Úřední věstník
Evropských společenství


Pohled na nařízení vydaná v roce 2004:

Celex Citace Překlad názvu
31998R2261r OJ L 118, 23.04.2004, p.78 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2261/98 ze dne 26. října 1998, kterým se mění příloha I k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. č. L 292 ze dne 30.10.1998)
31999R2204r OJ L 118, 23.04.2004, p.78 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2204/1999 ze dne 12. října 1999, kterým se mění příloha I k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. č. L 278 ze dne 28.10.1999)
32000R2388r OJ L 118, 23.04.2004, p.79 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2388/2000 ze dne 13. října 2000, kterým se mění příloha I k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. č. L 264 ze dne 18.10.2000)
32001R0464r OJ L 067, 05.03.2004, p.34 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 464/2001 ze dne 7. března 2001, kterým se doplňuje příloha k nařízení (ES) č. 2400/96 o zapsání některých názvů do "Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení" uvedeného v nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu pro zemědělské produkty a potraviny (Úř. věst. č. L 66 ze dne 8.3.2001)
32001R2031r OJ L 118, 23.04.2004, p.79 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2031/2001 ze dne 6. srpna 2001, kterým se mění příloha I k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. č. L 279 ze dne 23.10.2001)
32002R1360r OJ L 077, 13.03.2004, p.71 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1360/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se technickému pokroku posedmé přizpůsobuje nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém řízení v silniční dopravě (Úř. věst. č. L 207 ze dne 5.8.2002)
32003R0033r OJ L 067, 05.03.2004, p.34 Oprava ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/33/ES ze dne 26. května 2003 sbližování právních a správních předpisů členských států týkající se reklamy a sponzorování tabákových výrobků (Úř. věst. č. L 152 ze dne 20.6.2003)
32003R0080 OJ L 058, 26.02.2004, p.28 Oprava ke směrnici Komise 2003/80/ES ze dne 5. září 2003, kterou se zavádí symbol udávající trvanlivost kosmetických výrobků v příloze VIIIa ke směrnici 76/768/EHS (Úř. věst. č. L 224 ze dne 6.9.2003)
32003R1295r OJ L 079, 17.03.2004, p.50 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 1295/2003 ze dne 15. července 2003 o opatřeních plánovaných pro usnadnění postupů podávání žádostí o víza a vydávání víz pro členy olympijské rodiny účastnící se v roce 2004 olympijských her a paralympijských her v Athénách (Úř. věst. č. L 183 ze dne 22.7.2003)
32003R1334r OJ L 014, 21.01.2004, p.54 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1334/2003 ze dne 25. července 2003, kterým se mění podmínky pro povolení řady doplňkových látek v krmivech náležejících ke stopovým prvkům (Úř. věst. č. L 187 ze dne 26.7.2003)
32003R1458r OJ L 014, 21.01.2004, p.54 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1458/2003 ze dne 18. srpna 2003 o otevření a správě celní kvóty v odvětví vepřového masa (Úř. věst. č. L 208 ze dne 19.8.2003)
32003R1771r OJ L 094, 31.03.2004, p.69 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 1771/2003 ze dne 7. října 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2803/2000, pokud jde o otevření a navýšení autonomních celních kvót Společenství pro některé produkty rybolovu (Úř. věst. č. L 258 ze dne 10.10.2003)
32003R1782r OJ L 094, 31.03.2004, p.70 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanovují společná pravidla pro režimy přímých podpor podle společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro pěstitele a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Úř. věst. č. L 270 ze dne 21.10.2003)
32003R1783r OJ L 094, 31.03.2004, p.71 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 1783/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1257/1999 o podpoře rozvoje venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) (Úř. věst. č. L 270 ze dne 21.10.2003)
32003R1786r OJ L 094, 31.03.2004, p.71 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 1786/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s pícninami (Úř. věst. č. L 270 ze dne 21.10.2003)
32003R1788r OJ L 094, 31.03.2004, p.71 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se zavádějí dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků (Úř. věst. č. L 270 ze dne 21.10.2003)
32003R1789r OJ L 006, 10.01.2004, p.57 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1789/2003 ze dne 11. září 2003, kterým se mění příloha I k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. č. L 281 ze dne 30.10.2003)
32003R1973r OJ L 127, 29.04.2004, p.158 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1943/2003 ze dne 3. listopadu 2003, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o podporu pro předem uznaná uskupení producentů (Úř. věst. č. L 286 ze dne 4.11.2003)
32003R2231r OJ L 040, 12.02.2004, p.37 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2231/2003 ze dne 23. prosince 2003 o otevření celních kvót pro rok 2004 pro dovoz některých produktů pocházejících z České republiky a Slovenské republiky do Evropského společenství (Úř. věst. č. L 339 ze dne 24.12.2003)
32003R2286r OJ L 032, 05.02.2004, p.34 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2286/2003 ze dne 18. prosince 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. č. L 343 ze dne 31.12.2003)
32003R2295r OJ L 072, 11.03.2004, p.91 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2295/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1907/90 o některých obchodních normách pro vejce (Úř. věst. č. L 340 ze dne 24.12.2003)
32003R2344r OJ L 014, 21.01.2004, p.54 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2344/2003 ze dne 30. prosince 2003, kterým se mění příloha I k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. č. L 346 ze dne 31.12.2003)
32004R0001 OJ L 001, 03.01.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1/2004 ze dne 23. prosince 2003 o používání článků 87 a 88 Smlouvy o ES v případě státní podpory pro malé a střední podniky zabývající se výrobou, zpracování a uváděním zemědělských produktů na trh
32004R0002 OJ L 001, 03.01.2004, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 2/2004 ze dne 2. ledna 2004, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32004R0003 OJ L 002, 06.01.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 3/2004 ze dne 5. ledna 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0004 OJ L 002, 06.01.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 4/2004 ze dne 23. prosince 2003, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 4045/89 o zkoumání transakcí, které tvoří součást systému financování záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu, členskými státy
32004R0005 OJ L 002, 06.01.2004, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 5/2004 ze dne 5. ledna 2004, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32004R0006 OJ L 002, 06.01.2004, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 6/2004 ze dne 5. ledna 2004, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32004R0007 OJ L 002, 06.01.2004, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 7/2004 ze dne 5. ledna 2004, kterým se pozastavují preferenční cla a kterým se znovu zavádí clo společného celního sazebníku z dovozu velkokvětých růží pocházejících ze Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32004R0008 OJ L 002, 06.01.2004, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 8/2004 ze dne 5. ledna 2004, kterým se pozastavují preferenční cla a kterým se znovu zavádí clo společného celního sazebníku z dovozu velkokvětých růží pocházejících z Izraele
32004R0009 OJ L 002, 06.01.2004, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 9/2004 ze dne 5. ledna 2004 kterým se pozastavují preferenční cla a kterým se znovu zavádí clo společného celního sazebníku z dovozu malokvětých růží pocházejících z Izraele
32004R0010 OJ L 002, 06.01.2004, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 10/2004 ze dne 5. ledna 2004, kterým se pozastavují preferenční cla a kterým se znovu zavádí clo společného celního sazebníku z dovozu jednokvětých karafiátů pocházejících z Izraele
32004R0011 OJ L 002, 06.01.2004, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 11/2004 ze dne 5. ledna 2004, kterým se pozastavují preferenční cla a kterým se znovu zavádí clo společného celního sazebníku z dovozu jednokvětých karafiátů pocházející ze Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32004R0012 OJ L 003, 07.01.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 12/2004 ze dne 6. ledna 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0013 OJ L 003, 07.01.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 13/2004 ze dne 8. prosince 2003, kterým se stanoví složení seznamu vodních cest námořního charakteru podle čl. 3 písm. d) nařízení Rady (EHS) č. 1108/70 (1)
32004R0014 OJ L 003, 07.01.2004, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 14/2004 ze dne 30. prosince 2003, kterým se stanovuje odhad dodávek a výše podpory Společenství pro dodávky některých základních produktů určených pro lidskou spotřebu, ke zpracování, pro použití jako zemědělské vstupy a pro dodávku živých zvířat a vajec do okrajových regionů podle nařízení Rady podle nařízení Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001
32004R0015 OJ L 004, 08.01.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 15/2004 ze dne 7. ledna 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0016 OJ L 004, 08.01.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 16/2004 ze dne 6. ledna 2004, kterým se provádí nařízení (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 1177/2003 o statistice Společenství týkající se výše příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových druhotných proměnných pro „meziregionální přenos chudoby“
32004R0017 OJ L 004, 08.01.2004, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 17/2004 ze dne 7. ledna 2004, kterým se stanoví koeficient snížení, jež má být použit podle celní kvóty Společenství pro ječmen stanovené v nařízení (ES) č. 2305/2003
32004R0018 OJ L 004, 08.01.2004, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 18/2004 ze dne 7. ledna 2004, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32004R0019 OJ L 004, 08.01.2004, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 19/2004 ze dne 7. ledna 2004, kterým se po 27. mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002, kterým se ukládají některá zvláštní restriktivní opatření namířená proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ladinem, sítí Al-Kajda a Talibanem a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32004R0021 OJ L 005, 09.01.2004, p.8 Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003, kterým se zavádí systém identifikace registrace ovcí a koz a kterým se mění nařízení (ES) č. 1782/2003 a směrnice 92/102/EHS a 64/432/EHS
32004R0022 OJ L 005, 09.01.2004, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 22/2004 ze dne 8. ledna 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0023 OJ L 005, 09.01.2004, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 23/2004 ze dne 8. ledna 2004, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32004R0024 OJ L 005, 09.01.2004, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 24/2004 ze dne 8. ledna 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32004R0025 OJ L 005, 09.01.2004, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 25/2004 ze dne 8. ledna 2004, kterým se stanovuje maximální výše náhrady pro bílý cukr při vývozu do některých třetích zemí pro 18. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1290/2003
32004R0026 OJ L 005, 09.01.2004, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 26/2004 ze dne 30. prosince 2003 o registru rybářského loďstva Společenství
32004R0027 OJ L 005, 09.01.2004, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 27/2004 ze dne 5. ledna 2004, kterým se stanovují přechodná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999, pokud jde o financování opatření na rozvoj venkova v České republice, Estonsku, Kypru, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a Slovensku ze záruční sekce EZOZF
32004R0028 OJ L 005, 09.01.2004, p.42 Nařízení Komise (ES) č. 28/2004 ze dne 5. ledna 2004 kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství týkající se výše příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o podrobný obsah prozatímních a konečných zprávách o kvalitě
32004R0029 OJ L 005, 09.01.2004, p.57 Nařízení Komise (ES) č. 29/2004 ze dne 8. ledna 2004 o přijetí specifikací ad hoc modulu pro rok 2005 pro smír mezi pracovním a rodinným životem podle nařízení Rady (ES) č. 577/98
32004R0030 OJ L 005, 09.01.2004, p.61 Nařízení Komise (ES) č. 30/2004 ze dne 8. ledna 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro zpracované výrobky z obilovin a rýže
32004R0031 OJ L 005, 09.01.2004, p.64 Nařízení Komise (ES) č. 31/2004 ze dne 8. ledna 2004 o vydávání dovozních licencí pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso
32004R0032 OJ L 005, 09.01.2004, p.65 Nařízení Komise (ES) č. 32/2004 ze dne 8. ledna 2004, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32004R0033 OJ L 005, 09.01.2004, p.69 Nařízení Komise (ES) č. 33/2004 ze dne 8. ledna 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
32004R0034 OJ L 005, 09.01.2004, p.72 Nařízení Komise (ES) č. 34/2004 ze dne 8. ledna 2004 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ovsa zveřejněné v nařízení (ES) č. 1814/2003
32004R0035 OJ L 005, 09.01.2004, p.73 Nařízení Komise (ES) č. 35/2004 ze dne 8. ledna 2004 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení pro dovoz kukuřice zveřejněné v nařízení (ES) č. 2315/2003
32004R0036 OJ L 006, 10.01.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 36/2004 ze dne 9. ledna 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0037 OJ L 006, 10.01.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 37/2004 ze dne 9. ledna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001, pokud jde o celní kvóty Společenství ta referenční množství pro některé zemědělské produkty pocházející z Maroka
32004R0038 OJ L 006, 10.01.2004, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 38/2004 ze dne 9. ledna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 314/2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla k režimu kvót v odvětví cukru
32004R0039 OJ L 006, 10.01.2004, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 39/2004 ze dne 9. ledna 2004, kterým se mění příloha V k nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru
32004R0040 OJ L 006, 10.01.2004, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 40/2004 ze dne 9. ledna 2004 o důkazu splnění celních formalit pro dovoz cukru do třetích zemí, jak stanoví článek 16 nařízení (ES) č. 800/1999
32004R0041 OJ L 006, 10.01.2004, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 41/2004 ze dne 9. ledna 2004, kterým se mění a kterým se opravuje příloha k nařízení Rady (ES) č. 1259/1999, kterým se zavádějí společná pravidla pro režimy přímých podpor na základě společné zemědělské politiky
32004R0042 OJ L 006, 10.01.2004, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 42/2004 ze dne 9. ledna 2004 o vydávání licencí pro dovoz česneku ve čtvrtletí od 1. prosince 2003 do 29. února 2004
32004R0043 OJ L 006, 10.01.2004, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 43/2004 ze dne 9. ledna 2004, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté a předpařené dlouhozrnné rýže typu B do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1877/2003
32004R0044 OJ L 006, 10.01.2004, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 44/2004 ze dne 9. ledna 2004 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz neloupané dlouhozrnné rýže typu B na ostrov Réunion zveřejněné v nařízení (ES) č. 1878/2003
32004R0045 OJ L 006, 10.01.2004, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 45/2004 ze dne 9. ledna 2004 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté kulatozrnné rýže typu A zveřejněné v nařízení (ES) č. 1875/2003 do některých třetích zemí
32004R0046 OJ L 006, 10.01.2004, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 46/2004 ze dne 9. ledna 2004, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže typu AS do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1876/2003
32004R0047 OJ L 006, 10.01.2004, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 47/2004 ze dne 9. ledna 2004, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32004R0048 OJ L 007, 13.01.2004, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 48/2004 ze dne 5. prosince 2003 o roční statistice Společenství týkající se ocelářského průmyslu pro referenční roky 2003-2009
32004R0049 OJ L 007, 13.01.2004, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 49/2004 ze dne 12. ledna 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0050 OJ L 007, 13.01.2004, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 50/2004 ze dne 9. ledna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o režim dovozu pro mléko a mléčné výrobky a o otevření celních kvót, a kterým se stanovují odchylky od uvedeného nařízení
32004R0051 OJ L 007, 13.01.2004, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 51/2004 ze dne 12. ledna 2004 o žádostech o vývozní licence pro rýži a zlomkovou rýži s předem stanovenou výší náhrady
32004R0052 OJ L 007, 13.01.2004, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 52/2004 ze dne 12. ledna 2004, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32004R0053 OJ L 007, 13.01.2004, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 53/2004 ze dne 12. ledna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001, pokud jde o celní kvóty Společenství a referenční množství pro některé zemědělské produkty pocházející z Egypta
32004R0054 OJ L 007, 13.01.2004, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 54/2004 ze dne 12. ledna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001, pokud jde o celní kvóty Společenství a referenční množství pro některé zemědělské produkty pocházející z Izraele
32004R0055 OJ L 008, 14.01.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 55/2004 ze dne 17. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1453/2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro Azory a Madeiru týkající se některých zemědělských produktů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1600/92 (Poseima), pokud jde používání dodatečné dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků na Azorách
32004R0056 OJ L 008, 14.01.2004, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 56/2004 ze dne 13. ledna 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0057 OJ L 009, 15.01.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 57/2004 ze dne 27. října 2003, kterým se mění rozhodnutí Komise 2002/602/ESUO o uplatňování některých omezení dovozu v případě některých výrobků z oceli z Ruské federace
32004R0058 OJ L 009, 15.01.2004, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 58/2004 ze dne 14. ledna 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0059 OJ L 009, 15.01.2004, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 59/2004 ze dne 14. ledna 2004 o vydávání dovozních licencí pro některé konzervované houby pro období od 1. ledna do 30. dubna 2004
32004R0060 OJ L 009, 15.01.2004, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 60/2004 ze dne 14. ledna 2004, kterým se v odvětví cukru stanovují přechodná opatření z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska
32004R0061 OJ L 009, 15.01.2004, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 61/2004 ze dne 13. ledna 2004, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32004R0062 OJ L 009, 15.01.2004, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 62/2004 ze dne 14. ledna 2004 o vydávání vývozních licencí typu A3 v odvětví ovoce a zeleniny (rajčata, citrony, jablka)
32004R0063 OJ L 009, 15.01.2004, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 63/2004 ze dne 14. ledna 2004 o vydávání vývozních licencí typu A3 v odvětví ovoce a zeleniny (pomeranče)
32004R0064 OJ L 010, 16.01.2004, p.1 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 64/2004 ze dne 9. ledna 2004, kterým se stanovují opravné koeficienty použitelné od 1. července na odměny úředníků Evropských společenství působících ve třetích zemí
32004R0065 OJ L 010, 16.01.2004, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 65/2004 ze dne 14. ledna 2004, kterým se zavádí systém rozvoje a přiřazování jedinečných identifikátorů pro geneticky modifikované organismy
32004R0066 OJ L 010, 16.01.2004, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 66/2004 ze dne 15. ledna 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0067 OJ L 010, 16.01.2004, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 67/2004 ze dne 15. ledna 2004, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 174/1999, pokud jde o dobu platnosti vývozních licencí v odvětví mléka a mléčných výrobků
32004R0068 OJ L 010, 16.01.2004, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 68/2004 ze dne 15. ledna 2004, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 622/2003, kterým se stanovují prováděcí pravidla ke společným základním normám o letecké bezpečnosti (1)
32004R0069 OJ L 010, 16.01.2004, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 69/2004 ze dne 15. ledna 2004, kterým se povolují odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 1999/105/ES v případě uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin získaného z některých základních zdrojů
32004R0070 OJ L 010, 16.01.2004, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 70/2004 ze dne 15. ledna 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
32004R0071 OJ L 010, 16.01.2004, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 71/2004 ze dne 15. ledna 2004, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32004R0072 OJ L 010, 16.01.2004, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 72/2004 ze dne 15. ledna 2004 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení pro dovoz kukuřice zveřejněné v nařízení (ES) č. 2315/2003
32004R0073 OJ L 010, 16.01.2004, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 73/2004 ze dne 15. ledna 2004, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu ovsa ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1814/2003
32004R0074 OJ L 012, 17.01.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 74/2004 ze dne 13. ledna 2004 o uložení definitivní vyrovnávacího cla z dovozu bavlněného ložního prádla pocházejícího z Indie
32004R0075 OJ L 012, 17.01.2004, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 75/2004 ze dne 16. ledna 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0076 OJ L 012, 17.01.2004, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 76/2004 ze dne 16. ledna 2004, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla pro 133. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32004R0077 OJ L 012, 17.01.2004, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 77/2004 ze dne 16. ledna 2004, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 133. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32004R0078 OJ L 012, 17.01.2004, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 78/2004 ze dne 16. ledna 2004, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 86. veřejné nabídkové řízení zveřejněné na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2771/1999
32004R0079 OJ L 012, 17.01.2004, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 79/2004 ze dne 16. ledna 2004, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 305. zvláštní veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32004R0080 OJ L 012, 17.01.2004, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 80/2004 ze dne 16. ledna 2004 o vydávání licencí pro dovoz česneku ve čtvrtletí od 1. března do 31. května 2004
32004R0081 OJ L 012, 17.01.2004, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 81/2004 ze dne 16. ledna 2004 o veřejných dražbách alkoholu vinného původu pro použití ve Společenství jako bioethanol
32004R0082 OJ L 012, 17.01.2004, p.43 Nařízení Komise (ES) č. 82/2004 ze dne 16. ledna 2004, kterým se stanoví minimální prodejní cena odstředěného sušeného mléka pro 52. individuální veřejné nabídkové řízení zveřejněné na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999
32004R0083 OJ L 012, 17.01.2004, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 83/2004 ze dne 16. ledna 2004, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32004R0084 OJ L 013, 20.01.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 84/2004 ze dne 19. ledna 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0085 OJ L 013, 20.01.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 85/2004 ze dne 15. ledna 2004, kterým se stanovují obchodní normy pro jablka
32004R0086 OJ L 013, 20.01.2004, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 86/2004 ze dne 15. ledna 2004, kterým se stanovují obchodní normy pro hrušky
32004R0087 OJ L 013, 20.01.2004, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 87/2004 ze dne 19. ledna 2004 o uplatňování koeficientu snížení v případě osvědčení o náhradě pro zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě, jak stanoví čl. 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 1520/2000
32004R0088 OJ L 013, 20.01.2004, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 88/2004 ze dne 19. ledna 2004, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32004R0089 OJ L 014, 21.01.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 89/2004 ze dne 20. ledna 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0090 OJ L 014, 21.01.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 90/2004 ze dne 20. ledna 2004 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa pocházející z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
32004R0091 OJ L 014, 21.01.2004, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 91/2004 ze dne 20. ledna 2004, kterým se stanoví rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o vydání vývozních licencí podané v lednu 2004 pro produkty z hovězího masa, které mohou mít ve třetí zemi nárok na zvláštní zacházení při dovozu
32004R0092 OJ L 014, 21.01.2004, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 92/2004 ze dne 20. ledna 2004 o vydávání dovozních licencí pro cukr a směsi cukru a kakaa se statusem výrobků pocházejících v AKT/zámořské země a území a ES/zámořské země a území na základě žádostí podaných v lednu 2004
32004R0093 OJ L 014, 21.01.2004, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 93/2004 ze dne 20. ledna 2004 o vydávání dovozních licencí pro rýži pocházející ze Států AKT a zámořských zemí a území na základě žádostí podaných v prvních pěti pracovních dnech ledna 2004 podle nařízení (ES) č. 638/2003
32004R0094 OJ L 014, 21.01.2004, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 94/2004 ze dne 20. ledna 2004, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32004R0095 OJ L 015, 22.01.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 95/2004 ze dne 21. ledna 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0096 OJ L 015, 22.01.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 96/2004 ze dne 30. prosince 2003, kterým se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravují některá nařízení týkající se trhu s cukrem
32004R0097 OJ L 015, 22.01.2004, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 97/2004 ze dne 21. ledna 2004, kterým se opravují nařízení (ES) č. 2281/2003 a (ES) č. 2299/2003, kterými se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32004R0098 OJ L 015, 22.01.2004, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 98/2004 ze dne 21. ledna 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro olivový olej
32004R0099 OJ L 015, 22.01.2004, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 99/2004 ze dne 21. ledna 2004, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32004R0100 OJ L 015, 22.01.2004, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 100/2004 ze dne 21. ledna 2004, kterým se po 28. mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002, kterým se ukládají některá zvláštní restriktivní opatření namířená proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ladinem, sítí Al-Kajda a Talibanem a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32004R0101 OJ L 016, 23.01.2004, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 101/2004 ze dne 21. ledna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí systém osvědčení procesu Kimberley pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
32004R0102 OJ L 016, 23.01.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 102/2004 ze dne 22. ledna 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0103 OJ L 016, 23.01.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 103/2004 ze dne 21. ledna 2004, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o intervenční a tržní opatření v odvětví ovoce a zeleniny
32004R0104 OJ L 015, 22.01.2004, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 104/2004 ze dne 22. ledna 2004, kterým se stanovují pravidla pro fungování a složení stížnostního senátu Evropské letecké bezpečnostní agentury
32004R0105 OJ L 016, 23.01.2004, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 105/2004 ze dne 22. ledna 2004, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32004R0106 OJ L 016, 23.01.2004, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 106/2004 ze dne 22. ledna 2004, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32004R0107 OJ L 016, 23.01.2004, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 107/2004 ze dne 22. ledna 2004, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32004R0108 OJ L 016, 23.01.2004, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 108/2004 ze dne 22. ledna 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32004R0109 OJ L 016, 23.01.2004, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 109/2004 ze dne 22. ledna 2004, kterým se stanovují maximální náhrada při vývozu bílého cukru z některých třetích zemí pro 19. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1290/2003
32004R0110 OJ L 016, 23.01.2004, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 110/2004 ze dne 22. ledna 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro výrobky vyrobené z obilovin a rýže
32004R0111 OJ L 016, 23.01.2004, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 111/2004 ze dne 22. ledna 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro sirupy a některé další výrobky vyvážené v přirozeném stavu
32004R0112 OJ L 016, 23.01.2004, p.41 Nařízení Komise (ES) č. 112/2004 ze dne 22. ledna 2004 o vydávání dovozních licencí pro olivový olej podle tuniské celní kvóty
32004R0113 OJ L 016, 23.01.2004, p.42 Nařízení Komise (ES) č. 113/2004 ze dne 22. ledna 2004 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ovsa zveřejněné v nařízení (ES) č. 1814/2003
32004R0114 OJ L 016, 23.01.2004, p.43 Nařízení Komise (ES) č. 114/2004 ze dne 22. ledna 2004 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na dovoz kukuřice zveřejněné v nařízení (ES) č. 2315/2003
32004R0115 OJ L 017, 24.01.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 115/2004 ze dne 23. ledna 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0116 OJ L 017, 24.01.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 116/2004 ze dne 23. ledna 2004, kterým se pozastavuje nákup másla v některých členských státech
32004R0117 OJ L 017, 24.01.2004, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 117/2004 ze dne 23. ledna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1628/2003, kterým se ukládá dočasné antidumpingové clo z dovozu pstruha duhového pocházejícího z Norska a Faerských ostrovů
32004R0118 OJ L 017, 24.01.2004, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 118/2004 ze dne 23. ledna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2419/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro integrovaný administrativní a kontrolní systém pro některé režimy podpor Společenství zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3508/92
32004R0119 OJ L 017, 24.01.2004, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 119/2004 ze dne 23. ledna 2004, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v případě subkvóty II pro zmrazené hovězí maso podle nařízení (ES) č. 780/2003
32004R0120 OJ L 017, 24.01.2004, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 120/2004 ze dne 23. ledna 2004, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté a předpařenédlouhozrnné rýže typu B do některých třetí zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1877/2003
32004R0121 OJ L 017, 24.01.2004, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 121/2004 ze dne 23. ledna 2004 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz neloupané dlouhozrnné rýže typu B na ostrov Réunion zveřejněné v nařízení (ES) č. 1878/2003
32004R0122 OJ L 017, 24.01.2004, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 122/2004 ze dne 23. ledna 2004, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné rýže do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1875/2003
32004R0123 OJ L 017, 24.01.2004, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 123/2004 ze dne 23. ledna 2004, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže typu A do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1876/2003
32004R0124 OJ L 017, 24.01.2004, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 124/2004 ze dne 23. ledna 2004, kterým se stanovují reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec a pro vaječný albumin a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
32004R0125 OJ L 017, 24.01.2004, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 125/2004 ze dne 23. ledna 2004, kterým se stanovuje definitivní sazba náhrad a procentní podíl vývozních licencí typu B vydávaných v odvětví ovoce a zeleniny (rajčata, pomeranče, citrony, stolní hrozny a jablka)
32004R0126 OJ L 017, 24.01.2004, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 126/2004 ze dne 23. ledna 2004 kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v lednu 2004 pro některé mléčné výrobky podle určitých celních kvót, které byly otevřeny nařízením (ES) č. 2535/2001
32004R0127 OJ L 019, 27.01.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 127/2004 ze dne 26. ledna 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0128 OJ L 019, 27.01.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 128/2004 ze dne 23. ledna 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2676/90, který se stanovují analytické metody Společenství pro vína
32004R0129 OJ L 019, 27.01.2004, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 129/2004 ze dne 26. ledna 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro vepřové maso
32004R0130 OJ L 019, 27.01.2004, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 130/2004 ze dne 26. ledna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1518/2003, kterým se stanovují prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví vepřového masa
32004R0131 OJ L 021, 28.01.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 131/2004 ze dne 26. ledna 2004 o některých restriktivních opatřeních týkajících se Súdánu
32004R0132 OJ L 021, 28.01.2004, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 132/2004 ze dne 27. ledna 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0133 OJ L 021, 28.01.2004, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 133/2004 ze dne 27. ledna 2004, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v lednu 2004 pro celní kvóty pro hovězí a telecí maso podle rozhodnutí Rady 2003/452/ES pro Slovinskou republiku
32004R0134 OJ L 021, 28.01.2004, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 134/2004 ze dne 27. ledna 2004, kterým se stanovuje paušální poplatek za daňové přiznání zemědělských zařízení pro účetní rok 2004 v rámci účetní sítě zemědělských zařízení
32004R0135 OJ L 021, 28.01.2004, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 135/2004 ze dne 27. ledna 2004, kterým se doplňuje příloha k nařízení (ES) č. 2400/96 o zapsání některých názvů do "Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení" (Fraise du Périgord a Queso de Valdeón)
32004R0136 OJ L 021, 28.01.2004, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 136/2004 ze dne 22. ledna 2004, kterým se stanovují postupy pro veterinární prohlídky prováděné na hranicích Společenství v případě produktů dovážených ze třetích zemí (1)
32004R0137 OJ L 021, 28.01.2004, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 137/2004 ze dne 27. ledna 2004, kterým se určuje procentní podíl množství, který může být povolen v případě žádostí o dovozní licence podané v lednu 2004 podle celních kvót pro hovězí a telecí maso podle nařízení (ES) č. 1429/2002 pro Estonsko, Lotyšsko a Litvu
32004R0138 OJ L 033, 05.02.2004, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o ekonomických účtech pro zemědělství ve Společenství (1)
32004R0139 OJ L 024, 29.01.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o dohledu nad slučováním podniků (nařízení ES o fúzích) (1)
32004R0140 OJ L 024, 29.01.2004, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 140/2004 ze dne 28. ledna 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0141 OJ L 024, 29.01.2004, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 141/2004 ze dne 28. ledna 2004, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999, pokud jde o přechodná opatření na rozvoj zemědělství a venkova v České republice, Estonsku, Kypru, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a Slovensku
32004R0142 OJ L 024, 29.01.2004, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 142/2004 ze dne 28. ledna 2004, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na opětný prodej ječmene, který vlastní belgická intervenční agentura, na vnitřním trhu Společenství
32004R0143 OJ L 024, 29.01.2004, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 143/2004 ze dne 28. ledna 2004, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na opětný prodej pšenice, kterou vlastní švédská intervenční agentura, na vnitřním trhu Společenství
32004R0144 OJ L 024, 29.01.2004, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 144/2004 ze dne 28. ledna 2004, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na opětný prodej pšenice, kterou vlastní francouzská intervenční agentura, na vnitřním trhu Společenství
32004R0145 OJ L 024, 29.01.2004, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 145/2004 ze dne 28. ledna 2004, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na opětný prodej pšenice, kterou vlastní německá intervenční agentura, na vnitřním trhu Společenství
32004R0146 OJ L 024, 29.01.2004, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 146/2004 ze dne 28. ledna 2004, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na opětný prodej pšenice, kterou vlastní dánská intervenční agentura, na vnitřním trhu Společenství
32004R0147 OJ L 024, 29.01.2004, p.42 Nařízení Komise (ES) č. 147/2004 ze dne 28. ledna 2004, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na opětný prodej pšenice, kterou vlastní belgická intervenční agentura, na vnitřním trhu Společenství
32004R0148 OJ L 024, 29.01.2004, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 148/2004 ze dne 28. ledna 2004, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v lednu 2004 pro celní kvóty pro hovězí a telecí maso podle nařízení (ES) č. 1279/98 pro Bulharsko, Českou republiku, Slovensko, Rumunsko, Polskou republiku a Maďarskou republiku
32004R0149 OJ L 024, 29.01.2004, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 149/2004 ze dne 28. ledna 2004, kterým se stanovují zvláštní opatření týkající se používání nařízení (ES) č. 2246/2003 v odvětví vepřového masa
32004R0150 OJ L 024, 29.01.2004, p.47 Nařízení Komise (ES) č. 150/2004 ze dne 27. ledna 2004, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32004R0151 OJ L 024, 29.01.2004, p.51 Nařízení Komise (ES) č. 151/2004 ze dne 28. ledna 2004, kterým se mění sazby náhrad pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, které nespadají do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32004R0152 OJ L 024, 29.01.2004, p.53 Nařízení Komise (ES) č. 152/2004 ze dne 28. ledna 2004 o vydávání dovozních licencí pro rýži na základě žádostí podaných v prvních desíti pracovních dnech ledna 2004 podle nařízení (ES) č. 327/98
32004R0152r OJ L 029, 03.02.2004, p.19 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 152/2004 ze dne 28. ledna 2004 o vydávání dovozních licencí pro rýži na základě žádostí podaných v prvních desíti pracovních dnech ledna 2004 podle nařízení (ES) č. 327/98 (Úř. věst. č. L 24 ze dne 29.1.2004)
32004R0153 OJ L 024, 29.01.2004, p.55 Nařízení Komise (ES) č. 153/2004 ze dne 28. ledna 2004, kterým se mění dovozní cla v odvětví rýže
32004R0154 OJ L 027, 30.01.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 154/2004 ze dne 26. ledna 2004 o uzavření dohody formou výměny dopisů, kterou se na dobu od 1. července 2003 do 30. června 2004 prodlužuje platnost Protokolu, kterým se stanovují rybolovná práva a výše finančního příspěvku podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou Côte d'Ivoire o rybolovu v blízkosti Côte d'Ivoire
32004R0155 OJ L 027, 30.01.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 155/2004 ze dne 29. ledna 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0156 OJ L 027, 30.01.2004, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 156/2004 ze dne 29. ledna 2004 o finanční pomoci Společenství pro referenční laboratoře Společenství podle článku 28 rozhodnutí 90/424/EHS
32004R0157 OJ L 027, 30.01.2004, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 157/2004 ze dne 29. ledna 2004, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32004R0158 OJ L 027, 30.01.2004, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 158/2004 ze dne 29. ledna 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro výrobky zpracované z obilovin a rýže
32004R0159 OJ L 027, 30.01.2004, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 159/2004 ze dne 29. ledna 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro krmné směsi na bázi obilovin
32004R0160 OJ L 027, 30.01.2004, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 160/2004 ze dne 29. ledna 2004, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32004R0161 OJ L 027, 30.01.2004, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 161/2004 ze dne 29. ledna 2004, kterým se stanovuje výrobní náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
32004R0162 OJ L 027, 30.01.2004, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 162/2004 ze dne 29. ledna 2004 o poskytování dovozních licencí pro třtinový cukr pro účely některých celních kvót a preferenčních dohod
32004R0163 OJ L 027, 30.01.2004, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 163/2004 ze dne 29. ledna 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
32004R0164 OJ L 027, 30.01.2004, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 164/2004 ze dne 29. ledna 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
32004R0165 OJ L 027, 30.01.2004, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 165/2004 ze dne 29. ledna 2004, kterým se stanovuje opravná sazba náhrady pro obiloviny
32004R0166 OJ L 027, 30.01.2004, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 166/2004 ze dne 29. ledna 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro slad
32004R0167 OJ L 027, 30.01.2004, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 167/2004 ze dne 29. ledna 2004, kterým se stanovuje opravná sazba náhrady pro slad
32004R0168 OJ L 027, 30.01.2004, p.41 Nařízení Komise (ES) č. 168/2004 ze dne 29. ledna 2004 o žádostech o vývozní licence pro rýži a zlomkovou rýži s předem stanovenou výší náhrady
32004R0169 OJ L 027, 30.01.2004, p.42 Nařízení Komise (ES) č. 169/2004 ze dne 29. ledna 2004 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ovsa zveřejněné v nařízení (ES) č. 1814/2003
32004R0170 OJ L 027, 30.01.2004, p.43 Nařízení Komise (ES) č. 170/2004 ze dne 29. ledna 2004 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na dovoz kukuřice zveřejněné v nařízení (ES) č. 2315/2003
32004R0171 OJ L 028, 31.01.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 171/2004 ze dne 30. ledna 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0172 OJ L 028, 31.01.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 172/2004 ze dne 30. ledna 2004, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla pro 134. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32004R0173 OJ L 028, 31.01.2004, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 173/2004 ze dne 30. ledna 2004, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 134. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32004R0174 OJ L 028, 31.01.2004, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 174/2004 ze dne 30. ledna 2004, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 87. veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2771/1999
32004R0175 OJ L 028, 31.01.2004, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 175/2004 ze dne 30. ledna 2004, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 306. zvláštní veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32004R0176 OJ L 028, 31.01.2004, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 176/2004 ze dne 30. ledna 2004, kterým se pozastavuje nákup másla v některých členských státech
32004R0177 OJ L 028, 31.01.2004, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 177/2004 ze dne 30. ledna 2004, kterým se stanovuje podpora rajčata určená ke zpracování podle nařízení Rady (ES) č. 2201/96 pro hospodářský rok 2004/2005
32004R0178 OJ L 028, 31.01.2004, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 178/2004 ze dne 30. ledna 2004, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v lednu 2004 pro některé mléčné produkty podle některé celních kvót, které byly otevřeny nařízením (ES) č. 2535/2001
32004R0179 OJ L 028, 31.01.2004, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 179/2004 ze dne 30. ledna 2004, kterým se stanovují náhrady pro produkty z odvětví obilovin a rýže dodávané z titulu komunitární a národní potravinové pomoci
32004R0180 OJ L 028, 31.01.2004, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 180/2004 ze dne 30. ledna 2004, kterým se po 29. mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002, kterým se ukládají některá zvláštní restriktivní opatření namířená proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ladinem, sítí Al-Kajda a Talibanem a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32004R0181 OJ L 028, 31.01.2004, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 181/2004 ze dne 30. ledna 2004, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32004R0182 OJ L 028, 31.01.2004, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 182/2004 ze dne 30. ledna 2004, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32004R0183 OJ L 029, 03.02.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 183/2004 ze dne 2. února 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0184 OJ L 029, 03.02.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 184/2004 ze dne 2. února 2004 o ukončení zpětného dohledu pro některé ocelářské produkty zavedeného nařízením (ES) č. 1695/2002
32004R0185 OJ L 029, 03.02.2004, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 185/2004 ze dne 2. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 94/2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu
32004R0186 OJ L 029, 03.02.2004, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 186/2004 ze dne 2. února 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 a nařízení (ES) č. 2571/97, pokud jde o kódy kombinované nomenklatury pro sušenky a oplatky
32004R0187 OJ L 029, 03.02.2004, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 187/2004 ze dne 2. února 2004, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32004R0188 OJ L 029, 03.02.2004, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 188/2004 ze dne 2. února 2004, kterým se pozastavují preferenční cla a kterým se znovu zavádí clo společného celního sazebníku z dovozu jednokvětých karafiátů pocházejících z Jordánska
32004R0189 OJ L 029, 03.02.2004, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 189/2004 ze dne 2. února 2004, kterým se pozastavují preferenční cla a kterým se znovu zavádí clo společného celního sazebníku z dovozu vícekvětých karafiátů pocházejících ze Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32004R0190 OJ L 030, 04.02.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 190/2004 ze dne 3. února 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0191 OJ L 030, 04.02.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 191/2004 ze dne 3. února 2004, kterým se stanoví uzávěrka pro podání žádostí o podporu pro soukromé skladování vepřového masa
32004R0192 OJ L 030, 04.02.2004, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 192/2004 ze dne 3. února 2004 o poskytování dovozních licencí pro třtinový cukr pro účely některých celních kvót a preferenčních dohod
32004R0193 OJ L 032, 05.02.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 193/2004 ze dne 4. února 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0194 OJ L 032, 05.02.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 194/2004 ze dne 4. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 133/2004, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v lednu 2004 pro celní kvóty pro hovězí a telecí maso podle rozhodnutí Rady 2003/452/ES pro Slovinskou republiku
32004R0195 OJ L 032, 05.02.2004, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 195/2004 ze dne 4. února 2004, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32004R0196 OJ L 032, 05.02.2004, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 196/2004 ze dne 4. února 2004, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32004R0197 OJ L 032, 05.02.2004, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 197/2004 ze dne 4. února 2004 o žádostech o vývozní licence pro rýži a zlomkovou rýži s předem stanovenou výší náhrady
32004R0198 OJ L 034, 06.02.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 198/2004 ze dne 5. února 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0199 OJ L 034, 06.02.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 199/2004 ze dne 5. února 2004, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32004R0200 OJ L 034, 06.02.2004, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 200/2004 ze dne 5. února 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32004R0201 OJ L 034, 06.02.2004, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 201/2004 ze dne 5. února 2004, kterým se stanovují maximální náhrada při vývozu bílého cukru do některých třetích zemí pro 20. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1290/2003
32004R0202 OJ L 034, 06.02.2004, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 202/2004 ze dne 5. února 2004, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na opětný prodej rýže ze sklizně v roce 1999, kterou vlastní španělská intervenční agentura, na vnitřním trhu Společenství
32004R0203 OJ L 034, 06.02.2004, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 203/2004 ze dne 5. února 2004, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na opětný prodej rýže ze sklizně v roce 1999, kterou vlastní francouzská intervenční agentura, na vnitřním trhu Společenství
32004R0204 OJ L 034, 06.02.2004, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 204/2004 ze dne 5. února 2004, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na opětný prodej rýže ze sklizně v letech 1998 a 1999, kterou vlastní italská intervenční agentura, na vnitřním trhu Společenství
32004R0205 OJ L 034, 06.02.2004, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 205/2004 ze dne 5. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 3175/94, kterým se stanovují prováděcí pravidla ke zvláštnímu režimu dodávek obilných produktů pro malé ostrovy v Egejském moři a kterým se stanovuje předběžný odhad spotřeby
32004R0206 OJ L 034, 06.02.2004, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 206/2004 ze dne 5. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2316/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1251/1999, kterým se zavádí režim podpor pro pěstitele některých plodin na orné půdě
32004R0206r OJ L 079, 17.03.2004, p.50 Oprava k rozhodnutí Rady 2004/206/ES ze dne 17. prosince 2002 o řízení podle článku 81 Smlouvy o ES a článku 53 Dohody o EHP (Případ COMP/C.37.671 - Látky zdůrazňující chuť a vůni potravin) (Úř. věst. č. L 75 ze dne 12.3.2004)
32004R0207 OJ L 034, 06.02.2004, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 207/2004 ze dne 5. února 2004, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32004R0208 OJ L 034, 06.02.2004, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 208/2004 ze dne 5. února 2004 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ovsa zveřejněné v nařízení (ES) č. 1814/2003
32004R0209 OJ L 034, 06.02.2004, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 209/2004 ze dne 5. února 2004 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na dovoz kukuřice zveřejněné v nařízení (ES) č. 2315/2003
32004R0210 OJ L 045, 14.02.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 210/2004 ze dne 23. prosince 2003, kterým se pro rok 2004 zavádí "Seznam Prodcom" průmyslových výrobků podle nařízení Rady (EHS) č. 3924/91
32004R0211 OJ L 036, 07.02.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 211/2004 ze dne 6. února 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0212 OJ L 036, 07.02.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 212/2004 ze dne 6. února 2004, kterým se pozastavuje nákup másla v některých členských státech
32004R0213 OJ L 036, 07.02.2004, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 213/2004 ze dne 5. února 2004, kterým se na dalších šest měsíců pozastavuje, pokud jde o cukr kódů KN 1701 a 1702 dovezený ze Srbska a Černé Hory, režim stanovený v nařízení Rady (ES) č. 2007/2000, kterým se zavádějí výjimečná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií nebo s tímto procesem spjaté
32004R0214 OJ L 036, 07.02.2004, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 214/2004 ze dne 6. února 2004, kterým se stanovují obchodní normy pro třešně
32004R0215 OJ L 036, 07.02.2004, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 215/2004 ze dne 6. února 2004, kterým se stanovují množství, jež mají být přidělena dovozcům z druhé tranše množstevních kvót Společenství pro rok 2004 pro některé produkty pocházející z Čínské lidové republiky
32004R0216 OJ L 036, 07.02.2004, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 216/2004 ze dne 6. února 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1722/93, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 a (EHS) č. 1418/76 o výrobních náhradách v odvětví obilovin a rýže
32004R0217 OJ L 036, 07.02.2004, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 217/2004 ze dne 6. února 2004, kterým se stanovují maximální náhrada při vývozu celoomleté a předpařené dlouhozrnné rýže typu B do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1877/2003
32004R0218 OJ L 036, 07.02.2004, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 218/2004 ze dne 6. února 2004, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu neloupané dlouhozrnné rýže typu B na ostrov Réunion podle veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 1878/2003
32004R0219 OJ L 036, 07.02.2004, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 219/2004 ze dne 6. února 2004 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté kulatozrnné rýže typu A do některých třetích zemí zveřejněné v nařízení (ES) č. 1875/2003
32004R0220 OJ L 036, 07.02.2004, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 220/2004 ze dne 6. února 2004, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže typu A do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1876/2003
32004R0221 OJ L 036, 07.02.2004, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 221/2004 ze dne 6. února 2004, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32004R0222 OJ L 037, 10.02.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 222/2004 ze dne 9. února 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0223 OJ L 037, 10.02.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 223/2004 ze dne 9. února 2004, kterým se doplňuje příloha k nařízení (ES) č. 2301/97 o zápisu některých názvů do "Rejstříku osvědčení o zvláštní povaze" uvedeného v nařízení Rady (EHS) č. 2082/92 o osvědčeních o zvláštní povaze pro zemědělské produkty a potraviny (Hushĺllsost)
32004R0224 OJ L 037, 10.02.2004, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 224/2004 ze dne 9. února 2004, kterým se stanoví výše podpory uvedené v nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 pro soukromé skladování másla a smetany a kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 2771/1999
32004R0225 OJ L 037, 10.02.2004, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 225/2004 ze dne 9. února 2004, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32004R0226 OJ L 039, 11.02.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 226/2004 ze dne 10. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě všeobecných celních kvót pro některé zemědělské produkty a zemědělské výrobky
32004R0227 OJ L 039, 11.02.2004, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 227/2004 ze dne 10. února 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0228 OJ L 039, 11.02.2004, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 228/2004 ze dne 3. února 2004, kterým se stanovují přechodná opatření k nařízení (ES) č. 565/2002 z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska
32004R0229 OJ L 039, 11.02.2004, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 229/2004 ze dne 10. února 2004, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 565/2002, pokud jde o data pro podávání žádostí o licence pro dovoz česneku pro první čtvrtinu období 2004 až 2005
32004R0230 OJ L 039, 11.02.2004, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 230/2004 ze dne 10. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1972/2003 o přechodných opatřeních, jež mají být přijata v případě obchodu se zemědělskými produkty v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska
32004R0231 OJ L 039, 11.02.2004, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 231/2004 ze dne 10. února 2004 o klasifikaci některého zboží v kombinované nomenklatuře
32004R0232 OJ L 039, 11.02.2004, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 232/2004 ze dne 10. února 2004 o vydávání dovozních licencí pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso
32004R0233 OJ L 039, 11.02.2004, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 233/2004 ze dne 10. února 2004, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32004R0234 OJ L 040, 12.02.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 234/2004 ze dne 10. února 2004 o některých restriktivních opatřeních v případě Libérie a o zrušení nařízení (ES) č. 1030/2003
32004R0235 OJ L 040, 12.02.2004, p.11 Nařízení Rady (ES) č. 235/2004 ze dne 10. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2320/97, kterým se ukládají definitivní antidumpingová cla z dovozu některých bezešvých potrubí a trubek ze železa nebo nelegované oceli pocházejících mimo jiné z Rumunska, pokud jde o dovoz výrobků vyrobených společnostmi Petrotub SA a Republica SA
32004R0236 OJ L 040, 12.02.2004, p.17 Nařízení Rady (ES) č. 236/2004 ze dne 10. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1339/2002 o uložení definitivního antidumpingového cla a konečném výběru prozatímního cla uloženého z dovozu kyseliny sulfanilové pocházející z Čínské lidové republiky a Indie
32004R0237 OJ L 040, 12.02.2004, p.21 Nařízení Rady (ES) č. 237/2004 ze dne 10. února 2004, kterým se ukončuje antidumpingové řízení týkající se dovozu sáčků a pytlů z polyethylenu nebo polypropylenu pocházejících z Čínské lidové republiky, Indie, Indonésie a Thajska
32004R0238 OJ L 040, 12.02.2004, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 238/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na snížení cla z čiroku obecného dovezeného do Španělska ze třetích zemí
32004R0239 OJ L 040, 12.02.2004, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 239/2004 ze dne 11. února 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0240 OJ L 040, 12.02.2004, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 240/2004 ze dne 10. února 2004, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32004R0241 OJ L 042, 13.02.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 241/2004 ze dne 12. února 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0242 OJ L 042, 13.02.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 242/2004 ze dne 12. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 466/2001, pokud jde o anorganický cín v potravinách (1)
32004R0243 OJ L 042, 13.02.2004, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 243/2004 ze dne 12. února 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
32004R0244 OJ L 042, 13.02.2004, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 244/2004 ze dne 12. února 2004 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny (rajčata a citrony)
32004R0245 OJ L 042, 13.02.2004, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 245/2004 ze dne 12. února 2004, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 192/2004 o poskytování dovozních licencí pro třtinový cukr pro účely některých celních kvót a preferenčních dohod
32004R0246 OJ L 042, 13.02.2004, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 246/2004 ze dne 12. února 2004, kterým se stanovují maximální vývozní náhrada pro oves ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1814/2003
32004R0247 OJ L 042, 13.02.2004, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 247/2004 ze dne 12. února 2004 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na dovoz kukuřice zveřejněné v nařízení (ES) č. 2315/2003
32004R0248 OJ L 044, 14.02.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 248/2004 ze dne 13. února 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0249 OJ L 044, 14.02.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 249/2004 ze dne 13. února 2004, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla pro 135. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32004R0250 OJ L 044, 14.02.2004, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 250/2004 ze dne 13. února 2004, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 135. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32004R0251 OJ L 044, 14.02.2004, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 251/2004 ze dne 13. února 2004, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 88. veřejné nabídkové řízení zveřejněné na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2771/1999
32004R0252 OJ L 044, 14.02.2004, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 252/2004 ze dne 13. února 2004, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 307. zvláštní veřejné nabídkové řízení zveřejněné na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32004R0253 OJ L 044, 14.02.2004, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 253/2004 ze dne 13. února 2004, kterým se stanovují finanční stropy pro opatření ke zlepšení jakosti produkce olivového oleje v produkčním cyklu 2004/05 a kterým se stanovují odchylky od čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 528/1999
32004R0254 OJ L 044, 14.02.2004, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 254/2004 ze dne 13. února 2004, kterým se stanovují maximální náhrada při vývozu celoomleté a předpařené dlouhozrnné rýže typu B do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1877/2003
32004R0255 OJ L 044, 14.02.2004, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 255/2004 ze dne 13. února 2004, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu neloupané dlouhozrnné rýže typu B na ostrov Réunion podle veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 1878/2003
32004R0256 OJ L 044, 14.02.2004, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 256/2004 ze dne 13. února 2004, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné rýže do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1875/2003
32004R0257 OJ L 044, 14.02.2004, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 257/2004 ze dne 13. února 2004, kterým se stanovují maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže typu A do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1876/2003
32004R0258 OJ L 044, 14.02.2004, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 258/2004 ze dne 13. února 2004, kterým se mění vývozní náhrady pro vepřové maso
32004R0259 OJ L 044, 14.02.2004, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 259/2004 ze dne 13. února 2004, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32004R0260 OJ L 051, 20.02.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 260/2004 ze dne 6. února 2004, kterým se mění přílohy I, III, V a VII k nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech pro dovoz některých textilních produktů ze třetích zemí
32004R0261 OJ L 046, 17.02.2004, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanovují společná pravidla pro odškodňování cestujících a pomoc cestujícím v případě odmítnutí přistání, zrušení nebo velkého zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (1)
32004R0262 OJ L 046, 17.02.2004, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 262/2004 ze dne 16. února 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0263 OJ L 046, 17.02.2004, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 263/2004 ze dne 16. února 2004, kterým se o šest měsíců prodlužuje použitelnost nařízení (ES) č. 1475/2003 o ochraně hlubokomořských korálových útesů před vlečnými sítěmi v oblasti severozápadního Skotska
32004R0264 OJ L 046, 17.02.2004, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 264/2004 ze dne 16. února 2004, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 1503/96 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 3072/95, pokud jde o dovozní cla pro rýži
32004R0265 OJ L 046, 17.02.2004, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 265/2004 ze dne 16. února 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady typu A1 a B pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)
32004R0266 OJ L 046, 17.02.2004, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 266/2004 ze dne 16. února 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro výrobky zpracované z ovoce a zeleniny, na které se nevztahují náhrady poskytované na základě přidaného cukru (prozatímně konzervované třešně, loupaná rajčata, cukrem konzervované třešně, upravené lískové ořechy, některé pomerančové šťávy)
32004R0267 OJ L 046, 17.02.2004, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 267/2004 ze dne 16. února 2004, kterým se stanovují reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec a pro vaječný albumin a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
32004R0268 OJ L 046, 17.02.2004, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 268/2004 ze dne 16. února 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro drůbeží maso
32004R0269 OJ L 046, 17.02.2004, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 269/2004 ze dne 16. února 2004 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa pocházející z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
32004R0270 OJ L 046, 17.02.2004, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 270/2004 ze dne 16. února 2004, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32004R0271 OJ L 046, 17.02.2004, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 271/2004 ze dne 16. února 2004, kterým se povolují převody mezi množstevními limity pro textilní a oděvní výrobky pocházející z Macaa
32004R0272 OJ L 046, 17.02.2004, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 272/2004 ze dne 16. února 2004, kterým se povolují převody mezi množstevními limity pro textilní a oděvní výrobky pocházející z Čínské lidové republiky
32004R0273 OJ L 047, 18.02.2004, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog (1)
32004R0274 OJ L 047, 18.02.2004, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 274/2004 ze dne 17. února 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0275 OJ L 047, 18.02.2004, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 275/2004 ze dne 17. února 2004, kterým se zahajuje šetření týkající se údajného obcházení antidumpingových opatření, která byla nařízenímRady (ES) č. 1796/1999 uložena z dovozu ocelových lan a kabelů pocházejících z Čínské lidové republiky, prostřednictvím dovozu ocelových lan a kabelů dodaných z Maroka, též prohlášených za pocházející z Maroka, a kterým se tento dovoz podřizuje celnímu záznamu
32004R0276 OJ L 047, 18.02.2004, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 276/2004 ze dne 17. února 2004 o pravidelných prodejích hovězího masa, které vlastní některé intervenční agentury, prostřednictvím veřejného nabídkového řízení
32004R0276r OJ L 050, 20.02.2004, p.73 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 276/2004 ze dne 17. února 2004 o pravidelných prodejích hovězího masa, které vlastní některé intervenční agentury, prostřednictvím veřejného nabídkového řízení (Úř. věst. č. L 47 ze dne 18.2.2004)
32004R0277 OJ L 047, 18.02.2004, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 277/2004 ze dne 17. února 2004 o časově neomezených povoleních pro doplňkové látky v krmivech (1)
32004R0278 OJ L 047, 18.02.2004, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 278/2004 ze dne 17. února 2004 o prozatímním povolení nového použití již povolených doplňkových látek v krmivech (1)
32004R0279 OJ L 047, 18.02.2004, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 279/2004 ze dne 17. února 2004 o dalším rozdělení dovozních práv podle nařízení (ES) č. 977/2003 pro mladé býky na výkrm
32004R0281 OJ L 049, 19.02.2004, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 281/2004 ze dne 18. února 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0282 OJ L 049, 19.02.2004, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 282/2004 ze dne 18. února 2004, kterým se zavádějí veterinární prohlídky zvířat ze třetích zemí při vstupu do Společenství a doklady pro prohlášení o těchto zvířatech (1)
32004R0283 OJ L 049, 19.02.2004, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 283/2004 ze dne 18. února 2004, kterým se zahajuje šetření týkající se údajného obcházení antidumpingových opatření, která byla nařízením Rady (ES) č. 2597/1999 uložena z dovozu fólií z polyethylen tereftalátu (PET) pocházejících z Indie, prostřednictvím dovozu fólií z polyethylen tereftalátu (PET) dodané z Brazílie nebo Izraele, též prohlášených za pocházející z Brazílie nebo Izraele a kterým se tento dovoz podřizuje celnímu záznamu
32004R0284 OJ L 049, 19.02.2004, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 284/2004 ze dne 18. února 2004, kterým se zahajuje šetření týkající se údajného obcházení antidumpingových opatření, která byla nařízením Rady (ES) č. 1676/2001 uložena z dovozu fólií z polyethylen tereftalátu (PET) pocházejících mimo jiné z Indie, prostřednictvím dovozu fólií z polyethylen tereftalátu (PET) dodaných z Brazílie nebo Izraele, též prohlášených za pocházející z Brazílie nebo Izraele a kterým se tento dovoz podřizuje celnímu záznamu
32004R0285 OJ L 049, 19.02.2004, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 285/2004 ze dne 18. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1306/2003, pokud jde o lhůtu pro odstranění alkoholu
32004R0286 OJ L 049, 19.02.2004, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 286/2004 ze dne 18. února 2004, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32004R0287 OJ L 049, 19.02.2004, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 287/2004 ze dne 18. února 2004 o žádostech o vývozní licence pro rýži a zlomkovou rýži s předem stanovenou výší náhrady
32004R0288 OJ L 050, 20.02.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 288/2004 ze dne 19. února 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0289 OJ L 050, 20.02.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 289/2004 ze dne 19. února 2004, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32004R0290 OJ L 050, 20.02.2004, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 290/2004 ze dne 19. února 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32004R0291 OJ L 050, 20.02.2004, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 291/2004 ze dne 19. února 2004, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu bílého cukru do některých třetích zemí pro 21. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1290/2003
32004R0292 OJ L 050, 20.02.2004, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 292/2004 ze dne 19. února 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro sirupy a některé další výrobky vyvážené v přirozeném stavu
32004R0293 OJ L 050, 20.02.2004, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 293/2004 ze dne 19. února 2004 o vydávání dovozních licencí pro olivový olej podle tuniské celní kvóty
32004R0294 OJ L 050, 20.02.2004, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 294/2004 ze dne 19. února 2004, kterým se stanovují některá množství a individuální stropy pro vydávání licencí pro dovoz banánů podle celních kvót pro druhé čtvrtletí roku 2004 do Společenství
32004R0295 OJ L 050, 20.02.2004, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 295/2004 ze dne 19. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2314/2003, pokud jde o množství spadající do působnosti stálého veřejného nabídkového řízení na opětný prodej žita, které vlastní německá intervenční agentura, na vnitřním trhu Společenství
32004R0296 OJ L 050, 20.02.2004, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 296/2004 ze dne 19. února 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1848/93, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2082/92 o osvědčeních o zvláštní povaze pro zemědělské produkty a potraviny
32004R0297 OJ L 050, 20.02.2004, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 297/2004 ze dne 19. února 2004, kterým se doplňuje příloha k nařízení (ES) č. 2400/96 o zapsání některých názvů do "Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení" (Ensaimada de Mallorca nebo Ensaimada mallorquina)
32004R0298 OJ L 050, 20.02.2004, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 298/2004 ze dne 19. února 2004, kterým se stanovují výrobní náhrady pro obiloviny a rýži
32004R0299 OJ L 050, 20.02.2004, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 299/2004 ze dne 19. února 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro olivový olej
32004R0300 OJ L 050, 20.02.2004, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 300/2004 ze dne 19. února 2004, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé výrobky z odvětví cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32004R0301 OJ L 050, 20.02.2004, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 301/2004 ze dne 19. února 2004, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu ovsa ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1814/2003
32004R0302 OJ L 050, 20.02.2004, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 302/2004 ze dne 19. února 2004 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení pro dovoz čiroku obecného zveřejněné v nařízení (ES) č. 238/2004
32004R0303 OJ L 050, 20.02.2004, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 303/2004 ze dne 19. února 2004 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení pro dovoz kukuřice zveřejněné v nařízení (ES) č. 2315/2003
32004R0304 OJ L 052, 21.02.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 304/2004 ze dne 20. února 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0305 OJ L 052, 21.02.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 305/2004 ze dne 20. února 2004, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na přidělení vývozních licencí typu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)
32004R0306 OJ L 052, 21.02.2004, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 306/2004 ze dne 19. února 2004, kterým se ukládá dočasné antidumpingové clo z dovozu polyethylen tereftalátu pocházejícího z Austrálie, Čínské lidové republiky a Pákistánu
32004R0307 OJ L 052, 21.02.2004, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 307/2004 ze dne 20. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1520/2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad, a kterým se stanoví zvláštní opatření týkající se některých osvědčení o náhradě
32004R0308 OJ L 052, 21.02.2004, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 308/2004 ze dne 20. února 2004 o přerozdělení nevyužitých podílů množstevních kvót pro rok 2003 pro některé produkty pocházející z Čínské lidové republiky
32004R0309 OJ L 052, 21.02.2004, p.45 Nařízení Komise (ES) č. 309/2004 ze dne 20. února 2004, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté a předpařené dlouhozrnné rýže typu B do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1877/2003
32004R0310 OJ L 052, 21.02.2004, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 310/2004 ze dne 20. února 2004 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz neloupané dlouhozrnné rýže typu B na ostrov Réunion zveřejněné v nařízení (ES) č. 1878/2003
32004R0311 OJ L 052, 21.02.2004, p.47 Nařízení Komise (ES) č. 311/2004 ze dne 20. února 2004, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné rýže do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1875/2003
32004R0312 OJ L 052, 21.02.2004, p.48 Nařízení Komise (ES) č. 312/2004 ze dne 20. února 2004, kterým se stanovují maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže typu A do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1876/2003
32004R0313 OJ L 052, 21.02.2004, p.49 Nařízení Komise (ES) č. 313/2004 ze dne 20. února 2004, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32004R0314 OJ L 055, 24.02.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 314/2004 ze dne 19. února 2004 o některých restriktivních opatřeních vůči Zimbabwe
32004R0315 OJ L 055, 24.02.2004, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 315/2004 ze dne 23. února 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0316 OJ L 055, 24.02.2004, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 316/2004 ze dne 20. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 753/2002, 753/2002, kterým se stanovují některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, pokud jde o popisování, označování, úpravu a ochranu některých vinařských produktů
32004R0317 OJ L 055, 24.02.2004, p.43 Nařízení Komise (ES) č. 317/2004 ze dne 23. února 2004, kterým se stanovují odchylky od nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadu, pokud jde o Rakousko, Francii a Lucembursko (1)
32004R0318 OJ L 055, 24.02.2004, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 318/2004 ze dne 23. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2771/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenci na trhu s máslem a smetanou
32004R0319 OJ L 055, 24.02.2004, p.50 Nařízení Komise (ES) č. 319/2004 ze dne 23. února 2004, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32004R0320 OJ L 057, 25.02.2004, p.2 Nařízení Komise (ES) č. 320/2004 ze dne 24. února 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0321 OJ L 058, 26.02.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 321/2004 ze dne 25. února 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0322 OJ L 058, 26.02.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 322/2004 ze dne 23. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1291/2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty
32004R0323 OJ L 058, 26.02.2004, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 323/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se upravuje nařízení (EHS) č. 1686/72 v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
32004R0324 OJ L 058, 26.02.2004, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 324/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění příloha I k nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanovuje postup Společenství pro určování maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (1)
32004R0325 OJ L 058, 26.02.2004, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 325/2004 ze dne 25. února 2004 o poskytování dovozních licencí pro třtinový cukr pro účely některých celních kvót a preferenčních dohod
32004R0326 OJ L 058, 26.02.2004, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 326/2004 ze dne 24. února 2004, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32004R0327 OJ L 060, 27.02.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 327/2004 ze dne 26. února 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0328 OJ L 060, 27.02.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 328/2004 ze dne 26. února 2004, kterým se pro rok 2004 stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 1474/95 o otevření s správě celních kvót v odvětví vajec a pro vaječný albumin
32004R0329 OJ L 060, 27.02.2004, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 329/2004 ze dne 26. února 2004, kterým se pro rok 2004 stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 1431/94, kterým se stanovují prováděcí pravidla k režimu dovozu v odvětví drůbežího masa podle nařízení Rady (ES) č. 774/94
32004R0330 OJ L 060, 27.02.2004, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 330/2004 ze dne 26. února 2004, kterým se pro rok 2004 stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 1396/98, kterým se stanovují v odvětví drůbežího masa prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 779/98 o dovozu zemědělských produktů pocházejících z Turecka do Společenství, o zrušení nařízení (EHS) č. 4115/86 a o změně nařízení (ES) č. 3010/95
32004R0331 OJ L 060, 27.02.2004, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 331/2004 ze dne 26. února 2004, kterým se pro rok 2004 stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 1251/96 o otevření a správě celních kvót v odvětví drůbežího masa
32004R0332 OJ L 060, 27.02.2004, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 332/2004 ze dne 26. února 2004, kterým se pro rok 2004 stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 1432/94, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu dovozu v odvětví vepřového masa podle nařízení Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro vepřové maso a některé jiné zemědělské produkty
32004R0333 OJ L 060, 27.02.2004, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 333/2004 ze dne 26. února 2004, kterým se pro rok 2004 stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 1898/97, pokud jde o správu celních kvót pro vepřové maso pocházející z Bulharska a Rumunska
32004R0334 OJ L 060, 27.02.2004, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 334/2004 ze dne 26. února 2004, kterým se pro rok 2004 stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 1458/2003 o otevření a správě celní kvóty v odvětví vepřového masa
32004R0335 OJ L 060, 27.02.2004, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 335/2004 ze dne 26. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2242/2003, pokud jde o množství, pro které lze podat žádosti o dovozní licence pro některé výrobky z drůbežího masa pro období od 1. do 30. dubna 2004
32004R0336 OJ L 060, 27.02.2004, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 336/2004 ze dne 26. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2241/2003, pokud jde o množství, pro které lze podat žádosti o dovozní licence pro některé výrobky z vajec a drůbežího masa pro období od 1. do 30. dubna 2004
32004R0337 OJ L 060, 27.02.2004, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 337/2004 ze dne 26. února 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro výrobky vyrobené z obilovin a rýže
32004R0338 OJ L 060, 27.02.2004, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 338/2004 ze dne 26. února 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro krmné směsi na bázi obilovin
32004R0339 OJ L 060, 27.02.2004, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 339/2004 ze dne 26. února 2004, kterým se stanovují výrobní náhrady pro obiloviny a rýži
32004R0340 OJ L 060, 27.02.2004, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 340/2004 ze dne 26. února 2004, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32004R0341 OJ L 060, 27.02.2004, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 341/2004 ze dne 26. února 2004, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32004R0342 OJ L 060, 27.02.2004, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 342/2004 ze dne 26. února 2004 o vydávání vývozních licencí pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny (cukrem konzervované třešně)
32004R0343 OJ L 060, 27.02.2004, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 343/2004 ze dne 26. února 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
32004R0344 OJ L 060, 27.02.2004, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 344/2004 ze dne 26. února 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
32004R0345 OJ L 060, 27.02.2004, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 345/2004 ze dne 26. února 2004, kterým se stanovuje opravná sazba náhrady pro obiloviny
32004R0346 OJ L 060, 27.02.2004, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 346/2004 ze dne 6. února 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro slad
32004R0347 OJ L 060, 27.02.2004, p.41 Nařízení Komise (ES) č. 347/2004 ze dne 26. února 2004, kterým se stanovují opravná sazba náhrady pro slad
32004R0348 OJ L 060, 27.02.2004, p.43 Nařízení Komise (ES) č. 348/2004 ze dne 26. února 2004 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ovsa zveřejněné v nařízení (ES) č. 1814/2003
32004R0349 OJ L 060, 27.02.2004, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 349/2004 ze dne 26. února 2004 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na dovoz čiroku obecného zveřejněné v nařízení (ES) č. 238/2004
32004R0350 OJ L 060, 27.02.2004, p.45 Nařízení Komise (ES) č. 350/2004 ze dne 26. února 2004 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na dovoz kukuřice zveřejněné v nařízení (ES) č. 2315/2003
32004R0351 OJ L 060, 27.02.2004, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 351/2004 ze dne 26. února 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
32004R0352 OJ L 063, 28.02.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 352/2004 ze dne 27. února 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0353 OJ L 063, 28.02.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 353/2004 ze dne 27. února 2004, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla pro 136. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32004R0354 OJ L 063, 28.02.2004, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 354/2004 ze dne 27. února 2004, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 136. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32004R0355 OJ L 063, 28.02.2004, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 355/2004 ze dne 27. února 2004, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 89. veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2771/1999
32004R0356 OJ L 063, 28.02.2004, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 356/2004 ze dne 27. února 2004, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 308. zvláštní veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32004R0357 OJ L 063, 28.02.2004, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 357/2004 ze dne 27. února 2004, kterým se pozastavuje nákup másla v některých členských státech
32004R0358 OJ L 063, 28.02.2004, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 358/2004 ze dne 27. února 2004, kterým se stanovují výrobní náhrady pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
32004R0359 OJ L 063, 28.02.2004, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 359/2004 ze dne 27. února 2004, kterým se stanovují přechodná opatření k nařízení (ES) č. 2125/95 z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska
32004R0360 OJ L 063, 28.02.2004, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 360/2004 ze dne 27. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1445/95 o prováděcích pravidlech k dovozním a vývozním licencím v odvětví hovězího a vepřového masa
32004R0361 OJ L 063, 28.02.2004, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 361/2004 ze dne 27. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2497/96, kterým se stanoví prováděcí pravidla k opatřením v odvětví drůbežího masa podle dohody o přidružení a prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael
32004R0362 OJ L 063, 28.02.2004, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 362/2004 ze dne 27. února 2004 o otevření preferenční celní kvóty pro dovoz surové cukrové třtiny pocházející ze států AKT pro dodávky rafinériím v období od 1. března do 30. června 2004
32004R0363 OJ L 063, 28.02.2004, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 363/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 68/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES v případě podpor na vzdělávání
32004R0364 OJ L 063, 28.02.2004, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001 tak, aby do jeho působnosti spadaly podpory výzkumu a rozvoje
32004R0365 OJ L 063, 28.02.2004, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 365/2004 ze dne 27. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2233/2003, kterým se otevírají celní kvóty Společenství pro rok 2004 pro ovce a kozy, skopové a kozí maso
32004R0366 OJ L 063, 28.02.2004, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 366/2004 ze dne 27. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2259/2003, pokud jde o množství, pro které lze podat žádosti o dovozní licence pro některé výrobky z vepřového masa pro období od 1. do 30. dubna 2004
32004R0366r OJ L 079, 17.03.2004, p.50 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 366/2004 ze dne 27. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2259/2003, pokud jde o množství, pro které lze podat žádosti o dovozní licence pro některé výrobky z vepřového masa pro období od 1. do 30. dubna 2004 (Úř. věst. č. L 63 ze dne 28.2.2004)
32004R0367 OJ L 063, 28.02.2004, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 367/2004 ze dne 27. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2261/2003, pokud jde o množství, pro které lze podat žádosti o dovozní licence pro některé výrobky z vepřového masa pro období od 1. do 30. dubna 2004
32004R0368 OJ L 063, 28.02.2004, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 368/2004 ze dne 27. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2262/2003, pokud jde o množství, pro které lze podat žádosti o dovozní licence pro některé výrobky z vepřového masa pro období od 1. do 30. dubna 2004
32004R0369 OJ L 063, 28.02.2004, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 369/2004 ze dne 27. února 2004, kterým se stanovují náhrady pro produkty z odvětví obilovin a rýže dodávané z titulu komunitární a národní potravinové pomoci
32004R0370 OJ L 063, 28.02.2004, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 370/2004 ze dne 27. února 2004, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté a předpařené dlouhozrnné rýže typu B do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1877/2003
32004R0371 OJ L 063, 28.02.2004, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 371/2004 ze dne 27. února 2004, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu neloupané dlouhozrnné rýže typu B na ostrov Réunion podle veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 1878/2003
32004R0372 OJ L 063, 28.02.2004, p.41 Nařízení Komise (ES) č. 372/2004 ze dne 27. února 2004, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné rýže do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1875/2003
32004R0373 OJ L 063, 28.02.2004, p.42 Nařízení Komise (ES) č. 373/2004 ze dne 27. února 2004, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže typu A do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1876/2003
32004R0374 OJ L 063, 28.02.2004, p.43 Nařízení Komise (ES) č. 374/2004 ze dne 27. února 2004, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32004R0375 OJ L 063, 28.02.2004, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 375/2004 ze dne 27. února 2004, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32004R0376 OJ L 063, 28.02.2004, p.47 Nařízení Komise (ES) č. 376/2004 ze dne 27. února 2004, kterým se stanovuje výrobní náhrada pro olivový olej používaný při výrobě některých konzervovaných potravin
32004R0377 OJ L 064, 02.03.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 377/2004 ze dne 19. února 2004 o vytvoření sítě styčných důstojníků "Imigrace"
32004R0378 OJ L 064, 02.03.2004, p.5 Nařízení Rady (ES) č. 378/2004 ze dne 19. února 2004 o postupech, kterými se mění příručka Sirene
32004R0379 OJ L 064, 02.03.2004, p.7 Nařízení Rady (ES) č. 379/2004 ze dne 24. února 2004 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé produkty rybolovu pro období 2004 až 2006
32004R0380 OJ L 064, 02.03.2004, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 380/2004 ze dne 1. března 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0381 OJ L 064, 02.03.2004, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 381/2004 ze dne 1. března 2004, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle prvního veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 276/2004
32004R0382 OJ L 064, 02.03.2004, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 382/2004 ze dne 1. března 2004, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 1535/2003, pokud jde o období dodávek pro sušené švestky druhu Ente pro hospodářský rok 2003/04
32004R0383 OJ L 064, 02.03.2004, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 383/2004 ze dne 1. března 2004, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2081/92, pokud jde o shrnutí hlavních bodů zadávací dokumentace
32004R0384 OJ L 064, 02.03.2004, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 384/2004 ze dne 1. března 2004 o klasifikaci některého zboží v kombinované nomenklatuře
32004R0385 OJ L 064, 02.03.2004, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 385/2004 ze dne 1. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2341/2003, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 780/2003, pokud jde o celní podkvótu pro zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a výrobky kódu KN 02062991
32004R0386 OJ L 064, 02.03.2004, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 386/2004 ze dne 1. března 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2201/96 a nařízení (ES) č. 1535/2003, pokud jde o kódy kombinované nomenklatury pro některé produkty zpracované z ovoce a zeleniny
32004R0387 OJ L 064, 02.03.2004, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 387/2004 ze dne 1. března 2004, kterým se doplňuje příloha k nařízení (ES) č. 2400/96 o zapsání některých názvů do "Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení" (Arbroath Smokies)
32004R0388 OJ L 064, 02.03.2004, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 388/2004 ze dne 1. března 2004, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32004R0389 OJ L 064, 02.03.2004, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 389/2004 ze dne 1. března 2004, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32004R0390 OJ L 064, 02.03.2004, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 390/2004 ze dne 1. března 2004, kterým se znovu zavádí preferenční clo z dovozu jednokvětých karafiátů pocházejících ze Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32004R0391 OJ L 064, 02.03.2004, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 391/2004 ze dne 1. března 2004, kterým se po 30. mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002, kterým se ukládají některá zvláštní restriktivní opatření namířená proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ladinem, sítí Al-Kajda a Talibanem a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32004R0392 OJ L 065, 03.03.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 392/2004 ze dne 24. února 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a souvisejícím označování zemědělských produktů a potravin
32004R0393 OJ L 065, 03.03.2004, p.4 Nařízení Rady (ES) č. 393/2004 ze dne 24. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1673/2000 o společné organizaci trhů se lnem a konopím pěstovanými na vlákno
32004R0394 OJ L 065, 03.03.2004, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 394/2004 ze dne 2. března 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0395 OJ L 065, 03.03.2004, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 395/2004 ze dne 2. března 2004, kterým se zahajuje šetření týkající se údajného obcházení antidumpingových opatření, která byla nařízením Rady (ES) č. 964/2003 uložena z dovozu trubek a potrubí ze železa nebo oceli pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky, prostřednictvím dovozu ocelových lan a kabelů dodaných ze Srí Lanky, též prohlášených za pocházející ze Srí Lanky, a kterým se tento dovoz podřizuje celnímu záznamu
32004R0396 OJ L 065, 03.03.2004, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 396/2004 ze dne 2. března 2004, kterým se zahajuje šetření týkající se údajného obcházení antidumpingových opatření, která byla nařízením Rady (ES) č. 964/2003 uložena z dovozu trubek a potrubí ze železa nebo oceli pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky, prostřednictvím dovozu ocelových lan a kabelů dodaných z Indonésie, též prohlášených za pocházející z Indonésie, a kterým se tento dovoz podřizuje celnímu záznamu
32004R0397 OJ L 066, 04.03.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 397/2004 ze dne 2. března 2004, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo z dovozu bavlněného ložního prádla pocházejícího z Pákistánu
32004R0398 OJ L 066, 04.03.2004, p.15 Nařízení Rady (ES) č. 398/2004 ze dne 2. března 2004, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo z dovozu silikonu pocházejícího z Čínské lidové republiky
32004R0399 OJ L 066, 04.03.2004, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 399/2004 ze dne 3. března 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0400 OJ L 066, 04.03.2004, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 400/2004 ze dne 3. března 2004, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32004R0401 OJ L 067, 05.03.2004, p.1 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 401/2004 ze dne 23. února 2004, kterým se při příležitosti přistoupení Kypru, České republiky, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Malty, Polska, Slovenska a Slovinska zavádějí zvláštní dočasná opatření pro přijímání úředníků Evropských společenství
32004R0402 OJ L 067, 05.03.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 402/2004 ze dne 4. března 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0403 OJ L 067, 05.03.2004, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 403/2004 ze dne 4. března 2004, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32004R0404 OJ L 067, 05.03.2004, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 404/2004 ze dne 4. března 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32004R0405 OJ L 067, 05.03.2004, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 405/2004 ze dne 4. března 2004, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu bílého cukru do některých třetích zemí pro 22. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1290/2003
32004R0406 OJ L 067, 05.03.2004, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 406/2004 ze dne 4. března 2004, kterým se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravují některá nařízení v odvětví olivového oleje
32004R0407 OJ L 067, 05.03.2004, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 407/2004 ze dne 4. března 2004, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32004R0408 OJ L 067, 05.03.2004, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 408/2004 ze dne 4. března 2004 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ovsa zveřejněné v nařízení (ES) č. 1814/2003
32004R0409 OJ L 067, 05.03.2004, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 409/2004 ze dne 4. března 2004 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na dovoz čiroku obecného zveřejněné v nařízení (ES) č. 238/2004
32004R0410 OJ L 067, 05.03.2004, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 410/2004 ze dne 4. března 2004 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na dovoz kukuřice zveřejněné v nařízení (ES) č. 2315/2003
32004R0411 OJ L 068, 06.03.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 411/2004 ze dne 26. února 2004, kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 3975/87 a kterým se mění nařízení (EHS) č. 3976/87 a (ES) č. 1/2003, pokud jde o leteckou dopravu mezi Společenstvím a třetími zeměmi (1)
32004R0412 OJ L 068, 06.03.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 412/2004 ze dne 5. března 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0413 OJ L 068, 06.03.2004, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 413/2004 ze dne 5. března 2004, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Španělska zakazuje lovit mníky modré
32004R0414 OJ L 068, 06.03.2004, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 414/2004 ze dne 5. března 2004, kterým se přijímají zvláštní opatření s cílem upravit ujednání týkající se správy celních kvót pro dovoz banánů v důsledku přistoupení nových členských států dne 1. května 2004
32004R0415 OJ L 068, 06.03.2004, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 415/2004 ze dne 5. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. Evropského parlamentu a Rady 2099/2002, kterým se zřizuje Výbor pro bezpečnost moří a prevenci před znečištěním z lodí (COSS) a kterým se mění nařízení o námořní bezpečnosti a prevenci před znečištěním z lodí (1)
32004R0416 OJ L 068, 06.03.2004, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 416/2004 ze dne 5. března 2004, kterým se stanovují přechodná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96 a nařízení (ES) č. 1535/2003 z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
32004R0417 OJ L 068, 06.03.2004, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 417/2004 ze dne 5. března 2004 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny (pomeranče a jablka)
32004R0418 OJ L 068, 06.03.2004, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 418/2004 ze dne 5. března 2004, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté a předpařené dlouhozrnné rýže typu B do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1877/2003
32004R0419 OJ L 068, 06.03.2004, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 419/2004 ze dne 5. března 2004, kterým se stanovují maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné rýže do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1875/2003
32004R0420 OJ L 068, 06.03.2004, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 420/2004 ze dne 5. března 2004, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže typu A vyvážené do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1876/2003
32004R0421 OJ L 068, 06.03.2004, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 421/2004 ze dne 5. března 2004, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32004R0422 OJ L 070, 09.03.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 422/2004 ze dne 19. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství (1)
32004R0423 OJ L 070, 09.03.2004, p.8 Nařízení Rady (ES) č. 423/2004 ze dne 26. února 2004, kterým se zavádějí opatření pro obnovení populace tresek
32004R0424 OJ L 070, 09.03.2004, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 424/2004 ze dne 8. března 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0425 OJ L 070, 09.03.2004, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 425/2004 ze dne 4. března 2004, kterým se pro rybářský rok 2004 stanovují odkupní a prodejní ceny pro produkty rybolovu uvedené v příloze I k nařízení Rady (ES) č. 104/2000
32004R0426 OJ L 070, 09.03.2004, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 426/2004 ze dne 4. března 2004, kterým se stanovují prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze II k nařízení Rady (ES) č. 104/2000 pro rybářský rok 2004
32004R0427 OJ L 070, 09.03.2004, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 427/2004 ze dne 4. března 2004, kterým se stanovují referenční ceny některých produktů rybolovu pro rybářský rok 2004
32004R0428 OJ L 070, 09.03.2004, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 428/2004 ze dne 4. března 2004, kterým se pro rybářský rok 2004 stanovuje výše překlenovací podpory a paušální podpory pro některé produkty rybolovu
32004R0429 OJ L 070, 09.03.2004, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 429/2004 ze dne 4. března 2004, kterým se stanovuje výše podpory soukromého skladování pro některé produkty rybolovu v rybářské roce 2004
32004R0430 OJ L 070, 09.03.2004, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 430/2004 ze dne 4. března 2004, kterým se stanovují paušální hodnoty používané při výpočtu finanční náhrady a související zálohy v případě produktů rybolovu, které byly z trhu staženy během finančního roku 2004
32004R0431 OJ L 071, 10.03.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 431/2004 ze dne 9. března 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0432 OJ L 071, 10.03.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 432/2004 ze dne 5. března 2004, kterým se poosmé přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (1)
32004R0433 OJ L 071, 10.03.2004, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 433/2004 ze dne 9. března 2004, kterým se zrušuje řada rozhodnutí týkajících se dovozu vedlejších živočišných produktů ze třetích zemí (1)
32004R0434 OJ L 071, 10.03.2004, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 434/2004 ze dne 9. března 2004, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32004R0435 OJ L 072, 11.03.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 435/2004 ze dne 8. března 2004, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené z dovozu cyklamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky a Indonésie
32004R0436 OJ L 072, 11.03.2004, p.15 Nařízení Rady (ES) č. 436/2004 ze dne 8. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1784/2000, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené z dovozu některých tvárných železných trubek nebo potrubí pocházejících z Brazílie, České republiky, Japonska, Čínské lidové republiky, Korejské republiky a Thajska
32004R0437 OJ L 072, 11.03.2004, p.23 Nařízení Rady (ES) č. 437/2004 ze dne 8. března 2004, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené z dovozu pstruha duhového pocházejícího z Norska a Faerských ostrovů
32004R0438 OJ L 072, 11.03.2004, p.42 Nařízení Rady (ES) č. 438/2004 ze dne 8. března 2004, kterým se prodlužuje pozastavení antidumpingového cla uloženého nařízením (ES) č. 1023/2003 z dovozu tvárných železných trubek nebo potrubí dodávaných z Argentiny, též prohlášených za pocházející z Argentin
32004R0439 OJ L 072, 11.03.2004, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 439/2004 ze dne 10. března 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0440 OJ L 072, 11.03.2004, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 440/2004 ze dne 10. března 2004 o vydávání dovozních licencí pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso
32004R0441 OJ L 072, 11.03.2004, p.47 Nařízení Komise (ES) č. 441/2004 ze dne 9. března 2004, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32004R0442 OJ L 072, 11.03.2004, p.51 Nařízení Komise (ES) č. 442/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanovují jednotková množství pro produkční dávky v odvětví cukru pro hospodářský rok 2002/2003
32004R0442r OJ L 077, 13.03.2004, p.87 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 442/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanovují jednotková množství pro produkční dávky v odvětví cukru pro hospodářský rok 2002/2003 (Úř. věst. č. L 72 ze dne 11.3.2004)
32004R0443 OJ L 072, 11.03.2004, p.52 Nařízení Komise (ES) č. 443/2004 ze dne 10. března 2004 o dodacích podmínkách pro třtinový cukr dovážený podle Protokolu AKT Protokol a dohody s Indií pro dodací období 2003/2004
32004R0444 OJ L 072, 11.03.2004, p.54 Nařízení Komise (ES) č. 444/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1535/2003, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o režim podpor pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny
32004R0445 OJ L 072, 11.03.2004, p.60 Nařízení Komise (ES) č. 445/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se mění příloha I ke směrnici Rady 92/118/EHS, pokud jde o zvířecí střeva, slaninu a vyškvařený tuk a králičí maso a maso farmové zvěře (1)
32004R0446 OJ L 072, 11.03.2004, p.62 Nařízení Komise (ES) č. 446/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se zrušuje řada rozhodnutí týkající se dovozu vedlejších živočišných produktů ze třetích zemí (1)
32004R0447 OJ L 072, 11.03.2004, p.64 Nařízení Komise (ES) č. 447/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanovují pravidla pro přechod z podpory upravené nařízením (ES) č. 1268/1999 na podporu podle nařízení (ES) č. 1257/1999 a 1260/1999 pro Českou republiku, Estonsko, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Polsko, Slovinsko a Slovensko
32004R0448 OJ L 072, 11.03.2004, p.66 Nařízení Komise (ES) č. 448/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1685/2000, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, pokud jde o financovatelnost výdajů za opatření, která částečně financují Strukturální fondy, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1145/2003
32004R0449 OJ L 072, 11.03.2004, p.78 Nařízení Komise (ES) č. 449/2004 ze dne 10. března 2004 o poskytování dovozních licencí pro třtinový cukr pro účely některých celních kvót a preferenčních dohod
32004R0450 OJ L 072, 11.03.2004, p.81 Nařízení Komise (ES) č. 450/2004 ze dne 10. března 2004 o vydávání vývozních licencí typu A3 v odvětví ovoce a zeleniny (citrony)
32004R0451 OJ L 072, 11.03.2004, p.83 Nařízení Komise (ES) č. 451/2004 ze dne 10. března 2004 o vydávání vývozních licencí typu A3 v odvětví ovoce a zeleniny (rajčata, pomeranče a jablka)
32004R0452 OJ L 072, 11.03.2004, p.85 Nařízení Komise (ES) č. 452/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32004R0453 OJ L 074, 12.03.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 453/2004 ze dne 11. března 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0454 OJ L 074, 12.03.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 454/2004 ze dne 11. března 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
32004R0455 OJ L 074, 12.03.2004, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 455/2004 ze dne 11. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 466/2001, pokud jde o patulin (1)
32004R0456 OJ L 074, 12.03.2004, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 456/2004 ze dne 11. března 2004, kterým se mění sazby náhrad pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32004R0457 OJ L 074, 12.03.2004, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 457/2004 ze dne 11. března 2004, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu ovsa ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1814/2003
32004R0458 OJ L 074, 12.03.2004, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 458/2004 ze dne 11. března 2004, kterým se stanovuje maximální snížení cla pro čirok obecný dovezený ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 699/2003
32004R0459 OJ L 074, 12.03.2004, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 459/2004 ze dne 11. března 2004 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na dovoz kukuřice zveřejněné v nařízení (ES) č. 2315/2003
32004R0460 OJ L 077, 13.03.2004, p.1 Nařízení (ES) č. 460/2004 Evropského parlamentu a Rady ze dne 10. března 2004, kterým se zřizuje Evropská agentura pro bezpečnost sítí a dat (1)
32004R0461 OJ L 077, 13.03.2004, p.12 Nařízení Rady (ES) č. 461/2004 ze dne 8. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 384/96 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství a nařízení (ES) č. 2026/97 o ochraně před subvencovanými dovozy, které nejsou členy Evropského společenství
32004R0462 OJ L 077, 13.03.2004, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 462/2004 ze dne 12. března 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0463 OJ L 077, 13.03.2004, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 463/2004 ze dne 12. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 823/2000 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na některé kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve shodě mezi společnostmi provozujícími linkovou námořní dopravu (konsorcia) (1)
32004R0464 OJ L 077, 13.03.2004, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 464/2004 ze dne 12. března 2004, kterým se mění specifikace názvu uvedeného v příloze nařízení (ES) č. 1107/96 o registraci zeměpisných označení a označení původu (Nocciola del Piemonte)
32004R0465 OJ L 077, 13.03.2004, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 465/2004 ze dne 12. března 2004, kterým se doplňuje příloha k nařízení (ES) č. 2400/96 o zapsání některých názvů do "Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení" (Carciofo di Paestum a Farina di Neccio della Garfagnana)
32004R0466 OJ L 077, 13.03.2004, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 466/2004 ze dne 12. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2125/2003, pokud jde o lhůtu, v níž mají příslušné národní orgány rozhodnout o provozních programech a fondech
32004R0467 OJ L 077, 13.03.2004, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 467/2004 ze dne 12. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 279/2004 o dalším rozdělení dovozních práv podle nařízení (ES) č. 977/2003 pro mladé býky na výkrm
32004R0468 OJ L 077, 13.03.2004, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 468/2004 ze dne 12. března 2004, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla pro 137. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32004R0469 OJ L 077, 13.03.2004, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 469/2004 ze dne 12. března 2004, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 137. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32004R0470 OJ L 077, 13.03.2004, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 470/2004 ze dne 12. března 2004, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 309. zvláštní veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32004R0471 OJ L 077, 13.03.2004, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 471/2004 ze dne 12. března 2004, kterým se mění sazby náhrad pro některé výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32004R0472 OJ L 077, 13.03.2004, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 472/2004 ze dne 12. března 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro hovězí a telecí maso
32004R0473 OJ L 077, 13.03.2004, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 473/2004 ze dne 12. března 2004, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32004R0474 OJ L 077, 13.03.2004, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 474/2004 ze dne 12. března 2004, kterým se upravují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32004R0475 OJ L 077, 13.03.2004, p.48 Nařízení Komise (ES) č. 475/2004 ze dne 12. března 2004, kterým se mění vývozní náhrady pro sirupy a některé další výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32004R0476 OJ L 078, 16.03.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 476/2004 ze dne 15. března 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0477 OJ L 078, 16.03.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 477/2004 ze dne 15. března 2004, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle druhého veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 276/2004
32004R0478 OJ L 078, 16.03.2004, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 478/2004 ze dne 15. března 2004 o uvolnění jistot k dovozním licencím pro preferenční cukr vydaným podle nařízení (EHS) č. 2782/76
32004R0479 OJ L 078, 16.03.2004, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 479/2004 ze dne 15. března 2004, kterým se stanovují množství surového tabáku, která mohou být v Itálii převedena do jiné skupiny odrůd podle záručního prahu pro sklizeň v roce 2004
32004R0480 OJ L 078, 16.03.2004, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 480/2004 ze dne 15. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2182/2002, pokud jde o odchylku pro rok 2004 od lhůty pro oznamování navrhovaných finančních plánů financovaných z Tabákového fondu Společenství a lhůty pro definitivní rozdělení prostředků fondu mezi členské státy
32004R0481 OJ L 078, 16.03.2004, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 481/2004 ze dne 15. března 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro vepřové maso
32004R0482 OJ L 078, 16.03.2004, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 482/2004 ze dne 15. března 2004, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32004R0483 OJ L 078, 16.03.2004, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 483/2004 ze dne 15. března 2004, kterým se stanovují reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a pro vaječný albumin a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
32004R0484 OJ L 078, 16.03.2004, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 484/2004 ze dne 15. března 2004, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32004R0485 OJ L 078, 16.03.2004, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 485/2004 ze dne 15. března 2004, kterým se znovu zavádí preferenční clo z dovozu jednokvětých karafiátů pocházejících z Jordánska
32004R0486 OJ L 078, 16.03.2004, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 486/2004 ze dne 15. března 2004, kterým se pozastavují preferenční cla a kterým se znovu zavádí clo společného celního sazebníku z dovozu jednokvětých karafiátů pocházející ze Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32004R0487 OJ L 079, 17.03.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 487/2004 ze dne 11. března 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech pro dovoz některých textilních produktů ze třetích zemí
32004R0488 OJ L 079, 17.03.2004, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 488/2004 ze dne 16. března 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0489 OJ L 079, 17.03.2004, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 489/2004 ze dne 16. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 20/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke zvláštním právním úpravám dodávek pro okrajové regiony zavedeným nařízeními Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001
32004R0490 OJ L 079, 17.03.2004, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 490/2004 ze dne 16. března 2004 o prozatímním povolení nového použití již dříve povolené doplňkové látky v krmivech (Saccharomyces cerevisiae) (1)
32004R0491 OJ L 080, 18.03.2004, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 491/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se zavádí program finanční a technické pomoci třetím zemi v oblasti migrace a azylu (AENEAS)
32004R0492 OJ L 080, 18.03.2004, p.6 Nařízení Rady (ES) č. 492/2004 ze dne 8. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1338/2002 o uložení definitivního vyrovnávacího cla z dovozu kyseliny sulfanilové pocházející z Indie a kterým se mění nařízení (ES) č. 1339/2002 o uložení definitivního antidumpingového cla z dovozu kyseliny sulfanilové pocházející mimo jiné z Indie
32004R0493 OJ L 080, 18.03.2004, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 493/2004 ze dne 17. března 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0494 OJ L 080, 18.03.2004, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 494/2004 ze dne 17. března 2004, kterým se stanovují sazby náhrad pro vejce a vaječné žloutky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32004R0495 OJ L 080, 18.03.2004, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 495/2004 ze dne 17. března 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro vejce platné od 18. března 2004
32004R0496 OJ L 080, 18.03.2004, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 496/2004 ze dne 17. března 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro drůbeží maso platné od 18. března 2004
32004R0497 OJ L 080, 18.03.2004, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 497/2004 ze dne 17. března 2004 o udělování dovozních licencí pro třtinový cukr pro účely některých celních kvót a preferenčních dohod
32004R0498 OJ L 080, 18.03.2004, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 498/2004 ze dne 17. března 2004, kterým se upravuje několik nařízení týkajících se trhu s produkty zpracovanými z ovoce a zeleniny z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
32004R0499 OJ L 080, 18.03.2004, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 499/2004 ze dne 17. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1082/2003, pokud jde o lhůtu a vzor pro podávání zpráv v odvětví hovězího masa (1)
32004R0500 OJ L 080, 18.03.2004, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 500/2004 ze dne 17. března 2004, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32004R0501 OJ L 081, 19.03.2004, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 501/2004 ze dne 10. března 2004 o čtvrtletních finančních účtech pro státní správu (1)
32004R0502 OJ L 081, 19.03.2004, p.6 Nařízení Rady (ES) č. 502/2004 ze dne 11. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1177/2002 o dočasném obranném mechanismu pro lodní stavitelství
32004R0503 OJ L 081, 19.03.2004, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 503/2004 ze dne 18. března 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0504 OJ L 081, 19.03.2004, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 504/2004 ze dne 18. března 2004 o použití koeficientu snížení v případě osvědčení pro zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě, jak stanoví čl. 8 odst. 5) nařízení (ES) č. 1520/2000
32004R0505 OJ L 081, 19.03.2004, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 505/2004 ze dne 18. března 2004, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32004R0506 OJ L 081, 19.03.2004, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 506/2004 ze dne 18. března 2004, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32004R0507 OJ L 081, 19.03.2004, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 507/2004 ze dne 18. března 2004, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní práva podané v březnu 2004 pro mladé býky určené na výkrm
32004R0508 OJ L 081, 19.03.2004, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 508/2004 ze dne 18. března 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro výrobky vyrobené z obilovin a rýže
32004R0509 OJ L 081, 19.03.2004, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 509/2004 ze dne 18. března 2004, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32004R0510 OJ L 081, 19.03.2004, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 510/2004 ze dne 18. března 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32004R0511 OJ L 081, 19.03.2004, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 511/2004 ze dne 18. března 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro sirupy a některé další výrobky vyvážené v přirozeném stavu
32004R0512 OJ L 081, 19.03.2004, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 512/2004 ze dne 18. března 2004, kterým se stanovuje maximální výše náhrady při vývozu bílého cukru do některých třetích zemí pro 23. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1290/2003
32004R0513 OJ L 081, 19.03.2004, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 513/2004 ze dne 18. března 2004 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa pocházející z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
32004R0514 OJ L 081, 19.03.2004, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 514/2004 ze dne 18. března 2004, kterým se stanovuje maximální snížení cla pro čirok obecný dovezený ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 699/2003
32004R0515 OJ L 081, 19.03.2004, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 515/2004 ze dne 18. března 2004 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na dovoz kukuřice zveřejněné v nařízení (ES) č. 2315/2003
32004R0516 OJ L 081, 19.03.2004, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 516/2004 ze dne 18. března 2004 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ovsa zveřejněné v nařízení (ES) č. 1814/2003
32004R0517 OJ L 083, 20.03.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 517/2004 ze dne 19. března 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0518 OJ L 083, 20.03.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 518/2004 ze dne 19. března 2004, kterým se pozastavuje nákup másla v některých členských státech
32004R0519 OJ L 083, 20.03.2004, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 519/2004 ze dne 19. března 2004, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 800/1999, pokud jde o vývoz mléka a mléčných výrobků
32004R0520 OJ L 083, 20.03.2004, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 520/2004 ze dne 19. března 2004, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté a předpařené dlouhozrnné rýže typu B do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1877/2003
32004R0521 OJ L 083, 20.03.2004, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 521/2004 ze dne 19. března 2004, kterým se stanovuj maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné rýži do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1875/2003
32004R0522 OJ L 083, 20.03.2004, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 522/2004 ze dne 19. března 2004, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1876/2003
32004R0523 OJ L 083, 20.03.2004, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 523/2004 ze dne 19. března 2004, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32004R0524 OJ L 083, 20.03.2004, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 524/2004 ze dne 19. března 2004, kterým se po 31. mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002, kterým se ukládají některá zvláštní restriktivní opatření namířená proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ladinem, sítí Al-Kajda a Talibanem a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32004R0525 OJ L 085, 23.03.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 525/2004 ze dne 22. března 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0526 OJ L 085, 23.03.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 526/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se mění specifikace názvu uvedeného v příloze nařízení (ES) č. 1107/96 o registraci zeměpisných označení a označení původu (Espárrago de Navarra)
32004R0527 OJ L 085, 23.03.2004, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 527/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se určuje rozsah, v jakém mají být podány žádosti o dovozní licence podané v březnu 2004 pro některé výrobky z vepřového masa podle režimu stanoveného v dohodách, která Společenství uzavřelo s Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Bulharskem a Rumunskem
32004R0528 OJ L 085, 23.03.2004, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 528/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se určuje rozsah, v jakém mají být podány žádosti o dovozní licence podané v březnu 2004 pro některé výrobky z vepřového masa podle režimu stanoveného dohodami o volném obchodu mezi Společenstvím na straně jedné a Lotyšskem, Litvou a Estonskem na straně druhé
32004R0529 OJ L 085, 23.03.2004, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 529/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se určuje rozsah, v jakém mají být podány žádosti o dovozní licence podané v březnu 2004 pro některé výrobky z vepřového masa podle režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro vepřové maso a některé další zemědělské produkty
32004R0530 OJ L 085, 23.03.2004, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 530/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se určuje rozsah, v jakém mají být podány žádosti o dovozní licence podané v březnu 2004 podle režimu stanoveného celními kvótami pro některé výrobky z vepřového masa pro období od 1.do 30. dubna 2004
32004R0531 OJ L 085, 23.03.2004, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 531/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se určuje rozsah, v jakém mají být podány žádosti o dovozní licence podané v březnu 2004 pro některé výrobky z vepřového masa podle režimu stanoveného dohodou, kterou Společenství uzavřelo se Slovinskem
32004R0532 OJ L 085, 23.03.2004, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 532/2004 ze dne 22. března 2004 o žádostech o vývozní licence pro rýži a zlomkovou rýži s předem stanovenou výší náhrady
32004R0533 OJ L 086, 24.03.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 533/2004 ze dne 22. března 2004 o zavedení Evropského partnerství v rámci stabilizačního a asociačního procesu
32004R0534 OJ L 086, 24.03.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 534/2004 ze dne 23. března 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0535 OJ L 086, 24.03.2004, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 535/2004 ze dne 23. března 2004, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v březnu 2004 pro výrobky z vajec a drůbežího masa podle nařízení (ES) č. 1474/95 a (ES) č. 1251/96
32004R0536 OJ L 086, 24.03.2004, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 536/2004 ze dne 23. března 2004, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v březnu pro některé výrobky z drůbežího masa podle režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správně některých celních kvót Společenství pro drůbeží maso a některé další zemědělské produkty
32004R0537 OJ L 086, 24.03.2004, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 537/2004 ze dne 23. března 2004, kterým se upravují některá nařízení týkající se trhu s čerstvým ovocem a zeleninou z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
32004R0538 OJ L 086, 24.03.2004, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 538/2004 ze dne 23. března 2004, kterým se snižuje dovozní kvóta pro olivový olej pro duben 2004 podle tuniské celní kvóty
32004R0539 OJ L 086, 24.03.2004, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 539/2004 ze dne 23. března 2004, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32004R0540 OJ L 087, 25.03.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 540/2004 ze dne 24. března 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0541 OJ L 087, 25.03.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 541/2004 ze dne 23. března 2004, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32004R0542 OJ L 087, 25.03.2004, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 542/2004 ze dne 24. března 2004, kterým se pro rok 2004 stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 1371/95 a (ES) č. 1372/95, pokud jde o data vydávání vývozních licencí v odvětví vajec a drůbežího masa
32004R0543 OJ L 087, 25.03.2004, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 543/2004 ze dne 24. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1520/2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad, a kterým se stanoví zvláštní opatření týkající se některých osvědčení o náhradě
32004R0544 OJ L 087, 25.03.2004, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 544/2004 ze dne 24. března 2004, kterým se stanovují přechodná opatření přijímaná z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska v případě rezerv sestavených v souladu s článkem 14 nařízení (ES) č. 1520/2000
32004R0545 OJ L 087, 25.03.2004, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 545/2004 ze dne 24. března 2004, kterým se v důsledku změn nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku mění nařízení Rady (ES) č. 32/2000
32004R0546 OJ L 087, 25.03.2004, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 546/2004 ze dne 24. března 2004, kterým se mění přílohy I, II a III k nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanovuje postup Společenství pro určování maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (1)
32004R0547 OJ L 087, 25.03.2004, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 547/2004 ze dne 24. března 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro olivový olej
32004R0548 OJ L 087, 25.03.2004, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 548/2004 ze dne 24. března 2004, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32004R0549 OJ L 096, 31.03.2004, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004 o rámci pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení) (1)
32004R0550 OJ L 096, 31.03.2004, p.10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 ze 10. března 2004 o poskytování vzdušných navigačních služeb v rámci jednotného evropského nebe (nařízení o poskytování služeb) (1)
32004R0551 OJ L 096, 31.03.2004, p.20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004 ze dne 10. března 2004 o organizaci a využívání vzdušného prostoru v rámci jednotného evropského nebe (nařízení o vzdušném prostoru) (1)
32004R0552 OJ L 096, 31.03.2004, p.26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 ze dne 10. března 2004 o interoperabilitě Evropské sítě pro řízení leteckého provozu (nařízení o interoperabilitě) (1)
32004R0553 OJ L 089, 26.03.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 553/2004 ze dne 25. března 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0554 OJ L 089, 26.03.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 554/2004 ze dne 25. března 2004, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32004R0555 OJ L 089, 26.03.2004, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 555/2004 ze dne 25. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla pro rajčata, artyčoky, cukety, pomeranče, citrony a jablka
32004R0556 OJ L 089, 26.03.2004, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 556/2004 ze dne 25. března 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
32004R0557 OJ L 089, 26.03.2004, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 557/2004 ze dne 25. března 2004, kterým se stanovuje definitivní sazba náhrad a procentní podíl vývozních licencí typu B vydávaných v odvětví ovoce a zeleniny (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)
32004R0558 OJ L 089, 26.03.2004, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 558/2004 ze dne 25. března 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro výrobky zpracované z obilovin a rýže
32004R0559 OJ L 089, 26.03.2004, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 559/2004 ze dne 25. března 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro krmné směsi na bázi obilovin
32004R0560 OJ L 089, 26.03.2004, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 560/2004 ze dne 25. března 2004 o dalším rozdělení dovozních práv podle nařízení (ES) č. 1081/1999 pro býky, krávy a jalovice některých alpských a horských plemen, jiné než jateční
32004R0561 OJ L 089, 26.03.2004, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 561/2004 ze dne 25. března 2004, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32004R0562 OJ L 089, 26.03.2004, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 562/2004 ze dne 25. března 2004 o vydávání dovozních licencí pro olivový olej podle tuniské celní kvóty
32004R0563 OJ L 089, 26.03.2004, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 563/2004 ze dne 25. března 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
32004R0564 OJ L 089, 26.03.2004, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 564/2004 ze dne 25. března 2004, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu ovsa ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1814/2003
32004R0565 OJ L 089, 26.03.2004, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 565/2004 ze dne 25. března 2004 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení pro dovoz čiroku obecného zveřejněné v nařízení (ES) č. 238/2004
32004R0566 OJ L 089, 26.03.2004, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 566/2004 ze dne 25. března 2004 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení pro dovoz kukuřice zveřejněné v nařízení (ES) č. 2315/2003
32004R0567 OJ L 090, 27.03.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 567/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1257/1999 o podpoře rozvoje venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF)
32004R0568 OJ L 090, 27.03.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 568/2004 ze dne 26. března 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0569 OJ L 090, 27.03.2004, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 569/2004 ze dne 26. března 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
32004R0570 OJ L 090, 27.03.2004, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 570/2004 ze dne 26. března 2004, kterým se stanovuje opravná sazba náhrady pro obiloviny
32004R0571 OJ L 090, 27.03.2004, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 571/2004 ze dne 26. března 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro slad
32004R0572 OJ L 090, 27.03.2004, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 572/2004 ze dne 26. března 2004, kterým se stanovuje opravná sazba náhrady pro slad
32004R0573 OJ L 090, 27.03.2004, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 573/2004 ze dne 26. března 2004, 2004, kterým se stanovují náhrady pro produkty z odvětví obilovin a rýže dodávané z titulu komunitární a národní potravinové pomoci
32004R0574 OJ L 090, 27.03.2004, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 574/2004 ze dne 23. února 2004, kterým se mění přílohy I a III k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadu (1)
32004R0575 OJ L 090, 27.03.2004, p.48 Nařízení Komise (ES) č. 575/2004 ze dne 26. března 2004, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla pro 138. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32004R0576 OJ L 090, 27.03.2004, p.50 Nařízení Komise (ES) č. 576/2004 ze dne 26. března 2004, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 138. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32004R0577 OJ L 090, 27.03.2004, p.52 Nařízení Komise (ES) č. 577/2004 ze dne 26. března 2004, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 310. zvláštní veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32004R0578 OJ L 090, 27.03.2004, p.53 Nařízení Komise (ES) č. 578/2004 ze dne 26. března 2004, kterým se pozastavuje nákup másla v některých členských státech
32004R0579 OJ L 090, 27.03.2004, p.54 Nařízení Komise (ES) č. 579/2004 ze dne 26. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 708/98, pokud jde o maximální množství a minimální jakost rýže pro intervenci v hospodářském roce 2003/2004
32004R0580 OJ L 090, 27.03.2004, p.58 Nařízení Komise (ES) č. 580/2004 ze dne 26. března 2004 o nabídkovém řízení pro vývozní náhrady pro některé mléčné výrobky
32004R0581 OJ L 090, 27.03.2004, p.64 Nařízení Komise (ES) č. 581/2004 ze dne 26. března 2004, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení pro vývozní náhrady pro některé druhy másla
32004R0582 OJ L 090, 27.03.2004, p.67 Nařízení Komise (ES) č. 582/2004 ze dne 26. března 2004, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení pro vývozní náhrady pro sušené odstředěné mléko
32004R0583 OJ L 091, 30.03.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 583/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanovují společná pravidla pro režimy přímých podpor podle společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro pěstitele, (ES) č. 1786/2003 o společné organizaci trhu s pícninami a (ES) č. 1257/1999 o podpoře rozvoje venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
32004R0584 OJ L 091, 30.03.2004, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 584/2004 ze dne 29. března 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0585 OJ L 091, 30.03.2004, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 585/2004 ze dne 26. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 282/2004, kterým se zavádějí veterinární prohlídky zvířat ze třetích zemí při vstupu do Společenství a doklady pro prohlášení o těchto zvířatech (1)
32004R0586 OJ L 091, 30.03.2004, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 586/2004 ze dne 29. března 2004, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v březnu 2004 pro některé výrobky z drůbežího masa podle nařízení (ES) č. 2497/96
32004R0587 OJ L 091, 30.03.2004, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 587/2004 ze dne 29. března 2004, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32004R0588 OJ L 094, 31.03.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 588/2004 ze dne 30. března 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0589 OJ L 094, 31.03.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 589/2004 ze dne 30. března 2004, kterým se stanovují prozatímní opatření týkající se oznamování žádostí o licence podle nařízení (ES) č. 1961/2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o vývozní náhrady pro ovoce a zeleninu
32004R0590 OJ L 094, 31.03.2004, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 590/2004 ze dne 30. března 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2921/90, pokud jde o výši podpory na výrobu kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka
32004R0591 OJ L 094, 31.03.2004, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 591/2004 ze dne 30. března 2004 , kterým se přijímají prozatímní opatření pro vydávání dovozních licencí, o než bylo zažádáno podle nařízení (ES) č. 565/2002, kterým se stanovují metody správy celních kvót a kterým se zavádí systém osvědčení o původu pro česnek dovezený ze třetích zemí
32004R0592 OJ L 094, 31.03.2004, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 592/2004 ze dne 30. března 2004, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokud jde o seznam zemí a území (1)
32004R0593 OJ L 094, 31.03.2004, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 593/2004 ze dne 30. března 2004 o otevření a správě celních kvót v odvětví a vajec a pro vaječný albumin
32004R0594 OJ L 094, 31.03.2004, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 594/2004 ze dne 30. března 2004 o stanovení rozhodných skutečností pro produkty z odvětví ovoce a zeleniny a zpracované produkty z ovoce a zeleniny
32004R0595 OJ L 094, 31.03.2004, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 595/2004 ze dne 30. března 2004, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1788/2003, kterým se zavádějí dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků
32004R0596 OJ L 094, 31.03.2004, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 596/2004 ze dne 30. března 2004, kterým se stanovují prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví vajec
32004R0597 OJ L 094, 31.03.2004, p.42 Nařízení Komise (ES) č. 597/2004 ze dne 30. března 2004, kterým se stanovují odchylky od nařízení a kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, pokud jde o vývozní licence pro sušené mléko vyvážené z Dominikánské republiky
32004R0598 OJ L 094, 31.03.2004, p.43 Nařízení Komise (ES) č. 598/2004 ze dne 30. března 2004, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32004R0599 OJ L 094, 31.03.2004, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 599/2004 ze dne 30. března 2004, kterým se přijímá harmonizovaný vzor osvědčení a zprávy o prohlídce pro obchod se zvířaty a produkty živočišného původu v rámci Společenství (1)
32004R0600 OJ L 097, 01.04.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 600/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se stanovují některá technická opatření pro rybolov v oblasti, která spadá do působnosti Úmluvy o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě
32004R0601 OJ L 097, 01.04.2004, p.16 Nařízení Rady (ES) č. 601/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se stanovují některá kontrolní opatření pro rybolov v oblasti, která spadá do působnosti Úmluvy o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě, a kterým se zrušují nařízení (EHS) č. 3943/90, (ES) č. 66/98 a (ES) č. 1721/1999
32004R0602 OJ L 097, 01.04.2004, p.30 Nařízení Rady (ES) č. 602/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 850/98, pokud jde o ochranu hlubokomořských korálových útesů před vlečnými sítěmi v oblasti severozápadního Skotska
32004R0603 OJ L 097, 01.04.2004, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 603/2004 ze dne 31. března 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0604 OJ L 097, 01.04.2004, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 604/2004 ze dne 29. března 2004 o sdělování informací o tabáku ze sklizně od roku 2000
32004R0605 OJ L 097, 01.04.2004, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 605/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se pro 2004 stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 1518/2003, pokud jde o datum vydání vývozních licencí v odvětví vepřového masa
32004R0606 OJ L 097, 01.04.2004, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 606/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 174/1999, pokud jde o dobu platnosti vývozních licencí v odvětví mléka a mléčných výrobků
32004R0607 OJ L 097, 01.04.2004, p.42 Nařízení Komise (ES) č. 607/2004 ze dne 31. března 2004 o přerozdělení práv podle nařízení (ES) č. 1146/2003 a o stanovení odchylek od tohoto nařízení
32004R0608 OJ L 097, 01.04.2004, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 608/2004 ze dne 31. března 2004 o označování potravin a potravinových přísad s přídavkem fytosterolů, esterů fytosterolu, fytostanolů a/nebo esterů phytostanolu (1)
32004R0609 OJ L 097, 01.04.2004, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 609/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanovuje výrobní náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
32004R0610 OJ L 097, 01.04.2004, p.47 Nařízení Komise (ES) č. 610/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32004R0611 OJ L 097, 01.04.2004, p.50 Nařízení Komise (ES) č. 611/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32004R0612 OJ L 098, 02.04.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 612/2004 ze dne 1. dubna 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0613 OJ L 098, 02.04.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 613/2004 ze dne 1. dubna 2004, kterým se dočasně stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 1445/95 o prováděcích pravidlech k dovozním a vývozním licencím v odvětví hovězího a vepřového masa
32004R0614 OJ L 098, 02.04.2004, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 614/2004 ze dne 30. března 2004 o klasifikaci některého zboží v kombinované nomenklatuře
32004R0614r OJ L 105, 14.04.2004, p.52 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 614/2004 ze dne 30. března 2004 o klasifikaci některého zboží v kombinované nomenklatuře (Úř. věst. č. L 98 ze dne 2.4.2004)
32004R0615 OJ L 098, 02.04.2004, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 615/2004 ze dne 1. dubna 2004, kterým se zrušují nařízení (ES) č. 8/2004, (ES) č. 9/2004 a (ES) č. 10/2004, kterými se pozastavují preferenční cla a kterým se znovu zavádí clo společného celního sazebníku z dovozu velkokvětých růží, malokvětých růží a jednokvětých karafiátů pocházejících z Izraele
32004R0616 OJ L 098, 02.04.2004, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 616/2004 ze dne 1. dubna 2004, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32004R0617 OJ L 098, 02.04.2004, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 617/2004 ze dne 1. dubna 2004, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32004R0618 OJ L 098, 02.04.2004, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 618/2004 ze dne 1. dubna 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32004R0619 OJ L 098, 02.04.2004, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 619/2004 ze dne 1. dubna 2004, kterým se stanovuje maximální výše náhrady při vývozu bílého cukru od některých třetích zemí pro 24. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1290/2003
32004R0620 OJ L 098, 02.04.2004, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 620/2004 ze dne 1. dubna 2004, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32004R0621 OJ L 098, 02.04.2004, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 621/2004 ze dne 1. dubna 2004, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1164/94, pokud jde o informace a propagaci v souvislosti s činností Fondu soudržnosti
32004R0622 OJ L 098, 02.04.2004, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 622/2004 ze dne 1. dubna 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
32004R0623 OJ L 098, 02.04.2004, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 623/2004 ze dne 1. dubna 2004, kterým se stanovuje maximální vývozní náhrada pro oves ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1814/2003
32004R0624 OJ L 098, 02.04.2004, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 624/2004 ze dne 1. dubna 2004, kterým se stanovuje maximální snížení cla pro čirok obecný dovezený ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 238/2004
32004R0625 OJ L 099, 03.04.2004, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady(ES) č. 625/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se prodlužuje a mění nařízení (ES) č. 1659/98 o decentralizované spolupráci
32004R0627 OJ L 099, 03.04.2004, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 627/2004 ze dne 2. dubna 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0628 OJ L 099, 03.04.2004, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 628/2004 ze dne 2. dubna 2004 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté a předpařené dlouhozrnné rýže typu B do některých třetích zemí zveřejněné v nařízení (ES) č. 1877/2003
32004R0629 OJ L 099, 03.04.2004, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 629/2004 ze dne 2. dubna 2004, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné rýže do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1875/2003
32004R0630 OJ L 099, 03.04.2004, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 630/2004 ze dne 2. dubna 2004, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže typu A do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1876/2003
32004R0631 OJ L 100, 06.04.2004, p.1 Nařízení (ES) č. 631/2004 Evropského parlamentu a Rady ze dne 31. března 2004, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o použití systému sociálního zabezpečení na zaměstnance, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky stěhující se v rámci Společenství a nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71, pokud jde o sjednocení práv a zjednodušení postupů (Text s významem pro EHP a pro Švýcarsko)
32004R0632 OJ L 100, 06.04.2004, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 632/2004 ze dne 5. dubna 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0633 OJ L 100, 06.04.2004, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 633/2004 ze dne 30. března 2004, kterým se stanovují prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví drůbežího masa
32004R0634 OJ L 100, 06.04.2004, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 634/2004 ze dne 5. dubna 2004, kterým se stanovují přechodná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2202/96 a nařízení (ES) č. 2111/2003 z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
32004R0635 OJ L 100, 06.04.2004, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 635/2004 ze dne 5. dubna 2004, kterým se stanovují směnné kursy pro některé přímé podpory a strukturální nebo environmentální pro rok 2004
32004R0636 OJ L 100, 06.04.2004, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 636/2004 ze dne 5. dubna 2004, kterým se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravuje nařízení (ES) č. 1291/2000
32004R0637 OJ L 100, 06.04.2004, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 637/2004 ze dne 5. dubna 2004, kterým se doplňuje příloha k nařízení (ES) č. 2400/96 o zapsání některých názvů do "Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení" (Agneau de Pauillac a Agneau du Poitou-Charentes)
32004R0638 OJ L 102, 07.04.2004, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 ze dne 31. března 2004 o statistice Společenství týkající se obchodu se zbožím mezi členské státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91
32004R0639 OJ L 102, 07.04.2004, p.9 Nařízení Rady (ES) č. 639/2004 ze dne 30. března 2004 o správě rybářských loďstev registrovaných v nejvzdálenějších regionech Společenství
32004R0640 OJ L 102, 07.04.2004, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 640/2004 ze dne 6. dubna 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0641 OJ L 102, 07.04.2004, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 641/2004 ze dne 6. dubna 2004 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003, pokud jde o žádosti o povolení nových geneticky modifikovaných potravin a krmiv, oznámení o existujících produktech a náhodné nebo technicky nevyvratitelnou přítomnosti geneticky modifikovaných materiálů s příznivým zhodnocením rizik (1)
32004R0642 OJ L 102, 07.04.2004, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 642/2004 ze dne 6. dubna 2004 o přesných požadavcích na sběr dat v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1172/98 o statistických výkazech týkajících se silniční přepravy zboží (1)
32004R0643 OJ L 102, 07.04.2004, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 643/2004 ze dne 6. dubna 2004, kterým se stanovují sazby náhrad pro vejce a vaječné žloutky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti příloha I ke Smlouvě
32004R0644 OJ L 102, 07.04.2004, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 644/2004 ze dne 6. dubna 2004, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32004R0645 OJ L 102, 07.04.2004, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 645/2004 ze dne 6. dubna 2004, kterým se stanovují sazby náhrad pro výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32004R0646 OJ L 102, 07.04.2004, p.42 Nařízení Komise (ES) č. 646/2004 ze dne 6. dubna 2004, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32004R0647 OJ L 102, 07.04.2004, p.45 Nařízení Komise (ES) č. 647/2004 ze dne 6. dubna 2004 o poskytování dovozních licencí pro třtinový cukr pro účely některých celních kvót a preferenčních dohod
32004R0647r OJ L 105, 14.04.2004, p.52 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 647/2004 ze dne 6. dubna 2004 o poskytování dovozních licencí pro třtinový cukr pro účely některých celních kvót a preferenčních dohod (Úř. věst. č. L 102 ze dne 7.4.2004)
32004R0648 OJ L 104, 08.04.2004, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o pracích prostředcích (1)
32004R0649 OJ L 104, 08.04.2004, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 649/2004 ze dne 7. dubna 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0650 OJ L 104, 08.04.2004, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 650/2004 ze dne 6. dubna 2004, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32004R0651 OJ L 104, 08.04.2004, p.42 Nařízení Komise (ES) č. 651/2004 ze dne 6. dubna 2004, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Belgie zakazuje lovit tuňáky obecné
32004R0652 OJ L 104, 08.04.2004, p.43 Nařízení Komise (ES) č. 652/2004 ze dne 7. dubna 2004, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 362/2004 o otevření preferenční celní kvóty pro dovoz surové cukrové třtiny pocházející ze států AKT pro dodávky rafinériím v období od 1. března do 30. června 2004
32004R0653 OJ L 104, 08.04.2004, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 653/2004 ze dne 7. dubna 2004, kterým se vypisuje nabídkové řízení č. 51/2004 ES na prodej alkoholu vinného původu pro nové průmyslové užití
32004R0654 OJ L 104, 08.04.2004, p.47 Nařízení Komise (ES) č. 654/2004 ze dne 7. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 144/2004, pokud jde o množství spadající do působnosti stálého veřejného nabídkového řízení na opětný prodej pšenice, kterou vlastní francouzská intervenční agentura, na vnitřním trhu Společenství
32004R0655 OJ L 104, 08.04.2004, p.48 Nařízení Komise (ES) č. 655/2004 ze dne 7. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 466/2001, pokud jde o dusičnany v potravinách pro kojence a malé děti (1)
32004R0656 OJ L 104, 08.04.2004, p.50 Nařízení Komise (ES) č. 656/2004 ze dne 7. dubna 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 752/93, kterým se stanovují provádění pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 3911/92 o vývozu zboží kulturního charakteru
32004R0657 OJ L 104, 08.04.2004, p.62 Nařízení Komise (ES) č. 657/2004 ze dne 7. dubna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí systém osvědčení procesu Kimberley pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
32004R0658 OJ L 104, 08.04.2004, p.67 Nařízení Komise (ES) č. 658/2004 ze dne 7. dubna 2004, kterým se ukládají definitivní bezpečnostní opatření proti dovozu některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (zejména mandarinek apod.)
32004R0658r OJ L 105, 14.04.2004, p.52 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 658/2004 ze dne 7. dubna 2004 2004, kterým se ukládají definitivní bezpečnostní opatření proti dovozu některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (zejména mandarinek apod.) (Úř. věst. č. L 104 ze dne 8.4.2004)
32004R0659 OJ L 104, 08.04.2004, p.95 Nařízení Komise (ES) č. 659/2004 ze dne 7. dubna 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1859/82 o výběru ziskových podniků pro účely určení příjmů zemědělských podniků
32004R0660 OJ L 104, 08.04.2004, p.97 Nařízení Komise (ES) č. 660/2004 ze dne 7. dubna 2004, kterým se mění příloha k nařízení Rady č. 79/65/EHS, pokud jde o seznam sekcí
32004R0661 OJ L 104, 08.04.2004, p.99 Nařízení Komise (ES) č. 661/2004 ze dne 7. dubna 2004, kterým se zahajuje šetření týkající se údajného obcházení antidumpingových opatření, která byla nařízením Rady (ES) č. 769/2002 uložena z dovozu kumarinu pocházejícího z Čínské lidové republiky, prostřednictvím dovozu kumarin dovezeného z Indie a Thajska, též prohlášeného za pocházející z India nebo Thajska, a kterým se tento dovoz podřizuje celnímu záznamu
32004R0662 OJ L 104, 08.04.2004, p.103 Nařízení Komise (ES) č. 662/2004 ze dne 7. dubna 2004, kterým se stanovují prozatímní opatření, pokud jde o žádosti o dovozní licence podle nařízení (ES) č. 936/97 a (ES) č. 1279/98 o otevření a správě některých celních kvót pro výrobky z hovězího a telecího masa z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
32004R0663 OJ L 104, 08.04.2004, p.105 Nařízení Komise (ES) č. 663/2004 ze dne 7. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2300/97 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 1221/97, kterým se stanovují všeobecná pravidla pro uplatňování opatření ke zlepšení produkce medu a jeho uvádění na trh
32004R0664 OJ L 104, 08.04.2004, p.106 Nařízení Komise (ES) č. 664/2004 ze dne 7. dubna 2004, kterým se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii stanovují přechodná opatření, pokud jde o dovozní licence pro mléko a mléčné výrobky podle nařízení (ES) č. 2535/2001
32004R0665 OJ L 104, 08.04.2004, p.108 Nařízení Komise (ES) č. 665/2004 ze dne 7. dubna 2004 o vydávání dovozních licencí pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso
32004R0666 OJ L 104, 08.04.2004, p.109 Nařízení Komise (ES) č. 666/2004 ze dne 7. dubna 2004 o zamítnutí žádostí o vývozní licence pro některé zpracované produkty a krmné směsi na bázi obilovin
32004R0667 OJ L 104, 08.04.2004, p.110 Nařízení Komise (ES) č. 667/2004 ze dne 7. dubna 2004, kterým se po 32. mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002, kterým se ukládají některá zvláštní restriktivní opatření namířená proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ladinem, sítí Al-Kajda a Talibanem a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32004R0668 OJ L 112, 19.04.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 668/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se mění některé přílohy k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o dovoz živočišných produktů ze třetích zemí (1)
32004R0669 OJ L 105, 14.04.2004, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 669/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1734/94 o finanční a technické spolupráci se Západním břehem Jordánu a Pásmem Gazy
32004R0670 OJ L 105, 14.04.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 670/2004 ze dne 13. dubna 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0671 OJ L 105, 14.04.2004, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 671/2004 ze dne 7. dubna 2004, kterým se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii mění nařízení (ES) č. 800/1999
32004R0672 OJ L 105, 14.04.2004, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 672/2004 ze dne 13. dubna 2004, kterým se pro hospodářský rok 2003/2004 stanovují částky, jež mají být vyplaceny organizacím a sdružením producentů olivového oleje uznaným podle nařízení Rady č. 136/66/EHS
32004R0673 OJ L 105, 14.04.2004, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 673/2004 ze dne 13. dubna 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2220/85, kterým se stanovují společná prováděcí pravidla k systému jisto pro zemědělské produkty
32004R0674 OJ L 105, 14.04.2004, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 674/2004 ze dne 13. dubna 2004 o vydávání dovozních licencí pro olivový olej podle tuniské celní kvóty
32004R0675 OJ L 105, 14.04.2004, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 675/2004 ze dne 13. dubna 2004 o vydávání licencí pro dovoz česneku ve čtvrtletí od 1. března do 31. května 2004
32004R0676 OJ L 105, 14.04.2004, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 676/2004 ze dne 13. dubna 2004, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32004R0677 OJ L 105, 14.04.2004, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 677/2004 ze dne 13. dubna 2004, kterým se upravují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32004R0678 OJ L 105, 14.04.2004, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 678/2004 ze dne 13. dubna 2004, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32004R0679 OJ L 105, 14.04.2004, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 679/2004 ze dne 13. dubna 2004 o zamítnutí žádostí o vývozní licence pro některé zpracované produkty a krmné směsi na bázi obilovin
32004R0680 OJ L 105, 14.04.2004, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 680/2004 ze dne 13. dubna 2004, kterým se upravují vývozní náhrady pro výrobky zpracované z obilovin a rýže
32004R0681 OJ L 105, 14.04.2004, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 681/2004 ze dne 13. dubna 2004, kterým se mění sazby náhrad pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32004R0682 OJ L 106, 15.04.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 682/2004 ze dne 14. dubna 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0683 OJ L 106, 15.04.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 683/2004 ze dne 13. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 466/2001, pokud jde o aflatoxiny a ochratoxin v potravinách pro kojence a malé děti (1)
32004R0684 OJ L 106, 15.04.2004, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 684/2004 ze dne 13. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 466/2001, pokud jde o dioxiny (1)
32004R0685 OJ L 106, 15.04.2004, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 685/2004 ze dne 14. dubna 2004, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na opětný prodej ječmene, který vlastní intervenční agentura Spojeného království, na vnitřním trhu Společenství
32004R0686 OJ L 106, 15.04.2004, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 686/2004 ze dne 14. dubna 2004, kterým se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii stanovují přechodná opatření týkající se organizací producentů na trhu s čerstvým ovocem a zeleninou
32004R0687 OJ L 106, 15.04.2004, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 687/2004 ze dne 14. dubna 2004, kterým se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravuje nařízení (ES) č. 639/2003
32004R0688 OJ L 106, 15.04.2004, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 688/2004 ze dne 14. dubna 2004, kterým se z důvodu z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravuje nařízení (ES) č. 2298/2001
32004R0689 OJ L 106, 15.04.2004, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 689/2004 ze dne 14. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 414/2004, kterým se přijímají zvláštní opatření s cílem upravit ujednání týkající se správy celních kvót pro dovoz banánů v důsledku přistoupení nových členských států dne 1. května 2004
32004R0690 OJ L 106, 15.04.2004, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 690/2004 ze dne 14. dubna 2004, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32004R0691 OJ L 108, 16.04.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 691/2004 ze dne 15. dubna 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0692 OJ L 108, 16.04.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 692/2004 ze dne 15. dubna 2004 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny (rajčata)
32004R0692r OJ L 118, 23.04.2004, p.80 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 692/2004 ze dne 15. dubna 2004 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny (rajčata) (Úř. věst. č. L 108 ze dne 16.4.2004)
32004R0693 OJ L 108, 16.04.2004, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 693/2004 ze dne 15. dubna 2004 o vydávání vývozních licencí pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny (cukrem konzervované třešně)
32004R0694 OJ L 108, 16.04.2004, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 694/2004 ze dne 15. dubna 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
32004R0695 OJ L 108, 16.04.2004, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 695/2004 ze dne 15. dubna 2004, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32004R0696 OJ L 108, 16.04.2004, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 696/2004 ze dne 15. dubna 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32004R0697 OJ L 108, 16.04.2004, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 697/2004 ze dne 15. dubna 2004, kterým se stanovují maximální náhrada při vývozu bílého cukru do některých třetích zemí pro 25. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1290/2003
32004R0698 OJ L 108, 16.04.2004, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 698/2004 ze dne 15. dubna 2004, kterým se mění sazby náhrad pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32004R0699 OJ L 108, 16.04.2004, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 699/2004 ze dne 15. dubna 2004, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32004R0700 OJ L 108, 16.04.2004, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 700/2004 ze dne 15. dubna 2004 o poskytování dovozních licencí pro třtinový cukr pro účely některých celních kvót a preferenčních dohod
32004R0701 OJ L 108, 16.04.2004, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 701/2004 ze dne 15. dubna 2004, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32004R0702 OJ L 108, 16.04.2004, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 702/2004 ze dne 15. dubna 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro olivový olej
32004R0703 OJ L 108, 16.04.2004, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 703/2004 ze dne 15. dubna 2004 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ovsa zveřejněné v nařízení (ES) č. 1814/2003
32004R0704 OJ L 108, 16.04.2004, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 704/2004 ze dne 15. dubna 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
32004R0705 OJ L 108, 16.04.2004, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 705/2004 ze dne 15. dubna 2004, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32004R0706 OJ L 111, 17.04.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 706/2004 ze dne 16. dubna 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0707 OJ L 111, 17.04.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 707/2004 ze dne 6. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003 kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002
32004R0708 OJ L 111, 17.04.2004, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 708/2004 ze dne 16. dubna 2004, kterým se určuje množství některých produktů v odvětví mléka a mléčných výrobků, které je v období od 1. května do 30. června 2004 dostupné podle kvót, které Společenství otevřelo
32004R0709 OJ L 111, 17.04.2004, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 709/2004 ze dne 16. dubna 2004, kterým se v důsledku přistoupení Malty k Evropské unii stanovují přechodná opatření v odvětví vína
32004R0710 OJ L 111, 17.04.2004, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 710/2004 ze dne 16. dubna 2004, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 780/2003, pokud jde o celní podkvótu pro zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a produkty kódu KN 02062991
32004R0711 OJ L 111, 17.04.2004, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 711/2004 ze dne 16. dubna 2004, kterým se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii stanovují přechodná opatření, pokud jde o žádosti o dovozní licence podle nařízení (ES) č. 780/2003, o otevření a správě celních kvót pro zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a produkty kódu 02062991
32004R0712 OJ L 111, 17.04.2004, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 712/2004 ze dne 16. dubna 2004, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla pro 139. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32004R0713 OJ L 111, 17.04.2004, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 713/2004 ze dne 16. dubna 2004, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 139. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32004R0714 OJ L 111, 17.04.2004, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 714/2004 ze dne 16. dubna 2004, kterým se stanovuje minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro 58. individuální veřejné nabídkové řízení zveřejněné na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999
32004R0715 OJ L 111, 17.04.2004, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 715/2004 ze dne 16. dubna 2004, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 311. zvláštní veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32004R0716 OJ L 111, 17.04.2004, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 716/2004 ze dne 16. dubna 2004, kterým se stanovuje maximální vývozní náhrada pro máslo v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
32004R0717 OJ L 111, 17.04.2004, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 717/2004 ze dne 16. dubna 2004, kterým se stanovuje maximální vývozní náhrada pro odstředěné sušené mléko v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004
32004R0718 OJ L 111, 17.04.2004, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 718/2004 ze dne 16. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2314/2003, pokud jde o lhůtu pro podávání nabídek podle posledního dílčího veřejného nabídkového řízení na opětný prodej žita, které vlastní německá intervenční agentura, na vnitřním trhu
32004R0719 OJ L 111, 17.04.2004, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 719/2004 ze dne 16. dubna 2004, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté a předpařené dlouhozrnné rýže typu B do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1877/2003
32004R0720 OJ L 111, 17.04.2004, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 720/2004 ze dne 16. dubna 2004 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz neloupané dlouhozrnné rýže typu B na ostrov Réunion zveřejněné v nařízení (ES) č. 1878/2003
32004R0721 OJ L 111, 17.04.2004, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 721/2004 ze dne 16. dubna 2004 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté kulatozrnné rýže typu A do některých třetích zemí zveřejněné v nařízení (ES) č. 1875/2003
32004R0722 OJ L 111, 17.04.2004, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 722/2004 ze dne 16. dubna 2004, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže typu A do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1876/2003
32004R0723 OJ L 124, 27.04.2004, p.1 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se mění služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství
32004R0724 OJ L 129, 29.04.2004, p.1 Nařízení (ES) č. 724/2004 Evropského parlamentu a Rady ze dne 31. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro bezpečnost na moři (1)
32004R0725 OJ L 129, 29.04.2004, p.6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 725/2004 ze dne 31. března 2004 o zlepšení bezpečnosti lodí a přístavních zařízení (1)
32004R0726 OJ L 136, 30.04.2004, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31.března 2004, kterou se stanovuje postup Společenství pro povolování humánních a veterinárních léčivých přípravků, pro dohled nad nim a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky (1)
32004R0727 OJ L 113, 20.04.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 727/2004 ze dne 19. dubna 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0728 OJ L 113, 20.04.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 728/2004 ze dne 15. dubna 2004 o klasifikaci některého zboží v kombinované nomenklatuře
32004R0729 OJ L 113, 20.04.2004, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 729/2004 ze dne 15. dubna 2004 o klasifikaci některého zboží v kombinované nomenklatuře
32004R0730 OJ L 113, 20.04.2004, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 730/2004 ze dne 19. dubna 2004, kterým z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravuje nařízení (EHS) č. 1859/82 o výběru ziskových podniků pro účely určení příjmů zemědělských podniků
32004R0731 OJ L 114, 21.04.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 731/2004 ze dne 20. dubna 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0732 OJ L 114, 21.04.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 732/2004 ze dne 20. dubna 2004, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na opětný prodej rýže ze sklizní v letech 1999, 2000 a 2001, kterou vlastní španělská intervenční agentura, na vnitřním trhu Společenství
32004R0733 OJ L 114, 21.04.2004, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 733/2004 ze dne 20. dubna 2004 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa pocházející z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
32004R0734 OJ L 114, 21.04.2004, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 734/2004 ze dne 20. dubna 2004, kterým se zavádějí přechodná prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 2316/1999, pokud jde o minimální plochu pro žádosti o podporu pro hospodářský rok 2004/2005 z důvodu přistoupení Malty k Evropské unii
32004R0735 OJ L 114, 21.04.2004, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 735/2004 ze dne 20. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1972/2003 o přechodných opatřeních, jež mají být přijata v případě obchodu se zemědělskými produkty v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska
32004R0736 OJ L 116, 22.04.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 736/2004 ze dne 21. dubna 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0737 OJ L 116, 22.04.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 737/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se mění dodací podmínky pro třtinový cukr dovážený podle AKT Protokolu a Indické dohody pro dodací období 2003/2004
32004R0738 OJ L 116, 22.04.2004, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 738/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se doplňuje příloha k nařízení (ES) č. 2400/96 o zapsání některých názvů do "Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení" (Peras de Rincón de Soto a Brioche vendéenne)
32004R0739 OJ L 116, 22.04.2004, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 739/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se upravují celková množství uvedená v článku 3 nařízení Rady (EHS) č. 3950/92, kterým se zavádí dodatečná dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků
32004R0740 OJ L 116, 22.04.2004, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 740/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 141/2004, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999, pokud jde o přechodná opatření na rozvoj zemědělství a venkova v České republice, Estonsku, Kypru, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a Slovensku
32004R0741 OJ L 116, 22.04.2004, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 741/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanovují množství, jež mají být přidělena dovozcům z množstevních kvót Společenství pro některé produkty pocházející z Čínské lidové republiky podle nařízení (ES) č. 308/2004
32004R0742 OJ L 116, 22.04.2004, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 742/2004 ze dne 20. dubna 2004, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32004R0743 OJ L 116, 22.04.2004, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 743/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se mění dovozní cla v odvětví rýže
32004R0744 OJ L 116, 22.04.2004, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 744/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanovují reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec a pro vaječný albumin a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
32004R0745 OJ L 116, 22.04.2004, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 745/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být podány žádosti o dovozní práva podané v dubnu 2004 pro zmrazené hovězí maso určené ke zpracování
32004R0745 OJ L 122, 26.04.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 745/2004 ze dne 16. dubna 2004, kterým se stanovují opatření týkající se dovozu produktů živočišného původu pro osobní spotřebu (1)
32004R0746 OJ L 122, 26.04.2004, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 746/2004 ze dne 22. dubna 2004, kterým se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravují některá nařízení týkající se ekologického zemědělství a souvisejícího označování zemědělských produktů a potravin
32004R0747 OJ L 118, 23.04.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 747/2004 ze dne 22. dubna 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0748 OJ L 118, 23.04.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 748/2004 ze dne 22. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o režim dovozu pro mléko a mléčné výrobky a o otevření celních kvót, a kterým se stanovují odchylky od tohoto nařízení
32004R0749 OJ L 118, 23.04.2004, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 749/2004 ze dne 22. dubna 2004, kterým se stanovují přechodná opatření, pokud jde o konzumní mléko vyprodukované v Estonsku
32004R0750 OJ L 118, 23.04.2004, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 750/2004 ze dne 22. dubna 2004, kterým se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravuje nařízení (EHS) č. 2273/93
32004R0751 OJ L 118, 23.04.2004, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 751/2004 ze dne 22. dubna 2004 o stanovení rozhodných skutečností pro směnný kurz pro rok 2004 pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko s ohledem na jejich přistoupení k Evropské unii
32004R0752 OJ L 118, 23.04.2004, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 752/2004 ze dne 22. dubna 2004 o přechodných opatřeních v odvětví konopí a lnu pěstovaných na vlákno v České republice, Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Polsku a Slovensku
32004R0753 OJ L 118, 23.04.2004, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 753/2004 ze dne 22. dubna 2004, kterým se provádí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES, pokud jde o statistiku týkající se vědy a techniky (1)
32004R0754 OJ L 118, 23.04.2004, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 754/2004 ze dne 21. dubna 2004 o klasifikaci některého zboží v kombinované nomenklatuře
32004R0755 OJ L 118, 23.04.2004, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 755/2004 ze dne 22. dubna 2004 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny (citrony)
32004R0756 OJ L 118, 23.04.2004, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 756/2004 ze dne 22. dubna 2004, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou členského státu zakazuje lovit krevetky
32004R0757 OJ L 118, 23.04.2004, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 757/2004 ze dne 22. dubna 2004, kterým se upravují vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
32004R0758 OJ L 118, 23.04.2004, p.43 Nařízení Komise (ES) č. 758/2004 ze dne 22. dubna 2004 o zamítnutí žádostí o vývozní licence pro některé mléčné výrobky
32004R0759 OJ L 118, 23.04.2004, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 759/2004 ze dne 22. dubna 2004 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ovsa zveřejněné v nařízení (ES) č. 1814/2003
32004R0760 OJ L 120, 24.04.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 760/2004 ze dne 22. dubna 2004, kterým se definitivní antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 1796/1999 z dovozu ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Ukrajinu ukládá i z dovozu ocelových lan a kabelů dovážených z Moldávie, též prohlášených za pocházející z Moldávie
32004R0761 OJ L 120, 24.04.2004, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 761/2004 ze dne 23. dubna 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0762 OJ L 120, 24.04.2004, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 762/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se upravují některé rybolovné kvóty pro rok 2004 podle nařízení Rady (ES) č. 847/96, kterým se zavádějí dodatečné podmínky pro meziroční správu celkových přípustných odlovů a kvót (1)
32004R0763 OJ L 120, 24.04.2004, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 763/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 800/1999, pokud jde o produkty ve formě zboží, které spadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě a které je vyváženo do třetích zemí, jiných něž Kypr, Maďarsko a Polsko
32004R0764 OJ L 120, 24.04.2004, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 764/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se mění sazby náhrad pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží spadajícího do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32004R0765 OJ L 120, 24.04.2004, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 765/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro ořechy (vyloupané mandle, lískové ořechy ve skořápkách, lískové ořechy bez skořápek a vlašské ořechy ve skořápkách) za použití systému A1
32004R0766 OJ L 120, 24.04.2004, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 766/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady typu A1 a B pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče a jablka)
32004R0766r OJ L 127, 29.04.2004, p.157 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 766/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady typu A1 a B pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče a jablka) (Úř. věst. č. L 120 ze dne 24.4.2004)
32004R0767 OJ L 120, 24.04.2004, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 767/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro výrobky zpracované z ovoce a zeleniny, na které se nevztahují náhrady poskytované na základě přidaného cukru (prozatímně konzervované třešně, loupaná rajčata, cukrem konzervované třešně, upravené lískové ořechy, některé pomerančové šťávy)
32004R0768 OJ L 120, 24.04.2004, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 768/2004 ze dne 23. dubna 2004 kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní práva pro býky, krávy a jalovice některých horských plemen, jiné než na porážku, podané v dubnu 2004
32004R0769 OJ L 123, 27.04.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 769/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3906/89, (ES) č. 555/2000, (ES) č. 2500/2001, (ES) č. 1268/1999 a (ES) č. 1267/1999 s cílem umožnit zemím zapojeným do procesu stabilizace a asociace účastnit se nabídkových řízení organizovaných v rámci programů Společenství pro pomoc před přistoupením
32004R0770 OJ L 123, 27.04.2004, p.4 Nařízení Rady (ES) č. 770/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2791/1999, kterým se stanovují některá kontrolní opatření použitelná v oblasti spadající do působnosti Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku
32004R0771 OJ L 123, 27.04.2004, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 771/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se stanovují přechodná opatření týkající se zachování použití některých přípravků na ochranu rostlin obsahujících některé aktivní látky po přistoupení nových členských států k Evropské unii(1)
32004R0772 OJ L 123, 27.04.2004, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 772/2004 ze dne 27. dubna 2004 o uplatňování čl. 81 odst. 3 Smlouvy na některé kategorie dohod o převodu technologií (1)
32004R0772r OJ L 127, 29.04.2004, p.158 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 772/2004 ze dne 27. dubna 2004 o uplatňování čl. 81 odst. 3 Smlouvy na některé kategorie dohod o převodu technologií (Úř. věst. č. L 123 ze dne 27.4.2004)
32004R0773 OJ L 123, 27.04.2004, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 773/2004 ze dne 7. dubna 2004 o postupu Komise podle článků 81 a 82 Smlouvy o ES (1)
32004R0774 OJ L 123, 27.04.2004, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 774/2004 ze dne 26. dubna 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0775 OJ L 123, 27.04.2004, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 775/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění příloha I k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 o vývozu a dovozu nebezpečných chemikálií (1)
32004R0776 OJ L 123, 27.04.2004, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 776/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 349/2003, kterým se pozastavuje uvádění některých druhů divoké fauny a flóry do Společenství
32004R0777 OJ L 123, 27.04.2004, p.50 Nařízení Komise (ES) č. 777/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravují některá nařízení týkající se trhu s obilovinami
32004R0778 OJ L 123, 27.04.2004, p.62 Nařízení Komise (ES) č. 778/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se opravuje portugalské znění nařízení (ES) č. 40/2004 o důkazu splnění celních formalit pro dovoz cukru do třetích zemí, jak stanoví článek 16 nařízení (ES) č. 800/1999
32004R0779 OJ L 123, 27.04.2004, p.63 Nařízení Komise (ES) č. 779/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se opravuje francouzské a nizozemské znění nařízení (ES) č. 2277/2003, kterým se mění přílohy I a II k nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a souvisejícím označování zemědělských produktů a potravin
32004R0780 OJ L 123, 27.04.2004, p.64 Nařízení Komise (ES) č. 780/2004 ze dne 26. dubna 2004 o přechodných opatřeních podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o dovoz a transit některých produktů ze třetích zemí (1)
32004R0781 OJ L 123, 27.04.2004, p.85 Nařízení Komise (ES) č. 781/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)
32004R0782 OJ L 123, 27.04.2004, p.88 Nařízení Komise (ES) č. 782/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2868/95 v důsledku přistoupení Evropského společenství k Madridskému protokolu (1)
32004R0783 OJ L 123, 27.04.2004, p.98 Nařízení Komise (ES) č. 783/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla pro okurky a třešně, kromě višní
32004R0784 OJ L 123, 27.04.2004, p.100 Nařízení Komise (ES) č. 784/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32004R0785 OJ L 138, 30.04.2004, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004 o požadavcích na pojištění pro letecké dopravce a letecké provozovatele
32004R0788 OJ L 138, 30.04.2004, p.17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 788/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2236/95 a nařízení (ES) č. 1655/2000, (ES) č. 1382/2003 a (ES) č. 2152/2003 s cílem upravit referenční částky s ohledem na rozšíření Evropské unie
32004R0789 OJ L 138, 30.04.2004, p.19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 789/2004 ze dne 21. dubna 2004 o změně v registrech nákladních a osobních plavidel ve Společenství a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 613/91 (1)
32004R0793 OJ L 138, 30.04.2004, p.50 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 793/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 95/93 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství
32004R0794 OJ L 140, 30.04.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES
32004R0795 OJ L 141, 30.04.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 795/2004 ze dne 21.dubna 2004, kterým se stanovují prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanovují společná pravidla pro režimy přímých podpor podle společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro pěstitele
32004R0796 OJ L 141, 30.04.2004, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanovují prováděcí pravidla pro zajištění souladu, modulaci a integrovanou správu a systém kontrol podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanovují společná pravidla pro režimy přímých podpor podle společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro pěstitele
32004R0797 OJ L 125, 28.04.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 797/2004 ze dne 26. dubna 2004 o opatřeních ke zlepšení všeobecných podmínek produkce zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
32004R0798 OJ L 125, 28.04.2004, p.4 Nařízení Rady (ES) č. 798/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se obnovují restriktivní opatření vůči Burmě/Myanmaru a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1081/2000
32004R0799 OJ L 125, 28.04.2004, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 799/2004 ze dne 27. dubna 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0800 OJ L 125, 28.04.2004, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 800/2004 ze dne 27. dubna 2004, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na opětný prodej rýže ze sklizní z let 1996, 1997 a 1998, kterou vlastní řecká intervenční agentura, na vnitřním trhu Společenství
32004R0801 OJ L 125, 28.04.2004, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 801/2004 ze dne 27. dubna 2004, kterým se stanovuje výrobní náhrada pro olivový olej používaný při výrobě některých konzervovaných potravin
32004R0802 OJ L 133, 30.04.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 802/2004 ze dne 7. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o dohledu nad slučováním podniků (1)
32004R0805 OJ L 143, 30.04.2004, p.15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21. dubna 2004 o vytvoření evropského exekučního titulu pro nesporné pohledávky
32004R0806 OJ L 143, 30.04.2004, p.40 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 806/2004 ze dne 21. dubna 2004 o podpoře rovnosti pohlaví při spolupráci na rozvoji
32004R0807 OJ L 143, 30.04.2004, p.46 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 807/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2236/95, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevropských sítí
32004R0808 OJ L 143, 30.04.2004, p.49 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 ze dne 21. dubna 2004 o statistice Společenství v oblasti informační společnosti (1)
32004R0809 OJ L 149, 30.04.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech a o jejich formát, uvádění odkazů a zveřejňování těchto prospektů a zveřejňování reklam (1)
32004R0810 OJ L 149, 30.04.2004, p.127 Nařízení Komise (ES) č. 810/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se upravují některá nařízení týkající se společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
32004R0811 OJ L 150, 30.04.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 811/2004 ze dne 21.4.2004, kterým se zavádějí opatření na obnovu štikozubce severního
32004R0812 OJ L 150, 30.04.2004, p.12 Nařízení Rady (ES) č. 812/2004 ze dne 26.4.2004, kterým se stanovují opatření týkající se náhodných odchytů kytovců při rybolovu a kterým se mění nařízení (ES) č. 88/98
32004R0813 OJ L 150, 30.04.2004, p.32 Nařízení Rady (ES) č. 813/2004 ze dne 26.4.2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1626/94, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vod kolem Malty
32004R0814 OJ L 153, 30.04.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 814/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se upravuje nařízení (EHS) č. 1538/91, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1906/90 o některých obchodních normách pro drůbeží maso z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
32004R0815 OJ L 153, 30.04.2004, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 815/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanovují přechodná opatření, pokud jde o vývoz mléka a mléčných výrobků podle nařízení (ES) č. 174/1999 z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
32004R0816 OJ L 153, 30.04.2004, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 816/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2707/2000, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o podporu Společenství na dodávky mléka a některých mléčných výrobkům žákům ve vzdělávacích zařízeních
32004R0817 OJ L 153, 30.04.2004, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 817/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře rozvoje venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF)
32004R0818 OJ L 153, 30.04.2004, p.82 Nařízení Komise (ES) č. 818/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se upravuje nařízení (ES) č. 2295/2003, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1907/90 o některých obchodních normách pro vejce z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
32004R0819 OJ L 153, 30.04.2004, p.90 Nařízení Komise (ES) č. 819/2004 ze dne 29. dubna 2004 o veřejnch dra×bßch alkoholu vinnÚho původu pro pou×itÝ ve SpolečenstvÝ jako bioethanol
32004R0820 OJ L 153, 30.04.2004, p.95 Nařízení Komise (ES) 820/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2287/2003, pokud jde o rybolovná práva pro tresky bezvousé v některých oblastech
32004R0821 OJ L 127, 29.04.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 821/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2229/2003 o uložení definitivního antidumpingového cla a definitivním výběru prozatímního cla uloženého z dovozu silikonu pocházejícího z Ruska
32004R0822 OJ L 127, 29.04.2004, p.3 Nařízení Rady (ES) č. 822/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2603/2000, kterým se ukládá definitivní vyrovnávací clo z dovozu některých polyethylen tereftalátů pocházejících mimo jiné z Thajska
32004R0823 OJ L 127, 29.04.2004, p.7 Nařízení Rady (ES) č. 823/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2604/2000, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo z dovozu některých polyethylen tereftalátů pocházejících mimo jiné z Thajska
32004R0824 OJ L 127, 29.04.2004, p.10 Nařízení Rady (ES) č. 824/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1784/2000, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo a definitivně vybírá prozatímní clo z dovozu některých tvárných železných trubek nebo potrubí pocházejících z Brazílie, České republiky, Japonska, Čínské lidové republiky, Korejské republiky a Thajska
32004R0825 OJ L 127, 29.04.2004, p.12 Nařízení Rady (ES) č. 825/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2042/2000, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo z dovozu televizních kamerových systémů pocházejících z Japonska
32004R0826 OJ L 127, 29.04.2004, p.19 Nařízení Rady (ES) č. 826/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se zakazuje dovoz tuňáka obecného (Thunnus thynnus) pocházejícího z Rovníkové Guiney a Sierry Leone a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2092/2000
32004R0827 OJ L 127, 29.04.2004, p.21 Nařízení Rady (ES) č. 827/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se zakazuje dovoz tuňáka velkookého (Thunnus obesus) pocházejícího z Bolívie, Kambodži, Rovníkové Guiney, Georgie a Sierry Leone a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1036/2001
32004R0828 OJ L 127, 29.04.2004, p.23 Nařízení Rady (ES) č. 828/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se zakazuje dovoz mečouna obecného (Xiphias gladius) pocházejícího ze Sierry Leone a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2093/2000
32004R0829 OJ L 127, 29.04.2004, p.25 Nařízení Rady (ES) č. 829/2004 ze dne 26. dubna 2004 o uzavření dohody formou výměny dopisů o prozatímním uplatňování změn Protokolu, kterým se na období od 16. června 2001 do 15. června 2006 stanoví rybolovná práva a výše finančního příspěvku podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o rybolovu při pobřeží Guiney-Bissau a kterým se v rozhodnutí 2001/179/ES stanovují podmínky podpory odvětví rybolovu v Guinea-Bissau
32004R0830 OJ L 127, 29.04.2004, p.31 Nařízení Rady (ES) č. 830/2004 ze dne 26. dubna 2004 o uzavření Protokolu, kterým se na období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2008 stanoví rybolovná práva a výše finančního příspěvku podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou Guinea o rybolovu při pobřeží Guiney
32004R0831 OJ L 127, 29.04.2004, p.33 Nařízení Rady (ES) č. 831/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 973/2001, kterým se stanoví určitá technická opatření pro zachování některých populací vysoce stěhovavých druhů
32004R0832 OJ L 127, 29.04.2004, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 832/2004 ze dne 28. dubna 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0833 OJ L 127, 29.04.2004, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 833/2004 ze dne 26. března 2004, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 449/2000, kterým se ukládá dočasné antidumpingové clo z dovozu tvárných železných trubek nebo potrubí pocházejících z Brazílie, České republiky, Japonska, Čínské lidové republiky, Korejské republiky a Thajska a kterým se přijímá závazek poskytnutý jedním vyvážejícím výrobcem v České republice
32004R0834 OJ L 127, 29.04.2004, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 834/2004 ze dne 28. dubna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin prostřednictvím regulace obchodu s těmito druhy
32004R0835 OJ L 127, 29.04.2004, p.43 Nařízení Komise (ES) č. 835/2004 ze dne 28. dubna 2004, kterým se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravuje nařízení (ES) č. 2076/2002 a rozhodnutí 2002/928/ES, 2004/129/ES, 2004/247/ES a 2004/248, pokud jde o zachování použití některých aktivních látek neuvedených v příloze I ke směrnici 91/414/EHS (1)
32004R0836 OJ L 127, 29.04.2004, p.48 Nařízení Komise (ES) č. 836/2004 ze dne 28. dubna 2004, kterým se stanovují přechodná opatření pro Kypr, pokud jde o klusavku (1)
32004R0837 OJ L 127, 29.04.2004, p.50 Nařízení Komise (ES) č. 837/2004 ze dne 28. dubna 2004, kterým se vypisuje nabídkové řízení na prodej alkoholu vinného původu skladovaného v Německu pro nové průmyslové užití
32004R0838 OJ L 127, 29.04.2004, p.52 Nařízení Komise (ES) č. 838/2004 ze dne 28. dubna 2004 o přechodných opatřeních pro dovoz banánů do Společenství z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska
32004R0839 OJ L 127, 29.04.2004, p.57 Nařízení Komise (ES) č. 839/2004 ze dne 28. dubna 2004, kterým se upravují koeficienty používané pro prozatímní referenční množství tradičních hospodářských subjektů a prozatímní příděly netradičních hospodářských subjektů pro účely dodatečných množství stanovených s ohledem na vydání licencí pro dovoz banánů v květnu 2004
32004R0840 OJ L 127, 29.04.2004, p.58 Nařízení Komise (ES) č. 840/2004 ze dne 28. dubna 2004, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32004R0841 OJ L 127, 29.04.2004, p.61 Nařízení Komise (ES) č. 841/2004 ze dne 28. dubna 2004, kterým se upravují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32004R0842 OJ L 127, 29.04.2004, p.63 Nařízení Komise (ES) č. 842/2004 ze dne 28. dubna 2004, kterým se mění vývozní náhrady pro sirupy a některé další výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32004R0843 OJ L 127, 29.04.2004, p.65 Nařízení Komise (ES) č. 843/2004 ze dne 28. dubna 2004, kterým se mění sazby náhrad pro některé výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32004R0844 OJ L 127, 29.04.2004, p.67 Nařízení Komise (ES) č. 844/2004 ze dne 28. dubna 2004, kterým se zahajuje šetření týkající se údajného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 119/97 z dovozu některých mechanismů kroužkových vazeb pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem určitých mechanismů kroužkových vazeb dovážených z Thajska, též prohlášených za pocházející z Thajska, a kterým se tento dovoz podřizuje registraci
32004R0847 OJ L 157, 30.04.2004, p.7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 847/2004 ze dne 29. dubna 2004 o sjednávání a uplatňování dohod mezi členskými státy a třetími zeměmi o letecké dopravě
32004R0849 OJ L 158, 30.04.2004, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 849/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2320/2002, kterým se zavádějí společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví (1)
32004R0850 OJ L 158, 30.04.2004, p.7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o trvalých organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS
32004R0851 OJ L 142, 30.04.2004, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se zřizuje Evropské centrum pro prevenci nemocí a dohled nad nimi
32004R0852 OJ L 139, 30.04.2004, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin
32004R0853 OJ L 139, 30.04.2004, p.55 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanovují zvláštní pravidla pro hygienu potravin
32004R0854 OJ L 139, 30.04.2004, p.206 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanovují zvláštní pravidla pro organizaci oficiální kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě
32004R0855 OJ L 161, 30.04.2004, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 855/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 3069/95, kterým se zavádí režim Evropského společenství pro sledování rybářských plavidel působících v Regulační oblasti Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO)
32004R0856 OJ L 161, 30.04.2004, p.6 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 856/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se od 1. května 2004 stanovují opravné koeficienty pro důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství
32004R0857 OJ L 161, 30.04.2004, p.11 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 857/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se od 1. května 2004 stanovují opravné koeficienty pro platy úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství pracujících v nových členských státech
32004R0858 OJ L 161, 30.04.2004, p.14 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 858/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanovují sazby a podmínky zvláštních příplatků podle článku 56c služebního řádu, které mohou být poskytovány jako kompenzace za obzvláště těžké pracovní podmínky
32004R0859 OJ L 161, 30.04.2004, p.23 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 859/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 495/77, kterým se vymezují kategorie úředníků, kteří mají nárok na příspěvek za pravidelnou pohotovost, jejich podmínky a sazby
32004R0860 OJ L 161, 30.04.2004, p.26 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 860/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76, kterým se stanovují kategorie úředníků, kteří mají nárok na příspěvek za práci na směny, výše těchto příspěvků a podmínky
32004R0861 OJ L 161, 30.04.2004, p.29 Nařízení Rady (ES) č. 861/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 685/2001, pokud jde o dopravu
32004R0862 OJ L 161, 30.04.2004, p.35 Nařízení Rady (ES) č. 862/2004 ze dne 29. dubna 2004 z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2888/2000, pokud jde o dopravu
32004R0863 OJ L 161, 30.04.2004, p.44 Nařízení Rady (ES) č. 863/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2327/2003, pokud jde o dopravu
32004R0864 OJ L 161, 30.04.2004, p.48 Nařízení Rady (ES) č. 864/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění a z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanovují společná pravidla pro režimy přímých podpor podle společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro pěstitele
32004R0865 OJ L 161, 30.04.2004, p.97 Nařízení Rady (ES) č. 865/2004 ze dne 29. dubna 2004.o společné organizaci trhu s olivovým olejem a stolními olivami a o změně nařízení (EHS) č. 827/68
32004R0866 OJ L 161, 30.04.2004, p.128 Nařízení Rady (ES) č. 866/2004 ze dne 29. dubna 2004 o režimu podle článku 2 Protokol č. 10 aktu o přistoupení
32004R0867 OJ L 161, 30.04.2004, p.144 Nařízení Rady (ES) č. 867/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2287/2003, kterým pro rok 2004 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů
32004R0868 OJ L 162, 30.04.2004, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 868/2004 ze dne 21. dubna 2004 o ochraně před subvencováním a nekalými cenovými praktikami, které působí leteckým dopravcům Společenství při poskytování služeb ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství
32004R0869 OJ L 162, 30.04.2004, p.8 Nařízení Rady (ES) č. 869/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1936/2001, kterým se stanoví kontrolní opatření pro rybolov některých populací vysoce stěhovavých ryb
32004R0870 OJ L 162, 30.04.2004, p.18 Nařízení Rady (ES) č. 870/2004 ze dne 24. dubna 2004, kterým se zavádí program Společenství pro zachování, charakterizaci, shromažďování a využívání genetických zdrojů v zemědělství a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1467/94 (1)
32004R0871 OJ L 162, 30.04.2004, p.29 Nařízení Rady (ES) č. 871/2004 ze dne 29. dubna 2004 o zavedení některých nových funkcí Schengenského informačního systému, včetně boje proti terorismu
32004R0872 OJ L 162, 30.04.2004, p.32 Nařízení Rady (ES) č. 872/2004 ze dne 29. dubna 2004 o dalších restriktivních opatřeních vůči Libérii
32004R0873 OJ L 162, 30.04.2004, p.38 Nařízení Rady (ES) č. 873/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2100/94 o odrůdových právech Společenství
32004R0874 OJ L 162, 30.04.2004, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 874/2004 ze dne 28. dubna 2004, kterým se stanovují pravidla všeobecné politiky týkající se zavádění a fungování domény nejvyšší úrovně .eu a zásady pro registraci této domény (1)
32004R0875 OJ L 162, 30.04.2004, p.51 Nařízení Komise (ES) č. 875/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1362/2000, pokud jde o otevření preferenční celní kvóty pro kousky tuňáka bez kůže (tuna loins) pocházející z Mexika
32004R0876 OJ L 162, 30.04.2004, p.52 Nařízení Komise (ES) č. 876/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění příloha VIII k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o obchodování s plemennými ovcemi a kozami (1)
32004R0877 OJ L 162, 30.04.2004, p.54 Nařízení Komise (ES) č. 877/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 2200/96, pokud jde o oznamování cen zaznamenaných na trzích s ovocem a zeleninou
32004R0878 OJ L 162, 30.04.2004, p.62 Nařízení Komise (ES) č. 878/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanovují přechodná opatření v souladu s nařízením (ES) č. 1774/2002 pro některé vedlejší živočišné produkty zařazené jako materiály kategorie 1 a 2 a určené pro technické účely (1)
32004R0879 OJ L 162, 30.04.2004, p.65 Nařízení Komise (ES) č. 879/2004 ze dne 29. dubna 2004 o prozatímním povolení nového použití již dříve povolené doplňkové látky v krmivech (Saccharomyces cerevisiae) (1)
32004R0880 OJ L 162, 30.04.2004, p.68 Nařízení Komise (ES) č. 880/2004 ze dne 29. dubna 2004 o časově omezeném povolení použití beta-karotenu a canthaxanthinu jako doplňkových látek v krmivech, které patří do skupiny barviv, včetně pigmentů (1)
32004R0881 OJ L 164, 30.04.2004, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se zřizuje Evropská agentura pro železniční dopravu (Nařízení o agentuře)
32004R0882 OJ L 165, 30.04.2004, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách prováděných s cílem ověření shody s právními předpisy v oblasti potravin a krmiv a pravidly zdraví zvířat a spokojené existence zvířat
32004R0883 OJ L 166, 30.04.2004, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systému sociálního zabezpečení (1)
32004R0887 OJ L 163, 30.04.2004, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 887/2004 ze dne 29. dubna 2004 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32004R0888 OJ L 163, 30.04.2004, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 888/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
32004R0889 OJ L 163, 30.04.2004, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 889/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla pro 140. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32004R0890 OJ L 163, 30.04.2004, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 890/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 140. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32004R0891 OJ L 163, 30.04.2004, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 891/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanovuje minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro 59. individuální veřejné nabídkové řízení zveřejněné na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999
32004R0892 OJ L 163, 30.04.2004, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 892/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 312. zvláštní veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32004R0893 OJ L 163, 30.04.2004, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 893/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32004R0894 OJ L 163, 30.04.2004, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 894/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32004R0895 OJ L 163, 30.04.2004, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 895/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé produkty z obilovin a rýže vyvážené ve formě spadající do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32004R0896 OJ L 163, 30.04.2004, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 896/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro výrobky zpracované z obilovin a rýže
32004R0897 OJ L 163, 30.04.2004, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 897/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro krmné směsi na bázi obilovin
32004R0898 OJ L 163, 30.04.2004, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 898/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanovuje maximální vývozní náhrada pro máslo v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004
32004R0899 OJ L 163, 30.04.2004, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 899/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanovuje maximální vývozní náhrada pro sušené odstředěné mléko v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004
32004R0900 OJ L 163, 30.04.2004, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 900/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu platná od 30. dubna 2004
32004R0901 OJ L 163, 30.04.2004, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 901/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32004R0902 OJ L 163, 30.04.2004, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 902/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro sirupy a některé další výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32004R0903 OJ L 163, 30.04.2004, p.42 Nařízení Komise (ES) č. 903/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu bílého cukru do některých třetích zemí pro 26. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1290/2003
32004R0904 OJ L 163, 30.04.2004, p.43 Nařízení Komise (ES) č. 904/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na přidělení vývozních licencí typu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče a jablka)
32004R0905 OJ L 163, 30.04.2004, p.45 Nařízení Komise (ES) č. 905/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění přílohy k nařízení Rady (ES) č. 2501/2001 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2004
32004R0906 OJ L 163, 30.04.2004, p.49 Nařízení Komise (ES) č. 906/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se opravuje španělské a portugalské znění nařízení Komise (EHS) č. 2598/70, kterým se stanoví obsah jednotlivých položek osnovy uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 1108/70 ze dne 4. června 1970
32004R0907 OJ L 163, 30.04.2004, p.50 Nařízení Komise (ES) č. 907/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění obchodní normy pro čerstvé ovoce a zeleninu, pokud jde o úpravu a označování
32004R0908 OJ L 163, 30.04.2004, p.56 Nařízení Komise (ES) č. 908/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravují některá nařízení týkající se společné organizace trhu s vínem
32004R0909 OJ L 163, 30.04.2004, p.61 Nařízení Komise (ES) č. 909/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravuje nařízení (ES) č. 2090/2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 386/90, pokud jde o fyzické kontroly prováděné při vývozu zemědělských produktů, které mají nárok na náhradu
32004R0910 OJ L 163, 30.04.2004, p.63 Nařízení Komise (ES) č. 910/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se z důvodu z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravuje nařízení (EHS) č. 120/89, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k vývozním dávkám a poplatkům pro zemědělské produkty
32004R0911 OJ L 163, 30.04.2004, p.65 Nařízení Komise (ES) č. 911/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o ušní značky, pasy a evidence hospodářství (1)
32004R0912 OJ L 163, 30.04.2004, p.71 Nařízení Komise (ES) č. 912/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby ve Společenství (1)
32004R0913 OJ L 163, 30.04.2004, p.73 Nařízení Komise (ES) č. 913/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí systém osvědčení procesu Kimberley pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
32004R0914 OJ L 163, 30.04.2004, p.77 Nařízení Komise (ES) č. 914/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví vyrovnávací podpora pro banány vyprodukované a uvedené na trh v roce 2003 a jednotná výše zálohy pro rok 2004
32004R0915 OJ L 163, 30.04.2004, p.79 Nařízení Komise (ES) č. 915/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se zrušují některá nařízení v odvětví mléka a mléčných výrobků
32004R0916 OJ L 163, 30.04.2004, p.81 Nařízení Komise (ES) č. 916/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1438/2003, kterým se stanovují prováděcí pravidla k politice Společenství v otázkách loďstva z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
32004R0917 OJ L 163, 30.04.2004, p.83 Nařízení Komise (ES) č. 917/2004 ze dne 29. dubna 2004 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 797/2004 o akcích v odvětví včelařství
32004R0918 OJ L 163, 30.04.2004, p.88 Nařízení Komise (ES) č. 918/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se v souvislosti s přistoupením České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii zavádějí přechodná opatření pro ochranu zeměpisných označení a označení původu pro zemědělské produkty a potraviny
32004R0919 OJ L 163, 30.04.2004, p.90 Nařízení Komise (ES) č. 919/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění dodací podmínky pro třtinový cukr, který má být dovezen podle AKT Protokolu a Indické dohody, pro dodací období 2003/2004
32004R0920 OJ L 163, 30.04.2004, p.92 Nařízení Komise (ES) č. 920/2004 ze dne 2. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2550/2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2529/2001 o společné organizaci trhu se skopovým a kozím masem, pokud jde o režim prémií, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2419/2001 z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
32004R0921 OJ L 163, 30.04.2004, p.94 Nařízení Komise (ES) č. 921/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2191/81, (EHS) č. 429/90 a (ES) č. 2571/97 s ohledem na požadavky směrnice Rady 92/46/EHS o hygienických předpisech pro produkci syrového mléka, tepelně ošetřeného mléka a mléčných výrobků a jejich uvedení na trh
32004R0922 OJ L 163, 30.04.2004, p.96 Nařízení Komise (ES) č. 922/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené ke krmení zvířat a o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka
32004R0923 OJ L 163, 30.04.2004, p.97 Nařízení Komise (ES) č. 923/2004 ze dne 29. dubna 2004 o udělování dovozních licencí pro třtinový cukr pro účely některých celních kvót a preferenčních dohod
32004R0924 OJ L 163, 30.04.2004, p.100 Nařízení Komise (ES) č. 924/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých specifických omezeních ekonomických a finančních vztahů s Irákem
32004R0925 OJ L 163, 30.04.2004, p.102 Nařízení Komise (ES) č. 925/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
32004R0926 OJ L 163, 30.04.2004, p.105 Nařízení Komise (ES) č. 926/2004 ze dne 26. dubna 2004 o klasifikaci některého zboží v kombinované nomenklatuře
32004R0927 OJ L 163, 30.04.2004, p.108 Nařízení Komise (ES) č. 927/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
32004R0928 OJ L 163, 30.04.2004, p.110 Nařízení Komise (ES) č. 928/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanovují vývozní náhrady pro slad
32004R0929 OJ L 163, 30.04.2004, p.112 Nařízení Komise (ES) č. 929/2004 ze dne 29. dubna 2004 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ovsa zveřejněné v nařízení (ES) č. 1814/2003


(1) - Texty s významem pro EHP (Evropský hospodářský prostor)
Tučně tištěné předpisy mají dlouhodobý význam, slabě tištěné předpisy mají pouze dočasnou platnost
PŘEKLADY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, ZÁVAZNÉ JE POUZE ZNĚNÍ, KTERÉ BYLO ZVEŘEJNĚNO V TIŠTĚNÉ VERZI OFFICIAL JOURNAL
Odkaz na originální stránky Official Journal na adrese: http://europa.eu.int/eur-lex/en/oj