Úřední věstník
Evropských společenství


Pohled na směrnice vydané v roce 2004:

Celex Citace Překlad názvu
31988L0344r OJ L 032, 05.02.2004, p.34 Oprava ke směrnici Rady 88/344/EHS ze dne 13. června 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a potravinových doplňků (Úř. věst. č. L 157 ze dne 24.6.1988)
32003L0055r OJ L 016, 23.01.2004, p.74 Oprava ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/55/ES ze dne 26. června 2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 98/30/ES (Úř. věst. č. L 176 ze dne 15.7.2003)
32003L0060r OJ L 014, 21.01.2004, p.55 Oprava ke směrnici Komise 2003/60/ES ze dne 18. června 2003, kterou se mění přílohy ke směrnicím Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních úrovní reziduí pesticidů v obilovinách, potravinách živočišného původu a některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny (Úř. věst. č. L 155 ze dne 24.6.2003)
32003L0083r OJ L 058, 26.02.2004, p.28 Oprava ke směrnici Komise 2003/83/ES ze dne 24. září 2003, kterou se technickému pokroku přizpůsobují přílohy II, III a VI ke směrnici Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkající se kosmetických výrobků (Úř. věst. č. L 238 ze dne 25.9.2003)
32003L0097 OJ L 025, 29.01.2004, p.1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/97/ES 10. listopadu 2003 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zařízení pro nepřímé vidění a vozidel vybavených těmito zařízeními, o změně směrnice 70/156/EHS a o zrušení směrnice 71/127/EHS
32003L0107 OJ L 007, 13.01.2004, p.40 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/107/ES ze dne 5. prosince 2003, kterou se mění směrnice Rady 96/16/ES o statistických zjišťování týkajících se mléka a mléčných výrobků
32003L0109 OJ L 016, 23.01.2004, p.44 Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o statutu státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobými rezidenty
32003L0113r OJ L 098, 02.04.2004, p.61 Oprava ke směrnici Komise 2003/113/ES ze dne 3. prosince 2003, kterým se mění přílohy kr směrnicím Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních úrovní reziduí pesticidů v obilovinách, potravinách živočišného původu a některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny (Úř. věst. č. L 324 ze dne 11.12.2003)
32003L0113r OJ L 104, 08.04.2004, p.135 Oprava ke směrnici Komise 2003/113/ES ze dne 3. prosince 2003, kterou se mění přílohy ke směrnicím Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních úrovní některých reziduí pesticidů v obilovinách, potravinách živočišného původu a některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny (Úř. věst. č. L 324 ze dne 11.12.2003)
32003L0114 OJ L 024, 29.01.2004, p.58 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/114/ES ze dne 22. prosince 2003, kterou se mění směrnice 95/2/ES o potravinových doplňkových látkách jiných něž barviva a sladidla
32003L0115 OJ L 024, 29.01.2004, p.65 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/115/ES ze dne 22. prosince 2003, kterou se mění směrnice 94/35/ES o sladidlech pro použití v potravinách
32003L0123 OJ L 007, 13.01.2004, p.41 Směrnice Rady 2003/123/ES ze dne 22. prosince 2003, kterou se mění směrnice 90/435/EHS o společném systému zdanění mateřských a dceřinných společností různých členských států
32003L0127 OJ L 010, 16.01.2004, p.29 Směrnice Komise 2003/127/ES ze dne 23. prosince 2003, kterým se mění směrnice Rady 1999/37/ES o registračních dokladech pro vozidla (1)
32004L0001 OJ L 007, 13.01.2004, p.45 Směrnice Komise 2004/1/ES ze dne 6. ledna 2004, kterou se mění směrnice 2002/72/ES v případě pozastavení použití azodikarbonamidu jako nadouvacího činidla (1)
32004L0002 OJ L 014, 21.01.2004, p.10 Směrnice Komise 2004/2/ES ze dne 9. ledna 2004, kterou se mění směrnice Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální úrovně reziduí pro fenamifos (1)
32004L0002r OJ L 028, 31.01.2004, p.30 Oprava ke směrnici Komise 2004/2/ES ze dne 9. ledna 2004, kterým se mění směrnice Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální úrovně reziduí pro fenamifos (Úř. věst. č. L 14 ze dne 21.1.2004)
32004L0003 OJ L 049, 19.02.2004, p.36 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/3/ES ze dne 11. února 2004, kterou se mění směrnice Rady 70/156/EHS a 80/1268/EHS, pokud jde o měření emisí oxidu uhličitého a spotřeby paliva u vozidel kategorie N1 (1)
32004L0004 OJ L 015, 22.01.2004, p.25 Směrnice Komise 2004/4/ES ze dne 15. ledna 2004, kterou se mění směrnice 96/3/ES, kterou se stanoví odchylka od některých ustanovení směrnice 93/43/EHS o hygieně potravin, pokud jde o velkoobjemovou přepravu tekutých olejů a tuků po moři (1)
32004L0004r OJ L 081, 19.03.2004, p.92 Oprava ke směrnici Komise 2004/4/ES ze dne 15. ledna 2004, kterou se mění směrnice 96/3/ES, kterou se stanoví odchylka od některých ustanovení směrnice 93/43/EHS o hygieně potravin, pokud jde o velkoobjemovou přepravu tekutých olejů a tuků po moři (Úř. věst. č. L 15 ze dne 22.1.2004)
32004L0005 OJ L 014, 21.01.2004, p.19 Směrnice Komise 2004/5/ES ze dne 20. ledna 2004, kterou se mění směrnice 2001/15/ES tak, aby v příloze zahrnovala některé látky (1)
32004L0006 OJ L 015, 22.01.2004, p.31 Směrnice Komise 2004/6/ES ze dne 20. ledna 2004, kterým se stanovují odchylky od směrnice 2001/15/ES s cílem odložit používání zákazu obchodovat s některými produkty (1)
32004L0007 OJ L 027, 30.01.2004, p.44 Směrnice Rady 2004/7/ES ze dne 20. ledna 2004, kterou se mění směrnice 77/388/EHS o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o udělování výkonných pravomocí a postupu přijímání odchylek
32004L0008 OJ L 052, 21.02.2004, p.50 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES ze dne 11. února 2004 o podpoře společné výroby elektřiny a tepla založené na užitečné poptávce po teple na vnitřním trhu s energií a o změně směrnice 92/42/EHS
32004L0009 OJ L 050, 20.02.2004, p.28 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/9/ES ze dne 11. února 2004 o kontrole a ověřování správné laboratorní praxe (kodifikované znění) (1)
32004L0010 OJ L 050, 20.02.2004, p.44 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/10/ES ze dne 11. února 2004 o harmonizaci právních a správních předpisů týkajících se zásad správné laboratorní praxe a ověřování použití těchto zásad u zkoušek prováděných s chemickými látkami (kodifikované znění) (1)
32004L0011 OJ L 044, 14.02.2004, p.19 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/11/ES ze dne 11. února 2004, kterou se mění směrnice Rady 92/24/EHS o omezovačích rychlosti nebo podobných palubních systémech pro omezení rychlosti u některých kategorií motorových vozidel
32004L0012 OJ L 047, 18.02.2004, p.26 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/12/ES ze dne 11. února 2004, kterým se mění směrnice 94/62/ES o obalech a odpadech z obalů
32004L0013 OJ L 027, 30.01.2004, p.46 Směrnice Komise 2004/13/ES ze dne 29. ledna 2004, kterou se mění směrnice 2002/16/ES o používání některých epoxyderivátů v materiálech a výrobcích, které přicházejí do styku s potravinami (1)
32004L0014 OJ L 027, 30.01.2004, p.48 Směrnice Komise 2004/14/ES ze dne 29. ledna 2004, kterou se mění směrnice 93/10/EHS o materiálech a výrobcích z regenerované celulózy, jež mají přicházet do styku s potravinami (1)
32004L0015 OJ L 052, 21.02.2004, p.61 Směrnice Rady 2004/15/ES ze dne 10. února 2004, kterou se mění směrnice 77/388/EHS a prodlužuje se možnost členských států uplatňovat snížené sazby DPH na některé služby s vysokým podílem lidské práce
32004L0016 OJ L 042, 13.02.2004, p.16 Směrnice Komise 2004/16/ES ze dne 12. února 2004, kterou se stanovují metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu obsahu cínu v konzervovaných potravinách (1)
32004L0017 OJ L 134, 30.04.2004, p.1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupu při zadávání zakázek v odvětví vody, energie, dopravy a poštovních služeb
32004L0018 OJ L 134, 30.04.2004, p.114 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupu při zadávání zakázek na práce, dodávky a služby
32004L0019 OJ L 071, 10.03.2004, p.8 Směrnice Komise 2004/19/ES ze dne 1. března 2004, kterým se mění směrnice 2002/72/ES o plastových materiálech a výrobcích, které přicházejí do kontaktu s potravinami (1)
32004L0020 OJ L 070, 09.03.2004, p.32 Směrnice Komise 2004/20/ES ze dne 2. března 2004, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS tak, aby jako aktivní látku zahrnovala chlorprofam (1)
32004L0021 OJ L 057, 25.02.2004, p.4 Směrnice Komise 2004/21/ES ze dne 24. února 2004 o omezení uvádění na trh a používání "azobarviv" (třinácté přizpůsobení směrnice Rady 76/769/EHS technickému pokroku) (1)
32004L0022 OJ L 135, 30.04.2004, p.1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES ze dne 31. března 2004 o měřidlech (1)
32004L0023 OJ L 102, 07.04.2004, p.48 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES ze dne 31. března 2004 o zavedení jakostních a bezpečnostní norem pro účely darování, získávání, testování, zpracování, konzervování, skladování a distribuci lidských tkání a buněk
32004L0024 OJ L 136, 30.04.2004, p.85 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/24/ES ze dne 31. března 2004, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství pro humánní léčivé přípravky, pokud jde o tradiční rostlinné léčivé přípravky
32004L0025 OJ L 142, 30.04.2004, p.12 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES ze dne 21. dubna 2004 o nabídkách na převzetí (Text s významem pro EHP)
32004L0026 OJ L 146, 30.04.2004, p.1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/26/ES ze dne 21. dubna 2004, kterou se mění směrnice 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek ze spalovacích motorů ze strojů nepohybujících se po silnicích (1)
32004L0027 OJ L 136, 30.04.2004, p.34 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/27/ES ze dne 31. března 2004, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství pro humánní léčivé přípravky (1)
32004L0028 OJ L 136, 30.04.2004, p.58 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/28/ES ze dne 31. března 2004, kterou se mění směrnice 2001/82/ES o kodexu Společenství pro veterinární léčivé přípravky (1)
32004L0029 OJ L 071, 10.03.2004, p.22 Směrnice Komise 2004/29/ES ze dne 4. března 2004 o stanovení charakteristických znaků a minimálních požadavků pro zkoušení odrůd révy vinné
32004L0030 OJ L 077, 13.03.2004, p.50 Směrnice Komise 2004/30/ES ze dne 10. března 2004, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS tak, aby jako aktivní látky zahrnovala kyselinu benzoovou, flazasulfuron a pyraclostrobin (1)
32004L0031 OJ L 085, 23.03.2004, p.18 Směrnice Komise 2004/31/ES ze dne 17. března 2004, kterou se mění přílohy I, II, III, IV a V ke směrnici Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich šíření v rámci Společenství
32004L0032 OJ L 085, 23.03.2004, p.24 Směrnice Komise 2004/32/ES ze dne 17. března 2004, kterou se mění směrnice 2001/32/ES, pokud jde o některé ochranné zóny ve Společenství vystavené zvláštním rostlinolékařským rizikům
32004L0033 OJ L 091, 30.03.2004, p.25 Směrnice Komise 2004/33/ES ze dne 22. března 2004, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/98/ES, pokud jde o některé technické požadavky na krev a krevní složky (1)
32004L0034 OJ L 089, 26.03.2004, p.35 Směrnice Komise 2004/34/ES ze dne 23. března 2004, kterým se mění a technickému pokroku přizpůsobují přílohy I a II ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 96/74/ES o textilních názvech (1)
32004L0035 OJ L 143, 30.04.2004, p.56 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí, pokud jde o prevenci škod na životním prostředí a jejich nápravu
32004L0036 OJ L 143, 30.04.2004, p.76 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/36/ES ze dne 21. dubna 2004 o bezpečnosti letadel třetích zemí využívajících letiště Společenství
32004L0037 OJ L 158, 30.04.2004, p.50 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 o ochraně pracovníků před riziky spojenými s expozicí karcinogenním nebo mutagenním látkám při práci (Šestá individuální směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice Rady 89/391/EHS) (kodifikované znění) (1)
32004L0038 OJ L 158, 30.04.2004, p.77 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků stěhovat se a volně se usazovat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (1)
32004L0039 OJ L 145, 30.04.2004, p.1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích s finančními nástroji, kterou se mění směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a kterou se zrušuje směrnice Rady 93/22/EHS
32004L0040 OJ L 159, 30.04.2004, p.1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/40/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimální zdravotní a bezpečnostní požadavky v souvislosti s vystavením pracovníkům rizikům způsobeným fyzikálními vlivy (elektromagnetická pole) (18. individuální směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EHS)
32004L0041 OJ L 157, 30.04.2004, p.33 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/41/ES ze dne 21. dubna 2004, kterým se zrušují některé směrnice týkající se hygieny potraviny a zdravotních podmínek pro výrobu a uvádění některých produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě na trh a kterým se mění směrnice Rady 89/662/EHS a 92/118/EHS a rozhodnutí Rady 95/408/ES
32004L0042 OJ L 143, 30.04.2004, p.87 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES ze dne 21. dubna 2004 o omezení emisí těkavých organických způsobených používáním organických rozpouštědel v některých barvách a lacích a přípravcích pro konečnou úpravu určených pro vozidla a o změně směrnice 1999/13/ES
32004L0043 OJ L 113, 20.04.2004, p.14 Směrnice Komise 2004/43/ES ze dne 13. dubna 2004, kterou se mění směrnice 98/53/ES a směrnice 2002/26/ES, pokud jde o metody odběru vzorů a analytické metody pro úřední kontrolu úrovní aflatoxinu a ochratoxinu v potravinách pro kojence a malé děti (1)
32004L0044 OJ L 113, 20.04.2004, p.17 Směrnice Komise 2004/44/ES ze dne 13. dubna 2004, kterou se mění směrnice 2002/69/ES, kterou se stanovují metody odběru vzorků a analytické metody pro úřední kontrolu dioxinů a určování dioxinů – polychlorovaných bifenylů v potravinách (1)
32004L0045 OJ L 113, 20.04.2004, p.19 Směrnice Komise 2004/45/ES ze dne 16. dubna 2004, kterou se mění směrnice 96/77/ES, kterou se stanovují specifická kritéria čistoty pro potravinové doplňky, jiné než barviva a sladidla (1)
32004L0046 OJ L 114, 21.04.2004, p.15 Směrnice Komise 2004/46/ES ze dne 16. dubna 2004, kterou se mění směrnice 95/31/ES, pokud jde o E 955 (cukralóza) a E 962 (sůl aspartamu acesulfamu) (1)
32004L0047 OJ L 113, 20.04.2004, p.24 Směrnice Komise 2004/47/ES ze dne 16. dubna 2004, kterou se mění směrnice 95/45/ES, pokud jde o směsi karotenu (E 160 (i)) a beta-karotenu (E 160 (ii)) (1)
32004L0048 OJ L 157, 30.04.2004, p.45 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o prosazování práv duševního vlastnictví (1)
32004L0049 OJ L 164, 30.04.2004, p.44 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licenční železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES přidělování železniční infrastruktury a vybírání poplatků za užívání železniční infrastruktury a bezpečnostní certifikaci (Směrnice o bezpečnosti železnic)
32004L0050 OJ L 164, 30.04.2004, p.114 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/50/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice Rady 96/48/ES o interoperabilitě transevropského systému vysokorychlostních železnic a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES o interoperabilitě transevropského systému tradičních železnic
32004L0051 OJ L 164, 30.04.2004, p.164 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/51/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice Rady 91/440/EHS o rozvoji železnic ve Společenství
32004L0052 OJ L 166, 30.04.2004, p.124 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/52/ES ze dne 29. dubna 2004 o interoperabilitě elektronického systému Společenství pro výběr mýtného (2)
32004L0054 OJ L 167, 30.04.2004, p.39 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/54/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních bezpečnostních požadavcích na tunely v transevropské silniční síti
32004L0055 OJ L 114, 21.04.2004, p.18 Směrnice Komise 2004/55/ES ze dne 20. dubna 2004, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh (1)
32004L0056 OJ L 127, 29.04.2004, p.70 Směrnice Rady 2004/56/ES ze dne 21. dubna 2004, kterou se mění směrnice 77/799/EHS o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých daní, některých spotřebních daní a daní z pojistného plnění
32004L0057 OJ L 127, 29.04.2004, p.73 Směrnice Komise 2004/57/ES ze dne 23. dubna 2004 o identifikaci pyrotechnického zboží a některého střeliva pro účely směrnice Rady 93/15/EHS o harmonizaci předpisů týkajících se uvádění výbušnin pro civilní použití na trh a dozoru nad nimi(1)
32004L0058 OJ L 120, 24.04.2004, p.26 Směrnice Komise 2004/58/ES ze dne 23. dubna 2004, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS tak, aby jako aktivní látky zahrnovala alfa-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil a phenmedipham (1)
32004L0059 OJ L 120, 24.04.2004, p.30 Směrnice Komise 2004/59/ES ze dne 23. dubna 2004, kterou se mění směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o stanovené maximální reziduí bromopropylátu (1)
32004L0060 OJ L 120, 24.04.2004, p.39 Směrnice Komise 2004/60/ES ze dne 23. dubna 2004, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS tak, aby jako aktivní látku zahrnovala quinoxyfen (1)
32004L0061 OJ L 127, 29.04.2004, p.81 Směrnice Komise 2004/61/ES ze dne 26. dubna 2004, kterou se mění přílohy ke směrnicím Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro některé pesticidy, jejichž použití je v Evropském společenství zakázáno (1)
32004L0062 OJ L 125, 28.04.2004, p.38 Směrnice Komise 2004/62/ES ze dne 26. dubna 2004, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS tak, aby jako aktivní látku zahrnovala mepanipyrim (1)
32004L0063 OJ L 125, 28.04.2004, p.41 Směrnice Komise 2004/63/ES ze dne 26. dubna 2004, kterou se mění směrnice Komise 2003/79/ES, pokud jde o lhůty (1)
32004L0064 OJ L 125, 28.04.2004, p.42 Směrnice Komise 2004/64/ES ze dne 26. dubna 2004, kterou se mění směrnice Komise 2003/84/ES, pokud jde o lhůty (1)
32004L0065 OJ L 125, 28.04.2004, p.43 Směrnice Komise 2004/65/ES ze dne 26. dubna 2004, kterou se mění směrnice 2003/68/ES, pokud jde o lhůty (1)
32004L0067 OJ L 127, 29.04.2004, p.92 Směrnice Rady 2004/67/ES ze dne 26. dubna 2004 o opatřeních pro zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu (1)
32004L0069 OJ L 125, 28.04.2004, p.44 Směrnice Komise 2004/69/ES ze dne 27. dubna 2004, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES, pokud jde o definici "mezinárodních rozvojových bank" (1)
32004L0070 OJ L 127, 29.04.2004, p.97 Směrnice Komise 2004/70/ES ze dne 28. dubna 2004, kterou se mění směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich šíření v rámci Společenství (1)
32004L0071 OJ L 127, 29.04.2004, p.104 Směrnice Komise 2004/71/ES ze dne 28. dubna 2004, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS tak, aby jako aktivní látku zahrnovala Pseudomonas chlororaphis (1)
32004L0072 OJ L 162, 30.04.2004, p.70 Směrnice Komise 2004/72/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o přípustné tržní praktiky, vymezení neveřejných informací, sestavení seznamu zasvěcených osob, oznamování odvozených produktů oznamování transakcí, které učinili osoby s odpovědností za vedení, oznamování podezřelých transakcí (1)
32004L0073 OJ L 152, 30.04.2004, p.1 Směrnice Komise 2004/73/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se po 29. technickému pokroku přizpůsobuje směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se zařazování, balení a označování nebezpečných látek (1)
32004L0074 OJ L 157, 30.04.2004, p.87 Směrnice Rady 2004/74/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, pokud jde o možnost některých členských států zažádat si v případě energie elektřiny o dočasné osvobození od daně nebo o jejich snížení
32004L0075 OJ L 157, 30.04.2004, p.100 Směrnice Rady 2004/75/ES ze dne 29.4.2004, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, pokud jde o možnost Kypru dočasné osvobození od daně nebo o jejich snížení
32004L0076 OJ L 157, 30.04.2004, p.106 Směrnice Rady 2004/76/ES ze dne 29.4.2004, kterou se mění směrnice 2003/49/ES, pokud jde o možnost některých členských států použít přechodná období v případě uplatňování společného systému zdanění u úroků a licenčních poplatků mezi sdruženými společnostmi z různých členských států
32004L0077 OJ L 162, 30.04.2004, p.76 Směrnice Komise 2004/77/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice 94/54/ES, pokud jde o označování některých potravin obsahujících kyselinu glycyrrhizinovou a její amonné soli (1)
32004L0078 OJ L 153, 30.04.2004, p.100 Směrnice Komise 2004/78/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/56/ES o systémech vytápění motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a směrnice Rady 70/156/EHS (Text s významem pro EHP)


(1) - Texty s významem pro EHP (Evropský hospodářský prostor)
Tučně tištěné předpisy mají dlouhodobý význam, slabě tištěné předpisy mají pouze dočasnou platnost
PŘEKLADY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, ZÁVAZNÉ JE POUZE ZNĚNÍ, KTERÉ BYLO ZVEŘEJNĚNO V TIŠTĚNÉ VERZI OFFICIAL JOURNAL
Odkaz na originální stránky Official Journal na adrese: http://europa.eu.int/eur-lex/en/oj