Úřední věstník
Evropských společenství


Pohled na předpisy týkající se ČR, vydané v roce 2001:

Celex Citace Překlad názvu
22001A0807(01) OJ L 213, 07.08.2001, p.3 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Českou republikou o účasti České republiky v Evropské agentuře pro životní prostředí a na evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí
22001D0093 OJ L 035, 06.02.2001, p.37 2001/93/ES: Rozhodnutí Rady pro přidružení České republiky k EU č. 1/2001 ze dne 5. ledna 2001 o prodloužení systému dvojí kontroly, který byl zaveden rozhodnutím Rady pro přidružení č. 3/97 pro období od 1. ledna do 31. prosince 2001
22001D0217(01) OJ L 048, 17.02.2001, p.22 2001/128/ES: Rozhodnutí Rady pro přidružení České republiky k EU č. 4/2000 ze dne 15. prosince 2000 o přechodu do druhé etapy přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Českou republikou na straně druhé
22001D0306(01) OJ L 064, 06.03.2001, p.36 2001/178/ES: Rozhodnutí Rady pro přidružení České republiky k EU č. 2/2001 ze dne 23. ledna 2001, kterým se mění Protokol 4 k Evropské dohodě s Českou republikou týkající se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce
22001D0411(01) OJ L 100, 11.04.2001, p.16 2001/289/ES: Rozhodnutí Rady pro přidružení České republiky k EU č. 3/2001 ze dne 8. března 2001, kterým se o pět let prodlužuje období, během kterého bude jakákoliv veřejná podpora poskytovaná Českou republikou posuzována s ohledem na skutečnost, že je Česká republika považována za oblast shodnou s oblastmi Společenství podle čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy o založení Evropského společenství
32000R2856r OJ L 199, 24.07.2001, p.29 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2856/2000 ze dne 27. prosince 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 2508/97, kterým se stanovují prováděcí pravidla k systémům pro mléko a mléčné výrobky stanoveným na základě Evropské dohody mezi Společenstvím a Maďarskou republikou, Polskou republikou, Českou republikou, Slovenskou republikou, Bulharskem, Rumunskem a Slovinskem a Dohody o volném obchodu mezi Společenstvím a pobaltskými státy (Úř. věst. č. L 332 ze dne 28.12.2000)
32000R2907r OJ L 010, 13.01.2001, p.79a Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2907/2000 ze dne 28. prosince 2000, kterým se zavádějí celní kvóty pro rok 2001 pro dovozy produktů pocházejících z České republiky, Slovenské republiky, Rumunska, Maďarska a Bulharska do Evropského společenství (Úř. věst. č. L 336 ze dne 30.12.2000)
32001D0039 OJ L 010, 13.01.2001, p.68 Rozhodnutí Komise 2001/39/ES ze dne 22. prosince 2000, kterým se stanovují zvláštní podmínky, kterým se řídí dovozy produktů rybolovu pocházejících z České republiky (oznámeno pod číslem K(2000) 4085)
32001D0365 OJ L 135, 17.05.2001, p.1 Rozhodnutí Rady 2001/365/ES ze dne 4. dubna 2001 o uzavření Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Českou republikou na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA)
32001D0582 OJ L 213, 07.08.2001, p.1 Rozhodnutí Rady 2001/582/ES ze dne 18. června 2001 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Českou republikou o účasti České republiky v Evropské agentuře pro životní prostředí a na evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí
32001D0602 OJ L 211, 04.08.2001, p.47 Rozhodnutí Komise 2001/602/ES ze dne 26. července 2001, kterým se uznávají podniky nabízené v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu některých železných nebo ocelových lan a kabelů pocházejících z České republiky, Korejské republiky, Malajsie, Ruska, Thajska a Turecka a kterým se ukončuje řízení v případě dovozů pocházejících z Korejské republiky a Malajsie (oznámeno pod číslem K(2001) 2351)
32001D0742 OJ L 278, 23.10.2001, p.30 Rozhodnutí Rady 2001/742/ES ze dne 16. října 2001, kterým se Spolková republika Německo opravňuje uzavřít s Českou republikou dohodu obsahující opatření, kterými se stanovují odchylky od článků 2 a 3 šesté směrnice 77/388/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se daně z obratu
32001R0131 OJ L 022, 24.01.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 131/2001 ze dne 23. ledna 2001, kterým se v procentech určují množství, jež mohou být povolena v případě žádostí o dovozní licence podaných v lednu 2001 podle celních kvót pro hovězí a telecí maso uvedených v nařízení (ES) č. 1279/98 pro Polskou republiku, Maďarskou republiku, Českou republiku, Slovensko, Bulharsko a Rumunsko
32001R0141 OJ L 023, 25.01.2001, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 141/2001 ze dne 24. ledna 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence pro produkty z vepřového masa podané v lednu 2001 na základě systému, který byl zaveden Dohodami, jež Společenství uzavřelo s Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Bulharskem a Rumunskem
32001R0149 OJ L 024, 26.01.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 149/2001 ze dne 25. ledna 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o licence pro některé produkty z vajec a drůbežího masa podané v lednu 2001 na základě systému stanoveného Prozatímními dohodami, které Společenství uzavřelo s Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Rumunskem a Bulharskem
32001R0218 OJ L 031, 02.02.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 218/2001 ze dne 1. února 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v lednu 2001 a týkající se některých produktů v odvětví mléka a mléčných výrobků podle systémů stanovených Evropskými dohodami mezi Společenstvím a Maďarskou republikou, Polskou republikou, Českou republikou, Slovenskou republikou, Bulharskem, Rumunskem a Slovinskem a Dohodami o volném obchodu mezi Společenstvím a Baltskými státy
32001R0230 OJ L 034, 03.02.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 230/2001 ze dne 2. února 2001, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na některá železná nebo ocelová lana a kabely pocházející z České republiky, Ruska, Thajska a Turecka a kterým se přijímají některé záruky nabízené některými vývozci z České republiky a Turecka
32001R0239 OJ L 035, 06.02.2001, p.3 Nařízení Rady (ES) č. 239/2001 ze dne 22. prosince 2000 o vývozu některých ocelových výrobků ESUO a ES z České republiky do Společenství v období od 1. ledna to 31. prosince 2001 (prodloužení systému dvojí kontroly)
32001R0764 OJ L 111, 20.04.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 764/2001 ze dne 19. dubna 2001, kterým se v procentech určují množství, jež mohou být povolena v případě žádostí o dovozní licence podaných v dubnu 2001 podle celních kvót pro hovězí a telecí maso uvedených v nařízení (ES) č. 1279/98 pro Polskou republiku, Maďarskou republiku, Českou republiku, Slovensko, Bulharsko a Rumunsko
32001R0801 OJ L 116, 26.04.2001, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 801/2001 ze dne 25. dubna 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané podle systému stanoveného na základě dohody, jež Společenství uzavřelo s Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Bulharskem a Rumunskem, v dubnu 2001 a týkající se některých produktů z vepřového masa
32001R0870 OJ L 123, 04.05.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 870/2001 ze dne 3. května 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence pro některé produkty z vajec a drůbežího masa podané v dubnu 2001 podle systému stanoveného na základě dohody, jež Společenství uzavřelo s Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Rumunskem a Bulharskem
32001R1214 OJ L 165, 21.06.2001, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1214/2001 ze dne 20. června 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence pro některé produkty z vajec a drůbežího masa podané v červnu 2001 na základě systému stanoveného Prozatímními dohodami, které Společenství uzavřelo s Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Rumunskem a Bulharskem
32001R1256 OJ L 173, 27.06.2001, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 1256/2001 ze dne 26. června , kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence pro některé produkty z vepřového masa podané v červnu 2001 podle systému stanoveného na základě dohod, které Společenství uzavřelo s Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Bulharskem a Rumunskem
32001R1498 OJ L 197, 21.07.2001, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 1498/2001 ze dne 20. července 2001, kterým sev procentech určují množství, jež mohou být akceptována v případě žádostí o dovozní licence podaných v červenci 2001 podle celních kvót pro hovězí a telecí maso uvedených v nařízení (ES) č. 1279/98 pro Polskou republiku, Maďarskou republiku, Českou republiku, Slovensko, Bulharsko a Rumunsko
32001R1529 OJ L 202, 27.07.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1529/2001 ze dne 26. července 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence pro některé produkty z odvětví mléka a mléčných výrobků předložené na základě systémů stanovených Evropskou dohodou mezi Společenstvím a Maďarskou republikou, Polskou republikou, Českou republikou, Slovenskou republikou, Bulharskem, Rumunskem a Slovinskem a Dohodami o volném obchodu mezi Společenstvím a Baltskými státy
32001R1601 OJ L 211, 04.08.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1601/2001 ze dne 2. srpna 2001, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo a kterým se s konečnou platností vybírá prozatímní antidumpingové clo ukládané při dovozu některých železných nebo ocelových lan a kabelů pocházejících z České republiky, Ruska, Thajska a Turecka
32001R1657 OJ L 221, 17.08.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1657/2001 ze dne 10. srpna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 603/1999, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo na dovozy polypropylenových pásek nebo vazačů pocházejících z Polska, České republiky a Maďarska, a kterým se s konečnou platností vybírá prozatímně uložené clo
32001R1672 OJ L 224, 21.08.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1672/2001 ze dne 20. srpna 2001 týkající se nařízení (ES) č. 2809/2000, kterým se v odvětví obilných produktů stanovují prováděcí pravidla k nařízením (ES) č. 2290/2000, (ES) č. 2433/2000, (ES) č. 2434/2000, (ES) č. 2435/2000 a (ES) č. 2851/2000, kterým se formou celních kvót Společenství zavádějí některé koncese pro některé zemědělské produkty pocházející z Bulharské republiky, České republiky, Slovenské republiky, Rumunska a Polské republiky a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1218/96
32001R1870 OJ L 256, 25.09.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1870/2001 ze dne 24. září 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence pro určité výrobky z vepřového masa podané v září 2001 na základě systému stanoveného Dohodou, kterou Společenství uzavřelo s Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Bulharskem a Rumunskem
32001R1874 OJ L 256, 25.09.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1874/2001 ze dne 24. září 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o licence pro výrobky z vajec a drůbežího masa podané v září 2001 na základě systému stanoveného Prozatímní dohodou, kterou Společenství uzavřelo s Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Rumunskem a Bulharskem
32001R2060 OJ L 277, 20.10.2001, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 2060/2001 ze dne 19. října 2001, kterým se určují procenta množství, jež mohou být povolena v případě žádostí o dovozní licence podané v říjnu 2001 podle celních kvót pro hovězí a telecí maso uvedených v nařízení (ES) č. 1279/98 pro Polskou republiku, Maďarskou republiku, Českou republiku, Slovensko, Bulharsko a Rumunsko
32001R2480 OJ L 334, 18.12.2001, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 2480/2001 ze dne 17. prosince 2001, kterým se určují množství dostupná v prvním pololetí roku 2002 pro některé výrobky z odvětví mléka a mléčných výrobků podle režimů stanovených v Evropské dohodě mezi Společenstvím a Maďarskou republikou, Polskou republikou, Českou republikou, Slovenskou republikou, Bulharskem, Rumunskem a Slovinskem a v dohodách o volném obchodu mezi Společenstvím a baltskými státy
32001R2508 OJ L 339, 21.12.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 2508/2001 ze dne 20. prosince 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence pro některé produkty z vepřového masa podané v prosinci 2001 podle systému stanoveného na základě dohod, které Společenství uzavřelo s Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Bulharskem a Rumunskem
32001R2515 OJ L 339, 21.12.2001, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 2515/2001 ze dne 20. prosince 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence pro některé produkty z vajec a drůbežího masa podané v prosinci 2001 podle systému stanoveného na základě prozatímních dohod, jež Společenství uzavřelo s Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Rumunskem a Bulharskem
32001R2542 OJ L 341, 22.12.2001, p.82 Nařízení Komise (ES) č. 2542/2001 ze dne 21. prosince 2001, kterým se otevírají celní kvóty pro rok 2002 pro dovozy výrobků pocházejících z České republiky, Slovenska, Rumunska, Maďarska a Bulharska do Evropského společenství
OJ L 156, 13.06.2001, p.32 Informace o vstupu v platnost Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Českou republikou na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA)


(1) - Texty s významem pro EHP (Evropský hospodářský prostor)
Tučně tištěné předpisy mají dlouhodobý význam, slabě tištěné předpisy mají pouze dočasnou platnost
PŘEKLADY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, ZÁVAZNÉ JE POUZE ZNĚNÍ, KTERÉ BYLO ZVEŘEJNĚNO V TIŠTĚNÉ VERZI OFFICIAL JOURNAL
Odkaz na originální stránky Official Journal na adrese: http://europa.eu.int/eur-lex/en/oj