Úřední věstník
Evropských společenství


Pohled na ostatní předpisy vydané v roce 2002:

Celex Citace Překlad názvu
32002X0001 OJ L 002, 04.01.2002, p.8 Doporučení Komise 2002/1/EC ze dne 27. prosince 2001 o koordinovaném monitorovacím programu Společenství pro rok 2002 k zajištění souladu s maximálními úrovněmi reziduí pesticidů v obilovinách a některých dalších produktech rostlinného původu (oznámeno pod číslem K(2001) 3771) (1)
32002X0066 OJ L 026, 30.01.2002, p.8 Doporučení Komise 2002/66/ES ze dne 25. ledna 2002 o koordinovaném programu pro úřední kontrolu potravin pro rok 2002 (oznámeno pod číslem K(2002) 290)(1)
32002X0077 OJ L 034, 05.02.2002, p.13 Doporučení Rady 2002/77/ES ze dne 15. listopadu 2001 o obezřetném používání antimikrobiálních látek v humánním lékařství (1)
32002X0175 OJ L 058, 28.02.2002, p.56 Doporučení Komise 2002/175/ES ze dne 22. února 2002, kterým se mění doporučení 98/195/ES, naposledy pozměněné doporučením 2000/263/ES o propojení na liberalizovaném telekomunikačním trhu (Část 1 — Sazby za propojení) (oznámeno pod číslem K(2002) 561) (1)
32002X0178 OJ L 060, 01.03.2002, p.70 Doporučení Rady 2002/178/ES ze dne 18. února 2002 o uplatňování zaměstnaneckých politik členských států
32002X0201 OJ L 067, 09.03.2002, p.69 Doporučení Komise 2002/201/ES ze dne 4. března 2002 o snížení přítomnosti dioxinů, furanů a polychloridbifenylů v krmivech a potravinách (oznámeno pod číslem K(2002) 836) (1)
32002X0214 OJ L 070, 13.03.2002, p.20 Doporučení Komise 2002/214/ES ze dne 12. března 2002 o koordinovaných inspekčních programech v oblasti živočišné výživy pro rok 2002 v souladu se směrnicí Rady 95/53/ES ( oznámeno pod číslem K(2002) 546 )
32002X0216 OJ L 072, 14.03.2002, p.23 Doporučení Rady 2002/216/ES ze dne 5. března 2002 o udělení absolutoria Komisi v případě provádění transakcí Evropského rozvojového fondu (1984) (Šestý ERF) pro finanční rok 2000
32002X0217 OJ L 072, 14.03.2002, p.24 Doporučení Rady 2002/217/ES ze dne 5. března 2002 o udělení absolutoria Komisi v případě provádění transakcí Evropského rozvojového fondu (1989) (Sedmý ERF) pro finanční rok 2000
32002X0218 OJ L 072, 14.03.2002, p.25 Doporučení Rady 2002/218/ES ze dne 5. března 2002 o udělení absolutoria Komisi v případě provádění transakcí Evropského rozvojového fondu (1995) (Osmý ERF) pro finanční rok 2000
32002X0236 OJ L 079, 22.03.2002, p.66 Doporučení Komise 2002/236/ES ze dne 11. března 2002 o společném evropském vzoru pro životopis (curriculum vitae, CV) (oznámeno pod číslem K(2002) 516) (1)
32002X0287 OJ L 101, 17.04.2002, p.17 Doporučení Rady 2002/287/ES ze dne 15. dubna 2002 o jmenování místopředsedy výkonné rady Evropské centrální banky
32002X0413 OJ L 148, 06.06.2002, p.24 Doporučení Evropského parlamentu a Rady 2002/413/ES ze dne 30. května 2002 o provádění Integrované správy pobřežních oblastí v Evropě
32002X0549 OJ L 182, 11.07.2002, p.1 Doporučení Rady 2002/549/ES ze dne 21. června 2002 o všeobecných zásadách hospodářských politik členských států a Společenství
32002X0575 OJ L 181, 11.07.2002, p.29 Doporučení Komise 2002/575/ES ze dne 4. července 2002 o výsledcích hodnocení rizik a strategií snižování rizik u látek: o-anisidin, 1,4-dioxan (oznámeno pod číslem K(2002) 2486) (1)
32002X0576 OJ L 181, 11.07.2002, p.35 Doporučení Komise 2002/576/ES ze dne 4. července 2002 o výsledcích hodnocení rizik u látek: ethyl acetoacetát, 4-chloro-o-cresol, dimethyldioctadecylammonium chlorid (oznámeno pod číslem K(2002) 2490) (1)
32002X0590 OJ L 191, 19.07.2002, p.22 Doporučení Komise 2002/590/ES ze dne 16. května 2002 — Nezávislost účetního kontrolora v EU: Základní principy (oznámeno pod číslem K(2002) 1873) (1)
32002X0663 OJ L 225, 22.08.2002, p.29 Doporučení Komise 2002/663/ES ze dne 19. srpna 2002 o koordinovaném monitorovacím programu Společenství pro rok 2003 za účelem zajištění souladu s maximálními úrovněmi reziduí pesticidů v obilovinách a některých jiných produktech rostlinného původu (oznámeno pod číslem K(2002) 3084) (1)
32002X0664 OJ L 225, 22.08.2002, p.34 Doporučení Komise 2002/664/ES ze dne 19. srpna 2002 o medailích a odznacích podobajícím se euro mincím (oznámeno pod číslem K(2002) 3107)
32002X0755 OJ L 249, 17.09.2002, p.27 Doporučení Komise 2002/755/ES ze dne 16. září 2002 o výsledcích hodnocení rizik a strategií snižování rizik u látek: dihenylether, octabromové deriváty (oznámeno pod číslem K(2002) 3394) (1)
OJ L 005, 09.01.2002, p.11 Dodatkový protokol, kterým se stanovují opatření použitelná pro obchod s některými rybami a produkty rybolovu k Dohodě zakládající přidružení mezi Evropským hospodářským společenstvím a Maltou
OJ L 005, 09.01.2002, p.14 Dodatkový protokol, kterým se stanovují opatření použitelná pro obchod s některými rybami a produkty rybolovu k Dohodě zakládající přidružení mezi Evropským hospodářským společenstvím a Kyperskou republikou
OJ L 006, 10.01.2002, p.65 2001/228/COL: Doporučení Kontrolního úřadu ESVO č. 228/01/COL ze dne 2. července 2001 o koordinovaném programu pro úřední kontrolu potravin pro rok 2001
OJ L 010, 12.01.2002, p.81 Společný postoj Rady ze dne 11. ledna 2002 o zákazu dovozu surových diamantů ze Sierra Leone
OJ L 013, 16.01.2002, p.36 Oprava k rozhodnutí Smíšené výboru ES-ESVO č. 1/2000 o společném tranzitním režimu ze dne 20. prosince 2000, kterým se mění úmluva ze dne 20. května 1987 o společném tranzitním režimu (Úř. věst. č. L 9 ze dne 12.1.2001)
OJ L 014, 16.01.2002, p.1 2002/13/ES, ESUO, EURATOM: Konečné přijetí doplňujícího a pozměňujícího rozpočetu Evropské unie č. 4 pro finanční rok 2001
OJ L 015, 17.01.2002, p.42 2001/174/COL: Doporučení Kontrolního úřadu ESVO č. 174/01/COL ze dne 8. června 2001 o koordinovaném monitorovacím programu pro rok 2001 k zajištění souladu s maximálními limity reziduí pesticidů v obilovinách a některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny
OJ L 015, 17.01.2002, p.49 253/2001/COL: Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 253/01/COL ze dne 8. srpna 2001 o zmapování oblastí, kterým je poskytována pomoc, a výši podpor na Islandu (Pomoc č. 00-002)
OJ L 017, 19.01.2002, p.56 Rámcová dohoda mezi Evropským společenstvím a Maltskou republikou o obecných zásadách účasti Maltské republiky na programech Společenství
OJ L 019, 22.01.2002, p.34 Dohoda formou výměny dopisů o prozatímním uplatňování Protokolu, kterým se pro období od 16. června 2001 do 15. června 2006 stanovují rybolovná práva a náhrady stanovené v Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Republiky Guinea-Bissau o rybolovu při pobřeží Guinea-Bissau
OJ L 019, 22.01.2002, p.35 Protokol, kterým se pro období od 16. června 2001 do 15. června 2006 stanovují rybolovná práva a náhrady stanovené v Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Republiky Guinea-Bissau o rybolovu při pobřeží Guinea-Bissau
OJ L 020, 23.01.2002, p.1 Společný postoj Rady ze dne 21. ledna 2002, kterým se zrušuje společný postoj 2001/56/CFSP o Afghánistánu
OJ L 020, 23.01.2002, p.4 2002/43/ES, ECSC, EURATOM: Rozhodnutí zástupců vlád členských států ze dne 19. prosince 2001 o jmenování soudce Soudního dvora Evropských společenství
OJ L 022, 24.01.2002, p.1 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 124/2001 ze dne 23. listopadu 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 022, 24.01.2002, p.3 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 125/2001 ze dne 23. listopadu 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 022, 24.01.2002, p.5 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 126/2001 ze dne 23. listopadu 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 022, 24.01.2002, p.7 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 127/2001 ze dne 23. listopadu 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 022, 24.01.2002, p.9 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 128/2001 ze dne 23. listopadu 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 022, 24.01.2002, p.11 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 129/2001 ze dne 23. listopadu 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 022, 24.01.2002, p.13 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 130/2001 ze dne 23. listopadu 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 022, 24.01.2002, p.15 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 131/2001 ze dne 23. listopadu 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 022, 24.01.2002, p.18 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 132/2001 ze dne 9. listopadu 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 022, 24.01.2002, p.20 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 133/2001 ze dne 9. listopadu 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 022, 24.01.2002, p.22 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 134/2001 ze dne 23. listopadu 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 022, 24.01.2002, p.24 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 135/2001 ze dne 23. listopadu 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 022, 24.01.2002, p.26 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 136/2001 ze dne 9. listopadu 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 022, 24.01.2002, p.28 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 137/2001 ze dne 9. listopadu 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 022, 24.01.2002, p.30 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 138/2001 ze dne 9. listopadu 2001, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) k Dohodě o EHP
OJ L 022, 24.01.2002, p.32 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 139/2001 ze dne 9. listopadu 2001, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) k Dohodě o EHP
OJ L 022, 24.01.2002, p.34 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 140/2001 ze dne 23. listopadu 2001, kterým se mění Protokoly 2 a 3 k Dohodě o EHP, které se týkají zpracovaných a jiných zemědělských produktů
OJ L 023, 25.01.2002, p.25 Dodatkový protokol, kterým se stanovují úpravy obchodu s rybami a produkty rybolovu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými Společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Maďarskou republikou na straně druhé
OJ L 023, 25.01.2002, p.31 Dodatkový protokol, kterým se stanovují úpravy obchodu s rybami a produkty rybolovu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými Společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Estonskou republikou na straně druhé
OJ L 023, 25.01.2002, p.35 Dodatkový protokol, kterým se stanovují úpravy obchodu s rybami a produkty rybolovu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými Společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Litevskou republikou na straně druhé
OJ L 027, 30.01.2002, p.3 Protokol, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody mezi Evropskými společenství a jejich členskými státy na straně jedné a Polskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království k Evropské unii a s ohledem na výsledky Uruguayského kola jednání o zemědělství včetně zlepšení existujících preferenčních opatření
OJ L 027, 30.01.2002, p.68 Informace o vstupu v platnost Protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody mezi Evropskými společenství a jejich členskými státy na straně jedné a Polskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království k Evropské unii a s ohledem na výsledky Uruguayského kola jednání o zemědělství včetně zlepšení existujících preferenčních opatření
OJ L 028, 30.01.2002, p.4 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou o obchodování s vínem
OJ L 028, 30.01.2002, p.106 Závěrečný akt
OJ L 028, 30.01.2002, p.113 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou o obchodování s lihovinami
OJ L 028, 30.01.2002, p.126 Závěrečný akt
OJ L 028, 30.01.2002, p.130 Dohoda formou výměny dopisů o prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou o obchodování s vínem od 28. ledna 2002
OJ L 028, 30.01.2002, p.132 Dohoda formou výměny dopisů o prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou obchodování s lihovinami od 28. ledna 2002
OJ L 028, 30.01.2002, p.134 Dohoda formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou o obchodování s vínem
OJ L 029, 31.01.2002, p.1 2002/110/ES, ESUO, Euratom: Konečné přijetí všeobecného rozpočtu Evropské unie pro finanční rok 2002
OJ L 029, 31.01.2002, p.3 VŠEOBECNÝ ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE PRO FINANČNÍ ROK 2002
OJ L 032, 01.02.2002, p.1 Nařízení Evropské hospodářské komise OSN (UN/ESE) č. 93— Jednotná ustanovení týkající se schvalování předních ochranných zařízení automobilů proti podjetí, pokud jde o instalaci schválených typů, a automobilů, pokud jde o jejich zadní ochranu proti podjetí
OJ L 032, 01.02.2002, p.22 Nařízení Evropské hospodářské komise OSN (UN/ESE) č. 111 — Jednotná ustanovení týkající se cisternových vozidel kategorií N a O, pokud jde o překlopnou stabilitu
OJ L 033, 02.02.2002, p.35 2002/76/ES: Rozhodnutí Smíšené výboru mezi ES a Andorou č. 1/2001 ze dne 13. prosince 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k Protokolu o veterinárních otázkách, který doplňuje dohodu ve formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenství a Andorským knížectvím, podepsanou v Bruselu dne 15. května 1997
OJ L 034, 05.02.2002, p.19 Rámcová dohoda mezi Evropským společenstvím a Kyperskou republikou o obecných zásadách účasti Kyperské republiky na programech Společenství
OJ L 037, 07.02.2002, p.9 2002/95/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Slovinsko č. 4/2001 ze dne 25. července 2001, kterým se o čtyři roky prodlužuje období, během kterého bude jakákoliv veřejná podpora poskytovaná Slovinskou republikou posuzována s ohledem na skutečnost, že je Slovinsko považováno za oblast shodnou s oblastmi Společenství podle čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy o založení Evropského společenství
OJ L 037, 07.02.2002, p.10 2002/96/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Slovinsko č. 5/2001ze dne 6. září 2001 o zlepšení právních úprav týkajících se obchodu se zpracovaných zemědělskými produkty uvedenými v protokolu 3 k Evropské dohodě
OJ L 037, 07.02.2002, p.13 2002/97/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Slovinsko č. 6/2001 mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy jednajícími v rámci Evropské unie na straně jedné a Slovinskou republikou na straně druhé ze dne 26. října 2001, kterým se mění na základě zřízení Společného poradního výboru rozhodnutí č. 1/1999, kterým se zavádí jednací řád Rady pro přidružení
OJ L 038, 08.02.2002, p.24 2002/101/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Lotyšsko č. 6/2001 ze dne 24. července 2001, kterým se stanovuje finanční příspěvek Lotyšska pro účast na programech Socrates II a Youth v letech 2001 až 2006
OJ L 038, 08.02.2002, p.26 2002/102/ES: Rozhodnutí Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Lotyšskou republikou na straně druhé č. 7/2001 ze dne 2. října 2001 o zlepšování obchodních opatření, která jsou pro zpracované zemědělské produkty stanovena v protokolu č. 2 k Evropské dohodě
OJ L 038, 08.02.2002, p.48 2002/103/ES : Rozhodnutí Rady přidružení EU-Lotyšsko č. 8/2001 ze dne 16. října 2001, kterým se přijímají požadavky a podmínky účasti Lotyšské republiky v programu "Kultura 2000"
OJ L 039, 09.02.2002, p.18 Služební řád Institutu pro bezpečnostní studie Evropské unie
OJ L 039, 09.02.2002, p.44 Služební řád Satelitního centra Evropské unie
OJ L 040, 12.02.2002, p.10 Informace o vstupu v platnost Prozatímní dohody o obchodu a s obchodem souvisejících záležitostech mezi Evropským společenstvím a Chorvatskem
OJ L 045, 15.02.2002, p.38 2002/118/ES: Rozhodnutí Rady přidružení č. 3/2001, Přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Maďarskou republikou na straně druhé ze dne 29. června 2001, kterým se přijímají požadavky a podmínky účasti Maďarské republiky v programu Kultura 2000
OJ L 045, 15.02.2002, p.41 2002/119/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Estonsko č. 7/2001, Přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Estonskou republikou na straně druhé ze dne 25. července 2001, kterým se přijímají požadavky a podmínky účasti Estonské republiky v programu Kultura 2000
OJ L 045, 15.02.2002, p.44 2002/120/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Slovensko č. 5/2001 ze dne 9. října 2001, kterým se přijímají požadavky a podmínky účasti Slovenské republiky v programu Kultura 2000
OJ L 045, 15.02.2002, p.47 2002/121/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Bulharsko č. 4/2001 ze dne 9. října 2001, kterým se přijímají požadavky a podmínky účasti Bulharské republiky v programu Kultura 2000
OJ L 045, 15.02.2002, p.50 2002/122/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Česká republika č. 5/2001 ze dne 16. října 2001, kterým se přijímají požadavky a podmínky účasti České republiky v programu Kultura 2000
OJ L 045, 15.02.2002, p.53 2002/123/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU- Litva č. 4/2001 ze dne 26. října 2001, kterým se přijímají požadavky a podmínky účasti Litevské republiky v programu Kultura 2000
OJ L 045, 15.02.2002, p.56 2002/124/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. února 2002, kterým se mění rozhodnutí 2001/218/ES, na základě kterého se na členských státech požaduje, aby přijaly dočasná doplňková opatření proti šíření Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al (háďátko) z oblastí v Portugalsku, kromě oblastí, ve kterých byla jeho přítomnost potvrzena (oznámeno pod číslem K(2002) 472)
OJ L 046, 16.02.2002, p.29 2002/125/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Česká republika č. 4/2001 ze dne 29. června 2001, kterým se stanovuje finanční příspěvek České republiky pro účast na programech Socrates II a Youth v letech 2001 až 2006
OJ L 046, 16.02.2002, p.31 2002/126/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Polsko č. 4/2001 ze dne 24. září 2001, kterým se stanovuje finanční příspěvek Polska pro účast na programech Socrates II a Youth v letech 2001 až 2006
OJ L 046, 16.02.2002, p.33 2002/127/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Bulharsko č. 5/2001 ze dne 9. října 2001, kterým se přijímají požadavky a podmínky účasti Bulharska na akčním programu Společenství Youth
OJ L 046, 16.02.2002, p.37 2002/128/ES: Rozhodnutí Rady přidružení č. 4/2001, Přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Maďarskou republikou na straně druhé ze dne 18. prosince 2001, kterým se přijímají obecné podmínky účasti Maďarské republiky na programech Společenství
OJ L 047, 19.02.2002, p.1 Společná akce Rady ze dne 18. února 2002 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie v bývalé jugoslávské republice Makedonii
OJ L 047, 19.02.2002, p.21 Sdělení Komise k textu v Úředním věstníku Evropských společenství L 345 ze dne 29. prosince 2001 na straně 49, který byl zveřejněn pod názvem "Nařízení Komise (ES) č. 2602/2001 ze dne 27. prosince 2001, kterým se stanovují dodatečná technická opatření na obnovení populace štikozubce obecného v podoblastech ICES III, IV, V, VI a VII a divizích ICES VIIIa,b,d,e "
OJ L 047, 19.02.2002, p.24 Dohoda formou výměny dopisů o prozatímním uplatňování Protokolu, kterým se pro období od 1. července 2001 do 30. června 2004 stanovují rybolovná práva a výše finančního příspěvku podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou Kapverdy o rybolovu při pobřeží Kapverd
OJ L 047, 19.02.2002, p.25 Protokol, kterým se pro období do 1. července 2001 do 30. června 2004 stanovují rybolovná práva a výše finančního příspěvku podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou Kapverdy o rybolovu při pobřeží Kapverd
OJ L 048, 20.02.2002, p.6 2002/135/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Polsko č. 5/2001 ze dne 28. září 2001 kterým se mění prostřednictvím zřízení Smíšeného poradního výboru mezi Výborem regionů a Polským zprostředkovacím výborem pro spolupráci s Výborem regionů rozhodnutí č. 1/94, kterým se přijímá jednací řád Rady přidružení
OJ L 048, 20.02.2002, p.8 2002/136/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Polsko č. 6/2001 ze dne 25. října 2001, kterým se přijímají požadavky a podmínky účasti Polské republiky na programu Culture 2000
OJ L 048, 20.02.2002, p.11 2002/137/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Slovenská republika č. 6/2001 ze dne 22. listopadu 2001, kterým se přijímají prováděcí pravidla pro státní podporu uvedenou v čl. 64 odst. 1 písm. iii) a v odst. 2 podle čl. 64 odst. 3 Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Slovenskou republikou na straně druhé a v čl. 8 odst. 1 písm. iii) a odst. 2 podle čl. 8 odst. 3 Protokolu 2 o produktech Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) k uvedené dohodě
OJ L 048, 20.02.2002, p.15 2002/138/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Kypr č. 2/2001 ze dne 20. prosince 2001, kterým se mění rozhodnutí Rady přidružení č. 1/73, kterým se stanovuje jednací řád Rady přidružení a kterým se zřizuje Výbor pro přidružení a Výbor pro celní spolupráci
OJ L 048, 20.02.2002, p.16 2002/139/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Kypr č. 3/2001 ze dne 27. prosince 2001, kterým se mění prostřednictvím zřízení Smíšeného poradního výboru mezi Výborem regionů a Kyperským zprostředkovacím výborem pro spolupráci s Výborem regionů rozhodnutí č. 1/73, kterým se přijímá jednací řád Rady přidružení
OJ L 048, 20.02.2002, p.18 2002/140/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Turecko č. 1/2001 ze dne 4. ledna 2002, kterým se mění rozhodnutí Rady přidružení č. 3/64, kterým se zřizuje Výbor pro přidružení
OJ L 048, 20.02.2002, p.19 2002/141/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Malta č. 1/2001 ze dne 9. ledna 2002, kterým se mění rozhodnutí Rady přidružení č. 1/72, kterým se stanovuje jednací řád Rady přidružení a kterým se zřizuje Výbor pro přidružení a Výbor pro celní spolupráci
OJ L 050, 21.02.2002, p.1 Společný postoj Rady ze dne 18. února 2002 o restriktivních opatřeních vůči Zimbabwe
OJ L 050, 21.02.2002, p.60 2002/146/ES: Rozhodnutí Výboru velvyslanců AKT-ES č. 9/2001 ze dne 20. prosince 2001, kterým se přijímá jednací řád Výboru pro rozvoj finanční spolupráce mezi AKT-ES
OJ L 050, 21.02.2002, p.62 2002/147/ES: Rozhodnutí Výboru velvyslanců AKT-ES ze dne 20. prosince 2001 o používání nerozdělených zdrojů z 8. Evropského rozvojového fondu
OJ L 055, 26.02.2002, p.38 Informace týkající se vstupu v platnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Argentinskou republikou o vědecké a technologické spolupráci
OJ L 055, 26.02.2002, p.38 Informace o vstupu v platnost Dodatkového protokolu, kterým se stanovují pravidla uplatňovaná vůči obchodu s některými rybami a produkty rybolovu, k Dohodě, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským hospodářským společenství a Kyperskou republikou
OJ L 055, 26.02.2002, p.38 Informace o vstupu v platnost Dodatkového protokolu, kterým se stanovují pravidla uplatňovaná vůči obchodu s některými rybami a produkty rybolovu, k Dohodě, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským hospodářským společenství a Maltou
OJ L 055, 26.02.2002, p.38 Informace o vstupu v platnost Rámcové dohody mezi Evropským společenstvím a Maltskou republikou o obecných zásadách účasti Maltské republiky na programech Společenství
OJ L 056, 27.02.2002, p.19 2002/168/ES: Rozhodnutí č. 2/2001 Rady ministrů AKT-ES ze dne 20. prosince 2001 o zúčtování všech "zvláštních půjček" ve prospěch silně zadlužených chudých zemí AKT po úplném uplatnění zmírňovacích mechanismů pro dluhy silně zadlužených chudých zemí
OJ L 056, 27.02.2002, p.23 2002/169/ES: Rozhodnutí č. 3/2001 Rady ministrů AKT-ES ze dne 20. prosince 2001 o přidělení prostředků z Osmého a Devátého Evropského rozvojového fondu Somálsku
OJ L 060, 01.03.2002, p.56 2002/176/EU: Rozhodnutí zástupců vlád členských států, kteří se sešli v Radě, ze dne 21. února 2002, kterým se zřizuje Fond pro financování Konventu o budoucnosti Evropské unie a kterým se stanovují finanční pravidla pro jeho správu
OJ L 061, 02.03.2002, p.29 Rámcová dohoda mezi Evropským společenstvím a Tureckou republikou o obecných zásadách účasti Turecké republiky na programech Společenství
OJ L 063, 06.03.2002, p.1 Rozhodnutí Rady ze dne 28. února 2002, kterým se zřizuje Eurojust, jehož cílem je posílení boje proti závažné trestné činnosti
OJ L 063, 06.03.2002, p.14 Rozhodnutí Rady ze dne 28. února 2002 o opatřeních pro dohled a trestních sankcích v případě nové syntetické drogy PMMA
OJ L 065, 07.03.2002, p.1 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 141/2001 ze dne 11. prosince 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 065, 07.03.2002, p.3 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 142/2001 ze dne 11. prosince 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 065, 07.03.2002, p.6 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 143/2001 ze dne 11. prosince 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 065, 07.03.2002, p.8 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 144/2001 ze dne 11. prosince 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 065, 07.03.2002, p.10 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 145/2001 ze dne 11. prosince 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 065, 07.03.2002, p.12 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 146/2001 ze dne 11. prosince 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 065, 07.03.2002, p.14 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 147/2001 ze dne 11. prosince 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 065, 07.03.2002, p.17 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 148/2001 ze dne 11. prosince 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 065, 07.03.2002, p.20 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 149/2001 ze dne 11. prosince 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 065, 07.03.2002, p.22 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 150/2001 ze dne 11. prosince 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 065, 07.03.2002, p.24 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 151/2001 ze dne 11. prosince 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 065, 07.03.2002, p.26 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 152/2001 ze dne 11. prosince 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 065, 07.03.2002, p.28 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 153/2001 ze dne 11. prosince 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 065, 07.03.2002, p.30 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 154/2001 ze dne 11. prosince 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 065, 07.03.2002, p.32 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 155/2001 ze dne 11. prosince 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 065, 07.03.2002, p.34 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 156/2001 ze dne 11. prosince 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 065, 07.03.2002, p.36 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 158/2001 ze dne 11. prosince 2001, kterým se mění příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
OJ L 065, 07.03.2002, p.38 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 159/2001 ze dne 11. prosince 2001, kterým se mění příloha XVIII (Zdraví a bezpečnost práce, pracovní práva a rovné zacházení pro muže a ženy) k Dohodě o EHP
OJ L 065, 07.03.2002, p.40 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 160/2001 ze dne 18. ledna 2002, kterým se mění příloha XIX (Ochrana spotřebitele) k Dohodě o EHP
OJ L 065, 07.03.2002, p.42 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 162/2001 ze dne 11. prosince 2001, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) k Dohodě o EHP
OJ L 065, 07.03.2002, p.44 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 163/2001 ze dne 11. prosince 2001, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) k Dohodě o EHP
OJ L 065, 07.03.2002, p.46 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 164/2001 ze dne 11. prosince 2001, kterým se mění Protokol 26 k Dohodě o EHP o pravomocích a funkcí kontrolního orgánu ESVO v oblasti veřejných podpor
OJ L 065, 07.03.2002, p.48 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 165/2001 ze dne 11. prosince 2001, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci ve zvláštních oblastech mimo čtyři svobody
OJ L 066, 08.03.2002, p.16 Dodatkový protokol, kterým se stanovují obchodní úpravy pro některé ryby a produkty rybolovu k Evropské dohodě, kterou se zakládá přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Slovenskou republikou na straně druhé
OJ L 066, 08.03.2002, p.19 Dodatkový protokol, kterým se stanovují obchodní úpravy pro některé ryby a produkty rybolovu k Evropské dohodě, kterou se zakládá přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Slovenskou republikou na straně druhé
OJ L 067, 09.03.2002, p.74 Obecné zásady Evropské centrální banky 2002/202/ES ze dne 27. února 2002, kterým se mění obecné zásady ECB/2001/3 o Transevropském automatizovaném systému zúčtování jednotlivých plateb v reálném čase (TARGET) (ECB/2002/1)
OJ L 068, 12.03.2002, p.1 Společný postoj Rady ze dne 11. března 2002 o podpoře Evropské unie při uplatňování Lusacké mírové dohody a mírového procesu v Konžské demokratické republice a kterým se zrušuje společný postoj 2001/83/SZBP
OJ L 070, 13.03.2002, p.1 Společná akce Rady ze dne 11. března 2002 o policejní misi Evropské unie
OJ L 070, 13.03.2002, p.7 Společná akce Rady ze dne 11. března 2002 o jmenování zvláštního zástupce EU pro Bosnu a Herzegovinu
OJ L 070, 13.03.2002, p.8 Rozhodnutí Rady ze dne 11. března 2002 o jmenování vedoucího mise/policejního komisaře Policejní mise Evropské unie (EUPM)
OJ L 072, 14.03.2002, p.26 Informace o vstupu v platnost Rámcové dohody mezi Evropským společenstvím a Kyperskou republikou o obecných zásadách účasti Kyperské republiky na programech Společenství
OJ L 073, 15.03.2002, p.18 Dohoda formou výměny dopisů o prozatímním uplatňování Protokolu, kterým se pro období od 3. prosince 2001 do 2. prosince 2005 stanovují rybolovná práva a výše finančního příspěvku podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Gabunskou republikou o rybolovu při pobřeží Gabunu
OJ L 073, 15.03.2002, p.19 Protokol, kterým se pro období od 3. prosince 2001 do 2. prosince 2005stanovují rybolovná práva a výše finančního příspěvku podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Gabunskou republikou o rybolovu při pobřeží Gabunu
OJ L 079, 22.03.2002, p.60 Prohlášení
OJ L 080, 23.03.2002, p.34 Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise o zastupování zaměstnanců
OJ L 081, 25.03.2002, p.1 2002/222/ES, ESUO, EURATOM: Konečné přijetí doplňujícího a pozměňujícího rozpočtu Evropské unie č. 1 pro finanční rok 2002
OJ L 081, 25.03.2002, p.32 Oprava ke konečnému přijetí všeobecného rozpočtu Evropské unie pro finanční rok 2002
OJ L 084, 28.03.2002, p.43 Dohoda o spolupráci a celní unii mezi Evropským hospodářským společenstvím a Sanmarinskou republikou
OJ L 084, 28.03.2002, p.53 Protokol k Dohodě o spolupráci a celní unii mezi Evropským hospodářským společenstvím a Sanmarinskou republikou v důsledku přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království k Evropské unii
OJ L 084, 28.03.2002, p.58 Závěrečný akt
OJ L 084, 28.03.2002, p.64 Informace o vstupu v platnost Dohody o spolupráci a celní unii mezi Evropským hospodářským společenstvím a Sanmarinskou republikou a protokol k Dohodě o spolupráci a celní unii mezi Evropským hospodářským společenstvím a Sanmarinskou republikou v důsledku přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království k Evropské unii
OJ L 087, 04.04.2002, p.48 Praktické pokyny
OJ L 087, 04.04.2002, p.52 2002/254/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU- Polsko č. 2/2002 ze dne 7. března 2002, kterým se prodlužuje systém dvojí kontroly zavedený rozhodnutím Rady přidružení č. 2/1999 pro období od 1. ledna do 31. prosince 2002
OJ L 088, 04.04.2002, p.1 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 1/2002 ze dne 1. února 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 088, 04.04.2002, p.3 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 2/2002 ze dne 1. února 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 088, 04.04.2002, p.5 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 3/2002 ze dne 1. února 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 088, 04.04.2002, p.7 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 4/2002 ze dne 1. února 2002, kterým se mění příloha XI (Telekomunikační služby) k Dohodě o EHP
OJ L 088, 04.04.2002, p.9 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 5/2002 ze dne 1. února 2002, kterým se mění příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
OJ L 088, 04.04.2002, p.12 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 6/2002 ze dne 1. února 2002, kterým se mění příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
OJ L 088, 04.04.2002, p.14 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 7/2002 ze dne 1. února 2002, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) k Dohodě o EHP
OJ L 088, 04.04.2002, p.18 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 8/2002 ze dne 1. února 2002, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) k Dohodě o EHP
OJ L 088, 04.04.2002, p.20 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 9/2002 ze dne 1. února 2002, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) k Dohodě o EHP
OJ L 088, 04.04.2002, p.22 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 10/2002 ze dne 1. února 2002, kterým se mění příloha XXII (Právo společností) k Dohodě o EHP
OJ L 091, 06.04.2002, p.20 2002/257/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Rumunsko č. 1/2002 ze dne 18. února 2002, kterým se stanovují obecné podmínky účasti Rumunska na programech Společenství
OJ L 091, 06.04.2002, p.22 2002/258/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Polsko č. 1/2002 ze dne 28. února 2002, kterým se přijímají obecné podmínky účasti Polské republiky na programech Společenství
OJ L 091, 06.04.2002, p.23 Informace o vstupu v platnost Dodatkového protokolu, kterým se stanovují úpravy obchodu s rybami a produkty rybolovu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Litevskou republikou na straně druhé
OJ L 091, 06.04.2002, p.23 Informace o vstupu v platnost Dodatkového protokolu, kterým se stanovují úpravy obchodu s rybami a produkty rybolovu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Maďarskou republikou na straně druhé
OJ L 099, 16.04.2002, p.23 2002/281/ES: Rozhodnutí Výboru pro spolupráci ES-San Marino č. 1/2002 ze dne 22. března 2002, kterým se mění rozhodnutí Výboru pro spolupráci ES-San Marino č. 4/92 o některých metodách administrativní spolupráce pro účely provádění Prozatímní dohody a o postupech zasílání zboží do Republiky San Marino
OJ L 101, 17.04.2002, p.18 Informace o vstupu v platnost Dodatkového protokolu, kterým se stanovuje režim obchodu pro některé ryby a produkty rybolovu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Estonskou republikou na straně druhé
OJ L 101, 17.04.2002, p.18 Informace o vstupu v platnost Dodatkového protokolu, kterým se stanovuje režim obchodu pro některé ryby a produkty rybolovu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Slovinskou republikou na straně druhé
OJ L 101, 17.04.2002, p.19 2002/288/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy č. 8/2001 ze dne 5. října 2001 o začlenění orgánů pro hodnocení shody do odvětvové přílohy o elektromagnetické kompatibilitě
OJ L 101, 17.04.2002, p.21 2002/289/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými č. 9/2001 ze dne 21. listopadu 2001 o vyřazení orgánů pro hodnocení shody z odvětvových příloh o telekomunikačních zařízeních a elektromagnetické kompatibilitě
OJ L 101, 17.04.2002, p.23 2002/290/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými č. 10/2001 ze dne 20. listopadu 2001 o začlenění orgánů pro hodnocení shody do odvětvových příloh o telekomunikačních zařízeních a elektromagnetické kompatibilitě
OJ L 101, 17.04.2002, p.26 2002/291/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými č. 11/2001 ze dne 30. listopadu 2001 o začlenění orgánů pro hodnocení shody do odvětvové přílohy o elektromagnetické kompatibilitě
OJ L 101, 17.04.2002, p.27 2002/292/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými č. 12/2002 ze dne 15. ledna 2002 o začlenění orgánů pro hodnocení shody do odvětvové přílohy o elektromagnetické kompatibilitě
OJ L 101, 17.04.2002, p.29 2002/293/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými č. 13/2002 ze dne 12. února 2002 o začlenění orgánů pro hodnocení shody do odvětvové přílohy o elektromagnetické kompatibilitě
OJ L 101, 17.04.2002, p.30 2002/294/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru zřízeného podle Dohody o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými č. 14/2002 ze dne 19. března 2002, kterým se přijímá jednací řád
OJ L 101, 17.04.2002, p.36 2002/295/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými č. 15/2002 ze dne 22. března 2002 o začlenění orgán pro hodnocení shody do odvětvové přílohy o elektromagnetické kompatibilitě
OJ L 104, 20.04.2002, p.44 2002/306/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru ES-Dánsko-Faerské ostrovy č. 1/2002 ze dne 20. března 2002 o vložení článku 20a "Oddělené účetnictví" do Protokolu 3 o definici pojmu "původní výrobky" a metodách administrativní spolupráce
OJ L 107, 24.04.2002, p.1 Společný postoj Rady ze dne 22. dubna 2002 o rozšíření společného postoje 96/635/SZBP o Burmě/Myanmaru
OJ L 110, 25.04.2002, p.1 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 11/2002 ze dne 1. března 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 110, 25.04.2002, p.3 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 12/2002 ze dne 1. března 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 110, 25.04.2002, p.5 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 13/2002 ze dne 1. března 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 110, 25.04.2002, p.7 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 14/2002 ze dne 1. března 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 110, 25.04.2002, p.9 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 15/2002 ze dne 1. března 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 110, 25.04.2002, p.11 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 16/2002 ze dne 1. března 2002, kterým se mění příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
OJ L 110, 25.04.2002, p.13 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 17/2002 ze dne 1. března 2002, kterým se mění příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
OJ L 110, 25.04.2002, p.15 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 18/2002 ze dne 1. března 2002, kterým se mění příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
OJ L 110, 25.04.2002, p.17 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 19/2002 ze dne 1. března 2002, kterým se mění příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
OJ L 110, 25.04.2002, p.19 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 20/2002 ze dne 1. března 2002, kterým se mění příloha XXI (Statistiky) k Dohodě o EHP
OJ L 110, 25.04.2002, p.21 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 21/2002 ze dne 1. března 2002, kterým se mění příloha XXI (Statistiky) k Dohodě o EHP
OJ L 110, 25.04.2002, p.23 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 22/2002 ze dne 1. března 2002, kterým se mění příloha XXI (Statistiky) k Dohodě o EHP
OJ L 110, 25.04.2002, p.25 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 23/2002 ze dne 1. března 2002, kterým se mění příloha XXI (Statistiky) k Dohodě o EHP
OJ L 110, 25.04.2002, p.26 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 24/2002 ze dne 1. března 2002, kterým se mění příloha XXI (Statistiky) k Dohodě o EHP
OJ L 110, 25.04.2002, p.27 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 25/2002 ze dne 1. března 2002, kterým se mění příloha XXI (Statistiky) k Dohodě o EHP
OJ L 112, 27.04.2002, p.35 Dohoda, kterou se stanovují pravomoci Mezinárodní studijní skupiny pro jutu, 2001
OJ L 114, 30.04.2002, p.1 2002/309/ES, EURATOM: Rozhodnutí Rady a Komise týkající se Dohody o vědecké a technické spolupráci ze dne 4. dubna 2002 o uzavření sedmi dohod se Švýcarskou konfederací
OJ L 114, 30.04.2002, p.6 Dohoda mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob
OJ L 114, 30.04.2002, p.64 Závěrečný akt
OJ L 114, 30.04.2002, p.73 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o letecké dopravě
OJ L 114, 30.04.2002, p.87 Závěrečný akt
OJ L 114, 30.04.2002, p.91 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o silniční a železniční přepravě zboží a osob
OJ L 114, 30.04.2002, p.128 Závěrečný akt
OJ L 114, 30.04.2002, p.132 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodování se zemědělskými produkty
OJ L 114, 30.04.2002, p.350 Závěrečný akt
OJ L 114, 30.04.2002, p.369 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání v případě hodnocení shody
OJ L 114, 30.04.2002, p.426 Závěrečný akt
OJ L 114, 30.04.2002, p.430 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o některých aspektech veřejných zakázek
OJ L 114, 30.04.2002, p.464 Závěrečný akt
OJ L 114, 30.04.2002, p.468 Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací
OJ L 114, 30.04.2002, p.478 Závěrečný akt
OJ L 114, 30.04.2002, p.480 Informace o vstupu v platnost sedmi dohod se Švýcarskou konfederací v oblasti volného pohybu osob, letecké a pozemní dopravy, veřejných zakázek, vědecké a technické spolupráce, vzájemného uznávání v případě hodnocení shody a obchodu se zemědělskými produkty
OJ L 115, 01.05.2002, p.29 2002/317/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Slovinsko č. 1/2002 ze dne 25. ledna 2002, kterou se přijímají požadavky a podmínky účasti Slovinské republiky v programu Kultura 2000
OJ L 115, 01.05.2002, p.32 2002/318/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Slovinsko č. 2/2002 ze dne 25. ledna 2002, kterým se přijímají všeobecné požadavky a podmínky účasti Slovinské republiky na programech Společenství
OJ L 115, 01.05.2002, p.33 2002/319/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Slovinsko č. 3/2002 ze dne 15. března 2002, kterým se přijímají požadavky a podmínky účasti Slovinska na programu Společenství Fiscalis
OJ L 116, 03.05.2002, p.29 Dohoda formou výměny dopisů o rozšíření Protokolu, kterým se pro období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2002 stanovují rybolovná práva a výše finančního příspěvku podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Guinejské republiky o rybolovu při pobřeží Guiney
OJ L 116, 03.05.2002, p.75 Společný postoj Rady ze dne 2. května 2002, kterým se aktualizuje společný postoj 2001/931/SZBP o uplatňování zvláštních opatření za účelem boje proti terorismu
OJ L 117, 04.05.2002, p.15 2002/342/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Kanadou č. 1/2001 ze dne 23. března 2002 o změně odvětvové přílohy o telekomunikačních koncových zařízeních, informačních technologiích a rozhlasových vysílačích, o elektromagnetické kompatibilitě, o elektrické bezpečnosti a o rekreačních plavidlech
OJ L 121, 08.05.2002, p.1 Rozhodnutí Rady ze dne 25. dubna 2002 o bezpečnosti při fotbalových zápasech mezinárodních rozměrů
OJ L 123, 09.05.2002, p.40 2002/784/ES: Schválení rozpočtu Fondu pro financování Konventu o budoucnosti Evropské unie pro finanční rok 2002 (2002/351/EU)
OJ L 129, 15.05.2002, p.3 Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé
OJ L 129, 15.05.2002, p.166 Závěrečný akt
OJ L 133, 18.05.2002, p.23 2002/369/ES: Rozhodnutí Společné Rady EU-Mexiko č. 2/2002 ze dne 13. května 2002 o zrychleném odstraňování cel z některých produktů uvedených v příloze I a II k rozhodnutí Společné Rady EU-Mexiko č. 2/2000
OJ L 133, 18.05.2002, p.28 2002/370/ES: Rozhodnutí Společné Rady EU-Mexiko č. 3/2002 ze dne 13. května 2002 o celním zacházení s některými produkty uvedenými v příloze I a II k rozhodnutí Společné Rady EU-Mexiko č. 2/2000
OJ L 134, 22.05.2002, p.1 Společná akce Rady ze dne 21. května 2002 týkající se příspěvku Evropské unie na posílení kapacity gruzínských orgánů a na podporu a ochranu pozorovací mise OSCE na hranicích Gruzie s Ingušskou a Čečenskou republikou Ruské federace
OJ L 134, 22.05.2002, p.39 Dohoda formou výměny dopisů o prozatímním uplatňování Protokolu, kterým se pro období od 18. ledna 2002 do 17. ledna 2005 vymezují rybolovná práva a výše finančního příspěvku podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Seychelskou republikou o rybolovu ve vodách Seychel
OJ L 134, 22.05.2002, p.40 Protokol, kterým se pro období od 18. ledna 2002 do 17. ledna 2005 vymezují rybolovná práva a výše finančního příspěvku podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Seychelskou republikou o rybolovu ve vodách Seychel
OJ L 134, 22.05.2002, p.49 2002/376/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Česká republika č. 6/2001 ze dne 16. listopadu 2001, kterým se prostřednictvím zřízení Smíšeného poradního výboru mezi Výborem regionů a Českým zprostředkovacím výborem pro spolupráci s Výborem regionů mění rozhodnutí č. 1/95, kterým se přijímá jednací řád Rady přidružení
OJ L 135, 23.05.2002, p.23 2002/379/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Česká republika č. 1/2002 ze dne 20. března 2002, kterým se rozšiřuje systém dvojí kontroly zavedený na základě rozhodnutí Rady přidružení č. 3/97 v období od 1. ledna do 31. prosince 2002
OJ L 137, 25.05.2002, p.25 2002/386/ES: Rozhodnutí přijaté na základě společné dohody vlád členských států, které přijaly euro, na úrovni hlav států nebo vlád ze dne 23. května 2002 o jmenování vice-prezidenta Evropské centrální banky
OJ L 138, 28.05.2002, p.33 Společný postoj Rady ze dne 21. května 2002 o dočasném přijetí některých Palestinců členskými státy Evropské unie
OJ L 139, 29.05.2002, p.1 Společný postoj Rady ze dne 27. května 2002 o Nigérii a kterým se zrušuje společný postoj 2001/373/SZBP
OJ L 139, 29.05.2002, p.4 Společný postoj Rady ze dne 27. května 2002 o restriktivních opatřeních proti Usámovi bin Ladinovi, členům organizace Al-Kajda a Talibanu a jiným osobám, skupinám, podnikům a subjektům spojeným s nimi a kterým se zrušují společné postoje 96/746/SZBP, 1999/727/SZBP, 2001/154/SZBP a 2001/771/SZBP
OJ L 139, 29.05.2002, p.6 Společná akce Rady 27. května 2002, kterou se prodlužuje mandát zvláštního zástupce Evropské unie pro Afghánistán
OJ L 140, 30.05.2002, p.1 Společná akce Rady ze dne 27. května 2002 o finanční podpoře mezinárodního vyjednávacího procesu, jehož cílem má být přijetí mezinárodního kodexu chování proti šíření balistických střel
OJ L 140, 30.05.2002, p.22 Prohlášení Rady
OJ L 140, 30.05.2002, p.23 2002/407/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Česká republika č. 2/2002 ze dne 27. března 2002, kterým se přijímají všeobecné požadavky a podmínky účasti České republiky na programech Společenství
OJ L 140, 30.05.2002, p.39 Oprava k Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Maďarskou republikou na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA) (Úř. věst. č. L 135 ze dne 17.5.2001)
OJ L 142, 31.05.2002, p.59 Měnová dohoda mezi vládou Francouzské republiky, jménem Evropského společenství, a vládou Jeho výsosti Prince monackého
OJ L 142, 31.05.2002, p.75 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Rumunskem o některých podmínkách silniční přepravy zboží a o podpoře kombinované přepravy
OJ L 142, 31.05.2002, p.91 Informace o vstupu v platnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Rumunskem o silniční přepravě
OJ L 142, 31.05.2002, p.92 Oprava k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty (Úř. věst. č. L 114 ze dne 30.4.2002)
OJ L 145, 04.06.2002, p.16 2002/412/ES, ESUO, EURATOM: Rozhodnutí Rady přidružení pro přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Maďarskou republikou na straně druhé č. 1/2002 ze dne 29. ledna 2002, kterým se zrušuje a kterým se nahrazuje rozhodnutí Rady přidružení č. 2/96, kterým se přijímají nezbytná prováděcí pravidla k čl. 62 odst. 1 písm. i), odst. 1 písm. ii) a odstavci 2 Evropské dohody mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Maďarskou republikou na straně druhé a prováděcí pravidla k čl. 8 odst. 1 písm. i), odst. 1 písm. ii) a odstavci 2 Protokolu č. 2 o výrobcích ESUO k uvedené dohodě
OJ L 150, 08.06.2002, p.55 2002/415/ES: Rozhodnutí Rady ministrů AKT-ES č. 1/2002 ze dne 31. května 2002, kterým se prodlužuje rozhodnutí č. 1/2000 o přechodných opatřeních
OJ L 154, 13.06.2002, p.1 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 26/2002 ze dne 19. dubna 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 154, 13.06.2002, p.4 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 27/2002 ze dne 19. dubna 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 154, 13.06.2002, p.6 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 28/2002 ze dne 19. dubna 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 154, 13.06.2002, p.8 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 29/2002 ze dne 19. dubna 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 154, 13.06.2002, p.10 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 30/2002 ze dne 19. dubna 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 154, 13.06.2002, p.12 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 32/2002 ze dne 19. dubna 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 154, 13.06.2002, p.14 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 33/2002 ze dne 19. dubna 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 154, 13.06.2002, p.16 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 34/2002 ze dne 19. dubna 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 154, 13.06.2002, p.18 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 35/2002 ze dne 19. dubna 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 154, 13.06.2002, p.20 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 36/2002 ze dne 19. dubna 2002, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) k Dohodě o EHP
OJ L 154, 13.06.2002, p.22 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 37/2002 ze dne 19. dubna 2002, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) k Dohodě o EHP
OJ L 154, 13.06.2002, p.24 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 38/2002 ze dne 19. dubna 2002, kterým se mění příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
OJ L 154, 13.06.2002, p.25 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 39/2002 ze dne 19. dubna 2002, kterým se mění příloha XVIII (Zdraví a bezpečnost práce, pracovní práva a rovné zacházení pro muže a ženy) k Dohodě o EHP
OJ L 154, 13.06.2002, p.27 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 40/2002 ze dne 19. dubna 2002, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) k Dohodě o EHP
OJ L 154, 13.06.2002, p.28 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 41/2002 ze dne 19. dubna 2002, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) k Dohodě o EHP
OJ L 154, 13.06.2002, p.30 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 44/2002 ze dne 19. dubna 2002, kterým se mění příloha XXI (Statistiky) k Dohodě o EHP
OJ L 154, 13.06.2002, p.32 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 45/2002 ze dne 19. dubna 2002, kterým se mění příloha XXI (Statistiky) k Dohodě o EHP
OJ L 154, 13.06.2002, p.34 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 46/2002 ze dne 19. dubna 2002, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP, o spolupráci ve zvláštních oblastech mimo čtyři svobody
OJ L 155, 14.06.2002, p.62 Společný postoj Rady ze dne 13. června 2002, kterým se mění a prodlužuje společný postoj 2001/357/SZBP o restriktivních opatřeních vůči Libérii
OJ L 158, 17.06.2002, p.3 Usnesení Evropského parlamentu obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o absolutoriu v případě provádění všeobecného rozpočtu Evropské unie Union pro finanční rok 2000 (Komise)
OJ L 158, 17.06.2002, p.28 Usnesení Evropského parlamentu obsahující připomínky, které jsou součástí rozhodnutí o absolutoriu uděleném Komisi v případě provádění rozpočtu šestého, sedmého a osmého Evropského rozvojového fondu pro finanční rok 2000
OJ L 158, 17.06.2002, p.39 Usnesení Evropského parlamentu obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o absolutoriu v případě provádění rozpočtu Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) pro finanční rok 2000
OJ L 160, 18.06.2002, p.1 Změny v Pokynech určených tajemníkům Soudu prvního stupně ze dne 5. června 2002
OJ L 160, 18.06.2002, p.32 Společný postoj Rady ze dne 17. června 2002, kterým se aktualizuje společný postoj 2001/931/SZBP o uplatňování zvláštních opatření za účelem boje proti terorismu a kterým se zrušuje společný postoj 2002/340/SZBP
OJ L 162, 20.06.2002, p.1 Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o společných vyšetřovacích týmech
OJ L 162, 20.06.2002, p.23 Dodatečný protokol, kterým se stanovuje režim obchodu s některými rybami a produkty rybolovu, k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Lotyšskou republikou na straně druhé
OJ L 164, 22.06.2002, p.1 Společný postoj Rady ze dne 20. června 2002, kterým se mění společný postoj 2001/443/SZBP o mezinárodním trestním soudu
OJ L 164, 22.06.2002, p.3 Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu
OJ L 166, 25.06.2002, p.19 2002/480/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Slovensko č. 2/2002 ze dne 30. dubna 2002, kterým se přijímají požadavky a podmínky účasti Slovenska na programu Společenství Fiscalis
OJ L 166, 25.06.2002, p.22 2002/481/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Slovenská republika č. 3/2002 ze dne 7. května 2002, kterým se rozšiřuje systém dvojí kontroly zavedený rozhodnutím Rady přidružení č. 3/97 pro období od 1. ledna do 31. prosince 2002
OJ L 167, 26.06.2002, p.1 Rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002, kterým se zřizuje Evropská síť kontaktních míst týkající se osob zodpovědných za genocidu, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny
OJ L 167, 26.06.2002, p.9 Společný postoj Rady ze dne 25. června 2002 o Angole a o zrušení společného postoje 2000/391/SZBP
OJ L 167, 26.06.2002, p.12 Společná akce Rady ze dne 25. června 2002, kterou se mění a prodlužuje společná akce 2001/875/SZBP o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie v Afghánistánu
OJ L 167, 26.06.2002, p.13 Společná akce Rady ze dne 25. června 2002, kterou se prodlužuje mandát zvláštního zástupce Evropské unie v bývalé jugoslávské republice Makedonii
OJ L 170, 29.06.2002, p.6 Prohlášení Komise
OJ L 172, 02.07.2002, p.24 2002/528/ES: Rozhodnutí Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Maďarskou republikou na straně druhé č. 2/2002 ze dne 16. dubna 2002 o zlepšení režimu obchodu pro zpracované zemědělské produkty navrhovaném v Protokolu 3 k Evropské dohodě
OJ L 172, 02.07.2002, p.65 2002/532/ES: Rozhodnutí Výboru pro celní spolupráci AKT-ES č. 1/2002 ze dne 26. června 2002, kterým se stanovují odchylky od definice pojmu "původní výrobky" s ohledem na zvláštní situaci Seychel, pokud jde od výrobky z tuňáka (číslo HS ex 16.04)
OJ L 177, 06.07.2002, p.20 Společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady
OJ L 178, 09.07.2002, p.1 Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci pro finanční rok 2002
OJ L 178, 09.07.2002, p.53 Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského centra orgánů Evropské unie pro finanční rok 2002
OJ L 178, 09.07.2002, p.109 Výkaz příjmů a výdajů Evropského centra pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) pro finanční rok 2002
OJ L 178, 09.07.2002, p.155 Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro obnovu (EAR) pro finanční rok 2002
OJ L 178, 09.07.2002, p.207 Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí pro finanční rok 2002
OJ L 178, 09.07.2002, p.263 Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro hodnocení léčivých přípravků pro finanční rok 2002
OJ L 178, 09.07.2002, p.323 Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek pro finanční rok 2002
OJ L 178, 09.07.2002, p.357 Výkaz příjmů a výdajů Úřadu Společenství pro ochranu odrůd (CPVO) pro finanční rok 2002
OJ L 178, 09.07.2002, p.419 Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost pro finanční rok 2002
OJ L 178, 09.07.2002, p.475 Výkaz příjmů a výdajů Evropského centra pro monitorování rasismu a xenofobie pro finanční rok 2002
OJ L 181, 11.07.2002, p.15 Dodatkový protokol, kterým se stanoví režim obchodu pro některé ryby a produkty rybolovu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Polskou republikou na straně druhé
OJ L 181, 11.07.2002, p.20 Informace o vstupu v platnost Dodatkového protokolu, kterým se stanoví režim obchodu pro některé ryby a produkty rybolovu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Polskou republikou na straně druhé
OJ L 184, 13.07.2002, p.24 2002/579/ES: Rozhodnutí zástupců vlád členských států, kteří se sešli v Radě, ze dne 25. června 2002 o prozatímní uplatňování Prozatímní dohody mezi zástupci členských států, kteří se sešli v Radě, o financování a správě podpor Společenství podle Finančního protokol k Dohodě o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy a Evropským společenstvím a jeho členskými státy, podepsané v Cotonou (Benin) dne 23. června 2000, a přidělování finanční pomoci zámořskými zemím a územím, na které se vztahuje část 4 Smlouvy o ES
OJ L 185, 15.07.2002, p.1 2002/553/ES: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 7. března 2002, kterými se mění obecné zásady ECB/2000/7 o nástrojích měnové politiky a postupech Eurosystemu (ECB/2002/2)
OJ L 189, 18.07.2002, p.26 Prohlášení Komise v rámci Smírčího výboru ke směrnici týkající se hodnocení hluku v životním prostředí
OJ L 190, 18.07.2002, p.1 Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o Evropském zmocnění k zadržení a předávacím řízení mezi členskými státy
OJ L 190, 18.07.2002, p.19 Prohlášení některých členských států o přijetí rámcového rozhodnutí
OJ L 191, 19.07.2002, p.1 Společná akce Rady ze dne 12. července 2002 o příspěvku Evropské unie na boj proti destabilizujícímu hromadění a šíření zbraní a lehkých střelných zbraní a o zrušení společné akce 1999/34/SZBP
OJ L 191, 19.07.2002, p.58 Oprava k obecným zásadám Evropské centrální banky ze dne 7. března 2002, kterým se mění obecné zásady ECB/2000/7 o nástrojích měnové politiky a postupech Eurosystemu (ECB/2002/2) (Úř. věst. č. L 185 ze dne 15.7.2002)
OJ L 194, 23.07.2002, p.35 2002/595/ES: Rozhodnutí zástupců vlád členských států, kteří se sešli v Radě, ze dne 19. července 2002 o důsledcích ukončení platnosti Smlouvy o Evropském společenství uhlí a oceli (ESUO) pro mezinárodní dohody, které uzavřelo ESUO
OJ L 194, 23.07.2002, p.47 Společný postoj Rady ze dne 22. července 2002, kterým se doplňuje společný postoj 96/741/SZBP o výjimkách z embarga týkajících se Iráku
OJ L 195, 24.07.2002, p.1 Společný postoj Rady ze dne 22. července 2002, kterým se mění společný postoj 2002/145/SZBP o restriktivních opatřeních týkajících se Zimbabwe
OJ L 195, 24.07.2002, p.55 Dohoda mezi Evropským společenstvím uhlí a oceli a vládou Ruské federace o obchodování s některými ocelářskými produkty
OJ L 197, 26.07.2002, p.44 2002/618/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru zřízeného podle Dohody o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Japonskem č. 1/2002 ze dne 6. června 2002 o přijetí jednacího řádu
OJ L 197, 26.07.2002, p.50 2002/619/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru zřízeného podle Dohody o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Japonskem č. 2/2002 ze dne 20. června 2002 o zřízení podvýboru pro odvětvovou přílohu týkající se správné výrobní praxe léčivých přípravků
OJ L 197, 26.07.2002, p.53 2002/620/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady, Komise, Soudního dvora, Účetního dvora, Hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů a Evropského ombudsman ze dne 25. července 2002, kterým se zřizuje Úřad Evropského společenství pro nábor pracovníků
OJ L 197, 26.07.2002, p.55 Prohlášení předsednictva Evropského parlamentu
OJ L 197, 26.07.2002, p.56 2002/621/ES: Rozhodnutí Generálního sekretariátu Evropského parlamentu, Rady a Komise, Tajemníka Soudního dvora, Generálního sekretariátu Účetního dvora, Hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů a Zástupce Evropského ombudsman ze dne 25. července 2002 o organizaci a provozu Úřadu Evropského společenství pro nábor pracovníků
OJ L 199, 29.07.2002, p.1 2002/594/ES, ESUO, EURATOM: Konečné přijetí doplnění a změn rozpočtu Evropské unie č. 2 pro finanční rok 2002
OJ L 201, 31.07.2002, p.67 Oprava k rozhodnutí Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Maďarskou republikou na straně druhé č. 2/2002 ze dne 16. dubna 2002 o zlepšení režimu obchodu pro zpracované zemědělské produkty navrhovaném v Protokolu 3 k Evropské dohodě (Úř. věst. č. L 172 ze dne 2.7.2002)
OJ L 202, 31.07.2002, p.3 Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Lotyšskou republikou na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA)
OJ L 202, 31.07.2002, p.18 Prohlášení Společenství o počtu zástupců Lotyšska na zasedání výborů
OJ L 202, 31.07.2002, p.21 Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Litevskou republikou na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA)
OJ L 202, 31.07.2002, p.40 Prohlášení Společenství o počtu zástupců Litvy na zasedání výborů
OJ L 203, 01.08.2002, p.1 Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 19. července 2002 o boji proti obchodování s lidmi
OJ L 203, 01.08.2002, p.5 Rozhodnutí Rady ze dne 22. července 2002, kterým se zřizuje rámcový program o policejní a správní spolupráci ve věcech trestních (AGIS)
OJ L 204, 01.08.2002, p.1 2002/617/ES: První doplněk a změna rozpočtu Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (Ochranné známky a vzory) (OHIM) pro 2002
OJ L 210, 06.08.2002, p.1 Jednací řád Účetního dvora Evropských společenství
OJ L 212, 08.08.2002, p.8 Rozhodnutí Rady ze dne 12. července 2002, kterým se přijímá jednací řád Výboru pro Evropský rozvojový fond
OJ L 213, 09.08.2002, p.30 Dohoda mezi Evropským společenstvím a vládou Indické republiky o vědecké a technologické spolupráci
OJ L 213, 09.08.2002, p.44 Dohoda mezi Evropským společenství a Austrálií kterou se mění Dohoda o obchodování s vínem
OJ L 220, 15.08.2002, p.67 2002/656/ES: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 30. července 2002 o některých požadavcích Evropské centrální banky na statistické zprávy a o postupech podávání zpráv národních centrálních bank o statistických informacích v oblasti peněžní a bankovní statistiky (ECB/2002/5)
OJ L 222, 19.08.2002, p.20 Dohoda mezi Evropským společenstvím uhlí a oceli a vládou Kazašské republiky o obchodování s některými ocelářskými produkty
OJ L 226, 22.08.2002, p.1 2002/662/ES, ESUO, EURATOM : Konečné přijetí doplňujícího a pozměňujícího rozpočtu Evropské unie č. 3 pro finanční rok 2002
OJ L 227, 23.08.2002, p.38 2002/665/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Rumunsko č. 3/2002 ze dne 21. června 2002 o vývozu některých ocelářských produktů z Rumunska do Společenství v období od 1. července do 31. prosince 2002 (systém dvojí kontroly)
OJ L 234, 31.08.2002, p.40 Úmluva o zachování a správě rybolovných zdrojů v jihovýchodním atlantském oceánu
OJ L 238, 05.09.2002, p.1 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 48/2002 ze dne 31. května 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 238, 05.09.2002, p.4 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 49/2002 ze dne 31. května 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 238, 05.09.2002, p.6 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 50/2002 ze dne 31. května 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 238, 05.09.2002, p.8 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 51/2002 ze dne 31. května 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 238, 05.09.2002, p.10 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 52/2002 ze dne 31. května 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 238, 05.09.2002, p.12 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 53/2002 ze dne 31. května 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 238, 05.09.2002, p.14 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 54/2002 ze dne 31. května 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 238, 05.09.2002, p.16 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 55/2002 ze dne 31. května 2002, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) k Dohodě o EHP
OJ L 238, 05.09.2002, p.18 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 56/2002 ze dne 31. května 2002, kterým se mění příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
OJ L 238, 05.09.2002, p.20 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 57/2002 ze dne 31. května 2002, kterým se mění příloha XVIII (Zdraví a bezpečnost práce, pracovní práva a rovné zacházení pro muže a ženy) k Dohodě o EHP
OJ L 238, 05.09.2002, p.22 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 58/2002 ze dne 31. května 2002, kterým se mění příloha XVIII (Zdraví a bezpečnost práce, pracovní práva a rovné zacházení pro muže a ženy) k Dohodě o EHP
OJ L 238, 05.09.2002, p.24 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 59/2002 ze dne 31. května 2002, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) k Dohodě o EHP
OJ L 238, 05.09.2002, p.26 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 60/2002 ze dne 31. května 2002, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) k Dohodě o EHP
OJ L 238, 05.09.2002, p.28 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 61/2002 ze dne 31. května 2002, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) k Dohodě o EHP
OJ L 238, 05.09.2002, p.30 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 62/2002 ze dne 31. května 2002, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) k Dohodě o EHP
OJ L 238, 05.09.2002, p.32 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 63/2002 ze dne 31. května 2002, kterým se mění příloha XXI (Statistiky) k Dohodě o EHP
OJ L 238, 05.09.2002, p.34 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 64/2002 ze dne 31. května 2002, kterým se mění příloha XXI (Statistiky) k Dohodě o EHP
OJ L 238, 05.09.2002, p.36 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 65/2002 ze dne 31. května 2002, kterým se mění příloha XXI (Statistiky) k Dohodě o EHP
OJ L 238, 05.09.2002, p.38 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 66/2002 ze dne 31. května 2002, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP, o spolupráci ve zvláštních oblastech mimo čtyři svobody
OJ L 238, 05.09.2002, p.40 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 67/2002 ze dne 31. května 2002, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP, o spolupráci ve zvláštních oblastech mimo čtyři svobody
OJ L 238, 05.09.2002, p.42 Oprava k rozhodnutí Společného výboru EHP č. 35/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP (Úř. věst. č. L 158 ze dne 14. června 2001 )
OJ L 238, 05.09.2002, p.42 Oprava k rozhodnutí Společného výboru EHP č. 152/2001 ze dne 11. prosince 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP (Úř. věst. č. L 65 ze dne 7. března 2002 )
OJ L 238, 05.09.2002, p.42 Oprava k rozhodnutí Společného výboru EHP č. 162/2001 ze dne 11. prosince 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP (Úř. věst. č. L 65 ze dne 7. března 2002 )
OJ L 238, 05.09.2002, p.42 Oprava k rozhodnutí Společného výboru EHP č. 17/98 ze dne 6. března 1998, kterým se mění příloha XXI k Dohodě o EHP (Úř. věst. č. L 272 ze dne 8. října 1998 )
OJ L 244, 12.09.2002, p.30 Dohoda formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Barbados, Belize, Republikou Kongo, Fidži, Guayanskou republikou, Republikou Côte d'Ivoire, Jamajkou, Keňskou republikou, Republikou Madagaskar, Republikou Malawi, Republikou Mauritius, Republikou Suriname, Svatým Kryštofem a Nevis, Svazijským královstvím, Spojenou republikou Tanzanie, Republikou Trinidad a Tobago, Republikou Uganda, Republikou Zambie a Republikou Zimbabwe o zaručených cenách pro cukrovou třtinu pro období 2000/2001
OJ L 244, 12.09.2002, p.36 Dohoda formou výměny dopisů mezi Evropské společenství a Indickou republikou o zaručených cenách pro cukrovou třtinu pro období 2000/01
OJ L 246, 13.09.2002, p.30 2002/751/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Česká republika č. 3/2002 ze dne 18. června 2002, kterým se přijímají požadavky a podmínky účasti České republiky na programu Společenství Fiscalis
OJ L 246, 13.09.2002, p.33 2002/752/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Česká republika č. 4/2002 ze dne 20. června 2002, kterým se prostřednictvím zřízení Smíšeného poradního výboru mění rozhodnutí č. 1/95, kterým se přijímá jednací řád Rady přidružení
OJ L 252, 20.09.2002, p.31 Prohlášení Komise
OJ L 252, 20.09.2002, p.32 Doplňkové prohlášení Komise
OJ L 258, 26.09.2002, p.30 2002/763/ES: Rozhodnutí Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Jordánským Hášimovským královstvím na straně druhé č. 1/2002 ze dne 4. září 2002 o přijetí jednacího řádu
OJ L 262, 30.09.2002, p.2 Prozatímní dohoda o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na straně jedné a Libanonskou republikou na straně druhé
OJ L 262, 30.09.2002, p.180 Závěrečný akt
OJ L 266, 03.10.2002, p.1 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 69/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 266, 03.10.2002, p.3 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 70/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 266, 03.10.2002, p.5 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 71/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 266, 03.10.2002, p.7 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 72/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 266, 03.10.2002, p.9 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 73/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 266, 03.10.2002, p.12 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 74/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 266, 03.10.2002, p.14 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 75/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 266, 03.10.2002, p.17 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 76/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 266, 03.10.2002, p.20 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 77/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 266, 03.10.2002, p.22 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 78/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 266, 03.10.2002, p.24 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 79/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 266, 03.10.2002, p.26 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 80/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 266, 03.10.2002, p.30 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 81/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 266, 03.10.2002, p.32 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 82/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 266, 03.10.2002, p.34 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 83/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se mění příloha IV (Energetika) k Dohodě o EHP
OJ L 266, 03.10.2002, p.36 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 84/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se mění příloha VII (Vzájemné uznávání profesní kvalifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 266, 03.10.2002, p.50 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 85/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se mění příloha VII (Vzájemné uznávání profesní kvalifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 266, 03.10.2002, p.52 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 86/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) a příloha XXII (Právo společností) k Dohodě o EHP
OJ L 266, 03.10.2002, p.54 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 87/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se mění příloha XI (Telekomunikační služby) k Dohodě o EHP
OJ L 266, 03.10.2002, p.56 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 88/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se mění příloha XV (Státní podpora) k Dohodě o EHP
OJ L 266, 03.10.2002, p.61 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 89/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se mění příloha XVIII (Zdraví a bezpečnost práce, pracovní práva a rovné zacházení pro muže a ženy) k Dohodě o EHP
OJ L 266, 03.10.2002, p.63 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 90/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se mění XX (Životní prostředí) k Dohodě o EHP
OJ L 266, 03.10.2002, p.65 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 91/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) k Dohodě o EHP
OJ L 266, 03.10.2002, p.67 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 92/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se mění příloha XXI (Statistiky) k Dohodě o EHP
OJ L 266, 03.10.2002, p.69 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 93/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se mění příloha XXII (Právo společností) k Dohodě o EHP
OJ L 266, 03.10.2002, p.71 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 94/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci ve zvláštních oblastech mimo čtyři svobody
OJ L 268, 04.10.2002, p.1 2002/769/ES, Euratom: Jednací řád (přijatý na plenárním zasedání dne 17. července 2002)
OJ L 270, 08.10.2002, p.14 2002/777/ES: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 26. září 2002 o minimální standardech pro Evropskou centrální banku a vnitrostátní centrální banky při provádění operací měnové politiky, devizových operací s devizovými rezervami ECB a při správě aktiv devizových rezerv ECB (ECB/2002/6)
OJ L 271, 09.10.2002, p.12 Prohlášení Komise
OJ L 272, 10.10.2002, p.24 Změna Jednacího řádu Soudního dvora ze dne 17. září 2002
OJ L 277, 15.10.2002, p.19 2002/795/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Litva č. 2/2002 ze dne 24. července 2002, kterým se prostřednictvím zřízení Smíšeného poradního výboru mění rozhodnutí č. 1/98, kterým se přijímá jednací řád Rady přidružení
OJ L 280, 18.10.2002, p.84 2002/814/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Rumunsko č. 2/2002 ze dne 14. května 2002, kterým se přijímají požadavky a podmínky účasti Rumunska na programu Společenství Fiscalis
OJ L 280, 18.10.2002, p.87 2002/815/ES: Rozhodnutí Rady pro přidružení EU-Litva č. 1/2002 ze dne 18. června 2002, kterým se přijímají požadavky a podmínky účasti Litevské republiky na programech Společenství
OJ L 281, 19.10.2002, p.12 Úmluva mezi Evropským společenstvím a Agenturou Spojených národů pro pomoc palestinským uprchlíkům na Blízkém východě (UNRWA) o pomoci uprchlíkům v zemích Blízkého východu (2002 až 2005)
OJ L 284, 22.10.2002, p.20 Informace o vstupu v platnost dohody ve formě výměny dopisů mezi Společenstvím a Švýcarskou konfederací podle Všeobecného systému preferencí, na základě které se zboží s obsahem pocházejícím ze Společenství při dosažení celních území Společenství považuje za zboží s obsahem pocházejícím ze Společenství (vzájemná dohoda)
OJ L 285, 23.10.2002, p.1 Společný postoj Rady 2002/829/SZBP ze dne 21. října 2002 o dodávkách některého zařízení do Demokratické republiky Kongo
OJ L 285, 23.10.2002, p.3 Společný postoj Rady 2002/830/SZBP ze dne 21. října 2002 o Rwandě a o zrušení společného postoje 2001/799/SZBP
OJ L 285, 23.10.2002, p.7 Společný postoj Rady 2002/831/SZBP ze dne 21. října 2002, kterým se mění a prodlužuje platnost společného postoje 96/635/SZBP o Burmě/Myanmaru
OJ L 285, 23.10.2002, p.12 Společná akce Rady 2002/832/SZBP ze dne 21. října 2002, kterou se mění společná akce 2001/760/SZBP o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro bývalou jugoslávskou republiku Makedonii
OJ L 289, 26.10.2002, p.25 Informace o vstupu v platnost Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Litevskou republikou na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA)
OJ L 289, 26.10.2002, p.26 Informace o vstupu v platnost Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Lotyšskou republikou na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA)
OJ L 289, 26.10.2002, p.27 Informace o vstupu v platnost Dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné Slovenskou republikou na straně druhé, kterým se stanovují obchodní ujednání pro některé ryby a produkty rybolovu
OJ L 289, 26.10.2002, p.28 Rozhodnutí Komise ze dne 23. října 2002 o žádosti o osvobození, kterou podalo Německo podle čl. 8 odst. 2 písm. c) směrnice Rady 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se typového schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (oznámeno pod číslem K(2002) 3977)
OJ L 293, 29.10.2002, p.2 Dohoda mezi Evropskou unií a Bosnou a Hercegovinou o činnosti Policejní mise Evropské unie (EUPM) v Bosně a Hercegovině
OJ L 295, 30.10.2002, p.1 Společný postoj Rady 2002/847/SZBP ze dne 28. října 2002, kterým se aktualizuje společný postoj 2001/931/SZBP o uplatňování zvláštních opatření za účelem boje proti terorismu a kterým se zrušuje společný postoj 2002/462/SZBP
OJ L 298, 31.10.2002, p.1 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 96/2002 ze dne 12. července 2002, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 298, 31.10.2002, p.4 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 97/2002 ze dne 12. července 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 298, 31.10.2002, p.6 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 98/2002 ze dne 12. července 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 298, 31.10.2002, p.10 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 99/2002 ze dne 12. července 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 298, 31.10.2002, p.13 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 100/2002 ze dne 12. července 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 298, 31.10.2002, p.15 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 101/2002 ze dne 12. července 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 298, 31.10.2002, p.17 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 102/2002 ze dne 12. července 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 298, 31.10.2002, p.19 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 103/2002 ze dne 12. července 2002, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) k Dohodě o EHP
OJ L 298, 31.10.2002, p.21 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 104/2002 ze dne 12. července 2002, kterým se mění příloha XI (Telekomunikační služby) k Dohodě o EHP
OJ L 298, 31.10.2002, p.23 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 105/2002 ze dne 12. července 2002, kterým se mění příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
OJ L 298, 31.10.2002, p.27 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 106/2002 ze dne 12. července 2002, kterým se mění příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
OJ L 298, 31.10.2002, p.29 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 107/2002 ze dne 12. července 2002, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) k Dohodě o EHP
OJ L 298, 31.10.2002, p.31 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 108/2002 ze dne 12. července 2002, kterým se mění příloha XXI (Statistiky) k Dohodě o EHP
OJ L 298, 31.10.2002, p.33 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 109/2002 ze dne 12. července 2002, kterým se mění příloha XXI (Statistiky) k Dohodě o EHP
OJ L 298, 31.10.2002, p.35 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 110/2002 ze dne 12. července 2002, kterým se mění příloha XXI (Statistiky) k Dohodě o EHP
OJ L 298, 31.10.2002, p.37 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 111/2002 ze dne 12. července 2002, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci ve zvláštních oblastech mimo čtyři svobody
OJ L 298, 31.10.2002, p.39 Oprava k rozhodnutí Společného výboru EHP č. 118/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se mění příloha XIII k Dohodě o EHP
OJ L 299, 01.11.2002, p.43 2002/849/ES: Rozhodnutí Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Estonskou republikou na straně druhé č. 1/2002 ze dne 15. ledna 2002, kterým se přijímají prováděcí pravidla k ustanovením o státní podpoře uvedeným v čl. 63 odst. 1 písm.iii) a článku 2 podle čl. 63 odst. 3 Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Estonskou republikou na straně druhé
OJ L 299, 01.11.2002, p.45 Prováděcí pravidla k uplatňování ustanovení o státní podpoře uvedených v čl. 63 odst. 1 písm. iii) a odst. 2 podle čl. 63 odst. 3 Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Estonskou republikou na straně druhé
OJ L 299, 01.11.2002, p.48 2002/850/ES: Rozhodnutí Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Estonskou republikou na straně druhé č. 2/2002 ze dne 27. února 2002, kterým se prostřednictvím zřízení Smíšeného poradního výboru mění rozhodnutí č. 1/98, kterým se přijímá jednací řád Rady přidružení
OJ L 299, 01.11.2002, p.49 2002/851/ES: Rozhodnutí Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Estonskou republikou na straně druhé č. 3/2002 ze dne 27. února 2002, kterým se přijímají požadavky a podmínky účasti Estonské republiky na programech Společenství
OJ L 299, 01.11.2002, p.50 2002/852/ES: Rozhodnutí Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Estonskou republikou na straně druhé í č. 4/2002 ze dne 24. května 2002, kterým se přijímají požadavky a podmínky účasti Estonské republiky na programu Společenství Fiscalis
OJ L 300, 05.11.2002, p.18 2002/869/ES: Rozhodnutí Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Litevskou republikou na straně druhé č. 5/2001 ze dne 19. prosince 2001 o zlepšení obchodních ujednání stanovených pro zpracované zemědělské produkty v Protokolu 2 k Evropské dohodě
OJ L 300, 05.11.2002, p.39 2002/870/ES: Rozhodnutí Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Maďarskou republikou na straně druhé č. 3/2002 ze dne 3. září 2002, kterým se přijímají požadavky a podmínky účasti Maďarské republiky na programu Společenství Fiscalis
OJ L 302, 06.11.2002, p.30 2002/872/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru zřízeného podle Dohody o vzájemném uznávaní mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými č. 16/2002 ze dne 16. dubna 2002 o změně odvětvové přílohy o lékařských zařízeních
OJ L 302, 06.11.2002, p.31 2002/873/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru zřízeného podle Dohody o vzájemném uznávaní mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými č. 17/2002 ze dne 6. května 2002 o začlenění pro hodnocení shody do odvětvové přílohy o telekomunikačních zařízeních
OJ L 302, 06.11.2002, p.32 2002/874/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávaní mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými č. 18/2002 ze dne 25. července 2002 o začlenění orgánů pro hodnocení shody do odvětvové přílohy o elektromagnetické kompatibilitě
OJ L 302, 06.11.2002, p.33 2002/875/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávaní mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými č. 19/2002 ze dne 28. srpna 2002 o začlenění orgánů pro hodnocení shody do odvětvové přílohy o elektromagnetické kompatibilitě
OJ L 302, 06.11.2002, p.34 2002/876/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávaní mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými č. 20/2002 ze dne 20. září 2002 o začlenění orgánů pro hodnocení shody do odvětvové přílohy o elektromagnetické kompatibilitě
OJ L 303, 06.11.2002, p.1 2002/846/ES, EURATOM: Konečné přijetí doplňujícího a pozměňujícího rozpočtu Evropské unie č. 4 pro finanční rok 2002
OJ L 304, 06.11.2002, p.1 Rozhodnutí č. 184 ze dne 10. prosince 2001 o vzorových formulářích nezbytných pro uplatňování nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 (E 201 až E 207, E 210, E 213 a E 215) (1)
OJ L 305, 07.11.2002, p.22 Dohoda ve formě memoranda o porozumění mezi Evropským společenstvím a Brazilskou federativní republikou o ujednání v oblasti přístupu na trh pro textilní a oděvní výrobky, která byla parafována v Brasilia dne 8. srpna 2002
OJ L 311, 14.11.2002, p.13 Rozhodnutí Rady ze dne 5. listopadu 2002, kterým se Německu a Francii povoluje uplatnit opatření odchylná od článku 3 směrnice 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daně z obratu
OJ L 311, 14.11.2002, p.15 Informace o vstupu v platnost Dodatkového protokolu, kterým se stanovují obchodní ujednání pro některé ryby a produkty rybolovu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Lotyšskou republikou na straně druhé
OJ L 311, 14.11.2002, p.22 2002/891/ES: Rozhodnutí Výboru pro celní spolupráci AKT-ES č. 2/2002 ze dne 28. října 2002, kterým se stanovují odchylky od pojmu "původní výrobky" s ohledem na zvláštní situaci států AKT, pokud jde o produkci konzervovaného tuňáka a konzervované hřbety tuňáka (číslo HS ex 16.04)
OJ L 315, 19.11.2002, p.22 Oprava k rozhodnutí č. 184 ze dne 10. prosince 2001 o vzorovém formuláři nezbytném pro provádění nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 (E 201 k E 207, E 210, E 213 a E 215) (Úř. věst. č. L 304 ze dne 6.11.2002)
OJ L 317, 21.11.2002, p.27 2002/912/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Bulharsko č. 1/2002 ze dne 5. června 2002, kterým se přijímají všeobecné požadavky a podmínky účasti Bulharské republiky na programech Společenství
OJ L 317, 21.11.2002, p.31 Dohoda formou výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu, kterým se stanovují rybolovná práva a výše finančního příspěvku podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Angolské republiky o rybolovu v blízkosti Angoly v období od 3. května do 2. srpna 2002
OJ L 320, 23.11.2002, p.1 2002/911/ES: Rozhodnutí Rady ministrů AKT-ES č. 2/2002 ze dne 7. října 2002 o uplatňování článků 28, 29 a 30 přílohy IV k Dohodě z Cotonou
OJ L 321, 26.11.2002, p.13 Dohoda o mezinárodní příležitostné dopravě osob autokary a autobusy (Dohoda Interbus)
OJ L 321, 26.11.2002, p.44 Informace o vstupu v platnost Dohody o mezinárodní příležitostné dopravě osob autokary a autobusy (Dohoda Interbus)
OJ L 321, 26.11.2002, p.51 Společná akce Rady 2002/921/SZBP ze dne 25. listopadu 2002 o rošíření mandátu Kontrolní mise Evropské unie
OJ L 322, 27.11.2002, p.33 Dohoda o mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a Kabinetem ministrů Ukrajiny o spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti
OJ L 322, 27.11.2002, p.40 Dohoda mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a Kabinetem ministrů Ukrajiny o spolupráci v oblasti řízení jaderné fúze
OJ L 323, 28.11.2002, p.48 2002/929/ES: Rozhodnutí zástupců vlád členských států, kteří se sešli v Radě, ze dne 18. listopadu 2002 o závěrech zasedání Evropské Rady v Bruselu ve dnech 24 a 25. října 2002
OJ L 323, 28.11.2002, p.51 125/2002/COL: Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 125/02/COL ze dne 25. července 2002, kterým se Norsko zprošťuje povinnosti uplatňovat vůči některých druhům akty uvedené v bodech 3 a 4 kapitoly III přílohy I k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru, o obchodování s osivem obilovin (směrnice Rady 66/402/EHS) a o obchodování s osivem olejnin a přadných rostlin (směrnice Rady 69/208/EHS)
OJ L 324, 29.11.2002, p.61 Dodatkový protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Českou republikou na straně druhé, kterým se stanovují obchodní ujednání pro některé ryby a produkty rybolovu
OJ L 324, 29.11.2002, p.63 Informace o vstupu v platnost Dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Českou republikou na straně druhé, kterým se stanovují obchodní ujednání pro některé ryby a produkty rybolovu
OJ L 324, 29.11.2002, p.76 Oprava ke společné akci Rady 2002/921/SZBP ze dne 25. listopadu 2002 o rozšíření mandátu Kontrolní mise Evropské unie (Úř. věst. č. L 321 ze dne 26.11.2002)
OJ L 328, 05.12.2002, p.1 Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 28. listopadu 2002 o posílení trestního rámce za účelem zabránění nedovolenému vstupu, tranzitu a pobytu
OJ L 333, 10.12.2002, p.1 Rozhodnutí Rady ze dne 28. listopadu 2002, kterým se zřizuje Evropská síť na ochranu veřejných znaků
OJ L 333, 10.12.2002, p.15 Dohoda formou výměny dopisů o změně přílohy k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem o hygienických opatřeních pro obchod s živými zvířaty a živočišnými produkty
OJ L 333, 10.12.2002, p.23 Dohoda formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím, kterým stanovují dočasné odchylky od Protokolu č. 1 o zemědělství k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Marockým královstvím na straně druhé, pokud jde o dovoz rajčat pocházejících z Maroka do Společenství
OJ L 334, 11.12.2002, p.1 Společný postoj Rady 2002/960/SZBP ze dne 10. prosince 2002 o restriktivních opatřeních vůči Somálsku
OJ L 334, 11.12.2002, p.3 Společná akce Rady 2002/961/SZBP ze dne 10. prosince 2002, kterou se mění a prodlužuje mandát zvláštního zástupce Evropské unie v Afghánistánu
OJ L 334, 11.12.2002, p.5 Společná akce Rady 2002/962/SZBP ze dne 10. prosince 2002, kterou se mění a prodlužuje mandát zvláštního zástupce Evropské unie v regionu Great Lakes
OJ L 334, 11.12.2002, p.7 Společná akce Rady 2002/963/SZBP ze dne 10. prosince 2002, kterým se mění a prodlužuje mandát zvláštního zástupce Evropské unie v bývalé jugoslávské republice Makedonii
OJ L 334, 11.12.2002, p.9 Společná akce Rady 2002/964/SZBP ze dne 10. prosince 2002, kterým se mění a prodlužuje mandát zvláštního zástupce Evropské unie jednat jako zvláštní koordinátoru Paktu stability pro jihovýhodní Evropu
OJ L 334, 11.12.2002, p.11 Společná akce Rady 2002/965/SZBP ze dne 10. prosince 2002, kterým se mění a prodlužuje mandát zvláštního zástupce Evropské unie pro mírové procesy na Středním východě
OJ L 334, 11.12.2002, p.21 2002/966/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU- Litva č. 3/2002 ze dne 25. října 2002, kterým se přijímají požadavky a podmínky účasti Litvy na programu Společenství
OJ L 334, 11.12.2002, p.24 Obecné zásady Evropské centrální banky 2002/967/ES ze dne 21. listopadu 2002 o požadavcích Evropské centrální banky na poskytování statistických informací v oblasti čtvrtletních finančních účtů (ECB/2002/7)
OJ L 335, 12.12.2002, p.18 Dodatkový protokol, kterým se stanovují obchodní ujednání pro ryby a produkty rybolovu, k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Bulharskou republikou na straně druhé
OJ L 336, 12.12.2002, p.1 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 112/2002 ze dne 27. září 2002, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 336, 12.12.2002, p.3 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 113/2002 ze dne 27. září 2002, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 336, 12.12.2002, p.5 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 114/2002 ze dne 27. září 2002, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 336, 12.12.2002, p.6 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 115/2002 ze dne 27. září 2002, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 336, 12.12.2002, p.8 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 116/2002 ze dne 27. září 2002, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 336, 12.12.2002, p.9 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 117/2002 ze dne 27. září 2002, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 336, 12.12.2002, p.11 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 118/2002 ze dne 27. září 2002, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 336, 12.12.2002, p.13 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 119/2002 ze dne 27. září 2002, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 336, 12.12.2002, p.15 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 120/2002 ze dne 27. září 2002, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 336, 12.12.2002, p.17 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 121/2002 ze dne 27. září 2002, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 336, 12.12.2002, p.18 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 122/2002 ze dne 27. září 2002, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 336, 12.12.2002, p.19 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 123/2002 ze dne 27. září 2002, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 336, 12.12.2002, p.21 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 124/2002 ze dne 27. září 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 336, 12.12.2002, p.23 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 125/2002 ze dne 27. září 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 336, 12.12.2002, p.25 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 126/2002 ze dne 27. září 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 336, 12.12.2002, p.27 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 127/2002 ze dne 27. září 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 336, 12.12.2002, p.28 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 128/2002 ze dne 27. září 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 336, 12.12.2002, p.29 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 129/2002 ze dne 27. září 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 336, 12.12.2002, p.30 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 130/2002 ze dne 27. září 2002, kterým se mění příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
OJ L 336, 12.12.2002, p.31 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 131/2002 ze dne 27. září 2002, kterým se mění příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
OJ L 336, 12.12.2002, p.32 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 132/2002 ze dne 27. září 2002, kterým se mění příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
OJ L 336, 12.12.2002, p.33 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 133/2002 ze dne 27. září 2002, kterým se mění příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
OJ L 336, 12.12.2002, p.34 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 134/2002 ze dne 27. září 2002, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) k Dohodě o EHP
OJ L 336, 12.12.2002, p.36 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 135/2002 ze dne 27. září 2002, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP, o spolupráci ve zvláštních oblastech mimo čtyři svobody
OJ L 336, 12.12.2002, p.38 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 136/2002 ze dne 27. září 2002, kterým se mění příloha XIV (Hospodářská soutěž) k Dohodě o EHP
OJ L 336, 12.12.2002, p.40 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 137/2002 ze dne 27. září 2002, kterým se mění příloha XIV (Hospodářská soutěž) k Dohodě o EHP
OJ L 337, 13.12.2002, p.93 Společný postoj Rady 2002/976/SZBP ze dne 12. prosince 2002, kterým se aktualizuje společný postoj 2001/931/SZBP o uplatňování zvláštních opatření za účelem boje proti terorismu a kterým se zrušuje společný postoj 2002/847/SZBP
OJ L 339, 16.12.2002, p.1 2002/955/ES, EURATOM: Závěrečné přijetí doplňujícího a pozměňujícího rozpočtu Evropské unie č. 5 pro finanční rok 2002
OJ L 341, 17.12.2002, p.64 Dohoda formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím na straně jedné a Norským královstvím na straně druhé o Protokolu 2 k Dvoustranné dohodě o volném obchodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím
OJ L 346, 19.12.2002, p.1 2002/959/ES: Druhá změna a doplnění rozpočtu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (Ochranné známky a vzory) (OHIM) pro rok 2002
OJ L 348, 21.12.2002, p.1 Společný postoj Rady 2002/991/SZBP ze dne 19. prosince 2002, kterým se přerušují restriktivní opatření vůči Uniăo Nacional para Independęncia Total de Angola (UNITA) a kterým se zrušují společné postoje 97/759/SZBP a 98/425/SZBP
OJ L 348, 21.12.2002, p.2 Společný postoj Rady 2002/992/SZBP ze dne 19. prosince 2002 o zákazu dovozu surových diamantů ze Sierra Leone
OJ L 348, 21.12.2002, p.121 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Nepálským královstvím o obchodování s textilními výrobky
OJ L 349, 24.12.2002, p.1 Rozhodnutí Rady ze dne 28. listopadu 2002, kterým se zavádějí mechanismy pro hodnocení právních systémů a jejich provádění na národní úrovni při boji proti terorismu
OJ L 349, 24.12.2002, p.34 2002/997/EU: Rozhodnutí zástupců vlád členských států, kteří se sešli v Radě, ze dne 20. prosince 2002, kterým se mění rozhodnutí zástupců vlád členských států, kteří se sešli v Radě, ze dne 21. února 2002, kterým se zřizuje Fond pro financování Konventu o budoucnosti Evropské unie a kterým se stanovují finanční pravidla pro jeho správu
OJ L 349, 24.12.2002, p.36 2002/998/EU: Schválení rozpočtu Fondu pro financování Konventu o budoucnosti Evropské unie pro finanční rok 2003
OJ L 349, 24.12.2002, p.45 Dohoda formou výměny dopisů o prozatímním uplatňování Protokolu, kterým se pro období od 1. července 2002 do 30. června 2006 stanovují rybolovná práva a výše finančního příspěvku podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Senegalské republiky o rybolovu při pobřeží Senegalu
OJ L 349, 24.12.2002, p.67 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Kambodžským královstvím o obchodování s textilními výrobky
OJ L 351, 28.12.2002, p.79 Dohoda formou výměny dopisů o prozatímním uplatňování Protokolu, kterým se pro období od 1. června 2002 do 31. května 2005 stanovují rybolovná práva a výše finančního příspěvku podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím v Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Príncipe o rybolovu při pobřeží Svatého Tomáše a Príncipe
OJ L 351, 28.12.2002, p.91 Dohoda formou výměny dopisů o prozatímním uplatňování Protokolu, který se pro období od 3. srpna 2002 do 2. srpna 2004 stanovují rybolovná práva a výše finančního příspěvku podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Angolské republiky o rybolovu při pobřeží Angoly
OJ L 352, 30.12.2002, p.3 Dohoda zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Republikou Chile na straně druhé
OJ L 352, 30.12.2002, p.1440 Závěrečný akt
OJ L 355, 30.12.2002, p.22 Interinstitucionální prohlášení
OJ L 358, 31.12.2002, p.142 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 21. listopadu 2002 o mobilizaci Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 3 Interinstituciální dohody ze dne 7. listopadu 2002 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o financování Fondu solidarity Evropské unie, která doplňuje Interinstitucionální dohodu ze dne 6. května 1999 o rozpočtové disciplíně a zlepšování rozpočtového postupu


(1) - Texty s významem pro EHP (Evropský hospodářský prostor)
Tučně tištěné předpisy mají dlouhodobý význam, slabě tištěné předpisy mají pouze dočasnou platnost
PŘEKLADY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, ZÁVAZNÉ JE POUZE ZNĚNÍ, KTERÉ BYLO ZVEŘEJNĚNO V TIŠTĚNÉ VERZI OFFICIAL JOURNAL
Odkaz na originální stránky Official Journal na adrese: http://europa.eu.int/eur-lex/en/oj