Úřední věstník
Evropských společenství


Pohled na nařízení vydaná v roce 2002:

Celex Citace Překlad názvu
32000R1557r OJ L 272, 10.10.2002, p.35 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1557/2000 ze dne 17. července 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 800/1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty
32000R2787r OJ L 020, 23.01.2002, p.11 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2787/2000 ze dne 15. prosince 2000, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. č. L 330 ze dne 27.12.2000)
32001R0038r OJ L 011, 15.01.2002, p.47 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 38/2001 ze dne 10. ledna 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro mléko a mléčné výrobky (Úř. věst. č. L 7 ze dne 11.1.2002)
32001R0254r OJ L 045, 15.02.2002, p.58 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 254/2002 ze dne 12. února 2002, kterým se zavádějí opatření, jež mají být v roce 2002 použita na obnovu populace tresek v Irském moři (ICES divize VIIa) (Úř. věst. č. L 41 ze dne 13.2.2002)
32001R0430 OJ L 066, 08.03.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 430/2001 ze dne 7. března 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene zveřejněné v nařízení (ES) č. 1558/2001
32001R0430r OJ L 067, 09.03.2002, p.77 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 430/2001 ze dne 7. března 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene zveřejněné v nařízení (ES) č. 1558/2001 (Úř. věst. č. L 66 ze dne 8.3.2002)
32001R0747r OJ L 033, 02.02.2002, p.39 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 747/2001 ze dne 9. dubna 2001 o správě celních kvót Společenství a referenčních množství pro výrobky podléhající preferenčními režimu na základě dohod s některými středomořskými zeměmi a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 1981/94 a (ES) č. 934/95 (Úř. věst. č. L 109 ze dne 19.4.2001)
32001R0747r OJ L 055, 26.02.2002, p.39 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 747/2001 ze dne 9. dubna 2001 o správě celních kvót Společenství a referenčních množstvích pro produkty, které mají nárok na preference na základě dohod s některými středomořskými zeměmi, a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 1981/94 a (ES) č. 934/95 (Úř. věst. č. L 109 ze dne 19.4.2001)
32001R0761r OJ L 327, 04.12.2002, p.10 Oprava k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 ze dne 19. března 2001, kterým se povoluje dobrovolná účast organizací na eko-managementu a auditu Společenství (EMAS) (Úř. věst. č. L 114 ze dne 24.4.2001)
32001R1207r OJ L 170, 29.06.2002, p.88 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 1207/2001 ze dne 11. června 2001 o postupech pro usnadnění vydávání průvodních osvědčení EUR.1, vyplňování prohlášení na fakturách a formulářů EUR.2 a vydávání některých schválených vývozních povolení na základě předpisů, kterými se řídí preferenční obchod mezi Evropským společenství a některým zeměmi, a o zrušení nařízení (EHS) č. 3351/83 (Úř. věst. č. L 165 ze dne 21.6.2001)
32001R1763r OJ L 047, 19.02.2002, p.47 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1763/2001 ze dne 6. září 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1750/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře rozvoje venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) (Úř. věst. č. L 239 ze dne 7.9.2001)
32001R1961r OJ L 021, 24.01.2002, p.48 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1961/2001 ze dne 8. října 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o vývozní subvence pro ovoce a zeleninu (Úř. věst. č. L 268 ze dne 9.10.2001)
32001R2031r OJ L 015, 17.01.2002, p.58 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2031/2001 ze dne 6. srpna 2001, kterým se mění příloha I k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. č. L 279 ze dne 23.10.2001)
32001R2031r OJ L 213, 09.08.2002, p.46 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2031/2001 ze dne 6. srpna 2001, kterým se mění příloha I k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. č. L 279 ze dne 23.10.2001)
32001R2065r OJ L 010, 12.01.2002, p.82 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2065/2001 ze dne 22. října 2001, kterým se mění a aktualizuje nařízení (ES) č. 1334/2000, kterým se zavádí režim Společenství pro dohled nad vývozem zboží a technologií dvojího použití (Úř. věst. č. L 338 ze dne 20.12.2001)
32001R2193r OJ L 166, 25.06.2002, p.27 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2193/2001 ze dne 12. listopadu 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2138/97, kterým se vymezují produkční zóny pro homogenní olivový olej (Úř. věst. č. L 295 ze dne 13.11.2001)
32001R2335r OJ L 021, 24.01.2002, p.48 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o úpravy dovozu mléka a mléčných výrobků a kterým se otevírají celní kvóty (Úř. věst. č. L 341 ze dne 22.12.2001)
32001R2419r OJ L 007, 11.01.2002, p.48 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2419/2001 ze dne 11. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k integrovanému systému správy a kontroly pro některé režimy podpor Společenství zavedené nařízením Rady (ES) č. 3508/92 (Úř. věst. č. L 327 ze dne 12.12.2001)
32001R2423r OJ L 057, 27.02.2002, p.34 Oprava k nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 2423/2001 ze dne 22. listopadu 2001 o konsolidované rozvaze odvětví měnových finančních institucí (ECB/2001/13) (Úř. věst. č. L 333 ze dne 17.12.2001)
32001R2432r OJ L 010, 12.01.2002, p.82 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2432/2001 ze dne 20. listopadu 2001, kterým se mění a aktualizuje nařízení (ES) č. 1334/2000, kterým se zavádí režim Společenství pro dohled nad vývozem zboží a technologií dvojího užití (Úř. věst. č. L 338 ze dne 20.12.2001)
32001R2480r OJ L 002, 04.01.2002, p.22 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2480/2001 ze dne 17. prosince 2001, kterým se určují množství dostupná v prvním pololetí roku 2002 pro některé výrobky z odvětví mléka a mléčných výrobků podle režimů stanovených v Evropské dohodě mezi Společenstvím a Maďarskou republikou, Polskou republikou, Českou republikou, Slovenskou republikou, Bulharskem, Rumunskem a Slovinskem a v dohodách o volném obchodu mezi Společenstvím a baltskými státy (Úř. věst. č. L 334 ze dne 18.12.2001)
32001R2500r OJ L 285, 23.10.2002, p.26 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 2500/2001 ze dne 17. prosince 2001 o předvstupní finanční pomoci pro Turecko a kterým se mění nařízení (EHS) č. 3906/89, (ES) č. 1267/1999, (ES) č. 1268/1999 a (ES) č. 555/2000 (Úř. věst. č. L 342 ze dne 27.12.2001)
32001R2501r OJ L 137, 25.05.2002, p.26 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 2501/2001 ze dne 10. prosince 2001 o uplatňování všeobecného systému celních preferencí v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2004 (Úř. věst. č. L 346 ze dne 31.12.2001)
32001R2535r OJ L 017, 19.01.2002, p.58 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o právní úpravy dovozu mléka a mléčných výrobků a kterým se otevírají celní kvóty (Úř. věst. č. L 341 ze dne 22.12.2001)
32001R2535r OJ L 103, 19.04.2002, p.31 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o režim dovozu pro mléko a mléčné výrobky a kterým se otevírají celní kvóty (Úř. věst. č. L 341 ze dne 22.12.2001)
32001R2535r OJ L 194, 23.07.2002, p.48 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o režim dovozu pro mléko a mléčné výrobky a o otevření celních kvót (Úř. věst. č. L 341 ze dne 22.12.2001)
32001R2542r OJ L 040, 12.02.2002, p.14 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2542/2001 ze dne 21. prosince 2001 o otevření celních kvót pro rok 2002 pro dovoz výrobků pocházejících z České republiky, Slovenska, Rumunska, Maďarska a Bulharska do Evropského společenství (Úř. věst. č. L 341 ze dne 22.12.2001)
32001R2550r OJ L 246, 13.09.2002, p.34 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2550/2001 ze dne 21. prosince 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2529/2001 o společné organizaci trhu se skopovým a kozím masem, pokud jde o systém prémií, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2419/2001 (Úř. věst. č. L 341 ze dne 22.12.2001)
32001R2555r OJ L 357, 31.12.2002, p.144 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 2555/2001 ze dne 18. prosince 2001, kterým se stanovují pro rybářský rok 2002 rybolovná práva a s tím související podmínky pro některé rybí populace a skupiny rybích populací ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství s povinným omezením úlovků (Úř. věst. č. L 347 ze dne 31.12.2001)
32001R2559r OJ L 137, 25.05.2002, p.26 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 2559/2001 ze dne 17. prosince 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě všeobecných celních kvót Společenství pro některé zemědělské a průmyslové produkty (Úř. věst. č. L 344 ze dne 28.12.2001)
32001R2569r OJ L 026, 30.01.2002, p.18 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2569/2001 ze dne 20. prosince 2001, kterým se stanovují standardní hodnoty používané při výpočtu finanční náhrady a s tím související zálohy v případě produktů rybolovu, které byly staženy z trhu během rybářského roku 2002
32001R2570r OJ L 026, 30.01.2002, p.18 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2571/2001 ze dne 20. prosince 2001, kterým se stanovuje výše překlenovací a paušální podpory soukromého skladování pro některé produkty rybolovu v rybářském roce 2002 (Úř. věst. č. L 344 ze dne 28.12.2001)
32001R2571r OJ L 026, 30.01.2002, p.18 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2570/2001 ze dne 20. prosince 2001, kterým se stanovuje výše podpory soukromého skladování pro některé produkty rybolovu pro rybářský rok 2002 (Úř. věst. č. L 344 ze dne 28.12.2001)
32001R2572r OJ L 026, 30.01.2002, p.19 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2572/2001 ze dne 20. prosince 2001, kterým se stanovují odkupní a prodejní ceny pro produkty rybolovu uvedené v příloze I k nařízení Rady (ES) č. 104/2000 pro rybářský rok 2002 (Úř. věst. č. L 344 ze dne 28.12.2001)
32001R2573r OJ L 026, 30.01.2002, p.19 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2573/2001 ze dne 20. prosince 2001, kterým se stanovují prodejní ceny pro produkty rybolovu uvedené v příloze II k nařízení Rady (ES) č. 104/2000 pro rybářský rok 2002 (Úř. věst. č. L 344 ze dne 28.12.2001)
32001R2574r OJ L 026, 30.01.2002, p.19 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2574/2001 ze dne 20. prosince 2001, kterým se stanovují referenční ceny pro řadu produktů rybolovu pro rybářský rok 2002 (Úř. věst. č. L 344 ze dne 28.12.2001)
32002R0001 OJ L 001, 03.01.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1/2002 ze dne 28. listopadu 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1259/1999, pokud jde o zjednodušený systém plateb farmářům podle některých režimů podpor
32002R0002 OJ L 002, 04.01.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2/2002 ze dne 3. ledna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0003 OJ L 002, 04.01.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 3/2002 ze dne 3. ledna 2002, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32002R0004 OJ L 002, 04.01.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 4/2002 ze dne 3. ledna 2002, kterým se mění vývozní subvence pro sirupy a některé další výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32002R0005 OJ L 002, 04.01.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 5/2002 ze dne 3. ledna 2002, kterým se mění sazby subvencí pro některé výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I Smlouvy
32002R0006 OJ L 003, 05.01.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o vzorech Společenství
32002R0007 OJ L 003, 05.01.2002, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 7/2002 ze dne 4. ledna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0008 OJ L 003, 05.01.2002, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 8/2002 ze dne 4. ledna 2002, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na snížení cla pro čirok dovážený do Španělska ze třetích zemí
32002R0009 OJ L 003, 05.01.2002, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 9/2002 ze dne 4. ledna 2002, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na snížení cla z kukuřice dovezné do Španělska ze třetích zemí
32002R0010 OJ L 003, 05.01.2002, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 10/2002 ze dne 4. ledna 2002, kterým se pozastavuje nákup másla v některých členských státech
32002R0011 OJ L 003, 05.01.2002, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 11/2002 ze dne 4. ledna 2002, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32002R0012 OJ L 003, 05.01.2002, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 12/2002 ze dne 4. ledna 2002, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1627/89 o nákupu hovězího masa prostřednictvím veřejného nabídkového řízení
32002R0013 OJ L 003, 05.01.2002, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 13/2002 ze dne 4. ledna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 713/2001 o nákupu hovězího masa podle nařízení (ES) č. 690/2001
32002R0014 OJ L 004, 08.01.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 14/2002 ze dne 7. ledna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0015 OJ L 004, 08.01.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 15/2002 ze dne 7. ledna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1938/2001, č. 1939/2001 a č. 1940/2001, kterými se vypisuje stálé veřejné nabídkového řízení na opětný prodej rýže, kterou vlastní španělská, řecká a italská intervenční agentura, na vnitřním trhu Společenství pro účely výživy zvířat
32002R0016 OJ L 004, 08.01.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 16/2002 ze dne 7. ledna 2002, kterým se mění vývozní subvence pro drůbeží maso
32002R0017 OJ L 004, 08.01.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 17/2002 ze dne 7. ledna 2002, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32002R0018 OJ L 004, 08.01.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 18/2002 ze dne 7. ledna 2002, kterým se dočasně zrušují preferenční cla a kterým se opět zavádí clo Společného celního sazebníku pro dovoz velkokvětých růží pocházejících z Izraele
32002R0019 OJ L 004, 08.01.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 19/2002 ze dne 7. ledna 2002, kterým se dočasně pozastavují preferenční cla a kterým se opět zavádějí cla společného celního sazebníku z dovozu jednokvětých karafiátů pocházející ze Západního břehu Jordánu a pásma Gazy
32002R0020 OJ L 008, 11.01.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 20/2002 ze dne 28. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke zvláštním právním úpravám dodávek pro okrajové regiony zavedeným nařízeními Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001
32002R0021 OJ L 008, 11.01.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 21/2002 ze dne 28. prosince 2001, kterým se stanovuje odhad spotřeby a podpora Společenství pro okrajové regiony podle nařízení Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001
32002R0022 OJ L 005, 09.01.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 22/2002 ze dne 8. ledna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0023 OJ L 005, 09.01.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 23/2002 ze dne 8. ledna 2002, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkového řízení na opětný prodej 90 000 tun pšenice obecné, které vlastní německá intervenční agentura, na vnitřním trhu
32002R0024 OJ L 005, 09.01.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 24/2002 ze dne 8. ledna 2002, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkového řízení na opětný prodej 385 000 tun pšenice obecné, které vlastní francouzská intervenční agentura, na vnitřním trhu
32002R0025 OJ L 005, 09.01.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 25/2002 ze dne 8. ledna 2002 o vydávání dovozních licencí pro některé konzervované houby
32002R0026 OJ L 005, 09.01.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 26/2002 ze dne 8. ledna 2002, kterým se pro prosinec 2001 stanovují zvláštní směnný kurs pro náhrady skladovacích nákladů v odvětví cukru
32002R0027 OJ L 009, 11.01.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 27/2002 ze dne 28. prosince 2001, kterým se mění přílohy I, III, V, VII a IX nařízení Rady (EHC) č. 3030/93 o společných pravidlech pro dovoz některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
32002R0028 OJ L 006, 10.01.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 28/2002 ze dne 9. ledna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0029 OJ L 006, 10.01.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 29/2002 ze dne 19. prosince 2001, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 o statistickém zařazování ekonomických činností v Evropském společenství
32002R0030 OJ L 006, 10.01.2002, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 30/2002 ze dne 9. ledna 2002, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na snížení cla z kukuřice dovezné do Portugalska ze třetích zemí
32002R0031 OJ L 006, 10.01.2002, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 31/2002 ze dne 9. ledna 2002, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 669/97 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některé ryby a produkty rybolovu pocházející z Faerských ostrovů
32002R0032 OJ L 006, 10.01.2002, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 32/2002 ze dne 9. ledna 2002, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 13/2002, kterým se mění (ES) č. 713/2001 o nákupu hovězího masa podle nařízení (ES) č. 690/2001
32002R0033 OJ L 006, 10.01.2002, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 33/2002 ze dne 9. ledna 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32002R0034 OJ L 006, 10.01.2002, p.42 Nařízení Komise (ES) č. 34/2002 ze dne 9. ledna 2002, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32002R0035 OJ L 006, 10.01.2002, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 35/2002 ze dne 9. ledna 2002 o vydávání dovozních licencí pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso
32002R0037 OJ L 007, 11.01.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 37/2002 ze dne 10. ledna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0038 OJ L 007, 11.01.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 38/2001 ze dne 10. ledna 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro mléko a mléčné výrobky
32002R0039 OJ L 007, 11.01.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 39/2002 ze dne 10. ledna 2002, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32002R0040 OJ L 007, 11.01.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 40/2002 ze dne 10. ledna 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro bílý cukru pro 22. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nařízení podle nařízení (ES) č. 1430/2001
32002R0041 OJ L 007, 11.01.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 41/2002 ze dne 10. ledna 2002, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32002R0042 OJ L 007, 11.01.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 42/2002 ze dne 10. ledna 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32002R0043 OJ L 007, 11.01.2002, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 43/2002 ze dne 10. ledna 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 943/2001
32002R0044 OJ L 007, 11.01.2002, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 44/2002 ze dne 10. ledna 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro ječmen ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1558/2001
32002R0045 OJ L 007, 11.01.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 45/2002 ze dne 10. ledna 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro žito ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1005/2001
32002R0046 OJ L 007, 11.01.2002, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 46/2002 ze dne 10. ledna 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence z kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 9/2002
32002R0047 OJ L 007, 11.01.2002, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 47/2002 ze dne 10. ledna 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
32002R0048 OJ L 007, 11.01.2002, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 48/2002 ze dne 10. ledna 2002, kterým se stanovuje opravná sazba subvence pro obiloviny
32002R0049 OJ L 007, 11.01.2002, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 49/2002 ze dne 10. ledna 2002, kterým se stanovuje opravná sazba subvence pro slad
32002R0051 OJ L 010, 12.01.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 51/2002 ze dne 11. ledna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0052 OJ L 010, 12.01.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 52/2002 ze dne 11. ledna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 245/2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1673/2000 o společné organizaci trhu s přadným lnem a konopím
32002R0053 OJ L 010, 12.01.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 53/2002 ze dne 11. ledna 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2007/2001
32002R0054 OJ L 010, 12.01.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 54/2002 ze dne 11. ledna 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A, jež má být vyvezena do některých evropských třetích zemí, ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2008/2001
32002R0055 OJ L 010, 12.01.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 55/2002 ze dne 11. ledna 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou, střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A, jež má být vyvezena do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2009/2001
32002R0056 OJ L 010, 12.01.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 56/2002 ze dne 11. ledna 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou dlouhozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2010/2001
32002R0057 OJ L 010, 12.01.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 57/2002 ze dne 11. ledna 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz neloupané dlouhozrnné rýže na ostrov Réunion uvedené v nařízení (ES) č. 2011/2001
32002R0058 OJ L 010, 12.01.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 58/2002 ze dne 11. ledna 2002, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 89. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32002R0059 OJ L 010, 12.01.2002, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 59/2002 ze dne 11. ledna 2002, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 42. veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení, které se řídí nařízením (ES) č. 2771/1999
32002R0060 OJ L 010, 12.01.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 60/2002 ze dne 11. ledna 2002, kterým se stanovuje výše maximální podpora pro koncentrované máslo pro 261. speciální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32002R0061 OJ L 010, 12.01.2002, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 61/2002 ze dne 11. ledna 2002 o zamítnutí nabídek podaných v odpověď na 281. dílčí veřejné nabídkové řízení z titulu všeobecného intervenčního opatření podle nařízení (EHS) č. 1627/89
32002R0062 OJ L 010, 12.01.2002, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 62/2002 ze dne 11. ledna 2002, kterým se stanovuje maximální kupní cena hovězího masa podle 17. dílčího veřejné nabídkové řízení podle nařízení (ES) č. 690/2001
32002R0063 OJ L 010, 12.01.2002, p.24 Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 63/2002 ze dne 20. prosince 2001 o statistikách úrokových sazeb používaných měnovými finančními institucemi u vkladů a půjček pro domácnosti a neziskové organizace (ECB/2001/18)
32002R0064 OJ L 011, 15.01.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 64/2002 ze dne 14. ledna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0065 OJ L 011, 15.01.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 65/2002 ze dne 14. ledna 2002, kterým se posedmé mění nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu a zrušuje nařízení (ES) č. 337/2000
32002R0066 OJ L 013, 16.01.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 66/2002 ze dne 15. ledna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0067 OJ L 013, 16.01.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 67/2002 ze dne 15. ledna 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32002R0068 OJ L 013, 16.01.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 68/2002 ze dne 15. ledna 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o vydání vývozních licencí pro produkty z hovězího masa, na které se vztahují zvláštní opatření při dovozu, podaných během ledna 2002
32002R0069 OJ L 013, 16.01.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 69/2002 ze dne 15. ledna 2002 o dovozních licencích v případě produktů z hovězího a telecího masa pocházejících z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
32002R0070 OJ L 015, 17.01.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 70/2002 ze dne 16. ledna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0071 OJ L 015, 17.01.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 71/2002 ze dne 15. ledna 2002, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32002R0072 OJ L 015, 17.01.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 72/2002 ze dne 16. ledna 2002, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 530/1999, pokud jde o hodnocení kvality strukturálních statistik výdělků (1)
32002R0073 OJ L 015, 17.01.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 73/2002 ze dne 16. ledna 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32002R0074 OJ L 015, 17.01.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 74/2002 ze dne 16. ledna 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro olivový olej
32002R0075 OJ L 016, 18.01.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 75/2002 ze dne 17. ledna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0076 OJ L 016, 18.01.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 76/2002 ze dne 17. ledna 2002, kterým se zavádí předběžný dohled Společenství nad dovozem některých hutnických výrobků, které spadají do působnosti Smlouvy o ESUO a Smlouvy o ES a které pocházejí z některých třetích zemí
32002R0077 OJ L 016, 18.01.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 77/2002 ze dne 17. ledna 2002, kterým se mění přílohy I a III k nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanovuje postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (1)
32002R0079 OJ L 016, 18.01.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 79/2002 ze dne 17. ledna 2002 o vydávání licencí typu A pro dovoz česneku
32002R0080 OJ L 016, 18.01.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 80/2002 ze dne 17. ledna 2002 o vydávání licencí typu A pro dovoz česneku
32002R0081 OJ L 016, 18.01.2002, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 81/2002 ze dne 17. ledna 2002 o vydávání licencí typu A pro dovoz česneku
32002R0082 OJ L 016, 18.01.2002, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 82/2002 ze dne 17. ledna 2002 o vydávání vývozních licencí typu A2 pro ovoce a zeleninu
32002R0083 OJ L 016, 18.01.2002, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 83/2002 ze dne 17. ledna 2002 o vydávání vývozních licencí typu A3 v odvětví ovoce a zeleniny
32002R0084 OJ L 016, 18.01.2002, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 84/2002 ze dne 17. ledna 2002 o vydávání vývozních licencí pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny
32002R0085 OJ L 016, 18.01.2002, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 85/2002 ze dne 17. ledna 2002, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32002R0086 OJ L 016, 18.01.2002, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 86/2002 ze dne 17. ledna 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 23. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1430/2001
32002R0087 OJ L 016, 18.01.2002, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 87/2002 ze dne 17. ledna 2002, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32002R0088 OJ L 016, 18.01.2002, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 88/2002 ze dne 17. ledna 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 943/2001
32002R0089 OJ L 016, 18.01.2002, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 89/2002 ze dne 17. ledna 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro ječmen ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1558/2001
32002R0090 OJ L 016, 18.01.2002, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 90/2002 ze dne 17. ledna 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro žito ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1005/2001
32002R0091 OJ L 016, 18.01.2002, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 91/2002 ze dne 17. ledna 2002, kterým se stanovuje maximální snížení cla z kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 9/2002
32002R0092 OJ L 017, 19.01.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 92/2002 ze dne 17. ledna 2002, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo a kterým se s konečnou platností vybírá prozatímní antidumpingové clo z dovozu močoviny pocházející z Běloruska, Bulharska, Chorvatska, Estonska, Libye, Litvy, Rumunska a Ukrajiny
32002R0092r OJ L 176, 05.07.2002, p.47 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 92/2002 ze dne 17. ledna 2002, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo a kterým se s konečnou platností vybírá prozatímní antidumpingové clo z dovozu močoviny pocházející z Běloruska, Bulharska, Chorvatska, Estonska, Libye, Litvy, Rumunska a Ukrajiny (Úř. věst. č. L 17 ze dne 19.1.2002)
32002R0093 OJ L 017, 19.01.2002, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 93/2002 ze dne 18. ledna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0094 OJ L 017, 19.01.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 94/2002 ze dne 18. ledna 2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu
32002R0094r OJ L 316, 20.11.2002, p.27 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 94/2002 ze dne 18. ledna 2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu (Úř. věst. č. L 17 ze dne 19.1.2002)
32002R0095 OJ L 017, 19.01.2002, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 95/2002 ze dne 18. ledna 2002, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2670/81, kterým se stanovují prováděcí pravidla pro případ výroby cukru nad kvótu
32002R0096 OJ L 017, 19.01.2002, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 96/2002 ze dne 18. ledna 2002, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1627/89 o nákupu hovězího masa prostřednictvím veřejného nabídkového řízení
32002R0097 OJ L 017, 19.01.2002, p.41 Nařízení Komise (ES) č. 97/2002 ze dne 18. ledna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 713/2001 o nákupu hovězího masa podle nařízení (ES) č. 690/2001
32002R0098 OJ L 017, 19.01.2002, p.43 Nařízení Komise (ES) č. 98/2002 ze dne 18. ledna 2002 o vydávání dovozních licencí pro rýži pocházející ze států AKT a zámořských zemí a území na základě žádostí podaných v prvních pěti pracovních dnech ledna 2002 podle nařízení (ES) č. 2603/97
32002R0099 OJ L 017, 19.01.2002, p.45 Nařízení Komise (ES) č. 99/2002 ze dne 18. ledna 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2007/2001
32002R0100 OJ L 017, 19.01.2002, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 100/2002 ze dne 18. ledna 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže typu A do některých třetích evropských zemí zveřejněné v nařízení (ES) č. 2008/2001
32002R0101 OJ L 017, 19.01.2002, p.47 Nařízení Komise (ES) č. 101/2002 ze dne 18. ledna 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou, střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A, jež má být vyvezena do některých třetích zemí, ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2009/2001
32002R0102 OJ L 017, 19.01.2002, p.48 Nařízení Komise (ES) č. 102/2002 ze dne 18. ledna 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté dlouhozrnné rýže do některých třetích zemí zveřejněné v nařízení (ES) č. 2010/2001
32002R0103 OJ L 017, 19.01.2002, p.49 Nařízení Komise (ES) č. 103/2002 ze dne 18. ledna 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz neloupané dlouhozrnné rýže na ostrov Réunion uvedené v nařízení (ES) č. 2011/2001
32002R0104 OJ L 017, 19.01.2002, p.50 Nařízení Komise (ES) č. 104/2002 ze dne 18. ledna 2002, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32002R0105 OJ L 017, 19.01.2002, p.52 Nařízení Komise (ES) č. 105/2002 ze dne 18. ledna 2002, kterým se poosmé mění nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu a zrušuje nařízení (ES) č. 337/2000
32002R0106 OJ L 017, 19.01.2002, p.53 Nařízení Komise (ES) č. 106/2002 ze dne 18. ledna 2002, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32002R0107 OJ L 019, 22.01.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 107/2002 ze dne 21. ledna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0108 OJ L 019, 22.01.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 108/2002 ze dne 21. ledna 2002, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32002R0109 OJ L 019, 22.01.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 109/2002 ze dne 21. ledna 2002, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroka a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32002R0110 OJ L 019, 22.01.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 110/2002 ze dne 21. ledna 2002, kterým se znovu zavádějí preferenční cla na dovoz jednokvětých karafiátů pocházející ze Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32002R0111 OJ L 020, 23.01.2002, p.2 Nařízení Komise (ES) č. 111/2002 ze dne 22. ledna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0112 OJ L 021, 24.01.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 112/2002 ze dne 23. ledna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0113 OJ L 021, 24.01.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 113/2002 ze dne 23. ledna 2002, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2223/96, pokud jde o revidovanou klasifikaci výdajů podle účelu(1)
32002R0114 OJ L 021, 24.01.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 114/2002 ze dne 23. ledna 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v lednu 2002 pro celní kvótu pro hovězí a telecí maso podle nařízení Rady (ES) č. 2475/2000 pro Slovinskou republiku
32002R0115 OJ L 021, 24.01.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 115/2002 ze dne 23. ledna 2002, kkterým se určuje procentní podíl množství, jež mohou být povolena v případě žádostí o dovozní licence podané v lednu 2002 podle celních kvót pro hovězí a telecí maso stanovených v nařízení (ES) č. 1279/98 pro Polskou republiku, Maďarskou republiku, Českou republiku, Slovensko, Bulharsko a Rumunsko
32002R0116 OJ L 021, 24.01.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 116/2002 ze dne 23. ledna 2002, kterým se stanovují sazby subvencí pro vejce a vaječné žloutky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R0117 OJ L 021, 24.01.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 117/2002 ze dne 23. ledna 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro vejce
32002R0118 OJ L 021, 24.01.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 118/2002 ze dne 23. ledna 2002, kterým se stanovují reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec a pro vaječný albumin a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
32002R0119 OJ L 021, 24.01.2002, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 119/2002 ze dne 23. ledna 2002, kterým se otevírají celní kvóty pro rok 2002 pro dovoz produktů pocházejících z Litvy do Evropského společenství
32002R0120 OJ L 028, 30.01.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 120/2002 ze dne 21. ledna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2793/1999, pokud jde o úpravu celní kvóty pro víno
32002R0121 OJ L 023, 25.01.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 121/2002 ze dne 24. ledna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0122 OJ L 023, 25.01.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 122/2002 ze dne 24. ledna 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32002R0123 OJ L 023, 25.01.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 123/2002 ze dne 24. ledna 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro mléko a mléčné výrobky
32002R0124 OJ L 023, 25.01.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 124/2002 ze dne 24. ledna 2002 o vydávání vývozních licencí pro vinařské produkty
32002R0125 OJ L 023, 25.01.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 125/2002 ze dne 24. ledna 2002, kterým se mění sazby subvencí pro některé výrobky z odvětví mléka vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R0126 OJ L 023, 25.01.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 126/2002 ze dne 24. ledna 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 24. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1430/2001
32002R0127 OJ L 023, 25.01.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 127/2002 ze dne 24. ledna 2002, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32002R0128 OJ L 023, 25.01.2002, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 128/2002 ze dne 24. ledna 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 943/2001
32002R0129 OJ L 023, 25.01.2002, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 129/2002 ze dne 24. ledna 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro ječmen ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1558/2001
32002R0130 OJ L 023, 25.01.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 130/2002 ze dne 24. ledna 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 1005/2001
32002R0131 OJ L 023, 25.01.2002, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 131/2002 ze dne 24. ledna 2002, kterým se stanovuje maximální snížení cla z kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 9/2002
32002R0132 OJ L 023, 25.01.2002, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 132/2002 ze dne 24. ledna 2002, kterým se stanovuje maximální snížení cla z kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 30/2002
32002R0133 OJ L 023, 25.01.2002, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 133/2002 ze dne 24. ledna 2002 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny
32002R0134 OJ L 024, 26.01.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 134/2002 ze dne 22. ledna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2531/98 o používání minimálních rezerv Evropské centrální banky
32002R0135 OJ L 024, 26.01.2002, p.2 Nařízení Komise (ES) č. 135/2002 ze dne 25. ledna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0136 OJ L 024, 26.01.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 136/2002 ze dne 25. ledna 2002, kterým se pozastavuje nákup másla v některých členských státech
32002R0137 OJ L 024, 26.01.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 137/2002 ze dne 25. ledna 2002, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 90. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32002R0138 OJ L 024, 26.01.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 138/2002 ze dne 25. ledna 2002, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 43. veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení, které se řídí nařízením (ES) č. 2771/1999
32002R0139 OJ L 024, 26.01.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 139/2002 ze dne 25. ledna 2002, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 262. zvláštní veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32002R0140 OJ L 024, 26.01.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 140/2002 ze dne 25. ledna 2002, kterým se stanoví předběžný odhad spotřeby obilných produktů a pícnin pro malé ostrovy v Egejském moři pro rok 2002 a kterým se mění nařízení (ES) č. 3175/94, kterým se stanovují prováděcí pravidla ke zvláštnímu režimu dodávek
32002R0141 OJ L 024, 26.01.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 141/2002 ze dne 25. ledna 2002o klasifikaci některého zboží v kombinované nomenklatuře
32002R0142 OJ L 024, 26.01.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 142/2002 ze dne 25. ledna 2002o klasifikaci některého zboží v kombinované nomenklatuře
32002R0143 OJ L 024, 26.01.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 143/2002 ze dne 24. ledna 2002, kterým se mění příloha I k nařízení Rady (EHS) č. 571/88 za účelem přehledu Společenství o struktuře zemědělských podniků v letech 2003, 2005 a 2007
32002R0144 OJ L 024, 26.01.2002, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 144/2002 ze dne 25. ledna 2002 o vydávání dovozních licencí pro rýži na základě žádostí podaných během prvních 10 pracovních dní ledna 2002 podle nařízení (ES) č. 327/98
32002R0145 OJ L 024, 26.01.2002, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 145/2002 ze dne 25. ledna 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté kulatozrnné rýže typu A do některých třetích zemí zveřejněné v nařízení (ES) č. 2007/2001
32002R0146 OJ L 024, 26.01.2002, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 146/2002 ze dne 25. ledna 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže typu A do některých evropských třetích zemí zveřejněné v nařízení (ES) č. 2008/2001
32002R0147 OJ L 024, 26.01.2002, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 147/2002 ze dne 25. ledna 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté střednězrnné a dlouhozrnné rýže typu A do některých třetích zemí zveřejněné v nařízení (ES) č. 2009/2001
32002R0148 OJ L 024, 26.01.2002, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 148/2002 ze dne 25. ledna 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou dlouhozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2010/2001
32002R0149 OJ L 024, 26.01.2002, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 149/2002 ze dne 25. ledna 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz neloupané dlouhozrnné rýže na ostrov Réunion uvedené v nařízení (ES) č. 2011/2001
32002R0150 OJ L 024, 26.01.2002, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 150/2002 ze dne 25. ledna 2002, kterým se stanovuje maximální kupní cena hovězího masa podle 18. dílčí veřejné nabídkové řízení podle nařízení (ES) č. 690/2001
32002R0151 OJ L 024, 26.01.2002, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 151/2002 ze dne 25. ledna 2002 o zamítnutí nabídek podaných v odpověď na 282. dílčí veřejné nabídkové řízení z titulu všeobecného intervenčního opatření podle nařízení (EHS) č. 1627/89
32002R0152 OJ L 025, 29.01.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 152/2002 ze dne 21. ledna 2002 o vývozu některých ocelářských produkty ESUO a ES z bývalé jugoslávské republiky Makedonie do Evropského společenství (systém dvojité kontroly) a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 190/98
32002R0153 OJ L 025, 29.01.2002, p.16 Nařízení Rady (ES) č. 153/2002 ze dne 21. ledna 2002 o některých postupech pro uplatňování Stabilizační a asociační dohody mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé a pro uplatňování prozatímní dohody mezi Evropským společenství a bývalou jugoslávskou republikou Makedonií
32002R0154 OJ L 025, 29.01.2002, p.18 Nařízení Rady (ES) č. 154/2002 ze dne 21. ledna 2002, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2358/71 o společné organizaci trhu s osivy a kterým se stanovuje výše podpory poskytované v odvětví osiv pro hospodářské roky 2002/2003 a 2003/2004
32002R0155 OJ L 025, 29.01.2002, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 155/2002 ze dne 28. ledna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0156 OJ L 025, 29.01.2002, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 156/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanovují zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní subvence pro mléko a mléčné výrobky
32002R0157 OJ L 025, 29.01.2002, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 157/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 2316/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1251/1999, pokud jde o oblasti vyjmuté z produkce v důsledku nepříznivého počasí v některých regionech Společenství
32002R0158 OJ L 025, 29.01.2002, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 158/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 21/2002, kterým se určuje odhad spotřeby a podpora Společenství pro okrajové regiony podle nařízení Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001
32002R0159 OJ L 025, 29.01.2002, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 159/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32002R0160 OJ L 026, 30.01.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 160/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2398/97, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo z dovozu bavlněného ložního prádla pocházejícího z Egypta, Indie a Pákistánu a kterým se ukončuje řízení týkající se dovozu pocházejícího z Pákistánu
32002R0161 OJ L 026, 30.01.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 161/2002 ze dne 29. ledna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0162 OJ L 026, 30.01.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 162/2002 ze dne 29. ledna 2002, kterým se určuje podpora stanovená v nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 pro soukromé skladování másla a smetany a kterým se stanovují odchylky od článku 29 nařízení (ES) č. 2771/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenci na trhu s máslem a smetanou
32002R0163 OJ L 030, 31.01.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 163/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se rozšiřuje definitivní antidumpingové clo uložené na základě nařízení (ES) č. 368/98 z dovozu glyphosátu pocházejícího z Čínské lidové republiky na dovoz glyphosátu dodaného z Malajsie nebo Tchaj-wanu, je-li též deklarován jako pocházející z Malajsie nebo Tchaj-wanu, a o ukončení vyšetřování v případě dovozu od jednoho malajského a jednoho tchaj-wanského vyvážejícího výrobce
32002R0163r OJ L 140, 30.05.2002, p.38 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 163/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se rozšiřuje definitivní antidumpingové clo uložené na základě nařízení (ES) č. 368/98 z dovozu glyphosátu pocházejícího z Čínské lidové republiky na dovoz glyphosátu dodaného z Malajsie nebo Tchaj-wanu, je-li též deklarován jako pocházející z Malajsie nebo Tchaj-wanu, a o ukončení vyšetřování v případě dovozu od jednoho malajského a jednoho tchaj-wanského vyvážejícího výrobce (Úř. věst. č. L 30 ze dne 31.1.2002)
32002R0164 OJ L 030, 31.01.2002, p.9 Nařízení Rady (ES) č. 164/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1599/1999, kterým se ukládá definitivní vyrovnávací clo z dovozu nerezových drátů o průměru 1 mm nebo více pocházejících z Indie
32002R0165 OJ L 030, 31.01.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 165/2002 ze dne 30. ledna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0166 OJ L 030, 31.01.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 166/2002 ze dne 29. ledna 2002, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32002R0167 OJ L 030, 31.01.2002, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 167/2002 ze dne 30. ledna 2002, kterým se stanovují procenta pro přijetí smluv uzavřených pro dobrovolnou destilaci stolního vína a kterým se dočasně pozastavuje oznamování nových smluv pro dobrovolnou destilaci stolního vína
32002R0168 OJ L 030, 31.01.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 168/2002 ze dne 30. ledna 2002, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 1148/2001, pokud jde o osvědčení o shodě a o osvědčení o průmyslovém použití
32002R0169 OJ L 030, 31.01.2002, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 169/2002 ze dne 30. ledna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2342/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem, pokud jde o systémy prémií
32002R0170 OJ L 030, 31.01.2002, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 170/2002 ze dne 30. ledna 2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla k systémům prémií pro hovězí a telecí maso podle nařízení Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření v případě některých zemědělských produktů ve prospěch francouzských zámořských departmentů (Poseidom), Azor a Madeiry (Poseima) a Kanárských ostrovů (Poseican) a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2912/95
32002R0171 OJ L 030, 31.01.2002, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 171/2002 ze dne 30. ledna 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence pro některé mléčné produkty podané v lednu 2002 podle některých celních kvót, které byly otevřeny na základě nařízení (ES) č. 2535/2001
32002R0172 OJ L 030, 31.01.2002, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 172/2002 ze dne 30. ledna 2002 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny
32002R0173 OJ L 030, 31.01.2002, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 173/2002 ze dne 30. ledna 2002 o vydávání vývozních licencí typu B pro ovoce a zeleninu
32002R0174 OJ L 030, 31.01.2002, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 174/2002 ze dne 30. ledna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2603/97, kterým se stanovují prováděcí pravidla pro dovoz rýže pocházející ze zemí AKTnebo zámořských zemí a území (ZZÚ)
32002R0175 OJ L 030, 31.01.2002, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 175/2002 ze dne 30. ledna 2002, kterým se stanovuje dodatečná podpora pro rajčata určená ke zpracování pro hospodářský rok 2001/02 a podpora pro hospodářský rok 2002/03 podle nařízení Rady (ES) č. 2201/96
32002R0176 OJ L 030, 31.01.2002, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 176/2002 ze dne 30. ledna 2002 o pozastavení a otevření celních kvót pro dovoz některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Litvy do Evropského společenství a kterým se mění nařízení (ES) č. 1477/2000
32002R0177 OJ L 030, 31.01.2002, p.41 Nařízení Komise (ES) č. 177/2002 ze dne 30. ledna 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32002R0178 OJ L 031, 01.02.2002, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanovují všeobecné zásady a požadavky právních předpisů týkajících se potravin, kterým se zavádí Evropský orgán pro bezpečnost potravin a kterým se stanovují postupy v otázkách bezpečnosti potravin
32002R0179 OJ L 031, 01.02.2002, p.25 Nařízení Rady (ES) č. 179/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2792/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla a právní úpravy týkající se strukturální pomoci Společenství v odvětví rybolovu
32002R0180 OJ L 031, 01.02.2002, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 180/2002 ze dne 31. ledna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0181 OJ L 031, 01.02.2002, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 181/2002 ze dne 31. ledna 2002 o rozhodnutí nevyhovět žádosti v případě 25. dílčího veřejného nabídkového řízení pro bílý cukr zveřejněného ve spojitosti se stálým veřejným nabídkovým řízením uvedeným v nařízení (ES) č. 1430/2001
32002R0182 OJ L 031, 01.02.2002, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 182/2002 ze dne 31. ledna 2002, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32002R0183 OJ L 031, 01.02.2002, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 183/2002 ze dne 31. ledna 2002, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32002R0184 OJ L 031, 01.02.2002, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 184/2002 ze dne 31. ledna 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro sirupy a některé další výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32002R0185 OJ L 031, 01.02.2002, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 185/2002 ze dne 31. ledna 2002, kterým se stanovují výrobní subvence pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
32002R0186 OJ L 031, 01.02.2002, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 186/2002 ze dne 31. ledna 2002, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32002R0187 OJ L 031, 01.02.2002, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 187/2002 ze dne 31. ledna 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32002R0188 OJ L 031, 01.02.2002, p.43 Nařízení Komise (ES) č. 188/2002 ze dne 31. ledna 2002, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
32002R0189 OJ L 031, 01.02.2002, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 189/2002 ze dne 31. ledna 2002, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R0190 OJ L 031, 01.02.2002, p.48 Nařízení Komise (ES) č. 190/2002 ze dne 31. ledna 2002, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R0191 OJ L 031, 01.02.2002, p.51 Nařízení Komise (ES) č. 191/2002 ze dne 31. ledna 2002, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R0192 OJ L 031, 01.02.2002, p.55 Nařízení Komise (ES) č. 192/2002 ze dne 31. ledna 2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla pro vydávání dovozních licencí pro cukr a směsi cukru a kakaa s kumulovaným původem z AKT/zámořské země a území nebo ES/zámořské země a území
32002R0193 OJ L 031, 01.02.2002, p.59 Nařízení Komise (ES) č. 193/2002 ze dne 31. ledna 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro produkty zpracované z obilovin a rýže
32002R0194 OJ L 031, 01.02.2002, p.62 Nařízení Komise (ES) č. 194/2002 ze dne 31. ledna 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro krmné směsi na bázi obilovin
32002R0195 OJ L 031, 01.02.2002, p.64 Nařízení Komise (ES) č. 195/2002 ze dne 31. ledna 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 943/2001
32002R0196 OJ L 031, 01.02.2002, p.65 Nařízení Komise (ES) č. 196/2002 ze dne 31. ledna 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro ječmen ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1558/2001
32002R0197 OJ L 031, 01.02.2002, p.66 Nařízení Komise (ES) č. 197/2002 ze dne 31. ledna 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro žito ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1005/2001
32002R0198 OJ L 031, 01.02.2002, p.67 Nařízení Komise (ES) č. 198/2002 ze dne 31. ledna 2002, kterým se stanovují maximální snížení cla z kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 9/2002
32002R0199 OJ L 031, 01.02.2002, p.68 Nařízení Komise (ES) č. 199/2002 ze dne 31. ledna 2002, kterým se stanovuje maximální snížení cla z kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 30/2002
32002R0200 OJ L 031, 01.02.2002, p.69 Nařízení Komise (ES) č. 200/2002 ze dne 31. ledna 2002, kterým se stanovují subvence pro produkty z obilovin a rýže dodávané z titulu komunitární a národní potravinové pomoci
32002R0201 OJ L 031, 01.02.2002, p.71 Nařízení Komise (ES) č. 201/2002 ze dne 31. ledna 2002, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32002R0202 OJ L 031, 01.02.2002, p.73 Nařízení Komise (ES) č. 202/2002 ze dne 31. ledna 2002, kterým se stanovuje opravná sazba subvence pro obiloviny
32002R0203 OJ L 031, 01.02.2002, p.75 Nařízení Komise (ES) č. 203/2002 ze dne 31. ledna 2002, kterým se stanovuje opravná sazba subvence pro slad
32002R0204 OJ L 036, 06.02.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 204/2002 ze dne 19. prosince 2001, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3696/93 o statistické klasifikaci produktů podle činnosti (CPA) v Evropském hospodářském společenství
32002R0205 OJ L 033, 02.02.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 205/2002 ze dne 1. února 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0206 OJ L 033, 02.02.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 206/2002 ze dne 1. února 2002, kterým se pozastavuje nákup másla v některých členských státech
32002R0207 OJ L 033, 02.02.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 207/2002 ze dne 1. února 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté kulatozrnné rýže typu A do některých třetích zemí zveřejněné v nařízení (ES) č. 2007/2001
32002R0208 OJ L 033, 02.02.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 208/2002 ze dne 1. února 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A, jež má být vyvezena do některých evropských třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2008/2001
32002R0209 OJ L 033, 02.02.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 209/2002 ze dne 1. února 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou, střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A, jež má být vyvezena do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2009/2001
32002R0210 OJ L 033, 02.02.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 210/2002 ze dne 1. února 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté dlouhozrnné rýže do některých třetích zemí zveřejněné v nařízení (ES) č. 2010/2001
32002R0211 OJ L 033, 02.02.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 211/2002 ze dne 1. února 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz neloupané dlouhozrnné rýže na ostrov Réunion uvedené v nařízení (ES) č. 2011/2001
32002R0212 OJ L 034, 05.02.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 212/2002 ze dne 4. února 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0213 OJ L 034, 05.02.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 213/2002 ze dne 4. února 2002, kterým se pro leden 2002 stanovuje zvláštní směnný kurs pro náhradu skladovacích nákladů v odvětví cukru
32002R0214 OJ L 034, 05.02.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 214/2002 ze dne 4. února 2002, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32002R0215 OJ L 035, 06.02.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 215/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se ukládají definitivní antidumpingová cla na dovoz feromolybdenu pocházejícího z Čínské lidové republiky
32002R0216 OJ L 035, 06.02.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 216/2002 ze dne 5. února 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0217 OJ L 035, 06.02.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 217/2002 ze dne 5. února 2002, kterým se stanovují kritéria, podle kterých u surovin vzniká nárok na výrobní podporu podle nařízení (ES) č. 2201/96
32002R0218 OJ L 035, 06.02.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 218/2002 ze dne 5. února 2002, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32002R0219 OJ L 037, 07.02.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 219/2002 ze dne 6. února 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0220 OJ L 037, 07.02.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 220/2002 ze dne 6. února 2002, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2460/2001, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene, který vlastní francouzská intervenční agentura
32002R0221 OJ L 037, 07.02.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 221/2002 ze dne 6. února 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 466/2001, kterým se stanovují maximální úrovně některých kontaminujících látek v potravinách (1)
32002R0222 OJ L 038, 08.02.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 222/2002 ze dne 7. února 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0223 OJ L 038, 08.02.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 223/2002 ze dne 7. února 2002, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32002R0224 OJ L 038, 08.02.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 224/2002 ze dne 7. února 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32002R0225 OJ L 038, 08.02.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 225/2002 ze dne 7. února 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 26. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1430/2001
32002R0226 OJ L 038, 08.02.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 226/2002 ze dne 7. února 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro ovoce a zeleninu
32002R0227 OJ L 038, 08.02.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 227/2002 ze dne 7. února 2002, kterým se stanovují vývozní náhrady pro výrobky zpracované z ovoce a zeleniny, na které se nevztahují náhrady poskytované na základě přidaného cukru
32002R0228 OJ L 038, 08.02.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 228/2002 ze dne 7. února 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 713/2001 o nákupu hovězího masa podle nařízení (ES) č. 690/2001
32002R0229 OJ L 038, 08.02.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 229/2002 ze dne 7. února 2002, kterým se mění sazby subvencí pro některé výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R0230 OJ L 038, 08.02.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 230/2002 ze dne 7. února 2002, kterým se mění vývozní subvence pro sirupy a některé další výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32002R0231 OJ L 038, 08.02.2002, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 231/2002 ze dne 7. února 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 943/2001
32002R0232 OJ L 038, 08.02.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 232/2002 ze dne 7. února 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro ječmen ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1558/2001
32002R0233 OJ L 038, 08.02.2002, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 233/2002 ze dne 7. února 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 1005/2001
32002R0234 OJ L 038, 08.02.2002, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 234/2002 ze dne 7. února 2002, kterým se stanovuje maximální snížení cla z kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 9/2002
32002R0235 OJ L 038, 08.02.2002, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 235/2002 ze dne 7. února 2002, kterým se stanovuje maximální snížení cla z kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 30/2002
32002R0236 OJ L 039, 09.02.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 236/2002 ze dne 8. února 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0237 OJ L 039, 09.02.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 237/2002 ze dne 8. února 2002, kterým se pozastavuje nákup hovězího masa v některých členských státech
32002R0238 OJ L 039, 09.02.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 238/2002 ze dne 8. února 2002, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1627/89 o nákupu hovězího masa prostřednictvím veřejného nabídkového řízení
32002R0239 OJ L 039, 09.02.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 239/2002 ze dne 8. února 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2007/2001
32002R0240 OJ L 039, 09.02.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 240/2002 ze dne 8. února 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A, jež má být vyvezena do některých evropských třetích zemí, ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2008/2001
32002R0241 OJ L 039, 09.02.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 241/2002 ze dne 8. února 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou, střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A, jež má být vyvezena do některých třetích zemí, ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2009/2001
32002R0242 OJ L 039, 09.02.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 242/2002 ze dne 8. února 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou dlouhozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2010/2001
32002R0243 OJ L 039, 09.02.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 243/2002 ze dne 8. února 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz neloupané dlouhozrnné rýže na ostrov Réunion uvedené v nařízení (ES) č. 2011/2001
32002R0244 OJ L 039, 09.02.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 244/2002 ze dne 8. února 2002, kterým se doplňuje příloha k nařízení (ES) č. 2301/97 o zápisu některých názvů do "Rejstříku osvědčení o zvláštní povaze" uvedeného v nařízení Rady (EHS) č. 2082/92 o osvědčeních o zvláštní povaze pro zemědělské produkty a potraviny
32002R0245 OJ L 039, 09.02.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 245/2002 ze dne 8. února 2002, kterým se doplňuje příloha k nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu některých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení uvedeného v nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu pro zemědělské produkty a potraviny
32002R0246 OJ L 039, 09.02.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 246/2002 ze dne 8. února 2002, kterým se dočasně poskytuje odchylka od nařízení (ES) č. 1445/95 o prováděcích pravidlech k dovozním a vývozním licencím v odvětví hovězího a telecího masa
32002R0247 OJ L 039, 09.02.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 247/2002 ze dne 8. února 2002 o vydávání dovozních licencí pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso
32002R0248 OJ L 039, 09.02.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 248/2002 ze dne 8. února 2002, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32002R0249 OJ L 040, 12.02.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 249/2002 ze dne 21. ledna 2002 o uzavření Protokolu, kterým se pro období od 16. června 2001 do 15. června 2006 stanovují rybolovná práva a náhrady stanovené v Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou republiky Guinea-Bissau o rybolovu při pobřeží Guinea-Bissau
32002R0250 OJ L 040, 12.02.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 250/2002 ze dne 11. února 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0251 OJ L 040, 12.02.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 251/2002 ze dne 11. února 2002 o vyhlášení stálého veřejného nabídkového řízení na opětný prodej 27 071 tun pšenice obecné, které vlastní švédská intervenční agentura, na vnitřním trhu
32002R0252 OJ L 040, 12.02.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 252/2002 ze dne 11. února 2002, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 1291/2000, pokud jde o vývozní licence vydané Rakouskem v odvětví hovězího a telecího masa
32002R0253 OJ L 040, 12.02.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 253/2002 ze dne 11. února 2002, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32002R0254 OJ L 041, 13.02.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 254/2002 ze dne 12. února 2002, kterým se zavádějí opatření, která mají být v roce 2002 použita na obnovu populace tresek v Irském moři (ICES divize VIIa)
32002R0255 OJ L 041, 13.02.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 255/2002 ze dne 12. února 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0256 OJ L 041, 13.02.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 256/2002 ze dne 12. února 2002 o prozatímním povolení nových doplňkových látek, prodloužení prozatímních povolení doplňkové látky a trvalých povolení pro doplňkové látky v krmivech (1)
32002R0257 OJ L 041, 13.02.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 257/2002 ze dne 12. února 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 194/97, kterým se stanovují maximální úrovně některých kontaminujících látek v potravinách, a nařízení (ES) č. 466/2001, kterým se stanovují maximální úrovně některých kontaminujících látek v potravinách (1)
32002R0258 OJ L 041, 13.02.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 258/2002 ze dne 12. února 2002, kterým se určuje ztráta příjmu a příspěvku vypláceného na ovce a kozy v členských státech a výplata zvláštní podpory pro ovce a kozy chované v některých méně příznivých oblastech pro hospodářský rok 2001
32002R0259 OJ L 041, 13.02.2002, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 259/2002 ze dne 12. února 2002, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32002R0260 OJ L 043, 14.02.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 260/2002 ze dne 13. února 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0261 OJ L 043, 14.02.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 261/2002 ze dne 13. února 2002, kterým se mění opravná sazba subvence pro obiloviny
32002R0262 OJ L 043, 14.02.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 262/2002 ze dne 12. února 2002, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32002R0263 OJ L 043, 14.02.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 263/2002 ze dne 13. února 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2550/2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2529/2001 o společné organizaci trhu se skopovým a kozím masem, pokud jde o systém prémií
32002R0264 OJ L 043, 14.02.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 264/2002 ze dne 13. února 2002, kterým se stanovují přechodná opatření pro uplatňování systému prémií v odvětví skopového a kozího masa
32002R0265 OJ L 043, 14.02.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 265/2002 ze dne 13. února 2002, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2742/90, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2204/90
32002R0266 OJ L 043, 14.02.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 266/2002 ze dne 13. února 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32002R0267 OJ L 043, 14.02.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 267/2002 ze dne 13. února 2002, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32002R0268 OJ L 045, 15.02.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 268/2002 ze dne 12. února 2002, kterým se ukončuje antidumpingové řízení týkající se dovozů polysulfidových polymerů pocházejících ze Spojených států amerických
32002R0269 OJ L 045, 15.02.2002, p.2 Nařízení Komise (ES) č. 269/2002 ze dne 14. února 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0270 OJ L 045, 15.02.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 270/2002 ze dne 14. února 2002, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o specifikovaný rizikový materiál a dohled nad přenosnými spongiformními encefalopatiemi, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1326/2001, pokud jde o výživu zvířat a o uvádění ovcí a koz a produktů z těchto zvířat na trh
32002R0271 OJ L 045, 15.02.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 271/2002 ze dne 14. února 2002, kterým se počtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 1705/98 o přerušení některých hospodářských vztahů s Angolou s cílem přimět "Uniăo Nacional para Independęncia Total de Angola" (UNITA) ke splnění svých závazků v mírovém procesu a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2229/97
32002R0272 OJ L 045, 15.02.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 272/2002 ze dne 14. února 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro mléko a mléčné výrobky
32002R0273 OJ L 045, 15.02.2002, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 273/2002 ze dne 14. února 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 27. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1430/2001
32002R0274 OJ L 045, 15.02.2002, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 274/2002 ze dne 14. února 2002, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32002R0275 OJ L 045, 15.02.2002, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 275/2002 ze dne 14. února 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 943/2001
32002R0276 OJ L 045, 15.02.2002, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 276/2002 ze dne 14. února 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro ječmen ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1558/2001
32002R0277 OJ L 045, 15.02.2002, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 277/2002 ze dne 14. února 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 1005/2001
32002R0278 OJ L 045, 15.02.2002, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 278/2002 ze dne 14. února 2002, kterým se stanovuje maximální snížení cla z kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 9/2002
32002R0279 OJ L 045, 15.02.2002, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 279/2002 ze dne 14. února 2002, kterým se stanovuje maximální snížení cla z kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 30/2002
32002R0280 OJ L 045, 15.02.2002, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 280/2002 ze dne 14. února 2002 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny
32002R0281 OJ L 045, 15.02.2002, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 281/2002 ze dne 14. února 2002, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32002R0282 OJ L 045, 15.02.2002, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 282/2002 ze dne 14. února 2002, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32002R0283 OJ L 045, 15.02.2002, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 283/2002 ze dne 14. února 2002, kterým se stanovují opravná sazba subvence pro obiloviny
32002R0284 OJ L 046, 16.02.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 284/2002 ze dne 12. února 2002, kterým se pro rok 2002 obnovují opatření stanovená v nařízení (ES) č. 1416/95, kterým se zavádějí určité úlevy ve formě celních kvót Společenství pro rok 1995 pro některé zpracované zemědělské produkty, pokud jde o produkty pocházející z Norska (1)
32002R0285 OJ L 046, 16.02.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 285/2002 ze dne 15. února 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0286 OJ L 046, 16.02.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 286/2002 ze dne 15. února 2002, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 91. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32002R0287 OJ L 046, 16.02.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 287/2002 ze dne 15. února 2002, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 44. veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení, které se řídí nařízením (ES) č. 2771/1999
32002R0288 OJ L 046, 16.02.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 288/2002 ze dne 15. února 2002, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 263. zvláštní veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32002R0289 OJ L 046, 16.02.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 289/2002 ze dne 15. února 2002 o zamítnutí nabídek podaných v odpověď na 283. dílčí veřejné nabídkové řízení z titulu všeobecného intervenčního opatření podle nařízení (EHS) č. 1627/89
32002R0290 OJ L 046, 16.02.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 290/2002 ze dne 15. února 2002, kterým se stanovuje maximální kupní cena hovězího masa podle 19. dílčího veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 690/2001
32002R0291 OJ L 046, 16.02.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 291/2002 ze dne 15. února 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1613/2000, kterým se stanovují odchylky od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu původní výrobky používanou pro účely systému všeobecných preferencí s ohledem na zvláštní situaci Laosu v případě některých dovozů textilu do Společenství
32002R0292 OJ L 046, 16.02.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 292/2002 ze dne 15. února 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1614/2000, kterým se stanovují odchylky od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu původní výrobky používanou pro účely systému všeobecných preferencí s ohledem na zvláštní situaci Kambodži v případě některých dovozů textilu do Společenství
32002R0293 OJ L 046, 16.02.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 293/2002 ze dne 15. února 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1615/2000, kterým se stanovují odchylky od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu původní výrobky používanou pro účely systému všeobecných preferencí s ohledem na zvláštní situaci Nepálu v případě některých dovozů textilu do Společenství
32002R0294 OJ L 046, 16.02.2002, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 294/2002 ze dne 15. února 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2007/2001
32002R0295 OJ L 046, 16.02.2002, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 295/2002 ze dne 15. února 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A, jež má být vyvezena do některých evropských třetích zemí, ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2008/2001
32002R0296 OJ L 046, 16.02.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 296/2002 ze dne 15. února 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou, střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A, jež má být vyvezena do některých třetích zemí, ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2009/2001
32002R0297 OJ L 046, 16.02.2002, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 297/2002 ze dne 15. února 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou dlouhozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2010/2001
32002R0298 OJ L 046, 16.02.2002, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 298/2002 ze dne 15. února 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz neloupané dlouhozrnné rýže na ostrov Réunion zveřejněné v nařízení (ES) č. 2011/2001
32002R0299 OJ L 046, 16.02.2002, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 299/2002 ze dne 15. února 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32002R0300 OJ L 052, 22.02.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 300/2002 ze dne 1. února 2002, kterým se mění příloha II k nařízení Rady (EHS) č. 2455/92 o vývozu a dovozu některých nebezpečných chemikálií (1)
32002R0301 OJ L 047, 19.02.2002, p.2 Nařízení Rady (ES) č. 301/2002 ze dne 21. ledna 2002 o uzavření Protokolu, kterým se pro období od 1. července 2001 do 30. června 2004 stanovují rybolovná práva a výše finančního příspěvku podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenství a Republikou Kapvery o rybolovu při pobřeží Kapverd
32002R0302 OJ L 047, 19.02.2002, p.4 Nařízení Rady (EC, ESUO, Euratom) č. 302/2002 ze dne 12. února 2002, kterým se stanovují opravné koeficienty uplatňované od 1. července 2001 na platy úředníků Evropských společenství zaměstnaných ve třetích zemích
32002R0303 OJ L 047, 19.02.2002, p.8 Nařízení Rady (ES) č. 303/2002 ze dne 18. února 2002 o dovozu surových diamantů ze Sierra Leone do Společenství
32002R0304 OJ L 047, 19.02.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 304/2002 ze dne 18. února 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0305 OJ L 047, 19.02.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 305/2002 ze dne 18. února 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 94/2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním tru
32002R0306 OJ L 047, 19.02.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 306/2002 ze dne 18. února 2002 o dovozních licencí pro výrobky z hovězího a telecího masa pocházející z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
32002R0307 OJ L 047, 19.02.2002, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 307/2002 ze dne 18. února 2002, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32002R0308 OJ L 048, 20.02.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 308/2002 ze dne 19. února 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0309 OJ L 048, 20.02.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 309/2002 ze dne 19. února 2002, kterým se otevírají celní kvóty pro rok 2002 pro dovoz výrobků pocházejících z Polské republiky do Evropského společenství
32002R0310 OJ L 050, 21.02.2002, p.4 Nařízení Rady (ES) č. 310/2002 ze dne 18. února 2002 o některých restriktivních opatřeních týkajících se Zimbabwe
32002R0311 OJ L 050, 21.02.2002, p.13 Nařízení Rady (ES) č. 311/2002 ze dne 18. února 2002, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo z dovozu některých magnetických disků (3,5 palcových mikrodisků) pocházejících z Hongkongu a Korejské republiky
32002R0311r OJ L 140, 30.05.2002, p.38 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 311/2002 ze dne 18. února 2002, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo z dovozu některých magnetických disků (3,5 palcové mikrodisky) pocházející ze Hongkongu a Korejské republiky (Úř. věst. č. L 50 ze dne 21.2.2002)
32002R0312 OJ L 050, 21.02.2002, p.24 Nařízení Rady (ES) č. 312/2002 ze dne 18. února 2002, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo z dovozu některých magnetických disků (3,5 palcových mikrodisků) pocházejících z Japonska a Čínské lidové republiky a kterým se ukončuje řízení týkající se dovozu 3,5 palcových mikrodisků pocházejících z Tchaj-wanu
32002R0313 OJ L 050, 21.02.2002, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 313/2002 ze dne 20. února 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0314 OJ L 050, 21.02.2002, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 314/2002 ze dne 20. února 2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla k režimu kvót v odvětví cukru
32002R0315 OJ L 050, 21.02.2002, p.47 Nařízení Komise (ES) č. 315/2002 ze dne 20. února 2002 o průzkumu cen čerstvých nebo chlazených jatečně opracovaných těl ovcí na reprezentativních trzích ve Společenství
32002R0316 OJ L 050, 21.02.2002, p.49 Nařízení Komise (ES) č. 316/2002 ze dne 20. února 2002, kterým se stanovují sazby subvencí pro vejce a vaječné žloutky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R0317 OJ L 050, 21.02.2002, p.51 Nařízení Komise (ES) č. 317/2002 ze dne 20. února 2002, kterým se stanovují reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec a pro vaječný albumin a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
32002R0318 OJ L 050, 21.02.2002, p.53 Nařízení Komise (ES) č. 318/2002 ze dne 20. února 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro vejce
32002R0319 OJ L 050, 21.02.2002, p.55 Nařízení Komise (ES) č. 319/2002 ze dne 20. února 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro drůbeží maso
32002R0320 OJ L 050, 21.02.2002, p.57 Nařízení Komise (ES) č. 320/2002 ze dne 20. února 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro vepřové maso
32002R0321 OJ L 050, 21.02.2002, p.59 Nařízení Komise (ES) č. 321/2002 ze dne 20. února 2002, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32002R0322 OJ L 051, 22.02.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 322/2002 ze dne 18. února 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 772/1999 o uložení definitivních antidumpingových a vyrovnávacích cel z dovozu chovného lososa obecného pocházejícího z Norska
32002R0323 OJ L 051, 22.02.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 323/2002 ze dne 21. února 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0324 OJ L 051, 22.02.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 324/2002 ze dne 21. února 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 28. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1430/2001
32002R0325 OJ L 051, 22.02.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 325/2002 ze dne 21. února 2002, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32002R0325r OJ L 131, 16.05.2002, p.31 Oprava k rozhodnutí Komise 2002/325/ES ze dne 31. května 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 2 v Kustgebied-Westhoek v provincii West Flanders v Belgii (Úř. věst. č. L 122 ze dne 8.5.2002)
32002R0326 OJ L 051, 22.02.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 326/2002 ze dne 21. února 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32002R0327 OJ L 051, 22.02.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 327/2002 ze dne 21. února 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2316/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1251/1999, kterým se zavádí režim podpor pro pěstitele některých plodin na orné půdě
32002R0328 OJ L 051, 22.02.2002, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 328/2002 ze dne 21. února 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 943/2001
32002R0329 OJ L 051, 22.02.2002, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 329/2002 ze dne 21. února 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro žito ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1005/2001
32002R0330 OJ L 051, 22.02.2002, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 330/2002 ze dne 21. února 2002, kterým se stanovuje maximální snížení cla z kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 9/2002
32002R0331 OJ L 051, 22.02.2002, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 331/2002 ze dne 21. února 2002, kterým se stanovuje maximální snížení cla z kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 30/2002
32002R0332 OJ L 053, 23.02.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 332/2002 ze dne 18. února 2002, kterým se zavádí systém střednědobé finační podpory platebních bilancí členských států
32002R0333 OJ L 053, 23.02.2002, p.4 Nařízení Rady (ES) č. 333/2002 ze dne 18. února 2002 o jednotném vzoru formuláře pro připojení víz, který členské státy vydaly osobám vlastnícím cestovní doklady, jež nejsou uznávány členským státem, který formulář vystavil
32002R0334 OJ L 053, 23.02.2002, p.7 Nařízení Rady (ES) č. 334/2002 ze dne 18. února 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1683/95, kterým se stanovuje jednotný formát víz
32002R0335 OJ L 053, 23.02.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 335/2002 ze dne 22. února 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0336 OJ L 053, 23.02.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 336/2002 ze dne 22. února 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 805/1999, kterým se stanovují některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 718/1999 o politice Společenství, pokud jde o kapacitu lodního parku, za účelem podpory vnitrozemské lodní dopravy
32002R0337 OJ L 053, 23.02.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 337/2002 ze dne 22. února 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2007/2001
32002R0338 OJ L 053, 23.02.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 338/2002 ze dne 22. února 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A, jež má být vyvezeny do některých evropských třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2008/2001
32002R0339 OJ L 053, 23.02.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 339/2002 ze dne 22. února 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou, střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A, jež má být vyvezena do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2009/2001
32002R0340 OJ L 053, 23.02.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 340/2002 ze dne 22. února 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou dlouhozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2010/2001
32002R0341 OJ L 053, 23.02.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 341/2002 ze dne 22. února 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz neloupané dlouhozrnné rýže na ostrov Réunion podle nařízení (ES) č. 2011/2001
32002R0342 OJ L 053, 23.02.2002, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 342/2002 ze dne 22. února 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 713/2001 o nákupu hovězího masa podle nařízení (ES) č. 690/2001
32002R0343 OJ L 055, 26.02.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 343/2002 ze dne 25. února 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0344 OJ L 055, 26.02.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 344/2002 ze dne 25. února 2002 o dodávkách obilovin z titulu potravinové pomoci
32002R0345 OJ L 055, 26.02.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 345/2002 ze dne 25. února 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2461/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1251/1999, pokud jde o využívání pozemků vyjmutých z produkce surovin ke zpracování na výrobky, které nejsou prvotně určeny pro lidskou nebo živočišnou spotřebu, v rámci Společenství
32002R0346 OJ L 055, 26.02.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 346/2002 ze dne 25. února 2002, kterým se stanovuje nouzové destilační opatření podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro stolní vína v Itálii
32002R0347 OJ L 055, 26.02.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 347/2002 ze dne 25. února 2002, kterým se stanovuje nouzové destilační opatření podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro stolní vína ve Francii
32002R0348 OJ L 055, 26.02.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 348/2002 ze dne 25. února 2002, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanovují zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky a kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 800/1999, kterým se stanovují společná prováděcí pravidla k systému vývozních náhrad pro zemědělské produkty
32002R0349 OJ L 055, 26.02.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 349/2002 ze dne 25. února 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 896/2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 404/93, pokud jde o režim dovozu banánů do Společenství
32002R0350 OJ L 055, 26.02.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 350/2002 ze dne 25. února 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1092/2001, zejména pokud jde o hospodářský rok pro citróny zaslané ke zpracování
32002R0351 OJ L 055, 26.02.2002, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 351/2002 ze dne 25. února 2002, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 3605/93, pokud jde o odkazy na ESA 95
32002R0352 OJ L 055, 26.02.2002, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 352/2002 ze dne 25. února 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1121/2001, kterým se stanovují opravné koeficienty používané pro referenční množství tradičních ekonomických subjektů podle celních kvót pro dovoz banánů
32002R0353 OJ L 055, 26.02.2002, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 353/2002 ze dne 25. února 2002, kterým se stanovují některá určující množství a jednotlivé stropy pro vydávání licencí pro dovoz banánů do Společenství podle celních kvót pro druhé čtvrtletí roku 2002
32002R0354 OJ L 055, 26.02.2002, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 354/2002 ze dne 25. února 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2228/2001, kterým se pro rok 2002 stanovují procenta snížení uplatňovaná v případě žádostí netradičních ekonomických subjektů o příděl podle celních kvót pro dovoz banánů
32002R0355 OJ L 055, 26.02.2002, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 355/2002 ze dne 25. února 2002, kterým se stanovuje výrobní subvence pro olivový olej používaný k výrobě některých konzervovaných potravin
32002R0356 OJ L 056, 27.02.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 356/2002 ze dne 26. února 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0357 OJ L 056, 27.02.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 357/2002 ze dne 26. února 2002 o vydávání dovozních licencí pro cukr a směsi cukru a kakaa pocházející z AKT/zámořské země a území a ES/zámořské země a území
32002R0358 OJ L 056, 27.02.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 358/2002 ze dne 26. února 2002, kterým se ukládá dočasné antidumpingové clo z dovozu potrubí a spojovacího materiálu pro potrubí z železa a oceli pocházejících z České republiky, Malajsie, Ruska, Korejské republiky a Slovenska a kterým se přijímá závazek nabídnutý slovenským vyvážejícím producentem
32002R0359 OJ L 058, 28.02.2002, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 359/2002 ze dne 12. února 2002, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2223/96, pokud jde o používání ESA 95 při určování příspěvku členských států do vlastních zdrojů z DPH
32002R0360 OJ L 058, 28.02.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 360/2002 ze dne 27. února 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0361 OJ L 058, 28.02.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 361/2002 ze dne 27. února 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 936/97 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso
32002R0362 OJ L 058, 28.02.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 362/2002 ze dne 27. února 2002, kterým se podeváté mění nařízení Rady (ES) č. 467/2001 kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu a zrušuje nařízení (ES) č. 337/2000
32002R0363 OJ L 058, 28.02.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 363/2002 ze dne 27. února 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1608/2000, kterým se do té doby, než budou přijata definitivní pravidla, stanovují prozatímní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem
32002R0364 OJ L 058, 28.02.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 364/2002 ze dne 26. února 2002, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32002R0365 OJ L 058, 28.02.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 365/2002 ze dne 27. února 2002 o vydávání dovozních licencí pro rýži s kumulací původu AKT/zámořské země a území na základě žádostí podaných v prvních desíti pracovních dnech února 2002 podle nařízení (ES) č. 2603/97
32002R0366 OJ L 058, 28.02.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 366/2002 ze dne 27. února 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32002R0367 OJ L 058, 28.02.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 367/2002 ze dne 27. února 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro olivový olej
32002R0368 OJ L 060, 01.03.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 368/2002 ze dne 28. února 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0369 OJ L 060, 01.03.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 369/2002 ze dne 28. února 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 29. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1430/2001
32002R0370 OJ L 060, 01.03.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 370/2002 ze dne 28. února 2002, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32002R0371 OJ L 060, 01.03.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 371/2002 ze dne 28. února 2002, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32002R0372 OJ L 060, 01.03.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 372/2002 ze dne 28. února 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro sirupy a některé další výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32002R0373 OJ L 060, 01.03.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 373/2002 ze dne 28. února 2002, kterým se stanovuje výrobní subvence pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
32002R0374 OJ L 060, 01.03.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 374/2002 ze dne 28. února 2002, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32002R0375 OJ L 060, 01.03.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 375/2002 ze dne 28. února 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32002R0376 OJ L 060, 01.03.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 376/2002 ze dne 28. února 2002, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
32002R0377 OJ L 060, 01.03.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 377/2002 ze dne 28. února 2002, kterým se otevírá preferenční celní kvóta pro dovoz surové cukrové třtiny pocházející ze států AKT pro dodávky do rafinérií v období od 1. března do 30. června 2002
32002R0378 OJ L 060, 01.03.2002, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 378/2002 ze dne 28. února 2002, kterým se stanovuje třetí množství vína určeného k destilaci podle článku 29 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro vinařský rok 2001/02
32002R0379 OJ L 060, 01.03.2002, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 379/2002 ze dne 28. února 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro produkty zpracované z obilovin a rýže
32002R0380 OJ L 060, 01.03.2002, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 380/2002 ze dne 28. února 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro krmné směsi na bázi obilovin
32002R0381 OJ L 060, 01.03.2002, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 381/2002 ze dne 28. února 2002, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 2535/2001, pokud jde o žádosti o dovozní licence pro sýry z jižní Afriky
32002R0382 OJ L 060, 01.03.2002, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 382/2002 ze dne 28. února 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro mléko a mléčné výrobky
32002R0383 OJ L 060, 01.03.2002, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 383/2002 ze dne 28. února 2002, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé mléčné produkty vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R0384 OJ L 060, 01.03.2002, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 384/2002 ze dne 28. února 2002, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R0385 OJ L 060, 01.03.2002, p.43 Nařízení Komise (ES) č. 385/2002 ze dne 28. února 2002, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R0386 OJ L 060, 01.03.2002, p.45 Nařízení Komise (ES) č. 386/2002 ze dne 28. února 2002, kterým se stanovuje opravná sazba subvence pro obiloviny
32002R0387 OJ L 060, 01.03.2002, p.47 Nařízení Komise (ES) č. 387/2002 ze dne 28. února 2002, kterým se stanovuje opravná sazba subvence pro slad
32002R0388 OJ L 060, 01.03.2002, p.49 Nařízení Komise (ES) č. 388/2002 ze dne 28. února 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 943/2001
32002R0389 OJ L 060, 01.03.2002, p.50 Nařízení Komise (ES) č. 389/2002 ze dne 28. února 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro žito ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1005/2001
32002R0390 OJ L 060, 01.03.2002, p.51 Nařízení Komise (ES) č. 390/2002 ze dne 28. února 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro ječmen ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1558/2001
32002R0391 OJ L 060, 01.03.2002, p.52 Nařízení Komise (ES) č. 391/2002 ze dne 28. února 2002, kterým se stanovuje maximální snížení cla z kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 9/2002
32002R0392 OJ L 060, 01.03.2002, p.53 Nařízení Komise (ES) č. 392/2002 ze dne 28. února 2002, kterým se stanovuje maximální snížení cla z kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 30/2002
32002R0393 OJ L 060, 01.03.2002, p.54 Nařízení Komise (ES) č. 393/2002 ze dne 28. února 2002, kterým se stanovují subvence pro produkty z obilovin a rýže dodávané z titulu komunitární a národní potravinové pomoci
32002R0394 OJ L 061, 02.03.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 394/2002 ze dne 1. března 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0395 OJ L 061, 02.03.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 395/2002 ze dne 1. března 2002, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na opětný prodej 20 000 tun rýže, které vlastní italská intervenční agentura, na vnitřním trhu
32002R0396 OJ L 061, 02.03.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 396/2002 ze dne 1. března 2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla k e zvláštním opatřením, která byla přijata v případě ovoce, zeleniny, rostlin a květin ve prospěch Kanárských ostrovů
32002R0397 OJ L 061, 02.03.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 397/2002 ze dne 1. března 2002, kterým se stanovuje maximální podpora pro koncentrované máslo pro 264. zvláštní veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32002R0398 OJ L 061, 02.03.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 398/2002 ze dne 1. března 2002, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 45th veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení, které se řídí nařízením (ES) č. 2771/1999
32002R0399 OJ L 061, 02.03.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 399/2002 ze dne 1. března 2002, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 92.individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32002R0400 OJ L 061, 02.03.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 400/2002 ze dne 1. března 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté kulatozrnné rýže typu A do některých třetích zemí zveřejněné v nařízení (ES) č. 2007/2001
32002R0401 OJ L 061, 02.03.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 401/2002 ze dne 1. března 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže typu A do některých evropských třetích zemí zveřejněné v nařízení (ES) č. 2008/2001
32002R0402 OJ L 061, 02.03.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 402/2002 ze dne 1. března 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou, střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A, jež má být vyvezena od některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2009/2001
32002R0403 OJ L 061, 02.03.2002, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 403/2002 ze dne 1. března 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou dlouhozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2010/2001
32002R0404 OJ L 061, 02.03.2002, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 404/2002 ze dne 1. března 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz neloupané dlouhozrnné rýže k na ostrov Réunion zveřejněné v nařízení (ES) č. 2011/2001
32002R0405 OJ L 061, 02.03.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 405/2002 ze dne 1. března 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro hovězí a telecí maso
32002R0406 OJ L 061, 02.03.2002, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 406/2002 ze dne 1. března 2002 o rozhodnutí nepřijmout nabídky podané v odpověď na 284. dílčí veřejné nabídkové řízení z titulu všeobecného intervenčního opatření podle nařízení (EHS) č. 1627/89
32002R0407 OJ L 062, 05.03.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 407/2002 ze dne 28. února 2002, kterým se stanovují některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 2725/2000, který se za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy zřizuje "Eurodac" pro srovnávání otisků prstů
32002R0408 OJ L 062, 05.03.2002, p.7 Nařízení Rady (ES) č. 408/2002 ze dne 28. února 2002, kterým se ukládá definitivní antidumpinové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené z dovozu některých oxidů zinku pocházejících z Čínské lidové republiky
32002R0409 OJ L 062, 05.03.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 409/2002 ze dne 4. března 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0410 OJ L 062, 05.03.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 410/2002 ze dne 27. února 2002, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o použití systému sociálního zabezpečení na zaměstnance, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky stěhující se v rámci Společenství
32002R0411 OJ L 062, 05.03.2002, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 411/2002 ze dne 4. března 2002, kterým se upravuje nařízení Rady (ES) č. 3072/95, pokud jde o kódy kombinované nomenklatury pro některé produkty získané z rýže
32002R0412 OJ L 062, 05.03.2002, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 412/2002 ze dne 4. března 2002, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32002R0413 OJ L 063, 06.03.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 413/2002 ze dne 5. března 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0414 OJ L 063, 06.03.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 414/2002 ze dne 5. března 2002 o rozhodnutí nepřijmout nabídky podané podle 20. dílčího veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 690/2001
32002R0415 OJ L 063, 06.03.2002, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 415/2002 ze dne 5. března 2002 o přerozdělení dovozních práv podle nařízení (ES) č. 1065/2001 o otevření a správě celní dovozní kvóty pro zmrazené hovězí masa určené ke zpracování
32002R0416 OJ L 063, 06.03.2002, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 416/2002 ze dne 5. března 2002, kterým se přijímají výjimečná podpůrná opatření pro trh s vepřovým masem ve Španělsku
32002R0417 OJ L 064, 07.03.2002, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 417/2002 ze dne 18. února 2002 o zrychleném zavádění požadavků pro dvoutrupové cisternové lodi nebo odpovídajících koncepčních požadavcch pro jednotrupové cisternové lodi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2978/94
32002R0418 OJ L 064, 07.03.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 418/2002 ze dne 6. března 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0419 OJ L 064, 07.03.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 419/2002 ze dne 6. března 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2390/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1663/95, pokud jde o formu a obsah účetních údajů, které členské státy musí dát k dispozici Komisi pro účely zúčtování účtů EZOZF – záruční sekce
32002R0420 OJ L 064, 07.03.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 420/2002 ze dne 6. března 2002 o dalším přidělení dovozních práv podle nařízení (ES) č. 1095/2001 pro mladé býky na výkrm
32002R0421 OJ L 064, 07.03.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 421/2002 ze dne 6. března 2002, kterým se pro únor 2002 stanovují zvláštní směnné kursy pro výši náhrad nákladů na skladování v odvětví cukru
32002R0422 OJ L 066, 08.03.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 422/2002 ze dne 7. března 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0423 OJ L 066, 08.03.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 423/2002 ze dne 7. března 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 30. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1430/2001
32002R0424 OJ L 066, 08.03.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 424/2002 ze dne 7. března 2002, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32002R0425 OJ L 066, 08.03.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 425/2002 ze dne 7. března 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32002R0426 OJ L 066, 08.03.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 426/2002 ze dne 7. března 2002, kterým se stanovují směnné kursy pro některé přímé podpory a strukturální nebo environmentální opatření
32002R0427 OJ L 066, 08.03.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 427/2002 ze dne 7. března 2002, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 226/2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro ovoce a zeleninu
32002R0428 OJ L 066, 08.03.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 428/2002 ze dne 7. března 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 943/2001
32002R0429 OJ L 066, 08.03.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 429/2002 ze dne 7. března 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro žito ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1005/2001
32002R0431 OJ L 067, 09.03.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 431/2002 ze dne 8. března 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0432 OJ L 067, 09.03.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 432/2002 ze dne 8. března 2002, kterým se pozastavuje nákup másla v některých členských státech
32002R0433 OJ L 067, 09.03.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 433/2002 ze dne 8. března 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 713/2001 o nákupu másla podle nařízení (ES) č. 690/2001
32002R0434 OJ L 067, 09.03.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 434/2002 ze dne 8. března 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 94/2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu
32002R0435 OJ L 067, 09.03.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 435/2002 ze dne 8. března 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2007/2001
32002R0436 OJ L 067, 09.03.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 436/2002 ze dne 8. března 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A, jež má být vyvezena do některých evropských třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2008/2001
32002R0437 OJ L 067, 09.03.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 437/2002 ze dne 8. března 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou, střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A, jež má být vyvezena do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2009/2001
32002R0438 OJ L 067, 09.03.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 438/2002 ze dne 8. března 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou dlouhozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2010/2001
32002R0439 OJ L 067, 09.03.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 439/2002 ze dne 8. března 2002, kterým se stanovuje maximální subvence na vývoz neloupané dlouhozrnné rýži na ostrov Réunion podle veřejného nabídkového řízení uvedeného v nařízení (ES) č. 2011/2001
32002R0440 OJ L 067, 09.03.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 440/2002 ze dne 8. března 2002 o vydávání dovozních licencí pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso
32002R0441 OJ L 067, 09.03.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 441/2002 ze dne 8. března 2002, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32002R0442 OJ L 068, 12.03.2002, p.4 Nařízení Rady (ES) č. 442/2002 ze dne 18. února 2002, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, kterým se zavádějí zvláštní opatření týkající se některých zemědělských produktů pro menší ostrovy v Egejském moři
32002R0443 OJ L 068, 12.03.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 443/2002 ze dne 11. března 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0444 OJ L 068, 12.03.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 444/2002 ze dne 11. března 2002, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, a k nařízení (ES) č. 2787/2000 a (ES) č. 993/2001 (1)
32002R0445 OJ L 074, 15.03.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 445/2002 ze dne 26. února 2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře rozvoje venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF)
32002R0446 OJ L 070, 13.03.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 446/2002 ze dne 12. března 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0447 OJ L 070, 13.03.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 447/2002 ze dne 12. března 2002, kterým se stanovují reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec a pro vaječný albumin a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
32002R0448 OJ L 070, 13.03.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 448/2002 ze dne 12. března 2002, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32002R0449 OJ L 070, 13.03.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 449/2002 ze dne 12. března 2002 o dovozních licencích pro výrobky z hovězího a telecího masa pocházející z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
32002R0450 OJ L 072, 14.03.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 450/2002 ze dne 13. března 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0451 OJ L 072, 14.03.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 451/2002 ze dne 12. března 2002, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32002R0452 OJ L 072, 14.03.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 452/2002 ze dne 13. března 2002, na základě kterého dovoz chovného lososa obecného pocházejícího z Norska podléhá registraci
32002R0453 OJ L 072, 14.03.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 453/2002 ze dne 13. března 2002, kterým se upravuje nařízení Rady (ES) č. 2201/96 a nařízení Komise (ES) č. 1799/2001, (ES) č. 2125/95 a (ES) č. 3223/94, pokud jde o kódy kombinované nomenklatury pro některé ovoce a zeleninu
32002R0454 OJ L 072, 14.03.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 454/2002 ze dne 13. března 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32002R0455 OJ L 072, 14.03.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 455/2002 ze dne 13. března 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro olivový olej
32002R0456 OJ L 073, 15.03.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 456/2002 ze dne 14. března 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0457 OJ L 073, 15.03.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 457/2002 ze dne 14. března 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 31. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1430/2001
32002R0458 OJ L 073, 15.03.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 458/2002 ze dne 14. března 2002, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32002R0459 OJ L 073, 15.03.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 459/2002 ze dne 14. března 2002, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32002R0460 OJ L 073, 15.03.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 460/2002 ze dne 14. března 2002, kterým se povolují převody mezi kvantitativními limity pro textilní a oděvní výrobky pocházející z Čínské lidové republiky
32002R0461 OJ L 073, 15.03.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 461/2002 ze dne 14. března 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene zveřejněné v nařízení (ES) č. 1558/2001
32002R0462 OJ L 073, 15.03.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 462/2002 ze dne 14. března 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 943/2001
32002R0463 OJ L 073, 15.03.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 463/2002 ze dne 14. března 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro žito ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1005/2001
32002R0464 OJ L 073, 15.03.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 464/2002 ze dne 14. března 2002 o vydávání vývozních licencí typu A2 pro ovoce a zeleninu
32002R0465 OJ L 073, 15.03.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 465/2002 ze dne 14. března 2002 o vydávání vývozních licencí typu A3 v odvětví ovoce a zeleniny
32002R0467 OJ L 075, 16.03.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 467/2002 ze dne 15. března 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0468 OJ L 075, 16.03.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 468/2002 ze dne 15. března 2002, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo 93. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32002R0469 OJ L 075, 16.03.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 469/2002 ze dne 15. března 2002, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 46. veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení, které se řídí nařízením (ES) č. 2771/1999
32002R0470 OJ L 075, 16.03.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 470/2002 ze dne 15. března 2002, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 265. zvláštní veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32002R0471 OJ L 075, 16.03.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 471/2002 ze dne 15. března 2002 o klasifikaci některého zboží v kombinované nomenklatuře
32002R0472 OJ L 075, 16.03.2002, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 472/2002 ze dne 12. března 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 466/2001, kterým se stanovují maximální úrovně některých kontaminujících látek v potravinách (1)
32002R0472r OJ L 080, 23.03.2002, p.42 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 472/2002 ze dne 12. března 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 466/2001, kterým se stanovují maximální úrovně některých kontaminujících látek v potravinách (Úř. věst. č. L 75 ze dne 16.3.2002)
32002R0473 OJ L 075, 16.03.2002, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 473/2002 ze dne 15. března 2002, kterým se mění přílohy I, II a VI k nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a s ním souvisejícím označování zemědělských produktů a potravin a kterým se stanovují prováděcí pravidla, pokud jde o poskytování informací o použití sloučenin mědi
32002R0474 OJ L 075, 16.03.2002, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 474/2002 ze dne 15. března 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 20/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke zvláštním právním úpravám dodávek pro okrajové regiony zavedených nařízeními Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001
32002R0475 OJ L 075, 16.03.2002, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 475/2002 ze dne 15. března 2002, kterým se pozastavuje uplatňování režimu dvojí kontroly v případě některých textilních produktů
32002R0476 OJ L 075, 16.03.2002, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 476/2002 ze dne 15. března 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2007/2001
32002R0477 OJ L 075, 16.03.2002, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 477/2002 ze dne 15. března 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A, jež má být vyvezena do některých evropských třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2008/2001
32002R0478 OJ L 075, 16.03.2002, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 478/2002 ze dne 15. března 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou, střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A, jež má být vyvezena do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2009/2001
32002R0479 OJ L 075, 16.03.2002, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 479/2002 ze dne 15. března 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou dlouhozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2010/2001
32002R0480 OJ L 075, 16.03.2002, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 480/2002 ze dne 15. března 2002, kterým se stanovuje maximální subvence pro vývoz neloupané dlouhozrnné rýže na ostrov Réunion podle veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2011/2001
32002R0481 OJ L 075, 16.03.2002, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 481/2002 ze dne 15. března 2002 o zamítnutí nabídek podaných v odpověď na 285. dílčí veřejné nabídkové řízení z titulu všeobecného intervenčního opatření podle nařízení (EHS) č. 1627/89
32002R0482 OJ L 075, 16.03.2002, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 482/2002 ze dne 15. března 2002 o zamítnutí nabídek podaných podle 21. dílčího veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 690/2001
32002R0483 OJ L 075, 16.03.2002, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 483/2002 ze dne 15. března 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32002R0484 OJ L 076, 19.03.2002, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 484/2002 ze dne 1. března 2002, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 881/92 a (EHS) č. 3118/93 za účelem zavedení řidičských osvědčení
32002R0485 OJ L 076, 19.03.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 485/2002 ze dne 18. března 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0486 OJ L 076, 19.03.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 486/2002 ze dne 18. března 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2848/98 o odvětví surového tabáku, pokud jde o stanovení některých časových limitů
32002R0487 OJ L 076, 19.03.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 487/2002 ze dne 18. března 2002, kterým se stanovují dočasné odchylky od nařízení (ES) č. 1371/95 a (ES) č. 1372/95, kterými se stanovují prováděcí pravidla pro systém vývozních licencí v odvětví vajec a drůbežího masa
32002R0488 OJ L 076, 19.03.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 488/2002 ze dne 18. března 2002, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3846/87, kterým se zavádí nomenklatura zemědělských produktů pro účely vývozních subvencí
32002R0489 OJ L 076, 19.03.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 489/2002 ze dne 18. března 2002, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroka a západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32002R0490 OJ L 077, 20.03.2002, p.1 Nařízení Rady (EC, ESUO, Euratom) č. 490/2002 ze dne 18. března 2002, kterým se mění služební řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, pokud jde o délku smlouvy pro pomocné zaměstnance
32002R0491 OJ L 077, 20.03.2002, p.2 Nařízení Komise (ES) č. 491/2002 ze dne 19. března 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0492 OJ L 077, 20.03.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 492/2002 ze dne 19. března 2002, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 562/2000, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o nákup hovězího masa, a kterým se mění nařízení (EHS) č. 1627/89 o nákupu hovězího masa prostřednictvím veřejného nabídkového řízení
32002R0493 OJ L 077, 20.03.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 493/2002 ze dne 19. března 2002, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2771/75 o společné organizaci trhu s vejci a nařízení Rady (EHS) č. 2777/75 o společné organizaci trhu s drůbežím masem, pokud jde o kódy kombinované nomenklatury pro některé produkty
32002R0494 OJ L 077, 20.03.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 494/2002 ze dne 19. března 2002, kterým se stanovují dodatečná technická opatření na obnovení populace štikozubce obecného v podoblastech ICES III, IV, V, VI a VII a v divizích ICES VIII a, b, d, e
32002R0495 OJ L 078, 21.03.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 495/2002 ze dne 18. března 2002, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 904/98, pokud jde o uložení definitivního antidumpingového cla z dovozu osobních faxových přístrojů pocházejících z Čínské lidové republiky, Japonska0, Korejské republiky, Malajsie, Singapuru, Tchaj-wanu a Thajska do Společenství
32002R0496 OJ L 078, 21.03.2002, p.4 Nařízení Rady (ES) č. 496/2002 ze dne 18. března 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2604/2000, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo z dovozu některých polyethylenových tereftalátů pocházejících mimo jiné z Indie
32002R0497 OJ L 078, 21.03.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 497/2002 ze dne 20. března 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0498 OJ L 078, 21.03.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 498/2002 ze dne 20. března 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o prováděcích pravidlech pro dodatečná dovozní cla z ovoce a zeleniny
32002R0499 OJ L 078, 21.03.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 499/2002 ze dne 20. března 2002, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32002R0500 OJ L 079, 22.03.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 500/2002 ze dne 21. března 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0501 OJ L 079, 22.03.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 501/2002 ze dne 21. března 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 32. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1430/2001
32002R0502 OJ L 079, 22.03.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 502/2002 ze dne 21. března 2002, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32002R0503 OJ L 079, 22.03.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 503/2002 ze dne 21. března 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32002R0504 OJ L 079, 22.03.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 504/2002 ze dne 21. března 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro ječmen ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1558/2001
32002R0505 OJ L 079, 22.03.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 505/2002 ze dne 21. března 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1370/95, kterým se stanovují prováděcí pravidla pro systém vývozních licencí v odvětví vepřového masa
32002R0506 OJ L 079, 22.03.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 506/2002 ze dne 21. března 2002, kterým se stanovují dočasné odchylky od nařízení (ES) č. 1370/95, kterým se stanovují prováděcí pravidla pro systém vývozních licencí v odvětví vepřového masa
32002R0507 OJ L 079, 22.03.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 507/2002 ze dne 21. března 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2331/97 o zvláštních podmínkách pro udělování vývozních subvencí pro některé produkty z vepřového masa
32002R0508 OJ L 079, 22.03.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 508/2002 ze dne 21. března 2002 o stanovení záloh v případě výrobních dávek v odvětví cukru pro hospodářský rok 2001/02
32002R0509 OJ L 079, 22.03.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 509/2002 ze dne 21. března 2002, kterým se mění příloha II k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky
32002R0510 OJ L 079, 22.03.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 510/2002 ze dne 21. března 2002, kterým se opravují nařízení (ES) č. 75/2002, (ES) č. 93/2002, (ES) č. 107/2002, (ES) č. 111/2002 a (ES) č. 112/2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0511 OJ L 079, 22.03.2002, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 511/2002 ze dne 21. března 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro produkty zpracované z obilovin a rýže
32002R0512 OJ L 079, 22.03.2002, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 512/2002 ze dne 21. března 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro krmné směsi na bázi obilovin
32002R0513 OJ L 079, 22.03.2002, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 513/2002 ze dne 21. března 2002, kterým se stanovuje opravná sazba subvence pro obiloviny
32002R0514 OJ L 079, 22.03.2002, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 514/2002 ze dne 21. března 2002, kterým se stanovují opravná sazba subvence pro slad
32002R0515 OJ L 079, 22.03.2002, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 515/2002 ze dne 21. března 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro žito ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1005/2001
32002R0516 OJ L 079, 22.03.2002, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 516/2002 ze dne 21. března 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 943/2001
32002R0517 OJ L 079, 22.03.2002, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 517/2002 ze dne 21. března 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v březnu 2002 pro některé produkty z vajec a drůbežího masa podle režimu stanoveného v prozatímních dohodách, které Společenství uzavřelo Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Rumunskem a Bulharskem
32002R0518 OJ L 079, 22.03.2002, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 518/2002 ze dne 21. března 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v březnu 2002 pro některé produkty z drůbežího masa podle režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě cleních kvót Společenství pro drůbeží maso a některé další zemědělské produkty
32002R0519 OJ L 079, 22.03.2002, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 519/2002 ze dne 21. března 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v březnu 2002 pro některé produkty z odvětví vajec a drůbežího masa podle nařízení (ES) č. 1474/95 a (ES) č. 1251/96
32002R0520 OJ L 079, 22.03.2002, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 520/2002 ze dne 21. března 2002, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R0521 OJ L 079, 22.03.2002, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 521/2002 ze dne 21. března 2002, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
32002R0522 OJ L 080, 23.03.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 522/2002 ze dne 22. března 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0523 OJ L 080, 23.03.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 523/2002 ze dne 22. března 2002, kterým se stanovují subvence pro produkty z obilovin a rýže dodávané z titulu komunitární a národní potravinové pomoci
32002R0524 OJ L 080, 23.03.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 524/2002 ze dne 22. března 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1938/2001, (ES) č. 1939/2001 a (ES) č. 1940/2001, kterými se vypisují stálá veřejná nabídková řízení na opětný prodej rýže, kterou vlastní španělská, řecká a italská intervenční agentura, na vnitřním trhu Společenství pro účely výživy zvířat
32002R0525 OJ L 080, 23.03.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 525/2002 ze dne 22. března 2002, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanovují zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní subvence pro mléko a mléčné výrobky
32002R0526 OJ L 080, 23.03.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 526/2002 ze dne 22. března 2002 o vydávání vývozních licencí pro vinařské produkty
32002R0527 OJ L 080, 23.03.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 527/2002 ze dne 22. března 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence pro některé výrobky z vepřového masa podané v březnu 2002 podle režimu stanoveného dohodami, které Společenství uzavřelo s Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Bulharskem a Rumunskem
32002R0528 OJ L 080, 23.03.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 528/2002 ze dne 22. března 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence pro některé výrobky z vepřového masa podané v březnu 2002 podle režimu stanoveného dohodou, kterou Společenství uzavřelo se Slovinskem
32002R0528r OJ L 093, 10.04.2002, p.10 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 528/2002 ze dne 22. března 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v březnu 2002 pro některé produkty z vepřového masa podle režimu stanoveného dohodou, kterou Společenství uzavřelo se Slovinskem (Úř. věst. č. L 80 ze dne 23.3.2002)
32002R0529 OJ L 080, 23.03.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 529/2002 ze dne 22. března 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v březnu 2002 podle režimu stanoveného celními kvótami pro některé produkty z vepřového masa v období od 1. dubna do 30. června 2002
32002R0530 OJ L 080, 23.03.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 530/2002 ze dne 22. března 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v březnu 2002 pro některé produkty z vepřového masa podle režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě celních kvót Společenství pro vepřové maso a některé další zemědělské produkty
32002R0531 OJ L 080, 23.03.2002, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 531/2002 ze dne 22. března 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté kulatozrnné rýže typu A do některých třetích zemí zveřejněné v nařízení (ES) č. 2007/2001
32002R0532 OJ L 080, 23.03.2002, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 532/2002 ze dne 22. března 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A, jež má být vyvezena do některých evropských třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2008/2001
32002R0533 OJ L 080, 23.03.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 533/2002 ze dne 22. března 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou, střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A, jež má být vyvezena do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2009/2001
32002R0534 OJ L 080, 23.03.2002, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 534/2002 ze dne 22. března 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou dlouhozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2010/2001
32002R0535 OJ L 080, 23.03.2002, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 535/2002 ze dne 21. března 2002, kterým se mění příloha C ke směrnice Rady 64/432/EHS a kterým se mění rozhodnutí 2000/330/ES
32002R0536 OJ L 082, 26.03.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 536/2002 ze dne 25. března 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0537 OJ L 082, 26.03.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 537/2002 ze dne 25. března 2002, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na snížení cla z kukuřice dovezené do Portugalska ze třetích zemí
32002R0538 OJ L 082, 26.03.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 538/2002 ze dne 25. března 2002, kterým se doplňuje příloha k nařízení (ES) č. 2400/96 96 o zápisu některých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení uvedeného v nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu pro zemědělské produkty a potraviny
32002R0539 OJ L 083, 27.03.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 539/2002 ze dne 26. března 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0540 OJ L 083, 27.03.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 540/2002 ze dne 26. března 2002, kterým se ukládá dočasné antidumpingové clo z dovozu některých svařovaných trubek a potrubí ze železa nebo nelegované oceli pocházejících z České republiky, Polska, Thajska, Turecka a Ukrajiny
32002R0541 OJ L 083, 27.03.2002, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 541/2002 ze dne 26. března 2002 o otevření celních kvót pro dovoz některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Lichtenštejnska do Společenství
32002R0542 OJ L 083, 27.03.2002, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 542/2002 ze dne 26. března 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro sirupy a některé další výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32002R0543 OJ L 083, 27.03.2002, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 543/2002 ze dne 26. března 2002, kterým se stanovuje výrobní subvence pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
32002R0544 OJ L 083, 27.03.2002, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 544/2002 ze dne 26. března 2002, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32002R0545 OJ L 084, 28.03.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 545/2002 ze dne 18. března 2002, kterým se prodlužuje financování plánů na zlepšení kvality a plánů uvádění na trh pro některé skořápkové ovoce a svatojánský chléb, které byly schváleny podle hlavy IIa nařízení (EHS) č. 1035/72 a kterým se stanovuje zvláštní podpora pro lískové ořechy
32002R0546 OJ L 084, 28.03.2002, p.4 Nařízení Rady (ES) č. 546/2002 ze dne 25. března 2002, kterým se stanovují prémie a záruční prahy pro tabákové listy podle odrůdové skupiny a členského státu pro sklizeň roku 2002, 2003 a 2004 a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2075/92
32002R0547 OJ L 084, 28.03.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 547/2002 ze dne 27. března 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0548 OJ L 084, 28.03.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 548/2002 ze dne 27. března 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32002R0549 OJ L 084, 28.03.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 549/2002 ze dne 27. března 2002, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na opětný prodej 342,92 tun rýže, kterou vlastní italská intervenční agentura, na vnitřním trhu
32002R0550 OJ L 084, 28.03.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 550/2002 ze dne 27. března 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v březnu 2002 pro sýr pocházející z jižní Afriky podle celní kvóty, která byla otevřena na základě nařízení (ES) č. 2535/2001
32002R0551 OJ L 084, 28.03.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 551/2002 ze dne 27. března 2002, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32002R0552 OJ L 084, 28.03.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 552/2002 ze dne 27. března 2002, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R0553 OJ L 084, 28.03.2002, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 553/2002 ze dne 27. března 2002, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R0554 OJ L 084, 28.03.2002, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 554/2002 ze dne 27. března 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro mléko a mléčné výrobky
32002R0556 OJ L 084, 28.03.2002, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 556/2002 ze dne 27. března 2002, kterým se stanovuje maximální podpora pro koncentrované máslo pro 266. zvláštní veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32002R0557 OJ L 084, 28.03.2002, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 557/2002 ze dne 27. března 2002, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 94. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32002R0558 OJ L 084, 28.03.2002, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 558/2002 ze dne 27. března 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro vepřové maso
32002R0559 OJ L 084, 28.03.2002, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 559/2002 ze dne 27. března 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32002R0560 OJ L 085, 28.03.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 560/2002 ze dne 27. března 2002, kterým se ukládají prozatímní bezpečnostní opatření proti dovozu některých ocelářských výrobků
32002R0561 OJ L 086, 03.04.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 561/2002 ze dne 2. dubna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0562 OJ L 086, 03.04.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 562/2002 ze dne 2. dubna 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro vepřové maso
32002R0563 OJ L 086, 03.04.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 563/2002 ze dne 2. dubna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 466/2001, kterým se stanovují maximální úrovně některých kontaminujících látek v potravinách
32002R0563r OJ L 155, 14.06.2002, p.63 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 563/2002 ze dne 2. dubna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 466/2001, kterým se stanovují maximální úrovně některých kontaminujících látek v potravinách (Úř. věst. č. L 86 ze dne 3.4.2002)
32002R0564 OJ L 086, 03.04.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 564/2002 ze dne 2. dubna 2002, kterým se mění specifikace dvou názvů uvedených v příloze k nařízení (ES) č. 1107/96 o registraci zeměpisných označení a označení původu postupem podle článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu pro zemědělské produkty a potraviny a kterým se mění specifikace názvu uvedeného v příloze k nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu některých názvů do "Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení" uvedeného v nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 (Marchfeldspargel/Baena/Lammefjordsgulerod)
32002R0565 OJ L 086, 03.04.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 565/2002 ze dne 2. dubna 2002, kterým se stanovují metody správy celních kvót a kterým se zavádí systém osvědčení o původu pro česnek dovezený ze třetích zemí
32002R0566 OJ L 086, 03.04.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 566/2002 ze dne 2. dubna 2002, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32002R0567 OJ L 086, 03.04.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 567/2002 ze dne 2. dubna 2002, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroka a západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32002R0568 OJ L 086, 03.04.2002, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 568/2002 ze dne 2. dubna 2002, kterým se dočasně pozastavují preferenční cla a opět zavádějí cla společného celního sazebníku z dovozu jednokvětých karafiátů pocházejících ze Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32002R0569 OJ L 086, 03.04.2002, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 569/2002 ze dne 2. dubna, kterým se dočasně pozastavují preferenční cla a opět zavádějí cla společného celního sazebníku z dovozu malokvětých růží pocházejících z Izraele
32002R0570 OJ L 087, 04.04.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 570/2002 ze dne 18. února 2002 o vývozu některých ocelářských produktů ESUO z Polska do Společenství v období od 1. ledna do 31. prosince 2002 (rozšíření systému dvojí kontroly)
32002R0571 OJ L 087, 04.04.2002, p.2 Nařízení Komise (ES) č. 571/2002 ze dne 3. dubna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0572 OJ L 087, 04.04.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 572/2002 ze dne 3. dubna 2002 o dalším rozdělení dovozních práv podle nařízení (ES) č. 1081/1999 pro býky, krávy a jalovice některých alpských a horských plemen, jiné než jateční
32002R0573 OJ L 087, 04.04.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 573/2002 ze dne 3. dubna 2002, kterým se ukládá prozatímní vyrovnávací clo z dovozu kyseliny sulfanilové pocházející z Indie
32002R0574 OJ L 087, 04.04.2002, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 574/2002 ze dne 3. dubna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 416/2002, kterým se přijímají výjimečná podpůrná opatření pro trh s vepřovým masem ve Španělsku
32002R0575 OJ L 087, 04.04.2002, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 575/2002 ze dne 3. března 2002, kterým se ukládá dočasné antidumpingové clo z dovozu kyseliny sulfanilové pocházející z Čínské lidové republiky a z Indie
32002R0575r OJ L 091, 06.04.2002, p.52 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 575/2002 ze dne 3. března 2002, kterým se ukládá dočasné antidumpingové clo z dovozu kyseliny sulfanilové pocházející z Čínské lidové republiky a z Indie (Úř. věst. č. L 87 ze dne 4.4.2002)
32002R0575r OJ L 094, 11.04.2002, p.34 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 575/2002 ze dne 3. března 2002, kterým se ukládá dočasné antidumpingové clo z dovozu kyseliny sulfanilové pocházející z Čínské lidové republiky a z Indie (Úř. věst. č. L 87 ze dne 4.4.2002)
32002R0576 OJ L 087, 04.04.2002, p.45 Nařízení Komise (ES) č. 576/2002 ze dne 3. dubna 2002, kterým se pro březen 2002 stanovuje zvláštní směnný kurz pro náhradu skladovacích nákladů v odvětví cukru
32002R0577 OJ L 087, 04.04.2002, p.47 Nařízení Komise (ES) č. 577/2002 ze dne 3. dubna 2002 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny
32002R0578 OJ L 097, 13.04.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 578/2002 ze dne 20. března 2002, kterým se mění příloha I k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
32002R0579 OJ L 089, 05.04.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 579/2002 ze dne 25. března 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1587/98, kterým se zavádí systém kompenzace dodatečných nákladů vzniklých při obchodování s některými produkty rybolovu z Azor, Madeiry, Kanárských ostrovů a francouzských departmentů Guyana a Réunion v důsledku vzdálenosti těchto regionů
32002R0580 OJ L 089, 05.04.2002, p.3 Nařízení Rady (ES) č. 580/2002 ze dne 25. března 2002 o uzavření Protokolu, kterým se pro období od 3. prosince 2001 do 2. prosince 2005 stanovují rybolovná práva a výše finančního příspěvku podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Gabunskou republikou o rybolovu při pobřeží Gabunu
32002R0581 OJ L 089, 05.04.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 581/2002 ze dne 4. dubna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0582 OJ L 089, 05.04.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 582/2002 ze dne 4. dubna 2002, kterým se upravují celková množství uvedená v článku 3 nařízení Rady (EHS) č. 3950/92, kterým se zavádí dodatečná dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků
32002R0583 OJ L 089, 05.04.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 583/2002 ze dne 4. dubna 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro žito ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1005/2001
32002R0584 OJ L 089, 05.04.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 584/2002 ze dne 4. dubna 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro ječmen ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1558/2001
32002R0585 OJ L 089, 05.04.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 585/2002 ze dne 4. dubna 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz pšenice obecné zveřejněné v nařízení (ES) č. 943/2001
32002R0586 OJ L 089, 05.04.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 586/2002 ze dne 4. dubna 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní právo podané v březnu 2002 pro mladé býky na výkrm
32002R0587 OJ L 089, 05.04.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 587/2002 ze dne 4. dubna 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 33. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1430/2001
32002R0588 OJ L 089, 05.04.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 588/2002 ze dne 4. dubna 2002, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32002R0589 OJ L 089, 05.04.2002, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 589/2002 ze dne 4. dubna 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32002R0590 OJ L 089, 05.04.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 590/2002 ze dne 4. dubna 2002, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32002R0591 OJ L 089, 05.04.2002, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 591/2002 ze dne 4. dubna 2002, kterým se stanovuje maximální snížení cla z kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 537/2002
32002R0592 OJ L 091, 06.04.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 592/2002 ze dne 5. dubna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0593 OJ L 091, 06.04.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 593/2002 ze 5. dubna 2002, kterým se pozastavuje nákup másla v některých členských státech
32002R0594 OJ L 091, 06.04.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 594/2002 ze dne 5. dubna 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní práva podané v dubnu 2002 v případě zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování
32002R0595 OJ L 091, 06.04.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 595/2002 ze dne 5. dubna 2002, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1520/2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad
32002R0596 OJ L 091, 06.04.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 596/2002 ze dne 5. dubna 2002, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 2316/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1251/1999, kterým se zavádí režim podpor pro pěstitele některých plodin na orné půdě, pokud jde o oblasti vyjmuté z produkce
32002R0597 OJ L 091, 06.04.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 597/2002 ze dne 5. dubna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1249/96 o prováděcích pravidlech (dovozní cla v odvětví obilovin) k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 o společné organizaci trhu s obiloviny
32002R0598 OJ L 091, 06.04.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 598/2002 ze dne 5. dubna 2002, kterým se mění vývozní subvence pro vejce
32002R0599 OJ L 091, 06.04.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 599/2002 ze dne 5. dubna 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2007/2001
32002R0600 OJ L 091, 06.04.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 600/2002 ze dne 5. dubna 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A, jež má být vyvezena do některých evropských třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2008/2001
32002R0601 OJ L 091, 06.04.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 601/2002 ze dne 5. dubna 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou, střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A, jež má být vyvezena do třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2009/2001
32002R0602 OJ L 091, 06.04.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 602/2002 ze dne 5. dubna 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou dlouhozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2010/2001
32002R0603 OJ L 091, 06.04.2002, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 603/2002 ze dne 5. dubna 2002 o vydávání vývozních licencí typu B pro ovoce a zeleninu
32002R0604 OJ L 092, 09.04.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 604/2002 ze dne 8. dubna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0605 OJ L 092, 09.04.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 605/2002 ze dne 8. dubna 2002 o dodávkách bílého cukru z titulu potravinové pomoci
32002R0606 OJ L 092, 09.04.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 606/2002 ze dne 8. dubna 2002 o dodávkách rostlinného oleje z titulu potravinové pomoci
32002R0607 OJ L 092, 09.04.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 607/2002 ze dne 8. dubna 2002 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny
32002R0608 OJ L 093, 10.04.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 608/2002 ze dne 9. dubna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0609 OJ L 093, 10.04.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 609/2002 ze dne 9. dubna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 395/2002 a kterým se zvyšuje množství v rámci stálého veřejného nabídkového řízení na opětný prodej rýže, kterou vlastní italská intervenční agentura, na vnitřním trhu na přibližně 25000 tun
32002R0610 OJ L 093, 10.04.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 610/2002 ze dne 9. dubna 2002, kterým se mění vývozní subvence pro drůbeží maso
32002R0611 OJ L 094, 11.04.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 611/2002 ze dne 10. dubna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0612 OJ L 094, 11.04.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 612/2002 ze dne 9. dubna 2002, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32002R0613 OJ L 094, 11.04.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 613/2002 ze dne 10. dubna 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32002R0614 OJ L 094, 11.04.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 614/2002 ze dne 10. dubna 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro olivový olej
32002R0615 OJ L 094, 11.04.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 615/2002 ze dne 10. dubna 2002 o vydávání dovozních licencí pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso
32002R0616 OJ L 095, 12.04.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 616/2002 ze dne 11. dubna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0617 OJ L 095, 12.04.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 617/2002 ze dne 11. dubna 2002, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32002R0618 OJ L 095, 12.04.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 618/2002 ze dne 11. dubna 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 34. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1430/2001
32002R0619 OJ L 095, 12.04.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 619/2002 ze dne 11. dubna 2002, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32002R0620 OJ L 095, 12.04.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 620/2002 ze dne 11. dubna 2002, kterým se pozastavuje vydávání osvědčení o náhradě na základě týdenních žádostí pro zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě, jak stanoví čl. 8 odst. 8 nařízení (ES) č. 1520/2000
32002R0621 OJ L 095, 12.04.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 621/2002 ze dne 11. dubna 2002 o uplatňování redukčního koeficientu v případě osvědčení o náhradě pro zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě, jak stanoví čl. 8 odst. 8 nařízení (ES) č. 1520/2000
32002R0622 OJ L 095, 12.04.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 622/2002 ze dne 11. dubna 2002, kterým se stanovují lhůty pro poskytování informací za účelem hodnocení chemicky definovaných přídatných látek používaných v potravinách (1)
32002R0623 OJ L 095, 12.04.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 623/2002 ze dne 11. dubna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2550/2001, pokud jde o oblasti, které mají nárok na získaní prémie pro kozy
32002R0624 OJ L 095, 12.04.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 624/2002 ze 11. dubna 2002, kterým se mění sazby subvencí pro některé produkty z odvětví mléka vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R0625 OJ L 095, 12.04.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 625/2002 ze dne 11. dubna 2002, kterým se mění sazby subvencí pro některé výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R0626 OJ L 095, 12.04.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 626/2002 ze dne 11. dubna 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro mléko a mléčné výrobky
32002R0627 OJ L 095, 12.04.2002, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 627/2002 ze dne 11. dubna 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 943/2001
32002R0628 OJ L 095, 12.04.2002, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 628/2002 ze dne 11. dubna 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene zveřejněné v nařízení (ES) č. 1558/2001
32002R0629 OJ L 095, 12.04.2002, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 629/2002 ze dne 11. dubna 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 1005/2001
32002R0630 OJ L 095, 12.04.2002, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 630/2002 ze dne 11. dubna 2002, kterým se stanovuje maximální snížení cla z kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 537/2002
32002R0631 OJ L 095, 12.04.2002, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 631/2002 ze dne 11. dubna 2002, kterým se mění vývozní subvence pro sirupy a některé další výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32002R0632 OJ L 096, 13.04.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 632/2002 ze dne 12. dubna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0633 OJ L 096, 13.04.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 633/2002 ze dne 12. dubna 2002, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 95. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32002R0634 OJ L 096, 13.04.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 634/2002 ze dne 12. dubna 2002, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 48. veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení, které se řídí nařízením (ES) č. 2771/1999
32002R0635 OJ L 096, 13.04.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 635/2002 ze dne 12. dubna 2002, kterým se stanovuje maximální podpora pro koncentrované máslo pro 267. zvláštní veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32002R0636 OJ L 096, 13.04.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 636/2002 ze dne 12. dubna 2002, kterým se stanovují prozatímní opatření týkající se oznamování žádostí o licence podle nařízení (ES) č. 1961/2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o vývozní náhrady pro ovoce a zeleninu
32002R0637 OJ L 096, 13.04.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 637/2002 ze dne 12. dubna 2002 o přerozdělování nevyužitých podílů množstevních kvót pro rok 2001 pro některé produkty pocházející z Čínské lidové republiky
32002R0637r OJ L 155, 14.06.2002, p.63 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 637/2002 ze dne 12. dubna 2002 o přerozdělování nevyužitých podílů množstevních kvót pro rok 2001 pro některé produkty pocházející z Čínské lidové republiky (Úř. věst. č. L 96 ze dne 13.4.2002)
32002R0638 OJ L 096, 13.04.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 638/2002 ze dne 12. dubna 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté kulatozrnné rýže typu A do některých třetích zemí zveřejněné v nařízení (ES) č. 2007/2001
32002R0639 OJ L 096, 13.04.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 639/2002 ze dne 12. dubna 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A, jež má být vyvezena do některých evropských třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2008/2001
32002R0640 OJ L 096, 13.04.2002, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 640/2002 ze dne 12. dubna 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou, střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A, jež má být vyvezena do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2009/2001
32002R0641 OJ L 096, 13.04.2002, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 641/2002 ze dne 12. dubna 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou dlouhozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2010/2001
32002R0642 OJ L 096, 13.04.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 642/2002 ze dne 12. dubna 2002 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny
32002R0643 OJ L 096, 13.04.2002, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 643/2002 ze dne 12. dubna 2002 o vydávání licencí pro dovoz česneku
32002R0644 OJ L 096, 13.04.2002, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 644/2002 ze dne 12. dubna 2002 o vydávání licencí pro dovoz česneku
32002R0645 OJ L 099, 16.04.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 645/2002 ze dne 15. dubna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0646 OJ L 099, 16.04.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 646/2002 ze dne 15. dubna 2002, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32002R0647 OJ L 099, 16.04.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 647/2002 ze dne 15. dubna 2002, kterým se dočasně pozastavují preferenční cla a opět zavádějí cla společného celního sazebníku z dovozu jednokvětých karafiátů pocházejících z Izraele
32002R0648 OJ L 099, 16.04.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 648/2002 ze dne 15. dubna 2002, kterým se dočasně pozastavují preferenční cla a opět zavádějí cla společného celního sazebníku z dovozu vícekvětých karafiátů pocházejících ze západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32002R0649 OJ L 099, 16.04.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 649/2002 ze dne 15. dubna 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32002R0650 OJ L 101, 17.04.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 650/2002 ze dne 16. dubna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0651 OJ L 101, 17.04.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 651/2002 ze dne 16. dubna 2002, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1673/2000 a nařízení (ES) č. 245/2001, pokud jde o kódy kombinované nomenklatury pro semena konopí určená k sadbě
32002R0652 OJ L 101, 17.04.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 652/2002 ze dne 16. dubna 2002, kterým se pro hospodářský rok 2001/02 stanovují částky, jež mají být vyplaceny organizacím producentů a asociacím producentů uznaným podle nařízení č. 136/66/EHS
32002R0653 OJ L 101, 17.04.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 653/2002 ze dne 16. dubna 2002, kterým se stanovují sazby subvencí pro vejce a vaječné žloutky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R0654 OJ L 101, 17.04.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 654/2002 ze dne 16. dubna 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro vejce
32002R0655 OJ L 101, 17.04.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 655/2002 ze dne 16. dubna 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro drůbeží maso
32002R0656 OJ L 101, 17.04.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 656/2002 ze dne 16. dubna 2002, kterým se stanovují reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a drůbeže a pro vaječný albumin a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
32002R0657 OJ L 101, 17.04.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 657/2002 ze dne 16. dubna 2002, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32002R0658 OJ L 102, 18.04.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 658/2002 ze dne 15. dubna 2002, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo z dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska
32002R0659 OJ L 102, 18.04.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 659/2002 ze dne 17. dubna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0660 OJ L 102, 18.04.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 660/2002 ze dne 17. dubna 2002 o otevření a správě celních kvót pro některé produkty rybolovu z Grónska a z ostrova Saint Pierre a Miquelon
32002R0661 OJ L 102, 18.04.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 661/2002 ze dne 17. dubna 2002 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa pocházející z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
32002R0662 OJ L 102, 18.04.2002, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 662/2002 ze dne 17. dubna 2002, kterým se určuje, v jakém rozsahu mohou být akceptovány žádosti o vývozní licence pro produkty z hovězího masa, které mají při dovozu nárok na zvláštní zacházení, podané během dubna 2002
32002R0663 OJ L 103, 19.04.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 663/2002 ze dne 18. dubna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0664 OJ L 103, 19.04.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 664/2002 ze dne 18. dubna 2002, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32002R0665 OJ L 103, 19.04.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 665/2002 ze dne 18. dubna 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32002R0666 OJ L 103, 19.04.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 666/2002 ze dne 18. dubna 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 35. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1430/2001
32002R0667 OJ L 103, 19.04.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 667/2002 ze dne 18. dubna 2002, kterým se určuje procentní podíl množství, jež mohou být povolena v případě žádostí o dovozní licence podané v dubnu 2002 podle celních kvót pro hovězí a telecí maso stanovených v nařízení (ES) č. 1279/98, pro Polskou republiku, Maďarskou republiku, Českou republiku, Slovensko, Bulharsko a Rumunsko
32002R0668 OJ L 103, 19.04.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 668/2002 ze dne 18. dubna 2002, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 643/2002 o vydávání licencí pro dovoz česneku
32002R0669 OJ L 103, 19.04.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 669/2002 ze dne 18. dubna 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro produkty zpracované z obilovin a rýže
32002R0670 OJ L 103, 19.04.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 670/2002 ze dne 18. dubna 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro krmné směsi na bázi obilovin
32002R0671 OJ L 103, 19.04.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 671/2002 ze dne 18. dubna 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro ječmen ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1558/2001
32002R0672 OJ L 103, 19.04.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 672/2002 ze dne 18. dubna 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz pšenice obecné zveřejněné v nařízení (ES) č. 943/2001
32002R0673 OJ L 103, 19.04.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 673/2002 ze dne 18. dubna 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na dovoz kukuřice zveřejněné v nařízení (ES) č. 537/2002
32002R0674 OJ L 103, 19.04.2002, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 674/2002 ze dne 18. dubna 2002, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé produkty z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R0675 OJ L 103, 19.04.2002, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 675/2002 ze dne 18. dubna 2002, kterým se stanovuje opravná sazba subvence pro obiloviny
32002R0677 OJ L 104, 20.04.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 677/2002 ze dne 19. dubna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0678 OJ L 104, 20.04.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 678/2002 ze dne 19. dubna 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro ovoce a zeleninu
32002R0679 OJ L 104, 20.04.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 679/2002 ze dne 16. dubna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 21/2002, kterým se stanovuje odhad spotřeby a podpora Společenství pro okrajové regiony podle nařízení Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001
32002R0679r OJ L 123, 09.05.2002, p.56 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 679/2002 ze dne 16. dubna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 21/2002, kterým se stanovuje odhad spotřeby a podpora Společenství pro okrajové regiony podle nařízení Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001 (Úř. věst. č. L 104 ze dne 20.4.2002)
32002R0680 OJ L 104, 20.04.2002, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 680/2002 ze dne 19. dubna 2002, kterým se mění příloha V k nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 o společné organizaci trhu v odvětví cukru
32002R0681 OJ L 104, 20.04.2002, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 681/2002 ze dne 19. dubna 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2007/2001
32002R0682 OJ L 104, 20.04.2002, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 682/2002 ze dne 19. dubna 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A, jež má být vyvezena do některých evropských třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2008/2001
32002R0683 OJ L 104, 20.04.2002, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 683/2002 ze dne 19. dubna 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou, střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A, jež má být vyvezena do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2009/2001
32002R0684 OJ L 104, 20.04.2002, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 684/2002 ze dne 19. dubna 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou dlouhozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2010/2001
32002R0685 OJ L 104, 20.04.2002, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 685/2002 ze dne 19. dubna 2002, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32002R0686 OJ L 106, 23.04.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 686/2002 ze dne 22. dubna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0687 OJ L 106, 23.04.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 687/2002 ze dne 22. dubna 2002 o klasifikaci některého zboží v kombinované nomenklatuře
32002R0688 OJ L 106, 23.04.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 688/2002 ze dne 22. dubna 2002, kterým se doplňuje příloha k nařízení (ES) č. 2301/97 o zápisu některých názvů do "Rejstříku osvědčení o zvláštní povaze" uvedeného v nařízení Rady (EHS) č. 2082/92 o osvědčeních o zvláštní povaze pro zemědělské produkty a potraviny (Panellets)
32002R0689 OJ L 106, 23.04.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 689/2002 ze dne 22. dubna 2002, kterým se popáté mění nařízení Rady (ES) č. 1705/98 o přerušení některých hospodářských vztahů s Angolou s cílem přimět "Uniăo Nacional para Independęncia Total de Angola" (UNITA) ke splnění svých závazků v mírovém procesu a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2229/97
32002R0690 OJ L 106, 23.04.2002, p.9 Nařízení (ES) č. 690/2002 Evropské centrální banky ze dne 18. dubna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2818/98 (ECB/1998/15) o uplatňování minimálních rezerv (ECB/2002/3)
32002R0690r OJ L 131, 16.05.2002, p.31 Oprava k nařízení (ES) č. 690/2002 Evropské centrální banky ze dne 18. dubna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2818/98 (ECB/1998/15) o používání minimálních rezerv (ECB/2002/3) (Úř. věst. č. L 106 ze dne 23.4.2002)
32002R0691 OJ L 107, 24.04.2002, p.2 Nařízení Komise (ES) č. 691/2002 ze dne 23. dubna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0692 OJ L 107, 24.04.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 692/2002 ze dne 23. dubna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1938/2001, (ES) č. 1939/2001 a (ES) č. 1940/2001 o vypsání stálého veřejného nabídkového řízení na opětný prodej rýže, kterou vlastní španělská, řecká a italská intervenční agentura, na vnitřním trhu Společenství pro účely výživy zvířat
32002R0693 OJ L 107, 24.04.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 693/2002 ze dne 23. dubna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1430/2001 o stálém veřejném nabídkovém řízení pro určení dávek a/nebo vývozních subvencí pro bílý cukr pro hospodářský rok 2001/02
32002R0694 OJ L 107, 24.04.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 694/2002 ze dne 23. dubna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2805/95, kterým se stanovují vývozní subvence v odvětví vína
32002R0695 OJ L 109, 25.04.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 695/2002 ze dne 22. dubna 2002, kterým se ukončuje antidumpingové řízení týkající se dovozu peroxodisulfátu pocházejícího z Čínské lidové republiky
32002R0696 OJ L 109, 25.04.2002, p.3 Nařízení Rady (ES) č. 696/2002 ze dne 22. dubna 2002, kterým se potvrzuje definitivní antidumpingové clo uložené z dovozu bavlněného ložního prádla pocházejícího z Indie nařízením (ES) č. 2398/97, ve znění nařízení Rady (ES) č. 1644/2001
32002R0697 OJ L 109, 25.04.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 697/2002 ze dne 24. dubna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0698 OJ L 109, 25.04.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 698/2002 ze dne 23. dubna 2002, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32002R0699 OJ L 109, 25.04.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 699/2002 ze dne 24. dubna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1608/2000, kterým se do doby přijetí definitivních pravidel stanovují přechodná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem
32002R0700 OJ L 109, 25.04.2002, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 700/2002 ze dne 24. dubna 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní práva pro býky, krávy a jalovice některých horských plemen, jiné než jateční, podané v dubnu 2002
32002R0701 OJ L 109, 25.04.2002, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 701/2002 ze dne 24. dubna 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32002R0702 OJ L 109, 25.04.2002, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 702/2002 ze dne 24. dubna 2002, kterým se stanovují výrobní subvence pro olivový olej používaný při výrobě některých konzervovaných potravin
32002R0703 OJ L 109, 25.04.2002, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 703/2002 ze dne 24. dubna 2002, kterým se mění opravná sazba subvence pro obiloviny
32002R0704 OJ L 111, 26.04.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 704/2002 ze dne 25. března 2002, kterým se dočasně pozastavuje všeobecné clo společného celního sazebníku z dovozu některých průmyslových produktů a o otevření a správě všeobecných celních kvót pro dovoz některých produktů rybolovu na Kanárské ostrovy
32002R0705 OJ L 111, 26.04.2002, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 705/2002 ze dne 25. dubna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0706 OJ L 111, 26.04.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 706/2002 ze dne 25. dubna 2002, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32002R0707 OJ L 111, 26.04.2002, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 707/2002 ze dne 25. dubna 2002, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32002R0708 OJ L 111, 26.04.2002, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 708/2002 ze dne 25. dubna 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 36. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1430/2001
32002R0709 OJ L 111, 26.04.2002, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 709/2002 ze dne 25. dubna 2002 o vydávání dovozních licencí pro rýži na základě žádostí podaných během prvních desíti pracovní dnů dubna 2002 podle nařízení (ES) č. 327/98
32002R0710 OJ L 111, 26.04.2002, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 710/2002 ze dne 25. dubna 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro produkty zpracované z obilovin a rýže
32002R0711 OJ L 111, 26.04.2002, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 711/2002 ze dne 25. dubna 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro krmné směsi na bázi obilovin
32002R0712 OJ L 111, 26.04.2002, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 712/2002 ze dne 25. dubna 2002, kterým se stanovují výrobní subvence pro obiloviny a rýži
32002R0713 OJ L 111, 26.04.2002, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 713/2002 ze dne 25. dubna 2002, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé produkty z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R0714 OJ L 111, 26.04.2002, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 714/2002 ze dne 25. dubna 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro ječmen ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1558/2001
32002R0715 OJ L 111, 26.04.2002, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 715/2002 ze dne 25. dubna 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro žito ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1005/2001
32002R0716 OJ L 111, 26.04.2002, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 716/2002 ze dne 25. dubna 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 943/2001
32002R0717 OJ L 111, 26.04.2002, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 717/2002 ze dne 25. dubna 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro mléko a mléčné výrobky
32002R0718 OJ L 111, 26.04.2002, p.47 Nařízení Komise (ES) č. 718/2002 ze dne 25. dubna 2002, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
32002R0719 OJ L 112, 27.04.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 719/2002 ze dne 26. dubna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0720 OJ L 112, 27.04.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 720/2002 ze dne 26. dubna 2002, kterým se stanovují procenta pro přijetí smluv uzavřených pro dobrovolnou destilaci stolního vína a kterým se dočasně pozastavuje oznamování nových smluv pro dobrovolnou destilaci stolního vína
32002R0721 OJ L 112, 27.04.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 721/2002 ze dne 26. dubna 2002, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 96. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32002R0722 OJ L 112, 27.04.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 722/2002 ze dne 26. dubna 2002, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 49. veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení, které se řídí nařízením (ES) č. 2771/1999
32002R0723 OJ L 112, 27.04.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 723/2002 ze dne 26. dubna 2002, kterým se stanovuje maximální podpora pro koncentrované máslo pro 268. zvláštní veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32002R0724 OJ L 112, 27.04.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 724/2002 ze dne 26. dubna 2002, kterým se pozastavuje nákup másla v některých členských státech
32002R0725 OJ L 112, 27.04.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 725/2002 ze dne 26. dubna 2002, kterým se stanovují subvence pro produkty z obilovin a rýže dodávané z titulu komunitároní a národní potravinové pomoci
32002R0726 OJ L 112, 27.04.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 726/2002 ze dne 26. dubna 2002, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32002R0727 OJ L 112, 27.04.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 727/2002 ze dne 26. dubna 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro sirupy a některé další výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32002R0728 OJ L 112, 27.04.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 728/2002 ze dne 26. dubna 2002, kterým se stanovuje výrobní subvence pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
32002R0729 OJ L 112, 27.04.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 729/2002 ze dne 26. dubna 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2007/2001
32002R0730 OJ L 112, 27.04.2002, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 730/2002 ze dne 26. dubna 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A, jež má být vyvezena do některých evropských třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2008/2001
32002R0731 OJ L 112, 27.04.2002, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 731/2002 ze dne 26. dubna 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou, střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A, jež má být vyvezena do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2009/2001
32002R0732 OJ L 112, 27.04.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 732/2002 ze dne 26. dubna 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou dlouhozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2010/2001
32002R0733 OJ L 113, 30.04.2002, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 ze dne 22. dubna 2002 o zřízení domény prvního řádu .eu (1)
32002R0734 OJ L 113, 30.04.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 734/2002 ze dne 29. dubna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0735 OJ L 113, 30.04.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 735/2002 ze dne 29. dubna 2002, kterým se prodlužují lhůty pro dodávku surového tabáku v Řecku pro sklizeň z roku 2001
32002R0736 OJ L 113, 30.04.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 736/2002 ze dne 29. dubna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o prováděcích pravidlech pro dodatečná dovozní cla z ovoce a zeleniny
32002R0737 OJ L 113, 30.04.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 737/2002 ze dne 29. dubna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 416/2002, kterým se přijímají výjimečná podpůrná opatření pro trh s vepřovým masem ve Španělsku
32002R0738 OJ L 113, 30.04.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 738/2002 ze dne 29. dubna 2002 o podpoře na zpracování cukrové třtiny na cukerný sirup nebo zemědělský rum ve francouzských zámořských departmentech
32002R0739 OJ L 113, 30.04.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 739/2002 ze dne 29. dubna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 710/2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro produkty zpracované z obilovin a rýže
32002R0740 OJ L 113, 30.04.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 740/2002 ze dne 29. dubna 2002, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32002R0741 OJ L 113, 30.04.2002, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 741/2002 ze dne 29. dubna 2002, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroka a západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32002R0742 OJ L 113, 30.04.2002, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 742/2002 ze dne 29. dubna 2002, kterým se dočasně pozastavují preferenční cla a znovu zavádějí cla společného celního sazebníku z dovozu jednokvětých karafiátů pocházejících z Maroka
32002R0743 OJ L 115, 01.05.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 743/2002 ze dne 25. dubna 2002, kterým se stanovuje obecný rámec činností Společenství k usnadnění soudní spolupráce v občanských záležitostech
32002R0744 OJ L 115, 01.05.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 744/2002 ze dne 30. dubna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0745 OJ L 115, 01.05.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 745/2002 ze dne 30. dubna 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32002R0746 OJ L 115, 01.05.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 746/2002 ze dne 30. dubna 2002, kterým se stanovují sazby subvencí použitelných pro některé produkty z odvětví cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R0747 OJ L 115, 01.05.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 747/2002 ze dne 30. dubna 2002, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R0748 OJ L 115, 01.05.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 748/2002 ze dne 29. dubna 2002 o pozastavení a otevření celních kvót pro dovoz některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Maďarska do Společenství a kterým se mění nařízení (ES) č. 1477/2000
32002R0749 OJ L 115, 01.05.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 749/2002 ze dne 30. dubna 2002, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3846/87, kterým se vydává nomenklatura zemědělských produktů pro účely vývozních subvencí
32002R0750 OJ L 115, 01.05.2002, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 750/2002 ze dne 30. dubna 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32002R0751 OJ L 115, 01.05.2002, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 751/2002 ze dne 30. dubna 2002, kterým se mění opravná sazba subvence pro obiloviny
32002R0752 OJ L 115, 01.05.2002, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 752/2002 ze dne 30. dubna 2002, kterým se upravuje opravná sazba subvence pro slad
32002R0753 OJ L 118, 04.05.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 753/2002 ze dne 29. dubna 2002, kterým se stanovují některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, pokud jde o popisování, označování, úpravu a ochranu některých vinařských produktů
32002R0754 OJ L 116, 03.05.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 754/2002 ze dne 2. května 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0755 OJ L 116, 03.05.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 755/2002 ze dne 2. května 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2805/95, kterým se stanovují vývozní subvence v odvětví vína
32002R0756 OJ L 116, 03.05.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 756/2002 ze dne 2. května 2002, kterým se pozastavuje nákup másla v některých členských státech
32002R0757 OJ L 116, 03.05.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 757/2002 ze dne 2. května 2002, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 741/2002, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroka a západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32002R0758 OJ L 116, 03.05.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 758/2002 ze dne 2. května 2002, kterým se znovu zavádí preferenční clo z dovozu jednokvětých karafiátů pocházejících z Maroka
32002R0759 OJ L 116, 03.05.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 759/2002 ze dne 2. května 2002, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32002R0760 OJ L 116, 03.05.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 760/2002 ze dne 2. května 2002, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32002R0761 OJ L 116, 03.05.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 761/2002 ze dne 2. května 2002, kterým se pro duben 2002 stanoví zvláštní směnný kurs pro náhradu nákladů na skladování v odvětví cukru
32002R0762 OJ L 117, 04.05.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 762/2002 ze dne 3. května 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0763 OJ L 117, 04.05.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 763/2002 ze dne 3. května 2002 o klasifikaci některého zboží v kombinované nomenklatuře
32002R0764 OJ L 117, 04.05.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 764/2002 ze dne 3. května 2002, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 678/2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro ovoce a zeleninu
32002R0765 OJ L 117, 04.05.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 765/2002 ze dne 3. května 2002 o odběru vzorků a přijetí některých prováděcích pravidle v souvislosti s fyzickými kontrolami plátků vykostěného hovězího masa s nárokem na vývozní subvence
32002R0766 OJ L 119, 07.05.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 766/2002 ze dne 6. května 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0767 OJ L 119, 07.05.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 767/2002 ze dne 6. května 2002, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na snížení cla z kukuřice dovezené do Španělska ze třetích zemí
32002R0768 OJ L 121, 08.05.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 768/2002 ze dne 7. května 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0769 OJ L 123, 09.05.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 769/2002 ze dne 7. května 2002, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo z dovozu kumarinu pocházejícího z Čínské lidové republiky
32002R0770 OJ L 123, 09.05.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 770/2002 ze dne 8. května 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0771 OJ L 123, 09.05.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 771/2002 ze dne 8. května 2002, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32002R0772 OJ L 123, 09.05.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 772/2002 ze dne 8. května 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32002R0773 OJ L 123, 09.05.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 773/2002 ze dne 8. května 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 37. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1430/2001
32002R0774 OJ L 123, 09.05.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 774/2002 ze dne 8. května 2002, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na prodej vinného alkoholu pro použití jako bioethanol v Evropském společenství
32002R0775 OJ L 123, 09.05.2002, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 775/2002 ze dne 8. května 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 537/2002, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na snížení cla z kukuřice dovezené do Portugalska ze třetích zemí
32002R0776 OJ L 123, 09.05.2002, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 776/2002 ze dne 7. května 2002, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32002R0777 OJ L 123, 09.05.2002, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 777/2002 ze dne 7. května 2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory soukromému skladování pro některé sýry v hospodářském roce 2002/03
32002R0778 OJ L 123, 09.05.2002, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 778/2002 ze dne 7. května 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k výživě zvířat a k prodeji jako sušené odstředěné mléko
32002R0779 OJ L 123, 09.05.2002, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 779/2002 ze dne 7. května 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2659/94 o prováděcích pravidlech pro poskytování podpor na soukromé skladování sýrů Grana Padano, Parmigiano-Reggiano a Provolone
32002R0780 OJ L 123, 09.05.2002, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 780/2002 ze dne 8. května 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 3063/93, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2019/93, pokud jde o systém podpor produkce medu určité kvality
32002R0781 OJ L 123, 09.05.2002, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 781/2002 ze dne 8. května 2002 o vydávání dovozních licencí pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso
32002R0782 OJ L 123, 09.05.2002, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 782/2002 ze dne 8. května 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32002R0783 OJ L 123, 09.05.2002, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 783/2002 ze dne 8. května 2002 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny
32002R0784 OJ L 123, 09.05.2002, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 784/2002 ze dne 8. května 2002 o vydávání vývozních licencí pro vinařské produkty
32002R0785 OJ L 127, 14.05.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 785/2002 ze dne 13. května 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0786 OJ L 127, 14.05.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 786/2002 ze dne 13. května 2002, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001, pokud jde o celní kvóty Společenství a referenční množství pro některé zemědělské produkty pocházející z Jordánska
32002R0787 OJ L 127, 14.05.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 787/2002 ze dne 13. května 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o dovozní licence a vývozní subvence pro mléko a mléčné výrobky, pokud jde o vývoz do Švýcarska
32002R0788 OJ L 127, 14.05.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 788/2002 ze dne 13. května 2002, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32002R0789 OJ L 127, 14.05.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 789/2002 ze dne 13. května 2002, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32002R0790 OJ L 127, 14.05.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 790/2002 ze dne 13. května 2002, kterým se dočasně pozastavují preferenční cla a znovu zavádejí cla společného celního sazebníku z dovozu jednokvětých karafiátů pocházejících z Maroka
32002R0791 OJ L 127, 14.05.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 791/2002 ze dne 13. května 2002, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32002R0792 OJ L 128, 15.05.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 792/2002 ze dne 7. května 2002, kterým se dočasně mění nařízení (EHS) č. 218/92 o administrativní spolupráci v oblasti nepřímých daní (DPH), pokud jde o dodatečná opatření týkající se elektronického obchodování
32002R0793 OJ L 128, 15.05.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 793/2002 ze dne 14. května 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0794 OJ L 128, 15.05.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 794/2002 ze dne 14. května 2002, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Belgie zakazuje lovit tresky skvrnité
32002R0795 OJ L 128, 15.05.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 795/2002 ze dne 14. května 2002, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Belgie zakazuje lovit tuňáky obecné
32002R0796 OJ L 128, 15.05.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 796/2002 ze dne 6. května 2002, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového výliskového oleje a o příslušných analytických metodách, a doplňkové poznámky v příloze k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
32002R0797 OJ L 128, 15.05.2002, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 797/2002 ze dne 14. května 2002, kterým se mění přílohy III a VIII k nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech pro dovoz některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
32002R0798 OJ L 128, 15.05.2002, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 798/2002 ze dne 14. května 2002, kterým se stanovují reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec a pro vaječný albumin a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
32002R0799 OJ L 131, 16.05.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 799/2002 ze dne 15. května 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0800 OJ L 131, 16.05.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 800/2002 ze dne 14. května 2002, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1686/72 o některých prováděcích pravidlech pro osiva, pokud jde o stabilizační mechanismy
32002R0801 OJ L 131, 16.05.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 801/2002 ze dne 15. května 2002 o žádostech o vývozní licence pro rýži a zlomkovou rýži s předem stanovenou výší náhrady
32002R0801r OJ L 133, 18.05.2002, p.43 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 801/2002 ze dne 15. května 2002 o žádostech o vývozní licence pro rýži a zlomkovou rýži s předem stanovenou výší náhrady (Úř. věst. č. L 131 ze dne 16.5.2002)
32002R0802 OJ L 131, 16.05.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 802/2002 ze dne 15. května 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32002R0803 OJ L 131, 16.05.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 803/2002 ze dne 15. května 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro olivový olej
32002R0804 OJ L 132, 17.05.2002, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 804/2002 ze dne 15. dubna 2002, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3528/86 o ochraně lesů Společenství před atmosférickým znečištěním
32002R0805 OJ L 132, 17.05.2002, p.3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2002 ze dne 15. dubna 2002, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2158/92 o ochraně lesů Společenství před požárem
32002R0806 OJ L 132, 17.05.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 806/2002 ze dne 16. května 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0807 OJ L 132, 17.05.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 807/2002 ze dne 16. května 2002, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32002R0808 OJ L 132, 17.05.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 808/2002 ze dne 16. května 2002, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32002R0809 OJ L 132, 17.05.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 809/2002 ze dne 16. května 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 38. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1430/2001
32002R0810 OJ L 132, 17.05.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 810/2002 ze dne 15. května 2002 o uplatňování redukčního koeficientu v případě osvědčení o náhradě pro zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě, jak stanoví čl. 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 1520/2000
32002R0811 OJ L 132, 17.05.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 811/2002 ze dne 16. května 2002, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 32/2000 s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2031/2001, kterým se mění příloha I k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
32002R0812 OJ L 132, 17.05.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 812/2002 ze dne 16. května 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, pokud jde o obchod se třetími zeměmi s vinařskými produkty
32002R0813 OJ L 132, 17.05.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 813/2002 ze dne 16. května 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro produkty zpracované z obilovin a rýže
32002R0814 OJ L 132, 17.05.2002, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 814/2002 ze dne 16. května 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro krmné směsi na bázi obilovin
32002R0815 OJ L 132, 17.05.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 815/2002 ze dne 16. května 2002, kterým se stanovují výrobní subvence pro obiloviny a rýži
32002R0816 OJ L 132, 17.05.2002, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 816/2002 ze dne 16. května 2002 o zamítnutí žádostí o vývozní licence pro některé zpracované produkty a krmné směsi na bázi obilovin
32002R0817 OJ L 132, 17.05.2002, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 817/2002 ze dne 16. května 2002, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R0818 OJ L 132, 17.05.2002, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 818/2002 ze dne 16. května 2002, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32002R0819 OJ L 132, 17.05.2002, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 819/2002 ze dne 16. května 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro mléko a mléčné výrobky
32002R0820 OJ L 132, 17.05.2002, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 820/2002 ze dne 16. května 2002, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32002R0821 OJ L 132, 17.05.2002, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 821/2002 ze dne 16. května 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou krupici a krupičku
32002R0822 OJ L 132, 17.05.2002, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 822/2002 ze dne 16. května 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 943/2001
32002R0823 OJ L 132, 17.05.2002, p.41 Nařízení Komise (ES) č. 823/2002 ze dne 16. května 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro ječmen ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1558/2001
32002R0824 OJ L 132, 17.05.2002, p.42 Nařízení Komise (ES) č. 824/2002 ze dne 16. května 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro žito ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1005/2001
32002R0825 OJ L 132, 17.05.2002, p.43 Nařízení Komise (ES) č. 825/2002 ze dne 16. května 2002, kterým se stanovuje maximální snížení cla z kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 537/2002
32002R0826 OJ L 132, 17.05.2002, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 826/2002 ze dne 16. května 2002, kterým se stanovuje maximální snížení cla z kukuřice dovezné ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 767/2002
32002R0827 OJ L 133, 18.05.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 827/2002 ze dne 17. května 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0828 OJ L 133, 18.05.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 828/2002 ze dne 17. května 2002, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 97. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32002R0829 OJ L 133, 18.05.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 829/2002 ze dne 17. května 2002, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla 50. veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení, které se řídí nařízením (ES) č. 2771/1999
32002R0830 OJ L 133, 18.05.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 830/2002 ze dne 17. května 2002, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 269. zvláštní veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32002R0831 OJ L 133, 18.05.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 831/2002 ze dne 17. května 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství, pokud jde o přístup k utajovaným skutečnostem pro vědecké účely (1)
32002R0832 OJ L 133, 18.05.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 832/2002 ze dne 17. května 2002 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa pocházející z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
32002R0833 OJ L 133, 18.05.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 833/2002 ze dne 17. května 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2007/2001
32002R0834 OJ L 133, 18.05.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 834/2002 ze dne 17. května 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A, jež má být vyvezena do některých evropských třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2008/2001
32002R0835 OJ L 133, 18.05.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 835/2002 ze dne 17. května 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou, střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A, jež má být vyvezena do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2009/2001
32002R0836 OJ L 133, 18.05.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 836/2002 ze dne 17. května 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou dlouhozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2010/2001
32002R0837 OJ L 133, 18.05.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 837/2002 ze dne 17. května 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz neloupané dlouhozrnné rýže na ostrov Réunion podle nařízení (ES) č. 2011/2001
32002R0838 OJ L 134, 22.05.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 838/2002 ze dne 21. května 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0839 OJ L 134, 22.05.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 839/2002 ze dne 21. května 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2090/98 o registru rybářských plavidel Společenství
32002R0840 OJ L 134, 22.05.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 840/2002 ze dne 21. května 2002, kterým se upravují některé vyrovnávací agromonetární podpory poskytované ve Spojeném království a ve Švédsku
32002R0843 OJ L 134, 22.05.2002, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 843/2002 ze dne 21. května 2002, kterým se stanovují obchodní normy pro jahody a kterým se mění nařízení (EHS) č. 899/87
32002R0844 OJ L 135, 23.05.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 844/2002 ze dne 18. února 2002 o vývozu některých ocelářských výrobků ESUO a ES z České republiky do Společenství v období od 1. ledna do 31. prosince 2002 (rozšíření systému dvojí kontroly) (1)
32002R0845 OJ L 135, 23.05.2002, p.2 Nařízení Komise (ES) č. 845/2002 ze dne 22. května 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0846 OJ L 135, 23.05.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 846/2002 ze dne 21. května 2002, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32002R0847 OJ L 135, 23.05.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 847/2002 ze dne 17. května 2002, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Belgie zakazuje lovit tresky
32002R0848 OJ L 135, 23.05.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 848/2002 ze dne 17. května 2002, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Německa zakazuje lovit sledě
32002R0849 OJ L 135, 23.05.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 849/2002 ze dne 22. května 2002 o klasifikaci některého zboží v kombinované nomenklatuře
32002R0850 OJ L 135, 23.05.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 850/2002 ze dne 22. května 2002 o vydávání dovozních licencí pro rýži s kumulací původu AKT/zámořských zemí a území na základě žádostí podaných během prvních pracovních dnů května 2002 podle nařízení (ES) č. 2603/97
32002R0851 OJ L 135, 23.05.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 851/2002 ze dne 22. května 2002, kterým se schvalují operace k zajištění kontrol souladu s obchodními normami pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděné na Kypru před dovozem do Evropského společenství
32002R0852 OJ L 135, 23.05.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 852/2002 ze dne 22. května 2002, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32002R0853 OJ L 135, 23.05.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 853/2002 ze dne 22. května 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32002R0854 OJ L 136, 24.05.2002, p.3 Nařízení Rady (ES) č. 854/2002 ze dne 21. května 2002 o ukončení antidumpingového řízení týkajícího se dovozu bicyklů pocházejících z Indonésie, Malajsie a Thajska
32002R0855 OJ L 136, 24.05.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 855/2002 ze dne 23. května 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0856 OJ L 136, 24.05.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 856/2002 ze dne 23. května 2002, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32002R0857 OJ L 136, 24.05.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 857/2002 ze dne 23. května 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32002R0858 OJ L 136, 24.05.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 858/2002 ze dne 23. května 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 39. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1430/2001
32002R0859 OJ L 136, 24.05.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 859/2002 ze dne 23. května 2002 o vydávání vývozních licencí typu B pro ovoce a zeleninu
32002R0860 OJ L 136, 24.05.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 860/2002 ze dne 23. května 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro ječmen ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1558/2001
32002R0861 OJ L 136, 24.05.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 861/2002 ze dne 23. května 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 943/2001
32002R0862 OJ L 136, 24.05.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 862/2002 ze dne 23. května 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na dovoz kukuřice zveřejněné v nařízení (ES) č. 537/2002
32002R0863 OJ L 136, 24.05.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 863/2002 ze dne 23. května 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 1005/2001
32002R0864 OJ L 136, 24.05.2002, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 864/2002 ze dne 23. května 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ovsa zveřejněné v nařízení (ES) č. 1789/2001
32002R0865 OJ L 136, 24.05.2002, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 865/2002 ze dne 23. května 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na dovoz kukuřice zveřejněné v nařízení (ES) č. 767/2002
32002R0866 OJ L 137, 25.05.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 866/2002 ze dne 24. května 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0867 OJ L 137, 25.05.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 867/2002 ze dne 24. května 2002, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na prodej čistého lampantového olivového oleje, který vlastní italská intervenční agentura
32002R0868 OJ L 137, 25.05.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 868/2002 ze dne 24. května 2002, kterým se mění přílohy I a II k nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanovuje postup Společenství pro určování maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (1)
32002R0869 OJ L 137, 25.05.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 869/2002 ze dne 24. května 2002, kterým se mění přílohy I, II a III k nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanovuje postup Společenství pro určování maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (1)
32002R0870 OJ L 137, 25.05.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 870/2002 ze dne 24. května 2002 o vydávání vývozních licencí typu A1 pro ovoce a zeleninu
32002R0871 OJ L 137, 25.05.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 871/2002 ze dne 24. května 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2007/2001
32002R0872 OJ L 137, 25.05.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 872/2002 ze dne 24. května 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A, jež má být vyvezena do některých evropských třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2008/2001
32002R0873 OJ L 137, 25.05.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 873/2002 ze dne 24. května 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou, střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A, jež má být vyvezena do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2009/2001
32002R0874 OJ L 137, 25.05.2002, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 874/2002 ze dne 24. května 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou dlouhozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2010/2001
32002R0875 OJ L 137, 25.05.2002, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 875/2002 ze dne 24. května 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz neloupané dlouhozrnné rýže na ostrov Réunion podle nařízení (ES) č. 2011/2001
32002R0876 OJ L 138, 28.05.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 876/2002 ze dne 21. května 2002 o zřízení společného podniku Galileo
32002R0877 OJ L 138, 28.05.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 877/2002 ze dne 27. května 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0878 OJ L 138, 28.05.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 878/2002 ze dne 27. května 2002, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32002R0879 OJ L 138, 28.05.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 879/2002 ze dne 27. května 2002, který se opět zavádějí preferenční cla z dovozu jednokvětých karafiátů pocházejících z Maroka
32002R0880 OJ L 139, 29.05.2002, p.7 Nařízení Rady (ES) č. 880/2002 ze dne 27. května 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1334/2000, kterým se zavádí režim Společenství pro dohled nad vývozem zboží a technologií dvojího užití
32002R0881 OJ L 139, 29.05.2002, p.9 Nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002, kterým se ukládají některá zvláštní restriktivní opatření namířená proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ladinem, sítí Al-Kajda a Talibanem a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu
32002R0882 OJ L 139, 29.05.2002, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 882/2002 ze dne 28. května 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2441/2001, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na vývoz žita ze sklizně 2001, které vlastní německá intervenční agentura, do zóny VII
32002R0883 OJ L 139, 29.05.2002, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 883/2002 ze dne 28. května 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 668/2001, kterým se na 2 500 093 tun zvyšuje množství ječmene, které vlastní německá intervenční agentura a pro které bylo vypsáno veřejné nabídkové řízení
32002R0884 OJ L 139, 29.05.2002, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 884/2002 ze dne 28. května 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1500/2001, kterým se na 129 995 tun zvyšuje množství ječmene, které finská intervenční agentura a pro které bylo vypsáno veřejné nabídkové řízení
32002R0885 OJ L 139, 29.05.2002, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 885/2002 ze dne 28. května 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0886 OJ L 139, 29.05.2002, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 886/2002 ze dne 27. května 2002, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót, a kterým se mění uvedené nařízení
32002R0887 OJ L 139, 29.05.2002, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 887/2002 ze dne 28. května 2002 o přidělován vývozních licencí pro některé mléčné výrobky, jež mají být vyvezeny do Dominikánské republiky podle kvóty uvedené v článku 20a nařízení (ES) č. 174/1999
32002R0888 OJ L 146, 04.06.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 888/2002 ze dne 24. května 2002, kterým se mění přílohy I a II k nařízení Rady (ES) č. 517/94 o společných pravidlech pro dovoz textilních výrobků, které nespadají do působnosti dvoustranných dohod, protokolů nebo jiných ujednání nebo zvláštních pravidel Společenství týkajících se dovozu, z některých třetích zemí
32002R0889 OJ L 140, 30.05.2002, p.2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 889/2002 ze dne 13. května 2002, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě dopravních nehod (1)
32002R0890 OJ L 140, 30.05.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 890/2002 ze dne 29. května 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0891 OJ L 140, 30.05.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 891/2002 ze dne 29. května 2002, kterým se stanovují některá určující množství a individuální stropy pro vydávání licencí pro dovoz banánů do Společenství podle celních kvót pro třetí čtvrtletí roku 2002
32002R0892 OJ L 140, 30.05.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 892/2002 ze dne 29. května 2002, který se pro hospodářský rok 2002/03 stanovuje výše podpory pro broskve a hrušky určené ke zpracování podle nařízení Rady (ES) č. 2201/96
32002R0893 OJ L 142, 31.05.2002, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 893/2002 ze dne 27. května 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 685/2001 za účelem rozdělování povolení, která byla získána na základě Dohody mezi Evropským společenstvím a Rumunskem o některých podmínkách silniční přepravy zboží a o podpoře kombinované přepravy, mezi členské státy
32002R0894 OJ L 142, 31.05.2002, p.3 Nařízení (ES) č. 894/2002 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. května 2002, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 95/93 o společných pravidlech pro přidělování přepážek na letištích Společenství
32002R0895 OJ L 142, 31.05.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 895/2002 ze dne 30. května 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0896 OJ L 142, 31.05.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 896/2002 ze dne 30. května 2002, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32002R0897 OJ L 142, 31.05.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 897/2002 ze dne 30. května 2002, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32002R0898 OJ L 142, 31.05.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 898/2002 ze dne 30. května 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 40. dílčí veřejné nabídkové řízení v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1430/2001
32002R0899 OJ L 142, 31.05.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 899/2002 ze dne 30. května 2002, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na náhrady při vývozu pšenice obecné do všech třetích zemí, kromě Polska, Estonska, Litvy a Lotyšska
32002R0900 OJ L 142, 31.05.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 900/2002 ze dne 30. května 2002, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na náhrady při vývozu žita do všech třetích zemí, kromě Estonska, Litvy a Lotyšska
32002R0901 OJ L 142, 31.05.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 901/2002 ze dne 30. května 2002, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na náhrady při vývozu ječmene do všech třetích zemí, kromě Spojených států amerických, Kanady, Estonska a Lotyšska
32002R0902 OJ L 142, 31.05.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 902/2002 ze dne 30. května 2002 , kterým se schvalují operace k zajištění kontrol souladu s obchodními normami pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděné v České republice před dovozem do Evropského společenství
32002R0903 OJ L 142, 31.05.2002, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 903/2002 ze dne 30. května 2002, kterým se stanovují opravné koeficienty, jež mají být použity při výpočtu tržní ceny Společenství pro jatečně opracovaná těla vepřů, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1284/2001
32002R0904 OJ L 142, 31.05.2002, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 904/2002 ze dne 30. května 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1162/95, kterým se stanovují zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí pro obiloviny a rýži
32002R0905 OJ L 142, 31.05.2002, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 905/2002 ze dne 30. května 2002, kterým se doplňuje příloha k nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu některých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení uvedeného v nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu pro zemědělské produkty a potraviny (Calçot de Valls)
32002R0906 OJ L 142, 31.05.2002, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 906/2002 ze dne 30. května 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o prováděcích pravidlech pro dodatečná dovozní cla z ovoce a zeleniny
32002R0907 OJ L 142, 31.05.2002, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 907/2002 ze dne 30. května 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 416/2002, kterým se přijímají výjimečná podpůrná opatření pro trh s vepřovým masem ve Španělsku
32002R0908 OJ L 142, 31.05.2002, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 908/2002 ze dne 30. května 2002, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 643/2002 o vydávání licencí pro dovoz česneku
32002R0909 OJ L 142, 31.05.2002, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 909/2002 ze dne 30. května 2002, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 644/2002 o vydávání licencí pro dovoz česneku
32002R0910 OJ L 142, 31.05.2002, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 910/2002 ze dne 30. května 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro zpracované produkty z obilovin a rýže
32002R0911 OJ L 142, 31.05.2002, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 911/2002 ze dne 30. května 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro krmné směsi na bázi obilovin
32002R0912 OJ L 142, 31.05.2002, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 912/2002 ze dne 30. května 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
32002R0913 OJ L 142, 31.05.2002, p.42 Nařízení Komise (ES) č. 913/2002 ze dne 30. května 2002, kterým se stanovuje opravná sazba subvence pro obiloviny
32002R0914 OJ L 142, 31.05.2002, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 914/2002 ze dne 30. května 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro ječmen ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1558/2001
32002R0915 OJ L 142, 31.05.2002, p.45 Nařízení Komise (ES) č. 915/2002 ze dne 30. května 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 943/2001
32002R0916 OJ L 142, 31.05.2002, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 916/2002 ze dne 30. května 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na dovoz kukuřice zveřejněné v nařízení (ES) č. 537/2002
32002R0917 OJ L 142, 31.05.2002, p.47 Nařízení Komise (ES) č. 917/2002 ze dne 30. května 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ovsa zveřejněné v nařízení (ES) č. 1789/2001
32002R0918 OJ L 142, 31.05.2002, p.48 Nařízení Komise (ES) č. 918/2002 ze dne 30. května 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro slad
32002R0919 OJ L 142, 31.05.2002, p.50 Nařízení Komise (ES) č. 919/2002 ze dne 30. května 2002, kterým se stanovuje maximální snížení cla z kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 767/2002
32002R0920 OJ L 142, 31.05.2002, p.51 Nařízení Komise (ES) č. 920/2002 ze dne 30. května 2002 o vydávání vývozních licencí pro vinařské produkty
32002R0921 OJ L 142, 31.05.2002, p.52 Nařízení Komise (ES) č. 921/2002 ze dne 30. května 2002, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R0922 OJ L 142, 31.05.2002, p.56 Nařízení Komise (ES) č. 922/2002 ze dne 30. května 2002, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
32002R0922r OJ L 145, 04.06.2002, p.23 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 922/2002 ze dne 30. května 2002, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí (Úř. věst. č. L 142 ze dne 31.5.2002)
32002R0923 OJ L 144, 01.06.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 923/2002 ze dne 30. května 2002 o uzavření Protokolu, kterým se pro období od 18. ledna 2002 do 17. ledna 2005 vymezují rybolovná práva a výše finančního příspěvku podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Seychelskou republikou o rybolovu ve vodách Seychel
32002R0924 OJ L 144, 01.06.2002, p.3 Nařízení Rady (ES) č. 924/2002 ze dne 30. května 2002 o uzavření dohody formou výměny dopisů o rozšíření Protokolu (2000-2001), kterým se pro období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2002 stanovují rybolovná práva a výše finančního příspěvku podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Guinejské republiky o rybolovu při pobřeží Guiney
32002R0925 OJ L 144, 01.06.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 925/2002 ze dne 31. května 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0926 OJ L 144, 01.06.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 926/2002 ze dne 31. května 2002, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32002R0927 OJ L 144, 01.06.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 927/2002 ze dne 31. května 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro sirupy a některé další výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32002R0928 OJ L 144, 01.06.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 928/2002 ze dne 31. května 2002, kterým se stanovují výrobní subvence pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
32002R0929 OJ L 144, 01.06.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 929/2002 ze dne 31. května 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32002R0930 OJ L 144, 01.06.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 930/2002 ze dne 31. května 2002, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R0931 OJ L 144, 01.06.2002, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 931/2002 ze dne 31. května 2002, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R0932 OJ L 144, 01.06.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 932/2002 ze dne 31. května 2002, kterým se stanovuje vyrovnávací podpora pro banány vyprodukované a uvedené na trh ve Společenství v roce 2001, časová lhůta pro uhrazení zůstatku podpory a jednotková hodnota záloh pro rok 2002
32002R0933 OJ L 144, 01.06.2002, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 933/2002 ze dne 31. května 2002 o otevření a správě celních kvót pro některé zemědělské produkty pocházející ze Švýcarska a o zrušení nařízení (ES) č. 851/95
32002R0934 OJ L 144, 01.06.2002, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 934/2002 ze dne 31. května 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro hovězí a telecí maso
32002R0935 OJ L 144, 01.06.2002, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 935/2002 ze dne 31. května 2002, kterým se stanovují subvence pro produkty z obilovin a rýže dodávané z titulu komunitární a národní potravinové pomoci
32002R0936 OJ L 144, 01.06.2002, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 936/2002 ze dne 31. května 2002, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 98. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32002R0937 OJ L 144, 01.06.2002, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 937/2002 ze dne 31. května 2002, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 51. veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení, které se řídí nařízením (ES) č. 2771/1999
32002R0938 OJ L 144, 01.06.2002, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 938/2002 ze dne 31. května 2002, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 270. zvláštní veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32002R0939 OJ L 144, 01.06.2002, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 939/2002 ze dne 31. května 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2007/2001
32002R0940 OJ L 144, 01.06.2002, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 940/2002 ze dne 31. května 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A, jež má být vyvezena do některých evropských třetí zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2008/2001
32002R0941 OJ L 144, 01.06.2002, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 941/2002 ze dne 31. května 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou, střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A, jež má být vyvezena do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2009/2001
32002R0942 OJ L 144, 01.06.2002, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 942/2002 ze dne 31. května 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou dlouhozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2010/2001
32002R0943 OJ L 144, 01.06.2002, p.41 Nařízení Komise (ES) č. 943/2002 ze dne 31. května 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz neloupané dlouhozrnné rýže na ostrov Réunion podle nařízení (ES) č. 2011/2001
32002R0944 OJ L 144, 01.06.2002, p.42 Nařízení Komise (ES) č. 944/2002 ze dne 31. května 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32002R0945 OJ L 144, 01.06.2002, p.45 Nařízení Komise (ES) č. 945/2002 ze dne 31. května 2002, kterým se upravuje opravná sazba subvence pro slad
32002R0946 OJ L 145, 04.06.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 946/2002 ze dne 3. června 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0947 OJ L 145, 04.06.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 947/2002 ze dne 3. června 2002 o dodávkách obilovin z titulu potravinové pomoci
32002R0948 OJ L 145, 04.06.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 948/2002 ze dne 3. června 2002 o dodávkách rostlinného oleje z titulu potravinové pomoci
32002R0949 OJ L 145, 04.06.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 949/2002 ze dne 3. června 2002 o vyhlášení stálého veřejného nabídkového řízení na opětný prodej 5 500 tun čiroku obecného, který vlastní francouzská intervenční agentura, na vnitřním trhu
32002R0950 OJ L 145, 04.06.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 950/2002 ze dne 3. června 2002, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 560/2002, kterým se ukládají prozatímní bezpečnostní opatření proti dovozu některých ocelářských výrobků
32002R0951 OJ L 145, 04.06.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 951/2002 ze dne 3. června 2002, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002, kterým se ukládají některá zvláštní restriktivní opatření namířená proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ladinem, sítí Al-Kajda a Talibanem a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32002R0952 OJ L 147, 05.06.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 952/2002 ze dne 4. června 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0953 OJ L 147, 05.06.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 953/2002 ze dne 4. června 2002, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene, který vlastní belgická intervenční agentura
32002R0954 OJ L 147, 05.06.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 954/2002 ze dne 4. června 2002 o otevření a správě celní kvóty pro zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a pro produkty kódu KN 02062991 (od 1. července 2002 do 30. června 2003)
32002R0955 OJ L 148, 06.06.2002, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 955/2002 ze dne 13. května 2002, kterým se prodlužuje a mění nařízení Rady (ES) č. 1659/98 o decentralizované spolupráci
32002R0956 OJ L 148, 06.06.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 956/2002 ze dne 5. června 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0957 OJ L 148, 06.06.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 957/2002 ze dne 4. června 2002, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32002R0958 OJ L 148, 06.06.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 958/2002 ze dne 5. června 2002 o prodeji hovězího masa, které vlastní některé intervenční agentury, prostřednictvím veřejného nabídkového řízení
32002R0959 OJ L 148, 06.06.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 959/2002 ze dne 5. června 2002, kterým se pro květen 2002 stanovuje zvláštní směnný kurs pro náhradu skladovacích nákladů v odvětví cukru
32002R0960 OJ L 148, 06.06.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 960/2002 ze dne 5. června 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32002R0961 OJ L 148, 06.06.2002, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 961/2002 ze dne 5. června 2002, kterým se stanovuje podpora na skladování nezpracovaných sušených hroznů a nezpracovaných sušených fíků z hospodářského roku 2001/02
32002R0962 OJ L 149, 07.06.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 962/2002 ze dne 27. května 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1868/94, kterým se stanovuje systém kvót pro výrobu bramborového škrobu
32002R0963 OJ L 149, 07.06.2002, p.3 Nařízení Rady (ES) č. 963/2002 ze dne 3. června 2002, kterým se stanovují přechodná opatření týkající se antidumpingových a antisubvenčních opatření, která byla přijata podle rozhodnutí Komise č. 2277/96/ESUO a č. 1889/98/ESUO, jakož i dočasných antidumpingových a antisubvenčních šetření, stížností a žádostí podle těchto rozhodnutí
32002R0964 OJ L 149, 07.06.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 964/2002 ze dne 6. června 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0965 OJ L 149, 07.06.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 965/2002 ze dne 6. června 2002, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32002R0966 OJ L 149, 07.06.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 966/2002 ze dne 6. června 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 41. dílčí veřejné nabídkové řízení v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1430/2001
32002R0967 OJ L 149, 07.06.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 967/2002 ze dne 6. června 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32002R0968 OJ L 149, 07.06.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 968/2002 ze dne 6. června 2002, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene, který vlastní intervenční agentura Spojeného království
32002R0969 OJ L 149, 07.06.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 969/2002 ze dne 6. června 2002, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
32002R0970 OJ L 149, 07.06.2002, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 970/2002 ze dne 6. června 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro ječmen ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 901/2002
32002R0971 OJ L 149, 07.06.2002, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 971/2002 ze dne 6. června 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 899/2002
32002R0972 OJ L 149, 07.06.2002, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 972/2002 ze dne 6. června 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na dovoz kukuřice zveřejněné v nařízení (ES) č. 537/2002
32002R0973 OJ L 149, 07.06.2002, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 973/2002 ze dne 6. června 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ovsa zveřejněné v nařízení (ES) č. 1789/2001
32002R0974 OJ L 149, 07.06.2002, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 974/2002 ze dne 6. června 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 900/2002
32002R0975 OJ L 149, 07.06.2002, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 975/2002 ze dne 6. června 2002, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32002R0976 OJ L 150, 08.06.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 976/2002 ze dne 4. června 2002, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo z dovozu některých mechanismů kroužkových vazeb pocházejících z Indonésie a kterým se ukončuje antidumpingové řízení v případě dovozu některých mechanismů kroužkových vazeb pocházejících z Indie
32002R0977 OJ L 150, 08.06.2002, p.17 Nařízení Rady (ES) č. 977/2002 ze dne 4. června 2002, kterým se ukládá definitivní vyrovnávací clo z dovozu některých mechanismů kroužkových vazeb pocházející ze Indonésie a kterým se ukončuje antisubvenční řízení v případě dovozu některých mechanismů kroužkových vazeb pocházejících z Indie
32002R0978 OJ L 150, 08.06.2002, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 978/2002 ze dne 7. června 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0980 OJ L 150, 08.06.2002, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 980/2002 ze dne 4. června 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2082/2000, kterým se přijímají standardy Eurocontrolu (1)
32002R0981 OJ L 150, 08.06.2002, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 981/2002 ze dne 7. června 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 537/2002, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na snížení cla z kukuřice dovezené do Portugalska ze třetích zemí
32002R0982 OJ L 150, 08.06.2002, p.45 Nařízení Komise (ES) č. 982/2002 ze dne 7. června 2002, kterým se stanovují obchodní normy pro žampióny
32002R0983 OJ L 150, 08.06.2002, p.50 Nařízení Komise (ES) č. 983/2002 ze dne 7. června 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2007/2001
32002R0984 OJ L 150, 08.06.2002, p.51 Nařízení Komise (ES) č. 984/2002 ze dne 7. června 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A, jež má být vyvezena do některých evropských třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2008/2001
32002R0985 OJ L 150, 08.06.2002, p.52 Nařízení Komise (ES) č. 985/2002 ze dne 7. června 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou, střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A, jež má být vyvezena do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2009/2001
32002R0986 OJ L 150, 08.06.2002, p.53 Nařízení Komise (ES) č. 986/2002 ze dne 7. června 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou dlouhozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2010/2001
32002R0987 OJ L 150, 08.06.2002, p.54 Nařízení Komise (ES) č. 987/2002 ze dne 7. června 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz neloupané dlouhozrnné rýže na ostrov Réunion podle nařízení (ES) č. 2011/2001
32002R0988 OJ L 151, 11.06.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 988/2002 ze dne 3. června 2002, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3677/90, kterým se stanovují opatření, jež mají být přijata k zabránění zneužívání některých látek k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek
32002R0989 OJ L 151, 11.06.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 989/2002 ze dne 10. června 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0990 OJ L 151, 11.06.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 990/2002 ze dne 10. června 2002 o vydávání dovozních licencí pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso
32002R0991 OJ L 151, 11.06.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 991/2002 ze dne 10. června 2002, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32002R0992 OJ L 151, 11.06.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 992/2002 ze dne 10. června 2002, kterým se dočasně pozastavují preferenční cla znovu zavádějí cla společného celního sazebníku z dovozu vícekvětých karafiátů pocházejících z Izraele
32002R0993 OJ L 151, 11.06.2002, p.11 Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 993/2002 ze dne 6. června 2002, kterým se opravuje nařízení ECB/2001/13 o konsolidované rozvaze v odvětví měnových finančních institucí (ECB/2002/4)
32002R0993 OJ L 152, 12.06.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 993/2002 ze dne 11. června 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R0993r OJ L 153, 13.06.2002, p.17 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 993/2002 ze dne 11. června 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny (Úř. věst. č. L 152 ze dne 12.6.2002)
32002R0994 OJ L 152, 12.06.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 994/2002 ze dne 11. června 2002 o otevření a správě celní kvóty pro čerstvé hovězí maso určené ke zpracování (od 1. července 2002 do 30. června 2003)
32002R0994r OJ L 153, 13.06.2002, p.17 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 994/2002 ze dne 11. června 2002 o otevření a správě celních kvót pro zmrazené hovězí maso určené ke zpracování (od 1. července 2002 do 30. června 2003) (Úř. věst. č. L 152 ze dne 12.6.2002)
32002R0995 OJ L 152, 12.06.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 995/2002 ze dne 11. června 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1464/95 a (ES) č. 779/96, pokud jde o zvláštní pravidla pro dovozní licence v případě preferenčních dovozů cukru pocházejícího z některých západních balkánských zemí
32002R0995r OJ L 153, 13.06.2002, p.17 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 995/2002 ze dne 11. června 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1464/95 a (ES) č. 779/96, pokud jde o zvláštní pravidla pro dovozní licence v případě preferenčních dovozů cukru pocházejícího z některých západních balkánských zemí (Úř. věst. č. L 152 ze dne 12.6.2002)
32002R0996 OJ L 152, 12.06.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 996/2002 ze dne 11. června 2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2019/93, pokud jde o doplňkovou podporu v odvětví hovězího a telecího masa pro malé ostrovy v Egejském moři
32002R0996r OJ L 153, 13.06.2002, p.18 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 996/2002 ze dne 11. června 2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2019/93, pokud jde o doplňkovou podporu v odvětví hovězí a telecího masa pro malé ostrovy v Egejském moři (Úř. věst. č. L 152 ze dne 12.6.2002)
32002R0997 OJ L 152, 12.06.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 997/2002 ze dne 11. června 2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla k předpisům týkajícím se finančního příspěvku Společenství členským státům za účelem posílení kontrolní infrastruktury pro fytosanitární kontroly u rostlin a rostlinných produktů pocházejících ze třetích zemí
32002R0997r OJ L 153, 13.06.2002, p.18 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 997/2002 ze dne 11. června 2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla k předpisům týkajícím se finančního příspěvku Společenství členským státům za účelem posílení kontrolní infrastruktury pro fytosanitární kontroly u rostlin a rostlinných produktů pocházejících ze třetích zemí (Úř. věst. č. L 152 ze dne 12.6.2002)
32002R0998 OJ L 152, 12.06.2002, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 998/2002 ze dne 11. června 2002, kterým se stanovují sazby subvencí pro vejce a vaječné žloutky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R0998r OJ L 153, 13.06.2002, p.18 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 998/2002 ze dne 11. června 2002, kterým se stanovují sazby subvencí pro vejce a vaječné žloutky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě (Úř. věst. č. L 152 ze dne 12.6.2002)
32002R0999 OJ L 152, 12.06.2002, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 999/2002 ze dne 11. června 2002, kterým se stanovují reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec a pro vaječný albumin a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
32002R0999r OJ L 153, 13.06.2002, p.19 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 999/2002 ze dne 11. června 2002, kterým se stanovují reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec a pro vaječný albumin a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95 (Úř. věst. č. L 152 ze dne 12.6.2002)
32002R1000 OJ L 152, 12.06.2002, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1000/2002 ze dne 11. června 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro vejce
32002R1000r OJ L 153, 13.06.2002, p.19 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1000/2002 ze dne 11. června 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro vejce (Úř. věst. č. L 152 ze dne 12.6.2002)
32002R1001 OJ L 152, 12.06.2002, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1001/2002 ze dne 11. června 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro drůbeží maso
32002R1001r OJ L 153, 13.06.2002, p.19 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1001/2002 ze dne 11. června 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro drůbeží maso (Úř. věst. č. L 152 ze dne 12.6.2002)
32002R1002 OJ L 152, 12.06.2002, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1002/2002 ze dne 11. června 2002, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32002R1002r OJ L 153, 13.06.2002, p.20 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1002/2002 ze dne 11. června 2002, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky (Úř. věst. č. L 152 ze dne 12.6.2002)
32002R1004 OJ L 153, 13.06.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1004/2002 ze dne 12. června 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1005 OJ L 153, 13.06.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1005/2002 ze dne 12. června 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2848/98, pokud jde o uznávání skupin producentů, systém prodeje, vnitrostátní rezervu a dohody o převodu v odvětví surového tabáku
32002R1006 OJ L 153, 13.06.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1006/2002 ze dne 12. června 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1162/95, kterým se stanovují zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí pro obiloviny a rýži (1)
32002R1007 OJ L 153, 13.06.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1007/2002 ze dne 12. června 2002, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3846/87, kterým se vydává nomenklatura zemědělských produktů pro účely vývozních subvencí
32002R1008 OJ L 153, 13.06.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1008/2002 ze dne 12. června 2002, kterým se prodlužuje období, během kterého podléhá dovoz chovného lososa obecného pocházejícího z Norska registraci
32002R1009 OJ L 153, 13.06.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1009/2002 ze dne 12. června 2002, kterým se mění opravná sazba subvence pro obiloviny
32002R1010 OJ L 153, 13.06.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1010/2002 ze dne 12. června 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro olivový olej
32002R1011 OJ L 155, 14.06.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1011/2002 ze dne 10. června 2002, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo z dovozu práškového aktivního uhlí pocházejícího z Čínské lidové republiky
32002R1012 OJ L 155, 14.06.2002, p.11 Nařízení Rady (ES) č. 1012/2002 ze dne 10. června 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2334/97, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo z některých dovozů dřevěných palet pocházejících z Polské republiky a na základě kterého se vybírá s konečnou platností prozatímně uložené clo
32002R1013 OJ L 155, 14.06.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1013/2002 ze dne 13. června 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1014 OJ L 155, 14.06.2002, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1014/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32002R1015 OJ L 155, 14.06.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1015/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32002R1016 OJ L 155, 14.06.2002, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1016/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 42. dílčí veřejné nabídkové řízení v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1430/2001
32002R1017 OJ L 155, 14.06.2002, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1017/2002 ze dne 13. června 2002 o klasifikaci některého zboží v kombinované nomenklatuře
32002R1018 OJ L 155, 14.06.2002, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1018/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se doplňuje příloha k nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu některých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení uvedeného v nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu pro zemědělské produkty a potraviny (Fagiolo di Sorana)
32002R1019 OJ L 155, 14.06.2002, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1019/2002 ze dne 13. června 2002 o obchodních normách pro olivový olej
32002R1020 OJ L 155, 14.06.2002, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 1020/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2958/93, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2019/93, pokud jde o zvláštní režim dodávek některých zemědělských produktů
32002R1021 OJ L 155, 14.06.2002, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 1021/2002 ze dne 13. června 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene zveřejněné v nařízení (ES) č. 901/2002
32002R1022 OJ L 155, 14.06.2002, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 1022/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro oves ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1789/2001
32002R1023 OJ L 155, 14.06.2002, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 1023/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 899/2002
32002R1024 OJ L 155, 14.06.2002, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 1024/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se stanovuje maximální snížení cla z kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 537/2002
32002R1025 OJ L 155, 14.06.2002, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 1025/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro mléko a mléčné výrobky
32002R1026 OJ L 155, 14.06.2002, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 1026/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se mění sazby subvencí pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, které nespadají do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R1027 OJ L 155, 14.06.2002, p.48 Nařízení Komise (ES) č. 1027/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé produkty z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R1028 OJ L 155, 14.06.2002, p.52 Nařízení Komise (ES) č. 1028/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se stanovuje opravná sazba subvence pro obiloviny
32002R1029 OJ L 155, 14.06.2002, p.54 Nařízení Komise (ES) č. 1029/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro produkty zpracované z obilovin a rýže
32002R1030 OJ L 157, 15.06.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1030/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se stanovuje jednotný formát povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí
32002R1031 OJ L 157, 15.06.2002, p.8 Nařízení Rady (ES) č. 1031/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se zavádějí dodatečná cla z dovozu některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických
32002R1032 OJ L 157, 15.06.2002, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1032/2002 ze dne 14. června 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1033 OJ L 157, 15.06.2002, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1033/2002 ze dne 14. června 2002 o vydávání vývozních licencí typu A2 pro ovoce a zeleninu
32002R1034 OJ L 157, 15.06.2002, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1034/2002 ze dne 14. června 2002 o vydávání vývozních licencí typu A3 v odvětví ovoce a zeleniny
32002R1035 OJ L 157, 15.06.2002, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 1035/2002 ze dne 14. června 2002 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa pocházející z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
32002R1036 OJ L 157, 15.06.2002, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 1036/2002 ze dne 14. června 2002, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 99. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32002R1037 OJ L 157, 15.06.2002, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 1037/2002 ze dne 14. června 2002, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 52. veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení, které se řídí nařízením (ES) č. 2771/1999
32002R1038 OJ L 157, 15.06.2002, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 1038/2002 ze dne 14. června 2002, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo 271. zvláštní veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32002R1039 OJ L 157, 15.06.2002, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 1039/2002 ze dne 14. června 2002, kterým se pozastavuje nákup sušeného odstředěného mléka za intervenční cenu
32002R1040 OJ L 157, 15.06.2002, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 1040/2002 ze dne 14. června 2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla týkající se přidělování finančního příspěvku Společenství na fytosanitární kontroly a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2051/97
32002R1041 OJ L 157, 15.06.2002, p.41 Nařízení Komise (ES) č. 1041/2002 ze dne 14. června 2002 o prozatímním povolení nových doplňkových látek v krmivech (1)
32002R1042 OJ L 157, 15.06.2002, p.43 Nařízení Komise (ES) č. 1042/2002 ze dne 14. června 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 919/94, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 404/93, pokud jde o organizace producentů banánů
32002R1044 OJ L 157, 15.06.2002, p.50 Nařízení Komise (ES) č. 1044/2002 ze dne 14. června 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2007/2001
32002R1045 OJ L 157, 15.06.2002, p.51 Nařízení Komise (ES) č. 1045/2002 ze dne 14. června 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A, jež má být vyvezena do některých evropských třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2008/2001
32002R1046 OJ L 157, 15.06.2002, p.52 Nařízení Komise (ES) č. 1046/2002 ze dne 14. června 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou, střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A, jež má být vyvezena do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2009/2001
32002R1047 OJ L 157, 15.06.2002, p.53 Nařízení Komise (ES) č. 1047/2002 ze dne 14. června 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou dlouhozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2010/2001
32002R1048 OJ L 157, 15.06.2002, p.54 Nařízení Komise (ES) č. 1048/2002 ze dne 14. června 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz neloupané dlouhozrnné rýže na ostrov Réunion podle nařízení (ES) č. 2011/2001
32002R1049 OJ L 157, 15.06.2002, p.55 Nařízení Komise (ES) č. 1049/2002 ze dne 14. června 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32002R1050 OJ L 160, 18.06.2002, p.2 Nařízení Rady (ES) č. 1050/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené z dovozu zapisovatelných kompaktních disků pocházejících z Tchaj-wanu
32002R1051 OJ L 160, 18.06.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1051/2002 ze dne 17. června 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1052 OJ L 160, 18.06.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1052/2002 ze dne 17. června 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1520/2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad
32002R1052r OJ L 179, 09.07.2002, p.31 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1052/2002 ze dne 17. června 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1520/2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad (Úř. věst. č. L 160 ze dne 18.6.2002)
32002R1053 OJ L 160, 18.06.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1053/2002 ze dne 17. června 2002 o dodávkách bobu obecného z titulu potravinové pomoci
32002R1054 OJ L 160, 18.06.2002, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1054/2002 ze dne 17. června 2002 o dodávkách půleného hrachu z titulu potravinové pomoci
32002R1055 OJ L 161, 19.06.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1055/2002 ze dne 18. června 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1056 OJ L 161, 19.06.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1056/2002 ze dne 18. června 2002, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2921/90 o podpoře výroby kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka
32002R1057 OJ L 161, 19.06.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1057/2002 ze dne 18. června 2002 o otevření dodatečných kvót v kvótovém roce 2003 pro dovoz některých textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, které se účastní veletrhů organizovaných v listopadu 2002 v Evropském společenství, do Společenství
32002R1058 OJ L 161, 19.06.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1058/2002 ze dne 18. června 2002, kterým se povolují převody mezi kvantitativními limity pro textilní a oděvní výrobky pocházející z Čínské lidové republiky
32002R1059 OJ L 161, 19.06.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1059/2002 ze dne 18. června 2002, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje na základě veřejného nabídkového řízení uvedeného v nařízení (ES) č. 958/2002
32002R1060 OJ L 162, 20.06.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1060/2002 ze dne 19. června 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1061 OJ L 162, 20.06.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1061/2002 ze dne 19. června 2002 o prodeji hovězího masa, které vlastní některé intervenční agentury, prostřednictvím veřejného nabídkového řízení
32002R1062 OJ L 162, 20.06.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1062/2002 ze dne 19. června 2002, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 999/2002, kterým se stanovují sazby subvencí pro vejce a vaječné žloutky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R1063 OJ L 162, 20.06.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1063/2002 ze dne 19. června 2002, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32002R1064 OJ L 162, 20.06.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1064/2002 ze dne 19. června 2002, kterým se upravují vývozní subvence pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
32002R1065 OJ L 162, 20.06.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1065/2002 ze dne 19. června 2002, kterým se mění opravná sazba subvence pro obiloviny
32002R1066 OJ L 162, 20.06.2002, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1066/2002 ze dne 19. června 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32002R1067 OJ L 163, 21.06.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1067/2002 ze dne 20. června 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1068 OJ L 163, 21.06.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1068/2002 ze dne 20. června 2002, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32002R1069 OJ L 163, 21.06.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1069/2002 ze dne 20. června 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32002R1070 OJ L 163, 21.06.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1070/2002 ze dne 20. června 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 43. dílčí veřejné nabídkové řízení v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1430/2001
32002R1071 OJ L 163, 21.06.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1071/2002 ze dne 20. června 2002, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou členského státu, s výjimkou Dánska a Spojeného království, zakazuje lovit smáčkovité
32002R1072 OJ L 163, 21.06.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1072/2002 ze dne 20. června 2002, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32002R1073 OJ L 163, 21.06.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1073/2002 ze dne 20. června 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 899/2002
32002R1074 OJ L 163, 21.06.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1074/2002 ze dne 20. června 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro ječmen ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 901/2002
32002R1075 OJ L 163, 21.06.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1075/2002 ze dne 20. června 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro žito ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 900/2002
32002R1076 OJ L 163, 21.06.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1076/2002 ze dne 20. června 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ovsa zveřejněné v nařízení (ES) č. 1789/2001
32002R1077 OJ L 163, 21.06.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1077/2002 ze dne 20. června 2002, kterým se stanovuje maximální snížení cla z kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 537/2002
32002R1078 OJ L 164, 22.06.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1078/2002 ze dne 21. června 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1079 OJ L 164, 22.06.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1079/2002 ze dne 21. června 2002, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Belgie zakazuje lovit tresky skvrnité
32002R1080 OJ L 164, 22.06.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1080/2002 ze dne 21. června 2002, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na vývoz žita, které vlastní německá intervenční agentura, do některých třetích zemí
32002R1081 OJ L 164, 22.06.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1081/2002 ze dne 21. června 2002, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene, který vlastní francouzská intervenční agentura
32002R1082 OJ L 164, 22.06.2002, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1082/2002 ze dne 21. června 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 395/2002 a kterým se na přibližně 40 000 tun zvyšuje množství podléhající stálému veřejnému nabídkovému řízení na opětný prodej rýže, kterou vlastní italská intervenční agentura, na vnitřním trhu
32002R1083 OJ L 164, 22.06.2002, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1083/2002 ze dne 21. června 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 347/2002, kterým se stanovuje nouzové destilační opatření podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro stolní vína ve Francii
32002R1084 OJ L 164, 22.06.2002, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1084/2002 ze dne 21. června 2002 o vydávání vývozních licencí typu A3 v odvětví ovoce a zeleniny
32002R1085 OJ L 164, 22.06.2002, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1085/2002 ze dne 21. června 2002, kterým se určuje množství některých produktů z odvětví mléka a mléčných výrobků, které může být ve druhé polovině roku 2002 dovezeno podle kvót, které Společenství otevřelo, pouze na základě dovozní licence
32002R1086 OJ L 164, 22.06.2002, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 1086/2002 ze dne 21. června 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté kulatozrnné rýže typu A do některých třetích zemí zveřejněné v nařízení (ES) č. 2007/2001
32002R1087 OJ L 164, 22.06.2002, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1087/2002 ze dne 21. června 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže typu A do některých evropských třetích zemí zveřejněné v nařízení (ES) č. 2008/2001
32002R1088 OJ L 164, 22.06.2002, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 1088/2002 ze dne 21. června 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté střednězrnné a dlouhozrnné rýže typu A do některých třetích zemí zveřejněné v nařízení (ES) č. 2009/2001
32002R1089 OJ L 164, 22.06.2002, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 1089/2002 ze dne 21. června 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté dlouhozrnné rýže do některých třetích zemí zveřejněné v nařízení (ES) č. 2010/2001
32002R1090 OJ L 164, 22.06.2002, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 1090/2002 ze dne 21. června 2002, kterým se stanovuje maximální subvence pro vývoz neloupané dlouhozrnné rýže na ostrov Réunion podle veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 2011/2001
32002R1091 OJ L 164, 22.06.2002, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 1091/2002 ze dne 21. června 2002, kterým se mění vývozní subvence pro vejce
32002R1092 OJ L 164, 22.06.2002, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 1092/2002 ze dne 21. června 2002, kterým se mění vývozní subvence pro drůbeží maso
32002R1093 OJ L 166, 25.06.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1093/2002 ze dne 18. února 2002 o vývozu některých ocelářských produktů ESUO a ES ze Slovenské republiky do Společenství v období od 1. ledna do 31. prosince 2002 (rozšíření systému dvojí kontroly) (1)
32002R1094 OJ L 166, 25.06.2002, p.2 Nařízení Komise (ES) č. 1094/2002 ze dne 24. června 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1095 OJ L 166, 25.06.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1095/2002 ze dne 24. června 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 668/2001, kterým se na 3 000 055 tun zvyšuje množství ječmene, který vlastní německá intervenční agentura a pro které bylo vypsáno stálé veřejné nabídkové řízení na vývoz
32002R1096 OJ L 166, 25.06.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1096/2002 ze dne 24. června 2002 o otevření kvót pro dovoz zvláštní preferenční surové cukrové třtiny ze států AKT a Indie pro dodávky do rafinérií v období od 1. července 2002 do 28. února 2003
32002R1097 OJ L 166, 25.06.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1097/2002 ze dne 24. června 2002, kterým se doplňuje příloha k nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu některých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení uvedeného v nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu pro zemědělské produkty a potraviny (Queso de Murcia al vino — Queso de Murcia)
32002R1098 OJ L 166, 25.06.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1098/2002 ze dne 24. června 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v červnu 2002 pro některé produkty z odvětví vajec a drůbežího masa podle režimu stanoveného v prozatímních dohodách, které Společenství uzavřelo s Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Rumunskem a Bulharskem
32002R1099 OJ L 166, 25.06.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1099/2002 ze dne 24. června 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v červnu 2002 pro některé produkty z odvětví a drůbežího masa podle nařízení (ES) č. 1474/95 a (ES) č. 1251/96
32002R1100 OJ L 166, 25.06.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1100/2002 ze dne 24. června 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v červnu 2002 pro některé produkty z drůbežího masa podle režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro drůbeží maso a některé další zemědělské produkty
32002R1101 OJ L 166, 25.06.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1101/2002 ze dne 24. června 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1938/2001, 1939/2001 a 1940/2001, kterým se vypisují stálá veřejná nabídková řízení na opětný prodej rýže, kterou vlastní španělská, řecká a italská intervenční agentura, na vnitřním trhu Společenství pro účely výživy zvířat
32002R1102 OJ L 166, 25.06.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1102/2002 ze dne 24. června 2002, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32002R1103 OJ L 167, 26.06.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1103/2002 of 25. června 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1104 OJ L 167, 26.06.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1104/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 395/2002 a kterým se přibližně na 60 000 tun zvyšuje množství podléhající stálému veřejnému nabídkovému řízení na opětný prodej rýže, kterou vlastní italská intervenční agentura, na vnitřním trhu
32002R1105 OJ L 167, 26.06.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1105/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1617/93, pokud jde o konzultace o přepravních tarifech a přidělování přepážek na letištích
32002R1106 OJ L 167, 26.06.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1106/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Belgie zakazuje lovit tuňáky obecné
32002R1107 OJ L 168, 27.06.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1107/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 92/2002, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo a kterým se s konečnou platností vybírá prozatímní antidumpingové clo z dovozu močoviny pocházející z Běloruska, Bulharska, Chorvatska, Estonska, Libye, Litvy, Rumunska a Ukrajiny
32002R1108 OJ L 168, 27.06.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1108/2002 ze dne 26. června 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1109 OJ L 168, 27.06.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1109/2002 ze dne 26. června 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro ořechy
32002R1110 OJ L 168, 27.06.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1110/2002 ze dne 26. června 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro ovoce a zeleninu
32002R1111 OJ L 168, 27.06.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1111/2002 ze dne 26. června 2002, kterým se stanovují vývozní náhrady pro výrobky zpracované z ovoce a zeleniny, na které se nevztahují náhrady poskytované na základě přidaného cukru
32002R1112 OJ L 168, 27.06.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1112/2002 ze dne 20. června 2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla ke čtvrté etapě pracovního programu uvedeného v čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS (1)
32002R1113 OJ L 168, 27.06.2002, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 1113/2002 ze dne 26. června 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1788/2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla týkající se kontroly dovozu ze třetích zemí podle článku 11 nařízení Rady (EHS) č. 2092/91
32002R1114 OJ L 168, 27.06.2002, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 1114/2002 ze dne 26. června 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v červnu 2002 podle režimu stanoveného na základě celních kvót pro některé produkty z vepřového masa v období od 1. července do 30. září 2002
32002R1115 OJ L 168, 27.06.2002, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 1115/2002 ze dne 26. června 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v červnu 2002 pro některé produkty z vepřového masa podle režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření správě některých celních kvót Společenství pro vepřové maso a některé další zemědělské produkty
32002R1116 OJ L 168, 27.06.2002, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 1116/2002 ze dne 26. června 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v červnu 2002 pro některé produkty z odvětví vepřového masa podle režimu stanoveného na základě dohod, které Společenství uzavřelo s Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Bulharskem a Rumunskem
32002R1117 OJ L 168, 27.06.2002, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 1117/2002 ze dne 26. června 2002, kterým se stanovuje množství některých produktů z vepřového masa dostupného pro čtvrté čtvrtletí 2002 podle režimu stanoveného na základě dohod o volném obchodu mezi Společenstvím na straně jedné a Lotyšskem, Litvou a Estonskem na straně druhé
32002R1118 OJ L 168, 27.06.2002, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 1118/2002 ze dne 26. června 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v červnu 2002 pro některé výrobky z vepřového masa podle režimu stanoveného na základě dohody, kterou Společenství uzavřelo se Slovinskem
32002R1119 OJ L 168, 27.06.2002, p.42 Nařízení Komise (ES) č. 1119/2002 ze 26. června 2002, kterým se stanovují výrobní subvence pro olivový olej používaný při výrobě některých konzervovaných potravin
32002R1120 OJ L 171, 29.06.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1120/2002 ze dne 26. června 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96, kterým se dočasně pozastavují všeobecná cla společného celního sazebníku pro některé průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu
32002R1121 OJ L 169, 28.06.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1121/2002 ze dne 27. června 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1122 OJ L 169, 28.06.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1122/2002 ze dne 27. června 2002, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32002R1123 OJ L 169, 28.06.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1123/2002 ze dne 27. června 2002, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32002R1124 OJ L 169, 28.06.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1124/2002 ze dne 27. června 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 44. dílčí veřejné nabídkové řízení v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1430/2001
32002R1125 OJ L 169, 28.06.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1125/2002 ze dne 27. června 2002, kterým se stanovuje definitivní výše podpory pro nečištěnou bavlnu ve Španělsku a Portugalsku od 1. září 2001 do 31. března 2002 pro hospodářský rok 2001/02
32002R1126 OJ L 169, 28.06.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1126/2002 ze dne 27. června 2002 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz mladých býků na výkrm (1. července 2002 až 30. června 2003)
32002R1127 OJ L 169, 28.06.2002, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1127/2002 ze dne 27. června 2002 o vypsání stálého veřejného nabídkového řízení na opětný prodej 5 814 tun rýže, kterou vlastní řecká intervenční agentura, na vnitřním trhu
32002R1128 OJ L 169, 28.06.2002, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1128/2002 ze dne 27. června 2002, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na přidělení vývozních licencí pro ovoce a zeleninu
32002R1129 OJ L 169, 28.06.2002, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1129/2002 ze dne 27. června 2002, kterým se stanovují odvozené intervenční ceny bílého cukru pro hospodářský rok 2002/03
32002R1130 OJ L 169, 28.06.2002, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1130/2002 ze dne 27. června 2002, kterým se pro hospodářský rok 2001/02 stanoví skutečná produkce nečištěné bavlny ve Španělsku Portugalsku a částka, na kterou má být v důsledku toho snížena orientační cena
32002R1131 OJ L 169, 28.06.2002, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1131/2002 ze dne 27. června 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro mléko a mléčné výrobky
32002R1132 OJ L 169, 28.06.2002, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 1132/2002 ze dne 27. června 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro produkty zpracované z obilovin a rýže
32002R1132r OJ L 184, 13.07.2002, p.44 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1132/2002 ze dne 27. června 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro zpracované produkty z obilovin a rýže (Úř. věst. č. L 169 ze dne 28.6.2002)
32002R1133 OJ L 169, 28.06.2002, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 1133/2002 ze dne 27. června 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro krmné směsi na bázi obilovin
32002R1134 OJ L 169, 28.06.2002, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 1134/2002 ze dne 27. června 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
32002R1135 OJ L 169, 28.06.2002, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 1135/2002 ze dne 27. června 2002, kterým se stanoví opravná sazba subvence pro obiloviny
32002R1136 OJ L 169, 28.06.2002, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 1136/2002 ze dne 27. června 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro slad
32002R1137 OJ L 169, 28.06.2002, p.41 Nařízení Komise (ES) č. 1137/2002 ze dne 27. června 2002, kterým se stanoví opravná sazba subvence pro slad
32002R1138 OJ L 169, 28.06.2002, p.43 Nařízení Komise (ES) č. 1138/2002 ze dne 27. června 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro ječmen ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 901/2002
32002R1139 OJ L 169, 28.06.2002, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 1139/2002 ze dne 27. června 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 900/2002
32002R1140 OJ L 169, 28.06.2002, p.45 Nařízení Komise (ES) č. 1140/2002 ze dne 27. června 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ovsa zveřejněné v nařízení (ES) č. 1789/2001
32002R1141 OJ L 169, 28.06.2002, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 1141/2002 ze dne 27. června 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 899/2002
32002R1142 OJ L 169, 28.06.2002, p.47 Nařízení Komise (ES) č. 1142/2002 ze dne 27. června 2002, kterým se stanoví maximální snížení cla z kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 767/2002
32002R1143 OJ L 169, 28.06.2002, p.48 Nařízení Komise (ES) č. 1143/2002 ze dne 27. června 2002, kterým se stanoví maximální snížení cla z kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 537/2002
32002R1144 OJ L 169, 28.06.2002, p.49 Nařízení Komise (ES) č. 1144/2002 ze dne 27. června 2002, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
32002R1146 OJ L 170, 29.06.2002, p.7 Nařízení Rady (ES) č. 1146/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 3050/95, kterým se dočasně pozastavují cla společného celního sazebníku u řady výrobků určených pro stavbu, údržbu a opravu letadel
32002R1147 OJ L 170, 29.06.2002, p.8 Nařízení Rady (ES) č. 1147/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se dočasně pozastavují cla společného celního sazebníku z některého zboží dováženého s certifikátem o způsobilosti k letu
32002R1148 OJ L 170, 29.06.2002, p.11 Nařízení Rady (ES) č. 1148/2002 ze dne 26. června 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě všeobecných celních kvót Společenství pro některé zemědělské a průmyslové produkty
32002R1149 OJ L 170, 29.06.2002, p.13 Nařízení Rady (ES) č. 1149/2002 ze dne 27. června 2002 o otevření všeobecné kvóty pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa
32002R1150 OJ L 170, 29.06.2002, p.14 Nařízení Rady (ES) č. 1150/2002 ze dne 27. června 2002 o otevření všeobecné kvóty pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa
32002R1150r OJ L 196, 25.07.2002, p.63 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 1150/2002 ze dne 27. června 2002 o otevření všeobecné kvóty pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa (Úř. věst. č. L 170 ze dne 29.6.2002)
32002R1151 OJ L 170, 29.06.2002, p.15 Nařízení Rady (ES) č. 1151/2002 ze dne 27. června 2002, kterým se stanoví některé koncese ve formě celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a kterým se, z titulu všeobecného a přechodného opatření, upravují některé zemědělské koncese stanovené v Evropské dohodě s Estonskem
32002R1152 OJ L 170, 29.06.2002, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1152/2002 ze dne 28. června 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1153 OJ L 170, 29.06.2002, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1153/2002 ze dne 28. června 2002, kterým se stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky v odvětví cukru
32002R1154 OJ L 170, 29.06.2002, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1154/2002 ze dne 28. června 2002, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32002R1155 OJ L 170, 29.06.2002, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 1155/2002 ze dne 28. června 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro sirupy a některé další výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32002R1156 OJ L 170, 29.06.2002, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 1156/2002 ze dne 28. června 2002, kterým se stanovují výrobní subvence pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
32002R1157 OJ L 170, 29.06.2002, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 1157/2002 ze dne 28. června 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32002R1158 OJ L 170, 29.06.2002, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 1158/2002 ze dne 28. června 2002, kterým se stanovují subvence pro produkty z obilovin a rýže dodávané z titulu komunitární a národní potravinové pomoci
32002R1159 OJ L 170, 29.06.2002, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 1159/2002 ze dne 28. června 2002, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 100. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32002R1160 OJ L 170, 29.06.2002, p.42 Nařízení Komise (ES) č. 1160/2002 ze dne 28. června 2002, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 53. veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízen podle nařízení (ES) č. 2771/1999
32002R1161 OJ L 170, 29.06.2002, p.43 Nařízení Komise (ES) č. 1161/2002 ze dne 28. června 2002, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 272. zvláštní veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32002R1162 OJ L 170, 29.06.2002, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 1162/2002 ze dne 28. června 2002, kterým se mění nařízení (EHS) č. 94/92, kterým se stanovují prováděcí pravidla k režimu dovozu ze třetích zemí podle nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 (1)
32002R1163 OJ L 170, 29.06.2002, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 1163/2002 ze dne 28. června 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1501/95, pokud jde o podmínky vyplácení vývozních subvencí pro výrobky z obilovin
32002R1164 OJ L 170, 29.06.2002, p.48 Nařízení Komise (ES) č. 1164/2002 ze dne 28. června 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1646/2001, pokud jde o stanovení výše regulační podporu a dodatečné základní podpory pro cukrovarnický průmysl pro hospodářské roky 2002/2003 až 2005/2006
32002R1165 OJ L 170, 29.06.2002, p.49 Nařízení Komise (ES) č. 1165/2002 ze dne 28. června 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o režim dovozu pro mléko a mléčné výrobky, a který se otevírají celní kvóty
32002R1166 OJ L 170, 29.06.2002, p.51 Nařízení Komise (ES) č. 1166/2002 ze dne 28. června 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanovují zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní subvence pro mléko a mléčné výrobky
32002R1167 OJ L 170, 29.06.2002, p.52 Nařízení Komise (ES) č. 1167/2002 ze dne 28. června 2002, kterým se stanovuje maximální kupní cena odstředěného sušeného mléka pro první veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení, které se řídí nařízením (ES) č. 214/2001
32002R1168 OJ L 170, 29.06.2002, p.53 Nařízení Komise (ES) č. 1168/2002 ze dne 28. června 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2533/2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k celním kvótám pro rok 2002 pro výrobky z hovězího a telecího masa pocházející ze Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Svazové republiky Jugoslávie
32002R1169 OJ L 170, 29.06.2002, p.55 Nařízení Komise (ES) č. 1169/2002 ze dne 28. června 2002, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R1170 OJ L 170, 29.06.2002, p.59 Nařízení Komise (ES) č. 1170/2002 ze dne 28. června 2002, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R1171 OJ L 170, 29.06.2002, p.61 Nařízení Komise (ES) č. 1171/2002 ze dne 28. června 2002, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R1172 OJ L 170, 29.06.2002, p.63 Nařízení Komise (ES) č. 1172/2002 ze dne 28. června 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32002R1173 OJ L 170, 29.06.2002, p.66 Nařízení Komise (ES) č. 1173/2002 ze dne 28. června 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté dlouhozrnné rýže do některých třetích zemí zveřejněné v nařízení (ES) č. 2010/2001
32002R1174 OJ L 170, 29.06.2002, p.67 Nařízení Komise (ES) č. 1174/2002 ze dne 28. června 2002, kterým se stanovuje maximální subvence pro vývoz neloupané dlouhozrnné rýže na ostrov Réunion podle veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 2011/2001
32002R1175 OJ L 170, 29.06.2002, p.68 Nařízení Komise (ES) č. 1175/2002 ze dne 28. června 2002, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32002R1176 OJ L 170, 29.06.2002, p.69 Nařízení Komise (ES) č. 1176/2002 ze dne 28. června 2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla pro vývoz některého ovoce a zeleniny a zpracovaných produktů z ovoce a zeleniny do Estonska a kterým se mění nařízení (ES) č. 1961/2001 a 1429/95
32002R1176r OJ L 192, 20.07.2002, p.62 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1176/2002 ze dne 28. června 2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla pro vývoz některého ovoce a zeleniny a zpracovaných produktů z ovoce a zeleniny do Estonska a kterým se mění nařízení (ES) č. 1961/2001 a 1429/95 (Úř. věst. č. L 170 ze dne 29.6.2002)
32002R1177 OJ L 172, 02.07.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1177/2002 ze dne 27. června 2002 o dočasném obranném mechanismu pro lodní stavitelství
32002R1178 OJ L 172, 02.07.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1178/2002 ze dne 1. července 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1179 OJ L 172, 02.07.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1179/2002 ze dne 1. července 2002 o dodávkách obiloviny z titulu potravinové pomoci
32002R1180 OJ L 172, 02.07.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1180/2002 ze dne 1. července 2002, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle veřejného nabídkového řízení uvedeného v nařízení (ES) č. 1061/2002
32002R1181 OJ L 172, 02.07.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1181/2002 ze dne 1. července 2002, kterým se mění příloha I k nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanovuje postup Společenství pro určování maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (1)
32002R1181r OJ L 251, 19.09.2002, p.20 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1181/2002 ze dne 1. července 2002, kterým se mění příloha I k nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanovuje postup Společenství pro určování maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Úř. věst. č. L 172 ze dne 2.7.2002)
32002R1182 OJ L 172, 02.07.2002, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1182/2002 ze dne 1. července 2002 o odložení lhůty pro setí některých plodin na orné půdě v některých oblastech Společenství v hospodářském roce 2002/03
32002R1183 OJ L 172, 02.07.2002, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1183/2002 ze dne 1. července 2002, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32002R1184 OJ L 173, 03.07.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1184/2002 ze dne 2. července 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1185 OJ L 173, 03.07.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1185/2002 ze dne 1. července 2002, kterým se mění seznam příslušných soudů v příloze I k nařízení Rady (ES) č. 1347/2000 ze dne 29. května 2000 o působnosti, uznávání a výkonu rozsudků v manželských záležitostech a v otázkách rodičovské odpovědnosti obou manželů za děti
32002R1186 OJ L 173, 03.07.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1186/2002 ze dne 2. července 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 94/2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu
32002R1187 OJ L 173, 03.07.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1187/2002 ze dne 2. července 2002, kterým se pro červen 2002 stanovuje zvláštní směnný kurs pro náhradu skladovacích nákladů v odvětví cukru
32002R1188 OJ L 173, 03.07.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1188/2002 ze dne 2. července 2002, kterým se pro hospodářský rok 2001/2002 stanoví zvláštní směnný kus pro minimální ceny cukrové řepy a produkční dávky v odvětví cukru pro měny těch členských států, které nepřijaly jednotnou měnu
32002R1189 OJ L 173, 03.07.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1189/2002 ze dne 2. července 2002, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32002R1190 OJ L 173, 03.07.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1190/2002 ze dne 2. července 2002, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32002R1191 OJ L 174, 04.07.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1191/2002 ze dne 3. července 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1192 OJ L 174, 04.07.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1192/2002 ze dne 2. července 2002, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32002R1193 OJ L 174, 04.07.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1193/2002 ze dne 3. července 2002, kterým se stanovuje množství, jež může být převedeno do jiné skupiny odrůd podle záručního prahu pro sklizeň 2002 v odvětví surového tabáku
32002R1193r OJ L 246, 13.09.2002, p.35 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1193/2002 ze dne 3. července 2002, kterým se stanovuje množství, jež může být převedeno do jiné skupiny odrůd podle záručního prahu pro sklizeň 2002 v odvětví surového tabáku (Úř. věst. č. L 174 ze dne 4.7.2002)
32002R1194 OJ L 174, 04.07.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1194/2002 ze dne 3. července 2002, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2234/92, kterým se stanovují prováděcí pravidla k podpoře spotřeby čerstvých mléčných výrobků na Madeiře
32002R1195 OJ L 174, 04.07.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1195/2002 ze dne 3. července 2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla ke zvláštním dovozním opatřením pro Kanárské ostrovy, pokud jde o tabák, kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 2179/92 a upravuje nařízení Rady (ES) č. 1454/2001, pokud jde o kódy kombinované nomenklatury
32002R1196 OJ L 174, 04.07.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1196/2002 ze dne 3. července 2002, kterým se upravují vývozní subvence pro mléko a mléčné výrobky
32002R1197 OJ L 174, 04.07.2002, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1197/2002 ze dne 3. července 2002 o pravidelném prodeji hovězího masa, které vlastní některé intervenční agentury, prostřednictvím veřejného nabídkového řízení
32002R1198 OJ L 174, 04.07.2002, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1198/2002 ze dne 3. července 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32002R1199 OJ L 174, 04.07.2002, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1199/2002 ze dne 3. července 2002 o vydávání vývozních licencí typu B pro ovoce a zeleninu
32002R1200 OJ L 174, 04.07.2002, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1200/2002 ze dne 3. července 2002, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32002R1201 OJ L 174, 04.07.2002, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 1201/2002 ze dne 3. července 2002, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32002R1202 OJ L 176, 05.07.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1202/2002 ze dne 4. července 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1203 OJ L 176, 05.07.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1203/2002 ze dne 4. července 2002, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32002R1204 OJ L 176, 05.07.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1204/2002 ze dne 4. července 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32002R1205 OJ L 176, 05.07.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1205/2002 ze dne 4. července 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 45. dílčí veřejné nabídkové řízení v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1430/2001
32002R1206 OJ L 176, 05.07.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1206/2002 ze dne 4. července 2002, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Španělska zakazuje lovit tresky
32002R1207 OJ L 176, 05.07.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1207/2002 ze dne 4. července 2002, kterým se stanovují výše podpory pro pícniny pro hospodářský rok 2001/02
32002R1208 OJ L 176, 05.07.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1208/2002 ze dne 4. července 2002, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé produkty z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R1209 OJ L 176, 05.07.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1209/2002 ze dne 4. července 2002 o vydávání vývozních licencí pro vinařské produkty
32002R1210 OJ L 176, 05.07.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1210/2002 ze dne 4. července 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene zveřejněné v nařízení (ES) č. 901/2002
32002R1211 OJ L 176, 05.07.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1211/2002 ze dne 4. července 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro žito ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 900/2002
32002R1212 OJ L 176, 05.07.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1212/2002 ze dne 4. července 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz pšenice obecné zveřejněné v nařízení (ES) č. 899/2002
32002R1213 OJ L 176, 05.07.2002, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1213/2002 ze dne 4. července 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro produkty zpracované z obilovin a rýže
32002R1214 OJ L 177, 06.07.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1214/2002 ze dne 5. července 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1215 OJ L 177, 06.07.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1215/2002 ze dne 5. července 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 20/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke zvláštním právním úpravám dodávek pro okrajové regiony zavedených nařízeními Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001
32002R1216 OJ L 177, 06.07.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1216/2002 ze dne 5. července 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2300/97 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 1221/97, kterým se stanovují všeobecná pravidla pro uplatňování opatření ke zlepšení produkce medu a obchodu s medem
32002R1217 OJ L 177, 06.07.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1217/2002 ze dne 5. července 2002 o informacích, jež mají poskytovat dovozci nebo výrobci některých látek Einecs, a o provádění některých testů podle nařízení Rady (EHS) č. 793/93
32002R1218 OJ L 177, 06.07.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1218/2002 ze dne 5. července 2002 o vydávání dovozních licencí pro některé konzervované houby
32002R1219 OJ L 177, 06.07.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1219/2002 ze dne 5. července 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro olivový olej
32002R1220 OJ L 177, 06.07.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1220/2002 ze dne 5. července 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní práva podané v červnu 2002 pro zmrazené hovězí maso určené ke zpracování
32002R1221 OJ L 179, 09.07.2002, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2002 ze dne 10. června 2002 o čtvrtletním nefinančním vyúčtování pro obecnou správu
32002R1222 OJ L 179, 09.07.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1222/2002 ze dne 8. července 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1223 OJ L 179, 09.07.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1223/2002 ze dne 8. července 2002 o klasifikaci některého zboží v kombinované nomenklatuře
32002R1223r OJ L 217, 13.08.2002, p.8 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1223/2002 ze dne 8. července 2002 o klasifikaci některého zboží v kombinované nomenklatuře (Úř. věst. č. L 179 ze dne 9.7.2002)
32002R1224 OJ L 179, 09.07.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1224/2002 ze dne 8. července 2002, kterým se poprvé mění nařízení Rady (ES) č. 310/2002 o některých restriktivních opatřeních týkajících se Zimbabwe
32002R1225 OJ L 179, 09.07.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1225/2002 ze dne 8. července 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2540/2001, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 1148/2001, pokud jde o kontroly shody při dovozu čerstvého ovoce a zeleniny
32002R1226 OJ L 179, 09.07.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1226/2002 ze dne 8. července 2002, kterým se mění příloha B ke směrnici Rady 64/432/EHS
32002R1227 OJ L 179, 09.07.2002, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1227/2002 ze dne 8. července 2002, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32002R1228 OJ L 179, 09.07.2002, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1228/2002 ze dne 8. července 2002 o vydávání dovozních licencí pro některé konzervované houby a o zrušení nařízení (ES) č. 1218/2002
32002R1229 OJ L 180, 10.07.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1229/2002 ze dne 9. července 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1230 OJ L 180, 10.07.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1230/2002 ze dne 9. července 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 901/2002, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na náhrady při vývozu ječmene do všech třetích zemí, kromě Spojených států amerických, Kanady, Estonska a Lotyšska
32002R1231 OJ L 180, 10.07.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1231/2002 ze dne 9. července 2002, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Švédska zakazuje lovit tresky
32002R1232 OJ L 180, 10.07.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1232/2002 ze dne 9. července 2002, kterým se nahrazuje příloha k nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, kterým se stanovují opatření, jež mají být přijata k zabránění zneužívání některých látek k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek a kterým se mění nařízení (EHS) č. 3769/92
32002R1233 OJ L 180, 10.07.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1233/2002 ze dne 9. července 2002, kterým se stanovují sazby subvencí pro vejce a vaječné žloutky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R1234 OJ L 180, 10.07.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1234/2002 ze dne 9. července 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro vejce
32002R1235 OJ L 180, 10.07.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1235/2002 ze dne 9. července 2002, kterým se stanovují reprezentativní ceny v odvětví vajec a drůbežího masa a pro vaječný albumin a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
32002R1236 OJ L 180, 10.07.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1236/2002 ze dne 9. července 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro drůbeží maso
32002R1237 OJ L 180, 10.07.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1237/2002 ze dne 9. července 2002 o vydávání vývozních licencí pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny
32002R1238 OJ L 180, 10.07.2002, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1238/2002 ze dne 9. července 2002 o vydávání vývozních licencí typu A3 v odvětví ovoce a zeleniny
32002R1239 OJ L 181, 11.07.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1239/2002 ze dne 10. července 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1240 OJ L 181, 11.07.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1240/2002 ze dne 10. července 2002 o vydávání dovozních licencí pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso
32002R1241 OJ L 181, 11.07.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1241/2002 ze dne 10. července 2002, kterým se doplňuje příloha k nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu některých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení uvedeného v nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu pro zemědělské produkty a potraviny (Gailtaler Speck, Morbier, Queso Palmero nebo Queso de la Palma, Thrapsano extra virgin olive oil, Turrón de Agramunt nebo Torró d'Agramunt)
32002R1242 OJ L 181, 11.07.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1242/2002 ze dne 10. července 2002, kterým se stanoví množství, jež mají být přidělena dovozcům z množstevních kvót Společenství, které byly přerozděleny nařízením (ES) č. 637/2002
32002R1243 OJ L 181, 11.07.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1243/2002 ze dne 10. července 2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o paušální podporu pro lískové oříšky sklizené během hospodářského roku 2001/02
32002R1244 OJ L 181, 11.07.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1244/2002 ze dne 10. července 2002 o nařízení (ES) č. 2809/2000, kterým se pro obilné produkty stanovují prováděcí pravidla nařízení (ES) č. 2290/2000, (ES) č. 2433/2000, (ES) č. 2434/2000, (ES) č. 2435/2000 a (ES) č. 2851/2000, kterým se zavádějí některé koncese ve formě celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty pocházející z Bulharské republiky, České republiky, Slovenské republiky, Rumunska a Polské republiky a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1218/96
32002R1245 OJ L 181, 11.07.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1245/2002 ze dne 10. července 2002, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32002R1246 OJ L 181, 11.07.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1246/2002 ze dne 10. července 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní práva pro býky, krávy a jalovice některých alpských a horských plemen podle nařízení (ES) č. 1081/1999
32002R1248 OJ L 183, 12.07.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1248/2002 ze dne 11. července 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1249 OJ L 183, 12.07.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1249/2002 ze dne 11. července 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2366/98, kterým se stanovují prováděcí pravidla k režimu produkčních podpor pro olivový olej pro hospodářské roky 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003 a 2003/2004
32002R1250 OJ L 183, 12.07.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1250/2002 ze dne 11. července 2002, kterým se pro hospodářský rok 2001/02 stanový odchylka od lhůt stanovených v čl. 12 odst. 3 a 5 a v čl. 20 odst. 2 nařízení (ES) č. 2366/98, kterým se stanovují prováděcí pravidla k režimu produkčních podpor pro olivový olej pro hospodářské roky 1998/99 až 2003/04
32002R1251 OJ L 183, 12.07.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1251/2002 ze dne 11. července 2002, kterým se stanovují odchylky od nařízení (EHS) č. 1915/83 o některých prováděcích pravidlech pro vedení účetnictví za účelem zjišťování příjmů zemědělských podniků
32002R1252 OJ L 183, 12.07.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1252/2002 ze dne 11. července 2002 o prozatímním povolení nové doplňkové látky v krmivech (1)
32002R1253 OJ L 183, 12.07.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1253/2002 ze dne 11. července 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 800/1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty
32002R1254 OJ L 183, 12.07.2002, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1254/2002 ze dne 11. července 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní práva podané v případě podkvóty I pro zmrazené hovězí maso podle nařízení (ES) č. 954/2002
32002R1255 OJ L 183, 12.07.2002, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1255/2002 ze dne 11. července 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro mléko a mléčné výrobky
32002R1256 OJ L 183, 12.07.2002, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1256/2002 ze dne 11. července 2002, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32002R1257 OJ L 183, 12.07.2002, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 1257/2002 ze dne 11. července 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 46. dílčí veřejné nabídkové řízení v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1430/2001
32002R1258 OJ L 183, 12.07.2002, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 1258/2002 ze dne 11. července 2002, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32002R1259 OJ L 183, 12.07.2002, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 1259/2002 ze dne 11. července 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene zveřejněné v nařízení (ES) č. 901/2002
32002R1260 OJ L 183, 12.07.2002, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 1260/2002 ze dne 11. července 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro žito ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 900/2002
32002R1261 OJ L 183, 12.07.2002, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 1261/2002 ze dne 11. července 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 899/2002
32002R1262 OJ L 183, 12.07.2002, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 1262/2002 ze dne 11. července 2002, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32002R1263 OJ L 183, 12.07.2002, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 1263/2002 ze dne 11. července 2002, kterým se mění vývozní subvence pro sirupy a některé další výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32002R1264 OJ L 183, 12.07.2002, p.42 Nařízení Komise (ES) č. 1264/2002 ze dne 11. července 2002, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32002R1265 OJ L 183, 12.07.2002, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 1265/2002 ze dne 11. července 2002, kterým se mění sazby subvencí pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R1266 OJ L 183, 12.07.2002, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 1266/2002 ze dne 11. července 2002, kterým se mění sazby subvencí pro některé výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R1267 OJ L 183, 12.07.2002, p.48 Nařízení Komise (ES) č. 1267/2002 ze dne 11. července 2002 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny
32002R1268 OJ L 183, 12.07.2002, p.49 Nařízení Komise (ES) č. 1268/2002 ze dne 11. července 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
32002R1269 OJ L 184, 13.07.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1269/2002 ze dne 12. července 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1270 OJ L 184, 13.07.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1270/2002 ze dne 12. července 2002, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení č. 43/2002 ES na prodej vinného alkoholu pro nové průmyslové použití
32002R1271 OJ L 184, 13.07.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1271/2002 ze dne 12. července 2002, kterým se stanoví skutečná produkce olivového oleje a jednotka podpory produkce pro hospodářský rok 2000/01
32002R1272 OJ L 184, 13.07.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1272/2002 ze dne 12. července 2002, kterým se mění kódy a popisy některých produktů uvedených v příloze k nařízení Rady (EHS) č. 827/68 o společné organizaci trhu s některými produkty uvedenými v příloze II ke Smlouvě
32002R1273 OJ L 184, 13.07.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1273/2002 ze dne 12. července 2002 o vydávání licencí pro dovoz česneku
32002R1273r OJ L 198, 27.07.2002, p.52 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1273/2002 ze dne 12. července 2002 o vydávání licencí pro dovoz česneku (Úř. věst. č. L 184 ze dne 13.7.2002)
32002R1274 OJ L 184, 13.07.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1274/2002 ze dne 12. července 2002 o vydávání licencí pro dovoz česneku
32002R1274r OJ L 198, 27.07.2002, p.52 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1274/2002 ze dne 12. července 2002 o vydávání licencí pro dovoz česneku (Úř. věst. č. L 184 ze dne 13.7.2002)
32002R1275 OJ L 184, 13.07.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1275/2002 ze dne 12. července 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro vepřové maso
32002R1276 OJ L 184, 13.07.2002, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1276/2002 ze dne 12. července 2002, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 101. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32002R1277 OJ L 184, 13.07.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1277/2002 ze dne 12. července 2002, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 54. veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení, které se řídí nařízením (ES) č. 2771/1999
32002R1278 OJ L 184, 13.07.2002, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1278/2002 ze dne 12. července 2002, kterým se stanovuje maximální kupní cena odstředěného sušeného mléka pro druhé veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení, které se řídí nařízením (ES) č. 214/2001
32002R1279 OJ L 184, 13.07.2002, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1279/2002 ze dne 12. července 2002, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 273. zvláštní veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32002R1280 OJ L 184, 13.07.2002, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1280/2002 ze dne 12. července 2002, kterým se pozastavuje nákup másla v některých členských státech
32002R1281 OJ L 187, 16.07.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1281/2002 ze dne 15. července 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1282 OJ L 187, 16.07.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1282/2002 ze dne 15. července 2002, kterým se mění přílohy ke směrnici Rady 92/65/EHS, kterou se stanovují veterinární podmínky, kterými se řídí obchod a dovoz zvířat, spermatu, vajíček a embryí, které nepodléhají veterinárním požadavkům stanoveným ve zvláštních pravidlech Společenství uvedených v příloze A odst. 1 ke směrnici 90/425/EHS, do Společenství (1)
32002R1283 OJ L 187, 16.07.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1283/2002 ze dne 15. července 2002, kterým se stanovuje minimální cena, jež má být zaplacena producentům sušených švestek a produkční podpora pro švestky pro hospodářský rok 2002/03
32002R1284 OJ L 187, 16.07.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1284/2002 ze dne 15. července 2002, kterým se stanoví obchodní norma pro nevyloupané lískové oříšky
32002R1285 OJ L 187, 16.07.2002, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1285/2002 ze dne 15. července 2002, kterým se doplňuje příloha k nařízení (ES) č. 2301/97 o zápisu některých názvů do "Rejstříku osvědčení o zvláštní povaze" uvedeného v nařízení Rady (EHS) č. 2082/92 o osvědčeních o zvláštní povaze pro zemědělské produkty a potraviny (Kalakukko)
32002R1286 OJ L 187, 16.07.2002, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1286/2002 ze dne 15. července 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2125/95, pokud jde o seznam čínských orgánů oprávněných vydávat osvědčení o původu a jeho kopie pro konzervované houby
32002R1287 OJ L 187, 16.07.2002, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1287/2002 ze dne 15. července 2002, kterým se mění příloha 3 k nařízení (ES) č. 560/2002 kterým se ukládají prozatímní bezpečnostní opatření proti dovozu některých ocelářských výrobků
32002R1288 OJ L 187, 16.07.2002, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1288/2002 ze dne 15. července 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32002R1289 OJ L 187, 16.07.2002, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1289/2002 ze dne 15. července 2002, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32002R1290 OJ L 188, 17.07.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1290/2002 ze dne 16. července 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1291 OJ L 188, 17.07.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1291/2002 ze dne 16. července 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 21/2002, kterým se stanovuje odhad spotřeby a podpora Společenství pro okrajové regiony podle nařízení Rady (ES) č. 1452/2001, 1453/2001 a 1454/2001, pokud jde o odvětví vajec, drůbeže a králíků, pro Kanárské ostrovy
32002R1292 OJ L 188, 17.07.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1292/2002 ze dne 16. července 2002, kterým se stanoví rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o vývozní licence podané během července 2002 pro produkty z hovězího masa, které mají nárok na zvláštní zacházení při dovozu do třetí země
32002R1293 OJ L 188, 17.07.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1293/2002 ze dne 16. července 2002 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa pocházející z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
32002R1294 OJ L 188, 17.07.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1294/2002 ze dne 16. července 2002, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa pro první veřejné nabídkové řízení podle nařízení (ES) č. 1197/2002
32002R1295 OJ L 189, 18.07.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1295/2002 ze dne 17. července 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1296 OJ L 189, 18.07.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1296/2002 ze dne 17. července 2002 o uplatňování redukčního koeficientu v případě osvědčení o náhradě pro zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě, jak je stanoveno v čl. 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 1520/2000
32002R1297 OJ L 189, 18.07.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1297/2002 ze dne 17. července 2002, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32002R1297r OJ L 196, 25.07.2002, p.63 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1297/2002 ze dne 17. července 2002, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze (Úř. věst. č. L 189 ze dne 18.7.2002)
32002R1298 OJ L 189, 18.07.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1298/2002 ze dne 17. července 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1503/96 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 3072/95, pokud jde o dovozní cla o rýži
32002R1299 OJ L 189, 18.07.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1299/2002 ze dne 17. července 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32002R1300 OJ L 191, 19.07.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1300/2002 ze dne 18. července 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1301 OJ L 191, 19.07.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1301/2002 ze dne 18. července 2002, kterým se vymezují citlivé produkční oblasti a/nebo skupiny vysoce jakostních odrůd, které jsou vyjmuty z uplatňování kvót programu buy back v odvětví surového tabáku pro sklizeň z roku 2002
32002R1302 OJ L 191, 19.07.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1302/2002 ze dne 18. července 2002, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32002R1303 OJ L 191, 19.07.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1303/2002 ze dne 18. července 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 47. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1430/2001
32002R1304 OJ L 191, 19.07.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1304/2002 ze dne 18. července 2002, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1116/2002 kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v červnu 2002 pro některé produkty z odvětví vepřového masa podle režimu stanoveného na základě dohod, které Společenství uzavřelo s Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Bulharskem a Rumunskem
32002R1305 OJ L 191, 19.07.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1305/2002 ze dne 18. července 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1115/2002 kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v červnu 2002 pro některé produkty z vepřového masa podle režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření správě některých celních kvót Společenství pro vepřové maso a některé další zemědělské produkty
32002R1306 OJ L 191, 19.07.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1306/2002 ze dne 18. července 2002 o vydávání vývozních licencí A3 v odvětví ovoce a zeleniny
32002R1307 OJ L 191, 19.07.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1307/2002 ze dne 18. července 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32002R1308 OJ L 191, 19.07.2002, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1308/2002 ze dne 18. července 2002 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny
32002R1309 OJ L 192, 20.07.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1309/2002 ze dne 12. července 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 517/94 o společných pravidlech pro dovoz textilních výrobků, které nespadají do působnosti dvoustranných dohod, protokolů nebo jiných ujednání nebo zvláštních pravidel Společenství týkajících se dovozu, z některých třetích zemí
32002R1310 OJ L 192, 20.07.2002, p.9 Nařízení Rady (ES) č. 1310/2002 ze dne 19. července 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 963/2002, kterým se stanovují přechodná opatření týkající se antidumpingových a antisubvenčních opatření, která byla přijata podle rozhodnutí Komise č. 2277/96/ESUO a č. 1889/98/ESUO, jakož i dočasných antidumpingových a antisubvenčních šetření, stížností a žádostí podle těchto rozhodnutí
32002R1311 OJ L 192, 20.07.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1311/2002 ze dne 19. července 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1312 OJ L 192, 20.07.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1312/2002 ze dne 19. července 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro ovoce a zeleninu
32002R1313 OJ L 192, 20.07.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1313/2002 ze dne 19. července 2002, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci šetření týkajícího se pracovních sil ve Společenství, pokud jde o specifikaci ad hoc modulu pro rok 2003 pro celoživotní vzdělávání
32002R1314 OJ L 192, 20.07.2002, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1314/2002 ze dne 19. července 2002, kterým se povolují převody mezi kvantitativními limity pro textilní a oděvní výrobky pocházející z Indické republiky
32002R1315 OJ L 192, 20.07.2002, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1315/2002 ze dne 19. července 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o tržní mechanismy
32002R1316 OJ L 192, 20.07.2002, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1316/2002 ze dne 19. července 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní práva podané pro živý skot o hmotnosti mezi 80 a 300 kg v rámci celní kvóty podle nařízení (ES) č. 1247/1999
32002R1317 OJ L 192, 20.07.2002, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1317/2002 ze dne 19. července 2002, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32002R1318 OJ L 194, 23.07.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1318/2002 ze dne 22. července 2002 o některých restriktivních opatřeních týkajících se Libérie
32002R1319 OJ L 194, 23.07.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1319/2002 ze dne 22. července 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1320 OJ L 194, 23.07.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1320/2002 ze dne 22. července 2002, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na prodej vinného alkoholu určeného výhradně pro použití ve třetích zemí v odvětví paliv
32002R1320 OJ L 220, 15.08.2002, p.72 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1320/2002 ze dne 22. července 2002, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na prodej vinného alkoholu určeného výhradně pro použití ve třetích zemí v odvětví paliv (Úř. věst. č. L 194 ze dne 23.7.2002)
32002R1321 OJ L 194, 23.07.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1321/2002 ze dne 22. července 2002, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1538/91, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1906/90 o některých obchodních normách pro drůbeží maso
32002R1322 OJ L 194, 23.07.2002, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1322/2002 ze dne 22. července 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1162/95, kterým se stanovují zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí pro obiloviny a rýži
32002R1323 OJ L 194, 23.07.2002, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1323/2002 ze dne 22. července 2002, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 800/1999, pokud jde o vývoz produktů z obilovin z jiných zemí než z Maďarska
32002R1324 OJ L 194, 23.07.2002, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1324/2002 ze dne 22. července 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1163/2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1501/95, pokud jde o podmínky výplaty vývozní subvence pro obilné produkty
32002R1325 OJ L 194, 23.07.2002, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1325/2002 ze dne 22. července 2002, kterým se zahajuje pro nového vývozce přezkum nařízení Rady (ES) č. 1600/1999 o uložení definitivního antidumpingového cla z dovozu nerezových drátů o průměru 1 mm nebo více pocházejících z Indie, kterým se zrušuje clo v případě dovozů jednoho vývozce z této země a kterým se tyto dovozy podřizují celnímu záznamu
32002R1325r OJ L 231, 29.08.2002, p.44 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1325/2002 ze dne 22. července 2002, kterým se zahajuje pro nového vývozce přezkum nařízení Rady (ES) č. 1600/1999 o uložení definitivního antidumpingového cla z dovozu nerezových drátů o průměru 1 mm nebo více pocházejících z Indie, o zrušení cla z v případě dovozu jednoho vývozce z této země a o podřízení tohoto dovozu celnímu záznamu
32002R1326 OJ L 194, 23.07.2002, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1326/2002 ze dne 22. července 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní práva pro telata o hmotnosti nejvýše 80 kilogramů podané podle nařízení (ES) č. 1128/1999
32002R1327 OJ L 194, 23.07.2002, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 1327/2002 ze dne 22. července 2002, kterým se určuje procento množství, které může být přiděleno v případě žádostí o dovozní licence podané v červenci 2002 podle celních kvót pro hovězí a telecí maso uvedených v nařízení (ES) č. 1279/98 pro Polskou republiku, Maďarskou republiku, Českou republiku, Slovensko, Bulharsko a Rumunsko
32002R1328 OJ L 194, 23.07.2002, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 1328/2002 ze dne 22. července 2002, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1111/2002, kterým se stanovují vývozní náhrady pro výrobky zpracované z ovoce a zeleniny, na které se nevztahují náhrady poskytované na základě přidaného cukru
32002R1329 OJ L 194, 23.07.2002, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 1329/2002 ze dne 22. července 2002, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32002R1330 OJ L 195, 24.07.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1330/2002 ze dne 23. července 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1331 OJ L 195, 24.07.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1331/2002 ze dne 23. července 2002 o stálém veřejném nabídkovém řízení na určení dávek a/nebo subvencí pro vývoz bílého cukru pro hospodářský rok 2002/03
32002R1332 OJ L 195, 24.07.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1332/2002 ze dne 23. července 2002 o postupu přidělování vývozních licencí pro sýry vyvářené v roce 2003 do Spojených států amerických podle některých kvót vyplývajících z dohod GATT
32002R1333 OJ L 195, 24.07.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1333/2002 ze dne 23. července 2002, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovoz mléka a mléčných výrobků a otevření celních kvót
32002R1334 OJ L 195, 24.07.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1334/2002 ze dne 23. července 2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1638/98, pokud jde o pracovní programy organizací producentů v odvětví oliv pro hospodářské roky 2002/03 a 2003/04
32002R1335 OJ L 195, 24.07.2002, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1335/2002 ze dne 23. července 2002 o vydávání dovozních licencí pro rýži na základě žádostí podaných během prvních 10 pracovních dnů července 2002 podle nařízení (ES) č. 327/98
32002R1336 OJ L 195, 24.07.2002, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1336/2002 ze dne 23. července 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní práva podané v červenci 2002 pro mladé býky na výkrm
32002R1337 OJ L 195, 24.07.2002, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1337/2002 ze dne 24. července 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 76/2002, kterým se zavádí předběžný dohled Společenství nad dovozem některých hutnických výrobků, které spadají do působnosti Smlouvy o ESUO a Smlouvy o ES a které pocházejí z některých třetích zemí
32002R1337r OJ L 276, 12.10.2002, p.68 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1337/2002 ze dne 24. července 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 76/2002, kterým se zavádí předběžný dohled Společenství nad dovozem některých hutnických výrobků, které spadají do působnosti Smlouvy o ESUO a Smlouvy o ES a které pocházejí z některých třetích zemí (Úř. věst. č. L 195 ze dne 24.7.2002)
32002R1337r OJ L 279, 17.10.2002, p.55 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1337/2002 ze dne 24. července 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 76/2002, kterým se zavádí předběžný dohled Společenství nad dovozem některých hutnických výrobků, které spadají do působnosti Smlouvy o ESUO a Smlouvy o ES a které pocházejí z některých třetích zemí (Úř. věst. č. L 195 ze dne 24.7.2002)
32002R1337r OJ L 297, 31.10.2002, p.7 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1337/2002 ze dne 23. července 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 76/2002, kterým se zavádí předběžný dohled Společenství nad dovozem některých hutnických výrobků, které spadají do působnosti Smlouvy o ESUO a Smlouvy o ES a které pocházejí z některých třetích zemí (Úř. věst. č. L 195 ze dne 24.7.2002)
32002R1338 OJ L 196, 25.07.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1338/2002 ze dne 22. července 2002 o uložení definitivního vyrovnávacího cla a konečném výběru prozatímního vyrovnávacího cla uloženého z dovozu kyseliny sulfanilové pocházející z Indie
32002R1339 OJ L 196, 25.07.2002, p.11 Nařízení Rady (ES) č. 1339/2002 ze dne 22. července 2002 o uložení definitivního antidumpingového cla a konečném výběru prozatímního cla uloženého z dovozu kyseliny sulfanilové pocházející z Čínské lidové republiky a Indie
32002R1340 OJ L 196, 25.07.2002, p.19 Nařízení Rady (ES) č. 1340/2002 ze dne 22. července 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 397/1999, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo z dovozu bicyklů pocházejících z Tchaj-wanu
32002R1341 OJ L 196, 25.07.2002, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1341/2002 ze dne 24. července 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1342 OJ L 196, 25.07.2002, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1342/2002 ze dne 24. července 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1227/2000, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o produkční potenciál
32002R1343 OJ L 196, 25.07.2002, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1343/2002 ze dne 24. července 2002 o vydávání dovozních licencí pro produkty ze skopového a kozího masa k 30. červenci 2002 podle zvláštních celních kvót pro země, které nejsou členy GATT-WTO, pro třetí čtvrtletí roku 2002
32002R1344 OJ L 196, 25.07.2002, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1344/2002 ze dne 24. července 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v červenci 2002 podle celní kvóty pro hovězí a telecí maso podle nařízení Rady (ES) č. 2475/2000 pro Slovinskou republiku
32002R1345 OJ L 196, 25.07.2002, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 1345/2002 ze dne 24. července 2002, kterým se podruhé mění nařízení Rady (ES) č. 310/2002 o některých restriktivních opatřeních týkajících se Zimbabwe
32002R1346 OJ L 197, 26.07.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1346/2002 ze dne 25. července 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2465/96 o přerušení hospodářských a finančních vztahů mezi Evropským společenstvím a Írákem
32002R1347 OJ L 197, 26.07.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1347/2002 ze dne 25. července 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1348 OJ L 197, 26.07.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1348/2002 ze dne 25. července 2002, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32002R1349 OJ L 197, 26.07.2002, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1349/2002 ze dne 25. července 2002, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32002R1350 OJ L 197, 26.07.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1350/2002 ze dne 25. července 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 48. dílčí veřejné nabídkové řízení v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1430/2001
32002R1351 OJ L 197, 26.07.2002, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1351/2002 ze dne 25. července 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro produkty zpracované z obilovin a rýže
32002R1352 OJ L 197, 26.07.2002, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1352/2002 ze dne 25. července 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro krmné směsi na bázi obilovin
32002R1353 OJ L 197, 26.07.2002, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1353/2002 ze dne 25. července 2002, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé produkty z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R1354 OJ L 197, 26.07.2002, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 1354/2002 ze dne 25. července 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro mléko a mléčné výrobky
32002R1355 OJ L 197, 26.07.2002, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 1355/2002 ze dne 25. července 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
32002R1356 OJ L 197, 26.07.2002, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 1356/2002 ze dne 25. července 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene zveřejněné v nařízení (ES) č. 901/2002
32002R1357 OJ L 197, 26.07.2002, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 1357/2002 ze dne 25. července 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 899/2002
32002R1358 OJ L 197, 26.07.2002, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 1358/2002 ze dne 25. července 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 900/2002
32002R1359 OJ L 197, 26.07.2002, p.41 Nařízení Komise (ES) č. 1359/2002 ze dne 25. července 2002, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
32002R1359r OJ L 201, 31.07.2002, p.66 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1359/2002 ze dne 25. července 2002, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí (Úř. věst. č. L 197 ze dne 26.7.2002)
32002R1360 OJ L 207, 05.08.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1360/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se technickému pokroku posedmé přizpůsobuje nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém řízení v silniční dopravě (1)
32002R1361 OJ L 198, 27.07.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1361/2002 ze dne 22. července 2002, kterým se zavádějí koncese ve formě celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a kterým se, jako přechodné opatření, upravují některé zemědělské koncese stanovené v Evropské dohodě s Litvou
32002R1361r OJ L 215, 10.08.2002, p.47 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 1361/2002 ze dne 22. července 2002, kterým se zavádějí koncese ve formě celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a kterým se, jako přechodné opatření, upravují některé zemědělské koncese stanovené v Evropské dohodě s Litvou (Úř. věst. č. L 198 ze dne 27.7.2002)
32002R1362 OJ L 198, 27.07.2002, p.13 Nařízení Rady (ES) č. 1362/2002 ze dne 22. července 2002, kterým se zavádějí koncese ve formě celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a kterým se, jako přechodné opatření, upravují některé zemědělské koncese stanovené v Evropské dohodě s Lotyšskem
32002R1362r OJ L 215, 10.08.2002, p.48 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 1362/2002 ze dne 22. července 2002, kterým se zavádějí koncese ve formě celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a kterým se, jako přechodné opatření, upravují některé zemědělské koncese stanovené v Evropské dohodě s Lotyšskem (Úř. věst. č. L 198 ze dne 27.7.2002)
32002R1363 OJ L 198, 27.07.2002, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1363/2002 ze dne 26. července 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1364 OJ L 198, 27.07.2002, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1364/2002 ze dne 26. července 2002, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Dánska zakazuje lovit sledě
32002R1365 OJ L 198, 27.07.2002, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1365/2002 ze dne 26. července 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 21/2002, pokud jde o odhad spotřeby pro francouzské zámořské departmenty v odvětví obilovin
32002R1366 OJ L 198, 27.07.2002, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1366/2002 ze dne 26. července 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1557/2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 814/2000 o informačních opatřeních v oblasti zemědělské politiky
32002R1367 OJ L 198, 27.07.2002, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 1367/2002 ze dne 26. července 2002, kterým se stanovuje nouzové destilační opatření podle 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 v Portugalsku
32002R1368 OJ L 198, 27.07.2002, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 1368/2002 ze dne 26. července 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanovují zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní subvence pro mléko a mléčné výrobky
32002R1369 OJ L 198, 27.07.2002, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 1369/2002 ze dne 26. července 2002, kterým se stanovují odchylky od čl. 31 odst. 10 nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o důkaz o dosažení místa určení v případě odlišných subvencí, a kterým se stanovují prováděcí pravidla k nejnižší sazbě vývozní subvence pro některé mléčné výrobky
32002R1370 OJ L 198, 27.07.2002, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 1370/2002 ze dne 26. července 2002, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 102. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32002R1371 OJ L 198, 27.07.2002, p.41 Nařízení Komise (ES) č. 1371/2002 ze dne 26. července 2002, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 55. veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení, které se řídí nařízením (ES) č. 2771/1999
32002R1372 OJ L 198, 27.07.2002, p.42 Nařízení Komise (ES) č. 1372/2002 ze dne 26. července 2002, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 274. zvláštní veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32002R1373 OJ L 198, 27.07.2002, p.43 Nařízení Komise (ES) č. 1373/2002 ze dne 26. července 2002, kterým se stanovuje maximální kupní cena odstředěného mléka pro třetí veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení, které se řídí nařízením (ES) č. 214/2001
32002R1374 OJ L 198, 27.07.2002, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 1374/2002 ze dne 26. července 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní práva pro krávy a jalovice některých horských plemen podané podle nařízení (ES) č. 1143/98
32002R1375 OJ L 198, 27.07.2002, p.45 Nařízení Komise (ES) č. 1375/2002 ze dne 26. července 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v červenci 2002 pro některé mléčné výrobky podle některých celních kvót, které byly otevřeny nařízením nařízení (ES) č. 2535/2001
32002R1377 OJ L 200, 30.07.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1377/2002 ze dne 29. července 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1378 OJ L 200, 30.07.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1378/2002 ze dne 29. července 2002, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou členského státu zakazuje lovit platýse zlaté
32002R1379 OJ L 200, 30.07.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1379/2002 ze dne 29. července 2002 o dodávkách rostlinného oleje z titulu potravinové pomoci
32002R1380 OJ L 200, 30.07.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1380/2002 ze dne 29. července 2002 o klasifikaci některého zboží v kombinované nomenklatuře
32002R1381 OJ L 200, 30.07.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1381/2002 ze dne 29. července 2002 o otevření a správě celních kvót pro surový třtinový cukr určený k rafinaci pocházející z nejméně rozvinutých zemí pro hospodářské roky 2002/03 až 2005/06
32002R1381r OJ L 302, 06.11.2002, p.35 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1381/2002 ze dne 29. července 2002 o otevření a správě celních kvót pro surový třtinový cukr určený k rafinaci pocházející z nejméně rozvinutých zemí pro hospodářské roky 2002/03 až 2005/06 (Úř. věst. č. L 200 ze dne 30.7.2002)
32002R1382 OJ L 200, 30.07.2002, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1382/2002 ze dne 29. července 2002, kterým se stanovují subvence pro produkty z obilovin a rýže dodávané z titulu komunitární a národní potravinové pomoci
32002R1383 OJ L 200, 30.07.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1383/2002 ze dne 29. července 2002, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa pro druhé veřejné nabídkové řízení podle nařízení (ES) č. 1197/2002
32002R1384 OJ L 201, 31.07.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1384/2002 ze dne 30. července 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1385 OJ L 201, 31.07.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1385/2002 ze dne 30. července 2002, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1270/2002, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení č. 43/2002 ES na prodej vinného alkoholu pro nové průmyslové použití
32002R1386 OJ L 201, 31.07.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1386/2002 ze dne 29. července 2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1164/94, pokud jde o správní a kontrolní systémy pro pomoc poskytovanou z Fondu soudržnosti a postup provádění finančních oprav
32002R1387 OJ L 201, 31.07.2002, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1387/2002 ze dne 30. července 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro mléko a mléčné výrobky
32002R1388 OJ L 201, 31.07.2002, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 1388/2002 ze dne 30. července 2002, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32002R1389 OJ L 201, 31.07.2002, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 1389/2002 ze dne 30. července 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro sirupy a některé další výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32002R1390 OJ L 201, 31.07.2002, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 1390/2002 ze dne 30. července 2002, kterým se stanovují výrobní subvence pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
32002R1391 OJ L 201, 31.07.2002, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 1391/2002 ze dne 30. července 2002, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32002R1392 OJ L 203, 01.08.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1392/2002 ze dne 31. července 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1393 OJ L 203, 01.08.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1393/2002 ze dne 31. července 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32002R1394 OJ L 203, 01.08.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1394/2002 ze dne 31. července 2002, kterým se mění opravná sazba subvence pro obiloviny
32002R1395 OJ L 203, 01.08.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1395/2002 ze dne 30. července 2002, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32002R1396 OJ L 203, 01.08.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1396/2002 ze dne 31. července 2002, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R1397 OJ L 203, 01.08.2002, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1397/2002 ze dne 31. července 2002, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R1398 OJ L 203, 01.08.2002, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1398/2002 ze dne 31. července 2002, kterým se pro hospodářský rok 2001/02 stanovuje skutečná produkce nečištěné bavlny v Řecku a odpovídající snížení cílové ceny a kterým se pro hospodářský rok 2001/02 stanovují odchylky od některých správních pravidel a udělování produkčních podpor v Řecku
32002R1399 OJ L 203, 01.08.2002, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1399/2002 ze dne 31. července 2002 kterým se stanovuje konečná výše podpory pro nečištěnou bavlnu v Řecku od 1. září 2001 do 31. března 2002 pro hospodářský rok 2001/02
32002R1400 OJ L 203, 01.08.2002, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 1400/2002 ze dne 31. července 2002 o uplatňování čl. 81 odst. 3 Smlouvy v případě kategorií vertikálních dohod a dohodnutých postupech v odvětví motorových vozidel
32002R1401 OJ L 203, 01.08.2002, p.42 Nařízení Komise (ES) č. 1401/2002 ze dne 31. července 2002, kterým se stanovují prováděcí práva k otevření a správě celních kvót pro rýži pocházející z nejméně rozvinutých zemí pro hospodářské roky 2002/03 až 2008/09
32002R1402 OJ L 203, 01.08.2002, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 1402/2002 ze dne 31. července 2002 o vydávání dovozních licencí pro zmrazené hovězí bránice
32002R1403 OJ L 203, 01.08.2002, p.47 Nařízení Komise (ES) č. 1403/2002 ze dne 31. července 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v případě podkvóty II pro zmrazené hovězí maso podle nařízení (ES) č. 954/2002
32002R1404 OJ L 203, 01.08.2002, p.48 Nařízení Komise (ES) č. 1404/2002 ze dne 31. července 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32002R1405 OJ L 203, 01.08.2002, p.51 Nařízení Komise (ES) č. 1405/2002 ze dne 31. července 2002, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32002R1406 OJ L 208, 05.08.2002, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 ze dne 27. června 2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro bezpečnost na moři (1)
32002R1407 OJ L 205, 02.08.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1407/2002 ze dne 23. července 2002 o státní podpoře ve prospěch uhelného průmyslu
32002R1408 OJ L 205, 02.08.2002, p.9 Nařízení Rady (ES) č. 1408/2002 ze dne 29. července 2002, kterým se zavádějí koncese ve formě celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a kterým se upravují, jako všeobecné a přechodné opatření, některé zemědělské koncese stanovené v Evropské dohodě s Maďarskem
32002R1409 OJ L 205, 02.08.2002, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1409/2002 ze dne 1. srpna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1410 OJ L 205, 02.08.2002, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1410/2002 ze dne 1. srpna 2002 o podpoře na zpracování cukrové třtiny na cukerný sirup nebo zemědělský rum na Madeiře
32002R1411 OJ L 205, 02.08.2002, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1411/2002 ze dne 29. července 2002, kterým se ukládá dočasné vyrovnávací clo z dovozu polyesterových tvarovaných přízí pocházejících z Indie
32002R1412 OJ L 205, 02.08.2002, p.50 Nařízení Komise (ES) č. 1412/2002 ze dne 29. července 2002, kterým se ukládá dočasné antidumpingové clo z dovozu polyesterových tvarovaných přízí pocházejících z Indie
32002R1413 OJ L 205, 02.08.2002, p.70 Nařízení Komise (ES) č. 1413/2002 ze dne 1. srpna 2002, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32002R1414 OJ L 205, 02.08.2002, p.72 Nařízení Komise (ES) č. 1414/2002 ze dne 1. srpna 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32002R1415 OJ L 205, 02.08.2002, p.74 Nařízení Komise (ES) č. 1415/2002 ze dne 1. srpna 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro první dílčí veřejné nabídkové řízení v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1331/2002
32002R1416 OJ L 205, 02.08.2002, p.75 Nařízení Komise (ES) č. 1416/2002 ze dne 1. srpna 2002, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32002R1417 OJ L 205, 02.08.2002, p.78 Nařízení Komise (ES) č. 1417/2002 ze dne 1. srpna 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
32002R1418 OJ L 205, 02.08.2002, p.80 Nařízení Komise (ES) č. 1418/2002 ze dne 1. srpna 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene zveřejněné v nařízení (ES) č. 901/2002
32002R1419 OJ L 205, 02.08.2002, p.81 Nařízení Komise (ES) č. 1419/2002 ze dne 1. srpna 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 900/2002
32002R1420 OJ L 205, 02.08.2002, p.82 Nařízení Komise (ES) č. 1420/2002 ze dne 1. srpna 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 899/2002
32002R1421 OJ L 205, 02.08.2002, p.83 Nařízení Komise (ES) č. 1421/2002 ze dne 1. srpna 2002, kterým se mění vývozní subvence pro sirupy a některé další výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32002R1422 OJ L 205, 02.08.2002, p.85 Nařízení Komise (ES) č. 1422/2002 ze dne 1. srpna 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro olivový olej
32002R1423 OJ L 205, 02.08.2002, p.87 Nařízení Komise (ES) č. 1423/2002 ze dne 1. srpna 2002, kterým se mění sazby subvencí pro výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R1424 OJ L 206, 03.08.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1424/2002 ze dne 2. srpna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1425 OJ L 206, 03.08.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1425/2002 ze dne 2. srpna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 97/95, pokud jde o hospodářský rok 2002/03 a produkci bramborového škrobu
32002R1426 OJ L 206, 03.08.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1426/2002 ze dne 2. srpna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 449/2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o režim podpor pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny
32002R1427 OJ L 206, 03.08.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1427/2002 ze dne 2. srpna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o prováděcích pravidlech pro dodatečná dovozní cla z ovoce a zeleniny
32002R1428 OJ L 206, 03.08.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1428/2002 ze dne 2. srpna 2002, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 609/2001, pokud jde o provádění některých předpisů pro rok 2002
32002R1429 OJ L 206, 03.08.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1429/2002 ze dne 2. srpna 2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla k celním kvótám pro hovězí a telecí maso, které jsou stanoveny v nařízeních Rady (ES) č. 1151/2002, (ES) č. 1362/2002 a (ES) č. 1361/2002 pro Estonsko, Lotyšsko a Litvu
32002R1430 OJ L 206, 03.08.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1430/2002 ze dne 2. srpna 2002, kterým se pozastavuje nákup másla v některých členských státech
32002R1431 OJ L 206, 03.08.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1431/2002 ze dne 2. srpna 2002, kterým se upravují vývozní subvence pro hovězí maso
32002R1432 OJ L 209, 06.08.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1432/2002 ze dne 5. srpna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1433 OJ L 209, 06.08.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1433/2002 ze dne 5. srpna 2002, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32002R1434 OJ L 211, 07.08.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1434/2002 ze dne 6. srpna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1435 OJ L 211, 07.08.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1435/2002 ze dne 6. srpna 2002, kterým se pro hospodářský rok 2002/03 stanovují kupní ceny uplatňované skladovacími agenturami v případě nezpracovaných sušených hroznů a nezpracovaných sušených fíků
32002R1436 OJ L 211, 07.08.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1436/2002 ze dne 6. srpna 2002, kterým se stanovuje minimální cena, jež má být zaplacena producentům za nezpracované sušené fíky, a výše produkční podpory pro sušené fíky pro hospodářský rok 2002/03
32002R1437 OJ L 211, 07.08.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1437/2002 ze dne 6. srpna 2002, kterým se stanovují prozatímní opatření týkající se oznamování žádostí o licence podle nařízení (ES) č. 1961/2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o vývozní náhrady pro ovoce a zeleninu
32002R1438 OJ L 211, 07.08.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1438/2002 ze dne 6. srpna 2002, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32002R1439 OJ L 212, 08.08.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1439/2002 ze dne 7. srpna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1440 OJ L 212, 08.08.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1440/2002 ze dne 7. srpna 2002, kterým se upravuje maximální výše produkční dávky B a kterým se mění minimální cena cukrovky B v odvětví cukru pro hospodářský rok 2002/03
32002R1441 OJ L 212, 08.08.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1441/2002 ze dne 7. srpna 2002, kterým se pro hospodářský rok 2002/03 stanovuje výše podpory na pěstování vinných hroznů určených pro produkci některých odrůd hrozinek
32002R1442 OJ L 212, 08.08.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1442/2002 ze dne 7. srpna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1554/2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/2001, pokud jde o uvádění cukru z francouzských zámořských departmentů na trh a vyrovnání cenových podmínek s preferenčním surovým cukrem
32002R1443 OJ L 212, 08.08.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1443/2002 ze dne 7. srpna 2002, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32002R1444 OJ L 216, 12.08.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1444/2002 ze dne 24. července 2002, kterým se mění rozhodnutí Komise 2000/115/ES o definici ukazatelů, výjimkách z definic a o regionech a oblastech, pokud jde o zjišťování týkající se struktury zemědělských podniků
32002R1445 OJ L 213, 09.08.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1445/2002 ze dne 8. srpna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1446 OJ L 213, 09.08.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1446/2002 ze dne 8. srpna 2002 o dočasném pozastavení a otevření celních kvót pro dovoz některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Bulharska do Společenství a o změně nařízení (ES) č. 1477/2000
32002R1447 OJ L 213, 09.08.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1447/2002 ze dne 8. srpna 2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1408/2002, pokud jde o koncese ve formě celních kvót Společenství pro některé obilné produkty pocházející z Maďarska
32002R1447r OJ L 234, 31.08.2002, p.56 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1447/2002 ze dne 8. srpna 2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1408/2002, pokud jde o koncese ve formě celních kvót Společenství pro některé obilné produkty pocházející z Maďarska (Úř. věst. č. L 213 ze dne 9.8.2002)
32002R1448 OJ L 213, 09.08.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1448/2002 ze dne 8. srpna 2002, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Španělska zakazuje lovit tresky bezvousé
32002R1449 OJ L 213, 09.08.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1449/2002 ze dne 8. srpna 2002 o vydávání dovozních licencí pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso
32002R1450 OJ L 213, 09.08.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1450/2002 ze dne 8. srpna 2002, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32002R1451 OJ L 213, 09.08.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1451/2002 ze dne 8. srpna 2002, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32002R1452 OJ L 213, 09.08.2002, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1452/2002 ze dne 8. srpna 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro druhé dílčí veřejné nabídkové řízení v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1331/2002
32002R1453 OJ L 213, 09.08.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1453/2002 ze dne 8. srpna 2002, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32002R1454 OJ L 213, 09.08.2002, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1454/2002 ze dne 8. srpna 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
32002R1455 OJ L 213, 09.08.2002, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1455/2002 ze dne 8. srpna 2002, kterým se stanovuje opravná sazba subvence pro obiloviny
32002R1456 OJ L 213, 09.08.2002, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1456/2002 ze dne 8. srpna 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro žito ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 900/2002
32002R1457 OJ L 213, 09.08.2002, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1457/2002 ze dne 8. srpna 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene zveřejněné v nařízení (ES) č. 901/2002
32002R1458 OJ L 213, 09.08.2002, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 1458/2002 ze dne 8. srpna 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 899/2002
32002R1459 OJ L 215, 10.08.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1459/2002 ze dne 9. srpna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1460 OJ L 215, 10.08.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1460/2002 ze dne 9. srpna 2002, kterým se povolují převody mezi kvantitativními limity pro textilní a oděvní výrobky pocházející z Makaa
32002R1461 OJ L 215, 10.08.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1461/2002 ze dne 9. srpna 2002, kterým se stanovují množství banánů, která mohou být dovezena do Společenství podle celních kvót pro čtvrté čtvrtletí roku 2002
32002R1462 OJ L 215, 10.08.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1462/2002 ze dne 9. srpna 2002, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1231/2002, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Švédska zakazuje lovit tresky
32002R1463 OJ L 215, 10.08.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1463/2002 ze dne 9. srpna 2002 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny
32002R1464 OJ L 215, 10.08.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1464/2002 ze dne 9. srpna 2002, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32002R1465 OJ L 215, 10.08.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1465/2002 ze dne 9. srpna 2002, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32002R1466 OJ L 217, 13.08.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1466/2002 ze dne 12. srpna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1467 OJ L 217, 13.08.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1467/2002 ze dne 12. srpna 2002, kterým se povolují převody mezi kvantitativními limity pro textilní a oděvní výrobky pocházející z Čínské lidové republiky
32002R1468 OJ L 217, 13.08.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1468/2002 ze dne 12. srpna 2002, kterým se stanoví směnný kurs pro některé přímé podpory s rozhodnou skutečností k 1. červenci 2002
32002R1470 OJ L 219, 14.08.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1470/2002 ze dne 13. srpna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1471 OJ L 219, 14.08.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1471/2002 ze dne 13. srpna 2002, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2921/90 o podpoře výroby kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka
32002R1472 OJ L 219, 14.08.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1472/2002 ze dne 13. srpna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanovují zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní subvence pro mléko a mléčné výrobky
32002R1473 OJ L 219, 14.08.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1473/2002 ze dne 13. srpna 2002, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Německa zakazuje lovit tresky a tresky skvrnité
32002R1474 OJ L 220, 15.08.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1474/2002 ze dne 14. srpna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1475 OJ L 220, 15.08.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1475/2002 ze dne 14. srpna 2002 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa pocházející z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
32002R1476 OJ L 220, 15.08.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1476/2002 ze dne 14. srpna 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32002R1477 OJ L 220, 15.08.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1477/2002 ze dne 14. srpna 2002, kterým se mění sazby subvencí pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R1478 OJ L 220, 15.08.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1478/2002 ze dne 14. srpna 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32002R1479 OJ L 220, 15.08.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1479/2002 ze dne 14. srpna 2002, kterým se upravují vývozní subvence pro krmné směsi na bázi obilovin
32002R1480 OJ L 220, 15.08.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1480/2002 ze dne 14. srpna 2002, kterým se upravují vývozní subvence pro produkty zpracované z obilovin a rýže
32002R1481 OJ L 221, 17.08.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1481/2002 ze dne 16. srpna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1482 OJ L 221, 17.08.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1482/2002 ze dne 16. srpna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1938/2001, (ES) č. 1939/2001 a (ES) č. 1940/2001, kterými se vypisují veřejná nabídková řízení na opětný prodej rýže, kterou vlastní španělská, řecká a italská intervenční agentura, na vnitřním trhu Společenstvím pro účely výživy zvířat
32002R1483 OJ L 221, 17.08.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1483/2002 ze dne 16. srpna 2002, kterým se pozastavuje nákup másla v některých členských státech
32002R1484 OJ L 221, 17.08.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1484/2002 ze dne 16. srpna 2002, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32002R1485 OJ L 223, 20.08.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1485/2002 ze dne 19. srpna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1486 OJ L 223, 20.08.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1486/2002 ze dne 19. srpna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1591/2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k režimu podpor pro bavlnu
32002R1487 OJ L 223, 20.08.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1487/2002 ze dne 19. srpna 2002, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32002R1488 OJ L 224, 21.08.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1488/2002 ze dne 20. srpna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1489 OJ L 224, 21.08.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1489/2002 ze dne 14. srpna 2002, kterým se stanovuje clo uplatňované od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2002 z dovozu některého zboží, které spadá do působnosti nařízení Rady (ES) č. 3448/93, z Maďarska do Společenství
32002R1490 OJ L 224, 21.08.2002, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1490/2002 ze dne 14. srpna 2002, kterým se stanovují další prováděcí pravidla ke třetí fázi pracovního programu uvedeného v čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS a kterým se mění nařízení (ES) č. 451/2000 (1)
32002R1491 OJ L 224, 21.08.2002, p.49 Nařízení Komise (ES) č. 1491/2002 ze dne 20. srpna 2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla ke zvláštním opatřením pro víno v okrajových regionech, která byla zavedena nařízením Rady (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001
32002R1492 OJ L 224, 21.08.2002, p.53 Nařízení Komise (ES) č. 1492/2002 ze dne 20. srpna 2002, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32002R1493 OJ L 225, 22.08.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1493/2002 ze dne 21. srpna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1494 OJ L 225, 22.08.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1494/2002 ze dne 21. srpna 2002, kterým se mění přílohy III, VII a XI k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o monitorování bovinní spongiformní encefalopatie, eradikaci přenosné spongiformní encephalopatie, odstraňování zvláštního rizikového materiálu a pravidla dovozu živých zvířat a produktů živočišného původu (1)
32002R1495 OJ L 225, 22.08.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1495/2002 ze dne 21. srpna 2002, kterým se doplňuje příloha k nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu některých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení uvedeného v nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu pro zemědělské produkty a potraviny (Piment d'Espelette nebo Piment d'Espelette — Ezpeletako Biperra, Oberpfälzer Karpfen, Carne da Charneca a Carne Cachena da Peneda)
32002R1496 OJ L 225, 22.08.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1496/2002 ze dne 21. srpna 2002, kterým se mění příloha I (pravidla jurisdikce uvedená v čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2) a příloha II (seznam příslušných soudů a orgánů) k nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o soudní pravomoci, uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních záležitostech
32002R1497 OJ L 225, 22.08.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1497/2002 ze dne 21. srpna 2002, kterým se opravuje anglická jazyková verze nařízení (ES) č. 1332/2002 o postupu přidělování vývozních licencí pro sýry vyvážené v roce 2003 do Spojených států amerických podle některých kvót vyplývajících z dohod GATT
32002R1498 OJ L 225, 22.08.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1498/2002 ze dne 21. srpna 2002, kterým se zavádějí administrativní postupy pro množstevní kvóty pro rok 2003 pro některé produkty pocházející ze Čínské lidové republiky
32002R1499 OJ L 227, 23.08.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1499/2002 ze dne 20. června 2002 o vývozu některých ocelářských produktů z Rumunska do Společenství v období od 1. července do 31. prosince 2002 (systém dvojí kontroly)
32002R1500 OJ L 227, 23.08.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1500/2002 ze dne 22. srpna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1501 OJ L 227, 23.08.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1501/2002 ze dne 22. srpna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2848/98, pokud jde o prováděcí pravidla k programu kvót buy-back v odvětví surového tabáku
32002R1502 OJ L 227, 23.08.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1502/2002 ze dne 22. srpna 2002, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32002R1503 OJ L 227, 23.08.2002, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1503/2002 ze dne 22. srpna 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32002R1504 OJ L 227, 23.08.2002, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1504/2002 ze dne 22. srpna 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro třetí dílčí veřejné nabídkové řízení v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1331/2002
32002R1505 OJ L 227, 23.08.2002, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1505/2002 ze dne 22. srpna 2002, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R1506 OJ L 227, 23.08.2002, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1506/2002 ze dne 22. srpna 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
32002R1507 OJ L 227, 23.08.2002, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 1507/2002 ze dne 22. srpna 2002, kterým se stanovuje opravná sazba subvence pro obiloviny
32002R1508 OJ L 227, 23.08.2002, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 1508/2002 ze dne 22. srpna 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro produkty zpracované z obilovin a rýže
32002R1509 OJ L 227, 23.08.2002, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 1509/2002 ze dne 22. srpna 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro krmné směsi na bázi obilovin
32002R1510 OJ L 227, 23.08.2002, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 1510/2002 ze dne 22. srpna 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene zveřejněné v nařízení (ES) č. 901/2002
32002R1511 OJ L 227, 23.08.2002, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 1511/2002 ze dne 22. srpna 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 900/2002
32002R1512 OJ L 227, 23.08.2002, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 1512/2002 ze dne 22. srpna 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 899/2002
32002R1514 OJ L 228, 24.08.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1514/2002 ze dne 19. srpna 2002, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené z dovozu některých trubek a potrubních armatur ze železa nebo oceli pocházejících z České republiky, Malajsie, Ruska, Korejské republiky a Slovenska
32002R1514r OJ L 351, 28.12.2002, p.116 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 1514/2002 ze dne 19. srpna 2002, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené z dovozu některých trubek a potrubních armatur ze železa nebo oceli pocházejících z České republiky, Malajsie, Ruska, Korejské republiky a Slovenska (Úř. věst. č. L 228 ze dne 24.8.2002)
32002R1515 OJ L 228, 24.08.2002, p.8 Nařízení Rady (ES) č. 1515/2002 ze dne 16. srpna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 348/2000, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo z dovozu některých bezešvých potrubí a trubek ze železa nebo nelegované oceli pocházející z Chorvatska a Ukrajiny
32002R1515r OJ L 234, 31.08.2002, p.56 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 1515/2002 ze dne 16. srpna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 348/2000, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo z dovozu některých bezešvých potrubí nebo trubek ze železa nebo nelegované oceli pocházejících z Chorvatska a Ukrajiny (Úř. věst. č. L 228 ze dne 24.8.2002)
32002R1516 OJ L 228, 24.08.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1516/2002 ze dne 23. srpna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1517 OJ L 228, 24.08.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1517/2002 ze dne 23. srpna 2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2019/93, kterým se zavádějí zvláštní opatření týkající se některých zemědělských produktů pro menší ostrovy v Egejském moři, pokud jde o pěstování některých zemědělských produktů, brambor pro lidskou spotřebu a sadbových brambor
32002R1518 OJ L 228, 24.08.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1518/2002 ze dne 23. srpna 2002, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 2316/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1251/1999, kterým se zavádí režim podpor pro pěstitele některých plodin na orné půdě v některých regionech Společenství
32002R1519 OJ L 228, 24.08.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1519/2002 ze dne 23. srpna 2002, kterým se stanovují odchylky od nařízení Rady (ES) č. 1251/1999, kterým se zavádí režim podpor pro pěstitele některých plodin na orné půdě, pokud jde o oblastní platby za některé plodiny na orné půdě a platby za oblasti vyjmuté z produkce pro hospodářský rok 2002/2003 pro producenty v některých regionech Itálie
32002R1520 OJ L 228, 24.08.2002, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1520/2002 ze dne 23. srpna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 899/2002, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení subvence při vývozu pšenice obecné do všech třetích zemí, kromě Polska, Estonska, Litvy a Lotyšska
32002R1521 OJ L 228, 24.08.2002, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1521/2002 ze dne 23. srpna 2002, kterým se pozastavuje nákup másla v některých členských státech
32002R1522 OJ L 229, 27.08.2002, p.1 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1522/2002 ze dne 24. července 2002, kterým se stanovují opravné koeficienty uplatňované od 1. ledna 2002 na platy úředníků Evropských společenství pracujících ve třetích zemích
32002R1523 OJ L 229, 27.08.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1523/2002 ze dne 26. srpna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1524 OJ L 229, 27.08.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1524/2002 ze dne 26. srpna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 936/97 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a zmrazené buvolí maso
32002R1525 OJ L 229, 27.08.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1525/2002 ze dne 26. srpna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1899/97, kterým se v odvětví drůbežího masa a vajec stanovují prováděcí pravidla k ujednáním podle Evropských dohod se zeměmi střední a východní Evropy uvedeným v nařízeních Rady (ES) č. 1727/2000, (ES) č. 2290/2000, (ES) č. 2433/2000, (ES) č. 2434/2000, (ES) č. 2435/2000 a (ES) č. 2851/2000 a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 2699/93 a (ES) č. 1559/94
32002R1526 OJ L 229, 27.08.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1526/2002 ze dne 26. srpna 2002, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na snížení cla z kukuřice dovezené do Španělska ze třetích zemí
32002R1527 OJ L 229, 27.08.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1527/2002 ze dne 26. srpna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1379/2002 o dodávkách rostlinného oleje z titulu potravinové pomoci
32002R1528 OJ L 229, 27.08.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1528/2002 ze dne 26. srpna 2002 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny
32002R1529 OJ L 230, 28.08.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1529/2002 ze dne 27. srpna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1530 OJ L 230, 28.08.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1530/2002 ze dne 27. srpna 2002, kterým se mění přílohy I, II a III k nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se mění příloha I k nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanovuje postup Společenství pro určování maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (1)
32002R1531 OJ L 231, 29.08.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1531/2002 ze dne 14. srpna 2002, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo z dovozu barevných televizních přijímačů pocházejících z Čínské lidové republiky, Korejské republiky, Malajsie a Thajska a kterým se ukončuje řízení týkající se dovozu barevných televizních přijímačů pocházejících ze Singapuru
32002R1531r OJ L 351, 28.12.2002, p.116 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 1531/2002 ze dne 14. srpna 2002, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo z dovozu barevných televizních přijímačů pocházejících z Čínské lidové republiky, Korejské republiky, Malajsie a Thajska a kterým se ukončuje řízení týkající se dovozu barevných televizních přijímačů pocházejících ze Singapuru (Úř. věst. č. L 231 ze dne 29.8.2002)
32002R1532 OJ L 231, 29.08.2002, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1532/2002 ze dne 28. srpna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1533 OJ L 231, 29.08.2002, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 1533/2002 ze dne 27. srpna 2002, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32002R1534 OJ L 231, 29.08.2002, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 1534/2002 ze dne 28. srpna 2002, kterým se opravuje švédská jazyková verze nařízení (ES) č. 214/2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenci na trhu se sušeným odstředěným mlékem
32002R1535 OJ L 231, 29.08.2002, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 1535/2002 ze dne 28. srpna 2002, kterým se stanovují odchylky od nařízení Rady (ES) č. 1251/1999, kterým se zavádí režim podpor pro pěstitele některých plodin na orné půdě, pokud jde o oblastní platby za některé plodiny na orné půdě a platby za oblasti vyjmuté z produkce pro hospodářský rok 2002/2003 pro producenty v některých regionech Německa
32002R1536 OJ L 231, 29.08.2002, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 1536/2002 ze dne 28. srpna 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32002R1537 OJ L 231, 29.08.2002, p.41 Nařízení Komise (ES) č. 1537/2002 ze dne 28. srpna 2002, kterým se stanovují výrobní subvence pro olivový olej používaný při výrobě některých konzervovaných potravin
32002R1538 OJ L 233, 30.08.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1538/2002 ze dne 29. srpna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1539 OJ L 233, 30.08.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1539/2002 ze dne 29. srpna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2305/95, kterým se v odvětví vepřového masa stanovují prováděcí pravidla k ujednáním uvedeným v dohodách o volném obchodu mezi Společenstvím na straně jedné a Estonskem, Lotyšskem a Litvou na straně druhé
32002R1540 OJ L 233, 30.08.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1540/2002 ze dne 29. srpna 2002, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na přidělování vývozních licencí pro ovoce a zeleninu
32002R1541 OJ L 233, 30.08.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1541/2002 ze dne 29. srpna 2002, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32002R1542 OJ L 233, 30.08.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1542/2002 ze dne 29. srpna 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro čtvrté dílčí veřejné nabídkové řízení v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1331/2002
32002R1543 OJ L 233, 30.08.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1543/2002 ze dne 29. srpna 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro produkty zpracované z obilovin a rýže
32002R1544 OJ L 233, 30.08.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1544/2002 ze dne 29. srpna 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro krmné směsi na bázi obilovin
32002R1545 OJ L 233, 30.08.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1545/2002 ze dne 29. srpna 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
32002R1546 OJ L 233, 30.08.2002, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1546/2002 ze dne 29. srpna 2002, kterým se stanovuje opravná sazba subvence pro obiloviny
32002R1547 OJ L 233, 30.08.2002, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1547/2002 ze dne 29. srpna 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene zveřejněné v nařízení (ES) č. 901/2002
32002R1548 OJ L 233, 30.08.2002, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1548/2002 ze dne 29. srpna 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 900/2002
32002R1549 OJ L 233, 30.08.2002, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1549/2002 ze dne 29. srpna 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 899/2002
32002R1550 OJ L 233, 30.08.2002, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1550/2002 ze dne 29. srpna 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro mléko a mléčné výrobky
32002R1551 OJ L 233, 30.08.2002, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 1551/2002 ze dne 29. srpna 2002, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R1552 OJ L 233, 30.08.2002, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 1552/2002 ze dne 29. srpna 2002, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32002R1553 OJ L 234, 31.08.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1553/2002 ze dne 30. srpna 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1554 OJ L 234, 31.08.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1554/2002 ze dne 30. srpna 2002, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32002R1555 OJ L 234, 31.08.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1555/2002 ze dne 30. srpna 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro sirupy a některé další výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32002R1556 OJ L 234, 31.08.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1556/2002 ze dne 30. srpna 2002, kterým se stanovují výrobní subvence pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
32002R1557 OJ L 234, 31.08.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1557/2002 ze dne 30. srpna 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32002R1558 OJ L 234, 31.08.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1558/2002 ze dne 30. srpna 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32002R1559 OJ L 234, 31.08.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1559/2002 ze dne 30. srpna 2002, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32002R1560 OJ L 234, 31.08.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1560/2002 ze dne 30. srpna 2002, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R1561 OJ L 234, 31.08.2002, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1561/2002 ze dne 30. srpna 2002, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R1562 OJ L 234, 31.08.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1562/2002 ze dne 30. srpna 2002, kterým se stanovují subvence pro produkty z obilovin a rýže dodávané z titulu komunitární a národní potravinové pomoci
32002R1563 OJ L 234, 31.08.2002, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1563/2002 ze dne 30. srpna 2002, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1866/95, kterým se v odvětví drůbežího masa a vajec stanovují prováděcí pravidla k ujednáním uvedeným v dohodách o volném obchodu mezi Společenstvím na straně jedné a Litvou, Lotyšskem a Estonskem na straně druhé
32002R1564 OJ L 234, 31.08.2002, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1564/2002 ze dne 30. srpna 2002, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 275. zvláštní veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32002R1565 OJ L 234, 31.08.2002, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1565/2002 ze dne 30. srpna 2002, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 103. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32002R1566 OJ L 234, 31.08.2002, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1566/2002 ze dne 30. srpna 2002, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 56. veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2771/1999
32002R1567 OJ L 234, 31.08.2002, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1567/2002 ze dne 30. srpna 2002, kterým se stanovuje maximální kupní cena odstředěného sušeného mléka pro čtvrté veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 214/2001
32002R1568 OJ L 234, 31.08.2002, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 1568/2002 ze dne 30. srpna 2002, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
32002R1569 OJ L 234, 31.08.2002, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 1569/2002 ze dne 30. srpna 2002, kterým se mění vývozní subvence pro drůbeží maso
32002R1570 OJ L 234, 31.08.2002, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 1570/2002 ze dne 30. srpna 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro hovězí a telecí maso
32002R1570r OJ L 237, 05.09.2002, p.16 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1570/2002 ze dne 30. srpna 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro hovězí a telecí maso (Úř. věst. č. L 234 ze dne 31.8.2002)
32002R1571 OJ L 235, 03.09.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1571/2002 ze dne 2. září 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1572 OJ L 235, 03.09.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1572/2002 ze dne 2. září 2002, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa prodávaného podle veřejného nabídkového řízení uvedeného v nařízení (ES) č. 1197/2002
32002R1573 OJ L 235, 03.09.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1573/2002 ze dne 2. září 2002 o prodeji hovězího masa, které vlastní některé intervenční agentury a které je určeno ke zpracování ve Společenství, prostřednictvím veřejného nabídkového řízení
32002R1574 OJ L 235, 03.09.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1574/2002 ze dne 2. září 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2001 a (ES) č. 2805/95, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, pokud jde o obchodování s produkty z odvětví vína se třetími zeměmi a vývozní subvence v odvětví vína
32002R1575 OJ L 235, 03.09.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1575/2002 ze dne 2. září 2002, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32002R1576 OJ L 235, 03.09.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1576/2002 ze dne 2. září 2002, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32002R1577 OJ L 236, 04.09.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1577/2002 ze dne 3. září 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1578 OJ L 236, 04.09.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1578/2002 ze dne 12. srpna 2002, kterým se dočasně mění nařízení Rady (ES) č. 2505/96, pokud jde o objem některých všeobecných celních kvót Společenství
32002R1579 OJ L 237, 05.09.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1579/2002 ze dne 4. září 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1580 OJ L 237, 05.09.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1580/2002 ze dne 4. září 2002, kterým se podruhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002, kterým se ukládají některá zvláštní restriktivní opatření namířená proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ladinem, sítí Al-Kajda a Talibanem a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32002R1581 OJ L 239, 06.09.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1581/2002 ze dne 5. září 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1582 OJ L 239, 06.09.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1582/2002 ze dne 5. září 2002 o zvláštním intervenčním opatření pro obiloviny ve Finsku a Švédsku
32002R1583 OJ L 239, 06.09.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1583/2002 ze dne 5. září 2002 o prodeji 30600 tun obilovin, které vlastní rakouská intervenční agentura, za snížené ceny producentům se sídlem na území Rakouska postiženým povodněmi
32002R1584 OJ L 239, 06.09.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1584/2002 ze dne 5. září 2002, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32002R1585 OJ L 239, 06.09.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1585/2002 ze dne 5. září 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32002R1586 OJ L 239, 06.09.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1586/2002 ze dne 5. září 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro páté dílčí veřejné nabídkové řízení v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1331/2002
32002R1587 OJ L 239, 06.09.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1587/2002 ze dne 5. září 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene zveřejněné nařízení (ES) č. 901/2002
32002R1588 OJ L 239, 06.09.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1588/2002 ze dne 5. září 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 900/2002
32002R1589 OJ L 239, 06.09.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1589/2002 ze dne 5. září 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 899/2002
32002R1590 OJ L 239, 06.09.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1590/2002 ze dne 5. září 2002, kterým se stanovuje maximální snížení cla z kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1526/2002
32002R1591 OJ L 239, 06.09.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1591/2002 ze dne 5. září 2002, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32002R1592 OJ L 240, 07.09.2002, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 15. července 2002 o společných pravidlech pro oblast civilního letectví a o zřízení Evropské letecké bezpečnostní agentury (1)
32002R1593 OJ L 240, 07.09.2002, p.22 Nařízení Rady (ES) č. 1593/2002 ze dne 3. září 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 772/1999 o uložení definitivních antidumpingových a vyrovnávacích cel z dovozu chovného lososa obecného pocházejícího z Norska
32002R1594 OJ L 240, 07.09.2002, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 1594/2002 ze dne 6. září 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1595 OJ L 240, 07.09.2002, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 1595/2002 ze dne 6. září 2002, kterým se pozastavuje nákup másla v některých členských státech
32002R1596 OJ L 240, 07.09.2002, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 1596/2002 ze dne 6. září 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2760/98 o provádění programu přeshraniční spolupráce v rámci programu PHARE
32002R1597 OJ L 240, 07.09.2002, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 1597/2002 ze dne 6. září 2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla ke směrnici Rady 1999/105/ES, pokud jde o vzor národních seznamů základního materiálu lesního rozmnožovacího materiálu
32002R1598 OJ L 240, 07.09.2002, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 1598/2002 ze dne 6. září 2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla ke směrnici Rady 1999/105/ES, pokud jde o poskytování vzájemné administrativní pomoci úředními orgány
32002R1599 OJ L 240, 07.09.2002, p.43 Nařízení Komise (ES) č. 1599/2002 ze dne 6. září 2002, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32002R1601 OJ L 242, 10.09.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1601/2002 ze dne 9. září 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1602 OJ L 242, 10.09.2002, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1602/2002 ze dne 9. září 2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla k směrnice Rady 1999/105/ES, pokud jde o oprávnění členských států zakázat prodej zvláštního lesního rozmnožovacího materiálu konečnému uživateli
32002R1603 OJ L 242, 10.09.2002, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1603/2002 ze dne 9. září 2002, kterým se mění příloha k nařízení Komise (ES) č. 1535/2002 ze dne 28. srpna 2002, kterým se stanovují odchylky od nařízení Rady (ES) č. 1251/1999, kterým se zavádí režim podpor pro pěstitele některých plodin na orné půdě, pokud jde o oblastní platby za některé plodiny na orné půdě a platby za oblasti vyjmuté z produkce pro hospodářský rok 2002/2003 pro producenty v některých regionech Německa
32002R1604 OJ L 242, 10.09.2002, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1604/2002 ze dne 9. září 2002, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32002R1605 OJ L 248, 16.09.2002, p.1 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002 o finančním nařízení platném pro všeobecný rozpočet Evropských společenství
32002R1606 OJ L 243, 11.09.2002, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodního účetních standardů
32002R1607 OJ L 243, 11.09.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1607/2002 ze dne 10. září 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1608 OJ L 243, 11.09.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1608/2002 ze dne 10. září 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1661/1999, pokud jde o seznam celních úřadů povolujících propuštění produktů do volného oběhu ve Společenství
32002R1609 OJ L 243, 11.09.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1609/2002 ze dne 10. září 2002 o vydávání dovozních licencí pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso
32002R1610 OJ L 243, 11.09.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1610/2002 ze dne 10. září 2002, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32002R1611 OJ L 243, 11.09.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1611/2002 ze dne 10. září 2002, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32002R1612 OJ L 244, 12.09.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1612/2002 ze dne 11. září 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1613 OJ L 244, 12.09.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1613/2002 ze dne 10. září 2002, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32002R1614 OJ L 244, 12.09.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1614/2002 ze dne 6. září 2002, kterým se nařízení Rady (ES, Euratom) č. 58/97 přizpůsobuje hospodářskému a technickému rozvoji a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2700/98, (ES) č. 2701/98 a (ES) č. 2702/98
32002R1615 OJ L 244, 12.09.2002, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1615/2002 ze dne 11. září 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32002R1616 OJ L 246, 13.09.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1616/2002 ze dne 12. září 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1617 OJ L 246, 13.09.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1617/2002 ze dne 12. září 2002, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32002R1618 OJ L 246, 13.09.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1618/2002 ze dne 12. září 2002, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32002R1619 OJ L 246, 13.09.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1619/2002 ze dne 12. září 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro šesté dílčí veřejné nabídkové řízení v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1331/2002
32002R1620 OJ L 246, 13.09.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1620/2002 ze dne 12. září 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro produkty zpracované z obilovin a rýže
32002R1621 OJ L 246, 13.09.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1621/2002 ze dne 12. září 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro krmné směsi na bázi obilovin
32002R1622 OJ L 246, 13.09.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1622/2002 ze dne 12. září 2002, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R1623 OJ L 246, 13.09.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1623/2002 ze dne 12. září 2002, kterým se mění sazby subvencí pro některé výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R1624 OJ L 246, 13.09.2002, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1624/2002 ze dne 12. září 2002, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32002R1625 OJ L 246, 13.09.2002, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1625/2002 ze dne 12. září 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro ječmen ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 901/2002
32002R1626 OJ L 246, 13.09.2002, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1626/2002 ze dne 12. září 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 900/2002
32002R1627 OJ L 246, 13.09.2002, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1627/2002 ze dne 12. září 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 899/2002
32002R1628 OJ L 246, 13.09.2002, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1628/2002 ze dne 12. září 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
32002R1629 OJ L 246, 13.09.2002, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1629/2002 ze dne 12. září 2002, kterým se mění vývozní subvence pro sirupy a některé další výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32002R1630 OJ L 246, 13.09.2002, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1630/2002 ze dne 12. září 2002 o zamítnut žádostí o licence pro některé zpracované produkty a krmné směsi na bázi obilovin
32002R1631 OJ L 247, 14.09.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1631/2002 ze dne 13. září 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1632 OJ L 247, 14.09.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1632/2002 ze dne 13. září 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 900/2002, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na náhrady při vývozu žita do všech třetích zemí, s výjimkou Estonska, Litvy a Lotyšska
32002R1633 OJ L 247, 14.09.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1633/2002 ze dne 13. září 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1429/2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla k celním kvótám pro hovězí a telecí maso, které jsou stanoveny v nařízeních Rady (ES) č. 1151/2002, (ES) č. 1362/2002 a (ES) č. 1361/2002 pro Estonsko, Lotyšsko a Litvu
32002R1634 OJ L 247, 14.09.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1634/2002 ze dne 13. září 2002, kterým se mění — na základě nových koncesí, které nařízení Rady (ES) č. 1408/2002 stanoví v případě Maďarské republiky — nařízení (ES) č. 1279/98, (ES) č. 1128/1999 a (ES) č. 1247/1999 týkající se některých celních kvót pro dovoz hovězích a telecích produktů
32002R1635 OJ L 247, 14.09.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1635/2002 ze dne 13. září 2002, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Španělska povoluje lovit tresky
32002R1636 OJ L 247, 14.09.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1636/2002 ze dne 13. září 2002, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 276. zvláštní veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32002R1637 OJ L 247, 14.09.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1637/2002 ze dne 13. září 2002, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 104. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32002R1638 OJ L 247, 14.09.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1638/2002 ze dne 13. září 2002, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 57. veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2771/1999
32002R1639 OJ L 247, 14.09.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1639/2002 ze dne 13. září 2002, kterým se pozastavuje nákup másla v některých členských státech
32002R1640 OJ L 247, 14.09.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1640/2002 ze dne 13. září 2002, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32002R1641 OJ L 247, 14.09.2002, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1641/2002 ze dne 13. září 2002, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32002R1642 OJ L 247, 14.09.2002, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1642/2002 ze dne 13. září 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32002R1643 OJ L 247, 14.09.2002, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1643/2002 ze dne 13. září 2002, kterým se potřetí mění nařízení Rady (ES) č. 310/2002 o některých restriktivních opatřeních týkajících se Zimbabwe
32002R1644 OJ L 247, 14.09.2002, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1644/2002 ze dne 13. září 2002, kterým se potřetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002, kterým se ukládají některá zvláštní restriktivní opatření namířená proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ladinem, sítí Al-Kajda a Talibanem a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32002R1645 OJ L 249, 17.09.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1645/2002 ze dne 16. září 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1646 OJ L 249, 17.09.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1646/2002 ze dne 16. září 2002 o dodávkách půleného hrachu z titulu potravinové pomoci
32002R1647 OJ L 249, 17.09.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1647/2002 ze dne 16. září 2002 o dodávkách obilovin z titulu potravinové pomoci
32002R1648 OJ L 249, 17.09.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1648/2002 ze dne 16. září 2002, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle čtvrtého veřejného nabídkového řízení uvedeného v nařízení (ES) č. 1197/2002
32002R1649 OJ L 249, 17.09.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1649/2002 ze dne 16. září 2002, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle veřejného nabídkového řízení uvedeného v nařízení (ES) č. 1573/2002
32002R1650 OJ L 249, 17.09.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1650/2002 ze dne 16. září 2002 o vydávání vývozních licencí typu A3 v odvětví ovoce a zeleniny
32002R1651 OJ L 249, 17.09.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1651/2002 ze dne 16. září 2002, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32002R1652 OJ L 249, 17.09.2002, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1652/2002 ze dne 16. září 2002, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32002R1653 OJ L 250, 18.09.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1653/2002 ze dne 17. září 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1654 OJ L 250, 18.09.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1654/2002 ze dne 17. září 2002 o periodických prodejích hovězího masa, které vlastní některé intervenční agentury
32002R1655 OJ L 250, 18.09.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1655/2002 ze dne 17. září 2002 o prodeji hovězího masa, které vlastní některé intervenční agentury a které je určeno ke zpracování ve Společenství
32002R1656 OJ L 250, 18.09.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1656/2002 ze dne 17. září 2002 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa pocházející z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
32002R1657 OJ L 251, 19.09.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1657/2002 ze dne 18. září 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1658 OJ L 251, 19.09.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1658/2002 ze dne 18. září 2002 o uplatňování redukčního koeficientu v případě osvědčení o náhradě pro zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě, jak stanoví čl. 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 1520/2000
32002R1659 OJ L 251, 19.09.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1659/2002 ze dne 18. září 2002, kterým se stanovují reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec a pro vaječný albumin a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
32002R1660 OJ L 251, 19.09.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1660/2002 ze dne 18. září 2002 o vydávání vývozních licencí typu A3 v odvětví ovoce a zeleniny
32002R1661 OJ L 251, 19.09.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1661/2002 ze dne 18. září 2002, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32002R1662 OJ L 251, 19.09.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1662/2002 ze dne 18. září 2002 o uložení prozatímního antidumpingového cla z dovozu některých přízí z acetátu celulózy pocházejících z Litvy a Spojených států amerických
32002R1662r OJ L 258, 26.09.2002, p.35 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1662/2002 ze dne 18. září 2002 o uložení prozatímního antidumpingového cla z dovozu některých přízí z acetátu celulózy pocházejících z Litvy a Spojených států amerických (Úř. věst. č. L 251 ze dne 19.9.2002)
32002R1663 OJ L 252, 20.09.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1663/2002 ze dne 19. září 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1664 OJ L 252, 20.09.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1664/2002 ze dne 19. září 2002, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32002R1665 OJ L 252, 20.09.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1665/2002 ze dne 19. září 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32002R1666 OJ L 252, 20.09.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1666/2002 ze dne 19. září 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro sedmé dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1331/2002
32002R1667 OJ L 252, 20.09.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1667/2002 ze dne 19. září 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o režim dovozu pro mléko a mléčné výrobky a o otevření celních kvót, a kterým se stanovují odchylky od uvedeného nařízení
32002R1668 OJ L 252, 20.09.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1668/2002 ze dne 19. září 2002 o vydávání vývozních licencí pro vinařské produkty
32002R1669 OJ L 252, 20.09.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1669/2002 ze dne 19. září 2002 o vydávání dovozních licencí pro rýži pocházející z nejméně rozvinutých zemí
32002R1670 OJ L 252, 20.09.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1670/2002 ze dne 19. září 2002 o vydávání dovozních licencí pro rýži s kumulací původu AKT/zámořské země a území na základě žádostí podaných v prvních pěti pracovních dnech září 2002 podle nařízení (ES) č. 2603/97
32002R1671 OJ L 252, 20.09.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1671/2002 ze dne 19. září 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro ječmen ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 901/2002
32002R1672 OJ L 252, 20.09.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1672/2002 ze dne 19. září 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 900/2002
32002R1673 OJ L 252, 20.09.2002, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1673/2002 ze dne 19. září 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 899/2002
32002R1674 OJ L 252, 20.09.2002, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1674/2002 ze dne 19. září 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro oves ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1582/2002
32002R1675 OJ L 253, 21.09.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1675/2002 ze dne 20. září 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1676 OJ L 253, 21.09.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1676/2002 ze dne 20. září 2002, kterým se pozastavuje nákup másla v některých členských státech
32002R1677 OJ L 253, 21.09.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1677/2002 ze dne 20. září 2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1151/2002, pokud jde o dovozní licence pro oves a ječmen pocházející z Estonské republiky
32002R1678 OJ L 253, 21.09.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1678/2002 ze dne 20. září 2002, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32002R1679 OJ L 255, 24.09.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1679/2002 ze dne 23. září 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1680 OJ L 255, 24.09.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1680/2002 ze dne 23. září 2002 o dodávkách rostlinného oleje z titulu potravinové pomoci
32002R1681 OJ L 256, 25.09.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1681/2002 ze dne 24. září 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1682 OJ L 256, 25.09.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1682/2002 ze dne 24. září 2002 o vydávání dovozních licencí pro rýži na základě žádostí podaných v prvních desíti pracovních dnech září 2002 podle nařízení (ES) č. 327/98
32002R1683 OJ L 256, 25.09.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1683/2002 ze dne 24. září 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro olivový olej
32002R1684 OJ L 258, 26.09.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1684/2002 ze dne 25. září 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1685 OJ L 258, 26.09.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1685/2002 ze dne 24. září 2002, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32002R1686 OJ L 258, 26.09.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1686/2002 ze dne 25. září 2002, kterým se stanovují zemědělské složky a dodatečná cla uplatňované od 1. ledna 2002 při dovozu některého zboží spadajícího do působnosti nařízení Rady (ES) č. 3448/93 z Islandu a Norska do Společenství
32002R1687 OJ L 258, 26.09.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1687/2002 ze dne 25. září 2002 o dodatečné lhůtě uvedené v čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1896/2000 pro některé aktivní látky určené k použití v biocidních látkách, které jsou již na trhu (1)
32002R1688 OJ L 258, 26.09.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1688/2002 ze dne 25. září 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32002R1689 OJ L 258, 26.09.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1689/2002 ze dne 25. září 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o licence podané v září 2002 pro některé produkty z vajec a drůbežího masa podle režimu stanoveného v prozatímních dohodách, které Společenství uzavřelo s Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Rumunskem a Bulharskem
32002R1690 OJ L 258, 26.09.2002, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1690/2002 ze dne 25. září 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v září 2002 pro některé produkty z odvětví a vajec a drůbežího masa podle nařízení (ES) č. 1474/95 a (ES) č. 1251/96
32002R1691 OJ L 258, 26.09.2002, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1691/2002 ze dne 25. září 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v září 2002 pro některé produkty z drůbežího masa podle režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro drůbeží maso a některé další zemědělské produkty
32002R1692 OJ L 258, 26.09.2002, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1692/2002 ze dne 25. září 2002, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32002R1693 OJ L 258, 26.09.2002, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1693/2002 ze dne 25. září 2002 o zahájení šetření ve věci údajného porušení antidumpingových opatření, která ukládá nařízení Rady (ES) č. 1784/2000 o dovozu některých trubek nebo potrubních tvarovek z tvárné litiny pocházejících z Brazílie, dovozem některých trubek nebo potrubních tvarovek z tvárné litiny dodávaných z Argentiny a o podmínění těchto dovozů registrací
32002R1694 OJ L 261, 28.09.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1694/2002 ze dne 27. září 2002 o uložení definitivních bezpečnostních opatření vůči dovozu některých ocelářských výrobků
32002R1695 OJ L 261, 28.09.2002, p.124 Nařízení Komise (ES) č. 1695/2002 ze dne 27. září 2002 o ukončení některých bezpečnostních opatřeních a zavedení systému monitorování v případě některých ocelářských výrobků a o náhradě některých cel
32002R1696 OJ L 259, 27.09.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1696/2002 ze dne 23. září 2002, kterým se mění příloha k nařízení (ES) č. 2042/2000, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo z dovozu televizních kamerových systémů pocházejících z Japonska
32002R1697 OJ L 259, 27.09.2002, p.8 Nařízení Rady (ES) č. 1697/2002 ze dne 23. září 2002 o uložení definitivního antidumpingového cla z dovozu některých svařovaných trubek a potrubních tvarovek ze železa nebo nelegované oceli pocházejících z České republiky, Polska, Thajska, Turecka a Ukrajiny
32002R1697r OJ L 351, 28.12.2002, p.117 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 1697/2002 ze dne 23. září 2002 o uložení definitivního antidumpingového cla z dovozu některých svařovaných trubek a potrubních tvarovek ze železa nebo nelegované oceli pocházejících z České republiky, Polska, Thajska, Turecka a Ukrajiny (Úř. věst. č. L 259 ze dne 27.9.2002)
32002R1698 OJ L 259, 27.09.2002, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1698/2002 ze dne 26. září 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1699 OJ L 259, 27.09.2002, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1699/2002 ze dne 26. září 2002, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32002R1700 OJ L 259, 27.09.2002, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1700/2002 ze dne 26. září 2002, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32002R1701 OJ L 259, 27.09.2002, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1701/2002 ze dne 26. září 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro osmé dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1331/2002
32002R1702 OJ L 259, 27.09.2002, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 1702/2002 ze dne 26. září 2002, kterým se stanoví předpokládaná produkce nečištěné bavlny pro hospodářský rok 2002/2003 a s tím související prozatímní snížení cílové ceny
32002R1703 OJ L 259, 27.09.2002, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1703/2002 ze dne 26. září 2002, kterým se mění sazby subvencí pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R1704 OJ L 259, 27.09.2002, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 1704/2002 ze dne 26. září 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro produkty zpracované z obilovin a rýže
32002R1705 OJ L 259, 27.09.2002, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 1705/2002 ze dne 26. září 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro krmné směsi na bázi obilovin
32002R1706 OJ L 259, 27.09.2002, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 1706/2002 ze dne 26. září 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro mléko a mléčné výrobky
32002R1707 OJ L 259, 27.09.2002, p.42 Nařízení Komise (ES) č. 1707/2002 ze dne 26. září 2002, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R1708 OJ L 259, 27.09.2002, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 1708/2002 ze dne 26. září 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
32002R1709 OJ L 259, 27.09.2002, p.48 Nařízení Komise (ES) č. 1709/2002 ze dne 26. září 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 900/2002
32002R1710 OJ L 259, 27.09.2002, p.49 Nařízení Komise (ES) č. 1710/2002 ze dne 26. září 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro oves ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1582/2002
32002R1711 OJ L 259, 27.09.2002, p.50 Nařízení Komise (ES) č. 1711/2002 ze dne 26. září 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz pšenice obecné zveřejněné v nařízení (ES) č. 899/2002
32002R1712 OJ L 259, 27.09.2002, p.51 Nařízení Komise (ES) č. 1712/2002 ze dne 26. září 2002, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
32002R1713 OJ L 260, 28.09.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1713/2002 ze dne 27. září 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1714 OJ L 260, 28.09.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1714/2002 ze dne 27. září 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1500/2001, kterým se na 129 995 tun zvyšuje množství ječmene, které vlastní finská intervenční agentura a pro které bylo vypsáno veřejné nabídkové řízení na vývoz
32002R1715 OJ L 260, 28.09.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1715/2002 ze dne 27. září 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro hovězí a telecí maso
32002R1716 OJ L 260, 28.09.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1716/2002 ze dne 27. září 2002, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Francie zakazuje lovit tuňáky obecné
32002R1717 OJ L 260, 28.09.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1717/2002 ze dne 27. září 2002, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Švédska zakazuje lovit tuňáky obecné
32002R1718 OJ L 260, 28.09.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1718/2002 ze dne 27. září 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 541/2002 o otevření celních kvót pro dovoz některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Lichtenštejnska do Společenství
32002R1719 OJ L 260, 28.09.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1719/2002 ze dne 27. září 2002, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 105. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32002R1720 OJ L 260, 28.09.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1720/2002 ze dne 27. září 2002, kterým se stanovují maximální kupní ceny másla pro 58. veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2771/1999
32002R1721 OJ L 260, 28.09.2002, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1721/2002 ze dne 27. září 2002, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 277. zvláštní veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32002R1722 OJ L 260, 28.09.2002, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1722/2002 ze dne 27. září 2002 o vydávání dovozních licencí dne 30. září 2002 pro produkty ze skopového a kozího masa podle zvláštních celních kvót pro země, jež nejsou členy GATT-WTO pro čtvrté čtvrtletí roku 2002
32002R1723 OJ L 260, 28.09.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1723/2002 ze dne 27. září 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v září 2002 pro některé produkty z vepřového masa podle režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro vepřové maso a některé další zemědělské produkty
32002R1724 OJ L 260, 28.09.2002, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1724/2002 ze dne 27. září 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v září 2002 podle režimu stanoveného celními kvótami pro některé produkty z vepřového masa pro období v období od 1. října do 31. prosince 2002
32002R1725 OJ L 260, 28.09.2002, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1725/2002 ze dne 27. září 2002, kterým se stanovují množství některých produktů z vepřového masa pro první čtvrtletí roku 2003 podle ujednání stanovených dohodami o volném obchodu mezi Společenstvím na straně jedné a Lotyšskem, Litvou a Estonskem na straně druhé
32002R1726 OJ L 260, 28.09.2002, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1726/2002 ze dne 27. září 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v září 2002 pro některé produkty z vepřového masa podle režimu stanoveného v dohodách, které Společenství uzavřelo s Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Bulharskem a Rumunskem
32002R1727 OJ L 260, 28.09.2002, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 1727/2002 ze dne 27. září 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v září 2002 pro některé produkty z vepřového masa podle režimu stanoveného dohodou, kterou Společenství uzavřelo se Slovinskem
32002R1728 OJ L 260, 28.09.2002, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 1728/2002 ze dne 27. září 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1706/2002, kterým se stanovují vývozní subvence v odvětví mléka a mléčných výrobků
32002R1729 OJ L 263, 01.10.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1729/2002 ze dne 30. září 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1730 OJ L 263, 01.10.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1730/2002 ze dne 30. září 2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1408/2002, pokud jde o koncese ve formě celních kvót Společenství pro některé obilné produkty na bázi žita a ovsa pocházející z Maďarska
32002R1731 OJ L 263, 01.10.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1731/2002 ze dne 30. září 2002, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R1732 OJ L 263, 01.10.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1732/2002 ze dne 30. září 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32002R1733 OJ L 263, 01.10.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1733/2002 ze dne 30. září 2002, kterým se stanovují subvence pro produkty z obilovin a rýže dodávané z titulu komunitární a národní potravinové pomoci
32002R1734 OJ L 263, 01.10.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1734/2002 ze dne 30. září 2002, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32002R1735 OJ L 263, 01.10.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1735/2002 ze dne 30. září 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro sirupy a některé další výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32002R1736 OJ L 263, 01.10.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1736/2002 ze dne 30. září 2002, kterým se stanovují výrobní subvence pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
32002R1737 OJ L 263, 01.10.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1737/2002 ze dne 30. září 2002, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R1738 OJ L 263, 01.10.2002, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1738/2002 ze dne 30. září 2002 o udělení dodatečných množství pro dovoz textilních výrobků kategorie 2A pocházejících z Brazílie do Evropské unie
32002R1739 OJ L 263, 01.10.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1739/2002 ze dne 30. září 2002 o prvotním zveřejňování množství některých základních produktů, které mohou být umístěny do režimu aktivního zušlechťovacího styku bez předchozího přezkoumání ekonomických podmínek
32002R1740 OJ L 263, 01.10.2002, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1740/2002 ze dne 30. září 2002, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle prvního veřejného nabídkového řízení uvedeného v nařízení (ES) č. 1654/2002
32002R1741 OJ L 263, 01.10.2002, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1741/2002 ze dne 30. září 2002, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle veřejného nabídkového řízení uvedeného v nařízení (ES) č. 1655/2002
32002R1742 OJ L 263, 01.10.2002, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1742/2002 ze dne 30. září 2002, kterým se mění opravná sazba subvence pro obiloviny
32002R1743 OJ L 263, 01.10.2002, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 1743/2002 ze dne 30. září 2002, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32002R1744 OJ L 263, 01.10.2002, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1744/2002 ze dne 30. září 2002, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32002R1745 OJ L 263, 01.10.2002, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 1745/2002 ze dne 30. září 2002, kterým se pro hospodářský rok 2002/2003 snižuje zaručené množství podle režimu produkčních kvót pro odvětví cukru a předpokládané maximální potřeby dodávek pro rafinérie podle preferenčních dovozních ujednání
32002R1745r OJ L 302, 06.11.2002, p.35 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1745/2002 ze dne 30. září 2002, kterým se pro hospodářský rok 2002/2003 snižuje zaručené množství podle režimu produkčních kvót pro odvětví cukru a předpokládané maximální potřeby dodávek pro rafinérie podle preferenčních dovozních ujednání (Úř. věst. č. L 263 ze dne 1.10.2002)
32002R1746 OJ L 264, 02.10.2002, p.1 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1746/2002 ze dne 30. září 2002, kterým se v rámci reorganizace Komise zavádějí zvláštní opatření za účelem ukončení pracovního poměru úředníků Evropských společenství jmenovaných na místo v Komisi Evropských společenství
32002R1747 OJ L 264, 02.10.2002, p.5 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1747/2002 ze dne 30. září 2002, kterým se v rámci modernizace instituce zavádějí zvláštní opatření za účelem ukončení pracovního poměru úředníků Evropských společenství jmenovaných na míst v Radě Evropské unie
32002R1748 OJ L 264, 02.10.2002, p.9 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1748/2002 ze dne 30. září 2002, kterým se v rámci modernizace instituce zavádějí zvláštní opatření za účelem ukončení služebního poměru úředníků Evropských společenství jmenovaných na místo v Evropském parlamentu a zaměstnanců přechodně působících v politických skupinách Evropského parlamentu
32002R1749 OJ L 264, 02.10.2002, p.13 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1749/2002 ze dne 30. září 2002, kterým se mění nařízení (Euratom, ESUO, EHS) č. 549/69, kterým se určují kategorie úředníků a dalších zaměstnanců Evropských společenství, na něž se vztahuje čl. 12, čl.13 druhý pododstavec a čl. 14 Protokolu o výsadách a imunitách Společenství
32002R1750 OJ L 264, 02.10.2002, p.15 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1750/2002 ze dne 30. září 2002, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68, kterým se stanovují podmínky a postup uplatňování daně ze zisku Evropských společenství
32002R1751 OJ L 264, 02.10.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1751/2002 ze dne 1. října 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1752 OJ L 264, 02.10.2002, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1752/2002 ze dne 1. října 2002, kterým se mění přílohy I a II k nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanovuje postup Společenství pro určování maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (1)
32002R1753 OJ L 264, 02.10.2002, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1753/2002 ze dne 1. října 2002, kterým se povolují převody mezi kvantitativními limity pro textilní a oděvní výrobky pocházející z Indické republiky
32002R1754 OJ L 264, 02.10.2002, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1754/2002 ze dne 1. října 2002, kterým se počtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002, kterým se ukládají některá zvláštní restriktivní opatření namířená proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ladinem, sítí Al-Kajda a Talibanem a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32002R1755 OJ L 264, 02.10.2002, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1755/2002 ze dne 1. října 2002 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny
32002R1756 OJ L 265, 03.10.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1756/2002 ze dne 23. září 2002, kterým se mění směrnice 70/524/EHS o doplňkových látkách v krmivech, pokud jde o zrušení povolení pro jednu doplňkovou látku, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2430/1999 (1)
32002R1757 OJ L 265, 03.10.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1757/2002 ze dne 2. října 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1758 OJ L 265, 03.10.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1758/2002 ze dne 2. října 2002, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Portugalska zakazuje lovit tresky
32002R1759 OJ L 265, 03.10.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1759/2002 ze dne 2. října 2002, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Francie zakazuje lovit kranase
32002R1760 OJ L 265, 03.10.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1760/2002 ze dne 2. října 2002, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Francie zakazuje lovit humry norské
32002R1761 OJ L 265, 03.10.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1761/2002 ze dne 2. října 2002 o prodeji hovězího masa, které vlastní některé intervenční agentury a které je určeno ke zpracování ve Společenství, prostřednictvím veřejného nabídkového řízení
32002R1762 OJ L 265, 03.10.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1762/2002 ze dne 2. října 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 3223/93 o statistických informacích týkajících se výplaty vývozních subvencí pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti nařízení Rady (EHS) č. 3035/80
32002R1763 OJ L 267, 04.10.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1763/2002 ze dne 30. září 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1950/97 o uložení definitivních antidumpingových opatření týkajících se dovozu sáčků a pytlíků z polyethylenu nebo polypropylenu pocházejících, mimo jiné, z Indie
32002R1764 OJ L 267, 04.10.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1764/2002 ze dne 3. října 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1765 OJ L 267, 04.10.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1765/2002 ze dne 3. října 2002, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32002R1766 OJ L 267, 04.10.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1766/2002 ze dne 3. října 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32002R1767 OJ L 267, 04.10.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1767/2002 ze dne 3. října 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro deváté dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkové řízení podle nařízení (ES) č. 1331/2002
32002R1768 OJ L 267, 04.10.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1768/2002 ze dne 3. října 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o prováděcích pravidlech pro dodatečná dovozní cla z ovoce a zeleniny
32002R1769 OJ L 267, 04.10.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1769/2002 ze dne 3. října 2002, kterým se stanovuje opravná sazba subvence pro obiloviny
32002R1770 OJ L 267, 04.10.2002, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1770/2002 ze dne 3. října 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene zveřejněné v nařízení (ES) č. 901/2002
32002R1771 OJ L 267, 04.10.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1771/2002 ze dne 3. října 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 900/2002
32002R1772 OJ L 267, 04.10.2002, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1772/2002 ze dne 3. října 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro oves ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1582/2002
32002R1773 OJ L 267, 04.10.2002, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1773/2002 ze dne 3. října 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 899/2002
32002R1774 OJ L 273, 10.10.2002, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002, kterým se stanovují hygienická pravidla pro vedlejší produkty živočišné výroby, které nejsou určeny k lidské spotřebě
32002R1775 OJ L 269, 05.10.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1775/2002 ze dne 4. října 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1776 OJ L 269, 05.10.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1776/2002 ze dne 4. října 2002, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Francie zakazuje lovit tresky
32002R1777 OJ L 269, 05.10.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1777/2002 ze dne 4. října 2002, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Francie zakazuje lovit tuňáky obecné
32002R1778 OJ L 269, 05.10.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1778/2002 ze dne 4. října 2002, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Francie zakazuje lovit tuňáky obecné
32002R1779 OJ L 269, 05.10.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1779/2002 ze dne 4. října 2002 o nomenklatuře zemí a území pro statistiky vnějšího obchodu Společenství a statistiky obchodu mezi členskými státy (1)
32002R1780 OJ L 270, 08.10.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1780/2002 ze dne 7. října 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1781 OJ L 270, 08.10.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1781/2002 ze dne 7. října 2002, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 936/97 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené nebo zmrazené buvolí maso
32002R1782 OJ L 270, 08.10.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1782/2002 ze dne 7. října 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 884/2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla týkající se některých dokladů pro přepravu vinařských produktů a záznamů, jež mají být vedeny v odvětví vína
32002R1783 OJ L 270, 08.10.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1783/2002 ze dne 7. října 2002, kterým se stanovují koeficienty pro obiloviny vyvážené ve formě Irské whiskey v období 2002/2003
32002R1784 OJ L 270, 08.10.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1784/2002 ze dne 7. října 2002, kterým se stanovují koeficienty pro obiloviny vyvážené ve formě Skotské whisky v období 2002/2003
32002R1785 OJ L 270, 08.10.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1785/2002 ze dne 7. října 2002, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32002R1787 OJ L 271, 09.10.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1787/2002 ze dne 8. října 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1788 OJ L 271, 09.10.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1788/2002 ze dne 8. října 2002, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Švédska zakazuje lovit krevety hlubinné
32002R1789 OJ L 272, 10.10.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1789/2002 ze dne 9. října 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1790 OJ L 272, 10.10.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1790/2002 ze dne 8. října 2002, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32002R1791 OJ L 272, 10.10.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1791/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se schvalují operace k zajištění kontrol souladu s obchodními normami pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděné v Maroku před dovozem do Evropského společenství
32002R1792 OJ L 272, 10.10.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1792/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 449/2001, pokud jde o žádosti o zálohovou výplatu podpory pro rajčata pro hospodářský rok 2002/03
32002R1793 OJ L 272, 10.10.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1793/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se stanovuje odhad produkce olivového oleje a jednotkové množství produkční podpory, které lze zálohově vyplácet pro hospodářský rok 2001/02
32002R1794 OJ L 272, 10.10.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1794/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1249/2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2366/98, kterým se stanovují prováděcí pravidla k režimu produkčních podpor pro olivový olej pro hospodářské roky 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003 a 2003/2004
32002R1795 OJ L 272, 10.10.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1795/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o tržní mechanismy
32002R1796 OJ L 272, 10.10.2002, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1796/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1491/2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla ke zvláštním opatřením pro víno v okrajových regionech, která byla zavedena nařízeními Rady (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001
32002R1797 OJ L 272, 10.10.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1797/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32002R1798 OJ L 272, 10.10.2002, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1798/2002 ze dne 9. října 2002 o vydávání dovozních licencí pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso
32002R1799 OJ L 274, 11.10.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1799/2002 ze dne 8. října 2002 o uložení definitivního antidumpingového cla z dovozu polyesterových střižových vláken pocházejících z Běloruska
32002R1800 OJ L 274, 11.10.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1800/2002 ze dne 10. října 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1801 OJ L 274, 11.10.2002, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1801/2002 ze dne 10. října 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1323/2002, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 800/1999, pokud jde o vývoz produktů z obilovin z jiných zemí než z Maďarska
32002R1802 OJ L 274, 11.10.2002, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1802/2002 ze dne 10. října 2002, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1282/2002, kterým se mění přílohy ke směrnici Rady 92/65/EHS, kterou se stanovují veterinární podmínky, kterými se řídí obchod a dovoz zvířat, spermatu, vajíček a embryí, které nepodléhají veterinárním požadavkům stanoveným ve zvláštních pravidlech Společenství uvedených v příloze A odst. 1 ke směrnici 90/425/EHS, do Společenství (1)
32002R1803 OJ L 274, 11.10.2002, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1803/2002 ze dne 10. října 2002, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32002R1804 OJ L 274, 11.10.2002, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1804/2002 ze dne 10. října 2002, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32002R1805 OJ L 274, 11.10.2002, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1805/2002 ze dne 10. října 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro desáté veřejné nabídkové řízení v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1331/2002
32002R1806 OJ L 274, 11.10.2002, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1806/2002 ze dne 10. října 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene zveřejněné v nařízení (ES) č. 901/2002
32002R1807 OJ L 274, 11.10.2002, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 1807/2002 ze dne 10. října 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 900/2002
32002R1808 OJ L 274, 11.10.2002, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1808/2002 ze dne 10. října 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz pšenice obecné zveřejněné v nařízení (ES) č. 899/2002
32002R1809 OJ L 274, 11.10.2002, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 1809/2002 ze dne 10. října 2002, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32002R1810 OJ L 274, 11.10.2002, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 1810/2002 ze dne 10. října 2002, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32002R1811 OJ L 276, 12.10.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1811/2002 ze dne 24. září 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2555/2001, kterým se pro rybářský rok 2002 stanovují rybolovná práva a s tím související podmínky pro některé rybí populace a skupiny rybích populací ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství s povinným omezením úlovků
32002R1812 OJ L 276, 12.10.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1812/2002 ze dne 11. října 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1813 OJ L 276, 12.10.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1813/2002 ze dne 11. října 2002, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 106. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32002R1814 OJ L 276, 12.10.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1814/2002 ze dne 11. října 2002, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 59. veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2771/1999
32002R1815 OJ L 276, 12.10.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1815/2002 ze dne 11. října 2002, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 278. zvláštní veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32002R1816 OJ L 276, 12.10.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1816/2002 ze dne 11. října 2002, kterým se pro hospodářský rok 2002/2003 snižuje výše podpory pro producenty některých citrusových plodů v důsledku překročení zpracovatelských prahů v některých členských státech
32002R1817 OJ L 276, 12.10.2002, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1817/2002 ze dne 11. října 2002, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 416/2002, kterým se přijímají výjimečná podpůrná opatření pro trh s vepřovým masem ve Španělsku
32002R1818 OJ L 276, 12.10.2002, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1818/2002 ze dne 11. října 2002, kterým se stanovují odchylky od nařízení Rady (ES) č. 1251/1999, pokud jde o oblastní platby za některé plodiny na orné půdě a platby za oblasti vyjmuté z produkce pro hospodářský rok 2002/2003 pro producenty se sídlem v Irsku a Severním Irsku
32002R1819 OJ L 276, 12.10.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1819/2002 ze dne 11. října 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 347/2002, kterým se stanovuje nouzové destilační opatření podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro stolní vína ve Francii
32002R1820 OJ L 276, 12.10.2002, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1820/2002 ze dne 11. října 2002, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2958/93, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2019/93, pokud jde o zvláštní režim dodávek některých zemědělských produktů
32002R1821 OJ L 276, 12.10.2002, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1821/2002 ze dne 11. října 2002 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny
32002R1822 OJ L 276, 12.10.2002, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1822/2002 ze dne 11. října 2002, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32002R1823 OJ L 276, 12.10.2002, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1823/2002 ze dne 11. října 2002, kterým se popáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002, kterým se ukládají některá zvláštní restriktivní opatření namířená proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ladinem, sítí Al-Kajda a Talibanem a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32002R1824 OJ L 277, 15.10.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1824/2002 ze dne 8. října 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě všeobecných celních kvót Společenství pro některé zemědělské a průmyslové produkty
32002R1825 OJ L 277, 15.10.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1825/2002 ze dne 14. října 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1826 OJ L 277, 15.10.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1826/2002 ze dne 14. října 2002, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle druhého veřejného nabídkového řízení uvedeného v nařízení (ES) č. 1654/2002
32002R1827 OJ L 277, 15.10.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1827/2002 ze dne 14. října 2002, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle veřejného nabídkového řízení uvedeného v nařízení (ES) č. 1761/2002
32002R1828 OJ L 277, 15.10.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2002 ze dne 14. října 2002, kterým se plavidlům pod vlajkou Portugalska zakazuje lovit tresky
32002R1829 OJ L 277, 15.10.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1829/2002 ze dne 14. října 2002, kterým se mění příloha k nařízení (ES) č. 1107/96, pokud jde o označení "Feta" (1)
32002R1830 OJ L 277, 15.10.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1830/2002 ze dne 14. října 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2342/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem, pokud jde o systém prémií
32002R1831 OJ L 277, 15.10.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1831/2002 ze dne 14. října 2002, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32002R1832 OJ L 290, 28.10.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1832/2002 ze dne 1. srpna 2002, kterým se mění příloha I k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
32002R1833 OJ L 278, 16.10.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1833/2002 ze dne 15. října 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1834 OJ L 278, 16.10.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1834/2002 ze dne 15. října 2002 o prodeji hovězího masa, které vlastní některé intervenční agentury a které je určeno ke zpracování ve Společenství, prostřednictvím veřejného nabídkového řízení
32002R1835 OJ L 278, 16.10.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1835/2002 ze dne 15. října 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1901/2000, kterým se stanovují některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 3330/91 o statistice obchodu se zbožím mezi členskými státy
32002R1836 OJ L 278, 16.10.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1836/2002 ze dne 15. října 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2138/97, kterým se vymezují produkční zóny pro homogenní olivový olej
32002R1837 OJ L 278, 16.10.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1837/2002 ze dne 15. října 2002, kterým se stanovují produkční dávky a koeficient pro dodatečné dávky v odvětví cukru pro hospodářský rok 2001/02
32002R1838 OJ L 278, 16.10.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1838/2002 ze dne 15. října 2002 o vydávání dovozních licencí pro rýži s kumulací původu AKT/zámořské země a území na základě žádostí podaných během prvních pěti pracovních dnech října 2002 podle nařízení (ES) č. 2603/97
32002R1839 OJ L 278, 16.10.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1839/2002 ze dne 15. října 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32002R1840 OJ L 279, 17.10.2002, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1840/2002 ze dne 30. září 2002 o prodloužení systému statistik oceli ESUO po ukončení platnosti Smlouvy o ESUO
32002R1841 OJ L 279, 17.10.2002, p.3 Nařízení Rady (ES) č. 1841/2002 ze dne 14. října 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 900/2001 o uložení definitivního antidumpingového cla z dovozu roztoků močoviny a dusičnanu amonného pocházejících z Polska
32002R1842 OJ L 279, 17.10.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1842/2002 ze dne 16. října 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1843 OJ L 279, 17.10.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1843/2002 ze dne 16. října 2002, kterým se určuje procentní množství, jež může být povoleno v případě žádostí o dovozní licence podané v srpnu a září 2002 podle celních kvót pro hovězí a telecí maso podle nařízení (ES) č. 1429/2002 pro Estonsko, Lotyšsko a Litvu
32002R1844 OJ L 279, 17.10.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1844/2002 ze dne 16. října 2002 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa pocházející z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
32002R1845 OJ L 279, 17.10.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1845/2002 ze dne 16. října 2002, kterým se stanovují výnosy z oliv a výnosy z oleje pro hospodářský rok 2001/2002
32002R1846 OJ L 279, 17.10.2002, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1846/2002 ze dne 16. října 2002, kterým se stanovují procenta snížení používaný při nákupu zemědělských produktů pro finanční rok 2003
32002R1847 OJ L 279, 17.10.2002, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 1847/2002 ze dne 16. října 2002 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny
32002R1848 OJ L 279, 17.10.2002, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 1848/2002 ze dne 16. října 2002, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32002R1849 OJ L 279, 17.10.2002, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 1849/2002 ze dne 16. října 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro olivový olej
32002R1850 OJ L 280, 18.10.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1850/2002 ze dne 17. října 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1851 OJ L 280, 18.10.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1851/2002 ze dne 17. října 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2002, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na vývoz žita, které vlastní německá intervenční agentura, do některých třetích zemí
32002R1852 OJ L 280, 18.10.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1852/2002 ze dne 17. října 2002 o úrokové sazbě používané při výpočtu nákladů finanční intervenčních opatřeních zahrnujících nákup, skladování a odbyt
32002R1853 OJ L 280, 18.10.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1853/2002 ze dne 17. října 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2305/95, kterým se v odvětví vepřového masa stanovují prováděcí pravidla k ujednáním uvedeným v dohodách o volném obchodu mezi Společenstvím na straně jedné a Estonskem, Lotyšskem a Litvou na straně druhé a kterým se mění nařízení (ES) č. 1117/2002, kterým se stanovuje množství některých produktů z vepřového masa dostupného pro čtvrté čtvrtletí 2002 podle režimu stanoveného na základě dohod o volném obchodu mezi Společenstvím na straně jedné a Lotyšskem, Litvou a Estonskem na straně druhé
32002R1854 OJ L 280, 18.10.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1854/2002 ze dne 17. října 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2879/2000, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2702/1999 o opatřeních k poskytování informací o zemědělských produktech ve třetích zemích a jejich podpoře
32002R1855 OJ L 280, 18.10.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1855/2002 ze dne 17. října 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o vývozní licence podané v říjnu 2002 pro produkty z hovězího masa, které mají nárok na zvláštní zacházení při dovozu ze třetích zemí
32002R1856 OJ L 280, 18.10.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1856/2002 ze dne 17. října 2002, kterým se stanovují reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec a pro vaječný albumin a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
32002R1857 OJ L 280, 18.10.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1857/2002 ze dne 17. října 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro vejce
32002R1858 OJ L 280, 18.10.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1858/2002 ze dne 17. října 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro drůbeží maso
32002R1859 OJ L 280, 18.10.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1859/2002 ze dne 17. října 2002, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32002R1860 OJ L 280, 18.10.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1860/2002 ze dne 17. října 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32002R1861 OJ L 280, 18.10.2002, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1861/2002 ze dne 17. října 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 11. dílčí veřejné nabídkové řízení v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1331/2002
32002R1862 OJ L 280, 18.10.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1862/2002 ze dne 17. října 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene zveřejněné v nařízení (ES) č. 901/2002
32002R1863 OJ L 280, 18.10.2002, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1863/2002 ze dne 17. října 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 900/2002
32002R1864 OJ L 280, 18.10.2002, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1864/2002 ze dne 17. října 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz pšenice obecné zveřejněné v nařízení (ES) č. 899/2002
32002R1865 OJ L 280, 18.10.2002, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1865/2002 ze dne 17. října 2002, kterým se stanovují sazby subvencí pro vejce a vaječné žloutky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R1866 OJ L 281, 19.10.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1866/2002 ze dne 18. října 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1867 OJ L 281, 19.10.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1867/2002 ze dne 18. října 2002, kterým se pozastavuje nákup másla v některých členských státech
32002R1868 OJ L 281, 19.10.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1868/2002 ze dne 18. října 2002 o vydávání dovozních licencí pro česnek
32002R1869 OJ L 281, 19.10.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1869/2002 ze dne 18. října 2002 o vydávání dovozních licencí pro česnek
32002R1870 OJ L 281, 19.10.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1870/2002 ze dne 18. října 2002 o vydávání dovozních licencí pro česnek
32002R1871 OJ L 281, 19.10.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1871/2002 ze dne 18. října 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro vepřové maso
32002R1872 OJ L 281, 19.10.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1872/2002 ze dne 18. října 2002, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32002R1873 OJ L 284, 22.10.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1873/2002 ze dne 14. října 2002, kterým se stanovují omezení financování pracovních programů Společenství vypracovaných schválenými organizacemi producentů v odvětví oliv podle nařízení (ES) č. 1638/98 a kterým se stanovují odchylky od nařízení č. 136/66/EHS
32002R1874 OJ L 284, 22.10.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1874/2002 ze dne 21. října 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1875 OJ L 284, 22.10.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1875/2002 ze dne 21. října 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 21/2002, kterým se stanovuje odhad spotřeby a podpora Společenství pro okrajové regiony podle nařízení Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001, pokud jde o odvětví vepřového maso a francouzské zámořské departmenty
32002R1876 OJ L 284, 22.10.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1876/2002 ze dne 21. října 2002 o prozatímním povolení nového použití doplňkové látky v krmivech (1)
32002R1877 OJ L 284, 22.10.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1877/2002 ze dne 21. října 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1898/97, kterým se v odvětví vepřového masa stanovují prováděcí pravidla k režimům stanoveným v nařízení Rady (ES) č. 1727/2000, (ES) č. 2290/2000, (ES) č. 2433/2000, (ES) č. 2434/2000, (ES) č. 2435/2000 a (ES) č. 2851/2000 a kterým se zrušují nařízení (EHS) č. 2698/93 a (ES) č. 1590/94
32002R1878 OJ L 284, 22.10.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1878/2002 ze dne 21. října 2002, který se určuje procento množství, které může být akceptováno v případě žádostí o dovozní licence podané v říjnu 2002 podle celních kvót pro hovězí a telecí maso podle nařízení (ES) č. 1279/98 pro Polskou republiku, Maďarskou republiku, Českou republiku, Slovensko, Bulharsko a Rumunsko
32002R1879 OJ L 284, 22.10.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1879/2002 ze dne 21. října 2002, který se stanovují vývozní náhrady pro výrobky zpracované z ovoce a zeleniny, na které se nevztahují náhrady poskytované na základě přidaného cukru
32002R1880 OJ L 284, 22.10.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1880/2002 ze dne 21. října 2002, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32002R1881 OJ L 285, 23.10.2002, p.13 Nařízení Rady (ES) č. 1881/2002 ze dne 14. října 2002, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 2200/96, pokud jde o datum, kterým začíná přechodné období pro uznávání organizací producentů
32002R1882 OJ L 285, 23.10.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1882/2002 ze dne 22. října 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1884 OJ L 288, 25.10.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1884/2002 ze dne 10. října 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2390/1999, kterým se stanoví forma a obsah účetních informací, které mají být předány Komisi pro účely zúčtování účtů záruční sekce EZOZF, jakož i pro účely monitorování a určování předpokladů
32002R1885 OJ L 286, 24.10.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1885/2002 ze dne 23. října 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1886 OJ L 286, 24.10.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1886/2002 ze dne 23. října 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro ovoce a zeleninu
32002R1887 OJ L 286, 24.10.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1887/2002 ze dne 22. října 2002, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32002R1888 OJ L 286, 24.10.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1888/2002 ze dne 23. října 2002 o vydávání dovozních licencí pro rýži na základě žádostí podaných během prvních 10 pracovních dnů října 2002 podle nařízení (ES) č. 327/98
32002R1889 OJ L 286, 24.10.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1889/2002 ze dne 23. října 2002 o provádění nařízení Rady (ES) č. 448/98, kterým se doplňuje a mění nařízení (ES) č. 2223/96, pokud jde o přidělování nepřímé přechodné finanční pomoci (FISIM) v rámci Evropského systému národních a regionálních účtů (ESA) (1)
32002R1890 OJ L 286, 24.10.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1890/2002 ze dne 23. října 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 21/2002, pokud jde o odhad spotřeby pro francouzské zámořské departmenty v odvětví obilovin
32002R1891 OJ L 286, 24.10.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1891/2002 ze dne 23. října 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32002R1892 OJ L 286, 24.10.2002, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1892/2002 ze dne 23. října 2002 o žádostech o vývozní licence pro rýži a zlomkovou rýži s předem stanovenou výší náhrady
32002R1893 OJ L 286, 24.10.2002, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1893/2002 ze dne 23. října 2002, kterým se po šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002, kterým se ukládají některá zvláštní restriktivní opatření namířená proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ladinem, sítí Al-Kajda a Talibanem a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32002R1894 OJ L 287, 25.10.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1894/2002 ze dne 24. října 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1895 OJ L 287, 25.10.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1895/2002 ze dne 24. října 2002, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na subvence pro dodávky neloupané dlouhozrnné rýže typu B na ostrov Réunion
32002R1896 OJ L 287, 25.10.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1896/2002 ze dne 24. října 2002, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na náhrady při vývozu celoomleté kulatozrnné rýže do některých třetích zemí
32002R1897 OJ L 287, 25.10.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1897/2002 ze dne 24. října 2002, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na náhrady při vývozu celoomleté, střednězrnné a dlouhozrnné rýže typu A do některých třetích zemí
32002R1898 OJ L 287, 25.10.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1898/2002 ze 24. října 2002, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na náhrady při vývozu celoomleté dlouhozrnné rýže typu B do některých třetích zemí
32002R1899 OJ L 287, 25.10.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1899/2002 ze dne 24. října 2002 o uplatňování redukčních koeficientů u osvědčení o aktivním zušlechtění pro některé základní produkty v souladu s nařízením (ES) č. 1488/2001
32002R1900 OJ L 287, 25.10.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1900/2002 ze dne 24. října 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1249/96 o prováděcích pravidlech (dovozní cla v odvětví obilovin) k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92
32002R1901 OJ L 287, 25.10.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1901/2002 ze dne 24. října 2002, kterým se mění sazby subvencí pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R1902 OJ L 287, 25.10.2002, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1902/2002 ze dne 24. října 2002, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32002R1903 OJ L 287, 25.10.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1903/2002 ze dne 24. října 2002, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32002R1904 OJ L 287, 25.10.2002, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1904/2002 ze dne 24. října 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 12. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1331/2002
32002R1905 OJ L 287, 25.10.2002, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1905/2002 ze dne 24. října 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro mléko a mléčné výrobky
32002R1906 OJ L 287, 25.10.2002, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1906/2002 ze dne 24. října 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene zveřejněné v nařízení (ES) č. 901/2002
32002R1907 OJ L 287, 25.10.2002, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 1907/2002 ze dne 24. října 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 900/2002
32002R1908 OJ L 287, 25.10.2002, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 1908/2002 ze dne 24. října 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz pšenice obecné zveřejněné v nařízení (ES) č. 899/2002
32002R1909 OJ L 287, 25.10.2002, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 1909/2002 ze dne 24. října 2002, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé produkty z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R1910 OJ L 287, 25.10.2002, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 1910/2002 ze dne 24. října 2002, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
32002R1911 OJ L 289, 26.10.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1911/2002 ze dne 25. října 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1912 OJ L 289, 26.10.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1912/2002 ze dne 25. října 2002, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 107. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32002R1913 OJ L 289, 26.10.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1913/2002 ze dne 25. října 2002, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 60. veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2771/1999
32002R1914 OJ L 289, 26.10.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1914/2002 ze dne 25. října 2002, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 279. zvláštní veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32002R1915 OJ L 289, 26.10.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1915/2002 ze dne 25. října 2002, kterým se pozastavuje nákup másla v některých členských státech
32002R1916 OJ L 289, 26.10.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1916/2002 ze dne 25. října 2002, kterým se stanovují přídělové koeficienty pro žádosti o dovozní licence podané v říjnu 2002 pro některé mléčné výrobky podle některých celních kvót, které byly otevřeny nařízením (ES) č. 2535/2001
32002R1917 OJ L 289, 26.10.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1917/2002 ze dne 25. října 2002, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na přidělování vývozních licencí pro ovoce a zeleninu
32002R1918 OJ L 289, 26.10.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1918/2002 ze dne 25. října 2002, kterým se mění nařízení (ES) č 1788/2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla týkající se kontroly dovozu ze třetích zemí podle článku 11 nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a s ním souvisejícím označování zemědělských produktů a potravin a kterým se stanovují prováděcí pravidla (1)
32002R1920 OJ L 293, 29.10.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1920/2002 ze dne 28. října 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1921 OJ L 293, 29.10.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1921/2002 ze dne 28. října 2002, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3149/92, kterým se stanovují prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních skladů ve prospěch osob ve Společenství trpících největším nedostatkem
32002R1922 OJ L 293, 29.10.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1922/2002 ze dne 28. října 2002, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1454/2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro Kanárské ostrovy a nařízení Rady (ES) č. 21/2002, kterým se stanovuje odhad spotřeby a podpora Společenství pro okrajové regiony
32002R1923 OJ L 293, 29.10.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1923/2002 ze dne 28. října 2002, kterým se přidělují vývozní licence pro sýry vyvážené v roce 2003 do Spojených států amerických podle některých kvót vyplývajících z dohod GATT
32002R1924 OJ L 293, 29.10.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1924/2002 ze dne 28. října 2002, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanovují zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky a k nařízení (ES) č. 800/1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty
32002R1925 OJ L 293, 29.10.2002, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1925/2002 ze dne 28. října 2002, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o režim dovozu pro mléko a mléčné výrobky a o otevření celních kvót
32002R1926 OJ L 293, 29.10.2002, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1926/2002 ze dne 25. října 2002, kterým se stanovují cla platná od 1. září 2002 pro dovoz některého zboží, které spadá do působnosti nařízení Rady (ES) č. 3448/93, z Bulharska do Společenství
32002R1927 OJ L 293, 29.10.2002, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 1927/2002 ze dne 28. října 2002, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle veřejného nabídkového řízení uvedeného v nařízení (ES) č. 1834/2002
32002R1928 OJ L 293, 29.10.2002, p.41 Nařízení Komise (ES) č. 1928/2002 ze dne 28. října 2002, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle třetího veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1654/2002
32002R1929 OJ L 293, 29.10.2002, p.43 Nařízení Komise (ES) č. 1929/2002 ze dne 28. října 2002, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32002R1930 OJ L 295, 30.10.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1930/2002 ze dne 29. října 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1931 OJ L 295, 30.10.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1931/2002 ze dne 29. října 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 214/2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenci na trhu s odstředěným mlékem
32002R1932 OJ L 295, 30.10.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1932/2002 ze dne 29. října 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené pro výživu a zvířat a pokud jde o prodej tohoto odstředěného mléka
32002R1933 OJ L 295, 30.10.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1933/2002 ze dne 29. října 2002, kterým se stanovují výrobní subvence pro olivový olej používaný při výrobě některých konzervovaných potravin
32002R1934 OJ L 295, 30.10.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1934/2002 ze dne 29. října 2002 o žádostech o vývozní licence pro rýži a zlomkovou rýži s předem stanovenou výší náhrady
32002R1935 OJ L 295, 30.10.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1935/2002 ze dne 29. října 2002, kterým se posedmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002, kterým se ukládají některá zvláštní restriktivní opatření namířená proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ladinem, sítí Al-Kajda a Talibanem a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32002R1936 OJ L 297, 31.10.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1936/2002 ze dne 30. října 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1937 OJ L 297, 31.10.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1937/2002 ze dne 30. října 2002, kterým se mění přílohy II a III k nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanovuje postup Společenství pro určování maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (1)
32002R1938 OJ L 297, 31.10.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1938/2002 ze dne 30. října 2002, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2273/93, kterým se stanovují intervenční centra pro obiloviny
32002R1939 OJ L 299, 01.11.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1939/2002 ze dne 31. října 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1940 OJ L 299, 01.11.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1940/2002 ze dne 31. října 2002, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32002R1941 OJ L 299, 01.11.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1941/2002 ze dne 31. října 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32002R1942 OJ L 299, 01.11.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1942/2002 ze dne 31. října 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 13. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1331/2002
32002R1943 OJ L 299, 01.11.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1943/2002 ze dne 31. října 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32002R1944 OJ L 299, 01.11.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1944/2002 ze dne 31. října 2002, kterým se stanovují subvence pro produkty z obilovin a rýže dodávané z titulu komunitární a národní potravinové pomoci
32002R1945 OJ L 299, 01.11.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1945/2002 ze dne 31. října 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro sirupy a některé další výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32002R1946 OJ L 299, 01.11.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1946/2002 ze dne 31. října 2002, kterým se stanovují výrobní subvence pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
32002R1947 OJ L 299, 01.11.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1947/2002 ze dne 31. října 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 3223/94 o prováděcích pravidlech pro režimy dovozu pro ovoce a zeleninu
32002R1948 OJ L 299, 01.11.2002, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1948/2002 ze dne 31. října 2002, kterým se mění nařízení (EHS) č. 584/75, kterým se stanovují prováděcí pravidla k systému veřejných nabídkových řízení na vývozní subvence pro rýži
32002R1949 OJ L 299, 01.11.2002, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1949/2002 ze dne 31. října 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o prováděcích pravidlech pro dodatečná dovozní cla z ovoce a zeleniny
32002R1950 OJ L 299, 01.11.2002, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1950/2002 ze dne 31. října 2002, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Belgie zakazuje lovit mořské ďasy
32002R1951 OJ L 299, 01.11.2002, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1951/2002 ze dne 31. října 2002, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Belgie zakazuje lovit štikozubce obecné
32002R1952 OJ L 299, 01.11.2002, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1952/2002 ze dne 31. října 2002, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Portugalska zakazuje lovit okouníky
32002R1953 OJ L 299, 01.11.2002, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1953/2002 ze dne 31. října 2002, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé produkty z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R1954 OJ L 299, 01.11.2002, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 1954/2002 ze dne 31. října 2002, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R1955 OJ L 299, 01.11.2002, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 1955/2002 ze dne 31. října 2002, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R1956 OJ L 299, 01.11.2002, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 1956/2002 ze dne 31. října 2002 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny
32002R1957 OJ L 299, 01.11.2002, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 1957/2002 ze dne 31. října 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 900/2002
32002R1958 OJ L 299, 01.11.2002, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 1958/2002 ze dne 31. října 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz pšenice obecné zveřejněné v nařízení (ES) č. 899/2002
32002R1959 OJ L 299, 01.11.2002, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 1959/2002 ze dne 31. října 2002, kterým se stanovuje opravná sazba subvence pro obiloviny
32002R1960 OJ L 299, 01.11.2002, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 1960/2002 ze dne 31. října 2002, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32002R1961 OJ L 299, 01.11.2002, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 1961/2002 ze dne 31. října 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro produkty zpracované z obilovin a rýže
32002R1962 OJ L 299, 01.11.2002, p.41 Nařízení Komise (ES) č. 1962/2002 ze dne 31. října 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro krmné směsi na bázi obilovin
32002R1963 OJ L 300, 05.11.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1963/2002 ze dne 4. listopadu 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1964 OJ L 300, 05.11.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1964/2002 ze dne 4. listopadu 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1019/2002 o obchodních normách pro olivový olej
32002R1965 OJ L 300, 05.11.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1965/2002 ze dne 4. listopadu 2002, kterým se mění, pokud jde o financování pracovních programů pro organizace producentů v odvětí oliv Společenstvím pro hospodářské roky 2002/2003 a 2003/2004, nařízení (ES) č. 1334/2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1638/98
32002R1966 OJ L 300, 05.11.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1966/2002 ze dne 4. listopadu 2002 o dodávkách rostlinného oleje z titulu potravinové pomoci
32002R1967 OJ L 300, 05.11.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1967/2002 ze dne 4. listopadu 2002 o prodeji hovězího masa, které vlastní některé intervenční agentury a které je určeno ke zpracování ve Společenství, prostřednictvím veřejného nabídkového řízení
32002R1968 OJ L 300, 05.11.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1968/2002 ze dne 4. listopadu 2002, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32002R1969 OJ L 302, 06.11.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1969/2002 ze dne 5. listopadu 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1970 OJ L 302, 06.11.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1970/2002 ze dne 4. listopadu 2002, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 3051/95 o bezpečnosti provozu trajektů (1)
32002R1971 OJ L 302, 06.11.2002, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 1971/2002 ze dne 5. listopadu 2002, kterým se upravují některé agromonetární podpory poskytované ve Spojeném království a Švédsku
32002R1972 OJ L 305, 07.11.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1972/2002 ze dne 5. listopadu 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 384/96 o ochraně proti dumpingovým dovozům ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství
32002R1973 OJ L 305, 07.11.2002, p.4 Nařízení Rady (ES) č. 1973/2002 ze dne 5. listopadu 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2026/97 o ochraně proti subvencovaným dovozům ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství
32002R1974 OJ L 305, 07.11.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1974/2002 ze dne 6. listopadu 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1975 OJ L 305, 07.11.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1975/2002 ze dne 5. listopadu 2002, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32002R1976 OJ L 305, 07.11.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1976/2002 ze dne 6. listopadu 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 21/2002, kterým se stanovuje odhad spotřeby a podpora Společenství pro okrajové regiony podle nařízení Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001
32002R1977 OJ L 305, 07.11.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1977/2002 ze dne 6. listopadu 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32002R1978 OJ L 305, 07.11.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1978/2002 ze dne 6. listopadu 2002, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32002R1979 OJ L 306, 08.11.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1979/2002 ze dne 7. listopadu 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1980 OJ L 306, 08.11.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1980/2002 ze dne 7. listopadu 2002, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32002R1981 OJ L 306, 08.11.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1981/2002 ze dne 7. listopadu 2002, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32002R1982 OJ L 306, 08.11.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1982/2002 ze dne 7. listopadu 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 14. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1331/2002
32002R1983 OJ L 306, 08.11.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1983/2002 ze dne 7. listopadu 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2848/98, kterým se stanovují prováděcí pravidla k programu kvót buy-back v odvětví surového tabáku
32002R1984 OJ L 306, 08.11.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1984/2002 ze dne 7. listopadu 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene zveřejněné v nařízení (ES) č. 901/2002
32002R1985 OJ L 306, 08.11.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1985/2002 ze dne 7. listopadu 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 900/2002
32002R1986 OJ L 306, 08.11.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1986/2002 ze dne 7. listopadu 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz pšenice obecné zveřejněné v nařízení (ES) č. 899/2002
32002R1987 OJ L 306, 08.11.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1987/2002 ze 7. listopadu 2002, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R1988 OJ L 306, 08.11.2002, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1988/2002 ze dne 7. listopadu 2002 o vydávání vývozních licencí typu A1 pro ovoce a zeleninu
32002R1989 OJ L 306, 08.11.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1989/2002 ze dne 7. listopadu 2002 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny
32002R1990 OJ L 306, 08.11.2002, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1990/2002 ze dne 7. listopadu 2002, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
32002R1991 OJ L 308, 09.11.2002, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1991/2002 ze dne 8. října 2002, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci šetření týkajícího se pracovních sil ve Společenství
32002R1992 OJ L 308, 09.11.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1992/2002 ze dne 8. listopadu 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R1993 OJ L 308, 09.11.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1993/2002 ze dne 8. listopadu 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou rýži, jež má být vyvezena do některých třetí zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1896/2002
32002R1994 OJ L 308, 09.11.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1994/2002 ze dne 8. listopadu 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou, střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A, jež má být vyvezena do některých třetí zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1897/2002
32002R1995 OJ L 308, 09.11.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1995/2002 ze dne 8. listopadu 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou dlouhozrnnou rýži typu B, jež má být vyvezena do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1898/2002
32002R1996 OJ L 308, 09.11.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1996/2002 ze dne 8. listopadu 2002, kterým se pro rok 2003 stanovují procenta snížení, jež mají být uplatněna v případě žádostí o příspěvek netradičním producentům podle celních kvót pro dovoz banánů
32002R1997 OJ L 308, 09.11.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1997/2002 ze dne 8. listopadu 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 296/96 o údajích, jež mají členské státy poskytovat, a o měsíčním zúčtování výdajů financovaných podle záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF)
32002R1998 OJ L 308, 09.11.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1998/2002 ze dne 8. listopadu 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 902/2002, pokud jde o detaily inspekčního orgánu
32002R1999 OJ L 308, 09.11.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1999/2002 ze dne 8. listopadu 2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2019/93, pokud jde o zvláštní ujednání o podpoře pro malé ostrovy v Egejském moři v případě vinic
32002R2000 OJ L 308, 09.11.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 2000/2002 ze dne 8. listopadu 2002, kterým se upravují některé rybolovné kvóty pro rok 2002 podle nařízení Rady (ES) č. 847/96, kterým se zavádějí dodatečné podmínky pro meziroční správu celkových přípustných odlovů a kvót
32002R2001 OJ L 308, 09.11.2002, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 2001/2002 ze dne 8. listopadu 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz neloupané dlouhozrnné rýže typu B na ostrov Réunion uvedené v nařízení (ES) č. 1895/2002
32002R2002 OJ L 308, 09.11.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 2002/2002 ze dne 8. listopadu 2002 o vydávání dovozních licencí pro vysoce kvalitní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso
32002R2003 OJ L 308, 09.11.2002, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 2003/2002 ze dne 8. listopadu 2002, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32002R2004 OJ L 308, 09.11.2002, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 2004/2002 ze dne 8. listopadu 2002 o postupu určování obsahu masa a tuku v některých výrobcích z vepřového masa
32002R2005 OJ L 309, 12.11.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2005/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R2006 OJ L 309, 12.11.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2006/2002 ze dne 11. listopadu 2002, kterým se stanovují některá určující množství a individuální stropy pro vydávání licencí pro dovoz banánů do Společenství podle celních kvót pro první čtvrtletí roku 2003
32002R2007 OJ L 309, 12.11.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 2007/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o vydávání vývozních licencí typu A1 pro ovoce a zeleninu
32002R2008 OJ L 309, 12.11.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 2008/2002 ze dne 11. listopadu 2002, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32002R2009 OJ L 310, 13.11.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2009/2002 ze dne 12. listopadu 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R2010 OJ L 310, 13.11.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2010/2002 ze dne 12. listopadu 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1799/2001, kterým se stanovují obchodní normy pro citrusové plody
32002R2011 OJ L 311, 14.11.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2011/2002 ze dne 11. listopadu 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 603/1999 o uložení definitivního antidumpingového cla z dovozu polypropylenových vázacích strojů nebo balicích lisů pocházejících z Polska, České republiky a Maďarska a o konečném výběru prozatímně uloženého cla
32002R2012 OJ L 311, 14.11.2002, p.3 Nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002, kterým se zřizuje Fond solidarity Evropské unie
32002R2013 OJ L 311, 14.11.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 2013/2002 ze dne 13. listopadu 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R2014 OJ L 311, 14.11.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 2014/2002 ze dne 7. listopadu 2002 o klasifikaci některého zboží v kombinované nomenklatuře
32002R2015 OJ L 312, 15.11.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2015/2002 ze dne 14. listopadu 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R2016 OJ L 312, 15.11.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2016/2002 ze dne 14. listopadu 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro olivový olej
32002R2017 OJ L 312, 15.11.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 2017/2002 ze dne 14. listopadu 2002, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32002R2018 OJ L 312, 15.11.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 2018/2002 ze dne 14. listopadu 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32002R2019 OJ L 312, 15.11.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 2019/2002 ze dne 14. listopadu 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 15. dílčí veřejné nabídkové řízení v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1331/2002
32002R2020 OJ L 312, 15.11.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 2020/2002 ze dne 14. listopadu 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro mléko a mléčné výrobky
32002R2021 OJ L 312, 15.11.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 2021/2002 ze dne 14. listopadu 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene zveřejněné v nařízení (ES) č. 901/2002
32002R2022 OJ L 312, 15.11.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 2022/2002 ze dne 14. listopadu 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 900/2002
32002R2023 OJ L 312, 15.11.2002, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 2023/2002 ze dne 14. listopadu 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz pšenice obecné zveřejněné v nařízení (ES) č. 899/2002
32002R2024 OJ L 312, 15.11.2002, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 2024/2002 ze dne 14. listopadu 2002 o vydávání vývozních licencí typu A3 v odvětví ovoce a zeleniny
32002R2025 OJ L 312, 15.11.2002, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 2025/2002 ze dne 14. listopadu 2002 o vydávání vývozních licencí typu A3 v odvětví ovoce a zeleniny
32002R2026 OJ L 312, 15.11.2002, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 2026/2002 ze dne 14. listopadu 2002, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32002R2027 OJ L 312, 15.11.2002, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 2027/2002 ze dne 14. listopadu 2002 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa pocházející z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
32002R2028 OJ L 313, 16.11.2002, p.3 Nařízení Rady (ES) č. 2028/2002 ze dne 11. listopadu 2002, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3950/92, kterým se zavádí dodatečná dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků
32002R2029 OJ L 313, 16.11.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 2029/2002 ze dne 15. listopadu 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R2030 OJ L 313, 16.11.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 2030/2002 ze dne 15. listopadu 2002, kterým se povolují převody mezi kvantitativními limity pro textilní a oděvní výrobky pocházející z Korejské republiky
32002R2031 OJ L 313, 16.11.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 2031/2002 ze dne 15. listopadu 2002, kterým se povolují převody mezi kvantitativními limity pro textilní a oděvní výrobky pocházející z Makaa
32002R2032 OJ L 313, 16.11.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 2032/2002 ze dne 15. listopadu 2002, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 108. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32002R2033 OJ L 313, 16.11.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 2033/2002 ze dne 15. listopadu 2002, kterým se stanovuje maximální prodejní cena másla pro 61. veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2771/1999
32002R2034 OJ L 313, 16.11.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 2034/2002 ze dne 15. listopadu 2002, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 280. zvláštní veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32002R2035 OJ L 313, 16.11.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 2035/2002 ze dne 15. listopadu 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz neloupané dlouhozrnné rýže typu B rýži na ostrov Réunion uvedené v nařízení (ES) č. 1895/2002
32002R2036 OJ L 313, 16.11.2002, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 2036/2002 ze dne 15. listopadu 2002, kterým se stanovují maximální subvence pro vývoz celoomleté kulatozrnné rýže do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1896/2002
32002R2037 OJ L 313, 16.11.2002, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 2037/2002 ze dne 15. listopadu 2002, kterým se stanovují maximální subvence pro vývoz celoomleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnnou rýži typu A, jež má být vyvezena do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1897/2002
32002R2038 OJ L 313, 16.11.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 2038/2002 ze dne 15. listopadu 2002, kterým se stanovují maximální subvence pro vývoz celoomleté dlouhozrnné rýže typu B do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1898/2002
32002R2039 OJ L 313, 16.11.2002, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 2039/2002 ze dne 15. listopadu 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32002R2040 OJ L 313, 16.11.2002, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 2040/2002 ze dne 15. listopadu 2002 o kontrolních opatřeních týkajících se dovozu některých textilních produktů pocházejících ze Syrské arabské republiky
32002R2041 OJ L 315, 19.11.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2041/2002 ze dne 18. listopadu 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R2042 OJ L 315, 19.11.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2042/2002 ze dne 18. listopadu 2002 o pravidelných prodejích hovězího masa, které vlastní některé intervenční agentury, prostřednictvím veřejného nabídkového řízení
32002R2042r OJ L 318, 22.11.2002, p.37 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2042/2002 ze dne 18. listopadu o pravidelných prodejích hovězího masa, které vlastní některé intervenční agentury, prostřednictvím veřejného nabídkového řízení (Úř. věst. č. L 315 ze dne 19.11.2002)
32002R2043 OJ L 315, 19.11.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 2043/2002 ze dne 18. listopadu 2002, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle čtvrtého veřejného nabídkového řízení uvedeného v nařízení (ES) č. 1654/2002
32002R2044 OJ L 315, 19.11.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 2044/2002 ze dne 18. listopadu 2002, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle veřejného nabídkového řízení uvedeného v nařízení (ES) č. 1967/2002
32002R2047 OJ L 316, 20.11.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 2047/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R2048 OJ L 316, 20.11.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 2048/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o pravidelných prodejích hovězího masa, které vlastní některé intervenční agentury a které je určeno ke zpracování ve Společenství, prostřednictvím veřejného nabídkového řízení
32002R2049 OJ L 316, 20.11.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 2049/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o klasifikaci některého zboží v kombinované nomenklatuře
32002R2050 OJ L 316, 20.11.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 2050/2002 ze dne 19. listopadu 2002, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Belgie zakazuje lovit platýse
32002R2051 OJ L 316, 20.11.2002, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 2051/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o uplatňování redukčního koeficientu na osvědčení o subvencích pro zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě, jak je stanoveno v čl. 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 1520/2000
32002R2052 OJ L 316, 20.11.2002, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 2052/2002 ze dne 19. listopadu 2002, kterým se stanovují sazby subvencí pro vejce a vaječné žloutky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R2053 OJ L 316, 20.11.2002, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 2053/2002 ze dne 19. listopadu 2002, kterým se stanovují reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec a pro vaječný albumin a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
32002R2054 OJ L 316, 20.11.2002, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 2054/2002 ze dne 19. listopadu 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro vejce
32002R2055 OJ L 316, 20.11.2002, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 2055/2002 ze dne 19. listopadu 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro drůbeží maso
32002R2056 OJ L 317, 21.11.2002, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2056/2002 ze dne 5. listopadu 2002, kterým se mění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 58/97 o strukturální statistice obchodu (1)
32002R2057 OJ L 317, 21.11.2002, p.12 Nařízení Rady (ES) č. 2057/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o uzavření dohod formou výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu, kterým se stanovují rybolovná práva a výše finančního příspěvku podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Angolské republiky o rybolovu v blízkosti Angoly v období od 3. května do 2. srpna 2002
32002R2058 OJ L 317, 21.11.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 2058/2002 ze dne 20. listopadu 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R2059 OJ L 317, 21.11.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 2059/2002 ze dne 19. listopadu 2002, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32002R2060 OJ L 317, 21.11.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 2060/2002 ze dne 20. listopadu 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2019/94, pokud jde o licence vyžadované pro dovoz reziduí z výroby kukuřičného škrobu ze Spojených států amerických
32002R2061 OJ L 317, 21.11.2002, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 2061/2002 ze dne 20. listopadu 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32002R2062 OJ L 317, 21.11.2002, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 2062/2002 ze dne 20. listopadu 2002 o 27. zvláštním veřejném nabídkovém řízení zveřejněném na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999
32002R2063 OJ L 317, 21.11.2002, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 2063/2002 ze dne 20. listopadu 2002, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32002R2064 OJ L 318, 22.11.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2064/2002 ze dne 21. listopadu 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R2065 OJ L 318, 22.11.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2065/2002 ze dne 21. listopadu 2002 o vydávání vývozních licencí pro vinařské produkty
32002R2066 OJ L 318, 22.11.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 2066/2002 ze dne 21. listopadu 2002, kterým se doplňuje příloha k nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu některých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení uvedeného v nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu pro zemědělské produkty a potraviny (Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso, Pruneaux d'Agen — Pruneaux d'Agen mi-cuits, Carciofo romanesco del Lazio, Aktinidio Pierias, Milo Kastorias, Welsh Beef)
32002R2067 OJ L 318, 22.11.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 2067/2002 ze dne 21. listopadu 2002, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 444/98, kterým se mění nařízení (ES) č. 1162/95, kterým se stanovují zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí pro obiloviny a rýži
32002R2068 OJ L 318, 22.11.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 2068/2002 ze dne 21. listopadu 2002, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32002R2069 OJ L 318, 22.11.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 2069/2002 ze dne 21. listopadu 2002, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32002R2070 OJ L 318, 22.11.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 2070/2002 ze dne 21. listopadu 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 16. dílčí veřejné nabídkové řízení v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1331/2002
32002R2071 OJ L 318, 22.11.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 2071/2002 ze dne 21. listopadu 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene zveřejněné v nařízení (ES) č. 901/2002
32002R2072 OJ L 318, 22.11.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 2072/2002 ze dne 21. listopadu 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 900/2002
32002R2073 OJ L 318, 22.11.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 2073/2002 ze dne 21. listopadu 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz pšenice obecné zveřejněné v nařízení (ES) č. 899/2002
32002R2074 OJ L 318, 22.11.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 2074/2002 ze dne 21. listopadu 2002, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32002R2075 OJ L 319, 23.11.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2075/2002 ze dne 22. listopadu 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R2076 OJ L 319, 23.11.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2076/2002 ze dne 20. listopadu 2002 o prodloužení doby uvedené v čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS, o nezačlenění některých aktivních látek do přílohy I k této směrnici a o odebrání povolení v případě přípravků na ochranu rostlin, které tyto látky obsahují (1)
32002R2077 OJ L 319, 23.11.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 2077/2002 ze dne 22. listopadu 2002, kterým se stanovují množství, jež mají být přidělena dovozcům z množstevních kvót Společenství pro rok 2003 pro některé výrobky pocházející z Čínské lidové republiky
32002R2078 OJ L 319, 23.11.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 2078/2002 ze dne 22. listopadu 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz neloupané dlouhozrnné rýže typu B na ostrov Réunion zveřejněné v nařízení (ES) č. 1895/2002
32002R2079 OJ L 319, 23.11.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 2079/2002 ze dne 22. listopadu 2002, kterým se stanovují maximální subvence pro vývoz celoomleté kulatozrnné rýže do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1896/2002
32002R2080 OJ L 319, 23.11.2002, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 2080/2002 ze dne 22. listopadu 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou, střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A, jež má být vyvezena do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1897/2002
32002R2081 OJ L 319, 23.11.2002, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 2081/2002 ze dne 22. listopadu 2002, kterým se stanovují maximální subvence pro vývoz celoomleté dlouhozrnné rýže typu B do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1898/2002
32002R2082 OJ L 319, 23.11.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 2082/2002 ze dne 22. listopadu 2002, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32002R2083 OJ L 319, 23.11.2002, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 2083/2002 ze dne 22. listopadu 2002, kterým se poosmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002, kterým se ukládají některá zvláštní restriktivní opatření namířená proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ladinem, sítí Al-Kajda a Talibanem a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 467/2001
32002R2084 OJ L 321, 26.11.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2084/2002 ze dne 25. listopadu 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R2085 OJ L 321, 26.11.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2085/2002 ze dne 25. listopadu 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 21/2002, kterým se stanovuje odhad spotřeby a podpora Společenství pro okrajové regiony podle nařízení Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001, pokud jde o rostlinný olej, produkty zpracované z ovoce a zeleniny a mléko a mléčné výrobky pro francouzské zámořské departmenty a Kanárské ostrovy
32002R2086 OJ L 321, 26.11.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 2086/2002 ze dne 25. listopadu 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 753/2002, kterým se stanovují některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, pokud jde o popisování, označování, úpravu a ochranu některých vinařských produktů
32002R2087 OJ L 321, 26.11.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 2087/2002 ze dne 25. listopadu 2002, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32002R2088 OJ L 322, 27.11.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2088/2002 ze dne 26. listopadu 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R2089 OJ L 322, 27.11.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2089/2002 ze dne 26. listopadu 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1938/2001, (ES) č. 1939/2001 a (ES) č. 1940/2001, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na opětný prodej rýže, kterou vlastní španělská, řecká a italská intervenční agentura, na vnitřním trhu Společenství pro účely výživy zvířat
32002R2090 OJ L 322, 27.11.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 2090/2002 ze dne 26. listopadu 2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 386/90, pokud jde o fyzické kontroly prováděné v případě, že jsou zemědělské produkty, jež mají nárok na subvence, vyváženy
32002R2091 OJ L 322, 27.11.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 2091/2002 ze dne 26. listopadu 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2870/2000, kterým se stanovují referenční metody Společenství pro analýzu alkoholických nápojů
32002R2092 OJ L 322, 27.11.2002, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 2092/2002 ze dne 26. listopadu 2002, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 2535/2001, pokud jde o dovozní licence pro mléko a mléčné výrobky pocházející z Estonska pro rok 2002
32002R2093 OJ L 323, 28.11.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2093/2002 ze dne 26. listopadu 2002 o uložení definitivního antidumpingového cla a konečném výběru prozatímního cla uloženého z dovozu polyesterových tvarovaných nití z nekonečného vlákna pocházejících z Indie
32002R2094 OJ L 323, 28.11.2002, p.21 Nařízení Rady (ES) č. 2094/2002 ze dne 26. listopadu 2002 o uložení definitivního vyrovnávacího cla z dovozu polyesterových tvarovaných nití z nekonečného vlákna pocházejících z Indie a o ukončení řízení týkajícího se dovozu polyesterových tvarovaných nití z nekonečného vlákna pocházejících z Indonésie
32002R2095 OJ L 323, 28.11.2002, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 2095/2002 ze dne 27. listopadu 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R2096 OJ L 323, 28.11.2002, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 2096/2002 ze dne 27. listopadu 2002, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na snížení cla z kukuřice dovezené do Španělska ze třetích zemí
32002R2097 OJ L 323, 28.11.2002, p.41 Nařízení Komise (ES) č. 2097/2002 ze dne 27. listopadu 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 94/2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu
32002R2098 OJ L 323, 28.11.2002, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 2098/2002 ze dne 27. listopadu 2002 o vydávání vývozních licencí typu B pro ovoce a zeleninu
32002R2099 OJ L 324, 29.11.2002, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ze dne 5. listopadu 2002, kterým se zřizuje Výbor pro bezpečnost moří a prevenci před znečištěním z lodí (COSS) a kterým se mění nařízení o námořní bezpečnosti a prevenci před znečištěním z lodí
32002R2100 OJ L 324, 29.11.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 2100/2002 ze dne 28. listopadu 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R2101 OJ L 324, 29.11.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 2101/2002 ze dne 28. listopadu 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 21/2002, pokud jde o předběžný odhad dodávek obilovin pro Azory pro rok 2002
32002R2102 OJ L 324, 29.11.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 2102/2002 ze dne 28. listopadu 2002, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Francie zakazuje lovit tresky
32002R2103 OJ L 324, 29.11.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 2103/2002 ze dne 28. listopadu 2002, kterým se schvalují operace k zajištění kontrol souladu s obchodními normami pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděné v Jihoafrické republice před dovozem do Evropského společenství
32002R2104 OJ L 324, 29.11.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 2104/2002 ze dne 28. listopadu 2002, kterým se upravuje nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci šetření týkajícího se pracovních sil ve Společenství a nařízení Komise (ES) č. 1575/2000, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 577/98, pokud jde o seznam proměnných pro vzdělání a školení a jejich kodifikaci pro účely přenosu dat z roku 2003
32002R2105 OJ L 324, 29.11.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 2105/2002 ze dne 28. listopadu 2002, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32002R2106 OJ L 324, 29.11.2002, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 2106/2002 ze dne 28. listopadu 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32002R2107 OJ L 324, 29.11.2002, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 2107/2002 ze dne 28. listopadu 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 17. dílčí veřejné nabídkové řízení v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1331/2002
32002R2108 OJ L 324, 29.11.2002, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 2108/2002 ze dne 28. listopadu 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro produkty zpracované z obilovin a rýže
32002R2109 OJ L 324, 29.11.2002, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 2109/2002 ze dne 28. listopadu 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro krmné směsi na bázi obilovin
32002R2110 OJ L 324, 29.11.2002, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 2110/2002 ze dne 28. listopadu 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro mléko a mléčné výrobky
32002R2111 OJ L 324, 29.11.2002, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 2111/2002 ze dne 28. listopadu 2002 o zamítnutí žádostí o vývozní licence pro některé mléčné výrobky
32002R2112 OJ L 324, 29.11.2002, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 2112/2002 ze dne 28. listopadu 2002, kterým se mění sazby subvencí pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R2113 OJ L 324, 29.11.2002, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 2113/2002 ze dne 28. listopadu 2002, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R2114 OJ L 324, 29.11.2002, p.43 Nařízení Komise (ES) č. 2114/2002 ze dne 28. listopadu 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene zveřejněné v nařízení (ES) č. 901/2002
32002R2115 OJ L 324, 29.11.2002, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 2115/2002 ze dne 28. listopadu 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 900/2002
32002R2116 OJ L 324, 29.11.2002, p.45 Nařízení Komise (ES) č. 2116/2002 ze dne 28. listopadu 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz pšenice obecné zveřejněné v nařízení (ES) č. 899/2002
32002R2117 OJ L 324, 29.11.2002, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 2117/2002 ze dne 28. listopadu 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
32002R2118 OJ L 324, 29.11.2002, p.48 Nařízení Komise (ES) č. 2118/2002 ze dne 28. listopadu 2002, kterým se stanovují opravná sazba subvence pro obiloviny
32002R2119 OJ L 324, 29.11.2002, p.50 Nařízení Komise (ES) č. 2119/2002 ze dne 28. listopadu 2002, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
32002R2120 OJ L 325, 30.11.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2120/2002 ze dne 29. listopadu 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R2121 OJ L 325, 30.11.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2121/2002 ze dne 29. listopadu 2002, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32002R2122 OJ L 325, 30.11.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 2122/2002 ze dne 29. listopadu 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32002R2123 OJ L 325, 30.11.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 2123/2002 ze dne 29. listopadu 2002, kterým se stanovují subvence pro produkty z obilovin a rýže dodávané z titulu komunitární a národní potravinové pomoci
32002R2124 OJ L 325, 30.11.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 2124/2002 ze dne 29. listopadu 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro sirupy a některé další výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32002R2125 OJ L 325, 30.11.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 2125/2002 ze dne 29. listopadu 2002, kterým se stanovují výrobní subvence pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
32002R2126 OJ L 325, 30.11.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 2126/2002 ze dne 29. listopadu 2002, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32002R2127 OJ L 325, 30.11.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 2127/2002 ze dne 29. listopadu 2002, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 109. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32002R2128 OJ L 325, 30.11.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 2128/2002 ze dne 29. listopadu 2002, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 62. veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2771/1999
32002R2129 OJ L 325, 30.11.2002, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 2129/2002 ze dne 29. listopadu 2002, kterým se stanovuje minimální prodejní cena odstředěného sušeného mléka pro 28. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999
32002R2130 OJ L 325, 30.11.2002, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 2130/2002 ze dne 29. listopadu 2002, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 281. zvláštní veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32002R2131 OJ L 325, 30.11.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 2131/2002 ze dne 29. listopadu 2002, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Švédska zakazuje lovit tresky skvrnité
32002R2132 OJ L 325, 30.11.2002, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 2132/2002 ze dne 29. listopadu 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 21/2002, kterým se stanovuje odhad spotřeby a podpora Společenství pro okrajové regiony podle nařízení Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001
32002R2133 OJ L 325, 30.11.2002, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 2133/2002 ze dne 29. listopadu 2002, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1689/2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v září 2002 pro některé produkty z vajec a drůbežího masa podle režimu stanoveného v prozatímních dohodách, které Společenství uzavřelo s Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Rumunskem a Bulharskem
32002R2134 OJ L 325, 30.11.2002, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 2134/2002 ze dne 29. listopadu 2002, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R2135 OJ L 325, 30.11.2002, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 2135/2002 ze dne 29. listopadu 2002, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R2136 OJ L 325, 30.11.2002, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 2136/2002 ze dne 29. listopadu 2002, kterým se stanovují finanční stropy pro opatření ke zlepšení kvality produkce olivového oleje z produkčního cyklu 2003/2004 a kterým se stanovují odchylky od čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 528/1999
32002R2137 OJ L 325, 30.11.2002, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 2137/2002 ze dne 29. listopadu 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2789/1999, kterým se stanovují obchodní normy pro stolní hrozny
32002R2138 OJ L 325, 30.11.2002, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 2138/2002 ze dne 29. listopadu 2002, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3201/90, kterým se stanovují prováděcí pravidla pro označování o obchodní úpravu vín a hroznových moštů
32002R2139 OJ L 325, 30.11.2002, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 2139/2002 ze dne 29. listopadu 2002, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou, střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A, jež má být vyvezena do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1897/2002
32002R2140 OJ L 325, 30.11.2002, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 2140/2002 ze dne 29. listopadu 2002, kterým se stanovuje maximální subvence pro vývoz celoomleté dlouhozrnné rýže typu B do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1898/2002
32002R2141 OJ L 325, 30.11.2002, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 2141/2002 ze dne 29. listopadu 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz neloupané dlouhozrnné rýže typu B na ostrov Réunion zveřejněné v nařízení (ES) č. 1895/2002
32002R2142 OJ L 325, 30.11.2002, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 2142/2002 ze dne 29. listopadu 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté kulatozrnné rýže typu A do některých třetích zemí zveřejněné v nařízení (ES) č. 1896/2002
32002R2143 OJ L 325, 30.11.2002, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 2143/2002 ze dne 29. listopadu 2002 o zamítnutí žádostí o vývozní licence pro některé zpracované produkty a krmné směsi na bázi obilovin
32002R2144 OJ L 326, 03.12.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2144/2002 ze dne 2. prosince 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R2145 OJ L 326, 03.12.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2145/2002 ze dne 2. prosince 2002, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle prvního veřejného nabídkového řízení uveřejněného v nařízení (ES) č. 2042/2002
32002R2146 OJ L 326, 03.12.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 2146/2002 ze dne 2. prosince 2002, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle prvního veřejného nabídkového řízení uveřejněného v nařízení (ES) č. 2048/2002
32002R2147 OJ L 326, 03.12.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 2147/2002 ze dne 2. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1455/1999, kterým se stanovují obchodní normy pro papriky
32002R2148 OJ L 326, 03.12.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 2148/2002 ze dne 2. prosince 2002 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny
32002R2149 OJ L 326, 03.12.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 2149/2002 ze dne 2. prosince 2002 o úhradě doplatků k zálohám na vyrovnávací podporu v odvětví banánů pro rok 2002
32002R2150 OJ L 332, 09.12.2002, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 ze dne 25. listopadu 2002 o statistice odpadu (1)
32002R2151 OJ L 327, 04.12.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2151/2002 ze dne 28. listopadu 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1098/98, kterým se zavádějí zvláštní dočasná opatření pro chmel
32002R2152 OJ L 327, 04.12.2002, p.2 Nařízení Komise (ES) č. 2152/2002 ze dne 3. prosince 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R2153 OJ L 327, 04.12.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 2153/2002 ze dne 3. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1599/97, kterým se stanovují prováděcí pravidla k systému minimálních dovozních cen některého ovoce pocházejícího z Bulharska, Maďarka, Polska, Rumunska, Slovenska, České republiky, Estonska, Lotyšska a Litvy
32002R2154 OJ L 328, 05.12.2002, p.4 Nařízení Rady (ES) č. 2154/2002 ze dne 28. listopadu 2002, kterým se mění nařízení (EHS) č. 4045/89 o zkoumání transakcí, které tvoří součást systému financování záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu, členskými státy
32002R2155 OJ L 328, 05.12.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 2155/2002 ze dne 4. prosince 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R2156 OJ L 328, 05.12.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 2156/2002 ze dne 4. prosince 2002, kterým se stanovuje definitivní výše podpory pro některé luskoviny pro hospodářský rok 2002/2003
32002R2157 OJ L 328, 05.12.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 2157/2002 ze dne 4. prosince 2002, kterým se pro hospodářský rok 2002/2003 rozděluje 5 000 tun krátce střiženého lněného a konopného vlákna jako národní garantovaná množství mezi Dánsko, Řecko, Irsko, Itálii a Lucembursko
32002R2158 OJ L 328, 05.12.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 2158/2002 ze dne 3. prosince 2002, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32002R2159 OJ L 328, 05.12.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 2159/2002 ze dne 4. prosince 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32002R2160 OJ L 330, 06.12.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2160/2002 ze dne 5. prosince 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R2161 OJ L 330, 06.12.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2161/2002 ze dne 5. prosince 2002, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R2162 OJ L 330, 06.12.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 2162/2002 ze dne 5. prosince 2002, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32002R2163 OJ L 330, 06.12.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 2163/2002 ze dne 5. prosince 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32002R2164 OJ L 330, 06.12.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 2164/2002 ze dne 5. prosince 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 18. dílčí veřejné nabídkové řízení v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1331/2002
32002R2165 OJ L 330, 06.12.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 2165/2002 ze dne 5. prosince 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro produkty zpracované z obilovin a rýže
32002R2166 OJ L 330, 06.12.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 2166/2002 ze dne 5. prosince 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro krmné směsi na bázi obilovin
32002R2167 OJ L 330, 06.12.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 2167/2002 ze dne 5. prosince 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene zveřejněné v nařízení (ES) č. 901/2002
32002R2168 OJ L 330, 06.12.2002, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 2168/2002 ze dne 5. prosince 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 900/2002
32002R2169 OJ L 330, 06.12.2002, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 2169/2002 ze dne 5. prosince 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz pšenice obecné zveřejněné v nařízení (ES) č. 899/2002
32002R2170 OJ L 330, 06.12.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 2170/2002 ze dne 5. prosince 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na dovoz kukuřice zveřejněné v nařízení (ES) č. 2096/2002
32002R2171 OJ L 330, 06.12.2002, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 2171/2002 ze dne 5. prosince 2002, kterým se mění sazby subvencí pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do přílohy I ke Smlouvě
32002R2172 OJ L 330, 06.12.2002, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 2172/2002 ze dne 5. prosince 2002, kterým se upravují vývozní subvence pro mléko a mléčné výrobky
32002R2173 OJ L 330, 06.12.2002, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 2173/2002 ze dne 5. prosince 2002 o zamítnutí žádostí od vývozní licence pro některé mléčné výrobky
32002R2174 OJ L 330, 06.12.2002, p.29 Nařízení (ES) č. 2174/2002 Evropské centrální banky ze dne 21. listopadu 2002, kterým se mění nařízení ECB/2001/13 o konsolidované rozvaze odvětví měnových finančních institucí (ECB/2002/8)
32002R2174r OJ L 347, 20.12.2002, p.60 Oprava k nařízení (ES) č. 2174/2002 Evropské centrální banky ze dne 21. listopadu 2002, kterým se mění nařízení ECB/2001/13 o konsolidované rozvaze v odvětví měnových finančních institucí (ECB/2002/8) (Úř. věst. č. L 330 ze dne 6.12.2002)
32002R2175 OJ L 331, 07.12.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2175/2002 ze dne 6. prosince 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R2176 OJ L 331, 07.12.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2176/2002 ze dne 6. prosince 2002, kterým se mění příloha I k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
32002R2177 OJ L 331, 07.12.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 2177/2002 ze dne 6. prosince 2002, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene, který vlastní švédská intervenční agentura
32002R2178 OJ L 331, 07.12.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 2178/2002 ze dne 6. prosince 2002, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Francie zakazuje lovit tuňáky obecné
32002R2179 OJ L 331, 07.12.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 2179/2002 ze dne 6. prosince 2002 o zvláštních podmínkách pro poskytování podpory soukromého skladování pro vepřové maso
32002R2180 OJ L 331, 07.12.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 2180/2002 ze dne 6. prosince 2002 o žádostech o vývozní licence pro rýži a zlomkovou rýži s předem stanovenou výší náhrady
32002R2181 OJ L 331, 07.12.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 2181/2002 ze dne 6. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1239/95, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2100/94, pokud jde o řízení před Úřadem Společenství pro ochranu odrůd
32002R2182 OJ L 331, 07.12.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 2182/2002 ze dne 6. prosince 2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2075/92, pokud jde o Tabákový fond Společenství
32002R2183 OJ L 331, 07.12.2002, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 2183/2002 ze dne 6. prosince 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz neloupané dlouhozrnné rýže typu B na ostrov Réunion podle nařízení (ES) č. 1895/2002
32002R2184 OJ L 331, 07.12.2002, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 2184/2002 ze dne 6. prosince 2002, kterým se stanovují maximální subvence pro vývoz celoomleté kulatozrnné rýže do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1896/2002
32002R2185 OJ L 331, 07.12.2002, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 2185/2002 ze dne 6. prosince 2002, kterým se stanovují maximální subvence pro vývoz celoomleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže typu A, jež má být vyvezena do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1897/2002
32002R2186 OJ L 331, 07.12.2002, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 2186/2002 ze dne 6. prosince 2002, kterým se stanovují maximální subvence pro vývoz celoomleté dlouhozrnné rýže typu B do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1898/2002
32002R2187 OJ L 333, 10.12.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2187/2002 ze dne 9. prosince 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R2188 OJ L 333, 10.12.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 2188/2002 ze dne 9. prosince 2002 o prozatímním povolení nových použití doplňkových látek v krmivech (1)
32002R2189 OJ L 333, 10.12.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 2189/2002 ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32002R2190 OJ L 334, 11.12.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 2190/2002 ze dne 10. prosince 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R2191 OJ L 334, 11.12.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 2191/2002 ze dne 10. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1227/2000, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o produkční potenciál (1)
32002R2192 OJ L 334, 11.12.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 2192/2002 ze dne 10. prosince 2002 o vydávání dovozních licencí pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso
32002R2193 OJ L 334, 11.12.2002, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 2193/2002 ze dne 10. prosince 2002, kterým se stanovují reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec a pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
32002R2194 OJ L 334, 11.12.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 2194/2002 ze dne 10. prosince 2002, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32002R2195 OJ L 340, 16.12.2002, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady(ES) č. 2195/2002 ze dne 5. listopadu 2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (SSVZ) (1)
32002R2196 OJ L 335, 12.12.2002, p.2 Nařízení Komise (ES) č. 2196/2002 ze dne 11. prosince 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R2197 OJ L 335, 12.12.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 2197/2002 ze dne 11. prosince 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro olivový olej
32002R2198 OJ L 335, 12.12.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 2198/2002 ze dne 11. prosince 2002 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny
32002R2199 OJ L 335, 12.12.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 2199/2002 ze dne 11. prosince 2002, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32002R2200 OJ L 335, 12.12.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 2200/2002 ze dne 11. prosince 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro ořechy
32002R2201 OJ L 335, 12.12.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 2201/2002 ze dne 11. prosince 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro ovoce a zeleninu
32002R2202 OJ L 335, 12.12.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 2202/2002 ze dne 11. prosince 2002, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32002R2203 OJ L 337, 13.12.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2203/2002 ze dne 12. prosince 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R2204 OJ L 337, 13.12.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2204/2002 ze dne 12. prosince 2002 o uplatňování článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu zaměstnanosti
32002R2204r OJ L 349, 24.12.2002, p.126 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2204/2002 ze dne 12. prosince 2002 o uplatňování článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu zaměstnanosti (Úř. věst. č. L 337 ze dne 13.12.2002)
32002R2205 OJ L 337, 13.12.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 2205/2002 ze dne 12. prosince 2002, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 21/2002, kterým se stanovuje odhad spotřeby a podpora Společenství pro okrajové regiony podle nařízení Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001
32002R2206 OJ L 337, 13.12.2002, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 2206/2002 ze dne 12. prosince 2002, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Dánska zakazuje lovit tuňáky obecné
32002R2207 OJ L 337, 13.12.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 2207/2002 ze dne 12. prosince 2002, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Švédska zakazuje lovit tresky
32002R2208 OJ L 337, 13.12.2002, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 2208/2002 ze dne 12. prosince 2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 814/2000 o informačních opatřeních v oblasti zemědělské politiky
32002R2209 OJ L 337, 13.12.2002, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 2209/2002 ze dne 12. prosince 2002, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32002R2210 OJ L 337, 13.12.2002, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 2210/2002 ze dne 12. prosince 2002, kterým se mění sazby subvencí pro některé mléčné výrobky vyvážené ve zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R2211 OJ L 337, 13.12.2002, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 2211/2002 ze dne 12. prosince 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro mléko a mléčné výrobky
32002R2212 OJ L 337, 13.12.2002, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 2212/2002 ze dne 12. prosince 2002 o zamítnutí žádostí o vývozní licence pro některé mléčné výrobky
32002R2213 OJ L 337, 13.12.2002, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 2213/2002 ze dne 12. prosince 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro ječmen ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 901/2002
32002R2214 OJ L 337, 13.12.2002, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 2214/2002 ze dne 12. prosince 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 899/2002
32002R2215 OJ L 337, 13.12.2002, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 2215/2002 ze dne 12. prosince 2002, kterým se stanoví maximální snížení cla z kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2096/2002
32002R2216 OJ L 337, 13.12.2002, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 2216/2002 ze dne 12. prosince 2002, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
32002R2217 OJ L 338, 14.12.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2217/2002 ze dne 13. prosince 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R2218 OJ L 338, 14.12.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2218/2002 ze dne 13. prosince 2002, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 110. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32002R2219 OJ L 338, 14.12.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 2219/2002 ze dne 13. prosince 2002, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 63. veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2771/1999
32002R2220 OJ L 338, 14.12.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 2220/2002 ze dne 13. prosince 2002, kterým se stanovuje minimální prodejní cena odstředěného sušeného mléka pro 29. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999
32002R2221 OJ L 338, 14.12.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 2221/2002 ze dne 13. prosince 2002, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 282. zvláštní veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32002R2222 OJ L 338, 14.12.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 2222/2002 ze dne 13. prosince 2002 o otevření a správě celních kvót Společenství pro rok 2003 pro maniok pocházející z Thajska
32002R2223 OJ L 338, 14.12.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 2223/2002 ze dne 13. prosince 2002, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Francie zakazuje lovit tresky skvrnité
32002R2224 OJ L 338, 14.12.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 2224/2002 ze dne 13. prosince 2002, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o tržní mechanismy
32002R2225 OJ L 338, 14.12.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 2225/2002 ze dne 13. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 21/2002, kterým se stanovuje odhad spotřeby a podpora Společenství pro okrajové regiony podle nařízení Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001, pokud jde o odvětví cukru pro Madeiru a odvětví rýže pro Kanárské ostrovy
32002R2226 OJ L 338, 14.12.2002, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 2226/2002 ze dne 13. prosince 2002, kterým se stanovuje maximální subvence pro vývoz neloupané dlouhozrnné rýže typu B na ostrov Réunion podle veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 1895/2002
32002R2227 OJ L 338, 14.12.2002, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 2227/2002 ze dne 13. prosince 2002, kterým se stanovují maximální subvence pro vývoz celoomleté kulatozrnné rýže do některých třetí zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení č. 1896/2002
32002R2228 OJ L 338, 14.12.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 2228/2002 ze dne 13. prosince 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou, střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A, jež má být vyvezena do některých třetí zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1897/2002
32002R2229 OJ L 338, 14.12.2002, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 2229/2002 ze dne 13. prosince 2002, kterým se stanovují maximální subvence pro vývoz celoomleté dlouhozrnné rýže typu B do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1898/2002
32002R2230 OJ L 338, 14.12.2002, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 2230/2002 ze dne 13. prosince 2002 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny
32002R2231 OJ L 338, 14.12.2002, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 2231/2002 ze dne 13. prosince 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32002R2232 OJ L 338, 14.12.2002, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 2232/2002 ze dne 13. prosince 2002, kterým se upravují vývozní subvence pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
32002R2233 OJ L 338, 14.12.2002, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 2233/2002 ze dne 13. prosince 2002, kterým se mění opravná sazba subvence pro obiloviny
32002R2234 OJ L 338, 14.12.2002, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 2234/2002 ze dne 13. prosince 2002, kterým se stanovují opravené odhady spotřeby pro nečištěnou bavlny pro hospodářský rok 2002/2003 a z toho vyplývající nové prozatímní snížení cílové ceny
32002R2236 OJ L 341, 17.12.2002, p.6 Nařízení Rady (ES) č. 2236/2002 ze dne 10. prosince 2002 o finančních příspěvcích Společenství do Mezinárodního fondu pro Irsko (2003-2004)
32002R2237 OJ L 341, 17.12.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 2237/2002 ze dne 16. prosince 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R2238 OJ L 341, 17.12.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 2238/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k výživě zvířat a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka
32002R2239 OJ L 341, 17.12.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 2239/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 214/2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenci na trhu se sušeným odstředěným mlékem
32002R2240 OJ L 341, 17.12.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 2240/2002 ze dne 16. prosince 2002 o dodávkách obilovin z titulu potravinové pomoci
32002R2241 OJ L 341, 17.12.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 2241/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro hovězí a telecí maso
32002R2242 OJ L 341, 17.12.2002, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 2242/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle druhého veřejného nabídkové řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 2042/2002
32002R2243 OJ L 341, 17.12.2002, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 2243/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanovují minimální prodejní ceny hovězího masa, které bylo dáno do prodeje podle druhého veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 2048/2002
32002R2244 OJ L 341, 17.12.2002, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 2244/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1622/2000, pokud jde o používání kyseliny tartarové ve vinařských produktech
32002R2245 OJ L 341, 17.12.2002, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 2245/2002 ze dne 21. října 2002, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 6/2002 o vzorech Společenství
32002R2246 OJ L 341, 17.12.2002, p.54 Nařízení Komise (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích, jež mají být placeny Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (Ochranné známky a vzory) v případě registrace vzorů Společenství
32002R2247 OJ L 341, 17.12.2002, p.60 Nařízení Komise (ES) č. 2247/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32002R2248 OJ L 343, 18.12.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2248/2002 ze dne 17. prosince 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R2249 OJ L 343, 18.12.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2249/2002 ze dne 17. prosince 2002 o pravidelných prodejích hovězího masa, které vlastní některé intervenční agentury, prostřednictvím veřejného nabídkového řízení
32002R2250 OJ L 343, 18.12.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 2250/2002 ze dne 17. prosince 2002, kterým se stanovují výrobní subvence pro olivový olej používaný při výrobě některých konzervovaných potravin
32002R2251 OJ L 343, 18.12.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 2251/2002 ze dne 17. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2759/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1268/1999 o podpoře Společenství pro předvstupní opatření ve prospěch rozvoje zemědělství v kandidátských zemí střední a východní Evropy v období před přistoupením (1)
32002R2252 OJ L 343, 18.12.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 2252/2002 ze dne 17. prosince 2002 o žádostech o vývozní licence pro rýži a zlomkovou rýži s předem stanovenou výší náhrady
32002R2253 OJ L 343, 18.12.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 2253/2002 ze dne 17. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1314/2002, pokud jde o povolené převody mezi kvantitativními limity pro textilní a oděvní výrobky pocházející z Indické republiky
32002R2254 OJ L 343, 18.12.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 2254/2002 ze dne 17. prosince 2002, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32002R2255 OJ L 343, 18.12.2002, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 2255/2002 ze dne 17. prosince 2002, kterým se určuje množství některých produktů v odvětví mléka a mléčných výrobků, které je dostupné pro první pololetí roku 2003 podle kvót, které Společenství otevřelo na základě pouze jedné dovozní licence
32002R2256 OJ L 343, 18.12.2002, p.19 Nařízení Rady (ES) č. 2256/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se podruhé mění nařízení (ES) č. 2555/2001, kterým se pro rybářský rok 2002 stanovují rybolovná práva a s tím související podmínky pro některé rybí populace a skupiny rybích populací ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství s povinným omezením úlovků
32002R2257 OJ L 344, 19.12.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2257/2002 ze dne 18. prosince 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R2258 OJ L 344, 19.12.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2258/2002 ze dne 18. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1868/2002 a (ES) č. 1870/2002, pokud jde o žádosti o dovozní licence pro česnek pocházející ze všech třetích zemí kromě Číny v období od 6. ledna do 28. února 2003
32002R2259 OJ L 344, 19.12.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 2259/2002 ze dne 18. prosince 2002, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na přidělování vývozních licencí pro ovoce a zeleninu
32002R2260 OJ L 344, 19.12.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 2260/2002 ze dne 17. prosince 2002, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32002R2261 OJ L 344, 19.12.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 2261/2002 ze dne 18. prosince 2002 o zahájení šetření ve věci údajného porušení antidumpingových opatření, která ukládá nařízení Rady (ES) č. 408/2002 o dovozu některých oxidů zinku pocházejících z Čínské lidové republiky, prostřednictvím dovozu některých oxidů zinku pocházejících z Čínské lidové republiky a prostřednictvím dovozu dalších oxidů zinku dodávaných z Vietnamu a o podmínění těchto dovozů registrací
32002R2262 OJ L 344, 19.12.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 2262/2002 ze dne 18. prosince 2002 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa pocházející z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
32002R2263 OJ L 344, 19.12.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 2263/2002 ze dne 18. prosince 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32002R2264 OJ L 350, 27.12.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) No 2264/2002 ze dne 19. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96, kterým se dočasně pozastavují všeobecná cla společného celního sazebníku pro některé průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu
32002R2265 OJ L 347, 20.12.2002, p.1 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2265/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se od 1. července 2002 upravují odměny a důchody úředníků a jiných zaměstnanců Evropských společenství a jejich opravné koeficienty
32002R2266 OJ L 347, 20.12.2002, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 2266/2002 ze dne 19. prosince 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R2267 OJ L 347, 20.12.2002, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 2267/2002 ze dne 19. prosince 2002, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32002R2268 OJ L 347, 20.12.2002, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 2268/2002 ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32002R2269 OJ L 347, 20.12.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 2269/2002 ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 19. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1331/2002
32002R2270 OJ L 347, 20.12.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 2270/2002 ze dne 19. prosince 2002, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Dánska zakazuje lovit makrely
32002R2271 OJ L 347, 20.12.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 2271/2002 ze dne 19. prosince 2002, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Dánska zakazuje lovit makrely
32002R2272 OJ L 347, 20.12.2002, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 2272/2002 ze dne 19. prosince 2002, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Dánska zakazuje lovit makrely
32002R2273 OJ L 347, 20.12.2002, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 2273/2002 ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o dohled nad cenami některého skotu na reprezentativních trzích Společenství
32002R2274 OJ L 347, 20.12.2002, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 2274/2002 ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé produkty z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R2275 OJ L 347, 20.12.2002, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 2275/2002 ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 899/2002
32002R2276 OJ L 347, 20.12.2002, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 2276/2002 ze dne 19. prosince 2002 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 900/2002
32002R2277 OJ L 347, 20.12.2002, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 2277/2002 ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro ječmen ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 901/2002
32002R2278 OJ L 347, 20.12.2002, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 2278/2002 ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanovuje maximální snížení cla z kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2096/2002
32002R2279 OJ L 347, 20.12.2002, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 2279/2002 ze dne 19. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanovují zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní subvence pro mléko a mléčné výrobky
32002R2280 OJ L 347, 20.12.2002, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 2280/2002 ze dne 19. prosince 2002, kterým se dočasně pozastavuje podávání žádostí o vývozní licence pro některé mléčné výrobky
32002R2281 OJ L 347, 20.12.2002, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 2281/2002 ze dne 19. prosince 2002, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32002R2282 OJ L 347, 20.12.2002, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 2282/2002 ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro produkty zpracované z obilovin a rýže
32002R2283 OJ L 347, 20.12.2002, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 2283/2002 ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro krmné směsi na bázi obilovin
32002R2284 OJ L 347, 20.12.2002, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 2284/2002 ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
32002R2285 OJ L 348, 21.12.2002, p.3 Nařízení Rady (ES) č. 2285/2002 ze dne 10. prosince 2002 o bezpečnostních opatřeních stanovených v Dohodě o partnerstvími mezi AKT-ES a o zrušení nařízení (EHS) č. 3705/90
32002R2286 OJ L 348, 21.12.2002, p.5 Nařízení Rady (ES) č. 2286/2002 ze dne 10. prosince 2002 o ujednáních týkajících se zemědělských produktů a zboží, které je výsledkem zpracování zemědělských produktů pocházejících z afrických, karibských a tichomořských států (AKT státy) a o zrušení nařízení (ES) č. 1706/98
32002R2287 OJ L 348, 21.12.2002, p.42 Nařízení Rady (ES) č. 2287/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě všeobecných celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
32002R2288 OJ L 348, 21.12.2002, p.52 Nařízení Rady (ES) č. 2288/2002 ze dne 19. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1601/2001, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo a kterým se s konečnou platností vybírá prozatímní antidumpingové clo ukládané při dovozu některých železných nebo ocelových lan a kabelů pocházejících z České republiky, Ruska, Thajska a Turecka
32002R2289 OJ L 348, 21.12.2002, p.54 Nařízení Rady (ES) č. 2289/2002 ze dne 19. prosince 2002, kterým se pro nového vývozce ukončuje přezkum nařízení (ES) č. 1600/1999 o uložení definitivního antidumpingového cla z dovozu nerezových drátů o průměru 1 mm nebo více pocházejících z Indie, o zrušení cla z v případě dovozu jednoho vývozce z této země a o podřízení tohoto dovozu celnímu záznamu
32002R2290 OJ L 348, 21.12.2002, p.56 Nařízení Rady (ES) č. 2290/2002 ze dne 19. prosince 2002 o dovozu surových diamantů ze Sierra Leone do Společenství
32002R2291 OJ L 348, 21.12.2002, p.58 Nařízení Komise (ES) č. 2291/2002 ze dne 20. prosince 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R2292 OJ L 348, 21.12.2002, p.60 Nařízení Komise (ES) č. 2292/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v prosinci 2002 pro některé produkty z vepřového masa podle režimu stanovených dohodami, které Společenství uzavřelo s Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Bulharskem a Rumunskem
32002R2293 OJ L 348, 21.12.2002, p.62 Nařízení Komise (ES) č. 2293/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se stanoví množství některých produktů z vepřového masa dostupných pro druhé čtvrtletí 2003 podle ujednání stanovených v dohodách o volném obchodu mezi Společenstvím na straně jedné a Lotyšskem, Litvou a Estonskem na straně druhé
32002R2294 OJ L 348, 21.12.2002, p.64 Nařízení Komise (ES) č. 2294/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v prosinci 2002 pro některé produkty z vepřového masa podle režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro vepřové maso a některé další zemědělské produkty
32002R2295 OJ L 348, 21.12.2002, p.66 Nařízení Komise (ES) č. 2295/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v prosinci 2002 podle režimu stanoveného celními kvótami pro některé produkty z vepřového masa v období od 1. ledna do 31. března 2003
32002R2296 OJ L 348, 21.12.2002, p.68 Nařízení Komise (ES) č. 2296/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v prosinci 2002 pro některé produkty z vepřového masa podle režimu stanoveného Dohodou, kterou Společenství uzavřelo se Slovinskem
32002R2297 OJ L 348, 21.12.2002, p.70 Nařízení Komise (ES) č. 2297/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se dočasně pozastavuje nákup másla v některých členských státech
32002R2298 OJ L 348, 21.12.2002, p.71 Nařízení Komise (ES) č. 2298/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Spojeného království zakazuje lovit tresky
32002R2299 OJ L 348, 21.12.2002, p.72 Nařízení Komise (ES) č. 2299/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení č. 44/2002 ES na prodej vinného alkoholu pro nové průmyslové použití
32002R2300 OJ L 348, 21.12.2002, p.74 Nařízení Komise (ES) č. 2300/2002 ze dne 19. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2603/97, kterým se stanovují prováděcí pravidla pro dovoz rýže pocházející ze zemí AKT nebo zámořských zemí a území (ZZÚ)
32002R2301 OJ L 348, 21.12.2002, p.75 Nařízení Komise (ES) č. 2301/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla k směrnice Rady 1999/105/ES, pokud jde o vymezení malého množství osiva
32002R2302 OJ L 348, 21.12.2002, p.78 Nařízení Komise (ES) č. 2302/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o režim dovozu pro mléko a mléčné výrobky a o otevření celních kvót
32002R2303 OJ L 348, 21.12.2002, p.80 Nařízení Komise (ES) č. 2303/2002 ze dne 9. prosince 2002, kterým se mění nařízení č. 230/2001, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo z některých železných nebo ocelových lan a kabelů pocházejících z České republiky, Ruska, Thajska a Turecka a kterým se přijímají některé závazky nabízené některými vývozci z České republiky a Turecka
32002R2304 OJ L 348, 21.12.2002, p.82 Nařízení Komise (ES) č. 2304/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se provádí rozhodnutí Rady 2001/822/ES o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství ("Rozhodnutí o přidružení zámořských oblastí") (Úř. věst. č. L 314 ze dne 30.11.2001)
32002R2305 OJ L 348, 21.12.2002, p.92 Nařízení Komise (ES) č. 2305/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1162/95, kterým se stanovují zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí pro obiloviny a rýži
32002R2306 OJ L 348, 21.12.2002, p.94 Nařízení Komise (ES) č. 2306/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o oznamování cen dovezených produktů rybolovu
32002R2307 OJ L 348, 21.12.2002, p.100 Nařízení Komise (ES) č. 2307/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se stanovují subvence pro produkty z obilovin a rýže dodávané z titulu komunitární a národní potravinové pomoci
32002R2308 OJ L 348, 21.12.2002, p.102 Nařízení Komise (ES) č. 2308/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se stanovuje maximální výše subvence pro vývoz neloupané dlouhozrnné rýže typu B na ostrov Réunion podle veřejného nabídkového řízení uvedeného v nařízení (ES) č. 1895/2002
32002R2309 OJ L 348, 21.12.2002, p.103 Nařízení Komise (ES) č. 2309/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se stanovují maximální subvence pro vývoz celoomleté kulatozrnné rýže do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1896/2002
32002R2310 OJ L 348, 21.12.2002, p.104 Nařízení Komise (ES) č. 2310/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou, střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A, jež má být vyvezena do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1897/2002
32002R2311 OJ L 348, 21.12.2002, p.105 Nařízení Komise (ES) č. 2311/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro vývoz celoomleté dlouhozrnné rýže typu B do některých třetích zemí ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1898/2002
32002R2312 OJ L 348, 21.12.2002, p.106 Nařízení Komise (ES) č. 2312/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v prosinci 2002 pro některé produkty z vajec a drůbežího masa podle nařízení (ES) č. 1474/95 a (ES) č. 1251/96
32002R2313 OJ L 348, 21.12.2002, p.108 Nařízení Komise (ES) č. 2313/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v prosinci 2002 pro některé produkty z drůbežího masa podle režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro drůbeží maso a některé další zemědělské produkty
32002R2314 OJ L 348, 21.12.2002, p.110 Nařízení Komise (ES) č. 2314/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32002R2315 OJ L 348, 21.12.2002, p.111 Nařízení Komise (ES) č. 2315/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2282/2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro produkty zpracované z obilovin a rýže
32002R2316 OJ L 348, 21.12.2002, p.113 Nařízení Komise (ES) č. 2316/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2283/2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro krmné směsi na bázi obilovin
32002R2317 OJ L 348, 21.12.2002, p.115 Nařízení Komise (ES) č. 2317/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v prosinci 2002 pro některé produkty z vajec a drůbežího masa podle režimu stanoveného v Prozatímní dohodě, kterou Společenství uzavřelo s Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Rumunskem a Bulharskem
32002R2318 OJ L 348, 21.12.2002, p.117 Nařízení Komise (ES) č. 2318/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32002R2319 OJ L 354, 30.12.2002, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2319/2002 ze dne 13. prosince 2002, kterým se nahrazují přílohy k nařízení (EHS) č. 3846/87, kterým se zavádí nomenklatura zemědělských produktů pro účely vývozních subvencí
32002R2320 OJ L 355, 30.12.2002, p.1 Nařízení (ES) č. 2320/2002 Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. prosince 2002, kterým se zavádějí společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví (1)
32002R2321 OJ L 355, 30.12.2002, p.23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2321/2002 ze dne 16. prosince 2002 o pravidlech účasti podniků, výzkumných center a univerzit na Šestém rámcovém programu Evropského společenství (2002-2006) a o pravidlech šíření výsledků výzkumu (1)
32002R2322 OJ L 355, 30.12.2002, p.35 Nařízení Rady č. 2322/2002 (Euratom) ze dne 5. listopadu 2002 o pravidlech účasti podniků, výzkumných center a univerzit na Šestém rámcovém programu Evropského společenství pro atomovou energii (2002 k 2006)
32002R2323 OJ L 349, 24.12.2002, p.4 Nařízení Rady (ES) č. 2323/2002 ze dne 16. prosince 2002 o uzavření Protokolu, kterým se pro období od 1. července 2002 do 30. června 2006 stanovují rybolovná práva a výše finančního příspěvku podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Senegalské republiky o rybolovu při pobřeží Senegalu
32002R2324 OJ L 349, 24.12.2002, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 2324/2002 ze dne 23. prosince 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R2325 OJ L 349, 24.12.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 2325/2002 ze dne 23. prosince 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro produkty zpracované z obilovin a rýže
32002R2326 OJ L 349, 24.12.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 2326/2002 ze dne 23. prosince 2002 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny
32002R2327 OJ L 349, 24.12.2002, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 2327/2002 ze dne 23. prosince 2002, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Dánska zakazuje lovit tresky skvrnité
32002R2328 OJ L 349, 24.12.2002, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 2328/2002 ze dne 23. prosince 2002, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na prodej vinného alkoholu pro použití jako bioethanol Evropském společenství
32002R2329 OJ L 349, 24.12.2002, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 2329/2002 ze dne 23. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1582/2002 o zvláštním intervenčním opatření pro obiloviny ve Finsku a Švédsku
32002R2330 OJ L 349, 24.12.2002, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 2330/2002 ze dne 23. prosince 2002, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 900/2002, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení pro náhrady při vývozu žita do všech třetích zemí, s výjimkou Maďarska, Estonska, Litvy a Lotyšska
32002R2331 OJ L 349, 24.12.2002, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 2331/2002 ze dne 23. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 899/2002, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení pro náhrady při vývozu pšenice obecné do všech třetích zemí, s výjimkou Maďarska, Polska, Estonska, Litvy a Lotyšska
32002R2332 OJ L 349, 24.12.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 2332/2002 ze dne 23. prosince 2002, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o režim dovozu pro mléko a mléčné výrobky a o otevření celních kvót
32002R2333 OJ L 349, 24.12.2002, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 2333/2002 ze dne 23. prosince 2002, kterým se opravuje nizozemské znění nařízení (ES) č. 1162/95, kterým se stanovují zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí pro obiloviny a rýži
32002R2334 OJ L 349, 24.12.2002, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 2334/2002 ze dne 23. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2540/2001, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 1148/2001, pokud jde o kontroly shody při dovozu čerstvého ovoce a zeleniny
32002R2335 OJ L 349, 24.12.2002, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 2335/2002 ze dne 23. prosince 2002, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 747/2001, pokud jde o celní kvóty Společenství pro rajčata pocházející z Maroka
32002R2336 OJ L 349, 24.12.2002, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 2336/2002 ze dne 23. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1367/2002, kterým se stanovuje nouzové destilační opatření podle 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 v Portugalsku
32002R2337 OJ L 349, 24.12.2002, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 2337/2002 ze dne 23. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o prováděcích pravidlech pro dodatečná dovozní cla z ovoce a zeleniny
32002R2338 OJ L 349, 24.12.2002, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 2338/2002 ze dne 23. prosince 2002, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiáty a růže s ohledem na uplatňování režimu, kterým se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32002R2339 OJ L 349, 24.12.2002, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 2339/2002 ze dne 23. prosince 2002, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32002R2340 OJ L 356, 31.12.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2340/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se pro roky 2003 a 2004 stanovují rybolovná práva pro hlubokomořské rybí populace
32002R2341 OJ L 356, 31.12.2002, p.12 Nařízení Rady (ES) č. 2341/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se pro rok 2003 stanovují rybolovná práva a s tím související podmínky pro některé rybí populace a skupiny rybích populací ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství s povinným omezením úlovků
32002R2342 OJ L 357, 31.12.2002, p.1 Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o finančním nařízení platném pro všeobecný rozpočet Evropských společenství
32002R2343 OJ L 357, 31.12.2002, p.72 Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 23. prosince 2002 o rámcovém finančním nařízení pro orgány uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o finančním nařízení platném pro všeobecný rozpočet Evropských společenství
32002R2344 OJ L 357, 31.12.2002, p.91 Nařízení Komise (ES) č. 2344/2002 ze dne 18. prosince 2002, kterým se mění přílohy I, III, V a VII k nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech pro dovoz některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
32002R2345 OJ L 351, 28.12.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2345/2002 ze dne 16. prosince 2002 o uzavření Protokolu, který se pro období od 3. srpna 2002 do 2. srpna 2004 stanovují rybolovná práva a výše finančního příspěvku podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Angolské republiky o rybolovu při pobřeží Angoly
32002R2346 OJ L 351, 28.12.2002, p.3 Nařízení Rady (ES) č. 2346/2002 ze dne 19. prosince 2002, kterým se pro rybářský rok 2003 stanovují cílové ceny produkční ceny Společenství pro některé produkty rybolovu podle nařízení (ES) č. 104/2000
32002R2347 OJ L 351, 28.12.2002, p.6 Nařízení Rady (ES) č. 2347/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se zavádějí zvláštní požadavky na přístup a související podmínky pro rybolov hlubokomořských populací ryb
32002R2348 OJ L 351, 28.12.2002, p.12 Nařízení Rady (ES) č. 2348/2002 ze dne 9. prosince 2002 o uzavření Protokolu, kterým se pro období od 1. června 2002 do 31. května 2005 stanovují rybolovná práva a výše finančního příspěvku podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím v Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Príncipe o rybolovu při pobřeží Svatého Tomáše a Príncipe
32002R2349 OJ L 351, 28.12.2002, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 2349/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se stanovují standardní hodnoty používané při výpočtu finanční náhrady a příslušné zálohy v případě produktů rybolovu, které byly staženy z trhu během rybářského roku 2003
32002R2350 OJ L 351, 28.12.2002, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 2350/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se pro rybářský rok 2003 stanovuje výše podpory soukromého skladování pro některé produkty rybolovu
32002R2351 OJ L 351, 28.12.2002, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 2351/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se pro rybářský rok 2003 stanovuje výše překlenovací podpory a paušální podpory pro některé produkty rybolovu
32002R2352 OJ L 351, 28.12.2002, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 2352/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se pro rybářský rok 2003 stanovují odkupní a prodejní ceny pro produkty rybolovu uvedené v příloze I k nařízení Rady (ES) č. 104/2000
32002R2353 OJ L 351, 28.12.2002, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 2353/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se pro rybářský rok 2003 stanovují prodejní ceny pro produkty rybolovu uvedených v příloze II k nařízení Rady (ES) č. 104/2000
32002R2354 OJ L 351, 28.12.2002, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 2354/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se stanovují referenční ceny pro některé produkty rybolovu pro rybářský rok 2003
32002R2355 OJ L 351, 28.12.2002, p.42 Nařízení Komise (ES) č. 2355/2002 ze dne 27. prosince 2002, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 438/2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, pokud jde o správu a kontrolu režimů pro podpory poskytované podle Strukturálních fondů
32002R2356 OJ L 351, 28.12.2002, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 2356/2002 ze dne 27. prosince 2002, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanovují zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní subvence pro mléko a mléčné výrobky
32002R2357 OJ L 351, 28.12.2002, p.45 Nařízení Komise (ES) č. 2357/2002 ze dne 27. prosince 2002 o správě textilních kvót pro rok 2003 podle nařízení Rady (ES) č. 517/94 o společných pravidlech pro dovoz textilních výrobků, které nespadají do působnosti dvoustranných dohod, protokolů nebo jiných ujednání nebo zvláštních pravidel Společenství týkajících se dovozu, z některých třetích zemí
32002R2358 OJ L 351, 28.12.2002, p.49 Nařízení Komise (ES) č. 2358/2002 ze dne 27. prosince 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R2359 OJ L 351, 28.12.2002, p.51 Nařízení Komise (ES) č. 2359/2002 ze dne 27. prosince 2002, kterým se pro rok 2003 otevírají celní kvóty pro dovoz některých produktů pocházejících z České republiky, Rumunska a Slovenska do Evropského společenství
32002R2360 OJ L 351, 28.12.2002, p.58 Nařízení Komise (ES) č. 2360/2002 ze dne 27. prosince 2002, kterým se pro rok 2003 otevírají celní kvóty pro dovoz některého zboží pocházejícího z Islandu a zpracovaného ze zemědělských produktů, které spadají do působnosti nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství
32002R2361 OJ L 351, 28.12.2002, p.60 Nařízení Komise (ES) č. 2361/2002 ze dne 27. prosince 2002, kterým se pro rok 2003 otevírá celní kvóta pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska a zpracovaného ze zemědělských produktů, které spadají do působnosti nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství
32002R2362 OJ L 351, 28.12.2002, p.62 Nařízení Komise (ES) č. 2362/2002 ze dne 27. prosince 2002, kterým se pro rok 2003 otevírá celní kvóta pro dovoz některého zboží pocházejícího z Turecka do Evropského společenství
32002R2363 OJ L 351, 28.12.2002, p.64 Nařízení Komise (ES) č. 2363/2002 ze dne 27. prosince 2002, kterým se pro rok 2003 otevírají celní kvóty pro dovoz některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Norska do Evropského společenství
32002R2364 OJ L 351, 28.12.2002, p.66 Nařízení Komise (ES) č. 2364/2002 ze dne 27. prosince 2002, kterým se pro rok 2003 otevírají celní kvóty pro dovoz produktů pocházejících z Polska do Evropského společenství
32002R2365 OJ L 351, 28.12.2002, p.69 Nařízení Komise (ES) č. 2365/2002 ze dne 27. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2565/2001, kterým se pro rok 2002 otevírají celní kvóty Společenství pro ovce, kozy, skopové a kozí maso a kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 1439/95
32002R2366 OJ L 351, 28.12.2002, p.73 Nařízení Komise (ES) č. 2366/2002 ze dne 27. prosince 2002, kterým se pro rok 2003 otevírají celní kvóty Společenství pro ovce, kozy, skopové a kozí maso
32002R2368 OJ L 358, 31.12.2002, p.28 Nařízení Rady (ES) č. 2368/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se provádí systém osvědčení procesu Kimberley pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
32002R2369 OJ L 358, 31.12.2002, p.49 Nařízení Rady (ES) č. 2369/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2792/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla a ujednání týkající se strukturální pomoci Společenství v odvětví rybolovu
32002R2370 OJ L 358, 31.12.2002, p.57 Nařízení Rady (ES) č. 2370/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se zavádí bezpečnostní opatření Společenství pro vyřazená rybářská plavidla
32002R2371 OJ L 358, 31.12.2002, p.59 Nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a trvale udržitelném využíváním zdrojů rybolovu podle společné politiky rybolovu
32002R2372 OJ L 358, 31.12.2002, p.81 Nařízení Rady (ES) č. 2372/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se stanovují zvláštní opatření za účelem náhrad pro španělský rybolov, lov korýšů a akvakulturu, který byl postižen ropou unikající z Prestige
32002R2373 OJ L 358, 31.12.2002, p.84 Nařízení Komise (ES) č. 2373/2002 ze dne 30. prosince 2002 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32002R2374 OJ L 358, 31.12.2002, p.86 Nařízení Komise (ES) č. 2374/2002 ze dne 30. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 668/2001 zvýšením množství ječmene, které vlastní německá intervenční agentura a pro které bylo vypsáno stálé veřejné nabídkové řízení na vývoz, na 3 499 978 tun
32002R2375 OJ L 358, 31.12.2002, p.88 Nařízení Komise (ES) č. 2375/2002 ze dne 27. prosince 2002 o otevření a správě celních kvót Společenství pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, pocházející ze třetích země a o stanovení odchylek od nařízení Rady (EHS) č. 1766/92
32002R2376 OJ L 358, 31.12.2002, p.92 Nařízení Komise (ES) č. 2376/2002 ze dne 27. prosince 2002 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro ječmen pocházející ze třetích zemí a o stanovení odchylek od nařízení Rady (ES) č. 1766/92
32002R2377 OJ L 358, 31.12.2002, p.95 Nařízení Komise (ES) č. 2377/2002 ze dne 27. prosince 2002 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro sladovnický ječmen pocházející ze třetích zemí země a o stanovení odchylek od nařízení Rady (ES) č. 1766/92
32002R2378 OJ L 358, 31.12.2002, p.101 Nařízení Komise (ES) č. 2378/2002 ze dne 27. prosince 2002, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 1249/96 o prováděcích pravidlech (dovozní cla v odvětví obilovin) k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92
32002R2379 OJ L 358, 31.12.2002, p.108 Nařízení Komise (ES) č. 2379/2002 ze dne 30. prosince 2002, kterým se schvalují operace k zajištění kontrol souladu s obchodními normami pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděnými na Slovensku před dovozem do Evropského společenství
32002R2380 OJ L 358, 31.12.2002, p.117 Nařízení Komise (ES) č. 2380/2002 ze dne 30. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, pokud jde o obchodování s vinařskými produkty se třetími zeměmi
32002R2381 OJ L 358, 31.12.2002, p.119 Nařízení Komise (ES) č. 2381/2002 ze dne 30. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2342/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem, pokud jde o režimy prémií
32002R2382 OJ L 358, 31.12.2002, p.120 Nařízení Komise (ES) č. 2382/2002 ze dne 30. prosince 2002, kterým se mění nařízení (EHS) č. 94/92, kterým se stanovují prováděcí pravidla k režimu dovozu ze třetích zemí podle nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 (1)
32002R2383 OJ L 358, 31.12.2002, p.122 Nařízení Komise (ES) č. 2383/2002 ze dne 30. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2366/98, kterým se stanovují prováděcí pravidla k režimu produkčních podpor pro olivový olej pro hospodářské roky 1998/1999 až 2003/2004
32002R2384 OJ L 358, 31.12.2002, p.124 Nařízení Komise (ES) č. 2384/2002 ze dne 30. prosince 2002, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2837/93, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2019/93, pokud jde o zachování olivových hájů v tradičních oblastech pěstování oliv
32002R2385 OJ L 358, 31.12.2002, p.125 Nařízení Komise (ES) č. 2385/2002 ze dne 30. prosince 2002 o prodloužení a změně předběžného dohledu Společenství nad dovozem některých výrobků ze železa a oceli pocházejících z některých třetích zemí
32002R2386 OJ L 358, 31.12.2002, p.128 Nařízení Komise (ES) č. 2386/2002 ze dne 30. prosince 2002, kterým se stanovují sazby náhrad pro některé výrobky z odvětví cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R2387 OJ L 358, 31.12.2002, p.130 Nařízení Komise (ES) č. 2387/2002 ze dne 30. prosince 2002, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32002R2388 OJ L 358, 31.12.2002, p.132 Nařízení Komise (ES) č. 2388/2002 ze dne 30. prosince 2002, kterým se mění opravná sazba náhrady pro obiloviny
32002R2389 OJ L 358, 31.12.2002, p.134 Nařízení Komise (ES) č. 2389/2002 ze dne 30. prosince 2002, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32002R2390 OJ L 358, 31.12.2002, p.136 Nařízení Komise (ES) č. 2390/2002 ze dne 30. prosince 2002, kterým se stanovují vývozní subvence pro sirupy a některé další výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32002R2391 OJ L 358, 31.12.2002, p.138 Nařízení Komise (ES) č. 2391/2002 ze dne 30. prosince 2002, kterým se stanovuje výrobní subvence pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
32002R2392 OJ L 358, 31.12.2002, p.139 Nařízení Komise (ES) č. 2392/2002 ze dne 30. prosince 2002, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin


(1) - Texty s významem pro EHP (Evropský hospodářský prostor)
Tučně tištěné předpisy mají dlouhodobý význam, slabě tištěné předpisy mají pouze dočasnou platnost
PŘEKLADY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, ZÁVAZNÉ JE POUZE ZNĚNÍ, KTERÉ BYLO ZVEŘEJNĚNO V TIŠTĚNÉ VERZI OFFICIAL JOURNAL
Odkaz na originální stránky Official Journal na adrese: http://europa.eu.int/eur-lex/en/oj