Úřední věstník
Evropských společenství


Pohled na rozhodnutí vydaná v roce 2003:

Celex Citace Překlad názvu
31980D0765r OJ L 213, 23.08.2003, p.14 Oprava k rozhodnutí Komise 80/765/EHS ze dne 8. července 1980, kterým se stanovují kódy a standardní pravidla pro přepis dat týkajících se pomocného statistického průzkumu oblastí podle vinic do strojem čitelné podoby (Úř. věst. č. L 213 ze dne 16.8.1980 )
32001D0723r OJ L 090, 08.04.2003, p.54 Oprava k rozhodnutí Komise 2001/723/ES ze dne 18. července 2001 o rekapitalizaci společnosti Alitalia (Úř. věst. č. L 271 ze dne 12.10.2001)
32001D0781r OJ L 060, 05.03.2003, p.3 Oprava k rozhodnutí Komise 2001/781/ES ze dne 25. září 2001, kterým se přijímá seznam příjemců a glosář dokumentů, které mohou být předány podle nařízení Rady (ES) č. 1348/2000 o předávání soudních a mimosoudních dokladů v členských státech v občanských nebo obchodních záležitostech (Úř. věst. č. L 298 ze dne 15.11.2001)
32002D0086 OJ L 069, 13.03.2003, p.31 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 86/02/COL ze dne 24. května 2002, kterým se aktualizuje znění bodu 39 části 1.2 kapitole I přílohy I k Dohodě o EHP týkající se seznamu hraničních kontrolních míst na Islandu a v Norsku schválených pro kontroly živých zvířat a živočišných produktů ze třetích zemí a kterým se zrušuje rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO 325/99/COL ze dne 16. prosince 1999
32002D0149 OJ L 031, 06.02.2003, p.36 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 149/02/COL ze dne 26. července 2002 o daňových opatřeních týkajících se životního prostředí (Norsko)
32002D0177 OJ L 080, 27.03.2003, p.27 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 177/02/COL ze dne 30. října 2002 o pravomocích úředníků pro slyšení v řízení ve věcech hospodářské soutěže
32002D0185r OJ L 173, 11.07.2003, p.44 Oprava k rozhodnutí č. 185 ze dne 27. června 2002, kterým se mění rozhodnutí č. 153 ze dne 7. října 1993 (formulář E 108) a rozhodnutí č. 170 ze dne 11. června 1998 (sestavení seznamů podle čl. 94 odst. 4 a čl. 95 odst. 4 nařízení Rady (EHS) č. 574/72 ze dne 21. března 1972 (Úř. věst. č. L 55 ze dne 1.3.2003)
32002D0244 OJ L 080, 27.03.2003, p.32 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 244/02/COL ze dne 11. prosince 2002, kterým se mění rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 71/94/COL ze dne 27. června 1994 o statusu Norska, pokud jde infekční nekrózu krvetvorné tkáně a virovou hemoragickou septikémii, a o zrušení rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 159/98/COL ze dne 25. června 1998
32002D0272 OJ L 080, 27.03.2003, p.34 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 272/02/COL ze dne 18. prosince 2002, kterým se po třetí mění jednací řád Kontrolního úřadu ESVO
32002D0615r OJ L 066, 11.03.2003, p.51 Oprava k rozhodnutí Komise 2002/615/ES ze dne 22. července 2002, kterým se mění rozhodnutí 92/486/EHS, kterým stanoví forma spolupráce mezi centrem ANIMO a členskými státy (Úř. věst. č. L 196 ze dne 5.6.2002)
32002D0742r OJ L 288, 06.11.2003, p.7 Oprava k rozhodnutí Komise 2003/742/ES ze dne 13. října 2003, kterým se mění rozhodnutí 98/371/ES, pokud jde o dovoz čerstvého vepřového masa z Slovenska (Úř. věst. č. L 268 ze dne 18.10.2003)
32002D0986r OJ L 004, 09.01.2003, p.24 Oprava k rozhodnutí Komise 2002/986/ES ze dne 13. prosince 2002, kterým se mění rozhodnutí 2001/881/ES, kterým se stanoví seznam hraničních kontrolních míst schválených pro veterinární kontroly u zvířat a živočišných produktů ze třetích zemí, a 2002/459/ES, kterým se stanoví seznam jednotek počítačové sítě Animo (Úř. věst. č. L 344 ze dne 19.12.2002)
32002D1605r OJ L 025, 30.01.2003, p.43 Oprava k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002 o finančním nařízení platném pro všeobecný rozpočet Evropských společenství (Úř. věst. č. L 248 ze dne 16.9.2002)
32003D0001 OJ L 001, 04.01.2003, p.72 Rozhodnutí Komise 2003/1/ES ze dne 18. prosince 2002 o vnitrostátních předpisech týkajících se omezení dovozu a uvádění na trh v případě některých hnojiv s vysokým obsahem dusíku a obsahujících chlor, které oznámila Francie podle čl. 95 odst. 5 Smlouvy o ES (oznámeno pod číslem K(2002) 5113) (1)
32003D0002 OJ L 006, 10.01.2003, p.1 Rozhodnutí Komise 2003/2/ES ze dne 21. listopadu 2001 o řízení podle článku 81 Smlouvy o ES a článku 53 Dohody o EHP (Případ COMP/E-1/37.512 — Vitamíny) (oznámeno pod číslem K(2001) 3695) (1)
32003D0003 OJ L 004, 09.01.2003, p.16 Rozhodnutí Komise 2003/3/ES ze dne 17. prosince 2002 o žádosti Řecka o povolení k používání těžkých topných olejů s maximálním obsahem síry 3 % hmotnostní na části svého území (oznámeno pod číslem K(2002) 2475)
32003D0005 OJ L 010, 15.01.2003, p.1 Rozhodnutí Komise 2003/5/ES ze dne 13. prosince 2000 o řízení podle článku 81 Smlouvy o ES (COMP/33.133-B: Soda-ash — Solvay, CFK) (oznámeno pod číslem K(2000) 3794) (1)
32003D0006 OJ L 010, 15.01.2003, p.10 Rozhodnutí Komise 2003/6/ES ze dne 13. prosince 2000 o řízení podle článku 82 Smlouvy o ES (COMP/33.133-C: Soda ash — Solvay) (oznámeno pod číslem K(2000) 3795) (1)
32003D0007 OJ L 010, 15.01.2003, p.33 Rozhodnutí Komise 2003/7/ES ze dne 13. prosince 2000 o řízení podle článku 82 Smlouvy o ES (COMP/33.133-D: Soda-ash — ICI) (oznámeno pod číslem K(2000) 3796) (1)
32003D0008 OJ L 005, 10.01.2003, p.16 Rozhodnutí Komise 2003/8/ES ze dne 23. prosince 2002, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 1612/68, pokud jde jmenovité nabídky a žádosti o zaměstnání (oznámeno pod číslem K(2002) 5236) (1)
32003D0009 OJ L 007, 11.01.2003, p.74 Rozhodnutí Rady 2003/9/ES ze dne 10. prosince 2002 o splnění podmínek stanovených v Dodatkovém protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Českou republikou na straně druhé, pokud jde o prodloužení lhůty stanovené v čl. 8 odst. 4 Protokolu 2 k Evropské dohodě
32003D0011 OJ L 007, 11.01.2003, p.82 Rozhodnutí Komise 2003/11/ES ze dne 10. ledna 2003, kterým se mění směrnice Rady 85/511/EHS, pokud jde o seznam laboratoří schválených pro manipulaci s virem slintavky a kulhavky (oznámeno pod číslem K(2002) 5559) (1)
32003D0012 OJ L 007, 11.01.2003, p.84 Rozhodnutí Komise 2003/12/ES ze dne 10. ledna 2003, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, kterým se stanovují seznamy týmů pro odběr embryí schválených ve třetích zemích pro vývoz embryí skotu do Společenství, pokud jde o Spojené státy americké a Švýcarsko (oznámeno pod číslem K(2002) 5560) (1)
32003D0013 OJ L 007, 11.01.2003, p.86 Rozhodnutí Komise 2003/13/ES ze dne 10. ledna 2003 o režimu dočasného použití u koní účastnících se předolympijských závodů v Řecku v roce 2003 (oznámeno pod číslem K(2002) 5561) (1)
32003D0014 OJ L 007, 11.01.2003, p.87 Rozhodnutí Komise 2003/14/ES ze dne 10. ledna 2003, kterým se mění rozhodnutí 2001/783/ES pokud jde o ochranné a kontrolní zóny v případě katarální horečky ovcí a podmínky pohybu zvířat určených k okamžité porážce (oznámeno pod číslem K(2002) 5562) (1)
32003D0015 OJ L 007, 11.01.2003, p.90 Rozhodnutí Komise 2003/15/ES ze dne 10. ledna 2003, kterým se mění rozhodnutí 2002/613/ES, pokud jde o schválené inseminační stanice ve Slovinsku (oznámeno pod číslem K(2002) 5564) (1)
32003D0016 OJ L 007, 11.01.2003, p.91 Rozhodnutí Komise 2003/16/ES ze dne 10. ledna 2003, kterým se mění rozhodnutí 2000/159/ES o prozatímním schvalování plánů třetích zemí týkajících se reziduí podle směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem K(2002) 5565) (1)
32003D0017 OJ L 008, 14.01.2003, p.10 Rozhodnutí Rady 2003/17/ES ze dne 16. prosince 2002 o uznávání kontrol produkčních kultur osiv prováděných ve třetích zemích a o uznávání osiv ze třetích zemí (1)
32003D0017 OJ L 120, 15.05.2003, p.62 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 17/03/COL ze dne 5. února 2003, kterým se uznává provozní charakter norské databáze skotu
32003D0018 OJ L 008, 14.01.2003, p.18 Rozhodnutí Rady 2003/18/ES ze dne 19. prosince 2002 o uzavření Protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Rumunskem na straně druhé s přihlédnutím na výsledky jednání mezi stranami o nových vzájemných zemědělských koncesích
32003D0019 OJ L 008, 14.01.2003, p.34 Rozhodnutí Rady 2003/19/ES ze dne 14. října 2002 o deklasifikaci některých částí příručky Sirene, kterou přijal Výkonný výbor zřízený prováděcí úmluvou ke Schengenské dohodě ze dne 14. června 1985
32003D0020 OJ L 008, 14.01.2003, p.35 Rozhodnutí Komise 2003/20/ES ze dne 27. prosince 2002 o provádění článku 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/26/ES ze dne 16. května 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkající se pojištění občanskoprávní odpovědi při používání motorového vozidla a o změně směrnice Rady 73/239/EHS a 88/357/EHS (oznámeno pod číslem K(2002) 5304) (1)
32003D0021 OJ L 008, 14.01.2003, p.37 Rozhodnutí Komise 2003/21/ES ze dne 30. prosince 2002, kterým se mění rozhodnutí 2002/673/ES, kterým se stanovují programy pro provádění dohledu členských států nad influenzou ptáků u drůbeže a divokých ptáků (oznámeno pod číslem K(2002) 5488)
32003D0022 OJ L 008, 14.01.2003, p.40 Rozhodnutí Komise 2003/22/ES ze dne 30. prosince 2002 o nákupu vakcín proti klasickému moru prasat Společenstvím a o zřízení zásob těchto vakcín ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2002) 5490)
32003D0023 OJ L 008, 14.01.2003, p.41 Rozhodnutí Komise 2003/23/ES ze dne 30. prosince 2002 o finančním příspěvku na povinnou porážku zvířat mezi 1. červencem a 31. říjnem 2001 z důvodů výskytu slintavky a kulhavky ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2002) 5491)
32003D0024 OJ L 008, 14.01.2003, p.44 Rozhodnutí Komise 2003/24/ES ze dne 30. prosince 2002 o rozvoji integrovaného počítačově řízeného veterinárního systému (oznámeno pod číslem K(2002) 5496)
32003D0025 OJ L 015, 21.01.2003, p.1 Rozhodnutí Komise 2003/25/ES ze dne 11. prosince 2001 o řízení podle článku 81 Smlouvy o ES (Případ COMP/E - 1/37.919 (ex 37.391) — Bankovní poplatky za převod měn eurozóny — Německo) (oznámeno pod číslem K(2001) 3693)
32003D0026 OJ L 015, 21.01.2003, p.35 Rozhodnutí Komise 2003/26/ES ze dne 20. prosince 2001, kterým se spojení podniků prohlašuje za slučitelné se společným trhem a s Dohodou o EHP (Případ COMP/M.2389 Shell/DEA) (oznámeno pod číslem K(2001) 4526) (1)
32003D0027 OJ L 017, 22.01.2003, p.1 Rozhodnutí Komise 2003/27/ES ze dne 11. července 2001 o režimu státních podpor, který Španělsko uplatňuje ve prospěch firem v provincii Vizcaya formou daňového úvěru ve výše 45 % investic (oznámeno pod číslem K(2001) 1765) (1)
32003D0028 OJ L 017, 22.01.2003, p.20 Rozhodnutí Komise 2003/28/ES ze dne 20. prosince 2001 o režimu státních podpor, který Španělsko uplatňovalo v roce1993 ve prospěch některých nově zřízených firem v provincii Álava (Španělsko) (oznámeno pod číslem K(2001) 4475) (1)
32003D0029 OJ L 017, 22.01.2003, p.40 Rozhodnutí Komise 2003/29/ESUO ze dne 17. července 2002, kterým se Spojenému království povoluje poskytovat podporu osmi výrobním jednotkám uhelného průmyslu za rok 2001 a za období od 1. ledna 2002 do 23. července 2002 (oznámeno pod číslem K(2002) 2609) (1)
32003D0031 OJ L 009, 15.01.2003, p.11 Rozhodnutí Komise 2003/31/ES ze dne 29. listopadu 2002, kterým se stanovují revidovaná ekologická kritéria pro udělování označení ekologické nezávadnosti Společenství prostředkům do myček a kterým se mění rozhodnutí 1999/427/ES (oznámeno pod číslem K(2002) 4632) (1)
32003D0031r OJ L 025, 30.01.2003, p.43 Oprava k rozhodnutí Komise 2003/31/ES ze dne 29. listopadu 2002, kterým se stanovují revidovaná ekologická kritéria pro udělování označení ekologické nezávadnosti Společenství prostředkům do myček a kterým se mění rozhodnutí 1999/427/ES (Úř. věst. č. L 9 ze dne 15.1.2003 )
32003D0032 OJ L 011, 16.01.2003, p.26 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2003/32/ES ze dne 21. listopadu 2002 o mobilizaci Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 3 Interinstituciální dohody ze dne 7. listopadu 2002 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o financování Fondu solidarity Evropské unie, která doplňuje Interinstitucionální dohodu ze dne 6. května 1999 o rozpočtové disciplíně a zlepšování rozpočtového postupu
32003D0032r OJ L 025, 30.01.2003, p.44 Oprava k rozhodnutí 2003/32/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 21. listopadu 2002 o mobilizaci Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 3 Interinstituciální dohody ze dne 7. listopadu 2002 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o financování Fondu solidarity Evropské unie, která doplňuje Interinstitucionální dohodu ze dne 6. května 1999 o rozpočtové disciplíně a zlepšování rozpočtového postupu (Úř. věst. č. L 11 ze dne 16.1.2003 )
32003D0033 OJ L 011, 16.01.2003, p.27 Rozhodnutí Rady 2003/33/ES ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanovují kritéria a postupy pro přijímání odpadu na skládky podle článku 16 přílohy II ke směrnici 1999/31/ES
32003D0034 OJ L 011, 16.01.2003, p.50 Rozhodnutí Komise 2003/34/ES ze dne 10. ledna 2003, kterým se zamítá poskytnutí odchylky od rozhodnutí Rady 2001/822/ES, pokud jde o pravidla původu pro cukr pocházející ze Severních Antil (oznámeno pod číslem K(2002) 5501)
32003D0035 OJ L 011, 16.01.2003, p.52 Rozhodnutí Komise 2003/35/ES ze dne 10. ledna 2003, kterým se uznává jako kompletní dokumentace předložená k detailnímu přezkoumání za účelem případného začlenění benalaxylu-M, benthiavalicarbu, 1-methylcyklopropenu, prothioconazolu a fluoxastrobinu do přílohy I ke směrnici Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (oznámeno pod číslem K(2002) 5575) (1)
32003D0035 OJ L 016, 22.01.2003, p.5 Rozhodnutí Komise 2003/35/ES ze dne 10. ledna 2003, kterým se uznává jako kompletní dokumentace předložená k detailnímu přezkoumání za účelem případného začlenění benalaxylu-M, benthiavalicarbu, 1-methylcyklopropenu, prothioconazolu a fluoxastrobinu do přílohy I ke směrnici Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (oznámeno pod číslem K(2002) 5575) (1)
32003D0036 OJ L 012, 17.01.2003, p.20 Rozhodnutí Komise 36/2003/ESUO ze dne 7. května 2002, kterým se společnosti RAG Aktiengesellschaft povoluje provést kontrolu společností Saarbergwerke AG a Preussag Anthrazit GmbH (Případ COMP/ESSC.1350 — RAG/Saarbergwerke/Preussag Anthrazit II) (oznámeno pod číslem K(2002) 1436) (1)
32003D0037 OJ L 012, 17.01.2003, p.31 Rozhodnutí Komise 2003/37/ES ze dne 16. ledna 2003 o poučení týkajícím se prozatímní referenční metody pro odběr vzorků a měření PM2.5 podle směrnice 1999/30/ES (oznámeno pod číslem K(2003) 10) (1)
32003D0038 OJ L 013, 18.01.2003, p.20 Rozhodnutí Rady 2003/38/ES ze dne 10. prosince 2002 o jmenování řádného člena Výboru regionů
32003D0039 OJ L 013, 18.01.2003, p.21 Rozhodnutí Rady 2003/39/ES ze dne 10. prosince 2002 o jmenování řádného člena Výboru regionů
32003D0040 OJ L 013, 18.01.2003, p.22 Rozhodnutí Rady 2003/40/ES ze dne 10. prosince 2002 o jmenování náhradníka Výboru regionů
32003D0040 OJ L 141, 07.06.2003, p.23 Rozhodnutí Rady 2003/40/ES ze dne 26. května 2003, kterým se mění rozhodnutí 2003/17/ES o uznávání kontrol produkčních kultur osiv prováděných ve třetích zemích a o uznávání osiv ze třetích zemí (1)
32003D0041 OJ L 013, 18.01.2003, p.23 Rozhodnutí Rady 2003/41/ES ze dne 19. prosince 2002 o jmenování řádného člena Výboru regionů
32003D0042 OJ L 013, 18.01.2003, p.24 Rozhodnutí Komise 2003/42/ES ze dne 10. ledna 2003, kterým se mění směrnice Rady 92/118/EHS, pokud jde o požadavky na kolagen (oznámeno pod číslem K(2002) 5557) (1)
32003D0043 OJ L 013, 18.01.2003, p.35 Rozhodnutí Komise 2003/43/ES ze dne 17. ledna 2003, kterým se zavádějí třídy požární odolnosti pro některé stavební výrobky (oznámeno pod číslem K(2002) 4807) (1)
32003D0044 OJ L 013, 18.01.2003, p.37 Rozhodnutí Komise 2003/44/ES ze dne 17. ledna 2003, kterým se mění rozhodnutí 93/52/EHS, kterým se uznává, že některé členské státy nebo regiony splňují požadavky týkající se brucelózy (Brucella melitensis) a kterým se jim přiznává status – členský stát nebo region oficiálně nenapadený nákazou (oznámeno pod číslem K(2003) 20 (1)
32003D0045 OJ L 014, 21.01.2003, p.56 Rozhodnutí Komise 2003/45/ES ze dne 5. června 2002 o nizozemských opatřeních týkajících se restrukturalizace a privatizace Koninklijke Schelde Groep (oznámeno pod číslem K(2002) 2007) (1)
32003D0046 OJ L 016, 22.01.2003, p.23 Rozhodnutí Rady 2003/46/ES ze dne 22. ledna 2002 o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Laoskou lidově demokratickou republikou o obchodování s textilními výrobky, parafované v Bruselu dne 3. prosince 2001
32003D0048 OJ L 016, 22.01.2003, p.68 Rozhodnutí Rady 2003/48/JHA ze dne 19. prosince 2002 o provádění zvláštních opatření pro policejní a soudní spolupráci při boji proti terorismu v souladu s článkem 4 společného postoje 2001/931/SZBP
32003D0051 OJ L 018, 23.01.2003, p.52 Rozhodnutí Komise 2003/51/ES ze dne 22. ledna 2003, kterým se Francii poskytuje odchylka za účelem uvedení národní statistického systému do souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2002 (oznámeno pod číslem K(2003) 290)
32003D0052 OJ L 018, 23.01.2003, p.54 Rozhodnutí Komise 2003/52/ES ze dne 22. ledna 2003, kterým se Španělsku poskytuje odchylka za účelem uvedení národní statistického systému do souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2002 (oznámeno pod číslem K(2003) 292)
32003D0053 OJ L 020, 24.01.2003, p.23 Rozhodnutí Rady 2003/53/ES ze dne 10. ledna 2003, kterým se mění rozhodnutí Rady 2001/131/ES o uzavření konzultací s Haiti podle článku 96 Dohody o partnerství mezi AKT a ES
32003D0055 OJ L 022, 25.01.2003, p.36 Rozhodnutí Komise 2003/55/ES ze dne 30. října 2002 o státní podpoře, kterou Itálie poskytuje ve prospěch Industrie Navali Meccaniche Affini SpA (INMA) (oznámeno pod číslem K(2002) 4039) (1)
32003D0056 OJ L 022, 25.01.2003, p.38 Rozhodnutí Komise 2003/56/ES ze dne 24. ledna 2003 o zdravotních osvědčeních pro dovoz živých zvířat a živočišných produktů z Nového Zélandu (oznámeno pod číslem K(2003) 326) (1)
32003D0058 OJ L 023, 28.01.2003, p.26 Rozhodnutí Komise 2003/58/ES ze dne 24. ledna 2003, kterým se mění rozhodnutí 95/340/ES, pokud jde o zahrnutí Nizozemských Antil do prozatímního seznamu třetích zemí, ze kterých mohou členské státy dovážet mléko a mléčné výrobky (oznámeno pod číslem K(2003) 323) (1)
32003D0059 OJ L 023, 28.01.2003, p.28 Rozhodnutí Komise 2003/59/ES ze dne 24. ledna 2003, kterým se mění rozhodnutí 97/252/ES, pokud jde o zahrnutí zařízení Nizozemských Antil do prozatímního seznamu zařízení třetích zemí, ze kterých mohou členské státy dovážet mléko a mléčné výrobky pro lidskou spotřebu (oznámeno pod číslem K(2003) 324) (1)
32003D0060 OJ L 023, 28.01.2003, p.30 Rozhodnutí Komise 2003/60/ES ze dne 24. ledna 2003, kterým se mění rozhodnutí 2000/258/ES, kterým se jmenují určují speciální instituce odpovědné za stanovení kritérií nezbytných pro standardizaci sérologických testů pro účely monitorování účinnosti vakcinace proti vzteklině, pokud jde o schvalování laboratoří ve třetích zemích (oznámeno pod číslem K(2003) 325) (1)
32003D0061 OJ L 023, 28.01.2003, p.31 Rozhodnutí Komise 2003/61/ES ze dne 27. ledna 2003, kterým se některým členským státům povoluje poskytnout dočasné odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES v případě sadbových brambor pocházejících z některých provincií Kanady (oznámeno pod číslem K(2003) 334)
32003D0062 OJ L 024, 29.01.2003, p.6 Rozhodnutí Komise 2003/62/ES ze dne 18. září 2002 o státní podpoře, kterou má Spojené království v úmyslu uplatnit ve prospěch Vauxhall Motors (UK) Ltd (oznámeno pod číslem K(2002) 3340) (1)
32003D0063 OJ L 024, 29.01.2003, p.11 Rozhodnutí Komise 2003/63/ES ze dne 28. ledna 2003, kterým se členské státy zmocňují poskytnout dočasné odchylky od směrnice Rady 2000/29/ES v případě brambor, kromě brambor určených k sadbě, pocházejících z některých provincií Kuby (oznámeno pod číslem K(2003) 338)
32003D0064 OJ L 024, 29.01.2003, p.15 Rozhodnutí Komise 2003/64/ES ze dne 28. ledna 2003 o prozatímních preventivních opatřeních proti zavlékání mosaikového viru ve Společenství, pokud jde o sazenice rajčat (oznámeno pod číslem K(2003) 339)
32003D0065 OJ L 025, 30.01.2003, p.40 Rozhodnutí Rady 2003/65/ES ze dne 21. ledna 2003, kterým se prodlužuje platnost rozhodnutí 2000/91/ES, kterým se Dánskému království a Švédskému království povoluje přijmout opatření odchylující se od článku 17 šesté směrnice Rady 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daně z obratu
32003D0066 OJ L 025, 30.01.2003, p.42 Rozhodnutí Komise 2003/66/ES ze dne 28. ledna 2003, kterým se prodlužuje doba uvedená v čl. 21 odst. 3 směrnice Rady 2002/56/ES o obchodování se sadbovými bramborami, po kterou mohou členské státy prodloužit dobu platnosti rozhodnutí týkajících se shody sadbových brambor ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2003) 351) (1)
32003D0067 OJ L 026, 31.01.2003, p.48 Rozhodnutí Rady 2003/67/ES ze dne 28. ledna 2003 o některých ochranných opatřeních proti Newcastleské chorobě ve Spojených státech amerických a o odchylkách od rozhodnutí Komise 94/984/ES, 96/482/ES, 97/221/ES, 2000/572/ES, 2000/585/ES, 2000/609/ES a 2001/751/ES
32003D0068 OJ L 026, 31.01.2003, p.53 Rozhodnutí Komise 2003/68/ES ze dne 14. listopadu 2002 o řízení podle článku 81 Smlouvy o ES a článku 53 Dohody o EHP (Případ COMP/37.396/D2 — Revised TACA) (oznámeno pod číslem K(2002) 4349) (1)
32003D0069 OJ L 026, 31.01.2003, p.72 Rozhodnutí Komise 2003/69/ES ze dne 28. ledna 2003, kterým se členské státy zmocňují poskytnout dočasné odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES v případě rostlin Vitis L., kromě plodů, pocházejících ze Švýcarska (oznámeno pod číslem K(2003) 340 )
32003D0070 OJ L 026, 31.01.2003, p.76 Rozhodnutí Komise 2003/70/ES ze dne 29. ledna 2003 o některých ochranných opatřeních týkajících se infekční anémie lososů v Norsku (oznámeno pod číslem K(2003) 362) (1)
32003D0071 OJ L 026, 31.01.2003, p.80 Rozhodnutí Komise 2003/71/ES ze dne 29. ledna 2003 o některých ochranných opatřeních týkajících se infekční anémie lososů na Faerských ostrovech (oznámeno pod číslem K(2003) 363 ) (1)
32003D0072 OJ L 026, 31.01.2003, p.84 Rozhodnutí Komise 2003/72/ES ze dne 30. ledna 2003, kterým se mění rozhodnutí 2002/994/ES o některých ochranných opatřeních, pokud jde o produkty živočišného původu dovezené z Číny (oznámeno pod číslem K(2003) 426) (1)
32003D0073 OJ L 027, 01.02.2003, p.31 Rozhodnutí Komise 2003/73/ES ze dne 30. ledna 2003, kterým se mění rozhodnutí 97/468/ES, pokud jde o začlenění Estonska a Namibie na prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, z nichž mohou členské státy dovážet zvěřinu (oznámeno pod číslem K(2003) 333 ) (1)
32003D0074 OJ L 028, 04.02.2003, p.45 Rozhodnutí Komise 2003/74/ES ze dne 31. ledna 2003, kterým se mění rozhodnutí Komise 1999/283/ES a 2000/585/ES, pokud jde o Botswanu (oznámeno pod číslem K(2003) 403) (1)
32003D0076 OJ L 029, 05.02.2003, p.22 Rozhodnutí Rady 2003/76/ES ze dne 1. února 2003, kterým se zavádějí opatření nezbytná pro provádění Protokolu, který tvořící přílohu Smlouvy o založení Evropského společenství, o finančních důsledcích ukončení platnosti Smlouvy o ESUO a o Výzkumném fondu pro uhlí a ocel
32003D0077 OJ L 029, 05.02.2003, p.25 Rozhodnutí Rady 2003/77/ES ze dne 1. února 2003, kterým se stanovují víceleté finanční zásady pro správu aktiv ESUO v likvidaci a pro správu aktiv Výzkumného fondu pro uhlí a ocel po ukončení této likvidace
32003D0078 OJ L 029, 05.02.2003, p.28 Rozhodnutí Rady 2003/78/ES ze dne 1. února 2003, kterým se stanovují víceleté technické zásady pro výzkumný program Výzkumného fondu pro uhlí a ocel
32003D0079 OJ L 029, 05.02.2003, p.40 Rozhodnutí Komise 2003/79/ES ze dne 25. července 2001, kterým se spojení podniků prohlašuje za slučitelné se společným trhem a s Dohodou o EHP (Případ č. COMP/M.2333 — De Beers/LVMH) (oznámeno pod číslem K(2001) 2365) (1)
32003D0081 OJ L 031, 06.02.2003, p.26 Rozhodnutí Komise 2003/81/ES ze dne 22. srpna 2002 o režimu podpor, který Španělsko uplatňuje ve prospěch koordinačních centrer v provincii Vizcaya C 48/2001 (ex NN 43/2000) (oznámeno pod číslem K(2002) 3141) (1)
32003D0082 OJ L 031, 06.02.2003, p.32 Rozhodnutí Komise 2003/82/ES ze dne 29. ledna 2003, kterým se potvrzují opatření, která Belgie oznámila podle čl. 6 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a odpadech z obalů (oznámeno pod číslem K(2003) 361) (1)
32003D0083 OJ L 032, 07.02.2003, p.13 Rozhodnutí Komise 2003/83/ES ze dne 5. února 2003, kterým se mění směrnice Rady 95/70/ES, kterým se zavádějí minimální opatření Společenství pro dohled nad některými chorobami mlžů (oznámeno pod číslem K(2003) 432) (1)
32003D0084 OJ L 033, 08.02.2003, p.41 Rozhodnutí Komise 2003/84/ES ze dne 7. února 2003, kterým se ukončuje antidumpingové řízení týkající se dovozu některých elektroplechů a elektropásů s orientovanými zrny (ploché válcované výrobky) o šířce nejvýše 500 mm pocházejících z Polska a Ruska
32003D0085 OJ L 040, 14.02.2003, p.1 Rozhodnutí Komise 2003/85/ES ze dne 18. července 2001 o státní podpoře C 35/2000 (ex NN 81/98), kterou Spolková republika Německo uplatňuje ve prospěch Saalfelder Hebezeugbau GmbH, Germany (oznámeno pod číslem K(2001) 2347) (1)
32003D0086 OJ L 040, 14.02.2003, p.11 Rozhodnutí Komise 2003/86/ES ze dne 20. prosince 2001 o režimu státních podpor, který Španělsko uplatňovalo v roce 1993 ve prospěch některých nově zřízených firem v provincii Vizcaya (Španělsko) (oznámeno pod číslem K(2001) 4478) (1)
32003D0087 OJ L 040, 14.02.2003, p.32 Rozhodnutí Komise 2003/87/ES ze dne 13. listopadu 2002 o podpoře poskytované rybářům v důsledku pozastavení rybolovu v Tyrhénském a Jónském moři v roce 2000 (oznámeno pod číslem K(2002) 4362) (1)
32003D0088 OJ L 040, 14.02.2003, p.38 Rozhodnutí Komise 2003/88/ES ze dne 13. listopadu 2002 o podpoře poskytované rybářům a producentům měkkýšů v důsledku znečištění způsobeného klihem a pozastavení rybolovu v Jaderském moři v roce 2000 z technických důvodů (oznámeno pod číslem K(2002) 4365) (1)
32003D0089 OJ L 034, 11.02.2003, p.16 Rozhodnutí Rady 2003/89/ES ze dne 21. ledna 2003 o existenci nepřiměřeného deficitu v Německu — Uplatňování čl. 104 odst. 6 Smlouvy o založení Evropského společenství
32003D0093 OJ L 048, 21.02.2003, p.1 Rozhodnutí Rady 2003/93/ES ze dne 19. prosince 2002, kterým se členské státy zmocňují k podpisu Úmluvy o jurisdikci, použitelných právních předpisech, prosazování práva a spolupráci v otázkách rodičovské zodpovědnosti a opatření na ochranu dětí (Hague 1996)
32003D0095 OJ L 036, 12.02.2003, p.15 Rozhodnutí Rady 2003/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o uzavření Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Slovinskou republikou na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků — PECA
32003D0096 OJ L 036, 12.02.2003, p.31 Rozhodnutí Rady 2003/96/ES ze dne 6. února 2003 o uzavření Dohdoy mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o vědecké a technologické spolupráci
32003D0096r OJ L 213, 23.08.2003, p.14 Oprava k rozhodnutí Komise 2003/96/ES ze dne 17. července 2003, kterým se mění rozhodnutí 2000/96/ES, pokud jde o provoz specializované sítě pro dohled (Úř. věst. č. L 185 ze dne 24.7.2003)
32003D0097 OJ L 036, 12.02.2003, p.40 Rozhodnutí Komise 2003/97/ES ze dne 31. ledna 2003 o platnosti některých závazných informacích o celním zařazení, které zveřejnila Spolková republika Německo (oznámeno pod číslem K(2003) 77)
32003D0100 OJ L 041, 14.02.2003, p.41 Rozhodnutí Komise 2003/100/ES ze dne 13. února 2003, kterým se stanovují minimální požadavky na zavedení šlechtitelských programů zaměřených na odolnosti vůči přenosným spongiformním encefalopatiím u ovcí (oznámeno pod číslem K(2003) 498) (1)
32003D0101 OJ L 041, 14.02.2003, p.46 Rozhodnutí Komise 2003/101/ES ze dne 13. února 2003, kterým se podvanácté mění rozhodnutí 2000/284/ES, kterým se stanovuje seznam inseminačních stanic schválených pro dovoz spermatu koňovitých ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2003) 499) (1)
32003D0102 OJ L 042, 15.02.2003, p.47 Rozhodnutí Komise 2003/102/ES ze dne 14. února 2003, kterým se z financování Společenství vylučují některé náklady, které vznikly členským státům v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) (oznámeno pod číslem K(2003) 500)
32003D0103 OJ L 043, 18.02.2003, p.43 Rozhodnutí Evropského parlamentu 2003/103/ES, EURATOM ze dne 15. ledna 2003 o jmenování Evropského ombudsmana
32003D0104 OJ L 043, 18.02.2003, p.44 Rozhodnutí Rady 2003/104/ES ze dne 6. února 2003 o jmenování náhradníka Výboru regionů
32003D0105 OJ L 043, 18.02.2003, p.45 Rozhodnutí Komise 2003/105/ES ze dne 17. února 2003, kterým se uznává jako kompletní dokumentace předložená k detailnímu přezkoumání za účelem případného začlenění spiromesifenu a metrafenonu do přílohy I ke směrnici Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2003) 530) (1)
32003D0106 OJ L 063, 06.03.2003, p.27 Rozhodnutí Rady 2003/106/ES ze dne 19. prosince 2002 o schválení Rotterdamské úmluvy o poskytování předchozího souhlasu s řízením pro některé nebezpečné chemikálie a pesticidy v rámci mezinárodního obchodu jménem Společenství
32003D0111 OJ L 045, 19.02.2003, p.25 Rozhodnutí Komise 2003/111/ES ze dne 18. února 2003, kterým se mění rozhodnutí 97/232/ES, kterým se stanovuje seznam třetích zemí, z nichž členské státy mohou dovážet ovce a kozy (oznámeno pod číslem K(2003) 508) (1)
32003D0112 OJ L 046, 20.02.2003, p.25 Rozhodnutí Rady 2003/112/ES ze dne 18. února 2003, kterým se prodlužuje doba pro uplatňování opatření stanovených v rozhodnutí 2002/148/ES o uzavření konzultací se Zimbabwe podle článku 96 Dohody o partnerství mezi AKT-ES
32003D0113 OJ L 046, 20.02.2003, p.27 Rozhodnutí Komise 2003/113/ES ze dne 19. února 2003, kterým se mění rozhodnutí 1999/815/ES o opatřeních zakazujících uvádět na trh hračky a předměty péče o dítě, které děti mladší tří let mohou vkládat do úst, vyrobené z měkkého PVC obsahujícího některé ftaláty (oznámeno pod číslem K(2003) 557) (1)
32003D0114 OJ L 046, 20.02.2003, p.29 Rozhodnutí Komise 2003/114/ES ze dne 19. února 2003, kterým se potřetí mění rozhodnutí 2002/308/ES, kterým se stanovuje seznam schválených zón a schválených farem, pokud jde o jednu nebo více rybích virových hemoragických septikémií (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) (oznámeno pod číslem K(2003) 558) (1)
32003D0116 OJ L 047, 21.02.2003, p.40 Rozhodnutí Rady 2003/116/ES ze dne 18. února 2003 o externích auditorech Evropské centrální banky a Suomen Pankki
32003D0119 OJ L 047, 21.02.2003, p.46 Rozhodnutí Komise 2003/119/ES ze dne 22. ledna 2003, kterým se mění rozhodnutí 97/634/ES, kterým se přijímají závazky poskytnuté ve spojitosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízení týkajícím se dovozu chovného lososa obecného pocházejícího z Norska
32003D0121 OJ L 047, 21.02.2003, p.56 Rozhodnutí Komise 2003/121/ES ze dne 11. února 2003, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování označení ekologické nezávadnosti Společenství vysavačům (oznámeno pod číslem K(2003) 114) (1)
32003D0122 OJ L 049, 22.02.2003, p.15 Rozhodnutí Komise 2003/122/ES ze dne 21. února 2003, kterým se členské státy zmocňují přijímat rozhodnutí podle směrnice 1999/105/ES o lesním rozmnožovacím materiálů ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2003) 580)
32003D0123 OJ L 049, 22.02.2003, p.21 Rozhodnutí Komise 2003/123/ES ze dne 19. února 2003, kterým se agentury pověřují správou podpor předvstupních opatření ve prospěch rozvoje zemědělství v České republice v období před přistoupením
32003D0124 OJ L 050, 25.02.2003, p.20 Rozhodnutí Komise 2003/124/ES ze dne 24. února 2003 o finanční podpoře Společenství na provoz některých referenčních laboratoří Společenství v oblasti veterinárních otázek (rezidua) pro rok 2003 (oznámeno pod číslem K(2003) 556)
32003D0125 OJ L 050, 25.02.2003, p.22 Rozhodnutí Komise 2003/125/ES ze dne 24. února 2003 o finanční podpoře Společenství na provoz některých referenčních laboratoří Společenství v oblasti zdraví zvířat a živých zvířat pro rok 2003 (oznámeno pod číslem K(2003) 562)
32003D0126 OJ L 050, 25.02.2003, p.25 Rozhodnutí Komise 2003/126/ES ze dne 24. února 2003 o finanční podpoře Společenství na provoz některých referenčních laboratoří Společenství v oblasti veterinárních otázek (biologická rizika) pro rok 2003 (oznámeno pod číslem K(2003) 565)
32003D0127 OJ L 050, 25.02.2003, p.27 Rozhodnutí Komise 2003/127/ES ze dne 24. února 2003, kterým se mění rozhodnutí 2001/218/ES, na základě kterého jsou členské státy povinny prozatímně přijmout dodatečná opatření proti šíření Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (virové onemocnění borového dřeva) v případě jiných portugalských území, než kde byla jejich přítomnost zjištěna (oznámeno pod číslem K(2003) 581)
32003D0129 OJ L 051, 26.02.2003, p.21 Rozhodnutí Komise 2003/129/ES ze dne 25. února 2003, kterým se mění rozhodnutí 98/83/ES, kterým se uznávají některé třetí země a některé oblasti třetích zemí jako prosté Xanthomonas campestris (všechny kmeny patogenní vůči citrusům), Cercospora angolensis Carv. et Mendes a Guignardia citricarpa Kiely (všechny kmeny patogenní vůči citrusům) (oznámeno pod číslem K(2003) 600)
32003D0130 OJ L 052, 27.02.2003, p.9 Rozhodnutí Komise 2003/130/ES ze dne 26. února 2003, kterým se mění rozhodnutí 2001/618/ES tak, aby bylo celé území Německa zahrnuto do seznamu členských států a regionů prostých Aujezskyho choroby a některé departmenty Francie do seznamů členských států a regionů prostých této choroby a regionů, kde byly zahájeny programy eradikace ( oznámeno pod číslem K(2003) 622) (1)
32003D0132 OJ L 058, 03.03.2003, p.38 Rozhodnutí Evropské centrální banky 2003/132/ES ze dne 5. prosince 2002 o ročních účtech Evropské centrální banky (ECB/2002/11)
32003D0133 OJ L 053, 28.02.2003, p.43 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2003/133/ES ze dne 19. prosince 2002 o mobilizaci flexibilního nástroje podle bodu 24 Interinstitucionální dohody ze dne 6. května 1999
32003D0135 OJ L 053, 28.02.2003, p.47 Rozhodnutí Komise 2003/135/ES ze dne 27. února 2003, kterým se schvalují plány na eradikaci klasického moru prasat u divokých prasat a vakcinaci proti klasickému moru prasat v Německu, ve spolkových zemích Dolní Sasko, Severní Porýní-Vestfálsko, Porýní-Falcko a Sársko (oznámeno pod číslem K(2003) 626) (1)
32003D0136 OJ L 053, 28.02.2003, p.52 Rozhodnutí Komise 2003/136/ES ze dne 27. února 2003, kterým se schvalují plány na eradikaci klasického moru prasat u divokých prasat a vakcinaci proti klasickému moru prasat v Lucembursku (oznámeno pod číslem K(2003) 627) (1)
32003D0137 OJ L 053, 28.02.2003, p.54 Rozhodnutí Komise 2003/137/ES ze dne 27. února 2003, kterým se mění rozhodnutí 93/402/EHS, pokud jde o dovoz čerstvého masa z Paraguaye (oznámeno pod číslem K(2003) 677) (1)
32003D0138 OJ L 053, 28.02.2003, p.58 Rozhodnutí Komise 2003/138/ES ze dne 27. února 2003, kterým se stanovují normy pro kodifikaci součástí a materiálů vozidel podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností (oznámeno pod číslem K(2003) 620) (1)
32003D0142 OJ L 055, 01.03.2003, p.52 Rozhodnutí Rady 2003/142/ES ze dne 18. února 2003 o jmenování člena Výboru regionů
32003D0143 OJ L 055, 01.03.2003, p.53 Rozhodnutí Rady 2003/143/ES ze dne 18. února 2003 o jmenování náhradníka Výboru regionů
32003D0144 OJ L 055, 01.03.2003, p.54 Rozhodnutí Rady 2003/144/ES ze dne 18. února 2003 o jmenování člena Výboru regionů
32003D0145 OJ L 055, 01.03.2003, p.55 Rozhodnutí Rady 2003/145/ES ze dne 18. února 2003 o jmenování náhradníka Výboru regionů
32003D0146 OJ L 055, 01.03.2003, p.56 Rozhodnutí Komise 2003/146/ES ze dne 22. srpna 2002 o daňových opatřeních pro bankovní nadace, která zavedla Itálie C 54/2000/ES (ex NN 70/2000) (oznámeno pod číslem K(2002) 3118) (1)
32003D0147 OJ L 055, 01.03.2003, p.65 Rozhodnutí Komise 2003/147/ES ze dne 16. října 2002 o státní podpoře, kterou Portugalsko uplatňuje ve prospěch Opel Portugal Comércio e Indústria de Veículos (oznámeno pod číslem K(2002) 3742) (1)
32003D0151 OJ L 059, 04.03.2003, p.26 Rozhodnutí Komise 2003/151/ES ze dne 3. března 2003, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, kterým se stanovují seznamy týmů pro odběr embryí schválených ve třetích zemích pro vývoz embryí skotu do Společenství, pokud jde o Kanadu a Spojené státy americké (oznámeno pod číslem K(2003) 658) (1)
32003D0152 OJ L 059, 04.03.2003, p.28 Rozhodnutí Komise 2003/152/ES ze dne 3. března 2003, kterým se mění rozhodnutí 90/14/EHS tak, aby bylo Slovinsko zahrnuto do seznamu třetích zemí, z nichž mohou členské státy dovážet hluboce zmražená sperma domácího skotu a kterým se mění rozhodnutí 93/693/EHS, pokud jde o seznam inseminačních stanic schválených pro vývoz spermatu domácího skotu z Kanady, Nového Zélandu, Polska a Slovinska do Společenství (oznámeno pod číslem K(2003) 660) (1)
32003D0153 OJ L 059, 04.03.2003, p.32 Rozhodnutí Komise 2003/153/ES ze dne 3. března 2003 o ochranných opatřeních ve spojitosti se silným podezřením na influenzu ptáků v Nizozemsku (oznámeno pod číslem K(2003) 735) (1)
32003D0155 OJ L 064, 07.03.2003, p.28 Rozhodnutí Rady 2003/155/ES ze dne 16. prosince 2002 o podpisu a uzavření Dohody mezi Evropským společenství a Tureckou republikou o prekurzorech a chemických látkách často používaných při nedovolené výrobě omamných nebo psychotropních látek
32003D0155 OJ L 265, 16.10.2003, p.38 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 155/03/COL ze dne 18. července 2003, kterým se schvaluje program, jehož cílem je získání statusu schválené zóny, pokud jde o rybí nákazu virová hemoragická septikémie (VHS) a infekční nekróza krvetvorné tkáně (IHN), a který předložil Island
32003D0156 OJ L 064, 07.03.2003, p.36 Rozhodnutí Komise 2003/156/ES ze dne 6. března 2003, kterým se mění rozhodnutí 2003/153/ES o ochranných opatřeních spojených se silným podezřením na influenzu ptáků v Nizozemsku (oznámeno pod číslem K(2003) 767) (1)
32003D0157 OJ L 064, 07.03.2003, p.37 Rozhodnutí Rady 2003/157/SZBP ze dne 19. prosince 2002 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Polskou republikou o účasti Polské republiky na policejní misi Evropské unie v Bosně a Hercegovině
32003D0158 OJ L 065, 08.03.2003, p.26 Rozhodnutí Evropského parlamentu 2003/158/ES, EURATOM ze dne 15. ledna 2003, kterým je jmenován evropský ombudsman
32003D0159 OJ L 065, 08.03.2003, p.27 Rozhodnutí Rady 2003/159/ES ze dne 19. prosince 2002 o uzavření Dohody o partnerství mezi Africkými karibskými a tichomořskými státy na straně jedné a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé podepsané v Cotonou o 23. června 2000
32003D0160 OJ L 065, 08.03.2003, p.29 Rozhodnutí Komise 2003/160/ES ze dne 7. března 2003, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000, pokud jde o používání halonu 1301 a halonu 1211 (oznámeno pod číslem K(2003) 691)
32003D0161 OJ L 065, 08.03.2003, p.31 Rozhodnutí Komise 2003/161/ES ze dne 7. března 2003, kterým se stanovují pro rok 2003 o rozdělení zdrojů z Tabákového fondu Společenství na financování opatření uvedených v článcích13 a 14 nařízení (ES) č. 2182/2002 mezi členské státy (oznámeno pod číslem K(2003) 704)
32003D0162 OJ L 066, 11.03.2003, p.36 Rozhodnutí Komise 2003/162/ES ze dne 9. dubna 2002 o opatřeních, které přijalo Německo za účelem poskytnutí podpory v oblasti průmyslových podniků Landesentwicklungsgesellschaf (Durynsko) (oznámeno pod číslem K(2002) 1339) (1)
32003D0163 OJ L 066, 11.03.2003, p.41 Rozhodnutí Komise 2003/163/ES ze dne 7. března 2003, kterým se mění rozhodnutí 1999/283/ES a 2000/585/ES, pokud jde o Botswanu (oznámeno pod číslem K(2003) 713) (1)
32003D0164 OJ L 066, 11.03.2003, p.49 Rozhodnutí Komise 2003/164/ES ze dne 10. března 2003, kterým se mění rozhodnutí 1999/466/ES o zavedení úředního statusu "stádo nenapadené brucelózou" v některých členských státech nebo regionech členských států (oznámeno pod číslem K(2003) 731) (1)
32003D0165 OJ L 067, 12.03.2003, p.17 Rozhodnutí Rady 2003/165/ES ze dne 18. února 2003, kterým se zřizuje Výbor pro finanční služby
32003D0166 OJ L 067, 12.03.2003, p.18 Rozhodnutí Komise 2003/166/ES ze dne 10. března 2003 o nezačlenění parathion-methylu do přílohy I ke směrnici Rady 91/414/EHS a o odebrání povolení v případě přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto aktivní látku (oznámeno pod číslem K(2003) 724) (1)
32003D0167 OJ L 067, 12.03.2003, p.20 Rozhodnutí Komise 2003/167/ES ze dne 11. března 2003 o ukončení antidumpingového řízení týkajícího se dovozu nekonečných nití z acetátu celulózy pocházejících z Litvy a Spojených států amerických a uvolnění částek složených jako prozatímní clo
32003D0168 OJ L 067, 12.03.2003, p.22 Rozhodnutí Komise 2003/168/ES ze dne 11. března 2003, kterým se zřizuje Energetický úřad Evropského společenství
32003D0169 OJ L 067, 12.03.2003, p.25 Rozhodnutí Rady 2003/169/JHA ze dne 27. února 2003, kterým se určuje, jaká ustanovení Úmluvy o zjednodušeném postupu vydávání mezi členskými státy Evropské unie ze dne 1995 a Úmluvy o vydávání mezi členskými státy Evropské unie z roku 1996 jsou součástí rozvoje schengenského acquis v souladu s Dohodou o připojení Islandské republiky a Norského království k uplatňování, provádění a rozvoji schengenského acquis
32003D0170 OJ L 067, 12.03.2003, p.27 Rozhodnutí Rady 2003/170/JHA ze dne 27. února 2003 o společném využívání detašovaných styčných důstojníků trestními orgány členských států
32003D0171 OJ L 069, 13.03.2003, p.25 Rozhodnutí Rady 2003/171/ES ze dne 27. února 2003, kterým se mění rozhodnutí 2000/265/ES, kterým se stanoví finanční nařízení upravující rozpočtová hlediska správy vykonávané náměstkem generálního tajemníka Rady pro smlouvy, které uzavírá v zastoupení některých členských států a které se týkají zřízení a fungování komunikační infrastruktury pro schengenské prostředí (“Sisnet”)
32003D0172 OJ L 069, 13.03.2003, p.27 Rozhodnutí Komise 2003/172/ES ze dne 12. března 2003 o ochranných opatřeních proti influenze ptáků v Nizozemsku (oznámeno pod číslem K(2003) 820) (1)
32003D0173 OJ L 069, 13.03.2003, p.29 Rozhodnutí Komise 2003/173/ES ze dne 12. března 2003 o ochranných opatřeních ve spojitosti se silným podezřením na influenzu ptáků v Belgii (oznámeno pod číslem K(2003) 828) (1)
32003D0174 OJ L 070, 14.03.2003, p.31 Rozhodnutí Rady 2003/174/ES ze dne 6. března 2003 o vrcholné sociální schůzce tří stran pro otázky růstu a zaměstnanosti
32003D0175 OJ L 070, 14.03.2003, p.34 Rozhodnutí Rady 2003/175/ES ze dne 7. března 2003 o použití úroků z Evropského rozvojového fondu na financování nákladů spojených se zaváděním systému pro řízení jednotlivých konzultantů pracujících ve státech AKT a v zámořských zemích a územích
32003D0176 OJ L 070, 14.03.2003, p.35 Rozhodnutí Komise 2003/176/ES ze dne 19. července 2000 kterým se spojení podniků prohlašuje za slučitelné se společným trhem a s Dohodou o EHP (Případ COMP/M.1882 — Pirelli/BICC) (oznámeno pod číslem K(2000) 2156) (1)
32003D0177 OJ L 070, 14.03.2003, p.50 Rozhodnutí Komise 2003/177/ES ze dne 12. března 2003, kterým se mění rozhodnutí 1999/465/ES o zavedení úředního statusu "stádo nenapadené enzootickou bovinní leukózou" v některých členských státech nebo regionech členských států (oznámeno pod číslem K(2003) 739) (1)
32003D0181 OJ L 071, 15.03.2003, p.17 Rozhodnutí Komise 2003/181/ES ze dne 13. března 2003, kterým se mění rozhodnutí 2002/657/ES, pokud jde o stanovení minimálních limitů pro některá rezidua v potravinách živočišného původu (oznámeno pod číslem K(2003) 764) (1)
32003D0182 OJ L 071, 15.03.2003, p.19 Rozhodnutí Komise 2003/182/ES ze dne 14. března 2003 o finančním příspěvku Společenství na provozní náklady spojené s eradikací slintavky a kulhavky v Nizozemsku v roce 2001 (oznámeno pod číslem K(2003) 742)
32003D0183 OJ L 071, 15.03.2003, p.22 Rozhodnutí Komise 2003/183/ES ze dne 14. března 2003 o finančním příspěvku Společenství na provozní náklady spojené s eradikací slintavky a kulhavky ve Francii v roce 2001 (oznámeno pod číslem K(2003) 743)
32003D0184 OJ L 071, 15.03.2003, p.25 Rozhodnutí Komise 2003/184/ES ze dne 14. března 2003 o finančním příspěvku Společenství na provozní náklady spojené s eradikací slintavky a kulhavky v Irsku v roce 2001 (oznámeno pod číslem K(2003) 761)
32003D0185 OJ L 071, 15.03.2003, p.28 Rozhodnutí Komise 2003/185/ES ze dne 14. března 2003, kterým se členským státům přidělují další dny nepřítomnosti v přístavu v souladu s přílohou XVII nařízení Rady (ES) č. 2341/2002 (oznámeno pod číslem K(2003) 762) (1)
32003D0186 OJ L 071, 15.03.2003, p.30 Rozhodnutí Komise 2003/186/ES ze dne 14. března 2003, kterým se mění rozhodnutí 2003/172/ES o ochranných opatřeních proti influenze ptáků v Nizozemsku (oznámeno pod číslem K(2003) 835) (1)
32003D0187 OJ L 073, 19.03.2003, p.8 Rozhodnutí Komise 2003/187/ES ze dne 18. března 2003, kterým se zrušuje rozhodnutí 2003/173/ES o ochranných opatřeních ve spojitosti se silným podezřením na influenzu ptáků v Belgii (oznámeno pod číslem K(2003) 879) (1)
32003D0189 OJ L 074, 20.03.2003, p.26 Rozhodnutí Komise 2003/189/ES ze dne 18. března 2003 o zveřejňování odkazu na normu EN 613:2000 "Samostatné plynové konvektory" v souladu se směrnicí Rady 90/396/EHS (oznámeno pod číslem K(2003) 710) (1)
32003D0190 OJ L 074, 20.03.2003, p.28 Rozhodnutí Komise 2003/190/ES ze dne 18. března 2003 o zveřejňování odkazu na normu EN 521:1998 "Specifikace pro zařízení na zkapalněný topný plyn — Přenosná tlaková zařízení na zkapalněný topný plyn", bod 5.7.2.1, v souladu se směrnicí Rady 90/396/EHS (oznámeno pod číslem K(2003) 711) (1)
32003D0191 OJ L 074, 20.03.2003, p.30 Rozhodnutí Komise 2003/191/ES ze dne 19. března 2003 o ochranných opatřeních proti influenze ptáků v Nizozemsku (oznámeno pod číslem K(2003) 889) (1)
32003D0192 OJ L 077, 24.03.2003, p.1 Rozhodnutí Komise 2003/192/ES ze dne 20. prosince 2001 o režimu státních podpor, který Španělsko uplatňovalo v roce 1993 ve prospěch některých nově zřízených firem v provincii Guipúzcoa (Španělsko) (oznámeno pod číslem K(2001) 4448) (1)
32003D0193 OJ L 077, 24.03.2003, p.21 Rozhodnutí Komise 2003/193/ES ze dne 5. června 2002 o státní podpoře, kterou Itálie poskytuje ve formě daňových úlev a preferenčních půjček podnikům veřejných služeb s majoritním podílem státu (oznámeno pod číslem K(2002) 2006) (1)
32003D0194 OJ L 077, 24.03.2003, p.41 Rozhodnutí Komise 2003/194/ES ze dne 30. října 2002 o státní podpoře, kterou Německo uplatňuje ve prospěch Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke GmbH (oznámeno pod číslem K(2002) 2145) (1)
32003D0195 OJ L 077, 24.03.2003, p.57 Rozhodnutí Komise 2003/195/ES ze dne 16. října 2002 o systému, prostřednictví kterého má Itálie v úmyslu podpořit zaměstnanost v regionu Sicílie (oznámeno pod číslem K(2002) 3738 ) (1)
32003D0196 OJ L 077, 24.03.2003, p.61 Rozhodnutí Komise 2003/196/ES ze dne 11. prosince 2002 o režimu státních podpor C 42/2002 (ex N 286/2002), který má Francie v úmyslu uplatnit ve prospěch Francouzských aerolinií (oznámeno pod číslem K(2002) 4833) (1)
32003D0197 OJ L 075, 21.03.2003, p.33 Rozhodnutí Rady 2003/197/ES ze dne 21. října 2002 o podpisu jménem Společenství a prozatímním uplatňování Dohody formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií o systému ekologických bodů uplatňovanému v případě tranzitu Bývalé jugoslávské republiky Makedonie přes Rakousko
32003D0199 OJ L 076, 22.03.2003, p.21 Rozhodnutí Rady 2003/199/ES ze dne 18. března 2003 o nezačlenění aldicarbu do přílohy I ke směrnice Rady 91/414/EHS a o odebrání povolení v případě přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto aktivní látku
32003D0200 OJ L 076, 22.03.2003, p.25 Rozhodnutí Komise 2003/200/ES ze dne 14. února 2003, kterým se stanovují revidovaná ekologická kritéria pro udělování označení ekologické nezávadnosti Společenství pracím prostředkům a kterým se mění rozhodnutí 1999/476/ES (oznámeno pod číslem K(2003) 143) (1)
32003D0201 OJ L 076, 22.03.2003, p.40 Rozhodnutí Komise 2003/201/ES ze dne 21. března 2003, kterým se mění rozhodnutí 2000/85/ES, kterým se stanovují zvláštní podmínky, kterými se řídí dovoz produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Lotyšska (oznámeno pod číslem K(2003) 833 ) (1)
32003D0202 OJ L 076, 22.03.2003, p.43 Rozhodnutí Rady 2003/202/ES ze dne 18. března 2003 o zahájení vojenské operace EU v Bývalé jugoslávské republice Makedonii
32003D0204 OJ L 078, 25.03.2003, p.14 Rozhodnutí Komise 2003/204/ES ze dne 21. března 2003, kterým se mění rozhodnutí 97/569/ES, pokud jde o začlenění zařízení v Maďarsku, Slovinsku a Slovenské republice do prozatímních seznamů zařízení třetích zemí, z nichž mohou členské státy dovážet masné produkty (oznámeno pod číslem K(2003) 832) (1)
32003D0207 OJ L 084, 01.04.2003, p.1 Rozhodnutí Komise 2003/207/ES ze dne 24. července 2002 o řízení podle článku 81 Smlouvy o ES (Případ COMP/E-3/36.700 — Průmyslové a medicinální plyny) (oznámeno pod číslem K(2002) 2782)
32003D0209 OJ L 079, 26.03.2003, p.25 Rozhodnutí Komise 2003/209/ES ze dne 25. března 2003, kterým se zřizuje poradní skupina nazývaná „Skupina odborníků pro problematiku obchodování s lidmi"
32003D0210 OJ L 080, 27.03.2003, p.25 Rozhodnutí Komise 2003/210/ES ze dne 25. března 2003 o dočasném uvádění osiv některých druhů, které nesplňují požadavky směrnice Rady 69/208/EHS, na trh (oznámeno pod číslem K(2003) 859) (1)
32003D0211 OJ L 080, 27.03.2003, p.35 Rozhodnutí Rady 2003/211/CFSP ze dne 24. února 2003 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a NATO o bezpečnosti informací
32003D0213 OJ L 081, 28.03.2003, p.46 Rozhodnutí Komise 2003/213/ES ze dne 25. března 2003 o uplatňování čl. 3 odst. 3 písm. e) směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES na radiová zařízení určená k použití na plavidlech, na něž se nevztahuje Úmluva SOLAS, a k účasti na Automatickém identifikačním systému (AIS) (oznámeno pod číslem K(2003) 808) (1)
32003D0214 OJ L 081, 28.03.2003, p.48 Rozhodnutí Komise 2003/214/ES ze dne 27. března 2003 o ochranných opatřeních proti influenze ptáků v Nizozemsku (oznámeno pod číslem K(2003) 1102) (1)
32003D0215 OJ L 088, 04.04.2003, p.1 Rozhodnutí Komise 2003/215/ESSC ze dne 21. listopadu 2001, kterým se povoluje fúze mezi Arbed SA, Aceralia Corporación Siderúrgica SA a Usinor SA into Newco Steel (Případ COMP/ESSC.1351 - USINOR/ARBED/ACERALIA) (oznámeno pod číslem K(2001) 3696 )
32003D0216 OJ L 088, 04.04.2003, p.39 Rozhodnutí Komise 2003/216/ES ze dne 15. ledna 2002 o státní podpoře, kterou Francie poskytuje ve prospěch Crédit Mutuel (oznámeno pod číslem K(2001) 3956) (1)
32003D0218 OJ L 082, 29.03.2003, p.35 Rozhodnutí Komise 2003/218/ES ze dne 27. března 2003 o ochranných a kontrolních zónách v případě katarální horečky ovcí a o pravidlech pohybu zvířat v rámci těchto zón a z těchto zón a o zrušení rozhodnutí 2001/783/ES (oznámeno pod číslem K(2003) 864) (1)
32003D0219 OJ L 082, 29.03.2003, p.40 Rozhodnutí Komise 2003/219/ES ze dne 25. března 2003 o nezačlenění acefátu do přílohy I ke směrnici Rady 91/414/EHS a o odebrání povolení v případě přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto aktivní látku (oznámeno pod číslem K(2003) 868) (1)
32003D0222 OJ L 082, 29.03.2003, p.45 Rozhodnutí Rady 2003/222/SZBP ze dne 21. března 2003 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií bývalou jugoslávskou republikou Makedonií o statusu Ozbrojených sil pod vedením Evropské unie v bývalé jugoslávské republice Makedonii
32003D0224 OJ L 083, 01.04.2003, p.70 Rozhodnutí Komise 2003/224/ES ze dne 21. března 2003 o zveřejňování odkazu na normu EN 1495:1997 "Zvedací plošiny — sloupové stoupací pracovní plošiny" v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES (oznámeno pod číslem K(2003) 831) (1)
32003D0225 OJ L 091, 08.04.2003, p.1 Rozhodnutí Komise 2003/225/ES ze dne 19. června 2002 o Durynském programu ve prospěch investic malých a středních podniků a o jeho uplatňování (oznámeno pod číslem K(2002) 2143) (1)
32003D0226 OJ L 091, 08.04.2003, p.13 Rozhodnutí Komise 2003/226/ES ze dne 24. září 2002 o režimu podpor, který má Spolková republika Německo v úmyslu uplatnit — "Obecné zásady týkající se podpor pro malé a střední podniky — Zlepšování výkonnosti podniků v Sasku": Dílčí programy 1 (Coaching), 4 (Účast na veletrzích), 5 (Spolupráce) a 7 (Podpora stylu) (oznámeno pod číslem K(2002) 2606) (1)
32003D0227 OJ L 091, 08.04.2003, p.23 Rozhodnutí Komise 2003/227/ES ze dne 2. srpna 2002 o různých opatřeních a státní podpoře, kterou Španělsko poskytuje ve prospěch parku "Terra Mítica SA" (Nenidorm (Alicante)) (oznámeno pod číslem K(2002) 2980) (1)
32003D0228 OJ L 091, 08.04.2003, p.38 Rozhodnutí Komise 2003/228/ES ze dne 16. října 2002 o systému podpor, prostřednictvím kterého má Itálie v úmyslu snížit energetické náklady malých a středních podniků v regionu Sardínie (oznámeno pod číslem K(2002) 3715) (1)
32003D0229 OJ L 091, 08.04.2003, p.42 Rozhodnutí Komise 2003/229/ES ze dne 30. října 2002, kterým se Německu povoluje rozšířit ve prospěch Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie GmbH režim daňových úlev u investic o 8 % v případě investičních projektů v nových Länder, který byl zaveden finančním zákonem z roku 1996 (oznámeno pod číslem K(2002) 4037) (1)
32003D0230 OJ L 091, 08.04.2003, p.47 Rozhodnutí Komise 2003/230/ES ze dne 11. prosince 2002 o existujícím systému podpor, který byla Itálie oprávněna uplatňovat ve prospěch Trieste Financial Services a Insurance Centre (oznámeno pod číslem K(2002) 4829) (1)
32003D0231 OJ L 086, 03.04.2003, p.21 Rozhodnutí Rady 2003/231/ES ze dne 17. března 2003 o přistoupení Evropského společenství k Protokolu o změně Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a harmonizaci celních režimů (Kjótská úmluva)
32003D0232 OJ L 086, 03.04.2003, p.46 Rozhodnutí Rady 2003/232/ES ze dne 27. března 2003 o jmenování člena Výboru regionů
32003D0233 OJ L 086, 03.04.2003, p.47 Rozhodnutí Rady 2003/233/ES ze dne 27. března 2003 o jmenování náhradníka Výboru regionů
32003D0234 OJ L 086, 03.04.2003, p.48 Rozhodnutí Komise 2003/234/ES ze dne 2. dubna 2003, kterým se mění rozhodnutí 74/360/EHS, pokud jde o odchylku od uplatňování směrnice Rady 2002/57/ES o obchodování s osivem olejnin a přadných rostlin poskytnutou Spojenému království v případě konopí (Cannabis sativa ) (oznámeno pod číslem K(2003) 1055)
32003D0235 OJ L 087, 04.04.2003, p.10 Rozhodnutí Komise 2003/235/ES ze dne 3. dubna 2003, kterým se mění rozhodnutí 94/278/ES o seznamu třetích zemí, z nichž mohou členské státy dovážet některé produkty spadající do působnosti směrnice Rady 92/118/EHS, pokud jde o dovoz žabích stehýnek z Egypta (oznámeno pod číslem K(2003) 1093) (1)
32003D0236 OJ L 087, 04.04.2003, p.12 Rozhodnutí Komise 2003/236/ES ze dne 3. dubna 2003, kterým se mění rozhodnutí 92/486/EHS, kterým stanoví forma spolupráce mezi centrem ANIMO a členskými státy (oznámeno pod číslem K(2003) 1104) (1)
32003D0237 OJ L 087, 04.04.2003, p.13 Rozhodnutí Komise 2003/237/ES ze dne 3. dubna 2003, kterým se mění rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o uznání některých italských provincií za oficiálně nenapadené brucelózou (oznámeno pod číslem K(2003) 1083) (1)
32003D0238 OJ L 094, 10.04.2003, p.1 Rozhodnutí Komise 2003/238/ES ze dne 15. května 2002 o systému podpor, prostřednictvím kterého Francie uplatňuje odlišnou sazbu spotřební daně v případě biopaliv (oznámeno pod číslem K(2002) 1866) (1)
32003D0239 OJ L 089, 05.04.2003, p.11 Rozhodnutí Rady 2003/239/ES ze dne 18. února 2003 o uzavření dohody formou výměny dopisů mezi Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska jménem ostrova Man a Evropským společenstvím, kterou se na ostrov Man vztahuje právní ochrana databází podle kapitoly III směrnice 96/9/ES
32003D0240 OJ L 089, 05.04.2003, p.16 Rozhodnutí Komise 2003/240/ES ze dne 24. března 2003, kterým se mění rozhodnutí 2000/45/ES, pokud jde o platnost ekologických kritérií pro udělování označení ekologické nezávadnosti Společenství validity pračkám (oznámeno pod číslem K(2003) 218 ) (1)
32003D0241 OJ L 089, 05.04.2003, p.17 Rozhodnutí Komise 2003/241/ES ze dne 26. března 2003, kterým se mění rozhodnutí Komise 1999/391/ES ze dne 31. května 1999 o dotazníku ke směrnici Rady 96/61/ES o integrované prevenci a kontrole znečištění (IPPC) (provádění směrnice Rady 91/692/EHS) (oznámeno pod číslem K(2003) 881) (1)
32003D0242 OJ L 089, 05.04.2003, p.24 Rozhodnutí Komise 2003/242/ES ze dne 3. dubna 2003, kterým se mění rozhodnutí 93/231/EHS, kterým se v případě obchodování s osivem brambor na celém území nebo na jeho části umožňuje uplatňovat méně přísná opatření týkající se některých nemocí, které jsou uvedeny v příloze I a II ke směrnici Rady 66/403/EHS (oznámeno pod číslem K(2003) 1057) (1)
32003D0243 OJ L 089, 05.04.2003, p.26 Rozhodnutí Komise 2003/243/ES ze dne 3. března 2003, kterým se po třinácté mění rozhodnutí 2000/284/ES, kterým se stanovuje seznam inseminačních stanic schválených pro dovoz spermatu koňovitých ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2003) 1109 ) (1)
32003D0244 OJ L 089, 05.04.2003, p.39 Rozhodnutí Komise 2003/244/ES ze dne 4. dubna 2003 o dočasném uvádění některých osiv druhu Triticum aestivum, které nesplňují požadavky směrnice Rady 66/402/EHS, na trh (oznámeno pod číslem K(2003) 1107 ) (1)
32003D0245 OJ L 090, 08.04.2003, p.48 Rozhodnutí Komise 2003/245/ES ze dne 4. dubna 2003 o žádostech, které Komise obdržela a které se týkají nárůstu cílů MAGP IV s přihlédnutím ke zlepšování bezpečnosti, navigace na moři, hygieny, kvality výrobky a pracovních podmínek pro plavidla o celkové délce nad 12 m (oznámeno pod číslem K(2003) 1113)
32003D0246 OJ L 092, 09.04.2003, p.14 Rozhodnutí Komise 2003/246/ES, EURATOM ze dne 26. března 2003, kterým se mění její jednací řád (oznámeno pod číslem K(2003) 972)
32003D0247 OJ L 093, 10.04.2003, p.27 Rozhodnutí Komise 2003/247/ES ze dne 9. dubna 2003, kterým se mění rozhodnutí 2000/690/ES, kterým se zřizuje Skupina pro podnikovou politiku (1)
32003D0248 OJ L 093, 10.04.2003, p.28 Rozhodnutí Komise 2003/248/ES ze dne 9. dubna 2003, kterým se členské státy zmocňují poskytnout dočasné odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES v případě jahodníku (Fragaria L.) určeného k sadbě, který pochází z Argentiny (oznámeno pod číslem K(2003) 1183)
32003D0249 OJ L 093, 10.04.2003, p.32 Rozhodnutí Komise 2003/249/ES ze dne 9. dubna 2003, kterým se členské státy zmocňují poskytnout dočasné odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES v případě jahodníku (Fragaria L.) určeného k sadbě, který pochází z Chile (oznámeno pod číslem K(2003) 1184)
32003D0250 OJ L 093, 10.04.2003, p.36 Rozhodnutí Komise 2003/250/ES ze dne 9. dubna 2003, kterým se členské státy zmocňují poskytnout dočasné odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES v případě jahodníku (Fragaria L.), určeného k sadbě, který pochází z Jihoafrické republiky (oznámeno pod číslem K(2003) 1185)
32003D0252 OJ L 093, 10.04.2003, p.49 Rozhodnutí Rady 2003/252/SZBP ze dne 24. února 2003 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Albánskou republikou o činnosti Kontrolní mise Evropské unie (EUMM) v Albánské republice
32003D0253 OJ L 036, 12.02.2003, p.1 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 253/2003/ES ze dne 11. února 2003, kterým se přijímá akční program Společenství pro cla (Cla 2007)
32003D0253 OJ L 095, 11.04.2003, p.36 Rozhodnutí Rady 2003/253/ES ze dne 19. prosince 2002 o uzavření Dohody formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Kanadou podle článku XXVIII GATT (1994) o změně koncesí pro obiloviny na seznamu CXL, který tvoří přílohu GATT 1994
32003D0253r OJ L 051, 26.02.2003, p.23 Oprava k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 253/2003/ES ze dne 11. února 2003 kterým se přijímá akční program Společenství pro cla (Cla 2007) (Úř. věst. č. L 36 ze dne 12.2.2003)
32003D0254 OJ L 095, 11.04.2003, p.40 Rozhodnutí Rady 2003/254/ES ze dne 19. prosince 2002 o uzavření Dohody formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o změně koncesí pro obiloviny na seznamu CXL, který tvoří přílohu GATT 1994
32003D0256 OJ L 095, 11.04.2003, p.54 Rozhodnutí Komise 2003/256/ES ze dne 26. února 2003 o přidělení dovozních kvót pro kontrolované látky pro období od 1. ledna do 31. prosince 2003 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 (oznámeno pod číslem K(2003) 617)
32003D0257 OJ L 095, 11.04.2003, p.61 Rozhodnutí Komise 2003/257/ES ze dne 10. dubna 2003 o finanční pomoci Německu pro účely shromažďování epidemiologických informací o klasickém moru prasat u divokých prasat (oznámeno pod číslem K(2003) 1189)
32003D0258 OJ L 095, 11.04.2003, p.65 Rozhodnutí Komise 2003/258/ES ze dne 10. dubna 2003 o ochranných opatřeních proti influenze ptáků v Nizozemsku (oznámeno pod číslem K(2003) 1256) (1)
32003D0259 OJ L 103, 24.04.2003, p.1 Rozhodnutí Komise 2003/259/ES ze dne 20. prosince 2001, kterým se spojení podniků prohlašuje za slučitelné se společným trhem a s Dohodou o EHP (Případ COMP/M.2530 — Südzucker/Saint Louis Sucre) (oznámeno pod číslem K(2001) 4524) (1)
32003D0260 OJ L 103, 24.04.2003, p.36 Rozhodnutí Komise 2003/260/ES ze dne 21. února 2002, kterým se spojení podniků prohlašuje za slučitelné se společným trhem a s Dohodou o EHP (Případ COMP/M.2495 — Haniel/Fels) (oznámeno pod číslem K(2002) 554) (1)
32003D0261 OJ L 103, 24.04.2003, p.50 Rozhodnutí Komise 2003/261/ES ze dne 27. listopadu 2002 o státní podpoře, kterou Německo uplatňuje ve prospěch Ambau Stahl- und Anlagenbau GmbH (oznámeno pod číslem K(2002) 4483) (1)
32003D0262 OJ L 103, 24.04.2003, p.63 Rozhodnutí Komise 2003/262/ES ze dne 27. listopadu 2002 o systému prémií pro provozovatele cestovních kanceláří v Řecku (oznámeno pod číslem K(2002) 4488) (1)
32003D0263 OJ L 097, 15.04.2003, p.53 Rozhodnutí Rady 2003/263/ES ze dne 27. března 2003 o podpisu a uzavření Protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Polskou republikou na straně druhé s přihlédnutím k výsledkům jednání mezi stranami o nových vzájemných zemědělských koncesích
32003D0264 OJ L 097, 15.04.2003, p.73 Rozhodnutí Komise 2003/264/ES ze dne 21. prosince 2000 o státní podpoře, kterou uplatňuje Německo ve prospěch Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH a Kranbau Köthen GmbH (oznámeno pod číslem K(2000) 4403) (1)
32003D0265 OJ L 097, 15.04.2003, p.81 Rozhodnutí Komise 2003/265/ES ze dne 10. dubna 2003 o finanční pomoci ve prospěch referenčních laboratoří Společenství zabývajících se klasickým morem prasat za účelem hodnocení nových diskriminačních testů pro klasický mor prasat (oznámeno pod číslem K(2003) 1190)
32003D0266 OJ L 098, 16.04.2003, p.14 Rozhodnutí Komise 2003/266/ES ze dne 10. dubna 2003 o finanční pomoci Společenství na uskladnění antigenů pro výrobu vakcín proti slintavce a kulhavce ve Francii, Itálii a Spojeném království v roce 2003 (oznámeno pod číslem K(2003) 1191)
32003D0268 OJ L 099, 17.04.2003, p.45 Rozhodnutí Rady 2003/268/ES ze dne 8. dubna 2003 o pokrytí nákladů, které vznikly Evropské centrální bance při správě investiční facility Dohody z Cotonou a rozhodnutí o přidružení zámořských oblastí
32003D0269 OJ L 099, 17.04.2003, p.47 Rozhodnutí Rady 2003/269/ES ze dne 8. dubna 2003 o uzavření Dohody mezi vládou Spojených států amerických a Evropským společenstvím o koordinaci programů označování energetické účinnosti pro vybavení kanceláří
32003D0270 OJ L 099, 17.04.2003, p.49 Rozhodnutí Rady 2003/270/ES ze dne 8. dubna 2003, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o externích auditorech centrálních bank jednotlivých států, pokud jde o externí auditory Deutsche Bundesbank
32003D0271 OJ L 099, 17.04.2003, p.50 Rozhodnutí Rady 2003/271/ES ze dne 8. dubna 2003 o jmenování jednoho člena Výboru regionů
32003D0272 OJ L 099, 17.04.2003, p.51 Rozhodnutí Rady 2003/272/ES ze dne 8. dubna 2003 o jmenování jednoho náhradníka Výboru regionů
32003D0273 OJ L 099, 17.04.2003, p.52 Rozhodnutí Komise 2003/273/ES ze dne 10. dubna 2003 o schválení účetní závěrky Paying Agency v Řecku, pokud jde o výdaje financované Evropským zemědělským a záručním fondem (EZOZF) – záruční sekcí pro finanční rok 2000 (oznámeno pod číslem K(2003) 1192)
32003D0274r OJ L 109, 01.05.2003, p.27 Oprava k doporučení Komise 2003/274/ES ze dne 14. dubna 2003 o ochraně a informování veřejnosti, pokud jde o expozici vyplývající z pokračující radioaktivní kontaminace některých přírodních potravinových výrobků cesiem v důsledku havárie jaderné elektrárny v Černobylu (Úř. věst. č. L 99 ze dne 17.4.2003)
32003D0275 OJ L 099, 17.04.2003, p.57 Rozhodnutí Komise 2003/275/ES ze dne 16. dubna 2003 o ochranných opatřeních ve spojitosti se silným podezřením na influenzu ptáků v Belgii (oznámeno pod číslem K(2003) 1335) (1)
32003D0276 OJ L 099, 17.04.2003, p.60 Rozhodnutí Rady 2003/276/SZBP ze dne 14. dubna 2003 o provádění společné akce 2002/589/SZBP s ohledem na příspěvek Evropské unie na ničení střeliva pro lehké střelné zbraně v Albánii
32003D0277 OJ L 101, 23.04.2003, p.10 Rozhodnutí Rady 2003/277/ES ze dne 8. dubna 2003 o převzetí odpovědnosti za výdajů, které přesahují výdaje uvedené v rozhodnutí Rady ze dne 22. července 1997 o záruce, kterou osobně poskytují členové zemědělských družstev v případě zjištěné platební neschopnosti, Italskou republikou a regionem Sicílie
32003D0278 OJ L 101, 23.04.2003, p.12 Rozhodnutí Rady 2003/278/ES ze dne 14. dubna 2003 o uzavření Dohody formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a bývalou jugoslávskou republikou Makedonií o systému ekologických bodů, který se uplatňuje při tranzitní přepravě bývalé jugoslávské republiky Makedonie přes Rakousko
32003D0279 OJ L 101, 23.04.2003, p.14 Rozhodnutí Komise 2003/279/ES ze dne 15. dubna 2003, kterým se mění rozhodnutí Komise 93/13/EHS, pokud je o osvědčení o veterinárních kontrolách u produktů pocházejících ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2003) 1229) (1)
32003D0281 OJ L 108, 30.04.2003, p.1 Rozhodnutí Komise 2003/281/ES ze dne 30. října 2002 o státní podpoře, kterou Německo uplatňuje ve prospěch rafinérie Leuna 2000 (oznámeno pod číslem K(2002) 4038) (1)
32003D0282 OJ L 108, 30.04.2003, p.8 Rozhodnutí Komise 2003/282/ES ze dne 27. listopadu 2002 o státní podpoře, kterou Německo uplatňuje ve prospěch Doppstadt GmbH (oznámeno pod číslem K(2002) 4482) (1)
32003D0283 OJ L 108, 30.04.2003, p.21 Rozhodnutí Komise 2003/283/ES ze dne 27. listopadu 2002 o opatřeních, která Španělsko uplatňuje ve prospěch Refractarios Especiales SA (oznámeno pod číslem K(2002) 4486) (1)
32003D0284 OJ L 108, 30.04.2003, p.35 Rozhodnutí Komise 2003/284/ES ze dne 11. prosince 2002 o státní podpoře, kterou Španělsko uplatňuje ve prospěch Sniace SA (oznámeno pod číslem K(2002) 4824) (1)
32003D0285 OJ L 102, 24.04.2003, p.32 Rozhodnutí Rady 2003/285/ES ze dne 18. března 2003 o uzavření Protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Maďarskou republikou na straně druhé s přihlédnutím k výsledkům jednání mezi stranami o nových vzájemných zemědělských koncesích
32003D0286 OJ L 102, 24.04.2003, p.60 Rozhodnutí Rady 2003/286/ES ze dne 8. dubna 2003 o uzavření Protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Bulharskou republikou na straně druhé s přihlédnutím k výsledkům jednání mezi stranami o nových vzájemných zemědělských koncesích
32003D0287 OJ L 102, 24.04.2003, p.82 Rozhodnutí Komise 2003/287/ES ze dne 14. dubna 2003, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování označení ekologické nezávadnosti Společenství turistickým ubytovacím zařízením (oznámeno pod číslem K(2003) 235) (1)
32003D0288 OJ L 104, 25.04.2003, p.40 Rozhodnutí Komise 2003/288/ES ze dne 23. dubna 2003 o žádosti o výjimku ze silniční daně, kterou předložilo Dánsko podle čl. 6 odst. 2 písm. b) směrnice Rady 1999/62/ES o vybírání poplatků za použití některých komunikací těžkými nákladními vozidly (oznámeno pod číslem K(2003) 1263)
32003D0289 OJ L 105, 26.04.2003, p.24 Rozhodnutí Komise 2003/289/ES ze dne 25. dubna 2003 o ochranných opatřeních proti influenze ptáků v Belgii (oznámeno pod číslem K(2003) 1438) (1)
32003D0290 OJ L 105, 26.04.2003, p.28 Rozhodnutí Komise 2003/290/ES ze dne 25. dubna 2003 o ochranných opatřeních proti influenze ptáků v Nizozemsku (oznámeno pod číslem K(2003) 1437) (1)
32003D0291 OJ L 043, 18.02.2003, p.1 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 291/2003/ES ze dne 6. února 2003, kterým se vyhlašuje Evropský rok vzdělávání prostřednictvím sportu 2004
32003D0291 OJ L 105, 26.04.2003, p.34 Rozhodnutí Komise 2003/291/ES ze dne 25. dubna 2003, kterým se stanovují požadavky na prevenci proti influenze ptáků u ptáků náchylných k této nemoci, kteří jsou chováni v zoologických zahradách v Belgii a Nizozemsku (oznámeno pod číslem K(2003) 1439) (1)
32003D0292 OJ L 111, 06.05.2003, p.1 Rozhodnutí Komise 2003/292/ES ze dne 9. dubna 2002, kterým se spojení podniků prohlašuje za slučitelné se společným trhem a s Dohodou o EHP (Případ COMP/M.2568 — Haniel/Ytong) (oznámeno pod číslem K(2002) 1396) (1)
32003D0293 OJ L 111, 06.05.2003, p.24 Rozhodnutí Komise 2003/293/ES ze dne 11. prosince 2002 o opatřeních, která Španělsko zavedlo v odvětví zemědělství v důsledku nárůstu cen pohonných hmot (oznámeno pod číslem K(2002) 4378)
32003D0294 OJ L 111, 06.05.2003, p.45 Rozhodnutí Komise 2003/294/ES ze dne 11. prosince 2002 o uplatňování systému finančních a daňových podpor ze strany Portugalska ve prospěch svobodného pásma Madeiry v období mezi 1. lednem a 31. prosincem 2000 (oznámeno pod číslem K(2002) 4825) (1)
32003D0295 OJ L 111, 06.05.2003, p.50 Rozhodnutí Komise 2003/295/ES ze dne 5. února 2003 o ad hoc podpoře, kterou má Spojené království v úmyslu uplatnit ve prospěch CLYDEBoyd v rámci režimu FFG (Freight Facilities Grant) (oznámeno pod číslem K(2003) 388) (1)
32003D0296 OJ L 106, 29.04.2003, p.35 Rozhodnutí Komise 2003/296/ES ze dne 28. dubna 2003 o jmenování členů Výboru pro léčivé přípravky pro vzácná onemocnění (1)
32003D0298 OJ L 107, 30.04.2003, p.12 Rozhodnutí Rady 2003/298/ES ze dne 14. dubna 2003 o uzavření Protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Českou republikou na straně druhé s přihlédnutím k výsledkům jednání mezi stranami o nových zemědělských koncesích
32003D0299 OJ L 107, 30.04.2003, p.36 Rozhodnutí Rady 2003/299/ES ze dne 14. dubna 2003 o uzavření Protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Slovenskou republikou na straně druhé s přihlédnutím k výsledkům jednání mezi stranami o nových zemědělských koncesích
32003D0300 OJ L 107, 30.04.2003, p.58 Rozhodnutí Komise 2003/300/ES ze dne 8. října 2002 o řízení podle článku 81 Smlouvy o ES a článku 53 Dohody o EHP (Případ č. COMP/C2/38.014 — IFPI "Simulcasting") (oznámeno pod číslem K(2002) 3639) (1)
32003D0302 OJ L 110, 03.05.2003, p.6 Rozhodnutí Komise 2003/302/ES ze dne 25. dubna 2003, kterým se stanovují zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu ze Srí Lanky (oznámeno pod číslem K(2003) 1286) (1)
32003D0303 OJ L 110, 03.05.2003, p.12 Rozhodnutí Komise 2003/303/ES ze dne 25. dubna 2003, kterým se mění rozhodnutí 97/296/ES tak, aby povolovalo dovoz produktů rybolovu ze Srí Lanky (oznámeno pod číslem K(2003) 1287) (1)
32003D0304 OJ L 110, 03.05.2003, p.15 Rozhodnutí Komise 2003/304/ES ze dne 29. dubna 2003, kterým se schvaluje technický akční plán na zlepšování statistiky v oblasti zemědělství pro rok 2003 (oznámeno pod číslem K(2003) 1369)
32003D0305 OJ L 112, 06.05.2003, p.10 Rozhodnutí Komise 2003/305/ES ze dne 2. května 2003, kterým se uznává jako kompletní dokumentace předložená k detailnímu přezkoumání za účelem případného začlenění sulpfutyl fluoridu, bispyribac sodium a paecilomyces lilacinus do přílohy I ke směrnici Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (oznámeno pod číslem K(2003) 1426) (1)
32003D0307 OJ L 113, 07.05.2003, p.5 Rozhodnutí Komise 2003/307/ES ze dne 2. května 2003 o dočasném uvádění některých osiv druhu Lupinus angustifolius( a Linum usitatissimum(, které nesplňují požadavky směrnic Rady 66/401/EHS a 2002/57/ES, na trh (oznámeno pod číslem K(2003) 1414) (1)
32003D0308 OJ L 113, 07.05.2003, p.8 Rozhodnutí Komise 2003/308/ES ze dne 2. května 2003 o nezačlenění metalaxylu do přílohy I ke směrnici Rady 91/414/EHS a o odebrání povolení v případě přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto aktivní látku (oznámeno pod číslem K(2003) 1421) (1)
32003D0310 OJ L 114, 08.05.2003, p.38 Rozhodnutí Komise 2003/310/ES ze dne 2. října 2002 o státní podpoře, kterou Itálie poskytuje ve prospěch Iveco SpA (oznámeno pod číslem K(2002) 3580) (1)
32003D0312 OJ L 114, 08.05.2003, p.50 Rozhodnutí Komise 2003/312/ES ze dne 9. dubna 2003 o zveřejňování odkazu na normy týkající se tepelných izolací, geotextilií, pevných protipožárních zařízení a sádrových kvádrů v souladu se směrnicí Rady 89/106/EHS (oznámeno pod číslem K(2003) 1161) (1)
32003D0313 OJ L 114, 08.05.2003, p.55 Rozhodnutí Komise 2003/313/ES ze dne 7. května 2003 o schválení účetní závěrky výdajů členských států, které byly financovány záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) pro finanční rok 2002 (oznámeno pod číslem K(2003) 1519)
32003D0315 OJ L 115, 09.05.2003, p.68 Rozhodnutí Rady 2003/315/ES ze dne 6. února 2003 o uzavření Dohody formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Maltou, kterou se k Dohodě zakládající přidružení mezi Evropským hospodářským společenstvím a Malty připojuje Protokol o vzájemné administrativní pomoci v celních otázkách
32003D0316 OJ L 115, 09.05.2003, p.75 Rozhodnutí Komise 2003/316/ES ze dne 28. března 2003 o rozdělení množství kontrolovaných látek pro základní použití ve Společenství v roce 2003 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 (oznámeno pod číslem K(2003) 747) (1)
32003D0317 OJ L 115, 09.05.2003, p.82 Rozhodnutí Komise 2003/317/ES ze dne 8. května 2003, kterým se mění rozhodnutí 2003/289/ES o ochranných opatřeních proti influenze ptáků v Belgii (oznámeno pod číslem K(2003) 1555) (1)
32003D0318 OJ L 115, 09.05.2003, p.86 Rozhodnutí Komise 2003/318/ES ze dne 8. května 2003, kterým se mění rozhodnutí 2003/290/ES o ochranných opatřeních proti influenze ptáků v Nizozemsku (oznámeno pod číslem K(2003) 1556) (1)
32003D0320 OJ L 117, 13.05.2003, p.24 Rozhodnutí Komise 2003/320/ES ze dne 12. května 2003 o přechodných opatřeních podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o využívání použitého kuchyňského oleje v krmivech (oznámeno pod číslem K(2003) 1489) (1)
32003D0321 OJ L 117, 13.05.2003, p.30 Rozhodnutí Komise 2003/321/ES ze dne 12. května 2003 o přechodných opatřeních podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o normy pro zpracování savčí krve (oznámeno pod číslem K(2003) 1491) (1)
32003D0322 OJ L 117, 13.05.2003, p.32 Rozhodnutí Komise 2003/322/ES ze dne 12. května 2003, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o krmení některých nekrofágních ptáků materiály kategorie 1 (oznámeno pod číslem K(2003) 1494 ) (1)
32003D0323 OJ L 117, 13.05.2003, p.35 Rozhodnutí Komise 2003/323/ES ze dne 12. května 2003 o přechodných opatřeních podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o úplně oddělení materiálů kategorie 1 a 2 od materiálů kategorie 3 v pomocných závodech (oznámeno pod číslem K(2003) 1495) (1)
32003D0324 OJ L 117, 13.05.2003, p.37 Rozhodnutí Komise 2003/324/ES ze dne 12. května 2003, pokud jde o odchylku od zákazu opětovného používání kožešinových zvířat v rámci druhu podle nařízení (ES) č. 1774/2002 Evropského parlamentu a Rady (oznámeno pod číslem K(2003) 1496 ) (1)
32003D0325 OJ L 117, 13.05.2003, p.40 Rozhodnutí Komise 2003/325/ES ze dne 12. května 2003 o přechodných opatřeních podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o oddělení zpracovatelských závodů kategorie 1, 2 a 3 (oznámeno pod číslem K(2003) 1498) (1)
32003D0326 OJ L 117, 13.05.2003, p.42 Rozhodnutí Komise 2003/326/ES ze dne 12. května 2003 o přechodných opatřeních podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o oddělení oleochemických zařízení kategorie 2 a kategorie 3 (oznámeno pod číslem K(2003) 1500) (1)
32003D0327 OJ L 117, 13.05.2003, p.44 Rozhodnutí Komise 2003/327/ES ze dne 12. května 2003 o přechodných opatřeních podle nařízení (ES) č. 1774/2002, pokud jde o nízkokapacitní spalovny nebo pomocné spalovny, které nespalují zvláštní rizikový materiál nebo těla obsahující tyto materiály (oznámeno pod číslem K(2003) 1501) (1)
32003D0328 OJ L 117, 13.05.2003, p.46 Rozhodnutí Komise 2003/328/ES ze dne 12. května 2003 o přechodných opatřeních podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o používání kategorie kuchyňských odpadů 3 v krmivu pro prasata a o zákazu opětovného používání pomyjí při krmení prasat (oznámeno pod číslem K(2003) 1502) (1)
32003D0329 OJ L 117, 13.05.2003, p.51 Rozhodnutí Komise 2003/329/ES ze dne 12. května 2003 o přechodných opatřeních podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o proces tepelného zpracování hnoje (oznámeno pod číslem K(2003) 1505) (1)
32003D0330 OJ L 116, 13.05.2003, p.22 Rozhodnutí Rady 2003/330/ES ze dne 19. prosince 2002 o zpřístupnění Schengenské konzultační sítě (technické specifikace)
32003D0331 OJ L 116, 13.05.2003, p.24 Rozhodnutí Komise 2003/331/ES ze dne 7. května 2003, kterým se mění rozhodnutí 2003/56/ES o zdravotních osvědčeních pro dovoz živých zvířat a živočišných produktů z Nového Zélandu (oznámeno pod číslem K(2003) 1460) (1)
32003D0332 OJ L 116, 13.05.2003, p.26 Rozhodnutí Komise 2003/332/ES ze dne 8. května 2003, kterým se mění rozhodnutí 2003/126/ES, pokud jde o finanční pomoc dvěma referenčním laboratořím Společenství ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2003) 1464)
32003D0333 OJ L 116, 13.05.2003, p.28 Rozhodnutí Komise 2003/333/ES ze dne 12. května 2003 o ochranných opatřeních ve spojitosti se silným podezřením na influenzu ptáků v Německu (oznámeno pod číslem K(2003) 1591) (1)
32003D0334 OJ L 118, 14.05.2003, p.10 Rozhodnutí Komise 2003/334/ES ze dne 13. května 2003 o přechodných opatřeních podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o materiál získaný při úpravě odpadních vod (oznámeno pod číslem K(2003) 1467) (1)
32003D0336 OJ L 120, 15.05.2003, p.24 Rozhodnutí Rady 2003/336/ES ze dne 14. dubna 2003 o uzavření Dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Estonskou republikou na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA)
32003D0337 OJ L 120, 15.05.2003, p.39 Rozhodnutí Rady 2003/337/ES ze dne 14. dubna 2003 o uzavření Dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Slovenskou republikou na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA)
32003D0338 OJ L 120, 15.05.2003, p.57 Rozhodnutí Rady 2003/338/ES ze dne 6. května 2003 o jmenování člena Výboru regionů
32003D0339 OJ L 120, 15.05.2003, p.58 Rozhodnutí Rady 2003/339/ES ze dne 6. května 2003 o jmenování náhradníka Výboru regionů
32003D0340 OJ L 120, 15.05.2003, p.59 Rozhodnutí Rady 2003/340/ES ze dne 6. května 2003 o jmenování člena Výboru regionů
32003D0341 OJ L 120, 15.05.2003, p.60 Rozhodnutí Rady 2003/341/ES ze dne 6. května 2003 o jmenování člena Výboru regionů
32003D0342 OJ L 120, 15.05.2003, p.61 Rozhodnutí Rady 2003/342/ES ze dne 6. května 2003 o jmenování náhradníka Výboru regionů
32003D0354 OJ L 123, 17.05.2003, p.47 Rozhodnutí Rady 2003/354/ES ze dne 13. května 2003, kterým se Německu povoluje uplatnit opatření odchylující se od článku 17 šesté směrnice 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
32003D0355 OJ L 123, 17.05.2003, p.49 Rozhodnutí Komise 2003/355/ES ze dne 9. dubna 2003, kterým se mění rozhodnutí 2003/207/ES o řízení podle článku 81 Smlouvy o ES (Případ COMP/E-3/36.700 — Plyny pro průmysl a lékařství) (oznámeno pod číslem K(2003) 1180 )
32003D0356 OJ L 123, 17.05.2003, p.51 Rozhodnutí Komise 2003/356/ES ze dne 16. května 2003, kterým se podruhé mění rozhodnutí 2003/289/ES o ochranných opatřených proti influenze ptáků v Belgii (oznámeno pod číslem K(2003) 1688 ) (1)
32003D0357 OJ L 123, 17.05.2003, p.53 Rozhodnutí Komise 2003/357/ES ze dne 16. května 2003, kterým se podruhé mění pro rozhodnutí 2003/290/ES o ochranných opatřeních proti influenze ptáků v Nizozemsku (oznámeno pod číslem K(2003) 1689 ) (1)
32003D0358 OJ L 123, 17.05.2003, p.55 Rozhodnutí Komise 2003/358/ES ze dne 16. května 2003 o ochranných opatřeních proti influenze ptáků v Německu (oznámeno pod číslem K(2003) 1690 ) (1)
32003D0359 OJ L 123, 17.05.2003, p.59 Rozhodnutí Komise 2003/359/ES ze dne 16. května 2003, kterým se stanovují požadavky na prevenci proti influenze ptáků u ptáků náchylných k této nemoci v některých členských státech (oznámeno pod číslem K(2003) 1691) (1)
32003D0360 OJ L 124, 20.05.2003, p.33 Rozhodnutí Rady 2003/360/ES ze dne 17. března 2003 o uzavření Dohody formou výměny dopisů mezi Evropským společenství a Vietnamskou socialistickou republikou, kterou se mění Memorandum o porozumění mezi Evropským společenstvím a vládou Vietnamu o prevenci podvodů při obchodování s obuvnickými výrobky
32003D0362 OJ L 124, 20.05.2003, p.42 Rozhodnutí Komise 2003/362/ES ze dne 14. května 2003, kterým se zrušuje rozhodnutí 98/399/ES, kterým se schvaluje plán na eradikaci klasického moru prasat u divokých prasat v provincii Varese v Itálii (oznámeno pod číslem K(2003) 1527) (1)
32003D0363 OJ L 124, 20.05.2003, p.43 Rozhodnutí Komise 2003/363/ES ze dne 14. května 2003, kterým se schvalují plány na eradikaci klasického moru prasat u divokých prasat v některých oblastech Belgie (oznámeno pod číslem K(2003) 1529 ) (1)
32003D0364 OJ L 124, 20.05.2003, p.45 Rozhodnutí Komise 2003/364/ES ze dne 15. května 2003, kterým se z financování Společenství vylučují některé náklady, které vznikly členským státům v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) (oznámeno pod číslem K(2003) 1539 )
32003D0367 OJ L 125, 21.05.2003, p.9 Rozhodnutí Komise 2003/367/ES ze dne 15. května 2003, kterým se stanoví jednací řád Energetického úřadu Evropského společenství
32003D0368 OJ L 125, 21.05.2003, p.12 Rozhodnutí Komise 2003/368/ES ze dne 20. května 2003, kterým se mění rozhodnutí 1999/815/ES o opatřeních zakazujících uvádět na trh hračky a předměty péče o dítě, které děti mladší tří let mohou vkládat do úst, vyrobené z měkkého PVC obsahujícího některé ftaláty (oznámeno pod číslem K(2003) 1605) (1)
32003D0369 OJ L 127, 23.05.2003, p.48 Rozhodnutí Komise 2003/369/ES ze dne 16. května 2003, kterým se mění rozhodnutí 85/377/EHS, kterým se stanoví typologie Společenství zemědělské podniky (oznámeno pod číslem K(2003) 1557)
32003D0370 OJ L 127, 23.05.2003, p.58 Rozhodnutí Komise 2003/370/ES ze dne 21. května 2003, kterým se členským státům povoluje prodloužit prozatímní povolení poskytnutá pro nové aktivní látky - jodsulfuron-methyl-sodium, indoxacarb, S-metolachlor, Spodoptera exigua, tepraloxydim a dimethenamid-P (oznámeno pod číslem K(2003) 1583) (1)
32003D0371 OJ L 127, 23.05.2003, p.60 Rozhodnutí Komise 2003/371/ES ze dne 22. května 2003, kterým se ukončuje antidumpingové řízení týkající se dovozů zapisovatelných kompaktních disků pocházejících z Indie
32003D0372 OJ L 132, 28.05.2003, p.1 Rozhodnutí Komise 2003/372/ES ze dne 11. prosince 2002 o podpoře, kterou Řecko poskytuje ve prospěch Olympic Airways (oznámeno pod číslem K(2002) 4831) (1)
32003D0373 OJ L 128, 24.05.2003, p.12 Rozhodnutí Komise 2003/373/ES ze dne 11. prosince 2002 o státní podpoře, kterou má Německo v úmyslu uplatnit ve prospěch BMW AG v Lipsku (oznámeno pod číslem K(2002) 4830) (1)
32003D0374 OJ L 128, 24.05.2003, p.20 Rozhodnutí Komise 2003/374/ES ze dne 21. května 2003 o provádění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 507/2001/ES o zřízení transevropské sítě pro shromažďování, vyhotovení a šíření statistických údajů o obchodování se zbožím v rámci Společenství a mezi Společenstvím a nečlenskými zeměmi (Edicom) (oznámeno pod číslem K(2003) 1598)
32003D0375 OJ L 128, 24.05.2003, p.29 Rozhodnutí Komise 2003/375/ES ze dne 21. května 2003 o označení domény nejvyššího řádu .eu T(oznámeno pod číslem K(2003) 1624) (1)
32003D0376 OJ L 130, 27.05.2003, p.21 Rozhodnutí Komise 2003/376/ES ze dne 22. května 2003, kterým se mění přílohy I a II k rozhodnutí 2002/304/ES, pokud jde o programy, jejichž cílem je získání statusu schválených zón nebo farem, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) (oznámeno pod číslem K(2003) 1627) (1)
32003D0377 OJ L 130, 27.05.2003, p.25 Rozhodnutí Komise 2003/377/ES ze dne 22. května 2003, kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/67/ES, pokud jde o ochranná opatření proti Newcastleské chorobě ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2003) 1636) (1)
32003D0378 OJ L 130, 27.05.2003, p.27 Rozhodnutí Komise 2003/378/ES ze dne 23. května 2003, kterým se mění rozhodnutí 2002/300/ES, kterým se stanovuje seznam schválených zón, pokud jde o Bonamia ostreae a/nebo Marteilia refringens (oznámeno pod číslem K(2003) 1639) (1)
32003D0380 OJ L 131, 28.05.2003, p.18 Rozhodnutí Komise 2003/380/ES ze dne 22. května 2003, kterým se Švédsku poskytuje odchylka od směrnice Rady 64/433/EHS a kterým se stanovují rovnocenné zdravotní podmínky, jež mají být dodržovány v případě porcovaného čerstvého masa (oznámeno pod číslem K(2003) 1635) (1)
32003D0382 OJ L 140, 06.06.2003, p.1 Rozhodnutí Komise 2003/382/ES ze dne 8. prosince 1999 o řízení podle článku 81 Smlouvy o ES (Případ IV/E-1/35.860-B bezešvé ocelové trubky) (oznámeno pod číslem K(1999) 4154) (1)
32003D0383 OJ L 140, 06.06.2003, p.30 Rozhodnutí Komise 2003/383/ES ze dne 2. října 2002 o státní podpoře C 44/01 (ex NN 147/98), kterou Německo uplatňuje ve prospěch Technische Glaswerke Ilmenau GmbH (oznámeno pod číslem K(2002) 2147) (1)
32003D0384 OJ L 133, 29.05.2003, p.83 Rozhodnutí Rady 2003/384/ES ze dne 19. května 2003 o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody formou výměny dopisů o rozšíření Protokolu, kterým se stanovují rybolovná práva a výše finančního příspěvku podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Guinejské republiky o rybolovu v blízkosti Guinejského pobřeží v období od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2003
32003D0385 OJ L 133, 29.05.2003, p.87 Rozhodnutí Komise 2003/385/ES ze dne 28. května 2003, kterým se podruhé mění rozhodnutí 2003/56/ES o zdravotních osvědčeních pro dovoz živých zvířat a živočišných produktů z Nového Zélandu (oznámeno pod číslem K(2003) 1788) (1)
32003D0386 OJ L 133, 29.05.2003, p.89 Rozhodnutí Komise 2003/386/ES ze dne 28. května 2003, kterým se mění rozhodnutí 2003/358/ES o ochranných opatřeních proti influenze ptáků v Německu (oznámeno pod číslem K(2003) 1785) (1)
32003D0386r OJ L 136, 04.06.2003, p.14 Oprava k rozhodnutí Komise 2003/386/ES ze dne 28. května 2003, kterým se mění rozhodnutí 2003/358/ES c některých ochranných opatřeních proti influenze ptáků (Úř. věst. č. L 133 ze dne 29.5.2003)
32003D0387 OJ L 133, 29.05.2003, p.91 Rozhodnutí Komise 2003/387/ES ze dne 28. května 2003, kterým se potřetí mění pro rozhodnutí 2003/290/ES o ochranných opatřeních proti influenze ptáků v Nizozemsku (oznámeno pod číslem K(2003) 1786) (1)
32003D0388 OJ L 133, 29.05.2003, p.92 Rozhodnutí Komise 2003/388/ES ze dne 28. května 2003, kterým se potřetí mění rozhodnutí 2003/289/ES o ochranných opatřeních proti influenze ptáků v Belgii (oznámeno pod číslem K(2003) 1787) (1)
32003D0390 OJ L 135, 03.06.2003, p.19 Rozhodnutí Komise 2003/390/ES ze dne 23. května 2003, kterým se zavádějí zvláštní podmínky pro uvádění sladkovodních druhů zvířat, které nejsou považovány za náchylné k určitým chorobám, a výrobků z nich na trh (oznámeno pod číslem K(2003) 1641) (1)
32003D0391 OJ L 135, 03.06.2003, p.25 Rozhodnutí Komise 2003/391/ES ze dne 23. května 2003, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, kterým se stanovují seznamy týmů pro odběr embryí schválených ve třetích zemích pro vývoz embryí skotu do Společenství, pokud jde o Spojené státy americké (oznámeno pod číslem K(2003) 1643 ) (1)
32003D0392 OJ L 135, 03.06.2003, p.27 Rozhodnutí Komise 2003/392/ES ze dne 23. května 2003, kterým se mění rozhodnutí 2003/70/ES a 2003/71/ES, pokud jde o dovoz živých gamet ryb rodu Salmonidae z Norska a Faerských ostrovů (oznámeno pod číslem K(2003) 1675) (1)
32003D0393 OJ L 135, 03.06.2003, p.31 Rozhodnutí Komise 2003/393/ES ze dne 22. května 2003, kterým se mění rozhodnutí 2000/728/ES, kterým se zavádějí žádosti a roční poplatky pro označení ekologické nezávadnosti Společenství (oznámeno pod číslem K(2003) 1780) (1)
32003D0394 OJ L 136, 04.06.2003, p.8 Rozhodnutí Komise 2003/394/ES ze dne 23. května 2003, kterým se mění rozhodnutí 2002/677/ES, pokud jde o programy pro dohled nad salmonelou u zvířat (oznámeno pod číslem K(2003) 1640) (1)
32003D0396 OJ L 145, 12.06.2003, p.1 Rozhodnutí Rady 2003/396/ES ze dne 19. května 2003 o zásadách, prioritách, střednědobých cílech a podmínkách obsažených v Partnerství pro přistoupení s Bulharskem
32003D0397 OJ L 145, 12.06.2003, p.21 Rozhodnutí Rady 2003/397/ES ze dne 19. května 2003 o zásadách, prioritách, střednědobých cílech a podmínkách obsažených v Partnerství pro přistoupení s Rumunskem
32003D0398 OJ L 145, 12.06.2003, p.40 Rozhodnutí Rady 2003/398/ES ze dne 19. května 2003 o zásadách, prioritách, střednědobých cílech a podmínkách obsažených v Partnerství pro přistoupení s Tureckem
32003D0399 OJ L 139, 06.06.2003, p.32 Rozhodnutí Rady 2003/399/ES ze dne 6. května 2003 o vyhlášení Evropského města kultury pro rok 2006
32003D0400 OJ L 139, 06.06.2003, p.33 Rozhodnutí Rady 2003/400/ES ze dne 19. května 2003, kterým se mění rozhodnutí 2001/496/SZBP, rozhodnutí 2001/41/ES, rozhodnutí Rady ze dne 25. června 1997 a rozhodnutí Rady ze dne 22. března 1999, pokud jde o denní příspěvky vojáků a odborníků, kteří byli dočasně přeloženi ke Generálnímu sekretariátu Rady
32003D0401 OJ L 139, 06.06.2003, p.34 Rozhodnutí Rady 2003/401/ES ze dne 19. května 2003 o jmenování předsedy Vojenského výboru Evropské unie
32003D0405 OJ L 148, 16.06.2003, p.1 Rozhodnutí Evropského parlamentu 2003/405/ES ze dne 8. dubna 2003 o udělení absolutoria Komisi za plnění rozpočtu Šestého, Sedmého a Osmého Evropského rozvojového fondu pro 2001 finanční rok
32003D0406 OJ L 148, 16.06.2003, p.13 Rozhodnutí Evropského parlamentu 2003/406/ES ze dne 8. dubna 2003 o uzavření účtů Šestého, Sedmého a Osmého Evropského rozvojového fondu pro finanční rok 2001
32003D0407 OJ L 148, 16.06.2003, p.16 Rozhodnutí Evropského parlamentu 2003/407/ES ze dne 8. dubna 2003 o odkladu rozhodnutí o udělení absolutoria řediteli Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci, řediteli Evropské agentury pro životní prostředí, řediteli Překladatelského centra pro orgány Evropské unie, řediteli Evropského centra pro monitorování drog a drogové závislosti, řediteli Evropského centra pro monitorování rasismu a xenofobie za plnění jednotlivých rozpočtů pro finanční rok 2001
32003D0408 OJ L 148, 16.06.2003, p.20 Rozhodnutí Evropského parlamentu 2003/408/ES, ESUO, EURATOM ze dne 8. dubna 2003 o udělení absolutoria za plnění všeobecného rozpočtu Evropské unie pro 2001 finanční rok (Komise)
32003D0409 OJ L 148, 16.06.2003, p.40 Rozhodnutí Evropského parlamentu 2003/409/ES, ESUO, EURATOM ze dne 8. dubna 2003 o uzavření účtů za plnění všeobecného rozpočtu Evropské unie pro finanční rok 2001 (Komise)
32003D0410 OJ L 148, 16.06.2003, p.42 Rozhodnutí Evropského parlamentu 2003/410/ES ze dne 8. dubna 2003 o udělení absolutoria za plnění všeobecného rozpočtu Evropské unie pro 2001 finanční rok — Oddíl II — Rada
32003D0411 OJ L 148, 16.06.2003, p.45 Rozhodnutí Evropského parlamentu 2003/411/ES ze dne 8. dubna 2003 o udělení absolutoria za plnění všeobecného rozpočtu Evropské unie pro 2001 finanční rok — Oddíl IV — Soudní dvůr
32003D0412 OJ L 148, 16.06.2003, p.49 Rozhodnutí Evropského parlamentu 2003/412/ES ze dne 8. dubna 2003 o udělení absolutoria za plnění všeobecného rozpočtu Evropské unie pro 2001 finanční rok Oddíl V — Účetní dvůr
32003D0413 OJ L 148, 16.06.2003, p.54 Rozhodnutí Evropského parlamentu 2003/413/ES ze dne 8. dubna 2003 o udělení absolutoria za plnění všeobecného rozpočtu Evropské unie pro 2001 finanční rok — Oddíl VI — Hospodářský a sociální výbor
32003D0414 OJ L 148, 16.06.2003, p.57 Rozhodnutí Evropského parlamentu 2003/414/ES ze dne 8. dubna 2003 o udělení absolutoria za plnění všeobecného rozpočtu Evropské unie pro 2001 finanční rok — Oddíl VII — Výbor regionů
32003D0415 OJ L 148, 16.06.2003, p.59 Rozhodnutí Evropského parlamentu 2003/415/ES ze dne 8. dubna 2003 o udělení absolutoria za plnění všeobecného rozpočtu Evropské unie pro 2001 finanční rok — Oddíl VIII — Ombudsman
32003D0416 OJ L 148, 16.06.2003, p.61 Rozhodnutí Evropského parlamentu 2003/416/ES, ESUO, EURATOM ze dne 8. dubna 2003 o udělení absolutoria za plnění všeobecného rozpočtu Evropské unie pro 2001 finanční rok (Oddíl I – Evropský parlament)
32003D0417 OJ L 148, 16.06.2003, p.82 Rozhodnutí Evropského parlamentu 2003/417/ES ze dne 8. dubna 2003 o udělení absolutoria Řídící radě Evropského centra pro rozvoj odborného vzdělávání za plnění rozpočtu pro finanční rok 2001
32003D0418 OJ L 148, 16.06.2003, p.89 Rozhodnutí Evropského parlamentu 2003/418/ES ze dne 8. dubna 2003 o udělení absolutoria Správní radě Evropské nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek za plnění rozpočtu pro finanční rok 2001
32003D0419 OJ L 148, 16.06.2003, p.95 Rozhodnutí Evropského parlamentu 2003/419/ES ze dne 8. dubna 2003 o udělení absolutoria řediteli Evropské agentury pro obnovu za plnění rozpočtu pro finanční rok 2001
32003D0420 OJ L 148, 16.06.2003, p.102 Rozhodnutí Evropského parlamentu 2003/420/ESUO ze dne 8. dubna 2003 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) pro finanční rok 2001
32003D0421 OJ L 143, 11.06.2003, p.33 Rozhodnutí Komise 2003/421/ES ze dne 20. května 2003, kterým se pozastavuje šetření týkající se překážek obchodu, jež spočívají v obchodní praktikách, které používá Kolumbijská republika při dovozu motorových vozidel
32003D0422 OJ L 143, 11.06.2003, p.35 Rozhodnutí Komise 2003/422/ES ze dne 26. května 2003, kterým se schvaluje manuál pro diagnostiku afrického moru prasat (oznámeno pod číslem K(2003) 1696) (1)
32003D0424 OJ L 144, 12.06.2003, p.9 Rozhodnutí Komise 2003/424/ES ze dne 6. června 2003, kterým se mění rozhodnutí 96/603/ES, kterým se stanovuje seznam výrobků skupiny A "Výrobky nezpůsobující požár" podle rozhodnutí 94/611/ES, kterým se provádí článek 20 směrnice Rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích (oznámeno pod číslem K(2003) 1673) (1)
32003D0425 OJ L 144, 12.06.2003, p.10 Rozhodnutí Komise 2003/425/ES ze dne 11. června 2003, kterým se zřizuje skupina odborníků, jejímž úkolem je poskytovat rady Komisi v otázkách strategie řešení nehod v odvětví dopravy
32003D0426 OJ L 144, 12.06.2003, p.12 Rozhodnutí Komise 2003/426/ES ze dne 5. června 2003, kterým se povoluje uvádět na trh "noni juice" (šťáva z Morinda citrifolia L.) jako novou potravinovou složku podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2003) 1789)
32003D0427 OJ L 144, 12.06.2003, p.13 Rozhodnutí Komise 2003/427/ES ze dne 5. června 2003, kterým se povoluje uvádět na trh olej bohatý na DHA (kyselina docosahexaenoická acid) z řasy Schizochytrium sp. jako novou potravinovou složku podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2003) 1790 )
32003D0428 OJ L 144, 12.06.2003, p.15 Rozhodnutí Komise 2003/428/ES ze dne 11. června 2003, kterým se stanovují doplňková opatření, která mají být provedena před uplatněním omezení podle směrnice Rady 92/40/EHS v souvislosti s influenzou ptáků (oznámeno pod číslem K(2003) 1817) (1)
32003D0429 OJ L 147, 14.06.2003, p.25 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2003/429/ES ze dne 19. května 2003 o úpravě finanční perspektivy pro rozšíření
32003D0430 OJ L 147, 14.06.2003, p.31 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2003/430/ES ze dne 19. května 2003 o opravě finanční perspektivy
32003D0431 OJ L 147, 14.06.2003, p.38 Rozhodnutí Rady 2003/431/ES ze dne 11. června 2003 o podpisu jménem Společenství a prozatímním uplatňování Dohody formou výměny dopisů o rozšíření Protokolu, kterým se stanovují rybolovná práva a výše finančního příspěvku podle Dohody mezi Evropským společenství a vládou ostrova Mauritius o rybolovu ve vodách ostrova Mauritius v období do 3. prosince 2002 do 2. prosince 2003
32003D0432 OJ L 147, 14.06.2003, p.42 Rozhodnutí Rady 2003/432/SZBP ze dne 12. června 2003 o zahájení vojenské operace Evropské unie v Demokratické republice Kongo
32003D0433 OJ L 149, 17.06.2003, p.18 Rozhodnutí Komise 2003/433/ES ze dne 21. ledna 2003 o režimu podpor „Osvobození od kolkovného pro nemovitosti neurčené k bydlení ve znevýhodněných oblastech", který oznámilo Spojené království (oznámeno pod číslem K(2003) 41) (1)
32003D0434 OJ L 149, 17.06.2003, p.30 Rozhodnutí Komise 2003/434/ES ze dne 16. června 2003, kterým se pozastavuje rozšířené antidumpingové clo, které bylo nařízením Rady (ES) č. 1023/2003 uloženo z dovozu některých tvárných železných trubek nebo potrubí dodávaných z Argentiny, též prohlášených za pocházející z Argentiny (oznámeno pod číslem K(2003) 1693)
32003D0435 OJ L 149, 17.06.2003, p.32 Rozhodnutí Komise 2003/435/ES ze dne 16. června 2003, kterým se zrušuje rozhodnutí 2002/182/ES, kterým se schvaluje pozměněný plán, který předložilo Rakousko pro eradikaci klasického moru prasat u divokých prasat v Dolno-Rakouskua (oznámeno pod číslem K(2003) 1833 ) (1)
32003D0436 OJ L 149, 17.06.2003, p.33 Rozhodnutí Komise 2003/436/ES ze dne 16. června 2003, kterým se mění rozhodnutí 2002/975/ES o zavedení vakcinace jako doplňkového opatření pro tlumení nízkopatogenní influenzy ptáků v Itálii a o zvláštních opatřeních pro omezení pohybu (oznámeno pod číslem K(2003) 1834 ) (1)
32003D0438 OJ L 153, 20.06.2003, p.40 Rozhodnutí Komise 2003/438/ES ze dne 16. října 2002 o režimu podpor C 50/2001 (ex NN 47/2000) — Finanční společnosti — uplatňovaném Lucemburskem (oznámeno pod číslem K(2002) 3741 ) (1)
32003D0439 OJ L 153, 20.06.2003, p.49 Rozhodnutí Komise 2003/439/ES ze dne 13. listopadu 2002 o státní podpoře, kterou má Německo v úmyslu uplatňovat ve prospěch Capro Schwedt GmbH (oznámeno pod číslem K(2002) 4364) (1)
32003D0440 OJ L 150, 18.06.2003, p.32 Rozhodnutí Rady 2003/440/ES ze dne 8. května 2003 o podpisu jménem Společenství a prozatímním uplatňování Dohody formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Chorvatskou republikou o systému ekologického bodování pro chorvatskou tranzitní dopravu přes Rakousko od 1. ledna 2003
32003D0441 OJ L 150, 18.06.2003, p.51 Rozhodnutí Rady 2003/441/ES ze dne 2. června 2003 o jmenování člena Výboru regionů
32003D0442 OJ L 150, 18.06.2003, p.52 Rozhodnutí Komise 2003/442/ES ze dne 11. prosince 2002 o části režimu, kterým se národní daňový systém přizpůsobuje zvláštním charakteristikám autonomního regionu Azory a který se týká snížení daně z příjmu a korporační daně (oznámeno pod číslem K(2002) 4487 ) (1)
32003D0443 OJ L 150, 18.06.2003, p.64 Rozhodnutí Komise 2003/443/ES ze dne 17. června 2003, kterým se počtvrté mění rozhodnutí 2003/290/ES o ochranných opatřeních proti influenze ptáků v Nizozemsku (oznámeno pod číslem K(2003) 1935 ) (1)
32003D0450 OJ L 151, 19.06.2003, p.42 Rozhodnutí Komise 2003/450/ES ze dne 18. června 2003, kterým se ustanovení uplatňovaná v České republice v oblasti boje proti Clavibacter michiganensis (Smith) Davis a al. ssp. sepedonicus (Spieckerman a Kotthoff) Davis a al. uznávají za rovnocenná ustanovením Společenství (oznámeno pod číslem K(2003) 1870 )
32003D0451 OJ L 069, 13.03.2003, p.6 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 451/2003/ES ze dne 27. února 2003, kterým se mění rozhodnutí č. 253/2000/ES, kterým se zavádí druhá fáze akčního programu Společenství v oblasti vzdělávání "Socrates"
32003D0452 OJ L 152, 20.06.2003, p.22 Rozhodnutí Rady 2003/452/ES ze dne 26. května 2003 o uzavření Protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy, které jednají v rámci Evropské unie, na straně jedné a Slovinskou republikou na straně druhé s přihlédnutím k výsledkům jednání mezi stranami o nových zemědělských koncesích
32003D0453 OJ L 152, 20.06.2003, p.41 Rozhodnutí Rady 2003/453/ES ze dne 2. června 2003 o podpisu Dohody ve formě výměny dopisů, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Vietnamskou socialistickou republikou o obchodování s textilními a oděvními výrobky a dalších opatřeních pro otevření trhů jménem Evropského společenství a o jejím prozatímním uplatňování
32003D0454 OJ L 152, 20.06.2003, p.82 Rozhodnutí Rady 2003/454/ES ze dne 13. června 2003, kterým se mění příloha 12 Společných konzulárních instrukcí a příloha 14a Společné příručky o vízových poplatcích
32003D0455 OJ L 152, 20.06.2003, p.84 Rozhodnutí Komise 2003/455/ES ze dne 12. června 2003, kterým se upravují opravné koeficienty uplatňované od 1. srpna, 1. září, 1. října, 1. listopadu a 1. prosince 2002 na platy úředníků Evropských společenství zaměstnaných ve třetích zemích
32003D0456 OJ L 152, 20.06.2003, p.86 Rozhodnutí Komise 2003/456/ES ze dne 19. června 2003, kterým se stanovují odchylky od rozhodnutí 98/235/ES o fungování poradních výborů v oblasti společné zemědělské politiky
32003D0457 OJ L 153, 20.06.2003, p.1 Rozhodnutí Komise 2003/457/ES ze dne 11. prosince 2001 o řízení podle článku 81 Smlouvy o ES a článku 53 Dohody o EHP (Případ COMP/E-1/37.027 - Zinc phosphate) (oznámeno pod číslem K(2001) 4237) (1)
32003D0457 OJ L 154, 21.06.2003, p.79 Rozhodnutí Rady 2003/457/ES ze dne 13. května 2003 o podpisu Dohody o vědecké a technické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael
32003D0458 OJ L 154, 21.06.2003, p.93 Rozhodnutí Komise 2003/458/ES ze dne 12. června 2003, kterým se mění přílohy I a II k rozhodnutí 2002/308/ES, kterým se stanovuje seznam schválených zón a schválených farem, pokud jde o jednu nebo více rybích virových hemoragických septikémií (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) (oznámeno pod číslem K(2003) 1813 ) (1)
32003D0459 OJ L 154, 21.06.2003, p.112 Rozhodnutí Komise 2003/459/ES ze dne 20. června 2003 o některých ochranných opatřeních, pokud jde o virus opičích neštovic (oznámeno pod číslem K(2003) 1953 ) (1)
32003D0460 OJ L 154, 21.06.2003, p.114 Rozhodnutí Komise 2003/460/ES ze dne 20. června 2003 o nouzových opatřeních týkajících pálivých paprik a výrobků z pálivých paprik (oznámeno pod číslem K(2003) 1970) (1)
32003D0460r OJ L 186, 25.07.2003, p.47 Oprava k rozhodnutí Komise 2003/460/ES ze dne 20. června 2003 o nouzových opatřeních týkajících pálivých paprik a výrobků z pálivých paprik (Úř. věst. č. L 154 ze dne 21.6.2003)
32003D0461 OJ L 154, 21.06.2003, p.116 Rozhodnutí Rady 2003/461/SZBP ze dne 20. června 2003, kterým se provádí společný postoj 2003/297/SZBP o Burmě/Myanmaru
32003D0462 OJ L 155, 24.06.2003, p.35 Rozhodnutí Rady 2003/462/ES ze dne 19. května 2003 o podpisu jménem Evropského společenství a prozatímním uplatňování Rámcové dohody o multilaterálním programu pro jadernou bezpečnost a životní prostředí v Ruské federaci a Protokolu o nárocích, soudním řízení a odškodnění a o schválení výše uvedené dohody a protokolu Komisí jménem Evropského společenství pro atomovou energii
32003D0463 OJ L 156, 25.06.2003, p.31 Rozhodnutí Rady 2003/463/ES ze dne 18. března 2003 o uzavření Protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Estonskou republikou na straně druhé s přihlédnutím k výsledkům jednání mezi stranami o nových zemědělských koncesích
32003D0465 OJ L 156, 25.06.2003, p.48 Rozhodnutí Rady 2003/465/ES ze dne 16. června 2003 o uzavření dohody formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím Norským královstvím o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty, které byly přislíbeny na základě článku 19 Dohody o Evropském hospodářském prostoru
32003D0466 OJ L 156, 25.06.2003, p.61 Rozhodnutí Komise 2003/466/ES ze dne 13. června 2003, kterým se stanovují kritéria pro členění a úřední dohled v případě podezření na přítomnost nebo potvrzení přítomnosti infekční anémie lososů (ISA) (oznámeno pod číslem K(2003) 1831) (1)
32003D0467 OJ L 156, 25.06.2003, p.74 Rozhodnutí Komise 2003/467/ES ze dne 23. června 2003 o zavedení úředního statusu stádo nenapadené tuberkulózou, brucelózou a enzootickou bovinní leukózou v některých členských státech a regionech (oznámeno pod číslem K(2003) 1925) (1)
32003D0469 OJ L 157, 26.06.2003, p.55 Rozhodnutí Komise 2003/469/ES ze dne 27. listopadu 2002 o režimu podpor "Durynský program na zvýšení provozního kapitálu", který uplatňuje Německo (oznámeno pod číslem K(2003) 4359 ) (1)
32003D0470 OJ L 157, 26.06.2003, p.66 Rozhodnutí Komise 2003/470/ES ze dne 24. června 2003 o povolení některých alternativních metod, které mají být použity při mikrobiologickém testování masa určeného pro Finsko a Švédsko (oznámeno pod číslem K(2003) 1928) (1)
32003D0475 OJ L 158, 27.06.2003, p.55 Rozhodnutí Rady 2003/475/ES ze dne 18. června 2003, kterým se mění rozhodnutí Rady 2000/604/ES o složení a stanovách Výboru pro hospodářskou politiku
32003D0476 OJ L 158, 27.06.2003, p.58 Rozhodnutí Rady 2003/476/ES ze dne 18. června 2003 o revizi stanov Hospodářského a finančního výboru
32003D0477 OJ L 158, 27.06.2003, p.61 Rozhodnutí Komise 2003/477/ES ze dne 24. června 2003, kterým se mění rozhodnutí 2002/251/ES tak, že se ruší ochranná opatření, pokud jde o produkty rybolovu a akvakultury dovážené z Thajska (oznámeno pod číslem K(2003) 425) (1)
32003D0479 OJ L 160, 28.06.2003, p.72 Rozhodnutí Rady 2003/479/ES ze dne 16. června 2003 o pravidlech vztahujících se na příslušníky ozbrojených sil přidělené ke Generálnímu sekretariátu Rady a o zrušení rozhodnutí ze dne 25. června 1997 a 22. března 1999, rozhodnutí 2001/41/ES a rozhodnutí 2001/496/SZBP
32003D0480 OJ L 160, 28.06.2003, p.81 Rozhodnutí Rady 2003/480/ES ze dne 27. června 2003, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních restriktivních opatřeních namířených proti určitým osobám a subjektům za účelem boje proti terorismu, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2002/974/ES
32003D0481 OJ L 160, 28.06.2003, p.83 Rozhodnutí Komise 2003/481/ES ze dne 27. června 2003 o finančních důsledcích uplatňovaných v rámci schválení výdajů, které financuje záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu záruční sekce v některých případech nesrovnalostí způsobených hospodářskými subjekty (oznámeno pod číslem K(2003) 1968 )
32003D0483 OJ L 162, 01.07.2003, p.72 Rozhodnutí Komise 2003/483/ES ze dne 30. června 2003, kterým se zavádějí přechodná opatření pro dohled nad pohybem zvířat náchylných ke slintavce a kulhavce (1)
32003D0484 OJ L 162, 01.07.2003, p.77 Rozhodnutí Rady 2003/484/SZBP ze dne 27. června 2003, kterým se provádí společný postoj 2003/280/SZBP na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu bývalé Jugoslávie (ICTY)
32003D0484r OJ L 178, 17.07.2003, p.32 Oprava k rozhodnutí Rady 2003/484/SZBP ze dne 27. června 2003 kterým se provádí společný postoj 2003/280/SZBP na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu bývalé Jugoslávie (ICTY) (Úř. věst. č. L 162 ze dne 1.7.2003)
32003D0485 OJ L 164, 02.07.2003, p.14 Rozhodnutí Komise 2003/485/ES ze dne 27. června 2003, kterým se mění rozhodnutí Komise 2000/159/ES o prozatímním schvalování plánů třetích zemí týkajících se reziduí podle směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem K(2003) 1973 ) (1)
32003D0486 OJ L 164, 02.07.2003, p.17 Rozhodnutí Komise 2003/486/ES ze dne 30. června 2003 o konečném rozdělení zdrojů Fondu Společenství pro tabák určených na financování opatření uvedených v článku 13 a 14 nařízení (ES) č. 2182/2002 mezi členské státy v roce 2003 (oznámeno pod číslem K(2003) 1997)
32003D0487 OJ L 165, 03.07.2003, p.29 Rozhodnutí Rady 2003/487/ES ze dne 3. června 2003 o existenci nadměrného schodku ve Francii — uplatňování čl. 104 odst. 6 Smlouvy o založení Evropského společenství
32003D0489 OJ L 167, 04.07.2003, p.37 Rozhodnutí Komise 2003/489/ES ze dne 25. června 2003 o ochranných opatřeních proti Newcastleské chorobě v Austrálii (oznámeno pod číslem K(2003) 1948) (1)
32003D0490 OJ L 168, 05.07.2003, p.19 Rozhodnutí Komise 2003/490/ES ze dne 30. června 2003 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o přiměřené ochraně osobních údajů v Argentině (1)
32003D0491 OJ L 168, 05.07.2003, p.23 Rozhodnutí Komise 2003/491/ES ze dne 3. července 2003 o finančním příspěvku Společenství na eradikaci klasického moru prasat v Lucembursku v roce 2002
32003D0492 OJ L 168, 05.07.2003, p.28 Rozhodnutí Komise 2003/492/ES ze dne 3. července 2003 o finančním příspěvku Společenství na eradikaci klasického moru prasat v Německu v roce 2001
32003D0493 OJ L 168, 05.07.2003, p.33 Rozhodnutí Komise 2003/493/ES ze dne 4. července 2003, kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz brazilských neloupaných ořechů pocházejících nebo dodávaných z Brazílie (1)
32003D0494 OJ L 169, 08.07.2003, p.67 Rozhodnutí Komise 2003/494/ES ze dne 3. července 2003 o finančním příspěvku Společenství na eradikaci klasického moru prasat ve Španělsku na konci roku 2001 a v roce 2002
32003D0501 OJ L 170, 09.07.2003, p.20 Rozhodnutí Komise 2003/501/ES ze dne 16. října 2002 o režimu státních podpor C 49/2001 (ex NN 46/2000) — Koordinační centra — uplatňovaném Lucemburskem (oznámeno pod číslem K(2002) 3740) (1)
32003D0502 OJ L 170, 09.07.2003, p.29 Rozhodnutí Komise 2003/502/ES ze dne 23. června 2003, kterým se pozastavuje šetření týkající se překážek obchodu, jež spočívají v obchodních praktikách, které používá Kanada u některých zeměpisných označení pro vína
32003D0503 OJ L 170, 09.07.2003, p.30 Rozhodnutí Komise 2003/503/ES ze dne 7. července 2003, kterým se mění rozhodnutí 2003/42/ES, pokud jde o datum jeho použitelnosti (1)
32003D0504 OJ L 172, 10.07.2003, p.14 Rozhodnutí Rady 2003/504/ES ze dne 30. června 2003 o jmenování člena Výboru regionů
32003D0505 OJ L 172, 10.07.2003, p.15 Rozhodnutí Rady 2003/505/ES ze dne 30. června 2003 o jmenování náhradníka Výboru regionů
32003D0506 OJ L 172, 10.07.2003, p.16 Rozhodnutí Komise 2003/506/ES ze dne 3. července 2003, kterým se mění rozhodnutí 2001/881/ES, kterým se stanoví seznam hraničních kontrolních míst schválených pro veterinární kontroly u zvířat a živočišných produktů ze třetích zemí, a 2002/459/ES, kterým se stanoví seznam jednotek počítačové sítě Animo (1)
32003D0507 OJ L 179, 17.07.2003, p.1 Rozhodnutí Rady 2003/507/ES ze dne 13. června 2003 o přistoupení Evropského společenství k Protokolu k Úmluvě o dlouhodobém přeshraničním znečištění ovzduší, jejímž cílem je zmírnění acidifikace, eutriphikace a ozónu, z roku 1979
32003D0508 OJ L 174, 12.07.2003, p.10 Rozhodnutí Komise 2003/508/ES ze dne 7. července 2003, kterým se přijímají rozhodnutí Společenství o dovozu některých chemikálií podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 a kterým se mění rozhodnutí 2000/657/ES a 2001/852/ES (1)
32003D0509 OJ L 174, 12.07.2003, p.40 Rozhodnutí Komise 2003/509/ES ze dne 10. července 2003, kterým se mění rozhodnutí 2001/338/ES o některých ochranných opatřeních, pokud jde o mlže dovážené nebo pocházející z Peru (oznámeno pod číslem K(2003) 2290) (1)
32003D0511 OJ L 175, 15.07.2003, p.45 Rozhodnutí Komise 2003/511/ES ze dne 14. července 2003 o zveřejňování referenčních čísel všeobecně uznávaných norem pro elektronické podpisy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES (oznámeno pod číslem K(2003) 2439) (1)
32003D0512 OJ L 177, 16.07.2003, p.17 Rozhodnutí Komise 2003/512/ES ze dne 5. září 2002 o režimu podpor, které uplatňuje Německo ve prospěch kontrolních a koordinačních center (oznámeno pod číslem K(2002) 3298) (1)
32003D0513 OJ L 177, 16.07.2003, p.22 Rozhodnutí Komise 2003/513/ES ze dne 11. července 2003 o některých ochranných opatřeních, pokud jde o Gyrodactylus salaris u lososovitých (oznámeno pod číslem K(2003) 2312) (1)
32003D0514 OJ L 178, 17.07.2003, p.28 Rozhodnutí Komise 2003/514/ES ze dne 10. července 2003 o ochranných zdravotních opatřeních proti klasickému moru prasat na Sardínii (Itálie) (oznámeno pod číslem K(2003) 2293) (1)
32003D0515 OJ L 180, 18.07.2003, p.52 Rozhodnutí Komise 2003/515/ES ze dne 17. února 2003 o státní podpoře, kterou uplatňuje Nizozemsko ve prospěch mezinárodních finančních aktivit (oznámeno pod číslem K(2003) 568) (1)
32003D0516 OJ L 181, 19.07.2003, p.25 Rozhodnutí Rady 2003/516/ES ze dne 6. června 2003 o podpisu Dohod mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o vydávání a vzájemné právní pomoci v trestních otázkách
32003D0517 OJ L 181, 19.07.2003, p.43 Rozhodnutí Rady 2003/517/ES ze dne 15. července 2003 o statistických údajích, jež mají být použity při úpravě klíče pro upisování základního kapitálu Evropské centrální banky
32003D0519 OJ L 181, 19.07.2003, p.46 Rozhodnutí Komise 2003/519/ES ze dne 5. března 2003 o režimu podpor, který má Itálie (region Sicílie) v úmyslu uplatnit ve prospěch internacionalizace podniků (oznámeno pod číslem K(2003) 650) (1)
32003D0520 OJ L 183, 22.07.2003, p.11 Rozhodnutí Rady 2003/520/ES ze dne 16. června 2003 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Japonska o spolupráci v oblasti činností, které poškozují hospodářskou soutěž
32003D0521 OJ L 183, 22.07.2003, p.19 Rozhodnutí Komise 2003/521/ES ze dne 9. dubna 2002 o státní podpoře, kterou Itálie uplatňuje ve prospěch v autonomní provincii Bolzano (oznámeno pod číslem K(2002) 1191) (1)
32003D0522 OJ L 183, 22.07.2003, p.30 Rozhodnutí Komise 2003/522/ES ze dne 6. listopadu 2002, kterým se zřizuje Úřad pro správu a vyplácení individuálních nároků
32003D0523 OJ L 183, 22.07.2003, p.35 Rozhodnutí Komise 2003/523/ES ze dne 6. listopadu 2002, kterým se zřizuje Úřad pro infrastrukturu a logistiku v Bruselu
32003D0523 OJ L 216, 28.08.2003, p.58 Rozhodnutí Komise 2003/523/ES ze dne 19. srpvna 2003 o vývoji integrovaného počítačově zpracovaného veterinárního systému nazývaného Traces (oznámeno pod číslem K(2003) 2983)
32003D0524 OJ L 183, 22.07.2003, p.40 Rozhodnutí Komise 2003/524/ES ze dne 6. listopadu 2002, kterým se zřizuje Úřad pro infrastrukturu a logistiku v Lucemburku
32003D0525 OJ L 183, 22.07.2003, p.45 Rozhodnutí Komise 2003/525/ES ze dne 18. července 2003 o prodloužení lhůty pro uplatňování směrnice Rady 1999/36/ES v případě některých přenosných tlakových zařízení (oznámeno pod číslem K(2003) 2591) (1)
32003D0526 OJ L 183, 22.07.2003, p.46 Rozhodnutí Komise 2003/526/ES ze dne 18. července 2003 o ochranných opatřeních proti klasickému moru prasat v Belgii, Francii, Německu a Lucembursku (oznámeno pod číslem K(2003) 2535) (1)
32003D0527 OJ L 188, 26.07.2003, p.1 Rozhodnutí Rady 2003/527/ES, EURATOM ze dne 15. července 2003, kterým se mění článek 23 Protokol o stanovách Soudního dvora
32003D0530 OJ L 184, 23.07.2003, p.15 Rozhodnutí Rady 2003/530/ES ze dne 16. července 2003 o slučitelnosti podpory, kterou má Italská republika v úmyslu poskytnout svým producentům mléka se společným trhem
32003D0531 OJ L 184, 23.07.2003, p.17 Rozhodnutí Rady 2003/531/ES ze dne 16. července 2003 o poskytování podpory některým koordinačním centrům Belgickou vládou
32003D0533 OJ L 184, 23.07.2003, p.33 Rozhodnutí Komise 2003/533/ES ze dne 17. července 2003, kterým se mění rozhodnutí 98/371/ES o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz čerstvého masa z některých evropských zemí s přihlédnutím k některým aspektům týkajícím se Estonska a Litvy (oznámeno pod číslem K(2003) 2561) (1)
32003D0534 OJ L 184, 23.07.2003, p.35 Rozhodnutí Komise 2003/534/ES ze dne 17. července 2003, kterým se mění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES a rozhodnutí 2000/96/ES, pokud jde o přenosné nemoci uvedené v těchto rozhodnutích, a kterým se mění rozhodnutí 2002/253/ES, pokud jde o definice případů přenosných nemocí (oznámeno pod číslem K(2003) 2301) (1)
32003D0535 OJ L 184, 23.07.2003, p.40 Rozhodnutí Komise 2003/535/ES ze dne 22. července 2003, kterým se mění rozhodnutí 2003/218/ES, pokud jde o ochranné a kontrolní zóny v případě katarální horečky ovcí v Itálii (oznámeno pod číslem K(2003) 2601) (1)
32003D0536 OJ L 184, 23.07.2003, p.42 Rozhodnutí Komise 2003/536/ES ze dne 22. července 2003, kterým se z financování Společenství vylučují některé náklady, které vznikly členským státům v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) (oznámeno pod číslem K(2003) 2587)
32003D0538 OJ L 185, 24.07.2003, p.24 Rozhodnutí Rady 2003/538/ES ze dne 15. července 2003, kterým se Španělskému království povoluje prodloužit do 7. března 2004 Dohodu o vzájemných vztazích v oblasti rybolovu s Jihoafrickou republikou
32003D0539 OJ L 185, 24.07.2003, p.25 Rozhodnutí Rady 2003/539/ES ze dne 15. července 2003, kterým se Portugalské republice povoluje prodloužit do 9. dubna 2004 Dohodu o vzájemných vztazích v oblasti rybolovu s Jihoafrickou republikou
32003D0540 OJ L 185, 24.07.2003, p.27 Rozhodnutí Komise 2003/540/ES ze dne 14. července 2003, kterým se po čtrnácté mění rozhodnutí 2000/284/ES, kterým se stanovuje seznam inseminačních stanic schválených pro dovoz spermatu koňovitých ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2003) 2365) (1)
32003D0541 OJ L 185, 24.07.2003, p.41 Rozhodnutí Komise 2003/541/ES ze dne 17. července 2003, kterým se mění rozhodnutí 92/260/EHS, 93/197/EHS a 97/10/ES, pokud jde o dočasné použití a dovoz registrovaných koní z jižní Afriky do Evropské unie (oznámeno pod číslem K(2003) 1212 ) (1)
32003D0542 OJ L 185, 24.07.2003, p.55 Rozhodnutí Komise 2003/542/ES ze dne 17. července 2003, kterým se mění rozhodnutí 2000/96/ES, pokud jde o provoz speciálních kontrolních sítí (oznámeno pod číslem K(2003) 2522) (1)
32003D0543 OJ L 185, 24.07.2003, p.59 Rozhodnutí Rady 2003/543/SZBP ze dne 21. července 2003 o provádění společné akce 2002/589/SZBP s ohledem na příspěvek Evropské unie na boj proti destabilizujícímu hromadění a šíření zbraní a lehkých střelných zbraní v Latinské Americe a Karibiku
32003D0544 OJ L 186, 25.07.2003, p.36 Rozhodnutí Rady 2003/544/ES ze dne 15. července 2003, kterým se Německu povoluje uzavřít dohodu se Švýcarskem obsahující ustanovení odchylující se od článků 2 a 3 směrnice 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
32003D0546 OJ L 186, 25.07.2003, p.39 Rozhodnutí Komise 2003/546/ES ze dne 22. července 2003, kterým se zrušuje rozhodnutí 2001/705/ES o některých ochranných opatřeních, pokud jde o některé produkty rybolovu a akvakultury určené k lidské spotřebě a pocházející z Indonésie (oznámeno pod číslem K(2003) 2437 ) (1)
32003D0547 OJ L 186, 25.07.2003, p.40 Rozhodnutí Komise 2003/547/ES ze dne 22. července 2003 o dočasných opatřeních k zabránění šíření slintavky a kulhavky z některých severoafrických zemí na území Evropské unie (oznámeno pod číslem K(2003) 2611) (1)
32003D0548 OJ L 186, 25.07.2003, p.43 Rozhodnutí Komise 2003/548/ES ze dne 24. července 2003 o minimálním souboru pronajatých okruhů s harmonizovanými vlastnostmi a o souvisejících normách uvedených v článku 18 směrnice o univerzální službě
32003D0549 OJ L 187, 26.07.2003, p.27 Rozhodnutí Komise 2003/549/ES ze dne 17. července 2003, kterým se prodlužuje doba uvedená v čl. 95 odst. 6 Smlouvy o ES v souvislosti s vnitrostátními právními předpisy o používání chlorových parafinů s krátkými řetězci, které oznámilo Nizozemsko podle čl. 95 odst. 4) (oznámeno pod číslem K(2003) 2539) (1)
32003D0550 OJ L 187, 26.07.2003, p.39 Rozhodnutí Komise 2003/550/ES ze dne 22. července 2003, kterým se mění rozhodnutí 2002/79/ES, kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz burských oříšků a některých výrobků z burských oříšků pocházejících nebo dovezených z Číny (oznámeno pod číslem K(2003) 2602 ) (1)
32003D0551 OJ L 187, 26.07.2003, p.43 Rozhodnutí Komise 2003/551/ES ze dne 22. července 2003, kterým se mění rozhodnutí 97/830/ES, kterým se zrušuje rozhodnutí 97/613/ES a kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz pistácií a některých výrobků z pistácií pocházejících nebo dovážených z Íránu (oznámeno pod číslem K(2003) 2603) (1)
32003D0552 OJ L 187, 26.07.2003, p.47 Rozhodnutí Komise 2003/552/ES ze dne 22. července 2003, kterým se mění rozhodnutí 2002/80/ES, kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz fíků, lískových ořechů a pistácií a některých výrobků z těchto surovin pocházejících nebo dovezených z Turecka (oznámeno pod číslem K(2003) 2604) (1)
32003D0553 OJ L 187, 26.07.2003, p.51 Rozhodnutí Komise 2003/553/ES ze dne 23. července 2003 o financovatelnosti výdajů vzniklých některým členským státům v roce 2003 při shromažďování a správě údajů nezbytných pro vedení společné politiky rybolovu (oznámeno pod číslem K(2003) 2629)
32003D0557 OJ L 189, 29.07.2003, p.48 Rozhodnutí Komise 2003/557/ES ze dne 24. července 2003, kterým se Nizozemsku prozatímně přiděluje další den nepřítomnosti v přístavu pro rybářská plavidla s vlečnými sítěmi (oznámeno pod číslem K(2003) 2636)
32003D0560 OJ L 190, 30.07.2003, p.10 Rozhodnutí Komise 2003/560/ES ze dne 22. července 2003, kterým se zrušuje osvobození od antidumpingového cla rozšířeného na některé části bicyklů pocházející ze Čínské lidové republiky, které bylo některým částem poskytnuto podle nařízení (ES) č. 88/97 (oznámeno pod číslem K(2003) 1961)
32003D0562 OJ L 190, 30.07.2003, p.19 Rozhodnutí Rady 2003/562/SZBP ze dne 29. července 2003 o jmenování vedoucího Kontrolní mise Evropské unie (EUMM) a o zrušení rozhodnutí 2002/922/SZBP
32003D0563 OJ L 190, 30.07.2003, p.20 Rozhodnutí Rady 2003/563/SZBP ze dne 29. července 2003 o prodloužení vojenské operace Evropské unie v bývalé jugoslávské republice Makedonii
32003D0564 OJ L 192, 31.07.2003, p.23 Rozhodnutí Komise 2003/564/ES ze dne 28. července 2003 o provádění směrnice Rady 72/166/EHS, pokud jde o kontroly pojištění občanskoprávní odpovědnosti za použití motorových vozidel (oznámeno pod číslem K(2003) 2626 ) (1)
32003D0565 OJ L 192, 31.07.2003, p.40 Rozhodnutí Komise 2003/565/ES ze dne 25. července 2003, kterým se prodlužuje doba stanovená v čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2003) 2692) (1)
32003D0566 OJ L 192, 31.07.2003, p.44 Rozhodnutí Komise 2003/566/ES ze dne 28. července 2003 o finančním příspěvku na realizaci operací, které si členské státy naplánovaly pro rok 2003 v rámci provádění systému kontroly, inspekce a dozoru v případě společné politiky rybolovu (oznámeno pod číslem K(2003) 2693)
32003D0567 OJ L 192, 31.07.2003, p.53 Rozhodnutí Rady 2003/567/SZBP ze dne 21. července 2003, kterým se provádí společný postoj 1999/533/SZBP o příspěvku Evropské unie na podporu brzkého vstupu Všeobecné smlouvy o zákazu jaderných zkoušek (CTBT) v platnost
32003D0569 OJ L 200, 07.08.2003, p.1 Rozhodnutí Komise 2003/569/ES ze dne 5. prosince 2001 o řízení podle článku 81 Smlouvy o ES (Případ IV/37.614/F3 PO/Interbrew a Alken-Maes) (oznámeno pod číslem K(2001) 3915)
32003D0570 OJ L 200, 07.08.2003, p.59 Rozhodnutí Komise 2003/570/ES ze dne 30. dubna 2003 o řízení podle článku 81 Smlouvy o ES a článku 53 Dohody o EHP - Případ COMP/ 38.370 — O2 UK Limited / T-Mobile UK Limited ("UK Network Sharing Agreement") (oznámeno pod číslem K(2003) 1384) (1)
32003D0571 OJ L 194, 01.08.2003, p.79 Rozhodnutí Komise 2003/571/ES ze dne 31. července 2003, kterým se mění rozhodnutí 1999/283/ES a 2000/585/ES, pokud jde o dovoz čerstvého masa z Botswany a Svazijska (oznámeno pod číslem K(2003) 2743) (1)
32003D0572 OJ L 194, 01.08.2003, p.87 Rozhodnutí Komise 2003/572/ES ze dne 31. července 2003, kterým se podruhé mění rozhodnutí Rady 2003/67/ES, pokud jde o ochranná opatření proti Newcastleské chorobě ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2003) 2751 ) (1)
32003D0573 OJ L 194, 01.08.2003, p.89 Rozhodnutí Komise 2003/573/ES ze dne 31. července 2003, kterým se mění rozhodnutí 94/85/ES o dovozu čerstvého drůbežího masa a rozhodnutí 2000/609/ES o hygienických podmínkách pro dovoz čerstvého masa běžců z Botswany (oznámeno pod číslem K(2003) 2755) (1)
32003D0574 OJ L 196, 02.08.2003, p.27 Rozhodnutí Komise 2003/574/ES ze dne 30. července 2003, kterým se po patnácté mění pro rozhodnutí 2000/284/ES, kterým se stanovuje seznam inseminačních stanic schválených pro dovoz spermatu koňovitých ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2003) 2733) (1)
32003D0575 OJ L 196, 02.08.2003, p.41 Rozhodnutí Komise 2003/575/ES ze dne 1. srpna 2003, kterým se mění rozhodnutí 2001/618/ES tak, aby seznamy členských států a regionů, kde se nevyskytuje Aujeszkyho choroba, a regionů, kde se uplatňují schválené programy eradikace Aujeszkyho choroby, zahrnovaly některé departmenty Francie a provincie Itálie (oznámeno pod číslem K(2003) 2786) (1)
32003D0576 OJ L 196, 02.08.2003, p.43 Rozhodnutí Komise 2003/576/ES ze dne 1. srpna 2003, kterým se mění rozhodnutí 93/402/EHS, pokud jde o dovoz čerstvého masa z Argentiny (oznámeno pod číslem K(2003) 2787) (1)
32003D0578 OJ L 197, 05.08.2003, p.13 Rozhodnutí Rady 2003/578/ES ze dne 22. července 2003 o obecných zásadách pro politiky zaměstnanosti členských států
32003D0580 OJ L 197, 05.08.2003, p.31 Rozhodnutí Komise 2003/580/ES ze dne 4. srpna 2003, kterým se mění rozhodnutí 2000/49/ES, kterým se zrušuje rozhodnutí 1999/356/ES a kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz arašídů a některých výrobků z arašídů pocházejících nebo dovezených z Egypta (oznámeno pod číslem K(2003) 2800 ) (1)
32003D0581 OJ L 197, 05.08.2003, p.35 Rozhodnutí Komise 2003/581/ES ze dne 1. srpna 2003, kterým se agentury pověřují správou podpor předvstupních opatření ve prospěch rozvoje zemědělství v České republice v období před přistoupením
32003D0582 OJ L 197, 05.08.2003, p.37 Rozhodnutí Rady 2003/582/CFSP ze dne 21. července 2003 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Ruskou federací o účasti Ruské federace na policejní misi Evropské unie v Bosně a Hercegovině
32003D0583 OJ L 198, 06.08.2003, p.8 Rozhodnutí Rady 2003/583/ES ze dne 21. července 2003 o přerozdělení prostředků, které získala Evropská investiční banka na operace v Demokratické republice Kongo z druhého, třetího, čtvrtého, pátého a šestého ERF
32003D0584 OJ L 198, 06.08.2003, p.10 Rozhodnutí Rady 2003/584/ES ze dne 22. července 2003 o uzavření Pozměňujícího protokolu k Evropské úmluvě o ochraně obratlovců používaných pro experimentální a jiné vědecké účely
32003D0585 OJ L 198, 06.08.2003, p.13 Rozhodnutí Rady 2003/585/ES ze dne 28. července 2003, kterým se mění příloha 2, seznam A Společných konzulárních instrukcí a příloha 5, Seznam A Společné příručky o vízových povinnostech pro držitele pákistánských diplomatických pasů
32003D0586 OJ L 198, 06.08.2003, p.15 Rozhodnutí Rady 2003/586/ES ze dne 28. července 2003 o změně přílohy 3, části I Společných konzulárních instrukcí a příloha 5am část I Společné příručky o státních příslušnících třetích zemí, na které se vztahují letištní víza
32003D0587 OJ L 198, 06.08.2003, p.17 Rozhodnutí Komise 2003/587/ES ze dne 5. srpna 2003 o souladu hasicích systému používaných na trajektu "Finnsailor" (IMO č. 8401444) se směrnicí Rady 1999/35/ES ze dne 29. dubna 1999 (oznámeno pod číslem K(2003) 2819)
32003D0588 OJ L 199, 07.08.2003, p.17 Rozhodnutí Rady 2003/588/ES ze dne 21. července 2003 o splnění podmínek stanovených v článku 3 rozhodnutí Rady pro přidružení EU-Polsko č. 3/2002 ze dne 23. října 2002, kterým se prodlužuje doba uvedená v čl. 8 odst. 4 Protokolu 2 l Evropské dohodě o výrobcích Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO)
32003D0589 OJ L 199, 07.08.2003, p.19 Rozhodnutí Rady 2003/589/ES ze dne 21. července 2003 o uzavření Dohody o vědecké a technologické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Republikou Chile
32003D0590 OJ L 199, 07.08.2003, p.28 Rozhodnutí Komise 2003/590/ES ze dne 5. března 2003 o státní podpoře, kterou má Spojené království v úmyslu poskytnout CDC Group plc (oznámeno pod číslem K(2003) 651) (1)
32003D0591 OJ L 199, 07.08.2003, p.36 Rozhodnutí Komise 2003/591/ES ze dne 30. dubna 2003 o státní podpoře, kterou Německo uplatňuje ve prospěch Heckert Werkzeugmaschinen GmbH ( oznámeno pod číslem K(2003) 1326) (1)
32003D0592 OJ L 201, 08.08.2003, p.21 Rozhodnutí Komise 2003/592/ES ze dne 13. května 2003 o státní podpoře, kterou má Belgie v úmyslu uplatnit ve prospěch Opel Belgium NV (oznámeno pod číslem K(2003) 1486) (1)
32003D0593 OJ L 201, 08.08.2003, p.25 Rozhodnutí Komise 2003/593/ES ze dne 7. srpna 2003, kterým se mění rozhodnutí 2003/43/ES, kterým se zavádějí třídy požární odolnosti pro některé stavební výrobky (oznámeno pod číslem K(2003) 2592) (1)
32003D0595 OJ L 202, 09.08.2003, p.15 Rozhodnutí Komise 2003/595/ES ze dne 5. března 2003 o režimu podpor, který uplatňuje Spolková republika Německo ve spojitosti s prodejem a vývozem produktů Meklenburska-Západních Pomořan (oznámeno pod číslem K(2003) 519) (1)
32003D0597 OJ L 203, 12.08.2003, p.46 Rozhodnutí Komise 2003/597/ES ze dne 4. srpna 2003, kterým se stanovují prováděcí pravidla ke směrnici Rady 93/25/EHS, pokud jde o statistické zjišťování týkající se stavu populace a produkce u ovcí a koz (oznámeno pod číslem K(2003) 2801)
32003D0599 OJ L 209, 19.08.2003, p.1 Rozhodnutí Komise 2003/599/ES ze dne 13. listopadu 2002 o hotovostní záloze poskytnuté Francií ve prospěch společnosti Bull (oznámeno pod číslem K(2002) 4366 ) (1)
32003D0600 OJ L 209, 19.08.2003, p.12 Rozhodnutí Komise 2003/600/ES ze dne 2. dubna 2003 o řízení podle článku 81 Smlouvy o ES (Případ COMP/C.38.279/F3 — francouzské hovězí maso) (oznámeno pod číslem K(2003) 1065)
32003D0601 OJ L 204, 13.08.2003, p.51 Rozhodnutí Komise 2003/601/ES ze dne 17. února 2003 o režimu podpor C54/2001 (ex NN55/2000) Irsko — Příjmy ze zahraničí (oznámeno pod číslem K(2003) 569) (1)
32003D0602 OJ L 204, 13.08.2003, p.60 Rozhodnutí Komise 2003/602/ES ze dne 12. srpna 2003, kterým se zrušuje rozhodnutí 2002/75/ES, kterým se stanovují zvláštní podmínky pro dovoz anýzu ze třetích zemí ( oznámeno pod číslem K(2003) 2889) (1)
32003D0603 OJ L 205, 14.08.2003, p.19 Rozhodnutí Evropského hospodářského a sociálního výboru 2003/603/ES ze dne 1. července 2003 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského hospodářského výboru
32003D0606 OJ L 210, 20.08.2003, p.16 Rozhodnutí Komise 2003/606/ES ze dne 18. srpna 2003, kterým se mění rozhodnutí 97/296/ES, kterým se stanovuje seznam třetích zemí, ze kterých je povolen dovoz produktů rybolovu pro lidskou spotřebu, pokud jde o Mayaotte, Saint Pierre a Miquelon a Slovensko (oznámeno pod číslem K(2003) 2974) (1)
32003D0607 OJ L 210, 20.08.2003, p.20 Rozhodnutí Komise 2003/607/ES ze dne 18. srpna 2003, kterým se stanovují zvláštní podmínky, kterými se řídí dovoz produktů rybolovu ze Slovenska (oznámeno pod číslem K(2003) 2975) (1)
32003D0608 OJ L 210, 20.08.2003, p.25 Rozhodnutí Komise 2003/608/ES ze dne 18. srpna 2003, kterým se stanovují zvláštní podmínky, kterými se řídí dovoz produktů rybolovu z Mayotte (oznámeno pod číslem K(2003) 2976) (1)
32003D0609 OJ L 210, 20.08.2003, p.30 Rozhodnutí Komise 2003/609/ES ze dne 18. srpna 2003, kterým se stanovují stanovují zvláštní podmínky, kterými se řídí dovoz produktů rybolovu ze Saint Pierre a Miquelon (oznámeno pod číslem K(2003) 2977) (1)
32003D0610 OJ L 210, 20.08.2003, p.35 Rozhodnutí Komise 2003/610/ES ze dne 19. srpna 2003, kterým se mění rozhodnutí 1999/815/ES o opatřeních zakazujících uvádět na trh hračky a předměty péče o dítě, které děti mladší tří let mohou vkládat do úst, vyrobené z měkkého PVC obsahujícího některé ftaláty (oznámeno pod číslem K(2003) 2944) (1)
32003D0611 OJ L 211, 21.08.2003, p.49 Rozhodnutí Komise 2003/611/ES ze dne 3. června 2003 o podpoře Orkney Islands Council track-record (oznámeno pod číslem K(2003) 1686 )
32003D0612 OJ L 211, 21.08.2003, p.63 Rozhodnutí Komise 2003/612/ES ze dne 3. června 2003 o půjčkách na nákup rybolovných kvót Shetlandech (Spojené království) (oznámeno pod číslem K(2003) 1687 ) (1)
32003D0614 OJ L 213, 23.08.2003, p.10 Rozhodnutí Komise 2003/614/ES ze dne 14. srpna 2003, kterým se agentury pověřují správou podpor předvstupních opatření ve prospěch rozvoje zemědělství v Bulharské republice v období před přistoupením
32003D0615 OJ L 213, 23.08.2003, p.12 Rozhodnutí Komise 2003/615/ES ze dne 14. srpna 2003, kterým se agentury pověřují správou podpor předvstupních opatření ve prospěch rozvoje zemědělství ve Slovenské republice v období před přistoupením
32003D0616 OJ L 214, 26.08.2003, p.36 Rozhodnutí Komise 2003/616/ES ze dne 11. srpna 2003, kterým se jménem Evropského společenství schvalují změny příloh k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem o hygienických opatřeních pro obchod se živými zvířaty a živočišnými produkty (1)
32003D0618 OJ L 216, 28.08.2003, p.26 Rozhodnutí Rady 2003/618/ES ze dne 18. února 2003 o uzavření Dohody formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací, kterou se zavádí systém dvojí kontroly bez množstevních limitů pro vývoz některých ocelářských výrobků z Ruské federace do Evropského společenství
32003D0619 OJ L 216, 28.08.2003, p.42 Rozhodnutí Komise 2003/619/ES ze dne 19. srpna 2003 o finančním příspěvku Společenství na preventivní opatření proti slintavce a kulhavce, která učinila Belgie v roce 2001 (oznámeno pod číslem K(2003) 2978)
32003D0620 OJ L 216, 28.08.2003, p.45 Rozhodnutí Komise 2003/620/ES ze dne 19. srpna 2003 o finančním příspěvku Společenství na preventivní opatření proti slintavce a kulhavce, která učinilo Německo v roce 2001 (oznámeno pod číslem K(2003) 2979)
32003D0621 OJ L 216, 28.08.2003, p.48 Rozhodnutí Komise 2003/621/ES ze dne 19. srpna 2003 o finančním příspěvku Společenství na preventivní opatření proti slintavce a kulhavce, která učinilo Španělsko v roce 2001 (oznámeno pod číslem K(2003) 2980)
32003D0622 OJ L 216, 28.08.2003, p.53 Rozhodnutí Komise 2003/622/ES ze dne 19. srpna 2003 o finančním příspěvku Společenství na preventivní opatření proti slintavce a kulhavce, která učinilo Portugalsko v roce 2001 (oznámeno pod číslem K(2003) 2981)
32003D0624 OJ L 216, 28.08.2003, p.60 Rozhodnutí Rady 2003/624/SZBP ze dne 15. července 2003 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Estonskou republikou o účasti v Ozbrojených silách pod vedením Evropské unie v bývalé jugoslávské republice Makedonii
32003D0625 OJ L 223, 05.09.2003, p.1 Rozhodnutí Komise 2003/625/ES ze dne 3. července 2001, kterým se spojení podniků prohlašuje za slučitelné se společným trhem a s Dohodou o EHP (Případ COMP/ JV.55 — Hutchison/RCPM/EST) (oznámeno pod číslem K (2001) 1723) (1)
32003D0626 OJ L 223, 05.09.2003, p.32 Rozhodnutí Komise 2003/626/ES ze dne 27. listopadu 2002 o režimu podpor, který uplatňuje Německo — Durynský program půjček pro malé a střední podniky (oznámeno pod číslem K (2002) 4358) (1) ;
32003D0627 OJ L 217, 29.08.2003, p.67 Rozhodnutí Komise 2003/627/ES ze dne 20. srpna 2003, kterým se členským státům podle směrnice 96/49/ES povoluje přijmout některé odchylky, pokud jde o přepravu nebezpečného zboží po železnici (oznámeno pod číslem K(2003) 3026) (1)
32003D0628 OJ L 217, 29.08.2003, p.73 Rozhodnutí Komise 2003/628/ES ze dne 22. srpna 2003, kterým se pro hospodářský rok 2003/04 a pro určitý počet hektarů, stanovuje finanční příděl členských států na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 (oznámeno pod číslem K(2003) 3047)
32003D0629 OJ L 218, 30.08.2003, p.51 Rozhodnutí Komise 2003/629/ES ze dne 27. srpna 2003, kterým se mění rozhodnutí 2000/367/ES, kterým se zavádí systém klasifikace požární odolnosti stavebních výrobků, pokud jde o začlenění výrobků pro regulaci kouře a teploty (oznámeno pod číslem K(2003) 2851) (1)
32003D0630 OJ L 218, 30.08.2003, p.55 Rozhodnutí Komise 2003/630/ES ze dne 29. srpna 2003, kterým se stanovují přechodná opatření, která má Maďarsko v případě veterinárních kontrol produktů živočišného původu pocházejících z Rumunska (oznámeno pod číslem K(2003) 3074) (1)
32003D0631 OJ L 220, 03.09.2003, p.3 Rozhodnutí Rady 2003/631/ES ze dne 25. srpna 2003, kterým se přijímají opatření podle článku 96 Dohody o partnerství mezi AKT a ES týkající se Libérie v případě zvláštních naléhavých potřeb
32003D0632 OJ L 220, 03.09.2003, p.5 Rozhodnutí Komise 2003/632/ES ze dne 26. srpna 2003, kterým se mění rozhodnutí 2000/147/ES, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci požární odolnosti pro některé stavební výrobky (oznámeno pod číslem K(2003) 2986) (1)
32003D0633 OJ L 220, 03.09.2003, p.7 Rozhodnutí Komise 2003/633/ES ze dne 27. srpna 2003 o žádosti Portugalska o snížení sazby DPH u dodávek zemního plynu (oznámeno pod číslem K(2003) 3086)
32003D0634 OJ L 220, 03.09.2003, p.8 Rozhodnutí Komise 2003/634/ES ze dne 28. srpna 2003, kterým se schvalují programy, jejichž cílem je získání statusu schválených zón a schválených farem v neschválených zónách, pokud jde o rybí virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) (oznámeno pod číslem K(2003) 3101) (1)
32003D0635 OJ L 221, 04.09.2003, p.17 Rozhodnutí Komise 2003/635/ES ze dne 20. srpna 2003, kterým se členským státům podle směrnice 94/55/ES povoluje přijímat některé odchylky, pokud jde o silniční přepravu nebezpečného zboží (oznámeno pod číslem K(2003) 3027) (1)
32003D0636 OJ L 221, 04.09.2003, p.42 Rozhodnutí Komise 2003/636/ES ze dne 2. září 2003, kterým se uznává jako kompletní dokumentace předložená k detailnímu přezkoumání za účelem případného začlenění fosforitanu draselného, acequinocylu a cyflufenamidu do přílohy I ke směrnici Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (oznámeno pod číslem K(2003) 3128) (1)
32003D0637 OJ L 222, 05.09.2003, p.33 Rozhodnutí Komise 2003/637/ES ze dne 30. dubna 2003 o státní podpoře C 65/2002 (dříve N 262/2002), kterou poskytuje Rakousko ve prospěch rakouských leteckých dopravních společností (oznámeno pod číslem K(2003) 1307) (1)
32003D0638 OJ L 224, 06.09.2003, p.32 Rozhodnutí Komise 2003/638/ES ze dne 5. září 2003, kterým se stanovují definitivní příděly členských států pro hospodářský rok 2002/2003 na určitý počet hektarů pro účely restrukturalizace a přeměny vinic podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 (oznámeno pod číslem K(2003) 3147)
32003D0639 OJ L 226, 10.09.2003, p.18 Rozhodnutí Komise 2003/639/ES ze dne 4. září 2003 o postupu ověřování shody u stavebních výrobků podle čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o čepy pro konstrukční spoje (oznámeno pod číslem K(2003) 3159) (1)
32003D0640 OJ L 226, 10.09.2003, p.21 Rozhodnutí Komise 2003/640/ES f 4. září 2003 o postupu ověřování shody u stavebních výrobků podle čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o sady pro vnější obklady stěn (oznámeno pod číslem K(2003) 3160) (1)
32003D0641 OJ L 226, 10.09.2003, p.24 Rozhodnutí Komise 2003/641/ES ze dne 5. září 2003 o použití barevných fotografií nebo jiných ilustrací jako zdravotní varování na krabičkách s tabákem (oznámeno pod číslem K(2003) 3184) (1)
32003D0642 OJ L 226, 10.09.2003, p.27 Rozhodnutí Rady 2003/642/JHA ze dne 22. července 2003 o uplatňování Úmluvy o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo úředníků členských států Evropské unie vůči Gibraltaru
32003D0643 OJ L 227, 11.09.2003, p.12 Rozhodnutí Komise 2003/643/ES ze dne 13. května 2003 o státní podpoře uplatňované Německem ve prospěch Kahla Porzellan GmbH a Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (oznámeno pod číslem K(2003) 1520) (1)
32003D0644 OJ L 228, 12.09.2003, p.29 Rozhodnutí Komise 2003/644/ES ze dne 8. září 2003, kterým se zavádějí doplňkové záruky týkající se salmonely pro zásilky chovné drůbeže a denních kuřat do Finska a Švédska za účelem začlenění do chovných hejn nebo do hejn produktivní drůbeže (oznámeno pod číslem K(2003) 3190) (1)
32003D0645 OJ L 228, 12.09.2003, p.35 Rozhodnutí Komise 2003/645/ES ze dne 11. září 2003, kterým se ukončuje antidumpingové řízení týkající se dovozu neplnitelných plynových kapesních zapalovačů pocházejících z Čínské lidové republiky, Indonésie, Malajsie a Vietnamu a kterým se ukončuje předběžný přezkum antidumpingového cla z dovozu neplnitelných plynových kapesních kamínkových zapalovačů pocházejících z Čínské lidové republiky nebo dodaných nebo pocházející z Tchaj-wanu a z dovozu některých plnitelných kapesních kamínkových zapalovačů pocházejících z Čínské lidové republiky nebo dodaných nebo pocházející z Tchaj-wanu
32003D0646 OJ L 229, 13.09.2003, p.22 Rozhodnutí Rady 2003/646/ES ze dne 12. září 2003, kterým se provádí čl. 2 odst. 3) nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních restriktivních opatřeních namířených proti určitým osobám a subjektům za účelem boje proti terorismu a kterým se zrušuje rozhodnutí 2003/480/ES
32003D0647 OJ L 229, 13.09.2003, p.24 Rozhodnutí Komise 2003/647/ES ze dne 27. května 2003 o státní podpoře, kterou má Rakousko v úmyslu uplatnit ve prospěch BMW Motoren GmbH ve Steyru (oznámeno pod číslem K(2003) 1664) (1)
32003D0650 OJ L 229, 13.09.2003, p.38 Rozhodnutí Rady 2003/650/SZBP ze dne 26. května 2003 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Českou republiky o účasti České republiky v Ozbrojených silách pod vedením Evropské unie v bývalé jugoslávské republice Makedonii
32003D0653 OJ L 230, 16.09.2003, p.34 Rozhodnutí Komise 2003/653/ES ze dne 2. září 2003 o vnitrostátních právních předpisech týkajících se zákazu používání geneticky modifikovaných organismů v regionu Dolní Rakousy, které Rakouská republika oznámila podle čl. 95 odst. 5 Smlouvy o ES (oznámeno pod číslem K(2003) 3117 ) (1)
32003D0654 OJ L 230, 16.09.2003, p.44 Rozhodnutí Komise 2003/654/ES ze dne 8. září 2003, kterým se stanovují kódy a standardní pravidla pro přepis dat tkajÝcÝch se pomocnÚho statistickÚho průzkumu oblastÝ podle vinic do strojem čitelnÚ podoby (oznámeno pod číslem K(2003) 3191 ) (1)
32003D0655 OJ L 231, 17.09.2003, p.12 Rozhodnutí Komise 2003/655/ES ze dne 12. září 2003 o postupu ověřování shody u stavebních výrobků podle čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o vodotěsné obklady pro podlahy a stěny v místnostech s mokrým provozem (oznámeno pod číslem K(2003) 3246 ) (1)
32003D0656 OJ L 231, 17.09.2003, p.15 Rozhodnutí Komise 2003/656/ES ze dne 12. září 2003 o postupu ověřování shody u stavebních výrobků podle čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o sedm výrobky pro Evropské technické schválení bez směrnice (oznámeno pod číslem K(2003) 3247) (1)
32003D0658 OJ L 232, 18.09.2003, p.59 Rozhodnutí Komise 2003/658/ES ze dne 17. září 2003, kterým se mění rozhodnutí 93/402/EHS, pokud jde o dovoz čerstvého masa z Argentiny (oznámeno pod číslem K(2003) 3285 ) (1)
32003D0659 OJ L 245, 29.09.2003, p.44 Rozhodnutí Rady 2003/659/JHA ze dne 18. června 2003, kterým se mění rozhodnutí 2002/187/JHA, kterým se zřizuje Eurojust, jehož cílem je posílení boje proti závažné trestné činnosti
32003D0660 OJ L 234, 20.09.2003, p.13 Rozhodnutí Komise 2003/660/ES ze dne 19. září 2003 o finančním příspěvku Společenství na eradikaci Newcastleské choroby v Dánsku v roce 2002 (oznámeno pod číslem K(2003) 3302)
32003D0661 OJ L 234, 20.09.2003, p.18 Rozhodnutí Rady 2003/661/SZBP ze dne 19. května 2003 Dohody mezi Evropskou unií a Litevskou republikou o účasti Litevské republiky v Ozbrojených silách pod vedením Evropské unie v bývalé jugoslávské republice Makedonii
32003D0662 OJ L 234, 20.09.2003, p.22 Rozhodnutí Rady 2003/662/SZBP ze dne 26. května 2003 Dohody mezi Evropskou unií a Tureckou republikou o účasti Turecké republiky v Ozbrojených silách pod vedením Evropské unie v bývalé jugoslávské republice Makedonii
32003D0663 OJ L 239, 25.09.2003, p.1 Rozhodnutí Rady 2003/663/CFSP ze dne 10. prosince 2002 o uzavření dohod mezi Evropskou unií a Bulharskem, Kyprem, Českou republikou, Estonskem, Maďarskem, Islandem, Lotyšskem, Litvou, Norskem, Rumunskem, Slovenskou republikou, Slovinskem, Švýcarskem, Tureckem a Ukrajinou o účasti těchto států na policejní misi Evropské unie v Bosně a Hercegovině
32003D0664 OJ L 235, 23.09.2003, p.22 Rozhodnutí Výboru stálých zástupců 2003/664/ES ze dne 4. září 2003, kterým se zakládá Ad hoc skupina, jejímž úkolem je připravit vytvoření mezivládní agentury pro oblast rozvoje obranných schopností, výzkum a výzbroj (Ad hoc přípravná skupina)
32003D0665 OJ L 235, 23.09.2003, p.24 Rozhodnutí Komise 2003/665/ES ze dne 13. května 2003 o státní podpoře, kterou má Belgie v úmyslu poskytnout ve prospěch Volvo Cars NV, Gent (oznámeno pod číslem K(2003) 1485 ) (1)
32003D0667 OJ L 248, 30.09.2003, p.1 Rozhodnutí Komise 2003/667/ES ze dne 24. července 2002, kterým se spojení podniků prohlašuje za slučitelné se společným trhem a s Dohodou o EHP (Případ č. COMP/M.2706 — Carnival Corporation/P&O Princess) (oznámeno pod číslem K(2002) 2851 ) (1)
32003D0668 OJ L 248, 30.09.2003, p.51 Rozhodnutí Komise 2003/668/ES ze dne 17. prosince 2002, kterým se spojení podniků prohlašuje za slučitelné se společným trhem a s Dohodou o EHP (Případ COMP/M.2822-EnBW/ENI/GVS) (oznámeno pod číslem K(2002) 5080) (1)
32003D0669 OJ L 237, 24.09.2003, p.17 Rozhodnutí Komise 2003/669/ES ze dne 12. září 2003, kterým se mění rozhodnutí 2003/56/ES o zdravotních osvědčeních pro dovoz živých zvířat a živočišných produktů z Nového Zélandu (oznámeno pod číslem K(2003) 3248 )(1)
32003D0671 OJ L 238, 25.09.2003, p.35 Rozhodnutí Komise 2003/671/ES ze dne 27. srpna 2003 o přijetí závazku poskytnutého v rámci částečného předběžného přezkoumání antidumpingových opatření týkajících se dovozu roztoků močoviny a dusičnanu amonného pocházejících, mimo jiné, z Litvy
32003D0672 OJ L 238, 25.09.2003, p.37 Rozhodnutí Komise 2003/672/ES ze dne 24. září 2003, kterým se agentury pověřují správou podpor předvstupních opatření ve prospěch rozvoje zemědělství v Lotyšské republice v období před přistoupením
32003D0673 OJ L 243, 27.09.2003, p.106 Rozhodnutí Komise 2003/673/ES ze dne 25. září 2003, kterým se stanovují odchylky od rozhodnutí Rady 2001/822/ES, pokud jde pravidla původu pro humry ze Saint Pierre a Miquelonu (oznámeno pod číslem K(2003) 3335 )
32003D0674 OJ L 255, 08.10.2003, p.1 Rozhodnutí Komise 2003/674/ES ze dne 2. července 2002 o řízení podle článku 81 Smlouvy o ES a článku 53 Dohody o EHP (Případ C.37.519 — Methionine) (oznámeno pod číslem K(2002) 2276) (1)
32003D0675 OJ L 255, 08.10.2003, p.33 Rozhodnutí Komise 2003/675/ES ze dne 30. října 2002 o řízení podle článku 81 Smlouvy o ES a článku 53 Dohody o EHP (COMP/35.587 PO Video Games, COMP/35.706 PO Nintendo Distribution a COMP/36.321 Omega — Nintendo) (oznámeno pod číslem K(2002) 4072 ) (1)
32003D0676 OJ L 249, 01.10.2003, p.45 Rozhodnutí Komise 2003/676/ES ze dne 24. září 2003 o dodatečném finančním příspěvku Společenství na eradikaci slintavky a kulhavky ve Spojeném království v roce 2001 (oznámeno pod číslem K(2003) 3325)
32003D0677 OJ L 249, 01.10.2003, p.48 Rozhodnutí Komise 2003/677/ES ze dne 24. září 2003 o finančním příspěvku Společenství na eradikaci katarální horečky ovcí v Itálii v letech 2001 a 2002 (oznámeno pod číslem K(2003) 3326)
32003D0678 OJ L 249, 01.10.2003, p.53 Rozhodnutí Komise 2003/678/ES ze dne 24. září 2003 o prvním finančním příspěvku Společenství na nárokovatelné náklady na eradikaci influenzy ptáků v Nizozemsku v roce 2003 (oznámeno pod číslem K(2003) 3327)
32003D0679 OJ L 249, 01.10.2003, p.59 Rozhodnutí Komise 2003/679/ES ze dne 26. září 2003, kterým se mění seznam oblastí ve Francii, které mají nárok na Cíl 2 Strukturálních fondů v období 2000 až 2006 (oznámeno pod číslem K(2003) 3357)
32003D0682 OJ L 249, 01.10.2003, p.70 Rozhodnutí Rady 2003/682/SZBP ze dne 29. září 2003 o jmenování vedoucího mise/policejního komisaře Policejní mise Evropské unie (EUPOL) v bývalé jugoslávské republice Makedonii
32003D0683 OJ L 250, 02.10.2003, p.20 Rozhodnutí Rady 2003/683/ES, EURATOM ze dne 22. září 2003 o jmenování člena Evropského hospodářského a sociálního výboru za Finsko
32003D0684 OJ L 250, 02.10.2003, p.21 Rozhodnutí Rady 2003/684/ES ze dne 22. září 2003 o jmenování náhradníka Výboru regionů
32003D0685 OJ L 250, 02.10.2003, p.22 Rozhodnutí Rady 2003/685/ES ze dne 22. září 2003 o jmenování člena Výboru regionů
32003D0686 OJ L 250, 02.10.2003, p.23 Rozhodnutí Rady 2003/686/ES ze dne 22. září 2003 o jmenování člena Výboru regionů
32003D0687 OJ L 250, 02.10.2003, p.24 Rozhodnutí Komise 2003/687/ES ze dne 19. března 2003 o státní podpoře poskytované Německem ve prospěch Linde AG (Sasko-Anhaltsko) (oznámeno pod číslem K(2003) 647) (1)
32003D0688 OJ L 251, 03.10.2003, p.19 Rozhodnutí Komise 2003/688/ES ze dne 2. října 2003, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, kterým se stanovují seznamy týmů pro odběr embryí schválených ve třetích zemích pro vývoz embryí skotu do Společenství, pokud jde o seznam pro Kanadu (oznámeno pod číslem K(2003) 3427 ) (1)
32003D0689 OJ L 251, 03.10.2003, p.21 Rozhodnutí Komise 2003/689/ES ze dne 2. října 2003 o seznamu zařízení v Estonsku schválených pro účely dovozu čerstvého masa do Společenství (oznámeno pod číslem K(2003) 3429) (1)
32003D0690 OJ L 251, 03.10.2003, p.23 Rozhodnutí Komise 2003/690/ES ze dne 2. října 2003 o žádosti Irska o akceptování směrnice Rady 2001/55/ES o minimálních normách pro poskytování dočasné ochrany v případě masového přílivu vysídlených osob a o opatřeních na podporu rovnováhy úsilí vynaloženého členskými státy, které tyto osoby přijaly a nesly případné následky (oznámeno pod číslem K(2003) 3428)
32003D0693 OJ L 253, 07.10.2003, p.22 Rozhodnutí Rady 2003/693/SZBP ze dne 22. září 2003 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Kyperskou republikou o účasti Kyperské republiky v Ozbrojených silách pod vedením Evropské unie v Demokratické republice Kongo
32003D0695 OJ L 254, 08.10.2003, p.15 Rozhodnutí Rady 2003/695/ES ze dne 29. září 2003 o jmenování člena Výboru regionů
32003D0696 OJ L 254, 08.10.2003, p.16 Rozhodnutí Rady 2003/696/ES ze dne 29. září 2003 o jmenování člena Výboru regionů
32003D0697 OJ L 254, 08.10.2003, p.17 Rozhodnutí Rady 2003/697/ES ze dne 29. září 2003 o jmenování náhradníka Výboru regionů
32003D0698 OJ L 254, 08.10.2003, p.18 Rozhodnutí Rady 2003/698/ES ze dne 29. září 2003 o jmenování náhradníka Výboru regionů
32003D0699 OJ L 254, 08.10.2003, p.19 Rozhodnutí Rady 2003/699/ES ze dne 29. září 2003 o jmenování člena Výboru regionů
32003D0700 OJ L 254, 08.10.2003, p.20 Rozhodnutí Rady 2003/700/ES ze dne 29. září 2003 o jmenování náhradníka Výboru regionů
32003D0701 OJ L 254, 08.10.2003, p.21 Rozhodnutí Komise 2003/701/ES ze dne 29. září 2003, kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES stanovuje struktura předkládání výsledků úmyslného uvolňování geneticky modifikovaných vyšších rostlin do životního prostředí pro jiné účely, než pro uvádění na trh (oznámeno pod číslem K(2003) 3405 ) (1)
32003D0702 OJ L 254, 08.10.2003, p.29 Rozhodnutí Komise 2003/702/ES ze dne 3. října 2003, kterým se mění rozhodnutí 2000/159/ES o prozatímním schvalování plánů třetích zemí týkajících se reziduí podle směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem K(2003) 3497) (1)
32003D0704 OJ L 256, 09.10.2003, p.17 Rozhodnutí Rady 2003/704/ES ze dne 22. září 2003 o uzavření Dohody, kterou se mění Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Českou republikou na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA)
32003D0705 OJ L 256, 09.10.2003, p.20 Rozhodnutí Rady 2003/705/ES ze dne 22. září 2003 o uzavření Dohody, kterou se mění Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Maďarskou republikou na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA)
32003D0706 OJ L 263, 14.10.2003, p.1 Rozhodnutí Komise 2003/706/ES ze dne 23. dubna 2003 o režimu podpor uplatňovaném Německem "Záruční režim pro Brandenbursku pro 1991 a 1994" — státní podpora C 45/98 (ex NN 45/97)( oznámeno pod číslem K (2003) 1217) (1)
32003D0707 OJ L 263, 14.10.2003, p.9 Rozhodnutí Komise 2003/707/ES ze dne 21. května 2003 o řízení podle článku 82 Smlouvy o ES (Případ COMP/C-1/37.451, 37.578, 37.579 — Deutsche Telekom AG)( oznámeno pod číslem K (2003) 1536 ) (1)
32003D0708 OJ L 258, 10.10.2003, p.11 Rozhodnutí Komise 2003/708/ES ze dne 7. října 2003, kterým se mění příloha E k směrnice Rady 91/68/EHS a přílohy I a II k rozhodnutí 93/198/EHS, pokud jde o aktualizaci vzoru veterinárního osvědčení pro ovce a kozy (oznámeno pod číslem K(2003) 3511) (1)
32003D0709 OJ L 258, 10.10.2003, p.35 Rozhodnutí Komise 2003/709/ES ze dne 9. října 2003 o zřízení Evropské poradní skupiny pro spotřebitelské otázky
32003D0710 OJ L 258, 10.10.2003, p.37 Rozhodnutí Komise 2003/710/ES ze dne 9. října 2003, kterým se agentury pověřují správou podpor předvstupních opatření ve prospěch rozvoje zemědělství v Litevské republice v období před přistoupením
32003D0711 OJ L 260, 11.10.2003, p.10 Rozhodnutí Rady 2003/711/ES ze dne 2. října 2003 o jmenování náhradníka Výboru regionů
32003D0712 OJ L 260, 11.10.2003, p.11 Rozhodnutí Rady 2003/712/ES ze dne 2. října 2003 o jmenování náhradníka Výboru regionů
32003D0713 OJ L 260, 11.10.2003, p.12 Rozhodnutí Rady 2003/713/ES ze dne 2. října 2003 o jmenování náhradníka Výboru regionů
32003D0714 OJ L 260, 11.10.2003, p.13 Rozhodnutí Rady 2003/714/ES ze dne 2. října 2003 o jmenování náhradníka Výboru regionů
32003D0715 OJ L 260, 11.10.2003, p.14 Rozhodnutí Rady 2003/715/ES ze dne 2. října 2003 o jmenování náhradníka Výboru regionů
32003D0716 OJ L 260, 11.10.2003, p.15 Rozhodnutí Rady 2003/716/ES ze dne 2. října 2003 o jmenování člena Výboru regionů
32003D0717 OJ L 260, 11.10.2003, p.16 Rozhodnutí Rady 2003/717/ES ze dne 2. října 2003 o jmenování náhradníka Výboru regionů
32003D0718 OJ L 260, 11.10.2003, p.17 Rozhodnutí Rady 2003/718/ES ze dne 2. října 2003 o jmenování dvanácti řeckých členů a dvanácti řeckých náhradníků Výboru regionů
32003D0719 OJ L 260, 11.10.2003, p.19 Rozhodnutí Rady 2003/719/ES ze dne 2. října 2003 o jmenování tří nizozemských členů a tří nizozemských náhradníků Výboru regionů
32003D0720 OJ L 260, 11.10.2003, p.20 Rozhodnutí Rady 2003/720/ES ze dne 2. října 2003 o jmenování člena Výboru regionů
32003D0721 OJ L 260, 11.10.2003, p.21 Rozhodnutí Komise 2003/721/ES ze dne 29. září 2003, kterým se mění směrnice Rady 92/118/EHS, pokud jde o požadavky na kolagen určený pro lidskou spotřebu, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2003/42/ES (oznámeno pod číslem K(2003) 3393) (1)
32003D0722 OJ L 260, 11.10.2003, p.32 Rozhodnutí Komise 2003/722/ES ze dne 6. října 2003 o postup ověřování shody stavebních výrobků podle čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o proti vlhku izolující soupravy pro mostovky ve formě kapalin (oznámeno pod číslem K(2003) 3483) (1)
32003D0723 OJ L 260, 11.10.2003, p.34 Rozhodnutí Komise 2003/723/ES ze dne 30. září 2003 o platnosti některých závazných informací o sazebním zařazení (oznámeno pod číslem K(2003) 3517)
32003D0724 OJ L 260, 11.10.2003, p.36 Rozhodnutí Komise 2003/724/ES ze dne 10. října 2003 o poskytnutí dočasné odchylky od směrnice 82/894/EHS, pokud jde o četnost oznámování prvního propuknutí bovinní spongiformní encefalopatie (oznámeno pod číslem K(2003) 3561 ) (1)
32003D0725 OJ L 260, 11.10.2003, p.37 Rozhodnutí Rady 2003/725/JHA ze dne 2. října 2003, kterým se mění ustanovení čl. 40 odst. 1 a 7 Úmluvy o provádění Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 o postupném rušení kontrol na společných hranicích
32003D0726 OJ L 262, 14.10.2003, p.27 Rozhodnutí Komise 2003/726/ES ze dne 30. září 2003 o platnosti některých závazných informací o sazebním zařazení zboží (oznámeno pod číslem K(2003) 3516)
32003D0727 OJ L 262, 14.10.2003, p.29 Rozhodnutí Komise 2003/727/ES ze dne 30. září 2003 o platnosti některých závazných informací o sazebním zařazení zboží (oznámeno pod číslem K(2003) 3544)
32003D0728 OJ L 262, 14.10.2003, p.34 Rozhodnutí Komise 2003/728/ES ze dne 3. října 2003 o postupu ověřování shody stavebních výrobků podle čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o soupravy kovových rámových konstrukcí, soupravy betonových rámových konstrukcí, prefabrikované stavební jednotky, soupravy pro chladírny a soupravy na ochranu proti padajícímu kamení (oznámeno pod číslem K(2003) 3452) (1)
32003D0729 OJ L 262, 14.10.2003, p.37 Rozhodnutí Komise 2003/729/ES ze dne 6. října 2003, kterým se mění rozhodnutí 2002/300/ES, kterým se stanovuje seznam schválených oblastí, pokud jde o Bonamia ostreae a/nebo Marteilia refringens (oznámeno pod číslem K(2003) 3463) (1)
32003D0730 OJ L 264, 15.10.2003, p.25 Rozhodnutí Komise 2003/730/ES ze dne 13. prosince 2000 o státní podpoře, kterou má Nizozemsko v úmyslu poskytnout ve formě pomoci při rozvoji pro Bodewes/Pattje na stavbu dvou klasických nákladních lodí a dvou lodí na přepravu papíroviny a papíru pro použití v Indonésii (oznámeno pod číslem K(2000) 4185) (1)
32003D0731 OJ L 264, 15.10.2003, p.28 Rozhodnutí Komise 2003/731/ES ze dne 13. listopadu 2002 o státní podpoře uplatňované Itálií ve prospěch Pertusola Sud (oznámeno pod číslem K(2002) 4360 ) (1)
32003D0732 OJ L 264, 15.10.2003, p.30 Rozhodnutí Komise 2003/732/ES ze dne 10. října 2003, kterým se mění rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o uznání některých italských provincií jako oficiálně nenapadané brucelózou (oznámeno pod číslem K(2003) 3562) (1)
32003D0733 OJ L 264, 15.10.2003, p.32 Rozhodnutí Komise 2003/733/ES ze dne 10. října 2003, kterým se mění rozhodnutí 97/222/ES, pokud jde o dovoz masných produktů z Estonska, Litvy a Slovenska (oznámeno pod číslem K(2003) 3566) (1)
32003D0736 OJ L 266, 17.10.2003, p.1 Rozhodnutí Komise 2003/736/ES ze dne 13. října 2003, kterým se mění rozhodnutí 97/232/ES, pokud jde pozbytí statusu Grónska úředně nenapadené brucelózou (>oznámeno pod číslem K(2003) 3575) (1)
32003D0737 OJ L 267, 17.10.2003, p.24 Rozhodnutí Rady 2003/737/ES ze dne 22. září 2003 o uzavření Dohody o obnově dohody o spolupráci ve vědě a technologiích mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou
32003D0738 OJ L 267, 17.10.2003, p.27 Rozhodnutí Rady 2003/738/ES ze dne 7. října 2003, kterým se přijímají změny článků 3 a 7 Měnové úmluvy mezi Italskou republikou, jednající jménem Evropského společenství, a Městským státem Vatikán, zastoupeným Svatým stolcem, a kterým se Italská republika zmocňuje uvést tyto změny v účinnost
32003D0739 OJ L 267, 17.10.2003, p.29 Rozhodnutí Komise 2003/739/ES ze dne 13. května 2003 o podpoře, kterou má Itálie v úmyslu poskytnout na podporu zaměstnanosti v regionu Sicílie (oznámeno pod číslem K(2003) 1484) (1)
32003D0740 OJ L 268, 18.10.2003, p.67 Rozhodnutí Rady 2003/740/ES ze dne 7. října 2003 o uzavření Dohody formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Chorvatskou republikou o systému ekologického bodování pro chorvatskou tranzitní dopravu přes Rakousko od 1. ledna 2003
32003D0741 OJ L 268, 18.10.2003, p.69 Rozhodnutí Komise 2003/741/ES ze dne 13. srpna 2003 o řízení podle článku 82 Smlouvy o ES (Případ COMP D3/38.044 — NDC Health/IMS Health: Prozatímní opatření) (oznámeno pod číslem K(2003) 2920)
32003D0742 OJ L 268, 18.10.2003, p.73 Rozhodnutí Komise 2003/742/ES ze dne 13. října 2003, kterým se mění rozhodnutí 98/371/ES, pokud jde o dovoz čerstvého vepřového masa ze Slovenska (oznámeno pod číslem K(2003) 3579) (1)
32003D0743 OJ L 268, 18.10.2003, p.77 Rozhodnutí Komise 2003/743/ES ze dne 14. října 2003 o seznamu programů na eradikaci a monitorování chorob zvířat a kontrol zaměřených na prevenci zoonóz s nárokem na finanční příspěvek Společenství v roce 2004 (oznámeno pod číslem K(2003) 3708)
32003D0744 OJ L 269, 21.10.2003, p.8 Rozhodnutí Rady 2003/744/EURATOM ze dne 22. září 2003, kterým se schvaluje uzavření Dohody o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii (Euratom) a vládou Uzbekistánské republiky ze strany Komise
32003D0745 OJ L 269, 21.10.2003, p.18 Rozhodnutí Komise 2003/745/ES ze dne 13. října 2003 o finančním příspěvku Společenství na eradikaci klasického moru prasat v Německu v roce 2002 (oznámeno pod číslem K(2003) 3584)
32003D0746 OJ L 269, 21.10.2003, p.24 Rozhodnutí Komise 2003/746/ES ze dne 14. října 2003 o seznamu programů na eradikaci a monitorování některých TSE (přenosných spongiformních encefalopatií) s nárokem na finanční příspěvek Společenství v roce 2004 (oznámeno pod číslem K(2003) 3713)
32003D0749 OJ L 271, 22.10.2003, p.19 Rozhodnutí Komise 2003/749/ES ze dne 10. října 2003 o prvním finančním příspěvku Společenství na nárokovatelné náklady na eradikaci influenzy ptáků v Belgii v roce 2003 (oznámeno pod číslem K(2003) 3559)
32003D0750 OJ L 271, 22.10.2003, p.24 Rozhodnutí Komise 2003/750/ES ze dne 20. října 2003, kterým se mění rozhodnutí 88/234/EHS, kterým se povolují metody klasifikace jatečně opracovaných těl prasat ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2003) 3798)
32003D0754 OJ L 282, 30.10.2003, p.1 Rozhodnutí Komise 2003/754/ES ze dne 26. června 2002, kterým se spojení podniků prohlašuje za slučitelné se společným trhem a Dohodou o EHP (Případ COMP/M.2650 — Haniel/Cementbouw/JV (CVK)) (oznámeno pod číslem K(2002) 2315) (1)
32003D0754r OJ L 285, 01.11.2003, p.52 Oprava k rozhodnutí Komise 2003/754/ES ze dne 26. června 2002, kterým se spojení podniků prohlašuje za slučitelné se společným trhem a Dohodou o EHP (Případ COMP/M.2650 — Haniel/Cementbouw/JV (CVK)) (Úř. věst. č. L 282 ze dne 30.10.2003)
32003D0755 OJ L 282, 30.10.2003, p.25 Rozhodnutí Komise 2003/755/ES ze dne 17. února 2003 o režimu podpor, který uplatňuje Belgie ve prospěch koordinačních center se sídlem v Belgii (oznámeno pod číslem K(2003) 564) (1)
32003D0755r OJ L 285, 01.11.2003, p.52 Oprava k rozhodnutí Komise 2003/755/ES ze dne 17. února 2003 o režimu podpor, který uplatňuje Belgie ve prospěch koordinačních center ve sídlem v Belgii (Úř. věst. č. L 282 ze dne 30.10.2003)
32003D0758 OJ L 272, 23.10.2003, p.16 Rozhodnutí Komise 2003/758/ES ze dne 20. října 2003, kterým se mění rozhodnutí 93/402/EHS, pokud jde o dovoz čerstvého masa z Argentiny (oznámeno pod číslem K(2003) 3827) (1)
32003D0759 OJ L 273, 24.10.2003, p.18 Rozhodnutí Komise 2003/759/ES ze dne 15. října 2003, kterým se stanovují zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu z Belize (oznámeno pod číslem K(2003) 3645) (1)
32003D0760 OJ L 273, 24.10.2003, p.23 Rozhodnutí Komise 2003/760/ES ze dne 15. října 2003, kterým se stanovují zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu z Francouzské Polynésie (oznámeno pod číslem K(2003) 3646) (1)
32003D0761 OJ L 273, 24.10.2003, p.28 Rozhodnutí Komise 2003/761/ES ze dne 15. října 2003, kterým se stanovují zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu ze Spojených arabských emirátů (oznámeno pod číslem K(2003) 3647) (1)
32003D0762 OJ L 273, 24.10.2003, p.33 Rozhodnutí Komise 2003/762/ES ze dne 15. října 2003, kterým se stanovují zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu z Nizozemských Antil (oznámeno pod číslem K(2003) 3649) (1)
32003D0763 OJ L 273, 24.10.2003, p.38 Rozhodnutí Komise 2003/763/ES ze dne 15. října 2003, kterým se stanovují zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu z Kapverd (oznámeno pod číslem K(2003) 3651) (1)
32003D0764 OJ L 273, 24.10.2003, p.43 Rozhodnutí Komise 2003/764/ES ze dne 15. října 2003, kterým se mění rozhodnutí 97/296/ES, kterým se stanovuje seznam třetích zemí, ze kterých je povolen dovoz produktů rybolovu pro lidskou spotřebu, pokud jde o Kapverdy, Belize, Francouzskou Polynésii, Spojené arabské emiráty a Nizozemské Antily (oznámeno pod číslem K(2003) 3666) (1)
32003D0765 OJ L 275, 25.10.2003, p.47 Rozhodnutí Komise 2003/765/ES ze dne 23. října 2003 o dočasném uvádění některých osiv druhů Secale cereale a Triticum durum, které nesplňují požadavky směrnice Rady 66/402/EHS, na trh (oznámeno pod číslem K(2003) 3862) (1)
32003D0766 OJ L 275, 25.10.2003, p.49 Rozhodnutí Komise 2003/766/ES ze dne 24. října 2003 o mimořádných opatřeních, jež mají zabránit šíření Diabrotica virgifera Le Conte ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2003) 3880)
32003D0768 OJ L 278, 29.10.2003, p.47 Rozhodnutí Rady 2003/768/ES ze dne 20. října 2003 o jmenování náhradníka Výboru regionů
32003D0769 OJ L 278, 29.10.2003, p.48 Rozhodnutí Rady 2003/769/ES ze dne 20. října 2003 o jmenování náhradníka Výboru regionů
32003D0770 OJ L 278, 29.10.2003, p.49 Rozhodnutí Rady 2003/770/ES ze dne 20. října 2003 o jmenování člena Výboru regionů
32003D0772 OJ L 280, 30.10.2003, p.21 Rozhodnutí Komise 2003/772/ES ze dne 28. října 2003, kterým se mění rozhodnutí 2003/526/ES o ochranných opatřeních proti klasickému moru prasat v Belgii, Francii, Německu a Lucembursku (oznámeno pod číslem K(2003) 3943) (1)
32003D0774 OJ L 283, 31.10.2003, p.78 Rozhodnutí Komise 2003/774/ES ze dne 30. října 2003, kterým se schvalují některé postupy zabraňující rozvoji patogenních mikroorganismů u mlžů a mořských plžů ( oznámeno pod číslem K(2003) 3984) (1)
32003D0777 OJ L 291, 08.11.2003, p.1 Rozhodnutí Komise 2003/777/ES ze dne 30. dubna 2003, kterým se spojení podniků prohlašuje za slučitelné se společným trhem a s Dohodou o EHP (Případ COMP/M.2861 — Siemens/ Drägerwerk/ JV) ( oznámeno pod číslem K(2003) 1385) (1)
32003D0778 OJ L 291, 08.11.2003, p.25 Rozhodnutí Komise 2003/778/ES ze dne 23. července 2003 o řízení podle článku 81 Smlouvy o ES a článku 53 Dohody o EHP (COMP/C.2-37.398 — Centralizovaný prodej obchodních práv UEFA Champions League) ( oznámeno pod číslem K(2003) 2627) (1)
32003D0779 OJ L 285, 01.11.2003, p.38 Rozhodnutí Komise 2003/779/ES ze dne 31. října 2003 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz zvířecích střev ze třetích zemí ( oznámeno pod číslem K(2003) 3988) (1)
32003D0781 OJ L 285, 01.11.2003, p.43 Rozhodnutí Rady 2003/781/SZBP ze dne 29. září 2003 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Polskou republikou o účasti polských ozbrojených sil v Ozbrojených silách Evropské unie v bývalé jugoslávské republice Makedonii
32003D0782 OJ L 286, 04.11.2003, p.17 Rozhodnutí Rady 2003/782/ES ze dne 27. října 2003 o jmenování člena Výboru regionů
32003D0783 OJ L 286, 04.11.2003, p.18 Rozhodnutí Rady 2003/783/ES ze dne 27. října 2003 o jmenování náhradníka Výboru regionů
32003D0784 OJ L 289, 07.11.2003, p.22 Rozhodnutí Komise 2003/784/ES ze dne 6. listopadu 2003, kterým se Itálii povoluje pokračovat ve zkouškách, které zahrnují nové oenologické postupy (oznámeno pod číslem K(2003) 4099)
32003D0785 OJ L 290, 08.11.2003, p.40 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2003/785/ES ze dne 9. října 2003 o mobilizaci Fondu solidarity EU v souladu s bodem 3 Interinstitucionální dohody ze dne 7. listopadu 2002 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o financování Fondu solidarity Evropské unie, kterou se doplňuje Interinstitucionální dohoda ze dne 6. května 1999 o rozpočtové disciplíně a zdokonalení rozpočtového procesu (škoda způsobená havárií tankeru Prestige, zemětřesením v Molise a Apulii a výbuchem Etny)
32003D0786 OJ L 290, 08.11.2003, p.41 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2003/786/ES ze dne 9. října 2003 o mobilizaci Fondu solidarity EU v souladu s bodem 3 Interinstitucionální dohody ze dne 7. listopadu 2002 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o financování Fondu solidarity Evropské unie, kterou se doplňuje Interinstitucionální dohoda ze dne 6. května 1999 o rozpočtové disciplíně a zdokonalení rozpočtového procesu (požáry v Portugalsku)
32003D0787 OJ L 293, 11.11.2003, p.13 Rozhodnutí Komise 2003/787/ES ze dne 6. listopadu 2003 o finančním příspěvku Společenství na výdaje Francie, Portugalska a Finska pro účely boje s organismy škodlivými pro rostliny a rostlinné produkty (oznámeno pod číslem K(2003) 4027)
32003D0788 OJ L 294, 12.11.2003, p.7 Rozhodnutí Rady 2003/788/ES, EURATOM ze dne 4. listopadu 2003 o jmenování člena Evropského hospodářského a sociálního výboru
32003D0789 OJ L 294, 12.11.2003, p.8 Rozhodnutí Rady 2003/789/ES ze dne 4. listopadu 2003 o jmenování nizozemského náhradníka Výboru regionů
32003D0790 OJ L 300, 18.11.2003, p.1 Rozhodnutí Komise 2003/790/ES ze dne 28. června 2000 kterým se spojení podniků prohlašuje za neslučitelné se společným trhem a Dohodou o EHP (Případ COMP/M.1741 — MCI WorldCom/Sprint) (oznámeno pod číslem K(2000) 1693) (1)
32003D0791 OJ L 300, 18.11.2003, p.54 Rozhodnutí Komise 2003/791/ES ze dne 5. června 2002 o státní podpoře, kterou Německo poskytuje ve prospěch Eisenguss Torgelow GmbH ( oznámeno pod číslem K(2002) 2008) (1)
32003D0792 OJ L 300, 18.11.2003, p.62 Rozhodnutí Komise 2003/792/ES ze dne 30. dubna 2003, kterým se spojení podniků prohlašuje za slučitelné se společným trhem a Dohodou o EHP (Případ COMP/M.2903 — DaimlerChrysler/Deutsche Telekom/JV) (oznámeno pod číslem K(2003) 1409) (1)
32003D0793 OJ L 296, 14.11.2003, p.20 Rozhodnutí Rady 2003/793/ES ze dne 27. října 2003, kterým se schvaluje přistoupení Evropského společenství k Protokolu týkajícímu se Madridské dohody o mezinárodních registračních známkách, přijatému v Madridu dne 27. června 1989
32003D0793 OJ L 297, 15.11.2003, p.35 Rozhodnutí Evropské centrální banky 2003/793/ES ze dne 7. listopadu 2003 o řízení operací spočívajících v půjčkách a ve výpůjčkách, které Společenství uzavřelo v rámci střednědobé finanční pomoci (ECB/2003/14)
32003D0794 OJ L 296, 14.11.2003, p.31 Rozhodnutí Rady 2003/794/ES ze dne 6. listopadu 2003 o jmenování jednoho švédského člena a tří švédských náhradníků Výboru regionů
32003D0795 OJ L 296, 14.11.2003, p.32 Rozhodnutí Komise 2003/795/ES ze dne 10. listopadu 2003 o dočasném uvádění některých osiv druhu Vicia faba L., které nesplňují požadavky směrnice Rady 66/401/EHS, na trh (oznámeno pod číslem K(2003) 4113) (1)
32003D0796 OJ L 296, 14.11.2003, p.34 Rozhodnutí Komise 2003/796/ES ze dne 11. listopadu 2003 o zřízení Evropské regulační skupiny pro elektřinu a plyn (1)
32003D0798 OJ L 299, 18.11.2003, p.20 Rozhodnutí Rady 2003/798/ES ze dne 5. června 2003 o uzavření Dohody, jejímž cílem je obnovit Dohodu o spolupráci ve větě a technologii mezi Evropským společenstvím a vládou Ruské federace
32003D0799 OJ L 299, 18.11.2003, p.23 Rozhodnutí Rady 2003/799/ES ze dne 10. listopadu 2003, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/o externích auditorech centrálních bank jednotlivých států, pokud jde o externí auditory Banque centrale du Luxembourg
32003D0802 OJ L 301, 19.11.2003, p.14 Rozhodnutí Komise 2003/802/ES ze dne 14. listopadu 2003, kterým se agentury pověřují správou podpor předvstupních opatření ve prospěch rozvoje zemědělství v Polské republice v období před přistoupením
32003D0803 OJ L 312, 27.11.2003, p.1 Rozhodnutí Komise 2003/803/ES ze dne 26. listopadu 2003, kterým se stanoví vzor pasu pro pohyb psů, koček a fretek v rámci Společenství (oznámeno pod číslem K(2003) 4359) (1)
32003D0804 OJ L 302, 20.11.2003, p.22 Rozhodnutí Komise 2003/804/ES ze dne 14. listopadu 2003 o veterinárních podmínkách a požadavcích na veterinární osvědčení pro dovoz mlžů, jejich vajec a gamet pro účely chovu, výkrmu, sádkování nebo pro lidskou spotřebu (oznámeno pod číslem K(2003) 4153) (1)
32003D0806 OJ L 302, 20.11.2003, p.37 Rozhodnutí Rady 2003/806/SZBP ze dne 17. listopadu 2003, kterým se prodlužuje a kterým se mění rozhodnutí 1999/730/SZBP, kterým se provádí společná akce 1999/34/SZBP s ohledem na příspěvek Evropské unie na boj proti destabilizujícímu hromadění a šíření zbraní a lehkých střelných zbraní v Kambodži
32003D0807 OJ L 302, 20.11.2003, p.39 Rozhodnutí Rady 2003/807/SZBP ze dne 17. listopadu 2003, kterým se prodlužuje a kterým se mění rozhodnutí 2002/842/SZBP, kterým se provádí společná akce 2002/589/SZBP s ohledem na příspěvek Evropské unie na boj proti destabilizujícímu hromadění a šíření zbraní a lehkých střelných zbraní v jihovýchodní Evropě
32003D0810 OJ L 305, 22.11.2003, p.11 Rozhodnutí Komise 2003/810/ES ze dne 17. listopadu 2003, kterým se mění rozhodnutí 94/984/ES, 2000/609/ES, 2001/751/ES, pokud jde o dovoz čerstvého drůbežího masa, masa farmových běžců, živých běžců a jejich násadových vajec ze třetích zemí a o Austrálii (oznámeno pod číslem K(2003) 4117) (1)
32003D0811 OJ L 305, 22.11.2003, p.16 Rozhodnutí Komise 2003/811/ES ze dne 17. listopadu 2003 o projektu pro standardní sérum pro diagnostikování slintavky a kulhavky a o finančním příspěvku Společenství na rok 2003
32003D0812 OJ L 305, 22.11.2003, p.17 Rozhodnutí Komise 2003/812/ES ze dne 17. listopadu 2003, kterým se stanovuje seznam třetích zemí, z nichž členské státy mohou povolit dovoz některých produktů pro lidskou spotřebu podle směrnice Rady 92/118/EHS (oznámeno pod číslem K(2003) 4181) (1)
32003D0813 OJ L 314, 28.11.2003, p.1 Rozhodnutí Komise 2003/813/ES ze dne 21. března 2000, kterým se spojení podniků prohlašuje za slučitelné se společným trhem a s Dohodou o EHP (Případ č. IV/M.1636 - MMS/DASA/Astrium) (oznámeno pod číslem K(2000) 693) (1)
32003D0814 OJ L 314, 28.11.2003, p.26 Rozhodnutí Komise 2003/814/ES ze dne 23. července 2003 o státní podpoře C 61/2002, kterou má Spojené království v úmyslu poskytnout ve prospěch zařízení na recyklaci novinového papíru v rámci programu WRAP (oznámeno pod číslem K(2003) 2010) (1)
32003D0815 OJ L 308, 25.11.2003, p.19 Rozhodnutí Rady 2003/815/ES ze dne 17. listopadu 2003 o jmenování španělského náhradníka Výboru regionů
32003D0816 OJ L 308, 25.11.2003, p.20 Rozhodnutí Rady 2003/816/ES ze dne 17. listopadu 2003 o jmenování německého člena Výboru regionů
32003D0817 OJ L 308, 25.11.2003, p.21 Rozhodnutí Rady 2003/817/ES ze dne 17. listopadu 2003 o jmenování německého člena a německého náhradníka Výboru regionů
32003D0818 OJ L 308, 25.11.2003, p.22 Rozhodnutí Rady 2003/818/ES ze dne 17. listopadu 2003 o jmenování italského člena Výboru regionů
32003D0819 OJ L 308, 25.11.2003, p.23 Rozhodnutí Komise 2003/819/ES ze dne 19. listopadu 2003, kterým se mění rozhodnutí 1999/815/ES o opatřeních zakazujících uvádět na trh hračky a předměty péče o dítě, které děti mladší tří let mohou vkládat do úst, vyrobené z měkkého PVC obsahujícího některé ftaláty ( oznámeno pod číslem K(2003) 4295) (1)
32003D0820 OJ L 308, 25.11.2003, p.25 Rozhodnutí Komise 2003/820/ES ze dne 20. listopadu 2003, kterým se upravují opravné koeficienty uplatňované od 1. února, 1. března, 1. dubna, 1. května a 1. června 2003 na platy úředníků Evropských společenství zaměstnaných ve třetích zemích
32003D0821 OJ L 308, 25.11.2003, p.27 Rozhodnutí Komise 2003/821/ES ze dne 21. listopadu 2003 o odpovídající ochraně osobních údajů na Guernsey (oznámeno pod číslem K(2003) 4309) (1)
32003D0822 OJ L 309, 26.11.2003, p.14 Rozhodnutí Rady 2003/822/ES ze dne 17. listopadu 2003 o přistoupení Evropského společenství k Potravinovému kodexu Komise
32003D0825 OJ L 311, 27.11.2003, p.28 Rozhodnutí Rady 2003/825/ES ze dne 25. listopadu 2003, kterým se mění rozhodnutí 2002/882/ES, kterým se Svazové republice Jugoslávie poskytuje další makro-finanční pomoc, pokud jde o doplňkovou makro-finanční pomoc Srbsku a Černé Hoře
32003D0826 OJ L 311, 27.11.2003, p.29 Rozhodnutí Komise 2003/826/ES ze dne 18. listopadu 2003, kterým se mění rozhodnutí 97/222/ES, pokud jde o dovoz masných produktů z Austrálie a ze Slovinska (oznámeno pod číslem K(2003) 4205) (1)
32003D0827 OJ L 311, 27.11.2003, p.36 Rozhodnutí Komise 2003/827/ES ze dne 18. listopadu 2003, kterým se mění rozhodnutí 98/371/ES, pokud jde o dovoz čerstvého vepřového masa ze Slovinska (oznámeno pod číslem K(2003) 4208) (1)
32003D0828 OJ L 311, 27.11.2003, p.41 Rozhodnutí Komise 2003/828/ES ze dne 25. listopadu 2003 o ochranných a kontrolních zónách v případě katarální horečky ovcí (oznámeno pod číslem K(2003) 4335) (1)
32003D0829 OJ L 311, 27.11.2003, p.46 Rozhodnutí Komise 2003/829/ES ze dne 25. listopadu 2003 o vnitrostátních předpisech týkajících se použití azobarviv, které oznámilo Německo podle čl. 95 odst. 4 Smlouvy o ES (oznámeno pod číslem K(2003) 4356) (1)
32003D0830 OJ L 313, 28.11.2003, p.60 Rozhodnutí Rady 2003/830/ES, EURATOM ze dne 24. listopadu 2003 o jmenování rakouského člena Hospodářského a sociálního výboru
32003D0831 OJ L 313, 28.11.2003, p.61 Rozhodnutí Komise 2003/831/ES ze dne 20. listopadu 2003, kterým se mění rozhodnutí 2001/881/ES a 2002/459/ES, pokud jde o změny a další doplnění v seznamu hraničních kontrolních míst (oznámeno pod číslem K(2003) 4234) (1)
32003D0832 OJ L 313, 28.11.2003, p.78 Rozhodnutí Rady 2003/832/SZBP ze dne 26. května 2003 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Lotyšska o účasti Lotyšské republiky v Ozbrojených silách Evropské unie v Bývalé jugoslávské republice Makedonii
32003D0833 OJ L 316, 29.11.2003, p.20 Rozhodnutí Komise 2003/833/ES ze dne 28. listopadu 2003, kterým se jménem Evropského společenství schvalují změny příloh k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o hygienických opatřeních pro účely ochrany zdraví veřejnosti a zdraví zvířat při obchodování se živými zvířaty a se živočišnými produkty (1)
32003D0834 OJ L 318, 03.12.2003, p.19 Rozhodnutí Rady 2003/834/ES ze dne 17. listopadu 2003 o vytvoření teamu pověřeného přípravou založení agentury pro vývoj v oblasti obranných schopností, výzkum, získávání a výzbroj
32003D0835 OJ L 318, 03.12.2003, p.22 Rozhodnutí Rady 2003/835/ES ze dne 27. listopadu 2003 o zrušení rozhodnutí, kterým se generální tajemník Rady zplnomocňuje, aby při integraci Schengenského acquis v Evropské unii jednal jako zástupce některých členských států pro účely uzavírání smluv týkajících se zavádění a fungování "Help Desk Serveru" Správní jednotky a sítě Sirene Phase II a pro účely správy těchto smluv
32003D0836 OJ L 318, 03.12.2003, p.23 Rozhodnutí Rady 2003/836/ES ze dne 27. listopadu 2003 o zrušení finančního nařízení, kterým se řídí rozpočtové aspekty správy smluv, které svým jménem uzavřel generální tajemník Rady a které se týkají zavedení a fungování "Help Desk Serveru" Správní jednotky a sítě Sirene Phase II
32003D0837 OJ L 319, 04.12.2003, p.13 Rozhodnutí Rady 2003/837/ES ze dne 24. listopadu 2003 o uzavření konzultačního postupu, který byl zahájen se Středoafrickou republikou, a o přijetí příslušných opatření podle článku 96 Dohody z Cotonou
32003D0838 OJ L 319, 04.12.2003, p.17 Rozhodnutí Rady 2003/838/ES ze dne 27. listopadu 2003 o podpisu jménem Společenství a o prozatímním uplatňování dohody formou výměny dopisů, kterou se na dobu od 1. července 2003 do 30. června 2004 prodlužuje platnost Protokolu, kterým se stanovují rybolovná práva a výše finančního příspěvku podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou Côte d'Ivoire o rybolovu v blízkosti Côte d'Ivoire
32003D0839 OJ L 319, 04.12.2003, p.21 Rozhodnutí Komise 2003/839/ES ze dne 21. listopadu 2003, kterým se mění přílohy I a II k rozhodnutí 2002/308/ES, kterým se stanovuje seznam schválených zón a schválených farem, pokud jde o jednu nebo více rybích virových hemoragických septikémií (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) (oznámeno pod číslem K(2003) 4313) (1)
32003D0840 OJ L 321, 06.12.2003, p.41 Rozhodnutí Rady 2003/840/ES ze dne 17. listopadu 2003 o uzavření jménem Evropského společenství Úmluvy Rady Evropy č. 180 o informacích a právní spolupráci v oblasti služeb informačních společností
32003D0841 OJ L 321, 06.12.2003, p.55 Rozhodnutí Rady 2003/841/ES ze dne 1. prosince 2003 o nahrazení členů Výboru Evropského sociálního fondu
32003D0842 OJ L 321, 06.12.2003, p.57 Rozhodnutí Rady 2003/842/ES ze dne 1. prosince 2003 o jmenování člena Výboru regionů
32003D0843 OJ L 321, 06.12.2003, p.58 Rozhodnutí Komise 2003/843/ES ze dne 5. prosince 2003, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o týmy pro odběr embryí ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2003) 4524) (1)
32003D0844 OJ L 321, 06.12.2003, p.60 Rozhodnutí Komise 2003/844/ES ze dne 5. prosince 2003, kterým se mění rozhodnutí 2002/613/ES, pokud jde o schválené inseminační stanice pro vepře v Kanadě (oznámeno pod číslem K(2003) 4525) (1)
32003D0845 OJ L 321, 06.12.2003, p.61 Rozhodnutí Komise 2003/845/ES ze dne 5. prosince 2003 o ochranných opatřeních, pokud jde o dovoz některých zvířat, jejich spermatu, vajíček a embryí z Albánie, bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Srbska a Černé hory v souvislosti s katarální horečkou ovcí (oznámeno pod číslem K(2003) 4526) (1)
32003D0846 OJ L 321, 06.12.2003, p.62 Rozhodnutí Komise 2003/846/ES ze dne 5. prosince 2003, kterým se agentury pověřují správou podpor předvstupních opatření ve prospěch rozvoje zemědělství v Rumunsku v období před přistoupením
32003D0847 OJ L 321, 06.12.2003, p.64 Rozhodnutí Rady 2003/847/JHA ze dne 27. listopadu 2003 o kontrolních opatřeních a trestních sankcích v případě nových syntetických drog 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 a TMA-2
32003D0848 OJ L 322, 09.12.2003, p.11 Rozhodnutí Komise 2003/848/ES ze dne 28. listopadu 2003, kterým se pro rok 20004 schvalují programy členských států a některých přistupujících států na eradikaci a monitorování přenosných spongiformních encefalopatií a kterým se stanovuje výše finančního příspěvku Společenství na tyto programy (oznámeno pod číslem K(2003) 4423)
32003D0849 OJ L 322, 09.12.2003, p.16 Rozhodnutí Komise 2003/849/ES ze dne 28. listopadu 2003, kterým se schvalují programy na eradikaci a monitorování některých chorob zvířat a na prevenci před zoonózami, jež předložily členské státy pro rok 2004, a kterým se stanovuje výše finančního příspěvku Společenství (oznámeno pod číslem K(2003) 4424)
32003D0850 OJ L 322, 09.12.2003, p.28 Rozhodnutí Komise 2003/850/ES ze dne 4. prosince 2003, kterým se uznává jako kompletní dokumentace předložená k detailnímu přezkoumání za účelem případného začlenění BAS 670H a thiosulfátu stříbrného do přílohy I ke směrnici Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (oznámeno pod číslem K(2003) 4470) (1)
32003D0851 OJ L 322, 09.12.2003, p.30 Rozhodnutí Komise 2003/851/ES ze dne 5. prosince 2003, kterým se mění rozhodnutí 2003/526/ES o ochranných opatřeních proti klasickému moru prasat v Belgii, Francii, Německu a Lucembursku (oznámeno pod číslem K(2003) 4523) (1)
32003D0853 OJ L 322, 09.12.2003, p.32 Rozhodnutí Rady 2003/853/SZBP ze dne 5. prosince 2003 o prodloužení mandátu vedoucího Kontrolní mise Evropské unie
32003D0855 OJ L 323, 10.12.2003, p.11 Rozhodnutí Komise 2003/855/ES ze dne 9. prosince 2003, kterým se ukončují přechodná bezpečnostní opatření týkající se dovozu některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (zejména mandarinek apod.) pocházejících z Čínské lidové republiky
32003D0856 OJ L 323, 10.12.2003, p.13 Rozhodnutí Rady 2003/856/SZBP ze dne 8. prosince 2003 o provádění společné akce 2002/210/SZBP o policejní misi Evropské unie
32003D0857 OJ L 324, 11.12.2003, p.36 Rozhodnutí Rady 2003/857/ES ze dne 25. listopadu 2003, kterým se mění rozhodnutí 97/510/ES, kterým se Irsku povoluje použít opatření odchylující se od článku 21 šesté směrnice (77/388/EHS) o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daně z obratu
32003D0858 OJ L 324, 11.12.2003, p.37 Rozhodnutí Komise 2003/858/ES ze dne 21. listopadu 2003 o veterinárních podmínkách a požadavcích na veterinární osvědčení pro dovoz živých ryb, jejich vajíček a gamet určených pro chod, a živých ryb akvakulturního původu a jejich produktů určených k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem K(2003) 4219) (1)
32003D0859 OJ L 324, 11.12.2003, p.55 Rozhodnutí Komise 2003/859/ES ze dne 5. prosince 2003, kterým se mění rozhodnutí 2002/106/ES, pokud jde o zavedení diskriminačního testu pro klasický mor prasat (oznámeno pod číslem K(2003) 4522) (1)
32003D0861 OJ L 325, 12.12.2003, p.44 Rozhodnutí Rady 2003/861/ES ze dne 8. prosince 2003 o analýze a spolupráci, pokud jde o padělání euromincí
32003D0862 OJ L 325, 12.12.2003, p.45 Rozhodnutí Rady 2003/862/ES ze dne 8. prosince 2003, kterým se dopad rozhodnutí 2003/861/ES o analýze a spolupráci, pokud jde o padělání euromincí, rozšiřuje též na státy, které nepřijaly euro jako jednotnou měnu
32003D0863 OJ L 325, 12.12.2003, p.46 Rozhodnutí Komise 2003/863/ES ze dne 2. prosince 2003 o zdravotních osvědčeních pro dovoz živočišných produktů ze Spojených států amerických (oznámeno pod číslem K(2003) 4444) (1)
32003D0864 OJ L 325, 12.12.2003, p.59 Rozhodnutí Komise 2003/864/ES ze dne 5. prosince 2003 o zvláštním finančním příspěvku Společenství na program kontroly campylobakterií u broilerů, který předložilo Švédsko pro rok 2004 (oznámeno pod číslem K(2003) 4532)
32003D0865 OJ L 325, 12.12.2003, p.62 Rozhodnutí Komise 2003/865/ES ze dne 11. prosince 2003 kterým se stanovují ujednání pro srovnávací zkoušky a testy Společenství rozmnožovacího materiálu druhů Pelargonium l'Hérit. a Hosta Tratt., Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch a Rosa L. podle směrnice Rady 98/56/ES (oznámeno pod číslem K(2003) 4626)
32003D0867 OJ L 326, 13.12.2003, p.32 Rozhodnutí Komise 2003/867/ES ze dne 1. prosince 2003, kterým se povoluje uvádět na trh salatrimy jako nové potravinové složky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2003) 4408)
32003D0874 OJ L 326, 13.12.2003, p.49 Rozhodnutí Rady 2003/874/SZBP ze dne 8. prosince 2003, kterým se provádí společná akce 2003/472/SZBP s cílem přispět k programu Evropské unie pro spolupráci při nešíření zbraní a odzbrojování v Ruské federaci
32003D0875 OJ L 337, 23.12.2003, p.1 Rozhodnutí Komise 2003/875/ES ze dne 23. prosince 2002 o státní podpoře, kterou Německo poskytuje ve prospěch Klausner Nordic Timber GmbH & Co. KG, Meklenbursko-Západní Pomořany (oznámeno pod číslem K(2002) 5378) (1)
32003D0876 OJ L 337, 23.12.2003, p.14 Rozhodnutí Komise 2003/876/ES ze dne 19. února 2003 o opatřeních, které Španělsko uplatňuje ve prospěch Hilados y Tejidos Puigneró SA (oznámeno pod číslem K(2003) 518) (1)
32003D0877 OJ L 327, 16.12.2003, p.33 Rozhodnutí Rady 2003/877/ES, EURATOM ze dne 8. prosince 2003 o přistoupení Kanady k Dohodě mezi Spojenými státy americkými, Japonskem, Ruskem a Evropským společenstvím pro atomovou energii a Evropským hospodářským společenstvím, jež jednají jako jedna strana, o založení Mezinárodního centra pro vědu a techniku
32003D0879 OJ L 327, 16.12.2003, p.39 Rozhodnutí Komise 2003/879/ES ze dne 24. června 2003 o státní podpoře, kterou Nizozemsko navrhuje poskytovat ve prospěch NV Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) (oznámeno pod číslem K(2003) 1909) (1)
32003D0880 OJ L 327, 16.12.2003, p.46 Rozhodnutí Komise 2003/880/ES ze dne 15. prosince 2003, kterým se ukončuje antidumpingové řízení týkající se dovozů dutých profilů pocházejících ze Ruska a Turecka a kterým se uvolňují částky poskytnuté z titulu prozatímně uložených cel
32003D0881 OJ L 328, 17.12.2003, p.26 Rozhodnutí Komise 2003/881/ES ze dne 11. prosince 2003 o veterinárních osvědčeních a podmínkách pro dovoz včel (Apis mellifera a Bombus spp.) z některých třetích zemí a o zrušení rozhodnutí 2000/462/ES (oznámeno pod číslem K(2003) 4623) (1)
32003D0882 OJ L 338, 23.12.2003, p.30 Rozhodnutí Rady 2003/882/ES ze dne 27. listopadu 2003, kterým se členské státy, které jsou smluvními stranami Pařížské úmluvy ze dne 29. července 1960 o odpovědnosti třetích stran v oblasti jaderné energie, zmocňují k podpisu Protokolu, kterým se v zájmu Evropského společenství mění tato úmluva
32003D0883 OJ L 330, 18.12.2003, p.23 Rozhodnutí Komise 2003/883/ES ze dne 11. prosince 2002 o režimu státních podpor C 46/2001 — Central corporate treasuries (Centrales de trésorerie) poskytovaném Francií (oznámeno pod číslem K(2002) 4827) (1)
32003D0884 OJ L 330, 18.12.2003, p.30 Rozhodnutí Komise 2003/884/ES ze dne 15. října 2003 o podpoře, kterou má region Sicílie v úmyslu poskytnout v odvětví citrusových plodů (oznámeno pod číslem K(2003) 3550)
32003D0885 OJ L 332, 19.12.2003, p.41 Rozhodnutí Rady 2003/885/ES ze dne 17. listopadu 2003 o uzavření Dohody o používání některých aktů Společenství na území Monackého knížectví
32003D0886 OJ L 332, 19.12.2003, p.53 Rozhodnutí Komise 2003/886/ES ze dne 10. prosince 2003, kterým se stanovují kritéria pro informace, jež mají být poskytovány v souladu se směrnicí Rady 64/432/EHS (oznámeno pod číslem K(2003) 4606) (1)
32003D0888 OJ L 333, 20.12.2003, p.52 Rozhodnutí Evropského parlamentu 2003/888/ES ze dne 6. listopadu 2003 o udělení absolutoria řediteli Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci za plnění rozpočtu pro finanční rok 2001
32003D0889 OJ L 333, 20.12.2003, p.59 Rozhodnutí Evropského parlamentu 2003/889/ES ze dne 6. listopadu 2003 o udělení absolutoria řediteli Evropského centra pro monitorování drog a drogové závislosti za plnění rozpočtu pro finanční rok 2001
32003D0890 OJ L 333, 20.12.2003, p.65 Rozhodnutí Evropského parlamentu 2003/890/ES ze dne 6. listopadu 2003 o udělení absolutoria řediteli Překladatelského centra pro orgány Evropské unie za plnění rozpočtu pro finanční rok 2001
32003D0891 OJ L 333, 20.12.2003, p.71 Rozhodnutí Evropského parlamentu 2003/891/ES ze dne 6. listopadu 2003 o udělení absolutoria řediteli Evropské agentury pro životní prostředí za plnění rozpočtu pro finanční rok 2001
32003D0892 OJ L 333, 20.12.2003, p.78 Rozhodnutí Evropského parlamentu 2003/892/ES ze dne 6. listopadu 2003 o udělení absolutoria řediteli Evropského centra pro monitorování rasismu a xenofobie za plnění rozpočtu pro finanční rok 2001
32003D0893 OJ L 333, 20.12.2003, p.84 Rozhodnutí Rady 2003/893/ES ze dne 15. prosince 2003 o obchodování s některými ocelářskými produkty mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou
32003D0894 OJ L 333, 20.12.2003, p.88 Rozhodnutí Komise 2003/894/ES ze dne 11. prosince 2003, kterým se stanovují ujednání pro srovnávací zkoušky a testy Společenství rozmnožovacího materiálu druhů Prunus persica (L) Batsch, Malus Mill. a Rubus idaeus L. podle směrnice Rady 92/34/EHS (oznámeno pod číslem K(2003) 4628)
32003D0895 OJ L 333, 20.12.2003, p.92 Rozhodnutí Komise 2003/895/ES ze dne 19. prosince 2003, kterým se mění rozhodnutí 2002/251/ES tak, že se ruší ochranná opatření, pokud jde o některé dodávky drůbežího masa dovezeného z Thajska (oznámeno pod číslem K(2003) 4846) (1)
32003D0896 OJ L 333, 20.12.2003, p.94 Rozhodnutí Komise 2003/896/ES ze dne 19. prosince 2003, kterým se členským státům umožňuje prodloužit prozatímní povolení poskytnutá pro nové aktivní látky thiacloprid, thiametoxam, quinoxyfen, flazasulfuron, Spodoptera exigua, spinosad, Giocladium catenulatum, Pseudomonas chlororaphis a indoxacarb (oznámeno pod číslem K(2003) 4851) (1)
32003D0898 OJ L 336, 23.12.2003, p.99 Rozhodnutí Komise 2003/898/ES ze dne 1. července 2003 o uzavření Dohody, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Austrálií o obchodování s vínem
32003D0899 OJ L 336, 23.12.2003, p.101 Rozhodnutí Komise 2003/899/ES ze dne 28. listopadu 2003, kterým se některým částem poskytuje výjimka z placení antidumpingového cla pro některé části jízdních kol pocházející z Čínské lidové republiky zavedeného nařízením Rady (EHS) č. 2474/93, na tyto části nařízením Rady (ES) č. 71/97 a zachovaného nařízením Rady (ES) č. 1524/2000 a kterým se zrušuje pozastavení platby antidumpingového cla rozšířeného na některé části jízdních kol pocházející ze Čínské lidové republiky, jež bylo poskytnuto podle nařízení Komise (ES) č. 88/97 (oznámeno pod číslem K(2003) 4419)
32003D0900 OJ L 336, 23.12.2003, p.107 Rozhodnutí Komise 2003/900/ES ze dne 17. prosince 2003, kterým se mění rozhodnutí 2001/574/ES, kterým se stanovuje společné daňové označení pro plynové oleje a petrolej (oznámeno pod číslem K(2003) 4607)
32003D0901 OJ L 340, 24.12.2003, p.54 Rozhodnutí Rady 2003/901/ES ze dne 17. prosince 2003 o podpisu a prozatímním uplatňování dvoustranných dohod mezi Evropským společenstvím a některými třetími zeměmi (Ázerbajdžán, Kazachstán, Tádžikistán a Turkmenistán) o obchodování s textilními výrobky
32003D0902 OJ L 340, 24.12.2003, p.63 Rozhodnutí Rady 2003/902/ES ze dne 22. prosince 2003, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních restriktivních opatřeních namířených proti určitým osobám a subjektům za účelem boje proti terorismu a kterým se zrušuje rozhodnutí 2003/646/ES
32003D0903 OJ L 340, 24.12.2003, p.65 Rozhodnutí Komise 2003/903/ES ze dne 10. prosince 2003, kterým se přijímá plán, kterým se členským státům rozdělují zdroje z rozpočtového roku 2004 na dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch osob ve Společenství trpících největším nedostatkem (oznámeno pod číslem K(2003) 4868)
32003D0904 OJ L 340, 24.12.2003, p.69 Rozhodnutí Komise 2003/904/ES ze dne 15. prosince 2003, kterým se schvalují programy, jejichž cílem je získání statusu schválených zón a schválených farem v neschválených zónách, pokud jde o rybí virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) u ryb a kterým se mění přílohy I a II k rozhodnutí 2003/634/ES (oznámeno pod číslem K(2003) 4727) (1)
32003D0905 OJ L 340, 24.12.2003, p.74 Rozhodnutí Komise 2003/905/ES ze dne 19. prosince 2003, kterým se mění rozhodnutí 2002/862/ES, kterým se stanovují zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu z Kazachstánu (oznámeno pod číslem K(2003) 4890) (1)
32003D0907 OJ L 340, 24.12.2003, p.81 Rozhodnutí Rady 2003/907/SZBP ze dne 22. prosince 2003, kterým se provádí společný postoj 2003/297/SZBP o Burmě/Myanmaru
32003D0908 OJ L 342, 30.12.2003, p.37 Rozhodnutí Rady 2003/908/ES ze dne 15. prosince 2003 o uzavření Dohody formou výměny dopisů o prozatímním uplatňování Protokolu, kterým se mění Čtvrtý protokol, kterým se stanovují podmínky rybolovu stanovené v Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím na straně jedné a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o rybolovu, pokud jde o ustanovení pro experimentální rybolov a program na podporu rozpočtu
32003D0909 OJ L 342, 30.12.2003, p.49 Rozhodnutí Rady 2003/909/ES ze dne 22. prosince 2003, kterým se mění rozhodnutí 97/375/ES, 98/23/ES a 98/198/ES, kterými se Spojenému království povoluje uplatnit opatření odchylující se do od čl. 28e odst.1, článků 6 a 17 šesté směrnice 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
32003D0910 OJ L 342, 30.12.2003, p.51 Rozhodnutí Rady 2003/910/ES ze dne 22. prosince 2003 o jmenování Zvláštního koordinátora Paktu stability pro jihovýchodní Evropu
32003D0911 OJ L 342, 30.12.2003, p.53 Rozhodnutí Rady 2003/911/ES ze dne 22. prosince 2003, kterým se zavádí akční program Společenství pro subjekty podporující vzájemné pochopení vztahu mezi Evropskou unií a některými regiony ve světě
32003D0912 OJ L 345, 31.12.2003, p.112 Rozhodnutí Rady 2003/912/ES ze dne 17. prosince 2003, kterým se mění rozhodnutí 95/408/ES o podmínkách pro sestavení prozatímního seznamu zařízení třetích zemí, ze kterých mohou členské státy dovážet některé produkty živočišného původu, produkty rybolovu nebo živé mlže, pokud jde o prodloužení platnosti tohoto nařízení
32003D0913 OJ L 345, 31.12.2003, p.113 Rozhodnutí Rady 2003/913/ES ze dne 19. prosince 2003 o uzavření Dohody formou výměny dopisů o prozatímním uplatňování ustanovení o obchodu a souvisejících ustanovení Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Arabskou Egyptskou republikou na straně druhé
32003D0914 OJ L 345, 31.12.2003, p.117 Rozhodnutí Rady 2003/914/ES ze dne 22. prosince 2003 o uzavření Dohody formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o vzájemných liberalizačních opatřeních a o nahrazení Protokolů 1 a 3 k Dohodě o přidružení Maroka k Evropskému společenství
32003D0915 OJ L 345, 31.12.2003, p.150 Rozhodnutí Rady 2003/915/ES ze dne 22. prosince 2003 o prozatímním uplatňování dvoustranné dohody mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou o obchodování s textilními výrobky
32003D0916 OJ L 345, 31.12.2003, p.156 Rozhodnutí Rady 2003/916/ES ze dne 22. prosince 2003, kterým se mění rozhodnutí 2001/131/ES o uzavření konzultačního postupu s Haiti podle článku 96 Dohody o partnerství mezi AKT a ES
32003D0917 OJ L 346, 31.12.2003, p.65 Rozhodnutí Rady 2003/917/ES ze dne 22. prosince 2003 o uzavření Dohody formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael o vzájemných liberalizačních opatřeních a o nahrazení Protokolů1 a 2 k Dohodě o přidružení Izraele k Evropskému společenství
32003D1151 OJ L 162, 01.07.2003, p.1 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1151/2003/ES ze dne 16. června 2003, kterým se mění rozhodnutí č. 276/1999/ES kterým se přijímá víceletý akční plán Společenství na podporu bezpečného používání internetu prostřednictvím boje s nedovolenými a škodlivými materiály v globálních sítích
32003D1152 OJ L 162, 01.07.2003, p.5 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1152/2003/ES ze dne 16. června 2003 o informatizaci pohybu zboží podléhajícího spotřební dani a o jeho dohledu
32003D1209 OJ L 169, 08.07.2003, p.1 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1209/2003/ES ze dne 16. června 2003 o účasti Společenství na programu výzkumu a vývoje zaměřeném na rozvíjení nových klinických zákroků proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze prostřednictvím dlouhodobého partnerství mezi Evropou a rozvojovými zeměmi, ke kterému se zavázalo několik členských států
32003D1229 OJ L 176, 15.07.2003, p.11 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1229/2003/ES ze dne 26. června 2003, kterým se stanovuje řada zásad pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1254/96/ES
32003D1230 OJ L 176, 15.07.2003, p.29 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1230/2003/ES ze dne 26. června 2003, kterým se přijímá víceletý program akcí v oblasti energetiky : "Inteligentní energie — Evropa" (2003 — 2006) (1)
32003D1608 OJ L 230, 16.09.2003, p.1 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES ze dne 22. července 2003 o vytváření a rozvoji statistiky Společenství v oblasti vědy a technologií (1)
32003D2066 OJ L 309, 26.11.2003, p.9 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2066/2003/ES ze dne 10. listopadu 2003 o pokračujícím používání plošného zjišťování a dálkového průzkum země v zemědělské statistice v letech 2004 až 2007 a o změně rozhodnutí 1445/2000/ES
32003D2256 OJ L 336, 23.12.2003, p.1 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2256/2003/ES ze dne 17. listopadu 2003, kterým se přijímá víceletý program (2003-2005) pro monitorování akčního plánu eEurope 2005, šíření správné praxe a zlepšování sítí a informační bezpečnosti (MODINIS) (1)
32003D2317 OJ L 345, 31.12.2003, p.1 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2317/2003/ES ze dne 5. prosince 2003, kterým se zavádí program na podporu kvality vysokého školství a mezikulturního porozumění prostřednictvím spolupráce se třetími zeměmi (Erasmus Mundus) (2004 až 2008)
32003D2318 OJ L 345, 31.12.2003, p.9 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2318/2003/ES ze dne 5. prosince 2003, kterým se přijímá víceletý program (2004 až 2006) pro účinnou integraci informačních a komunikačních technologií ve školských a vzdělávacích systémech v Evropě (eLearning program)


(1) - Texty s významem pro EHP (Evropský hospodářský prostor)
Tučně tištěné předpisy mají dlouhodobý význam, slabě tištěné předpisy mají pouze dočasnou platnost
PŘEKLADY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, ZÁVAZNÉ JE POUZE ZNĚNÍ, KTERÉ BYLO ZVEŘEJNĚNO V TIŠTĚNÉ VERZI OFFICIAL JOURNAL
Odkaz na originální stránky Official Journal na adrese: http://europa.eu.int/eur-lex/en/oj