Úřední věstník
Evropských společenství


Pohled na směrnice vydané v roce 2001:

Celex Citace Překlad názvu
31991L0497r OJ L 231, 29.08.2001, p.20 Oprava ke směrnici Rady 91/497/EHS ze dne 29. července 1991, kterou se mění a aktualizuje směrnice 64/433/EHS o hygienických problémech ohrožujících obchod uvnitř Společenství s čerstvým masem za účelem jejího rozšíření na výrobu a uvádění čerstvého masa na trh a kterou se mění směrnice 72/462/EHS (Úř. věst. č. L 268 ze dne 24.9.1991)
31998L0083r OJ L 111, 20.04.2001, p.31 Oprava ke směrnici Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o kvalitě vody určené pro lidskou spotřebu (Úř. věst. č. L 330 ze dne 5.12.1998)
31998L0095r OJ L 161, 16.06.2001, p.47 Oprava ke směrnici Rady 98/95/ES ze dne 14. prosince 1998, kterou se mění, pokud jde o konsolidaci trhu, geneticky modifikované odrůdy rostlin a genetické zdroje rostlin, směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS, 69/208/EHS, 70/457/EHS a 70/458/EHS o uvádění na trh sadbové řepy, osiva pícnin, osiva obilnin, sadbových brambor, osiva olejnatých a přadných rostlin a zeleniny a o společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin (Úř. věst. č. L 25 ze dne 1.2.1999)
31998L0096r OJ L 161, 16.06.2001, p.48 Oprava ke směrnici Rady 98/96/ES ze dne 14. prosince 1998, kterou se mimo jiné mění, pokud jde o neúřední oblastní kontroly podle směrnic 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS, 69/208/EHS, 70/457/EHS a 70/458/EHS o uvádění na trh sadbové řepy, osiva pícnin, osiva obilnin, sadbových brambor, osiva olejnatých a přadných rostlin a zeleniny a o společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin (Úř. věst. č. L 25 ze dne 1.2.1999)
32000L0008r OJ L 064, 06.03.2001, p.39 Oprava ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/8/ES ze dne 20. března 2000, kterou se mění směrnice Rady 70/221/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se nádrží na kapalná paliva a rear underrun protection motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. č. L 106 ze dne 3.5.2000)
32000L0076r OJ L 145, 31.05.2001, p.52b Oprava ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 o spalování odpadů (Úř. věst. č. L 332 ze dne 28.12.2000)
32000L0082 OJ L 003, 06.01.2001, p.18 Směrnice Komise 2000/82/ES ze dne 20. prosince 2000, kterou se mění přílohy ke směrnicím Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, kterými se stanovují maximální úrovně reziduí pesticidů v ovoci a zelenině, obilovinách, potravinách živočišného původu a některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny
32000L0084 OJ L 031, 02.02.2001, p.21 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/84/EC ze dne 19. ledna 2001 o úpravě letního času
32001L0001 OJ L 035, 06.02.2001, p.34 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/1/ES ze dne 22. ledna 2001, kterou se mění směrnice Rady 70/220/EHS o opatřeních, která mají být přijala proti znečištění ovzduší emisemi motorových vozidel
32001L0002 OJ L 005, 10.01.2001, p.4 Směrnice Komise 2001/2/ES ze dne 4. ledna 2001, kterou se technickému pokroku přizpůsobuje směrnice Rady 1999/36/ES o přenosných tlakových zařízeních
32001L0003 OJ L 028, 30.01.2001, p.1 Směrnice Komise 2001/3/ES ze dne 8. ledna 2001, kterou se technickému pokroku přizpůsobuje směrnice Rady 74/150/EHS o typovém schvalování zemědělských nebo lesních kolových traktorů a směrnice Rady 75/322/EHS o potlačování rádiového rušení způsobovaného výbušnými motory, kterými jsou vybaveny zemědělské nebo lesní kolové traktory
32001L0005 OJ L 055, 24.02.2001, p.59 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/5/ES ze dne 12. února 2001, kterou se mění směrnice 95/2/ES o potravinových doplňkových látkách jiných něž barviva a sladidla
32001L0006 OJ L 030, 01.02.2001, p.42 Směrnice Komise 2001/6/EC ze dne 29. ledna 2001, kterým se potřetí technickému pokroku přizpůsobuje směrnice Rady 96/49/EC o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přepravy nebezpečného zboží po železnici
32001L0007 OJ L 030, 01.02.2001, p.43 Směrnice Komise 2001/7/ES ze dne 29. ledna 2001, kterým se potřetí technickému pokroku přizpůsobuje směrnice Rady 94/55/EC o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přepravy nebezpečného zboží po železnici
32001L0008 OJ L 039, 09.02.2001, p.31 Směrnice Komise 2001/8/ES ze dne 8. února 2001, kterou se nahrazuje příloha I ke směrnici Rady 92/109/EHS o výrobě a uvádění na trh některých látek používaných při nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek
32001L0009 OJ L 048, 17.02.2001, p.18 Směrnice Komise 2001/9/ES ze dne 12. února 2001, kterou se technickému pokroku přizpůsobuje směrnice Rady 96/96/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kontrol technické způsobilosti motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
32001L0010 OJ L 147, 31.05.2001, p.41 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/10/ES ze dne 22. května 2001, kterou se, pokud jde o klusavku, mění směrnice Rady 91/68/EHS
32001L0011 OJ L 048, 17.02.2001, p.20 Směrnice Komise 2001/11/ES ze dne 14. února 2001, kterou se technickému pokroku přizpůsobuje směrnice Rady 96/96/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kontrol technické způsobilosti motorových vozidel a jejich přípojných vozidel — testování funkčnosti omezovačů rychlosti u komerčních vozidel
32001L0012 OJ L 075, 15.03.2001, p.1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/12/ES ze dne 26. února 2001, kterou se mění směrnice Rady 91/440/EHS o rozvoji železnic ve Společenství
32001L0012r OJ L 334, 18.12.2001, p.34 Oprava ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/12/ES ze dne 26. února 2001, kterou se mění směrnice Rady 91/440/EHS o rozvoji železnic ve Společenství (Úř. věst. č. L 75 ze dne 15.3.2001)
32001L0013 OJ L 075, 15.03.2001, p.26 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/13/ES ze dne 26. února 2001, kterou se mění směrnice Rady 95/18/ES o udělování licencí železničních podniků
32001L0014 OJ L 075, 15.03.2001, p.29 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/14/ES ze dne 26. února 2001 o přidělování železniční infrastruktury a vybírání poplatků za užívání železniční infrastruktury a bezpečnostní certifikaci
32001L0015 OJ L 052, 22.02.2001, p.19 Směrnice Komise 2001/15/ES ze dne 15. února 2001 o látkách, které mohou být pro účely zvláštní výživy přidávány do potravin pro určité nutriční použití
32001L0015r OJ L 253, 21.09.2001, p.34 Oprava ke směrnice Komise 2001/15/ES ze dne 15. února 2001 o látkách, které mohou být pro účely zvláštní výživy přidávány do potravin pro určité nutriční použití (Úř. věst. č. L 52 ze dne 22.2.2001)
32001L0016 OJ L 110, 20.04.2001, p.1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES ze dne 19. března 2001 o interoperabilitě systému transevropské tradiční železní dopravy
32001L0017 OJ L 110, 20.04.2001, p.28 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/17/ES ze dne 19. března 2001 o reorganizaci a likvidaci pojišťoven
32001L0018 OJ L 106, 17.04.2001, p.1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a kterým se zrušuje směrnice Rady 90/220/EHS
32001L0019 OJ L 206, 31.07.2001, p.1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/19/ES ze dne 14. května 2001, kterou se mění směrnice Rady 89/48/EHS a 92/51/EHS o všeobecném systému uznávání odborných kvalifikací a kterou se mění směrnice Rady 77/452/EHS, 77/453/EHS, 78/686/EHS, 78/687/EHS, 78/1026/EHS, 78/1027/EHS, 80/154/EHS, 80/155/EHS, 85/384/EHS, 85/432/EHS, 85/433/EHS a 93/16/EHS týkající se profesí všeobecná zdravotní sestra, zubní lékař, veterinární lékař, porodní asistentka, architekt, farmaceut a lékař (1)
32001L0020 OJ L 121, 01.05.2001, p.34 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/20/ES ze dne 4. dubna 2001 o sbližování právních a správních předpisů členským států týkajících správné klinické praxe při testování léčivých přípravků humánní medicíny
32001L0021 OJ L 069, 10.03.2001, p.17 Směrnice Komise 2001/21/ES ze dne 5. března 2001, kterou se mění příloha I k směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh tak, aby zde byly jako účinné látky zahrnuty amitrol, diquat, pyridate a thiabendazol
32001L0022 OJ L 077, 16.03.2001, p.14 Směrnice Komise 2001/22/ES ze dne 8. března 2001, kterou se stanovují metody odběru vzorků a analýzy pro úřední kontrolu úrovně olova, kadmia, mědi a 3-MCPD v potravinách
32001L0023 OJ L 082, 22.03.2001, p.16 Směrnice Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, provozoven nebo část provozoven
32001L0024 OJ L 125, 05.05.2001, p.15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES ze dne 4. dubna 2001 o reorganizaci a ukončení činnosti některých úvěrových institucí
32001L0025 OJ L 136, 18.05.2001, p.17 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/25/ES ze dne 4. dubna 2001 o minimální úrovni profesní přípravy na námořnické povolání
32001L0026 OJ L 168, 23.06.2001, p.23 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/26/ES ze dne 7. května 2001, kterou se mění směrnice Rady 95/50/ES o jednotných postupech kontroly při přepravě nebezpečného zboží po silnici (1)
32001L0027 OJ L 107, 18.04.2001, p.10 Směrnice Komise 2001/27/ES ze dne 10. dubna 2001, kterou se technickému pokroku přizpůsobuje směrnice Rady 88/77/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření, jež mají být přijata proti emisím plynných znečišťujících látek ze vznětových motorů vozidel a emisí plynných znečišťujících látek ze vznětových motorů vozidel na zemní plyn nebo zkapalněný ropný plyn
32001L0027r OJ L 266, 06.10.2001, p.15 Oprava ke směrnici Komise 2001/27/ES ze dne 10. dubna 2001, kterou se technickému pokroku přizpůsobuje směrnice Rady 88/77/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření, jež mají být přijata proti emisím plynných znečišťujících látek ze vznětových motorů vozidel a emisí plynných znečišťujících látek ze vznětových motorů vozidel na zemní plyn nebo zkapalněný ropný plyn (Úř. věst. č. L 107 ze dne 18.4.2001)
32001L0028 OJ L 113, 24.04.2001, p.5 Směrnice Komise 2001/28/ES ze dne 20. dubna 2001, kterou se mění příloha I ke směrnici Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh tak, aby zde byl jako účinná látka zahrnut KBR 2738 (fenhexamid)
32001L0029 OJ L 167, 22.06.2001, p.10 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci některých aspektů autorských a souvisejících práv v informační společnosti
32001L0030 OJ L 146, 31.05.2001, p.1 Směrnice Komise 2001/30/ES ze dne 2. května 2001, kterou se mění směrnice 96/77/ES, kterou se stanovují zvláštní kritéria čistoty pro doplňkové látky v krmivech, jiné než barviva a sladidla (1)
32001L0032 OJ L 127, 09.05.2001, p.38 Směrnice Komise 2001/32/ES ze dne 8. května 2001, kterou se uznávají chráněné zóny vystavené zvláštním nebezpečím ohrožujícím zdraví rostlin ve Společenství a kterou se zrušuje směrnice 92/76/EHS
32001L0033 OJ L 127, 09.05.2001, p.42 Směrnice Komise 2001/33/ES ze dne 8. května 2001, kterou se mění některé přílohy ke směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich šíření v rámci Společenství
32001L00331 OJ L 130, 12.05.2001, p.33 Směrnice Komise 2001/31/ES ze dne 8. května 2001, kterou se technickému pokroku přizpůsobuje směrnice Rady 70/387/EHS o dveřích k motorovým vozidlům a jejich přípojným vozidlům (1)
32001L0034 OJ L 184, 06.07.2001, p.1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/34/ES ze dne 28. května 2001 o přijímání cenných papírů na oficiální burzovní lístek a o informace, jež mají být o těchto cenných papírech zveřejněny
32001L0035 OJ L 136, 18.05.2001, p.42 Směrnice Komise 2001/35/ES ze dne 11. května 2001, kterou se mění přílohy ke směrnice Rady 90/642/EHS o stanovení maximální úrovně reziduí pesticidů v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny
32001L0036 OJ L 164, 20.06.2001, p.1 Směrnice Komise 2001/36/ES ze dne 16. května 2001, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh(1)
32001L0037 OJ L 194, 18.07.2001, p.26 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/37/ES ze dne 5. června 2001 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, uvádění na trh a prodeje tabákových produktů
32001L0038 OJ L 187, 10.07.2001, p.43 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/38/ES ze dne 5. června 2001, kterou se mění směrnice Rady 93/7/EHS o navrácení kulturních objektů/statků nezákonně vyvezených z území členského státu (1)
32001L0039 OJ L 148, 01.06.2001, p.70 Směrnice Komise 2001/39/ES ze dne 23. května 2001, kterou se mění přílohy ke směrnicím Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, o stanovení maximální úrovně reziduí pesticidů v obilovinách, potravinách živočišného původu a některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny
32001L0040 OJ L 149, 02.06.2001, p.34 Směrnice Rady 2001/40/ES ze dne 28. května 2001 o vzájemném uznávání rozhodnutí o vyhoštění státních příslušníků třetích zemí
32001L0041 OJ L 022, 24.01.2001, p.17 Směrnice Rady 2001/41/ES ze dne 19. ledna 2001, kterou se mění šestá směrnice (77/388/EHS) o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o délku doby, během které má být uplatňování minimální standardní sazba
32001L0041 OJ L 194, 18.07.2001, p.36 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/41/ES ze dne 19. června 2001, kterou se po jednadvacáté mění směrnice Rady 76/769/EHSo sbližování právních předpisů členských států týkajících se omezení obchodu s některými nebezpečnými látkami a přípravky a omezení jejich používání, pokud jde o látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo látky toxické pro rozmnožování
32001L0041R(01) OJ L 026, 27.01.2001, p.40 Oprava ke směrnici Rady 2001/41/ES ze dne 19. ledna 2001, kterou se mění šestá směrnice (77/388/EHS) o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o délku doby, během které má být uplatňována minimální standardní sazba (Úř. věst. č. L 22 ze dne 24.1.2001)
32001L0042 OJ L 197, 21.07.2001, p.30 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o hodnocení vlivu některých plánů a programů na životní prostředí
32001L0043 OJ L 211, 04.08.2001, p.25 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/43/ES ze dne 27. června 2001, kterou se mění směrnice Rady 92/23/EHS o pneumatikách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a jejich vybavení
32001L0044 OJ L 175, 28.06.2001, p.17 Směrnice Rady 2001/44/ES ze dne 15. června 2001, kterou se mění směrnice 76/308/EHS o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vzniklých při operacích, jež jsou součástí systému financování Evropského zemědělské a záručního fondu, a zemědělských dávek a cel a v případě daně z přidané hodnoty a některých spotřebních daní
32001L0045 OJ L 195, 19.07.2001, p.46 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/45/ES ze dne 27. června 2001, kterou se mění směrnice Rady 89/655/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při používání pracovního zařízení při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (1)
32001L0046 OJ L 234, 01.09.2001, p.55 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/46/ES ze dne 23. července 2001, kterou se mění směrnice Rady 95/53/ES, kterou se stanovují zásady, kterými se řídí organizace úředních inspekcí v oblasti výživy zvířat a směrnice 70/524/EHS, 96/25/ES a 1999/29/ES o výživě zvířat
32001L0047 OJ L 175, 28.06.2001, p.21 Směrnice Komise 2001/47/ES ze dne 25. června 2001, kterou se mění příloha I ke směrnici Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, tak aby zde byl jako účinná látka zahrnut Paecilomyces fumosoroseus (kmen Apopka 97, PFR 97 nebo CG 170, ATCC20874)
32001L0048 OJ L 180, 03.07.2001, p.26 Směrnice Komise 2001/48/ES ze dne 28. června 2001, kterou se mění přílohy ke směrnicím Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximální úrovně reziduí pesticidů v obilovinách, potravinách živočišného původu a některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny (1)
32001L0049 OJ L 176, 29.06.2001, p.61 Směrnice Komise 2001/49/ES ze dne 28. června 2001, kterou se mění příloha I ke směrnici Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, tak aby zde byl jako účinná látka zahrnut DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl)
32001L0050 OJ L 190, 12.07.2001, p.14 Směrnice Komise 2001/50/ES ze dne 3. července 2001, kterou se mění směrnice 95/45/ES, kterou se stanovují zvláštní kritéria čistoty týkající se barviv používaných v potravinách (1)
32001L0050r OJ L 217, 11.08.2001, p.18 Oprava ke směrnici Komise 2001/50/ES ze dne 3. července 2001, kterým se mění směrnice 95/45/ES, kterým se stanovují zvláštní kritéria čistoty pro barviva používaná v krmivech (Úř. věst. č. L 190 ze dne 12.7.2001)
32001L0051 OJ L 187, 10.07.2001, p.45 Směrnice Rady 2001/51/ES ze dne 28. června 2001, kterým se doplňují ustanovení článku 26 Úmluvy, kterou se provádí Schengenská dohoda ze dne 14. června 1985
32001L0052 OJ L 190, 12.07.2001, p.18 Směrnice Komise 2001/52/ES ze dne 3. července 2001, kterou se mění směrnice 95/31/ES, kterou se stanovují zvláštní kritéria čistoty týkající se sladidel používaných v potravinách (1)
32001L0053 OJ L 204, 28.07.2001, p.1 Směrnice Komise 2001/53/ES ze dne 10. července 2001, kterou se mění směrnice Rady 96/98/ES o námořním vybavení (1)
32001L0054 OJ L 191, 13.07.2001, p.42 Směrnice Komise 2001/54/ES ze dne 11. července 2001, kterou se zrušuje směrnice 79/1066/EHS, kterou se stanovují analytické metody Společenství pro testování kávovinových a cikorkových extraktů (1)
32001L0055 OJ L 212, 07.08.2001, p.12 Směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 o minimálních normách pro poskytování dočasné ochrany v případě masového přílivu vysídlených osob a o opatřeních na podporu rovnováhy úsilí vynaloženého členskými státy, které tyto osoby přijaly a nesly případné následky
32001L0056 OJ L 292, 09.11.2001, p.21 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/56/ES ze dne 27. září 2001 o systémech vytápění motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, kterým se mění směrnice Rady 70/156/EHS a kterým se zrušuje směrnice Rady 78/548/EHS
32001L0057 OJ L 208, 01.08.2001, p.36 Směrnice Komise 2001/57/ES ze dne 25. července 2001, kterou se mění přílohy ke směrnicím Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximální úrovně reziduí pesticidů v obilovinách, potravinách živočišného původu a některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny (1)
32001L0058 OJ L 212, 07.08.2001, p.24 Směrnice Komise 2001/58/ES ze dne 27. července 2001, kterým se podruhé mění směrnice 91/155/EHS, kterým se vymezují a stanovují podrobné právní úpravy k systému zvláštních informací týkajících se nebezpečných přípravků při provádění článku 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES a týkajících se nebezpečných látek při provádění článku 27 směrnice Rady 67/548/EHS (soupisy údajů o bezpečnosti) (1)
32001L0059 OJ L 225, 21.08.2001, p.1 Směrnice Komise 2001/59/ES ze dne 6. srpna 2001, kterou se po 28. technickému pokroku přizpůsobuje směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (1)
32001L0060 OJ L 226, 22.08.2001, p.5 Směrnice Komise 2001/60/ES ze dne 7. srpna 2001, kterou se technickému pokroku přizpůsobuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků (1)
32001L0061 OJ L 215, 09.08.2001, p.26 Směrnice Komise 2001/61/ES ze dne 8. srpna 2001 o používání některých epoxidových derivátů v materiálech a zboží, které přichází do styku s potravinami (1)
32001L0062 OJ L 221, 17.08.2001, p.18 Směrnice Komise 2001/62/ES ze dne 9. srpna 2001, kterou se mění směrnice 90/128/EHS o plastových materiálech a zboží určeném ke styku s potravinami (1)
32001L0063 OJ L 227, 23.08.2001, p.41 Směrnice Komise 2001/63/ES ze dne 17. srpna 2001, kterou se technickému pokroku přizpůsobuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti šíření emisí plynných znečišťujících látek pocházejících ze vznětových motorů strojů
32001L0064 OJ L 234, 01.09.2001, p.60 Směrnice Rady 2001/64/ES ze dne 31. srpna 2001, kterou se mění směrnice 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh a směrnice 66/402/EHS o uvádění osiva obilnin na trh
32001L0065 OJ L 283, 27.10.2001, p.28 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/65/ES ze dne 27. září 2001, kterou se mění směrnice 78/660/EHS, 83/349/EHS a 86/635/EHS, pokud jde o pravidla hodnocení ročních a konsolidovaných účtů některých druhů společností, jakož i bank a dalších finančních institucí
32001L0077 OJ L 283, 27.10.2001, p.33 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES ze dne 27. září 2001 o podpoře elektřiny z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektrickou energií
32001L0078 OJ L 285, 29.10.2001, p.1 Směrnice Komise 2001/78/ES ze dne 13. září 2001, kterým se mění příloha IV ke směrnici Rady 93/36/EHS, přílohy IV, V a VI ke směrnici Rady 93/37/EHS, přílohy III a IV ke směrnici Rady 92/50/EHS, ve znění směrnice 97/52/ES, a přílohy XII až XV, XVII a XVIII ke směrnici Rady 93/38/EHS, ve znění směrnice 98/4/ES (směrnice o používání standardních formulářů pro oznámení veřejné zakázky) (1)
32001L0079 OJ L 267, 06.10.2001, p.1 Směrnice Komise 2001/79/ES ze dne 17. září 2001, kterou se mění směrnice Rady 87/153/EHS, kterou se stanovují obecné zásady hodnocení doplňkových látek ve výživě zvířat (1)
32001L0080 OJ L 309, 27.11.2001, p.1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ze dne 23. října 2001 o omezení emisí znečišťujících látek pocházejících z velkých spaloven do ovzduší
32001L0081 OJ L 309, 27.11.2001, p.22 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/81/ES ze dne 23. října 2001 o národních emisních stropech pro některé atmosférické znečišťující látky
32001L0082 OJ L 311, 28.11.2001, p.1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravkůých přípravků
32001L0083 OJ L 311, 28.11.2001, p.67 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se léčivých přípravků humánní medicíny
32001L0084 OJ L 272, 13.10.2001, p.32 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/84/ES ze dne 27. září 2001 o právu na opětovný prodej ve prospěch autora původního uměleckého díla
32001L0086 OJ L 294, 10.11.2001, p.22 Směrnice Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňují stanovy evropské společnosti, pokud jde o zapojení zaměstnanců
32001L0087 OJ L 276, 19.10.2001, p.17 Směrnice Komise 2001/87/ES ze dne 12. října 2001, kterým se mění příloha I k směrnici Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, tak aby zde byly jako účinné látky zahrnuty s-methyl acibenzolar, cyclanilid, fosforečnan železný, pymetrozin a ethyl pyraflufen
32001L0088 OJ L 316, 01.12.2001, p.1 Směrnice Rady 2001/88/ES ze dne 23. října 2001, kterou se mění směrnice 91/630/EHS, kterou se stanoví minimální požadavky na ochranu prasat
32001L0089 OJ L 316, 01.12.2001, p.5 Směrnice Rady 2001/89/ES ze dne 23. října 2001 o opatřeních Společenství pro dohled nad klasickým morem prasat(1)
32001L0090 OJ L 283, 27.10.2001, p.41 Směrnice Komise 2001/90/ES ze dne 26. října 2001, kterou se posedmé technickému pokroku přizpůsobuje příloha I ke směrnici Rady 76/769/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se omezení obchodu s některými nebezpečnými látkami a přípravky a omezení jejich používání (kreozot) (1)
32001L0091 OJ L 286, 30.10.2001, p.27 Směrnice Komise 2001/91/ES ze dne 29. října 2001, kterou se poosmé technickému pokroku přizpůsobuje příloha I ke směrnici Rady 76/769/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se omezení obchodu s některými nebezpečnými látkami a přípravky a omezení jejich používání (hexachlorethan) (1)
32001L0092 OJ L 291, 08.11.2001, p.24 Směrnice Komise 2001/92/ES ze dne 30. října 2001, kterou se technickému pokroku přizpůsobuje směrnice Rady 92/22/EHS o bezpečnostních sklech a materiálech pro skla motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a směrnice Rady 70/156/EHS týkající se typového schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (1)
32001L0093 OJ L 316, 01.12.2001, p.36 Směrnice Komise 2001/93/ES ze dne 9. listopadu 2001, kterou se mění směrnice 91/630/EHS, kterou se stanovují minimální požadavky na ochranu prasat
32001L0097 OJ L 344, 28.12.2001, p.76 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/97/ES ze dne 4. prosince 2001, kterou se mění směrnice Rady 91/308/EHS o prevenci zneužívání finančního systému k praní peněz
32001L0099 OJ L 304, 21.11.2001, p.14 Směrnice Komise 2001/99/ES ze dne 20. listopadu 2001, kterou se mění příloha I ke směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochran rostlin na trh tak, aby zde byly jako účinné látky uvedeny glyphosát a thifensulfuron-methyl
32001L0101 OJ L 310, 28.11.2001, p.19 Směrnice Komise 2001/101/ES ze dne 26. listopadu 2001, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich nabízení k prodeji a související reklamy
32001L0103 OJ L 313, 30.11.2001, p.37 Směrnice Komise 2001/103/ES ze dne 28. listopadu 2001, kterou se mění příloha I ke směrnici Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh tak, aby zde jako účinná látka byla uvedena 2,4-dichlorophenoxyoctová kyselina (2,4-D) (1)


(1) - Texty s významem pro EHP (Evropský hospodářský prostor)
Tučně tištěné předpisy mají dlouhodobý význam, slabě tištěné předpisy mají pouze dočasnou platnost
PŘEKLADY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, ZÁVAZNÉ JE POUZE ZNĚNÍ, KTERÉ BYLO ZVEŘEJNĚNO V TIŠTĚNÉ VERZI OFFICIAL JOURNAL
Odkaz na originální stránky Official Journal na adrese: http://europa.eu.int/eur-lex/en/oj