Úřední věstník
Evropských společenství


Pohled na nařízení vydaná v roce 2001:

Celex Citace Překlad názvu
31991R1538r OJ L 036, 07.02.2001, p.12 Oprava k nařízení Komise (EHS) č. 1538/91 ze dne 5. června 1991, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1906/90 o některých obchodních normách pro drůbež (Úř. věst. č. L 143 ze dne 7.6.1991)
31999R2204r OJ L 335, 19.12.2001, p.24 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2204/1999 ze dne 12. října 1999, kterým se mění příloha I k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. č. L 278 ze dne 28.10.1999)
31999R2771r OJ L 043, 14.02.2001, p.40 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2771/1999 ze dne 16. prosince 1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenci na trhu s máslem a smetanou (Úř. věst. č. L 333 ze dne 24.12.1999)
31999R2792r OJ L 002, 05.01.2001, p.41 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 2792/1999 ze dne 17. prosince 1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla a právní úpravy týkající se strukturální pomoci Společenství v odvětví rybolovu (Úř. věst. č. L 337 ze dne 30. 12. 1999)
32000R0969r OJ L 002, 05.01.2001, p.42 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 969/2000 ze dne 8. května 2000, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo pro dovozy chloridu draselného pocházejícího z Běloruska, Ruska a Ukrajiny (Úř. věst. č. L 112 ze dne 11. 5. 2000)
32000R0983r OJ L 137, 19.05.2001, p.38 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 983/2000 ze dne 11. května 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 20/98, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o podporu organizacím pěstitelům vlastnícím předběžné uznání (Úř. věst. č. L 113 ze dne 12.5.2000)
32000R1291r OJ L 254, 22.09.2001, p.7 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanovují společná prováděcí pravidla k systému dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení sazby náhrady předem pro zemědělské produkty (Úř. věst. č. L 152 ze dne 24.6.2000)
32000R1575r OJ L 053, 23.02.2001, p.30 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1575/2000 ze dne 19. července 2000, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci výběrového šetření o pracovních silách ve Společenství týkající se kódování, které má být používáno při přenosu dat počínaje od roku 2001 (Úř. věst. č. L 181 ze dne 20.7.2000)
32000R1602r OJ L 163, 20.06.2001, p.34 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1602/2000 ze dne 24. července 2000, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství )(Úř. věst. č. L 188 ze dne 26.7.2000))
32000R1727r OJ L 003, 06.01.2001, p.28a Oprava k nařízení Rady (ES) č. 1727/2000 ze dne 31. července 2000, kterým se formou celních kvót Společenství zavádějí některé koncese pro některé zemědělské produkty a kterým se, jakožto autonomní a dočasné opatření, zajišťuje úprava některých zemědělských koncesí zavedených Evropskou dohodou s Maďarskem (Úř. věst. č. L 198 ze dne 4.8.2000)
32000R1917r OJ L 003, 06.01.2001, p.28b Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1917/2000 ze dne 7. září 2000, kterým se stanovují některá ustanovení pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1172/95, pokud jde o statistiky týkající se vnějšího obchodu (Úř. věst. č. L 229 ze dne 9.9.2000)
32000R1995r OJ L 063, 03.03.2001, p.67a Oprava k nařízení Rady (ES) č. 1995/2000 ze dne 18. září 2000, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo a kterým se s konečnou platností vybírá dočasné clo ukládané při dovozech močoviny a dusičnanu ammonného pocházejícího z Alžíru, Běloruska, Litvy, Ruska a Ukrajiny a kterým se ukončuje antidumpingová opatření v případě dovozů ze Slovenské republiky (Úř. věst. č. L 238 ze dne 22.9.2000)
32000R2220r OJ L 121, 01.05.2001, p.48 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 2220/2000 ze dne 28. září 2000, kterým se mění nařízení (EHS) č. 302/93 o zřízení Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (Úř. věst. č. L 253 ze dne 7.10.2000)
32000R2388r OJ L 010, 13.01.2001, p.78 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2388/2000 ze dne 13. října 2000, kterým se mění příloha I k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistického nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. č. L 264 ze dne 18.10.2000)
32000R2388r OJ L 248, 18.09.2001, p.63 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2388/2000 ze dne 13. října 2000, kterým se mění příloha I k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a společném celním sazebníku (Úř. věst. č. L 264 ze dne 18.10.2000)
32000R2605r OJ L 060, 01.03.2001, p.71a Oprava k nařízení Rady (ES) č. 2605/2000 ze dne 27. listopadu 2000, kterým se ukládají definitivní antidumpingová cla na dovozy některých elektronických vah (REWS) pocházejících ze Čínské lidové republiky, Korejské republiky a Taiwanu (Úř. věst. č. L 301 ze dne 30.11.2000)
32000R2666r OJ L 038, 08.02.2001, p.51a Oprava k nařízení Rady (ES) č. 2666/2000 ze dne 5. prosince 2000 o pomoci Albánii, Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, Svazové republice Jugoslávie a bývalé jugoslávské republice Makedonii, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1628/96 a kterým se mění nařízení (EHS) č. 3906/89 a (EHS) č. 1360/90 a rozhodnutí 97/256/ES a 1999/311/ES (Úř. věst. č. L 306 ze dne 7.12.2000)
32000R2802r OJ L 088, 28.03.2001, p.24 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 2802/2000 ze dne 14. prosince 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96, kterým se otevírají autonomní celní kvóty Společenství pro některé zemědělské a průmyslové produkty a kterým se stanovuje jejich správa (Úř. věst. č. L 331 ze dne 27.12.2000)
32000R2828r OJ L 019, 20.01.2001, p.32 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2828/2000 ze dne 22. prosince 2000, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu a sazba podpory (Úř. věst. č. L 328 ze dne 23.12.2000)
32000R2848r OJ L 096, 06.04.2001, p.30 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 2848/2000 ze dne 15. prosince 2000, kterým se pro rok 2001 stanovují rybolovná práva a s tím související podmínky některých rybářských skladů a skupin rybářských skladů ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách s povinným omezením úlovků (Úř. věst. č. L 334 ze dne 30.12.2000)
32000R2848r OJ L 230, 28.08.2001, p.22 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 2848/2000 ze dne 15. prosince 2000, kterým se pro rok 2001 stanovují rybolovná práva a s tím související podmínky některých rybářských skladů a skupin rybářských skladů ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách s povinným omezením úlovků (Úř. věst. č. L 334 ze dne 30.12.2000)
32000R2855r OJ L 044, 15.02.2001, p.48 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2855/2000 ze dne 27. prosince 2000 o klasifikaci některého zboží v Kombinované nomenklatuře (Úř. věst. č. L 332 ze dne 28.12.2000)
32000R2856r OJ L 199, 24.07.2001, p.29 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2856/2000 ze dne 27. prosince 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 2508/97, kterým se stanovují prováděcí pravidla k systémům pro mléko a mléčné výrobky stanoveným na základě Evropské dohody mezi Společenstvím a Maďarskou republikou, Polskou republikou, Českou republikou, Slovenskou republikou, Bulharskem, Rumunskem a Slovinskem a Dohody o volném obchodu mezi Společenstvím a pobaltskými státy (Úř. věst. č. L 332 ze dne 28.12.2000)
32000R2873r OJ L 001, 04.01.2001, p.24a Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2873/2000 ze dne 28. prosince 2000, kterým se stanovuje celní kvóta pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska vzniklého zpracováním zemědělských produktů spadajících do působnosti přílohy k nařízení Rady (ES) č. 3448/93 (Úř. věst. č. L 333 ze dne 29. 12. 2000)
32000R2875r OJ L 001, 04.01.2001, p.24b Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2875/2000 ze dne 28. prosince 2000, kterým se stanovuje celní kvóta pro dovoz některého zboží pocházejícího z Islandu vzniklého zpracováním zemědělských produktů spadajících do působnosti přílohy k nařízení Rady (ES) č. 3448/93 (Úř. věst. č. L 333 ze dne 29. 12. 2000)
32000R2876r OJ L 001, 04.01.2001, p.25a Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2876/2000 ze dne 28. prosince 2000, kterým se stanovuje celní kvóta Společenství pro některé zboží pocházející z Turecka (2001) (Úř. věst. č. L 333 ze dne 29. 12. 2000)
32000R2889r OJ L 024, 26.01.2001, p.36 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 2889/2000 ze dne 22. prosince 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 1334/2000, pokud jde o přepravu a vývoz zboží a technologií dvojího užití v rámci Společenství (Úř. věst. č. L 336 ze dne 30.12.2000)
32000R2891r OJ L 001, 04.01.2001, p.25b Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2891/2000 ze dne 29. prosince 2000, kterým se stanovují vývozní subvence pro vepřové maso (Úř. věst. č. L 336 ze dne 30. 12. 2000)
32000R2902r OJ L 060, 01.03.2001, p.71b Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2902/2000 ze dne 21. prosince 2000, kterým se stanovují odkupní a prodejní ceny produktů rybolovu uvedených v příloze I k nařízení Rady (ES) č. 104/2000 pro rybářský rok 2001 (Úř. věst. č. L 336 ze dne 30.12.2000)
32000R2907r OJ L 010, 13.01.2001, p.79a Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2907/2000 ze dne 28. prosince 2000, kterým se zavádějí celní kvóty pro rok 2001 pro dovozy produktů pocházejících z České republiky, Slovenské republiky, Rumunska, Maďarska a Bulharska do Evropského společenství (Úř. věst. č. L 336 ze dne 30.12.2000)
32001R0001 OJ L 001, 04.01.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1/2001 ze dne 3. ledna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určení vstupní ceny u některého ovoce a zeleniny
32001R0002 OJ L 001, 04.01.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2/2001 ze dne 3. ledna 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro ovoce a zeleninu
32001R0003 OJ L 001, 04.01.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 3/2001 ze dne 3. ledna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2734/2000, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1627/89 o nákupu hovězího masa prostřednictvím veřejného nabídkového řízení a kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 562/2000, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o nákup hovězího masa nebo kterým se uvedené nařízení mění
32001R0004 OJ L 001, 04.01.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 4/2001 ze dne 3. ledna 2001, kterým se v odvětví rýže stanovují dovozní cla
32001R0005 OJ L 002, 05.01.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 5/2001 ze dne 19. prosince 2000, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1907/90 o některých obchodních normách pro vejce
32001R0006 OJ L 002, 05.01.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 6/2001 ze dne 4. ledna 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1804/98, pokud jde o stanovení celní kvóty pro dovozy reziduí z výroby škrobu z kukuřice spadající pod kódy KN 23031019 a 23099020 a pocházející ze Spojených států amerických
32001R0007 OJ L 002, 05.01.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 7/2001 ze dne 4. ledna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny u některého ovoce a zeleniny
32001R0007r OJ L 010, 13.01.2001, p.79b Oprava k nařízení Komise (ES) č. 7/2001 ze dne 4. ledna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny ( Úř. věst. č. L 2 ze dne 5.1.2001)
32001R0008 OJ L 002, 05.01.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 8/2001 ze dne 4. ledna 2001, kterým se stanovuje opravná sazba subvence pro slad
32001R0009 OJ L 002, 05.01.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 9/2001 ze dne 4. ledna 2001, kterým se stanovuje opravná sazba subvence pro obiloviny
32001R0010 OJ L 002, 05.01.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 10/2001 ze dne 4. ledna 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1701/2000
32001R0011 OJ L 002, 05.01.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 11/2001 ze dne 4. ledna 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2014/2000
32001R0012 OJ L 002, 05.01.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 12/2001 ze dne 4. ledna 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro ječmen ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2317/2000
32001R0013 OJ L 002, 05.01.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 13/2001 ze dne 4. ledna 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro žito ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1740/2000
32001R0014 OJ L 002, 05.01.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 14/2001 ze dne 4. ledna 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro oves ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2097/2000
32001R0015 OJ L 002, 05.01.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 15/2001 ze dne 4. ledna 2001, kterým se stanovuje maximální snížení cla v případě kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2831/2000
32001R0016 OJ L 002, 05.01.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 16/2001 ze dne 4. ledna 2001, kterým se stanovuje maximální snížení cla v případě kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2830/2000
32001R0017 OJ L 002, 05.01.2001, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 17/2001 ze dne 4. ledna 2001, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu a sazba podpory
32001R0018 OJ L 003, 06.01.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 18/2001 ze dne 5. ledna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0019 OJ L 003, 06.01.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 19/2001 ze dne 5. ledna 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2281/2000
32001R0020 OJ L 003, 06.01.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 20/2001 ze dne 5. ledna 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2282/2000
32001R0021 OJ L 003, 06.01.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 21/2001 ze dne 5. ledna 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou, střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2283/2000
32001R0022 OJ L 003, 06.01.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 22/2001 ze dne 5. ledna 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou dlouhozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2284/2000
32001R0023 OJ L 003, 06.01.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 23/2001 ze dne 5. ledna 2001, kterým se stanovují zvláštní opatření pro odvětví hovězího masa vycházející z nařízení (ES) č. 800/1999, nařízení (EHS) č. 3719/88, nařízení (ES) č. 1291/2000 a nařízení (EHS) č. 1964/82
32001R0024 OJ L 003, 06.01.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 24/2001 ze dne 5. ledna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1445/95 o prováděcích pravidlech k dovozním a vývozním licencím v odvětví hovězího a telecího masa
32001R0025 OJ L 003, 06.01.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 25/2001 ze dne 5. ledna 2001, kterým se podle článku 30 nařízení (ES) č. 1493/1999 stanovuje nouzové destilační opatření pro francouzská stolní vína
32001R0026 OJ L 003, 06.01.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 26/2001 ze dne 5. ledna 2001, kterým se stanovují některá opatření odchylující se od nařízení (ES) č. 2561/2000 o podpoře soukromému skladování v odvětví hovězího masa
32001R0027 OJ L 003, 06.01.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 27/2001 ze dne 5. ledna 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1627/89 o nákupu hovězího masa prostřednictvím veřejného nabídkového řízení
32001R0028 OJ L 003, 06.01.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 28/2001 ze dne 5. ledna 2001 o vydávání dovozních licencí pro některé konzervované houby
32001R0029 OJ L 003, 06.01.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 29/2001 ze dne 5. ledna 2001 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny
32001R0030 OJ L 004, 09.01.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 30/2001 ze dne 8. ledna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0031 OJ L 004, 09.01.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 31/2001 ze dne 8. ledna 2001 o dodávání rostlinného oleje z titulu potravinové pomoci
32001R0032 OJ L 004, 09.01.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 32/2001 ze dne 8. ledna 2001 o dodávání půleného hrachu z titulu potravinové pomoci
32001R0033 OJ L 004, 09.01.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 33/2001 ze dne 8. ledna 2001 o dodávání produktů rybolovu z titulu potravinové pomoci
32001R0034 OJ L 004, 09.01.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 34/2001 ze dne 8. ledna 2001, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství karafiátů a růží s ohledem na uplatňování právních úprav, kterými se řídí dovozy některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroka a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32001R0035 OJ L 004, 09.01.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 35/2001 ze dne 8. ledna 2001, kterým se dočasně zrušují preferenční cla a kterým se opět zavádějí cla společného celního sazebníku pro dovozy malokvětých růží pocházejících z Izraele
32001R0036 OJ L 004, 09.01.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 36/2001 ze dne 8. ledna 2001 , kterým se dočasně zrušují preferenční cla a kterým se opět zavádějí cla společného celního sazebníku pro dovozy velkokvětých růží pocházejících z Izraele
32001R0037 OJ L 005, 10.01.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 37/2001 ze dne 9. ledna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0038 OJ L 005, 10.01.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 38/2001 ze dne 9. ledna 2001 o vydávání dovozních licencí pro vysoce kvalitní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso
32001R0039 OJ L 006, 11.01.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 39/2001 ze dne 10. ledna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0040 OJ L 006, 11.01.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 40/2001 ze dne 10. ledna 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 22. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1531/2000
32001R0041 OJ L 006, 11.01.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 41/2001 ze dne 10. ledna 2001, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32001R0042 OJ L 006, 11.01.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 42/2001 ze dne 10. ledna 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32001R0043 OJ L 006, 11.01.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 43/2001 ze dne 10. ledna 2001, kterým se určují ceny nečištěné bavlny na světovém trhu a sazba podpory
32001R0044 OJ L 012, 16.01.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o soudní pravomoci, uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních záležitostech
32001R0044r OJ L 307, 24.11.2001, p.28 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o soudní pravomoci, uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních záležitostech (Úř. věst. č. L 12 ze dne 16.1.2001)
32001R0045 OJ L 008, 12.01.2001, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně jednotlivců, pokud jde o zpracování údajů institucemi a orgány Společenství a o volném pohybu těchto údajů
32001R0046 OJ L 008, 12.01.2001, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 46/2001 ze dne 11. ledna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0047 OJ L 008, 12.01.2001, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 47/2001 ze dne 11. ledna 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro olivový olej
32001R0048 OJ L 008, 12.01.2001, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 48/2001 ze dne 11. ledna 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro pšenice obecná ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1701/2000
32001R0049 OJ L 008, 12.01.2001, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 49/2001 ze dne 11. ledna 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz pšenice obecné zveřejněné v nařízení (ES) č. 2014/2000
32001R0050 OJ L 008, 12.01.2001, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 50/2001 ze dne 11. ledna 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro ječmen ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2317/2000
32001R0051 OJ L 008, 12.01.2001, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 51/2001 ze dne 11. ledna 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro žito ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1740/2000
32001R0052 OJ L 008, 12.01.2001, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 52/2001 ze dne 11. ledna 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro oves ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2097/2000
32001R0053 OJ L 008, 12.01.2001, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 53/2001 ze dne 11. ledna 2001, kterým se stanovují maximální snížení cla v případě kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2831/2000
32001R0054 OJ L 008, 12.01.2001, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 54/2001 ze dne 11. ledna 2001, kterým se stanovují maximální snížení cla v případě kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2830/2000
32001R0055 OJ L 008, 12.01.2001, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 55/2001 ze dne 11. ledna 2001, kterým se stanovuje opravná částka použitelná pro subvenci pro slad
32001R0056 OJ L 008, 12.01.2001, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 56/2001 ze dne 11. ledna 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouky, kroupy a šrot
32001R0057 OJ L 010, 13.01.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 57/2001 ze dne 12. ledna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0058 OJ L 010, 13.01.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 58/2001 ze dne 12. ledna 2001, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 20. veřejné nabídkové řízení uskutečňované na základě stálého nabídkového řízení, které se řídí nařízením (ES) č. 2771/1999
32001R0059 OJ L 010, 13.01.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 59/2001 ze dne 12. ledna 2001, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 239. zvláštní veřejné nabídkové řízení vypsané na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32001R0060 OJ L 010, 13.01.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 60/2001 ze dne 12. ledna 2001, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 67. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32001R0061 OJ L 010, 13.01.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 61/2001 ze dne 12. ledna 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2281/2000
32001R0062 OJ L 010, 13.01.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 62/2001 ze dne 12. ledna 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2282/2000
32001R0063 OJ L 010, 13.01.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 63/2001 ze dne 12. ledna 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou. střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2283/2000
32001R0064 OJ L 010, 13.01.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 64/2001 ze dne 12. ledna 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou dlouhozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2284/2000
32001R0065 OJ L 010, 13.01.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 65/2001 ze dne 12. ledna 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz loupané dlouhozrnné rýže na ostrov Réunion uvedené v nařízení (ES) č. 2285/2000
32001R0066 OJ L 010, 13.01.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 66/2001 ze dne 12. ledna 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro hovězí a telecí maso
32001R0067 OJ L 010, 13.01.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 67/2001 ze dne 12. ledna 2001, kterým se stanovuje maximální nákupní cena a množství hovězího masa, které má být nakoupeno na základě 259. dílčího veřejného nabídkového řízení z titulu všeobecného intervenčního opatření podle nařízení (EHS) č. 1627/89
32001R0068 OJ L 010, 13.01.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 68/2001 ze dne 12. ledna 2001 o uplatňování článků 87 a 88 Smlouvy o ES vůči podpoře odborné přípravy
32001R0069 OJ L 010, 13.01.2001, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 69/2001 ze dne 12. ledna 2001 o uplatňování článků 87 a 88 Smlouvy o ES vůči podpoře de minimis
32001R0070 OJ L 010, 13.01.2001, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o uplatňování článků 87 a 88 Smlouvy o ES vůči státní podpoře malým a středním podnikům
32001R0071 OJ L 010, 13.01.2001, p.43 Nařízení Komise (ES) č. 71/2001 ze dne 12. ledna 2001, kterým se pro prosinec 2000 stanovuje zvláštní směnný kurs pro náhradu nákladů na skladování v odvětví cukru
32001R0072 OJ L 010, 13.01.2001, p.45 Nařízení Komise (ES) č. 72/2001 ze dne 12. ledna 2001, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná cla na dovoz některých výrobků
32001R0073 OJ L 011, 16.01.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 73/2001 ze dne 15. ledna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní některého ovoce a zeleniny
32001R0074 OJ L 011, 16.01.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 74/2001 ze dne 15. ledna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 31/2001 o dodávání rostlinného oleje z titulu potravinové pomoci
32001R0075 OJ L 011, 16.01.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 75/2001 ze dne 15. ledna 2001 o dodávání obilovin z titulu potravinové pomoci
32001R0076 OJ L 011, 16.01.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 76/2001 ze dne 15. ledna 2001 o dodávání pšenice obecné z titulu potravinové pomoci
32001R0077 OJ L 011, 16.01.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 77/2001 ze dne 5. ledna 2001, kterým se mění přílohy k nařízení (ES) č. 1547/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1420/1999, pokud jde o přepravu některých typů odpadů do Albánie, Brazílie, Bulharska, Burundi, Jamajky, Maroka, Nigérie, Peru, Rumunska, Tuniska a Zimbabwe
32001R0078 OJ L 011, 16.01.2001, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 78/2001 ze dne 15. ledna 2001, kterým se v odvětví obilovin mění dovozní cla
32001R0079 OJ L 013, 17.01.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 79/2001 ze dne 16. ledna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0080 OJ L 013, 17.01.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 80/2001 ze dne 16. ledna 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o oznámení týkající se uznávání organizací výrobců, stanovování cen a intervence v rámci společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury
32001R0081 OJ L 013, 17.01.2001, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 81/2001 ze dne 16. ledna 2001 o vydávání dovozních licencí pro banány spadající pod celní kvóty a pro tradiční banány ze zemí AKT pro první čtvrtletí roku 2001 (druhé období)
32001R0082 OJ L 020, 20.01.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 82/2001 ze dne 5. prosince 2000 týkající se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce při obchodování mezi celním územím Společenství a Ceuty a Melilly
32001R0083 OJ L 014, 18.01.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 83/2001 ze dne 17. ledna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0084 OJ L 014, 18.01.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 84/2001 ze dne 17. ledna 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 23. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového nařízení podle nařízení (ES) č. 1531/2000
32001R0085 OJ L 014, 18.01.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 85/2001 ze dne 17. ledna 2001, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32001R0086 OJ L 014, 18.01.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 86/2001 ze dne 17. ledna 2001, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32001R0087 OJ L 014, 18.01.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 87/2001 ze dne 16. ledna 2001, kterým se stanovují jednotkové hodnoty pro určování celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32001R0088 OJ L 014, 18.01.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 88/2001 ze dne 17. ledna 2001, kterým se pro hospodářský rok 2000/01 stanovují odchylky od některých ustanovení nařízení (EHS) č. 1164/89, kterým se stanovují prováděcí pravidla k podporám ve prospěch lněného a konopného vlákna
32001R0089 OJ L 014, 18.01.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 89/2001 ze dne 17. ledna 2001, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanovuje postup provádění nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení vůči zaměstnaným osobám, osobám samostatně výdělečně činným a jejich rodinným příslušníkům, kteří se stěhují v rámci Společenství
32001R0090 OJ L 014, 18.01.2001, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 90/2001 ze dne 17. ledna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 800/1999, kterým se stanovují společná prováděcí pravidla k systému vývozních náhrad ve prospěch zemědělským produktům
32001R0091 OJ L 014, 18.01.2001, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 91/2001 ze dne 17. ledna 2001, kterým se v odvětví rýže stanovují dovozní cla
32001R0092 OJ L 014, 18.01.2001, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 92/2001 ze dne 17. ledna 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro vepřové maso
32001R0093 OJ L 014, 18.01.2001, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 93/2001 ze dne 17. ledna 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o vývozní licence podané během ledna 2001 pro výrobky z hovězího masa, které mohou ve třetí zemi při dovozu využívat zvláštního zacházení
32001R0094 OJ L 014, 18.01.2001, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 94/2001 ze dne 17. ledna 2001, kterým se stanovují reprezentativní ceny v odvětví drůbeže a vajec a reprezentativní ceny vaječného albuminu a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
32001R0095 OJ L 017, 19.01.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 95/2001 ze dne 18. ledna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0096 OJ L 017, 19.01.2001, p.3 Nařízení Komise (E) č. 96/2001 ze dne 18. ledna 2001 o uplatňování redukčního koeficientu při vydávání osvědčení o náhradě v případě zboží, keré nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě, jak stanoví čl. 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 1520/2000
32001R0097 OJ L 017, 19.01.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 97/2001 ze dne 18. ledna 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro produkty vyrobené z obilovin a rýže
32001R0098 OJ L 017, 19.01.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 98/2001 ze dne 18. ledna 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, kroupy a šrot
32001R0099 OJ L 017, 19.01.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 99/2001 ze dne 18. ledna 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1701/2000
32001R0100 OJ L 017, 19.01.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 100/2001 ze dne 18. ledna 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2014/2000
32001R0101 OJ L 017, 19.01.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 101/2001 ze dne 18. ledna 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro ječmen ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2317/2000
32001R0102 OJ L 017, 19.01.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 102/2001 ze dne 18. ledna 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro žito ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1740/2000
32001R0103 OJ L 017, 19.01.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 103/2001 ze dne 18. ledna 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ovsa zveřejněné v nařízení (ES) č. 2097/2000
32001R0104 OJ L 017, 19.01.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 104/2001 ze dne 18. ledna 2001, kterým se stanovuje maximální snížení cla v případě kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2830/2000
32001R0105 OJ L 017, 19.01.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 105/2001 ze dne 18. ledna 2001 o vydávání vývozních licencí A2 pro ovoce a zeleninu
32001R0106 OJ L 019, 20.01.2001, p.1 Nařízení Rady (ES, ESUO, Euratom) č. 106/2001 ze dne 15. ledna 2001, kterým se stanovují opravné koeficienty použitelné od 1. července 2000 pro úředníky Evropských společenství zaměstnané ve třetích zemích
32001R0107 OJ L 019, 20.01.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 107/2001 ze dne 19. ledna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0108 OJ L 019, 20.01.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 108/2001 ze dne 19. ledna 2001 o dovozních licencích v případě produktů z hovězího a telecího masa pocházejících z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
32001R0109 OJ L 019, 20.01.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 109/2001 ze dne 19. ledna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2869/2000 a kterým se na 500 000 tun zvyšuje množství pšenice obecné ze sklizně v roce 1999, které vlastní francouzská intervenční agentura a pro které bylo vypsáno stálé veřejné nabídkové řízení na opětný prodej na vnitřním trhu
32001R0110 OJ L 019, 20.01.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 110/2001 ze dne 19. ledna 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 388/92, kterým se stanovují prováděcí pravidla ke zvláštním právním úpravám týkajícím se dodávek obilných produktů do francouzských zámořských departmentů (FOD) a kterým se určuje předběžný odhad spotřeby
32001R0111 OJ L 019, 20.01.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 111/2001 ze dne 19. ledna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2777/2000, kterým se přijímají mimořádný podpůrná opatření pro trh s hovězím masem
32001R0112 OJ L 019, 20.01.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 112/2001 ze dne 19. ledna 200, kterým se přijímají další mimořádná podpůrná opatření pro lucemburský trh s hovězím masem
32001R0113 OJ L 019, 20.01.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 113/2001 ze dne 19. ledna 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2281/2000
32001R0114 OJ L 019, 20.01.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 114/2001 ze dne 19. ledna 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2282/2000
32001R0115 OJ L 019, 20.01.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 115/2001 ze dne 19. ledna 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou , střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2283/2000
32001R0116 OJ L 019, 20.01.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 116/2001 ze dne 19. ledna 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou dlouhozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2284/2000
32001R0117 OJ L 019, 20.01.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 117/2001 ze dne 19. ledna 2001, kterým se stanovuje maximální subvence na vývoz loupané dlouhozrnné rýže na Réunion podle veřejného nabídkového řízení uvedeného v nařízení (ES) č. 2285/2000
32001R0118 OJ L 019, 20.01.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 118/2001 ze dne 19. ledna 2001, kterým se určuje předběžný odhad spotřeby a podpory Společenství pro dodávky produktů spadajících pod kódy KN 23099031, 23099033, 23099041, 23099043, 23099051 a 23099053 a používaných v krmivech do Francouzské Guayany pro rok 2001
32001R0119 OJ L 019, 20.01.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 119/2001 ze dne 19. ledna 2001, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu a sazba podpory
32001R0120 OJ L 019, 20.01.2001, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 120/2001 ze dne 19. ledna 2001 o vydávání dovozních licencí pro rýži pocházející ze zemí AKT a ze zámořských zemí a území na základě žádostí podaných během prvních pěti pracovních dní ledna 2001 podle nařízení (ES) č. 2603/97
32001R0121 OJ L 019, 20.01.2001, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 121/2001 ze dne 19. ledna 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1627/89 o nákupu hovězího masa prostřednictvím veřejného nabídkového řízení
32001R0122 OJ L 021, 23.01.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 122/2001 ze dne 22. ledna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0123 OJ L 021, 23.01.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 123/2001 ze dne 22. ledna 2001, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství karafiátů a růží s ohledem na uplatňování právních úprav, kterými se řídí dovozy některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroka a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32001R0124 OJ L 021, 23.01.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 124/2001 ze dne 22. ledna 2001, kterým se dočasně zrušují preferenční cla a kterým se opět zavádí clo společného celního sazebníku na dovoz jednokvětých karafiátů pocházejících z Izraele
32001R0125 OJ L 022, 24.01.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 125/2001 ze dne 23. ledna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0126 OJ L 022, 24.01.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 126/2001 ze dne 23. ledna 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2312/92 a (EHS) č. 1148/93, kterým se stanovují prováděcí pravidla ke zvláštním opatřením týkajícím se zásobování francouzských zámořských departmentů plemenným skotem a koňmi
32001R0127 OJ L 022, 24.01.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 127/2001 ze dne 23. ledna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 28/97 a kterým se schvalují požadavky na dodávku některých rostlinných olejů (jiných než olivového oleje) pro zpracovatelský průmysl ve francouzských zámořských departmentech
32001R0128 OJ L 022, 24.01.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 128/2001 ze dne 23. ledna 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2826/92, kterým se stanovují prováděcí pravidla ke zvláštním opatřením pro zásobování francouzských zámořských departmentů produkty z odvětví vajec, drůbeže a králičího masa
32001R0129 OJ L 022, 24.01.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 129/2001 ze dne 23. ledna 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2989/92, kterým se stanovují prováděcí pravidla ke zvláštním opatřením pro zásobování francouzských zámořských departmentů produkty z odvětví vepřového masa
32001R0130 OJ L 022, 24.01.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 130/2001 ze dne 23. ledna 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence pro některé mlékárenské výrobky podané v lednu 2001 spadající pod celní kvóty stanovené nařízením (ES) č. 1374/98
32001R0131 OJ L 022, 24.01.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 131/2001 ze dne 23. ledna 2001, kterým se v procentech určují množství, jež mohou být povolena v případě žádostí o dovozní licence podaných v lednu 2001 podle celních kvót pro hovězí a telecí maso uvedených v nařízení (ES) č. 1279/98 pro Polskou republiku, Maďarskou republiku, Českou republiku, Slovensko, Bulharsko a Rumunsko
32001R0132 OJ L 023, 25.01.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 132/2001 ze dne 22. ledna 2001, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo a kterým se s konečnou platností vybírá dočasné clo ukládané při dovozech dusičnanu amonného pocházejícího z Polska a Ukrajiny, a kterým se ukončuje antidumpingové řízení v případě dovozů pocházejících ze Litvy
32001R0133 OJ L 023, 25.01.2001, p.9 Nařízení Rady (ES) č. 133/2001 ze dne 22. ledna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1567/97, pokud jde o datum účinnosti některých antidumpingových opatření uplatňovaných v případě dovozů kožených kabelek pocházejících z Čínské lidové republiky
32001R0134 OJ L 023, 25.01.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 134/2001 ze dne 24. ledna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0135 OJ L 023, 25.01.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 135/2001 ze dne 24. ledna 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 24. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1531/2000
32001R0136 OJ L 023, 25.01.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 136/2001 ze dne 24. ledna 2001, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32001R0137 OJ L 023, 25.01.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 137/2001 ze dne 24. ledna 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32001R0138 OJ L 023, 25.01.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 138/2001 ze dne 24. ledna 2001, kterým se doplňuje příloha k nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu některých názvů do "Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení" uvedeného v nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu pro zemědělské produkty a potraviny
32001R0139 OJ L 023, 25.01.2001, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 139/2001 ze dne 24. ledna 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v lednu 2001 na základě režimu pro některé produkty z odvětví vepřového masa v období od 1. ledna do 31. března 2001
32001R0140 OJ L 023, 25.01.2001, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 140/2001 ze dne 24. ledna 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence pro některé produkty z odvětví vepřového masa podané v ledna 2001 na základě systému stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94, kterým se stanovují některé celní kvóty Společenství pro vepřové maso a některé další zemědělské produkty a kterým se stanovuje jejich správa
32001R0141 OJ L 023, 25.01.2001, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 141/2001 ze dne 24. ledna 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence pro produkty z vepřového masa podané v lednu 2001 na základě systému, který byl zaveden Dohodami, jež Společenství uzavřelo s Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Bulharskem a Rumunskem
32001R0142 OJ L 023, 25.01.2001, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 142/2001 ze dne 24. ledna 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence pro některé výrobky z vepřového masa podané v lednu 2001 na základě systému, který byl zaveden Dohodou, jež Společenství uzavřelo se Slovenskem
32001R0143 OJ L 023, 25.01.2001, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 143/2001 ze dne 24. ledna 2001, kterým se stanovuje množství některých produktů z vepřového masa, které jsou k dispozici pro druhé čtvrtletí roku 2001 na základě právních úprav obsažených v Dohodách o volném obchodu mezi Společenstvím na straně jedné a Lotyšskem, Litvou a Estonske na straně druhé
32001R0144 OJ L 023, 25.01.2001, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 144/2001 ze dne 24. ledna 2001, kterým se mění opravná sazba subvence pro obiloviny
32001R0145 OJ L 024, 26.01.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 145/2001 ze dne 25. ledna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0146 OJ L 024, 26.01.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 146/2001 ze dne 25. ledna 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence pro celní kvóty pro hovězí a vepřové maso podané v lednu 2001 podle nařízení Rady (ES) č. 2475/2000 v případě Slovinské republiky
32001R0147 OJ L 024, 26.01.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 147/2001 ze dne 25. ledna 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence pro některé produkty z drůbežího masa podané v lednu 2001 na základě režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94, kterým se stanovují některé celní kvóty Společenství pro drůbeží maso a některé další zemědělské produkty a kterým se stanovuje jejich správa
32001R0148 OJ L 024, 26.01.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 148/2001 ze dne 25. ledna 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence pro některé produkty z vajec a drůbežího masa podané v lednu 2001 podle nařízení (ES) č. 1474/95 a (ES) č. 1251/96
32001R0149 OJ L 024, 26.01.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 149/2001 ze dne 25. ledna 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o licence pro některé produkty z vajec a drůbežího masa podané v lednu 2001 na základě systému stanoveného Prozatímními dohodami, které Společenství uzavřelo s Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Rumunskem a Bulharskem
32001R0150 OJ L 024, 26.01.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 150/2001 ze dne 25. ledna 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o pokuty, které mají být uplatňovány vůči organizacím výrobců v odvětví rybolovu za nepravidelnosti intervenčního mechanismu a kterým se mění nařízení (ES) č. 142/98
32001R0151 OJ L 024, 26.01.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 151/2001 ze dne 25. ledna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2234/2000, kterým se pro finanční rok 2001 stanovují procenta snižování hodnoty, která mají být uplatňována v případě, že byly zemědělské výrobky vykoupeny
32001R0152 OJ L 024, 26.01.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 152/2001 ze dne 25. ledna 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro mléko a mléčné výrobky
32001R0153 OJ L 024, 26.01.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 153/2001 ze dne 25. ledna 2001, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R0154 OJ L 024, 26.01.2001, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 154/2001 ze dne 25. ledna 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro produkty vyrobené z obilovin a rýže
32001R0155 OJ L 024, 26.01.2001, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 155/2001 ze dne 25. ledna 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro krmné směsi na bázi obilovin
32001R0156 OJ L 024, 26.01.2001, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 156/2001 ze dne 25. ledna 2001, kterým se stanovují výrobní subvence pro obiloviny a rýži
32001R0157 OJ L 024, 26.01.2001, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 157/2001 ze dne 25. ledna 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1701/2000
32001R0158 OJ L 024, 26.01.2001, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 158/2001 ze dne 25. ledna 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2014/2000
32001R0159 OJ L 024, 26.01.2001, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 159/2001 ze dne 25. ledna 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene zveřejněné v nařízení (ES) č. 2317/2000
32001R0160 OJ L 024, 26.01.2001, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 160/2001 ze dne 25. ledna 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro žito ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1740/2000
32001R0161 OJ L 024, 26.01.2001, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 161/2001 ze dne 25. ledna 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ovsa zveřejněné v nařízení (ES) č. 2097/2000
32001R0162 OJ L 024, 26.01.2001, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 162/2001 ze dne 25. ledna 2001, kterým se stanovuje maximální snížení cla u čiroku obecného dovezeného ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2829/2000
32001R0164 OJ L 026, 27.01.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 164/2001 ze dne 26. ledna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0165 OJ L 026, 27.01.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 165/2001 ze dne 26. ledna 2001, kterým se pozastavuje nákup másla v některých členských státech
32001R0166 OJ L 026, 27.01.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 166/2001 ze dne 26. ledna 2001, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 21. veřejné nabídkové řízení uskutečňované na základě stálého veřejného nabídkového řízení, které se řídí nařízením (ES) č. 2771/1999
32001R0167 OJ L 026, 27.01.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 167/2001 ze dne 26. ledna 2001, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 68. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32001R0168 OJ L 026, 27.01.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 168/2001 ze dne 26. ledna 2001, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 240. zvláštní veřejné nabídkové řízení vypsané na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32001R0169 OJ L 026, 27.01.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 169/2001 ze dne 26. ledna 2001 o vypsání stálého veřejného nabídkového řízení na opětný prodej asi 20 000 tun rýže, které vlastní italská intervenční agentura na vnitřním trhu
32001R0170 OJ L 026, 27.01.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 170/2001 ze dne 26. ledna 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2281/2000
32001R0171 OJ L 026, 27.01.2001, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 171/2001 ze dne 26. ledna 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže typu A do některých třetích evropských zemí zveřejněné v nařízení (ES) č. 2282/2000
32001R0172 OJ L 026, 27.01.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 172/2001 ze dne 26. ledna 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou, střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2283/2000
32001R0173 OJ L 026, 27.01.2001, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 173/2001 ze dne 26. ledna 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou dlouhozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2284/2000
32001R0174 OJ L 026, 27.01.2001, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 174/2001 ze dne 26. ledna 2001 o vydávání dovozních licencí pro rýži na základě žádostí podaných během prvních 10 pracovních dní ledna 2001 podle nařízení (ES) č. 327/98
32001R0175 OJ L 026, 27.01.2001, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 175/2001 ze dne 26. ledna 2001, kterým se stanovuje obchodní norma pro neloupané ořechy
32001R0176 OJ L 026, 27.01.2001, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 176/2001 ze dne 26. ledna 2001, kterým se stanovuje maximální nákupní cena a množství hovězího masa, které má být nakoupeno na základě 260. dílčího veřejného nabídkového řízení z titulu všeobecného intervenčního opatření podle nařízení (EHS) č. 1627/89
32001R0177 OJ L 026, 27.01.2001, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 177/2001 ze dne 26. ledna 2001 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny
32001R0178 OJ L 027, 30.01.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 178/2001 ze dne 29. ledna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0179 OJ L 027, 30.01.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 179/2001 ze dne 29. ledna 2001, kterým se určuje podpora uvedená v nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 pro účely soukromého skladování másla a smetany
32001R0180 OJ L 027, 30.01.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 180/2001 ze dne 29. ledna 2001, kterým se stanovuje odchylka od nařízení (ES) č. 2316/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1251/1999, pokud jde o vyjmutí z produkce v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek v některých regionech Společenství
32001R0181 OJ L 027, 30.01.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 181/2001 ze dne 29. ledna 2001 o vydávání vývozní licencí typu B pro ovoce a zeleninu
32001R0182 OJ L 027, 30.01.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 182/2001 ze dne 29. ledna 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 391/92, kterým se stanovují výše podpory pro dodávky obilných produktů ze Společenství do francouzských zámořských departmentů
32001R0183 OJ L 027, 30.01.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 183/2001 ze dne 29. ledna 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1832/92, kterým se stanovují výše podpory pro dodávky obilných produktů ze Společenství na Kanárské ostrovy
32001R0184 OJ L 027, 30.01.2001, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 184/2001 ze dne 29. ledna 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1833/92, kterým se stanovují výše podpory pro dodávky obilných produktů ze Společenství na Azory a Madeiru
32001R0185 OJ L 027, 30.01.2001, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 185/2001 ze dne 29. ledna 2001, kterým se stanovují subvence pro výrobky z obilovin a rýže dodávané z titulu komunitární a národní potravinové pomoci
32001R0186 OJ L 027, 30.01.2001, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 186/2001 ze dne 29. ledna 2001, kterým se mění vývozní subvence pro vejce
32001R0187 OJ L 029, 31.01.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 187/2001 ze dne 30. ledna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0188 OJ L 029, 31.01.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 188/2001 ze dne 30. ledna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1524/98, kterým se stanovují prováděcí pravidla ke zvláštním opatřením přijatým v případě ovoce a zeleniny, rostlin a květin ve prospěch francouzských zámořských departmentů a kterým se určuje předběžný odhad spotřeby pro rok 2001
32001R0189 OJ L 029, 31.01.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 189/2001 ze dne 30. ledna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1771/96, kterým se stanovují prováděcí pravidla ke zvláštním opatřením při dodávkách chmele do francouzských zámořských departmentů
32001R0190 OJ L 029, 31.01.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 190/2001 ze dne 30. ledna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1772/96, kterým se stanovují prováděcí pravidla ke zvláštním opatřením při dodávkách sadbových brambor do francouzských zámořských departmentů (odhad spotřeby)
32001R0191 OJ L 029, 31.01.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 191/2001 ze dne 30. ledna 2001, kterým se dovoz exemplářů některých druhu divoké fauny a flóry do Společenství
32001R0192 OJ L 029, 31.01.2001, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 192/2001 ze dne 30. ledna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2342/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k systému prémií v odvětví hovězího a vepřového masa
32001R0193 OJ L 029, 31.01.2001, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 193/2001 ze dne 30. ledna 2001, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
32001R0194 OJ L 029, 31.01.2001, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 194/2001 ze dne 30. ledna 2001, kterým se stanovují výše podpory pro dodávku výrobků z rýže ze Společenství na Kanárské ostrovy
32001R0195 OJ L 029, 31.01.2001, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 195/2001 ze dne 30. ledna 2001, kterým se stanovují výše podpory pro dodávku výrobků z rýže ze Společenství na Azory a Madeiru
32001R0196 OJ L 029, 31.01.2001, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 196/2001 ze dne 30. ledna 2001 o vydávání vývozních licencí pro produkty vyrobené z ovoce a zeleniny
32001R0197 OJ L 029, 31.01.2001, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 197/2001 ze dne 30. ledna 2001 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny
32001R0198 OJ L 030, 01.02.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 198/2001 ze dne 29. ledna 2001, kterým se mění příloha k nařízení (ES) č. 2042/2000, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo na dovozy televizních kamerových systémů pocházejících z Japonska
32001R0199 OJ L 030, 01.02.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 199/2001 ze dne 31. ledna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0200 OJ L 030, 01.02.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 200/2001 ze dne 31. ledna 2001, kterým se v odvětví obilovin stanovují dovozní cla
32001R0201 OJ L 030, 01.02.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 201/2001 ze dne 31. ledna 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 25. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1531/2000
32001R0202 OJ L 030, 01.02.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 202/2001 ze dne 31. ledna 2001, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32001R0203 OJ L 030, 01.02.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 203/2001 ze dne 31. ledna 2001, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32001R0204 OJ L 030, 01.02.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 204/2001 ze dne 31. ledna 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro sirupy a některé další výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32001R0205 OJ L 030, 01.02.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 205/2001 ze dne 31. ledna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/2001 o vydávání dovozních licencí pro rýži na základě žádostí podaných během prvních deseti pracovních dní ledna 2001 podle nařízení (ES) č. 327/98
32001R0206 OJ L 030, 01.02.2001, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 206/2001 ze dne 31. ledna 2001, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32001R0207 OJ L 030, 01.02.2001, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 207/2001 ze dne 31. ledna 2001, kterým se v odvětví rýže stanovují dovozní cla
32001R0208 OJ L 030, 01.02.2001, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 208/2001 ze dne 31. ledna 2001, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R0209 OJ L 030, 01.02.2001, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 209/2001 ze dne 31. ledna 2001, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R0210 OJ L 030, 01.02.2001, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 210/2001 ze dne 31. ledna 2001, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu a sazba podpory
32001R0211 OJ L 030, 01.02.2001, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 211/2001 ze dne 31. ledna 2001, kterým se mění opravná sazba subvence pro obiloviny
32001R0212 OJ L 030, 01.02.2001, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 212/2001 ze dne 31. ledna 2001, kterým se upravuje opravná sazba subvence pro slad
32001R0213 OJ L 037, 07.02.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 213/2001 ze dne 9. ledna 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o metody analýzy a hodnocení kvality mléka a mléčných výrobků a kterým se mění nařízení (ES) č. 2771/1999 a (ES) č. 2799/1999
32001R0214 OJ L 037, 07.02.2001, p.100 Nařízení Komise (ES) č. 214/2001 ze dne 12. ledna 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenci na trhu s odstředěným sušeným mlékem
32001R0215 OJ L 031, 02.02.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 215/2001 ze dne 29. ledna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2791/1999, kterým se stanovují určitá kontrolní opatření použitelná v oblasti, která spadá do působnosti Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku
32001R0216 OJ L 031, 02.02.2001, p.2 Nařízení Rady (ES) č. 216/2001 ze dne 29. ledna 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 404/93 o společné organizaci trhu s banány
32001R0217 OJ L 031, 02.02.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 217/2001 ze dne 1. února 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0218 OJ L 031, 02.02.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 218/2001 ze dne 1. února 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v lednu 2001 a týkající se některých produktů v odvětví mléka a mléčných výrobků podle systémů stanovených Evropskými dohodami mezi Společenstvím a Maďarskou republikou, Polskou republikou, Českou republikou, Slovenskou republikou, Bulharskem, Rumunskem a Slovinskem a Dohodami o volném obchodu mezi Společenstvím a Baltskými státy
32001R0219 OJ L 031, 02.02.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 219/2001 ze dne 1. února 2001 o vydávání dovozních licencí pro česnek pocházející z Číny
32001R0220 OJ L 031, 02.02.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 220/2001 ze dne 1. února 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1701/2000
32001R0221 OJ L 031, 02.02.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 221/2001 ze dne 1. února 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2014/2000
32001R0222 OJ L 031, 02.02.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 222/2001 ze dne 1. února 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro ječmen ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2317/2000
32001R0223 OJ L 031, 02.02.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 223/2001 ze dne 1. února 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro žito ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1740/2000
32001R0224 OJ L 031, 02.02.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 224/2001 ze dne 1. února 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ovsa zveřejněné v nařízení (ES) č. 2097/2000
32001R0225 OJ L 031, 02.02.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 225/2001 ze dne 1. února 2001, kterým se stanovuje opravná sazba subvence pro slad
32001R0226 OJ L 031, 02.02.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 226/2001 ze dne 1. února 2001, kterým se stanovuje opravná sazba subvence pro obiloviny
32001R0227 OJ L 031, 02.02.2001, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 227/2001 ze dne 1. února 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, kroupy a šrot
32001R0228 OJ L 034, 03.02.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 228/2001 ze dne 2. února 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0229 OJ L 034, 03.02.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 229/2001 ze dne 2. února 2001 o vypsání veřejného nabídkového řízení na opětný prodej 250 000 tun ječmene, který vlastní Německá intervenční agentura, na vnitřním trhu
32001R0230 OJ L 034, 03.02.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 230/2001 ze dne 2. února 2001, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na některá železná nebo ocelová lana a kabely pocházející z České republiky, Ruska, Thajska a Turecka a kterým se přijímají některé záruky nabízené některými vývozci z České republiky a Turecka
32001R0231 OJ L 034, 03.02.2001, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 231/2001 ze dne 2. února 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2281/2000
32001R0232 OJ L 034, 03.02.2001, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 232/2001 ze dne 2. února 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže typu A do některých třetích evropských zemí zveřejněné v nařízení (ES) č. 2282/2000
32001R0233 OJ L 034, 03.02.2001, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 233/2001 ze dne 2. února 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou, střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2283/2000
32001R0234 OJ L 034, 03.02.2001, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 234/2001 ze dne 2. února 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou dlouhozrnnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2284/2000
32001R0235 OJ L 034, 03.02.2001, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 235/2001 ze dne 2. února 2001, kterým se stanovuje maximální subvence na vývoz loupané dlouhozrnné rýže na Réunion podle veřejného nabídkového řízení uvedeného v nařízení (ES) č. 2285/2000
32001R0236 OJ L 034, 03.02.2001, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 236/2001 ze dne 2. února 2001, kterým se v odvětví obilovin mění dovozní cla
32001R0237 OJ L 035, 06.02.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 237/2001 ze dne 22. prosince 2000 o vývozu některých ocelových výrobků ESUO z Rumunska do Společenství v období od 1. ledna do 31. prosince 2001 (prodloužení systému dvojí kontroly)
32001R0238 OJ L 035, 06.02.2001, p.2 Nařízení Rady (ES) č. 238/2001 ze dne 22. prosince 2000 o vývozu některých ocelových výrobků ESUO a ES ze Slovenské republiky do Společenství v období od 1. ledna do 31. prosince 2001 (prodloužení systému dvojí kontroly)
32001R0239 OJ L 035, 06.02.2001, p.3 Nařízení Rady (ES) č. 239/2001 ze dne 22. prosince 2000 o vývozu některých ocelových výrobků ESUO a ES z České republiky do Společenství v období od 1. ledna to 31. prosince 2001 (prodloužení systému dvojí kontroly)
32001R0240 OJ L 035, 06.02.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 240/2001 ze dne 5. února 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0241 OJ L 035, 06.02.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 241/2001 ze dne 5. února 2001 o dodávání obilovin z titulu potravinové pomoci
32001R0241r OJ L 041, 10.02.2001, p.34 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 241/2001 ze dne 5. února 2001 o dodávání obilovin z titulu potravinové pomoci (Úř. věst. č. L 35 ze dne 6.2.2001)
32001R0242 OJ L 035, 06.02.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 242/2001 ze dne 5. února 2001 o vypsání stálého veřejného nabídkového řízení na opětný prodej 113 000 tun pšenice obecné, které vlastní Belgická intervenční agentura, na vnitřním trhu
32001R0243 OJ L 035, 06.02.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 243/2001 ze dne 2. února 2001, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na prodej vinného alkoholu určeného výhradně pro použití ve třetích zemích v odvětví paliv
32001R0245 OJ L 035, 06.02.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 245/2001 ze dne 5. února 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1673/2000 o společné organizaci trhů se lnem a konopím pěstovanými pro vlákno
32001R0246 OJ L 035, 06.02.2001, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 246/2001 ze dne 5. února 2001, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství karafiátů a růží s ohledem na uplatňování právních úprav, kterými se řídí dovozy některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroka a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32001R0247 OJ L 035, 06.02.2001, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 247/2001 ze dne 5. února 2001, kterým se opět zavádí preferenční clo na dovoz jednokvětých karafiátů pocházejících z Izraele
32001R0248 OJ L 035, 06.02.2001, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 248/2001 ze dne 5. února 2001, kterým se opět zavádí preferenční clo na dovozy malokvětých růží pocházejících z Izraele
32001R0249 OJ L 036, 07.02.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 249/2001 ze dne 6. února 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0250 OJ L 036, 07.02.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 250/2001 ze dne 6. února 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1490/2000, kterým se na 700 191 tun zvyšuje množství žita, které vlastní německá intervenční agentura a pro které bylo vypsáno stálé veřejné nabídkové řízení na vývoz
32001R0251 OJ L 038, 08.02.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 251/2001 ze dne 7. února 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0252 OJ L 038, 08.02.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 252/2001 ze dne 7. února 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 26. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1531/2000
32001R0253 OJ L 038, 08.02.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 253/2001 ze dne 7. února 2001, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32001R0254 OJ L 038, 08.02.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 254/2001 ze dne 7. února 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32001R0255 OJ L 038, 08.02.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 255/2001 ze dne 7. února 2001, kterým se ukládá dočasné antidumpingové clo z dovozu integrovaných elektronických kompaktních fluorescentních lamp (CFL-i) pocházející z Čínské lidové republiky
32001R0256 OJ L 038, 08.02.2001, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 256/2001 ze dne 7. února 2001, kterým se pro leden 2001 stanovuje zvláštní směnný kurz pro náhradu nákladů na skladování v odvětví cukru
32001R0257 OJ L 039, 09.02.2001, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 257/2001 ze dne 22. ledna 2001 týkající se provádění opatření na podporu hospodářského a sociálního rozvoje v Turecku
32001R0258 OJ L 039, 09.02.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 258/2001 ze dne 8. února 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0259 OJ L 039, 09.02.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 259/2001 ze dne 7. února 2001, kterým se zavádějí opatření na obnovu populace tresek v Severními moři (podoblast ICES IV) a s tím související podmínky dohledu nad činnostmi rybářských lodí
32001R0260 OJ L 039, 09.02.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 260/2001 ze dne 8. února 2001, kterým se nahrazuje příloha k nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, kterým se stanovují opatření, jež mají být přijata k zamezení zneužívání některých látek k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek
32001R0261 OJ L 039, 09.02.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 261/2001 ze dne 8. února 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro produkty vyrobené z obilovin a rýže
32001R0262 OJ L 039, 09.02.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 262/2001 ze dne 8. února 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro krmné směsi na bázi obilovin
32001R0263 OJ L 039, 09.02.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 263/2001 ze dne 8. února 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1701/2000
32001R0264 OJ L 039, 09.02.2001, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 264/2001 ze dne 8. února 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz pšenice obecné zveřejněné v nařízení (ES) č. 2014/2000
32001R0265 OJ L 039, 09.02.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 265/2001 ze dne 8. února 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro ječmen ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2317/2000
32001R0266 OJ L 039, 09.02.2001, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 266/2001 ze dne 8. února 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro žito ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1740/2000
32001R0267 OJ L 039, 09.02.2001, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 267/2001 ze dne 8. února 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ovsa zveřejněné v nařízení (ES) č. 2097/2000
32001R0268 OJ L 039, 09.02.2001, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 268/2001 ze dne 8. února 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, kroupy a šrot
32001R0269 OJ L 039, 09.02.2001, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 269/2001 ze dne 8. února 2001, kterým se stanovuje opravná sazba subvence pro obiloviny
32001R0270 OJ L 039, 09.02.2001, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 270/2001 ze dne 8. února 2001, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R0271 OJ L 041, 10.02.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 271/2001 ze dne 9. února 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0272 OJ L 041, 10.02.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 272/2001 ze dne 9. února 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2808/2000, kterým se stanovují celní kvóty Společenství pro rok 2001 pro ovce, kozy, skopové a kozí maso spadající pod kódy KN 01041030, 01041080, 01042010, 01042090 a 0204 a kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 1439/95, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 3013/89, pokud jde o dovoz a vývoz produktů z odvětví skopového a kozího masa, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1439/95
32001R0273 OJ L 041, 10.02.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 273/2001 ze dne 9. února 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla ke zvláštním právním úpravám týkajícím se dodávek skopového a kozího masa do francouzských zámořských departmentů pro rok 2001
32001R0274 OJ L 041, 10.02.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 274/2001 ze dne 9. února 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla ke zvláštním právním úpravám týkajícím se dodávek skopového a kozího masa na Azory a Madeiru pro rok 2001
32001R0275 OJ L 041, 10.02.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 275/2001 ze dne 9. února 2001 o vydávání dovozních licencí pro vysoce kvalitní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí masa
32001R0276 OJ L 041, 10.02.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 276/2001 ze dne 9. února 2001, kterým se mění vývozní subvence pro drůbeží maso
32001R0277 OJ L 041, 10.02.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 277/2001 ze dne 9. února 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté kulatozrnné rýže typu A do některých třetích zemí zveřejněné v nařízení (ES) č. 2281/2000
32001R0278 OJ L 041, 10.02.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 278/2001 ze dne 9. února 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2282/2000
32001R0279 OJ L 041, 10.02.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 279/2001 ze dne 9. února 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou, střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2283/2000
32001R0280 OJ L 041, 10.02.2001, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 280/2001 ze dne 9. února 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou dlouhozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2284/2000
32001R0281 OJ L 041, 10.02.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 281/2001 ze dne 9. února 2001, kterým se stanovuje maximální subvence na vývoz loupané dlouhozrnné rýže na Réunion podle veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 2285/2000
32001R0282 OJ L 041, 10.02.2001, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 282/2001 ze dne 9. února 2001 o vydávání vývozních licencí typu A1 pro ovoce a zeleninu
32001R0283 OJ L 041, 10.02.2001, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 283/2001 ze dne 9. února 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2000, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o nákup hovězího masa, a nařízení (ES) č. 2734/2000
32001R0284 OJ L 041, 10.02.2001, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 284/2001 ze dne 9. února 2000, kterým se v souladu s čl. 47 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 zahajuje intervence
32001R0285 OJ L 041, 10.02.2001, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 285/2001 ze dne 9. února 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1627/89 o nákupu hovězího masa prostřednictvím veřejného nabídkového řízení
32001R0286 OJ L 041, 10.02.2001, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 286/2001 ze dne 9. února 2001, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu a sazba subvence
32001R0287 OJ L 042, 13.02.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 287/2001 ze dne 12. února 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0288 OJ L 042, 13.02.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 288/2001 ze dne 12. února 2001, kterým se určuje ztráta příjmu a prémie v členských státech pro bahnice a pro samice koz a výplata zvláštní podpory pro ovce a kozy chované v některých méně příznivých oblastech Společenství pro hospodářský rok 2000
32001R0289 OJ L 042, 13.02.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 289/2001 ze dne 12. února 2001 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny
32001R0290 OJ L 043, 14.02.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 290/2001 ze dne 12. února 2001, kterým se prodlužuje podpůrný a výměnný program pro právnická povolání v oblasti občanského práva (Grotius — občanské právo)
32001R0291 OJ L 043, 14.02.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 291/2001 ze dne 13. února 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0292 OJ L 043, 14.02.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 292/2001 ze dne 12. února 2001 o klasifikaci některého zboží v Kombinované nomenklatuře
32001R0293 OJ L 043, 14.02.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 293/2001 ze dne 13. února 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1701/2000, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení pro subvence na vývoz pšenice obecné do všech třetích zemí s výjimkou některých států AKT
32001R0294 OJ L 043, 14.02.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 294/2001 ze dne 13. února 2001, kterým se stanovují sazby subvencí pro vejce a vaječné žloutky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R0295 OJ L 043, 14.02.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 295/2001 ze dne 13. února 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro jiné produkty z ovoce a zeleniny, než ke kterým byl přidán cukr
32001R0296 OJ L 043, 14.02.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 296/2001 ze dne 13. února 2001, kterým se stanovují reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec a reprezentativní ceny vaječného albuminu a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
32001R0297 OJ L 043, 14.02.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 297/2001 ze dne 13. února 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro vejce
32001R0298 OJ L 044, 15.02.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 298/2001 ze dne 12. února 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2450/98, kterým se ukládá definitivní vyrovnávací clo na dovozy tyčí z nerez oceli pocházejících z Indie
32001R0299 OJ L 044, 15.02.2001, p.4 Nařízení Rady (ES) č. 299/2001 ze dne 12. února 2001, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo na dovozy manganistanu draselného pocházejícího z Čínské lidové republiky
32001R0300 OJ L 044, 15.02.2001, p.12 Nařízení Rady (ES) č. 300/2001 ze dne 14. února 2001, kterým se zavádějí opatření, která mají být v roce 2001 použita na obnovu populace tresek v Irském moři (ICES divize VIIa)
32001R0301 OJ L 044, 15.02.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 301/2001 ze dne 14. února 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0302 OJ L 044, 15.02.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 302/2001 ze dne 14. února 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 27. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1531/2000
32001R0303 OJ L 044, 15.02.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 303/2001 ze dne 14. února 2001, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32001R0304 OJ L 044, 15.02.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 304/2001 ze dne 14. února 2001, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32001R0305 OJ L 044, 15.02.2001, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 305/2001 ze dne 12. února 2001 o klasifikaci některého zboží v Kombinované nomenklatuře
32001R0306 OJ L 044, 15.02.2001, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 306/2001 ze dne 12. února 2001 o klasifikaci některého zboží v Kombinované nomenklatuře
32001R0307 OJ L 044, 15.02.2001, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 307/2001 ze dne 14. února 2001, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32001R0308 OJ L 044, 15.02.2001, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 308/2001 ze dne 14. února 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1921/95, kterým se stanovují prováděcí pravidla k systému dovozních licencí pro produkty vyrobené z ovoce a zeleniny
32001R0309 OJ L 044, 15.02.2001, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 309/2001 ze dne 14. února 2001, kterým se v odvětví rýže stanovují dovozní cla
32001R0310 OJ L 044, 15.02.2001, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 310/2001 ze dne 14. února 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro olivový olej
32001R0311 OJ L 046, 16.02.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 311/2001 ze dne 15. února 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0312 OJ L 046, 16.02.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 312/2001 ze dne 15. února 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k žádostem o dovoz olivového oleje pocházejícího z Tuniska a kterým se stanovují odchylky od některých ustanovení nařízení (ES) č. 1476/95 a (ES) č. 1291/2000
32001R0313 OJ L 046, 16.02.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 313/2001 ze dne 15. února 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro mléko a mléčné výrobky
32001R0314 OJ L 046, 16.02.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 314/2001 ze dne 15. února 2001, kterým se v odvětví obilovin stanovují dovozní cla
32001R0315 OJ L 046, 16.02.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 315/2001 ze dne 15. února 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, kroupy a šrot
32001R0316 OJ L 046, 16.02.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 316/2001 ze dne 15. února 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1701/2000
32001R0317 OJ L 046, 16.02.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 317/2001 ze dne 15. února 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2014/2000
32001R0318 OJ L 046, 16.02.2001, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 318/2001 ze dne 15. února 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro ječmen ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2317/2000
32001R0319 OJ L 046, 16.02.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 319/2001 ze dne 15. února 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 1740/2000
32001R0320 OJ L 046, 16.02.2001, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 320/2001 ze dne 15. února 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro oves ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2097/2000
32001R0321 OJ L 046, 16.02.2001, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 321/2001 ze dne 15. února 2001 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny
32001R0322 OJ L 048, 17.02.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 322/2001 ze dne 16. února 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0323 OJ L 048, 17.02.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 323/2001 ze dne 16. února 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2869/2000 a kterým se zvyšuje na 750 000< tun množství pšenice obecné ze sklizně v roce 1999, které vlastní francouzská intervenční agentura a pro které bylo vypsáno stálé veřejné nabídkové řízení na opětný prodej na vnitřním trhu
32001R0324 OJ L 048, 17.02.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 324/2001 ze dne 16. února 2001 o vypsání stálého veřejného nabídkového řízení na opětný prodej přibližně 30 000< tun rýže, které vlastní španělská intervenční agentura, na vnitřním trhu
32001R0325 OJ L 048, 17.02.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 325/2001 ze dne 16. února 2001, kterým se stanovuje maximální nákupní cena a množství hovězího masa, které má být nakoupeno na základě 261. dílčího veřejného nabídkového řízení z titulu všeobecného intervenčního opatření podle nařízení (EHS) č. 1627/89 a (ES) č. 284/2001
32001R0326 OJ L 048, 17.02.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 326/2001 ze dne 16. února 2001, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 69. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32001R0327 OJ L 048, 17.02.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 327/2001 ze dne 16. února 2001, kterým se povoluje uzavírat smlouvy o soukromém skladování pro olivový olej a kterým se na omezenou dobu vypisuje veřejné nabídkové řízení na související podporu
32001R0328 OJ L 048, 17.02.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 328/2001 ze dne 16. února 2001, kterým se pozastavuje nákup másla v některých členských státech
32001R0329 OJ L 048, 17.02.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 329/2001 ze dne 16. února 2001, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 241. zvláštní veřejné nabídkové řízení vypsané v rámci stálého veřejného nabídkové řízení uvedeného v nařízení (EHS) č. 429/90
32001R0330 OJ L 048, 17.02.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 330/2001 ze dne 16. února 2001, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 22. veřejné nabídkové řízení uskutečňované na základě stálého veřejného nabídkového řízení, které se řídí nařízením (ES) č. 2771/1999
32001R0331 OJ L 048, 17.02.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 331/2001 ze dne 16. února 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2281/2000
32001R0332 OJ L 048, 17.02.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 332/2001 ze dne 16. února 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2282/2000
32001R0333 OJ L 048, 17.02.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 333/2001 ze dne 16. února 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou, střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2283/2000
32001R0334 OJ L 048, 17.02.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 334/2001 ze dne 16. února 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou dlouhozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2284/2000
32001R0335 OJ L 049, 20.02.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 335/2001 ze dne 22. prosince 2000, které se týká vývozů některých ocelových výrobků ESUO z Polska do Společenství v období od 1. ledna do 31. prosince 2001 (prodloužení systému dvojí kontroly)
32001R0336 OJ L 049, 20.02.2001, p.2 Nařízení Komise (ES) č. 336/2001 ze dne 19. února 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0337 OJ L 049, 20.02.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 337/2001 ze dne 19. února 2001 o dovozních licencích v případě produktů z hovězího a telecího masa pocházejících z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
32001R0338 OJ L 049, 20.02.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 338/2001 ze dne 19. února 2001, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství karafiátů a růží s ohledem na uplatňování právních úprav, kterými se řídí dovozy některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroka a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32001R0339 OJ L 049, 20.02.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 339/2001 ze dne 19. února 2001, kterým se dočasně zrušují preferenční cla a kterým se opět zavádí clo společného celního sazebníku na dovoz jednokvětých karafiátů pocházejících z Izraele
32001R0340 OJ L 050, 21.02.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 340/2001 ze dne 20. února 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0341 OJ L 050, 21.02.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 341/2001 ze dne 20. února 2001, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 181/2001 o vydávání vývozních licencí typu B pro ovoce a zeleninu
32001R0342 OJ L 050, 21.02.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 342/2001 ze dne 20. února 2001, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu a sazba podpory
32001R0343 OJ L 052, 22.02.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 343/2001 ze dne 21. února 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0344 OJ L 052, 22.02.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 344/2001 ze dne 21. února 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 28. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněného v rámci stálého veřejného nabídkové řízení podle nařízení (ES) č. 1531/2000
32001R0345 OJ L 052, 22.02.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 345/2001 ze dne 21. února 2001, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32001R0346 OJ L 052, 22.02.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 346/2001 ze dne 21. února 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32001R0347 OJ L 052, 22.02.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 347/2001 ze dne 19. února 2001 o klasifikaci některého zboží v kombinované nomenklatuře
32001R0348 OJ L 052, 22.02.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 348/2001 ze dne 21. února 2001 o vypsání stálého veřejného nabídkového řízení na opětný prodej přibližně 10 000 tun rýže, které vlastní řecká intervenční agentura, na vnitřním trhu
32001R0349 OJ L 052, 22.02.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 349/2001 ze dne 21. února 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 94/92, kterým se stanovují prováděcí pravidla k režimu dovozu ze třetích zemí podle nařízení Rady (EHS) č. 2092/91
32001R0350 OJ L 052, 22.02.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 350/2001 ze dne 21. února 2001, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 123/98 o správě nejvyšších množství pro dovozy čerstvých nebo zpracovaných višní pocházejících z bývalé jugoslávské republiky Makedonie
32001R0351 OJ L 052, 22.02.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 351/2001 ze dne 21. února 2001, kterým se mění opravná sazba subvence pro obiloviny
32001R0352 OJ L 053, 23.02.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 352/2001 ze dne 22. února 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0353 OJ L 053, 23.02.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 353/2001 ze dne 22. února 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2428/2000, kterým se Portugalsku pro hospodářský rok 2000/01 poskytuje výjimka z čl. 1 odst. 1 a čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 2366/98, kterým se stanovují prováděcí pravidla k systému výrobních podpor pro olivový olej
32001R0354 OJ L 053, 23.02.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 354/2001 ze dne 22. února 2001, kterým se pro hospodářský rok 2000/2001 udělují výjimky z čl. 8 odst. 1 nařízení (EHS) č. 1164/89, kterým se stanovují provádějící pravidla týkající se podpor ve prospěch lněného a konopného vlákna
32001R0355 OJ L 053, 23.02.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 355/2001 ze dne 22. února 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro produkty vyrobené z obilovin a rýže
32001R0356 OJ L 053, 23.02.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 356/2001 ze dne 22. února 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro krmné směsi na bázi obilovin
32001R0357 OJ L 053, 23.02.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 357/2001 ze dne 22. února 2001, kterým se stanovují výrobní subvence pro obiloviny a rýži
32001R0358 OJ L 053, 23.02.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 358/2001 ze dne 22. února 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, kroupy a šrot
32001R0359 OJ L 053, 23.02.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 359/2001 ze dne 22. února 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1701/2000
32001R0360 OJ L 053, 23.02.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 360/2001 ze dne 22. února 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2014/2000
32001R0361 OJ L 053, 23.02.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 361/2001 ze dne 22. února 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro ječmen ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2317/2000
32001R0362 OJ L 053, 23.02.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 362/2001 ze dne 22. února 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro žito ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1740/2000
32001R0363 OJ L 053, 23.02.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 363/2001 ze dne 22. února 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro oves ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2097/2000
32001R0364 OJ L 053, 23.02.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 364/2001 ze dne 22. února 2001, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R0365 OJ L 055, 24.02.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 365/2001 ze dne 23. února 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0366 OJ L 055, 24.02.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 366/2001 ze dne 22. února 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k opatřením uvedeným v nařízení Rady (ES) č. 2792/1999
32001R0367 OJ L 055, 24.02.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 367/2001 ze dne 23. února 2001, kterým se ukládá dočasné antidumpingové clo na dovozy polyethylene film pocházející z Indie a Korejské lidové republiky
32001R0368 OJ L 055, 24.02.2001, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 368/2001 ze dne 23. února 2001, kterým se stanovuje standardní poplatek za podnikový výkaz pro účetní rok 2001 v databázi podnikového účetnictví
32001R0369 OJ L 055, 24.02.2001, p.41 Nařízení Komise (ES) č. 369/2001 ze dne 23. února 2001, kterým se stanovují zvláštní opatření, kterými se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 800/1999, (EHS) č. 3719/88 a (ES) č. 1291/2000 v odvětví krmných směsí na bázi obilovin
32001R0370 OJ L 055, 24.02.2001, p.43 Nařízení Komise (ES) č. 370/2001 ze dne 23. února 2001, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 273/98, kterým se určují celní kvóty a celní prahy Společenství a jejich správa a kterým se stanovuje dohled Společenství nad referenčním množstvím pro některé pocházející z bývalé jugoslávské republiky Makedonie
32001R0371 OJ L 055, 24.02.2001, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 371/2001 ze dne 23. února 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2734/2000, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1627/89 o nákupu hovězího masa prostřednictvím veřejného nabídkového řízení a kterým se stanovují odchylky nebo kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2000, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o nákup hovězího masa
32001R0372 OJ L 055, 24.02.2001, p.45 Nařízení Komise (ES) č. 372/2001 ze dne 23. února 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2281/2000
32001R0373 OJ L 055, 24.02.2001, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 373/2001 ze dne 23. února 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2282/2000
32001R0374 OJ L 055, 24.02.2001, p.47 Nařízení Komise (ES) č. 374/2001 ze dne 23. února 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou, střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2283/2000
32001R0375 OJ L 055, 24.02.2001, p.48 Nařízení Komise (ES) č. 375/2001 ze dne 23. února 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou dlouhozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2284/2000
32001R0376 OJ L 055, 24.02.2001, p.49 Nařízení Komise (ES) č. 376/2001 ze dne 23. února 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1627/89 o nákupu hovězího masa prostřednictvím veřejného nabídkového řízení
32001R0377 OJ L 055, 24.02.2001, p.51 Nařízení Komise (ES) č. 377/2001 ze dne 23. února 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 391/92 , kterým se stanovují výše podpory pro dodávky obilných produktů ze Společenství do francouzských zámořských departmentů
32001R0378 OJ L 055, 24.02.2001, p.53 Nařízení Komise (ES) č. 378/2001 ze dne 23. února 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1832/92 , kterým se stanovují výše podpory pro dodávky obilných produktů ze Společenství na Kanárské ostrovy
32001R0379 OJ L 055, 24.02.2001, p.55 Nařízení Komise (ES) č. 379/2001 ze dne 23. února 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1833/92 , kterým se stanovují výše podpory pro dodávky obilných produktů ze Společenství na Azory a Madeiru
32001R0380 OJ L 055, 24.02.2001, p.57 Nařízení Komise (ES) č. 380/2001 ze dne 23. února 2001, kterým se stanovují subvence pro výrobky z obilovin a rýže dodávané z titulu komunitární a národní potravinové pomoci
32001R0381 OJ L 057, 27.02.2001, p.5 Nařízení Rady (ES) č. 381/2001 ze dne 26. února 2001 o vytvoření rychlého mechanismu reakce
32001R0382 OJ L 057, 27.02.2001, p.10 Nařízení Rady (ES) č. 382/2001 ze dne 26. února 2001, které se týká uskutečňování projektů na podporu spolupráce a obchodních vztahů mezi Evropskou unií a průmyslovými zeměmi severní Ameriky, Dálného východu a Australasie a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1035/1999
32001R0383 OJ L 057, 27.02.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 383/2001 ze dne 26. února 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0384 OJ L 057, 27.02.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 384/2001 ze dne 26. února 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2636/1999, pokud jde o sdělování údajů o průměrné ceně každé skupiny odrůd surového tabáku
32001R0385 OJ L 057, 27.02.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 385/2001 ze dne 26. února 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2848/98 v odvětví surového tabáku, pokud jde o obsah vlhkosti povolený při dodávce některých odrůd tabáku a pokud jde o uznávané oblasti produkce
32001R0386 OJ L 057, 27.02.2001, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 386/2001 ze dne 26. února 2001, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
32001R0387 OJ L 057, 27.02.2001, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 387/2001 ze dne 26. února 2001 , kterým se stanovují výše podpory pro dodávku výrobků z rýže ze Společenství na Kanárské ostrovy
32001R0388 OJ L 057, 27.02.2001, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 388/2001 ze dne 26. února 2001, kterým se stanovují výše podpory pro dodávku výrobků z rýže ze Společenství na Azory a Madeiru
32001R0389 OJ L 057, 27.02.2001, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 389/2001 ze dne 26. února 2001, kterým se stanovuje výrobní subvence pro olivový olej používaný při výrobě některých konzervovaných potravin
32001R0390 OJ L 058, 28.02.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 390/2001 ze dne 26. února 2001 o pomoci Turecku v rámci předvstupní strategie, a to zejména o zřízení partnerství pro přistoupení
32001R0391 OJ L 058, 28.02.2001, p.3 Nařízení Rady (ES) č. 391/2001 ze dne 26. února 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech pro dovoz některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
32001R0392 OJ L 058, 28.02.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 392/2001 ze dne 27. února 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0393 OJ L 058, 28.02.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 393/2001 ze dne 27. února 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2097/2000 o zvláštním intervenčním opatření pro obiloviny ve Finsku a Švédsku
32001R0394 OJ L 058, 28.02.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 394/2001 ze dne 27. února 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2700/93 o prováděcích pravidlech k prémiím ve prospěch producentů skopového a kozího masa
32001R0395 OJ L 058, 28.02.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 395/2001 ze dne 27. února 2001, kterým se stanovují některá orientační množství a individuální stropy pro vydávání dovozních licencí Společenství v případě banánů za druhé čtvrtletí roku 2001 na základě celních kvót nebo v rámci množství tradičních banánů ze zemí AKT
32001R0396 OJ L 058, 28.02.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 396/2001 ze dne 27. února 2001, kterým se zajišťuje nepřetržité uplatňování bezpečnostních opatření pro dovozy produktů s kumulovaným ES/OCT původem z odvětví cukru ze zámořských zemí a území za období od 1. března do 30. června 2001
32001R0397 OJ L 058, 28.02.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 397/2001 ze dne 27. února 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro ovoce a zeleninu
32001R0398 OJ L 058, 28.02.2001, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 398/2001 ze dne 27. února 2001, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná cla na dovoz některých výrobků
32001R0399 OJ L 060, 01.03.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 399/2001 ze dne 28. února 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0400 OJ L 060, 01.03.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 400/2001 ze dne 28. února 2001, kterým se v odvětví obilovin stanovují dovozní cla
32001R0401 OJ L 060, 01.03.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 401/2001 ze dne 28. února 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 29. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1531/2000
32001R0402 OJ L 060, 01.03.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 402/2001 ze dne 28. února 2001, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32001R0403 OJ L 060, 01.03.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 403/2001 ze dne 28. února 2001, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32001R0404 OJ L 060, 01.03.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 404/2001 ze dne 28. února 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro sirupy a některé další výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32001R0405 OJ L 060, 01.03.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 405/2001 ze dne 28. února 2001, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu a sazba podpory
32001R0406 OJ L 060, 01.03.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 406/2001 ze dne 27. února 2001, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32001R0407 OJ L 060, 01.03.2001, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 407/2001 ze dne 28. února 2001, kterým se stanovuje preferenční celní kvóta pro případ dovozů surové cukrové třtiny pocházející ze Států AKT za účelem dodávky do rafinérií v období od 1. března do 30. června 2001
32001R0408 OJ L 060, 01.03.2001, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 408/2001 ze dne 28. února 2001, kterým se stanovuje směnný kurz pro některé přímé podpory a opatření strukturální povahy nebo týkající se životního prostředí
32001R0409 OJ L 060, 01.03.2001, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 409/2001 ze dne 28. února 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1162/95, kterým se stanovují zvláštní prováděcí pravidla k systému dovozních a vývozcích licencí pro obiloviny a rýži
32001R0409r OJ L 085, 24.03.2001, p.43a Oprava k nařízení Komise (ES) č. 409/2001 ze dne 28. února 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1162/95, kterým se stanovují zvláštní prováděcí pravidla k systému dovozních a vývozcích licencí pro obiloviny a rýži (Úř. věst. č. L 60 ze dne 1.3.2001)
32001R0410 OJ L 060, 01.03.2001, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 410/2001 ze dne 28. února 2001, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R0411 OJ L 060, 01.03.2001, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 411/2001 ze dne 28. února 2001, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R0412 OJ L 060, 01.03.2001, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 412/2001 ze dne 28. února 2001, kterým se v odvětví rýže stanovují dovozní cla
32001R0413 OJ L 060, 01.03.2001, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 413/2001 ze dne 28. února 2001, kterým se upravuje opravná sazba subvence pro slad
32001R0414 OJ L 060, 01.03.2001, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 414/2001 ze dne 28. února 2001, kterým se mění opravná sazba subvence pro obiloviny
32001R0415 OJ L 060, 01.03.2001, p.41 Nařízení Komise (ES) č. 415/2001 ze dne 28. února 2001, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná cla na dovoz některých výrobků
32001R0416 OJ L 060, 01.03.2001, p.43 Nařízení Rady (ES) č. 416/2001 ze dne 28. února 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2820/98 o používání víceletého systému všeobecných celních preferencí v období od 1. července 1999 do 31. prosince 2000 a prodlužuje se tak bezcelní přístup bez jakýchkoliv množstevních omezení pro produkty pocházející z nejméně rozvinutých zemí
32001R0416r OJ L 065, 07.03.2001, p.20 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 416/2001 ze dne 28. února 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2820/98 o používání víceletého systému všeobecných celních preferencí v období od 1. července 1999 do 31. prosince 2000 a prodlužuje se tak bezcelní přístup bez jakýchkoliv množstevních omezení pro produkty pocházející z nejméně rozvinutých zemí (Úř. věst. č. L 60 ze dne 1.3.2001)
32001R0417 OJ L 062, 02.03.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č.417/2001 ze dne 1. března 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0418 OJ L 062, 02.03.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 418/2001 ze dne 1. března 2001 o povolení nových doplňkových látek a způsobů použití doplňkových látek v krmivech
32001R0419 OJ L 062, 02.03.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 419/2001 ze dne 1. března 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1701/2000
32001R0420 OJ L 062, 02.03.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 420/2001 ze dne 1. března 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2014/2000
32001R0421 OJ L 062, 02.03.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 421/2001 ze dne 1. března 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro ječmen ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2317/2000
32001R0422 OJ L 062, 02.03.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 422/2001 ze dne 1. března 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 1740/2000
32001R0423 OJ L 062, 02.03.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 423/2001 ze dne 1. března 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro oves ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2097/2000
32001R0424 OJ L 062, 02.03.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 424/2001 ze dne 1. března 2001, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná cla na dovoz některých výrobků
32001R0425 OJ L 063, 03.03.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 425/2001 ze dne 2. března 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0426 OJ L 063, 03.03.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 426/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 23. veřejné nabídkové řízení uskutečňované na základě stálého veřejného nabídkového řízení, které se řídí nařízením (ES) č. 2771/1999
32001R0427 OJ L 063, 03.03.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 427/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 70. individuální veřejné nabídkové řízení podle stálého veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (ES) č. 2571/97
32001R0428 OJ L 063, 03.03.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 428/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se stanovují maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 242. zvláštní veřejné nabídkové řízení vypsané v rámci stálého veřejného nabídkového řízení zveřejněného v nařízení (EHS) č. 429/90
32001R0429 OJ L 063, 03.03.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 429/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se stanovuje minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro 26. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkové řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999
32001R0430 OJ L 063, 03.03.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 430/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se stanovuje maximální nákupní cena a množství hovězího masa, které má být nakoupeno na základě 262. dílčího veřejného nabídkové řízení z titulu všeobecného intervenčního opaření podle nařízení (EHS) č. 1627/89 a (ES) č. 284/2001
32001R0431 OJ L 063, 03.03.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 431/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2281/2000
32001R0432 OJ L 063, 03.03.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 432/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2282/2000
32001R0433 OJ L 063, 03.03.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 433/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou, střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2283/2000
32001R0434 OJ L 063, 03.03.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 434/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou dlouhozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2284/2000
32001R0436 OJ L 063, 03.03.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 436/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se mění příloha II k nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a s ním souvisejícím označování zemědělských produktů a potravin
32001R0437 OJ L 063, 03.03.2001, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 437/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se pro účely náhrad nákladů za skladování v odvětví cukru pro únor 2001 stanovuje zvláštní směnný kurz
32001R0438 OJ L 063, 03.03.2001, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 438/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, pokud jde o systém řízení a kontroly podpor poskytovaných Strukturálními fondy
32001R0439 OJ L 063, 03.03.2001, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 439/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1174/2000, kterým se stanovují dovozní kvóty pro zmrazené hovězí maso určené ke zpracování a kterým se stanovuje jejich správa (od 1. července 2000 do 30. června 2001)
32001R0440 OJ L 063, 03.03.2001, p.45 Nařízení Komise (ES) č. 440/2001 ze dne 2. března 2001 o vydávání dovozních licencí pro česnek pocházející z Číny
32001R0441 OJ L 063, 03.03.2001, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 441/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro hovězí a telecí maso
32001R0442 OJ L 063, 03.03.2001, p.52 Nařízení Komise (ES) č. 442/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 stanovuje nouzové destilační opatření pro portugalská stolní vína
32001R0443 OJ L 063, 03.03.2001, p.54 Nařízení Komise (ES) č. 443/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2728/2000, kterým se stanovuje nouzové destilační opatření podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 v některých vinařských regionech Německa
32001R0444 OJ L 064, 06.03.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 444/2001 ze dne 26. února 2001 o uzavření Protokolu, kterým se stanovují rybolovná práva a výše finančního příspěvku na základě Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou ostrova Mauritius o rybolovu ve vodách ostrova Mauritius v období od 3. prosince 1999 do 2. prosince 2002
32001R0445 OJ L 064, 06.03.2001, p.3 Nařízení Rady (ES) č. 445/2001 ze dne 26. února 2001 o uzavření Protokolu, kterým se stanovují rybolovná práva a výše finančního příspěvku na základě Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Guinejské republiky o rybolovu v blízkosti Guinejského pobřeží v období od 1. ledna 2000 do 31. prosince 2001
32001R0446 OJ L 064, 06.03.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 446/2001 ze dne 5. března 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0447 OJ L 064, 06.03.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 447/2001 ze dne 5. března 2001 o dodávkách obilovin z titulu potravinové pomoci
32001R0447r OJ L 069, 10.03.2001, p.38 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 447/2001 ze dne 5. března 2001 o dodávkách obilovin z titulu potravinové pomoci (Úř. věst. č. L 64 ze dne 6.3.2001)
32001R0448 OJ L 064, 06.03.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 448/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, pokud jde o postup při finančních opravách pomoci poskytované Strukturálními fondy
32001R0449 OJ L 064, 06.03.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 449/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o systém podpor pro produkty vyrobené z ovoce a zeleniny
32001R0450 OJ L 064, 06.03.2001, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 450/2001 ze dne 5. března 2001, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství karafiátů a růží s ohledem na uplatňování právních úprav, kterými se řídí dovozy některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroka a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32001R0451 OJ L 064, 06.03.2001, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 451/2001 ze dne 5. března 2001, kterým se dočasně zrušují preferenční cla a opět zavádějí cla Společného celního sazebníku pro dovozy velkokvětých růží pocházejících z Maroka
32001R0452 OJ L 064, 06.03.2001, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 452/2001 ze dne 5. března 2001, kterým se opět zavádí preferenční clo na dovoz jednokvětých karafiátů pocházejících z Izraele
32001R0453 OJ L 065, 07.03.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 453/2001 ze dne 6. března 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0454 OJ L 065, 07.03.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 454/2001 ze dne 6. března 2001, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na prodej vinného alkoholu určeného výhradně pro použití ve třetích zemích v odvětví paliv
32001R0455 OJ L 065, 07.03.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 455/2001 ze dne 6. března 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristických vlastnostech olivového oleje a reziduí olivového oleje a o příslušných analytických metodách
32001R0456 OJ L 065, 07.03.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 456/2001 ze dne 6. března 2001, kterým se zavádějí opatření na obnovu populace tresek v Severními moři (oblast ICES IVa) a s tím související podmínky dohledu nad činnostmi rybářských lodí
32001R0457 OJ L 065, 07.03.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 457/2001 ze dne 6. března 2001, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná cla na dovoz některých výrobků
32001R0458 OJ L 065, 07.03.2001, p.19 Nařízení Rady (ES) č. 458/2001 ze dne 6. března 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1334/2000, pokud jde o seznam zboží a technologií dvojího užití, které mají být při vývozu kontrolovány
32001R0459 OJ L 066, 08.03.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 459/2001 ze dne 26. února 2001 o uzavření Protokolu, kterým se stanovují rybolovná práva a výše finančního příspěvku na základě Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Angolské lidové republiky o rybolovu v blízkosti pobřeží Angoly v období od 3. května 2000 do 2. května 2002
32001R0460 OJ L 066, 08.03.2001, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 460/2001 ze dne 7. března 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0461 OJ L 066, 08.03.2001, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 461/2001 ze dne 7. března 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 30. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1531/2000
32001R0462 OJ L 066, 08.03.2001, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 462/2001 ze dne 7. března 2001, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32001R0463 OJ L 066, 08.03.2001, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 463/2001 ze dne 7. března 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32001R0464 OJ L 066, 08.03.2001, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 464/2001 ze dne 7. března 2001, kterým se doplňuje příloha k nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu některých názvů do "Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení" uvedeného v nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu pro zemědělské produkty a potraviny
32001R0465 OJ L 066, 08.03.2001, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 465/2001 ze dne 7. března 2001, kterým se mění opravná sazba subvence pro obiloviny
32001R0466 OJ L 077, 16.03.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 466/2001 ze dne 8. března 2001, kterým se stanovují maximální úrovně některých kontaminujících látek v potravinách
32001R0466r OJ L 313, 30.11.2001, p.60 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 466/2001 ze dne 8. března 2001, kterým se stanovují maximální úrovně některých kontaminujících látek v potravinách (Úř. věst. č. L 77 ze dne 16.3.2001)
32001R0467 OJ L 067, 09.03.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 467/2001 ze dne 6. března 2001, kterým se zakazuje vývoz některého zboží a služeb do Afghánistánu, kterým se zpřísňuje zákaz letů a prodlužuje zmrazení fondů a ostatních finančních zdrojů afghánského hnutí Talibán a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 337/2000
32001R0468 OJ L 067, 09.03.2001, p.24 Nařízení Rady (ES) č. 468/2001 ze dne 6. března 2001, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo na dovozy některých elektronických vah pocházejících z Japonska
32001R0469 OJ L 067, 09.03.2001, p.37 Nařízení Rady (ES) č. 469/2001 ze dne 6. března 2001, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo na dovozy některých elektronických vah pocházejících ze Singapuru
32001R0470 OJ L 067, 09.03.2001, p.50 Nařízení Komise (ES) č. 470/2001 ze dne 8. března 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0471 OJ L 067, 09.03.2001, p.52 Nařízení Komise (ES) č. 471/2001 ze dne 8. března 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1858/93, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 404/93, pokud jde o systém podpor za účelem kompenzace ztráty z obchodování v odvětví banánů
32001R0472 OJ L 067, 09.03.2001, p.53 Nařízení Komise (ES) č. 472/2001 ze dne 8. března 2001 o vydávání dovozních licencí pro vysoce kvalitní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso
32001R0473 OJ L 067, 09.03.2001, p.54 Nařízení Komise (ES) č. 473/2001 ze dne 8. března 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro oves ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2097/2000
32001R0474 OJ L 067, 09.03.2001, p.55 Nařízení Komise (ES) č. 474/2001 ze dne 8. března 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro ječmen ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2317/2000
32001R0475 OJ L 067, 09.03.2001, p.56 Nařízení Komise (ES) č. 475/2001 ze dne 8. března 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2014/2000
32001R0476 OJ L 067, 09.03.2001, p.57 Nařízení Komise (ES) č. 476/2001 ze dne 8. března 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz pšenice obecné zveřejněné v nařízení (ES) č. 1701/2000
32001R0477 OJ L 067, 09.03.2001, p.58 Nařízení Komise (ES) č. 477/2001 ze dne 8. března 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 1740/2000
32001R0478 OJ L 067, 09.03.2001, p.59 Nařízení Komise (ES) č. 478/2001 ze dne 8. března 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, kroupy a šrot
32001R0479 OJ L 067, 09.03.2001, p.61 Nařízení Komise (ES) č. 479/2001 ze dne 8. března 2001, kterým se stanovují opravná sazba subvence pro obiloviny
32001R0480 OJ L 067, 09.03.2001, p.63 Nařízení Komise (ES) č. 480/2001 ze dne 8. března 2001, kterým se stanovují opravná sazba subvence pro slad
32001R0481 OJ L 069, 10.03.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 481/2001 ze dne 6. března 2001, kterým se přijímají autonomní a přechodná opatření týkající se dovozu některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Polska
32001R0482 OJ L 069, 10.03.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 482/2001 ze dne 9. března 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0483 OJ L 069, 10.03.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 483/2001 ze dne 9. března 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2281/2000
32001R0484 OJ L 069, 10.03.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 484/2001 ze dne 9. března 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté, kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže typu A do některých třetích zemí Evropy zveřejněné v nařízení (ES) č. 2282/2000
32001R0485 OJ L 069, 10.03.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 485/2001 ze dne 9. března 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou, střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2283/2000
32001R0486 OJ L 069, 10.03.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 486/2001 ze dne 9. března 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté dlouhozrnné rýže do některých třetích zemí Evropy zveřejněné v nařízení (ES) č. 2284/2000
32001R0487 OJ L 069, 10.03.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 487/2001 ze dne 9. března 2001, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu a sazba podpory
32001R0488 OJ L 069, 10.03.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 488/2001 ze dne 9. března 2001, kterým se stanovuje opatření pro opětovné rozdělení dovozních práv podle nařízení (ES) č. 1174/2000, kterým se otevírá a stanovuje správa celní kvóty pro dovoz zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování
32001R0489 OJ L 069, 10.03.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 489/2001 ze dne 9. března 2001, kterým se stanovuje opatření pro další rozdělení dovozních práv podle nařízení (ES) č. 885/2000 v případě mladého hovězího dobytka na výkrm
32001R0490 OJ L 071, 13.03.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 490/2001 ze dne 12. března 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0491 OJ L 071, 13.03.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 491/2001 ze dne 12. března 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1608/2000, kterým se stanovují přechodná opatření platná do té doby, než budou stanovena definitivní prováděcí opatření k (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem
32001R0492 OJ L 071, 13.03.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 492/2001 ze dne 12. března 2001 o vypsání veřejného nabídkového řízení na opětný prodej přibližně 2752 tun rýže, které vlastní italská intervenční agentura, na vnitřním trhu
32001R0493 OJ L 072, 14.03.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č.493/2001 ze dne 13. března 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0494 OJ L 072, 14.03.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 494/2001 ze dne 13. března 2001, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1451/2000 týkající se zveřejňování stálého veřejného nabídkového řízení na prodej pšenice obecné určené k výrobě chleba, kterou vlastní francouzská intervenční agentura, pro účely vývozu do některých zemí AKT
32001R0495 OJ L 072, 14.03.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č.495/2001 ze dne 13. března 2001, kterým se mění příloha k nařízení rady (EHS) č. 3508/92, kterým se zavádí integrovaná správa a systém kontroly pro některé podpory Společenství
32001R0496 OJ L 073, 15.03.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 496/2001 ze dne 14. března 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0497 OJ L 073, 15.03.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 497/2001 ze dne 14. března 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 31. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1531/2000
32001R0498 OJ L 073, 15.03.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 498/2001 ze dne 14. března 2001, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32001R0499 OJ L 073, 15.03.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 499/2001 ze dne 14. března 2001, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32001R0500 OJ L 073, 15.03.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 500/2001 ze dne 14. března 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 o monitorování úlovků rybářských plavidel Společenství ve vodách třetích zemí a na širém moři
32001R0501 OJ L 073, 15.03.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 501/2001 ze dne 14. března 2001 o povolení převodů mezi množstevními limity textilních a oděvních produktů pocházejících z Čínské lidové republiky
32001R0502 OJ L 073, 15.03.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 502/2001 ze dne 14. března 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2921/90 o podpoře výroby kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka
32001R0503 OJ L 073, 15.03.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 503/2001 ze dne 14. března 2001, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 562/2000, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o nákup hovězího masa
32001R0504 OJ L 073, 15.03.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 504/2001 ze dne 14. března 2001, kterým se v odvětví rýže stanovují dovozní cla
32001R0505 OJ L 073, 15.03.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 505/2001 ze dne 14. března 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro olivový olej
32001R0506 OJ L 073, 15.03.2001, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 506/2001 ze dne 13. března 2001, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32001R0508 OJ L 076, 16.03.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 508/2001 ze dne 15. března 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0509 OJ L 076, 16.03.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 509/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se doplňuje příloha k nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu některých názvů do "Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení" uvedeného v nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu pro zemědělské produkty a potraviny
32001R0510 OJ L 076, 16.03.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 510/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro mléko a mléčné výrobky
32001R0511 OJ L 076, 16.03.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 511/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro produkty vyrobené z obilovin a rýže
32001R0512 OJ L 076, 16.03.2001, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 512/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro krmné směsi na bázi obilovin
32001R0513 OJ L 076, 16.03.2001, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 513/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanovují výrobní subvence pro obiloviny a rýži
32001R0514 OJ L 076, 16.03.2001, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 514/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1701/2000
32001R0515 OJ L 076, 16.03.2001, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 515/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2014/2000
32001R0516 OJ L 076, 16.03.2001, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 516/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro ječmen ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2317/2000
32001R0517 OJ L 076, 16.03.2001, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 517/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro oves ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2097/2000
32001R0518 OJ L 076, 16.03.2001, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 518/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se v odvětví obilovin stanovují dovozní cla
32001R0519 OJ L 076, 16.03.2001, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 519/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, kroupy a šrot
32001R0520 OJ L 076, 16.03.2001, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 520/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R0522 OJ L 079, 17.03.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 522/2001 ze dne 16. března 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0523 OJ L 079, 17.03.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 523/2001 ze dne 16. března 2001, kterým se stanovují maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 243. zvláštní veřejné nabídkové řízení vypsané na základě stálého veřejného nabídkového řízení uvedeného v nařízení (EHS) č. 429/90
32001R0524 OJ L 079, 17.03.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 524/2001 ze dne 16. března 2001, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 71. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32001R0525 OJ L 079, 17.03.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 525/2001 ze dne 16. března 2001, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 24. veřejné nabídkové řízení uskutečňované na základě stálého veřejného nabídkového řízení, které se řídí nařízením (ES) č. 2771/1999
32001R0526 OJ L 079, 17.03.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 526/2001 ze dne 16. března 2001, kterým se stanovuje maximální nákupní cena a množství hovězího masa, které má být nakoupeno na základě 263. dílčího veřejného nabídkového řízení z titulu všeobecného intervenčního opatření podle nařízení (EHS) č. 1627/89 a (ES) č. 284/2001
32001R0527 OJ L 079, 17.03.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 527/2001 ze dne 16. března 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté kulatozrnné rýže typu A do některých třetích zemí zveřejněné v nařízení (ES) č. 2281/2000
32001R0528 OJ L 079, 17.03.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 528/2001 ze dne 16. března 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže typu A zveřejněné v nařízení (ES) č. 2282/2000
32001R0529 OJ L 079, 17.03.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 529/2001 ze dne 16. března 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou, střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2283/2000
32001R0530 OJ L 079, 17.03.2001, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 530/2001 ze dne 16. března 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou dlouhozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2284/2000
32001R0531 OJ L 079, 17.03.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 531/2001 ze dne 16. března 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz loupané dlouhozrnné rýže na ostrov Réunion uvedené v nařízení (ES) č. 2285/2000
32001R0532 OJ L 079, 17.03.2001, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 532/2001 ze dne 16. března 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2561/1999, kterým se stanovuje obchodní norma pro hrách
32001R0533 OJ L 079, 17.03.2001, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 533/2001 ze dne 16. března 2001 o dovozních licencích v případě produktů z hovězího a telecího masa pocházejícího z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
32001R0534 OJ L 080, 20.03.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č.534/2001 ze dne 19. března 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0535 OJ L 080, 20.03.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č.535/2001 ze dne 19. března o vydávání dovozních licencí pro banány podléhající celním kvótám a pro tradiční banány ze zemí AKT pro druhé čtvrtletí roku 2001 a o podávání nových žádostí
32001R0536 OJ L 080, 20.03.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č.536/2001 ze dne 19. března 2001, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 2905/2000 o zvýšení a otevření celních kvót na dovozy některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících ze Švýcarska a Lichtenštejnska do Evropského společenství
32001R0537 OJ L 080, 20.03.2001, p.7 Nařízení Rady (ES) č.537/2001 ze dne 19. března 2001 o vydávání vývozních licencí typu A2 pro ovoce a zeleninu
32001R0538 OJ L 080, 20.03.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 538/2001 ze dne 19. března 2001, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství karafiátů a růží s ohledem na uplatňování právních úprav, kterými se řídí dovozy některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroka a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32001R0539 OJ L 081, 21.03.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2000, kterým se stanovuje seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci mají při přejíždějí státních hranic vízovou povinnost, a zemí, jejichž státní příslušníci jsou od tohoto požadavku osvobozeni
32001R0540 OJ L 081, 21.03.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 540/2001 ze dne 20. března 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0541 OJ L 081, 21.03.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 541/2001 ze dne 20. března 2001 o dodávkách obilovin z titulu potravinové pomoci
32001R0542 OJ L 081, 21.03.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 542/2001 ze dne 20. března 2001 o dodávkách rostlinného oleje z titulu potravinové pomoci
32001R0543 OJ L 081, 21.03.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 543/2001 ze dne 20. března 2001 o dodávkách bílého cukru z titulu potravinové pomoci
32001R0544 OJ L 081, 21.03.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 544/2001 ze dne 20. března 2001, kterým se stanovují pravidla uplatňování nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o dodatečnou finanční pomoc pro provozní fondy
32001R0545 OJ L 081, 21.03.2001, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 545/2001 ze dne 20. března 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanovují některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o tržní mechanismy
32001R0545 OJ L 341, 22.12.2001, p.100 Nařízení Komise (ES) č. 2545/2001 ze dne 21. prosince 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2007/2001
32001R0546 OJ L 081, 21.03.2001, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 546/2001 ze dne 20. března 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 180/2001, kterým se stanovují odchylky od prováděcích pravidel k nařízení Rady (ES) č. 1251/1999, pokud jde o vyjmutí z produkce v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek v některých regionech Společenství
32001R0547 OJ L 081, 21.03.2001, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 547/2001 ze dne 20. března 2001 o uplatňování redukčního koeficientu při vydávání osvědčení o náhradě v případě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě, jak stanoví čl. 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 1520/2000
32001R0548 OJ L 081, 21.03.2001, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 548/2001 ze dne 20. března 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro drůbeží maso
32001R0549 OJ L 081, 21.03.2001, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 549/2001 ze dne 20. března 2001, kterým se stanovují reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa vajec a reprezentativní ceny vaječného albuminu, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
32001R0550 OJ L 081, 21.03.2001, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 550/2001 ze dne 20. března 2001, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu a sazba podpory
32001R0551 OJ L 082, 22.03.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 551/2001 ze dne 21. března 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0552 OJ L 082, 22.03.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 552/2001 ze dne 21. března 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 32. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1531/2000
32001R0553 OJ L 082, 22.03.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 553/2001 ze dne 21. března 2001, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32001R0554 OJ L 082, 22.03.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 554/2001 ze dne 21. března 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32001R0555 OJ L 082, 22.03.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 555/2001 ze dne 21. března 2001, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na snížení cla v případě kukuřice, která byla do Portugalska dovezena ze třetích zemí
32001R0556 OJ L 082, 22.03.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 556/2001 ze dne 21. března 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2316/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1251/1999, kterým se zavádí podpůrný program pro pěstitele některých plodin na orné půdě, pokud jde o oblasti vyjmuté z produkce a seznam vhodných odrůd lnu a konopí
32001R0557 OJ L 082, 22.03.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 557/2001 ze dne 21. března 2001, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 284/2001 a kterým se mění nařízení (EHS) č. 1627/89 o nákupu hovězího masa prostřednictvím veřejného nabídkového řízení
32001R0558 OJ L 084, 23.03.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 558/2001 ze dne 19. března 2001, kterým se na maximální dobu jednoho roku prodlužuje financování některých jakostních a marketingových zlepšovacích plánů, které byly schváleny na základě hlavy IIa nařízení (EHS) č. 1035/72
32001R0559 OJ L 084, 23.03.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 559/2001 ze dne 22. března 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0560 OJ L 084, 23.03.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 560/2001 ze dne 22. března 2001 o stanovení zálohových výplat v případě dávek z výroby v odvětví cukru za hospodářský rok 2000/2001
32001R0561 OJ L 084, 23.03.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 561/2001 ze dne 22. března 2001, kterým se dočasně poskytuje odchylka od nařízení (ES) č. 1445/95 o prováděcích pravidlech k dovozním a vývozním licencím v odvětví hovězího a telecího masa
32001R0562 OJ L 084, 23.03.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 562/2001 ze dne 22. března 2001, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R0563 OJ L 084, 23.03.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 563/2001 ze dne 22. března 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro produkty vyrobené z obilovin a rýže
32001R0564 OJ L 084, 23.03.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 564/2001 ze dne 22. března 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, kroupy a šrot
32001R0565 OJ L 084, 23.03.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 565/2001 ze dne 22. března 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1701/2000
32001R0566 OJ L 084, 23.03.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 566/2001 ze dne 22. března 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2014/2000
32001R0567 OJ L 084, 23.03.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 567/2001 ze dne 22. března 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro ječmen ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2317/2000
32001R0568 OJ L 084, 23.03.2001, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 568/2001 ze dne 22. března 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro žito ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1740/2000
32001R0569 OJ L 084, 23.03.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 569/2001 ze dne 22. března 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro oves ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2097/2000
32001R0570 OJ L 084, 23.03.2001, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 570/2001 ze dne 22. března 2001, kterým se určuje cena na světovém trhu nečištěné bavlny a sazba podpory
32001R0571 OJ L 085, 24.03.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 571/2001 ze dne 23. března 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0572 OJ L 085, 24.03.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 572/2001 ze dne 23. března 2001 o vypsání stálého veřejného nabídkového řízení na opětný prodej přibližně 10 000 tun rýže, které vlastní francouzská intervenční agentura, na vnitřním trhu
32001R0573 OJ L 085, 24.03.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 573/2001 ze dne 23. března 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 169/2001 a kterým se na 50 000 tun zvyšuje množství, které spadá do působnosti stálého veřejného nabídkového řízení na opětný prodej rýže, kterou vlastní italská intervenční agentura, na vnitřním trhu
32001R0574 OJ L 085, 24.03.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 574/2001 ze dne 23. března 2001, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Švédska zakazuje lovit sledě
32001R0575 OJ L 085, 24.03.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 575/2001 ze dne 23. března 2001, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 2316/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1251/1999, kterým se zavádí podpůrný program pro pěstitele některých plodin na orné půdě, pokud jde o oblasti vyjmuté z produkce
32001R0576 OJ L 085, 24.03.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 576/2001 ze dne 23. března 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2281/2000
32001R0577 OJ L 085, 24.03.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 577/2001 ze dne 23. března 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté, kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže typu A do některých třetích evropských zemí zveřejněné v nařízení (ES) č. 2282/2000
32001R0578 OJ L 085, 24.03.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 578/2001 ze dne 23. března 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou, střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2283/2000
32001R0579 OJ L 085, 24.03.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 579/2001 ze dne 23. března 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou dlouhozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2284/2000
32001R0580 OJ L 085, 24.03.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 580/2001 ze dne 23. března 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz loupané dlouhozrnné rýže na ostrov Réunion uvedené v nařízení (ES) č. 2285/2000
32001R0581 OJ L 085, 24.03.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 581/2001 ze dne 23. března 2001, kterým se stanovuje opatření pro další rozdělení dovozních práv podle nařízení (ES) č. 1081/1999 pro býky, krávy a jalovice alpských a horských plemen jiné, než na jateční
32001R0582 OJ L 086, 27.03.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 582/2001 ze dne 26. března 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0583 OJ L 086, 27.03.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 583/2001 ze dne 26. března 2001, kterým se uzavírá veřejné nabídkové řízení na dodávku obilovin z titulu potravinové pomoci
32001R0584 OJ L 086, 27.03.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 584/2001 ze dne 26. března 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1103/2000 a (ES) č. 1926/2000 o poskytování kompenzace organizacím producentů za tuňáky dodané zpracovatelskému průmyslu v období od 1. července do 30. září 1999 a od 1. října do 31. prosince 1999
32001R0585 OJ L 086, 27.03.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 585/2001 ze dne 26. března 2001 o poskytování kompenzace organizacím producentů za tuňáky dodané zpracovatelskému průmyslu v období od 1. ledna do 31. března 2000
32001R0586 OJ L 086, 27.03.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 586/2001 ze dne 26. března 2001, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobých statistikách, pokud jde o vymezení Hlavních průmyslových uskupení (MIGS)
32001R0587 OJ L 086, 27.03.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 587/2001 ze dne 26. března 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2461/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1251/1999, pokud jde o využívání pozemků vyjmutých z produkce surovin, které nejsou původně určeny pro lidskou potřebu, v rámci Společenství
32001R0588 OJ L 086, 27.03.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 588/2001 ze dne 26. března 2001, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobých statistikách, pokud jde o vymezení proměnných
32001R0589 OJ L 086, 27.03.2001, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 589/2001 ze dne 26. března 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2874/2000 o povolení převodů mezi množstevními limity textilních a oděvních produktů pocházejících z Čínské lidové republiky
32001R0590 OJ L 086, 27.03.2001, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 590/2001 ze dne 26. března 2001, kterým se stanovují odchylky od a kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2000, kterým se stanovují prováděcí pravidla nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o nákup hovězího masa
32001R0591 OJ L 088, 28.03.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 595/2001 ze dne 27. března 2001, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní subvence v případě mléka a mléčných výrobků
32001R0592 OJ L 088, 28.03.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 592/2001 ze dne 27. března 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0593 OJ L 088, 28.03.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 593/2001 ze dne 27. března 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 528/1999, kterým se stanovují opatření ke zlepšení kvality produkce olivového oleje
32001R0594 OJ L 088, 28.03.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 594/2001 ze dne 27. března 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1374/98, kterým se stanovují prováděcí pravidla dovozních ujednání a kterým se otevírají celní kvóty pro mléko a mléčné výrobky
32001R0595 OJ L 088, 28.03.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 595/2001 ze dne 27. března 2001, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní subvence v případě mléka a mléčných výrobků
32001R0596 OJ L 089, 29.03.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 596/2001 ze dne 28. března 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0597 OJ L 089, 29.03.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 597/2001 ze dne 28. března 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 33. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1531/2000
32001R0598 OJ L 089, 29.03.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 598/2001 ze dne 28. března 2001, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32001R0599 OJ L 089, 29.03.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 599/2001 ze dne 28. března 2001, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32001R0600 OJ L 089, 29.03.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 600/2001 ze dne 27. března 2001, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32001R0601 OJ L 089, 29.03.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 601/2001 ze dne 28. března 2001, kterým se v odvětví surového tabáku stanovují garanční prahy množství ze sklizně v roce 2001, která mohou být převedena do jiné skupiny odrůd
32001R0602 OJ L 089, 29.03.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 602/2001 ze dne 28. března 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1501/95, pokud jde o podmínky výplat vývozních subvencí u produktů spadajících pod kódy KN 100190, 1101, 1102 a ex2302
32001R0603 OJ L 089, 29.03.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 603/2001 ze dne 28. března 2001, kterým se upravují celková množství uvedená v článku 3 nařízení Rady (EHS) č. 3950/92, kterým se zavádí dodatečná dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků
32001R0604 OJ L 089, 29.03.2001, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 604/2001 ze dne 28. března 2001, kterým se v odvětví rýže stanovují dovozní cla
32001R0605 OJ L 089, 29.03.2001, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 605/2001 ze dne 28. března 2001, kterým se v odvětví obilovin mění dovozní cla
32001R0606 OJ L 092, 02.04.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 606/2001 ze dne 23. března 2001 o uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobých statistikách, pokud jde o škody členských států
32001R0607 OJ L 090, 30.03.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 607/2001 ze dne 29. března 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0608 OJ L 090, 30.03.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 608/2001 ze dne 29. března 2001, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Švédska zakazuje lovit garnáty
32001R0609 OJ L 090, 30.03.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 609/2001 ze dne 28. března 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o provozní programy, provozní fondy a finanční pomoc Společenství, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 411/97
32001R0609r OJ L 109, 19.04.2001, p.76 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 609/2001 ze dne 28. března 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o provozní programy, provozní fondy a finanční pomoc Společenství, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 411/97 (Úř. věst. č. L 90 ze dne 30.3.2001)
32001R0610 OJ L 090, 30.03.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 610/2001 ze dne 29. března 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 708/98 o převzetí rýže v plevách (paddy) intervenčními agenturami, a kterým se stanovují opravné částky a cenové nárůsty a snížení, jež mají být použita
32001R0611 OJ L 090, 30.03.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 611/2001 ze dne 29. března 2001, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná cla na dovoz některých výrobků
32001R0612 OJ L 090, 30.03.2001, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 612/2001 ze dne 29. března 2001 o vydávání dovozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny
32001R0613 OJ L 090, 30.03.2001, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 613/2001 ze dne 29. března 2001 o vydávání dovozních licencí pro česnek pocházející z Číny
32001R0614 OJ L 090, 30.03.2001, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 614/2001 ze dne 29. března 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro produkty vyrobené z obilovin a rýže
32001R0615 OJ L 090, 30.03.2001, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 615/2001 ze dne 29. března 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro krmné směsi na bázi obilovin
32001R0616 OJ L 090, 30.03.2001, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 616/2001 ze dne 29. března 2001, kterým se stanovují výrobní subvence pro obiloviny a rýži
32001R0617 OJ L 090, 30.03.2001, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 617/2001 ze dne 29. března 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1701/2000
32001R0618 OJ L 090, 30.03.2001, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 618/2001 ze dne 29. března 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2014/2000
32001R0619 OJ L 090, 30.03.2001, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 619/2001 ze dne 29. března 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro ječmen ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2317/2000
32001R0620 OJ L 090, 30.03.2001, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 620/2001 ze dne 29. března 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 1740/2000
32001R0621 OJ L 090, 30.03.2001, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 621/2001 ze dne 29. března 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro oves ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2097/2000
32001R0622 OJ L 090, 30.03.2001, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 622/2001 ze dne 29. března 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, kroupy a šrot
32001R0623 OJ L 090, 30.03.2001, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 623/2001 ze dne 29. března 2001, kterým se stanovuje opravná sazba subvence pro obiloviny
32001R0624 OJ L 090, 30.03.2001, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 624/2001 ze dne 29. března 2001, kterým se stanovuje opravná sazba subvence pro slad
32001R0625 OJ L 090, 30.03.2001, p.41 Nařízení Komise (ES) č. 625/2001 ze dne 29. března 2001, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé produkty z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R0626 OJ L 091, 31.03.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 626/2001 ze dne 30. března 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0627 OJ L 091, 31.03.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 627/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se v odvětví obilovin stanovují dovozní cla
32001R0628 OJ L 091, 31.03.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 628/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se stanovují subvence pro výrobky z obilovin a rýže dodávané z titulu komunitární a národní potravinové pomoci
32001R0629 OJ L 091, 31.03.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 629/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se v odvětví rýže stanovují dovozní cla
32001R0630 OJ L 091, 31.03.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 630/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 391/92, kterým se stanovují výše podpory pro dodávky obilných produktů ze Společenství do francouzských zámořských departmentů
32001R0631 OJ L 091, 31.03.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 631/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1832/92, kterým se stanovují výše podpory pro dodávky obilných produktů ze Společenství na Kanárské ostrovy
32001R0632 OJ L 091, 31.03.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 632/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1833/92, kterým se stanovují výše podpory pro dodávky obilných produktů ze Společenství na Azory a Madeiru
32001R0633 OJ L 091, 31.03.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 633/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se stanovuje výše podpory pro dodávku výrobků z rýže ze Společenství na Kanárské ostrovy
32001R0634 OJ L 091, 31.03.2001, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 634/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se stanovuje výše podpory pro dodávku výrobků z rýže ze Společenství na Azory a Madeiru
32001R0635 OJ L 091, 31.03.2001, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 635/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro sirupy a některé další výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32001R0636 OJ L 091, 31.03.2001, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 636/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32001R0637 OJ L 091, 31.03.2001, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 637/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se stanovují výrobní subvence pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
32001R0638 OJ L 091, 31.03.2001, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 638/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se pozastavuje nákup másla v některých členských státech
32001R0639 OJ L 091, 31.03.2001, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 639/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 25. veřejné nabídkové řízení uskutečňované na základě stálého veřejného nabídkového řízení, které se řídí nařízením (ES) č. 2771/1999
32001R0640 OJ L 091, 31.03.2001, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 640/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 72. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32001R0641 OJ L 091, 31.03.2001, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 641/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se stanovují maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 244. zvláštní veřejné nabídkové řízení vypsané na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32001R0642 OJ L 091, 31.03.2001, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 642/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R0642 OJ L 226, 22.08.2001, p.7 Rozhodnutí Komise 2001/642/ES ze dne 21. srpna 2001, kterým se aktualizují částky uvedené v nařízení (Euratom, ECSC, EC) č. 3418/93, kterým se stanovují prováděcí pravidla k finančnímu nařízení (oznámeno pod číslem K(2001) 2570)
32001R0643 OJ L 091, 31.03.2001, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 643/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R0644 OJ L 091, 31.03.2001, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 644/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na prodej vinného alkoholu pro účely použití jako bioethanol v Evropském společenství
32001R0645 OJ L 091, 31.03.2001, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 645/2001 ze dne 30. března 2001 o klasifikaci některého zboží v kombinované nomenklatuře
32001R0646 OJ L 091, 31.03.2001, p.42 Nařízení Komise (ES) č. 646/2001 ze dne 30. března 2001 o klasifikaci některého zboží v kombinované nomenklatuře
32001R0647 OJ L 091, 31.03.2001, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 647/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se pro hospodářský rok 2000/01
32001R0648 OJ L 091, 31.03.2001, p.45 Nařízení Komise (ES) č. 648/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2366/98, kterým se stanovují prováděcí pravidla systému výrobních podpor pro olivový olej pro hospodářské roky 1998/99, 1999/2000 a 2000/01
32001R0649 OJ L 091, 31.03.2001, p.49 Nařízení Komise (ES) č. 649/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se stanovují výjimky z nařízení (ES) č. 1750/1999, pokud jde o opatření týkající se zemědělství a životního prostředí
32001R0650 OJ L 091, 31.03.2001, p.51 Nařízení Komise (ES) č. 650/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se přerozdělují v roce 2000 nevyužité podíly množstevních kvót pro některé produkty pocházející z Čínské lidové republiky
32001R0650r OJ L 094, 04.04.2001, p.31 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 650/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se přerozdělují v roce 2000 nevyužité podíly množstevních kvót pro některé produkty pocházející z Čínské lidové republiky (Úř. věst. č. L 91 ze dne 31.3.2001)
32001R0651 OJ L 091, 31.03.2001, p.58 Nařízení Komise (ES) č. 651/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se upravují některé vyrovnávací agromonetární podpory poskytované ve prospěch Dánska a Švédska
32001R0652 OJ L 091, 31.03.2001, p.60 Nařízení Komise (ES) č. 652/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 23/2001, kterým se stanovují zvláštní opatření pro odvětví hovězího masa, která vycházejí z nařízení (ES) č. 800/1999, nařízení (EHS) č. 3719/88, nařízení (ES) č. 1291/2000 a nařízení (EHS) č. 1964/82
32001R0653 OJ L 091, 31.03.2001, p.62 Nařízení Komise (ES) č. 653/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se stanovuje maximální výše vyrovnávací podpory v důsledku směnného kurzu pro libru šterlinků dne 31. prosince 2000 a 1. ledna 2001
32001R0654 OJ L 091, 31.03.2001, p.64 Nařízení Komise (ES) č. 654/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se stanovuje maximální výše vyrovnávací podpory za značnou revalvaci libry šterlinků a švédské koruny v roce 2000
32001R0655 OJ L 091, 31.03.2001, p.66 Nařízení Komise (ES) č. 655/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2281/2000
32001R0656 OJ L 091, 31.03.2001, p.67 Nařízení Komise (ES) č. 656/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2282/2000
32001R0657 OJ L 091, 31.03.2001, p.68 Nařízení Komise (ES) č. 657/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou, střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2283/2000
32001R0658 OJ L 091, 31.03.2001, p.69 Nařízení Komise (ES) č. 658/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou dlouhozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2284/2000
32001R0659 OJ L 091, 31.03.2001, p.70 Nařízení Komise (ES) č. 659/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
32001R0660 OJ L 091, 31.03.2001, p.73 Nařízení Komise (ES) č. 660/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se stanovuje maximální subvence na vývoz loupané dlouhozrnné rýže na Réunion podle veřejného nabídkového řízení uvedeného v nařízení (ES) č. 2285/2000
32001R0661 OJ L 091, 31.03.2001, p.74 Nařízení Komise (ES) č. 661/2001 ze dne 30. března 2001 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny
32001R0662 OJ L 091, 31.03.2001, p.75 Nařízení Komise (ES) č. 662/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se stanovuje maximální nákupní cena a množství hovězího masa, které má být nakoupeno na základě 264. dílčího veřejného nabídkového řízení z titulu všeobecného intervenčního opatření podle nařízení (EHS) č. 1627/89
32001R0663 OJ L 093, 03.04.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 663/2001 ze dne 2. dubna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0664 OJ L 093, 03.04.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 664/2001 ze dne 2. dubna 2001 o dodávkách rostlinného oleje z titulu potravinové pomoci
32001R0665 OJ L 093, 03.04.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 665/2001 ze dne 2. dubna 2001 o dodávkách obilovin z titulu potravinové pomoci
32001R0666 OJ L 093, 03.04.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 666/2001 ze dne 2. dubna 2001 o dodávkách půleného hrachu z titulu potravinové pomoci
32001R0667 OJ L 093, 03.04.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 667/2001 ze dne 2. dubna 2001 o dodávkách bílého cukru z titulu potravinové pomoci
32001R0668 OJ L 093, 03.04.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 668/2001 ze dne 2. dubna 2001, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene, který vlastní německá intervenční agentura
32001R0669 OJ L 093, 03.04.2001, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 669/2001 ze dne 2. dubna 2001, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 229/2001 týkající se zveřejňování stálého veřejného nabídkového řízení na opětný prodej 250 000 tun ječmene, které vlastní německá intervenční agentura, na vnitřním trhu
32001R0670 OJ L 093, 03.04.2001, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 670/2001 ze dne 2. dubna 2001, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2026/2000 týkající se zveřejňování veřejného nabídkového řízení na prodej žita, které vlastní intervenční agentura Spojeného království
32001R0671 OJ L 093, 03.04.2001, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 671/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou některého členského státu zakazuje lovit sledě
32001R0672 OJ L 093, 03.04.2001, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 672/2001 ze dne 2. dubna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1750/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře rozvoje zemědělství z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF)
32001R0673 OJ L 093, 03.04.2001, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 673/2001 ze dne 2. dubna 2001, kterým se stanovují maximální výše finančního příspěvku pro opatření na zlepšení kvality produkce olivového oleje v produkčním cyklu 2001/2002 a kterým se stanovují odchylky od čl. 3 odst 3 nařízení (ES) č. 528/1999
32001R0674 OJ L 093, 03.04.2001, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 674/2001 ze dne 2. dubna 2001 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny
32001R0675 OJ L 093, 03.04.2001, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 675/2001 ze dne 2. dubna 2001, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství karafiátů a růží s ohledem na uplatňování právních úprav, kterými se řídí dovozy některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroka a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32001R0676 OJ L 093, 03.04.2001, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 676/2001 ze dne 2. dubna 2001, kterým se v odvětví obilovin opravují dovozní cla
32001R0677 OJ L 093, 03.04.2001, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 677/2001 ze dne 2. dubna 2001, kterým se pro měsíc březen 2001 stanovují zvláštní směnné kurzy pro náhradu nákladů na soukromé skladování v odvětví cukru
32001R0678 OJ L 094, 04.04.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 678/2001 ze dne 26. února 2001 o uzavření Dohody formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Bulharskou republikou, Maďarskou republikou a Rumunskem o vzájemných preferenčních obchodních koncesích pro určité druhy vína a destilátů a kterým se mění nařízení (ES) č. 933/95
32001R0679 OJ L 094, 04.04.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 679/2001 ze dne 3. dubna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0680 OJ L 094, 04.04.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 680/2001 ze dne 3. dubna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2097/2000 o zvláštním intervenčním opatření vůči obilovinám ve Finsku a Švédsku
32001R0681 OJ L 094, 04.04.2001, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 681/2001 ze dne 3. dubna 2001, kterým se stanovují dočasné odchylky od nařízení (ES) č. 1370/95, kterým se stanovují prováděcí pravidla k systému vývozních licencí v odvětví vepřového masa
32001R0682 OJ L 094, 04.04.2001, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 682/2001 ze dne 3. dubna 2001, kterým se stanovují dočasné odchylky od nařízení (ES) č. 1371/95 a (ES) č. 1372/95, kterým se stanovují prováděcí pravidla k systému vývozních licencí v odvětví vajec a drůbežího masa
32001R0683 OJ L 094, 04.04.2001, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 683/2001 ze dne 3. dubna 2001 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny
32001R0684 OJ L 094, 04.04.2001, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 684/2001 ze dne 3. dubna 2001, kterým se opravují nařízení (ES) č. 1/2001, (ES) č. 7/2001, (ES) č. 18/2001, (ES) č. 30/2001, (ES) č. 37/2001, (ES) č. 39/2001, (ES) č. 79/2001, (ES) č. 83/2001, (ES) č. 95/2001, (ES) č. 107/2001 a (ES) č. 122/2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0685 OJ L 108, 18.04.2001, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 685/2001 ze dne 4. dubna 2001 o distribuce povolení, která byla získána prostřednictvím dohod, kterými se stanovují některé podmínky silniční přepravy zboží a podpory kombinované dopravy mezi Evropským společenstvím a Bulharskou republikou a mezi Evropským společenstvím a Maďarskou republikou, mezi členské státy
32001R0686 OJ L 095, 05.04.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 686/2001 ze dne 4. dubna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0687 OJ L 095, 05.04.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 687/2001 ze dne 4. dubna 2001 o rozhodnutí nestanovit v případě 34. dílčího veřejného nabídkového řízení pro bílý cukr, které bylo zveřejněno ve spojitosti se stálým veřejným nabídkovým řízením podle nařízení (ES) č. 1531/2000
32001R0688 OJ L 095, 05.04.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 688/2001 ze dne 4. dubna 2001, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32001R0689 OJ L 095, 05.04.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 689/2001 ze dne 4. dubna 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32001R0690 OJ L 095, 05.04.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 690/2001 ze dne 3. dubna 2001 o zvláštních opatřeních na podporu trhu s hovězím masem
32001R0691 OJ L 095, 05.04.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 691/2001 ze dne 4. dubna 2001, kterým se v odvětví obilovin mění dovozní cla
32001R0692 OJ L 096, 06.04.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 692/2001 ze dne 5. dubna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0693 OJ L 096, 06.04.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 693/2001 ze dne 5. dubna 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1701/2000
32001R0694 OJ L 096, 06.04.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 694/2001 ze dne 5. dubna 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2014/2000
32001R0695 OJ L 096, 06.04.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 695/2001 ze dne 5. dubna 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro ječmen ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2317/2000
32001R0696 OJ L 096, 06.04.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 696/2001 ze dne 5. dubna 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 1740/2000
32001R0697 OJ L 096, 06.04.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 697/2001 ze dne 5. dubna 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro oves ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2097/2000
32001R0698 OJ L 096, 06.04.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 698/2001 ze dne 5. dubna 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, kroupy a šrot
32001R0699 OJ L 096, 06.04.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 699/2001 ze dne 5. dubna 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na dovoz kukuřice zveřejněné v nařízení (ES) č. 555/2001
32001R0700 OJ L 098, 07.04.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 700/2001 ze dne 6. dubna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0701 OJ L 098, 07.04.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 701/2001 ze dne 6. dubna 2001, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení č. 39/2001 ES na prodej vinného alkoholu pro nové průmyslové účely
32001R0702 OJ L 098, 07.04.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 702/2001 ze dne 6. dubna 2001 o vypsání stálého veřejného nabídkového řízení na opětný prodej 47 000 tun pšenice obecné, které vlastní švédská intervenční agentura, na vnitřním trhu
32001R0703 OJ L 098, 07.04.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 703/2001 ze dne 6. dubna 2001, kterým se stanovuje, které účinné látky přípravků na ochranu rostlin mají být hodnoceny ve druhé etapě pracovního programu uvedeného v čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS, a kterým se reviduje seznam členských států, které byly pro tyto účinné látky určeni jako zpravodajové
32001R0704 OJ L 098, 07.04.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 704/2001 ze dne 6. dubna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2300/97 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 1221/97, kterým se stanovují obecná prováděcí pravidla k opatřením na zlepšení produkce medu a jeho uvádění na trh
32001R0705 OJ L 098, 07.04.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 705/2001 ze dne 6. dubna 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2281/2000
32001R0706 OJ L 098, 07.04.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 706/2001 ze dne 6. dubna 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2282/2000
32001R0707 OJ L 098, 07.04.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 707/2001 ze dne 6. dubna 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou, střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2283/2000
32001R0708 OJ L 098, 07.04.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 708/2001 ze dne 6. dubna 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou dlouhozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2284/2000
32001R0709 OJ L 099, 10.04.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 709/2001 ze dne 9. dubna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0710 OJ L 099, 10.04.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 710/2001 ze dne 9. dubna 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1627/89 o nákupu hovězího masa prostřednictvím veřejného nabídkového řízení
32001R0711 OJ L 099, 10.04.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 711/2001 ze dne 9. dubna 2001 o vydávání dovozních licencí pro vysoce kvalitní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovezí a telecí maso
32001R0712 OJ L 100, 11.04.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 712/2001 ze dne 10. dubna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0713 OJ L 100, 11.04.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 713/2001 ze dne 10. dubna 2001 o nákupu hovězího masa podle nařízení (ES) č. 690/2001
32001R0714 OJ L 100, 11.04.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 714/2001 ze dne 10. dubna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 259/2001, kterým se zavádějí opatření na obnovu populace tresek v Severními moři (podoblast ICES IV) a s tím související podmínky dohledu nad činnostmi rybářských lodí
32001R0715 OJ L 100, 11.04.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 715/2001 ze dne 10. dubna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 456/2001, kterým se zavádějí opatření na obnovu populace tresek v západním Skotsku (oblast ICES IVa) a s tím související podmínky dohledu nad činnostmi rybářských lodí
32001R0716 OJ L 100, 11.04.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 716/2001 ze dne 10. dubna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2789/1999, kterým se stanovuje obchodní norma pro stolní hrozny
32001R0717 OJ L 100, 11.04.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 717/2001 ze dne 10. dubna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 790/2000, kterým se stanovuje obchodní norma pro rajská jablka
32001R0718 OJ L 100, 11.04.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 718/2001 ze dne 10. dubna 2001, kterým se upravuje nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o kódy kombinované nomenklatury pro arekové (nebo betelové ořechy) a ořechy kola
32001R0719 OJ L 100, 11.04.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 719/2001 ze dne 10. dubna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 590/2001, kterým se stanovují odchylky od nařízení a kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2000, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 týkající se nákupu hovězího masa
32001R0720 OJ L 100, 11.04.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 720/2001 ze dne 10. dubna 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence pro zmražené hovězí maso určené ke zpracování podané v dubnu 2001
32001R0721 OJ L 100, 11.04.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 721/2001 ze dne 10. dubna 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence pro býky, krávy a jalovice alpských a horských plemen jiné, než jateční, podané v dubnu 2001
32001R0722 OJ L 102, 12.04.2001, p.1b Nařízení Rady (ES) č. 722/2001 ze dne 4. dubna 2001 o uzavření Protokolu, kterým se stanovují rybolovná práva a výše finančního příspěvku na základě Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou Côte d'Ivoire o rybolovu v blízkosti pobřeží Côte d'Ivoire v období od 1. července 2000 do 30. června 2003
32001R0723 OJ L 102, 12.04.2001, p.15 Nařízení Rady (ES) č. 723/2001 ze dne 4. dubna 2001 o uzavření Protokolu, kterým se stanovují práva na rybolov a výše finančního příspěvku na základě Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Rovníkové Guiney o rybolovu v blízkosti pobřeží Rovníkové Guiney v období od 1. července 2000 do 30. června 2003
32001R0724 OJ L 102, 12.04.2001, p.16 Nařízení Rady (ES) č. 724/2001 ze dne 4. dubna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů prostřednictvím technických opatření na ochranu nedospělých mořských organismů
32001R0725 OJ L 102, 12.04.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 725/2001 ze dne 11. dubna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0726 OJ L 102, 12.04.2001, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 726/2001 ze dne 11. dubna 2001, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 73. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32001R0727 OJ L 102, 12.04.2001, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 727/2001 ze dne 11. dubna 2001, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 26. veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení, které se řídí nařízením (ES) č. 2771/1999
32001R0728 OJ L 102, 12.04.2001, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 728/2001 ze dne 11. dubna 2001, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 245. zvláštní veřejné nabídkové řízení vypsané na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32001R0729 OJ L 102, 12.04.2001, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 729/2001 ze dne 11. dubna 2001, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32001R0730 OJ L 102, 12.04.2001, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 730/2001 ze dne 11. dubna 2001, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na snížení cla v případě kukuřice, která byla do Španělska dovezena ze třetích zemí
32001R0731 OJ L 102, 12.04.2001, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 731/2001 ze dne 11. dubna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1608/2000, kterým se stanovují přechodná opatření platná do té doby, než budou stanovena definitivní prováděcí opatření k (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem
32001R0732 OJ L 102, 12.04.2001, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 732/2001 ze dne 11. dubna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1498/1999, kterým se stanovují pravidla provádění nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o komunikaci mezi členskými státy a Komisí v odvětví mléka a mléčných výrobků
32001R0733 OJ L 102, 12.04.2001, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 733/2001 ze dne 11. dubna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 180/2001, kterým se stanovuje odchylka od nařízení (ES) č. 2316/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1251/1999, pokud jde o vyjmutí z produkce v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek v některých regionech Společenství
32001R0734 OJ L 102, 12.04.2001, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 734/2001 ze dne 11. dubna 2001, kterým se v odvětví rýže stanovují dovozní cla
32001R0735 OJ L 102, 12.04.2001, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 735/2001 ze dne 11. dubna 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro mléko a mléčné výrobky
32001R0736 OJ L 102, 12.04.2001, p.47 Nařízení Komise (ES) č. 736/2001 ze dne 11. dubna 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence pro mladý hovězí dobytek určený na výkrm podané v dubu 2001
32001R0737 OJ L 102, 12.04.2001, p.48 Nařízení Komise (ES) č. 737/2001 ze dne 11. dubna 2001, kterým se mění sazby subvencí pro některé výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R0738 OJ L 102, 12.04.2001, p.49 Nařízení Komise (ES) č. 738/2001 ze dne 11. dubna 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro sirupy a některé další výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32001R0739 OJ L 102, 12.04.2001, p.51 Nařízení Komise (ES) č. 739/2001 ze dne 11. dubna 2001, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32001R0740 OJ L 102, 12.04.2001, p.53 Nařízení Komise (ES) č. 740/2001 ze dne 11. dubna 2001, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná cla na dovoz některých výrobků
32001R0741 OJ L 102, 12.04.2001, p.55 Nařízení Komise (ES) č. 741/2001 ze dne 11. dubna 2001, kterým se v odvětví obilovin stanovují dovozní cla
32001R0742 OJ L 107, 18.04.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 742/2001 ze dne 17. dubna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0743 OJ L 107, 18.04.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 743/2001 ze dne 11. dubna 2001, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Švédska zakazuje lovit bělice
32001R0744 OJ L 107, 18.04.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 744/2001 ze dne 17. dubna 2001 o vydávání dovozních licencí pro banány podle celních kvót a pro tradiční AKT banány v období druhého čtvrtletí roku 2001 (druhé období)
32001R0745 OJ L 107, 18.04.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 745/2001 ze dne 17. dubna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96, kterým se stanovují prováděcí pravidla týkající se doplňkových dovozních cel pro ovoce a zeleninu
32001R0746 OJ L 107, 18.04.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 746/2001 ze dne 17. dubna 2001, kterým se v odvětví obilovin mění dovozní cla
32001R0747 OJ L 109, 19.04.2001, p.2 Nařízení Rady (ES) č. 747/2001 ze dne 9. dubna 2001, kterým se stanovuje správa celních kvót Společenství a referenční množství produktů, jež mají z titulu dohod s některými středomořskými zeměmi nárok na preferenční zacházení, a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 1981/94 a (ES) č. 934/95
32001R0748 OJ L 109, 19.04.2001, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 748/2001 ze dne 18. dubna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0749 OJ L 109, 19.04.2001, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 749/2001 ze dne 18. dubna 2001, kterým se mění příloha II k nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanovuje postup Společenství pro určování maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (1)
32001R0750 OJ L 109, 19.04.2001, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 750/2001 ze dne 18. dubna 2001, kterým se mění příloha II k nařízení (EHS) č. 2377/90, kterým se stanovuje postup Společenství pro určování maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (1)
32001R0751 OJ L 109, 19.04.2001, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 751/2001 ze dne 18. dubna 2001, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství karafiátů a růží s ohledem na uplatňování právních úprav, kterými se řídí dovozy některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroka a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32001R0752 OJ L 109, 19.04.2001, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 752/2001 ze dne 18. dubna 2001, kterým se dočasně zrušují preferenční cla a kterým se opět zavádí clo společného celního sazebníku na dovoz jednokvětých karafiátů pocházejících z Izraele
32001R0753 OJ L 109, 19.04.2001, p.42 Nařízení Komise (ES) č. 753/2001 ze dne 18. dubna 2001, kterým se dočasně zrušují preferenční cla a kterým se opět zavádí clo společného celního sazebníku na dovoz vícekvětých karafiátů pocházejících z Izraele
32001R0754 OJ L 109, 19.04.2001, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 754/2001 ze dne 18. dubna 2001, kterým se dočasně zrušují preferenční cla a kterým se opět zavádějí cla společného celního sazebníku pro dovozy malokvětých růží pocházejících z Izraele
32001R0755 OJ L 109, 19.04.2001, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 755/2001 ze dne 18. dubna 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro olivový olej
32001R0756 OJ L 109, 19.04.2001, p.48 Nařízení Komise (ES) č. 756/2001 ze dne 18. dubna 2001 o dovozních licencích v případě produktů z hovězího a telecího masa pocházejících z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
32001R0757 OJ L 109, 19.04.2001, p.50 Nařízení Komise (ES) č. 757/2001 ze dne 18. dubna 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32001R0758 OJ L 109, 19.04.2001, p.52 Nařízení Komise (ES) č. 758/2001 ze dne 18. dubna 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 35. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1531/2000
32001R0759 OJ L 109, 19.04.2001, p.53 Nařízení Komise (ES) č. 759/2001 ze dne 18. dubna 2001, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32001R0760 OJ L 109, 19.04.2001, p.55 Nařízení Komise (ES) č. 760/2001 ze dne 18. dubna 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o vývozní licence podané pro výrobky z hovězího masa, jež mají během dovozu nárok na zvláštní zacházení, během dubna 2001
32001R0761 OJ L 114, 24.04.2001, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 ze dne 19. března 2001, kterým se povoluje dobrovolná účast organizací na eko-managementu a auditu Společenství (EMAS)
32001R0762 OJ L 111, 20.04.2001, p.1 Nařízení Rady (EC, ESUO, Euratom) č. 762/2001 ze dne 9. dubna 2001, kterým se mění finanční nařízení ze dne 21. prosince 1977 o obecném rozpočtu Evropských společenství, pokud jde o oddělení funkcí vnitřního auditu a finančního dohledu ex ante
32001R0763 OJ L 111, 20.04.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 763/2001 ze dne 19. dubna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0764 OJ L 111, 20.04.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 764/2001 ze dne 19. dubna 2001, kterým se v procentech určují množství, jež mohou být povolena v případě žádostí o dovozní licence podaných v dubnu 2001 podle celních kvót pro hovězí a telecí maso uvedených v nařízení (ES) č. 1279/98 pro Polskou republiku, Maďarskou republiku, Českou republiku, Slovensko, Bulharsko a Rumunsko
32001R0765 OJ L 111, 20.04.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 765/2001 ze dne 19. dubna 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz pšenice obecné zveřejněné v nařízení (ES) č. 1701/2000
32001R0766 OJ L 111, 20.04.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 766/2001 ze dne 19. dubna 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz pšenice obecné zveřejněné v nařízení (ES) č. 2014/2000
32001R0767 OJ L 111, 20.04.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 767/2001 ze dne 19. dubna 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro ječmen ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2317/2000
32001R0768 OJ L 111, 20.04.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 768/2001 ze dne 19. dubna 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro žito ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1740/2000
32001R0769 OJ L 111, 20.04.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 769/2001 ze dne 19. dubna 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ovsa zveřejněné v nařízení (ES) č. 2097/2000
32001R0770 OJ L 111, 20.04.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 770/2001 ze dne 19. dubna 2001, kterým se stanovuje maximální snížení cla v případě kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 555/2001
32001R0771 OJ L 111, 20.04.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 771/2001 ze dne 19. dubna 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, kroupy a šrot
32001R0772 OJ L 112, 21.04.2001, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 772/2001 ze dne 4. dubna 2001 o uzavření a likvidaci projektů, jež přijala Komise na základě nařízení Rady (ES) č.213/96 o provádění partnerských investičních nástrojů Evropských společeneství pro země Latinské Ameriky, Asie, středomořského regionu a jižní Afriky (1)
32001R0773 OJ L 112, 21.04.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 773/2001 ze dne 20. dubna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0774 OJ L 112, 21.04.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 774/2001 ze dne 20. dubna 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2281/2000
32001R0775 OJ L 112, 21.04.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 775/2001 ze dne 20. dubna 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté střednězrnné a dlouhozrnné rýže typu A zveřejněné v nařízení (ES) č. 2282/2000
32001R0776 OJ L 112, 21.04.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 776/2001 ze dne 20. dubna 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté střednězrnné a dlouhozrnné rýže typu A do některých třetích zemí zveřejněné v nařízení (ES) č. 2283/2000
32001R0777 OJ L 112, 21.04.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 777/2001 ze dne 20. dubna 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou dlouhozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2284/2000
32001R0778 OJ L 112, 21.04.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 778/2001 ze dne 20. dubna 2001, kterým se stanovuje maximální subvence na vývoz neloupané dlouhozrnné rýže na Réunion podle veřejné nabídkové řízení uvedeného v nařízení (ES) č. 2285/2000
32001R0779 OJ L 112, 21.04.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 779/2001 ze dne 20. dubna 2001, kterým se stanovuje maximální nákupní cena a množství hovězího masa, které má být nakoupeno podle 265. dílčího veřejného nabídkového řízení z titulu všeobecného intervenčního opatření podle nařízení (EHS) č. 1627/89
32001R0780 OJ L 112, 21.04.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 780/2001 ze dne 20. dubna 2001, kterým se stanovuje maximální kupní cena hovězího masa podle prvního dílčího veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 690/2001
32001R0781 OJ L 112, 21.04.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 781/2001 ze dne 20. dubna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 572/2001 a na 20 000 tun zvyšuje stálé veřejné nabídkové řízení na opětný prodej rýže, kterou vlastní francouzská intervenční agentura, na vnitřním trhu
32001R0782 OJ L 113, 24.04.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 782/2001 ze dne 23. dubna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0783 OJ L 113, 24.04.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 783/2001 ze dne 23. dubna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2705/2000, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory ve prospěch odstředěného mléka a sušeného odstředěného mléka určeného k výživě zvířat a pokud jde o prodej takového sušeného odstředěného mléka, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1492/2000
32001R0784 OJ L 113, 24.04.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 784/2001 ze dne 23. dubna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1227/2000, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o produkční potenciál
32001R0785 OJ L 115, 25.04.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 785/2001 ze dne 24. dubna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0786 OJ L 115, 25.04.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 786/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým se podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 stanovuje nouzové destilační opatření pro španělská stolní vína
32001R0787 OJ L 115, 25.04.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 787/2001 ze dne 24. dubna 2001 o vydávání dovozních licencí pro skopové a kozí maso dne 30. dubna 2001 podle zvláštních celních kvót GATT-WTO pro druhé čtvrtletí roku 2001
32001R0788 OJ L 115, 25.04.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 788/2001 ze dne 24. dubna 2001 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny
32001R0789 OJ L 116, 26.04.2001, p.2 Nařízení Rady (ES) č. 789/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým si, pokud jde o některá prováděcí ustanovení a praktické postupy přešetřování žádostí o víza, Rada vyhrazuje provádění pravomocí
32001R0790 OJ L 116, 26.04.2001, p.5 Nařízení Rady (ES) č. 790/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým si, pokud jde o některá prováděcí ustanovení a praktické postupy při kontrolách a dohledu na hranicích, Rada vyhrazuje provádění pravomocí
32001R0791 OJ L 116, 26.04.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 791/2001 ze dne 25. dubna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0792 OJ L 116, 26.04.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 792/2001 ze dne 25. dubna 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 36. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1531/2000
32001R0793 OJ L 116, 26.04.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 793/2001 ze dne 25. dubna 2001, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32001R0794 OJ L 116, 26.04.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 794/2001 ze dne 25. dubna 2001, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32001R0795 OJ L 116, 26.04.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 795/2001 ze dne 25. dubna 2001 o zvláštních opatřeních, kterými se v odvětví mléka a mléčných výrobků stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 174/1999, (ES) č. 800/1999 a (ES) č. 1291/2000
32001R0796 OJ L 116, 26.04.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 796/2001 ze dne 25. dubna 2001, kterým se stanovují výrobní subvence pro olivový olej používaný při výrobě některých konzervovaných potravin
32001R0797 OJ L 116, 26.04.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 797/2001 ze dne 25. dubna 2001, kterým se v odvětví rýže stanovují dovozní cla
32001R0798 OJ L 116, 26.04.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 798/2001 ze dne 25. dubna 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané podle systému stanoveného na základě dohody, jež Společenství uzavřelo se Slovinskem, v dubnu 2001 a týkající se některých produktů z vepřového masa
32001R0799 OJ L 116, 26.04.2001, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 799/2001 ze dne 25. dubna 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence pro některé produkty z vepřového masa podané v dubnu 2001 podle systému stanoveného celními kvótami na období od 1. dubna do 30. června 2001
32001R0800 OJ L 116, 26.04.2001, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 800/2001 ze dne 25. dubna 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence pro některé produkty z vepřového masa podané v dubnu 2001 podle systému stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94, kterým se stanovují některé celní kvóty Společenství pro vepřové maso a některé další zemědělské produkty a kterým se stanovuje jejich správa
32001R0801 OJ L 116, 26.04.2001, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 801/2001 ze dne 25. dubna 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané podle systému stanoveného na základě dohody, jež Společenství uzavřelo s Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Bulharskem a Rumunskem, v dubnu 2001 a týkající se některých produktů z vepřového masa
32001R0802 OJ L 116, 26.04.2001, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 802/2001 ze dne 25. dubna 2001 o vydávání dovozních licencí pro rýži na základě žádostí podaných podle nařízení (ES) č. 327/98 během prvních 10 pracovních dní dubna 2001
32001R0803 OJ L 116, 26.04.2001, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 803/2001 ze dne 25. dubna 2001, kterým se mění opravná sazba subvence pro obiloviny
32001R0804 OJ L 118, 27.04.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 804/2001 ze dne 26. dubna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0805 OJ L 118, 27.04.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 805/2001 ze dne 26. dubna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2869/2000 a kterým se na 1 000 000 tun zvyšuje množství pšenice obecné ze sklizně v roce 1999, které vlastní francouzská intervenční agentura a pro které bylo vypsáno stálé veřejné nabídkové řízení na opětný prodej na vnitřním trhu
32001R0806 OJ L 118, 27.04.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 806/2001 ze dne 26. dubna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, pokud jde o správu kvóty pro sušené mléka na vývoz do Dominikánské republiky
32001R0807 OJ L 118, 27.04.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 807/2001 ze dne 25. dubna 2001, kterým se mění přílohy I, II a III k nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanovuje postup Společenství pro určování maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (1)
32001R0807r OJ L 133, 16.05.2001, p.17 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 807/2001 ze dne 25. dubna 2001, kterým se mění přílohy I, II a III k nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanovuje postup Společenství pro určování maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu ) (Úř. věst. č. L 118 ze dne 27.4.2001) )
32001R0808 OJ L 118, 27.04.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 808/2001 ze dne 26. dubna 2001, kterým se stanovují náhrady pro organizace producentů za tuňáky dodané zpracovatelskému průmyslu v období od 1. dubna do 30. června 2000
32001R0809 OJ L 118, 27.04.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 809/2001 ze dne 26. dubna 2001, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32001R0810 OJ L 118, 27.04.2001, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 810/2001 ze dne 26. dubna 2001, kterým se stanovují reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec a reprezentativní ceny vaječného albuminu a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
32001R0811 OJ L 118, 27.04.2001, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 811/2001 ze dne 26. dubna 2001, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé produkty z obiloviny a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R0812 OJ L 118, 27.04.2001, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 812/2001 ze dne 26. dubna 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro produkty vyrobené z obilovin a rýže
32001R0813 OJ L 118, 27.04.2001, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 813/2001 ze dne 26. dubna 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro krmné směsi na bázi obilovin
32001R0814 OJ L 118, 27.04.2001, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 814/2001 ze dne 26. dubna 2001, kterým se stanovují výrobní subvence pro obiloviny a rýži
32001R0815 OJ L 118, 27.04.2001, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 815/2001 ze dne 26. dubna 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1701/2000
32001R0816 OJ L 118, 27.04.2001, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 816/2001 ze dne 26. dubna 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz pšenice obecné zveřejněné v nařízení (ES) č. 2014/2000
32001R0817 OJ L 118, 27.04.2001, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 817/2001 ze dne 26. dubna 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro ječmen ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2317/2000
32001R0818 OJ L 118, 27.04.2001, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 818/2001 ze dne 26. dubna 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro žito ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1740/2000
32001R0819 OJ L 118, 27.04.2001, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 819/2001 ze dne 26. dubna 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro oves ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2097/2000
32001R0820 OJ L 118, 27.04.2001, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 820/2001 ze dne 26. dubna 2001, kterým se stanovuje maximální snížení cla v případě kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 555/2001
32001R0821 OJ L 118, 27.04.2001, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 821/2001 ze dne 26. dubna 2001, kterým se stanovuje maximální snížení cla v případě kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 730/2001
32001R0822 OJ L 120, 28.04.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 822/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým se stanovuje celní kvóta Společenství pro sladovnický ječmen spadající pod kód KN 100300
32001R0823 OJ L 120, 28.04.2001, p.2 Nařízení Rady (ES) č. 823/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 738/93, kterým se mění přechodná opatření, jimiž se řídí společná organizace trhu s obilovinami a rýží v Portugalsku, jak ji stanovuje nařízení (EHS) č. 3653/90
32001R0824 OJ L 120, 28.04.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 824/2001 ze dne 27. dubna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0825 OJ L 120, 28.04.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 825/2001 ze dne 27. dubna 2001, kterým se stanovují zvláštní opatření, jimiž se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 800/1999 a nařízení (ES) č. 1520/2000, pokud jde o produkty vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R0826 OJ L 120, 28.04.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 826/2001 ze dne 27. dubna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 590/2001, kterým se stanovují odchylky od nařízení a kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2000, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o nákup hovězího masa
32001R0827 OJ L 120, 28.04.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 827/2001 ze dne 27. dubna 2001, kterým v některých členských státech nákup másla
32001R0828 OJ L 120, 28.04.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 828/2001 ze dne 27. dubna 2001, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 246. zvláštní veřejné nabídkové řízení vypsané na základě stálého veřejného nabídkového řízení uvedeného v nařízení (EHS) č. 429/90
32001R0829 OJ L 120, 28.04.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 829/2001 ze dne 27. dubna 2001, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 74. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32001R0830 OJ L 120, 28.04.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 830/2001 ze dne 27. dubna 2001, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 27. veřejné nabídkové řízení uskutečňované na základě stálého veřejného nabídkového řízení, které se řídí nařízením (ES) č. 2771/1999
32001R0831 OJ L 120, 28.04.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 831/2001 ze dne 27. dubna 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1833/92 , kterým se stanovují výše podpory pro dodávky obilných produktů ze Společenství na Azory a Madeiru
32001R0832 OJ L 120, 28.04.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 832/2001 ze dne 27. dubna 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 391/92 , kterým se stanovují výše podpory pro dodávky obilných produktů ze Společenství do francouzských zámořských departmentů
32001R0833 OJ L 120, 28.04.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 833/2001 ze dne 27. dubna 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1832/92 , kterým se stanovují výše podpory pro dodávky obilných produktů ze Společenství na Kanárské ostrovy
32001R0834 OJ L 120, 28.04.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 834/2001 ze dne 27. dubna 2001, kterým se stanovují subvence pro výrobky z obilovin a rýže dodávané z titulu komunitární a národní potravinové podpory
32001R0835 OJ L 120, 28.04.2001, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 835/2001 ze dne 27. dubna 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2281/2000
32001R0836 OJ L 120, 28.04.2001, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 836/2001 ze dne 27. dubna 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2282/2000
32001R0837 OJ L 120, 28.04.2001, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 837/2001 ze dne 27. dubna 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou, střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2283/2000
32001R0838 OJ L 120, 28.04.2001, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 838/2001 ze dne 27. dubna 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou dlouhozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2284/2000
32001R0839 OJ L 120, 28.04.2001, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 839/2001 ze dne 27. dubna 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro vepřové maso
32001R0840 OJ L 120, 28.04.2001, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 840/2001 ze dne 27. dubna 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1627/89 o nákupu hovězího masa prostřednictvím veřejného nabídkového řízení
32001R0841 OJ L 120, 28.04.2001, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 841/2001 ze dne 27. dubna 2001, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
32001R0842 OJ L 121, 01.05.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 842/2001 ze dne 30. dubna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0843 OJ L 121, 01.05.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 843/2001 ze dne 30. dubna 2001, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32001R0844 OJ L 121, 01.05.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 844/2001 ze dne 30. dubna 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro sirupy a některé další výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32001R0845 OJ L 121, 01.05.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 845/2001 ze dne 30. dubna 2001, kterým se v odvětví obilovin stanovují dovozní cla
32001R0846 OJ L 121, 01.05.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 846/2001 ze dne 30. dubna 2001, kterým se v odvětví rýže stanovují dovozní cla
32001R0847 OJ L 121, 01.05.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 847/2001 ze dne 30. dubna 2001, kterým se pro hospodářský rok 2001/02 stanovují intervenční prahy pro květák, broskve, nektarinky a stolní hrozny
32001R0848 OJ L 121, 01.05.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 848/2001 ze dne 30. dubna 2001, kterým se stanovuje podpora skladování pro nezpracované sušené hrozny a sušené fíky pocházející z hospodářského roku 2000/01
32001R0849 OJ L 121, 01.05.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 849/2001 ze dne 30. dubna 2001, kterým se v důsledku překročení intervenčního prahů pro hospodářský rok 2000/01 snižují náhrady za odkoupení v případě broskví a nektarinek pro hospodářský rok 2001/02
32001R0850 OJ L 121, 01.05.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 850/2001 ze dne 30. dubna 2001, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R0851 OJ L 121, 01.05.2001, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 851/2001 ze dne 30. dubna 2001, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R0852 OJ L 121, 01.05.2001, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 852/2001 ze dne 30. dubna 2001, kterým se stanovuje výše podpory na dodávku výrobků z rýže ze Společenství na Azory a Madeiru
32001R0853 OJ L 121, 01.05.2001, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 853/2001 ze dne 30. dubna 2001, kterým se stanovuje výše podpory na dodávku výrobků z rýže ze Společenství na Kanárské ostrovy
32001R0854 OJ L 121, 01.05.2001, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 854/2001 ze dne 30. dubna 2001, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství karafiátů a růží s ohledem na uplatňování právních úprav, kterými se řídí dovozy květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroka a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32001R0855 OJ L 121, 01.05.2001, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 855/2001 ze dne 30. dubna 2001, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná cla na dovoz některých výrobků
32001R0856 OJ L 121, 01.05.2001, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 856/2001 ze dne 30. dubna 2001, kterým se upravuje opravná sazba subvence pro slad
32001R0857 OJ L 121, 01.05.2001, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 857/2001 ze dne 30. dubna 2001, kterým se mění opravná sazba subvence pro obiloviny
32001R0858 OJ L 122, 03.05.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 858/2001 ze dne 2. května 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0859 OJ L 122, 03.05.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 859/2001 ze dne 2. května 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32001R0860 OJ L 122, 03.05.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 860/2001 ze dne 2. května 2001, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32001R0861 OJ L 122, 03.05.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 861/2001 ze dne 2. května 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 37. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1531/2000
32001R0862 OJ L 122, 03.05.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 862/2001 ze dne 2. května 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro ovoce a zeleninu
32001R0863 OJ L 122, 03.05.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 863/2001 ze dne 2. května 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 242/2001 o vypsání stálého veřejného nabídkového řízení na opětný prodej pšenice obecné, kterou vlastní belgická intervenční agentura, na vnitřním trhu
32001R0864 OJ L 122, 03.05.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 864/2001 ze dne 2. května 2001 o vypsání veřejného nabídkového řízení na opětný prodej přibližně 1 022 tun rýže, které vlastní italská intervenční agentura, na vnitřním trhu
32001R0865 OJ L 122, 03.05.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č.865/2001 ze dne 2. května 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2257/92, kterým se stanovují prováděcí pravidla ke zvláštním právním úprávám týkajícím se zásobování Madeiry některými rostlinnými oleji a kterým se stanovuje prozatímní odhad jejich spotřeby
32001R0866 OJ L 122, 03.05.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 866/2001 ze dne 2. května 2001, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná cla na dovoz některých výrobků
32001R0867 OJ L 122, 03.05.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 867/2001 ze dne 2. května 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro olivový olej
32001R0868 OJ L 122, 03.05.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 868/2001 ze dne 2. května 2001, kterým se v odvětví obilovin mění dovozní cla
32001R0869 OJ L 123, 04.05.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 869/2001 ze dne 3. května 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0870 OJ L 123, 04.05.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 870/2001 ze dne 3. května 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence pro některé produkty z vajec a drůbežího masa podané v dubnu 2001 podle systému stanoveného na základě dohody, jež Společenství uzavřelo s Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Rumunskem a Bulharskem
32001R0871 OJ L 123, 04.05.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 871/2001 ze dne 3. května 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence pro některé produkty z vajec a drůbežího masa podané v dubnu 2001 podle nařízení (ES) č. 1474/95 a (ES) č. 1251/96
32001R0872 OJ L 123, 04.05.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 872/2001 ze dne 3. května 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence pro některé produkty z drůbežího masa podané v dubnu 2001 podle systému stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94, kterým se stanovují některé celní kvóty Společenství pro drůbeží maso a některé další zemědělské produkty a kterým se stanovuje jejich správa
32001R0873 OJ L 123, 04.05.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 873/2001 ze dne 3. května 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1701/2000
32001R0874 OJ L 123, 04.05.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 874/2001 ze dne 3. května 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2014/2000
32001R0875 OJ L 123, 04.05.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 875/2001 ze dne 3. května 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro ječmen ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2317/2000
32001R0876 OJ L 123, 04.05.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 876/2001 ze dne 3. května 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro žito ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1740/2000
32001R0877 OJ L 123, 04.05.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 877/2001 ze dne 3. května 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro oves ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2097/2000
32001R0878 OJ L 123, 04.05.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 878/2001 ze dne 3. května 2001, kterým se stanovuje maximální snížení cla v případě kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 555/2001
32001R0879 OJ L 123, 04.05.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 879/2001 ze dne 3. května 2001, kterým se stanovuje maximální snížení cla v případě kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 730/2001
32001R0880 OJ L 123, 04.05.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 880/2001 ze dne 3. května 2001, kterým se stanovuje opravná sazba subvence pro obiloviny
32001R0881 OJ L 123, 04.05.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 881/2001 ze dne 3. května 2001, kterým se stanovuje opravná sazba subvence pro slad
32001R0882 OJ L 123, 04.05.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 882/2001 ze dne 3. května 2001, kterým se stanovují odchylky od některých ustanovení nařízení (EHS) č. 3887/92, kterým se v důsledku slintavky a kulhavky nebo výjimečných povětrnostních podmínek stanovují prováděcí pravidla pro integrovanou správu a systém dohledu pro některé systémy podpor Společenství
32001R0883 OJ L 128, 10.05.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 883/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, pokud jde o obchod se třetími zeměmi s vinařskými produkty
32001R0884 OJ L 128, 10.05.2001, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 884/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla týkající se některých dokladů pro přepravu vinařských produktů a záznamů, jež mají být vedeny v odvětví vína
32001R0885 OJ L 128, 10.05.2001, p.54 Nařízení Komise (ES) č. 885/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3201/90, (ES) č. 1622/2000 a (ES) č. 883/2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla ke společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o vína pocházející z Kanady a mající nárok na označení "Ledové víno"
32001R0886 OJ L 125, 05.05.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 886/2001 ze dne 4. května 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0887 OJ L 125, 05.05.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 887/2001 ze dne 4. května 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2281/2000
32001R0888 OJ L 125, 05.05.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 888/2001 ze dne 4. května 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2282/2000
32001R0889 OJ L 125, 05.05.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 889/2001 ze dne 4. května 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou, střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2283/2000
32001R0890 OJ L 125, 05.05.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 890/2001 ze dne 4. května 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou dlouhozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2284/2000
32001R0891 OJ L 125, 05.05.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 891/2001 ze dne 4. května 2001, kterým se stanovuje maximální subvence na vývoz neloupané dlouhozrnné rýže na Réunion podle veřejného nabídkového řízení uvedeného v nařízení (ES) č. 2285/2000
32001R0892 OJ L 125, 05.05.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 892/2001 ze dne 4. května 2001, kterým se stanovuje maximální nákupní cena a množství hovězího masa, které má být nakoupeno podle 266. dílčího veřejného nabídkového řízení z titulu všeobecného intervenčního opatření podle nařízení (EHS) č. 1627/89
32001R0893 OJ L 125, 05.05.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 893/2001 ze dne 4. května 2001, kterým se stanovuje maximální kupní cena hovězího masa podle druhého dílčího veřejné nabídkové řízení podle nařízení (ES) č. 690/2001
32001R0894 OJ L 126, 08.05.2001, p.2 Nařízení Komise (ES) č. 894/2001 ze dne 7. května 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0895 OJ L 126, 08.05.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 895/2001 ze dne 7. května 2001, kterým se pro duben 2001 stanovuje v odvětví cukru zvláštní směnný kurz pro náhrady nákladů na skladování
32001R0896 OJ L 126, 08.05.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 896/2001 ze dne 7. května 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 404/93, pokud jde o režim dovozu banánů do Společenství
32001R0896r OJ L 133, 16.05.2001, p.19 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 896/2001 ze dne 7. května 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 404/93, pokud jde o režim dovozu banánů do Společenství (Úř. věst. č. L 126 ze dne 8.5.2001)
32001R0897 OJ L 126, 08.05.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 897/2001 ze dne 7. května 2001, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 437/2001 a (ES) č. 677/2001, kterým se v odvětví cukru stanovuje zvláštní směnný kurz náhrady nákladů na skladování
32001R0898 OJ L 126, 08.05.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 898/2001 ze dne 7. května 2001, kterým se doplňuje příloha k nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu některých názvů do "Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení" uvedeného v nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu pro zemědělské produkty a potraviny
32001R0899 OJ L 126, 08.05.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 899/2001 ze dne 7. května 2001 o vydávání dovozních licencí pro česnek pocházející z Číny
32001R0900 OJ L 127, 09.05.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 900/2001 ze dne 7. května 2001 o uložení definitivního antidumpingového cla z dovozu roztoků močoviny a dusičnanu amonného pocházejících z Polska
32001R0901 OJ L 127, 09.05.2001, p.11 Nařízení Rady (ES) č. 901/2001 ze dne 7. května 2001, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo na dovozy močoviny pocházející z Ruska
32001R0902 OJ L 127, 09.05.2001, p.20 Nařízení Rady (ES) č. 902/2001 ze dne 7. května 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 978/2000, kterým se ukládá definitivní vyrovnávací clo na dovozy syntetických polyesterových vláken pocházejících z Austrálie, Indonésie a Taiwanu
32001R0903 OJ L 127, 09.05.2001, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 903/2001 ze dne 8. května 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0904 OJ L 127, 09.05.2001, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 904/2001 ze dne 8. května 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 38. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1531/2000
32001R0905 OJ L 127, 09.05.2001, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 905/2001 ze dne 8. května 2001, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32001R0906 OJ L 127, 09.05.2001, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 906/2001 ze dne 8. května 2001, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32001R0907 OJ L 127, 09.05.2001, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 907/2001 ze dne 8. května 2001, kterým se v odvětví rýže stanovují dovozní cla
32001R0908 OJ L 127, 09.05.2001, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 908/2001 ze dne 8. května 2001, kterým se podruhé mění nařízení (ES) č. 23/2001, kterým se stanovují zvláštní opatření pro odvětví hovězího masa vycházející z ustanovení nařízení (ES) č. 800/1999, nařízení (EHS) č. 3719/88, nařízení (ES) č. 1291/2000 a nařízení (EHS) č. 1964/82
32001R0909 OJ L 127, 09.05.2001, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 909/2001 ze dne 8. května 2001 o zahájení vyšetřování ve věci údajného porušení antidumpingových opatření, která byla uložena na základě nařízení Rady (ES) č. 368/98 o dovozech glyfosátu pocházejícího z Čínské lidové republiky, prostřednictvím dovozů glyfosátů dopravených z Malajsie nebo Taiwanu a na základě kterého tyto dovozy podléhají registraci
32001R0910 OJ L 129, 11.05.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 910/2001 ze dne 10. května 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0911 OJ L 129, 11.05.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 911/2001 ze dne 10. května 2001, kterým se rozšiřuje seznam výrobků uvedených v příloze I k nařízení Rady (ES) č. 2200/96
32001R0912 OJ L 129, 11.05.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 912/2001 ze dne 10. května 2001, kterým se stanovuje obchodní norma pro fazole
32001R0913 OJ L 129, 11.05.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 913/2001 ze dne 10. května 2001, kterým se postupem podle článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 mění příloha k nařízení (ES) č. 1107/96 o evidenci zeměpisných označení původu
32001R0914 OJ L 129, 11.05.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 914/2001 ze dne 10. května 2001, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32001R0915 OJ L 129, 11.05.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 915/2001 ze dne 10. května 2001 o vydávání dovozních licencí pro vysoce kvalitní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso
32001R0916 OJ L 129, 11.05.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 916/2001 ze dne 10. května 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro mléko a mléčné výrobky
32001R0917 OJ L 129, 11.05.2001, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 917/2001 ze dne 10. května 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1701/2000
32001R0918 OJ L 129, 11.05.2001, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 918/2001 ze dne 10. května 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2014/2000
32001R0919 OJ L 129, 11.05.2001, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 919/2001 ze dne 10. května 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro ječmen ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2317/2000
32001R0920 OJ L 129, 11.05.2001, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 920/2001 ze dne 10. května 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ovsa zveřejněné v nařízení (ES) č. 2097/2000
32001R0921 OJ L 129, 11.05.2001, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 921/2001 ze dne 10. května 2001, kterým se stanovuje maximální snížení cla v případě kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 730/2001
32001R0922 OJ L 129, 11.05.2001, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 922/2001 ze dne 10. května 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro produkty vyrobené z obilovin a rýže
32001R0923 OJ L 129, 11.05.2001, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 923/2001 ze dne 10. května 2001, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé produkty z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R0924 OJ L 129, 11.05.2001, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 924/2001 ze dne 10. května 2001, kterým se v odvětví rýže stanovují dovozní cla
32001R0925 OJ L 130, 12.05.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 925/2001 ze dne 11. května 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny č
32001R0926 OJ L 130, 12.05.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 926/2001 ze dne 11. května 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté kulatozrnné rýže typu A do některých třetích zemí zveřejněné v nařízení (ES) č. 2281/2000
32001R0927 OJ L 130, 12.05.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 927/2001 ze dne 11. května 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže typu A do některých třetích zemí Evropy zveřejněné v nařízení (ES) č. 2282/2000
32001R0928 OJ L 130, 12.05.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 928/2001 ze dne 11. května 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté střednězrnné a dlouhozrnné rýže typu A do některých třetích zemí zveřejněné v nařízení (ES) č. 2283/2000
32001R0929 OJ L 130, 12.05.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 929/2001 ze dne 11. května 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou dlouhozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2284/2000
32001R0930 OJ L 130, 12.05.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 930/2001 ze dne 11. května 2001, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na vývoz pšenice obecné, kterou vlastní francouzská intervenční agentura
32001R0931 OJ L 130, 12.05.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 931/2001 ze dne 11. května 2001 o vyhlášení stálého veřejného nabídkového řízení na prodeje pšenice obecné, kterou vlastní německá intervenční agentura, za účelem vývozu do některých zemí AKT
32001R0932 OJ L 130, 12.05.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 932/2001 ze dne 11. května 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 713/2001 o nákupu hovězího masa podle nařízení (ES) č. 690/2001
32001R0933 OJ L 130, 12.05.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 933/2001 ze dne 11. května 2001, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 28. veřejné nabídkové řízení uskutečněné na základě stálého veřejného nabídkového řízení, které se řídí nařízením (ES) č. 2771/1999
32001R0934 OJ L 130, 12.05.2001, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 934/2001 ze dne 11. května 2001, kterým se pozastavuje nákup másla v některých členských státech
32001R0935 OJ L 130, 12.05.2001, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 935/2001 ze dne 11. května 2001, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 247. zvláštní veřejné nabídkové řízení vypsané na základě stálého veřejného nabídkového řízení uvedeného v nařízení (EHS) č. 429/90
32001R0936 OJ L 130, 12.05.2001, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 936/2001 ze dne 11. května 2001, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 75. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32001R0937 OJ L 130, 12.05.2001, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 937/2001 ze dne 11. května 2001 o povolení nových způsobů použití doplňkových látek, nových doplňkových přípravků, o prodloužení prozatímních povolení a desetiletých povolení pro doplňkové látky v krmivech
32001R0938 OJ L 132, 15.05.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 938/2001 ze dne 14. května 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0939 OJ L 132, 15.05.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 939/2001 ze dne 14. května 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o poskytování paušální podpory ve prospěch některých produktů rybolovu
32001R0940 OJ L 132, 15.05.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 940/2001 ze dne 14. května 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2282/90, kterým se stanovují prováděcí pravidla pro zvyšování spotřeby a využití jablek a spotřeby citrusových plodů
32001R0941 OJ L 132, 15.05.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 941/2001 ze dne 14. května 2001, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství karafiátů a růží s ohledem na uplatňování právních úprav, kterými se řídí dovozy některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroka a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32001R0942 OJ L 133, 16.05.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 942/2001 ze dne 15. května 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0943 OJ L 133, 16.05.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 943/2001 ze dne 15. května 2001, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení pro subvence na vývoz pšenice obecné do všech třetích zemí s výjimkou Polska
32001R0944 OJ L 133, 16.05.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 944/2001 ze dne 15. května 2001, kterým se dočasně zrušuje nařízení (ES) č. 930/2001, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na vývoz obilovin, které vlastní francouzská intervenční agentura
32001R0945 OJ L 133, 16.05.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 945/2001 ze dne 15. května 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1701/2000, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení pro subvence na vývoz pšenice obecné do všech třetích zemí s výjimkou Polska a některých států AKT
32001R0946 OJ L 133, 16.05.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 946/2001 ze dne 15. května 2001, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 2316/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1251/1999, kterým se zavádí podpůrný program pro pěstitele některých plodin na orné půdě, pokud jde o oblasti vyjmuté z produkce
32001R0947 OJ L 133, 16.05.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 947/2001 ze dne 15. května 2001, kterým se stanovují sazby subvencí pro vejce a vaječné žloutky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R0948 OJ L 133, 16.05.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 948/2001 ze dne 15. května 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro vejce
32001R0949 OJ L 133, 16.05.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 949/2001 ze dne 15. května 2001, kterým se v odvětví obilovin stanovují dovozní cla
32001R0950 OJ L 134, 17.05.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 950/2001 ze dne 14. května 2001, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo na dovozy některých hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky a Ruska
32001R0951 OJ L 134, 17.05.2001, p.18 Nařízení Rady (ES) č. 951/2001 ze dne 14. května 2001, kterým se mění příloha k nařízení (ES) č. 2042/2000, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo na dovozy televizních kamerových systémů pocházejících z Japonska
32001R0952 OJ L 134, 17.05.2001, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 952/2001 ze dne 16. května 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0953 OJ L 134, 17.05.2001, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 953/2001 ze dne 16. května 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 39. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1531/2000
32001R0954 OJ L 134, 17.05.2001, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 954/2001 ze dne 16. května 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32001R0955 OJ L 134, 17.05.2001, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 955/2001 ze dne 16. května 2001, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32001R0956 OJ L 134, 17.05.2001, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 956/2001 ze dne 16. května 2001 o opatřeních pro dohled nad dovozy některých textilních výrobků pocházejících ze Syrské arabské republiky
32001R0957 OJ L 134, 17.05.2001, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 957/2001 ze dne 16. května 2001 o dovozních licencích v případě produktů z hovězího a telecího masa pocházejících z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
32001R0958 OJ L 134, 17.05.2001, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 958/2001 ze dne 16. května 2001, kterým se mění vývozní subvence pro sirupy a některé další výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32001R0959 OJ L 134, 17.05.2001, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 959/2001 ze dne 16. května 2001, kterým se v odvětví obilovin mění dovozní cla
32001R0960 OJ L 134, 17.05.2001, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 960/2001 ze dne 16. května 2001, kterým se mění sazby subvencí pro některé výrobky í cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R0961 OJ L 136, 18.05.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 961/2001 ze dne 17. května 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0962 OJ L 136, 18.05.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 962/2001 ze dne 17. května 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2879/2000, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2702/1999 o opatřeních týkajících se poskytování informací o zemědělských produktech ve třetích zemích a jejich podpory
32001R0963 OJ L 136, 18.05.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 963/2001 ze dne 17. května 2001 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 1259/1999, pokud jde o dodatečnou podporu Společenství a poskytování informací Komisi
32001R0964 OJ L 136, 18.05.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 964/2001 ze dne 17. května 2001, kterým se stanovují reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa vajec a reprezentativní ceny vaječného albuminu a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
32001R0965 OJ L 136, 18.05.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 965/2001 ze dne 17. května 2001 o vydávání dovozních licencí v případě rýže pocházející ze států AKT a zámořských zemí a území na základě žádostí podaných podle nařízení (ES) č. 2603/97 během prvních pěti pracovních dní května 2001
32001R0966 OJ L 136, 18.05.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 966/2001 ze dne 17. května 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz pšenice obecné zveřejněné v nařízení (ES) č. 1701/2000
32001R0967 OJ L 136, 18.05.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 967/2001 ze dne 17. května 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 943/2001
32001R0968 OJ L 136, 18.05.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 968/2001 ze dne 17. května 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2014/2000
32001R0969 OJ L 136, 18.05.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 969/2001 ze dne 17. května 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene zveřejněné v nařízení (ES) č. 2317/2000
32001R0970 OJ L 136, 18.05.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 970/2001 ze dne 17. května 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro žito ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1740/2000
32001R0971 OJ L 136, 18.05.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 971/2001 ze dne 17. května 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ovsa zveřejněné nařízení (ES) č. 2097/2000
32001R0972 OJ L 136, 18.05.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 972/2001 ze dne 17. května 2001, kterým se stanovují maximální snížení cla v případě kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 730/2001
32001R0973 OJ L 137, 19.05.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 973/2001 ze dne 14. května 2001, kterým se stanovují některá technická opatření na ochranu některých vysoce migrujících druhů
32001R0974 OJ L 137, 19.05.2001, p.10 Nařízení Rady (ES) č. 974/2001 ze dne 14. května 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3911/92 o vývozu zboží kulturního charakteru
32001R0975 OJ L 137, 19.05.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 975/2001 ze dne 18. května 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0976 OJ L 137, 19.05.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 976/2001 ze dne 18. května 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1490/2000, kterým se na 200 267 tun zvyšuje množství žita, které vlastní německá intervenční agentura a pro které bylo vypsáno stálé veřejné nabídkové řízení na vývoz
32001R0977 OJ L 137, 19.05.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 977/2001 ze dne 18. května 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 702/2001 a kterým se na 144 636 tun zvyšuje množství pšenice obecné, kterou vlastní švédská intervenční agentura a pro kterou bylo vypsáno stálé veřejné nabídkové řízení na opětný prodej na vnitřním trhu
32001R0978 OJ L 137, 19.05.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 978/2001 ze dne 18. května 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté kulatozrnné rýže typu A do některých třetích zemí zveřejněné v nařízení (ES) č. 2281/2000
32001R0979 OJ L 137, 19.05.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 979/2001 ze dne 18. května 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže typu A do některých třetích zemí Evropy zveřejněné v nařízení (ES) č. 2282/2000
32001R0980 OJ L 137, 19.05.2001, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 980/2001 ze dne 18. května 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté střednězrnné a dlouhozrnné rýže typu A do některých třetích zemí zveřejněné v nařízení (ES) č. 2283/2000
32001R0981 OJ L 137, 19.05.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 981/2001 ze dne 18. května 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou dlouhozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2284/2000
32001R0982 OJ L 137, 19.05.2001, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 982/2001 ze dne 19. května 2001 o uplatňování redukčního koeficientu při vydávání osvědčení o náhradě v případě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě, jak stanoví čl. 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 1520/2000
32001R0983 OJ L 137, 19.05.2001, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 983/2001 ze dne 18. května 2001, kterým se stanovuje maximální kupní cena hovězího masa podle třetího dílčího veřejného nabídkového řízení uvedeného v nařízení (ES) č. 690/2001
32001R0984 OJ L 137, 19.05.2001, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 984/2001 ze dne 18. května 2001, kterým se stanovuje maximální nákupní cena a množství hovězího masa, jež má být nakoupeno na základě 267. dílčího veřejného nabídkového řízení z titulu všeobecného intervenčního opatření podle nařízení (EHS) č. 1627/89
32001R0985 OJ L 137, 19.05.2001, p.24 Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 985/2001ze dne 10. května 2001, kterým se mění nařízení ECB/1999/4 o pravomocích Evropské centrální banky v případě ukládání sankcí (ECB/2001/4)
32001R0986 OJ L 138, 22.05.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 986/2001 ze dne 21. května 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0987 OJ L 138, 22.05.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 987/2001 ze dne 21. května 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1725/92, kterým se stanovují prováděcí pravidla ke zvláštním opatřením týkajícím se dodávek vepřového masa na Azory a Madeiru
32001R0988 OJ L 138, 22.05.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 988/2001 ze dne 21. května 2001 o dodávkách rostlinného oleje z titulu potravinové pomoci
32001R0989 OJ L 138, 22.05.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 989/2001 ze dne 21. května 2001 o dodávkách bílého cukru z titulu potravinové pomoci
32001R0990 OJ L 138, 22.05.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 990/2001 ze dne 21. května 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2659/94 o prováděcích pravidlech pro poskytování podpor na soukromé skladování sýrů Grana Padano, Parmigiano-Reggiano a Provolone
32001R0991 OJ L 138, 22.05.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 991/2001 ze dne 21. května 2001, kterým se mění příloha ke směrnici Rady 92/14/EHS o omezení provozu letadel spadajících do působnosti části II, kapitoly 2, oddílu 1 přílohy 16 k Mezinárodní úmluvě o civilním letectví, druhévydání (1988) (1)
32001R0992 OJ L 138, 22.05.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 992/2001 ze dne 21. května 2001 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny
32001R0993 OJ L 141, 28.05.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 993/2001 ze dne 4. května 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se stanovuje celní sazebník Společenství (1)
32001R0993r OJ L 175, 28.06.2001, p.27 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 993/2001 ze dne 4. května 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. č. L 141 ze dne 28.5.2001)
32001R0993r OJ L 257, 26.09.2001, p.10 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 993/2001 ze dne 4. května 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. č. L 141 ze dne 28.5.2001)
32001R0994 OJ L 139, 23.05.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 994/2001 ze dne 22. května 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R0995 OJ L 139, 23.05.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 995/2001 ze dne 22. května 2001, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2516/2000, kterým se mění společné zásady Evropského systému vnitrostátních a regionálních účtů Společenství (ESA 95), pokud jde o daně a sociální příspěvky
32001R0996 OJ L 139, 23.05.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 996/2001 ze dne 22. května 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1764/86, (EHS) č. 2319/89 a (EHS) č. 2320/89, kterým se na základě systému výrobních podpor stanovují minimální jakostní požadavky pro produkty vyrobené z rajčat, hrušek a broskví
32001R0997 OJ L 139, 23.05.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 997/2001 ze dne 22. května 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 805/1999, kterým se stanovují některá prováděcí opatření k nařízení Rady (ES) č. 718/1999 o politice Společenství ve věci kapacity lodního parku za účelem podpory ve prospěch vnitrozemské lodní dopravy
32001R0997r OJ L 142, 29.05.2001, p.18 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 997/2001 ze dne 22. května 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 805/1999, kterým se stanovují některá prováděcí opatření k nařízení Rady (ES) č. 718/1999 o politice Společenství ve věci kapacity lodního parku za účelem podpory ve prospěch vnitrozemské lodní dopravy
32001R0998 OJ L 139, 23.05.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 998/2001 ze dne 22. května 2001, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná cla na dovoz některých výrobků
32001R0999 OJ L 147, 31.05.2001, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001, kterým se stanovují pravidla prevence, dohledu a eradikce některých přenosných spongiformní encefalopatií
32001R1000 OJ L 140, 24.05.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1000/2001 ze dne 23. května 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1001 OJ L 140, 24.05.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1001/2001 ze dne 23. května 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 40. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1531/2000
32001R1002 OJ L 140, 24.05.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1002/2001 ze dne 23. května 2001, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32001R1003 OJ L 140, 24.05.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1003/2001 ze dne 23. května 2001, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32001R1004 OJ L 140, 24.05.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1004/2001 ze dne 22. května 2001 o klasifikaci některého zboží v kombinované nomenklatuře
32001R1004r OJ L 173, 27.06.2001, p.48 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1004/2001 ze dne 22. května 2001 o klasifikaci některého zboží v kombinované nomenklatuře (Úř. věst. č. L 140 ze dne 24.5.2001)
32001R1005 OJ L 140, 24.05.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1005/2001 ze dne 23. května 2001, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení pro subvence na vývoz žita do všech třetích zemí
32001R1006 OJ L 140, 24.05.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1006/2001 ze dne 23. května 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1432/94, (ES) č. 1486/95, (ES) č. 2305/95, (ES) č. 571/97, (ES) č. 1898/97 a (ES) č. 2562/98, kterým se stanovují prováděcí pravidla týkající se dovozních licencí v odvětví vepřového masa
32001R1007 OJ L 140, 24.05.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1007/2001 ze dne 23. května 2001, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na prodej vinného alkoholu určeného výhradně pro použití ve třetích zemích v odvětví paliv
32001R1008 OJ L 140, 24.05.2001, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1008/2001 ze dne 22. května 2001, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32001R1008r OJ L 145, 31.05.2001, p.52a Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1008/2001 ze dne 22. května 2001, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze (Úř. věst. č. L 140 ze dne 24.5.2001)
32001R1009 OJ L 140, 24.05.2001, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1009/2001 ze dne 23. května 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 713/2001 o nákupu hovězího masa podle nařízení (ES) č. 690/2001
32001R1010 OJ L 140, 24.05.2001, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 1010/2001 ze dne 23. května 2001 o minimálních jakostních požadavcích pro ovocné směsi stanovených na základě systému výrobích podpor
32001R1011 OJ L 140, 24.05.2001, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 1011/2001 ze dne 23. května 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory na soukromé skladování některých sýrů v hospodářském roce 2001/02
32001R1012 OJ L 140, 24.05.2001, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 1012/2001 ze dne 23. května 2001 o zvláštních opatřeních, kterými se v odvětví vepřového masa stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 1370/95, (ES) č. 800/1999 a (ES) č. 1291/2000
32001R1013 OJ L 140, 24.05.2001, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 1013/2001 ze dne 23. května 2001, kterým se v některých členských státech nákup másla
32001R1014 OJ L 140, 24.05.2001, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 1014/2001 ze dne 23. května 2001, kterým se stanovují maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 248. zvláštní veřejné nabídkové řízení vypsané na základě stálého veřejného nabídkového řízení uvedeného v nařízení (EHS) č. 429/90
32001R1015 OJ L 140, 24.05.2001, p.41 Nařízení Komise (ES) č. 1015/2001 ze dne 23. května 2001, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 76. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32001R1016 OJ L 140, 24.05.2001, p.43 Nařízení Komise (ES) č. 1016/2001 ze dne 23. května 2001, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 29. veřejné nabídkové řízení uskutečňované na základě stálého veřejného nabídkového řízení, které se řídí nařízením (ES) č. 2771/1999
32001R1017 OJ L 140, 24.05.2001, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 1017/2001 ze dne 17. května 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 296/96 o údajích, jež mají členské státy poskytovat a o měsíčním účtování výdajů financovaných záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), a kterým se stanovují některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1259/1999
32001R1018 OJ L 140, 24.05.2001, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 1018/2001 ze dne 23. května 2001, kterým se mění vývozní subvence pro drůbeží maso
32001R1019 OJ L 140, 24.05.2001, p.48 Nařízení Komise (ES) č. 1019/2001 ze dne 23. května 2001, kterým se v odvětví rýže stanovují dovozní cla
32001R1020 OJ L 140, 24.05.2001, p.51 Nařízení Komise (ES) č. 1020/2001 ze dne 23. května 2001 o vydávání vývozních licencí typu B pro ovoce a zeleninu
32001R1021 OJ L 140, 24.05.2001, p.53 Nařízení Komise (ES) č. 1021/2001 ze dne 23. května 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1627/89 o nákupu hovězího masa prostřednictvím veřejného nabídkového řízení
32001R1022 OJ L 140, 24.05.2001, p.55 Nařízení Komise (ES) č. 1022/2001 ze dne 23. května 2001, kterým se mění sazby subvencí pro některé výrobky z mléka vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R1023 OJ L 140, 24.05.2001, p.57 Nařízení Komise (ES) č. 1023/2001 ze dne 23. května 2001 o zamítnutí žádostí o vývozní licence v případě některých mléčných výrobků
32001R1024 OJ L 140, 24.05.2001, p.58 Nařízení Komise (ES) č. 1024/2001 ze dne 23. května 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro mléko a mléčné výrobky
32001R1025 OJ L 142, 29.05.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1025/2001 ze dne 28. května 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1026 OJ L 142, 29.05.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1026/2001 ze dne 28. května 2001, kterým se pozastavuje vydávání dovozních licencí pro výrobky z cukru kvalifikované jako výrobky s původem ES/OCT
32001R1027 OJ L 142, 29.05.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1027/2001 ze dne 28. května 2001 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny
32001R1028 OJ L 142, 29.05.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1028/2001 ze dne 28. května 2001, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství karafiátů a růží s ohledem na uplatňování právních úprav, kterými se řídí dovozy květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroka a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32001R1035 OJ L 145, 31.05.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1035/2001 ze dne 22. května 2001, kterým se stanovuje systém dokumentace odlovu v případě Dissostichus spp.
32001R1036 OJ L 145, 31.05.2001, p.10 Nařízení Rady (ES) č. 1036/2001 ze dne 22. května 2001, na základě kterého je zakázáno dovážet tuňáka tučného (Thunnus obesus) pocházejícího z Belize, Kambodže, Rovníkové Guineje, Svatého Vincenta a Grenadin a Hondurasu
32001R1037 OJ L 145, 31.05.2001, p.12 Nařízení Rady (ES) č. 1037/2001 ze dne 22. května 2001, na základě kterého se povoluje nabízet a dodávat k přímé lidské spotřebě některá dovezená vína, u kterých mohly být použity enologické postupy, jež nejsou uvedeny v nařízení (ES) č. 1493/1999
32001R1038 OJ L 145, 31.05.2001, p.16 Nařízení Rady (ES) č. 1038/2001 ze dne 22. května 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1251/1999, kterým se zavádí podpůrný program pro pěstitele některých plodin na orné půdě
32001R1039 OJ L 145, 31.05.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1039/2001 ze dne 30. května 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1040 OJ L 145, 31.05.2001, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1040/2001 ze dne 30. května 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 41. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1531/2000
32001R1041 OJ L 145, 31.05.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1041/2001 ze dne 30. května 2001, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32001R1042 OJ L 145, 31.05.2001, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1042/2001 ze dne 30. května 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32001R1043 OJ L 145, 31.05.2001, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1043/2001 ze dne 30. května 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1431/94, (ES) č. 1474/95, (ES) č. 1866/95, (ES) č. 1251/96, (ES) č. 2497/96, (ES) č. 1899/97, (ES) č. 1396/98 a (ES) č. 704/1999, kterým se stanovují prováděcí opatření k celním kvótám Společenství týkajícím se odvětví drůbežího masa a vajec
32001R1044 OJ L 145, 31.05.2001, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 1044/2001 ze dne 30. května 2001 o rozdělování vývozních licencí pro některé mléčné výrobky, jež mají být podle kvóty uvedené v článku 20a nařízení (ES) č. 174/1999 vyváženy do Dominikánské republiky
32001R1045 OJ L 145, 31.05.2001, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1045/2001 ze dne 30. května 2001, kterým se v některých regionech odkládá konečné datum setí některých plodin na orné půdě v hospodářském roce 2001/02 a kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 2316/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1251/1999, kterým se zavádí podpůrný program pro pěstitele některých plodin na orné půdě
32001R1046 OJ L 145, 31.05.2001, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 1046/2001 ze dne 30. května 2001, kterým se přijímají výjimečná opatření na podporu trhů s vepřovým a telecím masem v Nizozemsku
32001R1047 OJ L 145, 31.05.2001, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 1047/2001 ze dne 30. května 2001, kterým se zavádí systém dovozních licencí a osvědčení o původu a kterým se určuje způsob správy celních kvót u česneku dováženého ze třetích zemí
32001R1048 OJ L 145, 31.05.2001, p.41 Nařízení Komise (ES) č. 1048/2001 ze dne 30. května 2001, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná cla na dovoz některých výrobků
32001R1049 OJ L 145, 31.05.2001, p.43 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o zpřístupňování dokumentů Evropského parlamentu, Rady a Komise
32001R1050 OJ L 148, 01.06.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1050/2001 ze dne 22. května 2001, kterým se pošesté upravuje systém podpor pro bavlnu zavedený Protokolem 4, který tvoří součást přílohy k Aktu o přistoupení Řecka
32001R1051 OJ L 148, 01.06.2001, p.3 Nařízení Rady (ES) č. 1051/2001 ze dne 22. května 2001 o výrobních podporách pro bavlnu
32001R1052 OJ L 148, 01.06.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1052/2001 ze dne 31. května 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1053 OJ L 148, 01.06.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1053/2001 ze dne 31. května 2001, kterým se v odvětví obilovin stanovují dovozní cla
32001R1054 OJ L 148, 01.06.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1054/2001 ze dne 31. května 2001, kterým se stanovují subvence pro výrobky z obilovin a rýže dodávané z titulu komunitární a vnitrostátní potravinové podpory
32001R1055 OJ L 148, 01.06.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1055/2001 ze dne 31. května 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 391/92 , kterým se stanovují výše podpory pro dodávky obilných produktů ze Společenství do francouzských zámořských departmentů
32001R1056 OJ L 148, 01.06.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1056/2001 ze dne 31. května 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1832/92 , kterým se stanovují výše podpory pro dodávky obilných produktů ze Společenství na Kanárské ostrovy
32001R1057 OJ L 148, 01.06.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1057/2001 ze dne 31. května 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1833/92 , kterým se stanovují výše podpory pro dodávky obilných produktů ze Společenství na Azory a Madeiru
32001R1058 OJ L 148, 01.06.2001, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1058/2001 ze dne 31. května 2001, kterým se stanovuje výše podpory pro dodávky výrobků z rýže ze Společenství na Kanárské ostrovy
32001R1059 OJ L 148, 01.06.2001, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1059/2001 ze dne 31. května 2001, kterým se stanovuje výše podpory pro dodávky výrobků z rýže z Společenství na Azory a Madeiru
32001R1060 OJ L 148, 01.06.2001, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1060/2001 ze dne 31. května 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro sirupy a některé další výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32001R1061 OJ L 148, 01.06.2001, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1061/2001 ze dne 31. května 2001, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32001R1062 OJ L 148, 01.06.2001, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 1062/2001 ze dne 31. května 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro produkty vyrobené z obilovin a rýže
32001R1063 OJ L 148, 01.06.2001, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 1063/2001 ze dne 31. května 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro krmné směsi na bázi obilovin
32001R1064 OJ L 148, 01.06.2001, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 1064/2001 ze dne 31. května 2001, kterým se stanovují výrobní subvence pro obiloviny a rýži
32001R1065 OJ L 148, 01.06.2001, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 1065/2001 ze dne 31. května 2001, kterým se otevírají celní kvóty pro dovoz mraženého hovězího masa určeného ke zpracování a kterým se stanovuje jejich správa (od 1. července 2001 do 30. června 2002)
32001R1066 OJ L 148, 01.06.2001, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 1066/2001 ze dne 31. května 2001, kterým se určuje ztráta příjmu a prémie v členských státech pro bahnice a pro samice koz a výplata zvláštní podpory pro ovce a kozy chované v některých méně příznivých oblastech Společenství pro hospodářský rok 2001
32001R1067 OJ L 148, 01.06.2001, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 1067/2001 ze dne 31. května 2001, kterým se v odvětví rýže stanovují dovozní cla
32001R1068 OJ L 148, 01.06.2001, p.49 Nařízení Komise (ES) č. 1068/2001 ze dne 31. května 2001, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R1069 OJ L 148, 01.06.2001, p.51 Nařízení Komise (ES) č. 1069/2001 ze dne 31. května 2001, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R1070 OJ L 148, 01.06.2001, p.54 Nařízení Komise (ES) č. 1070/2001 ze dne 31. května 2001, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R1071 OJ L 148, 01.06.2001, p.58 Nařízení Komise (ES) č. 1071/2001 ze dne 31. května 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz pšenice obecné zveřejněné v nařízení (ES) č. 1701/2000
32001R1072 OJ L 148, 01.06.2001, p.59 Nařízení Komise (ES) č. 1072/2001 ze dne 31. května 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz pšenice obecné zveřejněné v nařízení (ES) č. 943/2001
32001R1073 OJ L 148, 01.06.2001, p.60 Nařízení Komise (ES) č. 1073/2001 ze dne 31. května 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ovsa zveřejněné v nařízení (ES) č. 2097/2000
32001R1074 OJ L 148, 01.06.2001, p.61 Nařízení Komise (ES) č. 1074/2001 ze dne 31. května 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, kroupy a šrot
32001R1075 OJ L 148, 01.06.2001, p.63 Nařízení Komise (ES) č. 1075/2001 ze dne 31. května 2001, kterým se stanovuje opravná sazba subvence pro obiloviny
32001R1076 OJ L 148, 01.06.2001, p.65 Nařízení Komise (ES) č. 1076/2001 ze dne 31. května 2001, kterým se stanovuje opravná sazba subvence pro slad
32001R1077 OJ L 148, 01.06.2001, p.67 Nařízení Komise (ES) č. 1077/2001 ze dne 31. května 2001, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
32001R1078 OJ L 149, 02.06.2001, p.5 Nařízení Rady (ES) č. 1078/2001 ze dne 31. května 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2160/96, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo na dovoz polyesterových strukturovaných přízí pocházejících, inter alia, z Thajska
32001R1078r OJ L 301, 17.11.2001, p.47 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 1078/2001 ze dne 31. května 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2160/96, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo na dovoz polyesterových strukturovaných přízí pocházejících, inter alia, z Thajska (Úř. věst. č. L 149 ze dne 2.6.2001)
32001R1079 OJ L 149, 02.06.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1079/2001 ze dne 1. června 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1080 OJ L 149, 02.06.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1080/2001 ze dne 1. června 2001, kterým se otevírá celní kvóta pro zmrazené hovězí maso spadající pod kód KN 0202 a produkty spadající pod kód KN 02062991 (1. července 2001 až 30. června 2002) a kterým se stanovuje její správa
32001R1080r OJ L 165, 21.06.2001, p.66 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1080/2001 ze dne 1. června 2001, kterým se otevírá celní kvóta pro zmrazené hovězí maso spadající pod kód KN 0202 a produkty spadající pod kód KN 02062991 (1. července 2001 až 30. června 2002) a kterým se stanovuje její správa (Úř. věst. č. L 149 ze dne 2.6.2001)
32001R1081 OJ L 149, 02.06.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1081/2001 ze dne 1. června 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1476/95, (EHS) č. 1963/79 a (ES) č. 2768/98 a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 205/73 o komunikaci mezi členskými státy a Komisí týkající se olejů a tuků
32001R1082 OJ L 149, 02.06.2001, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1082/2001 ze dne 1. června 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2000, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o nákup hovězího masa, a kterým se opravuje nařízení (ES) č. 590/2001, kterým se stanovují odchylky od nařízení a kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2000
32001R1083 OJ L 149, 02.06.2001, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1083/2001 ze dne 1. června 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2281/2000
32001R1084 OJ L 149, 02.06.2001, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1084/2001 ze dne 1. června 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2282/2000
32001R1085 OJ L 149, 02.06.2001, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1085/2001 ze dne 1. června 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou, střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2283/2000
32001R1086 OJ L 149, 02.06.2001, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1086/2001 ze dne 1. června 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou dlouhozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2284/2000
32001R1087 OJ L 149, 02.06.2001, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1087/2001 ze dne 1. června 2001, kterým se stanovuje maximální subvence na vývoz neloupané dlouhozrnnou rýži k Réunion podle veřejného nabídkové řízení uvedeného v nařízení (ES) č. 2285/2000
32001R1088 OJ L 149, 02.06.2001, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1088/2001 ze dne 1. června 2001, kterým se stanovuje maximální kupní cena hovězího masa podle čtvrtého dílčího veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 690/2001
32001R1089 OJ L 149, 02.06.2001, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1089/2001 ze dne 1. června 2001, kterým se stanovuje vývozní subvence pro hovězí a telecí maso
32001R1090 OJ L 149, 02.06.2001, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 1090/2001 ze dne 1. června 2001, kterým se stanovuje maximální nákupní cena a množství hovězího masa, které má být nakoupeno podle 268. dílčího veřejného nabídkového řízení z titulu všeobecného intervenčního opatření podle nařízení (EHS) č. 1627/89
32001R1091 OJ L 150, 06.06.2001, p.4 Nařízení Rady (ES) č. 1091/2001 ze dne 28. května 2001 o svobodě pohybu s dlouhodobými vízem
32001R1092 OJ L 150, 06.06.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1092/2001 ze dne 30. května 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2202/96, kterým se stanovuje systém podpor Společenství pro pěstitele některých citrusových plodů
32001R1092r OJ L 195, 19.07.2001, p.62 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1092/2001 ze dne 30. května 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2202/96, kterým se stanovuje systém podpor Společenství pro pěstitele některých citrusových plodů (Úř. věst. č. L 150 ze dne 6.6.2001)
32001R1093 OJ L 150, 06.06.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1093/2001 ze dne 1. června 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 245/2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1673/2000 o společné organizaci trhů s konopím a lnem pěstovanými pro vlákno
32001R1094 OJ L 150, 06.06.2001, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1094/2001 ze dne 5. června 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1095 OJ L 150, 06.06.2001, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1095/2001 ze dne 5. června 2001, kterým se otevírají celní kvóty pro dovoz mladého hovězího dobytka na výkrm (1. července 2001 až 30. června 2002) a kterým se stanovuje jejich správa
32001R1096 OJ L 150, 06.06.2001, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 1096/2001 ze dne 5. června 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1143/98, (ES) č. 1081/1999, (ES) č. 1128/1999 a (ES) č. 1247/1999 týkající se odvětví hovězího a telecího masa
32001R1097 OJ L 150, 06.06.2001, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 1097/2001 ze dne 5. června 2001, kterým se pro hospodářský rok 2001/02 stanovuje výše podpory pro broskve a hrušky určené ke zpracování podle nařízení (ES) č. 2201/96
32001R1098 OJ L 150, 06.06.2001, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 1098/2001 ze dne 5. června 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3149/92, kterým se stanovují prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních skladů ve prospěch osob ve Společenství trpících největším nedostatkem
32001R1099 OJ L 150, 06.06.2001, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 1099/2001 ze dne 5. června 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1608/2000, kterým se do doby zavedení definitivních opatření stanovují přechodná prováděcí opatření k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem
32001R1100 OJ L 150, 06.06.2001, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 1100/2001 ze dne 5. června 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96, kterým se stanovují prováděcí pravidla týkající se doplňkových dovozních cel pro ovoce a zeleninu
32001R1101 OJ L 150, 06.06.2001, p.41 Nařízení Komise (ES) č. 1101/2001 ze dne 5. června 2001, kterým se stanovují procenta poklesu, jež mají být podle celních kvót pro dovozy banánů použita v případě žádostí netradičních ekonomických subjektů
32001R1102 OJ L 150, 06.06.2001, p.42 Nařízení Komise (ES) č. 1102/2001 ze dne 5. června 2001, kterým se stanovují zvláštní směnné kurzy pro náhradu nákladů na skladování v odvětví cukru v květnu 2001
32001R1103 OJ L 150, 06.06.2001, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 1103/2001 ze dne 5. června 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1303/2000, kterým se určuje odhad spotřeby a kterým se stanovuje výše podpory pro dodávku výrobků z odvětví vajec a drůbežího masa na Kanárské ostrovy na základě právních úprav uvedených v článcích 2, 3 a 4 nařízení Rady (EHS) č. 1601/92 týkajících se předběžného odhadu spotřeby
32001R1104 OJ L 150, 06.06.2001, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 1104/2001 ze dne 5. června 2001 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny
32001R1105 OJ L 150, 06.06.2001, p.47 Rozhodnutí Rady 2001/420/ES ze dne 28. května 2001 o úpravě částí V a VI a přílohy 13 ke Společným konzulárním pokynům pro udělování víz a přílohy 6a ke Společnému manuálu, pokud jde o dlouhodobá víza, jejichž platnost je stejná jako u krátkodobých víz
32001R1105 OJ L 151, 07.06.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1105/2001 ze dne 30. května 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1911/91 o uplatňování právních předpisů Společenství na Kanárských ostrovech
32001R1106 OJ L 151, 07.06.2001, p.3 Nařízení Rady (ES) č. 1106/2001 ze dne 30. května 2001, kterým se prodlužuje účinnost nařízení (EHS) č. 3621/92, kterým se dočasně zrušují autonomní cla společného celního sazebníku na dovoz některých produktů rybolovu na Kanárské ostrovy, a nařízení (ES) č. 527/96, kterým se dočasně zrušují autonomní cla společného celního sazebníku a kterým se postupně zavádějí cla společného celního sazebníku na dovoz některých průmyslových výrobků na Kanárské ostrovy
32001R1107 OJ L 151, 07.06.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1107/2001 ze dne 6. června 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1108 OJ L 151, 07.06.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1108/2001 ze dne 6. června 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 42. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1531/2000
32001R1109 OJ L 151, 07.06.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1109/2001 ze dne 6. června 2001, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32001R1110 OJ L 151, 07.06.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1110/2001 ze dne 6. června 2001, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32001R1111 OJ L 151, 07.06.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1111/2001 ze dne 5. června 2001, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32001R1112 OJ L 151, 07.06.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1112/2001 ze dne 6. června 2001 o odchylkách od nařízení Rady (EC, Euratom) č. 58/97 v případě statistik pojišťovacích služeb (1)
32001R1113 OJ L 151, 07.06.2001, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1113/2001 ze dne 6. června 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1387/2000, kterým se stanovuje odhad spotřeby pro účely dodávek obilných produktů spadající do působnosti zvláštních opatření podle článků 2 až 5 nařízení Rady (EHS) č. 1601/92 na Kanárské ostrovy
32001R1114 OJ L 151, 07.06.2001, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1114/2001 ze dne 6. června 2001, kterým se v odvětví rýže stanovují dovozní cla
32001R1115 OJ L 151, 07.06.2001, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 1115/2001 ze dne 6. června 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro olivový olej
32001R1116 OJ L 153, 08.06.2001, p.4 Nařízení Rady (ES) č. 1116/2001 ze dne 5. června 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3677/90, kterým se stanovují opatření, jež mají být přijata k zamezení zneužívání některých látek k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek
32001R1116r OJ L 215, 09.08.2001, p.57 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 1116/2001 ze dne 5. června 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3677/90, kterým se stanovují opatření, jež mají být přijata k zamezení zneužívání některých látek k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek(Úř. věst. č. L 153 ze dne 8.6.2001)
32001R1117 OJ L 153, 08.06.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1117/2001 ze dne 7. června 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1118 OJ L 153, 08.06.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1118/2001 ze dne 7. června 2001, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Španělska zakazuje lovit okouníka
32001R1119 OJ L 153, 08.06.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1119/2001 ze dne 7. června 2001 o uplatňování zvláštních intervenčních opatření v případě kukuřice a čiroku obecného na konci hospodářského roku 2000/01
32001R1120 OJ L 153, 08.06.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1120/2001 ze dne 7. června 2001, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 609/2001, pokud jde o provádění některých ustanovení týkajících se roku 2001 a kterým se mění nařízení (ES) č. 412/97
32001R1121 OJ L 153, 08.06.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1121/2001 ze dne 7. června 2001, kterým se stanovují opravné koeficienty, jež mají být podle celních kvót pro dovoz banánů použity v případě každé jakostní reference tradičních ekonomických subjektů
32001R1122 OJ L 153, 08.06.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1122/2001 ze dne 7. června 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 943/2001
32001R1123 OJ L 153, 08.06.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1123/2001 ze dne 7. června 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 1005/2001
32001R1124 OJ L 153, 08.06.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1124/2001 ze dne 7. června 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro oves ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2097/2000
32001R1125 OJ L 153, 08.06.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1125/2001 ze dne 7. června 2001, kterým se mění sazby subvencí pro některé výrobky z mléka vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R1126 OJ L 153, 08.06.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1126/2001 ze dne 7. června 2001, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
32001R1127 OJ L 153, 08.06.2001, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1127/2001 ze dne 7. června 2001, kterým se upravují vývozní subvence pro mléko a mléčné výrobky
32001R1128 OJ L 153, 08.06.2001, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1128/2001 ze dne 7. června 2001 o zamítnutí žádostí o vývozní licence v případě některých mléčných výrobků
32001R1129 OJ L 154, 09.06.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1129/2001 ze dne 8. června 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1130 OJ L 154, 09.06.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1130/2001 ze dne 8. června 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2281/2000
32001R1131 OJ L 154, 09.06.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1131/2001 ze dne 8. června 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2282/2000
32001R1132 OJ L 154, 09.06.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1132/2001 ze dne 8. června 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou, střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2283/2000
32001R1133 OJ L 154, 09.06.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1133/2001 ze dne 8. června 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou dlouhozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2284/2000
32001R1134 OJ L 154, 09.06.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1134/2001 ze dne 8. června 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1627/89 o nákupu hovězího masa prostřednictvím veřejného nabídkového řízení
32001R1135 OJ L 154, 09.06.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1135/2001 ze dne 8. června 2001, kterým se mění ustanovení týkající se velikosti, popisování a označování uvedená v obchodních normách pro některé čerstvou zeleninu a kterým se mění nařízení (ES) č. 659/97
32001R1136 OJ L 154, 09.06.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1136/2001 ze dne 8. června 2001 o intervenci v souladu s čl. 47 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1254/1999
32001R1137 OJ L 154, 09.06.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1137/2001 ze dne 8. června 2001 o vydávání licencí na dovoz česneku
32001R1138 OJ L 154, 09.06.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1138/2001 ze dne 8. června 2001 o vydávání licencí na dovoz česneku
32001R1139 OJ L 154, 09.06.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1139/2001 ze dne 8. června 2001 o vydávání dovozních licencí pro vysoce kvalitní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso
32001R1140 OJ L 154, 09.06.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1140/2001 ze dne 8. června 2001, kterým se v odvětví obilovin mění dovozní cla
32001R1141 OJ L 154, 09.06.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1141/2001 ze dne 8. června 2001, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32001R1142 OJ L 155, 12.06.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1142/2001 ze dne 7. června 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96, kterým se otevírají autonomní celní kvóty Společenství pro některé zemědělské a průmyslové výrobky a kterým se stanovuje jejich správa
32001R1142r OJ L 233, 31.08.2001, p.58 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 1142/2001 ze dne 7. června 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96, kterým se otevírají autonomní celní kvóty Společenství pro některé zemědělské a průmyslové produkty a kterým se stanovuje jejich správa (Úř. věst. č. L 155 ze dne 12.6.2001)
32001R1142r OJ L 233, 31.08.2001, p.58 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 1142/2001 ze dne 7. června 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96, kterým se otevírají autonomní celní kvóty Společenství pro některé zemědělské a průmyslové produkty a kterým se stanovuje jejich správa (Úř. věst. č. L 155 ze dne 12.6.2001)
32001R1143 OJ L 155, 12.06.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1143/2001 ze dne 11. června 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1144 OJ L 155, 12.06.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1144/2001 ze dne 11. června 2001, kterým se pro účely nařízení (ES) č. 411/97 stanovuje strop finanční pomoci Společenství poskytované organizacím tvořícím provozní fondy pro rok 2000
32001R1145 OJ L 155, 12.06.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1145/2001 ze dne 11. června 2001, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství karafiátů a růží s ohledem na uplatňování právních úprav, kterými se řídí dovozy některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroka a Západního břehu Jordánu a Pásma
32001R1146 OJ L 156, 13.06.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1146/2001 ze dne 11. června 2001 o některých restriktivních opatřeních v případě Libérie
32001R1147 OJ L 156, 13.06.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1147/2001 ze dne 12. června 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1148 OJ L 156, 13.06.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1148/2001 ze dne 12. června 2001 o kontrolách shody s obchodními normami pro čerstvé ovoce a zeleninu
32001R1149 OJ L 156, 13.06.2001, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1149/2001 ze dne 12. června 2001, kterým se stanovují sazby subvencí pro vejce a vaječné žloutky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R1150 OJ L 156, 13.06.2001, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1150/2001 ze dne 12. června 2001, kterým se stanovují reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec a reprezentativní ceny vaječného albuminu a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
32001R1151 OJ L 156, 13.06.2001, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1151/2001 ze dne 12. června 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro vejce
32001R1152 OJ L 156, 13.06.2001, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1152/2001 ze dne 12. června 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro drůbeží maso
32001R1153 OJ L 157, 14.06.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1153/2001 ze dne 13. června 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1154 OJ L 157, 14.06.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1154/2001 ze dne 13. června 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 43. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1531/2000
32001R1155 OJ L 157, 14.06.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1155/2001 ze dne 13. června 2001, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32001R1156 OJ L 157, 14.06.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1156/2001 ze dne 13. června 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32001R1157 OJ L 157, 14.06.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1157/2001 ze dne 13. června 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2316/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1251/1999, kterým se zavádí systém podpor pro pěstitele některých plodin na orné půdě, a kterým se stanovují odchylky od nařízení (EHS) č. 3887/92, kterým se stanovují prováděcí pravidla k integrovanému systému správy a kontory některých podpor Společenství
32001R1158 OJ L 157, 14.06.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1158/2001 ze dne 13. června 2001 o žádostech o vývozní licence pro rýži a zlomkovou rýži s předběžně stanovenou náhradou
32001R1159 OJ L 169, 23.06.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1159/2001 ze dne 11. června 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96, kterým se dočasně pozastavují všeobecná cla společného celního sazebníku pro některé průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu
32001R1160 OJ L 159, 15.06.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1160/2001 ze dne 14. června 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1161 OJ L 159, 15.06.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1161/2001 ze dne 14. června 2001 o vydávání vývozních licencí pro vinařské produkty
32001R1162 OJ L 159, 15.06.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1162/2001 ze dne 14. června 2001 o opatřeních na obnovu zásob štikozubce obecného v ICES podoblastech III, IV, V, VI a VII a v ICES divizích VIII a, b, d, e a kterým se stanovují související podmínky dohledu na činnostmi rybářských lodí
32001R1163 OJ L 159, 15.06.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1163/2001 ze dne 14. června 2001, kterým se stanovují náhrady náležející organizacím producentů za tuňáky dodané zpracovatelskému průmyslu mezi 1. červencem a 30. září 2000
32001R1164 OJ L 159, 15.06.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1164/2001 ze dne 14. června 2001 o množstvích, jež mají být přidělena dovozcům z množstevních kvót Společenství rozdělovaných podle nařízení (ES) č. 650/2001
32001R1165 OJ L 159, 15.06.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1165/2001 ze dne 14. června 2001, kterým se mění sazby subvencí pro některé výrobky z mléka vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R1166 OJ L 159, 15.06.2001, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1166/2001 ze dne 14. června 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro oves ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2097/2000
32001R1167 OJ L 159, 15.06.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1167/2001 ze dne 14. června 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro mléko a mléčné výrobky
32001R1168 OJ L 159, 15.06.2001, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1168/2001 ze dne 14. června 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2219/92, kterým se stanovují prováděcí pravidla ke zvláštním právním úpravám týkajícím se dodávek mléčných výrobků na Madeiru, pokud jde o výši podpory
32001R1169 OJ L 159, 15.06.2001, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 1169/2001 ze dne 14. června 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2993/94, kterým se stanovuje podpora pro dodávku mléčných výrobků na Kanárské ostrovy podle právních úprav uvedených v článcích 2 až 4 nařízení Rady (EHS) č. 1601/92
32001R1170 OJ L 161, 16.06.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1170/2001 ze dne 15. června 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1171 OJ L 161, 16.06.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1171/2001 ze dne 14. června 2001, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Německa zakazuje lovit tresky modré
32001R1172 OJ L 161, 16.06.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1172/2001 ze dne 15. června 2001, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na prodej vinného alkoholu pro účely použití jako bioethanol v Evropském společenství
32001R1173 OJ L 161, 16.06.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1173/2001 ze dne 15. června 2001 o vypsání veřejného nabídkového řízení na opětný prodej přibližně 11 764 tun rýže, které vlastní italská intervenční agentura, na vnitřním trhu
32001R1174 OJ L 161, 16.06.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1174/2001 ze dne 15. června 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté kulatozrnné rýže typu A do některých třetích zemí zveřejněné v nařízení (ES) č. 2281/2000
32001R1175 OJ L 161, 16.06.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1175/2001 ze dne 15. června 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté střednězrnné a dlouhozrnné rýže typu A do některých třetích zemí Evropy zveřejněné v nařízení (ES) č. 2282/2000
32001R1176 OJ L 161, 16.06.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1176/2001 ze dne 15. června 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté střednězrnné a dlouhozrnné rýže typu A do některých třetích zemí zveřejněné v nařízení (ES) č. 2283/2000
32001R1177 OJ L 161, 16.06.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1177/2001 ze dne 15. června 2001, kterým se stanovuje maximální subvence na vývoz neloupané dlouhozrnné rýže na Réunion podle veřejného nabídkového řízení uvedeného v nařízení (ES) č. 2285/2000
32001R1178 OJ L 161, 16.06.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1178/2001 ze dne 15. června 2001, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 77. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32001R1179 OJ L 161, 16.06.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1179/2001 ze dne 15. června 2001, kterým se stanovují maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 249. zvláštní veřejné nabídkové řízení vypsané na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32001R1180 OJ L 161, 16.06.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1180/2001 ze dne 15. června 2001, kterým se pozastavuje nákup másla v některých členských státech
32001R1181 OJ L 161, 16.06.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1181/2001 ze dne 15. června 2001 o dovozních licencích v případě produktů z hovězího a telecího masa pocházejících z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
32001R1182 OJ L 161, 16.06.2001, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1182/2001 ze dne 15. června 2001, kterým se stanovuje dodatečná podpora pro tomatové koncentráty a deriváty pro hospodářský rok 2000/01
32001R1183 OJ L 161, 16.06.2001, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1183/2001 ze dne 15. června 2001, kterým se pro hospodářský rok 2000/01 stanovuje skutečná produkce nečištěné bavlny, částka, o kterou má být snížena cílová cena a navýšení podpory
32001R1184 OJ L 161, 16.06.2001, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1184/2001 ze dne 15. června 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro ořechy
32001R1185 OJ L 161, 16.06.2001, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1185/2001 ze dne 15. června 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro ovoce a zeleninu
32001R1186 OJ L 161, 16.06.2001, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1186/2001 ze dne 15. června 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro produkty vyrobené z ovoce a zeleniny, jiné než, které byly poskytnuty na základě přidaného cukru
32001R1187 OJ L 161, 16.06.2001, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 1187/2001 ze dne 15. června 2001, kterým se stanovují maximální kupní cena hovězího masa podle pátého dílčího veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 690/2001
32001R1188 OJ L 161, 16.06.2001, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 1188/2001 ze dne 15. června 2001, kterým se stanovuje maximální nákupní cena a množství hovězího masa, jež má být nakoupeno podle 269. dílčího veřejného nabídkového řízení z titulu všeobecného intervenčního opatření podle nařízení (EHS) č. 1627/89 a (ES) č. 1136/2001
32001R1189 OJ L 161, 16.06.2001, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 1189/2001 ze dne 15. června 2001, kterým se v odvětví obilovin stanovují dovozní cla
32001R1189r OJ L 167, 22.06.2001, p.33 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1189/2001 ze dne 15. června 2001, kterým se v odvětví obilovin stanovují dovozní cla (Úř. věst. č. L 161 ze dne 16.6.2001)
32001R1190 OJ L 162, 19.06.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1190/2001 ze dne 18. června 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1191 OJ L 162, 19.06.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1191/2001 ze dne 18. června 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1372/2000, kterým se určuje předběžný odhad spotřeby mléka a mléčných výrobků na Kanárských ostrovech
32001R1192 OJ L 162, 19.06.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1192/2001 ze dne 18. června 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2219/92, kterým se stanovují prováděcí pravidla ke zvláštním právním úpravám týkajícím se dodávek mléčných výrobků na Madeiru a kterým se určuje předběžný odhad spotřeby
32001R1193 OJ L 162, 19.06.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1193/2001 ze dne 18. června 2001, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení č. 40/2001 ES na prodej vinného alkoholu pro nové průmyslové využití
32001R1194 OJ L 162, 19.06.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1194/2001 ze dne 18. června 2001 o dodávkách bobu obecného z titulu potravinové pomoci
32001R1195 OJ L 162, 19.06.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1195/2001 ze dne 18. června 2001, kterým se stanovuje vyrovnávací podpora pro banány vypěstované a uvedené na trh ve Společenství v roce 2000, časový limit pro výplatu zůstatku podpory a jednotková hodnota pro zálohy v roce 2001
32001R1196 OJ L 162, 19.06.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1196/2001 ze dne 18. června 2001, kterým se uzavírá veřejné nabídkové řízení na vývozní subvence pro celoomletou rýži, které bylo vypsáno na základě nařízení (ES) č. 2281/2000, (ES) č. 2282/2000, (ES) č. 2283/2000 a (ES) č. 2284/2000
32001R1197 OJ L 162, 19.06.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1197/2001 ze dne 18. června 2001, kterým se v odvětví obilovin mění dovozní cla
32001R1198 OJ L 163, 20.06.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1198/2001 ze dne 19. června 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1199 OJ L 163, 20.06.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1199/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se definitivně stanovuje podpora pro nečištěnou bavlnu za období od 1. září 2000 do 31. března 2001 pro hospodářský rok 2000/01
32001R1200 OJ L 163, 20.06.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1200/2001 ze dne 19. června 2001 o klasifikaci některého zboží v kombinované nomenklatuře
32001R1201 OJ L 163, 20.06.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1201/2001 ze dne 18. června 2001 o klasifikaci některého zboží v kombinované nomenklatuře
32001R1202 OJ L 163, 20.06.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1202/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanovují zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní subvence pro mléko a mléčné výrobky
32001R1203 OJ L 163, 20.06.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1203/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 stanovuje nouzové destilační opatření pro francouzská stolní vína
32001R1204 OJ L 163, 20.06.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1204/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2789/98, kterým se dočasně poskytuje odchylka od nařízení (ES) č. 1445/95 o prováděcích pravidlech k dovozním a vývozním licencím v odvětví hovězího a telecího masa
32001R1205 OJ L 163, 20.06.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1205/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se poprvé mění nařízení Rady (ES) č. 2488/2000 o zmrazení fondů p. Miloševiči a osobám s ním spojených
32001R1206 OJ L 174, 27.06.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28 May 2001 o spolupráci mezi soudy členských států při získávání důkazů v občanskoprávních a komerčních záležitostech
32001R1207 OJ L 165, 21.06.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1207/2001 ze dne 11. června 2001 o postupech pro usnadnění vydávání průvodních osvědčení EUR.1, vyplňování prohlášení na fakturách a formulářů EUR.2 a vydávání některých schválených vývozních povolení na základě předpisů, kterými se řídí preferenční obchod mezi Evropským společenství a některým zeměmi, a o zrušení nařízení (EHS) č. 3351/83
32001R1208 OJ L 165, 21.06.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1208/2001 ze dne 20. června 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1209 OJ L 165, 21.06.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1209/2001 ze dne 20. června 2001, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 562/2000, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o nákup hovězího masa
32001R1210 OJ L 165, 21.06.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1210/2001 ze dne 20. června 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 44. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkové řízení podle nařízení (ES) č. 1531/2000
32001R1211 OJ L 165, 21.06.2001, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1211/2001 ze dne 20. června 2001, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32001R1212 OJ L 165, 21.06.2001, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1212/2001 ze dne 20. června 2001, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32001R1213 OJ L 165, 21.06.2001, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1213/2001 ze dne 20. června 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence pro některé produkty z vajec a drůbežího masa podané v červnu 2001 podle nařízení (ES) č. 1474/95 a (ES) č. 1251/96
32001R1214 OJ L 165, 21.06.2001, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1214/2001 ze dne 20. června 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence pro některé produkty z vajec a drůbežího masa podané v červnu 2001 na základě systému stanoveného Prozatímními dohodami, které Společenství uzavřelo s Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Rumunskem a Bulharskem
32001R1215 OJ L 165, 21.06.2001, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1215/2001 ze dne 20. června , kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence pro některé produkty z drůbežího masa podané v červnu 2001 na základě systému stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94, kterým se stanovují nekteré celní kvóty Spolecenství pro drubeží maso a nekteré další zemedelské produkty a kterým se stanovuje jejich správa
32001R1216 OJ L 165, 21.06.2001, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1216/2001 ze dne 20. června 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k uplatňování celních kvót pro hovězí a telecí maso pocházející z Estonska, Lotyšska a Litvy pro období od 1. července 2001 do 30. června 2002
32001R1217 OJ L 165, 21.06.2001, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 1217/2001 ze dne 20. června 2001, kterým se v odvětví rýže stanovují dovozní cla
32001R1218 OJ L 165, 21.06.2001, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 1218/2001 ze dne 20. června 2001, kterým se mění sazby subvencí pro některé výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R1219 OJ L 165, 21.06.2001, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 1219/2001 ze dne 20. června 2001, kterým se mění vývozní subvence pro sirupy a některé další výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32001R1220 OJ L 165, 21.06.2001, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 1220/2001 ze dne 20. června 2001, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná cla na dovoz některých výrobků
32001R1221 OJ L 165, 21.06.2001, p.42 Nařízení Komise (ES) č. 1221/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32001R1222 OJ L 167, 22.06.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1222/2001 ze dne 21. června 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1223 OJ L 167, 22.06.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1223/2001 ze dne 21. června 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 713/2001 o nákupu hovězího masa podle nařízení (ES) č. 690/2001
32001R1224 OJ L 167, 22.06.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1224/2001 ze dne 21. června 2001 o vydávání vývozních licencí pro vinařské produkty
32001R1225 OJ L 167, 22.06.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1225/2001 ze dne 21. června 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz pšenice obecné zveřejněné v nařízení (ES) č. 943/2001
32001R1226 OJ L 167, 22.06.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1226/2001 ze dne 21. června 2001, kterým se v odvětví obilovin mění dovozní cla
32001R1227 OJ L 168, 23.06.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1227/2001 ze dne 18. června 2001, kterým se stanovují odchylky od některých ustanovení nařízení (ES) č. 2792/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla a právní úpravy týkající se strukturální pomoci Společenství v odvětví rybolovu
32001R1228 OJ L 168, 23.06.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1228/2001 ze dne 22. června 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1229 OJ L 168, 23.06.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1229/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se mění příloha I k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
32001R1230 OJ L 168, 23.06.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1230/2001 ze dne 21. června 2001, kterým se mění příloha I k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
32001R1231 OJ L 168, 23.06.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1231/2001 ze dne 22. června 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 786/2001, kterým se stanovuje nouzové destilační opatření podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro španělská stolní vína
32001R1232 OJ L 168, 23.06.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1232/2001 ze dne 22. června 2001, kterým se stanovuje nouzové destilační opatření podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro italská stolní vína
32001R1233 OJ L 168, 23.06.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1233/2001 ze dne 22. června 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 442/2001, kterým se stanovuje nouzové destilační opatření podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro portugalská stolní vína
32001R1234 OJ L 168, 23.06.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1234/2001 ze dne 22. června 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 822/1999 a kterým se upravuje částečná náhrada dovozních cel vybíraných v rámci kvóty stanovené pro ječmen určený ke sladování
32001R1235 OJ L 168, 23.06.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1235/2001 ze dne 22. června 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1529/2000, kterým se stanovuje seznam odrůd Cannabis sativa L., které mají nárok na podporu podle nařízení Rady (EHS) č. 2358/71
32001R1236 OJ L 168, 23.06.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1236/2001 ze dne 22. června 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1627/89 o nákupu hovězího masa prostřednictvím veřejného nabídkového řízení
32001R1237 OJ L 168, 23.06.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1237/2001 ze dne 22. června 2001, kterým se stanovuje maximální subvence na vývoz celoomleté dlouhozrnné rýže na Réunion podle veřejného nabídkového řízení uvedeného v nařízení (ES) č. 2285/2000
32001R1238 OJ L 168, 23.06.2001, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1238/2001 ze dne 22. června 2001 o vydávání vývozních licencí typu A2 pro ovoce a zeleninu
32001R1239 OJ L 171, 26.06.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1239/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 2201/96 o společné organizaci trhů se zpracovaným ovocem a zeleninou
32001R1240 OJ L 171, 26.06.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1240/2001 ze dne 25. června 2001, kterým se zahajuje "nový vývozní" přezkum nařízení Rady (ES) č. 2604/2000, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo na dovozy některých polyetylénových tereftalátů pocházejících mimo jiné z India, kterým se zrušuje clo v případě dovozů od jednoho vyvážejícího výrobce a na základě kterého tyto dovozy podléhají registraci
32001R1241 OJ L 171, 26.06.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1241/2001 ze dne 25. června 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1242 OJ L 171, 26.06.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1242/2001 ze dne 25. června 2001, kterým se stanovují výrobní subvence pro olivový olej používaný při výrobě některých konzervovaných potravin
32001R1243 OJ L 171, 26.06.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1243/2001 ze dne 25. června 2001, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství karafiátů a růží s ohledem na uplatňování právních úprav, kterými se řídí dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroka a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32001R1244 OJ L 173, 27.06.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1244/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1259/1999, kterým se zavádějí společná pravidla pro režimy přímých podpor na základě společné zemědělské politiky
32001R1245 OJ L 173, 27.06.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1245/2001 ze dne 26. června 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1246 OJ L 173, 27.06.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1246/2001 ze dne 26. června 2001, kterým se stanovuje předběžný odhad spotřeby pro dodávky obilných produktů spadajících do působnosti zvláštních opatření uvedených v článcích 2 až 10 nařízení Rady (EHS) č. 1600/92 na Azory a Madeiru
32001R1247 OJ L 173, 27.06.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1247/2001 ze dne 26. června 2001, kterým se stanovuje předběžný odhad spotřeby pro dodávky obilných produktů spadajících do působnosti zvláštních opatření uvedených v článcích 2, 3, 4 a 5 nařízení Rady (EHS) č. 1601/92 na Kanárské ostrovy
32001R1248 OJ L 173, 27.06.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1248/2001 ze dne 22. června 2001, kterým se mění přílohy III, X a XI k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o epidemiologický dohled a testování přenosných spongiformních encefalopatií
32001R1249 OJ L 173, 27.06.2001, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1249/2001 ze dne 26. června 2001, kterým se stanovuje množství některých produktů z odvětví mléka a mléčných výrobků, které jsou k dispozici pro druhé čtvrtletí roku 2001, spadajících do působnosti právních úprav týkajících se dovozu obsažených v Evropské dohodě, kterou Společenství uzavřelo se Slovinskem
32001R1250 OJ L 173, 27.06.2001, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1250/2001 ze dne 26. června 2001, kterým se stanovuje množství některých mléčných výrobků, které jsou k dispozici ve druhém čtvrtletí roku 2001 pro účely dovozních licencí pro některé mléčné výrobky pocházející ze afrických, karibských a tichomořských států (AKT státy)
32001R1251 OJ L 173, 27.06.2001, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1251/2001 ze dne 26. června 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3769/92, kterým se provádí a mění nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, kterým se stanovují opatření, jež mají být přijata k zamezení zneužívání některých látek k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek
32001R1252 OJ L 173, 27.06.2001, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1252/2001 ze dne 26. června 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1445/76, kterým se stanoví seznam různých druhů odrůd Lolium perenne L.
32001R1253 OJ L 173, 27.06.2001, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 1253/2001 ze dne 26. června 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1227/2000, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o produkční potenciál
32001R1254 OJ L 173, 27.06.2001, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 1254/2001 ze dne 26. června 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence pro některé produkty z vepřového masa podané v červnu 2001 podle systému celních kvót na období od 1. července do 30. září 2001
32001R1255 OJ L 173, 27.06.2001, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 1255/2001 ze dne 26. června , kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence pro některé produkty z vepřového masa podané v červnu 2001 podle systému stanoveného nařízením nařízení Rady (ES) č. 774/94, kterým se stanovují některé celní kvóty Společenství pro vepřové maso a některé další zemědělské produkty a kterým se stanovuje jejich správa
32001R1256 OJ L 173, 27.06.2001, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 1256/2001 ze dne 26. června , kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence pro některé produkty z vepřového masa podané v červnu 2001 podle systému stanoveného na základě dohod, které Společenství uzavřelo s Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Bulharskem a Rumunskem
32001R1257 OJ L 173, 27.06.2001, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 1257/2001 ze dne 26. června 2001, kterým se stanovuje množství některých produktů z vepřového masa, které jsou k dispozici pro čtvrté čtvrtletí roku 2001 na základě právních úprav obsažených v Dohodách o volném obchodu mezi Společenstvím na straně jedné a Lotyšskem, Litvou a Estonskem na straně druhé
32001R1258 OJ L 173, 27.06.2001, p.41 Nařízení Komise (ES) č. 1258/2001 ze dne 26. června , kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence pro některé produkty z vepřového masa podané v červnu 2001 podle systému stanoveného na základě dohody, kterou Společenství uzavřelo se Slovinskem
32001R1259 OJ L 173, 27.06.2001, p.43 Nařízení Komise (ES) č. 1259/2001 ze dne 26. června , kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní práva podané v červnu 2001 v případě zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování
32001R1260 OJ L 178, 30.06.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru
32001R1261 OJ L 178, 30.06.2001, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 1261/2001 ze dne 27. června 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/2001, pokud jde o smlouvy o dodávkách cukrové řepy a zvýšení a snížení cen cukrové řepy
32001R1262 OJ L 178, 30.06.2001, p.48 Nařízení Komise (ES) č. 1262/2001 ze dne 27. června 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/2001, pokud jde o nákup a prodej cukru intervenčními agenturami
32001R1263 OJ L 178, 30.06.2001, p.60 Nařízení Komise (ES) č. 1263/2001 ze dne 27. června 2001, kterým se stanovují odvozené intervenční ceny pro bílý cukr pro hospodářský rok 2001/02
32001R1264 OJ L 178, 30.06.2001, p.61 Nařízení Komise (ES) č. 1264/2001 ze dne 27. června 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1531/2000 týkající se stálého veřejného nabídkové řízení na stanovení daní a/nebo náhrad při vývozu bílého cukru v hospodářském roce 2000/01, nařízení (EHS) č. 1729/78, kterým se stanovují prováděcí pravidla k výrobním subvencím pro cukr používaný v chemickém průmyslu a nařízení (ES) č. 1729/97 o úpravě některých předem stanovených vývozních subvencí a následné změně cen nebo dávek za skladování v odvětví cukru
32001R1265 OJ L 178, 30.06.2001, p.63 Nařízení Komise (ES) č. 1265/2001 ze dne 27. června 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/2001, pokud jde o poskytování výrobní subvence pro některé výrobky z cukru používané v chemickém průmyslu
32001R1266 OJ L 175, 28.06.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1266/2001 ze dne 27. června 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1267 OJ L 175, 28.06.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1267/2001 ze dne 27. června 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 45. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1531/2000
32001R1268 OJ L 175, 28.06.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1268/2001 ze dne 27. června 2001, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32001R1269 OJ L 175, 28.06.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1269/2001 ze dne 27. června 2001, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 608/2001, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Švédska zakazuje lovit garnáty
32001R1270 OJ L 175, 28.06.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1270/2001 ze dne 27. června 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1324/96, kterým se určuje odhad spotřeby pro Azory a Madeiru v odvětví výrobků z rýže
32001R1271 OJ L 175, 28.06.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1271/2001 ze dne 27. června 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1443/98, kterým se určuje odhad spotřeby pro Kanárské ostrovy v odvětví výrobků z rýže
32001R1272 OJ L 175, 28.06.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1272/2001 ze dne 27. června 2001, kterým se stanovuje intervenční práh pro jablka pro hospodářský rok 2001/02
32001R1273 OJ L 175, 28.06.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1273/2001 ze dne 27. června 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96, kterým se stanovují prováděcí pravidla týkající se doplňkových dovozních cel pro ovoce a zeleninu
32001R1274 OJ L 175, 28.06.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1274/2001 ze dne 27. června 2001, kterým se mění příloha I k nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanovuje postup Společenství pro určování maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (1)
32001R1275 OJ L 175, 28.06.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1275/2001 ze dne 27. června 2001, kterým se stanovuje výrobní podpora pro konzervovaný ananas a minimální cena, jež má být zaplacen pěstitelům ananasu v hospodářském roce 2001/02
32001R1276 OJ L 176, 29.06.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1276/2001 ze dne 28. června 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1277 OJ L 176, 29.06.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1277/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1725/92, kterým se stanovují prováděcí pravidla ke zvláštním opatřením týkajícím se dodávek vepřového masa na Azory a Madeiru
32001R1278 OJ L 176, 29.06.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1278/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2219/92, kterým se stanovují prováděcí pravidla ke zvláštním právním úpravám týkajícím se dodávek mléčných výrobků na Madeiru a kterým se určuje předběžný odhad spotřeby
32001R1279 OJ L 176, 29.06.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1279/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1487/95, kterým se určuje předběžný odhad spotřeby produktů z vepřového masa pro Kanárské ostrovy a kterým se stanovuje výše podpory pro produkty ze Společenství
32001R1280 OJ L 176, 29.06.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1280/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se určuje předběžný odhad spotřeby mléka a mléčných výrobků pro Kanárské ostrovy
32001R1281 OJ L 176, 29.06.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1281/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se určuje předběžný odhad spotřeby cukru pro Azory, Madeiru a Kanárské ostrovy podle nařízení Rady (EHS) č. 1600/92 a (EHS) č. 1601/92 na období od 1. července 2001 do 31. prosince 2001
32001R1282 OJ L 176, 29.06.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1282/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, pokud jde o shromažďování údajů pro účely identifikace vinařských produktů a monitorování trhu s vínem, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000
32001R1283 OJ L 176, 29.06.2001, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1283/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2705/2000, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory ve prospěch odstředěného mléka a sušeného odstředěného mléka určeného k výživě zvířat a pokud jde o prodej takového sušeného odstředěného mléka, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1492/2000
32001R1284 OJ L 176, 29.06.2001, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1284/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se stanovují opravné koeficienty, jež mají být použity při výpočtu tržní ceny Společenství jatečně opracovaných trupů vepřů a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1354/2000
32001R1285 OJ L 176, 29.06.2001, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1285/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zamítá seznam žádostí o registraci označení oznamovaných podle článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu pro zemědělské produkty a potraviny
32001R1286 OJ L 176, 29.06.2001, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 1286/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se mění vývozní subvence pro drůbeží maso
32001R1287 OJ L 176, 29.06.2001, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 1287/2001 ze dne 28. června 2001 o vydávání vývozních licencí typu B pro ovoce a zeleninu
32001R1288 OJ L 176, 29.06.2001, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 1288/2001 ze dne 28. června 2001 o vydávání vývozních licencí typu A1 pro ovoce a zeleninu
32001R1289 OJ L 176, 29.06.2001, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 1289/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32001R1290 OJ L 176, 29.06.2001, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 1290/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R1291 OJ L 176, 29.06.2001, p.42 Nařízení Komise (ES) č. 1291/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32001R1292 OJ L 176, 29.06.2001, p.45 Nařízení Komise (ES) č. 1292/2001 ze dne 28. června 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz pšenice obecné zveřejněné v nařízení (ES) č. 943/2001
32001R1293 OJ L 176, 29.06.2001, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 1293/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro produkty vyrobené z obilovin a rýže
32001R1294 OJ L 176, 29.06.2001, p.49 Nařízení Komise (ES) č. 1294/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro krmné směsi na bázi obilovin
32001R1295 OJ L 176, 29.06.2001, p.51 Nařízení Komise (ES) č. 1295/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se stanovují výrobní subvence pro obiloviny a rýži
32001R1296 OJ L 176, 29.06.2001, p.52 Nařízení Komise (ES) č. 1296/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, kroupy a šrot
32001R1297 OJ L 176, 29.06.2001, p.54 Nařízení Komise (ES) č. 1297/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se stanovuje opravná sazba subvence pro obiloviny
32001R1298 OJ L 176, 29.06.2001, p.56 Nařízení Komise (ES) č. 1298/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se stanovuje opravná sazba subvence pro slad
32001R1299 OJ L 176, 29.06.2001, p.58 Nařízení Komise (ES) č. 1299/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
32001R1300 OJ L 177, 30.06.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1300/2001 ze dne 29. června 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1301 OJ L 177, 30.06.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1301/2001 ze dne 29. června 2001, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32001R1302 OJ L 177, 30.06.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1302/2001 ze dne 29. června 2001, kterým se stanovují subvence pro výrobky z obilovin a rýže dodávané z titulu národní potravinové podpory
32001R1303 OJ L 177, 30.06.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1303/2001 ze dne 29. června 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 391/92 , kterým se stanovují výše podpory pro dodávky obilných produktů ze Společenství do francouzských zámořských departmentů
32001R1304 OJ L 177, 30.06.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1304/2001 ze dne 29. června 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1832/92 , kterým se stanovují výše podpory pro dodávky obilných produktů ze Společenství na Kanárské ostrovy
32001R1305 OJ L 177, 30.06.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1305/2001 ze dne 29. června 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1833/92 , kterým se stanovují výše podpory pro dodávky obilných produktů ze Společenství na Azory a Madeiru
32001R1306 OJ L 177, 30.06.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1306/2001 ze dne 29. června 2001, kterým se stanovuje výše podpory pro dodávku výrobků z rýže ze Společenství na Kanárské ostrovy
32001R1307 OJ L 177, 30.06.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1307/2001 ze dne 29. června 2001, kterým se stanovuje výše podpory pro dodávku výrobků z rýže ze Společenství na Azory a Madeiru
32001R1308 OJ L 177, 30.06.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1308/2001 ze dne 29. června 2001, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32001R1309 OJ L 177, 30.06.2001, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1309/2001 ze dne 29. června 2001, kterým se stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky z cukru
32001R1310 OJ L 177, 30.06.2001, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1310/2001 ze dne 29. června 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro sirupy a některé další výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32001R1311 OJ L 177, 30.06.2001, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1311/2001 ze dne 29. června 2001, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32001R1312 OJ L 177, 30.06.2001, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 1312/2001 ze dne 29. června 2001, kterým se stanovují sazby subvencí pro výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R1313 OJ L 177, 30.06.2001, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 1313/2001 ze dne 29. června 2001, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R1314 OJ L 177, 30.06.2001, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 1314/2001 ze dne 29. června 2001, kterým se určuje předběžný odhad spotřeby pro rok 2001/02 pro menší ostrovy v Egejském moři uvedené v nařízení Rady (EHS) č. 2019/93
32001R1315 OJ L 177, 30.06.2001, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 1315/2001 ze dne 29. června 2001, kterým se určuje předběžný odhad spotřeby výrobků ze zpracovaného ovoce a zeleniny pro Kanárské ostrovy na období od července 2001 do 31. prosince 2001
32001R1316 OJ L 177, 30.06.2001, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 1316/2001 ze dne 29. června 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2999/92, kterým se stanovují prováděcí pravidla ke zvláštním opatřením pro zásobování Madeiry zpracovaným ovocem a zeleninou a kterým se určuje předběžný odhad spotřeby na období od 1. července do 31. prosince 2001
32001R1317 OJ L 177, 30.06.2001, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 1317/2001 ze dne 29. června 2001, kterým se určuje předběžný odhad spotřeby výrobků z vajec a drůbežího masa pro Azory a Madeiru z vajec a drůbežího masa a kterým se mění nařízení (EHS) č. 1726/92
32001R1318 OJ L 177, 30.06.2001, p.41 Nařízení Komise (ES) č. 1318/2001 ze dne 29. června 2001, kterým se určuje odhad spotřeby a kterým se stanovuje výše podpory pro dodávku produktů z vajec a drůbežího masa na Kanárské ostrovy na základě právních úprav uvedených v článcích 2, 3 a 4 nařízení Rady (EHS) č. 1601/92
32001R1319 OJ L 177, 30.06.2001, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 1319/2001 ze dne 29. června 2001, kterým se určuje odhad spotřeby a kterým se stanovuje výše podpory pro dodávku chovných králíků na Kanárské ostrovy na základě právních úprav uvedených v článku 4 nařízení Rady (EHS) č. 1601/92
32001R1320 OJ L 177, 30.06.2001, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 1320/2001 ze dne 29. června 2001, kterým se určuje předběžný odhad spotřeby a kterým se stanovuje výše podpory pro dodávky výrobků z hovězího a telecího masa na Kanárské ostrovy
32001R1321 OJ L 177, 30.06.2001, p.49 Nařízení Komise (ES) č. 1321/2001 ze dne 29. června 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1913/92, kterým se stanovují prováděcí pravidla ke zvláštním právním úpravám týkajícím se dodávek produktů z hovězího a vepřového masa na Azory a Madeiru
32001R1322 OJ L 177, 30.06.2001, p.52 Nařízení Komise (ES) č. 1322/2001 ze dne 29. června 2001, kterým se mění přílohy I a III k nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanovuje postup Společenství pro určování maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (1)
32001R1323 OJ L 177, 30.06.2001, p.55 Nařízení Komise (ES) č. 1323/2001 ze dne 29. června 2001, kterým se stanovuje minimální cena, jež má být zaplacena pěstitelům za sušené švestky a výše výrobní podpory pro švestky pro hospodářský rok 2001/02
32001R1324 OJ L 177, 30.06.2001, p.56 Nařízení Komise (ES) č. 1324/2001 ze dne 29. června 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1617/93, pokud jde o konzultace o cenách v osobní letecké dopravě a přidělování volného letištního času
32001R1325 OJ L 177, 30.06.2001, p.57 Nařízení Komise (ES) č. 1325/2001 ze dne 29. června 2001, kterým se upravuje postupné uplatňování ochranných opatření, pokud jde o dovoz výrobků z odvětví cukru se statutem původu ES/OCT ze zámořských zemí a území v období od 1. července do 1. prosince 2001
32001R1326 OJ L 177, 30.06.2001, p.60 Nařízení Komise (ES) č. 1326/2001 ze dne 29. června 2001, kterým se stanovují přechodná opatření za účelem umožnění přechodu k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, kterým se stanovují pravidla prevence, dohledu a eradikce některých přenosných spongiformní encefalopatií a kterým se mění přílohy VII a XI k uvedenému nařízení
32001R1327 OJ L 177, 30.06.2001, p.68 Nařízení Komise (ES) č. 1327/2001 ze dne 29. června 2001, kterým se stanovuje výrobní subvence pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
32001R1328 OJ L 177, 30.06.2001, p.69 Nařízení Komise (ES) č. 1328/2001 ze dne 29. června 2001, kterým se stanovují minimální prodejní ceny pro máslo a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 78. dílčí veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32001R1329 OJ L 177, 30.06.2001, p.71 Nařízení Komise (ES) č. 1329/2001 ze dne 29. června 2001 o nabídkách pro 250. zvláštní veřejné nabídkové řízení vypsané na základě stálého veřejného nabídkového řízení uvedeného v nařízení (EHS) č. 429/90
32001R1330 OJ L 177, 30.06.2001, p.72 Nařízení Komise (ES) č. 1330/2001 ze dne 29. června 2001, kterým se stanovuje maximální subvence na vývoz neloupané dlouhozrnné rýže na Réunion podle veřejného nabídkového řízení uvedeného v nařízení (ES) č. 2285/2000
32001R1331 OJ L 177, 30.06.2001, p.73 Nařízení Komise (ES) č. 1331/2001 ze dne 29. června 2001, kterým se stanovují maximální nákupní cena a množství hovězího masa, jež má být nakoupeno podle 270. dílčího veřejného nabídkového řízení z titulu všeobecného intervenčního opatření podle nařízení (EHS) č. 1627/89 a (ES) č. 1136/2001
32001R1332 OJ L 177, 30.06.2001, p.75 Nařízení Komise (ES) č. 1332/2001 ze dne 29. června 2001, kterým se stanovuje maximální kupní cena hovězího masa podle šestého dílčího veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 690/2001
32001R1333 OJ L 180, 03.07.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1333/2001 ze dne 2. července 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1334 OJ L 180, 03.07.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1334/2001 ze dne 2. července 2001 o prozatímním povolení nové doplňkové látky v krmivech (1)
32001R1335 OJ L 180, 03.07.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1335/2001 ze dne 2. července 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2921/90 o podpoře výroby kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka
32001R1336 OJ L 180, 03.07.2001, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1336/2001 ze dne 2. července 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2300/97, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1221/97, kterým se stanovují obecná prováděcí pravidla k opatřením na zlepšení produkce medu a jeho uvádění na trh
32001R1337 OJ L 180, 03.07.2001, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1337/2001 ze dne 2. července 2001, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32001R1338 OJ L 181, 04.07.2001, p.6 Nařízení Rady (ES) č. 1338/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se stanovují opatření nezbytná na ochranu eura proti padělání
32001R1339 OJ L 181, 04.07.2001, p.11 Nařízení Rady (ES) č. 1339/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se prodlužuje platnost nařízení (ES) č. 1338/2001, kterým se stanovují opatření nezbytná na ochranu eura proti padělání v těch členských státech, které nepřijaly euro jako jednotnou měnu
32001R1340 OJ L 181, 04.07.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1340/2001 ze dne 3. července 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1341 OJ L 181, 04.07.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1341/2001 ze dne 3. července 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 169/2001 a kterým se na 70 000 tun zvyšuje množství spadající do působnosti stálého veřejného nabídkového řízení na opětný prodej rýže, kterou vlastní italská intervenční agentura, na vnitřním trhu
32001R1342 OJ L 181, 04.07.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1342/2001 ze dne 3. července 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2001 o zvláštních opatřeních, kterými se v odvětví mléka a mléčných výrobků stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 174/1999, (ES) č. 800/1999 a (ES) č. 1291/2000
32001R1343 OJ L 181, 04.07.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1343/2001 ze dne 3. července 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 449/2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o systém podpor pro produkty vyrobené z ovoce a zeleniny
32001R1344 OJ L 181, 04.07.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1344/2001 ze dne 3. července 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní práva v odvětví hovězího a telecího masa podané podle nařízení (ES) č. 1080/2001
32001R1345 OJ L 181, 04.07.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1345/2001 ze dne 3. července 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní práva pro mladé samce skotu určené pro výkrm podané v červnu 2001
32001R1347 OJ L 182, 05.07.2001, p.3 Nařízení Rady (ES) č. 1347/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se doplňuje příloha k nařízení Komise (ES) č. 1107/96 o registraci zeměpisných označení a označení původu postupem podle článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92
32001R1348 OJ L 182, 05.07.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1348/2001 ze dne 4. července 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1349 OJ L 182, 05.07.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1349/2001 ze dne 4. července 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 46. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1531/2000
32001R1350 OJ L 182, 05.07.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1350/2001 ze dne 4. července 2001, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32001R1351 OJ L 182, 05.07.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1351/2001 ze dne 4. července 2001, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32001R1352 OJ L 182, 05.07.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1352/2001 ze dne 4. července 2001, kterým se určuje předběžný odhad spotřeby některých rostlinných olejů na Kanárských ostrovech
32001R1353 OJ L 182, 05.07.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1353/2001 ze dne 4. července 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2257/92, kterým se stanovují prováděcí pravidla ke zvláštním právním úpravám týkajícím se dodávek některých rostlinných olejů na Madeiru
32001R1354 OJ L 182, 05.07.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1354/2001 ze dne 4. července 2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 467/2001, pokud jde o osoby a subjekty, kterých se týká zmrazení fondů a organizací a agentur vyjmutých ze zákazu letů vůči afghánskému hnutí Talibán
32001R1355 OJ L 182, 05.07.2001, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1355/2001 ze dne 4. července 2001, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 1644/96, kterým se stanovují prováděcí pravidla pro poskytování podpory ve prospěch některých luštěnin
32001R1356 OJ L 182, 05.07.2001, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1356/2001 ze dne 4. července 2001, kterým se doplňuje příloha k nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu některých označení do "Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení" uvedeného v nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu pro zemědělské produkty a potraviny
32001R1358 OJ L 182, 05.07.2001, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 1358/2001 ze dne 4. července 2001, kterým se stanovují zvláštní komunikační opatření v odvětví hovězího a telecího masa
32001R1359 OJ L 182, 05.07.2001, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 1359/2001 ze dne 4. července 2001, kterým se pro červen 2001 stanovuje zvláštní směnný kurz pro náhrady nákladů za skladování v odvětví cukru
32001R1360 OJ L 182, 05.07.2001, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 1360/2001 ze dne 3. července 2001, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32001R1361 OJ L 182, 05.07.2001, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 1361/2001 ze dne 4. července 2001, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32001R1362 OJ L 182, 05.07.2001, p.49 Nařízení Komise (ES) č. 1362/2001 ze dne 4. července 2001, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32001R1363 OJ L 182, 05.07.2001, p.52 Nařízení Komise (ES) č. 1363/2001 ze dne 4. července 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1327/2001, kterým se stanovují výrobní subvence pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
32001R1364 OJ L 182, 05.07.2001, p.53 Nařízení Komise (ES) č. 1364/2001 ze dne 4. července 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1310/2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro sirupy a některé další výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32001R1365 OJ L 182, 05.07.2001, p.54 Nařízení Komise (ES) č. 1365/2001 ze dne 4. července 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1289/2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32001R1366 OJ L 183, 06.07.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1366/2001 ze dne 5. července 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1367 OJ L 183, 06.07.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1367/2001 ze dne 5. července 2001 o vydávání vývozních licencí pro vinařské produkty
32001R1368 OJ L 183, 06.07.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1368/2001 ze dne 5. července 2001, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Nizozemska zakazuje lovit tresky modré
32001R1369 OJ L 183, 06.07.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1369/2001 ze dne 5. července 2001, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na prodej vinného alkoholu určeného výhradně pro použití ve třetích zemích v odvětví paliv
32001R1369r OJ L 195, 19.07.2001, p.62 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1369/2001 ze dne 5. července 2001, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na prodej vinného alkoholu určeného výhradně pro použití ve třetích zemích v odvětví paliv (Úř. věst. č. L 183 ze dne 6.7.2001)
32001R1370 OJ L 183, 06.07.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1370/2001 ze dne 5. července 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní subvence v případě mléka a mléčných výrobků
32001R1371 OJ L 183, 06.07.2001, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1371/2001 ze dne 5. července 2001, kterým se opravují dovozní cla v odvětví obilovin
32001R1372 OJ L 183, 06.07.2001, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1372/2001 ze dne 5. července 2001 o vydávání dovozních licencí pro některé konzervované houby
32001R1373 OJ L 183, 06.07.2001, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1373/2001 ze dne 5. července 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 713/2001 o nákupu hovězího masa podle nařízení (ES) č. 690/2001
32001R1374 OJ L 183, 06.07.2001, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1374/2001 ze dne 5. července 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro žito ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1005/2001
32001R1375 OJ L 183, 06.07.2001, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1375/2001 ze dne 5. července 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 943/2001
32001R1376 OJ L 183, 06.07.2001, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1376/2001 ze dne 5. července 2001, kterým se stanovuje výrobní subvence pro obiloviny a rýži
32001R1377 OJ L 186, 07.07.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1377/2001 ze dne 6. července 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1378 OJ L 186, 07.07.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1378/2001 ze dne 6. července 2001, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na opětný prodej přibližně 12 560 tun rýže, kterou vlastní francouzská intervenční agentura, na vnitřním trhu
32001R1379 OJ L 186, 07.07.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1379/2001 ze dne 6. července 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1261/96, kterým se určuje předběžný odhad spotřeby pro Kanárské ostrovy, pokud jde o vinařské produkty podle zvláštních právních úprav uvedených v článcích 2 až 5 nařízení Rady (EHS) č. 1601/92
32001R1380 OJ L 186, 07.07.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1380/2001 ze dne 6. července 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2168/92, kterým se stanovují prováděcí pravidla ke zvláštním opatřením pro Kanárské ostrovy, pokud jde o sadbové brambory (předběžný odhad spotřeby)
32001R1381 OJ L 186, 07.07.2001, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1381/2001 ze dne 6. července 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2225/92 o prováděcích pravidlech ke zvláštním opatřením týkajícím se dodávek chmele na Madeiru
32001R1382 OJ L 186, 07.07.2001, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1382/2001 ze dne 6. července 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2224/92 o prováděcích pravidlech ke zvláštním právním úpravám týkajícím se dodávek chmele na Kanárské ostrovy
32001R1383 OJ L 186, 07.07.2001, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1383/2001 ze dne 6. července 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1372/95, kterým se stanovují prováděcí pravidla k systému vývozních licencí v odvětví drůbežího masa
32001R1384 OJ L 186, 07.07.2001, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 1384/2001 ze dne 6. července 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3846/87, kterým se zavádí nomenklatura zemědělských výrobků pro vývozní subvence
32001R1385 OJ L 186, 07.07.2001, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 1385/2001 ze dne 6. července 2001 o vydávání vývozních licencí typu A2 pro ovoce a zeleninu
32001R1386 OJ L 187, 10.07.2001, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1386/2001 ze dne 5. června 2001, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení vůči zaměstnaným osobám, osobám samostatně výdělečně činným a jejich rodinným příslušníkům pohybujícím se v rámci Společenství a nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 (1)
32001R1387 OJ L 187, 10.07.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1387/2001 ze dne 9. července 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1388 OJ L 187, 10.07.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1388/2001 ze dne 9. července 2001 o dodávkách bílého cukru z titulu potravinové pomoci
32001R1389 OJ L 187, 10.07.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1389/2001 ze dne 9. července 2001 o dodávkách rostlinného oleje z titulu potravinové pomoci
32001R1390 OJ L 187, 10.07.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1390/2001 ze dne 9. července 2001 o dodávkách obilovin z titulu potravinové pomoci
32001R1391 OJ L 187, 10.07.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1391/2001 ze dne 9. července 2001, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Německa zakazuje lovit tresky modré
32001R1392 OJ L 187, 10.07.2001, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1392/2001 ze dne 9. července 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 3950/92, kterým se zavádí dodatečná dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků
32001R1393 OJ L 187, 10.07.2001, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1393/2001 ze dne 9. července 2001, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 2316/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1251/1999, kterým se stanovuje systém podpor pro pěstitele některých plodin na orné půdě, pokud jde o některé oblasti Francie vyjmuté z produkce
32001R1394 OJ L 187, 10.07.2001, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 1394/2001 ze dne 9. července 2001, kterým se zavádí správní řízení týkající se množstevních kvót pro rok 2002 pro některé výrobky pocházející ze Čínské lidové republiky
32001R1395 OJ L 187, 10.07.2001, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 1395/2001 ze dne 9. července 2001 o vydávání dovozních licencí pro vysoce kvalitní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso
32001R1396 OJ L 187, 10.07.2001, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 1396/2001 ze dne 9. července 2001, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiátů a růží s ohledem na uplatňování právních úprav, kterými se řídí dovozy některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroka a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32001R1397 OJ L 187, 10.07.2001, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 1397/2001 ze dne 9. července 2001, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32001R1398 OJ L 189, 11.07.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1398/2001 ze dne 10. července 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1399 OJ L 189, 11.07.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1399/2001 ze dne 10. července 2001 o organizaci veřejného nabídkového řízení na opětný prodej přibližně 6 215 tun rýže, které vlastní řecká intervenční agentura, na vnitřním trhu
32001R1400 OJ L 189, 11.07.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1400/2001 ze dne 10. července 2001 o klasifikaci některého zboží v kombinované nomenklatuře
32001R1400r OJ L 191, 13.07.2001, p.49 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1400/2001 ze dne 10. července 2001 o klasifikaci některého zboží v kombinované nomenklatuře (Úř. věst. č. L 189 ze dne 11.7.2001)
32001R1401 OJ L 189, 11.07.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1401/2001 ze dne 10. července 2001, kterým se odkládá konečné datum výsevu některých plodin na orné půdě v některých oblastech Společenství v hospodářském roce 2001/02
32001R1402 OJ L 189, 11.07.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1402/2001 ze dne 10. července 2001 o vydávání přerozdělených licencí pro nevyužitá množství spadající do působnosti licencí vydaných pro dovoz banánů podle celních kvót pro první a druhé čtvrtletí roku 2001
32001R1403 OJ L 189, 11.07.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1403/2001 ze dne 10. července 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní práva pro telata o hmotnosti nepřesahující 80 kilogramů podané podle nařízení (ES) č. 1128/1999
32001R1404 OJ L 190, 12.07.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1404/2001 ze dne 11. července 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1405 OJ L 190, 12.07.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1405/2001 ze dne 11. července 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 47. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkové řízení podle nařízení (ES) č. 1531/2000
32001R1406 OJ L 190, 12.07.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1406/2001 ze dne 11. července 2001, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32001R1407 OJ L 190, 12.07.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1407/2001 ze dne 11. července 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32001R1408 OJ L 190, 12.07.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1408/2001 ze dne 11. července 2001, které se týká nařízení (ES) č. 1970/96, kterým se otevírá celní kvóta Společenství pro proso spadající pod kód KN 10082000 a kterým se stanovují prováděcí pravidla pro její správu
32001R1409 OJ L 190, 12.07.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1409/2001 ze dne 11. července 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro olivový olej
32001R1410 OJ L 190, 12.07.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1410/2001 ze dne 11. července 2001, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32001R1411 OJ L 191, 13.07.2001, p.1 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1411/2001/ES ze dne 27. června 2001 o rámci Společenství pro spolupráci za účelem podpory trvale udržitelného rozvoje měst
32001R1412 OJ L 191, 13.07.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1412/2001 ze dne 12. července 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1413 OJ L 191, 13.07.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1413/2001 ze dne 12. července 2001, kterým se posedmé mění nařízení (ES) č. 785/95, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 603/95 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy
32001R1414 OJ L 191, 13.07.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1414/2001 ze dne 12. července 2001, kterým se stanovuje konečná výše podpory pro sušená krmiva pro hospodářský rok 2000/01
32001R1415 OJ L 191, 13.07.2001, p.10 nařízení Komise (ES) č. 1415/2001 ze dne 12. července 2001, kterým se stanovuje skutečná výroba olivového oleje a jednotková výše podpory výroby pro hospodářský rok 1999/2000
32001R1416 OJ L 191, 13.07.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1416/2001 ze dne 12. července 2001, kterým se mění sazby subvencí pro některé výrobky z mléka vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R1417 OJ L 191, 13.07.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1417/2001 ze dne 12. července 2001, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R1418 OJ L 191, 13.07.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1418/2001 ze dne 12. července 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro mléko a mléčné výrobky
32001R1419 OJ L 191, 13.07.2001, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1419/2001 ze dne 12. července 2001, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná cla na dovoz některých výrobků
32001R1420 OJ L 191, 13.07.2001, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1420/2001 ze dne 12. července 2001, kterým se omezuje platnost vývozních licencí pro některé výrobky z obilovin
32001R1421 OJ L 191, 13.07.2001, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 1421/2001 ze dne 12. července 2001 o zamítnutí žádostí o vývozní licence v případě některých zpracovaných produktů a krmných směsí na bázi obilovin
32001R1422 OJ L 191, 13.07.2001, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 1422/2001 ze dne 12. července 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro žito ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1005/2001
32001R1423 OJ L 191, 13.07.2001, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 1423/2001 ze dne 12. července 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o povolení dovozu býků, krav a jalovic některých alpských a horských plemen podle nařízení (ES) č. 1081/1999
32001R1424 OJ L 191, 13.07.2001, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 1424/2001 ze dne 12. července 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 943/2001
32001R1425 OJ L 191, 13.07.2001, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 1425/2001 ze dne 12. července 2001, kterým se upravují vývozní subvence pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, kroupy a šrot
32001R1426 OJ L 191, 13.07.2001, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 1426/2001 ze dne 12. července 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro produkty vyrobené z obilovin a rýže
32001R1427 OJ L 191, 13.07.2001, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 1427/2001 ze dne 12. července 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro krmné směsi na bázi obilovin
32001R1428 OJ L 191, 13.07.2001, p.41 Nařízení Komise (ES) č. 1428/2001 ze dne 12. července 2001, kterým se stanovují výrobní subvence pro obiloviny a rýži
32001R1429 OJ L 192, 14.07.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1429/2001 ze dne 13. července 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1430 OJ L 192, 14.07.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1430/2001 ze dne 13. července 2001 o stálé veřejné nabídkové řízení na určování vývozních dávek a/nebo subvencí pro bílý cukr pro hospodářský rok 2001/02
32001R1431 OJ L 192, 14.07.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1431/2001 ze dne 13. července 2001, kterým se stanovují maximální kupní cena másla pro 32. veřejné nabídkové řízení uskutečňované na základě stálého veřejného nabídkového řízení, které se řídí nařízením (ES) č. 2771/1999
32001R1432 OJ L 192, 14.07.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1432/2001 ze dne 13. července 2001, kterým se pozastavuje nákup másla v některých členských státech
32001R1433 OJ L 192, 14.07.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1433/2001 ze dne 13. července 2001, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 251. zvláštní veřejné nabídkové řízení vypsané na základě stálého veřejného nabídkového řízení uvedeného v nařízení (EHS) č. 429/90
32001R1434 OJ L 192, 14.07.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1434/2001 ze dne 13. července 2001, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 79. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení uvedeného v nařízení (ES) č. 2571/97
32001R1435 OJ L 192, 14.07.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1435/2001 ze dne 13. července 2001, kterým se pro hospodářský rok 2000/2001 stanovuje zvláštní směnný kurs uplatňovaný vůči minimálním cenám cukrové řepy a výrobním dávkám a doplňkovým dávkám v odvětví cukru u měn těch členských států, které nepřijaly jednotnou měnu
32001R1436 OJ L 192, 14.07.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1436/2001 ze dne 13. července 2001, kterým se stanovuje maximální nákupní cena a množství hovězího masa, které má být nakoupeno podle 271. dílčího veřejného nabídkového řízení z titulu všeobecného intervenčního opatření podle nařízení (EHS) č. 1627/89 a (ES) č. 1136/2001
32001R1437 OJ L 192, 14.07.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1437/2001 ze dne 13. července 2001, kterým se stanovuje maximální kupní cena hovězího masa podle sedmého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 690/2001 a kterým se stanovují odchylky od uvedeného nařízení
32001R1438 OJ L 192, 14.07.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1438/2001 ze dne 13. července 2001, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32001R1439 OJ L 193, 17.07.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1439/2001 ze dne 10. července 2001 o uzavření Protokolu, kterým se stanovují rybolovná práva a výše finančního příspěvku na základě Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islámskou spolkovou republikou Komory o rybolovu v blízkosti Komor v období od 28. února 2001 do 27. února 2004
32001R1440 OJ L 193, 17.07.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1440/2001 ze dne 16. července 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1441 OJ L 193, 17.07.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1441/2001 ze dne 16. července 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2848/98 v odvětví surového tabáku, pokud jde o částky, jež mají být vyplaceny pěstitelům, jejichž kvóty pro rok 2001 a následující sklizně mají být vykoupeny zpět
32001R1442 OJ L 193, 17.07.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1442/2001 ze dne 16. července 2001 o povolení převodů mezi množstevním limity pro textilní a oděvní výrobky pocházející z Indické republiky
32001R1443 OJ L 193, 17.07.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1443/2001 ze dne 16. července 2001 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny
32001R1444 OJ L 193, 17.07.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1444/2001 ze dne 16. července 2001 o zamítnutí žádostí o vývozní licence v případě obilných produktů
32001R1445 OJ L 193, 17.07.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1445/2001 ze dne 16. července 2001, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32001R1446 OJ L 193, 17.07.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1446/2001 ze dne 16. července 2001, kterým se upravuje opravná sazba subvence pro slad
32001R1447 OJ L 198, 21.07.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1447/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1260/1999, kterým se stanovují všeobecná ustanovení týkající se strukturálních fondů
32001R1448 OJ L 198, 21.07.2001, p.3 Nařízení Rady (ES) č. 1448/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se mění, pokud jde o strukturální opatření, nařízení (EHS) č. 3763/91, kterým se zavádějí zvláštní opatření ve prospěch francouzských zámořských departmentů týkající se některých zemědělských produktů
32001R1449 OJ L 198, 21.07.2001, p.5 Nařízení Rady (ES) č. 1449/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1600/92 o zvláštních opatřeních pro Azory a Madeiru týkajících se některých zemědělských produktů, pokud jde o strukturální opatření
32001R1450 OJ L 198, 21.07.2001, p.7 Nařízení Rady (ES) č. 1450/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1601/92 o zvláštních opatřeních pro Kanárské ostrovy týkajících se některých zemědělských produktů, pokud jde o strukturální opatření
32001R1451 OJ L 198, 21.07.2001, p.9 Nařízení Rady (ES) č. 1451/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2792/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla a právní úpravy týkající se strukturální pomoci Společenství v odvětví rybolovu
32001R1452 OJ L 198, 21.07.2001, p.11 Nařízení Rady (ES) č. 1452/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro francouzské zámořské departmenty týkající se některých zemědělských produktů, kterým se mění směrnice 72/462/EHS a kterým se zrušují nařízení (EHS) č. 525/77 a (EHS) č. 3763/91 (Poseidom)
32001R1453 OJ L 198, 21.07.2001, p.26 Nařízení Rady (ES) č. 1453/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro Azory a Madeiru týkající se některých zemědělských produktů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1600/92 (Poseima)
32001R1454 OJ L 198, 21.07.2001, p.45 Nařízení Rady (ES) č. 1454/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro Kanárské ostrovy týkající se některých zemědělských produktů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1601/92 (Poseican)
32001R1455 OJ L 198, 21.07.2001, p.58 Nařízení Rady (ES) č. 1455/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1254/1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem
32001R1456 OJ L 194, 18.07.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1456/2001 ze dne 16. července 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2549/2000, kterým se zavádějí dodatečná technická opatření na obnovu populace tresek v Irském moři (ICES divize VIIa)
32001R1457 OJ L 194, 18.07.2001, p.2 Nařízení Komise (ES) č. 1457/2001 ze dne 17. července 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1458 OJ L 194, 18.07.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1458/2001 ze dne 17. července 2001, kterým se stanovují odchylky od některých ustanovení nařízení (EHS) č. 2700/93 a (ES) č. 2342/1999, pokud jde o uplatňování systému prémií v odvětví skopového, kozího a hovězího a telecího masa a kterým se mění nařízení (ES) č. 2342/1999
32001R1459 OJ L 194, 18.07.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1459/2001 ze dne 17. července 2001, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1046/2001, kterým se přijímají výjimečná opatření na podporu trhů s vepřovým a telecím masem v Nizozemsku
32001R1460 OJ L 194, 18.07.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1460/2001 ze dne 17. července 2001, kterým se stanovují sazby subvencí pro vejce a vaječné žloutky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R1461 OJ L 194, 18.07.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1461/2001 ze dne 17. července 2001, kterým se stanovují reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec a reprezentativní ceny vaječného albuminu a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
32001R1462 OJ L 194, 18.07.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1462/2001 ze dne 17. července 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro vejce
32001R1463 OJ L 194, 18.07.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1463/2001 ze dne 17. července 2001 o dovozních licencích v případě produktů z hovězího a telecího masa pocházejících z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
32001R1464 OJ L 194, 18.07.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1464/2001 ze dne 17. července 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro vepřové maso
32001R1465 OJ L 194, 18.07.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1465/2001 ze dne 17. července 2001, kterým se upravují vývozní subvence pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, kroupy a šrot
32001R1466 OJ L 194, 18.07.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1466/2001 ze dne 17. července 2001, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32001R1467 OJ L 194, 18.07.2001, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1467/2001 ze dne 17. července 2001 o zamítnutí žádostí o vývozní licence v případě obilných produktů
32001R1468 OJ L 194, 18.07.2001, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1468/2001 ze dne 17. července 2001, kterým se mění opravná sazba subvence pro obiloviny
32001R1469 OJ L 195, 19.07.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1469/2001 ze dne 16. července 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 772/1999 o uložení definitivních antidumpingových a vyrovnávacích cel z dovozu chovného lososa obecného pocházejícího z Norska
32001R1470 OJ L 195, 19.07.2001, p.8 Nařízení Rady (ES) č. 1470/2001 ze dne 16. července 2001, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo a o definitivním vybírání prozatímního cla na dovoz integrovaných elektronických kompaktních zářivek (CFL-i) pocházejících z Čínské lidové republiky
32001R1471 OJ L 195, 19.07.2001, p.15 Nařízení Rady (ES) č. 1471/2001 ze dne 16. července 2001, kterým se ukončuje prozatímní přezkum a kterým se mění definitivní antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 423/97 z dovozu neplnitelných plynových kamínkových zapalovačů pocházejících, inter alia, z Thajska, pokud jde o jednoho thajského vyvážejícího výrobce
32001R1472 OJ L 195, 19.07.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1472/2001 ze dne 18. července 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1473 OJ L 195, 19.07.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1473/2001 ze dne 18. července 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 48. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1531/2000
32001R1474 OJ L 195, 19.07.2001, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1474/2001 ze dne 18. července 2001, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32001R1475 OJ L 195, 19.07.2001, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1475/2001 ze dne 18. července 2001, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32001R1476 OJ L 195, 19.07.2001, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1476/2001 ze dne 18. července 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1325/2001, pokud jde o ochranná opatření týkající se dovozu směsí cukru a kakaa se statutem původu AKT/OCT ze zámořských zemí a oblastí v období od 1. července do 1. prosince 2001
32001R1477 OJ L 195, 19.07.2001, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 1477/2001 ze dne 18. července 2001, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 708/98 o převzetí rýže v plevách (paddy) intervenčními agenturami a kterým se stanovují opravné částky a zvýšení a snížení cen, jež má být uplatněno při nákupech v hospodářském roce 2000/01
32001R1478 OJ L 195, 19.07.2001, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 1478/2001 ze dne 18. července 2001, kterým se mění přílohy I, II a III k nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanovuje postup Společenství pro určování maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu(1)
32001R1479 OJ L 195, 19.07.2001, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 1479/2001 ze dne 18. července 2001, kterým se povolují převody mezi množstevními limity textilních a oděvních výrobků pocházejících z Čínské lidové republiky
32001R1480 OJ L 195, 19.07.2001, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 1480/2001 ze dne 18. července 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o vydání vývozních licencí pro produkty z hovězího masa požívající zvláštních dovozních opatřeních ve třetích zemích
32001R1481 OJ L 195, 19.07.2001, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 1481/2001 ze dne 18. července 2001, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32001R1482 OJ L 195, 19.07.2001, p.42 Nařízení Komise (ES) č. 1482/2001 ze dne 18. července 2001, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32001R1483 OJ L 195, 19.07.2001, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 1483/2001 ze dne 18. července 2001, kterým se mění opravná sazba subvence pro obiloviny
32001R1484 OJ L 196, 20.07.2001, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1484/2001 ze dne 27. června 2001, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3528/86 o ochraně lesů Společenství před atmosférickým znečištěním
32001R1485 OJ L 196, 20.07.2001, p.4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1485/2001 ze dne 27. června 2001, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2158/92 o ochraně lesů Společenství před požáry
32001R1486 OJ L 196, 20.07.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1486/2001 ze dne 19. července 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1487 OJ L 196, 20.07.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1487/2001 ze dne 19. července 2001 o uplatňování redukčního koeficientu při vydávání osvědčení o náhradě v případě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě, jak stanoví čl. 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 1520/2000
32001R1488 OJ L 196, 20.07.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1488/2001 ze dne 19. července 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o umístění určitého množství některých základních produktů uvedených příloze I ke Smlouvě o založení Evropského společenství do režimu aktivního zušlechtění bez předchozího přezkoumání ekonomických podmínek
32001R1489 OJ L 196, 20.07.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1489/2001 ze dne 19. července 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1627/89 o nákupu hovězího masa prostřednictvím veřejného nabídkového řízení
32001R1490 OJ L 196, 20.07.2001, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1490/2001 ze dne 19. července 2001 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny
32001R1491 OJ L 196, 20.07.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1491/2001 ze dne 19. července 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 943/2001
32001R1492 OJ L 196, 20.07.2001, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1492/2001 ze dne 19. července 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro žito ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1005/2001
32001R1493 OJ L 196, 20.07.2001, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1493/2001 ze dne 19. července 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, kroupy a šrot
32001R1494 OJ L 196, 20.07.2001, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1494/2001 ze dne 19. července 2001, kterým se stanovuje opravná sazba subvence pro obiloviny
32001R1495 OJ L 197, 21.07.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1495/2001 ze dne 20. července 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1496 OJ L 197, 21.07.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1496/2001 ze dne 20. července 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1209/2001 a kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 562/2000, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o nákup hovězího masa
32001R1497 OJ L 197, 21.07.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1497/2001 ze dne 20. července 2001, kterým se ukládají prozatímní antidumpingová cla na dovoz močoviny pocházející z Běloruska, Bulharska, Chorvatska, Estonska, Libye, Litvy, Rumunska a Ukrajiny, kterým se přijímá závazek nabídnutý vyvážejícím výrobcem v Bulharsku a kterým se ukončuje řízení týkající se dovozu močoviny pocházející z Egypta a Polska
32001R1498 OJ L 197, 21.07.2001, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 1498/2001 ze dne 20. července 2001, kterým sev procentech určují množství, jež mohou být akceptována v případě žádostí o dovozní licence podaných v červenci 2001 podle celních kvót pro hovězí a telecí maso uvedených v nařízení (ES) č. 1279/98 pro Polskou republiku, Maďarskou republiku, Českou republiku, Slovensko, Bulharsko a Rumunsko
32001R1499 OJ L 199, 24.07.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1499/2001 ze dne 23. července 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1500 OJ L 199, 24.07.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1500/2001 ze dne 23. července 2001, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene, který vlastní finská intervenční agentura
32001R1501 OJ L 199, 24.07.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1501/2001 ze dne 23. července 2001, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene, který vlastní irská intervenční agentura
32001R1502 OJ L 199, 24.07.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1502/2001 ze dne 23. července 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3846/87, kterým se stanovuje nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní subvence
32001R1503 OJ L 199, 24.07.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1503/2001 ze dne 23. července 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní práva pro živý skot o hmotnosti mezi 80 a 300 kg podané v rámci celní kvóty podle nařízení (ES) č. 1247/1999
32001R1504 OJ L 199, 24.07.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1504/2001 ze dne 23. července 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence pro celní kvóty pro hovězí a telecí maso podané v červenci 2001 podle nařízení Rady (ES) č. 2475/2000 pro Slovinskou republiku
32001R1505 OJ L 199, 24.07.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1505/2001 ze dne 23. července 2001, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství karafiátů a růží s ohledem na uplatňování právních úprav, kterými se řídí dovozy některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroka a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32001R1506 OJ L 199, 24.07.2001, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1506/2001 ze dne 23. července 2001 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny
32001R1507 OJ L 200, 25.07.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1507/2001 ze dne 24. července 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1508 OJ L 200, 25.07.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1508/2001 ze dne 24. července 2001, kterým se stanovuje obchodní norma pro cibuli a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2213/83
32001R1509 OJ L 200, 25.07.2001, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1509/2001 ze dne 24. července 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1713/93, kterým se zavádějí zvláštní prováděcí pravidla pro uplatňování zemědělského přepočítávacího koeficientu v odvětví cukru
32001R1510 OJ L 200, 25.07.2001, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1510/2001 ze dne 24. července 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1047/2001, kterým se zavádí systém dovozních licencí a osvědčení o původu a kterým se stanovuje způsob správy celních kvót pro česnek dovážený ze třetích zemí
32001R1511 OJ L 200, 25.07.2001, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1511/2001 ze dne 24. července 2001, kterým se v procentech určují množství, jež mohou být akceptována v případě žádostí o vývozní licence pro vejce
32001R1512 OJ L 201, 26.07.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1512/2001 ze dne 23. července 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1254/1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem
32001R1513 OJ L 201, 26.07.2001, p.4 Nařízení Rady (ES) č. 1513/2001 ze dne 23. července 2001, kterým se mění nařízení č. 136/66/EHS a (ES) č. 1638/98, pokud jde o prodloužení platnosti systému podpor a strategie jakosti pro olivový olej
32001R1514 OJ L 201, 26.07.2001, p.8 Nařízení Rady (ES) č. 1514/2001 ze dne 23. července 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1696/71 o společné organizaci trhu s chmelem
32001R1515 OJ L 201, 26.07.2001, p.10 Nařízení Rady (ES) č. 1515/2001 ze dne 23. července 2001 o opatřeních, jež může Společenství učinit na základě zprávy přijaté Orgánem WTO pro řešení sporů týkající se antidumpingových a antisubvenčních záležitostí
32001R1516 OJ L 201, 26.07.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1516/2001 ze dne 25. července 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1517 OJ L 201, 26.07.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1517/2001 ze dne 25. července 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 49. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1531/2000
32001R1518 OJ L 201, 26.07.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1518/2001 ze dne 25. července 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro první dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1430/2001
32001R1519 OJ L 201, 26.07.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1519/2001 ze dne 25. července 2001, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32001R1520 OJ L 201, 26.07.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1520/2001 ze dne 25. července 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32001R1521 OJ L 201, 26.07.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1521/2001 ze dne 25. července 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní práva předložené v červenci 2001 podle celních kvót pro hovězí maso uvedených v nařízení (ES) č. 1216/2001 pro Estonsko, Lotyšsko a Litvu
32001R1522 OJ L 201, 26.07.2001, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1522/2001 ze dne 25. července 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence pro některé mlékárenské výrobky předložené v červenci 2001 podle některých celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 1374/98
32001R1523 OJ L 201, 26.07.2001, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1523/2001 ze dne 25. července 2001, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32001R1524 OJ L 202, 27.07.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1524/2001 ze dne 26. července 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1525 OJ L 202, 27.07.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1525/2001 ze dne 26. července 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1101/2001 , kterým se stanovují procenta poklesu, jež mají být podle celních kvót pro dovozy banánů použita v případě žádostí netradičních ekonomických subjektů
32001R1526 OJ L 202, 27.07.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1526/2001 ze dne 26. července 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 388/92, kterým se stanovují podrobnosti uplatňování zvláštních právních úprav pro dodávky obilných produktů do francouzských zámořských departmentů (FOD) a kterým se určuje předběžný odhad spotřeby
32001R1527 OJ L 202, 27.07.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1527/2001 ze dne 26. července 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 825/2001, kterým se stanovují zvláštní opatření, na základě kterých se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 800/1999 a nařízení (ES) č. 1520/2000, pokud jde o produkty vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R1528 OJ L 202, 27.07.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1528/2001 ze dne 26. července 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2179/92, kterým se stanovují prováděcí pravidla ke zvláštním dovozním opatřením pro Kanárské ostrovy, pokud jde o tabák
32001R1529 OJ L 202, 27.07.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1529/2001 ze dne 26. července 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence pro některé produkty z odvětví mléka a mléčných výrobků předložené na základě systémů stanovených Evropskou dohodou mezi Společenstvím a Maďarskou republikou, Polskou republikou, Českou republikou, Slovenskou republikou, Bulharskem, Rumunskem a Slovinskem a Dohodami o volném obchodu mezi Společenstvím a Baltskými státy
32001R1530 OJ L 202, 27.07.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1530/2001 ze dne 26. července 2001 o vydávání dovozních licencí pro rýži proti žádostem předloženým během prvních 10 pracovních dní července 2001 podle nařízení (ES) č. 327/98
32001R1531 OJ L 202, 27.07.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1531/2001 ze dne 26. července 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro mléko a mléčné výrobky
32001R1532 OJ L 202, 27.07.2001, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1532/2001 ze dne 26. července 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 943/2001
32001R1533 OJ L 202, 27.07.2001, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1533/2001 ze dne 26. července 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro žito ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1005/2001
32001R1534 OJ L 202, 27.07.2001, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1534/2001 ze dne 26. července 2001, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé produkty z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R1535 OJ L 202, 27.07.2001, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1535/2001 ze dne 26. července 2001, kterým se stanovují výrobní subvence pro obiloviny a rýži
32001R1536 OJ L 202, 27.07.2001, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 1536/2001 ze dne 26. července 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro krmné směsi na bázi obilovin
32001R1537 OJ L 202, 27.07.2001, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 1537/2001 ze dne 26. července 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro produkty vyrobené z obiloviny a rýže
32001R1538 OJ L 203, 28.07.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1538/2001 ze dne 27. července 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1539 OJ L 203, 28.07.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1539/2001 ze dne 27. července 2001, kterým se stanovuje maximální výše podpora pro koncentrované máslo pro 252. zvláštní veřejné nabídkové řízení vypsané na základě stálého veřejného nabídkového řízení uvedeného v nařízení (EHS) č. 429/90
32001R1540 OJ L 203, 28.07.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1540/2001 ze dne 27. července 2001, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 80. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení uvedeného v nařízení (ES) č. 2571/97
32001R1541 OJ L 203, 28.07.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1541/2001 ze dne 27. července 2001, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 33. veřejné nabídkové řízení otevřené na základě stálého veřejného nabídkového řízení, které se řídí nařízením (ES) č. 2771/1999
32001R1542 OJ L 203, 28.07.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1542/2001 ze dne 27. července 2001, kterým se stanovují subvence pro výrobky z obilovin a rýže dodávané z titulu komunitární a národní potravinové podpory
32001R1543 OJ L 203, 28.07.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1543/2001 ze dne 27. července 2001, kterým se stanovuje obchodní norma pro hlávkový salát a endivii kadeřavou letní a endivii zimní
32001R1544 OJ L 203, 28.07.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1544/2001 ze dne 27. července 2001, kterým se stanovuje maximální kupní cena hovězího masa pro osmé dílčí veřejné nabídkové řízení podle nařízení (ES) č. 690/2001
32001R1545 OJ L 203, 28.07.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1545/2001 ze dne 27. července 2001, kterým se stanovují maximální nákupní cena množství hovězího masa, které má být nakoupeno podle 272. dílčího veřejného nabídkového řízení z titulu všeobecného intervenčního opatření podle nařízení (EHS) č. 1627/89 a (ES) č. 1136/2001
32001R1546 OJ L 205, 31.07.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1546/2001 ze dne 30. července 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1547 OJ L 205, 31.07.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1547/2001 ze dne 30. července 2001, kterým se stanovují výše podpory pro dodávky výrobků z rýže ze Společenství na Kanárské ostrovy
32001R1548 OJ L 205, 31.07.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1548/2001 ze dne 30. července 2001, kterým se stanovují výše podpory pro dodávky výrobků z rýže ze Společenství na Azory a Madeiru
32001R1549 OJ L 205, 31.07.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1549/2001 ze dne 30. července 2001, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
32001R1550 OJ L 205, 31.07.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1550/2001 ze dne 30. července 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1832/92 , kterým se stanovují výše podpory pro dodávky obilných produktů ze Společenství na Kanárské ostrovy
32001R1551 OJ L 205, 31.07.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1551/2001 ze dne 30. července 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1833/92 , kterým se stanovují výše podpory pro dodávky obilných produktů ze Společenství na Azory a Madeiru
32001R1552 OJ L 205, 31.07.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1552/2001 ze dne 30. července 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 391/92 , kterým se stanovují výše podpory pro dodávky obilných produktů ze Společenství do francouzských zámořských departmentů
32001R1553 OJ L 205, 31.07.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1553/2001 ze dne 30. července 2001, kterým se mění příloha I k nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 , kterým se stanovuje postup Společenství pro určování maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (1)
32001R1554 OJ L 205, 31.07.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1554/2001 ze dne 30. července 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/2001, pokud jde o uvádění na trhu cukru vyrobeného ve francouzských zámořských departmentech a kterým se vyrovnávají cenové podmínky s preferenčním surovým cukrem
32001R1555 OJ L 205, 31.07.2001, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1555/2001 ze dne 30. července 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1859/82 o výběru vykazujících podniků pro účely určení příjmů zemědělských podniků
32001R1556 OJ L 205, 31.07.2001, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1556/2001 ze dne 30. července 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o pravidlech uplatňování dodatečných dovozních cel pro ovoce a zeleninu
32001R1557 OJ L 205, 31.07.2001, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1557/2001 ze dne 30. července 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 814/2000 o informačních opatřeních týkajících se společné zemědělské politiky
32001R1558 OJ L 205, 31.07.2001, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 1558/2001 ze dne 30. července 2001, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na subvence na vývoz ječmene do všech třetích zemí s výjimkou Spojených států a Kanady
32001R1559 OJ L 205, 31.07.2001, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 1559/2001 ze dne 30. července 2001 o vydávání dovozních licencí pro zmrazené hovězí droby
32001R1560 OJ L 208, 01.08.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1560/2001 ze dne 31. července 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1561 OJ L 208, 01.08.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1561/2001 ze dne 31. července 2001, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R1562 OJ L 208, 01.08.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1562/2001 ze dne 31. července 2001, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R1563 OJ L 208, 01.08.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1563/2001 ze dne 31. července 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1520/2000, kterým se stanovují společná prováděcí pravidla k systému poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě, a kritéria pro určování výše těchto subvencí
32001R1564 OJ L 208, 01.08.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1564/2001 ze dne 31. července 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2000, pokud jde o vakuové balení některých plátků intervenčního hovězího masa a kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1209/2001
32001R1565 OJ L 208, 01.08.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1565/2001 ze dne 31. července 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2191/81 o poskytování podpory některým neziskovým institucím a organizacím na nákup másla
32001R1566 OJ L 208, 01.08.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1566/2001 ze dne 12. července 2001, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci výběrového šetření o pracovních silách ve Společenství, týkající se ad hoc modulu zaměstnávání zdravotně postižených osob v roce 2002
32001R1567 OJ L 208, 01.08.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1567/2001 ze dne 31. července 2001, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32001R1568 OJ L 208, 01.08.2001, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1568/2001 ze dne 31. července 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro sirupy a některé další výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32001R1569 OJ L 208, 01.08.2001, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1569/2001 ze dne 31. července 2001, kterým se stanovují výrobní subvence pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
32001R1570 OJ L 208, 01.08.2001, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1570/2001 ze dne 31. července 2001, kterým se mění vývozní subvence pro vejce
32001R1571 OJ L 208, 01.08.2001, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 1571/2001 ze dne 31. července 2001, kterým se v procentech určují množství, jež mohou být akceptována v případě žádostí o vývozní licence pro vejce
32001R1572 OJ L 208, 01.08.2001, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1572/2001 ze dne 31. července 2001, kterým se mění opravná sazba subvence pro obiloviny
32001R1573 OJ L 208, 01.08.2001, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 1573/2001 ze dne 31. července 2001, kterým se upravuje opravná sazba subvence pro slad
32001R1574 OJ L 208, 01.08.2001, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 1574/2001 ze dne 31. července 2001, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32001R1575 OJ L 209, 02.08.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1575/2001 ze dne 25. června 2001 o uzavření Čtvrtého protokolu, kterým se stanovují podmínky rybolovu uvedené v Dohodě o rybolovu mezi Evropským hospodářským společenstvím na straně jedné a vládou Dánska a místní samosprávní vládou Grónska na straně druhé
32001R1576 OJ L 209, 02.08.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1576/2001 ze dne 1. srpna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1577 OJ L 209, 02.08.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1577/2001 ze dne 1. srpna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 296/96 o údajích, které mají členské státy předávat a měsíčním vyúčtování výdajů financovaných záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF)
32001R1578 OJ L 209, 02.08.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1578/2001 ze dne 1. srpna 2001, kterým se určují citlivé oblasti produkce a/nebo skupiny vysoce jakostních odrůd vyjmuté z uplatňování programu kvót pro zpětný nákup surového tabáku
32001R1579 OJ L 209, 02.08.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1579/2001 ze dne 1. srpna 2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů divoké fauny a flóry prostřednictvím regulace obchodu s těmito druhy
32001R1580 OJ L 209, 02.08.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1580/2001 ze dne 1. srpna 2001, kterým se stanovuje přepočítací koeficient pro některé přímé podpory, jejichž účinnost je 1. července 2001
32001R1581 OJ L 209, 02.08.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1581/2001 ze dne 1. srpna 2001, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32001R1582 OJ L 209, 02.08.2001, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1582/2001 ze dne 1. srpna 2001, kterým se mění sazby subvencí pro vejce a vaječné žloutky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R1583 OJ L 209, 02.08.2001, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1583/2001 ze dne 31. července 2001, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32001R1584 OJ L 209, 02.08.2001, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1584/2001 ze dne 1. srpna 2001, kterým se upravují vývozní subvence pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, kroupy a šrot
32001R1585 OJ L 210, 03.08.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1585/2001 ze dne 2. srpna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1586 OJ L 210, 03.08.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1586/2001 ze dne 2. srpna 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro druhé dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkové řízení podle nařízení (ES) č. 1430/2001
32001R1587 OJ L 210, 03.08.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1587/2001 ze dne 2. srpna 2001, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32001R1588 OJ L 210, 03.08.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1588/2001 ze dne 2. srpna 2001, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32001R1589 OJ L 210, 03.08.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1589/2001 ze dne 2. srpna 2001, kterým se stanovuje minimální cena, jež má být zaplacena producentům nezpracovaných sušených fíků a výše podpory výroby sušených fíků pro hospodářský rok 2001/02
32001R1590 OJ L 210, 03.08.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1590/2001 ze dne 2. srpna 2001, kterým se pro hospodářský rok 2001/02 stanovuje výše podpory na pěstování vinné révy určené k produkci některých druhů rozinek
32001R1591 OJ L 210, 03.08.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1591/2001 ze dne 2. srpna 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k uplatňování systému podpor pro bavlnu
32001R1592 OJ L 210, 03.08.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1592/2001 ze dne 2. srpna 2001, kterým se opravují nařízení (ES) č. 562/2000 a (ES) č. 690/2001 v odvětví hovězího masa
32001R1593 OJ L 210, 03.08.2001, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1593/2001 ze dne 2. srpna 2001 o žádostech o vývozní licence pro rýži a zlomkovou rýži s předběžně stanovenou náhradou
32001R1594 OJ L 210, 03.08.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1594/2001 ze dne 2. srpna 2001, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1581/2001, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32001R1595 OJ L 210, 03.08.2001, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1595/2001 ze dne 2. srpna 2001, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32001R1596 OJ L 210, 03.08.2001, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1596/2001 ze dne 2. srpna 2001, kterým se mění vývozní subvence pro sirupy a některé další výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32001R1597 OJ L 210, 03.08.2001, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1597/2001 ze dne 2. srpna 2001, kterým se mění sazby subvencí pro některé výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R1598 OJ L 210, 03.08.2001, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1598/2001 ze dne 2. srpna 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 943/2001
32001R1599 OJ L 210, 03.08.2001, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 1599/2001 ze dne 2. srpna 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro žito ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1005/2001
32001R1600 OJ L 210, 03.08.2001, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 1600/2001 ze dne 2. srpna 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro ječmen ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1558/2001
32001R1601 OJ L 211, 04.08.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1601/2001 ze dne 2. srpna 2001, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo a kterým se s konečnou platností vybírá prozatímní antidumpingové clo ukládané při dovozu některých železných nebo ocelových lan a kabelů pocházejících z České republiky, Ruska, Thajska a Turecka
32001R1602 OJ L 211, 04.08.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1602/2001 ze dne 3. srpna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1603 OJ L 211, 04.08.2001, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1603/2001 ze dne 3. srpna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1121/2001, kterým se stanovují opravné koeficienty, jež mají být podle celních kvót pro dovoz banánů použity v případě každé jakostní reference tradičních ekonomických subjektů
32001R1604 OJ L 211, 04.08.2001, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1604/2001 ze dne 3. srpna 2001, kterým se určuje, v jakém rozsahu mohou být akceptovány žádosti o dovozní práva pro krávy a jalovice některých horských plemen podané podle nařízení (ES) č. 1143/98
32001R1605 OJ L 211, 04.08.2001, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1605/2001 ze dne 3. srpna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1420/2001, kterým se omezuje platnost vývozních licencí pro některé výrobky z obilnin
32001R1606 OJ L 212, 07.08.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1606/2001 ze dne 6. srpna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1607 OJ L 212, 07.08.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1607/2001 ze dne 6. srpna 2001 o dodávkách bílého cukru z titulu potravinové pomoci
32001R1608 OJ L 212, 07.08.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1608/2001 ze dne 6. srpna 2001 o dodávkách rostlinného oleje z titulu potravinové pomoci
32001R1609 OJ L 212, 07.08.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1609/2001 ze dne 6. srpna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1622/2000, kterým se stanovují některá prováděcí opatření k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a o kodexu oenologických praktik a postupů Společenství, pokud jde o analytické metody
32001R1610 OJ L 212, 07.08.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1610/2001 ze dne 6. srpna 2001, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství karafiátů a růží s ohledem na uplatňování právních úprav týkajících se dovozů některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroka a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32001R1611 OJ L 214, 08.08.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1611/2001 ze dne 7. srpna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1612 OJ L 214, 08.08.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1612/2001 ze dne 3. srpna 2001, kterým se ukládá dočasné antidumpingové clo na dovozy feromolybdenu pocházejícího z Čínské lidové republiky
32001R1613 OJ L 214, 08.08.2001, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1613/2001 ze dne 7. srpna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 896/2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 404/93, pokud jde o režim dovozu banánů do Společenství
32001R1614 OJ L 214, 08.08.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1614/2001 ze dne 7. srpna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2771/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu s máslem a metanou
32001R1615 OJ L 214, 08.08.2001, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1615/2001 ze dne 7. srpna 2001, kterým se stanovuje obchodní norma pro melouny a kterým se mění nařízení (ES) č. 1093/97
32001R1616 OJ L 214, 08.08.2001, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1616/2001 ze dne 7. srpna 2001 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny
32001R1617 OJ L 214, 08.08.2001, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1617/2001 ze dne 7. srpna 2001, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32001R1618 OJ L 215, 09.08.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1618/2001 ze dne 8. srpna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1619 OJ L 215, 09.08.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1619/2001 ze dne 6. srpna 2001, kterým se stanovuje obchodní norma pro jablka a hrušky a kterým se mění nařízení (EHS) č. 920/89
32001R1620 OJ L 215, 09.08.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1620/2001 ze dne 8. srpna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1232/2001, kterým se stanovuje nouzové destilační opatření podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro italská stolní vína
32001R1621 OJ L 215, 09.08.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1621/2001 ze dne 8. srpna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1661/1999, pokud jde o vývozní osvědčení požadované pro zemědělské produkty a seznam celních úřadů povolujících prohlášení o volném oběhu výrobků ve Společenství
32001R1622 OJ L 215, 09.08.2001, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1622/2001 ze dne 8. srpna 2001 o vydávání dovozních licencí pro vysoce kvalitní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso
32001R1623 OJ L 215, 09.08.2001, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1623/2001 ze dne 8. srpna 2001, kterým se mění opravná sazba subvence pro obiloviny
32001R1624 OJ L 216, 10.08.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1624/2001 ze dne 9. srpna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1625 OJ L 216, 10.08.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1625/2001 ze dne 9. srpna 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro třetí dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1430/2001
32001R1626 OJ L 216, 10.08.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1626/2001 ze dne 9. srpna 2001, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32001R1627 OJ L 216, 10.08.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1627/2001 ze dne 9. srpna 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32001R1628 OJ L 216, 10.08.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1628/2001 ze dne 9. srpna 2001, kterým se reviduje maximální výše dávky z výroby typu B a kterým se mění minimální cena cukrové řepy typu B v odvětví cukru pro hospodářský rok 2001/02
32001R1629 OJ L 216, 10.08.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1629/2001 ze dne 9. srpna 2001, kterým se stanovují koeficienty pro obiloviny vyvážené ve formě skotské whisky pro období 2001/02
32001R1630 OJ L 216, 10.08.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1630/2001 ze dne 9. srpna 2001, kterým se stanovují koeficienty pro obiloviny vyvážené ve formě irské whisky pro období 2001/02
32001R1631 OJ L 216, 10.08.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1631/2001 ze dne 9. srpna 2001, kterým se stanovují výrobní subvence pro obiloviny a rýži
32001R1632 OJ L 216, 10.08.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1632/2001 ze dne 9. srpna 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, kroupy a šrot
32001R1633 OJ L 216, 10.08.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1633/2001 ze dne 9. srpna 2001, kterým se stanovuje opravná sazba subvence pro obiloviny
32001R1634 OJ L 216, 10.08.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1634/2001 ze dne 9. srpna 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 943/2001
32001R1635 OJ L 216, 10.08.2001, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1635/2001 ze dne 9. srpna 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene zveřejněné v nařízení (ES) č. 1558/2001
32001R1636 OJ L 222, 17.08.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1636/2001 ze dne 23. července 2001, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2018/93 o předkládání statistik odlovu a činnosti členskými státy provozujícími rybolovu v severozápadním Atlantiku
32001R1637 OJ L 222, 17.08.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1637/2001 ze dne 23. července 2001, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3880/91 o předkládání statistik nominálního odlovu členskými státy provozujícími rybolov v severozápadním Atlantiku
32001R1638 OJ L 222, 17.08.2001, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1638/2001 ze dne 24. července 2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2597/95 o předkládání statistik nominálního odlovu členskými státy provozujícími rybolov v některých oblastech jiných než v severozápadním Atlantiku
32001R1638 OJ L 224, 21.08.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1668/2001 ze dne 20. srpna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1639 OJ L 222, 17.08.2001, p.53 Nařízení Komise (ES) č. 1639/2001 ze dne 25. července 2001, kterým se zavádějí minimální a rozšíření programy Společenství na shromažďování údajů o odvětví rybolovu a kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1543/2000
32001R1640 OJ L 217, 11.08.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1640/2001 ze dne 10. srpna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1641 OJ L 217, 11.08.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1641/2001 ze dne 10. srpna 2001, kterým se vypisuje veřejná soutěž na stanovení podpor soukromého skladování celých nebo půlených jatečně opracovaných těl jehňat ve Velké Británii a kterým se stanovují odchylky od nařízení (EHS) č. 3446/90, kterým se stanovují prováděcí pravidla pro poskytování podpor soukromého skladování kozího a skopového masa
32001R1642 OJ L 217, 11.08.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1642/2001 ze dne 10. srpna 2001, kterým se stanovují výjimečná opatření pro trhy s hovězím a telecím masem ve formě podpor soukromého skladování
32001R1643 OJ L 217, 11.08.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1643/2001 ze dne 10. srpna 2001, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32001R1644 OJ L 219, 14.08.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1644/2001 ze dne 7. srpna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2398/97, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo z dovozu bavlněného ložního prádla pocházejícího z Egypta, Indie a Pákistánu a kterým se pozastavuje jejich uplatňování v případě dovozů pocházejících z Indie
32001R1644r OJ L 260, 28.09.2001, p.39 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 1644/2001 ze dne 7. srpna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2398/97, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo z dovozu bavlněného ložního prádla pocházejícího z Egypta, Indie a Pákistánu a kterým se pozastavuje jejich uplatňování v případě dovozů pocházejících z Indie (Úř. věst. č. L 219 ze dne 14.8.2001)
32001R1645 OJ L 219, 14.08.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1645/2001 ze dne 13. srpna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1646 OJ L 219, 14.08.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1646/2001 ze dne 13. srpna 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla pro poskytování vyrovnávací podpory rafinačnímu průmyslu zpracovávajícímu preferenční surový cukr< a kterým se upravuje vyrovnávací podpora a dodatečná základní< podpora pro rafinační průmysl
32001R1647 OJ L 219, 14.08.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1647/2001 ze dne 13. srpna 2001, kterým se zahajuje řízení týkající se přidělování vývozních licencí pro sýry, které mají být v roce 2002 vyvezeny do Spojených států amerických podle některých celních kvót vyplývajících z dohod GAT
32001R1648 OJ L 219, 14.08.2001, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1648/2001 ze dne 13. srpna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 690/2001 o zvláštních opatřeních na podporu trhu s hovězím masem
32001R1649 OJ L 220, 15.08.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1649/2001 ze dne 14. srpna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1650 OJ L 220, 15.08.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1650/2001 ze dne 14. srpna 2001, kterým se stanovují množství banánů, které mohou být dovezeny do Společenství ve čtvrtém čtvrtletí roku 2001 podle celních kvót typu A/B a C
32001R1651 OJ L 220, 15.08.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1651/2001 ze dne 14. srpna 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1274/91, kterým se stanovují podrobnosti provádění nařízení Rady (EHS) č. 1907/90 o některých obchodních normách pro vejce
32001R1651r OJ L 335, 19.12.2001, p.24 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1651/2001 ze dne 14. srpna 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1274/91, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1907/90 o některých obchodních normách pro vejce (Úř. věst. č. L 220 ze dne 15.8.2001)
32001R1652 OJ L 220, 15.08.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1652/2001 ze dne 14. srpna 2001 o povolení převodů mezi množstevními limity pro textilní a oděvní výrobky pocházející z Tchaj-wanu
32001R1653 OJ L 220, 15.08.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1653/2001 ze dne 14. srpna 2001, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 2305/95, kterým se v odvětví vepřového masa stanovují prováděcí pravidla k právním úpravám stanoveným v dohodách o volném obchodu mezi Společenství, na straně jedné, a Lotyšskem, Litvou a Estonskem na straně druhé
32001R1654 OJ L 220, 15.08.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1654/2001 ze dne 14. srpna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 649/2001, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 1750/1999, pokud jde o agroenvironmentální opatření
32001R1655 OJ L 220, 15.08.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1655/2001 ze dne 14. srpna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1622/2000, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a o kodexu oenelogických praktik a postupů Společenství
32001R1656 OJ L 220, 15.08.2001, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1656/2001 ze dne 14. srpna 2001, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32001R1657 OJ L 221, 17.08.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1657/2001 ze dne 10. srpna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 603/1999, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo na dovozy polypropylenových pásek nebo vazačů pocházejících z Polska, České republiky a Maďarska, a kterým se s konečnou platností vybírá prozatímně uložené clo
32001R1658 OJ L 221, 17.08.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1658/2001 ze dne 16. srpna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1659 OJ L 221, 17.08.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1659/2001 ze dne 16. srpna 2001, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Španělska zakazuje lovit tresky
32001R1660 OJ L 221, 17.08.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1660/2001 ze dne 16. srpna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o tržní mechanismy
32001R1661 OJ L 221, 17.08.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1661/2001 ze dne 16. srpna 2001, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32001R1662 OJ L 221, 17.08.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1662/2001 ze dne 16. srpna 2001 o dovozních licencích v případě produktů z hovězího a telecího masa pocházejících z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
32001R1663 OJ L 221, 17.08.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1663/2001 ze dne 16. srpna 2001, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32001R1664 OJ L 223, 18.08.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1664/2001 ze dne 17. srpna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1665 OJ L 223, 18.08.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1665/2001 ze dne 17. srpna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1490/2000, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na vývoz žita, které vlastní německá intervenční agentura
32001R1666 OJ L 223, 18.08.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1666/2001 ze dne 17. srpna 2001, kterým se upravují některé rybolovné kvóty pro rok 2001 podle nařízení Rady (ES) č. 847/96, kterým se zavádějí dodatečné podmínky pro meziroční správu celkových přípustných odlovů a kvót
32001R1667 OJ L 223, 18.08.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1667/2001 ze dne 17. srpna 2001, kterým se odkládá datum splatnosti dávek ze skladování cukru
32001R1669 OJ L 224, 21.08.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1669/2001 ze dne 20. srpna 2001, kterým se mění článek 3 nařízení (ES) č. 1917/2000, kterým se stanovují některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1172/95, pokud jde o statistiky zahraničního obchodu (1)
32001R1670 OJ L 224, 21.08.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1670/2001 ze dne 20. srpna 2001, kterým se stanovují náhrady určené organizacím producentů za tuňáky dodané zpracovatelskému průmyslu mezi 1. říjnem a 31. prosincem 2000
32001R1671 OJ L 224, 21.08.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1671/2001 ze dne 20. srpna 2001, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství karafiátů a růží s ohledem na uplatňování právních úprav týkajících se dovozů některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroka a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32001R1672 OJ L 224, 21.08.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1672/2001 ze dne 20. srpna 2001 týkající se nařízení (ES) č. 2809/2000, kterým se v odvětví obilných produktů stanovují prováděcí pravidla k nařízením (ES) č. 2290/2000, (ES) č. 2433/2000, (ES) č. 2434/2000, (ES) č. 2435/2000 a (ES) č. 2851/2000, kterým se formou celních kvót Společenství zavádějí některé koncese pro některé zemědělské produkty pocházející z Bulharské republiky, České republiky, Slovenské republiky, Rumunska a Polské republiky a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1218/96
32001R1673 OJ L 226, 22.08.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1673/2001 ze dne 21. srpna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1674 OJ L 226, 22.08.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1674/2001 ze dne 21. srpna 2001, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 708/98 o převzetí rýže v plevách (paddy) intervenčními agenturami a kterým se stanovují opravné částky a zvýšení a snížení cen, jež má být uplatněno při nákupech v hospodářském roce 2000/01
32001R1675 OJ L 226, 22.08.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1675/2001 ze dne 21. srpna 2001 o vydávání dovozních licencí pro některé výrobky z cukru s původem ES/OCT
32001R1676 OJ L 227, 23.08.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1676/2001 ze dne 13. srpna 2001, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo a kterým se s konečnou platností vybírá prozatímně uložené clo v případě dovozu fólií z polyethylen tereftalátu pocházejících z Indie a Korejské republiky
32001R1677 OJ L 227, 23.08.2001, p.15 Nařízení Rady (ES) č. 1677/2001 ze dne 13. srpna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 772/1999 o uložení definitivních antidumpingových a vyrovnávacích cel z dovozu chovného lososa obecného pocházejícího z Norska
32001R1678 OJ L 227, 23.08.2001, p.22 Nařízení Rady (ES) č. 1678/2001 ze dne 13. srpna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2334/97, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo v případě některých dovozů plochých dřevěných palet pocházejících z Polské republiky a kterým se s konečnou platností vybírá prozatímně uložené clo
32001R1679 OJ L 227, 23.08.2001, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 1679/2001 ze dne 22. srpna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1680 OJ L 227, 23.08.2001, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 1680/2001 ze dne 22. srpna 2001, kterým se mění přílohy I a II k nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanovuje postup Společenství pro určování maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (1)
32001R1681 OJ L 227, 23.08.2001, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 1681/2001 ze dne 22. srpna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanovují zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní subvence v případě mléka a mléčných výrobků, a nařízení (ES) č. 1498/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o komunikaci mezi členskými státy a Komisí v odvětví mléka a mléčných výrobků
32001R1681r OJ L 233, 31.08.2001, p.59 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1681/2001 ze dne 22. srpna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanovují zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní subvence v případě mléka a mléčných výrobků, a nařízení (ES) č. 1498/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o komunikaci mezi členskými státy a Komisí v odvětví mléka a mléčných výrobků (Úř. věst. č. L 227 ze dne 23.8.2001)
32001R1682 OJ L 227, 23.08.2001, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 1682/2001 ze dne 22. srpna 2001, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32001R1683 OJ L 228, 24.08.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1683/2001 ze dne 23. srpna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1684 OJ L 228, 24.08.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1684/2001 ze dne 23. srpna 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro čtvrté dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1430/2001
32001R1685 OJ L 228, 24.08.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1685/2001 ze dne 23. srpna 2001, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32001R1686 OJ L 228, 24.08.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1686/2001 ze dne 23. srpna 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32001R1687 OJ L 228, 24.08.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1687/2001 ze dne 21. srpna 2001, kterým se mění nařízení (Euratom, ECSC, EC) č. 3418/93, kterým se stanovují prováděcí pravidla k některým ustanovením finančního nařízení ze dne 21. prosince 1977
32001R1688 OJ L 228, 24.08.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1688/2001 ze dne 23. srpna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 713/2001 o nákupu hovězího masa podle nařízení (ES) č. 690/2001
32001R1689 OJ L 228, 24.08.2001, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1689/2001 ze dne 23. srpna 2001, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1136/2001 a kterým se mění nařízení (EHS) č. 1627/89 o nákupu hovězího masa prostřednictvím veřejného nabídkového řízení
32001R1689r OJ L 230, 28.08.2001, p.24 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1689/2001 ze dne 23. srpna 2001, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1136/2001 a kterým se mění nařízení (EHS) č. 1627/89 o nákupu hovězího masa prostřednictvím veřejného nabídkového řízení (Úř. věst. č. L 228 ze dne 24.8.2001)
32001R1690 OJ L 228, 24.08.2001, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1690/2001 ze dne 23. srpna 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 943/2001
32001R1691 OJ L 228, 24.08.2001, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1691/2001 ze dne 23. srpna 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 1005/2001
32001R1692 OJ L 228, 24.08.2001, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1692/2001 ze dne 23. srpna 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene zveřejněné v nařízení (ES) č. 1558/2001
32001R1693 OJ L 229, 25.08.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1693/2001 ze dne 24. srpna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1694 OJ L 229, 25.08.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1694/2001 ze dne 24. srpna 2001o klasifikaci některého zboží v kombinované nomenklatuře
32001R1695 OJ L 230, 28.08.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1695/2001 ze dne 27. srpna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1696 OJ L 230, 28.08.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1696/2001 ze dne 27. srpna 2001 o dodávkách produkty rybolovu z titulu potravinové pomoci
32001R1697 OJ L 230, 28.08.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1697/2001 ze dne 27. srpna 2001, kterým se stanovují odchylky od nařízení Rady (ES) č. 1251/1999, kterým se zavádí podpůrný program pro pěstitele některých plodin na orné půdě, pokud jde poplatky za určité plodiny na orné půdě a za oblasti vyjmuté z produkce pro hospodářský rok 2001/02 pro producenty z Portugalska a některé producenty ze Španělska
32001R1698 OJ L 231, 29.08.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1698/2001 ze dne 28. srpna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1700 OJ L 231, 29.08.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1700/2001 ze dne 28. srpna 2001, kterým se dočasně pozastavují a otevírají celní kvóty na dovoz některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Estonska do Evropského společenství a kterým se mění nařízení (ES) č. 1477/2000
32001R1701 OJ L 231, 29.08.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1701/2001 ze dne 28. srpna 2001, kterým se stanovují výrobní subvence pro olivový olej používaný při výrobě některých konzervovaných potravin
32001R1702 OJ L 232, 30.08.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1702/2001 ze dne 29. srpna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1703 OJ L 232, 30.08.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1703/2001 ze dne 29. srpna 2001, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou členského státu zakazuje lovit garnáty severní
32001R1704 OJ L 232, 30.08.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1704/2001 ze dne 29. srpna 2001, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32001R1704r OJ L 234, 01.09.2001, p.64 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1704/2001 ze dne 29. srpna 2001, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze (Úř. věst. č. L 232 ze dne 30.8.2001)
32001R1705 OJ L 232, 30.08.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1705/2001 ze dne 29. srpna 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro ovoce a zelenina
32001R1706 OJ L 232, 30.08.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1706/2001 ze dne 29. srpna 2001, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32001R1707 OJ L 232, 30.08.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1707/2001 ze dne 29. srpna 2001, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32001R1708 OJ L 233, 31.08.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1708/2001 ze dne 30. srpna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1709 OJ L 233, 31.08.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1709/2001 ze dne 30. srpna 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro páté dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1430/2001
32001R1710 OJ L 233, 31.08.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1710/2001 ze dne 30. srpna 2001, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32001R1711 OJ L 233, 31.08.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1711/2001 ze dne 30. srpna 2001, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32001R1712 OJ L 233, 31.08.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1712/2001 ze dne 30. srpna 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro produkty vyrobené z obiloviny a rýži
32001R1713 OJ L 233, 31.08.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1713/2001 ze dne 30. srpna 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro krmné směsi na bázi obilovin
32001R1714 OJ L 233, 31.08.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1714/2001 ze dne 30. srpna 2001, kterým se stanovují výrobní subvence o obiloviny a rýži
32001R1715 OJ L 233, 31.08.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1715/2001 ze dne 30. srpna 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro mléko a mléčné výrobky
32001R1716 OJ L 233, 31.08.2001, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1716/2001 ze dne 30. srpna 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz pšenice obecné zveřejněné v nařízení (ES) č. 943/2001
32001R1717 OJ L 233, 31.08.2001, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1717/2001 ze dne 30. srpna 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 1005/2001
32001R1718 OJ L 233, 31.08.2001, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1718/2001 ze dne 30. srpna 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene zveřejněné v nařízení (ES) č. 1558/2001
32001R1719 OJ L 233, 31.08.2001, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1719/2001 ze dne 30. srpna 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro olivový olej
32001R1720 OJ L 233, 31.08.2001, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1720/2001 ze dne 30. srpna 2001, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé výrobky z obilnin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R1721 OJ L 233, 31.08.2001, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 1721/2001 ze dne 30. srpna 2001, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R1722 OJ L 233, 31.08.2001, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 1722/2001 ze dne 30. srpna 2001, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R1723 OJ L 233, 31.08.2001, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 1723/2001 ze dne 30. srpna 2001, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32001R1724 OJ L 234, 01.09.2001, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1724/2001 ze dne 23. července 2001 o akci namířené vůči protipěchotním nášlapným minám v rozvojových zemích
32001R1725 OJ L 234, 01.09.2001, p.6 Nařízení Rady (ES) č. 1725/2001 ze dne 23. července 2001 o akci namířené vůči protipěchotním nášlapným minám ve třetích zemích, jiných než rozvojových
32001R1726 OJ L 234, 01.09.2001, p.10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1726/2001 ze dne 23. července 2001, kterým se mění článek 21 nařízení Rady (ES) č. 1292/96 o politice a správě potravinové pomoci a zvláštních akcí na podporu potravinového zabezpečení
32001R1727 OJ L 234, 01.09.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1727/2001 ze dne 31. srpna 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1728 OJ L 234, 01.09.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1728/2001 ze dne 31. srpna 2001, kterým se stanovují subvence pro výrobky z obilovin a rýže dodávané z titulu národní potravinové pomoci a pomoci Společenství
32001R1729 OJ L 234, 01.09.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1729/2001 ze dne 31. srpna 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 391/92 , kterým se stanovují výše podpory pro dodávku obilných produktů ze Společenství do francouzských zámořských departmentů
32001R1730 OJ L 234, 01.09.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1730/2001 ze dne 31. srpna 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1833/92 , kterým se stanovují výše podpory pro dodávku obilných produktů ze Společenství na Azory a Madeiru
32001R1731 OJ L 234, 01.09.2001, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1731/2001 ze dne 31. srpna 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1832/92 , kterým se stanovují výše podpory pro dodávku obilných produktů ze Společenství na Kanárské ostrovy
32001R1732 OJ L 234, 01.09.2001, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1732/2001 ze dne 31. srpna 2001, kterým se stanovují výše podpory pro dodávky výrobků z rýže ze Společenství na Azory a Madeiru
32001R1733 OJ L 234, 01.09.2001, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1733/2001 ze dne 31. srpna 2001, kterým se stanovují výše podpory pro dodávky výrobků z rýže ze Společenství na Kanárské ostrovy
32001R1734 OJ L 234, 01.09.2001, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1734/2001 ze dne 31. srpna 2001, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32001R1735 OJ L 234, 01.09.2001, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 1735/2001 ze dne 31. srpna 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro sirupy a další výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32001R1736 OJ L 234, 01.09.2001, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 1736/2001 ze dne 31. srpna 2001, kterým se upravuje vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32001R1737 OJ L 234, 01.09.2001, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 1737/2001 ze dne 31. srpna 2001, kterým se stanovují výrobní subvence pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
32001R1738 OJ L 234, 01.09.2001, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 1738/2001 ze dne 31. srpna 2001, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32001R1739 OJ L 234, 01.09.2001, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 1739/2001 ze dne 31. srpna 2001, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32001R1740 OJ L 234, 01.09.2001, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 1740/2001 ze dne 31. srpna 2001, kterým se stanovuje opravná sazba subvence pro slad
32001R1741 OJ L 234, 01.09.2001, p.41 Nařízení Komise (ES) č. 1741/2001 ze dne 31. srpna 2001, kterým se stanovuje opravná sazba subvence pro obiloviny
32001R1742 OJ L 234, 01.09.2001, p.43 Nařízení Komise (ES) č. 1742/2001 ze dne 31. srpna 2001, kterým se stanovují maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 253. zvláštní veřejné nabídkové řízení vypsané na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32001R1743 OJ L 234, 01.09.2001, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 1743/2001 ze dne 31. srpna 2001, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 81. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32001R1744 OJ L 234, 01.09.2001, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 1744/2001 ze dne 31. srpna 2001, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 34. veřejné nabídkové řízení podle stálého veřejného nabídkového řízení, které se řídí nařízením (ES) č. 2771/1999
32001R1745 OJ L 234, 01.09.2001, p.47 Nařízení Komise (ES) č. 1745/2001 ze dne 31. srpna 2001, kterým se pozastavuje nákup másla v některých členských státech
32001R1745r OJ L 237, 06.09.2001, p.32 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1745/2001 ze dne 31. srpna 2001, kterým se pozastavuje nákup másla v některých členských státech (Úř. věst. č. L 234 ze dne 1.9.2001)
32001R1746 OJ L 234, 01.09.2001, p.48 Nařízení Komise (ES) č. 1746/2001 ze dne 31. srpna 2001, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
32001R1747 OJ L 234, 01.09.2001, p.51 Nařízení Komise (ES) č. 1747/2001 ze dne 31. srpna 2001, kterým se stanovuje maximální kupní cena hovězího masa podle devátého dílčího veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 690/2001
32001R1748 OJ L 234, 01.09.2001, p.52 Nařízení Komise (ES) č. 1748/2001 ze dne 31. srpna 2001, kterým se stanovuje maximální nákupní cena množství hovězího masa, jež má být nakoupeno podle 273. dílčího veřejného nabídkového řízení z titulu všeobecného intervenčního opatření podle nařízení (EHS) č. 1627/89
32001R1749 OJ L 234, 01.09.2001, p.54 Nařízení Komise (ES) č. 1749/2001 ze dne 31. srpna 2001 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny
32001R1750 OJ L 235, 04.09.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1750/2001 ze dne 3. září 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1751 OJ L 235, 04.09.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1751/2001 ze dne 3. září 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro hovězí a telecí maso
32001R1752 OJ L 235, 04.09.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1752/2001 ze dne 3. září 2001, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32001R1753 OJ L 235, 04.09.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1753/2001 ze dne 3. září 2001, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství karafiátů a růží ohledem na uplatňování právních úprav týkajících se dovozů některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroka a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32001R1754 OJ L 236, 05.09.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1754/2001 ze dne 4. září 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1755 OJ L 237, 06.09.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1755/2001 ze dne 5. září 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1756 OJ L 237, 06.09.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1756/2001 ze dne 5. září 2001, kterým se stanovují odchylky, od nařízení (ES) č. 2316/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1251/1999, kterým se zavádí podpůrný program pro pěstitele některých plodin na orné půdě, pokud jde o oblasti vyjmuté z produkce v Rakousku
32001R1757 OJ L 239, 07.09.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1757/2001 ze dne 6. září 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1758 OJ L 239, 07.09.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1758/2001 ze dne 6. září 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro šesté dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1430/2001
32001R1759 OJ L 239, 07.09.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1759/2001 ze dne 6. září 2001, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32001R1760 OJ L 239, 07.09.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1760/2001 ze dne 6. září 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32001R1761 OJ L 239, 07.09.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1761/2001 ze dne 6. září 2001, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Švédka zakazuje lovit tresky skvrnité
32001R1762 OJ L 239, 07.09.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1762/2001 ze dne 6. září 2001, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Švédska zakazuje lovit ryby pro průmyslové účely
32001R1763 OJ L 239, 07.09.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1763/2001 ze dne 6. září 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1750/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře zemědělského rozvoje z Evropského zemědělského záručního a orientačního fondu (EZOZF)
32001R1764 OJ L 239, 07.09.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1764/2001 ze dne 6. září 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 713/2001 o nákupu hovězího masa podle nařízení (ES) č. 690/2001
32001R1765 OJ L 239, 07.09.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1765/2001 ze dne 6. září 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1627/89 o nákupu hovězího masa prostřednictvím veřejného nabídkového řízení
32001R1766 OJ L 239, 07.09.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1766/2001 ze dne 6. září 2001, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32001R1767 OJ L 239, 07.09.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1767/2001 ze dne 6. září 2001, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R1768 OJ L 239, 07.09.2001, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1768/2001 ze dne 6. září 2001 o zamítnutí žádostí o vývozní licence v případě rýže a zlomkové rýže
32001R1769 OJ L 239, 07.09.2001, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1769/2001 ze dne 6. září 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene zveřejněné v nařízení (ES) č. 1558/2001
32001R1770 OJ L 239, 07.09.2001, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1770/2001 ze dne 6. září 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz pšenice obecné zveřejněné v nařízení (ES) č. 943/2001
32001R1771 OJ L 239, 07.09.2001, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1771/2001 ze dne 6. září 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 1005/2001
32001R1772 OJ L 239, 07.09.2001, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 1772/2001 ze dne 6. září 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, kroupy a šrot
32001R1773 OJ L 239, 07.09.2001, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 1773/2001 ze dne 6. září 2001, kterým se stanovují subvence pro některé výrobky z obilovin a rýže dodávané z titulu národní potravinové pomoci Společenství
32001R1774 OJ L 239, 07.09.2001, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 1774/2001 ze dne 6. září 2001, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
32001R1775 OJ L 240, 08.09.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1775/2001 ze dne 7. září 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1776 OJ L 240, 08.09.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1776/2001 ze dne 7. září 2001, kterým se mění příloha I k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
32001R1777 OJ L 240, 08.09.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1777/2001 ze dne 7. září 2001, kterým se mění příloha I k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
32001R1777r OJ L 313, 30.11.2001, p.60 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1777/2001 ze dne 7. září 2001, kterým se mění příloha I k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. č. L 240 ze dne 8.9.2001)
32001R1778 OJ L 240, 08.09.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1778/2001 ze dne 7. září 2001, kterým se doplňuje příloha k nařízení (ES) č. 1107/96 o registraci zeměpisných označení a označení původu postupem podle článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92(1)
32001R1779 OJ L 240, 08.09.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1779/2001 ze dne 7. září 2001 o vydávání licencí typu A na dovoz česneku
32001R1780 OJ L 240, 08.09.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1780/2001 ze dne 7. září 2001 o vydávání licencí typu A na dovoz česneku
32001R1781 OJ L 240, 08.09.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1781/2001 ze dne 7. září 2001 o vydávání dovozních licencí pro vysoce kvalitní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso
32001R1782 OJ L 241, 11.09.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1782/2001 ze dne 10. září 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1783 OJ L 241, 11.09.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1783/2001 ze dne 10. srpna 2001, kterým se mění příloha I k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře o společném celním sazebníku
32001R1784 OJ L 241, 11.09.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1784/2001 ze dne 10. září 2001, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32001R1785 OJ L 242, 12.09.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1785/2001 ze dne 11. září 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1786 OJ L 242, 12.09.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1786/2001 ze dne 11. září 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1722/93, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 a (EHS) č. 1418/76 o výrobních subvencích v odvětví obilovin a rýže
32001R1787 OJ L 243, 13.09.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1787/2001 ze dne 12. září 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1788 OJ L 243, 13.09.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1788/2001 ze dne 7. září 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla týkající se osvědčení o inspekci v případě dovozu ze třetích zemí podle článku 11 nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a souvisejícím označování zemědělských produktů a potravin
32001R1789 OJ L 243, 13.09.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1789/2001 ze dne 12. září 2001 o zvláštních intervenčních opatřeních pro obiloviny ve Finsku a Švédsku
32001R1790 OJ L 243, 13.09.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1790/2001 ze dne 12. září 2001, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Nizozemska zakazuje lovit tuňáka obecného
32001R1791 OJ L 243, 13.09.2001, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1791/2001 ze dne 12. září 2001, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32001R1792 OJ L 243, 13.09.2001, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1792/2001 ze dne 12. září 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2273/93, kterým se určují intervenční centra pro obiloviny
32001R1793 OJ L 243, 13.09.2001, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1793/2001 ze dne 12. září 2001, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32001R1794 OJ L 244, 14.09.2001, p.1 Nařízení Rady (ES, ESUO, Euratom) č. 1794/2001 ze dne 10. září 2001, kterým se stanovují opravné koeficienty použitelné od 1. ledna 2001 na odměny úředníků Evropských společenství působících ve třetích zemích
32001R1795 OJ L 244, 14.09.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1795/2001 ze dne 13. září 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1796 OJ L 244, 14.09.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1796/2001 ze dne 13. září 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro sedmé dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1430/2001
32001R1797 OJ L 244, 14.09.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1797/2001 ze dne 13. září 2001, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32001R1798 OJ L 244, 14.09.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1798/2001 ze dne 13. září 2001, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32001R1799 OJ L 244, 14.09.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1799/2001 ze dne 12. září 2001, kterým se stanovují obchodní normy pro citrusové plody
32001R1800 OJ L 244, 14.09.2001, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1800/2001 ze dne 13. září 2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení (ES) č. 1547/1999, pokud jde o zásilky některých odpadů do Guineje (1)
32001R1801 OJ L 244, 14.09.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1801/2001 ze dne 13. září 2001 o vyhlášení stálého veřejného nabídkového řízení na opětný prodej 275 000 tun ječmene, které vlastní španělská intervenční agentura, na vnitřním trhu
32001R1802 OJ L 244, 14.09.2001, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1802/2001 ze dne 13. září 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2805/95, kterým se stanovují vývozní subvence v odvětví vína
32001R1803 OJ L 244, 14.09.2001, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1803/2001 ze dne 13. září 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz pšenice obecné zveřejněné v nařízení (ES) č. 943/2001
32001R1804 OJ L 244, 14.09.2001, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1804/2001 ze dne 13. září 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene zveřejněné nařízení (ES) č. 1558/2001
32001R1805 OJ L 244, 14.09.2001, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1805/2001 ze dne 13. září 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro žito ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1005/2001
32001R1806 OJ L 244, 14.09.2001, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 1806/2001 ze dne 13. září 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, kroupy a šrot
32001R1807 OJ L 244, 14.09.2001, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 1807/2001 ze dne 13. září 2001, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32001R1808 OJ L 250, 19.09.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1808/2001 ze dne 30. srpna 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů divoké fauny a flóry prostřednictvím regulace obchodu s těmito druhy
32001R1809 OJ L 252, 20.09.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1809/2001 ze dne 9. srpna 2001, kterým se mění přílohy I, II, III, V, VII, VIII a IX k nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech pro dovoz některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
32001R1810 OJ L 246, 15.09.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1810/2001 ze dne 14. září 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1811 OJ L 246, 15.09.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1811/2001 ze dne 14. září 2001, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na snížení cla v případě čiroku obecného dovezeného ze Španělska do třetích zemí
32001R1812 OJ L 246, 15.09.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1812/2001 ze dne 14. září 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1886/2000, pokud jde o rozšíření některých pravidel přijatých organizacemi producentů v odvětví rybolovu týkajících se nečlenů
32001R1813 OJ L 246, 15.09.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1813/2001 ze dne 14. září 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o podmínky poskytování a odebírání uznání mezioborovým organizacím
32001R1814 OJ L 246, 15.09.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1814/2001 ze dne 14. září 2001, kterým se povolují převody mezi množstevními limity textilních a oděvních výrobků pocházejících z Macaa
32001R1815 OJ L 246, 15.09.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1815/2001 ze dne 14. září 2001, kterým se mění přílohy I, II a III k nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanovuje postup Společenství pro určování maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (1)
32001R1815r OJ L 268, 09.10.2001, p.50 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1815/2001 ze dne 14. září 2001, kterým se mění přílohy I, II a III k nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanovuje postup Společenství pro určování maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Úř. věst. č. L 246 ze dne 15.9.2001)
32001R1816 OJ L 246, 15.09.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1816/2001 ze dne 14. září 2001, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 82. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32001R1817 OJ L 246, 15.09.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1817/2001 ze dne 14. září 2001, kterým se stanovují maximální podpora pro koncentrované máslo pro 254. zvláštní veřejné nabídkové řízení vypsané na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32001R1818 OJ L 246, 15.09.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1818/2001 ze dne 14. září 2001, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 35. veřejné nabídkové řízení uskutečňované na základě stálého veřejného nabídkového řízení, které se řídí nařízením (ES) č. 2771/1999
32001R1819 OJ L 246, 15.09.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1819/2001 ze dne 14. září 2001, kterým se pozastavuje nákup másla v některých členských státech
32001R1820 OJ L 246, 15.09.2001, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1820/2001 ze dne 14. září 2001 o dovozních licencích v případě výrobků z hovězího a telecího masa pocházejících z Botswana, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
32001R1821 OJ L 246, 15.09.2001, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1821/2001 ze dne 14. září 2001, kterým se stanovuje maximální kupní cena hovězího masa podle 10. dílčího veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 690/2001
32001R1822 OJ L 246, 15.09.2001, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1822/2001 ze dne 14. září 2001, kterým se stanovuje maximální a množství hovězího masa, jež má být nakoupeno podle 274. dílčího veřejného nabídkového řízení z titulu všeobecného intervenčního opatření podle nařízení (EHS) č. 1627/89
32001R1823 OJ L 246, 15.09.2001, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1823/2001 ze dne 14. září 2001, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32001R1824 OJ L 248, 18.09.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1824/2001 ze dne 12. září 2001, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo z dovozu neplnitelných plynových kamínkových kapesních zapalovačů pocházejících z Čínské lidové republiky a přepravených nebo pocházejících z Taiwanu a o dovozu některých plnitelných kapesních kamínkových zapalovačů pocházejících z Čínské lidové republiky a přepravených z nebo pocházející ze Taiwanu
32001R1825 OJ L 248, 18.09.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1825/2001 ze dne 17. září 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1826 OJ L 248, 18.09.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1826/2001 ze dne 17. září 2001, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Nizozemska zakazuje lovit mořského ďasa
32001R1827 OJ L 248, 18.09.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1827/2001 ze dne 17. září 2001, kterým se ukládá dočasné antidumpingové clo na dovoz některých oxidů zinku pocházejících z Čínské lidové republiky
32001R1828 OJ L 248, 18.09.2001, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2001 ze dne 17. září 2001 o vydávání vývozních licencí typu A2 pro ovoce a zeleninu
32001R1829 OJ L 248, 18.09.2001, p.41 Nařízení Komise (ES) č. 1829/2001 ze dne 17. září 2001, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství karafiátů a růží ohledem na uplatňování právních úprav týkajících se dovozů některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroka a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32001R1830 OJ L 248, 18.09.2001, p.43 Nařízení Komise (ES) č. 1830/2001 ze dne 17. září 2001, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32001R1831 OJ L 249, 19.09.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1831/2001 ze dne 18. září 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1832 OJ L 249, 19.09.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1832/2001 ze dne 18. září 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2001 o zvláštních opatřeních, kterým se v odvětví mléka a mléčných výrobků stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 174/1999, (ES) č. 800/1999 a (ES) č. 1291/2000
32001R1833 OJ L 249, 19.09.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1833/2001 ze dne 18. září 2001, kterým se stanovují sazby subvencí pro vejce a vaječné žloutky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R1834 OJ L 249, 19.09.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1834/2001 ze dne 18. září 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro drůbeží maso
32001R1835 OJ L 249, 19.09.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1835/2001 ze dne 18. září 2001, kterým se stanovují reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec a pro vaječný albumin a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
32001R1836 OJ L 249, 19.09.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1836/2001 ze dne 18. září 2001, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32001R1837 OJ L 255, 24.09.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1837/2001 ze dne 10. září 2001, kterým se mění nařízení (EHS) No 2237/77 o podobě podnikového výkazu
32001R1838 OJ L 251, 20.09.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1838/2001 ze dne 19. září 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1839 OJ L 251, 20.09.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1839/2001 ze dne 19. září 2001 o uplatňování koeficientu snížení v případě certifikátů o subvencích pro zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě, jak stanoví čl. 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 1520/2000
32001R1840 OJ L 251, 20.09.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1840/2001 ze dne 19. září 2001, kterým se potřetí mění nařízení (ES) č. 23/2001, kterým se stanovují zvláštní opatření pro odvětví hovězího masa vycházející z ustanovení nařízení (ES) č. 800/1999, nařízení (EHS) č. 3719/88, nařízení (ES) č. 1291/2000 a nařízení (EHS) č. 1964/82
32001R1841 OJ L 251, 20.09.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1841/2001 ze dne 19. září 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro olivový olej
32001R1842 OJ L 251, 20.09.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1842/2001 ze dne 19. září 2001, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32001R1843 OJ L 253, 21.09.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1843/2001 ze dne 20. září 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1844 OJ L 253, 21.09.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1844/2001 ze dne 20. září 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro osmé dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1430/2001
32001R1845 OJ L 253, 21.09.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1845/2001 ze dne 20. září 2001, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a doddatečná dovozní cla pro melasu
32001R1846 OJ L 253, 21.09.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1846/2001 ze dne 20. září 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32001R1847 OJ L 253, 21.09.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1847/2001 ze dne 20. září 2001, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení č. 41/2001 ES pro prodej vinného alkoholu k novým průmyslovým využitím
32001R1848 OJ L 253, 21.09.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1848/2001 ze dne 20. září 2001 o vydávání vývozních licencí pro vinařské produkty
32001R1849 OJ L 253, 21.09.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1849/2001 ze dne 20. září 2001, kterým se určuje odhad výroby nečištěné bavlny pro hospodářský rok 2001/02 a vyplývající prozatímní snížení cílové ceny
32001R1850 OJ L 253, 21.09.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1850/2001 ze dne 20. září 2001 on, kterým se otevírají dodatečné kvóty pro dovoz do Společenství některých textilních výrobků pocházejících z určitých třetích zemí účastnících se veletrhů organizovaných v listopadu 2001 v Evropském společenství v kvótovém roce 2002
32001R1851 OJ L 253, 21.09.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1851/2001 ze dne 20. září 2001, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 2571/97 o prodeji másla za snížené ceny a poskytování podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro účely výroby těstovin, zmrzliny a ostatních potravin
32001R1852 OJ L 253, 21.09.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 ze dne 20. září 2001, kterým se stanovují pravidla pro zveřejňování některých informací a o ochraně informací poskytovaných podle nařízení Rady a Evropského Parlamentu (ES) č. 258/97
32001R1853 OJ L 253, 21.09.2001, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1853/2001 ze dne 20. září 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1627/89 o nákupu hovězího masa prostřednictvím veřejného nabídkového řízení
32001R1854 OJ L 253, 21.09.2001, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1854/2001 ze dne 20. září 2001, kterým se mění vývozní subvence pro sirupy a některé další výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32001R1855 OJ L 253, 21.09.2001, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1855/2001 ze dne 20. září 2001, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32001R1856 OJ L 253, 21.09.2001, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1856/2001 ze dne 20. září 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, kroupy a šrot
32001R1857 OJ L 253, 21.09.2001, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1857/2001 ze dne 20. září 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz pšenice obecné zveřejněné v nařízení (ES) č. 943/2001
32001R1858 OJ L 253, 21.09.2001, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1858/2001 ze dne 20. září 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene zveřejněné v nařízení (ES) č. 1558/2001
32001R1859 OJ L 253, 21.09.2001, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 1859/2001 ze dne 20. září 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro žito ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1005/2001
32001R1860 OJ L 253, 21.09.2001, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 1860/2001 ze dne 20. září 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ovsa zveřejněné v nařízení (ES) č. 1789/2001
32001R1861 OJ L 253, 21.09.2001, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 1861/2001 ze dne 20. září 2001, kterým se mění sazby subvencí pro některé výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R1862 OJ L 253, 21.09.2001, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 1862/2001 ze dne 20. září 2001 o vydávání dovozních licencí pro rýži pocházející ze států AKT a zámořských zemí a území na základě žádostí podaných v prvních pěti pracovních dnech září 2001 podle nařízení (ES) č. 2603/97
32001R1863 OJ L 259, 27.09.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1863/2001 ze dne 10. září 2001, kterým se mění nařízení (ES) No 2390/1999, kterým se stanovují podrobnosti používání nařízení (ES) č. 1663/95, pokud jde o formu a obsah účetních informací, které jsou členské státy povinny poskytovat Komisi pro účely zúčtování účtů záruční sekce EZOZF
32001R1864 OJ L 254, 22.09.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č.1864/2001 ze dne 21. září 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1865 OJ L 254, 22.09.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1865/2001 ze dne 21. září 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1047/2001, kterým se zavádí systém dovozních licencí a osvědčení původu a kterým se zavádějí metody správy celních kvót pro česnek dovážený ze třetích zemí
32001R1866 OJ L 254, 22.09.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1866/2001 ze dne 21. září 2001, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32001R1867 OJ L 256, 25.09.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1867/2001 ze dne 24. září 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1868 OJ L 256, 25.09.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1868/2001 ze dne 24. září 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence pro určité výrobky z vepřového masa podané v září 2001 na základě systému stanoveného Dohodou, kterou Společenství uzavřelo se Slovinskem
32001R1869 OJ L 256, 25.09.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1869/2001 ze dne 24. září 2001, kterým určuje množství produktů z vepřového masa pro první čtvrtletí roku 2002 podle právních úprav stanovených dohodami o volném obchodu mezi Společenstvím na straně jedné a Lotyšskem, Litvou a Estonskem na straně druhé
32001R1870 OJ L 256, 25.09.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1870/2001 ze dne 24. září 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence pro určité výrobky z vepřového masa podané v září 2001 na základě systému stanoveného Dohodou, kterou Společenství uzavřelo s Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Bulharskem a Rumunskem
32001R1871 OJ L 256, 25.09.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1871/2001 ze dne 24. září 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v září 2001 na základě systému stanoveného celními kvótami pro určité výrobky v odvětví vepřového masa v období do 1. října do 31. prosince 2001
32001R1872 OJ L 256, 25.09.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1872/2001 ze dne 24. září 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence pro určité výrobky z drůbežího masa podané v září 2001 na základě systému stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro drůbeží maso a některé další zemědělské produkty
32001R1873 OJ L 256, 25.09.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1873/2001 ze dne 24. září 2001 , kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence pro určité výrobky z vajec a drůbežího masa podané v září 2001 podle nařízení (ES) č. 1474/95 a (ES) č. 1251/96
32001R1874 OJ L 256, 25.09.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1874/2001 ze dne 24. září 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o licence pro výrobky z vajec a drůbežího masa podané v září 2001 na základě systému stanoveného Prozatímní dohodou, kterou Společenství uzavřelo s Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Rumunskem a Bulharskem
32001R1875 OJ L 257, 26.09.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1875/2001 ze dne 25. září 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1876 OJ L 258, 27.09.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1876/2001 ze dne 26. září 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1877 OJ L 258, 27.09.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1877/2001 ze dne 26. září 2001, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32001R1878 OJ L 258, 27.09.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1878/2001 ze dne 26. září 2001, kterým se stanovují přechodná opatření ve spojitosti se systémem kompenzací výdajů za skladování cukru
32001R1879 OJ L 258, 27.09.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1879/2001 ze dne 26. září 2001, kterým se mění příloha II k nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanovuje postup Společenství pro určování maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (1)
32001R1880 OJ L 258, 27.09.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1880/2001 ze dne 26. září 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1621/1999, kterým se stanovují podrobnosti používání nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o podpora pěstování vinných hroznů za účelem pěstování některých odrůd sušených hroznů
32001R1881 OJ L 258, 27.09.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1881/2001 ze dne 26. září 2001, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32001R1882 OJ L 258, 27.09.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1882/2001 ze dne 26. září 2001 o vydávání vývozních licencí typu B pro ovoce a zeleninu
32001R1883 OJ L 260, 28.09.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1883/2001 ze dne 27. září 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1884 OJ L 260, 28.09.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1884/2001 ze dne 27. září 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro deváté dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1430/2001
32001R1885 OJ L 260, 28.09.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1885/2001 ze dne 27. září 2001, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32001R1886 OJ L 260, 28.09.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1886/2001 ze dne 27. září 2001, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32001R1887 OJ L 260, 28.09.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1887/2001 ze dne 27. září 2001, kterým se pro červenec 2001 stanovují zvláštní směnné kurzy pro náhrady skladovacích nákladů v odvětví cukru
32001R1888 OJ L 260, 28.09.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1888/2001 ze dne 27. září 2001, kterým se pro srpen 2001 stanovují zvláštní směnné kurzy pro náhrady skladovacích nákladů v odvětví cukru
32001R1889 OJ L 260, 28.09.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1889/2001 ze dne 27. září 2001 o vydávání dovozních licencí pro rýži na základě žádostí podaných během prvních 10 pracovních dnů září 2001 podle nařízení (ES) č. 327/98
32001R1890 OJ L 260, 28.09.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1890/2001 ze dne 27. září 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro mléko a mléčné výrobky
32001R1891 OJ L 260, 28.09.2001, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1891/2001 ze dne 27. září 2001 o vydávání vývozních licencí pro vinařské produkty
32001R1892 OJ L 260, 28.09.2001, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1892/2001 ze dne 27. září 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz pšenice obecné zveřejněné v nařízení (ES) č. 943/2001
32001R1893 OJ L 260, 28.09.2001, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1893/2001 ze dne 27. září 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene zveřejněné v nařízení (ES) č. 1558/2001
32001R1894 OJ L 260, 28.09.2001, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1894/2001 ze dne 27. září 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro žito ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1005/2001
32001R1895 OJ L 260, 28.09.2001, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1895/2001 ze dne 27. září 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro produkty vyrobené z obiloviny a rýži
32001R1896 OJ L 260, 28.09.2001, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 1896/2001 ze dne 27. září 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro krmné směsi na bázi obilovin
32001R1897 OJ L 260, 28.09.2001, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 1897/2001 ze dne 27. září 2001, kterým se stanovují výrobní subvence o obiloviny a rýži
32001R1898 OJ L 260, 28.09.2001, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 1898/2001 ze dne 27. září 2001, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé výrobky z obilnin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R1899 OJ L 261, 29.09.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1899/2001 ze dne 27. září 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 194/1999, kterým se ukládají definitivní antidumpingová cla na dovozy hobry pocházející z Bulharska, Estonska, Lotyšska, Litvy, Polska a Ruska a kterým se s konečnou platností vybírají prozatímně uložená cla
32001R1900 OJ L 261, 29.09.2001, p.3 Nařízení Rady (ES) č. 1900/2001 ze dne 27. září 2001, kterým se ukončuje antidumpingový přezkum týkající se antidumpingových opatřeních uložených na dovoz televizních kamerových systémů pocházejících z Japonska nařízením Rady (ES) č. 2042/2000
32001R1901 OJ L 261, 29.09.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1901/2001 ze dne 28. září 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1902 OJ L 261, 29.09.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1902/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se stanovují subvence pro výrobky z obiloviny a rýže dodávané z titulu pomoci Společenství a národní pomoci
32001R1903 OJ L 261, 29.09.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 1903/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 391/92 , kterým se stanovují výše podpory pro dodávky obilných produktů ze Společenství k francouzské zámořské departmenty
32001R1904 OJ L 261, 29.09.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 1904/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1833/92 , kterým se stanovují výše podpory pro dodávku obilných produktů ze Společenství na Azory a Madeiru
32001R1905 OJ L 261, 29.09.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1905/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1832/92 , kterým se stanovují výše podpory pro dodávku obilných produktů ze Společenství na Kanárské ostrovy
32001R1906 OJ L 261, 29.09.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1906/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se stanovuje výše podpory pro dodávky výrobků z rýže ze Společenství na Azory a Madeiru
32001R1907 OJ L 261, 29.09.2001, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1907/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se stanovuje výše podpory pro dodávky výrobků z rýže ze Společenství na Kanárské ostrovy
32001R1908 OJ L 261, 29.09.2001, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1908/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32001R1909 OJ L 261, 29.09.2001, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 1909/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro sirupy a některé další výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32001R1910 OJ L 261, 29.09.2001, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 1910/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se upravuje vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32001R1911 OJ L 261, 29.09.2001, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 1911/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se stanovují výrobní subvence pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
32001R1912 OJ L 261, 29.09.2001, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 1912/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32001R1913 OJ L 261, 29.09.2001, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 1913/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se stanovuje opravná sazba subvence pro slad
32001R1914 OJ L 261, 29.09.2001, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 1914/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se stanovuje opravná sazba subvence pro obiloviny
32001R1915 OJ L 261, 29.09.2001, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 1915/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se stanovují maximální podpora pro koncentrované máslo pro 255. zvláštní veřejné nabídkové řízení vypsané na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32001R1916 OJ L 261, 29.09.2001, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 1916/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 83. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32001R1917 OJ L 261, 29.09.2001, p.42 Nařízení Komise (ES) č. 1917/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 36. veřejné nabídkové řízení uskutečňované na základě stálého veřejného nabídkového řízení, které se řídí nařízení (ES) č. 2771/1999
32001R1918 OJ L 261, 29.09.2001, p.43 Nařízení Komise (ES) č. 1918/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se pozastavuje nákup másla v některých členských státech
32001R1919 OJ L 261, 29.09.2001, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 1919/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 931/2001 o vyhlášení stálého veřejného nabídkového řízení na prodej pekárenské pšenice obecné, kterou vlastní německá intervenční agentura pro účely vývozu do některých zemí AKT
32001R1920 OJ L 261, 29.09.2001, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 1920/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud jde o minimální normy zpracování servisních poplatků úměrně k hodnotě transakce v harmonizovaném indexu spotřebních cen a kterým se mění nařízení (ES) č. 2214/96 (1)
32001R1920r OJ L 295, 13.11.2001, p.34 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1920/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud jde o minimální normy pro úpravu poplatků úměrných k hodnotám transakcí v harmonizovaném indexu spotřebitelských cen a kterým se mění nařízení (ES) č. 2214/96 (Úř. věst. č. L 261 ze dne 29.9.2001)
32001R1921 OJ L 261, 29.09.2001, p.49 Nařízení Komise (ES) č. 1921/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud jde o minimální normy pro úpravy harmonizovaného indexu spotřebních cen a kterým se mění nařízení (ES) č. 2602/2000 (1)
32001R1922 OJ L 261, 29.09.2001, p.52 Nařízení Komise (ES) č. 1922/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se podruhé mění nařízení (ES) č. 1209/2001, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 562/2000, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o nákup hovězího masa
32001R1923 OJ L 261, 29.09.2001, p.53 Nařízení Komise (ES) č. 1923/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní subvence pro mléko a mléčné výrobky
32001R1924 OJ L 261, 29.09.2001, p.54 Nařízení Komise (ES) č. 1924/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé výrobky z cukru vyvážené ve formě, která nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R1925 OJ L 261, 29.09.2001, p.56 Nařízení Komise (ES) č. 1925/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě, která nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R1926 OJ L 261, 29.09.2001, p.59 Nařízení Komise (ES) č. 1926/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
32001R1927 OJ L 261, 29.09.2001, p.62 Nařízení Komise (ES) č. 1927/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se stanovuje maximální kupní cena pro hovězí maso podle 11. dílčího veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 690/2001
32001R1928 OJ L 261, 29.09.2001, p.63 Nařízení Komise (ES) č. 1928/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se stanovuje maximální nákupní cena a množství hovězího masa, jež má být prodáno podle 275. dílčího veřejného nabídkového řízení z titulu intervenčního opatření podle nařízení (EHS) č. 1627/89
32001R1929 OJ L 262, 02.10.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1929/2001 ze dne 1. října 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1930 OJ L 262, 02.10.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1930/2001 ze dne 1. října 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1779/2001 a (ES) č. 1780/2001 o vydávání dovozních licencí pro česnek
32001R1931 OJ L 262, 02.10.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1931/2001 ze dne 1. října 2001, kterým se pro hospodářský rok 2001/02 snižuje výše podpory pro grapefruity a pompel dodávané ke zpracování po překročení prahu pro zpracovaní v některých členských státech
32001R1932 OJ L 262, 02.10.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1932/2001 ze dne 1. října 2001, kterým se pro hospodářský rok 2001/02 stanovuje nákupní cena, jež mají uplatňovat skladovací agentury v případě nezpracovaných sušených vinných hroznů a nezpracovaných sušených fíků
32001R1933 OJ L 262, 02.10.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1933/2001 ze dne 1. října 2001, kterým se pro hospodářský rok 2001/02 snižuje výše podpory pro drobné citrusové plody dodávané ke zpracování po překročení prahu pro zpracovaní v některých členských státech
32001R1934 OJ L 262, 02.10.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1934/2001 ze dne 1. října 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 296/96 o údajích, které mají členské státy předkládat, a i měsíčním zúčtování výdajů financovaných podle záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF)
32001R1935 OJ L 262, 02.10.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1935/2001 ze dne 1. října 2001, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství karafiátů a růží ohledem na uplatňování právních úprav týkajících se dovozů některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroka a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32001R1936 OJ L 263, 03.10.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1936/2001 ze dne 27. září 2001, kterým se stanovují kontrolní opatření pro rybolov některých populací vysoce migrujících ryb
32001R1937 OJ L 263, 03.10.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1937/2001 ze dne 2. října 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1938 OJ L 263, 03.10.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1938/2001 ze dne 2. října 2001, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na opětný prodej 7 850 tun rýže, které vlastní španělská intervenční agentura pro účely krmení zvířat, na vnitřním trh Společenství
32001R1939 OJ L 263, 03.10.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1939/2001 ze dne 2. října 2001, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na opětný prodej 3 200 tun rýže, které vlastní řecká intervenční agentura pro účely krmení zvířat, na vnitřním trh Společenství
32001R1940 OJ L 263, 03.10.2001, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1940/2001 ze dne 2. října 2001 , kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na opětný prodej 39 000 tun rýže, které vlastní italská intervenční agentura pro účely krmení zvířat, na vnitřním trh Společenství
32001R1941 OJ L 263, 03.10.2001, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1941/2001 ze dne 2. října 2001, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 1372/95, kterým se stanovují prováděcí pravidla k systému vývozních licencí v odvětví drůbežího masa
32001R1942 OJ L 263, 03.10.2001, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1942/2001 ze dne 2. října 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1608/2000, kterým se stanovují přechodná opatření platná do doby přijetí definitivních prováděcích opatření k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem
32001R1943 OJ L 263, 03.10.2001, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1943/2001 ze dne 2. října 2001, kterým se pro září 2001 stanovuje zvláštní směnný kurs pro náhrady skladovacích nákladů v odvětví cukru
32001R1944 OJ L 264, 04.10.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1944/2001 ze dne 3. října 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1945 OJ L 265, 05.10.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1945/2001 ze dne 4. října 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1946 OJ L 265, 05.10.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1946/2001 ze dne 4. října 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 10. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1430/2001
32001R1947 OJ L 265, 05.10.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1947/2001 ze dne 4. října 2001, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32001R1948 OJ L 265, 05.10.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1948/2001 ze dne 4. října 2001, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32001R1949 OJ L 265, 05.10.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1949/2001 ze dne 4. října 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene zveřejněné v nařízení (ES) č. 1558/2001
32001R1950 OJ L 265, 05.10.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1950/2001 ze dne 4. října 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 1005/2001
32001R1951 OJ L 265, 05.10.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1951/2001 ze dne 4. října 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32001R1952 OJ L 266, 06.10.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1952/2001 ze dne 5. října 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1953 OJ L 266, 06.10.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1953/2001 ze dne 5. října 2001, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na prodej vinného alkoholu pro účely použití jako bioethanol v Evropském společenství
32001R1954 OJ L 266, 06.10.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1954/2001 ze dne 5. října 2001, kterým se povolují převody mezi množstevními limity textilních a oděvních výrobků pocházejících z Indické republiky
32001R1955 OJ L 266, 06.10.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1955/2001 ze dne 5. října 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2879/2000, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2702/1999 o opatřeních týkajících se poskytování informací o zemědělských produktech ve třetích zemích a jejich podpory
32001R1956 OJ L 266, 06.10.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1956/2001 ze dne 5. října 2001, kterým se pozastavuje nákup másla v některých členských státech
32001R1957 OJ L 266, 06.10.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1957/2001 ze dne 5. října 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1627/89 o nákupu hovězího masa prostřednictvím veřejného nabídkového řízení
32001R1958 OJ L 266, 06.10.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1958/2001 ze dne 5. října 2001 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny
32001R1959 OJ L 268, 09.10.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1959/2001 ze dne 8. října 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1960 OJ L 268, 09.10.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1960/2001 ze dne 8. října 2001 o dodávkách pšenice obecné z titulu potravinové pomoci
32001R1961 OJ L 268, 09.10.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1961/2001 ze dne 8. října 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o vývozní subvence pro ovoce a zeleninu
32001R1962 OJ L 268, 09.10.2001, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1962/2001 ze dne 8. října 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1429/95 o prováděcích pravidlech k vývozním subvencím pro jiné produkty z ovoce a zeleniny, než ke kterým byl přidán cukr
32001R1963 OJ L 268, 09.10.2001, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1963/2001 ze dne 8. října 2001, kterým se dočasně mění nařízení Rady (ES) č. 2505/96 pokud jde o objem některých autonomních celní kvót Společenství
32001R1964 OJ L 268, 09.10.2001, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1964/2001 ze dne 8. října 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2166/83, kterým se zavádí licenční systém pro některé produkty rybolovu v oblasti severního Skotska (oblast Shetland)
32001R1965 OJ L 268, 09.10.2001, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1965/2001 ze dne 8. října 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2807/83, kterým se stanovují prováděcí pravidla k poskytování údajů o úlovcích ryb ze strany členských států
32001R1966 OJ L 268, 09.10.2001, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1966/2001 ze dne 8. října 2001, kterým se stanovuje maximální výše vyrovnávací podpory v důsledku směnného kurzu pro libru šterlinků ze dne 1. července 2001
32001R1967 OJ L 268, 09.10.2001, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1967/2001 ze dne 8. října 2001, kterým se upravují některé vyrovnávací agromonetární podpory poskytované v Dánsku a Švédsku adjusting certain compensatory agrimonetary aids
32001R1968 OJ L 269, 10.10.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1968/2001 ze dne 9. října 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1969 OJ L 269, 10.10.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1969/2001 ze dne 9. října 2001, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Belgie zakazuje lovit štikozubce obecného
32001R1970 OJ L 269, 10.10.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 1970/2001 ze dne 9. října 2001, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Belgie zakazuje lovit tuňáka obecného
32001R1971 OJ L 269, 10.10.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 1971/2001 ze dne 9. října 2001, kterým se doplňuje příloha k nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu některých označení do "Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení" podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu pro zemědělské produkty a potraviny
32001R1972 OJ L 269, 10.10.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 1972/2001 ze dne 9. října 2001, kterým se zavádí licenční systém pro dovoz lískových oříšků z Turecka
32001R1973 OJ L 269, 10.10.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1973/2001 ze dne 9. října 2001, kterým se mění sazby subvencí pro vejce a vaječné žloutky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R1974 OJ L 269, 10.10.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1974/2001 ze dne 9. října 2001, kterým se mění vývozní subvence pro vejce
32001R1975 OJ L 269, 10.10.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1975/2001 ze dne 9. října 2001, kterým se určuje, jaký procentní podíl žádostí o vývozní licence pro vejce může být akceptován
32001R1976 OJ L 270, 11.10.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 1976/2001 ze dne 10. října 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1977 OJ L 270, 11.10.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 1977/2001 ze dne 10. října 2001, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32001R1978 OJ L 270, 11.10.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1978/2001 ze dne 10. října 2001, kterým se otevírá celní kvóta pro surovou cukrovou třtinu určenou k rafinaci a pocházející z nejméně rozvinutých zemí pro hospodářský rok 2001/02
32001R1979 OJ L 270, 11.10.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 1979/2001 ze dne 10. října 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2138/97, kterým se vymezují výrobní zóny pro homogenní olivový olej
32001R1980 OJ L 270, 11.10.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1980/2001 ze dne 10. října 2001, kterým se stanovuje odhad výroby olivového oleje a jednotková výše podpora výroby, která může být zálohově vyplacena pro hospodářský rok 2000/01
32001R1981 OJ L 270, 11.10.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1981/2001 ze dne 10. října 2001, kterým se povolují převody mezi kvantitativními limity pro textilní a oděvní výrobky pocházející z Islámské Pákistánské republiky
32001R1982 OJ L 270, 11.10.2001, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 1982/2001 ze dne 10. října 2001, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32001R1983 OJ L 270, 11.10.2001, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 1983/2001 ze dne 10. října 2001 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny
32001R1984 OJ L 270, 11.10.2001, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1984/2001 ze dne 10. října 2001 o vydávání dovozních licencí pro vysoce kvalitní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso
32001R1985 OJ L 270, 11.10.2001, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1985/2001 ze dne 10. října 2001, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32001R1986 OJ L 271, 12.10.2001, p.1 Nařízení Rady (ES, ESUO, Euratom) č. 1986/2001 ze dne 8. října 2001, kterým se z účinností od 1. července 2000 opravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství
32001R1987 OJ L 271, 12.10.2001, p.5 Nařízení Rady (ES) č. 1987/2001 ze dne 8. října 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 3072/95 o společné organizaci trhu s rýží
32001R1988 OJ L 271, 12.10.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 1988/2001 ze dne 11. října 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R1989 OJ L 271, 12.10.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 1989/2001 ze dne 11. října 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 11. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1430/2001
32001R1990 OJ L 271, 12.10.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 1990/2001 ze dne 11. října 2001, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32001R1991 OJ L 271, 12.10.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1991/2001 ze dne 11. října 2001, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32001R1992 OJ L 271, 12.10.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 1992/2001 ze dne 11. října 2001, kterým se pro hospodářský rok 2001 určuje odhadovaná ztráta příjmu a odhadovaná úroveň prémie pro bahnice a pro samice koz a kterým se stanovuje výplata druhé zálohy na tuto prémii
32001R1993 OJ L 271, 12.10.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 1993/2001 ze dne 11. října 2001, kterým se v odvětví cukru stanovují dávky z výroby pro hospodářský rok 2000/01
32001R1994 OJ L 271, 12.10.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 1994/2001 ze dne 11. října 2001, kterým se pro hospodářský rok 2000/01 stanovují částky, jež mají výrobci cukru zaplatit prodejcům cukrovky v případě rozdílu mezi maximální výší dávky B a výší této dávky, která má být uhrazena
32001R1995 OJ L 271, 12.10.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 1995/2001 ze dne 11. října 2001, kterým se stanovují množství, jež mají být dovozcům přidělena z množstevních kvót Společenství pro rok 2002 pro některé produkty pocházející z Čínské lidové republiky
32001R1996 OJ L 271, 12.10.2001, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 1996/2001 ze dne 11. října 2001, kterým se podruhé mění nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz některého zboží a služeb do Afghánistánu, kterým se zpřísňuje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení fondů a ostatních finančních zdrojů afghánského hnutí Talibán a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 337/2000
32001R1997 OJ L 271, 12.10.2001, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 1997/2001 ze dne 11. října 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 1005/2001
32001R1998 OJ L 271, 12.10.2001, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 1998/2001 ze dne 11. října 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene zveřejněné v nařízení (ES) č. 1558/2001
32001R1999 OJ L 271, 12.10.2001, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 1999/2001 ze dne 11. října 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 943/2001
32001R2000 OJ L 272, 13.10.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2000/2001 ze dne 12. října 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R2001 OJ L 272, 13.10.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2001/2001 ze dne 12. října 2001, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 37. veřejné nabídkové řízení uskutečňované na základě stálého veřejného nabídkového řízení, které se řídí nařízením (ES) č. 2771/1999
32001R2002 OJ L 272, 13.10.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 2002/2001 ze dne 12. října 2001, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 256. zvláštní veřejné nabídkové řízení vypsané na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32001R2003 OJ L 272, 13.10.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 2003/2001 ze dne 12. října 2001, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 84. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32001R2004 OJ L 272, 13.10.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 2004/2001 ze dne 12. října 2001, kterým se pozastavuje nákup másla v některých členských státech
32001R2005 OJ L 272, 13.10.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 2005/2001 ze dne 12. října 2001, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
32001R2006 OJ L 272, 13.10.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 2006/2001 ze dne 12. října 2001, kterým se stanovuje maximální nákupní cena a množství hovězího masa, které má být nakoupeno podle 276. dílčího veřejného nabídkového řízení z titulu všeobecného intervenčního opatření podle nařízení (EHS) č. 1627/89
32001R2007 OJ L 272, 13.10.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 2007/2001 ze dne 12. října 2001 o veřejné nabídkové řízení na subvence pro celoomletou kulatozrnnou rýži pro vývoz do některých třetích zemí
32001R2008 OJ L 272, 13.10.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 2008/2001 ze dne 12. října 2001, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na subvence pro celoomletou střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A pro vývoz do některých evropských třetích zemí
32001R2009 OJ L 272, 13.10.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 2009/2001 ze dne 12. října 2001, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na subvence pro celoomletou, střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A do některých třetích zemí
32001R2010 OJ L 272, 13.10.2001, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 2010/2001 ze dne 12. října 2001, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na subvence pro celoomletou dlouhozrnnou rýži do některých třetích zemí
32001R2011 OJ L 272, 13.10.2001, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 2011/2001 ze dne 12. října 2001 o veřejném nabídkovém řízení na subvence pro dodávky neloupané dlouhozrnné rýže na Réunion
32001R2012 OJ L 272, 13.10.2001, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 2012/2001 ze dne 12. října 2001 o úrokové sazbě, která má být použita pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření zahrnujících nákup, skladování a manipulaci
32001R2013 OJ L 272, 13.10.2001, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 2013/2001 ze dne 12. října 2001 o prozatímním povolení k používání nových doplňkových látek a trvalém povolení doplňkových látek v krmivech (1)
32001R2014 OJ L 272, 13.10.2001, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 2014/2001 ze dne 12. října 2001, kterým se stanovuje maximální kupní cena hovězího masa podle 12. dílčího veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 690/2001
32001R2015 OJ L 272, 13.10.2001, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 2015/2001 ze dne 12. října 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2235/2000, pokud jde o dobu uplatňování některých ustanovení nařízení (ES) č. 1839/95 a (ES) č. 1249/96
32001R2016 OJ L 273, 16.10.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2016/2001 ze dne 15. října 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R2017 OJ L 273, 16.10.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2017/2001 ze dne 15. října 2001 o vydávání dovozních licencí pro česnek
32001R2018 OJ L 273, 16.10.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 2018/2001 ze dne 15. října 2001 o vydávání dovozních licencí pro česnek
32001R2019 OJ L 273, 16.10.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 2019/2001 ze dne 15. října 2001 o vydávání dovozních licencí pro česnek
32001R2020 OJ L 273, 16.10.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 2020/2001 ze dne 15. října 2001 o nomenklatuře zemí a území pro účely statistiky zahraničního obchodu Společenství a statistiky obchodu mezi členskými státy (1)
32001R2021 OJ L 273, 16.10.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 2021/2001 ze dne 15. října 2001, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství karafiátů a růží ohledem na uplatňování právních úprav týkajících se dovozů některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroka a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32001R2022 OJ L 273, 16.10.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 2022/2001 ze dne 15. října 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o tržní mechanismy
32001R2023 OJ L 273, 16.10.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 2023/2001 ze dne 15. října 2001, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32001R2024 OJ L 274, 17.10.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2024/2001 ze dne 16. října 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R2025 OJ L 274, 17.10.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2025/2001 ze dne 16. října 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1663/95, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 729/70 týkající se postupu zúčtování orientační sekce EZOZF
32001R2026 OJ L 274, 17.10.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 2026/2001 ze dne 16. října 2001, kterým se stanovují sazby subvencí pro vejce a vaječné žloutky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R2027 OJ L 274, 17.10.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 2027/2001 ze dne 16. října 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro vejce
32001R2028 OJ L 274, 17.10.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 2028/2001 ze dne 16. října 2001, kterým se stanovují reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec a pro vaječný albumin a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
32001R2029 OJ L 274, 17.10.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 2029/2001 ze dne 16. října 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro jiné produkty z ovoce a zeleniny, než ke kterým byl přidán cukr
32001R2030 OJ L 274, 17.10.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 2030/2001 ze dne 16. října 2001, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32001R2031 OJ L 279, 23.10.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2031/2001 ze dne 6. srpna 2001, kterým se mění příloha I k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
32001R2032 OJ L 275, 18.10.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2032/2001 ze dne 17. října 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R2033 OJ L 275, 18.10.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2033/2001 ze dne 17. října 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2026/92 o prováděcích pravidlech ke zvláštním opatřením týkajícím se dodávek pro Madeiru, pokud jde o olivový olej a kterým se určuje předběžný odhad spotřeby
32001R2034 OJ L 275, 18.10.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 2034/2001 ze dne 17. října 2001, kterým se určuje předběžný odhad spotřeby olivového oleje pro Kanárské ostrovy podle zvláštních úprav týkajících se dodávek uvedených v článcích 2 a 3 nařízení Rady (ES) č. 1454/2001
32001R2035 OJ L 275, 18.10.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 2035/2001 ze dne 17. října 2001, kterým se pro finanční rok 2002 stanovují procenta snižování hodnoty, která mají být uplatňována v případě, že byly zemědělské výrobky vykoupeny
32001R2036 OJ L 275, 18.10.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 2036/2001 ze dne 17. října 2001, kterým se doplňuje příloha k nařízení (ES) č. 2400/ o zápisu některých označení do "Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení" uvedeného v nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu pro zemědělské produkty a potraviny
32001R2037 OJ L 275, 18.10.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 2037/2001 ze dne 17. října 2001, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32001R2038 OJ L 276, 19.10.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2038/2001 ze dne 18. října 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R2039 OJ L 276, 19.10.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2039/2001 ze dne 18. října 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 12. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1430/2001
32001R2040 OJ L 276, 19.10.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 2040/2001 ze dne 18. října 2001, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32001R2041 OJ L 276, 19.10.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 2041/2001 ze dne 18. října 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32001R2042 OJ L 276, 19.10.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 2042/2001 ze dne 18. října 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristických vlastnostech olivového oleje a reziduí olivového oleje a o příslušných analytických metodách a doplňující poznámka k příloze I k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
32001R2043 OJ L 276, 19.10.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 2043/2001 ze dne 18. října 2001, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32001R2044 OJ L 276, 19.10.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 2044/2001 ze dne 18. října 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 943/2001
32001R2045 OJ L 276, 19.10.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 2045/2001 ze dne 18. října 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro ječmen ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1558/2001
32001R2046 OJ L 276, 19.10.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 2046/2001 ze dne 18. října 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 1005/2001
32001R2047 OJ L 276, 19.10.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 2047/2001 ze dne 18. října 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o tržní mechanismy
32001R2048 OJ L 277, 20.10.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2048/2001 ze dne 19. října 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R2049 OJ L 277, 20.10.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2049/2001 ze dne 19. října 2001, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Švédska zakazuje lovit sledě
32001R2050 OJ L 277, 20.10.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 2050/2001 ze dne 19. října 2001, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Švédska zakazuje lovit tresky skvrnité
32001R2051 OJ L 277, 20.10.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 2051/2001 ze dne 19. října 2001 o dovozních licencích v případě výrobků z hovězího a telecího masa pocházejících z Botswana, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
32001R2052 OJ L 277, 20.10.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 2052/2001 ze dne 19. října 2001, kterým se určuje, v jakém rozsahu mohou být vydávány vývozní licence pro výrobky z hovězího maso s nárokem na zvláštní zacházení ve třetích zemích při dovozu podané v říjnu 2001
32001R2053 OJ L 277, 20.10.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 2053/2001 ze dne 19. října 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1627/89 o nákupu hovězího masa prostřednictvím veřejného nabídkového řízení
32001R2054 OJ L 277, 20.10.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 2054/2001 ze dne 19. října 2001, kterým se určuje přidělování vývozních licencí pro sýry, které mají být v roce 2002 vyvezeny do Spojených států amerických podle některých kvót vyplývajících z dohod GATT
32001R2055 OJ L 277, 20.10.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 2055/2001 ze dne 19. října 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2603/1999, kterým se stanovují pravidla přechodu k podpoře rozvoje zemědělství podle nařízení Rady (ES) č. 1257/1999
32001R2056 OJ L 277, 20.10.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 2056/2001 ze dne 19. října 2001, kterým se zavádějí dodatečná technická opatření na obnovu populace tresek v Severním moři a v západním Skotsku
32001R2057 OJ L 277, 20.10.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 2057/2001 ze dne 19. října 2001, kterým se otevírají celní kvóty pro dovoz některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících ze Slovinska do Společenství
32001R2058 OJ L 277, 20.10.2001, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 2058/2001 ze dne 19. října 2001, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 2316/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1251/1999, pokud jde o oprávněnost k poplatkům
32001R2059 OJ L 277, 20.10.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 2059/2001 ze dne 19. října 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro vepřové maso
32001R2060 OJ L 277, 20.10.2001, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 2060/2001 ze dne 19. října 2001, kterým se určují procenta množství, jež mohou být povolena v případě žádostí o dovozní licence podané v říjnu 2001 podle celních kvót pro hovězí a telecí maso uvedených v nařízení (ES) č. 1279/98 pro Polskou republiku, Maďarskou republiku, Českou republiku, Slovensko, Bulharsko a Rumunsko
32001R2061 OJ L 277, 20.10.2001, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 2061/2001 ze dne 19. října 2001, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32001R2062 OJ L 277, 20.10.2001, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 2062/2001 ze dne 19. října 2001, kterým se potřetí mění nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz některého zboží a služeb do Afghánistánu, kterým se zpřísňuje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení fondů a ostatních finančních zdrojů afghánského hnutí Talibán a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 337/2000
32001R2063 OJ L 278, 23.10.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2063/2001 ze dne 22. října 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R2064 OJ L 278, 23.10.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2064/2001 ze dne 22. října 2001 o klasifikaci některého zboží v kombinované nomenklatuře
32001R2065 OJ L 278, 23.10.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 2065/2001 ze dne 22. října 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o informování spotřebitelů o produktech rybolovu a akvakultury (1)
32001R2066 OJ L 278, 23.10.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 2066/2001 ze dne 22. října 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1622/2000, pokud jde o používání lysozymu ve vinařských produktech
32001R2067 OJ L 278, 23.10.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 2067/2001 ze dne 22. října 2001, kterým se stanovují výnosy olivy a olivového oleje pro hospodářský rok 2000/01
32001R2068 OJ L 278, 23.10.2001, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 2068/2001 ze dne 22. října 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1801/2001 a kterým se na 450 000 tun zvyšuje množství ječmene, které vlastní španělská intervenční agentura a pro které bylo vypsáno stálé veřejné nabídkové řízení na opětný prodej na vnitřním trhu
32001R2069 OJ L 280, 24.10.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2069/2001 ze dne 23. října 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R2070 OJ L 280, 24.10.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2070/2001 ze dne 23. října 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2366/98, kterým se stanovují prováděcí pravidla k systému výrobních podpor pro olivový olej pro hospodářské roky 1998/1999, 1999/2000 a 2000/01
32001R2071 OJ L 281, 25.10.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2071/2001 ze dne 24. října 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R2072 OJ L 281, 25.10.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2072/2001 ze dne 24. října 2001, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32001R2073 OJ L 281, 25.10.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 2073/2001 ze dne 24. října 2001, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Švédska zakazuje lovit sledě
32001R2074 OJ L 281, 25.10.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 2074/2001 ze dne 24. října 2001, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Švédska zakazuje lovit smáčkovité
32001R2075 OJ L 281, 25.10.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 2075/2001 ze dne 24. října 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro olivový olej
32001R2076 OJ L 281, 25.10.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 2076/2001 ze dne 24. října 2001, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32001R2077 OJ L 281, 25.10.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 2077/2001 ze dne 24. října 2001, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32001R2078 OJ L 281, 25.10.2001, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 2078/2001 ze dne 24. října 2001, kterým se mění opravná sazba subvence pro obiloviny
32001R2079 OJ L 281, 25.10.2001, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 2079/2001 ze dne 24. října 2001, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1889/2001 o vydávání dovozních licencí pro rýži na základě žádostí podaných během prvních 10 pracovních dnů září 2001 podle nařízení (ES) č. 327/98
32001R2080 OJ L 282, 26.10.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2080/2001 ze dne 23. října 2001, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo na dovoz vnitřních nábojů ozubených kol pro bicykly pocházející z Japonska
32001R2081 OJ L 282, 26.10.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 2081/2001 ze dne 25. října 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R2082 OJ L 282, 26.10.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 2082/2001 ze dne 25. října 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 13. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1430/2001
32001R2083 OJ L 282, 26.10.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 2083/2001 ze dne 25. října 2001, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32001R2084 OJ L 282, 26.10.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 2084/2001 ze dne 25. října 2001, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32001R2085 OJ L 282, 26.10.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 2085/2001 ze dne 25. října 2001, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Švédska zakazuje lovit tresky skvrnité
32001R2086 OJ L 282, 26.10.2001, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 2086/2001 ze dne 25. října 2001 o vydávání dovozních licencí pro rýži na základě žádostí podaných během prvních 10 pracovních dnů října 2001 podle nařízení (ES) č. 327/98
32001R2087 OJ L 282, 26.10.2001, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 2087/2001 ze dne 24. října 2001, kterým se odkládá uvádění některých druhů divoké fauny a flóry do Společenství
32001R2088 OJ L 282, 26.10.2001, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 2088/2001 ze dne 25. října 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2342/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem, pokud jde o systém prémií
32001R2089 OJ L 282, 26.10.2001, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 2089/2001 ze dne 25. října 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro mléko a mléčné výrobky
32001R2090 OJ L 282, 26.10.2001, p.47 Nařízení Komise (ES) č. 2090/2001 ze dne 25. října 2001, kterým se mění vývozní subvence pro sirupy a některé další výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32001R2091 OJ L 282, 26.10.2001, p.49 Nařízení Komise (ES) č. 2091/2001 ze dne 25. října 2001, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32001R2092 OJ L 282, 26.10.2001, p.51 Nařízení Komise (ES) č. 2092/2001 ze dne 25. října 2001, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R2093 OJ L 282, 26.10.2001, p.55 Nařízení Komise (ES) č. 2093/2001 ze dne 25. října 2001, kterým se mění sazby subvencí pro některé výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R2094 OJ L 282, 26.10.2001, p.57 Nařízení Komise (ES) č. 2094/2001 ze dne 25. října 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 943/2001
32001R2095 OJ L 282, 26.10.2001, p.58 Nařízení Komise (ES) č. 2095/2001 ze dne 25. října 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene zveřejněné v nařízení (ES) č. 1558/2001
32001R2096 OJ L 282, 26.10.2001, p.59 Nařízení Komise (ES) č. 2096/2001 ze dne 25. října 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 1005/2001
32001R2097 OJ L 282, 26.10.2001, p.60 Nařízení Komise (ES) č. 2097/2001 ze dne 25. října 2001, kterým se stanovují výrobní subvence pro obiloviny a rýži
32001R2098 OJ L 282, 26.10.2001, p.61 Nařízení Komise (ES) č. 2098/2001 ze dne 25. října 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro krmné směsi na bázi obilovin
32001R2099 OJ L 282, 26.10.2001, p.63 Nařízení Komise (ES) č. 2099/2001 ze dne 25. října 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro produkty vyrobené z obilovin a rýže
32001R2100 OJ L 282, 26.10.2001, p.66 Nařízení Komise (ES) č. 2100/2001 ze dne 25. října 2001, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
32001R2101 OJ L 283, 27.10.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2101/2001 ze dne 26. října 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R2102 OJ L 283, 27.10.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2102/2001 ze dne 26. října 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro ovoce a zeleninu
32001R2103 OJ L 283, 27.10.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 2103/2001 ze dne 26. října 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2826/92, kterým se stanovují prováděcí pravidla ke zvláštním opatřením pro dodávky výrobků z vajec, drůbežího a králičího masa do francouzských zámořských departmentů
32001R2104 OJ L 283, 27.10.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 2104/2001 ze dne 26. října 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1249/96 o prováděcích pravidlech (dovozní cla v odvětví obilovin) k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92
32001R2105 OJ L 283, 27.10.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 2105/2001 ze dne 26. října 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1093/2001, pokud jde o dovoz konopí
32001R2106 OJ L 283, 27.10.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 2106/2001 ze dne 26. října 2001 o ukončení platnosti a otevření celních kvót na dovoz některých zemědělských produktů pocházejících z Lotyšska do Evropského společenství a kterým se mění nařízení (ES) č. 1477/2000
32001R2107 OJ L 283, 27.10.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 2107/2001 ze dne 26. října 2001, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 85. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32001R2108 OJ L 283, 27.10.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 2108/2001 ze dne 26. října 2001, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 38. veřejné nabídkové řízení uskutečňované na základě stálého veřejného nabídkového řízení, které se řídí nařízením (ES) č. 2771/1999
32001R2109 OJ L 283, 27.10.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 2109/2001 ze dne 26. října 2001, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 257. zvláštní veřejné nabídkové řízení vypsané na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32001R2110 OJ L 283, 27.10.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 2110/2001 ze dne 26. října 2001, kterým se pozastavuje nákup másla v některých členských státech
32001R2111 OJ L 283, 27.10.2001, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 2111/2001 ze dne 26. října 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2007/2001
32001R2112 OJ L 283, 27.10.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 2112/2001 ze dne 26. října 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže typu A do některých evropských třetích zemí zveřejněné v nařízení (ES) č. 2008/2001
32001R2113 OJ L 283, 27.10.2001, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 2113/2001 ze dne 26. října 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté střednězrnné a dlouhozrnné rýže typu A do některých třetích zemí zveřejněné v nařízení (ES) č. 2009/2001
32001R2114 OJ L 283, 27.10.2001, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 2114/2001 ze dne 26. října 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté dlouhozrnné rýže do některých třetích zemí zveřejněné v nařízení (ES) č. 2010/2001
32001R2115 OJ L 283, 27.10.2001, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 2115/2001 ze dne 26. října 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz neloupané dlouhozrnné rýži na ostrov Réunion podle nařízení (ES) č. 2011/2001
32001R2116 OJ L 283, 27.10.2001, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 2116/2001 ze dne 26. října 2001, kterým se stanovuje maximální nákupní cena hovězího masa, jež má být nakoupeno podle 277. dílčího veřejného nabídkového řízení z titulu všeobecného intervenčního opatření podle nařízení (EHS) č. 1627/89
32001R2117 OJ L 283, 27.10.2001, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 2117/2001 ze dne 26. října 2001, kterým se stanovuje maximální kupní cena hovězího masa podle 13. dílčího veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 690/2001
32001R2118 OJ L 283, 27.10.2001, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 2118/2001 ze dne 26. října 2001, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1888/2001, kterým se stanovuje zvláštní směnný kurz pro náhradu skladovacích nákladů v odvětví cukru
32001R2119 OJ L 286, 30.10.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 2119/2001 ze dne 29. října 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R2120 OJ L 286, 30.10.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 2120/2001 ze dne 29. října 2001, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Německa zakazuje lovit tresky skvrnité
32001R2121 OJ L 286, 30.10.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 2121/2001 ze dne 29. října 2001, kterým se stanovuje výše podpory pro dodávku výrobků z rýže ze Společenství na Kanárské ostrovy
32001R2122 OJ L 286, 30.10.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 2122/2001 ze dne 29. října 2001, kterým se stanovuje výše podpory pro dodávku výrobků z rýže ze Společenství na Azory a Madeiru
32001R2123 OJ L 286, 30.10.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 2123/2001 ze dne 29. října 2001, kterým se stanovují subvence pro výrobky z obilovin a rýže dodávané z titulu potravinové pomoci Společenství a národní potravinové pomoci
32001R2124 OJ L 286, 30.10.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 2124/2001 ze dne 29. října 2001, kterým se stanovují výrobní subvence pro olivový olej používaný při výrobě některých konzervovaných potravin
32001R2125 OJ L 286, 30.10.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 2125/2001 ze dne 29. října 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1832/92 , kterým se stanovují výše podpory pro dodávku obilných produktů ze Společenství na Kanárské ostrovy
32001R2126 OJ L 286, 30.10.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 2126/2001 ze dne 29. října 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1833/92 , kterým se stanovují výše podpory pro dodávku obilných produktů ze Společenství na Azory a Madeiru
32001R2127 OJ L 286, 30.10.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 2127/2001 ze dne 29. října 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 391/92 , kterým se stanovují výše podpory pro dodávku obilných produktů ze Společenství do francouzských zámořských departmentů
32001R2128 OJ L 286, 30.10.2001, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 2128/2001 ze dne 29. října 2001, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství karafiátů a růží ohledem na uplatňování právních úprav týkajících se dovozů některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroka a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32001R2129 OJ L 286, 30.10.2001, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 2129/2001 ze dne 29. října 2001, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32001R2129r OJ L 290, 07.11.2001, p.12 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2129/2001 ze dne 29. října 2001, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin (Úř. věst. č. L 286 ze dne 30.10.2001)
32001R2130 OJ L 287, 31.10.2001, p.3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2130/2001 ze dne 29. října 2001 o činnostech na podporu vystěhovalců v rozvojových zemí Asie a Latinské Ameriky
32001R2131 OJ L 287, 31.10.2001, p.8 Nařízení Rady (ES) č. 2131/2001 ze dne 29. října 2001, kterým se ukončuje přezkum nařízení Rady (ES) č. 2474/93, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo na dovoz bicyklů pocházejících z Čínské lidové republiky
32001R2132 OJ L 287, 31.10.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 2132/2001 ze dne 30. října 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R2133 OJ L 287, 31.10.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 2133/2001 ze dne 30. října 2001 o otevření a správě některých celních kvót Společenství a celních stropů v odvětví obilovin a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 1897/94, (ES) č. 306/96, (ES) č. 1827/96, (ES) č. 1970/96, (ES) č. 1405/97, (ES) č. 1406/97, (ES) č. 2492/98, (ES) č. 2809/98 a (ES) č. 778/1999
32001R2133r OJ L 295, 13.11.2001, p.34 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2133/2001 ze dne 30. října 2001 o otevření a správě některých celních kvót Společenství a celních stropů v odvětví obilovin a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 1897/94, (ES) č. 306/96, (ES) č. 1827/96, (ES) č. 1970/96, (ES) č. 1405/97, (ES) č. 1406/97, (ES) č. 2492/98, (ES) č. 2809/98 a (ES) č. 778/1999 (Úř. věst. č. L 287 ze dne 31.10.2001)
32001R2134 OJ L 287, 31.10.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 2134/2001 ze dne 30. října 2001, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Německa zakazuje lovit štikozubce obecného
32001R2135 OJ L 287, 31.10.2001, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 2135/2001 ze dne 30. října 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o prováděcích pravidlech pro dodatečná dovozní cla pro ovoce a zeleninu
32001R2136 OJ L 288, 01.11.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2136/2001 ze dne 23. října 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 723/97 o akčních programů členských států pro dohled nad výdaji záruční sekce EZOZF
32001R2137 OJ L 288, 01.11.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2137/2001 ze dne 31. října 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R2138 OJ L 288, 01.11.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 2138/2001 ze dne 31. října 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 14. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1430/2001
32001R2139 OJ L 288, 01.11.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 2139/2001 ze dne 31. října 2001, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32001R2140 OJ L 288, 01.11.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 2140/2001 ze dne 31. října 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32001R2141 OJ L 288, 01.11.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 2141/2001 ze dne 31. října 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro sirupy a některé další výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32001R2142 OJ L 288, 01.11.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 2142/2001 ze dne 31. října 2001, kterým se stanovují výrobní subvence pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
32001R2143 OJ L 288, 01.11.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 2143/2001 ze dne 31. října 2001, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32001R2144 OJ L 288, 01.11.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 2144/2001 ze dne 31. října 2001, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32001R2145 OJ L 288, 01.11.2001, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 2145/2001 ze dne 31. října 2001, kterým se mění opravná sazba subvence pro obiloviny
32001R2146 OJ L 288, 01.11.2001, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 2146/2001 ze dne 31. října 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1121/2001, kterým se stanovují opravné koeficienty, jež mají být uplatněny vůči referenčním množstvím jednotlivých tradičních provozovatelů podle celních kvót pro dovoz banánů, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 896/2001, pokud jde o předkládání žádostí o nové dovozní licence
32001R2147 OJ L 288, 01.11.2001, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 2147/2001 ze dne 31. října 2001 o klasifikaci některého zboží v kombinované nomenklatuře
32001R2148 OJ L 288, 01.11.2001, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 2148/2001 ze dne 31. října 2001, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R2149 OJ L 288, 01.11.2001, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 2149/2001 ze dne 31. října 2001, kterým se upravuje opravná sazba subvence pro slad
32001R2150 OJ L 288, 01.11.2001, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 2150/2001 ze dne 31. října 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1901/2000, pokud jde o zjednodušení způsobu stanovení čisté hmotnosti
32001R2151 OJ L 288, 01.11.2001, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 2151/2001 ze dne 31. října 2001, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R2152 OJ L 288, 01.11.2001, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 2152/2001 ze dne 31. října 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2815/98 o obchodních normách pro olivový olej
32001R2152r OJ L 326, 11.12.2001, p.63 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2152/2001 ze dne 31. října 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2815/98 o obchodních normách pro olivový olej (Úř. věst. č. L 288 ze dne 1.11.2001)
32001R2153 OJ L 289, 06.11.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2153/2001 ze dne 5. listopadu 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R2154 OJ L 289, 06.11.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2154/2001 ze dne 5. listopadu 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1358/2001, kterým se stanovují zvláštní komunikační opatření v odvětví hovězího a telecího masa
32001R2155 OJ L 289, 06.11.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 2155/2001 ze dne 5. listopadu 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 690/2001 o zvláštních opatřeních na podporu trhu s hovězím masem
32001R2156 OJ L 289, 06.11.2001, p.5 Nařízení Rady (ES) č. 2156/2001 ze dne 5. listopadu 2001, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 926/98 o omezen některých hospodářských vztahů se Svazovou republikou Jugoslávie
32001R2157 OJ L 294, 10.11.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o stanovách evropské společnosti (SE)
32001R2158 OJ L 290, 07.11.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2158/2001 ze dne 6. listopadu 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R2159 OJ L 290, 07.11.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2159/2001 ze dne 6. listopadu 2001, kterým se pro říjen 2001 stanovuje zvláštní směnný kurs pro náhrady skladovacích nákladů v odvětví cukru
32001R2160 OJ L 291, 08.11.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2160/2001 ze dne 7. listopadu 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R2161 OJ L 291, 08.11.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2161/2001 ze dne 7. listopadu 2001, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32001R2162 OJ L 291, 08.11.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 2162/2001 ze dne 7. listopadu 2001, kterým se mění přílohy I, II a III k nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanovuje postup Společenství pro určování maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (1)
32001R2163 OJ L 291, 08.11.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 2163/2001 ze dne 7. listopadu 2001 o technických úpravách přenos dat pro účely statistiky silniční přepravy zboží (1)
32001R2164 OJ L 291, 08.11.2001, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 2164/2001 ze dne 7. listopadu 2001, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32001R2165 OJ L 292, 09.11.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2165/2001 ze dne 5. listopadu 2001 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rozpustné kávy kódu KN 21011111
32001R2166 OJ L 292, 09.11.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2166/2001 ze dne 8. listopadu 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R2167 OJ L 292, 09.11.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 2167/2001 ze dne 8. listopadu 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 15. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1430/2001
32001R2168 OJ L 292, 09.11.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 2168/2001 ze dne 8. listopadu 2001, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32001R2169 OJ L 292, 09.11.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 2169/2001 ze dne 8. listopadu 2001, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32001R2170 OJ L 292, 09.11.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 2170/2001 ze dne 8. listopadu 2001, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32001R2171 OJ L 292, 09.11.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 2171/2001 ze dne 8. listopadu 2001 o vydávání dovozních licencí pro vysoce jakostní čerstvé chlazené nebo zmrazené maso
32001R2172 OJ L 292, 09.11.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 2172/2001 ze dne 8. listopadu 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro ječmen ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1558/2001
32001R2173 OJ L 292, 09.11.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 2173/2001 ze dne 8. listopadu 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 943/2001
32001R2174 OJ L 292, 09.11.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 2174/2001 ze dne 8. listopadu 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 1005/2001
32001R2175 OJ L 292, 09.11.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 2175/2001 ze dne 8. listopadu 2001, kterým se stanovuje opravná sazba subvence pro obiloviny
32001R2176 OJ L 292, 09.11.2001, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 2176/2001 ze dne 8. listopadu 2001, kterým se stanovuje opravná sazba subvence pro slad
32001R2177 OJ L 293, 10.11.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2177/2001 ze dne 9. listopadu 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R2178 OJ L 293, 10.11.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2178/2001 ze dne 9. listopadu 2001, kterým se pozastavuje nákup másla v některých členských státech
32001R2179 OJ L 293, 10.11.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 2179/2001 ze dne 9. listopadu 2001, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Švédska zakazuje lovit sledě
32001R2180 OJ L 293, 10.11.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 2180/2001 ze dne 9. listopadu 2001o klasifikaci některého zboží v kombinované nomenklatuře
32001R2181 OJ L 293, 10.11.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 2181/2001 ze dne 9. listopadu 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 563/82, pokud jde o kritériu pro identifikaci mladých nekastrovaných samců skotu
32001R2182 OJ L 293, 10.11.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 2182/2001 ze dne 9. listopadu 2001, kterým se dočasně mění nařízení Rady (ES) č. 2505/96 o objemové kvótě pro všeobecnou celní sazbu Společenství
32001R2183 OJ L 293, 10.11.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 2183/2001 ze dne 9. listopadu 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o poskytování vyrovnávacího odškodnění za tuňáky určené pro zpracovatelský průmysl
32001R2184 OJ L 293, 10.11.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 2184/2001 ze dne 9. listopadu 2001, kterým se povolují převody mezi kvantitativními limity textilních a oděvních výrobků pocházejících z Macaa
32001R2185 OJ L 293, 10.11.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 2185/2001 ze dne 9. listopadu 2001, kterým se povolují převody mezi kvantitativními limity textilních a oděvních výrobků pocházejících z Korejské republiky
32001R2186 OJ L 293, 10.11.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 2186/2001 ze dne 9. listopadu 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2007/2001
32001R2187 OJ L 293, 10.11.2001, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 2187/2001 ze dne 9. listopadu 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže do některých evropských třetích zemí zveřejněné v nařízení (ES) č. 2008/2001
32001R2188 OJ L 293, 10.11.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 2188/2001 ze dne 9. listopadu 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté střednězrnné a dlouhozrnné rýže do některých třetích zemí zveřejněné v nařízení (ES) č. 2009/2001
32001R2189 OJ L 293, 10.11.2001, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 2189/2001 ze dne 9. listopadu 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté dlouhozrnné rýže do některých třetích zemí zveřejněné v nařízení (ES) č. 2010/2001
32001R2190 OJ L 293, 10.11.2001, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 2190/2001 ze dne 9. listopadu 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz neloupané dlouhozrnné rýže na ostro Réunion zveřejněné v nařízení (ES) č. 2011/2001
32001R2191 OJ L 293, 10.11.2001, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 2191/2001 ze dne 9. listopadu 2001, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32001R2192 OJ L 295, 13.11.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2192/2001 ze dne 12. listopadu 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R21921r OJ L 295, 13.11.2001, p.34 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 1921/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud jde o minimální standardy pro revize harmonizovaného index spotřebitelských cen, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2602/2000 (Úř. věst. č. L 261 ze dne 29.9.2001)
32001R2193 OJ L 295, 13.11.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2193/2001 ze dne 12. listopadu 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2138/97, kterým se vymezují výrobní zóny pro homogenní olivový olej
32001R2194 OJ L 295, 13.11.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 2194/2001 ze dne 12. listopadu 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 327/2001, kterým se povoluje uzavření smluv o soukromém skladování pro olivový olej a kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na související podporu pro omezené období
32001R2195 OJ L 295, 13.11.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 2195/2001 ze dne 12. listopadu 2001, kterým se povolují převody mezi kvantitativními limity textilních a oděvních výrobků pocházejících z Čínské lidové republiky
32001R2196 OJ L 295, 13.11.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 2196/2001 ze dne 12. listopadu 2001 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny
32001R2197 OJ L 295, 13.11.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 2197/2001 ze dne 12. listopadu 2001, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství karafiátů a růží ohledem na uplatňování právních úprav týkajících se dovozů některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroka a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32001R2198 OJ L 295, 13.11.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 2198/2001 ze dne 12. listopadu 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro vepřové maso
32001R2199 OJ L 295, 13.11.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 2199/2001 ze dne 12. listopadu 2001, kterým se počtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz některého zboží a služeb do Afghánistánu, kterým se zpřísňuje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení fondů a ostatních finančních zdrojů afghánského hnutí Talibán a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 337/2000
32001R2200 OJ L 299, 15.11.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2200/2001 ze dne 17. října 2001 o prozatímním povolení doplňkových látek v krmivech
32001R2201 OJ L 296, 14.11.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2201/2001 ze dne 13. listopadu 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R2202 OJ L 296, 14.11.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2202/2001 ze dne 13. listopadu 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro drůbeží maso
32001R2203 OJ L 296, 14.11.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 2203/2001 ze dne 13. listopadu 2001, kterým se stanovují reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec a pro vaječný albumin a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
32001R2204 OJ L 297, 15.11.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2204/2001 ze dne 14. listopadu 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R2205 OJ L 297, 15.11.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2205/2001 ze dne 14. listopadu 2001, kterým se mění směrnice Rady 70/524/EHS o doplňkových látkách v krmivech, pokud jde o odejmutí povolení pro některé doplňkové látky (1)
32001R2206 OJ L 297, 15.11.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 2206/2001 ze dne 14. listopadu 2001 o uvolnění jistoty složené přistěhovanými provozovateli za množství, pro která nebyly podány žádosti o dovozní licenci během prvního pololetí roku 2001
32001R2207 OJ L 297, 15.11.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 2207/2001 ze dne 14. listopadu 2001, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32001R2208 OJ L 300, 16.11.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2208/2001 ze dne 15. listopadu 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R2209 OJ L 300, 16.11.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2209/2001 ze dne 15. listopadu 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 16. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1430/2001
32001R2210 OJ L 300, 16.11.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 2210/2001 ze dne 15. listopadu 2001, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32001R2211 OJ L 300, 16.11.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 2211/2001 ze dne 15. listopadu 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32001R2212 OJ L 300, 16.11.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 2212/2001 ze dne 15. listopadu 2001, kterým se stanovují procenta potřebná pro přijetí smluv uzavřených pro nepovinnou destilaci stolního vína a kterým se oznamování nových smluv pro nepovinnou destilaci stolního vína
32001R2213 OJ L 300, 16.11.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 2213/2001 ze dne 15. listopadu 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro mléko a mléčné výrobky
32001R2214 OJ L 300, 16.11.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 2214/2001 ze dne 15. listopadu 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2219/92, kterým se stanovují prováděcí pravidla ke zvláštním právním úpravám týkajícím se dodávek mléčných výrobků na Madeiru, pokud jde o výši podpory
32001R2215 OJ L 300, 16.11.2001, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 2215/2001 ze dne 15. listopadu 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2993/94, kterým se stanovuje výše podpory pro dodávky mléčných výrobků na Kanárské ostrovy podle právních úprav uvedených v článcích 2 až 4 nařízení Rady (EHS) č. 1601/92
32001R2216 OJ L 300, 16.11.2001, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 2216/2001 ze dne 15. listopadu 2001, kterým se mění sazby subvencí pro některé výrobky z mléka vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R2216r OJ L 303, 20.11.2001, p.24 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2216/2001 ze dne 15. listopadu 2001, kterým se mění sazby subvencí pro některé výrobky z mléka vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě (Úř. věst. č. L 300 ze dne 16.11.2001)
32001R2217 OJ L 300, 16.11.2001, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 2217/2001 ze dne 15. listopadu 2001, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32001R2218 OJ L 300, 16.11.2001, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 2218/2001 ze dne 15. listopadu 2001, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32001R2219 OJ L 300, 16.11.2001, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 2219/2001 ze dne 15. listopadu 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro žito ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1005/2001
32001R2220 OJ L 300, 16.11.2001, p.38 Nařízení Komise (ES) č. 2220/2001 ze dne 15. listopadu 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro ječmen ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1558/2001
32001R2221 OJ L 300, 16.11.2001, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 2221/2001 ze dne 15. listopadu 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 943/2001
32001R2222 OJ L 300, 16.11.2001, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 2222/2001 ze dne 15. listopadu 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro oves ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1789/2001
32001R2223 OJ L 301, 17.11.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2223/2001 ze dne 16. listopadu 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R2224 OJ L 301, 17.11.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 2224/2001 ze dne 16. listopadu 2001, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 258. dílčí veřejné nabídkové řízení vypsané na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32001R2225 OJ L 301, 17.11.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 2225/2001 ze dne 16. listopadu 2001, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 39th veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení, které se řídí nařízením (ES) č. 2771/1999
32001R2226 OJ L 301, 17.11.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 2226/2001 ze dne 16. listopadu 2001, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 86. dílčí veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32001R2227 OJ L 301, 17.11.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 2227/2001 ze dne 16. listopadu 2001, kterým se pozastavuje nákup másla v některých členských státech
32001R2228 OJ L 301, 17.11.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 2228/2001 ze dne 16. listopadu 2001, kterým se pro rok 2002 stanovují procenta snížení, jež mají netradiční ekonomické subjekty uplatňovat v případě žádostí o příspěvky podle celních kvót pro dovoz banánů
32001R2229 OJ L 301, 17.11.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 2229/2001 ze dne 16. listopadu 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1801/2001 a kterým se na 518 267 tun zvyšuje množství ječmene, které vlastní španělská intervenční agentura a pro které bylo vypsáno stálé veřejné nabídkové řízení na opětný prodej na vnitřním trhu
32001R2230 OJ L 301, 17.11.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 2230/2001 ze dne 16. listopadu 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1666/2001, který se upravují některé rybolovné kvóty pro rok 2001 podle nařízení Rady (ES) č. 847/96
32001R2231 OJ L 301, 17.11.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 2231/2001 ze dne 16. listopadu 2001, kterým se podruhé mění nařízení Rady (ES) č. 1705/98 o přerušení ekonomických vztahů s Angolou za účelem donucení společnosti "Uniăo Nacional para Independęncia Total de Angola" (UNITA), aby plnila své závazků v mírovém procesu a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2229/97
32001R2232 OJ L 301, 17.11.2001, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 2232/2001 ze dne 16. listopadu 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2007/2001
32001R2233 OJ L 301, 17.11.2001, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 2233/2001 ze dne 16. listopadu 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A, jež má být vyvezena do některých evropských třetích zemí, ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2008/2001
32001R2234 OJ L 301, 17.11.2001, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 2234/2001 ze dne 16. listopadu 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou, střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A, jež má být vyvezena do třetích zemí, ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2009/2001
32001R2235 OJ L 301, 17.11.2001, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 2235/2001 ze dne 16. listopadu 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté dlouhozrnné rýže do některých třetích zemí zveřejněné v nařízení (ES) č. 2010/2001
32001R2236 OJ L 301, 17.11.2001, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 2236/2001 ze dne 16. listopadu 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz neloupané dlouhozrnné rýže na ostro Réunion zveřejněné v nařízení (ES) č. 2011/2001
32001R2237 OJ L 301, 17.11.2001, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 2237/2001 ze dne 16. listopadu 2001 o vydávání vývozních licencí typu A1 pro ovoce a zeleninu
32001R2238 OJ L 301, 17.11.2001, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 2238/2001 ze dne 16. listopadu 2001, kterým se stanovuje maximální nákupní cena a množství hovězího masa, jež má být nakoupeno podle 278. dílčího veřejného nabídkového řízení z titulu všeobecného intervenčního opatření podle nařízení (EHS) č. 1627/89
32001R2239 OJ L 301, 17.11.2001, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 2239/2001 ze dne 16. listopadu 2001, kterým se stanovuje maximální kupní cena hovězího masa podle 14. dílčího veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 690/2001
32001R2240 OJ L 301, 17.11.2001, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 2240/2001 ze dne 16. listopadu 2001, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
32001R2241 OJ L 303, 20.11.2001, p.8 Nařízení Rady (ES) č. 2241/2001 ze dne 15. listopadu 2001, kterým se mění všeobecné celní sazby pro česnek spadající pod kód KN 07032000
32001R2242 OJ L 303, 20.11.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 2242/2001 ze dne 19. listopadu 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R2243 OJ L 303, 20.11.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 2243/2001 ze dne 16. listopadu 2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Komise (ES) č. 1547/1999, pokud jde o zásilky některých druhů odpadů do Kamerunu, Paraguaye a Singapuru (1)
32001R2244 OJ L 303, 20.11.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 2244/2001 ze dne 19. listopadu 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1780/97, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 723/97 o provádění akčních programů členských států týkajících se dohledu nad výdaji záruční sekce EZOZF
32001R2245 OJ L 303, 20.11.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 2245/2001 ze dne 19. listopadu 2001, kterým se mění přílohy IIIB a VI k nařízení Rady (ES) č. 517/94, pokud jde o kvóty pro Svazovou republiku Jugoslávii
32001R2246 OJ L 303, 20.11.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 2246/2001 ze dne 19. listopadu 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1442/2001 a (ES) č. 1954/2001, pokud jde o povolené převody mezi kvantitativními limity textilních a oděvních výrobků pocházejících z Indické republiky
32001R2247 OJ L 303, 20.11.2001, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 2247/2001 ze dne 19. listopadu 2001 o vývozních licencích v případě výrobků z hovězího a telecího masa pocházejících z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
32001R2248 OJ L 304, 21.11.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2248/2001 ze dne 19. listopadu 2001 o některých postupech při uplatňování Stabilizační a asociační dohody mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Chorvatskou republikou na straně druhé a při uplatňování Prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Chorvatskou republikou
32001R2249 OJ L 304, 21.11.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2249/2001 ze dne 20. listopadu 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R2250 OJ L 304, 21.11.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 2250/2001 ze dne 20. listopadu 2001, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Španělska zakazuje lovit tresky
32001R2251 OJ L 304, 21.11.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 2251/2001 ze dne 20. listopadu 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2759/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla nařízení Rady (ES) č. 1268/1999 o podpoře předvstupních opatření Společenství ve prospěch zemědělského rozvoje v kandidátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období (1)
32001R2252 OJ L 304, 21.11.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 2252/2001 ze dne 20. listopadu 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2222/2000, kterým se stanovují finanční pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1268/1999 o podpoře předvstupních opatření Společenství ve prospěch zemědělského rozvoje v kandidátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období (1)
32001R2253 OJ L 304, 21.11.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 2253/2001 ze dne 20. listopadu, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Švédska zakazuje lovit šproty obecné
32001R2254 OJ L 304, 21.11.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 2254/2001 ze dne 20. listopadu 2001 o vydávání vývozních licencí typu A2 pro ovoce a zeleninu
32001R2255 OJ L 304, 21.11.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 2255/2001 ze dne 20. listopadu 2001, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32001R2256 OJ L 305, 22.11.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2256/2001 ze dne 21. listopadu 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R2257 OJ L 305, 22.11.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2257/2001 ze dne 21. listopadu 2001, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32001R2258 OJ L 305, 22.11.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 2258/2001 ze dne 21. listopadu 2001, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na snížení cla v případě kukuřice dovezené do Španělska ze třetích zemí
32001R2259 OJ L 305, 22.11.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 2259/2001 ze dne 20. listopadu 2001 o vydávání vývozních licencí typu A3 v odvětví ovoce a zeleniny
32001R2260 OJ L 305, 22.11.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 2260/2001 ze dne 21. listopadu 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1371/95, kterým se stanovují prováděcí pravidla pro systém vývozních licencí v odvětví vajec
32001R2261 OJ L 305, 22.11.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 2261/2001 ze dne 21. listopadu 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro olivový olej
32001R2262 OJ L 305, 22.11.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 2262/2001 ze dne 21. listopadu 2001, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32001R2263 OJ L 305, 22.11.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 2263/2001 ze dne 21. listopadu 2001 o vydávání vývozních licencí typu B pro ovoce a zeleninu
32001R2264 OJ L 305, 22.11.2001, p.20 Nařízení Rady (ES) č. 2264/2001 ze dne 21. listopadu 2001, kterým se formou celních kvót Společenství zavádějí určité dočasné koncese pro dovoz rajčat pocházejících z Marockého království do Společenství
32001R2265 OJ L 306, 23.11.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2265/2001 ze dne 22. listopadu 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R2266 OJ L 306, 23.11.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2266/2001 ze dne 22. listopadu 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 17. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1430/2001
32001R2267 OJ L 306, 23.11.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 2267/2001 ze dne 22. listopadu 2001, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32001R2268 OJ L 306, 23.11.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 2268/2001 ze dne 22. listopadu 2001, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32001R2269 OJ L 306, 23.11.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 2269/2001 ze dne 22. listopadu 2001, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na opětný prodej přibližně 329 tun rýže v plevách (paddy), kterou vlastní italská intervenční agentura, na vnitřním trhu
32001R2270 OJ L 306, 23.11.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 2270/2001 ze dne 22. listopadu 2001 o vydávání vývozních licencí pro vinařské produkty
32001R2271 OJ L 306, 23.11.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 2271/2001 ze dne 22. listopadu 2001, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R2272 OJ L 306, 23.11.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 2272/2001 ze dne 22. listopadu 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 943/2001
32001R2273 OJ L 306, 23.11.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 2273/2001 ze dne 22. listopadu 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro ječmen ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1558/2001
32001R2274 OJ L 306, 23.11.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 2274/2001 ze dne 22. listopadu 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro oves ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1789/2001
32001R2275 OJ L 306, 23.11.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 2275/2001 ze dne 22. listopadu 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 1005/2001
32001R2276 OJ L 306, 23.11.2001, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 2276/2001 ze dne 22. listopadu 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro produkty vyrobené z obilovin a rýže
32001R2277 OJ L 306, 23.11.2001, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 2277/2001 ze dne 22. listopadu 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro krmné směsi na bázi obilovin
32001R2278 OJ L 306, 23.11.2001, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 2278/2001 ze dne 22. listopadu 2001 o zamítnutí žádostí o vývozní licence pro některé zpracované produkty a krmné směsi na bázi obilovin
32001R2279 OJ L 307, 24.11.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2279/2001 ze dne 16. listopadu 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 47/1999 o právních úpravách dovozu některých textilních výrobků pocházejících z Tchaj-wanu
32001R2280 OJ L 307, 24.11.2001, p.2 Nařízení Komise (ES) č. 2280/2001 ze dne 23. listopadu 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R2281 OJ L 307, 24.11.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 2281/2001 ze dne 23. listopadu 2001, kterým se pozastavuje nákup másla v některých členských státech
32001R2282 OJ L 307, 24.11.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 2282/2001 ze dne 23. listopadu 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2007/2001
32001R2283 OJ L 307, 24.11.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 2283/2001 ze dne 23. listopadu 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A, jež má být vyvezena do některých evropských třetích zemí, ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2008/2001
32001R2284 OJ L 307, 24.11.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 2284/2001 ze dne 23. listopadu 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté střednězrnné a dlouhozrnné rýže typu A do některých třetích zemí zveřejněné v nařízení (ES) č. 2009/2001
32001R2285 OJ L 307, 24.11.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 2285/2001 ze dne 23. listopadu 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou dlouhozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2010/2001
32001R2286 OJ L 307, 24.11.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 2286/2001 ze dne 23. listopadu 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz neloupané dlouhozrnné rýže na ostrov Réunion zveřejněné v nařízení (ES) č. 2011/2001
32001R2287 OJ L 307, 24.11.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 2287/2001 ze dne 23. listopadu 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1627/89 o nákupu hovězího masa prostřednictvím veřejného nabídkového řízení
32001R2288 OJ L 307, 24.11.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 2288/2001 ze dne 23. listopadu 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 713/2001 o nákupu hovězího masa podle nařízení (ES) č. 690/2001
32001R2289 OJ L 307, 24.11.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 2289/2001 ze dne 23. listopadu 2001, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32001R2290 OJ L 307, 24.11.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 2290/2001 ze dne 23. listopadu 2001, kterým se mění vývozní subvence pro sirup a některé jiné výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32001R2291 OJ L 307, 24.11.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 2291/2001 ze dne 23. listopadu 2001, kterým se mění sazby subvencí pro některé výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R2292 OJ L 308, 27.11.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2292/2001 ze dne 20. listopadu 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2262/84, kterým se stanovují zvláštní opatření pro olivový olej
32001R2293 OJ L 308, 27.11.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2293/2001 ze dne 26. listopadu 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R2294 OJ L 308, 27.11.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 2294/2001 ze dne 26. listopadu 2001, kterým se stanovují některá určující množství pro vydávání licencí na dovoz banánů do Společenství pro první čtvrtletí roku 2002 podle celních kvót
32001R2295 OJ L 308, 27.11.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 2295/2001 ze dne 26. listopadu 2001 o dodávkách bobu obecného z titulu potravinové pomoci
32001R2296 OJ L 308, 27.11.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 2296/2001 ze dne 26. listopadu 2001 o dodávkách rostlinného oleje z titulu potravinové pomoci
32001R2297 OJ L 308, 27.11.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 2297/2001 ze dne 26. listopadu 2001 o dodávkách bílého cukru z titulu potravinové pomoci
32001R2298 OJ L 308, 27.11.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 2298/2001 ze dne 26. listopadu 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla pro vývoz produktů dodávaných z titulu potravinové pomoci
32001R2299 OJ L 308, 27.11.2001, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 2299/2001 ze dne 26. listopadu 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 800/1999, kterým se stanovují společná prováděcí pravidla k systému vývozních náhrad pro zemědělské produkty, a nařízení (ES) č. 1291/2000, kterým se stanovují společná prováděcí pravidla k systému dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení sazby náhrady předem pro zemědělské produkty
32001R2300 OJ L 308, 27.11.2001, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 2300/2001 ze dne 26. listopadu 2001, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství karafiátů a růží s ohledem na uplatňování právních úprav týkajících se dovozu některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32001R2301 OJ L 308, 27.11.2001, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 2301/2001 ze dne 26. listopadu 2001, kterým se dočasně zrušují preferenční cla a kterým se opět zavádí clo společného celního sazebníku na dovoz jednokvětých karafiátů pocházejících ze Maroka
32001R2302 OJ L 310, 28.11.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2302/2001 ze dne 15. listopadu 2001 o prováděcích pravidlech k čl. 12 odst. 2 Dohody formou výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Andorským knížectvím
32001R2303 OJ L 310, 28.11.2001, p.6 Nařízení Rady (ES) č. 2303/2001 ze dne 15. listopadu 2001 o uzavření dvou dohod formou výměny dopisů o rozšíření Protokolu, kterým se stanovují rybolovná práva a výše finanční náhrady podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Senegalskou republikou o rybolovu v blízkosti Senegalu v období od 1. května 2001 do 31. července 2001 a od 1. srpna 2001 do 31. prosince 2001
32001R2304 OJ L 310, 28.11.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 2304/2001 ze dne 27. listopadu 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R2305 OJ L 310, 28.11.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 2305/2001 ze dne 27. listopadu 2001 o otevření a správě celní kvóty pro rýži pocházející z nejméně rozvinutých zemí pro hospodářský rok 2001/02
32001R2305r OJ L 312, 29.11.2001, p.30 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2305/2001 ze dne 27. listopadu 2001 o otevření s správě celní kvóty pro rýži pocházející z nejméně rozvinutých zemí pro hospodářský rok 2001/02 (Úř. věst. č. L 310 ze dne 28.11.2001)
32001R2305r OJ L 334, 18.12.2001, p.34 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2305/2001 ze dne 27. listopadu 2001 o otevření a správě celní kvóty pro rýži pocházející z nejméně rozvinutých zemí pro hospodářský rok 2001/02 (Úř. věst. č. L 310 ze dne 28.11.2001)
32001R2306 OJ L 310, 28.11.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 2306/2001 ze dne 27. listopadu 2001 o vydávání vývozních licencí pro produkty vyrobené z ovoce a zeleniny
32001R2307 OJ L 310, 28.11.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 2307/2001 ze dne 27. listopadu 2001 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny
32001R2308 OJ L 310, 28.11.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 2308/2001 ze dne 27. listopadu 2001, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 2300/2001, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství pro karafiátů a růží s ohledem na uplatňování právních úprav týkajících se dovozu některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32001R2309 OJ L 310, 28.11.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 2309/2001 ze dne 27. listopadu 2001, kterým se opět zavádějí preferenční cla na dovoz jednokvětých (standardních) karafiátů pocházejících z Maroka
32001R2310 OJ L 312, 29.11.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2310/2001 ze dne 28. listopadu 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R2311 OJ L 312, 29.11.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2311/2001 ze dne 28. listopadu 2001, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Belgie zakazuje lovit tresky
32001R2312 OJ L 312, 29.11.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 2312/2001 ze dne 28. listopadu 2001, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Dánska zakazuje lovit sledě
32001R2313 OJ L 313, 30.11.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2313/2001 ze dne 29. listopadu 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R2314 OJ L 313, 30.11.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2314/2001 ze dne 29. listopadu 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 18. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1430/2001
32001R2315 OJ L 313, 30.11.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 2315/2001 ze dne 29. listopadu 2001, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32001R2316 OJ L 313, 30.11.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 2316/2001 ze dne 29. listopadu 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32001R2317 OJ L 313, 30.11.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 2317/2001 ze dne 29. listopadu 2001, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 743/2001, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou švédska zakazuje lovit tresky bezvousé
32001R2318 OJ L 313, 30.11.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 2318/2001 ze dne 29. listopadu 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o uznávaní organizací producentů v odvětví rybolovu a akvakultury
32001R2319 OJ L 313, 30.11.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 2319/2001 ze dne 29. listopadu 2001, kterým se stanovuje definitivní výše podpory pro některé zrnové luštěniny pro hospodářský rok 2001/02
32001R2320 OJ L 313, 30.11.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 2320/2001 ze dne 29. listopadu 2001, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé produkty z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R2321 OJ L 313, 30.11.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 2321/2001 ze dne 29. listopadu 2001, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32001R2322 OJ L 313, 30.11.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 2322/2001 ze dne 29. listopadu 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 943/2001
32001R2323 OJ L 313, 30.11.2001, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 2323/2001 ze dne 29. listopadu 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro ječmen ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1558/2001
32001R2324 OJ L 313, 30.11.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 2324/2001 ze dne 29. listopadu 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 1005/2001
32001R2325 OJ L 313, 30.11.2001, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 2325/2001 ze dne 29. listopadu 2001, kterým se stanovuje maximální snížení cla v případě kukuřice dovezené ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2258/2001
32001R2326 OJ L 313, 30.11.2001, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 2326/2001 ze dne 29. listopadu 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro produkty vyrobené z obilovin a rýže
32001R2327 OJ L 313, 30.11.2001, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 2327/2001 ze dne 29. listopadu 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro krmné směsi na bázi obilovin
32001R2328 OJ L 313, 30.11.2001, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 2328/2001 ze dne 29. listopadu 2001, kterým se stanovují výrobní subvence pro obiloviny a rýži
32001R2329 OJ L 313, 30.11.2001, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 2329/2001 ze dne 29. listopadu 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro obiloviny a pšeničnou nebo žitnou mouku, kroupy a šrot
32001R2330 OJ L 313, 30.11.2001, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 2330/2001 ze dne 29. listopadu 2001, kterým se stanovuje opravná sazba subvence pro obiloviny
32001R2331 OJ L 313, 30.11.2001, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 2331/2001 ze dne 29. listopadu 2001, kterým se stanovuje opravná sazba subvence pro slad
32001R2332 OJ L 313, 30.11.2001, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 2332/2001 ze dne 29. listopadu 2001, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
32001R2333 OJ L 315, 01.12.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 2333/2001 ze dne 30. listopadu 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R2334 OJ L 315, 01.12.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 2334/2001 ze dne 30. listopadu 2001, kterým se stanovují subvence pro produkty z obilovin a rýže dodávané z titulu národní potravinové pomoci a potravinové pomoci Společenství
32001R2335 OJ L 315, 01.12.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 2335/2001 ze dne 30. listopadu 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 391/92 , kterým se stanovují výše podpory pro dodávku obilných produktů ze Společenství do francouzských zámořských departmentů
32001R2336 OJ L 315, 01.12.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 2336/2001 ze dne 30. listopadu 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1833/92 , kterým se stanovují výše podpory pro dodávku obilných produktů ze Společenství na Azory a Madeiru
32001R2337 OJ L 315, 01.12.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 2337/2001 ze dne 30. listopadu 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1832/92 , kterým se stanovují výše podpory pro dodávku obilných produktů ze Společenství na Kanárské ostrovy
32001R2338 OJ L 315, 01.12.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 2338/2001 ze dne 30. listopadu 2001, kterým se stanovuje výše podpory pro dodávku výrobků z rýže ze Společenství na Azory a Madeiru
32001R2339 OJ L 315, 01.12.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 2339/2001 ze dne 30. listopadu 2001, kterým se stanovuje výše podpory pro dodávku z rýže ze Společenství na Kanárské ostrovy
32001R2340 OJ L 315, 01.12.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 2340/2001 ze dne 30. listopadu 2001, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32001R2341 OJ L 315, 01.12.2001, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 2341/2001 ze dne 30. listopadu 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro sirupy a některé další výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32001R2342 OJ L 315, 01.12.2001, p.24 Nařízení Komise (ES) č. 2342/2001 ze dne 30. listopadu 2001, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32001R2343 OJ L 315, 01.12.2001, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 2343/2001 ze dne 30. listopadu 2001, kterým se stanovují výrobní subvence pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
32001R2344 OJ L 315, 01.12.2001, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 2344/2001 ze dne 30. listopadu 2001, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32001R2345 OJ L 315, 01.12.2001, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 2345/2001 ze dne 30. listopadu 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro hovězí a telecí maso a kterým se upravují kódy KN pro některé produkty uvedené v článku 1 nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem
32001R2346 OJ L 315, 01.12.2001, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 2346/2001 ze dne 30. listopadu 2001, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R2347 OJ L 315, 01.12.2001, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 2347/2001 ze dne 30. listopadu 2001, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé výrobky z cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R2348 OJ L 315, 01.12.2001, p.41 Nařízení Komise (ES) č. 2348/2001 ze dne 30. listopadu 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2921/90 o podpoře výrobu kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka
32001R2349 OJ L 315, 01.12.2001, p.42 Nařízení Komise (ES) č. 2349/2001 ze dne 30. listopadu 2001, kterým se otevírá celní kvóta pro dovoz některého zboží pocházejícího z Islandu v důsledku zpracování zemědělských produktů spadajících do působnosti přílohy k nařízení Rady (ES) č. 3448/93 (1)
32001R2350 OJ L 315, 01.12.2001, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 2350/2001 ze dne 30. listopadu 2001, kterým se otevírá celní kvóta pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska v důsledku zpracování zemědělských produktů spadajících do působnosti přílohy k nařízení Rady (ES) č. 3448/93 (1)
32001R2351 OJ L 315, 01.12.2001, p.46 Nařízení Komise (ES) č. 2351/2001 ze dne 30. listopadu 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 896/2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 404/93, pokud jde o režim dovozu banánů do Společenství
32001R2352 OJ L 315, 01.12.2001, p.47 Nařízení Komise (ES) č. 2352/2001 ze dne 30. listopadu 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1608/2000, kterým se stanovují přechodná opatření platná do doby přijetí konečných prováděcích pravidel k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem
32001R2353 OJ L 315, 01.12.2001, p.48 Nařízení Komise (ES) č. 2353/2001 ze dne 30. listopadu 2001, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 87. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32001R2354 OJ L 315, 01.12.2001, p.50 Nařízení Komise (ES) č. 2354/2001 ze dne 30. listopadu 2001, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 40. veřejné nabídkové řízení uskutečňované na základě stálého veřejného nabídkového řízení, které se řídí nařízením (ES) č. 2771/1999
32001R2355 OJ L 315, 01.12.2001, p.51 Nařízení Komise (ES) č. 2355/2001 ze dne 30. listopadu 2001, kterým se stanovuje maximální výše podpory pro koncentrované máslo pro 259. zvláštní veřejné nabídkové řízení vypsané na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32001R2356 OJ L 315, 01.12.2001, p.52 Nařízení Komise (ES) č. 2356/2001 ze dne 30. listopadu 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2007/2001
32001R2357 OJ L 315, 01.12.2001, p.53 Nařízení Komise (ES) č. 2357/2001 ze dne 30. listopadu 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži, jež má být vyvezena do některých evropských třetích zemí, ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2008/2001
32001R2358 OJ L 315, 01.12.2001, p.54 Nařízení Komise (ES) č. 2358/2001 ze dne 30. listopadu 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou, střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži, jež má být vyvezena do některých třetích zemí, ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2009/2001
32001R2359 OJ L 315, 01.12.2001, p.55 Nařízení Komise (ES) č. 2359/2001 ze dne 30. listopadu 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou dlouhozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2010/2001
32001R2360 OJ L 315, 01.12.2001, p.56 Nařízení Komise (ES) č. 2360/2001 ze dne 30. listopadu 2001, kterým se stanovuje maximální subvence na vývoz neloupané dlouhozrnné rýže na Réunion podle veřejného nabídkového řízení uvedeného v nařízení (ES) č. 2011/2001
32001R2361 OJ L 315, 01.12.2001, p.57 Nařízení Komise (ES) č. 2361/2001 ze dne 30. listopadu 2001, kterým se stanovuje maximální kupní cena hovězího masa podle 15. dílčího veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 690/2001 a kterým se stanovují odchylky od uvedeného nařízení
32001R2362 OJ L 315, 01.12.2001, p.59 Nařízení Komise (ES) č. 2362/2001 ze dne 30. listopadu 2001, kterým se stanovují maximální nákupní cena a množství hovězího masa, jež má být nakoupeno podle 279. dílčího veřejného nabídkového řízení z titulu intervenčního opatření podle nařízení (EHS) č. 1627/89
32001R2363 OJ L 318, 04.12.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2363/2001 ze dne 3. prosince 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R2364 OJ L 318, 04.12.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 2364/2001 ze dne 3. prosince 2001, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Spojeného království zakazuje lovit platýse černé
32001R2365 OJ L 318, 04.12.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 2365/2001 ze dne 3. prosince 2001, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Spojeného království zakazuje lovit okouníka
32001R2366 OJ L 318, 04.12.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 2366/2001 ze dne 3. prosince 2001, kterým se pro listopad 2001 stanovují zvláštní směnné kurzy pro náhradu nákladů na skladování v odvětví cukru
32001R2367 OJ L 320, 05.12.2001, p.1 Nařízení Rady (EC, ESUO, Euratom) č. 2367/2001 ze dne 30. listopadu 2001, kterým se mění nařízení (EC, ECSC, Euratom) č. 106/2001, kterým se stanovují opravné koeficienty použitelné od 1. července 2000 na odměny úředníků Evropských společenství působících ve třetích zemích a nařízení (EC, ESUO, Euratom) č. 1794/2001, kterým se stanovují opravné koeficienty použitelné od 1. ledna 2001 na odměny úředníků Evropských společenství působících ve třetích zemích, pokud jde o opravné koeficienty použitelné od 1. července 2000 a 1. ledna 2000 na odměny úředníků působících v Naka (Japonsko)
32001R2368 OJ L 320, 05.12.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2368/2001 ze dne 4. prosince 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R2369 OJ L 320, 05.12.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 2369/2001 ze dne 4. prosince 2001, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Nizozemska zakazuje lovit štikozubce obecného
32001R2370 OJ L 320, 05.12.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 2370/2001 ze dne 4. prosince 2001, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Dánska zakazuje lovit tresky skvrnité
32001R2371 OJ L 320, 05.12.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 2371/2001 ze dne 4. prosince 2001, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení č. 42/2001 ES na prodej vinného alkoholu k novým průmyslovým užitím
32001R2372 OJ L 320, 05.12.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 2372/2001 ze dne 4. prosince 2001, kterým se doplňuje příloha k nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu některých označení do "Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení" uvedeného v nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu pro zemědělské produkty a potraviny
32001R2373 OJ L 320, 05.12.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 2373/2001 ze dne 4. prosince 2001, kterým se popáté mění nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz některého zboží a služeb do Afghánistánu, zpřísňuje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení fondů a jiných finančních zdrojů afghánského hnutí Talibán a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 337/2000
32001R2374 OJ L 320, 05.12.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 2374/2001 ze dne 4. prosince 2001 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny
32001R2375 OJ L 321, 06.12.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2375/2001 ze dne 29. listopadu 2001, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 466/2001, kterým se stanovují maximální úrovně některých kontaminujících látek v potravinách (1)
32001R2376 OJ L 321, 06.12.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 2376/2001 ze dne 5. prosince 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R2377 OJ L 321, 06.12.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 2377/2001 ze dne 4. prosince 2001, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32001R2378 OJ L 321, 06.12.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 2378/2001 ze dne 5. prosince 2001, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou členského státu zakazuje lovit tresku obecnou
32001R2379 OJ L 321, 06.12.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 2379/2001 ze dne 5. prosince 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1148/2001 o kontrolách shody s obchodními normami pro čerstvé ovoce a zeleninu
32001R2380 OJ L 321, 06.12.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 2380/2001 ze dne 5. prosince 2001 o desetiletém povolení pro doplňkové látky v krmivech (1)
32001R2381 OJ L 321, 06.12.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 2381/2001 ze dne 5. prosince 2001, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32001R2382 OJ L 323, 07.12.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2382/2001 ze dne 4. prosince 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1267/1999 o zřízení nástroje předvstupních strukturálních politik
32001R2383 OJ L 323, 07.12.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2383/2001 ze dne 6. prosince 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R2384 OJ L 323, 07.12.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 2384/2001 ze dne 6. prosince 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 19. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1430/2001
32001R2385 OJ L 323, 07.12.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 2385/2001 ze dne 6. prosince 2001, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32001R2386 OJ L 323, 07.12.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 2386/2001 ze dne 6. prosince 2001, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32001R2387 OJ L 323, 07.12.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 2387/2001 ze dne 6. prosince 2001, kterým se schvalují operace k zajištění kontrol souladu s obchodními normami pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděné v Maďarsku před dovozem do Evropského společenství
32001R2388 OJ L 323, 07.12.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 2388/2001 ze dne 6. prosince 2001, kterým se v hospodářských letech 1998/1999 až 2003/04 poskytuje Španělsku a Itálii odchylka od čl. 1 odst. 1) a 20 odst. 1) nařízení (ES) č. 2366/98, kterým se stanovují prováděcí pravidla k systému podpor výroby olivového oleje
32001R2389 OJ L 323, 07.12.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 2389/2001 ze dne 6. prosince 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 943/2001
32001R2390 OJ L 323, 07.12.2001, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 2390/2001 ze dne 6. prosince 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro ječmen ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1558/2001
32001R2391 OJ L 323, 07.12.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 2391/2001 ze dne 6. prosince 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 1005/2001
32001R2392 OJ L 323, 07.12.2001, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 2392/2001 ze dne 6. prosince 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro oves ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1789/2001
32001R2393 OJ L 325, 08.12.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2393/2001 ze dne 7. prosince 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R2394 OJ L 325, 08.12.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 2394/2001 ze dne 7. prosince 2001, kterým se vypisuje veřejné nabídkové řízení na prodej vinného alkoholu pro účely použití jako bioethanol v Evropském společenství
32001R2395 OJ L 325, 08.12.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 2395/2001 ze dne 7. prosince 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1627/89 o nákupu hovězího masa prostřednictvím veřejného nabídkového řízení
32001R2396 OJ L 325, 08.12.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 2396/2001 ze dne 7. prosince 2001, kterým se stanovují obchodní normy pro pór
32001R2397 OJ L 325, 08.12.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 2397/2001 ze dne 7. prosince 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté kulatozrnné rýže typu A do některých třetích zemí zveřejněné v nařízení (ES) č. 2007/2001
32001R2398 OJ L 325, 08.12.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 2398/2001 ze dne 7. prosince 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže zveřejněné v nařízení (ES) č. 2008/2001
32001R2399 OJ L 325, 08.12.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 2399/2001 ze dne 7. prosince 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou, střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A, jež má být vyvezena do některých třetích zemí, ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2009/2001
32001R2400 OJ L 325, 08.12.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 2400/2001 ze dne 7. prosince 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté dlouhozrnné rýže do některých třetích zemí zveřejněné v nařízení (ES) č. 2010/2001
32001R2401 OJ L 325, 08.12.2001, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 2401/2001 ze dne 7. prosince 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz neloupané dlouhozrnné rýže na ostrov Réunion zveřejněné v nařízení (ES) č. 2011/2001
32001R2402 OJ L 325, 08.12.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 2402/2001 ze dne 7. prosince 2001 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny
32001R2403 OJ L 326, 11.12.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 2403/2001 ze dne 10. prosince 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R2404 OJ L 326, 11.12.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 2404/2001 ze dne 10. prosince 2001, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Belgie zakazuje lovit platýse
32001R2405 OJ L 326, 11.12.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 2405/2001 ze dne 10. prosince 2001, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Belgie zakazuje lovit tuňáka obecného
32001R2406 OJ L 326, 11.12.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 2406/2001 ze dne 10. prosince 2001 , kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Belgie zakazuje lovit tuňáka obecného
32001R2407 OJ L 326, 11.12.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 2407/2001 ze dne 10. prosince 2001, kterým se stanovují stropy pro financování opatření ke zlepšení kvality olivového oleje a produkce stolních oliv v produkčním cyklu 2002/03 a kterým se stanovují odchylky od čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 528/1999
32001R2408 OJ L 326, 11.12.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 2408/2001 ze dne 10. prosince 2001 o vydávání dovozních licencí pro vysoce kvalitní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso
32001R2409 OJ L 326, 11.12.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 2409/2001 ze dne 10. prosince 2001, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32001R2410 OJ L 326, 11.12.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 2410/2001 ze dne 10. prosince 2001, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství karafiátů a růží s ohledem na uplatňování právních úprav týkajících se dovozu některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32001R2411 OJ L 326, 11.12.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 2411/2001 ze dne 10. prosince 2001, kterým se opět zavádí preferenční clo na dovoz jednokvětých karafiátů pocházejících z Izraele
32001R2412 OJ L 326, 11.12.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 2412/2001 ze dne 10. prosince 2001, kterým se opět zavádí preferenční clo na dovoz vícekvětých karafiátů pocházejících z Izraele
32001R2413 OJ L 326, 11.12.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 2413/2001 ze dne 10. prosince 2001, kterým se dočasně zrušují preferenční cla a kterým se opět zavádí clo společného celního sazebníku na dovoz jednokvětých karafiátů pocházející ze Západního břehu Jordánu a pásma Gazy
32001R2414 OJ L 327, 12.12.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2414/2001 ze dne 7. prosince 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanovuje seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci mají při přejíždějí státních hranic vízovou povinnost, a zemí, jejichž státní příslušníci jsou od tohoto požadavku osvobozeni
32001R2415 OJ L 327, 12.12.2001, p.3 Nařízení Rady (ES) č. 2415/2001 ze dne 10. prosince 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2666/2000 o pomoci Albánii, Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, Svazové republice Jugoslávie a bývalé jugoslávské republice Makedonii a nařízení (ES) č. 2667/2000 o Evropské agentuře pro obnovu
32001R2416 OJ L 327, 12.12.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 2416/2001 ze dne 11. prosince 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R2417 OJ L 327, 12.12.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 2417/2001 ze dne 11. prosince 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1500/2001 zvýšením množství ječmene, které vlastní finská intervenční agentura a pro které bylo vypsáno stálé veřejné nabídkové řízení na vývoz, na 100 000 tun
32001R2418 OJ L 327, 12.12.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 2418/2001 ze dne 11. prosince 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 668/2001 zvýšením množství ječmene, které vlastní německá intervenční agentura a pro které bylo vypsáno stálé veřejné nabídkové řízení na vývoz, na 1 500 199 tun
32001R2419 OJ L 327, 12.12.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 2419/2001 ze dne 11. prosince 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému některých režimů podpor Společenství zavedených nařízením Rady (EHS) č. 3508/92
32001R2420 OJ L 327, 12.12.2001, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 2420/2001 ze dne 11. prosince 2001, kterým se stanovují reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec a pro vaječný albumin a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
32001R2421 OJ L 327, 12.12.2001, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 2421/2001 ze dne 11. prosince 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro drůbeží maso
32001R2424 OJ L 328, 13.12.2001, p.4 Nařízení Rady (ES) č. 2424/2001 ze dne 6. prosince 2001 o rozvoji Schenegenského informačního systému druhé generace (SIS II)
32001R2425 OJ L 328, 13.12.2001, p.7 Nařízení Rady (ES) č. 2425/2001 ze dne 3. prosince 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2848/2000, kterým se pro rok 2001 stanovují rybolovná práva a s tím související podmínky některých rybářských skladů a skupin rybářských skladů ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách s povinným omezením úlovků
32001R2426 OJ L 328, 13.12.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 2426/2001 ze dne 12. prosince 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R2427 OJ L 328, 13.12.2001, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 2427/2001 ze dne 12. prosince 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro ovoce a zeleninu
32001R2428 OJ L 328, 13.12.2001, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 2428/2001 ze dne 12. prosince 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro ořechy
32001R2429 OJ L 328, 13.12.2001, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 2429/2001 ze dne 12. prosince 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o tržní mechanismy a kterým se mění nařízení (ES) č. 442/2001, kterým se stanovuje nouzové destilační opatření podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro portugalská stolní vína
32001R2430 OJ L 328, 13.12.2001, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 2430/2001 ze dne 12. prosince 2001, kterým se doplňuje příloha k nařízení (ES) č. 2301/97 2301/97 o zápisu některých názvů do "Rejstříku osvědčení o zvláštní povaze" uvedeného v nařízení Rady (EHS) č. 2082/92 o osvědčeních o zvláštní povaze pro zemědělské produkty a potraviny
32001R2431 OJ L 328, 13.12.2001, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 2431/2001 ze dne 12. prosince 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro olivový olej
32001R2432 OJ L 338, 20.12.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2432/2001 ze dne 20. listopadu 2001, kterým se mění a aktualizuje nařízení (ES) č. 1334/2000, kterým se zavádí režim Společenství pro dohled nad vývozem zboží a technologií dvojího užití
32001R2433 OJ L 329, 14.12.2001, p.4 Nařízení Rady (ES) č. 2433/2001 ze dne 6. prosince 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2658/87, pokud jde o dočasné zrušení všeobecného základu společných cel pro některé průmyslové výrobky
32001R2434 OJ L 329, 14.12.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 2434/2001 ze dne 13. prosince 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R2435 OJ L 329, 14.12.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 2435/2001 ze dne 13. prosince 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 20. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1430/2001
32001R2436 OJ L 329, 14.12.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 2436/2001 ze dne 13. prosince 2001, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32001R2437 OJ L 329, 14.12.2001, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 2437/2001 ze dne 13. prosince 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu
32001R2438 OJ L 329, 14.12.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 2438/2001 ze dne 13. prosince 2001, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1490/2000 o zveřejněné stálého veřejného nabídkového řízení na vývoz žita, které vlastní německá intervenční agentura
32001R2439 OJ L 329, 14.12.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 2439/2001 ze dne 13. prosince 2001, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Španělska zakazuje lovit okouníka
32001R2440 OJ L 329, 14.12.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 2440/2001 ze dne 13. prosince 2001, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na vývoz žita ze sklizně před rokem 2001, které vlastní německá intervenční agentura, do třetích zemí s výjimkou zemí zóny VII
32001R2441 OJ L 329, 14.12.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 2441/2001 ze dne 13. prosince 2001, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na vývoz žita ze sklizně z roku 2001, které vlastní německá intervenční agentura, do zóny VII
32001R2442 OJ L 329, 14.12.2001, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 2442/2001 ze dne 13. prosince 2001, kterým se stanovuje revidovaný odhad produkce nečištěné bavlny pro hospodářský rok 2001/02 a z toho vyplývající nové prozatímní snížení cílové ceny
32001R2444 OJ L 329, 14.12.2001, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 2444/2001 ze dne 13. prosince 2001 o dovozních licencích v případě produktů z hovězího a telecího masa pocházejících z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie
32001R2445 OJ L 329, 14.12.2001, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 2445/2001 ze dne 13. prosince 2001, kterým se stanovují sazby subvencí pro výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R2446 OJ L 329, 14.12.2001, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 2446/2001 ze dne 13. prosince 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro mléko a mléčné výrobky
32001R2447 OJ L 329, 14.12.2001, p.41 Nařízení Komise (ES) č. 2447/2001 ze dne 13. prosince 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2219/92, kterým se stanovují prováděcí pravidla ke zvláštním právním úpravám týkajícím se dodávek mléčných výrobků na Madeiru, pokud jde o výši podpory
32001R2448 OJ L 329, 14.12.2001, p.47 Nařízení Komise (ES) č. 2448/2001 ze dne 13. prosince 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2993/94, kterým se stanovuje výše podpory pro dodávku mléčných výrobků na Kanárské ostrovy podle právních úprav uvedených v článcích 2 až 4 nařízení Rady (EHS) č. 1601/92
32001R2449 OJ L 329, 14.12.2001, p.55 Nařízení Komise (ES) č. 2449/2001 ze dne 13. prosince 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro produkty vyrobené z obilovin a rýže
32001R2450 OJ L 329, 14.12.2001, p.58 Nařízení Komise (ES) č. 2450/2001 ze dne 13. prosince 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 943/2001
32001R2451 OJ L 329, 14.12.2001, p.59 Nařízení Komise (ES) č. 2451/2001 ze dne 13. prosince 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene zveřejněné v nařízení (ES) č. 1558/2001
32001R2452 OJ L 329, 14.12.2001, p.60 Nařízení Komise (ES) č. 2452/2001 ze dne 13. prosince 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro žito ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1005/2001
32001R2453 OJ L 329, 14.12.2001, p.61 Nařízení Komise (ES) č. 2453/2001 ze dne 13. prosince 2001, kterým se mění sazby subvencí pro některé výrobky z mléka vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R2454 OJ L 329, 14.12.2001, p.63 Nařízení Komise (ES) č. 2454/2001 ze dne 13. prosince 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2805/95, kterým se stanovují vývozní subvence v odvětví vína
32001R2456 OJ L 331, 15.12.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 2456/2001 ze dne 14. prosince 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R2457 OJ L 331, 15.12.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 2457/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanovuje výše snížení podle zvláštního systému pro dovoz čiroku obecného do Španělska
32001R2458 OJ L 331, 15.12.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 2458/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 327/98 o otevření a správě některých celních kvót pro dovoz pro dovoz rýže a zlomkové rýže
32001R2459 OJ L 331, 15.12.2001, p.13 Nařízení Komise (ES) č. 2459/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 28/97 a kterým se zhodnocují požadavky na dodávku některých rostlinných olejů (jiných než olivový olej) pro zpracovatelský průmyslu ve francouzských departmentech
32001R2460 OJ L 331, 15.12.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 2460/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene, který vlastní francouzská intervenční agentura
32001R2461 OJ L 331, 15.12.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 2461/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanovují maximální podpora pro koncentrované máslo pro 260. zvláštní veřejné nabídkové řízení vypsané na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90
32001R2462 OJ L 331, 15.12.2001, p.21 Nařízení Komise (ES) č. 2462/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanovují minimální prodejní ceny másla a maximální výše podpory pro smetanu, máslo a koncentrované máslo pro 88. individuální veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
32001R2463 OJ L 331, 15.12.2001, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 2463/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se povolují převody mezi kvantitativními limity pro textilní a oděvní výrobky pocházející z Tchaj-wanu
32001R2464 OJ L 331, 15.12.2001, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 2464/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o tržní mechanismy
32001R2465 OJ L 331, 15.12.2001, p.28 Nařízení Komise (ES) č. 2465/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanovujr maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2007/2001
32001R2466 OJ L 331, 15.12.2001, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 2466/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A, jež má být vyvezena do některých evropských třetích zemí, ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2008/2001
32001R2467 OJ L 331, 15.12.2001, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 2467/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou, střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A, jež má být vyvezena do některých třetích zemí, ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2009/2001
32001R2468 OJ L 331, 15.12.2001, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 2468/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanovují maximální vývozní subvence pro celoomletou dlouhozrnnou rýži ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2010/2001
32001R2469 OJ L 331, 15.12.2001, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 2469/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanovuje maximální subvence pro vývoz dlouhozrnné rýže na ostrov Réunion podle veřejného nabídkového řízení uvedeného v nařízení (ES) č. 2011/2001
32001R2470 OJ L 331, 15.12.2001, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 2470/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanovuje maximální kupní cena másla pro 41. veřejné nabídkové řízení na základě stálého veřejného nabídkového řízení, které se řídí nařízením (ES) č. 2771/1999
32001R2471 OJ L 331, 15.12.2001, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 2471/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 668/2001, kterým se vypisuje stálé veřejné nabídkové řízení na vývoz ječmene, který vlastní německá intervenční agentura
32001R2472 OJ L 331, 15.12.2001, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 2472/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanovuje maximální kupní cena hovězího masa podle 16. dílčího veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 690/2001
32001R2473 OJ L 331, 15.12.2001, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 2473/2001 ze dne 14. prosince 2001 o rozhodnutí o nepřijetí nabídek podaných v odpověď 280. dílčí veřejné nabídkové řízení z titulu všeobecného intervenčního opatření podle nařízení (EHS) č. 1627/89
32001R2474 OJ L 331, 15.12.2001, p.37 Nařízení Komise (ES) č. 2474/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32001R2475 OJ L 334, 18.12.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2475/2001 ze dne 17. prosince 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R2476 OJ L 334, 18.12.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2476/2001 ze dne 17. prosince 2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů divoké fauny a flóry prostřednictvím regulace obchodu s těmito druhy
32001R2477 OJ L 334, 18.12.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 2477/2001 ze dne 17. prosince 2001 o podpoře dopravy cukrové třtiny do francouzských zámořských departmentů
32001R2478 OJ L 334, 18.12.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 2478/2001 ze dne 17. prosince 2001, kterým se pro hospodářský rok 2001/02 určuje rozdělení 5 000 tun přadného lnu a konopných vláken jako národních záruk mezi Dánskem, Řeckem, Irskem, Itálií a Lucemburskem
32001R2479 OJ L 334, 18.12.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 2479/2001 ze dne 17. prosince 2001, kterým se ukládá dočasné antidumpingové clo na dovoz přepisovatelných kompaktních disků pocházejících z Tchaj-wanu
32001R2480 OJ L 334, 18.12.2001, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 2480/2001 ze dne 17. prosince 2001, kterým se určují množství dostupná v prvním pololetí roku 2002 pro některé výrobky z odvětví mléka a mléčných výrobků podle režimů stanovených v Evropské dohodě mezi Společenstvím a Maďarskou republikou, Polskou republikou, Českou republikou, Slovenskou republikou, Bulharskem, Rumunskem a Slovinskem a v dohodách o volném obchodu mezi Společenstvím a baltskými státy
32001R2481 OJ L 335, 19.12.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2481/2001 ze dne 18. prosince 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R2482 OJ L 335, 19.12.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2482/2001 ze dne 18. prosince 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 668/2001 zvýšením množství ječmene, které vlastní německá intervenční agentura a pro které bylo vypsáno stálé veřejné nabídkové řízení na vývoz, na 2 000 316 tun
32001R2483 OJ L 335, 19.12.2001, p.5 Nařízení Komise (ES) č. 2483/2001 ze dne 18. prosince 2001, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Francie zakazuje lovit tuňáka obecného
32001R2484 OJ L 335, 19.12.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 2484/2001 ze dne 18. prosince 2001, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Francie zakazuje lovit tuňáka obecného
32001R2485 OJ L 335, 19.12.2001, p.7 Nařízení Komise (ES) č. 2485/2001 ze dne 18. prosince 2001, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Francie zakazuje lovit tuňáka obecného
32001R2486 OJ L 335, 19.12.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 2486/2001 ze dne 18. prosince 2001, kterým se stanovují výrobní subvence pro olivový olej používaný při výrobě některých konzervovaných potravin
32001R2487 OJ L 335, 19.12.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 2487/2001 ze dne 18. prosince 2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2007/2000, pokud jde o obchodní vztahy s Bosnou a Herzegovinou, Chorvatskou republikou, bývalou jugoslávskou republikou Makedonií a Slovinskou republickou
32001R2488 OJ L 335, 19.12.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 2488/2001 ze dne 18. prosince 2001 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny
32001R2489 OJ L 337, 20.12.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2489/2001 ze dne 19. prosince 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R2490 OJ L 337, 20.12.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2490/2001 ze dne 18. prosince 2001, kterým se zavádějí jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího rychlé zkáze
32001R2491 OJ L 337, 20.12.2001, p.9 Nařízení Komise (ES) č. 2491/2001 ze dne 19. prosince 2001, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a s ním souvisejícím označování zemědělských produktů a potravin
32001R2492 OJ L 337, 20.12.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 2492/2001 ze dne 19. prosince 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1445/95 o prováděcích pravidlech k dovozním a vývozním licencím v odvětví hovězího a telecího masa
32001R2493 OJ L 337, 20.12.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 2493/2001 ze dne 19. prosince 2001 o likvidaci některých produktů rybolovu, které byly staženy z trhu
32001R2494 OJ L 337, 20.12.2001, p.22 Nařízení Komise (ES) č. 2494/2001 ze dne 19. prosince 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 80/2001, pokud jde o možnosti likvidace produktů rybolovu, které byly staženy z trhu
32001R2495 OJ L 337, 20.12.2001, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 2495/2001 ze dne 19. prosince 2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2406/96, kterým se stanovují společné obchodní normy pro některé produkty rybolovu
32001R2496 OJ L 337, 20.12.2001, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 2496/2001 ze dne 19. prosince 2001, kterým se stanovují náhrady organizacím producentů za tuňáky dodané zpracovatelskému průmyslu mezi 1. lednem a 31. březnem 2001
32001R2497 OJ L 337, 20.12.2001, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 2497/2001 ze dne 19. prosince 2001 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některé ryby a produkty rybolovu pocházející z Chorvatské republiky
32001R2498 OJ L 337, 20.12.2001, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 2498/2001 ze dne 19. prosince 2001, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví rýže
32001R2499 OJ L 340, 21.12.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2499/2001 ze dne 19. prosince 2001, kterým se mění nařízení (ES) No 1255/96, kterým se dočasně pozastavují všeobecná cla společného celního sazebníku pro některé průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu
32001R2500 OJ L 342, 27.12.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2500/2001 ze dne 17. prosince 2001 o předvstupní finanční pomoci pro Turecko a kterým se mění nařízení (EHS) č. 3906/89, (ES) č. 1267/1999, (ES) č. 1268/1999 a (ES) č. 555/2000
32001R2501 OJ L 346, 31.12.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2501/2001 ze dne 10. prosince 2001 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí pro období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2004
32001R2502 OJ L 339, 21.12.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2502/2001 ze dne 20. prosince 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R2503 OJ L 339, 21.12.2001, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 2503/2001 ze dne 20. prosince 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro bílý cukr pro 21. dílčí veřejné nabídkové řízení zveřejněné v rámci stálého veřejného nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1430/2001
32001R2504 OJ L 339, 21.12.2001, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 2504/2001 ze dne 20. prosince 2001, kterým se v odvětví cukru stanovují reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu
32001R2505 OJ L 339, 21.12.2001, p.6 Nařízení Komise (ES) č. 2505/2001 ze dne 20. prosince 2001, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32001R2506 OJ L 339, 21.12.2001, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 2506/2001 ze dne 20. prosince 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence pro některé produkty z vepřového masa podané v prosinci 2001 podle systému stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro vepřové maso a některé další zemědělské produkty
32001R2507 OJ L 339, 21.12.2001, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 2507/2001 ze dne 20. prosince 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence pro některé produkty z vepřového masa podané v prosinci 2001 podle systému stanoveného na základě dohody, kterou Společenství uzavřelo se Slovinskem
32001R2508 OJ L 339, 21.12.2001, p.12 Nařízení Komise (ES) č. 2508/2001 ze dne 20. prosince 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence pro některé produkty z vepřového masa podané v prosinci 2001 podle systému stanoveného na základě dohod, které Společenství uzavřelo s Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Bulharskem a Rumunskem
32001R2509 OJ L 339, 21.12.2001, p.14 Nařízení Komise (ES) č. 2509/2001 ze dne 20. prosince 2001, kterým se určují množství určitých výrobků z vepřového masa dostupná pro druhé čtvrtletí roku 2002 podle právních úprav stanovených v dohodách o volném obchodu mezi Společenstvím na straně jedné a Lotyšskem, Litvou a Estonskem na straně druhé
32001R2510 OJ L 339, 21.12.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 2510/2001 ze dne 20. prosince 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence pro některé produkty z vepřového masa podané v prosinci 2001 pro období od 1. ledna do 31. března 2002
32001R2511 OJ L 339, 21.12.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 2511/2001 ze dne 20. prosince 2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 32/2000 za účelem prodloužení platnosti celních kvót Společenství pro výrobky z juty a kokosových vláken
32001R2512 OJ L 339, 21.12.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 2512/2001 ze dne 20. prosince 2001, kterým se zahajuje druhá etapa destilace podle článku 29 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro vinařský rok 2001/02
32001R2513 OJ L 339, 21.12.2001, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 2513/2001 ze dne 20. prosince 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla pro dovoz surové cukrové třtiny určené k rafinaci podle preferenčních dohod o celních kvótách
32001R2514 OJ L 339, 21.12.2001, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 2514/2001 ze dne 20. prosince 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence pro některé produkty z vajec a drůbežího masa podané v prosinci 2001 podle nařízení (ES) č. 1474/95 a (ES) č. 1251/96
32001R2515 OJ L 339, 21.12.2001, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 2515/2001 ze dne 20. prosince 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence pro některé produkty z vajec a drůbežího masa podané v prosinci 2001 podle systému stanoveného na základě prozatímních dohod, jež Společenství uzavřelo s Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Rumunskem a Bulharskem
32001R2516 OJ L 339, 21.12.2001, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 2516/2001 ze dne 20. prosince 2001, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence pro některé produkty z vajec a drůbežího masa podané v prosinci 2001 podle systému stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro drůbeží maso a některé další zemědělské produkty
32001R2517 OJ L 339, 21.12.2001, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 2517/2001 ze dne 20. prosince 2001, kterým se mění sazby subvencí pro některé produkty z odvětví cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R2518 OJ L 339, 21.12.2001, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 2518/2001 ze dne 20. prosince 2001, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32001R2519 OJ L 339, 21.12.2001, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 2519/2001 ze dne 20. prosince 2001, kterým se mění vývozní subvence pro sirupy a některé další výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32001R2520 OJ L 339, 21.12.2001, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 2520/2001 ze dne 20. prosince 2001, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32001R2521 OJ L 339, 21.12.2001, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 2521/2001 ze dne 20. prosince 2001, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé výrobky z obilovin a rýže vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R2522 OJ L 339, 21.12.2001, p.39 Nařízení Komise (ES) č. 2522/2001 ze dne 20. prosince 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro pšenici obecnou ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 943/2001
32001R2523 OJ L 339, 21.12.2001, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 2523/2001 ze dne 20. prosince 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro ječmen ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 1558/2001
32001R2524 OJ L 339, 21.12.2001, p.41 Nařízení Komise (ES) č. 2524/2001 ze dne 20. prosince 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz žita zveřejněné v nařízení (ES) č. 1005/2001
32001R2525 OJ L 339, 21.12.2001, p.42 Nařízení Komise (ES) č. 2525/2001 ze dne 20. prosince 2001, kterým se stanovují vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí
32001R2526 OJ L 339, 21.12.2001, p.45 Nařízení Komise (ES) č. 2526/2001 ze dne 20. prosince 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro produkty vyrobené z obilovin a rýže
32001R2527 OJ L 339, 21.12.2001, p.48 Nařízení Komise (ES) č. 2527/2001 ze dne 20. prosince 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro krmné směsi na bázi obilovin
32001R2528 OJ L 341, 22.12.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2528/2001 ze dne 17. prosince 2001 o uzavření Protokolu, kterým se stanovují rybolovná práva a výše finančního příspěvku podle Dohody o spolupráci v odvětví mořského rybolovu mezi Evropským společenstvím a Islámskou republikou Mauretánie pro období od 1. srpna 2001 do 31. července 2006
32001R2529 OJ L 341, 22.12.2001, p.3 Nařízení Rady (ES) č. 2529/2001 ze dne 19. prosince 2001 o společné organizaci trhu se skopovým a kozím masem
32001R2530 OJ L 341, 22.12.2001, p.15 Nařízení Komise (ES) č. 2530/2001 ze dne 21. prosince 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R2531 OJ L 341, 22.12.2001, p.17 Nařízení Komise (ES) č. 2531/2001 ze dne 21. prosince 2001, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Francie zakazuje lovit tresky modré
32001R2532 OJ L 341, 22.12.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 2532/2001 ze dne 21. prosince 2001, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Francie zakazuje lovit sledě
32001R2533 OJ L 341, 22.12.2001, p.19 Nařízení Komise (ES) č. 2533/2001 ze dne 21. prosince 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k celním kvótám pro rok 2002 pro výrobky z hovězího a telecího masa pocházející z Chorvatska, Bosny a Herzegoviny, bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Svazové republiky Jugoslávie
32001R2534 OJ L 341, 22.12.2001, p.27 Nařízení Komise (ES) č. 2534/2001 ze dne 21. prosince 2001, kterým se otevírají dovozní kvóty pro zvláštní preferenční surovou cukrovou třtinu ze států AKT a Indie pro dodávky do rafinérií pro období od 1. července 2001 do 28. února 2002
32001R2535 OJ L 341, 22.12.2001, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o právní úpravy dovozu mléka a mléčných výrobků, a kterým se otevírají celní kvóty
32001R2536 OJ L 341, 22.12.2001, p.70 Nařízení Komise (ES) č. 2536/2001 ze dne 21. prosince 2001, kterým se potřetí mění nařízení Rady (ES) č. 1705/98 o přerušení některých hospodářských vztahů s Angolou s cílem přimět "Uniao Nacional para Independęncia Total de Angola" (UNITA) k plnění závazků v mírovém procesu a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2229/97
32001R2538 OJ L 341, 22.12.2001, p.73 Nařízení Komise (ES) č. 2538/2001 ze dne 21. prosince 2001 o správě textilních kvót zavedených na základě nařízení Rady (ES) č. 517/94 pro rok 2002
32001R2539 OJ L 341, 22.12.2001, p.77 Nařízení Komise (ES) č. 2539/2001 ze dne 21. prosince 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o prováděcích pravidlech pro dodatečná dovozní cla pro ovoce a zeleninu
32001R2540 OJ L 341, 22.12.2001, p.79 Nařízení Komise (ES) č. 2540/2001 ze dne 21. prosince 2001, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 1148/2001, pokud jde o kontroly shody ve stádiu dovozu v případě čerstvého ovoce a zeleniny
32001R2541 OJ L 341, 22.12.2001, p.80 Nařízení Komise (ES) č. 2541/2001 ze dne 21. prosince 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2125/95 o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby a o zrušení nařízení (ES) č. 1921/95, kterým se stanovují prováděcí pravidla k systému dovozních licencí pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny
32001R2542 OJ L 341, 22.12.2001, p.82 Nařízení Komise (ES) č. 2542/2001 ze dne 21. prosince 2001, kterým se otevírají celní kvóty pro rok 2002 pro dovozy výrobků pocházejících z České republiky, Slovenska, Rumunska, Maďarska a Bulharska do Evropského společenství
32001R2543 OJ L 341, 22.12.2001, p.97 Nařízení Komise (ES) č. 2543/2001 ze dne 21. prosince 2001, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Nizozemska zakazuje lovit štikozubce obecného
32001R2544 OJ L 341, 22.12.2001, p.98 Nařízení Komise (ES) č. 2544/2001 ze dne 21. prosince 2001, kterým se stanovují subvence pro výrobky z obilovin a rýže dodávané jako potravinová pomoc Společenství a národní potravinová pomoc
32001R2546 OJ L 341, 22.12.2001, p.101 Nařízení Komise (ES) č. 2546/2001 ze dne 21. prosince 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A, jež má být vyvezena do některých evropských třetích zemí, ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2008/2001
32001R2547 OJ L 341, 22.12.2001, p.102 Nařízení Komise (ES) č. 2547/2001 ze dne 21. prosince 2001, kterým se stanovuje maximální vývozní subvence pro celoomletou kulatozrnnou, střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži typu A, jež má být vyvezena do některých třetích zemí, ve spojitosti s veřejným nabídkovým řízením zveřejněným v nařízení (ES) č. 2009/2001
32001R2548 OJ L 341, 22.12.2001, p.103 Nařízení Komise (ES) č. 2548/2001 ze dne 21. prosince 2001 týkající se nabídek podaných v odpověď na veřejné nabídkové řízení na vývoz celoomleté dlouhozrnné rýže do některých třetích zemí zveřejněné v nařízení (ES) č. 2010/2001
32001R2549 OJ L 341, 22.12.2001, p.104 Nařízení Komise (ES) č. 2549/2001 ze dne 21. prosince 2001, kterým se určuje cena nečištěné bavlny na světovém trhu
32001R2550 OJ L 341, 22.12.2001, p.105 Nařízení Komise (ES) č. 2550/2001 ze dne 21. prosince 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2529/2001 o společné organizaci trhu se skopovým a kozím masem, pokud jde o systém prémií, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2419/2001
32001R2551 OJ L 341, 22.12.2001, p.118 Nařízení Komise (ES) č. 2551/2001 ze dne 21. prosince 2001, kterým se stanovují výrobní a dovozní ceny Společenství karafiátů a růží s ohledem na uplatňování právních úprav týkajících se dovozu některých květinářských produktů pocházejících z Kypru, Izraele, Jordánska, Maroko a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32001R2552 OJ L 341, 22.12.2001, p.120 Nařízení Komise (ES) č. 2552/2001 ze dne 21. prosince 2001, kterým se dočasně zrušují preferenční cla a znovu zavádějí cla společného celního sazebníku na dovoz jednokvětých karafiátů pocházejících z Izraele
32001R2553 OJ L 341, 22.12.2001, p.122 Nařízení Komise (ES) č. 2553/2001 ze dne 21. prosince 2001, kterým se znovu zavádí preferenční clo na dovoz jednokvětých karafiátů pocházejících ze Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy
32001R2554 OJ L 341, 22.12.2001, p.124 Nařízení Komise (ES) č. 2554/2001 ze dne 21. prosince 2001 o vydávání vývozních licencí typu B v odvětví ovoce a zeleniny
32001R2555 OJ L 347, 31.12.2001, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2555/2001 ze dne 18. prosince 2001, kterým se stanovují pro rybářský rok 2002 rybolovná práva a s tím související podmínky některých rybářských skladů a skupin rybářských skladů ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství s povinným omezením úlovků
32001R2556 OJ L 348, 31.12.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2556/2001 ze dne 21. prosince 2001, kterým se nahrazuje příloha k nařízení (EHS) č. 3846/87, kterým se zavádí nomenklatura zemědělských výrobků pro vývozní subvence
32001R2557 OJ L 349, 31.12.2001, p.1 Nařízení Komise (ES) č. 2557/2001 ze dne 28. prosince 2001, kterým se mění příloha V nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o kontrole a řízení pohybu zásilek odpadů uvnitř, do a z Evropského společenství
32001R2558 OJ L 344, 28.12.2001, p.1 Nařízení (ES) č. 2558/2001 Evropského parlamentu a Rady ze dne 3. prosince 2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2223/96, pokud jde o novou klasifikaci zaúčtování podle swapových smluv a podle forwardových termínových smluv (1)
32001R2559 OJ L 344, 28.12.2001, p.5 Nařízení Rady (ES) č. 2559/2001 ze dne 17. prosince 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě všeobecných celních kvót Společenství pro některé zemědělské a průmyslové výrobky
32001R2560 OJ L 344, 28.12.2001, p.13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech
32001R2561 OJ L 344, 28.12.2001, p.17 Nařízení Rady (ES) č. 2561/2001 ze dne 17. prosince 2001 o podpoře konverze rybářských plavidel a rybářů, které do roku 1999 podléhaly Dohodě s Marokem o rybolovu
32001R2562 OJ L 344, 28.12.2001, p.21 Nařízení Rady (ES) č. 2562/2001 ze dne 17. prosince 2001 o uzavření Protokolu, kterým se stanovují rybolovná práva a výše finančního příspěvku podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenství a vládou Demokratické republiky Madagaskar o rybolovu v blízkosti Madagaskaru pro období od 21. května 2001 do 20. května 2004
32001R2563 OJ L 344, 28.12.2001, p.26 Nařízení Rady (ES) č. 2563/2001 ze dne 19. prosince 2001, kterým se stanovují pro rybářský rok 2002 orientační ceny pro produkty rybolovu uvedené v přílohách I a II a výrobní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze III k nařízení (ES) č. 104/2000
32001R2564 OJ L 344, 28.12.2001, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 2564/2001 ze dne 27. prosince 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1280/2001, kterým se stanovuje předběžný odhad spotřeby pro dodávky mléka a mléčných výrobků na Kanárské ostrovy
32001R2565 OJ L 344, 28.12.2001, p.31 Nařízení Komise (ES) č. 2565/2001 ze dne 27. prosince 2001, kterým se otevírají celní kvóty Společenství pro rok 2002 pro ovce, kozy, skopové a kozí maso a kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 1439/95
32001R2566 OJ L 344, 28.12.2001, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 2566/2001 ze dne 21. prosince 2001 o otevření a správě celních kvót Společenství pro rok 2002 pro produkty spadající pod kódy KN 07141010, 07141091 a 07141099 pocházející z Thajska
32001R2567 OJ L 344, 28.12.2001, p.40 Nařízení Komise (ES) č. 2567/2001 ze dne 21. prosince 2001, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Nizozemska zakazuje lovit sledě
32001R2568 OJ L 344, 28.12.2001, p.41 Nařízení Komise (ES) č. 2568/2001 ze dne 21. prosince 2001, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Nizozemska zakazuje lovit sledě
32001R2569 OJ L 344, 28.12.2001, p.42 Nařízení Komise (ES) č. 2569/2001 ze dne 20. prosince 2001, kterým se stanovují standardní hodnoty používané při výpočtu finanční náhrady a s tím související zálohy v případě produktů rybolovu, které byly staženy z trhu během rybářského roku 2002
32001R2570 OJ L 344, 28.12.2001, p.44 Nařízení Komise (ES) č. 2570/2001 ze dne 20. prosince 2001, kterým se stanovuje výše podpory soukromého skladování pro některé produkty rybolovu v rybářském roce 2002
32001R2571 OJ L 344, 28.12.2001, p.45 Nařízení Komise (ES) č. 2571/2001 ze dne 20. prosince 2001, kterým se stanovuje výše překlenovací podpory a paušální podpory pro některé produkty rybolovu pro rybářský rok 2002
32001R2572 OJ L 344, 28.12.2001, p.47 Nařízení Komise (ES) č. 2572/2001 ze dne 20. prosince 2001, kterým se stanovují odkupní a prodejní ceny pro produkty rybolovu uvedené v příloze I k nařízení Rady (ES) č. 104/2000 pro rybářský rok 2002
32001R2573 OJ L 344, 28.12.2001, p.55 Nařízení Komise (ES) č. 2573/2001 ze dne 20. prosince 2001, kterým se stanovují prodejní ceny pro produkty rybolovu uvedené v příloze II k nařízení Rady (ES) č. 104/2000 pro rybářský rok 2002
32001R2574 OJ L 344, 28.12.2001, p.57 Nařízení Komise (ES) č. 2574/2001 ze dne 20. prosince 2001, kterým se stanovují referenční ceny pro řadu produktů rybolovu pro rybářský rok 2002
32001R2575 OJ L 344, 28.12.2001, p.60 Nařízení Komise (ES) č. 2575/2001 ze dne 27. prosince 2001, kterým se plavidlům plujícím pod vlajkou Nizozemska zakazuje lovit humra norského
32001R2576 OJ L 344, 28.12.2001, p.61 Nařízení Komise (ES) č. 2576/2001 ze dne 27. prosince 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R2577 OJ L 344, 28.12.2001, p.63 Nařízení Komise (ES) č. 2577/2001 ze dne 27. prosince 2001, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R2578 OJ L 344, 28.12.2001, p.66 Nařízení Komise (ES) č. 2578/2001 ze dne 27. prosince 2001, kterým se stanovují sazby subvencí pro některé výrobky z odvětví cukru vyvážené ve formě zboží, které nespadá do působnosti přílohy I ke Smlouvě
32001R2579 OJ L 344, 28.12.2001, p.68 Nařízení Komise (ES) č. 2579/2001 ze dne 27. prosince 2001, kterým se potřetí mění nařízení (ES) č. 1209/2001, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 562/2000, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o nákup hovězího masa
32001R2580 OJ L 344, 28.12.2001, p.70 Nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001 o zvláštních restriktivních opatřeních namířených proti určitým osobám a subjektům za účelem boje proti terorismu
32001R2581 OJ L 345, 29.12.2001, p.1 Nařízení Rady (EC, ESUO, Euratom) č. 2581/2001 ze dne 17. prosince 2001, kterým se s účinností od 1. července 2001 upravují odměny a důchody úředníků a jiných zaměstnanců Evropských společenství a jejich opravné koeficienty
32001R2582 OJ L 345, 29.12.2001, p.5 Nařízení Rady (ES) č. 2582/2001 ze dne 19. prosince 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1017/94 o převodu půd, která je v současnosti vyhrazena pro plodiny na orné půdě na velkochov dobytka v Portugalsku
32001R2583 OJ L 345, 29.12.2001, p.6 Nařízení Rady (ES) č. 2583/2001 ze dne 19. prosince 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2204/90, kterým se stanovují dodatečná obecná pravidle ke společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky, pokud jde o sýry
32001R2584 OJ L 345, 29.12.2001, p.7 Nařízení Rady (ES) č. 2584/2001 ze dne 19. prosince 2001, kterým se mění přílohy I a III k nařízení (EHS) č. 2377/90, kterým se stanovuje postup Společenství pro určování maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravkůých přípravků v potravinách živočišného původu (1)
32001R2585 OJ L 345, 29.12.2001, p.10 Nařízení Rady (ES) č. 2585/2001 ze dne 19. prosince 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem
32001R2586 OJ L 345, 29.12.2001, p.12 Nařízení Rady (ES) č. 2586/2001 ze dne 19. prosince 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2820/98 o používání víceletého systému všeobecných celních preferencí v období od 1. července 1999 do 31. prosince 2001 za účelem začlenění Senegalu do seznamu zemí požívajících zvláštních podpůrných opatření pro nejméně rozvinuté země
32001R2587 OJ L 345, 29.12.2001, p.13 Nařízení Rady (ES) č. 2587/2001 ze dne 19. prosince 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 404/93 o společné organizaci trhu s banány
32001R2588 OJ L 345, 29.12.2001, p.16 Nařízení Komise (ES) č. 2588/2001 ze dne 28. prosince 2001 o paušálních dovozních hodnotách pro určování vstupní ceny některého ovoce a zeleniny
32001R2589 OJ L 345, 29.12.2001, p.18 Nařízení Komise (ES) č. 2589/2001 ze dne 27. prosince 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 94/92, kterým se stanovují prováděcí pravidla k režimu dovozu ze třetích zemí podle nařízení Rady (EHS) č. 2092/91
32001R2590 OJ L 345, 29.12.2001, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 2590/2001 ze dne 21. prosince 2001,kterým se schvalují operace k zajištění kontrol souladu s obchodními normami pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděné ve Švýcarsku před dovozem do Evropského společenství
32001R2591 OJ L 345, 29.12.2001, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 2591/2001 ze dne 27. prosince 2001, kterým se stanovuje celní kvóta Společenství pro některé zboží pocházející z Turecka (2002)
32001R2592 OJ L 345, 29.12.2001, p.25 Nařízení Komise (ES) č. 2592/2001 ze dne 28. prosince 2001, kterým se ukládají další informace a testy požadavků na výrobce a dovozce některých prioritních látek v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 793/93 o hodnocení a kontrole rizik existujících látek
32001R2593 OJ L 345, 29.12.2001, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 2593/2001 ze dne 28. prosince 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 909/2001, pokud jde o registraci dovozů glyfosátu vyrobeného jedním malajským a jedním tchaj-wanským vyvážejícím výrobcem
32001R2594 OJ L 345, 29.12.2001, p.32 Nařízení Komise (ES) č. 2594/2001 ze dne 28. prosince 2001, kterým se stanovují odchylky od nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanovují zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní subvence v případě mléka a mléčných výrobků
32001R2595 OJ L 345, 29.12.2001, p.33 Nařízení Komise (ES) č. 2595/2001 ze dne 28. prosince 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 690/2001 o zvláštních podpůrných opatřeních v odvětví hovězího masa
32001R2596 OJ L 345, 29.12.2001, p.34 Nařízení Komise (ES) č. 2596/2001 ze dne 28. prosince 2001, kterým se stanovuje standardní poplatek za hospodářství pro účetní rok 2002 sítě zemědělského účetnictví
32001R2597 OJ L 345, 29.12.2001, p.35 Nařízení Komise (ES) č. 2597/2001 ze dne 28. prosince 2001 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některá vína pocházející z Chorvatské republiky, z bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Slovinské republiky
32001R2598 OJ L 345, 29.12.2001, p.41 Nařízení Komise (ES) č. 2598/2001 ze dne 28. prosince 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1442/2001 a (ES) č. 1954/2001, pokud jde o povolené převody mezi kvantitativními limity textilních a oděvních výrobků pocházejících z Indické republiky
32001R2599 OJ L 345, 29.12.2001, p.43 Nařízení Komise (ES) č. 2599/2001 ze dne 28. prosince 2001 o prodeji reziduí olivového oleje Společenství, které vlastní španělská, řecká a italská intervenční agentura
32001R2600 OJ L 345, 29.12.2001, p.45 Nařízení Komise (ES) č. 2600/2001 ze dne 28. prosince 2001, kterým se povolují převody mezi kvantitativními limity textilních a oděvních výrobků pocházejících z Tchaj-wanu
32001R2601 OJ L 345, 29.12.2001, p.47 Nařízení Komise (ES) č. 2601/2001 ze dne 28. prosince 2001, kterým se doplňuje příloha k nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu některých názvů do "Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení" uvedeného v nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu pro zemědělské produkty a potraviny
32001R2602 OJ L 345, 29.12.2001, p.49 Nařízení Komise (ES) č. 2602/2001 ze dne 27. prosince 2001, kterým se zavádějí dodatečná technická opatření na obnovení populace štikozubce obecného v podoblastech ICES III, IV, V, VI a VII a divizích ICES VIIIa,b,d,e
32001R2603 OJ L 345, 29.12.2001, p.52 Nařízení Komise (ES) č. 2603/2001 ze dne 28. prosince 2001 o navýšení a otevření celních kvót pro dovoz některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících ze Švýcarska a Lichtenštejnska do Evropského společenství
32001R2604 OJ L 345, 29.12.2001, p.54 Nařízení Komise (ES) č. 2604/2001 ze dne 28. prosince 2001, kterým se pošesté mění nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz některého zboží a služeb do Afghánistánu, zpřísňuje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení fondů a jiných finančních zdrojů afghánského hnutí Talibán a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 337/2000
32001R2605 OJ L 345, 29.12.2001, p.55 Nařízení Komise (ES) č. 2605/2001 ze dne 28. prosince 2001, kterým se stanovují výrobní subvence pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu
32001R2606 OJ L 345, 29.12.2001, p.57 Nařízení Komise (ES) č. 2606/2001 ze dne 28. prosince 2001, kterým se stanovují vývozní subvence pro sirupy a některé další výrobky z cukru vyvážené v přirozeném stavu
32001R2607 OJ L 345, 29.12.2001, p.60 Nařízení Komise (ES) č. 2607/2001 ze dne 28. prosince 2001, kterým se upravují vývozní subvence pro bílý cukr a surový cukr vyvážený v přirozeném stavu
32001R2608 OJ L 345, 29.12.2001, p.62 Nařízení Komise (ES) č. 2608/2001 ze dne 28. prosince 2001, kterým se v odvětví cukru mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé výrobky
32001R2609 OJ L 345, 29.12.2001, p.64 Nařízení Komise (ES) č. 2609/2001 ze dne 28. prosince 2001, kterým se stanovují dovozní cla v odvětví obilovin
32001R2610 OJ L 345, 29.12.2001, p.67 Nařízení Komise (ES) č. 2610/2001 ze dne 28. prosince 2001, kterým se mění opravná sazba subvence pro obiloviny
32001R2611 OJ L 345, 29.12.2001, p.69 Nařízení Komise (ES) č. 2611/2001 ze dne 28. prosince 2001, kterým se upravuje opravná sazba subvence pro slad


(1) - Texty s významem pro EHP (Evropský hospodářský prostor)
Tučně tištěné předpisy mají dlouhodobý význam, slabě tištěné předpisy mají pouze dočasnou platnost
PŘEKLADY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, ZÁVAZNÉ JE POUZE ZNĚNÍ, KTERÉ BYLO ZVEŘEJNĚNO V TIŠTĚNÉ VERZI OFFICIAL JOURNAL
Odkaz na originální stránky Official Journal na adrese: http://europa.eu.int/eur-lex/en/oj