Úřední věstník
Evropských společenství


Pohled na rozhodnutí vydaná v roce 2004:

Celex Citace Překlad názvu
32003D0004 OJ L 058, 26.02.2004, p.25 Rozhodnutí Stálého výboru států ESVO č. 4/2003/SC ze dne 4. prosince 2003 o zřízení Prozatímního výboru pro finanční mechanismy EHP
32004D0001 OJ L 001, 03.01.2004, p.20 Rozhodnutí Komise 2004/1/ES ze dne 16. prosince 2003 o vnitrostátních právních předpisech o používání chlorovaných parafínů s krátkými řetězci, které oznámilo Nizozemské království podle čl. 95 odst. 4 Smlouvy o ES (oznámeno pod číslem K(2003) 4749) (1)
32004D0003 OJ L 002, 06.01.2004, p.47 Rozhodnutí Komise 2004/3/ES ze dne 19. prosince 2003, kterým se v případě obchodování se sadbovými bramborami na celém území některých členských států nebo na jejich části povolují přísnější opatření proti některých nemocem, které jsou uvedeny v přílohách I a II ke směrnici Rady 2002/56/ES (oznámeno pod číslem K(2003) 4833) (1)
32004D0004 OJ L 002, 06.01.2004, p.50 Rozhodnutí Komise 2004/4/ES ze dne 22. prosince 2003, kterým se členské státy zmocňují dočasně přijmout bezpečnostní opatření proti šíření Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, pokud jde o Egypt (oznámeno pod číslem K(2003) 4956)
32004D0005 OJ L 003, 07.01.2004, p.28 Rozhodnutí Komise 2004/5/ES ze dne 5. listopadu 2003, kterým se zřizuje Evropský výbor bankovních kontrolorů (1)
32004D0006 OJ L 003, 07.01.2004, p.30 Rozhodnutí Komise 2004/6/ES ze dne 5. listopadu 2003, kterým se zřizuje Evropský výbor kontrolorů pojištění a podnikových důchodů (1)
32004D0007 OJ L 003, 07.01.2004, p.32 Rozhodnutí Komise 2004/7/ES ze dne 5. listopadu 2003, kterým se mění rozhodnutí 2001/527/ES, kterým se zřizuje Výbor regulátorů trhu s cennými papíry (1)
32004D0008 OJ L 003, 07.01.2004, p.33 Rozhodnutí Komise 2004/8/ES ze dne 5. listopadu 2003, kterým se mění rozhodnutí 2001/528/ES, kterým se zřizuje Evropských výbor pro cenné papíry (1)
32004D0009 OJ L 003, 07.01.2004, p.34 Rozhodnutí Komise 2004/9/ES ze dne 5. listopadu 2003, kterým se zřizuje Evropský výbor pro pojištění a podnikové důchody (1)
32004D0010 OJ L 003, 07.01.2004, p.36 Rozhodnutí Komise 2004/10/ES ze dne 5. listopadu 2003, kterým se zřizuje Evropský výbor pro bankovnictví (1
32004D0011 OJ L 003, 07.01.2004, p.38 Rozhodnutí Komise 2004/11/ES ze dne 18. prosince 2003, kterým se stanovují ujednání pro srovnávací zkoušky a testy Společenství semen a rozmnožovacího materiálu některých rostlin zemědělských druhů a zeleniny a vína podle směrnic Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 92/33/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES pro roky 2004 a 2005 (oznámeno pod číslem K(2003) 4836) (1)
32004D0012 OJ L 004, 08.01.2004, p.13 Rozhodnutí Komise 2004/12/ES ze dne 5. prosince 2003 o řízení týkajícím se používání čl. 18 odst. 2 první věty Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o letecké dopravě a nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 (Případ TREN/AMA/11/03 — Německá opatření týkající se přístupu k Zurich airport) (oznámeno pod číslem K(2003) 4472)
32004D0013 OJ L 004, 08.01.2004, p.25 Rozhodnutí Komise 2004/13/ES ze dne 6. ledna 2004, kterým se ukončuje šetření týkající se brazilského programu na financování vývozu "PROEX" uplatňovaného v odvětví regionální letecké dopravy
32004D0014 OJ L 005, 09.01.2004, p.74 Rozhodnutí Rady 2004/14/ES ze dne 22. prosince 2003, kterým se mění třetí pododstavec (Základní kritéria pro zkoumání žádostí) části V Společných konzulárních instrukcí
32004D0015 OJ L 005, 09.01.2004, p.76 Rozhodnutí Rady 2004/15/ES ze dne 22. prosince 2003, kterým se mění bod 1.2 části II Společných konzulárních instrukcí a kterým se stanoví nová příloha k tomuto bodu
32004D0016 OJ L 005, 09.01.2004, p.78 Rozhodnutí Rady 2004/16/ES ze dne 22. prosince 2003 o vyřazení přílohy 5 ke Společným konzulárním instrukcím a odpovídající přílohy 14b ke Společné příručce a o překlasifikování příloh 9 a 10 ke Společným konzulárním instrukcím a odpovídajících příloh 6b a 6c ke Společné příručce
32004D0017 OJ L 005, 09.01.2004, p.79 Rozhodnutí Rady 2004/17/ES ze dne 22. prosince 2003, kterým se mění část V, bod 1.4 Společných konzulárních instrukcí a část I, point 4.1.2 Společné příručky, pokud jde o začlenění cestovního pojištění mezi doklady nezbytné pro získání jednotného víza
32004D0018 OJ L 005, 09.01.2004, p.81 Rozhodnutí Komise 2004/18/ES ze dne 23. prosince 2003, kterým se mění rozhodnutí 2003/749/ES o prvním finančním příspěvku Společenství na nárokovatelné náklady na eradikaci influenzy ptáků v Belgii v roce 2003 (oznámeno pod číslem K(2003) 5010) (1
32004D0019 OJ L 005, 09.01.2004, p.84 Rozhodnutí Komise 2004/19/ES ze dne 23. prosince 2003, kterým se mění rozhodnutí 2003/812/ES, kterým se stanovuje seznam třetích zemí, z nichž členské státy mohou povolit dovoz některých produktů pro lidskou spotřebu podle směrnice Rady 92/118/EHS (oznámeno pod číslem K(2003) 5046) (1)
32004D0020 OJ L 005, 09.01.2004, p.1 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 20/2004/ES ze dne 8. prosince 2003, kterým se zavádí všeobecný rámec pro financování akcí Společenství na podporu spotřební politiky v letech 2004 až 2007 (1)
32004D0020 OJ L 005, 09.01.2004, p.85 Rozhodnutí Komise 2004/20/ES ze dne 23. prosince 2003 o zřízení výkonné agentury nazvané "Výkonná agentura pro inteligentní energii" pro řízení akce Společenství v oblasti energie za použití nařízení Rady (ES) č. 58/2003
32004D0021 OJ L 005, 09.01.2004, p.87 Rozhodnutí Komise 2004/21/ES ze dne 29. prosince 2003, kterým se stanovují příděly pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko podle záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu pro opatření na podporu rozvoje venkova v období 2004 až 2006
32004D0022 OJ L 005, 09.01.2004, p.89 Rozhodnutí Komise 2004/22/ES ze dne 29. prosince 2003, kterým se mění rozhodnutí 94/83/ES o finanční pomoci Společenství na zlepšení systému veterinárních kontrol na vnějších hranicích Společenství v Německu (oznámeno pod číslem K(2003) 5201)
32004D0023 OJ L 005, 09.01.2004, p.90 Rozhodnutí Komise 2004/23/ES ze dne 29. prosince 2003, kterým se zahajuje šetření podle čl. 27 odst. 2) nařízení Rady (ES) č. 2501/2001 týkající se porušení svobody sdružování v Bělorusku
32004D0025 OJ L 006, 10.01.2004, p.38 Rozhodnutí Komise 2004/25/ES ze dne 22. prosince 2003, kterým se mění rozhodnutí 2002/657/ES, pokud jde o stanovení minimálních limitů pro některá rezidua v potravinách živočišného původu (oznámeno pod číslem K(2003) 4961) (1)
32004D0026 OJ L 006, 10.01.2004, p.40 Rozhodnutí Komise 2004/26/ES ze dne 22. prosince 2003 o finančním příspěvku Společenství na program kontroly organismů škodlivých rostlinám a rostlinným produktům ve francouzských zámořských departmentech pro rok 2003 (oznámeno pod číslem K(2003) 4974)
32004D0027 OJ L 006, 10.01.2004, p.45 Rozhodnutí Komise 2004/27/ES ze dne 23. prosince 2003, kterým se mění rozhodnutí 2003/678/ES o prvním finančním příspěvku Společenství na nárokovatelné náklady na eradikaci influenzy ptáků v Nizozemsku v roce 2003 (oznámeno pod číslem K(2003) 4980) (1)
32004D0028 OJ L 006, 10.01.2004, p.47 Rozhodnutí Komise 2004/28/ES ze dne 23. prosince 2003, kterým se mění rozhodnutí 2002/799/ES a 2002/943/ES, pokud jde o přerozdělení finančního příspěvku Společenství na programy členských států týkající se eradikace a monitorování chorob zvířat a kontrol zaměřených na prevenci zoonóz v roce 2003 (oznámeno pod číslem K(2003) 5014) (1)
32004D0029 OJ L 006, 10.01.2004, p.51 Rozhodnutí Komise 2004/29/ES ze dne 23. prosince 2003, kterým se mění rozhodnutí 2002/798/ES a 2002/934/ES, pokud jde o přerozdělení finančního příspěvku Společenství na programy členských států zaměřené na monitorování přenosných spongiformních encefalopatií pro rok 2003 (oznámeno pod číslem K(2003) 5026)
32004D0030 OJ L 006, 10.01.2004, p.53 Rozhodnutí Komise 2004/30/ES ze dne 23. prosince 2003, kterým se stanovují zvláštní podmínky pro dovoz zpracovaných nebo zmrazených mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů z Peru a kterým se zrušují rozhodnutí 2001/338/ES a 95/174/ES (oznámeno pod číslem K(2003) 5053) (1)
32004D0032 OJ L 011, 16.01.2004, p.1 Rozhodnutí Komise 2004/32/ES ze dne 2. dubna 2003 o státní podpoře, jež Španělsko poskytuje společnosti Porcelanas del Principado SL (oznámeno pod číslem K(2003) 907) (1)
32004D0033 OJ L 011, 16.01.2004, p.17 Rozhodnutí Komise 2004/33/ES ze dne 27. srpna 2003 o řízení podle článku 82 Smlouvy o ES (COMP/37.685 GVG/FS) (oznámeno pod číslem K(2003) 3057)
32004D0034 OJ L 007, 13.01.2004, p.47 Rozhodnutí Komise 2004/34/ES ze dne 6. ledna 2004, kterým se mění rozhodnutí 2003/828/ES, pokud jde o pohyb očkovaných zvířat z ochranných zón (oznámeno pod číslem K(2003) 5306) (1)
32004D0036 OJ L 008, 14.01.2004, p.8 Rozhodnutí Komise 2004/36/ES ze dne 23. prosince 2003, kterým se mění rozhodnutí 97/296/ES, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž je povolen dovoz produktů rybolovu určených k lidské spotřebě, pokud jde o Guayanu, Keňu, Srbsko a Černou Horu a Egypt (oznámeno pod číslem K(2003) 5007) (1)
32004D0037 OJ L 008, 14.01.2004, p.12 Rozhodnutí Komise 2004/37/ES ze dne 23. prosince 2003, kterým se stanovují zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu ze Srbska a Černé Hory (oznámeno pod číslem K(2003) 5008) (1)
32004D0038 OJ L 008, 14.01.2004, p.17 Rozhodnutí Komise 2004/38/ES ze dne 23. prosince 2003, kterým se stanovují zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu z Egypta (oznámeno pod číslem K(2003) 5018) (1)
32004D0039 OJ L 008, 14.01.2004, p.22 Rozhodnutí Komise 2004/39/ES ze dne 23. prosince 2003, kterým se stanovují zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu z Keni a kterým se zrušuje rozhodnutí 2000/759/ES (oznámeno pod číslem K(2003) 5027) (1) ¨
32004D0040 OJ L 008, 14.01.2004, p.27 Rozhodnutí Komise 2004/40/ES ze dne 23. prosince 2003, kterým se stanovují zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu z Guayany (oznámeno pod číslem K(2003) 5044) (1)
32004D0042 OJ L 009, 15.01.2004, p.21 Rozhodnutí Rady 2004/42/ES ze dne 27. října 2003 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím uhlí a oceli a vládou Ruské federace o obchodování s některými výrobky z oceli ze dne 9. července 2002
32004D0043 OJ L 009, 15.01.2004, p.27 Rozhodnutí Evropské centrální banky 2004/43/ES ze dne 18. prosince 2003 o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro základní kapitál Evropské centrální banky (ECB/2003/17)
32004D0044 OJ L 009, 15.01.2004, p.29 Rozhodnutí Evropské centrální banky 2004/44/ES ze dne 18. prosince 2003 o opatřeních nezbytných ke splacení základního kapitálu Evropské centrální banky národními centrálními bankami zúčastněných členských států (ECB/2003/18)
32004D0045 OJ L 009, 15.01.2004, p.31 Rozhodnutí Evropské centrální banky 2004/45/ES ze dne 18. prosince 2003 o opatřeních nezbytných ke splacení základního kapitálu Evropské centrální banky národními centrálními bankami nezúčastněných členských států (ECB/2003/19)
32004D0046 OJ L 009, 15.01.2004, p.32 Rozhodnutí Evropské centrální banky 2004/46/ES ze dne 18. prosince 2003, kterým se stanovují požadavky a podmínky pro převody podílů na základním kapitálů Evropské centrální banky mezi národními centrálními bankami a o úpravě splaceného základního kapitálu (ECB/2003/20)
32004D0047 OJ L 009, 15.01.2004, p.36 Rozhodnutí Evropské centrální banky 2004/47/ES ze dne 18. prosince 2003 o opatřeních nezbytných pro úhradu rezerv Evropské centrální banky a pro úpravu nároků národních centrálních bank rovnocenných aktivům devizových rezerv (ECB/2003/21)
32004D0048 OJ L 009, 15.01.2004, p.39 Rozhodnutí Evropské centrální banky 2004/48/ES ze dne 18. prosince 2003, kterým se mění čl. 1 písm. f) rozhodnutí ECB/2001/16 ze dne 6. prosince 2001 přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank zúčastněných členských států od účetního období 2002 (ECB/2003/22)
32004D0049 OJ L 009, 15.01.2004, p.40 Rozhodnutí Evropské centrální banky 2004/49/ES ze dne 18. prosince 2003, kterým se mění rozhodnutí ECB/2001/15 ze dne 6. prosince 2001 o vydávání eurobankovek (ECB/2003/23)
32004D0050 OJ L 010, 16.01.2004, p.54 Rozhodnutí Komise 2004/50/ES ze dne 17. září 2003 o osvobození od poplatku „Climate Change Levy“, který má Spojené království v úmyslu uplatňovat v případě methanu z uhelných dolů (oznámeno pod číslem K(2003) 3242) (1)
32004D0051 OJ L 010, 16.01.2004, p.60 Rozhodnutí Komise 2004/51/ES ze dne 23. prosince 2003 o finančním příspěvku Společenství na nárokovatelné náklady na eradikaci influenzy ptáků v Německu v roce 2003 (oznámeno pod číslem K(2003) 5009) (1)
32004D0052 OJ L 010, 16.01.2004, p.67 Rozhodnutí Komise 2004/52/ES ze dne 9. ledna 2004, kterým se mění rozhodnutí 90/14/EHS, 91/270/EHS, 92/471/EHS, 94/63/ES, 94/577/ES a 2002/613/ES, pokud jde o podmínky pro dovoz spermatu domácího skotu, vajíček a embryí domácího skotu a vepřů, spermatu domácích vepřů, a kterým se zrušuje rozhodnutí 93/693/ES (oznámeno pod číslem K(2003) 5401) (1)
32004D0055 OJ L 012, 17.01.2004, p.47 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2004/55/ES ze dne 22. prosince 2003 o jmenování nezávislého inspekčního orgánu podle článku 286 Smlouvy o ES (Evropský inspektor pro ochranu údajů)
32004D0056 OJ L 012, 17.01.2004, p.48 Rozhodnutí Komise 2004/56/ES ze dne 23. prosince 2003 o pokračování srovnávacích zkoušek a testů Společenství u rozmnožovacího materiálu Prunus domestica podle směrnice Rady 92/34/EHS, které byly zahájeny v roce 2002, v roce 2004
32004D0057 OJ L 012, 17.01.2004, p.49 Rozhodnutí Komise 2004/57/ES ze dne 23. prosince 2003 o pokračování srovnávacích zkoušek a testů Společenství u rozmnožovacího materiálu travin Triticum aestivum, Brassica napus a Allium ascalonicum podle směrnic Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 92/33/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, které byly zahájeny v roce 2003, v roce 2004
32004D0058 OJ L 012, 17.01.2004, p.50 Rozhodnutí Komise 2004/58/ES ze dne 23. prosince 2003 o pokračování srovnávacích zkoušek a testů Společenství u rozmnožovacího materiálu Prunus domestica podle směrnice Rady 92/34/EHS, které byly zahájeny v roce 2003, v roce 2004
32004D0059 OJ L 012, 17.01.2004, p.51 Rozhodnutí Komise 2004/59/ES ze dne 23. prosince 2003 o pokračování srovnávacích zkoušek a testů Společenství u rozmnožovacího materiálu okrasných rostlin Chamaecyparis, Ligustrum vulgare a Euphorbia fulgens podle směrnice Rady 98/56/ES, které byly zahájeny v roce 2002, v roce 2004
32004D0060 OJ L 012, 17.01.2004, p.52 Rozhodnutí Komise 2004/60/ES ze dne 23. prosince 2003 o pokračování srovnávacích zkoušek a testů Společenství u rozmnožovacího materiálu okrasných rostlin Chamaecyparis, Ligustrum vulgare, Euphorbia fulgens a bulbs of flowers (Narcissus) podle směrnice Rady 98/56/ES, které byly zahájeny v roce 2003, v roce 2004
32004D0061 OJ L 012, 17.01.2004, p.53 Rozhodnutí Rady 2004/61/SZBP ze dne 26. května 2003 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Slovenskou republikou o účasti ozbrojených sil Slovenské republiky v ozbrojených silách pod vedením Evropské unie (EUF) v bývalé jugoslávské republice Makedonii
32004D0062 OJ L 013, 20.01.2004, p.31 Rozhodnutí Rady 2004/62/ES, EURATOM ze dne 22. prosince 2003 o jmenování finského člena Evropského hospodářského a sociálního výboru
32004D0063 OJ L 013, 20.01.2004, p.32 Rozhodnutí Komise 2004/63/ES ze dne 23. prosince 2003, kterým se mění rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení, že některé provincie v Itálii jsou prosté bovinní brucelózy a bovinní enzootické leukózy (oznámeno pod číslem K(2003) 5063) (1)
32004D0064 OJ L 013, 20.01.2004, p.34 Rozhodnutí Komise 2004/64/ES ze dne 30. prosince 2003, kterým se mění rozhodnutí 2003/566/ES o finančním příspěvku na realizaci operací, které si členské státy naplánovaly pro rok 2003 v rámci provádění systému kontroly, inspekce a dozoru v případě společné politiky rybolovu (oznámeno pod číslem K(2003) 5221)
32004D0065 OJ L 013, 20.01.2004, p.36 Rozhodnutí Komise 2004/65/ES ze dne 30. prosince 2003 o finančním příspěvku na realizaci operací, které si členské státy naplánovaly pro rok 2003 v rámci provádění systému kontroly, inspekce a dozoru v případě společné politiky rybolovu (druhá část) (oznámeno pod číslem K(2003) 5228)
32004D0066 OJ L 013, 20.01.2004, p.41 Rozhodnutí Komise 2004/66/ES ze dne 30. prosince 2003, kterým se mění rozhodnutí 2003/126/ES, pokud jde o finanční pomoc pro dvě referenční laboratoře Společenství reference pro oblast veterinárního lékařství (biologická rizika) ve Španělsku a Spojeném království pro rok 2003 (oznámeno pod číslem K(2003) 5231)
32004D0067 OJ L 013, 20.01.2004, p.43 Rozhodnutí Komise 2004/67/ES ze dne 6. ledna 2004, kterým se podruhé mění rozhodnutí 2000/807/ES tak, aby zohledňovalo nové regiony v Nizozemsku (oznámeno pod číslem K(2003) 5312) (1)
32004D0069 OJ L 014, 21.01.2004, p.21 Rozhodnutí Komise 2004/69/ES ze dne 22. prosince 2003, kterým se podle směrnice Rady 92/43/EHS přijímá seznam oblastí, které jsou ve Společenství důležité pro alpský biogeografický region (oznámeno pod číslem K(2003) 4957)
32004D0070 OJ L 015, 22.01.2004, p.34 Rozhodnutí Komise 2004/70/ES ze dne 6. ledna 2004, kterým se po 16. mění rozhodnutí 2000/284/ES, kterým se stanovuje seznam inseminačních stanic schválených pro dovoz spermatu koňovitých ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2003) 5313) (1)
32004D0071 OJ L 016, 23.01.2004, p.54 Rozhodnutí Komise 2004/71/ES ze dne 4. září 2003 o základních požadavcích týkajících se námořního radiového komunikačního zařízení, které má být používáno na plavidlech, na něž se nevztahuje Úmluva SOLAS a které má být součástí Globálního námořního krizového a bezpečnostního systému (GMDSS) (oznámeno pod číslem K(2003) 2912) (1)
32004D0072 OJ L 016, 23.01.2004, p.56 Rozhodnutí Komise 2004/72/ES ze dne 5. prosince 2003 o finančním příspěvku Společenství na Globální konferenci o spokojené existenci zvířat v roce 2004
32004D0073 OJ L 016, 23.01.2004, p.57 Rozhodnutí Komise 2004/73/ES ze dne 15. ledna 2004 o žádosti Německa o používání zvláštního postupu stanoveného v článku 3 směrnice 93/38/EHS (oznámeno pod číslem K(2003) 5351) (1)
32004D0075 OJ L 016, 23.01.2004, p.65 Rozhodnutí Rady 2004/75/SZBP ze dne 11. prosince 2003 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a bývalou jugoslávskou republikou Makedonií o stanovách a činnosti policejní mise Evropské unie v bývalé jugoslávské republice Makedonii (EUPOL Proxima)
32004D0076 OJ L 023, 28.01.2004, p.1 Rozhodnutí Komise 2004/76/ES ze dne 13. května 2003 o režimu podpor poskytovaném ve Francii ve prospěch ústředí a logistických centrál (oznámeno pod číslem K(2003) 1483) (1)
32004D0077 OJ L 023, 28.01.2004, p.14 Rozhodnutí Komise 2004/77/ES ze dne 24. června 2003 o režimu podpor, který poskytuje Belgie — Systém daní pro prodeje korporací (oznámeno pod číslem K(2003) 1868) (1)
32004D0079 OJ L 026, 29.01.2004, p.1 Rozhodnutí Rady 2004/79/ES ze dne 17. prosince 2003 o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Islandskou republikou a Norským královstvím o používání některých ustanovení Úmluvy ze dne 29. května 2000 o vzájemné pomoci v trestních záležitostech mezi členskými státy Evropské unie a protokolu z roku 2001 k této Úmluvě
32004D0080 OJ L 017, 24.01.2004, p.23 Rozhodnutí Rady 2004/80/ES ze dne 17. prosince 2003 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Hongkongu – správním regionem v Čínské lidové republice se zvláštním statutem o znovupřijetí osob bez povolení k pobytu
32004D0081 OJ L 017, 24.01.2004, p.41 Rozhodnutí Komise 2004/81/ES ze dne 6. ledna 2004, kterým se mění rozhodnutí Rady 79/542/EHS, kterým se stanovuje seznam třetích zemí, ze kterých členské státy mohou dovážet skot, vepře, koňovité, ovce a kozy, čerstvé maso a masové produkty, zejména pokud jde o některé přistupující státy (oznámeno pod číslem K(2003) 5352) (1)
32004D0081r OJ L 039, 11.02.2004, p.23 Oprava k rozhodnutí Komise 2004/81/ES ze dne 6. ledna 2004, kterým se mění rozhodnutí Rady 79/542/EHS, kterým se stanovuje seznam třetích zemí, ze kterých členské státy mohou dovážet skot, vepře, koňovité, ovce a kozy, čerstvé maso a masové produkty, zejména pokud jde o některé přistupující státy (Úř. věst. č. L 17 ze dne 24.1.2004)
32004D0082 OJ L 017, 24.01.2004, p.46 Rozhodnutí Komise 2004/82/ES ze dne 15. ledna 2004, kterým se mění rozhodnutí 2002/199/ES o veterinárních podmínkách a osvědčeních pro dovoz živého skotu a prasat z některých třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2003) 5353) (1)
32004D0083 OJ L 017, 24.01.2004, p.52 Rozhodnutí Komise 2004/83/ES ze dne 6. ledna 2004, kterým se mění rozhodnutí 98/371/ES, pokud jde o dovoz čerstvého masa z některých přistupujících států (oznámeno pod číslem K(2003) 5314) (1)
32004D0084 OJ L 017, 24.01.2004, p.57 Rozhodnutí Komise 2004/84/ES ze dne 23. ledna 2004 o některých ochranných opatřeních proti influenze ptáků v Thajsku (oznámeno pod číslem K(2004) 171) (1)
32004D0088 OJ L 024, 29.01.2004, p.72 Rozhodnutí Komise 2004/88/ES ze dne 23. ledna 2004, kterým se mění rozhodnutí 2002/907/ES kterým se dočasně uznává kontrolní systém pro podniky pracující se skotem zřízený ve Francii podle směrnice Rady 64/432/EHS (oznámeno pod číslem K(2004) 104) (1)
32004D0089 OJ L 031, 04.02.2004, p.1 Rozhodnutí Komise 2004/89/ES ze dne 9. července 2003 o režimu podpor poskytovaném Itálií pro přírodní katastrofy po 31. prosinci 1999 (oznámeno pod číslem K(2003) 2048)
32004D0090 OJ L 031, 04.02.2004, p.21 Rozhodnutí Komise 2004/90/ES ze dne 23. prosince 2003 o technických předpisech pro provádění článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/102/ES o ochraně chodů a jiných zranitelných uživatelů dopravních komunikací před srážkou s motorovým vozidlem a v případě srážky o změně směrnice 70/156/EHS (oznámeno pod číslem K(2003) 5041) (1)
32004D0091 OJ L 035, 06.02.2004, p.1 Rozhodnutí Rady 2004/91/ES ze dne 30. července 2003 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Kanadou o obchodování s vínem a lihovinami
32004D0092 OJ L 027, 30.01.2004, p.52 Rozhodnutí Komise 2004/92/ES ze dne 21. ledna 2004 o mimořádných opatřeních týkajících se chilli a výrobků z chilli (oznámeno pod číslem K(2004) 68) (1)
32004D0093 OJ L 027, 30.01.2004, p.55 Rozhodnutí Komise 2004/93/ES ze dne 29. ledna 2004 o ochranných opatřeních v souvislosti s influenzou ptáků v asijských zemích, pokud jde dovoz jiných ptáků než drůbeže (oznámeno pod číslem K(2004) 257) (1)
32004D0094 OJ L 028, 31.01.2004, p.21 Rozhodnutí Rady 2004/94/ES ze dne 20. ledna 2004 o jmenování jednoho belgického člena a dvou belgických náhradníků Výboru regionů
32004D0095 OJ L 028, 31.01.2004, p.22 Rozhodnutí Komise 2004/95/ES ze dne 20. ledna 2004, kterým se členským státům povoluje stanovit odchylky od požadavků, které směrnice Rady 2000/29/ES stanoví pro rostlinolékařské osvědčení v případě tepelně opracovaného dřeva jehličnanů pocházejících z Kanady (oznámeno pod číslem K(2004) 65)
32004D0096 OJ L 028, 31.01.2004, p.26 Rozhodnutí Komise 2004/96/ES ze dne 28. ledna 2004, kterým se členským státům povoluje stanovit dočasně odchylky od některých požadavků směrnice Rady 2000/29/ES v případě rostlin Vitis L., jiných než ovocných, pocházejících ze Švýcarska (oznámeno pod číslem K(2004) 122)
32004D0098 OJ L 029, 03.02.2004, p.16 Rozhodnutí Komise 2004/98/ES ze dne 29. ledna 2004, kterým se zrušuje rozhodnutí 96/293/ES o ochranných opatřeních týkajících se produktů rybolovu pocházejících z Mauritánie (oznámeno pod číslem K(2004) 128) (1)
32004D0099 OJ L 029, 03.02.2004, p.17 Rozhodnutí Komise 2004/99/ES ze dne 29. ledna 2004 o finančním příspěvku Společenství na vyhodnocení metod pro zjišťování zpracovaných živočišných proteinů v krmivech (oznámeno pod číslem K(2004) 131)
32004D0100 OJ L 030, 04.02.2004, p.6 Rozhodnutí Rady 2004/100/ES ze dne 26. ledna 2004, kterým se zavádí akční program Společenství na podporu aktivního evropského občanství (občanská účast)
32004D0101 OJ L 030, 04.02.2004, p.15 Rozhodnutí Komise 2004/101/ES ze dne 6. ledna 2004, kterým se mění příloha D k směrnice 88/407/EHS, pokud jde o zdravotní osvědčení pro obchod se spermatem skotu ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2003) 5307) (1)
32004D0102 OJ L 030, 04.02.2004, p.22 Rozhodnutí Komise 2004/102/ES ze dne 26. ledna 2004, kterým se schvalují pohotovostní plány boje proti influenze ptáků a Newcastleské chorobě (oznámeno pod číslem K(2004) 110) (1)
32004D0103 OJ L 038, 10.02.2004, p.1 Rozhodnutí Komise 2004/103/ES ze dne 30. ledna 2002 o opatřeních za účelem obnovení podmínek účinné hospodářské soutěže podle čl. 8 odst. 4 nařízení Rady (EHS) č. 4064/89 (Případ COMP/M. 2416 — Tetra Laval/Sidel) (oznámeno pod číslem K(2002) 359) (1)
32004D0104 OJ L 038, 10.02.2004, p.18 Rozhodnutí Komise 2004/104/ES ze dne 27. listopadu 2002 o řízení podle článku 81 Smlouvy o ES a článku 53 Dohody o EHP (Případ COMP/E-2/37.978/Methylglucamine) (oznámeno pod číslem K(2002) 4557) (1)
32004D0105 OJ L 038, 10.02.2004, p.47 Rozhodnutí Komise 2004/105/ES ze dne 11. června 2003, kterým se spojení podniků považuje za slučitelné se společným trhem a Dohodou o EHP (Případ COMP/M.3506 — Celanese/Degussa/JV (European Oxo-Chemicals)) (oznámeno pod číslem K(2003) 1821) (1)
32004D0107 OJ L 032, 05.02.2004, p.11 Rozhodnutí Rady 2004/107/ES ze dne 22. prosince 2003 o uzavření Dodatkového protokolu o režimu obchodu pro některé ryby a produkty rybolovu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Rumunskem na straně druhé
32004D0108 OJ L 032, 05.02.2004, p.15 Rozhodnutí Komise 2004/108/ES ze dne 28. ledna 2004, kterým se mění příloha C ke směrnici Rady 92/51/EHS o druhém všeobecném systému pro uznávání odborné kvalifikace doplňujícím směrnici 89/48/EHS (oznámeno pod číslem K(2003) 5381) (1)
32004D0109 OJ L 032, 05.02.2004, p.17 Rozhodnutí Komise 2004/109/ES ze dne 29. ledna 2004, kterým se mění rozhodnutí 95/328/ES o veterinárních osvědčeních pro produkty rybolovu ze třetích zemí, které dosud nespadají do působnosti zvláštních rozhodnutí (oznámeno pod číslem K(2004) 129) (1)
32004D0110 OJ L 032, 05.02.2004, p.18 Rozhodnutí Komise 2004/110/ES ze dne 29. ledna 2004 o opatřeních k posouzení zbytkových rizik BSE ve výrobcích ze skotu a o finančním příspěvku Společenství na opatření k posouzení zbytkových rizik BSE ve výrobcích ze skotu (oznámeno pod číslem K(2004) 132)
32004D0111 OJ L 032, 05.02.2004, p.20 Rozhodnutí Komise 2004/111/ES ze dne 29. ledna 2004 o provádění šetření týkajícího se influenzy ptáků u drůbeže a divokých ptáků v členských státech v roce 2004 (oznámeno pod číslem K(2004) 134)
32004D0112 OJ L 032, 05.02.2004, p.22 Rozhodnutí Rady a Komise 2004/112/ES, EURATOM ze dne 22. prosince 2003 o podpisu Dohody o vědecké a technické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energie na straně jedné a Švýcarskou konfederací na straně druhé, jménem Evropského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii
32004D0113 OJ L 034, 06.02.2004, p.40 Rozhodnutí Rady 2004/113/ES ze dne 20. ledna 2004 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Maltou o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (ACAA)
32004D0114 OJ L 034, 06.02.2004, p.63 Rozhodnutí Komise 2004/114/ES ze dne 29. října 2003 o opatřeních ve prospěch neziskových přístavů pro rekreační plavidla v Nizozemsku (oznámeno pod číslem K(2003) 3890) (1)
32004D0115 OJ L 034, 06.02.2004, p.70 Rozhodnutí Komise 2004/115/ES ze dne 10. prosince 2003 o režimu podpor pro Thüringer Industriebeteiligungsfonds (oznámeno pod číslem K(2003) 4495) (1)
32004D0117 OJ L 036, 07.02.2004, p.20 Rozhodnutí Komise 2004/117/ES ze dne 19. ledna 2004, kterým se mění rozhodnutí 92/260/EHS, 93/197/EHS a 97/10/ES, pokud jde o dočasné použití a dovoz registrovaných koní z Jižní Afriky (oznámeno pod číslem K(2004) 50) (1)
32004D0118 OJ L 036, 07.02.2004, p.34 Rozhodnutí Komise 2004/118/ES ze dne 28. ledna 2004, kterým se mění rozhodnutí 95/233/ES, 96/482/ES, a 2001/751/ES týkající se dovozu živé drůbeže a jejich násadových vajec a živých běžců a jejich násadových vajec; rozhodnutí 94/85/ES, 94/984/ES, a 2000/609/ES týkající se dovozu čerstvého drůbežího masa, čerstvého masa farmových běžců, masa volně žijící a farmové pernaté zvěře; rozhodnutí 2000/585/ES týkající se dovozu masa volně žijící a farmové zvěře a králičího masa a rozhodnutí 97/222/ES týkající se dovozu masných produktů, pokud jde o některé přistupující státy (oznámeno pod číslem K(2004) 125) (1)
32004D0119 OJ L 036, 07.02.2004, p.56 Rozhodnutí Komise 2004/119/ES ze dne 29. ledna 2004, kterým se mění rozhodnutí 96/333/ES o osvědčování zdravotní nezávadnosti živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů ze třetích zemí, na které se nevztahuje žádné zvláštní rozhodnutí (oznámeno pod číslem K(2004) 146) (1)
32004D0120 OJ L 036, 07.02.2004, p.57 Rozhodnutí Komise 2004/120/ES ze dne 29. ledna 2004, kterým se mění rozhodnutí Rady 97/788/ES, pokud jde o kontroly udržovacího šlechtění pícnin, cukrové řepy, olejnin a šlechtění přadných rostlin, které provádí Srbsko a Černá Hora (oznámeno pod číslem K(2004) 147) (1)
32004D0121 OJ L 036, 07.02.2004, p.58 Rozhodnutí Komise 2004/121/ES ze dne 6. února 2004, kterým se upravují mezní hodnoty uvedené v čl. 157 písm. b) a čl. 158 odst. 1 písm. a) a c) nařízení (ES, Euratom) č. 2342/2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla k finančnímu nařízení
32004D0122 OJ L 036, 07.02.2004, p.59 Rozhodnutí Komise 2004/122/ES ze dne 6. února 2004 o některých ochranných opatřeních proti influenze ptáků v několika asijských zemích (oznámeno pod číslem K(2004) 389) (1)
32004D0123 OJ L 043, 13.02.2004, p.1 Rozhodnutí Komise 2004/123/ES ze dne 12. ledna 2001, kterým se spojení podniků prohlašuje za slučitelné se společným trhem a s Dohodou o EHP (Případ COMP/M.2060 — Bosch/Rexroth)( oznámeno pod číslem K(2000) 3785) (1)
32004D0124 OJ L 043, 13.02.2004, p.13 Rozhodnutí Komise 2004/124/ES ze dne 30. října 2001, kterým se spojení podniků prohlašuje za neslučitelné se společným trhem a s Dohodou o EHP (Případ č. COMP/M. 2416 — Tetra Laval/Sidel) (oznámeno pod číslem K(2001) 3345) (1);
32004D0125 OJ L 043, 13.02.2004, p.88 Rozhodnutí Komise 2004/125/ES ze dne 24. června 2003 o režimu podpor „Společné zásady spolkové země Berlín pro používání fondu pro hospodářský rozvoj “, který má v plánu uplatnit Německo (oznámeno pod číslem K(2003) 1867) (1)
32004D0126 OJ L 037, 10.02.2004, p.8 Rozhodnutí Rady 2004/126/ES ze dne 22. prosince 2003 o uzavření Dohody o vědecké a technické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím
32004D0127 OJ L 037, 10.02.2004, p.16 Rozhodnutí Rady 2004/127/ES ze dne 22. prosince 2003 o uzavření Dohody o vědecké a technické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Tuniskou republikou
32004D0128 OJ L 037, 10.02.2004, p.24 Rozhodnutí Komise 2004/128/ES ze dne 23. ledna 2004 o finanční pomoci Společenství při skladování antigenů určených k výrobě vakcín proti slintavce a kulhavce ve Francii, Itálii a Spojeném království v roce 2004 (oznámeno pod číslem K(2004) 102) (1)
32004D0129 OJ L 037, 10.02.2004, p.27 Rozhodnutí Komise 2004/129/ES ze dne 30. ledna 2004 o nezačlenění některých aktivních látek do přílohy I k směrnice Rady 91/414/EHS a o odebrání povolení v případě přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto aktivní látku (oznámeno pod číslem K(2004) 152) (1)
32004D0130 OJ L 037, 10.02.2004, p.32 Rozhodnutí Komise 2004/130/ES ze dne 30. ledna 2004 o dočasném uvádění některých osiv druhů Vicia faba L., které nesplňují požadavky směrnice Rady 66/401/EHS, na trh (oznámeno pod číslem K(2004) 161) (1)
32004D0131 OJ L 037, 10.02.2004, p.34 Rozhodnutí Komise 2004/131/ES ze dne 9. února 2004, kterým se uznává jako kompletní dokumentace předložená k detailnímu přezkoumání za účelem případného začlenění FEN 560 a penoxsulamu do přílohy I ke směrnici Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2004) 274) (1)
32004D0134 OJ L 048, 18.02.2004, p.1 Rozhodnutí Komise 2004/134/ES ze dne 3. července 2001, kterým se spojení podniků prohlašuje za neslučitelné se společným trhem a Dohodou o EHP Případ COMP/M.2220 — General Electric/Honeywell (oznámeno pod číslem K(2001) 1746) (1)
32004D0135 OJ L 048, 18.02.2004, p.86 Rozhodnutí Komise 2004/135/ES ze dne 26. září 2001, kterým se spojení podniků prohlašuje za slučitelné se společným trhem a Dohodou o EHP (Případ COMP/M.2434 — Grupo Villar Mir/EnBW/Hidroeléctrica del Cantábrico) (oznámeno pod číslem K(2001) 2861) (1)
32004D0136 OJ L 040, 12.02.2004, p.31 Rozhodnutí Komise 2004/136/ES ze dne 4. února 2004, kterým se z financování Společenství vylučují některé náklady, které vznikly členským státům v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) (oznámeno pod číslem K(2004) 194)
32004D0138 OJ L 056, 24.02.2004, p.1 Rozhodnutí Komise 2004/138/ES ze dne 11. června 2002 o řízení podle článku 81 Smlouvy o ES (Případ COMP/36.571/D-1: Rakouské banky — "Lombard Club") (oznámeno pod číslem K(2002) 2091)
32004D0139 OJ L 056, 24.02.2004, p.76 Rozhodnutí Komise 2004/139/ES ze dne 23. října 2003 o řízení podle článku 81 Smlouvy o ES a článku 53 Dohody o EHP - Případ COMP/C/38.170 — REIMS II (oznámeno pod číslem K(2003) 3892) (1)
32004D0140 OJ L 046, 17.02.2004, p.32 Rozhodnutí Komise 2004/140/ES ze dne 11. února 2004 o nezačlenění fenthionu do přílohy I ke směrnici Rady 91/414/EHS a o odebrání povolení v případě přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto aktivní látku (oznámeno pod číslem K(2004) 313) (1)
32004D0141 OJ L 046, 17.02.2004, p.35 Rozhodnutí Komise 2004/141/ES ze dne 12. února 2004 o nezačlenění amitrazu do přílohy I ke směrnici Rady 91/414/EHS a o odebrání povolení v případě přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto aktivní látku (oznámeno pod číslem K(2004) 332) (1)
32004D0142 OJ L 046, 17.02.2004, p.38 Rozhodnutí Komise 2004/142/ES ze dne 12. února 2004 o finanční pomoci Společenství na provoz některých referenčních laboratoří Společenství v oblasti veterinární medicíny (rezidua) pro rok 2004 (oznámeno pod číslem K(2004) 334 )
32004D0143 OJ L 046, 17.02.2004, p.40 Rozhodnutí Komise 2004/143/ES ze dne 13. února 2004, kterým se agentury pověřují správou podpor předvstupních opatření ve prospěch rozvoje zemědělství v Estonské republice v období před přistoupením
32004D0144 OJ L 047, 18.02.2004, p.33 Rozhodnutí Komise 2004/144/ES ze dne 12. února 2004, kterým se mění rozhodnutí 97/467/ES, pokud jde o začlenění zařízení v Bulharsku a Maďarsku na prozatímní seznamy zařízení, z nichž členské státy povolují dovoz masa běžců (oznámeno pod číslem K(2004) 346) (1)
32004D0145 OJ L 047, 18.02.2004, p.35 Rozhodnutí Komise 2004/145/ES ze dne 12. února 2004 o finanční pomoci Společenství na provoz některých referenčních laboratoří Společenství v oblasti veterinární medicíny (biologická rizika) pro rok 2004 (oznámeno pod číslem K(2004) 349)
32004D0146 OJ L 049, 19.02.2004, p.42 Rozhodnutí Komise 2004/146/ES ze dne 12. února 2004, kterým se mění rozhodnutí 2003/135/ES, pokud jde o prodloužení eradikačních a vakcinačních plánu v regionu Bad Kreuznach (Německo) a o ukončení platnosti vakcinačního plánu ve spolkové zemi Sársko (Německo) (oznámeno pod číslem K(2004) 337 ) (1)
32004D0147 OJ L 049, 19.02.2004, p.44 Rozhodnutí Komise 2004/147/ES ze dne 12. února 2004 o finanční podpoře Společenství na provoz některých referenčních laboratoří Společenství reference v oblasti zdraví zvířat a živých zvířat v roce 2004 (oznámeno pod číslem K(2004) 343)
32004D0148 OJ L 049, 19.02.2004, p.47 Rozhodnutí Komise 2004/148/ES ze dne 18. února 2004, kterým se pro rok 2004 mezi členské státy rozdělují zdroje Tabákového fondu Společenství určené na financování opatření uvedených v článcích 13 a 14 nařízení (ES) č. 2182/2002 (oznámeno pod číslem K(2004) 493)
32004D0155 OJ L 054, 23.02.2004, p.1 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2004/155/ES ze dne 18. prosince 2003 o využití nástroje pružného přizpůsobení při obnově a rekonstrukci Iráků podle bodu 24 Interinstitucionální dohody ze dne 6. května 1999 (1)
32004D0156 OJ L 059, 26.02.2004, p.1 Rozhodnutí Komise 2004/156/ES ze dne 29. ledna 2004, kterým se stanovují obecné zásady pro monitorování emisí skleníkových plynů a pro podávání zpráv o tomto monitorování podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (oznámeno pod číslem K(2004) 130) (1)
32004D0157 OJ L 050, 20.02.2004, p.60 Rozhodnutí Rady 2004/157/ES ze dne 19. února 2004, kterým se prodlužuje doba použití opatření uvedených v rozhodnutí 2002/148/ES o uzavření konzultací se Zimbabwe podle článku 96 Dohody o partnerství mezi AKT a ES
32004D0158 OJ L 050, 20.02.2004, p.62 Rozhodnutí Komise 2004/158/ES ze dne 16. února 2004, kterým se mění rozhodnutí 92/216/EHS, pokud jde o zveřejnění seznamu koordinačních orgánů (oznámeno pod číslem K(2004) 390 ) (1)
32004D0159 OJ L 050, 20.02.2004, p.63 Rozhodnutí Komise 2004/159/ES ze dne 16. února 2004, kterým se podruhé mění rozhodnutí 2002/975/ES o zavedení vakcinace jako doplňkového opatření pro tlumení nízkopatogenní influenzy ptáků v Itálii a o zvláštních opatřeních pro omezení pohybu (oznámeno pod číslem K(2004) 393) (1)
32004D0160 OJ L 050, 20.02.2004, p.65 Rozhodnutí Komise 2004/160/ES ze dne 16. února 2004, kterým se mění rozhodnutí 2003/71/ES, pokud jde o dobu jeho platnosti (oznámeno pod číslem K(2004) 394) (1)
32004D0161 OJ L 052, 21.02.2004, p.62 Rozhodnutí Rady 2004/161/ES ze dne 10. února 2004, kterým se prodlužuje doba použitelnosti rozhodnutí 2000/185/ES, kterým se členským státům postupem podle čl. 28 odst. 6 směrnice 77/388/EHS povoluje uplatňovat sníženou sazbu DPH na některé služby s vysokým podílem lidské práce
32004D0161r OJ L 091, 30.03.2004, p.60 Oprava k rozhodnutí Rady 2004/161/ES ze dne 10. února 2004, kterým se prodlužuje doba použitelnosti rozhodnutí 2000/185/ES, kterým se členským státům postupem podle čl. 28 odst. 6 směrnice 77/388/EHS povoluje uplatňovat sníženou sazbu DPH na některé služby s vysokým podílem lidské práce (Úř. věst. č. L 52 ze dne 21.2.2004)
32004D0162 OJ L 052, 21.02.2004, p.64 Rozhodnutí Rady 2004/162/ES ze dne 10. února 2004 o speciálních daních ve francouzských zámořských departmentech a kterým se prodlužuje doba platnosti rozhodnutí 89/688/EHS
32004D0164 OJ L 052, 21.02.2004, p.77 Rozhodnutí Komise 2004/164/ES ze dne 19. února 2004, kterým se mění rozhodnutí 2004/130/ES o dočasném uvádění některých osiv druhů Vicia faba L., které nesplňují požadavky směrnice Rady 66/401/EHS, na trh (oznámeno pod číslem K(2004) 492) (1)
32004D0165 OJ L 061, 27.02.2004, p.1 Rozhodnutí Komise 2004/165/ES ze dne 27. listopadu 2002 o režimu podpor poskytovaném Německem: Durynský konsolidovaný program (oznámeno pod číslem K(2002) 4357) (1)
32004D0166 OJ L 061, 27.02.2004, p.13 Rozhodnutí Komise 2004/166/ES ze dne 9. července 2003 o podpoře, kterou má Francie v úmyslu poskytnout na obnovu Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) (oznámeno pod číslem K(2003) 2153) (1)
32004D0167 OJ L 061, 27.02.2004, p.66 Rozhodnutí Komise 2004/167/ES ze dne 17. září 2003 o státní podpoře, kterou Německo poskytuje ve prospěch Space Park Development GmbH & Co., KG (oznámeno pod číslem K(2003) 3241) (1)
32004D0168 OJ L 061, 27.02.2004, p.76 Rozhodnutí Komise 2004/168/ES ze dne 15. října 2003 o návrhu Portugalska na poskytnutí podpory ve prospěch Vila Galé — Cintra Internacional, Investimentos Turísticos, SA (oznámeno pod číslem K(2003) 3376) (1)
32004D0169 OJ L 061, 27.02.2004, p.82 Rozhodnutí Komise 2004/169/ES ze dne 26. listopadu 2003 o podpoře, kterou má Itálie v úmyslu poskytnout farmaceutickému podniku Industria Farmaceutica Cesare Serono SpA na rozvoj nových farmaceutických orálních forem ze syntetických molekul, polypeptidů a konjugovaných látek (oznámeno pod číslem K(2003) 3519) (1)
32004D0170 OJ L 061, 27.02.2004, p.87 Rozhodnutí Komise 2004/170/ES ze dne 21. října 2003 o podpoře pro výzkum a rozvoj Zamudia (Baskicko), kterou má Španělsko v úmyslu poskytnout společnosti "Industria de Turbo Propulsores, SA" (ITP) (oznámeno pod číslem K(2003) 3525) (1)
32004D0171 OJ L 055, 24.02.2004, p.52 Rozhodnutí Rady 2004/171/ES ze dne 10. února 2004 o jmenování španělského člena Výboru regionů
32004D0172 OJ L 055, 24.02.2004, p.53 Rozhodnutí Rady 2004/172/ES ze dne 10. února 2004 o jmenování náhradníka Výboru regionů
32004D0173 OJ L 055, 24.02.2004, p.54 Rozhodnutí Rady 2004/173/ES ze dne 10. února 2004 o jmenování náhradníka Výboru regionů
32004D0174 OJ L 055, 24.02.2004, p.55 Rozhodnutí Rady 2004/174/ES ze dne 10. února 2004 o jmenování člena Výboru regionů
32004D0175 OJ L 055, 24.02.2004, p.56 Rozhodnutí Rady 2004/175/ES ze dne 10. února 2004 o jmenování náhradníka Výboru regionů
32004D0176 OJ L 055, 24.02.2004, p.57 Rozhodnutí Komise 2004/176/ES ze dne 20. ledna 2004 o přidělení dovozních kvót pro kontrolované látky pro období do 1. ledna do 31. prosince 2004 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 (oznámeno pod číslem K(2004) 64)
32004D0177 OJ L 055, 24.02.2004, p.64 Rozhodnutí Komise 2004/177/ES ze dne 20. února 2004 o dočasném dovozu registrovaných koní účastnících se Olympijských her nebo Paralympijských her v Řecku v roce 2004 (oznámeno pod číslem K(2004) 499) (1)
32004D0178 OJ L 055, 24.02.2004, p.66 Rozhodnutí Komise 2004/178/ES ze dne 20. února 2004, kterým se mění rozhodnutí 1999/815/ES o opatřeních zakazujících uvádět na trh hračky a předměty péče o dítě, které děti mladší tří let mohou vkládat do úst, vyrobené z měkkého PVC obsahujícího některé ftaláty (oznámeno pod číslem K(2004) 524) (1)
32004D0180 OJ L 057, 25.02.2004, p.6 Rozhodnutí Evropského parlamentu 2004/180/ES ze dne 29. ledna 2004 o udělení absolutoria za plnění všeobecného rozpočtu Evropské unie pro finanční rok 2001 — Oddíl VII — Výbor regionů
32004D0181 OJ L 057, 25.02.2004, p.13 Rozhodnutí Rady 2004/181/ES ze dne 13. ledna 2004 o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Slovinskou republikou o prozatímním systému bodů pro těžká nákladní vozidla projíždějící Rakouskem od 1. ledna 2004 do 30. dubna 2004
32004D0182 OJ L 057, 25.02.2004, p.16 Rozhodnutí Rady 2004/182/ES ze dne 13. ledna 2004 o podpisu a prozatímním uplatňování správního ujednání formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o prozatímním systému bodů pro těžká nákladní vozidla projíždějící Rakouskem
32004D0183 OJ L 057, 25.02.2004, p.19 Rozhodnutí Rady 2004/183/ES ze dne 13. ledna 2004 o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Chorvatskou republikou o prozatímním systému bodů pro těžká nákladní vozidla projíždějící Rakouskem
32004D0184 OJ L 057, 25.02.2004, p.22 Rozhodnutí Rady 2004/184/ES ze dne 13. ledna 2004 o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a bývalou jugoslávskou republikou Makedonií o prozatímním systému bodů pro těžká nákladní vozidla projíždějící Rakouskem
32004D0185 OJ L 057, 25.02.2004, p.25 Rozhodnutí Rady 2004/185/EURATOM ze dne 19. února 2004, kterým se přijímá doplňkový výzkumný program, který má provést Společné výzkumné středisko pro Evropské společenství pro atomovou energii
32004D0186 OJ L 057, 25.02.2004, p.27 Rozhodnutí Komise 2004/186/ES ze dne 16. února 2004, kterým se mění některé přílohy k rozhodnutí 96/510/ES, pokud jde o zootechnické požadavky na dovoz spermatu, vajíček a embryí koňovitých (oznámeno pod číslem K(2004) 388) (1)
32004D0187 OJ L 057, 25.02.2004, p.35 Rozhodnutí Komise 2004/187/ES ze dne 24. února 2004 o ochranných opatřeních vůči vysoce patogenní influenze ptáků ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2004) 640) (1)
32004D0188 OJ L 058, 26.02.2004, p.27 Rozhodnutí Rady 2004/188/SZBP ze dne 23. února 2004 o jmenování vedoucího mise/policejního komisaře Policejní mise Evropské unie (EUPM)
32004D0191 OJ L 060, 27.02.2004, p.55 Rozhodnutí Rady 2004/191/ES ze dne 23. února 2004, kterým se stanovují kritéria a praktická opatření pro vyrovnání nerovnováhy vzniklé na základě použití směrnice 2001/40/ES o vzájemném uznávání rozhodnutí o vyhoštění státních příslušníků třetích zemí
32004D0192 OJ L 060, 27.02.2004, p.58 Rozhodnutí Komise 2004/192/ES ze dne 25. února 2004, kterým se přijímá pracovní plán 2004 pro provádění akčního programu Společenství v oblasti veřejného zdraví (2003 až 2008), včetně ročního pracovního programu pro subvence (1)
32004D0194 OJ L 063, 28.02.2004, p.48 Rozhodnutí Rady 2004/194/ES ze dne 10. února 2004, kterým se mění rozhodnutí 2001/264/ES, kterým se přijímají bezpečnostní předpisy Rady
32004D0195 OJ L 063, 28.02.2004, p.53 Rozhodnutí Komise 2004/195/ES ze dne 29. září 2000, kterým se spojení podniků prohlašuje za slučitelné se společným trhem a s fungováním Dohody o EHP (Případ COMP/M.1879 — Boeing/Hughes) (oznámeno pod číslem K(2000) 2740) (1)
32004D0197 OJ L 063, 28.02.2004, p.68 Rozhodnutí Rady 2004/197/SZBP ze dne 23. února 2004 o zavedení mechanismu správy při financování společných nákladů na operace Evropské unie vojenského nebo obranného charakteru
32004D0198 OJ L 064, 02.03.2004, p.39 Rozhodnutí Komise 2004/198/ES ze dne 27. února 2004, kterým se mění rozhodnutí 2002/794/ES o některých ochranných opatřeních, pokud jde o drůbeží maso, produkty a přípravky z drůbežího masa určené k lidské spotřebě a dovezené z Brazílie (oznámeno pod číslem K(2004) 557) (1)
32004D0199 OJ L 064, 02.03.2004, p.41 Rozhodnutí Komise 2004/199/ES ze dne 27. února 2004, kterým se mění rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o uznání některých provincií v Itálii za úředně prosté brucelózy (oznámeno pod číslem K(2004) 558) (1)
32004D0200 OJ L 064, 02.03.2004, p.43 Rozhodnutí Komise 2004/200/ES ze dne 27. února 2004 o opatřeních proti zavlečení a šíření viru Pepino mosaic ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2004) 581)
32004D0201 OJ L 064, 02.03.2004, p.45 Rozhodnutí Rady 2004/201/JHA ze dne 19. února 2004 o postupech, kterými se mění příručka Sirene
32004D0203 OJ L 065, 03.03.2004, p.13 Rozhodnutí Komise 2004/203/ES ze dne 18. února 2004, kterým se zavádí vzor zdravotního osvědčení pro nekomerční pohyb psů, koček a fretek ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2004) 432) (1)
32004D0203r OJ L 111, 17.04.2004, p.83 Oprava k rozhodnutí Komise 2004/203/ES ze dne 18. února 2004, 2004, kterým se zavádí vzor zdravotního osvědčení pro nekomerční pohyb psů, koček a fretek ze třetích zemí (Úř. věst. č. L 65 ze dne 3.3.2004 )
32004D0204 OJ L 065, 03.03.2004, p.20 Rozhodnutí Komise 2004/204/ES ze dne 23. února 2004, kterým se stanovují podmínky provozu registrů pro zaznamenávání informací o genetických modifikacích u geneticky modifikovaných organismů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES (oznámeno pod číslem K(2004) 540) (1)
32004D0205 OJ L 065, 03.03.2004, p.23 Rozhodnutí Komise 2004/205/ES ze dne 1. března 2004, kterým se stanovují přechodná opatření pro obchod se spermatem, vajíčky a embryi skotu, vepřů, ovcí, koz a koňů získaných v České republice, Estonsku, Kypru, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a Slovensku na vnitřním trhu Společenství (oznámeno pod číslem K(2004) 574) (1)
32004D0206 OJ L 075, 12.03.2004, p.1 Rozhodnutí Komise 2004/206/ES ze dne 17. prosince 2002 o řízení podle článku 81 Smlouvy o ES a článku 53 Dohody o EHP (Případ COMP/C.37.671 - Látky zdůrazňující chuť a vůni potravin) (oznámeno pod číslem (2002) 5091) (1)
32004D0207 OJ L 075, 12.03.2004, p.32 Rozhodnutí Komise 2004/207/ES ze dne 16. července 2003 o řízení podle článku 81 Smlouvy o ES a článku 53 Dohody o EHP (Případ COMP/38.369: T-Mobile Deutschland/O2 Germany: Network Sharing Rahmenvertrag) (oznámeno pod číslem K(2003) 2432) (1)
32004D0208 OJ L 075, 12.03.2004, p.59 Rozhodnutí Komise 2004/208/ES ze dne 16. října 2003 o řízení podle článku 81 Smlouvy o ES a článku 53 Dohody o EHP (Případy COMP D3/35470 — ARA a COMP D3/35473 — ARGEV, ARO) (oznámeno pod číslem K(2003) 3703) (1)
32004D0209 OJ L 066, 04.03.2004, p.36 Rozhodnutí Komise 2004/209/ES ze dne 28. ledna 2004 o přidělení množství kontrolovaných látek, které jsou ve Společenství v roce 2004 povoleny pro základní použití, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 (oznámeno pod číslem K(2004) 103)
32004D0210 OJ L 066, 04.03.2004, p.45 Rozhodnutí Komise 2004/210/ES ze dne 3. března 2004, kterým se zřizuje Vědecký výbor pro otázky ochrany spotřebitele, veřejné zdraví a životní prostředí (1)
32004D0211 OJ L 073, 11.03.2004, p.1 Rozhodnutí Komise 2004/211/ES ze dne 6. ledna 2004, kterým se stanovuje seznam třetích zemí a částí jejich území, z nichž členské státy mohou povolit dovoz živých koní a spermatu, vajíček a embryí koňovitých a kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS a 94/63/ES (oznámeno pod číslem K(2003) 5242) (1)
32004D0212 OJ L 073, 11.03.2004, p.11 Rozhodnutí Komise 2004/212/ES ze dne 6. ledna 2004 o hygienických podmínkách Společenství pro dovoz zvířat a čerstvého masa, včetně mletého masa, ze třetích zemí a o změně rozhodnutí 79/542/EHS, 2000/572/ES a 2000/585/ES (oznámeno pod číslem K(2003) 5248) (1)
32004D0213 OJ L 067, 05.03.2004, p.18 Rozhodnutí Komise 2004/213/ES ze dne 3. února 2004 o provádění přípravné akce na podporu evropského průmyslového potenciálu v oblasti výzkumu v otázkách bezpečnosti
32004D0214 OJ L 067, 05.03.2004, p.23 Rozhodnutí Komise 2004/214/ES ze dne 3. března 2004, kterým se mění rozhodnutí 2000/40/ES, pokud jde o dobu platnosti ekologických kritérií pro udělování označení ekologické nezávadnosti Společenství ledničkám (oznámeno pod číslem K(2004) 310) (1)
32004D0215 OJ L 067, 05.03.2004, p.24 Rozhodnutí Komise 2004/215/ES ze dne 1. března 2004, kterým se provádí směrnice Rady 64/432/EHS, pokud jde o dodatečné jistoty pro obchod se skotem v rámci Společenství v souvislosti s infekční bovinní rhinotracheitidou a schválení eradikačních programů, které předložily některé členské státy (oznámeno pod číslem K(2004) 573) (1)
32004D0216 OJ L 067, 05.03.2004, p.27 Rozhodnutí Komise 2004/216/ES ze dne 1. března 2004, kterým se mění směrnice Rady 82/894/EHS o oznamování nemocí zvířat ve Společenství tak, že se do seznamu nemocí podléhajících oznamovací povinnosti zařazují některé nemoci koňovitých a některé nemoci včel (oznámeno pod číslem K(2004) 578) (1)
32004D0217 OJ L 067, 05.03.2004, p.31 Rozhodnutí Komise 2004/217/ES ze dne 1. března 2004, kterým se přijímá seznam materiálů, jejichž uvádění do oběhu nebo používání pro účely výživy zvířat je zakázáno (oznámeno pod číslem K(2004) 583) (1)
32004D0218 OJ L 068, 06.03.2004, p.20 Rozhodnutí Rady 2004/218/ES ze dne 19. února 2004 o jmenování rakouského člena Výboru regionů
32004D0219 OJ L 068, 06.03.2004, p.21 Rozhodnutí Rady 2004/219/ES ze dne 19. února 2004 o jmenování rakouského náhradníka Výboru regionů
32004D0220 OJ L 068, 06.03.2004, p.22 Rozhodnutí Rady 2004/220/ES ze dne 19. února 2004 o jmenování španělského člena Výboru regionů
32004D0221 OJ L 068, 06.03.2004, p.23 Rozhodnutí Rady 2004/221/ES ze dne 19. února 2004 o jmenování španělského náhradníka Výboru regionů
32004D0222 OJ L 068, 06.03.2004, p.24 Rozhodnutí Rady 2004/222/ES ze dne 19. února 2004 o jmenování rakouského náhradníka Výboru regionů
32004D0223 OJ L 068, 06.03.2004, p.25 Rozhodnutí Rady 2004/223/ES ze dne 26. února 2004, kterým se stanovuje jednací řád Poradního výboru pro odborné vzdělávání
32004D0224 OJ L 068, 06.03.2004, p.27 Rozhodnutí Komise 2004/224/ES ze dne 20. února 2004, kterým se stanovují podmínky pro poskytování informací o plánech nebo programech podle směrnice Rady 96/62/ES, pokud jde o limitní hodnoty pro některé znečišťující látky v ovzduší (oznámeno pod číslem K(2004) 491) (1)
32004D0225 OJ L 068, 06.03.2004, p.34 Rozhodnutí Komise 2004/225/ES ze dne 2. března 2004 o ochranných opatřeních v případě některých živých zvířat a živočišných produktů pocházejících nebo dovážených z Albánie (oznámeno pod číslem K(2004) 618) (1)
32004D0226 OJ L 068, 06.03.2004, p.36 Rozhodnutí Komise 2004/226/ES ze dne 4. března 2004, kterým se schvalují testy na zjištění protilátek proti bovinní brucelóze podle směrnice Rady 64/432/EHS (oznámeno pod číslem K(2004) 654) (1)
32004D0227 OJ L 070, 09.03.2004, p.35 Rozhodnutí Rady 2004/227/ES ze dne 26. února 2004, kterým se mění rozhodnutí 2002/736/ES, kterým se Řecké republice povoluje uplatnit opatření odchylující se od článků 2 a 28a šesté směrnice Rady 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
32004D0228 OJ L 070, 09.03.2004, p.37 Rozhodnutí Rady 2004/228/ES ze dne 26. února 2004, kterým se Španělsku povoluje uplatnit opatření odchylující se od článku 21 šesté směrnice Rady 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
32004D0229 OJ L 070, 09.03.2004, p.39 Rozhodnutí Komise 2004/229/ES ze dne 5. března 2004 o seznamu zařízení v Lotyšsku, která jsou schválena pro dovoz čerstvého masa do Společenství (oznámeno pod číslem K(2004) 662) (1)
32004D0230 OJ L 070, 09.03.2004, p.41 Rozhodnutí Komise 2004/230/ES ze dne 5. března 2004, kterým se mění rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení, že některé provincie v Itálii jsou prosté bovinní tuberkulózy a bovinní brucelózy (oznámeno pod číslem K(2004) 666) (1)
32004D0231 OJ L 070, 09.03.2004, p.43 Rozhodnutí Komise 2004/231/ES ze dne 8. března 2004, kterým se ukončuje antidumpingové řízení týkající se dovozu některých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli pocházejících ze Spojených států amerických
32004D0232 OJ L 071, 10.03.2004, p.28 Rozhodnutí Komise 2004/232/ES ze dne 3. března 2004, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 , pokud jde o používání halonu 2402 (oznámeno pod číslem K(2004) 639)
32004D0233 OJ L 071, 10.03.2004, p.30 Rozhodnutí Komise 2004/233/ES ze dne 4. března 2004, kterým se schvalují laboratoře ke kontrole účinnosti očkování proti vzteklině u některých domácích masožravců (oznámeno pod číslem K(2004) 646) (1)
32004D0234 OJ L 071, 10.03.2004, p.35 Rozhodnutí Komise 2004/234/ES ze dne 9. března 2004 o ukončení přezkumu antidumpingových opatření týkajících se dovozu integrovaných elektronických kompaktních fluorescenčních lamp pocházejících z Čínské lidové republiky podle článku 12 nařízení Rady (ES) č. 384/96
32004D0235 OJ L 072, 11.03.2004, p.86 Rozhodnutí Komise 2004/235/ES ze dne 1. března 2004, kterým se zavádějí dodatečné jistoty pro případ salmonely u dodávek nosnic do Finska a Švédska (oznámeno pod číslem K(2004) 582) (1)
32004D0236 OJ L 082, 19.03.2004, p.1 Rozhodnutí Komise 2004/236/ES ze dne 13. března 2001, kterým se spojení podniků prohlašuje za slučitelné se společným trhem a s Dohodou o EHP (Případ COMP/M.1915 — Post Office/TPG/SPPL) (oznámeno pod číslem K(2001) 721) (1)
32004D0237 OJ L 082, 19.03.2004, p.20 Rozhodnutí Komise 2004/237/ES ze dne 17. října 2001, kterým se spojení podniků prohlašuje za neslučitelné se společným trhem a s Dohodou o EHP (Případ COMP/M.2187 — CVC/Lenzing) (oznámeno pod číslem K (2001) 3121) (1)
32004D0238 OJ L 082, 19.03.2004, p.73 Rozhodnutí Komise 2004/238/ES ze dne 23. července 2003, kterým se spojení podniků prohlašuje za slučitelné se společným trhem a s Dohodou o EHP (Případ COMP/M.2972 — DSM/Roche Vitamins) (oznámeno pod číslem K (2003) 2648) (1)
32004D0239 OJ L 084, 20.03.2004, p.1 Rozhodnutí Rady a Komise 2004/239/ES, EURATOM ze dne 23. února 2004 o uzavření Stabilizační a asociační dohody mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a bývalou jugoslávskou republikou Makedonií
32004D0240 OJ L 074, 12.03.2004, p.17 Rozhodnutí Rady 2004/240/ES ze dne 8. března 2004, kterým se mění rozhodnutí 2003/479/ES o pravidlech vztahujících se na příslušníky ozbrojených sil přidělené ke Generálnímu sekretariátu Rady
32004D0241 OJ L 074, 12.03.2004, p.19 Rozhodnutí Komise 2004/241/ES ze dne 5. března 2004, kterým se mění rozhodnutí 92/260/EHS a 93/197/EHS, pokud jde o dočasné použití registrovaných koní z jižní Afriky a jejich dovoz do Evropské unie (oznámeno pod číslem K(2004) 668) (1)
32004D0242 OJ L 074, 12.03.2004, p.21 Rozhodnutí Komise 2004/242/ES ze dne 11. března o ochranných opatřeních vůči vysoce patogenní influenze ptáků v Kanadě (oznámeno pod číslem K(2004) 849) (1)
32004D0244 OJ L 077, 13.03.2004, p.54 Rozhodnutí Komise 2004/244/ES ze dne 11. června 2003 o státní podpoře, kterou Španělsko poskytuje ve prospěch Volkswagen Navarra SA (oznámeno pod číslem K(2003) 1745) (1)
32004D0245 OJ L 077, 13.03.2004, p.62 Rozhodnutí Komise 2004/245/ES ze dne 9. března 2004, kterým se mění rozhodnutí 2000/585/ES a 97/222/ES, pokud jde o dovoz masa volně žijící a farmové zvěře a některých zvěřinových produktů z Islandu (oznámeno pod číslem K(2004) 701) (1)
32004D0246 OJ L 078, 16.03.2004, p.22 Rozhodnutí Rady 2004/246/ES ze dne 2. března 2004, kterým se členské státy zmocňují k tomu, aby jménem Evropského společenství podepsaly nebo ratifikovaly Protokol z roku 2003 k Mezinárodní úmluvě o zřízení mezinárodního fondu pro náhradu škod způsobených ropným znečištěním z roku 1992 nebo k němu přistoupily a kterým se Rakousku a Lucembursku povoluje v zájmu Evropského společenství přistoupit k zásadním dokumentům
32004D0247 OJ L 078, 16.03.2004, p.50 Rozhodnutí Komise 2004/247/ES ze dne 10. března 2004 o nezačlenění simazinu do přílohy I ke směrnici Rady 91/414/EHS a o odebrání povolení v případě přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto aktivní látku (oznámeno pod číslem K(2004) 727) (1)
32004D0248 OJ L 078, 16.03.2004, p.53 Rozhodnutí Komise 2004/248/ES ze dne 10. března 2004 o nezačlenění atrazinu do přílohy I ke směrnici Rady 91/414/EHS a o odebrání povolení v případě přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto aktivní látku (oznámeno pod číslem K(2004) 731) (1)
32004D0249 OJ L 078, 16.03.2004, p.56 Rozhodnutí Komise 2004/249/ES ze dne 11. března 2004 o dotazníku pro zprávy členských států o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) (oznámeno pod číslem K(2004) 714) (1)
32004D0250 OJ L 079, 17.03.2004, p.26 Rozhodnutí Rady 2004/250/ES ze dne 11. března 2004 o jmenování nového člena Komise
32004D0251 OJ L 079, 17.03.2004, p.27 Rozhodnutí Komise 2004/251/ES ze dne 24. července 2002, kterým se spojení podniků prohlašuje za slučitelné se společným trhem a s Dohodou o EHP (Případ COMP/M.2698 — Promatech/Sulzer) (oznámeno pod číslem K(2002) 2807) (1)
32004D0252 OJ L 079, 17.03.2004, p.45 Rozhodnutí Komise 2004/252/ES ze dne 10. března 2004, kterým se mění rozhodnutí 2001/106/ES, pokud jde o centra pro skladování spermatu skotu (oznámeno pod číslem K(2004) 709) (1)
32004D0253 OJ L 079, 17.03.2004, p.47 Rozhodnutí Komise 2004/253/ES ze dne 10. března 2004, kterým se stanovují přechodná opatření, jež má Maďarsko použít v případě veterinárních prohlídek živých zvírat, která jsou do Maďarska dovážena z Rumunska (oznámeno pod číslem K(2004) 724) (1)
32004D0254 OJ L 088, 25.03.2004, p.1 Rozhodnutí Komise 2004/254/ES ze dne 24. ledna 2001, kterým se spojení podniků prohlašuje za slučitelné se společným trhem a s Dohodou o EHP (Případ č. COMP/M.2033 — Metso/Svedala) (oznámeno pod číslem K(2001) 157) (1)
32004D0255 OJ L 080, 18.03.2004, p.29 Rozhodnutí Komise 2004/255/ES ze dne 17. března 2004, kterým se zrušuje rozhodnutí 2002/611/ES o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu kyseliny sulfanilové pocházející z Indie
32004D0256 OJ L 080, 18.03.2004, p.31 Rozhodnutí Komise 2004/256/ES ze dne 17. března 2004 o ochranných opatřeních vůči vysoce patogenní influenze ptáků ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2004) 835) (1)
32004D0257 OJ L 080, 18.03.2004, p.33 Rozhodnutí Evropské centrální banky 2004/257/ES ze dne 19. února 2004, kterým se přijímá jednací řád Evropské centrální banky (ECB/2004/2)
32004D0258 OJ L 080, 18.03.2004, p.42 Rozhodnutí Evropské centrální banky 2004/258/ES ze dne 4. března 2004 o zpřístupnění dokumentů Evropské centrální banky (ECB/2004/3)
32004D0259 OJ L 081, 19.03.2004, p.35 Rozhodnutí Rady 2004/259/ES ze dne 19. února 2004, kterým se jménem Evropského společenství uzavírá Protokol k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979, pokud jde o persistentní organické znečišťující látky
32004D0260 OJ L 081, 19.03.2004, p.72 Rozhodnutí Komise 2004/260/ES ze dne 30. dubna 2003 o režimu podpor, který má Itálie — Toskánsko — v úmyslu poskytnout ke snížení emisí skleníkových plynů (oznámeno pod číslem K(2003) 1327) (1)
32004D0261 OJ L 081, 19.03.2004, p.80 Rozhodnutí Komise 2004/261/ES ze dne 9. července 2003 o státní podpoře C 11/2002 (ex N 382/2001), kterou má Itálie v úmyslu ve prospěch těžkých nákladních vozidel pro silniční přepravu zboží za účelem odklonu dopravy ze silnice č. 33 (SS 33) do Lake Maggiore na dálnici A26 (oznámeno pod číslem K(2003) 2154) (1)
32004D0262 OJ L 081, 19.03.2004, p.86 Rozhodnutí Komise 2004/262/ES ze dne 17. března 2004 o některých ochranných opatřeních týkajících se registrovaných koní dovážených z jižní Afriky (oznámeno pod číslem K(2004) 808) (1)
32004D0263 OJ L 081, 19.03.2004, p.88 Rozhodnutí Komise 2004/263/ES ze dne 17. března 2004, kterým se mění rozhodnutí 2000/333/ES, kterým se stanovují zvláštní podmínky pro dovoz mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů pocházejících z Vietnamské socialistické republiky, pokud jde o jmenování příslušného orgánu (oznámeno pod číslem K(2004) 824) (1)
32004D0264 OJ L 081, 19.03.2004, p.89 Rozhodnutí Komise 2004/264/ES ze dne 18. března 2004, kterým se pozastavuje antidumpingové clo uložené rozhodnutím č. 2730/2000/ESUO z dovozu koksu v kusech o průměru menším než 80 mm pocházejícího z Čínské lidové republiky
32004D0265 OJ L 083, 20.03.2004, p.12 Rozhodnutí Rady 2004/265/ES ze dne 8. března 2004 o uzavření Memoranda o porozumění mezi Evropským společenstvím a Národní správy pro turistický ruch Čínské lidové republiky o vízech a souvisejících otázkách týkajících se skupin turistů z Čínské lidové republiky (ADS)
32004D0266 OJ L 083, 20.03.2004, p.23 Rozhodnutí Komise 2004/266/ES ze dne 17. března 2004, kterým se povoluje neodstranitelný potisk předepsaných informací na obalech s osivem pícnin (oznámeno pod číslem K(2004) 819) (1)
32004D0267 OJ L 083, 20.03.2004, p.26 Rozhodnutí Komise 2004/267/ES ze dne 17. března 2004, kterým se mění rozhodnutí 1999/813/ES, kterým se stanovují zvláštní podmínky, kterými se řídí dovoz produktů rybolovu pocházejících z Vietnamské socialistické republiky, pokud jde o jmenování příslušného orgánu a vzor zdravotního osvědčení (oznámeno pod číslem K(2004) 825) (1)
32004D0269 OJ L 092, 30.03.2004, p.1 Rozhodnutí Komise 2004/269/ES ze dne 18. ledna 2000, kterým se spojení podniků prohlašuje za slučitelné se společným trhem a s Dohodou o EHP (Případ COMP/M.1630 — Air Liquide/BOC) (oznámeno pod číslem K(2000) 62) (1)
32004D0270 OJ L 092, 30.03.2004, p.50 Rozhodnutí Komise 2004/270/ES ze dne 30. října 2001, kterým se spojení podniků prohlašuje za slučitelné se společným trhem a s Dohodou o EHP (Případ COMP/M.2420 — Mitsui/CVRD/Caemi) (oznámeno pod číslem K(2001) 3363) (1)
32004D0271 OJ L 092, 30.03.2004, p.91 Rozhodnutí Komise 2004/271/ES ze dne 11. června 2003, kterým se spojení podniků prohlašuje za slučitelné se společným trhem a s Dohodou o EHP (Případ COMP/M.2947 — Verbund/EnergieAllianz) (oznámeno pod číslem K(2003) 1814) (1)
32004D0272 OJ L 085, 23.03.2004, p.27 Rozhodnutí Komise 2004/272/ES ze dne 1. října 2003 o státní podpoře, kterou má Německo v úmyslu poskytnout ve prospěch Frenzel Kyffhäuser Tiefkühlkost GmbH (oznámeno pod číslem K(2003) 3383)
32004D0273 OJ L 086, 24.03.2004, p.21 Rozhodnutí Komise 2004/273/ES ze dne 18. března 2004, kterým se upravuje rozhodnutí 2001/881/ES, pokud jde o přidání či odebrání položek v seznamu hraničních kontrolních míst s ohledem na přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (oznámeno pod číslem K(2004) 823) (1)
32004D0274 OJ L 086, 24.03.2004, p.27 Rozhodnutí Komise 2004/274/ES ze dne 23. března 2004 o ochranných opatřeních vůči vysoce patogenní influenze ptáků ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2004) 1097) (1)
32004D0275 OJ L 101, 06.04.2004, p.1 Rozhodnutí Komise 2004/275/ES ze dne 10. října 2001, kterým se sloučení podniků prohlašuje za neslučitelné se společným trhem — nařízení Rady (EHS) č. 4064/89 (Případ COMP/M.2283 — Schneider/Legrand) (oznámeno pod číslem K(2001) 3014) (1)
32004D0276 OJ L 101, 06.04.2004, p.134 Rozhodnutí Komise 2004/276/ES ze dne 30. ledna 2002 o rozdělení podniků podle čl. 8 odst. 4 nařízení Rady (EHS) č. 4064/89 (Případ COMP/M.2283 — Schneider/Legrand) (oznámeno pod číslem K(2002) 360) (1)
32004D0277 OJ L 087, 25.03.2004, p.20 Rozhodnutí Komise 2004/277/ES, EURATOM ze dne 29. prosince 2003, kterým se stanovují prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady 2001/792/ES, Euratom, kterým se zavádějí mechanismy Společenství k usnadnění zesílené spolupráce při pomocných zásazích civilní ochrany (oznámeno pod číslem K(2003) 5185) (1)
32004D0278 OJ L 087, 25.03.2004, p.31 Rozhodnutí Komise 2004/278/ES ze dne 10. února 2004 o postoji Společenství ke změně doplňků přílohy 4 k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodování se zemědělskými produkty
32004D0279 OJ L 087, 25.03.2004, p.50 Rozhodnutí Komise 2004/279/ES ze dne 19. března 2004 o obecných zásadách pro provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/3/ES o ozónu v okolním ovzduší (oznámeno pod číslem K(2004) 764) (1)
32004D0280 OJ L 049, 19.02.2004, p.1 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES ze dne 11. února 2004 o mechanismu monitorování emisí skleníkových plynů ve Společenství a o provádění Kjótského protokolu
32004D0280 OJ L 087, 25.03.2004, p.60 Rozhodnutí Komise 2004/280/ES ze dne 19. března 2004, kterým se stanovují přechodná opatření pro obchodová s některými produkty živočišného původu získanými v České republice, Estonsku, Kypru, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a Slovensku (oznámeno pod číslem K(2004) 845) (1)
32004D0283 OJ L 090, 27.03.2004, p.70 Rozhodnutí Komise 2004/283/ES ze dne 26. března 2004, kterým se mění rozhodnutí 2003/526/ES o ochranných opatřeních proti klasickému moru prasat v Belgii, Francii, Německu a Lucembursku (oznámeno pod číslem K(2004) 965) (1)
32004D0284 OJ L 103, 07.04.2004, p.1 Rozhodnutí Komise 2004/284/ES ze dne 29. září 1999, kterým se sloučení podniků prohlašuje za slučitelné se společným trhem a Dohodou o EHP (Případ č. IV/M.1383 — Exxon/Mobil) (oznámeno pod číslem K(1999) 3093) (1)
32004D0285 OJ L 091, 30.03.2004, p.40 Rozhodnutí Komise 2004/285/ES ze dne 19. června 2002 podle článku 14 nařízení Rady (EHS) č. 4064/89 o uložení pokut podniku za poskytování nepřesných a zavádějících informací při příležitosti oznámení v rámci kontrolního řízení při slučování podniků (Případ č. COMP/M.2624 — BP/Erdölchemie) (oznámeno pod číslem K(2002) 2208) (1)
32004D0286 OJ L 091, 30.03.2004, p.49 Rozhodnutí Komise 2004/286/ES ze dne 23. července 2003 o podpoře výzkumu a vývoje v oblasti letectví, kterou má Španělsko v úmyslu poskytnout ve prospěch společnosti Gamesa (oznámeno pod číslem K(2003) 2518) (1)
32004D0287 OJ L 091, 30.03.2004, p.56 Rozhodnutí Komise 2004/287/ES ze dne 24. března 2004 o dočasném uvádění některých osiv druhů Vicia faba a Glycine max, které nesplňují požadavyky směrnice Rady 66/401/EHS nebo 2002/57/ES (oznámeno pod číslem K(2004) 884) (1)
32004D0288 OJ L 091, 30.03.2004, p.58 Rozhodnutí Komise 2004/288/ES ze dne 26. března 2004 o poskytnutí prozatímního přístupu k zásobám antigenů proti viru slintavky a kulhavky Austrálii a Novému Zélandu (oznámeno pod číslem K(2004) 967) (1)
32004D0289 OJ L 094, 31.03.2004, p.57 Rozhodnutí Rady 2004/289/ES ze dne 22. března 2004 o částečném uvolnění 1 bilionu EUR podle Devátého evropského fondu rozvoje na spolupráci s africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi za účelem zřízení vodního zařízení
32004D0290 OJ L 094, 31.03.2004, p.59 Rozhodnutí Rady 2004/290/ES ze dne 30. března 2004, kterým se Německu povoluje uplatnit opatření odchylující se od článku 21 šesté směrnice Rady 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
32004D0291 OJ L 094, 31.03.2004, p.61 Rozhodnutí Komise 2004/291/ES ze dne 30. března 2004, kterým se mění rozhodnutí 96/228/ES o režimu dlouhodobých národních podpor na pomoc farmářům v severním Švédsku (oznámeno pod číslem K(2004) 966)
32004D0292 OJ L 094, 31.03.2004, p.63 Rozhodnutí Komise 2004/292/ES ze dne 30. března 2004 o zavedení systému Traces a o změně rozhodnutí 92/486/EHS (oznámeno pod číslem K(2004) 1282) (1)
32004D0294 OJ L 097, 01.04.2004, p.53 Rozhodnutí Rady 2004/294/ES ze dne 8. března 2004, kterým se členské státy, které jsou smluvními stranami Pařížské úmluvy ze dne 29. července 1960 o odpovědnosti třetí strany v oblasti jaderné energie, zmocňují ratifikovat v zájmu Evropského společenství Protokol, kterým se mění uvedená Úmluva nebo k němu přistoupit
32004D0295 OJ L 097, 01.04.2004, p.63 Rozhodnutí Rady 2004/295/ES ze dne 22. března 2004, kterým se Itálii povoluje uplatnit opatření odchylující se od článku 21 šesté směrnice Rady (77/388/EHS) ze dne 17. května o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
32004D0297 OJ L 097, 01.04.2004, p.66 Rozhodnutí Komise 2004/297/ES ze dne 29. března 2004, kterým se České republice, Estonsku, Litvě, Maďarsku, Polsku a Slovensku povoluje odložit používání některých ustanovení směrnic Rady 2002/53/ES a 2002/55/ES, pokud jde o uvádění osiv některých odrůd na trh (oznámeno pod číslem K(2004) 962) (1)
32004D0299 OJ L 098, 02.04.2004, p.30 Rozhodnutí Rady 2004/299/ES ze dne 24. listopadu 2003 o uzavření bilaterálních dohod mezi Evropským společenstvím a Kyperskou republikou a vládou Maďarské republiky, kterými se stanovuje postup poskytování informací v oblasti technických nařízení a pravidel týkajících se služeb informační společnosti
32004D0300 OJ L 098, 02.04.2004, p.49 Rozhodnutí Komise 2004/300/ES ze dne 27. května 2003 o státní podpoře, kterou Španělsko poskytuje ve prospěch Minas de Rio Tinto SA (oznámeno pod číslem K(2003) 1663) (1)
32004D0301 OJ L 098, 02.04.2004, p.55 Rozhodnutí Komise 2004/301/ES ze dne 30. března 2004, kterým se stanovují odchylky od rozhodnutí 2003/803/ES a 2004/203/ES, pokud jde o vzor osvědčení pasů pro nekomerční pohyb psů, koček a fretek a kterým se mění rozhodnutí 2004/203/ES (oznámeno pod číslem K(2004) 1068) (1)
32004D0302 OJ L 098, 02.04.2004, p.57 Rozhodnutí Komise 2004/302/ES ze dne 30. března 2004 o finančním příspěvku Společenství na pokrytí výdajů, které Řecku vznikly v souvislosti se zaváděním registru vinic Společenství (oznámeno pod číslem K(2004) 1070) (1)
32004D0303 OJ L 098, 02.04.2004, p.59 Rozhodnutí Komise 2004/303/ES ze dne 31. března 2004 o finančním příspěvku Společenství na pokrytí výdajů, které Itálii vznikly v souvislosti se zaváděním registru vinic Společenství (oznámeno pod číslem K(2004) 1077)
32004D0304 OJ L 107, 15.04.2004, p.1 Rozhodnutí Komise 2004/304/ES ze dne 17. dubna 2002, kterým se spojení podniků prohlašuje za slučitelné se společným trhem a s Dohodou o EHP (Případ COMP/M.2547 — Bayer/Aventis Crop Science) (oznámeno pod číslem dokumentu K(2002) 1462) (1)
32004D0305 OJ L 099, 03.04.2004, p.9 Rozhodnutí Rady 2004/305/ES ze dne 22. března 2004 o uzavření dohody formou výměny dopisů o prozatímním uplatňování Protokolu, kterým se na období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2008 stanoví rybolovná práva a výše finančního příspěvku podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou Guinea o rybolovu při pobřeží Guiney
32004D0306 OJ L 099, 03.04.2004, p.28 Rozhodnutí Rady 2004/306/ES ze dne 2. dubna 2004, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních restriktivních opatřeních namířených proti určitým osobám a subjektům za účelem boje proti terorismu a kterým se zrušuje rozhodnutí 2003/646/ES
32004D0307 OJ L 099, 03.04.2004, p.30 Rozhodnutí Komise 2004/307/ES ze dne 16. prosince 2003 o režimu podpor v Itálii pro případ přírodních katastrof (oznámeno pod číslem K(2003) 4328)
32004D0308 OJ L 099, 03.04.2004, p.59 Rozhodnutí Komise 2004/308/ES ze dne 2. dubna 2004, kterým se agentury pověřují správou podpor předvstupních opatření ve prospěch rozvoje zemědělství ve Slovinské republice v období před přistoupením
32004D0310 OJ L 110, 16.04.2004, p.1 Rozhodnutí Komise 2004/310/ES ze dne 26. července 2000, kterým se spojení podniků prohlašuje za slučitelné se společným trhem a s Dohodou o EHP (Případ COMP/M.1806 — AstraZeneca/Novartis) — nařízení Rady (EHS) č. 4064/89 (oznámeno pod číslem K(2000) 2309) (1)
32004D0311 OJ L 110, 16.04.2004, p.73 Rozhodnutí Komise 2004/311/ES ze dne 2. dubna 2003, kterým se spojení podniků prohlašuje za slučitelné se společným trhem a s Dohodou o EHP (Případ COMP/M.2876 — Newscorp/Telepiů) (oznámeno pod číslem K(2003) 1082) (1)
32004D0312 OJ L 100, 06.04.2004, p.33 Rozhodnutí Rady 2004/312/ES ze dne 30. března 2004, kterým se České republice, Estonsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litvě, Slovensku a Slovinsku poskytují některé prozatímní odchylky od směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
32004D0313 OJ L 100, 06.04.2004, p.35 Rozhodnutí Komise 2004/313/ES ze dne 23. července 2003 o státní podpoře poskytované Německem ve prospěch Graphischer Maschinenbau GmbH (Berlin) (oznámeno pod číslem K(2003) 2517) (1)
32004D0314 OJ L 100, 06.04.2004, p.40 Rozhodnutí Komise 2004/314/ES ze dne 17. září 2003 o státní podpoře, kterou má Itálie v úmyslu poskytnout ve prospěch Aquafil Technopolymers SpA (oznámeno pod číslem K(2003) 3240) (1)
32004D0315 OJ L 100, 06.04.2004, p.43 Rozhodnutí Komise 2004/315/ES ze dne 26. března 2004, kterým se uznává systém sítí pro dohled nad hospodářstvími pro chov skotu zavedený v členských státech nebo regionech členských států podle směrnice 64/432/EHS (oznámeno pod číslem K(2004) 986) (1)
32004D0316 OJ L 100, 06.04.2004, p.45 Rozhodnutí Komise 2004/316/ES ze dne 5. dubna 2004, kterým se ukončuje šetření týkající se údajného obcházení antidumpingových opatření, která byla nařízením Rady (ES) č. 2320/97, naposledy pozměněným nařízením Rady (ES) č. 235/2004, uložena z dovozu z dovozu některých bezešvých potrubí a trubek ze železa nebo nelegované oceli pocházejících z Ruska, a antidumpingových opatřní, která byla nařízením Rady (ES) č. 348/2000, naposledy pozměněným nařízením Rady (ES) č. 1515/2002, uložena z dovozu některých bezešvých potrubí a trubek ze železa nebo nelegované oceli pocházející z Ukrajiny, chybným prohlášením dovozu stejného výrobku a dovozem některých bezešvých potrubí a trubek z nelegované oceli, jiné než korozivzdorné oceli, z Ruska a Ukrajiny a ukončením záznamové povinnosti těchto dovozů na základě nařízení Komise (ES) č. 1264/2003
32004D0317 OJ L 102, 07.04.2004, p.59 Rozhodnutí Komise 2004/317/ES ze dne 11. listopadu 2003 o státní podpoře, kterou má Spojené království v úmyslu poskytnout na základě WRAP environmental grant funding a WRAP lease guarantee fund (oznámeno pod číslem K(2003) 4087) (1)
32004D0318 OJ L 102, 07.04.2004, p.71 Rozhodnutí Komise 2004/318/ES ze dne 30. března 2004, kterým se upravuje rozhodnutí 2001/672/ES, pokud jde o letní pastvu v některých oblastech Slovinska v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (oznámeno pod číslem K(2004) 1022) (1)
32004D0319 OJ L 102, 07.04.2004, p.73 Rozhodnutí Komise 2004/319/ES ze dne 30. března 2004, kterým se mění příloha I k rozhodnutí 2003/804/ES o veterinárních podmínkách a požadavcích na veterinární osvědčení pro dovoz mlžů, jejich vajec a gamet pro účely chovu, výkrmu, sádkování nebo pro lidskou spotřebu (oznámeno pod číslem K(2004) 1076) (1)
32004D0320 OJ L 102, 07.04.2004, p.75 Rozhodnutí Komise 2004/320/ES ze dne 31. března 2004, kterým se mění rozhodnutí 93/52/EHS, 2001/618/ES a 2003/467/ES, pokud jde o status přistupujících zemí s ohledem na brucelózu (B. melitensis), Aujeszkyho chorobu, enzootickou bovinní leukózu, bovinní brucelózu a tuberkulózu a pokud jde o Francii s ohledem na Aujeszkyho chorobu (oznámeno pod číslem K(2004) 1094) (1)
32004D0322 OJ L 109, 16.04.2004, p.1 Rozhodnutí Komise 2004/322/ES ze dne 2. září 2003, kterým se spojení podniků prohlašuje za slučitelné se společným trhem a s Dohodou o EHP (Případ COMP/M.3083 — GE/Instrumentarium) (oznámeno pod číslem K(2003) 3156) (1)
32004D0323 OJ L 104, 08.04.2004, p.112 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2004/323/ES ze dne 30. března 2004 o mobilizaci Fondu solidarity EU v souladu s bodem 3 Interinstitucionální dohody ze dne 7. listopadu 2002 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o financování Fondu solidarity Evropské unie, kterou se doplňuje Interinstitucionální dohoda ze dne 6. května 1999 o rozpočtové disciplíně a zlepšování rozpočtového postupu
32004D0328 OJ L 104, 08.04.2004, p.129 Rozhodnutí Komise 2004/328/ES ze dne 5. dubna 2004, kterým se mění přílohy I a II k rozhodnutí 2003/634/ES, kterým se schvalují programy, jejichž cílem je získání statusu schválených zón a schválených farem v neschválených zónách, pokud jde o rybí virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) (oznámeno pod číslem K(2004) 1257) (1)
32004D0329 OJ L 104, 08.04.2004, p.133 Rozhodnutí Komise 2004/329/ES ze dne 6. dubna 2004 o dočasném uvádění na trh některých osiv druhů Glycine max nesplňujících požadavky směrnice Rady 2002/57/ES (oznámeno pod číslem K(2004) 1258) (1)
32004D0330 OJ L 117, 22.04.2004, p.1 Rozhodnutí Rady 2004/330/ES ze dne 22. září 2003 o uzavření bilaterálních dohod mezi Evropským společenstvím a Českou republikou, Estonskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maltskou republikou, Polskou republikou, Slovenskou republikou a Slovinskou republikou, se stanovuje postup poskytování informací v oblasti technických nařízení a nařízení a pravidel týkajících se služeb informační společnosti
32004D0331 OJ L 105, 14.04.2004, p.35 Rozhodnutí Komise 2004/331/ES ze dne 5. dubna 2004 o finančním příspěvku Společenství pro některé členské státy za účelem posílení inspekčních infrastruktur pro kontrolu rostlin a rostlinných produktů dovážených ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2004) 1225)
32004D0332 OJ L 105, 14.04.2004, p.39 Rozhodnutí Komise 2004/332/ES ze dne 2. dubna 2004 o používání směrnice Rady 72/166/EHS, pokud jde o kontrolu pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel (oznámeno pod číslem K(2004) 1235) (1)
32004D0333 OJ L 105, 14.04.2004, p.40 Rozhodnutí Komise 2004/333/ES ze dne 31. března 2004, kterým se povoluje uvádět na trh pomazánky, salátové dresinky, mléčné výrobky, fermentované mléčné výrobky, sojové nápoje a sýrové výrobky s přidanými fytosteroly/fytostanoly jako nové potraviny nebo potravinové přísady podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2004) 1243)
32004D0334 OJ L 105, 14.04.2004, p.43 Rozhodnutí Komise 2004/334/ES ze dne 31. března 2004, kterým se povoluje uvádět na trh pomazánky, mléčné výrobky, jogurtové výrobky a pikantní omáčky s přidanými fytosteroly/fytostanoly jako nové potraviny nebo nové přísady podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2004) 1244)
32004D0335 OJ L 105, 14.04.2004, p.46 Rozhodnutí Komise 2004/335/ES ze dne 31. března 2004, kterým se povoluje uvádět na trh mléčné výrobky a jogurtové výrobky s přidanými estery fytosterolu jako nové potravinové přísady podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2004) 1245)
32004D0336 OJ L 105, 14.04.2004, p.49 Rozhodnutí Komise 2004/336/ES ze dne 31. března 2004, kterým se povoluje uvádět na trh pomazánky, mléčné ovocné nápoje, jogurtové výrobky a sýrové výrobky s přidanými fytosteroly/fytostanoly jako nové potraviny nebo potravinové přísady podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2004) 1246)
32004D0337 OJ L 115, 21.04.2004, p.1 Rozhodnutí Komise 2004/337/ES ze dne 20. prosince 2001 o řízení podle článku 81 Smlouvy o ES a článku 53 Dohody o EHP — Případ COMP/E-1/36.212 — Bezuhlíkatý papír (oznámeno pod číslem K(2001) 4573) (1)
32004D0338 OJ L 106, 15.04.2004, p.22 Rozhodnutí Rady 2004/338/ES, EURATOM ze dne 22. března 2004, kterým se přijímá jednací řád Rady
32004D0339 OJ L 119, 23.04.2004, p.1 Rozhodnutí Komise 2004/339/ES ze dne 15. října 2003 o opatřeních, která Itálie uplatňuje ve prospěch RAI SpA (oznámeno pod číslem K(2003) 3528) (1)
32004D0340 OJ L 119, 23.04.2004, p.26 Rozhodnutí Komise 2004/340/ES ze dne 5. listopadu 2003 o podpoře pro společnost González y Díez S.A. na krytí výjimečných výdajů (podpora pro rok 2001 a nesprávné využívání podpor pro roky 1998 a 2000) a o změně rozhodnutí č. 2002/827/ESUO (oznámeno pod číslem K(2003) 3910) (1)
32004D0341 OJ L 119, 23.04.2004, p.46 Rozhodnutí Komise 2004/341/ES ze dne 10. prosince 2003 o státní podpoře, kterou italský region Campania poskytnul zemědělskému odvětví (oznámeno pod číslem K(2003) 4469)
32004D0342 OJ L 119, 23.04.2004, p.53 Rozhodnutí Komise 2004/342/ES ze dne 16. prosince 2003 o státní podpoře, kterou má Itálie (Sicílie) v úmyslu poskytnout zemědělskému odvětví (oznámeno pod číslem K(2003) 4474)
32004D0343 OJ L 108, 16.04.2004, p.38 Rozhodnutí Komise 2004/343/ES ze dne 16. prosince 2003 o podpoře na převzetí firem v potížích poskytované ve Francii (oznámeno pod číslem K(2003) 4636) (1)
32004D0344 OJ L 111, 17.04.2004, p.41 Rozhodnutí Komise 2004/344/ES ze dne 23. března 2004 o rozdělení rezervy z titulu pomoci Strukturálních fondů Společenství mezi členské státy podle cílů 1, 2 a 3 a finančního nástroje pro rybolov mimo cíl 1 (oznámeno pod číslem K(2004) 883 )
32004D0357 OJ L 113, 20.04.2004, p.28 Rozhodnutí Komise 2004/357/ES ze dne 7. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí 1999/217/ES, pokud jde o rejstřík příchutí (oznámeno pod číslem K(2004) 1273) (1)
32004D0359 OJ L 113, 20.04.2004, p.45 Rozhodnutí Komise 2004/359/ES ze dne 13. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí 97/296/ES, kterým se stanovuje seznam třetích zemích, ze kterých je povolen dovoz produktů rybolovu pro lidskou spotřebu, pokud jde o Rumunsko a Zimbabwe (oznámeno pod číslem K(2004) 1304) (1)
32004D0360 OJ L 113, 20.04.2004, p.48 Rozhodnutí Komise 2004/360/ES ze dne 13. dubna 2004, kterým se stanovují zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu ze Zimbabwe (oznámeno pod číslem K(2004) 1328) (1)
32004D0361 OJ L 113, 20.04.2004, p.54 Rozhodnutí Komise 2004/361/ES ze dne 13. dubna 2004, kterým se stanovují zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu z Rumunska (oznámeno pod číslem K(2004) 1330) (1)
32004D0363 OJ L 114, 21.04.2004, p.19 Rozhodnutí Komise 2004/363/ES ze dne 6. dubna 2004 o ochranných opatřeních vůči vysoce patogenní influenze ptáků ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2004) 1310) (1)
32004D0364 OJ L 114, 21.04.2004, p.22 Rozhodnutí Komise 2004/364/ES ze dne 6. dubna 2004 o ochranných opatřeních vůči vysoce patogenní influenze ptáků v Kanadě (oznámeno pod číslem K(2004) 1311) (1)
32004D0365 OJ L 114, 21.04.2004, p.25 Rozhodnutí Komise 2004/365/ES ze dne 13. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí 98/119/ES, 98/121/ES a 98/125/ES, kterými se schvalují víceleté orientační programy pro rybářská loďstva Francie, Nizozemska a Irska (oznámeno pod číslem K(2004) 1300)
32004D0366 OJ L 114, 21.04.2004, p.32 Rozhodnutí Komise 2004/366/ES ze dne 13. dubna 2004, kterým se schvaluje první fáze technického akčního plánu pro rok 2004 na vylepšení statisticky zemědělství (oznámeno pod číslem K(2004) 1303)
32004D0367 OJ L 114, 21.04.2004, p.36 Rozhodnutí Komise 2004/367/ES ze dne 19. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí 95/30/ES tak, aby stanovovalo podmínky pro dovoz měkkýšů druhu Acanthocardia tuberculatum, kteří byli sebráni a zpracováni podle podmínek stanovených v rozhodnutí 96/77/ES (oznámeno pod číslem K(2004) 1386) (1)
32004D0368 OJ L 130, 29.04.2004, p.1 Rozhodnutí Rady 2004/368/ES ze dne 30. března 2004 o prozatímním uplatňování Dohody o účasti České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Slovinské republiky a Slovenské republiky na Evropském hospodářském prostoru a o prozatímním uplatňování čtyř souvisejících dohod
32004D0370 OJ L 116, 22.04.2004, p.32 Rozhodnutí Komise 2004/370/ES ze dne 15. dubna 2004, kterým se povolují metody klasifikace jatečně opracovaných těl prasat ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2004) 1340)
32004D0371 OJ L 116, 22.04.2004, p.39 Rozhodnutí Komise 2004/371/ES ze dne 20. dubna 2004 o podmínkách pro uvádění směsí osiv určených k použití jako pícniny na trh (oznámeno pod číslem K(2004) 1429) (1)
32004D0372 OJ L 118, 23.04.2004, p.45 Rozhodnutí Komise 2004/372/ES ze dne 13. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí Rady 79/542/EHS, pokud jde o veterinární podmínky a osvědčení pro některé produkty převážené přes Společenství nebo zde dočasně skladované (oznámeno pod číslem K(2004) 1308) (1)
32004D0373 OJ L 118, 23.04.2004, p.49 Rozhodnutí Komise 2004/373/ES ze dne 13. dubna 2004, kterým se mění přílohy I a II k rozhodnutí 2002/308/ES, kterým se stanovuje seznam schválených zón a schválených farem, pokud jde o jednu nebo více rybích virových hemoragických septikémií (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) (oznámeno pod číslem K(2004) 1309) (1)
32004D0374 OJ L 118, 23.04.2004, p.70 Rozhodnutí Komise 2004/374/ES ze dne 13. dubna 2004, kterým se pozastavuje uvádění na trh a dovoz v případě želé cukrovinek ve tvaru minipohárků, které obsahují přídatné látky E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 405, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417 a/nebo E 418 (oznámeno pod číslem K(2004) 1401) (1)
32004D0375 OJ L 118, 23.04.2004, p.72 Rozhodnutí Komise 2004/375/ES ze dne 20. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí 2003/526/ES, pokud jde o zařazení Slovenska mezi členské státy, na které se vztahují některá opatření boje proti klasickému moru prasat (oznámeno pod číslem K(2004) 1389) (1)
32004D0376 OJ L 118, 23.04.2004, p.76 Rozhodnutí Komise 2004/376/ES ze dne 20. dubna 2004 o zveřejňování odkazu na normu EN 1970:2000 "Polohovatelná lůžka pro handicapované osoby — Požadavky a zkušební metody" v souladu s směrnice Rady 93/42/EHS (oznámeno pod číslem K(2004) 1290) (1)
32004D0379 OJ L 144, 30.04.2004, p.1 2004/379/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí 2001/471/ES, pokud jde o bakteriologické testy v některých masných provozech (1) (oznámeno pod číslem K(2004) 1519)
32004D0380 OJ L 144, 30.04.2004, p.5 2004/380/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí 97/365/ES, pokud jde o začlenění provozoven na Islandu do prozatímních seznamů provozoven třetích zemí, ze kterých členské státy mohou dovážet masné produkty (1) (oznámeno pod číslem K(2004) 1520)
32004D0381 OJ L 144, 30.04.2004, p.8 2004/381/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí 1999/710/ES, pokud jde o začlenění provozoven na Islandu do prozatímních seznamů provozoven třetích zemí, ze kterých členské státy mohou dovážet mleté maso a masové přípravky (1) (oznámeno pod číslem K(2004) 1521)
32004D0382 OJ L 144, 30.04.2004, p.11 2004/382/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. dubna 2004, kterým se přijímá rozhodnutí Společenství o dovozu některých chemikálií podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 (1)
32004D0383 OJ L 144, 30.04.2004, p.33 2004/383/ES: Doporučení Komise ze dne 27. dubna 2004 o použití odvozených finančních nástrojů pro podniky pro kolektivní investice do převoditelných cenných papírů (UCITS) (1) (oznámeno pod číslem K(2004) 1541/1)
32004D0384 OJ L 144, 30.04.2004, p.42 2004/384/ES: Doporučení Komise ze dne 27. dubna 2004 o obsazích zjednodušených prospektů stanovených v seznamu C v příloze I ke směrnici Rady 85/611/EHS (1) (oznámeno pod číslem K(2002) 1541/2)
32004D0385 OJ L 144, 30.04.2004, p.56 2004/385/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. dubna 2004, kterým se agentury pověřují správou podpor předvstupních opatření ve prospěch rozvoje zemědělství v Maďarsku v období před přistoupením
32004D0386 OJ L 144, 30.04.2004, p.59 2004/386/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2004 o finančním příspěvku Společenství Světové organizaci pro zdraví zvířat pro rok 2004 (1)
32004D0387 OJ L 144, 30.04.2004, p.62 2004/387/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2004 o uzavření Dohody formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy mexickými o změnách v příloze I k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy mexickými o vzájemném uznávání a ochraně označení alkoholických nápojů s ohledem na rozšíření
32004D0388 OJ L 120, 24.04.2004, p.43 Rozhodnutí Komise 2004/388/ES ze dne 15. dubna 2004 o dokumentu o převodu výbušnin v rámci Společenství (oznámeno pod číslem K(2004) 1332)
32004D0389 OJ L 120, 24.04.2004, p.48 Rozhodnutí Komise 2004/389/ES ze dne 20. dubna 2004 o zveřejňování odkazu na normu EN 12180:2000 "Neaktivní chirurgické implantáty — Morfologické implantáty — Zvláštní požadavky na mamologické implantáty" v souladu se směrnicí Rady 93/42/EHS (oznámeno pod číslem K(2004) 1275) (1)
32004D0390 OJ L 120, 24.04.2004, p.49 Rozhodnutí Komise 2004/390/ES ze dne 23. dubna 2004, kterým se členským státům povoluje prodloužit povolení poskytnutá pro novou aktivní látku acetamiprid (oznámeno pod číslem K(2004) 1479) (1)
32004D0391 OJ L 120, 24.04.2004, p.50 Rozhodnutí Komise 2004/391/ES ze dne 23. dubna 2004 o práci poradních skupin v oblastech spadajících do působnosti společné zemědělské politiky
32004D0392 OJ L 120, 24.04.2004, p.61 Rozhodnutí Rady 2004/392/SZBP ze dne 19. května 2003 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Rumunskem o účasti Rumunska v ozbrojených silách pod vedením Evropské unie v bývalé jugoslávské republice Makedonii
32004D0393 OJ L 137, 30.04.2004, p.1 Rozhodnutí Komise 2004/393/ES ze dne 12. února 2004 o výhodách, které region Wallonsko a Brusel South Charleroi Airport poskytly letecké společnosti Ranair v souvislosti s jejím provozem v Charleroi ( oznámeno pod číslem K(2004) 516)
32004D0394 OJ L 144, 30.04.2004, p.72 2004/394/ES: Doporučení Komise ze dne 29. dubna 2004 o výsledcích hodnocení rizik a strategií pro snižování rizik u těchto látek: Acetonitril; Akrylamid; Akrylonitril; Kyselina akrylová; Butadien; Hydrogen fluorid; Hydrogen peroxid; Kyselina methakrylová; Methyl methakrylát; Toluen; Trichlorobenzen (1) (oznámeno pod číslem K(2004) 1446)
32004D0395 OJ L 123, 27.04.2004, p.102 Rozhodnutí Rady 2004/395/ES, EURATOM ze dne 21. dubna 2004 o jmenování dánské člena Hospodářského a sociálního výboru
32004D0396 OJ L 123, 27.04.2004, p.103 Rozhodnutí Rady 2004/396/ES ze dne 21. dubna 2004 o jmenování finského člena a finského náhradníka Výboru regionů
32004D0397 OJ L 123, 27.04.2004, p.104 Rozhodnutí Rady 2004/397/ES ze dne 21. dubna 2004 o jmenování náhradníka Výboru regionů
32004D0398 OJ L 123, 27.04.2004, p.105 Rozhodnutí Rady 2004/398/ES ze dne 21. dubna 2004 o jmenování belgického člena Výboru regionů
32004D0399 OJ L 123, 27.04.2004, p.106 Rozhodnutí Rady 2004/399/ES ze dne 21. dubna 2004 o jmenování nizozemského člena a pěti nizozemských náhradníků Výboru regionů
32004D0400 OJ L 123, 27.04.2004, p.107 Rozhodnutí Komise 2004/400/ES ze dne 26. dubna 2004, kterým se členským státům povoluje prodloužit povolení poskytnutá pro novou aktivní látku profoxydim (oznámeno pod číslem K(2004) 1512) (1)
32004D0401 OJ L 123, 27.04.2004, p.109 Rozhodnutí Komise 2004/401/ES ze dne 26. dubna 2004 o nezačlenění mefluididu do přílohy I ke směrnici Rady 91/414/EHS a o odebrání povolení v případě přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku (oznámeno pod číslem K(2004) 1513) (1)
32004D0402 OJ L 123, 27.04.2004, p.111 Rozhodnutí Komise 2004/402/ES ze dne 26. dubna 2004, kterým se schvalují pohotovostní plány boje proti influenze ptáků a Newcastleské chorobě (oznámeno pod číslem K(2004) 1517) (1)
32004D0404 OJ L 132, 29.04.2004, p.1 Rozhodnutí Rady 2004/404/ES, EURATOM ze dne 19. dubna 2004, kterým se mění článku 16 a 17 Protokol o statutu Soudního dvora
32004D0404 OJ L 151, 30.04.2004, p.1 2004/404/ES: Rozhodnutí Výboru pro leteckou dopravu Společenství-Švýcarsko č. 1/2004 ze dne 6. dubna 2004, kterým se mění příloha k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o letecké dopravě
32004D0405 OJ L 132, 29.04.2004, p.2 Rozhodnutí Rady 2004/405/ES, EURATOM ze dne 19. dubna 2004, kterým se mění čl.29 odst. 1 jednacího řádu Soudního dvora Evropských společenství
32004D0405 OJ L 151, 30.04.2004, p.4 2004/405/ES: Rozhodnutí Výboru pro leteckou dopravu Společenství-Švýcarsko č. 2/2004 ze dne 22. dubna 2004 o přijetí jednacího řádu
32004D0406 OJ L 132, 29.04.2004, p.3 Rozhodnutí Rady 2004/406/ES, EURATOM ze dne 19. dubna 2004, kterým se mění čl. 35 odst. 1 a 2 jednacího řádu Soudu první instance Evropských společenství
32004D0406 OJ L 151, 30.04.2004, p.9 2004/406/ES: Rozhodnutí Výboru pro leteckou dopravu Společenství-Švýcarsko č. 3/2004 ze dne 22. dubna 2004, kterým se mění příloha k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o letecké dopravě
32004D0407 OJ L 132, 29.04.2004, p.5 Rozhodnutí Rady 2004/407/ES, EURATOM ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění články 51 a 54 Protokolu o statutu Soudního dvora
32004D0407 OJ L 151, 30.04.2004, p.11 2004/407/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. dubna 2004 o přechodných veterinárních a certifikačních pravidlech podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o dovoz fotografické želatiny z některých třetích zemí
32004D0408 OJ L 151, 30.04.2004, p.21 2004/408/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí 2001/881/ES a 2002/459/ES, pokud jde o změny a další dodatky k seznamu míst hraniční kontroly
32004D0409 OJ L 151, 30.04.2004, p.25 2004/409/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. dubna 2004, kterým se uznává jako kompletní dokumentace předložená k detailnímu přezkoumání za účelem případného začlenění ethaboxamu do přílohy I ke směrnici Rady 91/414/EHS
32004D0410 OJ L 151, 30.04.2004, p.29 2004/410/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2004 o zvláštních veterinárních podmínkách pro dovoz některých zvířat z ostrova Saint Pierre a Miquelon a o změně rozhodnutí Rady 79/542/EHS
32004D0411 OJ L 151, 30.04.2004, p.48 2004/411/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2004 o odpovídající ochraně osobních údajů na ostrově Man
32004D0412 OJ L 151, 30.04.2004, p.52 2004/412/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2004, kterým se Rakousku povoluje používat systém zavedený na základě hlavy I nařízení (ES) č. 1760/2000 místo kontrol skotu
32004D0413 OJ L 151, 30.04.2004, p.54 2004/413/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí Komise 2000/585/ES, pokud jde o veterinární podmínky a zdravotní osvědčení pro králičí maso a maso některé volně žijící a farmové zvěře převážené přes území Společenství nebo zde dočasně skladované
32004D0414 OJ L 151, 30.04.2004, p.62 2004/414/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí Komise 2003/779/ES, pokud jde o veterinární podmínky a zdravotní osvědčení pro zvířecí střeva převážené přes území Společenství nebo zde dočasně skladované
32004D0415 OJ L 151, 30.04.2004, p.70 2004/415/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí Komise 2000/609/ES, pokud jde o veterinární podmínky a zdravotní osvědčení pro maso farmových běžců převážené přes území Společenství nebo zde dočasně skladované
32004D0416 OJ L 151, 30.04.2004, p.76 2004/416/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004 o dočasných nouzových opatřeních týkajících se některých citrusových plodů pocházejících z Argentiny nebo Brazílie
32004D0417 OJ L 151, 30.04.2004, p.81 2004/417/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004 o finančním příspěvku Společenství na konferenci OIE o vzteklině v Evropě a střední Asii v roce 2004
32004D0418 OJ L 151, 30.04.2004, p.83 2004/418/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanovují obecné zásady pro správu Rychlého informačního systému Společenství (RAPEX) a pro oznámení podávaná v souladu s článkem 11 směrnice 2001/95/ES
32004D0419 OJ L 151, 30.04.2004, p.118 2004/419/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru č. 3/2004 ze dne 29. dubna 2004 o změně Dodatků k příloze 9 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodování se zemědělskými produkty
32004D0420 OJ L 125, 28.04.2004, p.45 Rozhodnutí Komise 2004/420/ES ze dne 3. prosince 2003 o řízení podle článku 81 Smlouvy o ES a článku 53 Dohody o EHP proti C. Conradty Nürnberg GmbH, Hoffmann & Co. Elektrokohle AG, Le Carbone Lorraine S.A., Morgan Crucible Company plc, Schunk GmbH a Schunk Kohlenstofftechnik GmbH, solidárně, a SGL Carbon AG (Případ č. C.38.359 — Elektrické a mechanické uhlíkové a grafitové výrobky) (oznámeno pod číslem K(2003) 4457) (1)
32004D0421 OJ L 125, 28.04.2004, p.50 Rozhodnutí Komise 2004/421/ES ze dne 16. prosince 2003 o řízení podle článku 81 Smlouvy o ES a článku 53 Dohody o EHP proti Wieland Werke AG, Outokumpu Copper Products OY, Outokumpu Oyj, KM Europa Metal AG, Tréfimétaux SA a Europa Metalli SpA (Případ C.38.240 — Průmyslové trubky) (oznámeno pod číslem K(2003) 4820) (1)
32004D0422 OJ L 125, 28.04.2004, p.54 Rozhodnutí Komise 2004/422/ES ze dne 7. ledna 2004, kterým se spojení podniků prohlašuje za slučitelné se společným trh a s Dohodou o EHP (Případ č. COMP/M.2978 — Lagardere/Natexis/VUP) (oznámeno pod číslem K(2003) 5277) (1)
32004D0424 OJ L 143, 30.04.2004, p.97 Rozhodnutí Rady 2004/424/ES ze dne 21. dubna 2004 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a zvláštní správní oblastí Čínské lidové republiky Macao o zpětném přebírání osob bez povolení k pobytu
32004D0425 OJ L 150, 30.04.2004, p.42 2004/425/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. dubna 2004 o uzavření Dohody mezi Evropským společenství a Spojenými státy americkými o vzájemném uznávání osvědčení o shodě pro námořní zařízení
32004D0426 OJ L 154, 30.04.2004, p.1 Rozhodnutí Komise 2004/426/ES ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí 2002/757/ES o o prozatímních nouzových fytosanitárních opatřeních k zabránění zavlečení a rozšíření Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2004) 1585) (Text s významem pro EHP)
32004D0427 OJ L 154, 30.04.2004, p.8 Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí Komise 97/221/ES, pokud jde veterinární podmínky a osvědčení pro masné produkty převážené přes území Společenství nebo zde dočasně skladované (oznámeno pod číslem K(2004) 1589) (Text s významem pro EHP) (2004/427/ES)
32004D0428 OJ L 154, 30.04.2004, p.14 Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí 2003/493/ES, pokud jde o vstupní místa, přes která smějí být brazilské neloupané ořechy pocházející z Brazílie nebo dovážené z Brazílie, dováženy do Společenství (oznámeno pod číslem K(2004) 1591) (Text s významem pro EHP) (2004/428/ES)
32004D0429 OJ L 154, 30.04.2004, p.20 Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí 97/830/ES , 2000/49/ES, 2002/79/ES a 2002/80/ES, pokud jde o vstupní místa, přes která smějí být dotyčné produkty pouze dováženy do Společenství (oznámeno pod číslem K(2004) 1594) (Text s významem pro EHP) (2004/429/ES)
32004D0430 OJ L 154, 30.04.2004, p.36 Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí 2003/828/ES o ochranných a kontrolních zónách v případě katarální horečky ovcí, pokud jde o Kypr a Maltu (oznámeno pod číslem K(2004) 1601) (Text s významem pro EHP) (2004/430/ES)
32004D0431 OJ L 154, 30.04.2004, p.44 Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se schvalují některé pohotovostní plány boje proti klasickému moru prasat (oznámeno pod číslem K(2004) 1609) (Text s významem pro EHP) (2004/431/ES)
32004D0433 OJ L 154, 30.04.2004, p.51 Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanovují přechodná opatření, kterými se Lotyšsku poskytují odchylky od směrnice Rady 1999/74/ES, pokud jde o výšku klecí pro nosnice (oznámeno pod číslem K(2004) 1628) (Text s významem pro EHP) (2004/433/ES)
32004D0434 OJ L 154, 30.04.2004, p.54 Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se upravuje rozhodnutí 2003/324/ES, pokud jde o odchylku od zákazu opětovného používání kožešinových zvířat v rámci druhu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 z důvodu přistoupení Estonska (oznámeno pod číslem K(2004) 1632) (Text s významem pro EHP) (2004/434/ES)
32004D0435 OJ L 154, 30.04.2004, p.56 Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se schvalují některé pohotovostní plány boje proti slintavce a kulhavce (oznámeno pod číslem K(2004) 1648) (Text s významem pro EHP) (2004/435/ES)
32004D0436 OJ L 154, 30.04.2004, p.59 Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí Komise 94/984/ES, pokud jde o veterinární podmínky a osvědčení pro čerstvé drůbeží maso převážené přes území Společenství nebo zde dočasně skladované (oznámeno pod číslem K(2004) 1650) (Text s významem pro EHP) (2004/436/ES)
32004D0437 OJ L 154, 30.04.2004, p.65 Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí Komise 2000/572/ES, pokud jde o veterinární podmínky a osvědčení pro masové přípravky převážené přes území Společenství nebo zde dočasně skladované (oznámeno pod číslem K(2004) 1672) (Text s významem pro EHP) (2004/437/ES)
32004D0438 OJ L 154, 30.04.2004, p.72 Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanovují podmínky pro veterinární a zdravotní osvědčení pro uvádění tepelně zpracovaného mléka, produktů na bázi mléka a neupraveného mléka pro lidskou spotřebu do Společenství (oznámeno pod číslem K(2004) 1691) (Text s významem pro EHP) (2004/438/ES)
32004D0439 OJ L 154, 30.04.2004, p.93 Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se přijímají některá přechodná opatření ve prospěch některých provozoven v odvětví masa na Maltě (oznámeno pod číslem K(2004) 1707) (Text s významem pro EHP) (2004/439/ES)
32004D0440 OJ L 154, 30.04.2004, p.97 Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004 kterým se přijímají některá přechodná opatření ve prospěch některých provozoven v odvětví mléka na Slovensku (oznámeno pod číslem K(2004) 1716) (Text s významem pro EHP) (2004/440/ES)
32004D0441 OJ L 127, 29.04.2004, p.109 Rozhodnutí Rady 2004/441/ES ze dne 26. dubna 2004 o uzavření Dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé
32004D0442 OJ L 127, 29.04.2004, p.110 Rozhodnutí Rady 2004/442/ES ze dne 26. dubna 2004 o jmenování nového člena Komise Evropských společenství
32004D0443 OJ L 127, 29.04.2004, p.111 Rozhodnutí Rady 2004/443/ES ze dne 26. dubna 2004 o jmenování nového člena Komise Evropských společenství
32004D0444 OJ L 127, 29.04.2004, p.112 Rozhodnutí Rady 2004/444/EURATOM ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí 2002/668/Euratom s cílem upravit finanční referenční částku s ohledem na rozšíření Evropské unie
32004D0445 OJ L 127, 29.04.2004, p.114 Rozhodnutí Komise 2004/445/ES ze dne 13. dubna 2004, kterým se přijímá závazek poskytnutý v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu silikonu pocházejícího z Ruska (oznámeno pod číslem K(2004) 1312)
32004D0446 OJ L 155, 30.04.2004, p.1 Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanovují základní parametry pro interoperabilitu podle směrnice 2001/16/ES (oznámeno pod číslem K(2004) ?) (Text s významem pro EHP) (2004/446/ES)
32004D0447 OJ L 154, 30.04.2004, p.65 Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění příloha A k rozhodnutí Komise 2002/731/ES ze dne 30. května 2002 a kterým se stanovují hlavní charakteristiky pro systém ERTMS kontrolního a signalizačního subsystému transevropské vysokorychlostní dráhy podle směrnice 2001/16/ES (oznámeno pod číslem K(2004) 1559) (Text s významem pro EHP) (2004/447/ES)
32004D0448 OJ L 155, 30.04.2004, p.80 Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí 2004/233/ES, pokud jde o seznam schválených laboratoří pro zkoušení účinnosti vakcín proti vzteklině u některých domácích masožravců (Text s významem pro EHP) (2004/448/ES)
32004D0449 OJ L 155, 30.04.2004, p.86 Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se schvalují plány na monitorování reziduí, které předložily Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko a Slovenska v souladu se směrnicí Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem K(2004) 1607) (Text s významem pro EHP) (2004/449/ES)
32004D0450 OJ L 155, 30.04.2004, p.90 Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanovují standardní požadavky na obsah žádostí o finanční příspěvek Společenství na programy eradikace, monitorování a kontroly nemocí zvířat (oznámeno pod číslem K(2004) 1688) (Text s významem pro EHP) (2004/450/ES)
32004D0451 OJ L 155, 30.04.2004, p.123 Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004 o schválení účetní závěrky výdajů členských států financovaných ze záruční sekce Evropského zemědělské orientačního a záručního fondu (EZOZF) pro finanční rok 2003 (oznámeno pod číslem K(2004) 1699) (2004/451/ES)
32004D0452 OJ L 156, 30.04.2004, p.1 2004/452/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví seznam subjektů, jejichž vědečtí pracovníci mohou získat přístup k utajovaným skutečnostem pro vědecké účely (oznámeno pod číslem K(2004) 1664) (1)
32004D0453 OJ L 156, 30.04.2004, p.5 2004/453/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Rady 91/67/EHS, pokud jde o opatření proti některým chorobám akvakulturních zvířat (oznámeno pod číslem K(2004) 1679) (1)
32004D0454 OJ L 156, 30.04.2004, p.29 2004/454/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění přílohy I, II a III k rozhodnutí 2003/858/ES o veterinárních podmínkách a požadavcích na veterinární osvědčení pro dovoz živých ryb, jejich vajíček a gamet určených pro chod, a živých ryb akvakulturního původu a jejich produktů určených k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem K(2004) 1680) (1)
32004D0455 OJ L 156, 30.04.2004, p.41 2004/455/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se z důvodu přistoupení Kypru upravuje rozhodnutí 2003/322/ES, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o krmení některých nekrofágních ptáků materiály kategorie 1 (oznámeno pod číslem K(2004) 1682) (1)
32004D0456 OJ L 156, 30.04.2004, p.44 2004/456/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí 2002/613/ES, pokud jde o schválená centra pro odběr spermatu prasat v Kanadě (oznámeno pod číslem K(2004) 1687) (1)
32004D0457 OJ L 156, 30.04.2004, p.47 2004/457/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se z financování Společenství vylučují některé náklady, které vznikly členským státům v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) (Závazné je pouze nizozemské, anglické, francouzské, německé, řecké, italské, portugalské a španělské znění) (oznámeno pod číslem K(2004) 1706)
32004D0458 OJ L 156, 30.04.2004, p.52 2004/458/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění dodatek B k příloze XII k aktu o přistoupení z roku 2003 s cílem začlenit některé provozovny v odvětví masa, mléka a ryb v Polsku do seznamu provozoven s přechodnými opatřeními (oznámeno pod číslem K(2004) 1709) (1)
32004D0459 OJ L 156, 30.04.2004, p.68 2004/459/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se přijímají přechodná opatření ve prospěch některých provozoven v odvětví mléka v Maďarsku (oznámeno pod číslem K(2004) 1711) (1)
32004D0460 OJ L 156, 30.04.2004, p.72 2004/460/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění dodatek k příloze VIII k aktu o přistoupení z roku 2003 s cílem začlenit některé provozovny v odvětví masa, mléka a ryb v Lotyšsku do seznamu provozoven s přechodnými opatřeními (oznámeno pod číslem K(2004) 1712) (1)
32004D0461 OJ L 156, 30.04.2004, p.78 2004/461/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanovují dotazníky, jež se mají používat při ročním podávání zpráv o hodnocení kvality okolního ovzduší podle směrnic Rady 96/62/ES a 1999/30/ES a podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2000/69/ES a 2002/3/ES (oznámeno pod číslem K(2004) 1714) (1)
32004D0462 OJ L 156, 30.04.2004, p.126 2004/462/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění dodatek k příloze X k aktu o přistoupení z roku 2003 s cílem začlenit některé provozovny v odvětví masa v Maďarsku do seznamu provozoven s přechodnými opatřeními (oznámeno pod číslem K(2004) 1715) (1)
32004D0463 OJ L 156, 30.04.2004, p.129 2004/463/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění dodatek k příloze XIV k 2003 k aktu o přistoupení z roku 2003 s cílem začlenit některé provozovny v odvětví masa na Slovensku do seznamu provozoven s přechodnými opatřeními (oznámeno pod číslem K(2004) 1730) (1)
32004D0464 OJ L 156, 30.04.2004, p.132 2004/464/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se přijímají přechodná opatření ve prospěch některých provozoven na zpracování vedlejších živočišných produktů v Lotyšsku (oznámeno pod číslem K(2004) 1739) (1)
32004D0465 OJ L 157, 30.04.2004, p.114 2004/465/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29.4.2004 o finančním příspěvku Společenství určeném členským státům na programy dohledu nad rybolovem
32004D0466 OJ L 157, 30.04.2004, p.136 2004/466/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29.4.2004, kterým se mění společná příručka tak, aby zahrnovala cílové hraniční kontroly
32004D0467 OJ L 160, 30.04.2004, p.1 2004/467/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanovují přechodná opatření pro Kypr a Estonsko, pokud jde o spalování nebo pohřbívání vedlejších živočišných produktů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 (1)
32004D0468 OJ L 160, 30.04.2004, p.4 2004/468/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanovují přechodná opatření pro Estonsko a Maďarsko, pokud jde o vedlejší produkty získané při zpracování odpadních vod podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 (1)
32004D0469 OJ L 160, 30.04.2004, p.7 2004/469/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí 2001/881/ES, pokud jde o seznam míst hraniční kontroly s ohledem na přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (oznámeno pod číslem K(2004) 1690)(1)
32004D0470 OJ L 160, 30.04.2004, p.52 2004/470/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004 o pokynech k prozatímní referenční metodě odběru vzorků a měření PM2.5 (oznámeno pod číslem dokumentu K(2004) 1713) (1)
32004D0471 OJ L 160, 30.04.2004, p.58 2004/471/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004 o vyřazení některých provozoven ze seznamu provozoven v Polsku, které mohou zpracovávat mléko vyhovující normám EU a nevyhovující normám EU během přechodného období (oznámeno pod číslem K(2004) 1717) (1)
32004D0472 OJ L 160, 30.04.2004, p.62 2004/472/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004 o vyřazení některých provozoven ze seznamu provozoven, kterým bylo v Lotyšsku, Litvě a Maďarsku poskytnuto přechodné období (1)
32004D0473 OJ L 160, 30.04.2004, p.68 2004/473/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění dodatek B k příloze IX k aktu o přistoupení z roku 2003 s cílem začlenit některé provozovny v odvětví masa, mléka a ryb v Litvě do seznamu provozoven s přechodnými opatřeními (1)
32004D0474 OJ L 160, 30.04.2004, p.74 2004/474/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004 o vyřazení některých provozoven ze seznamu provozoven, kterým bylo v Polsku poskytnuto přechodné období (oznámeno pod číslem K(2004) 1732) (1)
32004D0475 OJ L 160, 30.04.2004, p.78 2004/475/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se přijímají přechodná opatření ve prospěch některých provozoven v odvětví masa a mléka ve Slovinsku (oznámeno pod číslem K(2004) 1732) (1)
32004D0476 OJ L 160, 30.04.2004, p.82 2004/476/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění Appendix B k příloha VIII k aktu o přistoupení z roku 2003 s cílem začlenit některé provozovny na zpracování vedlejších živočišných produktů v Lotyšsku do seznamu provozoven s přechodnými opatřeními (oznámeno pod číslem K(2004) 1737) (1)
32004D0477 OJ L 160, 30.04.2004, p.86 2004/477/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravuje rozhodnutí 2002/459/ES, pokud jde o dodatky k seznamu jednotek v počítačové síti Traces (oznámeno pod číslem K(2004) 1738) (1)
32004D0478 OJ L 160, 30.04.2004, p.98 2004/478/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004 o přijetí všeobecného plánu řízení potravinové/krmivové krize
32004D0479 OJ L 160, 30.04.2004, p.111 2004/479/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanovují přechodná opatření pro některé národní referenční laboratoře pro detekci reziduí v nových členských státech (oznámeno pod číslem K(2004) 1743) (1)
32004D0480 OJ L 160, 30.04.2004, p.115 2004/480/ES: Rozhodnutí č. 1/2004 Společného výboru pro veterinární otázky zřízeného Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodování se zemědělskými produkty ze dne 28. dubna 2004 o změně dodatku 5 přílohy 11 k Dohodě
32004D0481 OJ L 160, 30.04.2004, p.133 2004/481/ES: Rozhodnutí č. 195 ze dne 23. března 2004 o jednotném používání článku 22 odst. 1 písm. a) bodu i) nařízení (EHS) č. 1408/71, pokud jde o zdravotní péči v souvislosti s těhotenstvím a porodem (2)
32004D0482 OJ L 160, 30.04.2004, p.135 2004/482/ES: Rozhodnutí č. 196 ze dne 23. března 2004 podle článku 22 odst. 1a (2)
32004D0483 OJ L 160, 30.04.2004, p.138 2004/483/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2004 o uzavření Dohody formou výměny dopisů mezi Evropským společenství a Spojenými státy mexickými o změně přílohy I k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy mexickými o vzájemném uznávání označení alkoholických nápojů s ohledem na přistoupení (oznámeno pod číslem K(2004) 1566)
32004D0484 OJ L 162, 30.04.2004, p.78 Rozhodnutí Rady 2004/484/ES ze dne 22. září 2003 o uzavření Protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Lotyšskou republikou na straně druhé s přihlédnutím k výsledkům jednání mezi stranami o nových zemědělských koncesích
32004D0485 OJ L 162, 30.04.2004, p.113 Rozhodnutí Rady 2004/485/ES ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí 2003/231/ES o přistoupení Evropského společenství k Protokolu o změně Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a harmonizaci celních režimů (Kjótská úmluva)
32004D0486 OJ L 162, 30.04.2004, p.114 Rozhodnutí Rady 2004/486/ES ze dne 26. dubna 2004, kterým se Kypru, Maltě a Polsku poskytují dočasné odchylky od směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE)
32004D0626 OJ L 099, 03.04.2004, p.3 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 626/2004/ES ze dne 31. března 2004, kterým se mění rozhodnutí č. 508/2000/ES, kterým se zavádí program Kultura 2000 (1)
32004D0786 OJ L 138, 30.04.2004, p.7 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 786/2004/ES ze dne 21. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí č. 1720/1999/ES, č. 253/2000/ES, č. 508/2000/ES, č. 1031/2000/ES, č. 1445/2000/ES, č. 163/2001/ES, č. 1411/2001/ES, č. 50/2002/ES, č. 466/2002/ES, č. 1145/2002/ES, č. 1513/2002/ES, č. 1786/2002/ES, č. 291/2003/ES a č. 20/2004/ES s cílem upravit referenční částky s ohledem na rozšíření Evropské unie
32004D0787 OJ L 138, 30.04.2004, p.12 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 787/2004/ES ze dne 21. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí Rady 96/411/ES a rozhodnutí č. 276/1999/ES, č. 1719/1999/ES, č. 2850/2000/ES, č. 507/2001/ES, č. 2235/2002/ES, č. 2367/2002/ES, č. 253/2003/ES, č 1230/2003/ES a č. 2256/2003/ES s cílem upravit referenční částky s ohledem na rozšíření Evropské unie
32004D0790 OJ L 138, 30.04.2004, p.24 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 790/2004/ES ze dne 21. dubna 2004, kterým se zavádí akční program Společenství na podporu subjektů, které jsou na evropské úrovni aktivní v oblasti mládeže
32004D0791 OJ L 138, 30.04.2004, p.31 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 791/2004/ES ze dne 21. dubna 2004, kterým se zavádí akční program Společenství na podporu subjektů, které jsou na evropské úrovni aktivní v oblasti školství a vzdělávání
32004D0792 OJ L 138, 30.04.2004, p.40 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 792/2004/ES ze dne 21. dubna 2004, kterým se zavádí akční program Společenství na podporu subjektů, které jsou v oblasti kultury aktivní na evropské úrovni
32004D0803 OJ L 143, 30.04.2004, p.1 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 803/2004/ES ze dne 21. dubna 2004, kterým se přijímá akční program Společenství (2004 až 2008) pro prevenci boje s násilím páchaným na dětech, mladých lidech a ženách a pro ochranu obětí a rizikových skupin (program Daphne II)
32004D0804 OJ L 143, 30.04.2004, p.9 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 804/2004/ES ze dne 21. dubna 2004, kterým se přijímá akční program Společenství na podporu aktivit v oblasti ochrany finančních zájmů (program Hercule)
32004D0845 OJ L 157, 30.04.2004, p.1 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 845/2004/ES ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí č. 163/2001/ES o provádění programu odborné přípravy pro odborníky Evropského audiovizuálního průmyslu (MEDIA-Odborná příprava) (2001-2005)
32004D0846 OJ L 157, 30.04.2004, p.4 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 846/2004/ES ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí Rady programu na podporu rozvoje, šíření a propagace evropských audiovizuálních projektů (Media Plus – rozvoj, šíření a propagace) (2001-2005)
32004D0848 OJ L 157, 30.04.2004, p.18 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 848/2004/ES ze dne 29. dubna 2004, kterým se zavádí akční program Společenství na podporu organizací, které jsou na evropské úrovni aktivní v oblasti rovnoprávnosti mezi muži a ženami
32004D0884 OJ L 167, 30.04.2004, p.1 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 884/2004/ES ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí č. 1692/96/ES o obecných zásadách Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě (1)


(1) - Texty s významem pro EHP (Evropský hospodářský prostor)
Tučně tištěné předpisy mají dlouhodobý význam, slabě tištěné předpisy mají pouze dočasnou platnost
PŘEKLADY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, ZÁVAZNÉ JE POUZE ZNĚNÍ, KTERÉ BYLO ZVEŘEJNĚNO V TIŠTĚNÉ VERZI OFFICIAL JOURNAL
Odkaz na originální stránky Official Journal na adrese: http://europa.eu.int/eur-lex/en/oj