Úřední věstník Evropské unie

Pohled na ostatní předpisy (*) vydané v roce 2004 (od 1.5.):

Celex Citace Český název
OJ L 175, 10.05.2004, p.1 Jednací řád
OJ L 234, 03.07.2004, p.9 Informace o vstupu v platnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o vzájemném uznávání osvědčení shody pro námořní zařízení
OJ L 237, 08.07.2004, p.3 Protokol o změně čtvrtého protokolu, kterým se stanoví podmínky rybolovu uvedené v dohodě o rybolovu mezi Evropským hospodářským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé
OJ L 243, 15.07.2004, p.23 Nařízení Rady, kterým se mění nařízení č. 422/67/EHS, č. 5/67/Euratom o platových poměrech předsedy a členů Komise a předsedy, soudců, generálních advokátů a tajemníka Soudního dvora a předsedy, členů a tajemníka Soudu prvního stupně
OJ L 243, 15.07.2004, p.24 Nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 2290/77 o platových poměrech členů Účetního dvora
OJ L 243, 15.07.2004, p.25 Rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí ze dne 13. září 1999, kterým se stanoví podmínky zaměstnání generálního tajemníka Rady Evropské unie, vysokého představitele pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, a rozhodnutí, kterým se stanoví podmínky zaměstnání náměstka generálního tajemníka Rady Evropské unie
OJ L 255, 31.07.2004, p.40 Informace o vstupu v platnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Tureckou republikou o prvotních a chemických látkách často používaných k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek
OJ L 256, 03.08.2004, p.23 Informace o dni vstupu v platnost nařízení Rady (ES) č. 1992/2003, nařízení Komise (ES) č. 781/2004 a nařízení Komise (ES) č. 782/2004
OJ L 258, 05.08.2004, p.17 Informace o vstupu v platnost dohody mezi Evropským společenstvím a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Macao o navracení osob s neoprávněným pobytem
OJ L 310, 07.10.2004, p.77 Druhá změna jednacího řádu Evropského a sociálního výboru (přijatá dne 31. března 2004)
OJ L 327, 30.10.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. xxx ze dne, xxx kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
OJ L 354, 30.11.2004, p.29 Informace o vstupu v platnost dohody mezi Evropským společenstvím a Indickou republikou o celní spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních záležitostech
OJ L 361, 08.12.2004, p.15 Praktické pokyny týkající se přímých žalob a opravných prostředků
OJ L 362, 09.12.2004, p.16 Informace o datu, od kterého jsou použitelné body 34 a 35 článku 1 nařízení Rady (ES) č. 422/2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství


Odkaz na originální stránky Úřední věstník na adrese: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/cs/index.htm