Úřední věstník
Evropských společenství


Pohled na nařízení vydaná v roce 2003:

Celex Citace Překlad názvu
31995R1162r OJ L 059, 04.03.2003, p.34 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1162/95 ze dne 23. května 1995, kterým se stanovují zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí pro obiloviny a rýži (Úř. věst. č. L 117 ze dne 24.5.1995)
31995R1517r OJ L 169, 08.07.2003, p.76 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1517/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1766/92, pokud jde o režim vývozu a dovozu krmných směsí na bázi obilovin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1162/95, kterým se stanovují zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí pro obiloviny a rýži (Úř. věst. č. L 147 ze dne 30.6.1995)
31998R1549r OJ L 249, 01.10.2003, p.71 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1549/98 ze dne 17. července 1998, kterým se doplňuje příloha k nařízení (ES) č. 1107/96 o registraci zeměpisných označení a označení původu postupem podle článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 (Úř. věst. č. L 202 ze dne 18.7.1998)
32000R1784r OJ L 053, 28.02.2003, p.64 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 1784/2000 ze dne 11. srpna 2000, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené z dovozu některých závitových trubek nebo potrubí z temperované litiny pocházejících z Brazílie, České republiky, Japonska, Čínské lidové republiky, Korejské republiky a Thajska (Úř. věst. č. L 208 ze dne 18.8.2000)
32000R2388r OJ L 025, 30.01.2003, p.43 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2388/2000 ze dne 13. října 2000, kterým se mění příloha 1 k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. č. L 264 ze dne 18.10.2000 )
32001R0085r OJ L 125, 21.05.2003, p.14 Oprava ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/85/ES ze dne 20. listopadu 2001 o zvláštních ustanoveních pro vozidla používaná k přepravě osob, vybavená kromě sedadla řidiče více než osmi sedadly, a o změně směrnice 70/156/EHS a 97/27/ES ( Úř. věst. č. L 42 ze dne 13.2.2002)
32001R1488r OJ L 026, 31.01.2003, p.86 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1488/2001 ze dne 19. července 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o umístění určitého množství některých základních produktů uvedených příloze I ke Smlouvě o založení Evropského společenství do režimu aktivního zušlechtění bez předchozího přezkoumání ekonomických podmínek (Úř. věst. č. L 196 ze dne 20.7.2001 )
32001R2031r OJ L 032, 07.02.2003, p.15 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2031/2001 ze dne 6. srpna 2001, kterým se mění příloha I k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. č. L 279 ze dne 23.10.2001)
32002R0118r OJ L 036, 12.02.2003, p.44 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 118/2003 ze dne 23. ledna 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro hovězí a telecí maso a kterým se mění nařízení (EHS) č. 3846/87, kterým se zavádí nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady a (ES) č. 1445/95 o prováděcích pravidlech k dovozním a vývozním licencím v odvětví hovězího a telecího masa (Úř. věst. č. L 20 ze dne 24.1.2003)
32002R0753r OJ L 272, 23.10.2003, p.38 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 753/2002 ze dne 29. dubna 2002, kterým se stanovují některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, pokud jde o popisování, označování, úpravu a ochranu některých vinařských produktů (Úř. věst. č. L 118 ze dne 4.5.2002)
32002R1181r OJ L 045, 19.02.2003, p.27 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1181/2002 ze dne 1. července 2002, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanovuje postup Společenství pro určování maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Úř. věst. č. L 172 ze dne 2.7.2002)
32002R1181r OJ L 062, 06.03.2003, p.27 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1181/2002 ze dne 1. července 2002, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanovuje postup Společenství pro určování maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Úř. věst. č. L 172 ze dne 2.7.2002)
32002R1253r OJ L 059, 04.03.2003, p.34 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1253/2002 ze dne 11. července 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 800/1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty (Úř. věst. č. L 183 ze dne 12.7.2002)
32002R1514r OJ L 053, 28.02.2003, p.65 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 1514/2002 ze dne 19. srpna 2002, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené z dovozu některých trubek a potrubních armatur ze železa nebo oceli pocházejících z České republiky, Malajsie, Ruska, Korejské republiky a Slovenska (Úř. věst. č. L 228 ze dne 24.8.2002)
32002R1832r OJ L 024, 29.01.2003, p.18 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1832/2002 ze dne 1. srpna 2002, kterým se mění příloha I k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. č. L 290 ze dne 28.10.2002)
32002R1884r OJ L 249, 01.10.2003, p.71 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1884/2002 ze dne 10. října 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2390/1999, kterým se stanoví forma a obsah účetních informací, které mají být předány Komisi pro účely zúčtování účtů záruční sekce EZOZF, jakož i pro účely monitorování a určování předpokladů (Úř. věst. č. L 288 ze dne 25.10.2002 )
32002R2264r OJ L 247, 30.09.2003, p.26 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 2264/2002 ze dne 19. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96, kterým se dočasně pozastavují všeobecná cla společného celního sazebníku pro některé průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu (Úř. věst. č. L 350 ze dne 27.12.2002)
32002R2287r OJ L 053, 28.02.2003, p.65 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 2287/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě všeobecných celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky (Úř. věst. č. L 348 ze dne 21.12.2002)
32002R2304r OJ L 008, 14.01.2003, p.46 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2304/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se provádí rozhodnutí Rady 2001/822/ES o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství ("Rozhodnutí o přidružení zámořských oblastí") (Úř. věst. č. L 348 ze dne 21.12.2002)
32002R2305r OJ L 041, 14.02.2003, p.60 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2305/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1162/95, kterým se mění nařízení (ES) č. 1162/95, kterým se stanovují zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí pro obiloviny a rýži (Úř. věst. č. L 348 ze dne 21.12.2002)
32002R2341r OJ L 083, 01.04.2003, p.73 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 2341/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se pro rok 2003 stanovují rybolovná práva a s tím související podmínky pro některé rybí populace a skupiny rybích populací ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství s povinným omezením úlovků (Úř. věst. č. L 356 ze dne 31.12.2002)
32002R23423r OJ L 002, 07.01.2003, p.39 Oprava k nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 23. prosince 2002 o rámcovém finančním nařízení pro orgány uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o finančním nařízení platném pro všeobecný rozpočet Evropských společenství (Úř. věst. č. L 357 ze dne 31.12.2002)
32002R2344r OJ L 029, 05.02.2003, p.59 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2344/2002 ze dne 18. prosince 2002, kterým se mění přílohy I, III, V a VII k nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech pro dovoz některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí (Úř. věst. č. L 357 ze dne 31.12.2002)
32002R2378r OJ L 083, 01.04.2003, p.74 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2378/2002 ze dne 27. prosince 2002, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 1249/96 o prováděcích pravidlech (dovozní cla v odvětví obilovin) k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 (Úř. věst. č. L 358 ze dne 31.12.2002)
32002R2386r OJ L 003, 08.01.2003, p.4 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2386/2002 ze dne 30. prosince 2002, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě (Úř. věst. č. L 358 ze dne 31.12.2002)
32003R0001 OJ L 001, 04.01.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o uplatňování pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (1)
32003R0002 OJ L 001, 04.01.2003, p.26 Nařízení Rady (ES) č. 2/2003 ze dne 19. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2248/2001 o některých postupech pro uplatňování Stabilizační a asociační dohody mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Chorvatskou republikou na straně druhé a pro uplatňování Prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Chorvatskou republikou
32003R0003 OJ L 001, 04.01.2003, p.30 Nařízení Rady (ES) č. 3/2003 ze dne 19. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 153/2002 o některých postupech pro uplatňování Stabilizační a asociační dohody mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé a pro uplatňování Prozatímní dohody mezi Evropským společenství a bývalou jugoslávskou republikou Makedonií
32003R0004 OJ L 001, 04.01.2003, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 4/2003 ze dne 3. ledna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0005 OJ L 001, 04.01.2003, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 5/2003 ze dne 27. prosince 2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla k celním kvótám pro rok 2003 pro výrobky z hovězího a telecího masa pocházející z Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Svazové republiky Jugoslávie
32003R0006 OJ L 001, 04.01.2003, p.45 Nařízení Komise (ES) č. 6/2003 ze dne 30. prosince 2002 o zveřejňování statistik o silniční přepravě zboží (1)
32003R0007 OJ L 001, 04.01.2003, p.50 Nařízení Komise (ES) č. 7/2003 ze dne 3. ledna 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
32003R0008 OJ L 001, 04.01.2003, p.56 Nařízení Komise (ES) č. 8/2003 ze dne 3. ledna 2003, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32003R0009 OJ L 001, 04.01.2003, p.59 Nařízení Komise (ES) č. 9/2003 ze dne 3. ledna 2003, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32003R0010 OJ L 001, 04.01.2003, p.61 Nařízení Komise (ES) č. 10/2003 ze dne 3. ledna 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32003R0011 OJ L 001, 04.01.2003, p.63 Nařízení Komise (ES) č. 11/2003 ze dne 3. ledna 2003, kterým se stanovuje maximální vývozní náhrada pro bílý cukr pro 20. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1331/2002
32003R0012 OJ L 001, 04.01.2003, p.64 Nařízení Komise (ES) č. 12/2003 ze dne 3. ledna 2003, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32003R0013 OJ L 002, 07.01.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 13/2003 ze dne 6. ledna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0014 OJ L 002, 07.01.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 14/2003 ze dne 6. ledna 2003 o dodávkách rostlinného oleje z titulu potravinové pomoci
32003R0015 OJ L 002, 07.01.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 15/2003 ze dne 6. ledna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1793/2002, kterým se stanovuje odhad produkce olivového oleje a jednotkové množství produkční podpory, které lze zálohově vyplácet pro hospodářský rok 2001/02
32003R0016 OJ L 002, 07.01.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 16/2003 ze dne 6. ledna 2003, kterým se stanovují zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1164/94, pokud jde o financovatelnost výdajů za opatření, která částečně financuje Kohezní fond
32003R0017 OJ L 002, 07.01.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 17/2003 ze dne 6. ledna 2003, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32003R0018 OJ L 002, 07.01.2003, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 18/2003 ze dne 6. ledna 2003, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32003R0019 OJ L 002, 07.01.2003, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 19/2003 ze dne 6. ledna 2003, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32003R0020 OJ L 002, 07.01.2003, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 20/2003 ze dne 6. ledna 2003, kterým se pozastavují preferenční cla a kterým se znovu zavádí clo společného celního sazebníku z dovozu malokvětých růží pocházejících z Izraele
32003R0021 OJ L 002, 07.01.2003, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 21/2003 ze dne 6. ledna 2003, kterým se pozastavují preferenční cla a kterým se znovu zavádí clo společného celního sazebníku z dovozu velkokvětých růží pocházejících z Izraele
32003R0022 OJ L 002, 07.01.2003, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 22/2003 ze dne 6. ledna 2003, kterým se pozastavují preferenční cla a kterým se znovu zavádí clo společného celního sazebníku z dovozu vícekvětých karafiátů pocházejících z Izraele
32003R0023 OJ L 002, 07.01.2003, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 23/2003 ze dne 6. ledna 2003, kterým se pozastavují preferenční cla a kterým se znovu zavádí clo společného celního sazebníku z dovozu jednokvětých karafiátů pocházejících z Izraele
32003R0024 OJ L 002, 07.01.2003, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 24/2003 ze dne 6. ledna 2003, kterým se pozastavují preferenční cla a kterým se znovu zavádí clo společného celního sazebníku z dovozu vícekvětých karafiátů pocházejících ze Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32003R0025 OJ L 002, 07.01.2003, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 25/2003 ze dne 6. ledna 2003, kterým se pozastavují preferenční cla a kterým se znovu zavádí clo společného celního sazebníku z dovozu jednokvětých karafiátů pocházejících ze Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32003R0026 OJ L 003, 08.01.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 26/2003 ze dne 7. ledna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0027 OJ L 003, 08.01.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 27/2003 ze dne 7. ledna 2003 o vydávání dovozních licencí pro některé konzervované houby
32003R0028 OJ L 004, 09.01.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 28/2003 ze dne 8. ledna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0029 OJ L 004, 09.01.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 29/2003 ze dne 8. ledna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2267/2002, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32003R0030 OJ L 004, 09.01.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 30/2003 ze dne 8. ledna 2003 týkající se nařízení (ES) č. 2375/2002 o otevření a správě celních kvót Společenství pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, pocházející ze třetích země a o stanovení odchylek od nařízení Rady (EHS) č. 1766/92
32003R0031 OJ L 004, 09.01.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 31/2003 ze dne 8. ledna 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32003R0032 OJ L 005, 10.01.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 32/2003 ze dne 9. ledna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0033 OJ L 005, 10.01.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 33/2003 ze dne 9. ledna 2003 o vydávání dovozních licencí pro vysoce jakostní, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso
32003R0034 OJ L 005, 10.01.2003, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 34/2003 ze dne 9. ledna 2003, kterým se stanovují maximální vývozní náhrada pro ječmen ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 901/2002
32003R0035 OJ L 005, 10.01.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 35/2003 ze dne 9. ledna 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 900/2002
32003R0036 OJ L 005, 10.01.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 36/2003 ze dne 9. ledna 2003, kterým se stanovuje maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 899/2002
32003R0037 OJ L 005, 10.01.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 37/2003 ze dne 9. ledna 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
32003R0038 OJ L 005, 10.01.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 38/2003 ze dne 9. ledna 2003, kterým se stanoví opravná sazba náhrady pro obiloviny
32003R0039 OJ L 005, 10.01.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 39/2003 ze dne 9. ledna 2003, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32003R0040 OJ L 005, 10.01.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 40/2003 ze dne 9. ledna 2003, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32003R0041 OJ L 007, 11.01.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 41/2003 ze dne 10. ledna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0042 OJ L 007, 11.01.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 42/2003 ze dne 10. ledna 2003, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na prodej vinného alkoholu výhradně pro účely použití ve třetích zemí v odvětví paliv
32003R0043 OJ L 007, 11.01.2003, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 43/2003 ze dne 23. prosince 2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001, pokud jde o podporu lokální produkce obilí v okrajových regionech Evropské unie
32003R0043r OJ L 033, 08.02.2003, p.44 Oprava k rozhodnutí Komise 2003/43/ES ze dne 17. ledna 2003, kterým se zavádějí třídy požární odolnosti pro některé stavební výrobky (Úř. věst. č. L 13 ze dne 18.1.2003)
32003R0043r OJ L 062, 06.03.2003, p.27 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 43/2003 ze dne 23. prosince 2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001, pokud jde o podporu lokální produkce obilí v okrajových regionech Evropské unie (Úř. věst. č. L 7 ze dne 11.1.2003)
32003R0044 OJ L 007, 11.01.2003, p.58 Nařízení Komise (ES) č. 44/2003 ze dne 10. ledna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2584/2000, kterým se zavádí systém sdělování informací o některých dodávkách hovězího, telecího a vepřového masa přepravovaného po silnicích do Ruské federace
32003R0045 OJ L 007, 11.01.2003, p.60 Nařízení Komise (ES) č. 45/2003 ze dne 10. ledna 2003, kterým se opravuje nařízení (EHS) č. 1274/91, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1907/90 o některých obchodních normách pro vejce
32003R0046 OJ L 007, 11.01.2003, p.61 Nařízení Komise (ES) č. 46/2003 ze dne 10. ledna 2003, kterým se mění obchodní normy pro čerstvé ovoce a zeleninu, pokud jde o směsi různých druhů čerstvého ovoce a zeleniny ve stejném prodejním obalu
32003R0047 OJ L 007, 11.01.2003, p.64 Nařízení Komise (ES) č. 47/2003 ze dne 10. ledna 2003, kterým se mění příloha I k nařízení Rady (ES) č. 2200/96
32003R0048 OJ L 007, 11.01.2003, p.65 Nařízení Komise (ES) č. 48/2003 ze dne 10. ledna 2003, kterým se stanovují pravidla pro směsi různých druhů čerstvého ovoce a zeleniny ve stejném prodejním obalu
32003R0049 OJ L 007, 11.01.2003, p.68 Nařízení Komise (ES) č. 49/2003 ze dne 10. ledna 2003 o vydávání dovozních licencí pro česnek ve čtvrtletí od 1. prosince 2002 do 28. února 2003
32003R0050 OJ L 007, 11.01.2003, p.70 Nařízení Komise (ES) č. 50/2003 ze dne 10. ledna 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné rýže do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1896/2002
32003R0051 OJ L 007, 11.01.2003, p.71 Nařízení Komise (ES) č. 51/2003 ze dne 10. ledna 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže typu A do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1897/2002
32003R0052 OJ L 007, 11.01.2003, p.72 Nařízení Komise (ES) č. 52/2003 ze dne 10. ledna 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté dlouhozrnné rýže typu B do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1898/2002
32003R0053 OJ L 007, 11.01.2003, p.73 Nařízení Komise (ES) č. 53/2003 ze dne 10. ledna 2003, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32003R0054 OJ L 008, 14.01.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 54/2003 ze dne 13. ledna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0055 OJ L 008, 14.01.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 55/2003 ze dne 13. ledna 2003 o klasifikaci některého zboží v kombinované nomenklatuře
32003R0056 OJ L 008, 14.01.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 56/2003 ze dne 13. ledna 2003 o vydávání vývozních licencí typu A3 v odvětví ovoce a zeleniny
32003R0057 OJ L 009, 15.01.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 57/2003 ze dne 14. ledna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0058 OJ L 011, 16.01.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 58/2003 ze dne 19. prosince 2002 o stanovách pro výkonné agentury pověřené některými úkoly v oblasti řízení programů Společenství
32003R0059 OJ L 011, 16.01.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 59/2003 ze dne 15. ledna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0060 OJ L 011, 16.01.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 60/2003 ze dne 15. ledna 2003, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na snížení cla z kukuřice dovezené do Portugalska ze třetích zemí
32003R0061 OJ L 011, 16.01.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 61/2003 ze dne 15. ledna 2003, kterým se mění přílohy I a II k nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanovuje postup Společenství pro určování maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (1)
32003R0062 OJ L 011, 16.01.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 62/2003 ze dne 14. ledna 2003, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32003R0063 OJ L 011, 16.01.2003, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 63/2003 ze dne 15. ledna 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32003R0064 OJ L 011, 16.01.2003, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 64/2003 ze dne 15. ledna 2003, kterým se upravují vývozní subvence pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, kroupy a šrot
32003R0065 OJ L 011, 16.01.2003, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 65/2003 ze dne 15. ledna 2003, kterým se upravují vývozní subvence pro slad
32003R0066 OJ L 012, 17.01.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 66/2003 ze dne 16. ledna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0067 OJ L 012, 17.01.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 67/2003 ze dne 16. ledna 2003 o vydávání dovozních licencí pro rýži pocházející ze států AKT a zámořských zemí a území na základě žádostí podaných během prvních pěti pracovních dní ledna 2003 podle nařízení (ES) č. 2603/97
32003R0068 OJ L 012, 17.01.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 68/2003 ze dne 16. ledna 2003 o využívání informací pocházejících z jiných zdrojů než ze statistických zjišťování a o časových limitech pro sdělování výsledků šetření týkajících se zemědělských podniků za rok 2003
32003R0069 OJ L 012, 17.01.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 69/2003 ze dne 16. ledna 2003, kterým se stanovují vývozní subvence pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, kroupy a šrot
32003R0070 OJ L 012, 17.01.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 70/2003 ze dne 16. ledna 2003, kterým se stanovují vývozní subvence pro slad
32003R0071 OJ L 012, 17.01.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 71/2003 ze dne 16. ledna 2003, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro ječmen ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 901/2002
32003R0072 OJ L 012, 17.01.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 72/2003 ze dne 16. ledna 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 900/2002
32003R0073 OJ L 012, 17.01.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 73/2003 ze dne 16. ledna 2003, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 899/2002
32003R0074 OJ L 012, 17.01.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 74/2003 ze dne 16. ledna 2003, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32003R0075 OJ L 012, 17.01.2003, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 75/2003 ze dne 16. ledna 2003, kterým se stanovují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32003R0076 OJ L 012, 17.01.2003, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 76/2003 ze dne 16. ledna 2003, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 21. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1331/2002
32003R0077 OJ L 013, 18.01.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 77/2003 ze dne 17. ledna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0078 OJ L 013, 18.01.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 78/2003 ze dne 17. ledna 2003 o uplatňování koeficientu snížení v případě osvědčení o náhradách pro zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě, podle čl. 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 1520/2000
32003R0079 OJ L 013, 18.01.2003, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 79/2003 ze dne 17. ledna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1422/95, kterým se v odvětví cukru stanovují prováděcí pravidla pro dovoz melasy
32003R0080 OJ L 013, 18.01.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 80/2003 ze dne 17. ledna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 175/2001, pokud jde o směsi některých odrůd nevyloupaných vlašských ořechů úředně definované produkující zemí
32003R0081 OJ L 013, 18.01.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 81/2003 ze dne 17. ledna 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 111. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32003R0082 OJ L 013, 18.01.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 82/2003 ze dne 17. ledna 2003, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 64. veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2771/1999
32003R0083 OJ L 013, 18.01.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 83/2003 ze dne 17. ledna 2003, kterým se stanovuje minimální prodejní cena odstředěného mléka pro 30. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999
32003R0084 OJ L 013, 18.01.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 84/2003 ze dne 17. ledna 2003, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo 283. zvláštní veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32003R0085 OJ L 013, 18.01.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 85/2003 ze dne 17. ledna 2003 o vydávání dovozních licencí pro česnek ve čtvrtletí od 1. března do 31. května 2003
32003R0086 OJ L 013, 18.01.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 86/2003 ze dne 17. ledna 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté dlouhozrnné rýže typu B do některých třetí zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1898/2002
32003R0087 OJ L 013, 18.01.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 87/2003 ze dne 17. ledna 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné rýže do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1896/2002
32003R0088 OJ L 013, 18.01.2003, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 88/2003 ze dne 17. ledna 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže typu A do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1897/2002
32003R0089 OJ L 013, 18.01.2003, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 89/2003 ze dne 17. ledna 2003, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o vývozní licence podané v lednu 2003 pro produkty z hovězího masa, které mají nárok na zvláštní zacházení při dovozu
32003R0090 OJ L 013, 18.01.2003, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 90/2003 ze dne 17. ledna 2003 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa pocházející z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
32003R0091 OJ L 014, 21.01.2003, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy
32003R0092 OJ L 014, 21.01.2003, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 92/2003 ze dne 20. ledna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0093 OJ L 014, 21.01.2003, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 93/2003 ze dne 20. ledna 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle třetího veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 2042/2002
32003R0094 OJ L 014, 21.01.2003, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 94/2003 ze dne 20. ledna 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle třetího veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 2048/2002
32003R0095 OJ L 014, 21.01.2003, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 95/2003 ze dne 20. ledna 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle prvního veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 2249/2002
32003R0096 OJ L 014, 21.01.2003, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 96/2003 ze dne 20. ledna 2003 o dodávkách bílý cukr z titulu potravinové pomoci
32003R0097 OJ L 014, 21.01.2003, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 97/2003 ze dne 20. ledna 2003 o dodávkách obilovin z titulu potravinové pomoci
32003R0098 OJ L 014, 21.01.2003, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 98/2003 ze dne 20. ledna 2003, kterým se stanovuje odhad dodávek a výše podpory Společenství pro dodávky některých základních produktů určených pro lidskou spotřebu, ke zpracování, pro použití jako zemědělské vstupy a pro dodávku živých zvířat a vajec do okrajových regionů podle nařízení Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001
32003R0099 OJ L 014, 21.01.2003, p.53 Nařízení Komise (ES) č. 99/2003 ze dne 20. ledna 2003, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32003R0100 OJ L 014, 21.01.2003, p.54 Nařízení Komise (ES) č. 100/2003 ze dne 20. ledna 2003, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32003R0101 OJ L 016, 22.01.2003, p.1 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 101/2003 ze dne 15. ledna 2003, kterým se upravují opravné koeficienty uplatňované od 1. července 2002 v případě odměn úředníků Evropských společenstvích pracujících ve třetích zemích
32003R0103 OJ L 016, 22.01.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 103/2003 ze dne 21. ledna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 668/2001 tak, že se množství ječmene, které vlastní německá intervenční agentura a pro které bylo vypsáno stálé veřejné nabídkové řízení na vývoz, zvýší na 3 000 055 tun
32003R0104 OJ L 016, 22.01.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 104/2003 ze dne 21. ledna 2003 o vydávání dovozních licencí pro cukr a směsi cukru a kakaa se statusem výrobků pocházejících ze AKT/zámořských zemí a území
32003R0105 OJ L 016, 22.01.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 105/2003 ze dne 21. ledna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1081/2002 tak, že se množství ječmene, které vlastní francouzská intervenční agentura a pro které bylo vypsáno stálé veřejné nabídkové řízení na vývoz, zvýší 578820 tun
32003R0106 OJ L 016, 22.01.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 106/2003 ze dne 21. ledna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 968/2002 tak, že se množství ječmene, které vlastní intervenční agentura Spojeného království a pro které bylo vypsáno stálé veřejné nabídkové řízení na vývoz, zvýší na 88 011 tun
32003R0107 OJ L 016, 22.01.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 107/2003 ze dne 21. ledna 2003, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané pro zmrazené hovězí maso (subkvóta II) podle nařízení (ES) č. 954/2002
32003R0108 OJ L 016, 22.01.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 108/2003 ze dne 21. ledna 2003, kterým se stanovují sazby subvencí pro vejce a vaječné žloutky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R0109 OJ L 016, 22.01.2003, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 109/2003 ze dne 21. ledna 2003, kterým se stanovují vývozní subvence pro vejce
32003R0110 OJ L 016, 22.01.2003, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 110/2003 ze dne 21. ledna 2003, kterým se stanovují reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec a pro vaječný albumin a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
32003R0111 OJ L 016, 22.01.2003, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 111/2003 ze dne 21. ledna 2003, kterým se stanovují vývozní subvence pro drůbeží maso
32003R0112 OJ L 018, 23.01.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 112/2003 ze dne 22. ledna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0113 OJ L 018, 23.01.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 113/2003 ze dne 22. ledna 2003, kterým se stanovuje paušální poplatek za daňové přiznání zemědělských zařízení pro účetní rok 2003 v rámci účetní sítě zemědělských zařízení
32003R0114 OJ L 018, 23.01.2003, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 114/2003 ze dne 22. ledna 2003 o vydávání dovozních licencí pro rýži na základě žádostí podaných během prvních desíti pracovních dní ledna 2003 podle nařízení (ES) č. 327/98
32003R0115 OJ L 018, 23.01.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 115/2003 ze dne 22. ledna 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32003R0116 OJ L 018, 23.01.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 116/2003 ze dne 22. ledna 2003, kterým se stanovují vývozní subvence pro olivový olej
32003R0117 OJ L 020, 24.01.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 117/2003 ze dne 23. ledna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0118 OJ L 020, 24.01.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 118/2003 ze dne 23. ledna 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro hovězí a telecí maso a kterým se mění nařízení (EHS) č. 3846/87, kterým se zavádí nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady a (ES) č. 1445/95 o prováděcích pravidlech k dovozním a vývozním licencím v odvětví hovězího a telecího masa
32003R0118r OJ L 027, 01.02.2003, p.33 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 118/2003 ze dne 23. ledna 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro hovězí a telecí maso a kterým se mění nařízení (EHS) č. 3846/87, kterým se zavádí nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady a (ES) č. 1445/95 o prováděcích pravidlech k dovozním a vývozním licencím v odvětví hovězího a telecího masa (Úř. věst. č. L 20 ze dne 24.1.2003 )
32003R0119 OJ L 020, 24.01.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 119/2003 ze dne 23. ledna 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro vepřové maso
32003R0120 OJ L 020, 24.01.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 120/2003 ze dne 23. ledna 2003 o vydávání vývozních licencí pro vinařské produkty
32003R0121 OJ L 020, 24.01.2003, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 121/2003 ze dne 23. ledna 2003, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence pro hovězí a telecí maso podané v lednu 2003 podle celní kvóty otevřené nařízením Rady (ES) č. 2475/2000 pro Slovinskou republiku
32003R0122 OJ L 020, 24.01.2003, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 122/2003 ze dne 23. ledna 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
32003R0123 OJ L 020, 24.01.2003, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 123/2003 ze dne 23. ledna 2003, kterým se stanovuje maximální vývozní náhrada pro ječmen ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 901/2002
32003R0124 OJ L 020, 24.01.2003, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 124/2003 ze dne 23. ledna 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ovsa zveřejněné v nařízení (ES) č. 1582/2002
32003R0125 OJ L 020, 24.01.2003, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 125/2003 ze dne 23. ledna 2003, kterým se stanovuje maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 899/2002
32003R0126 OJ L 020, 24.01.2003, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 126/2003 ze dne 23. ledna 2003, kterým se stanovuje maximální snížení cla z kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 60/2003
32003R0127 OJ L 022, 25.01.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 127/2003 ze dne 24. ledna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0128 OJ L 022, 25.01.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 128/2003 ze dne 24. ledna 2003 o otevření kvót pro dovoz některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících ze Švýcarska a Lichtenštejnska do Evropského společenství
32003R0129 OJ L 022, 25.01.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 129/2003 ze dne 24. ledna 2003, kterým se stanovují prováděcí pravidla pro určení velikosti ok a hustoty nití u rybářských sítí
32003R0130 OJ L 022, 25.01.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 130/2003 ze dne 24. ledna 2003, kterým se stanovují podpora pro rajčata určená ke zpracování pro hospodářský rok 2003/04 podle nařízení Rady (ES) č. 2201/96
32003R0131 OJ L 022, 25.01.2003, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 131/2003 ze dne 24. ledna 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté dlouhozrnné rýže typu B do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1898/2002
32003R0132 OJ L 022, 25.01.2003, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 132/2003 ze dne 24. ledna 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné rýže do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1896/2002
32003R0133 OJ L 022, 25.01.2003, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 133/2003 ze dne 24. ledna 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže typu A do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1897/2002
32003R0134 OJ L 022, 25.01.2003, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 134/2003 ze dne 24. ledna 2003 o vydávání vývozních licencí typu A1 pro ovoce a zeleninu
32003R0135 OJ L 022, 25.01.2003, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 135/2003 ze dne 24. ledna 2003, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v červenci 2002 pro některé mléčné výrobky podle určitých celních kvót, které byly otevřeny nařízením (ES) č. 2535/2001
32003R0136 OJ L 022, 25.01.2003, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 136/2003 ze dne 24. ledna 2003 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny
32003R0137 OJ L 022, 25.01.2003, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 137/2003 ze dne 24. ledna 2003, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32003R0138 OJ L 023, 28.01.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 138/2003 ze dne 21. ledna 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech pro dovoz některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
32003R0139 OJ L 023, 28.01.2003, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 139/2003 ze dne 27. ledna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0140 OJ L 023, 28.01.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 140/2003 ze dne 27. ledna 2003, kterým se určuje procentní podíl množství, který může být povolen v případě žádostí o dovozní licence podané v lednu 2003 podle celních kvót pro hovězí a telecí maso stanovených nařízením (ES) č. 1279/98 pro Polskou republiku, Maďarskou republiku, Českou republiku, Slovensko, Bulharsko a Rumunsko
32003R0141 OJ L 023, 28.01.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 141/2003 ze dne 27. ledna 2003, kterým se určuje procentní podíl množství, který může být povolen v případě žádostí o dovozní licence podané v lednu 2003 podle celních kvót pro hovězí a telecí maso stanovených nařízením (ES) č. 1429/2002 pro Estonsko, Lotyšsku a Litvu
32003R0142 OJ L 023, 28.01.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 142/2003 ze dne 27. ledna 2003, kterým se ukončuje bezpečnostní řízení týkající se některých ocelářských produktů a kterým se stanoví náhrada některých cel
32003R0143 OJ L 023, 28.01.2003, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 143/2003 ze dne 27. ledna 2003, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32003R0144 OJ L 023, 28.01.2003, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 144/2003 ze dne 27. ledna 2003, kterým se upravují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32003R0145 OJ L 023, 28.01.2003, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 145/2003 ze dne 27. ledna 2003, kterým se podeváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002, kterým se ukládají některá zvláštní restriktivní opatření namířená proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ladinem, sítí Al-Kajda a Talibanem a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32003R0146 OJ L 024, 29.01.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 146/2003 ze dne 27. ledna 2003, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1705/98 o přerušení některých hospodářských vztahů s Angolou ve spojitosti s činnosti "Uniăo Nacional para Independęncia Total de Angola" (UNITA)
32003R0147 OJ L 024, 29.01.2003, p.2 Nařízení Rady (ES) č. 147/2003 ze dne 27. ledna 2003 o některých ochranných opatřeních týkajících se Somálska
32003R0148 OJ L 024, 29.01.2003, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 148/2003 ze dne 28. ledna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0149 OJ L 030, 05.02.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 149/2003 ze dne 27. ledna 2003, kterým se mění a aktualizuje nařízení (ES) č. 1334/2000, kterým se zavádí režim Společenství pro dohled nad vývozem zboží a technologií dvojího užití
32003R0149r OJ L 052, 27.02.2003, p.11 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 149/2003 ze dne 27. ledna 2003, kterým se mění a aktualizuje nařízení (ES) č. 1334/2000, kterým se zavádí režim Společenství pro dohled nad vývozem zboží a technologií dvojího užití (Úř. věst. č. L 30 ze dne 5.2.2003)
32003R0150 OJ L 025, 30.01.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 150/2003 ze dne 21. ledna 2003, kterým se pozastavují dovozní cla pro některé zbraně a vojenská zařízení
32003R0151 OJ L 025, 30.01.2003, p.7 Nařízení Rady (ES) č. 151/2003 ze dne 27. ledna 2003, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo z dovozu některých elektroplechů s orientovanými zrny pocházejících z Ruska
32003R0152 OJ L 025, 30.01.2003, p.21 Nařízení Rady (ES) č. 152/2003 ze dne 27. ledna 2003, kterým se mění antidumpingová opatření uložená nařízením (ES) č. 299/2001 z dovozu manganistanu draselného pocházejícího z Čínské lidové republiky
32003R0153 OJ L 025, 30.01.2003, p.23 Nařízení Rady (ES) č. 153/2003 ze dne 27. ledna 2003, kterým se mění antidumpingová opatření uložená nařízením Rady (ES) č. 1603/2000 z dovozu ethanolaminů pocházejících ze Spojených států amerických
32003R0154 OJ L 025, 30.01.2003, p.25 Nařízení Rady (ES) č. 154/2003 ze dne 27. ledna 2003, kterým se mění antidumpingová opatření uložená nařízení (ES) č. 495/98 a nařízením (ES) č. 2413/95 z dovozu feromangansilicia pocházejícího z Čínské lidové republiky a Ukrajiny
32003R0155 OJ L 025, 30.01.2003, p.27 Nařízení Rady (ES) č. 155/2003 ze dne 27. ledna 2003, kterým se mění antidumpingová opatření uložená nařízením Rady (ES) č. 1824/2001 z dovozu neplnitelných plynových kapesních zapalovačů pocházející ze Čínské lidové republiky a Tchaj-wanu
32003R0156 OJ L 025, 30.01.2003, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 156/2003 ze dne 29. ledna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0157 OJ L 025, 30.01.2003, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 157/2003 ze dne 28. ledna 2003, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32003R0158 OJ L 025, 30.01.2003, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 158/2003 ze dne 29. ledna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1662/2002 o uložení prozatímního antidumpingového cla z dovozu některých přízí z acetátu celulózy pocházejících z Litvy a Spojených států amerických
32003R0159 OJ L 025, 30.01.2003, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 159/2003 ze dne 29. ledna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2377/2002 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro sladovnický ječmen pocházející ze třetích zemí a o stanovení odchylek od nařízení Rady (ES) č. 1766/92
32003R0160 OJ L 025, 30.01.2003, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 160/2003 ze dne 29. ledna 2003 o vydávání vývozních licencí typu B pro ovoce a zeleninu
32003R0161 OJ L 026, 31.01.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 161/2003 ze dne 30. ledna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0162 OJ L 026, 31.01.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 162/2003 ze dne 30. ledna 2003 o povolení doplňkové látky v krmivech (1)
32003R0163 OJ L 026, 31.01.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 163/2003 ze dne 30. ledna 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro produkty vyrobené z obilovin a rýže
32003R0164 OJ L 026, 31.01.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 164/2003 ze dne 30. ledna 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro krmné směsi na bázi obilovin
32003R0165 OJ L 026, 31.01.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 165/2003 ze dne 30. ledna 2003, kterým se podruhé zveřejňují množství některých základních produktů, které mohou být umístěny do režimu aktivního zušlechtěn bez předchozího přezkoumání ekonomických podmínek
32003R0166 OJ L 026, 31.01.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 166/2003 ze dne 30. ledna 2003, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R0167 OJ L 026, 31.01.2003, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 167/2003 ze dne 30. ledna 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
32003R0168 OJ L 026, 31.01.2003, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 168/2003 ze dne 30. ledna 2003, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32003R0169 OJ L 026, 31.01.2003, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 169/2003 ze dne 30. ledna 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32003R0170 OJ L 026, 31.01.2003, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 170/2003 ze dne 30. ledna 2003, kterým se mění vývozní náhrady pro sirupy a některé další výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32003R0171 OJ L 026, 31.01.2003, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 171/2003 ze dne 30. ledna 2003, kterým se stanovují maximální vývozní náhrada pro bílý cukr pro 22. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1331/2002
32003R0172 OJ L 026, 31.01.2003, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 172/2003 ze dne 30. ledna 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene zveřejněné v nařízení (ES) č. 901/2002
32003R0173 OJ L 026, 31.01.2003, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 173/2003 ze dne 30. ledna 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 900/2002
32003R0174 OJ L 026, 31.01.2003, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 174/2003 ze dne 30. ledna 2003, kterým se stanovuje maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 899/2002
32003R0175 OJ L 026, 31.01.2003, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 175/2003 ze dne 30. ledna 2003, kterým se stanovuje maximální snížení cla z kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 60/2003
32003R0176 OJ L 026, 31.01.2003, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 176/2003 ze dne 30. ledna 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
32003R0177 OJ L 026, 31.01.2003, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 177/2003 ze dne 30. ledna 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
32003R0178 OJ L 026, 31.01.2003, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 178/2003 ze dne 30. ledna 2003 o vydávání vývozních licencí typu B pro ovoce a zeleninu
32003R0179 OJ L 026, 31.01.2003, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 179/2003 ze dne 30. ledna 2003 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny
32003R0180 OJ L 027, 01.02.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 180/2003 ze dne 31. ledna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0181 OJ L 027, 01.02.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 181/2003 ze dne 31. ledna 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 112. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32003R0182 OJ L 027, 01.02.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 182/2003 ze dne 31. ledna 2003, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 65. veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2771/1999
32003R0183 OJ L 027, 01.02.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 183/2003 ze dne 31. ledna 2003, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 284. zvláštní veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32003R0184 OJ L 027, 01.02.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 184/2003 ze dne 31. ledna 2003, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R0185 OJ L 027, 01.02.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 185/2003 ze dne 31. ledna 2003, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R0186 OJ L 027, 01.02.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 186/2003 ze dne 31. ledna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanovují zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
32003R0187 OJ L 027, 01.02.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 187/2003 ze dne 31. ledna 2003, kterým se stanovují náhrady pro výrobky z obilovin a rýže dodávané z titulu komunitární a národní potravinové pomoci
32003R0188 OJ L 027, 01.02.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 188/2003 ze dne 31. ledna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2222/2000, kterým se stanovují finanční prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1268/1999 o podpoře Společenství pro předvstupní opatření ve prospěch rozvoje zemědělství v kandidátských zemí střední a východní Evropy v období před přistoupením (1)
32003R0189 OJ L 027, 01.02.2003, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 189/2003 ze dne 31. ledna 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné rýže do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1896/2002
32003R0190 OJ L 027, 01.02.2003, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 190/2003 ze dne 31. ledna 2003, kterým se stanovují maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1897/2002
32003R0191 OJ L 027, 01.02.2003, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 191/2003 ze dne 31. ledna 2003, kterým se stanovují maximální náhrada při vývozu celoomleté dlouhozrnné rýže typu B do některých třetích zemí spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1898/2002
32003R0192 OJ L 027, 01.02.2003, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 192/2003 ze dne 31. ledna 2003, kterým se upravují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32003R0193 OJ L 027, 01.02.2003, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 193/2003 ze dne 31. ledna 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro sirupy a některé další výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32003R0194 OJ L 027, 01.02.2003, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 194/2003 ze dne 31. ledna 2003, kterým se stanovují výrobní náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
32003R0195 OJ L 027, 01.02.2003, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 195/2003 ze dne 31. ledna 2003 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny
32003R0196 OJ L 027, 01.02.2003, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 196/2003 ze dne 31. ledna 2003, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32003R0197 OJ L 027, 01.02.2003, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 197/2003 ze dne 31. ledna 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32003R0198 OJ L 027, 01.02.2003, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 198/2003 ze dne 31. ledna 2003, kterým se mění opravná sazba náhrady pro obiloviny
32003R0199 OJ L 028, 04.02.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 199/2003 ze dne 3. února 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0200 OJ L 028, 04.02.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 200/2003 ze dne 3. února 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle čtvrtého veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 2042/2002
32003R0201 OJ L 028, 04.02.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 201/2003 ze dne 3. února 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle čtvrtého veřejného nabídkového řízení zveřejněného nařízení (ES) č. 2048/2002
32003R0202 OJ L 028, 04.02.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 202/2003 ze dne 3. února 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle druhého veřejného nabídkového řízení zveřejněného nařízení (ES) č. 2249/2002
32003R0203 OJ L 028, 04.02.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 203/2003 ze dne 3. února 2003, kterým se povolují převody mezi kvantitativními limity pro textilní a oděvní výrobky pocházející z Čínské lidové republiky
32003R0204 OJ L 028, 04.02.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 204/2003 ze dne 3. února 2003 o dodávkách rostlinného oleje z titulu potravinové pomoci
32003R0205 OJ L 028, 04.02.2003, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 205/2003 ze dne 3. února 2003 o dodávkách půleného hrachu z titulu potravinové pomoci
32003R0206 OJ L 028, 04.02.2003, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 206/2003 ze dne 3. února 2003 o dodávkách obilovin z titulu potravinové pomoci
32003R0207 OJ L 028, 04.02.2003, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 207/2003 ze dne 3. února 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1940/2001, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na opětný prodej 39 000 tun rýže, které vlastní italská intervenční agentura, na vnitřním trhu Společenství pro účely výživy zvířat
32003R0208 OJ L 028, 04.02.2003, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 208/2003 ze dne 3. února 2003, kterým se podruhé mění nařízení Rady (ES) č. 2465/1996 o přerušení hospodářských a finančních vztahů mezi Evropským společenstvím a Irákem
32003R0209 OJ L 028, 04.02.2003, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 209/2003 ze dne 3. února 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001, pokud jde o celní kvóty Společenství pro některé zemědělské produkty pocházející z Libanonu
32003R0210 OJ L 028, 04.02.2003, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 210/2003 ze dne 3. února 2003, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 2316/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1251/1999, pokud jde o oblasti vyjmuté z produkce v důsledku nepříznivého počasí v některých regionech Společenství
32003R0211 OJ L 028, 04.02.2003, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 211/2003 ze dne 3. února 2003 o žádostech o vývozní licence pro rýži a zlomkovou rýži s předem stanovenou výší náhrady
32003R0212 OJ L 028, 04.02.2003, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 212/2003 ze dne 3. února 2003, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32003R0213 OJ L 028, 04.02.2003, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 213/2003 ze dne 3. února 2003, kterým se znovu zavádějí preferenční cla z dovozu vícekvětých karafiátů pocházejících z Izraele
32003R0214 OJ L 028, 04.02.2003, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 214/2003 ze dne 3. února 2003, kterým se znovu zavádí preferenční clo z dovozu jednokvětých karafiátů pocházejících ze Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32003R0215 OJ L 028, 04.02.2003, p.41 Nařízení Komise (ES) č. 215/2003 ze dne 3. února 2003, kterým se podesáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002, kterým se ukládají některá zvláštní restriktivní opatření namířená proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ladinem, sítí Al-Kajda a Talibanem a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32003R0216 OJ L 029, 05.02.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 216/2003 ze dne 4. února 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0217 OJ L 029, 05.02.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 217/2003 ze dne 4. února 2003, kterým se stanoví předběžný odhad spotřeby obilných produktů a pícnin pro malé ostrovy v Egejském moři pro rok 2003 a kterým se mění nařízení (ES) č. 3175/94, kterým se stanovují prováděcí pravidla ke zvláštnímu režimu dodávek
32003R0218 OJ L 029, 05.02.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 218/2003 ze dne 4. února 2003 o zařazení některého zboží do kombinované nomenklatury
32003R0219 OJ L 029, 05.02.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 219/2003 ze dne 4. února 2003 o pravidelných prodejích hovězího masa, které vlastní některé intervenční agentury a které je určeno ke zpracování ve Společenství, prostřednictvím veřejného nabídkového řízení
32003R0220 OJ L 029, 05.02.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 220/2003 ze dne 4. února 2003 o pravidelných prodejích hovězího masa, které vlastní některé intervenční agentury, prostřednictvím veřejného nabídkového řízení
32003R0221 OJ L 029, 05.02.2003, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 221/2003 ze dne 4. února 2003, kterým se povolují převody mezi kvantitativními limity pro textilní a oděvní výrobky pocházející z Islámské Pákistánské republiky
32003R0222 OJ L 031, 06.02.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 222/2003 ze dne 5. února 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0223 OJ L 031, 06.02.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 223/2003 ze dne 5. února 2003 o požadavcích na označování krmiv, krmných směsí a krmných surovin ve spojitosti s organickými výrobními metodami a o změně nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 (1)
32003R0224 OJ L 031, 06.02.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 224/2003 ze dne 5. února 2003, kterým se určuje výše podpory stanovené v nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 pro soukromé skladování másla a smetany a kterým se stanovují odchylky od článku 29 nařízení (ES) č. 2771/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenci na trhu s máslem a smetanou
32003R0225 OJ L 031, 06.02.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 225/2003 ze dne 5. února 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2125/95, pokud jde o seznam čínských orgánů oprávněných vydávat osvědčení o původu a jeho kopie pro konzervované houby
32003R0226 OJ L 031, 06.02.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 226/2003 ze dne 5. února 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32003R0227 OJ L 031, 06.02.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 227/2003 ze dne 5. února 2003, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 214/2003, kterým se znovu zavádějí preferenční cla z dovozu jednokvětých karafiátů pocházejících ze Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32003R0228 OJ L 031, 06.02.2003, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 228/2003 ze dne 5. února 2003, kterým se mění opravná sazba náhrady pro obiloviny
32003R0229 OJ L 032, 07.02.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 229/2003 ze dne 6. února 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0230 OJ L 032, 07.02.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 230/2003 ze dne 6. února 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
32003R0231 OJ L 032, 07.02.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 231/2003 ze dne 6. února 2003, kterým se stanovuje opravná sazba náhrady pro obiloviny
32003R0232 OJ L 032, 07.02.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 232/2003 ze dne 6. února 2003, kterým se stanovují maximální vývozní náhrada pro ječmen ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 901/2002
32003R0233 OJ L 032, 07.02.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 233/2003 ze dne 6. února 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 900/2002
32003R0234 OJ L 032, 07.02.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 234/2003 ze dne 6. února 2003, kterým se stanovuje maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 899/2002
32003R0235 OJ L 032, 07.02.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 235/2003 ze dne 6. února 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ovsa zveřejněné v nařízení (ES) č. 1582/2002
32003R0236 OJ L 032, 07.02.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 236/2003 ze dne 6. února 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení pro dovoz kukuřice zveřejněné v nařízení (ES) č. 60/2003
32003R0237 OJ L 033, 08.02.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 237/2003 ze dne 7. února 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0238 OJ L 033, 08.02.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 238/2003 ze dne 7. února 2003, kterým se stanovují cla pro dovoz některého zboží, které spadá do působnosti nařízení Rady (ES) č. 3448/93, z Maďarska do Společenství, platná od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2003
32003R0239 OJ L 033, 08.02.2003, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 239/2003 ze dne 7. února 2003, kterým se pozastavuje nákup másla v některých členských státech
32003R0240 OJ L 033, 08.02.2003, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 240/2003 ze dne 7. února 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz neloupané dlouhozrnné rýže typu B na ostrov Réunion zveřejněné v nařízení (ES) č. 1895/2002
32003R0241 OJ L 033, 08.02.2003, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 241/2003 ze dne 7. února 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné rýže do některých třetích zemí spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1896/2002
32003R0242 OJ L 033, 08.02.2003, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 242/2003 ze dne 7. února 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže typu A do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1897/2002
32003R0243 OJ L 033, 08.02.2003, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 243/2003 ze dne 7. února 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté dlouhozrnné rýže typu B do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1898/2002
32003R0244 OJ L 033, 08.02.2003, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 244/2003 ze dne 7. února 2003, kterým se pojedenácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002, kterým se ukládají některá zvláštní restriktivní opatření namířená proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ladinem, sítí Al-Kajda a Talibanem a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32003R0245 OJ L 034, 11.02.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 245/2003 ze dne 10. února 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0246 OJ L 034, 11.02.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 246/2003 ze dne 10. února 2003 o přijetí modulového ad hoc programu o provádění šetření o pracovních silách pro léta 2004 až 2006 podle nařízení Rady (ES) č. 577/98
32003R0247 OJ L 034, 11.02.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 247/2003 ze dne 10. února 2003, kterým se přijímají specifikace modulového ad hoc programu pro rok 2004 pro organizaci práce a plánování pracovní doby nařízení Rady (ES) č. 577/98
32003R0248 OJ L 034, 11.02.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 248/2003 ze dne 10. února 2003 o vydávání dovozních licencí pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso
32003R0249 OJ L 034, 11.02.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 249/2003 ze dne 10. února 2003 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny
32003R0250 OJ L 034, 11.02.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 250/2003 ze dne 10. února 2003, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 136/2003 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny
32003R0251 OJ L 034, 11.02.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 251/2003 ze dne 10. února 2003, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32003R0252 OJ L 034, 11.02.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 252/2003 ze dne 10. února 2003, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32003R0254 OJ L 036, 12.02.2003, p.7 Nařízení Rady (ES) č. 254/2003 ze dne 11. února 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí systém osvědčení procesu Kimberley pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
32003R0255 OJ L 036, 12.02.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 255/2003 ze dne 11. února 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0256 OJ L 036, 12.02.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 256/2003 ze dne 11. února 2003, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na snížení cla z kukuřice dovezené do Španělska ze třetích zemí
32003R0257 OJ L 036, 12.02.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 257/2003 ze dne 11. února 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí systém osvědčení procesu Kimberley pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
32003R0258 OJ L 037, 13.02.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 258/2003 ze dne 12. února 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0259 OJ L 037, 13.02.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 259/2003 ze dne 11. února 2003, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32003R0260 OJ L 037, 13.02.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 260/2003 ze dne 12. února 2003, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o eradikaci přenosných spongiformních encephalopatií u ovcí a koz a pokud jde o pravidla, kterými se řídí obchod se živými ovcemi a kozami a embryii skotu (1)
32003R0261 OJ L 037, 13.02.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 261/2003 ze dne 12. února 2003 o prozatímním povolení nových použití doplňkových látek v krmivech (1)
32003R0262 OJ L 037, 13.02.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 262/2003 ze dne 12. února 2003, kterým se stanovují zvláštní prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 2179/2002, pokud jde o odvětví vepřového masa
32003R0263 OJ L 037, 13.02.2003, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 263/2003 ze dne 12. února 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro olivový olej
32003R0264 OJ L 037, 13.02.2003, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 264/2003 ze dne 12. února 2003, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32003R0265 OJ L 041, 14.02.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 265/2003 ze dne 13. února 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0266 OJ L 041, 14.02.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 266/2003 ze dne 13. února 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou členského státu zakazuje lovit platýse zlaté
32003R0267 OJ L 041, 14.02.2003, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 267/2003 ze dne 13. února 2003, kterým se mění sazby náhrad pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R0268 OJ L 041, 14.02.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 268/2003 ze dne 13. února 2003, kterým se stanovuje maximální vývozní náhrada pro ječmen ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 901/2002
32003R0269 OJ L 041, 14.02.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 269/2003 ze dne 13. února 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ovsa zveřejněné v nařízení (ES) č. 1582/2002
32003R0270 OJ L 041, 14.02.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 270/2003 ze dne 13. února 2003, kterým se stanovuje maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 899/2002
32003R0271 OJ L 041, 14.02.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 271/2003 ze dne 13. února 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení pro dovoz kukuřice zveřejněné v nařízení (ES) č. 60/2003
32003R0272 OJ L 041, 14.02.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 272/2003 ze dne 13. února 2003, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32003R0273 OJ L 041, 14.02.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 273/2003 ze dne 13. února 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu ;
32003R0274 OJ L 041, 14.02.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 274/2003 ze dne 13. února 2003, kterým se stanovuje maximální vývozní náhrada pro bílý cukr pro 23. dílčí veřejné nabídkové řízení v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1331/2002
32003R0275 OJ L 041, 14.02.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 275/2003 ze dne 13. února 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
32003R0276 OJ L 041, 14.02.2003, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 276/2003 ze dne 13. února 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
32003R0277 OJ L 041, 14.02.2003, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 277/2003 ze dne 13. února 2003, kterým se stanovuje opravná sazba náhrady pro obiloviny
32003R0278 OJ L 042, 15.02.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 278/2003 ze dne 6. února 2003, kterým se přijímají všeobecná a přechodná opatření týkající se dovozu některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Polska
32003R0279 OJ L 042, 15.02.2003, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 279/2003 ze dne 14. února 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0280 OJ L 042, 15.02.2003, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 280/2003 ze dne 14. února 2003 o zamítnutí žádostí o vývozní licence v odvětví obilovin, pokud jde o produkty kódu KN 11010015
32003R0281 OJ L 042, 15.02.2003, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 281/2003 ze dne 14. února 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 113. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32003R0282 OJ L 042, 15.02.2003, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 282/2003 ze dne 14. února 2003, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 66. veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2771/1999
32003R0283 OJ L 042, 15.02.2003, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 283/2003 ze dne 14. února 2003, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 285. zvláštní veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32003R0284 OJ L 042, 15.02.2003, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 284/2003 ze dne 14. února 2003, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na přidělení vývozních licencí pro ovoce a zeleninu
32003R0285 OJ L 042, 15.02.2003, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 285/2003 ze dne 14. února 2003 o vydávání dovozních licencí pro výrobky ze skopového a kozího masa podle zvláštních celních kvót pro země, které nejsou členy GATT-WTO, pro první čtvrtletí roku 2003
32003R0286 OJ L 042, 15.02.2003, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 286/2003 ze dne 14. února 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté dlouhozrnné rýže typu B do některých třetí zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1898/2002
32003R0287 OJ L 042, 15.02.2003, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 287/2003 ze dne 14. února 2003, kterým se stanovují maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné rýži do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1896/2002
32003R0288 OJ L 042, 15.02.2003, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 288/2003 ze dne 14. února 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz neloupané dlouhozrnné rýže typu B na ostrov Réunion zveřejněné v nařízení (ES) č. 1895/2002
32003R0289 OJ L 042, 15.02.2003, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 289/2003 ze dne 14. února 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže typu A do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1897/2002
32003R0290 OJ L 042, 15.02.2003, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 290/2003 ze dne 14. února 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32003R0292 OJ L 043, 18.02.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 292/2003 ze dne 17. února 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0293 OJ L 043, 18.02.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 293/2003 ze dne 17. února 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle prvního veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 219/2003
32003R0294 OJ L 043, 18.02.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 294/2003 ze dne 17. února 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle prvního veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 220/2003
32003R0295 OJ L 043, 18.02.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 295/2003 ze dne 17. února 2003 o dodávkách rostlinného oleje z titulu potravinové pomoci
32003R0296 OJ L 043, 18.02.2003, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 296/2003 ze dne 17. února 2003, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 959/93 o statistických informacích, které členské státy poskytují o rostlinných produktech s výjimkou obilovin
32003R0297 OJ L 043, 18.02.2003, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 297/2003 ze dne 17. února 2003, kterým se stanovují prováděcí pravidla k celní kvótě pro hovězí a telecí maso pocházející z Chile
32003R0298 OJ L 043, 18.02.2003, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 298/2003 ze dne 17. února 2003 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa pocházející z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
32003R0299 OJ L 043, 18.02.2003, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 299/2003 ze dne 17. února 2003, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32003R0300 OJ L 043, 18.02.2003, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 300/2003 ze dne 17. února 2003, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32003R0301 OJ L 043, 18.02.2003, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 301/2003 ze dne 17. února 2003, kterým se pozastavují preferenční cla a kterým se znovu zavádí clo společného celního sazebníku z dovozu vícekvětých karafiátů pocházejících ze Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32003R0302 OJ L 043, 18.02.2003, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 302/2003 ze dne 17. února 2003, kterým se znovu zavádí preferenční clo z dovozu jednokvětých karafiátů pocházejících ze Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32003R0303 OJ L 043, 18.02.2003, p.41 Nařízení Komise (ES) č. 303/2003 ze dne 17. února 2003, kterým se znovu zavádí preferenční clo z dovozu jednokvětých karafiátů pocházejících z Izraele
32003R0304 OJ L 063, 06.03.2003, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 ze dne 28. ledna 2003 o vývozu a dovozu nebezpečných chemikálií (1)
32003R0305 OJ L 045, 19.02.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 305/2003 ze dne 18. února 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0306 OJ L 045, 19.02.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 306/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se stanovuje časová lhůta pro podání žádostí o podporu soukromého skladování v případě vepřového masa
32003R0307 OJ L 045, 19.02.2003, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 307/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro ovoce a zeleninu
32003R0308 OJ L 045, 19.02.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 308/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se stanovují některá určující množství a individuální stropy pro vydávání licencí pro dovoz banánů do Společenství podle celních kvót pro druhé čtvrtletí roku 2003
32003R0309 OJ L 045, 19.02.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 309/2003 ze dne 18. února 2003, který se stanovují vývozní náhrady pro výrobky zpracované z ovoce a zeleniny, na které se nevztahují náhrady poskytované na základě přidaného cukru
32003R0310 OJ L 045, 19.02.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 310/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se stanovují reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec vaječný albumin a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
32003R0311 OJ L 045, 19.02.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 311/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32003R0312 OJ L 046, 20.02.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 312/2003 ze dne 18. února 2003, který se stanovují prováděcí pravidla k celním kvótám Společenství stanoveným v Dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Republikou Chile na straně druhé
32003R0313 OJ L 046, 20.02.2003, p.6 Nařízení Rady (ES) č. 313/2003 ze dne 18. února 2003 rozšiřuje nařízení (ES) č. 310/2002 o některých restriktivních opatřeních týkajících se Zimbabwe
32003R0314 OJ L 046, 20.02.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 314/2003 ze dne 19. února 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0315 OJ L 046, 20.02.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 315/2003 ze dne 19. února 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1227/2000, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o produkční potenciál
32003R0316 OJ L 046, 20.02.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 316/2003 ze dne 19. února 2003 o trvalém povolení doplňkových látek v krmivech a prozatímním povolení nového užití u již povolené doplňkové látky v krmivech (1)
32003R0317 OJ L 046, 20.02.2003, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 317/2003 ze dne 19. února 2003, kterým se doplňuje příloha k nařízení (ES) č. 2301/97 o zápisu některých názvů do "Rejstříku osvědčení o zvláštní povaze" uvedeného v nařízení Rady (EHS) č. 2082/92 o osvědčeních o zvláštní povaze pro zemědělské produkty a potraviny (Karjalanpiirakka)
32003R0318 OJ L 046, 20.02.2003, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 318/2003 ze dne 19. února 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1274/91, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1907/90 o některých obchodních normách pro vejce
32003R0319 OJ L 046, 20.02.2003, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 319/2003 ze dne 19. února 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32003R0320 OJ L 047, 21.02.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 320/2003 ze dne 18. února 2003 o ukončení přezkumu antidumpingových opatření týkajících se dovozu závitových trubek nebo potrubí z temperované litiny pocházejících z Brazílie, České republiky, Japonska, Čínské lidové republiky, Korejské republiky a Thajska
32003R0321 OJ L 047, 21.02.2003, p.3 Nařízení Rady (ES) č. 321/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 772/1999 o uložení definitivních antidumpingových a vyrovnávacích cel z dovozu chovného lososa obecného pocházejícího z Norska
32003R0322 OJ L 047, 21.02.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 322/2003 ze dne 20. února 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0323 OJ L 047, 21.02.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 323/2003 ze dne 20. února 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 896/2001, pokud jde o seznam vnitrostátních orgánů příslušných uplatňovat režim dovozu banánů do Společenství
32003R0324 OJ L 047, 21.02.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 324/2003 ze dne 20. února 2003, kterým se stanovují kritéria financovatelnosti výdajů referenčních laboratoři Společenství, kterým je poskytována finanční pomoc podle článku 28 rozhodnutí 90/424/EHS a kterým se stanovují postupy podávání výdajů a vedení auditů
32003R0325 OJ L 047, 21.02.2003, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 325/2003 ze dne 20. února 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1291/2000, kterým se stanovují společná prováděcí pravidla k systému dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení sazby náhrady předem pro zemědělské produkty
32003R0325r OJ L 253, 07.10.2003, p.26 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 325/2003 ze dne 20. února 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1291/2000, kterým se stanovují společná prováděcí pravidla k systému dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení sazby náhrady předem pro zemědělské produkty (Úř. věst. č. L 47 ze dne 21.2.2003 )
32003R0326 OJ L 047, 21.02.2003, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 326/2003 ze dne 20. února 2003, kterým se opravuje nařízení (EHS) č. 1274/91, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1907/90 o některých obchodních normách pro vejce
32003R0327 OJ L 047, 21.02.2003, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 327/2003 ze dne 20. února 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
32003R0328 OJ L 047, 21.02.2003, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 328/2003 ze dne 20. února 2003, kterým se stanovuje maximální vývozní náhrada pro ječmen ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 901/2002
32003R0329 OJ L 047, 21.02.2003, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 329/2003 ze dne 20. února 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ovsa zveřejněné v nařízení (ES) č. 1582/2002
32003R0330 OJ L 047, 21.02.2003, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 330/2003 ze dne 20. února 2003, kterým se stanovuje maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 899/2002
32003R0331 OJ L 047, 21.02.2003, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 331/2003 ze dne 20. února 2003, kterým se stanovuje maximální snížení cla z kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 256/2003
32003R0332 OJ L 047, 21.02.2003, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 332/2003 ze dne 20. února 2003, kterým se stanovuje maximální snížení cla z kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 60/2003
32003R0333 OJ L 047, 21.02.2003, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 333/2003 ze dne 20. února 2003, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32003R0334 OJ L 049, 22.02.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 334/2003 ze dne 21. února 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0335 OJ L 049, 22.02.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 335/2003 ze dne 21. února 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2316/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1251/1999, kterým se zavádí režim podpor pro pěstitele některých plodin na orné půdě
32003R0336 OJ L 049, 22.02.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 336/2003 ze dne 21. února 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 824/2000, kterým se stanovují postupy přebírání obiloviny intervenčními agenturami a kterým se stanovují analytické metody pro určování jakosti obilovin
32003R0337 OJ L 049, 22.02.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 337/2003 ze dne 21. února 2003, kterým se pozastavuje uplatňování režimu dvojí kontrolu u některých textilních výrobků pocházejících z Ukrajiny
32003R0338 OJ L 049, 22.02.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 338/2003 ze dne 21. února 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté dlouhozrnné rýže typu B do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1898/2002
32003R0339 OJ L 049, 22.02.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 339/2003 ze dne 21. února 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz neloupané dlouhozrnné rýže typu B na ostrov Réunion zveřejněné v nařízení (ES) č. 1895/2002
32003R0340 OJ L 049, 22.02.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 340/2003 ze dne 21. února 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné rýže do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1896/2002
32003R0341 OJ L 049, 22.02.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 341/2003 ze dne 21. února 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže typu A do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1897/2002
32003R0342 OJ L 049, 22.02.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 342/2003 ze dne 21. února 2003, kterým se po dvanácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002, kterým se ukládají některá zvláštní restriktivní opatření namířená proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ladinem, sítí Al-Kajda a Talibanem a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32003R0343 OJ L 050, 25.02.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 343/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se zavádějí kritéria a mechanismy pro určování členského státu, který je odpovědný za přezkoumání žádosti o azyl, kterou si v některém členském státě podal státní příslušní třetí země
32003R0344 OJ L 050, 25.02.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 344/2003 ze dne 24. února 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0345 OJ L 050, 25.02.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 345/2003 ze dne 24. února 2003, kterým se otevírá preferenční celní kvóta pro dovoz surového třtinového cukru pocházejícího ze států AKT pro dodávky do rafinérií pro období od 1. března do 30. června 2003
32003R0346 OJ L 050, 25.02.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 346/2003 ze dne 24. února 2003, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na opětný prodej rýže, kterou vlastní francouzská intervenční agentura, na vnitřním trhu Společenství pro účely výživy zvířat
32003R0346r OJ L 090, 08.04.2003, p.54 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 346/2003 ze dne 24. února 2003, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na opětný prodej rýže, kterou vlastní francouzská intervenční agentura, na vnitřním trhu Společenství pro účely výživy zvířat (Úř. věst. č. L 50 ze dne 25.2.2003)
32003R0347 OJ L 057, 03.03.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 347/2003 ze dne 30. prosince 2002, kterým se pro rok 2003 stanovuje "Prodcom seznam" průmyslových výrobků, na které se vztahuje nařízení Rady (EHS) č. 3924/91
32003R0348 OJ L 051, 26.02.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 348/2003 ze dne 25. února 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0349 OJ L 051, 26.02.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 349/2003 ze dne 25. února 2003, kterým se pozastavuje uvádění některých druhů divoké fauny a flóry do Společenství
32003R0350 OJ L 051, 26.02.2003, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 350/2003 ze dne 25. února 2003, kterým se po třinácté mění pro nařízení Rady (ES) č. 881/2002, kterým se ukládají některá zvláštní restriktivní opatření namířená proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ladinem, sítí Al-Kajda a Talibanem a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32003R0351 OJ L 052, 27.02.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 351/2003 ze dne 26. února 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0352 OJ L 052, 27.02.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 352/2003 ze dne 26. února 2003 o žádostech o vývozní licence pro rýži a zlomkovou rýži s předem stanovenou výší náhrady
32003R0353 OJ L 052, 27.02.2003, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 353/2003 ze dne 26. února 2003, kterým se stanovuje výrobní náhrada pro olivový olej používaný při výrobě některých konzervovaných potravin
32003R0354 OJ L 052, 27.02.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 354/2003 ze dne 25. února 2003, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32003R0355 OJ L 053, 28.02.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 355/2003 ze dne 20. února 2003 o avilamycinu jako doplňkové látky v krmivech (1)
32003R0356 OJ L 053, 28.02.2003, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 356/2003 ze dne 27. února 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0357 OJ L 053, 28.02.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 357/2003 ze dne 27. února 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1938/2001, (ES) č. 1939/2001 a (ES) č. 1940/2001, kterými se vypisují stálá veřejná nabídková řízení na prodej rýže, kterou vlastní španělská, řecká a italská intervenční agentura, na vnitřním trhu Společenství pro účely výživy zvířat
32003R0358 OJ L 053, 28.02.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 358/2003 ze dne 27. února 2003 o uplatňování čl. 81 odst. 3 Smlouvy na některé dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě v odvětví pojišťovnictví(1)
32003R0359 OJ L 053, 28.02.2003, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 359/2003 ze dne 27. února 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2771/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenci na trhu s máslem a smetanou
32003R0360 OJ L 053, 28.02.2003, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 360/2003 ze dne 27. února 2003, kterým se stanovuje maximální vývozní náhrada pro ječmen ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 901/2002
32003R0361 OJ L 053, 28.02.2003, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 361/2003 ze dne 27. února 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ovsa zveřejněné v nařízení (ES) č. 1582/2002
32003R0362 OJ L 053, 28.02.2003, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 362/2003 ze dne 27. února 2003, kterým se stanovuje maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 899/2002
32003R0363 OJ L 053, 28.02.2003, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 363/2003 ze dne 27. února 2003, kterým se stanovuje maximální snížení cla z kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 256/2003
32003R0364 OJ L 053, 28.02.2003, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 364/2003 ze dne 27. února 2003, kterým se stanovuje maximální snížení cla z kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 60/2003
32003R0365 OJ L 053, 28.02.2003, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 365/2003 ze dne 27. února 2003 o uplatňování koeficientů snížení v případě druhé série osvědčení o aktivním zušlechťovacím styku vydané v souladu s nařízení (ES) č. 1488/2001
32003R0366 OJ L 053, 28.02.2003, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 366/2003 ze dne 27. února 2003, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R0367 OJ L 053, 28.02.2003, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 367/2003 ze dne 27. února 2003, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32003R0368 OJ L 053, 28.02.2003, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 368/2003 ze dne 27. února 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32003R0369 OJ L 053, 28.02.2003, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 369/2003 ze dne 27. února 2003, kterým se stanovují maximální vývozní náhrada pro bílý cukr pro 24. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1331/2002
32003R0370 OJ L 053, 28.02.2003, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 370/2003 ze dne 27. února 2003, kterým se po čtrnácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002, kterým se ukládají některá zvláštní restriktivní opatření namířená proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ladinem, sítí Al-Kajda a Talibanem a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32003R0371 OJ L 053, 28.02.2003, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 371/2003 ze dne 27. února 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
32003R0372 OJ L 053, 28.02.2003, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 372/2003 ze dne 27. února 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro produkty vyrobené z obilovin a rýži
32003R0373 OJ L 053, 28.02.2003, p.41 Nařízení Komise (ES) č. 373/2003 ze dne 27. února 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro krmné směsi na bázi obilovin
32003R0374 OJ L 055, 01.03.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 374/2003 ze dne 28. února 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0375 OJ L 055, 01.03.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 375/2003 ze dne 28. února 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 114. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení pdle nařízení (ES) č. 2571/97
32003R0376 OJ L 055, 01.03.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 376/2003 ze dne 28. února 2003, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 67. veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2771/1999
32003R0377 OJ L 055, 01.03.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 377/2003 ze dne 28. února 2003, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 286. zvláštní veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32003R0378 OJ L 055, 01.03.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 378/2003 ze dne 28. února 2003, kterým se pozastavuje nákup másla v některých členských státech
32003R0379 OJ L 055, 01.03.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 379/2003 ze dne 28. února 2003, kterým se upravují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32003R0380 OJ L 055, 01.03.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 380/2003 ze dne 28. února 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro sirupy a některé další výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32003R0381 OJ L 055, 01.03.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 381/2003 ze dne 28. února 2003, kterým se stanovují výrobní náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
32003R0382 OJ L 055, 01.03.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 382/2003 ze dne 28. února 2003, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 1371/95 a (ES) č. 1372/95 pro rok 2003, pokud jde o data pro vydávání vývozních licencí v odvětví vajec a drůbežího masa
32003R0383 OJ L 055, 01.03.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 383/2003 ze dne 28. února 2003, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 1370/95 pro rok 2003, pokud jde o datum vydávání vývozních licencí v odvětví vepřového masa
32003R0384 OJ L 055, 01.03.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 384/2003 ze dne 26. února 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 32/2000 s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1832/2002, kterým se mění příloha I k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
32003R0385 OJ L 055, 01.03.2003, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 385/2003 ze dne 28. února 2003, kterým se stanovují maximální náhrada při vývozu celoomleté dlouhozrnné rýže typu B do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1898/2002
32003R0386 OJ L 055, 01.03.2003, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 386/2003 ze dne 28. února 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz neloupané dlouhozrnné rýže typu B na ostrov Réunion zveřejněné v nařízení (ES) č. 1895/2002
32003R0387 OJ L 055, 01.03.2003, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 387/2003 ze dne 28. února 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné rýže do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1896/2002
32003R0388 OJ L 055, 01.03.2003, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 388/2003 ze dne 28. února 2003, kterým se stanovují maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže typu A do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1897/2002
32003R0389 OJ L 055, 01.03.2003, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 389/2003 ze dne 27. února 2003, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R0390 OJ L 055, 01.03.2003, p.42 Nařízení Komise (ES) č. 390/2003 ze dne 27. února 2003, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R0391 OJ L 055, 01.03.2003, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 391/2003 ze dne 28. února 2003, kterým se stanovují náhrady pro výrobky z obilovin a rýže dodávané z titulu komunitární a národní potravinové pomoci
32003R0392 OJ L 055, 01.03.2003, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 392/2003 ze dne 28. února 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32003R0393 OJ L 055, 01.03.2003, p.49 Nařízení Komise (ES) č. 393/2003 ze dne 28. února 2003, kterým se mění opravná sazba náhrady pro obiloviny
32003R0394 OJ L 055, 01.03.2003, p.51 Nařízení Komise (ES) č. 394/2003 ze dne 28. února 2003, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32003R0395 OJ L 059, 04.03.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 395/2003 ze dne 3. března 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0396 OJ L 059, 04.03.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 396/2003 ze dne 3. března 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle druhého veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 219/2003
32003R0397 OJ L 059, 04.03.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 397/2003 ze dne 3. března 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle druhého veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 220/2003
32003R0398 OJ L 059, 04.03.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 398/2003 ze dne 3. března 2003 o dodávkách obilovin z titulu potravinové pomoci
32003R0399 OJ L 059, 04.03.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 399/2003 ze dne 3. března 2003, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 98/2003, kterým se stanovuje odhad dodávek a výše podpory Společenství pro dodávky některých základních produktů určených pro lidskou spotřebu, ke zpracování, pro použití jako zemědělské vstupy a pro dodávku živých zvířat a vajec do okrajových regionů podle nařízení Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001
32003R0400 OJ L 059, 04.03.2003, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 400/2003 ze dne 3. března 2003, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32003R0401 OJ L 059, 04.03.2003, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 401/2003 ze dne 3. března 2003, kterým se pozastavují preferenční cla a kterým se znovu zavádí clo společného celního sazebníku z dovozu vícekvětých karafiátů pocházejících z Izraele
32003R0402 OJ L 059, 04.03.2003, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 402/2003 ze dne 3. března 2003, kterým se pozastavují preferenční cla a kterým se znovu zavádí clo společného celního sazebníku z dovozu jednokvětých karafiátů pocházejících z Izraele
32003R0403 OJ L 059, 04.03.2003, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 403/2003 ze dne 3. března 2003, kterým se znovu zavádí preferenční clo z dovozu malokvětých růží pocházejících z Izraele
32003R0404 OJ L 060, 05.03.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 404/2003 ze dne 4. března 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0405 OJ L 062, 06.03.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 405/2003 ze dne 27. února 2003, kterým se stanovuje dohled Společenství nad dovozem uhlí pocházejícího ze třetích zemí (1)
32003R0406 OJ L 062, 06.03.2003, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 406/2003 ze dne 5. března 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0407 OJ L 062, 06.03.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 407/2003 ze dne 4. března 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1314/2002, pokud jde o povolené převody mezi kvantitativními limity pro textilní a oděvní výrobky pocházející z Indické republiky
32003R0408 OJ L 062, 06.03.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 408/2003 ze dne 5. března 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1148/2001 o kontrolách shody s obchodními normami pro čerstvé ovoce a zeleninu
32003R0409 OJ L 062, 06.03.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 409/2003 ze dne 5. března 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2879/2000, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2702/1999 o opatřeních k poskytování informací o zemědělských produktech ve třetích zemích a jejich podpoře
32003R0410 OJ L 062, 06.03.2003, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 410/2003 ze dne 5. března 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 953/2002 tak, že se množství ječmene, který vlastní belgická intervenční agentura a pro které bylo vypsáno stálé veřejné nabídkové řízení na vývoz, zvýší na 58 081 tun
32003R0411 OJ L 062, 06.03.2003, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 411/2003 ze dne 5. března 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 805/1999, kterým se stanovují některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 718/1999 o politice Společenství, pokud jde o kapacitu lodního parku, za účelem podpory vnitrozemské lodní dopravy
32003R0412 OJ L 062, 06.03.2003, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 412/2003 ze dne 5. března 2003, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32003R0413 OJ L 062, 06.03.2003, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 413/2003 ze dne 5. března 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32003R0414 OJ L 062, 06.03.2003, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 414/2003 ze dne 5. března 2003, kterým se po patnácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002, kterým se ukládají některá zvláštní restriktivní opatření namířená proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ladinem, sítí Al-Kajda a Talibanem a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32003R0415 OJ L 064, 07.03.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 415/2003 ze dne 27. února 2003 o vydávání víz na hranicích a o vydávání těchto víz projíždějícím námořníkům
32003R0416 OJ L 064, 07.03.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 416/2003 ze dne 6. března 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0417 OJ L 064, 07.03.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 417/2003 ze dne 6. března 2003, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovoz mléka a mléčných výrobků a otevření celních kvót
32003R0418 OJ L 064, 07.03.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 418/2003 ze dne 6. března 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí systém osvědčení procesu Kimberley pro mezinárodní obchod se surovými diamanty a kterým se opravuje nařízení Komise (ES) č. 257/2003
32003R0419 OJ L 064, 07.03.2003, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 419/2003 ze dne 6. března 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
32003R0420 OJ L 064, 07.03.2003, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 420/2003 ze dne 6. března 2003, kterým se stanovuje opravná sazba náhrady pro obiloviny
32003R0421 OJ L 064, 07.03.2003, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 421/2003 ze dne 6. března 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene zveřejněné v nařízení (ES) č. 901/2002
32003R0422 OJ L 064, 07.03.2003, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 422/2003 ze dne 6. března 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ovsa zveřejněné v nařízení (ES) č. 1582/2002
32003R0423 OJ L 064, 07.03.2003, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 423/2003 ze dne 6. března 2003, kterým se stanovuje maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 899/2002
32003R0424 OJ L 064, 07.03.2003, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 424/2003 ze dne 6. března 2003, kterým se stanovuje maximální snížení cla z kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 256/2003
32003R0425 OJ L 064, 07.03.2003, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 425/2003 ze dne 6. března 2003, kterým se stanovuje maximální snížení cla z kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 60/2003
32003R0426 OJ L 064, 07.03.2003, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 426/2003 ze dne 6. března 2003 o přerozdělování dovozních práv podle nařízení (ES) č. 995/2002 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování
32003R0427 OJ L 065, 08.03.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 427/2003 ze dne 3. března 2003 o přechodných bezpečnostních opatřeních pro některé produkty pocházející z Čínské lidové republiky a o změně nařízení (ES) č. 519/94 o společných pravidlech pro dovoz ze třetích zemí
32003R0428 OJ L 065, 08.03.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 428/2003 ze dne 12. února 2003, kterým se stanovují metody rozdělování dodatečných množství pro množstevní kvóty Společenství pro některé produkty pocházející ze Čínské lidové republiky v důsledku navýšení kvót na základě nařízení Rady (ES) č. 427/2003 k 2002 a 2003
32003R0429 OJ L 065, 08.03.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 429/2003 ze dne 7. března 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0430 OJ L 065, 08.03.2003, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 430/2003 ze dne 7. března 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr bez dalšího zpracování
32003R0431 OJ L 065, 08.03.2003, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 431/2003 ze dne 7. března 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro sirupy a některé další výrobky z cukru vyvážené bez dalšího zpracování
32003R0432 OJ L 065, 08.03.2003, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 432/2003 ze dne 7. března 2003, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1331/2002 o stálém veřejném nabídkovém řízení na určení dávek a/nebo subvencí pro vývoz bílého cukru pro hospodářský rok 2002/03
32003R0433 OJ L 065, 08.03.2003, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 433/2003 ze dne 7. března 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté dlouhozrnné rýže typu B do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1898/2002
32003R0434 OJ L 065, 08.03.2003, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 434/2003 ze dne 7. března 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz neloupané dlouhozrnné rýži typu B na ostrov Réunion zveřejněné v nařízení (ES) č. 1895/2002
32003R0435 OJ L 065, 08.03.2003, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 435/2003 ze dne 7. března 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné rýži do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1896/2002
32003R0436 OJ L 065, 08.03.2003, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 436/2003 ze dne 7. března 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné, střednězrnné do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1897/2002
32003R0437 OJ L 066, 11.03.2003, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 ze dne 27. února 2003 o statistických údajích týkajících se letecké dopravy osob, nákladu a pošty
32003R0438 OJ L 066, 11.03.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 438/2003 ze dne 10. března 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0439 OJ L 066, 11.03.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 439/2003 ze dne 10. března 2003 o dodávkách obilovin z titulu potravinové pomoci
32003R0440 OJ L 066, 11.03.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 440/2003 ze dne 10. března 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2676/90, který se stanovují analytické metody Společenství pro vína
32003R0441 OJ L 066, 11.03.2003, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 441/2003 ze dne 10. března 2003, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32003R0442 OJ L 066, 11.03.2003, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 442/2003 ze dne 10. března 2003 o vydávání dovozních licencí pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso
32003R0443 OJ L 067, 12.03.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 443/2003 ze dne 11. března 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0444 OJ L 067, 12.03.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 444/2003 ze dne 11. března 2003, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 565/80 a nařízení Komise (ES) č. 800/1999 a (ES) č. 2090/2002, pokud jde o zálohy vývozních náhrad pro zemědělské produkty
32003R0445 OJ L 067, 12.03.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 445/2003 ze dne 11. března 2003, kterým se stanovují směnné kurzy pro některé přímé podpory a strukturální opatření nebo opatření týkající se životního prostředí pro rok 2003
32003R0446 OJ L 067, 12.03.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 446/2003 ze dne 11. března 2003, kterým se stanovují sazby náhrad pro vejce a vaječné žloutky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R0447 OJ L 067, 12.03.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 447/2003 ze dne 11. března 2003, kterým se stanovují reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec a pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
32003R0448 OJ L 067, 12.03.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 448/2003 ze dne 11. března 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro vejce
32003R0449 OJ L 067, 12.03.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 449/2003 ze dne 11. března 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro drůbeží maso
32003R0450 OJ L 069, 13.03.2003, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2003 ze dne 27. února 2003 o indexu mzdových nákladů (1)
32003R0452 OJ L 069, 13.03.2003, p.8 Nařízení Rady (ES) č. 452/2003 ze dne 6. března 2003 o opatřeních, jež Společenství může přijmout ve spojitosti s kombinovaným účinkem antidumpingových nebo antisubvenčních opatření a bezpečnostních opatření
32003R0453 OJ L 069, 13.03.2003, p.10 Nařízení Rady (ES) č. 453/2003 ze dne 6. března 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanovuje seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci mají při přejíždějí státních hranic vízovou povinnost, a zemí, jejichž státní příslušníci jsou od tohoto požadavku osvobozeni
32003R0454 OJ L 069, 13.03.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 454/2003 ze dne 12. března 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0455 OJ L 069, 13.03.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 455/2003 ze dne 11. března 2003, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32003R0456 OJ L 069, 13.03.2003, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 456/2003 ze dne 12. března 2003, kterým se stanovují zvláštní pravidla pro předfinancování vývozních náhrad pro některé výrobky z hovězí a telecího masa umístěné do režimu uskladnění v celním skladu nebo umístění ve svobodném pásmu
32003R0457 OJ L 069, 13.03.2003, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 457/2003 ze dne 12. března 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 98/2003, pokud jde o stanovení předběžného odhadu spotřeby a stanovení výše podpory Společenství pro dodávky hovězího a telecího masa na Madeiru a Kanárské ostrovy
32003R0458 OJ L 070, 14.03.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 458/2003 ze dne 13. března 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0459 OJ L 070, 14.03.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 459/2003 ze dne 13. března 2003, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32003R0460 OJ L 070, 14.03.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 460/2003 ze dne 13. března 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr bez dalšího zpracování
32003R0461 OJ L 070, 14.03.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 461/2003 ze dne 13. března 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu bílého cukru do některých třetích zemí pro 25. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1331/2002
32003R0462 OJ L 070, 14.03.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 462/2003 ze dne 13. března 2003, kterým se stanovují prováděcí pravidla k dovoznímu režimu pro některé produkty z vepřového masa pocházející ze států AKT a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2562/98
32003R0463 OJ L 070, 14.03.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 463/2003 ze dne 13. března 2003 o vydávání vývozních licencí typu A3 v odvětví ovoce a zeleniny
32003R0464 OJ L 070, 14.03.2003, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 464/2003 ze dne 13. března 2003 o vydávání vývozních licencí typu A3 v odvětví ovoce a zeleniny
32003R0464r OJ L 071, 15.03.2003, p.31 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 464/2003 ze dne 13. března 2003 o vydávání vývozních licencí typu A3 v odvětví ovoce a zeleniny (Úř. věst. č. L 70 ze dne 14.3.2003)
32003R0465 OJ L 070, 14.03.2003, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 465/2003 ze dne 13. března 2003, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32003R0466 OJ L 070, 14.03.2003, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 466/2003 ze dne 13. března 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
32003R0467 OJ L 070, 14.03.2003, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 467/2003 ze dne 13. března 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene zveřejněné v nařízení (ES) č. 901/2002
32003R0468 OJ L 070, 14.03.2003, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 468/2003 ze dne 13. března 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ovsa zveřejněné v nařízení (ES) č. 1582/2002
32003R0469 OJ L 070, 14.03.2003, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 469/2003 ze dne 13. března 2003, kterým se stanovuje maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 899/2002
32003R0470 OJ L 070, 14.03.2003, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 470/2003 ze dne 13. března 2003, kterým se stanovuje maximální snížení cla z kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 256/2003
32003R0471 OJ L 071, 15.03.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 471/2003 ze dne 14. března 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0472 OJ L 071, 15.03.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 472/2003 ze dne 14. března 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 115. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32003R0473 OJ L 071, 15.03.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 473/2003 ze dne 14. března 2003, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 68. veřejné nabídkové řízení zveřejněné na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2771/1999
32003R0474 OJ L 071, 15.03.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 474/2003 ze dne 14. března 2003, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 287. zvláštní veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32003R0475 OJ L 071, 15.03.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 475/2003 ze dne 14. března 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz neloupané dlouhozrnné rýži typu B na ostrov Réunion zveřejněné v nařízení (ES) č. 1895/2002
32003R0476 OJ L 071, 15.03.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 476/2003 ze dne 14. března 2003, kterým se stanovuje maximální výše náhrady při vývozu celoomleté kulatozrnné rýže do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1896/2002
32003R0477 OJ L 071, 15.03.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 477/2003 ze dne 14. března 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýži do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1897/2002
32003R0478 OJ L 071, 15.03.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 478/2003 ze dne 14. března 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté dlouhozrnné rýži typu B do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1898/2002
32003R0479 OJ L 071, 15.03.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 479/2003 ze dne 14. března 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32003R0480 OJ L 072, 18.03.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 480/2003 ze dne 17. března 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0481 OJ L 072, 18.03.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 481/2003 ze dne 17. března 2003 o dodávkách rostlinného oleje z titulu potravinové pomoci
32003R0482 OJ L 072, 18.03.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 482/2003 ze dne 17. března 2003 o dodávkách obilovin z titulu potravinové pomoci
32003R0483 OJ L 072, 18.03.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 483/2003 ze dne 17. března 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle třetího veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 219/2003
32003R0484 OJ L 072, 18.03.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 484/2003 ze dne 17. března 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle třetího veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 220/2003
32003R0485 OJ L 072, 18.03.2003, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 485/2003 ze dne 17. března 2003 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa pocházející z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
32003R0486 OJ L 072, 18.03.2003, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 486/2003 ze dne 17. března 2003, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32003R0487 OJ L 072, 18.03.2003, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 487/2003 ze dne 17. března 2003, kterým se znovu zavádí preferenční clo z dovozu vícekvětých karafiátů pocházejících z Izraele
32003R0488 OJ L 072, 18.03.2003, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 488/2003 ze dne 17. března 2003, kterým se pozastavují preferenční cla a kterým se znovu zavádí clo společného celního sazebníku z dovozu malokvětých růží pocházejících z Izraele
32003R0489 OJ L 072, 18.03.2003, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 489/2003 ze dne 17. března 2003, kterým se pozastavují preferenční cla a kterým se znovu zavádí clo společného celního sazebníku z dovozu jednokvětých karafiátů pocházejících ze Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32003R0490 OJ L 072, 18.03.2003, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 490/2003 ze dne 17. března 2003, kterým se znovu zavádí preferenční clo z dovozu vícekvětých karafiátů pocházejících ze Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32003R0491 OJ L 073, 19.03.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 491/2003 ze dne 18. března 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0492 OJ L 073, 19.03.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 492/2003 ze dne 18. března 2003, kterým se doplňuje příloha k nařízení (ES) č. 2400/96 o zapsání některých názvů do "Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení" uvedeného v nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu pro zemědělské produkty a potraviny (Soprčssa Vicentina, Asparago verde di Altedo, Pęra Rocha do Oeste)
32003R0493 OJ L 073, 19.03.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 493/2003 ze dne 18. března 2003, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 2550/2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2529/2001 o společné organizaci trhu se skopovým a kozím masem, pokud jde o systém prémií, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2419/2001
32003R0494 OJ L 073, 19.03.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 494/2003 ze dne 18. března 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 297/95 o poplatcích Evropské agentury pro hodnocení léčivých přípravků
32003R0495 OJ L 074, 20.03.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 495/2003 ze dne 19. března 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0496 OJ L 074, 20.03.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 496/2003 ze dne 19. března 2003, kterým se dočasně poskytuje odchylka od nařízení (ES) č. 1445/95 o prováděcích pravidlech k dovozním a vývozním licencím v odvětví hovězího a telecího masa
32003R0497 OJ L 074, 20.03.2003, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 497/2003 ze dne 18. března 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 94/2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu
32003R0498 OJ L 074, 20.03.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 498/2003 ze dne 19. března 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1162/95, kterým se stanovují zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí pro obiloviny a rýži
32003R0499 OJ L 074, 20.03.2003, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 499/2003 ze dne 19. března 2003, kterým se stanovují jednotková množství pro produkční dávky v odvětví cukru pro hospodářský rok 2002/2003
32003R0500 OJ L 074, 20.03.2003, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 500/2003 ze dne 19. března 2003 o lhůtách, během kterých některé produkty z obilovin a rýže mohou zůstat v režimu celního dohledu za účelem platby zálohy na náhradu
32003R0501 OJ L 074, 20.03.2003, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 501/2003 ze dne 19. března 2003 o dalším rozdělení dovozních práv podle nařízení (ES) č. 1126/2002 pro mladé býky na výkrm
32003R0502 OJ L 074, 20.03.2003, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 502/2003 ze dne 19. března 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32003R0503 OJ L 074, 20.03.2003, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 503/2003 ze dne 19. března 2003, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32003R0504 OJ L 075, 21.03.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 504/2003 ze dne 20. března 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0505 OJ L 075, 21.03.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 505/2003 ze dne 20. března 2003, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v březnu 2003 pro některé produkty z vepřového masa podle režimu stanoveného dohodami, které Společenství uzavřelo s Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Bulharskem a Rumunskem
32003R0506 OJ L 075, 21.03.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 506/2003 ze dne 20. března 2003, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v březnu 2003 pro některé produkty z vepřového masa podle režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro vepřové maso a některé další zemědělské produkty
32003R0507 OJ L 075, 21.03.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 507/2003 ze dne 20. března 2003 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v březnu 2003 podle režimu stanoveného celními kvótami pro některé produkty z vepřového masa v období od 1. dubna do 30. června 2003
32003R0508 OJ L 075, 21.03.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 508/2003 ze dne 20. března 2003, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v březnu 2003 pro některé produkty z vepřového masa podle režimu stanoveného v dohodě, kterou Společenství uzavřelo se Slovinskem
32003R0509 OJ L 075, 21.03.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 509/2003 ze dne 20. března 2003 o uplatňování koeficientu snížení v případě osvědčení o náhradě pro zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě, jak stanoví čl. 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 1520/2000
32003R0510 OJ L 075, 21.03.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 510/2003 ze dne 20. března 2003 o uložení prozatímního antidumpingového cla z dovozu parakresolu pocházejícího z Čínské lidové republiky
32003R0511 OJ L 075, 21.03.2003, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 511/2003 ze dne 20. března 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro olivový olej
32003R0512 OJ L 075, 21.03.2003, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 512/2003 ze dne 20. března 2003 o vydávání vývozních licencí pro vinařské produkty
32003R0513 OJ L 075, 21.03.2003, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 513/2003 ze dne 20. března 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
32003R0514 OJ L 075, 21.03.2003, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 514/2003 ze dne 20. března 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene zveřejněné v nařízení (ES) č. 901/2002
32003R0515 OJ L 075, 21.03.2003, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 515/2003 ze dne 20. března 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ovsa zveřejněné v nařízení (ES) č. 1582/2002
32003R0516 OJ L 075, 21.03.2003, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 516/2003 ze dne 20. března 2003, kterým se stanovuje maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 899/2002
32003R0517 OJ L 075, 21.03.2003, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 517/2003 ze dne 20. března 2003, kterým se stanovuje maximální snížení cla z kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 256/2003
32003R0518 OJ L 075, 21.03.2003, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 518/2003 ze dne 20. března 2003, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32003R0519 OJ L 076, 22.03.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 519/2003 ze dne 21. března 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0520 OJ L 076, 22.03.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 520/2003 ze dne 20. března 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Belgie zakazuje lovit tresky
32003R0521 OJ L 076, 22.03.2003, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 521/2003 ze dne 21. března 2003, kterým se pozastavuje nákup másla v některých členských státech
32003R0522 OJ L 076, 22.03.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 522/2003 ze dne 21. března 2003 o žádostech o vývozní licence pro rýži a zlomkovou rýži s předem stanovenou výší náhrady
32003R0523 OJ L 076, 22.03.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 523/2003 ze dne 21. března 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté dlouhozrnné rýže typu B do některých třetích zemí zveřejněné v nařízení (ES) č. 1898/2002
32003R0524 OJ L 076, 22.03.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 524/2003 ze dne 21. března 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz neloupané dlouhozrnné rýže typu B na ostrov Réunion zveřejněné v nařízení (ES) č. 1895/2002
32003R0525 OJ L 076, 22.03.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 525/2003 ze dne 21. března 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na celoomleté kulatozrnné rýže do některých třetích zemí zveřejněné v nařízení (ES) č. 1896/2002
32003R0526 OJ L 076, 22.03.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 526/2003 ze dne 21. března 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže typu A do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1897/2002
32003R0527 OJ L 078, 25.03.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 527/2003 ze dne 17. března 2003, kterým se povoluje nabízet a dodávat některá vína určená pro přímou lidskou spotřebu dovážená z Argentiny, která mohou být zpracována oenologickými procesy, které nejsou uvedeny v nařízení (ES) č. 1493/1999
32003R0528 OJ L 078, 25.03.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 528/2003 ze dne 24. března 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0529 OJ L 078, 25.03.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 529/2003 ze dne 24. března 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1279/98, (ES) č. 1128/1999, (ES) č. 1247/1999 a (ES) č. 140/2003, pokud jde o některé celní kvóty pro produkty z hovězího a telecího masa pocházející z Rumunska
32003R0530 OJ L 079, 26.03.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 530/2003 ze dne 25. března 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0531 OJ L 079, 26.03.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 531/2003 ze dne 25. března 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2375/2002 o otevření a správě celních kvót Společenství pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, pocházející ze třetích zemí a kterým se stanovují odchylky od nařízení Rady (ES) č. 1766/92
32003R0532 OJ L 079, 26.03.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 532/2003 ze dne 25. března 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 501/2003 o dalším rozdělení dovozních práv podle nařízení (ES) č. 1126/2002 pro mladé býky na výkrm
32003R0533 OJ L 080, 27.03.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 533/2003 ze dne 26. března 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0534 OJ L 080, 27.03.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 534/2003 ze dne 26. března 2003, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v březnu 2003 pro některé produkty z vajec a drůbežího masa podle režimu stanoveného v prozatímních dohodách, které Společenství uzavřelo s Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Rumunskem a Bulharskem
32003R0535 OJ L 080, 27.03.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 535/2003 ze dne 26. března 2003, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v březnu 2003 pro některé produkty z vajec a drůbežího masa podle nařízení (ES) č. 1474/95 a (ES) č. 1251/96
32003R0536 OJ L 080, 27.03.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 536/2003 ze dne 26. března 2003, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v březnu 2003 pro některé produkty z drůbežího masa podle nařízení Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro drůbeží maso a některé další zemědělské produkty
32003R0537 OJ L 080, 27.03.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 537/2003 ze dne 25. března 2003, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32003R0538 OJ L 080, 27.03.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 538/2003 ze dne 26. března 2003, kterým se přerozdělují nevyužité podíly množstevních kvót pro rok 2002 pro některé produkty pocházející z Čínské lidové republiky
32003R0539 OJ L 080, 27.03.2003, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 539/2003 ze dne 26. března 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2376/2002 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro ječmen pocházející ze třetích zemí a o stanovení odchylek od nařízení Rady (ES) č. 1766/92
32003R0540 OJ L 080, 27.03.2003, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 540/2003 ze dne 26. března 2003 o vydávávání vývozních licencí typu B pro ovoce a zeleninu
32003R0541 OJ L 080, 27.03.2003, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 541/2003 ze dne 26. března 2003 o dalším rozdělení dovozních práv podle nařízení (ES) č. 1081/1999 pro býky, krávy a jalovice některých alpských a horských plemen, jiné než jateční
32003R0542 OJ L 081, 28.03.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 542/2003 ze dne 21. ledna 2003 o vývozu některých ocelářských výrobků z České republiky do Společenství v době od nabytí účinnosti tohoto nařízení do data přistoupení České republiky k Evropské unii (rozšíření systému dvojí kontroly)
32003R0543 OJ L 081, 28.03.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 543/2003 ze dne 27. března 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0544 OJ L 081, 28.03.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 544/2003 ze dne 27. března 2003, kterým se mění přílohy I a II k nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanovuje postup Společenství pro určování maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (1)
32003R0545 OJ L 081, 28.03.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 545/2003 ze dne 27. března 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 94/92, kterým se stanovují prováděcí pravidla k režimu dovozu ze třetích zemí podle nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 (1)
32003R0546 OJ L 081, 28.03.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 546/2003 ze dne 27. března 2003 o některých oznámeních týkajících se uplatňování nařízení Rady (EHS) č. 2771/75, (EHS) č. 2777/75 a (EHS) č. 2783/75 v odvětví vajec a drůbežího masa
32003R0547 OJ L 081, 28.03.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 547/2003 ze dne 27. března 2003 o předběžném použití některých textilních výrobků v důsledku přečerpání kvót v Malajsii
32003R0548 OJ L 081, 28.03.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 548/2003 ze dne 27. března 2003, kterým se povolují převody mezi kvantitativními limity pro textilní a oděvní výrobky pocházející z Čínské lidové republiky
32003R0549 OJ L 081, 28.03.2003, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 549/2003 ze dne 27. března 2003, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32003R0550 OJ L 081, 28.03.2003, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 550/2003 ze dne 27. března 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr bez dalšího zpracování
32003R0551 OJ L 081, 28.03.2003, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 551/2003 ze dne 27. března 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu bílého cukru do některých třetích zemí pro 26. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1331/2002
32003R0552 OJ L 081, 28.03.2003, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 552/2003 ze dne 27. března 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro produkty vyrobené z obilovin a rýže
32003R0553 OJ L 081, 28.03.2003, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 553/2003 ze dne 27. března 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro krmné směsi na bázi obilovin
32003R0554 OJ L 081, 28.03.2003, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 554/2003 ze dne 27. března 2003, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R0555 OJ L 081, 28.03.2003, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 555/2003 ze dne 27. března 2003 o vydávání vývozních licencí pro vinařské produkty
32003R0556 OJ L 081, 28.03.2003, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 556/2003 ze dne 27. března 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene zveřejněné v nařízení (ES) č. 901/2002
32003R0557 OJ L 081, 28.03.2003, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 557/2003 ze dne 27. března 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ovsa zveřejněné v nařízení (ES) č. 1582/2002
32003R0558 OJ L 081, 28.03.2003, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 558/2003 ze dne 27. března 2003, kterým se stanovuje maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 899/2002
32003R0559 OJ L 081, 28.03.2003, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 559/2003 ze dne 27. března 2003, kterým se stanovuje maximální snížení cla z kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 256/2003
32003R0560 OJ L 081, 28.03.2003, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 560/2003 ze dne 27. března 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
32003R0561 OJ L 082, 29.03.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 561/2003 ze dne 27. března 2003, kterým se mění, pokud jde o výjimky ze zmrazení fondů a ekonomických zdrojů, nařízení (ES) č. 881/2002, kterým se ukládají některá zvláštní restriktivní opatření namířená proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ladinem, sítí Al-Kajda a Talibanem
32003R0562 OJ L 082, 29.03.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 562/2003 ze dne 28. března 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0563 OJ L 082, 29.03.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 563/2003 ze dne 28. března 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 116. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32003R0564 OJ L 082, 29.03.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 564/2003 ze dne 28. března 2003, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 69. veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2771/1999
32003R0565 OJ L 082, 29.03.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 565/2003 ze dne 28. března 2003, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 288. zvláštní veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32003R0566 OJ L 082, 29.03.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 566/2003 ze dne 28. března 2003, kterým se stanovují náhrady pro výrobky z obilovin a rýže dodávané z titulu komunitární a národní potravinové pomoci
32003R0567 OJ L 082, 29.03.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 567/2003 ze dne 28. března 2003, kterým se opravuje dánské, anglické, finské, německé, řecké, italské, portugalské a španělské znění nařízení (ES) č. 445/2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře rozvoje venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF)
32003R0568 OJ L 082, 29.03.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 568/2003 ze dne 28. března 2003, kterým se opravuje dánské a anglické znění nařízení (ES) č. 2603/1999, kterým se stanovují pravidla pro přechod na podporu rozvoje venkova podle nařízení Rady (ES) č. 1257/1999
32003R0569 OJ L 082, 29.03.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 569/2003 ze dne 28. března 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1238/95, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2100/94, pokud jde o poplatky Úřadu Společenství pro ochranu odrůd
32003R0570 OJ L 082, 29.03.2003, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 570/2003 ze dne 28. března 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96, pokud jde o spouštěcí úrovně pro dodatečná cla pro rajčata
32003R0571 OJ L 082, 29.03.2003, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 571/2003 ze dne 28. března 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1227/2000, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o produkční potenciál
32003R0572 OJ L 082, 29.03.2003, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 572/2003 ze dne 28. března 2003, kterým se upravují celková množství uvedená v článku 3 nařízení Rady (EHS) č. 3950/92, kterým se zavádí dodatečná dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků
32003R0573 OJ L 082, 29.03.2003, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 573/2003 ze dne 28. března 2003, kterým se stanovují prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady 2003/18/ES, pokud jde o koncese ve formě celních kvót Společenství pro některé obilné produkty pocházející z Rumunska, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2809/2000
32003R0574 OJ L 082, 29.03.2003, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 574/2003 ze dne 28. března 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté dlouhozrnné rýže typu B do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1898/2002
32003R0575 OJ L 082, 29.03.2003, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 575/2003 ze dne 28. března 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu neloupané dlouhozrnné rýže typu B na ostrov Réunion podle veřejného nabídkového řízení uvedeného v nařízení (ES) č. 1895/2002
32003R0576 OJ L 082, 29.03.2003, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 576/2003 ze dne 28. března 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné rýže do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1896/2002
32003R0577 OJ L 082, 29.03.2003, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 577/2003 ze dne 28. března 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže typu A do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1897/2002
32003R0578 OJ L 082, 29.03.2003, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 578/2003 ze dne 28. března 2003, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanovují zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
32003R0579 OJ L 083, 01.04.2003, p.32 Nařízení Rady (ES) č. 579/2003 ze dne 27. března 2003, kterým se ukončuje antidumpingové řízení týkající se dovozu neobrobeného čistého hořčíku pocházejícího z Čínské lidové republiky
32003R0580 OJ L 083, 01.04.2003, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 580/2003 ze dne 31. března 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0581 OJ L 083, 01.04.2003, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 581/2003 ze dne 31. března 2003, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na snížení cla z kukuřice dovezené do Portugalska ze třetích zemí
32003R0582 OJ L 083, 01.04.2003, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 582/2003 ze dne 31. března 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2335/1999, kterým se stanovují obchodní normy pro broskve a nektarinky
32003R0583 OJ L 083, 01.04.2003, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 583/2003 ze dne 31. března 2003, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R0584 OJ L 083, 01.04.2003, p.41 Nařízení Komise (ES) č. 584/2003 ze dne 31. března 2003, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R0585 OJ L 083, 01.04.2003, p.43 Nařízení Komise (ES) č. 585/2003 ze dne 31. března 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32003R0586 OJ L 083, 01.04.2003, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 586/2003 ze dne 31. března 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle čtvrtého veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 220/2003
32003R0587 OJ L 083, 01.04.2003, p.49 Nařízení Komise (ES) č. 587/2003 ze dne 31. března 2003, kterým se upravují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32003R0588 OJ L 083, 01.04.2003, p.51 Nařízení Komise (ES) č. 588/2003 ze dne 31. března 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro sirupy a některé další výrobky vyvážené v přirozeném stavu
32003R0588r OJ L 097, 15.04.2003, p.83 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 588/2003 ze dne 31. března 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro sirupy a některé další výrobky vyvážené v přirozeném stavu (Úř. věst. č. L 83 ze dne 1.4.2003)
32003R0589 OJ L 083, 01.04.2003, p.54 Nařízení Komise (ES) č. 589/2003 ze dne 31. března 2003, kterým se stanovují výrobní náhrady pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
32003R0590 OJ L 083, 01.04.2003, p.55 Nařízení Komise (ES) č. 590/2003 ze dne 31. března 2003, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32003R0591 OJ L 083, 01.04.2003, p.57 Nařízení Komise (ES) č. 591/2003 ze dne 31. března 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32003R0592 OJ L 083, 01.04.2003, p.60 Nařízení Komise (ES) č. 592/2003 ze dne 31. března 2003, kterým se mění opravná sazba náhrady pro obiloviny
32003R0593 OJ L 083, 01.04.2003, p.62 Nařízení Komise (ES) č. 593/2003 ze dne 31. března 2003, kterým se pozastavují preferenční cla a kterým se znovu zavádí clo společného celního sazebníku z dovozu vícekvětých karafiátů pocházejících z Izraele
32003R0594 OJ L 083, 01.04.2003, p.64 Nařízení Komise (ES) č. 594/2003 ze dne 31. března 2003, kterým se znovu zavádí preferenční clo z dovozu malokvětých růží pocházejících z Izraele
32003R0595 OJ L 085, 02.04.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 595/2003 ze dne 1. dubna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0596 OJ L 085, 02.04.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 596/2003 ze dne 1. dubna 2003 o pravidelných prodejích hovězího masa, které vlastní některé intervenční agentury, prostřednictvím veřejného nabídkového řízení
32003R0597 OJ L 085, 02.04.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 597/2003 ze dne 1. dubna 2003, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na prodej vinného alkoholu pro použití jako bioethanol v Evropském společenství
32003R0598 OJ L 085, 02.04.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 598/2003 ze dne 1. dubna 2003 o pravidelných prodejích hovězího masa, které vlastní některé intervenční agentury, prostřednictvím veřejného nabídkového řízení
32003R0599 OJ L 085, 02.04.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 599/2003 ze dne 1. dubna 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a souvisejícím označování zemědělských produktů a potravin (1)
32003R0600 OJ L 085, 02.04.2003, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 600/2003 ze dne 1. dubna 2003 o nepřidělení zakázky v případě hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle čtvrtého veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 219/2003
32003R0601 OJ L 086, 03.04.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 601/2003 ze dne 2. dubna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0602 OJ L 086, 03.04.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 602/2003 ze dne 2. dubna 2003, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní práva podané v březnu 2003 v případě zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování
32003R0603 OJ L 086, 03.04.2003, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 603/2003 ze dne 2. dubna 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32003R0604 OJ L 086, 03.04.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 604/2003 ze dne 2. dubna 2003 o pravidelných prodejích hovězího masa, které vlastní některé intervenční agentury a které je určeno ke zpracování ve Společenství, prostřednictvím veřejného nabídkového řízení
32003R0605 OJ L 086, 03.04.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 605/2003 ze dne 2. dubna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 851/2002, pokud jde o vzor osvědčení
32003R0606 OJ L 086, 03.04.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 606/2003 ze dne 2. dubna 2003, kterým se schvalují operace k zajištění kontrol souladu s obchodními normami pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděné v Izraeli před dovozem do Společenství
32003R0607 OJ L 086, 03.04.2003, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 607/2003 ze dne 2. dubna 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2007/2000 a nařízení Komise (ES) č. 2497/2001 s přihlédnutím k nařízení Komise (ES) č. 1832/2002, kterým se mění příloha I k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
32003R0608 OJ L 086, 03.04.2003, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 608/2003 ze dne 2. dubna 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2505/96, pokud jde o objem některých všeobecných celních kvót Společenství
32003R0609 OJ L 087, 04.04.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 609/2003 ze dne 3. dubna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0610 OJ L 087, 04.04.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 610/2003 ze dne 2. dubna 2003, kterým se stanovují prozatímní opatření týkající se oznamování žádostí o licence podle nařízení (ES) č. 1961/2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o vývozní náhrady pro ovoce a zeleninu
32003R0611 OJ L 087, 04.04.2003, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 611/2003 ze dne 3. dubna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2378/2002, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 1249/96 o prováděcích pravidlech (dovozní cla v odvětví obilovin) k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92
32003R0612 OJ L 087, 04.04.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 612/2003 ze dne 3. dubna 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene zveřejněné v nařízení (ES) č. 901/2002
32003R0613 OJ L 087, 04.04.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 613/2003 ze dne 3. dubna 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ovsa zveřejněné v nařízení (ES) č. 1582/2002
32003R0614 OJ L 087, 04.04.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 614/2003 ze dne 3. dubna 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz pšenice obecné zveřejněné v nařízení (ES) č. 899/2002
32003R0615 OJ L 087, 04.04.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 615/2003 ze dne 3. dubna 2003, kterým se stanovuje maximální snížení cla z kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 256/2003
32003R0616 OJ L 089, 05.04.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 616/2003 ze dne 4. dubna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0617 OJ L 089, 05.04.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 617/2003 ze dne 4. dubna 2003, kterým se doplňuje příloha k nařízení (ES) č. 2400/96 o zapsání některých názvů do "Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení" uvedeného v nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu pro zemědělské produkty a potraviny (Carne dos Açores, Borrego do Nordeste Alentejano, Carne de Porco Alentejano, Pomodoro di Pachino, Uva da tavola di Mazzarrone)
32003R0618 OJ L 089, 05.04.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 618/2003 ze dne 4. dubna 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté dlouhozrnné rýže typu B do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1898/2002
32003R0619 OJ L 089, 05.04.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 619/2003 ze dne 4. dubna 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu neloupané dlouhozrnné rýže typu B na ostrov Réunion podle veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 1895/2002
32003R0620 OJ L 089, 05.04.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 620/2003 ze dne 4. dubna 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné rýže do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1896/2002
32003R0621 OJ L 089, 05.04.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 621/2003 ze dne 4. dubna 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže typu A do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1897/2002
32003R0622 OJ L 089, 05.04.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 622/2003 ze dne 4. dubna 2003, kterým se stanovují prováděcí pravidla ke společným základním normám o letecké bezpečnosti (1)
32003R0623 OJ L 090, 08.04.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 623/2003 ze dne 7. dubna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0624 OJ L 090, 08.04.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 624/2003 ze dne 7. dubna 2003 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny (citrony)
32003R0625 OJ L 090, 08.04.2003, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 625/2003 ze dne 2. dubna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o tržní mechanismy
32003R0626 OJ L 090, 08.04.2003, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 626/2003 ze dne 3. dubna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2377/2002 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro sladovnický ječmen pocházející ze třetích zemí země a o stanovení odchylek od nařízení Rady (ES) č. 1766/92
32003R0627 OJ L 090, 08.04.2003, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 627/2003 ze dne 4. dubna 2003 o klasifikaci některého zboží v kombinované nomenklatuře
32003R0628 OJ L 092, 09.04.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 628/2003 ze dne 8. dubna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0629 OJ L 092, 09.04.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 629/2003 ze dne 8. dubna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 528/1999, kterým se stanovují opatření, jejichž účelem je zlepšení kvality produkce olivového oleje, pokud jde o činnosti Společenství, které mají nárok na podporu ze strany Společenství
32003R0630 OJ L 092, 09.04.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 630/2003 ze dne 8. dubna 2003, kterým se pro hospodářský rok 2002/2003 stanovují částky, jež mají být vyplaceny organizacím a sdružením producentů podle nařízení Rady č. 136/66/EHS
32003R0631 OJ L 092, 09.04.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 631/2003 ze dne 7. dubna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1334/2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1638/98, pokud jde o podmínky schvalování a časové lhůty pro pracovní programy organizací sdružujících hospodářské subjekty v odvětví oliv pro hospodářské roky 2002/2003 a 2003/2004
32003R0632 OJ L 092, 09.04.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 632/2003 ze dne 8. dubna 2003, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 149/98, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2007/97, kterým se stanovují některá prováděcí pravidla k režimu dovozu olivového oleje pocházejícího z Libanonu
32003R0633 OJ L 092, 09.04.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 633/2003 ze dne 8. dubna 2003, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní práva podané v březnu 2003 pro mladé býky na výkrm
32003R0634 OJ L 092, 09.04.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 634/2003 ze dne 8. dubna 2003, kterým se stanovují reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec a pro vaječný albumin a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
32003R0635 OJ L 092, 09.04.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 635/2003 ze dne 8. dubna 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro drůbeží maso
32003R0636 OJ L 092, 09.04.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 636/2003 ze dne 8. dubna 2003, kterým se určuje procentní podíl množství, který může být povolen v případě žádostí o vývozní licence pro drůbeží maso
32003R0637 OJ L 093, 10.04.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 637/2003 ze dne 9. dubna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0638 OJ L 093, 10.04.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 638/2003 ze dne 9. dubna 2003, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2286/2002 a rozhodnutí Rady 2001/822/ES, pokud jde o režim dovozu rýže pocházející z afrických, karibských a tichomořských států (státy AKT) a zámořských zemí a území
32003R0639 OJ L 093, 10.04.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 639/2003 ze dne 9. dubna 2003, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o požadavky na poskytování vývozních náhrad týkající se ochrany živého skotu během přepravy
32003R0640 OJ L 093, 10.04.2003, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 640/2003 ze dne 9. dubna 2003, kterým se stanovují množství, jež mohou být převedena do jiné skupiny odrůd podle záručních prahů pro sklizeň 2003 v odvětví surového tabáku
32003R0641 OJ L 093, 10.04.2003, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 641/2003 ze dne 8. dubna 2003, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32003R0642 OJ L 093, 10.04.2003, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 642/2003 ze dne 9. dubna 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro olivový olej
32003R0643 OJ L 093, 10.04.2003, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 643/2003 ze dne 9. dubna 2003 o vydávání dovozních licencí pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso
32003R0644 OJ L 095, 11.04.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 644/2003 ze dne 10. dubna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0645 OJ L 095, 11.04.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 645/2003 ze dne 10. dubna 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro hovězí a telecí maso
32003R0645r OJ L 099, 17.04.2003, p.62 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 645/2003 ze dne 10. dubna 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro hovězí a telecí maso (Úř. věst. č. L 95 ze dne 11.4.2003)
32003R0646 OJ L 095, 11.04.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 646/2003 ze dne 10. dubna 2003, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32003R0647 OJ L 095, 11.04.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 647/2003 ze dne 10. dubna 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr bez dalšího zpracování
32003R0648 OJ L 095, 11.04.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 648/2003 ze dne 10. dubna 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu bílého cukru do některých třetí zemí pro 27. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1331/2002
32003R0649 OJ L 095, 11.04.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 649/2003 ze dne 10. dubna 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 139/81, (ES) č. 936/97 a (ES) č. 996/97, pokud jde o dovoz výrobků z hovězího a telecího masa
32003R0650 OJ L 095, 11.04.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 650/2003 ze dne 10. dubna 2003, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o dovoz živých ovcí a koz (1)
32003R0651 OJ L 095, 11.04.2003, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 651/2003 ze dne 10. dubna 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro vepřové maso
32003R0652 OJ L 095, 11.04.2003, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 652/2003 ze dne 10. dubna 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
32003R0653 OJ L 095, 11.04.2003, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 653/2003 ze dne 10. dubna 2003, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32003R0654 OJ L 095, 11.04.2003, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 654/2003 ze dne 10. dubna 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
32003R0655 OJ L 095, 11.04.2003, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 655/2003 ze dne 10. dubna 2003, kterým se stanovuje opravná sazba náhrady pro obiloviny
32003R0656 OJ L 095, 11.04.2003, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 656/2003 ze dne 10. dubna 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene zveřejněné v nařízení (ES) č. 901/2002
32003R0657 OJ L 095, 11.04.2003, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 657/2003 ze dne 10. dubna 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ovsa zveřejněné v nařízení (ES) č. 1582/2002
32003R0658 OJ L 095, 11.04.2003, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 658/2003 ze dne 10. dubna 2003, kterým se stanovuje maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 899/2002
32003R0659 OJ L 095, 11.04.2003, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 659/2003 ze dne 10. dubna 2003, kterým se stanovuje maximální snížení cla z kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 581/2003
32003R0660 OJ L 095, 11.04.2003, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 660/2003 ze dne 10. dubna 2003 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny (pomeranče)
32003R0661 OJ L 096, 12.04.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 661/2003 ze dne 11. dubna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0662 OJ L 096, 12.04.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 662/2003 ze dne 11. dubna 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 117. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32003R0663 OJ L 096, 12.04.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 663/2003 ze dne 11. dubna 2003, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 70. veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2771/1999
32003R0664 OJ L 096, 12.04.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 664/2003 ze dne 11. dubna 2003, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 289. zvláštní veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32003R0665 OJ L 096, 12.04.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 665/2003 ze dne 11. dubna 2003, kterým se mění příloha III k nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanovuje postup Společenství pro určování maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (1)
32003R0666 OJ L 096, 12.04.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 666/2003 ze dne 11. dubna 2003 o prozatímním povolení používat v krmivech některé mikroorganismy (1)
32003R0667 OJ L 096, 12.04.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 667/2003 ze dne 11. dubna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 716/96, kterým se přijímají výjimečná opatření podporující trh s hovězím masem ve Spojeném království
32003R0668 OJ L 096, 12.04.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 668/2003 ze dne 11. dubna 2003 o trvalém povolení doplňkové látky v krmivech (1)
32003R0669 OJ L 097, 15.04.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 669/2003 ze dne 8. dubna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1035/2001, kterým se stanovuje systém dokumentace úlovků pro Dissostichus spp.
32003R0670 OJ L 097, 15.04.2003, p.6 Nařízení Rady (ES) č. 670/2003 ze dne 8. dubna 2003, kterým se stanovují zvláštní opatření týkající se obchodování s ethylalkoholem zemědělského původu
32003R0671 OJ L 097, 15.04.2003, p.11 Nařízení Rady (ES) č. 671/2003 ze dne 10. dubna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2341/2002, kterým se pro rok 2003 stanovují rybolovná práva a s tím související podmínky pro některé rybí populace a skupiny rybích populací ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství s povinným omezením úlovků
32003R0672 OJ L 097, 15.04.2003, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 672/2003 ze dne 14. dubna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0673 OJ L 097, 15.04.2003, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 673/2003 ze dne 14. dubna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1143/98, (ES) č. 1279/98, (ES) č. 1128/1999, (ES) č. 1247/1999 a (ES) č. 140/2003, pokud jde o některé celní kvóty pro výrobky z hovězího a telecího masa z Polska
32003R0674 OJ L 097, 15.04.2003, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 674/2003 ze dne 14. dubna 2003 o dodávkách obilovin z titulu potravinové pomoci
32003R0675 OJ L 097, 15.04.2003, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 675/2003 ze dne 14. dubna 2003 o dodávkách rostlinného oleje z titulu potravinové pomoci
32003R0676 OJ L 097, 15.04.2003, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 676/2003 ze dne 14. dubna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1334/2001 o prozatímním povolení nové doplňkové látek v krmivech (1)
32003R0677 OJ L 097, 15.04.2003, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 677/2003 ze dne 14. dubna 2003, kterým se zavádějí nouzová opatření pro obnovení populace tresek v Baltském moři
32003R0678 OJ L 097, 15.04.2003, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 678/2003 ze dne 14. dubna 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle prvního veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 596/2003
32003R0679 OJ L 097, 15.04.2003, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 679/2003 ze dne 14. dubna 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle prvního veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 598/2003
32003R0680 OJ L 097, 15.04.2003, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 680/2003 ze dne 14. dubna 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle prvního veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 604/2003
32003R0681 OJ L 097, 15.04.2003, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 681/2003 ze dne 14. dubna 2003, kterým se stanovují maximální náhrada při vývozu celoomleté dlouhozrnné rýže typu B do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1898/2002
32003R0682 OJ L 097, 15.04.2003, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 682/2003 ze dne 14. dubna 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu neloupané dlouhozrnné rýže typu B na ostrov Réunion podle veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 1895/2002
32003R0683 OJ L 097, 15.04.2003, p.41 Nařízení Komise (ES) č. 683/2003 ze dne 14. dubna 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné rýži do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1896/2002
32003R0684 OJ L 097, 15.04.2003, p.42 Nařízení Komise (ES) č. 684/2003 ze dne 14. dubna 2003, kterým se stanovují maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže typu A do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1897/2002
32003R0685 OJ L 097, 15.04.2003, p.43 Nařízení Komise (ES) č. 685/2003 ze dne 14. dubna 2003 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny (rajčata)
32003R0686 OJ L 097, 15.04.2003, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 686/2003 ze dne 14. dubna 2003, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32003R0687 OJ L 097, 15.04.2003, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 687/2003 ze dne 14. dubna 2003, kterým se znovu zavádí preferenční clo z dovozu vícekvětých karafiátů pocházejících z Izraele
32003R0688 OJ L 098, 16.04.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 688/2003 ze dne 15. dubna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0689 OJ L 098, 16.04.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 689/2003 ze dne 15. dubna 2003 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny (jablka)
32003R0690 OJ L 098, 16.04.2003, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 690/2003 ze dne 15. dubna 2003 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa pocházející z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
32003R0691 OJ L 098, 16.04.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 691/2003 ze dne 15. dubna 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32003R0692 OJ L 099, 17.04.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 692/2003 ze dne 8. dubna 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu pro zemědělské produkty a potraviny
32003R0693 OJ L 099, 17.04.2003, p.8 Nařízení Rady (ES) č. 693/2003 ze dne 14. dubna 2003, kterým se zavádí speciální zjednodušený tranzitní doklad (FTD), zjednodušený železniční tranzitní doklad (FRTD) a kterým se mění Společné konzulární instrukce a Společná příručka
32003R0694 OJ L 099, 17.04.2003, p.15 Nařízení Rady (ES) č. 694/2003 ze dne 14. dubna 2003 o jednotném formátu zjednodušeného tranzitního dokladu (FTD) a zjednodušeného železničního tranzitního dokladu (FRTD) podle nařízení (ES) č. 693/2003
32003R0695 OJ L 099, 17.04.2003, p.22 Nařízení Rady (ES) č. 695/2003 ze dne 14. dubna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 393/98, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo z dovozu upevňovadel z korozivzdorné oceli a jejich částí a součástí pocházejících z Čínské lidové republiky, Indie, Korejské republiky, Malajsie, Tchaj-wanu a Thajska
32003R0696 OJ L 099, 17.04.2003, p.24 Nařízení Rady (ES) č. 696/2003 ze dne 14. dubna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1268/1999 o podpoře Společenství pro předvstupní opatření ve prospěch rozvoje zemědělství v kandidátských zemí střední a východní Evropy v období před přistoupením
32003R0697 OJ L 099, 17.04.2003, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 697/2003 ze dne 16. dubna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0698 OJ L 099, 17.04.2003, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 698/2003 ze dne 16. dubna 2003, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na snížení cla z kukuřice dovezené do Španělska ze třetích zemí
32003R0699 OJ L 099, 17.04.2003, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 699/2003 ze dne 16. dubna 2003, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na snížení cla z čiroku obecného dovezeného do Španělska ze třetích zemí
32003R0700 OJ L 099, 17.04.2003, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 700/2003 ze dne 16. dubna 2003, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o vývozní licence podané v dubnu 2003 pro produkty z hovězího masa, které mají nárok na zvláštní zacházení při dovozu
32003R0701 OJ L 099, 17.04.2003, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 701/2003 ze dne 16. dubna 2003, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2286/2002, pokud jde o ujednání týkající se dovozu některých výrobků z drůbežího masa a vajec pocházejících z afrických, karibských a tichomořských států (AKT státy)
32003R0702 OJ L 099, 17.04.2003, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 702/2003 ze dne 16. dubna 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32003R0703 OJ L 099, 17.04.2003, p.42 Nařízení Komise (ES) č. 703/2003 ze dne 16. dubna 2003, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní práva podané v dubnu 2003 pro býky, krávy a jalovice některých alpských a horských plemen, jiné než jateční
32003R0704 OJ L 099, 17.04.2003, p.43 Nařízení Komise (ES) č. 704/2003 ze dne 16. dubna 2003 o vydávání dovozních licencí pro česnek ve čtvrtletí od 1. června do 31. srpna 2003
32003R0705 OJ L 101, 23.04.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 705/2003 ze dne 22. dubna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0706 OJ L 102, 24.04.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 706/2003 ze dne 23. dubna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0707 OJ L 102, 24.04.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 707/2003 ze dne 22. dubna 2003, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32003R0708 OJ L 102, 24.04.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 708/2003 ze dne 23. dubna 2003 o uložení prozatímního vyrovnávacího cla z dovozu některých elektronických mikroobvodů nazývaných DRAMs (dynamické paměti s libovolným přístupem) pocházejících z Korejské republiky
32003R0709 OJ L 104, 25.04.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 709/2003 ze dne 24. dubna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0710 OJ L 104, 25.04.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 710/2003 ze dne 24. dubna 2003, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32003R0711 OJ L 104, 25.04.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 711/2003 ze dne 24. dubna 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr bez dalšího zpracování
32003R0712 OJ L 104, 25.04.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 712/2003 ze dne 24. dubna 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu bílého cukru do některých třetích zemí pro 28. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1331/2002
32003R0713 OJ L 104, 25.04.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 713/2003 ze dne 24. dubna 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro produkty vyrobené z obilovin a rýže
32003R0714 OJ L 104, 25.04.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 714/2003 ze dne 24. dubna 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro krmné směsi na bázi obilovin
32003R0715 OJ L 104, 25.04.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 715/2003 ze dne 24. dubna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2001 a (ES) č. 2805/95, kterými se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, pokud jde o obchod se třetími zeměmi s vinařskými produkty a stanovení vývozních náhrad v odvětví vína
32003R0716 OJ L 104, 25.04.2003, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 716/2003 ze dne 24. dubna 2003 o vydávání dovozních licencí pro rýži na základě žádostí podaných během prvních desíti pracovních dní dubna 2003 podle nařízení (ES) č. 327/98
32003R0717 OJ L 104, 25.04.2003, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 717/2003 ze dne 24. dubna 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
32003R0718 OJ L 104, 25.04.2003, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 718/2003 ze dne 24. dubna 2003, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R0719 OJ L 104, 25.04.2003, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 719/2003 ze dne 24. dubna 2003, kterým se stanovuje opravná sazba náhrady pro obiloviny
32003R0720 OJ L 104, 25.04.2003, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 720/2003 ze dne 24. dubna 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene zveřejněné v nařízení (ES) č. 901/2002
32003R0721 OJ L 104, 25.04.2003, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 721/2003 ze dne 24. dubna 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 900/2002
32003R0722 OJ L 104, 25.04.2003, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 722/2003 ze dne 24. dubna 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ovsa zveřejněné v nařízení (ES) č. 1582/2002
32003R0723 OJ L 104, 25.04.2003, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 723/2003 ze dne 24. dubna 2003, kterým se stanovuje maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 899/2002
32003R0724 OJ L 104, 25.04.2003, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 724/2003 ze dne 24. dubna 2003, kterým se stanovuje maximální snížení cla z kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 698/2003
32003R0725 OJ L 104, 25.04.2003, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 725/2003 ze dne 24. dubna 2003, kterým se stanovuje maximální snížení cla z kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 581/2003
32003R0726 OJ L 104, 25.04.2003, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 726/2003 ze dne 24. dubna 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
32003R0727 OJ L 105, 26.04.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 727/2003 ze dne 25. dubna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0728 OJ L 105, 26.04.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 728/2003 ze dne 25. dubna 2003, kterým se upravují některé rybolovné kvóty pro rok 2003 podle nařízení Rady (ES) č. 847/96, kterým se zavádějí dodatečné podmínky pro meziroční správu celkových přípustných odlovů a kvót
32003R0729 OJ L 105, 26.04.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 729/2003 ze dne 25. dubna 2003, kterým se stanovují náhrady pro výrobky z obilovin a rýže dodávané z titulu komunitární a národní potravinové pomoci
32003R0730 OJ L 105, 26.04.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 730/2003 ze dne 25. dubna 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté dlouhozrnné rýže typu B do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1898/2002
32003R0731 OJ L 105, 26.04.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 731/2003 ze dne 25. dubna 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné rýži do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1896/2002
32003R0732 OJ L 105, 26.04.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 732/2003 ze dne 25. dubna 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže typu A do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1897/2002
32003R0733 OJ L 105, 26.04.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 733/2003 ze dne 25. dubna 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 118. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32003R0734 OJ L 105, 26.04.2003, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 734/2003 ze dne 25. dubna 2003, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 71. veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2771/1999
32003R0735 OJ L 105, 26.04.2003, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 735/2003 ze dne 25. dubna 2003, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 290. zvláštní veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32003R0736 OJ L 106, 29.04.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 736/2003 ze dne 28. dubna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0737 OJ L 106, 29.04.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 737/2003 ze dne 28. dubna 2003 o dodávkách obilovin z titulu potravinové pomoci
32003R0738 OJ L 106, 29.04.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 738/2003 ze dne 28. dubna 2003 o dodávkách bílý cukr z titulu potravinové pomoci
32003R0739 OJ L 106, 29.04.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 739/2003 ze dne 28. dubna 2003, kterým se mění příloha I k nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanovuje postup Společenství pro určování maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (1)
32003R0740 OJ L 106, 29.04.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 740/2003 ze dne 28. dubna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1520/2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad
32003R0741 OJ L 106, 29.04.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 741/2003 ze dne 28. dubna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96, pokud jde o spouštěcí úrovně pro dodatečná cla pro třešně, jiné než višně
32003R0742 OJ L 106, 29.04.2003, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 742/2003 ze dne 28. dubna 2003, kterým se po sedmnácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002, kterým se ukládají některá zvláštní restriktivní opatření namířená proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ladinem, sítí Al-Kajda a Talibanem a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32003R0743 OJ L 106, 29.04.2003, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 743/2003 ze dne 28. dubna 2003, kterým se po čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 310/2002 o některých restriktivních opatřeních týkajících se Zimbabwe
32003R0744 OJ L 106, 29.04.2003, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 744/2003 ze dne 28. dubna 2003, kterým se podruhé mění nařízení Rady (ES) č. 1081/2000, kterým se zakazuje prodej, dodávka a vývoz výzbroje, která by mohla být použita k vnitřní represi nebo terorismu, do Barmy/Myanmaru a kterým se zmrazují prostředky některých osob, které jsou spojeny s významnými vládními funkcemi v této zemi
32003R0745 OJ L 106, 29.04.2003, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 745/2003 ze dne 28. dubna 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 o zvláštních restriktivních opatřeních namířených proti určitým osobám a subjektům za účelem boje proti terorismu
32003R0746 OJ L 106, 29.04.2003, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 746/2003 ze dne 28. dubna 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle druhého veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 596/2003
32003R0747 OJ L 106, 29.04.2003, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 747/2003 ze dne 28. dubna 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle druhého veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 598/2003
32003R0748 OJ L 106, 29.04.2003, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 748/2003 ze dne 28. dubna 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle druhého veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 604/2003
32003R0749 OJ L 106, 29.04.2003, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 749/2003 ze dne 28. dubna 2003, kterým se určuje procentní podíl množství, který může být povolen v případě žádostí o dovozní licence podané v dubnu 2003 podle celních kvót pro hovězí a telecí maso stanovených nařízením (ES) č. 1279/98 pro Polskou republiku, Maďarskou republiku, Českou republiku, Slovensko, Bulharsko a Rumunsko
32003R0750 OJ L 106, 29.04.2003, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 750/2003 ze dne 28. dubna 2003, kterým se stanovuje výše výrobní náhrady pro olivový olej používaný při výrobě některých konzervovaných potravin
32003R0751 OJ L 106, 29.04.2003, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 751/2003 ze dne 28. dubna 2003, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32003R0752 OJ L 107, 30.04.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 752/2003 ze dne 29. dubna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0753 OJ L 107, 30.04.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 753/2003 ze dne 29. dubna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 98/2003, pokud jde o počet prasat určených na podporu chovu hospodářských zvířat ve francouzských zámořských departmentech
32003R0754 OJ L 107, 30.04.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 754/2003 ze dne 29. dubna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
32003R0755 OJ L 107, 30.04.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 755/2003 ze dne 29. dubna 2003, kterým se upravují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32003R0756 OJ L 107, 30.04.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 756/2003 ze dne 29. dubna 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro sirupy a některé další výrobky vyvážené v přirozeném stavu
32003R0757 OJ L 107, 30.04.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 757/2003 ze dne 29. dubna 2003, kterým se stanovuje výše výrobní náhrady pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
32003R0758 OJ L 109, 01.05.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 758/2003 ze dne 30. dubna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0759 OJ L 109, 01.05.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 759/2003 ze dne 30. dubna 2003, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R0760 OJ L 109, 01.05.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 760/2003 ze dne 30. dubna 2003, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R0761 OJ L 109, 01.05.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 761/2003 ze dne 30. dubna 2003, kterým se schvalují operace k zajištění kontrol souladu s obchodními normami pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděné v Indii před dovozem do Společenství
32003R0762 OJ L 109, 01.05.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 762/2003 ze dne 30. dubna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí systém osvědčení procesu Kimberley pro mezinárodní obchod se surovými diamanty a kterým se opravuje nařízení Komise (ES) č. 257/2003
32003R0763 OJ L 109, 01.05.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 763/2003 ze dne 30. dubna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. systému podpor pro soukromé skladování olivového oleje
32003R0764 OJ L 109, 01.05.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 764/2003 ze dne 30. dubna 2003, kterým se na dobu tří měsíců pozastavuje, pokud jde o cukr kódů KN 1701 a 1702 dovezený ze Srbska a Černé Hory, režim stanovený v nařízení Rady (ES) č. 2007/2000, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení Evropské unie nebo pro země s tímto procese spjaté
32003R0765 OJ L 109, 01.05.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 765/2003 ze dne 30. dubna 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32003R0766 OJ L 109, 01.05.2003, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 766/2003 ze dne 30. dubna 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32003R0767 OJ L 109, 01.05.2003, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 767/2003 ze dne 30. dubna 2003, kterým se mění opravná sazba náhrady pro obiloviny
32003R0768 OJ L 109, 01.05.2003, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 768/2003 ze dne 30. dubna 2003, kterým se upravuje opravná sazba náhrady pro slad
32003R0769 OJ L 109, 01.05.2003, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 769/2003 ze dne 30. dubna 2003, kterým se pozastavuje nákup másla v některých členských státech
32003R0770 OJ L 110, 03.05.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 770/2003 ze dne 2. května 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0771 OJ L 110, 03.05.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 771/2003 ze dne 2. května 2003, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin ;
32003R0772 OJ L 112, 06.05.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 772/2003 ze dne 5. května 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0773 OJ L 112, 06.05.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 773/2003 ze dne 5. května 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady A1 a B pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citróny a jablka)
32003R0774 OJ L 112, 06.05.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 774/2003 ze dne 5. května 2003 o vydávání dovozních licencí pro výrobky ze skopového a kozího masa podle zvláštních celních kvót pro země, které nejsou členy GATT-WTO, pro druhé čtvrtletí roku 2003
32003R0775 OJ L 112, 06.05.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 775/2003 ze dne 5. května 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2759/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1268/1999 o podpoře Společenství pro předvstupní opatření ve prospěch rozvoje zemědělství v kandidátských zemí střední a východní Evropy v období před přistoupením (1)
32003R0776 OJ L 113, 07.05.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 776/2003 ze dne 6. května 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0777 OJ L 113, 07.05.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 777/2003 ze dne 6. května 2003, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32003R0778 OJ L 114, 08.05.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 778/2003 ze dne 6. května 2003, kterým se mění rozhodnutí Komise č. 283/2000/ESUO a nařízení Rady (ES) č. 584/96, (ES) č. 763/2000 a (ES) č. 1514/2002, pokud jde o antidumpingová opatření pro svitky válcované za tepla a některé trubky a spojovací části potrubí ze železa nebo oceli
32003R0779 OJ L 114, 08.05.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 779/2003 ze dne 7. května 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0780 OJ L 114, 08.05.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 780/2003 ze dne 7. května 2003 o otevření a správě celních kvót pro zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a produkty kódu 02062991 (od 1. července 2003 do 30. června 2004)
32003R0781 OJ L 114, 08.05.2003, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 781/2003 ze dne 7. května 2003, kterým se ukládá dočasné antidumpingové clo z dovozu furfurylalkoholu pocházejícího z Čínské lidové republiky
32003R0782 OJ L 115, 09.05.2003, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 782/2003 ze dne 14. dubna 2003 o zákazu organocínových sloučenin na plavidlech
32003R0783 OJ L 115, 09.05.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 783/2003 ze dne 8. května 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0784 OJ L 115, 09.05.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 784/2003 ze dne 8. května 2003, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na opětný prodej 7 705 tun rýže ze sklizně 1998, kterou vlastní španělská intervenční agentura, na vnitřním trhu
32003R0785 OJ L 115, 09.05.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 785/2003 ze dne 8. května 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2921/90 o podpoře výroby kaseinů a kaseinátů z odstředěného mléka
32003R0786 OJ L 115, 09.05.2003, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 786/2003 ze dne 8. května 2003, kterým se upravují některé vyrovnávací agromonetární podpory poskytované Spojenému království
32003R0787 OJ L 115, 09.05.2003, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 787/2003 ze dne 8. května 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o režim dovozu pro mléko a mléčné výrobky a o otevření celních kvót, a kterým se stanovují odchylky od tohoto nařízení
32003R0788 OJ L 115, 09.05.2003, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 788/2003 ze dne 8. května 2003, kterým se stanovují prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady 2003/299/ES, pokud jde o koncese ve formě celních kvót Společenství pro některé výrobky z obilovin pocházející ze Slovenské republiky, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2809/2000
32003R0789 OJ L 115, 09.05.2003, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 789/2003 ze dne 8. května 2003, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32003R0790 OJ L 115, 09.05.2003, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 790/2003 ze dne 8. května 2003, kterým se stanovuje maximální výše náhrad při vývozu bílého cukru do některých třetích zemí pro 29. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1331/2002
32003R0791 OJ L 115, 09.05.2003, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 791/2003 ze dne 8. května 2003 o vydávání vývozních licencí pro vinařské produkty
32003R0792 OJ L 115, 09.05.2003, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 792/2003 ze dne 8. května 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr bez dalšího zpracování
32003R0793 OJ L 115, 09.05.2003, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 793/2003 ze dne 8. května 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
32003R0794 OJ L 115, 09.05.2003, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 794/2003 ze dne 8. května 2003, kterým se stanovuje opravná sazba náhrady pro obiloviny
32003R0795 OJ L 115, 09.05.2003, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 795/2003 ze dne 8. května 2003, kterým se stanovuje maximální výše vývozní náhrady pro oves ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1582/2002
32003R0796 OJ L 115, 09.05.2003, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 796/2003 ze dne 8. května 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu pšenice obecné ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 899/2002
32003R0797 OJ L 115, 09.05.2003, p.41 Nařízení Komise (ES) č. 797/2003 ze dne 8. května 2003, kterým se stanovují maximální snížení cla z kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 698/2003
32003R0798 OJ L 115, 09.05.2003, p.42 Nařízení Komise (ES) č. 798/2003 ze dne 8. května 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení pro dovoz kukuřice zveřejněné v nařízení (ES) č. 581/2003
32003R0799 OJ L 115, 09.05.2003, p.43 Nařízení Komise (ES) č. 799/2003 ze dne 8. května 2003, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R0800 OJ L 115, 09.05.2003, p.47 Nařízení Komise (ES) č. 800/2003 ze dne 8. května 2003, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32003R0801 OJ L 115, 09.05.2003, p.49 Nařízení Komise (ES) č. 801/2003 ze dne 8. května 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
32003R0802 OJ L 115, 09.05.2003, p.52 Nařízení Komise (ES) č. 802/2003 ze dne 8. května 2003 o vydávání dovozních licencí pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso
32003R0803 OJ L 115, 09.05.2003, p.53 Nařízení Komise (ES) č. 803/2003 ze dne 8. dubna 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí systém osvědčení procesu Kimberley pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
32003R0803r OJ L 116, 13.05.2003, p.31 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 803/2003 ze dne 8. dubna 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí systém osvědčení procesu Kimberley pro mezinárodní obchod se surovými diamanty (Úř. věst. č. L 115 ze dne 9. 5.2003)
32003R0804 OJ L 115, 09.05.2003, p.58 Nařízení Komise (ES) č. 804/2003 ze dne 8. května 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro produkty vyrobené z obilovin a rýže
32003R0805 OJ L 115, 09.05.2003, p.61 Nařízení Komise (ES) č. 805/2003 ze dne 8. května 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro krmné směsi na bázi obilovin
32003R0806 OJ L 122, 16.05.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 806/2003 ze dne 14. dubna 2003, kterým se rozhodnutí 1999/468/ES přizpůsobují ustanovení týkající se výborů, jež jsou nápomocny Komisi při výkonu prováděcích pravomocí stanovených v aktech Rady, které byly přijaty v souladu s poradním postupem (kvalifikovaná většina)
32003R0806r OJ L 138, 05.06.2003, p.49 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 806/2003 ze dne 14. dubna 2003, kterým se rozhodnutí 1999/468/ES přizpůsobují ustanovení týkající se výborů, jež jsou nápomocny Komisi při výkonu prováděcích pravomocí stanovených v aktech Rady, které byly přijaty v souladu s poradním postupem (kvalifikovaná většina) (Úř. věst. č. L 122 ze dne 16.5.2003)
32003R0807 OJ L 122, 16.05.2003, p.36 Nařízení Rady (ES) č. 807/2003 ze dne 14. dubna 2003, kterým se rozhodnutí 1999/468/ES přizpůsobují ustanovení týkající se výborů, které jsou nápomocny Komisi při výkonu prováděcích pravomocí stanovených v aktech Rady, které byly přijaty v souladu s poradním postupem (jednomyslnost)
32003R0808 OJ L 117, 13.05.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 808/2003 ze dne 12. května 2003, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, kterým se stanovují hygienická pravidla pro vedlejší produkty živočišné výroby, které nejsou určeny k lidské spotřebě (1)
32003R0809 OJ L 117, 13.05.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 809/2003 ze dne 12. května 2003 o přechodných opatřeních podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o normy zpracování materiálu kategorie 3 a hnoje používaných kompostovacích zařízeních (1)
32003R0810 OJ L 117, 13.05.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 810/2003 ze dne 12. května 2003 o přechodných opatřeních podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o normy pro zpracování materiálu kategorie 3 a hnoje používaných v zařízeních na výrobu bioplynu (1)
32003R0811 OJ L 117, 13.05.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 811/2003 ze dne 12. května 2003, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o zákaz opětovného používání ryb, pohřbívání a spalování vedlejších živočišných produktů a některá přechodná opatření (1)
32003R0812 OJ L 117, 13.05.2003, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 812/2003 ze dne 12. května 2003 o přechodných opatřeních podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o dovoz a tranzit některých produktů ze třetích zemí (1)
32003R0813 OJ L 117, 13.05.2003, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 813/2003 ze dne 12. května 2003 o přechodných opatřeních podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o shromažďování, dopravu potravinových odpadů a nakládání s nimi (1)
32003R0814 OJ L 116, 13.05.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 814/2003 ze dne 8. května 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2501/2001 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2004
32003R0815 OJ L 116, 13.05.2003, p.3 Nařízení Rady (ES) č. 815/2003 ze dne 8. května 2003 o uplatňování článku 12 nařízení (ES) č. 2501/2001 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2004
32003R0816 OJ L 116, 13.05.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 816/2003 ze dne 12. května 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2808/98, kterým se stanoví prováděcí pravidla k agromonetární úpravě pro euro v zemědělství
32003R0817 OJ L 116, 13.05.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 817/2003 ze dne 12. května 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0818 OJ L 116, 13.05.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 818/2003 ze dne 12. května 2003, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32003R0819 OJ L 116, 13.05.2003, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 819/2003 ze dne 12. května 2003, kterým se pozastavují preferenční cla a znovu zavádí clo společného celního sazebníku z dovozu malokvětých růží pocházejících z Izraele
32003R0820 OJ L 116, 13.05.2003, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 820/2003 ze dne 12. května 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté dlouhozrnné rýže typu B do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1898/2002
32003R0821 OJ L 116, 13.05.2003, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 821/2003 ze dne 12. května 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné rýže do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1896/2002
32003R0822 OJ L 116, 13.05.2003, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 822/2003 ze dne 12. května 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže typu A do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1897/2002
32003R0823 OJ L 118, 14.05.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 823/2003 ze dne 13. května 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0824 OJ L 118, 14.05.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 824/2003 ze dne 13. května 2003, kterým se stanovují zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 (pokud jde o podporu pro soukromé skladování některých sýrů v hospodářském roce 2003/2004)
32003R0825 OJ L 118, 14.05.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 825/2003 ze dne 13. května 2003, kterým se stanovují některá určující množství a individuální stropy pro vydávání pro dovoz banánů do Společenství podle celních kvót pro třetí čtvrtletí 2003
32003R0826 OJ L 118, 14.05.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 826/2003 ze dne 13. května 2003 o žádostech o vývozní licence pro rýži a zlomkovou rýži s předem stanovenou výší náhrady
32003R0827 OJ L 120, 15.05.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 827/2003 ze dne 14. května 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0828 OJ L 120, 15.05.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 828/2003 ze dne 14. května 2003, kterým se mění specifikace šestnácti názvů uvedených v příloze k nařízení (ES) č. 1107/96 o registraci zeměpisných označení a označení původu postupem podle článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu pro zemědělské produkty a potraviny (Danablu, Monti Iblei, Lesbos, Beaufort, Salers, Reblochon nebo Reblochon de Savoie, Laguiole, Mont d'Or nebo Vacherin du Haut-Doubs, Comté, Roquefort, Epoisses de Bourgogne, Brocciu corse nebo Brocciu, Sainte-Maure de Touraine, Ossau-Iraty, Dinde de Bresse, Huile essentielle de lavande de Haute-Provence)
32003R0829 OJ L 120, 15.05.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 829/2003 ze dne 14. května 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 225/2003, pokud jde o prodloužení platnosti v případě osvědčení o původu pro houby pocházející z Číny
32003R0830 OJ L 120, 15.05.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 830/2003 ze dne 14. května 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2659/94 o prováděcích pravidlech pro poskytování podpor na soukromé skladování sýrů Grana Padano, Parmigiano-Reggiano a Provolone
32003R0831 OJ L 120, 15.05.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 831/2003 ze dne 8. května 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Švédska zakazuje lovit krevety hlubinné
32003R0832 OJ L 120, 15.05.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 832/2003 ze dne 14. května 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32003R0833 OJ L 120, 15.05.2003, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 833/2003 ze dne 14. května 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanovují zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady v odvětví mléka a mléčných výrobků
32003R0834 OJ L 120, 15.05.2003, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 834/2003 ze dne 14. května 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1899/97, kterým se v odvětví drůbežího masa a vajec stanovují prováděcí pravidla k ujednáním podle Evropských dohod se zeměmi střední a východní Evropy uvedeným v nařízeních Rady (ES) č. 1727/2000, (ES) č. 2290/2000, (ES) č. 2433/2000, (ES) č. 2434/2000, (ES) č. 2435/2000 a (ES) č. 2851/2000
32003R0835 OJ L 121, 16.05.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 835/2003 ze dne 15. května 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0836 OJ L 121, 16.05.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 836/2003 ze dne 15. května 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2103/2002, kterým se schvalují operace k zajištění kontrol souladu s obchodními normami pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděné v Jihoafrické republice před dovozem do Evropského společenství
32003R0837 OJ L 121, 16.05.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 837/2003 ze dne 15. května 2003, kterým se mění sazby náhrad pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R0838 OJ L 121, 16.05.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 838/2003 ze dne 15. května 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
32003R0839 OJ L 121, 16.05.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 839/2003 ze dne 15. května 2003 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa pocházející z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
32003R0840 OJ L 121, 16.05.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 840/2003 ze dne 15. května 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32003R0841 OJ L 121, 16.05.2003, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 841/2003 ze dne 15. května 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
32003R0842 OJ L 121, 16.05.2003, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 842/2003 ze dne 15. května 2003, kterým se stanovuje koeficient snížení uplatňovaný podle celní subkvóty III pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, která byla otevřena nařízením (ES) č. 2375/2002
32003R0843 OJ L 121, 16.05.2003, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 843/2003 ze dne 15. května 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene zveřejnění v nařízení (ES) č. 901/2002
32003R0844 OJ L 121, 16.05.2003, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 844/2003 ze dne 15. května 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu ovsa ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1582/2002
32003R0845 OJ L 121, 16.05.2003, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 845/2003 ze dne 15. května 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu pšenice obecné ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 899/2002
32003R0846 OJ L 121, 16.05.2003, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 846/2003 ze dne 15. května 2003, kterým se stanovuje maximální snížení cla z kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 581/2003
32003R0847 OJ L 123, 17.05.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 847/2003 ze dne 16. května 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0848 OJ L 123, 17.05.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 848/2003 ze dne 16. května 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 119. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32003R0849 OJ L 123, 17.05.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 849/2003 ze dne 16. května 2003, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 72. veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2771/1999
32003R0850 OJ L 123, 17.05.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 850/2003 ze dne 16. května 2003, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 291. zvláštní veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32003R0851 OJ L 123, 17.05.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 851/2003 ze dne 16. května 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3444/90, kterým se stanovují prováděcí pravidla pro poskytování podpory pro soukromé skladování vepřového masa
32003R0852 OJ L 123, 17.05.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 852/200s3 ze dne 16. května 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1445/95 o prováděcích pravidlech k dovozním a vývozním licencím v odvětví hovězího a telecího masa
32003R0853 OJ L 123, 17.05.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 853/2003 ze dne 16. května 2003, kterým se stanovují maximální náhrada při vývozu celoomleté dlouhozrnné rýže typu B do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1898/2002
32003R0854 OJ L 123, 17.05.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 854/2003 ze dne 16. května 2003, kterým se stanovují maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné rýže do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1896/2002
32003R0855 OJ L 123, 17.05.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 855/2003 ze dne 16. května 2003, kterým se stanovují maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1897/2002
32003R0856 OJ L 123, 17.05.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 856/2003 ze dne 16. května 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu neloupané dlouhozrnné rýže typu B na ostrov Réunion podle veřejného nabídkové řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 1895/2002
32003R0857 OJ L 123, 17.05.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 857/2003 ze dne 16. května 2003, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na přidělení vývozních licencí typu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)
32003R0858 OJ L 123, 17.05.2003, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 858/2003 ze dne 16. května 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou členského státu, s výjimkou Dánska a Spojeného království, zakazuje lovit tresky modré
32003R0859 OJ L 124, 20.05.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 859/2003 ze dne 14. května 2003, kterým se působnost nařízení (EHS) č. 1408/71 a nařízení (EHS) č. 574/72 rozšiřuje na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato ustanovení nevztahují pouze na základě státní příslušnosti
32003R0860 OJ L 124, 20.05.2003, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 860/2003 ze dne 19. května 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0861 OJ L 124, 20.05.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 861/2003 ze dne 19. května 2003 o vydávání dovozních licencí pro rýži pocházející ze států AKT a zámořských zemí a území na základě žádostí podaných během prvních pěti pracovní dnů května 2003 podle nařízení (ES) č. 638/2003
32003R0862 OJ L 124, 20.05.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 862/2003 ze dne 19. května 2003 o dodávkách obilovin z titulu potravinové pomoci
32003R0863 OJ L 124, 20.05.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 863/2003 ze dne 19. května 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1939/2001, (ES) č. 1940/2001 a (ES) č. 346/2003, kterým se vypisuje stálé nabídkové řízení na opětný prodej rýže, kterou vlastní řecká, italská a francouzská intervenční agentura, na vnitřním trhu Společenství pro účely výživy zvířat
32003R0864 OJ L 124, 20.05.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 864/2003 ze dne 19. května 2003, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na vývoz žita, které vlastní německá intervenční agentura, do některých třetích zemí
32003R0865 OJ L 124, 20.05.2003, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 865/2003 ze dne 19. května 2003, kterým se doplňuje příloha k nařízení (ES) č. 2400/96 (Cítricos Valencianos nebo Cítrics Valencians)
32003R0866 OJ L 124, 20.05.2003, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 866/2003 ze dne 19. května 2003, kterým se po osmnácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002, kterým se ukládají některá zvláštní restriktivní opatření namířená proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ladinem, sítí Al-Kajda a Talibanem a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32003R0867 OJ L 124, 20.05.2003, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 867/2003 ze dne 19. května 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle třetího veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 596/2003
32003R0868 OJ L 124, 20.05.2003, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 868/2003 ze dne 19. května 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle třetího veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 604/2003
32003R0869 OJ L 124, 20.05.2003, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 869/2003 ze dne 19. května 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro olivový olej
32003R0870 OJ L 125, 21.05.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 870/2003 ze dne 20. května 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0871 OJ L 125, 21.05.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 871/2003 ze dne 20. května 2003 o povolení oxidu manganato-manganatého jako nové doplňkové látky v krmivech (1)
32003R0872 OJ L 125, 21.05.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 872/2003 ze dne 20. května 2003 o zvláštních opatřeních, kterými se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 1371/95, (ES) č. 1372/95, (ES) č. 800/1999 a (ES) č. 1291/2000 v odvětví vajec a drůbežího masa
32003R0873 OJ L 125, 21.05.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 873/2003 ze dne 20. května 2003 o uplatňování koeficientu snížení v případě osvědčení o náhradě pro zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě, jak stanoví čl. 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 1520/2000
32003R0874 OJ L 126, 22.05.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 874/2003 ze dne 6. května 2003 o uzavření Dohody mezi Evropským společenství a Republikou Kiribati o rybolovu v rybolovné zóně Republiky Karibati
32003R0875 OJ L 126, 22.05.2003, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 875/2003 ze dne 21. května 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0876 OJ L 126, 22.05.2003, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 876/2003 ze dne 21. května 2003, kterým se vymezují zvláštní opatření podle nařízení Rady (ES) č. 2347/2002 týkající se odlovů a přístavů pro sezónní rybolov hlubokomořských druhů v případě Dánska v oblasti Skagerraku a Severního moře
32003R0877 OJ L 126, 22.05.2003, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 877/2003 ze dne 21. května 2003, kterým se prozatímně povoluje používat v krmivech jako regulátor kyselosti "kyselinu benzoovou" (1)
32003R0878 OJ L 126, 22.05.2003, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 878/2003 ze dne 20. května 2003, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32003R0879 OJ L 126, 22.05.2003, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 879/2003 ze dne 21. května 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Nizozemska zakazuje lovit tresky
32003R0880 OJ L 126, 22.05.2003, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 880/2003 ze dne 21. května 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32003R0881 OJ L 134, 29.05.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 881/2003 ze dne 21. května 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (1)
32003R0882 OJ L 127, 23.05.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 882/2003 ze dne 19. května 2003, kterým se zavádí systém sledování a ověřování tuňáků
32003R0883 OJ L 127, 23.05.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 883/2003 ze dne 22. května 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0884 OJ L 127, 23.05.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 884/2003 ze dne 22. května 2003, kterým se stanovuje definitivní výše náhrady a procentní podíl systému vývozních licencí typu B, které mají být vydány v odvětví ovoce a zeleniny (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)
32003R0885 OJ L 127, 23.05.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 885/2003 ze dne 22. května 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro produkty vyrobené z obilovin a rýže
32003R0886 OJ L 127, 23.05.2003, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 886/2003 ze dne 22. května 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro krmné směsi na bázi obilovin
32003R0887 OJ L 127, 23.05.2003, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 887/2003 ze dne 22. května 2003, kterým se stanovují přechodná ustanovení k nařízení (ES) č. 2535/2001, pokud jde o dovoz některých mléčných výrobků z České republiky a Slovenské republiky
32003R0888 OJ L 127, 23.05.2003, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 888/2003 ze dne 22. května 2003, kterým se stanovují množství, jež mohou být převedena do jiné skupiny odrůd v Německu, Španělsku a Portugalsku podle záručních prahů pro sklizeň 2003 v odvětví surového tabáku
32003R0889 OJ L 127, 23.05.2003, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 889/2003 ze dne 22. května 2003, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32003R0890 OJ L 127, 23.05.2003, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 890/2003 ze dne 22. května 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr bez dalšího zpracování
32003R0891 OJ L 127, 23.05.2003, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 891/2003 ze dne 22. května 2003, kterým se stanovuje maximální výše náhrady při vývozu bílého cukru do některých třetích zemí pro 30. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkové řízení podle nařízení (ES) č. 1331/2002
32003R0892 OJ L 127, 23.05.2003, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 892/2003 ze dne 22. května 2003 o zamítnutí žádostí o vývozní licence pro některé mléčné výrobky
32003R0893 OJ L 127, 23.05.2003, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 893/2003 ze dne 22. května 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene zveřejněné v nařízení (ES) č. 901/2002
32003R0894 OJ L 127, 23.05.2003, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 894/2003 ze dne 22. května 2003, kterým se stanovují maximální vývozní náhrada pro oves ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1582/2002
32003R0895 OJ L 127, 23.05.2003, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 895/2003 ze dne 22. května 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz pšenice obecné zveřejněné v nařízení (ES) č. 899/2002
32003R0896 OJ L 127, 23.05.2003, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 896/2003 ze dne 22. května 2003, kterým se stanovuje maximální snížení cla z kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 698/2003
32003R0897 OJ L 127, 23.05.2003, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 897/2003 ze dne 22. května 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení pro dovoz kukuřice zveřejněné v nařízení (ES) č. 581/2003
32003R0898 OJ L 127, 23.05.2003, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 898/2003 ze dne 22. května 2003, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R0899 OJ L 127, 23.05.2003, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 899/2003 ze dne 22. května 2003, kterým se mění sazby náhrad pro některé výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R0900 OJ L 127, 23.05.2003, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 900/2003 ze dne 22. května 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
32003R0901 OJ L 127, 23.05.2003, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 901/2003 ze dne 22. května 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
32003R0902 OJ L 127, 23.05.2003, p.43 Nařízení Komise (ES) č. 902/2003 ze dne 22. května 2003, kterým se stanovují výrobní náhrady o obiloviny a rýži
32003R0903 OJ L 127, 23.05.2003, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 903/2003 ze dne 22. května 2003, kterým se mění vývozní náhrady pro sirupy a některé další výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32003R0904 OJ L 127, 23.05.2003, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 904/2003 ze dne 22. května 2003, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 880/2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32003R0905 OJ L 128, 24.05.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 905/2003 ze dne 23. května 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0906 OJ L 128, 24.05.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 906/2003 ze dne 23. května 2003, kterým se pozastavuje nákup másla v některých členských státech
32003R0907 OJ L 128, 24.05.2003, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 907/2003 ze dne 23. května 2003 o přidělení vývozních licencí pro některé mléčné výrobky vyvážené do Dominikánské republiky podle kvóty uvedené v článku 20as nařízení (ES) č. 174/1999
32003R0908 OJ L 128, 24.05.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 908/2003 ze dne 23. května 2003, kterým se stanovuje výše vyrovnávací podpory pro banány vyprodukované a uvedené na trh ve Společenství v roce 2002 a kterým se stanovuje jednotková hodnota záloh pro rok 2003
32003R0909 OJ L 128, 24.05.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 909/2003 ze dne 23. května 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1693/2002, pokud jde o registraci dovozu některých trubek nebo potrubí z temperované litiny, které vyrábí jeden argentinský vyvážející výrobce
32003R0910 OJ L 128, 24.05.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 910/2003 ze dne 23. května 2003, kterým se stanovuje maximální výše náhrady při vývozu celoomleté dlouhozrnné rýže typu B do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1898/2002
32003R0911 OJ L 128, 24.05.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 911/2003 ze dne 23. května 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné rýže do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1896/2002
32003R0912 OJ L 128, 24.05.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 912/2003 ze dne 23. května 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1897/2002
32003R0913 OJ L 130, 27.05.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 913/2003 ze dne 26. května 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0914 OJ L 130, 27.05.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 914/2003 ze dne 26. května 2003 o třetím zveřejnění množství některých základních produktů, která mohou být propuštěna do režimu aktivního zušlechťovacícho styku bez předchozího přezkoumání hospodářských podmínek
32003R0915 OJ L 130, 27.05.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 915/2003 ze dne 26. května 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2366/2002, kterým se pro rok 2003 otevírají celní kvóty Společenství pro ovce, kozy, skopové a kozí maso
32003R0916 OJ L 130, 27.05.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 916/2003 ze dne 26. května 2003, kterým se stanovují náhrady pro výrobky z obilovin a rýže dodávané z titulu komunitární a národní potravinové pomoci
32003R0917 OJ L 130, 27.05.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 917/2003 ze dne 26. května 2003 o nepřidělení zakázky v případě hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle třetího veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 598/2003
32003R0918 OJ L 130, 27.05.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 918/2003 ze dne 26. května 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Belgie zakazuje lovit tresky skvrnité
32003R0919 OJ L 130, 27.05.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 919/2003 ze dne 26. května 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Belgie zakazuje lovit tresky bezvousé
32003R0920 OJ L 130, 27.05.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 920/2003 ze dne 26. května 2003, kterým se upravují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32003R0921 OJ L 130, 27.05.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 921/2003 ze dne 26. května 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro sirupy a některé další výrobky vyvážené v přirozeném stavu
32003R0922 OJ L 130, 27.05.2003, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 922/2003 ze dne 26. května 2003, kterým se stanovuje výrobní náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
32003R0923 OJ L 130, 27.05.2003, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 923/2003 ze dne 26. května 2003, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32003R0924 OJ L 131, 28.05.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 924/2003 ze dne 27. května 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0925 OJ L 131, 28.05.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 925/2003 ze dne 27. května 2003, kterým se stanovují prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady 2003/298/ES, pokud jde o koncese ve formě celních kvót Společenství pro některé obilné výrobky pocházející ze České republiky, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2809/2000
32003R0926 OJ L 131, 28.05.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 926/2003 ze dne 27. května 2003, kterým se stanovují reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec a pro vaječný albumin a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
32003R0927 OJ L 131, 28.05.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 927/2003 ze dne 27. května 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro vejce
32003R0928 OJ L 131, 28.05.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 928/2003 ze dne 27. května 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro drůbeží maso
32003R0929 OJ L 131, 28.05.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 929/2003 ze dne 27. května 2003, kterým se povolují převody mezi kvantitativními limity pro textilní a oděvní výrobky pocházející z Čínské lidové republiky
32003R0930 OJ L 133, 29.05.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 930/2003 ze dne 26. května 2003, kterým se ukončuje antidumpingové a antisubvenční řízení týkající se dovozu chovného lososa atlantského pocházejícího z Norska a antidumpingové řízení týkající se dovozu chovného lososa atlantského pocházejícího z Chile a Faerských ostrovů
32003R0931 OJ L 133, 29.05.2003, p.36 Nařízení Rady (ES) č. 931/2003 ze dne 26. května 2003, kterým se mění antidumpingová opatření, která byla nařízením (ES) č. 1011/2002 uložena z dovozu práškového aktivního uhlí pocházejícího z Čínské lidové republiky
32003R0932 OJ L 133, 29.05.2003, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 932/2003 ze dne 28. května 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0933 OJ L 133, 29.05.2003, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 933/2003 ze dne 28. května 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96, pokud jde o spouštěcí úrovně pro dodatečná cla pro meruňky, citrony, švestky, broskve a nektarinky, hrušky a stolní hrozny
32003R0934 OJ L 133, 29.05.2003, p.42 Nařízení Komise (ES) č. 934/2003 ze dne 28. května 2003, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na náhrady při vývozu pšenice obecné do třetích zemí
32003R0935 OJ L 133, 29.05.2003, p.45 Nařízení Komise (ES) č. 935/2003 ze dne 28. května 2003, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na náhrady při vývozu žita do třetích zemí
32003R0936 OJ L 133, 29.05.2003, p.48 Nařízení Komise (ES) č. 936/2003 ze dne 28. května 2003, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na náhrady při vývozu ječmene do třetích zemí
32003R0937 OJ L 133, 29.05.2003, p.51 Nařízení Komise (ES) č. 937/2003 ze dne 28. května 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 668/2001, (ES) č. 1500/2001, (ES) č. 953/2002, (ES) č. 968/2002, (ES) č. 1081/2002 a (ES) č. 2177/2002, kterými se vypisují stálá veřejná nabídková řízení pro obiloviny, které vlastní některé intervenční agentury
32003R0938 OJ L 133, 29.05.2003, p.53 Nařízení Komise (ES) č. 938/2003 ze dne 28. května 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
32003R0939 OJ L 133, 29.05.2003, p.59 Nařízení Komise (ES) č. 939/2003 ze dne 28. května 2003, kterým se mění opravná sazba náhrady pro obiloviny
32003R0940 OJ L 133, 29.05.2003, p.61 Nařízení Komise (ES) č. 940/2003 ze dne 28. května 2003 o žádostech o dovozní licence pro rýži pocházející a dováženou z Egypta podle celní kvóty stanovené v nařízení Komise (ES) č. 196/97
32003R0941 OJ L 133, 29.05.2003, p.62 Nařízení Komise (ES) č. 941/2003 ze dne 28. května 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 120. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32003R0942 OJ L 133, 29.05.2003, p.64 Nařízení Komise (ES) č. 942/2003 ze dne 28. května 2003, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 73. veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2771/1999
32003R0943 OJ L 133, 29.05.2003, p.65 Nařízení Komise (ES) č. 943/2003 ze dne 28. května 2003, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 292. zvláštní veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32003R0944 OJ L 133, 29.05.2003, p.66 Nařízení Komise (ES) č. 944/2003 ze dne 28. května 2003, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R0945 OJ L 133, 29.05.2003, p.68 Nařízení Komise (ES) č. 945/2003 ze dne 28. května 2003, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R0946 OJ L 133, 29.05.2003, p.70 Nařízení Komise (ES) č. 946/2003 ze dne 28. května 2003, kterým se mění sazby náhrad pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R0947 OJ L 133, 29.05.2003, p.72 Nařízení Komise (ES) č. 947/2003 ze dne 28. května 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32003R0948 OJ L 133, 29.05.2003, p.75 Nařízení Komise (ES) č. 948/2003 ze dne 28. května 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32003R0949 OJ L 133, 29.05.2003, p.78 Nařízení Komise (ES) č. 949/2003 ze dne 28. května 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32003R0950 OJ L 133, 29.05.2003, p.81 Nařízení Komise (ES) č. 950/2003 ze dne 28. května 2003, kterým se pro hospodářský rok 2003/04 stanovuje výše podpory pro broskve a hrušky ke zpracování podle nařízení Rady (ES) č. 2201/96
32003R0951 OJ L 133, 29.05.2003, p.82 Nařízení Komise (ES) č. 951/2003 ze dne 28. května 2003, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanovují zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky, a nařízení (ES) č. 800/1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty
32003R0952 OJ L 135, 03.06.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 952/2003 ze dne 21. ledna 2003 o vývozu některých ocelářských výrobků z Polska do Společenství v době od nabytí účinnosti tohoto nařízení do data vstupu Polska do Evropské unie (rozšíření systému dvojí kontroly)
32003R0953 OJ L 135, 03.06.2003, p.5 Nařízení Rady (ES) č. 953/2003 ze dne 26. května 2003, jehož cílem je zabránit obchodnímu zneužívání některých klíčových léčiv v Evropské unii
32003R0954 OJ L 135, 03.06.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 954/2003 ze dne 2. června 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0955 OJ L 135, 03.06.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 955/2003 ze dne 2. června 2003, kterým se opravuje nizozemské, anglické a španělské znění nařízení (ES) č. 449/2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o režim podpor pro produkty zpracované z ovoce a zelenina
32003R0956 OJ L 135, 03.06.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 956/2003 ze dne 2. června 2003, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32003R0957 OJ L 136, 04.06.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 957/2003 ze dne 3. června 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0958 OJ L 136, 04.06.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 958/2003 ze dne 3. června 2003, kterým se stanovují prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady 2003/286/ES, pokud jde o koncese ve formě celních kvót Společenství pro některé výrobky z obilovin pocházející z Bulharské republiky, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2809/2000
32003R0959 OJ L 136, 04.06.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 959/2003 ze dne 3. června 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Nizozemska zakazuje lovit tresky modré
32003R0960 OJ L 138, 05.06.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 960/2003 ze dne 2. června 2003 o uložení definitivního vyrovnávacího cla z dovozu zapisovatelných kompaktních disků pocházejících z Indie
32003R0961 OJ L 138, 05.06.2003, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 961/2003 ze dne 4. června 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0962 OJ L 138, 05.06.2003, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 962/2003 ze dne 3. června 2003, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32003R0963 OJ L 138, 05.06.2003, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 963/2003 ze dne 4. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 445/2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře rozvoje venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF)
32003R0964 OJ L 139, 06.06.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 964/2003 ze dne 2. června 2003 o uložení definitivního antidumpingového cla z dovozu trubek a potrubí ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky a Thajska a trubek a potrubí dodávaných z Thaj-wanu bez ohledu na to, zda jsou deklarovány jako pocházející z Thaj-wanu či nikoliv
32003R0965 OJ L 139, 06.06.2003, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 965/2003 ze dne 5. června 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0966 OJ L 139, 06.06.2003, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 966/2003 ze dne 5. června 2003, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32003R0967 OJ L 139, 06.06.2003, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 967/2003 ze dne 5. června 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr bez dalšího zpracování
32003R0968 OJ L 139, 06.06.2003, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 968/2003 ze dne 5. června 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu bílého cukru do některých třetích zemí pro 31. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1331/2002
32003R0969 OJ L 139, 06.06.2003, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 969/2003 ze dne 5. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 925/2003, pokud jde o dovozní kvóty pro pšeničnou mouku, sourež a slad
32003R0970 OJ L 139, 06.06.2003, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 970/2003 ze dne 5. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 788/2003, pokud jde o dovozní kvóty pro pšeničnou mouku, sourež a slad
32003R0971 OJ L 139, 06.06.2003, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 971/2003 ze dne 5. června 2003, kterým se stanovuje maximální vývozní náhrada pro oves ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1582/2002
32003R0972 OJ L 139, 06.06.2003, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 972/2003 ze dne 5. června 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz pšenice obecné zveřejněné nařízení (ES) č. 934/2003
32003R0973 OJ L 139, 06.06.2003, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 973/2003 ze dne 5. června 2003, kterým se stanovuje maximální snížení cla z kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 698/2003
32003R0974 OJ L 139, 06.06.2003, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 974/2003 ze dne 5. června 2003, kterým se stanovuje maximální snížení cla z kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 581/2003
32003R0975 OJ L 141, 07.06.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 975/2003 ze dne 5. června 2003 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz konzervovaného tuňáka kódů KN 16041411, 16041418 a 16042070
32003R0976 OJ L 141, 07.06.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 976/2003 ze dne 6. června 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0977 OJ L 141, 07.06.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 977/2003 ze dne 6. června 2003 o otevření a správě celní kvóty pro mladé býky na výkrm (1. července 2003 až 30. června 2004)
32003R0978 OJ L 141, 07.06.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 978/2003 ze dne 5. června 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Španělska zakazuje lovit tresky brosmy
32003R0979 OJ L 141, 07.06.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 979/2003 ze dne 6. června 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté dlouhozrnné rýže typu B do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1898/2002
32003R0980 OJ L 141, 07.06.2003, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 980/2003 ze dne 6. června 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu neloupané dlouhozrnné rýže B na ostrov Réunion podle veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 1895/2002
32003R0981 OJ L 141, 07.06.2003, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 981/2003 ze dne 6. června 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné rýže do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1896/2002
32003R0982 OJ L 141, 07.06.2003, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 982/2003 ze dne 6. června 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1897/2002
32003R0983 OJ L 141, 07.06.2003, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 983/2003 ze dne 6. června 2003, kterým se mění vývozní náhrady pro drůbeží maso
32003R0984 OJ L 141, 07.06.2003, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 984/2003 ze dne 6. června 2003, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32003R0985 OJ L 143, 11.06.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 985/2003 ze dne 5. června 2003, kterým se mění antidumpingová opatřená, která byla nařízením Rady (ES) č. 1334/1999 uložena z dovozu oxidu hořečnatého pocházejícího z Čínské lidové republiky
32003R0986 OJ L 143, 11.06.2003, p.5 Nařízení Rady (ES) č. 986/2003 ze dne 5. června 2003, kterým se mění antidumpingová opatření, která byla nařízením (ES) č. 360/2000 uložena z dovozu slinutého hořčíku pocházejícího z Čínské lidové republiky
32003R0987 OJ L 143, 11.06.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 987/2003 ze dne 10. června 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0988 OJ L 143, 11.06.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 988/2003 ze dne 10. června 2003, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení č. 45/2003 ES na prodej vinného alkoholu pro nové průmyslové použití
32003R0989 OJ L 143, 11.06.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 989/2003 ze dne 10. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 668/2001 tak, že se zvyšuje množství ječmene, které vlastní německá intervenční agentura a pro které bylo vypsáno veřejné nabídkové řízení
32003R0990 OJ L 143, 11.06.2003, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 990/2003 ze dne 10. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 968/2002 tak, že se zvyšuje množství ječmene, které vlastní intervenční agentura Spojeného království a pro které bylo vypsáno veřejné nabídkové řízení
32003R0991 OJ L 143, 11.06.2003, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 991/2003 ze dne 10. června 2003, kterým se stanovují přídělové koeficienty pro žádosti o dovozní licence podané v květnu 2003 pro některé mléčné výrobky podle celních kvót, které byly otevřeny nařízením (ES) č. 2535/2001
32003R0992 OJ L 143, 11.06.2003, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 992/2003 ze dne 10. června 2003 o vydávání dovozních licencí pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso
32003R0993 OJ L 143, 11.06.2003, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 993/2003 ze dne 10. června 2003, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32003R0994 OJ L 144, 12.06.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 994/2003 ze dne 11. června 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R0995 OJ L 144, 12.06.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 995/2003 ze dne 11. června 2003, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 43/2003 a kterým se toto nařízení mění, pokud jde o lhůtu pro podávání žádostí o podporu pro zrání Madeira likéru a Azorského vína
32003R0996 OJ L 144, 12.06.2003, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 996/2003 ze dne 11. června 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32003R0997 OJ L 144, 12.06.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 997/2003 ze dne 11. června 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro olivový olej
32003R0998 OJ L 146, 13.06.2003, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ze dne 26. května 2003 o požadavcích na zdraví zvířat pro neobchodní pohyb domácích zvířat a o změně směrnice Rady 92/65/EHS
32003R0999 OJ L 146, 13.06.2003, p.10 Nařízení Rady (ES) č. 999/2003 ze dne 2. června 2003, kterým se přijímají všeobecná a přechodná opatření týkající se dovozu některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Maďarska a vývozu některých zpracovaných zemědělských produktů do Maďarska
32003R0999r OJ L 185, 24.07.2003, p.61 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 999/2003 ze dne 2. června 2003, kterým se přijímají všeobecná a přechodná opatření týkající se dovozu některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Maďarska a vývozu některých zpracovaných zemědělských produktů do Maďarska (Úř. věst. č. L 146 ze dne 13.6.2003)
32003R1000 OJ L 146, 13.06.2003, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1000/2003 ze dne 11. června 2003 o prodloužení lhůty pro setí některých plodin na orné půdě v některých oblastech Společenství v hospodářském roce 2003/04
32003R1001 OJ L 146, 13.06.2003, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 1001/2003 ze dne 12. června 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1002 OJ L 146, 13.06.2003, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 1002/2003 ze dne 12. června 2003, kterým se upravují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu ;
32003R1003 OJ L 146, 13.06.2003, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 1003/2003 ze dne 12. června 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu bílého cukru do některých třetích zemí pro 32. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1331/2002
32003R1004 OJ L 146, 13.06.2003, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 1004/2003 ze dne 12. června 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro produkty vyrobené z obilovin a rýže
32003R1005 OJ L 146, 13.06.2003, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 1005/2003 ze dne 12. června 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro krmné směsi na bázi obilovin
32003R1006 OJ L 146, 13.06.2003, p.41 Nařízení Komise (ES) č. 1006/2003 ze dne 12. června 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 935/2003
32003R1007 OJ L 146, 13.06.2003, p.42 Nařízení Komise (ES) č. 1007/2003 ze dne 12. června 2003, kterým se stanovuje maximální vývozní náhrada pro oves ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1582/2002
32003R1008 OJ L 146, 13.06.2003, p.43 Nařízení Komise (ES) č. 1008/2003 ze dne 12. června 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz pšenice obecné zveřejněné v nařízení (ES) č. 934/2003
32003R1009 OJ L 146, 13.06.2003, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 1009/2003 ze dne 12. června 2003, kterým se stanovuje maximální snížení cla z kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 698/2003
32003R1010 OJ L 146, 13.06.2003, p.45 Nařízení Komise (ES) č. 1010/2003 ze dne 12. června 2003, kterým se stanovuje maximální snížení cla z kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 581/2003
32003R1011 OJ L 146, 13.06.2003, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 1011/2003 ze dne 12. června 2003, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R1012 OJ L 146, 13.06.2003, p.50 Nařízení Komise (ES) č. 1012/2003 ze dne 12. června 2003, kterým se po devatenácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002, kterým se ukládají některá zvláštní restriktivní opatření namířená proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ladinem, sítí Al-Kajda a Talibanem a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32003R1013 OJ L 147, 14.06.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1013/2003 ze dne 13. června 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1014 OJ L 147, 14.06.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1014/2003 ze dne 13. června 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 121. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32003R1015 OJ L 147, 14.06.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1015/2003 ze dne 13. června 2003, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 74. veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2771/1999
32003R1016 OJ L 147, 14.06.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1016/2003 ze dne 13. června 2003, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 293. zvláštní veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32003R1017 OJ L 147, 14.06.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1017/2003 ze dne 13. června 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté dlouhozrnné rýže typu B do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1898/2002
32003R1018 OJ L 147, 14.06.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1018/2003 ze dne 13. června 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté kulatozrnné rýže do některých třetích zemí, které bylo zveřejněno v nařízení (ES) č. 1896/2002
32003R1019 OJ L 147, 14.06.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1019/2003 ze dne 13. června 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže typu A do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1897/2002
32003R1020 OJ L 147, 14.06.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1020/2003 ze dne 13. června 2003 o klasifikaci některého zboží v kombinované nomenklatuře
32003R1021 OJ L 147, 14.06.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1021/2003 ze dne 13. června 2003 o klasifikaci některého zboží v kombinované nomenklatuře
32003R1022 OJ L 147, 14.06.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1022/2003 ze dne 13. června 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32003R1023 OJ L 149, 17.06.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1023/2003 ze dne 13. června 2003, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo, které bylo nařízením (ES) č. 1784/2000 uloženo z dovozu některých tvárných železných trubek nebo potrubí pocházejících z Brazílie a z dovozu některých tvárných železných trubek nebo potrubí dodávaných z Argentiny, též prohlášených za pocházející z Argentiny, a kterým se ukončuje šetření týkající se dovozů jednoho argentinského vývozce
32003R1024 OJ L 149, 17.06.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1024/2003 ze dne 16. června 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1025 OJ L 149, 17.06.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1025/2003 ze dne 16. června 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle čtvrtého veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 596/2003
32003R1026 OJ L 149, 17.06.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1026/2003 ze dne 16. června 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle čtvrtého veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 598/2003
32003R1027 OJ L 149, 17.06.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1027/2003 ze dne 16. června 2003 o nepřidělení zakázky v případě hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle čtvrtého veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 604/2003
32003R1028 OJ L 149, 17.06.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1028/2003 ze dne 16. června 2003 týkající se nařízení (ES) č. 788/2003, kterým se stanovují prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady 2003/299/ES, pokud jde o koncese ve formě celních kvót Společenství pro některé výrobky z obilovín pocházející ze Slovenské republiky, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2809/2000
32003R1029 OJ L 149, 17.06.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1029/2003 ze dne 16. června 2003, kterým se mění přílohy I a II k nařízení Rady (EHS) č. 2377/90kterým se stanovuje postup Společenství pro určování maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (1)
32003R1030 OJ L 150, 18.06.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1030/2003 ze dne 16. června 2003 o některých restriktivních opatřeních vůči Libérii
32003R1031 OJ L 150, 18.06.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1031/2003 ze dne 17. června 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1032 OJ L 150, 18.06.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1032/2003 ze dne 17. června 2003 o pravidelných prodejích hovězího masa, které vlastní některé intervenční agentury a které je určeno ke zpracování ve Společenství, prostřednictvím veřejného nabídkového řízení
32003R1033 OJ L 150, 18.06.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1033/2003 ze dne 17. června 2003 o pravidelných prodejích hovězího masa, které vlastní některé intervenční agentury, prostřednictvím veřejného nabídkového řízení
32003R1034 OJ L 150, 18.06.2003, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1034/2003 ze dne 17. června 2003 o pravidelných prodejích hovězího masa, které vlastní některé intervenční agentury, prostřednictvím veřejného nabídkového řízení
32003R1035 OJ L 150, 18.06.2003, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1035/2003 ze dne 17. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2316/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1251/1999, kterým se zavádí režim podpor pro pěstitele některých plodin na orné půdě
32003R1036 OJ L 150, 18.06.2003, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1036/2003 ze dne 17. června 2003 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa pocházející z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
32003R1037 OJ L 150, 18.06.2003, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 1037/2003 ze dne 17. června 2003, kterým se stanovuje konečná výše náhrad a procentní podíl pro vývozní licence typu B vydávané v odvětví ovoce a zeleniny (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)
32003R1038 OJ L 150, 18.06.2003, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 1038/2003 ze dne 17. června 2003, kterým se stanovují reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec a pro vaječný albumin a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
32003R1039 OJ L 151, 19.06.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1039/2003 ze dne 2. června 2003, kterým se přijímají všeobecná a přechodná opatření týkající se dovozu některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Estonska a vývozu některých zpracovaných zemědělských produktů do Estonska
32003R1040 OJ L 151, 19.06.2003, p.21 Nařízení Rady (ES) č. 1040/2003 ze dne 11. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/97, pokud jde o používání míst určených pro zastávky
32003R1041 OJ L 151, 19.06.2003, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1041/2003 ze dne 18. června 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1042 OJ L 151, 19.06.2003, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1042/2003 ze dne 18. června 2003 o vydávání vývozních licencí typu A3 v odvětví ovoce a zeleniny (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)
32003R1043 OJ L 151, 19.06.2003, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 1043/2003 ze dne 17. června 2003, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32003R1044 OJ L 151, 19.06.2003, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 1044/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 451/2000 a (ES) č. 1490/2002 (1)
32003R1045 OJ L 151, 19.06.2003, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 1045/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 708/98 o převzetí neloupané rýže intervenčními agenturami a o stanovení opravných částek, přirážek a srážek, které mají být použity, pokud jde o lhůtu pro dodávku za intervenčními účely pro hospodářský rok 2002/03
32003R1046 OJ L 151, 19.06.2003, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 1046/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní práva podané v případě subkvóty I pro zmrazeného hovězí maso podle nařízení (ES) č. 780/2003
32003R1047 OJ L 151, 19.06.2003, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 1047/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1899/97, kterým se v odvětví vajec stanovují prováděcí pravidla k režimu podle nařízení Rady (ES) č. 2290/2000, (ES) č. 2433/2000 a (ES) č. 2434/2000 a kterým se stanovují přechodná opatření pro režim dovozních licencí zavedený uvedenými nařízeními
32003R1048 OJ L 161, 30.06.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) No 1048/2003 ze dne 16. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) No 1255/96, kterým se dočasně pozastavují všeobecná cla společného celního sazebníku pro některé průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu
32003R1049 OJ L 152, 20.06.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1049/2003 ze dne 19. června 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1050 OJ L 152, 20.06.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1050/2003 ze dne 19. června 2003, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32003R1051 OJ L 152, 20.06.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1051/2003 ze dne 19. června 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr bez dalšího zpracování
32003R1052 OJ L 152, 20.06.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1052/2003 ze dne 19. června 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu bílého cukru do některých třetích zemí pro 33. dílčí veřejné nabídkové řízení v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1331/2002
32003R1053 OJ L 152, 20.06.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1053/2003 ze dne 19. června 2003, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o rychlé testy (1)
32003R1054 OJ L 152, 20.06.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1054/2003 ze dne 19. června 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene zveřejněné v nařízení (ES) č. 936/2003
32003R1055 OJ L 152, 20.06.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1055/2003 ze dne 19. června 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 935/2003
32003R1056 OJ L 152, 20.06.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1056/2003 ze dne 19. června 2003, kterým se stanovují maximální vývozní náhrada pro oves ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1582/2002
32003R1057 OJ L 152, 20.06.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1057/2003 ze dne 19. června 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz pšenice obecné zveřejněné v nařízení (ES) č. 934/2003
32003R1058 OJ L 152, 20.06.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1058/2003 ze dne 19. června 2003, kterým se mění vývozní náhrady pro drůbeží maso
32003R1059 OJ L 154, 21.06.2003, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních jednotek pro účely statistiky (NUTS)
32003R1060 OJ L 154, 21.06.2003, p.42 Nařízení Komise (ES) č. 1060/2003 ze dne 20. června 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1061 OJ L 154, 21.06.2003, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 1061/2003 ze dne 20. června 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady typu A1 a B pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, stolní hrozny a jablka)
32003R1062 OJ L 154, 21.06.2003, p.47 Nařízení Komise (ES) č. 1062/2003 ze dne 20. června 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro ořechy (vyloupané mandle, lískové ořechy ve skořápkách, lískové ořechy bez skořápek a vlašské ořechy ve skořápkách) za použití systému A1
32003R1063 OJ L 154, 21.06.2003, p.49 Nařízení Komise (ES) č. 1063/2003 ze dne 20. června 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro výrobky zpracované z ovoce a zeleniny, na které se nevztahují náhrady poskytované na základě přidaného cukru (prozatímně konzervované třešně, loupaná rajčata, cukrem konzervované třešně, upravené lískové ořechy, některé pomerančové šťávy)
32003R1064 OJ L 154, 21.06.2003, p.51 Nařízení Komise (ES) č. 1064/2003 ze dne 19. června 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Švédska zakazuje lovit ryby pro průmyslové účely
32003R1065 OJ L 154, 21.06.2003, p.52 Nařízení Komise (ES) č. 1065/2003 ze dne 20. června 2003 on, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na opětný přibližně 7425 tun rýže ze sklizně z roku 2000, které vlastní španělská intervenční agentura, na vnitřním trhu
32003R1066 OJ L 154, 21.06.2003, p.53 Nařízení Komise (ES) č. 1066/2003 ze dne 20. června 2003, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na vývoz čiroku obecného, který vlastní francouzská intervenční agentura
32003R1067 OJ L 154, 21.06.2003, p.58 Nařízení Komise (ES) č. 1067/2003 ze dne 20. června 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté dlouhozrnné rýže typu B do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1898/2002
32003R1068 OJ L 154, 21.06.2003, p.59 Nařízení Komise (ES) č. 1068/2003 ze dne 20. června 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné rýže do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1896/2002
32003R1069 OJ L 154, 21.06.2003, p.60 Nařízení Komise (ES) č. 1069/2003 ze dne 20. června 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže typu A do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1897/2002
32003R1070 OJ L 154, 21.06.2003, p.61 Nařízení Komise (ES) č. 1070/2003 ze dne 20. června 2003, kterým se potřetí mění nařízení Rady (ES) č. 1081/2000, kterým se zakazuje prodej, dodávka a vývoz výzbroje, která by mohla být použita k vnitřní represi nebo terorismu, do Barmy/Myanmaru a kterým se zmrazují prostředky některých osob, které jsou spojeny s významnými vládními funkcemi v této zemi
32003R1071 OJ L 154, 21.06.2003, p.69 Nařízení Komise (ES) č. 1071/2003 ze dne 20. června 2003 o žádostech o vývozní licence pro rýži a zlomkovou rýži s předem stanovenou výší náhrady
32003R1072 OJ L 155, 24.06.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1072/2003 ze dne 23. června 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1073 OJ L 155, 24.06.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1073/2003 ze dne 23. června 2003 o dodávkách obilovin z titulu potravinové pomoci
32003R1074 OJ L 155, 24.06.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1074/2003 ze dne 23. června 2003, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na přidělení vývozních licencí typu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranč, stolní hrozny, jablka)
32003R1075 OJ L 155, 24.06.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1075/2003 ze dne 23. června 2003, kterým se stanovují opravné koeficienty, jež mají být použity při výpočtu tržní ceny Společenství pro jatečně opracovaná těla vepřů pro hospodářský rok 2003/04
32003R1076 OJ L 155, 24.06.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1076/2003 ze dne 23. června 2003, kterým se stanoví množství některých výrobků v odvětví mléka a mléčných výrobků dostupné ve druhé polovině roku 2003 podle kvót, které Společenství otevřelo pouze na základě dovozní licence
32003R1077 OJ L 155, 24.06.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1077/2003 ze dne 23. června 2003, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32003R1078 OJ L 156, 25.06.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1078/2003 ze dne 16. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některé zemědělské a průmyslové výrobky
32003R1079 OJ L 156, 25.06.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1079/2003 ze dne 24. června 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1080 OJ L 156, 25.06.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1080/2003 ze dne 24. června 2003 kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být uplatňovány žádosti o dovozní licence podané v červnu 2003 pro některé produkty z vajec a drůbežího masa podle nařízení (ES) č. 1474/95 a (ES) č. 1251/96
32003R1081 OJ L 156, 25.06.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1081/2003 ze dne 24. června 2003, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být uplatňovány žádosti o dovozní licence podané v červnu 2003 pro některé produkty z drůbežího masa podle režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě celních kvót Společenství pro drůbeží maso a některé další zemědělské produkty
32003R1082 OJ L 156, 25.06.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1082/2003 ze dne 23. června 2003, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o minimální úroveň kontrol prováděných v rámci systému identifikace a registrace skotu (1)
32003R1083 OJ L 156, 25.06.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1083/2003 ze dne 24. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 858/2003, pokud jde lov tresek modrých plavidly plujícími pod vlajkou Německa a Nizozemska
32003R1084 OJ L 159, 27.06.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1084/2003 ze dne 3. června 2003 o posuzování změn podmínek registrace pro humánní a veterinární léčivé přípravky, kterou udělil příslušný orgán členského státu
32003R1085 OJ L 159, 27.06.2003, p.24 Nařízení Komise (ES) No 1085/2003 ze dne 3. června 2003 o posuzování změn podmínek registrace pro humánní a veterinární léčivé přípravky, které spadají do působnosti nařízení Rady (EHS) č. 2309/93
32003R1086 OJ L 163, 01.07.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1086/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se přijímají autonomní a přechodná opatření týkající se dovozu některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících ze Slovinska a vývozu některých zpracovaných zemědělských produktů do Slovinska
32003R1087 OJ L 163, 01.07.2003, p.19 Nařízení Rady (ES) č. 1087/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se přijímají autonomní a přechodná opatření týkající se dovozu některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Lotyšska a vývozu některých zpracovaných zemědělských produktů do Lotyšska
32003R1088 OJ L 163, 01.07.2003, p.38 Nařízení Rady (ES) č. 1088/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se přijímají autonomní a přechodná opatření týkající se dovozu některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Litvy a vývozu některých zpracovaných zemědělských produktů do Litvy
32003R1089 OJ L 163, 01.07.2003, p.56 Nařízení Rady (ES) č. 1089/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se přijímají autonomní a přechodná opatření týkající se dovozu některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících ze Slovenské republiky a vývozu některých zpracovaných zemědělských produktů do Slovenské republiky
32003R1090 OJ L 163, 01.07.2003, p.73 Nařízení Rady (ES) č. 1090/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se přijímají autonomní a přechodná opatření týkající se dovozu některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících ze České republiky a vývozu některých zpracovaných zemědělských produktů do České republiky
32003R1091 OJ L 157, 26.06.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1091/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se podruhé mění nařízení (ES) č. 2341/2002, kterým se pro rok 2003 stanovují rybolovná práva a s tím související podmínky pro některé rybí populace a skupiny rybích populací ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství s povinným omezením úlovků
32003R1092 OJ L 157, 26.06.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1092/2003 ze dne 25. června 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1093 OJ L 157, 26.06.2003, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1093/2003 ze dne 24. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 668/2001 tak, že se zvyšuje množství ječmene, které vlastní německá intervenční agentura a pro které bylo vypsáno stálé veřejné nabídkové řízení na vývoz
32003R1094 OJ L 157, 26.06.2003, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1094/2003 ze dne 24. června 2003, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1081/2002, pokud jde o zvýšení množství ječmene, které vlastní francouzská intervenční agentura a pro které bylo vypsáno stálé veřejné nabídkové řízení na vývoz
32003R1095 OJ L 157, 26.06.2003, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1095/2003 ze dne 25. června 2003, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1500/2001, pokud jde o zvýšení množství ječmene, které vlastní finská intervenční agentura a pro které bylo vypsáno stálé veřejné nabídkové řízení na vývoz
32003R1096 OJ L 157, 26.06.2003, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1096/2003 ze dne 25. června 2003, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 953/2002, pokud jde o zvýšení množství ječmene, které vlastní belgická intervenční agentura a pro které bylo vypsáno stálé veřejné nabídkové řízení na vývoz
32003R1097 OJ L 157, 26.06.2003, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1097/2003 ze dne 25. června 2003, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být uplatňovány žádosti o dovozní licence podané v červnu 2003 pro některé výrobky z vepřového masa podle režimu stanoveného Dohodou, kterou Společenství uzavřelo s Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Bulharskem a Rumunskem
32003R1098 OJ L 157, 26.06.2003, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1098/2003 ze dne 25. června 2003, kterým se stanovuje množství některých produktů z vepřového masa dostupné ve čtvrtém čtvrtletí 2003 podle ujednání stanovených Dohodou o volném obchodu mezi Společenstvím na straně jedné a Lotyšskem, Litvou a Estonskem na straně druhé
32003R1099 OJ L 157, 26.06.2003, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 1099/2003 ze dne 25. června 2003, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být uplatňovány žádosti o dovozní licence podané v červnu 2003 pro některé výrobky z vepřového masa podle režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správně některých celních kvót Společenství pro vepřové maso a některé další zemědělské produkty
32003R1100 OJ L 157, 26.06.2003, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 1100/2003 ze dne 25. června 2003, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být uplatňovány žádosti o dovozní licence podané v červnu 2003 podle režimu stanoveného celními kvótami pro některé produkty z vepřového masa v období od 1. července do 30. září 2003
32003R1101 OJ L 157, 26.06.2003, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 1101/2003 ze dne 25. června 2003 kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být uplatňovány žádosti o dovozní licence podané v červnu 200 pro některé výrobky z vepřového masa podle režimu stanoveného Dohodou, kterou Společenství uzavřelo se Slovinskem
32003R1102 OJ L 157, 26.06.2003, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 1102/2003 ze dne 25. června 2003, kterým se stanovují výrobní náhrada pro olivový olej používaný při výrobě některých konzervovaných potravin
32003R1103 OJ L 157, 26.06.2003, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 1103/2003 ze dne 25. června 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32003R1104 OJ L 158, 27.06.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1104/2003 ze dne 26. května 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1766/92, pokud jde o výpočet dovozního cla pro některé obiloviny
32003R1105 OJ L 158, 27.06.2003, p.3 Nařízení Rady (ES) č. 1105/2003 ze dne 26. května 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1260/1999, kterým se stanovují všeobecná ustanovení o strukturálních fondech
32003R1106 OJ L 158, 27.06.2003, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1106/2003 ze dne 26. června 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1107 OJ L 158, 27.06.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1107/2003 ze dne 26. června 2003, kterým se upravují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32003R1108 OJ L 158, 27.06.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1108/2003 ze dne 26. června 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu bílého cukru do některých třetích zemí pro 34. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkové řízení podle nařízení (ES) č. 1331/2002
32003R1109 OJ L 158, 27.06.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1109/2003 ze dne 26. června 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
32003R1110 OJ L 158, 27.06.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1110/2003 ze dne 26. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1249/96, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 (dovozní cla v odvětví obilovin)
32003R1111 OJ L 158, 27.06.2003, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1111/2003 ze dne 26. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2375/2002 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, pocházející ze třetích zemí a o odchylce od nařízení Rady (EHS) č. 1766/92
32003R1112 OJ L 158, 27.06.2003, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1112/2003 ze dne 26. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2377/2002 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro sladovnický ječmen z třetí země a o odchylce od nařízení Rady (ES) č. 1766/92
32003R1113 OJ L 158, 27.06.2003, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1113/2003 ze dne 26. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2376/2002 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro ječmen ze třetích zemí a o odchylce od nařízení Rady (ES) č. 1766/92
32003R1114 OJ L 158, 27.06.2003, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1114/2003 ze dne 26. června 2003, kterým se stanovují množství přidělená dovozcům z množstevních kvót pro některé výrobky pocházející z Čínské lidové republiky, které byly přerozděleny nařízením (ES) č. 538/2003
32003R1115 OJ L 158, 27.06.2003, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 1115/2003 ze dne 26. června 2003, kterým se otevírají kvóty pro dovoz preferenčního třtinového cukru ze států AKT a Indie pro dodávky do rafinérií v období od 1. července 2003 do 29. února 2004
32003R1116 OJ L 158, 27.06.2003, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 1116/2003 ze dne 26. června 2003 o uplatňování koeficientů snížení v případě třetí tranše osvědčení o aktivním zušlechťovacím styku vydaných v souladu s nařízení (ES) č. 1488/2001
32003R1117 OJ L 158, 27.06.2003, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 1117/2003 ze dne 26. června 2003, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R1118 OJ L 158, 27.06.2003, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 1118/2003 ze dne 26. června 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
32003R1119 OJ L 158, 27.06.2003, p.43 Nařízení Komise (ES) č. 1119/2003 ze dne 26. června 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Nizozemska zakazuje lovit tresky bezvousé
32003R1120 OJ L 158, 27.06.2003, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 1120/2003 ze dne 26. června 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene zveřejněné v nařízení (ES) č. 936/2003
32003R1121 OJ L 158, 27.06.2003, p.45 Nařízení Komise (ES) č. 1121/2003 ze dne 26. června 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 935/2003
32003R1122 OJ L 158, 27.06.2003, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 1122/2003 ze dne 26. června 2003, kterým se stanovují maximální vývozní náhrada pro oves ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1582/2002
32003R1123 OJ L 158, 27.06.2003, p.47 Nařízení Komise (ES) č. 1123/2003 ze dne 26. června 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz pšenice obecné zveřejněné v nařízení (ES) č. 934/2003
32003R1124 OJ L 158, 27.06.2003, p.48 Nařízení Komise (ES) č. 1124/2003 ze dne 26. června 2003, kterým se stanovuje maximální snížení cla z kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 581/2003
32003R1125 OJ L 158, 27.06.2003, p.49 Nařízení Komise (ES) č. 1125/2003 ze dne 26. června 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro produkty vyrobené z obilovin a rýže
32003R1126 OJ L 158, 27.06.2003, p.52 Nařízení Komise (ES) č. 1126/2003 ze dne 26. června 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro krmné směsi na bázi obilovin
32003R1127 OJ L 158, 27.06.2003, p.54 Nařízení Komise (ES) č. 1127/2003 ze dne 26. června 2003, kterým se stanovují výrobní náhrady pro obiloviny a rýži
32003R1128 OJ L 160, 28.06.2003, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1128/2003 ze dne 16. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 999/2001, pokud jde o prodloužení doby pro použití přechodných opatření
32003R1129 OJ L 160, 28.06.2003, p.3 Nařízení Rady (ES) č. 1129/2003 ze dne 21. ledna 2003 o vývozu některých ocelářských výrobků ze Slovenské republiky do Společenství v období od vstupu tohoto nařízení v platnosti do data přistoupení Slovenské republiky k Evropské unii (rozšíření systému dvojí kontroly)
32003R1130 OJ L 160, 28.06.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1130/2003 ze dne 27. června 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1131 OJ L 160, 28.06.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1131/2003 ze dne 27. června 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
32003R1132 OJ L 160, 28.06.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1132/2003 ze dne 27. června 2003, kterým se stanovuje opravná sazba náhrady pro obiloviny
32003R1133 OJ L 160, 28.06.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1133/2003 ze dne 27. června 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro slad
32003R1134 OJ L 160, 28.06.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1134/2003 ze dne 27. června 2003, kterým se stanovují opravná sazba náhrady pro slad
32003R1135 OJ L 160, 28.06.2003, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1135/2003 ze dne 27. června 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 122. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32003R1136 OJ L 160, 28.06.2003, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1136/2003 ze dne 27. června 2003, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 75. veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2771/1999
32003R1137 OJ L 160, 28.06.2003, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1137/2003 ze dne 27. června 2003, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 294. zvláštní veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32003R1138 OJ L 160, 28.06.2003, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1138/2003 ze dne 27. června 2003, kterým se stanovují náhrady pro výrobky z obilovin a rýže dodávané z titulu komunitární a národní potravinové pomoci
32003R1139 OJ L 160, 28.06.2003, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1139/2003 ze dne 27. června 2003, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o monitorovací programy a zvláštní rizikový materiál
32003R1140 OJ L 160, 28.06.2003, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 1140/2003 ze dne 27. června 2003, kterým se v odvětví cukru mění nařízení (ES) č. 779/96, kterým se stanovují prováděcí pravidla pro sdělování, a nařízení (ES) č. 314/2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla k režimu kvót
32003R1141 OJ L 160, 28.06.2003, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 1141/2003 ze dne 27. června 2003, kterým se pro hospodářský rok 2002/03 stanovuje skutečná produkce nečištěné bavlny a související snížení směrné ceny
32003R1142 OJ L 160, 28.06.2003, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 1142/2003 ze dne 27. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2125/95, pokud jde o celní kvóty pro konzervované houby rodu Agaricus přidělené Bulharsku
32003R1143 OJ L 160, 28.06.2003, p.41 Nařízení Komise (ES) č. 1143/2003 ze dne 27. června 2003, kterým se stanovuje výše podpory pro nečištěnou bavlnu od 1. července 2002 do 31. března 2003 pro hospodářský rok 2002/03
32003R1144 OJ L 160, 28.06.2003, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 1144/2003 ze dne 27. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1279/98, 1128/1999 a 1247/1999, pokud jde o některé celní kvóty pro skot a výrobky z hovězího a telecího masa pocházející ze Slovenské republiky, Bulharské republiky a Polské republiky
32003R1145 OJ L 160, 28.06.2003, p.48 Nařízení Komise (ES) č. 1145/2003 ze dne 27. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1685/2000 o způsobilosti výdajů na činnosti spolufinancované Strukturálními fondy
32003R1146 OJ L 160, 28.06.2003, p.59 Nařízení Komise (ES) č. 1146/2003 ze dne 27. června 2003 o otevření a správě celních kvót pro dovoz hovězího masa určeného ke zpracování (1. července 2003 až 30. června 2004)
32003R1147 OJ L 160, 28.06.2003, p.66 Nařízení Komise (ES) č. 1147/2003 ze dne 27. června 2003, kterým se stanovují maximální náhrada při vývozu celoomleté dlouhozrnné rýže typu B do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1898/2002
32003R1148 OJ L 160, 28.06.2003, p.67 Nařízení Komise (ES) č. 1148/2003 ze dne 27. června 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu neloupané dlouhozrnné rýže typu B na ostrov Réunion podle veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 1895/2002
32003R1149 OJ L 160, 28.06.2003, p.68 Nařízení Komise (ES) č. 1149/2003 ze dne 27. června 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné rýže do třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1896/2002
32003R1150 OJ L 160, 28.06.2003, p.69 Nařízení Komise (ES) č. 1150/2003 ze dne 27. června 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže typu A do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1897/2002
32003R1153 OJ L 162, 01.07.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1153/2003 ze dne 30. června 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1154 OJ L 162, 01.07.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1154/2003 ze dne 30. června 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle prvního veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 1032/2003
32003R1155 OJ L 162, 01.07.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1155/2003 ze dne 30. června 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle prvního veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 1034/2003
32003R1156 OJ L 162, 01.07.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1156/2003 ze dne 30. června 2003 o dodávkách obilovin z titulu potravinové pomoci
32003R1157 OJ L 162, 01.07.2003, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1157/2003 ze dne 30. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o režim dovozu pro mléko a mléčné výrobky a o otevření celních kvót, a kterým se stanovují odchylky od uvedeného nařízení
32003R1158 OJ L 162, 01.07.2003, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1158/2003 ze dne 30. června 2003, kterým se stanovují odvozené intervenční ceny pro bílý cukr pro hospodářský rok 2003/04
32003R1159 OJ L 162, 01.07.2003, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1159/2003 ze dne 30. června 2003, kterým se stanovují zvláštní prováděcí pravidla pro hospodářské roky 2003/04, 2004/05 a 2005/06 pro dovoz cukrové třtiny podle některých celních kvót a preferenčních opatření a kterým se mění nařízení (ES) č. 1464/95 a (ES) č. 779/96
32003R1160 OJ L 162, 01.07.2003, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 1160/2003 ze dne 30. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1898/97, kterým se v odvětví vepřového masa stanovují prováděcí pravidla režimu, který byl zaveden Evropskými dohodami s Bulharskem, Českou republikou, Slovenskem, Rumunskem, Polskem a Maďarskem
32003R1161 OJ L 162, 01.07.2003, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 1161/2003 ze dne 30. června 2003, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R1162 OJ L 162, 01.07.2003, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 1162/2003 ze dne 30. června 2003, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R1163 OJ L 162, 01.07.2003, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 1163/2003 ze dne 30. června 2003, kterým se stanovují sazby náhrad pro vejce a vaječné žloutky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R1164 OJ L 162, 01.07.2003, p.49 Nařízení Komise (ES) č. 1164/2003 ze dne 30. června 2003, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R1165 OJ L 162, 01.07.2003, p.52 Nařízení Komise (ES) č. 1165/2003 ze dne 30. června 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro hovězí a telecí maso
32003R1166 OJ L 162, 01.07.2003, p.57 Nařízení Komise (ES) č. 1166/2003 ze dne 30. června 2003, kterým se stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky v odvětví cukru
32003R1167 OJ L 162, 01.07.2003, p.59 Nařízení Komise (ES) č. 1167/2003 ze dne 30. června 2003, kterým se upravují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32003R1168 OJ L 162, 01.07.2003, p.61 Nařízení Komise (ES) č. 1168/2003 ze dne 30. června 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro sirupy a některé další výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32003R1169 OJ L 162, 01.07.2003, p.64 Nařízení Komise (ES) č. 1169/2003 ze dne 30. června 2003, kterým se stanovuje výrobní náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
32003R1170 OJ L 162, 01.07.2003, p.65 Nařízení Komise (ES) č. 1170/2003 ze dne 30. července 2003, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32003R1170r OJ L 167, 04.07.2003, p.42 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1170/2003 ze dne 30. července 2003, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu (Úř. věst. č. L 162 ze dne 1.7.2003)
32003R1171 OJ L 162, 01.07.2003, p.66 Nařízení Komise (ES) č. 1171/2003 ze dne 30. června 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32003R1172 OJ L 162, 01.07.2003, p.69 Nařízení Komise (ES) č. 1172/2003 ze dne 30. června 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32003R1173 OJ L 164, 02.07.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1173/2003 ze dne 1. července 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1174 OJ L 164, 02.07.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1174/2003 ze dne 1. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 20/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke zvláštním právním úpravám dodávek pro okrajové regiony zavedeným nařízeními Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001
32003R1175 OJ L 164, 02.07.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1175/2003 ze dne 1. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2001 a (ES) č. 2805/95, kterými se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, pokud jde o obchod se třetími zeměmi s vinařskými produkty a stanovení vývozních náhrad v odvětví vína
32003R1176 OJ L 164, 02.07.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1176/2003 ze dne 1. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1019/2002 o obchodních normách pro olivový olej
32003R1177 OJ L 165, 03.07.2003, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 ze dne 16. června 2003 o statistice Společenství týkající se výše příjmů a životních podmínek (EU-SILC) (1)
32003R1178 OJ L 165, 03.07.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1178/2003 ze dne 2. července 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1179 OJ L 165, 03.07.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1179/2003 ze dne 1. července 2003, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32003R1180 OJ L 165, 03.07.2003, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1180/2003 ze dne 2. července 2003, kterým se zavádějí zvláštní opatření týkající se dovozních licencí pro cukr ze Srbska a Černé hory
32003R1181 OJ L 165, 03.07.2003, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1181/2003 ze dne 2. července 2003, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2136/89, kterým se stanovují společné obchodní normy pro konzervované sardinky
32003R1182 OJ L 165, 03.07.2003, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1182/2003 ze dne 2. července 2003, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 315/2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1227/2000, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o produkční potenciál
32003R1183 OJ L 165, 03.07.2003, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1183/2003 ze dne 2. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o tržní mechanismy
32003R1184 OJ L 165, 03.07.2003, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1184/2003 ze dne 2. července 2003, kterým se po 20. mění pro nařízení Rady (ES) č. 881/2002, kterým se ukládají některá zvláštní restriktivní opatření namířená proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ladinem, sítí Al-Kajda a Talibanem a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32003R1185 OJ L 167, 04.07.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1185/2003 ze dne 26. června 2003 o odstraňování ploutví žralokům na palubách plavidel
32003R1186 OJ L 167, 04.07.2003, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1186/2003 ze dne 3. července 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1187 OJ L 167, 04.07.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1187/2003 ze dne 3. července 2003, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32003R1188 OJ L 167, 04.07.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1188/2003 ze dne 3. července 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr bez dalšího zpracování
32003R1189 OJ L 167, 04.07.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1189/2003 ze dne 3. července 2003, kterým se stanovují maximální náhrada při vývozu bílého cukru do některých třetích zemí pro 35. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněného v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1331/2002
32003R1190 OJ L 167, 04.07.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1190/2003 ze dne 2. července 2003, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 512/2003 o vydávání vývozních licencí pro vinařské produkty
32003R1191 OJ L 167, 04.07.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1191/2003 ze dne 2. července 2003, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 120/2003 o vydávání vývozních licencí pro vinařské produkty
32003R1192 OJ L 167, 04.07.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1192/2003 ze dne 3. července 2003, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 o statistice železniční dopravy (1)
32003R1193 OJ L 167, 04.07.2003, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1193/2003 ze dne 3. července 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene zveřejněné v nařízení (ES) č. 936/2003
32003R1194 OJ L 167, 04.07.2003, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1194/2003 ze dne 3. července 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 935/2003
32003R1195 OJ L 167, 04.07.2003, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1195/2003 ze dne 3. července 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz pšenice obecné zveřejněné v nařízení (ES) č. 934/2003
32003R1196 OJ L 167, 04.07.2003, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1196/2003 ze dne 3. července 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na dovoz čiroku obecného zveřejněné v nařízení (ES) č. 699/2003
32003R1197 OJ L 167, 04.07.2003, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1197/2003 ze dne 3. července 2003, kterým se stanovuje koeficient snížení uplatňovaný podle celní kvóty Společenství pro ječmen stanovené v nařízení (ES) č. 2376/2002
32003R1198 OJ L 167, 04.07.2003, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1198/2003 ze dne 3. července 2003, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní práva podané v červnu 2003 pro mladé býky na výkrm
32003R1199 OJ L 168, 05.07.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1199/2003 ze dne 4. července 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1200 OJ L 168, 05.07.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1200/2003 ze dne 4. července 2003, kterým se pozastavuje nákup másla v některých členských státech
32003R1201 OJ L 168, 05.07.2003, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1201/2003 ze dne 4. července 2003 o prodloužení lhůty pro setí některých plodin na orné půdě v některých oblastech Finska a Švédska v hospodářském roce 2003/04
32003R1202 OJ L 168, 05.07.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1202/2003 ze dne 4. července 2003, kterým se stanovují dočasná opatření vyplývající z přijetí autonomních a přechodných opatření týkajících se vývozu některých zpracovaných zemědělských produktů do České republiky, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Slovenska a Slovinska
32003R1203 OJ L 168, 05.07.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1203/2003 ze dne 4. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1227/2000, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o produkční potenciál
32003R1204 OJ L 168, 05.07.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1204/2003 ze dne 4. července 2003, kterým se mění specifikace tří názvů uvedených v příloze k nařízení (ES) č. 1107/96 (Roncal, Noix de Grenoble a Caciocavallo Silano)
32003R1205 OJ L 168, 05.07.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1205/2003 ze dne 4. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 753/2002, kterým se stanovují některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, pokud jde o popisování, označování, úpravu a ochranu některých vinařských produktů
32003R1206 OJ L 168, 05.07.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1206/2003 ze dne 4. července 2003 o vydávání vývozních licencí pro vinařské produkty
32003R1207 OJ L 168, 05.07.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1207/2003 ze dne 4. července 2003 o vydávání dovozních licencí pro některé konzervované houby
32003R1207r OJ L 183, 22.07.2003, p.51 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1207/2003 ze dne 4. července 2003 o vydávání dovozních licencí pro některé konzervované houby (Úř. věst. č. L 168 ze dne 5.7.2003)
32003R1208 OJ L 168, 05.07.2003, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1208/2003 ze dne 4. července 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle prvního veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 1033/2003 a kterým se stanovují odchylky od tohoto nařízení
32003R1210 OJ L 169, 08.07.2003, p.6 Nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 ze dne 7. července 2003 o některých specifických omezeních ekonomických a finančních vztahů s Irákem a o zrušení nařízení (ES) č. 2465/96
32003R1211 OJ L 169, 08.07.2003, p.24 Nařízení Rady (ES) č. 1211/2003 ze dne 7. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1081/2000, kterým se zakazuje prodej, dodávka a vývoz výzbroje, která by mohla být použita k vnitřní represi nebo terorismu, do Barmy/Myanmaru a kterým se zmrazují prostředky některých osob, které jsou spojeny s významnými vládními funkcemi v této zemi
32003R1212 OJ L 169, 08.07.2003, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1212/2003 ze dne 7. července 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1213 OJ L 169, 08.07.2003, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1213/2003 ze dne 7. července 2003, kterým se mění příloha I k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 o vývozu a dovozu nebezpečných chemikálií (1)
32003R1214 OJ L 169, 08.07.2003, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 1214/2003 ze dne 7. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí systém osvědčení procesu Kimberley pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
32003R1215 OJ L 169, 08.07.2003, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 1215/2003 ze dne 7. července 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 344/91, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1186/90 tak, aby se rozšířil rozsah stupnice Společenství pro klasifikaci jatečně opracovaných těl dospělého skotu
32003R1216 OJ L 169, 08.07.2003, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 1216/2003 ze dne 7. července 2003, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2003 o indexu mzdových nákladů (1)
32003R1216r OJ L 186, 25.07.2003, p.46 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1216/2003 ze dne 7. července 2003, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2003 o indexu mzdových nákladů (Úř. věst. č. L 169 ze dne 8.7.2003)
32003R1217 OJ L 169, 08.07.2003, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 1217/2003 ze dne 4. července 2003, kterým se stanovují společné specifikace pro programy zaměřené na kontrolu kvality bezpečnosti národního letectví (1)
32003R1218 OJ L 169, 08.07.2003, p.49 Nařízení Komise (ES) č. 1218/2003 ze dne 7. července 2003, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32003R1219 OJ L 170, 09.07.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1219/2003 ze dne 8. července 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1220 OJ L 170, 09.07.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1220/2003 ze dne 7. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, pokud jde o obchod se třetími zeměmi s vinařskými produkty
32003R1221 OJ L 170, 09.07.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1221/2003 ze dne 8. července 2003, kterým se stanovuje skutečná produkce olivového oleje a jednotkové množství produkční podpory pro hospodářský rok 2001/02
32003R1222 OJ L 172, 10.07.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1222/2003 ze dne 9. července 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1223 OJ L 172, 10.07.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1223/2003 ze dne 9. července 2003 o žádostech o vývozní licence pro rýži a zlomkovou rýži s předem stanovenou výší náhrady
32003R1224 OJ L 172, 10.07.2003, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1224/2003 ze dne 9. července 2003 o klasifikaci některého zboží v kombinované nomenklatuře
32003R1225 OJ L 172, 10.07.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1225/2003 ze dne 9. července 2003, kterým se pro nového vývozce zahajuje přezkum nařízení Rady (ES) č. 1600/1999 o uložení definitivního antidumpingového cla z dovozu nerezových drátů o průměru 1 mm nebo více pocházejících z Indie, kterým se zrušuje clo z v případě dovozu jednoho vývozce z této země a kterým se tento dovoz podřizuje celnímu záznamu
32003R1226 OJ L 172, 10.07.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1226/2003 ze dne 9. července 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32003R1227 OJ L 172, 10.07.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1227/2003 ze dne 9. července 2003, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní práva pro býky, krávy a jalovice některých alpských a horských plemen podle nařízení (ES) č. 1081/1999
32003R1228 OJ L 176, 15.07.2003, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1228/2003 ze dne 26. června 2003 o podmínkách pro přistoupení k síti přeshraničních výměn v oblasti elektřiny (1)
32003R1231 OJ L 173, 11.07.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1231/2003 ze dne 10. července 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1232 OJ L 173, 11.07.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1232/2003 ze dne 10. července 2003, kterým se upravují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32003R1233 OJ L 173, 11.07.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1233/2003 ze dne 10. července 2003, kterým se stanovují maximální náhrada při vývozu bílého cukru do některých třetích zemí pro 36. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1331/2002
32003R1234 OJ L 173, 11.07.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1234/2003 ze dne 10. července 2003, kterým se mění přílohy I, IV a XI k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 a nařízení (ES) č. 1326/2001, pokud jde o přenosné spongiformní encefalopathie výživu zvířat (1)
32003R1235 OJ L 173, 11.07.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1235/2003 ze dne 10. července 2003, kterým se ukládá dočasné antidumpingové clo z dovozu křemíku pocházejícího z Ruska
32003R1236 OJ L 173, 11.07.2003, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 1236/2003 ze dne 10. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 950/2003, pokud jde o podporu pro hrušky ke zpracování pro hospodářský rok 2003/04
32003R1237 OJ L 173, 11.07.2003, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 1237/2003 ze dne 10. července 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene zveřejněné v nařízení (ES) č. 936/2003
32003R1238 OJ L 173, 11.07.2003, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 1238/2003 ze dne 10. července 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 935/2003
32003R1239 OJ L 173, 11.07.2003, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 1239/2003 ze dne 10. července 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz pšenice obecné zveřejněné v nařízení (ES) č. 934/2003
32003R1240 OJ L 173, 11.07.2003, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 1240/2003 ze dne 10. července 2003, kterým se stanovuje maximální snížení cla z čiroku obecného dovezeného ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 699/2003
32003R1241 OJ L 173, 11.07.2003, p.41 Nařízení Komise (ES) č. 1241/2003 ze dne 10. července 2003 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny (pomeranče)
32003R1242 OJ L 173, 11.07.2003, p.42 Nařízení Komise (ES) č. 1242/2003 ze dne 10. července 2003 o vydávání dovozních licencí pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso
32003R1243 OJ L 173, 11.07.2003, p.43 Nařízení Komise (ES) č. 1243/2003 ze dne 10. července 2003, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32003R1244 OJ L 174, 12.07.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1244/2003 ze dne 11. července 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1245 OJ L 174, 12.07.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1245/2003 ze dne 11. července 2003, kterým se vymezují skupiny vysoce jakostních odrůd, které jsou vyjmuty z uplatňování kvót programu „buy back“ v odvětví surového tabáku pro sklizeň z roku 2003
32003R1246 OJ L 174, 12.07.2003, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1246/2003 ze dne 11. července 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 123. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32003R1247 OJ L 174, 12.07.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1247/2003 ze dne 11. července 2003, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 76th veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2771/1999
32003R1248 OJ L 174, 12.07.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1248/2003 ze dne 11. července 2003, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 295. zvláštní veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32003R1249 OJ L 174, 12.07.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1249/2003 ze dne 11. července 2003 o vydávání vývozních licencí typu A3 v odvětví ovoce a zeleniny (rajčata, stolní hrozny a jablka)
32003R1250 OJ L 175, 15.07.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1250/2003 ze dne 14. července 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1251 OJ L 175, 15.07.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1251/2003 ze dne 14. července 2003, kterým se ukládá dočasné antidumpingové clo z dovozu dutých profilů pocházejících z Turecka
32003R1252 OJ L 175, 15.07.2003, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1252/2003 ze dne 14. července 2003, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 800/1999, pokud jde o výrobky ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě vyvážené do jiných třetích zemí než do České republiky, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Slovenska a Slovinska
32003R1253 OJ L 175, 15.07.2003, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 1253/2003 ze dne 14. července 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle druhého veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 1033/2003
32003R1254 OJ L 175, 15.07.2003, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 1254/2003 ze dne 14. července 2003 o nepřidělení zakázky v případě hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle druhého veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 1034/2003
32003R1255 OJ L 175, 15.07.2003, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 1255/2003 ze dne 14. července 2003 o nepřidělení zakázky v případě hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle druhého veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 1032/2003
32003R1256 OJ L 177, 16.07.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1256/2003 ze dne 15. července 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1257 OJ L 177, 16.07.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1257/2003 ze dne 15. července 2003, kterým se doplňuje příloha k nařízení (ES) č. 2400/96 o zapsání některých názvů do "Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení" uvedeného v nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu pro zemědělské produkty a potraviny (Molise, Alto Crotonese, Welsh Lamb, Nürnberger Bratwürste nebo Nürnberger Rostbratwürste)
32003R1258 OJ L 177, 16.07.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1258/2003 ze dne 15. července 2003, kterým se stanovují reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec a pro vaječný albumin a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
32003R1259 OJ L 177, 16.07.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1259/2003 ze dne 15. července 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro drůbeží maso
32003R1260 OJ L 177, 16.07.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1260/2003 ze dne 15. července 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32003R1261 OJ L 178, 17.07.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1261/2003 ze dne 16. července 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1262 OJ L 178, 17.07.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1262/2003 ze dne 16. července 2003, kterým se pro hospodářský rok 2002/2003 stanovuje speciální směnný kurs pro minimální ceny pro cukrovou řepu a produkční dávku a dodatečnou dávku v odvětví cukru pro měny těch členských států, které nepřijaly jednotnou měnu
32003R1263 OJ L 178, 17.07.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1263/2003 ze dne 15. července 2003, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32003R1264 OJ L 178, 17.07.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1264/2003 ze dne 16. července 2003, kterým se zahajuje šetření týkající se údajného obcházení antidumpingových opatření, která byla nařízením Rady (ES) č. 2320/97 uložena z dovozu některých bezešvých potrubí a trubek ze železa nebo nelegované oceli pocházejících z Ruska a antidumpingových opatření, která byla nařízením Rady (ES) č. 348/2000 uložena z dovozu některých bezešvých potrubí a trubek ze železa nebo nelegované oceli pocházejících z Ukrajiny prostřednictvím nesprávného prohlášení dovozu stejného produktu a dovozem některých bezešvých potrubí a trubek z legované oceli, jiné než korozivzdorné, pocházejících z Ruska a Ukrajiny, a kterým se tento dovoz podřizuje celnímu záznamu
32003R1265 OJ L 178, 17.07.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1265/2003 ze dne 16. července 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Španělska zakazuje lovit tresky
32003R1266 OJ L 178, 17.07.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1266/2003 ze dne 16. července 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro olivový olej
32003R1267 OJ L 180, 18.07.2003, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1267/2003 ze dne 16. června 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2223/96, pokud jde o lhůty pro převod úhrnů národních účtů, odchylky týkající se převodů hlavních úhrnů národních účtů a převod údajů o zaměstnanosti v odpracovaných hodinách (1)
32003R1268 OJ L 180, 18.07.2003, p.23 Nařízení Rady (ES) č. 1268/2003 ze dne 15. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1601/2001, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo a kterým se s konečnou platností vybírá prozatímní antidumpingové clo ukládané při dovozu některých železných nebo ocelových lan a kabelů pocházejících z České republiky, Ruska, Thajska a Turecka
32003R1269 OJ L 180, 18.07.2003, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1269/2003 ze dne 17. července 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1270 OJ L 180, 18.07.2003, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1270/2003 ze dne 17. července 2003, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32003R1271 OJ L 180, 18.07.2003, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1271/2003 ze dne 17. července 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr bez dalšího zpracování
32003R1272 OJ L 180, 18.07.2003, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 1272/2003 ze dne 17. července 2003, kterým se stanovují maximální náhrada při vývozu bílého cukru do některých třetích zemí pro 37. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1331/2002
32003R1273 OJ L 180, 18.07.2003, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 1273/2003 ze dne 17. července 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro vepřové maso
32003R1274 OJ L 180, 18.07.2003, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 1274/2003 ze dne 11. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 230/2001, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo z některých železných nebo ocelových lan a kabelů pocházejících z České republiky, Ruska, Thajska a Turecka a kterým se přijímají některé závazky nabízené některými vývozci z České republiky a Turecka
32003R1275 OJ L 180, 18.07.2003, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 1275/2003 ze dne 17. července 2003 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa pocházející z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
32003R1276 OJ L 180, 18.07.2003, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 1276/2003 ze dne 17. července 2003, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní práva podané v červenci 2003 pro zmrazené hovězí maso určené ke zpracování
32003R1277 OJ L 180, 18.07.2003, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 1277/2003 ze dne 17. července 2003, kterým se stanovuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o vývozní licence podané v červenci 2003 pro výrobky z hovězího masa, které mají nárok na zvláštní zacházení ve třetích zemích
32003R1278 OJ L 180, 18.07.2003, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 1278/2003 ze dne 17. července 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Španělska zakazuje lovit tresky
32003R1279 OJ L 180, 18.07.2003, p.41 Nařízení Komise (ES) č. 1279/2003 ze dne 17. července 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
32003R1280 OJ L 180, 18.07.2003, p.43 Nařízení Komise (ES) č. 1280/2003 ze dne 17. července 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro slad
32003R1281 OJ L 180, 18.07.2003, p.45 Nařízení Komise (ES) č. 1281/2003 ze dne 17. července 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene zveřejněné v nařízení (ES) č. 936/2003
32003R1282 OJ L 180, 18.07.2003, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 1282/2003 ze dne 17. července 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 935/2003
32003R1283 OJ L 180, 18.07.2003, p.47 Nařízení Komise (ES) č. 1283/2003 ze dne 17. července 2003, kterým se stanovují maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 934/2003
32003R1284 OJ L 180, 18.07.2003, p.48 Nařízení Komise (ES) č. 1284/2003 ze dne 17. července 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na dovoz čiroku obecného zveřejněné v nařízení (ES) č. 699/2003
32003R1285 OJ L 180, 18.07.2003, p.49 Nařízení Komise (ES) č. 1285/2003 ze dne 17. července 2003, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní práva pro telata o hmotnosti nejvýše 80 kilogramů podané podle nařízení (ES) č. 1128/1999
32003R1286 OJ L 180, 18.07.2003, p.50 Nařízení Komise (ES) č. 1286/2003 ze dne 17. července 2003 o vydávání licencí pro dovoz česneku ve čtvrtletí od 1. září do 30. listopadu 2003
32003R1287 OJ L 181, 19.07.2003, p.1 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 ze dne 15. července 2003 o harmonizace hrubého národního důchodu s tržními cenami (nařízení o HND) (1)
32003R1288 OJ L 181, 19.07.2003, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1288/2003 ze dne 18. července 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1289 OJ L 181, 19.07.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1289/2003 ze dne 18. července 2003, kterým se pozastavuje nákup másla v některých členských státech
32003R1290 OJ L 181, 19.07.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1290/2003 ze dne 18. července 2003 o stálém veřejném nabídkovém řízení na určení dávek a/nebo náhrad při vývozu bílého cukru pro hospodářský rok 2003/04
32003R1291 OJ L 181, 19.07.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1291/2003 ze dne 18. července 2003, kterým se doplňuje příloha k nařízení (ES) č. 2400/96 o zapsání některých názvů do "Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení" uvedeného v nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu pro zemědělské produkty a potraviny (Pane di Altamura)
32003R1292 OJ L 181, 19.07.2003, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1292/2003 ze dne 18. července 2003, kterým se pro nového vývozce zahajuje přezkum nařízení Rady (ES) č. 2604/2000, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo z dovozu některých polyethylenového tereftalátu (PET) pocházejícího mimo jiné z Thajska, kterým se zrušuje clo v případě dovozu jednoho vývozce z této země a kterým se tento dovoz podřizují celnímu záznamu
32003R1293 OJ L 181, 19.07.2003, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1293/2003 ze dne 18. července 2003, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32003R1294 OJ L 181, 19.07.2003, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1294/2003 ze dne 18. července 2003 o uplatňování koeficientu snížení v případě osvědčení o náhradě pro zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě, jak stanoví čl. 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 1520/2000
32003R1295 OJ L 183, 22.07.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1295/2003 ze dne 15. července 2003 o opatřeních plánovaných pro usnadnění postupů podávání žádostí o víza a vydávání víz pro členy olympijské rodiny účastnící se v roce 2004 olympijských her a paralympijských her v Athénách
32003R1296 OJ L 183, 22.07.2003, p.6 Nařízení Rady (ES) č. 1296/2003 ze dne 15. července 2003 o společných pravidlech pro dovoz obuvi pocházející z Vietnamu
32003R1297 OJ L 184, 23.07.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1297/2003 ze dne 22. července 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1298 OJ L 184, 23.07.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1298/2003 ze dne 22. července 2003, kterým se doplňuje příloha k nařízení (ES) č. 2400/96 o zapsání některých názvů do "Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení" uvedeného v nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu pro zemědělské produkty a potraviny Finiki Lakonias
32003R1299 OJ L 184, 23.07.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1299/2003 ze dne 22. července 2003, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32003R1300 OJ L 184, 23.07.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1300/2003 ze dne 22. července 2003, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32003R1301 OJ L 185, 24.07.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1301/2003 ze dne 23. července 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1302 OJ L 185, 24.07.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1302/2003 ze dne 23. července 2003, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 1439/95, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 3013/89, pokud jde o dovoz a vývoz výrobků v odvětví skopového a kozího masa
32003R1303 OJ L 185, 24.07.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1303/2003 ze dne 23. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 896/2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 404/93, pokud jde o režim pro dovoz banánů do Společenství
32003R1304 OJ L 185, 24.07.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1304/2003 ze dne 11. července 2003 o postupu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin v případě, že je požádán o vědecké stanovisko(1)
32003R1304r OJ L 186, 25.07.2003, p.46 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1304/2003 ze dne 11. července 2003 o postupu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin v případě, že je požádán o vědecké stanovisko (Úř. věst. č. L 185 ze dne 24.7.2003)
32003R1305 OJ L 185, 24.07.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1305/2003 ze dne 23. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 285/2003 o vydávání dovozních licencí pro výrobky ze skopového a kozího masa podle zvláštních celních kvót pro země, které nejsou členy GATT-WTO, pro první čtvrtletí roku 2003
32003R1306 OJ L 185, 24.07.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1306/2003 ze dne 23. července 2003, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na prodej vinného alkoholu pro použití jako bioethanol v Evropském společenství
32003R1307 OJ L 185, 24.07.2003, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1307/2003 ze dne 23. července 2003, kterým s určují povolená procentní množství v případě žádostí o dovozní licence podané v červenci 2003 podle celních kvót pro hovězí a telecí masa stanovených v nařízení (ES) č. 1279/98 pro Polskou republiku, Maďarskou republiku, Českou republiku, Slovensko, Bulharsko a Rumunsko
32003R1308 OJ L 185, 24.07.2003, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1308/2003 ze dne 23. července 2003, kterým s určují povolená procentní množství v případě žádostí o dovozní licence podané v červenci 2003 podle celních kvót pro hovězí a telecí maso stanovených v nařízení (ES) č. 1429/2002 pro Estonsko, Lotyšsko a Litvu
32003R1309 OJ L 185, 24.07.2003, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1309/2003 ze dne 23. července 2003, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané červenci 2003 pro celní kvótu pro hovězí a telecí maso podle nařízení Rady (ES) č. 2475/2000
32003R1310 OJ L 185, 24.07.2003, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1310/2003 ze dne 23. července 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32003R1311 OJ L 185, 24.07.2003, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1311/2003 ze dne 23. července 2003, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32003R1312 OJ L 186, 25.07.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1312/2003 ze dne 24. července 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1313 OJ L 186, 25.07.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1313/2003 ze dne 24. července 2003 o vydávání dovozních licencí pro rýži na základě žádostí podaných během prvních desíti pracovních dní července 2003 podle nařízení (ES) č. 327/98
32003R1314 OJ L 186, 25.07.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1314/2003 ze dne 24. července 2003, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní práva podané pro živý skot o hmotnosti mezi 80 a 300 kg v rámci celní kvóty podle nařízení (ES) č. 1247/1999
32003R1315 OJ L 186, 25.07.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1315/2003 ze dne 24. července 2003, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v případě subkvóty II pro zmrazené hovězí maso podle nařízení (ES) č. 780/2003
32003R1316 OJ L 186, 25.07.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1316/2003 ze dne 24. července 2003 o žádostech o vývozní licence pro rýži a zlomkovou rýži s předem stanovenou výší náhrady
32003R1317 OJ L 186, 25.07.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1317/2003 ze dne 24. července 2003, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R1318 OJ L 186, 25.07.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1318/2003 ze dne 24. července 2003 o udělování dovozních licencí pro třtinový cukr pro účely celních kvót a preferenčních dohod
32003R1319 OJ L 186, 25.07.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1319/2003 ze dne 24. července 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
32003R1319r OJ L 187, 26.07.2003, p.61 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1319/2003 ze dne 24. července 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky (Úř. věst. č. L 186 ze dne 25.7.2003)
32003R1320 OJ L 186, 25.07.2003, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1320/2003 ze dne 24. července 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
32003R1321 OJ L 186, 25.07.2003, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1321/2003 ze dne 24. července 2003, kterým se stanovuje opravná sazba náhrady pro obiloviny
32003R1322 OJ L 186, 25.07.2003, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1322/2003 ze dne 24. července 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro produkty vyrobené z obilovin a rýže
32003R1323 OJ L 186, 25.07.2003, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1323/2003 ze dne 24. července 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro krmné směsi na bázi obilovin
32003R1324 OJ L 186, 25.07.2003, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1324/2003 ze dne 24. července 2003, kterým se stanovují výrobní náhrady pro obiloviny a rýži
32003R1325 OJ L 186, 25.07.2003, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 1325/2003 ze dne 24. července 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene zveřejněné v nařízení (ES) č. 936/2003
32003R1326 OJ L 186, 25.07.2003, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 1326/2003 ze dne 24. července 2003, kterým se stanovuje maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 934/2003
32003R1327 OJ L 186, 25.07.2003, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 1327/2003 ze dne 24. července 2003, kterým se stanovuje maximální snížení cla z čiroku obecného dovezeného ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 699/2003
32003R1328 OJ L 186, 25.07.2003, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 1328/2003 ze dne 24. července 2003, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32003R1329 OJ L 187, 26.07.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1329/2003 ze dne 21. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 992/95, pokud jde o celní kvóty pro některé zemědělské produkty a produkty rybolovu pocházející z Norska
32003R1329r OJ L 247, 30.09.2003, p.26 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 1329/2003 ze dne 21. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 992/95, pokud jde o celní kvóty pro některé zemědělské produkty a produkty rybolovu pocházející z Norska (Úř. věst. č. L 187 ze dne 26.7.2003 )
32003R1330 OJ L 187, 26.07.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1330/2003 ze dne 25. července 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1331 OJ L 187, 26.07.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1331/2003 ze dne 25. července 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 124. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32003R1332 OJ L 187, 26.07.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1332/2003 ze dne 25. července 2003, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 77. veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2771/1999
32003R1333 OJ L 187, 26.07.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1333/2003 ze dne 25. července 2003, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 296. zvláštní veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32003R1334 OJ L 187, 26.07.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1334/2003 ze dne 25. července 2003, kterým se mění podmínky pro povolení řady doplňkových látek v krmivech náležejících ke stopovým prvkům
32003R1335 OJ L 187, 26.07.2003, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1335/2003 ze dne 25. července 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (1)
32003R1336 OJ L 187, 26.07.2003, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1336/2003 ze dne 25. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2076/2002, pokud jde o trvalé používání některých látek uvedených v příloze II (1)
32003R1337 OJ L 187, 26.07.2003, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1337/2003 ze dne 25. července 2003, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní práva pro krávy a jalovice některých horských plemen podané podle nařízení (ES) č. 1143/98
32003R1338 OJ L 189, 29.07.2003, p.1 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1338/2003 ze dne 23. července 2003, kterým se stanovují opravné koeficienty uplatňované od 1. ledna 2003 na platy úředníků Evropských společenství zaměstnaných ve třetích zemích
32003R1338 OJ L 189, 29.07.2003, p.52 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1338/2003 ze dne 23. července 2003, kterým se stanovují opravné koeficienty uplatňované od 1. ledna 2003 na platy úředníků Evropských společenství zaměstnaných ve třetích zemích
32003R1339 OJ L 189, 29.07.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1339/2003 ze dne 28. července 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1340 OJ L 189, 29.07.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1340/2003 ze dne 28. července 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle třetího veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 1032/2003
32003R1341 OJ L 189, 29.07.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1341/2003 ze dne 28. července 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle třetího veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 1033/2003
32003R1342 OJ L 189, 29.07.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1342/2003 ze dne 28. července 2003, kterým se stanovují zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí pro obiloviny a rýži
32003R1343 OJ L 189, 29.07.2003, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 1343/2003 ze dne 23. července 2003, který se pro další období v délce šesti měsíců, pokud jde o cukr kódů KN 1701 a 1702 dovezený ze Srbska a Černé hory, pozastavuje režim stanovený v nařízení Rady (ES) č. 2007/2000, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení Evropské unie nebo s tímto procesem spojené
32003R1344 OJ L 189, 29.07.2003, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 1344/2003 ze dne 28. července 2003 o vydávání dovozních licencí pro zmrazené hovězí bránice
32003R1345 OJ L 189, 29.07.2003, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 1345/2003 ze dne 28. července 2003, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v červenci 2003 pro některé mléčné výrobky podle určitých celních kvót, které byly otevřeny nařízením (ES) č. 2535/2001
32003R1346 OJ L 190, 30.07.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1346/2003 ze dne 29. července 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1347 OJ L 190, 30.07.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1347/2003 ze dne 29. července 2003, kterým se zahajuje šetření týkající se údajného obcházení antidumpingových opatření, která byla nařízením Rady (ES) č. 1796/1999 uložena z dovozu ocelových lan a kabelů pocházejících z Ukrajiny, prostřednictvím dovozu ocelových lan a kabelů dodaných z Moldávie, též prohlášených za pocházející z Moldávie, a kterým se tento dovoz podřizuje celnímu záznamu
32003R1348 OJ L 192, 31.07.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1348/2003 ze dne 30. července 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1349 OJ L 192, 31.07.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1349/2003 ze dne 29. července 2003, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32003R1350 OJ L 192, 31.07.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1350/2003 ze dne 30. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 97/95, pokud jde o hospodářský rok 2003/2004 pro produkci bramborového škrobu
32003R1351 OJ L 192, 31.07.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1351/2003 ze dne 30. července 2003, kterým se zavádějí administrativní postupy pro první tranši množstevních kvót pro rok 2004 pro některé výrobky pocházející z Čínské lidové republiky
32003R1352 OJ L 192, 31.07.2003, p.15 Nařízení Komise (Euratom) č. 1352/2003 ze dne 23. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1209/2000, kterým se určují postupy oznamování předepsaného podle článku Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii
32003R1353 OJ L 192, 31.07.2003, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1353/2003 ze dne 30. července 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou členského státu zakazuje lovit huňáčky severní
32003R1354 OJ L 192, 31.07.2003, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1354/2003 ze dne 30. července 2003, kterým se mění vývozní náhrady pro sirupy a některé další výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32003R1355 OJ L 192, 31.07.2003, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1355/2003 ze dne 30. července 2003, kterým se mění sazby náhrad pro některé výrobky z odvětví cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R1356 OJ L 194, 01.08.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1356/2003 ze dne 31. července 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1357 OJ L 194, 01.08.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1357/2003 ze dne 31. července 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
32003R1358 OJ L 194, 01.08.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1358/2003 ze dne 31. července 2003, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 statistických údajích týkajících se letecké dopravy osob, nákladu a pošty a kterým se mění přílohy I a II k uvedenému nařízení (1)
32003R1359 OJ L 194, 01.08.2003, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 1359/2003 ze dne 31. července 2003, kterým se stanovuje konečná výše podpory pro pícniny pro hospodářský rok 2002/03
32003R1360 OJ L 194, 01.08.2003, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 1360/2003 ze dne 31. července 2003, kterým se pro hospodářský rok 2003/2004 stanovuje odchylka od nařízení (ES) č. 2316/1999, pokud jde o používání půdy vyjmuté z produkce v některých regionech Společenství
32003R1361 OJ L 194, 01.08.2003, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 1361/2003 ze dne 31. července 2003, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 977/2003 o otevření a správě celních kvót pro dovoz mladých býků na výkrm (1. července 2003 až 30. června 2004)
32003R1362 OJ L 194, 01.08.2003, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 1362/2003 ze dne 31. července 2003, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R1363 OJ L 194, 01.08.2003, p.43 Nařízení Komise (ES) č. 1363/2003 ze dne 31. července 2003, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé mléčné výrobky ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R1364 OJ L 194, 01.08.2003, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 1364/2003 ze dne 31. července 2003, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R1365 OJ L 194, 01.08.2003, p.48 Nařízení Komise (ES) č. 1365/2003 ze dne 31. července 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32003R1366 OJ L 194, 01.08.2003, p.51 Nařízení Komise (ES) č. 1366/2003 ze dne 31. července 2003, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32003R1367 OJ L 194, 01.08.2003, p.52 Nařízení Komise (ES) č. 1367/2003 ze dne 31. července 2003, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32003R1368 OJ L 194, 01.08.2003, p.54 Nařízení Komise (ES) č. 1368/2003 ze dne 31. července 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr bez dalšího zpracování
32003R1369 OJ L 194, 01.08.2003, p.57 Nařízení Komise (ES) č. 1369/2003 ze dne 31. července 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro sirupy a některé další výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32003R1370 OJ L 194, 01.08.2003, p.60 Nařízení Komise (ES) č. 1370/2003 ze dne 31. července 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu bílého cukru do některých třetích zemí pro 38. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1331/2002
32003R1371 OJ L 194, 01.08.2003, p.61 Nařízení Komise (ES) č. 1371/2003 ze dne 31. července 2003, kterým se stanovuje maximální při vývozu bílého cukru do některých třetích zemí pro první dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1290/2003
32003R1372 OJ L 194, 01.08.2003, p.62 Nařízení Komise (ES) č. 1372/2003 ze dne 31. července 2003, kterým se stanovují výrobní náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
32003R1373 OJ L 194, 01.08.2003, p.63 Nařízení Komise (ES) č. 1373/2003 ze dne 31. července 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
32003R1374 OJ L 194, 01.08.2003, p.66 Nařízení Komise (ES) č. 1374/2003 ze dne 31. července 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
32003R1375 OJ L 194, 01.08.2003, p.68 Nařízení Komise (ES) č. 1375/2003 ze dne 31. července 2003, kterým se stanovuje opravná sazba náhrady pro obiloviny
32003R1376 OJ L 194, 01.08.2003, p.70 Nařízení Komise (ES) č. 1376/2003 ze dne 31. července 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro produkty vyrobené z obilovin a rýže
32003R1377 OJ L 194, 01.08.2003, p.73 Nařízení Komise (ES) č. 1377/2003 ze dne 31. července 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro krmné směsi na bázi obilovin
32003R1378 OJ L 194, 01.08.2003, p.75 Nařízení Komise (ES) č. 1378/2003 ze dne 31. července 2003, kterým se stanovují výrobní náhrady pro obiloviny a rýži
32003R1379 OJ L 194, 01.08.2003, p.76 Nařízení Komise (ES) č. 1379/2003 ze dne 31. července 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene zveřejněné v nařízení (ES) č. 936/2003
32003R1380 OJ L 194, 01.08.2003, p.77 Nařízení Komise (ES) č. 1380/2003 ze dne 31. července 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz pšenice obecné zveřejněné v nařízení (ES) č. 934/2003
32003R1381 OJ L 194, 01.08.2003, p.78 Nařízení Komise (ES) č. 1381/2003 ze dne 31. července 2003, kterým se stanovuje maximální snížení cla z čiroku obecného dovezeného ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 699/2003
32003R1381r OJ L 203, 12.08.2003, p.60 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1381/2003 ze dne 31. července 2003, kterým se stanovuje maximální snížení cla z čiroku obecného dovezeného ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 699/2003 (Úř. věst. č. L 194 ze dne 1.8.2003)
32003R1382 OJ L 196, 02.08.2003, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1382/2003 ze dne 22. července 2003 o poskytování finanční pomoci Společenství na zlepšení dopadu nákladního dopravního systému (Program Marco Polo) na životní prostředí
32003R1383 OJ L 196, 02.08.2003, p.7 Nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 ze dne 22. července 2003 o celní akci proti zboží podezřelému z porušování práv duševního vlastnictví a o opatřeních, jež mají být přijata vůči zboží, o kterém se zjistí, že tato práva porušuje
32003R1384 OJ L 196, 02.08.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1384/2003 ze dne 1. srpna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1385 OJ L 196, 02.08.2003, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1385/2003 ze dne 1. srpna 2003, kterým se stanovují množství pro dovoz banánů do Společenství podle celních kvót pro čtvrté čtvrtletí rok 2003
32003R1386 OJ L 196, 02.08.2003, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1386/2003 ze dne 1. srpna 2003 o klasifikaci některého zboží v kombinované nomenklatuře
32003R1387 OJ L 196, 02.08.2003, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1387/2003 ze dne 1. srpna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2300/97 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 1221/97, kterým se stanovují všeobecná pravidla pro uplatňování opatření ke zlepšení produkce medu a jeho uvádění na trh
32003R1388 OJ L 196, 02.08.2003, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1388/2003 ze dne 1. srpna 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Belgie zakazuje lovit tresky skvrnité
32003R1389 OJ L 196, 02.08.2003, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1389/2003 ze dne 1. srpna 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Belgie zakazuje lovit tuňáky obecné
32003R1390 OJ L 196, 02.08.2003, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1390/2003 ze dne 1. srpna 2003 o zamítnutí žádostí o vývozní licence v odvětví obilovin, pokud jde o produkty kódu KN 10030090
32003R1391 OJ L 197, 05.08.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1391/2003 ze dne 4. srpna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1392 OJ L 197, 05.08.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1392/2003 ze dne 4. srpna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanovují zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
32003R1393 OJ L 197, 05.08.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1393/2003 ze dne 4. srpna 2003 o dodávkách obilovin z titulu potravinové pomoci
32003R1394 OJ L 197, 05.08.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1394/2003 ze dne 4. srpna 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Belgie zakazuje lovit platýse
32003R1395 OJ L 197, 05.08.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1395/2003 ze dne 4. srpna 2003, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32003R1396 OJ L 197, 05.08.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1396/2003 ze dne 4. srpna 2003, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32003R1397 OJ L 198, 06.08.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1397/2003 ze dne 5. srpna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1398 OJ L 198, 06.08.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1398/2003 ze dne 5. srpna 2003, kterým se mění příloha ke směrnici Rady 92/65/EHS tak, aby zahrnovala brouky druhu (Aethina tumida), roztoče Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.), Ebolu a opičí neštovice (1)
32003R1399 OJ L 198, 06.08.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1399/2003 ze dne 5. srpna 2003, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32003R1400 OJ L 199, 07.08.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1400/2003 ze dne 6. srpna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1401 OJ L 199, 07.08.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1401/2003 ze dne 6. srpna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 245/2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1673/2000 o společné organizaci trhu s přadným lnem a konopím
32003R1402 OJ L 199, 07.08.2003, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1402/2003 ze dne 1. srpna 2003, kterým se stanovuje přehled a kterým se vymezují definice základního statistického šetření o vinicích
32003R1403 OJ L 199, 07.08.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1403/2003 ze dne 6. srpna 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Francie zakazuje lovit mníky modré
32003R1404 OJ L 199, 07.08.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1404/2003 ze dne 6. srpna 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Francie zakazuje lovit ďasi
32003R1405 OJ L 199, 07.08.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1405/2003 ze dne 6. srpna 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32003R1406 OJ L 201, 08.08.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1406/2003 ze dne 7. srpna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1407 OJ L 201, 08.08.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1407/2003 ze dne 7. srpna 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2341/2002, kterým se pro rok 2003 stanovují rybolovná práva a s tím související podmínky pro některé rybí populace a skupiny rybích populací ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství s povinným omezením úlovků
32003R1408 OJ L 201, 08.08.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1408/2003 ze dne 7. srpna 2003, kterým se pro hospodářský rok 2003/2004 stanovuje odchylka od nařízení (ES) č. 2316/1999, pokud jde o používání půdy vyjmuté z produkce v některých členských státech
32003R1409 OJ L 201, 08.08.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1409/2003 ze dne 7. srpna 2003, kterým se stanovují odchylky od nařízení (EHS) č. 1915/83 o některých prováděcích pravidlech pro vedení účetnictví za účelem zjišťování příjmů zemědělských podniků
32003R1410 OJ L 201, 08.08.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1410/2003 ze dne 7. srpna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1622/2000, kterým se stanovují některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a o kodexu oenologických praktik a postupů Společenství
32003R1411 OJ L 201, 08.08.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1411/2003 ze dne 7. srpna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o tržní mechanismy
32003R1412 OJ L 201, 08.08.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1412/2003 ze dne 7. srpna 2003, kterým se pozastavuje nařízení (ES) č. 934/2003, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na náhrady při vývozu pšenice obecné do některých třetích zemí
32003R1413 OJ L 201, 08.08.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1413/2003 ze dne 7. srpna 2003, kterým se pozastavuje nařízení (ES) č. 935/2003, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na náhrady při vývozu žita do některých třetích zemí
32003R1414 OJ L 201, 08.08.2003, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1414/2003 ze dne 7. srpna 2003, kterým se pozastavuje nařízení (ES) č. 936/2003, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na náhrady při vývozu ječmene do některých třetích zemí
32003R1415 OJ L 201, 08.08.2003, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1415/2003 ze dne 7. srpna 2003 on, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na opětný prodej přibližně 5000 tun rýže ze sklizně v roce 2001, které vlastní španělská intervenční agentura, na vnitřním trhu
32003R1416 OJ L 201, 08.08.2003, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1416/2003 ze dne 7. srpna 2003, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32003R1417 OJ L 202, 09.08.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1417/2003 ze dne 8. srpna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1418 OJ L 202, 09.08.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1418/2003 ze dne 8. srpna 2003, kterým se pozastavuje účinnost nařízení (ES) č. 668/2001, (ES) č. 1500/2001, (ES) č. 953/2002, (ES) č. 968/2002, (ES) č. 1081/2002 a (ES) č. 2177/2002, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídko pro ječmen, který vlastní některé intervenční agentury
32003R1419 OJ L 202, 09.08.2003, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1419/2003 ze dne 8. srpna 2003, kterým se pozastavuje účinnost nařízení (ES) č. 864/2003, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na vývoz žita, které vlastní německá intervenční agentura, do některých třetích zemí
32003R1420 OJ L 202, 09.08.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1420/2003 ze dne 8. srpna 2003, kterým se pozastavuje účinnost nařízení (ES) č. 1066/2003, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení pro čirok obecný, které vlastní francouzská intervenční agentura
32003R1421 OJ L 202, 09.08.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1421/2003 ze dne 8. srpna 2003, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 2103/2002, kterým se schvalují operace k zajištění kontrol souladu s obchodními normami pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděné v Jihoafrické republice před dovozem do Evropského společenství
32003R1422 OJ L 202, 09.08.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1422/2003 ze dne 8. srpna 2003, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1175/2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2001 a (ES) č. 2805/95, kterými se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, pokud jde o obchod se třetími zeměmi s vinařskými produkty a stanovení vývozních náhrad v odvětví vína
32003R1423 OJ L 202, 09.08.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1423/2003 ze dne 8. srpna 2003 o vydávání dovozních licencí pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso
32003R1424 OJ L 202, 09.08.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1424/2003 ze dne 8. srpna 2003, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32003R1425 OJ L 203, 12.08.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1425/2003 ze dne 11. srpna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 466/2001, pokud jde o patulin (1)
32003R1426 OJ L 203, 12.08.2003, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1426/2003 ze dne 11. srpna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1427 OJ L 203, 12.08.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1427/2003 ze dne 11. srpna 2003, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1143/2003, kterým se stanovuje výše podpory pro nečištěnou bavlnu od 1. července 2002 k 31. března 2003 pro hospodářský rok 2002/03
32003R1428 OJ L 203, 12.08.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1428/2003 ze dne 11. srpna 2003, kterým se doplňuje příloha k nařízení (ES) č. 2400/96 o zapsání některých názvů do "Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení" uvedeného v nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu pro zemědělské produkty a potraviny "Fasolia Gigantes — Elefantes Kastorias"
32003R1429 OJ L 203, 12.08.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1429/2003 ze dne 11. srpna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2090/2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 386/90, pokud jde o fyzické kontrol prováděné při vývozu zemědělských produktů, které mají nárok na náhrady
32003R1430 OJ L 203, 12.08.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1430/2003 ze dne 11. srpna 2003, kterým se upravuje maximální výše produkční dávky B a kterým se mění minimální cena pro cukrovku typu B v odvětví cukru pro hospodářský rok 2003/04
32003R1431 OJ L 203, 12.08.2003, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1431/2003 ze dne 11. srpna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1501/95, pokud jde o podmínky pro výplatu vývozních náhrad pro výrobky z obilovin
32003R1432 OJ L 203, 12.08.2003, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1432/2003 ze dne 11. srpna 2003, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o podmínky pro uznávání organizací producentů a předběžné uznávání skupin producentů
32003R1433 OJ L 203, 12.08.2003, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1433/2003 ze dne 11. srpna 2003, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o provozní fondy, provozní programy a finanční pomoc
32003R1434 OJ L 203, 12.08.2003, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 1434/2003 ze dne 11. srpna 2003 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny odvětví (stolní hrozny)
32003R1435 OJ L 207, 18.08.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 ze dne 22. července 2003 o stanovách Evropské společnosti pro spolupráci (SCE)
32003R1436 OJ L 204, 13.08.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1436/2003 ze dne 12. srpna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1437 OJ L 204, 13.08.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1437/2003 ze dne 12. srpna 2003, kterým se mění přílohy I, II, IIIB a VI k nařízení Rady (ES) č. 517/94 o společných pravidlech pro dovoz textilních výrobků, které nespadají do působnosti dvoustranných dohod, protokolů nebo jiných ujednání zvláštních pravidel Společenství týkajících se dovozu, z některých třetích zemí
32003R1438 OJ L 204, 13.08.2003, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1438/2003 ze dne 12. srpna 2003, kterým se stanovují prováděcí pravidla k politice Společenství v otázkách loďstva vymezené v kapitole III nařízení Rady (ES) č. 2371/2002
32003R1439 OJ L 204, 13.08.2003, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 1439/2003 ze dne 12. srpna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 896/2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 404/93, pokud jde o režim dovozu banánů do Společenství
32003R1440 OJ L 204, 13.08.2003, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 1440/2003 ze dne 12. srpna 2003, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na prodej vinného alkoholu určeného výhradě pro použití ve třetích zemí v odvětví paliv
32003R1441 OJ L 205, 14.08.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1441/2003 ze dne 13. srpna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1442 OJ L 205, 14.08.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1442/2003 ze dne 13. srpna 2003, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na opětný prodej dlouhozrnné rýže typu B ze sklizně 1999, kterou vlastní španělská intervenční agentura, na trhu Společenství
32003R1443 OJ L 205, 14.08.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1443/2003 ze dne 13. srpna 2003, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na opětný prodej rýže ze sklizně 1999, kterou vlastní italská intervenční agentura, na trhu Společenství
32003R1444 OJ L 205, 14.08.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1444/2003 ze dne 13. srpna 2003 o vydávání dovozních licencí pro výrobky ze skopového a kozího masa podle zvláštních celních kvót pro země, které nejsou členy GATT-WTO, pro třetí čtvrtletí roku 2003
32003R1445 OJ L 206, 15.08.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1445/2003 ze dne 21. ledna 2003 o vývozu některých ocelářských výrobků z Rumunska do Společenství v období od vstupu tohoto nařízení v platnost do data přistoupení Rumunska k Evropské unii (rozšíření systému dvojí kontroly)
32003R1446 OJ L 206, 15.08.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1446/2003 ze dne 14. srpna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1447 OJ L 206, 15.08.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1447/2003 ze dne 14. srpna 2003, kterým se pozastavuje nákup sušeného odstředěného mléka za intervenční cenu
32003R1448 OJ L 206, 15.08.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1448/2003 ze dne 14. srpna 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32003R1449 OJ L 206, 15.08.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1449/2003 ze dne 14. srpna 2003, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32003R1450 OJ L 206, 15.08.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1450/2003 ze dne 14. srpna 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr bez dalšího zpracování
32003R1451 OJ L 206, 15.08.2003, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1451/2003 ze dne 14. srpna 2003, kterým se stanovuje maximální výše náhrady při vývozu bílého cukru do některých třetích zemí pro druhé dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1290/2003
32003R1452 OJ L 206, 15.08.2003, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1452/2003 ze dne 14. srpna 2003 o zachování odchylek stanovených v čl. 6 odst. 3 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2092/91, pokud jde o některé druhy osiv a vegetativního rozmnožovacího materiálu, a kterým se stanovují procedurální pravidla a kritéria týkající se této odchylky
32003R1453 OJ L 206, 15.08.2003, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1453/2003 ze dne 14. srpna 2003, kterým se stanovuje maximální snížení cla z čiroku obecného dovezeného ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 699/2003
32003R1454 OJ L 206, 15.08.2003, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1454/2003 ze dne 14. srpna 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro krmné směsi na bázi obilovin
32003R1455 OJ L 206, 15.08.2003, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1455/2003 ze dne 14. srpna 2003, kterým se stanovují náhrady pro výrobky z obilovin a rýže dodávané z titulu komunitární a národní potravinové pomoci
32003R1456 OJ L 206, 15.08.2003, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1456/2003 ze dne 14. srpna 2003, kterým se po 21. mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002, kterým se ukládají některá zvláštní restriktivní opatření namířená proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ladinem, sítí Al-Kajda a Talibanem a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32003R1457 OJ L 208, 19.08.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1457/2003 ze dne 18. srpna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1458 OJ L 208, 19.08.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1458/2003 ze dne 18. srpna 2003 o otevření a správě celní kvóty v odvětví vepřového masa
32003R1458r OJ L 215, 27.08.2003, p.107 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1458/2003 ze dne 18. srpna 2003 o otevření a správě celní kvóty v odvětví vepřového masa (Úř. věst. č. L 208 ze dne 19.8.2003)
32003R1459 OJ L 208, 19.08.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1459/2003 ze dne 18. srpna 2003, kterým se pro hospodářský rok 2003/2004 stanovuje minimální cena, jež má být zaplacena producentům nezpracovaných sušených fíků a výše produkční podpory pro sušené fíky
32003R1460 OJ L 208, 19.08.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1460/2003 ze dne 18. srpna 2003, kterým se pro hospodářské roky 2003/2004 až 2005/2006 stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/2001, pokud jde o předpokládané maximální požadované dodávky surového cukru do rafinérií
32003R1461 OJ L 208, 19.08.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1461/2003 ze dne 18. srpna 2003, kterým se stanovují podmínky pro pilotní projekty pro elektronický přenos informací o rybolovných aktivitách a pro dálkové snímání
32003R1462 OJ L 208, 19.08.2003, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1462/2003 ze dne 18. srpna 2003, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32003R1463 OJ L 210, 20.08.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1463/2003 ze dne 19. srpna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1464 OJ L 210, 20.08.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1464/2003 ze dne 19. srpna 2003, kterým se stanovuje minimální cena, jež má být zaplacena producentům sušených švestek a výše produkční podpory pro sušené švestky pro hospodářský rok 2003/2004
32003R1465 OJ L 210, 20.08.2003, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1465/2003 ze dne 19. srpna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1508/2001, kterým se stanovují obchodní normy pro cibuli
32003R1466 OJ L 210, 20.08.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1466/2003 ze dne 19. srpna 2003, kterým se stanovují obchodní normy pro artičoky a kterým se mění nařízení (ES) č. 963/98
32003R1467 OJ L 210, 20.08.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1467/2003 ze dne 19. srpna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1898/97, pokud jde o prováděcí pravidla k režimu podle Evropské dohody s Polskem v odvětví vepřového masa
32003R1468 OJ L 210, 20.08.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1468/2003 ze dne 19. srpna 2003, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32003R1469 OJ L 211, 21.08.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1469/2003 ze dne 20. srpna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1470 OJ L 211, 21.08.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1470/2003 ze dne 20. srpna 2003 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa pocházející z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
32003R1471 OJ L 211, 21.08.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1471/2003 ze dne 20. srpna 2003 o postupu přidělování vývozních licencí pro sýry vyvážené v roce 2004 do Spojených států amerických podle některých kvót vyplývajících z dohod uzavřených v rámci GATT
32003R1472 OJ L 211, 21.08.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1472/2003 ze dne 20. srpna 2003 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro hroznovou šťávu a mošt od hospodářského roku 2003/2004
32003R1473 OJ L 211, 21.08.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1473/2003 ze dne 20. srpna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2342/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem, pokud jde o režimy prémií
32003R1474 OJ L 211, 21.08.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1474/2003 ze dne 20. srpna 2003, kterým se pro hospodářský rok 2003/04 stanovuje výše podpory pro pěstování hroznů určených k produkci některých odrůd sušených hroznů a výše podpory na znovuosázení vinic napadaných phylloxerou
32003R1475 OJ L 211, 21.08.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1475/2003 ze dne 20. srpna 2003 o ochraně hlubokomořských korálových útesů před vlečnými sítěmi v oblasti severozápadního Skotska
32003R1476 OJ L 211, 21.08.2003, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1476/2003 ze dne 20. srpna 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Španělska zakazuje lovit mníky modré
32003R1477 OJ L 211, 21.08.2003, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1477/2003 ze dne 20. srpna 2003, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32003R1478 OJ L 211, 21.08.2003, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1478/2003 ze dne 20. srpna 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32003R1479 OJ L 211, 21.08.2003, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1479/2003 ze dne 20. srpna 2003, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32003R1480 OJ L 212, 22.08.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1480/2003 ze dne 11. srpna 2003 o uložení definitivního vyrovnávacího cla a o výběru prozatímního cla uloženého z dovozu některých elektronických mikroobvodů známých jako (dynamické paměti s libovolným přístupem) pocházející z Korejské republiky
32003R1481 OJ L 212, 22.08.2003, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 1481/2003 ze dne 21. srpna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1482 OJ L 212, 22.08.2003, p.41 Nařízení Komise (ES) č. 1482/2003 ze dne 21. srpna 2003, kterým se stanovují A1 a B vývozní náhrady pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citróny, stolní hrozny a jablka)
32003R1483 OJ L 212, 22.08.2003, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 1483/2003 ze dne 21. srpna 2003, kterým se stanovuje směnný kurs pro některé přímé podpory s rozhodnou událostí k 1. červenci 2003
32003R1484 OJ L 212, 22.08.2003, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 1484/2003 ze dne 21. srpna 2003, kterým se mění přílohy IIIB a VI k nařízení (ES) č. 517/94, pokud jde o kvóty pro Srbsko a Černou horu
32003R1485 OJ L 213, 23.08.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1485/2003 ze dne 22. srpna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1486 OJ L 213, 23.08.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1486/2003 ze dne 22. srpna 2003, kterým se stanovují postupy pro provádění kontrol Společenství v oblasti bezpečnosti civilního letectví (1)
32003R1487 OJ L 213, 23.08.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1487/2003 ze dne 22. srpna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96, pokud jde o spouštěcí úrovně pro dodatečná cla pro jablka
32003R1488 OJ L 213, 23.08.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1488/2003 ze dne 22. srpna 2003, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu ;
32003R1489 OJ L 214, 26.08.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1489/2003 ze dne 25. srpna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1490 OJ L 214, 26.08.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1490/2003 ze dne 25. srpna 2003, kterým se mění příloha I k nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanovuje postup Společenství pro určování maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (1)
32003R1491 OJ L 214, 26.08.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1491/2003 ze dne 25. srpna 2003, kterým se doplňuje příloha k nařízení (ES) č. 2400/96 (Ficodindia dell'Etna, Monte Etna, Colline di Romagna, Pretuziano delle Colline Teramane, Torta del Casar, Manzana de Girona nebo Poma de Girona)
32003R1492 OJ L 214, 26.08.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1492/2003 ze dne 25. srpna 2003, kterým se pro hospodářský rok 2003/04 stanovuje odchylka od nařízení (ES) č. 2316/1999, pokud jde o používání půdy vyjmuté z produkce ve Švédsku
32003R1493 OJ L 214, 26.08.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1493/2003 ze dne 25. srpna 2003, kterým se mění a kterým se opravuje nařízení (ES) č. 98/2003, pokud jde o předběžný odhad spotřeby v odvětví obilovin pro francouzské zámořské departmenty a předběžný odhad spotřeby v odvětví zpracovaného ovoce a zeleniny pro Kanárské ostrovy
32003R1494 OJ L 214, 26.08.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1494/2003 ze dne 25. srpna 2003, kterým se pro hospodářský rok 2003/04 stanovuje kupní cena, kterou mají uplatňovat skladovací agentury v případě nezpracovaných sušených hroznů a nezpracovaných sušených fíků
32003R1495 OJ L 214, 26.08.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1495/2003 ze dne 25. srpna 2003 o dodávkách pšenice obecné z titulu potravinové pomoci
32003R1496 OJ L 215, 27.08.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1496/2003 ze dne 26. srpna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1497 OJ L 215, 27.08.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1497/2003 ze dne 18. srpna 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů divoké fauny a flóry prostřednictvím regulace obchodu s těmito druhy
32003R1498 OJ L 215, 27.08.2003, p.85 Nařízení Komise (ES) č. 1498/2003 ze dne 26. srpna 2003 o otevření dodatečných kvót pro kvótový rok 2004 pro dovoz některých textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí účastnících se veletrhů organizovaných ve Společenství v listopadu 2003 do Společenství
32003R1499 OJ L 215, 27.08.2003, p.88 Nařízení Komise (ES) č. 1499/2003 ze dne 26. srpna 2003, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na přidělení vývozních licencí typu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citróny, stolní hrozny a jablka)
32003R1500 OJ L 216, 28.08.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1500/2003 ze dne 18. února 2003 o správě systému dvojí kontroly bez množstevních limitů pro vývoz některých ocelářských výrobků z Ruské federace do Evropského společenství (1)
32003R1501 OJ L 216, 28.08.2003, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1501/2003 ze dne 27. srpna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1502 OJ L 216, 28.08.2003, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1502/2003 ze dne 26. srpna 2003, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32003R1503 OJ L 216, 28.08.2003, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1503/2003 ze dne 27. srpna 2003, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 2342/1999 a z nařízení Rady (ES) č. 2529/2001, pokud jde o zálohové platby v odvětví hovězího a telecího masa a platby v odvětví skopového a kozího masa
32003R1504 OJ L 216, 28.08.2003, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1504/2003 ze dne 27. srpna 2003, kterým se stanovuje výrobní náhrada pro olivový olej používaný při výrobě některých konzervovaných potravin
32003R1505 OJ L 217, 29.08.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1505/2003 ze dne 28. srpna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1506 OJ L 217, 29.08.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1506/2003 ze dne 28. srpna 2003, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32003R1507 OJ L 217, 29.08.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1507/2003 ze dne 28. srpna 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr bez dalšího zpracování
32003R1508 OJ L 217, 29.08.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1508/2003 ze dne 28. srpna 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu bílého cukru do některých třetích zemí pro třetí dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1290/2003
32003R1509 OJ L 217, 29.08.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1509/2003 ze dne 27. srpna 2003, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na opětný prodej 82500 tun ječmene, který vlastní německá intervenční agentura, na trhu Společenství
32003R1510 OJ L 217, 29.08.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1510/2003 ze dne 27. srpna 2003, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na opětný prodej 730000 tun žita, které vlastní německá intervenční agentura, na trhu Společenství
32003R1511 OJ L 217, 29.08.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1511/2003 ze dne 27. srpna 2003, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na opětný prodej 11600 tun čiroku obecného, který vlastní francouzská intervenční agentura, na trhu Společenství
32003R1512 OJ L 217, 29.08.2003, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1512/2003 ze dne 27. srpna 2003, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na opětný prodej 4000 tun ječmene, který vlastní lucemburská intervenční agentura, na trhu Společenství
32003R1513 OJ L 217, 29.08.2003, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1513/2003 ze dne 27. srpna 2003, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na opětný prodej 435000 tun ječmene, který vlastní francouzská intervenční agentura, na trhu Společenství
32003R1514 OJ L 217, 29.08.2003, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1514/2003 ze dne 27. srpna 2003, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na opětný prodej 7000 tun ječmene, který vlastní švédská intervenční agentura, na trhu Společenství
32003R1515 OJ L 217, 29.08.2003, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1515/2003 ze dne 27. srpna 2003, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na opětný prodej 18300 tun ječmene, který vlastní finská intervenční agentura, na trhu Společenství;
32003R1516 OJ L 217, 29.08.2003, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1516/2003 ze dne 27. srpna 2003, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na opětný prodej 45300 tun ječmene, který vlastní britská intervenční agentura, na trhu Společenství
32003R1517 OJ L 217, 29.08.2003, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 1517/2003 ze dne 27. srpna 2003, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na opětný prodej 22300 tun ječmene, který vlastní belgická intervenční agentura, na trhu Společenství
32003R1518 OJ L 217, 29.08.2003, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 1518/2003 ze dne 28. srpna 2003, kterým se stanovují prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví vepřového masa
32003R1518r OJ L 320, 05.12.2003, p.7 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1518/2003 ze dne 28. srpna 2003, kterým se stanovují prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví vepřového masa (Úř. věst. č. L 217 ze dne 29.8.2003)
32003R1519 OJ L 217, 29.08.2003, p.43 Nařízení Komise (ES) č. 1519/2003 ze dne 28. srpna 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro produkty vyrobené z obilovin a rýže
32003R1520 OJ L 217, 29.08.2003, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 1520/2003 ze dne 28. srpna 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro krmné směsi na bázi obilovin
32003R1521 OJ L 217, 29.08.2003, p.48 Nařízení Komise (ES) č. 1521/2003 ze dne 28. srpna 2003, kterým se stanovují výrobní náhrady pro obiloviny a rýži
32003R1522 OJ L 217, 29.08.2003, p.49 Nařízení Komise (ES) č. 1522/2003 ze dne 28. srpna 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 125. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32003R1523 OJ L 217, 29.08.2003, p.51 Nařízení Komise (ES) č. 1523/2003 ze dne 28. srpna 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
32003R1524 OJ L 217, 29.08.2003, p.57 Nařízení Komise (ES) č. 1524/2003 ze dne 28. srpna 2003 o zamítnutí žádostí o vývozní licence pro některé mléčné výrobky
32003R1525 OJ L 217, 29.08.2003, p.58 Nařízení Komise (ES) č. 1525/2003 ze dne 28. srpna 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro olivový olej
32003R1526 OJ L 217, 29.08.2003, p.60 Nařízení Komise (ES) č. 1526/2003 ze dne 28. srpna 2003, kterým se mění sazby náhrad pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R1527 OJ L 217, 29.08.2003, p.62 Nařízení Komise (ES) č. 1527/2003 ze dne 28. srpna 2003, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R1528 OJ L 217, 29.08.2003, p.66 Nařízení Komise (ES) č. 1528/2003 ze dne 28. srpna 2003 o zamítnutí žádostí o vývozní licence pro některé zpracované produkty a krmné směsi na bázi obilovin
32003R1529 OJ L 218, 30.08.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1529/2003 ze dne 29. srpna 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1530 OJ L 218, 30.08.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1530/2003 ze dne 29. srpna 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
32003R1531 OJ L 218, 30.08.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1531/2003 ze dne 29. srpna 2003, 2003, kterým se stanovují náhrady pro výrobky z obilovin a rýže dodávané z titulu komunitární a národní potravinové pomoci
32003R1532 OJ L 218, 30.08.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1532/2003 ze dne 29. srpna 2003, kterým se upravují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32003R1533 OJ L 218, 30.08.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1533/2003 ze dne 29. srpna 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro sirupy a některé další výrobky vyvážené v přirozeném stavu
32003R1534 OJ L 218, 30.08.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1534/2003 ze dne 29. srpna 2003, kterým se stanovuje výrobní náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
32003R1535 OJ L 218, 30.08.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1535/2003 ze dne 29. srpna 2003, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o režim podpor pro produkty vyrobené z ovoce a zeleniny
32003R1536 OJ L 218, 30.08.2003, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 1536/2003 ze dne 29. srpna 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí systém osvědčení procesu Kimberley pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
32003R1537 OJ L 218, 30.08.2003, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 1537/2003 ze dne 29. srpna 2003, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 78. veřejné nabídkové řízení zveřejněné na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2771/1999
32003R1538 OJ L 218, 30.08.2003, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 1538/2003 ze dne 29. srpna 2003, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 297. zvláštní veřejné nabídkové řízení otevřeného na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32003R1539 OJ L 218, 30.08.2003, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 1539/2003 ze dne 29. srpna 2003, kterým se pozastavuje nákup másla v některých členských státech
32003R1540 OJ L 218, 30.08.2003, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 1540/2003 ze dne 29. srpna 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1609/88, pokud jde o lhůtu, do které musí být máslo uskladněno za účelem prodeje podle nařízení (EHS) č. 3143/85 a (ES) č. 2571/97
32003R1541 OJ L 218, 30.08.2003, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 1541/2003 ze dne 29. srpna 2003, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R1542 OJ L 218, 30.08.2003, p.41 Nařízení Komise (ES) č. 1542/2003 ze dne 29. srpna 2003, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R1543 OJ L 218, 30.08.2003, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 1543/2003 ze dne 29. srpna 2003, kterým se stanovuje minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro 44. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999
32003R1544 OJ L 218, 30.08.2003, p.45 Nařízení Komise (ES) č. 1544/2003 ze dne 29. srpna 2003, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32003R1545 OJ L 218, 30.08.2003, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 1545/2003 ze dne 29. srpna 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32003R1546 OJ L 218, 30.08.2003, p.49 Nařízení Komise (ES) č. 1546/2003 ze dne 29. srpna 2003, kterým se mění opravná sazba náhrady pro obiloviny
32003R1547 OJ L 219, 02.09.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1547/2003 ze dne 1. září 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1548 OJ L 219, 02.09.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1548/2003 ze dne 1. září 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle čtvrtého veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 1032/2003
32003R1549 OJ L 219, 02.09.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1549/2003 ze dne 1. září 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle čtvrtého veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 1033/2003
32003R1550 OJ L 219, 02.09.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1550/2003 ze dne 1. září 2003 o pátém zvláštním veřejném nabídkovém řízení zveřejněném na základě stálého veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 214/2001
32003R1551 OJ L 219, 02.09.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1551/2003 ze dne 1. září 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32003R1552 OJ L 219, 02.09.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1552/2003 ze dne 1. září 2003, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32003R1553 OJ L 220, 03.09.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1553/2003 ze dne 2. září 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1554 OJ L 221, 04.09.2003, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1554/2003 ze dne 22. července 2003, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 95/93 o společných pravidlech pro přidělování přepážek na letištích Společenství
32003R1555 OJ L 221, 04.09.2003, p.2 Nařízení Komise (ES) č. 1555/2003 ze dne 3. září 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1556 OJ L 221, 04.09.2003, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1556/2003 ze dne 18. srpna 2003, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení č. 46/2003 ES na prodej vinného alkoholu uskladněného v Německu pro nové průmyslové použití
32003R1557 OJ L 221, 04.09.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1557/2003 ze dne 3. září 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32003R1558 OJ L 221, 04.09.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1558/2003 ze dne 3. září 2003, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32003R1559 OJ L 222, 05.09.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1559/2003 ze dne 4. září 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1560 OJ L 222, 05.09.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1560/2003 ze dne 2. září 2003, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 343/2003, kterým se zavádějí kritéria a mechanismy pro určování členského státu, který je odpovědný za přezkoumání žádosti o azyl, kterou si v některém členském státě podal státní příslušní třetí země
32003R1561 OJ L 222, 05.09.2003, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1561/2003 ze dne 4. září 2003, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 708/98 o převzetí neloupané rýže intervenčními agenturami a o stanovení opravných částek, přirážek a srážek, které mají být použity, pokud jde o lhůtu pro dodávku za intervenčními účely pro hospodářský rok 2002/03
32003R1562 OJ L 222, 05.09.2003, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1562/2003 ze dne 4. srpna 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Švédska zakazuje lovit tresky skvrnité
32003R1563 OJ L 222, 05.09.2003, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1563/2003 ze dne 4. září 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Švédska zakazuje lovit tresky
32003R1564 OJ L 222, 05.09.2003, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1564/2003 ze dne 4. září 2003, kterým se upravují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32003R1565 OJ L 222, 05.09.2003, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1565/2003 ze dne 4. září 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu bílého cukru do některých třetích zemí pro čtvrté dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1290/2003
32003R1566 OJ L 222, 05.09.2003, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 1566/2003 ze dne 4. září 2003, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32003R1567 OJ L 224, 06.09.2003, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1567/2003 ze dne 15. července 2003 o podpoře politik a aktivit týkajících se reprodukčního a sexuálního zdraví a práv v rozvojových zemích
32003R1568 OJ L 224, 06.09.2003, p.7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1568/2003 ze dne 15. července 2003 o podpora na boj s nemocemi chudých (HIV/AIDS, tuberkulóza a malárie) v rozvojových zemích
32003R1569 OJ L 224, 06.09.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1569/2003 ze dne 5. září 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1570 OJ L 224, 06.09.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1570/2003 ze dne 5. září 2003, kterým se stanovují množství, pro která mohou být podány žádosti o dovozní licence pro období od 1. ledna do 30. června 2004 podle celních kvót pro hovězí a telecí maso stanovených v nařízení Rady (ES) č. 1279/98 pro Bulharsko, Českou republiku, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko
32003R1571 OJ L 224, 06.09.2003, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1571/2003 ze dne 5. září 2003, kterým se mění specifikace názvu uvedeného v příloze k nařízení (ES) č. 1107/96 (Parmigiano Reggiano)
32003R1572 OJ L 224, 06.09.2003, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1572/2003 ze dne 4. září 2003, kterým se povolují převody mezi kvantitativními limity pro textilní a oděvní výrobky pocházející z Islámské pákistánské republiky
32003R1573 OJ L 224, 06.09.2003, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1573/2003 ze dne 4. září 2003, kterým se povolují převody mezi kvantitativními limity pro textilní a oděvní výrobky pocházející z Indické republiky
32003R1574 OJ L 224, 06.09.2003, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1574/2003 ze dne 4. září 2003, kterým se povolují převody mezi kvantitativními limity pro textilní a oděvní výrobky pocházející z Čínské lidové republiky
32003R1575 OJ L 224, 06.09.2003, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1575/2003 ze dne 5. září 2003, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32003R1576 OJ L 225, 09.09.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1576/2003 ze dne 8. září 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1577 OJ L 225, 09.09.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1577/2003 ze dne 8. září 2003, kterým se stanovují odchylky od nařízení Rady (ES) č. 1251/1999, pokud jde o oblastní platby za některé plodiny na orné půdě a platby za oblasti vyjmuté z produkce pro hospodářský rok 2003/04 pro producenty v některých regionech Společenství
32003R1578 OJ L 225, 09.09.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1578/2003 ze dne 8. září 200, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Švédska zakazuje lovit tresky bezvousé
32003R1579 OJ L 226, 10.09.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1579/2003 ze dne 9. září 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1580 OJ L 226, 10.09.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1580/2003 ze dne 9. září 2003 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny (jablka)
32003R1581 OJ L 227, 11.09.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1581/2003 ze dne 10. září 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1582 OJ L 227, 11.09.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1582/2003 ze dne 10. září 2003, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1433/2003, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o provozní fondy, provozní programy a finanční pomoc
32003R1583 OJ L 227, 11.09.2003, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1583/2003 ze dne 9. září 2003, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32003R1584 OJ L 227, 11.09.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1584/2003 ze dne 10. září 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro olivový olej
32003R1585 OJ L 227, 11.09.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1585/2003 ze dne 10. září 2003 o vydávání dovozních licencí pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso
32003R1586 OJ L 227, 11.09.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1586/2003 ze dne 10. září 2003, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32003R1587 OJ L 228, 12.09.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1587/2003 ze dne 11. září 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1588 OJ L 228, 12.09.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1588/2003 ze dne 11. září 2003, kterým se stanovují výrobní náhrady pro obiloviny a rýži
32003R1589 OJ L 228, 12.09.2003, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1589/2003 ze dne 11. září 2003, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32003R1590 OJ L 228, 12.09.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1590/2003 ze dne 11. září 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32003R1591 OJ L 228, 12.09.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1591/2003 ze dne 11. září 2003, kterým se stanovují maximální náhrada při vývozu bílého cukru do některých třetích zemí pro páté dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1290/2003
32003R1592 OJ L 228, 12.09.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1592/2003 ze dne 11. září 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Nizozemska zakazuje lovit tresky
32003R1593 OJ L 228, 12.09.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1593/2003 ze dne 11. září 2003,kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Nizozemska zakazuje lovit tresky skvrnité
32003R1594 OJ L 229, 13.09.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1594/2003 ze dne 12. září 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1595 OJ L 229, 13.09.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1595/2003 ze dne 12. září 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 126. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32003R1596 OJ L 229, 13.09.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1596/2003 ze dne 12. září 2003, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 79. veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2771/1999
32003R1597 OJ L 229, 13.09.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1597/2003 ze dne 12. září 2003, kterým se stanovují maximální výše podpory pro koncentrované máslo 298. zvláštní veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32003R1598 OJ L 229, 13.09.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1598/2003 ze dne 12. září 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1609/88, pokud jde o lhůtu, do které musí být máslo uskladněno za účelem prodeje podle nařízení (EHS) č. 3143/85 a (ES) č. 2571/97
32003R1599 OJ L 229, 13.09.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1599/2003 ze dne 12. září 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1516/2003 tak, že se zvyšuje množství ječmene, které vlastní britská intervenční agentura a pro které bylo vypsáno stálé veřejné nabídkové řízení na prodej na společném trhu
32003R1600 OJ L 229, 13.09.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1600/2003 ze dne 12. září 2003 o 45. zvláštním veřejném nabídkovém řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 2799/1999
32003R1601 OJ L 229, 13.09.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1601/2003 ze dne 12. září 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Nizozemska zakazuje lovit tresky bezvousé
32003R1602 OJ L 229, 13.09.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1602/2003 ze dne 12. září 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Nizozemska zakazuje lovit sledě
32003R1603 OJ L 229, 13.09.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1603/2003 ze dne 12. září 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Německa zakazuje lovit mníky modré
32003R1604 OJ L 229, 13.09.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1604/2003 ze dne 12. září 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Belgie zakazuje lovit tresky bezvousé
32003R1605 OJ L 229, 13.09.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1605/2003 ze dne 12. září 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2805/95, kterým se stanovují vývozní náhrady v odvětví vína
32003R1606 OJ L 229, 13.09.2003, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1606/2003 ze dne 12. září 2003, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32003R1607 OJ L 229, 13.09.2003, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1607/2003 ze dne 12. září 2003, kterým se mění po 22. nařízení Rady (ES) č. 881/2002, kterým se ukládají některá zvláštní restriktivní opatření namířená proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ladinem, sítí Al-Kajda a Talibanem a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32003R1609 OJ L 230, 16.09.2003, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1609/2003 ze dne 15. září 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1610 OJ L 230, 16.09.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1610/2003 ze dne 15. září 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle pátého veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 1033/2003
32003R1611 OJ L 230, 16.09.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1611/2003 ze dne 15. září 2003 o uložení prozatímních antidumpingových cel z dovozu některých ocelových plechů válcovaných za studena a pocházejících ze Spojených států amerických
32003R1612 OJ L 230, 16.09.2003, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1612/2003 ze dne 12. září 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Belgie zakazuje lovit platýse
32003R1613 OJ L 230, 16.09.2003, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1613/2003 ze dne 12. září 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Španělska zakazuje lovit tresky
32003R1615 OJ L 230, 16.09.2003, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1615/2003 ze dne 15. září 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32003R1616 OJ L 231, 17.09.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1616/2003 ze dne 16. září 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1617 OJ L 231, 17.09.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1617/2003 ze dne 15. září 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Belgie zakazuje lovit ďasi
32003R1618 OJ L 231, 17.09.2003, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1618/2003 ze dne 15. září 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Belgie zakazuje lovit kambaly
32003R1619 OJ L 231, 17.09.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1619/2003 ze dne 15. září 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Belgie zakazuje lovit humry norské
32003R1620 OJ L 231, 17.09.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1620/2003 ze dne 16. září 2003, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na snížení cla z kukuřice dovezené do Španělska ze třetích zemí
32003R1621 OJ L 231, 17.09.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1621/2003 ze dne 16. září 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1503/2003, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 2342/1999 a z nařízení Rady (ES) č. 2529/2001, pokud jde o zálohové platby odvětví hovězího a telecího masa a platby v odvětví skopového a kozího masa
32003R1622 OJ L 231, 17.09.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1622/2003 ze dne 16. září 2003, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32003R1623 OJ L 232, 18.09.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1623/2003 ze dne 11. září 2003, kterým se rozšiřuje definitivní antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 408/2002 z dovozu některých oxidů zinku pocházejících z Čínské lidové republiky na dovozy některých oxidů zinku dodaných z Vietnamu, též prohlášených za pocházející z Vietnamu a na dovozy některých oxidů zinku pocházejících ze Čínské lidové republiky a smíšených s oxidem křemičitým
32003R1624 OJ L 232, 18.09.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1624/2003 ze dne 17. září 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1625 OJ L 232, 18.09.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1625/2003 ze dne 17. září 2003 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa pocházející z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
32003R1626 OJ L 232, 18.09.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1626/2003 ze dne 17. září 2003 o vydávání dovozních licencí pro rýži pocházející z nejméně rozvinutých zemí
32003R1627r OJ L 273, 24.10.2003, p.47 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1627/2003 ze dne 17. září 2003, kterým se ukládá dočasné antidumpingové clo z dovozu cyklamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky a Indonésie (Úř. věst. č. L 232 ze dne 18.9.2003)
32003R1628 OJ L 232, 18.09.2003, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1628/2003 ze dne 17. září 2003, kterým se ukládá dočasné antidumpingové clo z dovozu pstruha duhového pocházejícího z Norska a Faerských ostrovů
32003R1629 OJ L 232, 18.09.2003, p.50 Nařízení Komise (ES) č. 1629/2003 ze dne 17. září 2003 o vydávání dovozních licencí pro rýži pocházející ze států AKT a zámořských zemí a území na základě žádostí podaných v prvních pěti pracovních dnech září 2003 podle nařízení (ES) č. 638/2003
32003R1630 OJ L 232, 18.09.2003, p.52 Nařízení Komise (ES) č. 1630/2003 ze dne 17. září 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32003R1631 OJ L 232, 18.09.2003, p.55 Nařízení Komise (ES) č. 1631/2003 ze dne 17. září 2003, kterým se stanovují reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec a pro vaječný albumin a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
32003R1632 OJ L 232, 18.09.2003, p.57 Nařízení Komise (ES) č. 1632/2003 ze dne 17. září 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro vejce
32003R1633 OJ L 233, 19.09.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1633/2003 ze dne 18. září 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1634 OJ L 233, 19.09.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1634/2003 ze dne 18. září 2003, kterým se upravují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu ;
32003R1635 OJ L 233, 19.09.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1635/2003 ze dne 18. září 2003, kterým se stanovují maximální náhrada při vývozu bílého cukru do některých třetích zemí pro šesté dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálé veřejné nabídkové řízení podle nařízení (ES) č. 1290/2003
32003R1636 OJ L 233, 19.09.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1636/2003 ze dne 18. září 2003 o uplatňování koeficientu snížení v případě osvědčení o náhradě pro zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě, jak stanoví čl. 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 1520/2000
32003R1637 OJ L 233, 19.09.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1637/2003 ze dne 18. září 2003, kterým se stanovují výrobní náhrady pro obiloviny a rýži
32003R1638 OJ L 233, 19.09.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1638/2003 ze dne 18. září 2003 o vydávání vývozních licencí typu A3 v odvětví ovoce a zeleniny (rajčata, pomeranče, citrony)
32003R1639 OJ L 233, 19.09.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1639/2003 ze dne 18. září 2003 o vydávání vývozních licencí typu A3 v odvětví ovoce a zeleniny (stolní hrozny a jablka)
32003R1640 OJ L 233, 19.09.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1640/2003 ze dne 18. září 2003, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32003R1641 OJ L 245, 29.09.2003, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1641/2003 ze dne 22. července 2003, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí
32003R1642 OJ L 245, 29.09.2003, p.4 Nařízení (ES) č. 1642/2003 Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 178/2002, kterým se stanovují všeobecné zásady a požadavky právních předpisů týkajících se potravin, kterým se zavádí Evropský orgán pro bezpečnost potravin a kterým se stanovují postupy v otázkách bezpečnosti potravin
32003R1643 OJ L 245, 29.09.2003, p.7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1643/2003 ze dne 22. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1592/2002 o společných pravidlech pro oblast civilního letectví a o zřízení Evropské letecké bezpečnostní agentury
32003R1644 OJ L 245, 29.09.2003, p.10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1644/2003 ze dne 22. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro bezpečnost na moři
32003R1645 OJ L 245, 29.09.2003, p.13 Nařízení Rady (ES) č. 1645/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2965/94 o zřízení Překladatelského centra pro orgány Evropské unie
32003R1646 OJ L 245, 29.09.2003, p.16 Nařízení Rady (ES) č. 1646/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2667/2000 o Evropské agentuře pro obnovu
32003R1647 OJ L 245, 29.09.2003, p.19 Nařízení Rady (ES) č. 1647/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2309/93, kterým se stanovují postupy Společenství pro povolování léčivých přípravků pro humánní a veterinární použití a dohled nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro hodnocení léčivých přípravků
32003R1648 OJ L 245, 29.09.2003, p.22 Nařízení Rady (ES) č. 1648/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1360/90 o zřízení Evropské nadace pro vzdělávání
32003R1649 OJ L 245, 29.09.2003, p.25 Nařízení Rady (ES) č. 1649/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1365/75 o založení Evropské nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1417/76
32003R1650 OJ L 245, 29.09.2003, p.28 Nařízení Rady (ES) č. 1650/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2100/94 o právech na odrůdy Společenství
32003R1651 OJ L 245, 29.09.2003, p.30 Nařízení Rady (ES) č. 1651/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 302/93 o zřízení Evropského centra pro monitorování drog a drogové závislosti
32003R1652 OJ L 245, 29.09.2003, p.33 Nařízení Rady (ES) č. 1652/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1035/97 o zřízení Evropského centra pro monitorování rasismu a xenofobie
32003R1653 OJ L 245, 29.09.2003, p.36 Nařízení Rady (ES) č. 1653/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství
32003R1654 OJ L 245, 29.09.2003, p.38 Nařízení Rady (ES) č. 1654/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2062/94 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci
32003R1655 OJ L 245, 29.09.2003, p.41 Nařízení Rady (ES) č. 1655/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 337/75 o zřízení Evropského centra pro odborné vzdělávání a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1416/76
32003R1656 OJ L 234, 20.09.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1656/2003 ze dne 11. září 2003 o uložení definitivního antidumpingového cla a o definitivním výběru prozatímního cla uloženého z dovozu parakresolu pocházejícího z Čínské lidové republiky
32003R1657 OJ L 234, 20.09.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1657/2003 ze dne 19. září 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1658 OJ L 234, 20.09.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1658/2003 ze dne 19. září 2003, kterým se pozastavuje nákup másla v některých členských státech
32003R1659 OJ L 234, 20.09.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1659/2003 ze dne 18. září 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Belgie zakazuje lovit tuňáky obecné
32003R1660 OJ L 234, 20.09.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1660/2003 ze dne 19. září 2003, kterým se mění specifikace názvu uvedeného v příloze k nařízení (ES) č. 1107/96 (Ossau-Iraty)
32003R1661 OJ L 234, 20.09.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1661/2003 ze dne 19. září 2003, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32003R1662 OJ L 235, 23.09.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1662/2003 ze dne 22. září 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1030/2003 o některých restriktivních opatřeních vůči Libérii
32003R1663 OJ L 235, 23.09.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1663/2003 ze dne 22. září 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1664 OJ L 235, 23.09.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1664/2003 ze dne 22. září 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Belgie zakazuje lovit štikozubce obecné
32003R1665 OJ L 235, 23.09.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1665/2003 ze dne 22. září 2003, kterým se doplňuje příloha k nařízení (ES) č. 2400/96 (Clementine del Golfo di Taranto, Mela Val di Non a Clementinas de las Tierras del Ebro nebo Clementines de les Terres de l'Ebre)
32003R1666 OJ L 235, 23.09.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1666/2003 ze dne 22. září 2003, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1555/96, pokud jde o spouštěcí úrovně pro dodatečná cla pro citrony, stolní hrozny, hrušky, merunky, broskve/nektarinky a švestky
32003R1667 OJ L 244, 29.09.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1667/2003 ze dne 1. září 2003, kterým se provádí nařízení Rady (ES, Euratom) č. 58/97, pokud jde o odchylky poskytované strukturální statistice podnikání
32003R1668 OJ L 244, 29.09.2003, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 1668/2003 ze dne 1. září 2003, kterým se provádí nařízení Rady (ES, Euratom) č. 58/97, pokud jde o technický formát pro přenos strukturální statiky podnikání a kterým se mění nařízení Komise č. 2702/98 o technickém formátu pro přenos strukturální statistiky podnikání
32003R1669 OJ L 244, 29.09.2003, p.57 Nařízení Komise (ES) č. 1669/2003 ze dne 1. září 2003, kterým se provádí nařízení Rady (ES, Euratom) č. 58/97, pokud jde o údaje předkládané pro strukturální statistiku podnikání, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2701/98 o údajích předkládaných pro strukturální statistiku podnikání
32003R1670 OJ L 244, 29.09.2003, p.74 Nařízení Komise (ES) č. 1670/2003 ze dne 1. září 2003, kterým se provádí nařízení Rady (ES, Euratom) č. 58/97, pokud jde o definice charakteristik pro strukturální statistiku podnikání, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2700/98 o definicích charakteristik pro strukturální statistiku podnikání
32003R1671 OJ L 237, 24.09.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1671/2003 ze dne 22. září 2003, kterým se ukončuje antidumpingové řízení týkající se polyesterových tvarovaných nekonečných přízí (PTY) pocházející z Tchaj-wanu, Indonésie, Thajska a Malajsie
32003R1672 OJ L 237, 24.09.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1672/2003 ze dne 23. září 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1673 OJ L 237, 24.09.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1673/2003 ze dne 23. září 2003 o vydávání dovozních licencí pro rýži na základě žádostí podaných během prvních desíti pracovní dní září 2003 podle nařízení (ES) č. 327/98
32003R1674 OJ L 238, 25.09.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1674/2003 ze dne 22. září 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1796/1999, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo a definitivně vybírá prozatímní clo uložené z dovozu ocelových lan a kabelů pocházejících, mimo jiné, z Polska a Ukrajiny
32003R1675 OJ L 238, 25.09.2003, p.4 Nařízení Rady (ES) č. 1675/2003 ze dne 22. září 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1995/2000, kterým se mimo jiné ukládá definitivní antidumpingové clo z dovozu roztoku močoviny a dusičnanu amonného pocházejícího z Alžírska, Běloruska, Litvy, Ruska a Ukrajiny
32003R1676 OJ L 238, 25.09.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1676/2003 ze dne 24. září 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1677 OJ L 238, 25.09.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1677/2003 ze dne 23. září 2003, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32003R1678 OJ L 238, 25.09.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1678/2003 ze dne 26. srpna 2003, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 362/1999, kterým se ukládá dočasné antidumpingové clo z dovozu ocelových lan a kterým se přijímá závazek poskytnutý některými vývozci v Polsku, a kterým se mění rozhodnutí 1999/572/E, kterým se přijímají závazky poskytnuté v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu ocelových lan pocházejících mimo jiné z Ukrajiny
32003R1679 OJ L 238, 25.09.2003, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1679/2003 ze dne 24. září 2003, kterým se pro hospodářský rok 2003/2004 stanoví odhad produkce nečištěné bavlny a související snížení směrné ceny
32003R1680 OJ L 238, 25.09.2003, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1680/2003 ze dne 24. září 2003, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32003R1681 OJ L 238, 25.09.2003, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1681/2003 ze dne 24. září 2003, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32003R1682 OJ L 240, 26.09.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1682/2003 ze dne 25. září 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1683 OJ L 240, 26.09.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1683/2003 ze dne 25. září 2003, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32003R1684 OJ L 240, 26.09.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1684/2003 ze dne 25. září 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32003R1685 OJ L 240, 26.09.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1685/2003 ze dne 25. září 2003, kterým se stanovují maximální náhrada při vývozu bílého cukru do některých třetích zemí pro sedmé dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1290/2003
32003R1686 OJ L 240, 26.09.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1686/2003 ze dne 25. září 2003, kterým se mění přílohy k nařízení Rady (ES) č. 2501/2001 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2004
32003R1687 OJ L 240, 26.09.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1687/2003 ze dne 25. září 2003, kterým se povoluje okyselení hroznového moštu a vína vyrobeného ve vinařských oblastech A a B pro vinařský rok 2003/04
32003R1688 OJ L 240, 26.09.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1688/2003 ze dne 25. září 2003, kterým se zrušují některá nařízení v odvětví chmele, tabáku, vína a skopového a kozího masa
32003R1689 OJ L 240, 26.09.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1689/2003 ze dne 25. září 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
32003R1690 OJ L 240, 26.09.2003, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1690/2003 ze dne 25. září 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro produkty vyrobené z obilovin a rýže
32003R1691 OJ L 240, 26.09.2003, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1691/2003 ze dne 25. září 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro krmné směsi na bázi obilovin
32003R1692 OJ L 240, 26.09.2003, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1692/2003 ze dne 25. září 2003, kterým se stanovují výrobní náhrady pro obiloviny a rýži
32003R1693 OJ L 240, 26.09.2003, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1693/2003 ze dne 25. září 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
32003R1694 OJ L 240, 26.09.2003, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1694/2003 ze dne 25. září 2003, kterým se stanovuje opravná sazba náhrady pro obiloviny
32003R1695 OJ L 240, 26.09.2003, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1695/2003 ze dne 25. září 2003, kterým se mění vývozní náhrady pro sirupy a některé další výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32003R1696 OJ L 240, 26.09.2003, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 1696/2003 ze dne 25. září 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení pro dovoz kukuřice zveřejněné v nařízení (ES) č. 1620/2003
32003R1697 OJ L 240, 26.09.2003, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 1697/2003 ze dne 25. září 2003, kterým se mění sazby náhrad pro některé výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R1698 OJ L 240, 26.09.2003, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 1698/2003 ze dne 25. září 2003, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R1699 OJ L 240, 26.09.2003, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 1699/2003 ze dne 25. září 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
32003R1700 OJ L 243, 27.09.2003, p.1 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1700/2003 ze dne 22. září 2003, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom) č. 354/83 o zpřístupnění historických archivů Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii veřejnosti
32003R1701 OJ L 243, 27.09.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1701/2003 ze dne 24. září 2003, kterým se upravuje článek 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 o společných pravidlech pro oblast civilního letectví a o zřízení Evropské letecké bezpečnostní agentury (1)
32003R1702 OJ L 243, 27.09.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1702/2003 ze dne 24. září 2003, kterým se stanovují prováděcí plavidla k osvědčení o letové způsobilosti a k osvědčení o vlivu na životní prostředí pro letadla a související výrobky, části a zařízení a k osvědčením pro konstrukční a výrobní organizace (1)
32003R1703 OJ L 243, 27.09.2003, p.80 Nařízení Komise (ES) č. 1703/2003 ze dne 26. září 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1704 OJ L 243, 27.09.2003, p.82 Nařízení Komise (ES) č. 1704/2003 ze dne 26. září 2003, kterým se stanovují náhrady pro výrobky z obilovin a rýže dodávané z titulu komunitární a národní potravinové pomoci
32003R1705 OJ L 243, 27.09.2003, p.84 Nařízení Komise (ES) č. 1705/2003 ze dne 26. září 2003, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v září 2003 pro některé výrobky z odvětví vajec a drůbeže podle nařízení (ES) č. 1474/95 a (ES) č. 1251/96
32003R1706 OJ L 243, 27.09.2003, p.86 Nařízení Komise (ES) č. 1706/2003 ze dne 26. září 2003, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v září 2003 pro některé výrobky z drůbežího masa podle režimu stanoveného v nařízení Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro drůbeží maso a některé další zemědělské produkty
32003R1707 OJ L 243, 27.09.2003, p.88 Nařízení Komise (ES) č. 1707/2003 ze dne 26. září 2003, kterým se stanovují koeficienty pro obiloviny vyvážené ve formě skotské whisky pro období 2003/2004
32003R1708 OJ L 243, 27.09.2003, p.90 Nařízení Komise (ES) č. 1708/2003 ze dne 26. září 2003, kterým se stanovují koeficienty pro obiloviny vyvážené ve formě irské whiskey pro období 2003/2004
32003R1709 OJ L 243, 27.09.2003, p.92 Nařízení Komise (ES) č. 1709/2003 ze dne 26. září 2003 o prohlášení o úrodě a o zásobách rýže
32003R1709r OJ L 273, 24.10.2003, p.47 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1709/2003 ze dne 26. září 2003 o prohlášení o úrodě a o zásobách rýže (Úř. věst. č. L 243 ze dne 27.9.2003)
32003R1710 OJ L 243, 27.09.2003, p.98 Nařízení Komise (ES) č. 1710/2003 ze dne 26. září 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o tržní mechanismy
32003R1711 OJ L 243, 27.09.2003, p.99 Nařízení Komise (ES) č. 1711/2003 ze dne 26. září 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 127. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32003R1712 OJ L 243, 27.09.2003, p.101 Nařízení Komise (ES) č. 1712/2003 ze dne 26. září 2003, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 80. veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2771/1999
32003R1713 OJ L 243, 27.09.2003, p.102 Nařízení Komise (ES) č. 1713/2003 ze dne 26. září 2003, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 299. zvláštní veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32003R1714 OJ L 243, 27.09.2003, p.103 Nařízení Komise (ES) č. 1714/2003 ze dne 26. září 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1609/88, pokud jde o lhůtu, do které musí být máslo uskladněno za účelem prodeje podle nařízení (EHS) č. 3143/85 a (ES) č. 2571/97
32003R1715 OJ L 243, 27.09.2003, p.104 Nařízení Komise (ES) č. 1715/2003 ze dne 26. září 2003, kterým se stanovuje definitivní sazba náhrad a procentní podíl vývozních licencí typu B vydávaných v odvětví ovoce a zeleniny (rajčata, pomeranče, stolní hrozny a jablka)
32003R1716 OJ L 247, 30.09.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1716/2003 ze dne 29. září 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1717 OJ L 247, 30.09.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1717/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v září pro některé výrobky z vepřového masa podle režimu stanoveného v dohodách, které Společenství uzavřelo s Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Bulharskem a Rumunskem
32003R1718 OJ L 247, 30.09.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1718/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví množství některých výrobků z vepřového masa dostupné v prvním čtvrtletí roku 2004 podle ujednání obsažených v dohodách o volném obchodu mezi Společenstvím na straně jedné a Lotyšskem, Litvou a Estonskem na straně druhé
32003R1719 OJ L 247, 30.09.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1719/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v září pro některé výrobky z vepřového masa podle režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/97 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro vepřové maso a některé další zemědělské produkty
32003R1720 OJ L 247, 30.09.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1720/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v září podle režimu stanoveného celními kvótami pro některé výrobky z vepřového masa pro období od 1. října do 31. prosince 2003
32003R1721 OJ L 247, 30.09.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1721/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v září pro některé výrobky z vepřového masa podle režimu stanoveného v Dohodě, kterou Společenství uzavřelo se Slovinskem
32003R1722 OJ L 247, 30.09.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1722/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle šestého veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 1033/2003
32003R1723 OJ L 247, 30.09.2003, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1723/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32003R1724 OJ L 247, 30.09.2003, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1724/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se po 22. mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002, kterým se ukládají některá zvláštní restriktivní opatření namířená proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ladinem, sítí Al-Kajda a Talibanem a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32003R1725 OJ L 261, 13.10.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1725/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (1)
32003R1726 OJ L 249, 01.10.2003, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1726/2003 ze dne 22. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 417/2002 o zrychleném zavádění požadavků pro dvoutrupové cisternové lodi nebo odpovídajících koncepčních požadavcích pro jednotrupové cisternové lodi
32003R1727 OJ L 249, 01.10.2003, p.5 Nařízení Rady (ES) č. 1727/2003 ze dne 29. září 2003 o některých restriktivních opatřeních týkajících se Demokratické republiky Kongo
32003R1728 OJ L 249, 01.10.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1728/2003 ze dne 30. září 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1729 OJ L 249, 01.10.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1729/2003 ze dne 30. září 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro sirupy a některé další výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32003R1730 OJ L 249, 01.10.2003, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1730/2003 ze dne 30. září 2003, kterým se upravují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32003R1731 OJ L 249, 01.10.2003, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1731/2003 ze dne 30. září 2003, kterým se stanovuje výrobní náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
32003R1732 OJ L 249, 01.10.2003, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1732/2003 ze dne 30. září 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro hovězí a telecí maso
32003R1733 OJ L 249, 01.10.2003, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1733/2003 ze dne 30. září 2003 o zahájení šetření týkajícího se údajného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 119/97 při dovozu některých mechanismů kroužkových vazeb pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých mechanismů kroužkových vazeb dodaných z Vietnamu, též prohlášených za pocházející z Vietnamu a o podřízení tohoto dovozu registraci
32003R1734 OJ L 249, 01.10.2003, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1734/2003 ze dne 30. října 2003, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R1734r OJ L 250, 02.10.2003, p.29 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1734/2003 ze dne 30. října 2003, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě (Úř. věst. č. L 249 ze dne 1.10.2003 )
32003R1735 OJ L 249, 01.10.2003, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1735/2003 ze dne 30. září 2003, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R1736 OJ L 249, 01.10.2003, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 1736/2003 ze dne 30. září 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32003R1737 OJ L 249, 01.10.2003, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 1737/2003 ze dne 30. září 2003, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32003R1738 OJ L 249, 01.10.2003, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 1738/2003 ze dne 30. září 2003, kterým se mění opravná sazba náhrady pro obiloviny
32003R1739 OJ L 249, 01.10.2003, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 1739/2003 ze dne 30. září 2003, kterým se pro hospodářský rok 2003/2004 snižuje zaručené množství podle produkčních kvót pro odvětví cukru a předpokládané maximální potřeby dodávek pro rafinérie podle preferenčních dovozů
32003R1740 OJ L 249, 01.10.2003, p.43 Nařízení Komise (ES) č. 1740/2003 ze dne 30. září 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96, pokud jde o spouštěcí úrovně pro dodatečná cla pro rajčata
32003R1741 OJ L 250, 02.10.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1741/2003 ze dne 1. října 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1742 OJ L 250, 02.10.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1742/2003 ze dne 1. října 2003 o 46. zvláštním veřejném nabídkovém řízení zveřejněném na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999
32003R1743 OJ L 250, 02.10.2003, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1743/2003 ze dne 1. října 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32003R1744 OJ L 250, 02.10.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1744/2003 ze dne 1. října 2003, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32003R1745 OJ L 250, 02.10.2003, p.10 Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 1745/2003 ze dne 12. září 2003 o používání minimálních rezerv (ECB/2003/9)
32003R1746 OJ L 250, 02.10.2003, p.17 Nařízení (ES) č. 1746/2003 Evropské centrální banky ze dne 18. září 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13) o konsolidované rozvaze odvětví měnových finančních institucí (ECB/2003/10)
32003R1747 OJ L 259, 10.10.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1747/2003 ze dne 19. září 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2390/1999, kterým se stanoví forma a obsah účetních informací, které mají být předány Komisi pro účely zúčtování účtů záruční sekce EZOZF, jakož i pro účely monitorování a určování předpokladů
32003R1748 OJ L 251, 03.10.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1748/2003 ze dne 2. října 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1749 OJ L 251, 03.10.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1749/2003 ze dne 2. října 2003, kterým se pro hospodářský rok 2003/04 snižuje výše podpory pro pěstitele některých citrusových plodů po překročení zpracovatelských prahů v některých členských státech
32003R1750 OJ L 251, 03.10.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1750/2003 ze dne 2. října 2003, kterým se upravují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32003R1751 OJ L 251, 03.10.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1751/2003 ze dne 2. října 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu bílého cukru do některých třetích zemí pro osmé dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1290/2003
32003R1752 OJ L 251, 03.10.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1752/2003 ze dne 2. října 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
32003R1753 OJ L 251, 03.10.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1753/2003 ze dne 2. října 2003, kterým se stanovuje maximální snížení cla z kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1620/2003
32003R1754 OJ L 252, 04.10.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1754/2003 ze dne 22. září 2003, kterým se potřetí mění nařízení (ES) č. 2341/2002, kterým se pro rok 2003 stanovují rybolovná práva a s tím související podmínky pro některé rybí populace a skupiny rybích populací ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství s povinným omezením úlovků
32003R1755 OJ L 252, 04.10.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1755/2003 ze dne 3. října 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1756 OJ L 252, 04.10.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1756/2003 ze dne 3. října 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 98/2003, pokud jde o předběžný odhad spotřeby pro francouzské zámořské departmenty a Madeiru v odvětví zpracovaného ovoce a zeleniny
32003R1757 OJ L 252, 04.10.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1757/2003 ze dne 3. října 2003, kterým se stanovují obchodní normy pro cukety a kterým se mění nařízení (EHS) č. 1292/81
32003R1758 OJ L 252, 04.10.2003, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1758/2003 ze dne 3. října 2003, kterým se stanovuje redukční koeficient uplatňovaný podle celní subkvóty II pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, která byla otevřena nařízením (ES) č. 2375/2002
32003R1759 OJ L 253, 07.10.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1759/2003 ze dne 6. října 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1760 OJ L 254, 08.10.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1760/2003 ze dne 7. října 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1761 OJ L 254, 08.10.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1761/2003 ze dne 7. října 2003, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 2461/1999 pro hospodářský rok 2003/04, pokud jde o používání půdy vyjmuté z produkce v některých členských státech
32003R1762 OJ L 254, 08.10.2003, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1762/2003 ze dne 7. října 2003, kterým se stanovují produkční dávky v odvětví cukru pro hospodářský rok 2002/03
32003R1763 OJ L 254, 08.10.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1763/2003 ze dne 7. října 2003, kterým se pro hospodářský rok 2002/03 stanovuje částka, jež mají výrobci cukru zaplatit prodejcům cukrové řepy v případě rozdílů mezi maximální výší dávky B a výší dávky, která má být poskytnuta
32003R1764 OJ L 254, 08.10.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1764/2003 ze dne 7. října 2003 o vydávání dovozních licencí pro výrobky ze skopového a kozího masa podle zvláštních celních kvót pro země, které nejsou členy GATT-WTO, pro čtvrté čtvrtletí roku 2003
32003R1765 OJ L 256, 09.10.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1765/2003 ze dne 29. září 2003 o uzavření Dohody formou výměny dopisů o prodloužení Protokolu, kterým se stanovují rybolovná práva a výše finančního příspěvku podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Guinejské republiky o rybolovu v blízkosti Guinejského pobřeží v období od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2003
32003R1766 OJ L 256, 09.10.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1766/2003 ze dne 8. října 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1767 OJ L 256, 09.10.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1767/2003 ze dne 7. října 2003, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32003R1768 OJ L 256, 09.10.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1768/2003 ze dne 8. října 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí systém osvědčení procesu Kimberley pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
32003R1769 OJ L 256, 09.10.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1769/2003 ze dne 8. října 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro olivový olej
32003R1770 OJ L 256, 09.10.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1770/2003 ze dne 8. října 2003, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32003R1771 OJ L 258, 10.10.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1771/2003 ze dne 7. října 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2803/2000, pokud jde o otevření a zvýšen autonomních celních kvót Společenství pro některé produkty rybolovu
32003R1772 OJ L 258, 10.10.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1772/2003 ze dne 9. října 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1773 OJ L 258, 10.10.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1773/2003 ze dne 9. října 2003, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32003R1774 OJ L 258, 10.10.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1774/2003 ze dne 9. října 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32003R1775 OJ L 258, 10.10.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1775/2003 ze dne 9. října 2003, kterým se stanovuje maximální výše náhrady při vývozu bílého cukru do některých třetích zemí pro deváté dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1290/2003
32003R1776 OJ L 260, 11.10.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1776/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 527/2003, kterým se povoluje nabízet a dodávat některá vína určená pro přímou lidskou spotřebu dovážená z Argentiny, která mohou být zpracována oenologickými procesy, které nejsou uvedeny v nařízení (ES) č. 1493/1999
32003R1777 OJ L 260, 11.10.2003, p.2 Nařízení Komise (ES) č. 1777/2003 ze dne 10. října 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1778 OJ L 260, 11.10.2003, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1778/2003 ze dne 10. října 2003, kterým se pozastavuje nákup másla v některých členských státech
32003R1779 OJ L 260, 11.10.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1779/2003 ze dne 10. října 2003 o vydávání dovozních licencí pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso
32003R1780 OJ L 260, 11.10.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1780/2003 ze dne 10. října 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2366/98, kterým se stanovují prováděcí pravidla k režimu produkčních podpor pro olivový olej pro hospodářské roky 1998/99 až 2003/04
32003R1781 OJ L 260, 11.10.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1781/2003 ze dne 10. října 2003, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32003R1782 OJ L 270, 21.10.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanovují společná pravidla pro režimy přímých podpor podle společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro pěstitele a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001
32003R1783 OJ L 270, 21.10.2003, p.70 Nařízení Rady (ES) č. 1783/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1257/1999 o podpoře rozvoje venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF)
32003R1784 OJ L 270, 21.10.2003, p.78 Nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami
32003R1785 OJ L 270, 21.10.2003, p.96 Nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží
32003R1786 OJ L 270, 21.10.2003, p.114 Nařízení Rady (ES) č. 1786/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s pícninami
32003R1787 OJ L 270, 21.10.2003, p.121 Nařízení Rady (ES) č. 1787/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky
32003R1788 OJ L 270, 21.10.2003, p.123 Nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se zavádějí dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků
32003R1789 OJ L 281, 30.10.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1789/2003 ze dne 11. září 2003, kterým se mění příloha I k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
32003R1790 OJ L 262, 14.10.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1790/2003 ze dne 13. října 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1791 OJ L 262, 14.10.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1791/2003 ze dne 13. října 2003 o dodávkách obilovin z titulu potravinové pomoci
32003R1792 OJ L 262, 14.10.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1792/2003 ze dne 13. října 2003 o dodávkách rostlinného oleje z titulu potravinové pomoci
32003R1793 OJ L 262, 14.10.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1793/2003 ze dne 13. října 2003, kterým se stanovuje minimální přirozený obsah alkoholu v procentech objemových u jakostních vín „Vinho verde" pocházejících z Portugalské vinařské oblasti C I a) pro vinařské roky 2003/2004 a 2004/2005
32003R1794 OJ L 262, 14.10.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1794/2003 ze dne 13. října 2003, kterým se stanovuje odhad produkce olivového oleje a výše produkční podpory, která může být pro hospodářský rok 2002/03 vyplacena zálohově
32003R1795 OJ L 262, 14.10.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1795/2003 ze dne 13. října 2003, kterým se mění příloha VI k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, pokud jde o jakostní vína vyprodukovaná ve specifických regionech
32003R1796 OJ L 262, 14.10.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1796/2003 ze dne 13. října 2003, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32003R1797 OJ L 262, 14.10.2003, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1797/2003 ze dne 13. října 2003, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32003R1798 OJ L 264, 15.10.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1798/2003 ze dne 7. října 2003 o administrativní spolupráci v oblasti daně z přidané hodnoty a o zrušení nařízení (EHS) č. 218/92
32003R1799 OJ L 264, 15.10.2003, p.12 Nařízení Rady (ES) č. 1799/2003 ze dne 13. října 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1210/2003 o některých specifických omezeních ekonomických a finančních vztahů s Irákem
32003R1800 OJ L 264, 15.10.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1800/2003 ze dne 14. října 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1801 OJ L 264, 15.10.2003, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1801/2003 ze dne 14. října 2003 o prozatímním povolení používat v krmivech některé mikroorganismy (1)
32003R1802 OJ L 264, 15.10.2003, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1802/2003 ze dne 14. října 2003, kterým se stanovují reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a pro vaječný albumin a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
32003R1803 OJ L 264, 15.10.2003, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1803/2003 ze dne 14. října 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro drůbeží maso
32003R1804 OJ L 265, 16.10.2003, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1804/2003 ze dne 22. září 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2037/2000, pokud jde o kontrolu halonu vyváženého pro kritické použití, vývoz výrobů a vybavení obsahujících chlorofluoruhličitanů a kontrolu bromchlormethanu
32003R1805 OJ L 265, 16.10.2003, p.5 Nařízení Rady (ES) č. 1805/2003 ze dne 13. října 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2596/97, kterým se prodlužuje doba stanovená v čl. 149 odst. 1 aktu o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska
32003R1806 OJ L 265, 16.10.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1806/2003 ze dne 15. října 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1807 OJ L 265, 16.10.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1807/2003 ze dne 14. října 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Portugalska zakazuje lovit tresky
32003R1808 OJ L 265, 16.10.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1808/2003 ze dne 15. října 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Španělska zakazuje lovit kranase
32003R1809 OJ L 265, 16.10.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1809/2003 ze dne 15. října 2003, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde pravidla pro dovoz živého skotu a hovězích, skopových a ovčích produktů z Kostariky a Nové Kaledonie (1)
32003R1810 OJ L 265, 16.10.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1810/2003 ze dne 15. října 2003, kterým se stanovují prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady 2003/263/ES, pokud jde o koncese ve formě celních kvót Společenství pro některé obiloviny pocházející z Polské republiky
32003R1811 OJ L 265, 16.10.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1811/2003 ze dne 15. října 2003, kterým se stanovují prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady 2003/285/ES, pokud jde o koncese ve formě celních kvót Společenství pro některé obiloviny pocházející z Maďarské republiky
32003R1812 OJ L 265, 16.10.2003, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1812/2003 ze dne 15. října 2003, kterým se mění a kterým se opravuje nařízení (ES) č. 43/2003, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001, pokud jde o podporu lokální produkce obilí v okrajových regionech Evropské unie
32003R1813 OJ L 265, 16.10.2003, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1813/2003 ze dne 15. října 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2273/93, kterým se určují intervenční centra pro obiloviny
32003R1814 OJ L 265, 16.10.2003, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1814/2003 ze dne 15. října 2003 o zvláštních intervenčních opatřeních pro obiloviny ve Finsku a Švédsku pro hospodářský rok 2003/04
32003R1815 OJ L 265, 16.10.2003, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1815/2003 ze dne 15. října 2003 o vydávání dovozních licencí pro rýži pocházející ze států AKT a zámořských zemí a území na základě žádostí podaných během prvních pěti pracovních dní října 2003 podle nařízení (ES) č. 638/2003
32003R1816 OJ L 265, 16.10.2003, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 1816/2003 ze dne 15. října 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32003R1817 OJ L 265, 16.10.2003, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 1817/2003 ze dne 15. října 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32003R1818 OJ L 265, 16.10.2003, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 1818/2003 ze dne 15. října 2003, kterým se stanovuje koeficient snížení, jež se má použít podle celní kvóty pro kukuřici otevřenou nařízením (ES) č. 958/2003
32003R1819 OJ L 265, 16.10.2003, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 1819/2003 ze dne 15. října 2003, kterým se stanoví koeficient uplatňovaný podle celní kvóty pro kukuřici otevřenou nařízením (ES) č. 925/2003
32003R1820 OJ L 267, 17.10.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1820/2003 ze dne 16. října 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1821 OJ L 267, 17.10.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1821/2003 ze dne 16. října 2003, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na opětný prodej rýže ze sklizně v roce 1999, kterou vlastní francouzská intervenční agentura, na vnitřním trhu Společenství
32003R1822 OJ L 267, 17.10.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1822/2003 ze dne 16. října 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2760/98 o provádění programu přeshraniční spolupráce v rámci programu PHARE
32003R1823 OJ L 267, 17.10.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1823/2003 ze dne 15. října 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Francie zakazuje lovit tuňáky obecné
32003R1824 OJ L 267, 17.10.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1824/2003 ze dne 16. října 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
32003R1825 OJ L 267, 17.10.2003, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1825/2003 ze dne 16. října 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu bílého cukru do některých třetích zemí pro desáté dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1290/2003
32003R1826 OJ L 267, 17.10.2003, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1826/2003 ze dne 16. října 2003, kterým se upravují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32003R1827 OJ L 267, 17.10.2003, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1827/2003 ze dne 16. října 2003, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32003R1828 OJ L 267, 17.10.2003, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2003 ze dne 16. října 2003, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1816/2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32003R1829 OJ L 268, 18.10.2003, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (1)
32003R1830 OJ L 268, 18.10.2003, p.24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o zjistitelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a o zjistitelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES
32003R1831 OJ L 268, 18.10.2003, p.29 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách pro použití ve výživě zvířat (1)
32003R1832 OJ L 268, 18.10.2003, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 1832/2003 ze dne 17. října 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1833 OJ L 268, 18.10.2003, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 1833/2003 ze dne 17. října 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro vepřové maso
32003R1834 OJ L 268, 18.10.2003, p.48 Nařízení Komise (ES) č. 1834/2003 ze dne 17. října 2003 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa pocházející z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
32003R1835 OJ L 268, 18.10.2003, p.50 Nařízení Komise (ES) č. 1835/2003 ze dne 17. října 2003, kterým se stanovuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o vývozní licence podané během října 2003 pro výrobky z hovězího masa, které mohou mít ve třetí zemi při dovozu nárok na zvláštní zacházení
32003R1836 OJ L 268, 18.10.2003, p.51 Nařízení Komise (ES) č. 1836/2003 ze dne 17. října 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla pro 128. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32003R1837 OJ L 268, 18.10.2003, p.53 Nařízení Komise (ES) č. 1837/2003 ze dne 17. října 2003, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 128. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32003R1838 OJ L 268, 18.10.2003, p.55 Nařízení Komise (ES) č. 1838/2003 ze dne 17. října 2003, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 300. zvláštní veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32003R1839 OJ L 268, 18.10.2003, p.56 Nařízení Komise (ES) č. 1839/2003 ze dne 17. října 2003 o 47. zvláštním veřejném nabídkovém řízení zveřejněném na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999
32003R1840 OJ L 268, 18.10.2003, p.57 Nařízení Komise (ES) č. 1840/2003 ze dne 16. října 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Španělska zakazuje lovit ďasi
32003R1841 OJ L 268, 18.10.2003, p.58 Nařízení Komise (ES) č. 1841/2003 ze dne 17. října 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1227/2000, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o produkční potenciál
32003R1842 OJ L 268, 18.10.2003, p.60 Nařízení Komise (ES) č. 1842/2003 ze dne 17. října 2003, kterým se stanovují úrokové míry používané pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření zahrnujících nákup, skladování a disponování pro záruční sekci EZOZF pro účetní rok 2004
32003R1843 OJ L 268, 18.10.2003, p.61 Nařízení Komise (ES) č. 1843/2003 ze dne 17. října 2003, kterým se stanovují procentní hodnoty snížení cen uplatňovaná při prodeji zemědělských produktů ve finančním roce 2004
32003R1844 OJ L 268, 18.10.2003, p.63 Nařízení Komise (ES) č. 1844/2003 ze dne 17. října 2003 o vydávání licencí pro dovoz česneku ve čtvrtletí od 1. prosince 2003 do 29. února 2004
32003R1845 OJ L 268, 18.10.2003, p.65 Nařízení Komise (ES) č. 1845/2003 ze dne 17. října 2003, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1828/2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32003R1846 OJ L 269, 21.10.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1846/2003 ze dne 20. října 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1847 OJ L 269, 21.10.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1847/2003 ze dne 20. října 2003 o prozatímním povolení nových použití doplňkových látek a o trvalém povolení již povolených doplňkových látek v krmivech (1)
32003R1848 OJ L 269, 21.10.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1848/2003 ze dne 20. října 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Portugalska zakazuje lovit tresky
32003R1849 OJ L 269, 21.10.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1849/2003 ze dne 20. října 2003, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32003R1850 OJ L 271, 22.10.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1850/2003 ze dne 21. října 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1851 OJ L 271, 22.10.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1851/2003 ze dne 17. října 2003, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o použití systému sociálního zabezpečení na zaměstnance, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky stěhující se v rámci Společenství
32003R1852 OJ L 271, 22.10.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1852/2003 ze dne 21. října 2003, kterým se na deset let povoluje používat v krmivech coccidiostat (1)
32003R1853 OJ L 271, 22.10.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1853/2003 ze dne 21. října 2003 o pravidelných prodejích hovězího masa, které vlastní některé intervenční agentury, prostřednictvím veřejného nabídkového řízení
32003R1854 OJ L 272, 23.10.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1854/2003 ze dne 20. října 2003, kterým se mění antidumpingová opatření uložená nařízením (ES) č. 769/2002 z dovozu kumarinu pocházejícího z Čínské lidové republiky
32003R1855 OJ L 272, 23.10.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1855/2003 ze dne 22. října 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1856 OJ L 272, 23.10.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1856/2003 ze dne 21. října 2003, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32003R1857 OJ L 272, 23.10.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1857/2003 ze dne 22. října 2003 o vydávání dovozních licencí pro rýži na základě žádostí podaných během prvních desíti pracovních dní října 2003 podle nařízení (ES) č. 327/98
32003R1858 OJ L 272, 23.10.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1858/2003 ze dne 22. října 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady A1 a B pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony, stolní hrozny a jablka)
32003R1859 OJ L 272, 23.10.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1859/2003 ze dne 22. října 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro výrobky zpracované z ovoce a zeleniny, na které se nevztahují náhrady poskytované na základě přidaného cukru (prozatímně konzervované třešně, loupaná rajčata, cukrem konzervované třešně, upravené lískové ořechy, některé pomerančové šťávy)
32003R1860 OJ L 273, 24.10.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1860/2003 ze dne 23. října 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1861 OJ L 273, 24.10.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1861/2003 ze dne 23. října 2003, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32003R1862 OJ L 273, 24.10.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1862/2003 ze dne 23. října 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32003R1863 OJ L 273, 24.10.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1863/2003 ze dne 23. října 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu bílého cukru do některých třetích zemí pro 11. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1290/2003
32003R1864 OJ L 273, 24.10.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1864/2003 ze dne 23. října 2003 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny (stolní hrozny)
32003R1865 OJ L 273, 24.10.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1865/2003 ze dne 23. října 2003, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R1866 OJ L 273, 24.10.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1866/2003 ze dne 23. října 2003, kterým se stanovují výrobní náhrady pro obiloviny a rýži
32003R1867 OJ L 273, 24.10.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1867/2003 ze dne 23. října 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
32003R1868 OJ L 273, 24.10.2003, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1868/2003 ze dne 23. října 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ovsa zveřejněné v nařízení (ES) č. 1814/2003
32003R1869 OJ L 275, 25.10.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1869/2003 ze dne 20. října 2003 o uzavření Dohody formou výměny dopisů o prodloužení Protokolu, kterým se stanovují rybolovná práva a výše finančního příspěvku podle Dohody mezi Evropským společenství a vládou ostrova Mauritius o rybolovu ve vodách ostrova Mauritius v období do 3. prosince 2002 do 2. prosince 2003
32003R1870 OJ L 275, 25.10.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1870/2003 ze dne 24. října 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1871 OJ L 275, 25.10.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1871/2003 ze dne 23. října 2003, kterým se mění příloha I k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
32003R1872 OJ L 275, 25.10.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1872/2003 ze dne 22. října 2003, kterým se povolují převody mezi kvantitativními limity pro textilní a oděvní výrobky pocházející z Korejské republiky
32003R1873 OJ L 275, 25.10.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1873/2003 ze dne 24. října 2003, kterým se mění příloha II k nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanovuje postup Společenství pro určování maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (1)
32003R1874 OJ L 275, 25.10.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1874/2003 ze dne 24. října 2003 o schválení národních programů členských států pro boj s klusavkou, o vymezení dodatečných záruk, poskytování odchylek týkající se chovných programů zaměřených na odolnost proti TSE u ovcí podle rozhodnutí 2003/100/ES (1)
32003R1875 OJ L 275, 25.10.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1875/2003 ze dne 24. října 2003, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení pro náhrady při vývozu celoomleté kulatozrnné rýže do některých třetích zemí
32003R1876 OJ L 275, 25.10.2003, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1876/2003 ze dne 24. října 2003, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení pro náhrady při vývozu celoomleté střednězrnné a dlouhozrnné rýže do některých třetích zemí
32003R1877 OJ L 275, 25.10.2003, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1877/2003 ze dne 24. října 2003, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení pro náhrady při vývozu celoomleté a dlouhozrnné parboiled rýži typu B do některých třetích zemí
32003R1878 OJ L 275, 25.10.2003, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1878/2003 ze dne 24. října 2003, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na subvence pro dodávky neloupané dlouhozrnné rýže typu B na ostrov Réunion
32003R1879 OJ L 275, 25.10.2003, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1879/2003 ze dne 24. října 2003, kterým se pozastavuje nákup másla v některých členských státech
32003R1880 OJ L 275, 25.10.2003, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1880/2003 ze dne 24. října 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí systém osvědčení procesu Kimberley pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
32003R1881 OJ L 275, 25.10.2003, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 1881/2003 ze dne 24. října 2003, kterým se stanovují některá pravidla pro vývozní licence a vývozní náhrady pro některé mléčné výrobky určené pro Kypr, Maltu a Slovinsko
32003R1882 OJ L 284, 31.10.2003, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se rozhodnutí Rady 1999/468/ES přizpůsobují ustanovení týkající se výborů, jež pomáhají Komisi při výkonu pravomocí stanovených v aktech, které podléhají postupu uvedenému v článku 251 Smlouvy o ES
32003R1883 OJ L 277, 28.10.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1883/2003 ze dne 27. října 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1884 OJ L 277, 28.10.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1884/2003 ze dne 24. října 2003, kterým se povolují převody mezi kvantitativními limity pro textilní a oděvní výrobky pocházející z Macaa
32003R1885 OJ L 277, 28.10.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1885/2003 ze dne 27. října 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2138/97, kterým se vymezují produkční zóny pro homogenní olivový olej
32003R1886 OJ L 277, 28.10.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1886/2003 ze dne 27. října 2003, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2673/2000, kterým se stanovují prováděcí pravidla k celní kvótě pro dovoz hovězího a telecího masa podle nařízení Rady (ES) č. 2475/2000 pro Slovinskou republiku a kterým se stanovují odchylky od tohoto nařízení
32003R1887 OJ L 277, 28.10.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1887/2003 ze dne 27. října 2003 o klasifikaci některého zboží v kombinované nomenklatuře
32003R1888 OJ L 277, 28.10.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1888/2003 ze dne 27. října 2003, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32003R1889 OJ L 277, 28.10.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1889/2003 ze dne 27. října 2003, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32003R1890 OJ L 278, 29.10.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1890/2003 ze dne 27. října 2003 o autonomních a přechodných opatřeních týkajících se dovozu některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Malty a vývozu některých zpracovaných zemědělských produktů na Maltu
32003R1891 OJ L 278, 29.10.2003, p.31 Nařízení Rady (ES) č. 1891/2003 ze dne 27. října 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1030/2003 o některých restriktivních opatřeních v případě Libérie
32003R1892 OJ L 278, 29.10.2003, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 1892/2003 ze dne 28. října 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1893 OJ L 278, 29.10.2003, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 1893/2003 ze dne 28. října 2003, kterým se stanovují výrobní náhrada pro olivový olej používaný při výrobě některých konzervovaných potravin
32003R1894 OJ L 278, 29.10.2003, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 1894/2003 ze dne 27. října 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Francie zakazuje lovit sledě
32003R1895 OJ L 278, 29.10.2003, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 1895/2003 ze dne 27. října 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Francie zakazuje lovit tresky
32003R1896 OJ L 278, 29.10.2003, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 1896/2003 ze dne 27. října 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Norska zakazuje lovit humry norské
32003R1897 OJ L 278, 29.10.2003, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 1897/2003 ze dne 28. října 2003 o zamítnutí žádostí o vývozní licence pro některé zpracované produkty a krmné směsi na bázi obilovin
32003R1898 OJ L 278, 29.10.2003, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 1898/2003 ze dne 28. října 2003, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32003R1899 OJ L 278, 29.10.2003, p.42 Nařízení Komise (ES) č. 1899/2003 ze dne 28. října 2003, kterým se upravují vývozní náhrady pro produkty vyrobené z obilovin a rýže
32003R1900 OJ L 278, 29.10.2003, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 1900/2003 ze dne 28. října 2003, kterým se mění sazby náhrad pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R1901 OJ L 280, 30.10.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1901/2003 ze dne 29. října 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1902 OJ L 280, 30.10.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1902/2003 ze dne 29. října 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32003R1903 OJ L 280, 30.10.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1903/2003 ze dne 29. října 2003, kterým se stanovuje výnos oliv a výnos oleje za hospodářský rok 2002/03
32003R1904 OJ L 280, 30.10.2003, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1904/2003 ze dne 29. října 2003, kterým se stanovují prozatímní opatření pro nařízení (ES) č. 2535/2001, pokud jde o dovoz některých mléčných výrobků ze Slovinské republiky
32003R1905 OJ L 283, 31.10.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1905/2003 ze dne 27. října 2003 o uložení definitivního antidumpingového cla definitivním výběru prozatímního cla uloženého z dovozu furfurylalkoholu pocházejícího z Čínské lidové republiky;
32003R1906 OJ L 283, 31.10.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1906/2003 ze dne 30. října 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1907 OJ L 283, 31.10.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1907/2003 ze dne 30. října 2003, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32003R1908 OJ L 283, 31.10.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1908/2003 ze dne 30. října 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32003R1909 OJ L 283, 31.10.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1909/2003 ze dne 30. října 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro sirupy a některé další výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32003R1910 OJ L 283, 31.10.2003, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1910/2003 ze dne 30. října 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu bílého cukru do některých třetích zemí pro 12. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1290/2003
32003R1911 OJ L 283, 31.10.2003, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1911/2003 ze dne 30. října 2003, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R1912 OJ L 283, 31.10.2003, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1912/2003 ze dne 30. října 2003, kterým se stanovují sazby náhrad některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R1913 OJ L 283, 31.10.2003, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1913/2003 ze dne 30. října 2003, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na přidělení vývozních licencí typu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony, stolní hrozny a jablka)
32003R1914 OJ L 283, 31.10.2003, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1914/2003 ze dne 30. října 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1488/2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o propuštění určitých množství některých základních produktů uvedených v příloze I ke Smlouvě o založení Evropského společenství do režimu aktivního zušlechťovacího styku bez předchozího přezkoumání hospodářských podmínek
32003R1915 OJ L 283, 31.10.2003, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1915/2003 ze dne 30. října 2003, kterým se mění přílohy VII, VIII a IX k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o obchodování s ovcemi a kozami a jejich dovoz a o opatření v důsledku potvrzení přenosné spongiformní encephalopathie u skotu, ovcí a koz (SUP>1)
32003R1916 OJ L 283, 31.10.2003, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 1916/2003 ze dne 30. října 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96, pokud jde o spouštěcí úrovně pro dodatečná cla pro okurky, artičoky, klementinky, mandarinky a pomeranče
32003R1917 OJ L 283, 31.10.2003, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 1917/2003 ze dne 30. října 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1834/2003 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa pocházející z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
32003R1918 OJ L 283, 31.10.2003, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 1918/2003 ze dne 30. října 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky;
32003R1919 OJ L 283, 31.10.2003, p.43 Nařízení Komise (ES) č. 1919/2003 ze dne 30. října 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro produkty vyrobené z obilovin a rýže
32003R1920 OJ L 283, 31.10.2003, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 1920/2003 ze dne 30. října 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro krmné směsi na bázi obilovin
32003R1921 OJ L 283, 31.10.2003, p.48 Nařízení Komise (ES) č. 1921/2003 ze dne 30. října 2003, kterým se stanovují výrobní náhrady pro obiloviny a rýži
32003R1922 OJ L 283, 31.10.2003, p.49 Nařízení Komise (ES) č. 1922/2003 ze dne 30. října 2003 o zamítnutí žádostí o vývozní licence pro některé zpracované produkty a krmné směsi na bázi obilovin
32003R1923 OJ L 283, 31.10.2003, p.50 Nařízení Komise (ES) č. 1923/2003 ze dne 30. října 2003, kterým se stanovují maximální vývozní náhrada pro oves ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1814/2003
32003R1924 OJ L 285, 01.11.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1924/2003 ze dne 31. října 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1925 OJ L 285, 01.11.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1925/2003 ze dne 31. října 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
32003R1926 OJ L 285, 01.11.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1926/2003 ze dne 31. října 2003, kterým se stanovují opravná sazba náhrady pro obiloviny
32003R1927 OJ L 285, 01.11.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1927/2003 ze dne 31. října 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro slad
32003R1928 OJ L 285, 01.11.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1928/2003 ze dne 31. října 2003, kterým se stanovuje opravná sazba náhrady pro slad
32003R1929 OJ L 285, 01.11.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1929/2003 ze dne 31. října 2003, kterým se stanovují náhrady pro výrobky z obilovin a rýže dodávané z titulu komunitární a národní potravinové pomoci
32003R1930 OJ L 285, 01.11.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1930/2003 ze dne 31. října 2003, kterým se stanovuje výrobní náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
32003R1931 OJ L 285, 01.11.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1931/2003 ze dne 31. října 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla pro 129. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32003R1932 OJ L 285, 01.11.2003, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1932/2003 ze dne 31. října 2003, kterým se stanovují maximální podpora pro smetanu, másla a koncentrované máslo pro 129. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32003R1933 OJ L 285, 01.11.2003, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1933/2003 ze dne 31. října 2003, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 301. zvláštní veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32003R1934 OJ L 285, 01.11.2003, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1934/2003 ze dne 31. října 2003, kterým se stanovuje minimální prodejní cena odstředěného sušeného mléka pro 48. individuální veřejné nabídkové řízení zveřejněné na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999
32003R1935 OJ L 285, 01.11.2003, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1935/2003 ze dne 31. října 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 571/97, kterým se v odvětví vepřového masa stanovují prováděcí pravidla k Prozatímní dohodě o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi Evropským společenství, Evropským společenstvím uhlí a oceli a Evropským hospodářským společenství na straně jedné a Slovinskou republikou na straně druhé
32003R1936 OJ L 285, 01.11.2003, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1936/2003 ze dne 31. října 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32003R1937 OJ L 285, 01.11.2003, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1937/2003 ze dne 31. října 2003, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32003R1938 OJ L 285, 01.11.2003, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1938/2003 ze dne 31. října 2003, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R1939 OJ L 285, 01.11.2003, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1939/2003 ze dne 31. října 2003, kterým se stanovují sazby náhrad pro vejce a vaječné žloutky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R1940 OJ L 285, 01.11.2003, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 1940/2003 ze dne 30. října 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Francie zakazuje lovit ryby čeledi Trachichthyidae
32003R1941 OJ L 286, 04.11.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1941/2003 ze dne 3. listopadu 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1942 OJ L 286, 04.11.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1942/2003 ze dne 3. listopadu 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle prvního veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 1853/2003
32003R1943 OJ L 286, 04.11.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1943/2003 ze dne 3. listopadu 2003, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o podporu pro předem uznaná uskupení producentů
32003R1944 OJ L 286, 04.11.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1944/2003 ze dne 31. října 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Francie zakazuje lovit tresky
32003R1945 OJ L 286, 04.11.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1945/2003 ze dne 3. listopadu 2003, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32003R1946 OJ L 287, 05.11.2003, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1946/2003 ze dne 15. července 2003 o přeshraničním pohybu geneticky modifikovaných organismů (1)
32003R1947 OJ L 287, 05.11.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1947/2003 ze dne 4. listopadu 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1948 OJ L 287, 05.11.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1948/2003 ze dne 4. listopadu 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro sýry určené pro Chorvatsko a Rusko, a kterým se stanovují odchylky od tohoto nařízení
32003R1949 OJ L 287, 05.11.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1949/2003 ze dne 3. listopadu 2003, kterým se mění příloha I k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
32003R1950 OJ L 287, 05.11.2003, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1950/2003 ze dne 4. listopadu 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1918/2003, kterým se stanovují vývozní náhrady v odvětví mléka a mléčných výrobků
32003R1951 OJ L 287, 05.11.2003, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1951/2003 ze dne 4. listopadu 2003, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32003R1952 OJ L 288, 06.11.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1952/2003 ze dne 5. listopadu 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1953 OJ L 288, 06.11.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1953/2003 ze dne 4. listopadu 2003, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32003R1954 OJ L 289, 07.11.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 ze dne 4. listopadu 2003 o správě intenzity rybolovu v některých oblastech a zdrojích rybolovu Společenství, o změně nařízení (ES) č. 2847/93 a o zrušení nařízení (ES) č. 685/95 a (ES) č. 2027/95
32003R1955 OJ L 289, 07.11.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1955/2003 ze dne 6. listopadu 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1956 OJ L 289, 07.11.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1956/2003 ze dne 6. listopadu 2003, kterým se stanovují množství, jež mají být přidělena dovozcům z první tranše množstevních kvót Společenství pro rok 2004 pro některé produkty pocházející z Čínské lidové republiky
32003R1957 OJ L 289, 07.11.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1957/2003 ze dne 6. listopadu 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 851/2002, kterým se schvalují operace k zajištění kontrol souladu s obchodními normami pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděných na Kypru před dovozem do Evropského společenství
32003R1958 OJ L 289, 07.11.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1958/2003 ze dne 6. listopadu 2003 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny (citrony)
32003R1959 OJ L 289, 07.11.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1959/2003 ze dne 6. listopadu 2003, kterým se upravují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32003R1960 OJ L 289, 07.11.2003, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1960/2003 ze dne 6. listopadu 2003, kterým se stanovuje maximální výše náhrady při vývozu bílého cukru do některých třetích zemí pro 13. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1290/2003
32003R1961 OJ L 289, 07.11.2003, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1961/2003 ze dne 6. listopadu 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
32003R1962 OJ L 289, 07.11.2003, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1962/2003 ze dne 6. listopadu 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ovsa zveřejněné v nařízení (ES) č. 1814/2003
32003R1963 OJ L 290, 08.11.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1963/2003 ze dne 7. listopadu 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1964 OJ L 290, 08.11.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1964/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se ukládají prozatímní ochranná opatření proti dovozu některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (zejména mandarinek apod.)
32003R1965 OJ L 290, 08.11.2003, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 1965/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na opětný prodej ječmene, který vlastní švédská intervenční agentura, na trhu Společenství
32003R1966 OJ L 290, 08.11.2003, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 1966/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 834/95 o klasifikaci některého zboží v kombinované nomenklatuře
32003R1967 OJ L 290, 08.11.2003, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 1967/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se stanovuje maximální výše náhrady při vývozu celoomleté a předpařené dlouhozrnné rýže (parboiled) typu B do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1877/2003
32003R1968 OJ L 290, 08.11.2003, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 1968/2003 ze dne 7. listopadu 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz loupané dlouhozrnné rýže typu B na ostrov Réunion podle nařízení (ES) č. 1878/2003
32003R1969 OJ L 290, 08.11.2003, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 1969/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se stanovuje maximální výše náhrady při vývozu celoomleté kulatozrnné rýže do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1875/2003
32003R1970 OJ L 290, 08.11.2003, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 1970/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se stanovuje maximální výše náhrady při vývozu celoomleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1876/2003
32003R1971 OJ L 293, 11.11.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1971/2003 ze dne 10. listopadu 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1972 OJ L 293, 11.11.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1972/2003 ze dne 10. listopadu 2003 o přechodných opatřeních, jež mají být přijata v případě obchodu se zemědělskými produkty v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska
32003R1973 OJ L 293, 11.11.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1973/2003 ze dne 10. listopadu 2003 o vydávání dovozních licencí pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso
32003R1974 OJ L 293, 11.11.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1974/2003 ze dne 10. listopadu 2003, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32003R1975 OJ L 293, 11.11.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1975/2003 ze dne 10. listopadu 2003, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32003R1976 OJ L 293, 11.11.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1976/2003 ze dne 10. listopadu 2003, kterým se pozastavují preferenční cla a kterým se znovu zavádí clo společného celního sazebníku z dovozu jednokvětých karafiátů pocházejících z Maroka
32003R1977 OJ L 294, 12.11.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1977/2003 ze dne 11. listopadu 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1978 OJ L 294, 12.11.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1978/2003 ze dne 11. listopadu 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1510/2003, pokud jde o množství spadající do působnosti stálého veřejného nabídkového řízení na opětovný prodej žita, které vlastní německá intervenční agentura, na vnitřním trhu
32003R1979 OJ L 294, 12.11.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1979/2003 ze dne 11. listopadu 2003, kterým se doplňuje příloha k nařízení (ES) č. 2400/96 (Westlandse druif, Alcachofa de Benicarló nebo Carxofa de Benicarló a Marrone di San Zeno)
32003R1980 OJ L 298, 17.11.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1980/2003 ze dne 21. října 2003, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství týkající se výše příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o definice a aktualizované definice (1)
32003R1981 OJ L 298, 17.11.2003, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1981/2003 ze dne 21. října 2003, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství týkající se výše příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o práci v terénu a imputační postupy (1)
32003R1982 OJ L 298, 17.11.2003, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1982/2003 ze dne 21. října 2003, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství týkající se výše příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o pravidla pro odběr vzorků a pro sledování (1)
32003R1983 OJ L 298, 17.11.2003, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 1983/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství týkající se výše příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových základních proměnných (1)
32003R1984 OJ L 295, 13.11.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1984/2003 ze dne 8. dubna 2003, kterým se zavádí systém statistického sledování obchodu s tuňákem obecným, mečounem obecným a tuňákem tučným ve Společenství
32003R1985 OJ L 295, 13.11.2003, p.43 Nařízení Rady (ES) č. 1985/2003 ze dne 10. listopadu 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 427/2003 o přechodných bezpečnostních opatřeních pro některé produkty pocházející z Čínské lidové republiky
32003R1986 OJ L 295, 13.11.2003, p.45 Nařízení Komise (ES) č. 1986/2003 ze dne 12. listopadu 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1987 OJ L 295, 13.11.2003, p.47 Nařízení Komise (ES) č. 1987/2003 ze dne 12. listopadu 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 98/2003, pokud jde o předběžný odhad spotřeby obilovin a olejnin pro Azory, předběžný odhad spotřeby rostlinných olejů, cukru a masa pro Madeiru a předběžný odhad spotřeby obilovin, olejnin, chmele, pícnin, mléka a mléčných výrobků a masa pro Kanárské ostrovy
32003R1988 OJ L 295, 13.11.2003, p.54 Nařízení Komise (ES) č. 1988/2003 ze dne 12. listopadu 2003 o přidělení vývozních licencí pro sýry, jež mají být v roce 2004 vyvezeny do Spojených států amerických podle některých kvót vyplývajících z dohod GATT
32003R1989 OJ L 295, 13.11.2003, p.57 Nařízení Komise (ES) č. 1989/2003 ze dne 6. listopadu 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového výliskového oleje a o příslušných analytických metodách
32003R1990 OJ L 295, 13.11.2003, p.78 Nařízení Komise (ES) č. 1990/2003 ze dne 12. listopadu 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32003R1991 OJ L 295, 13.11.2003, p.81 Nařízení Komise (ES) č. 1991/2003 ze dne 12. listopadu 2003, kterým se po 24. mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002, kterým se ukládají některá zvláštní restriktivní opatření namířená proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ladinem, sítí Al-Kajda a Talibanem a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32003R1992 OJ L 296, 14.11.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1992/2003 ze dne 27. října 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství tak, aby přistoupení Evropského společenství k Protokolu o Madridské dohodě o mezinárodní registraci známek přijatému v Madridu dne 27. června 1989 nabylo účinku
32003R1993 OJ L 296, 14.11.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1993/2003 ze dne 13. listopadu 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R1994 OJ L 296, 14.11.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1994/2003 ze dne 13. listopadu 2003, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32003R1995 OJ L 296, 14.11.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1995/2003 ze dne 13. listopadu 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32003R1996 OJ L 296, 14.11.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1996/2003 ze dne 13. listopadu 2003, kterým se stanovuje maximální výše náhrady při vývozu bílého cukru do některých třetích zemí pro 14. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1290/2003
32003R1997 OJ L 296, 14.11.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1997/2003 ze dne 13. listopadu 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Švédska zakazuje lovit tresky bezvousé
32003R1998 OJ L 296, 14.11.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1998/2003 ze dne 13. listopadu 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Švédska zakazuje lovit tresky
32003R1999 OJ L 296, 14.11.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1999/2003 ze dne 13. listopadu 2003, kterým se stanovují některá určující množství a jednotlivé stropy pro vydávání licencí pro dovoz banánů do Společenství podle celních kvót pro první čtvrtletí roku 2004
32003R2000 OJ L 296, 14.11.2003, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 2000/2003 ze dne 13. listopadu 2003, kterým se pro rok 2004 stanovují procentní sazby snížení, jež se mají uplatnit v případě žádostí o příděly netradičních hospodářských subjektů podle celních kvót pro dovoz banánů
32003R2001 OJ L 296, 14.11.2003, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 2001/2003 ze dne 13. listopadu 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení pro dovoz kukuřice zveřejněné v nařízení (ES) č. 1620/2003
32003R2002 OJ L 296, 14.11.2003, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 2002/2003 ze dne 13. listopadu 2003, kterým se stanovuje maximální vývozní náhrada pro oves ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1814/2003
32003R2003 OJ L 304, 21.11.2003, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003 o hnojivech (1)
32003R2004 OJ L 297, 15.11.2003, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 ze dne 4. listopadu 2003 o nařízeních, kterými se řídí politické strany na evropské úrovni a o pravidlech pro financování těchto stran
32003R2005 OJ L 297, 15.11.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 2005/2003 ze dne 14. listopadu 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R2006 OJ L 297, 15.11.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 2006/2003 ze dne 14. listopadu 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla pro 130. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32003R2007 OJ L 297, 15.11.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 2007/2003 ze dne 14. listopadu 2003, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 130. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32003R2008 OJ L 297, 15.11.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 2008/2003 ze dne 14. listopadu 2003, kterým se stanovuje minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro 49. individuální veřejné nabídkové řízení zveřejněné na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999
32003R2009 OJ L 297, 15.11.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 2009/2003 ze dne 14. listopadu 2003, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 302. zvláštní veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32003R2010 OJ L 297, 15.11.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 2010/2003 ze dne 14. listopadu 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 800/1999 kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty
32003R2011 OJ L 297, 15.11.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 2011/2003 ze dne 14. listopadu 2003, kterým se mění přílohy I a III k nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanovuje postup Společenství pro určování maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (1)
32003R2012 OJ L 297, 15.11.2003, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 2012/2003 ze dne 14. listopadu 2003, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o režim dovozu pro mléko a mléčné výrobky, kterým se otevírají celní kvóty a stanovují odchylky od tohoto nařízení
32003R2013 OJ L 297, 15.11.2003, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 2013/2003 ze dne 14. listopadu 2003 o vydávání vývozních licencí typu A3 v odvětví ovoce a zeleniny (rajčata, pomeranče, citrony a stolní hrozny)
32003R2014 OJ L 297, 15.11.2003, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 2014/2003 ze dne 14. listopadu 2003 o vydávání vývozních licencí typu A3 v odvětví ovoce a zeleniny (jablka)
32003R2015 OJ L 297, 15.11.2003, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 2015/2003 ze dne 14. listopadu 2003 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa pocházející z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
32003R2016 OJ L 297, 15.11.2003, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 2016/2003 ze dne 14. listopadu 2003, kterým se stanovuje maximální výše náhrady při vývozu celoomleté a předpařené dlouhozrnné rýže typu B do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1877/2003
32003R2017 OJ L 297, 15.11.2003, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 2017/2003 ze dne 14. listopadu 2003, kterým se stanovuje maximální výše náhrady při vývozu neloupané dlouhozrnné rýže typu B na Réunion podle veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 1878/2003
32003R2018 OJ L 297, 15.11.2003, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 2018/2003 ze dne 14. listopadu 2003, kterým se stanovuje maximální výše náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné rýže do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1875/2003
32003R2019 OJ L 297, 15.11.2003, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 2019/2003 ze dne 14. listopadu 2003, kterým se stanovuje maximální výše náhrady při vývozu celoomleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže typu A do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1876/2003
32003R2020 OJ L 297, 15.11.2003, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 2020/2003 ze dne 14. listopadu 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32003R2021 OJ L 299, 18.11.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2021/2003 ze dne 17. listopadu 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R2022 OJ L 299, 18.11.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2022/2003 ze dne 17. listopadu 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle druhého veřejného nabídkového řízení uvedeného v nařízení (ES) č. 1853/2003
32003R2023 OJ L 299, 18.11.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 2023/2003 ze dne 17. listopadu 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Švédska zakazuje lovit tresky
32003R2024 OJ L 299, 18.11.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 2024/2003 ze dne 17. listopadu 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Švédska zakazuje lovit tresky skvrnité
32003R2025 OJ L 299, 18.11.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 2025/2003 ze dne 17. listopadu 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Švédska zakazuje lovit mníky modré
32003R2026 OJ L 299, 18.11.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 2026/2003 ze dne 17. listopadu 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajko Švédska zakazuje lovit tuňáky obecné
32003R2027 OJ L 301, 19.11.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2027/2003 ze dne 18. listopadu 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R2028 OJ L 301, 19.11.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2028/2003 ze dne 18. listopadu 2003, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 2375/2002 o otevření a správě celních kvót Společenství pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, pocházející ze třetích zemí
32003R2029 OJ L 301, 19.11.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 2029/2003 ze dne 18. listopadu 2003 o pravidelných prodejích hovězího masa, které vlastní některé intervenční agentury
32003R2029r OJ L 309, 26.11.2003, p.22 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2029/2003 ze dne 18. listopadu 2003 o pravidelných prodejích hovězího masa, které vlastní některé intervenční agentury (Úř. věst. č. L 301 ze dne 19.11.2003)
32003R2030 OJ L 301, 19.11.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 2030/2003 ze dne 18. listopadu 2003, kterým se stanovují reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec a pro vaječný albumin a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
32003R2030r OJ L 318, 03.12.2003, p.24 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2030/2003 ze dne 18. listopadu 2003 kterým se stanovují reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec a pro vaječný albumin a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95 (Úř. věst. č. L 301 ze dne 19.11.2003)
32003R2031 OJ L 301, 19.11.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 2031/2003 ze dne 18. listopadu 2003, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32003R2032 OJ L 307, 24.11.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2032/2003 ze dne 4. listopadu 2003 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních produktů na trh a o změně nařízení (ES) č. 1896/2000 (1)
32003R2033 OJ L 302, 20.11.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2033/2003 ze dne 19. listopadu 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R2034 OJ L 302, 20.11.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2034/2003 ze dne 19. listopadu 2003, kterým se pro nového vývozce zahajuje přezkum nařÝzenÝ Rady (ES) č. 2605/2000, který se ukládají definitivní antidumpingová cla z dovozu elektronických vah pocházejících mimo jiné Taiwanu, kterým se zrušuje clo v případě jednoho dovozce z této země a kterým se tento dovoz podřizuje registraci
32003R2035 OJ L 302, 20.11.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 2035/2003 ze dne 19. listopadu 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 296/96 o údajích, jež mají členské státy poskytovat, a o měsíčním zúčtování výdajů financovaných podle záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF)
32003R2036 OJ L 302, 20.11.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 2036/2003 ze dne 19. listopadu 2003, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 896/2001, pokud jde o stanovení opravných koeficientů, jež mají být použity v případě referenčních množství jednotlivých tradičních hospodářských subjektů podle celních kvót pro dovoz banánů pro rok 2004
32003R2037 OJ L 302, 20.11.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 2037/2003 ze dne 19. listopadu 2003 o uplatňování koeficientu snížení v případě osvědčení o náhradě pro zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě, jak stanoví čl. 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 1520/2000
32003R2038 OJ L 302, 20.11.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 2038/2003 ze dne 18. listopadu 2003, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32003R2039 OJ L 302, 20.11.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 2039/2003 ze dne 19. listopadu 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro olivový olej
32003R2040 OJ L 302, 20.11.2003, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 2040/2003 ze dne 19. listopadu 2003, kterým se mění dovozní cla v odvětví rýže
32003R2041 OJ L 302, 20.11.2003, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 2041/2003 ze dne 19. listopadu 2003, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32003R2042 OJ L 315, 28.11.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 o zachování letové způsobilosti letadel a výrobků letecké techniky, částí a zařízení a o schvalování organizací a osob pracujících na těchto úkolech (1)
32003R2043 OJ L 303, 21.11.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2043/2003 ze dne 20. listopadu 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R2044 OJ L 303, 21.11.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2044/2003 ze dne 20. listopadu 2003, kterým se zavádějí administrativní postupy pro druhou tranši množstevních kvót pro některé produkty pocházející z Čínské lidové republiky pro rok 2004
32003R2045 OJ L 303, 21.11.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 2045/2003 ze dne 20. listopadu 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1509/2003, pokud jde o množství spadající do působnosti stálého veřejného nabídkového řízení na opětný prodej ječmene, který vlastní německá intervenční agentura, na vnitřním trhu
32003R2046 OJ L 303, 21.11.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 2046/2003 ze dne 20. listopadu 2003, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R2046r OJ L 309, 26.11.2003, p.22 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2046/2003 ze dne 20. listopadu 2003, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě (Úř. věst. č. L 303 ze dne 21.11.2003)
32003R2047 OJ L 303, 21.11.2003, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 2047/2003 ze dne 20. listopadu 2003, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32003R2048 OJ L 303, 21.11.2003, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 2048/2003 ze dne 20. listopadu 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro zpracované produkty z obilovin a rýže
32003R2049 OJ L 303, 21.11.2003, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 2049/2003 ze dne 20. listopadu 2003, kterým se po 25. mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002, kterým se ukládají některá zvláštní restriktivní opatření namířená proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ladinem, sítí Al-Kajda a Talibanem a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32003R2050 OJ L 303, 21.11.2003, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 2050/2003 ze dne 20. listopadu 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení pro dovoz kukuřice zveřejněné v nařízení (ES) č. 1620/2003
32003R2051 OJ L 303, 21.11.2003, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 2051/2003 ze dne 20. listopadu 2003, kterým se stanovují maximální vývozní náhrada pro oves ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1814/2003
32003R2052 OJ L 305, 22.11.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2052/2003 ze dne 17. listopadu 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1907/90 o některých obchodních normách pro vejce
32003R2053 OJ L 305, 22.11.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2053/2003 ze dne 21. listopadu 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R2054 OJ L 305, 22.11.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 2054/2003 ze dne 21. listopadu 2003, kterým se doplňuje příloha k nařízení (ES) č. 2400/96 o zapsání některých názvů do "Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení" (Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya nebo Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya)
32003R2055 OJ L 305, 22.11.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 2055/2003 ze dne 21. listopadu 2003, kterým se stanovuje maximální výše náhrady při vývozu celoomleté a předpařené dlouhozrnné rýže typu B do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1877/2003
32003R2056 OJ L 305, 22.11.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 2056/2003 ze dne 21. listopadu 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz neloupané dlouhozrnné rýže typu B na ostrov Réunion zveřejněné v nařízení (ES) č. 1878/2003
32003R2057 OJ L 305, 22.11.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 2057/2003 ze dne 21. listopadu 2003, kterým se stanovuje maximální výše náhrady při vývozu celoomleté kulatozrnné rýže do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1875/2003
32003R2058 OJ L 305, 22.11.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 2058/2003 ze dne 21. listopadu 2003, kterým se stanovuje maximální výše náhrady při vývozu celoomleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže typu A do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1876/2003
32003R2059 OJ L 308, 25.11.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2059/2003 ze dne 17. listopadu 2003, kterým se mění nařízení č. 79/65/EHS, kterým se zřizuje síť pro sběr účetních dat o příjmech a obchodních operacích zemědělských podniků v Evropském hospodářském společenství
32003R2060 OJ L 308, 25.11.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2060/2003 ze dne 24. listopadu 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R2061 OJ L 308, 25.11.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 2061/2003 ze dne 24. listopadu 2003, kterým se potřetí mění nařízení Rady (ES) č. 1030/2003 o některých restriktivních opatřeních vůči Libérii
32003R2062 OJ L 308, 25.11.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 2062/2003 ze dne 24. listopadu 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí systém osvědčení procesu Kimberley pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
32003R2063 OJ L 308, 25.11.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 2063/2003 ze dne 24. listopadu 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Švédska zakazuje lovit tresky modré
32003R2064 OJ L 308, 25.11.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 2064/2003 ze dne 24. listopadu 2003, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32003R2065 OJ L 309, 26.11.2003, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2065/2003 ze dne 10. listopadu 2003 o uzených příchutích používaných nebo určených k použití v potravinách
32003R2067 OJ L 309, 26.11.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 2067/2003 ze dne 25. listopadu 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R2068 OJ L 309, 26.11.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 2068/2003 ze dne 25. listopadu 2003 o žádostech o vývozní licence pro rýží a zlomkovou rýži s předem stanovenou výší náhrady
32003R2069 OJ L 309, 26.11.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 2069/2003 ze dne 25. listopadu 2003, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 2058/2003, kterým se stanovuje maximální výše náhrady při vývozu celoomleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže typu A do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1876/2003
32003R2070 OJ L 311, 27.11.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2070/2003 ze dne 24. listopadu 2003, kterým se ukončuje částečný a prozatímní přezkum antidumpingových opatření týkajících se dovoz kazivce (fluoridu vápenatého) pocházejícího z Čínské lidové republiky
32003R2071 OJ L 311, 27.11.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2071/2003 ze dne 26. listopadu 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R2072 OJ L 311, 27.11.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 2072/2003 ze dne 26. listopadu 2003, kterým se stanovuje definitivní sazba náhrad a procentní podíl vývozních licencí typu B vydávaných v odvětví ovoce a zeleniny (rajčata, pomeranče, citrony, stolní hrozny a jablka)
32003R2073 OJ L 311, 27.11.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 2073/2003 ze dne 26. listopadu 2003, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32003R2074 OJ L 311, 27.11.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 2074/2003 ze dne 26. listopadu 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32003R2075 OJ L 311, 27.11.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 2075/2003 ze dne 26. listopadu 2003 o žádostech o vývozní licence pro rýží a zlomkovou rýži s předem stanovenou výší náhrady
32003R2076 OJ L 313, 28.11.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2076/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R2077 OJ L 313, 28.11.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2077/2003 ze dne 27. listopadu 2003, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32003R2078 OJ L 313, 28.11.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 2078/2003 ze dne 27. listopadu 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32003R2079 OJ L 313, 28.11.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 2079/2003 ze dne 27. listopadu 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro sirupy a některé další výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32003R2080 OJ L 313, 28.11.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 2080/2003 ze dne 27. listopadu 2003, kterým se stanovuje maximální výše náhrady při vývozu bílého cukru do některých třetích zemí pro 15. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1290/2003
32003R2081 OJ L 313, 28.11.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 2081/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o nomenklatuře zemí a území pro účely statistiky zahraničního obchodu Společenství a statistiky obchodu mezi členskými státy (1)
32003R2082 OJ L 313, 28.11.2003, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 2082/2003 ze dne 27. listopadu 2003, kterým se stanovují přechodná opatření vyplývající z přijetí autonomních a přechodných opatření týkajících se vývozu některých zpracovaných zemědělských produktů na Maltu
32003R2083 OJ L 313, 28.11.2003, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 2083/2003 ze dne 27. listopadu 2003, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 800/1999, pokud jde o produkty ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě, vyvážené do třetích zemí kromě Malty
32003R2084 OJ L 313, 28.11.2003, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 2084/2003 ze dne 27. listopadu 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1081/2000, kterým se zakazuje prodej, dodávka a vývoz výzbroje, která by mohla být použita k vnitřní represi nebo terorismu, do Barmy/Myanmaru a kterým se zmrazují prostředky některých osob, které jsou spojeny s významnými vládními funkcemi v této zemi
32003R2085 OJ L 313, 28.11.2003, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 2085/2003 ze dne 27. listopadu 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro produkty vyrobené z obilovin a rýže
32003R2086 OJ L 313, 28.11.2003, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 2086/2003 ze dne 27. listopadu 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro krmné směsi na bázi obilovin
32003R2087 OJ L 313, 28.11.2003, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 2087/2003 ze dne 27. listopadu 2003, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R2088 OJ L 313, 28.11.2003, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 2088/2003 ze dne 27. listopadu 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
32003R2089 OJ L 313, 28.11.2003, p.41 Nařízení Komise (ES) č. 2089/2003 ze dne 27. listopadu 2003, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R2090 OJ L 313, 28.11.2003, p.45 Nařízení Komise (ES) č. 2090/2003 ze dne 27. listopadu 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
32003R2091 OJ L 313, 28.11.2003, p.47 Nařízení Komise (ES) č. 2091/2003 ze dne 27. listopadu 2003, kterým se stanovuje opravná sazba náhrady pro obiloviny
32003R2092 OJ L 313, 28.11.2003, p.49 Nařízení Komise (ES) č. 2092/2003 ze dne 27. listopadu 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro slad
32003R2093 OJ L 313, 28.11.2003, p.51 Nařízení Komise (ES) č. 2093/2003 ze dne 27. listopadu 2003, kterým se stanovuje opravná sazba náhrady pro slad
32003R2094 OJ L 313, 28.11.2003, p.53 Nařízení Komise (ES) č. 2094/2003 ze dne 27. listopadu 2003, kterým se stanovují náhrady pro výrobky z obilovin a rýže dodávané z titulu komunitární a národní potravinové pomoci
32003R2095 OJ L 313, 28.11.2003, p.55 Nařízení Komise (ES) č. 2095/2003 ze dne 27. listopadu 2003, kterým se stanovuje maximální vývozní náhrada pro oves ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1814/2003
32003R2096 OJ L 313, 28.11.2003, p.56 Nařízení Komise (ES) č. 2096/2003 ze dne 27. listopadu 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení pro dovoz kukuřice zveřejněné v nařízení (ES) č. 1620/2003
32003R2097 OJ L 313, 28.11.2003, p.57 Nařízení Komise (ES) č. 2097/2003 ze dne 27. listopadu 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
32003R2098 OJ L 316, 29.11.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2098/2003 ze dne 27. listopadu 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2000 o podpoře pro Prozatímní misi Spojených národů v Kosově (UNMIK) a pro Úřad vysokého zástupce v Bosně a Hercegovině
32003R2099 OJ L 316, 29.11.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2099/2003 ze dne 28. listopadu 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R2100 OJ L 316, 29.11.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 2100/2003 ze dne 28. listopadu 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla pro 131. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32003R2101 OJ L 316, 29.11.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 2101/2003 ze dne 28. listopadu 2003, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 131. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32003R2102 OJ L 316, 29.11.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 2102/2003 ze dne 28. listopadu 2003, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 84. veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2771/1999
32003R2103 OJ L 316, 29.11.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 2103/2003 ze dne 28. listopadu 2003, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 303. zvláštní veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32003R2104 OJ L 316, 29.11.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 2104/2003 ze dne 28. listopadu 2003, kterým se stanovuje výrobní náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
32003R2105 OJ L 316, 29.11.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 2105/2003 ze dne 28. listopadu 2003, kterým se stanovuje minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro 50. individuální veřejné nabídkové řízení zveřejněné na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999
32003R2106 OJ L 316, 29.11.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 2106/2003 ze dne 28. listopadu 2003, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R2107 OJ L 316, 29.11.2003, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 2107/2003 ze dne 28. listopadu 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32003R2108 OJ L 316, 29.11.2003, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 2108/2003 ze dne 28. listopadu 2003, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32003R2109 OJ L 317, 02.12.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2109/2003 ze dne 1. prosince 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R2110 OJ L 317, 02.12.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2110/2003 ze dne 1. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1510/2003, pokud jde o množství spadající do působnosti stálého veřejného nabídkového řízení na opětný prodej žita, které vlastní německá intervenční agentura, na vnitřním trhu Společenství
32003R2111 OJ L 317, 02.12.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 2111/2003 ze dne 1. prosince 2003, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2202/96, kterým se zavádí režim podpor Společenství pro pěstitele některých citrusových plodů
32003R2112 OJ L 317, 02.12.2003, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 2112/2003 ze dne 1. prosince 2003, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1334/2003, kterým se mění podmínky pro povolení řady doplňkových látek v krmivech náležejících ke stopovým prvkům (1)
32003R2113 OJ L 317, 02.12.2003, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 2113/2003 ze dne 1. prosince 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle třetího veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 1853/2003
32003R2114 OJ L 317, 02.12.2003, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 2114/2003 ze dne 1. prosince 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle prvního veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 2029/2003
32003R2115 OJ L 317, 02.12.2003, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 2115/2003 ze dne 1. prosince 2003 o žádostech o vývozní licence pro rýží a zlomkovou rýži s předem stanovenou výší náhrady
32003R2116 OJ L 318, 03.12.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2116/2003 ze dne 2. prosince 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R2117 OJ L 318, 03.12.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2117/2003 ze dne 1. prosince 2003, kterým se povolují převody mezi množstevními limity pro textilní a oděvní výrobky pocházející z Indické republiky
32003R2118 OJ L 318, 03.12.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 2118/2003 ze dne 2. prosince 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení (ES) č. 1547/1999, pokud jde o zásilky některých druhů odpadů do Tanzánie a do Srbska a Černé Hory (1)
32003R2119 OJ L 318, 03.12.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 2119/2003 ze dne 2. prosince 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých specifických omezeních ekonomických a finančních vztahů s Irákem a o zrušení nařízení (ES) č. 2465/96
32003R2120 OJ L 318, 03.12.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 2120/2003 ze dne 2. prosince 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Německa zakazuje lovit sledě
32003R2121 OJ L 318, 03.12.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 2121/2003 ze dne 2. prosince 2003, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 2064/2003, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32003R2122 OJ L 318, 03.12.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 2122/2003 ze dne 2. prosince 2003, kterým se znovu zavádí preferenční clo z dovozu jednokvětých karafiátů pocházejících z Maroka
32003R2123 OJ L 318, 03.12.2003, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 2123/2003 ze dne 2. prosince 2003, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32003R2124 OJ L 319, 04.12.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2124/2003 ze dne 3. prosince 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R2125 OJ L 319, 04.12.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2125/2003 ze dne 3. prosince 2003, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 1433/2003, pokud jde o rozhodnutí příslušných vnitrostátních orgánů o provozních programech a fondech
32003R2126 OJ L 319, 04.12.2003, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 2126/2003 ze dne 3. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2003 o stálém veřejném nabídkovém řízení na určení dávek a/nebo náhrad při vývozu bílého cukru pro hospodářský rok 2003/04
32003R2127 OJ L 319, 04.12.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 2127/2003 ze dne 2. prosince 2003, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32003R2128 OJ L 319, 04.12.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 2128/2003 ze dne 3. prosince 2003, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32003R2129 OJ L 319, 04.12.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 2129/2003 ze dne 3. prosince 2003 o žádostech o vývozní licence pro rýží a zlomkovou rýži s předem stanovenou výší náhrady
32003R2130 OJ L 320, 05.12.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2130/2003 ze dne 4. prosince 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R2131 OJ L 320, 05.12.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2131/2003 ze dne 4. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 214/2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenci na trhu se sušeným odstředěným mlékem
32003R2132 OJ L 320, 05.12.2003, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 2132/2003 ze dne 4. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a k prodeji a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka
32003R2133 OJ L 320, 05.12.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 2133/2003 ze dne 4. prosince 2003, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v listopadu 2003 pro celní kvótu pro hovězí licence s pořadovým číslem 09.4122 stanovenou v rozhodnutí Rady 2003/452/ES pro Republiku Slovinsko
32003R2134 OJ L 320, 05.12.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 2134/2003 ze dne 4. prosince 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ovsa zveřejněné v nařízení (ES) č. 1814/2003
32003R2135 OJ L 321, 06.12.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2135/2003 ze dne 5. prosince 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R2136 OJ L 321, 06.12.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2136/2003 ze dne 5. prosince 2003, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení č. 47/2003 ES na prodej vinného alkoholu pro nové průmyslové užití
32003R2137 OJ L 321, 06.12.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 2137/2003 ze dne 5. prosince 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz neloupané dlouhozrnné rýže typu B na ostrov Réunion podle nařízení (ES) č. 1878/2003
32003R2138 OJ L 321, 06.12.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 2138/2003 ze dne 5. prosince 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné rýže do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1875/2003
32003R2139 OJ L 321, 06.12.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 2139/2003 ze dne 5. prosince 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1876/2003
32003R2140 OJ L 321, 06.12.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 2140/2003 ze dne 5. prosince 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté a předpařené dlouhozrnné rýže typu B do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1877/2003
32003R2141 OJ L 321, 06.12.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 2141/2003 ze dne 5. prosince 2003, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32003R2142 OJ L 321, 06.12.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 2142/2003 ze dne 5. prosince 2003, kterým se ukončují definitivní bezpečnostní opatření pro některé ocelářské výrobky uložená nařízením Komise (ES) č. 1694/2002
32003R2143 OJ L 322, 09.12.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2143/2003 ze dne 8. prosince 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R2144 OJ L 322, 09.12.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2144/2003 ze dne 8. prosince 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 94/92, kterým se stanovují prováděcí pravidla k režimu dovozu ze třetích zemí podle nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 (1)
32003R2145 OJ L 322, 09.12.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 2145/2003 ze dne 8. prosince 2003, kterým se mění příloha I k nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanovuje postup Společenství pro určování maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (1)
32003R2146 OJ L 322, 09.12.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 2146/2003 ze dne 8. prosince 2003 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny (stolní hrozny)
32003R2147 OJ L 322, 09.12.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 2147/2003 ze dne 8. prosince 2003, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32003R2148 OJ L 323, 10.12.2003, p.1 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2148/2003 ze dne 5. prosince 2003, kterým se od 1. července 2002 upravují odměny a důchody úředníků a jiných zaměstnanců Evropských společenství a jejich opravné koeficienty
32003R2149 OJ L 323, 10.12.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 2149/2003 ze dne 9. prosince 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R2150 OJ L 323, 10.12.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 2150/2003 ze dne 9. prosince 2003 o vydávání licencí pro dovoz některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (zejména mandarinek) v období od 9. listopadu 2003 do 10. dubna 2004
32003R2151 OJ L 329, 17.12.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2151/2003 ze dne 16. prosince 2003, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (SSVZ) (1)
32003R2151r OJ L 330, 18.12.2003, p.34 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2151/2003 ze dne 16. prosince 2003, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (SSVZ) (Úř. věst. č. L 329 ze dne 17.12.2003)
32003R2152 OJ L 324, 11.12.2003, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2152/2003 ze dne 17. listopadu 2003 o monitorování lesů a interakce životního prostředí ve Společenství (Forest Focus)
32003R2153 OJ L 324, 11.12.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 2153/2003 ze dne 10. prosince 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R2154 OJ L 324, 11.12.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 2154/2003 ze dne 10. prosince 2003 o prozatímním povolení některých mikroorganismů v krmivech (Enterococcus faecium a Lactobacillus acidophilus) (1)
32003R2155 OJ L 324, 11.12.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 2155/2003 ze dne 10. prosince 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro olivový olej
32003R2156 OJ L 324, 11.12.2003, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 2156/2003 ze dne 10. prosince 2003 o vydávání dovozních licencí pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso
32003R2157 OJ L 324, 11.12.2003, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 2157/2003 ze dne 10. prosince 2003, kterým se po 26. mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002, kterým se ukládají některá zvláštní restriktivní opatření namířená proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ladinem, sítí Al-Kajda a Talibanem a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32003R2158 OJ L 324, 11.12.2003, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 2158/2003 ze dne 10. prosince 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32003R2159 OJ L 324, 11.12.2003, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 2159/2003 ze dne 10. prosince 2003, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32003R2160 OJ L 325, 12.12.2003, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 ze dne 17. listopadu 2003 o kontrole salmonelózy a jiných specifických zoonotických původců v potravním řetězci
32003R2161 OJ L 325, 12.12.2003, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 2161/2003 ze dne 11. prosince 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R2162 OJ L 325, 12.12.2003, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 2162/2003 ze dne 11. prosince 2003, kterým se stanovuje definitivní výše podpory pro některé luskoviny pro hospodářský rok 2003/04
32003R2163 OJ L 325, 12.12.2003, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 2163/2003 ze dne 11. prosince 2003, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32003R2164 OJ L 325, 12.12.2003, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 2164/2003 ze dne 11. prosince 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32003R2165 OJ L 325, 12.12.2003, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 2165/2003 ze dne 11. prosince 2003, kterým se stanovuje maximální výše náhrady při vývozu bílého cukru do některých třetích zemí pro 16. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1290/2003
32003R2166 OJ L 325, 12.12.2003, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 2166/2003 ze dne 11. prosince 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
32003R2167 OJ L 325, 12.12.2003, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 2167/2003 ze dne 11. prosince 2003, kterým se stanovuje maximální vývozní náhrada pro oves ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1814/2003
32003R2168 OJ L 326, 13.12.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2168/2003 ze dne 12. prosince 2003, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1031/2002, kterým se zavádějí dodatečná cla z dovozu některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických
32003R2169 OJ L 326, 13.12.2003, p.2 Nařízení Komise (ES) č. 2169/2003 ze dne 12. prosince 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R2170 OJ L 326, 13.12.2003, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 2170/2003 ze dne 12. prosince 2003, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 701/2003, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2286/2002, pokud jde o ujednání týkající se dovozu některých výrobků z drůbežího masa a vajec pocházejících z afrických, karibských a tichomořských států (AKT státy)
32003R2171 OJ L 326, 13.12.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 2171/2003 ze dne 12. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2879/2000, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2702/1999 o opatřeních k poskytování informací o zemědělských produktech ve třetích zemích a jejich podpoře
32003R2172 OJ L 326, 13.12.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 2172/2003 ze dne 12. prosince 2003, kterým se mění a kterým se opravuje nařízení (ES) č. 2273/2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o dohled nad cenami některého skotu na reprezentativních trzích Společenství
32003R2173 OJ L 326, 13.12.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 2173/2003 ze dne 12. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1799/2001, kterým se stanovují obchodní normy pro citrusové plody
32003R2174 OJ L 326, 13.12.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 2174/2003 ze dne 12. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 466/2001, pokud jde o aflatoxiny (1)
32003R2175 OJ L 326, 13.12.2003, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 2175/2003 ze dne 12. prosince 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla pro 132. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32003R2176 OJ L 326, 13.12.2003, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 2176/2003 ze dne 12. prosince 2003, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 132. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32003R2177 OJ L 326, 13.12.2003, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 2177/2003 ze dne 12. prosince 2003, kterým se stanovují maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 304. zvláštní veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32003R2178 OJ L 326, 13.12.2003, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 2178/2003 ze dne 12. prosince 2003, kterým se stanovuje minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro 51. individuální veřejné nabídkové řízení zveřejněné na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999
32003R2179 OJ L 326, 13.12.2003, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 2179/2003 ze dne 12. prosince 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro hovězí a telecí maso
32003R2180 OJ L 335, 22.12.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2180/2003 ze dne 5. prosince 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3846/87, kterým se zavádí nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady
32003R2181 OJ L 327, 16.12.2003, p.1 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2181/2003 ze dne 8. prosince 2003 o prozatímních opatřeních, jež mají být přijata za účelem reformy služebního řádu, zejména pokud jde o výplatu důchodů
32003R2182 OJ L 327, 16.12.2003, p.3 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2182/2003 ze dne 8. prosince 2003, kterým se od 1. ledna 2004 upravují odměny a důchody úředníků a jiných zaměstnanců Evropských společenství a jejich opravné koeficienty
32003R2183 OJ L 327, 16.12.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 2183/2003 ze dne 15. prosince 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R2184 OJ L 327, 16.12.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 2184/2003 ze dne 15. prosince 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle čtvrtého veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 1853/2003
32003R2185 OJ L 327, 16.12.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 2185/2003 ze dne 15. prosince 2003, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle druhého veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 2029/2003
32003R2186 OJ L 327, 16.12.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 2186/2003 ze dne 15. prosince 2003, kterým se pro hospodářský rok 2003/04 stanovuje revidovaný odhad produkce nečištěné bavlny a související snížení směrné ceny
32003R2187 OJ L 327, 16.12.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 2187/2003 ze dne 15. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 639/2003, pokud jde o místo první vykládky v třetí zemi konečného určení v případě silniční přepravy
32003R2188 OJ L 327, 16.12.2003, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 2188/2003 ze dne 15. prosince 2003, kterým se stanovují reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec a pro vaječný albumin a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
32003R2189 OJ L 327, 16.12.2003, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 2189/2003 ze dne 15. prosince 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro vejce
32003R2190 OJ L 327, 16.12.2003, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 2190/2003 ze dne 15. prosince 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro drůbeží maso
32003R2191 OJ L 327, 16.12.2003, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 2191/2003 ze dne 15. prosince 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32003R2192 OJ L 328, 17.12.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2192/2003 ze dne 8. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2341/2002, pokud jde o rybolovná práva a s tím související podmínky pro některé rybí populace a skupiny rybích populací ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách s povinným omezením úlovků
32003R2193 OJ L 328, 17.12.2003, p.3 Nařízení Rady (ES) č. 2193/2003 ze dne 8. prosince 2003, kterým se zavádějí dodatečná cla z dovozu některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických
32003R2194 OJ L 328, 17.12.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 2194/2003 ze dne 16. prosince 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R2195 OJ L 328, 17.12.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 2195/2003 ze dne 16. prosince 2003, kterým se otevírají celní kvóty pro rok 2004 pro dovoz některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Norska do Evropského společenství
32003R2196 OJ L 328, 17.12.2003, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 2196/2003 ze dne 16. prosince 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru
32003R2197 OJ L 328, 17.12.2003, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 2197/2003 ze dne 16. prosince 2003, kterým se pro hospodářský rok 2003/04 rozděluje 5000 tun krátce střiženého lněného a konopného vlákna jako národní garantovaná množství mezi Dánsko, Řecko, Irsko, Itálii a Lucembursko
32003R2198 OJ L 328, 17.12.2003, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 2198/2003 ze dne 16. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 464/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o ujednání o podpoře pro švestky
32003R2199 OJ L 328, 17.12.2003, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 2199/2003 ze dne 16. prosince 2003, kterým se pro rok 2004 stanovují prozatímní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1259/1999, pokud jde o režim jednotných oblastních plateb pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko
32003R2200 OJ L 328, 17.12.2003, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 2200/2003 ze dne 16. prosince 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Španělska zakazuje lovit mníky
32003R2201 OJ L 338, 23.12.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o působnosti, uznávání a výkonu rozsudků v manželských záležitostech a v otázkách rodičovské odpovědnosti za děti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000
32003R2202 OJ L 330, 18.12.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2202/2003 ze dne 17. prosince 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R2203 OJ L 330, 18.12.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2203/2003 ze dne 16. prosince 2003, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32003R2204 OJ L 330, 18.12.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 2204/2003 ze dne 17. prosince 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých specifických omezeních ekonomických a finančních vztahů s Irákem
32003R2205 OJ L 330, 18.12.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 2205/2003 ze dne 17. prosince 2003, kterým se mění příloha I k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
32003R2206 OJ L 330, 18.12.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 2206/2003 ze dne 17. prosince 2003, kterým se doplňuje příloha k nařízení (ES) č. 2400/96 o zapsání některých názvů do "Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení" (Thüringer Leberwurst, Thüringer Rotwurst, Thüringer Rostbratwurst)
32003R2207 OJ L 330, 18.12.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 2207/2003 ze dne 17. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1901/2000 tak, že se zjednodušuje pojem čistý objem
32003R2208 OJ L 330, 18.12.2003, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 2208/2003 ze dne 17. prosince 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2921/90 o podpoře výroby kaseinů a kaseinátů z odstředěného mléka
32003R2209 OJ L 330, 18.12.2003, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 2209/2003 ze dne 17. prosince 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Belgie zakazuje lovit tuňáky obecné
32003R2210 OJ L 330, 18.12.2003, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 2210/2003 ze dne 17. prosince 2003 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa pocházející z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
32003R2211 OJ L 332, 19.12.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2211/2003 ze dne 15. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2501/2001 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2004 a kterým se prodlužuje do 31. prosince 2005
32003R2212 OJ L 332, 19.12.2003, p.3 Nařízení Rady (ES) č. 2212/2003 ze dne 17. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 964/2003 o uložení definitivního antidumpingového cla z dovozu trubek a potrubí ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky a Thajska a trubek a potrubí dodávaných z Thaj-wanu bez ohledu na to, zda jsou deklarovány jako pocházející z Thaj-wanu či nikoliv
32003R2213 OJ L 332, 19.12.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 2213/2003 ze dne 18. prosince 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R2214 OJ L 332, 19.12.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 2214/2003 ze dne 18. prosince 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady typu A1 a B pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)
32003R2215 OJ L 332, 19.12.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 2215/2003 ze dne 18. prosince 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro ořechy (vyloupané mandle, lískové ořechy ve skořápkách, lískové ořechy bez skořápek a vlašské ořechy ve skořápkách) za použití systému A1
32003R2216 OJ L 332, 19.12.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 2216/2003 ze dne 18. prosince 2003, kterým se určuje množství některých výrobků v odvětví mléka a mléčných výrobků dostupné v období od 1. ledna do 30. dubna 2004 podle kvót, které Společenství otevřelo pouze na základě dovozní licence
32003R2217 OJ L 332, 19.12.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 2217/2003 ze dne 18. prosince 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
32003R2218 OJ L 332, 19.12.2003, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 2218/2003 ze dne 18. prosince 2003, kterým se stanovuje opravná sazba náhrady pro obiloviny
32003R2219 OJ L 332, 19.12.2003, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 2219/2003 ze dne 18. prosince 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro slad
32003R2220 OJ L 332, 19.12.2003, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 2220/2003 ze dne 18. prosince 2003, kterým se stanovuje opravná sazba náhrady pro slad
32003R2221 OJ L 332, 19.12.2003, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 2221/2003 ze dne 18. prosince 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro produkty vyrobené z obilovin a rýže
32003R2222 OJ L 332, 19.12.2003, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 2222/2003 ze dne 18. prosince 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro krmné směsi na bázi obilovin
32003R2223 OJ L 332, 19.12.2003, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 2223/2003 ze dne 18. prosince 2003, kterým se stanovuje maximální vývozní náhrada pro oves ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1814/2003
32003R2224 OJ L 332, 19.12.2003, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 2224/2003 ze dne 18. prosince 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
32003R2225 OJ L 332, 19.12.2003, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 2225/2003 ze dne 18. prosince 2003, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R2226 OJ L 332, 19.12.2003, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 2226/2003 ze dne 18. prosince 2003 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny (rajčata)
32003R2227 OJ L 332, 19.12.2003, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 2227/2003 ze dne 18. prosince 2003 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny (citrony)
32003R2228 OJ L 339, 24.12.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2228/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se ukončuje částečný prozatímní přezkum antidumpingových opatření pro dovoz močoviny pocházející z Ruska
32003R2229 OJ L 339, 24.12.2003, p.3 Nařízení Rady (ES) č. 2229/2003 ze dne 22. prosince 2003 o uložení definitivního antidumpingového cla a definitivním výběru prozatímního cla uloženého z dovozu silikonu pocházejícího z Ruska
32003R2230 OJ L 339, 24.12.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 2230/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se zavádějí pořadová čísla nižší úrovně pro některé celní kvóty pro vaječné produkty pocházející z Estonska, Polska a České republiky a Slovenské republiky
32003R2231 OJ L 339, 24.12.2003, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 2231/2003 ze dne 23. prosince 2003 o otevření celních kvót pro rok 2004 pro dovoz některých produktů pocházejících z České republiky a Slovenské republiky do Evropského společenství
32003R2232 OJ L 339, 24.12.2003, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 2232/2003 ze dne 23. prosince 2003 o otevření celních kvót pro dovoz některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících ze Švýcarska do Evropského společenství
32003R2233 OJ L 339, 24.12.2003, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 2233/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se otevírají celní kvóty Společenství pro rok 2004 pro ovce a kozy, skopové a kozí maso
32003R2234 OJ L 339, 24.12.2003, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 2234/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se pro rok 2004 stanovují prováděcí pravidla k celním kvótám pro produkty označované „baby beef“ pocházející z Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Srbska a Černé Hory
32003R2235 OJ L 339, 24.12.2003, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 2235/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se stanovují společná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 1868/94, pokud jde o bramborový škrob
32003R2236 OJ L 339, 24.12.2003, p.45 Nařízení Komise (ES) č. 2236/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1868/94, kterým se zavádí systém kvót pro výrobu bramborového škrobu
32003R2237 OJ L 339, 24.12.2003, p.52 Nařízení Komise (ES) č. 2237/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se stanovují prováděcí pravidla k některým režimům podpor stanoveným v hlavě IV nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanovují společná pravidla pro režimy přímých podpor podle společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro pěstitele
32003R2238 OJ L 333, 20.12.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2238/2003 ze dne 15. prosince 2003 o ochraně před dopadem antidumpingového zákona Spojených států z roku 1916 a opatřeních založených na tomto zákoně či z něho vyplývajících
32003R2239 OJ L 333, 20.12.2003, p.3 Nařízení Rady (ES) č. 2239/2003 ze dne 17. prosince 2003, kterým se ukončuje částečný prozatímní přezkum a přezkum u příležitosti uplynutí doby platnosti antidumpingových nařízení uložených nařízením (ES) č. 2398/97 z dovozu bavlněného ložního prádla pocházejícího mimo jiné z Indie
32003R2240 OJ L 333, 20.12.2003, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 2240/2003 ze dne 19. prosince 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R2241 OJ L 333, 20.12.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 2241/2003 ze dne 19. prosince 2003, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v prosinci 2003 pro některé produkty z odvětví vajec a drůbežího masa podle nařízení (ES) č. 1474/95 a (ES) č. 1251/96
32003R2242 OJ L 333, 20.12.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 2242/2003 ze dne 19. prosince 2003, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v prosinci 2003 pro některé produkty z drůbežího masa podle režimu stanoveného v nařízení Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě celních kvót Společenství pro drůbeží maso a některé další zemědělské produkty
32003R2243 OJ L 333, 20.12.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 2243/2003 ze dne 19. prosince 2003, kterým se stanovují náhrady pro produkty z odvětví obilovin a rýže dodávané z titulu komunitární a národní potravinové pomoci
32003R2244 OJ L 333, 20.12.2003, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 2244/2003 ze dne 18. prosince 2003, kterým se stanovují podrobnosti týkající se satelitního systému pro monitorování plavidel
32003R2245 OJ L 333, 20.12.2003, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 2245/2003 ze dne 19. prosince 2003, kterým se mění příloha III k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o monitorování přenosných spongiformních encefalopatií u ovcí a koz
32003R2246 OJ L 333, 20.12.2003, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 2246/2003 ze dne 19. prosince 2003 o zvláštních podmínkách pro poskytování podpory pro soukromé skladování vepřového masa
32003R2247 OJ L 333, 20.12.2003, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 2247/2003 ze dne 19. prosince 2003, kterým se v odvětví hovězího a telecího masa stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2286/2002 o ujednáních týkajících se zemědělských produktů a zboží, které je výsledkem zpracování zemědělských produktů pocházejících z afrických, karibských a tichomořských států (AKT státy)
32003R2248 OJ L 333, 20.12.2003, p.41 Nařízení Komise (ES) č. 2248/2003 ze dne 19. prosince 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Belgie zakazuje lovit platýse
32003R2249 OJ L 333, 20.12.2003, p.42 Nařízení Komise (ES) č. 2249/2003 ze dne 19. prosince 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté a předpařené dlouhozrnné rýže typu B do třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1877/2003
32003R2250 OJ L 333, 20.12.2003, p.43 Nařízení Komise (ES) č. 2250/2003 ze dne 19. prosince 2003 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz neloupané dlouhozrnné rýže typu B na ostrov Réunion zveřejněné v nařízení (ES) č. 1878/2003
32003R2251 OJ L 333, 20.12.2003, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 2251/2003 ze dne 19. prosince 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné rýže do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1875/2003
32003R2252 OJ L 333, 20.12.2003, p.45 Nařízení Komise (ES) č. 2252/2003 ze dne 19. prosince 2003, kterým se stanovuje maximální náhrada při vývozu celoomleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže typu A do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1876/2003
32003R2253 OJ L 333, 20.12.2003, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 2253/2003 ze dne 19. prosince 2003, kterým se stanovuje výrobní náhrada pro olivový olej používaný při výrobě některých konzervovaných potravin
32003R2254 OJ L 333, 20.12.2003, p.47 Nařízení Komise (ES) č. 2254/2003 ze dne 19. prosince 2003, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32003R2255 OJ L 333, 20.12.2003, p.48 Nařízení Komise (ES) č. 2255/2003 ze dne 19. prosince 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Belgie zakazuje lovit tuňáky obecné
32003R2257 OJ L 336, 23.12.2003, p.6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2257/2003 ze dne 25. listopadu 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci šetření týkajícího se pracovních sil ve Společenství, tak že se upravuje seznam charakteristik šetření (1)
32003R2258 OJ L 336, 23.12.2003, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 2258/2003 ze dne 22. prosince 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R2259 OJ L 336, 23.12.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 2259/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se určuje, v jakém rozsahu mohou být přijaty žádosti o dovozní licence podané v prosinci 2003 pro některé výrobky z vepřového masa podle režimu stanoveného v dohodách, které Společenství uzavřelo s Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Bulharskem a Rumunskem
32003R2260 OJ L 336, 23.12.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 2260/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se stanovuje množství některých vepřových produktů dostupné pro druhé čtvrtletí roku 2004 podle režimu stanoveného v dohodách o volném obchodu mezi Společenstvím na straně jedné a Lotyšskem, Litvou a Estonskem na straně druhé
32003R2261 OJ L 336, 23.12.2003, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 2261/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se určuje rozsah, v jakém lze akceptovat žádosti o dovozní licence podané v prosinci 2003 pro některé výrobky z odvětví vepřového masa podle režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě celních kvót Společenství pro vepřové maso a některé další zemědělské produkty
32003R2262 OJ L 336, 23.12.2003, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 2262/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se určuje rozsah, v jakém lze akceptovat žádosti o dovozní licence podané v prosinci 2003 podle režimu stanoveného celními kvótami pro některé výrobky v odvětví vepřového masa v odvětví od 1. ledna do 31. března 2004
32003R2263 OJ L 336, 23.12.2003, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 2263/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se určuje rozsah, v jakém lze akceptovat žádosti o dovozní licence podané v prosinci 2003 pro některé výrobky z vepřového masa podle režimu stanoveného v dohodě, kterou Společenství uzavřelo se Slovinskem
32003R2264 OJ L 336, 23.12.2003, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 2264/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Spojeného království zakazuje lovit tresky obecné
32003R2265 OJ L 336, 23.12.2003, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 2265/2003 ze dne 19. prosince 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Německa zakazuje lovit tuňáky obecné
32003R2266 OJ L 336, 23.12.2003, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 2266/2003 ze dne 19. prosince 2003, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1119/2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Nizozemska zakazuje lovit tresky bezvousé
32003R2267 OJ L 336, 23.12.2003, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 2267/2003 ze dne 19. prosince 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Německa zakazuje lovit mníky modré
32003R2268 OJ L 336, 23.12.2003, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 2268/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se prodlužuje platnosti nařízení (ES) č. 812/2003 o přechodných opatřeních podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o dovoz a tranzit některých produktů ze třetích zemí
32003R2269 OJ L 336, 23.12.2003, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 2269/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se pro rok 2004 otevírá celní kvóta pro dovoz některého zboží, které je výsledkem zpracování zemědělských produktů, pocházejícího z Islandu do Evropského společenství a spadajícího do působnosti nařízení Rady (ES) č. 3448/93
32003R2270 OJ L 336, 23.12.2003, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 2270/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se pro rok 2004 otevírá celní kvóta pro dovoz některého zboží, které je výsledkem zpracování zemědělských produktů, pocházejícího z Norska do Evropského společenství a spadajícího do působnosti nařízení Rady (ES) č. 3448/93
32003R2271 OJ L 336, 23.12.2003, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 2271/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se pro rok 2004 otevírají celní kvóty pro dovoz některých produktů pocházejících z Rumunska do Evropského společenství
32003R2272 OJ L 336, 23.12.2003, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 2272/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se pro rok 2004 otevírá celní kvóta pro dovoz některých produktů pocházejících z Turecka do Evropského společenství
32003R2273 OJ L 336, 23.12.2003, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o výjimky z programů „buy-back“ a stabilizaci finančních nástrojů (1)
32003R2274 OJ L 336, 23.12.2003, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 2274/2003 ze dne 22. prosince 2003 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro rok 2004 pro maniok pocházející z Thajska
32003R2275 OJ L 336, 23.12.2003, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 2275/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se doplňuje příloha k nařízení (ES) č. 2400/96 o zapsání některých názvů do "Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení" (Spressa delle Giudicarie)
32003R2276 OJ L 336, 23.12.2003, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 2276/2003 ze dne 22. prosince 2003 o otevření celních kvót a stanovení cel pro tyto celní kvóty pro dovoz některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Egypta do Evropského společenství
32003R2277 OJ L 336, 23.12.2003, p.68 Nařízení Komise (ES) č. 2277/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se mění přílohy I a II k nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a souvisejícím označování zemědělských produktů a potravin (1)
32003R2278 OJ L 336, 23.12.2003, p.75 Nařízení Komise (ES) č. 2278/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se stanovují cla platná od 1. ledna 2004 do 30. dubna 2004 pro dovoz zboží spadajícího do působnosti nařízení Rady (ES) č. 3448/93 z Maďarska do Společenství
32003R2279 OJ L 336, 23.12.2003, p.90 Nařízení Komise (ES) č. 2279/2003 ze dne 22. prosince 2003 o žádostech o vývozní licence pro rýži a zlomkovou rýži s předem stanovenou výší náhrady
32003R2280 OJ L 336, 23.12.2003, p.91 Nařízení Komise (ES) č. 2280/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32003R2281 OJ L 336, 23.12.2003, p.93 Nařízení Komise (ES) č. 2281/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32003R2282 OJ L 336, 23.12.2003, p.94 Nařízení Komise (ES) č. 2282/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Spojeného království zakazuje lovit platýse černé
32003R2283 OJ L 336, 23.12.2003, p.95 Nařízení Komise (ES) č. 2283/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32003R2284 OJ L 336, 23.12.2003, p.97 Nařízení Komise (ES) č. 2284/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se pozastavují preferenční celní sazby a znovu zavádí clo společného celního sazebníku z dovozu vícekvětých karafiátů pocházejících ze Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32003R2285 OJ L 341, 30.12.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2285/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) No 1255/96, kterým se dočasně pozastavují všeobecná cla společného celního sazebníku pro některé průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu
32003R2286 OJ L 343, 31.12.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2286/2003 ze dne 18. prosince 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (1)
32003R2287 OJ L 344, 31.12.2003, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2287/2003 ze dne 19. prosince 2003, kterým pro rok 2004 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů
32003R2288 OJ L 340, 24.12.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2288/2003 ze dne 23. prosince 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R2289 OJ L 340, 24.12.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2289/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32003R2290 OJ L 340, 24.12.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 2290/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32003R2291 OJ L 340, 24.12.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 2291/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro sirupy a některé další výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32003R2292 OJ L 340, 24.12.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 2292/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se stanovuje maximální výše náhrady při vývozu bílého cukru do některých třetích zemí pro 17. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1290/2003
32003R2293 OJ L 340, 24.12.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 2293/2003 ze dne 23. prosince 2003 o žádostech o vývozní licence pro rýži a zlomkovou rýži s předem stanovenou výší náhrady
32003R2294 OJ L 340, 24.12.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 2294/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1503/96 o podrobných prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 3072/95, pokud jde o dovozní cla pro rýži
32003R2295 OJ L 340, 24.12.2003, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 2295/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1907/90 o některých obchodních normách pro vejce
32003R2296 OJ L 340, 24.12.2003, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 2296/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se pro rok 2004 stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 327/98 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže
32003R2297 OJ L 340, 24.12.2003, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 2297/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1081/2000, kterým se zakazuje prodej, dodávka a vývoz výzbroje, která by mohla být použita k vnitřní represi nebo terorismu, do Barmy/Myanmaru a kterým se zmrazují prostředky některých osob, které jsou spojeny s významnými vládními funkcemi v této zemi
32003R2298 OJ L 340, 24.12.2003, p.50 Nařízení Komise (ES) č. 2298/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R2299 OJ L 340, 24.12.2003, p.53 Nařízení Komise (ES) č. 2299/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32003R2300 OJ L 342, 30.12.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2300/2003 ze dne 29. prosince 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R2301 OJ L 342, 30.12.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2301/2003 ze dne 29. prosince 2003, kterým se stanovuje výrobní náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
32003R2302 OJ L 342, 30.12.2003, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 2302/2003 ze dne 29. prosince 2003, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 192/2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla pro vydávání dovozních licencí pro cukr a směsi cukru a kakaa s kumulovaným původem z AKT/zámořské země a území nebo ES/zámořské země a území
32003R2303 OJ L 342, 30.12.2003, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 2303/2003 ze dne 29. prosince 2003 o zvláštních pravidlech pro označování vín dovezených ze Spojených států amerických
32003R2304 OJ L 342, 30.12.2003, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 2304/2003 ze dne 29. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2808/98, kterým se stanoví prováděcí pravidla k agromonetární úpravě pro euro v zemědělství
32003R2305 OJ L 342, 30.12.2003, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 2305/2003 ze dne 29. prosince 2003 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro dovoz ječmene ze třetích zemí
32003R2306 OJ L 342, 30.12.2003, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 2306/2003 ze dne 29. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 280/98, kterým se stanovují odchylky od některých ustanovení nařízení Rady (ES) č. 2597/97, kterým se stanoví doplňující pravidla společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, pokud jde o konzumní mléko vyprodukované ve Finsku a Švédsku
32003R2307 OJ L 342, 30.12.2003, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 2307/2003 ze dne 29. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2550/2001, pokud jde o oblasti způsobilé pro získání prémie na kozy
32003R2308 OJ L 342, 30.12.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 2308/2003 ze dne 29. prosince 2003, kterým se stanoví pravidla pro správu a distribuci textilních kvót zavedených pro rok 2004 podle nařízení Rady (ES) č. 517/94
32003R2309 OJ L 342, 30.12.2003, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 2309/2003 ze dne 29. prosince 2003, kterým se mění přílohy III B, IV a VI k nařízení Rady (ES) č. 517/94, pokud jde o textilní kvóty pro rok 2004
32003R2310 OJ L 342, 30.12.2003, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 2310/2003 ze dne 29. prosince 2003, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na přidělení vývozních licencí typu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citróny a jablka)
32003R2311 OJ L 342, 30.12.2003, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 2311/2003 ze dne 29. prosince 2003, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na opětný prodej ječmene, který vlastní švédská intervenční agentura, na trhu Společenství
32003R2312 OJ L 342, 30.12.2003, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 2312/2003 ze dne 29. prosince 2003, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na opětný prodej ječmene, který vlastní francouzská intervenční agentura, na trhu Společenství
32003R2313 OJ L 342, 30.12.2003, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 2313/2003 ze dne 29. prosince 2003, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na opětný prodej ječmene, který vlastní německá intervenční agentura, na trhu Společenství
32003R2314 OJ L 342, 30.12.2003, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 2314/2003 ze dne 29. prosince 2003, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na opětný prodej žita, které vlastní německá intervenční agentura, na trhu Společenství
32003R2315 OJ L 342, 30.12.2003, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 2315/2003 ze dne 29. prosince 2003, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na snížení cla z kukuřice dovezené do Portugalska ze třetích zemí
32003R2316 OJ L 342, 30.12.2003, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 2316/2003 ze dne 29. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 98/2003, pokud jde o předběžný odhad dodávek netučných mléčných výroků na Kanárské ostrovy
32003R2319 OJ L 345, 31.12.2003, p.17 Nařízení Rady (ES) č. 2319/2003 ze dne 17. prosince 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2075/92 o společné organizaci trhu se surovým tabákem
32003R2320 OJ L 345, 31.12.2003, p.18 Nařízení Rady (ES) č. 2320/2003 ze dne 17. prosince 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1696/71 o společné organizaci trhu s chmelem
32003R2321 OJ L 345, 31.12.2003, p.19 Nařízení Rady (ES) č. 2321/2003 ze dne 17. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1098/98, kterým se zavádějí zvláštní přechodná opatření pro chmel
32003R2322 OJ L 345, 31.12.2003, p.20 Nařízení Rady (ES) č. 2322/2003 ze dne 17. prosince 2003, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 1251/1999, pokud jde o požadavek na vyjmutí půdy z produkce pro hospodářský rok 2004/05
32003R2323 OJ L 345, 31.12.2003, p.21 Nařízení Rady (ES) č. 2323/2003 ze dne 17. prosince 2003, kterým se stanoví výše podpory v semenářském odvětví pro hospodářský rok 2004/05
32003R2324 OJ L 345, 31.12.2003, p.24 Nařízení Rady (ES) č. 2324/2003 ze dne 17. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1037/2001, na základě kterého se povoluje nabízet a dodávat k přímé lidské spotřebě některá dovezená vína, u kterých mohly být použity enologické postupy, jež nejsou uvedeny v nařízení (ES) č. 1493/1999
32003R2325 OJ L 345, 31.12.2003, p.25 Nařízení Rady (ES) č. 2325/2003 ze dne 17. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2561/2001 o podpoře konverze rybßřskch plavidel a rybßřů, kterÚ do roku 1999 podlÚhaly Dohodě s Marokem o rybolovu
32003R2326 OJ L 345, 31.12.2003, p.27 Nařízení Rady (ES) č. 2326/2003 ze dne 19. prosince 2003, kterým se pro rybářský rok 2004 stanovují směrné ceny a produkční ceny Společenství pro některé produkty rybolovu podle nařízení (ES) č. 104/2000
32003R2327 OJ L 345, 31.12.2003, p.30 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2327/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se v rámci politiky udržitelné dopravy zavádí prozatímní systém bodů pro těžká nákladní vozidla projíždějící Rakouskem pro rok 2004
32003R2328 OJ L 345, 31.12.2003, p.34 Nařízení Rady (ES) č. 2328/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se zavádí režim pro kompenzování dodatečných nákladů vzniklých při uvádění některých produktů z Azor, Madeiry, Kanárských ostrovů a francouzských departmentů Guayany a Réunionu na trh v důsledku odlehlosti těchto regionů
32003R2329 OJ L 345, 31.12.2003, p.43 Nařízení Rady (ES) č. 2329/2003 ze dne 22. prosince 2003 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Mosambickou republikou o rybolovu
32003R2330 OJ L 346, 31.12.2003, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2330/2003 ze dne 30. prosince 2003 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32003R2331 OJ L 346, 31.12.2003, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2331/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se provádí článek 12 nařízení Rady (ES) č. 2501/2001 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí v období od1. ledna 2002 do 31. prosince 2004 a kterým se mění uvedené nařízení
32003R2332 OJ L 346, 31.12.2003, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 2332/2003 ze dne 30. prosince 2003, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 2535/2001, pokud jde o období pro podávání žádostí o licence pro dovoz mléčných výrobků podle kvót
32003R2333 OJ L 346, 31.12.2003, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 2333/2003 ze dne 30. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla pro hrušky, citróny, jablka a cukety
32003R2334 OJ L 346, 31.12.2003, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 2334/2003 ze dne 30. prosince 2003, kterým se pro rok 2004 stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 2125/95 o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby
32003R2335 OJ L 346, 31.12.2003, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 2335/2003 ze dne 30. prosince 2003, kterým se pro rok 2004 stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 2402/96, pokud jde o celní kvóty pro maniokový škrob
32003R2336 OJ L 346, 31.12.2003, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 2336/2003 ze dne 30. prosince 2003, kterým se zavádějí některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 670/2003, kterým se stanovují zvláštní opatření týkající se obchodování s ethylalkoholem zemědělského původu
32003R2337 OJ L 346, 31.12.2003, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 2337/2003 ze dne 30. prosince 2003, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1903/2003, kterým se stanovuje výnos oliv a výnos oleje za hospodářský rok 2002/03
32003R2338 OJ L 346, 31.12.2003, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 2338/2003 ze dne 30. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, pokud jde o obchod se třetími zeměmi s vinařskými produkty
32003R2339 OJ L 346, 31.12.2003, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 2339/2003 ze dne 30. prosince 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3149/92, kterým se stanovují prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních skladů ve prospěch osob ve Společenství trpících největším nedostatkem
32003R2340 OJ L 346, 31.12.2003, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 2340/2003 ze dne 29. prosince 2003, kterým se pro rok 2004 stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 1279/98, kterým se stanovují prováděcí pravidla k celním kvótám pro hovězí a telecí maso stanoveným v rozhodnutích Rady 2003/286/ES, 2003/298/ES, 2003/299/ES, 2003/18/ES, 2003/263/ES a 2003/285/ES pro Bulharsko,Českou republiku, Slovensko, Rumunsko, Polskou republiku a Maďarskou republiku
32003R2341 OJ L 346, 31.12.2003, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 2341/2003 ze dne 29. prosince 2003, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 780/2003, pokud jde o celní podkvótu pro zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a produkty kódu KN 02062991
32003R2342 OJ L 346, 31.12.2003, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 2342/2003 ze dne 29. prosince 2003, kterým se Srílanské demokratické socialistické republice poskytuje zvláštní režim jako pobídka k ochraně práv pracovníků
32003R2343 OJ L 346, 31.12.2003, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 2343/2003 ze dne 23. prosince 2003 o klasifikaci některého zboží v kombinované nomenklatuře
32003R2344 OJ L 346, 31.12.2003, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 2344/2003 ze dne 30. prosince 2003, kterým se mění příloha I k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
32003R2345 OJ L 346, 31.12.2003, p.41 Nařízení Komise (ES) č. 2345/2003 ze dne 23. prosince 2003 o klasifikaci některého zboží v kombinované nomenklatuře
32003R2346 OJ L 346, 31.12.2003, p.45 Nařízení Komise (ES) č. 2346/2003 ze dne 30. prosince 2003, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32003R2347 OJ L 346, 31.12.2003, p.48 Nařízení Komise (ES) č. 2347/2003 ze dne 30. prosince 2003, kterým se stanovují vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
32003R2348 OJ L 346, 31.12.2003, p.54 Nařízení Komise (ES) č. 2348/2003 ze dne 30. prosince 2003, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin


(1) - Texty s významem pro EHP (Evropský hospodářský prostor)
Tučně tištěné předpisy mají dlouhodobý význam, slabě tištěné předpisy mají pouze dočasnou platnost
PŘEKLADY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, ZÁVAZNÉ JE POUZE ZNĚNÍ, KTERÉ BYLO ZVEŘEJNĚNO V TIŠTĚNÉ VERZI OFFICIAL JOURNAL
Odkaz na originální stránky Official Journal na adrese: http://europa.eu.int/eur-lex/en/oj