Úřední věstník
Evropských společenství


Pohled na ostatní předpisy vydané v roce 2004:

Celex Citace Překlad názvu
OJ L 002, 06.01.2004, p.36 Doporučení Komise 2004/2/EURATOM ze dne 18. prosince 2003 o standardních informacích o vzdušných a kapalných radioaktivních výpustí z jaderných reaktorů a závodů na regeneraci při běžném provozu do životního prostředí (oznámeno pod číslem K(2003) 4832)
OJ L 003, 07.01.2004, p.43 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1832/2002 ze dne 1. srpna 2002, kterým se mění příloha I k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. č. L 290 ze dne 28.10.2002)
OJ L 006, 10.01.2004, p.29 Doporučení Komise 2004/24/ES ze dne 19. prosince 2003 o koordinovaném programu pro úřední kontrolu krmiv pro rok 2004 (oznámeno pod číslem K(2003) 4878) (1)
OJ L 006, 10.01.2004, p.55 Společný postoj Rady 2004/31/SZBP ze dne 9. ledna 2004 o uložení embarga na zbraně, střelivo a vojenské vybavení v Súdánu
OJ L 008, 14.01.2004, p.3 Doplněk k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2327/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se v rámci politiky udržitelné dopravy zavádí prozatímní systém bodů pro těžká nákladní vozidla projíždějící Rakouskem pro rok 2004 — Prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise
OJ L 008, 14.01.2004, p.6 2004/35/ES: Rozhodnutí Rady pro přidružení EU-Slovinsko č. 2/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se prostřednictvím zřízení Smíšeného poradního výboru mezi Výborem regionů a Slovinským zprostředkovacím výborem pro spolupráci s Výborem regionů mění rozhodnutí č. 1/1999, kterým se přijímá jednací řád Rady přidružení
OJ L 009, 15.01.2004, p.22 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím uhlí a oceli a vládou Ruské federace o obchodování s některými výrobky z oceli ze dne 9. července 2002
OJ L 012, 17.01.2004, p.54 Dohoda mezi Evropskou unií a Slovenskou republikou o účasti ozbrojených sil Slovenské republiky v ozbrojených silách pod vedením Evropské unie (EUF) v bývalé jugoslávské republice Makedonii
OJ L 013, 20.01.2004, p.44 Rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/JHA ze dne 22. prosince 2003 o boji proti sexuálnímu zneužívání dění a proti dětské pornografii
OJ L 016, 23.01.2004, p.60 Doporučení Komise 2004/74/ES ze dne 9. ledna 2004 o koordinovaném monitorovacím programu Společenství pro rok 2004 na zajištění souladu s maximálními úrovněmi reziduí pesticidů v obilovinách a některých dalších produktech rostlinného původu (oznámeno pod číslem K(2003) 5400) (1)
OJ L 016, 23.01.2004, p.66 Dohoda mezi Evropskou unií a bývalou jugoslávskou republikou Makedonií o stanovách a činnosti policejní mise Evropské unie v bývalé jugoslávské republice Makedonii (EUPOL Proxima)
OJ L 017, 24.01.2004, p.25 Dohoda mezi Evropským společenstvím a vládou Hongkongu – správním regionem v Čínské lidové republice se zvláštním statutem o znovupřijetí osob bez povolení k pobytu
OJ L 017, 24.01.2004, p.40 Informace o vstupu v platnost Dohody o rybolovu mezi Evropským společenstvím a Mosambickou republikou
OJ L 018, 26.01.2004, p.1 Přílohy A a B ke směrnici Rady 94/55/ES uvedené ve směrnici Komise 2001/7/ES kterým se potřetí technickému pokroku přizpůsobuje směrnice Rady 94/55/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přepravy nebezpečného zboží po železnici
OJ L 020, 27.01.2004, p.1 2004/41/ES: Rozhodnutí Rady pro přidružení EU-Slovinsko č. 1/2003 ze dne 17. února 2003, kterým se mění Protokol 4 k Evropské dohodě týkající se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce
OJ L 020, 27.01.2004, p.3 Protokol 4 týkající se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce
OJ L 021, 28.01.2004, p.25 Společný postoj Rady 2004/85/SZBP ze dne 26. ledna 2004 o zabránění konfliktu, správě a rezoluci v Africe a o zrušení společného postoje 2001/374/SZBP
OJ L 021, 28.01.2004, p.30 Společná akce Rady 2004/86/SZBP ze dne 26. ledna 2004 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie v bývalé jugoslávské republice Makedonii a o změně společné akce 2003/870/SZBP
OJ L 021, 28.01.2004, p.31 Společná akce Rady 2004/87/SZBP ze dne 26. ledna 2004, kterou se mění společná akce 2003/681/SZBP o policejní misi Evropské unie v bývalé jugoslávské republice Makedonii (EUPOL "Proxima")
OJ L 022, 28.01.2004, p.1 2004/53/ES, EURATOM: Konečné přijetí pozměňujícího rozpočtu Evropské unie č. 6 pro finanční rok 2003
OJ L 022, 28.01.2004, p.47 2004/54/ES, EURATOM: Konečné přijetí pozměňujícího rozpočtu Evropské unie č. 7 pro finanční rok 2003
OJ L 023, 28.01.2004, p.27 2004/78/ES: Rozhodnutí č. 2/2003 Smíšeného veterinárního výboru zřízeného dohodou mezi Evropským společenství a Švýcarskou konfederací o obchodování se zemědělskými produkty ze dne 25. listopadu 2003, kterým se mění dodatky 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 11 k příloha 11 k dohodě
OJ L 026, 29.01.2004, p.3 Dohoda mezi Evropskou unií a Islandskou republikou a Norským královstvím o používání některých ustanovení Úmluvy ze dne 29. května 2000 o vzájemné pomoci v trestních záležitostech mezi členskými státy Evropské unie a protokolu z roku 2001 k této Úmluvě
OJ L 029, 03.02.2004, p.14 Informace o vstupu v platnost Dohody formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael o vzájemných liberalizačních opatřeních a nahrazení protokolů 1 a 2 k Dohodě o přidružení mezi ES a Izraelem
OJ L 029, 03.02.2004, p.14 Informace o vstupu v platnost Dohody formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o vzájemných liberalizačních opatřeních a nahrazení protokolů 1 a 2 k Dohodě o přidružení mezi ES a Marokem
OJ L 029, 03.02.2004, p.14 Informace o vstupu v platnost Dohody formou výměny dopisů o prozatímním uplatňování ustanovení o obchodu a souvisejících ustanovení Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Egyptskou arabskou republickou na straně druhé
OJ L 029, 03.02.2004, p.15 2004/97/ES, EURATOM: Rozhodnutí přijaté společnou dohodou mezi zástupci členských států, kteří se sešli na úrovni hlav států nebo vlád, ze dne 13. prosince 2003 o umístění sídel některých úřadů a agentur Evropské unie
OJ L 032, 05.02.2004, p.9 2004/106/ES: Rozhodnutí zástupců vlád členských států, kteří se sešli v Radě, ze dne 22. ledna 2004 o udělení absolutoria generálnímu tajemníkovi Konventu o budoucnosti Evropské unie za plnění rozpočtu Fondu zřízeného pro účely financování Konventu za rok 2002
OJ L 032, 05.02.2004, p.12 Dodatkový protokol o režimu obchodu pro některé ryby a produkty rybolovu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Rumunskem na straně druhé
OJ L 032, 05.02.2004, p.23 Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energie na straně jedné a Švýcarskou konfederací na straně druhé
OJ L 034, 06.02.2004, p.42 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Maltou o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (ACAA)
OJ L 034, 06.02.2004, p.72 2004/116/ES: Rozhodnutí č. 1/2004 ze dne 16. ledna 2004 Výboru zřízeného podle Dohody mezi Evropským společenství a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání v oblasti hodnocení shody o zařazení orgánu pro hodnocení shody do odvětvové kapitoly pro hračky
OJ L 035, 06.02.2004, p.3 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Kanadou o obchodování s vínem a lihovinami
OJ L 037, 10.02.2004, p.9 Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím
OJ L 037, 10.02.2004, p.17 Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Tuniskou republikou
OJ L 039, 11.02.2004, p.19 Společný postoj Rady 2004/133/SZBP ze dne 10. února 2004 o restriktivních opatřeních proti extrémistům v bývalé jugoslávské republice Makedonii a o zrušení společného postoje 2001/542/SZBP
OJ L 040, 12.02.2004, p.35 Společný postoj Rady 2004/137/SZBP ze dne 10. února 2004 o restriktivních opatřeních proti Libérii a o zrušení společného postoje 2001/357/SZBP
OJ L 041, 12.02.2004, p.1 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 137/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 041, 12.02.2004, p.4 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 138/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 041, 12.02.2004, p.7 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 139/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 041, 12.02.2004, p.9 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 140/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 041, 12.02.2004, p.11 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 141/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) a příloha IV (Energie) k Dohodě o EHP
OJ L 041, 12.02.2004, p.23 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 142/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 041, 12.02.2004, p.25 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 143/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 041, 12.02.2004, p.27 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 144/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 041, 12.02.2004, p.29 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 145/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 041, 12.02.2004, p.31 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 146/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 041, 12.02.2004, p.33 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 147/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 041, 12.02.2004, p.35 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 148/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 041, 12.02.2004, p.37 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 149/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 041, 12.02.2004, p.39 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 150/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 041, 12.02.2004, p.41 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 151/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 041, 12.02.2004, p.43 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 152/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) k Dohodě o EHP
OJ L 041, 12.02.2004, p.45 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 153/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha XI (Telekomunikační služby) a příloha XIV (Hospodářská soutěž) k Dohodě o EHP
OJ L 041, 12.02.2004, p.47 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 154/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha XII (Volný pohyb kapitálu) k Dohodě o EHP
OJ L 041, 12.02.2004, p.49 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 155/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
OJ L 041, 12.02.2004, p.51 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 156/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
OJ L 041, 12.02.2004, p.53 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 157/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
OJ L 041, 12.02.2004, p.55 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 158/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
OJ L 041, 12.02.2004, p.57 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 159/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
OJ L 041, 12.02.2004, p.58 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 160/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) k Dohodě o EHP
OJ L 041, 12.02.2004, p.60 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 161/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha XXI (Statistika) k Dohodě o EHP
OJ L 041, 12.02.2004, p.62 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 162/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha XXII (Právo společností) k Dohodě o EHP
OJ L 041, 12.02.2004, p.64 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 163/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění Protokol 30 k Dohodě o EHP o zvláštních ustanoveních týkajících se organizace práce v oblasti statistiky
OJ L 041, 12.02.2004, p.67 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 164/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP, o spolupráci ve zvláštních oblastech mimo čtyři svobody
OJ L 041, 12.02.2004, p.69 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 165/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP, o spolupráci ve zvláštních oblastech mimo čtyři svobody
OJ L 047, 18.02.2004, p.32 Prohlášení Rady, Komise a Evropského parlamentu
OJ L 050, 20.02.2004, p.66 Společný postoj Rady 2004/161/SZBP ze dne 19. února 2004 o obnovení restriktivních opatření vůči Zimbabwe
OJ L 052, 21.02.2004, p.70 Doporučení Komise 2004/163/ES ze dne 17. února 2004 o koordinovaném programu inspekcí v oblasti výživy zvířat pro rok 2004 v souladu se směrnicí Rady 95/53/ES (1)
OJ L 053, 23.02.2004, p.1 2004/132/ES, EURATOM: Konečné přijetí všeobecného rozpočtu Evropské unie pro finanční rok 2004
OJ L 055, 24.02.2004, p.68 Společný postoj Rady 2004/179/SZBP ze dne 23. února 2004 o restriktivních opatřeních proti vůdci Transnistrie Moldavské republiky
OJ L 057, 25.02.2004, p.1 Doplněk k nařízení Rady (ES) č. 314/2004 ze dne 19. února 2004 o některých restriktivních opatřeních vůči Zimbabwe — Prohlášení týkající se společného postoje Rady o obnovení restriktivních opatření vůči Zimbabwe a nařízení Rady o některých restriktivních opatřeních vůči Zimbabwe
OJ L 057, 25.02.2004, p.8 Usnesení Evropského parlamentu obsahující doprovodné komentáře k rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění všeobecného rozpočtu Evropské unie pro finanční rok 2001 — Oddíl VII – Výbor regionů
OJ L 057, 25.02.2004, p.14 Dohoda formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Slovinskou republikou o prozatímním systému bodů pro těžká nákladní vozidla projíždějící Rakouskem od 1. ledna 2004 do 30. dubna 2004
OJ L 057, 25.02.2004, p.17 Správní ujednání formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o prozatímním systému bodů pro těžká nákladní vozidla projíždějící Rakouskem
OJ L 057, 25.02.2004, p.20 Dohoda formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Chorvatskou republikou o prozatímním systému bodů pro těžká nákladní vozidla projíždějící Rakouskem
OJ L 057, 25.02.2004, p.23 Dohoda formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a bývalou jugoslávskou republikou Makedonií o prozatímním systému bodů pro těžká nákladní vozidla projíždějící Rakouskem
OJ L 060, 27.02.2004, p.54 2004/190/SZBP: Rozhodnutí Výboru pro politiku a bezpečnost Proxima/1/2004 ze dne 10. února 2004 o přijetí příspěvků od nečlenských států na Policejní misi Evropské unie v bývalé jugoslávské republice Makedonii (EUPOL "Proxima")
OJ L 060, 27.02.2004, p.71 2004/193/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Japonskem č. 2/JP/2003 ze dne 26. ledna o začlenění orgánů pro hodnocení shody do odvětvové přílohy elektrických výrobcích
OJ L 062, 27.02.2004, p.1 2004/149/ES: Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského centra pro orgány Evropské unie pro finanční rok 2004
OJ L 062, 27.02.2004, p.53 2004/150/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro obnovu (EAR) pro finanční rok 2004
OJ L 062, 27.02.2004, p.111 2004/151/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro hodnocení léčivých přípravků pro finanční rok 2004
OJ L 062, 27.02.2004, p.167 2004/152/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek pro finanční rok 2004
OJ L 062, 27.02.2004, p.199 2004/153/ES: Výkaz příjmů a výdajů Úřadu Společenství pro ochranu odrůd (CPVO) pro finanční rok 2004
OJ L 062, 27.02.2004, p.233 2004/154/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropského centra pro monitorování rasismu a xenofobie pro finanční rok 2004
OJ L 063, 28.02.2004, p.67 2004/196/ES: Rozhodnutí Výboru zřízeného podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání v oblasti hodnocení shody č. 3/2004 ze dne 10. února 2004 o začlenění orgánu pro hodnocení shody do odvětvové kapitoly pro zařízení ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
OJ L 063, 28.02.2004, p.83 Oprava k doporučení Komise 2004/2/Euratom ze dne 18. prosince 2003 o standardních informacích o vzdušných a kapalných radioaktivních výpustí z jaderných reaktorů a závodů na regeneraci při běžném provozu do životního prostředí (Úř. věst. č. L 2 ze dne 6.1.2004)
OJ L 064, 02.03.2004, p.38 2004/391/ES: Informace o vstupu v platnost Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Hongkongu – správním regionem v Čínské lidové republice se zvláštním statutem o znovupřijetí osob bez povolení k pobytu
OJ L 069, 08.03.2004, p.1 Obecné zásady Evropské centrální banky 2004/202/ES ze dne 1. prosince 2003, kterým se mění obecné zásady ECB/2000/7 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému (ECB/2003/16)
OJ L 074, 12.03.2004, p.23 2004/243/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání v oblasti hodnocení shody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací č. 2/2004 ze dne 10. února 2004 o vyjmutí orgánů pro hodnocení shody z kapitoly týkající se měřících zařízení a hotových balení a z kapitoly týkající se elektrických zařízení a elektromagnetické kompatibility
OJ L 076, 13.03.2004, p.1 Oprava ke konečnému přijetí všeobecného rozpočtu Evropské unie pro finanční rok 2004 (OJ L 53, 23.2.2004)
OJ L 078, 16.03.2004, p.24 Protokol z roku 2003 k Mezinárodní úmluvě o zřízení mezinárodního fondu pro náhradu škod způsobených ropným znečištění z roku 1992
OJ L 078, 16.03.2004, p.32 Protokol z roku 1992, kterým se mění Mezinárodní úmluva o občanské odpovědnosti za škodu způsobenou ropným znečištěním z roku 1969
OJ L 078, 16.03.2004, p.40 Protokol z roku 1992, kterým se mění Mezinárodní úmluva o zřízení mezinárodního fondu pro náhradu škod způsobených ropným znečištění z roku 1971
OJ L 081, 19.03.2004, p.37 Protokol k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979, pokud jde o persistentní organické znečišťující látky
OJ L 083, 20.03.2004, p.14 Memorandum o porozumění mezi Evropským společenstvím a Národní správy pro turistický ruch Čínské lidové republiky o vízech a souvisejících otázkách týkajících se skupin turistů z Čínské lidové republiky (ADS)
OJ L 083, 20.03.2004, p.22 Informace o vstupu v platnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Malta o hodnocení shody a akceptaci průmyslových výrobků
OJ L 083, 20.03.2004, p.29 Obecné zásady Evropské centrální banky 2004/268/ES ze dne 13. února 2004, kterými se mění obecné zásady ECB/2003/2 o některých požadavcích Evropské centrální banky na statistické zprávy a o postupech poskytování zpráv o statistických informacích v peněžní oblasti a bankovních statistik národními centrálními bankami (ECB/2004/1)
OJ L 084, 20.03.2004, p.3 Dohoda formou výměny dopisů o uzavření Stabilizační a asociační dohody mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé
OJ L 084, 20.03.2004, p.13 Stabilizační a asociační dohoda mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé
OJ L 084, 20.03.2004, p.81 Protokol 1 o textilních a oděvních výrobcích
OJ L 084, 20.03.2004, p.86 Protokol 2 o ocelářských produktech
OJ L 084, 20.03.2004, p.90 Protokol 3 mezi bývalou jugoslávskou republikou Makedonií a Společenstvím o obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty
OJ L 084, 20.03.2004, p.108 Protokol 4 týkající se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce
OJ L 084, 20.03.2004, p.189 Protokol 5 o vzájemné správní pomoci v celních záležitostech
OJ L 084, 20.03.2004, p.193 Závěrečný akt
OJ L 085, 23.03.2004, p.26 2004/32/ES: Informace o vstupu v platnost Stabilizační a asociační dohody mezi ES a bývalou jugoslávskou republikou Makedonií
OJ L 088, 25.03.2004, p.32 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 166/2003 ze dne 5. prosince 2003, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 088, 25.03.2004, p.35 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 167/2003 ze dne 5. prosince 2003, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 088, 25.03.2004, p.37 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 168/2003 ze dne 5. prosince 2003, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 088, 25.03.2004, p.39 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 169/2003 ze dne 5. prosince 2003, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 088, 25.03.2004, p.41 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 170/2003 ze dne 5. prosince 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 088, 25.03.2004, p.43 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 171/2003 ze dne 5. prosince 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 088, 25.03.2004, p.45 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 172/2003 ze dne 5. prosince 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 088, 25.03.2004, p.47 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 173/2003 ze dne 5. prosince 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 088, 25.03.2004, p.49 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 174/2003 ze dne 5. prosince 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 088, 25.03.2004, p.51 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 175/2003 ze dne 5. prosince 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 088, 25.03.2004, p.53 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 176/2003 ze dne 5. prosince 2003, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) a příloha XXII (Právo společností) a k Dohodě o EHP
OJ L 088, 25.03.2004, p.55 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 177/2003 ze dne 5. prosince 2003, kterým se mění příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
OJ L 088, 25.03.2004, p.57 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 178/2003 ze dne 5. prosince 2003, kterým se mění příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
OJ L 088, 25.03.2004, p.59 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 179/2003 ze dne 5. prosince 2003, kterým se mění příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
OJ L 088, 25.03.2004, p.61 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 180/2003 ze dne 5. prosince 2003, kterým se mění příloha XVI (Zakázky) k Dohodě o EHP
OJ L 088, 25.03.2004, p.63 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 181/2003 ze dne 5. prosince 2003, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP, o spolupráci ve zvláštních oblastech mimo čtyři svobody
OJ L 089, 26.03.2004, p.36 Rozhodnutí Komise ze dne 29. března 1999 uzavření dohody mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a Republikou Kazachstán o spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti
OJ L 089, 26.03.2004, p.37 Dohoda mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a Republikou Kazachstán o spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti
OJ L 093, 30.03.2004, p.1 Rozhodnutí Rady ze dne 22. března 2004, kterým se upravuje Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Slovinské republiky a Slovenské republiky a úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie v důsledku reformy zemědělské politiky
OJ L 094, 31.03.2004, p.65 Společný postoj Rady 2004/293/SZBP ze dne 30. března 2004, kterým se obnovují opatření na podporu účinného výkonu mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
OJ L 095, 31.03.2004, p.1 Nařízení Evropské hospodářské komise Spojených národů č. 39 (OSN/EHK) — Jednotná ustanovení týkající se schvalování vozidel, pokud jde o rychloměrné zařízení včetně instalace
OJ L 095, 31.03.2004, p.10 Nařízení Evropské hospodářské komise Spojených národů č. 60 (OSN/EHK) — Jednotná ustanovení týkající se dvokolových motocyklů a mopedů, pokud jde o řízení ovládané řidičem, včetně kontrolek a ukazatelů
OJ L 095, 31.03.2004, p.38 Nařízení Evropské hospodářské komise Spojených národů č. 62 (OSN/EHK) — Jednotná ustanovení týkající se schvalování motorových vozidel s řidítky, pokud jde o jejich ochranu proti nedovolenému užití
OJ L 095, 31.03.2004, p.46 Nařízení Evropské hospodářské komise Spojených národů č. 71 (OSN/EHK) — Jednotná ustanovení týkající se schvalování zemědělských traktorů, pokud jde o zorné pole řidiče
OJ L 095, 31.03.2004, p.56 Nařízení Evropské hospodářské komise Spojených národů č. 73 (OSN/EHK) — Jednotná ustanovení týkající se schvalování nákladních vozidel, přívěsů a návěsů, pokud jde o jejich boční ochranu
OJ L 095, 31.03.2004, p.67 Nařízení Evropské hospodářské komise Spojených národů č. 78 (OSN/EHK) — Jednotná ustanovení týkající se schvalování vozidel kategorie L, pokud jde o brzdy
OJ L 095, 31.03.2004, p.89 Nařízení Evropské hospodářské komise Spojených národů č. 101 (OSN/EHK) — Jednotná ustanovení týkající se schvalování osobních vozidel vybavených spalovacím motorem, pokud jde o měření emisí oxidu uhličitého a spotřeby paliva, a vozidel kategorie M1 a N1 vybavených elektrickým pohonem, pokud jde o měření spotřeby elektrické energie a vytrvalosti
OJ L 095, 31.03.2004, p.140 Nařízení Evropské hospodářské komise Spojených národů č. 103 (OSN/EHK) — Jednotná ustanovení týkající se schvalování náhradních katalyzátorů pro motorová vozidla
OJ L 096, 31.03.2004, p.9 Prohlášení členských států k vojenským otázkám souvisejícím s jednotným evropským nebem
OJ L 096, 31.03.2004, p.25 Prohlášení Komise
OJ L 097, 01.04.2004, p.55 Protokol pozměňující Úmluvy o odpovědnosti třetí strany v oblasti jaderné energie ze dne 29. července 2960, ve znění Dodatkového protokolu ze dne 28. ledna 1964 a Protokolu ze dne 16. listopadu 1982
OJ L 097, 01.04.2004, p.65 Doporučení Rady 2004/296/ES ze dne 30. března 2004 o jmenování člena výkonné rady Evropské centrální banky
OJ L 097, 01.04.2004, p.68 298/2004/COL: Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO ze dne 16. července 2003 o režimu kompenzací pro provozovatele expresní autobusové dopravy (Norsko)
OJ L 098, 02.04.2004, p.31 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Kyperskou republikou, kterou se stanovuje postup poskytování informací v oblasti technických nařízení a pravidel týkajících se služeb informační společnosti
OJ L 098, 02.04.2004, p.40 Dohoda mezi Evropským společenstvím a vládou Maďarské republiky, kterou se stanovuje postup poskytování informací v oblasti technických nařízení a pravidel týkajících se služeb informační společnosti
OJ L 099, 03.04.2004, p.11 Dohoda formou výměny dopisů o prozatímním uplatňování Protokolu, kterým se na období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2008 stanoví rybolovná práva a výše finančního příspěvku podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou Guinea o rybolovu při pobřeží Guiney
OJ L 099, 03.04.2004, p.61 Společný postoj Rady 2004/309/SZBP ze dne 2. dubna 2004, kterým se aktualizuje společný postoj 2001/931/SZBP o uplatňování zvláštních opatření za účelem boje proti terorismu a o zrušení společného postoje 2003/906/SZBP
OJ L 102, 07.04.2004, p.81 2004/321/ES: Rozhodnutí Správní rady Nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek ze dne 26. března 2004 o přijetí prováděcích pravidel nařízení (ES) č. 1049/2001 o zpřístupnění dokumentů
OJ L 102, 07.04.2004, p.84 Rozhodnutí Výboru regionů č. 26/2004 ze dne 10. února 2004 o podmínkách a postupech pro vnitřní šetření v oblasti prevence podvodů, korupce a jakékoli nezákonné činnosti škodící zájmům Společenství
OJ L 104, 08.04.2004, p.113 Informace o vstupu v platnost Dohody o uplatňování některých aktů Společenství na území Monackého knížectví
OJ L 104, 08.04.2004, p.114 2004/324/ES: Rozhodnutí č. 192 ze dne 29. října 2003 o podmínkách pro uplatňování čl. 50 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (EHS) č. 574/72 (1)
OJ L 104, 08.04.2004, p.123 2004/325/ES: Rozhodnutí č. 193 ze dne 29. října 2003 o vyřizování důchodových nároků (Text s významem pro EHP a pro Dohodu mezi EU a Švýcarskem)
OJ L 104, 08.04.2004, p.125 2004/326/ES: Doporučení č. 23 ze dne 29. října 2003 o vyřizování důchodových nároků (1)
OJ L 104, 08.04.2004, p.127 2004/327/ES: Rozhodnutí č. 194 ze dne 17. prosince 2003 o jednotném používání čl. 22 odst. 1 písm. a) bodu i) nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 v členském státu pobytu (Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi EU a Švýcarskem) (1)
OJ L 111, 17.04.2004, p.75 Doporučení Komise 2004/345/ES ze dne 6. dubna 2004 o uplatňování právních předpisů týkajících se bezpečnosti na silnicích (1)
OJ L 113, 20.04.2004, p.37 Doporučení Komise 2004/358/ES ze dne 7. dubna 2004 o používání společného evropského vzoru pro licenční dokumenty vydané v souladu se směrnicí Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům (oznámeno pod číslem K(2004) 1279)
OJ L 113, 20.04.2004, p.60 2004/362/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru Evropská unie-Mexiko č. 1/2004 ze dne 22. března 2004 o příloze III k rozhodnutí Smíšeného výboru EU-Mexiko č. 2/2000 ze dne 23. března 2000 o definici pojmu "původní výrobky" a metodách administrativní spolupráce
OJ L 116, 22.04.2004, p.29 2004/369/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru EU-Mexiko č. 1/2004 ze dne 29. března 2004 o zrychlení postupu při odstraňování cel u některých produktů uvedených v příloze II rozhodnutí Smíšeného výboru EU-Mexiko č. 2/2000
OJ L 116, 22.04.2004, p.40 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 1/2004 ze dne 6. února 2004, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 116, 22.04.2004, p.42 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 2/2004 ze dne 6. února 2004, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) a příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
OJ L 116, 22.04.2004, p.44 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 3/2004 ze dne 6. února 2004, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 116, 22.04.2004, p.46 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 4/2004 ze dne 6. února 2004, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 116, 22.04.2004, p.48 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 5/2004 ze dne 6. února 2004, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 116, 22.04.2004, p.50 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 6/2004 ze dne 6. února 2004, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 116, 22.04.2004, p.52 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 7/2004 ze dne 6. února 2004, kterým se mění příloha V (Volný pohyb pracovníků) k Dohodě o EHP
OJ L 116, 22.04.2004, p.54 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 8/2004 ze dne 6. února 2004, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) k Dohodě o EHP
OJ L 116, 22.04.2004, p.56 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 9/2004 ze dne 6. února 2004, kterým se mění příloha XI (Telekomunikační služby) a Protokol 37 k Dohodě o EHP
OJ L 116, 22.04.2004, p.58 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 10/2004 ze dne 6. února 2004, kterým se mění příloha XI (Telekomunikační služby) a Protokol 37 k Dohodě o EHP
OJ L 116, 22.04.2004, p.60 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 11/2004 ze dne 6. února 2004, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace), příloha X (Audiovizuální služby) a příloha XI (Telekomunikační služby) k Dohodě o EHP
OJ L 116, 22.04.2004, p.63 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 12/2004 ze dne 6. února 2004, kterým se mění příloha XXI (Statistika) k Dohodě o EHP
OJ L 116, 22.04.2004, p.65 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 13/2004 ze dne 6. února 2004, kterým se mění příloha XXI (Statistika) k Dohodě o EHP
OJ L 116, 22.04.2004, p.66 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 14/2004 ze dne 6. února 2004, kterým se mění příloha XXI (Statistika) k Dohodě o EHP
OJ L 116, 22.04.2004, p.68 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 15/2004 ze dne 6. února 2004, kterým se mění příloha XXII (Právo společností) k Dohodě o EHP
OJ L 117, 22.04.2004, p.2 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Českou republikou, kterou se stanovuje postup poskytování informací v oblasti technických nařízení a nařízení a pravidel týkajících se služeb informační společnosti
OJ L 117, 22.04.2004, p.10 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Estonskou republikou, kterou se stanovuje postup poskytování informací v oblasti technických nařízení a nařízení a pravidel týkajících se služeb informační společnosti
OJ L 117, 22.04.2004, p.18 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Lotyšskou republikou, kterou se stanovuje postup poskytování informací v oblasti technických nařízení a nařízení a pravidel týkajících se služeb informační společnosti
OJ L 117, 22.04.2004, p.26 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Litevskou republikou, kterou se stanovuje postup poskytování informací v oblasti technických nařízení a nařízení a pravidel týkajících se služeb informační společnosti
OJ L 117, 22.04.2004, p.34 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Republikou Malta, kterou se stanovuje postup poskytování informací v oblasti technických nařízení a nařízení a pravidel týkajících se služeb informační společnosti
OJ L 117, 22.04.2004, p.42 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Polskou republikou, kterou se stanovuje postup poskytování informací v oblasti technických nařízení a nařízení a pravidel týkajících se služeb informační společnosti
OJ L 117, 22.04.2004, p.50 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Slovenskou republikou, kterou se stanovuje postup poskytování informací v oblasti technických nařízení a nařízení a pravidel týkajících se služeb informační společnosti
OJ L 117, 22.04.2004, p.58 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Slovinskou republikou, kterou se stanovuje postup poskytování informací v oblasti technických nařízení a nařízení a pravidel týkajících se služeb informační společnosti
OJ L 120, 24.04.2004, p.62 Dohoda mezi Evropskou unií a Rumunskem o účasti Rumunska v ozbrojených silách pod vedením Evropské unie v bývalé jugoslávské republice Makedonii
OJ L 120, 24.04.2004, p.65 Oprava k doporučení Komise 2004/345/ES ze dne 6. dubna 2004 o uplatňování právních předpisů týkajících se bezpečnosti na silnicích (Úř. věst. č. L 111 ze dne 17.4.2004)
OJ L 121, 26.04.2004, p.1 Přílohy a B ke směrnici Rady 96/49/ES uvedené ve směrnici Komise 2001/6/ES, kterou se potřetí technickému pokroku přizpůsobuje směrnice Rady 96/49/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přepravy nebezpečného zboží po železnici
OJ L 123, 27.04.2004, p.113 2004/403/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru pro zemědělství č. 2/2004 ze dne 18. března 2004 o změně Dodatku k příloze 10 k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodování se zemědělskými produkty
OJ L 125, 28.04.2004, p.61 Společný postoj Rady 2004/423/SZBP ze dne 26. dubna 2004, kterým se obnovují restriktivní opatření vůči Burmě/Myanmaru
OJ L 126, 28.04.2004, p.1 První opravný protokol ke Smlouvě mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Portugalskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členské státy Evropské unie) a Českou republikou, Estonskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maďarskou republikou, Maltskou republikou, Polskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Maltské republiky, Polské republiky, Slovinské republiky a Slovenské republiky k Evropské unii, podepsané v Athénách dne 16. dubna 2003 (Úř. věst. č. L 236, 23.9.2003)
OJ L 127, 29.04.2004, p.27 Dohoda formou výměny dopisů o prozatímním uplatňování změn Protokolu, kterým se na období od 16. června 2001 do 15. června 2006 stanoví rybolovná práva a výše finančního příspěvku podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o rybolovu při pobřeží Guiney-Bissau a kterým se v rozhodnutí 2001/179/ES stanovují podmínky podpory odvětví rybolovu v Guinea-Bissau in rybolovu odvětví
OJ L 127, 29.04.2004, p.107 Změna jednacího řádu Soudního dvora Evropských společenství
OJ L 127, 29.04.2004, p.108 Změna jednacího řádu Soudu první instance Evropských společenství
OJ L 127, 29.04.2004, p.116 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 16/2004 ze dne 19. března 2004, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 127, 29.04.2004, p.118 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 17/2004 ze dne 19. března 2004, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 127, 29.04.2004, p.120 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 18/2004 ze dne 19. března 2004, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 127, 29.04.2004, p.122 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 19/2004 ze dne 19. března 2004, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) a příloha IV (Energy) k Dohodě o EHP
OJ L 127, 29.04.2004, p.124 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 20/2004 ze dne 19. března 2004, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 127, 29.04.2004, p.126 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 21/2004 ze dne 19. března 2004, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 127, 29.04.2004, p.127 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 22/2004 ze dne 19. března 2004, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 127, 29.04.2004, p.128 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 23/2004 ze dne 19. března 2004, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 127, 29.04.2004, p.130 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 24/2004 ze dne 19. března 2004, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 127, 29.04.2004, p.131 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 25/2004 ze dne 19. března 2004, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 127, 29.04.2004, p.132 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 26/2004 ze dne 19. března 2004, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 127, 29.04.2004, p.134 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 27/2004 ze dne 19. března 2004, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 127, 29.04.2004, p.136 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 28/2004 ze dne 19. března 2004, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 127, 29.04.2004, p.137 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 29/2004 ze dne 19. března 2004, kterým se mění příloha XIV (Hospodářská soutěž) k Dohodě o EHP
OJ L 127, 29.04.2004, p.140 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 30/2004 ze dne 19. března 2004, kterým se mění příloha XXI (Statistika) k Dohodě o EHP
OJ L 127, 29.04.2004, p.142 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 31/2004 ze dne 19. března 2004, kterým se mění příloha XXI (Statistika) k Dohodě o EHP
OJ L 127, 29.04.2004, p.143 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 32/2004 ze dne 19. března 2004, kterým se mění příloha XXI (Statistika) k Dohodě o EHP
OJ L 127, 29.04.2004, p.144 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 33/2004 ze dne 19. března 2004, kterým se mění příloha XXI (Statistika) k Dohodě o EHP
OJ L 128, 29.04.2004, p.1 2004/346/ES, EURATOM: Konečné přijetí všeobecného rozpočtu Evropské unie č. 1 pro finanční rok 2004
OJ L 128, 29.04.2004, p.45 2004/347/ES, EURATOM: Konečné přijetí všeobecného rozpočtu Evropské unie č. 2 pro finanční rok 2004
OJ L 128, 29.04.2004, p.75 2004/348/ES, EURATOM: Konečné přijetí všeobecného rozpočtu Evropské unie č. 3 pro finanční rok 2004
OJ L 130, 29.04.2004, p.3 Dohody formou výměny dopisů o prozatímním uplatňování Dohody o účasti České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Slovinské republiky a Slovenské republiky na Evropském hospodářském prostoru a o prozatímním uplatňování čtyř souvisejících dohod
OJ L 130, 29.04.2004, p.81 Dohoda mezi Norským královstvím a Evropským společenství o norském finančním mechanismu pro období 2004-2009
OJ L 130, 29.04.2004, p.93 Dohoda formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o některých zemědělských produktech
OJ L 131, 29.04.2004, p.1 2004/349/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci pro finanční rok 2004
OJ L 131, 29.04.2004, p.45 2004/350/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropského centra pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) pro finanční rok 2004
OJ L 131, 29.04.2004, p.57 2004/351/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí pro finanční rok 2004
OJ L 131, 29.04.2004, p.117 2004/352/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropského centra pro monitorování drog a drogové závislosti pro finanční rok 2004
OJ L 131, 29.04.2004, p.155 2004/353/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro finanční rok 2004 (souhrnná tabulka)
OJ L 131, 29.04.2004, p.157 2004/354/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost na moři pro finanční rok 2004
OJ L 131, 29.04.2004, p.193 2004/355/ES: Výkaz příjmů a výdajů Eurojustu pro finanční rok 2004
OJ L 126, 28.04.2004, p.2 Druhý opravný protokol ke Smlouvě mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Portugalskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členské státy Evropské unie) a Českou republikou, Estonskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maďarskou republikou, Maltskou republikou, Polskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Maltské republiky, Polské republiky, Slovinské republiky a Slovenské republiky k Evropské unii, podepsané v Athénách dne 16. dubna 2003 (Úř. věst. č. L 236, 23.9.2003 a Úř. věst. č. C 227 E, 23.9.2003)
OJ L 143, 30.04.2004, p.99 Dohoda mezi Evropským společenstvím a zvláštní správní oblastí Čínské lidové republiky Macao o zpětném přebírání osob bez povolení k pobytu
OJ L 147, 30.04.2004, p.1 2004/356/ES, EURATOM: Konečné přijetí všeobecného rozpočtu Evropské unie č. 4 pro finanční rok 2004
OJ L 148, 30.04.2004, p.1 2004/377/ES, EURATOM: Konečné přijetí všeobecného rozpočtu Evropské unie č. 5 pro finanční rok 2004
OJ L 148, 30.04.2004, p.181 2004/378/ES, EURATOM: Konečné přijetí všeobecného rozpočtu Evropské unie č. 6 pro finanční rok 2004
OJ L 162, 30.04.2004, p.83 Protokol, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Lotyšskou republikou na straně druhé s přihlédnutím k výsledkům jednání mezi stranami o nových zemědělských koncesích
OJ L 162, 30.04.2004, p.116 Společný postoj Rady 2004/487/SZBP ze dne 29. dubna 2004 o dalších restriktivních opatřeních vůči Libérii
OJ L 163, 30.04.2004, p.113 2004/488/ES: Rozhodnutí přijaté společnou dohodou na úrovni hlav států a vlád vládami členských států, které přijaly euro jako svou měnu, ze dne 27. dubna 2004 o jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky


(1) - Texty s významem pro EHP (Evropský hospodářský prostor)
Tučně tištěné předpisy mají dlouhodobý význam, slabě tištěné předpisy mají pouze dočasnou platnost
PŘEKLADY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, ZÁVAZNÉ JE POUZE ZNĚNÍ, KTERÉ BYLO ZVEŘEJNĚNO V TIŠTĚNÉ VERZI OFFICIAL JOURNAL
Odkaz na originální stránky Official Journal na adrese: http://europa.eu.int/eur-lex/en/oj