské lidové republiky
32004R1964 OJ L 339, 16.11.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1964/2004 ze dne 12. listopadu 2004 o zákazu rybolovu mníkovce bělolemého plavidly plujícími pod vlajkou Irska
32004R1965 OJ L 339, 16.11.2004, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1965/2004 ze dne 15. listopadu 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
32004R1968 OJ L 341, 17.11.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1968/2004 ze dne 16. listopadu 2004, kterým se pro rok 2005 stanoví prováděcí pravidla pro celní kvóty produktů kategorie baby beef pocházejících z Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Srbska a Černé Hory
32004R1968 OJ L 341, 17.11.2004, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1969/2004 ze dne 16. listopadu 2004, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 96/2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravují některá nařízení o trhu s cukrem
32004R1970 OJ L 341, 17.11.2004, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1970/2004 ze dne 16. listopadu 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii přizpůsobuje nařízení (EHS) č. 3515/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1055/77 o skladování a pohybu produktů nakoupených intervenčními agenturami
32004R1971 OJ L 341, 17.11.2004, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1971/2004 ze dne 16. listopadu 2004 o zákazu rybolovu okouníka mořského plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
32004R1973 OJ L 345, 20.11.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1973/2004 dne 29. října 2004 kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin
32004R1975 OJ L 342, 18.11.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1975/2004 ze dne 15. listopadu 2004, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 1676/2001 z dovozu polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího mimo jiné z Indie na dovoz polyethylentereftalátového (PET) filmu zasílaného z Brazílie a Izraele, ať již je prohlášen za pocházející z Brazílie nebo Izraele či nikoli
32004R1976 OJ L 342, 18.11.2004, p.8 Nařízení Rady (ES) č. 1976/2004 ze dne 15. listopadu 2004, kterým se rozšiřuje konečné vyrovnávací clo uložené nařízením (ES) č. 2597/1999 z dovozu polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího z Indie na dovoz polyethylentereftalátového (PET) filmu zasílaného z Brazílie a Izraele, ať již je prohlášen za pocházející z Brazílie nebo Izraele, či nikoli
32004R1978 OJ L 342, 18.11.2004, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1978/2004 ze dne 16. listopadu 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32004R1979 OJ L 342, 18.11.2004, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1979/2004 ze dne 17. listopadu 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravuje nařízení (ES) č. 639/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o požadavky na poskytování vývozních náhrad v souvislosti s řádným zacházením se živým skotem během přepravy
32004R1982 OJ L 343, 19.11.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1982/2004 ze dne 18. listopadu 2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Komise (ES) č. 1901/2000 a (EHS) č. 3590/92
32004R1987 OJ L 344, 20.11.2004, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 1997/2004 ze dne 19. listopadu 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 14/2004, pokud jde o předběžný odhad zásobování Madeiry pro odvětví hovězího masa
32004R1988 OJ L 344, 20.11.2004, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1988/2004 ze dne 18. listopadu 2004, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1501/2004 ze dne 24. srpna 2004 o zákazu rybolovu krevetky severní plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
32004R1989 OJ L 344, 20.11.2004, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1989/2004 ze dne 19. listopadu 2004 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32004R1990 OJ L 344, 20.11.2004, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1990/2004 ze dne 19. listopadu 2004, kterým se v důsledku přistoupení Maďarska k Evropské unii stanoví přechodná opatření v odvětví vína
32004R1991 OJ L 344, 20.11.2004, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1991/2004 ze dne 19. listopadu 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 753/2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů
32004R1992 OJ L 344, 20.11.2004, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1992/2004 ze dne 19. listopadu 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka
32004R1993 OJ L 344, 20.11.2004, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1993/2004 ze dne 19. listopadu 2004, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o Portugalsko (1)
32004R1994 OJ L 344, 20.11.2004, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1994/2004 ze dne 19. listopadu 2004, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ohledně seznamů zemí a území (1)
32004R1995 OJ L 344, 20.11.2004, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1995/2004 ze dne 19. listopadu 2004 o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů některých izotropních elektroplechů a pásů z křemíkové elektrooceli širších než 500 mm pocházející z Ruské federace a vedení záznamů o dovozech některých izotropních elektroplechů pocházejících z Ruské federace
32004R1996 OJ L 344, 20.11.2004, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1996/2004 ze dne 19. listopadu 2004 o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů dusičnanu amonného pocházejícího z Ruské federace a Ukrajiny a o pokračování dovozů dusičnanu amonného pocházejícího z Ruské federace nebo Ukrajiny podléhajících registraci
32004R2000 OJ L 346, 23.11.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2000/2004 ze dne 19. listopadu 2004, kterým se povolují převody mezi množstevními limity textilních a oděvních výrobků pocházejících z Korejské republiky
32004R2003 OJ L 348, 24.11.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2003/2004 ze dne 21. října 2004 o uzavření Protokolu, kterým se na období od 3. prosince 2003 do 2. prosince 2007 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a mauricijskou vládou o rybolovu v mauricijských vodách
32004R2006 OJ L 364, 09.12.2004, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele) (1)
32004R2007 OJ L 349, 25.11.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 ze dne 26. října 2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie
32004R2008 OJ L 349, 25.11.2004, p.12 Nařízení Rady (ES) č. 2008/2004 ze dne 16. listopadu 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1268/1999 o podpoře Společenství pro předvstupní opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v kandidátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období
32004R2028 OJ L 352, 27.11.2004, p.1 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2028/2004 ze dne 16. listopadu 2004, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000, kterým se provádí rozhodnutí 94/728/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Společenství
32004R2034 OJ L 353, 27.11.2004, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 2034/2004 ze dne 26. listopadu 2004, kterým se počtyřicáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32004R2041 OJ L 354, 30.11.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2041/2004 ze dne 15. listopadu 2004 o dovozu některých výrobků z oceli pocházejících z Ruské federace
32004R2043 OJ L 354, 30.11.2004, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 2043/2004 ze dne 26. listopadu 2004 o zákazu rybolovu stříbrnice atlantské plavidly plujícími pod vlajkou Irska
32004R2044 OJ L 354, 30.11.2004, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 2044/2004 ze dne 29 listopadu 2004, kterým se stanoví koeficienty úprav, jež se použijí pro specifická směrná množství pro všechny tradiční hospodářske subjekty v rámci celních kvót A/B a C pro dovoz banánů v roce 2004
32004R2045 OJ L 354, 30.11.2004, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 2045/2004 ze dne 29. listopadu 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2131/93, kterým se stanoví postupy a podmínky pro uvedení do prodeje obilovin ze zásob intervenčních agentur
32004R2051 OJ L 355, 01.12.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2051/2004 ze dne 25. října 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 337/75 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání
32004R2052 OJ L 355, 01.12.2004, p.4 Nařízení Rady (ES) č. 2052/2004 ze dne 22. listopadu 2004 o rozšíření konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 964/2003 na dovoz potrubních tvarovek ze železa nebo oceli z Čínské lidové republiky na dovoz potrubních tvarovek ze železa nebo oceli odesílaných z Indonésie, bez ohledu na to, zda jsou prohlášeny za pocházející z Indonésie či nikoliv
32004R2053 OJ L 355, 01.12.2004, p.9 Nařízení Rady (ES) č. 2053/2004 ze dne 22. listopadu 2004 o rozšíření konečného antidumpingového cla uloženého nařízením (ES) č. 964/2003 na dovoz potrubních tvarovek ze železa nebo oceli z Čínské lidové republiky na dovoz potrubních tvarovek ze železa nebo oceli odesílaných ze Srí Lanky, bez ohledu na to, zda jsou prohlášeny za pocházející ze Srí Lanky či nikoliv
32004R2054 OJ L 355, 01.12.2004, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 2054/2004 ze dne 29. listopadu 2004, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ohledně seznamů zemí a území (1)
32004R2059 OJ L 357, 02.12.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2059/2004 ze dne 4. října 2004, kterým se mění rozhodnutí Komise č. 1469/2002/ESUO o uplatňování některých omezení dovozu určitých výrobků z oceli z Kazachstánu
32004R2060 OJ L 357, 02.12.2004, p.3 Nařízení Rady (ES) č. 2060/2004 ze dne 22. listopadu 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2702/1999 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů ve třetích zemích a nařízení (ES) č. 2826/2000 o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu
32004R2062 OJ L 357, 02.12.2004, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 2062/2004 ze dne 30. listopadu 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32004R2063 OJ L 357, 02.12.2004, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 2063/2004 ze dne 30. listopadu 2004 o zákazu rybolovu tresky obecné plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
32004R2064 OJ L 357, 02.12.2004, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 2064/2004 ze dne 30. listopadu 2004 o zákazu rybolovu tkaničnice tmavé plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
32004R2065 OJ L 357, 02.12.2004, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 2065/2004 ze dne 30. listopadu 2004 o zákazu rybolovu tresky obecné plavidly plujícími pod vlajkou Německa
32004R2067 OJ L 358, 03.12.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2067/2004 ze dne 22. listopadu 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 527/2003, kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých vín dovážených z Argentiny, u nichž mohlo být použito enologických postupů nestanovených v nařízení (ES) č. 1493/1999, k přímé lidské spotřebě
32004R2068 OJ L 358, 03.12.2004, p.2 Nařízení Rady (ES) č. 2068/2004 ze dne 29. listopadu 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2667/2000 o Evropské agentuře pro obnovu
32004R2070 OJ L 358, 03.12.2004, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 2070/2004 ze dne 1. prosince 2004, kterým se povolují převody mezi množstevními limity textilních a oděvních výrobků pocházejících z Indické republiky
32004R2073 OJ L 359, 04.12.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2073/2004 ze dne 16. listopadu 2004 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní
32004R2074 OJ L 359, 04.12.2004, p.11 Nařízení Rady (ES) č. 2074/2004 ze dne 29. listopadu 2004 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých mechanismů kroužkových pořadačů pocházejících z Čínské lidové republiky
32004R2076 OJ L 359, 04.12.2004, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 2076/2004 ze dne 3. prosince 2004, kterým se poprvé mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivech (EDDHSA a trojitý superfosfát) (1)
32004R2077 OJ L 359, 04.12.2004, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 2077/2004 ze dne 3. prosince 2004, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000, pokud jde o používání technologických činidel
32004R2079 OJ L 360, 07.12.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2079/2004 ze dne 6. prosince 2004 o stanovení koeficientů úpravy, které budou přizpůsobeny specifickým směrným množstvím tradičních dodavatelů a zvláštním povolením nových dodavatelů v rámci dodatkového množství při dovozu banánů do nových členských států na rok 2005
32004R2080 OJ L 360, 07.12.2004, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 2080/2004 ze dne 6. prosince 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropskému společenství upravuje nařízení (ES) č. 2298/2001, kterým se stanoví podrobná pravidla pro vývoz produktů určených pro potravinovou pomoc
32004R2081 OJ L 360, 07.12.2004, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 2081/2004 ze dne 6. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sdělování údajů nezbytných k provádění nařízení Rady (EHS) č. 2358/71 o společné organizaci trhu s osivem
32004R2082 OJ L 360, 07.12.2004, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 2082/2004 ze dne 6. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 216/96 o jednacím řádu odvolacích senátů Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (známky a vzory)
32004R2083 OJ L 360, 07.12.2004, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 2083/2004 ze dne 6. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1432/94 a (ES) č. 1458/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu dovozních licencí v odvětví vepřového masa
32004R2084 OJ L 360, 07.12.2004, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 2084/2004 ze dne 6. prosince 2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2837/93, pokud jde o lhůtu pro vyplacení podpory pro udržování olivových hájů v tradičních oblastech pěstování oliv na menších ostrovech v Egejském moři
32004R2086 OJ L 363, 09.12.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2086/2004 ze dne 19. listopadu 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 přijímají některé mezinárodní účetní standardy, pokud jde o vložení IAS 39 (1)
32004R2088 OJ L 361, 08.12.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2088/2004 ze dne 7. prosince 2004, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2497/2001 a nařízení Komise (ES) č. 2597/2001 o celních kvótách pro některé ryby a produkty rybolovu pocházející z Chorvatska a pro některá vína pocházející z Chorvatska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Slovinska
32004R2091 OJ L 362, 09.12.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2091/2004 ze dne 6. prosince 2004 o zákazu rybolovu jazyka obecného plavidly plujícími pod vlajkou Francie
32004R2092 OJ L 362, 09.12.2004, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 2092/2004 ze dne 8. prosince 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz vykostěného sušeného hovězího masa pocházejícího ze Švýcarska
32004R2094 OJ L 362, 09.12.2004, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 2094/2004 ze dne 8. prosince 2004 o otevření a správě celní kvóty pro 10000 tun jinak zpracovaných ovesných zrn kódu KN 11042298
32004R2095 OJ L 362, 09.12.2004, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 2095/2004 ze dne 8. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 581/2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení na vývozní náhrady pro některé druhy másla a nařízení (ES) č. 582/2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení na vývozní náhrady pro sušené odstředěné mléko
32004R2097 OJ L 365, 10.12.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2097/2004 ze dne 8. prosince 2004 o zákazu rybolovu sledě obecného plavidly plujícími pod vlajkou Francie
32004R2098 OJ L 365, 10.12.2004, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 2098/2004 ze dne 8. prosince 2004 o zákazu rybolovu sledě obecného plavidly plujícími pod vlajkou Francie
32004R2102 OJ L 365, 10.12.2004, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 2102/2004 ze dne 9. prosince 2004 o některých výjimečných opatřeních na podporu trhu s vejci v Itálii
32004R2103 OJ L 365, 10.12.2004, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 2103/2004 ze dne 9. prosince 2004 o přenosu údajů o některých rybolovných oblastech v Západních vodách a v Baltském moři
32004R2104 OJ L 365, 10.12.2004, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 2104/2004 ze dne 9. prosince 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 639/2004 o řízení rybářského loďstva zapsaného v nejvzdálenějších regionech Společenství
32004R2108 OJ L 366, 11.12.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2108/2004 ze dne 10. prosince 2004, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1420/2004, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní práva podaným pro kvóty pro zmrazené hovězí maso podle nařízení (ES) č. 1203/2004, a kterým se stanoví správní pravidla pro přidělení některých dovozních práv
32004R2110 OJ L 366, 11.12.2004, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 2110/2004 ze dne 9. prosince 2004 o zákazu rybolovu humra severského plavidly plujícími pod vlajkou Francie
32004R2111 OJ L 366, 11.12.2004, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 2111/2004 ze dne 9. prosince 2004 o zákazu rybolovu sledě obecného plavidly plujícími pod vlajkou Francie
32004R2112 OJ L 366, 11.12.2004, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 2112/2004 ze dne 10. prosince 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska stanoví přechodná opatření pro účely provádění nařízení Rady (ES) č. 2202/96 a nařízení (ES) č. 2111/2003
32004R2113 OJ L 366, 11.12.2004, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 2113/2004 ze dne 10. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1943/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o podporu předběžně uznaným seskupením producentů
32004R2116 OJ L 367, 14.12.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2116/2004 ze dne 2. prosince 2004, kterým se s ohledem na smlouvy se Svatým stolcem mění nařízení (ES) č. 2201/2003 o soudní příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1347/2000
32004R2117 OJ L 367, 14.12.2004, p.3 Nařízení Rady (ES) č. 2117/2004 ze dne 7. prosince 2004, kterým se prodlužuje pozastavení antidumpingového cla uloženého rozhodnutím Komise č. 2730/2000/ESUO z dovozu koksu z uhlí v kusech o průměru větším než 80 mm pocházejícího z Čínské lidové republiky
32004R2119 OJ L 367, 14.12.2004, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 2119/2004 ze dne 13. prosince 2004, kterým se zahajuje nabídkové řízení č. 53/2004 ES na prodej vinného alkoholu určeného pro nová průmyslová použití
32004R2120 OJ L 367, 14.12.2004, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 2120/2004 ze dne 10. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2729/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro kontroly v odvětví vína
32004R2121 OJ L 367, 14.12.2004, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 2121/2004 ze dne 13. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1727/1999, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2158/92 o ochraně lesů Společenství před požáry, a nařízení (ES) č. 2278/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 3528/86 o ochraně lesů Společenství před důsledky znečištění ovzduší
32004R2124 OJ L 368, 15.12.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2124/2004 ze dne 14. prosince 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz živého skotu o hmotnosti vyšší než 160 kg a pocházejícího ze Švýcarska stanovenou nařízením Rady (ES) č. 1922/2004
32004R2125 OJ L 368, 15.12.2004, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 2125/2004 ze dne 14. prosince 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 890/78, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vydávání ověřovacích listin původu pro chmel
32004R2132 OJ L 369, 16.12.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2132/2004 ze dne 6. prosince 2004, kterým se pro rybářský hospodářský rok 2005 stanoví orientační ceny a produkční ceny Společenství některých produktů rybolovu podle nařízení (ES) č. 104/2000
32004R2133 OJ L 369, 16.12.2004, p.5 Nařízení Rady (ES) č. 2133/2004 ze dne 13. prosince 2004, kterým se příslušným orgánům členských států ukládá povinnost systematicky opatřovat otiskem razítka cestovní doklady státních příslušníků třetích zemí při překročení vnějších hranic členských států a kterým se k tomuto účelu mění prováděcí úmluva k Schengenské dohodě a Společná příručka
32004R2135 OJ L 369, 16.12.2004, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 2135/2004 ze dne 14. prosince 2004 o zákazu rybolovu krevetky severní plavidly plujícími pod vlajkou Polska
32004R2136 OJ L 369, 16.12.2004, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 2136/2004 ze dne 14. prosince 2004, kterým se mění příloha II nařízení Rady (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních vůči Libérii
32004R2137 OJ L 369, 16.12.2004, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 2137/2004 ze dne 14. prosince 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32004R2138 OJ L 369, 16.12.2004, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 2138/2004 ze dne 15. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 14/2004, pokud jde o předběžný odhad zásobování Kanárských ostrovů týkající se mléka a smetany
32004R2139 OJ L 369, 16.12.2004, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 2139/2004 ze dne 8. prosince 2004, kterým se přizpůsobuje a provádí nařízení Rady (EHS) č. 571/88 a mění rozhodnutí Komise 2000/115/ES s ohledem na organizaci statistických zjišťování Společenství o struktuře zemědělských podniků v letech 2005 a 2007
32004R2140 OJ L 369, 16.12.2004, p.49 Nařízení Komise (ES) č. 2140/2004 ze dne 15. prosince 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1245/2004, pokud jde o žádosti o licence k rybolovu ve vodách výlučné hospodářské zóny Grónska
32004R2141 OJ L 369, 16.12.2004, p.53 Nařízení Komise (ES) č. 2141/2004 ze dne 15. prosince 2004, kterým se pro hospodářský rok 2004/05 stanoví nový odhad produkce nevyzrněné bavlny a z toho vyplývající nové dočasné snížení cílové ceny
32004R2143 OJ L 370, 17.12.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2143/2004 ze dne 13. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 74/2004 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu bavlněného ložního prádla pocházejícího z Indie
32004R2145 OJ L 370, 17.12.2004, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 2145/2004 ze dne 15. prosince 2004, kterým se počtyřicátéprvní mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32004R2146 OJ L 370, 17.12.2004, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 2146/2004 ze dne 16. prosince 2004 o otevření celní kvóty pro dovoz některého zboží pocházejícího z Islandu, které vzniklo zpracováním zemědělských produktů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství pro rok 2005
32004R2147 OJ L 370, 17.12.2004, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 2147/2004 ze dne 16. prosince 2004 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
32004R2148 OJ L 370, 17.12.2004, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 2148/2004 ze dne 16. prosince 2004 o trvalém a dočasném povolení některých doplňkových látek a o povolení nových použití již povolené doplňkové látky v krmivech (1)
32004R2149 OJ L 370, 17.12.2004, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 2149/2004 ze dne 16. prosince 2004 o otevření celních kvót pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska, které vzniklo zpracováním zemědělských produktů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství pro rok 2005
32004R2150 OJ L 370, 17.12.2004, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 2150/2004 ze dne 16. prosince 2004 o otevření celní kvóty pro dovoz některého zboží z Turecka do Evropského společenství pro rok 2005
32004R2151 OJ L 370, 17.12.2004, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 2151/2004 ze dne 16. prosince 2004 o otevření celní kvóty pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska, které vzniklo zpracováním zemědělských produktů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství pro rok 2005
32004R2152 OJ L 370, 17.12.2004, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 2152/2004 ze dne 16. prosince 2004, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 238/2004 o zahájení nabídkového řízení na snížení cla při dovozu čiroku pocházejícího ze třetích zemí do Španělska
32004R2165 OJ L 371, 18.12.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2165/2004 ze dne 17. prosince 2004 o zahájení nabídkového řízení na udělení vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)
32004R2166 OJ L 371, 18.12.2004, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 2166/2004 ze dne 17. prosince 2004 o otevření celních kvót pro rok 2005 použitelných na dovozy některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících ze Švýcarska do Evropského společenství
32004R2167 OJ L 371, 18.12.2004, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 2167/2004 ze dne 17. prosince 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravuje nařízení (EHS) č. 1848/93
32004R2168 OJ L 371, 18.12.2004, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 2168/2004 ze dne 17. prosince 2004, kterým se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravuje nařízení (EHS) č. 2037/93
32004R2169 OJ L 371, 18.12.2004, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 2169/2004 ze dne 17. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1535/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o režim podpory pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny
32004R2170 OJ L 371, 18.12.2004, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 2170/2004 ze dne 17. prosince 2004, kterým se pro hospodářský rok 2004/05 rozděluje formou národních zaručených množství 5000 tun krátkých lněných vláken a konopných vláken mezi Dánsko, Řecko, Irsko, Itálii a Lucembursko
32004R2171 OJ L 371, 18.12.2004, p.20 Nařízení komise (ES) č. 2171/2004 ze dne 17. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro správu a rozdělování kvót na dovoz textilních výrobků stanovených pro rok 2005 podle nařízení Rady (ES) č. 517/94
32004R2172 OJ L 371, 18.12.2004, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 2172/2004 ze dne 17. prosince 2004, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 417/2002 o urychleném zavádění požadavků dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupem (1)
32004R2181 OJ L 371, 18.12.2004, p.42 Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 2181/2004 ze dne 16. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13) o konsolidované rozvaze sektoru měnových finančních institucí a nařízení (ES) č. 63/2002 (ECB/2001/18) o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi na vklady a úvěry vůči domácnostem a nefinančním podnikům (ECB/2004/21)
32004R2182 OJ L 373, 21.12.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2182/2004 ze dne 6. prosince 2004 o medailích a žetonech podobných euromincím
32004R2183 OJ L 373, 21.12.2002, p.7 Nařízení Rady (ES) č. 2183/2004 ze dne 6. prosince 2004, kterým se na nezúčastněné členské státy rozšiřuje použitelnost nařízení (ES) č. 2182/2004 o medailích a žetonech podobných euromincím
32004R2185 OJ L 373, 21.12.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 2185/2004 ze dne 17. prosince 2004, kterým se pro rok 2005 otevírá celní kvóta použitelná na dovoz některého zboží pocházejícího z Norska vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na které se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství
32004R2186 OJ L 373, 21.12.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 2186/2004 ze dne 20. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1613/2000, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu původní produkty používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Laosu v případě některých textilních výrobků vyvážených z této země do Společenství
32004R2187 OJ L 373, 21.12.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 2187/2004 ze dne 20. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1614/2000, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu původní produkty používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Kambodže v případě některých textilních výrobků vyvážených z této země do Společenství
32004R2188 OJ L 373, 21.12.2002, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 2188/2004 ze dne 20. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1615/2000, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu původní produkty používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Nepálu v případě některých textilních výrobků vyvážených z této země do Společenství
32004R2189 OJ L 373, 21.12.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 2189/2004 ze dne 20. prosince 2004, kterým se stanoví standardní poplatek za zemědělský podnikový výkaz zemědělské účetní datové sítě pro účetní období 2005
32004R2190 OJ L 373, 21.12.2002, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 2190/2004 ze dne 20. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1433/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o provozní fondy, operační programy a finanční podporu
32004R2199 OJ L 380, 24.12.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2199/2004 ze dne 10. prosince 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3846/87, kterým se zavádí nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady
32004R2200 OJ L 374, 22.12.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2200/2004 ze dne 13. prosince 2004, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 a (ES) č. 3285/94, pokud jde o společná pravidla dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
32004R2202 OJ L 374, 22.12.2004, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 2202/2004 ze dne 21. prosince 2004, kterým se otvírají celní kvóty Společenství pro ovce, kozy, skopové a kozí maso pro rok 2005
32004R2203 OJ L 374, 22.12.2004, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 2203/2004 ze dne 21. prosince 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1859/82 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmu zemědělských podniků
32004R2204 OJ L 374, 22.12.2004, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 2204/2004 ze dne 21. prosince 2004 o změně nařízení (EHS) č. 1915/83, kterým se stanoví prováděcí pravidla k vedení účetnictví pro stanovení příjmu zemědělských podniků
32004R2205 OJ L 374, 22.12.2004, p.42 Nařízení Komise (ES) č. 2205/2004 ze dne 21. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně
32004R2216 OJ L 386, 29.12.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2216/2004 ze dne 21. prosince 2004 o standardizovaném a bezpečném systému rejstříků podle směrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu a Rady a rozhodnutí 280/2004/ES Evropského parlamentu a Rady (1)
32004R2217 OJ L 375, 23.12.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2217/2004 ze dne 22. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, a nařízení (ES) č. 1788/2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků
32004R2221 OJ L 375, 23.12.2004, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 2221/2004 ze dne 22. prosince 2004 o přidělení vývozních licencí pro sýry vyvážené v roce 2005 do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT
32004R2222 OJ L 384, 28.12.2004, p.1 Nařízení Rady č. 2222/2004 ze dne 19. listopadu 2004 o správě dovozu některých výrobků z oceli z Ukrajiny (1)
32004R2223 OJ L 379, 24.12.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2223/2004 ze dne 22. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF)
32004R2229 OJ L 379, 24.12.2004, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 2229/2004 ze dne 3. prosince 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro čtvrtou etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS (1)
32004R2230 OJ L 379, 24.12.2004, p.64 Nařízení Komise (ES) č. 2230/2004 ze dne 23. prosince 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, která se týkají sítě organizací působících v oblastech, které podléhají poslání Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (1)
32004R2231 OJ L 379, 24.12.2004, p.68 Nařízení Komise (ES) č. 2231/2004 ze dne 23. prosince 2004 o ukončení šetření o údajném obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 119/97 na dovoz některých mechanismů kroužkových pořadačů pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých mechanismů kroužkových pořadačů zasílaných z Thajska, ať již jsou deklarované jako pocházející z Thajska či nikoli, a o ukončení celní evidence těchto dovozů uložené nařízením (ES) č. 844/2004
32004R2232 OJ L 379, 24.12.2004, p.71 Nařízení Komise (ES) č. 2232/2004 ze dne 23. prosince 2004, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o altrenogest, beclomethasone dipropionate, kloprostenol, r-kloprostenol, sorbitan sesquioleát a toltrazuril (1)
32004R2233 OJ L 379, 24.12.2004, p.75 Nařízení Komise (ES) č. 2233/2004 ze dne 22. prosince 2004, kterým se podruhé mění nařízení (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
32004R2236 OJ L 392, 31.12.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2236/2004 ze dne 29. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví (IFRS) č. 1, 3 až 5, mezinárodní účetní standardy (IAS) č. 1, 10, 12, 14, 16 až 19, 22, 27, 28, 31 až 41 a výklady Výboru pro výklad standardů (VVS) č. 9, 22, 28 a 32 (1)
32004R2237 OJ L 393, 31.12.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2237/2004 ze dne 29. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard IAS č. 32 a výklad IFRIC 1 (1)
32004R2238 OJ L 394, 31.12.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2238/2004 ze dne 29. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o IFRS 1, IAS č. 1 až 10, 12 až 17, 19 až 24, 27 až 38, 40 a 41 a SIC č. 1 až 7, 11 až 14, 18 až 27, 30 až 33 (1)
32004R2240 OJ L 390, 31.12.2004, p.3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2240/2004 ze dne 15. prosince 2004 o změně nařízení Rady (ES) č. 975/1999, kterým se stanoví požadavky pro provádění rozvojové spolupráce, která přispívá k obecnému cíli rozvoje a upevnění demokracie a právního státu, jakož i k dodržování lidských práv a základních svobod
32004R2242 OJ L 390, 31.12.2004, p.21 Nařízení Rady (ES) č. 2242/2004 ze dne 22. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 976/1999, kterým se stanoví požadavky pro provádění opatření Společenství jiných než opatření týkajících se rozvojové spolupráce, která v rámci politiky spolupráce Společenství přispívají k obecnému cíli rozvoje a upevnění demokracie a právního státu, akož i k dodržování lidských práv a základních svobod ve třetích zemích
32004R2243 OJ L 381, 28.12.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2243/2004 ze dne 22. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
32004R2244 OJ L 381, 28.12.2004, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 2244/2004 ze dne 23. prosince 2004 o otevření nových celních kvót pro rok 2005 pro dovoz některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Rumunska do Společenství
32004R2245 OJ L 381, 28.12.2004, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 2245/2004 ze dne 27. prosince 2004, kterým se mění přílohy I, II, III a IV nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech
32004R2246 OJ L 381, 28.12.2004, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 2246/2004 ze dne 27. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na hrušky, citrony, jablka a cukety
32004R2247 OJ L 381, 28.12.2004, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 2247/2004 ze dne 27. prosince 2004, kterým se zrušují některá nařízení v odvětví hovězího a telecího masa a nařízení (EHS) č. 3882/90 v odvětví skopového a kozího masa
32004R2248 OJ L 381, 28.12.2004, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 2248/2004 ze dne 27. prosince 2004 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro maniok pocházející z Thajska na rok 2005
32004R2249 OJ L 381, 28.12.2004, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 2249/2004 ze dne 27. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 686/2004, kterým se stanoví přechodná opatření pro organizace producentů na trhu s čerstvým ovocem a zeleninou z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
32004R2250 OJ L 381, 28.12.2004, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 2250/2004 ze dne 27. prosince 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 429/90, (ES) č. 2571/97, (ES) č. 174/1999, (ES) č. 2771/1999, (ES) č. 2799/1999, (ES) č. 214/2001, (ES) č. 580/2004, (ES) č. 581/2004 a (ES) č. 582/2004, pokud jde o lhůty pro podávání nabídek a pro sdělení Komisi
32004R2252 OJ L 385, 29.12.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy
32004R2253 OJ L 385, 29.12.2004, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 2253/2004 ze dne 23. prosince 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2237/77 o podobě podnikového výkazu používaného pro stanovení příjmu zemědělských podniků
32004R2254 OJ L 385, 29.12.2004, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 2254/2004 ze dne 27. prosince 2004, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
32004R2255 OJ L 385, 29.12.2004, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 2255/2004 ze dne 27. prosince 2004 o důkazu splnění celních formalit při dovoz cukru do třetí země podle článku 16 nařízení (ES) č. 800/1999
32004R2256 OJ L 385, 29.12.2004, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 2256/2004 ze dne 14. října 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001 o celních kvótách pro určité výrobky pocházející z Egypta, z Malty a z Kypru a referenčních množstvích pro určité výrobky pocházející z Malty a z Kypru
32004R2257 OJ L 389, 30.12.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2257/2004 ze dne 20. prosince 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3906/1989, (ES) č. 1267/1999, (ES) č. 1268/1999 a (ES) č. 2666/2000 s ohledem na kandidátský status Chorvatska
32004R2258 OJ L 389, 30.12.2004, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 2258/2004 ze dne 28. prosince 2004, kterým se na rybářský hospodářský rok 2005 stanoví ceny Společenství za stažení a prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 104/2000
32004R2259 OJ L 389, 30.12.2004, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 2259/2004 ze dne 28. prosince 2004, kterým se na rybářský hospodářský rok 2005 stanoví prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze II nařízení Rady (ES) č. 104/2000
32004R2260 OJ L 389, 30.12.2004, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 2260/2004 ze dne 28. prosince 2004, kterým se stanoví na rybářský hospodářský rok 2005 referenční ceny pro některé produkty rybolovu
32004R2261 OJ L 389, 30.12.2004, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 2261/2004 ze dne 28. prosince 2004, kterým se na rybářský hospodářský rok 2005 stanoví výše překlenovací podpory a paušální podpory
32004R2262 OJ L 389, 30.12.2004, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 2262/2004 ze dne 28. prosince 2004, kterým se na rybářský hospodářský rok 2005 stanoví výše podpory soukromého skladování pro některé produkty rybolovu
32004R2263 OJ L 389, 30.12.2004, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 2263/2004 ze dne 28. prosince 2004, kterým se stanoví paušální hodnoty použité při výpočtu finančního vyrovnání a příslušné zálohy, pokud jde o produkty rybolovu stažené z trhu během rybářského hospodářského roku 2005
32004R2265 OJ L 395, 31.12.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2265/2004 ze dne 20. prosince 2004 o obchodu s některými výrobky z oceli mezi Společenstvím a Republikou Kazachstán
32004R2266 OJ L 395, 31.12.2004, p.20 Nařízení Rady (ES) č. 2266/2004 ze dne 20. prosince 2004 o obchodu s některými výrobky z oceli mezi Společenstvím a Ukrajinou
32004R2267 OJ L 395, 31.12.2004, p.38 Nařízení Rady (ES) č. 2267/2004 ze dne 20. prosince 2004 o obchodu s některými výrobky z oceli mezi Společenstvím a Ruskou federací
32004R2268 OJ L 395, 31.12.2004, p.56 Nařízení Rady (ES) č. 2268/2004 ze dne 22. prosince 2004 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu karbidu wolframu a taveného karbidu wolframu pocházejících z Čínské lidové republiky
32004R2269 OJ L 396, 31.12.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2269/2004 ze dne 20. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2340/2002 a (ES) č. 2347/2002, pokud jde o rybolovná práva na hlubinné druhy pro nové členské státy, které přistoupily v roce 2004
32004R2270 OJ L 396, 31.12.2004, p.4 Nařízení Rady (ES) č. 2270/2004 ze dne 22. prosince 2004, kterým se pro roky 2005 a 2006 stanoví rybolovná práva pro populace hlubinných ryb pro rybářská plavidla Společenství
32004R2271 OJ L 396, 31.12.2004, p.13 Nařízení Rady (ES) č. 2271/2004 ze dne 22. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu
32004R2272 OJ L 396, 31.12.2004, p.18 Nařízení Rady (ES) č. 2272/2004 ze dne 22. prosince 2004 o rozšíření konečného antidumpingového cla uloženého nařízením (ES) č. 769/2002 z dovozu kumarinu pocházejícího z Čínské lidové republiky na dovoz kumarinu odesílaného z Indie nebo Thajska, ať již je prohlášen za pocházející z Indie nebo Thajska či nikoliv
32004R2273 OJ L 396, 31.12.2004, p.28 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2273/2004 ze dne 22. prosince 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2728/94, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy
32004R2278 OJ L 396, 31.12.2004, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 2278/2004 ze dne 30. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2759/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1268/1999 o podpoře Společenství pro předvstupní opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v kandidátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období
32004R2279 OJ L 396, 31.12.2004, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 2279/2004 ze dne 30. prosince 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001, pokud jde o celní kvóty Společenství a referenční množství pro některé zemědělské produkty pocházející ze Západního břehu Jordánu a pásma Gazy


Odkaz na originální stránky Úřední věstník na adrese: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/cs/index.htm