Úřední věstník
Evropských společenství


Pohled na směrnice vydané v roce 2003:

Celex Citace Překlad názvu
31991L0692r OJ L 146, 13.06.2003, p.52 Oprava ke směrnici Rady 91/692/EHS ze dne 23. prosince 1991 o standardizaci a racionalizaci zpráv o uplatňování některých směrnic týkajících se životního prostředí (Úř. věst. č. L 377 ze dne 31.12.1991 )
32000L0030r OJ L 053, 28.02.2003, p.64 Oprava ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/30/ES ze dne 6. června 2000 o silniční kontrole technické způsobilosti užitkových vozidel, jež jsou účastníky provozu ve Společenství (Úř. věst. č. L 203 ze dne 10.8.2000)
32002L0008 OJ L 026, 31.01.2003, p.41 Směrnice Rady 2002/8/ES ze dne 27. ledna 2003 o zajištění spravedlnosti v přeshraničních sporech prostřednictvím zavedení minimálních společných pravidel týkajících se právní pomoci v těchto sporech
32002L0008r OJ L 032, 07.02.2003, p.15 Oprava ke směrnici Rady 2002/8/ES ze dne 27. ledna 2003 o zajištění spravedlnosti v přeshraničních sporech prostřednictvím zavedení minimálních společných pravidel týkajících se právní pomoci v těchto sporech (Úř. věst. č. L 26 ze dne 31.1.2003)
32002L0024r OJ L 049, 22.02.2003, p.23 Oprava ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/24/ES ze dne 18. března 2002 o typovém schvalování dvou nebo tříkolových motorových vozidel a o zrušení směrnice Rady 92/61/EHS (Úř. věst. č. L 124 ze dne 9. 5.2002)
32002L0029r OJ L 002, 07.01.2003, p.40 Oprava ke směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich šíření v rámci Společenství (Úř. věst. č. L 169 ze dne 10.7.2000)
32002L0031r OJ L 034, 11.02.2003, p.30 Oprava ke směrnici Komise 2002/31/ES ze dne 22. března 2002, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o energetické štítky pro klimatizační zařízení pro domácnost (Úř. věst. č. L 86 ze dne 3.4.2002)
32002L0034r OJ L 151, 19.06.2003, p.44 Oprava ke dvacáté šesté směrnici Komise 2002/34/ES ze dne 15. dubna 2002, kterou se technickému pokroku přizpůsobuje přílohy II, III a VII k směrnice Rady 76/748/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických výrobků (Úř. věst. č. L 102 ze dne 18.4.2002)
32002L0040r OJ L 033, 08.02.2003, p.43 Oprava ke směrnici Komise 2002/40/ES ze dne 8. května 2002 kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o energetické štítky pro elektrické trouby pro domácnost (Úř. věst. č. L 128 ze dne 15.5.2002 )
32002L0042r OJ L 271, 22.10.2003, p.26 Oprava ke směrnici Komise 2002/42/ES ze dne 17. května 2002, kterou se mění přílohy ke směrnicím Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních úrovní reziduí pesticidů (bentazon a pyridát) v obilovinách, potravinách živočišného původu a některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny (Úř. věst. č. L 134 ze dne 22.5.2002)
32002L0072r OJ L 039, 14.02.2003, p.1 Oprava ke směrnici Komise 2002/72/ES ze dne 6. srpna 2002 o plastových materiálech a výrobcích, které přicházejí do kontaktu s potravinami (Úř. věst. č. L 220 ze dne 15.8.2002)
32002L0079r OJ L 342, 30.12.2003, p.58 Oprava ke směrnici Komise 2002/79/ES ze dne 2. října 2002, kterou se mění přílohy ke směrnicím Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, kterými se stanovují maximální limity reziduí pesticidů v obilovinách, potravinách živočišného původu a některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny (Úř. věst. č. L 291 ze dne 28.10.2002)
32002L0087 OJ L 035, 11.02.2003, p.1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES ze dne 16. prosince 2002 o doplňujícím dohledu na úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními firmami ve finančním konglomerátu a o změně směrnic Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES
32002L0088 OJ L 035, 11.02.2003, p.28 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/88/ES ze dne 9. prosince 2002, kterou se mění směrnice 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti šíření emisí plynných znečišťujících látek pocházejících ze vznětových motorů strojů
32002L0091 OJ L 001, 04.01.2003, p.65 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES ze dne 16. prosince 2002 o energetické náročnosti budov
32002L0092 OJ L 009, 15.01.2003, p.3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES ze dne 9. prosince 2002 o zprostředkování pojištění
32002L0092r OJ L 018, 23.01.2003, p.55 Oprava ke směrnici Rady 2002/92/ES ze dne 3. prosince 2002, kterou se mění směrnice 77/388/EHS tak, že se rozšiřují možnosti členských států uplatňovat sníženou sazbu DPH v případě některých pracovně náročných služeb (Úř. věst. č. L 331 ze dne 7.12.2002)
32002L0095 OJ L 037, 13.02.2003, p.19 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2002, kterou se omezuje používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
32002L0096 OJ L 037, 13.02.2003, p.24 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o odpadním elektrickém a elektronickém zařízení
32002L0098 OJ L 033, 08.02.2003, p.30 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/98/ES ze dne 27. ledna 2003, kterou se stanovují normy jakosti a bezpečnosti pro odběr, testování, zpracování, skladování a distribuci lidské krve a krevních složek a kterou se mění směrnice 2001/83/ES
32002L0099 OJ L 018, 23.01.2003, p.11 Směrnice Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanovují veterinární požadavky, kterými se řídí výroba, zpracování, distribuce produktů živočišného původu pro lidskou spotřebu
32002L0100 OJ L 002, 07.01.2003, p.33 Směrnice Komise 2002/100/ES ze dne 20. prosince 2002, kterou se mění směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde maximální limity reziduí pro azoxystrobin (1)
32003L0001 OJ L 005, 10.01.2003, p.14 Směrnice Komise 2003/1/ES ze dne 6. ledna 2003, kterou se technickému pokroku přizpůsobuje příloha II k směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických výrobků (1)
32003L0002 OJ L 004, 09.01.2003, p.9 Směrnice Komise 2003/2/ES ze dne 6. ledna 2003, kterou se omezuje uvádění na trh a používání arzenu (desáté přizpůsobení směrnice Rady 76/769/EHS technickému pokroku) (1)
32003L0003 OJ L 004, 09.01.2003, p.12 Směrnice Komise 2003/3/ES ze dne 6. ledna 2003, kterou se omezuje uvádění na trh a používání "modrého barviva" (dvanácté přizpůsobení směrnice Rady 76/769/EHS technickému pokroku) (1)
32003L0004 OJ L 041, 14.02.2003, p.26 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o zveřejňování informací o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS
32003L0005 OJ L 008, 14.01.2003, p.7 Směrnice Komise 2003/5/ES ze dne 10. ledna 2003, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS tak, aby jako aktivní látku zahrnovala deltamethrin (1)
32003L0007 OJ L 022, 25.01.2003, p.28 Směrnice Komise 2003/7/ES ze dne 24. ledna 2003, kterou se mění podmínky pro povolení canthaxanthinu v krmivech v souladu s směrnice Rady 70/524/EHS (1)
32003L0009 OJ L 031, 06.02.2003, p.18 Směrnice Rady 2003/9/ES ze dne 27. ledna 2003, kterou se stanovují minimální normy pro přijetí žadatelů o azyl
32003L0010 OJ L 042, 15.02.2003, p.38 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/10/ES ze dne 6. února 2003 o minimální zdravotních a bezpečnostních požadavcích pro expozici pracovníků rizikům způsobeným fyzikálními činiteli (hluk) (Sedmnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)
32003L0011 OJ L 042, 15.02.2003, p.45 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/11/ES ze dne 6. února 2003, kterou se po dvacáté čtvrté mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se omezení obchodu s některými nebezpečnými látkami a přípravky a omezení jejich používání (pentabromodifenyl ether, oktabromodifenyl ether)
32003L0011r OJ L 170, 09.07.2003, p.31 Oprava k směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/11/ES ze dne 6. února 2003, kterou se po dvacáté čtvrté mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se omezení obchodu s některými nebezpečnými látkami a přípravky a omezení jejich používání (pentabromodiphenyl ether, octabromodiphenyl ether) (Úř. věst. č. L 42 ze dne 15.2.2003 )
32003L0012 OJ L 028, 04.02.2003, p.43 Směrnice Komise 2003/12/ES ze dne 3. února 2003 o přeřazení srdečních implantátů v rámci směrnice 93/42/EHS o lékařských zařízeních (1)
32003L0013 OJ L 041, 14.02.2003, p.33 Směrnice Komise 2003/13/ES ze dne 10. února 2003, kterou se mění směrnice 96/5/ES o zpracovaných potravinách na bázi obilovin a dětských potravinách pro kojence a malé děti (1)
32003L0014 OJ L 041, 14.02.2003, p.37 Směrnice Komise 2003/14/ES ze dne 10. února 2003, kterou se mění směrnice 91/321/EHS o kojeneckých výživách a pokračovacích výživách (1)
32003L0015 OJ L 066, 11.03.2003, p.26 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/15/ES ze dne 27. února 2003, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických výrobků (1)
32003L0016 OJ L 046, 20.02.2003, p.24 Směrnice Komise 2003/16/ES ze dne 19. února 2003, kterou se technickému pokroku přizpůsobuje příloha III ke směrnici Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických výrobků
32003L0017 OJ L 076, 22.03.2003, p.10 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/17/ES ze dne 3. března 2003, kterou se mění směrnice 98/70/ES o kvalitě benzínu a motorové nafty (1)
32003L0018 OJ L 097, 15.04.2003, p.48 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/18/ES ze dne 27. března 2003, kterou se mění směrnice Rady 83/477/EHS o ochraně pracovníků před riziky vyplývajícími z expozice azbestu během práce (1)
32003L0019 OJ L 079, 26.03.2003, p.6 Směrnice Komise 2003/19/ES ze dne 21. března 2003, kterým se mění a přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/27/ES o hmotnosti a rozměrech některých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (1)
32003L0020 OJ L 115, 09.05.2003, p.63 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/20/ES ze dne 8. dubna 2003, kterým se mění směrnice Rady 91/671/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech do 3,5 tuny
32003L0021 OJ L 078, 25.03.2003, p.8 Směrnice Komise 2003/21/ES ze dne 24. března 2003, kterou se mění směrnice 2001/32/ES, pokud jde o některé chráněné zóny, které jsou ve Společenství vystaveny určitému rostlinolékařskému riziku
32003L0022 OJ L 078, 25.03.2003, p.10 Směrnice Komise 2003/22/ES ze dne 24. března 2003, kterou se mění některé přílohy ke směrnici Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich šíření v rámci Společenství
32003L0023 OJ L 081, 28.03.2003, p.39 Směrnice Komise 2003/23/ES ze dne 25. března 2003, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS tak, aby jako aktivní látky zahrnovala imazamox, oxasulfuron, ethoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl a cyazofamid (1)
32003L0024 OJ L 123, 17.05.2003, p.18 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/24/ES ze dne 14. dubna 2003, kterou se mění směrnice Rady 98/18/ES o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě
32003L0025 OJ L 123, 17.05.2003, p.22 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/25/ES ze dne 14. dubna 2003 o zvláštní požadavcích na stabilitu trajektů (1)
32003L0026 OJ L 090, 08.04.2003, p.37 Směrnice Komise 2003/26/ES ze dne 3. dubna 2003, kterou se technickému pokroku přizpůsobuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/30/ES, pokud jde o omezovače rychlosti a výfuky komerčních vozidel (1)
32003L0027 OJ L 090, 08.04.2003, p.41 Směrnice Komise 2003/27/ES ze dne 3. dubna 2003, kterou se technickému pokroku přizpůsobuje směrnice Rady 96/96/ES, pokud jde o testování výfuků motorových vozidel (1)
32003L0028 OJ L 090, 08.04.2003, p.45 Směrnice Komise 2003/28/ES ze dne 7. dubna 2003, kterou se technickému pokroku počtvrté přizpůsobuje směrnice Rady 94/55/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se silniční přepravy nebezpečného zboží (1)
32003L0029 OJ L 090, 08.04.2003, p.47 Směrnice Komise 2003/29/ES ze dne 7. dubna 2003, kterou se technickému pokroku počtvrté přizpůsobuje směrnice Rady 96/49/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se železniční přepravy nebezpečného zboží (1)
32003L0030 OJ L 123, 17.05.2003, p.42 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/30/ES ze dne 8. května 2003 o podpoře používání biopaliv nebo jiných obnovitelných paliv v dopravě
32003L0031 OJ L 101, 23.04.2003, p.3 Směrnice Komise 2003/31/ES ze dne 11. dubna 2003, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS tak, aby jako aktivní látky zahrnovala 2,4-DB, beta-cyfluthrin, cyfluthrin, iprodion, linuron, anhydrid kyseliny maleionové a pendimethalin (1)
32003L0032 OJ L 105, 26.04.2003, p.18 Směrnice Komise 2003/32/ES ze dne 23. dubna 2003, kterou se zavádějí podrobné specifikace týkající se požadavků uvedených ve směrnici Rady 93/42/EHS pro zdravotnické prostředky vyrobené z tkání živočišného původu (1)
32003L0033 OJ L 152, 20.06.2003, p.16 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/33/ES ze dne 26. května 2003 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkající se reklamy a sponzorování tabákových výrobků (1)
32003L0034 OJ L 156, 25.06.2003, p.14 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/34/ES ze dne 26. května 2003, kterou se po 23. mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se omezení obchodu s některými nebezpečnými látkami a přípravky a omezení jejich používání (látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci — c/m/r)
32003L0035 OJ L 156, 25.06.2003, p.17 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES ze dne 26. května 2003 o účasti veřejnosti na přípravě některých plánů a programů týkajících se životního prostředí a kterým se mění, pokud jde o účast veřejnosti a přístup k soudům, směrnice Rady 85/337/EHS a 96/61/ES
32003L0036 OJ L 156, 25.06.2003, p.26 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/36/ES ze dne 26. května 2003, kterou se po 25. mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se omezení obchodu s některými nebezpečnými látkami a přípravky a omezení jejich používání (látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci — c/m/r) (1)
32003L0037 OJ L 171, 09.07.2003, p.1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES ze dne 26. května 2003 o typovém schvalování zemědělských nebo lesních traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných vlečných zařízení s jejich systémy, součástmi a samostatnými technickými jednotkami, a o zrušení směrnice 74/150/EHS
32003L0038 OJ L 120, 15.05.2003, p.22 Směrnice Rady 2003/38/ES ze dne 13. května 2003, kterou se mění směrnice 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách některých typů společností, pokud jde o částky vyjádřené v eurech
32003L0039 OJ L 124, 20.05.2003, p.30 Směrnice Komise 2003/39/ES ze dne 15. května 2003, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS tak, aby jako aktivní látky zahrnovala propineb a propyzamid (1)
32003L0040 OJ L 126, 22.05.2003, p.34 Směrnice Komise 2003/40/ES ze dne 16. května 2003, kterým se stanoví seznam, limity koncentrací a požadavky na označování složen minerálních vod a podmínky pro používání vzduchu obohaceného ozónem při zpracování minerálních vod a pramenitých vod
32003L0041 OJ L 235, 23.09.2003, p.10 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o aktivitách a kontrolách institucí
32003L0042 OJ L 167, 04.07.2003, p.23 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES ze dne 13. června 2003 o hlášení výskytu v civilním letectví
32003L0043 OJ L 143, 11.06.2003, p.23 Směrnice Rady 2003/43/ES ze dne 26. května 2003, kterou se mění směrnice 88/407/EHS, kterou se stanovují veterinární požadavky pro obchod se spermatem skotu v rámci Společenství a pro jeho dovoz
32003L0044 OJ L 214, 26.08.2003, p.18 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/44/ES ze dne 16. června 2003, kterou se mění směrnice 94/25/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se rekreačních plavidel (1)
32003L0045 OJ L 138, 05.06.2003, p.40 Směrnice Komise 2003/45/ES ze dne 28. května 2003, kterou se mění směrnice Rady 2002/57/ES o obchodování s osivem olejnin a přadných rostlin (1)
32003L0046 OJ L 138, 05.06.2003, p.45 Směrnice Komise 2003/46/ES ze dne 4. června 2003, kterou se mění směrnice 2001/32/ES, pokud jde o některé chráněné zóny, které jsou ve Společenství vystaveny určitému rostlinolékařskému riziku
32003L0047 OJ L 138, 05.06.2003, p.47 Směrnice Komise 2003/47/ES ze dne 4. června 2003, kterou se mění přílohy II, IV a V k směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich šíření v rámci Společenství
32003L0048 OJ L 157, 26.06.2003, p.38 Směrnice Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů ze spoření formou úroků
32003L0049 OJ L 157, 26.06.2003, p.49 Směrnice Rady 2003/49/ES ze dne 3. června 2003 o společném systému zdanění týkajícím se placení úroků a licenčních poplatků mezi sdruženými společnostmi různých členských států
32003L0050 OJ L 169, 08.07.2003, p.51 Směrnice Rady 2003/50/ES ze dne 11. června 2003, kterou se mění směrnice 91/68/EHS, pokud jde o zesílení kontrol pohybu ovcí a koz
32003L0051 OJ L 178, 17.07.2003, p.16 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/51/ES ze dne 18. června 2003, kterou se mění směrnice 78/660/EHS, 83/349/EHS, 86/635/EHS a 91/674/EHS o roční a konsolidované účetní závěrce některých typů společností, bank a jiných finančních institucí a pojišťoven (1)
32003L0052 OJ L 178, 17.07.2003, p.23 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/52/ES ze dne 18. června 2003, kterou se mění směrnice 95/2/ES, pokud jde o podmínky používání potravinového additiva E 425 (1)
32003L0053 OJ L 178, 17.07.2003, p.24 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/53/ES ze dne 18. června 2003, kterou se po 26. mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se omezení obchodu s některými nebezpečnými látkami a přípravky a omezení jejich používání (nonylphenol, nonylphenol ethoxylát a cement) (1)
32003L0054 OJ L 176, 15.07.2003, p.37 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES ze dne 26. června 2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 96/92/ES
32003L0055 OJ L 176, 15.07.2003, p.57 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/55/ES ze dne 26. června 2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 98/30/ES
32003L0057 OJ L 151, 19.06.2003, p.38 Směrnice Komise 2003/57/ES ze dne 17. června 2003, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách ve výživě zvířat (1)
32003L0058 OJ L 221, 04.09.2003, p.13 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/58/ES ze dne 15. července 2003, kterou se mění směrnice Rady 68/151/EHS, pokud jde o zveřejnění požadavků na některé druhy společností
32003L0059 OJ L 226, 10.09.2003, p.4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí kvalifikaci a pravidelných školeních řidičů některých vozidel určených pro přepravu zboží nebo osob a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a o zrušení směrnice Rady 76/914/EHS
32003L0060 OJ L 155, 24.06.2003, p.15 Směrnice Komise 2003/60/ES ze dne 18. června 2003, kterou se mění přílohy ke směrnicím Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních úrovní reziduí pesticidů v obilovinách, potravinách živočišného původu a některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny (1)
32003L0061 OJ L 165, 03.07.2003, p.23 Směrnice Rady 2003/61/ES ze dne 18. června 2003, kterou se mění směrnice 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh, 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh, 193/EHS o uvádění rozmnožovacího materiálu vína na trh, 92/33/EHS o uvádění rozmnožovacího materiálu zeleniny, kromě osiva, na trh, 92/34/EHS o uvádění rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin na trh, 98/56/ES o uvádění rozmnožovacího materiálu okrasných květin na trh, 2002/54/ES o uvádění osiva cukrovky na trh, 2002/55/ES o uvádění osiva zeleniny na trh, 2002/56/ES o uvádění sadbových brambor na trh a 2002/57/ES o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh, pokud jde o srovnávací testy a zkoušky Společenství
32003L0062 OJ L 154, 21.06.2003, p.70 Směrnice Komise 2003/62/ES ze dne 20. června 2003, kterou se mění směrnice Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS v případě maximálních úrovní reziduí pro hexaconazol, clofentezin, myclobutanyl a prochloraz (1)
32003L0063 OJ L 159, 27.06.2003, p.46 Směrnice Komise 2003/63/ES ze dne 25. června 2003, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES o kodexu Společenství pro humánní léčivé přípravky
32003L0065 OJ L 230, 16.09.2003, p.32 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/65/ES ze dne 22. července 2003, kterou se mění směrnice Rady 86/609/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se ochrany zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely (1)
32003L0066 OJ L 170, 09.07.2003, p.10 Směrnice Komise 2003/66/ES ze dne 3. července 2003, kterou se mění směrnice 94/2/ES, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o energetické štítky pro ledničky, mrazničky a jejich kombinace (1)
32003L0068 OJ L 177, 16.07.2003, p.12 Směrnice Komise 2003/68/ES ze dne 11. července 2003, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS tak, aby jako aktivní látky zahrnovala trifloxystrobin, carfentrazone-ethyl, mesotrion, fenamidon a isoxaflutol (1)
32003L0069 OJ L 175, 15.07.2003, p.37 Směrnice Komise 2003/69/ES ze dne 11. července 2003, kterou se mění příloha ke směrnici Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální úrovně reziduí pro chlormequat, lambda-cyhalothrin, kresoxim-methyl, azoxystrobin a některé dithiokarbamáty (1)
32003L0070 OJ L 184, 23.07.2003, p.9 Směrnice Komise 2003/70/ES ze dne 17. července 2003, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS tak, aby jako aktivní látky zahrnovala mecoprop, mecoprop-P a propiconazol (1)
32003L0071 OJ L 345, 31.12.2003, p.64 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, jež má být zveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů nebo při jejich přijetí k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES (1)
32003L0072 OJ L 207, 18.08.2003, p.25 Směrnice Rady 2003/72/ES ze dne 22. července 2003, kterou se doplňují stanovy Evropské společnosti pro spolupráci, pokud jde o účast zaměstnanců
32003L0073 OJ L 186, 25.07.2003, p.34 Směrnice Komise 2003/73/ES ze dne 24. července 2003, kterou se mění příloha III ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/94/ES (1)
32003L0074 OJ L 262, 14.10.2003, p.17 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/74/ES ze dne 22. září 2003, kterou se mění směrnice Rady 96/22/ES o zákazu používat některé látky s hormonálním nebo thyrostatický účinek nebo beta-agonistů při pastevním chovu
32003L0075 OJ L 190, 30.07.2003, p.6 Směrnice Komise 2003/75/ES ze dne 29. července 2003, kterou se mění příloha I ke směrnici Rady 98/18/ES o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě (1)
32003L0076 OJ L 206, 15.08.2003, p.29 Směrnice Komise 2003/76/ES ze dne 11. srpna 2003, kterou se mění směrnice Rady 70/220/EHS o opatřeních, jež mají být přijata proti znečištění emisemi z motorových vozidel (1)
32003L0077 OJ L 211, 21.08.2003, p.24 Směrnice Komise 2003/77/ES ze dne 11. srpna 2003, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/24/ES a 2002/24/ES o typovém schvalování tříkolových motorových vozidel (1)
32003L0078 OJ L 203, 12.08.2003, p.40 Směrnice Komise 2003/78/ES ze dne 11. srpna 2003, kterou se stanovují metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu úrovní patulinu v potravinách (1)
32003L0079 OJ L 205, 14.08.2003, p.16 Směrnice Komise 2003/79/ES ze dne 13. srpna 2003, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS tak, aby jako aktivní látku zahrnovala Coniothyrium minitans (1)
32003L0080 OJ L 224, 06.09.2003, p.27 Směrnice Komise 2003/80/ES ze dne 5. září 2003, kterou se zavádí symbol udávající trvanlivost kosmetických výrobků v příloze VIIIa ke směrnici Rady 76/768/EHS (1)
32003L0081 OJ L 224, 06.09.2003, p.29 Směrnice Komise 2003/81/ES ze dne 5. září 2003, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS tak, aby jako aktivní látky zahrnovala molinát, thiram a ziram (1)
32003L0082 OJ L 228, 12.09.2003, p.11 Směrnice Komise 2003/82/ES ze dne 11. září 2003, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o standardní věty pro zvláštní rizika a bezpečnostní opatření u přípravků na ochranu rostlin (1)
32003L0083 OJ L 238, 25.09.2003, p.23 Směrnice Komise 2003/83/ES ze dne 24. září 2003, kterou se technickému pokroku přizpůsobuje přílohy II, III a VI ke směrnici Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických výrobků (1)
32003L0084 OJ L 247, 30.09.2003, p.20 Směrnice Komise 2003/84/ES ze dne 25. září 2003, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS tak, aby jako aktivní látky zahrnovala flurtamon, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fosthiazát a silthiofam (1)
32003L0085 OJ L 306, 22.11.2003, p.1 Směrnice Rady 2003/85/ES ze dne 29. září 2003 o opatřeních Společenství pro dohled nad slintavkou a kulhavkou, o zrušení směrnice 85/511/EHS a rozhodnutí 89/531/EHS a 91/665/EHS a o změně směrnice 92/46/EHS (1)
32003L0086 OJ L 251, 03.10.2003, p.12 Směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na spojení rodiny
32003L0087 OJ L 275, 25.10.2003, p.32 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003, kterou se zavádí systém kvót pro emise skleníkových plynů ve Společenství a kterou se mění směrnice Rady 96/61/ES (1)
32003L0088 OJ L 299, 18.11.2003, p.9 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech organizace pracovní doby
32003L0089 OJ L 308, 25.11.2003, p.15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/89/ES ze dne 10. listopadu 2003, kterou se mění směrnice 2000/13/ES, pokud jde o označování přísad, které jsou přítomny v potravinách (1)
32003L0090 OJ L 254, 08.10.2003, p.7 Směrnice Komise 2003/90/ES ze dne 6. října 2003, kterou se stanovují prováděcí pravidla k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimální charakteristiky pro zkoumání a minimální podmínky, které musí být splněny při zkoumání některých odrůd zemědělských rostlin (1)
32003L0091 OJ L 254, 08.10.2003, p.11 Směrnice Komise 2003/91/ES ze dne 6. října 2003, kterou se stanovují prováděcí pravidla k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimální charakteristiky pro zkoumání a minimální podmínky, které musí být splněny při zkoumání některých odrůd zeleniny (1)
32003L0092 OJ L 260, 11.10.2003, p.8 Směrnice Rady 2003/92/ES ze dne 7. října 2003, kterou se mění směrnice 77/388/EHS, pokud jde o pravidla týkající se místa dodání plynu a elektřiny
32003L0093 OJ L 264, 15.10.2003, p.23 Směrnice Rady 2003/93/ES ze dne 7. října 2003, kterým se mění směrnice Rady 77/799/EHS o vzájemné pomoci příslušných orgánů členských států v oblasti přímých a nepřímých daní
32003L0094 OJ L 262, 14.10.2003, p.22 Směrnice Komise 2003/94/ES ze dne 8. října 2003, kterou se stanovují zásady a pokyny pro správnou výrobní praxi, pokud jde o léčivé výrobky pro humánní použití a dosud nevyzkoušené léčivé výrobky pro humánní použití (1)
32003L0095 OJ L 283, 31.10.2003, p.71 Směrnice Komise 2003/95/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění směrnice 96/77/ES, kterým se stanovují specifická kritéria čistoty pro potravinové doplňky, jiné než barviva a sladidla (1)
32003L0096 OJ L 283, 31.10.2003, p.51 Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003 o restrukturalizaci rámce Společenství pro daňové zatížení u energetických výrobků a elektřiny (1)
32003L0098 OJ L 345, 31.12.2003, p.90 Směrnice Evropského parlamentu 2003/98/ES a Rady ze dne 17. listopadu 2003 o opětovném použití informací z veřejného sektoru
32003L0099 OJ L 325, 12.12.2003, p.31 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/99/ES y ze dne 17. listopadu 2003 o monitorování zoonóz a zoonotických původců, o změně rozhodnutí Rady 90/424/EHS a o zrušení směrnice Rady 92/117/EHS
32003L0100 OJ L 285, 01.11.2003, p.33 Směrnice Komise 2003/100/ES ze dne 31. října 2003, kterou se mění příloha I ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách ve výživě zvířat (1)
32003L0101 OJ L 286, 04.11.2003, p.14 Směrnice Komise 2003/101/ES ze dne 3. listopadu 2003, kterou se mění směrnice Rady 92/109/EHS o výrobě a uvádění na trh některých látek používaných při výrobě omamných a psychotropních látek (1)
32003L0102 OJ L 321, 06.12.2003, p.15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/102/ES ze dne 17. listopadu 2003 o ochraně chodů a jiných zranitelných uživatelů dopravních komunikací před srážkou s motorovým vozidlem a v případě srážky a o změně směrnice Rady 70/156/EHS
32003L0103 OJ L 326, 13.12.2003, p.28 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/103/ES ze dne 17. listopadu 2003, kterou se mění směrnice 2001/25/ES o minimální úrovni profesní přípravy na námořnické povolání (1)
32003L0104 OJ L 295, 13.11.2003, p.83 Směrnice Komise 2003/104/ES ze dne 12. listopadu 2003 o povolení isopropylesteru hydroxylanalogu methioninu
32003L0105 OJ L 345, 31.12.2003, p.97 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/105/ES ze dne 16. prosince 2003, kterou se mění směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek
32003L0108 OJ L 345, 31.12.2003, p.106 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/108/ES ze dne 8. prosince 2003, kterou se mění směrnice 2002/96/ES o odpadu z elektrických a elektronických zařízení
32003L0110 OJ L 321, 06.12.2003, p.26 Směrnice Rady 2003/110/ES ze dne 25. listopadu 2003 o pomoci při tranzitu v rámci opatření pro letecký transport
32003L0111 OJ L 311, 27.11.2003, p.12 Směrnice Komise 2003/111/ES ze dne 26. listopadu 2003, kterou se mění příloha II ke směrnici 92/34/EHS o uvádění rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce na trh (1)
32003L0112 OJ L 321, 06.12.2003, p.32 Směrnice Komise 2003/112/ES ze dne 1. prosince 2003, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS tak, aby jako aktivní látku zahrnovala paraquat (1)
32003L0113 OJ L 324, 11.12.2003, p.24 Směrnice Komise 2003/113/ES ze dne 3. prosince 2003, kterou se mění přílohy ke směrnicím Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních úrovní některých reziduí pesticidů v obilovinách, potravinách živočišného původu a některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny (1)
32003L0116 OJ L 321, 06.12.2003, p.36 Směrnice Komise 2003/116/ES ze dne 4. prosince 2003, kterou se mění přílohy II, III, IV a V ke směrnici Rady 2000/29/ES, pokud jde o škodlivý organismus Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
32003L0117 OJ L 333, 20.12.2003, p.49 Směrnice Rady 2003/117/ES ze dne 5. prosince 2003, kterou se mění směrnice 92/79/EHS a 92/80/EHS s cílem povolit Francouzské republice, aby prodloužila uplatňování nižších sazeb spotřební daně u tabákových výrobků propuštěných ke spotřebě na Korsice
32003L0118 OJ L 327, 16.12.2003, p.25 Směrnice Komise 2003/118/ES ze dne 5. prosince 2003, kterou se mění přílohy ke směrnici Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální úrovně reziduí pro acephát, 2,4-D a parathion-methyl (1)
32003L0119 OJ L 325, 12.12.2003, p.41 Směrnice Komise 2003/119/ES ze dne 5. prosince 2003, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS tak, aby jako aktivní látky zahrnovala mesosulfuron, propoxycarbazon a zoxamide (1)
32003L0120 OJ L 333, 20.12.2003, p.51 Směrnice Komise 2003/120/ES ze dne 5. prosince 2003, kterou se mění směrnice 90/496/EHS o nutričním označování potravin (1)
32003L0121 OJ L 332, 19.12.2003, p.38 Směrnice Komise 2003/121/ES ze dne 15. prosince 2003, kterou se mění směrnice 98/53/ES, kterou se stanovují metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu úrovní některých kontaminujících látek v potravinách (1)
32003L0122 OJ L 346, 31.12.2003, p.57 Směrnice Rady 2003/122/Euratom ze dne 22. prosince 2003 o kontrole vysoce aktivních uzavřených zdrojů a opuštěných zdrojů
32003L0124 OJ L 339, 24.12.2003, p.70 Směrnice Komise 2003/124/ES ze dne 22. prosince 2003, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o vymezení důvěrných informací a jejich odhalení veřejnosti a vymezení manipulace trhu (1)
32003L0125 OJ L 339, 24.12.2003, p.73 Směrnice Komise 2003/125/ES ze dne 22. prosince 2003, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o řádnou prezentaci investičních doporučení a odhalení konfliktů zájmů (1)
32003L0126 OJ L 339, 24.12.2003, p.78 Směrnice Komise 2003/126/ES ze dne 23. prosince 2003 o analytické metodě pro určování složek živočišného původu pro úřední kontrolu krmiv (1)


(1) - Texty s významem pro EHP (Evropský hospodářský prostor)
Tučně tištěné předpisy mají dlouhodobý význam, slabě tištěné předpisy mají pouze dočasnou platnost
PŘEKLADY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, ZÁVAZNÉ JE POUZE ZNĚNÍ, KTERÉ BYLO ZVEŘEJNĚNO V TIŠTĚNÉ VERZI OFFICIAL JOURNAL
Odkaz na originální stránky Official Journal na adrese: http://europa.eu.int/eur-lex/en/oj