Úřední věstník
Evropských společenství


Pohled na rozhodnutí vydaná v roce 2002:

Celex Citace Překlad názvu
22002D0238 OJ L 082, 26.03.2002, p.6 2002/238/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Lotyšsko č. 1/2002 ze dne 12. února 2002, kterým se přijímají všeobecné požadavky a podmínky účasti Lotyšské republiky na programech Společenství
22002D0239 OJ L 082, 26.03.2002, p.8 2002/239/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Slovensko č. 1/2002 ze dne 18. února 2002, kterým se přijímají všeobecné požadavky a podmínky účasti Slovenské republiky na programech Společenství
22002D0240 OJ L 082, 26.03.2002, p.9 2002/240/ES: Rozhodnutí Rady pro spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členské státy na straně jedné a Ruskou federací na straně druhé ze dne 6. března 2002 za účelem zřízení společné skupiny na vysoké úrovni pověřené vypracováním projektu konceptu společného evropského hospodářského prostoru
22002D0977 OJ L 338, 14.12.2002, p.32 2002/977/ES: Rozhodnutí Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Maďarskou republikou na straně druhé č. 5/2002 ze dne 11. října 2002 o delegování správy Protokolu o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků
22002D0980 OJ L 341, 17.12.2002, p.61 2002/980/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Slovenská republika č. 4/2001 ze dne 8. října 2002, kterým se prostřednictvím zřízení Smíšeného poradního výboru mezi Výborem regionů a Slovenským zprostředkovacím výborem pro spolupráci s Výborem regionů mění rozhodnutí č. 1/95, kterým se přijímá jednací řád Rady přidružení
31997D0447r OJ L 017, 19.01.2002, p.60 Oprava k rozhodnutí Komise 97/447/ES ze dne 16. července 1997 o osvobození dovozu některých částí bicyklů pocházejících z Čínské lidové republiky od antidumpingového cla uloženého nařízení (EHS) č. 2474/93, ve znění nařízení (ES) č. 1524/2000, na základě nařízení Rady (ES) č. 71/97 (Úř. věst. č. L 193 ze dne 22.7.1997)
31999D0878 OJ L 136, 24.05.2002, p.1 Rozhodnutí Rady ze dne 21. května 2002 o provádění společné akce 1999/878/SZBP s ohledem na program Evropské unie pro spolupráci při nešíření a odzbrojování v Ruské federaci
32000D0308 OJ L 140, 30.05.2002, p.27 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 308/2000/COL ze dne 30. října 2001, kterým se zavádějí nové obecné zásady pro uplatňování ustanovení o státních podporách EHP v případě státních podpor a rizikového kapitálu a kterým se mění po dvacáté deváté mění procesní a hmotná pravidla v oblasti státních podpor
32000D0396r OJ L 033, 02.02.2002, p.40 Oprava k rozhodnutí Rady 2000/396/ES, ESUO, Euratom ze dne 5. června 2000, kterým se přijímá jednací řád Rady (Úř. věst. č. L 149 ze dne 23.6.2000)
32001D0152 OJ L 021, 24.01.2002, p.32 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 152/01/COL ze dne 23. května 2001, kterým se revidují obecné zásady pro používání ustanovení o veřejných podporách EHP na ochranu životního prostředí a kterým se po dvacáté osmé mění procedurální a formální pravidla v oblasti veřejných podpor
32001D0171r OJ L 272, 10.10.2002, p.35 Oprava k rozhodnutí Komise 2001/171/ES ze dne 19. února 2001, kterým se zavádějí podmínky pro udělování výjimek pro skleněné obaly, pokud jde o úrovně koncentrace těžkých kovů, které byly zavedeny směrnicí 94/62/ES o obalech a odpadech z obalů (Úř. věst. č. L 62 ze dne 2.3.2001)
32001D0336 OJ L 030, 31.01.2002, p.52 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 336/01/COL ze dne 15. listopadu 2001 kterým se revidují obecné zásady pro používání ustanovení o veřejných podporách EHP na ochranu životního prostředí a kterým se po dvacáté osmé mění procedurální a formální pravidla v oblasti veřejných podpor
32001D0488r OJ L 023, 25.01.2002, p.48 Oprava k rozhodnutí Komise 2001/488/ES ze dne 28. června 2001, kterým se popáté mění rozhodnutí 2001/327/ES o omezení pohybu zvířat, jejichž druhy jsou náchylné ke slintavce a kulhavce (Úř. věst. č. L 176 ze dne 29.6.2001)
32001D0781r OJ L 031, 01.02.2002, p.88 Oprava k rozhodnutí Komise 2001/781/ES ze dne 25. září 2001 kterým se přijímá přijímajících jednotek a seznam dokumentů, které mohou být předány podle nařízení Rady (ES) č. 1348/2000 o předávání soudních a mimosoudních dokladů v členských státech v občanských nebo obchodních záležitostech (Úř. věst. č. L 298 ze dne 15.11.2001)
32001D0822r OJ L 064, 07.03.2002, p.39 Oprava k rozhodnutí Rady 2001/822/ES ze dne 27. listopadu 2001 o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství ("Rozhodnutí o přidružení zámořských oblastí") (Úř. věst. č. L 314 ze dne 30.11.2001)
32001D0929r OJ L 163, 21.06.2002, p.32 Oprava k rozhodnutí 2001/929/ES Evropské centrální banky ze dne 20. prosince 2001 o schválení objemu mincí vydaných v roce 2002 (ECB/2001/19) (Úř. věst. č. L 344 ze dne 28.12.2001)
32002D0002 OJ L 002, 04.01.2002, p.13 Rozhodnutí Komise 2002/2/ES ze dne 20. prosince 2001 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající ochraně osobních údajů poskytovaných na základě kanadského aktu o ochraně osobních údajů a elektronických dokumentech (oznámeno pod číslem K(2001) 4539)
32002D0003 OJ L 002, 04.01.2002, p.17 Rozhodnutí Komise 2002/3/ES ze dne 28. prosince 2001, kterým se mění rozhodnutí 97/232/ES, kterým se stanovuje seznam třetích zemí, z nichž členské státy mohou dovážet ovce a kozy (oznámeno pod číslem K(2001) 4650) (1)
32002D0004 OJ L 002, 04.01.2002, p.19 Rozhodnutí Komise 2002/4/ES ze dne 27. prosince 2001 o finanční pomoci Společenství na skladování antigenu pro výrobu vakcíny proti slintavce a kulhavce ve Francii, Itálii a Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2001) 4383)
32002D0005 OJ L 003, 05.01.2002, p.38 Rozhodnutí Komise 2002/5/ES ze dne 27. prosince 2001 o financovatelnosti výdajů vzniklých některým členským státům v roce 2001 při uplatňování systémů kontroly, inspekce a dohledu nad společnou rybolovnou politikou (oznámeno pod číslem K(2001) 4611)
32002D0006 OJ L 003, 05.01.2002, p.45 Rozhodnutí Komise 2002/6/ES ze dne 27. prosince 2001 o financovatelnosti výdajů za řadu operací vzniklých některým členským státům v roce 2002 při uplatňování systémů kontroly, inspekce a dohledu nad společnou rybolovnou politikou (oznámeno pod číslem K(2001) 4613)
32002D0007 OJ L 003, 05.01.2002, p.50 Rozhodnutí Komise 2002/7/ES ze dne 28. prosince 2001, kterým se mění rozhodnutí 98/371/ES, pokud jde o veterinární osvědčení pro dovoz čerstvého masa (oznámeno pod číslem K(2001) 4666) (1)
32002D0008 OJ L 003, 05.01.2002, p.53 Rozhodnutí Komise 2002/8/ES ze dne 28. prosince 2001, kterým se stanovují metody genetické identifikace plemenného čistokrevného hovězího dobytka a kterým se mění rozhodnutí 88/124/EES a 96/80/ES (oznámeno pod číslem K(2001) 4709) (1)
32002D0009 OJ L 005, 09.01.2002, p.10 Rozhodnutí Komise 2002/9/ES ze dne 10. prosince 2001 o uzavření Dodatkového protokolu, kterým se stanovují opatření použitelná pro obchod s některými rybami a produkty rybolovu k Dohodě zakládající přidružení mezi Evropským hospodářským společenstvím a Maltou
32002D0010 OJ L 005, 09.01.2002, p.13 Rozhodnutí Komise 2002/10/ES ze dne 10. prosince 2001 o uzavření Dodatkového protokolu, kterým se stanovují opatření použitelná pro obchod s některými rybami a produkty rybolovu k Dohodě zakládající přidružení mezi Evropským hospodářským společenstvím a Kyperskou republikou
32002D0011 OJ L 005, 09.01.2002, p.16 Rozhodnutí Komise 2002/11/ES ze dne 28. prosince 2001, kterým se přijímá seznam míst s důležitostí pro Společenství v případě Makaronéského biogeografického regionu podle směrnice Rady 92/43/EHS (oznámeno pod číslem K(2001) 3998)
32002D0012 OJ L 005, 09.01.2002, p.26 Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 3. prosince 2001, kterým se mění rozhodnutí ECB/2001/7 o označovaní, zvláštních znacích, reprodukci, výměně a stahování eurobankovek z oběhu (ECB/2001/14)
32002D0014 OJ L 012, 15.01.2002, p.1 Rozhodnutí Komise 2002/14/ES ze dne 12. července 2000 o státní podpoře, kterou Francie poskytuje společnosti Scott Paper SA Kimberly-Clark (oznámeno pod číslem K(2000) 2183) (1)
32002D0015 OJ L 012, 15.01.2002, p.33 Rozhodnutí Komise 2002/15/ES ze dne 8. května 2001 o státní podpoře, kterou Francie uplatňuje ve prospěch společnosti Bretagne Angleterre Irlande ("BAI" nebo "Brittany Ferries") (oznámeno pod číslem K(2001) 1422) (1)
32002D0016 OJ L 006, 10.01.2002, p.52 Rozhodnutí Komise 2002/16/ES ze dne 27. prosince 2001 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů do třetích zemí podle směrnice 95/46/ES (oznámeno pod číslem K(2001) 4540) (1)
32002D0017 OJ L 006, 10.01.2002, p.63 Rozhodnutí Komise 2002/17/ES ze dne 31. prosince 2001, kterým se mění rozhodnutí 2001/765/ES, kterým se členské státy zmocňují dočasně povolit uvádění na trh lesního rozmnožovacího materiálu, který nesplňuje požadavky směrnic Rady 66/404/EES a 71/161/EEC (oznámeno pod číslem K(2001) 4769) (1)
32002D0018 OJ L 007, 11.01.2002, p.28 Rozhodnutí Komise 2002/18/ES ze dne 21. prosince 2001, kterým se zavádí pracovní plán označování ekologické nezávadnosti Společenství (oznámeno pod číslem K(2001) 4395) (1)
32002D0019 OJ L 010, 12.01.2002, p.73 Rozhodnutí Komise 2002/19/ES ze dne 11. ledna 2002, kterým se stanovují zvláštní podmínky pro dovoz mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů pocházejících z Uruguaje (oznámeno pod číslem K(2001) 4982) (1)
32002D0020 OJ L 010, 12.01.2002, p.75 Rozhodnutí Komise 2002/20/ES ze dne 11. ledna 2002, kterým se mění rozhodnutí 96/606/ES, kterým se stanovují zvláštní podmínky, kterými se řídí dovoz produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Uruguay (oznámeno pod číslem K(2001) 4983) (1)
32002D0021 OJ L 010, 12.01.2002, p.79 Rozhodnutí Komise 2002/21/ES ze dne 11. ledna 2002, kterým se mění rozhodnutí 97/20/ES, kterým se stanovuje seznam třetí země splňujících podmínky výroby a uvádění na trh mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů tak, že se do něj zahrnuje Uruguay (oznámeno pod číslem K(2001) 4984) (1)
32002D0023 OJ L 011, 15.01.2002, p.18 Rozhodnutí Rady 2002/23/ES ze dne 4. prosince 2001, kterým se Irsku povoluje používat rozdílnou sazbu spotřební daně v případě motorové nafty s nízkým obsahem síry v souladu s postupem podle čl. 8 odst. 4 směrnice 92/81/EHS
32002D0024 OJ L 011, 15.01.2002, p.20 Rozhodnutí Komise 2002/24/ES ze dne 11. ledna 2002, kterým se stanovují zvláštní podmínky, kterými se řídí dovoz produktů rybolovu a akvakultury pocházejících ze Slovinské republiky (oznámeno pod číslem K(2002) 14/1) (1)
32002D0025 OJ L 011, 15.01.2002, p.25 Rozhodnutí Komise 2002/25/ES ze dne 11. ledna 2002, kterým se stanovují zvláštní podmínky, kterými se řídí dovoz produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Chorvatské republiky (oznámeno pod číslem K(2002) 14/2) (1)
32002D0026 OJ L 011, 15.01.2002, p.31 Rozhodnutí Komise 2002/26/ES ze dne 11. ledna 2002, kterým se stanovují zvláštní podmínky, kterými se řídí dovoz produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Gabunu (oznámeno pod číslem K(2002) 14/3) (1)
32002D0027 OJ L 011, 15.01.2002, p.36 Rozhodnutí Komise 2002/27/ES ze dne 11. ledna 2002, kterým se stanovují zvláštní podmínky, kterými se řídí dovoz produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Turecké republiky (oznámeno pod číslem K(2002) 14/4) (1)
32002D0028 OJ L 011, 15.01.2002, p.44 Rozhodnutí Komise 2002/28/ES ze dne 11. ledna 2002, kterým se mění rozhodnutí 97/296/ES, kterým se stanovuje seznam třetích zemích, ze kterých je povolen dovoz produktů rybolovu pro lidskou spotřebu, pokud jde o Slovinsko, Chorvatsko, Gabun, Turecko a Arménii (oznámeno pod číslem K(2002) 14/5) (1)
32002D0029 OJ L 013, 16.01.2002, p.25 Rozhodnutí Komise 2002/29/ES ze dne 8. ledna 2002 o finanční pomoci Společenství na skladování antigenů určených k výrobě vakcín proti slintavce a kulhavce ve Francii, Itálii a Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2001) 4736)
32002D0030 OJ L 013, 16.01.2002, p.28 Rozhodnutí Komise 2002/30/ES ze dne 8. ledna 2002, kterým se schvaluje akční technický plán pro rok 2002 ke zlepšení zemědělských statistik (oznámeno pod číslem K(2001) 4973)
32002D0031 OJ L 013, 16.01.2002, p.31 Rozhodnutí Komise 2002/31/ES ze dne 14. ledna 2002 o některých ochranných opatřeních proti klasickému moru prasat ve Španělsku a kterým se mění rozhodnutí 2001/925/ES (oznámeno pod číslem K(2002) 74) (1)
32002D0032 OJ L 013, 16.01.2002, p.32 Rozhodnutí Komise 2002/32/ES ze dne 14. ledna 2002 o označování a používání vepřového masa na základě článku 11 směrnice Rady 2001/89/ES, pokud jde o Španělsko (oznámeno pod číslem K(2002) 75) (1)
32002D0033 OJ L 013, 16.01.2002, p.35 Rozhodnutí Komise 2002/33/ES ze dne 14. ledna 2002 o používání dvou jatek v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 2001/89/ES Španělskem (oznámeno pod číslem K(2002) 76) (1)
32002D0034 OJ L 015, 17.01.2002, p.29 Rozhodnutí Rady 2002/34/ES ze dne 20. prosince 2001, kterým se mění rozhodnutí Rady ze dne 25. června 2001, 22. prosince 2000, 25. června 1997 a 22. března 1999, pokud jde o denní příspěvek, který pobírají zaměstnanci vnitrostátních vojenských štábů a vnitrostátní odborníci dočasně přidělení do Generálnímu sekretariátu Rady
32002D0035 OJ L 015, 17.01.2002, p.31 Rozhodnutí Komise 2002/35/ES ze dne 16. ledna 2002, kterým se mění rozhodnutí 2001/783/ES, pokud jde o ochranné a kontrolní zóny v případě s katarální horečky ovcí v Itálii (oznámeno pod číslem K(2002) 26) (1)
32002D0036 OJ L 007, 11.01.2002, p.1 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 36/2002/ES ze dne 19. prosince 2001 o příspěvku Společenství na Globální fond boje proti HIV/AIDS, tuberkulóze a malárii
32002D0036 OJ L 015, 17.01.2002, p.32 Rozhodnutí Komise 2002/36/ES ze dne 16. ledna 2002, kterým se mění rozhodnutí 93/693/ES, pokud jde o seznam inseminačních stanic schválených pro vývoz semen spermatu domácího skotu ze třetích zemí do Společenství (oznámeno pod číslem K(2002) 27) (1)
32002D0037 OJ L 015, 17.01.2002, p.34 Rozhodnutí Komise 2002/37/ES ze dne 15. ledna 2002, kterým se pošesté mění rozhodnutí 2001/740/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2002) 78) (1)
32002D0038 OJ L 016, 18.01.2002, p.35 Rozhodnutí Komise 2002/38/ES ze dne 27. prosince 2001, kterým se stanovují parametry kontroly a kterým se stanovují kódy a standardní pravidla pro transkripci dat týkajících dohledu nad pěstováním některých druhů ovocných stromů v automatizovaných formulářích (oznámeno pod číslem K(2001) 4626)
32002D0039 OJ L 017, 19.01.2002, p.54 Rozhodnutí Rady 2002/39/ES ze dne 17. prosince 2001 o uzavření Rámcové dohody mezi Evropským společenstvím a Maltskou republikou o obecných zásadách účasti Maltské republiky na programech Společenství
32002D0040 OJ L 019, 22.01.2002, p.32 Rozhodnutí Rady 2002/40/ES ze dne 6. prosince 2001 o uzavření dohody formou výměny dopisů o prozatímním uplatňování Protokolu, kterým se pro období od 16. června 2001 do 15. června 2006 stanovují rybolovná práva a náhrady stanovené v Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Republiky Guinea-Bissau o rybolovu při pobřeží Guinea-Bissau
32002D0040r OJ L 070, 13.03.2002, p.23 Oprava k rozhodnutí Rady 2002/40/ES ze dne 6. prosince 2001 o uzavření dohody formou výměny dopisů o prozatímním uplatňování Protokolu, kterým se pro období od 16. června 2001 do 15. června 2006 stanovují rybolovná práva a náhrady stanovené v Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Republiky Guinea-Bissau o rybolovu při pobřeží Guinea-Bissau (Úř. věst. č. L 19 ze dne 22.1.2002)
32002D0041 OJ L 019, 22.01.2002, p.47 Rozhodnutí Komise 2002/41/ES ze dne 21. ledna 2002 o dalších podmínkách pro poskytování povolení k přemístění prasat z hospodářství o v ochranných a kontrolních zónách zřízených ve Španělsku ve spojitosti s klasickým morem prasat (oznámeno pod číslem K(2002) 105) (1)
32002D0044 OJ L 020, 23.01.2002, p.5 Rozhodnutí Rady 2002/44/ES ze dne 20. prosince 2001, kterým se mění Part VII a příloha 12 ke Společným konzulárním instrukcím a příloha 14a ke Společné příručce
32002D0045 OJ L 020, 23.01.2002, p.7 Rozhodnutí Komise 2002/45/ES ze dne 22. ledna 2002, kterým se mění rozhodnutí 93/402/EHS o veterinárních podmínkách a osvědčeních pro dovoz čerstvého masa ze zemí Jižní Ameriky a zejména z Argentiny (oznámeno pod číslem K(2002) 287) (1)
32002D0046 OJ L 021, 24.01.2002, p.21 Rozhodnutí Komise 2002/46/ES ze dne 21. ledna 2002, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o seznamy týmů pro odběr embryí a týmů pro produkci embryí schválených ve třetích zemích pro vývoz embryí skotu do Společenství (oznámeno pod číslem K(2002) 84) (1)
32002D0047 OJ L 021, 24.01.2002, p.23 Rozhodnutí Komise 2002/47/ES, ESUO, EURATOM ze dne 23. ledna 2002, kterým se mění její jednací řád (oznámeno pod číslem K(2002) 99)
32002D0048 OJ L 021, 24.01.2002, p.28 Rozhodnutí Komise 2002/48/ES ze dne 23. ledna 2002, kterým se posedmé mění rozhodnutí 2001/740/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2002) 292) (1)
32002D0049 OJ L 021, 24.01.2002, p.30 Rozhodnutí Komise 2002/49/ES ze dne 23. ledna 2002, kterým se podruhé mění rozhodnutí 2001/304/ES o označování a používání některých živočišných produktů ve spojitosti s rozhodnutím 2001/172/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2002) 293) (1)
32002D0050 OJ L 010, 12.01.2002, p.1 Rozhodnutí ES Evropského parlamentu a Rady č. 50/2002/ ze dne 7. prosince 2001, kterým se zavádí akční program Společenství na podporu spolupráce mezi členskými státy při boji proti sociálnímu vyloučení
32002D0051 OJ L 028, 30.01.2002, p.3 Rozhodnutí Rady 2002/51/ES ze dne 21. ledna 2002 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou o obchodování s vínem
32002D0052 OJ L 028, 30.01.2002, p.112 Rozhodnutí Rady 2002/52/ES ze dne 21. ledna 2002 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou o obchodování s lihovinami
32002D0053 OJ L 028, 30.01.2002, p.129 Rozhodnutí Rady 2002/53/ES ze dne 21. ledna 2002 o prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou o obchodování s vínem
32002D0054 OJ L 028, 30.01.2002, p.131 Rozhodnutí Rady 2002/54/ES ze dne 21. ledna 2002 o prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou obchodování s lihovinami
32002D0055 OJ L 028, 30.01.2002, p.133 Rozhodnutí Rady 2002/55/ES ze dne 21. ledna 2002 o uzavření dohody formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou o obchodování s vínem
32002D0056 OJ L 023, 25.01.2002, p.24 Rozhodnutí Rady 2002/56/ES ze dne 17. prosince 2001 o uzavření Dodatkového protokolu, kterým se stanovují úpravy obchodu s rybami a produkty rybolovu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými Společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Maďarskou republikou na straně druhé
32002D0057 OJ L 023, 25.01.2002, p.30 Rozhodnutí Rady 2002/57/ES ze dne 17. prosince 2001 o uzavření Dodatkového protokolu, kterým se stanovují úpravy obchodu s rybami a produkty rybolovu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými Společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Estonskou republikou na straně druhé
32002D0058 OJ L 023, 25.01.2002, p.34 Rozhodnutí Rady 2002/58/ES ze dne 17. prosince 2001 o uzavření Dodatkového protokolu, kterým se stanovují úpravy obchodu s rybami a produkty rybolovu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými Společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Litevskou republikou na straně druhé
32002D0059 OJ L 023, 25.01.2002, p.37 Rozhodnutí Komise 2002/59/ES ze dne 23. ledna 2002 o návrhu vnitrostátních předpisů, který Nizozemské království oznámilo podle čl. 95 odst. 5 Smlouvy o ES o omezení označování a používání dřeva zpracovaného kreosotem (oznámeno pod číslem K(2002) 97) (1)
32002D0060 OJ L 024, 26.01.2002, p.38 Rozhodnutí Rady 2002/60/ES ze dne 22. ledna 2002, kterým jsou jmenováni členové a náhradníci Výboru regionů pro období od 26. ledna 2002 do 25. ledna 2006
32002D0060r OJ L 047, 19.02.2002, p.50 Oprava k rozhodnutí Rady 2002/60/ES ze dne 22. ledna 2002, kterým jsou jmenováni členové a náhradníci Výboru regionů pro období od 26. ledna 2002 do 25. ledna 2006 (Úř. věst. č. L 24 ze dne 26.1.2002)
32002D0061 OJ L 024, 26.01.2002, p.59 Rozhodnutí Komise 2002/61/ES ze dne 23. ledna 2002, kterým se mění rozhodnutí 2001/634/ES, kterým se stanovují zvláštní podmínky, kterými se řídí dovoz produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Guinea (oznámeno pod číslem K(2001) 4868) (1)
32002D0062 OJ L 024, 26.01.2002, p.65 Rozhodnutí Komise 2002/62/ES ze dne 25. ledna 2002 o některých ochranných opatřeních, pokud jde o určité produkty rybolovu a akvakultury určené pro lidskou spotřebu a dovezené z Pákistánu (oznámeno pod číslem K(2002) 377) (1)
32002D0063 OJ L 027, 30.01.2002, p.1 Rozhodnutí Rady 2002/63/ES ze dne 23. října 2001 o uzavření Protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody mezi Evropskými společenství a jejich členskými státy na straně jedné a Polskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království k Evropské unii a s ohledem na výsledky Uruguayského kola jednání o zemědělství včetně zlepšení existujících preferenčních opatření
32002D0064 OJ L 025, 29.01.2002, p.41 Rozhodnutí Komise 2002/64/ES ze dne 25. července 2001 o údajné státní podpoře pro americkou skupinu Reebok ve spojitosti s jejím usazením v Rotterdamu v Nizozemsku (oznámeno pod číslem K(2001) 2383)(1)
32002D0065 OJ L 025, 29.01.2002, p.47 Rozhodnutí Komise 2002/65/ES ze dne 25. ledna 2002 o vnitrostátních předpisech týkajících se testovacích sad na HIV, které podle čl. 95 odst. 4) Smlouvy o ES oznámilo Spojené Království, pokud jde o směrnici 98/79/ES o lékařských diagnostických přístrojích in vitro (oznámeno pod číslem K(2002) 297)(1)
32002D0067 OJ L 026, 30.01.2002, p.17 Rozhodnutí Komise 2002/67/ES ze dne 28. ledna 2002, kterým se plně uznává provozní charakter německé databáze skotu (oznámeno pod číslem K(2002) 302) (1)
32002D0068 OJ L 030, 31.01.2002, p.47 Rozhodnutí Komise 2002/68/ES ze dne 30. ledna 2002, kterým se mění rozhodnutí 93/402/EHS o veterinárních podmínkách a osvědčeních pro dovoz čerstvého masa ze zemí Jižní Ameriky a zejména pokud jde o Argentinu (oznámeno pod číslem K(2002) 384)(1)
32002D0069 OJ L 030, 31.01.2002, p.50 Rozhodnutí Komise 2002/69/ES ze dne 30. ledna 2002 o některých ochranných opatřeních týkajících se produktů živočišného původu dovezených z Číny (oznámeno pod číslem K(2002) 387) (1)
32002D0070 OJ L 031, 01.02.2002, p.77 Rozhodnutí Rady 2002/70/ES ze dne 28. ledna 2002, kterým se mění rozhodnutí 97/413/ES o cílích a pravidlech restrukturalizace odvětví rybolovu ve Společenství v období od 1. ledna 1997 do 31. prosince 2001 k dosažení rovnováhy na udržitelném základě mezi zdroji a jejich využitím
32002D0071 OJ L 031, 01.02.2002, p.80 Rozhodnutí Komise 2002/71/ES ze dne 3. července 2001 o státní podpoře, kterou Německou uplatňuje ve prospěch KHK Verbindetechnik GmbH Brotterode (oznámeno pod číslem K(2001) 1781) (1)
32002D0072 OJ L 033, 02.02.2002, p.9 Rozhodnutí Rady 2002/72/ES ze dne 21. ledna 2002 o podpisu a prozatímní uplatňování Dohody ve formě memoranda o porozumění mezi Evropským společenstvím a Arabskou Egyptskou republikou o obchodu s textilními výrobky parafované dne 12. listopadu 2001
32002D0073 OJ L 033, 02.02.2002, p.18 Rozhodnutí Komise 2002/73/ES ze dne 30. ledna 2002, kterým se posedmé mění rozhodnutí 2000/284/ES, kterým se stanovuje seznam inseminačních stanic schválených pro dovoz spermatu koňovitých ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2002) 336) (1)
32002D0074 OJ L 033, 02.02.2002, p.29 Rozhodnutí Komise 2002/74/ES ze dne 30. ledna 2002, kterým se mění rozhodnutí 97/569/ES, kterým se stanovuje prozatímní seznam zařízení, z nichž mohou členské státy dovážet masné produkty tak, aby se do uvedeného seznamu zahrnulo malajské zařízení (oznámeno pod číslem K(2002) 328) (1)
32002D0075 OJ L 033, 02.02.2002, p.31 Rozhodnutí Komise 2002/75/ES ze dne 1. února 2002, kterým se stanovují zvláštní podmínky pro dovoz anýzu ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2002) 379) (1)
32002D0078 OJ L 016, 18.01.2002, p.12 Rozhodnutí Komise č. 78/2002/ESUO ze dne 17. ledna 2002, kterým se stanovují odchylky od doporučení Vysokého úřadu č. 1/64 o zvýšení ochranného cla pro hutnické výrobky na vnějších hranicích Společenství (169. odchylka)
32002D0078 OJ L 034, 05.02.2002, p.17 Rozhodnutí Rady 2002/78/ES ze dne 17. prosince 2001 o uzavření Rámcové dohody mezi Evropským společenstvím a Kyperskou republikou o obecných zásadách účasti Kyperské republiky na programech Společenství
32002D0079 OJ L 034, 05.02.2002, p.21 Rozhodnutí Komise 2002/79/ES ze dne 4. února 2002, kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz burských oříšků a některých výrobků z burských oříšků pocházejících nebo dovezených z Číny (oznámeno pod číslem K(2002) 385) (1)
32002D0080 OJ L 034, 05.02.2002, p.26 Rozhodnutí Komise 2002/80/ES ze dne 4. února 2002, kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz fíků, lískových ořechů a pistácií a některých výrobků z těchto surovin pocházejících nebo dovezených z Turecka (oznámeno pod číslem K(2002) 386) (1)
32002D0081 OJ L 035, 06.02.2002, p.15 Rozhodnutí Komise 81/2002/ESUO ze dne 28. března 2001 o státní podpoře, kterou má Německo v úmyslu uplatnit ve prospěch ocelářské firmy BRE.M.A Warmwalzwerk GmbH & Co. KG (oznámeno pod číslem K(2001) 971) (1)
32002D0082 OJ L 035, 06.02.2002, p.19 Rozhodnutí Komise 82/2002/ESUO ze dne 17. října 2001, kterým se Spojené království opravňuje poskytnout podporu dvěma výrobním jednotkám pro roky 2000 a 2001 (oznámeno pod číslem K(2001) 3081) (1)
32002D0083 OJ L 044, 14.02.2002, p.1 Rozhodnutí Rady 2002/83/ES ze dne 28. ledna 2002 o zásadách, prioritách a střednědobých cílech a podmínkách obsažených v Partnerství pro přistoupení s Bulharskem
32002D0084 OJ L 044, 14.02.2002, p.12 Rozhodnutí Rady 2002/84/ES ze dne 28. ledna 2002 o zásadách, prioritách a střednědobých cílech a podmínkách obsažených v Partnerství pro přistoupení s Kyprem
32002D0085 OJ L 044, 14.02.2002, p.20 Rozhodnutí Rady 2002/85/ES ze dne 28. ledna 2002 o zásadách, prioritách a střednědobých cílech a podmínkách obsažených v Partnerství pro přistoupení s Českou republikou
32002D0086 OJ L 044, 14.02.2002, p.29 Rozhodnutí Rady 2002/86/ES ze dne 28. ledna 2002 o zásadách, prioritách a střednědobých cílech a podmínkách obsažených v Partnerství pro přistoupení s Estonskem
32002D0087 OJ L 044, 14.02.2002, p.37 Rozhodnutí Rady 2002/87/ES ze dne 28. ledna 2002 o zásadách, prioritách a střednědobých cílech a podmínkách obsažených v Partnerství pro přistoupení s Maďarskem
32002D0088 OJ L 044, 14.02.2002, p.45 Rozhodnutí Rady 2002/88/ES ze dne 28. ledna 2002 o zásadách, prioritách a střednědobých cílech a podmínkách obsažených v Partnerství pro přistoupení s Lotyšskem
32002D0089 OJ L 044, 14.02.2002, p.54 Rozhodnutí Rady 2002/89/ES ze dne 28. ledna 2002 o zásadách, prioritách a střednědobých cílech a podmínkách obsažených v Partnerství pro přistoupení s Litvou
32002D0090 OJ L 044, 14.02.2002, p.64 Rozhodnutí Rady 2002/90/ES ze dne 28. ledna 2002 o zásadách, prioritách a střednědobých cílech a podmínkách obsažených v Partnerství pro přistoupení s Maltou
32002D0091 OJ L 044, 14.02.2002, p.72 Rozhodnutí Rady 2002/91/ES ze dne 28. ledna 2002 o zásadách, prioritách a střednědobých cílech a podmínkách obsažených v Partnerství pro přistoupení s Polskem
32002D0092 OJ L 044, 14.02.2002, p.82 Rozhodnutí Rady 2002/92/ES ze dne 28. ledna 2002 o zásadách, prioritách a střednědobých cílech a podmínkách obsažených v Partnerství pro přistoupení s Rumunskem
32002D0093 OJ L 044, 14.02.2002, p.92 Rozhodnutí Rady 2002/93/ES ze dne 28. ledna 2002 o zásadách, prioritách a střednědobých cílech a podmínkách obsažených v Partnerství pro přistoupení se Slovenskem
32002D0094 OJ L 044, 14.02.2002, p.101 Rozhodnutí Rady 2002/94/ES ze dne 28. ledna 2002 o zásadách, prioritách a střednědobých cílech a podmínkách obsažených v Partnerství pro přistoupení se Slovinskem
32002D0098 OJ L 037, 07.02.2002, p.14 Rozhodnutí Komise 2002/98/ES ze dne 28. ledna 2002 o dočasném uvádění semen některých druhů, které nesplňují požadavky směrnice Rady 69/208/EHS, na trh (oznámeno pod číslem K(2002) 165) (1)
32002D0099 OJ L 037, 07.02.2002, p.16 Rozhodnutí Komise 2002/99/ES ze dne 6. února 2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla pro paušální náhradu skladovacích nákladů pro cukr C poskytovanou Finskem pro hospodářské roky 2001/2002 k 2005/2006 ( oznámeno pod číslem K(2002) 395 )
32002D0100 OJ L 037, 07.02.2002, p.17 Rozhodnutí Komise 2002/100/ES ze dne 30. ledna 2002, kterým se Portugalsku poskytuje přechodné období pro sladění svých účetních systémů s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2516/2000 (oznámeno pod číslem K(2002) 340)
32002D0104 OJ L 038, 08.02.2002, p.51 Rozhodnutí Komise 2002/104/ES ze dne 31. ledna 2002, kterým se mění rozhodnutí 98/125/ES, kterým se schvaluje víceletý usměrňovací program pro rybářská loďstva pro období od 1. ledna 1997 do 31. prosince 2001 (oznámeno pod číslem K(2002) 354)
32002D0105 OJ L 039, 09.02.2002, p.17 Rozhodnutí Rady 2002/105/ES, ECSC, EURATOM ze dne 28. ledna 2002 o pořadí výkonu úřadu předsedy Rady
32002D0106 OJ L 039, 09.02.2002, p.71 Rozhodnutí Komise 2002/106/ES ze dne 1. února 2002, kterým se schvaluje diagnostická příručka pro diagnostické metody, metody odběru vzorků a kritéria hodnocení laboratorních zkoušek pro potvrzování klasického moru prasat (oznámeno pod číslem K(2002) 381) (1)
32002D0107 OJ L 040, 12.02.2002, p.9 Rozhodnutí Rady 2002/107/ES ze dne 28. ledna 2002 o uzavření Prozatímní dohody o obchodu a s obchodem souvisejících záležitostech mezi Evropským společenstvím na straně jedné a Chorvatskou republikou na straně druhé
32002D0108 OJ L 040, 12.02.2002, p.11 Rozhodnutí Komise 2002/108/ES ze dne 11. února 2002 o doplnění zásob vakcín proti katarální horečce ovcí v bance Společenství (oznámeno pod číslem K(2002) 432) (1)
32002D0109 OJ L 040, 12.02.2002, p.12 Rozhodnutí Komise 2002/109/ES ze dne 11. února 2002, kterým se potřetí mění rozhodnutí 1999/766/ES o některých ochranných opatřeních proti nakažlivé chudokrevnosti lososů u lososovitých v Norsku (oznámeno pod číslem K(2002) 443) (1)
32002D0110 OJ L 040, 12.02.2002, p.13 Rozhodnutí Komise 2002/110/ES ze dne 11. února 2002, kterým se podruhé mění rozhodnutí 2000/574/ES o některých ochranných opatřeních proti nakažlivé chudokrevnosti lososů u lososovitých na Faerských ostrovech (oznámeno pod číslem K(2002) 450) (1)
32002D0111 OJ L 041, 13.02.2002, p.43 Rozhodnutí Komise 2002/111/ES ze dne 11. února 2002, kterým se mění směrnice 92/33/EHS za účelem rozšíření odchylky týkající se podmínek dovozu sadby a propagačního materiálu zeleniny ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2002) 427) (1)
32002D0112 OJ L 041, 13.02.2002, p.44 Rozhodnutí Komise 2002/112/ES ze dne 11. února 2002, kterým se mění směrnice 92/34/EHS za účelem rozšíření odchylky týkající se podmínek dovozu rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2002) 428) (1)
32002D0113 OJ L 049, 20.02.2002, p.1 Rozhodnutí Komise 2002/113/ES ze dne 23. ledna 2002, kterým se mění rozhodnutí Komise 1999/217/ES, pokud jde o rejstřík látek používaných v potravinách jako příchutě (oznámeno pod číslem K(2002) 88) (1)
32002D0114 OJ L 043, 14.02.2002, p.18 Rozhodnutí Rady 2002/114/ES ze dne 21. ledna 2002, kterým se vládě Portugalska povoluje poskytnou podporu portugalským chovatelům prasat, kteří využívali opatření poskytovaných v letech 1994 a 1998
32002D0115 OJ L 043, 14.02.2002, p.20 Rozhodnutí Rady 2002/115/ES, EURATOM ze dne 21. ledna 2002, kterým je jmenován jeden člen Hospodářského a sociálního výboru za Nizozemsko
32002D0116 OJ L 043, 14.02.2002, p.21 Rozhodnutí Rady 2002/116/ES, EURATOM ze dne 28. ledna 2002, kterým je jmenován jeden člen Hospodářského a sociálního výboru za Finsko
32002D0117 OJ L 043, 14.02.2002, p.22 Rozhodnutí Komise 2002/117/ES, ESUO ze dne 3. července 2001 o státní podpoře, kterou má Itálie v úmyslu uplatňovat ve prospěch Ilva Lamiere e Tubi Srl (oznámeno pod číslem K(2001) 1848) (1)
32002D0130 OJ L 047, 19.02.2002, p.22 Rozhodnutí Rady 2002/130/ES ze dne 17. prosince 2001 o uzavření dohody formou výměny dopisů o prozatímním uplatňování Protokolu, kterým se pro období od 1. července 2001 do 30. června 2004 stanovují rybolovná práva a výše finančního příspěvku podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou Kapverdy o rybolovu při pobřeží Kapverd
32002D0131 OJ L 047, 19.02.2002, p.34 Rozhodnutí Rady 2002/131/ES ze dne 21. ledna 2002, kterým se mění rozhodnutí 2001/131/ES o uzavření konzultací s Haiti podle článku 96 Dohody o partnerství mezi AKT-ES
32002D0132 OJ L 047, 19.02.2002, p.37 Rozhodnutí Komise 2002/132/ES ze dne 25. dubna 2001 o státní podpoře, kterou Francie poskytuje loděnicím ACHCN (oznámeno pod číslem K(2001) 1143) (1)
32002D0133 OJ L 047, 19.02.2002, p.41 Rozhodnutí Komise 2002/133/ES ze dne 18. února 2002, na základě kterého se členským státům umožňuje rozšířit prozatímní povolení udělené pro nové aktivní látky ethylcarfentrazon, ethylcinidon, cyhalofopbutyl, ethoxysulfuron, famoxadon, flazasulfuron, flufenacet, flumioxazin, flurtamon, fosthiazát, isoxaflutol, metalaxyl-M, prosulfuron, Pseudomonas chlororaphis, quinoxyfen, Spodoptera exigua a sulfosulfuron (oznámeno pod číslem K(2002) 517) (1)
32002D0134 OJ L 047, 19.02.2002, p.43 Rozhodnutí Komise 2002/134/ES ze dne 11. února 2002, kterým se dovoz některých částí bicyklů pocházejících z Čínské lidové republiky vyjímá z rozšíření antidumpingového cla podle nařízení (EHS) č. 2474/93, které bylo zavedeno nařízením Rady (ES) č. 71/97 a zachováno nařízením (ES) č. 1524/2000 a kterým se dočasně přerušuje placení antidumpingového cla, které bylo rozšířeno na některé části bicyklů pocházející z Čínské lidové republiky podle nařízení Komise (ES) č. 88/97 (oznámeno pod číslem K(2002) 391)
32002D0142 OJ L 048, 20.02.2002, p.20 Rozhodnutí Komise 2002/142/ES ze dne 18. července 2001 o státní podpoře, kterou Nizozemsko uplatňuje ve prospěch Valmont Nederland BV (oznámeno pod číslem K(2001) 2231)(1)
32002D0143 OJ L 048, 20.02.2002, p.25 Rozhodnutí Komise 2002/143/ES ze dne 18. července 2001 o státní podpoře, kterou má Německo v úmyslu uplatnit ve prospěch Automobilmanufaktur Dresden GmbH (oznámeno pod číslem K(2001) 2348) (1)
32002D0144 OJ L 048, 20.02.2002, p.32 Rozhodnutí Komise 2002/144/ES ze dne 19. února 2002 o účetní závěrce některých ziskových organizací ve Španělsku v případě výdajů financovaných Evropským zemědělským orientačním a záručním fondem (EZOZF), záruční sekcí pro finanční rok 2000 (oznámeno pod číslem K(2002) 519)
32002D0148 OJ L 050, 21.02.2002, p.64 Rozhodnutí Rady 2002/148/ES ze dne 18. února 2002 o uzavření konzultací se Zimbabwe podle článku 96 Dohody o partnerství mezi AKT-ES
32002D0149 OJ L 050, 21.02.2002, p.66 Rozhodnutí Komise 2002/149/ES ze dne 30. října 2001 o státní podpoře, kterou Francie poskytuje ve prospěch Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) ( oznámeno pod číslem K(2001) 3279 ) (1)
32002D0150 OJ L 050, 21.02.2002, p.92 Rozhodnutí Komise 2002/150/ES ze dne 15. února 2002 o povolení uvádět na trh koagulované bramborové proteiny a jejich hydrolyzáty jako novou potravinovou přísadu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2002) 506)
32002D0151 OJ L 050, 21.02.2002, p.94 Rozhodnutí Komise 2002/151/ES ze dne 19. února 2002 o minimálních požadavcích na osvědčení o likvidaci vydávané v souladu s čl. 5 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vyřazených vozidlech (oznámeno pod číslem K(2002) 518) (1)
32002D0152 OJ L 050, 21.02.2002, p.96 Rozhodnutí Komise 2002/152/ES ze dne 19. února 2002, kterým se podeváté prodlužuje platnost rozhodnutí 1999/815/ES o opatřeních zakazujících uvádět na trh hračky a předměty péče o dítě, které děti mladší tří let mohou vkládat do úst, vyrobené z měkkého PVC obsahujícího některé ftaláty (oznámeno pod číslem K(2002) 541) (1)
32002D0153 OJ L 050, 21.02.2002, p.98 Rozhodnutí Komise 2002/153/ES ze dne 20. února 2002 o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království, kterým se zrušuje rozhodnutí 2001/740/ES a kterým se poosmé mění rozhodnutí 2001/327/ES (oznámeno pod číslem K(2002) 557) (1)
32002D0154 OJ L 054, 25.02.2002, p.1 2002/154/ES: Rozhodnutí č. 179 ze dne 18. dubna 2000 o vzorech nezbytných pro uplatňování nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 (E 111, E 111 B, E 113 až E 118 a E 125 až E 127) (1)
32002D0155 OJ L 054, 25.02.2002, p.39 2002/155/ES: Rozhodnutí č. 183 ze dne 27. června 2001 o výkladu čl. 22 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 týkajícího se zdravotní péče ve spojitosti s těhotenstvím a narozením dítěte (1)
32002D0156 OJ L 057, 27.02.2002, p.1 Rozhodnutí Komise 2002/156/ES ze dne 31. ledna 2001 kterým se vyhlašuje, které spojení podniků je neslučitelné se společným trhem a s Dohodou o EHP (Případ COMP/M.2097 — SCA/Metsä Tissue) (oznámeno pod číslem K(2001) 177) (1)
32002D0157 OJ L 051, 22.02.2002, p.32 Rozhodnutí Komise 2002/157/ES ze dne 5. února 2002, kterým se mění rozhodnutí 97/634/ES, kterým se přijímají závazky poskytnuté ve spojitosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu chovného lososa obecného pocházejícího z Norska (oznámeno pod číslem K(2002) 389)
32002D0158 OJ L 053, 23.02.2002, p.28 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2002/158/ES ze dne 13. prosince 2001 o využití nástroje pružného přizpůsobení (odstavec 24 Interinstitucionální dohody ze dne 6. května 1999 o rozpočtové disciplíně a zdokonalení rozpočtového procesu)
32002D0159 OJ L 053, 23.02.2002, p.30 Rozhodnutí Komise 2002/159/ES ze dne 18. února 2002 o společném vzoru pro podávání souhrnných národních zpráv týkajících se kvality paliv (oznámeno pod číslem K(2002) 508)
32002D0160 OJ L 053, 23.02.2002, p.37 Rozhodnutí Komise 2002/160/ES ze dne 21. února 2002, kterým se mění příloha D ke směrnici Rady 90/426/EHS, pokud jde o diagnostické testy na africký mor koní (oznámeno pod číslem K(2002) 556) (1)
32002D0161 OJ L 053, 23.02.2002, p.43 Rozhodnutí Komise 2002/161/ES ze dne 22. února 2002, kterým se schvalují plány, které předložilo Německo za účelem eradikace klasického moru prasat u divokých prasat v Sársku a vakcinace proti klasickému moru prasat u divokých prasat v Porýní-Falcku a Sársku (oznámeno pod číslem K(2002) 617) (1)
32002D0162 OJ L 053, 23.02.2002, p.45 Rozhodnutí Komise 2002/162/ES ze dne 22. února 2002, kterým se mění rozhodnutí 2001/925/ES, 2002/33/ES a 2002/41/ES za účelem prodloužení některých ochranných opatření a podrobných podmínek týkajících se klasického moru prasat ve Španělsku (oznámeno pod číslem K(2002) 618) (1)
32002D0163 OJ L 053, 23.02.2002, p.46 Rozhodnutí Komise 2002/163/ES ze dne 22. února 2002 o některých ochranných opatřeních týkajících se klasického moru prasat v Lucembursku (oznámeno pod číslem K(2002) 671)(1)
32002D0164 OJ L 059, 28.02.2002, p.1 Rozhodnutí Komise 2002/164/ES ze dne 7. února 2001, kterým se spojení podniků prohlašuje za slučitelné se společným trhem a s Dohodou o EHP (Případ COMP/M.1853 — EDF/EnBW) (oznámeno pod číslem K(2001) 335) (1)
32002D0165 OJ L 059, 28.02.2002, p.18 Rozhodnutí Komise 2002/165/ES ze dne 3. července 2001 o řízení podle článku 82 Smlouvy o ES (Případ COMP D3/38.044 — NDC Health/IMS Health: Prozatímní opatření) (oznámeno pod číslem K(2001) 1695)(1)
32002D0166 OJ L 055, 26.02.2002, p.33 Rozhodnutí Rady 2002/166/ES ze dne 18. února 2002, na základě kterého se Francie opravňuje rozšířit používání snížených sazeb spotřební daně z "tradičního" rumu, který byl vyroben v jejích zámořských departmentech
32002D0167 OJ L 055, 26.02.2002, p.36 Rozhodnutí Rady 2002/167/ES ze dne 18. února 2002, na základě kterého se Portugalsko opravňuje uplatňovat sníženou sazbu spotřební daně v autonomním regionu Madeira ze zde vyráběného a konzumovaného rumu a likérů a v autonomním regionu Azory ze zde vyráběných a konzumovaných likérů a kořalek
32002D0170 OJ L 056, 27.02.2002, p.24 2002/170/ES: Rozhodnutí Rady pro spolupráci ES-bývalá jugoslávská republika Makedonie č. 1/2002 ze dne 30. ledna 2002 o předložení dvou společných prohlášení týkajících se Andorského knížectví a Sanmarinské republiky a o změnách Protokolu 4 týkajícího se definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce
32002D0171 OJ L 056, 27.02.2002, p.27 Rozhodnutí Komise 171/2002/ESUO ze dne 2. října 2001 o německé podpoře uhelnému průmyslu pro období od 1. ledna 2002 do 23. července 2002 (oznámeno pod číslem K(2001) 3005) (1)
32002D0172 OJ L 056, 27.02.2002, p.32 Rozhodnutí Komise 2002/172/ES ze dne 25. února 2002, kterým se prodlužuje doba platnosti rozhodnutí 1999/476/ES, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování označení ekologické nezávadnosti Společenství prostředkům do praček (oznámeno pod číslem K(2002) 462) (1)
32002D0173 OJ L 056, 27.02.2002, p.33 Rozhodnutí Komise 2002/173/ES ze dne 25. února 2002, kterým se prodlužuje doba platnosti rozhodnutí 1999/427/ES, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování označení ekologické nezávadnosti Společenství prostředkům do myček (oznámeno pod číslem K(2002) 463) (1)
32002D0174 OJ L 058, 28.02.2002, p.25 Rozhodnutí Komise 2002/174/ES ze dne 3. května 2000, kterým se spojení podniků prohlašuje za slučitelné se společným trhem a s Dohodou o EHP (nařízení Rady (EHS) č. 4064/89) (Případ č. COMP/M.1693 — Alcoa/Reynolds) (oznámeno pod číslem K(2000) 1176) (1)
32002D0177 OJ L 060, 01.03.2002, p.60 Rozhodnutí Rady 2002/177/ES ze dne 18. února 2002 o hlavních směrech zaměstnaneckých politik členských států pro rok 2002
32002D0179 OJ L 061, 02.03.2002, p.27 Rozhodnutí Rady 2002/179/ES ze dne 17. prosince 2001 o uzavření Rámcové dohody mezi Evropským společenstvím a Tureckou republikou o obecných zásadách účasti Turecké republiky na programech Společenství
32002D0180 OJ L 061, 02.03.2002, p.32 Rozhodnutí Komise 2002/180/ES ze dne 5. prosince 2001 o řízení podle článku 82 Smlouvy o ES (COMP/37.859 — De Post-La Poste) (oznámeno pod číslem K(2001) 3644 CORR.)(1)
32002D0181 OJ L 061, 02.03.2002, p.54 Rozhodnutí Komise 2002/181/ES ze dne 28. února 2002, kterým se schvaluje plán, který předložilo Lucembursko za účelem eradikace klasického moru prasat u divokých prasat v některých oblastech Lucemburska (oznámeno pod číslem K(2002) 627) (1)
32002D0182 OJ L 061, 02.03.2002, p.55 Rozhodnutí Komise 2002/182/ES ze dne 28. února 2002, kterým se schvaluje pozměněný plán, který předložilo Rakousko pro eradikaci klasického moru prasat u divokých prasat v Dolno-Rakousku (oznámeno pod číslem K(2002) 639)(1)
32002D0184 OJ L 061, 02.03.2002, p.61 Rozhodnutí Komise 2002/184/ES ze dne 28. února 2002, kterým se mění rozhodnutí 97/222/ES, pokud jde o dovoz masných produktů z Lotyšska a Polska (oznámeno pod číslem K(2002) 645) (1)
32002D0185 OJ L 062, 05.03.2002, p.30 Rozhodnutí Komise 2002/185/ES ze dne 12. června 2001 o státní podpoře, kterou Německo uplatňuje ve prospěch Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, Germany (oznámeno pod číslem K(2001) 1549) (1)
32002D0186 OJ L 062, 05.03.2002, p.44 Rozhodnutí Komise 2002/186/ES ze dne 10. října 2001 o státní podpoře, kterou Německo uplatňuje ve prospěch Zeitzer Maschinen, Anlagen, Geräte ZEMAG GmbH (oznámeno pod číslem K(2001) 2957) (1)
32002D0189 OJ L 063, 06.03.2002, p.26 Rozhodnutí Komise 2002/189/ES ze dne 5. března 2002, kterým se mění rozhodnutí 2001/783/ES, pokud jde o ochranné a kontrolní zóny v případě katarální horečky ovcí v Itálii (oznámeno pod číslem K(2002) 847) (1)
32002D0190 OJ L 069, 12.03.2002, p.1 Rozhodnutí Komise 2002/190/ES ze dne 21. prosince 2000 o řízení podle článku 81 Smlouvy o ES - Případ COMP.F.1/35.918 — JCB) (Oznámení IV-28.694, IV-28.695, IV-28.696, IV-28.697, IV-28.700, IV-28.702) (oznámeno pod číslem K(2000) 3887)
32002D0191 OJ L 069, 12.03.2002, p.50 Rozhodnutí Komise 2002/191/ES ze dne 3. dubna 2001, kterým se spojení podniků prohlašuje za slučitelné se společným trhem a s Dohodou o EHP (Případ COMP/M.2139 — Bombardier/ADtranz) (oznámeno pod číslem K(2001) 1032) (1)
32002D0192 OJ L 064, 07.03.2002, p.20 Rozhodnutí Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska účastnit se některých ustanoveních Schenegenského acquis
32002D0193 OJ L 061, 02.03.2002, p.56 Rozhodnutí Komise 2002/193 ze dne 28. února 2002, kterým se mění rozhodnutí 95/233/ES a 96/482/ES týkající se dovozu živé drůbeže ze třetích zemí, pokud jde o Bulharsko, a kterým se zrušuje rozhodnutí 96/483/ES (oznámeno pod číslem K(2002) 641) (1)
32002D0193 OJ L 064, 07.03.2002, p.24 Rozhodnutí Rady 2002/193/ES ze dne 28. února 2002 o poskytování výjimečné podpory vládou Francouzské republiky na destilaci některých produktů v odvětví vína
32002D0194 OJ L 064, 07.03.2002, p.26 Rozhodnutí Rady 2002/194/ES ze dne 28. února 2002 o poskytování výjimečné podpory vládou Italské republiky na destilaci některých produktů v odvětví vína
32002D0195 OJ L 064, 07.03.2002, p.27 Rozhodnutí Komise 2002/195/ES ze dne 17. října 2001 o systému podpor, který má Itálie v úmyslu uplatňovat na výrobu, zpracování a uvádění na trh v případě produktů uvedených v příloze I ke Smlouvě (Zákon 81 sicilského regionu ze dne 7. listopadu 1995) (oznámeno pod číslem K(2001) 3060)
32002D0196 OJ L 066, 08.03.2002, p.15 Rozhodnutí Rady 2002/196/ES ze dne 17. prosince 2001 o uzavření Dodatkového protokolu, kterým se stanovují obchodní úpravy pro některé ryby a produkty rybolovu k Evropské dohodě, kterou se zakládá přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Slovenskou republikou na straně druhé
32002D0197 OJ L 066, 08.03.2002, p.18 Rozhodnutí Rady 2002/197/ES ze dne 17. prosince 2001 o uzavření Dodatkového protokolu, kterým se stanovují obchodní úpravy pro některé ryby a produkty rybolovu k Evropské dohodě, kterou se zakládá přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Slovenskou republikou na straně druhé
32002D0198 OJ L 066, 08.03.2002, p.21 Rozhodnutí Komise 2002/198/ES ze dne 7. března 2002, kterým se mění rozhodnutí 93/402/EHS o veterinárních podmínkách a osvědčeních pro dovoz čerstvého masa ze zemí jižní Ameriky, zejména pokud jde o Argentinu (oznámeno pod číslem K(2002) 890) (1)
32002D0199 OJ L 071, 13.03.2002, p.1 Rozhodnutí Komise 2002/199/ES ze dne 30. ledna 2002 o veterinárních podmínkách a osvědčeních pro dovoz živého skotu a prasat z některých třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2002) 334) (1)
32002D0200 OJ L 067, 09.03.2002, p.50 Rozhodnutí Komise 2002/200/ES ze dne 3. července 2001 o státní podpoře, kterou Španělsko použilo a kterou má v úmyslu použít na restrukturalizaci Babcock Wilcox Espańa SA (oznámeno pod číslem K(2001) 1780)(1)
32002D0204 OJ L 068, 12.03.2002, p.18 Rozhodnutí Komise 2002/204/ES ze dne 30. října 2001 o systému zneškodňování odpadů, pokud jde o vraky automobilů, který uplatňuje Nizozemsko (oznámeno pod číslem K(2001) 3064)(1)
32002D0205 OJ L 068, 12.03.2002, p.31 Rozhodnutí Komise 2002/205/ES ze dne 4. března 2002 o žádosti Rakouska o uplatnění zvláštního režimu podle článku 3 směrnice 93/38/EHS (oznámeno pod číslem K(2002) 684) (1)
32002D0206 OJ L 068, 12.03.2002, p.33 Rozhodnutí Komise 2002/206/ES ze dne 11. března 2002 o finanční podpoře Společenství na provoz některých referenčních laboratoří Společností pracujících ve veterinární oblasti (biologická rizika) pro rok 2002 ( oznámeno pod číslem K(2002) 898 )
32002D0207 OJ L 068, 12.03.2002, p.35 Rozhodnutí Komise 2002/207/ES ze dne 11. března 2002 o přehledu produkčního potenciálu vinařských produktů, který předložilo Portugalsko (Azory a Madeira) podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 (oznámeno pod číslem K(2002) 902)
32002D0208 OJ L 068, 12.03.2002, p.36 Rozhodnutí Komise 2002/208/ES ze dne 11. března 2002 o označování a používání vepřového masa podle článku 11 směrnice Rady 2001/89/ES, pokud jde o Německo (oznámeno pod číslem K(2002) 984) (1)
32002D0209 OJ L 068, 12.03.2002, p.40 Rozhodnutí Komise 2002/209/ES ze dne 11. března 2002, kterým se aktualizují podmínky poskytování osvědčení o likvidaci prasat v hospodářstvích umístěných v ochranné a kontrolní zóně, která byla zřízena ve Španělsku v souvislosti s klasickým morem prasat a kterým se zavádějí podmínky pro označování a používání vepřového masa podle článku 11 směrnice Rady 2001/89/ES (oznámeno pod číslem K(2002) 985) (1)
32002D0213 OJ L 070, 13.03.2002, p.17 Rozhodnutí Komise 213/2002/ESUO ze dne 28. listopadu 2001 o státní podpoře, kterou má Německo v úmyslu uplatňovat ve prospěch EKO Stahl GmbH (oznámeno pod číslem K(2001) 3732) (1)
32002D0215 OJ L 072, 14.03.2002, p.18 Rozhodnutí Rady 2002/215/ES ze dne 4. března 2002 o sjednání čtvrté změny k Montrealskému protokolu o látkách narušujících ozónovou vrstvu
32002D0219 OJ L 072, 14.03.2002, p.27 Rozhodnutí Komise 2002/219/ES ze dne 7. března 2002, kterým se mění rozhodnutí 1999/283/ES o veterinárních předpisech a osvědčeních pro dovoz čerstvého masa z některých afrických zemí, a zejména pokud jde o Botswanu, a kterým se mění rozhodnutí 2000/585/ES o veterinárních předpisech a osvědčeních pro dovoz masa divoké zvěře a farmové zvěře a králičího masa (oznámeno pod číslem K(2002) 892) (1)
32002D0220 OJ L 073, 15.03.2002, p.16 Rozhodnutí Rady 2002/220/ES ze dne 1. března 2002 o uzavření dohody formou výměny dopisů o prozatímním uplatňování Protokolu, kterým se pro období od 3. prosince 2001 do 2. prosince 2005 stanovují rybolovná práva a výše finančního příspěvku podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Gabunskou republikou o rybolovu při pobřeží Gabunu
32002D0221 OJ L 073, 15.03.2002, p.30 Rozhodnutí Komise 2002/221/ES ze dne 14. března 2002, kterým se mění rozhodnutí 96/587/ES o zveřejnění seznamu uznávaných organizací, které oznámily členské v souladu se směrnicí Rady 94/57/ES (oznámeno pod číslem K(2002) 995) (1)
32002D0223 OJ L 075, 16.03.2002, p.46 Rozhodnutí Rady 2002/223/ES ze dne 19. prosince 2001 o uzavření dohody formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Agenturou Spojených národů pro pomoc palestinským uprchlíkům na Blízkém východě (UNRWA) o dodatečném financování v roce 2001 podle platné Úmluvy ES-UNRWA pro léta 1999 až 2001
32002D0224 OJ L 075, 16.03.2002, p.49 Rozhodnutí Komise 2002/224/ES ze dne 19. září 2001 o státní podpoře, kterou Itálie poskytuje ve prospěch Enichem SpA (oznámeno pod číslem K(2001) 2902) (1)
32002D0225 OJ L 075, 16.03.2002, p.62 Rozhodnutí Komise 2002/225/ES ze dne 15. března 2002, kterým se stanovují prováděcí pravidla k směrnice Rady 91/492/EHS, pokud jde o maximální úrovně a analytické metody některých mořských biotoxinů u mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů ( oznámeno pod číslem K(2002) 1001 ) (1)
32002D0226 OJ L 075, 16.03.2002, p.65 Rozhodnutí Komise 2002/226/ES ze dne 15. března 2002, kterým se stanovují zvláštní zdravotní kontrolu pro sběr a zpracování některých mlžů, u kterých úroveň toxinu ASP (Amnesia Shellfish Poison) přesahuje limit stanovený směrnicí Rady 91/492/EHS (oznámeno pod číslem K(2002) 1009) (1)
32002D0227 OJ L 075, 16.03.2002, p.67 Rozhodnutí Komise 2002/227/ES ze dne 13. března 2002 o uznávání zařízení a o uspokojivém zahájení provozu izraelského systému na monitorování řádné laboratorní praxe
32002D0228 OJ L 075, 16.03.2002, p.68 Rozhodnutí Komise 2002/228/ES ze dne 14. března 2002 o uznání pěti izraelských testovacích zařízeních, která byla shledána v souladu s požadavky řádné laboratorní praxí v dotyčné oblasti výzkumu
32002D0228r OJ L 076, 19.03.2002, p.15 Oprava k rozhodnutí Komise 2002/228/ES ze dne 14. března 2002 o uznání pěti izraelských testovacích zařízeních, která byla shledána v souladu s požadavky řádné laboratorní praxí v dotyčné oblasti výzkumu (Úř. věst. č. L 75 ze dne 16.3.2002)
32002D0229 OJ L 077, 20.03.2002, p.29 Rozhodnutí Komise 2002/229/ES ze dne 13. listopadu 2001 o režimu podpor, kterým má region Sardinie (Itálie) v úmyslu uplatnit za účelem restrukturalizace podniků v odvětví pěstování obilovin (oznámeno pod číslem K(2001) 3445)
32002D0230 OJ L 077, 20.03.2002, p.47 Rozhodnutí Komise 2002/230/ES ze dne 15. března 2002 o finanční podpoře Společenství na provoz některých referenčních laboratoří Společenství v oblasti zdraví zvířat a živých zvířat 2002 (oznámeno pod číslem K(2002) 1003)
32002D0231 OJ L 077, 20.03.2002, p.50 Rozhodnutí Komise 2002/231/ES ze dne 18. března 2002, kterým se stanovují revidovaná ekologická kritéria pro udělování označení ekologické nezávadnosti Společenství botám a kterým se mění rozhodnutí 1999/179/ES (oznámeno pod číslem K(2002) 1015) (1)
32002D0232 OJ L 078, 21.03.2002, p.12 Rozhodnutí Komise 2002/232/ES ze dne 27. února 2002, kterým se mění rozhodnutí 2000/745/ES, kterým se přijímají závazky poskytnuté ve spojitosti s antidumpingovými a antisubvenčními řízeními týkajícími se dovozu některých polyethylenových tereftalátů pocházejících mimo jiné z Indie (oznámeno pod číslem K(2002) 620)
32002D0233 OJ L 078, 21.03.2002, p.14 Rozhodnutí Komise 2002/233/ES ze dne 20. března 2002, kterým se mění a opravuje rozhodutí 2002/79/ES, kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz burských oříšků a některých výrobků z burských oříšků pocházejících nebo dovezených z Číny, a rozhodnutí 2002/80/ES, kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz fíků, lískových ořechů a pistácií a některých výrobků z těchto surovin pocházejících nebo dovezených z Turecka (oznámeno pod číslem K(2002) 1187) (1)
32002D0234 OJ L 079, 22.03.2002, p.42 234/2002/ESUO: Rozhodnutí zástupců vlád členských států, kteří se sešli v Radě, ze dne 27. února 2002 o finančních důsledcích ukončení platnosti Smlouvy o ESUO a o výzkumném fondu pro uhlí a ocel
32002D0235 OJ L 079, 22.03.2002, p.61 Rozhodnutí Komise 2002/235/ES ze dne 13. března 2002, kterým se mění rozhodnutí 97/245/ES, Euratom, kterým se stanovují podmínky, podle kterých poskytují členské státy Komisi určité informace podle systému vlastních zdrojů Společenství (oznámeno pod číslem K(2002) 416)
32002D0237 OJ L 080, 23.03.2002, p.40 Rozhodnutí Komise 2002/237/ES ze dne 21. března 2002, kterým se mění rozhodnutí 94/360/ES o snížené četnosti fyzických kontrol zásilek některých produktů dovážených ze třetích zemí podle směrnice Rady 90/675/EHS (oznámeno pod číslem K(2002) 1121)(1)
32002D0241 OJ L 082, 26.03.2002, p.11 Rozhodnutí Komise 241/2002/ESUO ze dne 11. prosince 2001 o podpoře poskytované Španělskem ve prospěch uhelného průmyslu v roce 2001 (oznámeno pod číslem K(2001) 3975) (1)
32002D0242 OJ L 082, 26.03.2002, p.18 Rozhodnutí Komise 2002/242/ES ze dne 25. března 2002, kterým se podeváté mění rozhodnutí 2001/327/ES o omezení pohybu zvířat, jejichž druhy jsou náchylné ke slintavce a kulhavce (oznámeno pod číslem K(2002) 1179) (1)
32002D0243 OJ L 082, 26.03.2002, p.19 Rozhodnutí Komise 2002/243/ES ze dne 25. března 2002, kterým se mění rozhodnutí 2001/925/ES a 2002/33/ES za účelem prodloužení a přijetí některých ochranných opatření a podrobných podmínek týkajících se klasického moru prasat ve Španělsku (oznámeno pod číslem K(2002) 1207)(1)
32002D0244 OJ L 090, 05.04.2002, p.1 Rozhodnutí Komise 2002/244/ES ze dne 14. března 2000, kterým se spojení podniků prohlašuje za slučitelné se společným trhem a s Dohodou o EHP Případ COMP/M.1663 — Alcan/Alusuisse (oznámeno pod číslem K(2000) 694)(1)
32002D0245 OJ L 084, 28.03.2002, p.41 Rozhodnutí Rady 2002/245/ES ze dne 28. února 2002 o uzavření dohody o spolupráci a celní unii mezi Evropským hospodářským společenstvím a Sanmarinskou republiou a protokolu připojeného k uvedené dohodě v důsledku přistoupení, které se uskutečnilo dne 1. ledna 1995
32002D0246 OJ L 084, 28.03.2002, p.65 Rozhodnutí Komise 2002/246/ES ze dne 27. března 2002, kterým se mění rozhodnutí 2001/730/ES a 2001/854/ES o finančním příspěvku Společenství určeném členským státům na monitorovací programy TSE pro rok 2002 (oznámeno pod číslem K(2002) 1266)
32002D0247 OJ L 084, 28.03.2002, p.69 Rozhodnutí Komise 2002/247/ES ze dne 27. března 2002, kterým se pozastavuje uvádění na trh a dovoz cukrářského želé obsahujícího potravinovou přísadu E 425 (oznámeno pod číslem K(2002) 1283) (1)
32002D0248 OJ L 084, 28.03.2002, p.71 Rozhodnutí Komise 2002/248/ES ze dne 27. března 2002, kterým se mění rozhodnutí Rady 2000/766/ES a rozhodnutí Komise 2001/9/ES, pokud jde o přenosné spongiformní encefalopatie a krmení živočišnými proteiny (oznámeno pod číslem K(2002) 1277)(1)
32002D0249 OJ L 084, 28.03.2002, p.73 Rozhodnutí Komise 2002/249/ES ze dne 27. března 2002 o některých ochranných opatřeních, pokud jde o některé produkty rybolovu a akvakultury určené k lidské spotřebě a dovezené z Myanmaru (oznámeno pod číslem K(2002) 1302) (1)
32002D0250 OJ L 084, 28.03.2002, p.75 Rozhodnutí Komise 2002/250/ES ze dne 27. března 2002 o rozšíření ochranných opatřeních stanovených rozhodnutím 2001/699/ES, pokud jde o produkty rybolovu a akvakultury dovezené z Vietnamu (oznámeno pod číslem K(2002) 1303)(1)
32002D0251 OJ L 084, 28.03.2002, p.77 Rozhodnutí Komise 2002/251/ES ze dne 27. března 2002 o některých ochranných opatřeních, pokud jde o drůbeží maso a některé produkty rybolovu a akvakultury určené k lidské spotřebě a dovezené z Thajska (oznámeno pod číslem K(2002) 1319) (1)
32002D0252 OJ L 086, 03.04.2002, p.42 Rozhodnutí Komise 2002/252/ES ze dne 26. března 2002, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, kterým se stanovují seznamy týmů pro odběr embryí s schválených ve třetích zemích pro vývoz embryí skotu do Společenství, pokud jde o Kanadu (oznámeno pod číslem K(2002) 1214) (1)
32002D0253 OJ L 086, 03.04.2002, p.44 Rozhodnutí Komise 2002/253/ES ze dne 19. března 2002, kterým se stanovuje definice případu pro účely oznamování přenosných chorob v rámci sítě Společenství podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES ( oznámeno pod číslem K(2002) 1043 )
32002D0255 OJ L 087, 04.04.2002, p.53 Rozhodnutí Komise 2002/255/ES ze dne 25. března 2002, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování označení ekologické nezávadnosti Společenství televizím (oznámeno pod číslem K(2002) 1142) (1)
32002D0256 OJ L 087, 04.04.2002, p.57 Rozhodnutí Komise 2002/256/ES ze dne 25. března 2002, kterým se opravuje rozhodnutí 2000/275/ES o rovnocennosti některých kategorií řidičských průkazů (oznámeno pod číslem K(2002) 1175)(1)
32002D0259 OJ L 091, 06.04.2002, p.24 Rozhodnutí Komise 2002/259/ES, ESUO ze dne 28. listopadu 2001 o státní podpoře, kterou Německo uplatňuje ve prospěch ocelářské společnosti Georgsmarienhütte Holding GmbH (oznámeno pod číslem K(2001) 3734) (1)
32002D0260 OJ L 091, 06.04.2002, p.30 Rozhodnutí Komise 2002/260/ES ze dne 27. března 2002 o vytvoření skupiny generálních ředitelství pro průmyslové vztahy
32002D0261 OJ L 091, 06.04.2002, p.31 Rozhodnutí Komise 2002/261/ES ze dne 25. března 2002, kterým se mění rozhodnutí 93/198/EHS, kterým se stanovuje vzor veterinárního osvědčení pro dovoz domácích ovcí a koz ze třetích zemí a kterým se mění příloha E ke směrnici Rady 91/68/EHS, kterou se stanovují veterinární podmínky, kterými se řídí obchod s ovcemi a kozami uvnitř Společenství (oznámeno pod číslem K(2002) 1178) (1)
32002D0261r OJ L 094, 11.04.2002, p.34 Oprava k rozhodnutí Komise 2002/261/ES ze dne 25. března 2002, kterým se mění rozhodnutí 93/198/EHS, kterým se stanovuje vzor veterinárního osvědčení pro dovoz domácích ovcí a koz ze třetích zemí a kterým se mění příloha E ke směrnici Rady 91/68/EHS, kterou se stanovují veterinární podmínky, kterými se řídí obchod s ovcemi a kozami uvnitř Společenství (Úř. věst. č. L 91 ze dne 6.4.2002)
32002D0262 OJ L 092, 09.04.2002, p.13 Rozhodnutí Evropského parlamentu 2002/262/ES, ESUO, EURATOM ze dne 14. března 2002, kterým se mění rozhodnutí 94/262/ESUO, ES, Euratom o předpisech a obecných podmínkách, kterými se řídí výkon povinností ombudsmana
32002D0263 OJ L 092, 09.04.2002, p.15 Rozhodnutí Rady 2002/263/ES ze dne 25. března 2002, kterým se v souladu s čl. 8 odst. 4 směrnice 92/81/EHS povoluje Nizozemsku uplatnit odlišnou sazbu spotřební daně v případě benzínu s nízkým obsahem síry
32002D0264 OJ L 092, 09.04.2002, p.17 Rozhodnutí Rady 2002/264/ES ze dne 25. března 2002, kterým se v souladu s čl. 8 odst. 4 směrnice 92/81/EHS povoluje Dánsku uplatnit odlišnou sazbu spotřební daně v případě těžkých palivových olejů a topných olejů, které používají některé firmy
32002D0265 OJ L 092, 09.04.2002, p.19 Rozhodnutí Rady 2002/265/ES ze dne 25. 2002, kterým se v souladu s čl. 8 odst. 4 směrnice 92/81/EHS povoluje Itálii uplatnit odlišnou sazbu spotřební daně v případě paliv obsahujících bionaftu
32002D0266 OJ L 092, 09.04.2002, p.22 Rozhodnutí Rady 2002/266/ES ze dne 25. března 2002, kterým se v souladu s čl. 8 odst. 4 směrnice 92/81/EHS povoluje Francii uplatnit odlišnou sazbu spotřební daně v případě biopaliv
32002D0267 OJ L 092, 09.04.2002, p.26 Rozhodnutí Komise 2002/267/ES ze dne 23. října 2001 o opatření a státní podpoře, kterou Španělsko uplatňuje ve prospěch Santana Motor (oznámeno pod číslem K(2001) 3061) (1)
32002D0268 OJ L 092, 09.04.2002, p.34 Rozhodnutí Komise 2002/268/ES ze dne 8. dubna 2002, kterým se uznává jako kompletní dokumentace předložená k detailnímu přezkoumání za účelem případného začlenění nicobifenu, tritosulfuronu a bifenazátu do přílohy I k směrnici Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (oznámeno pod číslem K(2002) 1306) (1)
32002D0269 OJ L 093, 10.04.2002, p.6 Rozhodnutí Komise 2002/269/ES ze dne 8. dubna 2002, kterým se mění rozhodnutí 2001/574/ES, kterým se stanovuje společné daňové označení pro plynové oleje a petrolej (oznámeno pod číslem K(2002) 1244)
32002D0270 OJ L 093, 10.04.2002, p.7 Rozhodnutí Komise 2002/270/ES ze dne 9. dubna 2002, kterým se mění rozhodnutí 93/24/EHS, 93/244/EHS a 2001/618/ES, pokud jde o seznam členských států a regionů, kde se nevyskytuje Aujeszkyho choroba a regiony, kde jsou zavedeny schválené eradikační programy pro Aujeszkyho chorobu (oznámeno pod číslem K(2002) 1326) (1)
32002D0271 OJ L 100, 16.04.2002, p.1 Rozhodnutí Komise 2002/271/ES ze dne 18. července 2001 o řízení podle článku 81 Smlouvy o ES a článku 53 Dohody o EHP — Případ COMP/E-1/36.490 — Grafitové elektrody (oznámeno pod číslem K(2001) 1986)(1)
32002D0272 OJ L 094, 11.04.2002, p.13 Rozhodnutí Komise 2002/272/ES ze dne 25. března 2002, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování označení ekologické nezávadnosti Společenství zátěžovým kobercům (oznámeno pod číslem K(2002) 1174) (1)
32002D0273 OJ L 094, 11.04.2002, p.28 Rozhodnutí Komise 2002/273/ES ze dne 7. března 2002 o přidělení dovozních kvót pro látky kontrolované podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu, pro období od 1. ledna do 31. prosince 2002 (oznámeno pod číslem K(2002) 867) (1)
32002D0274 OJ L 096, 13.04.2002, p.23 Rozhodnutí Rady 2002/274/ES ze dne 25. března 2002 o uzavření konzultací s Libérií podle článků 96 a 97 Dohody o partnerství AKT-ES
32002D0275 OJ L 096, 13.04.2002, p.27 Rozhodnutí Komise 275/2002/ESUO ze dne 12. dubna 2002 o ukončení platnosti Dohody ESUO-Švýcarsko ze de 28. července 1956 o stanovení mezinárodních železničních tarifů pro přepravu uhlí a oceli přes území Švýcarska (1)
32002D0276 OJ L 096, 13.04.2002, p.28 Rozhodnutí Komise 2002/276/ES ze dne 12. dubna 2002, kterým se mění rozhodnutí Rady 95/514/ES o rovnocennosti kontrol v terénu uskutečňovaných ve třetích zemích na semenných produkčních kulturách a o rovnocennosti semen vyprodukovaných ve třetích zemích (oznámeno pod číslem K(2002) 1407) (1)
32002D0277 OJ L 099, 16.04.2002, p.12 Rozhodnutí Komise 2002/277/ES ze dne 8. dubna 2002 o dočasném uvádění semen některých druhů, které nesplňují požadavky směrnice Rady 69/208/EHS, na trh (oznámeno pod číslem K(2002) 734) (1)
32002D0278 OJ L 099, 16.04.2002, p.14 Rozhodnutí Komise 2002/278/ES ze dne 10. dubna 2002, kterým se mění rozhodnutí 2001/393/ES, pokud jde o osvědčeních pro dovoz vybraných vajec prostých patogenů ze třetích zemí ( oznámeno pod číslem K(2002) 1374 ) (1)
32002D0279 OJ L 099, 16.04.2002, p.17 Rozhodnutí Komise 2002/279/ES ze dne 12. dubna 2002, kterým se mění rozhodnutí 2000/666/ES a rozhodnutí 2001/106/ES, pokud jde o vzor seznamů schválených karanténních zařízení nebo center pro dovoz ptáků ze členských států (oznámeno pod číslem K(2002) 1402) (1)
32002D0280 OJ L 099, 16.04.2002, p.22 Rozhodnutí Komise 2002/280/ES ze dne 15. dubna 2002, kterým se mění rozhodnutí 98/320/ES o organizaci prozatímního experimentálního odběru vzorků a testování semen podle směrnic Rady 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS a 69/208/EHS (oznámeno pod číslem K(2002) 1404) (1)
32002D0282 OJ L 105, 20.04.2002, p.1 Rozhodnutí Komise 2002/282/ES ze dne 20. září 2000 o části italského plánu regionálních podpor pro období 2000 -2006 týkající se oblastí, které mají nárok na odchylku od čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy (oznámeno pod číslem K(2000) 2752) (1)
32002D0283 OJ L 105, 20.04.2002, p.19 Rozhodnutí Komise 2002/283/ES ze dne 21. prosince 2000 o státní podpoře poskytované ve prospěch Finland k Ojala-Yhtymä Oy (oznámeno pod číslem K(2000) 4400) (1)
32002D0284 OJ L 105, 20.04.2002, p.26 Rozhodnutí Komise 2002/284/ES ze dne 19. září 2001 o státní podpoře, kterou má Nizozemsko v úmyslu uplatňovat formou rozvojové pomoci, na nákup technologicky zdokonalého rypadla pro Republiku Džibuti (oznámeno pod číslem K(2001) 2900) (1)
32002D0285 OJ L 105, 20.04.2002, p.29 Rozhodnutí Komise 2002/285/ESUO ze dne 20. prosince 2001 o státní podpoře, kterou má Belgie v úmyslu poskytovat ve prospěch Sidmar NV (oznámeno pod číslem K(2001) 4471)(1)
32002D0286 OJ L 105, 20.04.2002, p.33 Rozhodnutí Komise 2002/286/ES, ESUO ze dne 20. prosince 2001 o opatření, které má Německo v úmyslu uplatňovat ve prospěch ocelářské společnosti Georgsmarienhütte Holding GmbH (oznámeno pod číslem K(2001) 4510)(1)
32002D0296 OJ L 101, 17.04.2002, p.38 Rozhodnutí Komise 2002/296/ES ze dne 18. března 2002 o uzavření dohody formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Slovinskou republikou o osvědčeních uvedených v odstavci 6 Dohody o vzájemných preferenčních obchodních koncesích pro některá vína (oznámeno pod číslem K(2002) 664)
32002D0297 OJ L 101, 17.04.2002, p.46 Rozhodnutí Komise 2002/297/ES ze dne 10. dubna 2002, kterým se poosmé mění rozhodnutí 2000/284/ES, kterým se stanovuje seznam inseminačních stanic schválených pro dovoz spermatu koňovitých ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2002) 1375) (1)
32002D0298 OJ L 102, 18.04.2002, p.32 Rozhodnutí Komise 2002/298/ES ze dne 15. dubna 2002, kterým se agentury pověřují správou podpor předvstupních opatření ve prospěch rozvoje zemědělství v České republice v období před přistoupením
32002D0299 OJ L 102, 18.04.2002, p.34 Rozhodnutí Komise 2002/299/ES ze dne 15. dubna 2002, kterým se agentury pověřují správou podpor předvstupních opatření ve prospěch rozvoje zemědělství ve Slovenské republice v období před přistoupením
32002D0300 OJ L 103, 19.04.2002, p.24 Rozhodnutí Komise 2002/300/ES ze dne 18. dubna 2002, kterým se stanovuje seznam schválených zón, pokud jde o Bonamia ostreae a/nebo Marteilia refringens (oznámeno pod číslem K(2002) 1426) (1)
32002D0301 OJ L 103, 19.04.2002, p.27 Rozhodnutí Komise 2002/301/ES ze dne 18. dubna 2002 o využívání tří jatek v souladu s ustanoveními přílohy II odst. 7 ke směrnici Rady 92/119/EHS ze strany Itálie (oznámeno pod číslem K(2002) 1451) (1)
32002D0302 OJ L 103, 19.04.2002, p.28 Rozhodnutí Komise 2002/302/ES ze dne 18. dubna 2002 o některých ochranných opatřeních proti klasickému moru prasat v Německu (oznámeno pod číslem K(2002) 1450) (1)
32002D0303 OJ L 104, 20.04.2002, p.35 Rozhodnutí Komise 2002/303/ES ze dne 19. dubna 2002 o finančním příspěvku Společenství na pokrytí výdajů, které vznikly Německu při vytváření rejstříku vinic Společenství ( oznámeno pod číslem K(2002) 1445 )
32002D0304 OJ L 104, 20.04.2002, p.37 Rozhodnutí Komise 2002/304/ES ze dne 19. dubna 2002 o schválení programů s cílem získání statusu schválených zón a schválených farem v neschválených zónách, pokud jde o jednu nebo více rybích virových hemoragických septikémií (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) (oznámeno pod číslem K(2002) 1435) (1)
32002D0305 OJ L 104, 20.04.2002, p.42 Rozhodnutí Komise 2002/305/ES ze dne 19. dubna 2002, kterým se uznává jako kompletní dokumentace předložená k detailnímu přezkoumání za účelem případného začlenění clothianidinu a Pseudozyma flocculosa do přílohy I ke směrnici Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (oznámeno pod číslem K(2002) 1434) (1)
32002D0307 OJ L 106, 23.04.2002, p.11 Rozhodnutí Komise 2002/307/ES ze dne 18. prosince 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady 2000/596/ES, pokud jde o systém správy a kontroly a postupy finančních oprav v rámci opatření, která jsou spolufinancována Evropským fondem pro uprchlíky (oznámeno pod číslem K(2001) 4372)
32002D0308 OJ L 106, 23.04.2002, p.28 Rozhodnutí Komise 2002/308/ES ze dne 22. dubna 2002, kterým se stanovuje seznam schválených zón a schválených farem, pokud jde o jednu nebo více rybích virových hemoragických septikémií (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) (oznámeno pod číslem K(2002) 1500) (1)
32002D0311 OJ L 109, 25.04.2002, p.28 Rozhodnutí Komise 2002/311/ES ze dne 24. dubna 2002, kterým se zrušuje rozhodnutí 1999/462/ES, kterým se uznává jako kompletní dokumentace předložená k detailnímu přezkoumání za účelem případného začlenění alanycarbu do přílohy I ke směrnici Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (oznámeno pod číslem K(2002) 1522) (1)
32002D0312 OJ L 112, 27.04.2002, p.34 Rozhodnutí Rady 2002/312/ES ze dne 15. dubna 2002 o přijetí Dohody, kterou se stanovují pravomoci Mezinárodní studijní skupiny pro jutu, 2001, jménem Evropského společenství
32002D0313 OJ L 112, 27.04.2002, p.45 Rozhodnutí Komise 2002/313/ES ze dne 26. dubna 2002, kterým se mění rozhodnutí 2001/925/ES, 2002/33/ES a 2002/209/ES za účelem prodloužení některých ochranných opatřeních a prováděcích pravidel týkajících se klasického moru prasat ve Španělsku (oznámeno pod číslem K(2002) 1501) (1)
32002D0314 OJ L 113, 30.04.2002, p.23 Rozhodnutí Komise 2002/314/ES ze dne 25. dubna 2002 o provádění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 507/2001/ES o zřízení transevropské sítě pro shromažďování, vyhotovení a šíření statistických údajů o obchodování se zbožím v rámci Společenství a mezi Společenstvím a nečlenskými zeměmi (Edicom) (oznámeno pod číslem K(2002) 1282)
32002D0315 OJ L 113, 30.04.2002, p.31 Rozhodnutí Komise 2002/315/ES ze dne 29. dubna 2002 o uznání "RINAVE — Registro Internacional Naval, SA" v souladu s čl. 4 odst. 3 směrnice Rady 94/57/ES (oznámeno pod číslem K(2002) 1552) (1)
32002D0316 OJ L 113, 30.04.2002, p.32 Rozhodnutí Komise 2002/316/ES ze dne 29. dubna 2002, kterým se povolují odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES v případě sazenic jahod (Fragaria L.) pocházejících z Chilské republiky (oznámeno pod číslem K(2002) 1553)
32002D0320 OJ L 122, 08.05.2002, p.1 Rozhodnutí Komise 2002/320/ES ze dne 15. května 2000, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 1 v regionu Hainaut v Belgii (oznámeno pod číslem K(2000) 1222)
32002D0321 OJ L 122, 08.05.2002, p.4 Rozhodnutí Komise 2002/321/ES ze dne 19. října 2000, kterým se schvaluje rámec podpor Společenství pro strukturální pomoc Společenství v regionech Cíle 1 a v regionu s nárokem na přechodnou podporu podle Cíle 1 ve Španělsku (oznámeno pod číslem K(2000) 2552)
32002D0322 OJ L 122, 08.05.2002, p.7 Rozhodnutí Komise 2002/322/ES ze dne 28. listopadu 2001, kterým se schvaluje rámec podpor Společenství pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 1 v Řecku (oznámeno pod číslem K(2000) 3405)
32002D0323 OJ L 122, 08.05.2002, p.9 Rozhodnutí Komise 2002/323/ES ze dne 20. prosince 2000, kterým se schvaluje rámec podpor Společenství pro strukturální pomoc Společenství v regionu Severní Irsko, který má nárok na přechodnou podporu podle Cíle 1, ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2000) 4284)
32002D0324 OJ L 122, 08.05.2002, p.11 Rozhodnutí Komise 2002/324/ES ze dne 15. května 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 2 v provincii Limburg v Belgii oznámeno pod číslem K(2001) 861)
32002D0325 OJ L 122, 08.05.2002, p.14 Rozhodnutí Komise 2002/325/ES ze dne 31. května 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 2 v Kustgebied-Westhoek v provincii West Flanders v Belgii (oznámeno pod číslem K(2001) 868)
32002D0326 OJ L 122, 08.05.2002, p.17 Rozhodnutí Komise 2002/326/ES ze dne 8. června 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 2 v regionech provincie East Flanders v Belgiii (oznámeno pod číslem K(2002) 1250)
32002D0327 OJ L 122, 08.05.2002, p.20 Rozhodnutí Komise 2002/327/ES ze dne 4. července 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 2 v regionu Brusel-hlavní město v Belgii (oznámeno pod číslem K(2002) 1356)
32002D0328 OJ L 122, 08.05.2002, p.23 Rozhodnutí Komise 2002/328/ES ze dne 27. listopadu 2001, kterým se mění rozhodnutí ze dne 15. května 2000, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 1 v Hainau v Belgii (oznámeno pod číslem K (2001) 2804)
32002D0329 OJ L 122, 08.05.2002, p.24 Rozhodnutí Komise 2002/329/ES ze dne 7. prosince 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 2 v provinciích Namur a Luxembourg v Belgii (oznámeno pod číslem K(2001) 3555)
32002D0330 OJ L 122, 08.05.2002, p.27 Rozhodnutí Komise 2002/330/ES ze dne 11. prosince 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 2 v provincii Ličge v Belgii (oznámeno pod číslem K(2001) 3583)
32002D0331 OJ L 116, 03.05.2002, p.27 Rozhodnutí Rady 2002/331/ES ze dne 22. dubna 2002 o podpisu jménem Evropského společenství a o prozatímním uplatňování dohody formou výměny dopisů o rozšíření Protokolu, kterým se pro období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2002 stanovují rybolovná práva a výše finančního příspěvku podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Guinejské republiky o rybolovu při pobřeží Guiney
32002D0332 OJ L 116, 03.05.2002, p.31 Rozhodnutí Rady 2002/332/ES ze dne 22. dubna 2002, kterým Španělské království opravňuje prodloužit platnost Dohody o vzájemných vztazích s Jihoafrickou republikou v oblasti rybolovu do 7. března 2003
32002D0333 OJ L 116, 03.05.2002, p.32 Rozhodnutí Rady 2002/333/ES ze dne 22. dubna 2002, kterým se Portugalská republika opravňuje prodloužit platnost Dohody o vzájemných vztazích s Jihoafrickou republikou v oblasti rybolovu do 9. dubna 2003
32002D0334 OJ L 116, 03.05.2002, p.33 Rozhodnutí Rady 2002/334/ES ze dne 2. května 2002, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních restriktivních opatřeních namířených proti určitým osobám a subjektům za účelem boje proti terorismu a o zrušení rozhodnutí 2001/927/ES
32002D0335 OJ L 116, 03.05.2002, p.35 Rozhodnutí Komise 2002/335/ES ze dne 20. června 2001, kterým se spojení podniků prohlašuje za slučitelné se společným trhem a s Dohodou o EHP (Případ č. COMP/M.2201 — MAN/Auwärter) (oznámeno pod číslem K(2001) 1643) (1)
32002D0336 OJ L 116, 03.05.2002, p.51 Rozhodnutí Komise 2002/336/ES ze dne 25. dubna 2002, kterým se mění rozhodnutí 2000/159/ES o prozatímním schvalování plánů třetích zemí týkajících se reziduí podle směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem K(2002) 1520) (1)
32002D0337 OJ L 116, 03.05.2002, p.58 Rozhodnutí Komise 2002/337/ES ze dne 25. dubna 2002, kterým se mění rozhodnutí 94/278/ES, pokud jde o dovoz medu (oznámeno pod číslem K(2002) 1523) (1)
32002D0338 OJ L 116, 03.05.2002, p.60 Rozhodnutí Komise 2002/338/ES ze dne 2. května 2002, kterým se mění rozhodnutí 93/402/EHS o veterinárních podmínkách a osvědčeních pro dovoz čerstvého masa ze zemí jižní Afriky, a zejména pokud jde o k Argentinu (oznámeno pod číslem K(2002) 1582) (1)
32002D0339 OJ L 116, 03.05.2002, p.63 Rozhodnutí Komise 2002/339/ES ze dne 2. května 2002, kterým se podeváté mění rozhodnutí 2000/284/ES, kterým se stanovuje seznam inseminačních stanic schválených pro dovoz spermatu koňovitých ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2002) 1583) (1)
32002D0341 OJ L 117, 04.05.2002, p.13 Rozhodnutí Komise 2002/341/ES ze dne 3. května 2002, kterým se mění rozhodnutí 2001/296/ES, pokud jde o seznam schválených laboratoří pro zkoušení účinnosti vakcinace proti vzteklině u některých domácích masožravců (oznámeno pod číslem K(2002) 1584) (1)
32002D0343 OJ L 120, 07.05.2002, p.1 Rozhodnutí Komise 2002/343/ES ze dne 9. února 2000, kterým se spojení podniků prohlašuje za slučitelné se společným trhem a s Dohodou o EHP (Případ COMP/M.1641 — Linde/AGA) (oznámeno pod číslem K (2000) 352) (1)
32002D0344 OJ L 120, 07.05.2002, p.19 Rozhodnutí Komise 2002/344/ES ze dne 23. října 2001 o absenci dostatečné a nezávislé kontroly sazebních a technických podmínek, kterou uplatňuje společnost La Poste vůči firmám zabývajícím se tříděním pošty při zpřístupňování svých vyhrazených služeb (oznámeno pod číslem K(2001) 3186) (1)
32002D0345 OJ L 126, 13.05.2002, p.1 Rozhodnutí Komise 2002/345/ES ze dne 25. dubna 2001 o podpoře poskytované Itálií ve prospěch Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a jejích dceřinných společností (oznámeno pod číslem K(2001) 1177) (1)
32002D0346 OJ L 126, 13.05.2002, p.14 Rozhodnutí Komise 2002/346/ES ze dne 17. října 2001 o státní podpoře poskytované Německem ve prospěch společnost Deckel Maho Seebach GmbH (oznámeno pod číslem K(2001) 3062) (1)
32002D0347 OJ L 126, 13.05.2002, p.27 Rozhodnutí Komise 2002/347/ESSC ze dne 21. listopadu 2001 o předpisech o osvobození od daní, které zavedla Francie za účelem založení podniků v zahraničí (oznámeno pod číslem K(2001) 3451) (1)
32002D0349 OJ L 121, 08.05.2002, p.6 Rozhodnutí Komise 2002/349/ES ze dne 26. dubna 2002, kterým se stanovuje seznam produktů, jež mají být zkontrolovány na hraničních kontrolních místech podle směrnice Rady 97/78/ES (oznámeno pod číslem K(2002) 1527) (1)
32002D0350 OJ L 125, 13.05.2002, p.1 Rozhodnutí Komise 2002/350/ES ze dne 3. dubna 2002, kterým se mění rozhodnutí 2001/781/ES kterým se stanovuje manuál přijímajících jednotek a seznam dokumentů, které mohou být předány podle nařízení Rady (ES) č. 1348/2000 o předávání soudních a mimosoudních dokladů v členských státech v občanských nebo obchodních záležitostech (oznámeno pod číslem K(2002) 1132)
32002D0352 OJ L 123, 09.05.2002, p.47 Rozhodnutí Rady 2002/352/ES ze dne 25. dubna 2002 o revizi Společné příručky
32002D0353 OJ L 123, 09.05.2002, p.49 Rozhodnutí Rady 2002/353/ES ze dne 25. dubna 2002 o zveřejnění části II Společné příručky, kterou přijal Výkonný výbor zřízený na základě Úmluvy o provádění Schengenské dohody ze dne 14. června 1985
32002D0354 OJ L 123, 09.05.2002, p.50 Rozhodnutí Rady 2002/354/ES ze dne 25. dubna 2002 o úpravě části III a přijetí přílohy 16 ke Společným konzulárním instrukcím
32002D0355 OJ L 123, 09.05.2002, p.53 Rozhodnutí Rady 2002/355/EURATOM ze dne 7. května 2002 o prodloužení statutu společného podniku pro společnost Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG)
32002D0356 OJ L 123, 09.05.2002, p.54 Rozhodnutí Rady 2002/356/EURATOM ze dne 7. května 2002 o rozšíření výhod přiznaných společnému podniku Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG)
32002D0357 OJ L 129, 15.05.2002, p.1 2002/357/ES, ESUO: Rozhodnutí Rady a Komise of 26. března 2002 o uzavření Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé
32002D0358 OJ L 130, 15.05.2002, p.1 Rozhodnutí Rady 2002/358/ES ze dne 25. dubna 2002 o schválení jménem Evropského společenství Kyótského protokol k Rámcové úmluvě Spojených národků o změnách klimatu a společném plnění závazků z ní vyplývajících
32002D0359 OJ L 127, 14.05.2002, p.16 Rozhodnutí Komise 2002/359/ES ze dne 13. května 2002 o postupu ověřování shody u stavebních výrobků, které přicházejí do kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě, podle čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS (oznámeno pod číslem K(2002) 1417) (1)
32002D0360 OJ L 127, 14.05.2002, p.19 Rozhodnutí Komise 2002/360/ES ze dne 13. května 2002, kterým se stanovují změny, které mají být učiněny v opatřeních, jež přijalo Rakousko k ochraně proti zavlékání Anoplophora glabripennis (Motschulsky) (oznámeno pod číslem K(2002) 1821)
32002D0361 OJ L 131, 16.05.2002, p.12 Rozhodnutí Rady 2002/361/ES ze dne 3. května 2002 o poskytování vnitrostátní podpory ze strany orgánů Nizozemského království ve prospěch podniků zabývajících se silniční přepravou
32002D0362 OJ L 131, 16.05.2002, p.14 Rozhodnutí Rady 2002/362/ES ze dne 3. května 2002 o poskytování vnitrostátní podpory ze strany orgánů Italské republiky ve prospěch podniků zabývajících se silniční přepravou
32002D0363 OJ L 131, 16.05.2002, p.15 Rozhodnutí Rady 2002/363/ES ze dne 3. května 2002 o poskytování podpory ze strany francouzské vlády ve prospěch podniků zabývajících se silniční přepravou
32002D0364 OJ L 131, 16.05.2002, p.17 Rozhodnutí Komise 2002/364/ES ze dne 7. května 2002 o společných technických specifikacích pro lékařské přístroje pro diagnostiku in vitro (oznámeno pod číslem K(2002) 1344) (1)
32002D0365 OJ L 132, 17.05.2002, p.45 Rozhodnutí Komise 2002/365/ES ze dne 11. července 2001, kterým se spojení podniků prohlašuje za slučitelné se společným trhem a s Dohodou o EHP (Případ COMP/M.2314 — BASF/Eurodiol/Pantochim) (oznámeno pod číslem K(2001) 1856) (1)
32002D0366 OJ L 132, 17.05.2002, p.65 Rozhodnutí Komise 2002/366/ES ze dne 15. května 2002 o vnitrostátních předpisech, které oznámila Rakouská republika podle čl. 95 odst. 4 Smlouvy o ES a které se týkají maximální přípustného obsahu kadmia v hnojivech (oznámeno pod číslem K(2002) 1850) (1)
32002D0367 OJ L 133, 18.05.2002, p.21 Rozhodnutí Rady 2002/367/ES ze dne 7. května 2002, kterým je jmenován jeden náhradník Výboru regionů za Španělsko
32002D0368 OJ L 133, 18.05.2002, p.22 Rozhodnutí Rady 2002/368/ES ze dne 13. května 2002, kterým je jmenován jeden člen a jeden náhradník Výboru regionů za Německo
32002D0371 OJ L 133, 18.05.2002, p.29 Rozhodnutí Komise 2002/371/ES ze dne 15. května 2002, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování označení ekologické nezávadnosti Společenství textilním výrobkům a kterým se mění rozhodnutí 1999/178/ES (oznámeno pod číslem K(2002) 1844) (1)
32002D0372 OJ L 133, 18.05.2002, p.42 Rozhodnutí Komise 2002/372/ES ze dne 17. května 2002, kterým se mění rozhodnutí 1999/815/ES o opatřeních zakazujících uvádět na trh hračky a předměty péče o dítě, které děti mladší tří let mohou vkládat do úst, vyrobené z měkkého PVC obsahujícího některé ftaláty (oznámeno pod číslem K(2002) 1869) (1)
32002D0374 OJ L 134, 22.05.2002, p.37 Rozhodnutí Rady 2002/374/ES ze dne 22. dubna 2002 o uzavření dohody formou výměny dopisů o prozatímním uplatňování Protokolu, kterým se pro období od 18. ledna 2002 do 17. ledna 2005 vymezují rybolovná práva a výše finančního příspěvku podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Seychelskou republikou o rybolovu ve vodách Seychel
32002D0375 OJ L 134, 22.05.2002, p.48 Rozhodnutí Rady 2002/375/ES ze dne 7. května 2002, kterým se v souladu s čl. 8 odst. 4 směrnice 92/81/EHS povoluje Lucembursku uplatnit odlišnou sazbu spotřební daně v případě motorové nafty s nízkým obsahem síry
32002D0377 OJ L 134, 22.05.2002, p.51 Rozhodnutí Komise 2002/377/ES ze dne 17. října 2001 o státní podpoře, kterou Německo uplatňuje ve prospěch Neue Harzer Werke GmbH (oznámeno pod číslem K(2001) 3018) (1)
32002D0378 OJ L 134, 22.05.2002, p.63 Rozhodnutí Komise 2002/378/ES ze dne 17. října 2001 o státní podpoře, kterou Německo uplatňuje ve prospěch Mesacon Messelektronik GmbH (oznámeno pod číslem K(2001) 3065) (1)
32002D0380 OJ L 135, 23.05.2002, p.24 Rozhodnutí Komise 2002/380/ES ze dne 22. května 2002, kterým se přijímají a ruší závazky ve spojitosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dřevěných palet pocházející z Polské republiky (oznámeno pod číslem K(2002) 1911)
32002D0380r OJ L 139, 29.05.2002, p.47 Oprava k rozhodnutí Komise 2002/380/ES ze dne 22. května 2002, kterým se přijímají a ruší závazky ve spojitosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dřevěných palet pocházející z Polské republiky (Úř. věst. č. L 135 ze dne 23.5.2002)
32002D0382 OJ L 136, 24.05.2002, p.20 Rozhodnutí Komise 2002/382/ES ze dne 23. května 2002, kterým se mění rozhodnutí 2001/925/ES, 2002/33/ES a 2002/209/ES za účelem prodloužení některých ochranných opatření a prováděcích pravidel týkajících se vývoje klasického moru prasat ve Španělku v dubnu 2002 (oznámeno pod číslem K(2002) 1918) (1)
32002D0383 OJ L 136, 24.05.2002, p.22 Rozhodnutí Komise 2002/383/ES ze dne 23. května 2002 o některých ochranných opatřeních proti klasickému moru prasat ve Francii, Německu a Lucembursku a kterým se zrušuje rozhodnutí 2002/302/ES (oznámeno pod číslem K(2002) 1920) (1)
32002D0384 OJ L 137, 25.05.2002, p.20 384/2002/ESUO: Rozhodnutí zástupců vlád členských států Evropského společenství uhlí a oceli, kteří se sešli v Radě, ze dne 21. května 2002, kterým se mění rozhodnutí 2001/934/ESUO o některých opatřeních uplatňovaných vůči Kazachstánu, která se týkají obchodu s ocelářskými výrobky, jež spadají do působnosti Smlouvy o ESUO
32002D0385 OJ L 137, 25.05.2002, p.22 385/2002/ ESUO: Rozhodnutí zástupců vlád členských států, kteří se sešli v Radě, ze dne 21. května 2002, kterým se mění rozhodnutí 2001/932/ESUO o některých opatřeních uplatňovaných vůči Ruské federaci, která se týkají obchodu s ocelářskými výrobky, jež spadají do působnosti Smlouvy o ESUO
32002D0387 OJ L 141, 30.05.2002, p.1 Rozhodnutí Komise 2002/387/ES ze dne 12. února 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 2 v regionu Severní Porýní-Vestfálsko v Německu oznámeno pod číslem K(2001) 233)
32002D0388 OJ L 141, 30.05.2002, p.4 Rozhodnutí Komise 2002/388/ES ze dne 22. března 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 2 v regionu Porýní-Falc v Německu ( oznámeno pod číslem K(2001) 666 )
32002D0389 OJ L 141, 30.05.2002, p.7 Rozhodnutí Komise 2002/389/ES ze dne 22. března 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 2 v regionu Sársko v Německu (oznámeno pod číslem K(2001) 667)
32002D0390 OJ L 141, 30.05.2002, p.10 Rozhodnutí Komise 2002/390/ES ze dne 22. března 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 2 v regionu Badensko-Württembersko ve Spolkové republice Německo (oznámeno pod číslem K(2001) 773)
32002D0391 OJ L 141, 30.05.2002, p.13 Rozhodnutí Komise 2002/391/ES ze dne 22. března 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství v oblasti Brémy podle Cíle 2 ve Spolkové republice Německo ( oznámeno pod číslem K(2001) 774 )
32002D0392 OJ L 141, 30.05.2002, p.16 Rozhodnutí Komise 2002/392/ES ze dne 22March 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc podle Cíle 2 v Dolním Sasku ve Spolkové republice Německo (oznámeno pod číslem K(2001) 775)
32002D0393 OJ L 141, 30.05.2002, p.19 Rozhodnutí Komise 2002/393/ES ze dne 31. května 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 2 v Hesensku v Německu (oznámeno pod číslem K(2001) 869)
32002D0394 OJ L 141, 30.05.2002, p.22 Rozhodnutí Komise 2002/394/ES ze dne 3. července 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 2 v Bavorsku v Německo (oznámeno pod číslem K(2001) 1251)
32002D0395 OJ L 141, 30.05.2002, p.25 Rozhodnutí Komise 2002/395/ES ze dne 25. července 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 2 ve Šlesvicku-Holštýnsku ve Spolkové republice Německo (oznámeno pod číslem K(2001) 2008)
32002D0396 OJ L 141, 30.05.2002, p.28 Rozhodnutí Komise 2002/396/ES ze dne 25. července 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 2 v Hamburgu ve Spolkové republice Německo (oznámeno pod číslem K(2001) 2009)
32002D0397 OJ L 141, 30.05.2002, p.31 Rozhodnutí Komise 2002/397/ES ze dne 3. prosince 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 2 v Berlíně v Německu (oznámeno pod číslem K(2001) 3852)
32002D0398 OJ L 138, 28.05.2002, p.15 Rozhodnutí Komise 2002/398/ES ze dne 24. května 2002 o vnitrostátních předpisech, které oznámila Finská republika podle čl. 95 odst. 4 Smlouvy o ES, týkajících se maximálního přípustného obsahu kadmia v hnojivech (oznámeno pod číslem K(2002) 1931) (1)
32002D0399 OJ L 138, 28.05.2002, p.24 Rozhodnutí Komise 2002/399/ES ze dne 24. května 2002 o vnitrostátních předpisech, které oznámilo Švédské království podle čl. 95 odst. 4 Smlouvy o ES, týkajících se maximálního přípustného obsahu kadmia v hnojivech (oznámeno pod číslem K(2002) 1932) (1)
32002D0404 OJ L 139, 29.05.2002, p.38 Rozhodnutí Komise 2002/404/ES ze dne 24. května 2002 o systému dlouhodobých podpor pro zemědělství v severních oblastech Finska (oznámeno pod číslem K(2002) 1903)
32002D0405 OJ L 143, 31.05.2002, p.1 Rozhodnutí Komise 2002/405/ES ze dne 20. června 2001 o řízení podle článku 82 Smlouvy o ES (COMP/E-2/36.041/PO — Michelin) (oznámeno pod číslem K(2001) 1582) (1)
32002D0408 OJ L 140, 30.05.2002, p.25 Rozhodnutí Komise 2002/408/ES ze dne 24. května 2002 o prodeji reziduí olivového oleje, které vlastní italská intervenční agentura (oznámeno pod číslem K(2002) 1642)
32002D0409 OJ L 142, 31.05.2002, p.74 Rozhodnutí Rady 2002/409/ES ze dne 6. prosince 2001 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Rumunskem mezi Evropským společenstvím a Rumunskem o některých podmínkách silniční přepravy zboží a o podpoře kombinované přepravy
32002D0410 OJ L 144, 01.06.2002, p.47 Rozhodnutí Rady 2002/410/ES ze dne 27. května 2002 o uzavření Dodatečného protokolu k Dohodě zakládající přidružení mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou Malta o přidružení Malty k pátému rámcového programu pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (1998 až 2002)
32002D0411 OJ L 144, 01.06.2002, p.49 Rozhodnutí Komise 2002/411/ES ze dne 12. března 2002 o státní podpoře, kterou Španělsko uplatňuje ve prospěch producentů kravského mléka, kteří jsou považování za hlavní producenty (oznámeno pod číslem K(2002) 905) (1)
32002D0413r OJ L 176, 05.07.2002, p.48 Oprava k doporučení Evropského parlamentu a Rady 2002/413/ES ze dne 30. května 2002 o provádění Integrované správy pobřežních oblastí v Evropě (Úř. věst. č. L 148 ze dne 6.6.2002)
32002D0414 OJ L 148, 06.06.2002, p.28 Rozhodnutí Komise 2002/414/ES ze dne 31. května 2002, kterým se Španělsku povoluje zavést dočasné opatření vylučují z vyrovnávací podpory produkty, které pocházející z nových banánových plantáží, zasazené od 1. června 2002 (oznámeno pod číslem K(2002) 2029)
32002D0416 OJ L 150, 08.06.2002, p.56 Rozhodnutí Komise 2002/416/ES ze dne 6. června 2002, kterým se podesáté mění rozhodnutí 2000/284/ES, kterým se stanovuje seznam inseminačních stanic schválených pro dovoz spermatu koňovitých ze třetích zemí ( oznámeno pod číslem K(2002) 2041 ) (1)
32002D0417 OJ L 150, 08.06.2002, p.68 Rozhodnutí Komise 2002/417/ES ze dne 3. června 2002, kterým se upravují opravné koeficienty uplatňované od 1. srpna, 1. září, 1. října, 1. listopadu a 1. prosince 2001 v případě odměn úředníků Evropských společenstvích pracujících ve třetích zemích
32002D0418 OJ L 156, 14.06.2002, p.1 Rozhodnutí Komise 2002/418/ES ze dne 19. června 2000, kterým se schvaluje rámec podpor pro strukturální pomoc Společenství v regionech v Německu, které spadají do působnosti Cíle 1 nebo které mají nárok na přechodnou podporu podle Cíle 1 (oznámeno pod číslem K(2000) 1475)
32002D0419 OJ L 156, 14.06.2002, p.4 Rozhodnutí Komise 2002/419/ES ze dne 30. října 2000, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 1 v regionu Réunion ve Francii (oznámeno pod číslem K(2000) 2578)
32002D0420 OJ L 156, 14.06.2002, p.7 Rozhodnutí Komise 2002/420/ES ze dne 9. listopadu 2000, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 2 v Dánsku (oznámeno pod číslem K(2000) 2824)
32002D0421 OJ L 156, 14.06.2002, p.10 Rozhodnutí Komise 2002/421/ES ze dne 17. listopadu 2000, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství v oblastech Korsiky ve Francii, které mají nárok na přechodnou podporu podle Cíle 1 (oznámeno pod číslem K(2000) 3243)
32002D0422 OJ L 156, 14.06.2002, p.13 Rozhodnutí Komise 2002/422/ES ze dne 23. listopadu 2000, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 1 v regionu Guadeloupe ve Francii (oznámeno pod číslem K(2000) 3251 )
32002D0423 OJ L 156, 14.06.2002, p.16 Rozhodnutí Komise 2002/423/ES ze dne 21. prosince 2000, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 1 v regionu Martinique ve Francii (oznámeno pod číslem K(2001) 3493)
32002D0424 OJ L 156, 14.06.2002, p.19 Rozhodnutí Komise 2002/424/ES ze dne 29. prosince 2000, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 1 v regionu Francouzská Guayana ve Francii (oznámeno pod číslem K(2000) 3438)
32002D0425 OJ L 156, 14.06.2002, p.22 Rozhodnutí Komise 2002/425/ES ze dne 15. února 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 2 v Katalánsku (oznámeno pod číslem K(2001) 225)
32002D0426 OJ L 156, 14.06.2002, p.25 Rozhodnutí Komise 2002/426/ES ze dne 15. února 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 2 na Baleárách (oznámeno pod číslem K(2001) 229)
32002D0427 OJ L 156, 14.06.2002, p.28 Rozhodnutí Komise 2002/427/ES ze dne 15. února 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 2 v regionu Navarre ve Španělsku (oznámeno pod číslem K(2001) 230)
32002D0428 OJ L 156, 14.06.2002, p.31 Rozhodnutí Komise 2002/428/ES ze dne 15. února 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 2 v regionu Aragon (oznámeno pod číslem K(2001) 231)
32002D0429 OJ L 156, 14.06.2002, p.34 Rozhodnutí Komise 2002/429/ES ze dne 7. března 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 2 v regionu La Rioja ve Španělsku (oznámeno pod číslem K(2001) 250)
32002D0430 OJ L 156, 14.06.2002, p.37 Rozhodnutí Komise 2002/430/ES ze dne 7. března 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 2 v Madridu ve Španělsku (oznámeno pod číslem K (2001) 251)
32002D0431 OJ L 156, 14.06.2002, p.40 Rozhodnutí Komise 2002/431/ES ze dne 7. března 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 2 v regionu Basque Country ve Španělsku (oznámeno pod číslem K(2001) 252)
32002D0432 OJ L 156, 14.06.2002, p.43 Rozhodnutí Komise 2002/432/ES ze dne 22. března 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 2 v regionu Alsasko ve Francii (oznámeno pod číslem K(2001) 626)
32002D0433 OJ L 156, 14.06.2002, p.47 Rozhodnutí Komise 2002/433/ES ze dne 22. března 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 2 v regionu Auvergne ve Francii (oznámeno pod číslem K(2001) 627)
32002D0434 OJ L 156, 14.06.2002, p.51 Rozhodnutí Komise 2002/434/ES ze dne 22. března 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 1 a 2 ve prospěch Národní programu počítačové automatizace ve Francii Francie (oznámeno pod číslem K(2001) 652)
32002D0435 OJ L 156, 14.06.2002, p.54 Rozhodnutí Komise 2002/435/ES ze dne 29. března 2001, kterým se mění rozhodnutí ze dne 19. června 2000, kterým se schvaluje rámec podpor pro strukturální pomoc Společenství v regionech v Německu, které spadají do působnosti Cíle 1 nebo které mají nárok na přechodnou podporu podle Cíle 1 (oznámeno pod číslem K(2001) 800)
32002D0436 OJ L 156, 14.06.2002, p.56 Rozhodnutí Komise 2002/436/ES ze dne 14. června 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 2 v provincii Antwerpy v Belgii (oznámeno pod číslem K(2001) 1248)
32002D0437 OJ L 156, 14.06.2002, p.59 Rozhodnutí Komise 2002/437/ES ze dne 20. listopadu 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 1 na technickou pomoc ve Francii (oznámeno pod číslem K(2001) 2842)
32002D0438 OJ L 156, 14.06.2002, p.61 Rozhodnutí Komise 2002/438/ES ze dne 27. prosince 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 2 v Lucemburském velkovévodství ( oznámeno pod číslem K(2001) 3586 )
32002D0439 OJ L 151, 11.06.2002, p.12 Rozhodnutí Rady 2002/439/ES ze dne 4. června 2002, kterým se Německu povoluje uplatňovat opatření odchylné od článku 21 šesté směrnice 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daně z obratu
32002D0440 OJ L 151, 11.06.2002, p.14 Rozhodnutí Komise 2002/440/ES ze dne 27. května 2002, kterým se ukončuje šetření týkající se překážek obchodu, jež spočívají v obchodní praktikách, které používá Brazílie při dovozu sorbitolu
32002D0441 OJ L 151, 11.06.2002, p.16 Rozhodnutí Komise 2002/441/ES ze dne 10. června 2002, kterým se mění rozhodnutí 2002/69/ES o některých ochranných opatřeních, pokud jde o produkty živočišného původu dovážené z Číny (oznámeno pod číslem K(2002) 2062) (1)
32002D0442 OJ L 152, 12.06.2002, p.29 Rozhodnutí Komise 2002/442/ES ze dne 10. června 2002, na základě které se Belgii povoluje provádět pouze dvě zjišťování o prasatech ročně (oznámeno pod číslem K(2002) 2061) (1)
32002D0443 OJ L 153, 13.06.2002, p.15 Rozhodnutí Komise 2002/443/ES ze dne 12. června 2002, kterým se aktualizují částky uvedené v nařízení (Euratom, ESUO, ES) č. 3418/93, kterým se stanovují prováděcí pravidla k finančnímu nařízení
32002D0444 OJ L 158, 17.06.2002, p.1 Rozhodnutí Evropského parlamentu 2002/444/ES, ESUO, EURATOM ze dne 10. dubna 2002 o udělení absolutoria Komisi v případě provádění všeobecného rozpočtu Evropské unie pro finanční rok 2000 (Komise)
32002D0445 OJ L 158, 17.06.2002, p.23 Rozhodnutí Evropského parlamentu 2002/445/ES, ESUO, EURATOM ze dne 10. dubna 2002 o uzavření účtů při provádění všeobecného rozpočtu Evropské unie pro finanční rok 2000 (Komise)
32002D0446 OJ L 158, 17.06.2002, p.26 Rozhodnutí Evropského parlamentu 2002/446/ES ze dne 10. dubna 2002 o udělení absolutoria Komisi v případě provádění rozpočtu šestého, sedmého a osmého Evropského rozvojového fondu pro finanční rok 2000
32002D0447 OJ L 158, 17.06.2002, p.34 Rozhodnutí Evropského parlamentu 2002/447/ES ze dne 10. dubna 2002 o uzavření účtů šestého, sedmého a osmého Evropského rozvojového fondu pro finanční rok 2000
32002D0448 OJ L 158, 17.06.2002, p.35 Rozhodnutí Evropského parlamentu 2002/448/ESUO ze dne 10. dubna 2002 o absolutoriu v případě provádění rozpočtu Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) pro finanční rok 2000
32002D0449 OJ L 158, 17.06.2002, p.43 Rozhodnutí Evropského parlamentu 2002/449/ES, ESUO, EURATOM ze dne 10. dubna 2002 o absolutoriu v případě provádění všeobecného rozpočtu Evropské unie pro finanční rok 2000 (Oddíl I — Evropský parlament)
32002D0450 OJ L 158, 17.06.2002, p.55 Rozhodnutí Evropského parlamentu 2002/450/ES ze dne 10. dubna 2002 o udělení absolutoria Správní radě Evropské nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek v případě provádění rozpočtu pro finanční rok 2000
32002D0451 OJ L 158, 17.06.2002, p.59 Rozhodnutí Evropského parlamentu 2002/451/ES ze dne 10. dubna 2002 o udělení absolutoria Řídící radě Evropského centra pro rozvoj odborného vzdělávání v případě provádění rozpočtu pro finanční rok 2000
32002D0452 OJ L 158, 17.06.2002, p.62 Rozhodnutí Evropského parlamentu 2002/452/ES ze dne 10. dubna 2002 o udělení absolutoria řediteli Evropské agentury pro obnovu v případě provádění jejího rozpočtu pro finanční rok 2000
32002D0453 OJ L 158, 17.06.2002, p.66 Rozhodnutí Evropského parlamentu 2002/453/ES ze dne 25. dubna 2002 o absolutoriu v případě provádění všeobecného rozpočtu Evropské unie pro finanční rok 2000 — Oddíl II — Rada, Oddíl IV — Soudní dvůr, Oddíl V — Účetní dvůr, Oddíl VI — Hospodářský a sociální výbor, Oddíl VII — Výbor regionů, Oddíl VIII — Ombudsman a o zproštění v případě provádění všeobecného rozpočtu Evropské unie pro finanční roky 1996 až 1999, Oddíl VI — Hospodářský a sociální výbor
32002D0454 OJ L 155, 14.06.2002, p.57 Rozhodnutí Komise 2002/454/ES ze dne 12. června 2002 o dočasném experimentu, pokud jde o zvýšení maximální hmotnosti zásilky některého osiva pícnin podle směrnice Rady 66/401/EHS (oznámeno pod číslem K(2002) 2078) (1)
32002D0455 OJ L 155, 14.06.2002, p.59 Rozhodnutí Komise 2002/455/ES ze dne 13. června 2002, kterým se mění rozhodnutí 2001/881/ES, pokud jde o seznam hraničních kontrolních míst schválených pro veterinární kontroly u zvířat a živočišných produktů ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2002) 2113) (1)
32002D0456 OJ L 155, 14.06.2002, p.60 Rozhodnutí Komise 2002/456/ES ze dne 13. června 2002, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, kterým se stanovují seznamy týmů pro odběr embryí schválených ve třetích zemích pro vývoz embryí skotu do Společenství, pokud jde o Maďarsko (oznámeno pod číslem K(2002) 2117) (1)
32002D0458 OJ L 159, 17.06.2002, p.1 Rozhodnutí Komise 2002/458/ES ze dne 1. března 2002 o režimech podpor, které Řecko uplatňuje ve prospěch vyrovnání dluhů zemědělských družstev v letech 1992 a 1994, včetně podpor na reorganizaci spolupráce v oblasti mléka a mléčných výrobků AGNO (oznámeno pod číslem K(2000) 686)
32002D0459 OJ L 159, 17.06.2002, p.27 Rozhodnutí Komise 2002/459/ES ze dne 4. června 2002, kterým se stanoví seznam jednotek počítačové sítě Animo a kterým se zrušuje rozhodnutí 2000/287/ES (oznámeno pod číslem K (2002) 2026)
32002D0460 OJ L 160, 18.06.2002, p.26 Rozhodnutí Rady 2002/460/ES ze dne 17. června 2002, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních restriktivních opatřeních namířených proti určitým osobám a subjektům za účelem boje proti terorismu a o zrušení rozhodnutí 2002/334/ES
32002D0461 OJ L 160, 18.06.2002, p.28 Rozhodnutí Komise 2002/461/ES ze dne 12. června 2002 o účetní závěrce výdajů členských států, které jsou financovány Evropským zemědělským orientačním a záručním fondem (EZOZF), záruční sekcí, pro finanční rok 2001 (oznámeno pod číslem K(2002) 2057)
32002D0463 OJ L 161, 19.06.2002, p.11 Rozhodnutí Rady 2002/463/ES ze dne 13. června 2002, kterým se přijímá akční program administrativní spolupráce v oblasti vnějších hranic, víz, azylu a imigrace (Program ARGO)
32002D0464 OJ L 161, 19.06.2002, p.16 Rozhodnutí Komise 2002/464/ES ze dne 13. června 2002, kterým se mění rozhodnutí 97/222/ES, kterým se stanovuje seznam třetích zemí, ze kterých mohou členské státy dovážet masné výrobky, pokud jde o Argentinu, Chile a Uruguay (oznámeno pod číslem K(2002) 2100) (1)
32002D0466 OJ L 075, 16.03.2002, p.1 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 466/2002/ES ze dne 1. března 2002, kterým se stanovuje akční program Společenství na podporu nevládních organizací, které jsou aktivní zejména v oblasti ochrany životního prostředí
32002D0466 OJ L 162, 20.06.2002, p.22 Rozhodnutí Rady 2002/466/ES ze dne 17. prosince 2001 o uzavření Dodatečného protokolu, kterým se stanovuje režim obchodu s některými rybami a produkty rybolovu, k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Lotyšskou republikou na straně druhé
32002D0467 OJ L 165, 24.06.2002, p.1 Rozhodnutí Komise 2002/467/ES ze dne 31. ledna 2001 o státní podpoře, kterou uplatňuje Španělsko ve prospěch Fesa-Enfersa group (Fertiberia) (oznámeno pod číslem K(2001) 324) (1)
32002D0468 OJ L 165, 24.06.2002, p.15 Rozhodnutí Komise 2002/468/ES ze dne 15. ledna 2002 o státní podpoře, kterou uplatňuje Německo ve prospěch Klausner Nordic Timber GmbH & Co. KG, Wismar, Meklenbursko-Východní Pomořany (oznámeno pod číslem K(2002) 13) (1)
32002D0469 OJ L 163, 21.06.2002, p.16 Rozhodnutí Komise 2002/469/ES ze dne 20. června 2002, kterým se mění rozhodnutí 97/20/ES, kterým se stanovuje seznam třetí země splňujících podmínky výroby a uvádění na trh mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů tak, že se do něj zahrnuje Japonsko (oznámeno pod číslem K(2002) 2194) (1)
32002D0470 OJ L 163, 21.06.2002, p.19 Rozhodnutí Komise 2002/470/ES ze dne 20. června 2002, kterým se stanovují zvláštní podmínky pro dovoz zpracovaných nebo zmrazených mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů z Japonska (oznámeno pod číslem K(2002) 2198) (1)
32002D0471 OJ L 163, 21.06.2002, p.21 Rozhodnutí Komise 2002/471/ES ze dne 20. června 2002, kterým se mění rozhodnutí 95/538/ES, kterým se stanovují zvláštní podmínky, kterými se řídí dovoz produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Japonska (oznámeno pod číslem K(2002) 2205) (1)
32002D0472 OJ L 163, 21.06.2002, p.24 Rozhodnutí Komise 2002/472/ES ze dne 20. června 2002, kterým se stanovují zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu z Bulharské republiky (oznámeno pod číslem K(2002) 2195) (1)
32002D0473 OJ L 163, 21.06.2002, p.29 Rozhodnutí Komise 2002/473/ES ze dne 20. června 2002, kterým se mění rozhodnutí 97/296/ES, kterým se stanovuje seznam třetích zemí, ze kterých je povolen dovoz produktů rybolovu pro lidskou spotřebu, pokud jde o Bulharsko a Spojené arabské emiráty (oznámeno pod číslem K(2002) 2215) (1)
32002D0477 OJ L 164, 22.06.2002, p.39 Rozhodnutí Komise 2002/477/ES ze dne 20. června 2002, kterým se stanovují hygienické požadavky na čerstvé maso a čerstvé drůbeží maso dovážené ze třetích zemí a kterým se mění rozhodnutí 94/984/ES (oznámeno pod číslem K(2002) 2196) (1)
32002D0478 OJ L 164, 22.06.2002, p.41 Rozhodnutí Komise 2002/478/ES ze dne 20. června 2002 o nezačlenění fentin acetátu do přílohy I ke směrnici Rady 91/414/EHS a o odebrání povolení v případě přípravků na ochranu rostlin, které obsahují tuto aktivní látku (oznámeno pod číslem K(2002) 2199) (1)
32002D0479 OJ L 164, 22.06.2002, p.43 Rozhodnutí Komise 2002/479/ES ze dne 20. června 2002 o nezačlenění fentin hydroxidu do přílohy I ke směrnici Rady 91/414/EHS a o odebrání povolení v případě přípravků na ochranu rostlin, které obsahují tuto aktivní látku (oznámeno pod číslem K(2002) 2207) (1)
32002D0482 OJ L 166, 25.06.2002, p.23 Rozhodnutí Komise 2002/482/ES ze dne 21. června 2002, kterým se mění rozhodnutí 93/52/EHS, kterým se uznává, že některé členské státy nebo regiony splňují požadavky týkající se brucelózy (Brucella melitensis) a kterým se jim přiznává status – členský stát nebo region oficiálně nenapadený nákazou (oznámeno pod číslem K(2002) 2213) (1)
32002D0483 OJ L 166, 25.06.2002, p.25 Rozhodnutí Komise 2002/483/ES ze dne 24. června 2002, kterým se mění rozhodnutí 1999/120/ES o prozatímním seznamu zařízení třetích zemí, z nichž mohou členské státy dovážet živočišná střeva, pokud jde o Ukrajinu (oznámeno pod číslem K(2002) 2226) (1)
32002D0498 OJ L 168, 27.06.2002, p.51 Rozhodnutí Komise 2002/498/ES ze dne 5. června 2002, kterým se přijímají závazky v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu močoviny pocházející mimo jiné z Litvy
32002D0499 OJ L 168, 27.06.2002, p.53 Rozhodnutí Komise 2002/499/ES ze dne 26. června 2002, kterým se povolují odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES v případě přírodně nebo uměle zakrslých rostlin druhu Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a Pinus L., pocházejících z Korejské republiky (oznámeno pod číslem K(2002) 2251)
32002D0500 OJ L 169, 28.06.2002, p.52 Rozhodnutí Komise 2002/500/ES ze dne 18. března 2002 o uzavření dohody formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a bývalou jugoslávskou republikou Makedonií o osvědčení uvedeném v odstavci 6 Dohody o vzájemných preferenčních obchodních koncesích pro některá vína (oznámeno pod číslem K(2002) 665)
32002D0501 OJ L 169, 28.06.2002, p.63 Rozhodnutí Komise 2002/501/ES ze dne 18. března 2002 o uzavření dohody formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Chorvatskou republikou o osvědčení uvedeném v odstavci 6 Dohody o vzájemných preferenčních obchodních koncesích pro některá vína (oznámeno pod číslem K(2002) 666)
32002D0502 OJ L 175, 04.07.2002, p.1 Rozhodnutí Komise 2002/502/ES ze dne 28. července 2000, kterým se schvaluje rámec podpor Společenství pro strukturální pomoc Společenství v Irsku v pohraničním, vnitrozemském a západním regionu podle Cíle 1 a v jižním a východním regionu, který má nárok na přechodnou podporu podle Cíle 1 (oznámeno pod číslem K(2000) 1783)
32002D0503 OJ L 175, 04.07.2002, p.4 Rozhodnutí Komise 2002/503/ES ze dne 20. prosince 2000, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství v regionu Nord/Pas-de-Calais ve Francii, který má nárok na přechodnou podporu podle Cíle 1 (oznámeno pod číslem K(2000) 2577 COR)
32002D0504 OJ L 175, 04.07.2002, p.7 Rozhodnutí Komise 2002/504/ES ze dne 21. března 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 2 v Champagne-Ardenne ve Francii (oznámeno pod číslem K(2001) 555)
32002D0505 OJ L 175, 04.07.2002, p.10 Rozhodnutí Komise 2002/505/ES ze dne 21. března 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 2 v Nord/Pas-de-Calais ve Francii (oznámeno pod číslem K(2001) 556)
32002D0506 OJ L 175, 04.07.2002, p.13 Rozhodnutí Komise 2002/506/ES ze dne 22. března 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 2 v Ile-de-France ve Francii (oznámeno pod číslem K(2001) 563)
32002D0506r OJ L 241, 09.09.2002, p.133 Oprava k rozhodnutí Komise 2002/506/ES ze dne 22. března 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle pro region Ile-de-France ve Francii (Úř. věst. č. L 175 ze dne 4. července 2002)
32002D0507 OJ L 175, 04.07.2002, p.16 Rozhodnutí Komise 2002/507/ES ze dne 22. března 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 2 v Lorraine ve Francii (oznámeno pod číslem K(2001) 628)
32002D0508 OJ L 175, 04.07.2002, p.19 Rozhodnutí Komise 2002/508/ES ze dne 22. března 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 2 v Limousin ve Francii (oznámeno pod číslem K(2001) 630)
32002D0509 OJ L 175, 04.07.2002, p.22 Rozhodnutí Komise 2002/509/ES ze dne 22. března 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 2 v Aquitaine ve Francii (oznámeno pod číslem K(2001) 631)
32002D0510 OJ L 175, 04.07.2002, p.25 Rozhodnutí Komise 2002/510/ES ze dne 22. března 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 2 v Midi-Pyrénées ve Francii (oznámeno pod číslem K(2001) 632)
32002D0511 OJ L 175, 04.07.2002, p.28 Rozhodnutí Komise 2002/511/ES ze dne 22. března 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 2 v Languedoc-Roussillon ve Francii (oznámeno pod číslem K(2001) 633)
32002D0512 OJ L 175, 04.07.2002, p.31 Rozhodnutí Komise 2002/512/ES ze dne 22. března 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 2 v Dolní Normandii ve Francii (oznámeno pod číslem K(2001) 634)
32002D0513 OJ L 175, 04.07.2002, p.34 Rozhodnutí Komise 2002/513/ES ze dne 22. března 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 2 v Poitou-Charentes ve Francii (oznámeno pod číslem K(2001) 639)
32002D0514 OJ L 175, 04.07.2002, p.37 Rozhodnutí Komise 2002/514/ES ze dne 22. března 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 2 v Loire ve Francii (oznámeno pod číslem K(2001) 640)
32002D0515 OJ L 175, 04.07.2002, p.40 Rozhodnutí Komise 2002/515/ES ze dne 22. března 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 2 ve střední Francii (oznámeno pod číslem K(2001) 645)
32002D0516 OJ L 175, 04.07.2002, p.43 Rozhodnutí Komise 2002/516/ES ze dne 22. března 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 2 v Burgundsku ve Francii (oznámeno pod číslem K(2001) 646)
32002D0517 OJ L 175, 04.07.2002, p.46 Rozhodnutí Komise 2002/517/ES ze dne 22. března 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 2 v Bretagni ve Francii (oznámeno pod číslem K(2001) 647)
32002D0518 OJ L 175, 04.07.2002, p.49 Rozhodnutí Komise 2002/518/ES ze dne 22. března 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 2 v Provence-Alpes-Côte d'Azur ve Francii (oznámeno pod číslem K(2001) 648)
32002D0519 OJ L 175, 04.07.2002, p.52 Rozhodnutí Komise 2002/519/ES ze dne 22. března 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 2 v Pikardii ve Francii (oznámeno pod číslem K(2001) 649)
32002D0520 OJ L 175, 04.07.2002, p.55 Rozhodnutí Komise 2002/520/ES ze dne 22. března 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 2 v Horní Normandii ve Francii (oznámeno pod číslem K(2001) 651)
32002D0521 OJ L 175, 04.07.2002, p.58 Rozhodnutí Komise 2002/521/ES ze dne 26. března 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 2 v Rhône-Alpes ve Francii (oznámeno pod číslem K(2001) 656)
32002D0522 OJ L 175, 04.07.2002, p.61 Rozhodnutí Komise 2002/522/ES ze dne 20. listopadu 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument pro strukturální pomoc Společenství podle Cíle 2 pro účely technické pomoci Francii (oznámeno pod číslem K(2001) 2842/2)
32002D0523 OJ L 170, 29.06.2002, p.73 Rozhodnutí Komise 2002/523/ES ze dne 28. června 2002, kterým se z financování Společenství vylučují některé náklady, které vznikají členským státům podle záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EAGGF) (oznámeno pod číslem K(2002) 2263)
32002D0524 OJ L 170, 29.06.2002, p.77 Rozhodnutí Komise 2002/524/ES ze dne 26. června 2002, kterým se z financování Společenství vylučují některé náklady, které vznikají členským státům podle sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EAGGF) (oznámeno pod číslem K(2002) 2281)
32002D0525 OJ L 170, 29.06.2002, p.81 Rozhodnutí Komise 2002/525/ES ze dne 27. června 2002, kterým se mění příloha II ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ ES o životnosti vozidel (oznámeno pod číslem K(2002) 2238) (1)
32002D0526 OJ L 170, 29.06.2002, p.85 Rozhodnutí Komise 2002/526/ES ze dne 28. června 2002, kterým se zrušuje rozhodnutí 94/141/ES, kterým se schvaluj plán, jež předložila Francie na eradikaci klasického moru prasat v oblasti Vosges (oznámeno pod číslem K(2002) 2380) (1)
32002D0527 OJ L 170, 29.06.2002, p.86 Rozhodnutí Komise 2002/527/ES ze dne 27. června 2002, kterým se mění rozhodnutí 97/252/ES o prozatímním seznamu zařízení třetích zemí, z nichž mohou členské státy dovážet mléko a mléčné výrobky pro lidskou spotřebu, pokud jde o bývalou jugoslávskou republiku Makedonii (oznámeno pod číslem K(2002) 2301) (1)
32002D0529 OJ L 172, 02.07.2002, p.57 Rozhodnutí Komise 2002/529/ES ze dne 27. června 2002 o dotazníku pro zprávu členských států o provádění směrnice 1999/13/ES o omezení emisí těkavých organických sloučenin v důsledku používání organických rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních (oznámeno pod číslem K(2002) 2234)
32002D0530 OJ L 172, 02.07.2002, p.61 Rozhodnutí Komise 2002/530/ES ze dne 28. června 2002, kterým se mění rozhodnutí 2001/925/ES za účelem prodloužení některých ochranných opatření týkajících se vývoje klasického moru prasat ve Španělsku v květnu 2002 (oznámeno pod číslem K(2002) 2376) (1)
32002D0531 OJ L 172, 02.07.2002, p.63 Rozhodnutí Komise 2002/531/ES ze dne 28. června 2002, kterým se mění rozhodnutí 2002/161/ES za účelem schválení plánů, jež předložilo Německo, na eradikaci klasického moru prasat a vakcinaci u divokých prasat v Severním Porýní-Westfálsku (oznámeno pod číslem K(2002) 2379) (1)
32002D0533 OJ L 173, 03.07.2002, p.13 Rozhodnutí Rady 2002/533/ES ze dne 13. června 2002 o jmenování náhradníka Výboru regionů
32002D0534 OJ L 173, 03.07.2002, p.14 Rozhodnutí Rady 2002/534/ES ze dne 25. června 2002 o jmenování tří členů a pěti náhradníků Výboru regionů za Dánsko
32002D0535 OJ L 173, 03.07.2002, p.15 Rozhodnutí Komise 2002/535/ES ze dne 28. června 2002 o používání tří jatek v souladu s ustanoveními bodu 7 přílohy II k směrnice Rady 92/119/EHS Itálií (oznámeno pod číslem K(2002) 2383) (1)
32002D0536 OJ L 173, 03.07.2002, p.17 Rozhodnutí Komise 2002/536/ES ze dne 28. června 2002, kterým se mění rozhodnutí 2002/308/ES, kterým se stanovuje seznam schválených zón a schválených farem, pokud jde o jednu nebo více rybích virových hemoragických septikémií (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) (oznámeno pod číslem K(2002) 2387) (1)
32002D0537 OJ L 173, 03.07.2002, p.33 Rozhodnutí Komise 2002/537/ES ze dne 2. července 2002 o některých ochranných opatřeních proti Newcastleské chorobě v Austrálii (oznámeno pod číslem K(2002) 2448) (1)
32002D0538 OJ L 173, 03.07.2002, p.39 Rozhodnutí Komise 2002/538/ES ze dne 28. června 2002, kterým se mění rozhodnutí 2002/383/ES o některých ochranných opatřeních proti klasickému moru prasat ve Francii, Německu a Lucembursku (oznámeno pod číslem K(2002) 2382) (1)
32002D0539 OJ L 173, 03.07.2002, p.41 Rozhodnutí Komise 2002/539/ES ze dne 2. července 2002, kterým se agentury pověřují správou podpor předvstupních opatření ve prospěch rozvoje zemědělství v Polské republice v období před přistoupením
32002D0540 OJ L 174, 04.07.2002, p.31 Rozhodnutí Komise 2002/540/ES ze dne 11. července 2001 o systému státních podpor, které uplatňuje Španělsko ve prospěch některých nově založených firem v Guipúzcoa (Španělsko) (oznámeno pod číslem K(2001) 1761) (1)
32002D0541 OJ L 176, 05.07.2002, p.26 Rozhodnutí Komise 541/2002/ESSC ze dne 9. dubna 2002 o uplatňování státní podpory ve prospěch francouzského uhelného průmyslu v letech 1994 až 1997 (oznámeno pod číslem K(2002) 1329) (1)
32002D0542 OJ L 176, 05.07.2002, p.43 Rozhodnutí Komise 2002/542/ES ze dne 4. července 2002, kterým se mění rozhodnutí 96/482/ES, pokud jde délku karantény v případě dovozu čerstvé drůbeže a násadových vajec ze třetích zemí a veterinární opatření, jež mají být uplatňována následně po takovém dovozu (oznámeno pod číslem K(2002) 2492) (1)
32002D0543 OJ L 176, 05.07.2002, p.45 Rozhodnutí Komise 2002/543/ES ze dne 4. července 2002, kterým se mění rozhodnutí 2001/783/ES, pokud jde o ochranné a kontrolní zóny v případě katarální horečky ovcí v Itálii (oznámeno pod číslem K(2002) 2494) (1)
32002D0544 OJ L 176, 05.07.2002, p.46 Rozhodnutí Komise 2002/544/ES ze dne 4. července 2002, kterým se uznává systém kontrolní sítě pro podniky pěstující hovězí dobytek uplatňovaný v Belgii v souladu se směrnicí Rady 64/432/EHS (oznámeno pod číslem K(2002) 2495) (1)
32002D0545 OJ L 177, 06.07.2002, p.23 Rozhodnutí Komise 2002/545/ES ze dne 5. července 2002 o provádění programu vakcinace proti katarální horečce ovcí v Itálii a o nákupu vakcín za tímto účelem (oznámeno pod číslem K(2002) 2525)
32002D0546 OJ L 179, 09.07.2002, p.22 Rozhodnutí Rady 2002/546/ES ze dne 20. června 2002 o dani AIEM uplatňované na Kanárských ostrovech
32002D0547 OJ L 179, 09.07.2002, p.28 Rozhodnutí Komise 2002/547/ES ze dne 5. července 2002 o finanční podpoře Společenství na provoz některých referenčních laboratoří Společenství ve veterinární oblasti (residua) (oznámeno pod číslem K(2002) 2524)
32002D0548 OJ L 179, 09.07.2002, p.30 Rozhodnutí Komise 2002/548/ES ze dne 8. července 2002, kterým se mění rozhodnutí 2002/230/ES o finanční podpoře Společenství na provoz některých referenčních laboratoří Společenství v oblasti zdraví zvířat a živých zvířat 2002, pokud jde o influenzu ptáků (oznámeno pod číslem K(2002) 2531)
32002D0550 OJ L 180, 10.07.2002, p.20 Rozhodnutí Rady 2002/550/ES ze dne 27. června 2002, kterým se v souladu s čl. 8 odst. 4 směrnice 92/81/EHS povoluje Spojenému království uplatnit odlišnou sazbu spotřební daně v případě paliv obsahujících bionaftu
32002D0551 OJ L 180, 10.07.2002, p.22 Rozhodnutí Komise 2002/551/ES ze dne 9. července 2002, kterým se zrušuje rozhodnutí 2000/721/ES o zavedení vakcinace jako doplňkového opatření pro dohled nad influenzou ptáků v Itálii a o zvláštních opatřeních pro dohled nad pohybem (oznámeno pod číslem K(2002) 2538) (1)
32002D0552 OJ L 180, 10.07.2002, p.24 Rozhodnutí Komise 2002/552/ES ze dne 9. července 2002 o restriktivních opatřeních týkajících se vakcinace pro influenze ptáků v Itálii (oznámeno pod číslem K(2002) 2546) (1)
32002D0554 OJ L 186, 15.07.2002, p.1 Rozhodnutí Komise 2002/554/ES ze dne 30. března 2000, kterým se schvaluje rámec podpor strukturální pomoci Společenství v regionech Portugalska, které mají nárok podle Cíle 1, a v regionech, které mají nárok na přechodnou podporu podle Cíle 1 (oznámeno pod číslem K(2000) 762)
32002D0555 OJ L 186, 15.07.2002, p.4 Rozhodnutí Komise 2002/555/ES ze dne 1. srpna 2000, kterým se schvaluje rámec podpor strukturální pomoci Společenství v regionech Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Sardinie a Sicíle podle Cíle 1 a v regionu Molise, který má nárok na přechodnou podporu podle Cíle 1 v Itálii (oznámeno pod číslem K(2000) 2050)
32002D0556 OJ L 186, 15.07.2002, p.7 Rozhodnutí Komise 2002/556/ES ze dne 21. března 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 2 v oblasti Štýrsko v Rakousku (oznámeno pod číslem K(2001) 201)
32002D0557 OJ L 186, 15.07.2002, p.10 Rozhodnutí Komise 2002/557/ES ze dne 16. března 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 2 v oblasti Dolní Rakousy (oznámeno pod číslem K(2001) 202)
32002D0558 OJ L 186, 15.07.2002, p.13 Rozhodnutí Komise 2002/558/ES ze dne 16. března 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 2 v oblasti Horní Rakousy (oznámeno pod číslem K(2001) 203)
32002D0559 OJ L 186, 15.07.2002, p.16 Rozhodnutí Komise 2002/559/ES ze dne 16. března 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 2 v oblasti Salzbursko v Rakousku (oznámeno pod číslem K(2001) 204)
32002D0560 OJ L 186, 15.07.2002, p.19 Rozhodnutí Komise 2002/560/ES ze dne 16. března 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 2 v oblasti Vorarlberg v Rakousku (oznámeno pod číslem K(2001) 205)
32002D0561 OJ L 186, 15.07.2002, p.22 Rozhodnutí Komise 2002/561/ES ze dne 21. března 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 2 v oblasti Korutany v Rakousku (oznámeno pod číslem K(2001) 206)
32002D0562 OJ L 186, 15.07.2002, p.25 Rozhodnutí Komise 2002/562/ES ze dne 19. března 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 2 v oblasti Tyrolsko v Rakousku (oznámeno pod číslem K(2001) 526)
32002D0563 OJ L 186, 15.07.2002, p.28 Rozhodnutí Komise 2002/563/ES ze dne 13. července 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 2 ve Vídni v Rakousku (oznámeno pod číslem K(2001) 1355)
32002D0564 OJ L 186, 15.07.2002, p.31 Rozhodnutí Komise 2002/564/ES ze dne 7. září 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 2 v regionu Piedmont v Itálii (oznámeno pod číslem K(2001) 2045)
32002D0565 OJ L 186, 15.07.2002, p.34 Rozhodnutí Komise 2002/565/ES ze dne 7. září 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 2 v regionu Lazio v Itálii (oznámeno pod číslem K(2001) 2118)
32002D0566 OJ L 186, 15.07.2002, p.37 Rozhodnutí Komise 2002/566/ES ze dne 7. září 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 2 v regionu Umbria v Itálii (oznámeno pod číslem K(2001) 2119)
32002D0567 OJ L 186, 15.07.2002, p.40 Rozhodnutí Komise 2002/567/ES ze dne 19. září 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 2 v autonomním regionu Valle d'Aosta v Itálii (oznámeno pod číslem K(2001) 2121)
32002D0568 OJ L 186, 15.07.2002, p.43 Rozhodnutí Komise 2002/568/ES ze dne 16. října 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 2 v regionu Marche v Itálii (oznámeno pod číslem K(2001) 2790)
32002D0569 OJ L 186, 15.07.2002, p.46 Rozhodnutí Komise 2002/569/ES ze dne 14. listopadu 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 2 v regionu Emilia-Romagna v Itálii (oznámeno pod číslem K(2001) 2797)
32002D0570 OJ L 186, 15.07.2002, p.49 Rozhodnutí Komise 2002/570/ES ze dne 23. listopadu 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 2 v regionu Friuli-Venezia Giulia v Itálii (oznámeno pod číslem K(2001) 2811)
32002D0571 OJ L 186, 15.07.2002, p.52 Rozhodnutí Komise 2002/571/ES ze dne 10. prosince 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 2 v regionu Lombardie v Itálii (oznámeno pod číslem K(2001) 2878)
32002D0572 OJ L 181, 11.07.2002, p.14 Rozhodnutí Rady 2002/572/ES ze dne 17. prosince 2001 o uzavření Dodatkového protokolu, kterým se stanoví režim obchodu pro některé ryby a produkty rybolovu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Polskou republikou na straně druhé
32002D0573 OJ L 181, 11.07.2002, p.21 Rozhodnutí Komise 2002/573/ES ze dne 10. července 2002, kterým se mění rozhodnutí 2002/69/ES o některých ochranných opatřeních, pokud jde o produkty živočišného původu dovážené z Číny (oznámeno pod číslem K(2002) 2558) (1)
32002D0574 OJ L 181, 11.07.2002, p.23 Rozhodnutí Komise 2002/574/ES ze dne 10. července 2002, kterým se mění rozhodnutí 94/278/ES o seznamu třetích zemí, z nichž mohou členské státy dovážet některé produkty spadající do působnosti směrnici Rady 92/118/EHS, pokud jde o dovoz vaječných výrobků, hadů, žabích stehýnek, medu a želé (oznámeno pod číslem K(2002) 2555) (1)
32002D0577 OJ L 183, 12.07.2002, p.60 Rozhodnutí Komise 2002/577/ES ze dne 10. července 2002 o finanční podpoře Společenství na eradikaci klasického moru prasat v Německu v roce 1999 (oznámeno pod číslem K(2002) 2552)
32002D0578 OJ L 183, 12.07.2002, p.62 Rozhodnutí Komise 2002/578/ES ze dne 10. července 2002, kterým se mění rozhodnutí 2002/199/ES o veterinárních podmínkách a osvědčeních pro dovoz živého skotu a prasat z některých třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2002) 2553) (1)
32002D0580 OJ L 184, 13.07.2002, p.26 Rozhodnutí Rady 2002/580/ES ze dne 18. června 2002, kterým se mění rozhodnutí 97/788/ES, pokud jde o dobu platnosti
32002D0581 OJ L 184, 13.07.2002, p.27 Rozhodnutí Komise 2002/581/ES ze dne 11. prosince 2001 o daňových opatřeních pro banky, které uplatňuje Itálie (oznámeno pod číslem K(2001) 3955) (1)
32002D0582 OJ L 184, 13.07.2002, p.37 Rozhodnutí Komise 582/2002/ESUO ze dne 24. dubna 2002, kterým se Spojenému království povoluje poskytnout podporu čtyřem výrobním jednotkám v odvětví uhelného průmyslu pro rok 2001 (oznámeno pod číslem K(2002) 1447) (1)
32002D0583 OJ L 184, 13.07.2002, p.40 Rozhodnutí Komise 583/2002/ESUO ze dne 22. května 2002 o podpoře poskytované Španělskem v letech 1998, 1999, 2000 a 2001 podniku Hunosa (oznámeno pod číslem K(2002) 1895) (1)
32002D0585 OJ L 187, 16.07.2002, p.44 Rozhodnutí Rady 2002/585/ES ze dne 12. července 2002 o úpravě částí III a VIII Společných konzulárních instrukcí
32002D0586 OJ L 187, 16.07.2002, p.48 Rozhodnutí Rady 2002/586/ES ze dne 12. července 2002 o změně části VI Společných konzulárních instrukcí
32002D0587 OJ L 187, 16.07.2002, p.50 Rozhodnutí Rady 2002/587/ES ze dne 12. července 2002 o revizi Společné příručky
32002D0588 OJ L 187, 16.07.2002, p.52 Rozhodnutí Komise 2002/588/ES ze dne 11. července 2002, kterým se mění rozhodnutí 1999/466/ES o zavedení úředního statusu "stádo prosté brucelózy" v některých členských státech nebo regionech členských států (oznámeno pod číslem K(2002) 2576) (1)
32002D0591 OJ L 192, 20.07.2002, p.54 Rozhodnutí Komise 2002/591/ES ze dne 11. července 2002 o provádění rozhodnutí Rady 1999/297/ES o zavedení statistické informační infrastruktury Společenství v oblasti audivizuálního průmyslu, trhů a příbuzných odvětví (oznámeno pod číslem K(2002) 2580) (1)
32002D0592 OJ L 192, 20.07.2002, p.57 Rozhodnutí Komise 2002/592/ES ze dne 15. července 2002, kterým se mění rozhodnutí 95/467/ES, 96/577/ES, 96/578/ES a 98/598/ES o postupu ověřování shody u stavebních výrobků podle čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o sádrové výrobky, pevné protipožární systémy, sanitární zařízení a agregáty (oznámeno pod číslem K(2002) 2586) (1)
32002D0593 OJ L 192, 20.07.2002, p.60 Rozhodnutí Komise 2002/593/ES ze dne 19. července 2002, kterým se uznává jako kompletní dokumentace předložená k detailnímu přezkoumání za účelem případného začlenění spirodiclofenu a dimoxystrobinu do přílohy I ke směrnici Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (oznámeno pod číslem K(2002) 2693) (1)
32002D0596 OJ L 194, 23.07.2002, p.36 Rozhodnutí Rady 2002/596/ES ze dne 19. července 2002 o důsledcích ukončení platnosti Smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) pro mezinárodní dohody, které uzavřelo ESUO
32002D0597 OJ L 194, 23.07.2002, p.37 Rozhodnutí Komise 2002/597/ES ze dne 3. dubna 2002 o podpoře podle článku 4 zákona č. 290 ze dne 17. srpna 1999 (oznámeno pod číslem K(2002) 1188) (Závazné je pouze italské znění)
32002D0598 OJ L 194, 23.07.2002, p.45 Rozhodnutí Komise 2002/598/ES ze dne 15. července 2002 o schválení vakcinace proti brucelóze hovězího dobytka v rámci směrnice Rady 64/432/EHS (oznámeno pod číslem K(2002) 2592) (1)
32002D0601 OJ L 195, 24.07.2002, p.34 Rozhodnutí Rady 2002/601/ES ze dne 27. června 2002, kterým se mění rozhodnutí 1999/311/ES, kterým se přijímá třetí fáze transevropského programu spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání (Tempus III) (2000 až 2006)
32002D0602 OJ L 195, 24.07.2002, p.38 Rozhodnutí Komise 602/2002/ESUO ze dne 8. července 2002 o uplatňování některých omezení dovozu v případě některých výrobků z oceli z Ruské federace (oznámeno pod číslem K(2002) 2480) (1)
32002D0603 OJ L 195, 24.07.2002, p.54 Rozhodnutí Komise 603/2002/ESUO ze dne 8. července 2002 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím uhlí a oceli a vládou Ruské federace o obchodování s některými ocelářskými produkty (oznámeno pod číslem K(2002) 2482) (1)
32002D0604 OJ L 195, 24.07.2002, p.72 Rozhodnutí Komise 2002/604/ES ze dne 9. července 2002, kterým se ukončuje šetření týkající se překážek obchodu ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 3286/94, které spočívají v obchodní praxi Spojených států amerických v případě dovozu upravené hořčice
32002D0605 OJ L 195, 24.07.2002, p.74 Rozhodnutí Komise 2002/605/ES ze dne 17. července 2002 o dotazníku ke směrnici Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí havárií s přítomností nebezpečných látek (oznámeno pod číslem K(2002) 2656)
32002D0606 OJ L 195, 24.07.2002, p.81 Rozhodnutí Komise 2002/606/ES ze dne 16. července 2002 o osvobození dovozu některých hlavních částí bicyklů pocházejících z Čínské lidové republiky od antidumpingového cla uloženého nařízením Rady (EHS) č. 2474/93, ve znění nařízení (ES) č. 1524/2000, základě nařízení Rady (ES) č. 71/97 a o zrušení osvobození od antidumpingového cla, které bylo uloženo v případě některých části bicyklů pocházejících z Čínské lidové republiky podle nařízení Komise (ES) č. 88/97 (oznámeno pod číslem K(2002) 2638)
32002D0607 OJ L 195, 24.07.2002, p.86 Rozhodnutí Komise 2002/607/ES ze dne 23. července 2002 o ochranných opatřeních proti influenze ptáků v Čile (oznámeno pod číslem K(2002) 2832) (1)
32002D0608 OJ L 202, 31.07.2002, p.1 Rozhodnutí Rady 2002/608/ES ze dne 25. června 2002 o uzavření Dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Lotyšskou republikou na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA)
32002D0609 OJ L 202, 31.07.2002, p.19 Rozhodnutí Rady 2002/609/ES ze dne 25. června 2002 o uzavření Dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Litevskou republikou na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA)
32002D0610 OJ L 196, 25.07.2002, p.31 Rozhodnutí Komise 2002/610/ES ze dne 30. ledna 2002 o systému podpor, které má Franci v úmyslu uplatnit ve prospěch zavedení nových námořních přepravních služeb na krátké vzdálenosti (oznámeno pod číslem K(2002) 372) (1)
32002D0611 OJ L 196, 25.07.2002, p.36 Rozhodnutí Komise 2002/611/ES ze dne 12. července 2002 o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu kyseliny sulfanilové pocházející z Indie
32002D0612 OJ L 196, 25.07.2002, p.38 Rozhodnutí Komise 2002/612/ES ze dne 16. dubna 2002 o přidělení množství kontrolovaných látek, které je povoleno pro základní použití ve Společenství v roce 2002 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 (oznámeno pod číslem K(2002) 1410) (1)
32002D0613 OJ L 196, 25.07.2002, p.45 Rozhodnutí Komise 2002/613/ES ze dne 19. července 2002, kterým se stanovují podmínky dovozu spermatu domácích prasat (oznámeno pod číslem K(2002) 2676) (1)
32002D0614 OJ L 196, 25.07.2002, p.58 Rozhodnutí Komise 2002/614/ES ze dne 22. července 2002, kterým se mění rozhodnutí 97/467/ES, pokud jde o králičí maso a Slovensko (oznámeno pod číslem K(2002) 2730) (1)
32002D0615 OJ L 196, 25.07.2002, p.60 Rozhodnutí Komise 2002/615/ES ze dne 22. července 2002, kterým se mění rozhodnutí 92/486/EHS, kterým stanoví forma spolupráce mezi centrem ANIMO a členskými státy (oznámeno pod číslem K(2002) 2735) (1)
32002D0616 OJ L 196, 25.07.2002, p.61 Rozhodnutí Komise 2002/616/ES ze dne 22. července 2002, kterým se Francii povoluje uplatnit požadavky směrnice Rady 64/433/EHS vůči některým jatkám, které pracují nejvýše s 2 000 kusy zvířat ročně (oznámeno pod číslem K(2002) 2745) (1)
32002D0622 OJ L 198, 27.07.2002, p.49 Rozhodnutí Komise 2002/622/ES ze dne 26. července 2002, kterým se zřizuje Skupina pro politiku v oblasti radioelektrického spektra (1)
32002D0623 OJ L 200, 30.07.2002, p.22 Rozhodnutí Komise 2002/623/ES ze dne 24. července 2002, kterým se vydávají obecné vysvětlivky doplňující přílohu II ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS (oznámeno pod číslem K(2002) 2715) (1)
32002D0624 OJ L 200, 30.07.2002, p.34 Rozhodnutí Komise 2002/624/ES ze dne 24. července 2002, kterým se Itálii povoluje vyvážet aromatizované nápoje na bázi vína, které nejsou v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 1601/91, kterým se stanovují obecná pravidla pro označování, popis a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných nápojů na bázi vína a aromatizovaných vinných koktejlů (oznámeno pod číslem K(2002) 2773)
32002D0625 OJ L 200, 30.07.2002, p.35 Rozhodnutí Komise 2002/625/ES ze dne 25. července 2002, kterým se podruhé mění rozhodnutí 2002/383/ES o některých ochranných opatřeních proti klasickému moru prasat ve Francii, Německu a Lucembursku (oznámeno pod číslem K(2002) 2824) (1)
32002D0626 OJ L 200, 30.07.2002, p.37 Rozhodnutí Komise 2002/626/ES ze dne 25. července 2002, kterým se schvaluje plán, který předložila Francie na eradikaci klasického moru prasat u divokých prasat v oblastech Moselle a Meurthe-et-Moselle (oznámeno pod číslem K(2002) 2826) (1)
32002D0627 OJ L 200, 30.07.2002, p.38 Rozhodnutí Komise 2002/627/ES ze dne 29. července 2002, kterým se zřizuje Evropská regulační skupina pro sítě a služby elektronické komunikace (1)
32002D0628 OJ L 201, 31.07.2002, p.48 Rozhodnutí Rady 2002/628/ES ze dne 25. června 2002 o uzavření Kartagenského protokolu o biologické bezpečnosti jménem Evropského společenství
32002D0632 OJ L 203, 01.08.2002, p.52 Rozhodnutí Komise 631/2002/ESUO ze dne 7. května 2002 o podpoře údajně poskytnuté Německem ve prospěch společnosti RAG AG ve spojitosti s privatizací společnosti Saarbergwerke AG (oznámeno pod číslem K(2002) 1810) (1)
32002D0632 OJ L 203, 01.08.2002, p.60 Rozhodnutí Komise 2002/632/ES ze dne 12. března 2002 o státní podpoře, kterou má Německo v úmyslu uplatnit ve prospěch společnosti Flender Werft AG, Lübeck (oznámeno pod číslem K(2002) 913) (1)
32002D0633 OJ L 205, 02.08.2002, p.89 Rozhodnutí Komise 2002/633/ES ze dne 27. února 2002 o opatřeních, která přijala Itálie na obnovu a dokončení využitelných živnostenských oblastí pro Sirap SpA a o přidělování pozemků a průmyslových staveb (oznámeno pod číslem K(2002) 611) (1)
32002D0634 OJ L 206, 03.08.2002, p.16 Rozhodnutí Rady 2002/634/ES ze dne 22. července 2002, kterým se mění rozhodnutí 2001/76/ES, pokud jde o vývozní úvěry pro lodi
32002D0635 OJ L 206, 03.08.2002, p.20 Rozhodnutí Komise 2002/635/ES ze dne 31. července 2002, kterým se mění rozhodnutí 92/160/EHS, 92/260/EHS a 93/197/EHS, pokud jde o dovoz registrovaných koní z Turecka, a kterým se zrušuje rozhodnutí 98/404/ES (oznámeno pod číslem K(2002) 2878) (1)
32002D0636 OJ L 206, 03.08.2002, p.27 Rozhodnutí Komise 2002/636/ES ze dne 31. července 2002 o dočasném použití koní účastnících se World Equestrian Games ve Španělsku v roce 2002 (oznámeno pod číslem K(2002) 2884) (1)
32002D0637 OJ L 206, 03.08.2002, p.29 Rozhodnutí Komise 2002/637/ES ze dne 31. července 2002, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, kterým se stanovují seznamy týmů pro odběr embryí schválených ve třetích zemích pro vývoz embryí skotu do Společenství, pokud jde o Kanadu (oznámeno pod číslem K(2002) 2888) (1)
32002D0638 OJ L 206, 03.08.2002, p.31 Rozhodnutí Komise 2002/638/ES ze dne 31. července 2002, kterým se agentury pověřují správou podpor předvstupních opatření ve prospěch rozvoje zemědělství v Rumunsku v období před přistoupením
32002D0639 OJ L 209, 06.08.2002, p.22 Rozhodnutí Rady 2002/639/ES ze dne 12. července 2002, kterým se stanovuje doplňková makro-finanční pomoc Ukrajině
32002D0640 OJ L 209, 06.08.2002, p.24 Rozhodnutí Komise 2002/640/ES ze dne 31. července 2002 o žádosti o výjimku, kterou podalo Německo podle čl. 8 odst. 2 písm. c) směrnice Rady 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se typového schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (oznámeno pod číslem K(2002) 2833)
32002D0641 OJ L 209, 06.08.2002, p.26 Rozhodnutí Komise 2002/641/ES ze dne 31. července 2002 o žádosti o výjimku, kterou podalo Německo podle čl. 8 odst. 2 písm. c) směrnice Rady 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se typového schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (oznámeno pod číslem K(2002) 2879)
32002D0642 OJ L 209, 06.08.2002, p.27 Rozhodnutí Komise 2002/642/ES ze dne 31. července 2002 o žádosti o výjimku, kterou podala Belgie podle čl. 8 odst. 2 písm. c) směrnice Rady 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se typového schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (oznámeno pod číslem K(2002) 2880)
32002D0643 OJ L 211, 07.08.2002, p.7 Rozhodnutí Komise 2002/643/ES ze dne 7. května 2002 o údajné státní podpoře Německé spolkové republiky ve prospěch společnosti BahnTrans GmbH (oznámeno pod číslem K(2002) 1599) (1)
32002D0644 OJ L 211, 07.08.2002, p.16 Rozhodnutí Komise 2002/644/ES ze dne 29. července 2002, kterým se stanovují odchylky od rozhodnutí Rady 2001/822/ES, pokud jde o pravidla původu pro produkty rybolovu pocházejících Falklandských ostrovů (oznámeno pod číslem K(2002) 2865)
32002D0645 OJ L 211, 07.08.2002, p.21 Rozhodnutí Komise 2002/645/ES ze dne 31. července 2002, kterým se mění rozhodnutí 93/693/ES, pokud jde o inseminační stanice schválené pro dovoz spermatu domácího skotu ze Slovenské republiky do Společenství (oznámeno pod číslem K(2002) 2887) (1)
32002D0646 OJ L 211, 07.08.2002, p.23 Rozhodnutí Komise 2002/646/ES ze dne 31. července 2002, kterým se mění rozhodnutí 1999/283/ES o veterinárních předpisech a osvědčeních pro dovoz čerstvého masa z některých afrických zemí, a zejména pokud jde o Botswanu, a kterým se mění rozhodnutí 2000/585/ES o veterinárních předpisech a osvědčeních pro dovoz masa divoké zvěře a farmové zvěře a králičího masa ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2002) 2889) (1)
32002D0648 OJ L 213, 09.08.2002, p.29 Rozhodnutí Rady 2002/648/ES ze dne 25. června 2002 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Indické republiky o vědecké a technologické spolupráci
32002D0649 OJ L 213, 09.08.2002, p.38 Rozhodnutí Komise 2002/649/ES ze dne 5. srpna 2002 o provádění dohledu nad influenzou ptáků u drůbeže a divokých ptáků v členských státech (oznámeno pod číslem K(2002) 2982)
32002D0650 OJ L 213, 09.08.2002, p.43 Rozhodnutí Komise 2002/650/ES ze dne 28. června 2002 o uzavření Dohody mezi Evropským společenství a Austrálií kterou se mění Dohoda o obchodování s vínem (oznámeno pod číslem K(2002) 2391)
32002D0651 OJ L 215, 10.08.2002, p.13 Rozhodnutí Rady 2002/651/ES ze dne 22. července 2002 o účasti Společenství na Mezinárodní studijní skupině pro kaučuk
32002D0652 OJ L 215, 10.08.2002, p.23 Rozhodnutí Komise 2002/652/ES ze dne 29. července 2002, kterým se mění rozhodnutí 98/119/ES až 98/131/ES za účelem prodloužení víceletých orientačních programů pro rybářská loďstva členských států do 31. prosince 2002 (oznámeno pod číslem K(2002) 2831)
32002D0653 OJ L 218, 13.08.2002, p.1 Rozhodnutí Rady 2002/653/ES ze dne 12. července 2002, kterým se mění Protokol o statutu Soudního dvora Evropských společenství
32002D0654 OJ L 220, 15.08.2002, p.59 Rozhodnutí Komise 2002/654/ES ze dne 12. srpna 2002, kterým se stanovuje mechanismus přidělování kvót producentům a dovozcům pro hydrochlorfluoruhlovodíky pro léta 2003 až 2009 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 (oznámeno pod číslem K(2002) 3029)
32002D0654 OJ L 222, 19.08.2002, p.19 Rozhodnutí Komise 2002/654/ESUO ze dne 8. července 2002 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím uhlí a oceli a vládou Kazašské republiky o obchodování s některými ocelářskými produkty (oznámeno pod číslem K(2002) 2489)
32002D0654r OJ L 230, 28.08.2002, p.27 Oprava k rozhodnutí Komise 2002/654/ESUO ze dne 8. července 2002 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím uhlí a oceli a vládou Kazašské republiky o obchodování s některými ocelářskými produkty (Úř. věst. č. L 222 ze dne 19.8.2002)
32002D0655 OJ L 220, 15.08.2002, p.64 Rozhodnutí Komise 2002/655/ES ze dne 13. srpna 2002, kterým se stanovují finanční příděly členským státům ze zbývající částky pro hospodářský rok 2001/02 v případě řady hektarů pro účely restrukturalizace a úpravy vinic podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 (oznámeno pod číslem K(2002) 3064)
32002D0657 OJ L 221, 17.08.2002, p.8 Rozhodnutí Komise 2002/657/ES ze dne 12. srpna 2002, kterým se provádí směrnice Rady 96/23/E o používání analytických metod a interpretaci výsledků (oznámeno pod číslem K(2002) 3044) (1)
32002D0657r OJ L 239, 06.09.2002, p.66 Oprava k rozhodnutí Komise 2002/657/ES ze dne 12. srpna 2002, kterým se provádí směrnice Rady 96/23/ES o používání analytických metod a interpretaci výsledků (Úř. věst. č. L 221 ze dne 17.8.2002 )
32002D0658 OJ L 221, 17.08.2002, p.37 Rozhodnutí Komise 2002/658/ES ze dne 14. srpna 2002, kterým se členským státům povoluje prodloužit prozatímní povolení udělená novým aktivním látkám (kyselina benzoová, carvon, mepanipyrim, oxadiargyl a trifloxystrobin) (oznámeno pod číslem K(2002) 3048) (1)
32002D0659 OJ L 224, 21.08.2002, p.54 Rozhodnutí Komise 2002/659/ES ze dne 19. srpna 2002 o financovatelnosti výdajů vzniklých některým členským státům v roce 2002 při shromažďování a správě dat nezbytných pro společnou politiku rybolovu (oznámeno pod číslem K(2002) 3080)
32002D0659r OJ L 258, 26.09.2002, p.35 Oprava k rozhodnutí Komise 2002/659/ES ze dne 19. srpna 2002 o financovatelnosti výdajů vzniklých některým členským státům v roce 2002 při shromažďování a správě dat nezbytných pro společnou politiku rybolovu (Úř. věst. č. L 224 ze dne 21.8.2002)
32002D0660 OJ L 224, 21.08.2002, p.58 Rozhodnutí Komise 2002/660/ES ze dne 19. srpna 2002, kterým se mění rozhodnutí 1999/815/ES o opatřeních zakazujících uvádět na trh hračky a předměty péče o dítě, které děti mladší tří let mohou vkládat do úst, vyrobené z měkkého PVC obsahujícího některé ftaláty (oznámeno pod číslem K(2002) 3081) (1)
32002D0661 OJ L 224, 21.08.2002, p.59 Rozhodnutí Komise 2002/661/ES ze dne 20. srpna 2002, kterým se ukončuje antidumpingové a antisubvenční řízení týkající se dovozu některých magnetických disků (3,5 palcové mikrodisky) pocházejících z Indie (oznámeno pod číslem K(2002) 3082)
32002D0666 OJ L 227, 23.08.2002, p.49 Rozhodnutí Komise 2002/666/ES ze dne 19. srpna 2002, kterým se stanovují finanční příděly členským státům ze zbývající částky pro hospodářský rok 2002/03 v případě řady hektarů pro účely restrukturalizace a úpravy vinic podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 (oznámeno pod číslem K(2002) 3110)
32002D0667 OJ L 227, 23.08.2002, p.51 Rozhodnutí Komise 2002/667/ES ze dne 13. srpna 2002, kterým se mění rozhodnutí 2001/651/ES, kterým se stanovuje typická standardní odchylka obsahu tuku u másla dováženého z Nového Zélandu podle článku 5 nařízení (ES) č. 1374/98 o stanovení prováděcích pravidel k dovozním ujednáním a o otevření celních kvót pro mléko a mléčné výrobky a o zrušení rozhodnutí 2000/432/ES (oznámeno pod číslem K(2002) 3157)
32002D0668 OJ L 232, 29.08.2002, p.34 Rozhodnutí Rady 2002/668/EURATOM ze dne 3. června 2002 o šestém rámcovém programu Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) pro jaderný výzkum a zkoušky, jež má přispět k vytvoření Evropské výzkumné oblasti (2002 až 2006)
32002D0669 OJ L 228, 24.08.2002, p.20 Rozhodnutí Komise 2002/669/ES ze dne 5. srpna 2002, kterým se mění rozhodnutí 2000/137/ES, kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu některých bezešvých potrubí a trubek ze železa nebo nelegované oceli pocházejících z Chorvatska a Ukrajiny a kterým se zamítá jeden závazek
32002D0670 OJ L 228, 24.08.2002, p.22 Rozhodnutí Komise 2002/670/ES ze dne 20. srpna 2002, kterým se mění rozhodnutí Rady 98/256/ES o havarijních opatřeních na ochranu proti bovinní spongiformní encefalopathii (oznámeno pod číslem K(2002) 3097) (1)
32002D0671 OJ L 228, 24.08.2002, p.25 Rozhodnutí Komise 2002/671/ES ze dne 20. srpna 2002, kterým se mění rozhodnutí 97/569/ES tak, aby zahrnovala rumunská zařízení produkující zvěřinu (oznámeno pod číslem K(2002) 3102) (1)
32002D0672 OJ L 228, 24.08.2002, p.26 Rozhodnutí Komise 2002/672/ES ze dne 21. srpna 2002, kterým se mění rozhodnutí 97/468/ES tak, aby zahrnovalo grónská zařízení produkující zvěřinu (oznámeno pod číslem K(2002) 3094) (1)
32002D0673 OJ L 228, 24.08.2002, p.27 Rozhodnutí Komise 2002/673/ES ze dne 22. srpna 2002, kterým se stanovují programy pro provádění dohledu členských států nad influenzou ptáků u drůbeže a divokých ptáků (oznámeno pod číslem K(2002) 3112)
32002D0674 OJ L 228, 24.08.2002, p.33 Rozhodnutí Komise 2002/674/ES ze dne 22. srpna 2002, kterým se Slovensko uznává jako prosté Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. (oznámeno pod číslem K(2002) 3121)
32002D0675 OJ L 228, 24.08.2002, p.34 Rozhodnutí Komise 2002/675/ES ze dne 23. srpna 2002, kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu některých potrubí a trubek ze železa nebo oceli pocházejících z České republiky, Malajsie, Korejské republiky, Ruska a Slovenska
32002D0676 OJ L 108, 24.04.2002, p.1 Rozhodnutí č. 676/2002/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 7. března 2002 o právním rámci pro politiku týkající se radioelektrického spektra Evropského společenství (Rozhodnutí o radioelektrickém spektru)
32002D0676 OJ L 229, 27.08.2002, p.15 Rozhodnutí Komise 2002/676/ES, ESUO ze dne 3. dubna 2002 o osvobození pro zboží dvojího užití, které má Spojené království v úmyslu uplatnit v rámci daně ze změny klimatu a o prodloužení osvobození pro některé konkurenční postupy ( oznámeno pod číslem K(2002) 1189 ) (1)
32002D0677 OJ L 229, 27.08.2002, p.24 Rozhodnutí Komise 2002/677/ES ze dne 22. srpna 2002, kterým se stanovují standardní požadavky na zprávy o programech eradikace a dohledu nad chorobami zvířat, které spolufinancuje Společenství, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2000/322/ES (oznámeno pod číslem K(2002) 3103) (1)
32002D0678 OJ L 229, 27.08.2002, p.33 Rozhodnutí Komise 2002/678/ES ze dne 22. srpna 2002, kterým se mění rozhodnutí 2002/79/ES, kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz burských oříšků a některých výrobků z burských oříšků pocházejících nebo dovezených z Číny (oznámeno pod číslem K(2002) 3108) (1)
32002D0679 OJ L 229, 27.08.2002, p.37 Rozhodnutí Komise 2002/679/ES ze dne 22. srpna 2002, kterým se mění rozhodnutí 2002/80/ES, kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz fíků, lískových ořechů a pistácií a některých výrobků z těchto surovin pocházejících nebo dovezených z Turecka (oznámeno pod číslem K(2002) 3109) (1)
32002D0680 OJ L 229, 27.08.2002, p.41 Rozhodnutí Komise 2002/680/ES ze dne 23. srpna 2002 o finančním příspěvku Společenství na pokrytí výdajů, které vznikly Španělsku v souvislosti se zřizováním registru vinic Společenství (oznámeno pod číslem K(2002) 3133)
32002D0682 OJ L 230, 28.08.2002, p.7 Rozhodnutí Rady 2002/682/ES, EURATOM ze dne 22. července 2002 , kterým se přijímá jednací řád Rady
32002D0683 OJ L 231, 29.08.2002, p.42 Rozhodnutí Komise 2002/683/ES ze dne 29. července 2002, kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu barevných televizních přijímačů pocházejících z Malajsie, Čínské lidové republiky, Korejské republiky, Singapuru a Thajska (oznámeno pod číslem K(2002) 2835)
32002D0684 OJ L 241, 09.09.2002, p.1 Rozhodnutí Komise 2002/684/ES ze dne 31. března 2000, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 1 v některých částech severního Finska, zejména v regionu Lapland a v subregionech Kaustinen, Saarijärvi, Viitasaari, Ii, Koillismaa, Nivala-Haapajärvi a Siikalatva (oznámeno pod číslem K(2000) 779 )
32002D0685 OJ L 241, 09.09.2002, p.4 Rozhodnutí Komise 2002/685/ES ze dne 31. března 2000, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 1 v některých částech východního Finska, zejména v regionech South Savo, Kainuu, North Karelia a North Savo (oznámeno pod číslem K(2000) 844 )
32002D0686 OJ L 241, 09.09.2002, p.7 Rozhodnutí Komise 2002/686/ES ze dne 7. dubna 2000, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 1 v regionu Burgenland v Rakousku (oznámeno pod číslem K(2000) 950)
32002D0687 OJ L 241, 09.09.2002, p.10 Rozhodnutí Komise 2002/687/ES ze dne 24. května 2000, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 1 v regionu Södra Skogslänen, zejména v hrabstvích Jämtland a Västernorrland, městě Torsby v hrabství Värmland, městě Ljusdal v hrabství Gävleborg a městech Malung, Orsa, Vansbro a Älvdalen a v obcích Venjan a Vĺmhus v hrabství Dalarna ve Švédsku (oznámeno pod číslem K(2000) 1406 COR)
32002D0688 OJ L 241, 09.09.2002, p.13 Rozhodnutí Komise 2002/688/ES ze dne 24. května 2000, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 1 v regionu Norra Norrland, zejména v hrabstvích Norrbotten a Västerbotten, ve Švédsku (oznámeno pod číslem K(2000) 1408)
32002D0689 OJ L 241, 09.09.2002, p.16 Rozhodnutí Komise 2002/689/ES ze dne 30. června 2000 kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 2 v některých oblastech regionů South Ostrobothnia, Central Ostrobothnia, Central Finland, Pirkanmaa, Ostrobothnia, Northern Ostrobothnia a Satakunta ve Finsku (oznámeno pod číslem K(2000) 1523)
32002D0690 OJ L 241, 09.09.2002, p.19 Rozhodnutí Komise 2002/690/ES ze dne 30. června 2000 , kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 2 v regionech South Karelia, Kanta-Häme a Päijät-Häme a v některých oblastech regionů Eastern Uusimaa, Kymenlaakso, Uusimaa a South-west Finland ve Finsku (oznámeno pod číslem K(2000) 1741)
32002D0691 OJ L 241, 09.09.2002, p.22 Rozhodnutí Komise 2002/691/ES ze dne 24. července 2000, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 1 v regionu Cornwall a Isles of Scilly ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2000) 2046)
32002D0692 OJ L 241, 09.09.2002, p.25 Rozhodnutí Komise 2002/692/ES ze dne 24. července 2000, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 1 v regionu Merseyside ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2000) 2047)
32002D0693 OJ L 241, 09.09.2002, p.28 Rozhodnutí Komise 2002/693/ES ze dne 24. července 2000, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 1 v regionu South Yorkshire ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2000) 2048)
32002D0694 OJ L 241, 09.09.2002, p.31 Rozhodnutí Komise 2002/694/ES ze dne 24. července 2000, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 1 pro West Wales a Valleys ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2000) 2049)
32002D0695 OJ L 241, 09.09.2002, p.34 Rozhodnutí Komise 2002/695/ES ze dne 27. července 2000, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 1 v regionu Flevoland v Nizozemsku (oznámeno pod číslem K(2001) 1507)
32002D0696 OJ L 241, 09.09.2002, p.37 Rozhodnutí Komise 2002/696/ES ze dne 8. srpna 2000, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 1 v regionu Highlands a Islands ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2000)2348)
32002D0697 OJ L 241, 09.09.2002, p.40 Rozhodnutí Komise 2002/697/ES ze dne 15. prosince 2000, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 2 v regionu Västra, který zahrnuje některé části Örebro, Värmland a Västra Götaland Counties in Sweden (oznámeno pod číslem K(2000) 3494)
32002D0698 OJ L 241, 09.09.2002, p.43 Rozhodnutí Komise 2002/698/ES ze dne 15. prosince 2000, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 2 v regionu Norra, který zahrnuje některé části Västmanland, Dalarna a Gävleborg Counties ve Švédsku (oznámeno pod číslem K(2000) 3495)
32002D0699 OJ L 241, 09.09.2002, p.46 Rozhodnutí Komise 2002/699/ES ze dne 20. prosince 2000, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 2 v regionu Södra, který zahrnuje severní část hrabství Östergötland, východní část hrabství Jönköping, severní část hrabství Kalmar a město Öland ve stejném hrabství, východní část hrabství Kronoberg a většinu hrabství Blekinge ve Švédsku (oznámeno pod číslem K(2000) 3523)
32002D0700 OJ L 241, 09.09.2002, p.49 Rozhodnutí Komise 2002/700/ES ze dne 20. prosince 2000, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 2 v regionu Öarna (ostrovy), který zahrnuje Gotland a veškeré neobydlené ostrovy bez stálého spojení s pevninou podél západního a východního pobřeží Švédska (s výjimkou pobřeží Norrland) a ostrovy na jezerech Vänern, Vättern, Hjälmaren a Mälaren ve Švédsku (oznámeno pod číslem K(2000) 3524)
32002D0701 OJ L 241, 09.09.2002, p.52 Rozhodnutí Komise 2002/701/ES ze dne 20. prosince 2000, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 2 v některých oblastech regionu Ĺland in Finland (oznámeno pod číslem K(2000) 3525)
32002D0702 OJ L 241, 09.09.2002, p.55 Rozhodnutí Komise 2002/702/ES ze dne 16. března 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 2 pro region East Midlands ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K2001) 279)
32002D0703 OJ L 241, 09.09.2002, p.58 Rozhodnutí Komise 2002/703/ES ze dne 21. března 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 2 pro region South of Scotland ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2001) 562)
32002D0704 OJ L 241, 09.09.2002, p.61 Rozhodnutí Komise 2002/704/ES ze dne 22. března 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 2 pro region East of Scotland ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2001) 278)
32002D0705 OJ L 241, 09.09.2002, p.64 Rozhodnutí Komise 2002/705/ES ze dne 22. března 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 2 pro Gibraltar ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2001) 558)
32002D0706 OJ L 241, 09.09.2002, p.67 Rozhodnutí Komise 2002/706/ES ze dne 22. března 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 2 pro region West Midlands ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2001) 564)
32002D0707 OJ L 241, 09.09.2002, p.70 Rozhodnutí Komise 2002/707/ES ze dne 22. března 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 2 pro region North East of England ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2001) 565)
32002D0708 OJ L 241, 09.09.2002, p.73 Rozhodnutí Komise 2002/708/ES ze dne 22. března 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 2 pro region South West of England ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2001) 641)
32002D0709 OJ L 241, 09.09.2002, p.76 Rozhodnutí Komise 2002/709/ES ze dne 22. března 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 2 pro region South East England ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2001) 643)
32002D0710 OJ L 241, 09.09.2002, p.79 Rozhodnutí Komise 2002/710/ES ze dne 22. března 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 2 pro Londýn ve Spojeném království oznámeno pod číslem K(2001) 654)
32002D0711 OJ L 241, 09.09.2002, p.82 Rozhodnutí Komise 2002/711/ES ze dne 23. března 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 2 v městských oblastech Nizozemska (oznámeno pod číslem K(2001) 650)
32002D0712 OJ L 241, 09.09.2002, p.85 Rozhodnutí Komise 2002/712/ES ze dne 26. března 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 2 pro region Western Scotland ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2001) 642)
32002D0713 OJ L 241, 09.09.2002, p.88 Rozhodnutí Komise 2002/713/ES ze dne 26. března 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 2 pro region East Wales ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2001) 657)
32002D0714 OJ L 241, 09.09.2002, p.91 Rozhodnutí Komise 2002/714/ES ze dne 26. března 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 2 pro region East of England ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2001) 658)
32002D0715 OJ L 241, 09.09.2002, p.94 Rozhodnutí Komise 2002/715/ES ze dne 26. března 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 2 pro region North West England ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2001) 659)
32002D0716 OJ L 241, 09.09.2002, p.97 Rozhodnutí Komise 2002/716/ES ze dne 28. března 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 2 pro region Yorkshire a Humber ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2001) 796)
32002D0717 OJ L 241, 09.09.2002, p.100 Rozhodnutí Komise 2002/717/ES ze dne 4. května 2001, kterým se mění rozhodnutí C(2000) 950 ze dne 7. dubna 2000, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 1 v regionu Burgenland v Rakousku (oznámeno pod číslem K(2001) )
32002D0718 OJ L 241, 09.09.2002, p.101 Rozhodnutí Komise 2002/718/ES ze dne 19. července 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 2 pro region North v Nizozemsku (oznámeno pod číslem K(2001) 1402)
32002D0719 OJ L 241, 09.09.2002, p.104 Rozhodnutí Komise 2002/719/ES ze dne 6. srpna 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 2 pro region South v Nizozemsku (oznámeno pod číslem K(2001) 2055)
32002D0720 OJ L 241, 09.09.2002, p.107 Rozhodnutí Komise 2002/720/ES ze dne 6. srpna 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 2 pro region East v Nizozemsku (oznámeno pod číslem K(2001) 2056)
32002D0721 OJ L 241, 09.09.2002, p.110 Rozhodnutí Komise 2002/721/ES ze dne 7. září 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 2 pro region Liguria v Itálii (oznámeno pod číslem K(2001) 2044)
32002D0722 OJ L 241, 09.09.2002, p.113 Rozhodnutí Komise 2002/722/ES ze dne 12. září 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 2 pro region Abruzzi v Itálii (oznámeno pod číslem K(2001) 2120)
32002D0723 OJ L 241, 09.09.2002, p.116 Rozhodnutí Komise 2002/723/ES ze dne 27. září 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 2 pro region Tuscany v Itálii (oznámeno pod číslem K(2001) 2725)
32002D0724 OJ L 241, 09.09.2002, p.119 Rozhodnutí Komise 2002/724/ES ze dne 16. října 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 2 pro autonomní oblast Trento v Itálii (oznámeno pod číslem K(2001) 2794)
32002D0725 OJ L 241, 09.09.2002, p.122 Rozhodnutí Komise 2002/725/ES ze dne 23. listopadu 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 2 v autonomní oblasti Bolzano v Itálii (oznámeno pod číslem K(2001) 3548)
32002D0726 OJ L 241, 09.09.2002, p.125 Rozhodnutí Komise 2002/726/ES ze dne 26. listopadu 2001, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 2 pro region Veneto v Itálii (oznámeno pod číslem K(2001) 2889)
32002D0727 OJ L 241, 09.09.2002, p.128 Rozhodnutí Komise 2002/727/ES ze dne 26. března 2002, kterým se mění rozhodnutí C(2001) 2842, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 1 pro účely technické pomoci ve Francii (oznámeno pod číslem K(2002) 154)
32002D0728 OJ L 241, 09.09.2002, p.129 Rozhodnutí Komise 2002/728/ES ze dne 26. března 2002, kterým se mění rozhodnutí C(2001)649, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 2 pro region Picardie ve Francii (oznámeno pod číslem K(2002) 272)
32002D0729 OJ L 241, 09.09.2002, p.131 Rozhodnutí Komise 2002/729/ES ze dne 26. března 2002, kterým se mění rozhodnutí C(2001)647, kterým se schvaluje jednotný programový dokument strukturální pomoci Společenství podle Cíle 2 pro region Bretaň ve Francii (oznámeno pod číslem K(2002) 274)
32002D0730 OJ L 245, 12.09.2002, p.1 Rozhodnutí Komise 2002/730/ES ze dne 30. května 2002 o technických specifikacích pro interoperabilitu týkající se provozního subsystému transevropské vysokorychlostní dráhy podle čl. 6 odst. 1 směrnice 96/48/ES (oznámeno pod číslem K(2002) 1946) (1)
32002D0730r OJ L 275, 11.10.2002, p.1 Oprava k rozhodnutí Komise 2002/730/ES ze dne 30. května 2002 o technických specifikacích pro interoperabilitu týkající se provozního subsystému transevropské vysokorychlostní dráhy podle čl. 6 odst. 1 směrnice 96/48/ES
32002D0731 OJ L 245, 12.09.2002, p.37 Rozhodnutí Komise 2002/731/ES ze dne 30. května 2002 o technických specifikacích pro interoperabilitu týkající se kontrolního a signalizačního subsystému transevropské vysokorychlostní dráhy podle čl. 6 odst. 1 směrnice Rady 96/48/ES (oznámeno pod číslem K(2002) 1947) (1)
32002D0731r OJ L 275, 11.10.2002, p.3 Oprava k rozhodnutí Komise 2002/731/ES of 30. května 2002 o technických specifikacích pro interoperabilitu týkající se kontrolního a signalizačního subsystému transevropské vysokorychlostní dráhy podle čl. 6 odst. 1 směrnice Rady 96/48/ES
32002D0732 OJ L 245, 12.09.2002, p.143 Rozhodnutí Komise 2002/732/ES ze dne 30. května 2002 o technických specifikacích pro interoperabilitu týkající se infrastrukturního subsystému transevropské vysokorychlostní dráhy podle čl. 6 odst. 1 směrnice Rady 96/48/ES (oznámeno pod číslem K(2002) 1948) (1)
32002D0732r OJ L 275, 11.10.2002, p.5 Oprava k rozhodnutí Komise 2002/732/ES ze dne 30. května 2002 o technických specifikacích pro interoperabilitu týkající se infrastrukturního subsystému transevropské vysokorychlostní dráhy podle čl. 6 odst. 1 směrnice Rady 96/48/ES
32002D0733 OJ L 245, 12.09.2002, p.280 Rozhodnutí Komise 2002/733/ES ze dne 30. května 2002 o technických specifikacích pro interoperabilitu týkající se energetického subsystému transevropské vysokorychlostní dráhy podle čl. 6 odst. 1 směrnice 96/48/ES (oznámeno pod číslem K(2002) 1949) (1)
32002D0733r OJ L 275, 11.10.2002, p.8 Oprava k rozhodnutí Komise 2002/733/ES ze dne 30. května 2002 o technických specifikacích pro interoperabilitu týkající se energetického subsystému transevropské vysokorychlostní dráhy podle čl. 6 odst. 1 směrnice 96/48/ES
32002D0734 OJ L 245, 12.09.2002, p.370 Rozhodnutí Komise 2002/734/ES ze dne 30. května 2002 o technických specifikacích pro interoperabilitu týkající se operačního subsystému transevropské vysokorychlostní dráhy podle čl. 6 odst. 1 směrnice Rady 96/48/ES (oznámeno pod číslem K(2002) 1951) (1)
32002D0734r OJ L 275, 11.10.2002, p.11 Oprava k rozhodnutí Komise 2002/734/ES ze dne 30. května 2002 o technických specifikacích pro interoperabilitu týkající se operačního subsystému transevropské vysokorychlostní dráhy podle čl. 6 odst. 1 směrnice Rady 96/48/ES
32002D0735 OJ L 245, 12.09.2002, p.402 Rozhodnutí Komise 2002/735/ES ze dne 30. května 2002 o technických specifikacích pro interoperabilitu týkající se subsystému vozového parku transevropské vysokorychlostní dráhy podle čl. 6 odst. 1 směrnice 96/48/ES (oznámeno pod číslem K(2002) 1952) (1)
32002D0735r OJ L 275, 11.10.2002, p.13 Oprava k rozhodnutí Komise 2002/735/ES ze dne 30. května 2002 o technických specifikacích pro interoperabilitu týkající se subsystému vozového parku transevropské vysokorychlostní dráhy podle čl. 6 odst. 1 směrnice 96/48/ES
32002D0736 OJ L 233, 30.08.2002, p.36 Rozhodnutí Rady 2002/736/ES ze dne 12. července 2002, kterým se Řecké republice povoluje uplatnit opatření, kterým se stanovují odchylky od článků 2 a 28a šesté směrnice 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daně z obratu
32002D0737 OJ L 233, 30.08.2002, p.38 Rozhodnutí Komise 2002/737/ES ze dne 21. listopadu 2001, kterým se spojení podniků prohlašuje za slučitelné se společným trhem a s Dohodou o EHP (Případ č. COMP/M.2498 — UPM-Kymmene/Haindl; Případ č. COMP/M.2499 — Norske Skog/Parenco/Walsum) (oznámeno pod číslem K(2001) 3703) (1)
32002D0738 OJ L 234, 31.08.2002, p.39 Rozhodnutí Rady 2002/738/ES ze dne 22. července 2002 o uzavření Úmluvy o zachování a správě rybolovných zdrojů v jihovýchodním atlantském oceánu Evropským společenstvím
32002D0739 OJ L 236, 04.09.2002, p.4 Rozhodnutí Komise 2002/739/ES ze dne 3. září 2002, kterým se stanovují revidovaná ekologická kritéria pro udělování označení ekologické nezávadnosti Společenství vnitřním nátěrům a lakům a kterým se mění rozhodnutí 1999/10/ES (oznámeno pod číslem K(2002) 3202) (1)
32002D0740 OJ L 236, 04.09.2002, p.10 Rozhodnutí Komise 2002/740/ES ze dne 3. září 2002, kterým se stanovují revidovaná ekologická kritéria pro udělování označení ekologické nezávadnosti Společenství postelovým matracím a kterým se mění rozhodnutí 98/634/ES (oznámeno pod číslem K(2002) 3293) (1)
32002D0741 OJ L 237, 05.09.2002, p.6 Rozhodnutí Komise 2002/741/ES ze dne 4. září 2002, kterým se stanovují revidovaná ekologická kritéria pro udělování označení ekologické nezávadnosti Společenství kopírovacímu a grafickému papíru a kterým se mění rozhodnutí 1999/554/ES (oznámeno pod číslem K(2002) 3294) (1)
32002D0742 OJ L 239, 06.09.2002, p.18 Rozhodnutí Komise 2002/742/ES ze dne 5. prosince 2001 o řízení podle článku 81 Smlouvy o ES a článku 53 Dohody o EHP (Případ č. COMP/E-1/36 604 — Kyselina citrónová (oznámeno pod číslem K(2001) 3923) (1)
32002D0743 OJ L 240, 07.09.2002, p.51 Rozhodnutí Komise 2002/743/ES ze dne 14. srpna 2002, kterým se mění rozhodnutí 97/634/ ES, kterým se přijímají závazky poskytnuté ve spojitosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu chovného lososa obecného pocházejícího z Norska
32002D0744 OJ L 240, 07.09.2002, p.63 Rozhodnutí Komise 2002/744/ES ze dne 5. září 2002, kterým se stanovují pravidla pro srovnávací zkoušky a testy Společenství prováděné u rozmnožovacího materiálu okrasných rostlin podle směrnice Rady 98/56/ES (oznámeno pod číslem K(2002) 3300 ) (1)
32002D0745 OJ L 240, 07.09.2002, p.65 Rozhodnutí Komise 2002/745/ES ze dne 5. září 2002, kterým se stanovují pravidla pro srovnávací zkoušky a testy Společenství prováděné u rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin podle směrnice Rady 92/34/EHS (oznámeno pod číslem K(2002) 3302 ) (1)
32002D0746 OJ L 242, 10.09.2002, p.25 Rozhodnutí Komise 2002/746/ES ze dne 5. července 2002 o řízení podle článku 81 Smlouvy o ES a článku 53 Dohody o EHP (COMP/37.730 — AuA/LH) (oznámeno pod číslem K(2002) 2502) (1)
32002D0747 OJ L 242, 10.09.2002, p.44 Rozhodnutí Komise 2002/747/ES ze dne 9. září 2002, kterým se stanovují revidovaná ekologická kritéria pro udělování označení ekologické nezávadnosti Společenství žárovkám a kterým se mění rozhodnutí 1999/568/ES (oznámeno pod číslem K(2002) 3310) (1)
32002D0748 OJ L 243, 11.09.2002, p.19 Rozhodnutí Komise 2002/748/ES ze dne 10. září 2002, kterým se mění rozhodnutí 98/676/ES, pokud jde o fluazolat (oznámeno pod číslem K(2002) 3324) (1)
32002D0749 OJ L 244, 12.09.2002, p.29 Rozhodnutí Rady 2002/749/ES ze dne 20. listopadu 2001 o uzavření Dohody formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Barbados, Belize, Republikou Kongo, Fidži, Guayanskou republikou, Republikou Côte d'Ivoire, Jamajkou, Keňskou republikou, Republikou Madagaskar, Republikou Malawi, Republikou Mauritius, Republikou Suriname, Svatým Kryštofem a Nevis, Svazijským královstvím, Spojenou republikou Tanzanie, Republikou Trinidad a Tobago, Republikou Uganda, Republikou Zambie a Republikou Zimbabwe o zaručených cenách pro cukrovou třtinu pro období 2000/2001
32002D0750 OJ L 244, 12.09.2002, p.38 Rozhodnutí Komise 2002/750/ES ze dne 10. září 2002 o uplatňování plošných metod zjišťování a teledetekce v případě zemědělských statistik pro léta 2002-2003 (oznámeno pod číslem K(2002) 3313)
32002D0753 OJ L 247, 14.09.2002, p.27 Rozhodnutí Komise 2002/753/ES ze dne 19. června 2002 o opatřeních, která Spolková republika Německo uplatňuje ve prospěch Deutsche Post AG (oznámeno pod číslem K(2002) 2144) (1)
32002D0754 OJ L 247, 14.09.2002, p.56 Rozhodnutí Rady 2002/754/SZBP ze dne 13. září 2002, kterým se provádí společný postoj 2002/145/SZBP o restriktivních opatřeních týkajících se Zimbabwe
32002D0756 OJ L 252, 20.09.2002, p.33 Rozhodnutí Komise 2002/756/ES ze dne 16. září 2002, kterým se stanovují pravidla pro srovnávací zkoušky a testy Společenství prováděné u rozmnožovacího materiálu některých rostlin podle směrnic Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 92/33/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES (oznámeno pod číslem K(2002) 3350) (1)
32002D0757 OJ L 252, 20.09.2002, p.37 Rozhodnutí Komise 2002/757/ES ze dne 19. září 2002 o prozatímních nouzových fytosanitárních opatřeních k zabránění zavlečení a rozšíření Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2002) 3380)
32002D0758 OJ L 253, 21.09.2002, p.9 Rozhodnutí Rady 2002/758/ES, EURATOM ze dne 17. září 2002 o jmenování členů Hospodářského a sociálního výboru pro období od 21. září 2002 do 20. září 2006
32002D0758 OJ L 257, 25.09.2002, p.1 Rozhodnutí Komise 2002/758/ES ze dne 10. října 2001 o řízení podle článku 81 Smlouvy o ES (Případ COMP/36.264 — Mercedes-Benz) (oznámeno pod číslem K (2001) 3028) (1)
32002D0758r OJ L 258, 26.09.2002, p.36 Oprava k rozhodnutí Komise 2002/758/ES ze dne 10. října 2001 o řízení podle článku 81 Smlouvy o ES (Případ COMP/36.264 — Mercedes-Benz) (Úř. věst. č. L 257 ze dne 25.9.2002)
32002D0759 OJ L 253, 21.09.2002, p.21 Rozhodnutí Komise 2002/759/ES ze dne 5. prosince 2001 o řízení podle článku 81 Smlouvy o ES (Případ COMP/37.800/F3 — Luxembourg Brewers) (oznámeno pod číslem K(2001) 3914) (1)
32002D0761 OJ L 262, 30.09.2002, p.1 Rozhodnutí Rady 2002/761/ES ze dne 22. července 2002 o uzavření Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na straně jedné a Libanonskou republikou na straně druhé
32002D0762 OJ L 256, 25.09.2002, p.7 Rozhodnutí Rady 2002/762/ES ze dne 19. září 2002, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Společenství, podepsaly, ratifikovaly nebo přistoupily k Mezinárodní úmluvě o občanskoprávní odpovědnosti za škody způsobené znečištěním naftou v zásobnících (Úmluva o naftě v zásobnících)
32002D0764 OJ L 259, 27.09.2002, p.54 Rozhodnutí Komise 2002/764/ES ze dne 25. září 2002 o finanční podpoře Společenství na eradikaci katarální horečky ovcí ve Francii v roce 2000 (oznámeno pod číslem K(2002) 3536)
32002D0765 OJ L 259, 27.09.2002, p.58 Rozhodnutí Komise 2002/765/ES ze dne 25. září 2002 o finanční podpoře Společenství na eradikaci katarální horečky ovcí ve Španělsku v roce 2000 (oznámeno pod číslem K(2002) 3537)
32002D0766 OJ L 259, 27.09.2002, p.62 Rozhodnutí Komise 2002/766/ES ze dne 25. září 2002 o celkové výši podpory Společenství na eradikaci klasického moru prasat ve Španělsku v roce 1997 (oznámeno pod číslem K(2002) 3538)
32002D0767 OJ L 259, 27.09.2002, p.63 Rozhodnutí Komise 2002/767/ES ze dne 25. září 2002 o finanční podpoře Společenství na eradikaci klasického moru prasat ve Španělsku v roce 2001 (oznámeno pod číslem K(2002) 3539)
32002D0768 OJ L 260, 28.09.2002, p.31 Rozhodnutí Komise 2002/768/ES ze dne 27. září 2002, kterým se mění rozhodnutí 2002/69/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se produktů živočišného původu dovezených z Číny (oznámeno pod číslem K(2002) 3603) (1)
32002D0770 OJ L 265, 03.10.2002, p.16 Rozhodnutí Komise 2002/770/ES ze dne 2. října 2002, kterým se mění rozhodnutí 2001/699/ES a kterým se zrušuje rozhodnutí 2002/250/ES za účelem odvolání ochranných opatření, pokud jde o produkty rybolovu a akvakultury dovážených z Vietnamu (oznámeno pod číslem K(2002) 3607) (1)
32002D0771 OJ L 265, 03.10.2002, p.18 Rozhodnutí Komise 2002/771/ES ze dne 2. října 2002, kterým se zrušuje rozhodnutí 2002/62/ES o některých ochranných opatřeních, pokud jde o určité produkty rybolovu a akvakultury určené pro lidskou spotřebu a dovezené z Pákistánu (oznámeno pod číslem K(2002) 3613) (1)
32002D0772 OJ L 283, 21.10.2002, p.1 Rozhodnutí Rady 2002/772/ES, Euratom ze dne 25. června 2002 a 23. září 2002, kterým se mění Akt o volbě zástupců Evropského parlamentu všeobecným hlasováním tvořící přílohu k rozhodnutí 76/787/ESUO, EHC, Euratom
32002D0773 OJ L 267, 04.10.2002, p.27 Rozhodnutí Rady 2002/773/ES ze dne 23. září 2002 o jmenování náhradníka Výboru regionů
32002D0774 OJ L 267, 04.10.2002, p.28 Rozhodnutí Rady 2002/774/ES ze dne 23. září 2002 o jmenování náhradníka Výboru regionů
32002D0775 OJ L 267, 04.10.2002, p.29 Rozhodnutí Rady 2002/775/ES ze dne 30. září 2002 o jmenování náhradníka Výboru regionů za Německo
32002D0776 OJ L 267, 04.10.2002, p.30 Rozhodnutí Komise 2002/776/ES ze dne 3. října 2002, kterým se po jedenácté mění rozhodnutí 2000/284/ES, kterým se stanovuje seznam inseminačních stanic schválených pro dovoz spermatu koňovitých ze třetích zemí ( oznámeno pod číslem K(2002) 3605 ) (1)
32002D0778 OJ L 272, 10.10.2002, p.25 Rozhodnutí Komise 2002/778/ES ze dne 9. dubna 2002 o režimech podpor C 74/2001 (ex NN76/2001), které uplatňuje Belgie a které Belgie má v úmyslu uplatnit ve prospěch diamantového průmyslu (oznámeno pod číslem K(2002) 1345) (1)
32002D0779 OJ L 282, 19.10.2002, p.1 Rozhodnutí Komise 2002/779/ES ze dne 21. prosince 2000 o státní podpoře poskytované Spolkovou republikou Německo ve prospěch společnosti Zeuro Möbelwerk GmbH, Thuringia (oznámeno pod číslem K(2000) 4401) (1)
32002D0780 OJ L 282, 19.10.2002, p.15 Rozhodnutí Komise 2002/780/ES ze dne 28. února 2001 o režimu podpor „investiční příspěvky" 1999, který má Německo v úmyslu poskytovat ve prospěch některých podniků v nových regionech, včetně Berlínu (oznámeno pod číslem K(2001) 668) (1)
32002D0781 OJ L 282, 19.10.2002, p.23 Rozhodnutí Komise 2002/781/ES ze dne 20. prosince 2001 o státní podpoře, kterou má Německo v úmyslu uplatnit ve prospěch společnosti DaimlerChrysler AG, Kölleda (oznámeno pod číslem K(2001) 4480) (1)
32002D0782 OJ L 282, 19.10.2002, p.29 Rozhodnutí Komise 2002/782/ES ze dne 12. března 2002 o podpoře poskytované Itálií ve prospěch společnosti Poste Italiane SpA (bývalá Ente Poste Italiane) (oznámeno pod číslem K(2002) 921) (1)
32002D0783 OJ L 282, 19.10.2002, p.48 Rozhodnutí Komise 2002/783/ES ze dne 12. března 2002 o státní podpoře C 62/2001 (ex NN /2000) poskytované Německem ve prospěch společnosti v konkursu Neue Erba Lautex GmbH a Erba Lautex GmbH (oznámeno pod číslem K(2002) 944) (1)
32002D0784 OJ L 282, 19.10.2002, p.57 Rozhodnutí Komise 2002/784/ES ze dne 24. dubna 2002 o státní podpoře poskytované Spolkovou republikou Německo ve prospěch společností na Wörth Industrial estate (oznámeno pod číslem K(2002) 1482) (1)
32002D0785 OJ L 282, 19.10.2002, p.60 Rozhodnutí Komise 2002/785/ES ze dne 7. května 2002 o podpoře, kterou má Itálie v úmyslu poskytovat podle článku 21 zákona regionu Sardinie č. 21/2000 ve prospěch společností využívajících jiná paliva než methan (oznámeno pod číslem K(2002) 1785)
32002D0786 OJ L 282, 19.10.2002, p.66 Rozhodnutí Komise 2002/786/CECA ze dne 5. května 2002, kterým se Spojenému království povoluje poskytovat podporu šesti výrobním jednotkám v roce 2001 a v období od 1. ledna 2002 do 23. července 2002 (oznámeno pod číslem K(2002) 2016) (1)
32002D0787 OJ L 282, 19.10.2002, p.70 Rozhodnutí Komise 2002/787/ESUO ze dne 23. července 2002 o státní podpoře ve prospěch francouzského uhelného průmyslu pro roky 1998 až 2001 (oznámeno pod číslem K(2002) 2792) (1)
32002D0788 OJ L 274, 11.10.2002, p.33 Rozhodnutí Komise 2002/788/ES ze dne 10. října 2002, kterým se mění směrnice Rady 82/894/EHS o oznamování nemocí zvířat ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2002) 3670) (1)
32002D0789 OJ L 274, 11.10.2002, p.36 Rozhodnutí Komise 2002/789/ES ze dne 10. října 2002, kterým se mění rozhodnutí 2001/751/ES, pokud jde o dovoz živých běžců a násadových vajec z Botswany (oznámeno pod číslem K(2002) 3671) (1)
32002D0790 OJ L 274, 11.10.2002, p.38 Rozhodnutí Komise 2002/790/ES ze dne 10. října 2002, kterým se potřetí mění rozhodnutí 2002/383/ES o některých ochranných opatřeních proti klasickému moru prasat ve Francii, Německu a Lucembursku (oznámeno pod číslem K(2002) 3681) (1)
32002D0791 OJ L 274, 11.10.2002, p.40 Rozhodnutí Komise 2002/791/ES ze dne 10. října 2002, kterým se podruhé mění rozhodnutí 2002/161/ES, pokud jde o vakcinaci proti klasickému moru prasat u divokých prasat v Porýní-Falcku a Sársku (oznámeno pod číslem K(2002) 3694) (1)
32002D0792 OJ L 276, 12.10.2002, p.31 Rozhodnutí Komise 2002/792/ES ze dne 20. prosince 2001, kterým se spojení podniků prohlašuje za slučitelné se společným trhem a s Dohodou o EHP (Případ č. COMP/M.2533 — BP/E.ON) (oznámeno pod číslem K(2001) 4527) (1)
32002D0793 OJ L 276, 12.10.2002, p.62 Rozhodnutí Komise 2002/793/ES ze dne 11. října 2002, kterým se mění rozhodnutí 93/402/EHS, pokud jde o dovoz čerstvého masa z Paraguaye (oznámeno pod číslem K(2002) 3690) (1)
32002D0794 OJ L 276, 12.10.2002, p.66 Rozhodnutí Komise 2002/794/ES ze dne 11. října 2002 o některých ochranných opatřeních, pokud jde o drůbeží maso, produkty a přípravky z drůbežího masa určené k lidské spotřebě a dovezené z Brazílie (oznámeno pod číslem K(2002) 3692) (1)
32002D0796 OJ L 277, 15.10.2002, p.21 Rozhodnutí Komise 2002/796/ES ze dne 14. října 2002, kterým se mění rozhodnutí 2002/607/ES o ochranných opatřeních proti influenze ptáků v Čile (oznámeno pod číslem K(2002) 3724) (1)
32002D0797 OJ L 277, 15.10.2002, p.23 Rozhodnutí Komise 2002/797/ES ze dne 14. října 2002, kterým se mění rozhodnutí 97/467/ES, pokud jde o maso farmové zvěře a Grónsko (oznámeno pod číslem K(2002) 3751) (1)
32002D0798 OJ L 277, 15.10.2002, p.25 Rozhodnutí Komise 2002/798/ES ze dne 14. října 2002 o seznamu programů pro monitorování TSE, které mají v roce 2003 nárok na finanční příspěvek Společenství (oznámeno pod číslem K(2002) 3878)
32002D0799 OJ L 277, 15.10.2002, p.27 Rozhodnutí Komise 2002/799/ES ze dne 14. října 2002 o seznamu programů pro eradikaci a monitorování nemocí zvířat a o seznamu kontrolních programů zamířených na prevenci, které mají v roce 2003 nárok na příspěvek Společenství (oznámeno pod číslem K(2002) 3879)
32002D0800 OJ L 278, 16.10.2002, p.19 Rozhodnutí Rady 2002/800/ES ze dne 8. října 2002, kterým se mění rozhodnutí 98/508/ES o uzavření Dohody o vzájemném uznávání při uznávání shody, certifikátů a značek mezi Evropským společenstvím a Austrálií
32002D0801 OJ L 278, 16.10.2002, p.20 Rozhodnutí Rady 2002/801/ES ze dne 8. října 2002, kterým se mění rozhodnutí 98/509/ES o uzavření Dohody o vzájemném uznávání při uznávání shody mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem
32002D0802 OJ L 278, 16.10.2002, p.21 Rozhodnutí Rady 2002/802/ES ze dne 8. října 2002, kterým se mění rozhodnutí 98/566/ES o uzavření Dohody o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Kanadou
32002D0803 OJ L 278, 16.10.2002, p.22 Rozhodnutí Rady 2002/803/ES ze dne 8. října 2002, kterým se mění rozhodnutí 1999/78/ES o uzavření Dohody o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými
32002D0804 OJ L 278, 16.10.2002, p.23 Rozhodnutí Rady 2002/804/ES ze dne 8. října 2002, kterým se mění rozhodnutí 2001/747/ES o uzavření Dohody o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Japonskem
32002D0805 OJ L 278, 16.10.2002, p.24 Rozhodnutí Komise 2002/805/ES ze dne 15. října 2002 o některých ochranných opatřeních, pokud jde o některé produkty živočišného původu pro živočišnou výživu a dovezené z Ukrajiny (oznámeno pod číslem K(2002) 3785) (1)
32002D0806 OJ L 279, 17.10.2002, p.35 Rozhodnutí Komise 2002/806/ES ze dne 11. července 2001 o systému státních podpor, který uplatňuje Španělsko vůči některým nově založeným firmám v provinicii Vizcaya (Španělsko) (oznámeno pod číslem K(2001) 1763) (1)
32002D0807 OJ L 279, 17.10.2002, p.50 Rozhodnutí Komise 2002/807/ES ze dne 15. října 2002, kterým se mění rozhodnutí 2000/807/ES, kterým se stanovuje kodifikovaná forma a kódy pro oznamování nemocí zvířat podle směrnice Rady 82/894/EHS (oznámeno pod číslem K(2002) 3786) (1)
32002D0808 OJ L 279, 17.10.2002, p.51 Rozhodnutí Komise 2002/808/ES ze dne 16. října 2002, kterým se mění rozhodnutí 97/102/ES, kterým se stanovují zvláštní podmínky, kterými se řídí dovoz produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Ruska (oznámeno pod číslem K(2002) 3842) (1)
32002D0809 OJ L 280, 18.10.2002, p.25 Rozhodnutí Rady 2002/809/ES ze dne 8. října 2002 o jmenování jednoho náhradníka Výboru regionů za Německo
32002D0810 OJ L 280, 18.10.2002, p.26 Rozhodnutí Rady 2002/810/ES ze dne 8. října 2002 o jmenování dvou členů a dvou náhradníků Výboru regionů
32002D0811 OJ L 280, 18.10.2002, p.27 Rozhodnutí Rady 2002/811/ES ze dne 3. října 2002, kterým se zavádějí obecné poznámky doplňující přílohu VII ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS
32002D0812 OJ L 280, 18.10.2002, p.37 Rozhodnutí Rady 2002/812/ES ze dne 3. října 2002, kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES zavádí souhrnný informační formát pro oznamování týkající se uvádění geneticky modifikovaných organismů na trh jako produkty nebo v produktech
32002D0813 OJ L 280, 18.10.2002, p.62 Rozhodnutí Rady 2002/813/ES ze dne 3. října 2002, kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES zavádí souhrnný informační formát pro oznamování týkající se záměrného uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí za jiným účelem než je uvádění na trh
32002D0816 OJ L 280, 18.10.2002, p.88 Rozhodnutí Komise 2002/816/ES ze dne 14. října 2002, kterým se mění rozhodnutí 1999/187/ES o účetní závěrce výdajů záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) za rok 1995, kterou předkládají členské státy (oznámeno pod číslem K(2002) 3771)
32002D0817 OJ L 281, 19.10.2002, p.10 Rozhodnutí Rady 2002/817/ES ze dne 23. září 2002 o uzavření Úmluvy mezi Evropským společenstvím a Agenturou Spojených národů pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA) o pomoci uprchlíkům ze zemí Blízkého východu (2002 až 2005)
32002D0818 OJ L 281, 19.10.2002, p.15 Rozhodnutí Komise 2002/818/ES ze dne 8. října 2002 podle ustanovení nařízení Rady (ES) č. 3286/94 týkající se obchodních praktik, které používá Korea a které ovlivňují obchod s obchodními plavidly (oznámeno pod číslem K(2002) 3652)
32002D0819 OJ L 281, 19.10.2002, p.18 Rozhodnutí Komise 2002/819/ES ze dne 18. října 2002, kterým se mění rozhodnutí 98/569/ES, kterým se stanovují zvláštní podmínky pro dovoz mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů pocházející z Tuniska a rozhodnutí 98/570/ES, kterým se stanovují zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Tuniska (oznámeno pod číslem K(2002) 3906) (1)
32002D0820 OJ L 296, 30.10.2002, p.1 Rozhodnutí Komise 2002/820/ES ze dne 11. července 2001 o režim státní podpor poskytovaných Španělskem ve prospěch firem v Álava formou daňového úvěru ve výši 45 % investice (oznámeno pod číslem K(2001) 1759) (1)
32002D0821 OJ L 296, 30.10.2002, p.20 Rozhodnutí Komise 2002/821/ES ze dne 15. ledna 2002 o státní podpoře poskytované Německem ve prospěch společnosti Pollmeier GmbH, Malchow (oznámeno pod číslem K(2001) 4447) (1)
32002D0822 OJ L 296, 30.10.2002, p.35 Rozhodnutí Komise 2002/822/ESUO ze dne 30. ledna 2002 o státní podpoře poskytované Španělskem ve prospěch řady ocelářských podniků v Baskicku (oznámeno pod číslem K(2002) 309) (1)
32002D0823 OJ L 296, 30.10.2002, p.42 Rozhodnutí Komise 2002/823/ES ze dne 3. dubna 2002 o státní podpoře poskytované Spolkovou republikou Německo ve prospěch ILKA MAFA Kältemaschinenbau GmbH (oznámeno pod číslem K(2002) 1190) (1)
32002D0824 OJ L 296, 30.10.2002, p.50 Rozhodnutí Komise 2002/824/ES ze dne 9. dubna 2002 o státní podpoře C 72/2001 (ex N 361/2001, kterou má Německo v úmyslu poskytovat ve prospěch společnosti Hamburger AG (oznámeno pod číslem K(2002) 1340) (1)
32002D0825 OJ L 296, 30.10.2002, p.60 Rozhodnutí Komise 2002/825/ES ze dne 24. dubna 2002 o státní podpoře poskytované Belgií ve prospěch společnosti Beaulieu Group (Ter Lembeek International) (oznámeno pod číslem K(2002) 1341) (1)
32002D0826 OJ L 296, 30.10.2002, p.73 Rozhodnutí Komise 2002/826/ESUO ze dne 2. července 2002 o finančních opatřeních Španělska pro uhelný průmysl v roce 2001a v období do 1. ledna 2002 do 23. července 2002 (oznámeno pod číslem K(2002) 2438)
32002D0827 OJ L 296, 30.10.2002, p.80 Rozhodnutí Komise 2002/827/ESUO ze dne 2. července 2002 o podpoře poskytované Španělskem ve prospěch podniku González Díez SA v letech 1998, 2000 a 2001 (oznámeno pod číslem K(2002) 2441) (1)
32002D0828 OJ L 284, 22.10.2002, p.18 Rozhodnutí Rady 2002/828/ES ze dne 8. října 2002, kterým se Švédsku povoluje uplatnit odlišnou sazbu energetické daně z alkylátu na bázi benzínu pro dvoutaktní motory v souladu s čl. 8 odst. 4 směrnice 92/81/EHS
32002D0833 OJ L 285, 23.10.2002, p.22 Rozhodnutí Komise 2002/833/ES ze dne 22. října 2002, kterým se mění rozhodnutí 2000/672/ES, kterým se stanovují zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu pocházejících z Venezuely (oznámeno pod číslem K(2002) 3902) (1)
32002D0834 OJ L 294, 29.10.2002, p.1 Rozhodnutí Rady 2002/834/ES ze dne 30. září 2002, kterým se přijímá zvláštní program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace: "Integrace a podpora evropské výzkumné oblasti" (2002-2006)
32002D0835 OJ L 294, 29.10.2002, p.44 Rozhodnutí Rady 2002/835/ES ze dne 30. září 2002, kterým se přijímá zvláštní program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace: "Struktura evropské výzkumné oblasti" (2002-2006)
32002D0836 OJ L 294, 29.10.2002, p.60 Rozhodnutí Rady 2002/836/ES ze dne 30. září 2002, kterým se přijímá zvláštní program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, jež má být uskutečněn prostřednictvím přímých akcí Společného výzkumného centra (2002-2006)
32002D0837 OJ L 294, 29.10.2002, p.74 Rozhodnutí Rady 2002/837/EURATOM ze dne 30. září 2002, kterým se přijímá zvláštní program (Euratom) pro výzkum a zkoušení jaderné energie (2002-2006)
32002D0838 OJ L 294, 29.10.2002, p.86 Rozhodnutí Rady 2002/838/EURATOM ze dne 30. září 2002, kterým se přijímá zvláštní program pro výzkum a vzdělávání, jež má být uskutečněn Společným výzkumným centrem prostřednictvím přímých akcí pro Evropské společenství pro atomovou energii (2002-2006)
32002D0839 OJ L 287, 25.10.2002, p.39 Rozhodnutí Komise 2002/839/ES ze dne 24. října 2002, kterým se počtvrté mění rozhodnutí 2002/383/ES o některých ochranných opatřeních proti klasickému moru prasat ve Francii, Německu a Lucembursku (oznámeno pod číslem K(2002) 4009) (1)
32002D0839r OJ L 012, 15.01.2002, p.70 Oprava k rozhodnutí Komise 2001/839/ES ze dne 8. listopadu 2001, kterým se stanovuje dotazník pro roční zprávu o hodnocení kvality okolního ovzduší podle směrnic Rady 96/62/ES a 1999/30/ES (Úř. věst. č. L 319, 4.12.2001)
32002D0840 OJ L 287, 25.10.2002, p.40 Rozhodnutí Komise 2002/840/ES ze dne 23. října 2002, kterým se přijímá seznam schválených zařízení pro ozařování potravin ve třetích zemích (oznámeno pod číslem K(2002) 3994) (1)
32002D0841 OJ L 134, 22.05.2002, p.11 Rozhodnutí Komise č. 841/2002/ESUO ze dne 21. května 2002, kterým se mění rozhodnutí č. 283/2000/ESUO, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo z dovozu některých plochých válcovaných výrobků z oceli nebo nelegované oceli, o šířce větší než 600 mm, neplátovaných, nepokovených ani nepotažených, ve svitcích, dále neopracovaných jinak než válcováním za tepla, pocházejících mimo jiné z Indie, a kterým se přijímá závazek
32002D0841 OJ L 287, 25.10.2002, p.42 Rozhodnutí Komise 2002/841/ES ze dne 24. října 2002, kterým se mění rozhodnutí 93/197/EHS o veterinárních podmínkách a osvědčeních pro dovoz registrovaných koňovitých a koňovitých na chov a produkci (oznámeno pod číslem K(2002) 4006) (1)
32002D0842 OJ L 134, 22.05.2002, p.18 Rozhodnutí Komise č. 842/2002/ESUO ze dne 21. května 2002, kterým se mění rozhodnutí č. 284/2000/ESUO, kterým se ukládá definitivní vyrovnávací clo z dovozu některých plochých válcovaných výrobků z oceli nebo nelegované oceli, o šířce větší než 600 mm, neplátovaných, nepokovených ani nepotažených, ve svitcích, dále neopracovaných jinak než válcováním za tepla, pocházejících mimo jiné z Indie, a kterým se přijímá závazek
32002D0842 OJ L 289, 26.10.2002, p.1 Rozhodnutí Rady 2002/842/SZBP ze dne 21. října 2002 o provádění společné akce 2002/589/SZBP s ohledem na příspěvek Evropské unie na boj proti destabilizujícímu hromadění a šíření zbraní a lehkých střelných zbraní v jihovýchodní Evropě
32002D0844 OJ L 289, 26.10.2002, p.30 Rozhodnutí Komise 2002/844/ES ze dne 23. října 2002, kterým se mění směrnice 2001/14/ES, pokud jde datum změny pracovní doby pro železniční dopravu (oznámeno pod číslem K(2002) 3997) (1)
32002D0845 OJ L 293, 29.10.2002, p.1 Rozhodnutí Rady 2002/845/SZBP ze dne 30. září 2002 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Bosnou a Hercegovinou o činnosti Policejní mise Evropské unie (EUPM) v Bosně a Hercegovině
32002D0848 OJ L 295, 30.10.2002, p.12 Rozhodnutí Rady 2002/848/ES ze dne 28. října 2002, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních restriktivních opatřeních namířených proti určitým osobám a subjektům za účelem boje proti terorismu a o zrušení rozhodnutí 2001/927/ES
32002D0853 OJ L 299, 01.11.2002, p.53 Rozhodnutí Komise 2002/853/ES ze dne 29. října 2002 o stanovisku Evropského společenství k přizpůsobení nařízení Evropské hospodářské komise Spojených národů 3, 7, 14, 16, 23, 34, 37, 38, 43, 48, 50, 67, 75, 77, 87, 91, 105 a 113 technickému pokroku
32002D0854 OJ L 301, 05.11.2002, p.1 Rozhodnutí Komise 2002/854/ES ze dne 29. října 2002, kterým se stanovují zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu z Kostariky (oznámeno pod číslem K(2002) 4088) (1)
32002D0855 OJ L 301, 05.11.2002, p.6 Rozhodnutí Komise 2002/855/ES ze dne 29. října 2002, kterým se stanovují zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu z Nové Kaledonie (oznámeno pod číslem K(2002) 4090) (1)
32002D0856 OJ L 301, 05.11.2002, p.11 Rozhodnutí Komise 2002/856/ES ze dne 29. října 2002, kterým se stanovují zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu z Grónsko (oznámeno pod číslem K(2002) 4091) (1)
32002D0857 OJ L 301, 05.11.2002, p.19 Rozhodnutí Komise 2002/857/ES ze dne 29. října 2002, kterým se stanovují zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu ze Suriname (oznámeno pod číslem K(2002) 4092) (1)
32002D0858 OJ L 301, 05.11.2002, p.24 Rozhodnutí Komise 2002/858/ES ze dne 29. října 2002, kterým se stanovují zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu z Mosambiku (oznámeno pod číslem K(2002) 4094) (1)
32002D0859 OJ L 301, 05.11.2002, p.33 Rozhodnutí Komise 2002/859/ES ze dne 29. října 2002, kterým se stanovují zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu z Papuy Nové Guineje (oznámeno pod číslem K(2002) 4096) (1)
32002D0860 OJ L 301, 05.11.2002, p.38 Rozhodnutí Komise 2002/860/ES ze dne 29. října 2002, kterým se stanovují zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu ze Švýcarska (oznámeno pod číslem K(2002) 4097) (1)
32002D0861 OJ L 301, 05.11.2002, p.43 Rozhodnutí Komise 2002/861/ES ze dne 29. října 2002, kterým se stanovují zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu z Hondurasu (oznámeno pod číslem K(2002) 4098) (1)
32002D0862 OJ L 301, 05.11.2002, p.48 Rozhodnutí Komise 2002/862/ES ze dne 29. října 2002, kterým se stanovují zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu z Kazachstánu (oznámeno pod číslem K(2002) 4099) (1)
32002D0863 OJ L 301, 05.11.2002, p.53 Rozhodnutí Komise 2002/863/ES ze dne 29. října 2002, kterým se mění rozhodnutí 97/296/ES, kterým se stanovuje seznam třetích zemí, ze kterých je povolen dovoz produktů rybolovu pro lidskou spotřebu, pokud jde o Grónsko, Novou Kaledonii, Kostariku, Papuu Novou Guineu, Suriname, Švýcarsko, Mosambik, Honduras, Kazachstán a Svazovou republiku Jugoslávii (oznámeno pod číslem K(2002) 4100) (1)
32002D0865 OJ L 307, 08.11.2002, p.1 Rozhodnutí Komise 2002/865/ES ze dne 30. října 2001 o státní podpoře poskytované Německem ve prospěch společnosti Graf von Henneberg Porzellan GmbH, Ilmenau ( oznámeno pod číslem K(2001) 3303 ) (1)
32002D0866 OJ L 307, 08.11.2002, p.28 Rozhodnutí Komise 2002/866/ES ze dne 27. února 2002 o státní podpoře poskytované Německem ve prospěch společnosti Hoch- und Ingenieurbau GmbH (HIG) (oznámeno pod číslem K(2002) 589) (1)
32002D0867 OJ L 307, 08.11.2002, p.37 Rozhodnutí Komise 2002/867/ES ze dne 9. dubna 2002 o státní podpoře C 86/2001 (ex N 334/2001), prostřednictvím které má Německo v úmyslu pomoci společnosti Infineon Technologies SC 300 GmbH & Co. KG (oznámeno pod číslem K(2002) 1346) (1)
32002D0868 OJ L 307, 08.11.2002, p.49 Rozhodnutí Komise 2002/868/ES ze dne 17. července 2002 o systému podpor poskytovaných Itálií za účelem snížení počtu cisternových lodí starších více než 20 v italské cisternové flotile (oznámeno pod číslem K(2002) 2437) (1)
32002D0871 OJ L 300, 05.11.2002, p.42 Rozhodnutí Komise 2002/871/ES ze dne 17. října 2002, kterým se zavádí společný rámec pro sdělování informací nezbytných pro uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1407/2002 o státní podpoře ve prospěch uhelného průmyslu (oznámeno pod číslem K(2002) 3783)
32002D0877 OJ L 305, 07.11.2002, p.20 Rozhodnutí Rady 2002/877/ES ze dne 5. listopadu 2002 o podpisu Dohody ve formě memoranda o porozumění mezi Evropským společenstvím a Brazilskou federativní republikou o ujednání v oblasti přístupu na trh pro textilní a oděvní výrobky jménem Evropského společenství a o jejím prozatímním uplatňování
32002D0878 OJ L 305, 07.11.2002, p.57 Rozhodnutí Komise 2002/878/ES ze dne 6. listopadu 2002, kterým se stanovují plány odběru vzorků a diagnostické metody pro detekci a potvrzení přítomnosti chorob měkkýšů Bonamiosis (Bonamia ostreae) a Marteiliosis (Marteilia refringens) (oznámeno pod číslem K(2002) 4327) (1)
32002D0879 OJ L 305, 07.11.2002, p.59 Rozhodnutí Komise 2002/879/ES ze dne 4. listopadu 2002, kterým se mění rozhodnutí 2002/304/ES, pokud jde o program uplatňovaný Finskem za účelem získání statusu schválené zóny, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) u ryb (oznámeno pod číslem K(2002) 4290) (1)
32002D0880 OJ L 306, 08.11.2002, p.24 Rozhodnutí Rady 2002/880/ES ze dne 5. listopadu 2002, kterým se Rakousku povoluje uplatnit opatření odchylující se od článku 21 směrnice 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daně z obratu
32002D0881 OJ L 306, 08.11.2002, p.26 Rozhodnutí Komise 2002/881/ES ze dne 5. listopadu 2002, kterým se z financování Společenství vylučují některé výdaje vzniklé členským státům podle záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZZOF) (oznámeno pod číslem K(2002) 4127)
32002D0882 OJ L 308, 09.11.2002, p.25 Rozhodnutí Rady 2002/882/ES ze dne 5. listopadu 2002, kterým se Svazové republice Jugoslávie poskytuje další makro-finanční pomoc
32002D0883 OJ L 308, 09.11.2002, p.28 Rozhodnutí Rady 2002/883/ES ze dne 5. listopadu 2002, kterým se Bosně a Herzegovině poskytuje další makro-finanční pomoc
32002D0884 OJ L 308, 09.11.2002, p.30 Rozhodnutí Komise 2002/884/ES ze dne 31. října 2002 o vnitrostátních ustanoveních týkajících se omezení obchodování se dřevem upraveným kreozotem a jeho používání, které Nizozemsko oznámilo podle čl. 95 odst. 4 a 5 Smlouvy o ES (oznámeno pod číslem K(2002) 4116) (1)
32002D0885 OJ L 308, 09.11.2002, p.44 Rozhodnutí Komise 2002/885/ES ze dne 7. listopadu 2002, kterým se mění směrnice Rady 96/49/ES, pokud jde o lhůtu, ve které musí tlakové kotle, válcové nádrže a cisterny pro železniční dopravu nebezpečného zboží dosáhnout souladu s touto směrnicí (oznámeno pod číslem K(2002) 4343) (1)
32002D0886 OJ L 308, 09.11.2002, p.45 Rozhodnutí Komise 2002/886/ES ze dne 7. listopadu 2002, kterým se mění směrnice Rady 94/55/ES, pokud jde o lhůtu, ve které musí tlakové kotle, válcové nádrže a cisterny pro silniční dopravu nebezpečného zboží dosáhnout souladu s touto směrnicí (oznámeno pod číslem K(2002) 4344) (1)
32002D0887 OJ L 309, 12.11.2002, p.8 Rozhodnutí Komise 2002/887/ES ze dne 8. listopadu 2002, kterým se povolují odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES v případě přírodně nebo uměle zakrslých rostlin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a Pinus L., pocházejících z Japonska (oznámeno pod číslem K(2002) 4348)
32002D0889 OJ L 311, 14.11.2002, p.16 Rozhodnutí Komise 2002/889/ES ze dne 13. listopadu 2002 o finančním příspěvku Společenství na krytí nákladů vzniklých Řecku, Španělsku, Francii, Nizozemsku, Rakousku, Portugalsku a Finsku bojem s organismy škodlivými rostlinám a rostlinným produktům (oznámeno pod číslem K(2002) 4372)
32002D0890 OJ L 311, 14.11.2002, p.20 Rozhodnutí Komise 2002/890/ES ze dne 21. října 2002, kterým se mění rozhodnutí 1999/215/ES, kterým se přijímají závazky nabídnuté ve spojitosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu polypropylenových vázacích strojů nebo balicích lisů pocházející z Polska, České republiky a Maďarska a kterým se ukončuje řízení v případě některých dovozů pocházejících ze Saudské Arábie
32002D0892 OJ L 314, 18.11.2002, p.1 Rozhodnutí Komise 2002/892/ES ze dne 11. července 2001 o systému státních podpor, který uplatňuje Španělsko ve prospěch některých nově zřízených firem v Álava (oznámeno pod číslem K(2001) 1760) (1)
32002D0893 OJ L 314, 18.11.2002, p.17 Rozhodnutí Komise 2002/893/ES ze dne 11. července 2001 o systému státních podpor, který uplatňuje Španělsko ve prospěch některých nově zřízených firem v Navarre (Španělsko) (oznámeno pod číslem K(2001) 1762) (1)
32002D0894 OJ L 314, 18.11.2002, p.26 Rozhodnutí Komise 2002/894/ES ze dne 11. července 2001 o režimu státních podpor, které Španělsko poskytuje ve prospěch firem v Guipúzcoa ve formě daňového úvěr až do výše 45 % investice oznámeno pod číslem K(2001) 1764) (1)
32002D0895 OJ L 314, 18.11.2002, p.45 Rozhodnutí Komise 2002/895/ES ze dne 30. ledna 2002 o státní podpoře poskytované Německem ve prospěch společnosti Hirschfelder Leinen und Textil GmbH (Hiltex) (oznámeno pod číslem K(2002) 310) (1)
32002D0896 OJ L 314, 18.11.2002, p.62 Rozhodnutí Komise 2002/896/ES ze dne 30. ledna 2002 o státní podpoře poskytované ve prospěch společnosti Gothaer Fahrzeugtechnik GmbH (oznámeno pod číslem K(2002) 316) (1)
32002D0897 OJ L 314, 18.11.2002, p.72 Rozhodnutí Komise 2002/897/ES ze dne 12. března 2002 o státní podpoře poskytované Německem ve prospěch společnosti Ingenieur- und Gewerbebau GmbH (IGB) (oznámeno pod číslem K(2002) 912) (1)
32002D0898 OJ L 314, 18.11.2002, p.75 Rozhodnutí Komise 2002/898/ES ze dne 9. dubna 2002 o státní podpoře poskytované Německem ve prospěch společnosti SKL Motoren- und Systembautechnik GmbH (oznámeno pod číslem K(2002) 1342) (1)
32002D0899 OJ L 314, 18.11.2002, p.86 Rozhodnutí Komise 2002/899/ES ze dne 7. května 2002 o státní podpoře, kterou má Španělsko v úmyslu poskytovat ve prospěch společnosti Ford Espańa SA (oznámeno pod číslem K(2002) 1803) (1)
32002D0900 OJ L 314, 18.11.2002, p.92 Rozhodnutí Komise 2002/900/ES ze dne 5. června 2002 o státní podpoře, kterou má Španělsko v úmyslu poskytovat ve prospěch společnosti Renault Espańa SA (oznámeno pod číslem K(2002) 1992) (1)
32002D0901 OJ L 314, 18.11.2002, p.97 Rozhodnutí Komise 2002/901/ES ze dne 19. června 2002 o státní podpoře poskytované Nizozemskem na operace nizozemských remorkérů v námořních přístavech a vnitrozemských vodních cestách Společenství (oznámeno pod číslem K(2002) 2158) (1)
32002D0902 OJ L 312, 15.11.2002, p.27 Rozhodnutí Komise 2002/902/ES ze dne 13. listopadu 2002 o odložení rozhodnutí o žádosti Ruské federace o zvláštní stimulující opatření na ochranu pracovních práv
32002D0903 OJ L 312, 15.11.2002, p.28 Rozhodnutí Komise 2002/903/ES ze dne 14. listopadu 2002, kterým se mění rozhodnutí 96/301/ES tak, že se obnovuje povolení pro členské státy učinit mimořádná opatření proti šíření Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, pokud jde o Egypt (oznámeno pod číslem K(2002) 4416)
32002D0904 OJ L 313, 16.11.2002, p.1 Rozhodnutí Rady 2002/904/SZBP ze dne 11. listopadu 2002, kterým se prodlužuje a mění rozhodnutí 1999/730/SZBP o příspěvku Evropské unie na boj proti destabilizujícímu hromadění a šíření zbraní a lehkých střelných zbraní v Kambodže
32002D0905 OJ L 313, 16.11.2002, p.26 Rozhodnutí Komise 2002/905/ES ze dne 29. října 2002, kterým se přijímá plán, kterým se členským státům rozdělují zdroje z rozpočtového roku 2003 na dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch osob ve Společenství trpících největším nedostatkem (oznámeno pod číslem K(2002) 4363)
32002D0906 OJ L 313, 16.11.2002, p.30 Rozhodnutí Komise 2002/906/ES ze dne 15. listopadu 2002, kterým se mění rozhodnutí 2001/783/ES, pokud jde o ochranné a kontrolní zóny v případě katarální horečky ovcí v Itálii (oznámeno pod číslem K(2002) 4415) (1)
32002D0907 OJ L 313, 16.11.2002, p.32 Rozhodnutí Komise 2002/907/ES ze dne 15. listopadu 2002, kterým se dočasně uznává kontrolní systém pro podniky pracující se skotem zřízený ve Francii podle směrnice Rady 64/432/EHS (oznámeno pod číslem K(2002) 4417) (1)
32002D0908 OJ L 313, 16.11.2002, p.34 Rozhodnutí Komise 2002/908/ES ze dne 15. listopadu 2002, kterým se mění rozhodnutí 93/402/EHS, pokud jde o dovoz čerstvého masa z Brazílie (oznámeno pod číslem K(2002) 4493) (1)
32002D0909 OJ L 315, 19.11.2002, p.16 Rozhodnutí Komise 2002/909/ES ze dne 13. listopadu 2002 o italských pravidlech, která netrvají na umožnění požadavků pro podniky a zařízení, které recyklují nebezpečný odpad podle článku 3 směrnice 91/689/EHS o nebezpečném odpadu (oznámeno pod číslem K(2002) 4392) (1)
32002D0910 OJ L 315, 19.11.2002, p.21 Rozhodnutí Komise 2002/910/ES ze dne 18. listopadu 2002, kterým se mění rozhodnutí 1999/815/ES o opatřeních zakazujících uvádět na trh hračky a předměty péče o dítě, které děti mladší tří let mohou vkládat do úst, vyrobené z měkkého PVC obsahujícího některé ftaláty (oznámeno pod číslem K(2002) 4435) (1)
32002D0913 OJ L 317, 21.11.2002, p.29 Rozhodnutí Rady 2002/913/ES ze dne 11. listopadu 2002 o podpisu jménem Evropského společenství a prozatímním uplatňování Dohody formou výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu, kterým se stanovují rybolovná práva a výše finančního příspěvku podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Angolské republiky o rybolovu v blízkosti Angoly v období od 3. května do 2. srpna 2002
32002D0914 OJ L 318, 22.11.2002, p.17 Rozhodnutí Komise 2002/914/ES ze dne 24. července 2002 o řízení podle článku 81 Smlouvy o ES a článku 53 Dohody o EHP (Případ č. COMP/29.373 — Visa International — Multilateral Interchange Fee) (oznámeno pod číslem K(2002) 2698) (1)
32002D0915 OJ L 319, 23.11.2002, p.24 Rozhodnutí Komise 2002/915/ES ze dne 18. listopadu 2002 o žádosti o odchylku podle odst. 2 písm. b) přílohy III k a článku 9 směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (známeno pod číslem K(2002) 464)
32002D0916 OJ L 319, 23.11.2002, p.28 Rozhodnutí Komise 2002/916/ES ze dne 21. listopadu 2002, kterým se mění rozhodnutí 94/652/ES, pokud jde o aktualizaci seznamu úkolů, jež mají být provedeny v rámci spolupráce členských států při vědeckém zkoumání otázek týkajících se potravin (oznámeno pod číslem K(2002) 4447) (1)
32002D0917 OJ L 321, 26.11.2002, p.11 Rozhodnutí Rady 2002/917/ES ze dne 3. října 2002 o uzavření Dohody o mezinárodní příležitostné dopravě osob autokary a autobusy (Dohoda Interbus)
32002D0918 OJ L 321, 26.11.2002, p.45 Rozhodnutí Komise 2002/918/ES ze dne 20. listopadu 2002, kterým se upravují opravné koeficienty uplatňované od 1.února, 1. března, 1. dubna, 1. května a 1. června 2002 v případě odměn úředníků Evropských společenstvích pracujících ve třetích zemích
32002D0919 OJ L 321, 26.11.2002, p.47 Rozhodnutí Komise 2002/919/ES ze dne 22. listopadu 2002, kterým se mění rozhodnutí 2001/765/ES, kterým se členské státy zmocňují dočasně povolit uvádět na trh reprodukční materiál lesních dřevin, který nesplňuje požadavky směrnice Rady 66/404/EHS a 71/161/EHS (oznámeno pod číslem K(2002) 4525) (1)
32002D0920 OJ L 321, 26.11.2002, p.49 Rozhodnutí Komise 2002/920/ES ze dne 25. listopadu 2002, kterým se mění rozhodnutí 1999/710/ES, pokud jde o Rakousko, Litvu a Slovinsku v případě mletého masa a masových přípravků (oznámeno pod číslem K(2002) 4536) (1)
32002D0922 OJ L 321, 26.11.2002, p.53 Rozhodnutí Rady 2002/922/SZBP ze dne 25. listopadu 2002 o rozšíření zmocnění vedoucího Kontrolní mise Evropské unie (EUMM)
32002D0922r OJ L 324, 29.11.2002, p.76 Oprava k rozhodnutí Rady 2002/922/SZBP ze dne 25. listopadu 2002 o rozšíření zmocnění vedoucího Kontrolní mise Evropské unie (EUMM) (Úř. věst. č. L 321 ze dne 26.11.2002)
32002D0923 OJ L 322, 27.11.2002, p.30 Rozhodnutí Rady 2002/923/ES ze dne 5. listopadu 2002 o existenci nepřiměřeného deficitu v Portugalsku — Uplatňování čl. 104 odst. 6 Smlouvy o založení Evropského společenství
32002D0924 OJ L 322, 27.11.2002, p.32 Rozhodnutí Komise 2002/924/EURATOM ze dne 23. července 1999 o uzavření dvou dohod mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a Kabinetem Ministrů Ukrajiny o spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti a v oblasti řízené jaderné fúze (oznámeno pod číslem K(1999) 2405)
32002D0925 OJ L 322, 27.11.2002, p.47 Rozhodnutí Komise 2002/925/ES ze dne 25. listopadu 2002, kterým se mění rozhodnutí 1999/120/ES o prozatímním seznamu zařízení třetích zemí, z nichž mohou členské státy dovážet živočišná střeva, pokud jde o Omán (oznámeno pod číslem K(2002) 4538) (1)
32002D0926 OJ L 322, 27.11.2002, p.49 Rozhodnutí Komise 2002/926/ES ze dne 25. listopadu 2002, kterým se mění rozhodnutí 2001/556/ES, pokud jde o Kanadu a želatinu určenou k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem K(2002) 4540) (1)
32002D0927 OJ L 322, 27.11.2002, p.51 Rozhodnutí Komise 2002/927/ES ze dne 26. listopadu 2002, kterým se agentury pověřují správou podpor předvstupních opatření ve prospěch rozvoje zemědělství v Maďarsku v období před přistoupením
32002D0928 OJ L 322, 27.11.2002, p.53 Rozhodnutí Komise 2002/928/ES ze dne 26. listopadu 2002 o nezačlenění benomylu do přílohy I ke směrnici Rady 91/414/EHS a o odebrání povolení v případě přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto aktivní látku (oznámeno pod číslem K(2002) 4534) (1)
32002D0930 OJ L 323, 28.11.2002, p.49 Rozhodnutí Evropské centrální banky 2002/930/ES ze dne 21. listopadu 2002 o rozdělení výnosů Evropské centrální banky z eurobankovek v oběhu mezi centrální banky členských států (ECB/2002/9)
32002D0931 OJ L 324, 29.11.2002, p.59 Rozhodnutí Rady 2002/931/ES ze dne 22. října 2002 o uzavření Dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Českou republikou na straně druhé, kterým se stanovují obchodní ujednání pro některé ryby a produkty rybolovu
32002D0932 OJ L 324, 29.11.2002, p.64 Rozhodnutí Komise 2002/932/ES ze dne 26. listopadu 2002 o finančním příspěvku Společenství na programy pro kontrolu organismů škodlivých rostlinám a rostlinným produktům ve francouzských zámořských departmentech pro rok 2002 (oznámeno pod číslem K(2002) 4541)
32002D0933 OJ L 324, 29.11.2002, p.71 Rozhodnutí Komise 2002/933/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterým se mění rozhodnutí 2002/69/ES o některých ochranných opatřeních, pokud jde o produkty živočišného původu dovážené z Číny (oznámeno pod číslem K(2002) 4583) (1)
32002D0934 OJ L 324, 29.11.2002, p.73 Rozhodnutí Komise 2002/934/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterým se schvalují programy monitorování přenosných spongiformních encefalopatií některých členských států pro rok 2003 a kterým se stanovuje výše finančního příspěvku Společenství (oznámeno pod číslem K(2002) 4592)
32002D0935 OJ L 329, 05.12.2002, p.1 Rozhodnutí Komise 2002/935/ES ze dne 14. května 2002 o státní podpoře poskytované ve prospěch Grupo de Empresas Álvarez (oznámeno pod číslem K(2002) 1805) (1)
32002D0936 OJ L 329, 05.12.2002, p.10 Rozhodnutí Komise 2002/936/ES ze dne 19. června 2002 o státní podpoře, kterou má Španělsko v úmyslu poskytovat ve prospěch společností BBE a BBG na stavbu elektrárny a teplárny (Bahía de Bizcaia Electricidad - BBE) a zplyňovacího zařízení (Bahía de Bizcaia Gas - BBG) v přístavu Bilbao (oznámeno pod číslem K(2002) 2146) (1)
32002D0937 OJ L 329, 05.12.2002, p.22 Rozhodnutí Komise 2002/937/ES ze dne 10. července 2002 o systému podpor, které Finsko poskytuje pojišťovacím společnostem na Ĺlandských ostrovech (oznámeno pod číslem K(2002) 2410) (1)
32002D0938 OJ L 329, 05.12.2002, p.30 Rozhodnutí Komise 2002/938/ESUO ze dne 17. července 2002 o státní podpora, kterou má Itálie v úmyslu poskytovat ve prospěch společnosti Acciaierie di Sicilia SpA (oznámeno pod číslem K(2002) 2594) (1)
32002D0939 OJ L 329, 05.12.2002, p.32 Rozhodnutí Komise 2002/939/ES ze dne 2. října 2002, kterým se mění rozhodnutí 2002/195/ES o systému podpor zavedeném zákonem Sicilského regionu č. 81 ze dne 7. listopadu 1995 (oznámeno pod číslem K(2002) 3579)
32002D0940 OJ L 325, 30.11.2002, p.40 Rozhodnutí Komise 2002/940/ES ze dne 27. listopadu 2002, kterým se mění rozhodnutí 98/371/ES, pokud jde o dovoz čerstvého vepřového masa ze Slovenské republiky (oznámeno pod číslem K(2002) 4556) (1)
32002D0941 OJ L 325, 30.11.2002, p.45 Rozhodnutí Komise 2002/941/ES ze dne 29. listopadu 2002, kterým se mění rozhodnutí 97/102/ES, kterým se stanovují zvláštní podmínky, kterými se řídí dovoz produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Ruska a kterým se zrušuje rozhodnutí 2002/808/ES (oznámeno pod číslem K(2002) 4755) (1)
32002D0942 OJ L 325, 30.11.2002, p.49 Rozhodnutí Komise 2002/942/ES ze dne 29. listopadu 2002, kterým se mění rozhodnutí 2002/537/ES o některých ochranných opatřeních proti Newcastleské chorobě v Austrálii (oznámeno pod číslem K(2002) 4760) (1)
32002D0943 OJ L 326, 03.12.2002, p.12 Rozhodnutí Komise 2002/943/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterým se schvalují programy pro eradikaci a monitorování některých nemocí zvířat a programy zaměřené na prevenci, které členské státy předložily pro rok 2003 (oznámeno pod číslem K(2002) 4589)
32002D0944 OJ L 326, 03.12.2002, p.20 Rozhodnutí Komise 2002/944/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterým se mění rozhodnutí 2001/729/ES o seznamu programů pro eradikaci a monitorování nemocí zvířat a o seznamu kontrolních programů zamířených na prevenci, které mají v roce 2002 nárok na příspěvek a rozhodnutí 2001/853/ES, který se schvalují programy pro eradikaci a monitorování nemocí zvířat a programy zamířené na prevenci, které členské státy předložily pro rok 2002 (oznámeno pod číslem K(2002) 4590)
32002D0945 OJ L 326, 03.12.2002, p.24 Rozhodnutí Komise 2002/945/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterým se mění rozhodnutí 2001/730/ES a 2001/854/ES, pokud jde o přidělování finančního příspěvku Společenství na programy monitorování TSE pro rok 2002 mezi členské státy (oznámeno pod číslem K(2002) 4594)
32002D0947 OJ L 328, 05.12.2002, p.19 Rozhodnutí Komise 2002/947/ES ze dne 2. prosince 2002, kterým se mění rozhodnutí 93/467/EHS, kterým se členským státům povolují odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, v případě dubových polen (Quercus L.) s kůrou pocházejících z Kanady nebo Spojených států amerických (oznámeno pod číslem K(2002) 4761)
32002D0948 OJ L 328, 05.12.2002, p.21 Rozhodnutí Komise 2002/948/ES ze dne 29. listopadu 2002 o finančním příspěvku Společenství na výdaje vzniklé Portugalsku se zaváděním registru vinic Společenství (oznámeno pod číslem K(2002) 4780)
32002D0949 OJ L 328, 05.12.2002, p.23 Rozhodnutí Komise 2002/949/ES ze dne 4. prosince 2002 o nezačlenění azafenidinu do přílohy I ke směrnici Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2002) 4781) (1)
32002D0950 OJ L 330, 06.12.2002, p.33 Rozhodnutí Komise 2002/950/ES ze dne 3. prosince 2002, kterým se ukončuje přezkum nařízení Rady (ES) č. 1601/1999, kterým se ukládá definitivní vyrovnávací clo z dovozu nerezových drátů o průměru nižším než 1 mm pocházejících z Indie
32002D0951 OJ L 330, 06.12.2002, p.35 Rozhodnutí Komise 2002/951/ES ze dne 3. prosince 2002, kterým se ukončuje urychlený přezkum nařízení Rady (ES) č. 1599/1999, kterým se ukládá definitivní vyrovnávací clo z dovozu nerezových drátů o průměru 1 mm nebo více pocházejících z Indie
32002D0952 OJ L 330, 06.12.2002, p.37 Rozhodnutí Komise 2002/952/ES ze dne 3. prosince 2002, kterým se ukončuje urychlený přezkum nařízení Rady (ES) č. 1601/1999, kterým se ukládá definitivní vyrovnávací clo z dovozu nerezových drátů o průměru nižším než 1 mm pocházejících z Indie
32002D0953 OJ L 330, 06.12.2002, p.39 Rozhodnutí Komise 2002/953/ES ze dne 5. prosince 2002 o finančním příspěvku Společenství na nouzová opatření k zajištění kontroly slintavky a kulhavky v Arménii, Ázerbajdžánu a Gruzii a o změně rozhodnutí 2001/300/ES (oznámeno pod číslem K(2002) 4806)
32002D0954 OJ L 331, 07.12.2002, p.28 Rozhodnutí Rady 2002/954/ES ze dne 3. prosince 2002, kterým se prodlužuje doba platnosti rozhodnutí 2000/185/ES, kterým se členským státům povoluje uplatňovat sníženou sazbu DPH v případě některých pracovně náročných služeb v souladu s postupem podle čl. 28 odst. 6 směrnice 77/388/EHS
32002D0957 OJ L 333, 10.12.2002, p.13 Rozhodnutí Rady 2002/957/ES ze dne 28. listopadu 2002 o uzavření dohody formou výměny dopisů o změně přílohy k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem o hygienických opatřeních pro obchod s živými zvířaty a živočišnými produkty
32002D0958 OJ L 333, 10.12.2002, p.21 Rozhodnutí Rady 2002/958/ES ze dne 28. listopadu 2002 o uzavření dohody formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím, kterým stanovují dočasné odchylky od Protokolu č. 1 o zemědělství k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Marockým královstvím na straně druhé, pokud jde o dovoz rajčat pocházejících z Maroka do Společenství
32002D0968 OJ L 335, 12.12.2002, p.1 Rozhodnutí Rady 2002/968/SZBP ze dne 10. prosince 2002 o provádění společné akce 2002/210/SZBP o policejní misi Evropské unie
32002D0969 OJ L 335, 12.12.2002, p.17 Rozhodnutí Rady 2002/969/ES ze dne 26. listopadu 2002 o uzavření Dodatkového protokolu, kterým se stanovují obchodní ujednání pro ryby a produkty rybolovu, k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Bulharskou republikou na straně druhé
32002D0970 OJ L 342, 17.12.2002, p.1 Rozhodnutí Rady 2002/970/ES ze dne 18. listopadu 2002 o uzavření Mezinárodní dohody o kakau, 2001 jménem Evropského společenství
32002D0971 OJ L 337, 13.12.2002, p.55 Rozhodnutí Rady 2002/971/ES ze dne 18. listopadu 2002, kterým se členským státům v zájmu Společenství povoluje ratifikovat nebo přistoupit k Mezinárodní úmluvě o odpovědnosti za škody způsobené námořní přepravou nebezpečných a jedovatých látek a o náhradě těchto škod, 1996
32002D0972 OJ L 337, 13.12.2002, p.82 Rozhodnutí Rady 2002/972/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterým se Řecku povoluje poskytovat podporu ve prospěch pěstitelů bavlny v Řecku
32002D0973 OJ L 337, 13.12.2002, p.83 Rozhodnutí Rady 2002/973/ES ze dne 10. prosince 2002, kterým se mění rozhodnutí 89/688/EHS o poplatcích v docích ve francouzských zámořských departmentech
32002D0974 OJ L 337, 13.12.2002, p.85 Rozhodnutí Rady 2002/974/ES ze dne 12. prosince 2002, kterýms se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních restriktivních opatřeních namířených proti určitým osobám a subjektům za účelem boje proti terorismu a o zrušení rozhodnutí 2001/927/ES
32002D0975 OJ L 337, 13.12.2002, p.87 Rozhodnutí Komise 2002/975/ES ze dne 12. prosince 2002 o zavedení vakcinace jako doplňkového opatření pro tlumení nízkopatogenní influenzy ptáků v Itálii a o zvláštních opatřeních pro omezení pohybu (oznámeno pod číslem K(2002) 5051) (1)
32002D0978 OJ L 338, 14.12.2002, p.33 Rozhodnutí Komise 2002/978/ES ze dne 10. prosince 2002 o financovatelnosti nákladů vzniklých některým členským státům v roce 2002 při provádění některých operací systému kontroly, inspekce a dohledu v případě společné politiky rybolovu (oznámeno pod číslem K(2002) 4883)
32002D0979 OJ L 150, 08.06.2002, p.36 Rozhodnutí Komise č. 979/2002/ESUO ze dne 3. června 2002, kterým se mění rozhodnutí Komise č. 1758/2000/ESUO, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo z dovozu některých plochých válcovaných výrobků z nelegované oceli pocházejících z Čínské lidové republiky, Indie a Rumunska a kterým se zrušuje závazek týkající se některých rumunských vývozců
32002D0979 OJ L 352, 30.12.2002, p.1 Rozhodnutí Rady 2002/979/ES ze dne 18. listopadu 2002 o podpisu a prozatímním uplatňování některých ustanovení Dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Republikou Chile na straně druhé
32002D0981 OJ L 341, 17.12.2002, p.63 Rozhodnutí Rady 2002/981/ES ze dne 11. listopadu 2002 o uzavření Dohody formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím na straně jedné a Norským královstvím na straně druhé o Protokolu 2 k Dvoustranné dohodě o volném obchodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím
32002D0982 OJ L 341, 17.12.2002, p.68 Rozhodnutí Komise 2002/982/ES ze dne 16. prosince 2002 o pokračování ve srovnávacích zkouškách a testech Společenství v případě rozmnožovacího materiálu okrasných květin Chamaecyparis, Ligustrum vulgare a Euphorbia fulgens podle směrnice Rady 98/56/ES (1)
32002D0983 OJ L 341, 17.12.2002, p.69 Rozhodnutí Komise 2002/983/ES ze dne 16. prosince 2002 o pokračování ve srovnávacích zkouškách a testech Společenství v případě rozmnožovacího materiálu Prunus domestica podle směrnice Rady 92/34/EHS (1)
32002D0984 OJ L 341, 17.12.2002, p.70 Rozhodnutí Komise 2002/984/ES ze dne 16. prosince 2002 o pokračování ve srovnávacích zkouškách a testech Společenství v případě rozmnožovacího materiálu travin Triticum aestivum, Vitis vinifera, Brassica napus a Allium ascalonicum podle směrnic Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 92/33/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES (1)
32002D0985 OJ L 343, 18.12.2002, p.31 Rozhodnutí Rady 2002/985/ES, EURATOM ze dne 10. prosince 2002, kterým se mění rozhodnutí 2001/368/ES, Euratom o úpravě příspěvků vyplácených členům a náhradníkům Hospodářského a sociálního výboru
32002D0986 OJ L 344, 19.12.2002, p.20 Rozhodnutí Komise 2002/986/ES ze dne 13. prosince 2002, kterým se mění rozhodnutí 2001/881/ES, kterým se stanoví seznam hraničních kontrolních míst schválených pro veterinární kontroly u zvířat a živočišných produktů ze třetích zemí, a 2002/459/ES, kterým se stanoví seznam jednotek počítačové sítě Animo (oznámeno pod číslem K(2002) 4987) (1)
32002D0987 OJ L 344, 19.12.2002, p.39 Rozhodnutí Komise 2002/987/ES ze dne 13. prosince 2002 o seznamu provozoven na Falklandských ostrovech schválených pro účely dovozu čerstvého masa do Společenství (oznámeno pod číslem K(2002) 4988) (1)
32002D0988 OJ L 344, 19.12.2002, p.41 Rozhodnutí Komise 2002/988/ES ze dne 17. prosince 2002 o finančním příspěvku Společenství pro některé členské státy za účelem podpory inspekčních infrastruktur pro fytosanitární kontroly rostlin a rostlinných produktů pocházejících ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2002) 5076)
32002D0989 OJ L 344, 19.12.2002, p.45 Rozhodnutí Komise 2002/989/ES ze dne 18. prosince 2002 o zvláštním finančním příspěvku Společenství na program kontroly campylobakterií u broilerů, který předložilo Švédsko pro rok 2003 (oznámeno pod číslem K(2002) 5086)
32002D0990 OJ L 347, 20.12.2002, p.42 Rozhodnutí Komise 2002/990/ES ze dne 17. prosince 2002, kterým se upravuje příloha k nařízení Rady (ES) č. 2223/96, pokud jde o zásady pro hodnocení cen a objemů na národních účtech (oznámeno pod číslem K(2002) 5054) (1)
32002D0993 OJ L 348, 21.12.2002, p.120 Rozhodnutí Rady 2002/993/ES ze dne 16. prosince 2002 o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Nepálským královstvím o obchodování s textilními výrobky, parafované v Bruselu dne 23. října 2002, jménem Společenství a o jejím prozatímním uplatňování
32002D0994 OJ L 348, 21.12.2002, p.154 Rozhodnutí Komise 2002/994/ES ze dne 20. prosince 2002 o některých ochranných opatřeních, pokud jde o produkty živočišného původu dovezené z Číny (oznámeno pod číslem K(2002) 5377) (1)
32002D0995 OJ L 353, 30.12.2002, p.1 Rozhodnutí Komise 2002/995/ES ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanovují prozatímní bezpečnostní opatření, pokud jde o dovoz produktů živočišného původu pro osobní spotřebu (oznámeno pod číslem K(2002) 4873) (1)
32002D0999 OJ L 349, 24.12.2002, p.43 Rozhodnutí Rady 2002/999/ES ze dne 11. prosince 2002 o uzavření dohody formou výměny dopisů o prozatímním uplatňování Protokolu, kterým se pro období od 1. července 2002 do 30. června 2006 stanovují rybolovná práva a výše finančního příspěvku podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Senegalské republiky o rybolovu při pobřeží Senegalu
32002D1000 OJ L 349, 24.12.2002, p.66 Rozhodnutí Rady 2002/1000/ES ze dne 16. prosince 2002 o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Kambodžským královstvím o obchodování s textilními výrobky, parafované v Phnom Penh dne 18. října 2002, jménem Společenství a jejím prozatímním uplatňování
32002D1001 OJ L 349, 24.12.2002, p.100 Rozhodnutí Rady 2002/1001/ES ze dne 19. prosince 2002 o obchodování s některými ocelářskými výrobky mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou
32002D1002 OJ L 349, 24.12.2002, p.103 Rozhodnutí Komise 2002/1002/ES ze dne 17. prosince 2002 o zveřejnění odkazu na normu EN 848-3 "Bezpečnost strojů na zpracování dřeva — Jednostranný formovací stroj s otočným nástrojem— Část 3: Číslicově řízené vrtací a odvrtávací stroje" v Úředním věstníku Evropských společenství v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES (oznámeno pod číslem K(2002) 5065) (1)
32002D1003 OJ L 349, 24.12.2002, p.105 Rozhodnutí Komise 2002/1003/ES ze dne 18. prosince 2002, kterým se stanovují minimální požadavky pro kontrolu genotypů prionových proteinů při chovu ovcí (oznámeno pod číslem K(2002) 5102) (1)
32002D1004 OJ L 349, 24.12.2002, p.108 Rozhodnutí Komise 2002/1004/ES ze dne 23. prosince 2002, kterým se podesáté mění rozhodnutí 2001/327/ES o omezení pohybu zvířat, jejichž druhy jsou náchylné ke slintavce a kulhavce (oznámeno pod číslem K(2002) 5271) (1)
32002D1005 OJ L 349, 24.12.2002, p.109 Rozhodnutí Komise 2002/1005/ES ze dne 23. prosince 2002, kterým se podruhé mění rozhodnutí 2002/308/ES, kterým se stanovuje seznam schválených zón a schválených farem, pokud jde o jednu nebo více rybích virových hemoragických septikémií (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) (oznámeno pod číslem K(2002) 5204) (1)
32002D1006 OJ L 351, 28.12.2002, p.76 Rozhodnutí Rady 2002/1006/ES ze dne 19. prosince 2002 o poskytování další doplňkové finanční pomoci Moldávii
32002D1007 OJ L 351, 28.12.2002, p.78 Rozhodnutí Rady 2002/1007/ES ze dne 9. prosince 2002 o uzavření Dohody formou výměny dopisů o prozatímním uplatňování Protokolu, kterým se pro období od 1. června 2002 do 31. května 2005 stanovují rybolovná práva a výše finančního příspěvku podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím v Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Príncipe o rybolovu při pobřeží Svatého Tomáše a Príncipe
32002D1008 OJ L 351, 28.12.2002, p.90 Rozhodnutí Rady 2002/1008/ES ze dne 9. prosince 2002 o uzavření dohody formou výměny dopisů o prozatímním uplatňování Protokolu, který se pro období od 3. srpna 2002 do 2. srpna 2004 stanovují rybolovná práva a výše finančního příspěvku podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Angolské republiky o rybolovu při pobřeží Angoly
32002D1009 OJ L 351, 28.12.2002, p.112 Rozhodnutí Komise 2002/1009/ES ze dne 27. prosince 2002 o ochranných opatřeních proti klasickému moru prasat v Belgii, Francii, Německu a Lucembursku (oznámeno pod číslem K(2002) 5359) (1)
32002D1011 OJ L 358, 31.12.2002, p.144 Rozhodnutí Evropské centrální banky 2002/1011/ES ze dne 19. prosince 2002 o schválení objemu vydaných mincí v roce 2003 (ECB/2002/12)
32002D1043 OJ L 157, 15.06.2002, p.45 Rozhodnutí Komise č. 1043/2002/ESUO ze dne 14. června 2002, kterým se mění rozhodnutí č. 283/2000/ESUO, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo z dovozu některých plochých válcovaných výrobků z oceli nebo nelegované oceli, o šířce větší než 600 mm, neplátovaných, nepokovených ani nepotažených, ve svitcích, dále neopracovaných jinak než válcováním za tepla, pocházejících mimo jiné z Indie, a rozhodnutí č. 284/2000/ESUO, kterým se ukládá definitivní vyrovnávací clo ze stejných produktů a kterým se přijímá závazek
32002D1145 OJ L 170, 29.06.2002, p.1 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1145/2002/ES ze dne 10. června 2002 o stimulačních opatřeních Společenství v oblasti zaměstnanosti (1)
32002D1247 OJ L 183, 12.07.2002, p.1 Rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady a Komise č. 1247/2002/ES ze dne 1. července 2002 o pravidlech a všeobecných podmínkách, kterými se řídí Evropský inspektor pro ochranu osobních údajů
32002D1376 OJ L 200, 30.07.2002, p.1 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1376/2002/ES ze dne 12. července 2002, kterým se mění rozhodnutí č. 1336/97/ES o řadě obecných zásad pro transevropské telekomunikační sítě
32002D1469 OJ L 222, 19.08.2002, p.1 Rozhodnutí Komise č. 1469/2002/ESUO ze dne 8. července 2002 o správě některých omezení dovozu ocelářských produktů z Kazachstánu
32002D1513 OJ L 232, 29.08.2002, p.1 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1513/2002/ES ze dne 27. června 2002 o šestém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, jež má přispět k vytvoření Evropské výzkumné oblasti a inovaci (2002 až 2006)
32002D1600 OJ L 242, 10.09.2002, p.1 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES ze dne 22. července 2002, kterým se stanoví šestý akční program Společenství pro životní prostředí
32002D1786 OJ L 271, 09.10.2002, p.1 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1786/2002/ES ze dne 23. září 2002, kterým se přijímá akční program Společenství v oblasti veřejného zdraví (2003-2008)
32002D1919 OJ L 293, 29.10.2002, p.5 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1919/2002/ES ze dne 21. října 2002, kterým se mění rozhodnutí Rady 96/411/ES o zlepšení zemědělské statistiky Společenství
32002D1919r OJ L 325, 30.11.2002, p.51 Oprava k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1919/2002/ES ze dne 21. října 2002, kterým se mění rozhodnutí Rady 96/411/ES o zlepšení zemědělské statistiky Společenství (Úř. věst. č. L 293 ze dne 29.10.2001)
32002D2045 OJ L 316, 20.11.2002, p.1 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2045/2002/ES ze dne 21. října 2002, kterým se mění rozhodnutí č. 1720/1999/ES, kterým se přijímá řada akcí a opatření za účelem zajištění interoperability transevrospkých sítí pro výměnu dat mezi úřady a o přístupu k těmto sítím
32002D2046 OJ L 316, 20.11.2002, p.4 Rozhodnutí č. 2046/2002/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 21. října 2002, kterým se mění rozhodnutí č. 1719/1999/ES o řadě obecných zásad, včetně identifikace projektů společného zájmu, pro transevropské sítě pro elektronickou výměnu dat mezi úřady
32002D2235 OJ L 341, 17.12.2002, p.1 Rozhodnutí č. 2235/2002/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 3. prosince 2002, kterým se přijímá program Společenství ke zlepšení operací daňového systému na vnitřním trhu (Program Fiscalis 2003-2007)
32002D2367 OJ L 358, 31.12.2002, p.1 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2367/2002/ES ze dne 16. prosince 2002 o statistickém programu Společenství pro roky 2003 až 2007 (1)
42002D0476 OJ L 164, 22.06.2002, p.37 476/2002/ESSC: Rozhodnutí zástupců vlád členských států, kteří se sešli v Radě, ze dne 17. června 2002, kterým se mění rozhodnutí 2001/933/ESUO o některých opatřeních uplatňovaných vůči Ukrajině, která se týkají obchodu s některými ocelářskými výrobky spadajícími do působnosti Smlouvy o ESUO


(1) - Texty s významem pro EHP (Evropský hospodářský prostor)
Tučně tištěné předpisy mají dlouhodobý význam, slabě tištěné předpisy mají pouze dočasnou platnost
PŘEKLADY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, ZÁVAZNÉ JE POUZE ZNĚNÍ, KTERÉ BYLO ZVEŘEJNĚNO V TIŠTĚNÉ VERZI OFFICIAL JOURNAL
Odkaz na originální stránky Official Journal na adrese: http://europa.eu.int/eur-lex/en/oj