Úřední věstník
Evropských společenství


Pohled na předpisy týkající se ČR, vydané v roce 2004:

Celex Citace Překlad názvu
32003R2231r OJ L 040, 12.02.2004, p.37 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2231/2003 ze dne 23. prosince 2003 o otevření celních kvót pro rok 2004 pro dovoz některých produktů pocházejících z České republiky a Slovenské republiky do Evropského společenství (Úř. věst. č. L 339 ze dne 24.12.2003)
32004D0021 OJ L 005, 09.01.2004, p.87 Rozhodnutí Komise 2004/21/ES ze dne 29. prosince 2003, kterým se stanovují příděly pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko podle záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu pro opatření na podporu rozvoje venkova v období 2004 až 2006
32004D0205 OJ L 065, 03.03.2004, p.23 Rozhodnutí Komise 2004/205/ES ze dne 1. března 2004, kterým se stanovují přechodná opatření pro obchod se spermatem, vajíčky a embryi skotu, vepřů, ovcí, koz a koňů získaných v České republice, Estonsku, Kypru, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a Slovensku na vnitřním trhu Společenství (oznámeno pod číslem K(2004) 574) (1)
32004D0273 OJ L 086, 24.03.2004, p.21 Rozhodnutí Komise 2004/273/ES ze dne 18. března 2004, kterým se upravuje rozhodnutí 2001/881/ES, pokud jde o přidání či odebrání položek v seznamu hraničních kontrolních míst s ohledem na přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (oznámeno pod číslem K(2004) 823) (1)
32004D0280 OJ L 087, 25.03.2004, p.60 Rozhodnutí Komise 2004/280/ES ze dne 19. března 2004, kterým se stanovují přechodná opatření pro obchodová s některými produkty živočišného původu získanými v České republice, Estonsku, Kypru, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a Slovensku (oznámeno pod číslem K(2004) 845) (1)
32004D0297 OJ L 097, 01.04.2004, p.66 Rozhodnutí Komise 2004/297/ES ze dne 29. března 2004, kterým se České republice, Estonsku, Litvě, Maďarsku, Polsku a Slovensku povoluje odložit používání některých ustanovení směrnic Rady 2002/53/ES a 2002/55/ES, pokud jde o uvádění osiv některých odrůd na trh (oznámeno pod číslem K(2004) 962) (1)
32004D0312 OJ L 100, 06.04.2004, p.33 Rozhodnutí Rady 2004/312/ES ze dne 30. března 2004, kterým se České republice, Estonsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litvě, Slovensku a Slovinsku poskytují některé prozatímní odchylky od směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
32004D0318 OJ L 102, 07.04.2004, p.71 Rozhodnutí Komise 2004/318/ES ze dne 30. března 2004, kterým se upravuje rozhodnutí 2001/672/ES, pokud jde o letní pastvu v některých oblastech Slovinska v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (oznámeno pod číslem K(2004) 1022) (1)
32004D0330 OJ L 117, 22.04.2004, p.1 Rozhodnutí Rady 2004/330/ES ze dne 22. září 2003 o uzavření bilaterálních dohod mezi Evropským společenstvím a Českou republikou, Estonskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maltskou republikou, Polskou republikou, Slovenskou republikou a Slovinskou republikou, se stanovuje postup poskytování informací v oblasti technických nařízení a nařízení a pravidel týkajících se služeb informační společnosti
32004D0368 OJ L 130, 29.04.2004, p.1 Rozhodnutí Rady 2004/368/ES ze dne 30. března 2004 o prozatímním uplatňování Dohody o účasti České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Slovinské republiky a Slovenské republiky na Evropském hospodářském prostoru a o prozatímním uplatňování čtyř souvisejících dohod
32004D0449 OJ L 155, 30.04.2004, p.86 Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se schvalují plány na monitorování reziduí, které předložily Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko a Slovenska v souladu se směrnicí Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem K(2004) 1607) (Text s významem pro EHP) (2004/449/ES)
32004D0469 OJ L 160, 30.04.2004, p.7 2004/469/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí 2001/881/ES, pokud jde o seznam míst hraniční kontroly s ohledem na přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (oznámeno pod číslem K(2004) 1690)(1)
32004D0477 OJ L 160, 30.04.2004, p.86 2004/477/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravuje rozhodnutí 2002/459/ES, pokud jde o dodatky k seznamu jednotek v počítačové síti Traces (oznámeno pod číslem K(2004) 1738) (1)
32004R0027 OJ L 005, 09.01.2004, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 27/2004 ze dne 5. ledna 2004, kterým se stanovují přechodná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999, pokud jde o financování opatření na rozvoj venkova v České republice, Estonsku, Kypru, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a Slovensku ze záruční sekce EZOZF
32004R0060 OJ L 009, 15.01.2004, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 60/2004 ze dne 14. ledna 2004, kterým se v odvětví cukru stanovují přechodná opatření z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska
32004R0096 OJ L 015, 22.01.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 96/2004 ze dne 30. prosince 2003, kterým se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravují některá nařízení týkající se trhu s cukrem
32004R0141 OJ L 024, 29.01.2004, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 141/2004 ze dne 28. ledna 2004, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999, pokud jde o přechodná opatření na rozvoj zemědělství a venkova v České republice, Estonsku, Kypru, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a Slovensku
32004R0148 OJ L 024, 29.01.2004, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 148/2004 ze dne 28. ledna 2004, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v lednu 2004 pro celní kvóty pro hovězí a telecí maso podle nařízení (ES) č. 1279/98 pro Bulharsko, Českou republiku, Slovensko, Rumunsko, Polskou republiku a Maďarskou republiku
32004R0228 OJ L 039, 11.02.2004, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 228/2004 ze dne 3. února 2004, kterým se stanovují přechodná opatření k nařízení (ES) č. 565/2002 z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska
32004R0230 OJ L 039, 11.02.2004, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 230/2004 ze dne 10. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1972/2003 o přechodných opatřeních, jež mají být přijata v případě obchodu se zemědělskými produkty v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska
32004R0323 OJ L 058, 26.02.2004, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 323/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se upravuje nařízení (EHS) č. 1686/72 v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
32004R0359 OJ L 063, 28.02.2004, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 359/2004 ze dne 27. února 2004, kterým se stanovují přechodná opatření k nařízení (ES) č. 2125/95 z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska
32004R0401 OJ L 067, 05.03.2004, p.1 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 401/2004 ze dne 23. února 2004, kterým se při příležitosti přistoupení Kypru, České republiky, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Malty, Polska, Slovenska a Slovinska zavádějí zvláštní dočasná opatření pro přijímání úředníků Evropských společenství
32004R0406 OJ L 067, 05.03.2004, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 406/2004 ze dne 4. března 2004, kterým se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravují některá nařízení v odvětví olivového oleje
32004R0416 OJ L 068, 06.03.2004, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 416/2004 ze dne 5. března 2004, kterým se stanovují přechodná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96 a nařízení (ES) č. 1535/2003 z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
32004R0436 OJ L 072, 11.03.2004, p.15 Nařízení Rady (ES) č. 436/2004 ze dne 8. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1784/2000, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené z dovozu některých tvárných železných trubek nebo potrubí pocházejících z Brazílie, České republiky, Japonska, Čínské lidové republiky, Korejské republiky a Thajska
32004R0447 OJ L 072, 11.03.2004, p.64 Nařízení Komise (ES) č. 447/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanovují pravidla pro přechod z podpory upravené nařízením (ES) č. 1268/1999 na podporu podle nařízení (ES) č. 1257/1999 a 1260/1999 pro Českou republiku, Estonsko, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Polsko, Slovinsko a Slovensko
32004R0498 OJ L 080, 18.03.2004, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 498/2004 ze dne 17. března 2004, kterým se upravuje několik nařízení týkajících se trhu s produkty zpracovanými z ovoce a zeleniny z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
32004R0527 OJ L 085, 23.03.2004, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 527/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se určuje rozsah, v jakém mají být podány žádosti o dovozní licence podané v březnu 2004 pro některé výrobky z vepřového masa podle režimu stanoveného v dohodách, která Společenství uzavřelo s Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Bulharskem a Rumunskem
32004R0537 OJ L 086, 24.03.2004, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 537/2004 ze dne 23. března 2004, kterým se upravují některá nařízení týkající se trhu s čerstvým ovocem a zeleninou z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
32004R0544 OJ L 087, 25.03.2004, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 544/2004 ze dne 24. března 2004, kterým se stanovují přechodná opatření přijímaná z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska v případě rezerv sestavených v souladu s článkem 14 nařízení (ES) č. 1520/2000
32004R0583 OJ L 091, 30.03.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 583/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanovují společná pravidla pro režimy přímých podpor podle společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro pěstitele, (ES) č. 1786/2003 o společné organizaci trhu s pícninami a (ES) č. 1257/1999 o podpoře rozvoje venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
32004R0634 OJ L 100, 06.04.2004, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 634/2004 ze dne 5. dubna 2004, kterým se stanovují přechodná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2202/96 a nařízení (ES) č. 2111/2003 z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
32004R0636 OJ L 100, 06.04.2004, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 636/2004 ze dne 5. dubna 2004, kterým se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravuje nařízení (ES) č. 1291/2000
32004R0662 OJ L 104, 08.04.2004, p.103 Nařízení Komise (ES) č. 662/2004 ze dne 7. dubna 2004, kterým se stanovují prozatímní opatření, pokud jde o žádosti o dovozní licence podle nařízení (ES) č. 936/97 a (ES) č. 1279/98 o otevření a správě některých celních kvót pro výrobky z hovězího a telecího masa z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
32004R0664 OJ L 104, 08.04.2004, p.106 Nařízení Komise (ES) č. 664/2004 ze dne 7. dubna 2004, kterým se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii stanovují přechodná opatření, pokud jde o dovozní licence pro mléko a mléčné výrobky podle nařízení (ES) č. 2535/2001
32004R0671 OJ L 105, 14.04.2004, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 671/2004 ze dne 7. dubna 2004, kterým se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii mění nařízení (ES) č. 800/1999
32004R0686 OJ L 106, 15.04.2004, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 686/2004 ze dne 14. dubna 2004, kterým se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii stanovují přechodná opatření týkající se organizací producentů na trhu s čerstvým ovocem a zeleninou
32004R0687 OJ L 106, 15.04.2004, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 687/2004 ze dne 14. dubna 2004, kterým se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravuje nařízení (ES) č. 639/2003
32004R0688 OJ L 106, 15.04.2004, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 688/2004 ze dne 14. dubna 2004, kterým se z důvodu z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravuje nařízení (ES) č. 2298/2001
32004R0711 OJ L 111, 17.04.2004, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 711/2004 ze dne 16. dubna 2004, kterým se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii stanovují přechodná opatření, pokud jde o žádosti o dovozní licence podle nařízení (ES) č. 780/2003, o otevření a správě celních kvót pro zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a produkty kódu 02062991
32004R0730 OJ L 113, 20.04.2004, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 730/2004 ze dne 19. dubna 2004, kterým z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravuje nařízení (EHS) č. 1859/82 o výběru ziskových podniků pro účely určení příjmů zemědělských podniků
32004R0735 OJ L 114, 21.04.2004, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 735/2004 ze dne 20. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1972/2003 o přechodných opatřeních, jež mají být přijata v případě obchodu se zemědělskými produkty v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska
32004R0740 OJ L 116, 22.04.2004, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 740/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 141/2004, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999, pokud jde o přechodná opatření na rozvoj zemědělství a venkova v České republice, Estonsku, Kypru, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a Slovensku
32004R0746 OJ L 122, 26.04.2004, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 746/2004 ze dne 22. dubna 2004, kterým se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravují některá nařízení týkající se ekologického zemědělství a souvisejícího označování zemědělských produktů a potravin
32004R0750 OJ L 118, 23.04.2004, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 750/2004 ze dne 22. dubna 2004, kterým se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravuje nařízení (EHS) č. 2273/93
32004R0751 OJ L 118, 23.04.2004, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 751/2004 ze dne 22. dubna 2004 o stanovení rozhodných skutečností pro směnný kurz pro rok 2004 pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko s ohledem na jejich přistoupení k Evropské unii
32004R0752 OJ L 118, 23.04.2004, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 752/2004 ze dne 22. dubna 2004 o přechodných opatřeních v odvětví konopí a lnu pěstovaných na vlákno v České republice, Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Polsku a Slovensku
32004R0777 OJ L 123, 27.04.2004, p.50 Nařízení Komise (ES) č. 777/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravují některá nařízení týkající se trhu s obilovinami
32004R0810 OJ L 149, 30.04.2004, p.127 Nařízení Komise (ES) č. 810/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se upravují některá nařízení týkající se společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
32004R0814 OJ L 153, 30.04.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 814/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se upravuje nařízení (EHS) č. 1538/91, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1906/90 o některých obchodních normách pro drůbeží maso z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
32004R0815 OJ L 153, 30.04.2004, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 815/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanovují přechodná opatření, pokud jde o vývoz mléka a mléčných výrobků podle nařízení (ES) č. 174/1999 z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
32004R0818 OJ L 153, 30.04.2004, p.82 Nařízení Komise (ES) č. 818/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se upravuje nařízení (ES) č. 2295/2003, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1907/90 o některých obchodních normách pro vejce z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
32004R0824 OJ L 127, 29.04.2004, p.10 Nařízení Rady (ES) č. 824/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1784/2000, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo a definitivně vybírá prozatímní clo z dovozu některých tvárných železných trubek nebo potrubí pocházejících z Brazílie, České republiky, Japonska, Čínské lidové republiky, Korejské republiky a Thajska
32004R0833 OJ L 127, 29.04.2004, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 833/2004 ze dne 26. března 2004, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 449/2000, kterým se ukládá dočasné antidumpingové clo z dovozu tvárných železných trubek nebo potrubí pocházejících z Brazílie, České republiky, Japonska, Čínské lidové republiky, Korejské republiky a Thajska a kterým se přijímá závazek poskytnutý jedním vyvážejícím výrobcem v České republice
32004R0835 OJ L 127, 29.04.2004, p.43 Nařízení Komise (ES) č. 835/2004 ze dne 28. dubna 2004, kterým se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravuje nařízení (ES) č. 2076/2002 a rozhodnutí 2002/928/ES, 2004/129/ES, 2004/247/ES a 2004/248, pokud jde o zachování použití některých aktivních látek neuvedených v příloze I ke směrnici 91/414/EHS (1)
32004R0838 OJ L 127, 29.04.2004, p.52 Nařízení Komise (ES) č. 838/2004 ze dne 28. dubna 2004 o přechodných opatřeních pro dovoz banánů do Společenství z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska
32004R0861 OJ L 161, 30.04.2004, p.29 Nařízení Rady (ES) č. 861/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 685/2001, pokud jde o dopravu
32004R0862 OJ L 161, 30.04.2004, p.35 Nařízení Rady (ES) č. 862/2004 ze dne 29. dubna 2004 z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2888/2000, pokud jde o dopravu
32004R0863 OJ L 161, 30.04.2004, p.44 Nařízení Rady (ES) č. 863/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2327/2003, pokud jde o dopravu
32004R0864 OJ L 161, 30.04.2004, p.48 Nařízení Rady (ES) č. 864/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění a z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanovují společná pravidla pro režimy přímých podpor podle společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro pěstitele
32004R0908 OJ L 163, 30.04.2004, p.56 Nařízení Komise (ES) č. 908/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravují některá nařízení týkající se společné organizace trhu s vínem
32004R0909 OJ L 163, 30.04.2004, p.61 Nařízení Komise (ES) č. 909/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravuje nařízení (ES) č. 2090/2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 386/90, pokud jde o fyzické kontroly prováděné při vývozu zemědělských produktů, které mají nárok na náhradu
32004R0910 OJ L 163, 30.04.2004, p.63 Nařízení Komise (ES) č. 910/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se z důvodu z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravuje nařízení (EHS) č. 120/89, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k vývozním dávkám a poplatkům pro zemědělské produkty
32004R0916 OJ L 163, 30.04.2004, p.81 Nařízení Komise (ES) č. 916/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1438/2003, kterým se stanovují prováděcí pravidla k politice Společenství v otázkách loďstva z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
32004R0918 OJ L 163, 30.04.2004, p.88 Nařízení Komise (ES) č. 918/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se v souvislosti s přistoupením České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii zavádějí přechodná opatření pro ochranu zeměpisných označení a označení původu pro zemědělské produkty a potraviny
32004R0920 OJ L 163, 30.04.2004, p.92 Nařízení Komise (ES) č. 920/2004 ze dne 2. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2550/2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2529/2001 o společné organizaci trhu se skopovým a kozím masem, pokud jde o režim prémií, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2419/2001 z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
OJ L 093, 30.03.2004, p.1 Rozhodnutí Rady ze dne 22. března 2004, kterým se upravuje Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Slovinské republiky a Slovenské republiky a úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie v důsledku reformy zemědělské politiky
OJ L 117, 22.04.2004, p.2 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Českou republikou, kterou se stanovuje postup poskytování informací v oblasti technických nařízení a nařízení a pravidel týkajících se služeb informační společnosti
OJ L 126, 28.04.2004, p.1 První opravný protokol ke Smlouvě mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Portugalskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členské státy Evropské unie) a Českou republikou, Estonskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maďarskou republikou, Maltskou republikou, Polskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Maltské republiky, Polské republiky, Slovinské republiky a Slovenské republiky k Evropské unii, podepsané v Athénách dne 16. dubna 2003 (Úř. věst. č. L 236, 23.9.2003)
OJ L 130, 29.04.2004, p.3 Dohody formou výměny dopisů o prozatímním uplatňování Dohody o účasti České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Slovinské republiky a Slovenské republiky na Evropském hospodářském prostoru a o prozatímním uplatňování čtyř souvisejících dohod
OJ L 126, 28.04.2004, p.2 Druhý opravný protokol ke Smlouvě mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Portugalskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členské státy Evropské unie) a Českou republikou, Estonskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maďarskou republikou, Maltskou republikou, Polskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Maltské republiky, Polské republiky, Slovinské republiky a Slovenské republiky k Evropské unii, podepsané v Athénách dne 16. dubna 2003 (Úř. věst. č. L 236, 23.9.2003 a Úř. věst. č. C 227 E, 23.9.2003)


(1) - Texty s významem pro EHP (Evropský hospodářský prostor)
Tučně tištěné předpisy mají dlouhodobý význam, slabě tištěné předpisy mají pouze dočasnou platnost
PŘEKLADY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, ZÁVAZNÉ JE POUZE ZNĚNÍ, KTERÉ BYLO ZVEŘEJNĚNO V TIŠTĚNÉ VERZI OFFICIAL JOURNAL
Odkaz na originální stránky Official Journal na adrese: http://europa.eu.int/eur-lex/en/oj