Úřední věstník Evropské unie

Pohled na směrnice (*) vydané v roce 2004 (od 1.5.):

Celex Citace Český název
32004L0066 OJ L 168, 01.05.2004, p.35 Směrnice Rady 2004/66/ES ze dne 26. dubna 2004, kterou se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravují směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES, 2002/83/ES, 2003/37/ES a 2003/59/ES a směrnice Rady 77/388/EHS, 91/414/EHS, 96/26/ES, 2003/48/ES a 2003/49/ES v oblastech volného pohybu zboží, volného pohybu služeb, zemědělství, dopravní politiky a daní
32004L0079 OJ L 168, 01.05.2004, p.68 Směrnice Komise 2004/79/ES ze dne 4 března 2004 kterou se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravuje směrnice 2002/94/ES v oblasti daní
32004L0080 OJ L 261, 06.08.2004, p.2 Směrnice Rady 2004/80/ES ze dne 29. dubna 2004 o odškodnění obětí trestných činů
32004L0081 OJ L 261, 06.08.2004, p.3 Směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004 o povolení k pobytu vydávaném státním příslušníkům třetích zemí, kteří jsou obětmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a kteří spolupracují s příslušnými orgány
32004L0082 OJ L 261, 06.08.2004, p.4 Směrnice Rady 2004/82/ES ze dne 29. dubna 2004 o povinnosti dopravců sdělovat údaje o cestujících
32004L0083 OJ L 304, 30.09.2004, p.2 Směrnice Rady 2004/83/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje mezinárodní ochranu, a o obsahu tohoto postavení
32004L0084 OJ L 219, 19.06.2004, p.8 Směrnice Rady 2004/84/ES ze dne 10. června 2004, kterou se mění směrnice 2001/113/ES o ovocných džemech, rosolech a marmeládách a kaštanovém krému určených k lidské spotřebě
32004L0085 OJ L 236, 07.07.2004, p.10 Směrnice Rady 2004/85/ES ze dne 28. června 2004, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES, pokud jde o použitelnost některých ustanovení na Estonsko
32004L0086 OJ L 236, 07.07.2004, p.12 Směrnice Komise 2004/86/ES ze dne 5. července 2004, kterou se mění, za účelem přizpůsobení technickému pokroku, Směrnice Rady 93/93/EHS o hmotnostech a rozměrech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (1)
32004L0087 OJ L 287, 08.09.2004, p.4 Směrnice Komise 2004/87/ES ze dne 7. září 2004, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III technickému pokroku (1)
32004L0088 OJ L 287, 08.09.2004, p.5 Směrnice Komise 2004/88/ES ze dne 7. září 2004, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku (1)
32004L0089 OJ L 293, 16.09.2004, p.14 Směrnice Komise 2004/89/ES ze dne 13. září 2004, kterou se po páté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 96/49/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcí (1)
32004L0093 OJ L 300, 25.09.2004, p.13 Směrnice Komise 2004/93/ES ze dne 21. září 2004, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS za účelem přizpůsobení jejích příloh II a III technickému pokroku (1)
32004L0094 OJ L 294, 17.09.2004, p.28 Směrnice Komise 2004/94/ES ze dne 15. září 2004, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS, pokud jde o přílohu IX (1)
32004L0095 OJ L 301, 28.09.2004, p.42 Směrnice Komise 2004/95/ES ze dne 24. srpna 2004, kterou se mění směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí bifentrinu a famoxadonu stanovené v uvedené směrnici (1)
32004L0096 OJ L 301, 28.09.2004, p.51 Směrnice Komise 2004/96/ES ze dne 27. září 2004, kterou se mění Směrnice Rady 76/769/EHS o omezení obchodování s niklem a použití niklu na čepech celků propichujících tělo s cílem přizpůsobit její Přílohu I technickému pokroku (1)
32004L0097 OJ L 301, 28.09.2004, p.53 Směrnice Komise 2004/97/ES ze dne 27. září 2004, kterou se mění směrnice Komise 2004/60/ES, pokud jde o lhůty (1)
32004L0098 OJ L 305, 01.10.2004, p.63 Směrnice Komise 2004/98/ES ze dne 30. září 2004, kterou se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh a používání pentabromdifenyletheru v leteckých nouzových evakuačních systémech za účelem přizpůsobení její přílohy I technickému pokroku (1)
32004L0099 OJ L 309, 06.10.2004, p.6 Směrnice Komise 2004/99/ES ze dne 1. října 2004, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek acetamipridu a thiaclopridu (1)
32004L0101 OJ L 338, 13.11.2004, p.18 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/101/ES ze dne 27. října 2004, kterou se s ohledem na projektové mechanismy Kjótského protokolu mění směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (1)
32004L0102 OJ L 309, 06.10.2004, p.9 Směrnice Komise 2004/102/ES ze dne 5. října 2004, kterou se mění přílohy II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
32004L0103 OJ L 313, 12.10.2004, p.16 Směrnice Komise 2004/103/ES ze dne 7. října 2004 o kontrolách totožnosti a rostlinolékařských kontrolách rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvedených v části B přílohy V směrnice Rady 2000/29/ES, které lze provádět jinde než ve vstupním místě do Společenství nebo v místě jeho blízkosti, a o podmínkách souvisejících s těmito kontrolami
32004L0104 OJ L 337, 13.11.2004, p.13 Směrnice Komise 2004/104/ES ze dne 14. října 2004 o přizpůsobení technickému postupu směrnice Rady 72/245/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potlačení vysokofrekvenčního rušení způsobovaného zážehovými motory namontovanými do motorových vozidel a doplnění směrnice 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (1)
32004L0105 OJ L 319, 20.10.2004, p.9 Směrnice Komise 2004/105/ES ze dne 15. října 2004, kterou se stanoví vzory úředních rostlinolékařských osvědčení nebo rostlinolékařských osvědčení pro zpětný vývoz doprovázející rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty ze třetích zemí uvedené ve směrnici Rady 2000/29/ES
32004L0106 OJ L 359, 04.12.2004, p.30 Směrnice Rady 2004/106/ES ze dne 16. listopadu 2004, kterou se mění směrnice 77/799/EHS o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých daní, některých spotřebních daní a daní z pojistného a 92/12/EHS o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani
32004L0108 OJ L 390, 31.12.2004, p.24 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES ze dne 15. prosince 2004 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a o zrušení směrnice 89/336/EHS
32004L0109 OJ L 390, 31.12.2004, p.38 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES
32004L0110 OJ L 365, 10.12.2004, p.24 Směrnice Komise 2004/110/ES ze dne 9. prosince 2004, kterou se po šesté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 96/49/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcí (1)
32004L0111 OJ L 365, 10.12.2004, p.25 Směrnice Komise 2004/111/ES ze dne 9. prosince 2004, kterou se po páté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 94/55/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se silniční přepravy nebezpečných věcí (1)
32004L0112 OJ L 367, 14.12.2004, p.23 Směrnice Komise 2004/112/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 95/50/ES o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí (1)
32004L0113 OJ L 373, 21.12.2002, p.37 Směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování
32004L0114 OJ L 375, 23.12.2004, p.12 Směrnice Rady 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby
32004L0115 OJ L 374, 22.12.2004, p.64 Směrnice Komise 2004/115/ES ze dne 15. prosince 2004, kterou se mění směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí určitých pesticidů stanovené v uvedené směrnici (1)
32004L0116 OJ L 379, 24.12.2004, p.81 Směrnice Komise 2004/116/ES ze dne 23. prosince 2004, kterou se mění příloha směrnice Rady 82/471/EHS, pokud jde o zápis Candida guilliermondii (1)


Odkaz na originální stránky Úřední věstník na adrese: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/cs/index.htm