Úřední věstník
Evropských společenství


Pohled na směrnice vydané v roce 2002:

Celex Citace Překlad názvu
31998L0008r OJ L 150, 08.06.2002, p.71 Oprava ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních produktů na trh (Úř. věst. č. L 123 ze dne 24.4.1998)
31998L0079r OJ L 006, 10.01.2002, p.70 Oprava ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES ze dne 27. října 1998 o lékařských přístrojích pro diagnostiku in vitro (Úř. věst. č. L 331 ze dne 7.12.1998)
31998L0095r OJ L 082, 26.03.2002, p.20 Oprava ke směrnici Rady 98/95/ES, kterou se mění, pokud jde o konsolidaci trhu, o geneticky modifikované odrůdy rostlin a genetické zdroje rostlin, směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS, 69/208/EHS, 70/457/EHS a 70/458/EHS o uvádění na trh sadbové řepy, osiva pícnin, osiva obilnin, sadbových brambor, osiva olejnatých a přadných rostlin a zeleniny a o společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin (Úř. věst. č. L 25 ze dne 1.2.1999)
31999L0036r OJ L 168, 27.06.2002, p.58 Oprava ke směrnici Rady 1999/36/ES ze dne 29. dubna 1999 o přenosných tlakových zařízeních (Úř. věst. č. L 138 ze dne 1.6.1999)
31999L0042r OJ L 023, 25.01.2002, p.48 Oprava ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/42/ES ze dne 7. června 1999, kterou se zavádí postup uznávání dokladů o kvalifikaci pro profesní činnosti spadající do působnosti směrnic o liberalizaci a přechodných opatřeních a kterou se doplňuje všeobecný systém uznávání kvalifikace (Úř. věst. č. L 201 ze dne 31.7.1999)
31999L0045r OJ L 006, 10.01.2002, p.70 Oprava ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků (Úř. věst. č. L 200 ze dne 30.7.1999)
32001L0029r OJ L 006, 10.01.2002, p.70 Oprava ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci některých aspektů autorských a souvisejících práv v informační společnosti (Úř. věst. č. L 167 ze dne 22.6.2001)
32001L0078r OJ L 214, 09.08.2002, p.1 Oprava ke směrnici Komise 2001/78/ES ze dne 13. září 2001, kterou se mění příloha IV ke směrnici Rady 93/36/EHS, přílohy IV, V a VI ke směrnici Rady 93/37/EHS, přílohy III a IV ke směrnici Rady 92/50/EHS, ve znění směrnice 97/52/ES, a přílohy XII až XV, XVII a XVIII ke směrnici Rady 93/38/EHS, ve znění směrnice 98/4/ES (směrnice o používání jednotných formulářů při vyhlašování veřejných zakázek) (Úř. věst. č. L 285 ze dne 29.10.2001)
32001L0080r OJ L 319, 23.11.2002, p.30 Oprava ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ze dne 23. října 2001 o omezení emisí znečišťujících látek pocházejících z velkých spaloven do ovzduší (Úř. věst. č. L 309 ze dne 27.11.2001)
32001L0085 OJ L 042, 13.02.2002, p.1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/85/ES ze dne 20. listopadu 2001 o zvláštních ustanoveních pro vozidla používaná k přepravě osob, vybavená kromě sedadla řidiče více než osmi sedadly, a o změně směrnice 70/156/EHS a 97/27/ES
32001L0089r OJ L 168, 27.06.2002, p.59 Oprava ke směrnici Rady 2001/89/ES ze dne 23. října 2001 o opatřeních Společenství pro dohled nad klasickým morem prasat (Úř. věst. č. L 316 ze dne 1.12.2001)
32001L0095 OJ L 011, 15.01.2002, p.4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o všeobecné bezpečnosti výrobků (1)
32001L0096 OJ L 013, 16.01.2002, p.9 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/96/ES ze dne 4. prosince 2001, kterým se zavádějí harmonizované požadavky a postupy pro bezpečné nakládání a vykládání lodí pro přepravu volně loženého nákladu(1)
32001L0100 OJ L 016, 18.01.2002, p.32 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/100/ES ze dne 7. prosince 2001, kterým se mění směrnice Rady 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření, jež mají být přijata proti znečištění emisemi z motorových vozidel (1)
32001L0102 OJ L 006, 10.01.2002, p.45 Směrnice Rady 2001/102/ES ze dne 27. listopadu 2001, kterou se mění směrnice 1999/29/ES o nežádoucích látkách a produktech ve výživě zvířat (1)
32001L0104 OJ L 006, 10.01.2002, p.50 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/104/ES ze dne 7. prosince 2001, kterou se mění směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických zařízeních (1)
32001L0105 OJ L 019, 22.01.2002, p.9 Směrnice 2001/105/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. prosince 2001, kterým se mění směrnice Rady 94/57/ES o společných pravidlech a normách pro inspekci lodí a dohled nad organizacemi a pro příslušné činnosti námořní správy (1)
32001L0106 OJ L 019, 22.01.2002, p.17 Směrnice 2001/106/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. prosince 2001, kterým se mění směrnice Rady 95/21/ES o uplatňování mezinárodních norem pro bezpečnost lodí, zabránění znečišťování a o životních a pracovních podmínkách na lodích využívajících přístavy Společenství a plujících ve výsostných vodách členských států (Státní přístavní inspekce)
32001L0107 OJ L 041, 13.02.2002, p.20 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/107/ES ze dne 21. ledna 2002, kterou se mění směrnice Rady 85/611/EHS o koordinaci právních a správních předpisů u subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů, pokud jde o předpisy týkající se správy společností a zjednodušených prospektů
32001L0108 OJ L 041, 13.02.2002, p.35 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/108/ES ze dne 21. ledna 2002, kterou se mění směrnice Rady 85/611/EHS o koordinaci právních a správních předpisů u subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů, pokud jde o investice do převoditelných cenných papírů
32001L0109 OJ L 013, 16.01.2002, p.21 Směrnice 2001/109/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. prosince 2001 o statistickém zjišťování, které mají členské státy provádět za účelem určení produkčního potenciálu některých druhů ovocných stromů
32001L0110 OJ L 010, 12.01.2002, p.47 Směrnice Rady 2001/110/ES ze dne 20. prosince 2001 o medu
32001L0111 OJ L 010, 12.01.2002, p.53 Směrnice Rady 2001/111/ES ze dne 20. prosince 2001 o některých cukrech určených pro lidskou spotřebu
32001L0112 OJ L 010, 12.01.2002, p.58 Směrnice Rady 2001/112/ES ze dne 20. prosince 2001 o ovocných šťávách a podobných výrobcích určených pro lidskou spotřebu
32001L0113 OJ L 010, 12.01.2002, p.67 Směrnice Rady 2001/113/ES ze dne 20. prosince 2001 o ovocných džemech., želatinách a marmeládách a sladkém pyré z jedlých kaštanů určených pro lidskou spotřebu
32001L0114 OJ L 015, 17.01.2002, p.19 Směrnice Rady 2001/114/ES ze dne 20. prosince 2001 o částečně nebo zcela dehydrovaném trvanlivém mléku pro lidskou spotřebu
32001L0115 OJ L 015, 17.01.2002, p.24 Směrnice Rady 2001/115/ES ze dne 20. prosince 2001, kterým se mění směrnice 77/388/EHS s cílem zjednodušit, modernizovat a harmonizovat podmínky stanovené fakturaci v případě daně z přidané hodnoty
32001L0116 OJ L 018, 21.01.2002, p.1 Směrnice Komise 2001/116/ES ze dne 20. prosince 2001, kterou se technickému pokroku přizpůsobuje směrnice Rady 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se typového schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (1)
32001L0116r OJ L 103, 19.04.2002, p.32 Oprava ke směrnici Komise 2001/116/ES ze dne 20. prosince 2001, kterou se technickému pokroku přizpůsobuje směrnice Rady 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkající se typového schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozicel (Úř. věst. č. L 18 ze dne 21.1.2002)
32002L0001 OJ L 005, 09.01.2002, p.8 Směrnice Komise 2002/1/ES ze dne 7. ledna 2002, kterou se mění směrnice 94/39/ES, pokud jde o krmiva podporující funkci jater v případě chronické nedostatečnosti jater (1)
32002L0002 OJ L 063, 06.03.2002, p.23 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/2/ES ze dne 28. ledna 2002, kterou se mění směrnice Rady 79/373/EHS o oběhu krmných směsí a kterou se zrušuje směrnice Komise 91/357/EHS
32002L0003 OJ L 067, 09.03.2002, p.14 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/3/ES ze dne 12. února 2002 o ozónu v okolním ovduší
32002L0004 OJ L 030, 31.01.2002, p.44 Směrnice Komise 2002/4/ES ze dne 30. ledna 2002 o registraci zařízení pro nosnice spadající do působnosti směrnice Rady 1999/74/ES
32002L0005 OJ L 034, 05.02.2002, p.7 Směrnice Komise 2002/5/ES ze dne 30. ledna 2002, kterou se mění příloha II ke směrnici Rady 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních úrovní reziduí pesticidů v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny
32002L0006 OJ L 067, 09.03.2002, p.31 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/6/ES ze dne 18. února 2002 o formalitách spojených s oznamování lodí připlouvajících a odplouvajících z přístavů členských států Společenství (1)
32002L0007 OJ L 067, 09.03.2002, p.47 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/7/ES ze dne 18. února 2002, kterou se mění směrnice Rady 96/53/ES, kterou se stanovují maximální povolené rozměry pro určitá motorová vozidla ve vnitrostátní a mezinárodní dopravě v rámci Společenství a maximální povolené hmotnosti v mezinárodní dopravě
32002L0008 OJ L 037, 07.02.2002, p.7 Směrnice Komise 2002/8/ES ze dne 6. února 2002, kterou se mění směrnice 72/168/EHS a 72/180/EHS o charakteristikách a minimálních podmínkách pro zkoumání rostlinných a zemědělských odrůd
32002L0010 OJ L 046, 16.02.2002, p.26 Směrnice Rady 2002/10/ES ze dne 12. února 2002, kterou se mění směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES, pokud jde o strukturu a sazby spotřební daně ze zpracovaného tabáku
32002L0011 OJ L 053, 23.02.2002, p.20 Směrnice Rady 2002/11/ES ze dne 14. února 2002, kterou se mění směrnice 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh a kterou se zrušuje směrnice 74/649/EHS
32002L0012 OJ L 077, 20.03.2002, p.11 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/12/ES ze dne 5. března 2002, kterou se mění směrnice Rady 79/267/EHS, pokud jde o požadavky na míru platební schopnosti pro životní pojišťovny
32002L0013 OJ L 077, 20.03.2002, p.17 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/13/ES ze dne 5. března 2002, kterou se mění směrnice Rady 73/239/EHS, pokud jde o požadavky na míru platební schopnosti pro jiné, než životní pojišťovny
32002L0014 OJ L 080, 23.03.2002, p.29 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterým se stanovuje obecný rámec pro informování a konzultování zaměstnanců v Evropském společenství
32002L0015 OJ L 080, 23.03.2002, p.35 Směnice Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES ze dne 11. března 2002 o organizace pracovní doby osob pracujících v silniční dopravě
32002L0016 OJ L 051, 22.02.2002, p.27 Směrnice Komise 2002/16/ES ze dne 20. února 2002 o používání některých epoxyderivátů v materiálech a výrobcích, které přicházejí do styku s potravinami (1)
32002L0017 OJ L 058, 28.02.2002, p.19 Směrnice Komise 2002/17/ES ze dne 21. února 2002, kterou se mění směrnice 90/128/EHS o plastových materiálech a výrobcích, které přicházejí do styku s potravinami (1)
32002L0018 OJ L 055, 26.02.2002, p.29 Směrnice Komise 2002/18/ES ze dne 22. února 2002, kterou se mění příloha I ke směrnici Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh tak, aby zde byl jako účinná látka zahrnut isoproturon
32002L0019 OJ L 108, 24.04.2002, p.7 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/19/ES ze dne 7. března 2002 o přístupu k elektronickým komunikačním sítím a souvisejícím zařízením a jejich vzájemném propojení (Směrnice o přístupu)
32002L0020 OJ L 108, 24.04.2002, p.21 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/20/ES ze dne 7. března 2002 o autorizaci elektronických komunikačních sítí a služeb (Autorizační směrnice)
32002L0021 OJ L 108, 24.04.2002, p.33 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném právním rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (Rámcová směrnice)
32002L0022 OJ L 108, 24.04.2002, p.51 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne 7. března 2002 o světové službě a právech uživatelů týkajících se elektronických komunikačních sítí a služeb (Směrnice o světové službě)
32002L0023 OJ L 064, 07.03.2002, p.13 Směrnice Komise 2002/23/ES ze dne 26. února 2002, kterou se mění přílohy ke směrnicím Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních úrovní reziduí pesticidů v obilovinách, potravinách živočišného původu a některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny
32002L0024 OJ L 124, 09.05.2002, p.1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/24/ES ze dne 18. března 2002 o typovém schvalování dvou nebo tříkolových motorových vozidel a o zrušení směrnice Rady 92/61/EHS (1)
32002L0025 OJ L 098, 15.04.2002, p.1 Směrnice Komise 2002/25/ES ze dne 5. března 2002, kterou se mění směrnice Rady 98/18/ES o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě
32002L0026 OJ L 075, 16.03.2002, p.38 Směrnice Komise 2002/26/ES ze dne 13. března 2002, kterou se stanovují metody odběru vzorků a analytické metody pro úřední kontrolu úrovní ochratoxinu A v potravinách (1)
32002L0027 OJ L 075, 16.03.2002, p.44 Směrnice Komise 2002/27/ES ze dne 13. března 2002, kterou se mění směrnice 98/53/ES, kterou se stanovují metody odběru vzorků a analytické metody pro úřední kontrolu úrovní některých kontaminujících látek v potravinách(1)
32002L0028 OJ L 077, 20.03.2002, p.23 Směrnice Komise 2002/28/ES ze dne 19. března 2002, kterou se mění některé přílohy ke směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich šíření v rámci Společenství
32002L0029 OJ L 077, 20.03.2002, p.26 Směrnice Komise 2002/29/ES ze dne 19. března 2002, kterou se mění směrnice 2001/32/ES, pokud jde o některé chráněné zóny, které jsou ve Společenství vystaveny určitému rostlinolékařskému riziku
32002L0030 OJ L 085, 28.03.2002, p.40 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/30/ ES ze dne 26. března 2002 o zavedení pravidel a postupů k omezení hluku na letištích Společenství (1)
32002L0031 OJ L 086, 03.04.2002, p.26 Směrnice Komise 2002/31/ES ze dne 22. března 2002, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o energetické štítky pro klimatizační zařízení pro domácnost (1)
32002L0032 OJ L 140, 30.05.2002, p.10 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách ve výživě zvířat
32002L0033 OJ L 315, 19.11.2002, p.14 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/33/ES ze dne 21. října 2002, kterou se mění směrnice Rady 90/425/EHS a 92/118/EHS, pokud jde o zdravotní požadavky na živočišné meziprodukty
32002L0034 OJ L 102, 18.04.2002, p.19 Dvacátá šestá směrnice Komise 2002/34/ES ze dne 15. dubna 2002, kterou se technickému pokroku přizpůsobují přílohy II, III a VII ke směrnici Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkající se kosmetických výrobků (1)
32002L0034r OJ L 341, 17.12.2002, p.71 Oprava ke dvacáté šesté směrnici Komise 2002/34/ES ze dne 15. dubna 2002, kterou se technickému pokroku přizpůsobují přílohy II, III a VII ke směrnici Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických výrobků (Úř. věst. č. L 102 ze dne 18.4.2002)
32002L0035 OJ L 112, 27.04.2002, p.21 Směrnice Komise 2002/35/ES ze dne 25. dubna 2002, kterou se mění směrnice Rady 97/70/ES, kterou se zavádí harmonizovaný bezpečnostní režim pro rybářská plavidla o délce 24 metrů a více (1)
32002L0036 OJ L 116, 03.05.2002, p.16 Směrnice Komise 2002/36/ES ze dne 29. dubna 2002, kterou se mění některé přílohy ke směrnici Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich šíření v rámci Společenství
32002L0037 OJ L 117, 04.05.2002, p.10 Směrnice Komise 2002/37/ES ze dne 3. května 2002, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS tak, aby zahrnovala jako aktivní látku ethofumesat (1)
32002L0038 OJ L 128, 15.05.2002, p.41 Směrnice Rady 2002/38/ES ze dne 7. května 2002, kterou se mění a dočasně mění směrnice 77/388/EHS, pokud jde o daň z přidané hodnoty z rozhlasových a televizních služeb a některých elektronicky poskytovaných služeb
32002L0039 OJ L 176, 05.07.2002, p.21 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/39/ES ze dne 10. června 2002, kterým se mění směrnice 97/67/ES, pokud jde o další vypsání veřejné soutěže na poštovní služby Společenství
32002L0040 OJ L 128, 15.05.2002, p.45 Směrnice Komise 2002/40/ES ze dne 8. května 2002, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o energetické štítky pro elektrické trouby pro domácnost (1)
32002L0041 OJ L 133, 18.05.2002, p.17 Směrnice Komise 2002/41/ES ze dne 17. května 2002, kterou se technickému pokroku přizpůsobuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/1/ES o maximální konstrukční rychlosti, maximálním točivém momentu a maximálním užitečném výkonu motoru dvoukolových nebo tříkolových motorových vozidel
32002L0042 OJ L 134, 22.05.2002, p.29 Směrnice Komise 2002/42/ES ze dne 17. května 2002, kterou se mění přílohy ke směrnicím Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních úrovní reziduí pesticidů (bentazon a pyridát) v obilovinách, potravinách živočišného původu a některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny (1)
32002L0042r OJ L 140, 30.05.2002, p.39 Oprava ke směrnici Komise 2002/42/ES ze dne 17. května 2002, kterou se mění přílohy ke směrnicím Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních úrovní reziduí pesticidů (bentazon a pyridát) v obilovinách, potravinách živočišného původu a některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny (Úř. věst. č. L 134 ze dne 22.5.2002)
32002L0044 OJ L 177, 06.07.2002, p.13 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/44/ES ze dne 25. června 2002 o minimálních zdravotních a bezpečnostních požadavcích, pokud jde o expozici pracovníků rizikům plynoucím z fyzikálních jevů (vibrace) (šestnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)
32002L0045 OJ L 177, 06.07.2002, p.21 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/45/ES ze dne 25. června 2002, kterým se po dvacáté mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se omezení obchodu s některými nebezpečnými látkami a přípravky a omezení jejich používání (chlorované parafíny s krátkými řetězci)
32002L0046 OJ L 183, 12.07.2002, p.51 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravinových doplňků (1)
32002L0047 OJ L 168, 27.06.2002, p.43 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES ze dne 6. června 2002 o finančních kolaterálních dohodách
32002L0048 OJ L 148, 06.06.2002, p.19 Směrnice Komise 2002/48/ES ze dne 30. května 2002, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS tak, aby zde byl jako aktivní látka zahrnut iprovalicarb, prosulfuron a sulfosulfuron
32002L0049 OJ L 189, 18.07.2002, p.12 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a hluku v životním prostředí
32002L0050 OJ L 149, 07.06.2002, p.28 Směrnice Komise 2002/50/ES ze dne 6. června 2002, kterou se technickému pokroku přizpůsobuje směrnice Rady 1999/36/ES o přenosných tlakových zařízeních (1)
32002L0051 OJ L 252, 20.09.2002, p.20 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/51/ES ze dne 19. července 2002 o snižování úrovní znečišťujících emisí u dvou a tříkolových motorových vozidel a kterou se mění směrnice 97/24/ES (1)
32002L0053 OJ L 193, 20.07.2002, p.1 Směrnice Rady 2002/53/ES ze dne 13. června 2002 o společném katalogu odrůd zemědělských plodin
32002L0054 OJ L 193, 20.07.2002, p.12 Směrnice Rady 2002/54/ES ze dne 13. června 2002 o obchodování s osivem cukrovky
32002L0055 OJ L 193, 20.07.2002, p.33 Směrnice Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o obchodování s osivem zeleniny
32002L0056 OJ L 193, 20.07.2002, p.60 Směrnice Rady 2002/56/ES ze dne 13. června 2002 o obchodování se sadbovými bramborami
32002L0057 OJ L 193, 20.07.2002, p.74 Směrnice Rady 2002/57/ES ze dne 13. června 2002 o obchodování s osivem olejnin a přadných rostlin
32002L0058 OJ L 201, 31.07.2002, p.37 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracovávání osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronické komunikace (směrnice o soukromí a elektronické komunikaci)
32002L0059 OJ L 208, 05.08.2002, p.10 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES ze dne 27. června 2002, kterou se zřizuje monitorovací a informační systém lodní dopravy Společenství a kterou se zrušuje směrnice Rady 93/75/EHS
32002L0060 OJ L 192, 20.07.2002, p.27 Směrnice Rady 2002/60/ES ze dne 27. června 2002, kterou se stanovují zvláštní opatření pro dohled nad africkým morem prasat a kterým se mění směrnice 92/119/EHS, pokud jde o těšínskou chorobu prasat a africký mor prasat (1)
32002L0061 OJ L 243, 11.09.2002, p.15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/61/ES ze dne 19. července 2002, kterým se po devatenácté mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se omezení obchodu s některými nebezpečnými látkami a přípravky a omezení jejich používání (azobarviva)
32002L0062 OJ L 183, 12.07.2002, p.58 Směrnice Komise 2002/62/ES ze dne 9. července 2002, kterou se podeváté technickému pokroku přizpůsobuje příloha I ke směrnici Rady 76/769/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se omezení obchodu s některými nebezpečnými látkami a přípravky a omezení jejich používání (organické sloučeniny cínu) (1)
32002L0062r OJ L 203, 01.08.2002, p.64 Oprava ke směrnici Komise 2002/62/ES ze dne 9. července 2002, kterou se podeváté technickému pokroku přizpůsobuje příloha I ke směrnici Rady 76/769/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se omezení obchodu s některými nebezpečnými látkami a přípravky a omezení jejich používání (organické sloučeniny cínu) (Úř. věst. č. L 183 ze dne 12.7.2002)
32002L0063 OJ L 187, 16.07.2002, p.30 Směrnice Komise 2002/63/ES ze dne 11. července 2002, kterou se stanovují metody odběru vzorků Společenství pro účely úřední kontroly reziduí pesticidů v produktech rostlinného a živočišného původu a kterou se zrušuje směrnice 79/700/EHS (1)
32002L0064 OJ L 189, 18.07.2002, p.27 Směrnice Komise 2002/64/ES ze dne 15. července 2002, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS tak, aby jako aktivní látky zahrnovala cinidon-ethyl, cyhalofop butyl, famoxadon, florasulam, metalaxyl-M a picolinafen
32002L0065 OJ L 271, 09.10.2002, p.16 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o prodeji finančních služeb na dálku a o změně směrnic Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES
32002L0066 OJ L 192, 20.07.2002, p.47 Směrnice Komise 2002/66/ES ze dne 16. července 2002, kterou se mění přílohy ke směrnicím Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde maximální úrovně reziduií pesticidů v ovoci a zelenině, obilovinách, potravinách živočišného původu a některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny (1)
32002L0067 OJ L 191, 19.07.2002, p.20 Směrnice Komise 2002/67/ES ze dne 18. července 2002 o označování potravin obsahujících chinin a potravin obsahujících kofein (1)
32002L0068 OJ L 195, 24.07.2002, p.32 Směrnice Rady 2002/68/ES ze dne 19. července 2002, kterou se mění směrnice 2002/57/ES o obchodování s osivem olejnin a přadných rostlin
32002L0069 OJ L 209, 06.08.2002, p.5 Směrnice Komise 2002/69/ES ze dne 26. července 2002, kterou se stanovují metody odběru vzorků a analytické metody pro úřední kontrolu dioxinů a určování dioxinů – polychlorovaných bifenylů v potravinách (1)
32002L0069r OJ L 252, 20.09.2002, p.40 Oprava ke směrnici Komise 2002/69/ES ze dne 26. července 2002, kterou se stanovují metody odběru vzorků a analytické metody pro úřední kontrolu dioxinů a určování dioxinů – polychlorovaných bifenylů v potravinách (Úř. věst. č. L 209 ze dne 6.8.2002)
32002L0070 OJ L 209, 06.08.2002, p.15 Směrnice Komise 2002/70/ES ze dne 26. července 2002, kterou se stanovují požadavky pro určování úrovní dioxinů a dioxinů – polychlorovaných bifenylů v krmivech (1)
32002L0071 OJ L 225, 22.08.2002, p.21 Směrnice Komise 2002/71/ES ze dne 19. srpna 2002, kterým se mění přílohy ke směrnicím Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních úrovní reziduí pesticidů (formothion, dimethoate a oxydemeton-methyl) v obilovinách, potravinách živočišného původu a některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny (1)
32002L0072 OJ L 220, 15.08.2002, p.18 Směrnice Komise 2002/72/ES ze dne 6. srpna 2002 o plastových materiálech a výrobcích, které přicházejí do kontaktu s potravinami (1)
32002L0073 OJ L 269, 05.10.2002, p.15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/73/ES ze dne 23. září 2002, kterou se mění směrnice Rady 76/207/EHS o provádění zásady rovného jednání pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, vzdělání a pracovní podmínky (1)
32002L0074 OJ L 270, 08.10.2002, p.10 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/74/ES ze dne 23. září 2002, kterou se mění směrnice Rady 80/987/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochrany zaměstnanců pro případ platební neschopnosti jejich zaměstnavatele (1)
32002L0075 OJ L 254, 23.09.2002, p.1 Směrnice Komise 2002/75/ES ze dne 2. září 2002, kterou se mění směrnice Rady 96/98/ES o námořním zařízení (1)
32002L0076 OJ L 240, 07.09.2002, p.45 Směrnice Komise 2002/76/ES ze dne 6. září 2002, kterým se mění přílohy ke směrnicím Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních úrovní reziduí pesticidů (metsulfuron methyl) v obilovinách a některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny (1)
32002L0077 OJ L 249, 17.09.2002, p.21 Směrnice Komise 2002/77/ES ze dne 16. září 2002 o konkurenci na trzích s elektronickými komunikačními sítěmi a službami (1)
32002L0078 OJ L 267, 04.10.2002, p.23 Směrnice Komise 2002/78/ES ze dne 1. října 2002, kterou se technickému pokroku přizpůsobuje směrnice Rady 71/320/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdných zařízení některých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
32002L0079 OJ L 291, 28.10.2002, p.1 Směrnice Komise 2002/79/ES ze dne 2. října 2002, kterou se mění přílohy ke směrnicím Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, kterými se stanovují maximální limity reziduí pesticidů v obilovinách, potravinách živočišného původu a některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny (1)
32002L0080 OJ L 291, 28.10.2002, p.20 Směrnice Komise 2002/80/ES ze dne 3. října 2002, kterou se technickému pokroku přizpůsobuje směrnice Rady 70/220/EHS týkající se opatření, jež mají být přijata proti znečištění emisemi z motorových vozidel (1)
32002L0081 OJ L 276, 12.10.2002, p.28 Směrnice Komise 2002/81/ES ze dne 10. října 2002, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS tak, aby jako aktivní látku zahrnovala flumioxazin (1)
32002L0082 OJ L 292, 28.10.2002, p.1 Směrnice Komise 2002/82/ES ze dne 15. října 2002, kterou se mění směrnice 96/77/ES, kterým se stanovují specifická kritéria čistoty pro potravinové doplňky, jiné než barviva a sladidla (1)
32002L0083 OJ L 345, 19.12.2002, p.1 Směrnice 2002/83/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 5. listopadu 2002 o životním pojištění
32002L0084 OJ L 324, 29.11.2002, p.53 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/84/ES ze dne 5. listopadu 2002, kterou se mění směrnice o námořní bezpečnosti a prevenci před znečištěním z lodí (1)
32002L0085 OJ L 327, 04.12.2002, p.8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/85/ES ze dne 5. listopadu 2002, kterou se mění směrnice Rady 92/6/EHS o instalaci a používání zařízení na omezení rychlosti pro některé kategorie motorových vozidel ve Společenství
32002L0086 OJ L 305, 07.11.2002, p.19 Směrnice Komise 2002/86/ES ze dne 6. listopadu 2002, kterou se mění směrnice 2001/101/ES, pokud jde o datum, od kterého je zakázáno obchodování s produkty, které nejsou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES
32002L0089 OJ L 355, 30.12.2002, p.45 Směrnice Rady 2002/89/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se mění směrnice 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich šíření v rámci Společenství
32002L0090 OJ L 328, 05.12.2002, p.17 Směrnice Rady 2002/90/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se definuje usnadňování nedovoleného vstupu, tranzitu a pobytu
32002L0092 OJ L 331, 07.12.2002, p.27 Směrnice Rady 2002/92/ES ze dne 3. prosince 2002, kterou se mění směrnice 77/388/EHS tak, že se rozšiřují možnosti členských států uplatňovat sníženou sazbu DPH v případě některých pracovně náročných služeb
32002L0094 OJ L 337, 13.12.2002, p.41 Směrnice Komise 2002/94/ES ze dne 9. prosince 2002, kterou se stanovují prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice Rady 76/308/EHS o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek spojených s některými dávkami, cly, daněmi a dalšími opatřeními
32002L0097 OJ L 343, 18.12.2002, p.23 Směrnice Komise 2002/97/ES ze dne 16. prosince 2002, kterým se mění přílohy k směrnice Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů (2,4-D, triasulfuron a thifensulfuron methyl) v obilovinách, potravinách živočišného původu a některých produktech rostlinného původu včetně ovoce a zeleniny (1)


(1) - Texty s významem pro EHP (Evropský hospodářský prostor)
Tučně tištěné předpisy mají dlouhodobý význam, slabě tištěné předpisy mají pouze dočasnou platnost
PŘEKLADY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, ZÁVAZNÉ JE POUZE ZNĚNÍ, KTERÉ BYLO ZVEŘEJNĚNO V TIŠTĚNÉ VERZI OFFICIAL JOURNAL
Odkaz na originální stránky Official Journal na adrese: http://europa.eu.int/eur-lex/en/oj