Úřední věstník
Evropských společenství


Pohled na předpisy týkající se ČR, vydané v roce 2003:

Celex Citace Překlad názvu
32000R1784r OJ L 053, 28.02.2003, p.64 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 1784/2000 ze dne 11. srpna 2000, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené z dovozu některých závitových trubek nebo potrubí z temperované litiny pocházejících z Brazílie, České republiky, Japonska, Čínské lidové republiky, Korejské republiky a Thajska (Úř. věst. č. L 208 ze dne 18.8.2000)
32002R1514r OJ L 053, 28.02.2003, p.65 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 1514/2002 ze dne 19. srpna 2002, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené z dovozu některých trubek a potrubních armatur ze železa nebo oceli pocházejících z České republiky, Malajsie, Ruska, Korejské republiky a Slovenska (Úř. věst. č. L 228 ze dne 24.8.2002)
32003D0009 OJ L 007, 11.01.2003, p.74 Rozhodnutí Rady 2003/9/ES ze dne 10. prosince 2002 o splnění podmínek stanovených v Dodatkovém protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Českou republikou na straně druhé, pokud jde o prodloužení lhůty stanovené v čl. 8 odst. 4 Protokolu 2 k Evropské dohodě
32003D0123 OJ L 049, 22.02.2003, p.21 Rozhodnutí Komise 2003/123/ES ze dne 19. února 2003, kterým se agentury pověřují správou podpor předvstupních opatření ve prospěch rozvoje zemědělství v České republice v období před přistoupením
32003D0298 OJ L 107, 30.04.2003, p.12 Rozhodnutí Rady 2003/298/ES ze dne 14. dubna 2003 o uzavření Protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Českou republikou na straně druhé s přihlédnutím k výsledkům jednání mezi stranami o nových zemědělských koncesích
32003D0450 OJ L 151, 19.06.2003, p.42 Rozhodnutí Komise 2003/450/ES ze dne 18. června 2003, kterým se ustanovení uplatňovaná v České republice v oblasti boje proti Clavibacter michiganensis (Smith) Davis a al. ssp. sepedonicus (Spieckerman a Kotthoff) Davis a al. uznávají za rovnocenná ustanovením Společenství (oznámeno pod číslem K(2003) 1870 )
32003D0581 OJ L 197, 05.08.2003, p.35 Rozhodnutí Komise 2003/581/ES ze dne 1. srpna 2003, kterým se agentury pověřují správou podpor předvstupních opatření ve prospěch rozvoje zemědělství v České republice v období před přistoupením
32003D0650 OJ L 229, 13.09.2003, p.38 Rozhodnutí Rady 2003/650/SZBP ze dne 26. května 2003 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Českou republiky o účasti České republiky v Ozbrojených silách pod vedením Evropské unie v bývalé jugoslávské republice Makedonii
32003D0663 OJ L 239, 25.09.2003, p.1 Rozhodnutí Rady 2003/663/CFSP ze dne 10. prosince 2002 o uzavření dohod mezi Evropskou unií a Bulharskem, Kyprem, Českou republikou, Estonskem, Maďarskem, Islandem, Lotyšskem, Litvou, Norskem, Rumunskem, Slovenskou republikou, Slovinskem, Švýcarskem, Tureckem a Ukrajinou o účasti těchto států na policejní misi Evropské unie v Bosně a Hercegovině
32003D0704 OJ L 256, 09.10.2003, p.17 Rozhodnutí Rady 2003/704/ES ze dne 22. září 2003 o uzavření Dohody, kterou se mění Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Českou republikou na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA)
32003R0140 OJ L 023, 28.01.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 140/2003 ze dne 27. ledna 2003, kterým se určuje procentní podíl množství, který může být povolen v případě žádostí o dovozní licence podané v lednu 2003 podle celních kvót pro hovězí a telecí maso stanovených nařízením (ES) č. 1279/98 pro Polskou republiku, Maďarskou republiku, Českou republiku, Slovensko, Bulharsko a Rumunsko
32003R0320 OJ L 047, 21.02.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 320/2003 ze dne 18. února 2003 o ukončení přezkumu antidumpingových opatření týkajících se dovozu závitových trubek nebo potrubí z temperované litiny pocházejících z Brazílie, České republiky, Japonska, Čínské lidové republiky, Korejské republiky a Thajska
32003R0505 OJ L 075, 21.03.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 505/2003 ze dne 20. března 2003, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v březnu 2003 pro některé produkty z vepřového masa podle režimu stanoveného dohodami, které Společenství uzavřelo s Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Bulharskem a Rumunskem
32003R0534 OJ L 080, 27.03.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 534/2003 ze dne 26. března 2003, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v březnu 2003 pro některé produkty z vajec a drůbežího masa podle režimu stanoveného v prozatímních dohodách, které Společenství uzavřelo s Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Rumunskem a Bulharskem
32003R0542 OJ L 081, 28.03.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 542/2003 ze dne 21. ledna 2003 o vývozu některých ocelářských výrobků z České republiky do Společenství v době od nabytí účinnosti tohoto nařízení do data přistoupení České republiky k Evropské unii (rozšíření systému dvojí kontroly)
32003R0749 OJ L 106, 29.04.2003, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 749/2003 ze dne 28. dubna 2003, kterým se určuje procentní podíl množství, který může být povolen v případě žádostí o dovozní licence podané v dubnu 2003 podle celních kvót pro hovězí a telecí maso stanovených nařízením (ES) č. 1279/98 pro Polskou republiku, Maďarskou republiku, Českou republiku, Slovensko, Bulharsko a Rumunsko
32003R0887 OJ L 127, 23.05.2003, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 887/2003 ze dne 22. května 2003, kterým se stanovují přechodná ustanovení k nařízení (ES) č. 2535/2001, pokud jde o dovoz některých mléčných výrobků z České republiky a Slovenské republiky
32003R0925 OJ L 131, 28.05.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 925/2003 ze dne 27. května 2003, kterým se stanovují prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady 2003/298/ES, pokud jde o koncese ve formě celních kvót Společenství pro některé obilné výrobky pocházející ze České republiky, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2809/2000
32003R1090 OJ L 163, 01.07.2003, p.73 Nařízení Rady (ES) č. 1090/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se přijímají autonomní a přechodná opatření týkající se dovozu některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících ze České republiky a vývozu některých zpracovaných zemědělských produktů do České republiky
32003R1097 OJ L 157, 26.06.2003, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1097/2003 ze dne 25. června 2003, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být uplatňovány žádosti o dovozní licence podané v červnu 2003 pro některé výrobky z vepřového masa podle režimu stanoveného Dohodou, kterou Společenství uzavřelo s Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Bulharskem a Rumunskem
32003R1160 OJ L 162, 01.07.2003, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 1160/2003 ze dne 30. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1898/97, kterým se v odvětví vepřového masa stanovují prováděcí pravidla režimu, který byl zaveden Evropskými dohodami s Bulharskem, Českou republikou, Slovenskem, Rumunskem, Polskem a Maďarskem
32003R1202 OJ L 168, 05.07.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1202/2003 ze dne 4. července 2003, kterým se stanovují dočasná opatření vyplývající z přijetí autonomních a přechodných opatření týkajících se vývozu některých zpracovaných zemědělských produktů do České republiky, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Slovenska a Slovinska
32003R1252 OJ L 175, 15.07.2003, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1252/2003 ze dne 14. července 2003, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 800/1999, pokud jde o výrobky ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě vyvážené do jiných třetích zemí než do České republiky, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Slovenska a Slovinska
32003R1268 OJ L 180, 18.07.2003, p.23 Nařízení Rady (ES) č. 1268/2003 ze dne 15. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1601/2001, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo a kterým se s konečnou platností vybírá prozatímní antidumpingové clo ukládané při dovozu některých železných nebo ocelových lan a kabelů pocházejících z České republiky, Ruska, Thajska a Turecka
32003R1274 OJ L 180, 18.07.2003, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 1274/2003 ze dne 11. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 230/2001, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo z některých železných nebo ocelových lan a kabelů pocházejících z České republiky, Ruska, Thajska a Turecka a kterým se přijímají některé závazky nabízené některými vývozci z České republiky a Turecka
32003R1307 OJ L 185, 24.07.2003, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1307/2003 ze dne 23. července 2003, kterým s určují povolená procentní množství v případě žádostí o dovozní licence podané v červenci 2003 podle celních kvót pro hovězí a telecí masa stanovených v nařízení (ES) č. 1279/98 pro Polskou republiku, Maďarskou republiku, Českou republiku, Slovensko, Bulharsko a Rumunsko
32003R1570 OJ L 224, 06.09.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1570/2003 ze dne 5. září 2003, kterým se stanovují množství, pro která mohou být podány žádosti o dovozní licence pro období od 1. ledna do 30. června 2004 podle celních kvót pro hovězí a telecí maso stanovených v nařízení Rady (ES) č. 1279/98 pro Bulharsko, Českou republiku, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko
32003R1717 OJ L 247, 30.09.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1717/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v září pro některé výrobky z vepřového masa podle režimu stanoveného v dohodách, které Společenství uzavřelo s Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Bulharskem a Rumunskem
32003R1972 OJ L 293, 11.11.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1972/2003 ze dne 10. listopadu 2003 o přechodných opatřeních, jež mají být přijata v případě obchodu se zemědělskými produkty v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska
32003R2199 OJ L 328, 17.12.2003, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 2199/2003 ze dne 16. prosince 2003, kterým se pro rok 2004 stanovují prozatímní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1259/1999, pokud jde o režim jednotných oblastních plateb pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko
32003R2230 OJ L 339, 24.12.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 2230/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se zavádějí pořadová čísla nižší úrovně pro některé celní kvóty pro vaječné produkty pocházející z Estonska, Polska a České republiky a Slovenské republiky
32003R2231 OJ L 339, 24.12.2003, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 2231/2003 ze dne 23. prosince 2003 o otevření celních kvót pro rok 2004 pro dovoz některých produktů pocházejících z České republiky a Slovenské republiky do Evropského společenství
32003R2259 OJ L 336, 23.12.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 2259/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se určuje, v jakém rozsahu mohou být přijaty žádosti o dovozní licence podané v prosinci 2003 pro některé výrobky z vepřového masa podle režimu stanoveného v dohodách, které Společenství uzavřelo s Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Bulharskem a Rumunskem
32003R2340 OJ L 346, 31.12.2003, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 2340/2003 ze dne 29. prosince 2003, kterým se pro rok 2004 stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 1279/98, kterým se stanovují prováděcí pravidla k celním kvótám pro hovězí a telecí maso stanoveným v rozhodnutích Rady 2003/286/ES, 2003/298/ES, 2003/299/ES, 2003/18/ES, 2003/263/ES a 2003/285/ES pro Bulharsko,Českou republiku, Slovensko, Rumunsko, Polskou republiku a Maďarskou republiku
OJ L 081, 28.03.2003, p.43 2003/212/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Česká republika č. 1/2003 ze dne 4. února 2003, kterým se rozšiřuje systém dvojí kontroly zavedený rozhodnutím Rady přidružení č. 3/97 pro dobu od data nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí do data přistoupení České republiky k Evropské unii
OJ L 107, 30.04.2003, p.17 Protokol, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Českou republikou na straně druhé s přihlédnutím k výsledkům jednání mezi stranami o nových zemědělských koncesích
OJ L 107, 30.04.2003, p.35 Informace o vstupu v platnost Protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Českou republikou na straně druhé s přihlédnutím k výsledkům jednání mezi stranami o nových zemědělských koncesích
OJ L 229, 13.09.2003, p.39 Dohoda mezi Evropskou unií a Českou republikou o účasti České republiky v Ozbrojených silách pod vedením Evropské unie v bývalé jugoslávské republice Makedonii
OJ L 236, 23.09.2003, p.1 Dokumenty týkající se přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Maltské republiky, Polské republiky, Slovinské republiky a Slovenské republiky k Evropské unii
OJ L 236, 23.09.2003, p.3 Stanovisko Komise ze dne 19. února 2003 o žádosti České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Maltské republiky, Polské republiky, Slovinské republiky a Slovenské republiky o přistoupení k Evropské unii
OJ L 236, 23.09.2003, p.5 Legislativní usnesení Evropského parlamentu o žádosti České republiky o členství v Evropské unii (AA-AFNS 1-6 — C5-0115/2003 — 2003/0901(AVC))
OJ L 236, 23.09.2003, p.15 Rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 14. dubna 2003 o přijetí České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Maltské republiky, Polské republiky, Slovinské republiky a Slovenské republiky do Evropské unie
OJ L 236, 23.09.2003, p.17 Smlouva mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Portugalskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členské státy Evropské unie) a Českou republikou, Estonskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maďarskou republikou, Maltskou republikou, Polskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Maltské republiky, Polské republiky, Slovinské republiky a Slovenské republiky k Evropské unii
OJ L 236, 23.09.2003, p.33 Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Maltské republiky, Polské republiky, Slovinské republiky a Slovenské republiky a o úpravách Smluv, na nichž je založena Evropská unie
OJ L 239, 25.09.2003, p.8 Dohoda mezi Evropskou unií a Českou republikou o účasti České republiky na policejní misi Evropské unie v Bosně a Hercegovině
OJ L 256, 09.10.2003, p.18 Dohoda, kterou se mění Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Českou republikou na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA)
OJ L 332, 19.12.2003, p.52 Informace o vstupu v platnost Dohody, kterou se mění Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Českou republiky na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA)


(1) - Texty s významem pro EHP (Evropský hospodářský prostor)
Tučně tištěné předpisy mají dlouhodobý význam, slabě tištěné předpisy mají pouze dočasnou platnost
PŘEKLADY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, ZÁVAZNÉ JE POUZE ZNĚNÍ, KTERÉ BYLO ZVEŘEJNĚNO V TIŠTĚNÉ VERZI OFFICIAL JOURNAL
Odkaz na originální stránky Official Journal na adrese: http://europa.eu.int/eur-lex/en/oj